Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 69kWORD 34k
Štvrtok, 16. decembra 2010 - Štrasburg
Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva
P7_TA(2010)0499P7_DCL(2010)0061

Vyhlásenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2010 o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje vyhlásenie z 22. apríla 2008 o riešení problému pouličného bezdomovstva(1),

–  so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.  keďže bezdomovstvo naďalej postihuje ľudí vo všetkých členských štátoch EÚ a predstavuje neprijateľné porušovanie základných ľudských práv,

B.  keďže rok 2010 je Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu,

1.  opäť vyzýva Radu, aby sa do konca roku 2010 zaviazala, že do roku 2015 vyrieši problém pouličného bezdomovstva;

2.  vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala ambicióznu stratégiu EÚ na boj proti bezdomovstvu a aby podporovala členské štáty pri vypracovávaní účinných národných stratégií podľa usmernení uvedených v spoločnej správe o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení prijatej v marci 2010, ako aj v rámci stratégie EÚ 2020;

3.  vyzýva Eurostat, aby zhromažďoval údaje o bezdomovstve v EÚ;

4.  podporuje tieto prioritné ciele: nikto nesmie prespávať na uliciach; nikto nesmie využívať núdzové ubytovanie dlhšie, než si to vyžaduje núdzová situácia; nikto nesmie mať prechodné ubytovanie dlhšie, než je potrebné na úspešné presťahovanie; nikto sa nesmie odsťahovať bez toho, aby mal možnosti ďalšieho ubytovania; žiaden mladý človek sa nesmie stať bezdomovcom z dôvodu prechodu na nezávislý život;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu so zoznamom podpísaných poslancov(2) Rade, Komisii a parlamentom členským štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 259 E, 29.10.2009, s. 19.
(2) Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 3 k zápisnici zo 16. decembra 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN3)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia