Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 5. toukokuuta 2010 - Bryssel
 Hallinnollinen yhteistyö ja petostentorjunta arvonlisäverotuksen alalla (uudelleenlaatiminen) *
 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *
 Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Tuomioistuin
 Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Tilintarkastustuomioistuin
 Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Oikeusasiamies
 Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan tietosuojavaltuutettu
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
 Vastuuvapaus 2008: Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan jälleenrakennusvirasto
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan lentoturvallisuusvirasto
 Vastuuvapaus 2008: Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan kemikaalivirasto
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan ympäristökeskus
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan lääkevirasto
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan meriturvallisuusvirasto
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan rautatievirasto
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan koulutussäätiö
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
 Vastuuvapaus 2008: Euratomin hankintakeskus
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
 Vastuuvapaus 2008: Eurojust
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX)
 Vastuuvapaus 2008: Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomainen
 Vuoden 2008 vastuuvapaus: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2008: SESAR-yhteisyritys
 Kuljetettavat painelaitteet ***I
 Ilmailun turvamaksut ***I
 Yhteisön suuntaviivat Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (uudelleenlaatiminen) ***I
 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevat yleiset säännökset tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisen ja tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta ***I
 Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin
 Säädösvallan siirtovaltuus
 EU:n meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset
 Europeana-hankkeen seuraavat vaiheet
 Eläinten hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arviointi
 EU:n maatalous ja ilmastonmuutos
 Maatalous luonnonhaitta-alueilla: erillistarkastelu
 Euroopan uusi digitaalinen asialista: 2015.eu
 Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Komissio
 Vastuuvapaus 2008: Seitsemäs, kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes Euroopan kehitysrahasto
 Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan parlamentti
 Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Talous- ja sosiaalikomitea
 Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Alueiden komitea
 Vastuuvapaus 2008: Erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja valvonta
 Vastuuvapaus 2008: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)
 Latinalaista Amerikkaa koskeva EU:n strategia
 EU:n ja Kanadan huippukokous
 SWIFT
 Matkustajarekisteritiedot (PNR)
 Syanidia käyttävän kaivostekniikan kieltäminen
 Rintasyövän torjunta Euroopan unionissa
Tekstit (1334 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö