Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2010/0051(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0355/2010

Testi mressqa :

A7-0355/2010

Dibattiti :

PV 15/12/2010 - 19
CRE 15/12/2010 - 19

Votazzjonijiet :

PV 16/12/2010 - 6.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2010)0488

Testi adottati
PDF 510kWORD 444k
Il-Ħamis, 16 ta' Diċembru 2010 - Strasburgu
Kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tal-poteri ta' implimentazzjoni ***I
P7_TA(2010)0488A7-0355/2010
Riżoluzzjoni
 Test
 Anness

Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Diċembru 2010 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tal-poteri ta' implimentazzjoni (COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Proċedura leġislattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2010)0083),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 291(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema Artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0073/2010),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-impenji meħuda mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-1 ta' Diċembru 2010, li japprova l-pożizzjoni msemmija, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, il-Kumitat għas-Sajd, il-Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0355/2010),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Japprova d-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni mehmuża ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni mehmużin ma' din ir-riżoluzzjoni;

4.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa“ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' Diċembru 2010 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tal-poteri ta' implimentazzjoni
P7_TC1-COD(2010)0051

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) Nru 182/2011.)


ANNESS

STQARRIJA MILL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUNSILL U L-KUMMISSJONI

L-Artikolu 5(2) ta' dan ir-Regolament jeħtieġ li l-Kummissjoni tadotta abbozz ta' att ta' implimentazzjoni fejn il-kumitat jagħti opinjoni pożittiva. Din id-dispożizzjoni ma teskludix li l-Kummissjoni tista“, bħal fil- prattika attwali, f'każijiet eċċezzjonali ħafna, tieħu kont ta' ċirkostanzi ġodda li rriżultaw wara l-votazzjoni u tiddeċiedi li ma tadottax abbozz ta' att ta' implimentazzjoni, wara li tkun infurmat debitament lill-kumitat u l-leġislatur.

STQARRIJIET MILL-KUMMISSJONI

Il-Kummissjoni se tgħaddi biex teżamina l-atti leġiżlattivi kollha li jinsabu fis-seħħ u li ma ġewx adattati għall-proċedura regolatorja bi skrutinju qabel ma daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona, sabiex tivvaluta jekk jeħtieġx li dawk l-istrumenti jiġu adattati għar-reġim tal-atti ddelegati li ddaħħal permezz tal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni se tagħmel il-proposti xerqin mill-aktar fis possibbli, u mhux aktar tard mid-dati msemmijin fil-kalendarju indikattiv li jinsab anness ma' din id- dikjarazzjoni.

Waqt li jkun għaddej dan l-eżerċizzju ta' allinjament, il-Kummissjoni se żżomm lill-parlament Ewropew mgħarraf b'mod regolari dwar l-abbozzi ta' miżuri implimentattivi marbutin ma' dawn l-istrumenti li fil- ġejjieni għandhom isiru atti ddelegati.

Rigward l-atti leġiżlattivi fis-seħħ li bħalissa fihom referenzi għall-proċedura regolatorja bi skrutinju, l- Kummissjoni se tirrevedi d-dispożizzjonijiet marbutin ma' din il-proċedura f'kull strument li għandha l- ħsieb li timmodifika, sabiex meta jasal iż-żmien xieraq tadattahom skont il-kriterji preskritti fit-Trattat. Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill se jkunu intitolati li jindikaw l-atti bażiċi li jqisuh importanti li jiġu adattati bi prijorità.

Sa tmiem l-2012 il-Kummissjoni se tivvaluta r-riżultati ta' dan il-proċess sabiex tistma kemm ikun għad baqa“ fis-seħħ atti leġiżlattivi li jkun fihom referenzi għall-proċedura regolatorja bi skrutinju. Imbagħad il- Kummissjoni tħejji l-inizjattivi leġiżlattivi xerqin sabiex tlesti l-adattament. L-objettiv ġenerali tal-Kummissjoni huwa li, sa tmiem is-7 mandat tal-Parlament, id-dispożizzjonijiet kollha li jirreferu għall-proċedura regolatorja bi skrutinju jkunu tneħħew mill-istrumenti leġiżlattivi kollha.

Il-Kummissjoni tinnota li dan l-aħħar varat studju li jipprovdi ħarsa kompluta u oġġettiva lejn l-aspetti kollha tal-linja politika u l-prattiki tal-UE għad-difiża tal-kummerċ, inkluża evalwazzjoni tar-riżultati, tal- metodi, tal-utilizzazzjoni u tal-effettività tal-iskema kurrenti tas-SDK (TDI) fil-kisba tal-objettivi tal-linja politika dwar il-kummerċ, evalwazzjoni tal-effettività tad-deċiżjonijiet eżistenti u potenzjali dwar linji politiċi meħudin mill-Unjoni Ewropea (e.g., it-test dwar l-interess tal-Unjoni, ir-regola tal-inqas dazji, is-sistema tal- ġbir tad-dazji) meta wieħed iqabbel mad-deċiżjonijiet rigward linji politiċi meħudin minn ċerti sħab kummerċjali u eżami tar-regolamenti bażiċi kontra d-dumping u kontra s-sussidji fil-kuntest tal-prattika amministrattiva tal-istituzzjonijiet tal-UE, is-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u r-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-Korp tal-WTO għar-Riżoluzzjoni ta' Tilwim.

Il-Kummissjoni għandha l-ħsieb, fil-kuntest tar-riżultati tal-istudju u tal-iżviluppi fin-negozjati dwar l-Aġenda ta' Doħa għall-Iżvilupp, tistħarreġ jekk għandhiex tkompli taġġorna u timmodernizza l-istrumenti tal-UE għad-difiża tal-kummerċ u kif.

Il-Kummissjoni tfakkar ukoll fl-inizjattivi li ħadet dan l-aħħar biex ittejjeb it-trasparenza tat-tħaddim tal- istrumenti għad-difiża tal-kummerċ (bħall-ħatra ta' Uffiċjal tas-Seduta) u ħidmietha mal-Istati Membri biex tiċċara elementi ewlenin tal-prattika tad-difiża tal-kummerċ. Il-Kummissjoni tagħti importanza sostanzjali lil dan ix-xogħol, u se tfittex li tidentifika, b'konsultazzjoni mal-Istati Membri, inizjattivi oħrajn li jistgħu jittieħdu f'dan ir-rigward.

Skont ir-regoli tal-komitoloġija msejsin fuq id-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill, fejn kumitat ta' ġestjoni tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) ikun ta opinjoni kuntrarja, il-Kummissjoni trid tissottometti l-abbozz ta' miżura inkwistjoni lill-Kunsill, li jista“ jieħu deċiżjoni differenti fi żmien xahar. Madanakollu, xejn ma jżomm lill-Kummissjoni milli taġixxi iżda għandha l-għażla li ddaħħal il-miżura jew inkella tiddifferixxi l-applikazzjoni tagħha. Għaldaqstant, il-Kummissjoni tista” tieħu l-miżura fejn tqis, kollox ma' kollox, li s-sospensjoni tal-applikazzjoni tagħha tkun, ngħidu aħna, tipprovoka effetti negattivi irriversibbli fuq is-suq. Meta aktar tard il-Kunsill jiddeċiedi mod ieħor il-miżura mdaħħla fis-seħħ mill-Kummissjoni naturalment ma jkunx hemm iktar bżonnha. Hekk, ir-regoli ta' bħalissa jarmaw lill-Kummissjoni bi strument li jippermetti li jitħares l-interess komuni tal-Unjoni kollha kemm hi billi tadotta miżura, għall-inqas fuq bażi interim.

L-Artikolu 7 ta' dan ir-Regolament ifittex li jilħaq l-objettiv li dan il-mod ta' kif isiru l-affarijiet jinżamm fl- arranġamenti l-ġodda tal-komitoloġija iżda li jiġi limitat għal sitwazzjonijiet eċċezzjonali u fuq il-bażi ta' kriterji ddefiniti tajjeb u restrittivi. Dan ikun jippermetti lill-Kummissjoni tadotta abbozz ta' miżura minkejja l-opinjoni kuntrarja tal-kumitat li jeżamina, dment li “n-nuqqas ta' adozzjoni tagħha b'urġenza jkun joħloq tħarbit sinifikanti tas-swieq (…) jew għal-interessi finanzjarji tal-Unjoni.” Id-dispożizzjoni tirreferi għal sitwazzjonijiet fejn ma jkunx possibbli li wieħed jistenna sakemm il-kumitat jerġa“ jivvota fuq l-istess abbozz ta' miżura jew fuq abbozz ieħor ta' miżura minħabba li sadattant is-suq ikun ġie mfixkel b'mod sinifikanti e.g. minħabba l-imġiba spekulattiva tal-operaturi. Sabiex tiżgura l-kapaċità tal-Unjoni li taġixxi, hija tagħti lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni l-opportunità li jkollhom diskussjoni infurmata oħra dwar l-abbozz ta' miżura mingħajr ma l-affarijiet jitħallew mhux deċiżi u miftuħin għall-ispekulazzjoni bil-konsegwenzi negattivi għas-swieq u għall-baġit.

Tali sitwazzjonijiet jistgħu notevolment iqumu fil-kuntest tal-ġestjoni minn ġurnata għall-oħra tal-PAK (e.g. l-iffissar tar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni, il-ġestjoni tal-liċenzji, klawsola speċjali ta' salvagwardja) fejn spiss ikun meħtieġ li d-deċiżjonijiet jittieħdu malajr u jista“ jkollhom konsegwenzi ekonomiċi sinifikanti għas- swieq u b'hekk għall-bdiewa u għall-operaturi kif ukoll għall-baġit tal-Unjoni.

F'każijiet fejn il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jindikaw lill-Kummissjoni li jqisu li abbozz ta' att implimentattiv ikun imur lil hinn mis-setgħat implimentattivi previsti fl-att bażiku, il-Kummissjoni tirrevedi minnufih l-abbozz ta' att implimentattiv b'mod li jagħti kas tal-pożizzjonijiet espressi mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

Il-Kummissjoni taġixxi b'mod li jagħti kas xieraq tal-urġenza tal-materja.

Qabel ma tiddeċiedi jekk l-abbozz ta' att implimentattiv għandux jiġi adottat, emendat jew irtirat, il- Kummissjoni tinforma lill-Parlament Ewropew jew lill-Kunsill dwar l-azzjoni li jkollha l-ħsieb li tieħu u dwar ir-raġunijiet għaliex tkun se tagħmel dan.

Appendiċi

ANNESS tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

Tabella indikattiva tal-atti bażiċi mhux suġġetti għall-proċedura tal-kodeċiżjoni qabel it-Trattat ta' Lisbona li

jeħtieġu jkunu adattati biex iqisu l-Artikolu 290 tat-TFUE

Ambitu tematiku

Atti li jeħtieġ rieżami

Kalendarju indikattiv

Rieżami limitat għall-allinjament

Inkluż fi proposta usa“

ESTAT

1.

Regolament (KE) Nru 1365/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 80/1119/KEE*(1)

2011 ir-raba“ trimestru

X

SANCO

2.

Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE dwar il-problemi tas-saħħa tal-annimali li jaffetwaw il-kummerċ ta' annimali bovini u suwini ġewwa l-Komunità*(2)

Marzu 2012

X

3.

Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE dwar kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta' equidae (razza taż-żwiemel)*2

Marzu 2012

X

4.

Direttiva tal-Kunsill 91/68/KEE dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju tan-nagħaġ u tal-mogħoż*2

Marzu 2012

X

5.

Direttiva tal-Kunsill 2004/68/KE li tistabbilixxi r-regoli tas-saħħa tal-annimali għall-importazzjoni lejn u t-transitu matul il-Komunità għal ċerti annimali ungulati ħajjin, u temenda d-Direttivi 90/426/KEE u 92/65/KEE u tħassar id-Direttiva 72/462/KEE*2

Marzu 2012

X

6.

Direttiva tal-Kunsill 2009/158/KE dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta' bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u l-importazzjoni ta' tajr u bajd għat-tfaqqis minn pajjiżi terzi*2

Marzu 2012

X

7.

Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE li tistabbilixxi l-ħtiġijiet dwar saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ ta', u l-importazzjoni fil-Komunità ta' annimali, semen, ova u embrijuni mhux suġġetti għal ħtiġijiet ta' saħħa tal-annimali meħtieġa f'regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fl-Anness A(1) ta' Direttiva 90/425/KEE*2

Marzu 2012

X

8.

Direttiva tal-Kunsill 88/407/KEE li tistabilixxi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju u għal importazzjonijiet ta' deep frozen semen ta' annimali domestiċi tal-ispeċi tal-bovini*2

Marzu 2012

X

9.

Direttiva tal-Kunsill 89/556/KEE dwar kondizzjonijiet ta' saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju fi u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta' embrijoni ta' annimali domestiċi tal-ispeċi tal-ifrat*2

Marzu 2012

X

10.

Direttiva tal-Kunsill 90/429/KEE li tistabbilixxi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-bhejjem applikabbli għal kummerċ intra-Komunitarju u għall-importazzjonijiet ta' semen ta' bhejjem domestiċi tal-ispeċi tal-majjali*2

Marzu 2012

X

11.

Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta' prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman (importazzjonijiet biss)*2

Marzu 2012

X

12.

Direttiva tal-Kunsill 92/118/KEE li tipprovdi għal rekwiżiti fir-rigward tas-saħħa tal-annimali u tas-saħħa pubblika li jirregolaw il-kummerċ u l-importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti mhux soġġetti għar-rekwiżiti stabbiliti f'regoli Komunitarji speċifiċi msemmija fl-Anness A(I) tad-Direttiva 89/662/KEE u, fejn jidħlu l-patoġeni, għad-Direttiva 90/425/KEE*2

Marzu 2012

X

13.

Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE dwar il-ħtiġiet tas-saħħa tal-annimali għall-annimali tal-akkwakultura u l-prodotti tagħhom, u dwar il-prevenzjoni u l-kontroll ta' ċertu mard f'annimali akkwatiċi*2

Marzu 2012

X

14.

Direttiva tal-Kunsill 92/35/KEE li tistabilixxi r-regoli ta' kontroll u miżuri biex tkun miġġielda l-marda Afrikana taż-żwiemel*2

Marzu 2012

X

15.

Direttiva tal-Kunsill 77/391/KEE li tintroduċi miżuri Komunitarji għall-qerda tal-bruċellosi, tuberkulosi u lewkosi fl-ifrat*2

Marzu 2012

X

16.

Direttiva tal-Kunsill 82/400/KEE li temenda d-Direttiva 77/391/KEE u tintroduċi miżura Komunitarja supplimentari għall-qerda tal-bruċellożi, tat-tuberkulożi u tal-lewkożi fil-bhejjem*2

Marzu 2012

X

17.

Deċiżjoni tal-Kunsill 90/242/KEE li tistabbilixxi miżuri finanzjarji Komunitarji għall-qerda tal-bruċellosi fin-nagħaġ u fil-mogħoż*2

Marzu 2012

X

18.

Direttiva tal-Kunsill 90/423/KEE li temenda d-Direttiva 85/511/KEE li tintroduċi miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-marda tal-ilsien u tad-dwiefer, id-Direttiva 64/432/KEE dwar il-problemi tas-saħħa tal-annimali li jaffetwaw kummerċ intra-Komunitarju f'annimali bovini u suwini u d-Direttiva 72/462/KEE dwar problemi ta' spezzjoni tas-saħħa u veterinarji mal-importazzjoni ta' annimali bovini u suwini u laħam frisk jew prodotti tal-laħam minn pajjiżi terzi*2

Marzu 2012

X

19.

Direttiva tal-Kunsill 2003/85/KE dwar miżuri tal-Komunità fuq il-kontroll tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer li tirrevoka d-Direttiva 85/511/KEE u d-Deċiżjonijiet 89/531/KEE u 91/665/KEE u temenda d-Direttiva 92/46/KEE*2

Marzu 2012

X

20.

Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE dwar miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza tat-tjur u li tħassar id-Direttiva 92/40/KEE*2

Marzu 2012

X

21.

Direttiva tal-Kunsill 92/66/KEE li tintroduċi miżuri tal-Komunità għal kontroll tal-marda Newcastle*2

Marzu 2012

X

22.

Direttiva tal-Kunsill 80/1095/KEE li tiffissa l-kundizzjonijiet biex it-territorju tal-Komunità jsir u jinżamm ħieles mid-deni tal-ħnieżer klassiku*2

Marzu 2012

X

23.

Deċiżjoni tal-Kunsill 80/1096/KEE li tistabbilixxi miżuri finanzjarji Komunitarji għall-qerda tan-deni tal-ħnieżer klassiku*2

Marzu 2012

X

24.

Direttiva tal-Kunsill 92/119/KEE li tintroduċi miżuri ġenerali Komunitarji għall-kontroll ta' ċertu mard tal-annimali u l-miżuri speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mal-marda vexxikolari tal-ħnieżer*2

Marzu 2012

X

25.

Direttiva tal-Kunsill 2001/89/KE dwar il-miżuri tal-Komunità għall-kontroll tal-marda tal-infafet vesikolari (deni klassiku) tal-ħnieżer*2

Marzu 2012

X

26.

Deċiżjoni tal-Kunsill 79/511/KEE dwar il-kontribut finanzjarju mill-Komunità favur il-kampanja tal-ġlieda kontra l-marda tal-ilsien u d-dwiefer fl-Ewropa tax-Xlokk*2

2011/2012

X

27.

Deċiżjoni tal-Kunsill 89/455/KEE li tintroduċi miżuri Komunitarji għall-istabbiliment ta' proġetti pilota għall-ġlieda kontra r-rabbja, fid-dawl tal-qerda jew il-prevenzjoni tagħha*2

Marzu 2012

X

28.

Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/470/KE dwar in-nefqa fil-kamp veterinarju

2012 it-tieni semestru

X

29.

Direttiva tal-Kunsill 82/894/KEE dwar in-notifika ta' mard tal-annimali fil-Komunità*2

Marzu 2012

X

30.

Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern*2

Marzu 2012

X

31.

Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE dwar l-iċċekkjar, veterinarju u zootekniku applikabbli għall-kummerċ intra-Kommunitarju ta' ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern*2

Marzu 2012

X

32.

Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE dwar il-kompjuterizzazzjoni tal-proċeduri veterinarji rigward l-importazzjoni (il-Proġett Shift), li temenda d-Direttivi 90/675/KEE, 91/496/KEE, 91/628/KEE u d-Deċiżjoni 90/424/KEE, u li tħassar id-Deċiżjoni 88/192/KEE*2

Marzu 2012

X

33.

Direttiva tal-Kunsill 96/93/KE dwar ċ-ċertifikazzjoni tal-annimali u tal-prodotti tal-annimali*2

Marzu 2012

X

34.

Direttiva tal-Kunsill 2008/71/KE dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-ħnieżer*2

Marzu 2012

X

35.

Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97(3)

2011 l-ewwel trimestru

X

36.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-ammiali ovini u kaprini*2

Marzu 2012

X

37.

Direttiva tal-Kunsill 2009/157/KE dwar l-annimali tal-ispeċi tal-bovini ta' razza pura għat-tnissil

2011 l-ewwel trimestru

X

38.

Direttiva tal-Kunsill 88/661/KEE dwar l-istandards żootekniċi applikabbli għal tnissil ta' annimali tal-ispeċi tal-majjal

2011 l-ewwel trimestru

X

39.

Direttiva tal-Kunsill 89/361/KEE li tikkonċerna n-nagħaġ u l-mogħoż tar-razza għat-tagħmir

2011 l-ewwel trimestru

X

40.

Direttiva tal-Kunsill 90/427/KEE dwar il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi li jirregolaw kummerċ intra-Komunitarju f'equidae

2011 l-ewwel trimestru

X

41.

Direttiva tal-Kunsill 90/428/KEE dwar il-kummerċ fl-equidae maħsuba għall-kompetizzjonijiet u li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni fiha

2011 l-ewwel trimestru

X

42.

Direttiva tal-Kunsill 91/174/KEE li tistabbilixxi l-ħtiġiet żootekniċi u tar-razza għall-marketing tal-annimali ta' razza pura

2011 l-ewwel trimestru

X

43.

Direttiva tal-Kunsill 94/28/KE li tniżżel il-prinċipji dwar il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi applikabbli għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi tal-annimali, is-semen, l-ova u l-embrijoni tagħhom, u li temenda d-Direttiva 77/504/KEE dwar l-annimali ta' razza pura tal-ispeċji bovina

2011 l-ewwel trimestru

X

44.

Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi*2

Marzu 2012

X

45.

Direttiva tal-Kunsill 91/496/KEE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta' kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi u li temenda d-Direttivi 89/662/KEE, 90/425/KEE u 90/675/KEE*2

Marzu 2012

X

46.

Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE dwar il-ħarsien ta' annimali miżmuma għal skopijiet ta' biedja*(4)

2013-2014

X

47.

Direttiva tal-Kunsill 2008/119/KE li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-għoġiela (verżjoni kodifikata)*4

2013-2014

X

48.

Direttiva tal-Kunsill 2008/120/KE li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-majjali (verżjoni kodifikata)*4

2013-2014

X

49.

Direttiva tal-Kunsill 1999/74/KE li tistabilixxi standards minimi għall-ħarsien ta' tiġieġ li jbid*4

2013-2014

X

50.

Direttiva tal-Kunsill 2007/43/KE li tistabbilixxi regoli minimi għall-protezzjoni tat-tiġieġ miżmuma għall-produzzjoni tal-laħam*4

2013-2014

X

51.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nruż1099/2009 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt il-qatla*4

2013-2014

X

52.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 tat-22 ta' Diċembru 2004 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport u operazzjonijiet relatati u li temenda d-Direttivi 64/432/KEE u 93/119/KE u r-Regolament (KE) Nru 1255/97*4

2013-2014

X

53.

Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità*(5)

2012 second semester

X

54.

Direttiva tal-Kunsill 2007/33/KE dwar il-kontroll ta' nematodi taċ-ċisti fil-patata u li tħassar id-Direttiva 69/465/KEE*5

2012 it-tieni semestru

X

55.

Direttiva tal-Kunsill 93/85/KEE dwar il-kontroll tat-tħassir forma ta' ċirku tal-patata*5

2012 it-tieni semestru

X

56.

Direttiva tal-Kunsill 98/57/KE dwar il-kontroll tar-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.*5

2012 it-tieni semestru

X

57.

Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE dwar it-tqegħid fis-suq ta' żerriegħa ta' pjanti tal-għalf

2011 it-tieni semestru

X

58.

Direttiva tal-Kunsill 69/464/KEE dwar il-kontroll tal-marda tal-ġlata fil-patata

2013 it-tieni semestru

X

59.

Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE dwar il-marketing taż-żerriegħa tal-ġwież

2011 it-tieni semestru

X

60.

Direttiva tal-Kunsill 68/193/KEE dwar il-marketing ta' materjal għall-propagazzjoni veġetattiva tad-dielja

2011 it-tieni semestru

X

61.

Direttiva tal-Kunsill 98/56/KE dwar il-marketing tal-materjali tal-propagazzjoni tal-pjanti ornamentali

2011 it-tieni semestru

X

62.

Direttiva tal-Kunsill 1999/105/KE dwar il-marketing ta' materjali riproduttivi tal-foresti

2011 it-tieni semestru

X

63.

Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE dwar il-varjetajiet komuni ta' katalgi ta' speċi ta' pjanti agrikoli

2011 it-tieni semestru

X

64.

Direttiva tal-Kunsill 2002/54/KE dwar il-bejgħ fis-suq ta' żerriegħa tal-pitravi

2011 it-tieni semestru

X

65.

Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE dwar il-marketing ta' żrieragħ tal-ħxejjex

2011 it-tieni semestru

X

66.

Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE dwar il-bejgħ fis-suq tal-patata taż-żerriegħa

2011 it-tieni semestru

X

67.

Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE fuq il-marketing taż-żerriegħa ta' pjanti taż-żejt u tal-fibra

2011 it-tieni semestru

X

68.

Direttiva tal-Kunsill 2008/72/KE dwar it-tqegħid fis-suq ta' ħxejjex ta' propagazzjoni u materjal taż-żrigħ, barra ż-żerriegħa

2011 it-tieni semestru

X

69.

Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u tal-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott

2011 it-tieni semestru

X

70.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2100/94 dwar drittijiet ta' varjetajiet ta' pjanti fil-Komunità(6)

2012-2013

ara l-kumment (note f'qieħ il-paġna preċedenti)

71.

Direttiva tal-Kunsill 87/357/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar prodotti li, minħabba li jidhru li jkunu xi ħaġa oħra milli fil-fatt ikunu, jipperikolaw is-saħħa jew s-sigurtà tal-konsumaturi

2011 it-tieni semestru

X

MARKT

72.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja

2011(7)

X

TRADE

73.

Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi

Tmiem tal-2010 / bidu tal-2011

X

74.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' prodotti tessili minn għadd ta' terzi pajjiżi mhux koperti minn ftehim bilaterali, Protokoll jew arranġamenti oħra, jew minn regoli ta' l-importazzjoni speċifika tal-Komunità

Tmiem tal-2010 / bidu tal-2011

X

75.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2248/2001 dwar ċerti proċeduri għall-applikazzjoni tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, għall-parti waħda, u r-Repubblika tal-Kroazja, għall-parti l-oħra u għall-applikazzjoni tal-Ftehim Temporanju bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Kroazja, kif emendat

Tmiem tal-2010 / bidu tal-2011

X

76.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 953/2003 biex jevita diversifikazzjoni fil-kummerċ fl-Unjoni Ewropea ta' ċerti mediċini prinċipali

Tmiem tal-2010 / bidu tal-2011

X

[Regolament (KE) Nru 868/2004 li jikkonċerna l-protezzjoni kontra l-issussidjar u l-atti mhux ġusti tal-prezzijiet li jikkawżaw preġudizzju lit-trasportaturi bl-ajru tal-Komunità fil-provvista tas-servizzi bl-ajru minn pajjiżi li ma humiex membri tal-Komunità Ewropea mħassar](8)

77.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 673/2005 li jistabbilixxi d-dazji doganali ta' importazzjoni addizzjonali ta' ċerti prodotti li joriġinaw mill-Istati Uniti tal-Amerika

Tmiem tal-2010 / bidu tal-2011

X

78.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1616/2006 dwar ċerti proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq in-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Albanija, fuq in-naħa l-oħra, u sabiex jiġi applikat il-Ftehim Interim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Albanija

Tmiem tal-2010 / bidu tal-2011

X

79.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika

Tmiem tal-2010 / bidu tal-2011

X

80.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 55/2008 li jintroduċi l-preferenzi awtonomi għall-kummerċ għar-Repubblika tal-Moldova u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 980/2005 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/924/KE

Tmiem tal-2010 / bidu tal-2011

X

81.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 140/2008 tad-19 ta' Novembru 2007 dwar ċerti proċeduri għall-applikazzjoni tal-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Montenegro, min-naħa l-oħra, u għall-applikazzjoni tal-Ftehim Temporanju bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Montenegro, min-naħa l-oħra

Tmiem tal-2010 / bidu tal-2011

X

82.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 594/2008 dwar ċerti proċeduri sabiex jiġi applikat il-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Bosnja u Ħerzegovina, min-naħa l-oħra, u sabiex jiġi applikat il-Ftehim Temporanju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Bosnja u Ħerzegovina, min-naħa l-oħra

Tmiem tal-2010 / bidu tal-2011

X

83.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 li japplika skema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2009 sal-31 ta' Diċembru 2011

Tmiem tal-2010 / bidu tal-2011

X

84.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1215/2009 li jintroduċi ċerti miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu

Tmiem tal-2010 / bidu tal-2011

X

85.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2007 dwar l-amministrazzjoni ta' ċerti restrizzjonijiet fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tal-azzar mill-Federazzjoni Russa

Bidu tal-2011

X

86.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1340/2008 dwar il-kummerċ ta' ċerti prodotti tal-azzar bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Kazakistan

Bidu tal-2011

X

MARE

87.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 dwar il-Fond Ewropew għas-Sajd

Nov 2011

X

88.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq

Mejju 2011

X

89.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 dwar miżuri tekniċi

Nov 2011

X

90.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 dwar miżuri tekniċi fil-Baħar Baltiku

Nov 2011

X

91.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1100/2007 dwar il-pjan ta' rkupru tas-sallur

Nov 2011

X

92.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 dwar sistema ta' kontroll

Nov 2011

X

93.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 dwar is-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat

Nov 2011

X

94.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 dwar awtorizzazzjonijiet tas-sajd

Nov 2011

X

95.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 812/2004 dwar qabdiet inċidentali ta' ċetaċji

Nov 2011

X

96.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1966/2006 dwar ir-reġistrazzjoni u r-rappurtar elettroniku(9)

ara l-kumment

97.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 dwar il-Baħar Mediterran

Nov 2011

X

ENV

98.

Direttiva tal-Kunsill 87/217/KEE dwar il-prevenzjoni u t-tnaqqis tat-tniġġis fl-ambjent mill-asbestos

L-1 semestru tal-2011

X

99.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2173/2005 dwar l-istabbiliment ta' skema ta' liċenzjar FLEGT għall-importazzjoni ta' injam fil-Komunità Ewropea

It-2 semestru tal-2011

X

ENER

100.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 733/2008 dwar il-kondizzjonijiet li jirregolaw l-importazzjoni ta' prodotti agrikoli li joriġinaw minn pajjiżi terzi wara l-inċident fl-istazzjon tal-enerġija nukleari ta' Chernobyl (verżjoni kodifikata)

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1048/2009 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 733/2008 dwar il-kondizzjonijiet li jirregolaw l-importazzjoni ta' prodotti agrikoli li joriġinaw minn pajjiżi terzi wara l-inċident fl-istazzjon tal-enerġija nukleari ta' Chernobyl(10)

l-ebda data prevista qabel l-2013(11)

X

CLIMA

101.

2002/358/KE: Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll ta' Kyoto għall-Konvenzjoni Kwadru tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima u t-twettiq konġunt tal-obbligi tiegħu

-(12)

X

102.

Abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/944/KE (“Deċiżjoni dwar l-ammont assenjat (AA)”)

Tmiem tal-2010

X

ENTR

103.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1216/2009 li jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli (verżjoni kodifikata tar-Regolament 3448/93)

Ir-4 trimestru tal-2010

X

AGRI

104.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 247/2006 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikultura fir-reġjuni l-aktar “il bogħod tal-Unjoni

23/09/2010

X

105.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

30/09/2010

X

106.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti […]

30/09/2010

X

107.

Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91 li jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta' nbejjed aromatizzati, xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u cocktails aromatizzati magħmula mill-prodotti tal-inbid

l-1 trimestru tal-2011

X

108.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 dwar il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni

Ir-4 trimestru tal-2010

X

109.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 378/2007 li jistabbilixxi regoli għal modulazzjoni volontarja ta' pagamenti diretti previsti fir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta' appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall- bdiewa, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1290/2005

Ir-4 trimestru tal-2010

X

110.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2092/91

Ir-4 trimestru tal-2010

X

111.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 165/94 dwar il-kofinanzjament, min-naħa tal-Komunità, tal-kontrolli permezz tat-telerilevament, u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 3508/92 li jistabbilixxi amministrazzjoni integrata u sistema ta' kontroll għal ċerti skemi ta' għajnuna tal-Komunità

Se jkun sostitut bl-“Allinjament tar-Reg. 1290/2005”

X

112.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2006 dwar prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel bħala speċjalitajiet tradizzjonali garantiti

Ir-4 trimestru tal-2010

X

113.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

Ir-4 trimestru tal-2010

X

114.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1405/2006 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri tal-Eġew u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003

Ir-4 trimestru tal-2010

X

115.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (“Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS”)

Ir-4 trimestru tal-2010

X

116.

Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi, ta' xorb spirituż u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89

Ir-4 trimestru tal-2011 (ex PRAC)

X

117.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 485/2008 dwar l-iskrutinju mill-Istati Membri fuq transazzjonijiet li jiffurmaw parti mis-sistema ta' finanzjament tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (verżjoni kodifikata)

Ir-4 trimestru tal-2010

X

118.

Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72 li jistabbilixxi regoli ġenerali għall-għoti ta' għajnuna fir-rigward ta' dud tal-ħarir għas-sena ta' tkabbir 1972/1973

Se jkun revokat mill-“OKS unika l-ġdida”

X

119.

Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78 dwar l-akkreditazzjoni ta' sigurtajiet, depożiti u garanziji mogħtija taħt il-politika agrikola komuni u sussegwentement sekwestrati

f'nofs l-2011 - PAK ta' wara l-2013

X

120.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 814/2000 dwar il-miżuri ta' tagħrif li għandhom x'jaqsmu mal-politika komuni agrikola

f'nofs l-2011

X

121.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 320/2006 li jistabbilixxi skema temporanja għar-ristrutturar tal-industrija taz-zokkor fil-Komunità u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1290/2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni

f'nofs l-2011 - PAK ta' wara l-2013

X

122.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1667/2006 dwar il-glukosju u l-lattosju (verżjoni kodifikata)

f'nofs l-2011

X

123.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3/2008 tad-17 ta' Diċembru 2007 dwar azzjonijiet ta' informazzjoni u promozzjoni għall-prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi

f'nofs l-2011

X

124.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003, u li jistabbilixxi programmi ta' ristrutturazzjoni nazzjonali għas-settur tal-qoton

f'nofs l-2011 - PAK ta' wara l-2013

X

125.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 614/2009 dwar is-sistema komuni għall-kummerċ fl-ovoalbumina u l-lattoalbumina (verżjoni kodifikata)

f'nofs l-2011

X

126.

Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE li tirrigwarda l-meraq tal-frott u ċerti prodotti simili maħsuba għall-konsum uman

Settembru 2010

X

127.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 78/2008 dwar il-miżuri li l-Kummissjoni għandha twettaq għall-perjodu 2008-2013 bl-użu tal-applikazzjonijiet ta' telerilevament implimentati fil-qafas tal-politika agrikola komuni

Se jkun revokati bl-“Allinjament tar-Reg. 1290/2005”

X

128.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta' informazzjoni tal-kontabilità dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' azjendi agrikoli fil-Komunità Ewropea

Ir-4 trimestru tal-2010

X

129.

Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 706/73 li jikkonċerna l-arranġamenti tal-Komunità applikabbli għall-Channel Islands u l-Isle of Man għal kummerċ fi prodotti agrikoli

Ir-4 trimestru tal-2010

X

130.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2799/98 li jistabbilixxi arranġamenti agromonetarji għall-euro

ir-4 trimestru tal-2011 - PAK ta' wara l-2013

X

131.

Direttiva 1999/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Frar 1999 li għandha x'taqsam ma' l-estratti tal-kafè u l-estratti taċ-ċikwejra

Ir-4 trimestru tal-2011 (ex PRAC)

X

132.

Direttiva 2000/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-prodotti mill-kawkaw u miċ-ċikkulata maħsuba għall-konsum mill-bniedem

Ir-4 trimestru tal-2011 (ex PRAC)

X

133.

Direttiva tal-Kunsill 2001/110/KE tal-20 ta' Diċembru 2001 li tirrigwarda l-għasel

Ir-4 trimestru tal-2011

X

134.

Direttiva tal-Kunsill 2001/113/KE li għandha x'taqsam mal-ġamm tal-frott, il-ġelatini u l-marmellati u mal-purejiet tal-qastan mogħtija l-ħlewwa maħsuba għal konsum mill-bniedem

Ir-4 trimestru tal-2011

X

135.

Direttiva tal-Kunsill 2001/114/KE rigward ċertu ħalib ippriservat disidratat in parti jew kollu għall-konsum tal-bniedem

Ir-4 trimestru tal-2011

X

136.

Direttiva tal-Kunsill 2001/111/KE li għandha x'taqsam ma' ċerti tipi ta' zokkor maħsuba għall-konsum mill-bniedem

Ir-4 trimestru tal-2011

X

137.

Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 451/89 rigward il-proċedura li għandha tiġi applikata għal ċerti prodotti agrikoli li joriġinaw minn diversi pajjiżi terzi tal-Mediterrran

Ir-4 trimestru tal-2011

X

138.

Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3491/90 dwar l-importazzjoni ta' ross li joriġina fil-Bangladexx

Ir-4 trimestru tal-2011

X

139.

Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 478/92 li jiftaħ kwota annwali tat-tariffa Komunitarja għall-ikel tal-klieb jew tal-qtates, imqiegħed għall-bejgħ bl-imnut u li jidħol fil-kodiċi NM 23091011 u kwota annwali tat-tariffa Komunitarja għall-ikel tal-ħut li jidħol taħt kodiċi NM ex23099041, li joriġina fil-Gżejjer Faroe u jkun ġej minnhom

Ir-4 trimestru tal-2011 – jista“ jkun obsolet – għad irid jiġi kkonfermat

X

140.

Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3125/92 fuq l-arranġamenti applikabbli għall-importazzjoni ġewwa l-Komunità ta' prodotti tal-laħam tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż li joriġinaw fil-Bosnja-Herzegovina, il-Kroazja, is-Slovenja, il-Montenegro, is-Serbja u l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

Ir-4 trimestru tal-2011 – jista“ jkun obsolet – għad irid jiġi kkonfermat

X

141.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1108/93 li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-Ftehim Bilaterali dwar l-agrikoltura bejn il-Komunità, minn naħa l-waħda, u l-Awstrija, il-Finlandja, l-Islanda, in-Norveġja u l-Isvezja, min-naħa l-oħra

Ir-4 trimestru tal-2011

X

142.

Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 774/94 li jiftaħ u jipprovdi l-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti tat-tariffa Komunitarja għal-laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja u għal-laħam tal-majjal, il-laħam tat-tjur, il-qamħ u l-maħlut, u tipi ta' nuħħala, il-frak iebes u fdalijiet oħra

Ir-4 trimestru tal-2011

X

143.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2184/96 li jikkonċerna l-importazzjonijiet fil-Komunità tar-ross li joriġina u ġej mill-Eġittu

Ir-4 trimestru tal-2011 – jista“ jkun obsolet – għad irid jiġi kkonfermat

X

144.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2398/96 li jiftaħ kwota ta' tariffa għal laħam tad-dundjan li joriġina u ġej minn Iżrael kif hemm ipprovdut fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni u l-Ftehim Interim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istat tal-Iżrael

Ir-4 trimestru tal-2011 – jista“ jkun obsolet – għad irid jiġi kkonfermat

X

145.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2005/97 li jistabbilixxi ċerti regoli għall-applikazzjoni tal-arranġamenti speċjali għall-importazzjoni ta' żejt taż-żebbuġa li joriġina mill-Alġerija

Ir-4 trimestru tal-2011

X

146.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/97 li jistabbilixxi ċerti regoli għall-applikazzjoni tal-arranġamenti speċjali għall-importazzjoni ta' żejt taż-żebbuġa li ġej mil-Libanu

Ir-4 trimestru tal-2011

X

147.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 779/98 fuq l-importazzjoni fil-Komunità ta' prodotti agrikoli li ġejjin mit-Turkija, li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 4115/86 u jemenda r-Regolament (KE) Nru 3010/95

Ir-4 trimestru tal-2011

X

148.

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1506/98 li jistabbilixxi konċessjoni fil-għamla ta' kwota Komunitarja tat-tariffa għat-Turkija fis-sena 1988 rigward il-ġellewż u li jissospendi konċessjonijiet oħra

Ir-4 trimestru tal-2011 – jista“ jkun obsolet – għad irid jiġi kkonfermat

X

149.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1722/1999 dwar l-importazzjoni tan-nuħħala, sharps u residwi oħra tat-tgħarbil, tħin jew ipproċessar ieħor ta' ċerti ċereali li joriġinaw mill-Alġerija, il-Marokk u l-Eġittu u l-importazzjoni tal-qamħ durum li joriġina mill-Marokk

Ir-4 trimestru tal-2011 – jista“ jkun obsolet – għad irid jiġi kkonfermat

X

150.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1149/2002 li jiftaħ kwota awtonoma għall-importazzjonijiet ta' laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja

Ir-4 trimestru tal-2011

X

151.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1532/2006 dwar il-kondizzjonijiet għal ċerti kwoti ta' importazzjoni ta' ċanga ta' kwalità għolja

Ir-4 trimestru tal-2011

X

152.

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 617/2009 li jiftaħ kwota tariffarja awtonoma għall-importazzjonijiet tal-laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja

Ir-4 trimestru tal-2011

X

HOME

153.

Direttiva tal-Kunsill 2003/110/KE fuq l-għajnuna f'każijiet ta' transitu għal raġunijiet ta' tneħħija bl-ajru

2012, it-2 semestru

X

(1) Il-livell tal-emendi jiddependi mill-eżitu tal-laqgħa mal-Istati Membri previsti f'Diċembru 2010. Nota: dan ir-regolmanet kien adottat fl-ambitu tal-proċedura tal-kodeċiżjoni.
(2) Bħala parti minn pakkett li fih, fost affarijiet oħra, proposta għal Liġi tal-UE dwar is-saħħa tal-annimali u proposta għal rieżami tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontrolli uffiċjali.
(3) Dan l-att jidħol fi ħdan il-kompetenza kondiviża ta' DĠ SANCO/DĠ AGRI.
(4) Rieżami tal-Liġi tal-UE dwar il-benessri tal-annimali (il-kalendarju preċiż għadu mhux stabbilit) – relatata mar-Riżoluzzjoni tal-PE tal-5 ta' Mejju 2010 dwar evalwazzjoni u bilanċ tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Benessri tal-Annimali 2006-2010 (2009/2202(INI)) li stiednet lill-Kummissjoni tirristruttura dawn l-atti kollha fi strument orizzontali ġenerali.
(5) Parti mir-rieżami li għaddej tal-Liġi tal-UE dwar is-saħħa tal-pjanti.
(6) Relatat mar-rieżami li għaddej tal-Liġi tal-UE dwar is-saħħa tal-pjanti - għadu ma ġiex deċiż jekk ir-reviżjoni se tkun limitata għall-allinjament biss.
(7) Minħabba l-kumplessità politika tal-kwistjoni, id-data ma tistax tkun speċifikata ulterjorment.
(8) Dan ir-Regolament kien bi żball fil-lista oriġinali billi diġà kien fl-ambitu tal-kodeċiżjoni qabel it-Trattat ta' Lisbona u kien inkluż fl-allinjament PRAC.
(9)* Se jkun revokat mir-Regolament (KE) Nru 1224/2009, mhi meħtieġa l-ebda modifika speċifika.
(10) Għadha għaddejja l-valutazzjoni ġuridika dwar jekk dawn ir-regolamenti jirrigwardawx l-Art. 290 jew l-Art. 291 TFUE.
(11) Għadha għaddejja l-valutazzjoni dwar jekk il-kundizzjonijiet tal-Art. 290 TFUE humiex sodisfatti.
(12) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill li tinkludi l-Protokoll ta' Kyoto f'isem il-Komunità u mhijiex se tiġi riveduta jew emendata b'mod ieħor. Irrikjediet biss l-adozzjoni ta' miżura ta' implimentazzjoni waħda, id-Deċiżjoni 2006/944/KE kif imsemmi fir-ringiela li jmiss.

Avviż legali - Politika tal-privatezza