Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/0051(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0355/2010

Predložena besedila :

A7-0355/2010

Razprave :

PV 15/12/2010 - 19
CRE 15/12/2010 - 19

Glasovanja :

PV 16/12/2010 - 6.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0488

Sprejeta besedila
PDF 453kWORD 421k
Četrtek, 16. december 2010 - Strasbourg
Nadzor držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil Komisije ***I
P7_TA(2010)0488A7-0355/2010
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2010 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (KOM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0083),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 291(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0073/2010),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 1. decembra 2010, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za ribištvo, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in Odbora za ustavne zadeve (A7-0355/2010),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  upošteva izjave Komisije, priložene tej resoluciji;

4.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 16. decembra 2010 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije
P7_TC1-COD(2010)0051

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 182/2011.)


PRILOGA

IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

Komisija mora v skladu s členom 5(2) sprejeti osnutek izvedbenega akta, če odbor sprejme pozitivno mnenje. Ta določba ne izključuje možnosti, da Komisija v skladu z sedanjo prakso v zelo izjemnih primerih upošteva nove okoliščine, ki so nastale po glasovanju, in odloči, da ne bo sprejela osnutka izvedbenega akta, potem ko je ustrezno obvestila odbor in zakonodajalca.

IZJAVE KOMISIJE

Komisija bo nadaljevala pregled vseh veljavnih zakonodajnih aktov, ki pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe niso bili prilagojeni regulativnemu postopku s pregledom, da bi ocenila, ali je treba te instrumente prilagoditi ureditvi delegiranih aktov, uvedenih s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Komisija bo čim prej pripravila ustrezne predloge, najpozneje pa do datumov, navedenih v okvirnem časovnem razporedu, priloženem k tej izjavi.

Komisija bo med tem usklajevanjem redno obveščala Evropski parlament o osnutkih izvedbenih ukrepov, povezanih z navedenimi instrumenti, ki bi morali v prihodnosti postati delegirani akti.

Komisija bo v zvezi z veljavnimi zakonodajnimi akti, ki trenutno vsebujejo sklice na regulativni postopek s pregledom, v vsakem instrumentu, ki ga namerava spremeniti, pregledala določbe, povezane s tem postopkom, da bi jih v ustreznem času prilagodila merilom iz Pogodbe. Poleg tega bosta Evropski parlament in Svet lahko označila temeljne akte, za katere menita, da jih je treba prednostno prilagoditi.

Komisija bo ocenila rezultate tega procesa konec leta 2012 in presodila, koliko zakonodajnih aktov, ki vsebujejo sklice na regulativni postopek s pregledom, ostane veljavnih. Komisija bo nato pripravila ustrezne zakonodajne pobude za dokončanje prilagoditve. Skupni cilj Komisije je, da bodo do konca sedmega mandata Parlamenta iz vseh zakonodajnih instrumentov odstranjene vse določbe, ki se sklicujejo na regulativni postopek s pregledom.

Komisija poudarja, da je pred kratkim začela izvajati študijo, ki bo zagotovila celovit in objektiven pregled vseh vidikov politike trgovinske zaščite EU in prakse, vključno z ovrednotenjem izvrševanja, metod, uporabe in učinkovitosti sedanje sheme instrumentov trgovinske zaščite pri doseganju svojih ciljev trgovinske politike, ovrednotenjem učinkovitosti obstoječih in možnih odločitev Evropske unije na področju politike (na primer preskus ravnovesja interesov Unije, pravilo nižje dajatve in sistem pobiranja dajatev) v primerjavi z odločitvami nekaterih trgovinskih partnerjev na področju politike ter pregledom osnovne protidampinške uredbe in osnovne protisubvencijske uredbe glede na upravno prakso institucij EU, sodbe Sodišča Evropske unije ter priporočila in odločitve Organa STO za poravnavo sporov.

Komisija namerava glede na rezultate študije in poteka pogajanj v okviru STO o razvojni agendi iz Dohe raziskati, ali in kako nadalje nadgraditi in posodobiti instrumente trgovinske zaščite EU.

Komisija prav tako poudarja nedavne pobude, ki jih je sprejela za izboljšanje preglednosti delovanja instrumentov trgovinske zaščite (kot je imenovanje pooblaščenca za zaslišanje), in svoje delo z državami članicami za pojasnitev ključnih elementov tržne zaščite. Komisija temu delu pripisuje precejšen pomen in si bo s posvetovanjem z državami članicami prizadevala za določitev drugih pobud, ki bi se lahko sprejele v zvezi s tem.

V skladu s pravili komitologije, ki temeljijo na Sklepu Sveta 1999/468/ES, mora Komisija, kadar je upravljalni odbor za skupno kmetijsko politiko izdal negativno mnenje, predložiti zadevni osnutek ukrepa Svetu, ki lahko v enem mesecu sprejme drugačno odločitev. Komisija vseeno lahko ukrepa, saj lahko izbira med uvedbo ukrepa ali odložitvijo njegovega izvajanja. Komisija tako lahko uporabi ukrep, ko oceni, da bi na primer odložitev njegovega izvajanja na trgu povzročila nepopravljive negativne učinke. Kadar pozneje Svet odloči drugače, postane seveda ukrep, ki ga izvaja Komisija, odvečen. Trenutna pravila tako dajejo Komisiji na voljo instrument, ki omogoča zaščito skupnega interesa vse Unije z vsaj začasnim sprejetjem ukrepa.

Člen 7 te uredbe si prizadeva, da ta pristop ostaja v okviru nove komitološke ureditve, pri tem pa je omejen na izredne okoliščine ter temelji na jasno opredeljenih in omejevalnih merilih. Komisiji bi omogočil, da sprejme osnutek ukrepa kljub negativnemu mnenju odbora za pregled, če „bi njegovo nesprejetje v obveznem roku povzročilo znatne motnje v delovanju trgov (…) ali za finančne interese Unije“. Določba se nanaša na primere, kadar ni mogoče čakati na ponovno glasovanje odbora o istem ali drugem osnutku ukrepa, ker bi to med tem povzročilo znatne motnje v delovanju trga, na primer zaradi špekulacij izvajalcev. Za zagotovitev sposobnosti Unije za ukrepanje bi ta določba državam članicam in Komisiji omogočila še eno strokovno razpravo o osnutku ukrepa, da zadeve ne bi ostale negotove in ponujale možnosti za špekulacije z negativnimi posledicami za trge in proračun.

Takšni primeri lahko namreč nastanejo v okviru vsakodnevnega upravljanja skupne kmetijske politike (na primer določanja izvoznih nadomestil, upravljanja dovoljenj, posebne zaščitne klavzule), kadar je treba pogosto sprejemati hitre odločitve, ki lahko imajo pomembne gospodarske posledice za trge ter tako za kmete in izvajalce, pa tudi za proračun Unije.

Kadar Evropski parlament ali Svet opozorita Komisijo, da po njunem mnenju osnutek izvedbenega akta presega izvedbena pooblastila, določena v temeljnem aktu, bo Komisija takoj proučila osnutek izvedbenega akta in pri tem upoštevala mnenja Evropskega parlamenta ali Sveta.

Komisija bo delovala na način, ki ustrezno upošteva nujnost zadeve.

Pred odločitvijo, ali se osnutek izvedbenega akta sprejme, spremeni ali prekliče, bo Komisija obvestila Evropski parlament ali Svet o ukrepu, ki ga namerava sprejeti in o razlogih za to.

Dodatek

Priloga k izjavi Komisije

Okvirna tabela temeljnih aktov, za katere se pred Lizbonsko pogodbo ni uporabljal postopek soodločanja in jih je treba prilagoditi, da bi bili v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju EU

Politično področje

Akti, ki jih je treba pregledati

Okvirni časovni razpored

Omejeno na uskladitev

Vključeno v širši predlog

ESTAT

1.

Uredba (ES) št. 1365/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh in o razveljavitvi Direktive Sveta 80/1119/EGS(1)

2011, zadnje četrtletje

X

SANCO

2.

Direktiva Sveta 64/432/EGS o problemih zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči med državami članicami ES(2)

do marca 2012

X

3.

Direktiva Sveta 90/426/EGS o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki se uporabljajo za premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav*2.

do marca 2012

X

4.

Direktiva Sveta 91/68/EGS o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino z ovcami in kozami znotraj Skupnosti*2

do marca 2012

X

5.

Direktiva Sveta 2004/68/ES o določitvi predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost in tranzit skozi Skupnost nekaterih živih parkljarjev, spremembi direktiv 90/426/EGS in 92/65/EGS ter razveljavitvi Direktive 72/462/EGS*2

do marca 2012

X

6.

Direktiva Sveta 2009/158/ES o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav*2

do marca 2012

X

7.

Direktiva Sveta 92/65/EGS o zahtevah zdravstvenega varstva živali, ki urejajo trgovino z in uvoz v Skupnost za živali, seme, jajčeca in zarodke, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I)(1) Direktive 90/425/EGS*2

do marca 2012

X

8.

Direktiva 88/407/EGS določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za trgovanje med državami članicami Evropske skupnosti ter uvoz semena domačega goveda*2

do marca 2012

X

9.

Direktiva Sveta 89/556/EGS o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki urejajo trgovino znotraj Skupnosti z zarodki domačega goveda in njihov uvoz iz tretjih držav*2

do marca 2012

X

10.

Direktiva 90/429/EGS določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za trgovanje med državami članicami Evropske skupnosti ter uvoz semena domačih prašičev*2

do marca 2012

X

11.

Direktiva Sveta 2002/99/ES določa predpise v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (samo pri uvozu)*2

do marca 2012

X

12.

Direktiva Sveta 92/118/EGS določa zahteve zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za proizvode, za katere zahteve iz posebnih pravil Skupnosti, navedenih v Prilogi A (I) k Direktivi 89/662/EGS ter, v zvezi s patogeni, k Direktivi 90/425/EGS, ne veljajo*2

do marca 2012

X

13.

Direktiva Sveta 2006/88/ES o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih*2

do marca 2012

X

14.

Direktiva Sveta 92/35/EGS o pravilih za obvladovanje in ukrepih za zatiranje konjske kuge*2

do marca 2012

X

15.

Direktiva Sveta 77/391/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti za izkoreninjenje bruceloze, tuberkuloze in levkoze pri govedu*2

do marca 2012

X

16.

Direktivo Sveta 82/400/EGS o spremembi Direktive 77/391/EGS in o uvedbi dopolnilnega ukrepa Skupnosti za izkoreninjenje bruceloze, tuberkuloze in levkoze pri govedu*2

do marca 2012

X

17.

Odločba Sveta 90/242/EGS o uvedbi finančnega ukrepa Skupnosti za izkoreninjenje bruceloze pri ovcah in kozah*2

do marca 2012

X

18.

Direktiva Sveta 90/423/EGS o spremembi Direktive 85/511/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, Direktive 64/432/EGS o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči med državami članicami Evropske skupnosti, in Direktive 72/462/EGS o problemih glede zdravstvenih in veterinarskih pregledov ob uvozu goveda in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav*2

do marca 2012

X

19.

Direktiva Sveta 2003/85/ES o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki razveljavljajo Direktivo 85/511/EGS in odločbe 89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS*2

do marca 2012

X

20.

Direktiva sveta 2005/94/ES o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS*2

do marca 2012

X

21.

Direktiva Sveta 92/66/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje kuge*2

do marca 2012

X

22.

Direktiva Sveta 80/1095/EGS o določitvi pogojev, s katerimi se doseže in ohrani ozemlje Skupnosti brez klasične prašičje kuge*2

do marca 2012

X

23.

Odločba Sveta 80/1096/EGS o finančnih ukrepih Skupnosti za iztrebljanje klasične prašičje kuge*2

do marca 2012

X

24.

Odločba Sveta 92/119/EGS o splošnih ukrepih Skupnosti za nadzor nad določenimi živalskimi boleznimi in o posebnih ukrepih v primeru vezikularne bolezni prašičev*2

do marca 2012

X

25.

Direktiva Sveta 2001/89/ES o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo*2

do marca 2012

X

26.

Odločba Sveta 79/511/EGS o finančnem prispevku Skupnosti za boj proti slinavki in parkljevki v Jugovzhodni Evropi*2

2011/2012

X

27.

Odločba Sveta 89/455/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti za pripravo pilotnih projektov za obvladovanje stekline z namenom njenega izkoreninjenja ali preprečevanja*2

do marca 2012

X

28.

Odločba Sveta 2009/470/ES o odhodkih na področju veterine

drugi semester leta 2012

X

29.

Direktiva Sveta 82/894/EGS o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti*2

do marca 2012

X

30.

Direktiva Sveta 89/662/EGS o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga*2

do marca 2012

X

31.

Direktiva Sveta 90/425/EGS o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi*2

do marca 2012

X

32.

Odločba Sveta 92/438/EGS o uvajanju računalniške tehnologije v veterinarske uvozne postopke (projekt Shift), spremembi direktiv 90/675/EGS, 91/496/EGS, 91/628/EGS in Odločbe 90/424/EGS ter o razveljavljavitvi Odločbe 88/192/EGS*2

do marca 2012

X

33.

Direktiva Sveta 96/93/ES o certificiranju živali in živalskih proizvodov*2

do marca 2012

X

34.

Direktiva Sveta 2008/71/ES o identifikaciji in registraciji prašičev*2

do marca 2012

X

35.

Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega Parlamenta in Sveta o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97(3)

prvo trimesečje leta 2011

X

36.

Uredba Sveta (ES) št. 21/2004 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koza*2

do marca 2012

X

37.

Direktiva Sveta 2009/157/ES o čistokrvnem plemenskem govedu

prvo trimesečje leta 2011

X

38.

Direktiva Sveta 88/661/EGS o zootehničnih standardih, ki se uporabljajo za plemenske prašiče

prvo trimesečje leta 2011

X

39.

Direktiva Sveta 89/361/EGS o čistopasemskih plemenskih ovcah in kozah

prvo trimesečje leta 2011

X

40.

Direktiva Sveta 90/427/EGS o zootehničnih in rodovniških predpisih, ki urejajo trgovino s kopitarji v Skupnosti

prvo trimesečje leta 2011

X

41.

Direktiva Sveta 90/428/EGS o trgovini s kopitarji, ki so namenjeni za tekmovanja in o določitvi pogojev sodelovanja na teh tekmovanjih

prvo trimesečje leta 2011

X

42.

Direktiva Sveta 91/174/EGS o zootehničnih in rodovniških zahtevah za trženje čistokrvnih živali

prvo trimesečje leta 2011

X

43.

Direktiva Sveta 94/28/ES o določitvi načel v zvezi z zootehničnimi in rodovniškimi predpisi, ki veljajo za uvoz živali, njihovega semena, jajčec in zarodkov iz tretjih držav, in o spremembah Direktive 77/504/EGS o čistopasemskem plemenskem govedu

prvo trimesečje leta 2011

X

44.

Direktiva Sveta 97/78/ES o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav

do marca 2012

X

45.

Direktiva Sveta 91/496/EGS o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS*2

do marca 2012

X

46.

Direktiva Sveta 98/58/ES o zaščiti rejnih živali*(4)

2013-2014

X

47.

Direktiva Sveta 2008/119/ES o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet (Kodificirana različica)*4

2013-2014

X

48.

Direktiva Sveta 2008/120/ES o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev (Kodificirana različica)*4

2013-2014

X

49.

Direktiva Sveta 1999/74/ES o minimalnih standardih za zaščito kokoši nesnic*4

2013-2014

X

50.

Direktiva Sveta 2007/43/ES o določitvi minimalnih pravil za zaščito piščancev, ki se gojijo za proizvodnjo mesa*4

2013-2014

X

51.

Uredba Sveta (ES) 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi*4

2013-2014

X

52.

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97*4

2013-2014

X

53.

Direktiva Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti*(5)

drugi semester leta 2012

X

54.

Direktiva Sveta 2007/33/ES o obvladovanju krompirjevih ogorčic in razveljavitvi Direktive 69/465/EGS*5

drugi semester leta 2012

X

55.

Direktiva Sveta 93/85/EGS o nadzoru krompirjeve obročkaste gnilobe*5

drugi semester leta 2012

X

56.

Direktiva Sveta 98/57/ES o obvladovanju bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.*5

drugi semester leta 2012

X

57.

Direktiva Sveta 66/401/EGS o trženju semen krmnih rastlin

drugi semester leta 2011

X

58.

Direktiva Sveta 69/464/EGS o nadzoru krompirjevega raka

drugi semester leta 2013

X

59.

Direktiva Sveta 66/402/EGS o trženju semena žit

drugi semester leta 2011

X

60.

Direktiva Sveta 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte

drugi semester leta 2011

X

61.

Direktiva Sveta 98/56/ES o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin

drugi semester leta 2011

X

62.

Direktiva Sveta 1999/105/ES o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala.

drugi semester leta 2011

X

63.

Direktiva Sveta 2002/53/ES o skupnem katalogu sort poljščin.

drugi semester leta 2011

X

64.

Direktiva Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese.

drugi semester leta 2011

X

65.

Direktiva Sveta 2002/55/ES o trženju semena pese.

drugi semester leta 2011

X

66.

Direktiva Sveta 2002/56/ES o trženju semenskega krompirja

drugi semester leta 2011

X

67.

Direktiva Sveta 2002/57/ES o trženju semena oljnic in predivnic

drugi semester leta 2011

X

68.

Direktiva Sveta 2008/72/ES o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena

drugi semester leta 2011

X

69.

Direktiva Sveta 2008/90/ES o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja.

drugi semester leta 2011

X

70.

Uredba Sveta (ES) št. 2100/94 žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti*(6)

2012-2013

glej pripombo (opomba na prejšnji strani)

71.

Direktiva Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z izdelki, ki zaradi zavajajočega videza ogrožajo zdravje ali varnost potrošnikov

drugi semester leta 2011

X

MARKT

72.

UREDBA SVETA (ES) št. 207/2009 o znamki Skupnosti

2011(7)

X

TRADE

73.

Uredba Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav

konec leta 2010/ začetek leta 2011

X

74.

Uredba Sveta (ES) št. 517/94 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Skupnosti;

konec leta 2010/ začetek leta 2011

X

75.

Uredba Sveta (ES) št. 2248/2001 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani ter za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško, kakor je bila spremenjena

konec leta 2010/ začetek leta 2011

X

76.

Uredba Sveta (ES) št. 953/2003 za preprečevanje preusmerjanja trgovine nekaterih ključnih zdravil v Evropsko unijo;

konec leta 2010/ začetek leta 2011

X

Uredba Sveta (ES) št. 868/2004 o varstvu pred subvenconiranjem in nepošteno prakso oblikovanja cen, ki povzroča škodo letalskim prevoznikom Skupnosti pri izvajanju zračnega prevoza iz tretjih držav(8)

77.

Uredba Sveta (ES) št. 673/2005 o vzpostavitvi dodatnih carin za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike

konec leta 2010/ začetek leta 2011

X

78.

Uredba Sveta (ES) št. 1616/2006 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Republiko Albanijo

konec leta 2010/ začetek leta 2011

X

79.

Uredba Sveta (ES) št. 1528/2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu

konec leta 2010/ začetek leta 2011

X

80.

Uredba Sveta (ES) št. 55/2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo ter o spremembi Uredbe (ES) št. 980/2005 in Sklepa Komisije 2005/924/ES

konec leta 2010/ začetek leta 2011

X

81.

Uredba Sveta (ES) št. 140/2008 z dne 19. novembra 2007 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani

konec leta 2010/ začetek leta 2011

X

82.

Uredba Sveta (ES) št. 594/2008 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani

konec leta 2010/ začetek leta 2011

X

83.

Uredba Sveta (ES) št. 732/2008 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011

konec leta 2010/ začetek leta 2011

X

84.

Uredba Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije

konec leta 2010/ začetek leta 2011

X

85.

Uredba Sveta (ES) št. 1342/2007 o upravljanju nekaterih omejitev za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije

začetek leta 2011

X

86.

Uredba Sveta (ES) št. 1340/2008 o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Republiko Kazahstan

začetek leta 2011

X

MARE

87.

Uredba Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo

do novembra 2011

X

88.

Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 o skupni ureditvi trgov

do maja 2011

X

89.

Uredba Sveta (ES) št. 850/98 o tehničnih ukrepih

do novembra 2011

X

90.

Uredba Sveta (ES) št. 2187/2005 o tehničnih ukrepih v Baltskem morju

do novembra 2011

X

91.

Uredba Sveta (ES) št. 1100/2007 o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje

do novembra 2011

X

92.

Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema

do novembra 2011

X

93.

Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu

do novembra 2011

X

94.

Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti

do novembra 2011

X

95.

Uredba Sveta (ES) št. 812/2004 o naključnih ulovih kitov in delfinov

do novembra 2011

X

96.

Uredba Sveta (ES) št. 1966/2006 o elektronskem poročanju in zapisovanju(9)

glej opombo

97.

Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 o Sredozemskem morju

do novembra 2011

X

ENV

98.

Direktiva Sveta 87/217/EGS o preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja z azbestom

prva polovica leta 2011

X

99.

Uredba Sveta (ES) št. 2173/2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost

druga polovica leta 2011

X

ENER

100.

Uredba Sveta (ES) št. 733/2008 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (Kodificirana različica)

Uredba Sveta (ES) št. 1048/2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 733/2008 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil(10)

ni predvidenega datuma pred 2013(11)

X

CLIMA

101.

Odločba Sveta 2002/358/ES o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti

-(12)

X

102.

Osnutek Odločbe Komisije o spremembi Odločbe Komisije 2006/944/ES („Odločba o dodeljenih količinah“)

konec leta 2010

X

ENTR

103.

Uredba Sveta (ES) št. 1216/2009 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (kodificirana različica Uredbe 3448/93)

zadnje četrtletje leta 2010

X

AGRI

104.

Uredba Sveta (ES) št. 247/2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije

23. 9. 2010

X

105.

Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

30. 9. 2010

X

106.

Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb […]

30. 9. 2010

X

107.

Uredba Sveta (EGS) št. 1601/91 o določitvi splošnih pravil za opredelitev, opis in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov

prvo četrtletje leta 2011

X

108.

Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike

zadnje četrtletje leta 2010

X

109.

Uredba Sveta (ES) št. 378/2007 o pravilih za prostovoljno modulacijo neposrednih plačil, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembah Uredbe (ES) št. 1290/2005

zadnje četrtletje leta 2010

X

110.

Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91

zadnje četrtletje leta 2010

X

111.

Uredba Sveta (ES) št. 165/94 o sofinanciranju kontrole z daljinskim zaznavanjem s strani Skupnosti in spremembi Uredbe (EGS) št. 3508/92 o vzpostavitvi integriranega upravnega in nadzornega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti

razveljavila jo bo „uskladitev Uredbe 1290/2005“

X

112.

Uredba Sveta (ES) št. 509/2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil

zadnje četrtletje leta 2010

X

113.

Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

zadnje četrtletje leta 2010

X

114.

Uredba Sveta (ES) št. 1405/2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov in o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003

zadnje četrtletje leta 2010

X

115.

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT)

zadnje četrtletje leta 2010

X

116.

Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89

zadnje četrtletje leta 2011 (nekdanji regulativni postopek s pregledom)

X

117.

Uredba Sveta (ES) št. 485/2008 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav članic (kodificirana različica)

zadnje četrtletje leta 2010

X

118.

Uredba Sveta (EGS) št. 922/72 o določitvi splošnih pravil za dodeljevanje pomoči v zvezi s sviloprejkami za gojitveno leto 1972/1973

razveljavila jo bo nova Uredba o enotni SUT

X

119.

Uredba Sveta (EGS) št. 352/78 o dodelitvi zaseženih varščin, poroštev in jamstev, danih v skladu s skupno kmetijsko politiko

sredina leta 2011 – SKP po letu 2013

X

120.

Uredba Sveta (ES) št. 814/2000 o ukrepih za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko

sredina leta 2011

X

121.

Uredba Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike

sredina leta 2011 – SKP po letu 2013

X

122.

Uredba Sveta (ES) št. 1667/2006 o glukozi in laktozi (Kodificirana različica)

sredina leta 2011

X

123.

Uredba Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra 2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah

sredina leta 2011

X

124.

Uredba Sveta (ES) št. 637/2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in o uvedbi nacionalnih programov prestrukturiranja za sektor bombaža

sredina leta 2011 – SKP po letu 2013

X

125.

Uredba Sveta (ES) št. 614/2009 o skupnem sistemu trgovine s ovalbuminom in laktalbuminom (kodificirana različica)

sredina leta 2011

X

126.

Direktiva Sveta 2001/112/ES o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi

do septembra 2010

X

127.

Uredba Sveta (ES) št. 78/2008 o ukrepih, ki jih mora Komisija sprejeti v zvezi z uporabo daljinskega zaznavanja, ki je bila uvedena v okviru skupne kmetijske politike, za obdobje 2008–2013

razveljavila jo bo „uskladitev Uredbe 1290/2005“

X

128.

Uredba Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti

zadnje četrtletje leta 2011

X

129.

Uredba Sveta (EGS) št. 706/73 o režimu Skupnosti, ki se uporablja za Kanalske otoke in otok Man glede trgovine s kmetijskimi proizvodi

zadnje četrtletje leta 2011

X

130.

Uredba Sveta (ES) št. 2799/98 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za evro

zadnje četrtletje leta 2011 – SKP po letu 2013

X

131.

Direktiva 1999/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kavnih in cikorijinih ekstraktih

zadnje četrtletje leta 2011 (nekdanji regulativni postopek s pregledom)

X

132.

Direktiva 2000/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izdelkih iz kakava in čokolade, namenjenih za prehrano ljudi

zadnje četrtletje leta 2011 (nekdanji regulativni postopek s pregledom)

X

133.

Direktiva Sveta 2001/110/ES o medu

zadnje četrtletje leta 2011

X

134.

Direktiva Sveta 2001/113/ES o sadnih džemih, želejih, marmeladah in sladkani kostanjevi kaši, namenjeni za prehrano ljudi

zadnje četrtletje leta 2011

X

135.

Direktiva Sveta 2001/114/ES o nekaterih vrstah delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi

zadnje četrtletje leta 2011

X

136.

Direktiva Sveta 2001/111/ES o nekaterih sladkorjih, namenjenih za prehrano ljudi

zadnje četrtletje leta 2011

X

137.

Uredba Sveta (EGS) št. 451/89 o postopku, ki ga je treba uporabiti pri nekaterih kmetijskih proizvodih s poreklom iz različnih sredozemskih tretjih držav

zadnje četrtletje leta 2011

X

138.

Uredba Sveta (EGS) št. 3491/90 o uvozu riža s poreklom iz Bangladeša

zadnje četrtletje leta 2011

X

139.

Uredba Sveta (EGS) št. 478/92 o odprtju letne tarifne kvote Skupnosti za hrano za pse ali mačke, pripravljeno za prodajo na drobno pod oznako KN 23091011, in letne tarifne kvote Skupnosti za hrano za ribe pod oznako KN ex23099041, ki izvira in prihaja s Ferskih otokov

zadnje četrtletje leta 2011 – morebiti zastarelo – bo potrjeno naknadno

X

140.

Uredba Sveta (EGS) št. 3125/92 o režimih, ki se uporabljajo za uvoz proizvodov iz ovčjega in kozjega mesa iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije, Črne gore, Srbije in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v Skupnost

zadnje četrtletje leta 2011 – morebiti zastarelo – bo potrjeno naknadno

X

141.

Uredba Sveta (EGS) št. 1108/93 o nekaterih določbah za uporabo dvostranskih sporazumov o kmetijstvu med Skupnostjo na eni strani ter Avstrijo, Finsko, Islandijo, Norveško in Švedsko na drugi strani

zadnje četrtletje leta 2011

X

142.

Uredba Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za visoko kakovostno goveje in prašičje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke

zadnje četrtletje leta 2011

X

143.

Uredba Sveta (ES) št. 2184/96 o uvozu riža, ki izvira in prihaja iz Egipta v Skupnost

zadnje četrtletje leta 2011 – morebiti zastarelo – bo potrjeno naknadno

X

144.

Uredba Sveta (ES) št. 2398/96 o odprtju tarifne kvote za meso puranov, ki izvira in prihaja iz Izraela, kakor je predvideno v Sporazumu o pridružitvi in Začasnem sporazumu med Evropsko skupnostjo in državo Izrael

zadnje četrtletje leta 2011 – morebiti zastarelo – bo potrjeno naknadno

X

145.

Uredba Sveta (ES) št. 2005/97 o določitvi nekaterih pravil za uporabo posebnega režima za uvoz oljčnega olja s poreklom iz Alžirije

zadnje četrtletje leta 2011

X

146.

Uredba Sveta (ES) št. 2007/97 o določitvi nekaterih pravil za uporabo posebnega režima za uvoz oljčnega olja s poreklom iz Libanona

zadnje četrtletje leta 2011

X

147.

Uredba Sveta (ES) št. 779/98 o uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Skupnost ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 4115/86 in spremembi Uredbe (ES) št. 3010/95

zadnje četrtletje leta 2011

X

148.

Uredba Sveta (ES) št. 1506/98 o določitvi koncesije v obliki tarifne kvote Skupnosti za Turčijo v letu 1998 glede lešnikov in o začasni opustitvi nekaterih koncesij

zadnje četrtletje leta 2011 – morebiti zastarelo – bo potrjeno naknadno

X

149.

Uredba Sveta (ES) št. 1722/1999 o uvozu otrobov in drugih ostankov, dobljenih pri presejanju, mletju ali drugi obdelavi nekaterih žit s poreklom iz Alžirije, Maroka in Egipta, in o uvozu trde pšenice s poreklom iz Maroka

zadnje četrtletje leta 2011 – morebiti zastarelo – bo potrjeno naknadno

X

150.

Uredba Sveta (ES) št. 1149/2002 o odprtju avtonomne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa

zadnje četrtletje leta 2011

X

151.

Uredba Sveta (ES) št. 1532/2006 o pogojih nekaterih uvoznih kvot za visokokakovostno goveje meso

zadnje četrtletje leta 2011

X

152.

Uredba Sveta (ES) št. 617/2009 o odprtju avtonomne tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa

zadnje četrtletje leta 2011

X

HOME

153.

Direktiva Sveta 2003/110/ES o pomoči v primeru tranzita za namene repatriacije po zračni poti

druga polovica leta 2012

X

(1) Število predlogov sprememb je odvisno od izida seje z državami članicami, ki je načrtovana decembra 2010. Ta uredba je bila sprejeta po postopku soodločanja.
(2) Del paketa med drugim vsebuje predlog zakonodaje EU na področju zdravja živali in predlog Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora.
(3) Ta akt sodi v področje deljene pristojnosti med GD SANCO in GD AGRI.
(4) Pregled evropske zakonodaje o zaščiti živali (natančen časovni razpored še ni določen) – povezano z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o ocenjevanju in preverjanju akcijskega načrta za dobro počutje živali 2006–2010 (2009/2202(INI)), s katero je bila Komisija povabljena, da prestrukturira vse te akte v splošen horizontalni instrument.
(5) Del rednega pregledovanja evropske zakonodaje za zdravje rastlin.
(6) Povezano s tekočim pregledovanjem evropske zakonodaje za zdravje rastlin – še vedno ni odločeno, ali bo pregled omejen na uskladitev.
(7) Zaradi politične zahtevnosti tega vprašanja se datuma še ne da določiti.
(8) Ta uredba je bila napačno navedena v prvotnem seznamu, saj je že bila pred Lizbonsko pogodbo sprejeta s postopkom soodločanja in je že bila vključena v uskladitev regulativnega postopka s pregledom.
(9)* Razveljavila jo bo Uredba (ES) št. 1224/2009, posebne spremembe niso potrebne.
(10) Postopek pravne ocene, ali so izpolnjeni pogoji iz člena 290 PDEU, že poteka.
(11) Postopek ocene, ali so izpolnjeni pogoji iz člena 290 PDEU, že poteka.
(12) Odločba Sveta o sklenitvi Kjotskega protokola v imenu Skupnosti, ki ne bo ponovno pregledana ali spremenjena. Sprejeti je bilo treba le en izvedbeni ukrep, Odločbo 2006/944/ES, kot je omenjeno v naslednji vrstici.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov