Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0044(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0311/2010

Predkladané texty :

A7-0311/2010

Rozpravy :

PV 16/12/2010 - 2
CRE 16/12/2010 - 2

Hlasovanie :

PV 16/12/2010 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0486

Prijaté texty
PDF 366kWORD 147k
Štvrtok, 16. decembra 2010 - Štrasburg
Značka „Európske dedičstvo“ ***I
P7_TA(2010)0486A7-0311/2010
Uznesenie
 Zjednotený text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2010 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje iniciatíva Európskej únie na podporu značky „Európske dedičstvo“ (KOM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0076),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0071/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko francúzskeho Senátu predložené v rámci protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, v ktorom sa uvádza, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 9. júna 2010(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A7-0311/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 267, 1.10.2010, s. 52.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. decembra 2010 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2011/EÚ, ktorým sa ustanovuje iniciatíva Európskej únie na podporu značky „Európske dedičstvo“
P7_TC1-COD(2010)0044

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 167,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(1),

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Cieľom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je čoraz užšie spojenectvo medzi národmi Európy a najmä v článku 167 ZFEÚ sa Únii ukladá úloha prispievať k rozkvetu kultúr členských štátov, pritom rešpektovať ich národnú a regionálnu rozmanitosť a zároveň zdôrazňovať spoločné kultúrne dedičstvo. V článku 167 ods. 2 ZFEÚ sa ďalej uvádza, že v súlade so zásadou proporcionality má Únia prispievať k zlepšovaniu vedomostí a šíreniu kultúry a histórie európskych národov.

(2)  Lepšie pochopenie a ocenenie, najmä medzi mladými ľuďmi, ich spoločného, ale rozmanitého dedičstva by prispelo k upevneniu pocitu spolupatričnosti k Únii a posilneniu medzikultúrneho dialógu. Preto je dôležité podporovať lepší prístup ku kultúrnemu dedičstvu a rozširovať jeho európsky rozmer.

(3)  ZFEÚ taktiež zavádza občianstvo Únie, ktoré dopĺňa štátne občianstvo príslušného členského štátu a ktoré je dôležitým prvkom pri zabezpečovaní a upevňovaní procesu európskej integrácie. Ak majú občania plne podporovať európsku integráciu, mal by sa klásť väčší dôraz na ich spoločné hodnoty, históriu a kultúru ako kľúčové prvky ich príslušnosti k spoločnosti, ktorá sa zakladá na zásadách slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv, kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, tolerancie a solidarity.

(4)  V apríli 2006 v Granade zaviedlo niekoľko členských štátov a Švajčiarsko medzivládny systém priznávania značky „Európske dedičstvo“.

(5)  Rada Európskej únie prijala 20. novembra 2008 závery(3), ktoré si kládli za cieľ premeniť medzivládne priznávanie značky „Európske dedičstvo“ na iniciatívu Únie, a vyzvala v nich Komisiu, aby jej predložila vhodný návrh na vytvorenie značky „Európske dedičstvo“ Európskou úniou, v ktorom by sa upresnili praktické podrobnosti realizácie tohto projektu.

(6)  V rámci verejných konzultácií a počas posudzovania vplyvu, ktoré uskutočnila Komisia, sa potvrdilo, že medzivládne priznávanie značky „Európske dedičstvo“ bolo cennou iniciatívou, ale túto činnosť je potrebné ďalej rozvinúť tak, aby dosiahla svoj plný potenciál, a potvrdilo sa aj to, že účasť Únie by pre značku „Európske dedičstvo“ znamenala jednoznačnú pridanú hodnotu a pomohla by tejto iniciatíve urobiť kvalitatívny krok vpred.

(7)  Značka „Európske dedičstvo“ by mala využiť skúsenosti doteraz získané pri realizácii medzivládnej iniciatívy.

(8)  Značka „Európske dedičstvo“ by mala dopĺňať, ale nezdvojovať iniciatívy, ako sú Zoznam svetového dedičstva UNESCO, Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO a „Európske kultúrne trasy“ Rady Európy ▌. Pridaná hodnota novej značky „Európske dedičstvo“ by mala byť založená na príspevku vybraných pamiatok k európskej histórii a kultúre vrátane založenia Únie, jasným vzdelávacím rozmerom by mala oslovovať občanov, najmä mladých ľudí, a mala by spočívať v rozvíjaní kontaktov medzi pamiatkami s cieľom vymieňať si skúsenosti a najlepšie postupy. Iniciatíva by sa mala zameriavať skôr na propagáciu pamiatok a prístup k nim, čím by prispievala k spoločnému historickému a kultúrnemu dedičstvu v Únii, a na kvalitu poskytovaných informácií a navrhovaných činností, než na ochranu pamiatok, ktorú by mali zabezpečovať existujúce režimy ochrany.

(9)  Okrem podpory občanov Únie pri upevňovaní pocitu príslušnosti k Únii a posilňovaní medzikultúrneho dialógu by iniciatíva Únie týkajúca sa značky „Európske dedičstvo“ mohla prispieť k zvýšeniu hodnoty a profilu kultúrneho dedičstva, k nárastu významu úlohy dedičstva pri hospodárskom a udržateľnom rozvoji regiónov, najmä prostredníctvom cestovného ruchu za kultúrou, k rozvoju synergií medzi kultúrnym dedičstvom a súčasnou tvorbou a tvorivosťou, k uľahčeniu výmeny skúseností a najlepšých postupov v rámci Európy a všeobecnejšie k presadzovaniu demokratických hodnôt a ľudských práv, ktoré sú základom európskej integrácie.

(10)  Tieto ciele sú plne v súlade s cieľmi európskej stratégie pre kultúru, ktorá zahŕňa podporu kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu a podporu kultúry ako katalyzátora tvorivosti(4).

(11)  Je rozhodujúce, aby sa nová značka „Európske dedičstvo“ priznávala na základe spoločných, jasných a transparentných kritérií a postupov.

(12)  Členské štáty by mali mať možnosť predbežného výberu pamiatok, ktorým sa už udelila značka Európske dedičstvo v rámci medzivládneho systému priznávania značkyEurópske dedičstvo. Tieto pamiatky by sa mali posúdiť na základe nových kritérií a postupov.

(13)  V rámci budúcich hodnotení značky „Európske dedičstvo“ by sa mohla zvážiť možnosť rozšírenia iniciatívy na tretie krajiny zapojené do programu Kultúra.

(14)  Administratívne dojednania týkajúce sa značky „Európske dedičstvo“ by mali byť jednoduché a flexibilné v súlade so zásadou subsidiarity.

(15)  Keďže ciele tohto rozhodnutia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov a z dôvodu potreby najmä nových, spoločných, jasných a transparentných kritérií a postupov na priznávanie značky „Európske dedičstvo“, ako aj z dôvodu lepšej koordinácie medzi členskými štátmi ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto rozhodnutí sa ustanovuje iniciatíva Európskej únie pod názvom „značka Európske dedičstvo“.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia „pamiatky“ znamenajú pamätníky, prírodné, podmorské, archeologické, priemyselné alebo mestské lokality, typy kultúrnej krajiny, pamätné miesta, kultúrny tovar a predmety a nehmotné dedičstvo spojené s nejakým miestom vrátane súčasného dedičstva.

Článok 3

Ciele

1.  Všeobecné ciele tejto iniciatívy sú:

   prispievať k posilneniu pocitu príslušnosti k Únii u občanov Únie, najmä u mladých ľudí, na základe spoločných hodnôt a prvkov európskej histórie a kultúrneho dedičstva ▌;
   prispievať k posilneniu medzikultúrneho dialógu a dialógu medzi územiami, ako aj k oceňovaniu rozmanitosti.

2.  Na tento účel sa iniciatíva usiluje o dosiahnutie týchto medzicieľov:

–  zdôrazniť symbolickú hodnotu a vyzdvihnúť profil pamiatok, ktoré zohrávali významnú úlohu v histórii a kultúre Európy a/alebo pri ▌budovaní Únie;

   prehĺbiť pochopenie občanov Únie pre históriu Európy a budovanie Únie, ako aj pre to, že majú spoločné, hoci rozmanité hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo, najmä pokiaľ ide o demokratické hodnoty a ľudské práva, ktoré sú základom procesu európskej integrácie.

3.  Konkrétne ciele, pokiaľ ide o samotné pamiatky:

   zveľaďovať európsky význam pamiatok;
   zvyšovať povedomie najmä mladých ľudí a občanov Únie všeobecne o ich spoločnom kultúrnom dedičstve a posilňovať ich pocit európskej identity;
   napomáhať výmene skúseností a výmene najlepších postupov v rámci Európy;
   zvýšiť a/alebo zlepšiť prístup k pamätným miestam pre všetkých, a najmä pre mladých ľudí;
   zlepšiť medzikultúrny dialóg, najmä medzi mladými ľuďmi, prostredníctvom vzdelávania v oblasti umenia, kultúry a histórie a interaktívneho vzdelávania cez internet;
   napomáhať rozvoju synergií medzi kultúrnym dedičstvom a súčasnou tvorbou a podporovať kreativitu;
   pri plnom rešpektovaní integrity kultúrneho dedičstva podporovať vzájomné pôsobenie medzi kultúrnym dedičstvom a hospodárskymi aktivitami v jeho okolí, ktoré prispievajú k jeho udržateľnosti i udržateľnosti jeho okolia;
   prispievať k podpore, príťažlivosti, kultúrnemu vplyvu, rozvoju cestovného ruchu a udržateľnému rozvoju regiónov;
   podnecovať vytvorenie európskych sietí na podporu spoločného európskeho dedičstva.

Článok 4

Účasť na iniciatíve

Táto iniciatíva je otvorená účasti členských štátov Únie. Táto účasť je dobrovoľná.

Článok 5

Komplementárnosť s ostatnými iniciatívami

Komisia a členské štáty zabezpečia, aby značka „Európske dedičstvo“ dopĺňala, ale nezdvojovala ostatné iniciatívy v oblasti kultúrneho dedičstva, ako sú Zoznam svetového dedičstva UNESCO, Reprezentatívny zoznam UNESCO nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva a „Európske kultúrne trasy“ Rady Európy.

Článok 6

Dostupnosť iniciatívy

Na priznanie značky „Európske dedičstvo“ sú oprávnené pamiatky v zmysle vymedzenia v článku 2.

Článok 7

Kritériá

Značka „Európske dedičstvo“ sa priznáva na základe týchto kritérií:

1.  pamiatky, ktoré sa uchádzajú o značku 'Európske dedičstvo„, majú symbolickú európsku hodnotu a zohrávajú významnú úlohu v histórii ▌a kultúre Európy a/alebo pri ▌budovaní Únie.Preto zdôvodňujú:

   cezhraničnú alebo celoeurópsku povahu pamiatky: minulý a súčasný vplyv a atraktívnosť pamiatky uchádzajúcej sa o značku musí presahovať štátne hranice členského štátu; a/alebo
   miesto a úlohu pamiatky v európskej histórii a pri európskej integrácii a jej súvislosť s kľúčovými európskymi udalosťami alebo osobnosťami, ako aj s kultúrnym, umeleckým, náboženským, politickým, spoločenským, vedeckým, technologickým, environmentálnym alebo priemyselným hnutím; a/alebo
   miesto a úlohu pamiatky pri rozvoji a propagácii spoločných hodnôt, ktoré sú základom európskej integrácie, napríklad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv, kultúrnej rozmanitosti, tolerancie a solidarity;

2.  pamiatky, ktoré sa uchádzajú o značku „Európske dedičstvo“, predložia projekt, ktorého realizácia sa začne najneskôr do konca roka udelenia značky, pričom projekt bude obsahovať všetky tieto prvky:

   zvyšovať povedomie o európskom význame pamiatky, najmä prostredníctvom vhodných informačných aktivít, označenia a odbornej prípravy zamestnancov;
   organizovať vzdelávacie činnosti, najmä pre mladých ľudí, ktoré zlepšia pochopenie pre spoločnú históriu Európy a jej spoločné, hoci rozmanité dedičstvo, a ktoré posilnia pocit spolupatričnosti k spoločnému územiu;
   podporovať viacjazyčnosť a regionálnu rozmanitosť využívaním viacerých jazykov Únie ako kľúč k medzikultúrnemu dialógu;
   spolupracovať s pamiatkami, ktorým bola priznaná značka „Európske dedičstvo“ ▌;
   zvyšovať profil a príťažlivosť pamiatky v európskom meradle, okrem iného prostredníctvom nových informačných a komunikačných technológií;
   zabezpečiť, aby bola pamiatka prístupná občanom Únie a aby sa zároveň plne rešpektovala jej integrita;

organizovanie umeleckých a kultúrnych aktivít (napríklad podujatí, festivalov, stáží a pod.), ktoré podporujú mobilitu európskych kultúrnych agentov, umelcov a zbierok, povzbudzujú medzikultúrny dialóg a stimulujú prepojenie medzi dedičstvom a súčasnou tvorbou a tvorivosťou, je vítané, kedykoľvek to umožní špecifickosť pamiatky;

3.  pamiatky, ktoré sa uchádzajú o značku, predložia plán správy, v ktorom sa zaväzujú k všetkým týmto prvkom:

   zabezpečiť riadnu správu pamiatky;
   zabezpečiť ochranu pamiatky a jej zachovanie pre budúce generácie v súlade s príslušnými režimami ochrany;
   zabezpečiť kvalitu recepčných nástrojov, napríklad historických prezentácií, informovania návštevníkov, označenia atď.;
   zabezpečiť prístup pre čo najširšiu verejnosť vrátane starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím, napríklad úpravou lokality pamiatky alebo odbornou prípravou zamestnancov a využívaním internetu;
   venovať osobitnú pozornosť mladým ľuďom, najmä umožnením zvýhodneného prístupu k pamiatke pre nich;
   propagovať pamiatky ako turistické destinácie a zároveň obmedziť prípadné negatívne vplyvy na pamiatky alebo ich okolie;
   vypracovať koherentnú a komplexnú komunikačnú stratégiu zdôrazňujúcu európsky význam pamiatky;
   zabezpečiť, aby bol plán správy ▌čo najšetrnejší k životnému prostrediu ▌.

Článok 8

Európska skupina nezávislých odborníkov

1.  Zriadi sa európska skupina nezávislých odborníkov (ďalej len „európska skupina“), ktorá vykonáva výber a monitorovanie na európskej úrovni. Európska skupina zabezpečuje, aby zúčastnené členské štáty uplatňovali kritériá na priznanie značky jednotne.

2.  Európska skupina pozostáva z 13 členov. Štyroch členov nominuje Európsky parlament, štyroch Rada, štyroch Komisia a jedného Výbor regiónov, a to v súlade s príslušnými postupmi. Európska skupina si vymenuje svojho predsedu.

3.  Členmi európskej skupiny sú nezávislí odborníci. Majú dostatočnú prax a skúsenosti v ▌ oblastiach relevantných pre ciele značky „Európske dedičstvo“. Inštitúcie nominujúce odborníkov sa snažia v čo najväčšom rozsahu zabezpečiť komplementaritu ich príslušných odborných oblastí a geograficky vyvážené zastúpenie.

4.  Členovia európskej skupiny sú nominovaní na tri roky. Odchylne od uvedeného, v prvom roku účinnosti tohto rozhodnutia Komisia nominuje štyroch odborníkov na jeden rok, Európsky parlament štyroch a Výbor regiónov jedného na dva roky a Rada štyroch na tri roky.

5.  Členovia európskej skupiny oznámia každý konflikt záujmov alebo prípadný konflikt záujmov v súvislosti s konkrétnou pamiatkou. V prípade takéhoto oznámenia, alebo ak vyjde najavo takýto konflikt záujmov, príslušný člen ▌ sa na hodnotení tejto pamiatky alebo akejkoľvek inej pamiatky v tom istom členskom štáte nezúčastní.

6.  Všetky správy, odporúčania a oznámenia európskej skupiny sa zverejňujú.

Článok 9

Formulár žiadosti

▌Komisia vypracuje na základe kritérií výberu stanovených v článku 7 spoločný formulár žiadosti, ktorý platí pre všetky uchádzajúce sa pamiatky. Pri výbere sa berú do úvahy len žiadosti predložené na oficiálnom formulári žiadosti.

Článok 10

Predbežný výber na vnútroštátnej úrovni

1.  Za predbežný výber pamiatok na priznanie značky „Európske dedičstvo“ sú zodpovedné členské štáty, ktoré úzko spolupracujú s miestnymi a regionálnymi orgánmi.

2.  Každý členský štát môže predbežne vybrať maximálne dve pamiatky každé dva roky v súlade s harmonogramom stanoveným v prílohe. ▌

3.  Každý členský štát si pre predbežný výber zavádza svoje vlastné postupy a svoj vlastný harmonogram v súlade so zásadou subsidiarity, pričom zabezpečí, aby administratívne dojednania zostali čo najjednoduchšie a najflexibilnejšie. Výsledky predbežného výberu však oznamuje Komisii najneskôr do 1. marca roka, v ktorom prebieha predbežný výber.

4.  Predbežný výber sa uskutočňuje v súlade s kritériami ustanovenými v článku 7 a používa sa naň formulár žiadosti uvedený v článku 9.

5.  Komisia zverejní úplný zoznam predbežne vybraných pamiatok a informuje o ňom Európsky parlament, Radu a Výbor regiónov.

Článok 11

Záverečný výber na úrovni Únie

1.  Za záverečný výber pamiatok na priznanie značky „Európske dedičstvo“ je zodpovedná Komisia a vykoná ho európska skupina.

2.  Európska skupina vyhodnotí žiadosti predbežne vybraných pamiatok a vyberie maximálne jednu pamiatku na členský štát. V prípade potreby si môže vyžiadať ďalšie informácie a zorganizovať návštevy pamiatok.

3.  Záverečný výber sa uskutočňuje v súlade s kritériami stanovenými v článku 7 a používa sa naň formulár žiadosti uvedený v článku 9.

4.  Európska skupina vydáva správu o predbežne vybraných pamiatkach najneskôr 15. decembra roku, v ktorom prebieha predbežný výber. Táto správa obsahuje odporúčanie na priznanie značky „Európske dedičstvo“ a uvedenie dôvodov nezaradenia pamiatok na záverečný zoznam.

5.  Uchádzači, ktorí neboli zahrnutí do záverečného zoznamu, môžu v nasledujúcich rokoch podať novú žiadosť do predbežného výberu na národnej úrovni.

Článok 12

Nadnárodné pamiatky

1.  Na účely tohto rozhodnutia sa za „nadnárodné pamiatky“ považuje:

   niekoľko pamiatok, ktoré sa nachádzajú v rozličných členských štátoch a ktoré sa týkajú jednej konkrétnej témy, takže je možné predložiť jednu žiadosť;
   jedna konkrétna pamiatka, ktorá je geograficky situovaná na území aspoň dvoch rozličných členských štátov.

2.  Žiadosti o uznanie za nadnárodnú pamiatku sa riadia tým istým postupom ako ostatné žiadosti. Takáto pamiatka je predbežne vybraná všetkými príslušnými členskými štátmi v rámci ich limitu maximálne dvoch pamiatok v zmysle článku 10. Nadnárodné pamiatky určia jednu zo zúčastnených pamiatok za svojho koordinátora, ktorý bude predstavovať jediné kontaktné miesto pre Komisiu. Koordinátor poskytuje včas vo všetkých členských štátoch informácie o nadnárodnej kandidatúre, aby sa zaručila účasť príslušných pamiatok v celej Únii. Všetky pamiatky tvoriace súčasť nadnárodnej pamiatky musia splniť kritériá stanovené v článku 7 a vyplniť žiadosť uvedenú v článku 9.

Osobitná pozornosť sa venuje nadnárodným pamiatkam, ktoré podporujú podstatu cezhraničného európskeho dedičstva, pretože reprezentujú hmotnú i nehmotnú symboliku.

3.  Ak nadnárodná pamiatka spĺňa všetky kritériá ustanovené v článku 7, táto pamiatka má v záverečnom výbere prednosť.

4.  Ak jedna z pamiatok tvoriaca súčasť nadnárodnej pamiatky prestane plniť kritériá stanovené v článku 7 alebo záväzky vyplývajúce zo žiadosti, uplatní sa postup stanovený v článku 15.

Článok 13

Vyhlásenie pamiatok

1.  Komisia oficiálne vyhlási pamiatky, ktorým sa má priznať značka „Európske dedičstvo“, počas roka, ktorý nasleduje po výberovom konaní, s náležitým zreteľom na odporúčanie európskej skupiny. Komisia ▌informuje o prijatých rozhodnutiach Európsky parlament, Radu a Výbor regiónov.

2.  Značka „Európske dedičstvo“ sa prizná pamiatkam ▌ natrvalo za podmienok ustanovených v článkoch 14 a 15 a pod podmienkou, že pamiatka pokračuje v iniciatíve.

3.  Pridelenie značky „Európske dedičstvo“ sa nespája so žiadnou povinnosťou mestského plánovania ani s právnymi záväzkami, či povinnosťami v oblasti úpravy krajiny, mobility alebo architektúry. Uplatňujú sa výhradne miestne právne predpisy.

Článok 14

Monitorovanie

1.  Každá pamiatka, ktorej sa prizná značka „Európske dedičstvo“, sa pravidelne monitoruje s cieľom zabezpečiť, že naďalej spĺňa kritériá stanovené v článku 7 a dodržiava záväzky uvedené vo svojej žiadosti.

2.  Za monitorovanie všetkých pamiatok nachádzajúcich sa na území členského štátu je zodpovedný príslušný členský štát. Členský štát zhromaždí všetky potrebné informácie a každé štyri roky vypracuje podrobnú správu v súlade s harmonogramom uvedeným v prílohe.

3.  Správu posiela Komisii a predkladá európskej skupine na preskúmanie najneskôr do 1. marca roka monitorovania.

4.  Európska skupina vydáva správu o stave pamiatok so značkou v príslušnom členskom štáte najneskôr 15. decembra roka monitorovania, v prípade potreby vrátane odporúčaní, ktoré je potrebné vziať do úvahy v nasledujúcom období monitorovania.

5.  Komisia po konzultácii s európskou skupinou stanovuje spoločné ukazovatele pre členské štáty s cieľom zabezpečiť koherentný prístup k postupu monitorovania.

Článok 15

Odňatie značky

1.  Ak si európska skupina všimne, že určitá pamiatka už nespĺňa kritériá stanovené v článku 7 alebo už nedodržiava záväzky uvedené vo svojej žiadosti, začne prostredníctvom Komisie dialóg s príslušným členským štátom s cieľom pomôcť vykonať potrebné úpravy lokality pamiatky.

2.  Ak sa počas obdobia 18 mesiacov od začatia dialógu nevykonajú v lokalite pamiatky potrebné úpravy, európska skupina to oznámi Komisii. V oznámení sa musí uviesť odôvodnenie, ako aj odporúčania, ako danú situáciu zlepšiť.

3.  Ak sa po uplynutí nového obdobia 18 mesiacov odporúčania nevykonajú, európska skupina vydá odporúčanie na odňatie značky „Európske dedičstvo“ príslušnej pamiatke.

4.  Záverečné rozhodnutie o odňatí značky „Európske dedičstvo“ prijíma Komisia s náležitým zreteľom na odporúčanie európskej skupiny. Komisia o tom informuje Európsky parlament, Radu a Výbor regiónov.

5.  Oznámenia a odporúčania európskej skupiny sa zverejňujú.

6.  Pamiatky sa môžu kedykoľvek rozhodnúť vzdať sa značky „Európske dedičstvo“. V tom prípade upovedomia príslušný členský štát, ktorý to oznámi Komisii. Komisia prijme rozhodnutie o odňatí značky „Európske dedičstvo“ a informuje o tom Európsky parlament, Radu a Výbor regiónov.

Článok 16

Praktické ustanovenia

1.  Iniciatívu Únie na podporu značky „Európske dedičstvo“ vykonáva Komisia, ktorá najmä:

   zabezpečuje celkovú koherentnosť a kvalitu iniciatívy;
   zabezpečuje koordináciu medzi členskými štátmi a európskou skupinou;
   so zreteľom na ciele stanovené v článku 3 a v súlade s kritériami stanovenými v článku 7 stanovuje usmernenia pre pomoc pri výberovom postupe a postupe monitorovania, ako aj formulár žiadosti;
   poskytuje podporu európskej skupine.

2.  Komisia je zodpovedná za komunikáciu a zviditeľnenie značky „Európske dedičstvo“ na úrovni Únie, najmä prostredníctvom vytvorenia a udržiavania osobitnej internetovej stránky a nového loga, zvyšujúc povedomie o pamiatke a jej príťažlivosť v európskom meradle, napríklad využívaním možností, ktoré ponúkajú nové technológie a digitálne a interaktívne prostriedky, a snahou o synergie s ostatnými európskymi iniciatívami. Všetky oznámenia a odporúčania európskej skupiny uvedené v článku 8 ods. 6, článku 10 ods. 5 a článku 15 ods. 5 sa zverejňujú na tejto internetovej stránke.

3.  Komisia podporuje aktivity súvisiace s budovaním kontaktov medzi pamiatkami označenými značkou.

4.  Činnosti podľa odsekov 2 a 3, ako aj náklady európskej skupiny sa hradia z finančných prostriedkov uvedených v článku 18.

Článok 17

Hodnotenie

1.  Komisia zabezpečuje externé a nezávislé hodnotenie iniciatívy na podporu značky „Európske dedičstvo“. Toto hodnotenie sa uskutočňuje každých šesť rokov v súlade s harmonogramom uvedeným v prílohe a obsahuje aj preskúmanie všetkých prvkov vrátane efektívnosti postupov súvisiacich s výkonom iniciatívy, počtu pamiatok, geografického rozsahu a vplyvu iniciatívy, toho, ako by sa dala zlepšiť, a aj toho, či má pokračovať.

2.  Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o tomto hodnotení do šiestich mesiacov od skončenia hodnotenia a prípadne k nej pripojí príslušné návrhy.

Článok 18

Finančné ustanovenia

1.  Finančné krytie na vykonávanie iniciatívy v období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013 sa stanovuje na 1 350 000 EUR.

2.  Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v medziach viacročného finančného rámca.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 267, 1.10.2010, s. 52.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2010.
(3) Ú. v. EÚ C 319, 13.12.2008, s. 11.
(4) KOM(2007)0242.


PRÍLOHA

HARMONOGRAM

Harmonogram priznávania značky „Európske dedičstvo“

[Rok n]

Prijatie rozhodnutia

Prípravné práce

[Rok n + 1]

Prípravné práce

[Rok n + 2]

Predbežný výber vykonávaný členskými štátmi ▌

[Rok n + 3]

Konečné vyhlásenie pamiatok

[Rok n + 4]

Predbežný výber vykonávaný členskými štátmi

[Rok n + 5]

Konečné vyhlásenie pamiatok a monitorovanie

[Rok n + 6]

Predbežný výber vykonávaný členskými štátmi

[Rok n + 7]

Konečné vyhlásenie pamiatok

Hodnotenie značky „Európske dedičstvo“

[Rok n + 8]

Predbežný výber vykonávaný členskými štátmi

[Rok n + 9]

Konečné vyhlásenie pamiatok a monitorovanie

[Rok n + 10]

Predbežný výber vykonávaný členskými štátmi

[Rok n + 11]

Konečné vyhlásenie pamiatok

[Rok n + 12]

Predbežný výber vykonávaný členskými štátmi

[Rok n + 13]

Konečné vyhlásenie pamiatok

Hodnotenie značky „Európske dedičstvo“

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia