Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/3006(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0707/2010

Debatter :

PV 15/12/2010 - 18
CRE 15/12/2010 - 18

Omröstningar :

PV 16/12/2010 - 6.7

Antagna texter :

P7_TA(2010)0492

Antagna texter
PDF 120kWORD 39k
Torsdagen den 16 december 2010 - Strasbourg
Situationen i Elfenbenskusten
P7_TA(2010)0492RC-B7-0707/2010

Europaparlamentets resolution av den 16 december 2010 om situationen i Elfenbenskusten

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Elfenbenskusten,

–  med beaktande av bestämmelserna i Elfenbenskustens vallagar, särskilt lag 2001-303 och beslut 2008-133, framför allt dess artikel 64,

–  med beaktande av interimsrapporten från Europeiska unionens valobservatörsuppdrag,

–  med beaktande av kommunikén från Afrikanska unionens ordförande, uttalandet av Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd samt slutkommunikén av den 7 december 2010 från Ecowas-kommissionens extra möte om Elfenbenskusten med stats- och regeringschefernas myndighet i Abuja, Nigeria,

–  med beaktande av den förklaring som den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen antog den 3 december 2010 i Kinshasa,

–  med beaktande av vice ordföranden/den höga representanten Catherine Ashtons uttalanden om valprocessen, särskilt uttalandena av den 3 december 2010 om valresultatet i Elfenbenskusten och av den 1 december 2010 om den andra omgången av presidentvalet i Elfenbenskusten,

–  med beaktande av det uttalande som Choi Young-Jin, FN:s generalsekreterares särskilde representant i Elfenbenskusten, gjorde den 3 december 2010 om bekräftelse av resultatet av presidentvalets andra omgång som hölls den 28 november 2010,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds deklaration av den 8 december 2010,

–  med beaktande av de slutsatser om Elfenbenskusten som rådet (utrikes frågor) antog vid sitt 3 058:e möte den 13 december 2010,

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det har hållits presidentval i Elfenbenskusten, och efter den andra valomgången den 28 november 2010 har landet drabbats av en allvarlig politisk och institutionell kris. Valkampanjen inför valets andra omgång kännetecknades av ett spänt och våldsbetonat klimat, och flera personer skadades eller dödades.

B.  Enligt oberoende rapporter från framför allt FN och EU avlöpte valet, som kostade 400 miljoner dollar att anordna, i stort sett på ett tillfredsställande sätt.

C.  Medan Elfenbenskustens oberoende valkommission utropade Alassane Ouattara till valets segrare ogiltigförklarade landets konstitutionsråd resultatet, med hänvisning till att valfusk skulle ha förekommit i vissa områden, och förklarade att Laurent Gbagbo hade vunnit valet.

D.  Det är konstitutionsrådets plikt gentemot det ivorianska folket att opartiskt tillämpa lagen, och enligt konstitutionen, lag 2001-303 och artikel 64 i beslutet från 2008 har konstitutionsrådet endast befogenhet att ogiltigförklara presidentvalet men inte att tillkännage resultat som skiljer sig från de resultat som landets oberoende valkommission tillkännagivit.

E.  Två FN-resolutioner som antogs efter fredsavtalet från 2005 ger FN i uppdrag att bekräfta resultatet. Detta är första gången något sådant sker i Afrika.

F.  FN:s generalsekreterares särskilde representant har intygat att valet i Elfenbenskusten har gått rätt till och att det resultat som tillkännagetts av den oberoende valkommissionen speglar det ivorianska folkets vilja, nämligen att Alassane Ouattara har vunnit valet.

G.  FN:s säkerhetsråd har välkomnat Elfenbenskustens oberoende valkommissions tillkännagivande av det preliminära resultatet, och har upprepat sin beredvillighet att vidta lämpliga åtgärder mot de personer som hindrar fredsprocessen, särskilt den oberoende valkommissionens arbete, i enlighet med artikel 6 i resolution 1946(2010).

H.  Demokratisk legitimitet kan endast bygga på allmänna val, vars resultat har bekräftats av FN.

I.  Vid det extra toppmöte som Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas) höll den 7 december 2010 uppmanades Laurent Gbagbo att utan dröjsmål lämna ifrån sig makten, och Elfenbenskusten avstängdes tills vidare helt från Ecowas verksamhet.

J.  Ordföranden för Afrikanska unionen, Bingu Wa Mutharika, hävdade i sin officiella förklaring av den 8 december 2010 att Laurent Gbagbo måste respektera den vilja som folket givit uttryck för i valet och lämna ifrån sig makten på ett fredligt sätt för att undvika ytterligare ett blodbad i Afrika, och att Afrikanska unionen instämmer med Ecowas och de internationella valobservatörerna som har bekräftat Alassane Ouattaras seger.

K.  I näringslivskretsar finns det en oro att den aktuella situationen kan leda till att landet och dess befolkning, och i förlängningen hela Västafrika, blir fattigare eftersom Elfenbenskusten står för 40 procent av BNP i Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen (Waemu).

L.  Det är den avgående presidentens ansvar att dra sig tillbaka och möjliggöra ett fredligt maktskifte som säkrar freden i landet, något som är oumbärligt för Elfenbenskustens framtid, och på så sätt skona folket och regionen från ytterligare lidande.

1.  Europaparlamentet anser att demokratisk legitimitet endast kan bygga på allmänna val, vars resultat har bekräftats av FN, och uppmanar därför Laurent Gbagbo att avgå och lämna över makten till Alassane Ouattara.

2.  Europaparlamentet uppmanar samtliga politiska krafter och väpnade styrkor i Elfenbenskusten att respektera folkets vilja såsom den speglas i resultatet av valet den 28 november 2010, vilket tillkännagivits av den oberoende valkommissionen och bekräftats av FN:s generalsekreterares särskilde representant.

3.  Europaparlamentet fördömer de våldsamma sammandrabbningar som föregick tillkännagivandet av resultatet av presidentvalets andra omgång i Elfenbenskusten, och uttrycker sin starkaste medkänsla med offren och deras familjer. Parlamentet beklagar också den politiska oviljan att samarbeta och försöken att skrämma medlemmar i den oberoende valkommissionen, vilket ledde till att det preliminära resultatet försenades och därmed hindrade den demokratiska valprocessens gång.

4.  Europaparlamentet beklagar djupt att det ivorianska konstitutionsrådet, vars ledamöter alla har tillsatts av den avgående presidenten, beslutade att i strid med lagstiftningen ändra det av valkommissionen meddelade valresultatet, när det är konstitutionsrådets uppgift att se till att denna lagstiftning följs. Parlamentet anser att detta beslut strider mot den vilja som det ivorianska folket uttryckte i valet.

5.  Europaparlamentet betonar betydelsen av Afrikanska unionens beslut att utestänga Elfenbenskusten från all sin verksamhet tills den demokratiskt valde presidenten, dvs. Alassane Ouattara, faktiskt har fått makten.

6.  Europaparlamentet välkomnar förklaringarna från olika aktörer inom det internationella samfundet, vilka uttrycker stöd för Elfenbenskustens valprocess och erkänner Alassane Ouattara som valets rättmätige vinnare.

7.  Europaparlamentet ger sitt starka stöd till Afrikanska unionens och Ecowas försök att förhindra våld och se till att den rättmätiga regeringen erkänns.

8.  Europaparlamentet har fullt förtroende för FN:s generalsekreterares särskilde representant som är ansvarig för att bekräfta valresultatet.

9.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över det dödläge som råder i landet efter valet samt över de rapporterade fallen av våld som, i vissa fall, inbegriper Elfenbenskustens säkerhetsstyrkor. Parlamentet betonar behovet av att noggrant följa den situation som råder i landet och de rapporterade fallen av våld.

10.  Europaparlamentet beklagar det våld som har utövats och anser att skyddet av civilbefolkningen måste prioriteras. Parlamentet uppmanar samtliga berörda ivorianska parter att undvika all risk för upptrappning av spänningarna och att förhindra alla konfrontationer. Parlamentet efterlyser därför åtgärder för att återupprätta institutionernas demokratiska funktionssätt, i det ivorianska folkets intresse och för att bevara freden, inget annat.

11.  Europaparlamentet välkomnar alla medlingsförsök och uppmanar alla politiska krafter i Elfenbenskusten att aktivt stödja ett fredligt maktskifte och därmed undvika en splittring av landet.

12.  Europaparlamentet fördömer i kraftiga ordalag de hot som riktats mot EU:s observatörer i Elfenbenskusten, vilka tvingade delegationen att dra sig tillbaka av säkerhetsskäl.

13.  Europaparlamentet beklagar att icke-regeringsstödda medier stoppas i Elfenbenskusten. Parlamentet påminner om att det är avgörande att alla ivorianer åtnjuter full tillgång till pluralistisk och mångfacetterad information i medierna, och uppmanar de ivorianska myndigheterna att genast återupprätta en rättvis tillgång till statliga medier.

14.  Europaparlamentet stöder EU:s beslut att införa sanktioner mot Laurent Gbagbo, och välkomnar rådets beslut att vidta riktade åtgärder mot de personer som hindrar fredsprocessen och den nationella försoningsprocessen, särskilt de personer som äventyrar resultatet av valprocessen. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten Catherine Ashton att så snart som möjligt presentera nya initiativ till stöd för de demokratiskt valda myndigheterna i Elfenbenskusten.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden/den höga representanten Catherine Ashton, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, Onuci, Afrikanska unionens institutioner, Ecowas, den parlamentariska AVS–EU-församlingen och EU:s medlemsstater.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy