Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 67kWORD 32k
Четвъртък, 16 декември 2010 г. - Страсбург
Стратегия на ЕС за бездомните
P7_TA(2010)0499P7_DCL(2010)0061

Декларация на Европейския парламент от 16 декември 2010 г. относно стратегия на ЕС за борба срещу бездомността

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята декларация от 22 април 2008 г. относно премахването на уличната бездомност(1),

–  като взе предвид член 123 от своя правилник,

A.  като има предвид, че бездомността продължава да засяга хора във всички държави-членки и представлява неприемливо нарушение на основните права на човека,

Б.  като има предвид, че 2010 г. е европейската година за борба с бедността и социалното изключване,

1.  Призовава отново Съвета до края на 2010 г. да се ангажира с премахването на уличната бездомност до 2015 г.;

2.  Призовава Европейската комисия да начертае една смела стратегия на ЕС относно бездомността и да окаже подкрепа на държавите-членки да създадат действащи национални стратегии, като следват насоките на Съвместния доклад за социална закрила и социално приобщаване, приет през март 2010 г., и като част от стратегията „ЕС 2020“;

3.  Призовава Евростат да събере данни относно бездомността в ЕС;

4.  Подкрепя следните приоритети за действие: никой да не пренощува на улицата; никой да не живее при „извънредни обстоятелства“ по-дълго, отколкото продължава една „извънредна ситуация“; никой да не живее в преходни условия на настаняване по-дълго от необходимото за успешното придвижване напред; никой да не напуска дадено заведение за настаняване, без да има възможност за настаняване на друго място; никой млад човек да не става бездомен в резултат на прехода към независим начин на живот;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица(2), на Съвета, Комисията и парламентите на държавите-членки.

(1) OJ C 259 E, 29.10.2009 г., стр. 19.
(2) Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 3 към протокола от заседанието на 16.12.2010 г. (P7_PV(2010)12-16(ANN3)).

Правна информация - Политика за поверителност