Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 70kWORD 35k
Czwartek, 16 grudnia 2010 r. - Strasburg
Strategia UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności
P7_TA(2010)0499P7_DCL(2010)0061

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje oświadczenie z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie rozwiązania kwestii bezdomności ulicznej(1),

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zjawisko bezdomności dotyka ludzi we wszystkich państwach członkowskich i stanowi przykład niedopuszczalnego naruszenia podstawowych praw człowieka,

B.  mając na uwadze, że rok 2010 jest Europejskim rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

1.  ponownie apeluje do Rady, aby do końca 2010 r. zobowiązała się, że kwestia bezdomności ulicznej zostanie rozwiązana do 2015 r.;

2.  wzywa Komisję Europejską do sporządzenia ambitnej strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności oraz do wspierania państw członkowskich w opracowywaniu skutecznych strategii krajowych uwzględniających wytyczne zawarte we wspólnym sprawozdaniu na temat ochrony socjalnej i integracji społecznej, przyjętym w marcu 2010 r., które stanowią część strategii UE 2020;

3.  apeluje do Eurostatu o gromadzenie danych dotyczących bezdomności w UE;

4.  popiera następujące priorytety w działaniach mających zapewnić, że: nikt nie będzie spać pod gołym niebem, osoby korzystające z zakwaterowania zastępczego w sytuacji nadzwyczajnej nie będą tam mieszkać po jej zakończeniu, osoby korzystające z tymczasowego zakwaterowania będą tam przebywać tylko tak długo, jak jest to niezbędne do powrotu do normalnego życia, nikt nie opuści instytucji, jeżeli nie ma gdzie zamieszkać, oraz że żadne młode osoby nie staną się bezdomne w wyniku rozpoczęcia samodzielnego życia;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy(2) Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 259 E z 29.10.2009, s. 19.
(2) Lista sygnatariuszy została opublikowana w załączniku 3 do protokółu z dnia 16 grudnia 2010 r. (P7_PV(2010)12-16(ANN3)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności