Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 65kWORD 30k
Donderdag 16 december 2010 - Straatsburg
EU-strategie inzake dakloosheid
P7_TA(2010)0499P7_DCL(2010)0061

Verklaring van het Europees Parlement van 16 december 2010 over een EU-strategie inzake dakloosheid

Het Europees Parlement,

–  onder verwijzing naar zijn verklaring van 22 april 2008 over het uit de wereld helpen van dakloosheid(1),

–  gelet op artikel 123 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat dakloosheid mensen in alle EU-lidstaten blijft treffen en een onaanvaardbare schending van de fundamentele mensenrechten vormt,

B.  overwegende dat 2010 het Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting is,

1.  vraagt de Raad opnieuw dat hij zich er tegen eind 2010 toe verbindt dakloosheid uit de wereld te helpen tegen 2015;

2.  vraagt de Europese Commissie dat zij een ambitieuze EU-strategie inzake dakloosheid uitstippelt en de lidstaten steunt om efficiënte nationale strategieën te ontwikkelen overeenkomstig de richtsnoeren van het gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale integratie dat in maart 2010 is goedgekeurd en als onderdeel van EU 2020;

3.  verzoekt EUROSTAT gegevens te verzamelen over dakloosheid in de EU;

4.  steunt de volgende prioriteiten voor actie: niemand die op straat moet slapen, niemand die langer in een noodverblijf moet wonen dan strikt noodzakelijk is; niemand die langer in een overgangsverblijf moet wonen dan nodig is voor een geslaagde herstart; niemand die een instelling moet verlaten zonder huisvestingsmogelijkheden; geen jongeren die dakloos worden als gevolg van de overgang naar zelfstandig wonen;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars(2), te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

(1) PB C 259 E van 29.10.2009, blz. 19.
(2) De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in bijlage 3 bij de notulen van 16.12.2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN3)).

Juridische mededeling - Privacybeleid