Показалец 
Приети текстове
Сряда, 5 май 2010 г. - Брюксел
Административно сътрудничество и борба с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработен текст) *
 Обща система на данъка върху добавената стойност във връзка с издаването на фактури *
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Miloslav Ransdorf
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел IV – Съд
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел V – Сметна палата
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VIII – Европейски омбудсман
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 година – Европейски надзорен орган по защита на данните
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 година
 Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2008 година
 Транспортируемо оборудване под налягане ***I
 Такси за сигурността на въздухоплаването ***I
 Общностни насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработен текст) ***I
 Общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление ***I
 Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход
 Правомощия за законодателно делегиране
 Стратегически цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г.
 Europeana ‐ следващи стъпки
 Оценка на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г.
 Селското стопанство в ЕС и изменението на климата
 Селското стопанство в райони с неблагоприятни природни условия: специална равносметка на състоянието
 Нова програма за цифровите технологии за Европа: 2015.eu
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел III – Комисия
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на седми, осми, девети и десети Европейски фондове за развитие за финансовата 2008 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел I – Европейски парламент
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VII – Комитет на регионите
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година
 Стратегия на ЕС за отношенията с Латинска Америка
 Среща на високо равнище между ЕС и Канада
 SWIFT
 Данни от досиетата на пътниците (PNR данни)
 Забрана за използване на цианид в минните технологии
 Борба срещу рака на гърдата в Европейския съюз

Административно сътрудничество и борба с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработен текст) *
PDF 520kWORD 146k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно предложението за регламент на Съвета относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработен) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

(Специална законодателна процедура – консултация – преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0427),

–   като взе предвид член 93 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0165/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид писмото от 12 ноември 2009 г. от Комисията по правни въпроси до Комисията по икономически и парични въпроси, в съответствие с член 87, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид член 87 и член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A7-0061/2010),

A.   като има предвид, че според консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество, освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и като има предвид, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.  Одобрява измененото по-долу предложение на Комисията, адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)
(3a)  Европейският парламент в резолюцията си от 2 септември 2008 г. относно координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами1 отново подчерта, че настоящата система за управление на ДДС се нуждае от основно преразглеждане, и настоятелно призова Комисията да представи предложения за хармонизиране на процедурите за регистрация и дерегистрация на данъчно задължени лица и за предоставяне на автоматичен достъп на държавите-членки до данни с нечувствителен характер относно техни данъкоплатци, с които разполага друга държава-членка.
___________________________
1ОВ C 295 E, 4.12.2009 г., стp. 13.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)
(3б)  При получаването на такъв автоматичен достъп до данни с нечувствителен характер следва да се гарантират подходящо равнище на защита, ограничен срок на съхранение на обменените данни и надлежна подотчетност на институцията или органа, който съхранява данните, за да се предотврати неправилно управление или изтичане на данни.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5 а (ново)
(5a)  Европейският парламент в резолюцията си от 4 декември 2008 г. относно Специалния доклад на Европейската сметна палата № 8/2007 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност1 изрази убеждението си, че въвеждането на Еврофиск може да осигури добавена стойност само ако участието на държавите-членки е задължително, за да се избегнат проблемите, с които се сблъска Европейска мрежа за борба с верижните измами (Eurocanet), и само ако Комисията пълноценно участва в нейните действията и изпълнява координираща роля.
__________
1 ОВ C 21 E, 28.1.2010 г., стp. 3.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)
(5б)  В резолюцията си от 4 декември 2008 г. Европейският парламент призова също така за въвеждането на Еврофиск и припомни първостепенната нужда от споделяне на съществуващите най-добри национални практики в борбата с презграничните измами с ДДС с оглед въвеждане както на подходящи стимули за надлежна проверка във връзка с ДДС от страна на държавите-членки, така и на средства за възнаграждаване на честните данъкоплатци.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  За постигане на по-бързо разглеждане на молбите за информация, предвид повторяемостта на някои от тях и езиковото многообразие в Общността, от значение е да се разшири използването на стандартни формуляри при обмена на информация.
(14)  За постигане на по-бързо разглеждане на молбите за информация, предвид повторяемостта на някои от тях и езиковото многообразие в Общността, от значение е да се разшири и насърчи използването на стандартни формуляри при обмена на информация.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Условията за обмен и за автоматичен  достъп на държавите-членки до данните, съхранявани електронно от всяка една от тях, следва да бъдат ясно определени.
(20)  Условията за обмен и за автоматичен достъп на държавите-членки до данните, съхранявани електронно от всяка една от тях, както и средствата за съхраняване на такива данни, следва да бъдат ясно определени.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Скорошният практически опит във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1798/2003 по отношение на борбата срещу верижните измами показа, че в някои случаи въвеждането на механизъм за много по-бърз обмен на информация, който обхваща по-голямо количество и по-добре насочена информация, е необходимо за ефикасна борба срещу измамите. Този механизъм следва да е съобразен с разпоредбите на настоящия регламент, като в същото време е достатъчно гъвкав, за да бъде адаптиран към новите видове измами. Мрежата Eurocanet („European Carousel Network“ ‐ „Европейска мрежа за борба с верижните измами“), въведена по инициатива на Белгия и подкрепяна от Комисията, е нагледен пример за този вид сътрудничество.
(29)  Скорошният практически опит във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1798/2003 по отношение на борбата срещу верижните измами показа, че в някои случаи въвеждането на механизъм за много по-бърз обмен на информация, който обхваща по-голямо количество и по-добре насочена информация, е необходимо за ефикасна борба срещу измамите. Този механизъм следва да е съобразен с разпоредбите на настоящия регламент, като в същото време е достатъчно гъвкав, за да бъде адаптиран към новите видове измами. С оглед гарантиране на доброто функциониране на този механизъм, следва да се приеме подход на Съюза. Мрежата Eurocanet, въведена по инициатива на Белгия и подкрепяна от Комисията, е нагледен пример за този вид сътрудничество.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)  За целите на настоящия регламент е необходимо да се имат предвид ограниченията на определени права и задължения, определени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни с цел защита на интересите, посочени в член 13, параграф 1, буква д) от посочената директива. Това ограничение е необходимо и пропорционално предвид потенциалните загуби на приходи за държавите-членки и предвид решаващата роля на тази информация за ефикасна борба срещу измамите.
(35)  За целите на настоящия регламент е необходимо да се имат предвид ограниченията на определени права и задължения, определени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни с цел защита на интересите, посочени в член 13, параграф 1, буква д) от посочената директива, както и определените в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни2.
___________
1 ОВ L 8, 12.1.2001 г., стp. 1.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 36 а (ново)
(36a)  Проведена е консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 1 а (нов)
Член 1а
В рамките на прилагането на настоящия регламент държавите-членки и Комисията гарантират спазването на правата и задълженията, предвидени в Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 15
Компетентните органи на държавите-членки предоставят спонтанно на компетентните органи на другите държави-членки информацията, предвидена в член 1, с която разполагат и която може да послужи на последните.
Компетентните органи на държавите-членки предоставят спонтанно на компетентните органи на другите държави-членки информацията, предвидена в член 1, с която разполагат и която е необходима, за да се определи прецизно ДДС, да се гарантира правилното прилагане на законодателството в областта на ДДС, по-специално по отношение на сделките в рамките на Съюза, и да се води борба срещу измамите, свързани с ДДС.
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)
Посочените в буква б) лица се приканват да изразят своето становище относно качеството на съхраняваната информация.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3
3.  Списъкът и данните, посочени в параграф 1, букви б), в) и г) и в параграф 2 от настоящия член, се изготвят в съответствие с процедурата, предвидена в член 60, параграф 2.
4.  Без да се налага прекомерна административна тежест на запитания орган, списъкът и данните, посочени в параграф 1, букви б), в), г) и д), и в параграф 2 от настоящия член, се изготвят в съответствие с процедурата, предвидена в член 60, параграф 2.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част
Всяка държава-членка предоставя на компетентните органи на всяка друга държава-членка автоматичен достъп до информацията, която се съдържа в базите данни, предвидени в член 18. По отношение на информацията, предвидена в параграф 1, буква а) от посочения член, се предоставя достъп най-малко до следните данни:
С цел предотвратяване на нарушаване на законодателството в областта на ДДС, и когато се счита за необходимо с оглед контролиране закупуването на стоки или доставките на услуги в рамките на Съюза, които се облагат с данък в съответната държава-членка, всяка държава-членка предоставя на компетентните органи на всяка друга държава-членка автоматичен достъп до информацията, която се съдържа в базите данни, предвидени в член 18. По отношение на информацията, предвидена в параграф 1, буква а) от посочения член, се предоставя достъп най-малко до следните данни:
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 22 –параграф 2 а (нова)
Когатоинформацията, посочена в член 18, параграф 1, буква а), съдържа лични данни, автоматичният достъп до тях се ограничава до категориите данни, упоменати в настоящия член.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – уводна част
1.  С настоящия регламент се създава обща структура за борба с измамите и с отклонението от облагане с ДДС. Тази структура изпълнява следните задачи:
1.  С настоящия регламент се създава структура на равнище ЕС за борба с измамите и с отклонението от облагане с ДДС. Тази структура изпълнява следните задачи:
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2
2.  Компетентните органи на държавите-членки определят областите за разследване, в които ще действа структурата, създадена по силата на параграф 1.
2.  Структурата на равнище ЕС, създадена по силата на параграф 1, е съставена от длъжностни лица, определени от компетентните органи на държавите-членки.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3
3.  За всяка област за разследване компетентните органи на държавите-членки определят в рамките на структурата една или повече държави-членки, които да контролират и направляват изпълнението на задачите по параграф 1.
3.  Структурата на равнище ЕС, създадена по силата на параграф 1, определя областите за разследване, в рамките на които ще извършва своята дейност.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 а (нов)
3a.  С цел по-ефикасно разследване на измамите с ДДС в Съюза, се разработва насърчителен механизъм за събирането на данъчни вземания, дължими отвъд граница, като се разпределя значителна част от събрания неплатен ДДС между държавата-членка, събираща данъчните вземания, и отправилата молба за това държава-членка.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 35
Структурата, създадена по силата на член 34, включва компетентни длъжностни лица, определени от компетентните органи на държавите-членки. Тази структура се ползва от техническата, административна и оперативна подкрепа на Комисията.
Комисията координира, направлява и контролира изпълнението на задачите, посочени в член 34, параграф 1, и предоставя техническа, административна и оперативна подкрепа на компетентните органи на държавите-членки.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 39
Структурата, създадена по силата на член 34, представя годишно отчет за дейността си на комитета, посочен в член 60.
Структурата, създадена по силата на член 34, представя годишно отчет за дейността си на държавите-членки, Европейския парламент и комитета, посочен в член 60.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1
1.  Държавите-членки и Комисията проучват и оценяват как се прилагат процедурите за административно сътрудничество, предвидени в настоящия регламент. По-специално, държавите-членки извършват одит на прилагането. Комисията обобщава опита на държавите-членки с цел повишаване ефективността на сътрудничеството.
1.  Държавите-членки, Европейският парламент и Комисията проучват и оценяват как се прилагат процедурите за административно сътрудничество, предвидени в настоящия регламент. По-специално, държавите-членки извършват одит на прилагането. Комисията обобщава опита на държавите-членки с цел повишаване ефективността на сътрудничеството и редовно представя доклади относно резултатите пред държавите-членки и Европейския парламент.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2
2.  Държавите-членки предават на Комисията всяка налична информация, отнасяща се до прилагането на настоящия регламент.
2.  Държавите-членки предават на Европейския парламент и на Комисията всяка налична информация, отнасяща се до прилагането на настоящия регламент.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 9
9.  Комисията може да предостави на държавите-членки експертни становища, техническа или логистична помощ, информационна кампания или друга оперативна подкрепа с оглед на изпълнение на целите на настоящия регламент.
9.  Комисията предоставя на държавите-членки експертни становища, техническа или логистична помощ, информационна кампания или друга оперативна подкрепа с оглед на изпълнението на целите на настоящия регламент.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2
2.  При положение че дадена трета държава е поела ангажимент за съдействие при събирането на доказателства относно сделки с нередовен характер, които са в нарушение на законодателството в областта на ДДС , получената по настоящия регламент информация може да се предава на тази трета държава със съгласието на компетентните органи, предоставили информацията в съответствие с действащите разпоредби на националното им законодателство в областта на предаването на лични данни на трети държави.
2.  При положение че дадена трета държава е поела ангажимент за съдействие при събирането на доказателства относно сделки с нередовен характер, които са в нарушение на законодателството в областта на ДДС, получената по настоящия регламент информация може да се предава на тази трета държава със съгласието на компетентните органи, предоставили информацията, в съответствие с действащите разпоредби на националното им законодателство в областта на предаването на лични данни на трети държави и при спазване на разпоредбите за прилагане на Директива 95/46/ЕО и разпоредбите за нейното прилагане и на Регламент (ЕО) № 45/2001 и правилата за неговото прилагане.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1 – алинея 1
1.  Информацията, предавана или събирана  в каквато и да е форма по настоящия регламент, включително всяка информация, до която служител е имал достъп при обстоятелствата, предвидени в глава VII, глава VII и глава X, както и случаите по параграф 2 от настоящия член,  представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на получаващата държава-членка и съответните разпоредби, приложими за органите на Общността. Тя може да бъде използвана единствено при обстоятелствата предвидени в настоящия регламент.
1.  Информацията, предавана или събирана  в каквато и да е форма по настоящия регламент, включително всяка информация, до която служител е имал достъп при обстоятелствата, предвидени в глава VII, глава VIIІ и глава X, както и случаите по параграф 2 от настоящия член,  представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на получаващата държава-членка и съответните разпоредби, приложими за органите на Общността. Такава информация е защитена също така от Директива 95/46/EО и Регламент (EО) № 45/2001. Тя може да бъде използвана единствено при обстоятелствата, предвидени в настоящия регламент.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 5
5.  Съхранението и обменът на информация, предвидени в настоящия регламент, са предмет на разпоредбите за прилагане на Директива 95/46/ЕО. Въпреки това,  с цел правилното прилагане на настоящия регламент държавите-членки ограничават обхвата на задълженията и правата по член 10, член 11, параграф 1, членове 12 и 21 от Директива 95/46/ЕО до степента, необходима за запазване на интересите по член 13, буква д) от посочената директива.
5.  Съхранението и обменът на информация, предвидени в настоящия регламент, са предмет на Директива 95/46/ЕО и на разпоредбите за нейното прилагане и на Регламент (ЕО) № 45/2001 и на правилата за неговото прилагане. Въпреки това, с цел правилното прилагане на настоящия регламент, държавите-членки могат да приемат законодателни мерки, които да ограничат обхвата на задълженията и правата по член 10, член 11, параграф 1, членове 12 и 21 от Директива 95/46/ЕО до степента, необходима за запазване на интересите по член 13, буква д) от посочената директива.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 5 а (нов)
5a.  Държавите-членки и Комисията гарантират спазването на задълженията за прозрачност и предоставяне на информация на заинтересованите страни в случай на извличане на лични данни, определени в Директива 95/46/ЕО и в Регламент (ЕО) № 45/2001.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – буква в а (нова)
вa) гарантиране на най-висок стандарт за качество на обменяните данни, с най-висока степен на прозрачност, по целесъобразност.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 а (нов)
2a.  Държавите-членки ежегодно уведомяват Комисията за евентуалните случаи, в които други държави-членки са отказали да предоставят информация на запитващата държава-членка или са възпрепятствали запитващата  държава-членка да извърши административно разследване, при отправено надлежно искане за това. Запитаните държави-членкиа уведомяват Комисията относно основанията им за отказа да предоставят информацията или да улеснят разследването. Комисията извършва проверка на предоставената информация и отправя съответни препоръки. Тези препоръки се съобщават на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2 а (нов)
2a.  Когато приетите в съответствие с процедурата по параграф 2 мерки се отнасят до обработването на лични данни или предполагат такова обработване, се провежда консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

(1) ОВ C 77, 28.3.2002 г., стp. 1.


Обща система на данъка върху добавената стойност във връзка с издаването на фактури *
PDF 423kWORD 120k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за издаване на фактури (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))
P7_TA(2010)0092A7-0065/2010

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0021),

–   като взе предвид член 93 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0078/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по правни въпроси (A7-0065/2010),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  Призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 4
(4)  За да се помогне на малките и средни предприятия, които срещат затруднения при плащането на ДДС на компетентния орган преди да са получили плащане от страна на клиентите си, на държавите-членки следва да се предостави възможност да разрешат отчитането на ДДС по схемата на касова отчетност, която от една страна позволява на доставчика да плати дължимия ДДС на компетентния орган при получаване на плащане за доставка и с която от друга страна се установява неговото право на приспадане, когато той плаща за доставка. Това следва да позволи на държавите-членки да въведат незадължителна схема на касова отчетност, която не оказва отрицателно въздействие върху паричните потоци свързани с приходите им от ДДС.
(4)  За да се помогне на малките и средни предприятия, които срещат затруднения при плащането на ДДС на компетентния орган преди да са получили плащане от страна на клиентите си, държавите-членки следва да разрешат отчитането на ДДС по схемата на касова отчетност, която от една страна позволява на доставчика да плати дължимия ДДС на компетентния орган при получаване на плащане за доставка и с която от друга страна се установява неговото право на приспадане, когато той плаща за доставка. Това следва да позволи на държавите-членки да въведат незадължителна схема на касова отчетност, която не оказва отрицателно въздействие върху паричните потоци свързани с приходите им от ДДС.
Изменение 2
Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 7 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 91 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)
7а.  В член 91, параграф 2, след първа алинея се добавя следната алинея:
'Чрез дерогация от алинея първа, държавите-членки приемат обменния курс, публикуван от Европейската централна банка за деня, в който данъкът става изискуем, или, ако на този ден няма публикувани данни, за деня, предхождащ деня, в който данъкът става изискуем. Когато валутите са различни от еврото, обменният курс се изчислява въз основа на обменния курс между тези валути и еврото .„
Изменение 3
Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2006/112/ЕО
Член 167a – параграф 2 – уводна част
2.  Държавите-членки могат да предвидят в рамките на незадължителен режим, че когато са изпълнени следните условия данъчнозадължените лица трябва да отложат използването на правото си на приспадане до момента на плащането на ДДС от страна на доставчика:
2.  Държавите-членки предвиждат в рамките на незадължителен режим, че когато са изпълнени следните условия данъчнозадължените лица трябва да отложат използването на правото си на приспадане до момента на плащането на ДДС от страна на доставчика:
Изменение 4
Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9 – подточка в
Директива 2006/112/ЕО
Член 178 – буква е
в)  Буква е) се заменя със следното:
заличава се
'е) когато от него се изисква да плати ДДС като клиент в приложение на членове 194‐197 или член 199, то трябва да притежава фактура, съставена в съответствие с дял XI, глава 3, раздели 3‐6 и трябва да изпълни формалностите, предвидени от всяка държава-членка.„
Изменение 5
Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2006/112/ЕО
Член 219a
1.  Фактурата се издава в съответствие с правилата, приложими в държавата-членка, предоставила на данъчнозадълженото лице идентификационния номер по ДДС, под който то е направило доставката.
1.  Фактурата се издава в съответствие с правилата, приложими в държавата-членка, в която трябва да бъде платен ДДС.
При липса на такъв номер се прилагат правилата на държавата-членка, в която доставчикът е установил стопанската си дейност, или има постоянен обект, от който е направена доставката, или при липса на такова място на дейност или такъв постоянен обект, държавата-членка, в която има постоянен адрес или обикновено пребивава или където е задължен да се регистрира за целите на ДДС.
Когато ДДС не е дължим в Съюза, се прилагат правилата на държавата-членка, в която доставчикът е установил стопанската си дейност, или има постоянен обект, от който е направена доставката, или при липса на такова място на дейност или такъв постоянен обект, държавата-членка, в която има постоянен адрес или обикновено пребивава.
Когато доставчикът, който издава фактура за облагаема доставка на стоки или услуги, не е установен в държавата-членка, в която трябва да бъде платен ДДС, и лицето, задължено за плащане на ДДС, е получателят на стоките или услугите, фактурата се издава в съответствие с правилата, приложими в държавата-членка, в която доставчикът на стоките или услугите е установен или има постоянен обект, от който е направена доставката.
Когато доставчикът няма обект в Съюза, издаването на фактурата не е предмет на разпоредбите на настоящата директива.
2.  Ако клиентът, получаващ доставка на стоки или услуги е установен в държава-членка различна от държавата-членка, от която е направена доставката, и е лице-платец на ДДС, издаването на фактура се извършва в съответствие с правилата на държавата-членка, издала идентификационния номер по ДДС, под който клиентът е получил доставката.
2.  Ако получателят на стоките или услугите издаде фактура (самоначисляване) и е отговорен за плащането на ДДС, издаването на фактура се извършва в съответствие с правилата на държавата-членка, в която трябва да бъде платен ДДС.
Изменение 6
Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 16
Директива 2006/112/ЕО
Член 220a – параграф 1 – буква a
а) когато облагаемата сума на доставката на стоки или услуги е по-малка от 200 EUR;
а) когато облагаемата сума на доставката на стоки или услуги е по-малка от 300 EUR;
Изменение 7
Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2006/112/ЕО
Член 221
Държавите-членки могат да наложат на данъчнозадълженото лице задължението да издава опростени фактури за доставки на стоки и услуги различни от тези по член 220, когато мястото на доставка на тези стоки и услуги е на тяхна територия.
1.  Държавите-членки могат да наложат на данъчнозадълженото лице задължението да издава фактури съгласно член 226 или член 226б за доставки на стоки и услуги, различни от тези по член 220, когато мястото на доставка на тези стоки и услуги е на тяхна територия.
2.  Държавите-членки могат да освободят данъчнозадълженото лице от задължението по член 220 или по член 220а да издава фактури за доставки на стоки и услуги, извършени на негова територия и които са освободени, с или без право на приспадане на ДДС, платен на предходен етап, съгласно членове 110 и 111, член 125, параграф 1, член 127, член 128, параграф 1, членове 132, 135, 136, 375, 376 и 377, член 378, параграф 2, член 379, параграф 2 и членове 380–390.
Изменение 8
Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2006/112/ЕО
Член 222
Фактурата трябва да бъде издадена не по-късно от 15-ия ден от месеца, следващ този, през който е възникнало данъчното събитие.
Фактурата трябва да бъде издадена не по-късно от 15-ия ден от втория месец, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие.
Изменение 9
Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 19 – подточка a
Директива 2006/112/ЕО
Член 226 – точка 4
4. идентификационният номер по ДДС на клиента в съответствие с член 214;
4. идентификационният номер по ДДС на клиента в съответствие с член 214, под който клиентът е получил доставка на стоки или услуги, по отношение на които той е платец на ДДС, или е получил доставка на стоки, както е посочено в член 138;
Изменение 10
Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2006/112/ЕО
Член 226б
За опростените фактури се изискват само следните реквизити в съответствие с членове 220а и 221:
1.  За опростените фактури се изискват само следните реквизити в съответствие с членове 220а и 221:
а) дата на издаване;
а) дата на издаване;
б) идентификация на данъчнозадълженото лице, извършващо доставката;
б) идентификация на данъчнозадълженото лице, извършващо доставката, чрез посочване на идентификационния номер по ДДС на това лице;
в) идентификация на вида на доставяните стоки или услуги, както и тяхната стойност;
в) идентификация на вида на доставяните стоки или услуги, както и тяхната стойност;
г) размерът на ДДС, който трябва да бъде платен или върнат или информацията, необходима за изчисляването му.
г) ставката на ДДС и размерът на ДДС, който трябва да бъде платен или върнат или информацията, необходима за изчисляването му;
га) конкретно и недвусмислено посочване на първоначалната фактура, когато издадената фактура е документ или съобщение, което изменя тази първоначална фактура в съответствие с член 219.
2.  Държавите-членки могат да изискат опростените фактури, издадени съгласно членове 220а и 221, да включват следната допълнителна информация за специфични сделки или категории данъчнозадължени лица:
а) идентификация на данъчнозадълженото лице, извършващо доставката, чрез посочване на името и адреса на това лице;
б) поредния номер въз основа на една или повече серии, който служи само за идентификация на фактурата;
в) идентификация на клиента чрез посочване на неговия идентификационен номер по ДДС и неговото име и адрес;
г) реквизитите съгласно членове 226 и 226а при освобождаване от ДДС или когато клиентът е лице-платец на ДДС.
Изменение 11
Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 22
Директива 2006/112/ЕО
Член 230
Стойността, посочена във фактурата, може да бъде изразена във всяка една валута, при условие че размерът на ДДС, който трябва да бъде платен или върнат, е изразен в националната валута на държавата-членка, в която се извършва доставката на стоки или услуги, като се използва обменният курс, публикуван от Европейската централна банка за деня, в който данъкът става изискуем, или, ако на този ден няма публикувани данни, за предходния ден на публикуване.
Стойността, посочена във фактурата, може да бъде изразена във всяка една валута, при условие че размерът на ДДС, който трябва да бъде платен или върнат, е изразен в националната валута на държавата-членка, в която се извършва доставката на стоки или услуги, като се използва един от обменните курсове, посочени в член 91.
Изменение 12
Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 25
Директива 2006/112/ЕО
Членове 233, 234, 235 и 237
25.  Членове от 233, 234, 235 и 237 се заличават.
25.  Членове 233, 234 и 235 се заличават.
Изменение 13
Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 25 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 237
25а.  Член 237 се заменя със следното:
'Член 237
Всяка държава-членка представя на Комисията до 31 декември 2013 г. доклад за оценка на приложението на електронното фактуриране. Тези доклади представят, в частност, техническите затруднения или слабости, с които са се сблъскали данъчнозадължените лица и данъчната администрация, включително оценка на въздействието на измамите, свързани с електронното фактуриране в резултат на отпадането на изискването електронните фактури да съдържат електронен обмен на данни (EDI) или електронен подпис. До 1 юли 2014 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен от съответни предложения, въз основа на докладите за оценка, представени от държавите-членки.„
Изменение 14
Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 29
Директива 2006/112/ЕО
Член 244 –параграф 3
При съхраняването на фактурите се прилагат правилата на държавата-членка, в която данъчнозадълженото лице е установило стопанската си дейност, или има постоянен обект, от който или за който е направена доставката, или при липса на такова място на дейност или постоянен обект, държавата-членка, в която има постоянен адрес или обикновено пребивава или където е задължен да се регистрира за целите на ДДС.
Фактурата може да бъде съхранявана в същата форма, в която е получена, независимо дали в електронен вид или на хартиен носител. Фактурата на хартиен носител може да бъде заменена с фактура в електронен вид. Във всяко друго отношение, при съхраняването на фактурите се прилагат правилата на държавата-членка, в която данъчнозадълженото лице е установило стопанската си дейност, или има постоянен обект, от който или за който е направена доставката, или при липса на такова място на дейност или постоянен обект, държавата-членка, в която има постоянен адрес или обикновено пребивава или където е задължен да се регистрира за целите на ДДС.
Изменение 15
Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 32
Директива 2006/112/ЕО
Член 247
Данъчнозадълженото лице осигурява съхраняването на фактурите за срок от шест години.
Данъчнозадълженото лице осигурява съхраняването на фактурите за срок от пет години. Настоящият член не засяга националните разпоредби в области, различни от ДДС, които установяват различни задължителни периоди за съхранение на оправдателни документи, включително фактури.
Изменение 16
Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 34
Директива 2006/112/ЕО
Член 248a
34.  В дял ХI, глава 3, раздел 4 се добавя следният член 248a:
заличава се
'Член 248a
С цел извършване на контрол държавите-членки, в които данъкът е дължим, могат да въведат изискването определени фактури да бъдат преведени на техните официални езици.„
Изменение 17
Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 36 а (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Дял XIV – Глава 4a (нова)
36а.  Създава се се следната глава след член 401:
'Глава 4a
Електронна администрация
Член 401a
С цел активното развитие на ефективна и надеждна електронна администрация в областта на ДДС, Комисията изготвя оценка на съществуващите мерки и инструменти във връзка с електронната администрация в държавите-членки и насърчава обмена на най-добри практики между държавите-членки в тази област. В допълнение Комисията използва програмата на Общността за подобряване на работата на системите за данъчно облагане на вътрешния пазар (Фискалис 2013), създадена с Решение 1482/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1, заедно с други действащи фондове на Съюза, като например структурните фондове, за да се предостави техническа помощ на държавите-членки, които се нуждаят в най-голяма степен от подобряване на своите системи за електронна администрация, посредством достъп до главните информационно-технологични системи на Съюза и тяхното използване.
1 ОВ L 330, 15.12.2007 г., стр. 1.

Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Miloslav Ransdorf
PDF 277kWORD 34k
Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно искане за снемане на имунитета на Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM))
P7_TA(2010)0093A7-0107/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид искането за снемане на имунитета на Miloslav Ransdorf, предадено от компетентния орган на Чешката република на 16 септември 2009 г.и обявено в пленарно заседание на 23 ноември 2009 г.,

–   като изслуша Miloslav Ransdorf съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз от 8 април 1965 г. и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–   като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г. и 10 юли 1986 г.(1),

–   като взе предвид член 6, параграф 2 и член 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0107/2010),

A.   като има предвид, че Miroslav Ransdorf е член на Европейския парламент,

Б.   като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности от 8 април 1965 г., по време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти, че не може да има позоваване на имунитета, когато член на Парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението; и като има предвид, че имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си на снемане на имунитета на негов член,

В.   като има предвид, че съгласно член 27, параграф 4 от Чешката конституция, срещу член на Парламента или сенатор не може да бъде възбуждано наказателно преследване без съгласието на камарата, на която е член, и в случай на отказ на съгласие от страна на съответната камара, наказателното преследване се изключва завинаги,

1.  Реши да снеме имунитета на Miloslav Ransdorf;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на съответните органи на Чешката република.

(1) Дело 101/63, Wagner с/у Fohrmann и Krier, ССП 1964 г., стр. 383 и Дело 149/85, Wybot с/у Faure и други, ССП 1986 г., стр. 2391.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел IV – Съд
PDF 285kWORD 57k
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел IV – Съд (C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))
P7_TA(2010)0094A7-0079/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(1),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7-0175/2009)(2),

–   като взе предвид годишния доклад на Съда пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на проверените институции(3),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0079/2010),

1.  Освобождава от отговорност секретаря на Съда във връзка с изпълнението на бюджета на Съда за финансовата 2008 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел IV – Съд (C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(6),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7-0175/2009)(7),

–   като взе предвид годишния доклад на Съда пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на проверените институции(8),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(9),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10) (Финансовия регламент), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0079/2010),

1.  Отбелязва, че през 2008 г. Съдът е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения в общ размер от 297 милиона евро (275 милиона евро през 2007 г.), при степен на усвояване от 98,20 %, което е над средната стойност за другите институции (95,67%);

2.  Отбелязва, че Сметната палата е посочила в годишния си доклад, че извършеният от нея одит на сключен от Съда договор за предоставяне на услуги (след провеждане на открита тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка съвместно с държава-членка) е показал слабости в системата за вътрешен контрол при провеждането на тръжната процедура; отбелязва, че Сметната палата е установила също, че в резултат на това на оферентите е даден твърде кратък срок за набавяне на тръжната документация (нарушение на член 98 от Финансовия регламент), а обявлението за поръчка информира както за задължението за подаване на офертите само на един език (нарушение на член 125в от правилата за прилагане(11) на Финансовия регламент), така и за провеждане на закрита среща за отваряне на тръжните документи (нарушение на член 118, параграф 3 от правилата за прилагане);

3.  Отбелязва пояснението на Съда и по-конкретно, че макар и сгъстен, графикът спазва изрично предвидените във Финансовия регламент срокове; отбелязва, че причината за краткия срок е необходимостта от възлагане на поръчката към такава дата, че спечелилият поръчката оферент да има възможност да започне работа след предоставянето на новия сграден комплекс, както и необходимостта да се предвиди достатъчно време, за да се даде възможност на оферентите да подготвят офертата си;

4.  Отбелязва пояснението на Съда, че недостатъчната съгласуваност е причината, поради която в обявлението за поръчката е предвидено, че оферти се подават само на френски език (обичайна практика в съответната държава-членка), докато в спецификацията е предвидено офертите да може да се подават на всеки от официалните езици на Европейския съюз, както и пояснението, че ако оферентите бяха изразили желание да присъстват на срещата на комисията по отварянето на офертите, те щяха да бъдат допуснати да присъстват;

5.  Подкрепя предложението на Сметната палата, съгласно което Съдът следва да въведе подобрени процедури за възлагане на обществени поръчки с оглед да се помогне на оправомощените служби да организират тръжните процедури и да контролират спазването на нормативните изисквания;

6.  Отбелязва, че с изключение на забележките по горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка, в годишния доклад на Сметната палата не се посочват други констатации по отношение на Съда;

7.  Отбелязва със задоволство ефективното функциониране на наскоро създадения отдел за вътрешен одит към Съда и приветства неговите препоръки относно утвърждаването, разрешаването и изплащането на разходите, както и факта, че препоръките вече са в процес на изпълнение, по-специално, преразглеждането на системата за делегиране и условията на вторичноделегиране, самооценката на системите за вътрешен контрол, повишаването на броя на последващите проверки и подобренията в процедурите за документиране; отбелязва също резултатите от одита на спазването на законовите задължения във връзка с отчитането и разкриването на бюджетна и финансова информация, вследствие на които бяха въведени мерки за подобряване на управлението и вътрешния контрол на обществените поръчки, както и одити на процедурите за възлагане на обществени поръчки за библиотеката и на компенсационните надбавки;

8.  Приветства непрекъснатото намаляване на продължителността на производствата пред Съда и в частност значителното намаляване на продължителността на преюдициалните производства; счита, че това намаляване все още е незадоволително; отбелязва намаляването на броя на приключените дела (333 решения и 161 определения спрямо 379 и 172 съответно през 2007 г.), отбелязва обаче, че броят на делата по реда на преюдициалното производство е значително по-висок; също така отбелязва, че през 2008 г. броят на заведените дела (592) е най-високият от 1979 г. досега, което доведе до незначително нарастване на броя на висящите дела в края на 2008 г. (767 дела; 741 дела в края на 2007 г.);

9.  Приветства факта, че през 2008 г. Първоинстанционният съд отчита 52% увеличение на броя на приключените дела, както и известно намаляване на продължителността на производствата, което все още е незадоволително; отбелязва обаче, че броят на заведените дела през 2008 г. е изключително висок (629 заведени дела спрямо 522 през 2007 г.), поради което броят на висящите дела продължава да се увеличава и за Първоинстанционния съд (от 1154 през 2007 г. на 1178 през 2008 г.);

10.  Отбелязва, че Съдът на публичната служба, който през 2008 г. отчете първото си тригодишно частично подновяване, приключи по-малко дела отколкото през 2007 г., но въпреки това броят на висящите дела леко спада (от 235 през 2007 г. на 217 през 2008 г.) поради значително по-малкия брой нови искови молби (111 спрямо 157 през 2007 г.);

11.  Приветства новата интегрирана система за управление и финансов контрол (SAP), функционираща от 1 януари 2008 г., която даде възможност за значителни икономии на бюджетни средства и повиши ефективността за трите участващи институции (Съвета, Съда и Сметната палата);

12.  Приветства настоящото успешно междуинституционално сътрудничество със Сметната палата в областта на обучението;

13.  Отбелязва последващите действия, предприети от Съда във връзка със забележките, отправени от Парламента и Сметната палата в предходните решения за освобождаване от отговорност и доклади, и по-специално приветства мерките, предприети за установяване на процедура за подбор за набирането на договорно наети служители със спомагателни функции; въпреки това изразява съжаление по повод нежеланието на Съда да публикува декларациите за финансовите интереси на членовете си и изисква от него да приложи без забавяне тази практика;

14.  Отправя похвала към Съда за неговата установена практика да включва в годишния си отчет за дейността раздел, който представя последващите действия, предприети през годината в резултат на предходните решения на Парламента за освобождаване от отговорност и на докладите на Сметната палата.

(1) ОВ L 71, 14.3.2008 г.
(2) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.
(3) ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.
(4) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ L 71, 14.3.2008 г.
(7) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.
(8) ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.
(9) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1).


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел V – Сметна палата
PDF 311kWORD 61k
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май2010 г.относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел V – Сметна палата (C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))
P7_TA(2010)0095A7-0097/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(1),

–   като взе предвид годишните отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7-0176/2009)(2),

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0097/2010),

1.  Освобождава от отговорност генералния секретар на Сметната палата във връзка с изпълнението на бюджета на Сметната палата за финансовата 2008 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел V – Сметна палата.(C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(6),

–   като взе предвид годишните отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7-0176/2009)(7),

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на институциите(8),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(9),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 от и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Kомисията по бюджетен контрол (A7-0097/2010),

1.  Отбелязва, че през 2008 г. Сметната палата е разполагала с бюджетни кредити за поети задължения в общ размер на 133 милиона евро (122 милиона евро през 2007 г., 114 милиона евро през 2006 г.), при степен на усвояване от 90,66 %, което е под средната стойност за другите институции (95,67%);

2.  Припомня, че по отношение на финансовата 2008 година счетоводните отчети на Палатата бяха проверени от външна фирма, PricewaterhouseCoopers (както и през 2007 г., а преди това от KPMG), която направи следните заключения:

   а) по отношение на точността на отчетите за финансовата 2008 г.: 'Според нас финансовите отчети дават вярна представа за финансовото състояние на Европейската сметна палата към 31 декември 2008 г., както и за финансовото изпълнение и паричните потоци от нейните операции за приключилата на същата дата финансова година, в съответствие с Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г., Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на горепосочения регламент на Съвета и счетоводните принципи на Европейската сметна палата„; и
   б) по отношение на усвояването на финансовите средства, определени за Палатата, и на адекватността на действащите процедури за контрол за финансовата 2008 г.: „не сме забелязали нищо, което би ни накарало да смятаме, че във всички съществени аспекти и въз основа на определени критерии, а) определените за Палатата средства не са били използвани за предвидените цели и б) действащите процедури за контрол не са осигурили необходимите гаранции за това, че финансовите операции са в съответствие с дадените правила и разпоредби“;

3.  Припомня своето предложение да се обсъди възможността за изграждането на по-рационална структура на Палатата и призовава Палатата да разгледа алтернативни модели с оглед намаляване на общия брой членове на Палатата, чрез ограничаване на броя на членовете и приемане, например, на ротационна система, основана на принципа на равенство между членовете;

4.  Отбелязва усилията на Палатата да усъвършенства процедурата за публикуване и представяне на нейните годишни доклади; изразява надежда, че може да бъде установена договорена процедура за този решаващ етап от процеса на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, която да бъде прилагана в бъдеще, като надлежно се отчитат абсолютната независимост на Палатата и прерогативите на компетентната комисия;

5.  Отбелязва, че настоящата процедура за публикуване и представяне на специалните доклади на Палатата, въпреки че допринася за идентичността и видимостта на Палатата, поражда някои притеснения - макар че Парламентът зачита изцяло правото на Палатата във всеки един момент да представи констатациите си под формата на специални доклади, той счита, че настоящата процедура, която започва с публичното представяне на специалния доклад и пресконференцията на Палатата много преди представянето на специалния доклад пред комисията по бюджетен контрол, може да не отчита напълно ролята на Палатата като институция, която изготвя доклади и подпомага Парламента и Съвета при упражняване на техните правомощия за контрол върху изпълнението на бюджета;

6.  Приветства факта, че доклад за „партньорска проверка“ на международен екип за партньорска проверка (представен през декември 2008 г.) е достигнал до общо заключение и че докладът признава, че по-голяма част от препоръките е била очаквана в рамките на плана за действие, изготвен преди проверката; приветства намерението на Палатата да включи другите препоръки в одитната стратегия за периода 2009-2012 г. и стремежа й да ги изпълнява през този период;

7.  Отбелязва, че, въпреки че Палатата назначи 97 служители през 2008 г. (48 длъжностни лица, 18 срочно наети служители, 31 договорно наети служители), общият брой на незаетите длъжности в края на 2008 г. (69 бр.) е по-висок, отколкото в края на 2007 г. (56 бр.); взема предвид, че Палатата получи 22 допълнителни щатни бройки (общо 853 бр.), както и липсата на подходящи кандидати, издържали конкурс, което попречи на Палатата да назначи толкова нови служители, колкото беше планирано; изисква от Палатата да докладва относно напредъка, който е постигнала при съкращаване на забавянията в процеса на назначаване;

8.  Приветства създаването на Съвместния комитет за равни възможности, постигнатия напредък в областта на информационните технологии и телекомуникациите и ефективното управление на офис площите;

9.  Отбелязва, че докладът на вътрешния одитор на Палатата за 2008 г. е много положителен и в тази връзка приветства факта, че повечето препоръки на вътрешния одитор са били възприети и включени в коригиращи планове за действие; приветства установяването на рамка за мониторинг на ефективността на вътрешния контрол, както и приемането на ключови показатели за изпълнението;

10.  Приветства новата интегрирана система за управление и финансов контрол (SAP), функционираща от 1 януари 2008 г., която даде възможност за икономии на бюджетни средства и повиши ефективността за трите участващи институции (Съвета, Сметната палата и Съда на Европейския съюз), като в същото време изразява съжаление, че Палатата не въведе системата по-рано;

11.  Приветства настоящото успешно междуинституционално сътрудничество със Съда на Европейския съюз в областта на обучението;

12.  Припомня, във връзка с декларациите за финансовите интереси на членовете на Палатата, че в съответствие с Кодекса за поведение на Палатата членовете подават декларации за своите финансови интереси до председателя на Палатата, който ги съхранява със задължение за поверителност, като тези декларации не се публикуват; отново потвърждава своята позиция, че в интерес на прозрачността декларациите за финансовите интереси на членовете на всички институции на ЕС следва да бъдат достъпни в Интернет чрез публичен регистър и призовава Палатата да предприеме необходимите стъпки в тази връзка;

13.  Поздравява Палатата за качеството на нейния годишен отчет за дейността и приветства включването на раздел, в който се очертават последващите действия, предприети през годината в резултат на предходните решения на Парламента за освобождаване от отговорност.

(1) ОВ L 71, 14.3.2008 г.
(2) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.
(3) ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.
(4) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ L 71, 14.3.2008 г.
(7) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.
(8) ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.
(9) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VIII – Европейски омбудсман
PDF 279kWORD 50k
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VIII – Европейски омбудсман (C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))
P7_TA(2010)0096A7-0070/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(1),

–   като взе предвид годишните отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7-0179/2009)(2),

–   като взе предвид годишния доклад на Европейския омбудсман пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на проверените институции(3),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0070/2010),

1.  Освобождава от отговорност Европейския омбудсман във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VIII – Европейски омбудсман (C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(6),

–   като взе предвид годишните отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7-0179/2009)(7),

–   като взе предвид годишния доклад на Европейския омбудсман пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на проверените институции(8),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(9),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0070/2010),

1.  Отбелязва, че през 2008 г. Европейският омбудсман (Омбудсманът) е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения в общ размер от 9 милиона евро (8,2 милиона евро през 2007 г.), при степен на усвояване от 91,51 %, което е под средната стойност за другите институции (95,67%);

2.  Отбелязва, че в годишния си доклад Сметната палата посочва, че одитът не е довел до никакви съществени забележки по отношение на Омбудсмана;

3.  Отбелязва тенденция на устойчив растеж за периода 2003 - 2008 г., когато бюджетните кредити за поети задължения са се удвоили от 4,4 милиона евро на 9 милиона евро, а броят на длъжностите – от 31 до 57 (6 допълнителни длъжности през 2009 г.), докато жалбите са се увеличили от 2 436 до 3 346, а започнатите нови разследвания – от 253 до 293; отбелязва, че въпреки че броят на длъжностите не е нараствал през последните три финансови години, нарастването до 63 през 2009 е бил планирано; отбелязва също, че след вътрешното преструктуриране през 2008 г. понастоящем 24 от общо 57 длъжности са предназначени за анализиране на жалби и провеждане на разследвания (правен отдел), а 31 – за регистрация, разпределение и последващи действия във връзка с жалбите, както и за всяка друга работа, която не е пряко свързана с основната дейност (административен и финансов отдел);

4.  Припомня, че рамковото споразумение за сътрудничество с неопределен срок на действие между Омбудсмана и Парламента, което влезе в сила на 1 април 2006 г., предвижда, че Парламентът предоставя определени административни услуги, в т. ч. сгради, компютърна техника, комуникации, правна помощ, медицински услуги, обучение, писмени и устни преводи;

5.  Отбелязва приоритетните области, определени от службата за вътрешен одит, и в частност одита на процеса на възлагане на поръчки, включително проследяването на незавършените действия, процесът на извършване на одит на безвъзмездните средства , както и приключването и отчитането във връзка с одитите през 2007 г.; приветства направените констатации и в частност забележката, че процесът на възлагане на поръчки се е подобрил значително и че е постигнато подобрение по две започнати действия от одита през 2005 г., както и забележката, че процесът за предоставяне на безвъзмездни средства е в съответствие с нормативната рамка, принципите на прозрачност и добро финансово управление;

6.  Въпреки това отбелязва, че вътрешният одит е разкрил също области, където има възможност за по-нататъшно подобряване, по-конкретно: досиетата за процедурите по възлагане на поръчки следва да включват по-пълна информация; промени на сроковете за изпълнение могат да се разрешават само в изключителни случаи; по-добро планиране на графика за тръжните процедури и несъответстващите клаузи в договорите следва да бъдат коригирани преди подписването; очаква Омбудсманът да разгледа тези въпроси и да докладва пред Парламента в своя отчет за дейността;

7.  Приветства решението на Омбудсмана да публикува своята годишна декларация за интереси и факта, че декларацията е публикувана на интернет страницата на Омбудсмана;

8.  Отново изразява исканията си към Омбудсмана да включи в следващия си отчет за дейността раздел, в който се дава подробен отчет относно последващите действия, предприети през годината в резултат на предходните решения на Парламента за освобождаване от отговорност.

(1) ОВ L 71, 14.3.2008 г.
(2) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.
(3) ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.
(4) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ L 71, 14.3.2008 г.
(7) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.
(8) ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.
(9) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 година – Европейски надзорен орган по защита на данните
PDF 280kWORD 49k
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC))
P7_TA(2010)0097A7-0098/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(1),

–   като взе предвид годишните отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7-0180/2009)(2),

–   като взе предвид годишния доклад на Европейския надзорен орган по защита на данните пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0098/2010),

1.  Освобождава от отговорност Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(6),

–   като взе предвид годишните отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7-0180/2009)(7),

–   като взе предвид годишния доклад на Европейския надзорен орган по защита на данните пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на проверените институции(8),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(9),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0098/2010),

1.  Отбелязва, че през 2008 г. Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения в общ размер на 5,3 милиона евро (2007 г.: 5 милиона евро(11)), при степен на усвояване от 86,14 %, което е под средната стойност за другите институции (95,67 %);

2.  Отбелязва непрекъснатото увеличение на постоянните длъжности – от 29 през 2007 г. на 33 през 2008 г. (2006 г.: 24 длъжности), предоставени на ЕНОЗД; приветства факта, че всички тези длъжности са запълнени, и отбелязва контролираното нарастване и ограниченото разширяване както на задълженията, така и на персонала, което гарантира адекватно интегриране и обучение на новите служители; все пак отбелязва, че разходите по статия „Други служители“ показват степен на усвояване, която е по-ниска от средната (51,98 %);

3.  Изтъква, че в годишния си доклад Сметната палата посочва, че одитът не води до никакви значителни забележки по отношение на ЕНОЗД;

4.  Приветства консолидирането на управлението на финансовите и човешките ресурси, както и подобрената функционалност и ефикасност на функциите по осъществяване на вътрешен контрол, постигнати през 2008 г.; очаква бъдещо развитие по отношение на финансовите и човешките ресурси, както и вътрешните работни процеси, които бяха избрани от ЕНОЗД сред неговите основни цели за 2009 г.;

5.  Припомня, че административната обработка на всички служебни пътувания на ЕНОЗД се извършва от службата за управление и плащане на Комисията (въз основа на споразумението за административно сътрудничество, подписано между генералните секретари на Комисията, Парламента и Съвета, а също така и от ЕНОЗД, на 7 декември 2006 г. за допълнителен период от три години, считано от 16 януари 2007 г.);

6.  Припомня, че оценката, извършена от службата за вътрешен одит на ЕНОЗД (т.е. вътрешния одитор на Комисията, въз основа на споразумението за административно сътрудничество), е показала функционалността и ефикасността на системата за вътрешен контрол и нейната способност да осигури достатъчна сигурност за постигането на целите на ЕНОЗД, и очаква резултатите от последващия одит; приветства факта, че вътрешният доклад относно мерките за вътрешен контрол показва степен на изпълнение от 80% на вътрешните препоръки;

7.  Приветства ежегодното публикуване на декларациите за финансови интереси на избраните членове на институцията (ЕНОЗД и помощник надзорния орган), съдържащи съществена информация относно заемани платени длъжности или дейности, извършвани срещу възнаграждение, и упражняване на професионални дейности, подлежащи на деклариране;

8.  Изисква ЕНОЗД да включи в своя следващ отчет за дейността (за финансовата 2009 година) раздел, който да представя подробен отчет относно последващите действия, предприети през годината в резултат на предходните решения на Парламента за освобождаване от отговорност.

(1) ОВ L 71, 14.3.2008 г.
(2) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.
(3) ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.
(4) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ L 71, 14.3.2008 г.
(7) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.
(8) ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.
(9) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) 2006 г.: 4,1 милиона евро.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2008 година
PDF 448kWORD 62k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2008 година (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))
P7_TA(2010)0098A7-0071/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Центъра(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз(3), и по-специално член 14 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0071/2010),

1.  Освобождава от отговорност директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2008 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2008 година (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Центъра(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз(7), и по-специално член 14 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0071/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2008 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2008 година (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Центъра(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз(11), и по-специално член 14 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0071/2010),

A.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 г. са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи директора на Центъра за преводи към органите на Европейския съюз от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2007 г.(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото:

   отбеляза забележката на Сметната палата в доклада й за 2006 г., че натрупаният бюджетен излишък за 2006 г. е бил в размер на 16 900 000 милиона евро, като през 2007 г. Центърът е трябвало да възстанови на своите клиенти 9 300 000 милиона евро; изрази съгласие със становището на Сметната палата, съгласно което натрупването на подобни излишъци предполага, че методите на ценообразуване на Центъра по отношение на неговите преводи не са достатъчно прецизни;
   изисква от Комисията и Центъра да се опитат да разрешат бързо спора за пенсионните вноски на служителите;

Изпълнение

1.  Приветства Центъра за това, че е разработил ефективен инструмент на информационните технологии - FLOSYSWEB, който се използва от клиентите за изпращане на преводи, като клиентите избират между различните възможни формати и получават преводите обратно чрез същата система;

Бюджетен излишък в противоречие с разпоредбите на основния регламент

2.  Отбелязва, че вече много години Центърът трупа бюджетен излишък в противоречие с разпоредбите на Регламент (EО) № 2965/94, излишък, който през 2008 г. достигна до сумата от 26 700 000 EUR (за 2006 г. той беше в размер на 16 900 000 EUR, за 2005 г. – 10 500 000 EUR, а за 2004 г. – 3 500 000 EUR); отбелязва, че този излишък се дължи главно на липсата на точност в прогнозите за исканията на писмени преводи, подавани от клиентите на Центъра; изисква от Центъра да вземе по-ефективни мерки, за да отстрани този все по-голям излишък;

3.  Отбелязва, че през 2009 г. Центърът е възстановил 11 450 000 EUR на своите клиенти; също така подчертава, че през 2007 г. Центърът вече е възстановил 9 300 EUR евро на своите клиенти;

4.  Отбелязва, че през 2008 г. в Центъра са осчетоводени приходи от лихви в размер на 1 580 984,34 евро; заключава от годишните отчети и размера на лихвените плащания, че Центърът постоянно разполага с извънредно висок размер на паричните средства в наличност; отбелязва, че към 31 декември 2008 г. паричните средства в наличност на Центъра възлизаха на 48 405 006,88 евро; изисква от Комисията да провери какви възможности съществуват за осигуряване на пълното прилагане на ориентираното спрямо потребностите управление на паричните средства в наличност съобразно член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, както и какви концептуални промени са необходими, с цел трайно поддържане на възможно най-ниско равнище на паричните средства в наличност на Центъра; изисква от Центъра в бъдеще да предоставя на клиентите си услуги на разходопокривен принцип;

Пенсионни вноски на служителите

5.  Изразява голямо съжаление за това, че все още не е намерено решение на конфликта между Центъра и Комисията относно дела на плащаните от работодателя пенсионни вноски на служителите, въпреки че този въпрос е бил изтъкван в резолюциите за освобождаване от отговорност в продължение на много години;

6.  Констатира с безпокойство, че този продължаващ конфликт с Комисията струва на Центъра милиони; по-специално отбелязва, че през 2008 г. Центърът е заделил резерв от 15 300 000 EUR, за да се справи с последиците от този конфликт; следователно изисква от Центъра да информира органа по освобождаването от отговорност за развитието на преговорите и разходите за персонал (във връзка с използваното време и средства), причинени от този конфликт;

Вътрешен одит

7.  Отбелязва, че през 2006 г. Центърът е разкрил длъжност „вътрешен одитор“ и че тази длъжност е заета от февруари 2008 г.;

8.  Признава, че повечето препоръки на службата за вътрешен одит вече са изпълнени; счита, че е много важно Центърът да приложи изцяло политика относно чувствителните позиции и мобилността на служителите;

Човешки ресурси

9.  Констатира, че към декември 2008 г. само 81% от предвидените длъжности са били заети от длъжностни лица и срочно наети служители; отбелязва, че Центърът е обосновал този недостатъчен брой с липсата на офиси, което не позволява наемането на служители в съответствие с предвиденото в щатното разписание; все пак счита, че Центърът трябва да планира по-реалистично и ефективно своите процедури по назначаване на служители, за да може да спазва сроковете и да предвижда всички нужди, свързани с увеличаването на персонала на Центъра;

10.  Насърчава Центъра да изготви общи карти за обучение, въз основа на изискваните умения и способности на служителите, за да поддържа високо ниво на компетентност на своите служители; освен това подкрепя Центъра за мерките, които е предприел за упражняване на ефективен контрол върху качеството на провежданите от него курсове за обучение;

o
o   o

11.  По отношение на други забележки с хоризонтален характер, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ С 304, 15.12.2009 г., стр. 107.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ С 304, 15.12.2009 г., стр. 107.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ С 304, 15.12.2009 г., стр. 107.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 145.
(14) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2008 година
PDF 364kWORD 61k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2008 година (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))
P7_TA(2010)0099A7-0091/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Центъра(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 година за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение(3), и по-специално член 12 а от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0091/2010),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейския център за развитие на професионалното обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2008 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за развитие на професионалното обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2008 година (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Центъра(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 година за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение(7), и по-специално член 12 а от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0091/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2008 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за развитие на професионалното обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2008 година(C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Центъра(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 година за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение(11), и по-специално член 12 а от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0091/2010),

А.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи директора на Европейския център за развитие на професионалното обучение от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2007 година(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото, обърна внимание на забележките на Сметната палата относно високия процент преноси и освобождаване на бюджетни кредити, необходимостта да се определят измерими цели и показатели в планирането на Центъра и да се установят ясни връзки между целите и бюджетните ресурси, необходими за тяхното постигане;

1.  Изразява своето задоволство, че Сметната палата обяви годишните отчети на Центъра за финансовата 2008 година за законосъобразни и редовни;

Изпълнение

2.  Поздравява Центъра за това, че е получил изцяло положителна декларация за достоверност от Сметната палата за финансовата 2008 година, не само по отношение на отчетите, но и по отношение на свързаните с тях операции; отбелязва, че Центърът е постигнал огромен напредък по отношение на процедурата за установяване на наличностите с цел идентифициране, регистриране и капитализиране на активи, документацията относно процесите на вътрешен контрол и процедурите за възлагане на обществени поръчки;

3.  Отново подчертава, че е важно Центърът да определи в рамките на своето планиране конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER), с цел оценка на своите резултати; въпреки това отбелязва декларацията на Центъра, че е взел под внимание тези забележки в своята програма за 2009 г.; също така приканва Центъра да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност, с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати;

4.  Все пак приветства Центъра за това, че желае да въведе през 2010 г. пилотна система за отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект на Центъра;

5.  Изисква от Центъра да представи под формата на таблица, приложена към следващия доклад на Сметната палата, съпоставка между резултатите, постигнати през разглежданата година за освобождаване от отговорност, и тези, постигнати в рамките на предходната финансова година, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на Центъра през две последователни години;

6.  Приветства тясното сътрудничество и взаимодействието между Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и Европейската фондация за обучение (ETF), с оглед на близките тематични области на двете агенции; изисква от двете агенции да представят в отчетите за дейността за 2009 г. подробен доклад за контрол върху последиците от споразумението за сътрудничество;

Бюджетно и финансово управление

7.  Обръща внимание на факта, че Центърът отново е пренесъл бюджетни кредити (1 400 000 EUR или 25 % от бюджетните кредити за плащания за оперативни разходи); подчертава, че това положение показва наличието на слабости в планирането и контрола на диференцираните бюджетни кредити за оперативни дейности;

Човешки ресурси

8.  Изтъква, че броят на заетите в Центъра служители е 128 и през 2009 г. в него е била въведена система за измерване на изпълнението на дейностите; очаква резултати във връзка с тази система;

Вътрешен одит

9.  Поздравява Центъра за това, че е първата агенция, която се подлага доброволно на пилотен одит на етичната рамка; отбелязва, че одитът е извършен от 16 до 20 февруари 2009 г. от екип от трима одитори и че службата за вътрешен одит е потвърдила, че Центърът е разработил добра етична рамка;

10.  Отчита, че от 2006 г. досега Центърът е изпълнил 15 от общо 30-те препоръки на службата за вътрешен одит; отбелязва, че от 15-те препоръки, които все още не са изпълнени, 6 се считат за „много важни“ и се отнасят главно до управлението на човешките ресурси (напр. качество на работата на персонала, определяне на лични цели и установяване на ролята и отговорностите на Комитета по персонала); очаква напредък в тази област, която е от изключително значение за идентичността на Центъра, и изисква да получава информация;

o
o   o

11.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(14) относно изпълнението, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 118.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 118.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 118.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 141.
(14) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2008 година
PDF 374kWORD 61k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2008 година (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))
P7_TA(2010)0100A7-0105/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството(3), и по-специално член 36 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по рибно стопанство (A7-0105/2010),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията на Общността за контрол на рибарството във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 г.;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията на Общността за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2008 година (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството(7), и по-специално член 36 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по рибно стопанство (A7-0105/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2008 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията на Общността за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г.,съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2008 година (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството(11), и по-специално член 36 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по рибно стопанство (A7-0105/2010),

А.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи изпълнителния директор на Агенцията на Общността за контрол на рибарството от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2007 година(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът отбеляза, наред с другото,

   забележката на Сметната палата, че Агенцията не е установила подходящи процедури за определяне на средствата, които да бъдат пренесени, като вследствие на това най-малко 125 000 EUR са били пренесени, без да са поети правни задължения,
   че според Сметната палата Агенцията все още не е документирала в достатъчна степен своите процедури за вътрешен контрол,

Изпълнение

1.  Отбелязва забележката на Сметната палата, според която Агенцията не изготвя многогодишна работна програма; ето защо подчертава значението на съставянето на този документ с цел ефикасно организиране на изпълнението на стратегията и целите на Агенцията; все пак приветства Агенцията за решението й да разработи този документ в съответствие със средносрочната стратегия на своя административен съвет;

2.  Приканва също така Агенцията да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати;

3.  Изисква от Агенцията да представи под формата на таблица, приложена към следващия доклад на Сметната палата, съпоставка между резултатите, постигнати през разглежданата година за освобождаване от отговорност, и тези, постигнати в рамките на предходната финансова година, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на Агенцията през две последователни години;

Бюджетно и финансово управление

4.  Обръща внимание, че е необходимо Агенцията да се справи със слабостите в планирането на своите дейности, така че в бъдеще процедурите за съставяне на бюджета да бъдат достатъчно стриктни и да не се стига до увеличения и/или понижения на бюджетните кредити по нейните бюджетни редове; освен това подчертава, че това е в противоречие с принципа на специфичност на разходите; също така констатира, че противно на действащите правила от административния съвет не е поискано разрешение за извършване на тези операции, когато това е било необходимо, и той не е информиран за тях; въпреки това отбелязва, че Агенцията поема ангажимент за подобряване на бюджетното планиране и контрол и съответно за намаляване на броя на бюджетните изменения;

5.  Отбелязва също отговора на Агенцията, която подчертава, че поради преместването си в окончателното седалище 2008 е била особено тежка за бюджетно планиране година;

6.  Взема предвид коментара на Сметната палата, която отбелязва, че в разрез с разпоредбите на Финансовия регламент са били поети правни задължения (на обща стойност 1 400 000 EUR) преди съответните бюджетни задължения;

Вътрешен одит

7.  Признава, че службата за вътрешен одит е посочила 15 препоръки за Агенцията, като 9 от тях са определени като „много важни“ и се отнасят до необходимостта да се разработи набор от показатели, които обхващат всички дейности на Агенцията, вътрешната организация и процедурна структура, подпомагаща осигуряването на управлението, управлението на човешките ресурси (по отношение на укрепването на процедурите за набиране на персонал и системите за документиране) и необходимостта от вътрешни процедури с цел намаляване на забавянето на плащанията на Агенцията;

Човешки ресурси

8.  Отбелязва, че през 2008 г. набирането на персонал се е осъществявало с по-големи темпове от първоначалните очаквания и че предвидените бюджетни кредити за разходи за възнаграждения са подценени с над 35 % (приблизително 1 300 000 EUR); следователно изисква от Агенцията да подобри контрола на изпълнението на своя бюджет;

o
o   o

9.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 1.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 1.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 1.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 202.
(14) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2008 година
PDF 354kWORD 58k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2008 година (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))
P7_TA(2010)0101A7-0072/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2667/2000 на Съвета от 5 декември 2000 година относно Европейската агенция за възстановяване(3), и по-специално член 8 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0072/2010),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейската агенция за възстановяване във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 г.;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската агенция за възстановяване, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2008 година (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2667/2000 на Съвета от 5 декември 2000 година относно Европейската агенция за възстановяване(7), и по-специално член 8 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0072/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2008 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската агенция за възстановяване, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2008 година (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2667/2000 на Съвета от 5 декември 2000 г. относно Европейската агенция за възстановяване(11), и по-специално член 8 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Kомисията по бюджетен контрол (A7-0072/2010),

A.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи директора на Европейската агенция за възстановяване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2007 година(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото, отбеляза, че в своя годишен доклад за 2007 г. Сметната палата е установила три възможни риска във връзка с прехвърлянето на дейности от Агенцията към делегациите, а именно:

   а) поради многогодишния характер на дейността на Агенцията, все още имаше неизползвани бюджетни кредити на стойност 453 000 000 EUR , които трябваше да бъдат усвоени в годините след 2008 г. – последната година на съществуване на Агенцията;
   б) насоките, издадени от Комисията на 11 юни 2008 г., относно прехвърлянето на документацията не включваха всичките елементи от счетоводния баланс на Агенцията;
   в) натрупаният излишък от180 000 000 EUR в счетоводния баланс на Агенцията към 31 декември 2007 г. също трябваше да бъдат поет и управляван от Комисията в края на мандата на Агенцията;

1.  Отбелязва, че меморандумът за разбирателство между Комисията и Европейската агенция за възстановяване от 17 декември 2008 г. предвижда, че след 31 декември 2008 г. оставащите активи на Агенцията стават собственост на Комисията;

Бюджетно и финансово управление

2.  Отбелязва констатацията на Сметната палата, че не е било спазено нито едно от изрично посочените условия за предоставяне на пряка безвъзмездна помощ в размер на 1 399 132 EUR (или 0,31% от наличния оперативен бюджет) на международна организация;

3.  Подчертава, че целесъобразността на пет от одитираните от Сметната палата проекта за трансгранично сътрудничество (на обща стойност528 000 EUR или 0,12% от наличния оперативен бюджет) беше поставена под съмнение поради факта, че комисията за оценка, включваща Агенцията и делегация на Комисията, не е взела предвид повдигнатите от местните оценители въпроси; въпреки това отбелязва отговора на Агенцията, която привежда в своя защита аргумента, че съгласно действащите правила досега комисията за оценка не е обвързана със становището на оценителите;

4.  Във връзка с прекратяване на дейността на Европейската агенция за възстановяване призовава за оценка на използваните в Косово бюджетни кредити, за да се установи дали използваните финансови средства са довели до установяване на функциониращи, трайни структури в сферите на правосъдието и администрацията;

5.  Изразява съжаление, че ефективно работещата Агенция беше закрита и управлението на финансовите средства беше прехвърлено на делегациите; изисква Комисията да изготви доклад, в който се представят данни относно допълнителния персонал, който е бил необходим в делегациите, за да поеме изпълнението на задачите на Агенцията; призовава Комисията да представи всеобхватна и пълна информация относно това, дали от бюджетните средства, прехвърлени от Агенцията на делегациите, е предоставено бюджетно подпомагане;

o
o   o

6.  По отношение на други забележки с хоризонтален характер, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 43.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 306, 7.12.2000 г., стр. 7.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 43.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 306, 7.12.2000 г., стр. 7.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 43.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 306, 7.12.2000 г., стр. 7.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 176.
(14) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 година
PDF 383kWORD 68k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 година (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))
P7_TA(2010)0102A7-0068/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г.(3), за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност, и по-специално член 60 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0068/2010),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 година (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност(7), и по-специално член 60 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0068/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 година

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 година (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г.(11)относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност, и по-специално член 60 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0068/2010),

A.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2007 година(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото:

   отбеляза критиките, отправени от Сметната палата по отношение на няколко одитирани процедури за възлагане на обществени поръчки;
   отправи искане към Агенцията да спази обещанието, което е дала в своите отговори до Сметната палата, да се придържа стриктно към разпоредбите за възлагане на обществени поръчки и да обръща особено внимание на предоставянето на ясна информация на потенциалните оференти;
   отбеляза забележката на Сметната палата, че щатното разписание за 2007 г. е включвало 467 срочно наети служители, но, тъй като бюджетните кредити за разходи за персонал не са покрили действителните разходи за персонал за тези служители, в следствие на което Агенцията се е договорила с Комисията броят на длъжностите да се намали до максимум 342, от които 333 са били запълнени в края на годината;

1.  Приветства факта, че Сметната палата счита, че отчетите на Агенцията за 2008 г. са надеждни, а свързаните с тях операции като цяло са законосъобразни и редовни;

2.  Отбелязва, че от бюджета за 2008 г. Агенцията е получила 30 000 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания;

3.  Отбелязва, че бюджетът на Агенцията се е увеличил с 42 % от 72 000 000 EUR на 102 000 000. EUR от 2007 до 2008 г. и че броят на служителите се е повишил от 362 на 442;

Изпълнение

4.  Подчертава, че е важно Агенцията да определи в рамките на своето планиране конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER), с цел оценка на резултатите; отбелязва отговора на Агенцията, която уверява, че е подобрила своята работна програма за 2010 г. чрез определянето на цели и ключови показатели за изпълнение и въвеждането на по-добра система за планиране на ресурсите; също така приканва Агенцията да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати;

5.  Изисква от Агенцията да представи под формата на таблица, приложена към следващия доклад на Сметната палата, съпоставка между резултатите, постигнати през разглежданата година за освобождаване от отговорност, и тези, постигнати в рамките на предходната финансова година, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на Агенцията през две последователни години;

Регламент относно таксите и възнагражденията

6.  Отбелязва, че през 2008 г. за първи път се прилагат сертификационни дейности за период от цяла година съгласно Регламент (ЕО) № 593/2007 на Комисията от 31 май 2007 г. относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност(14);

7.  Изисква от Агенцията да въведе система за мониторинг на сертификационните проекти, за да гарантира, че през цялата продължителност на даден проект събираните такси не се отклоняват съществено от реалните разходи;

8.  Изразява съжаление, че през 2008 г. системата на годишни фиксирани такси е генерирала приходи значително над реалните разходи за предоставените услуги и призовава Агенцията да представи незабавно подробен план, с цел да се гарантира, че това няма да се повтори в бъдеще;

Пренасяне на бюджетни кредити

9.  Обръща внимание на факта, че Агенцията е пренесла за 2009 г. голям брой бюджетни кредити, които засягат оперативните разходи (над 53 000 000 EUR или 79 % от бюджетните кредити за оперативни разходи); приема, че високото равнище на бюджетните кредити за плащания, които са пренесени за 2009 г., не отговаря на принципа за ежегодност, въпреки че определена несигурност по отношение на таксите и възнагражденията е присъща за началния работен процес на Агенцията; подчертава също, че това положение показва слабости в системата за планиране на ресурсите на предприятието, които се дължат на забавяне на подписването на договора за услугата; призовава следователно на Комисията и на Парламента да се представят много по-реалистични прогнози за следващата финансова година, като се предвиди достатъчно време за анализирането им;

10.  Отбелязва, че през 2008 г. в Агенцията са осчетоводени приходи от лихви в размер на 1 988 000EUR ; заключава от годишните отчети и размера на лихвените плащания, че Агенцията разполага трайно с извънредно висок размер на паричните средства в наличност; отбелязва, че към 31 декември 2008 г. паричните средства в наличност на Агенцията възлизат на 57 245 000 EUR ; призовава Комисията да провери какви възможности съществуват за осигуряване на пълното прилагане на ориентираното спрямо потребностите управление на паричните средства в наличност съобразно член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002; призовава Комисията да провери какви концептуални промени са необходими, с цел трайно поддържане на възможно най-ниско равнище на паричните средства в наличност на Агенцията в дългосрочен план;

11.  Отбелязва, че през 2008 г. 15 % от разходите, свързани с персонала, са прехвърлени към оперативните разходи, което показва нереалистично планиране; изразява загриженост по отношение на повишаването на ефикасността, произтичащо от трансфера на тези средства, като във връзка с това допълнително ще проучи разходите за развитие и последващ контрол, свързани с прилагането на системата за планиране на ресурсите на предприятието (ERP);

Други необходими подобрения от страна на Агенцията

12.  Изразява загриженост относно липсата на координация между нуждите, персонала и финансовото регулиране на Агенцията, и по-специално, че процедурите за подбор на персонал затрудняват наемането на служители с необходимата квалификация; счита, че с този въпрос би могла да се заеме междуинституционалната работна група по въпросите на децентрализираните агенции;

13.  Изисква от Агенцията да подобри планирането при набирането на персонал в по-реалистичен план и да отстрани недостатъците по отношение на съставянето на бюджета и извършването на мониторинг на системата за планиране на ресурсите на предприятието;

Вътрешен одит

14.  Отчита, че Агенцията е изпълнила 15 от 28-те препоръки, отправени от службата за вътрешен одит от 2006 г. досега; отбелязва, че от оставащите 13 препоръки 2 са считани за изключително важни, а други 5 – за много важни; отбелязва, че тези препоръки се отнасят до бюджетната несигурност, липсата на анализ на риска, липсата на политика за оценка и повишение, процедурата за разделяне на финансовите периоди и липсата на процедура за отбелязване на изключенията, които са приключени;

o
o   o

15.  По отношение на други забележки с хоризонтален характер, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 21.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 21.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 21.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 122.
(14) ОВ L 140, 1.6.2007 г., стр. 3.
(15) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 година
PDF 383kWORD 66k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 година (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))
P7_TA(2010)0103A7-0104/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Центъра(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(3), и по-специално член 23 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0104/2010),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2008 г.;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 година (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Центъра(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(7), и по-специално член 23 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0104/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 година (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Центъра(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(11), и по-специално член 23 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0104/2010),

А.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 г. са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2007 г(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото:

   отбелязва, че бюджетът на Центъра се е увеличил от 17 100 000 EUR през 2006 г. на 28 900 000 EUR през 2007 г.;
   отбелязва, че през 2006 г. обемът на пренесените бюджетни кредити е достигнал близо 45 %, като през 2007 г., когато този обем е бил почти 43 %, не е бил постигнат значителен напредък в това отношение, което показва затрудненията, с които Центърът се сблъсква при изпълнението на своя бюджет;
   отбелязва констатацията на Сметната палата, че броят на бюджетните изменения е разкрил слабости в мониторинга по изпълнението на бюджета;

1.  Изразява удовлетворение във връзка с успешната пета година от дейността на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията; отбелязва, че бюджетът на Центъра се е увеличил от 17 100 000 EUR през 2006 г. на 28 900 000 EUR през 2007 г. и 40 700 000 EUR през 2008 г.;

Изпълнение
2 Следователно отбелязва, че Центърът укрепи функциите си в областта на общественото здравеопазване, засили капацитета на програмите си, отнасящи се до специфични болести, допълнително разработи партньорства и подобри структурите си за управление;

3.  Изисква от Центъра да представи под формата на таблица, приложена към следващия доклад на Сметната палата, съпоставка между резултатите, постигнати през разглежданата година за освобождаване от отговорност, и тези, постигнати в рамките на предходната финансова година, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на Центъра през две последователни години;

Пренасяне на бюджетни кредити

4.  Взема под внимание констатацията на Сметната палата, че около 16 200 000 EUR (съответстващи на 40 % от общия бюджет на Центъра) е трябвало да бъдат пренесени за следващата година; във връзка с това изразява загриженост, че тази ситуация е в противоречие с принципа на ежегодност и показва слабости в процедурите на планиране и последващо изпълнение на бюджета на Колежа;

5.  Отбелязва, че през 2008 г. в Центъра са осчетоводени 313 000 EUR като приходи от лихви и че в съответствие с Финансовия регламент сумата от 307 000 EUR трябваше да бъде възстановена на Комисията; заключава от годишните отчети и размера на лихвените плащания, че Центърът разполага трайно с извънредно висок размер на паричните средства в наличност; отбелязва, че към 31 декември 2008 г. паричните средства в наличност на Центъра възлизат на 16 705 090,95 евро; изисква от Комисията да провери какви възможности съществуват за осигуряване на пълното прилагане на ориентираното спрямо потребностите управление на паричните средства в наличност съобразно член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, както и какви концептуални промени са необходими, с цел трайно поддържане на възможно най-ниско равнище на паричните средства в наличност на Центъра;

6.  Отбелязва усилията на Центъра да приключи в началото на 2009 г. започнатите през 2008 г. дейности по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори с цел да намали размера на сумата за пренасяне;

Седалище на Центъра

7.  Изразява безпокойство предвид факта, че към 31 декември 2008 г. все още не е било сключено споразумение за седалище между Центъра и шведското правителство поради множеството нерешени въпроси, по които са необходими допълнителни преговори; посочва, че при освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2007 г. органът по освобождаване от отговорност изрази безпокойство от констатацията на Сметната палата, че Центърът е изразходвал 500 000 EUR за ремонтни дейности по наетите сгради, в които се помещава, и също така предвид факта, че както и през 2006 г. тези дейности са предмет на пряко споразумение между Центъра и собственика, без да се посочват нито характерът на ремонтните дейности, нито сроковете и условията за плащане; все пак приветства сключването на споразумение през март 2009 г. относно лични идентификационни номера и подкрепя усилията на Центъра да намери, съвместно с шведското правителство, окончателни решения;

8.  Припомня на междуинституционалната работна група за децентрализираните агенции, че тя трябва принципно да разгледа този въпрос в своите разисквания;

Човешки ресурси

9.  Посочва, че при планирането на процедурите по наемане на служители все още се наблюдават слабости; по-специално изразява безпокойство предвид факта, че в края на 2008 г. са били заети само 101 от общо 130-те разрешени длъжности;

10.  Отбелязва усилията, положени за прилагането на одобреното щатно разписание за 2008 г. за 130 работни места; приветства назначаването на допълнителен персонал от 54 души (срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти), което приключи със заемането на 101 работни места до края на 2008 г., което ще помогне за осигуряване на оперативната способност на Центъра да изпълни възложените му задачи; изразява съжаление, че се налага повторно да бъдат обявени 16 процедури за подбор на кадри; подкрепя мерките на Центъра за подобряване на положението; приветства преразглеждането от страна на Центъра на вътрешната му организация;

Вътрешен одит

11.  Изразява съжаление предвид факта, че Центърът все още не е изпълнил изцяло задължението си да изпрати на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, кратък отчет, изготвен от директора на Центъра, за броя на извършените от вътрешния одитор одити съгласно член 72, параграф 5 от рамковия Финансов регламент; все пак потвърждава, че Центърът е предоставил известна информация за шестте все още неизпълнени препоръки, които службата за вътрешен одит на Комисията счита за „много важни“; отбелязва, че тези препоръки се отнасят за качеството на управлението (във връзка с научните консултации, комуникацията в здравната сфера и подобряването на текущата процедура за незабавна оценка на риска/заплахите), предприемането на последващи действия във връзка с някои стандарти за вътрешен контрол (като създаването на финансови механизми) и прилагането на други стандарти за вътрешен контрол (като например откриването на слабости и изготвянето на годишен доклад за дейността);

o
o   o

12.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 112.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 112.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 112.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 133.
(14) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 година
PDF 366kWORD 63k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г.относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 година (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))
P7_TA(2010)0104A7-0089/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.(3) за създаване на Европейска агенция по химикалите, и по-специално на член 97 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0089/2010),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по химикалите във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 г.;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция по химикалите, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г.относно приключването на сметките на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 година (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.(7) за създаване на Европейска агенция по химикалите, и по-специално на член 97 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0089/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция по химикалите, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 година (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.(11) за създаване на Европейска агенция по химикалите, и по-специално на член 97 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0089/2010),

А.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 г. са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че 2008 г. е първата година от функционирането на Агенцията;

1.  Отбелязва, че през 2008 г. Агенцията беше финансирана чрез субсидия от Общността в размер на62 200 000EUR в съответствие с член 185 от Финансовия регламент и в по-малка степен, чрез такси, заплатени от предприятията за регистрация на химикали в съответствие с Регламента REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали);

Изпълнение

2.  Счита, че Агенцията изпълнява роля, която Комисията не може да поеме, че Агенцията напълно отговаря на стратегическите приоритети на Съюза и че дейностите й допълват тези на другите агенции;

3.  Отбелязва забележките във външната оценка на децентрализираните агенции на ЕС, поръчана от Комисията през 2009 г., в която се посочва, че целите и дейностите на многогодишната работна програма са в съответствие с мандата на Агенцията и че са постигнати навременни, полезни и висококачествени резултати;

4.  Все пак подчертава, че Агенцията би извлякла полза от разработването на процедури за предоставяне на обратна информация и от по-силно ориентиране към потребителите;

5.  Изразява удовлетворение от успешната първа година от дейността на Европейската агенция по химикалите, тъй като през 2007 г. Комисията (ГД „Предприятия и промишленост“) отговаряше за управлението на бюджета на агенцията; подчертава по-специално, че безпроблемното и доста бързо създаване на Агенцията се дължи основно на ефективната подкрепа, предоставена от отговарящата за нея генерална дирекция, обмена на опит с други подобни агенции и силната подкрепа, оказана от приемащата страна;

6.  Отбелязва, че в Регламент (EО) № 1907/2006 за създаването на Агенцията се предвижда, че регламентът трябва да се преразглежда веднъж на всеки 10 години;

Бюджетно и финансово управление

7.  Отбелязва, че Сметната палата констатира забавяне на оперативните дейности поради затруднения в прилагането на ИТ системата и липсата на квалифицирани служители; по-специално констатира, че 41 % от бюджетните кредити за поети задължения, отпуснати за оперативни дейности, са пренесени за следващата година, а 37,5 % са анулирани; подчертава, че това е в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета и показва слабости в планирането на дейностите на Агенцията; следователно изисква от Агенцията да предприеме мерки за подобряване на планирането и контрола на своите ресурси;

8.  Освен това изисква от Агенцията да подобри процедурите си за проследяване на усвояването на своите бюджетни кредити; в тази връзка отбелязва, че Сметната палата е открила, че при значителен брой операции, които са на обща стойност над 400 000EUR , за извършените разходи не са поети бюджетни задължения и съответно те са нередовни; все пак отбелязва отговора на Агенцията, която уверява, че през 2009 г. е назначила необходимия персонал, а финансовите процедури и процедурите по вътрешен контрол са преразгледани и консолидирани;

9.  Отбелязва, че през 2008 г. в Агенцията са осчетоводени приходи от лихви в размер на 643 007,40EUR ; заключава от годишните отчети и размера на лихвените плащания, че Агенцията разполага трайно с извънредно висок размер на парични средства в наличност; отбелязва, че към 31 декември 2008 г. паричните средства в наличност на Агенцията възлизат на 18 747 210,75 EUR ; изисква от Комисията да провери какви възможности съществуват за осигуряване на пълното прилагане на ориентираното спрямо потребностите управление на паричните средства в наличност съобразно член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, както и какви концептуални промени са необходими, с цел трайно поддържане на възможно най-ниско равнище на паричните средства в наличност на Агенцията;

Човешки ресурси

10.  Отбелязва, че през първата година на независимата дейност на Агенцията общият брой на работните места в щатното разписание се увеличи над два пъти; приветства факта, че до края на годината агенцията е попълнила 95 % от щатното разписание; във връзка с това напомня за необходимостта от внимателно прилагане на процедурите по назначаване;

11.  Изразява съжаление за това, че Сметната палата е констатирала слабости в документацията, обобщаваща работата на комисиите за подбор; също така отбелязва констатацията на Сметната палата, която подчертава, че при 14 процедури за подбор на персонал независимостта на членовете на комисиите за подбор (т.е. временни служители, подчинени на директора) не е била гарантирана поради факта, че директорът на Агенцията е бил председател на тези комисии; все пак приветства Агенцията за това, че е решила в бъдеще директорът да не участва повече в работата на комисиите за подбор;

12.  Осъзнава, че честата смяна на кадрите на ключови длъжности в Агенцията води до риск за непрекъснатостта на дейността; следователно призовава Агенцията да въведе ясно формулирани процедури за приемственост на работата, за да се осигури безпроблемно прехвърляне на функциите и съгласувано предаване на съответните дейности, преписки или процедури;

Вътрешен одит

13.  Признава, че 2008 г. беше първата година от намесата на службата за вътрешен одит в дейността на Агенцията и че работата по оценка на риска беше приключена през юли 2008 г., за да могат да се определят приоритетите за одита и одитния план на службата за вътрешен одит за следващите три години;

14.  Отбелязва, че службата за вътрешен одит е направила 12 препоръки, четири от които са определени като „много важни“ и се отнасят до приемствеността на работата на Агенцията и нейните процедури за набиране на персонал; признава, че по-голямата част от тези препоръки вече са изпълнени през 2008 г. и че оставащите дейности трябва да бъдат приключени до 31 декември 2009 г.;

o
o   o

15.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(13) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 33.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 33.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 33.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 година
PDF 357kWORD 61k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 година (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))
P7_TA(2010)0105A7-0092/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (кодифицирана версия)(3), и по-специално член 13 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0092/2010),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 г.;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 година (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (кодифицирана версия)(7), и по-специално член 13 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0092/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 година (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (кодифицирана версия)(11), и по-специално член 13 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0092/2010),

А.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2007 година(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото, констатира слабости в управлението на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства с Европейските тематични центрове и призова Агенцията да спазва изцяло правилата за възлагане на обществени поръчки;

1.  Отбелязва, че оперативните приходи на Агенцията за 2008 г. възлизат на 37 100 000 EUR, в това число субсидията от страна на Общността, която е в размер на 31 700 000 EUR; припомня, че тази сума е с над 2 000 000 EUR по-малка в сравнение с общия бюджет за 2007 г.; изразява удовлетворение от цялостното изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания;

2.  Подчертава ролята на Агенцията за оценката във връзка с прилагането на европейското законодателство за околната среда както в рамките на Съюза, така и в съседните държави;

Изпълнение

3.  Отбелязва изключително положителните основни констатации във външната оценка на децентрализираните агенции на ЕС, поръчана от Комисията през 2009 г.; по-конкретно, приветства Агенцията за изграждането на добре развита система за основано на дейностите управление, многогодишна работна програма, балансирана карта за оценка с показатели и интегрирана система за контрол на управлението, като всички те допринасят за ефективното управление на Агенцията;

4.  Отбелязва, че друга независима външна оценка на петгодишната стратегия на Агенцията за периода 2004–2008 г. също е показала нейната ефективност при постигането на поставените цели и удовлетворяването на бенефициерите й;

5.  Изисква от Агенцията да продължи да представя редовно (т.е. веднъж на всеки пет години) независима външна оценка въз основа на регламента за създаването си и на работните програми, приети от управителния съвет; ето защо приканва Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за развитието в следващата външна оценка за периода 2009–2013 г.;

6.  Изисква от Агенцията да представи под формата на таблица, приложена към следващия доклад на Сметната палата, съпоставка между резултатите, постигнати през разглежданата година за освобождаване от отговорност, и тези, постигнати в рамките на предходната финансова година, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на Агенцията през две последователни години;

7.  Отбелязва забележката на Сметната палата, която, по отношение на сключените от Агенцията споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, настоява да се предоставят повече пояснения във връзка с часовете положен труд, които се заплащат на партньорите; подчертава, че с цел намаляване на риска от неправомерни плащания следва да се предоставят по-ясни инструкции на бенефициерите относно изчислението на ставката; също така е необходимо да се установи ясна връзка между декларираните разходи и прогнозираните разходи, посочени в плановете за изпълнение;

Договори за наем

8.  Отбелязва забележката на Сметната палата, че е трябвало да се организира тръжна процедура за преустройството на наетите от Агенцията помещения, вместо да се покриват разходите за услугите на дружество, посочено от собствениците на сградата;

Вътрешен одит

9.  Отчита, че Агенцията е изпълнила девет от 27-те препоръки, отправени от службата за вътрешен одит от 2006 г. досега; отбелязва, че от 17-те препоръки, които все още не са изпълнени, пет се считат за „много важни“ и засягат управлението на безвъзмездните средства (що се отнася до установяването на финансови механизми, насърчаването на проверките на място/проверките на безвъзмездните средства, както и наблюдението и контрола на усвояването на безвъзмездни средства) и прилагането на стандартите за вътрешен контрол (що се отнася до определянето на чувствителните функции и подобряването на счетоводната система);

o
o   o

10.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 60.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 60.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 60.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 180.
(14) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година
PDF 392kWORD 79k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))
P7_TA(2010)0106A7-0086/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Органа(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за създаване на Европейски орган за безопасност на храните(3) , и по-специално член 44 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0086/2010),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2008 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Органа(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за създаване на Европейски орган за безопасност на храните(7), и по-специално член 44 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0086/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Органа(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за създаване на Европейски орган за безопасност на храните(11), и по-специално член 44 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0086/2010),

A.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчнагаранции, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2007 година(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът отбеляза, наред с другото, че:

   бюджетните кредити, пренесени през 2007 г., са в размер на 8 600 000 EUR (17 % от бюджета за 2007 г.), а бюджетни кредити, възлизащи на 4 800 000 EUR, са били анулирани;
   непълното усвояване на бюджетните кредити за плащания през 2007 г. се дължи най-вече на закъснялото изпълнение на годишния работен план за 2007 г. за предоставяне на безвъзмездни средства и на бюджетните кредити, пренесени от предходната година (2006 г.), възлизащи на 7 900 000 EUR, от които 4 500 000 EUR са били предназначени за оперативни дейности;

Изпълнение, бюджетно и финансово управление

1.  Изтъква ролята на Органа за предоставянето на независими научни консултации по всички въпроси с пряко или косвено въздействие върху безопасността на храните, в това число здравето на животните и хуманното отношение към тях и растителната защита, както и необходимостта от подходящото оповестяване на научни консултации;

2.  Констатира, че през шестата година от неговото функциониране Органът постоянно подобрява резултатите си; отбелязва, че показателите за изпълнение отразяват добре това подобрение: увеличение с 57 % на броя научни становища и декларации в сравнение с 2007 г., в това число подобряване на методологиите за оценка на риска и координиране на научните мрежи (например ръководства и доклади за събрана информация), по-интензивно оповестяване на научни консултации и улесняване на диалога със заинтересованите страни (например по-голямо медийно отразяване в печатни статии и в радио- и телевизионнипредавания; по-голям брой съобщения за пресата и увеличение с 21 % на броя на абонатите на бюлетин „EFSA Highlights“ в сравнение с 2007 г.); констатира, че подобряването на неговото представяне се компенсира от увеличаване (27 %) на човешките ресурси в сравнение с 2007 г.;

3.  Отбелязва, че през 2008 г. Органът е достигнал висока степен на изпълнение както на кредитите за поети задължения, така и на кредитите за плащания, възлизаща съответно на 97 % и 95 %; изтъква факта, че в сравнение с изминалата година бюджетът е нараснал с 9 000 000 EUR;

4.  Отбелязва обаче, че за трета поредна година Сметната палата отчита кредити, пренесени към следващата година (а именно: 23 % от кредитите от бюджета за 2008 г. са пренесени към 2009 г.; 16 % от кредитите от бюджета за 2007 г. са пренесени към 2008 г.; 20 % от кредитите от бюджета за 2006 г. са пренесени към 2007 г.); отбелязва, че за финансовата 2008 година положението се дължи на закъснения в приемането и изпълнението на дейности в областта на разработването на софтуер, научното сътрудничество с външни експерти, както и безвъзмездната финансова помощ за изследвания и проекти, свързани със събиране и оповестяване на данни; насърчава Органа да подобри своето управление на бюджета, за да се намали пренасянето на такива големи суми;

5.  Отбелязва също така, че за втора поредна година Сметната палата констатира, че поети задължения за оперативни дейности, които са пренесени от предходната година, е трябвало да бъдат анулирани (а именно: 37 % от поетите задължения за оперативни дейности, които са пренесени от 2007 г., и 26 % от поетите задължения за оперативни дейности, които са пренесени от 2006 г.); отбелязва, че за финансовата 2008 година ситуацията се дължи най-вече на значителни закъснения през 2008 г. в прилагането на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства от 2007 г.;

6.  Във връзка с това изразява загриженост, че тази ситуация е в противоречие с принципа на ежегодност и показва слабости в процедурите на планиране, контрол на договорените крайни срокове и определяне на бюджета на Органа;

7.  Поздравява Органа за това, че в неговата работна програма за 2008 г. за всяка основна планирана дейност са изброени приоритетните цели и показателите за изпълнение; при все това насърчава Органа да подобри определянето на конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER) с цел да насърчи постигането на резултати и да способства за ефективен мониторинг на работата; оценява като положителна стъпка въвеждането от страна на Органа на процес за оценка на рисковете, който още през 2009 г. следва да предостави допълнителна подкрепа за научните и административните дейности на Органа и да позволи внимателния им мониторинг;

8.  Подчертава необходимостта в бъдеще Органът да отдава по-голямо значение в своите процедури, свързани със споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, на оценката на сложността на услугата с цел по-добро определяне на крайния срок за представяне на офертите; отбелязва също така, че Органът следва да контролира по-добре спазването на договорените крайни срокове на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства;

9.  Оценява като положителна стъпка въвеждането от страна на Органа на многогодишни бюджетни кредити за безвъзмездните средства в бюджета за 2009 г. с цел да се избегне необходимостта от анулиране през следващите финансови години;

10.  Отбелязва, че през 2008 г. в Органа са осчетоводени приходи от лихви в размер на 485 651,33 EUR; заключава от годишните отчети и размера на лихвените плащания, че Органът разполага трайно с извънредно висок размер на паричните средства в наличност; отбелязва, че към 31 декември 2008 г. паричните средства в наличност на Органа възлизат на 19 990 492,26  EUR; изисква от Комисията да провери какви възможности съществуват за осигуряване нацялостното прилагане на ориентираното спрямо потребностите управление на паричните средства в наличност съобразно член 15, параграф 5 от Регламент (Евратом) № 2343/2002, както и какви концептуални промени са необходими, с цел трайно поддържане на възможно най-ниско равнище на паричните средства в наличност на Органа;

Вътрешен одит

11.  Счита, че одитният комитет, създаден от Органа през 2006 г., е от голямо значение за подпомагане на управителния съвет, като гарантира, че работата на службата за вътрешен одит на Комисията и на структурата за вътрешен одит на Органа протича правилно и се взема съответно под внимание от управителния съвет и изпълнителния директор; във връзка с това изразява убеждението, че одитният комитет в рамките на Органа може да послужи за пример на другите агенции;

12.  Отбелязва, че са изпълнени 20 от общо 25-те препоръки на службата за вътрешен одит и структурата за вътрешен одит (80 %); въпреки това приканва Органа да предостави на Парламента допълнителна информация относно степента на тяхната важност и действията, предприети за изпълнението им;

Човешки ресурси

13.  Взема под внимание успешното запълване от страна на Органа на 318 (което представлява назначаване на 45 временно наети служители в сравнение със състоянието през 2007 г.) от 335-те длъжности, предвидени в щатното разписание, въпреки изпитаните затруднения при наемането на висококвалифициран научен персонал в Парма; отбелязва, че допълнително са наети 40 души обслужващ персонал (служители със спомагателни функции, договорно наети лица, командировани национални експерти) за подпомагане на Органа при изпълнението на неговите задачи;

14.  Изразява задоволство, че в настоящия доклад на Сметната палата вече не се подчертават слабостите в процедурите за наемане на персонал;

15.  Настоятелно призовава Органа да гарантира, че всички бивши длъжностни лица, в съответствие с член 16 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, уведомяват Органа, когато заемат нови длъжности извън институциите; ако такива дейности биха могли да доведат до конфликт със законните интереси на институциите, Органът следва да предприеме необходимите мерки;

16.  Отбелязва второто проучване за служителите, започнало през октомври 2008 г., за извършване на оценка на работната среда на Органа; изразява задоволство от степента на участие, нараснала от 44 % през 2007 г. до 55 % през 2008 г.; насърчава комитета по персонала да провежда редовно подобно проучване и да увеличи степента на участие, и очаква от ръководството на Органа да включи получените от проучването резултати в управлението на персонала и ежедневната си работа;

Функции на координатор на мрежата на агенциите

17.  Поздравява изпълнителния директор на Органа, че е упражнявал изключително ефективно функциите на координатор на мрежата на агенциите за периода от 1 март 2009 г. до 31 декември 2009 г.;

o
o   o

18.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 95.
(2) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 95.
(6) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
(8) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 95.
(10) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
(12) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 185.
(14) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година
PDF 367kWORD 62k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))
P7_TA(2010)0107A7-0067/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Центъра(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (преработен)(3), и по-специално член 15 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4) , и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0067/2010),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2008 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Центъра(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (преработен)(7), и по-специално член 15 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8) , и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0067/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. ,съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Центъра(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за Европейския съвет,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (преработен)(11), и по-специално член 15 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12) , и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0067/2010),

A.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2007 година(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото:

–   отбеляза, че Центърът е въвел процедури и инструменти за редовни контролни и последващи проверки и е продължил да развива управлението на човешките ресурси, по-специално чрез създаването на портал по въпросите на човешките ресурси на вътрешната си интернет страница,

–   приветства тясното сътрудничество на Центъра с Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), чието седалище също е в Лисабон, с оглед споделяне на сгради и съвместно използване на инфраструктури и услуги; отбелязва, че преместването на Центъра в собствена сграда беше насрочено за третото тримесечие на 2009 г.;

1.  Отбелязва със задоволство, че Сметната палата успя да получи разумни гаранции за надеждността във всички съществени аспекти на годишните отчети на Центъра за финансовата година, приключила на 31 декември 2008 г., и че като цяло, свързаните с годишните отчети операции са законосъобразни и редовни;

Изпълнение

2.  Подчертава, че е важно Центърът да определя в рамките на своето планиране конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER) с цел оценка на своите резултати; отбелязва декларацията на Центъра, че е взел под внимание тези забележки в своята работна програма за 2009 г.;

3.  Призовава също така Центърът да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати;

4.  Отбелязва, че през следващите години освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра следва допълнително да се основава на оценката на работата на Центъра през годината;

Вътрешен одит

5.  Отчита, че Центърът е изпълнил 15 от 41-те препоръки, отправени от службата за вътрешен одит от 2006 г. досега, отбелязва, че сред 26-те препоръки, по които все още се работи, 14 се определят като „много важни“ и се отнасят основно за готовността за преместването (във връзка с контрола на качеството на новата сграда, мерките за безопасност при наводнение, плана за непрекъснатост на дейността и инвестициите в оборудване) и прилагането на стандартите за вътрешен контрол (във връзка с повишението на служители, оценката на служителите, управлението на риска и отбелязването на изключенията);

6.  Отбелязва, че през 2008 г. в Центъра са осчетоводени приходи от лихви в размер на 107 591,31 евро; заключава от годишните отчети и размера на лихвените плащания, че Центърът разполага трайно с висок размер на паричните средства в наличност; отбелязва, че към 31 декември 2008 г. паричните средства в наличност на Центъра възлизат на 1 635 537,86 евро, а в началото на 2009 г. банковата сметка на Центъра е заверена със средства в размер на 354 051,31 евро, които са били осчетоводени, поради счетоводна грешка на банката, като вземане на Центъра; изисква от Комисията да провери какви възможности съществуват за осигуряване на пълното прилагане на ориентираното спрямо потребностите управление на паричните средства в наличност съобразно член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, както и какви концептуални промени са необходими, с цел трайно поддържане на възможно най-ниско равнище на паричните средства в наличност на Центъра;

o
o   o

7.  Позовава се, по отношение на други забележки с хоризонтален характер, които придружават решението за освобождаване от отговорност, на своята резолюция от 5 май 2010 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OJ C 304, 15.12.2009 г., стр. 148.
(2) OJ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) OJ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.
(4) OJ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) OJ C 304, 15.12.2009 г., стр. 148.
(6) OJ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) OJ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.
(8) OJ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) OJ C 304, 15.12.2009 г., стр. 148.
(10) OJ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) OJ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.
(12) OJ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) OJ L 255, 26.9.2009 г., стр. 137.
(14) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 година
PDF 367kWORD 68k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 година (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))
P7_TA(2010)0108A7-0078/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година(3) за създаване на Европейска агенция по лекарствата, и по-специално член 68 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0078/2010),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 година (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година(7) за създаване на Европейска агенция по лекарствата, и по-специално член 68 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0078/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 година (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Агенцията(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от ДФЕС,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година(11) за създаване на Европейска агенция по лекарствата, и по-специално член 68 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0078/2010),

A.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

B.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2007 година(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото, отбеляза:

   слабостите в управлението на бюджета във връзка с програмата „Телематика“,
   слабостите по отношение на процедурите за възлагане на обществени поръчки,
   напредъка по отношение постигането на съответствие с регламента относно таксите;

1.  Отбелязва, че бюджетът на Агенцията за 2008 г. възлиза на 182 900 000 EUR , а размерът му за предходната година е бил 163 100 000 EUR; отбелязва също, че за 2008 г. Агенцията е получила вноска от Общността в размер на 34 000 000 EUR, което е с 2,4% по-малко от вноската за 2007 г.;

Изпълнение

2.  Приветства Агенцията за въвеждането на сложни методи за съставяне на бюджет по дейности и за проучванията на удовлетвореността на потребителите; отбелязва също, че понастоящем Агенцията проучва функционирането на структурата на своите комитети, за да засили взаимодействието предвид нарастващия брой научни комитети и свързаната с тях научна дейност;

Пренасяне на бюджетни кредити

3.  Изразява загриженост във връзка с констатацията на Сметната палата, че 36 000 000  EUR от бюджетните кредити (19,7% от бюджета) са пренесени, а 9 700 000  EUR (или 5,3 % от бюджета) са анулирани; подчертава, както беше установено и през предишните финансови години, че значителният размер на пренесените кредити за административни разходи (21 400 000  EUR) се дължи основно на разходите за информационни технологии (ИТ) за създаване на програма за регулиране на лекарствените продукти; в тази връзка изразява загриженост, тъй като тази ситуация се случва вече няколко години и е в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета;

Процедури за възлагане на обществени поръчки

4.  Изисква от Агенцията да подобри качеството на своите процедури за възлагане на обществени поръчки, за да преодолее слабостите, установени от Сметната палата (като например във връзка с прилагането на методи за оценка по отношение на ценовите критерии и необходимостта от обосноваване на избраните процедури);

5.  Приема за сведение отдавнашната политика на Агенцията за сключване на форуърдни договори за обмен на валута с цел хеджиране на част от административния бюджет срещу отрицателни курсови разлики по отношение на лирата стерлинг; очаква от Агенцията да управлява предпазливо подобни операции; препоръчва да бъде създадена работна група за наблюдение отблизо и контрол на стратегията за хеджиране;

Приходи от такси

6.  Подчертава, че приходите от такси във връзка с услуги по оценка са основен източник на приходи за Агенцията, като те съставляват 70,2% от общите приходи за 2008 г.; в тази връзка подчертава важността на инструмента за целеви приходи, създаден за това, зависимите от такси агенции да могат да се справят с непредвидими събития на пазара;

7.  Отбелязва, че през 2008 г. в Агенцията са осчетоводени приходи от лихви в размер на 2 046 000 EUR; заключава от годишните отчети и размера на лихвените плащания, че Агенцията разполага трайно с извънредно висок размер на паричните средства в наличност; отбелязва, че към 31 декември 2008 г. паричните средства в наличност на Агенцията възлизат на 41 887 000  EUR; изисква от Комисията да провери какви възможности съществуват за осигуряване на пълното прилагане на ориентираното спрямо потребностите управление на паричните средства в наличност съобразно член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, както и какви концептуални промени са необходими, с цел трайно поддържане на възможно най-ниско равнище на паричните средства в наличност на Агенцията;

Човешки ресурси

8.  Отбелязва, че одобреното щатно разписание предвижда 481 длъжности за 2008 г., от които към края на 2008 г. са запълнени 469; отбелязва, че през 2008 г. са наети допълнително 41 служители с поддържащи функции (служители със спомагателни функции, договорно наети лица, командировани национални експерти), като по този начин общият брой на служителите възлиза на 587;

Вътрешен одит

9.  Признава, че в своя одитен доклад службата за вътрешен одит е отправила една „критична“ препоръка, свързана с конфликтите на интереси на експертите, и осем „много важни“ препоръки по повод документирането на конфликтите на интереси за служителите на Агенцията, базите данни, използвани за подпомагане на административните процедури за оценка и разработването на насоки за подаването и пълното прилагане на тези насоки;

10.  Приветства Агенцията за приемането на етичен кодекс, който определя принципите и насоките за независимост и поверителност, приложими по отношение на членовете на управителния съвет и комитетите, експертите и служителите на Агенцията;

o
o   o

11.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 27.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 27.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 27.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 117.
(14) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 година
PDF 384kWORD 86k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 година (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))
P7_TA(2010)0109A7-0081/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност(3), и по-специално член 19 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0081/2010),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за морска безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 г.;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за морска безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 година (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност(7), и по-специално член 19 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0081/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за морска безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 година (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност(11), и по-специално член 19 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0081/2010),

А.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за морска безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2007 година(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото;

   отбеляза забележката на Сметната палата, че през 2007 г. са извършени 32 трансфера на бюджетни кредити и критиката й относно големия брой трансфери на бюджетни кредити,
   установи, че както и през 2006 г. Сметната палата е констатирала, че са били поети правни задължения преди съответните бюджетни задължения,
   призова Агенцията да гарантира използването на прозрачни и недискриминационни процедури за набиране на персонал, по-специално чрез осигуряване участието на Комитета по персонала,

Изпълнение

1.  Изразява разочарование, че Агенцията не изготви многогодишна работна програма и че годишната й работна програма не беше свързана с бюджета й за поетите задължения; подчертава, че е важно Агенцията да определи в рамките на своето планиране конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER), с цел оценка на своите резултати; въпреки това отбелязва отговора на Агенцията, която уверява, че е подобрила своята работна програма за 2009 г. чрез определянето на цели и ключови показатели за изпълнение и въвеждането на по-добра система за планиране на ресурсите; ето защо отправя искане тази стратегия да бъде представена на Парламента във възможно най-кратки срокове; също така приканва Агенцията да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати;

2.  Изисква от Агенцията да представи под формата на таблица, приложена към следващия доклад на Сметната палата, съпоставка между резултатите, постигнати през разглежданата година за освобождаване от отговорност, и тези, постигнати в рамките на предходната финансова година, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на Агенцията през две последователни години;

Бюджетно и финансово управление

3.  Приветства факта, че Сметната палата счита, че отчетите на Агенцията за 2008 г. са надеждни, а свързаните с тях операции са като цяло законосъобразни и редовни;

4.  Отбелязва, че Агенцията е получила 44 300 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 46 890 000 EUR в бюджетни кредити за плащания от бюджета на Съюза за 2008 г.;

5.  Оценява като тревожен факта, че през 2008 г. Сметната палата отново е установила голям брой трансфери на бюджетни кредити (52 през 2008 г. и 32 през 2007 г.); отбелязва отговора на Агенцията, според който трансферите на бюджетни кредити за административни разходи са ограничени за времевия период 2008‐2009 г. вследствие на преместването на Агенцията в сградата й за дългосрочно ползване; по-специално изразява загриженост във връзка с факта, че между юни и ноември 2008 г. към бюджетните редове за административни разходи са прехвърлени бюджетни кредити за разходи за персонал в размер над 2 000 000 EUR и така размерът на бюджетните кредити, пренесени за 2009 г., се е увеличил, а сумата, която следва да бъде възстановена на Комисията, е намаляла; въпреки това отбелязва отговора на Агенцията, която поема ангажимент да продължи да полага усилия за подобряване на планирането и проследяването и съответно за намаляване на броя на бюджетните изменения;

6.  Установи, че, както през 2006 г. и 2007 г., Сметната палата отново е констатирала, че са били поети правни задължения преди съответните бюджетни задължения; в тази връзка призовава Агенцията да засили усилията си по отношение на обучението и комуникацията, за да се избегнат подобни ситуации в бъдеще; освен това изисква в годишния отчет за дейността на Агенцията за 2009 г. да се докладва за предприетите в тази връзка мерки;

7.  Отбелязва, че през 2008 г. в отчетите на Агенцията са записани приходи от лихви в размер на 519 598, 10EUR, от които 472 251,18 EUR вече са изплатени на Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“, а останалите 47 346,92 EUR са записани като начисления; заключава от годишните отчети и размера на разходите за лихви, че Агенцията разполага трайно с извънредно висок размер парични средства в наличност; със задоволство отбелязва, че към 31 декември 2008 г. паричните средства в наличност на Агенцията възлизат само на 3 610 677,41 EUR; изисква от Комисията да провери какви възможности съществуват за съдействие за повишаване на значението на ориентираното спрямо потребностите управление на паричните средства съобразно член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, както и че са необходими концептуални промени, с цел трайно поддържане на възможно най-ниско равнище на паричните средства в наличност на Агенцията;

Вътрешен одит и човешки ресурси

8.  Признава, че към края на 2008 г. Агенцията е изпълнила 25 от общо 32-те препоръки, отправени от службата за вътрешен одит от 2006 г. досега; отбелязва, че препоръките, определени като „много важни“, се отнасят до: приемането на правилата за прилагане на Правилника за длъжностните лица по отношение на набирането на срочно наети служители в съответствие с Правилника за длъжностните лица; проверките в рамките на процедурата за подбор с цел да се гарантира по-голяма прозрачност и равно третиране на кандидатите; разработването на стратегия за планиране на кариерата (включително дейности, свързани с обучение, подготовка и наставничество) и по-добро планиране на човешките ресурси;

o
o   o

9.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 55.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 55.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 55.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 172.
(14) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 година
PDF 375kWORD 60k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 година (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))
P7_TA(2010)0110A7-0087/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 460/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 10 март 2004 година относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност(3), и по-специално член 17 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0087/2010),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 година (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Агенцията(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 460/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 10 март 2004 година относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност(7), и по-специално член 17 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0087/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 година (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 г одина, придружен от отговорите на Агенцията(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 460/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 10 март 2004 година относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност(11), и по-специално член 17 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0087/2010),

A.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 г одина са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи изпълнителния директор на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2007 година(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото:

–   отбеляза критиките на Сметната палата, че изпълнението на оперативните дейности е било концентрирано в последното тримесечие на 2007 г., като около 40 % от поетите задължения и над 50 % от плащанията, свързани с оперативните дейности, са извършени през ноември и декември 2007 г.;

-  -не е удовлетворен от отговора на Агенцията, че в някои случаи пренесените бюджетни кредити са изчислени с известна приблизителност;

–   изразява загриженост по отношение на откритите от Сметната палата слабости в процедурите по възлагане на поръчки, и по-специално че предварителният подбор на офертите не е бил обоснован, че документите за оценка не са подписани от комисията за оценка на офертите и че документацията не е структурирана и пълна;

Изпълнение

1.  Приветства Агенцията за постигнатите от нея резултати през 2008 г., за подобряването на устойчивостта на европейските мрежи за електронна комуникация и за развитието и непрекъснатото сътрудничество с държавите-членки;

2.  Изисква от Агенцията да представи под формата на таблица, приложена към следващия доклад на Сметната палата, съпоставка между резултатите, постигнати през разглежданата година за освобождаване от отговорност, и тези, постигнати в рамките на предходната финансова година, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на Агенцията през две последователни години;

Бюджетно и финансово управление

3.  Отбелязва факта, че Сметната палата е открила слабости в процедурите по възлагане на обществени поръчки, и по-специално подценяване на бюджета за един рамков договор; подчертава по-специално, че подценяването на бюджета за поръчки е пречка за лоялната конкуренция, тъй като фирмите са по-малко склонни да представят оферти за ограничени суми; все пак отбелязва реакцията на Агенцията, която през третото тримесечие на 2009 г. публикува нова покана за представяне на оферти, с цел отстраняване на предишните си слабости;

4.  Отбелязва, че Агенцията продължава да предприема всички възможни мерки, за да й бъде възстановена от данъчната администрация на приемащата държава-членка сумата от 45 000 EUR, която представлява предплатения от Агенцията ДДС;

5.  Отбелязва, че през 2008 г. в Агенцията са осчетоводени приходи от лихви в размер на 143 818 EUR; заключава от годишните отчети и размера на лихвените плащания, че Агенцията разполага трайно с висок размер на паричните средства в наличност; отбелязва, че към 31 декември 2008 г. паричните средства в наличност на Агенцията възлизат на 2 436 694 EUR; изисква от Комисията да провери какви възможности съществуват за осигуряване на пълното прилагане на ориентираното спрямо потребностите управление на паричните средства в наличност съобразно член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, както и какви концептуални промени са необходими, с цел трайно поддържане на възможно най-ниско равнище на паричните средства в наличност на Агенцията;

Вътрешен контрол и човешки ресурси

6.  Поздравява Агенцията за това, че е изпълнила всичките 8 препоръки на службата за вътрешен одит, определени като „много важни“; отбелязва, че тези препоръки са свързани с предприемането на последващи действия след одита на стандартите за вътрешен контрол и управлението на човешките ресурси (например: политиката за персонала, подновяването на договори, приключващи през 2008 г., независимостта на комисиите за подбор, услугите във връзка с обучението и прозрачността на процедурата за повишение на служители);

o
o   o

7.  По отношение на други забележки с хоризонтален характер, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 16.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 16.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 1.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 16.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 1.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 153.
(14) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 година
PDF 364kWORD 60k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 година (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))
P7_TA(2010)0111A7-0084/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за създаване на Европейска железопътна агенция(3), и по-специално член 39 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0084/2010),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската железопътна агенция във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 г.;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската железопътна агенция, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 година (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за създаване на Европейска железопътна агенция(7), и по-специално член 39 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0084/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската железопътна агенция, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 година (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за създаване на Европейска железопътна агенция(11), и по-специално член 39 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0084/2010),

А.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи от отговорност изпълнителния директор на Европейската железопътна агенция във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 година(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото;

   oтбеляза, че в годишния доклад на Сметната палата за 2006 г. е записано, че окончателният бюджет на Агенцията за 2007 г. възлиза на 16 600 000 EUR, включително резерв от 1 900 000 EUR; отбеляза също така, че в края на 2007 г. 3 400 000 EUR е трябвало да бъдат анулирани, включително резервът, и че в допълнение към това 2 700 000 EUR са пренесени в бюджета за 2008 г.;
   изрази загриженост относно заключението на Сметната палата, че повече от 35 % от окончателните бюджетни кредити не са били усвоени, което според Сметната палата показва, че процедурите на Агенцията за планиране и бюджетиране са засегнати от сериозни слабости;
   призова Агенцията, на основание на член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, да извършва строго управление на паричните средства, за да гарантира, че наличните средства са ограничени до надлежно обоснованите нужди, и да обърне специално внимание на подобряването на управлението на паричните средства;

1.  Приветства факта, че Сметната палата счита, че отчетите на Агенцията за 2008 г. са надеждни, а свързаните с тях операции са като цяло законосъобразни и редовни;

2.  Отбелязва, че Агенцията е получила 18 000 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания от бюджета на Съюза за 2008 г.;

Изпълнение

3.  Изисква от Агенцията да представи под формата на таблица, приложена към следващия доклад на Сметната палата, съпоставка между резултатите, постигнати през разглежданата година за освобождаване от отговорност, и тези, постигнати в рамките на предходната финансова година, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на Агенцията през две последователни години;

4.  Подчертава, че е важно Агенцията да определи в рамките на своето планиране конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER), с цел оценка на своите резултати; въпреки това отбелязва декларацията на Агенцията, че е взела под внимание тези забележки в своята програма за 2009 г.; също така приканва Агенцията да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати;

5.  Отбелязва констатацията на Сметната палата, че Агенцията упражнява своята дейност от две седалища (Валансиен и Лил), което създава допълнителни разходи;

Пренасяне на бюджетни кредити

6.  Отбелязва, че Сметната палата е установила, че над 4 100 000 EUR са пренесени за 2009 г., от които около 3 900 000 EUR се отнасят до административни и оперативни разходи (или 57 % от годишните бюджетни кредити за дял II и дял III); подчертава, че това показва трудностите, които Агенцията среща в планирането и бюджетното управление на своите дейности;

Процедури за възлагане на обществени поръчки

7.  Изразява загриженост относно слабостите в процедурите за възлагане на обществени поръчки, разкрити от одита на Сметната палата;

8.  Приветства Агенцията за въвеждането на план за действие с цел отстраняване на установените от Сметната палата слабости по отношение на процедурите за възлагане на обществени поръчки, които накърняват прозрачността на процедурите;

Вътрешен одит

9.  Признава, че от 2006 г. досега са изпълнени 32 от общо 36-те препоръки на службата за вътрешен одит; отбелязва, че от 4-те препоръки, по които все още се работи, 1 е определена като „критична“, а 3 – като „много важни“; ето защо настоятелно призовава Агенцията да въведе определени стандарти за вътрешен контрол, свързани с подписването на банкови документи, разделянето на функциите, чувствителните позиции и запазването на делегираните правомощия;

o
o   o

10.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г. (14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 89.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002, стр. 1.
(3) ОВ L 164, 30.4.2004, стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002, стр. 72.
(5) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 89.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002, стр. 1.
(7) ОВ L 164, 30.4.2004, стр. 1.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002, стр. 72.
(9) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 89.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002, стр. 1.
(11) ОВ L 164, 30.4.2004, стр. 1.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002, стр. 72.
(13) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 167.
(14) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година
PDF 378kWORD 66k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))
P7_TA(2010)0112A7-0083/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Фондацията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от ДФЕС,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за създаване на Европейска фондация за обучение (преработена версия)(3), и по-специално на член 17 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0083/2010),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейската фондация за обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2008 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската фондация за обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Фондацията(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от ДФЕС,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за създаване на Европейска фондация за обучение (преработена версия)(7), и по-специално на член 17 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0083/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската фондация за обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Фондацията(9),

–  – като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от ДФЕС,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за създаване на Европейска фондация за обучение (преработена версия)(11), и по-специално на член 17 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0083/2010),

А.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи от отговорност директора на Европейската фондация за обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2007 година(13) и в своята резолюция, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, наред с другото:

   отбелязва констатацията на Сметната палата, че в коригиращия бюджет размерът на целевите приходи е бил посочен неправилно (следвало е да бъде в размер на 1 200 000 евро вместо 3 400 000 евро);
   отбелязва, че в своята декларация за достоверността (включена като приложение към годишния отчет за дейността на Фондацията) директорът потвърждава резервите, изразени миналата година, във връзка с политическа несигурност в държавите партньори, финансовото управление на конвенцията по програма „Tempus“ и възможните социални, правни и финансови последици, както и последиците по отношение на репутацията, произтичащи от техническата помощ по „Tempus“ в рамките на Фондацията;

1.  Изразява своето задоволство, че Сметната палата обяви годишните отчети на Фондацията за финансовата 2008 година за законосъобразни и редовни;

Изпълнение

2.  Отбелязва, че в междинната оценка на Фондацията (EAC/06/05 – окончателен доклад, 25 май 2006 г.) въздействието на дейността й върху преките бенефициенти се оценява общо като положително; взема при все това под внимание, че въздействието върху държавните институции трудно може да бъде доказано предвид трудността да се установи пряка връзка между резултатите от проектите на Фондацията и дейността на тези институции;

3.  Приветства Фондацията за нейната дейност в подкрепа на Комисията през 2008 г., която засвидетелства 97 % удовлетворение; подчертава по-конкретно, че най-често подаваните заявления към Фондацията са за подкрепа в областта на политиките и сътрудничеството при изготвянето на европейските инструменти за съседство (32 %), последвани от формулирането на проекти (21 %), изготвянето на програми (11 %) и идентифицирането на проекти (10 %) и тяхното проследяване;

4.  Изисква Фондацията да представи под формата на таблица, приложена към следващия доклад на Сметната палата, съпоставка между резултатите, постигнати през разглежданата година за освобождаване от отговорност, и тези, постигнати в рамките на предходната финансова година, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на Фондацията през две последователни години;

Поле на действие на Фондацията

5.  Взема под внимание, че вследствие на преработката през 2008 г. на Регламент (ЕИО) № 1360/90 на Съвета от 7 май 1990 г. за създаване на Европейска фондация за обучение(14) Фондацията получи възможността да развива дейност и в други сектори в сравнение с предходните години; отбелязва, че всъщност Регламент (ЕО) № 1339/2008 определя нови процедурни механизми с цел одобряване на разширяването на полето на действие на Фондацията на равнище тематични и географски области;

Сътрудничество с Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP)

6.  Предвид някои близки тематични области отправя искане за тясно взаимодействие и изграждане на синергии между Фондацията и CEDEFOP и настоява за редовно предоставяне на информация в отчетите за дейността, изготвяни от директорите на двете агенции;

Вътрешен одит

7.  Отчита, че от 2006 г. досега са изпълнени 12 от общо 27-те препоръки на службата за вътрешен одит; отбелязва, че от 15-те препоръки, които все още не са изпълнени, шест се считат за „много важни“; във връзка с това настоятелно призовава Фондацията незабавно да започне да прилага определени стандарти за вътрешен контрол (по отношение на документирането на процедури, контрола на финансовите транзакции и последователността на операциите), както и някои препоръки относно управлението на човешките ресурси (по отношение на управлението на човешките ресурси в годишното планиране и отчитането на дейността, определянето на цели и отчитането на работното време на служителите);

Човешки ресурси

8.  Изразява загриженост относно констатациите на Сметната палата относно липсата на прозрачност при процедурите за подбор на персонал и относно намесата на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), която е започнала разследване (OF/2009/0370); припомня насоките на Съюза за политиките в областта на заетостта и, в частност, Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите(15) във връзка с критериите за подбор и набирането на персонал; очаква от всички агенции на Съюза да следват поне тези насоки и призовава Фондацията да даде пример, като прилага в бъдеще справедливи и прозрачни общи процедури за подбор на персонал;

9.  Настоятелно призовава Фондацията да докладва относно разпределението на човешките ресурси; изтъква в частност, че неподходящото включване на човешките ресурси в контекста на годишното планиране и отчитането на дейността води до риск от неефективност и липса на прозрачност при разпределянето и използването на персонала на Фондацията; подчертава освен това, че целите на отделните служители следва да бъдат съобразени в по-голяма степен с годишните и стратегически цели на Фондацията и че системата за отчитане на работното време на служителите следва също да бъде включена в рамките на годишното планиране и бюджета;

10.  Взема под внимание констатацията на Сметната палата за различни недостатъци в процедурите за подбор на персонал; подчертава по-конкретно необходимостта комисиите за оценка на подбора да предоставят достатъчно информация за следваните процедури, като посочват, наред с другото, обосновката на решенията и датите, на които са взети те, за да се гарантира прозрачността на тези процедури;

11.  При все това взема под внимание декларацията на Фондацията, че в отговор на констатациите на Сметната палата и в рамките на вътрешен одит, осъществен през 2008 г. от службата за вътрешен одит, е предприела цялостен преглед на своите процедури за подбор на персонал; във връзка с това отправя искане към Фондацията да уведоми органа по освобождаване от отговорност за предприетите действия и постигнатите резултати;

12.  Взема под внимание отговора на Фондацията, която счита за основателно становището на Сметната палата относно надбавките за експатриране на служителите, на които тези надбавки са били отказани поради неправилно тълкуване на действащите правила; във връзка с това приветства Фондацията за поетия ангажимент да разгледа въпросните случаи и да внесе последователно съответните корекции;

o
o   o

13.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(16) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 136.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 82.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 136.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 82.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 136.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 82.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 149.
(14) ОВ L 131, 23.5.1990 г., стр. 1.
(15) ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
(16) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2008 година
PDF 366kWORD 61k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2008 година (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))
P7_TA(2010)0113A7-0069/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(3), и по-специално член 14 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0069/2010),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2008 година (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Агенцията(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(7), и по-специално член 14 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0069/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2008 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2008 година (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на Агенцията(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(11), и по-специално член 14 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0069/2010),

A.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2007 година(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото, привлече вниманието върху положителната декларация за достоверност на Сметната палата и липсата на забележки;

1.  Изразява своето задоволство, че Сметната палата обяви годишните отчети на Агенцията за финансовата 2008 година за законосъобразни и редовни;

Изпълнение

2.  Приветства Агенцията за същественото подобрение на финансовото й управление през последните три години; насърчава Агенцията за продължава да се стреми към високо качество по отношение на планирането, изпълнението и контрола на бюджета;

3.  Приветства по-специално Агенцията за приключването на фази І и ІІ на европейското изследване на предприятията по отношение на новите и появяващите се рискове (ESENER), установяването на мрежа от европейски организации, които могат да предоставят икономически стимули в областта на безопасността и здравето при работа и създаването на база данни с ресурсите за оценка на риска в рамките на кампанията за здравословно и безопасно работно място през 2008-2009 г.;

4.  Изисква от Агенцията да представи под формата на таблица, приложена към следващия доклад на Сметната палата, съпоставка между дейностите, извършени през разглежданата година за освобождаване от отговорност, и тези, извършени в рамките на предходната финансова година, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на Агенцията през две последователни години;

Управление на Агенцията

5.  Счита, че фиксираните разходи за управление на Агенцията, чийто управителен съвет се състои от 84 членове, при персонал от 64 души (по данни за финансовата 2008 година), не са пренебрежими;

Оперативни разходи, пренесени за следваща година

6.  Отбелязва, че Агенцията е пренесла бюджетни кредити в размер на 3 400 000  EUR (44 % от оперативните разходи), от които приблизително 1 000 000 EUR за поети задължения, които изцяло се отнасят за 2009 г.; освен това подчертава, че това е в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета; поради това отправя призив за целите на доброто финансово управление бюджетните прогнози да се приведат в съответствие с действителните нужди; взема все пак под внимание отговора на Агенцията, която твърди, че сложността на проектите е довела до по-голяма продължителност в сравнение с първоначално предвижданата за тяхното приключване; приветства при все това Агенцията за подобряването на контрола и планирането на оперативните разходи с цел да се избегне поемането на задължения за значителни средства в края на годината;

Процедури по възлагане на обществени поръчки

7.  Отбелязва нередностите, констатирани от Сметната палата по отношение на една процедура по възлагане на обществена поръчка (използване на рамков договор над обявения таван); подчертава по-конкретно, че Агенцията е трябвало да стартира нова процедура по възлагане на поръчка за нов рамков договор в най-кратък срок; взема все пак под внимание основанията на Агенцията, която подчертава необходимостта да продължи да използва този рамков договор с цел заместване на схемата на субсидии, без това да се отрази неблагоприятно на дейността на Агенцията;

8.  Очаква от Агенцията да отстрани в бъдеще проблема с използването на рамков договор за поръчки над максимално установената сума, с оглед прилагането на европейското бюджетно право;

Човешки ресурси

9.  Отбелязва, че според отчета за дейността за 2008 г. броят на заетите в Агенцията служители в края на годината е бил 64;

Вътрешен одит

10.  Отчита, че Агенцията е изпълнила 19 от 33-те препоръки, отправени от службата за вътрешен одит от 2006 г. досега; отбелязва, че от 14-те, които все още не са изпълнени, 6 са определени като „много важни“ и се отнасят за управлението на очакванията на заинтересованите страни и прилагането на някои стандарти за вътрешен контрол (като работата по проблеми по отделни досиета, годишния отчет за вътрешния контрол и насърчаването на прилагането на процедурите за вътрешен контрол);

11.  Отбелязва, че през последното тримесечие на 2008 г. е извършена оценка на риска, за да могат да се определят приоритетите за одита и одитния план на службата за вътрешен одит за следващите три години;

o
o   o

12.  По отношение на други забележки с хоризонтален характер, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г(14). относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 49.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 49.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 49.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 195.
(14) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2008 година
PDF 346kWORD 53k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2008 година (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))
P7_TA(2010)0114A7-0076/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом(3), и по-специално член 8 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0076/2010),

1.  Освобождава от отговорност генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 г.;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2008 година (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом(7), и по-специално член 8 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0076/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2008 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2008 година (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Решение 2008/114/EО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом(11), и по-специално член 8 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0076/2010),

A.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 г. са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че Агенцията за снабдяване към Евратом, учредена в Люксембург през 1958 г., има нов устав и стана агенция съгласно Решение 2008/114/EО, Евратом;

1.  Отбелязва, че през 2008 г. Агенцията не е получила субсидии за финансирането на своите оперативни дейности и че Комисията е поела всички разходи, направени от Агенцията за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година; отбелязва също така, че поетите задължения, пренесени от финансовата 2007 година, бяха покрити с неизползваната част от субсидиите за финансовата 2007 година;

2.  Следователно отбелязва, че при липсата на самостоятелен бюджет Агенцията на практика е част от Комисията;

3.  Подчертава все пак, че тази ситуация поставя въпроса за нуждата от запазване на Агенцията под сегашната й форма и организация; въпреки това отбелязва отговора на Агенцията, която привежда довода, че настоящата ситуация отразява баланса между, от една страна, ясните отношения с Комисията (така например Комисията може да издава директиви и да назначава генералния директор на Агенцията), и, от друга страна, определено ниво на правна и финансова самостоятелност;

Вътрешен одит

4.  Признава, че в съответствие с член 3 от нейния устав Агенцията е избрала свой вътрешен одитор, който е встъпил в длъжност едва на 1 юли 2009 г.;

o
o   o

5.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(13) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 6.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 6.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 41, 15.02.2008 г., стр. 15.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 6.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 година
PDF 384kWORD 67k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 година (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))
P7_TA(2010)0115A7-0088/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Фондацията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(3), и по-специално член 16 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0088/2010),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2008 г.;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 година (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Фондацията(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(7), и по-специално член 16 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0088/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 година (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Фондацията(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(11), и по-специално член 16 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0088/2010),

A.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 г. са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2007 г.(13) и че в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото:

   изразява съжаление, че през 2007 г., както и през 2006 г. Сметната палата откри слабости в процедурите за набиране на персонал; по-специално Сметната палата отново констатира случай, при който критериите за подбор не са били определени в съответствие с обявлението за незаета длъжност;
   изразява загриженост, че по отношение на три процедури за възлагане на обществени поръчки Сметната палата е констатирала следните нередности:
   a) процедурата за финансова оценка по отношение на даден договор не е ясно описана в тръжната документация,
   б) критериите за подбор не позволяват точна оценка на финансовите възможности на кандидатите,

1.  Изразява своето задоволство, че Сметната палата обяви годишните отчети на агенцията за финансовата 2008 година за законосъобразни и редовни;

Изпълнение

2.  Отбелязва, че през 2007 г. беше направена последваща оценка на работната програма за периода 2001-2004 г., с оглед определяне на въздействието, добавената стойност и ефективността на Фондацията; приветства Фондацията за това, че при извършването на тази оценка е показала ефективно постигане на планираните резултати; освен това констатира, че новите данни, включени в поръчаната от Комисията през 2009 г.оценка на агенциите, показват, че и през 2008 г. Фондацията е постигнала ефективно заложените резултати;

3.  Приветства Фондацията за започването на друга последваща оценка на работната програма за периода 2005-2008 г.; във връзка с това призовава Фондацията да информира Парламента за резултатите от тази оценка, за да може последният да определи по-добре въздействието, добавената стойност и ефективността на Фондацията за този конкретен период;

4.  Изисква освен това Фондацията да представи под формата на таблица, приложена към следващия доклад на Сметната палата, съпоставка между резултатите, постигнати през разглежданата година за освобождаване от отговорност, и тези, постигнати в рамките на предходната финансова година, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на Фондацията през две последователни години;

Оперативни разходи, пренесени за следваща година

5.  Отбелязва, че според Сметната палата пренесената сума е представлявала над 55% от бюджетните кредити (т.е. 4 900 000 EUR) за финансовата 2008 година; все пак отбелязва отговора на Фондацията, която декларира, че има слабости, но че те са (10%), по-малко от това, което Сметната палата твърди, защото още на етапа на изготвяне на годишната програма на Фондацията е бил заложен пренос на сума към следващата година в размер на 45 % от дял 3, налагащ се от продължителността на договорите за обучение и графика за плащания на Фондацията; все пак подчертава, че това положение показва слабости в планирането и графика на оперативните дейности на Фондацията и е в противоречие с принципа на ежегодност; във връзка с това изисква от Фондацията да вземе мерки с цел избягване на тази ситуация в бъдеще и да информира за това органа по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

Бюджетни трансфери без подкрепящи документи

6.  Отбелязва констатацията на Сметната палата, че някои бюджетни трансфери не са били достатъчно обосновани, като не е предоставена никаква оценка на потребностите и административният съвет не е бил информиран за тях; все пак приветства Фондацията за това, че сега е отстранила тази слабост;

Процедури за възлагане на обществени поръчки

7.  Призовава Фондацията да се стреми да подобри контрола върху сключваните от нея договори, както и планирането на тръжните процедури, като инициира новите процедури значително време преди приключването на съответните договори; в тази връзка подчертава факта, че Сметната палата е споменала, че в два случая Фондацията неправомерно е удължила продължителността на договори след максимално позволения срок, а в друг случай не е обосновала процедура на договаряне;

Човешки ресурси

8.  Призовава ръководството на Фондацията да предприеме мерки, в рамките на своята политика за управление на персонала и при спазване на задълженията за изпълнение на бюджета, да предвиди по-добре напусканията на служители на ключови позиции;

9.  Призовава Фондацията да посочи по прозрачен начин в годишния отчет за дейността броя на служителите, включително договорно наетите (87 служители);

10.  Приветства Фондацията за това, че през 2008 г. е приела процедури по набиране на персонал, съобразени с препоръките на Сметната палата от последните две години; по-специално констатира, че Сметната палата вече не е открила слабости в процедурите по набиране на персонал (например по отношение на критериите за подбор), които преди не гарантираха прозрачни и недискриминационни процедури;

Вътрешен одит

11.  Изразява загриженост във връзка с факта, че финансовите отчети на Фондацията за 2008 г. са с незадоволително качество и съдържат несъответствия спрямо отчетите за 2007 г. и във връзка с това при извършването на одита по отношение на тях се е наложило да бъдат приложени значителни корекции; отбелязва, че това положение се обяснява с факта, че за приключването на отчетите за 2008 г. Фондацията е трябвало да наеме временен служител на краткосрочен договор и че освен това не е осигурено подходящо прехвърляне на функциите между двамата счетоводители; следователно изисква от Фондацията да избягва подобни ситуации в бъдеще;

12.  Признава, че от 2006 г. досега са изпълнени 26 от общо 54-те препоръки на службата за вътрешен одит; отбелязва, че от 28-те препоръки, които все още не са изпълнени, 8 се считат за „много важни“; по-специално настоятелно призовава Фондацията да въведе останалите стандарти за вътрешен контрол (например делегиране на правомощия за финансовите участници), да продължи прилагането на други стандарти за вътрешен контрол (например ефективна координация на системата за вътрешен контрол и привеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с Финансовия регламент и правилника за неговото прилагане ) и въвеждане на ефективна система за планиране и наблюдение (например чрез създаване на система за оценка на риска във връзка с дейностите на Фондацията, внедряване на методология, основана на дейностите, както и контрол върху средствата на информационните технологии);

o
o   o

13.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 142.
(2) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) OВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.
(4) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 142.
(6) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) OВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.
(8) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 142.
(10) OВ L 248, 16.09.2002 г., стр. 1.
(11) OВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.
(12) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) OВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 190.
(14) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2008 година
PDF 381kWORD 70k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2008 година (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))
P7_TA(2010)0116A7-0093/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Евроюст(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид решение на Съвета 2002/187/ПВР от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(3), и по-специално член 36 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0093/2010),

1.  Освобождава от отговорност административния директор на Евроюст във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2008 г.;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2008 година (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Евроюст(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид решение на Съвета 2002/187/ПВР от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(7), и по-специално член 36 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0093/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Евроюст за финансовата 2008 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на административния директор на Евроюст, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2008 година(C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Евроюст за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Евроюст за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Евроюст(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид решение на Съвета 2002/187/ПВР от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(11), и по-специално член 36 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0093/2010),

А.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи административния директор на Евроюст от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2007 година(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото

   отбеляза констатацията на Сметната палата, че през 2007 г. са били поети задължения в размер на 18 000 000EUR , от които 5 200 000EUR са били пренесени;
   изрази съжаление, че Сметната палата отново е открила слабости в процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и през предходните две години;
   изрази загриженост по повод констатацията на Сметната палата, че Евроюст не е успял да назначи 60-те служители, необходими за запълване на щатното разписание през 2007 г., и че в края на 2007 г. са били заети само 95 длъжности;

1.  Отбелязва със задоволство, че Сметната палата успя да получи разумни гаранции за надеждността във всички съществени аспекти на годишните отчети на Евроюст за финансовата година, приключила на 31 декември 2008 г., и че като цяло свързаните с годишните отчети операции са законосъобразни и редовни;

Изпълнение

2.  Подчертава, че липсата на показатели, слабостите в измерването на удовлетворението на потребителите и липсата на съгласуваност между бюджета и работната програма затрудняват извършването на оценка на резултатите от дейността на Евроюст;

3.  Приветства сключването на Практическо споразумение относно договореностите за сътрудничество между Евроюст и Европейската служба за борба с измамите на 24 септември 2008 г.(14);

4.  Отбелязва, че през следващите години освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст следва допълнително да се основава на работата на Евроюст през годината;

Пренасяне на бюджетни кредити

5.  Отбелязва констатацията на Сметната палата, че през 2008 г. Евроюст все още има проблеми с пренасянето на бюджетни кредити, макар и в по-малък размер от предходната финансова година (13 % от окончателните бюджетни кредити вместо 25 % от пренесените кредити през 2007 г.); въпреки това отбелязва със загриженост, че размерът на анулирани бюджетни кредити, пренесени от предходната финансова година (в случая 1 000 000EUR или 25 % от пренесените кредити), е значителен и че това е в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета; следователно изисква от Евроюст да предприеме действия с цел да се избегне повтарянето на тази ситуация в бъдеще и да информира впоследствие органа по освобождаването от отговорност;

6.  Отбелязва, че през 2008 г. в Евроюст са осчетоводени приходи от лихви в размер на 191 390,56EUR ; заключава от годишните отчети и размера на лихвените плащания, че Евроюст разполага трайно с висок размер на парични средства в наличност; отбелязва, че към 31 декември 2008 г. паричните средства в наличност на Евроюст възлизат на 4 612 878,47EUR ; изисква от Комисията да провери какви възможности съществуват за осигуряване на пълното прилагане на ориентираното спрямо потребностите управление на паричните средства съобразно член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, както и какви концептуални промени са необходими, с цел трайно поддържане на възможно най-ниско равнище на паричните средства в наличност на Евроюст;

Слабости в процедурите за възлагане на обществени поръчки

7.  Изразява съжаление, че Сметната палата отново е открила слабости в процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и през предходните три години; по-конкретно изразява загриженост предвид констатацията на Сметната палата, съгласно която през 2008 г., от една страна, при възлагането на обществени поръчки в повечето случаи не е извършвана предварителна оценка на пазарната стойност преди стартирането на процедурата, а от друга страна, се отчитат повтарящи се и сериозни слабости по отношение на контрола върху договорите и планирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки; подчертава, че това положение показва сериозни слабости в капацитета на различните служби на Евроюст да се координират помежду си и говори за липса на насоки и контрол от страна на разпоредителя с бюджетни кредити;

8.  Взема под внимание отговора на Евроюст, който поема ангажимент да приложи план за действие с цел да бъдат отстранени установените от Сметната палата слабости; във връзка с това отправя искане към Евроюст да информира органа по освобождаването от отговорност за резултатите от своите действия;

Човешки ресурси

9.  Изразява загриженост поради факта, че Сметната палата отново констатира слабости в планирането и провеждането на процедурите за набиране на персонал; по-точно констатира, че процентът на незаетите длъжности е все още твърде висок (26 %), макар и по-нисък в сравнение с 2007 г. (33 %);

10.  Изразява съгласие със становището на Сметната палата, че Евроюст не е спазил принципа на специфичност на разходите, след като 1 800 000EUR са прехвърлени от бюджетните кредити за възнаграждения на срочно и договорно нает персонал главно с цел увеличаване (с 238 %) на бюджетните кредити за временно наети служители;

11.  Взема под внимание отговора на Евроюст относно критиките на Сметната палата по отношение на процедурите за подбор на персонал; по-специално призовава Евроюст да информира органа по освобождаване от отговорност за своята нова процедура за набиране на персонал, която стартира през 2009 г. и която отсега нататък следва да гарантира по-добре прозрачността и недискриминационното третиране на външните и вътрешните кандидати;

Вътрешен одит

12.  Изразява загриженост, че нито една от общо 26-те препоръки на службата за вътрешен одит не е била изцяло изпълнена; отбелязва, че 4 от тези препоръки са определени като „критични“, а 12 – като „много важни“; във връзка с това настоятелно призовава Евроюст да изпълни незабавно следните препоръки по отношение на управлението на човешките ресурси: да изготви краткосрочен план за запълване на свободните към момента работни места; да промени организацията на отдела за човешки ресурси; да намали броя на срочно наетите служители; да укрепи процедурата за набиране на персонал; да приеме правилата за прилагане във връзка с развитието на кариерата; да гарантира независимостта на членовете на комисията за подбор, както и да гарантира правилното прилагане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

o
o   o

13.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 131.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 131.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 131.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 112.
(14) ОВ C 314, 9.12.2008 г., стр. 4.
(15) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2008 година
PDF 357kWORD 57k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2008 година (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))
P7_TA(2010)0117A7-0090/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права(3), и по-специално член 21 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0090/2010),

1.  Освобождава от отговорност директора на Агенцията на ЕС за основните права във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 г.;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Агенцията на ЕС за основните права, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2008 година (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права(7), и по-специално член 21 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0090/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2008 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Агенцията на ЕС за основните права, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2008 година (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права(11), и по-специално член 21 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0090/2010),

A.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 г. са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи от отговорност директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2007 година(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото, отбеляза:

   че Агенцията следва да се стреми към постигане на взаимодействие и да избягва припокриването на дейности с други институции, които работят в областта на правата на човека, и по-специално Съвета на Европа;
   че Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ) е започнала разследване във връзка с Агенцията; следователно изисква от ОЛАФ, Агенцията и Комисията да информират органа по освобождаване от отговорност за резултатите от разследването и за евентуалните последващи мерки във възможно най-кратки срокове;
   че Сметната палата е констатирала при една от процедурите за възлагане на поръчки, че публикуваният метод за финансова оценка непряко е допринесъл за намаляване на относителната тежест на критерия „цена“, което може да е възпряло някои потенциални оференти и противоречи на принципа на добро финансово управление;

1.  Отбелязва със задоволство, че Сметната палата успя да получи разумни гаранции за надеждността във всички съществени аспекти на годишните отчети на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2008 г., и че като цяло операциите, свързани с годишните отчети на Агенцията, са законосъобразни и редовни;

Изпълнение

2.  Насърчава Агенцията да определи в рамките на своето планиране конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER), с цел оценка на своите резултати; въпреки това отбелязва декларацията на Агенцията, че е взела под внимание тези забележки в своята програма за 2009 г.;

3.  Приветства Агенцията за това, че към средата на 2009 г. е започнала да прилага софтуер за бюджетиране по дейности, който ще предостави ясни показатели за разпределението на финансовите и човешките ресурси;

4.  Приветства Агенцията за това, че е предприела последващи действия във връзка със забележките на Сметната палата и на бюджетния орган, направени при предходната процедура по освобождаване от отговорност;

5.  Отбелязва, че през следващите години освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията следва допълнително да се основава на работата на Агенцията през годината;

Разследване на ОЛАФ

6.  Отбелязва, че започнатото през 2008 г.от ОЛАФ разследване на Агенцията приключи през 2009 г., без предприемане на по-нататъшни действия;

Вътрешен одит

7.  Отчита, че през февруари 2008 г. службата за вътрешен одит извърши последващ одит на изпълнението на неизпълнените препоръки от доклада на службата за 2007 г. и откри, че само една препоръка (относно контрола върху назначаването на служители от управителния съвет) остава неизпълнена; все пак отбелязва, че обстоятелствата са се променили и че след като Агенцията е започнала да функционира и новият директор е бил назначен, тази препоръка вече не отговаря на първоначалната си цел и може да се счита, че е изпълнена;

o
o   o

8.  По отношение на други забележки с хоризонтален характер, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 10.
(2) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) OВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.
(4) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 10.
(6) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) OВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.
(8) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 10.
(10) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) OВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.
(12) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) OВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 198.
(14) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) за финансовата 2008 година
PDF 395kWORD 87k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г.относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) за финансовата 2008 година (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))
P7_TA(2010)0118A7-0085/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз(3), и по-специално член 30 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0085/2010),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 г.;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) за финансовата 2008 година (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз(7), и по-специално член 30 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0085/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2008 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г.,съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2008 година(C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз(11), и по-специално член 30 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0085/2010),

А.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2007 г.(13), и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото:

   изразява съжаление за това, че в годишния си доклад за 2007 г. Сметната палата е констатирала някои слабости, които вече бяха посочени в годишния й доклад за 2006 г., и по-специално висок процент на преноси и освобождаване на бюджетни кредити (близо 70% от наличните бюджетни кредити за 2007 г. не са били усвоени);
   констатира, че бюджетът на Агенцията за 2007 г. (42 100 000EUR ) е нараснал повече от два пъти в сравнение с бюджета за 2006 г. (19 200 000 EUR );
   приканва Агенцията да подобри финансовото си управление, по-специално по отношение на увеличаването на бюджета й през финансовите 2007 и 2008 г.;

В.   като има предвид, че 2008 г. беше третата цяла година от функционирането на Агенцията;

1.  Отбелязва със задоволство, че Сметната палата успя да получи разумни гаранции за надеждността във всички съществени аспекти на годишните отчети на Агенцията за финансовата година, приключила на 31 декември 2008 г., и че като цяло свързаните с годишните отчети операции са законосъобразни и редовни;

2.  Констатира, че бюджетът на Агенцията значително се е увеличил през последните три години; отбелязва, че през финансовата 2008 година бюджетът е нараснал с 29 000 000EUR , т.е. близо 69% спрямо предходната финансова година и че през 2007 г. (42 100 000 EUR ) бюджетът се е увеличил повече от два пъти в сравнение с 2006 г. (19 200 000 EUR );

Често срещани проблеми от финансовата 2006 година нататък

3.  Изразява безпокойство за това, че Сметната палата е констатирала някои слабости, които вече бяха посочени в годишните й доклади за 2006 и 2007 г.; по-специално изразява съжаление за:

   високия процент на преноси и освобождаване на бюджетни кредити (49% от наличните бюджетни кредити за 2008 г. не са били усвоени през финансовата година, близо 69 % - за 2007 г. и 55% - за 2006 г.),
   факта, че са поемани правни задължения преди поемането на съответните бюджетни задължения;
   това, че според Сметната палата процедурите по подбор на персонал не са съобразени с правилата, и по-специално по отношение на принципите на прозрачност и недискриминация при прилагането на посочените процедури;

4.  Отбелязва, че се е наложило пренасянето на 30 300 000 EUR бюджетни кредити за финансовата година и освобождаването на 13 000 000 EUR налични бюджетни кредити; подчертава също така, че от пренесените бюджетни кредити за оперативни разходи (дял III) в размер на 26 800 000 EUR , 850 000 EUR се отнасят за приключени операции, които са довели до освобождаването на бюджетни кредити; все пак в тази връзка отбелязва отговора на Агенцията, която декларира, че е направила корекции в окончателните годишни финансови отчети и че ще предприеме допълнителни мерки за засилване на контрола върху поемането на задължения;

5.  Въпреки това подчертава, че високият процент преноси и освобождаване на бюджетни кредити показва, че Агенцията не може да управлява едно толкова голямо увеличаване на нейния бюджет; въпреки че Агенцията отбеляза значителен напредък в усвояването на бюджетните кредити за 2009 г., ЕП си поставя въпроса дали не е по-отговорно в бъдеще бюджетните органи да обмислят по-внимателно решението за увеличаване на бюджета на Агенцията, като се вземе предвид времето, необходимо за изпълнение на новите дейности; следователно изисква от Агенцията да му предостави по-подробна информация относно осъществимостта на бъдещите й ангажименти;

6.  Също така счита за необходимо Агенцията да въведе:

   ефективна система за планиране и контрол на договорените крайни срокове;
   процес за оценка на рисковете, свързани с нейните дейности, който впоследствие да позволява внимателното им наблюдение;
   система от многогодишни бюджетни кредити за безвъзмездните средства в бъдещите бюджети с цел избягване на необходимостта от освобождаване на средства през следващите финансови години;

7.  Изразява безпокойство, че в констатациите си Сметната палата критикува Агенцията за това, че е изплатила над 17 000 000EUR въз основа на едностранни решения за отпускане на безвъзмездни средства, подписани единствено от Агенцията,докато този вид инструмент не е предвиден в приложимите за агенциите правила; освен това изразява загриженост от становището на Сметната палата , че тези решения често се подписват от Агенцията, след като дейностите вече са започнати или дори са приключени; все пак отбелязва отговора на Агенцията, която уверява, че вече са подписани нови рамкови споразумения с всички гранични власти, които предстои да участват в координираните от Агенцията съвместни операции;

8.  Изразява загриженост относно повторната констатация на Сметната палата, че са поети правни задължения преди поемането на съответните бюджетни задължения; освен това констатира, че към края на финансовата 2008 година 49 поети впоследствие задължения (на обща стойност от над 1 000 000EUR ) са вписани в регистъра на изключенията; също така подчертава, че въпреки уверенията на Агенцията, че през май 2009 г. броят на изключенията вече е намалял с 50% спрямо същия период на предходната година, големият брой изключения все пак е доказателство за повтарящи се проблеми в системата на Агенцията за поемане на задължения; следователно изисква от Агенцията да се ангажира по-ефективно с пълното разрешаване на този въпрос;

9.  Приветства Агенцията за това, че е въвела политика за управление на касовите средства;

10.  Отбелязва, че през 2008 г. в Агенцията са осчетоводени приходи от лихви в размер на474 116,65EUR ; заключава от годишните отчети и размера на лихвените плащания, че Агенцията разполага трайно с висок размер на паричните средства в наличност; отбелязва, че към 31 декември 2008 г. паричните средства в наличност на Агенцията възлизат на 28 604 623,67EUR ; изисква от Комисията да провери какви възможности съществуват за осигуряване на пълното прилагане на ориентираното спрямо потребностите управление на паричните средства в наличност съобразно член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, както и какви концептуални промени са необходими, с цел трайно поддържане на възможно най-ниско равнище на паричните средства в наличност на Агенцията;

11.  Призовава Агенцията да упражнява изцяло своите функции и да продължи да работи за подобряване на финансовото си управление, по-специално във връзка с увеличението на бюджета на Агенцията за 2009 и 2010 г.;

Човешки ресурси

12.  Отбелязва със загриженост повторната констатация на Сметната палата, че процедурите по подбор на персонал не са съобразени с правилата и не гарантират прозрачност и недискриминация между кандидатите;

Изпълнение

13.  Отбелязва, че управителният съвет на Агенцията е приел през юни 2009 г. многогодишен план за периода 2010-2013 г., въпреки че това не е предвидено в регламента за създаването й; подчертава значението на този многогодишен план за по-ефективното планиране на дейностите на Агенцията и оценката на рисковете, свързани с тях; все пак изисква от Агенцията да установи незабавно връзка между своята работна програма и финансовите си прогнози;

14.  Насърчава директора да предостави на управителния съвет данни за въздействието на операциите;

15.  Изисква Агенцията да представи в таблицата, приложена към следващия доклад на Сметната палата, съпоставка между дейностите, извършени през разглежданата година за освобождаване от отговорност, и тези от предходната финансова година, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на Агенцията през две последователни години;

16.  Отбелязва, че през следващите години освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията следва допълнително да се основава на резултатите от работата на Агенцията през годината;

Прозрачност

17.  Отбелязва, че Агенцията не публикува информация за управителния си съвет на своята интернет страница; следователно препоръчва, като средство за увеличаване на прозрачността, на интернет страницата на Агенцията да се публикува списък на членовете на управителния й съвет, като се предостави пълна информация за контакти с всички членове на управителния съвет;

Сътрудничество с държавите-членки

18.  Констатира, че усвояването и изпълнението на бюджета зависи отчасти от участието на държавите-членки; следователно насърчава Агенцията да активизира диалога си с държавите-членки, с цел засилване на участието им;

19.  Призовава Агенцията да подобри финансовото си управление във връзка с възстановяването на разходите, договорени с държавите-членки, като се определят заедно с държавите-членки корените на проблема и съвместно с тях се приложат подходящи решения;

Вътрешен одит

20.  Признава, че от 23-те препоръки, направени след първоначалния одит на службата за вътрешен одит от 2007 г., 4 препоръки са надлежно и ефективно изпълнени, 15 се изпълняват в момента, а изпълнението на 4 от тях още не е започнало; подчертава, че препоръките, които се считат за „много важни“, са свързани с допълване на длъжностните характеристики и залагане на цели за персонала, увеличаване на сигурността, оптимизиране завеждането на кореспонденцията, усъвършенстване на процеса на управление на безвъзмездните средства и осигуряване на съответствие с Финансовия регламент;

21.  Приветства Агенцията за това, че към края на 2008 г. е назначила координатор по вътрешния контрол/мениджър по качеството; подчертава, че тази нова длъжност ще помогне на Агенцията да гарантира по-структуриран, дисциплиниран и последователен подход към прилагането на препоръките на службата за вътрешен одит;

o
o   o

22.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 38.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 38.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 38.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 126.
(14) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) за финансовата 2008 година
PDF 431kWORD 67k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) за финансовата 2008 година (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))
P7_TA(2010)0119B7-0259/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Органа(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета от 12 юли 2004 година за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми(3), и по-специално член 12 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0073/2010),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2008 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система за финансовата 2008 година (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Органа(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета от 12 юли 2004 година за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми(7), и по-специално член 12 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0073/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система за финансовата 2008 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система за финансовата 2008 година (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Органа(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от ДФЕС,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета от 12 юли 2004 година за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми(11), и по-специално член 12 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0073/2010),

А.   като има предвид, че Сметната палата включи коментари в своята декларация за достоверност относно надеждността и точността на годишните отчети за финансовата 2008 година и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции;

Б.   като има предвид положителната декларация за достоверност на Сметната палата, включена в нейния доклад относно годишните отчети на Органа за финансовата 2006 година;

В.   като има предвид, че Сметната палата заявява, че не е могла да изрази становище по отношение на надеждността и точността на отчетите на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) за финансовата 2007 година, и посочва, че цялата структура на проекта Галилео е била преработена през 2007 г. и че отчетите на Органа са изготвени в несигурна правна среда;

Г.   като има предвид, че Органът получи финансова автономност през 2006 г.;

Д.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи от отговорност изпълнителния директор на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2007 година(13) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото,

   отбеляза, че бюджетните кредити, които на практика са предоставени на Органа (210 000 000 EUR), са значително по-малко от предвидените в бюджета поради забавяния в програмата „Галилео“,
   изрази загриженост за това, че Сметната палата е констатирала следните слабости по отношение на изпълнението на бюджета: нисък процент на изразходване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания за оперативни дейности (63 % за поетите задължения и 51 % за плащанията); липса на ясна връзка между работната програма на Органа и неговия бюджет; липса на обосновка или документация за трансферите; систематично късно осчетоводяване на нареждания за събиране на вземания; непоследователно представяне на изпълнението на бюджета;
   отбеляза критиката на Сметната палата във връзка с това, че Органът не е успял да предостави в своите отчети достатъчно информация за активите по проекта „Галилео“, тъй като до края на 2007 г. не е бил изготвен списък на активите на Европейската космическа агенция (ЕКА);

Бюджетно и финансово управление

1.  Изразява съжаление, че Сметната палата е включила коментари в своята декларация за достоверност относно надеждността и точността на годишните отчети за финансовата 2008 година и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции;

2.  Констатира, че Органът е взел решение да представи резултатите от своята дейност, без да вземе под внимание факта, че вече няма да управлява програмите „Галилео“ и ЕГССНП (Европейска геостационарна служба за навигационно покритие) след приключването на прехвърлянето на неговите активи и средства към Комисията, планирано за края на първото тримесечие на 2008 г.;

3.  Отбелязва, че Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г.(14) влезе в сила на 25 юли 2008 г. и че въпреки прехвърлянето на отговорността за управлението на програмите „Галилео“ и ЕГССНП към Комисията, на 24 декември 2008 г. Комисията е превела по банковата сметка на Органа сума в размер на 95 000 000 EUR; изразява съжаление, че не е изготвен съответен коригиращ бюджет;

4.  Констатира, че вследствие на влизането в сила на Регламент (ЕО) № 683/2008 през 2008 г. е прието твърде съществено намаление на бюджета на Органа (от 436 500 000 EUR през 2007 г. до 22 700 000 EUR);

5.  Изразява загриженост, че, въпреки че съгласно Регламент (ЕО) № 683/2008 Комисията отговаря за управлението на средствата и изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (ЕГССНП и „Галилео“) от 1 януари 2009 г., до края на 2008 г. към Комисията все още не са прехвърлени нито дейности, нито активи, а новото разпределение на отговорностите между Комисията и Органа не е отразено в съответните им годишни отчети; в тази връзка узнава от Сметната палата, че Органът е трябвало да разглежда сумата от 58 400 000 EUR като дълг към Комисията, а не да я вписва като предварително финансиране, получено от Комисията; освен това констатира, че отчетите не е трябвало да включват 55 600 000 EUR задължения към Европейската космическа агенция, тъй като тази сума съответства на финансовата вноска на Общностите за програмите „Галилео“ и ЕГССНП и Комисията носи отговорност за нея;

6.  Въпреки това взема предвид отговора на Органа, който се оправдава с аргумента, че Комисията е потвърдила официално, че приема прехвърлянето на активи, считано едва от 31 юли 2009 г., тъй като условията по прехвърлянето бяха договорени с Комисията едва в края на юни 2009 г.;

7.  Позовава се на препоръките в Специален доклад № 7/2009 на Сметната палата, отправени към Комисията в качеството й на нов ръководител на програмата „Галилео“;

Вътрешен одит

8.  Признава, че службата за вътрешен одит е провела своя вътрешен одит през ноември 2007 г., а последващите си одити – през октомври 2008 г. и декември 2009 г.; отбелязва, че оставащите две важни препоръки на службата за вътрешен одит, които все още не са изпълнени, се отнасят до деликатни длъжности и длъжностни характеристики;

o
o   o

9.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(15) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 100.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002, стр. 1.
(3) ОВ L 246, 20.7.2004, стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002, стр. 72.
(5) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 100.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002, стр. 1.
(7) ОВ L 246, 20.7.2004, стр. 1.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002, стр. 72.
(9) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 100.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002, стр. 1.
(11) ОВ L 246, 20.7.2004, стр. 1.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002, стр. 72.
(13) OВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 162.
(14) Регламент (EО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“) (OВ L 196, 24.7.2008 г., стp. 1).
(15) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година
PDF 366kWORD 60k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))
P7_TA(2010)0120A7-0094/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата година, приключила на 31 декември 2008 г., придружен от отговорите на Съвместното предприятие(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия(3), и по-специално член 5 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0094/2010),

1.  Освобождава от отговорност директора на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2008 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата година, приключила на 31 декември 2008 г., придружен от отговорите на Съвместното предприятие(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия(7), и по-специално член 5 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0094/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата 2008 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Съвместното предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия за финансовата година, приключила на 31 декември 2008 г., придружен от отговорите на съвместното предприятие(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия(11), и по-специално член 5 от него,

–   като взе предвид финансовия регламент на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитие на термоядрената енергия, приет с решение на неговия управителен съвет на 22 октомври 2007 г. (наричан по-долу „финансов регламент на “ITER„),

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0094/2010),

А.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че Съвместното предприятие е в началната си фаза и че не е въвело изцяло системите си за вътрешен контрол и за финансова отчетност през 2008 г.;

В.   като има предвид, че член 75 от финансовия регламент на „ITER“ постановява, че Съвместното предприятие следва да създаде служба за вътрешен одит, която трябва да е съобразена със съответните международни стандарти;

Г.   като има предвид, че финансовият регламент на „ITER“ е базиран на рамковия Финансов регламент, който беше изменен неотдавна с цел привеждане в съответствие с измененията на общия Финансов регламент;

Д.   като има предвид, че на 28 февруари 2008 г. директорът на Съвместното предприятие поиска становището на Сметната палата относно финансовия регламент на „ITER“;

Е.   като има предвид, че през октомври 2008 г. Сметната палата публикува своето становище № 4/2008 относно този регламент;

Пренасяне на бюджетни кредити

1.  Взема предвид, че в отчета за финансовия резултат Сметната палата установи излишък от 57 600 000 EUR, което представлява 38 % от натрупаните приходи на стойност 149 700 000 EUR; подчертава по-специално, че част от този излишък (32 200 000 EUR) е пренесена за финансовата 2009 г.; взема все пак предвид отговора на Съвместното предприятие, в който се обяснява, че непълното усвояване на бюджета е нормално за първата година от финансовата автономност на Съвместното предприятие от Комисията, а също така, че то е свързано със забавения старт на дейността на Международната организация за термоядрена енергия „ITER“ и на Програмата за термоядрен синтез на Евратом като цяло;

Нередности във връзка със задълженията

2.  Отбелязва, че в шест случая, разгледани от Сметната палата, Съвместното предприятие е поело бюджетните задължения след съответните правни задължения; отправя следователно искане Съвместното предприятие да спазва съответните изисквания на Финансовия регламент;

Финансов регламент на „ITER“

3.  Изразява задоволство, че съгласно констатациите на Сметната палата финансовият регламент на „ITER“ се базира най-общо на принципите на рамковия Финансов регламент и на общия Финансов регламент; констатира обаче, че редица специфични въпроси се нуждаят от изменение, по-точно свързаните с изключенията от бюджетните принципи, ролята на службата за вътрешен одит на Комисията, закъснялото плащане на членските вноски, правилата относно отпускането на безвъзмездни средства и преходните разпоредби, посочени в член 133 от финансовия регламент на „ITER“;

Годишен отчет за дейността

4.  Препоръчва изрично на Съвместното предприятие да спазва сроковете, договорени със Сметната палата за предаването на неговия годишен отчет за дейността;

Системи за вътрешен контрол

5.  Препоръчва изрично на Съвместното предприятие да работи повече по документирането на ИТ процесите и дейностите и очертаването на ИТ рисковете;

6.  Взема предвид, че вътрешният одитор на Съвместното предприятие е поел задълженията си едва на 1 юли 2009 г.; все пак поздравява Съвместното предприятие за изготвянето на план за действие за прилагане на стандарти за вътрешен контрол и създаването на работна група, която ще координира, наблюдава и докладва за изпълнението на плана за действие; изтъква освен това, че Съвместното предприятие е определило длъжностно лице за защита на данните и са предприети стъпки за разработване на план за непрекъснатост на дейността и възстановяване на данните;

7.  Взема под внимание заявлението на Съвместното предприятие, че понастоящем се осъществява анализ на всички свързани оперативни процеси;

8.  Отбелязва, че през 2008 г. в Съвместното предприятие са записани приходи от лихви в размер на 216 304,89 EUR; заключава от годишните отчети и размера на разходите за лихви, че Съвместното предприятие разполага трайно с висок размер на наличните парични средства; отбелязва, че към 31 декември 2008 г. паричните средства в наличност на Съвместното предприятие възлизат на 58 980 569,87 EUR; изисква от Комисията да провери какви възможности съществуват за прилагането на ориентирано спрямо потребностите управление на паричните средства в Съвместното предприятие, както и какви концептуални промени са необходими, с цел трайно поддържане на възможно най-малък размер на наличните парични средства в Съвместното предприятие.

(1) ОВ C 310, 18.12.2009 г., стр. 1.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 310, 18.12.2009 г., стр. 1.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 310, 18.12.2009 г., стр. 1.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2008 година
PDF 381kWORD 63k
Решение
Решение
Резолюция
1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г.,относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2008 година (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))
P7_TA(2010)0121A7-0077/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Съвместното предприятие SESAR за финансовата година, приключила на 31 декември 2008 г., заедно с отговорите на Съвместното предприятие(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)(3), и по-специално член 4б от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0077/2010),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Съвместното предприятие SESAR във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 г.;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Съвместното предприятие SESAR, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2008 година (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Съвместното предприятие SESAR за финансовата година, приключила на 31 декември 2008 г., заедно с отговорите на Съвместното предприятие(5),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз ,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)(7), и по-специално член 4б от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0077/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2008 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Съвместното предприятие SESAR, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.Резолюция на Европейския Парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2008 година (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Съвместното предприятие SESAR за финансовата година, приключила на 31 декември 2008 г., заедно с отговорите на Съвместното предприятие(9),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)(11), и по-специално член 4б от него,

–   като взе предвид финансовия регламент на Съвместното предприятие SESAR, приет от неговия административен съвет на 3 юли 2007 г. (по-нататък наричан „финансов регламент на SESAR“),

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(12), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 от и Приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0077/2010),

A.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че Съвместното предприятие SESAR е създадено през февруари 2007 г. с цел управление на дейностите по проекта SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research - програма за изследване на управлението на въздушния трафик „Единно европейско небе“);

В.   като има предвид, че Съвместното предприятие е в началната си фаза и че не е въвело изцяло системите си за вътрешен контрол и за финансова отчетност през 2008 г.;

Г.   като има предвид, че Съвместното предприятие е собственик на всички материални и нематериални активи, които са създадени от него или са му били прехвърлени с оглед фазата на развитие на проект а SESAR съгласно специалните споразумения, сключени с неговите членове;

1.  Приветства факта, че Сметната палата счита, че отчетите на Съвместното предприятие SESAR за 2008 г. са надеждни, а свързаните с тях операции са като цяло законосъобразни и редовни;

2.  Отбелязва, че Съвместното предприятие е получило250 000 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и 100 900 000 EUR в бюджетни кредити за плащания от бюджета на ЕС за 2008 г.;

3.  Признава, че 2007–2008 г. беше начален период от съществуването на Съвместното предприятие, че новият регламент на Съвета (ЕО) № 1361/2008(13) за изменение на учредителния акт на Съвместното предприятие беше приет едва на 16 декември 2008 г., както и че имаше забавяне при изплащането на първоначалната вноска на Евроконтрол;

Неспазване на бюджетния принцип на ежегодност

4.  Отбелязва, че през април 2008 г. административният съвет на Съвместното предприятие прие окончателния бюджет за периода от август 2007 г. до декември 2008 г. и че това решение не е в съответствие с принципа на ежегодност;

Изпълнение на бюджета

5.  Отбелязва, че окончателният бюджет, приет през април 2008 г. от административния съвет на Съвместното предприятие, се е оказал особено нереалистичен, както показва степента на изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения и на бюджетните кредити за плащания, която достигна съответно 1 % и 17 %;

6.  Изразява съжаление, че в редица случаи контролът върху транзакциите не е осъществен правилно и че не е бил налице достатъчен вътрешен контрол по отношение на договорите и обществените поръчки;

Осчетоводяване на активите

7.  Изразява загрижеността си, че въпреки много ниското ниво на усвояване на средствата, Съвместното предприятие разполага със значителни суми по депозити в банкови сметки към края на годината, като по този начин нарушава принципа на балансираност на бюджета;

8.  Препоръчва изрично на Съвместното предприятие да разработи счетоводна политика за активите, създадени по време на фазата на развитие на проекта;

Финансов правилник на SESAR

9.  Приветства Сметната палата за това, че желае да даде становище относно финансовия правилник на SESAR, приет от административния съвет през юли 2007 г.; по-специално подчертава, че е важно този правилник да е в съответствие с рамковия финансов регламент на институциите на Общността; освен това се присъединява към становището на Сметната палата, съгласно което разпоредбите за изпълнението на бюджета и представянето на отчетите, за процедурите по възлагане на обществени поръчки, както и за функцията по вътрешен одит трябва да бъдат допълнени; наред с това отбелязва, че Съвместното предприятие би трябвало да приеме правила за прилагане на своя финансов правилник;

Годишен отчет за дейността

10.  Препоръчва изрично на Съвместното предприятие да спазва сроковете, договорени със Сметната палата за предаването на неговия годишен отчет за дейността;

Системи за вътрешен контрол

11.  Отбелязва, че службата за вътрешен одит съгласно международните норми, приложими в тази област, беше създадена едва през януари 2009 г.; също така изисква от Съвместното предприятие да разработи незабавно подходящи системи за вътрешен контрол във връзка с възлагането на обществени поръчки; по-специално подчертава, че е важно да се изготви план за възстановяване при бедствие и да се създаде политика за защита на данните;

12.  Отбелязва, че през 2008 г. в отчетите на Съвместното предприятие са записани приходи от лихви в размер на 148 370 EUR заключава от годишните отчети и размера на разходите за лихви, че Съвместното предприятие разполага трайно с висок размер на наличните парични средства; отбелязва, че към 31 декември 2008 г. паричните средства в наличност на Съвместното предприятие възлизат на 116 007 569 EUR ; изисква от Комисията да провери какви възможности съществуват за прилагането на ориентирано спрямо потребностите управление на паричните средства в Съвместното предприятие, както и какви концептуални промени са необходими, с цел трайно поддържане на възможно най-малък размер на наличните парични средства на Съвместното предприятие;

13.  Отбелязва в допълнение, че административният съвет не е успял да изготви щатно разписание на служителите за 2008 г.

(1) ОВ C 310, 18.12.2009 г., стр. 9.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ C 310, 18.12.2009 г., стр. 9.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.
(8) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(9) ОВ C 310, 18.12.2009 г., стр. 9.
(10) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.
(12) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(13) ОВ L 352, 31.12.2008 г., стр. 12.


Транспортируемо оборудване под налягане ***I
PDF 281kWORD 74k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно транспортируемото оборудване под налягане (COM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0482),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 71 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението пред Парламента (C7-0161/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 и член 91 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 февруари 2010 г.,

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0101/2010),

1.  Приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  Приема за сведение декларацията, приложена към настоящата законодателна резолюция;

3.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета, на Комисията и на националните парламенти на държавите-членки.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 май 2010 г. с оглед приемането на Директива 2010/.../ЕС относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/EИО, 84/525/EИО, 84/526/EИО, 84/527/EИО и 1999/36/EО на Съвета

P7_TC1-COD(2009)0131


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2010/35/ЕС.)

Приложение

Декларация на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията по член 290 от ДФЕС

Европейският парламент, Съветът и Комисията декларират, че разпоредбите на настоящата директива не засягат никоя бъдеща позиция на институциите по отношение на изпълнението на член 290 от ДФЕС или отделни законодателни актове, съдържащи подобни разпоредби.


Такси за сигурността на въздухоплаването ***I
PDF 421kWORD 91k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и Съвета относно такси за сигурността на въздухоплаването (COM(2009)0217 – C7–0038/2009 – 2009/0063(COD))
P7_TA(2010)0123A7-0035/2010

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0217),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 80, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7-0038/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Европейския икономическия и социален комитет от 5 ноември 2009 г.,

–   след консултация с Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0035/2010),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 май 2010 г. с оглед приемането на Директива 2010/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно такси за сигурността на въздухоплаването

P7_TC1-COD(2009)0063


(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функциониране на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  За сигурността на въздухоплаването по европейските летища по същество отговаря държавата ▌ Необходимо е ▌да се установи обща рамка за регулиране на основните характеристики на таксите за сигурност и на начина на тяхното определяне, тъй като при липса на такава рамка е възможно основните изисквания в отношенията между органите, определящи тези такси и ползвателите на летищата да не бъдат спазвани.

(2)  Събирането на такси за предоставяне на авионавигационни и наземни услуги вече е уредено съответно с Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията от 6 декември 2006 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване(3) и с Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността(4).

(3)  Изключително важно е ползвателите на летища редовно да получават ▌от органа, определящ или прилагащ таксите, информация относно начина и базата, на която се изчисляват основните такси за сигурност. Такава информация ще даде яснота на ползвателите на летища по отношение на разходите за предоставянето на услугите по сигурността, като посочените в Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване(5) и в правилата за изпълнението му, по отношение на възвръщаемостта на съответните инвестиции и безвъзмездните помощи и субсидии, предоставяни от властите за целите на сигурността. За да позволят на компетентния орган, определящ или прилагащ таксите, правилно да оцени изискванията по отношение на своите бъдещи инвестиции, ползвателите на летища следва да се задължават своевременно да ▌уведомяват компетентния орган за своите експлоатационни прогнози, планове за развитие и конкретни изисквания и желания.

(4)  Тъй като методите за финансиране или определяне и събиране на дължимите суми за покриване на разходите по сигурността се различават в рамките на Съюза, е необходимо да се хармонизира основата за определяне на разходите за сигурност в летищата на Съюза, където тези разходи се отразяват в таксите за сигурност. На тези летища таксата следва да е свързана с разходите за осигуряване на сигурност, като се взема предвид всякакво публично финансиране на разходите за сигурност, с оглед избягване формирането на печалба и предоставянето на подходящи и ефективни по отношение на разходите услуги и оборудване за сигурност по въпросните летища.

(5)  Важно е да се създаде прозрачност по отношение на ползването на такива национални мерки по сигурността, които са по-строги от общите основни стандарти, установени с Регламент (ЕО) № 300/2008.

(6)  Във всяка държава-членка, на чиито летища се събират такси за сигурност, независим надзорен орган следва да осигури правилното и ефективно прилагане на настоящата директива. Органът следва да притежава всички необходими ресурси, като персонал, експертен опит и финансови средства, за изпълнение на своите задачи.

(7)  Държавите-членки следва да имат възможността да прилагат обща система за таксуване, която да покрива летищните мрежи или други групи летища, включително такива, които обслужват един и същи град или агломерация.

(8)  Изчисляването на таксите за сигурност по отношение на обвързаността им с разходите следва да се основава на обективни критерии, като например критериите, посочени в съответните документи на Международната организация за гражданско въздухоплаване, които предвиждат да се използват броят пътници, максималното тегло при излитане или съчетание от тези фактори.

(9)  Тъй като целите на предвидените действия не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, тъй като системите за таксите за сигурност не могат да бъдат установени по еднакъв начин на национално равнище в целия Съюз, и затова поради мащаба и въздействието на мерките тези цели биха били по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директивата не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

1.  Настоящата директива установява общи принципи за налагане на такси за сигурност на летищата в Съюза.

2.  Директивата се прилага за всички летища, които са разположени на територия, за която се прилагат разпоредбите на Договора, и са открити за търговски трафик.

Настоящата директива не се прилага за таксите, събирани за заплащане на аеронавигационното обслужване по маршрута и терминалното аеронавигационно обслужване в съответствие с Регламент (EО) № 1794/2006, нито за таксите, събирани за заплащане на наземните услуги, посочени в приложението към Директива 96/67/ЕО.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

   а) „летище“ означава всяко земно пространство, специално пригодено за приземяване, излитане и маневриране на летателни апарати, в това число помощните инсталации, които може да се използват при тези операции за нуждите на въздушния трафик и обслужване, включително инсталациите, необходими за подпомагане на търговското въздушно обслужване;
   б) „управителен орган на летище“ означава орган, който, в съчетание или не с други дейности, има за своя цел по силата на националните законови или подзаконови актове администрацията и управлението на инфраструктурите на летището, както и съгласуването и контрола на дейностите на различните оператори, представени във въпросните летища;
   в) „летищна мрежа“ означава няколко летища в дадена държава-членка, управлявани от един и същ управителен орган, определен от компетентния национален орган;
   г) „компетентен орган“ означава управителен орган на летище или друг орган или структура, отговарящ за прилагането и/или определянето на размера и структурата на таксите за сигурността на въздухоплаването на летищата в Съюза;
   д) „ползвател на летище“ означава всяко физическо или юридическо лице, отговарящо за превоза на пътници, поща и/или товари по въздух от или до въпросното летище;
   е) „такса за сигурността“ означава налог, събиран в различни форми от образувание, летище или ползвател на летище, който е конкретно предназначен за покриване на разходите за мерките за сигурност, имащи за цел да защитават гражданската авиация от неправомерни актове на посегателство. Разходите за мерките за сигурност може да включват разходите, направени за осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) № 300/2008 или за изпълнение на свързани регулаторни разходи и разходи за надзор от съответния орган;
   ж) „сигурност на въздухоплаването“ означава комбинация от мерки и човешки и материални ресурси, предназначени да защитят гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса, които застрашават сигурността на гражданското въздухоплаване.

Член 3

Недискриминация

Държавите-членки гарантират, че таксите за сигурност не създават дискриминация между ползвателите на летища или пътниците.

Член 4

Летищна мрежа

Държавите-членки могат да разрешат на компетентният орган на летищна мрежа да въведе обща и прозрачна система за такси за сигурност, която да обхваща тази мрежа.

Член 5

Общи системи на таксуване

След информиране на Комисията и в съответствие със законодателството на Съюза държавите-членки могат да разрешат на компетентния орган да прилага обща и прозрачна система за летищни такси за летища, обслужващи един и същи град или агломерация, при условие че всяко летище съответства изцяло на изискванията за прозрачност, установени в член 7.

Член 6

Консултациии средства за правна защита

1.  Държавите-членки осигуряват достъп на компетентния орган ▌ до всяка необходима информация относно разходите за предоставяне на услуги по сигурността на въздухоплаването на летището.

2.  Държавите-членки гарантират, че ▌се създава задължителна ▌ процедура за редовни консултации между компетентния орган ▌ и ползвателите на летището или представителите или асоциациите на ползватели на летища във връзка с действието на системата на таксите за сигурност и размера на тези такси. Такива консултации се организират поне веднъж годишно освен ако на последната консултация не е договорено друго. Когато е налице многогодишно споразумение между компетентния орган и ползвателите на летища, консултациите се провеждат по реда, предвиден в него. Държавите-членки си запазват правото да искат по-чести консултации.

3.  Компетентният орган ▌ представя всички предложения за изменение на системата или на размера на таксите за сигурност пред ползвателите на летища или пред представители или сдружения на ползватели на летища не по-късно от четири месеца преди измененията да влязат в сила, заедно с обосновка на предложените изменения. Компетентният орган ▌провежда консултации с ползвателите на летището по предложените изменения и взема предвид техните становища преди вземането на решение.

4.  Компетентният орган ▌публикува решението си най-късно два месеца преди влизането му в сила. Ако не се постигне съгласие по предложените промени между компетентния орган и ползвателите на летището, компетентният орган ▌ обосновава своето решение с оглед на вижданията на ползвателите.

5.  Държавите-членки гарантират, че в случай на разногласия по дадено решение относно таксите за сигурност, взето от компетентния орган, всяка от страните може да потърси намеса на независимия надзорен орган, посочен в член 10, който проверява основателността на изменението в системата или размера на таксите за сигурност.

6.  Дадена държава-членка може да реши да не прилага параграф 5 във връзка с промените в размера или структурата на таксите за сигурност на въздухоплаването за тези летища, на които:

   а) съществува задължителна процедура съгласно националното законодателство, с която таксите за сигурност на въздухоплаването или техният максимален размер се определят или одобряват от независимия надзорен орган; или
   б) съществува задължителна процедура съгласно националното законодателство, с която независимият надзорен орган проверява редовно или по искане от заинтересовани страни дали тези летища са обект на ефективна конкуренция. Когато положението налага това, въз основа на такава проверка държавата-членка решава таксите за сигурност на въздухоплаването или максималният им размер да бъдат определяни от независимия надзорен орган. Това решение се прилага в продължение на период, определен за необходим на базата на проведения от същия орган анализ.

Процедурите, условията и критериите, прилагани от държавите-членки за целите на настоящия параграф, трябва да бъдат релевантни, обективни, недискриминиращи и прозрачни.

Член 7

Прозрачност

1.  Държавите-членки гарантират, че всеки път, когато трябва да се провеждат консултации, посочени в член 6, параграф 2, компетентният орган ▌ предоставя на всеки ползвател на летището или на представителите или на асоциациите на ползвателите информация за компонентите, които служат за база при определяне на структурата или размера на всички такси за сигурност, събирани на всяко летище. Тази информация включва най-малко:

   а) списък на различните услуги и инфраструктура, предоставяни срещу събираните такси за сигурност;
   б) метода на изчисление на таксите за сигурност;
   в) цялостната структура на разходите с оглед оборудването и услугите, за които се отнасят таксите за сигурност;
   г) приходите от таксите за сигурност и общият размер на разходите за услугите, обхванати от тях;
   д) общия брой на персонала, зает в обслужването, за което се събират такси за сигурност;
   е) всякакво финансиране от публични органи за оборудването и услугите, за които се отнасят таксите за сигурност;
   ж) прогнози за размера на таксите за сигурност, като се вземат предвид предложените инвестиции, увеличаването на трафика и повишеното равнище на заплаха за сигурността;
   з) предвидени инвестиции, които биха могли да окажат съществено влияние на размера на таксите за сигурност.

2.  Държавите-членки гарантират, че ползвателите на летището преди всяка консултация да предоставят информация на компетентния орган, както е предвидено в член 6, по-специално относно:

   а) прогнози за трафика;
   б) прогнози за състава и планираното използване на въздушната им флота;
   в) плановете си за развитие на въпросното летище;
   г) изискванията си към въпросното летище;
   д) размера на таксата за сигурност, събирана от ползвателите на летището от заминаващите от летището пътници, както и информация за компонентите, служещи за основа при определянето на тези такси в съответствие с параграф 1, букви а) до з).

3.  Държавите-членки гарантират публичния достъп до информацията за размера на таксите за сигурност, събирани от компетентния орган и ползвателите на летищата.

4.  При условията на националното законодателство информацията, предоставяна съгласно настоящия член, се разглежда като поверителна или икономически чувствителна и се третира съответно. По отношение на управителни органи на летища, чиито акции са листвани на борсата, се спазват по-специално разпоредбите за фондовата борса.

Член 8

По-строги мерки

1.  Допълнителните разходи за прилагането на по-строги мерки по член 6 от Регламент (EО) № 300/2008 се поемат от държавите-членки ▌.

2.  Преди да приеме мерки съгласно член 4 от Регламент (EО) № 300/2008, Комисията изготвя оценка на въздействието по отношение на последиците върху размера на таксите за сигурност. Комисията провежда консултации с консултативната група на заинтересованите страни, създадена съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 300/2008, във връзка с резултатите от тази оценка на въздействието.

Член 9

Обвързаност на таксите за сигурност с разходите

Таксите за сигурност се използват изключително за покриване на разходите за сигурността. Тези разходи се определят с помощта на общоприетите във всяка държава-членка принципи на счетоводство и оценка. Общите приходи от таксите за сигурност не надвишават общите разходи за сигурност на въздухоплаването на това летище, летищна мрежа или група летища.

Въпреки това държавите-членки гарантират, че се обръща особено внимание на:

   разходите за финансиране на съоръженията и на инсталациите, използвани за операции по сигурността, включително съответните амортизационни отчисления върху стойността на тези съоръжения и инсталации;
   националното и/или международното ниво на заплаха за сигурността;
   разходите за персонала и дейностите по сигурността;
   дотации и субсидии, отпуснати от властите за целите на сигурността.

Разходната база за изчисляване на таксите за сигурност не включва никакви разходи, свързани с по-общи дейности по сигурността, осъществявани от държавите-членки, като обща полицейска дейност, събиране на разузнавателни данни и национална сигурност.

Член 10

Независим надзорен орган

1.  Държавите-членки назначават или създават независим орган в качеството на национален независим надзорен орган с цел да гарантират точното прилагане на мерките, предприети за изпълнение на настоящата директива. Този орган може да е същият като институцията, натоварена от дадена държава-членка с прилагането на Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно летищните такси(6).

2.  Настоящата директива не възпрепятства националните независими надзорни органи да делегират под свой надзор и при своя пълна отговорност изпълнението на настоящата директива на други независими надзорни органи в съответствие с националното право, при условие че изпълнението се осъществява при спазване на същите стандарти.

3.  Държавите-членки гарантират независимостта на независимия надзорен орган, като осигуряват неговата правна обособеност и функционална независимост от всеки компетентен орган или въздушен превозвач. Държавите-членки, които запазват собственост или контрол над летища, управителни органи на летища или въздушни превозвачи, осигуряват ефективно структурно отделяне на регулаторната функция от дейностите, свързани със собствеността или контрола. Държавите-членки гарантират, че независимият надзорен орган упражнява правомощията си безпристрастно и при пълна прозрачност.

4.  Държавите-членки уведомяват Комисията за наименованието и адреса на независимия надзорен орган, за възложените му задачи и отговорности и за мерките, предприети за осигуряване на спазването на параграф 3.

5.  По отношение на споровете във връзка с таксите да сигурност държавите-членки гарантират, че се вземат мерки с цел:

   а) установяване на процедура за разрешаване на споровете между компетентния орган ▌ и ползвателите на летището;
   б) определяне на условията, при които даден спор може да бъде отнесен до независимия надзорен орган и по-специално предвиждане, че този орган отхвърля жалби, които счита, че не са надлежно обосновани или придружени от необходимите документи; и
   в) определяне на критериите, по които се разглеждат споровете с цел намиране на решение.

Тези процедури, условия и критерии са недискриминационни, прозрачни и обективни.

6.  Независимият надзорен орган публикува годишен доклад за своята дейност.

7.  Когато държава-членка в съответствие с националното си право прилага регулаторна или законодателна процедура за определяне и одобряване на структурата или размера на таксите за сигурност на национално равнище, компетентният национален орган за проверка на законосъобразността на таксите за сигурност изпълнява функциите на независимия надзорен орган, предвидени в параграфи 1 до 6.

Член 11

Отчетност и преразглеждане

1.  Не по-късно от ...(7) Комисията представя отчет пред Европейския парламент и Съвета относно действието на настоящата директива, както и подходящи предложения, ако се налага.

2.  Държавите-членки и Комисията си сътрудничат при изпълнението на настоящата директива, особено по отношение на събирането на информация за отчета, посочен в параграф 1.

3.  Не по-късно от ...(8)* Комисията представя доклад относно финансирането на сигурността на въздухоплаването, който разглежда развитието на разходите за сигурност на въздухоплаването.

Член 12

Транспониране

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива преди ...(9). Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

3.  Без да се засяга член 11, параграф 2, доколкото не се събират такси за сигурност на никое летище в дадена държава-членка, , от тази държава-членка не се изисква да спазва параграфи 1 и 2.

Член 13

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в

За Европейския парламент: За Съвета:

Председател Председател

(1) ОВ С 128, 18.5.2010 г., стр. 142.
(2) Позиция на Европейския парламент от 5 май 2010 г.
(3) OВ L 341, 7.12.2006 г., стр. 3.
(4) OВ L 272, 25.10.1996 г., стр. 36.
(5) OВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72.
(6) OВ L 70, 14.3.2009 г., стр. 11.
(7)* Четири години след влизането в сила на настоящата директива.
(8)** Две години след влизането в сила на настоящата директива.
(9)* ОВ: Моля нанесете дата: 2 години след влизането в сила на настоящата директива.


Общностни насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработен текст) ***I
PDF 281kWORD 41k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно общностните насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработено) (COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))
P7_TA(2010)0124A7-0030/2010

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0391),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 156, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0111/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 и член 172, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 4 ноември 2009 г.,

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид писмото на Комисията по правни въпроси от 11 декември 2009 г. до комисията по Комисията по транспорт и туризъм в съответствие с член 87, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0030/2010),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и на Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и като има предвид, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове заедно с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без да има промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и на Комисията;

2.  Призовава Комисията да се допита отново до Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложение си или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на парламентите на държавите-членки.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 май 2010 г. с оглед приемането на Решение № …/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработено)

P7_TC1-COD(2009)0110


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 661/2010/ЕС.)

(1) ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление ***I
PDF 285kWORD 38k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 във връзка с общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление (COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))
P7_TA(2010)0125A7-0055/2010

(Обикновена законодателна процедура : първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0384),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 161 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0003/2010),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 и член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 5 ноември 2009 г.,

–   след консултация с Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие и становищата на Комисията по бюджети и на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0055/2010),

1.  Приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 май 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление

P7_TC1-COD(2009)0107


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 539/2010.)


Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход
PDF 296kWORD 64k
Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно последствията от влизането в сила на Договора от Лисабон за текущите междуинституционални процедури за вземане на решения (COM(2009)0665) – „омнибус“
P7_TA(2010)0126B7-0221/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665) и допълнението към него (COM(2010)0147),

–   като взе предвид писмото от Съвета на министрите от 23 март 2010 г. за повторна консултация,

–   като взе предвид съобщението, направено от председателя на 15 декември 2009 г. по време на пленарно заседание,

–   като взе предвид членове 58 и 59 от своя правилник,

–   като взе предвид своята резолюция от 7 май 2009 г. относно новата роля на Парламента и задълженията му за прилагане на Договора от Лисабон(1) и по–конкретно параграф 75 от нея,

–   като взе предвид извършения от парламентарните комисии скрийнинг на всички внесени предложения и заключенията от него, формулирани от Съвета на председателите на комисии на 8 февруари 2010 г.,

–   като взе предвид решението на Председателския съвет от 4 март 2010 г., с което се потвърждават резултатите от извършения скрийнинг,

–   като взе предвид писмата, изпратени от Председателя на ЕП от 14 април 2010 г. до Председателя на Съвета на Министрите и Председателя на Европейската комисия, в отговор на Съобщение на Комисията (COM(2009)0665),

A.   като има предвид, че Европейският парламент е извършил проверка на пълнотата и правилността на предложението на Комисията и по–конкретно във връзка с правното основание и процедурите по Договора от Лисабон, посочени от Комисията в изготвените от нея списъци;

1.  Счита, че Договорът от Лисабон установява нова правна рамка, засягаща текущите досиета, особено поради измененията в правното основание и/или приложимите процедури и, следователно, отбелязва следния списък, съдържащ 10 процедури, по отношение на които желае внасянето на ново или изменено предложение от страна на Комисията или, според случая, повторна консултация от страна на Съвета на министрите с цел надлежно отчитане на новата рамка, и призовава и двете институции да се съобразят с тези искания:

   предложение за Регламент на Съвета за изпълнение в рамките на Европейската икономическа общност на Решение № 3/80 на Съвета за асоцииране ЕИО‐Турция относно прилагането на схемите за социално осигуряване на държавите–членки на Европейските общности спрямо турски работници и членовете на техните семейства, 1983/1101(CNS),
   предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на преносимостта на допълнителните пенсионни права, 2005/0214(COD),
   предложение за Препоръка на Съвета относно мерките за борба с невродегенеративните заболявания и в частност с болестта на Алцхаймер посредством съвместно планиране на научноизследователски дейности, 2009/0113(CNS),
   предложение за регламент на Съвета относно създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагане на достиженията на правото от Шенген, 2009/0033(CNS),
   предложение за Регламент на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически и юридически лица, образувания и органи предвид ситуацията в Сомалия, 2009/0114(CNS),
   предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008 относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС ІІ), 2009/0136(CNS),
   предложение за Регламент на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки 2008/0112(CNS),
   предложение за Решение на Съвета относно сключването на временно споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Република Беларус, от друга страна, 1996/0053(CNS),
   предложение за Решение на Съвета относно сключването от страна на Европейската общност на международно споразумение за тропическия дървен материал, 2006 г., 2006/0263(CNS),
   предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 относно мандата на председателя на Службата на Общността за сортовете растения, 2005/0078(CNS);

2.  Потвърждава своята позиция в следните 29 процедури, които по силата на Договора от Лисабон се променят от процедура на консултация (CNS) на обикновена законодателна процедура(COD), от консултация (CNS) на одобрение (APP) или от одобрение (AVC) на одобрение (APP):

   предложение за Решение на Съвета относно сключването на политически диалог и споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави–членки, от една страна, и републики Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама, от друга, 2003/0266(CNS),
   предложение за Решение на Съвета относно сключването на политически диалог и споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави–членки, от една страна, и Андската общност и нейните държави–членки, републики Боливия, Колумбия, Еквадор, Перу и Боливарска република Венецуела, от друга, 2003/0268(CNS),
   предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика и Регламент (ЕО) № 1234/2007 за създаване на обща организация на селскостопанските пазари и за специфични разпоредби за отделни селскостопански продукти (общ регламент за ООП) по отношение на раздаването на хранителни помощи на най–уязвимите лица в Общността, 2008/0183(CNS),
   предложение за Решение на Съвета относно подписването на споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област за определяне на реда и условията за участие на Конфедерация Швейцария в програмата на Общността МЕДИА 2007, както и на Заключителен акт, 2007/0171(CNS),
   предложение за Регламент на Съвета за разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № […] за граждани на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание тяхното гражданство, 2007/0152(CNS),
   предложение за Решение на Съвета за упълномощаване на държавите–членки да ратифицират, в интерес на Европейската общност, Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 188), 2008/0107(CNS),
   предложение за Решение на Съвета за сключване, от Европейската общност, на Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на лицата с увреждания, 2008/0171(CNS),
   предложение за Решение на Съвета относно сключването на съответните споразумения съгласно член XXI от ГАТС с Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу („Китайски Тайпей“), Колумбия, Куба, Еквадор, Хонг Конг Китай, Индия, Япония, Кореа, Нова Зеландия, Филипините, Швейцария и Съединените Щати относно необходимите компенсаторни поправки в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Република Полша, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, 2007/0055(CNS),
   предложение за Решение на Съвета относно сключването на протокол към рамковото споразумение за търговия и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави–членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Унгария, Република Латвия, Република Литва, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз, 2005/0121(CNS),
   предложение за Решение на Съвета относно сключването на временно споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, 1998/0304(CNS),
   предложение за Решение на Съвета относно сключването на допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави–членки, от една страна, и Република Чили, от друга, предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния, 2007/0083(AVC),
   предложение за Решение на Съвета относно подписването на Споразумението за икономическо партньорство между Европейските общности и техните държави–членки, от една страна, и държавите от Карибския форум (CARIFORUM), от друга, 2008/0061(AVC),
   предложение за Решение на Съвета за сключване на Етапно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави–членки, от една страна, и Кот д'Ивоар, от друга, 2008/0136(AVC),
   предложение за Решение на Съвета относно сключването на споразумение за участие на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство и на четири свързани споразумения, 2007/0115(AVC),
   предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 във връзка с мандата на изпълнителния директор и на заместник изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите–членки на Европейския съюз, 2005/0089(CNS),
   предложение за Директива на Съвета относно търговията с материали за вегетативно размножаване на лози (кодифицирана версия), 2008/0039(CNS),
   предложение за Директива на Съвета относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността (кодифицирана версия), 2008/0037(CNS),
   предложение за Директива на Съвета относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, (кодифицирана версия), 2008/0253(CNS),
   предложение за Регламент на Съвета относно общностния патент, 2000/0177(CNS),
   предложение за Решение на Съвета относно сключване на споразумение между Европейската общност и Република Албания за някои аспекти на въздухоплавателните услуги, 2005/0143(CNS),
   предложение за Решение на Съвета относно сключване на споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за някои аспекти на въздухоплавателните услуги, 2005/0140(CNS),
   предложение за Решение на Съвета относно сключване на споразумение между Европейската общност и Сърбия и Черна гора за някои аспекти на въздухоплавателните услуги, 2005/0141(CNS),
   предложение за Решение на Съвета за сключването на многостранно споразумение между Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Европейската общност, Република Исландия, Бивша югославска република Македония, Кралство Норвегия, Сърбия и Черна гора, Румъния и Мисията на ООН за временно управление в Косово относно създаването на общо европейско авиационно пространство (ЕСАА), 2006/0036(CNS),
   предложение за Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите–членки на Европейския съюз в рамките на Съвета относно сключването на Евро–средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейската общност и нейните държави–членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, 2006/0048(CNS),
   предложение за Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите–членки на Европейския съюз, заседаващи в Съвета, за подписване и временно прилагане на Спогодбата за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави–членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна, 2006/0058(CNS),
   предложение за Решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно сътрудничеството в областта на регламентиране на безопасността на гражданското въздухоплаване, 2007/0111(CNS),
   предложение за Решение на Съвета за подписването на Меморандум за сътрудничество между Международната организация за гражданско въздухоплаване и Европейската общност относно проверките/инспекциите по сигурността на въздухоплаването и свързаните с тях въпроси, 2008/0111(CNS),
   предложение за Решение на Съвета относно подписването, от името на Европейската общност, на Протокол за изпълнение на Алпийската конвенция в областта на транспорта (Протокол за транспорта), 2008/0262(CNS),
   предложение за Решение на Съвета относно сключването от Европейската общност на Споразумението за присъединяване на Европейската общност към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г., 2009/0121(CNS);

3.  Решава да не потвърди вече заетата позиция в следните четири процедури и подчертава, че желае да пристъпи към ново първо четене на първоначалното предложение:

   предложение за Решение на Съвета за сключване на статута на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейската общност и за упражняване на нейните права и задължения, 2009/0085(CNS),
   предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2003/109/ЕО за разширяване на обхвата ѝ до лица, ползващи се с международна закрила, 2007/0112(CNS),
   предложение за Директива на Съвета относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешително за пребиваване и работа на територията на държава–членка и относно общ набор от права на работници от трети страни, които законно пребивават в държава–членка, 2007/0229(CNS),
   предложение за Решение на Съвета относно предупредителна информационна мрежа за критичната инфраструктура (CIWIN), 2008/0200(CNS);

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета на министрите, Комисията и парламентите на държавите–членки.

(1) Приети текстове, P6_TA(2009)0373


Правомощия за законодателно делегиране
PDF 372kWORD 66k
Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно правото на делегиране на законодателни правомощия (2010/2021(INI))
P7_TA(2010)0127