Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2979(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0705/2010

Viták :

PV 16/12/2010 - 4
CRE 16/12/2010 - 4

Szavazatok :

PV 16/12/2010 - 6.8

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0493

Elfogadott szövegek
PDF 214kWORD 54k
2010. december 16., Csütörtök - Strasbourg
A tojótyúkok jóléte
P7_TA(2010)0493RC-B7-0705/2010

Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az uniós tojótyúkágazatról: a tojóketrecek használatának tilalma 2012-től

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 1999/74/EK tanácsi irányelvre(1), amely 1999. augusztus 3-án lépett hatályba és tilalmat vezetett be a tojótyúkok tartására szolgáló tojóketrecek használatára, miközben a termelők számára több mint tizenkét éves átmeneti időszakot biztosít tenyésztési rendszereik megváltoztatására,

–  tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 589/2008/EK bizottsági rendeletre(2),

–  tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”)(3),

–  tekintettel a tojótyúkok különféle, különösen az 1999/74/EK irányelvben említett tenyésztési rendszereiről szóló, 2008. január 8-i (COM(2007)0865)-ös számú bizottsági közleményre (SEC(2007)1750),

–  tekintettel az 1291/2008/EK, a 411/2009/EK, a 215/2010/EU, a 241/2010/EU, a 254/2010/EU, a 332/2010/EU, a 925/2010/EU és a 955/2010/EU rendeletekkel módosított, azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról szóló 798/2008/EK számú bizottsági rendeletre (amely 2009. január 1-jétől a 2006/696/EK bizottsági határozat helyébe lép)(4),

–  tekintettel az európai uniós állattenyésztési ágazat válságáról szóló, 2010. november 11-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a parlamenti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2010. augusztus 30-i és szeptember 29-i ülésén a Bizottság tájékoztatást adott e témáról, azonban nem volt képes kielégítő válaszokat adni a bizottság tagjainak, például mivel nem készült cselekvési terv,

B.  mivel a tojótyúkok jólétéről szóló irányelv (1999/74/EK) 2012. január 1-től kezdődően megtiltja a tojótyúkok fel nem javított ketrecrendszerekben történő tenyésztését, és mivel az EU-15-ök tagállamainak és termelőinek addigra már több mint tizenkét évük lesz annak biztosítására, hogy betartsák a jogszabályi előírásokat, az EU-10 és EU-2 termelőinek pedig addigra a bővítéstől számított nyolc, illetve öt évük lesz ugyanerre,

C.  mivel az utóbbi években az ágazatot számos járvány és súlyos piaci válság sújtotta részben a takarmányáraknak a gabonapiaci spekulációk miatt bekövetkező növekedése által okozott hatalmas termelési költségek következtében, amelyek a termelők teljes költségeinek mintegy 50%-át teszik ki,

D.  mivel az Unióban számos termelő megkezdte termelési rendszereinek átalakítását az 1999/74/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében, azonban a 2012. január 1-jei határidőre nem zárják le a folyamatot,

E.  mivel 2008-ban a Bizottság közleményt fogadott el a tojótyúkok különféle, különösen az 1999/74/EK irányelvben említett tenyésztési rendszereiről, megerősítve, hogy a tojóketrecek használatának 2012. január 1-jére történő fokozatos megszüntetéséről szóló döntés indokolt volt és nincs szükség az irányelv módosítására; mivel a Bizottság megismételte ezt az álláspontot a Mezőgazdasági Tanács 2010. február 22-i ülésén,

F.  mivel jogszerűen nem forgalmazhatók az EU-ban az olyan tojások, amelyeket nem az 1999/74/EK irányelvnek megfelelően termeltek,

G.  mivel a tagállamok felelősek azért, hogy arányos, hatékony és visszatartó erejű szankciórendszereket vezessenek be az irányelv végrehajtásának biztosítására, miközben a Bizottságra a Szerződés őreként az a kötelezettség hárul, hogy felügyelje az EU-szerte történő végrehajtás előrehaladását, illetve hogy meghozza a szükséges intézkedéseket,

H.  mivel az Mezőgazdasági Főigazgatóság jelenlegi helyzetről szóló jelentései, valamint az ágazatnak az elkövetkezendő évekre szóló saját becslései azt mutatják, hogy jelentős számú tagállam és a tojástermelés 30%-a várhatóan nem fog megfelelni 2012. január 1-jéig a tojóketrecekre vonatkozó tilalomnak,

I.  mivel az 1999/74/EK irányelv nem ír elő külön mechanizmust, amely lehetővé teszi a tagállamok számára az olyan tagállamból származó tojás vagy tojástermékek saját területükön történő forgalomba hozatalának megakadályozását, amely nem teszi meg a szükséges intézkedéseket az 1999/74/EK irányelvnek nem megfelelő létesítményekből származó tojások forgalomba hozatalának megakadályozására,

J.  mivel a baromfi- és tojástermelő ágazat nem részesül uniós támogatásokban a KAP első pillére keretében, és azt az elmúlt években súlyos piaci válság sújtotta, többek között a takarmányárak közelmúltbeli jelentős növekedései miatt, miközben az ágazatnak meg kell felelnie az EU állategészségügyi és állatjóléti szabályainak, amelyek a világon a legszigorúbbak közé tartoznak,

K.  mivel a feljavított ketreceket használó tojástermelők által viselt termelési költségek 8–13%-kal magasabbak, mint azon termelők költségei, akik hagyományos ketreceket használnak, és az ebből eredő jövedelemkülönbséget 3–4%-ra becsülik,

1.  felszólítja a Bizottságot, hogy tartsa fenn a tojóketrecekre vonatkozó, 2012. január 1-jétől érvényes tilalmat, ahogy azt a tojótyúkok jólétéről szóló irányelv (1999/74/EK) előírja, valamint hogy határozottan helyezkedjen szembe a tagállamok minden olyan kísérletével, amely e határidő elhalasztására irányul;

2.  hangsúlyozza, hogy az elvi kérdés, hogy a tilalom elhalasztása vagy az attól való eltérések súlyosan károsítanák a tojótyúkok jólétét, torzítanák a piacot és büntetnék azokat a termelőket, akik már beruháztak nem ketrecen alapuló vagy feljavított ketreceken alapuló rendszerekbe; úgy véli mindazonáltal, hogy megoldást kell találni világosan meghatározott feltételek mellett azon termelők számára, akik már megkezdték tartási rendszereik átalakítását új ketrecek vagy alternatív tartási módszerek bevezetése révén, akik azonban 2012. január 1-jére nem végeznek e folyamattal;

3.  mély aggodalmát fejezi ki azon tagállamok és tojástermelők jelentős száma miatt, akik lemaradásban vannak a 2012-es határidő betartásához képest;

4.  üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy találkozzon a fő érdekelt felekkel és az illetékes hatóságokkal 2011 januárjában az irányelv végrehajtása állásának felmérése céljából, hangsúlyozza azonban, hogy ezen erőfeszítések már régóta esedékesek;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy sürgősen tisztázza a tagállamokban tapasztalható aktuális helyzetet, és legkésőbb 2011. március 1-ig fedje fel, hogy milyen intézkedéseket szándékozik hozni az irányelvnek való megfelelés biztosítása érdekében;

6.  hangsúlyozza, hogy az ilyen intézkedéseknek elsősorban az egyenlő feltételek fenntartására kell irányulniuk, illetve meg kell védeniük az előírásoknak 2012. január 1-jére megfelelő termelőket az azon, EU-n belüli és kívüli termelők okozta tisztességtelen versenytől, akik jogellenesen e dátum után is tojóketreceket használnak;

7.  felszólítja a Bizottságot, hogy gyakori időközönként kísérje figyelemmel a folyamatot, és hozzon sürgős intézkedést a tagállamok irányában annak biztosítása érdekében, hogy tojástermelőik 2012. január 1-jére megfeleljenek a tilalomnak, és sürgesse őket, hogy dolgozzanak ki nemzeti cselekvési terveket – beleértve visszatartó erejű szankciókat is – annak biztosítására, hogy véget vessenek területükön 2012. január 1-jére a tojóketrecek használatának;

8.  úgy véli, hogy a tojástermelőket, és azokat a tagállamokat, amelyek igyekeztek megfelelni az 1999/74/EK számú bizottsági irányelvnek, nem kellene tisztességtelen és jogszerűtlen versennyel büntetni, különösen a harmadik országokból származó tojás és tojástermékek behozatala formájában; hangsúlyozza, hogy az Európai Unióban nem forgalmazhatók jogszerűen és nem vehetnek részt a belső kereskedelemben azok a tojások, amelyeket nem az 1999/74/EK irányelvnek megfelelően termeltek; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon intézkedéseket a kereskedelemtorzulások elkerülésére, valamint annak megakadályozására, hogy az irányelvet be nem tartó termelők exportálhassanak országuk területén kívülre;

9.  hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak nem szabad fellépnie azon tagállamokkal szemben, amelyek megakadályozzák az olyan tojások forgalomba hozatalát és importját, amelyeket nem az uniós jognak megfelelően termeltek;

10.  megjegyzi, hogy a tagállamok egy része – de nem az összessége – élt azzal a lehetőséggel, hogy finanszírozással lássák el a termelőket annak támogatására, hogy áttérjenek a feljavított ketrecekre; hangsúlyozza azonban, hogy az egyes tagállamok pénzügyeit jelenleg sújtó korlátozások és az uniós gazdálkodóknak a gazdaságaikban végrehajtandó beruházásaik finanszírozásához szükséges bankhitelekhez való hozzájutással kapcsolatos nehézségei megnehezíthetik annak a folyamatát, hogy 2012. január 1-re áttérjenek a feljavított ketrecekre;

11.  sürgeti valamennyi tagállamot, hogy vidékfejlesztési programjaikba illesszenek olyan intézkedéseket, amelyek elősegítik, hogy a baromfiágazat megfeleljen az irányelvnek;

12.  hangsúlyozza annak szükségességét, hogy fokozzák a fogyasztók tudatosságát e kérdést illetően, illetve a szabályoknak történő meg nem felelésnek a tojótyúkok jólétére gyakorolt hatásaival, valamint a mezőgazdasági termelők közötti tisztességtelen versennyel kapcsolatban;

13.  megjegyzi, hogy a tojást alapvető és fontos élelmiszernek kell tekinteni, és rámutat arra, hogy az 1999/74/EK irányelv be nem tartása a tojáshiány veszélyéhez, illetve a fogyasztói árak jelentős emelkedéséhez vezethet; hangsúlyozza továbbá, hogy az ilyen hiányok és áremelkedések olyan harmadik országokból származó tojások vagy tojástermékek megnövekedett behozatalához vezethet, amelyek nem felelnek meg az uniós jóléti szabályoknak;

14.  kéri a Bizottságot, hogy az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal által végzett ellenőrzések számának növelése révén fokozza az irányelv betartásának nyomon követését;

15.  kéri a Bizottságot, hogy legkésőbb 2011. december 31-re készítsen jegyzéket azon tojás- és tojástermék-termelőkről, -feldolgozókról és -kiskereskedőkről, akik nem tartják be az 1999/74/EK irányelv rendelkezéseit;

16.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 203., 1999.8.3., 53. o.
(2) HL L 163., 2008.6.24., 6. o.
(3) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(4) HL L 226., 2008.8.23., 1. o.
(5) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0402.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat