Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0051(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0355/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0355/2010

Viták :

PV 15/12/2010 - 19
CRE 15/12/2010 - 19

Szavazatok :

PV 16/12/2010 - 6.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0488

Elfogadott szövegek
PDF 482kWORD 408k
2010. december 16., Csütörtök - Strasbourg
A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés ***I
P7_TA(2010)0488A7-0355/2010
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2010. december 16-i jogalkotási állásfoglalása a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló európai parlamenti és bizottsági rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0083),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 291. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0073/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  tekintettel a Tanács képviselőjének 2010. december 1-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság, valamint az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A7-0355/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát;

3.  tudomásul vesz a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. december 16-án került elfogadásra a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0051

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 182/2011/EU rendelet.)


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

A rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében a bizottság kedvező véleménye esetén a Bizottságnak végrehajtási jogi aktus tervezetet kell elfogadnia. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a Bizottság a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően rendkívüli esetekben figyelembe vegye a szavazást követően felmerült új körülményeket, és – miután a bizottságot és a jogalkotót megfelelően tájékoztatta – úgy határozzon, hogy nem fogad el végrehajtási jogi aktus tervezetet.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

A Bizottság felülvizsgál valamennyi olyan hatályban lévő jogi aktust, amelyet a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt nem igazítottak hozzá az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz. E felülvizsgálat célja annak értékelése, hogy szükséges-e az érintett jogi eszközök hozzáigazítása az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke által bevezetett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendszeréhez. A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az e nyilatkozathoz csatolt indikatív ütemtervben rögzített időpontban megteszi a megfelelő javaslatokat.

A hozzáigazítás folyamata során a Bizottság rendszeresen tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet az azon jogi eszközök tekintetében tervezett végrehajtási intézkedésekről, amelyek a jövőben felhatalmazáson alapuló jogi aktusokká válnak majd.

Ami azon hatályos jogi aktusokat illeti, amelyek jelenleg az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra való hivatkozásokat tartalmaznak, a Bizottság felül fogja vizsgálni, hogy az általa módosítani szándékozott egyes eszközök milyen rendelkezéseket tartalmaznak a kérdéses eljárásra vonatkozóan. E vizsgálat alapján a Bizottság kellő időben elvégzi majd az érintett aktusok kiigazítását, hogy azok megfeleljenek a Szerződésben foglalt feltételeknek. Továbbá az Európai Parlament és a Tanács jogosult lesz arra, hogy megjelölje azon alap-jogiaktusokat, amelyek kiigazítását elsődleges fontosságú feladatnak tekinti.

A Bizottság 2012 végéig értékelni fogja e folyamat eredményeit annak érdekében, hogy felbecsülhesse az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra történő hivatkozásokat tartalmazó azon jogi aktusok számát, amelyek hatályban maradnak. A Bizottság ezt követően előkészíti majd a kiigazítás elvégzéséhez szükséges megfelelő jogalkotási kezdeményezéseket. A Bizottság általános célkitűzésének megfelelően a hetedik parlamenti ciklus végére az összes jogi eszközből kikerülnek azon rendelkezések, amelyek az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra hivatkoznak.

A Bizottság megjegyzi, hogy a közelmúltban vizsgálatot indított el, amely teljes körûen és objektíven áttekinti majd az EU kereskedelemvédelmi politikájának és gyakorlatának összes vonatkozását. A vizsgálat magában foglalja nevezetesen a jelenlegi kereskedelemvédelmi eszköz teljesítményének, módszereinek, alkalmazásának és hatékonyságának a kereskedelempolitikai célkitûzések szempontjából történõ értékelését, az Európai Unió meglévõ és potenciális szakpolitikai döntései hatékonyságának értékelését (például az uniós érdekek vizsgálata, az alacsonyabb vám szabálya, a vámok beszedésének rendszere vonatkozásában) az egyes kereskedelmi partnerek szakpolitikai döntéseihez viszonyítva, valamint kiterjed a dömpingellenes és a szubvencióellenes alaprendelet felülvizsgálatára az uniós intézmények igazgatási gyakorlata, az Európai Unió Bírósága által hozott ítéletek és a WTO Vitarendezõ Testülete ajánlásai és határozatai fényében.

A vizsgálat eredményeinek és a dohai fejlesztési menetrend tárgyalásainak figyelembevételével a Bizottság tanulmányozni kívánja, hogy kínálkoznak-e lehetőségek az Európai Unió kereskedelemvédelmi eszközeinek további javítására, és ha igen, milyen formában.

Ezenkívül a Bizottság emlékeztet az általa végrehajtott, a kereskedelemvédelmi eszközök működésének átláthatóságát növelni hivatott közelmúltbeli kezdeményezésekre (ezek közé sorolható például a meghallgató tiszt kijelölése), valamint a tagállamokkal a kereskedelemvédelmi gyakorlat kulcsfontosságú elemeinek azonosítása érdekében végzett munkájára is. A Bizottság különös fontosságot tulajdonít e munkának, és a tagállamokkal konzultálva kutatni fogja az e tekintetben megvalósítható további kezdeményezéseket.

Az 1999/468/EK tanácsi határozaton alapuló komitológiai szabályok szerint amennyiben a közös agrárpolitika valamely irányító bizottsága kedvezőtlen véleményt bocsát ki, a Bizottságnak a kérdéses intézkedésről tervezetet kell benyújtania a Tanácshoz, amelynek lehetősége van arra, hogy egy hónapon belül eltérő határozatot hozzon. Mindazonáltal a Bizottság elől nem zárják el a fellépés lehetőségét: választásától függően az intézkedést életbe léptetheti vagy annak alkalmazását elhalaszthatja. Következésképpen a Bizottság végrehajthatja az intézkedést, amennyiben kellő mérlegelés után úgy ítéli meg, hogy például az alkalmazás felfüggesztése visszafordíthatatlan negatív piaci hatásokat váltana ki. Ha a későbbiekben a Tanács másképpen határoz, a Bizottság által bevezetett intézkedés természetesen fölöslegessé válik. A jelenlegi szabályok tehát egy olyan eszközzel ruházzák fel a Bizottságot, amely alkalmas az egész Unió közös érdekeinek védelmére azáltal, hogy legalább átmeneti jelleggel lehetővé teszi valamely intézkedés elfogadását.

E rendelet 7. cikke azt a célt fogalmazza meg, hogy az új komitológiai rendelkezéseken belül maradjon fenn e megközelítés, de annak alkalmazását az egyértelműen meghatározott és szigorú kritériumokon alapuló rendkívüli helyzetekre kell korlátozni. Ez lehetővé tenné a Bizottság számára, hogy a vizsgálóbizottság kedvezőtlen véleménye ellenére elfogadja egy intézkedés tervezetét, „ha a kötelező határidőn belüli elfogadás elmulasztása jelentős piaci zavarokat idézne elő, vagy veszélyeztetné (…) az Unió pénzügyi érdekeit.” E rendelkezés az olyan helyzetekre utal, amikor nem lehet megvárni, hogy a bizottság újból szavazzon ugyanarról vagy egy másik intézkedéstervezetről, mivel időközben a piacon jelentős zavarok következnének be pl. a piaci szereplők spekulatív magatartása miatt. Az Unió cselekvési képességének biztosítása érdekében a rendelet lehetőséget nyújt a tagállamoknak és a Bizottságnak arra, hogy az intézkedéstervezetről egy újabb megalapozott vitát folytassanak; ennek köszönhetően a kérdések nem maradnak eldöntetlenül és nem adnak esélyt a spekulációra, ami a piacokra és a költségvetésre negatív következményekkel járna.

A közös agrárpolitika mindennapi irányítása során ugyanis előfordulhatnak olyan helyzetek (például az export-visszatérítések rögzítése, az engedélyek kezelése, a különleges védőzáradék tekintetében), amikor a döntéseket gyakran igen gyorsan kell meghozni, és azok jelentős gazdasági következményekkel járnak a piacra – így értelemszerűen a gazdálkodókra és a piaci szereplőkre –, és egyszersmind az Unió költségvetésére is.

Azokban az esetekben, amikor az Európai Parlament vagy a Tanács jelzi a Bizottság felé, hogy egy adott végrehajtási aktus tervezete a megítélése szerint túllépi az alap-jogiaktusban biztosított végrehajtási jogkört, a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács álláspontjának figyelembevételével haladéktalanul felülvizsgálja a végrehajtási aktus tervezetét.

A Bizottság az ügy sürgősségét megfelelően tekintetbe véve jár el.

A Bizottság, mielőtt határozna arról, hogy egy végrehajtási aktus tervezetét elfogadja, módosítja vagy visszavonja, tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy milyen lépést kíván tenni, illetve a döntését milyen indokok alapján hozta meg.

Függelék

A Bizottság nyilatkozatának melléklete

Tájékoztató táblázat azokról a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt nem együttdöntési eljárással elfogadott alap-jogiaktusokról amelyeket az EUMSZ 290. cikkének megfelelően ki kell igazítani

szakpolitikai terület

Felülvizsgálandó jogi aktusok

Hozzávetőleges időpont

Csak kiigazítás

Szélesebb körű javaslatba foglalva

ESTAT

1.

Az Európai Parlament és a Tanács 1365/2006/EK rendelete a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról és a 80/1119/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről*(1)

2011, 4. negyedév

X

SANCO

2.

A Tanács 64/432/EGK irányelve a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról*(2)

2012. március

X

3.

A Tanács 90/426/EGK irányelve a lófélék mozgására és harmadik országokból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről*2

2012. március

X

4.

A Tanács 91/68/EGK irányelve a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről*2

2012. március

X

5.

A Tanácsi 2004/68/EK irányelve egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről*2

2012. március

X

6.

A tanács 2009/158/EK irányelve a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről*2

2012. március

X

7.

A Tanács 92/65/EGK irányelve a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról*2

2012. március

X

8.

A Tanács 88/407/EGK irányelve szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról*2

2012. március

X

9.

A Tanács 89/556/EGK irányelve a szarvasmarhaféle háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről*2

2012. március

X

10.

A Tanács 90/429/EGK irányelve a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról*2

2012. március

X

11.

A Tanács 2002/99/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról (csak behozatal)*2

2012. március

X

12.

A Tanács 92/118/EGK irányelve a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról*2

2012. március

X

13.

A 2006/88/EK irányelv a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről*2

2012. március

X

14.

A Tanács 92/35/EGK irányelve az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályok és intézkedések meghatározásáról*2

2012. március

X

15.

A Tanács 77/391/EGK irányelve a szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és -leukózis felszámolására irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről*2

2012. március

X

16.

A Tanács 82/400/EGK irányelve a 77/391/EGK irányelv módosításáról és a szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és-leukózis felszámolására irányuló kiegészítő közösségi intézkedés bevezetéséről*2

2012. március

X

17.

A Tanács 90/242/EGK határozata a juh- és kecskebrucellózis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi intézkedések bevezetéséről*2

2012. március

X

18.

A Tanács 90/423/EGK irányelve a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 85/511/EGK irányelv, a szarvasmarhafélék és sertések Közösségen belüli kereskedelmét befolyásoló állat-egészségügyi problémákról szóló 64/432/EGK irányelv, valamint a szarvasmarhafélék, a sertés, továbbá a friss hús vagy a húsipari termékek harmadik országokból történő behozatala kapcsán felmerülő egészségügyi, valamint állatorvosi vizsgálattal kapcsolatos problémákról szóló 72/462/EGK irányelv módosításáról*2

2012. március

X

19.

A Tanács 2003/85/EK irányelve a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről és a 92/46/EGK irányelv módosításáról*2

2012. március

X

20.

A Tanács 2005/94/EK irányelve a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről*2

2012. március

X

21.

A Tanács 92/66/EGK irányelve a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről*2

2012. március

X

22.

A Tanács 80/1095/EGK irányelve a Közösség területének klasszikus sertéspestistől való mentesítésére és a mentesség fenntartására vonatkozó feltételek megállapításáról*2

2012. március

X

23.

A Tanács 80/1096/EGK határozata a klasszikus sertéspestis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi intézkedések bevezetéséről*2

2012. március

X

24.

A Tanács 92/119/EGK irányelve az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről*2

2012. március

X

25.

A Tanács 2001/89/EK irányelve a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről*2

2012. március

X

26.

A Tanács 79/511/EGK határozata a dél-kelet-európai ragadós száj-és körömfájás elleni kampányhoz való közösségi pénzügyi hozzájárulásról*2

2011/2012

X

27.

A Tanács 89/455/EGK határozata a veszettség felszámolása illetve megelőzése érdekében a betegség elleni védekezésre irányuló kísérleti projektek elindítását célzó közösségi intézkedések bevezetéséről*2

2012. március

X

28.

A Tanács 2009/470/EK határozata az állat-egészségügyi kiadásokról

2012, második félév

X

29.

A Tanács 82/894/EGK irányelve az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről*2

2012. március

X

30.

A Tanács 89/662/EGK irányelve a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről*2

2012. március

X

31.

A Tanács 90/425/EGK irányelve egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről*2

2012. március

X

32.

A Tanács 92/438/EGK határozata az állat-egészségügyi behozatali eljárások számítógépesítéséről (SHIFT-program), és a 90/675/EGK, a 91/496/EGK, a 91/628/EGK irányelv, illetve a 90/424/EGK határozat módosításáról, továbbá a 88/192/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről*2

2012. március

X

33.

A Tanács 96/93/EK irányelve az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról*2

2012. március

X

34.

A Tanács 2008/71/EK irányelve a sertések azonosításáról és nyilvántartásáról*2

2012. március

X

35.

Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről(3)

2011, első negyedév

X

36.

A Tanács 21/2004/EK rendelete a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról*2

2012. március

X

37.

A Tanács 2009/157/EK irányelve a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól

2011, első negyedév

X

38.

A Tanács 88/661/EGK irányelve a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról

2011, első negyedév

X

39.

A Tanács 89/361/EGK irányelve a fajtatiszta tenyészjuhokról és tenyészkecskékről

2011, első negyedév

X

40.

A Tanács 90/427/EEC irányelve a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről

2011, első negyedév

X

41.

A Tanács 90/428/EEC irányelve a versenyeztetésre szánt lovak kereskedelméről, valamint a versenyen való részvétel feltételének megállapításáról

2011, első negyedév

X

42.

A Tanács 91/174/EGK irányelve a fajtatiszta állatok forgalmazására vonatkozó tenyésztéstechnikai és származási követelmények megállapításáról

2011, első negyedév

X

43.

A Tanács 94/28/EK irányelve a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 77/504/EGK irányelv módosításáról

2011, első negyedév

X

44.

A Tanács 97/78/EK irányelve a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról*2

2012. március

X

45.

A Tanács 91/496/EGK irányelve a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról*2

2012. március

X

46.

A Tanács 98/58/EK irányelve a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről*(4)

2013–2014

X

47.

A Tanács 2008/119/EK irányelve a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (kodifikált változat)*4

2013–2014

X

48.

A Tanács 2008/120/EK irányelve a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (kodifikált változat)*4

2013–2014

X

49.

A Tanács 1999/74/EK irányelve a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról*4

2013–2014

X

50.

A Tanács 2007/43/EK irányelve a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról*4

2013–2014

X

51.

A Tanács 1099/2009/EK rendelete az állatok leölésük során való védelméről*4

2013–2014

X

52.

A Tanács 2004. december 22-i 2005/1/EK rendelete az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelet módosításáról*4

2013–2014

X

53.

A Tanács 2000/29/EK irányelve a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről*(5)

2012, második félév

X

54.

A Tanács 2007/33/EK irányelve a burgonya-fonálféreg elleni védekezésről és a 69/465/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről*5

2012, második félév

X

55.

A Tanács 93/85/EGK irányelve a burgonya gyűrűs rothadása elleni védekezésről*5

2012, második félév

X

56.

A Tanács 98/57/EK irányelve a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. elleni védekezésről*5

2012, második félév

X

57.

A Tanácsi 66/401/EGK irányelve a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról

2011, második félév

X

58.

A Tanács 69/464/EGK irányelve a burgonyarák elleni védekezésről

2013, második félév

X

59.

A Tanácsi 66/402/EGK irányelve a gabonavetőmagok forgalmazásáról

2011, második félév

X

60.

A Tanács 68/193/EGK irányelve a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról

2011, második félév

X

61.

A Tanács 98/56/EK irányelve a dísznövények szaporítóanyagainak forgalmazásáról

2011, második félév

X

62.

A Tanács 1999/105/EK irányelve az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról

2011, második félév

X

63.

A Tanács 2002/53/EK irányelve a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről

2011, második félév

X

64.

A Tanács 2002/54/EK irányelve a répa-vetőmag forgalmazásáról

2011, második félév

X

65.

A Tanács 2002/55/EK irányelve a zöldségvetőmagok forgalmazásáról

2011, második félév

X

66.

A Tanács 2002/56/EK irányelve a vetőburgonya forgalmazásáról

2011, második félév

X

67.

A Tanács 2002/57/EK irányelve az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról

2011, második félév

X

68.

A Tanács 2008/72/EK irányelve a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról

2011, második félév

X

69.

A Tanács 2008/90/EK irányelve a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról

2011, második félév

X

70.

A Tanács 2100/94/EK rendelete a közösségi növényfajta-oltalomról*(6)

2012–2013

lásd a megjegyzést (lábjegyzet az előző oldalon)

71.

A Tanács 87/357/EGK irányelve a másnak látszó, és ezáltal a fogyasztók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

2011, második félév

X

MARKT

72.

A Tanács 207/2009/EK rendelete a közösségi védjegyről

2011(7)

X

TRADE

73.

A Tanács 3030/93/EGK rendelete a bizonyos textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól

2010 vége / 2011 eleje

X

74.

A Tanács 517/94/EK rendelete az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól

2010 vége / 2011 eleje

X

75.

A Tanács 2248/2001/EK rendelete egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról, módosított

2010 vége / 2011 eleje

X

76.

A Tanács 953/2003/EK rendelete egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai Unióba történő eltérítésének elkerüléséről

2010 vége / 2011 eleje

X

[A Tanács 868/2004/EK rendelete az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból származó légi közlekedési szolgáltatások keretében a közösségi légifuvarozóknak kárt okozó támogatásnyújtással és tisztességtelen árképzési gyakorlattal szembeni védelemről törölve](8)

77.

A Tanács 673/2005/EK rendelete az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok megállapításáról

2010 vége / 2011 eleje

X

78.

A Tanács 1616/2006/EK rendelete az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról

2010 vége / 2011 eleje

X

79.

A Tanács 1528/2007/EK rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról

2010 vége / 2011 eleje

X

80.

A Tanács 55/2008/EK rendelete a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről, valamint a 980/2005/EK rendelet és a 2005/924/EK bizottsági határozat módosításáról

2010 vége / 2011 eleje

X

81.

A Tanács 2007. november 19-i 140/2008/EK rendelete az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás és az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról

2010 vége / 2011 eleje

X

82.

A Tanács 594/2008/EK rendelete az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló, ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról

2010 vége / 2011 eleje

X

83.

A Tanács 732/2008/EK rendelete az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig történő alkalmazásáról

2010 vége / 2011 eleje

X

84.

A Tanács 1215/2009/EK rendelete az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről

2010 vége / 2011 eleje

X

85.

A Tanács 1342/2007/EK rendelete az Orosz Föderációból származó egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó egyes korlátozások kezeléséről

2011 eleje

X

86.

A Tanács 1340/2008/EK rendelete az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről

2011 eleje

X

MARE

87.

A Tanács 1198/2006/EK rendelete az Európai Halászati Alapról

2011. november

X

88.

A Tanács 104/2000/EK rendelete közös piacszervezésről

2011. május

X

89.

A Tanács 850/98/EK rendelete technikai intézkedésekről

2011. november

X

90.

A Tanács 2187/2005/EK rendelete balti-tengeri technikai intézkedésekről

2011. november

X

91.

A Tanács 1100/2007/EK rendelete az angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedésekről

2011. november

X

92.

A Tanács 1224/2009/EK rendelete ellenőrző rendszer létrehozásáról

2011. november

X

93.

A Tanács 1005/2008/EK rendelete a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatról

2011. november

X

94.

A Tanács 1006/2008/EK rendelete halászati tevékenységek engedélyezéséről

2011. november

X

95.

A Tanács 812/2004/EK rendelete a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásáról

2011. november

X

96.

A Tanács 1966/2006/EK rendelete az információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről(9)

Lásd a megjegyzést.

97.

A Tanács 1967/2006/EK rendelete a Földközi-tengerről

2011. november

X

ENV

98.

A Tanács 87/217/EGK irányelve az azbeszt által okozott környezetszennyezés megelőzéséről és csökkentéséről

2011 első fele

X

99.

A Tanács 2173/2005/EK rendelete az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról

2011 második féle

X

ENER

100.

A Tanács 733/2008/EK rendelete a csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről (kodifikált változat)

A Tanács 1048/2009/EK rendelete a csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről szóló 733/2008/EK rendelet módosításáról(10)

nincs kitűzött időpont 2013 előtt(11)

X

CLIMA

101.

A Tanács 2002/358/EK határozata az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról, valamint az abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről

-(12)

X

102.

A Bizottság határozattervezete a 2006/944/EK bizottsági határozat módosításáról (a kibocsátható mennyiségről szóló határozat)

2010 vége

X

ENTR

103.

A Tanács 1216/2009/EK rendelete a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról (a 3448/93 rendelet kodifikált változata)

2010 negyedik negyedéve

X

AGRI

104.

A Tanács 247/2006/EK rendelete az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról

2010/09/23

X

105.

A Tanács 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

2010/09/30

X

106.

A Tanács 73/2009/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, a […] rendelet módosításáról…

2010/09/30

X

107.

A Tanács 1601/91/EGK rendelete az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok meghatározásáról

2011 első negyedéve

X

108.

A Tanács 1290/2005/EK rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról

2010 negyedik negyedéve

X

109.

A Tanács 378/2007/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendeletben meghatározott közvetlen kifizetések önkéntes modulációjára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1290/2005/EK rendelet módosításáról

2010 negyedik negyedéve

X

110.

A Tanács 834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

2010 negyedik negyedéve

X

111.

A Tanács 165/94/EK rendelete a távérzékeléses ellenőrzések Közösség általi társfinanszírozásáról, valamint az egyes közösségi támogatási programokra vonatkozó egységes igazgatási és ellenőrzési rendszer létrehozásáról szóló 3508/92/EGK rendelet módosításáról

Az 1290/2005 rendelet kiigazításával hatályon kívül helyeződik

X

112.

A Tanács 509/2006/EK rendelete a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről

2010 negyedik negyedéve

X

113.

A Tanácsi 510/2006/EK rendelete a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról

2010 negyedik negyedéve

X

114.

A Tanács 1405/2006/EK rendelete az egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet módosításáról

2010 negyedik negyedéve

X

115.

A Tanács 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet)

2010 negyedik negyedéve

X

116.

A Tanács és az Európai Parlament 110/2008/EK rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

2011 negyedik negyedéve (volt PRAC)

X

117.

A Tanács 485/2008/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról (kodifikált változat)

2010 negyedik negyedéve

X

118.

A Tanács 922/72/EGK rendelete az 1972/1973-as tenyészévben a selyemhernyókra nyújtott támogatás általános szabályainak megállapításáról

„Az egységes közös piacszervezésről szóló új rendelet” hatályon kívül fogja helyezni.

X

119.

A Tanács 352/78/EGK rendelete a közös agrárpolitika alapján nyújtott, majd elveszített biztosítékok, letétek és garanciák jóváírásáról

2011 közepe – A KAP 2013 után

X

120.

A Tanács 814/2000/EK rendelete a közös agrárpolitikára vonatkozó tájékoztatási tevékenységekről

2011 közepe

X

121.

A Tanács 320/2006/EK rendelete a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról

2011 közepe – A KAP 2013 után

X

122.

A Tanács 1667/2006/EK rendelete a glükózról és a laktózról (kodifikált változat)

2011 közepe

X

123.

A Tanács 2007. december 17-i 3/2008/EK rendelete a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről

2011 közepe

X

124.

A Tanács 637/2008/EK rendelete az 1782/2003/EK rendelet módosításáról és a gyapotágazat nemzeti szerkezetátalakítási programjainak létrehozásáról

2011 közepe – A KAP 2013 után

X

125.

A Tanács 614/2009/EK rendelete az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről (kodifikált változat)

2011 közepe

X

126.

A Tanács 2001/112/EK irányelve a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről

2010. szeptember

X

127.

A Tanács 78/2008/EK rendelete a közös agrárpolitika keretében kidolgozott távérzékelési alkalmazások segítségével a Bizottság által a 2008–2013 közötti időszakban meghozandó intézkedésekről

Az 1290/2005 rendelet kiigazításával hatályon kívül helyeződik.

X

128.

A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról

2011 negyedik negyedéve

X

129.

A Tanács 706/73/EGK rendelete a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten a mezőgazdasági termékek kereskedelmére alkalmazandó közösségi szabályokról

2011 negyedik negyedéve

X

130.

A Tanács 2799/98/EK rendelete az euró bevezetésével kapcsolatos agromonetáris intézkedések megállapításáról

2011 negyedik negyedéve – A KAP 2013 után

X

131.

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/4/EK irányelve a kávé- és cikóriakivonatokról

2011 negyedik negyedéve (volt PRAC)

X

132.

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/36/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről

2011 negyedik negyedéve (volt PRAC)

X

133.

A Tanács 2001/110/EK irányelve a mézről

2011 negyedik negyedéve

X

134.

A Tanács 2001/113/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsemekről, zselékről, marmeládokról és a cukrozott gesztenyekrémről

2011 negyedik negyedéve

X

135.

A Tanács 2001/114/EK irányelve egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekről

2011 negyedik negyedéve

X

136.

A Tanács 2001/111/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajtákról

2011 negyedik negyedéve

X

137.

A Tanács 451/89/EGK rendelete a különböző mediterrán harmadik országokból származó egyes mezőgazdasági termékekre alkalmazandó eljárásról

2011 negyedik negyedéve

X

138.

A Tanács 3491/90/EGK rendelete a Bangladesből származó rizs behozataláról

2011 negyedik negyedéve

X

139.

A Tanács 478/92/EGK rendelete a Feröer-szigetekről származó és onnan érkező, a 23091011 KN-kód alá tartozó, kiskereskedelmi forgalomba hozott kutya- és macskaeledelre, illetve az ex23099041 KN-kód alá tartozó haleledelre vonatkozóan éves közösségi vámkontingens megnyitásáról

2011 negyedik negyedéve – lehet, hogy tárgytalan – megerősítendő

X

140.

A Tanács 3125/92/EGK rendelete a Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból, Szlovéniából, Montenegróból, Szerbiából és a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó juhhús- és kecskehústermékeknek a Közösség területére való behozatalára alkalmazandó szabályokról

2011 negyedik negyedéve – lehet, hogy tárgytalan – megerősítendő

X

141.

A Tanács 1108/93/EGK rendelete az egyrészről a Közösség, másrészről Ausztria, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország között létrejött, a mezőgazdaságról szóló kétoldalú megállapodások alkalmazására vonatkozó egyes rendelkezések megállapításáról

2011 negyedik negyedéve

X

142.

A Tanács 774/94/EK rendelete a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek megnyitására és kezelésére vonatkozó rendelkezésekről

2011 negyedik negyedéve

X

143.

A Tanács 2184/96/EK rendelete az Egyiptomból származó és onnan érkező rizs közösségi behozataláról

2011 negyedik negyedéve – lehet, hogy tárgytalan – megerősítendő

X

144.

A Tanács 2398/96/EK rendelete az Izraelből származó és onnan érkező pulykahúsra vonatkozó vámkontingensnek az Európai Közösség és Izrael Állam között létrejött társulási megállapodás és ideiglenes megállapodásban előírt megnyitásáról

2011 negyedik negyedéve – lehet, hogy tárgytalan – megerősítendő

X

145.

A Tanács 2005/97/EK rendelete az Algériából származó olívaolaj behozatalára vonatkozó különleges rendelkezések alkalmazására irányuló egyes szabályok megállapításáról

2011 negyedik negyedéve

X

146.

A Tanács 2007/97/EK rendelete az Libanonból származó olívaolaj behozatalára vonatkozó különleges rendelkezések alkalmazására irányuló egyes szabályok megállapításáról

2011 negyedik negyedéve

X

147.

A Tanács 779/98/EK rendelete a Törökországból származó mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozataláról, a 4115/86/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 3010/95/EK rendelet módosításáról

2011 negyedik negyedéve

X

148.

A Tanács 1506/98/EK rendelete az 1998-as évre közösségi vámkontingens formájában Törökország részére mogyoróra vonatkozó engedmény megállapításáról és egyes engedmények felfüggesztéséről

2011 negyedik negyedéve – lehet, hogy tárgytalan – megerősítendő

X

149.

A Tanács 1722/1999/EK rendelete az Algériából, Marokkóból és Egyiptomból származó egyes gabonafélék rostálásából, őrléséből vagy más munkafolyamatokból visszamaradó korpa, korpás liszt és egyéb maradékanyagok, valamint a Marokkóból származó durumbúza behozataláról

2011 negyedik negyedéve – lehet, hogy tárgytalan – megerősítendő

X

150.

A Tanács 1149/2002/EK rendelete a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról

2011 negyedik negyedéve

X

151.

A Tanács 1532/2006/EK rendelete a kiváló minőségű marhahús egyes behozatali kontingenseire vonatkozó feltételekről

2011 negyedik negyedéve

X

152.

A Tanács 617/2009/EK rendelete a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról

2011 negyedik negyedéve

X

HOME

153.

A Tanács 2003/110/EK irányelve a légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított segítségnyújtásról

2012 második fele

X

(1) A módosítások szintje az MS-sel 2010 decemberére tervezett ülés eredményétől függ. NB.: Ezt a rendeletet együttdöntési eljárással fogadták el.
(2) Többek között az uniós állategészségügyi jogszabályjavaslat és a hivatalos ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet felülvizsgálatára irányuló javaslat részeként.
(3) Ez a jogszabály a SANCO és az AGRI főigazgatóságok közös hatáskörébe tartozik.
(4) Az uniós állatjóléti jogszabály felülvizsgálata (pontos ütemterv még nincs megállapítva) – kapcsolódik az EP 2010. május 5-i a 2006–2010-es időszakra szóló állatjóléti cselekvési terv értékeléséről és elemzéséről (2009/2202(INI)) szóló állásfoglalásához, amelyben arra kérte a Bizottságot, hogy szervezze át mindezeket a jogi aktusokat egy általános horizontális eszközbe.
(5) Az uniós növény-egészségügyi jogszabályok felülvizsgálatának része.
(6) Az uniós növény-egészségügyi jogszabályok felülvizsgálatához kapcsolódik – nem eldöntött, hogy a felülvizsgálat csak a kiigazításra fog-e korlátozódni.
(7) A kérdés politikai összetettsége miatt az időpont nem határozható meg pontosabban.
(8) Ez a rendelet tévedésből került az eredeti jegyzékbe, mivel már együttdöntési eljárás alatt volt a Lisszaboni Szerződést megelőzően, és bevonták az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás kiigazításába.
(9)* A 1224/2009/EK rendelet hatályon kívül fogja helyezni, nincs szükség külön módosításra.
(10) Folyamatban van az arra irányuló jogi értékelés, hogy e rendeletre az EUMSZ 290. vagy a 291. cikke vonatkozik-e.
(11) Folyamatban van az arra irányuló jogi értékelés, hogy az EUMSZ 290. cikkében rögzített feltételek teljesülnek-e.
(12) A Kiotói Jegyzőköny Közösség nevében történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozat nem kerül felülvizsgálatra vagy egyéb módosításra. Csupán a végrehajtási intézkedés, a 2006/944/EK határozat elfogadására van szükség, amint az a következő sorban szerepel.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat