Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0051(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0355/2010

Внесени текстове :

A7-0355/2010

Разисквания :

PV 15/12/2010 - 19
CRE 15/12/2010 - 19

Гласувания :

PV 16/12/2010 - 6.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0488

Приети текстове
PDF 556kWORD 418k
Четвъртък, 16 декември 2010 г. - Страсбург
Контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията ***I
P7_TA(2010)0488A7-0355/2010
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правилата и общите принципи относно механизмите за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0083),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 291, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението пред Парламента (C7-0073/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 1 декември 2010 г., позицията на Европейския парламент да бъде приета в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становищата на Комисията по външни работи, Комисията по развитие, Комисията по международна търговия, Комисията по икономически и парични въпроси, Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Комисията по транспорт и туризъм, Комисията по регионално развитие, Комисията по земеделие и развитие на селските райони, Комисията по рибно стопанство, Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и Комисията по конституционни въпроси (A7-0355/2010),

1.  Приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  Одобрява съвместните изявления на Парламента, Съвета и Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  Отбелязва изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

4.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 декември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията
P7_TC1-COD(2010)0051

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 182/2011.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

Член 5, параграф 2 от регламента изисква от Комисията да приеме проект за акт за изпълнение, ако комитетът даде положително становище. Тази разпоредба не изключва възможността Комисията, каквато е и практиката ѝ понастоящем, в много изключителни случаи да вземе под внимание нови обстоятелства, възникнали след гласуването, и да реши да не приеме проект за акт за изпълнение, след като надлежно е уведомила комитета и законодателя.

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

Комисията ще направи преглед на всички законодателни актове в сила, които преди влизането в сила на Договора от Лисабон не са били адаптирани в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, за да прецени дали съществува нужда от адаптиране на тези инструменти към режима на делегираните актове, въведен с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Комисията ще направи целесъобразни предложения възможно най-бързо и не по-късно от датите, посочени в индикативния график, приложен към настоящото изявление.

Докато се извършва това, Комисията ще информира редовно Европейския парламент относно проектомерките за изпълнение, свързани с тези инструменти, които в бъдеще следва да станат делегирани актове.

Що се отнася до действащите законодателни актове, които понастоящем съдържат позовавания на процедурата по регулиране с контрол, за всеки инструмент, който има намерение да измени, Комисията ще извърши преглед на разпоредбите, свързани с процедурата, за да може своевременно да ги адаптира в съответствие с критериите, заложени в Договора. В допълнение Европейският парламент и Съветът ще имат право да сигнализират за основни актове, които смятат за важни и които ще се адаптират приоритетно.

Комисията ще направи оценка на резултатите от процеса до края на 2012 г., за да прецени колко законодателни акта, съдържащи позовавания на процедурата по регулиране с контрол, са все още в сила. След това Комисията ще изготви съответните законодателни инициативи, с които да завърши процеса на адаптиране. Крайната цел на Комисията е да отстрани до края на 7-ия мандат на Парламента всички разпоредби, в които се съдържат позовавания на процедурата по регулиране с контрол, от всички видове законодателни инструменти.

Комисията отбелязва, че наскоро е започнала проучване, с което ще предостави цялостен и обективен преглед на всички аспекти на политиката и практиката на ЕС за търговска защита. Прегледът ще съдържа оценка на резултатите, методите, използването и ефикасността на настоящата схема, свързана с инструментите за търговска защита, при постигането на нейните търговско-политически цели, оценка на ефективността на съществуващите и потенциалните стратегически решения на Европейския съюз (напр. теста за интереса на Съюза, правилото за най-ниското мито, системата за събиране на мита) в сравнение с политическите решения, направени от определени търговски партньори, и изследване на основните антидъмпингови и антисубсидийни инструменти в контекста на административната практика на институциите на ЕС, решенията на Съда на ЕС и препоръките и решенията на Органа за разрешаване на спорове на СТО.

В зависимост от резултатите от проучването и от развитието на преговорите по Програмата за развитие от Доха Комисията смята да прецени доколко е удачно да осъвремени и актуализира инструментите на ЕС за търговска защита и по какъв начин да направи това.

Комисията също припомня неотдавнашните си инициативи за подобряване на прозрачността на начина на действие на инструментите за търговска защита (като назначаването на служител по изслушването) и на работата си с държавите-членки за изясняване на ключови елементи от практиката, свързана с търговската защита. Комисията отдава особено значение на тази дейност и ще има за цел, консултирайки се с държавите- членки, да набележи други инициативи, които биха могли да бъдат предприети в това отношение.

Според правилата за комитология, основаващи се на Решение 1999/468/ЕО на Съвета, когато управителен комитет в областта на общата селскостопанска политика издаде отрицателно становище, Комисията трябва да представи проектомярката на Съвета, който може да вземе различно решение в срок от един месец. Комисията обаче не е възпрепятствана да действа и може да въведе мярката или да забави изпълнението ѝ. Следователно Комисията може да предприеме мярката в случаите, когато смята, че съществува значителен риск спирането на изпълнението ѝ да предизвика например необратимо отрицателно въздействие върху пазара. Разбира се, ако впоследствие Съветът вземе решение против въведената от Комисията мярка, последната става излишна. Следователно настоящите правила дават на Комисията инструмент, който позволява да се защитят общите интереси на целия Съюз, като приеме поне временна мярка.

С член 7 от този регламент се цели да се запази този подход в рамките на новите правила за комитология, но само за изключителни ситуации и въз основа на ясно определени и ограничителни критерии. В него се позволява на Комисията да приеме проектомерки въпреки отрицателното становище на комитета, който ги разглежда, „когато неприемането на тези мерки в задължителен срок би породило значително смущение на пазарите (…) или за финансовите интереси на Съюза.“ Разпоредбата се отнася до случаи, в които не е възможно да се изчака комитетът да гласува отново по същата или по друга проектомярка, тъй като междувременно пазарът би претърпял значителни смущения, например поради спекулативното поведение на операторите. За да може Съюзът да действа, регламентът ще предостави на държавите-членки и на Комисията възможност за още една задълбочена дискусия по проектомярката, без да оставя въпроса нерешен и отворен за спекулации, което води до отрицателни последици за пазарите и бюджета.

Такива ситуации могат да възникнат например в контекста на ежедневното управление на общата селскостопанска политика (напр. при фиксиране на възстановяването на суми при износ, управлението на лицензи, специалната предпазна клауза), където често е необходимо решенията да се вземат бързо и могат да имат значителни икономически последствия за пазарите и съответно за селскостопанските производители и оператори, както и за бюджета на Съюза.

Когато Европейският парламент или Съветът информират Комисията, че според тях даден проектоакт за изпълнение надхвърля изпълнителните правомощия, предвидени в основния акт, Комисията незабавно преразглежда въпросния проектоакт за изпълнение, като взема предвид позициите, изразени от Европейския парламент и от Съвета.

Комисията действа по начин, при който надлежно се взема предвид спешността на въпроса.

Преди да реши дали да приеме, измени или оттегли проектоакта за изпълнение, Комисията информира Европейския парламент или Съвета за действието, което възнамерява да предприеме, и за причините за него.

Допълнение

Приложение към изявление на Комисията

Примерна таблица на основните актове, които не са приети съгласно процедурата на съвместно вземане на решение преди Договора от Лисабон и се нуждаят от адаптиране с цел вземане предвид на разпоредбите на член 290 от ДФЕС

Област на политиката

Актове за преразглеждане

Примерен график

Само привеждане в съответствие

Включване в по-широкообхватно предложение

Л

1.

Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета година относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 80/1119/ЕИО на Съвета*(1)

2011 г., 4-то тримесечие

X

ГД „Здраве и потребители“ (SANCO)

2.

Директива 64/432/ЕИО на Съвета относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине*(2)

март 2012 г.

X

3.

Директива 90/426/EИО на Съвета относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни*2

март 2012 г.

X

4.

Директива 91/68/EИО на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността*2

март 2012 г.

X

5.

Директива 2004/68/ЕО на Съвета относно определяне на ветеринарно-санитарните правила за внос и транзит в Общността на някои живи копитни животни, за изменение на Директиви 90/426/ЕИО и 92/65/ЕИО и за отмяна на Директива 72/462/ЕИО*2

март 2012 г.

X

6.

Директива 2009/158/EО на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене*2

март 2012 г.

X

7.

Директива 92/65/ЕИО на Съвета за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО*2

март 2012 г.

X

8.

Директива 88/407/ЕИО на Съвета относно определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността с дълбоко замразена сперма от животни от рода на едрия рогат добитък*2

март 2012 г.

X

9.

Директива 89/556/EИО на Съвета относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат добитък*2

март 2012 г.

X

10.

Директива 90/429/ЕИО на Съвета за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността със сперма от животни от рода на свинете*2

март 2012 г.

X

11.

Директива 2002/99/ЕО на Съвета за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека*2

март 2012 г.

X

12.

Директива 92/118/ЕИО на Съвета за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания относно търговията и вноса в Общността на продукти, които не са подчинени, по отношение на посочените изисквания, на специфиалните правила на Общността, посочени в глава I от приложение А към Директива 89/662/ЕИО и, по отношение на патогените, на Директива 90/425/ЕИО*2

март 2012 г.

X

13.

Директива 2006/88/ЕО на Съвета относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни*2

март 2012 г.

X

14.

Директива 92/35/ЕИО на Съвета за определяне на правила за контрол и мерките за борба с болестта Африканска чума по конете*2

март 2012 г.

X

15.

Директива 77/391/EИО на Съвета за въвеждане на мерки на Общността за ликвидиране на бруцелозата, туберкулозата и левкозата по говедата*2

март 2012 г.

X

16.

Директива 82/400/EИО на Съвета за изменение на Директива 77/391/ЕИО и за въвеждане на допълнителна мярка на Общността за ликвидиране на бруцелоза, туберкулоза и левкоза по говедата*2

март 2012 г.

X

17.

Решение 90/242/EИО на Съвета за въвеждане на финансова мярка на Общността за ликвидирането на бруцелозата по овцете и козите*2

март 2012 г.

X

18.

Директива 90/423/EИО на Съвета за изменение на Директива 85/511/ЕИО относно въвеждане на мерки на Общността за борба с болестта шап, Директива 64/432/ЕИО относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине, и Директива 72/462/ЕИО относно санитарните и ветеринарно-медицинските проблеми при внос на животни от рода на едрия рогат добитък и свине, както и на прясно месо или месни продукти от трети страни*2

март 2012 г.

X

19.

Директива 2003/85/ЕО на Съвета относно мерки на Общността за борба с болестта шап и за отмяна на Директива 85/511/ЕИО и Решения 89/531/ЕИО и 91/665/ЕИО, и за изменение на Директива 92/46/ЕИО*2

март 2012 г.

X

20.

Директива 2005/94/EО на Съвета относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО*2

март 2012 г.

X

21.

Директива 92/66/ЕИО на Съвета за въвеждането на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест*2

март 2012 г.

X

22.

Директива 80/1095/EИО на Съвета за определяне на условията за превръщането на територията на Общността в територия, свободна от класическа чума по свинете, и запазването й като такава*2

март 2012 г.

X

23.

Решение 80/1096/EИО на Съвета за въвеждане на финансови мерки на Общността за ликвидирането на класическата чума по свинете*2

март 2012 г.

X

24.

Директива 92/119/ЕИО на Съвета за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои болести по животните и на специфични мерки относно везикулозната болест по свинете*2

март 2012 г.

X

25.

Директива 2001/89/EO на Съвета относно мерки на Общността за борба с класическата чума по свинете*2

март 2012 г.

X

26.

Решение 79/511/ЕИО на Съвета относно финансово участие на Общността в кампанията срещу болестта шап в Югоизточна Европа*2

2011/2012

X

27.

Решение 89/455/EИО на Съвета за въвеждане на мерки на Общността за създаване на пилотни проекти за контрол на болестта бяс с оглед нейното ликвидиране или предотвратяване*2

март 2012 г.

X

28.

Решение 2009/470/EО на Съвета относно разходите във ветеринарната област

2012, второ полугодие

X

29.

Директива 82/894/EИО на Съвета относно обявяване на болестите по животните в рамките на Общността*2

март 2012 г.

X

30.

Директива 89/662/EИО на Съвета относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар*2

март 2012 г.

X

31.

Директива 90/425/EИО на Съвета относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар*2

март 2012 г.

X

32.

Решение 92/438/EИО на Съвета относно компютризация на ветеринарните процедури при внос (проект „Shift“), за изменение на Директиви 90/675/ЕИО, 91/496/ЕИО, 91/628/ЕИО и Решение 90/424/ЕИО и за отмяна на Решение 88/192/ЕИО*2

март 2012 г.

X

33.

Директива 96/93/ЕО на Съвета относно сертифицирането на животни и животински продукти*2

март 2012 г.

X

34.

Директива 2008/71/ЕО на Съвета относно идентификацията и регистрацията на прасета*2

март 2012 г.

X

35.

Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета(3)

2011 г., първо тримесечие

X

36.

Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите*2

март 2012 г.

X

37.

Директива 2009/157/ЕО на Съвета относно чистопородните разплодни животни от рода на едрия рогат добитък

2011 г., първо тримесечие

X

38.

Директива 88/661/EEC на Съвета относно приложимите зоотехнически стандарти за разплодните свине

2011 г., първо тримесечие

X

39.

Директива 89/361/EИО на Съвета относно чистопородните разплодни овце и кози

2011 г., първо тримесечие

X

40.

Директива 90/427/EИО на Съвета относно зоотехническите и генеалогичните условия за търговия с еднокопитни животни в Общността

2011 г., първо тримесечие

X

41.

Директива 90/428/EИО на Съвета относно търговията с еднокопитни животни, предназначени за състезания, и определянето на условията за участие в тези състезания

2011 г., първо тримесечие

X

42.

Директива 91/174/EИО на Съвета за определяне на зоотехническите и генеалогичните изисквания за търговията с чистопородни животни

2011 г., първо тримесечие

X

43.

Директива 94/28/ЕО на Съвета относно определяне на принципите, отнасящи се до зоотехническите и генеалогичните условия, приложими към вноса от трети страни на животни, на техните сперма, яйцеклетки и ембриони, и за изменение на Директива 77/504/ЕИО относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък

2011 г., първо тримесечие

X

44.

Директива 97/78/ЕО на Съвета за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни*2

март 2012 г.

X

45.

Директива 91/496/ЕИО на Съвета относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО*2

март 2012 г.

X

46.

Директива 98/58/ЕО на Съвета относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели*(4)

2013-2014 г.

X

47.

Директива 2008/119/ЕО на Съвета за определяне на минимални стандарти за защита на телетата (кодифицирана версия)*4

2013-2014 г.

X

48.

Директива 2008/120/ЕО на Съвета относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете (кодифицирана версия)*4

2013-2014 г.

X

49.

Директива 1999/74/ЕО на Съвета за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки*4

2013-2014 г.

X

50.

Директива 2007/43/ЕО на Съвета за определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо*4

2013-2014 г.

X

51.

Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване*4

2013-2014 г.

X

52.

Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97*4

2013-2014 г.

X

53.

Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността*(5)

2012 г., второ полугодие

X

54.

Директива 2007/33/ЕО на Съвета относно контрола на картофените цистообразуващи нематоди и за отмяна на Директива 69/465/ЕИО*5

2012 г., второ полугодие

X

55.

Директива 93/85/ЕИО на Съвета относно борбата с пръстеновидното гниене по картофите*5

2012 г., второ полугодие

X

56.

Директива 98/57/ЕО на Съвета за контрол на Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et.al.*5

2012 г., второ полугодие

X

57.

Директива на Съвета относно търговията със семена от фуражни култури

2011 г., второ полугодие

X

58.

Директива на Съвета за борбата срещу рака по картофите

2013 г., второ полугодие

X

59.

Директива на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури

2011 г., второ полугодие

X

60.

Директива на Съвета относно търговията с материал за вегетативно размножаване на лози

2011 г., второ полугодие

X

61.

Директива 98/56/ЕО на Съвета относно търговията с посадъчeн материал на декоративни растения

2011 г., второ полугодие

X

62.

Директива 1999/105/ЕО на Съвета относно търговията с горски репродуктивен материал

2011 г., второ полугодие

X

63.

Директива 2002/53/ЕО на Съвета относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове

2011 г., второ полугодие

X

64.

Директива 2002/54/ЕО на Съвета относно търговията със семена от цвекло

2011 г., второ полугодие

X

65.

Директива 2002/55/ЕО на Съвета относно търговията със семена от зеленчукови култури

2011 г., второ полугодие

X

66.

Директива 2002/56/ЕО на Съвета относно търговията с посадъчен материал от картофи

2011 г., второ полугодие

X

67.

Директива 2002/57/ЕО на Съвета относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури

2011 г., второ полугодие

X

68.

Директива 2008/72/ЕО на Съвета относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

2011 г., второ полугодие

X

69.

Директива 2008/90/ЕО на Съвета относно предлагането на пазара на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове

2011 г., второ полугодие

X

70.

Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно правната закрила на Общността на сортовете растения(6)

2012-2013 г.

вж. забележка (бел. под линия на предната страница)

71.

Директива на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с продукти, чийто външен вид се различава от съдържанието им и които застрашават здравето или безопасността на потребителите

2011 г., второ полугодие

X

MARKT

72.

Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността

2011 г.(7)

X

TRADE

73.

Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

в края на 2010 г. / началото на 2011 г.

X

74.

Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Общността за вноса

в края на 2010 г. / началото на 2011 г.

X

75.

Регламент (ЕО) № 2248/2001 на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватска, от друга страна, и за прилагане на Временното споразумение между Европейската общност и Република Хърватска, във вида, във който е изменен

в края на 2010 г.. / началото на 2011 г.

X

76.

Регламент (ЕО) № 953/2003 на Съвета за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства

в края на 2010 г.. / началото на 2011 г.

X

[Регламент (EО) № 868/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно защита срещу субсидиране и практики на несправедливо ценообразуване, причиняващи щети на въздушните превозвачи на Общността при осигуряване на въздушно обслужване от държави, които не са членки на Европейската общност](8)

77.

Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати

в края на 2010 г.. / началото на 2011 г.

X

78.

Регламент (ЕО) № 1616/2006 на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, и за прилагане на Временното споразумение между Европейската общност и Република Албания

в края на 2010 г.. / началото на 2011 г.

X

79.

Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство

в края на 2010 г.. / началото на 2011 г.

X

80.

Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова и за изменение на Регламент (ЕО) № 980/2005 и Решение 2005/924/ЕО на Комисията

в края на 2010 г.. / началото на 2011 г.

X

81.

Регламент (ЕО) № 140/2008 на Съвета от 19 ноември 2007 година относно определени процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, и за прилагане на Временното споразумение между Европейските общности, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна

в края на 2010 г.. / началото на 2011 г.

X

82.

Регламент (ЕО) № 594/2008 на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, и за прилагане на Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна

в края на 2010 г.. / началото на 2011 г.

X

83.

Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г.

в края на 2010 г.. / началото на 2011 г.

X

84.

Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз

в края на 2010 г.. / началото на 2011 г.

X

85.

Регламент (ЕО) № 1342/2007 на Съвета относно администрирането на определени ограничения върху вноса на определени стоманени продукти от Руската федерация

в началото на 2011 г.

X

86.

Регламент (ЕО) № 1340/2008 на Съвета относно търговията с определени стоманени продукти между Европейската общност и Република Казахстан

в началото на 2011 г.

X

MARE

87.

Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство

ноември 2011 г.

X

88.

Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури

май 2011 г.

X

89.

Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки

ноември 2011 г.

X

90.

Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море

ноември 2011 г.

X

91.

Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета относно установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка

ноември 2011 г.

X

92.

Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол

ноември 2011 г.

X

93.

Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

ноември 2011 г.

X

94.

Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета относно разрешения за риболовни дейности

ноември 2011 г.

X

95.

Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни

ноември 2011 г.

X

96.

Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане(9)

вж. забележка

97.

Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море

ноември 2011 г.

X

ENV

98.

Директива 87/217/EИО на Съвета относно предотвратяването и намаляването на замърсяването на околната среда с азбест

първото полугодие на 2011 г.

X

99.

Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност

второто полугодие на 2011 г.

X

ENER

100.

Регламент (ЕО) № 733/2008 на Съвета относно условията за внос на селскостопански продукти с произход от трети държави след аварията в атомната електроцентрала в Чернобил (кодифицирана версия)

Регламент (ЕО) № 1048/2009 на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 733/2008 относно условията за внос на селскостопански продукти с произход от трети държави след аварията в атомната електроцентрала в Чернобил(10)

не се предвижда по-ранна дата от 2013 г.(11)

X

CLIMA

101.

Решение 2002/358/EО на Съвета за одобрение от името на Европейската общност на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за промените на климата и съвместното изпълнение на ангажиментите, произтичащи от нея

-(12)

X

102.

Проект на решение на Комисията за изменение на Решение 2006/944/EО на Комисията („Решение за предписаното количество“)

в края на 2010 г.

X

ENTR

103.

Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (кодифицирана версия на Регламент 3448/93)

2010 г., четвърто тримесечие

X

AGRI

104.

Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза

23/09/2010 г.

X

105.

Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

30/09/2010 г.

X

106.

Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти […]

30/09/2010 г.

X

107.

Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти

първо тримесечие на 2011 г.

X

108.

Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика

4-то тримесечие на 2010 г.

X

109.

Регламент (ЕО) № 378/2007 на Съвета за утвърждаване на правила за доброволна модулация на преки плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005

4-то тримесечие на 2010 г.

X

110.

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91

4-то тримесечие на 2010 г.

X

111.

Регламент (ЕО) № 165/94 на Съвета относно съфинансиране от страна на Общността на дистанционни проверки и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3508/92 относно установяване на интегрирана система за администриране и контрол за някои схеми на Общността за предоставяне на помощ

Ще бъде отменен с адаптирането на Регламент 1290/2005

X

112.

Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер

4-то тримесечие на 2010 г.

X

113.

Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

4-то тримесечие на 2010 г.

X

114.

Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета относно приемането на специфични мерки в областта на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003

4-то тримесечие на 2010 г.

X

115.

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП)

4-то тримесечие на 2010 г.

X

116.

Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета

4-то тримесечие на 2011 г. (предишна процедура по регулиране с контрол)

X

117.

Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета относно проверките от страна на държавите-членки на транзакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (кодифицирана версия)

4-то тримесечие на 2010 г.

X

118.

Регламент (ЕИО) № 922/72 на Съвета за определяне на общите правила за предоставяне на помощ за копринени буби за 1972‐1973 година на отглеждане

Ще бъде отменен с „Нов общ регламент за ООП“

X

119.

Регламент (ЕИО) № 352/78 на Съвета относно предоставянето на обезпечения, депозити и гаранции, дадени в рамките на Общата селскостопанска политика и впоследствие невъзстановени

средата на 2011 г. - ОСП след 2013 г.

X

120.

Регламент (ЕО) № 814/2000 на Съвета относно информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика

средата на 2011 г.

X

121.

Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент (EО) № 1290/2005 относно финансиране на Общата селскостопанска политика

средата на 2011 г. - ОСП след 2013 г.

X

122.

Регламент (ЕО) № 1667/2006 на Съвета относно глюкозата и лактозата (кодифицирана версия)

средата на 2011 г.

X

123.

Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 година относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни

средата на 2011 г.

X

124.

Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и за установяване на национални програми за преструктуриране на сектора на памука

средата на 2011 г. - ОСП след 2013 г.

X

125.

Регламент (ЕО) № 614/2009 на Съвета относно общата система за търговия с яйчен албумин и млечен албумин (кодифицирана версия)

средата на 2011 г.

X

126.

Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека

септември 2010 г.

X

127.

Регламент (ЕО) № 78/2008 на Съвета относно действията, които следва да се предприемат от Комисията в периода 2008‐2013 г. чрез използване на дистанционното наблюдение, въведено в рамките на Общата селскостопанска политика

Ще бъде отменен с адаптирането на Регламент 1290/2005

X

128.

Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност

4-то тримесечие на 2011 г.

X

129.

Регламент (ЕИО) № 706/73 на Съвета относно нормативната уредба на Общността, приложима за Англо-нормандските острови и остров Ман в областта на търговията със земеделски продукти

4-то тримесечие на 2011 г.

X

130.

Регламент (ЕО) № 2799/98 на Съвета за определяне на агромонетарния режим на еврото

4-то тримесечие на 2011 г. - ОСП след 2013 г.

X

131.

Директива 1999/4/EO на Европейския парламент и на Съвета относно екстрактите от кафе и екстрактите от цикория

4-то тримесечие на 2011 г. (предишна процедура по регулиране с контрол)

X

132.

Директива 2000/36/EO на Европейския парламент и на Съвета относно какаовите и шоколадовите продукти, предназначени за консумация от човека

4-то тримесечие на 2011 г. (предишна процедура по регулиране с контрол)

X

133.

Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда

4-то тримесечие на 2011 г.

X

134.

Директива 2001/113/ЕО на Съвета относно плодови конфитюри, желета и мармалади и подсладено пюре от кестени, предназначени за консумация от човека

4-то тримесечие на 2011 г.

X

135.

Директива 2001/114/EО на Съвета относно определени частично или напълно дехидратирани консервирани млека, предназначени за консумация от човека

4-то тримесечие на 2011 г.

X

136.

Директива 2001/111/ЕО на Съвета относно някои захари, предназначени за консумация от човека

4-то тримесечие на 2011 г.

X

137.

Регламент (ЕИО) № 451/89 на Съвета относно процедурата, която трябва да се прилага за някои селскостопански продукти с произход от различни средиземноморски трети страни

4-то тримесечие на 2011 г.

X

138.

Регламент (ЕИО) № 3491/90 на Съвета относно вноса на ориз с произход от Бангладеш

4-то тримесечие на 2011 г.

X

139.

Регламент (ЕИО) № 478/92 на Съвета относно откриване на годишната тарифна квота на Общността за кучешка или котешка храна, пригодена за търговия на дребно и попадаща под код по КН 23091011, и годишна тарифна квота на Общността за кучешка или котешка храна, попадаща под код по КН ex23099041, която е с произход и идва от Фарьорските острови

4-то тримесечие на 2011 г. - може би е неактуален - подлежи на потвърждение

X

140.

Регламент (ЕИО) № 3125/92 на Съвета относно режима, приложим спрямо вноса в Общността на продукти от овче и козе месо с произход от Босна и Херцеговина, Хърватия, Словения, Черна гора, Сърбия и Бившата югославска република Македония

4-то тримесечие на 2011 г. - може би е неактуален - подлежи на потвърждение

X

141.

Регламент (ЕИО) 1108/93 на Съвета за определяне на някои разпоредби за прилагането на двустранните споразумения за селското стопанство между Общността, от една страна, и Австрия, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция, от друга страна

4-то тримесечие на 2011 г.

X

142.

Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета относно откриване и предвиждане управлението на определени тарифни квоти на Общността за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци

4-то тримесечие на 2011 г.

X

143.

Регламент (ЕО) № 2184/96 на Съвета относно внос в Общността на ориз с произход от и идващ от Египет

4-то тримесечие на 2011 г. - може би е неактуален - подлежи на потвърждение

X

144.

Регламент (ЕО) № 2398/96 на Съвета относно отваряне на тарифна квота за пуешкото месо с произход и внесено от Израел, предвидена в Споразумението за асоцииране и Временното споразумение между Европейската общност и Държавата Израел

4-то тримесечие на 2011 г. - може би е неактуален - подлежи на потвърждение

X

145.

Рeгламент (ЕО) № 2005/97 на Съвета относно установяване на определени правила за прилагане на специален режим при вноса на маслиново масло с произход от Алжир

4-то тримесечие на 2011 г.

X

146.

Регламент (ЕО) № 2007/97 на Съвета относно установяване на определени правила за прилагане на специален режим при вноса на маслиново масло с произход от Ливан

4-то тримесечие на 2011 г.

X

147.

Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета относно вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Турция, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 4115/86 и за изменение на Регламент (ЕО) № 3010/95

4-то тримесечие на 2011 г.

X

148.

Регламент (ЕО) № 1506/98 на Съвета за установяване на отстъпка под формата на тарифна квота на Общността за Турция през 1998 година по отношение на лешниците и за суспендиране на определени отстъпки

4-то тримесечие на 2011 г. - може би е неактуален - подлежи на потвърждение

X

149.

Регламент (ЕО) № 1722/1999 на съвета относно вноса на трици, брашно с трици и други отпадъци от пресяването, смилането или друга обработка на някои зърнени култури с произход от Алжир, Мароко и Египет, и вноса на твърда пшеница с произход от Мароко

4-то тримесечие на 2011 г. - може би е неактуален - подлежи на потвърждение

X

150.

Регламент (ЕО) № 1149/2002 на Съвета относно откриване на самостоятелна квота за внос на висококачествено говеждо и телешко месо

4-то тримесечие на 2011 г.

X

151.

Регламент (ЕО) № 1532/2006 на Съвета относно условията за някои квоти за внос на висококачествено говеждо месо

4-то тримесечие на 2011 г.

X

152.

Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо

4-то тримесечие на 2011 г.

X

HOME

153.

Директива 2003/110/ЕО на Съвета относно помощ в случаите на транзит за целите на извеждане от територията по въздух

2012 г., второ полугодие

X

(1) Степента на измененията зависи от резултата от заседанието с представителите на държавите членки, планирано за декември 2010 г. Моля, отбележете, че този регламент е приет по процедурата на съвместно вземане на решение.
(2) Като част от пакета, съдържащ, наред с другото, предложение за право на ЕС в областта на здравето на животните и предложение за преразглеждане на Регламент (EО) № 882/2004 относно официалния контрол.
(3) Този акт попада в обхвата на споделената компетентност на DG SANCO/DG AGRI.
(4) Преразглеждане на законодателството на ЕС за хуманното отношение към животните (точният график все още не е изготвен) - във връзка с Резолюцията на ЕП от 5 май 2010 г. относно оценката на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г. (2009/2202(INI)), в която Комисията се призовава да извърши преструктуриране на всички тези актове в общ хоризонтален инструмент.
(5) Част от продължаващия преглед на фитосанитарния акт на ЕС.
(6) Свързан с продължаващия преглед на фитосанитарното законодателство на ЕС - не е решено дали преразглеждането ще бъде сведено само до привеждане в съответствие.
(7) Поради политическата сложност на въпроса не може да се посочи по-точна дата.
(8) Този регламент беше включен погрешно в първоначалния списък, тъй като е бил приет чрез процедурата за съвместно вземане на решение преди Договора от Лисабон и беше включен в привеждането в съответствие с процедурата по регулиране с контрол.
(9)* Ще бъде отменен с Регламент (ЕО) № 1224/2009, не е необходимо специално изменение.
(10) Правната оценка на това, дали тези регламенти са свързани с член 290 или член 291 от ДФЕС, е в процес на изготвяне.
(11) Извършва се оценка на това, дали условията на член 290 от ДФЕС са изпълнени.
(12) Решението на Съвета за сключване на Протокола от Киото от името на Общността няма да бъде преразглеждано или изменяно по друг начин. Беше необходимо да се приеме единствено една мярка по прилагане, а именно Решение 2006/944/EC, както се посочва в следващия ред.

Правна информация - Политика за поверителност