Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 5. mai 2010 - Brüssel
 Halduskoostöö ning maksupettuste vastane võitlus käibemaksu valdkonnas (uuesti sõnastamine) *
 Ühine käibemaksusüsteem arvete esitamist käsitlevate eeskirjade osas *
 Miloslav Ransdorfilt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kohus
 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kontrollikoda
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ombudsman
 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Andmekaitseinspektor
 Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ülesehitusamet
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaagentuur
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
 Euratomi Tarneagentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: EUROJUST
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: FRONTEX
 Euroopa GNSS Järelevalveameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõte
 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõtte SESAR
 Transporditavad surveseadmed ***I
 Lennundusjulgestustasud ***I
 Üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevad ühenduse suunised (uuesti sõnastatud) ***I
 Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond - üldsätted ***I
 Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele
 Õigusaktide delegeerimise volitused
 Strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani
 Europeana – järgmised sammud
 Aastateks 2006–2010 koostatud loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava hindamine
 ELi põllumajandus ja kliimamuutus
 Põllumajandus ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondades: erihinnang
 Euroopa uus digitaalne tegevuskava: 2015.eu
 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Komisjon
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: seitsmes, kaheksas, üheksas ja kümnes Euroopa Arengufond (EAF)
 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Parlament
 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Regioonide Komitee
 2008. aasta eelarve täitmine: ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll
 Euroopa Politseikolledži 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
 ELi strateegia suhete arendamiseks Ladina-Ameerikaga
 ELi ja Kanada tippkohtumine
 SWIFT
 Broneeringuinfo
 Kaevandamisel tsüaniidi kasutamise keelustamine
 Rinnavähivastane võitlus
Tekstid (1239 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika