Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 61kWORD 35k
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
Αυξημένη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του αθλητισμού βάσης
P7_TA(2010)0498P7_DCL(2010)0062

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με αυξημένη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του αθλητισμού βάσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 165 της ΣλΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός έχει καταστεί μία νέα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β.  έχοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην κοινωνική συνοχή και ότι συμβάλει σε πολλούς στόχους πολιτικής όπως η προαγωγή της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, του αγώνα κατά των διακρίσεων, του πολιτισμού καθώς και της μείωσης της εγκληματικότητας ή του αγώνα κατά της τοξικομανίας,

Γ.  έχοντας υπόψη ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων συμμετέχουν στον αθλητισμό και σε ψυχαγωγικές φυσικές δραστηριότητες, το πράττουν σε επίπεδο αθλητισμού βάσης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση και η πίεση που ασκείται στις δαπάνες των κυβερνήσεων θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τη χρηματοδότηση του αθλητισμού βάσης,

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον αθλητισμό που απευθύνεται σε όλα τα άτομα, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό ρόλο του καθώς και το ρόλο του ενσωμάτωσης, με ειδική προσοχή στις ομάδες που υποεκπροσωπούνται όπως οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι ο αθλητισμός βάσης δεν θα υποφέρει από σημαντικές περικοπές στον προϋπολογισμό σε περιόδους κρίσεως·

3.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει την απαιτούμενη προσοχή στα αθλήματα βάσης στην επόμενη ανακοίνωση για τον αθλητισμό και να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα αθλητισμού της ΕΕ από το 2012 και επέκεινα·

4.  καλεί την Επιτροπή να λάβει επαρκώς υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης για τη χρηματοδότηση των αθλημάτων βάσης σε ό,τι αφορά μια πιθανή πρωτοβουλία της ΕΕ για τα θέματα τυχερών παιχνιδιών·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1), στην Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 2 των Πρακτικών της 16ης Δεκεμβρίου 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN2)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου