Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 65kWORD 31k
Torsdagen den 16 december 2010 - Strasbourg
EU-strategi mot hemlöshet
P7_TA(2010)0499P7_DCL(2010)0061

Europaparlamentets förklaring av den 16 december 2010 om en EU-strategi mot hemlöshet

Europaparlamentet avger denna förklaring

–  med beaktande av sin förklaring av den 22 april 2008 om avskaffande av hemlöshet(1),

–  med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Hemlöshet drabbar fortfarande människor i alla EU-stater och är ett oacceptabelt brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.

B.  År 2010 är det europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning.

1.  Europaparlamentet uppmanar på nytt rådet att före slutet av 2010 göra ett åtagande om att sätta stopp för hemlösheten senast år 2015.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en ambitiös EU-strategi mot hemlöshet och att hjälpa medlemsstaterna att ta fram effektiva nationella strategier i enlighet med riktlinjerna i den gemensamma rapporten om socialt skydd och social integration som antogs i mars 2010 och som del av EU 2020.

3.  Europaparlamentet uppmanar Eurostat att samla in uppgifter om hemlöshet i EU.

4.  Europaparlamentet stöder följande prioriterade åtgärder: alla ska ha en säng att sova i, ingen ska bo i en nödbostad längre än nödvändigt, ingen ska bo i en övergångsbostad längre än vad som krävs för att kunna flytta vidare utan problem, ingen ska lämna en institution utan att ha någonstans att bo, ingen ung människa ska bli hemlös till följd av övergången till ett självständigt liv.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namnen på undertecknarna(2) till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.

(1) EUT C 259 E, 29.10.2009, s. 19.
(2) Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 3 till protokollet av den 16 december 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN3)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy