Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0044(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0311/2010

Ingivna texter :

A7-0311/2010

Debatter :

PV 16/12/2010 - 2
CRE 16/12/2010 - 2

Omröstningar :

PV 16/12/2010 - 6.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0486

Antagna texter
PDF 357kWORD 112k
Torsdagen den 16 december 2010 - Strasbourg
Europeiska kulturarvsmärket ***I
P7_TA(2010)0486A7-0311/2010
Resolution
 Konsoliderad text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket (KOM(2010)0076 – C7–0071/2010 – 2010/0044(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0076),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7–0071/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande som inom ramen för protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitets principerna har inkommit från den franska senaten och i vilken det hävdar att förslaget till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 9 juni 2010(1),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A7–0311/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 267, 1.10.2010, s. 52.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen av den 16 december 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2011/EU om inrättande av Europeiska unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket
P7_TC1-COD(2010)0044

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 167,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(1),

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2),

och av följande skäl:

(1)  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) syftar till allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, och enligt artikel 167 i EUF-fördraget har Europeiska unionen den särskilda uppgiften att bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna, med respekt för dessas nationella och regionala mångfald samtidigt som unionen ska framhäva det gemensamma kulturarvet. Vidare fastställs det i artikel 167.2 i EUF-fördraget att unionen i enlighet med proportionalitetsprincipen ska förbättra kunskaperna om och sprida de europeiska folkens kultur och historia.

(2)  Bättre kunskaper om och uppskattning av det gemensamma och samtidigt varierande kulturarvet, särskilt bland unga människor, skulle bidra till att förstärka känslan av att tillhöra Europeiska unionen och stärka dialogen mellan kulturerna. Det är därför viktigt att främja bättre tillträde till kulturarvet och förstärka dess europeiska dimension.

(3)  I EUF-fördraget inrättas även unionsmedborgarskapet, som kompletterar det nationella medborgarskapet i respektive medlemsstater och som är ett viktigt inslag i värnandet om och stärkandet av den europeiska integrationsprocessen. För att medborgarna till fullo ska stödja den europeiska integrationen bör större tyngdpunkt läggas på deras gemensamma värderingar, historia och kultur som huvudelement av deras medlemskap i ett samhälle som bygger på principerna om frihet, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, kulturell och språklig mångfald, tolerans och solidaritet.

(4)  I april 2006 i Granada presenterade flera medlemsstater och Schweiz ett system för ett mellanstatligt europeiskt kulturarvsmärke.

(5)  Den 20 november 2008(3) antog Europeiska unionens råd slutsatser som syftar till att omvandla det mellanstatliga europeiska kulturarvsmärket till en EU-insats genom att uppmana kommissionen att lägga fram ett lämpligt förslag om Europeiska unionens införande av ett ”Europeiskt kulturarvsmärke” och därvid ange de praktiska villkoren för detta projekts genomförande.

(6)  Det offentliga samrådet och konsekvensanalysen, vilka utfördes av kommissionen, bekräftade att det mellanstatliga europeiska kulturarvsmärket var ett värdefullt initiativ men att insatsen behövdes utvecklas ytterligare för att förverkliga hela sin potential, och det bekräftades också att Europeiska unionens medverkande kunde tillföra ett klart mervärde till det europeiska kulturarvsmärket och bidra till ett kvalitativt steg framåt för initiativet.

(7)  Erfarenheterna så här långt av det mellanstatliga initiativet bör kunna gagna det europeiska kulturarvsmärket.

(8)  Med det europeiska kulturarvsmärket bör man försöka komplettera, inte kopiera, initiativ som Unescos världsarvlista, Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv och Europarådets kulturvägar. Mervärdet som det nya europeiska kulturarvsmärket kommer att tillföra bör bygga på det bidrag som de utvalda minnesplatserna lämnat till Europas historia och kultur, inklusive inrättandet av unionen, på en klar utbildningsdimension som når ut till medborgarna, särskilt unga människor, och på nätverksarbete mellan minnesplatserna i syfte att dela med sig av erfarenheter och bästa lösningar. Initiativet bör huvudsakligen fokusera på att främja minnesplatserna och göra dem tillgängliga, för att därigenom förstärka det gemensamma historiska och kulturella arvet inom unionen, och på kvaliteten i de förklaringar som ges och de aktiviteter som erbjuds, snarare är på konservering av minnesplatserna, vilken bör säkerställas genom befintliga skyddssystem.

(9)  Förutom att den skulle stärka unionsmedborgarnas känsla av att tillhöra Europeiska unionen och främja dialogen mellan kulturerna skulle unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket även bidra till att höja värdet och synligheten av kulturarvet, öka kulturarvets roll för finansiell och hållbar utveckling i regioner, i synnerhet via kulturinriktad turism, främja synergieffekter mellan kulturarv och samtida skapande och skaparglädje, underlätta spridningen av erfarenheter och bästa lösningar runtom i Europa, och mer allmänt, främja de demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som ligger till grund för den europeiska integrationen.

(10)  Dessa mål överensstämmer helt med målen i den europeiska kulturagendan som bland annat handlar om att främja den kulturella mångfalden och dialogen mellan kulturerna och att främja kultur som en drivkraft för kreativitet(4).

(11)  Det är väsentligt att det nya europeiska kulturarvsmärket tilldelas med ledning av gemensamma, tydliga och öppna kriterier och förfaranden.

(12)  Medlemsstater bör preliminärt kunna välja ut minnesplatser som redan har tilldelats det europeiska kulturarvsmärket inom ramen för det mellanstatliga europeiska kulturarvsmärkesprogrammet. Dessa minnesplatser bör bedömas enligt den nya uppsättningen kriterier och förfaranden.

(13)  I framtida utvärderingar av det europeiska kulturarvsmärket skulle man kunna undersöka möjligheten att utvidga initiativet så att det inbegriper tredjeländer som deltar i programmet Kultur.

(14)  De administrativa arrangemangen för det europeiska kulturarvsmärket bör vara enkla och flexibla i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

(15)  Eftersom målen för detta beslut i tillräcklig utsträckning inte kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på unionsnivå, särskilt på grund av behovet av gemensamma, tydliga och öppna kriterier och förfaranden för det europeiska kulturarvsmärket samt starkare samordning mellan medlemsstaterna, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Föremål

Genom detta beslut inrättas en EU-insats med namnet ”det europeiska kulturarvsmärket”.

Artikel 2

Definition

I detta beslut avses med minnesplatser minnesmärken, platser i naturen och under vatten, arkeologiska platser, industrimiljöer eller platser i städer, kulturlandskap, platser för ihågkommande, kulturprodukter och kulturföremål samt immateriellt arv kopplat till en plats, inbegripet samtida kulturarv.

Artikel 3

Mål

1.  Insatsens allmänna mål ska vara att bidra till att

   stärka de unionsmedborgarnas känsla av tillhörighet till ▌ unionen, i synnerhet de ungas, på grundval av gemensamma värden och element av europeisk historia och kulturarv, ▌
   stärka dialogen mellan kulturerna och regionerna och uppskattningen av mångfalden.

2.  För detta ändamål ska insatsen som mellanliggande mål söka att

–  betona symbolvärdet och höja profilen för de minnesplatser som spelat en betydelsefull roll i Europas historia och kultur och/eller i uppbyggnaden av unionen, och

   öka de unionsmedborgarnas kunskaper om Europas historia och uppbyggnaden av unionen, och om deras gemensamma och samtidigt varierande materiella och immateriella kulturarv, särskilt det som är kopplat till de demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som underbygger den europeiska integrationsprocessen.

3.  De särskilda målen med minnesplatserna ska vara följande:

   Att utveckla minnesplatsernas europeiska betydelse.
   Att göra unga människor i synnerhet och unionsmedborgarna i allmänhet mer medvetna om deras gemensamma kulturarv och förstärka deras känsla av en europeisk identitet.
   Att underlätta spridningen av erfarenheter och utbytet av bästa lösningar runtom i Europa.
   Att förbättra och/eller öka tillgängligheten till minnesplatser för allmänheten, särskilt för unga människor.
   Att intensifiera dialogen mellan kulturer, särskilt bland unga människor, genom interaktiv, internetbaserad utbildning inom konst, kultur och historia.
   Att främja synergieffekter mellan kulturarv och samtida skapande och främja kreativitet.
   Att främja samverkanseffekter mellan kulturarvet och den ekonomiska verksamhet som uppstår kring detta, samtidigt som skyddet av kulturarvet till fullo respekteras, vilket bidrar till bevarandet av detta arv och dess omgivande miljö.
   Att bidra till att öka regionernas dragningskraft och göra dem mer kända, öka deras kulturella inflytande, samt stärka utvecklingen av turism och den hållbara utvecklingen.
   Att främja inrättandet av europeiska nätverk som lyfter fram det gemensamma europeiska kulturarvet.

Artikel 4

Deltagande i insatsen

Insatsen ska vara öppen för deltagande från Europeiska unionens medlemsstater. Deltagandet ska vara frivilligt.

Artikel 5

Komplementaritet med andra initiativ

Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att det europeiska kulturarvsmärket blir ett komplement, inte en kopia, till andra initiativ inom kulturarv, exempelvis Unescos världsarvslista, Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv och Europarådets ”Europeiska kulturvägar”.

Artikel 6

Minnesplatser som kan komma ifråga för insatsen

Minnesplatser såsom de definieras i artikel 2 ska kunna tilldelas det europeiska kulturarvsmärket.

Artikel 7

Kriterier

Tilldelningen av det europeiska kulturarvsmärket ska ske på grundval av följande kriterier:

(1)  Sökande till det europeiska kulturarvsmärket ska ha ett symboliskt europeiskt värde och ska ha haft en betydande roll i Europas historia och kultur och i unionens uppbyggnad. De måste därför styrka

   minnesplatsens gränsöverskridande eller Europa-omfattande natur; minnesplatsens inflytande nu och tidigare måste nå bortom medlemsstatens aktuella gränser, och/eller
   minnesplatsens ställning och roll i europeisk historia och europeisk integration, och dess koppling till viktiga europeiska händelser eller personer, samt med rörelser inom kultur, konst, religion, politik, vetenskap, teknik, miljö eller samhälls- eller industriliv, och/eller
   minnesplatsens ställning och roll i utvecklingen och främjandet av de gemensamma värderingar som den europeiska integrationen bygger på, såsom frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna, kulturell mångfald, tolerans och solidaritet.

(2)  Sökande till det europeiska kulturarvsmärket ska lämna in ett projekt, som ska börja genomföras senast i slutet av utnämningsåret, som inkluderar följande element:

   Att upplysa om minnesplatsens europeiska betydelse, särskilt genom lämplig informationsverksamhet, skyltning och personalutbildning.
   Att anordna utbildningsverksamhet, särskilt för unga människor, som ökar kunskapen om Europas gemensamma historia och dess gemensamma och samtidigt varierande arv, och som stärker känslan av att tillhöra en gemensam sfär.
   Att främja mångspråkighet och regional mångfald genom att använda flera av unionens språk som en nyckel till interkulturell dialog.
   Att samarbeta med minnesplatser som redan tilldelats det europeiska kulturarvsmärket.
   Att göra minnesplatsen mer synlig och attraktiv i europeisk skala, bland annat genom ny informations- och kommunikationsteknik.
   Att garantera unionsmedborgarnas tillträde till minnesplatsen, med full respekt för skyddet av den.

Anordnandet av konstnärliga och kulturella aktiviteter (till exempel evenemang, festivaler, vistelser, osv.) som främjar rörlighet för europeiska kulturaktörer, konstnärer och samlingar, stimulerar till dialog mellan kulturerna och främjar kopplingen mellan kulturarv och samtida skapande och skaparglädje ska välkomnas, när minnesplatsens natur gör detta möjligt.

(3)  Sökande till kulturarvsmärket ska lämna in en förvaltningsplan som förbinder dem till alla elementen nedan:

   Säkerställa minnesplatsens sunda förvaltning.
   Säkerställa skydd för minnesplatsen och dess överlämnande till framtida generationer i enlighet med relevanta skyddssystem.
   Säkerställa kvaliteten på mottagningen, till exempel vad gäller presentation av den historiska bakgrunden, information för besökande och skyltning.
   Säkerställa tillgänglighet för så många besökare som möjligt, till exempel genom anpassning av minnesplatsen eller personalutbildning, och genom användning av Internet, bland annat för äldre och personer med funktionsnedsättning.
   Ägna särskild uppmärksamhet åt unga människor, i synnerhet genom att ge dem särskilt tillträde till minnesplatsen.
   Främja minnesplatserna som turistmål samtidigt som man begränsar eventuell negativ inverkan på platserna eller deras omgivning.
   Utarbeta en konsekvent och heltäckande kommunikationsstrategi som framhäver minnesplatsens europeiska betydelse.
   Se till att förvaltningsplanen är så miljövänlig som möjligt ▌.

Artikel 8

Den europiska juryn med oberoende experter

1.  En europeisk jury med oberoende experter (nedan kallad den europeiska juryn) ska inrättas för att utföra urval och övervakning på europeisk nivå. Den ska se till att kriterierna tillämpas på samma sätt i alla de deltagande medlemsstaterna.

2.  Den europeiska juryn ska bestå av tretton ledamöter. Fyra ledamöter ska utses av Europaparlamentet, fyra av rådet, fyra av kommissionen och en av Regionkommittén, i enlighet med deras respektive förfaranden. Den europeiska juryn ska utse sin ordförande.

3.  Ledamöterna i den europeiska juryn ska vara oberoende experter. De ska ha avsevärd erfarenhet och sakkunskap inom de områden som är relevanta för målen med det europeiska kulturarvsmärket. De institutioner som utser experterna ska försöka att så långt som möjligt se till att deras respektive expertisområden kompletterar varandra och att sammansättningen av experterna är geografiskt representativ.

4.  Ledamöterna i den europeiska juryn ska utnämnas för tre år. Som undantag ska under det första året som detta beslut är i kraft fyra experter utses av kommissionen för ett år, fyra av Europaparlamentet och en av Regionkommittén för två år och fyra av rådet för tre år.

5.  Ledamöterna i den europeiska juryn ska redovisa alla intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter i förhållande till en viss minnesplats. Om en sådan redovisning lämnas, eller om det visar sig att det finns en sådan intressekonflikt, ▌ får inte den ledamoten vara med vid utvärderingen av minnesplatsen i fråga eller någon annan minnesplats i samma medlemsstat.

6.  Den europeiska juryns rapporter, rekommendationer och underrättelser ska alla offentliggöras.

Artikel 9

Ansökningsblankett

▌ Kommissionen ska ta fram en gemensam ansökningsblankett baserad på urvalskriterierna som har fastställts i artikel 7 för att användas av alla sökande. Endast ansökningar som lämnas in på den officiella ansökningsblanketten ska komma i fråga för urval.

Artikel 10

Preliminärt urval på nationell nivå

1.  Medlemsstaterna ska ha ansvaret för det preliminära urvalet av minnesplatser som kan komma att tilldelas det europeiska kulturarvsmärket, i nära samarbete med lokala och regionala myndigheter.

2.  Varje medlemsstat får preliminärt välja ut högst två minnesplatser vartannat år i enlighet med tidsplanen i bilagan. ▌

3.  Varje medlemsstat ska fastställa sina egna förfaranden och sin egen tidsplan för det preliminära urvalet av minnesplatser enligt subsidiaritetsprincipen, och samtidigt säkerställa att de administrativa arrangemangen hålls så enkla och flexibla som möjligt. Medlemsstaten ska dock informera kommissionen om det preliminära urvalets resultat senast den 1 mars det år som det preliminära urvalsförfarandet äger rum.

4.  Det preliminära urvalsförfarandet ska göras i enlighet med de kriterier som fastställs i artikel 7 och med användning av den ansökningsblankett som avses i artikel 9.

5.  Kommissionen ska offentliggöra hela listan över preliminärt utvalda minnesplatser och informera Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén om dessa.

Artikel 11

Slutligt urval på unionsnivå

1.  Kommissionen ska ha ansvaret för det slutliga urvalet av minnesplatser som kan komma att tilldelas det europeiska kulturarvsmärket, och urvalet ska göras av den europeiska juryn.

2.  Den europeiska juryn ska bedöma ansökningarna avseende de preliminärt utvalda minnesplatserna och välja ut högst en minnesplats per medlemsstat. Om nödvändigt kan ytterligare uppgifter begäras och besök till minnesplatsen anordnas.

3.  Det slutliga urvalet ska göras i enlighet med de kriterier som fastställs i artikel 7 och den ansökningsblankett som avses i artikel 9 ska användas.

4.  Den europeiska juryn ska framställa en rapport om de preliminärt utvalda minnesplatserna senast den 15 december det år som det preliminära urvalsförfarandet äger rum. Rapporten ska inbegripa en rekommendation om tilldelningen av det europeiska kulturarvsmärket och en motivering om de minnesplatser som inte tagits med i den slutgiltiga förteckningen.

5.  De sökande som inte tagits med i den slutgiltiga förteckningen får lämna in en ny ansökan till det preliminära urvalet på nationell nivå under de följande åren.

Artikel 12

Gränsöverskridande minnesplatser

1.  I detta beslut avses med gränsöverskridande minnesplatser

   flera minnesplatser belägna i olika medlemsstater som samlas kring ett visst tema för att lägga fram en enda ansökan, eller
   en minnesplats som är geografiskt belägen på minst två medlemsstaters territorium.

2.  Ansökningar från gränsöverskridande minnesplatser ska följa samma förfarande som övriga ansökningar. De ska väljas ut preliminärt av alla berörda medlemsstater inom deras gräns för högst två minnesplatser som fastställs i artikel 10. Gränsöverskridande minnesplatser ska utse en av de berörda platserna till samordnare, vilket innebär att den ensam ansvarar för kontakterna med kommissionen. Samordnaren ska inom angiven tid tillhandahålla information om den gränsöverskridande kandidaturen till alla medlemsstater så att berörda minnesplatser i hela unionen har möjlighet att delta. Alla platser som ingår i en gränsöverskridande minnesplats ska uppfylla de kriterier som fastslås i artikel 7 och fylla i det ansökningsformulär som avses i artikel 9.

De minnesplatser som sträcker sig över gränserna och som utgör grunden för det gränsöverskridande europeiska arvet ska ha en särskild ställning, eftersom de representerar ett symbolvärde som är såväl konkret som abstrakt.

3.  Om en gränsöverskridande minnesplats uppfyller alla kriterier i artikel 7 ska den minnesplatsen prioriteras vid det slutliga urvalet.

4.  Om en av de platser som ingår i en gränsöverskridande minnesplats inte längre uppfyller de kriterier som föreskrivs i artikel 7 eller de åtaganden som gjorts i ansökan, ska det förfarande som fastställts i artikel 15 tillämpas.

Artikel 13

Utnämning

1.  Kommissionen ska officiellt utse de platser som ska tilldelas det europeiska kulturarvsmärket under det år som följer på urvalsförfarandet med vederbörligt beaktande av den europeiska juryns rekommendation. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén om de beslut som fattats.

2.  Det europeiska kulturarvsmärket ska tilldelas minnesplatserna ▌ permanent enligt de villkor som fastställs i artiklarna 14 och 15 och under förutsättning att insatsen fortsätter.

3.  Tilldelningen av det europeiska kulturarvsmärket ska inte medföra några skyldigheter sett till stadsplanering, rättsliga aspekter, landskapsplanering, rörlighet eller arkitektur. Enbart den lokala lagstiftningen ska vara tillämplig.

Artikel 14

Övervakning

1.  Varje minnesplats som tilldelas det europeiska kulturarvsmärket ska regelbundet övervakas för att man ska kunna säkerställa att den fortsätter att uppfylla de kriterier som anges i artikel 7 och beaktar alla åtaganden som gjordes i den ansökan som avser minnesplatsen.

2.  Övervakningen av alla minnesplatser på en medlemsstats territorium ska vara den berörda medlemsstatens ansvar. Medlemsstaten ska samla in all nödvändig information och utarbeta en utförlig rapport vart fjärde år, enligt tidsplanen i bilagan.

3.  Rapporten ska sändas till kommissionen och läggas fram för den europeiska juryn för granskning senast den 1 mars det år övervakningsförfarandet äger rum.

4.  Den europeiska juryn ska framställa en rapport om läget på de kulturarvsmärkta minnesplatserna i medlemsstaten i fråga senast den 15 december det år övervakningsförfarandet äger rum, om nödvändigt med rekommendationer som ska beaktas under nästa övervakningsperiod.

5.  Kommissionen ska, efter att ha hört den europeiska juryn, fastställa gemensamma indikatorer för medlemsstaterna i syfte att säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt vid övervakningsförfarandet.

Artikel 15

Tillbakadragande av kulturarvsmärket

1.  Om den europeiska juryn noterar att en viss minnesplats inte längre uppfyller de kriterier som avses i artikel 7 eller att den inte längre beaktar alla åtaganden som gjordes i ansökan, ska den inleda en dialog med medlemsstaten i fråga via kommissionen, i syfte att hjälpa med de nödvändiga justeringarna vid minnesplatsen.

2.  Om de nödvändiga justeringarna vid minnesplatsen inte gjorts efter 18 månader efter den tidpunkt då dialogen inleddes ska den europeiska juryn underrätta kommissionen om detta. Underrättelsen måste åtföljas av en motivering samt rekommendationer om hur situationen kan förbättras.

3.  Om rekommendationerna inte genomförts efter ytterligare 18 månader ska den europeiska juryn utfärda en rekommendation om tillbakadragande av det europeiska kulturarvsmärket från minnesplatsen i fråga.

4.  Kommissionen ska fatta det slutgiltiga beslutet om tillbakadragande av det europeiska kulturarvsmärket efter vederbörligt beaktande av den europeiska juryns rekommendation. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén om detta.

5.  Den europeiska juryns underrättelser och rekommendationer ska offentliggöras.

6.  En minnesplats får när som helst välja att avsäga sig det europeiska kulturarvsmärket. Om så sker ska den underrätta berörd medlemsstat, som i sin tur ska underrätta kommissionen. Kommissionen ska fatta beslut om tillbakadragande av det europeiska kulturarvsmärket och underrätta Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén om detta.

Artikel 16

Praktiska arrangemang

1.  Kommissionen ska genomföra unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket. Den ska i synnerhet

   säkerställa insatsens övergripande enhetlighet och kvalitet,
   säkerställa samordningen mellan medlemsstaterna och den europeiska juryn,
   mot bakgrund av de mål som fastställts i artikel 3 och i enlighet med de kriterier som fastställts i artikel 7, fastställa riktlinjer till stöd för urval och övervakning, samt ansökningsblanketten,
   tillhandahålla stöd till den europeiska juryn.

2.  Kommissionen ska på unionsnivå ansvara för kommunikation om det europeiska kulturarvsmärket och för att det ska vara väl synligt, i synnerhet genom att inrätta och underhålla en särskild webbplats och en ny logotyp, och därigenom göra minnesplatsen mer synlig och attraktiv på europeisk nivå, till exempel genom att använda den nya teknikens möjligheter, genom digitala och interaktiva metoder samt genom att eftersträva synergieffekter med andra europeiska initiativ. Alla de meddelanden och rekommendationer från den europeiska juryn som det hänvisas till i artiklarna 8.6, 10.5 och 15.5 ska offentliggöras på denna webbplats.

3.  Kommissionen ska främja nätverksarbete mellan de kulturmärkta minnesplatserna.

4.  Den verksamhet som avses i punkterna 2 och 3, samt kostnaderna för den europeiska juryn ska bekostas ur det finansiella anslag som föreskrivs i artikel 18.

Artikel 17

Utvärdering

1.  Kommissionen ska säkerställa den externa och oberoende utvärderingen av insatsen ”det europeiska kulturarvsmärket”. Utvärderingen ska äga rum vart sjätte år i enlighet med den tidsplan som anges i bilagan och innehålla en undersökning av alla delar, inbegripet hur resurseffektiva förfarandena i samband med insatsen är, antalet minnesplatser, insatsens geografiska täckning och dess genomslagskraft, hur insatsen kan förbättras och om den bör fortsätta.

2.  Kommissionen ska lägga fram en rapport om dessa utvärderingar till Europaparlamentet och rådet inom sex månader efter det att utvärderingarna slutförts, tillsammans med relevanta förslag om så behövs.

Artikel 18

Finansiella bestämmelser

1.  Det finansiella anslaget för att genomföra insatsen under tiden 1 januari 2011-31 december 2013 fastställs till 1 350 000 EUR.

2.  De årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten inom gränserna för den fleråriga budgetramen.

Artikel 19

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C 267, 1.10.2010, s. 52.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 december 2010.
(3) EUT C 319, 13.12.2008, s. 11.
(4) KOM(2007)0242.


BILAGA

TIDSPLAN

Tidsplan för det europeiska kulturarvsmärket

[År n]

Antagande av beslutet

Förberedelser

[År n+1]

Förberedelser

[År n+2]

Preliminärt urval genomförs av medlemsstaterna

[År n+3]

Slutlig utnämning av minnesplatserna

[År n+4]

Preliminärt urval genomförs av medlemsstaterna

[År n+5]

Slutlig utnämning av minnesplatserna och övervakning

[År n+6]

Preliminärt urval genomförs av medlemsstaterna

[År n+7]

Slutlig utnämning av minnesplatserna

Utvärdering av det europeiska kulturarvsmärket

[År n+8]

Preliminärt urval genomförs av medlemsstaterna

[År n+9]

Slutlig utnämning av minnesplatserna och övervakning

[År n+10]

Preliminärt urval genomförs av medlemsstaterna

[År n+11]

Slutlig utnämning av minnesplatserna

[År n+12]

Preliminärt urval genomförs av medlemsstaterna

[År n+13]

Slutlig utnämning av minnesplatserna

Utvärdering av det europeiska kulturarvsmärket

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy