Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2010. gada 5. maijs - Brisele
 Administratīvā sadarbība un krāpšanas apkarošana pievienotās vērtības nodokļa jomā (pārstrādāta redakcija) *
 Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz rēķinu piesūtīšanas noteikumiem *
 Pieprasījums atcelt Miloslav Ransdorf deputāta imunitāti
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Tiesa
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Revīzijas palāta
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ombuds
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra
 Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu aģentūra
 Eiropas Jūras drošības aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzelzceļa aģentūra
 Eiropas Izglītības fonda 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Euratom Apgādes aģentūra
 Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eurojust
 Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Frontex
 Eiropas GNSS uzraudzības iestādes 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
 Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Kopuzņēmums SESAR
 Pārvietojamās spiediena iekārtas ***I
 Aviācijas drošības nodevas ***I
 Kopienas pamatnostādnes Eiropas transporta tīkla attīstībai (pārstrādāta versija) ***I
 Vispārīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību ***I
 Pāreja uz Lisabonas līgumu - vēl nepieņemto likumdošanas procedūru pārbaude
 Likumdošanas deleģēšanas pilnvaras
 Stratēģiskie mērķi un ieteikumi ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā
 „Europeana — nākamie soļi”
 Dzīvnieku labturības rīcības plāna laikposmam no 2006. līdz 2010. gadam izvērtēšana
 Eiropas Savienības lauksaimniecība un klimata pārmaiņas
 Lauksaimniecība apgabalos ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem — īpaša pārbaude
 Jauna Eiropas digitālā programma — 2015.eu
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Komisija
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: septītais, astotais, devītais un desmitais Eiropas Attīstības fonds (EAF)
 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Parlaments
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Reģionu komiteja
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Policijas akadēmija
 ES stratēģija attiecībām ar Latīņameriku
 ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksme
 SWIFT
 Pasažieru datu reģistrs (PDR)
 Aizliegums izmantot uz cianīdu balstītas izrakteņu ieguves tehnoloģijas
Teksti (1341 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika