Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2979(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0705/2010

Debates :

PV 16/12/2010 - 4
CRE 16/12/2010 - 4

Balsojumi :

PV 16/12/2010 - 6.8

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0493

Pieņemtie teksti
PDF 207kWORD 50k
Ceturtdiena, 2010. gada 16. decembris - Strasbūra
Dējējvistu labturība
P7_TA(2010)0493RC-B7-0705/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 16. decembra rezolūcija par ES dējējvistu nozari ‐ daudznodalījumu būru izmantošanas aizliegums no 2012. gada

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes Direktīvu Nr. 1999/74/EK, ar ko paredz minimālos standartus dējējvistu aizsardzībai(1) un kas stājās spēkā 1999. gada 3. augustā, un ar ko tika ieviests aizliegums dējējvistu audzēšanai izmantot daudznodalījumu būrus, nosakot vairāk nekā 12 gadu pārejas periodu, kura laikā ražotājiem jāpārveido audzēšanas sistēmas,

–  ņemot vērā Komisijas Regulu (EK) Nr. 589/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem(2),

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula)(3),

–  ņemot vērā Komisijas 2008. gada 8. janvāra paziņojumu COM(2007)0865 par dējējvistu audzēšanas dažādajām sistēmām un jo īpaši par tām sistēmām, uz kurām attiecas Direktīva 1999/74/EK (SEC(2007)1750),

–  ņemot vērā Komisijas Regulu (EK) Nr. 798/2008, kas grozīta ar Regulām (EK) Nr. 1291/2008, (EK) Nr. 411/2009, (ES) Nr. 215/2010, (ES) Nr. 241/2010, (ES) Nr. 254/2010, (ES) Nr. 332/2010, (ES) Nr. 925/2010 un (ES) Nr. 955/2010, par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem (kopš 2009. gada 1. janvāra aizstājot Komisijas Lēmumu Nr. 2006/696/EK)(4),

–  ņemot vērā 2010. gada 11. novembra rezolūciju par krīzi ES lopkopības nozarē(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.  tā kā Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas 2010. gada 30. augusta un 29. septembra sanāksmēs Komisija sniedza informāciju par šo jautājumu, taču nespēja sniegt apmierinošas atbildes komitejas locekļiem, piemēram, tādēļ, ka nebija izstrādāts rīcības plāns;

B.  tā kā Direktīva par dējējvistu labturību (1999/74/EK) no 2012. gada 1. janvāra aizliedz audzēt vistas neuzlabotu būru sistēmās un tā kā ES-15 dalībvalstu un ražotāju rīcībā līdz tam brīdim būs bijuši 12 gadi, lai nodrošinātu atbilsmi šo tiesību aktu noteikumiem, un tā kā ES-10 un ES-2 valstu rīcībā kopš pievienošanās būs bijuši attiecīgi astoņi un pieci gadi, lai nodrošinātu atbilsmi;

C.  tā kā pēdējos gados nozare ir saskārusies ar nopietnām epizootijām, kā arī būtisku tirgus krīzi daļēji augsto ražošanas izmaksu dēļ, ko radīja barības cenu kāpums, kurš aptver līdz pat 50 % no ražotāju kopējām izmaksām spekulāciju dēļ graudaugu tirgū;

D.  tā kā daudzi ražotāji Savienībā jau ir sākuši nomainīt savas ražošanas sistēmas, lai ievērotu Padomes Direktīvas 1999/74/EK prasības, bet līdz noteiktajam beigu termiņam ‐ 2012. gada 1. janvārim ‐ šo procesu vēl nebūs pabeiguši;

E.  tā kā Komisija 2008. gadā pieņēma paziņojumu par dējējvistu audzēšanas dažādajām sistēmām un jo īpaši par tām sistēmām, uz kurām attiecas Direktīva 1999/74/EK, apstiprinot, ka lēmums līdz 2012. gada 1. janvārim pārtraukt daudznodalījumu būru izmantošanu ir pamatots un ka grozījumi šajā direktīvā nav vajadzīgi; tā kā Komisija vairākkārt atkārtoti pauda šo nostāju Lauksaimniecības Padomes 2010. gada 22. februāra sanāksmē;

F.  tā kā olas, kas nav ražotas saskaņā ar Direktīvu 1999/74/EK, nav likumīgi tirgojamas ES;

G.  tā kā dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai ieviestu samērīgas, efektīvas un preventīvas sodu sistēmas ar mērķi nodrošināt šīs direktīvas īstenošanu, bet Komisijai kā Līguma pārraudzītājai ir pienākums uzraudzīt tās īstenošanu visā ES un vajadzības gadījumā veikt pasākumus;

H.  tā kā Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta ziņojumi par pašreizējo situāciju un pašas nozares veiktās aplēses par nākamajiem gadiem liecina ‐ ir sagaidāms, ka ievērojams skaits dalībvalstu un 30 % olu ražotāju neievēros daudznodalījumu būru izmantošanas aizliegumu no 2012. gada 1. janvāra;

I.  tā kā Direktīva 1999/74/EK neparedz īpašu mehānismu, kas sniegtu dalībvalstīm iespēju nepieļaut to teritorijā olu vai olu produktu tirdzniecību no citas dalībvalsts, kura neveic vajadzīgos pasākumus, lai apturētu olu nonākšanu tirgū no uzņēmumiem, kas neievēro Direktīvu 1999/74/EK;

J.   tā kā putnkopības un olu ražošanas nozare nesaņem ES subsīdijas no KLP pirmā pīlāra un dažu pēdējo gadu laikā to ir smagi skārusi tirgus krīze, tostarp nesen notikušie būtiskie putnu barības cenas pieauguma gadījumi, bet šīm nozarēm ir jāievēro ES dzīvnieku veselības un labturības standarti, kas ir vieni no augstākajiem pasaulē;

K.  tā kā olu ražošanas izmaksas ražotājiem, kuri izmanto uzlabotus būrus, ir par 8 –13 % augstākas salīdzinājumā ar tiem ražotājiem, kuri izmanto parastos būrus, un attiecīgās ienākumu atšķirības ir 3 – 4 %;

1.  aicina Komisiju saglabāt prasību no 2012. gada 1. janvāra aizliegt izmantot daudznodalījumu būrus, kā noteikts Direktīvā par dējējvistu labturību (1999/74/EK), un stingri iestāties pret jebkādiem dalībvalstu mēģinājumiem panākt šā termiņa pagarinājumu;

2.  uzsver, ka principā jebkura aizlieguma atlikšana vai atkāpe no tā nodarīs būtisku kaitējumu dējējvistu labturībai, izkropļos tirgu un nostādīs neizdevīgākā situācijā tos ražotājus, kuri jau ir ieguldījuši līdzekļus bezbūru vai uzlabotu būru sistēmās; tomēr uzskata, ka būtu jāatrod risinājums saskaņā ar skaidri noteiktiem nosacījumiem tiem ražotājiem, kuri ir sākuši mainīt savas audzēšanas sistēmas, ieviešot jaunus būrus vai alternatīvas audzēšanas metodes, bet šo procesu nav pabeiguši līdz 2012. gada 1. janvārim;

3.  pauž nopietnas bažas par ievērojamo to dalībvalstu un olu ražotāju skaitu, kuri nespēs ievērot 2012. gada termiņu;

4.  atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 2011. gada janvārī tikties ar galvenajām ieinteresētajām personām un kompetentajām iestādēm, lai novērtētu šīs direktīvas īstenošanas gaitu, taču uzsver, ka šādu pasākumu vajadzēja veikt jau krietni agrāk;

5.  aicina Komisiju nekavējoties nodrošināt skaidrību par pašreizējo situāciju dalībvalstīs un ne vēlāk kā līdz 2011. gada 1. martam atklāt pasākumus, ko tā plāno veikt, lai nodrošinātu atbilsmi šai direktīvai;

6.  uzsver, ka šādiem pasākumiem būtu vispirms un galvenokārt jāsaglabā vienlīdzīgi konkurences apstākļi un jāaizsargā ražotāji, kuri līdz 2012. gada 1. janvārim ir nodrošinājuši atbilsmi, pret ražotājiem ES un ārpus tās, kuri negodīgi konkurē, turpinot nelikumīgi izmantot daudznodalījumu būrus pēc šā termiņa;

7.   aicina Komisiju bieži uzraudzīt progresu un veikt steidzamus pasākumus attiecībā uz dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka to olu ražotāji ievēro šo aizliegumu no 2012. gada 1. janvāra, un prasīt tām izstrādāt valsts rīcības plānus, tostarp preventīvus sodus, lai nodrošinātu, ka tiek pārtraukta daudznodalījumu būru izmantošana to teritorijā līdz 2012. gada 1. janvārim;

8.   uzskata, ka olu ražotāji un valstis, kuras ir centušās ievērot Direktīvu Nr. 1999/74/EK, nevajadzētu nostādīt nelabvēlīgā situācijā, ko rada negodīga un nelegāla konkurence, jo īpaši olu un olu produktu imports no trešām valstīm; uzsver, ka olas, kuras nav ražotas saskaņā ar Direktīvu 1999/74/EK, nevar likumīgi tirgot un nevar laist iekšējā tirdzniecībā ES; tādēļ prasa Komisijai veikt pasākumus, lai nepieļautu tirdzniecības izkropļojumus un neļautu ražotājiem, kuri neievēro attiecīgās prasības, eksportēt ārpus to valsts teritorijas;

9.  uzsver, ka Komisijai nevajadzētu veikt pasākumus pret dalībvalsti, kas nepieļauj tādu olu laišanu tirdzniecībā un importu, kuras nav ražotas saskaņā ar ES tiesību aktiem;

10.  norāda, ka dažas, taču ne visas dalībvalstis ir izmantojušas iespēju sniegt finansējumu ražotājiem, lai atbalstītu pāreju uz uzlabotiem būriem; tomēr uzsver, ka pašreizējie finanšu šķēršļi dažās dalībvalstīs un ES lauksaimnieku grūtības saņemt bankas aizdevumu, lai finansētu ieguldījumus saimniecībā, var apgrūtināt pārejas procesu uz uzlabotiem būriem līdz 2012. gada 1. janvārim;

11.   prasa visām dalībvalstīm savās lauku attīstības programmās iekļaut pasākumus, lai palīdzētu mājputnu audzēšanas nozarei nodrošināt atbilsmi šai direktīvai;

12.  uzsver nepieciešamību palielināt patērētāju izpratni par šo jautājumu un to, kā atbilsmes neievērošana ietekmē dējējvistu labturību un rada negodīgu konkurenci lauksaimnieku vidū;

13.  norāda, ka olas būtu jāuzskata par pamata pārtikas produktu un ka Direktīvas 1999/74/EK neievērošana var novest pie olu nepietiekamības un izraisīt būtisku olu cenu kāpumu patērētājiem; turklāt uzsver, ka šāda nepietiekamība un cenu pieaugums var palielināt olu vai olu produktu importu no trešām valstīm, kurās neievēro ES dzīvnieku labturības standartus;

14.  prasa Komisijai pastiprināt šīs direktīvas piemērošanas uzraudzību, palielinot Pārtikas un veterinārā biroja veikto pārbaužu skaitu;

15.  prasa Komisijai ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. decembrim iesniegt to olu un olu produktu ražotāju, pārstrādes uzņēmumu un mazumtirgotāju sarakstu, kuri neievēro Direktīvas 1999/74/EK noteikumus;

16.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 203, 3.8.1999., 53. lpp.
(2) OV L 163, 24.6.2008., 6. lpp.
(3) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(4) OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.
(5) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0402.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika