Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0051(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0355/2010

Predkladané texty :

A7-0355/2010

Rozpravy :

PV 15/12/2010 - 19
CRE 15/12/2010 - 19

Hlasovanie :

PV 16/12/2010 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0488

Prijaté texty
PDF 598kWORD 435k
Štvrtok, 16. decembra 2010 - Štrasburg
Kontrola uplatňovania vykonávacích právomocí Komisie členskými štátmi ***I
P7_TA(2010)0488A7-0355/2010
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2010 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú uplatňovanie vykonávacích právomocí Komisie (KOM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0083),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 291 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C7-0073/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 1. decembra 2010, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rybné hospodárstvo, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre ústavné veci (A7-0355/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, priložené k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie priložené k tomuto uzneseniu;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

5.  poveruje svojho pre predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. decembra 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie
P7_TC1-COD(2010)0051

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 182/2011.)


PRÍLOHA

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

V článku 5 ods. 2 tohto nariadenia sa ustanovuje, že ak výbor vydá kladné stanovisko, Komisia prijme návrh vykonávacieho aktu. Týmto ustanovením sa nevylučuje, že Komisia môže vo veľmi výnimočných prípadoch – čo je súčasný postup – zohľadniť nové okolnosti, ktoré nastali po hlasovaní, a po tom, čo náležite informuje výbor a zákonodarcu, rozhodnúť, že návrh vykonávacieho aktu neprijme.

VYHLÁSENIE KOMISIE

Komisia preskúma všetky platné legislatívne akty, ktoré neboli pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy prispôsobené regulačnému postupu s kontrolou, s cieľom zhodnotiť, či tieto nástroje treba prispôsobiť režimu delegovaných aktov stanovenému v článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisia predloží príslušné návrhy čo najskôr, a to najneskôr v lehotách uvedených v orientačnom harmonograme priloženom k tomuto vyhláseniu.

V priebehu uvedeného prispôsobovania bude Komisia pravidelne Európsky parlament informovať o návrhoch vykonávacích opatrení súvisiacich s týmito nástrojmi, z ktorých by sa v budúcnosti mali stať delegované akty.

Pokiaľ ide o platné legislatívne akty, ktoré už obsahujú odkazy na regulačný postup s kontrolou, Komisia pri každom nástroji, ktorý má v úmysle pozmeniť, preskúma jeho ustanovenia súvisiace s týmto postupom, aby ich vo vhodnom čase prispôsobila kritériám stanoveným v zmluve. Európsky parlament a Rada budú mať okrem toho právo uviesť tie základné akty, ktoré si vzhľadom na ich dôležitosť vyžadujú, aby sa prikročilo k ich úprave prednostne.

Komisia vyhodnotí výsledky tohto procesu do konca roka 2012, aby odhadla, koľko legislatívnych aktov s odkazmi na regulačný postup s kontrolou je stále platných. Komisia následne pripraví príslušné legislatívne návrhy v záujme dokončenia procesu prispôsobovania. Celkovým cieľom Komisie je, aby všetky ustanovenia odkazujúce na regulačný postup s kontrolou boli zo všetkých legislatívnych nástrojov vypustené do skončenia siedmeho volebného obdobia Európskeho parlamentu.

Komisia poznamenáva, že nedávno iniciovala štúdiu, ktorá bude úplným a objektívnym preskúmaním všetkých aspektov politiky a praxe EÚ v oblasti ochrany obchodu. Táto štúdia sa okrem iného zameria na hodnotenie existujúceho systému nástrojov na ochranu obchodu vrátane jeho výkonnosti, metód, uplatňovania a účinnosti, pokiaľ ide o dosahovanie cieľov obchodnej politiky, ako aj na účinnosť rozhodnutí, ktoré v rámci realizácie tejto politiky prijíma EÚ (napr. testovanie záujmu Únie, pravidlo nižšieho cla, systém výberu cla) v porovnaní s rozhodnutiami niektorých obchodných partnerov. Preskúmajú sa v nej aj základné antidumpingové a antisubvenčné nariadenia, a to v kontexte administratívnej praxe inštitúcií EÚ, rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a odporúčaní a rozhodnutí orgánu WTO na urovnávanie sporov.

Na základe výsledkov uvedenej štúdie a vývoja v rámci rokovaní o rozvojovej agende z Dauhy má Komisia v úmysle preskúmať či, a ak áno, akým spôsobom, je potrebné pokračovať v aktualizácii a modernizácii nástrojov EÚ v oblasti ochrany obchodu.

Komisia taktiež pripomína svoje nedávne iniciatívy zamerané na posilnenie transparentnosti uplatňovania nástrojov v oblasti ochrany obchodu (napr. vymenovanie úradníka pre vypočutie), ako aj spoluprácu s členskými štátmi v záujme ozrejmenia hlavných prvkov praxe v oblasti ochrany obchodu. Komisia pripisuje týmto krokom mimoriadny význam a bude sa usilovať na základe konzultácií s členskými štátmi určiť ďalšie iniciatívy, ktoré by sa mohli v tejto súvislosti realizovať.

Podľa komitologických pravidiel založených na rozhodnutí Rady 1999/468/ES platí, že ak riadiaci výbor pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) vydal k návrhu opatrenia záporné stanovisko, Komisia je povinná predložiť návrh predmetného opatrenia Rade, ktorá môže v lehote jedného mesiaca prijať rozdielne rozhodnutie. Komisia tým však nie je zbavená možnosti konať: má právo rozhodnúť, či opatrenie uplatní, alebo či jeho uplatňovanie odloží. Komisia tak môže prijať opatrenie, ak sa po zvážení všetkých okolností domnieva, že odklad jeho uplatňovania by mohol mať nezvratné negatívne účinky na trh. Ak Rada následne rozhodne inak, stane sa opatrenie uplatnené Komisiou samozrejme redundantným. Platné pravidlá tak dávajú Komisii nástroj, ktorý jej umožňuje chrániť spoločný záujem celej Únie prostredníctvom prijatia opatrenia aspoň na dočasnom základe.

Cieľom článku 7 tohto nariadenia je, aby bol v nových komitologických ustanoveniach tento prístup zachovaný, ale aby sa zároveň jeho uplatňovanie obmedzovalo len na výnimočné situácie a bolo podmienené jasne stanovenými a reštriktívnymi kritériami. To by Komisii umožňovalo prijať navrhované opatrenie aj napriek zápornému stanovisku výboru preskúmavajúceho návrh opatrenia, ak „by [jeho] bezodkladné neprijatie viedlo k vážnemu narušeniu trhov alebo k ohrozeniu [...] finančných záujmov Únie.“ Toto ustanovenie sa týka situácií, keď nie je možné počkať do ďalšieho hlasovania výboru o predmetnom, resp. inom návrhu opatrenia, pretože by medzičasom došlo k vážnemu narušeniu trhu, napr. v dôsledku špekulatívneho správania hospodárskych subjektov. S cieľom zabezpečiť schopnosť Únie konať by to členským štátom a Komisii poskytlo príležitosť na ďalšiu kvalifikovanú rozpravu o návrhu opatrenia, a to bez toho, aby veci zostali nedoriešené a dávali priestor na špekulácie s negatívnymi dosahmi na trhy a rozpočet.

K takýmto situáciám môže predovšetkým dochádzať v kontexte každodenného riadenia SPP (napr. stanovovanie vývozných náhrad, riadenie licencií, osobitná ochranná doložka), kedy sa rozhodnutia musia často prijímať rýchlo a môžu mať značné hospodárske účinky na trhy, a teda na poľnohospodárov a hospodárske subjekty, ale aj na rozpočet Únie.

V prípadoch, keď Európsky parlament alebo Rada oznámia Komisii, že sa domnievajú, že návrh vykonávacieho aktu prekračuje vykonávacie právomoci vyplývajúce zo základného aktu, Komisia ho okamžite preskúma, pričom zohľadní stanoviská Európskeho parlamentu a Rady.

Komisia bude konať spôsobom, ktorý riadne zohľadní naliehavosť danej záležitosti.

Komisia pred tým, ako rozhodne o prijatí, zmene a doplnení alebo stiahnutí návrhu vykonávacieho aktu, bude informovať Európsky parlament alebo Radu o tom, ako chce rozhodnúť, pričom uvedie aj dôvody svojho rozhodnutia.

Dodatok

Príloha k vyhláseniu Komisie

Informatívna tabuľka základných aktov, na ktoré sa pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy nevzťahoval spolurozhodovací postup a ktoré

je potrebné upraviť s ohľadom na článok 290 ZFEÚ

Oblasť politiky

Akty na preskúmanie

Informatívny časový harmonogram

Iba zosúladenie

Zahrnuté do širšieho návrhu

ESTAT

1.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách, ktorým sa zrušuje smernica Rady 80/1119/EHS*(1)

4. štvrťrok 2011

X

SANCO

2.

Smernica Rady 64/432/EHS o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva*(2)

marec 2012

X

3.

Smernica Rady 90/426/EHS o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovitých equidae z tretích krajín*2

marec 2012

X

4.

Smernica Rady 91/68/EHS o veterinárnych podmienkach upravujúcich obchod s ovcami a s kozami vo vnútri Spoločenstva*2

marec 2012

X

5.

Smernica Rady 2004/68/ES, ktorá ustanovuje pravidlá zdravia zvierat na dovoz a tranzit určitých živých kopytníkov do Spoločenstva a cez Spoločenstvo, mení a dopĺňa smernicu 90/426/EHS a 92/65/EHS a ruší smernicu 72/462/EHS*2

marec 2012

X

6.

Smernica Rady 2009/158/ES o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín*2

marec 2012

X

7.

Smernica Rady 92/65/EHS, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva*2

marec 2012

X

8.

Smernica Rady 88/407/EHS, ktorou sa stanovujú veterinárne požiadavky pre obchodovanie so zmrazeným semenom domáceho dobytka v Spoločenstve a pre jeho dovoz do Spoločenstva*2

marec 2012

X

9.

Smernica Rady 89/556/EHS o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín*2

marec 2012

X

10.

Smernica Rady 90/429/EHS, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pri obchodovaní so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze*2

marec 2012

X

11.

Smernica Rady 2002/99/ES ustanovujúca pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (len dovoz)*2

marec 2012

X

12.

Smernica Rady 92/118/EHS, ktorou sa stanovujú veterinárne a zdravotné požiadavky na obchodovanie s výrobkami, na ktoré sa nevzťahujú takéto požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch uvedených v prílohe A (I) k smernici 89/662/EHS, a pokiaľ ide o patogény, k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva*2

marec 2012

X

13.

Smernica Rady 2006/88/ES o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov*2

marec 2012

X

14.

Smernica Rady 92/35/EHS, ktorou sa stanovujú pravidlá kontroly a opatrenia na boj s africkým morom koní*2

marec 2012

X

15.

Smernica Rady 77/391/EHS zavádzajúca opatrenia Spoločenstva na eradikáciu brucelózy, tuberkulózy a leukózy u hovädzieho dobytka*2

marec 2012

X

16.

Smernica Rady 82/400/EHS, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/391/EHS a zavádza doplňujúce opatrenie Spoločenstva na eradikáciu brucelózy, tuberkulózy a leukózy hovädzieho dobytka*2

marec 2012

X

17.

Rozhodnutie Rady 90/242/EHS o zavedení finančného opatrenia Spoločenstva na eradikáciu brucelózy oviec a kôz*2

marec 2012

X

18.

Smernica Rady 90/423/EHS, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 85/511/EHS o zavedení opatrení Spoločenstva na boj proti krívačke a slintačke, smernica 64/432/EHS o veterinárnych problémoch pri obchodovaní s hovädzím a bravčovým dobytkom vnútri Spoločenstva a smernica 72/462/EHS o problémoch zdravotných a veterinárnych prehliadok pri dovoze hovädzieho dobytka, ošípaných, čerstvého mäsa a mäsových výrobkov z tretích krajín*2

marec 2012

X

19.

Smernica Rady 2003/85/ES o opatreniach Spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky, ktorou sa zrušuje smernica 85/511/EHS a rozhodnutia 89/531/EHS a 91/665/EHS a mení a dopĺňa sa smernica 92/46/EHS*2

marec 2012

X

20.

Smernica Rady 2005/94/ES o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS*2

marec 2012

X

21.

Smernica Rady 92/66/EHS zavádzajúca opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny*2

marec 2012

X

22.

Smernica Rady 80/1095/EHS, ktorou sa ustanovujú podmienky určené na zlikvidovanie klasického moru ošípaných na území Spoločenstva a na zachovanie takéhoto stavu*2

marec 2012

X

23.

Rozhodnutie Rady 80/1096/EHS, ktorým sa zavádzajú finančné opatrenia Spoločenstva pre eradikáciu klasického moru ošípaných*2

marec 2012

X

24.

Smernica Rady 92/119/EHS, ktorou sa zavádzajú všeobecné opatrenia Spoločenstva na kontrolu určitých chorôb zvierat a osobitné opatrenia týkajúce sa vezikulárnej choroby ošípaných*2

marec 2012

X

25.

Smernica Rady 2001/89/ES o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných*2

marec 2012

X

26.

Rozhodnutie Rady 79/511/EHS o finančnom príspevku Spoločenstva na boj proti krívačke a slintačke v juhovýchodnej Európe*2

2011/2012

X

27.

Rozhodnutie Rady 89/455/EHS, ktorým sa zavádzajú opatrenia Spoločenstva pre prípravu vzorových projektov pre tlmenie besnoty s cieľom jej eradikácie alebo prevencie*2

marec 2012

X

28.

Rozhodnutie Rady 2009/470/ES o výdavkoch na veterinárnom úseku

druhý polrok 2012

X

29.

smernica Rady 82/894/EHS týkajúca sa hlásenia nákaz zvierat v Spoločenstve*2

marec 2012

X

30.

Smernica Rady 89/662/EHS o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu*2

marec 2012

X

31.

Smernica Rady 90/425/EHS týkajúca sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu*2

marec 2012

X

32.

Rozhodnutie Rady 92/438/EHS o počítačovej automatizácii veterinárnych konaní pri dovoze (projekt Shift), ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutie 90/424/EHS a ktorým sa ruší rozhodnutie 88/192/EHS*2

marec 2012

X

33.

Smernica Rady 96/93/ES o osvedčovaní zvierat a živočíšnych výrobkov*2

marec 2012

X

34.

Smernica Rady 2008/71/ES o identifikácii a registrácii ošípaných*2

marec 2012

X

35.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97(3)

prvý štvrťrok 2011

X

36.

Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz*2

marec 2012

X

37.

Smernica Rady 2009/157/ES o čistokrvných plemenných zvieratách hovädzieho dobytka

prvý štvrťrok 2011

X

38.

Smernica Rady 88/661/EHS o zootechnických normách pre plemenné prasatá

prvý štvrťrok 2011

X

39.

Smernica Rady 89/361/EHS týkajúca sa čistokrvných chovných oviec a kôz

prvý štvrťrok 2011

X

40.

Smernica Rady 90/427/EHS o zootechnických a genealogických podmienkach platiacich pre obchod s equidae v rámci Spoločenstva

prvý štvrťrok 2011

X

41.

Smernica Rady 90/428/EHS o obchode so zvieratami čeľade koňovitých equidae určenými na pretekanie a stanovenie podmienok na účasť na pretekoch

prvý štvrťrok 2011

X

42.

Smernica Rady 91/174/EHS, ktorou sa stanovujú zootechnické a rodokmeňové požiadavky na obchodovanie s čistokrvnými zvieratami

prvý štvrťrok 2011

X

43.

Smernica Rady 94/28/ES, ktorou sa ustanovujú zásady týkajúce sa zootechnických a genealogických podmienok pre dovoz zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí z tretích krajín a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/504/EHS o čistokrvnom plemennom hovädzom dobytku

prvý štvrťrok 2011

X

44.

Smernica Rady 97/78/ES, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín*2

marec 2012

X

45.

Smernica Rady 91/496/EHS stanovujúca princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS*2

marec 2012

X

46.

Smernica Rady 98/58/ES o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely*(4)

2013 – 2014

X

47.

Smernica Rady 2008/119/ES, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat (kodifikované znenie)*4

2013 – 2014

X

48.

Smernica Rady 2008/120/ES, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných (kodifikované znenie)*4

2013 – 2014

X

49.

Smernica Rady 1999/74/ES ustanovujúca minimálne normy na ochranu nosníc*4

2013 – 2014

X

50.

Smernica Rady 2007/43/ES, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa*4

2013 – 2014

X

51.

Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania*4

2013 – 2014

X

52.

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97*4

2013 – 2014

X

53.

Smernica Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva*(5)

druhý polrok 2012

X

54.

Smernica Rady 2007/33/ES o ochrane proti háďatku zemiakovému a o zrušení smernice 69/465/EHS*5

druhý polrok 2012

X

55.

Smernica Rady 93/85/EHS o boji proti baktériovej krúžkovitosti zemiaka*5

druhý polrok 2012

X

56.

Smernica Rady 98/57/ES o potláčaní choroby Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.*5

druhý polrok 2012

X

57.

Smernica Rady 66/401/EHS o uvádzaní osiva krmovín na trh

druhý polrok 2011

X

58.

Smernica Rady 69/464/EHS o kontrole rakoviny zemiaka

druhý polrok 2013

X

59.

Smernica Rady 66/402/EHS týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín

druhý polrok 2011

X

60.

Smernica Rady 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča

druhý polrok 2011

X

61.

Smernica Rady 98/56/ES o obchodovaní s množiteľským materiálom okrasných rastlín

druhý polrok 2011

X

62.

Smernica Rady 1999/105/ES o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh

druhý polrok 2011

X

63.

Smernica Rady 2002/53/ES o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov

druhý polrok 2011

X

64.

Smernica Rady 2002/54/ES o obchodovaní s osivom repy

druhý polrok 2011

X

65.

Smernica Rady 2002/55/ES o obchodovaní s osivom zelenín

druhý polrok 2011

X

66.

Smernica Rady 2002/56/ES o obchodovaní so sadivom zemiakov

druhý polrok 2011

X

67.

Smernica Rady 2002/57/ES o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín

druhý polrok 2011

X

68.

Smernica Rady 2008/72/ES o uvádzaní množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh

druhý polrok 2011

X

69.

Smernica Rady 2008/90/ES o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu

druhý polrok 2011

X

70.

Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín*(6)

2012 – 2013

pozri poznámku (poznámka pod čiarou na predchádzajúcej strane)

71.

Smernica Rady 87/357/EHS o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné, než v skutočnosti sú, a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov

druhý polrok 2011

X

MARKT

72.

NARIADENIE RADY (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva

2011(7)

X

TRADE

73.

Nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

koniec roka 2010/začiatok roka 2011

X

74.

Nariadenie Rady (ES) č. 517/94 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Spoločenstva

koniec roka 2010/začiatok roka 2011

X

75.

Nariadenie Rady (ES) č. 2248/2001 o určitých postupoch na uplatňovanie stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej a na uplatňovanie dočasnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskou republikou, v znení zmien a doplnení

koniec roka 2010/začiatok roka 2011

X

76.

Nariadenie Komisie (ES) č. 953/2003 o zabránení obchodnej diverzie určených základných liekov do Európskej únie

koniec roka 2010/začiatok roka 2011

X

[Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 o ochrane voči ujme spôsobenej leteckým dopravcom Spoločenstva subvencovaním a nekalými cenovými praktikami pri poskytovaní leteckých dopravných služieb zo štátov, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, vypúšťa sa](8)

77.

Nariadenie Rady (ES) č. 673/2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických

koniec roka 2010/začiatok roka 2011

X

78.

Nariadenie Rady (ES) č. 1616/2006 o určitých postupoch na uplatňovanie Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou

koniec roka 2010/začiatok roka 2011

X

79.

Nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve

koniec roka 2010/začiatok roka 2011

X

80.

Nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 980/2005 a rozhodnutie Komisie 2005/924/ES

koniec roka 2010/začiatok roka 2011

X

81.

Nariadenie Rady (ES) č. 140/2008 z 19. novembra 2007 o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej

koniec roka 2010/začiatok roka 2011

X

82.

Nariadenie Rady (ES) č. 594/2008 o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej

koniec roka 2010/začiatok roka 2011

X

83.

Nariadenie Rady (ES) č. 732/2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011

koniec roka 2010/začiatok roka 2011

X

84.

Nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii

koniec roka 2010/začiatok roka 2011

X

85.

Nariadenie Rady (ES) č. 1342/2007 o spravovaní určitých obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruskej federácie

začiatok roka 2011

X

86.

Nariadenie Rady (ES) č. 1340/2008 o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou

začiatok roka 2011

X

MARE

87.

Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo

november 2011

X

88.

Nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 o spoločnej organizácii trhov

máj 2011

X

89.

Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o technických opatreniach

november 2011

X

90.

Nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Řresundu prostredníctvom technických opatrení

november 2011

X

91.

Nariadenie Rady (ES) č. 1100/2007, ktorým sa ustanovujú opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho

november 2011

X

92.

Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly

november 2011

X

93.

Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu

november 2011

X

94.

Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti

november 2011

X

95.

Nariadenie Rady (ES) č. 812/2004, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa náhodných úlovkov veľrybovitých cicavcov (veľrýb)

november 2011

X

96.

Nariadenie Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností(9)

pozri poznámku

97.

Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 o Stredozemnom mori

november 2011

X

ENV

98.

Smernica Rady 87/217/EHS o prevencii a znižovaní znečisťovania životného prostredia azbestom

1. polovica roka 2011

X

99.

Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva

2. polovica roka 2011

X

ENER

100.

Nariadenie Rady (ES) č. 733/2008 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle (kodifikované znenie)

Nariadenie Rady (ES) č. 1048/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 733/2008 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle(10)

žiaden predpokladaný termín pred rokom 2013(11)

X

CLIMA

101.

Rozhodnutie Rady 2002/358/ES, ktoré sa týka schválenia Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich v mene Európskeho spoločenstva

-(12)

X

102.

Návrh rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2006/944/ES (rozhodnutie o pridelenom množstve)

koniec roka 2010

X

ENTR

103.

Nariadenie Rady (ES) č. 1216/2009 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (kodifikované znenie nariadenia Rady (ES) č. 3448/93)

4. štvrťrok 2010

X

AGRI

104.

Nariadenie Rady (ES) č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie

23. 9. 2010

X

105.

Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

30. 9. 2010

X

106.

Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia [...]

30. 9. 2010

X

107.

Nariadenie Rady (EHS) č. 1601/91, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá definície, opisu a ponuky aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov

1. štvrťrok 2011

X

108.

Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

4. štvrťrok 2010

X

109.

Nariadenie Rady (ES) č. 378/2007, ktorým sa stanovujú pravidlá dobrovoľnej modulácie priamych platieb ustanovených v nariadení (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005

4. štvrťrok 2010

X

110.

Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91

4. štvrťrok 2010

X

111.

Nariadenie Rady (ES) č. 165/94 o spolufinancovaní kontrol pomocou diaľkového snímania Spoločenstvom, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3508/92, ktorým sa stanovuje integrovaný systém spravovania a kontroly určitých schém poskytovania pomoci v Spoločenstve

bude zrušené úpravou nariadenia 1290/2005

X

112.

Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín

4. štvrťrok 2010

X

113.

Nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

4. štvrťrok 2010

X

114.

Nariadenie Rady (ES) č. 1405/2006, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003

4. štvrťrok 2010

X

115.

Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)

4. štvrťrok 2010

X

116.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89

4. štvrťrok 2011 (bývalý regulačný postup s kontrolou)

X

117.

Nariadenie Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi (kodifikované znenie)

4. štvrťrok 2010

X

118.

Nariadenie Rady (EHS) č. 922/72, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá poskytovania podpory vzťahujúcej sa na chov húseníc priadky morušovej pre chovný rok 1972/1973

bude zrušené novým nariadením o jednotnej spoločnej organizácii trhov

X

119.

Nariadenie Rady (EHS) č. 352/78 o pripisovaní zábezpek, kaucií a záruk, ktoré sa poskytli v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a následne prepadli

polovica roka 2011 – SPP po roku 2013

X

120.

Nariadenie Rady (ES) č. 814/2000 o informačných opatreniach týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky

polovica roka 2011

X

121.

Nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

polovica roka 2011 – SPP po roku 2013

X

122.

Nariadenie Rady (ES) č. 1667/2006 o glukóze a laktóze (kodifikované znenie)

polovica roka 2011

X

123.

Nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

polovica roka 2011

X

124.

Nariadenie Rady (ES) č. 637/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a ustanovujú sa národné reštrukturalizačné programy pre sektor bavlny

polovica roka 2011 – SPP po roku 2013

X

125.

Nariadenie Rady (ES) č. 614/2009 o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom (kodifikované znenie)

polovica roka 2011

X

126.

Smernica Rady 2001/112/ES, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu

september 2010

X

127.

Nariadenie Rady (ES) č. 78/2008 o opatreniach, ktoré má Komisia vykonávať v období rokov 2008 – 2013 technikami diaľkového pozorovania implementovanými v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

bude zrušené úpravou nariadenia 1290/2005

X

128.

Nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve

4. štvrťrok 2011

X

129.

Nariadenie Rady (EHS) č. 706/73 týkajúce sa opatrení Spoločenstva uplatniteľných na Normandské ostrovy a ostrov Man pre obchod s poľnohospodárskymi výrobkami

4. štvrťrok 2011

X

130.

Nariadenie Rady (ES) č. 2799/98, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro

4. štvrťrok 2011 – SPP po roku 2013

X

131.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES o kávových extraktoch a čakankových extraktoch

4. štvrťrok 2011 (bývalý regulačný postup s kontrolou)

X

132.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/36/ES o výrobkoch z kakaa a čokolády určených na ľudskú spotrebu

4. štvrťrok 2011 (bývalý regulačný postup s kontrolou)

X

133.

Smernica Rady 2001/110/ES o mede

4. štvrťrok 2011

X

134.

Smernica Rady 2001/113/ES vzťahujúca sa na ovocné džemy, rôsoly a marmelády a sladené gaštanové pyré určené na ľudskú spotrebu

4. štvrťrok 2011

X

135.

Smernica Rady 2001/114/ES o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu

4. štvrťrok 2011

X

136.

Smernica Rady 2001/111/ES vzťahujúca sa na niektoré cukry určené na ľudskú spotrebu

4. štvrťrok 2011

X

137.

Nariadenie Rady (EHS) č. 451/89 o postupe, ktorý sa má uplatňovať na určité poľnohospodárske výrobky pochádzajúce z rôznych stredomorských tretích krajín

4. štvrťrok 2011

X

138.

Nariadenie Rady (EHS) č. 3491/90 o dovoze ryže s pôvodom v Bangladéši

4. štvrťrok 2011

X

139.

Nariadenie Rady (EHS) č. 478/92, ktorým sa otvára ročná colná kvóta Spoločenstva na výživu pre psov a mačky, v balení na predaj v malom, patriacu pod číselný znak KN 23091011, a ročná colná kvóta Spoločenstva na výživu pre ryby patriacu pod číselný znak KN ex23099041, ktoré pochádzajú a dovážajú sa z Faerských ostrovov

4. štvrťrok 2011 – môže byť zastarané – musí sa ešte potvrdiť

X

140.

Nariadenie Rady (EHS) č. 3125/92 o opatreniach vzťahujúcich sa na dovoz výrobkov z ovčieho a kozieho mäsa, ktoré majú pôvod v Bosne – Hercegovine, Chorvátsku, Slovinsku, Čiernej Hore, Srbsku a v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva

4. štvrťrok 2011 – môže byť zastarané – musí sa ešte potvrdiť

X

141.

Nariadenie Rady (EHS) č. 1108/93, ktorým sa stanovujú určité ustanovenia na uplatňovanie dvojstranných dohôd o poľnohospodárstve medzi Spoločenstvom na strane jednej a Rakúskom, Fínskom, Islandom, Nórskom a Švédskom na strane druhej

4. štvrťrok 2011

X

142.

Nariadenie Rady (ES) č. 774/94 o otvorení a stanovení správy určitých colných kvót Spoločenstva pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky

4. štvrťrok 2011

X

143.

Nariadenie Rady (ES) č. 2184/96 týkajúce sa dovozu ryže do Spoločenstva pochádzajúcej a dovážanej z Egypta

4. štvrťrok 2011 – môže byť zastarané – musí sa ešte potvrdiť

X

144.

Nariadenie Rady (ES) č. 2398/96, ktoré otvára colnú kvótu pre morčacie mäso pochádzajúce a dovážané z Izraela, ako je ustanovené v Asociačnej dohode a Dočasnej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Štátom Izrael

4. štvrťrok 2011 – môže byť zastarané – musí sa ešte potvrdiť

X

145.

Nariadenie Rady (ES) č. 2005/97, ktorým sa stanovujú určité vykonávacie pravidlá pre osobitný režim dovozu olivového oleja s pôvodom v Alžírsku

4. štvrťrok 2011

X

146.

Nariadenie Rady (ES) č. 2007/97, ktorým sa stanovujú určité vykonávacie pravidlá k osobitným dojednaniam na dovozy olivového oleja s pôvodom v Libanone

4. štvrťrok 2011

X

147.

Nariadenie Rady (ES) č. 779/98 o dovoze poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z Turecka do Spoločenstva, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 4115/86 a mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3010/95

4. štvrťrok 2011

X

148.

Nariadenie Rady (ES) č. 1506/98, ktorým sa na rok 1998 ustanovuje koncesia vo forme colnej kvóty Spoločenstva pre Turecko na lieskové orechy a ktorým sa pozastavujú niektoré koncesie

4. štvrťrok 2011 – môže byť zastarané – musí sa ešte potvrdiť

X

149.

Nariadenie Rady (ES) č. 1722/1999 o dovoze otrúb, otrubovej múky a ostatných zvyškov vzniknutých preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilia s pôvodom v Alžírsku, Maroku a Egypte a o dovoze tvrdej pšenice s pôvodom v Maroku

4. štvrťrok 2011 – môže byť zastarané – musí sa ešte potvrdiť

X

150.

Nariadenie Rady (ES) č. 1149/2002, ktorým sa pripúšťa samostatná kvóta pre dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa

4. štvrťrok 2011

X

151.

Nariadenie Rady (ES) č. 1532/2006 o podmienkach pre určité dovozné kvóty na hovädzie mäso vysokej kvality

4. štvrťrok 2011

X

152.

Nariadenie Rady (ES) č. 617/2009, ktorým sa otvára autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa

4. štvrťrok 2011

X

HOME

153.

Smernica Rady 2003/110/ES o pomoci v prípadoch tranzitu na účely leteckého odsunu

2. polovica roka 2012

X

(1) Miera pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov závisí od výsledku stretnutia s členskými štátmi, ktoré je naplánované na december roku 2010. Treba upozorniť, že toto nariadenie bolo prijaté na základe spolurozhodovacieho postupu.
(2) Ako súčasť balíka, ktorý okrem iného obsahoval návrh právnych predpisov EÚ týkajúcich sa zdravia zvierat a návrh preskúmania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách.
(3) Tento akt patrí do spoločnej právomoci GR SANCO/GR AGRI.
(4) Preskúmanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat (presný harmonogram ešte nie je stanovený) – s ohľadom na uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o hodnotení akčného plánu na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010 (2009/2202(INI)), v rámci ktorého bola vyzvaná Komisia, aby zmenila štruktúru všetkých týchto aktov na všeobecný horizontálny nástroj.
(5) Súčasť prebiehajúceho preskúmavania právnych predpisov EÚ týkajúcich sa zdravia rastlín.
(6) Pokiaľ ide o prebiehajúce preskúmavanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa zdravia rastlín, ešte nie je rozhodnuté, či bude revízia obmedzená iba na zosúladenie.
(7) Z dôvodu politickej zložitosti tejto otázky nemožno termín bližšie spresniť.
(8) Toto nariadenie bolo zaradené do pôvodného zoznamu chybne, keďže sa naň už pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy vzťahoval spolurozhodovací postup a bolo zahrnuté do úpravy regulačného postupu s kontrolou.
(9)* Bude zrušené nariadením (ES) č. 1224/2009, nie je potrebná žiadna osobitná úprava.
(10) Právne posudzovanie, či sa tieto nariadenia týkajú článku 290 alebo článku 291 ZFEÚ, práve prebieha.
(11) Posudzovanie, či sú podmienky článku 290 ZFEÚ splnené, práve prebieha.
(12) Rozhodnutie Rady o uzavretí Kjótskeho protokolu v mene Spoločenstva, ktoré nebude revidované ani inak zmenené či doplnené. Požadovalo sa v ňom prijatie iba jedného vykonávacieho opatrenia, rozhodnutia 2006/944/ES, ako je uvedené v nasledujúcom riadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia