Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες
 Διοικητική συνεργασία και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (αναδιατύπωση) *
 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας σε ό,τι αφορά τους κανόνες τιμολόγησης *
 Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Miloslav Ransdorf
 Απαλλαγή 2008: Δικαστήριο
 Απαλλαγή 2008: Ελεγκτικό Συνέδριο
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαίος Ελεγκτής προστασίας δεδομένων
 Απαλλαγή 2008: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
 Απαλλαγή 2008: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (CEPCM)
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στο χώρο της εργασίας
 Απαλλαγή 2008: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
 Απαλλαγή 2008: EUROJUST
 Απαλλαγή 2008: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Απαλλαγή 2008: FRONTEX
 Απαλλαγή 2008: Εποπτική αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS
 Απαλλαγή 2008: κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
 Απαλλαγή 2008: κοινή επιχείρηση SESAR (SJU)
 Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση ***I
 Τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ***I
 Κοινοτικοί προσανατολισμοί για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύο μεταφορών (αναδιατύπωση) ***I
 Γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, και διατάξεων σχετικών με τη δημοσιονομική διαχείριση ***I
 Συνέπειες από την έναρξη ισχύος της Συνθήκη της Λισαβόνας για τις εν εξελίξει διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 Εξουσία ανάθεσης νομοθετικού έργου
 Στρατηγικοί στόχοι και συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018
 Europeana - τα επόμενα βήματα
 Αξιολόγηση και εκτίμηση του κονοτικού σχεδίου δράσης για την περίοδο 2006-2010 σχετκά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων
 ΕΕ - Γεωργία και αλλαγή του κλίματος
 Γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα: ειδικός έλεγχος υγείας
 Μια νέα ψηφιακή ατζέντα για την ευρώπη : 2015.eu
 Απαλλαγή 2008: Επιτροπή
 Απαλλαγή 2008: 7ο, 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Απαλλαγή 2008: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 Απαλλαγή 2008: Επιτροπή των Περιφερειών
 Απαλλαγή 2008: επίδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των ευρωπαϊκών οργανισμών
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)
 Η στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική
 Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά
 SWIFT
 Καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR)
 Απαγόρευση της εξόρυξης μετάλλων με χρήση κυανίου
 Καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κείμενα (2230 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου