Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 5 maj 2010 - Bryssel
 Administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt (omarbetning) *
 Gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller regler om fakturering *
 Upphävande av Miloslav Ransdorfs immunitet
 Ansvarsfrihet för 2008: domstolen
 Ansvarsfrihet för 2008: revisionsrätten
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska ombudsmannen
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska datatillsynsmannen
 Ansvarsfrihet för 2008: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
 Ansvarsfrihet för 2008: Gemenskapens kontrollorgan för fiske
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för återuppbyggnad
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska kemikaliemyndigheten
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska miljöbyrån
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska läkemedelsmyndigheten
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska järnvägsbyrån
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska arbetsmiljöbyrån
 Ansvarsfrihet för 2008: Euratoms försörjningsbyrå
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
 Ansvarsfrihet för 2008: Eurojust
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
 Ansvarsfrihet för 2008: Frontex
 Ansvarsfrihet för 2008: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet
 Ansvarsfrihet för 2008: det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
 Ansvarsfrihet för 2008: Det gemensamma företaget Sesar
 Transportabla tryckbärande anordningar ***I
 Avgifter för luftfartsskydd ***I
 Gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (omarbetning) ***I
 Allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen ***I
 Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden
 Befogenhet att delegera lagstiftning
 Strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018
 Europeana – nästa steg
 Utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010
 EU:s jordbruk och klimatförändringen
 Jordbrukets framtidsutsikter i områden med naturbetingade svårigheter: En särskild hälsokontroll
 En ny digital agenda för Europa: 2015.eu
 Ansvarsfrihet för 2008: kommissionen
 Ansvarsfrihet 2008: Sjunde, åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF)
 Ansvarsfrihet för 2008: Europaparlamentet
 Ansvarsfrihet för 2008: Ekonomiska och sociala kommittén
 Ansvarsfrihet för 2008: Regionkommittén
 Ansvarsfrihet 2008: Byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska polisakademin
 EU:s strategi för förbindelserna med Latinamerika
 Toppmöte EU-Kanada
 SWIFT
 Passageraruppgifter (PNR-uppgifter)
 Förbud mot användning av gruvdriftsteknik som utnyttjar cyanid
 Skriftlig förklaring om kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen
Texter (1345 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy