Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 65kWORD 35k
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
Στρατηγική της ΕΕ για το πρόβλημα των αστέγων
P7_TA(2010)0499P7_DCL(2010)0061

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το πρόβλημα των αστέγων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με την εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της έλλειψης στέγης εξακολουθεί να επηρεάζει άτομα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

1.  καλεί εκ νέου το Συμβούλιο να δεσμευθεί έως το τέλος του 2010 για την εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων έως το 2015·

2.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια φιλόδοξη στρατηγική της ΕΕ για το πρόβλημα των αστέγων και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εθνικών στρατηγικών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Κοινής Έκθεσης για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη, η οποία εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2010 και στα πλαίσια της ΕΕ 2020·

3.  καλεί την Eurostat να συλλέξει στοιχεία σχετικά με το πρόβλημα των αστέγων στην ΕΕ·

4.  υποστηρίζει τις ακόλουθες προτεραιότητες για την ανάληψη δράσης: να μην κοιμάται κανείς στο δρόμο· να μην μένει κανείς σε καταλύματα έκτακτης ανάγκης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από την περίοδο «έκτακτης ανάγκης'· να μην μένει κανείς σε προσωρινή στέγη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την επιτυχή μετάβαση σε μόνιμη στέγη· να μην φεύγει κανείς από ένα ίδρυμα χωρίς επιλογές στέγασης· να μην γίνεται κανείς νέος άστεγος λόγω της μετάβασης στην ανεξάρτητη διαβίωση·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(2), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 259 Ε, 29.10.2009, σ. 19.
(2) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 3 των Πρακτικών της 16ης Δεκεμβρίου 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN3)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου