Index 
Texte adoptate
Miercuri, 5 mai 2010 - Bruxelles
Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare) *
 Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea *
 Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Miloslav Ransdorf
 Descărcarea de gestiune 2008: Curtea de Justiţie
 Descărcarea de gestiune 2008: Curtea de Conturi
 Descărcarea de gestiune 2008: Ombudsmanul European
 Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
 Descărcarea de gestiune 2008: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
 Descărcarea de gestiune 2008: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei
 Descărcarea de gestiune 2008: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Produse Chimice
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană de Mediu
 Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară
 Descărcarea de gestiune 2008: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Medicamente
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană a Căilor Ferate
 Descărcarea de gestiune 2008: Fundaţia Europeană de Formare
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia de Aprovizionare a Euratom
 Descărcarea de gestiune 2008: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă
 Descărcarea de gestiune 2008: EUROJUST
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
 Descărcarea de gestiune 2008: FRONTEX
 Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS
 Descărcarea de gestiune 2008: Întreprinderea comună pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune
 Descărcarea de gestiune 2008: Întreprinderea comună SESAR
 Echipamentele sub presiune transportabile ***I
 Tarifele de securitate aviatică ***I
 Orientări comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (reformare) ***I
 Dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, în ceea ce priveşte simplificarea anumitor cerinţe şi anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară ***I
 Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare
 Competența de delegare legislativă
 Obiective strategice și recomandări pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018
 Europeana – etapele următoare
 Evaluarea şi analizarea planului de acţiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010
 Agricultura UE şi schimbările climatice
 Agricultura din zonele cu handicapuri naturale: un bilanţ de sănătate special
 O nouă agendă digitală pentru Europa: 2015.eu
 Descărcarea de gestiune 2008: Comisia
 Descărcarea de gestiune 2008: al şaptelea, al optulea, al nouălea şi al zecelea Fond european de dezvoltare (FED)
 Descărcarea de gestiune 2008: Parlamentul European
 Descărcarea de gestiune 2008: Comitetul Economic şi Social European
 Descărcarea de gestiune 2008: Comitetul Regiunilor
 Descărcarea de gestiune 2008: performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor UE
 Descărcarea de gestiune 2008: Colegiul European de Poliție (CEPOL)
 Strategia UE în relaţiile cu America Latină
 Reuniunea la nivel înalt UE - Canada
 SWIFT
 Registrul cu numele pasagerilor (PNR)
 Interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri
 Combaterea cancerului la sân în Uniunea Europeană

Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare) *
PDF 415kWORD 142k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

(Procedura legislativă specială – consultare – reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0427),

–   având în vedere articolul 93 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0165/2009),

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1),

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice din 12 noiembrie 2009 adresată Comisiei pentru afaceri economice și monetare în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0061/2010),

A.   întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora;

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei și astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2.   invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)
(3a)  Parlamentul European, în rezoluția sa din 2 septembrie 2008 referitoare la o strategie coordonată pentru intensificarea luptei împotriva fraudei fiscale1, a reiterat faptul că actualul sistem de gestionare a TVA necesită o revizuire radicală și, în consecință, a îndemnat Comisia să prezinte propuneri pentru armonizarea procedurilor de înregistrare și de radiere a contribuabililor obligați la plata TVA și, de asemenea, pentru a permite statelor membre accesul automat la datele fără caracter sensibil referitoare la propriii contribuabili stocate de către un alt stat membru.
___________
1 JO C 295 E, 4.12.2009, p. 13.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 3b (nou)
(3b)  În cazul obținerii accesului automat la date fără caracter sensibil, ar trebui să se garanteze un nivel corespunzător de protecție și o perioadă limitată de stocare a datelor care fac obiectul schimbului, precum și răspunderea corespunzătoare a instituției sau a organismului care păstrează datele, pentru a preveni gestionarea defectuoasă sau scurgerea acestor date.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)
(5a)  În rezoluția sa din 4 decembrie 2008 referitoare la Raportul special nr. 8/2007 al Curții de Conturi Europene privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată1, Parlamentul European și-a exprimat convingerea că introducerea Eurofisc poate să aducă o valoare adăugată semnificativă numai în cazul în care participarea statelor membre este obligatorie pentru a evita problemele cu care s-a confruntat European Carrousel Network (Eurocanet) și numai în cazul în care Comisia participă pe deplin la activitățile Eurofisc și are un rol de coordonare.
__________
1 JO C 21 E, 28.1.2010, p. 3.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5b (nou)
(5b)  În Rezoluția sa din 4 decembrie 2008 Parlamentul European a solicitat și instituirea Eurofisc și a amintit necesitatea stringentă de a se face schimb de cele mai bune practici existente la nivel național în ceea ce privește combaterea fraudei transfrontaliere în domeniul TVA, în vederea introducerii atât a unor stimulente adecvate pentru aplicarea de către statele membre a diligenței necesare in domeniul TVA, cât și a unor recompense pentru contribuabilii onești.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Pentru a permite tratarea mai rapidă a cererilor de informații, ținând seama de caracterul repetitiv al anumitor cereri și de diversitatea lingvistică din cadrul Comunității, este important să se generalizeze utilizarea formularelor tip pentru schimbul de informații.
(14)  Pentru a permite tratarea mai rapidă a cererilor de informații, ținând seama de caracterul repetitiv al anumitor cereri și de diversitatea lingvistică din cadrul Comunităţii, este important să se generalizeze și să se promoveze utilizarea formularelor tip pentru schimbul de informații.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Condițiile referitoare la schimbul de date stocate electronic în fiecare stat membru și la accesul automat  al statelor membre la aceste date trebuie definite în mod clar.
(20)  Condițiile referitoare la schimbul de date stocate electronic în fiecare stat membru și mijloacele de stocare a acestor date, precum și condițiile referitoare la accesul automat al statelor membre la aceste date trebuie definite în mod clar.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Experiența practică recentă acumulată în urma aplicării Regulamentului (CE) nr.1798/2003 în combaterea fraudei de tip carusel a demonstrat că, în anumite cazuri, instituirea unui mecanism de schimb de informații mult mai rapid și care să ofere informații mai ample și mai bine orientate este indispensabilă pentru combaterea eficientă a fraudei; acest mecanism trebuie să se înscrie în cadrul regulamentului menționat, dispunând totodată de o flexibilitate suficientă pentru a se adapta la noile tipuri de fraudă. Rețeaua EUROCANET (European Carrousel Network) instituită la inițiativa Belgiei și sprijinită de Comisie constituie un exemplu pentru acest tip de cooperare.
(29)  Experiența practică recentă acumulată în urma aplicării Regulamentului (CE) nr.1798/2003 în combaterea fraudei de tip carusel a demonstrat că, în anumite cazuri, instituirea unui mecanism de schimb de informații mult mai rapid și care să ofere informații mai ample și mai bine orientate este indispensabilă pentru combaterea eficientă a fraudei. Un astfel de mecanism trebuie să se înscrie în cadrul regulamentului menționat, dispunând totodată de o flexibilitate suficientă pentru a se adapta la noile tipuri de fraudă. În scopul garantării bunei funcționări a unui astfel de mecanism, ar trebui adoptată o abordare la nivelul Uniunii. Eurocanet,instituită la inițiativa Belgiei și sprijinită de Comisie, constituie un exemplu pentru acest tip de cooperare.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 35
(35)  În sensul prezentului regulament, este necesar să se ia în considerare limitarea anumitor drepturi și obligații prevăzute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pentru a proteja interesele menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (e) din directiva menționată. Această limitare este necesară și proporțională, ținând cont de pierderile potențiale de venituri pentru statele membre și de importanța crucială a acestor informații în combaterea eficientă a fraudei.
(35)  În sensul prezentului regulament, este necesar să se ia în considerare limitarea anumitor drepturi și obligații prevăzute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pentru a proteja interesele menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (e) din directiva menționată, precum și a acelora prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date1.
___________
1 JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 36a (nou)
(36a)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 1a (nou)
Articolul 1a
În cadrul aplicării prezentului regulament, statele membre și Comisia se asigură că sunt respectate drepturile și obligațiile prevăzute în Directiva 95/46/CE și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 15
Autoritățile competente ale statelor membre comunică spontan autorităților competente ale altor state membre informațiile menționate la articolul 1 pe care le deține și care îi pot fi utile celei din urmă.
Autoritățile competente ale statelor membre comunică spontan autorităților competente ale altor state membre informațiile menționate la articolul 1 pe care le dețin și care sunt necesare la efectuarea unei determinări corecte a TVA, la controlul aplicării corecte a legislației TVA, mai ales în cazul tranzacțiilor din cadrul Uniunii, și la combaterea fraudei în domeniul TVA.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Persoanelor menționate la litera (b) li se solicită opinia cu privire la calitatea informațiilor deținute.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3
3.  Lista și detaliile datelor menționate la alineatul (1) literele (b), (c) și (d) și la alineatul (2) din prezentul articol se adoptă conform procedurii prevăzute la articolul 60 alineatul (2).
(4)  Fără a impune o sarcină administrativă disproporționată autorității căreia i se solicită datele, lista și detaliile datelor menționate la alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) și la alineatul (2) din prezentul articol se adoptă conform procedurii prevăzute la articolul 60 alineatul (2),.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă
Fiecare stat membru acordă autorităților competente din orice alt stat membru acces automat la  informațiile conținute în bazele de date menționate la articolul 18. În ceea ce privește informațiile menționate la alineatul (1) litera (a) din articolul citat trebuie să fie accesibile cel puțin următoarele detalii  :
În scopul prevenirii unei încălcări a legislației din domeniul TVA și, dacă se consideră necesar, pentru verificarea achizițiilor de bunuri sau prestărilor de servicii intraunionale, impozabile în respectivul stat membru, fiecare stat membru acordă autorităților competente din orice alt stat membru acces automat la informațiile conținute în bazele de date menționate la articolul 18. În ceea ce privește informațiile menționate la alineatul (1) litera (a) din articolul citat trebuie să fie accesibile cel puțin următoarele detalii  :
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2a (nou)
În măsura în care informaţiile menționate la articolul 18 alineatul (1) litera (a) includ date cu caracter personal, accesul automat la acestea este limitat la categoriile de date menționate în prezentul articol.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Prin prezentul regulament se instituie o structură comună de combatere a fraudei și a evaziunii în domeniul TVA. Structura menționată va îndeplini următoarele sarcini:
(1)  Prin prezentul regulament se instituie o structură la nivelul Uniunii de combatere a fraudei și a evaziunii în domeniul TVA. Structura menționată va îndeplini următoarele sarcini:
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2
2.  Autoritățile competente ale statelor membre stabilesc domeniile de investigare ale structurii instituite la alineatul (1).
(2)   Structura la nivelul Uniunii instituită la alineatul (1) este compusă din funcționari desemnați de autoritățile competente ale statelor membre.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3
3.   Pentru fiecare domeniu de investigare, autoritățile competente ale statelor membre desemnează în cadrul structurii unul sau mai multe state membre însărcinate cu supravegherea și coordonarea sarcinilor prevăzute la alineatul (1).
(3)   Structura la nivelul Uniunii instituită la alineatul (1) stabilește domeniile de investigare în care aceasta își desfășoară activitatea.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3a (nou)
(3a)  În vederea unei eficiențe sporite a investigațiilor din cadrul Uniunii care au ca obiect frauda TVA, se elaborează un mecanism de stimulare pentru recuperarea creanțelor fiscale transfrontaliere prin împărțirea echitabilă a TVA neplătite inițial și colectate ulterior între statul membru care recuperează creanțele fiscale și statul membru solicitant.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 35
Structura instituită la articolul 34 este constituită din funcționari competenți desemnați de autoritățile competente ale statelor membre. Această structură beneficiază de suport tehnic, administrativ și operațional din partea Comisiei.
Comisia coordonează, orientează și supervizează realizarea sarcinilor menționate la articolul 34 alineatul (1) și acordă sprijin tehnic, administrativ și operațional autorităților competente ale statelor membre.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 39
Structura instituită la articolul 34 prezintă anual un raport de activitate comitetului menționat la articolul 60.
Structura instituită la articolul 34 prezintă anual un raport de activitate statelor membre, Parlamentului European și comitetului menționat la articolul 60.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1
1.  Statele membre și Comisia examinează și evaluează funcționarea sistemului de cooperare administrativă prevăzut de prezentul regulament . În speță, statele membre organizează audituri ale funcționării acestuia. Comisia centralizează experiența statelor membre cu scopul de a îmbunătăți funcționarea acestui sistem.
(1)  Statele membre, Parlamentul European și Comisia examinează și evaluează funcționarea sistemului de cooperare administrativă prevăzut de prezentul regulament . În speță, statele membre organizează audituri ale funcționării acestuia. Comisia centralizează experiența statelor membre cu scopul de a îmbunătăți funcționarea acestui sistem și prezintă statelor membre și Parlamentului European rapoarte periodice cu privire la rezultatele acestei acțiuni.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2
2.  Statele membre comunică Comisiei orice informații relevante disponibile, referitoare la aplicarea de către acestea a prezentului regulament.
(2)  Statele membre comunică Parlamentului European și Comisiei orice informații relevante disponibile, referitoare la aplicarea de către acestea a prezentului regulament.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 9
9.  În vederea realizării obiectivelor prezentului regulament, Comisia poate oferi statelor membre expertiză, asistență tehnică sau logistică, campanii de informare sau orice alt tip de suport operațional.
(9)  În vederea realizării obiectivelor prezentului regulament, Comisia oferă statelor membre expertiză, asistență tehnică sau logistică, campanii de informare sau orice alt tip de suport operațional.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2
2.  Cu condiția ca țara terță în cauză să se fi angajat să acorde asistența necesară pentru obținerea de dovezi cu privire la caracterul neregulat al tranzacțiilor care par a contraveni legislației referitoare la TVA, informațiile obținute în temeiul prezentului regulament pot fi comunicate țării terțe respective, cu acordul autorităților competente care au furnizat informațiile, în conformitate cu dispozițiile lor interne aplicabile comunicării de date cu caracter personal țărilor terțe.
(2)  Cu condiția ca țara terță în cauză să se fi angajat să acorde asistența necesară pentru obținerea de dovezi cu privire la caracterul neregulat al tranzacțiilor care par a contraveni legislației referitoare la TVA, informațiile obținute în temeiul prezentului regulament pot fi comunicate țării terțe respective, cu acordul autorităților competente care au furnizat informațiile, în conformitate cu dispozițiile lor interne aplicabile comunicării de date cu caracter personal țărilor terțe și cu condiţia respectării Directivei 95/46/CE şi a dispoziţiilor pentru punerea sa în aplicare, precum și a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a normelor de punere în aplicare a acestuia.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1 – paragraful 1
1.  Informațiile comunicate sau culese  sub orice formă, în temeiul prezentului regulament, inclusiv toate informațiile la care un funcționar a avut acces în condițiile prevăzute la capitolul VII, capitolul VIII și capitolul X, precum și în cazurile menționate la alineatul (2) din prezentul articol  sunt reglementate de obligația păstrării secretului oficial și se bucură de protecția acordată informațiilor similare, atât în temeiul legislației naționale a statului membru care le-a primit, cât și al dispozițiilor corespondente aplicabile autorităților comunitare. Acestea nu pot fi utilizate decât în condițiile prevăzute în prezentul regulament.
(1)  Informațiile comunicate sau culese  sub orice formă, în temeiul prezentului regulament, inclusiv toate informațiile la care un funcționar a avut acces în condițiile prevăzute la capitolul VII, capitolul VIII și capitolul X, precum și în cazurile menționate la alineatul (2) din prezentul articol  sunt reglementate de obligația păstrării secretului oficial și se bucură de protecția acordată informațiilor similare, atât în temeiul legislației naționale a statului membru care le-a primit, cât și al dispozițiilor corespondente aplicabile autorităților comunitare. Astfel de informații sunt protejate şi în temeiul Directivei 95/46/CE și al Regulamentului (CE) nr. 45/2001. Acestea nu pot fi utilizate decât în condițiile prevăzute în prezentul regulament.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 5
5.  Orice stocare sau schimb de informații menționat în prezentul regulament face obiectul dispozițiilor de punere în aplicare a directivei 95/46/CE. Totuși, în scopul aplicării corecte a prezentului regulament, statele membre limitează domeniul de aplicare a obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolul 10, articolul 11 alineatul (1), articolele 12 și 21 din Directiva 95/46/CE, în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor menționate la articolul 13 litera (e) din directiva menționată.
(5)  Orice stocare sau schimb de informații menționat în prezentul regulament face obiectul Directivei 95/46/CE şi a dispoziţiilor pentru punerea sa în aplicare și a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a normelor de punere în aplicare a acestuia. Totuși, în scopul aplicării corecte a prezentului regulament, statele membre pot adopta măsuri legislative care limitează domeniul de aplicare a obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolul 10, articolul 11 alineatul (1), articolele 12 și 21 din Directiva 95/46/CE, în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor menționate la articolul 13 litera (e) din directiva menționată.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 5a (nou)
(5a)  Statele membre și Comisia se asigură că sunt respectate obligațiile în materie de transparență și informare a părților interesate în cazuri care implică obținerea de date cu caracter personal, menționate în Directiva 95/46/CE și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1 – litera c a (nouă)
(ca) a asigura cel mai înalt standard al calității datelor care fac obiectul schimbului și, dacă este cazul, cel mai înalt grad de transparență.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Statele membre comunică anual Comisiei cazurile în care alte state membre au refuzat furnizarea de informații către statul solicitant sau l-au împiedicat pe acesta să realizeze o investigație administrativă solicitată în mod corespunzător. Statele membre cărora li s-au solicitat informațiile trebuie să comunice Comisiei motivele care au determinat refuzul furnizării informației sau a inițierii investigațiilor. Comisia evaluează respectivele informații și formulează recomandările corespunzătoare. Aceste recomandări sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2a (nou)
(2a)  În cazul în care măsurile adoptate în conformitate cu procedura de la alineatul (2) privesc sau implică procesarea de date cu caracter personal, este consultată Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

(1) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea *
PDF 341kWORD 119k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))
P7_TA(2010)0092A7-0065/2010

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0021),

–   având în vedere articolul 93 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0078/2009),

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0065/2010),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4
(4)  Pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii care întâmpină dificultăți în a plăti TVA autorităților competente înainte de a fi încasat plățile de la clienți, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a permite contabilizarea TVA în cadrul unui sistem de contabilitate de casă, care permite furnizorului să plătească TVA autorității competente în momentul încasării plății pentru o livrare/ prestare și care îi determină dreptul de deducere în momentul achitării livrării sau a prestării în cauză. Acest lucru ar trebui să permită statelor membre să introducă un sistem opțional de contabilitate de casă care să nu aibă un efect negativ asupra fluxului de numerar legat de încasările din TVA.
(4)  Pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii care întâmpină dificultăți în a plăti TVA autorităților competente înainte de a fi încasat plățile de la clienți, statele membre ar trebui să permită contabilizarea TVA în cadrul unui sistem de contabilitate de casă, care permite furnizorului să plătească TVA autorității competente în momentul încasării plății pentru o livrare/ prestare și care îi determină dreptul de deducere în momentul achitării livrării sau a prestării în cauză. Acest lucru ar trebui să permită statelor membre să introducă un sistem opțional de contabilitate de casă care să nu aibă un efect negativ asupra fluxului de numerar legat de încasările din TVA.
Amendamentul 2
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Articolul 91 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)
(7a)  La articolul 91 alineatul (2), se introduce următorul paragraf după primul paragraf:
'Prin derogare de la primul paragraf, statele membre acceptă cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană în ziua în care TVA devine exigibilă sau, în cazul în care acesta nu se publică în ziua respectivă, cursul publicat în ziua precedentă celei în care TVA devine exigibilă. În cazul în care niciuna dintre monede nu este euro, cursul de schimb se calculează pe baza cursului de schimb dintre aceste monede și euro.„
Amendamentul 3
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2006/112/CE
Articolul 167a – alineatul 2 – teza introductivă
(2)  Statele membre pot prevedea, în cadrul unui sistem opțional, că persoanele impozabile trebuie să amâne dreptul de deducere până în momentul în care TVA a fost plătită furnizorului, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:
(2)  Statele membre prevăd, în cadrul unui sistem opțional, că persoanele impozabile trebuie să amâne dreptul de deducere până în momentul în care TVA a fost plătită furnizorului, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:
Amendamentul 4
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 – litera c
Directiva 2006/112/CE
Articolul 178 – litera f
(c)  Litera (f) se înlocuiește cu următorul text:
eliminat
„(f) atunci când este obligată să plătească TVA în calitate de client în cazul aplicării articolelor 194-197 sau articolului 199, aceasta trebuie să dețină o factură întocmită în conformitate cu titlul XI capitolul 3 secțiunile 3-6 și să îndeplinească formalitățile stabilite de fiecare stat membru.”
Amendamentul 5
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2006/112/CE
Articolul 219a
(1)  Emiterea unei facturi este conformă cu normele aplicabile în statul membru care a emis numărul de înregistrare TVA folosit de persoana impozabilă pentru a efectua livrarea de mărfuri sau prestarea de servicii.
(1)  Emiterea unei facturi este conformă cu normele aplicabile în statul membru în care trebuie plătită TVA.
Dacă un astfel de număr nu există, normele sunt acelea care se aplică în statul membru în care furnizorul și-a stabilit sediul activității sale economice sau locul unde acesta dispune de un sediu comercial fix de la care este efectuată livrarea/ prestarea sau, în absența unui astfel de sediu al activității sale sau a unui sediu comercial fix, locul unde își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită sau unde este obligat să se înregistreze în scopuri de TVA.
În cazul în care TVA nu trebuie plătită pe teritoriul Uniunii, normele sunt acelea care se aplică în statul membru în care furnizorul și-a stabilit sediul activității sale economice sau locul unde acesta dispune de un sediu comercial fix de la care este efectuată livrarea/ prestarea sau, în absența unui astfel de sediu al activității sale sau a unui sediu comercial fix, locul unde își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită.
În cazul în care furnizorul care emite o factură pentru o livrare de mărfuri sau o prestare de servicii impozabile nu își are sediul social în statul membru în care TVA trebuie plătită, iar persoana obligată la plata TVA este persoana căreia i-au fost furnizate mărfurile sau prestate serviciile, factura este emisă conform normelor aplicate în statul membru în care furnizorul de mărfuri/ prestatorul de servicii și-a stabilit sediul social sau în care acesta dispune de un sediu fix de la care se efectuează livrarea/prestarea.
În cazul în care furnizorul/ prestatorul nu are un sediu pe teritoriul Uniunii, emiterea facturilor nu intră sub incidența dispozițiilor din prezenta directivă.
(2)  Atunci când un client care beneficiază de o livrare de mărfuri sau de o prestare de servicii este stabilit într-un stat membru altul decât statul membru din care s-a efectuat livrarea/ prestarea și clientul este obligat la plata TVA, emiterea facturii este conformă cu normele care se aplică în statul membru care a emis numărul de înregistrare TVA utilizat de client pentru livrarea/ prestarea respectivă.
(2)  Atunci când beneficiarul mărfurilor sau al serviciilor emite o factură (autofacturarea) și are obligația de a plăti TVA, emiterea facturii este conformă cu normele care se aplică în statul membru în care trebuie plătită TVA.
Amendamentul 6
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16
Directiva 2006/112/CE
Articolul 220a – paragraful 1 – litera a
(a) atunci când valoarea mărfurilor sau a serviciilor impozabile furnizate este mai mică de 200 EUR;
(a) atunci când valoarea mărfurilor sau a serviciilor impozabile furnizate este mai mică de 300 EUR;
Amendamentul 7
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2006/112/CE
Articolul 221
Statele membre pot impune persoanelor impozabile obligația de a emite o factură simplificată pentru livrările de mărfuri sau prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la articolul 220, atunci când locul de livrare a respectivelor mărfuri sau cel de prestare a serviciilor se află pe teritoriul lor.
(1)  Statele membre pot impune persoanelor impozabile obligația de a emite o factură în temeiul articolului 226 sau 226b pentru livrările de mărfuri sau prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la articolul 220, atunci când locul de livrare a respectivelor mărfuri sau cel de prestare a serviciilor se află pe teritoriul lor.
(2)  Statele membre pot scuti persoanele impozabile de la obligația prevăzută la articolul 220 sau 220a de a emite o factură pentru livrările de mărfuri sau prestările de servicii pe care le-au efectuat pe teritoriile lor și care sunt scutite, cu sau fără dreptul de deducere a TVA achitate în etapa anterioară, în conformitate cu articolele 110 și 111, articolul 125 alineatul (1), articolul 127, articolul 128 alineatul (1), precum și articolele 132, 135, 136, 375, 376 și 377, articolul 378 alineatul (2), articolul 379 alineatul (2) și articolele 380-390.
Amendamentul 8
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2006/112/CE
Articolul 222
O factură se emite cel târziu în a cincisprezecea zi a lunii următoare celei în care intervine faptul generator.
O factură se emite cel târziu în a cincisprezecea zi a celei de-a doua luni care urmează celei în care intervine faptul generator.
Amendamentul 9
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 19 – litera a
Directiva 2006/112/CE
Articolul 226 – punctul 4
(4) numărul de înregistrare TVA al clientului, prevăzut la articolul 214;
(4) numărul de înregistrare TVA al clientului, prevăzut la articolul 214, pe baza căruia clientul a beneficiat de o livrare de mărfuri sau de o prestare de servicii pentru care are obligația de a plăti TVA sau a beneficiat de o livrare de mărfuri, astfel cum este prevăzută la articolul 138;
Amendamentul 10
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2006/112/CE
Articolul 226b
Pe facturile simplificate emise în conformitate cu articolele 220a și 221, este necesar să apară doar următoarele detalii:
(1)  Pe facturile simplificate emise în conformitate cu articolele 220a și 221, este necesar să apară doar următoarele detalii:
(a) data emiterii;
(a) data emiterii;
(b) identificarea persoanei impozabile care efectuează livrarea/ prestarea;
(b) identificarea persoanei impozabile care efectuează livrarea/ prestarea, cu indicarea numărului de înregistrare TVA al acelei persoane;
(c) identificarea tipului de mărfuri sau servicii furnizate și valoarea acestora;
(c) identificarea tipului de mărfuri sau servicii furnizate și valoarea acestora;
(d) valoarea TVA de plată sau care trebuie creditată sau informațiile necesare pentru calcularea acesteia.
(d) cota TVA și valoarea TVA de plată sau care trebuie creditată sau informațiile necesare pentru calcularea acesteia;
(da) în cazul în care factura emisă reprezintă un document sau un mesaj prin care se modifică o factură inițială, astfel cum se prevede la articolul 219, referința specifică și neechivocă la acea factură inițială.
(2)  Statele membre pot solicita ca facturile simplificate emise în conformitate cu articolele 220a și 221 să conțină următoarele informații suplimentare în ceea ce privește anumite tranzacții sau categorii de persoane impozabile:
(a) identificarea persoanei impozabile care efectuează livrarea/prestarea, cu indicarea numelui și a adresei acelei persoane;
(b) un număr secvențial, bazat pe una sau mai multe serii, care identifică numai factura;
(c) identificarea clientului, cu indicarea numărului de înregistrare TVA, a numelui și a adresei acestuia;
(d) în cazul în care se aplică o scutire de TVA sau în cazul în care clientul are obligația să achite TVA, detaliile prevăzute la articolele 226 și 226a.
Amendamentul 11
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 22
Directiva 2006/112/CE
Articolul 230
Sumele indicate pe factură se pot exprima în orice monedă, cu condiția ca valoarea TVA de plată sau care trebuie creditată să fie exprimată în moneda națională a statului membru în care are loc livrarea de mărfuri sau prestarea de servicii, utilizându-se rata de schimb publicată de Banca Centrală Europeană pentru ziua în care taxa devine exigibilă sau, în cazul în care această informație nu se publică în ziua respectivă, ziua de publicare precedentă.
Sumele indicate pe factură se pot exprima în orice monedă, cu condiția ca valoarea TVA de plată sau care trebuie creditată să fie exprimată în moneda națională a statului membru în care are loc livrarea de mărfuri sau prestarea de servicii, utilizându-se una dintre ratele de schimb prevăzute la articolul 91.
Amendamentul 12
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 25
Directiva 2006/112/CE
Articolele 233, 234, 235 și 237
(25)  Articolele 233, 234, 235 și 237 se elimină.
(25)  Articolele 233, 234 și 235 se elimină.
Amendamentul 13
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 25a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Articolul 237
(25a)  Articolul 237 se înlocuiește cu următorul text:
'Articolul 237
Fiecare stat membru prezintă Comisiei, până la 31 decembrie 2013, un raport de evaluare privind aplicarea procedurii de facturare electronică. Aceste rapoarte evidențiază îndeosebi toate dificultățile tehnice sau deficiențele cu care s-au confruntat persoanele impozabile sau administrațiile fiscale, inclusiv o evaluare a impactului oricăror activități frauduloase legate de facturarea electronică, ca urmare a eliminării cerinței de a include EDI sau semnătura electronică în facturile electronice. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 1 iulie 2014, un raport însoțit de propuneri adecvate, pe baza rapoartelor de evaluare ale statelor membre.„
Amendamentul 14
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 29
Directiva 2006/112/CE
Articolul 244 – paragraful 3
Stocarea facturii respectă normele care se aplică în statul membru în care persoana impozabilă și-a stabilit sediul activității sale economice sau locul unde acesta dispune de un sediu comercial fix de la care sau pentru care este efectuată livrarea/ prestarea sau, în absența unui astfel de sediu al activității sale sau a unui sediu comercial fix, locul unde își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită sau unde este obligat să se înregistreze în scopuri de TVA.„
O factură poate fi stocată în același format în care a fost primită, fie pe hârtie, fie în format electronic. În mod alternativ, o factură pe hârtie poate fi transpusă în format electronic. Pe de altă parte, stocarea facturii respectă normele care se aplică în statul membru în care persoana impozabilă și-a stabilit sediul activității sale economice sau locul unde acesta dispune de un sediu comercial fix de la care sau pentru care este efectuată livrarea/ prestarea sau, în absența unui astfel de sediu al activității sale sau a unui sediu comercial fix, locul unde își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită sau unde este obligat să se înregistreze în scopuri de TVA.„
Amendamentul 15
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 32
Directiva 2006/112/CE
Articolul 247
Persoana impozabilă se asigură de stocarea facturilor pentru o perioadă de șase ani.
Persoana impozabilă asigură stocarea facturilor pentru o perioadă de cinci ani. Prezentul articol nu aduce atingere dispozițiilor naționale din alte domenii decât TVA, care prevăd perioade de stocare obligatorii diferite pentru documentele justificative, inclusiv facturi.
Amendamentul 16
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 34
Directiva 2006/112/CE
Articolul 248a
(34)  În titlul XI capitolul 4 secțiunea 3 se introduce următorul articol 248a:
eliminat
'Articolul 248a
În vederea controalelor, statele membre în care se percepe taxa pot impune obligația ca unele facturi să fie traduse în limba lor oficială.„
Amendamentul 17
Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 36a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Titlul XIV – capitolul 4a (nou)
(36a)  După articolul 401, se introduce următorul capitol:
'Capitolul 4a
E-administrarea
Articolul 401a
În vederea dezvoltării active a unei e-administrări eficiente și sigure în domeniul TVA, Comisia evaluează măsurile și instrumentele de e-administrare existente în statele membre și îmbunătățește schimbul de bune practici între statele membre în acest domeniu. În plus, Comisia utilizează programul comunitar pentru îmbunătățirea funcționării sistemelor fiscale de pe piața internă, Fiscalis 2013, instituit prin Decizia nr. 1482/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului1, alături de alte posibilități de finanțare existente în cadrul UE, cum ar fi fondurile structurale ale UE, pentru a oferi asistență tehnică statelor membre care au cea mai mare nevoie de a-și moderniza e-administrarea prin accesul la cele mai importante sisteme IT transeuropene și prin utilizarea acestora.„
1 JO L 330, 15.12.2007, p. 1.

Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Miloslav Ransdorf
PDF 194kWORD 34k
Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind cererea de ridicare a imunității lui Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM))
P7_TA(2010)0093A7-0107/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Miloslav Ransdorf, transmisă de Reprezentantul permanent al Republicii Cehe la 16 septembrie 2009 și comunicată în ședința plenară din 23 noiembrie 2009,

–   în urma audierii lui Miloslav Ransdorf, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere articolul 8 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, din 8 aprilie 1965, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–   având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Comunităților Europene din 12 mai 1964 și din 10 iulie 1986(1),

–   având în vedere articolul 6 alineatul (2) și articolul 7 din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7–0107/2010),

A.   întrucât Miloslav Ransdorf este deputat în Parlamentul European;

B.   întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene din 8 aprilie 1965, în timpul sesiunilor Parlamentului European, membrii acestuia beneficiază, pe teritoriul lor național, de imunitățile recunoscute membrilor parlamentului din țara respectivă; întrucât imunitatea nu poate fi invocată atunci când un membru este surprins în flagrant, comițând un delict; întrucât aceasta nu împiedică Parlamentul European să-și exercite dreptul de a ridica imunitatea unuia dintre membrii săi;

C.   întrucât, în conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Constituția cehă, niciun deputat sau senator nu poate face obiectul unei urmăriri penale fără acordul camerei al cărei membru este și, în cazul în care camera respectivă nu își dă acordul, urmărirea penală este exclusă definitiv,

1.   hotărăște să ridice imunitatea lui Miloslav Ransdorf;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorităților competente ale Republicii Cehe.

(1) Cauza 101/63, Wagner c. Fohrmann şi Krier, Culegerea 1964, p. 383, şi cauza 149/85, Wybot c. Faure şi alţii, Culegerea 1986, p. 2391.


Descărcarea de gestiune 2008: Curtea de Justiţie
PDF 217kWORD 58k
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea IV – Curtea de Justiţie (C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))
P7_TA(2010)0094A7-0079/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008(1),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2008 – Volumul I (C7–0175/2009)(2),

–   având în vedere raportul anual al Curţii de Justiţie, prezentat autorităţii care acordă descărcarea de gestiune, referitor la auditurile interne efectuate în 2008,

–   având în vedere Raportul anual al Curţii de Conturi referitor la execuţia bugetului privind exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile instituţiilor(3),

–   având în vedere Declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(4),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) şi articolele 274, 275 şi 276 din Tratatul CE, precum şi articolul 314 alineatul (10) şi articolele 317, 318 şi 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(5), în special articolele 50, 86, 145, 146 şi 147,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7–0079/2010),

1.   acordă grefierului Curţii de Justiţie descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Curţii aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului, Comisiei, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Curţii de Conturi, Ombudsmanului European şi Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea IV – Curtea de Justiţie (C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008(6),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2008 – Volumul I (C7–0175/2009)(7),

–   având în vedere raportul anual al Curţii de Justiţie, prezentat autorităţii care acordă descărcarea de gestiune, referitor la auditurile interne efectuate în 2008,

–   având în vedere Raportul anual al Curţii de Conturi referitor la execuţia bugetului privind exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile instituţiilor(8),

–   având în vedere Declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(9),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) şi articolele 274, 275 şi 276 din Tratatul CE, precum şi articolul 314 alineatul (10) şi articolele 317, 318 şi 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolele 50, 86, 145, 146 şi 147,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7–0079/2010),

1.   constată că, în 2008, Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) a dispus de credite de angajament în valoare totală de 297 milioane EUR (2007: 275 milioane EUR), cu o rată de utilizare de 98,20 %, peste rata medie a celorlalte instituţii (95,67 %);

2.   constată că, în Raportul său anual, Curtea de Conturi a indicat că operaţiunile de audit asupra unui contract de prestări servicii încheiat de CEJ (în urma unei proceduri de achiziţii publice prin licitaţie deschisă, organizată în comun cu un stat membru) au demonstrat existenţa unor deficienţe în sistemul de control intern relevant pentru desfăşurarea acestei proceduri de achiziţii; ia act de constatările Curţii de Conturi conform cărora aceste deficienţe au avut ca rezultat un termen extrem de scurt pentru obţinerea de către ofertanţi a caietului de sarcini (încălcarea articolului 98 din Regulamentul financiar), anunţarea, în anunţul de participare, atât a obligaţiei de a depune oferte numai într-o singură limbă [încălcarea articolului 125c din Normele de aplicare(11) (NA) a Regulamentului financiar], cât şi organizarea unei reuniuni cu uşile închise pentru deschiderea ofertelor [încălcarea articolul 118 alineatul (3) din NA];

3.   ia act de explicaţia oferită de CEJ, conform căreia derularea procedurii, deşi strânsă, a respectat termenele prevăzute în Regulamentul financiar; constată că termenul scurt a reprezentat o consecinţă a necesităţii de a atribui contractul la o dată care să permită ofertantului câştigător să fie operaţional în momentul predării noului complex imobiliar, precum şi a necesităţii de a oferi suficient timp ofertanţilor să-şi pregătească ofertele;

4.   ia act, de asemenea, de explicaţia CEJ potrivit căreia anunţul de participare prevedea ca ofertele să fie depuse numai în limba franceză (procedură folosită în statul membru respectiv) din cauza unei lipse de coordonare, deşi caietul de sarcini prevedea că ofertele puteau fi depuse în orice limbă oficială a Uniunii Europene, precum şi de explicaţia potrivit căreia, în cazul în care ofertanţii ar fi dorit să participe la reuniunea comisiei de deschidere a ofertelor, li s-ar fi permis acest lucru;

5.   sprijină propunerea Curţii de Conturi de instituire de către CEJ a unor proceduri ameliorate de atribuire a contractelor de achiziții publice pentru a sprijini serviciile de ordonanţare în ceea ce privește organizarea de proceduri de ofertare și controlul respectării obligațiilor impuse prin reglementări;

6.   costată că, în afara comentariilor legate de procedura de achiziţii publice prin licitaţie menţionată mai sus, Raportul anual al Curţii de Conturi nu a atras atenţia asupra altor puncte în ceea ce priveşte CEJ;

7.   ia act cu satisfacţie de funcţionarea eficientă a Unităţii de audit intern a CEJ, recent înfiinţată, şi salută recomandările sale cu privire la validarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi faptul că aceste recomandări au fost puse în practică, în special revizuirea sistemului de delegare şi a condiţiilor privind subdelegarea, autoevaluarea sistemelor de control intern, numărul sporit de verificări ex post şi ameliorările aduse procedurilor de documentare; ia act, de asemenea, de rezultatele auditului privind respectarea obligaţiilor legale legate de raportarea şi publicarea informaţiilor bugetare şi financiare, care au determinat măsuri de îmbunătăţire a gestionării şi a controlului intern al contractelor de achiziţii publice, precum şi audituri privind procedurile de achiziţii publice pentru bibliotecă şi indemnizaţiile compensatorii;

8.   salută reducerea constantă a duratei procedurilor în faţa CEJ, în special o reducere semnificativă a duratei procedurilor de pronunţare a unei hotărâri preliminare; consideră că această reducere nu a atins deocamdată un nivel satisfăcător; ia act de reducerea numărului de cauze finalizate (333 de hotărâri şi 161 de ordonanţe, comparativ cu 379 şi, respectiv, 172 în 2007); constată totuşi că numărul cererilor de pronunţare a unei hotărâri preliminare a fost considerabil mai mare; ia totodată act de faptul că, în 2008, numărul cauzelor înaintate (592) a fost cel mai ridicat din 1979, ceea ce a condus la o uşoară creştere a numărului de cauze aflate pe rol la sfârşitul anului 2008 (767 de cauze, comparativ cu 741 la sfârşitul anului 2007);

9.   salută faptul că Tribunalul de Primă Instanţă a prezentat în 2008 o creştere de 52 % a numărului de cauze finalizate, precum şi o uşoară reducere a duratei procedurilor, dar care nu este încă satisfăcătoare; constată totuşi că numărul cauzelor noi a fost excepţional de ridicat în 2008 (629 de cauze noi, comparativ cu 522 în 2007), ceea ce a condus la o mai mare acumulare a cauzelor aflate pe rol şi în cazul Tribunalului de Primă Instanţă (de la 1 154 în 2007, la 1 178 în 2008);

10.   constată că, deşi Tribunalul Funcţiei Publice, care a cunoscut în 2008 prima sa reînnoire trienală parţială, a finalizat mai puţine cauze în 2007, numărul cauzelor aflate pe rol a cunoscut o uşoară scădere (de la 235 în 2007, la 217 în 2008) datorită numărului considerabil mai mic de cauze noi (111, comparativ cu 157 în 2007);

11.   salută noul sistem integrat de gestiune şi control financiar (SAP), operaţional de la 1 ianuarie 2008, care a permis realizarea de economii substanţiale la buget şi sporirea eficienţei în cazul celor trei instituţii implicate (Consiliu, CEJ şi Curtea de Conturi);

12.   salută permanenta cooperare interinstituţională fructuoasă cu Curtea de Conturi în ceea ce priveşte formarea profesională;

13.   ia act de acţiunile întreprinse de către CEJ în urma observaţiilor făcute de Parlament şi Curtea de Conturi în cadrul deciziilor de descărcare de gestiune şi al rapoartelor anterioare; salută îndeosebi măsurile luate pentru stabilirea unei proceduri de selecţie în vederea recrutării de agenţi contractuali auxiliari; îşi exprimă, cu toate acestea, regretul faţă de reticenţa CEJ de a publica declaraţiile de interese financiare ale membrilor săi şi solicită CEJ să implementeze fără întârziere această practică;

14.   felicită CEJ pentru practica sa obişnuită de a include în raportul său de activitate un capitol care prezintă acţiunile întreprinse în decursul exerciţiului pentru a da curs deciziilor anterioare ale Parlamentului privind descărcarea de gestiune şi rapoartelor Curţii de Conturi.

(1) JO L 71, 14.3.2008.
(2) JO C 273, 13.11.2009, p. 1.
(3) JO C 269, 10.11.2009, p. 1.
(4) JO C 273, 13.11.2009, p. 122.
(5) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 71, 14.3.2008.
(7) JO C 273, 13.11.2009, p. 1.
(8) JO C 269, 10.11.2009, p. 1.
(9) JO C 273, 13.11.2009, p. 122.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 357, 31.12.2002, p. 1).


Descărcarea de gestiune 2008: Curtea de Conturi
PDF 302kWORD 57k
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, Secțiunea V – Curtea de Conturi (C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))
P7_TA(2010)0095A7-0097/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008(1),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2008 – Volumul I (C7–0176/2009)(2),

–   având în vedere raportul anual al Curții de Conturi, prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune, referitor la auditurile interne efectuate în 2008,

–   având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–   având în vedere Declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(4),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) și articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE, precum și articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7–0097/2010),

1.   acordă Secretarului General al Curții de Conturi descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Curții aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Autorității Europene pentru Protecția Datelor și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Rezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, Secțiunea V – Curtea de Conturi (C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008(6),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2008 – Volumul I (C7–0176/2009)(7),

–   având în vedere raportul anual al Curții de Conturi, prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune, referitor la auditurile interne efectuate în 2008,

–   având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile instituțiilor(8),

–   având în vedere Declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(9),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) și articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE, precum și articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7–0097/2010),

1.   constată că în 2008 Curtea de Conturi a dispus de credite de angajament în valoare totală de 133 milioane EUR (2007: 122 milioane EUR, 2006: 114 milioane EUR), cu o rată de utilizare de 90,66%, sub rata medie a celorlalte instituții (95,67%);

2.   reamintește că, în ceea ce privește exercițiul financiar 2008, conturile Curții au fost auditate de o firmă externă, PricewaterhouseCoopers, (la fel ca în 2007; în exercițiile precedente de către KPMG), care a ajuns la următoarele concluzii:

   (a) în ceea ce privește acuratețea conturilor aferente exercițiului financiar 2008: „în opinia noastră, situațiile financiare prezentate oferă o imagine fidelă și reală a poziției financiare a Curții de Conturi Europene la 31 decembrie 2008, precum și a performanței financiare a acesteia și a fluxurilor de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a respectivului regulament al Consiliului și cu normele contabile ale Curții de Conturi Europene”; precum și
   (b) în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare alocate Curții și caracterul adecvat al procedurilor de control în vigoare în timpul exercițiului financiar 2008: 'nu am sesizat nimic care să ne determine să credem că, sub toate aspectele semnificative și potrivit criteriilor descrise anterior: (a) resursele alocate Curții nu au fost utilizate în scopurile pentru care au fost destinate, și (b) procedurile de control instituite nu oferă garanțiile necesare pentru conformitatea operațiunilor financiare cu normele și reglementările în vigoare„;

3.   reamintește propunerea sa privind examinarea posibilității de a elabora o structură mai rațională a Curții și solicită Curții să analizeze modele alternative în vederea reducerii numărului total de membri, prin limitarea numărului acestora și prin adoptarea, de exemplu, a unui sistem de rotație bazat pe principiul egalității dintre membri;

4.   ia act de eforturile Curții de ameliorare a procedurii de publicare și prezentare a rapoartelor sale anuale; speră că se va putea conveni o procedură pentru această etapă decisivă a procesului de descărcare de gestiune, care să fie utilizată pe viitor, ținându-se cont în mod corespunzător de independența absolută a Curții și de prerogativele comisiei competente;

5.   constată că procedura actuală de publicare și prezentare a rapoartelor speciale ale Curții, deși contribuie la identitatea și vizibilitatea acesteia, ridică niște semne de întrebare: cu toate că Parlamentul respectă pe deplin dreptul Curții de a-și prezenta în orice moment observațiile sub forma unor rapoarte speciale, consideră că procedura actuală, care debutează cu prezentarea publică a raportului special și cu conferința de presă a Curții, organizată cu mult înainte de prezentarea raportului special în fața Comisiei pentru control bugetar, s-ar putea să nu reflecte în mod fidel rolul Curții ca instituție raportoare care sprijină Parlamentul și Consiliul în exercitarea funcției lor de control al execuției bugetare;

6.   salută faptul că un raport de evaluare inter pares elaborat de o echipă internațională (prezentat în decembrie 2008) a ajuns la o concluzie generală și că raportul a recunoscut că majoritatea recomandărilor fuseseră anticipate în cadrul planului de acțiune redactat înainte de evaluare; salută intenția Curții de a integra celelalte recomandări în Strategia de audit pentru 2009-2012 și eforturile sale de a le pune în aplicare în această perioadă;

7.   constată că, deși Curtea a recrutat 97 de persoane în 2008 (48 de funcționari, 18 agenți temporari, 31 de agenți contractuali), numărul total al posturilor vacante la sfârșitul lui 2008 (69) era mai mare decât la sfârșitul lui 2007 (56); ține seama de faptul că Curtea a obținut 22 de posturi suplimentare (853 în total), precum și de lipsa unor laureați adecvați, care a împiedicat Curtea să recruteze numărul de persoane preconizat; solicită Curții să prezinte un raport cu privire la progresele realizate în reducerea întârzierilor din cadrul procedurii sale de recrutare;

8.   salută instituirea Comitetului mixt pentru egalitatea de șanse, progresele înregistrate în domeniul tehnologiei informației și în cel al telecomunicațiilor, precum și gestionarea eficientă a spațiului de birouri;

9.   constată că raportul pentru 2008 al auditorului intern al Curții a fost predominant pozitiv și salută, în acest context, faptul că cele mai multe recomandări formulate de auditorul intern au fost acceptate și integrate în planuri de acțiune corective; salută instituirea unui cadru de monitorizare a eficienței controalelor interne și adoptarea de indicatori-cheie de performanță;

10.   salută noul sistem integrat de gestiune și control financiar (SAP), în funcțiune din 1 ianuarie 2008, care a permis realizarea de economii substanțiale la buget și sporirea eficienței în cazul celor trei instituții implicate (Consiliu, Curtea de Conturi și Curtea de Justiție), dar regretă că sistemul nu a fost aplicat mai devreme de Curtea de Conturi;

11.   salută actuala cooperare interinstituțională fructuoasă cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene în ceea ce privește formarea profesională;

12.   reamintește, în legătură cu declarațiile de interese financiare ale membrilor, că, în conformitate cu Codul de conduită al Curții, membrii acesteia trebuie să prezinte o declarație privind interesele lor financiare Președintelui Curții, care garantează păstrarea lor în condiții de confidențialitate, iar aceste declarații nu se publică; își reafirmă poziția conform căreia, în vederea asigurării transparenței, declarațiile de interese financiare ale membrilor tuturor instituțiilor UE ar trebui să fie accesibile pe internet în cadrul unui registru public și invită Curtea să ia măsurile necesare în această privință;

13.   felicită Curtea pentru calitatea raportului său anual de activitate și salută includerea unui capitol care prezintă măsurile adoptate pe parcursul exercițiului financiar în urma deciziilor anterioare ale Parlamentului privind descărcarea de gestiune.

(1) JO L 71, 14.3.2008.
(2) JO C 273, 13.11.2009, p. 1.
(3) JO C 269, 10.11.2009, p. 1.
(4) JO C 273, 13.11.2009, p. 122.
(5) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 71, 14.3.2008.
(7) JO C 273, 13.11.2009, p. 1.
(8) JO C 269, 10.11.2009, p. 1.
(9) JO C 273, 13.11.2009, p. 122.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.


Descărcarea de gestiune 2008: Ombudsmanul European
PDF 209kWORD 50k
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, Secțiunea VIII – Ombudsmanul European (C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))
P7_TA(2010)0096A7-0070/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008(1),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2008 - Volumul I (C7–0179/2009)(2),

–   având în vedere raportul anual al Ombudsmanului European, prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune, referitor la auditurile interne efectuate în 2008,

–   având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–   având în vedere Declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(4),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) și articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE, precum și articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7–0070/2010),

1.   acordă Ombudsmanului European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Autorității Europene pentru Protecția Datelor și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, Secțiunea VIII – Ombudsmanul European (C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008(6),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2008 - Volumul I (C7–0179/2009)(7),

–   având în vedere Raportul anual al Ombudsmanului European prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune, referitor la auditurile interne efectuate în 2008,

–   având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile instituțiilor(8),

–   având în vedere Declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(9),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) și articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE, precum și articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7–0070/2010),

1.   constată că în exercițiul financiar 2008 Ombudsmanul European (Ombudsmanul) a dispus de credite de angajament în valoare totală de 9 milioane EUR (2007: 8,2 milioane EUR), cu o rată de utilizare de 91,51 %, sub rata medie a celorlalte instituții (95,67 %);

2.   constată faptul că Curtea de Conturi a indicat în raportul său anual că în urma auditului efectuat în această instituție nu s-a formulat nicio observație semnificativă;

3.   remarcă o tendință constant crescătoare în perioada 2003-2008, perioadă în care creditele de angajament s-au dublat, de la 4,4 milioane EUR la 9 milioane EUR, numărul de posturi a crescut de la 31 la 57 (cu 6 noi posturi în 2009), numărul plângerilor a crescut de la 2 436 la 3 346, iar numărul noilor anchete deschise s-a majorat de la 253 la 293; constată că numărul de posturi nu a crescut în ultimele trei exerciții, însă pentru 2009 a fost planificată o extindere a schemei de personal la 63 de posturi; remarcă, de asemenea, că în prezent, după restructurarea internă din 2008, 24 din cele 57 de posturi sunt alocate analizării plângerilor și desfășurării anchetelor (Departamentul juridic), iar 31 sunt alocate înregistrării, distribuției și urmăririi plângerilor, precum și oricăror altor activități care nu sunt direct legate de activitatea principală (Departamentul administrativ și financiar);

4.   reamintește că Acordul-cadru de cooperare pe perioadă nedeterminată încheiat între Ombudsman și Parlament și intrat în vigoare la 1 aprilie 2006 prevede ca Parlamentul să furnizeze anumite servicii administrative, inclusiv în următoarele domenii: imobiliar, tehnologia informației și comunicațiilor, consiliere juridică, servicii medicale, formare profesională și servicii de traducere și interpretare;

5.   remarcă domeniile prioritare identificate de Serviciul de Audit Intern, în special auditarea procesului de achiziții publice, inclusiv continuarea acțiunilor nefinalizate, procesul de auditare a subvențiilor, finalizarea auditurilor din 2007 și elaborarea rapoartelor conexe; salută concluziile, în special observația conform căreia procesul de achiziții publice a fost sensibil îmbunătățit, mențiunea că cele două acțiuni deschise din auditul din 2005 au fost îmbunătățite și observația că procesul de acordare a subvențiilor respectă cadrul de reglementare și principiile transparenței și bunei gestiuni financiare;

6.   constată, cu toate acestea, că auditul intern a revelat, de asemenea, domenii în care mai sunt posibile îmbunătățiri, îndeosebi: dosarele de achiziții publice ar trebui să includă informații complete, modificarea termenelor de livrare poate fi permisă doar în cazuri excepționale, o mai bună planificare a calendarului procedurilor de achiziții publice, şi corectarea clauzelor incoerente din contracte înainte de semnare; se așteaptă ca Ombudsmanul să dea curs acestor recomandări și să prezinte Parlamentului informații în acest sens în raportul său de activitate;

7.   salută decizia Ombudsmanului de a-și publica declarația anuală de interese și faptul că această declarație este publicată pe site-ul internet al Ombudsmanului;

8.   își reiterează solicitarea ca Ombudsmanul să includă în raportul său de activitate un capitol în care să prezinte detaliat măsurile luate pentru a da curs deciziilor anterioare ale Parlamentului privind descărcarea de gestiune.

(1) JO L 71, 14.3.2008.
(2) JO C 273, 13.11.2009, p. 1.
(3) JO C 269, 10.11.2009, p. 1.
(4) JO C 273, 13.11.2009, p. 122.
(5) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 71, 14.3.2008.
(7) JO C 273, 13.11.2009, p. 1.
(8) JO C 269, 10.11.2009, p. 1.
(9) JO C 273, 13.11.2009, p. 122.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.


Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
PDF 209kWORD 53k
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, Secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC))
P7_TA(2010)0097A7-0098/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008(1),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2008 - Volumul I (C7–0180/2009)(2),

–   având în vedere raportul anual al Autorității Europene pentru Protecția Datelor, prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune, referitor la auditurile interne efectuate în 2008,

–   având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile instituțiilor verificate(3),

–   având în vedere Declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(4),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) și articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE, precum și articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7–0098/2010),

1.   acordă Autorității Europene pentru Protecția Datelor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Autorității Europene pentru Protecția Datelor și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Rezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, Secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008(6),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2008 - Volumul I (C7–0180/2009)(7),

–   având în vedere raportul anual al Autorității Europene pentru Protecția Datelor, prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune, referitor la auditurile interne efectuate în 2008,

–   având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile instituțiilor verificate(8),

–   având în vedere Declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(9),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) și articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE, precum și articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7–0098/2010),

1.   constată că, în 2008, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) a dispus de credite de angajament în valoare totală de 5,3 milioane EUR (2007: 5 milioane EUR(11)), cu o rată de utilizare de 86,14 %, sub rata medie a celorlalte instituții (95,67 %);

2.   ia act de creșterea continuă a numărului de posturi permanente alocate AEPD de la 29 în 2007, la 33 în 2008 (2006: 24 de posturi); salută faptul că toate posturile sunt ocupate și ia act de creșterea controlată și extinderea limitată a sarcinilor și a personalului, cu garantarea unei integrări și a unei formări profesionale adecvate pentru noii funcționari; constată totuși că cheltuielile de la articolul bugetar „Alte categorii de personal” demonstrează o rată de utilizare sub rata medie (51,98 %);

3.   constată faptul că Curtea de Conturi a indicat în raportul său anual că în urma auditului efectuat în această instituție nu s-a formulat nicio observație semnificativă;

4.   salută consolidarea gestiunii resurselor umane și financiare, precum și ameliorarea funcționalității și eficienței funcțiilor de control intern realizate în 2008; așteaptă cu interes viitoarele evoluții în ceea ce privește resursele financiare și umane, precum și procedurile interne de lucru, care au fost menționate de AEPD printre principalele sale obiective pentru 2009;

5.   reamintește că gestionarea administrativă a tuturor misiunilor AEPD este asigurată de Oficiul de Plăți al Comisiei (în temeiul Acordului de cooperare administrativă dintre secretariatele generale ale Comisiei, Parlamentului și Consiliului, semnat împreună cu AEPD la 7 decembrie 2006 pentru o perioadă de încă trei ani, cu efect de la 16 ianuarie 2007);

6.   reamintește că evaluarea efectuată de Serviciul de Audit Intern al AEDP (și anume, auditorul intern al Comisiei, în temeiul Acordului de cooperare administrativă) a evidențiat funcționalitatea și eficiența sistemului de control intern și capacitatea sa de a furniza asigurări rezonabile cu privire la realizarea obiectivelor AEDP și așteaptă concluziile auditului de urmărire subsecventă; salută faptul că raportul intern privind controalele interne a evidențiat o rată de aplicare de 80 % a recomandărilor interne;

7.   salută publicarea anuală a declarațiilor de interese financiare ale membrilor aleși ai instituției (reprezentantul AEPD și adjunctul acestuia), care conțin informații relevante cu privire la posturile sau activitățile remunerate și activitățile profesionale declarabile;

8.   solicită AEPD să includă în următorul său raport de activitate (exercițiul financiar 2009) un capitol care să prezinte în detaliu măsurile luate în cursul exercițiului pentru a da curs deciziilor anterioare ale Parlamentului privind descărcarea de gestiune .

(1) JO L 71, 14.3.2008.
(2) JO C 273, 13.11.2009, p. 1.
(3) JO C 269, 10.11.2009, p. 1.
(4) JO C 273, 13.11.2009, p. 122.
(5) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 71, 14.3.2008.
(7) JO C 273, 13.11.2009, p. 1.
(8) JO C 269, 10.11.2009, p. 1.
(9) JO C 273, 13.11.2009, p. 122.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) 2006: 4,1 milioane EUR.


Descărcarea de gestiune 2008: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
PDF 362kWORD 66k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))
P7_TA(2010)0098A7-0071/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile centrului(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(3), în special articolul 14,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0071/2010),

1.   acordă directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile centrului(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(7), în special articolul 14,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0071/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile centrului(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(11), în special articolul 14,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0071/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat descărcarea de gestiune directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2007(13), iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul:

   a luat act de observația formulată de Curte în raportul său pentru 2006 conform căreia excedentul bugetar acumulat s-a ridicat la 16 900 000 EUR în 2006, iar Centrul ar fi trebuit să ramburseze clienților săi 9 300 000 EUR în 2007; a împărtășit opinia Curții conform căreia această acumulare de excedent a evidențiat faptul că metoda utilizată de Centru pentru stabilirea prețului traducerilor nu a fost suficient de precisă;
   a solicitat Comisiei și Centrului găsească rapid o soluție la diferendul legat de contribuția la regimul de pensii pentru personal,

Performanțe

1.   felicită Centrul pentru dezvoltarea unui instrument IT eficient, FLOSYSWEB, care este utilizat de clienți pentru trimiterea traducerilor, aceștia având posibilitatea de a alege între mai multe tipuri de format și de a primi traducerile prin intermediul aceluiași sistem;

Excedent bugetar contrar regulamentului de instituire

2.   ia act de faptul că, de mai mulți ani, Centrul prezintă un excedent bugetar acumulat contrar Regulamentului (CE) nr. 2965/94, excedent care se ridica la 26 700 000 EUR în 2008 (în 2006: 16 900 000 EUR; în 2005: 10 500 000 EUR; în 2004: 3 500 000 EUR); constată că acest surplus este cauzat în principal de lipsa de precizie a estimărilor legate de cererile de traduceri transmise de clienții săi; solicită Centrului să ia măsuri mai eficace pentru a găsi o soluție la această creștere constantă a excedentului său;

3.   constată că Centrul a rambursat clienților săi 11 450 000 EUR în 2009; subliniază, de asemenea, că Centrul rambursase deja clienților săi 9 300 000 EUR în 2007;

4.   ia act de faptul că în 2008 Centrul a înregistrat venituri din dobânzi în valoare de 1 580 984,34 EUR; deduce din situațiile anuale și din valoarea dobânzilor că Centrul dispune în mod constant de un nivel extrem de ridicat de lichidități; ia act de faptul că la 31 decembrie 2008 lichiditățile Centrului se ridicau la 48 405 006,88 EUR; îndeamnă Comisia să examineze care sunt posibilitățile de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesități în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum și modificările conceptuale necesare pentru menținerea durabilă a lichidităților Centrului la un nivel cât mai redus posibil; solicită Centrului să ofere în viitor servicii clienților săi astfel încât să își acopere cheltuielile;

Contribuții la regimul de pensii pentru personal

5.   consideră foarte regretabil faptul că nu a fost încă găsită o soluție la conflictul dintre Centru și Comisie cu privire la contribuția angajatorului la regimul de pensii pentru personal, deși în rezoluțiile de descărcare de gestiune se atrage atenția de mai mulți ani asupra acestei probleme;

6.   constată cu îngrijorare că acest conflict în curs de desfășurare cu Comisia costă Centrul mai multe milioane de euro; constată, în special, că Centrul a creat în 2008 o rezervă de 15 300 000 EUR pentru a face față consecințelor acestui conflict; solicită, prin urmare, Centrului să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la derularea negocierilor și costurile de personal (în funcție de timp și de cheltuieli) pe care acest conflict le-a generat;

Audit intern

7.   ia act de faptul că Centrul a înființat o funcție de audit intern în 2006 și că acest post este ocupat din februarie 2008;

8.   recunoaște faptul că majoritatea recomandărilor Serviciului de Audit Intern (IAS) au fost puse în aplicare; consideră că este deosebit de important ca Centrul să implementeze pe deplin o politică privind posturile sensibile și mobilitatea personalului;

Resurse umane

9.   constată că în decembrie 2008, doar 81 % dintre posturile prevăzute erau ocupate de funcționari și agenți temporari; ia act de faptul că Centrul a justificat această deficiență prin lipsa spațiilor de birouri, care nu a permis recrutarea în conformitate cu schema de personal; consideră, cu toate acestea, că Centrul trebuie să își planifice procedurile de recrutare în mod mai realist și mai eficace, astfel încât să respecte termenele și toate cerințele legate de creșterea efectivelor de personal ale Centrului;

10.   încurajează Centrul să elaboreze planuri de formare cuprinzătoare, care au la bază abilitățile și capacitățile necesare pentru menținerea unui nivel ridicat de competență a personalului; în plus, acordă sprijin Centrului pentru măsurile luate în vederea monitorizării eficiente a calității cursurilor sale de formare;

o
o   o

11.   face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din 5 mai 2010(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 107.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 314, 7.12.1994, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 107.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 314, 7.12.1994, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 107.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 314, 7.12.1994, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 145.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
PDF 289kWORD 60k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))
P7_TA(2010)0099A7-0091/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile centrului(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înfiinţarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(3), în special articolul 12a,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A7-0091/2010),

1.   acordă directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile centrului(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înfiinţarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(7), în special articolul 12a,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A7-0091/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2008;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile centrului(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înfiinţarea Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(11), în special articolul 12a,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A7-0091/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat descărcarea de gestiune directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru execuţia bugetului Centrului aferent exerciţiului financiar 2007(13) şi întrucât, în rezoluţia sa care însoţeşte decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul, printre altele, a atras atenţia asupra observaţiilor Curţii de Conturi privind proporţia ridicată de reportări şi de anulări, asupra necesităţii de a se fixa obiective şi indicatori cuantificabili în cadrul programării Centrului, precum şi asupra nevoii de a se stabili o legătură clară între obiective şi resursele bugetare necesare pentru realizarea lor,

1.   îşi exprimă satisfacţia cu privire la constatarea, de către Curtea de Conturi, a legalităţii şi regularităţii conturilor anuale ale Centrului pentru exerciţiul financiar 2008;

Performanţe

2.   felicită Centrul că a primit o declaraţie de asigurare pozitivă din partea Curţii de Conturi pentru exerciţiul financiar 2008, cu privire nu doar la conturi, ci şi la tranzacţiile subiacente; constată că Centrul a făcut progrese remarcabile în privinţa procedurii de inventariere pentru identificarea, înregistrarea şi capitalizarea activelor, în privinţa documentării procedurilor de control intern şi a procedurilor de achiziţii publice;

3.   insistă din nou asupra faptului că este important ca Centrul să îşi stabilească în programarea sa obiective SMART şi indicatori RACER pentru a-şi evalua rezultatele; ia act totuşi de faptul că Centrul a afirmat că a luat în considerare aceste recomandări în programul său pentru 2009; invită, de asemenea, Centrul să ia în considerare introducerea unei diagrame Gantt în programarea tuturor activităţilor sale operaţionale, astfel încât să indice rapid timpul petrecut de fiecare membru al personalului pentru un proiect şi să favorizeze o abordare orientată spre obţinerea de rezultate;

4.   felicită totuşi Centrul pentru intenţia sa de a introduce în 2010 un sistem experimental de înregistrare a timpului petrecut de fiecare membru al personalului pentru un proiect al Centrului;

5.   solicită Centrului să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curţii de Conturi, o comparaţie între operaţiunile realizate în exerciţiul care face obiectul descărcării de gestiune şi cele realizate în exerciţiul precedent pentru a permite autorităţii care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanţele Centrului de la un exerciţiu la altul;

6.   salută colaborarea strânsă şi sinergiile dintre Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale şi Fundaţia Europeană de Formare (ETF), date fiind domeniile de competenţă înrudite ale celor două agenţii; solicită celor două agenţii să prezinte informaţii detaliate privind punerea în aplicare a acordului de cooperare în rapoartele lor de activitate pentru 2009;

Gestiune bugetară şi financiară

7.   atrage atenţia asupra faptului că Centrul a reportat din nou credite (25 % din creditele de plată , adică 1 400 000 EUR); subliniază că această situaţie demonstrează deficienţele din cadrul programării şi al monitorizării creditelor diferenţiate în cazul cheltuielilor operaţionale;

Resurse umane

8.   ia act de faptul că Centrul are 128 de angajaţi şi că a introdus un sistem de măsurare a performanţei în 2009; aşteaptă să fie informat cu privire la rezultatele introducerii acestui sistem;

Audit intern

9.   felicită Centrul pentru că a devenit prima agenţie care s-a supus în mod voluntar unui audit-pilot privind cadrul etic; subliniază că auditul respectiv a fost efectuat între 16 şi 20 februarie 2009 de către o echipă de trei auditori şi că Serviciul de Audit Intern (IAS) a confirmat faptul că Centrul a instituit un cadru etic adecvat;

10.   recunoaşte că, începând cu 2006, Centrul a dat curs la 15 dintre cele 30 de recomandări formulate de IAS; subliniază că 6 dintre cele 15 recomandări încă nepuse în practică sunt considerate ca fiind foarte importante, acestea referindu-se în primul rând la gestiunea resurselor umane (în special rezultatele personalului, fixarea de obiective personale şi definirea rolurilor şi responsabilităţilor ce revin comitetului personalului); aşteaptă progrese în acest domeniu esenţial pentru activitatea Centrului şi solicită să fie informat periodic cu privire la acestea;

o
o   o

11.   face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din 5 mai 2010(14) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 118.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 39, 13.2.1975, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 118.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 39, 13.2.1975, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 118.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 39, 13.2.1975, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 141.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului
PDF 288kWORD 61k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))
P7_TA(2010)0100A7-0105/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile agenției(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr.768/2005 din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului(3), în special articolul 36,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0105/2010),

1.   acordă directorului executiv al Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile agenției(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr.768/2005 din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului(7), în special articolul 36,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0105/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2008;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile agenției(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr.768/2005 din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului(11), în special articolul 36,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0105/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2007(13) și întrucât în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune, lua act în special de:

   observația Curții de Conturi conform căreia Agenția nu instituise proceduri adecvate pentru a stabili fondurile ce urmează să fie reportate, ceea ce a avut ca rezultat reportarea, fără existența unor angajamente legale, a unui cuantum de cel puțin 125 000 EUR,
   opinia Curții de Conturi, Agenția nu a prezentat încă suficiente documente privind procedurile sale de control intern,

Performanță

1.   ia act de observația Curții de Conturi conform căreia Agenția nu elaborează un program de lucru multianual; subliniază, în consecință, importanța elaborării acestui document pentru a permite Agenției să organizeze în mod eficient punerea în aplicare a strategiei sale și realizarea obiectivelor sale; salută, cu toate acestea, decizia Agenției de a elabora acest document în conformitate cu strategia pe termen mediu a consiliului său de administrație;

2.   invită, în plus, Agenția să ia în considerare introducerea unei diagrame Gantt în programarea fiecărei activități operaționale, pentru a indica în mod concis timpul dedicat de către fiecare membru al personalului unui proiect și pentru a favoriza o abordare orientată spre obținerea de rezultate;

3.   solicită Agenției să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curții de Conturi, o comparație între operațiunile realizate în exercițiul care face obiectul descărcării de gestiune și cele realizate în exercițiul precedent pentru a permite autorității care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanțele Agenției de la un exercițiu la altul;

Gestiune bugetară și financiară

4.   atrage atenția asupra necesității ca Agenția să remedieze deficiențele constatate în programarea activităților sale, astfel încât, pe viitor, procedurile de elaborare a bugetului să fie suficient de riguroase pentru a se evita majorarea și/sau diminuarea creditelor la nivelul liniilor bugetare; subliniază, în plus, că această situație contravine principiului specificității; remarcă, în continuare, faptul că consiliului de administrație nu i s-a solicitat să autorizeze transferurile și nici nu a fost informat cu privire la aceste operațiuni, fapt ce contravine normelor în vigoare; ia act, cu toate acestea, de angajamentul Agenției de a-și îmbunătăți planificarea și monitorizarea bugetară și, prin urmare, de a reduce numărul de modificări aduse bugetului;

5.   ia act, de asemenea, de răspunsul Agenției care a dorit sa sublinieze că 2008 a fost un an deosebit de dificil în ceea ce privește planificarea bugetară din cauza mutării Agenției în sediul definitiv;

6.   ia act de observațiile Curții de Conturi care a constatat că au fost contractate, cu încălcarea Regulamentului financiar, anumite angajamente juridice (în sumă totală de 1 400 000 EUR) înaintea efectuării angajamentelor bugetare corespunzătoare;

Audit intern

7.   recunoaște că Serviciul de Audit Intern (IAS) a identificat 15 recomandări destinate Agenției, dintre care 9 au fost considerate „foarte importante” și vizează necesitatea elaborării unui set de indicatori care să acopere toate activitățile Agenției, structura internă a organizației și procedura de sprijinire a asigurării gestionării, managementul resurselor umane (în ceea ce privește consolidarea procedurilor de recrutare și a sistemelor de documentare), precum și necesitatea unor proceduri interne pentru reducerea întârzierii plăților efectuate de Agenție;

Resurse umane

8.   constată că, în 2008, ritmul recrutărilor a fost mult mai rapid decât cel prevăzut inițial, iar această situație a fost de așa natură încât creditele necesare pentru plata salariilor au fost subestimate cu mai mult de 35 % (aproximativ 1 300 000 EUR); solicită, prin urmare, Agenției să îmbunătățească monitorizarea execuției bugetului propriu;

o
o   o

9.   face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din 5 mai 2010(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 1.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 128, 21.5.2005, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 1.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 128, 21.5.2005, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 1.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 128, 21.5.2005, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 202.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie
PDF 281kWORD 58k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Reconstrucție aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))
P7_TA(2010)0101A7-0072/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2667/2000 al Consiliului din 5 decembrie 2000 privind Agenția Europeană pentru Reconstrucție(3), în special articolul 8,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0072/2010),

1.   acordă directorului Agenției Europene pentru Reconstrucție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției Europene pentru Reconstrucție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile agenției(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2667/2000 al Consiliului din 5 decembrie 2000 privind Agenția Europeană pentru Reconstrucție(7), în special articolul 8,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0072/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2008;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției Europene pentru Reconstrucție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Reconstrucție aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile agenției(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din TFUE,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2667/2000 al Consiliului din 5 decembrie 2000 privind Agenția Europeană pentru Reconstrucție(11), în special articolul 8,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0072/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului Agenției Europene pentru Reconstrucție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2007(13), iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul a subliniat, printre altele, faptul că, în raportul său anual din 2007, Curtea de Conturi identificase trei riscuri potențiale legate de transferul activităților Agenției către delegații, și anume:

   (a) având în vedere caracterul multianual al activităților Agenției, existau încă credite bugetare neutilizate în valoare de 453 000 000 EUR, care trebuiau utilizate în exercițiile ulterioare anului 2008, acesta fiind ultimul an de existență al Agenției;
   (b) nota orientativă emisă de Comisie la 11 iunie 2008 privind transferul dosarelor nu acoperea toate posturile din bilanțul Agenției;
   (c) surplusul acumulat de 180 000 000 EUR care apare în bilanțul Agenției la 31 decembrie 2007 ar fi trebuit să fie, de asemenea, preluat și gestionat de Comisie la încheierea mandatului Agenției;

1.   constată că memorandumul de înțelegere dintre Comisie și Agenția Europeană pentru Reconstrucție din 17 decembrie 2008 prevede că, ulterior datei de 31 decembrie 2008, activele rămase ale Agenției devin proprietatea Comisiei;

Gestiunea bugetară și financiară

2.   ia act de constatarea Curții de Conturi, conform căreia niciuna dintre condițiile necesare în mod oficial pentru acordarea în mod direct a unei subvenții în valoare de 1 399 132 EUR (adică 0,31 % din bugetul operațional disponibil) unei organizații internaționale nu a fost îndeplinită în acest caz;

3.   subliniază faptul că pertinența celor cinci proiecte auditate de Curtea de Conturi în domeniul cooperării transfrontaliere (în valoare totală de 528 000 EUR, adică 0,12 % din bugetul operațional disponibil) a fost contestată pe baza faptului că problemele ridicate de evaluatorii locali nu fuseseră luate în considerare de Comitetul de evaluare, compus din Agenție și dintr-o delegație a Comisiei; ia act, cu toate acestea, de răspunsul Agenției conform căruia, potrivit normelor în vigoare, comitetul de evaluare nu a fost obligat să respecte opinia evaluatorilor;

4.   solicită, dat fiind faptul că activitatea Agenției a încetat, să aibă loc o evaluare a resurselor financiare utilizate în Kosovo pentru a se stabili dacă acestea au condus la instituirea unor structuri operaționale și durabile în domeniile justiției și administrației;

5.   regretă încetarea activității acestei Agenții, care funcționa de manieră eficientă și transferarea gestionării fondurilor către delegații; solicită elaborarea unui raport de către Comisie privind resursele umane nou-prevăzute în structurile delegației în vederea preluării sarcinilor Agenției; solicită Comisiei să furnizeze informații detaliate și complete cu privire la orice eventuală asistență bugetară furnizată din fondurile transmise de Agenție delegațiilor;

o
o   o

6.   face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din 5 mai 2010(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 43.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 306, 7.12.2000, p. 7.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 43.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 306, 7.12.2000, p. 7.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 43.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 306, 7.12.2000, p. 7.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 176.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei
PDF 306kWORD 72k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))
P7_TA(2010)0102A7-0068/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile agenției(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008(3) de instituire a Agenției Europene de Siguranță a Aviației, în special articolul 60,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A7-0068/2010),

1.   acordă directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile agenției(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008(7) de instituire a Agenției Europene de Siguranță a Aviației, în special articolul 60,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A7-0068/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2008;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile agenției(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008(11) de instituire a Agenției Europene de Siguranță a Aviației, în special articolul 60,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A7-0068/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat descărcarea de gestiune directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2007(13) și întrucât, în rezoluția sa care însoțește decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul, printre altele:

   a luat act de criticile formulate de Curtea de Conturi cu privire la mai multe proceduri de achiziții publice supuse auditului;
   a solicitat Agenției să își respecte angajamentul luat în răspunsurile sale către Curtea de Conturi de a se conforma în mod riguros procedurilor de achiziții publice și de a avea grijă în mod special să transmită informații explicite ofertanților potențiali;
   a subliniat observația Curții de Conturi conform căreia schema de personal pentru 2007 prevedea 467 de posturi temporare, dar creditele bugetare pentru cheltuielile de personal nu acopereau costurile reale de personal aferente acestor posturi și faptul că, prin urmare, Agenția a convenit cu Comisia să reducă numărul de posturi până la 342, dintre care 333 erau ocupate la sfârșitul exercițiului,

1.   salută constatarea Curții de Conturi privind fiabilitatea conturilor Agenției aferente exercițiului financiar 2008, precum și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, în ansamblul lor;

2.   observă că Agenția a primit 30 000 000 EUR în credite de angajament și de plată de la bugetul 2008;

3.   constată că bugetul Agenției a fost majorat cu 42%, de la 72 000 000 EUR la 102 000 000 EUR, din 2007 în 2008 și că efectivul de personal a crescut de la 362 la 442;

Performanțe

4.   insistă asupra faptului că este important ca Agenția să stabilească în programarea sa obiective SMART și indicatori RACER în vederea evaluării realizărilor sale; ia act de răspunsul Agenției în care se dau asigurări că programul de lucru pentru 2010 a fost îmbunătățit prin stabilirea de obiective și indicatori-cheie de performanță, precum și printr-un sistem mai bun de planificare a resurselor; invită, de asemenea, Agenția să ia în considerare introducerea unei diagrame Gantt în programarea tuturor activităților sale operaționale, astfel încât să indice rapid timpul petrecut de fiecare agent pentru un proiect și să favorizeze o abordare orientată spre obținerea de rezultate;

5.   solicită Agenției să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curții de Conturi, o comparație între operațiunile realizate în exercițiul care face obiectul descărcării de gestiune și cele realizate în exercițiul precedent pentru a permite autorității care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanțele Agenției de la un exercițiu la altul;

Regulamentul privind onorariile și taxele

6.   ia act de faptul că 2008 a fost primul an complet de implementare a activităților de certificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 593/2007 al Comisiei din 31 mai 2007 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației(14);

7.   solicită Agenției să instituie un sistem de monitorizare a proiectelor de certificare, cu scopul de a se asigura că, pe întreaga durată de desfășurare a unui proiect, onorariile percepute nu sunt, într-o proporție importantă, diferite față de costurile reale;

8.   regretă că, în 2008, sistemul de onorarii anuale fixe a generat venituri considerabil mai însemnate decât costurile efective ale serviciilor prestate și invită Agenția să înainteze de urgență un plan detaliat pentru a garanta că acest fapt nu se va mai întâmpla în exercițiile viitoare;

Reportarea creditelor

9.   atrage atenția asupra faptului că Agenția a reportat în 2009 un număr mare de credite aferente cheltuielilor de funcționare (mai mult de 53 000 000 EUR, adică 79% din totalul creditelor de funcționare); acceptă că nivelul ridicat al creditelor reportate în 2009 contravine principiului anualității, chiar dacă o anumită nesiguranță cu privire la nivelul onorariilor și taxelor este inerentă în ciclul comercial inițial al Agenției; subliniază, de asemenea, faptul că această situație semnalează un punct slab în sistemul de planificare a resurselor întreprinderii, rezultat al unei întârzieri în procesul de încheiere a contractului de servicii; solicită, prin urmare, ca pentru următorul exercițiu financiar să fie prezentate Comisiei și Parlamentului previziuni mult mai realiste, care să acorde suficient timp pentru a fi analizate;

10.   observă că conturile Agenției înregistrează venituri din dobânzi în sumă de 1 988 000 EUR pentru exercițiul financiar 2008; deduce din conturile anuale și din valoarea veniturilor din dobânzi că Agenția dispune în mod durabil de lichidități considerabile; observă că la 31 decembrie 2008 aceste solduri de lichidități se ridicau la 57 245 000 EUR; invită Comisia să examineze posibilități de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesități, în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum și modificările conceptuale necesare pentru menținerea durabilă a lichidităților Agenției la un nivel cât mai redus posibil;

11.   constată că, în 2008, 15% din cheltuielile de personal au fost transferate la cheltuielile de funcționare, ceea ce indică o planificare nerealistă; este îngrijorat în ceea ce privește eficiența sporită care decurge din acest transfer și va investiga în profunzime costurile de elaborare și de urmărire pentru implementarea sistemului de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) în această privință;

Alte îmbunătățiri necesare Agenției

12.   își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa de coordonare dintre necesități, personal și regulamentul financiar al Agenției și, în special, cu privire la faptul că procedurile de selecție a personalului îngreunează recrutarea de personal cu calificări adecvate; consideră că grupul de lucru interinstituțional pentru agenții descentralizate ar putea aborda această chestiune;

13.   solicită Agenției să își îmbunătățească planificarea procesului de recrutare într-o manieră mai realistă și să elimine deficiențele care afectează stabilirea bugetului și monitorizarea sistemului de planificare a resurselor întreprinderii;

Audit intern

14.   recunoaște faptul că Agenția a pus în practică 15 recomandări dintre cele 28 elaborate de către Serviciul de Audit Intern (IAS) începând cu 2006; constată că, dintre cele 13 aflate în curs, 2 sunt considerate a fi „critice” și 5 „foarte importante”; observă că aceste recomandări vizează nesiguranța bugetară, absența unei analize a riscurilor, absența unei politici de evaluare și promovare, procedura de separare a exercițiilor financiare și absența unei proceduri de înregistrare a excepțiilor care au fost închise;

o
o   o

15.   face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din 5 mai 2010(15) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 21.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 79, 19.3.2008, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 21.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 79, 19.3.2008, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 21.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 79, 19.3.2008, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 122.
(14) JO L 140, 1.6.2007, p. 3.
(15) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor
PDF 293kWORD 70k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))
P7_TA(2010)0103A7-0104/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile centrului(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de Prevenire și Control al Bolilor(3), în special articolul 23,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0104/2010),

1.   acordă directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile centrului(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de Prevenire și Control al Bolilor(7), în special articolul 23,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0104/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2008;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Centrului(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de Prevenire și Control al Bolilor(11), în special articolul 23,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0104/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2007(13) și întrucât, în rezoluția sa care însoțește decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul:

   a constatat că bugetul Centrului a crescut de la 17 100 000 EUR în 2006 la 28 900 000 EUR în 2007,
   a observat că, în 2006, procentul creditelor reportate a fost de aproape 45% și că nu s-a înregistrat un progres notabil în 2007, exercițiu în care procentul reportat a fost de aproape 43 %, ceea ce demonstrează dificultățile înregistrate de Centru în execuția bugetului său;
   a luat act de observația Curții de Conturi conform căreia numeroasele rectificări bugetare au indicat deficiențe în materie de execuție a bugetului,

1.   își exprimă satisfacția cu privire la succesul înregistrat în cel de-al cincilea an de funcționare a Centrului; constată că bugetul Centrului a crescut de la 17 100 000 EUR în 2006 la 28 900 000 EUR în 2007 și la 40 700 000 EUR în 2008;

Performanțe
2. observă, în consecință, faptul că Centrul și-a consolidat funcțiile în materie de sănătate publică, a sporit capacitățile programelor sale specifice anumitor boli, a dezvoltat în continuare parteneriate și și-a îmbunătățit structurile de conducere;

3.   solicită Centrului să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curții de Conturi, o comparație între operațiunile realizate în exercițiul care face obiectul descărcării de gestiune și cele realizate în exercițiul precedent pentru a permite autorității care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanțele Centrului de la un exercițiu la altul;

Reportarea creditelor

4.   ia act de constatarea Curții de Conturi că aproximativ 16 200 000 EUR (respectiv 40 % din bugetul total al Centrului) au trebuit să fie reportate; își exprimă prin urmare îngrijorarea că această situație este contrară principiului anualității și demonstrează existența unor deficiențe în procesul de programare și, ulterior, în procesul de execuție a bugetului Centrului;

5.   ia act de faptul că în conturile Centrului pentru exercițiul financiar 2008 au fost înregistrate venituri din dobânzi în valoare de 313 000 EUR și că un cuantum de 307 000 EUR a trebuit să fie returnat Comisiei, în conformitate cu Regulamentul financiar; deduce din conturile anuale și din valoarea dobânzilor că Centrul dispune, timp de perioade lungi, de un volum foarte ridicat de lichidități; constată că la 31 decembrie 2008 rezervele de lichidități ale Centrului se ridicau la 16 705 090,95 EUR; îndeamnă Comisia să examineze posibilitățile de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesități în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum și modificările conceptuale necesare pentru menținerea durabilă a lichidităților Centrului la un nivel cât mai redus posibil;

6.   ia act de eforturile Centrului de a încheia la începutul lui 2009 procedurile de achiziții publice și activitățile de contractare demarate în 2008, pentru a reduce nivelul reportărilor;

Sediul Centrului

7.   își manifestă îngrijorarea față de lipsa încheierii unui acord, la 31 decembrie 2008, privind sediului Centrului, între Centru și guvernul suedez, deoarece numeroase aspecte care impuneau continuarea negocierilor au rămas nerezolvate; ține să sublinieze că, în procedura de descărcare pentru exercițiul 2007, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune se declara deja îngrijorată de observația Curții de Conturi conform căreia Centrul cheltuise 500 000 EUR pentru diverse lucrări de renovare a clădirilor închiriate ca sediu, precum și de faptul că, la fel ca în 2006, realizarea acestor lucrări fusese decisă prin acord direct între Centru și proprietar, fără precizarea naturii lucrărilor și fără fixarea termenelor și a condițiilor de plată; cu toate acestea, salută faptul că în martie 2009 a fost încheiat un acord privind codurile numerice personale de identificare și sprijină eforturile Centrului de a găsi soluții definitive împreună cu guvernul suedez;

8.   reamintește grupului de lucru interinstituțional pentru agenții descentralizate să abordeze acest aspect în termeni generali în discuțiile sale;

Resurse umane

9.   subliniază că există încă deficiențe în planificarea procedurilor de recrutare a personalului; îndeosebi își manifestă îngrijorarea că, la sfârșitul lui 2008, doar 101 de posturi erau ocupate, dintr-un total de 130;

10.   ia act de eforturile depuse pentru a ocupa, în 2008, cele 130 de posturi înscrise în schema de personal autorizată; salută faptul că au fost recrutați încă 54 de membri ai personalului (agenți temporari, agenți contractuali și experți naționali detașați), ceea ce ridică la 101 numărul de posturi ocupate la sfârșitul exercițiului 2008; acest lucru va contribui la buna funcționare a Centrului și îi va permite să își realizeze sarcinile încredințate; regretă faptul că a fost necesară republicarea a 16 proceduri de recrutare; sprijină măsurile Centrului de ameliorare a situației; salută revizuirea de către Centru a organizării sale interne;

Audit intern

11.   regretă faptul că Centrul nu și-a îndeplinit de manieră cuprinzătoare obligația de a transmite autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport elaborat de directorul său, care să prezinte pe scurt numărul auditurilor interne efectuate de auditorul intern, astfel cum se prevede la articolul 72 alineatul (5) din Regulamentul financiar cadru; recunoaște, cu toate acestea, că Centrul a furnizat anumite informații cu privire la cele șase recomandări încă deschise, considerate „foarte importante” de Serviciul de Audit Intern al Comisiei; observă că acestea afectează calitatea gestiunii (în ceea ce privește consilierea științifică, comunicările privind sănătatea și consolidarea procedurii actuale de evaluare urgentă a riscurilor/amenințărilor), măsurile de urmărire cu privire la anumite norme de control intern (cum ar fi instituirea de circuite financiare) și implementarea altor norme de control intern (cum ar fi identificarea deficiențelor și structurarea raportului de activitate anual);

o
o   o

12.   face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din 5 mai 2010(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 112.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 142, 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 112.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 142, 30.4.2004, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 112.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 142, 30.4.2004, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 133.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Produse Chimice
PDF 294kWORD 67k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))
P7_TA(2010)0104A7-0089/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile agenției(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006(3) de instituire a unei Agenții Europene pentru Produse Chimice, în special articolul 97,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0089/2010),

1.   acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile agenției(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006(7) de instituire a unei Agenții Europene pentru Produse Chimice, în special articolul 97,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0089/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile agenției(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006(11) de instituire a unei Agenții Europene pentru Produse Chimice, în special articolul 97,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0089/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.   întrucât 2008 a fost primul an operațional al Agenției,

1.   ia act de faptul că Agenția a fost finanțată în 2008 printr-o subvenție comunitară în valoare de 62 200 000 EUR în conformitate cu articolul 185 din regulamentul financiar general și, într-o mică măsură, prin onorariile plătite de industria chimică pentru înregistrarea unor substanțe chimice în conformitate cu Regulamentul REACH [Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice];

Performanțe

2.   consideră că Agenția îndeplinește un rol pe care Comisia nu este în măsură să-l preia, că Agenția este pe deplin aliniată cu prioritățile strategice ale Uniunii și că activitățile sale completează activitățile altor agenții;

3.   ia act de observațiile formulate în cadrul evaluărilor externe ale agențiilor descentralizate ale UE, comandate de Comisie în 2009, în cadrul cărora se afirmă că obiectivele și activitățile programului de lucru multianual sunt coerente cu mandatul Agenției, iar produsele sunt prezentate la timp, sunt utile și de înaltă calitate;

4.   subliniază, cu toate acestea, că Agenția ar putea beneficia de pe urma elaborării unor proceduri de feedback și de pe urma unei focalizări mai puternice pe beneficiari;

5.   își exprimă satisfacția cu privire la primul an de funcționare cu succes a Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), Comisia (DG Întreprinderi și Industrie) fiind responsabilă pentru gestiunea financiară a Agenției în 2007; subliniază, în special, că înființarea fără probleme și relativ rapidă a Agenției se datorează mai ales sprijinului eficace oferit de direcția generală-mamă, schimbului de experiență cu alte agenții similare și unui sprijin puternic din partea țării gazdă;

6.   ia act de faptul că Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în temeiul căruia a fost înființată Agenția, prevede faptul că aceasta face obiectul unui control o dată la 10 ani;

Gestiune bugetară și financiară

7.   ia act de întârzierile constatate de Curtea de Conturi în activitățile operaționale din cauza dificultăților legate de implementarea sistemului informatic, precum și a lipsei de personal calificat; constată, în special, că 41 % din creditele de angajament alocate activităților operaționale au fost reportate, iar 37,5 % au fost anulate; subliniază că această situație contravine principiului anualității și indică existența unor deficiențe în cadrul procesului de planificare a activităților Agenției; prin urmare, solicită Agenției să adopte măsuri în vederea îmbunătățirii planificării și a monitorizării resurselor sale;

8.   solicită, de asemenea, Agenției să își îmbunătățească procedurile în ceea ce privește monitorizarea modului în care sunt utilizate creditele sale; ia act, în această privință, de constatarea Curții conform căreia pentru un număr semnificativ de operațiuni, în valoare totală de peste 400 000 EUR, cheltuielile nu erau acoperite de un angajament bugetar, fiind astfel nejustificate; ia act, cu toate acestea, de răspunsul Agenției, care dă asigurări cu privire la faptul că, în 2009, a asigurat prezența unui personal corespunzător și a revizuit și a consolidat procedurile financiare și cele de control intern;

9.   observă că conturile Agenției înregistrează venituri din dobânzi în sumă de 643 007,40 EUR pentru exercițiul financiar 2008; deduce din conturile anuale și din valoarea veniturilor din dobânzi că Agenția dispune în mod durabil de lichidități considerabile; observă că, la 31 decembrie 2008, aceste lichidități se ridicau la 18 747 210,75 EUR; îndeamnă Comisia să examineze posibilitățile de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesități în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum și modificările conceptuale necesare pentru menținerea durabilă a lichidităților Agenției la un nivel cât mai redus posibil;

Resurse umane

10.   remarcă faptul că numărul total de posturi din schema de personal a crescut de peste două ori în cursul primului an de funcționare independentă a Agenției; salută faptul că, la sfârșitul exercițiului, Agenția acoperise 95 % din schema de personal; reamintește, în acest context, necesitatea aplicării atente a procedurii de recrutare;

11.   își exprimă regretul cu privire la constatarea de către Curte a unor insuficiențe în documentele de sinteză privind activitățile comitetelor de selecție; ia act, de asemenea, de constatarea Curții în care aceasta subliniază, în cadrul a 14 proceduri de angajare, că independența membrilor comitetelor de selecție (a agenților temporari subordonați directorului Agenţiei) nu era garantată din cauza faptului că aceste comitete erau prezidate chiar de directorul Agenției; salută, cu toate acestea, decizia Agenției de a exclude pe viitor directorul din activitățile comitetelor de selecție;

12.   este conștient de faptul că rotația la scară largă în cadrul posturilor-cheie ale Agenției implică un risc pentru continuitatea activităților; prin urmare, solicită Agenției să instituie proceduri bine definite în vederea asigurării unei tranziții fără probleme în ceea ce privește transmiterea funcțiilor și transferul coerent al activităților, al dosarelor și al procedurilor vizate;

Audit intern

13.   recunoaște faptul că 2008 a fost primul an în care Serviciul de Audit Intern (IAS) a intervenit în activitatea Agenției și că, în iulie 2008, a fost efectuată o evaluare a riscurilor în vederea stabilirii priorităților în materie de audit și a planului de audit al IAS pentru următorii trei ani;

14.   subliniază faptul că IAS a prezentat 12 recomandări, dintre care 4, evaluate ca având un caracter determinant, se referă la continuitatea activităților Agenției și la procedurile sale de angajare; recunoaște că majoritatea acestor recomandări au fost deja puse în practică în 2008 și că acțiunile nefinalizate au fost încheiate înainte de 31 decembrie 2009;

o
o   o

15.   face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din 5 mai 2010(13) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 33.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 33.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 33.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană de Mediu
PDF 285kWORD 65k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))
P7_TA(2010)0105A7-0092/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile agenţiei(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (versiune codificată)(3), în special articolul 13,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7-0092/2010),

1.   acordă directorului executiv al Agenţiei Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenţiei Europene de Mediu, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile agenţiei(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (versiune codificată)(7), în special articolul 13,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7-0092/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenţiei Europene de Mediu, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile agenţiei(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (versiune codificată)(11), în special articolul 13,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7-0092/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.   întrucât la 23 aprilie 2009 Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenţiei Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului 2007(13), iar în rezoluţia care însoţea decizia privind descărcarea de gestiune, Parlamentul remarca, printre altele, deficienţe în gestionarea convenţiilor de subvenţionare cu centrele tematice europene şi solicita Agenţiei să respecte integral normele privind atribuirea contractelor de achiziţii publice,

1.   constată că veniturile din exploatare ale Agenţiei aferente exerciţiului 2008 s-au ridicat la 37 100 000 EUR, incluzând subvenţia comunitară de 31 700 000 EUR; subliniază faptul că această cifră este cu peste 2 000 000 EUR mai mică decât cifra corespondentă din bugetul general 2007; este mulţumit de execuţia globală a creditelor de angajament şi de plată;

2.   subliniază rolul Agenţiei în evaluarea aplicării legislaţiei UE din domeniul mediului atât în cadrul Uniunii, cât şi în ţările învecinate;

Performanţe

3.   ia act de principalele concluzii, foarte bune, incluse în evaluarea externă a agenţiilor descentralizate ale UE realizată la cererea Comisiei în 2009; felicită Agenţia în special pentru crearea unui sistem de gestionare pe activităţi bine pus la punct, pentru elaborarea unui program de lucru multianual şi a unui grafic de realizări echilibrat, bazat pe indicatori de performanţă, şi pentru instituirea unui sistem integrat de control al gestiunii, toate aceste elemente contribuind la gestionarea eficientă a Agenţiei;

4.   ia act de faptul că o altă evaluare externă independentă privind strategia cincinală 2004-2008 a Agenţiei a demonstrat, de asemenea, eficacitatea acesteia în atingerea obiectivelor sale şi în satisfacerea clienţilor săi;

5.   solicită Agenţiei să continue să prezinte periodic (din cinci în cinci ani) o evaluare externă independentă având ca referinţă regulamentul de bază şi programele de lucru adoptate de consiliul de administraţie; invită Agenţia, prin urmare, să ţină la curent autoritatea de descărcare de gestiune cu privire la evoluţia următoarei evaluări externe referitoare la perioada 2009-2013;

6.   solicită Agenţiei să prezinte, într-un tabel care trebuie anexat la viitorul raport al Curţii de Conturi, o comparaţie între operaţiunile realizate în exerciţiul care face obiectul descărcării de gestiune şi cele realizate în exerciţiul precedent pentru a permite autorităţii care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanţele Agenţiei de la un exerciţiu la altul;

7.   ia act de faptul că, în ceea ce priveşte convenţiile de subvenţionare încheiate de Agenţie, Curtea de Conturi a solicitat clarificări suplimentare în ceea ce priveşte orele de muncă imputate de parteneri; subliniază că, pentru a atenua riscul de a efectua plăţi necuvenite, beneficiarii ar trebui să primească instrucţiuni mai clare cu privire la calculul tarifelor şi ar trebui stabilită o legătură exactă între costurile facturate şi costurile estimate în cadrul planurilor de punere în aplicare;

Contracte de închiriere

8.   ia act de constatarea Curţii de Conturi conform căreia ar fi trebuit să se organizeze o cerere de oferte pentru contractul de reamenajare a spaţiilor pe care le închiriază Agenţia în loc să se plătească serviciile unei întreprinderi alese de proprietarii clădirii;

Audit intern

9.   constată că Agenţia a dat curs la 9 dintre cele 27 de recomandări ale Serviciului de Audit Intern (SAI) începând cu 2006; remarcă faptul că dintre cele 17 recomandări cărora nu li s-a dat curs, 5 sunt considerate a fi „foarte importante” şi vizează gestionarea subvenţiilor (în ceea ce priveşte stabilirea circuitelor financiare, promovarea controalelor/verificărilor la faţa locului în cazul subvenţiilor şi monitorizarea şi urmărirea implementării subvenţiilor) şi aplicarea standardelor de control intern (în ceea ce priveşte determinarea funcţiilor sensibile şi îmbunătăţirea sistemului contabil);

o
o   o

10.   face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din 5 mai 2010(14) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 60.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 60.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 60.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 180.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară
PDF 298kWORD 80k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))
P7_TA(2010)0106A7-0086/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile autorității(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară(3), în special articolul 44,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0086/2010),

1.   acordă directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile autorității(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară(7), în special articolul 44,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0086/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile autorității(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară(11), în special articolul 44,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0086/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2007(13), iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune lua act în special de:

   faptul că creditele reportate în 2007 se ridicau la 8 600 000 EUR (adică 17 % din bugetul 2007), iar creditele anulate erau de 4 800 000 EUR;
   subutilizarea plăților în 2007 a fost cauzată în special de adoptarea și punerea în aplicare cu întârziere a programului anual de lucru 2007 privind subvențiile și de reportarea unor credite în valoare de 7 900 000 EUR din exercițiul precedent (2006), dintre care 4 500 000 EUR erau pentru activități operaționale,

Performanțe, gestiune bugetară și financiară

1.   subliniază rolul Autorității în furnizarea de consultanță științifică independentă privind toate chestiunile care au un impact direct sau indirect asupra siguranței alimentare, inclusiv în domeniul sănătății și al bunăstării animalelor și al protecției plantelor, precum și necesitatea de a comunica în mod adecvat recomandările științifice;

2.   constată că, în cel de-al șaselea exercițiu de funcționare, Autoritatea și-a îmbunătățit semnificativ performanțele; observă că indicatorii de realizări reflectă bine această îmbunătățire: o creștere de 57 % a avizelor și declarațiilor științifice față de 2007, cuprinzând o consolidare a metodologiilor de evaluare a riscurilor și de coordonare a rețelelor științifice (de exemplu, documente de orientare și rapoarte privind colectarea datelor), o intensificare a comunicării recomandărilor științifice și facilitarea dialogului cu părțile interesate (de exemplu, o mai mare acoperire în mass-media, prin articole și reportaje audiovizuale, creșterea numărului de comunicate de presă și creșterea cu 21 % a numărului de abonați la buletinul „EFSA Highlights” față de 2007); constată că această îmbunătățire a realizărilor este contrabalansată de o creștere cu 27 % a resurselor umane față de 2007;

3.   remarcă faptul că, în 2008, Autoritatea a atins un nivel ridicat de execuție bugetară, atât pentru creditele de angajament, cât și pentru cele de plată, de 97 %, respectiv 95 %; subliniază faptul că, față de exercițiul anterior, bugetul a crescut cu 9 000 000 EUR;

4.   remarcă totuși că, pentru al treilea exercițiu consecutiv, Curtea de Conturi constată reportări de credite în exercițiul următor (mai exact: 23 % dintre creditele din bugetul 2008 au fost reportate în 2009; 16 % dintre creditele din bugetul 2007 au fost reportate în exercițiul 2008; 20 % dintre creditele din bugetul 2006 au fost reportate în exercițiul 2007); remarcă faptul că această situație a fost generată, în exercițiul 2008, de adoptarea și punerea în aplicare cu întârziere a unor acțiuni în domeniul dezvoltării de programe informatice, al cooperării științifice cu experți externi, precum și de subvențiile pentru studii și proiecte legate de colectarea de date; încurajează Autoritatea să își îmbunătățească gestiunea bugetară pentru a reduce această valoare ridicată a reportărilor;

5.   remarcă, de asemenea, că pentru al doilea exercițiu consecutiv, Curtea de Conturi a constatat că angajamentele pentru activitățile operaționale reportate din exercițiul anterior au trebuit să fie anulate (adică: 37 % dintre angajamentele pentru activitățile operaționale reportate din 2007 și 26 % dintre angajamentele pentru activitățile operaționale reportate din 2006); observă că, pentru exercițiul 2008, situația a fost în principal cauzată de întârzierile considerabile înregistrate la punerea în aplicare a convențiilor de subvenționare din 2007 în cursul exercițiului 2008;

6.   este îngrijorat, prin urmare, de faptul că această situație contravine principiului anualității și relevă deficiențe care afectează programarea, controlul termenelor stabilite prin contracte și bugetul Autorității;

7.   felicită Autoritatea pentru menționarea, în programul său de lucru pentru exercițiul 2008, a unor obiective prioritare și a unor indicatori de performanță pentru fiecare dintre activitățile principale planificate; incită totuși Autoritatea să își îmbunătățească activitățile în ceea ce privește identificarea unor obiective de tip SMART și a unor indicatori de tip RACER, pentru a încuraja obținerea de rezultate și pentru a permite o adevărată monitorizare a performanțelor; salută instituirea de către Autoritate a procesului de evaluare a riscurilor care, pentru exercițiul 2009, trebuia să consolideze deja și să permită monitorizarea atentă a activităților științifice și administrative ale Autorității;

8.   subliniază că este necesar ca Autoritatea să acorde, pe viitor, în procedurile referitoare la convențiile de subvenționare, mai multă importanță evaluării complexității serviciului pentru a defini mai bine termenul de depunere a ofertelor; observă, în plus, că Autoritatea ar trebui să controleze mai atent respectarea efectivă a termenelor contractuale prevăzute în convențiile de subvenționare;

9.   consideră că este un element pozitiv faptul că Autoritatea a introdus în bugetul 2009 credite disociate alocate subvențiilor pentru a evita anulările în exercițiile viitoare;

10.   observă că conturile Autorității înregistrează venituri din dobânzi în sumă de 485 651,33 EUR pentru exercițiul financiar 2008; deduce din conturile anuale și din valoarea dobânzilor că Autoritatea dispune de un volum foarte ridicat de lichidități pe perioade lungi; ia act de faptul că la 31 decembrie 2008 lichiditățile Autorității se ridicau la 19 990 492,26 EUR; îndeamnă Comisia să examineze care sunt posibilitățile de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesități în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum și modificările conceptuale necesare pentru menținerea durabilă a lichidităților Autorității la un nivel cât mai redus posibil;

Audit intern

11.   consideră că comitetul de audit (CA), creat de Autoritate în 2006, joacă un rol important în sprijinirea consiliului de administrație, asigurându-se că activitatea Serviciului de Audit Intern (SAI) al Comisiei și a capacităților de audit intern (CAI) ale Autorității se desfășoară în condiții bune și este luată în considerare în mod adecvat de către consiliul de administrație și directorul executiv; consideră, prin urmare, că acest CA din cadrul Autorității ar putea să fie luat ca exemplu de alte agenții;

12.   ia act de faptul că au fost puse în aplicare 20 dintre cele 25 de recomandări emise de SAI și CAI (80 %); cu toate acestea, invită Autoritatea să transmită Parlamentului informații suplimentare privind nivelul lor de importanță și acțiunile întreprinse pentru aplicarea lor;

Resurse umane

13.   ia act de faptul că Autoritatea a reușit să ocupe 318 de posturi (prin recrutarea a 45 de agenți temporari în plus față de 2007) dintre cele 335 de posturi prevăzute în schema de personal, în ciuda dificultăților cu care s-a confruntat în recrutarea de personal științific cu înaltă calificare la Parma; observă că au fost recrutate încă 40 de persoane (agenți auxiliari, agenți contractuali, experți naționali detașați) pentru a sprijini Autoritatea în îndeplinirea sarcinilor sale;

14.   salută faptul că, în raportul actual, Curtea de Conturi nu a mai denunțat deficiențe afectând procedurile de recrutare;

15.   îndeamnă Autoritatea să se asigure că toți foștii funcționari, în conformitate cu articolul 16 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene, notifică Autoritatea atunci când încep o nouă activitate profesională în afara instituțiilor; dacă asemenea activități ar putea fi incompatibile cu interesele legitime ale instituției, Autoritatea ar trebui să ia măsurile corespunzătoare;

16.   ia act de cel de-al doilea sondaj în rândul personalului lansat în octombrie 2008 pentru analizarea mediului de lucru în cadrul Autorității; este mulțumit de faptul că nivelul de participare a crescut de la 44 % în 2007 la 55 % în 2008; încurajează comitetul pentru personal să realizeze periodic astfel de sondaje și să crească nivelul de participare și așteaptă din partea conducerii Autorității să includă concluziile trase pe baza acestor sondaje în activitățile sale zilnice și de gestionare a resurselor umane;

Rolul coordonatorului rețelei de agenții

17.   felicită directorul executiv al Autorității pentru exercitarea foarte eficace, între 1 martie 2009 și 31 decembrie 2009, a funcțiilor de coordonator al rețelei de agenții;

o
o   o

18.   face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din 5 mai 2010(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 95.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 95.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 95.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 185.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie
PDF 297kWORD 67k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))
P7_TA(2010)0107A7-0067/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Observatorului(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (reformare)(3), în special articolul 15,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0067/2010),

1.   acordă directorului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2008 (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Observatorului(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (reformare)(7), în special articolul 15,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0067/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2008;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exerciţiului financiar 2008(C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Observatorului(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (reformare)(11), în special articolul 15,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0067/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.   întrucât la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat descărcarea de gestiune directorului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru execuţia bugetului Observatorului aferent exerciţiului financiar 2007(13) şi întrucât în rezoluţia sa care însoţeşte decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul:

–   a subliniat faptul că Observatorul a instituit proceduri şi instrumente de control regulat şi de control ex-post şi a elaborat o gestiune mai elaborată a resurselor umane, realizând, în special, un portal consacrat resurselor umane pe site-ul său de intranet;

–   a felicitat Observatorul pentru strânsa sa colaborare cu Agenţia Europeană pentru Securitate Maritimă, care îşi are, de asemenea, sediul la Lisabona, şi pentru împărţirea spaţiilor din clădiri, precum şi pentru utilizarea în comun a infrastructurii şi a serviciilor, şi a luat act de faptul că mutarea în noul sediu a fost prevăzută pentru primul trimestru din 2009,

1.   constată cu satisfacţie că Curtea de Conturi a reuşit să obţină asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Observatorului pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008, în toate aspectele esenţiale, precum şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente, în ansamblul lor;

Performanţe

2.   insistă asupra faptului că este important ca Observatorul să îşi stabilească în programarea sa obiective SMART şi indicatori RACER pentru a putea evalua rezultatele; ia act de faptul că Observatorul a afirmat că a luat în considerare aceste recomandări în programul de lucru pentru 2009;

3.   invită, de asemenea, Observatorul, să ia în considerare introducerea unei diagrame Gantt în programarea fiecărei activităţi operaţionale, pentru a indica în mod rapid timpul petrecut de către fiecare agent în cadrul unui proiect şi pentru a favoriza o abordare orientată spre obţinerea de rezultate;

4.   subliniază faptul că, în următorii ani, descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului observatorului ar trebui să se bazeze într-o mai mare măsură pe performanţele acestuia din cursul exerciţiului;

Audit intern

5.   recunoaşte faptul că Agenţia a implementat 15 recomandări dintre cele 41 elaborate de către Serviciul de audit intern (IAS) începând cu 2006; ia act de faptul că dintre cele 26 de recomandări aflate încă în desfăşurare, 14 sunt considerate a fi „foarte importante” şi vizează în principal stadiul de pregătire a mutării (controlul calităţii pentru noua clădire, măsuri preventive împotriva inundaţiilor, un plan de continuitate a activităţilor şi investiţii în echipamente) şi implementarea standardelor de control intern (referitoare la promovarea personalului, evaluarea personalului, managementul riscurilor şi înregistrarea excepţiilor);

6.   ia act de faptul că în 2008 au fost înregistrate venituri din dobânzi în valoare de 107 591,31 EUR în cadrul Observatorului; deduce din conturile anuale şi din valoarea dobânzilor că Observatorul dispune în permanenţă de un volum ridicat al lichidităţilor; ia act de faptul că la 31 decembrie 2008 lichidităţile Observatorului se ridicau la 1 635 537,86 EUR, precum şi de faptul că la începutul exerciţiului 2009 contul bancar al Observatorului a fost creditat cu suma de 354 051,31 EUR, înscrisă în mod greşit de bancă drept creanţe ale Observatorului; îndeamnă Comisia să examineze posibilităţile de a pune pe deplin în aplicare gestiunea numerarului conformă necesităţilor în temeiul articolului 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum şi modificările conceptuale necesare pentru menţinerea durabilă a lichidităţilor Centrului la un nivel cât mai redus posibil;

o
o   o

7.   face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din 5 mai 2010(14) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 148.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 376, 27.12.2006, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 148.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 376, 27.12.2006, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 148.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 376, 27.12.2006, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 137.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Medicamente
PDF 292kWORD 71k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))
P7_TA(2010)0108A7-0078/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004(3) de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente, în special articolul 68,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0078/2010),

1.   acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Medicamente descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Medicamente, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004(7) de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente, în special articolul 68,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0078/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2008;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Medicamente, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004(11) de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente, în special articolul 68,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0078/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenției Europene pentru Medicamente descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2007(13), iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune lua act în special de:

   deficiențele din gestiunea bugetară cu privire la programul de telematică,
   deficiențele din procedurile de achiziții publice,
   progresele înregistrate în asigurarea conformității cu normele privind taxele;

1.   constată că, în 2008, bugetul Agenției s-a ridicat la 182 900 000 EUR, față de 163 100 000 EUR în exercițiul precedent; constată în plus că Agenția a primit o contribuție comunitară cu 2,4 % mai mică decât în 2007, această contribuție comunitară fiind de 34 000 000 EUR în 2008;

Performanțe

2.   salută punerea în practică de către Agenție a unor metode de elaborare a bugetului pe activități și de evaluare a gradului de satisfacție a beneficiarilor; constată, de asemenea, că Agenția examinează în prezent modul de funcționare a structuri comitetelor sale în vederea dezvoltării schimburilor, dată fiind creșterea numărului comitetelor științifice și al lucrărilor științifice efectuate;

Reportarea creditelor

3.   își exprimă preocuparea cu privire la constatarea Curții că valoarea creditelor bugetare reportate și anulate a ajuns la 36 000 000 EUR (19,7 % din buget) și, respectiv, 9 700 000 EUR (5,3 % din buget); atrage atenția asupra faptului că, la fel ca în exercițiile anterioare, nivelul ridicat de reportări pentru cheltuieli administrative – 21 400 000 EUR– a fost cauzat în principal de cheltuieli în domeniul informatic destinate unui program de telematică pentru reglementarea medicamentelor; această situație, care se perpetuează de câțiva ani, contravine principiului anualității;

Proceduri de achiziție

4.   solicită Agenției să își îmbunătățească calitatea procedurilor de achiziții pentru a elimina deficiențele identificate de Curtea de Conturi (de exemplu, în ceea ce privește aplicarea metodelor de evaluare a criteriilor privind prețurile și în ceea ce privește justificarea obligatorie a alegerii procedurilor);

5.   ia act de practica îndelungată a Agenției de a încheia contracte de schimb valutar la termen cu scopul de a își acoperi o parte din bugetul administrativ împotriva riscului de fluctuații nefavorabile ale cursului de schimb al lirei sterline; se așteaptă ca Agenția să gestioneze cu prudență astfel de tranzacții; îndeamnă constituirea unui grup de lucru pentru a observa și monitoriza îndeaproape strategia de acoperire;

Venituri din taxe

6.   subliniază faptul că taxele încasate pentru serviciile de evaluare constituie principala sursă de venit a Agenției, acestea reprezentând 70,2 % din veniturile totale pentru 2008; amintește, în acest context, importanța instrumentului veniturilor alocate, conceput pentru agențiile ale căror venituri provin din taxe, pentru a face față evoluțiilor imprevizibile ale pieței;

7.   ia act de faptul că conturile Agenției înregistrează venituri din dobânzi în valoare de 2 046 000 EUR pentru exercițiul financiar 2008; deduce din conturile anuale și din valoarea veniturilor din dobânzi că Agenția dispune în mod constant de un nivel extrem de ridicat de lichidități; observă că la 31 decembrie 2008 aceste lichidități se ridicau la 41 887 000 EUR; îndeamnă Comisia să examineze posibilitățile de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesități în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum și modificările conceptuale necesare pentru menținerea durabilă a lichidităților Agenției la un nivel cât mai redus posibil;

Resurse umane

8.   remarcă faptul că schema de personal autorizată prevede 481 de posturi în 2008, dintre care 469 erau ocupate la sfârșitul lui 2008; constată că în 2008 au fost recrutate încă 41 de persoane ca personal de sprijin (auxiliari, agenți contractuali, experți naționali detașați), efectivul de personal ajungând la 587 de persoane;

Audit intern

9.   constată că Serviciul de Audit Intern al Comisiei a formulat în raportul său de audit o recomandare „esențială” privind experții expuși conflictelor de interese și opt recomandări „foarte importante” cu privire la documentele care trebuie prezentate de către personalul Agenției în vederea prevenirii conflictelor de interese, la bazele de date utilizate în procedurile administrative de evaluare și elaborare a orientărilor aplicabile depunerii dosarelor, precum și cu privire la punerea integrală în practică a acestor orientări;

10.   salută adoptarea de către Agenție a unui cod de conduită care stabilește principiile și normele privind independența și confidențialitatea aplicabile consiliului de administrație și membrilor comitetelor, experților și personalului Agenției;

o
o   o

11.   face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din 5 mai 2010(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 27.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 136, 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 27.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 136, 30.4.2004, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 27.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 136, 30.4.2004, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 117.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă
PDF 289kWORD 66k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))
P7_TA(2010)0109A7-0081/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenţii Europene pentru Siguranţă Maritimă(3), în special articolul 19,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0081/2010),

1.   acordă directorului executiv al Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă pentru exerciţiul financiar 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenţii Europene pentru Siguranţă Maritimă(7), în special articolul 19,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0081/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă pentru exerciţiul financiar 2008;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenţii Europene pentru Siguranţă Maritimă(11), în special articolul 19,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0081/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2007(13), iar în rezoluţia sa care însoţea decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul:

   a remarcat că Curtea de Conturi a identificat 32 de transferuri bugetare în 2007 şi a luat act de critica adusă de Curtea de Conturi numărului ridicat de transferuri,
   a remarcat că, la fel ca în 2006, Curtea de Conturi a constatat din nou că fuseseră asumate angajamente juridice înaintea angajamentelor bugetare corespondente,
   a invitat Agenţia să se asigure că procedurile sale de recrutare sunt transparente şi nediscriminatorii, în special prin garantarea participării Comitetului personalului,

Performanţe

1.   îşi exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că Agenţia nu a reuşit să elaboreze un program multianual de lucru şi că programul său anual de lucru nu era corelat cu bugetul de angajamente; insistă asupra faptului că este importanţa ca Agenţia să stabilească în programarea sa obiective SMART şi indicatori RACER în vederea evaluării realizărilor sale; ia act, cu toate acestea, de răspunsul Agenţiei care dă asigurări că şi-a îmbunătăţit programul de lucru pentru 2009, incluzând obiective şi indicatori de performanţă cheie şi un sistem mai bun de planificare a resurselor; solicită, prin urmare, ca această strategie să fie prezentată Parlamentului cât mai curând cu putinţă; invită, de asemenea, Agenţia să ia în considerare introducerea unei diagrame Gantt în programarea tuturor activităţilor sale operaţionale, astfel încât să indice în mod concis timpul dedicat de fiecare membru al personalului unui proiect şi să favorizeze o abordare orientată spre obţinerea de rezultate;

2.   solicită Agenţiei să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curţii de Conturi, o comparaţie între operaţiunile realizate în exerciţiul care face obiectul descărcării de gestiune şi cele realizate în exerciţiul precedent pentru a permite autorităţii care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanţele Agenţiei de la un exerciţiu la altul;

Gestiunea bugetară şi financiară

3.   salută faptul că Curtea de Conturi a constatat fiabilitatea conturilor Agenţiei aferente exerciţiului bugetar 2008 şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente, în ansamblul lor;

4.   constată că Agenţia a primit 44 300 000 EUR în credite de angajament şi 46 890 000 EUR în credite de plată din bugetul Uniunii pentru 2008;

5.   consideră preocupant faptul că, în 2008, Curtea de Conturi a revelat din nou un număr ridicat de transferuri bugetare (52 în 2008 şi 32 în 2007); ia act de răspunsul Agenţiei care menţionează că s-au efectuat transferuri în vederea unor cheltuieli administrative doar în perioada 2008-2009 din cauza mutării Agenţiei în sediul său definitiv; se arată îngrijorat în special de faptul că în perioada iunie-noiembrie 2008, credite în valoare de peste 2 000 000 EUR aferente cheltuielilor de personal au fost transferate la linii bugetare corespunzând cheltuielilor administrative, ceea ce a permis creşterea creditelor reportate în 2009 şi reducerea sumei de rambursat Comisiei; ia act, cu toate acestea, de răspunsul Agenţiei care se angajează să îşi continue eforturile pentru îmbunătăţirea planificării şi monitorizării şi, prin urmare, pentru reducerea numărului de rectificări bugetare;

6.   constată că, la fel ca în 2006 şi 2007, Curtea de Conturi a constatat din nou că fuseseră asumate angajamente juridice înaintea angajamentelor bugetare corespondente; invită, prin urmare, Agenţia să îşi intensifice eforturile de formare şi de comunicare pentru a evita astfel de situaţii în viitor; solicită, în plus, ca măsurile luate în acest sens să fie menţionate în raportul anual de activitate al Agenţiei pentru 2009;

7.   ia act de faptul că conturile Agenţiei înregistrează venituri din dobânzi în valoare de 519 598,10 EUR pentru exerciţiul financiar 2008, din care 472 251,18 EUR au fost deja returnaţi Direcţiei Generale Energie şi Transporturi, iar restul de 47 346,92 EUR a fost înscris ca datorie constatată; conchide din conturile anuale ale exerciţiului şi din valoarea veniturilor din dobânzi că Agenţia dispune în mod durabil de lichidităţi considerabile; salută faptul că, potrivit situaţiei de la 31 decembrie 2008, valoarea acestor lichidităţi fusese redusă la 3 610 677,41 EUR; invită Comisia să examineze posibilităţi de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesităţi, în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum şi modificările conceptuale necesare pentru menţinerea durabilă a lichidităţilor Agenţiei la un nivel cât mai redus posibil;

Audit intern şi resurse umane

8.   ia act de faptul că, la sfârşitul lui 2008, Agenţia dăduse curs la 25 dintre cele 32 de recomandări emise de Serviciul de Audit Intern (SAI) din 2006 încoace; observă că recomandările considerate a fi „foarte importante” vizează: adoptarea normelor de aplicare a Statutului funcţionarilor în ceea ce priveşte recrutarea personalului temporar în conformitate cu Statutul funcţionarilor; controlul asupra procedurilor de selecţie pentru a asigura mai multă transparenţă şi un tratament egal al candidaţilor; elaborarea unei strategii de planificare a carierei (inclusiv activităţi de formare, însoţire şi îndrumare) şi o mai bună planificare a resurselor umane;

o
o   o

9.   face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din 5 mai 2010(14) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 55.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 208, 5.8.2002, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 55.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 208, 5.8.2002, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 55.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 208, 5.8.2002, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 172.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor
PDF 290kWORD 64k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))
P7_TA(2010)0110A7-0087/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile agenției(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind instituirea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor(3), în special articolul 17,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0087/2010),

1.   acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2008 (C7-0196/2009 –2009/2125(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile agenției(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind instituirea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor(7), în special articolul 17,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0087/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2008;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile agenției(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind instituirea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor(11), în special articolul 17,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0087/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2007(13), iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune, lua act în special de:

–   critica formulată de Curtea de Conturi conform căreia desfășurarea activităților operaționale a fost concentrată în ultimul trimestru al lui 2007, cca 40 % din angajamente și peste 50 % din plățile privind activitățile operaționale fiind executate în noiembrie și decembrie 2007;

–   nemulțumirea faţă de răspunsul Agenției conform căruia în anumite cazuri creditele reportate au fost calculate cu o oarecare aproximare;

–   îngrijorarea faţă de deficiențele constatate de Curtea de Conturi în ceea ce privește procedurile de achiziții publice, acestea referindu-se în special la faptul că procedurile de preselecție a ofertelor nu erau justificate, că documentele de evaluare nu fuseseră semnate de comitetul de evaluare și că dosarele erau lipsite de structură și incomplete,

Performanțe

1.   felicită Agenția pentru realizările sale înregistrate în 2008, îmbunătățirea nivelului de reziliență a rețelelor de comunicații electronice europene, dezvoltarea și cooperarea susținută cu statele membre;

2.   solicită Agenției să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curții de Conturi, o comparație între operațiunile realizate în exercițiul care face obiectul descărcării de gestiune și cele realizate în exercițiul precedent pentru a permite autorității care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanțele Agenției de la un exercițiu la altul;

Gestiune bugetară și financiară

3.   ia act de faptul că o serie de deficiențe au fost depistate de Curte în procedurile de achiziții publice, în special în ceea ce privește subestimarea bugetului aferent unui contract-cadru; subliniază, în special, că subestimarea bugetelor destinate achizițiilor publice constituie un obstacol în calea concurenței loiale, deoarece întreprinderile sunt mai puțin înclinate să prezinte oferte pentru sume reduse; ia act, cu toate acestea, de reacția Agenției, care, în al treilea trimestru al anului 2009, a publicat o nouă procedură de ofertare pentru a compensa deficiențele sale precedente;

4.   ia act de faptul că Agenția continuă să adopte toate măsurile posibile pentru a obține din partea administrației fiscale a statului membru gazdă rambursarea sumei de 45 000 EUR, care corespunde TVA-ului plătit în avans de Agenție;

5.   ia act de faptul că conturile Agenției înregistrează venituri din dobânzi în valoare de 143 818 EUR pentru exercițiul financiar 2008; deduce din conturile anuale și din valoarea dobânzilor că Agenția dispune de un volum foarte ridicat de lichidități pe perioade lungi; observă că la 31 decembrie 2008 aceste lichidități se ridicau la 2 436 694 EUR; îndeamnă Comisia să examineze posibilitățile de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesități în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum și modificările conceptuale necesare pentru menținerea durabilă a lichidităților Agenției la un nivel cât mai redus posibil;

Control intern și resurse umane

6.   felicită Agenția pentru faptul că cele opt recomandări ale Serviciului de Audit Intern (IAS) considerate a fi „foarte importante” au fost puse în aplicare; ia act de faptul că recomandările menționate erau legate de monitorizarea punerii în aplicare a auditului standard pentru controlul intern și de gestionarea resurselor umane (având drept obiect, spre exemplu, politica de personal, reînnoirea contractelor care expiră la sfârșitul anului 2008, independența comitetelor de selecție, serviciile de formare profesională și transparența procedurii de promovare);

o
o   o

7.   face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din 5 mai 2010(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 16.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 77, 13.3.2004, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 16.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 77, 13.3.2004, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 16.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 77, 13.3.2004, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 153.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană a Căilor Ferate
PDF 289kWORD 64k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))
P7_TA(2010)0111A7-0084/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile agenţiei(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate(3), în special articolul 39,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0084/2010),

1.   acordă directorului executiv al Agenţiei Europene a Căilor Ferate descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenţiei Europene a Căilor Ferate, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile agenţiei(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate(7), în special articolul 39,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0084/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenţiei Europene a Căilor Ferate, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0197/2009 –2009/2126(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile agenţiei(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate(11), în special articolul 39,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0084/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenţiei Europene a Căilor Ferate descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008(13), iar în rezoluţia sa care însoţea decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul:

   a constatat, pe baza raportului anual al Curţii pentru 2006, că bugetul final al Agenţiei pentru exerciţiul financiar 2007 a fost de 16 600 000 EUR, incluzând o rezervă de 1 900 000 EUR; a constatat, de asemenea, că la sfârşitul lui 2007 au fost anulate credite în valoare de 3 400 000 EUR, inclusiv rezerva, şi că, în plus, au fost reportate în 2008 credite în valoare de 2 700 000 EUR;
   şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la concluzia Curţii conform căreia peste 35 % din creditele finale nu au fost utilizate, ceea ce demonstrează, conform Curţii, că procedurile Agenţiei de programare şi de elaborare a bugetului prezintă deficienţe grave;
   a invitat Agenţia, în temeiul articolului 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, să îşi gestioneze numerarul cu stricteţe pentru a se asigura că soldurile de trezorerie se limitează la acoperirea unor nevoi justificate în mod corespunzător şi să acorde o atenţie deosebită îmbunătăţirii modului în care îşi gestionează numerarul,

1.   salută faptul că Curtea de Conturi a constatat fiabilitatea conturilor Agenţiei aferente exerciţiului bugetar 2008 şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente, în ansamblul lor;

2.   observă că agenţia a dispus de 18 000 000 EUR în credite de angajament şi credite de plată de la bugetul Uniunii pentru 2008;

Performanţe

3.   solicită Agenţiei să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curţii de Conturi, o comparaţie între operaţiunile realizate în exerciţiul care face obiectul descărcării de gestiune şi cele realizate în exerciţiul precedent pentru a permite autorităţii care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanţele Agenţiei de la un exerciţiu la altul;

4.   insistă asupra faptului că este important ca Agenţia să stabilească în programarea sa obiective SMART şi indicatori RACER în vederea evaluării realizărilor sale; ia act, cu toate acestea, de faptul că Agenţia a declarat că a luat în considerare aceste observaţii în programul său pentru 2009; invită, de asemenea, Centrul să ia în considerare introducerea unei diagrame Gantt în programarea tuturor activităţilor sale operaţionale, astfel încât să indice rapid timpul petrecut de fiecare membru al personalului pentru un proiect şi să favorizeze o abordare orientată spre obţinerea de rezultate;

5.   ia act de constatarea Curţii cu privire la faptul că Agenţia îşi desfăşoară activităţile în două locaţii (Valenciennes şi Lille), fapt care generează costuri suplimentare;

Reportarea creditelor

6.   ia act de constatarea Curţii conform căreia peste 4 100 000 EUR au fost reportaţi în 2009, dintre care aproximativ 3 900 000 EUR se referă la cheltuieli de funcţionare şi la cheltuieli operaţionale (ceea ce reprezintă 57 % din creditele anuale corespunzătoare titlurilor II şi III); subliniază că această situaţie reflectă dificultăţile cu care se confruntă Agenţia în ceea ce priveşte programarea şi gestionarea bugetară a activităţilor sale;

Proceduri de achiziţie

7.   îşi exprimă îngrijorarea cu privire la deficienţele identificate de auditul Curţii în cadrul procedurilor de achiziţii publice;

8.   salută întocmirea de către Agenţie a unui plan de acţiune în vederea remedierii deficienţelor identificate de Curte în cadrul procedurilor de achiziţii publice, deficienţe care afectau transparenţa procedurilor;

Audit intern

9.   ia act de faptul că 32 dintre cele 36 de recomandări formulate de Serviciul de Audit Intern (IAS) au fost puse în practică începând cu 2006; printre cele 4 recomandări care sunt încă în curs de aplicare, 1 este considerată „critică”, iar 3 „foarte importante”; invită, prin urmare, Agenţia să aplice anumite norme de control intern în ceea ce priveşte semnăturile bancare, separarea sarcinilor, posturile sensibile şi menţinerea competenţelor de delegare;

o
o   o

10.   face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din 5 mai 2010(14) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 89.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 89.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 89.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 167.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Fundaţia Europeană de Formare
PDF 298kWORD 71k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))
P7_TA(2010)0112A7-0083/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile fundației(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind înființarea unei Fundații Europene de Formare (reformare)(3), în special articolul 17,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0083/2010),

1.   acordă directorului Fundației Europene de Formare descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Fundației Europene de Formare, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile fundației(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind înființarea unei Fundații Europene de Formare (reformare)(7), în special articolul 17,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0083/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2008;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Fundației Europene de Formare, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile fundației(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind înființarea unei Fundații Europene de Formare (reformare)(11), în special articolul 17,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0083/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului Fundației Europene de Formare descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației aferent exercițiului financiar 2007(13), iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul:

   lua act de constatarea Curții de Conturi conform căreia valoarea veniturilor alocate înscrise în bugetul rectificativ a fost stabilită în mod incorect (ar fi trebuit să fie de 1 200 000 EUR, în loc de 3 400 000 EUR),
   constata că, în declarația sa de asigurare (anexată la raportul anual de activitate), directorul își exprima din nou rezervele formulate în anul precedent cu privire la nesiguranța politică din țările partenere, gestiunea financiară a convenției Tempus și posibilele implicații sociale, juridice, financiare și asupra reputației ale asistenței tehnice Tempus în cadrul Fundației,

1.   își exprimă satisfacția că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea conturilor anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2008;

Performanțe

2.   constată că, în evaluarea intermediară a Fundației (EAC/06/05 raport final, 25 mai 2006), impactul activităților sale asupra beneficiarilor săi direcți a fost considerat, în general, pozitiv; ia act totuși de faptul că impactul asupra instituțiilor guvernamentale poate fi dovedit cu greutate, având în vedere dificultatea de a stabili o legătură directă între rezultatele proiectelor Fundației și activitatea acestor instituții;

3.   felicită Fundația, care, în activitatea sa de sprijinire a Comisiei în 2008, a înregistrat un nivel de satisfacție a acesteia din urmă de 97 %; subliniază, în special, că solicitările cele mai frecvente adresate Fundației priveau domeniul politicilor și al contribuțiilor la pregătirea instrumentelor europene de vecinătate (32 %), urmate de cele legate de formularea (21 %), de programarea (11 %), de identificarea proiectelor (10 %) și de monitorizarea acestora;

4.   solicită Fundației să prezinte, în într-un tabel care trebuie anexat la viitorul raport al Curții de Conturi, o comparație între performanțele înregistrate în exercițiul care face obiectul descărcării de gestiune și cele înregistrate în exercițiul precedent pentru a permite autorității care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanța Fundației de la un exercițiu la altul;

Sfera de acțiune a Fundației

5.   ia act de faptul că, în urma reformării din 2008 a Regulamentului (CEE) nr. 1360/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind înființarea Fundației Europene de Formare(14), Fundația a dobândit posibilitatea de a-și dezvolta expertiza în alte domenii decât cele din anii precedenți; constată că Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 definește noi mecanisme procedurale pentru a aproba extinderea sferei de acțiune a Fundației în privința tematicilor și a zonelor geografice;

Colaborarea cu Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

6.   solicită să se asigure o colaborare strânsă și sinergii între Fundație și Cedefop, date fiind tematicile înrudite, precum și furnizarea regulată de informații în rapoartele de activitate ale directorilor celor două agenții;

Internal audit

7.   ia act de faptul că 12 dintre cele 27 de recomandări formulate de Serviciul de Audit Intern (IAS) au fost puse în practică începând cu 2006; constată că printre cele 15 recomandări care nu au fost încă aplicate, 6 sunt considerate ca fiind „foarte importante”; îndeamnă Fundația să instituie, fără întârziere, anumite standarde de control intern (privind documentarea procedurilor, supravegherea tranzacțiilor financiare și continuitatea operațiunilor) și să aplice anumite recomandări referitoare la gestiunea resurselor umane (ținând de gestiunea resurselor umane în programarea anuală și raportul de activitate, stabilirea obiectivelor și înregistrarea timpului dedicat de către personal diferitelor sarcini);

Resurse umane

8.   își exprimă îngrijorarea în legătură cu constatările Curții de Conturi referitoare la lipsa de transparență în procedurile de selecție a personalului și în legătură cu intervenția Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), care a deschis o anchetă (OF/2009/0370); în privința criteriilor de selecție și a condițiilor de recrutare, atrage atenția asupra liniilor directoare ale Uniunii privind politicile din domeniul ocupării forței de muncă și, în special, asupra Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă(15); se așteaptă ca toate agențiile Uniunii să adere cel puțin la liniile directoare respective și invită Fundația să dea un exemplu prin aplicarea în viitor a unor proceduri de recrutare corecte, transparente și cuprinzătoare;

9.   îndeamnă Fundația să raporteze cu privire la alocarea resurselor sale umane; subliniază, în special, că luarea insuficientă în considerare a resurselor umane în contextul programării anuale și al raportului de activitate implică un risc de ineficiență și de lipsă de transparență în ceea ce privește alocarea și utilizarea efectivelor Fundației; insistă, în plus, că obiectivele diferiților membri ai personalului ar trebui să fie mai bine coordonate cu obiectivele anuale și strategice ale Fundației și că sistemul de înregistrare a timpului dedicat de către personal diferitelor sarcini ar trebui să fie integrat, de asemenea, în programarea și elaborarea anuală a bugetului;

10.   ia act de observația Curții de Conturi, care constată diverse deficiențe în procedura de recrutare; subliniază, în special, necesitatea ca comitetele de evaluare a recrutării să furnizeze informații suficiente cu privire la procedurile urmate, indicând, printre altele, motivațiile deciziilor și data acestora pentru a se garanta transparența procedurilor respective;

11.   ia act totuși de faptul că Fundația a declarat acum că a efectuat o revizuire aprofundată a procedurilor sale de recrutare ca răspuns la constatările Curții de Conturi și la cele ale unui audit intern realizat de IAS în 2008; solicită Fundației, prin urmare, să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile întreprinse și la rezultatele acestora;

12.   ia act de răspunsul Fundației, care a admis temeinicia avizului Curții de Conturi privind indemnizația de expatriere a agenților cărora aceasta le-a fost refuzată pe baza unei interpretări greșite a normelor în vigoare; felicită Fundația pentru promisiunea de a examina cazurile respective și de a face treptat ajustările potrivite;

o
o   o

13.   face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din 5 mai 2010(16) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 136.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 354, 31.12.2008, p. 82.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 136.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 354, 31.12.2008, p. 82.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 136.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 354, 31.12.2008, p. 82.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 149.
(14) JO L 131, 23.5.1990, p. 1.
(15) JO L 303, 2.12.2000, p. 16.
(16) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă
PDF 292kWORD 67k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))
P7_TA(2010)0113A7-0069/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile agenţiei(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă(3), în special articolul 14,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A7-0069/2010),

1.   acordă directorului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile agenţiei(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă(7), în special articolul 14,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A7-0069/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2008;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenţiei(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă(11), în special articolul 14,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A7-0069/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2007(13), iar în rezoluţia sa care însoţea decizia de descărcare de gestiune a remarcat, printre altele, faptul că Curtea de Conturi a emis o declaraţie de asigurare fără nicio rezervă şi nu a făcut nicio observaţie,

1.   îşi exprimă satisfacţia că Curtea de Conturi a constatat legalitatea şi regularitatea conturilor anuale ale Agenţiei pentru exerciţiul financiar 2008;

Performanţe

2.   felicită Agenţia că şi-a îmbunătăţit semnificativ gestiunea financiară în ultimii trei ani; o încurajează să urmărească în continuare atingerea celui mai înalt nivel de planificare, execuţie şi control bugetar;

3.   felicită Agenția în special pentru încheierea fazelor I și II ale Sondajului european în rândul întreprinderilor pe tema riscurilor noi și emergente (Esener), pentru crearea unei rețele de organizații europene care pot asigura stimuli economici în domeniul sănătății și securității în muncă, precum și pentru înființarea unei baze de date privind resursele pentru evaluarea riscurilor, în cadrul campaniei „Locuri de muncă sănătoase” 2008/2009;

4.   solicită Agenţiei să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curţii de Conturi, o comparaţie între operaţiunile realizate în exerciţiul care face obiectul descărcării de gestiune şi cele realizate în exerciţiul precedent pentru a permite autorităţii care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanţele Agenţiei de la un exerciţiu la altul;

Guvernanţa Agenţiei

5.   consideră că nu pot fi considerate neglijabile costurile de guvernanță în cazul Agenției, al cărei consiliu de administrație este format din 84 de membri, iar Agenția numără 64 de membri ai personalului (pe parcursul exercițiului 2008);

Cheltuieli operaţionale reportate

6.   observă faptul că agenția a reportat 3 400 000 EUR (44 % din creditele de funcţionare), dintre care aproximativ 1 000 000 EUR viza angajamente care se refereau în totalitate la exercițiul 2009; subliniază, în plus, că această situaţie contravine principiului anualităţii; solicită, de aceea, adaptarea previziunilor bugetare la necesităţile reale în scopul unei bune gestiuni financiare; cu toate acestea, ia act de răspunsul Agenţiei care explică faptul că complexitatea proiectelor a făcut ca acestea să depășească timpul prevăzut inițial pentru finalizarea lor; felicită, totuşi, Agenţia pentru îmbunătățirea supravegherii și planificării cheltuielilor operaționale pentru a evita angajarea unor fonduri considerabile la sfârșitul anului;

Procedurile de achiziţii publice

7.   ia act de neregulile evidenţiate de Curtea de Conturi în privinţa unei proceduri de achiziţii publice (utilizarea aceluiaşi contract-cadru în pofida depăşirii valorii maxime); subliniază, în special, că Agenţia ar fi trebuit să iniţieze în cel mai scurt timp o nouă procedură de achiziţii publice în vederea încheierii unui nou contract-cadru; ia totuşi act de justificarea Agenţiei, care subliniază necesitatea de a utiliza în continuare respectivul contract-cadru pentru a înlocui sistemul de subvenţii fără ca acest lucru să influenţeze în mod negativ activitatea Agenţiei;

8.   aşteaptă din partea Agenţiei ca problema utilizării unui contract-cadru pentru achiziţiile publice peste valoarea sa maximală să fie eliminată în viitor pentru a se asigura respectarea legislaţiei bugetare europene;

Resurse umane

9.   constată că, potrivit raportului de activitate pentru 2008, Agenţia avea 64 de angajaţi la sfârşitul exerciţiului;

Audit intern

10.   ia act de faptul că Agenţia a pus în aplicare 19 recomandări dintre cele 33 formulate de Serviciul de Audit Intern (SAI) începând cu 2006; subliniază că, dintre cele 14 recomandări care mai trebuie aplicate, 6 sunt calificate drept „foarte importante” şi se referă la măsurile luate în urma solicitărilor părţilor implicate, precum şi la aplicarea anumitor norme de control intern (privind problemele aferente unor dosare individuale, raportul anual referitor la controlul intern şi promovarea procedurilor de control intern);

11.   subliniază că în ultimul trimestru al anului 2008 a fost efectuată o analiză a riscurilor pentru a se stabili priorităţile în domeniul auditului şi planul de audit al SAI pentru următoarele trei exerciţii;

o
o   o

12.   face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din 5 mai 2010(14) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 49.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 216, 20.8.1994, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 49.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 216, 20.8.1994, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 49.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 216, 20.8.1994, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 195.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia de Aprovizionare a Euratom
PDF 213kWORD 57k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei de Aprovizionare a Euratom aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))
P7_TA(2010)0114A7-0076/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei de Aprovizionare a Euratom pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei de Aprovizionare a Euratom pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile agenţiei(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2008/114/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenţiei de Aprovizionare a Euratom(3), în special articolul 8,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0076/2010),

1.   acordă directorului general al Agenţiei de Aprovizionare a Euratom descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului general al Agenţiei de Aprovizionare a Euratom, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Agenţiei de Aprovizionare a Euratom pentru exerciţiul financiar 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei de Aprovizionare a Euratom pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei de Aprovizionare a Euratom pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile agenţiei(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2008/114/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenţiei de Aprovizionare a Euratom(7), în special articolul 8,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0076/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Agenţiei de Aprovizionare a Euratom pentru exerciţiul financiar 2008;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului general al Agenţiei de Aprovizionare a Euratom, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei de Aprovizionare a Euratom aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei de Aprovizionare a Euratom pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei de Aprovizionare a Euratom pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2008/114/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenţiei de Aprovizionare a Euratom(11), în special articolul 8,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0076/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.   întrucât, în urma Deciziei 2008/114/CE, Euratom, Agenția de Aprovizionare a Euratom, cu sediul la Luxemburg din 1958, şi-a schimbat statutul şi a devenit agenţie,

1.   constată că, în 2008, Agenţia nu a primit nicio subvenţie pentru finanţarea activităţilor sale operaţionale şi că toate cheltuielile efectuate de aceasta în cadrul execuţiei bugetului aferent exerciţiului financiar 2008 au fost suportate de Comisie; constată, de asemenea, că angajamentele reportate din exerciţiul financiar 2007 au fost plătite făcându-se apel la porțiunea neutilizată a subvenției aferente exercițiului 2007;

2.   constată. aşadar, că, deoarece nu beneficiază de un buget autonom, Agenția este, de facto, integrată în structurile Comisiei;

3.   subliniază totuşi că această situaţie ridică problema necesităţii de a menţine Agenţia în forma şi organizarea actuală; ia act, cu toate acestea, de răspunsul Agenţiei care argumentează că situaţia actuală reflectă echilibrul dintre, pe de o parte, o relaţie clară cu Comisia (de exemplu, Comisia poate să emită directive şi să numească directorul general al Agenţiei) şi, pe de altă parte, un anumit grad de autonomie juridică şi financiară;

Audit intern

4.   constată că, în conformitate cu articolul 3 din Statutul său, Agenţia şi-a selecţionat un auditor intern, care şi-a preluat funcţiile la 1 iulie 2009;

o
o   o

5.   face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din 5 mai 2010(13) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 6.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 41, 15.2.2008, p. 15.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 6.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 41, 15.2.2008, p. 15.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 6.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 41, 15.2.2008, p. 15.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă
PDF 300kWORD 72k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))
P7_TA(2010)0115A7-0088/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile fundației(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă(3), în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0088/2010),

1.   acordă directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă , Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile fundației(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă(7), în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0088/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile fundației(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă(11), în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0088/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației aferent exercițiului financiar 2007(13), iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune, lua act în special de:,

   regreta faptul că în 2007, la fel ca în 2006, Curtea a depistat deficiențe în procedurile de recrutare; îndeosebi, Curtea a descoperit, din nou, un caz în care criteriile de selecție nu erau definite în conformitate cu anunțul de post vacant;
   își exprima îngrijorarea pentru faptul că Curtea a descoperit, în trei proceduri de achiziții publice, următoarele anomalii:
   (a) procedura de evaluare financiară a unui contract nu era clar definită în caietul de sarcini;
   (b) criteriile de selecție nu permiteau evaluarea corespunzătoare a capacității financiare a candidaților,

1.   își exprimă satisfacția că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea conturilor anuale ale Fundației pentru exercițiul financiar 2008;

Performanțe

2.   ia act de faptul că, în 2007, Fundația a făcut o evaluare ex post a programului de lucru pentru 2001-2004 pentru a determina impactul, valoarea adăugată și eficacitatea programului de lucru; felicită Fundația că a demonstrat, prin această evaluare, că obiectivele planificate au fost realizate cu eficacitate; constată, în plus, că datele recente incluse în evaluarea agențiilor mandatată de Comisie în 2009 au arătat că Fundația și-a îndeplinit în mod eficient obiectivele și în 2008;

3.   felicită Fundația pentru lansarea unui alt exercițiu de evaluare ex post a programului de lucru pentru 2005-2008; solicită, în consecință, Fundației să îl țină la curent cu privire la rezultatele acestei evaluări pentru a determina mai bine impactul său, valoarea sa adăugată și eficacitatea sa în această perioadă specifică;

4.   solicită Fundației să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curții de Conturi, o comparație între operațiunile realizate în exercițiul care face obiectul descărcării de gestiune și cele realizate în exercițiul precedent pentru a permite autorității care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanțele Fundaţiei de la un exercițiu la altul;

Cheltuieli operaționale reportate

5.   observă că, potrivit Curții, suma reportată a reprezentat mai mult de 55 % din credite (și anume 4 900 000 EUR) pentru exercițiul 2008; ia totuși act de răspunsul Fundației care declară că există deficiențe, dar că nivelul creditelor reportate este mai mic decât a arătat Curtea (10 %), din cauză că era deja prevăzut, în programarea anuală a Fundației, că va reporta 45 % din titlul 3, pe de o parte, din cauza duratei contractelor de studiu și, pe de altă parte, din cauza calendarului de plată al Fundației; subliniază totuși că această situație a scos în evidență deficiențe care afectează planificarea și programarea activităților operaționale ale Fundației și contravine principiului anualității; solicită, în consecință, Fundației să ia măsuri pentru a evita această situație în viitor și pentru a informa autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la aceasta;

Transferuri bugetare fără documente justificative

6.   ia act de constatarea Curții potrivit căreia transferurile bugetare nu au fost justificate în mod satisfăcător, nefiind prezentată nicio estimare a necesităților, iar consiliul de administrație nefiind informat în acest sens; felicită totuși Fundația pentru că a înlăturat în prezent această deficiență;

Proceduri de achiziții

7.   solicită Fundației să ia măsuri pentru a îmbunătăți monitorizarea îndeplinirii contractelor sale, precum și programarea procedurilor sale de achiziții, lansând noi proceduri de ofertare cu mult timp înainte de încheierea contractului corespondent; în acest sens, subliniază precizarea făcută de Curte conform căreia Fundația a prelungit în două cazuri în mod neregulamentar contracte, depășind durata maximă autorizată, iar într-un alt caz nu a justificat procedura negociată;

Resurse umane

8.   solicită conducerii Fundației să ia măsurile care se impun pentru a anticipa mai bine, în cadrul gestiunii resurselor umane, plecarea unor colaboratori-cheie, cu respectarea obligațiilor privind execuția bugetară;

9.   solicită Fundației să indice în mod transparent efectivele de personal, inclusiv agenții contractuali (87 de persoane), în raportul de activitate;

10.   felicită Fundația pentru adoptarea, în 2008, a unor proceduri de recrutare care respectă recomandările formulate de Curte în ultimii doi ani; constată, în special, că Curtea nu a mai descoperit deficiențe în procedurile de recrutare ale Fundației (de exemplu, în criteriile de selecție) care nu garantau transparența și caracterul nediscriminatoriu al acestor proceduri;

Audit intern

11.   este îngrijorat din cauză că situațiile financiare ale Fundației pentru exercițiul 2008 au fost de o calitate nesatisfăcătoare și insuficient de coerente cu situația conturilor din 2007 și, în consecință, au trebuit să facă obiectul unor corecții importante în timpul auditului; ia act de faptul că această situație se explică prin faptul că Fundația a trebuit să recruteze un agent interimar pentru o scurtă perioadă de timp pentru a închide conturile exercițiului 2008 și că, în plus, nu s-a asigurat o tranziție adecvată între contabili; solicită, prin urmare, Fundației să evite producerea unei situații similare în viitor;

12.   confirmă că, din cele 54 de recomandări formulate de Serviciul de Audit Intern (IAS), 26 au fost puse în aplicare încă din 2006; observă că, din cele 28 de recomandări care mai trebuie puse în aplicare, 8 sunt considerate „foarte importante”; în special, îndeamnă Fundația să instituie restul standardelor de control intern (și anume, delegarea pentru actorii financiari), să urmărească implementarea celorlalte standarde de control intern (și anume, coordonarea eficientă a sistemului de control intern și respectarea Regulamentului financiar și a normelor sale de aplicare în ceea ce privește procedurile de achiziții) și să introducă un sistem eficient de planificare și monitorizare (de exemplu, prin crearea unui sistem de evaluare a riscurilor pentru activitățile Fundației, introducând o metodologie bazată pe activități și instrumente informatice de monitorizare);

o
o   o

13.   face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din 5 mai 2010(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 142.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 139, 30.5.1975, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 142.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 139, 30.5.1975, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 142.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 139, 30.5.1975, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 190.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: EUROJUST
PDF 296kWORD 67k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))
P7_TA(2010)0116A7-0093/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Eurojust(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(3), în special articolul 36,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0093/2010),

1.   acordă directorului administrativ al Eurojust descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului administrativ al Eurojust, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Eurojust(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din TFUE,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(7), în special articolul 36,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0093/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2008;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului administrativ al Eurojust, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile finale anuale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Eurojust(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din TFUE,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(11), în special articolul 36,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0093/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat descărcarea de gestiune directorului administrativ al Eurojust pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2007(13) și întrucât în rezoluția sa care însoțește decizia de descărcare de gestiune Parlamentul:

   a luat act de constatarea Curții conform căreia, în 2007, au fost angajate credite în valoare de 18 000 000 EUR, din care 5 200 000 EUR au fost reportate;
   a regretat faptul că, încă o dată, Curtea a constatat deficiențe în procedurile de achiziții publice la fel ca în cele două exerciții financiare precedente;
   s-a declarat preocupat de constatarea Curții conform căreia Eurojust nu reușise să recruteze cei 60 de membri ai personalului necesari pentru a ocupa posturile prevăzute de organigramă în 2007 și că, la sfârșitul lui 2007, numai 95 de posturi erau ocupate;

1.   constată cu satisfacție că, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008, Curtea de Conturi a reușit să obțină asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Eurojust în toate aspectele esențiale, precum și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, în ansamblul lor;

Performanțe

2.   subliniază că lipsa indicatorilor, carențele în măsurarea gradului de satisfacție a utilizatorilor și lipsa de coordonare între buget și programul de lucru fac dificilă evaluarea performanțelor Eurojust;

3.   salută încheierea, la 24 septembrie 2008, a Acordului practic privind modalități de cooperare între Eurojust și Oficiul European de Luptă Antifraudă(14);

4.   subliniază faptul că, în următorii ani, descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust ar trebui să se bazeze într-o mai mare măsură pe performanțele Eurojust din cursul exercițiului;

Reportarea creditelor

5.   ia act de constatarea Curții conform căreia, în 2008, Eurojust are încă probleme cu reportarea creditelor, chiar dacă în prezent sumele sunt mai mici decât în exercițiul precedent (13 % din creditele bugetare finale, față de 25 % din creditele reportate în 2007); constată totuși cu preocupare că creditele reportate din exercițiul precedent și apoi anulate (în acest caz 1 000 000 EUR, respectiv 25 % din creditele reportate) au atins un nivel ridicat și că această situație este contrară principiului anualității; solicită prin urmare Eurojust să întreprindă măsurile necesare pentru a evita reapariția acestei situații în viitor și să informeze în consecință autoritatea care acordă descărcarea de gestiune;

6.   ia act de faptul că Eurojust a înregistrat venituri din dobânzi în valoare de 191 390,56 EUR pentru exercițiul financiar 2008; deduce din situațiile anuale și din valoarea dobânzilor că Eurojust dispune în mod constant de un nivel extrem de ridicat de lichidități; observă că la 31 decembrie 2008 aceste lichidități se ridicau la 4 612 878,47 EUR; îndeamnă Comisia să examineze posibilitățile de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesități în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum și modificările conceptuale necesare pentru menținerea durabilă a lichidităților Eurojust la un nivel cât mai redus posibil;

Deficiențe în procedurile de achiziții

7.   regretă faptul că, încă o dată, Curtea a constatat deficiențe în procedurile de achiziții publice la fel ca în cazul celor trei exerciții financiare precedente; se declară în mod special preocupat de constatarea Curții conform căreia, în 2008, pe de o parte, valoarea de piață a contractelor de atribuit nu a fost evaluată, în cea mai mare parte a cazurilor, înainte de lansarea procedurii, iar pe de altă parte, au fost constatate deficiențe recurente și grave în monitorizarea contractelor și planificarea operațiunilor de achiziții publice; subliniază că această situație relevă deficiențe grave în capacitățile de colaborare ale diverselor servicii implicate ale Eurojust și sugerează că ordonatorul de credite nu și-a îndeplinit întru totul rolul în materie de orientare și de control;

8.   ia act de răspunsul Eurojust care se angajează să pună în aplicare un plan de acțiune cu scopul de a remedia deficiențele identificate de Curte; solicită, prin urmare, Eurojust să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestor planuri de acțiune;

Resurse umane

9.   se declară preocupat de faptul că Curtea a constatat din nou deficiențe în planificarea și punerea în aplicare a procedurilor de recrutare a personalului; constată în special o proporție prea ridicată a posturilor vacante (26 %), chiar dacă aceasta este mai puțin semnificativă decât în 2007 (33 %);

10.   subscrie avizului Curții conform căruia Eurojust nu a respectat principiul specificității, dat fiind că o sumă de 1 800 000 EUR a fost prelevată din creditele destinate salariilor agenților temporari și contractuali, mai ales pentru a majora (cu 238 %) creditele destinate personalului interimar;

11.   ia act de răspunsul Eurojust la criticile Curții referitoare la procedurile de selecție a personalului; solicită Eurojust, îndeosebi, să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la noua sa procedură de recrutare lansată în 2009 care ar trebui să garanteze, în viitor, o mai mare transparență și caracterul nediscriminatoriu al tratamentului acordat candidaților externi și interni;

Audit intern

12.   constată cu îngrijorare că niciuna dintre cele 26 de recomandări formulate de Serviciul de Audit Intern (IAS) nu a fost pe deplin aplicată; subliniază că patru dintre acestea sunt considerate „esențiale”, iar douăsprezece „foarte importante”; îndeamnă, prin urmare, Eurojust să aplice fără întârziere recomandările următoare privind gestiunea resurselor umane: să elaboreze un plan pe termen scurt pentru ocuparea posturilor vacante; să redefinească organizarea Unității de resurse umane; să reducă numărul angajaţilor temporari; să consolideze procedura de recrutare; să adopte norme de aplicare privind evoluția în carieră; să garanteze independența membrilor juriului; și să se asigure că procedurile de achiziții publice sunt aplicate corect;

o
o   o

13.   face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din 5 mai 2010(15) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 131.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 63, 6.3.2002, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 131.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 63, 6.3.2002, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 131.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 63, 6.3.2002, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 112.
(14) JO C 314, 9.12.2008, p. 4.
(15) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
PDF 287kWORD 60k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))
P7_TA(2010)0117A7-0090/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile agenţiei(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(3), în special articolul 21,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0090/2010),

1.   acordă directorului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiului financiar 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile agenţiei(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(7), în special articolul 21,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0090/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiului financiar 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(11), în special articolul 21,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0090/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat descărcarea de gestiune directorului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2007(13) şi întrucât, în rezoluţia sa care însoţea decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul a constatat, printre altele, că:

   Agenţia trebuia să depună eforturi pentru a crea sinergii şi pentru a evita suprapunerile de competenţe cu alte instituţii active în domeniul drepturilor omului, în special Consiliul Europei;
   Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis o investigaţie internă privind Agenţia; prin urmare, Parlamentul a solicitat OLAF, Agenţiei şi Comisiei să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune, în cel mai scurt timp cu putinţă, cu privire la rezultatele investigaţiei şi eventualele măsuri luate ulterior;
   Curtea remarcase că, într-o procedură de achiziţii publice, metoda de evaluare financiară publicată a contribuit indirect la scăderea importanţei relative a criteriului preţ, ceea ce a îndepărtat probabil anumiţi ofertanţi potenţiali şi nu a respectat principiul bunei gestiuni financiare,

1.   constată cu satisfacţie că Curtea de Conturi a reuşit să obţină asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenţiei pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008, în toate aspectele esenţiale, precum şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente conturilor anuale ale Agenţiei, în ansamblul lor;

Performanţe

2.   încurajează Agenţia să stabilească în programarea sa obiective SMART şi indicatori RACER pentru a-şi evalua mai bine realizările; ia act, cu toate acestea, de faptul că Agenţia a declarat că a luat în considerare aceste observaţii în programul său pentru 2009;

3.   felicită Agenţia pentru că a început la jumătatea anului 2009 să pună în aplicare un program informatic pentru bugetul pe activităţi care va furniza indicatori clari privind resursele financiare şi umane alocate;

4.   felicită Agenţia că a dat curs observaţiilor Curţii şi ale autorităţii bugetare formulate în procedura anterioară de descărcare de gestiune;

5.   subliniază faptul că, în următorii ani, descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei ar trebui să se bazeze într-o mai mare măsură pe performanţele Agenţiei din cursul exerciţiului;

Investigaţia OLAF

6.   ia act de faptul că în 2009 OLAF a finalizat investigaţia deschisă în 2008 privind Agenţia şi a clasat acest dosar fără urmări;

Audit intern

7.   recunoaşte că, în februarie 2008, Serviciul de Audit Intern (IAS) a efectuat un audit de urmărire subsecventă asupra punerii în aplicare a recomandărilor restante din raportul pentru 2007 şi a descoperit că o singură recomandare a mai rămas neaplicată (referitoare la supravegherea recrutării de către consiliul de administraţie); ia act totuşi că s-a modificat contextul şi că, după ce Agenţia şi-a început activitatea şi a fost numit noul director, recomandarea respectivă şi-a pierdut obiectul iniţial şi poate fi considerată ca fiind respectată;

o
o   o

8.   face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din 5 mai 2010(14) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 10.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 53, 22.2.2007, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 10.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 53, 22.2.2007, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 10.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 53, 22.2.2007, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 198.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: FRONTEX
PDF 309kWORD 81k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))
P7_TA(2010)0118A7-0085/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile agenției(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene(3), în special articolul 30,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0085/2010),

1.   acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) pentru exerciţiul financiar 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene(7), în special articolul 30,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0085/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene(11), în special articolul 30,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0085/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2007(13) şi în rezoluţia care însoţea decizia privind descărcarea de gestiune, Parlamentul, printre altele:

   regreta faptul că, în raportul său anual pentru 2007, Curtea de Conturi a constatat mai multe deficienţe pe care le evidenţiase deja în raportul său anual pentru 2006, în special un nivel ridicat de reportări şi anulări (aproape 70 % din creditele disponibile pentru 2007 nu fuseseră cheltuite);
   constata că bugetul 2007 al Agenţiei (42 100 000 EUR) fusese majorat de peste două ori faţă de bugetul 2006 (19 200 000 EUR);
   invita Agenția să își amelioreze gestiunea financiară, în special în ceea ce privește creșterea bugetului său aferent exercițiilor financiare 2007 și 2008;

C.   întrucât 2008 a fost al treilea exerciţiu complet de funcţionare a Agenţiei,

1.   constată cu satisfacţie că Curtea de Conturi a reuşit să obţină asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenţiei pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008, în toate aspectele esenţiale, precum şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente, în ansamblul lor;

2.   constată că bugetul Agenţiei a crescut substanţial în cursul ultimelor trei exerciţii; ia act de faptul că, pentru exercițiul 2008, bugetul a crescut cu 29 000 000 EUR, o creștere de cca 69 % față de exercițiul anterior, și că în 2007 fusese deja de peste două ori mai mare decât în 2006 (42 100 000 EUR în 2007, respectiv 19 200 000 EUR în 2006);

Problematici recurente din exercițiul financiar 2006

3.   este îngrijorat de faptul că Curtea de Conturi a constatat mai multe deficiențe pe care le relevase deja în rapoartele sale anuale pentru 2006 și 2007; regretă în special:

   nivelul ridicat de reportări și anulări (49 % dintre creditele disponibile pentru 2008 nu au fost utilizate în cursul exercițiului, aproape 69 % pentru 2007 și 55 % pentru 2006),
   contractarea unor angajamente juridice înainte de angajamentele bugetare corespondente;
   constatarea Curţii de Conturi conform căreia procedurile de recrutare nu sunt conforme cu normele, în special în ceea ce priveşte transparenţa şi caracterul nediscriminatoriu al procedurilor în cauză;

4.   ia act de faptul că 30 300 000 EUR din creditele aferente exercițiului au trebuit să fie reportate, iar 13 000 000 EUR din creditele disponibile au trebuit să fie anulate; subliniază, de asemenea, că în ceea ce privește cheltuielile operaționale (titlul III), din totalul de 26 800 000 EUR în credite reportate, un cuantum de 850 000 EUR viza operațiuni încheiate care ar fi trebuit să conducă la o deblocare; în acest context, ia notă totuși de răspunsul Agenției care declară că a adus corecturi situațiilor financiare anuale și oferă, de asemenea, asigurări că va lua măsuri suplimentare pentru a consolida controlul asupra angajamentelor;

5.   subliniază, cu toate acestea, că nivelul ridicat de reportări și anulări demonstrează incapacitatea Agenției de a gestiona o majorare atât de importantă a bugetului său; se întreabă, chiar dacă Agenția a făcut progrese substanțiale în utilizarea creditelor în 2009, dacă nu ar fi mai responsabil ca autoritățile bugetare să fie mai atentă pe viitor la luarea deciziei de a majora bugetul Agenției, ținând seama de timpul necesar pentru realizarea noilor activități; solicită, prin urmare, Agenției să îi furnizeze detalii ample privind fezabilitatea angajamentelor viitoare;

6.   consideră, de asemenea, necesar ca Agenția să instituie:

   un sistem eficace de programare şi de control al termenelor contractuale stabilite;
   un proces de evaluare a riscurilor aferente activităţilor pentru a permite, ulterior, o monitorizare atentă a acestora;
   un sistem de credite disociate în bugetele viitoare destinate subvenţiilor, astfel încât să se evite anulările în exerciţiile ulterioare;

7.   este îngrijorat de faptul că, în observațiile sale, Curtea de Conturi critică Agenția pentru plata a peste 17 000 000 EUR pe baza unor decizii unilaterale de acordare a unor subvenții, semnate doar de Agenție, în ciuda faptului că normele în vigoare pentru agenții nu prevăd un astfel de instrument; în plus, se declară preocupat de faptul că Curtea de Conturi consideră că Agenția a semnat adeseori astfel de decizii după demararea acțiunilor sau chiar după finalizarea lor; ia act, cu toate acestea, de răspunsul Agenției care oferă asigurări că au fost semnate noi acorduri-cadru cu toate autoritățile de supraveghere a frontierelor care vor participa la acțiuni comune coordonate de Agenție;

8.   este îngrijorat de faptul că Curtea de Conturi a constatat din nou că au fost contractate angajamente juridice înainte de angajamentele bugetare corespondente; în plus, constată că la sfârșitul exercițiului 2008 au fost înscrise în registrul excepțiilor 49 de angajamente a posteriori (în valoare totală de peste 1 000 000 EUR); subliniază, de asemenea, că, deși Agenția a dat asigurări că în mai 2009 numărul excepțiilor scăzuse deja la jumătate față de aceeași perioadă a exercițiului anterior, numărul ridicat de excepții revelează totuși o problemă recurentă în sistemul de angajamente al Agenției; solicită Agenției, prin urmare, să facă eforturi mai concrete pentru soluționarea definitivă a acestei probleme;

9.   felicită Agenţia pentru introducerea unei politici de trezorerie;

10.   ia act de faptul că conturile Agenţiei înregistrează venituri din dobânzi în valoare de 474 116,65 EUR pentru exerciţiul financiar 2008; deduce din conturile anuale şi din valoarea veniturilor din dobânzi că Agenţia dispune permanent de lichidităţi considerabile; observă că la 31 decembrie 2008 lichidităţile Agenţiei se ridicau la 28 604 623,67 EUR; îndeamnă Comisia să examineze posibilităţile de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesităţi în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum şi modificările conceptuale necesare pentru menţinerea durabilă a lichidităţilor Agenţiei la un nivel cât mai redus posibil;

11.   invită Agenţia să îşi exercite pe deplin funcţiile şi să îşi amelioreze în continuare gestiunea financiară, în special ţinând seama de creşterea bugetelor sale pe 2009 şi 2010;

Resurse umane

12.   constată cu îngrijorare că Curtea de Conturi a constatat, din nou, că procedurile de recrutare nu sunt conforme cu normele și că nu există garanții privind transparența acestora și nediscriminarea candidaților;

Performanţe

13.   remarcă faptul că, în iunie 2009, consiliul de administrație al Agenției a adoptat un plan multianual pentru perioada 2010-2013, în ciuda faptului că acest lucru nu este prevăzut în regulamentul său de bază; subliniază importanța acestui plan multianual pentru o mai bună planificare a activităților Agenției și pentru evaluarea riscurilor conexe; solicită totuși Agenției să stabilească o legătură clară între programul său de lucru și previziunile sale financiare;

14.   încurajează directorul să prezinte consiliului de administraţie date privind impactul operaţiunilor;

15.   solicită Agenţiei să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curţii de Conturi, o comparaţie între operaţiunile realizate în exerciţiul care face obiectul descărcării de gestiune şi cele realizate în exerciţiul precedent pentru a permite autorităţii care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanţele Agenţiei de la un exerciţiu la altul;

16.   subliniază faptul că, în următorii ani, descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei ar trebui să se bazeze într-o mai mare măsură pe performanţele Agenţiei din cursul exerciţiului;

Transparenţă

17.   ia act de faptul că Agenţia nu publică pe site-ul său informaţii privind organele sale de conducere; recomandă, prin urmare, ca o modalitate de creştere a transparenţei, să se publice pe site-ul Agenţiei lista tuturor membrilor consiliului de administraţie, împreună cu datele de contact ale acestora;

Cooperarea cu statele membre

18.   constată că utilizarea și execuția bugetului depind parțial de participarea statelor membre; încurajează, prin urmare, Agenţia să îşi intensifice dialogul cu statele membre pentru a consolida participarea acestora;

19.   solicită Agenţiei să îşi îmbunătăţească gestiunea financiară în ceea ce priveşte rambursarea costurilor contractate de statele membre identificând cauzele problemei în cooperare cu statele membre pentru a aplica, împreună cu acestea, soluţiile adecvate;

Auditul intern

20.   remarcă faptul că, din cele 23 de recomandări emise după auditul iniţial efectuat în 2007 de Serviciul de Audit Intern (IAS), 2 au fost aplicate în mod adecvat şi eficient, 15 sunt în curs de aplicare, iar 4 nu au fost încă aplicate; subliniază că recomandările, care sunt considerate „foarte importante”, se referă la finalizarea fişelor posturilor şi stabilirea obiectivelor pentru personal, consolidarea securităţii, îmbunătăţirea înregistrării corespondenţei, consolidarea procesului de gestionare a subvenţiilor şi asigurarea respectării Regulamentul financiar;

21.   felicită Agenţia pentru recrutarea, la sfârşitul lui 2008, a unei persoane responsabile cu coordonarea controalelor interne şi gestiunea calităţii; subliniază că acest nou post va ajuta Agenţia să aplice o abordare mai bine structurată, mai disciplinată şi mai coerentă faţă de aplicarea recomandărilor IAS;

o
o   o

22.   face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din 5 mai 2010(14) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 38.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 38.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 38.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 126.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS
PDF 290kWORD 65k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))
P7_TA(2010)0119B7-0259/2009

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Autorităţii(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului din 12 iulie 2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit(3), în special articolul 12,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0073/2010),

1.   acordă directorului executiv al Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS pentru exerciţiul financiar 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Autorităţii(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului din 12 iulie 2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit(7), în special articolul 12,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0073/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS pentru exerciţiul financiar 2008;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Autorităţii(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului din 12 iulie 2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit(11), în special articolul 12,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0073/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi şi-a nuanţat declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor anuale aferente exerciţiului 2008 şi privind legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.   întrucât Curtea de Conturi a emis o declaraţie de asigurare pozitivă în Raportul său privind conturile anuale ale Autorităţii pentru 2006;

C.   întrucât Curtea de Conturi afirmă că nu a putut să îşi formeze o opinie cu privire la conturile Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS pentru exerciţiul 2007, atrăgând atenţia asupra faptului că arhitectura proiectului Galileo, în ansamblul său, a făcut obiectul unei reexaminări în 2007 şi că aceste conturi au fost întocmite într-un context juridic fragil;

D.   întrucât Autoritatea a devenit autonomă din punct de vedere financiar în 2006;

E.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului executiv al Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii aferent exerciţiului financiar 2007(13) şi întrucât, în rezoluţia sa care însoţeşte decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul:

   a luat act de faptul că valoarea creditelor puse efectiv la dispoziţia Autorităţii (210 000 000 EUR) a fost net inferioară faţă de cea care fusese prevăzută în buget, din cauza întârzierilor înregistrate de programul Galileo;
   şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la constatarea de către Curtea de Conturi a următoarelor deficienţe referitoare la execuţia bugetară: un nivel redus de utilizare a creditelor de angajament şi de plată pentru activităţile operaţionale (63 % pentru angajamente şi 51 % pentru plăţi); lipsa unei legături clare între programul de activitate al Autorităţii şi buget; transferuri nejustificate în mod adecvat sau nedocumentate; cazuri repetate de înregistrare cu întârziere a ordinelor de recuperare în contabilitatea bugetară; prezentarea incoerentă a execuţiei bugetului;
   a luat act de critica formulată de Curte privind activele proiectului Galileo, conform căreia Autoritatea nu a fost în măsură să furnizeze informaţii suficiente în cadrul situaţiei conturilor, pentru că, până la sfârşitul lui 2007, nu se întocmise o listă a activelor deţinute de Agenţia Spaţială Europeană (ASE),

Gestiune bugetară şi financiară

1.   regretă că Curtea de Conturi și-a nuanțat declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor anuale aferente exerciţiului 2008 şi privind legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

2.   constată că Autoritatea a decis să prezinte rezultatele activităţilor sale fără să ţină cont de faptul că gestionarea de către Autoritate a programelor Galileo şi EGNOS urma să fie întreruptă după finalizarea transferului activelor şi fondurilor către Comisie, programată pentru sfârşitul primului trimestru din 2008;

3.   ia act de faptul că Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008(14) a intrat în vigoare la 25 iulie 2008 şi că, în pofida transferării către Comisie a responsabilităţii pentru gestionarea programelor Galileo şi EGNOS, Comisia a virat 95 000 000 EUR în contul bancar al Autorităţii la 24 decembrie 2008; regretă că nu s-a întocmit un buget rectificativ adecvat;

4.   ia act de faptul că, după intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008, în 2008 s-a adoptat o reducere substanţială a bugetului Autorităţii (de la 436 500 000 EUR în 2007 la 22 700 000 EUR);

5.   este preocupat de faptul că, deşi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 683/2008, Comisia a devenit responsabilă, începând cu 1 ianuarie 2009, de gestiunea fondurilor şi de punerea în aplicare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit (EGNOS şi Galileo), până la sfârşitul anului 2008 nu fuseseră transferate Comisiei niciun fel de activităţi sau active şi că noua repartizare a responsabilităţilor între Comisie şi Autoritate nu a fost clar reflectată în conturile lor anuale; a aflat de la Curtea de Conturi că, în consecinţă, Autoritatea ar fi trebuit să considere suma de 58 400 000 EUR ca o datorie faţă de Comisie şi nu să o înregistreze drept o prefinanţare primită de la Comisie; constată, în plus, că suma de 55 600 000 EUR plătibilă Agenţiei Spaţiale Europene nu ar fi trebuit să apară în conturi deoarece aceasta corespundea contribuţiilor Comunităţilor Europene la programele Galileo şi EGNOS şi intra în responsabilitatea Comisiei;

6.   ia act totuşi de răspunsul Autorităţii prin care aceasta îşi justifică acţiunile afirmând că Comisia şi-a dat acordul oficial ca activele să fie transferate doar de la 31 iulie 2009, întrucât modalităţile de transfer nu au putut fi convenite cu Comisia mai devreme de sfârşitul lunii iunie 2009;

7.   face trimitere la recomandările din Raportul special nr. 7/2009 al Curţii de Conturi adresat Comisie în calitatea sa de nouă autoritate de gestionare a programului Galileo;

Audit intern

8.   ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern (IAS) a realizat un audit intern în noiembrie 2007 şi audituri de verificare în octombrie 2008 şi decembrie 2009; remarcă faptul că cele două recomandări ale IAS care nu au fost încă aplicate se referă la o serie de posturi şi fişe ale posturilor sensibile;

o
o   o

9.   face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din 5 mai 2010(15) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 100.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 246, 20.7.2004, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 304, 15.12.2009, p. 100.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 246, 20.7.2004, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 304, 15.12.2009, p. 100.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 246, 20.7.2004, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 255, 26.9.2009, p. 162.
(14) Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în continuare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit (EGNOS şi Galileo) (JO L 196, 24.7.2008, p. 1).
(15) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.


Descărcarea de gestiune 2008: Întreprinderea comună pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune
PDF 221kWORD 63k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))
P7_TA(2010)0120A7-0094/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008, însoțit de răspunsurile Întreprinderii comune(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune , cu oferirea unor avantaje conexe(3), în special articolul 5,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0094/2010),

1.   acordă directorului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008, însoțit de răspunsurile Întreprinderii comune(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune , cu oferirea unor avantaje conexe(7), în special articolul 5,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0094/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2008;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008, însoțit de răspunsurile Întreprinderii comune(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune , cu oferirea unor avantaje conexe(11), în special articolul 5,

–   având în vedere Regulamentul financiar al Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, adoptat prin decizia consiliului său de administrație la 22 octombrie 2007 (numit în continuare „Regulamentul financiar ITER”),

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0094/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.   întrucât Întreprinderea comună se află în stadiu de lansare și nu a pus în aplicare pe deplin controalele sale interne și nici sistemul său de informații financiare în cursul exercițiului 2008;

C.   întrucât, în temeiul articolului 75 din Regulamentul financiar ITER, aceasta ar trebui să aibă un serviciu de audit intern a cărui sarcină să fie asigurarea conformității cu normele internaționale aplicabile în materie;

D.   întrucât Regulamentul financiar ITER se bazează pe regulamentul financiar-cadru, care a fost modificat recent pentru a fi adus în conformitate cu modificările operate la regulamentul financiar general;

E.   întrucât, la 28 februarie 2008, directorul Întreprinderii comune a solicitat avizul Curții de Conturi cu privire la Regulamentul financiar ITER;

F.   întrucât Curtea de Conturi și-a formulat avizul cu privire la acest Regulament (Avizul nr. 4/2008) în octombrie 2008,

Reportarea creditelor

1.   ia act de faptul că în contul de rezultate Curtea de Conturi a identificat un excedent de 57 600 000 EUR, ceea ce reprezintă 38 % din suma de 149 700 000 EUR aferentă veniturilor angajate; subliniază, în special, că o parte din acest excedent (mai precis 32 200 000 EUR) a fost reportată în exercițiul 2009; cu toate acestea, ia act de răspunsul Întreprinderii comune care explică că subutilizarea acestor fonduri era inerentă primului an de autonomie financiară a Întreprinderii comune față de Comisie și se datora și întârzierilor în lansarea organizației internaționale ITER și a întregului program „fuziune” al Euratom;

Nereguli privind creditele de angajament

2.   constată că, în șase cazuri examinate de Curtea de Conturi, Întreprinderea comună a contractat angajamentele bugetare numai după angajamentele legale corespunzătoare; solicită, prin urmare, Întreprinderii comune să respecte regulamentul financiar și în acest domeniu;

Regulamentul financiar ITER

3.   salută constatările Curții de Conturi conform cărora Regulamentul financiar ITER este, în esență, fondat pe principiile regulamentului financiar-cadru și ale regulamentului financiar general; constată totuși că anumite puncte specifice necesită modificări, inclusiv în ceea ce privește excepțiile de la principiile bugetare, rolul Serviciului de Audit Intern al Comisiei, plata cu întârziere de către membri a cotizațiilor, condițiile de acordare a subvențiilor și dispozițiile tranzitorii prevăzute la articolul 133 din Regulamentul financiar ITER;

Raportul anual de activitate

4.   recomandă cu insistență Întreprinderii comune să respecte termenele convenite cu reprezentanții Curții de Conturi pentru prezentarea raportului său anual de activitate;

Sistemele de control intern

5.   recomandă cu insistență Întreprinderii comune să adopte măsuri suplimentare în ceea ce privește documentarea proceselor și a activităților informatice, precum și analiza riscurilor informatice;

6.   ia act de faptul că auditorul intern al Întreprinderii comune a intrat în funcție abia la 1 iulie 2009; cu toate acestea, salută faptul că ITER a pregătit deja un program de acțiune pentru aplicarea standardelor de control intern și a instituit un grup de lucru pentru coordonarea și controlul punerii în practică a acestui program; subliniază, de asemenea, că ITER a numit un responsabil cu protecția datelor și că au fost adoptate măsuri în vederea dezvoltării în continuare a unui program care să asigure continuitatea activităților și recuperarea datelor;

7.   ia act de declarația Întreprinderii comune conform căreia este în curs de desfășurare o analiză a ansamblului proceselor sale operaționale subiacente;

8.   ia act de faptul că în 2008 Întreprinderea comună a înregistrat venituri din dobânzi în valoare de 216 304,89 EUR; deduce din situațiile anuale și din valoarea dobânzilor că Întreprinderea comună dispune în mod constant de un nivel extrem de ridicat de lichidități; ia act de faptul că la 31 decembrie 2008 lichiditățile Întreprinderii comune se ridicau la 58 980 569,87 EUR; îndeamnă Comisia să examineze posibilitățile de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesități, precum și modificările conceptuale necesare pentru menținerea durabilă a lichidităților Întreprinderii comune la un nivel cât mai redus posibil.

(1) JO C 310, 18.12.2009, p. 1.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 90, 30.3.2007, p. 58.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 310, 18.12.2009, p. 1.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 90, 30.3.2007, p. 58.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 310, 18.12.2009, p. 1
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 90, 30.3.2007, p. 58.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


Descărcarea de gestiune 2008: Întreprinderea comună SESAR
PDF 292kWORD 70k
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))
P7_TA(2010)0121A7-0077/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Întreprinderii comune SESAR pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii comune SESAR pentru exerciţiul financiar care s-a încheiat la 31 decembrie 2008, însoţit de răspunsurile Întreprinderii comune(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înfiinţarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)(3), în special articolul 4b,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0077/2010),

1.   acordă directorului executiv al Întreprinderii comune SESAR descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Întreprinderii comune SESAR, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Întreprinderii comune SESAR pentru exerciţiul financiar 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Întreprinderii comune SESAR pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii comune SESAR pentru exerciţiul financiar care s-a încheiat la 31 decembrie 2008, însoţit de răspunsurile Întreprinderii comune(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înfiinţarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)(7), în special articolul 4b,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0077/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Întreprinderii comune SESAR pentru exerciţiul financiar 2008;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Întreprinderii comune SESAR, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Întreprinderii comune SESAR pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii comune SESAR pentru exerciţiul financiar care s-a încheiat la 31 decembrie 2008, însoţit de răspunsurile Întreprinderii comune(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înfiinţarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)(11), în special articolul 4b,

–   având în vedere Regulamentul financiar al Întreprinderii comune SESAR adoptat de către consiliul său de administraţie la 3 iulie 2007 (denumit în continuare „Regulamentul financiar SESAR”),

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0077/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.   întrucât Întreprinderea comună SESAR a fost instituită în februarie 2007 în vederea gestionării activităţilor proiectului SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research - Proiectul de cercetare privind gestionarea traficului aerian în contextul cerului unic european);

C.   întrucât Întreprinderea comună se află în stadiu de lansare şi nu a pus în aplicare pe deplin controalele sale interne şi nici sistemul său de informaţii financiare în cursul anului 2008;

D.   întrucât Întreprinderea comună este proprietara tuturor activelor corporale şi necorporale create de ea sau care îi sunt transferate pentru faza de dezvoltare a proiectului SESAR, în conformitate cu acordurile specifice încheiate cu membrii săi,

1.   salută faptul că Curtea de Conturi a constatat fiabilitatea conturilor Întreprinderii comune SESAR aferente exerciţiului bugetar 2008 şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente, în ansamblul lor;

2.   constată că Întreprinderea comună a primit 250 000 000 EUR în credite de angajament şi 100 900 000 EUR în credite de plată din bugetul 2008 al Uniunii Europene;

3.   recunoaşte că anii 2007-2008 au reprezentat perioada de începere a activităţii Întreprinderii comune, că Regulamentul (CE) nr. 1361/2008 al Consiliului(13) de modificare a actului de bază al Întreprinderii comune a fost adoptat abia la 16 decembrie 2008 şi că s-a înregistrat o întârziere în plata aportului iniţial al Eurocontrol;

Nerespectarea principiului bugetar al anualităţii

4.   constată că, în aprilie 2008, consiliul de administraţie al Întreprinderii comune a adoptat bugetul definitiv pentru perioada cuprinsă între luna august 2007 şi luna decembrie 2008 şi că această decizie nu este conformă cu principiul anualităţii;

Execuţia bugetului

5.   remarcă faptul că bugetul definitiv adoptat în aprilie 2008 de către consiliul de administraţie al Întreprinderii comune s-a dovedit a fi extrem de nerealist, aşa cum ilustrează ratele de execuţie pentru creditele de angajament şi de plată, care au atins valoarea de 1% şi, respectiv, de 17%;

6.   regretă că, într-o serie de cazuri, controalele asupra operaţiunilor nu au funcţionat corect şi că nu s-au instituit controale interne adecvate pentru contracte şi achiziţii publice;

Contabilizarea activelor

7.   îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, în contrast cu ratele de utilizare foarte scăzute, întreprinderea comună avea la sfârşit de exerciţiu sume considerabile depuse în conturi bancare, încălcând astfel principiul echilibrului bugetar;

8.   recomandă insistent Întreprinderii comune să elaboreze o politică contabilă referitoare la activele generate în etapa de dezvoltare a proiectului;

Regulamentul financiar SESAR

9.   salută intenţia Curţii de Conturi de a-şi exprima avizul privind Regulamentul financiar SESAR, adoptat de consiliul de administraţie în iulie 2007; subliniază că este important ca acest regulament să fie conform cu regulamentul financiar cadru al organismelor comunitare şi împărtăşeşte avizul Curţii, potrivit căruia dispoziţiile referitoare la execuţia bugetului şi la prezentarea conturilor, la procedurile de achiziţii publice, precum şi la funcţia de audit intern trebuie să fie completate; ia act, de asemenea, de faptul că Întreprinderea comună trebuie să adopte norme de aplicare a Regulamentului său financiar;

Raportul anual de activitate

10.   recomandă cu insistenţă Întreprinderii comune să respecte termenele convenite cu reprezentanţii Curţii pentru prezentarea raportului său anual de activitate;

Sistemele de control intern

11.   observă că un serviciu de audit intern conform normelor internaţionale aplicabile în materie nu a fost instituit decât în ianuarie 2009; solicită, de asemenea, Întreprinderii comune să elaboreze fără întârziere sisteme adecvate de control intern în contextul desfăşurării de proceduri de achiziţii publice; în special, subliniază importanţa elaborării unui plan de recuperare în caz de dezastru şi a unei politici de protecţie a datelor;

12.   ia act de faptul că în exerciţiul financiar 2008 au fost înregistrate venituri din dobânzi în valoare de 148 370 EUR în cadrul Întreprinderii comune; deduce din conturile anuale şi din valoarea dobânzilor că Întreprinderea comună dispune în permanenţă de un volum ridicat al lichidităţilor; ia act de faptul că la 31 decembrie 2008 lichidităţile Întreprinderii comune se ridicau la 116 007 569 EUR; îndeamnă Comisia să examineze posibilităţile de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesităţi, precum şi modificările conceptuale necesare pentru menţinerea pe termen lung a lichidităţilor Întreprinderii la un nivel cât mai redus posibil;

13.   constată că, în plus, consiliul de administraţie nu a reuşit să elaboreze o schemă de personal pentru 2008.

(1) JO C 310, 18.12.2009, p. 9.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 64, 2.3.2007, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO C 310, 18.12.2009, p. 9.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 64, 2.3.2007, p. 1.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO C 310, 18.12.2009, p. 9.
(10) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(11) JO L 64, 2.3.2007, p. 1.
(12) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(13) JO L 352, 31.12.2008, p. 12.


Echipamentele sub presiune transportabile ***I
PDF 279kWORD 39k
Rezoluţie
Text
Anexă
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele sub presiune transportabile (COM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2009)0482),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 71 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0161/2009),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu intitulată „Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) şi articolul 91 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 17 februarie 2010,

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0101/2010),

1.   adoptă în primă lectură poziţia prezentată mai jos;

2.   ia act de declaraţia anexată la prezenta rezoluţie legislativă;

3.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum şi parlamentelor naţionale ale statelor membre poziţia Parlamentului.

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 mai 2010 în vederea adoptării Directivei 2010/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele sub presiune transportabile și de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE și 1999/36/CE ale Consiliului

P7_TC1-COD(2009)0131


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2010/35/UE.)

ANEXĂ

Declaraţia Parlamentului European, a Consiliului şi a Comisiei privind articolul 290 din TFUE

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia declară că dispoziţiile prezentului regulament nu aduc atingere vreunei viitoare poziţii a instituţiilor în ceea ce priveşte aplicarea articolului 290 din TFUE sau a diverselor acte legislative care conţin astfel de dispoziţii.


Tarifele de securitate aviatică ***I
PDF 358kWORD 92k
Rezoluţie
Text consolidat
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind tarifele de securitate aviatică (COM(2009)0217 – C7–0038/2009 – 2009/0063(COD))
P7_TA(2010)0123A7-0035/2010

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2009)0217),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 80 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0038/2009),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu intitulată „Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) şi articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 5 noiembrie 2009,

–   în urma consultării Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0035/2010),

1.   adoptă în primă lectură poziţia prezentată mai jos;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum şi parlamentelor naţionale.

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 mai 2010 în vederea adoptării Directivei 2010/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind tarifele de securitate aviatică

P7_TC1-COD(2009)0063


(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Securitatea aviaţiei pe aeroporturile europene este, în esenţă, o responsabilitate a statului. ▌Este necesar să se stabilească un cadru comun de reglementare a elementelor esenţiale ale tarifelor de securitate, precum şi a modalităţii de stabilire a acestora, deoarece, în absenţa unui asemenea cadru, este posibil ca cerinţele de bază în relaţia dintre organismele care fixează aceste tarife şi utilizatorii aeroporturilor să nu fie respectate.

(2)  Perceperea tarifelor pentru prestările de servicii de navigație aeriană și de handling la sol a constituit deja obiectul Regulamentului (CE) nr. 1794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană(3) și, respectiv, al Directivei 96/67/CE a Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității(4).

(3)  Este foarte important ca utilizatorii aeroporturilor să obţină, în mod periodic, de la organismul care fixează sau aplică tarifele, informaţii cu privire la modul şi elementele pe baza cărora sunt calculate tarifele de securitate. Aceste informaţii vor permite utilizatorilor aeroporturilor familiarizarea cu costurile rezultate din serviciile de securitate, precum cele menţionate în Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile(5) şi în normele de punere în aplicare ale acestuia, cu eficienţa investiţiilor aferente şi cu orice ajutoare şi subvenţii acordate de autorităţi în scopul asigurării securităţii. Pentru a permite organismului competent, care fixează sau aplică tarifele, să evalueze corect condiţiile privind viitoarele investiţii, utilizatorii aeroportului trebuie îi să comunice organismului competent, în timp util, toate previziunile operaţionale, proiectele de dezvoltare, precum şi cererile specifice şi propunerile.

(4)  Datorită faptului că metodele de finanţare sau de stabilire şi de percepere a sumelor datorate pentru acoperirea costurilor de securitate diferă pe teritoriul Uniunii, este necesară armonizarea bazei de tarifare a costurilor de securitate în aeroporturile Uniunii, acolo unde acestea se acoperă din tarifele de securitate. În cazul acestor aeroporturi, tariful trebuie să corespundă costului de asigurare a securităţii, luând în considerare toate eventualele finanţări publice ale costurilor de securitate, pentru a evita orice profit şi pentru a furniza servicii şi echipamente de securitate adecvate şi rentabile în aeroporturile în cauză.

(5)  Este important să se asigure transparenţa în ceea ce priveşte utilizarea măsurilor naţionale de securitate mai restrictive decât standardele comune de bază stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 300/2008.

(6)  În fiecare stat membru în care tarifele de securitate sunt percepute la aeroport, o autoritate independentă de supraveghere ar trebui să asigure aplicarea corectă şi eficace a prezentei directive. Autoritatea ar trebui să dispună de toate resursele necesare în termeni de personal, competenţă, precum şi de mijloace financiare pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

(7)  Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica un sistem de tarifare comun pentru a acoperi o reţea de aeroporturi sau grupuri de aeroporturi, inclusiv în cazul celor care deservesc acelaşi oraş sau aceeaşi conurbaţie.

(8)  La calcularea tarifelor de securitate în vederea corelării cu costurile ar trebui să se utilizeze criterii obiective, de tipul celor stabilite în documentele relevante ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, care susţin utilizarea numărului de pasageri sau greutatea maximă la decolare a aeronavei sau o combinaţie a acestora.

(9)  De vreme ce obiectivele acțiunii întreprinse nu pot fi realizate într-o măsură suficientă de către statele membre pentru că sistemele tarifelor de securitate nu pot fi instituite la nivel național în mod uniform pe teritoriul Uniunii și, prin urmare, având în vedere anvergura și efectele acțiunii, aceste obiective se pot realiza mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se stabilește la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a îndeplini obiectivele în cauză,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiect

(1)  Prezenta directivă stabilește principii comune pentru perceperea tarifelor de securitate pe aeroporturile Uniunii.

(2)  Directiva se aplică tuturor aeroporturilor situate pe un teritoriu reglementat de prevederile tratatului şi deschise traficului comercial.

Prezenta directivă nu se aplică tarifelor percepute pentru remunerarea serviciilor de navigație aeriană în timpul zborului și de terminal în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1794/2006, sau tarifelor percepute pentru remunerarea serviciilor de handling la sol prevăzute în anexa la Directiva 96/67/CE.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

   (a) „aeroport” înseamnă o suprafață de teren special amenajată pentru aterizarea, decolarea și manevrele aeronavelor, inclusiv instalațiile auxiliare pe care aceste operațiuni le implică pentru cerințele traficului și serviciilor aeriene, inclusiv instalațiile necesare pentru a asista serviciile aeriene comerciale;
   (b) „organism de administrare a aeroportului” înseamnă un organism care, concomitent cu alte activități sau nu, are ca obiectiv, conform legislației sau normelor naționale, administrarea și gestionarea infrastructurilor aeroportuare, precum și coordonarea și controlul activităților diferiților operatori prezenți în aeroporturile în cauză;
   (c) „reţea de aeroporturi” înseamnă un număr de aeroporturi dintr-un stat membru care sunt administrate de un organism de administrare a aeroportului desemnat de autoritatea naţională competentă;
   (d) „organism competent” înseamnă organismul de administrare a aeroportului sau autoritatea responsabilă de aplicarea şi/sau stabilirea nivelului şi structurii tarifelor de securitate aviatică pe aeroporturile Uniunii;
   (e) „utilizator al aeroportului” înseamnă orice persoană fizică sau juridică responsabilă pentru transportul pe calea aerului a pasagerilor, corespondenței și/sau mărfurilor, de la sau către aeroportul în cauză;
   (f) „tarif de securitate” înseamnă o taxă percepută de orice entitate, aeroport sau utilizator al aeroportului sub diferite forme, destinată, în mod specific, să acopere costurile măsurilor de securitate în scopul protejării aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilegală. Costul securităţii aviatice poate include costurile generate de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 sau costurile legate de reglementare şi supervizare suportate de autoritatea competentă;
   (g) „securitate aviatică” înseamnă combinarea măsurilor şi resurselor umane şi materiale menite să protejeze aviaţia civilă împotriva actelor de intervenţie ilicită care pun în pericol securitatea aviaţiei civile.

Articolul 3

Nediscriminarea

Statele membre garantează că tarifele de securitate nu discriminează utilizatorii aeroporturilor sau pasagerii aerieni.

Articolul 4

Reţeaua de aeroporturi

Statele membre pot permite organismului competent al unei reţele de aeroporturi să introducă un sistem comun şi transparent privind tarifele de securitate care să acopere reţeaua de aeroporturi.

Articolul 5

Sistemele comune de tarifare

După ce au informat Comisia şi în conformitate cu dreptul Uniunii, statele membre pot autoriza organismul competent să aplice un sistem comun şi transparent de tarifare în aeroporturile care deservesc acelaşi oraş sau aceeaşi conurbaţie, cu condiţia ca fiecare aeroport să respecte în totalitate cerinţele de transparenţă prevăzute la articolul 7.

Articolul 6

Consultare şi căi de atac

(1)  Statele membre se asigură că organismul competent are acces la toate informaţiile cu privire la furnizarea de servicii de securitate pe aeroport.

(2)  Statele membre se asigură că ▌este instituită o procedură obligatorie ▌de consultare periodică între organismul competent şi utilizatorii aeroportului, reprezentanţii acestora sau asociaţiile de utilizatori ai aeroporturilor cu privire la funcţionarea sistemului de tarife de securitate şi la nivelul acestor tarife. O astfel de consultare se organizează cel puţin o dată pe an, exceptând cazul în care s-a convenit altfel în cadrul ultimei consultări. În cazul în care există un acord multianual între organismul competent şi utilizatorii aeroportului, consultările au loc în conformitate cu dispoziţiile din respectivul acord. Statele membre îşi rezervă dreptul de a solicita consultări mai frecvente.

(3)  Organismul competent prezintă utilizatorilor aeroportului, reprezentanţilor sau asociaţiilor utilizatorilor aeroporturilor orice propunere de modificare a sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport cel târziu cu patru luni înainte de intrarea în vigoare a acesteia, împreună cu motivele care stau la baza modificărilor propuse. Organismul competent organizează consultări cu utilizatorii aeroportului pe tema modificărilor propuse şi ţine cont de opiniile acestora înainte de a adopta o decizie.

(4)  Organismul competent publică decizia sa finală cel mai târziu cu două luni înainte de intrarea în vigoare a acesteia. În cazul în care nu se ajunge la un acord asupra modificărilor propuse între organismul competent şi utilizatorii aeroportului, organismul competent îşi justifică decizia faţă de utilizatorii aeroportului.

(5)  Statele membre se asigură că, în cazul unui dezacord în ceea ce priveşte o decizie privind tarifele de securitate adoptată de organismul competent, fiecare parte poate solicita intervenţia autorităţii independente de supraveghere menţionate la articolul 10, care examinează motivele respectivei modificări a sistemului de tarife de securitate sau a nivelului acestora.

(6)  Un stat membru poate decide să nu aplice alineatul (5) în ceea ce priveşte modificările aduse nivelului sau structurii tarifelor de securitate aviatică în aeroporturile cu privire la care:

   (a) în conformitate cu legislaţia naţională, există o procedură obligatorie prin care tarifele de securitate aviatică sau nivelul maxim al acestora sunt stabilite sau aprobate de către autoritatea independentă de supraveghere; sau
   (b) în conformitate cu legislaţia naţională, există o procedură obligatorie prin care autoritatea independentă de supraveghere verifică, în mod regulat sau ca răspuns la solicitările părţilor interesate, dacă aceste aeroporturi fac obiectul unei concurenţe efective. În urma acestei verificări, în cazurile justificate, statul membru respectiv decide ca tarifele de securitate aviatică sau nivelul maxim al acestora să fie stabilite sau aprobate de către autoritatea independentă de supraveghere. Decizia respectivă se aplică atât timp cât se consideră necesar, în urma verificării efectuate de către autoritatea respectivă.

Procedurile, condiţiile şi criteriile aplicate de statul membru în sensul prezentului alineat sunt relevante, obiective, nediscriminatorii şi transparente.

Articolul 7

Transparența

(1)  Statele membre se asigură că organul competent furnizează fiecărui utilizator al aeroportului sau reprezentanţilor sau asociaţiilor utilizatorilor aeroporturilor, ori de câte ori sunt organizate consultări în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), informaţii cu privire la componentele care reprezintă baza de determinare a structurii şi a nivelului tuturor tarifelor de securitate percepute în fiecare aeroport. Aceste informaţii trebuie să includă cel puţin următoarele:

   (a) o listă a diferitelor servicii și infrastructuri puse la dispoziție în schimbul tarifului de securitate perceput;
   (b) metoda de calculare a tarifelor de securitate;
   (c) structura generală a costurilor aferente facilităţilor şi serviciilor corespunzătoare tarifelor de securitate;
   (d) veniturile din tarifele de securitate şi costul total al serviciilor acoperite de acestea;
   (e) numărul total al personalului afectat serviciilor care determină perceperea tarifelor de securitate;
   (f) orice finanţare din partea autorităţilor publice destinată echipamentelor şi serviciilor incluse în tarifele de securitate;
   (g) previziuni ale nivelului tarifelor de securitate, ţinând seama de investiţiile propuse, creşterea traficului şi nivelul crescut al ameninţărilor la adresa securităţii;
   (h) toate investițiile preconizate care ar putea afecta în mod semnificativ nivelul tarifelor de securitate.

(2)  Statele membre se asigură că utilizatorii aeroporturilor transmit informaţii organismului competent înaintea fiecărei consultări, astfel cum se prevede la articolul 6, în special cu privire la:

   (a) previziunile în ceea ce privește traficul;
   (b) previziunile cu privire la compoziția și utilizarea preconizată a flotei acestora;
   (c) proiectele lor de dezvoltare la aeroportul în cauză;
   (d) cerințele lor în cadrul aeroportului în cauză;
   (e) suma tarifelor de securitate percepute de către utilizatorii aeroporturilor de la pasagerii care părăsesc aeroportul şi informaţiile privind componentele care stau la baza stabilirii acestor tarife în conformitate cu alineatul (1) literele (a) – (h).

(3)  Statele membre se asigură că informaţiile privind suma tarifelor de securitate percepute de către organismul competent şi de către utilizatorii aeroporturilor este accesibilă publicului.

(4)  Sub rezerva legislaţiei naţionale, informaţiile furnizate în temeiul acestui articol sunt considerate confidenţiale sau sensibile din punct de vedere economic şi tratate în consecinţă. În cazul organismelor de administrare a aeroporturilor cotate la bursă, trebuie respectate, în special, reglementările aplicabile bursei.

Articolul 8

Măsuri mai stricte

(1)  Costurile suplimentare de aplicare a unor măsuri mai restrictive în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 sunt suportate de statele membre.

(2)  Înainte de adoptarea unor măsuri în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, Comisia realizează o evaluare de impact referitoare la efectele asupra nivelului tarifelor de securitate. Comisia consultă grupul consultativ al părţilor interesate, instituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, cu privire la rezultatele acestui studiu de impact.

Articolul 9

Corelarea tarifelor de securitate cu nivelul costurilor

Tarifele de securitate se utilizează exclusiv pentru acoperirea costurilor de securitate. Aceste costuri se determină prin utilizarea principiilor de contabilitate şi de evaluare general acceptate în fiecare dintre statele membre. Veniturile totale din tarifele de securitate nu vor fi mai ridicate decât costurile totale ale securităţii aviatice pentru aeroportul, reţeaua de aeroporturi sau grupul de aeroporturi în cauză.

Statele membre se asigură că se iau în considerare, în particular:

   costul finanțării instalațiilor și echipamentelor destinate operațiunilor de securitate, inclusiv amortizarea corectă a valorii acestor echipamente și instalații;
   nivelul național și/sau internațional de amenințare la adresa securității;
   cheltuielile pentru personalul de securitate și operațiunile de securitate;
   ajutoarele și subvențiile acordate de autorități în scopul asigurării securității.

Baza de calcul a tarifelor de securitate nu include costurile generate pentru funcţii mai generale de securitate asigurate de statele membre, cum ar fi activităţile generale de poliţie, colectarea de informaţii şi securitatea naţională.

Articolul 10

Autoritatea independentă de supraveghere

(1)  Statele membre numesc sau înființează un organism independent în calitate de autoritate națională independentă de reglementare, în vederea asigurării aplicării corecte a măsurilor luate în vederea conformării cu prezenta directivă. Organismul respectiv poate fi același cu entitatea împuternicită de statul membru cu aplicarea Directivei 2009/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport(6).

(2)  Prezenta directivă nu împiedică autoritatea naţională independentă de supraveghere ca, în conformitate cu legislaţia naţională, să delege altor autorităţi independente de supraveghere, sub supravegherea şi întreaga sa responsabilitate, punerea în aplicare a prezentei directive, cu condiţia ca punerea în aplicare să se realizeze conform aceloraşi standarde.

(3)  Statele membre garantează independenţa autorităţii independente de supraveghere asigurându-se că aceasta reprezintă o entitate juridică diferită şi independentă din punct de vedere operaţional de orice organ competent sau de orice transportator aerian. Statele membre care deţin proprietatea sau controlul aeroporturilor, organismelor de administrare a aeroportului sau al transportatorilor aerieni asigură separarea structurală efectivă a funcţiei de reglementare de activităţile asociate proprietăţii sau controlului. Statele membre se asigură că autoritatea independentă de supraveghere îşi exercită competenţele în mod imparţial şi transparent.

(4)  Statele membre notifică Comisiei denumirea și adresa autorității independente de reglementare, atribuțiile și responsabilitățile acesteia, precum și măsurile luate pentru a asigura conformitatea cu alineatul (3).

(5)  Statele membre se asigură că, în ceea ce privește dezacordurile referitoare la tarifele de securitate, se iau măsuri în vederea:

   (a) stabilirii procedurii de soluţionare a dezacordurilor dintre organismul competent şi utilizatorii aeroportului;
   (b) stabilirii condițiilor în care un dezacord poate fi supus autorității independente de supraveghere și, în particular, a stabilirii de dispoziții pentru respingerea de către autoritate a plângerilor pe care le consideră insuficient justificate sau documentate; precum și
   (c) a stabilirii criteriilor în raport cu care vor fi analizate dezacordurile în vederea soluționării.

Aceste proceduri, condiții și criterii sunt nediscriminatorii, transparente și obiective.

(6)  Autoritatea independentă de supraveghere publică un raport anual privind activitățile sale.

(7)  Atunci când un stat membru aplică, în conformitate cu legislaţia sa naţională, o procedură legislativă sau de reglementare pentru a determina şi aproba structura sau nivelul tarifelor de securitate la nivel naţional, autorităţile naţionale responsabile de examinarea validităţii tarifelor de securitate îndeplinesc sarcinile autorităţii independente de supraveghere, prevăzute la alineatele (1)-(6).

Articolul 11

Raport și revizuire

(1)  Într-un termen de cel mult ...(7), Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului privind aplicarea acestei directive, precum și, atunci când este cazul, orice propunere corespunzătoare.

(2)  Statele membre și Comisia cooperează la punerea în aplicare a prezentei directive, în special în ceea ce privește colectarea de informații pentru raportul menționat la alineatul (1).

(3)  Într-un termen de cel mult ...(8)*, Comisia prezintă un raport privind finanţarea securităţii aviatice, examinând evoluţia costurilor legate de securitatea aviatică şi metodele de finanţare a acesteia.

Articolul 12

Transpunerea

(1)  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a dispoziţiilor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive înainte de ...(9). Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum şi un tabel de corespondenţă între respectivele acte şi prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele trebuie să conțină o trimitere la prezenta directivă sau să fie însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții legale de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(3)  Un stat membru nu este obligat să respecte alineatele (1) şi (2), în măsura în care nu sunt percepute tarife de securitate în niciun aeroport din statul membru respectiv şi nu se aduce atingere articolului 11 alineatul (2).

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în cea de-a douăzecea zi care urmează publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președinte Președinte

(1) JO C 128, 18.5.2010, p. 142.
(2) Poziția Parlamentului din 5 mai 2010.
(3) JO L 341, 7.12.2006, p. 3.
(4) JO L 272, 25.10.1996, p. 36.
(5) JO L 97, 9.4.2008, p. 72.
(6) JO L 70, 14.3.2009, p. 11.
(7)* Patru ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
(8)** Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
(9)* JO: de introdus data - doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.


Orientări comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (reformare) ***I
PDF 279kWORD 39k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (reformare) (COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))
P7_TA(2010)0124A7-0030/2010

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0391),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 156 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0111/2009),

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 172 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 4 noiembrie 2009,

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1),

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice din 11 decembrie 2009 adresată Comisiei pentru transport și turism în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A7-0030/2010),

A.   întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 mai 2010 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2010/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (reformare)

P7_TC1-COD(2009)0110


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 661/2010/UE.)

(1) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, în ceea ce priveşte simplificarea anumitor cerinţe şi anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară ***I
PDF 278kWORD 37k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 referitor la anumite dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară (COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))
P7_TA(2010)0125A7-0055/2010

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de regulament (COM(2009)0384),

–   având în vedere articolul 161 din Tratatul CE, în temeiul căruia propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0003/2010),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 177 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social din 5 noiembrie 2009,

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0055/2010),

1.   adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 mai 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și în ceea ce priveşte anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară

P7_TC1-COD(2009)0107


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 539/2010.)


Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare
PDF 222kWORD 68k
Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare COM(2009)0665 – „omnibus”
P7_TA(2010)0126B7-0221/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009,

–   având în vedere Comunicare Comisiei, intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665) şi Addendum la aceasta (COM(2010)0147),

–   având în vedere scrisoarea de reconsultare a Consiliului de Miniştri din 23 martie 2010,

–   având în vedere anunțul Președintelui în plen, din 15 decembrie 2009,

–   având în vedere articolele 58 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere Rezoluția sa din 7 mai 2009 referitoare la noul rol și noile responsabilități ale Parlamentului care decurg din Tratatul de la Lisabona(1), în special punctul 75,

–   având în vedere examinarea de către comisiile parlamentare a tuturor propunerilor aflate în curs de adoptare, precum și rezultatele acesteia, care au fost compilate de Conferința președinților de comisii la 8 februarie 2010,

–   având în vedere decizia Conferinței președinților din 4 martie 2010 de sprijinire a rezultatelor exercițiului de examinare,

–   având în vedere scrisorile Preşedintelui din 14 aprilie 2010 către Preşedintele Consiliului de Miniştri şi către Preşedintele Comisiei Europene, ca răspuns la Comunicarea Comisiei COM(2009)0665,

A.   întrucât Parlamentul European a verificat integralitatea Comunicării Comisiei, precum și corectitudinea acesteia, în special în ceea ce privește temeiul juridic și procedura în conformitate cu Tratatul de la Lisabona indicată de Comisie în listele sale,

1.   consideră că Tratatul de la Lisabona instituie un nou cadru juridic care afectează dosarele aflate în curs, în special datorită modificărilor efectuate asupra temeiurilor juridice ale acestora și/sau procedurilor relevante și, prin urmare, ia act de următoarea listă de 10 proceduri pentru care dorește să se prezinte o propunere nouă sau modificată a Comisiei, sau, dacă este cazul, să se procedeze la o reconsultare de către Consiliul de Miniștri, pentru a ține seama în mod adecvat de acest nou cadru şi invită ambele instituții să respecte aceste solicitări:

   - Propunere de regulament al Consiliului de punere în aplicare, în cadrul Comunității Economice Europene, a Deciziei nr. 3/80 a Consiliului de asociere CEE-Turcia privind aplicarea regimurilor de securitate socială ale statelor membre ale Comunităților Europene în raport cu lucrătorii turci și cu membrii familiilor acestora - 1983/1101(CNS);
   - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind îmbunătățirea portabilității drepturilor la pensie suplimentară - 2005/0214(COD);
   - Propunere de recomandare a Consiliului privind măsuri de combatere a bolilor neurodegenerative, în special boala Alzheimer, prin programarea în comun a activităților de cercetare - 2009/0113(CNS);
   - Propunere de regulament al Consiliului privind instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen - 2009/0033(CNS);
   - Propunere de regulament al Consiliului de impunere a anumitor măsuri restrictive îndreptate împotriva unor persoane fizice și juridice, entități sau organisme, ca urmare a situației din Somalia - 2009/0114(CNS);
   - Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1104/2008 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) - 2009/0136(CNS);
   - Propunere de regulament al Consiliului privind conservarea resurselor halieutice prin măsuri tehnice - 2008/0112(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Acordului interimar dintre Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Republica Belarus, pe de altă parte, privind comerțul și aspectele legate de comerț - 1996/0053(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului internațional privind esențele de lemn tropical, 2006 - 2006/0263(CNS);
   - Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2100/94 în ceea ce privește mandatul președintelui Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante - 2005/0078(CNS);

2.   confirmă poziția sa privind următoarele 29 de proceduri în privinţa cărora, în temeiul Tratatului de la Lisabona, s-a înlocuit procedura de consultare cu procedura legislativă ordinară sau cu procedura de aprobare sau s-a înlocuit procedura de aviz conform cu procedura de aprobare:

   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Republicile Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Panama, pe de altă parte - 2003/0266(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Comunitatea Andină și țările sale membre (Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Venezuela), pe de alta - 2003/0268(CNS);
   - Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) în ceea ce privește distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Comunitate - 2008/0183(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea unui Acord între Comunitatea și Confederația Elvețiană în domeniul audiovizualului, de stabilire a termenilor și condițiilor de participare a Confederației Elvețiene la programul comunitar MEDIA 2007, precum și semnarea unui Act final - 2007/0171(CNS);
   - Propunere de regulament al Consiliului de extindere a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. […] la resortisanții țărilor terțe care nu fac obiectul dispozițiilor respective exclusiv pe motive de cetățenie - 2007/0152(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Comunității Europene, a Convenției din 2007 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca în domeniul pescuitului (Convenția 188) - 2008/0107(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Protocolului opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap - 2008/0171(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea acordurilor în domeniu pe baza articolului XXI GATS cu Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Taipeiul chinez, Columbia, Cuba, Ecuador, Hong-Kongul chinez, India, Japonia, Coreea, Noua Zeelandă, Filipine, Elveția și Statele Unite, cu privire la regularizările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungaria, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Polonia, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovacia, a Republicii Finlanda, a Regatului Suediei - 2007/0055(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul-cadru de comerț și cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polonia, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovacia la Uniunea Europeană - 2005/0121(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Acordului interimar dintre Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte, privind comerțul și aspectele legate de comerț - 1998/0304(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol adițional la Acordul de asociere între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană - 2007/0083(AVC);
   - Propunere de decizie a Consiliului de încheiere a Acordului de parteneriat economic între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele CARIFORUM, pe de altă parte - 2008/0061(AVC);
   - Propunere de decizie a Consiliului de încheiere a Acordului de parteneriat economic preliminar între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Côte d'Ivoire, pe de altă parte - 2008/0136(AVC);
   - Propunere de decizie a Consiliului de încheiere a unui acord privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European și a patru acorduri conexe - 2007/0115(AVC);
   - Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 în ceea ce privește mandatul directorului executiv și al directorului executiv adjunct al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - 2005/0089(CNS);
   - Propunere de directivă a Consiliului privind comercializarea materialului pentru înmulțirea vegetativă a viței de vie (versiune codificată) - 2008/0039(CNS);
   - Propunere de directivă a Consiliului privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare (versiune codificată) - 2008/0037(CNS);
   - Propunere de directivă a Consiliului de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate (versiune codificată) - 2008/0253(CNS);
   - Propunere de regulament al Consiliului privind brevetul comunitar - 2000/0177(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Republica Albania privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene - 2005/0143(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Bosnia și Herțegovina privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene - 2005/0140(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Serbia și Muntenegru privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene - 2005/0141(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului multilateral între Republica Albania, Bosnia-Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croată, Comunitatea Europeană, Republica Islanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Regatul Norvegiei, România, Serbia și Muntenegru și Misiunea ONU de administrație interimară în Kosovo privind stabilirea unui spațiu aerian comun european (ECAA) - 2006/0036(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene reuniți în cadrul Consiliului, referitoare la încheierea Acordului euro-mediteraneean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte - 2006/0048(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului, privind încheierea Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte - 2006/0058(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile - 2007/0111(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui memorandum de cooperare între Organizația Aviației Civile Internaționale și Comunitatea Europeană privind controalele / inspecțiile în materie de securitate și aspectele conexe - 2008/0111(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Comunității Europene a Protocolului privind aplicarea Convenției alpine din 1991 în domeniul transporturilor (Protocolul privind transporturile) - 2008/0262(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Acordului de aderare a Comunității Europene la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la Vilnius din 3 iunie 1999 - 2009/0121(CNS);

3.   decide să nu își mențină poziția deja adoptată referitoare la următoarele patru proceduri și subliniază că dorește să procedeze la o nouă primă lectură a propunerii originale:

   - Propunere de decizie a Consiliului privind aderarea la statutul Agenției Internaționale pentru Energii Regenerabile (IRENA) de către Comunitatea Europeană și privind exercitarea drepturilor și obligațiilor acesteia - 2009/0085(CNS);
   - Propunerea de directivă a Consiliului privind modificarea Directivei 2003/109/CE în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii unei protecții internaționale - 2007/0112(CNS);
   - Propunere de directivă a Consiliului privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții din țările terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru - 2007/0229(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind rețeaua de alertă privind infrastructurile critice (CIWIN) - 2008/0200(CNS);

4.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului de Miniștri, Comisiei și parlamentelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P6_TA(2009)0373.


Competența de delegare legislativă
PDF 287kWORD 73k
Rezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la delegarea puterii legislative (2010/2021(INI))
P7_TA(2010)0127A7-0110/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”),

–   având în vedere rezoluția sa din 23 septembrie 2008 cuprinzând recomandări adresate Comisiei cu privire la alinierea actelor legislative la noua decizie privind comitologia(1),

–   având în vedere rezoluția sa din 7 mai 2009 referitoare la noul rol și la noile responsabilități încredințate Parlamentului în temeiul Tratatului de la Lisabona(2),

–   având în vedere poziția sa din 24 noiembrie 2009 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control - Partea a cincea(3),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 decembrie 2009 intitulată „Punerea în aplicare a articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”(COM(2009)0673),

–   având în vedere scrisoarea din 29 ianuarie 2010 adresată de Președintele Parlamentului European Președintelui Comisiei Europene cu privire la articolele 290 și 291 din TFUE,

–   având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0110/2010),

A.   întrucât Tratatul de la Lisabona consacră puterea legislativă și introduce o ierarhie a normelor în legislația Uniunii, consolidând astfel caracterul democratic al Uniunii și raționalizând legislația acesteia; întrucât Tratatul de la Lisabona introduce conceptul nou de act legislativ, cu consecințe importante;

B.   întrucât unul dintre elementele puterii legislative este, în temeiul articolului 290 din TFUE, posibilitatea ca legiuitorul să delege Comisiei, printr-un act legislativ (denumit în continuare „actul de bază”), o parte din competențele sale;

C.   întrucât delegarea este o operațiune delicată, în cadrul căreia Comisia este împuternicită să exercite atribuții care țin, de fapt, de rolul intrinsec al legiuitorului; întrucât punctul de pornire în legătură cu analizarea problemei legate de delegare trebuie, prin urmare, să fie întotdeauna libertatea legiuitorului;

D.   întrucât competențele delegate pot consta doar în completarea sau modificarea de părți ale unui act legislativ pe care organul legislativ nu le consideră a fi esențiale; întrucât actele delegate respective adoptate de Comisie vor fi acte nelegislative cu un domeniu general de aplicare; întrucât actul de bază trebuie să definească în mod explicit obiectivul, conținutul, scopul și durata delegării respective și trebuie să stabilească condițiile aplicabile delegării;

E.   întrucât actele delegate vor avea implicații importante în numeroase domenii; întrucât, prin urmare, este deosebit de important, în special în ceea ce privește actele delegate, ca elaborarea și luarea deciziilor să se desfășoare într-o manieră complet transparentă care să permită efectiv colegiuitorilor să controleze democratic exercitarea competențelor delegate Comisiei, inclusiv prin dezbateri publice în Parlament, dacă este cazul;

F.   întrucât Parlamentul trebuie să fie pe picior de egalitate cu Consiliul în privința tuturor aspectelor legate de delegarea puterii legislative;

G.   întrucât „procedura Lamfalussy” a netezit drumul pentru mecanismul actual de delegare cu control din partea organului legislativ, întrucât natura specifică a domeniului serviciilor financiare a fost recunoscută prin Declarația 39 a Conferinței Reprezentanților Guvernelor Statelor Membre din 23 iulie 2007, anexată la Tratatul de la Lisabona, întrucât noul regim al actelor delegate nu poate submina în vreun fel drepturile actuale ale Parlamentului în acest domeniu, în special în ceea ce privește transmiterea preliminară a documentelor și a informațiilor;

H.   întrucât delegarea poate fi considerată un mijloc de legiferare mai bună, prin care se urmărește garantarea faptului că legislația poate să rămână simplă, să fie completată și actualizată fără să fie nevoie să se recurgă la proceduri legislative repetate, legiuitorul putând, totodată, să își păstreze competențele decisive și responsabilitatea;

I.   întrucât, spre deosebire de abordarea din articolul 291 din TFUE privind măsurile de aplicare, articolul 290 din TFUE nu conține un temei juridic pentru adoptarea unui act orizontal de stabilire a normelor și principiilor generale aplicabile delegării de competențe; întrucât condițiile respective trebuie, prin urmare, să fie stabilite în fiecare act de bază;

J.   întrucât Comisia răspunde în fața Parlamentului, întrucât comisarul pentru relații interinstituționale și administrație și-a luat, în cadrul audierii sale de către Comisia pentru afaceri constituționale din 18 ianuarie 2010, angajamentul de a colabora foarte îndeaproape cu Parlamentul pentru a se asigura că exercitarea de către Comisie a competențelor delegate mulțumește Parlamentul,

Aspecte care urmează a fi clarificate în actul de bază

1.   consideră că obiectivele, conținutul, scopul și durata delegării în conformitate cu articolul 290 din TFUE trebuie să fie definite în mod expres și detaliat în fiecare act de bază;

2.   subliniază că articolul 290 din TFUE acordă legiuitorului libertatea de a alege mecanismul/mecanismele de control care urmează a fi aplicate; consideră că cele două exemple enumerate la articolul 290 alineatul (2), formularea de obiecțiuni și revocarea, au caracter pur orientativ și că se poate preconiza o reglementare a delegării de competențe printr-un alt mijloc de control, precum o aprobare specială din partea Parlamentului și Consiliului pentru fiecare act delegat sau posibilitatea de revocare a anumitor acte delegate deja în vigoare;

3.   opinează, totuși, că cele două exemple de condiții posibile menționate la articolul 290 alineatul (2) din TFUE, formularea de obiecțiuni și revocarea, pot fi considerate drept cele mai uzuale modalități de a controla cum exercită Comisia competențele delegate și trebuie să fie, ambele, incluse în fiecare act de bază;

4.   consideră că mecanismele de control stabilite de organul legislativ trebuie să respecte anumite principii generale al dreptului Uniunii și, mai ales:

   să fie simple și ușor de înțeles;
   să protejeze securitatea juridică;
   să permită Comisiei să exercite în mod eficient competențele ce i-au fost delegate și
   să permită organului legislativ să monitorizeze în mod adecvat modul în care se face uz de competențele delegate;

5.   consideră că exercitarea dreptului Parlamentului de a formula obiecțiuni este în mod necesar condiționată de rolul său parlamentar și de locurile de desfășurare a activității sale; consideră că nu este garantat un termen fix de formulare a obiecțiunilor aplicabil tuturor actelor legislative, ci că acesta trebuie stabilit de la caz la caz, în cadrul fiecărui act de bază, ținând seama de complexitatea problemelor și că acesta trebuie să fie suficient de îndelungat pentru a permite controlul eficient al delegării, fără a întârzia în mod inutil intrarea în vigoare a actelor delegate ce nu suscită controverse;

6.   consideră că o eventuală procedură de urgență prevăzută în însuși actul de bază, trebuie introdusă pentru situații deosebite, de exemplu cele legate de securitate, sănătate sau de crize umanitare;

7.   consideră însă că marea majoritate a situațiilor care necesită adoptarea rapidă a actelor delegate ar putea fi soluționate printr-o procedură flexibilă de exprimare timpurie a lipsei de obiecțiuni de către Parlament și Consiliu, în urma unei cereri adresate de Comisie în cazuri justificate în mod corespunzător;

8.   susține, în continuare, că durata unei delegări poate fi nelimitată, ținându-se seama de faptul că delegarea poate fi revocată oricând; opinează însă că o delegare pe durată determinată nu exclude posibilitatea unei prelungiri periodice, la cererea explicită a Comisiei; consideră că delegarea poate fi reînnoită doar în cazul în care nici Parlamentul, nici Consiliul nu formulează obiecțiuni pe durata unui termen specificat;

9.   respinge ferm introducerea în actele de bază a unor prevederi care să impună legiuitorului obligații suplimentare față de cele deja menționate la articolul 290 din TFUE;

Aspecte practice

10.   consideră că anumite aspecte practice ar putea fi coordonate mai eficient în cadrul unei înțelegeri comune între instituții, care s-ar putea concretiza printr-un acord interinstituțional acoperind, inter alia, cele ce urmează:

   consultări în cadrul pregătirii și elaborării actelor delegate;
   schimburi de informații, în special în cazul unei revocări;
   mecanisme de transmitere a documentelor;
   termene minime pentru formularea unor obiecțiuni de către Parlament și Consiliu;
   stabilirea termenelor;
   publicarea actelor în Jurnalul Oficial în diferite etape ale procedurii;

11.   subliniază că, atunci când procedează la pregătirea și elaborarea actelor delegate, Comisia trebuie:

   să asigure transmiterea din timp și neîntreruptă a informațiilor și documentelor relevante către comisiile competente ale Parlamentului, inclusiv a proiectelor succesive de acte delegate și a oricăror contribuții primite; în acest scop, actualul registru de comitologie ar putea fi utilizat drept model pentru un sistem digital de informare îmbunătățit;
   să acorde Parlamentului accesul la consultările, schimburile de opinii și reuniunile pregătitoare pertinente;

12.   opinează că schimbul de informații premergător unei revocări trebuie să aibă loc în condiții de transparență, curtoazie și cooperare loială între instituțiile implicate, garantându-se astfel că toate instituțiile sunt pe deplin conștiente de posibilitatea unei revocări la timpul potrivit; consideră totuși că introducerea în actele de bază a unei obligații legale specifice, care să reclame declararea motivelor pentru care au fost adoptate anumite acte legislative, în plus față de cerința generală stabilită la articolul 296 din TFUE, aplicabilă tuturor actelor legislative, este redundantă și derutantă;

13.   propune ca, în cadrul oricărui acord viitor, să fie stabilit un termen minim pentru formularea de obiecțiuni, specificându-se clar că acesta nu trebuie perceput ca o cămașă de forță, ci doar ca un termen minim sub care controlul democratic exercitat de Parlament ar deveni inutil; consideră că termenul minim pentru formularea de obiecțiuni ar trebui să fie de două luni, cu posibilitate de prelungire, la cererea Parlamentului sau a Consiliului, cu încă două luni; subliniază, cu toate acestea, că termenele de formulare a obiecțiilor ar trebui să depindă de natura actului delegat;

14.   insistă, în contextul oricărui acord viitor, asupra faptului că diferitele perioade de monitorizare a actelor delegate trebuie să înceapă doar în momentul în care Comisia a trimis toate versiunile lingvistice și să țină seama, în mod corespunzător, de perioadele vacanțelor și alegerilor parlamentare;

15.   subliniază, în contextul oricărui acord viitor, că actele delegate în privința cărora există dreptul de a se formula obiecțiuni pot fi publicate în Jurnalul Oficial și intra, prin urmare, în vigoare doar după expirarea termenului pentru formularea de obiecțiuni, cu excepția cazurilor în care se garantează că nu are loc exprimarea timpurie a lipsei de obiecțiuni; consideră că este de prisos introducerea unei obligații speciale conform căreia Parlamentul și Consiliul să fie obligate în fiecare act de bază să publice deciziile luate în cadrul verificării modului în care Comisia a exercitat competențele delegate ei;

Observații finale

16.   invită toate comisiile sale să-și actualizeze cele mai bune practici și să procedeze la schimburi periodice, stabilind un mecanism care să garanteze o coerență cât mai mare a practicilor parlamentare, în conformitate cu articolul 290 din TFUE; subliniază necesitatea ca fiecare comisie parlamentară să-și organizeze activitatea în funcție de natura sa specifică, astfel încât să poată profita de experiența acumulată;

17.   solicită administrației Parlamentului să procedeze la o realocare a resurselor, ca modalitate de înființare (fără afectarea bugetului) a posturilor necesare pentru a asigura asistența adecvată în vederea îndeplinirii sarcinilor aflate în legătură cu articolul 290 din TFUE; solicită o abordare instituțională pentru evaluarea structurilor administrative și a resurselor umane disponibile pentru a dezvoltarea competențelor delegate;

18.   îndeamnă Comisia să prezinte, ca o prioritate, propunerile legislative necesare pentru adaptarea acquis-ului la prevederile articolelor 290 și 291 din TFUE; consideră, în ceea ce privește articolul 290 din TFUE, că alinierea nu ar trebui să se limiteze la măsurile luate anterior în conformitate cu procedura de reglementare cu control, ci ar trebui să fie valabilă pentru toate măsurile adecvate cu un domeniu general de aplicare, independent de procedura decizională sau procedura de comitologie aplicabilă înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona;

19.   insistă că prioritatea de prim ordin este adaptarea acquis-ului în domeniul acelor politici care, înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, nu au fost reglementate prin procedura de codecizie; solicită o abordare diferențiată, de la caz la caz, în special pentru a asigura definirea ca acte delegate a tuturor măsurilor adecvate cu domeniu general, adoptate anterior în conformitate cu articolele 4 și 5 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(4);

20.   consideră că, pentru a prezerva integral prerogativele legiuitorului, utilizarea articolelor 290 și respectiv 291 din TFUE, precum și consecințele practice ce decurg din recurgerea la unul sau celălalt dintre acestea trebuie privite cu deosebită atenție, atât în cursul alinierii menționate mai sus, cât și în cazul propunerilor înaintate în baza procedurii legislative ordinare; insistă ca colegiuitorii să aibă competența de a decide ca normele adoptate anterior în conformitate cu procedura de reglementare cu control să poată fi adoptate fie în conformitate cu articolul 290 din TFUE, fie în conformitate cu procedura legislativă ordinară;

o
o   o

21.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 8 E, 14.1.2010, p. 22.
(2) Texte adoptate, P6_TA(2009)0373.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2009)0083.
(4) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.


Obiective strategice și recomandări pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018
PDF 299kWORD 87k
Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la obiectivele strategice şi la recomandările pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018 (2009/2095(INI))
P7_TA(2010)0128A7-0114/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 ianuarie 2009 intitulată „Obiectivele strategice şi recomandările pentru politica UE în domeniul transportului până în 2018” (COM(2009)0008) („comunicarea privind politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018”),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2007 intitulată „O politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană” (COM(2007)0575),

–   având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0114/2010),

A.   întrucât proprietarii de nave europeni au o contribuţie importantă la economia europeană, dar sunt nevoiţi să concureze într-un mediu global;

B.   întrucât măsurile structurale şi integrate de menţinere şi dezvoltare a sectorului maritim prosper din Europa sunt importante şi ar trebui să consolideze competitivitatea transportului maritim şi a sectoarelor conexe, integrând cerinţele privind dezvoltarea durabilă şi concurenţa loială;

C.   întrucât sunt absolut necesare atât atragerea tinerilor către profesiile din domeniul maritim, cât şi menţinerea lor în aceste profesii şi întrucât nivelul de formare a specialiştilor din domeniul maritim din Europa trebuie îmbunătăţit prin iminenta revizuire a Convenţiei internaţionale privind standardele de pregătire a navigatorilor, atestare şi efectuare a serviciului de cart (Convenţia STCW);

D.   întrucât schimbările climatice reprezintă cea mai mare provocare a secolului XXI în toate domeniile politicii europene;

E.   întrucât transportul maritim este un mod de transport relativ ecologic, care însă are un potenţial crescut pentru a deveni chiar mai ecologic decât în prezent; întrucât acesta trebuie să participe la eforturile de combatere a schimbărilor climatice prin scăderea treptată a amprentei de carbon a navelor şi a infrastructurilor portuare;

F.   întrucât siguranţa este o premisă esenţială pentru porturi, pentru proprietarii de nave şi pentru personalul de bord şi de la ţărm; întrucât măsurile de siguranţă trebuie să ţină seama de mediul de coastă şi de cel marin, precum şi de condiţiile de muncă în porturi şi la bordul navelor;

G.   întrucât în Golful Aden, în largul coastei Somaliei şi în apele internaţionale continuă atacurile criminale asupra navelor europene de pescuit, comerciale şi de pasageri;

H.   întrucât sectorul maritim european deţine un rol important la nivel mondial şi întrucât această poziţie trebuie şi poate fi păstrată pe termen lung doar prin inovare;

I.   întrucât este necesar ca deciziile să fie luate la nivelul administrativ adecvat, ceea ce înseamnă la nivel global acolo unde este posibil şi la nivel european acolo unde este necesar,

Aspecte generale

1.   salută comunicarea Comisiei privind politica în domeniul transportului maritim până în 2018;

2.   subliniază importanţa sectorului transportului maritim pentru economia europeană nu numai în ceea ce priveşte transportul pasagerilor, al materiilor prime, al mărfurilor şi al produselor energetice, dar şi ca punct central al unor largi ramificaţii de activităţi maritime, cum ar fi cele legate de industria navală, de logistică, de cercetare, de turism, de pescuit, de acvacultură şi de educaţie;

3.   subliniază că politica UE în domeniul transportului maritim ar trebui să aibă în vedere faptul că sectorul transportului maritim se confruntă cu o concurenţă mai ales la nivel global, şi nu numai la nivel comunitar; subliniază, de asemenea, importanţa dezvoltării transportului maritim ca parte a sectorului mai larg al transporturilor, atât în cadrul, cât şi în afara UE;

4.   îşi exprimă speranţa ca politicile maritime ale UE să fie concepute de acum înainte având în vedere o „mare europeană unică” şi, prin urmare, invită Comisia să elaboreze o politică europeană de transport maritim în cadrul unui spaţiu maritim comun;

Piaţa

5.   îndeamnă Comisia să continue să combată abuzurile privind utilizarea pavilioanelor de complezenţă;

6.   îndeamnă, prin urmare, statele membre să încurajeze arborarea pavilionului propriu şi să îşi susţină clusterele maritime de pe ţărm, de exemplu prin acordarea unor facilităţi fiscale pentru nave, cum ar fi impozitarea în funcţie de tonaj, precum şi a unor avantaje fiscale acordate personalului navigant şi proprietarilor de nave;

7.   consideră că, precum orice alt sector economic, sectorul maritim ar trebui, în principiu, să respecte legislaţia cu privire la acordarea ajutoarelor de stat, deşi aceasta ar trebui permisă în mod excepţional pentru anumite cazuri, cu condiţia ca ajutoarele respective să fie acordate temporar şi de o manieră transparentă şi clară;

8.   consideră că orientările privind acordarea ajutoarelor de stat pentru transportul maritim, care expiră în 2011, trebuie menţinute şi prelungite, având în vedere faptul că acestea au avut o contribuţie importantă la menţinerea concurenţei internaţionale în domeniul transportului maritim european, la creşterea capacităţii de a face faţă cu succes concurenţei, adesea neloială, din partea unor ţări terţe, la menţinerea poziţiei de frunte la nivel mondial, precum şi, prin urmare, la susţinerea economiei statelor membre;

9.   invită Comisia să prezinte noile reglementări promise privind acordarea ajutoarelor de stat pentru transportul maritim în 2010 şi consideră, de asemenea, că Comisia ar trebui să prezinte orientările privind acordarea ajutoarelor de stat pentru porturile maritime cât mai curând posibil;

10.   subliniază, în acest context, că ajutoarele de stat ar trebui acordate exclusiv pentru a susţine sectoarele maritime europene care se angajează să respecte criteriile sociale, de a promova crearea de locuri de muncă şi de a forma personalul în Europa, şi pentru a asigura competitivitatea la nivel global a transportului maritim european;

11.   invită statele membre să semneze, să ratifice şi să pună în aplicare, fără întârziere, Convenţia ONU privind contractele pentru transportul internaţional de mărfuri în întregime sau parţial pe mare, cunoscută ca „normele de la Rotterdam”, prin care se înfiinţează noul sistem de răspundere maritimă;

12.   invită Comisia să insiste mai mult, cu ocazia următoarei revizuiri a orientărilor comunitare cu privire la dezvoltarea reţelei transeuropene de transport, asupra transportului maritim şi a structurilor sale terestre, în special asupra conexiunii multinodale a porturilor maritime europene cu hinterlandul;

13.   salută propunerea de directivă a Comisiei privind formalităţile de raportare pentru navele care sosesc în porturile statelor membre ale Comunităţii şi pleacă din porturile statelor membre ale Comunităţii (COM(2009)0011), care urmăreşte simplificarea, reducerea şi eliminarea procedurilor administrative existente în transportul maritim european pe distanţă scurtă; invită Comisia să continue să susţină transportul maritim pe distanţă scurtă, în vederea creşterii semnificative a performanţelor transportului maritim din cadrul Uniunii;

Aspecte sociale

14.   salută iniţiativele statelor membre şi ale Comisiei de a face mai atractive profesiile din domeniul maritim pentru tinerii din UE; insistă asupra necesităţii punerii în aplicare a unor formări continue şi a unor proceduri de reconversie profesională având ca public ţintă personalul de bord şi de la ţărm de la toate nivelurile, în vederea îmbunătăţirii calificărilor profesionale şi a competenţelor forţei de muncă; solicită, de asemenea, o mai bună informare în şcoli cu privire la acest sector şi oferirea de stagii mai numeroase;

15.   invită statele membre, în cadrul convenţiilor internaţionale, precum Convenţia STCW şi Convenţia OIM privind munca maritimă din 2006, să îmbunătăţească şi să modernizeze programele de formare deja existente în vederea creşterii calităţii şcolilor de marină;

16.   subliniază că personalul navigant din ţări terţe trebuie să respecte cerinţele de pregătire profesională suficientă, în conformitate cu Convenţia STCW, şi solicită proprietarilor de nave şi inspectoratelor naţionale să garanteze şi să vegheze la respectarea acestor dispoziţii, asistaţi, după caz, de Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă (EMSA); solicită din nou statelor membre să ratifice, fără întârziere, Convenţia OIM privind munca maritimă din 2006 şi să adopte rapid propunerea Comisiei bazată pe acordul industrial, în vederea integrării elementelor-cheie ale convenţiei respective în dreptul Uniunii Europene;

17.   invită statele membre să sprijine folosirea personalului navigant din UE în flotele acesteia şi să creeze suficient de multe facilităţi pentru a evita migrarea acestora în afara Uniunii;

18.   salută propunerea Comisiei adresată statelor membre de a promova cooperarea între instituţiile maritime europene şi încurajează uniformizarea programului de curs şi a sistemelor de formare în vederea promovării şi dezvoltării unor calificări şi competenţe de nivel înalt ale personalului navigant din UE;

19.   subliniază că dimensiunea socială şi condiţiile de muncă de care se bucură personalul navigant din UE sunt strâns legate de competitivitatea flotei europene şi că este necesar să se faciliteze mobilitatea în muncă în sectoarele maritime din toată Europa şi să se asigure deplina funcţionare a pieţei interne, fără bariere şi restricţii nejustificate în prestarea de servicii;

20.   încurajează schimbul de bune practici în materie de condiţii de muncă şi norme sociale, precum şi ameliorarea calităţii vieţii la bordul navelor, în special prin dezvoltarea tehnologiilor informaţiei şi comunicării, prin facilitarea accesului la servicii medicale, prin consolidarea normelor de siguranţă şi prin formarea profesională a personalului navigant pentru a putea face faţă riscurilor inerente profesiilor acestora;

21.   subliniază că inspecţiile trebuie să fie specifice şi bazate pe risc şi nu trebuie să genereze presiuni de reglementare inutile asupra sectorului;

22.   îşi exprimă speranţa că se va analiza capacitatea dezvoltărilor tehnologice de a compensa scăderea înregistrată cu privire la personalul navigant disponibil, dar avertizează că nu trebuie introduse prea rapid tehnologii netestate;

23.   invită autorităţile portuare să îmbunătăţească facilităţile destinate personalului navigant de pe navele ancorate în radă, inclusiv să pună la dispoziţia acestuia mijloace de transport mai bune, care să îi permită deplasarea de la vapor la ţărm şi invers;

Protecţia mediului

24.   recunoaşte că trebuie făcute progrese considerabile în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de oxizi de sulf şi de azot, de particule (PM10) şi de CO2, necesare în vederea realizării obiectivelor UE de protecţie a mediului; subliniază faptul că acest sector poate contribui la combaterea emisiilor nocive şi a schimbărilor climatice şi că investiţiile publice şi private în domeniul cercetării şi al dezvoltării vor avea un rol deosebit în acest sens;

25.   subliniază că reducerea emisiilor trebuie convenită rapid şi pusă în aplicare cu caracter obligatoriu prin intermediul Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) pentru a limita disparităţile în materie de condiţii competitive, dar că acest lucru nu trebuie să constituie un impediment pentru Uniune în luarea de iniţiative pentru ca flotele statelor membre să efectueze şi alte reduceri, încurajând astfel celelalte continente să devină competitive în acest domeniu; subliniază, în acest sens, diferenţele mari existente între transportul maritim pe distanţă scurtă şi cel pe distanţă lungă care trebuie luate în considerare în încheierea acordurilor în cadrul OMI;

26.   invită statele membre să utilizeze mai mult, acolo unde este posibil împreună cu statele învecinate, opţiunea de desemnare a unor zone maritime de control al emisiilor, îndeosebi pentru oxizii de azot; subliniază faptul că înfiinţarea unor noi zone maritime de control al emisiilor nu poate duce la crearea de disparităţi concurenţiale în Europa;

27.   susţine măsurile prin care sunt încurajate transferurile modale către transportul maritim cu scopul de a decongestiona căile rutiere importante; invită Uniunea şi statele membre să creeze platforme logistice portuare, acestea fiind extrem de importante pentru dezvoltarea intermodalităţii şi pentru consolidarea coeziunii teritoriale; subliniază faptul că normele internaţionale şi cele ale UE nu trebuie să îngreuneze eforturile depuse în acest scop de către autorităţile naţionale; îşi exprimă speranţa că, în cadrul Uniunii pentru Mediterana, se vor înfiinţa rapid şi la scară largă „magistrale maritime”, care vor permite atât reducerea poluării, cât şi a congestiei reţelelor terestre;

28.   se declară, în principiu, de acord cu modificările aduse anexei VI din Convenţia MARPOL pentru reducerea emisiilor de oxid de sulf şi de oxid de azot ale navelor adoptate de OMI în octombrie 2008; îşi exprimă totuşi îngrijorarea cu privire la o posibilă reducere a transportului maritim pe distanţă scurtă în favoarea transportului rutier ca urmare a introducerii limitei de 0,1 % a emisiilor de sulf prevăzute începând cu 2015 în zonele de control al emisiilor de sulf din Marea Nordului şi din Marea Baltică; invită, deci, Comisia să prezinte cât mai curând Parlamentului European un studiu de impact referitor la acest subiect, cel târziu până la sfârşitul lui 2010;

29.   consideră că toate modurile de transport, inclusiv transportul maritim, trebuie să îşi internalizeze treptat costurile externe; consideră că introducerea acestui principiu va duce la crearea de fonduri care ulterior vor putea fi utilizate, cu precădere, pentru demersuri de încurajare a inovării;

30.   invită Comisia şi statele membre să elaboreze şi instrumente alternative, cum ar fi introducerea unei taxe asupra combustibilului de consum, de preferinţă în funcţie de calitatea şi valenţele ecologice ale combustibilului, sau conceptul de „porturi ecologice”, unde navele ecologice sunt tratate cu prioritate şi/sau plătesc taxe portuare reduse;

31.   invită statele membre să stabilească şi să pună în aplicare, în cadrul OMI, norme de mediu corespunzătoare şi cu aplicabilitate globală;

32.   observă, în acest sens, progresul realizat în tehnologia utilizată în transportul fluvial, care a făcut posibilă reducerea substanţială a emisiilor de la motoarele navelor existente şi, eventual, utilizarea gazelor naturale lichefiate drept combustibil; invită Comisia să cerceteze dacă aceste tehnologii pot fi utilizate şi în cazul navelor maritime şi să găsească metode pentru accelerarea punerii în aplicare a acestora;

33.   regretă faptul că summitul de la Copenhaga privind schimbările climatice nu a produs rezultate cu privire la reducerea emisiilor navelor maritime, dar subliniază că trebuie continuate eforturile intensive atât în procesul post-Kyoto, cât şi în cadrul OMI, pentru a se conveni asupra unor măsuri globale de realizare a unor astfel de reduceri; invită statele membre să ia toate măsurile necesare pentru ca OMI să primească, în cadrul următoarelor negocieri internaţionale asupra climei, un mandat cu obiective cuantificabile de reducere a emisiilor pentru transportul maritim;

34.   invită Uniunea să conducă acest proces la nivel global, în special în cadrul OMI, cu scopul de a reduce emisiile în sectorul maritim;

35.   subliniază importanţa facilităţilor tehnice interoperabile pentru furnizarea de electricitate de la ţărm la nave în porturile europene, facilităţi care pot reduce în mod considerabil poluarea; invită Comisia să identifice porturile în care aceste facilităţi pot fi utilizate în mod eficient;

36.   subliniază că, în cadrul politicii sale de cercetare şi dezvoltare, Comisia trebuie să acorde prioritate inovării în domeniul tehnologiilor regenerabile, precum cea solară şi eoliană, destinate utilizării pe nave;

37.   invită Comisia să analizeze care este potenţialul de reducere şi de monitorizare a poluării pe care îl au tehnologiile inteligente în sectorul transporturilor, în special în cadrul programului Galileo;

38.   subliniază necesitatea de a elimina utilizarea hârtiei în operaţiunilor portuare şi vamale şi de a facilita cooperarea între diferiţii prestatori de servicii şi consumatori în port, prin utilizarea unor sisteme şi reţele de transport inteligente, precum sistemele SafeSeaNet şi e-Custom, care să permită astfel accelerarea operaţiunilor portuare şi reducerea poluării;

Siguranţa

39.   salută adoptarea celui de-al treilea pachet de măsuri privind siguranţa maritimă şi invită statele membre să transpună fără întârziere acest pachet;

40.   solicită verificarea riguroasă a construcţiilor de nave, inclusiv a calităţii oţelului utilizat, şi a proiectării şi întreţinerii navelor, astfel cum se prevede, printre altele, în legislaţia modificată cu privire la societăţile de clasificare;

41.   este în favoarea modificărilor intervenite în Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului asupra porturilor, care prevede înlocuirea inspecţiilor periodice cu inspecţii bazate pe risc, astfel încât tocmai acele nave cu numeroase deficienţe să fie inspectate în mod eficient;

42.   invită statele membre şi proprietarii de nave să se străduiască să fie introduşi pe „lista albă” a Memorandumului de înţelegere de la Paris; invită Slovacia, îndeosebi, să facă un efort suplimentar în acest sens;

43.   invită inspectoratele naţionale şi celelalte autorităţi să coopereze mai strâns în schimbul de date cu privire la nave şi la încărcătura acestora, pentru a reduce astfel presiunile de reglementare şi să îmbunătăţească eficienţa inspecţiilor; solicită crearea rapidă a unei platforme integrate de gestionare a informaţiilor, utilizând şi îmbunătăţind resursele disponibile în prezent, în special SafeSeaNet; invită Comisia să creeze rapid un sistem de supraveghere transfrontalieră şi transsectorială pentru întreg teritoriul UE;

44.   este conştient de pericolul reprezentat de actele de piraterie în apele internaţionale, cu precădere în regiunea Cornului Africii şi în apele din largul coastei Somaliei, şi invită toţi proprietarii de nave să coopereze cu iniţiativele guvernamentale pentru a oferi protecţie împotriva unor astfel de acte de piraterie, aşa cum s-a procedat în cazul operaţiunii Atalanta, prima operaţiune navală a UE, care s-a desfăşurat cu succes; invită Comisia şi statele membre să-şi intensifice cooperarea, inclusiv pe cea din cadrul Naţiunilor Unite, în vederea protejării personalului navigant, a pescarilor, a pasagerilor, precum şi a flotelor;

45.   observă că acţiunile globale de combatere a actelor de piraterie nu se pot limita la forţa navală internaţională, ci ar trebui să se înscrie într-un plan global destinat promovării păcii şi dezvoltării în zona respectivă; este, de asemenea, conştient de faptul că este necesar ca navele să aplice pe deplin toate măsurile de autoprotecţie adoptate de către organizaţiile de transport maritim prin intermediul bunelor practici de gestiune aprobate de OMI;

Diverse

46.   subliniază că transportul maritim este un sector global şi că acordurile ar trebui convenite, de preferinţă, la nivel global; consideră că OMI este cel mai adecvat forum în acest scop; invită statele membre să depună mai multe eforturi în vederea ratificării şi implementării rapide ale convenţiilor OMI pe care le-au semnat;

47.   totodată, recunoaşte întru totul rolul Uniunii în transpunerea normelor internaţionale în dreptul Uniunii Europene şi în implementarea şi susţinerea politicii maritime, de exemplu prin intermediul EMSA;

48.   subliniază necesitatea de a accelera procesul de modernizare şi dezvoltare a capacităţilor infrastructurilor portuare pentru a face faţă creşterii preconizate a volumului de mărfuri transportate pe cale maritimă; subliniază că, în acest sens, va fi nevoie de realizarea de investiţii masive în conformitate cu principiile finanţării transparente şi echitabile în vederea asigurării concurenţei loiale între porturile europene; invită, în acest sens, Comisia să garanteze coerenţa cadrului de reglementare în această privinţă;

49.   invită Comisia ca, la următoarea revizuire a Cărţii albe privind transporturile, să utilizeze ca bază comunicarea sa privind politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018 şi prezenta rezoluţie;

50.   solicită lansarea unei politici de îmbunătăţire a legăturilor dintre porturi şi reţelele din interior (docuri uscate şi platforme logistice) în regiunile care se confruntă cu probleme de congestie şi includerea acesteia în activitatea de revizuire a reţelelor transeuropene de transport (TEN-T);

51.   subliniază importanţa economică şi strategică a construcţiei de nave, care permite dezvoltarea şi utilizarea noilor tehnologii în domeniul navelor maritime şi păstrarea unor tehnici europene esenţiale şi necesare pentru construirea de modele de nave de ultimă generaţie; solicită luarea de măsuri care să sprijine inovaţia, cercetarea şi dezvoltarea, precum şi formarea profesională, cu scopul de a dezvolta un sector european al construcţiilor navale competitiv şi inovator;

52.   solicită ca, în cadrul proiectelor de modernizare şi extindere ale porturilor, terminalele pentru pasageri şi noile nave de pasageri să fie prevăzute în mod obligatoriu cu dispozitive destinate persoanelor cu mobilitate redusă;

53.   salută iniţiativa demarării unei campanii de promovare a celor mai bune practici ale operatorilor de transport de pasageri şi de nave de croazieră privind drepturile pasagerilor;

54.   invită Comisia să ia în considerare, în cadrul revizuirii actuale a TEN-T, recomandările pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018, în special pe cele referitoare la integrarea eficientă a „magistralelor maritime”, a transportului fluvial, precum şi a reţelelor de porturi europene importante ca noduri de integrare;

55.   invită Comisia să elaboreze o strategie analogă pentru navigaţia fluvială europeană pe care să o coordoneze cu strategia actuală, cu scopul de a susţine crearea unui lanţ optim de transport care să facă legătura între transportul de mărfuri maritim şi cel fluvial;

56.   invită Comisia să prezinte fără întârziere calendarul promis, furnizând detalii esenţiale care să vină în completarea comunicării sale;

o
o   o

57.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.


Europeana – etapele următoare
PDF 408kWORD 120k
Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la „Europeana - etapele următoare” (2009/2158(INI))
P7_TA(2010)0129A7-0028/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 august 2009 intitulată „Europeana - etapele următoare” (COM(2009)0440),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 octombrie 2009 intitulată: „Drepturile de autor în economia cunoașterii” (COM(2009)0532),

–   având în vedere concluziile Consiliului din 20 noiembrie 2008 privind biblioteca digitală europeană EUROPEANA(1),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 august 2008 intitulată „Patrimoniul cultural al Europei la îndemână printr-un simplu clic - Progresele în domeniul digitalizării, al accesibilității online a materialului cultural și al conservării digitale în UE” (COM(2008)0513),

–   având în vedere raportul final din 4 iunie 2008 al Grupului de experți la nivel înalt privind bibliotecile digitale - Subgrupul privind drepturile de autor - referitor la conservarea digitală, operele orfane și operele epuizate,

–   având în vedere raportul final din mai 2008 al Grupului de experți la nivel înalt privind bibliotecile digitale – Subgrupul privind parteneriatele de tip public-privat – referitor la parteneriatele de tip public-privat pentru digitalizarea și accesibilitatea online a patrimoniului cultural european,

–   având în vedere Rezoluția sa din 27 septembrie 2007 privind „i2010: spre o bibliotecă digitală europeană”(2),

–   având în vedere Recomandarea 2006/585/CE a Comisiei din 24 august 2006 privind digitalizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală(3),

–   având în vedere Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională(4),

–   având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 167,

–   având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0028/2010),

A.   întrucât într-un mediu digital este esențial să se garanteze și să simplifice accesul universal la patrimoniul cultural european și să se asigure promovarea și conservarea acestuia pentru generațiile viitoare atât în interiorul, cât și în afara Europei;

B.   întrucât, în ceea ce privește digitalizarea materialelor ce țin de patrimoniul cultural European, o politică europeană în domeniul cultural este esențială și dovedește că Uniunea Europeană și statele sale membre își iau un angajament public ferm de a conserva, respecta și promova diversitatea culturală;

C.   întrucât bogăția și diversitatea patrimoniului cultural european comun ar trebui promovate și făcute accesibile la un nivel cât mai extins posibil, inclusiv în afara Europei, iar statele membre și instituțiile culturale, în special bibliotecile, au un rol cheie în acest efort, atât la nivel național, cât și la nivel regional și local;

D.   întrucât patrimoniul cultural european este alcătuit în mare măsură din lucrări de domeniu public, iar accesul la acestea ar trebui oferit în mediul digital pe cât posibil în formate de înaltă calitate;

E.   întrucât accesul gratuit la informații cultural-educative trebuie să reprezinte o prioritate pentru îmbunătățirea standardelor de viață și a educației;

F.   întrucât este necesar să se stabilească norme comune privind digitalizarea patrimoniului cultural european și întrucât există un număr extrem de mare de opere în format digital care se află în patrimoniul diverselor biblioteci și nu sunt făcute publice, deoarece există incompatibilități între formatele digitale;

G.   întrucât bibliotecile, prin personalul lor, sunt cele mai abilitate să supravegheze și să gestioneze procesul de digitalizare a operelor;

H.   întrucât biblioteca digitală europeană ar trebui să fie mai mult decât o colecție digitală cu instrumente de management al informațiilor, ea ar trebui să implice dezvoltarea unei game întregi de capacități și resurse tehnice pentru crearea, cercetarea și utilizarea informațiilor;

I.   întrucât trebuie să se țină cont de dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii care au drept rezultat modificarea practicilor culturale și de proiectele de digitalizare existente din afara Europei;

J.   întrucât, prin urmare, este nevoie ca statele membre să își intensifice imediat eforturile, să își unească forțele și să se doteze cu mijloacele necesare pentru a-și păstra și încuraja contribuția în cadrul proiectului Europeana, astfel încât să crească vizibilitatea Europei în lume;

K.   întrucât doar o mică parte a patrimoniului cultural european a fost digitalizat până acum, statele membre progresează în ritm diferit, iar fondurile publice alocate digitalizării în masă sunt insuficiente; întrucât statele membre ar trebui să își intensifice eforturile de accelerare a procesului de digitalizare a lucrărilor publice și private;

L.   întrucât digitalizarea patrimoniului cultural european și a materialelor științifice va aduce beneficii unor sectoare precum educația, științele, cercetarea, turismul, antreprenoriatul, inovația și mass-media;

M.   întrucât tehnologia digitală constituie și un instrument remarcabil, care oferă acces la patrimoniul cultural european persoanelor care se confruntă cu obstacole pentru a avea acces la cultură, inclusiv persoanelor cu dizabilități;

N.   întrucât legislația privind drepturile de autor diferă mult de la un stat membru al UE la altul și întrucât situația drepturilor de autor a numeroase lucrări rămâne incertă;

O.   întrucât sunt necesare eforturi urgente pentru soluționarea problemei pe care o reprezintă „gaura neagră digitală” în ceea ce privește materialele aferente secolelor XX și XXI, și anume faptul că opere de o valoare culturală deosebită rămân neutilizate; întrucât orice soluție trebuie să țină seama în mod corespunzător de interesele tuturor părților implicate;

P.   întrucât toate lucrările protejate sau publicate pentru care, deși a avut loc o căutare documentată și serioasă, nu pot fi identificați sau localizați unul sau mai mulți titulari de drepturi de autor sau de alte drepturi aferente ar trebui considerate opere orfane;

Q.   întrucât este nevoie de mai multe informații în legătură cu progresele înregistrate în activitatea desfășurată de Fundația pentru biblioteca digitală europeană;

R.   întrucât este nevoie de mai multă transparență privind activitățile Uniunii Europene,

Europeana – o măsură esențială pentru conservarea și difuzarea patrimoniului cultural al Europei

1.   salută deschiderea și dezvoltarea bibliotecii, muzeului și arhivei digitale europene cu un conținut de înaltă calitate, denumită Europeana, punct de acces și poartă unică, directă și multilingvă pentru patrimoniul cultural european;

2.   afirmă că rolul bibliotecii digitale Europeana trebuie să fie protejarea patrimoniului cultural european, astfel încât generațiile viitoare să poată reconstitui o memorie europeană colectivă, iar documentele mai fragile să poată fi protejate împotriva distrugerii în urma utilizării repetate;

3.   subliniază că biblioteca digitală europeană, accesibilă tuturor de la distanță, reprezintă un instrument de democratizare a culturii și că va permite, prin urmare, unui număr ridicat de cititori să aibă acces la documente rare sau vechi din patrimoniul Europei, a căror conservare face dificilă consultarea acestora;

4.   subliniază importanța transformării bibliotecii Europeana într-un serviciu complet operațional, cu o interfață multilingvă și funcții web semantice, care să păstreze înalta calitate a lucrărilor și să ofere acces mondial la date;

Ținte și obiective

5.   solicită ca biblioteca Europeana să ajungă la un fond de cel puțin 15 milioane de opere digitalizate diferite până în 2015;

6.   regretă foarte mult faptul că statele membre au contribuții inegale la conținutul proiectului Europeana și le încurajează ferm, pe ele și pe instituțiile culturale, să colaboreze strâns la digitalizarea lucrărilor și să continue eforturile de elaborare a planurilor de digitalizare la toate nivelurile posibile, pentru a evita astfel suprapunerea eforturilor și pentru a accelera rata digitalizării materialelor culturale în vederea realizării obiectivelor stabilite (10 milioane de documente în 2010);

7.   insistă asupra necesității de a reflecta la mijloace de a îndemna instituțiile culturale să încheie cu titularii de drepturi acorduri de punere la dispoziție a operelor, pe o bază multiteritorială, încă de la elaborarea planului lor de digitalizare, și să sprijine dezvoltarea unui mediu competitiv, la care să participe și distribuitorii de carte de pe internet, pentru a facilita difuzarea patrimoniului cultural pe întreg teritoriul european;

8.   ia act de faptul că doar Franța a furnizat, până în prezent, 47% din totalul lucrărilor digitalizate ale bibliotecii Europeana și că este, prin urmare, necesar ca statele membre să fie încurajate într-un mod mai activ să pună la dispoziția bibliotecii lucrări ale bibliotecilor lor naționale și ale instituțiilor lor culturale, astfel încât toți europenii să aibă acces deplin la propriul patrimoniu cultural;

9.   încurajează Comisia să ofere asistență în găsirea căilor și a mijloacelor de a atrage atenția statelor membre asupra faptului că utilizatorii programului Europeana caută opere majore disponibile în colecțiile lor naționale, însă nu prin intermediul acestui program;

Beneficii

10.   subliniază beneficiile economice potențiale ale digitalizării, întrucât bunurile culturale digitalizate au un impact economic important, în special asupra sectoarelor economice legate de cultură și susțin economia bazată pe cunoaștere, având în vedere totodată, că bunurile culturale nu reprezintă bunuri economice standard și că acestea trebuie protejate împotriva comercializării excesive;

11.   subliniază că Europeana ar trebui să devină unul dintre punctele principale de referință pentru educație și cercetare; consideră că, dacă este integrată în mod coerent în sistemele educaționale, aceasta i-ar putea apropia pe tinerii europeni de patrimoniul și de materialele lor culturale, literare și științifice, ar deveni un domeniu de convergență și ar contribui la realizarea coeziunii transculturale în UE;

Acces universal

12.   subliniază că ușurința în utilizare, în special claritatea și ușurința cu care pot fi găsite materialele, ar trebui să reprezinte criteriul esențial pentru proiectarea portalului;

13.   subliniază că, având în vedere beneficiile obținute de cetățenii UE în urma consultării bibliotecii Europeana, ar trebui ca aceasta să fie disponibilă în toate limbile oficiale cât mai curând posibil;

14.   subliniază că portalul ar trebui să țină cont de nevoile persoanelor cu dizabilități, care ar trebui să poată avea acces integral la baza colectivă de cunoștințe a Europei; face apel așadar la edituri să publice mai multe lucrări în formate accesibile persoanelor cu dizabilități; recomandă Comisiei să se asigure că persoanele cu dizabilități beneficiază de versiuni digitale speciale, precum lectura audio, ale cât mai multor conținuturi digitale;

15.   subliniază importanța unui acces egal la patrimoniul cultural european comun și solicită, prin urmare, statelor membre să elimine barierele din interiorul UE din calea accesului la unele părți ale conținutului Europeana;

16.   subliniază că accesul la portalul Europeana și consultarea documentelor, fără descărcare, trebuie să fie gratuite pentru persoanele fizice și pentru instituțiile publice; subliniază că Europeana ar trebui să aibă posibilitatea de a percepe taxe pentru descărcarea și imprimarea tuturor documentelor protejate de drepturile de autor și că aceste taxe ar trebui să fie acceptabile pe plan social;

17.   îndeamnă Comisia și statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a evita un decalaj de cunoștințe între Europa și țările care nu sunt membre UE și să asigure cetățenilor europeni accesul deplin la propriul lor patrimoniu cultural în toată diversitatea sa, facilitând și accesul la aceste lucrări la nivel mondial;

18.   solicită Comisiei să continue activitatea depusă de Grupul de experți la nivel înalt, întrucât acesta contribuie la elaborarea unei viziuni comune pentru bibliotecile digitale europene și sprijină soluțiile practice pentru probleme esențiale care afectează accesibilitatea online a bunurilor culturale;

19.   subliniază că Europeana ar trebui să ia toate măsurile online și offline necesare pentru autopromovarea în rândul cetățenilor Europei, în special în rândul celor implicați în activități culturale în domeniul privat, public și educațional;

Materiale mai multe și mai bune pentru Europeana

20.   încurajează furnizorii materialelor să diversifice mai mult tipurile de materiale pentru Europeana, în special în ceea ce privește materialele audio și video, acordând o atenție specială formelor de expresie care aparțin culturilor orale și acelor lucrări care se deteriorează ușor, respectând în același timp drepturile de proprietate intelectuală, în special drepturile de autor și pe cele ale interpreților; subliniază, în acest sens, importanța respectării drepturilor morale în vederea protejării integrității lucrărilor și a evitării oricăror eventuale schimbări (cenzură, modificări ale lucrărilor etc.);

21.   este încredințat că exprimarea liberă și artistică constituie valori europene fundamentale; consideră că instituțiile sau cei agenții culturali care alcătuiesc colecțiile respective, nu ar trebui să facă obiectul vreunui control sau cenzuri privind conținuturile științifice, literare sau culturale europene oferite de Europeana;

Conținutul care aparține domeniului public și accesul la acesta

22.   este convins că materialele aparținând domeniului public din mediul analog ar trebui să rămână în domeniul public în mediul digital, chiar și după schimbarea formatului;

23.   reamintește că principalul obiectiv al politicii europene de digitalizare trebuie să fie protejarea patrimoniului cultural al Europei și că, în această privință, trebuie să existe garanții care să asigure că activitățile de digitalizare nu au un caracter exclusiv, astfel ca ele să nu conducă la apariția unor „noi drepturi”, derivate din procesul de digitalizare, cum ar fi, de exemplu, obligația de a plăti pentru reutilizarea lucrărilor în domeniul public;

24.   reamintește că Europeana trebuie să beneficieze de pe urma acordurilor semnate cu alte biblioteci în cadrul unor parteneriate public-private și că respectivele biblioteci trebuie prin urmare dotate cu un exemplar fizic al fișierelor deja digitalizate;

25.   declară că fișierele fizice ale operelor din domeniul public digitalizate în cadrul unor parteneriate public-private trebuie să rămână în proprietatea instituției care are calitatea de partener public și că, în cazul în care acest deziderat ar fi imposibil de realizat, iar unele instituții culturale din statele membre s-ar afla în situația ca în cadrul unui parteneriat public-privat, să încheie acorduri care cuprind clauze de exclusivitate pentru digitalizarea lucrărilor din patrimoniul lor național, înainte de accesarea portalului Europeana ar trebui să fie obținute asigurări conform cărora după expirarea acestor clauze, fișierele digitalizate urmează să devină proprietatea instituțiilor;

26.   subliniază că biblioteca digitală nu se poate abate de la obiectivul său principal, anume de a se asigura că diseminarea pe internet a cunoștințelor nu este lăsată în seama firmelor comerciale private, astfel încât digitalizarea lucrărilor să nu reprezinte o acaparare a patrimoniului public european, care să aibă ca rezultat privatizarea domeniului public;

27.   recomandă Comisiei să le solicite furnizorilor de material digital să certifice site-urile web la care face trimitere Europeana;

28.   face apel la instituțiile culturale europene care realizează digitalizarea conținutului lucrărilor din domeniu public să le pună la dispoziție prin intermediul bibliotecii Europeana și să nu limiteze accesul la teritoriul propriei țări;

Chestiuni referitoare la drepturile de autor, inclusiv operele fără drepturi de autor (operele „orfane”)

29.   subliniază că ar trebui să se găsească soluții pentru ca Europeana să ofere acces și la opere protejate de drepturi de autor, în special la opere epuizate și la opere orfane, în cadrul unei abordări sectoriale, respectând, totodată, legislația privind drepturile de proprietate intelectuală și protejând interesele legitime ale titularilor de drepturi; consideră că ar putea fi favorizate soluții ca acordarea de licențe colective extinse sau alte practici de management colectiv;

30.   salută lansarea, de către Comisie, a dezbaterilor referitoare la legislația UE privind drepturile de autor, care încearcă să creeze un echilibru drepturile titularilor de drepturi cu cele ale consumatorilor, într-o lume interconectată global, în contextul realităților online aflate în rapidă schimbare, constituite de noile tehnologii și practici sociale și culturale;

31.   îndeamnă insistent Comisia și statele membre ca, în contextul amplificării măsurilor de protecție a drepturilor de autor în Europa, să adopte dispoziții legale cât mai uniforme și cuprinzătoare cu putință, concepute astfel încât să garanteze că procesele de digitalizare nu antrenează, prin ele însele, niciun drept de autor sui generis; susține ca aceste discuții să abordeze și problema necesității introducerii de către instituțiile publice a unor derogări legale în cazul digitalizării operelor orfane;

32.   subliniază importanța operelor orfane – și anume operele acoperite de legislația privind drepturile de autor, dar în cazul cărora titularii de drepturi nu pot fi regăsiți în ciuda unei căutări aprofundate – și necesitatea de a stabili cu precizie volumul și tipul operelor care se înscriu în această categorie, sector cu sector, pentru a adopta soluții adecvate;

33.   invită Comisia Europeană ca, referitor la Comunicarea sa cu privire la drepturile de autor în economia bazată pe cunoaștere din 19 octombrie 2009, să prezinte o propunere legislativă referitoare la digitalizarea, prezervarea și difuzarea operelor orfane, care să pună capăt actualei incertitudini juridice, respectând cerințele unei căutări temeinice și ale remunerării titularilor de drepturi;

34.   sprijină intenția Comisiei de a stabili un sistem simplu și rentabil de acordare a drepturilor pentru digitalizarea lucrărilor publicate și disponibilitatea lor pe internet, în strânsă cooperare cu toate părțile implicate;

35.   salută și sprijină, prin urmare, inițiativele de tipul proiectului ARROW(5), la care sunt parteneri atât deținători de drepturi, cât și reprezentanți ai bibliotecii, în special deoarece acestea încearcă să identifice titularii de drepturi și drepturile respective și să clarifice situația privind drepturile lucrărilor, inclusiv al lucrărilor orfane sau cu tiraj epuizat;

36.   solicită Comisiei să constituie o bază de date europeană care să cuprindă operele orfane (prin opere orfane înțelegând lucrările ai căror titularii de drepturi sunt necunoscuți sau nu pot fi localizați în pofida unor căutări temeinic documentate) și care să facă posibile schimbul de informații cu privire la deținerea drepturilor de proprietate intelectuală și, ca urmare, reducerea costurilor legate de căutarea aprofundată pentru titularii de drepturi;

37.   este în favoarea adoptării unei soluții echilibrate la nivel european în cazul digitalizării și difuzării lucrărilor orfane, începând cu definirea lor clară, stabilirea de norme comune (inclusiv a unor norme privind căutarea proprietarilor cu atenția și profesionalismul cuvenit) și soluționarea problemei încălcării eventuale a drepturilor de autor atunci când se utilizează lucrări orfane;

38.   subliniază că trebuie găsită o soluție în cazul documentelor cu caracter personal (corespondență, note, fotografii, filme) care fac parte din colecțiile instituțiilor culturale, dar care nu au fost niciodată publicate sau comunicate publicului și care generează probleme legate de protejarea vieții private și de dreptul moral;

Tehnologii

39.   subliniază necesitatea dezvoltării unor tehnologii care să asigure conservarea digitală sustenabilă și pe termen lung, interoperabilitatea sistemelor de acces la materiale, navigarea multilingvă și disponibilitatea materialelor și un set de norme comune; salută utilizarea continuă a programelor informatice cu sursă deschisă pentru elaborarea colecției Europeana;

40.   recomandă Comisiei să păstreze copii ale materialelor digitale furnizate de instituțiile naționale sau de partenerii privați pe hard-uri aparținând acestor instituții sau parteneri;

41.   recomandă instituțiilor partenere și Comisiei să găsească soluții IT, precum formate read-only și protejate împotriva copierii, pentru materialele digitale existente pe site-ul Europeana, care sunt protejate prin drepturile de autor și recomandă ca pagina de prezentare a fișierelor să includă un link către pagina web a furnizorului de conținut de unde poate fi descărcat documentul, în condițiile stipulate de furnizor;

42.   recomandă Comisiei să insiste asupra stabilirii unui format electronic standard pentru operele digitale, pentru a se asigura că documentele digitale sunt compatibile cu interfața online și cu baza de date;

43.   solicită Grupului de experți la nivel înalt să examineze posibilitatea utilizării aplicațiilor Web 2.0 într-un spațiu online separat;

Aspecte legate de finanțare și administrare

44.   subliniază că, pentru existența pe termen lung a bibliotecii Europeana, este esențial să se creeze un model sustenabil de finanțare și de administrare și că rolul părților direct interesate în cadrul procesului de instituire a unui astfel de model de administrare este crucial;

Sponsorizarea și parteneriatele de tip public-privat

45.   subliniază că, pentru a acoperi costurile ridicate ale digitalizării și pentru a face față constrângerilor legate de timp, trebuie să se elaboreze noi metode de finanțare, precum parteneriatele de tip public-privat, cu condiția ca acestea din urmă să nu contravină normelor în materie de proprietate intelectuală și concurență, promovând totodată accesul la lucrări prin intermediul instituțiilor culturale și asigurându-se că fișierele în format digital vor fi disponibile gratuit bibliotecilor și pe termen nelimitat;

46.   subliniază importanța unei abordări coerente la nivel european a problemei referitoare la condițiile parteneriatelor publice-private și necesitatea unei examinări aprofundate a acordurilor de parteneriat cu actorii privați cu privire la planurile de digitalizare, în special în ceea ce privește durata clauzelor de exclusivitate, indexarea și referențierea prin intermediul motorului de căutare a fișierelor digitale exploatate „în nume propriu” de biblioteci, continuitatea serviciului furnizat, caracterul neconfidențial al acordului și calitatea digitalizării;

47.   subliniază că digitalizarea operelor din bibliotecile naționale este fructul investițiilor financiare ale contribuabililor, realizate prin plata impozitelor; subliniază, în consecință, că în contractele de parteneriat de tip public-privat trebuie să se stipuleze posibilitatea indexării, în toate motoarele de căutare, a copiei operei digitalizate în contul bibliotecii de componenta privată a parteneriatului , astfel încât să poată fi consultată pe site-ul bibliotecii și nu doar pe site-ul societății care deține calitatea de partener privat;

48.   reamintește că implicarea partenerilor privați în procesul de digitalizare nu trebuie să conducă la crearea unor monopoluri private, fapt care ar constitui o amenințare la adresa diversității și pluralismului, și că respectarea normelor în materie de concurență constituie o condiție prealabilă pentru implicarea societăților private;

49.   subliniază că sponsorizarea reprezintă o alternativă interesantă pentru Europeana în măsura în care oferă oportunitatea de a finanța activitățile de digitalizare și totodată plata drepturilor de autor pentru operele epuizate, orfane sau care fac obiectul unor drepturi de autor, ca și postarea acestora online;

Sprijin financiar comunitar și public

50.   subliniază că o parte considerabilă a finanțării ar trebui să provină din contribuții publice, cum ar fi contribuții din partea Uniunii Europene, a statelor membre și a organizațiilor culturale, și propune ca procesul de digitalizare a bibliotecii Europeana să fie considerat drept parte a Strategiei de la Lisabona și ca în următorul cadru financiar multianual să fie introdusă o linie bugetară separată;

51.   subliniază că acele condiții care sunt necesare pentru ca fondurile disponibile să fie cheltuite în mod transparent, eficient și în concordanță cu obiectivele stabilite nu pot fi create decât prin introducerea unei linii bugetare separate;

52.   remarcă faptul că, pentru perioada 2009-2011, în cadrul programului eContentplus, pentru Europeana nu s-au alocat decât 6,2 milioane de euro;

53.   solicită ca în următorul cadru financiar multianual, pentru Europeana să fie prevăzută o finanțare de câteva ori mai mare decât până în prezent;

54.   subliniază necesitatea de a elimina obstacolele juridice la nivelul UE, pentru a permite bibliotecilor să solicite finanțare europeană pentru operațiunile de digitizare;

55.   solicită statelor membre și Comisiei să prezinte Parlamentului European un raport anual referitor la costurile aferente bibliotecii Europeana și la progresele înregistrate;

56.   propune ca Parlamentul, împreună cu Comisia, să revizuiască aranjamentele de finanțare a bibliotecii Europeana încă în cursul anului 2011, cu scopul identificării unui model de finanțare sustenabilă a proiectului pentru 2013 și ulterior; sugerează că trecerea la o structură de finanțare public-privată ar maximaliza potențialul site-ului;

Informarea si programele de conștientizare

57.   propune organizarea unei campanii privind eforturile de finanțare și de publicitate, intitulată „Alăturați-vă bibliotecii Europeana”, pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la această chestiune și la urgența ei și recomandă ca o parte dintre resursele alocate pentru această bibliotecă să fie destinate promovării în rândul unui public cât mai larg posibil a unei biblioteci cuprinzând un număr cât mai mare de opere, pe toate tipurile de suport (text, audio, video);

58.   propune ca publicitatea pentru „Alăturați-vă bibliotecii Europeana” să aibă un caracter creator; realizat prin sponsorizare și parteneriate de tip public-privat, aceasta ar trebui să vizeze în primul rând tinerii, de exemplu cu ocazia evenimentelor sportive internaționale sau în contextul unor expoziții și concursuri culturale;

59.   solicită Comisiei demararea unei campanii media și online de popularizare a site-ului Europeana prin direcționarea traficului de pe serverele europene către sursele Europeana, ca principal punct de obținere a informațiilor digitale, și prin încurajarea statelor membre și instituțiilor culturale să furnizeze conținut pentru acest site; solicită, în același timp, lansarea unei campanii media speciale care să vizeze studenții și profesorii de la toate nivelurile de educație și care să se concentreze asupra utilizării resurselor digitale Europeana în scopuri educative;

60.   consideră că o astfel de campanie este similară măsurilor identificate deja ca fiind necesare pentru a reduce decalajul digital care persistă încă la nivel european, asigurând astfel accesul universal la Europeana și la alte conținuturi și informații online, precum și la eventualele beneficii ale acestora, indiferent de locație; recomandă ca această campanie și, în special, eventuala utilizare a Europeana în școli, să aibă loc fără a pierde din vedere faptul că accesul la mai multe conținuturi și informații online nu reprezintă un scop în sine, ci trebuie, prin urmare, să fie completat cu inițiative care stimulează analiza critică a conținuturilor și a informațiilor online;

61.   invită Comisia să se asigure că toate campaniile de informare și activitățile similare care vizează creșterea gradului de conștientizare în legătură cu Europeana sunt canalizate prin intermediul organizațiilor partenere relevante din statele membre;

Administrarea

62.   salută contribuția actuală a Fundației pentru biblioteca digitală europeană în scopul facilitării încheierii unor acorduri oficiale de cooperare între muzee, arhive, arhive audiovizuale și biblioteci cu privire la funcționarea și durabilitatea portalului comun Europeana;

63.   consideră că instituțiile culturale trebuie să aibă în continuare un rol important în administrarea proiectului Europeana, care ar trebui să fie cât se poate de democratică; de asemenea, le invită să colaboreze, pentru a evita dublarea operelor digitalizate și pentru a utiliza resursele în mod rațional;

64.   invită Comisia și statele membre să îmbunătățească managementul proiectului și să se asigure că este desemnată o autoritate competentă la nivel național ca să gestioneze și să monitorizeze procesul de digitizare, să informeze bibliotecile și furnizorii de material cultural cu privire la proiectul Europeana și să colecteze direct de la furnizori materialul digital deja existent, făcând conversia la un singur format digital standard, pentru a urgenta adăugarea de conținut nou la baza de date Europeana; consideră că, pe termen lung, colectarea materialului digital existent, produs în cadrul proiectelor co-finanțate de Uniunea Europeană, și adăugarea acestuia la biblioteca digitală Europeana trebuie să devină o prioritate;

65.   sugerează să fie organizată o licitație publică cu scopul de a coordona administrarea proiectului Europeana în cel mai eficient mod posibil, definind obiective clare, realiste și reevaluând operațiunea, dacă este cazul;

66.   recomandă Comisiei să cerceteze posibilitatea de a înființa un organism european care să coordoneze implicarea autorităților naționale în monitorizarea procesului de digitizare, plata drepturilor de autor și alte aspecte relevante pentru proiectul Europeana;

o
o   o

67.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 319, 13.12.2008, p. 18.
(2) JO C 219 E, 28.8.2008, p. 296.
(3) JO L 236, 31.8.2006, p. 28.
(4) JO L 167, 22.6.2001, p. 10.
(5) Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works (Registre accesibile de informații privind drepturile și de lucrări orfane).


Evaluarea şi analizarea planului de acţiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010
PDF 393kWORD 101k
Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la evaluarea și analizarea planului de acțiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010 (2009/2202(INI))
P7_TA(2010)0130A7-0053/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere comunicarea Comisiei din 23 ianuarie 2006 referitoare la planul de acțiune comunitar pentru bunăstarea animalelor 2006-2010 (COM(2006)0013),

–   având în vedere Rezoluția sa din 12 octombrie 2006 referitoare la planul de acțiune comunitar pentru protecția și bunăstarea animalelor 2006-2010(1),

–   având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2008 privind o nouă strategie în materie de sănătate animală pentru Uniunea Europeană (2007-2013)(2),

–   având în vedere rezoluția sa din 6 mai 2009 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind protecția animalelor în momentul uciderii(3),

–   având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care prevede că, la elaborarea și punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniul agriculturii, pescuitului, transporturilor, pieței interne, cercetării și dezvoltării tehnologice și al spațiului, Uniunea și statele membre țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile și respectă, totodată, actele cu putere de lege și normele administrative, precum și obiceiurile statelor membre în privința riturilor religioase, a tradițiilor culturale și a patrimoniilor regionale,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 octombrie 2009 privind opțiunile de etichetare în domeniul bunăstării animalelor și stabilirea unei rețele europene de centre de referință pentru protecția și bunăstarea animalelor (COM(2009)0584),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 octombrie 2009 intitulată „Îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa” (COM(2009)0591),

–   având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0053/2010),

A.   întrucât standardele de sănătate animală sunt de o importanță vitală pentru gestionarea creșterii animalelor în Europa, acestea având un impact din ce în ce mai mare asupra nivelului de competitivitate a exploatațiilor agricole;

B.   întrucât orice armonizare a protecției animalelor de producție în Uniunea Europeană trebuie însoțită de o reglementare a importurilor în lumina aceluiași obiectiv, pentru a evita punerea producătorilor europeni într-o situație dezavantajoasă pe piața europeană;

C.   întrucât orice activitate în beneficiul protecției și asigurării bunăstării animalelor trebuie să pornească de la principiul că animalele sunt ființe sensibile, cu nevoi specifice de care trebuie ținut seama și întrucât în secolul 21 bunăstarea animalelor este o expresie a umanității și o provocare pentru civilizația și cultura europeană;

D.   întrucât obiectivul unei strategii vizând bunăstarea animalelor trebuie să fie acela de a se ține seama în mod corespunzător de costurile suplimentare aferente bunăstării animalelor și întrucât o politică ambițioasă în domeniul bunăstării animalelor nu poate avea decât un succes limitat dacă este promovată în mod unilateral de către Uniunea Europeană și dacă nu este însoțită de un dialog la nivel european și internațional și de o campanie activă de educare și informare în UE și în afara acesteia privind avantajele unor standarde mai înalte în materie de bunăstare a animalelor;

E.   întrucât pentru dezvoltarea protecției animalelor în Uniunea Europeană este necesară intensificarea eforturilor de cercetare și integrarea protecției animalelor în toate evaluările de impact relevante, precum și antrenarea tuturor grupurilor interesate în procesul decizional; întrucât transparența, acceptarea și aplicarea uniformă a dispozițiilor existente, precum și monitorizarea respectării acestora la toate nivelurile constituie o condiție preliminară pentru succesul strategiei privind protecția animalelor în Europa;

F.   întrucât, în ultimii ani, Europa a adoptat o legislație complexă în domeniul bunăstării animalelor, atingând unul dintre cele mai înalte niveluri de bunăstare a animalelor din lume;

G.   întrucât, în rezoluția sa din 2006, Parlamentul a invitat Comisia să prezinte un raport cu privire la dezvoltarea politicii în materie de bunăstare animală înainte de prezentarea următorului plan de acțiune și să includă bunăstarea animalelor în toate domeniile cuprinse în programul său de negocieri internaționale;

H.   întrucât Parlamentul a subliniat încă din 2006 necesitatea îmbunătățirii informării cetățenilor cu privire la bunăstarea animalelor, precum și cu privire la eforturile depuse de către producătorii europeni pentru respectarea acestor norme;

I.   întrucât bunăstarea animalelor nu trebuie neglijată, deoarece poate constitui un avantaj comparativ pentru Uniunea Europeană, cu condiția ca aceasta să se asigure totuși, în contextul unei piețe deschise, că toate animalele și tipurile de carne importate din țări terțe respectă aceleași cerințe în materie de bunăstare ca și cele în vigoare în interiorul Uniunii;

J.   întrucât, în momentul evaluării și bilanțului Planului de acțiune comunitar pentru protecția și bunăstarea animalelor 2006-2010, Uniunea Europeană trebuie să se angajeze să impună recunoașterea normelor în materie de bunăstare a animalelor în cadrul capitolului agricultură din viitorul acord al OMC înainte de finalizarea unui acord general;

K.   întrucât există o corelație între bunăstarea animalelor, sănătatea animalelor și siguranța produselor și întrucât un înalt nivel de bunăstare a animalelor, din faza de creștere până la faza de sacrificare, poate avea o influență pozitivă asupra siguranței și calității produselor;

L.   întrucât un anumit grup de consumatori acceptă să plătească un preț mai ridicat pentru produse care respectă standardele de bunăstare a animalelor, în timp ce marea majoritate a consumatorilor aleg produse la un preț mai scăzut;

M.   întrucât în rezoluția sa din 2006, menționată mai sus, Parlamentul European a insistat ca la baza normelor, standardelor și indicatorilor adoptați să se afle cele mai recente descoperiri tehnologice și științifice și întrucât a subliniat că trebuie luate în considerare și aspectele economice, deoarece în special un standard ridicat în materie de bunăstare a animalelor presupune, de asemenea, sarcini de funcționare, financiare și administrative pentru agricultorii europeni; întrucât nerespectarea principiului reciprocității prezintă un risc în contextul concurenței loiale în ceea ce privește producătorii din țările terțe;

N.   întrucât, cu prilejul acestui bilanț al Planului de acțiune comunitar pentru protecția și bunăstarea animalelor 2006-2010 și în așteptarea primelor reflecții asupra PAC pentru perioada de după 2013, Uniunea Europeană trebuie să adopte o poziție echilibrată în legătură cu bunăstarea animalelor, ținând cont de consecințele economice ale costurilor suplimentare pentru crescătorii de animale și să acorde un sprijin suficient pentru veniturile acestora prin politica de prețuri și de piață și/sau prin ajutoare directe;

O.   întrucât este esențial ca politica europeană în materie de protecție a animalelor să fie însoțită de o politică comercială coerentă, care trebuie să pornească de la faptul că, în ciuda eforturilor depuse de UE, chestiunile legate de bunăstarea animalelor nu sunt abordate nici de acordul-cadru din iulie 2004, nici de alte documente-cheie ale Rundei de la Doha; întrucât, prin urmare, până nu are loc o schimbare fundamentală în atitudinea principalilor parteneri comerciali din cadrul OMC, nu este viabilă introducerea altor standarde de bunăstare a animalelor care au un efect negativ asupra competitivității producătorilor la nivel internațional;

P.   întrucât prin bunăstarea animalelor se înțelege în mod curent rezultatul aplicării standardelor și normelor referitoare la bunăstarea și sănătatea animalelor, menite să îndeplinească nevoile inerente specifice speciilor și nevoile de bunăstare pe termen lung; întrucât printre cerințele esențiale pentru bunăstarea animalelor recunoscute de către Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) se numără hrana și apa, posibilitatea manifestării unui comportament natural și îngrijirile medicale;

Q.   întrucât comunicarea Comisiei din octombrie 2009 intitulată „Îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa” precizează că „apar mereu dezechilibre semnificative în cadrul raportului de forțe dintre contractanți” și că acestea „au efecte negative asupra competitivității lanțului de aprovizionare cu alimente, deoarece este posibil ca actori mici dar eficienți să fie obligați să opereze în condiții de rentabilitate redusă, ceea ce le limitează capacitatea și motivația de a investi în îmbunătățirea calității produselor și în inovarea proceselor de producție”;

R.   întrucât creșterea costurilor menționată mai sus poate conduce la transferarea producției către regiuni cu niveluri mai scăzute ale protecției animalelor,

Planul de acțiune 2006-2010

1.   salută inițiativa Comisiei de a se concentra, în cadrul unui plan de acțiune multianual referitor la bunăstarea animalelor, asupra unei serii de domenii de acțiune esențiale și de a adopta ulterior măsuri în aceste domenii;

2.   salută Planul de acțiune comunitar pentru protecția și bunăstarea animalelor 2006-2010, care a transpus, pentru prima dată, Protocolul privind protecția și bunăstarea animalelor anexat la Tratatul de la Amsterdam într-o abordare integrată a dezvoltării protecției animalelor în Europa;

3.   constată că cele mai multe dintre măsurile incluse în planul actual de acțiune au fost puse în aplicare în mod satisfăcător;

4.   constată că s-au înregistrat progrese pozitive în ceea ce privește bunăstarea animalelor, datorită planului de acțiune 2006-2010, dar subliniază că agricultorii din UE nu au beneficiat de pe urma eforturilor depuse de ei pe piață și în cadrul comerțului internațional și insistă ca acest aspect să fie subliniat în viitorul plan de acțiune;

5.   apreciază efortul depus în vederea dezvoltării unor alternative la testările pe animale, dar își exprimă regretul cu privire la faptul că deocamdată nu s-au depus eforturi suficiente pentru a se asigura că, dacă sunt disponibile, se utilizează alternative la testele pe animale, în conformitate cu cerințele stabilite în legislația UE în domeniu;

6.   recunoaște eforturile depuse de Comisie pentru includerea aspectelor necomerciale, inclusiv bunăstarea animalelor, în acordurile comerciale bilaterale, însă subliniază că astfel de preocupări necomerciale trebuie promovate într-o manieră eficace prin intermediul OMC;

7.   solicită Comisiei să prezinte progresele înregistrate în cadrul negocierilor OMC în privința recunoașterii aspectelor necomerciale, printre care se află bunăstarea animalelor, precum și măsura în care aspectele și standardele referitoare la bunăstarea animalelor sunt luate în considerare în cadrul Rundei de la Doha a negocierilor OMC;

8.   ia act cu mare satisfacție de progresele înregistrate în cadrul proiectului „Animal Welfare Quality” în ceea ce privește noile descoperiri științifice și noile cunoștințe legate de indicatorii referitori la sănătatea și bunăstarea animalelor; constată totuși că acest proiect nu a luat în considerare pe deplin promovarea în practică a utilizării acestor indicatori;

9.   recunoaște că se impun acțiuni suplimentare în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a actualelor norme privind transportul animalelor în statele membre ale UE, în special în ceea ce privește instituirea unui sistem de urmărire prin satelit a transportului animalelor, și îndeamnă Comisia să își onoreze responsabilitățile care îi revin în acest domeniu, în perioada rămasă până la expirarea planului de acțiune, și să prezinte rezultatele studiului solicitat de Parlament și menționat la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005; solicită să se efectueze o analiză a impactului economic asupra sectorului creșterii animalelor înainte de introducerea unor noi norme, care ar trebui să se bazeze pe indicatori obiectivi și fundamentați pe dovezi științifice;

10.   consideră că ar fi oportună crearea de stimulente pentru creșterea, comercializarea și sacrificarea la nivel regional a animalelor, pentru a evita transporturile lungi, atât pentru animalele de reproducere, cât și pentru cele destinate sacrificării;

11.   consideră că grădinile zoologice joacă un rol important în informarea publicului cu privire la conservarea și bunăstarea animalelor sălbatice; este îngrijorat de lipsa unei monitorizări stricte care să asigure respectarea Directivei Consiliului 1999/22/CE(4) privind animalele sălbatice din grădini zoologice și solicită insistent Comisiei să demareze un studiu referitor la eficacitatea și punerea în aplicare a acestei directive în toate statele membre ale Uniunii Europene;

12.   salută progresele obținute în ceea ce privește respectarea cerințelor referitoare la creșterea porcilor, deși mai există cazuri de nerespectare a acestor cerințe; își exprimă îngrijorarea, cu toate acestea, cu privire la faptul că, în ciuda recomandărilor emise în acest sens de Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (EFSA), lipsesc încă planuri practice privind punerea în aplicare a unor dispoziții din Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protecție a porcilor și îndeamnă, prin urmare, Comisia, statele membre și sectoarele interesate să identifice cazurile de nerespectare și motivele care stau la baza acestor practici și să depună eforturile necesare pentru a asigura o mai bună respectare a acestei directive;

13.   îndeamnă Comisia să se asigure, de asemenea, că interzicerea sistemelor care nu au cotețe ce conțin cuiburi pentru găinile ouătoare, interdicție care intră în vigoare în anul 2012, va fi respectată pe deplin și invită Comisia și statele membre să adopte măsurile necesare pentru a garanta capacitatea sectorului de a îndeplini această obligație și să monitorizeze procesul de punere în aplicare în statele membre; insistă ca ouăle importate în UE trebuie, de asemenea, să respecte condițiile de producție impuse producătorilor europeni;

14.   solicită impunerea unei interdicții la nivel european privind comercializarea ouălor care nu îndeplinesc dispozițiile legii;

15.   constată că punerea în aplicare a actualului plan de acțiune este necorespunzătoare din mai multe puncte de vedere și subliniază necesitatea aplicării normelor existente înainte de elaborarea unora noi; atrage atenția, în acest context, asupra importanței aplicării unor sancțiuni eficace pentru nerespectare în toate statele membre;

16.   subliniază că este necesar ca evaluarea pe care Comisia urmează să o realizeze în 2010 să conțină o analiză aprofundată a realizărilor și a lecțiilor care pot fi învățate din eventualele greșeli;

17.   regretă faptul că în această perioadă Comisia nu a elaborat o strategie clară de comunicare cu privire la valoarea produselor care respectă standardele de bunăstare a animalelor, limitându-se la raportul prezentat în octombrie 2009;

18.   recunoaște faptul că în Comunitate animalele sunt considerate ființe sensibile (articolul 13 din tratat); recunoaște că până în prezent acțiunile s-au concentrat asupra animalelor producătoare de alimente și că este necesară includerea altor categorii de animale în planul de acțiune 2011-2015;

Planul de acțiune 2011-2015

19.   reamintește că în rezoluția din 2006 menționată mai sus se solicita ca planul actual de acțiune să fie urmat de unul nou și îndeamnă prin urmare Comisia să prezinte, pe baza noilor dovezi și experiențe științifice, un raport de evaluare a punerii în aplicare a actualului plan și a situației referitoare la politica privind bunăstarea animalelor în UE, iar apoi să elaboreze planul de acțiune privind bunăstarea animalelor pentru perioada 2011-2015 care ar trebui să beneficieze de o finanțare adecvată;

20.   solicită adoptarea de măsuri prin care să se asigure că legislația existentă este pusă în aplicare neîntârziat și să se garanteze armonizarea standardelor și existența unor condiții de egalitate în cadrul pieței interne; recomandă ca toate propunerile de adoptare a unor dispoziții legislative noi să fie evaluate punându-se în balanță opțiunea alternativă de punere integrală în aplicare a legislației existente, pentru a se evita duplicări inutile;

21.   propune Comisiei ca în raportul său de evaluare să analizeze, printre altele, măsura în care actualul plan de acțiune a răspuns cerințelor societății europene în domeniul bunăstării animalelor, viabilitatea sistemului pentru producătorii europeni, precum și modul în care funcționarea pieței interne a fost afectată de punerea în aplicare a acestui plan;

22.   solicită Comisiei să prezinte efectele produse de standardele de protecție a animalelor și să ia în calcul pe deplin modul în care interacționează diferiți factori, precum protecția animalelor, durabilitatea, sănătatea animalelor, mediul, calitatea produselor și rentabilitatea;

O lege generală la nivel european privind bunăstarea animalelor

23.   constată că articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a creat un context juridic nou în conformitate cu care, la elaborarea și punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniul agriculturii, pescuitului, transporturilor, pieței interne, cercetării și dezvoltării tehnologice și al spațiului, Uniunea și statele membre țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile și respectă actele cu putere de lege și normele administrative, precum și obiceiurile statelor membre în privința riturilor religioase, a tradițiilor culturale și a patrimoniilor regionale; consideră că acest articol se aplică la toate animalele de producție și ținute în captivitate, precum la animalele destinate producției de alimente, de companie, de circ, la animalele din grădinile zoologice și la cele fără stăpân, ținând seama, în același timp, de faptul că existența unor caracteristici și condiții de viață diferite impune un tratament diferențiat;

24.   invită Comisia, în temeiul articolului 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, să prezinte, pe baza unui studiu de impact și după consultarea părților interesate, cel târziu în 2014, o propunere motivată privind un act legislativ general la nivelul UE în domeniul bunăstării animalelor, care să contribuie, pe baza cunoștințelor științifice disponibile și a experienței dovedite, la o înțelegere comună a conceptului de bunăstare a animalelor, a costurilor asociate și a condițiilor fundamentale aplicabile;

25.   consideră că acest act legislativ general în domeniul bunăstării animalelor trebuie să cuprindă, în conformitate cu legislația privind sănătatea animalelor, orientări adecvate pentru creșterea responsabilă a animalelor, un sistem uniform de monitorizare și de colectare a datelor comparabile, cerințe privind pregătirea persoanele care se ocupă de animale, precum și dispoziții privind responsabilitățile specifice ale proprietarilor, crescătorilor și îngrijitorilor de animale; consideră că toate aceste cerințe ar trebui să fie însoțite de furnizarea de resurse către producători pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare în mod corespunzător;

26.   consideră că această legislație europeană în domeniul bunăstării animalelor ar trebui să stabilească un nivel de bază comun pentru bunăstarea animalelor în Uniunea Europeană, ca o condiție esențială pentru existența unei concurențe libere și echitabile pe piața internă atât pentru produsele interne, cât și pentru cele importate din țări terțe; consideră totuși că statele membre și regiunile trebuie să aibă posibilitatea de a permite producătorilor individuali sau grupurilor de producători să instituie sisteme facultative cu efecte mult mai profunde, evitând totodată denaturarea concurenței și protejând competitivitatea UE pe piețele internaționale;

27.   consideră că produsele importate trebuie să îndeplinească aceleași cerințe de bunăstare a animalelor ca și cele impuse operatorilor din UE;

28.   solicită compensarea agricultorilor europeni pentru creșterea costurilor de producție asociată standardelor mai ridicate în materie de bunăstare a animalelor; propune ca finanțarea măsurilor referitoare la protecția animalelor să fie încorporată în noile programe de sprijin prevăzute în cadrul politicii agricole comune cu începere din 2013;

29.   consideră, de asemenea, că informarea cetățenilor cu privire la nivelul ridicat al bunăstării animalelor în UE la eforturile depuse de diferitele sectoare implicate ar trebui să constituie un element-cheie al acestei politici;

30.   consideră că includerea cerințelor de bunăstare a animalelor în acordurile internaționale reprezintă o condiție esențială pentru a permite producătorilor europeni să concureze pe o piață globalizată și pentru a împiedica relocarea producției în regiuni în care se înregistrează niveluri mult mai scăzute de bunăstare a animalelor, prevenindu-se astfel concurența neloială cu modelul european;

31.   salută discuția cu privire la diversele regimuri de etichetare aplicate bunăstării animalelor, prezentate în Comunicarea Comisiei din 28 octombrie 2009, menționată mai sus; reamintește, totodată, necesitatea de a lua în discuție aceste regimuri într-un cadru mai larg, ținând cont, îndeosebi, de diferitele regimuri de etichetare existente cu privire la protecția mediului, nutriție și climă; subliniază că informațiile oferite consumatorilor europeni în acest domeniu vor trebui să se bazeze în mod obligatoriu pe date științifice solide și consensuale și să fie pe înțelesul consumatorilor;

32.   recomandă ca informațiile înscrise pe etichetă să fie precise și directe și să facă trimitere la conformitatea cu standardele ridicate de bunăstare a animalelor impuse de UE; consideră că ar trebui să-i revină Comisiei Europene sarcina de a oferi cetățenilor informațiile necesare privind sistemul european de bunăstare a animalelor pentru a se asigura că aceștia primesc informații obiective;

33.   recomandă o analiză a coerenței politicii de bunăstare a animalelor cu celelalte politici ale Uniunii;

34.   invită Comisia să evalueze în detaliu posibilele probleme pe care le-ar putea cauza standardele europene de bunăstare a animalelor pentru competitivitatea producătorilor noștri și să revizuiască sistemele de sprijin pentru producători în contextul aplicării acestor standarde;

35.   consideră că înainte de adoptarea unor noi dispoziții legislative ar trebui să se asigure buna aplicare a normelor existente, fie acestea generale sau specifice; în calitate de exemplu indică interzicerea bateriilor pentru găini, normele privind porcii, normele privind transportul animalelor, precum și cele privind creșterea gâștelor și a rațelor; subliniază că noile măsuri privind bunăstarea animalelor ar trebui corelate cu alte obiective comunitare, cum ar fi dezvoltarea durabilă, în special producția și consumul durabil de animale, protecția mediului și a biodiversității, o strategie pentru o mai bună aplicare a legislației în vigoare și o strategie coerentă pentru accelerarea progresului către cercetarea care nu se bazează pe testări pe animale;

O rețea europeană a centrelor de referință pentru bunăstarea animalelor

36.   consideră că ar trebui instituită, în cadrul instituțiilor comunitare sau naționale existente, o rețea europeană pentru bunăstarea animalelor, a cărei activitate să se bazeze pe legislația generală propusă mai sus privind bunăstarea animalelor; consideră că această rețea ar trebui să numească o instituție în calitate de organism coordonator, care să îndeplinească atribuțiile care îi revin „institutului de coordonare central” menționat în Comunicarea Comisiei din 28 octombrie 2009, menționată mai sus; consideră, în plus, că acest organism coordonator nu ar trebui în niciun caz să dubleze atribuțiile Comisiei sau ale altor agenții, ci ar trebui să devină un instrument de sprijin care să ofere asistență Comisiei, statelor membre, actorilor din lanțul alimentar și cetățenilor cu privire la formare, educare, bune practici, informare și comunicare cu consumatorii și care să evalueze și să își exprime punctul de vedere cu privire la viitoarele propuneri de legi și de politici și la efectele acestora asupra bunăstării animalelor, să evalueze standardele de bunăstare a animalelor pe baza celor mai recente cunoștințe din domeniu și să coordoneze un sistem UE pentru testarea noilor tehnici;

37.   consideră că, pe baza rezultatelor cercetărilor științifice, publicului ar trebui să i se ofere informații cu privire la nevoile animalelor și la tratarea corectă a acestora, într-un mod adecvat și serios; consideră că o rețea europeană a centrelor de referință ar trebui să fie responsabilă de punerea în aplicare a măsurilor de educare și informare, întrucât difuzarea cunoștințelor pe baza unor criterii de calitate standardizate este esențială pentru a evita punctele de vedere extreme;

Îmbunătățirea aplicării legislației în vigoare

38.   invită Comisia să evalueze cât mai curând posibil costurile pe care trebuie să le suporte producătorii europeni în urma măsurilor de bunăstare a animalelor și să propună, până în 2012, recomandări, orientări și alte măsuri necesare pentru a rezolvarea problemei pe care o reprezintă pierderea competitivității crescătorilor de animale din Europa;

39.   solicită statelor membre să ia măsurile necesare pentru a se asigura că noțiunea de protecție și bunăstare a animalelor este promovată prin educație;

40.   consideră că obiectivul trebuie să fie un sistem de monitorizare focalizat, bazat pe evaluarea riscurilor și pe factori obiectivi, iar statele membre care înregistrează un număr de abateri superior mediei trebuie să se aștepte la o înăsprire a controalelor;

41.   subliniază faptul că, din cauza dezechilibrelor din lanțul alimentar descrise în comunicarea Comisiei intitulată „Îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa”, producătorii primari se găsesc deseori într-o poziție de dezavantaj; reamintește faptul că producătorii primari dispun de posibilități de investiții reduse din cauza costurilor suplimentare pe care le presupune această situație;

42.   subliniază că bugetul Uniunii Europene trebuie să conțină credite suficiente pentru a permite Comisiei să își îndeplinească atribuțiile de monitorizare, pentru a sprijini producătorii, dacă este cazul, și pentru a compensa pierderea competitivității cu care se confruntă producătorii ca urmare a adoptării de noi standarde de bunăstare a animalelor și a modificării celor existente, costurile acestor standarde neregăsindu-se în prețul perceput de agricultori la vânzarea produselor lor;

43.   subliniază că trebuie îmbunătățită și consolidată în continuare competitivitatea sectorului agricol prin promovarea și respectarea normelor în vigoare cu privire la bunăstarea animalelor, dar și în conformitate cu cerințele pentru protecția mediului;

44.   invită statele membre ale UE să se asigure că încălcările normelor UE referitoare la bunăstarea animalelor fac obiectul unor sancțiuni eficace și proporționale și că fiecare sancționare este însoțită de o amplă acțiune de informare și orientare din partea autorităților competente, precum și de măsuri corective corespunzătoare;

45.   solicită statelor membre să ia măsurile necesare pentru a preveni încălcarea în viitor a reglementărilor privind bunăstarea animalelor;

46.   salută reducerea considerabilă a utilizării în statele membre a antibioticelor destinate animalelor, întrucât utilizarea acestora ca agent de creștere a fost interzisă în UE, deși această practică mai este încă permisă în SUA și în alte țări; invită totuși Comisia și statele membre să soluționeze într-o manieră responsabilă problema tot mai gravă a rezistenței la antibiotice la animale; invită Comisia să strângă și să analizeze date referitoare la utilizarea produselor de sănătate pentru animale, inclusiv a antibioticelor, pentru a se asigura utilizarea eficientă a acestor produse;

Indicatori și noi tehnici

47.   solicită evaluarea și dezvoltarea în continuare a proiectului „Animal Welfare Quality”, în special în ceea ce privește simplificarea instrumentului și aplicarea practică a acestuia;

48.   consideră că măsurarea indicatorilor de calitate a bunăstării animalelor în cazul produselor importate se va dovedi complicată; subliniază că aceste instrumente, fără a le contesta utilitatea sau validitatea, nu trebuie să aibă ca efect o denaturare a concurenței în detrimentul producătorilor europeni;

49.   îndeamnă Comisia, în temeiul raportului final al proiectului „Animal Welfare Quality”, să propună o perioadă de evaluare a bunăstării animalelor în Uniunea Europeană, utilizând metodele dezvoltate în cadrul proiectului „Animal Welfare Quality”;

50.   invită statele membre, în acest context, să utilizeze mai eficient oportunitățile de sprijin oferite de fondurile UE de dezvoltare rurală și de Al șaptelea program cadru (2007-2013) al DG Cercetare pentru a promova cercetarea aplicată și a investi în soluții inovatoare și moderne destinate bunăstării animalelor; solicită, de asemenea, statelor membre și Comisiei să realizeze mai multe investiții financiare în cercetări și în dezvoltarea de noi tehnici și tehnologii în domeniul bunăstării animalelor;

51.   invită Comisia și statele membre să depună toate eforturile pentru a se asigura că orientările OIE privind bunăstarea animalelor încurajează bune standarde de bunăstare care reflectă în mod corespunzător dovezile științifice din acest domeniu;

o
o   o

52.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 308 E, 16.12.2006, p. 170.
(2) JO C 279 E, 19.11.2009, p. 89.
(3) JO L 303, 18.11.2009, p. 1.
(4) JO L 94, 9.4.1999, p. 24.


Agricultura UE şi schimbările climatice
PDF 388kWORD 110k
Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la agricultura în UE și schimbările climatice (2009/2157(INI))
P7_TA(2010)0131A7-0060/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei, intitulat „Adaptarea la schimbările climatice: o provocare pentru agricultura și zonele rurale europene” (SEC(2009)0417),

–   având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei, intitulat „Rolul agriculturii europene în atenuarea schimbărilor climatice” (SEC(2009)1093),

–   având în vedere Rezoluția sa legislativă din 14 noiembrie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru privind protecția solului și de modificare a Directivei 2004/35/CE(1),

–   având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2008 referitoare la „agricultura durabilă și biogazul: necesitatea revizuirii legislației europene”(2),

–   având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2009 referitoare la „2050: Viitorul începe azi - recomandări privind viitoarea politică integrată a UE în domeniul schimbărilor climatice”(3),

–   având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2009 referitoare la „problema deteriorării terenurilor agricole în UE, în special în Europa de sud: soluția oferită de instrumentele politicii agricole a UE”(4),

–   având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2009 referitoare la „strategia UE pentru Conferința de la Copenhaga privind schimbările climatice (COP 15)”(5),

–   având în vedere raportul privind evaluarea internațională a științei și tehnologiei agricole pentru dezvoltare (EISTAD) elaborat de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și de Banca Mondială și semnat de 58 de țări,

–   având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0060/2010),

A.   întrucât schimbările climatice, care rezultă din acumularea de-a lungul timpului a gazelor cu efect de seră (GES) în atmosferă, reprezintă o constatare științifică ce poate avea consecințe grave asupra ecosistemelor;

B.   întrucât acest lucru privește în mod direct agricultura, care reprezintă una dintre activitățile economice care gestionează resursele naturale în beneficiul umanității;

C.   întrucât schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai grave amenințări pentru mediu, dar și pentru ordinea socială și economică, productivitatea culturilor agricole prezentând fluctuații de la un an la altul, fiind influențată semnificativ de variațiile extreme ale condițiilor climatice, acestea având o influență indirectă asupra tuturor sectoarelor economiei, deși cel mai vulnerabil dintre acestea rămâne agricultura;

D.   întrucât agricultura contribuie la schimbările climatice, fiind una dintre principalele surse a două GES importante (protoxidul de azot și metanul), care rezultă în urma unor procese biologice diferite, asociate producției agricole dar, în același timp, este foarte expusă efectelor nefaste ale acestei dereglări;

E.   întrucât emisiile de gaze cu efect de seră provenite din agricultură (inclusiv creșterea animalelor) au scăzut cu 20% în UE-27 între 1999 și 2007, iar procentul de emisii de GES produse de agricultură în cadrul Uniunii a scăzut de la 11% în 1990 la 9,3% în 2007, printre altele ca urmare a eficienței sporite a agriculturii UE, a inovărilor constante și a utilizării unor tehnici noi, a utilizării mai eficiente a îngrășămintelor și a reformelor recente ale PAC;

F.   întrucât agricultura și pădurile sunt principalele sectoare economice în măsură să capteze CO2 care rezultă din activitățile umane, să îl conserve și să îl stocheze în sol datorită capacității lor de rezervor și să îl fixeze în organismele vegetale prin intermediul fotosintezei; întrucât, prin urmare, aceste sectoare dispun de un potențial important, care le permite să participe în mod pozitiv la eforturile de atenuare a încălzirii globale;

G.   întrucât schimbările climatice au deja consecințe negative asupra agriculturii în Uniunea Europeană (inclusiv o scădere a resurselor de apă, salinizarea și secete mai frecvente, deșertificarea, o puternică intensificare a precipitațiilor hibernale și a inundațiilor în nord, pericolul pe care îl reprezintă creșterea nivelului mării pentru zonele costiere joase și pericolul salinizării, furtunile și alte evenimente climaterice extreme, eroziunea și alunecările de teren, precum și proliferarea unor insecte dăunătoare și a unor boli animale și vegetale) și întrucât accelerarea preconizată a acestor fenomene va avea repercusiuni economice, sociale și ecologice grave asupra sectoarelor agricol, forestier și turistic;

H.   întrucât sectorul agricol are capacitatea nu numai de a se adapta la schimbările climatice, ci și de a atenua efectul acestora, bazându-se pe competența agricultorilor, pe o PAC puternică și pe dezvoltarea cercetării și a inovării, însă, fiind vorba de procese naturale greu de stăpânit, eforturile necesare sunt considerabile;

I.   întrucât sectorul forței de muncă din agricultură trebuie protejat și consolidat;

J.   întrucât agricultura continuă să aibă o importanță vitală în menținerea activității umane în teritoriile rurale europene, în special prin gama largă de servicii pe care agricultorii o pot oferi restului societății;

K.   întrucât agricultura este vizată în mod direct de obiectivele Uniunii în materie de dezvoltare a energiilor regenerabile și întrucât această dezvoltare poate contribui în mod substanțial la reducerea GES;

L.   întrucât una din principalele funcții ale agriculturii europene este garantarea furnizării de alimente populației sale;

M.   întrucât Uniunea Europeană trebuie să joace un rol de frunte în lupta împotriva încălzirii globale,

Contribuția agriculturii Uniunii la eforturile de atenuare a încălzirii globale

1.   afirmă că agricultura și silvicultura europene pot contribui la atingerea obiectivelor Uniunii în materie de atenuare a efectelor schimbărilor climatice prin identificarea unor modalități și a sprijinului necesar pentru a contribui la reducerea emisiilor de GES, favorizând stocarea CO2 în sol, dezvoltând producția de energii regenerabile durabile și optimizând funcția de fotosinteză; subliniază că, în acest scop, este esențial să se sprijine dezvoltarea unei agriculturi care să producă bunuri comercializabile și necomercializabile care să exploateze cât mai eficient potențialul și resursele naturale ale fiecărui ecosistem și care să reconcilieze performanțele economice, de mediu și sociale, precum și imperativele legate de bunăstarea animalelor, pentru a îmbunătăți durabilitatea acestuia;

2.   consideră că este necesar, în eventualitatea unei participări mai active a agriculturii la procesul mondial de limitare a schimbărilor climatice, să nu se fragilizeze poziția concurențială a industriei agroalimentare a Uniunii Europene pe piața mondială;

3.   consideră că agricultura ecologică, pășunatul extensiv și practicile de producție integrată constituie unele dintre alternativele la obținerea unei producții agricole mai ecologice; subliniază totuși că trebuie găsite soluții care să permită agriculturii tradiționale, care ocupă majoritatea suprafețelor agricole europene, să contribuie în mod semnificativ la o gestionare durabilă a mediului;

4.   recunoaște faptul că inovării îi revine un rol major în reducerea efectelor pe care agricultura le are asupra schimbărilor climatice și a mediului;

5.   solicită, în special, ca viitoarea PAC să încurajeze, prin acțiuni de informare și de formare și prin măsuri incitative, practicile care contribuie la îmbunătățirea eficienței agriculturii și a potențialului acesteia de atenuare a emisiilor de GES, precum și la îmbunătățirea captării și stocării carbonului, precum:

   tehnicile care includ o exploatare adecvată și simplificată a solului și care asigură o acoperire vegetală a acestuia (ca, de exemplu, reducerea sau eliminarea lucrărilor de arătură, păstrarea reziduurilor recoltei pe câmp) și care permit realizarea de culturi intercalate și o rotație a culturilor, ceea ce optimizează fotosinteza și favorizează îmbogățirea solului cu materii organice, astfel cum a demonstrat proiectul SoCo, lansat la inițiativa Parlamentului European;
   conservarea și dezvoltarea împăduririi și a reîmpăduririi, dezvoltarea agrosilviculturii, a gardurilor vii, a zonelor împădurite pe parcele, a sistemelor de pășuni permanente sau temporare;
   introducerea unor metode de gestionare care să permită prelungirea perioadei de stocare a carbonului captat în pădurile existente;
   o mai bună gestionare a solului și a minereurilor și protecția adecvată a terenurilor bogate în carbon, precum turbăriile și a zonelor umede (culturi adaptate, precum cele de stuf, mai degrabă decât drenaje);
   modernizarea exploatațiilor agricole (izolarea clădirilor, folosirea echipamentelor cu consum redus de energie, utilizarea energiilor regenerabile) și lanțuri de producție mai eficiente;
   tehnicile moderne de împrăștiere/valorificare a gunoiului de grajd, de creștere și hrănire a animalelor, care reduc considerabil emisiile de metan;
   valorizarea energetică a biomasei integrate producției alimentare, care, pe lângă faptul că asigură valorizarea subproduselor și deșeurilor, contribuie la reducerea emisiilor de CO2;
   plantarea de plante lemnoase și erbacee energetice pe terenuri inundabile, în zone umede, pe terenuri nisipoase și în zone mai puțin favorabile agriculturii, cu scopul de a spori absorbția de CO2 și captarea carbonului;

6.   subliniază că aceste practici agricole, care respectă într-o mai mare măsură mediile naturale, au și efecte pozitive la nivelul îmbogățirii biodiversității și a calității solului, al reținerii apei și al luptei împotriva eroziunii și a poluării, și că atenuarea efectelor produse de activitățile agricole asupra schimbărilor climatice constituie chiar unul dintre „bunurile publice” oferite de agricultură;

7.   preconizează instituirea unei politici forestiere europene comune, capabilă să promoveze o gestionare și o producție durabile a pădurilor și să valorifice mai bine aportul și dezvoltarea economică a sectorului pădurilor, acesta fiind cel care contribuie în cea mai mare măsură la captarea carbonului; această politică va trebui să țină cel mai mult seama de diferitele circumstanțe regionale din silvicultură deoarece mediile forestiere din nordul și sudul Europei prezintă posibilități și riscuri distincte;

8.   subliniază că pădurile au o contribuție semnificativă și în ceea ce privește gestionarea eficientă a apelor; subliniază, prin urmare, că statele membre trebuie să fie încurajate să aplice o metodă de gestionare a pădurilor prin care să se reducă diferențele din cadrul regimului hidrologic dintre perioadele de secetă și cele de inundații, diminuând astfel efectele negative ale secetelor și ale inundațiilor asupra agriculturii, producției de energie și populației;

9.   recomandă consolidarea politicilor privind regiunile de munte, deoarece sectorul agropastoral și creșterea animalelor joacă un rol extrem de important în atenuarea schimbărilor climatice și în sprijinirea în vederea adaptării și reducerii vulnerabilității, în special printr-o bună gestionare a pășunilor;

10.   solicită elaborarea unor strategii care să prevină și să atenueze consecințele negative la nivelul agriculturii în Uniunea Europeană prin următoarele măsuri:

   un plan de acțiune în zonele cele mai afectate: folosirea unor soiuri de plante rezistente la noii parametri climatici, adaptarea calendarului activităților agricole la noile condiții, împăduririle, construcția de sere, gestionarea resurselor de apă din agricultură, ecologizarea terenurilor poluate;
   celălalt aspect trebuie să fie un plan de viitor pentru eliminarea cauzelor care conduc la schimbările climatice prin promovarea unei economii globale bazate pe emisii reduse de CO2, corelată cu o promovare a securității energiei;

11.   subliniază că emisiile de protoxid de azot pot fi reduse printr-o utilizare mai eficientă a îngrășămintelor azotate (agricultură de precizie); subliniază, de asemenea, că fertilizarea cu ajutorul reziduurilor provenite din producția de biogaz oferă posibilitatea de a utiliza îngrășăminte organice de precizie și de a reduce, astfel, emisiile;

12.   solicită consolidarea cercetărilor privind alimentația animalelor și selecția genetică a animalelor de fermă în vederea reducerii emisiilor de metan, cu condiția ca astfel de măsuri de atenuare să fie adoptate doar dacă nu pun în pericol sănătatea animalelor sau bunăstarea acestora; solicită, în paralel, crearea unui program care să permită reducerea dependenței Uniunii Europene de proteinele vegetale importate pentru alimentația animală, precum și crearea unui program de informare a consumatorilor cu privire la consecințele comportamentului lor de cumpărare și ale obiceiurilor lor alimentare asupra climei;

13.   solicită cu tărie, în același timp, să se adopte măsuri în vederea accelerării și intensificării cercetărilor privind selecția vegetală, pentru a adapta mai bine culturile și plantele la noile condiții climatice și pentru a putea răspunde provocărilor pe care aceste schimbări le implică, în special în ceea ce privește exigențele în materie de securitate a aprovizionării cu alimente, prin materii prime de o calitate și într-o cantitate suficiente; consideră că aceste cercetări ar trebui să vizeze varietățile de plante rezistente la stresul hidric și la temperaturile foarte ridicate și tehnicile de cultivare aferente; subliniază, de asemenea, că aceste varietăți și tehnici se pot dovedi a fi o alternativă viabilă la sistemele de irigații foarte costisitoare și ineficiente existente în anumite zone și că acestea prezintă și avantajul unei receptivități sporite din partea comunităților locale;

14.   subliniază că stocarea optimizată și împrăștierea îngrășămintelor organice, precum și tratarea acestora în fermenți anaerobi se numără, în prezent, printre tehnicile cele mai promițătoare de reducere a emisiilor de metan (oferind, în același timp, o sursă de energie regenerabilă) și de limitare a dependenței de îngrășămintele chimice azotate, în special în regiunile cu o mare densitate de animale de fermă; consideră că biogazul contribuie la crearea unei agriculturi autonome din punct de vedere energetic;

15.   atrage atenția, în acest sens, asupra necesității de a utiliza digestatul provenit din fermentarea îngrășămintelor pentru producția de biogaz, în locul îngrășămintelor chimice, fără a se încadra în categoria „gunoi de grajd”, ceea ce ar permite o reducere și mai importantă a utilizării de îngrășăminte artificiale;

16.   solicită accelerarea simplificării administrative, precum și a eforturilor de cercetare și dezvoltare pentru exploatarea și valorificarea biomasei care se găsește în exploatațiile agricole (deșeuri agricole sau forestiere), a biogazului ce rezultă din creșterea animalelor și a altor biocarburanți durabili, cu condiția ca aceștia să nu afecteze siguranța alimentară;

17.   subliniază că trebuie aplicat principiul durabilității atunci când se utilizează biomasa; consideră, prin urmare, că ar trebui încurajată utilizarea sa cât mai aproape posibil de locurile de producție a materiilor prime agricole, ceea ce va permite limitarea pierderilor de energie cauzate de transport;

18.   atrage atenția asupra faptului că utilizarea biomasei pentru încălzire permite reducerea considerabilă a consecințelor negative ale schimbărilor climatice; invită, prin urmare, Comisia și statele membre să acorde ajutoare pentru dezvoltare rurală instituțiilor publice rurale care trec la sisteme de încălzire bazate pe bioenergie;

19.   atrage atenția asupra faptului că utilizarea mai intensă a tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) ar putea contribui la îmbunătățirea monitorizării mai multor etape ale producției și la optimizarea gestionării, cu scopul de a spori producția în raport cu utilizarea mijloacelor de producție, reducând, în același timp, emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de energie; subliniază, de asemenea, că utilizarea mai intensivă a TIC, integrarea politicilor de promovare a formării agricultorilor cu privire la noile tehnologii și susținerea inovației și a spiritului întreprinzător în rândul tinerilor agricultori reprezintă elemente esențiale pentru ca agricultura să devină mai durabilă din punct de vedere al mediului, iar acest sector mai competitiv;

20.   subliniază că Uniunea Europeană este primul importator de produse agricole, ceea ce implică un cost în termeni de carbon superior celui corespunzător producțiilor europene, datorită nivelului adeseori mai scăzut al criteriilor ecologice din țările terțe și datorită emisiilor care provin din transporturile pe distanțe lungi și despăduriri; consideră că este necesară informarea consumatorilor, printr-o strategie de comunicare bine orientată, cu privire la beneficiile unei diete sănătoase și echilibrate, alcătuite din alimente regionale și de sezon de înaltă calitate, produse de o agricultură durabilă și eficientă, a cărei amprentă de carbon ar putea fi diferențiată de cea a produselor importate; consideră, de asemenea, că este necesară compensarea echitabilă a eforturilor realizate de agricultorii europeni pentru reducerea emisiilor, precum și încurajarea diversificării producțiilor locale (inter alia prin dezvoltarea proteinelor vegetale în Uniunea Europeană);

21.   preconizează, în acest context, etichetarea facultativă „originar din UE” pentru produsele provenind în totalitate din Uniunea Europeană;

22.   solicită punerea în aplicare a unor mecanisme eficace de control al importurilor din țări terțe și sprijină o reciprocitate totală între cerințele pe care trebuie să le respecte producătorii europeni pentru combaterea schimbărilor climatice și cerințele aplicabile importurilor din țări terțe, cu scopul de a evita o scădere a competitivității producțiilor comunitare;

23.   subliniază că Uniunea Europeană trebuie să investească din nou în politica de dezvoltare a agriculturii și silviculturii pentru a promova difuzarea de noi practici și a favoriza dezvoltarea altor agriculturi durabile în lume;

Măsuri de adaptare a agriculturii europene la consecințele încălzirii globale

24.   subliniază că agricultura europeană se adaptează și trebuie să continue să se adapteze la consecințele schimbărilor climatice care au loc și să se pregătească în vederea impactului pe care aceste schimbări îl vor avea la nivelul a numeroase regiuni din Uniunea Europeană;

25.   consideră, în acest context, că Uniunea ar trebui să dezvolte o strategie coerentă de adaptare a agriculturii la cele două forme diferite de perturbări climatice viitoare:

   pe de o parte, încălzirea globală medie;
   pe de altă parte, variabilitatea mai puternică a condițiilor climatice, manifestată prin multiplicarea evenimentelor meteorologice extreme;

26.   consideră că PAC trebuie să acorde atenție gestionării resurselor într-un mod mai durabil și mai eficient și că acest aspect trebuie luat în considerare în cadrul reformei viitoare a PAC, în special în ceea ce privește următoarele aspecte:

   gestionarea optimă a resurselor de apă (sisteme de irigații mai eficace, utilizarea apei reciclate, practici vizând economisirea apei pe câmpuri, rezervoare colinare etc.), responsabilizarea utilizatorilor;
   alegerea varietăților, selecționate mai ales pentru rezistența lor în condiții extreme, și rotația culturilor adaptate în funcție de secetă, de boli etc.;
   protecția solului (garantând componența organică a acestuia) împotriva eroziunii hidraulice și aeriene;
   plantarea de rânduri de copaci, de garduri vii sau suprafețe împădurite la marginea parcelelor pentru a reține apa, a limita scurgerile și a servi drept protecție împotriva vântului și adăpost pentru factorii auxiliari de cultură, precum insectele polenizatoare;
   întreținerea pășunilor și promovarea producției zootehnice în zonele de pășuni;
   măsurile de supraveghere și control al bolilor; crearea, în acest cadru, a unor dispozitive naționale și europene de monitorizare a apariției și reapariției, pare necesară;
   măsurile de supraveghere și control al insectelor; în acest cadru, examinarea continuă a potențialului de invadare și măsurile de condiționare (controale consolidate la frontiere și în locuri sensibile, cum ar fi pepinierele și aeroporturile, măsurile de biosecuritate) trebuie dezvoltate;
   reabilitarea suprafețelor degradate;
   menținerea pădurilor care se pot adapta la schimbările climatice și gestionarea pădurilor pentru limitarea riscurilor de incendii;

27.   subliniază că ar putea fi necesar nu numai să se reintroducă gestionarea apei pe terenurile care erau inundabile din cauza condițiilor locale defavorabile dar care au fost drenate, ci și să se reexamineze regularizarea cursurilor de apă curgătoare, revitalizarea terenurilor inundabile care permit acest lucru și reîmpădurirea acestora;

Implicații pentru modelul agricol european

28.   subliniază că PAC va trebui să contribuie la o politică agricolă mai durabilă, mărind randamentul și ținând seama, în același timp, de faptul că încălzirea globală poate afecta capacitatea de producție și de alimentare a populației în lume, inclusiv în Europa;

29.   consideră, de asemenea, că PAC trebuie să încurajeze financiar autoritățile locale din statele membre pentru a lua măsuri în vederea:

   refacerii capacității de producție și protecție a ecosistemelor naturale, culturilor agricole și altor resurse afectate de secetă și deșertificare sau inundații;
   îmbunătățirii modalităților de utilizare a resurselor de apă, sol și vegetație, care s-au dovedit, în timp, nedurabile;
   luării unor masuri de identificare, îmbunătățire și promovare a speciilor de plante și a raselor de animale în zonele secetoase și/sau expuse unui risc de aridizare;
   îmbunătățirea masurilor preventive;

30.   ia act de faptul că schimbările climatice au un impact direct și foarte negativ și că, prin urmare, trebuie să se acorde prioritate agriculturii la elaborarea de măsuri destinate să atenueze efectele schimbărilor climatice;

31.   consideră că „noile provocări” menționate în bilanțul de sănătate al reformei PAC, și anume schimbările climatice, gestionarea apei, energiile regenerabile și biodiversitatea, ar trebui reiterate iar respectarea calității solului și a funcțiilor sale și îmbunătățirea acesteia (captarea carbonului, capacitatea de reținere a apei și elementele minerale, viața biologică etc.) ar trebui incluse, de asemenea, printre aceste provocări, deoarece acestea sunt chestiuni majore, cu impact asupra intereselor generațiilor viitoare, și ar trebui luate în considerare în cadrul viitoarei PAC;

32.   ia act de faptul că actualul sistem de ecocondiționalitate, conceput pentru a garanta că producătorii agricoli respectă standarde foarte înalte în materie de bunăstare a animalelor, sănătate animală și protecție a mediului, a fost problematic pentru fermieri și poate, în forma sa actuală, acesta nu a fost modul cel mai adecvat de realizare a obiectivelor vizate; solicită, în contextul viitoarei reforme a PAC, să se pună mai mult accentul pe modele de producție mai durabile și mai eficiente, ținând seama de faptul că acestea necesită finanțare publică pentru a le permite fermierilor să acopere costurile suplimentare ocazionate de furnizarea de „bunuri publice” în beneficiul întregii societăți (precum prezervarea zonelor rurale, conservarea biodiversității, captarea carbonului și securitatea alimentară);

33.   recunoaște că PAC trebuie să stabilească norme de prim rang la nivel mondial în materie de protecție a mediului; subliniază că acest fapt va reprezenta sursa unor costuri care nu pot fi recuperate de pe piață, cu toate că aceasta poate fi considerată în parte drept furnizare de bunuri publice, și că producătorii europeni trebuie să fie protejați de concurența din țările terțe în care normele ecologice ale UE nu sunt respectate;

34.   consideră că schimbările climatice obligă Uniunea Europeană să adapteze modelul politicii agricole; invită, prin urmare, Comisia să promoveze, în viitoarea sa comunicare privind reforma PAC după 2013, un model agricol mai durabil și mai eficient, care să corespundă tuturor obiectivelor PAC, bazat pe o producție alimentară suficientă și sigură și care să respecte mai mult echilibrul ecologic; un astfel de model trebuie să se bazeze pe un sistem echitabil și legitim de sprijinire a fermierilor și să consolideze rolul meseriei de agricultor;

35.   consideră că este necesar, pentru a permite agriculturii europene să contribuie la viitorul securității alimentare și la protecția climei, să se mențină o PAC ambițioasă care să cuprindă, în special, sistemul de plăți directe finanțate din bugetul comunitar, precum și o simplificare și o mai mare echitate a plăților în întreaga Uniune;

36.   subliniază importanța creării și asigurării permanente a unei baze pentru dezvoltarea unor activități economice alternative, care să reducă gradul de dependență al comunităților locale de producția agricolă afectată de secetă sau de resursele naturale; accesul la finanțare din fondurile europene este determinant pentru asigurarea condițiilor de desfășurare a activităților economice alternative;

37.   subliniază importanța promovării practicilor de planificare integrată a dezvoltării în zonele rurale în funcție de nevoile locale, prin introducerea principiilor de optimizare a utilizării terenurilor, pentru adaptarea la noile condiții de mediu (secetă prelungită, alunecări de teren, inundații etc.), la piața produselor și serviciilor generabile la nivel local;

38.   solicită, de asemenea, Comisiei să reflecteze la noi sisteme de ajutor care să vizeze sprijinirea contribuției agriculturii la reducerea emisiilor de CO2, cum ar fi fixarea carbonului în solurile și biomasa agricole, și care să promoveze acele forme de exploatare agricolă a terenurilor ce aduc o contribuție pozitivă la contracararea schimbărilor climatice;

39.   subliniază necesitatea unei estimări corecte din partea Comisiei Europene a costurilor adaptării agriculturii la schimbările climatice;

40.   consideră că este necesară consolidarea instrumentelor de gestiune a riscurilor și a crizelor și adaptarea acestora la volatilitatea din ce în ce mai mare a piețelor și la intensificarea riscurilor climatice;

41.   subliniază, având în vedere amploarea provocării climatice și a investițiilor, că mediul agricol și cel forestier trebuie să se consacre unor modele de producție mai durabile și că este necesară menținerea unei PAC puternice, care să beneficieze de un buget adecvat după 2013; adaugă că este necesar să se prevadă noi resurse financiare pentru a încuraja difuzarea de tehnologii și sisteme moderne și inovatoare, susceptibile de a da rezultate concrete în ceea ce privește atenuarea și adaptarea în diferitele sectoare agricole;

42.   subliniază că, deși PAC nu este o politică europeană axată pe climă, aceasta trebuie totuși să ofere o bază pentru introducerea de instrumente și stimulente eficace în vederea combaterii schimbărilor climatice și că acest lucru ar trebui avut în vedere în dezbaterile privind viitorul buget al Uniunii;

43.   consideră că Uniunea Europeană trebuie să își mențină poziția de lider în lupta împotriva schimbărilor climatice, care nu trebuie plasată pe locul doi din cauza dificultăților economice actuale;

44.   subliniază că Uniunea Europeană are nevoie de politici de dezvoltare și de finanțare pentru o agricultură care să garanteze alimente sigure și de calitate;

o
o   o

45.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 282 E, 6.11.2008, p. 281.
(2) JO C 66 E, 20.3.2009, p. 29.
(3) JO C 67 E, 18.3.2010, p. 44.
(4) Texte adoptate, P6_TA(2009)0130.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2009)0089.


Agricultura din zonele cu handicapuri naturale: un bilanţ de sănătate special
PDF 219kWORD 64k
Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la agricultura în zonele afectate de handicapuri naturale: un bilanț de sănătate special (2009/2156(INI))
P7_TA(2010)0132A7-0056/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Către o mai bună direcționare a ajutoarelor pentru fermierii din zonele cu handicapuri naturale” (COM(2009)0161),

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European privind comunicarea Comisiei, transmis la data de 17 decembrie 2009,

–   având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0056/2010),

A.   întrucât, peste jumătate (54 %) din terenurile agricole din UE sunt clasificate drept zone defavorizate;

B.   întrucât fiecare stat membru a declarat zone defavorizate, chiar dacă în proporții diferite;

C.   întrucât regiunile montane (inclusiv regiunile arctice situate la nord de paralela 62, asimilate cu regiunile montane) reprezintă aproximativ 16 % din terenurile agricole, însă peste 35 % din terenurile agricole sunt clasificate drept „zone defavorizate intermediare”;

D.   întrucât aceste „zone defavorizate intermediare” au fost clasificate de statele membre pe baza mai multor criterii diferite, fapt care, în opinia Curții de Conturi Europene(1), poate duce la un tratament neechitabil;

E.   întrucât doar o mică parte a exploatațiilor din aceste regiuni beneficiază de plăți compensatorii, iar sumele acordate variază considerabil de la un stat membru la altul(2);

F.   întrucât pentru zonele montane și zonele afectate de handicapuri specifice, definite în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) (zone montane), respectiv articolul 50 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) există criterii clare și incontestabile, astfel încât clasificarea acestor zone nu a fost criticată de Curtea de Conturi Europeană și nici nu este vizată de actuala comunicare a Comisiei;

G.   întrucât situația specifică din regiunile ultraperiferice necesită proceduri speciale;

H.   întrucât sprijinirea zonelor defavorizate este o componentă importantă a celui de-al doilea pilon al politicii agricole comune, și anume al politicii de dezvoltare rurală, fapt pentru care obiectivele politicii regionale și redistribuirea resurselor FEADR nu ar trebui să se afle în centrul dezbaterilor;

I.   întrucât în urma reformei legislației privind zonele defavorizate și a adoptării Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 a fost desființată categoria „zonelor defavorizate intermediare”, iar zonele eligibile pentru sprijin au fost definite ca fiind zone „afectate de handicapuri naturale importante”;

J.   întrucât criteriile socio-economice aplicate de unele state membre înaintea reformei din 2005 nu mai pot fi folosite ca și criterii principale pentru delimitarea zonelor „afectate de handicapuri naturale”, însă aceste criterii se mai pot utiliza în definiția zonelor „afectate de handicapuri specifice”, eligibile pentru sprijin în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;

K.   întrucât statele membre dispun de o mare libertate în structurarea programelor lor naționale și regionale de dezvoltare rurală, ceea ce le permite să elaboreze un set de măsuri echilibrate și adaptate situației lor regionale specifice și întrucât statelor membre le revine sarcina de a include în programele lor o ofertă adecvată pentru regiunile lor defavorizate;

L.   întrucât cele opt criterii biofizice s-ar putea dovedi insuficiente și pragul de 66% din terenuri care a fost propus ar putea să nu fie considerat adecvat în toate cazurile pentru a determina handicapul real de o manieră care să respecte marea diversitate a zonelor rurale ale UE; întrucât plantele cultivate, combinația de tipuri de soluri, umiditatea solului și climatul sunt, printre altele, alți factori relevanți în vederea determinării handicapului real dintr-o zonă dată,

1.   subliniază importanța acordării unor plăți compensatorii corespunzătoare în zonele defavorizate, aceasta fiind un instrument indispensabil pentru a garanta furnizarea unor bunuri publice de mare valoare, cum ar fi menținerea gestionării terenurilor și a peisajului cultivat; subliniază că în special zonele defavorizate au deseori o valoare ridicată în ceea ce privește peisajul cultivat, conservarea biodiversității și avantajele pentru mediu, precum și ocuparea forței de muncă în mediul rural și vitalitatea comunităților rurale;

2.   recunoaște că, datorită poziției lor unice, zonele mai puțin favorizate au un rol important de jucat în ceea ce privește furnizarea de avantaje pentru mediu și menținerea peisajului și subliniază că plățile acordate în temeiul acestei măsuri ar trebui să caute să atingă aceste obiective;

3.   subliniază că articolul 158 din TCE referitor la politica de coeziune, conform modificărilor aduse de Tratatul de la Lisabona, acordă o atenție specială regiunilor cu handicapuri naturale; îndeamnă Comisia să conceapă o strategie cuprinzătoare pentru a elimina discrepanțele existente între statele membre în ceea ce privește tratarea acestor zone și să promoveze o strategie integrată care să țină seama de caracteristicile naționale și regionale specifice;

4.   subliniază că sprijinirea zonelor afectate de handicapuri naturale urmărește mai ales menținerea pe scară largă și în permanență a unei forme eficiente și multifuncționale de agricultură, menținând astfel spațiul rural ca o zonă economică vitală și un spațiu de trai;

5.   subliniază necesitatea gestionării acestor zone defavorizate nu doar din perspectiva producției de alimente de calitate, ci și pentru a contribui la dezvoltarea economică generală, la creșterea calității vieții, precum și la stabilitatea demografică și socială în aceste zone;

6.   în acest sens, solicită Comisiei să țină seama, de asemenea, de implicațiile sociale ale noii clasificări pentru zonele cu handicapuri naturale;

7.   subliniază că plățile compensatorii pentru zonele defavorizate, spre deosebire de măsurile agroecologice, nu trebuie să facă obiectul unor condiții specifice suplimentare în ceea ce privește metoda de gestionare a terenurilor, condiții care să depășească cerințele în materie de ecocondiționalitate; reamintește că regimul zonelor defavorizate trebuie, în principiu, să ofere compensații fermierilor care sunt și administratori de terenuri și care lucrează în prezența unor handicapuri naturale semnificative, pentru care piața nu acordă compensații ca atare;

8.   subliniază totuși că plățile acordate în cazul zonelor defavorizate trebuie să fie legate de practicarea unei agriculturi active, adică pentru producția de alimente sau activități strâns legate de producția de alimente;

9.   este de opinie că cele opt criterii biofizice propuse de Comisie ar putea fi în principiu adecvate pentru delimitarea într-o oarecare măsură a zonelor afectate de handicapuri naturale; subliniază totuși că aceste criterii nu pot fi folosite în toate cazurile pentru a delimita în mod obiectiv zonele cu handicapuri naturale;

10.   recunoaște totuși că s-ar putea ca folosirea unor criterii stricte și pur biofizice să nu fie potrivită pentru toate zonele din Europa și ar putea avea consecințe neintenționate în ceea ce privește delimitarea zonelor care le respectă; din acest motiv, recomandă reexaminarea dintr-o perspectivă pur obiectivă a folosirii criteriilor socio-economice, cum ar fi depărtarea de piețe, lipsa serviciilor și depopularea;

11.   îndeamnă Comisia să țină seama de toate pozițiile exprimate în timpul consultării cu statele membre, autoritățile locale și regionale și organizațiile fermierilor în ceea ce privește definirea zonelor cu handicapuri naturale;

12.   în special, includerea unui criteriu geografic cunoscut sub numele de „izolare” ar putea constitui o soluție pentru handicapul natural specific caracterizat prin distanță de piață, îndepărtare și acces limitat la servicii;

13.   consideră că este necesar să se revizuiască definiția criteriului „regimului de umiditate a solului'pentru a ține seama de diversele condiții agricole și climatice care există în diversele state membre ale Uniunii;

14.   pentru a recunoaște limitările solurilor umede neexploatabile, includerea unui criteriu de tipul „numărului de zile în care umiditatea atinge 100 % din capacitatea de absorbție a solului” ar permite să se țină seama de interacțiunea dintre tipurile de soluri și climat (de exemplu pentru a reflecta în mod corect dificultățile climatului marin);

15.   solicită, prin urmare, Comisiei să continue eforturile sale în materie de cercetare și analiză în vederea includerii unor criterii suplimentare potențiale în noul regim referitor la zonele defavorizate pentru a-și adapta într-o măsură mai mare propunerile în funcție de dificultățile practice cu care se confruntă fermierii și să construiască un set robust de criterii, care să rămână adecvate pe termen lung;

16.   subliniază însă că pentru aplicarea acestor criterii și stabilirea unor valori de prag realiste în practică este indispensabil ca statele membre și regiunile să dispună de datele biofizice necesare, iar acestea să corespundă cu un grad de precizie suficient tipului de teren în cauză; prin urmare, sprijină procesul inițiat de Comisie pentru evaluarea practică a criteriilor propuse; solicită ca hărțile detaliate care urmează să fie prezentate de statele membre să fie folosite eventual pentru adaptarea valorilor-limită ale criteriilor care definesc zonele cu handicapuri naturale și a pragului de 66 % propus, la nivel național sau regional, în funcție de caracteristicile mediului natural;

17.   subliniază, în special, că, pentru a ține seama de o manieră practică de interacțiunile dintre numărul ridicat de factori de influență, s-ar putea să fie necesară utilizarea cumulată a criteriilor adoptate; aceasta ar putea permite zonelor defavorizate care numără două sau mai multe handicapuri naturale mici sau medii să fie clasificate ca zone defavorizate chiar și în cazul în care criteriile individuale nu ar permite această clasificare;

18.   subliniază că avizul definitiv referitor la unitatea teritorială de bază aleasă, la criteriile și valorile de prag propuse de Comisie poate fi emis doar atunci când sunt disponibile hărțile detaliate elaborate de statele membre; subliniază că, în absența unor astfel de rezultate ale simulării, pragul propus de 66 %, precum și pragurile care definesc criteriile însele, trebuie privite cu mare circumspecție și pot fi ajustate obiectiv și în mod corespunzător doar după ce hărțile naționale sunt disponibile; solicită, prin urmare, Comisiei să examineze prompt rezultatele exercițiului de cartografiere și să prezinte cât mai curând posibil, pe baza acestora, Parlamentului European și Consiliului o comunicare detaliată referitoare la delimitarea zonelor cu handicapuri naturale;

19.   subliniază că, atunci când se stabilește harta definitivă a zonelor defavorizate intermediare, trebuie să se țină seama și de criterii naționale obiective, care să permită adaptarea definiției zonelor la diversele condiții specifice din fiecare țară; consideră că această adaptare ar trebui efectuată de o manieră transparentă;

20.   consideră că este necesară o anumită ajustare voluntară la nivel național a criteriilor pentru sprijinirea zonelor afectate de handicapuri naturale pentru a putea reacționa în mod corespunzător în cazul situațiilor geografice speciale în care handicapurile naturale au fost compensate prin intervenții umane; subliniază totuși că în cazul creșterii calității terenului, trebuie să se țină seama de povara reprezentată de costurile permanente aferente întreținerii, cum ar fi cele legate de drenare și irigare; propune ca, în acest context, să se recurgă și la date economice (cum ar fi veniturile exploatațiilor și productivitatea terenurilor); subliniază însă că decizia privind criteriile utilizate pentru această ajustare trebuie să fie luată de statele membre, dat fiind că multe state membre au dezvoltat deja un sistem adecvat și potrivit de diferențiere, care ar trebui menținut;

21.   consideră că noile criterii ar putea exclude anumite zone afectate de handicapuri naturale care în momentul de față sunt eligibile; subliniază că ar trebui definită o perioadă de tranziție adecvată pentru a permite regiunilor în cauză să se adapteze la noua situație;

22.   subliniază că zonele care au depășit, prin intermediul tehnicilor agronomice, dezavantajele naturale ale terenului ar trebui să nu fie eliminate definitiv, în special dacă beneficiază de venituri agricole scăzute sau beneficiază de un număr redus de alternative de producție și solicită Comisiei să garanteze o tranziție lină în cazul zonelor respective;

23.   solicită ca, în cazul procedurilor tehnice care urmăresc compensarea handicapurilor naturale, să nu se țină seama doar de avantajele pe termen scurt, ci ca procedurile să fie supuse, de asemenea, unei evaluări a impactului asupra dezvoltării durabile;

24.   subliniază responsabilitatea care le revine statelor membre la desemnarea zonelor afectate de handicapuri naturale, precum și la elaborarea unor programe echilibrate pentru dezvoltarea rurală; subliniază necesitatea unui parteneriat cu autoritățile locale și regionale în cadrul acestui proces; subliniază, în același timp, necesitatea unei notificări, respectiv aprobări a acestor decizii naționale sau regionale de către Comisia Europeană;

25.   subliniază că reforma referitoare la zonele cu handicapuri naturale formează o parte esențială a dezvoltării viitoare a politicii agricole comune a Uniunii Europene;

26.   solicită Comisiei să elaboreze în termen de un an un text legislativ separat referitor la agricultura în zonele cu handicapuri naturale;

27.   solicită ca revizuirea regimului referitor la zonele defavorizate să aibă loc în concertare cu discuțiile reformei globale a PAC pentru a asigura coerența conceperii noilor sisteme de sprijin pentru fermieri, în special în conexiune cu noua plată unică pe exploatație;

28.   este conștient de implicațiile pe care le-ar putea avea exercițiul de redefinire a zonelor defavorizate intermediare asupra viitoarei definiri a ajutorului acordat în cadrul PAC, deci solicită Comisiei să țină seama de toate pozițiile exprimate în cadrul consultărilor publice de către statele membre, de autoritățile regionale și locale și de colectivele agricole interesate;

29.   solicită protejarea bugetului european pentru dezvoltare rurală și îndeamnă statele membre să folosească din plin posibilitățile de cofinanțare pentru zonele defavorizate, care constituie unul dintre cele mai importante și eficiente regimuri de dezvoltare rurală;

30.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

(1) Curtea de Conturi Europeană: Raportul special nr. 4/2003, JO C 151, 27.6.2003.
(2) De la 16 EUR/ha în Spania până la 250 EUR/ha în Malta.


O nouă agendă digitală pentru Europa: 2015.eu
PDF 248kWORD 114k
Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la o nouă agendă digitală pentru Europa: 2015.eu (2009/2225(INI))
P7_TA(2010)0133A7-0066/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Raport privind competitivitatea digitală a Europei. Principalele realizări ale strategiei i2010 în perioada 2005-2009” (COM(2009)0390),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Comerțul electronic transfrontalier dintre întreprinderi și consumatori în Uniunea Europeană” (COM(2009)0557),

–   având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2006 privind o societate informațională europeană pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă(1),

–   având în vedere Rezoluția sa din 14 februarie 2007 privind o politică europeană în domeniul spectrului de frecvențe radio(2),

–   având în vedere Rezoluția sa din 19 iunie 2007 privind elaborarea unei politici europene în materie de bandă largă(3),

–   având în vedere Rezoluția sa din 21 iunie 2007 privind încrederea consumatorilor în mediul digital(4),

–   având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru cultură și educație (A7-0066/2010),

A.   întrucât tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) pătrund în practic aproape toate aspectele vieții noastre și sunt legate în mod inextricabil de dorința noastră de a avea o economie prosperă și competitivă, de a ne proteja mediul și de a trăi într-o societate mai democratică, mai deschisă și mai incluzivă;

B.   întrucât Europa ar trebui să joace un rol principal în crearea și aplicarea de TIC, creând mai multă valoare pentru cetățenii și întreprinderile sale; întrucât utilizarea TIC contribuie la depășirea provocărilor structurale actuale, și la realizarea unei creșteri economice viabile;

C.   întrucât Europa va culege roadele acestei revoluții digitale doar dacă toți cetățenii sunt mobilizați și au șansa de a participa pe deplin la noua societate digitală, iar omul este plasat în centrul aceste acțiuni politice; întrucât această revoluție digitală nu mai poate fi concepută ca o evoluție plecând de la trecutul industrial, ci mai degrabă ca un proces de transformare radicală;

D.   întrucât dezvoltarea societății digitale ar trebui să fie incluzivă și accesibilă tuturor cetățenilor UE și ar trebui susținută prin politici eficace destinate reducerii decalajelor digitale din cadrul UE, ajutând tot mai mulți cetățeni să își dezvolte competențele informatice pentru a folosi la maximum oportunitățile oferite de aplicațiile TIC;

E.   întrucât, deși comunicațiile în bandă largă sunt disponibile pentru peste 90% din populația UE, introducerea acestora are loc în doar 50% dintre gospodării;

F.   întrucât piețele de comunicație competitive joacă un rol important în garantarea faptului că utilizatorii se bucură de maximum de beneficii în ceea ce privește alegerea, calitatea și prețurile accesibile;

G.   întrucât potențialul Europei este indisolubil legat de abilitățile populației, ale forței de muncă și ale organizațiilor europene; întrucât, în absența acestor abilități, tehnologiile și infrastructurile de informații și comunicare pot genera doar o valoare adăugată economică și socială limitată;

H.   întrucât TIC poate constitui un motor deosebit de puternic în eforturile de a susține dezvoltarea pozitivă și durabilă în țările de pe glob și de a combate sărăcia și inegalitățile sociale și economice;

I.   întrucât cetățenii nu vor interacționa, nu își vor exprima opiniile în deplină libertate și nu vor încheia tranzacții dacă nu au suficientă încredere în cadrul legal al noului spațiu digital; întrucât garantarea și asigurarea respectării drepturilor fundamentale în acest context este o condiție esențială pentru câștigarea încrederii cetățenilor; întrucât garantarea protecției drepturilor de proprietate intelectuală (IPR) și a altor drepturi este o condiție esențială pentru câștigarea încrederii întreprinderilor;

J.   întrucât criminalitatea informatică, cum ar fi instigarea la comiterea de acte teroriste și acte criminale determinate de ură și pornografia infantilă, s-a intensificat și amenință indivizii, inclusiv copiii,

K.   întrucât industriile culturale și creative europene joacă un rol esențial nu doar pentru promovarea diversității culturale, a pluralismului media și a democrației participative în Europa, ci reprezintă în același timp și un motor al creșterii durabile și al relansării economice a Uniunii Europene; întrucât trebuie acordată o atenție deosebită specificităților culturale și de limbaj în dezbaterea privind instituirea unei piețe unice în sectorul materialului creativ;

L.   întrucât societatea democratică europeană, participarea cetățenilor la dezbaterile publice și accesul la informație în lumea digitală depinde de un sector al presei competitiv și puternic constituind al patrulea pilon al democrației;

M.   întrucât întârzierea creșterii și a productivității este cauzată de progresele insuficiente în materie de creație, difuzare și utilizare a TIC, iar noile întreprinderi cu un potențial mare de creștere, active în sectorul inovațiilor din domeniul TIC întâmpină dificultăți în a se instala durabil pe piețe;

N.   întrucât sectoarele public și privat trebuie să investească în noi platforme și servicii inovatoare, cum ar fi, de pildă, identificarea prin radiofrecvență (RFID), cloud computing, eSănătate, contoare inteligente, mobilitate inteligentă etc.; întrucât consolidarea pieței unice europene va amplifica interesul pentru investițiile în economia și piețele europene și va conduce la noi economii de scară;

O.   întrucât în domeniul serviciilor on-line piața unică europeană nu este încă pe deplin funcțională; întrucât diversitatea normelor la nivel național ridică obstacole în calea liberei circulații a serviciilor digitale și a comerțului electronic transfrontalier; întrucât întreprinderile și serviciile publice europene vor beneficia de avantaje economice și sociale prin utilizarea serviciilor și aplicațiilor TIC performante;

P.   întrucât decalajul dintre comerțul electronic intern și transfrontalier în UE se accentuează, deși internetul este canalul de distribuție cu amănuntul cu cea mai rapidă dezvoltare; întrucât Comunicarea Comisiei privind comerțul electronic transfrontalier dintre întreprinderi și consumatori în Uniunea Europeană (COM(2009)0557) arată că există un potențial imens pentru cetățenii UE de a face economii considerabile prin comerțul electronic transfrontalier,

1.   invită Comisia să propună o agendă digitală și un plan de acțiune ambițioase care să permită Europei să realizeze progrese pe calea spre o societate digitală deschisă și prosperă, care să ofere tuturor cetățenilor alternative economice, sociale și culturale; propune ca această nouă agendă digitală să fie numită „agenda 2015.eu” și să se bazeze pe modelul spiralei virtuoase 2015.eu;

2.   subliniază că este important să se continue eforturile depuse pentru a asigura accesul universal al tuturor cetățenilor și consumatorilor la rețeaua fixă și mobilă de internet de mare viteză, inclusiv prin promovarea concurenței în beneficiul consumatorilor; subliniază că în acest sens sunt necesare politici cu obiective precise care să promoveze concurența și investițiile eficiente în infrastructuri de acces noi și mai performante, precum și gama de opțiuni a consumatorilor, furnizând acces, în condiții echitabile și la prețuri competitive pentru toți cetățenii, indiferent de locul unde se află aceștia, asigurându-se, astfel, că niciun cetățean european nu este exclus;

3.   consideră că fiecare gospodărie din UE ar trebui să aibă acces la internet de bandă largă la un preț competitiv până în 2013; în plus, solicită Comisiei și statelor membre să promoveze toate instrumentele politice disponibile pentru a pune la dispoziția tuturor cetățenilor europeni comunicațiile în bandă largă, inclusiv fondurile structurale europene, și dividendul digital în scopul de a extinde gradul de acoperire și calitatea comunicațiilor mobile în bandă largă; în plus, invită statele membre să dea un nou avânt strategiei europene pentru internetul în bandă largă și de mare viteză, în special prin actualizarea obiectivelor naționale referitoare la acoperirea rețelelor în bandă largă și de mare viteză;

4.   constată existența unor ambiguități în cadrul normelor privind ajutoarele de stat care pot afecta serviciile în bandă largă sprijinite de Comunitate, în special abilitatea autorităților publice de a-și consolida propriile exigențe referitoare la rețele ca bază pentru realizarea de noi investiții; solicită Comisiei să abordeze de urgență aceste probleme;

5.   reamintește că ar trebui acordată o atenție deosebită zonelor rurale afectate de tranziția industrială și regiunilor care suferă de handicapuri naturale sau demografice grave și permanente, în special zonele ultraperiferice; consideră că o soluție adecvată pentru a asigura furnizarea și accesul efectiv la internetul în bandă largă pentru cetățenii din aceste regiuni într-un interval de timp acceptabil și cu un cost rezonabil este prin intermediul tehnologiilor wireless, inclusiv prin satelit, care permit pretutindeni o conectivitate imediată la internet;

6.   reamintește că obligațiile de serviciu universal corespund unui set minimal de servicii de o calitate specificată la care ar trebui să aibă acces toți utilizatorii finali la un preț accesibil fără a denatura concurența și fără a impune o povară suplimentară asupra consumatorilor și operatorilor; îndeamnă Comisia să realizeze fără întârziere mult-așteptata revizuire a normelor privind serviciile universale;

7.   subliniază importanța garantării pentru utilizatorii cu handicap a unui acces echivalent cu cel de care beneficiază ceilalți utilizatori, astfel cum a solicitat Parlamentul European în revizuirea Directivei privind serviciile universale și drepturile utilizatorilor; solicită Comisiei să ia în considerare nevoile utilizatorilor cu handicap în modul cel mai serios în agenda „2015.eu”;

8.   solicită Comisiei să efectueze o evaluare de impact pentru a analiza modalitatea în care poate fi realizată portabilitatea numerelor la nivel european;

9.   subliniază că este important ca Europa să rămână un continent mobil în lume și să se asigure că 75% din abonații serviciilor mobile beneficiază de internet în bandă largă și au acces la servicii wireless de mare viteză până în 2015;

10.   reamintește necesitatea de a accelera distribuirea armonizată a spectrului creat prin dividendul digital într-un mod nediscriminatoriu și fără a compromite serviciile actuale și avansate de radiodifuziune;

11.   invită Comisia să abordeze prin intermediul Comitetului pentru spectrul de frecvențe radio cerințele tehnice menite să asigure disponibilitatea spectrului în timp util, cu suficientă flexibilitate, să permită implementarea de noi tehnologii și servicii, ca, de exemplu, servicii mobile de bandă largă; invită Comisia să întocmească rapoarte privind concurența și evoluțiile pieței spectrului de frecvențe;

12.   subliniază necesitatea de a se continua evaluarea și cercetarea potențialei interferențe dintre actualii și viitorii utilizatori ai spectrului, astfel încât să se atenueze posibilele consecințe negative pentru consumatori;

13.   consideră că, întrucât ratele de acces la internet cresc, statele membre ar trebui să depună eforturi pentru ca 50% din gospodăriile din UE să fie conectate la rețele de foarte mare viteză până în 2015 și 100% până în 2020, asigurând utilizatorului final creșterea calității și fiabilității serviciilor, în conformitate cu nevoile și așteptările acestuia; reamintește că pentru atingerea acestor obiective elaborarea unui cadru de politici este vitală pentru a favoriza investițiile private, protejând, totodată, concurența și asigurând o paletă largă de opțiuni pentru consumatori;

14.   invită statele membre transpună pe deplin noul cadru normativ privind telecomunicațiile înainte de expirarea termenului prevăzut, să asigure pe deplin aplicarea acestuia și să împuternicească autoritățile naționale de reglementare în consecință; subliniază că noul cadru prevede un mediu de reglementare previzibil și coerent care să stimuleze investițiile și să promoveze piețe competitive pentru rețelele, produsele și serviciile TIC, contribuind la o piață unică performantă pentru serviciile societății informatice; insistă că orice indicații referitoare la aplicarea pachetului privind telecomunicațiile la accesul generației următoare trebuie să exploateze pe deplin conceptele introduse în directive pentru a promova realizarea acestor rețele;

15.   consideră că este necesar să se mărească eficiența coordonării activității de reglementare, asigurând funcționalitatea deplină a OAREC în cel mai scurt timp posibil;

16.   invită părțile interesate să adopte modele deschise pentru implementarea rețelelor de comunicare pentru a contribui la stimularea inovației și a cererii;

17.   reafirmă nevoia de transparență și predictibilitate a reglementării și invită Comisia să continue să integreze principiile unei mai bune reglementări în pregătirea inițiativelor legislative și nelegislative, în special prin evaluări de impact focalizate și realizate în timp util;

18.   reamintește că interoperabilitatea și accesibilitatea sunt interconectate și reprezintă temelia pe care se va clădi o societate informațională eficientă, pentru a permite interoperabilitatea produselor, a infrastructurilor și a serviciilor, astfel încât europenii să poată accesa serviciile și informațiile indiferent de programul informatic pe care îl folosesc;

19.   insistă asupra faptului că, pentru a clădi o societate digitală incluzivă, competențele digitale sunt cruciale și că toți cetățenii UE ar trebui să aibă posibilitatea și să fie stimulați pentru a dobândi competențe informatice adecvate; subliniază că aceste competențe digitale pot contribui la integrarea socială a persoanelor defavorizate (de exemplu, persoanele în vârstă și persoanele cu venituri mici); invită Comisia și statele membre să abordeze problema așa-numitului al doilea decalaj digital în curs de manifestare, și anume disparitățile între diferitele grupuri sociale în ceea ce privește competențele informatice și utilizarea internetului; subliniază angajamentul esențial de a reduce la jumătate decalajele înregistrate în ceea ce privește cunoștințele și competențele informatice până în 2015;

20.   solicită respectarea transparenței, accesibilității și a egalității de șanse în folosirea sistemelor TIC, pentru a le face mai ușor de utilizat pentru un număr cât mai mare de cetățeni europeni;

21.   accentuează faptul că toate școlile primare și secundare trebuie să dispună de conexiuni la internet fiabile și de calitate până în 2013 și de conexiuni de foarte mare viteză până în 2015 cu ajutorul politicii regionale și de coeziune, acolo unde este posibil; subliniază faptul că formarea TIC și învățarea online ar trebui să devină o parte integrantă a activităților educative continue creând premisele pentru programe educative și de formare accesibile și mai bune;

22.   recunoaște importanța învățământului online ca metodă educațională adaptată inovațiilor TIC, care poate satisface necesitățile persoanelor care nu au acces la metodele educaționale convenționale, însă subliniază că schimbul de informații dintre profesori, studenți și alte părți interesate reprezintă o condiție esențială; consideră că trebuie încurajate, de asemenea, schimburile internaționale, pentru ca instituțiile de învățământ să-și poată redobândi rolul important în promovarea înțelegerii dintre popoare;

23.   recomandă introducerea noțiunii de competență digitală în școală încă de la ciclul pre-primar, în paralel cu limbile străine, pentru a forma din timp utilizatori competenți;

24.   remarcă importanța dobândirii competențelor digitale de către cetățenii UE pentru ca aceștia să poată exploata la maximum beneficiile participării la societatea digitală; reafirmă necesitatea de a garanta că aptitudinile, cunoașterea, competența și creativitatea forței de muncă europene se ridică la cel mai înalte standarde mondiale și că sunt în permanență actualizate; consideră că cunoștințele și competențele informatice ar trebui să constituie un aspect central al politicilor UE, deoarece reprezintă forța motrice a societății de inovație europene;

25.   propune lansarea unui „plan de acțiune pentru alfabetizarea și participarea la mediul digital” la nivelul UE și al statelor membre care să conțină îndeosebi: oportunități specifice de formare în domeniul informatic pentru șomeri și grupurile care riscă să fie excluse; stimulente pentru inițiativele din sectorul privat care vizează să ofere tuturor angajaților formări în domeniul competențelor informatice; o inițiativă „Fii deștept online!”, la nivel european, prin care toți studenții, inclusiv cei angajați în învățarea continuă și în formarea profesională, să se familiarizeze cu utilizarea în siguranță a TIC și a serviciilor online; și un sistem comun la nivel european de certificare în domeniul TIC;

26.   invită statele membre să adopte toate măsurile necesare pentru a inspira tinerii informaticieni să aleagă o carieră în domeniul TIC; invită statele membre ca, între timp, în programele lor educaționale pentru elevii de școală primară, să pună un accent mai puternic pe tematica legată de științele naturale, precum matematica și fizica; consideră că, din moment ce există o nevoie reală și stringentă de acțiuni prin care să se satisfacă cererea de aptitudini TIC în Europa chiar pe termen scurt și mediu, va fi necesară o bază de date mai performantă pentru monitorizarea aptitudinilor electronice; invită instituțiile UE să adopte măsuri suplimentare pentru a crea această bază de date;

27.   subliniază că toți cetățenii UE ar trebui să fie sensibilizați cu privire la drepturile și obligațiile lor informatice de bază printr-o cartă europeană a drepturilor cetățenilor și consumatorilor în mediul digital; consideră că această cartă ar consolida acquis-ul comunitar, inclusiv și mai ales drepturile utilizatorilor legate de protecția sferei private, utilizatorii vulnerabili și conținutul pe suport digital, garantând, de asemenea, interoperabilitatea la un nivel de performanță corespunzător; reiterează faptul că drepturile aferente mediului digital ar trebui privite în cadrul general al drepturilor fundamentale;

28.   are convingerea fermă că protecția vieții private este una dintre valorile de bază și că toți utilizatorii ar trebui să dețină controlului asupra datelor lor personale, inclusiv asupra „dreptului de a fi uitat”; îndeamnă Comisia să țină seama nu numai de protecția datelor și de chestiunile privind viața privată, dar în special de necesitățile specifice ale minorilor și adulților tineri în această privință; solicită Comisiei să înainteze o propunere privind adaptarea Directivei privind protecția datelor la actualul mediu digital;

29.   solicită Comisiei și statelor membre să adopte în continuare măsuri pentru a ameliora securitatea digitală, pentru a combate criminalitatea informatică și spam-ul pentru a întări încrederea utilizatorilor și a proteja spațiul virtual al Uniunii Europene împotriva tuturor tipurilor de infracțiuni și contravenții; solicită Comisiei și statelor membre să inițieze și să consolideze cooperarea internațională în acest domeniu; reamintește că aproape jumătate dintre statele membre nu au ratificat încă Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică și îndeamnă toate statele membre să ratifice și să implementeze convenția respectivă;

30.   invită statele membre să adopte măsurile necesare care să le permită tuturor cetățenilor din Europa să beneficieze de o identificare electronică sigură;

31.   insistă asupra menținerii unui internet deschis, în care cetățenii și întreprinderile utilizatoare să poată accesa și distribui informații sau rula aplicațiile și serviciile pe care le doresc, astfel cum se prevede în cadrul de reglementare revizuit; invită Comisia, Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și autoritățile naționale de reglementare (ANR) să promoveze îndeaproape dispozițiile privind „neutralitatea rețelei”, să monitorizeze aplicarea acestora și să raporteze Parlamentului European înainte de sfârșitul anului 2010; consideră că legislația UE ar trebui să mențină dispoziția privind „simpla transmitere” prevăzută în Directiva privind comerțul electronic (2000/31/CE) întrucât reprezintă o modalitate esențială de promovare a concurenței libere și deschise pe piața produselor digitale;

32.   subliniază faptul că pluralismul, libertatea presei și respectarea diversității culturale sunt valori fundamentale și obiective finale ale Uniunii Europene; invită, prin urmare, Comisia Europeană să asigure respectarea acestor valori și obiective de către toate politicile comunitare propuse;

33.   salută implementarea rapidă a legislației privind serviciile de roaming; subliniază necesitatea de a monitoriza în continuare în mod constant prețurile la comunicații mobile și servicii de date în roaming; solicită OAREC să efectueze o analiză independentă privind metodele care ar putea fi utilizate, în afara reglementării prețurilor, pentru a crea o piață internă competitivă pentru roaming; solicită Comisiei ca, pe baza analizei OAREC și a propriei sale analize, să propună înainte de 2013 o soluție pe termen lung la problema roaming-ului pentru a asigura o piață pentru roaming funcțională, orientată spre client și competitivă care să atragă după sine o scădere a prețurilor;

34.   subliniază că serviciile digitale pot contribui la utilizarea pe deplin, la nivel european, a pieței interne și a oportunităților sale; solicită dezvoltarea unei politici eficiente pentru o piață unică a produselor și serviciilor digitale pentru Europa care să facă serviciile online în Europa mai competitive, mai accesibile, transfrontaliere și transparente, să asigure cel mai înalt nivel de protecție a consumatorilor și să pună capăt discriminării teritoriale; invită instituțiile UE să elimine principalele obstacole administrative și de reglementare din calea tranzacțiilor online transfrontaliere până în 2013; invită Comisia să accelereze evaluarea în curs de desfășurare a acquis-ului comunitar care afectează piața unică digitală și să propună acțiuni legislative specifice care să soluționeze principalele impedimente;

35.   solicită realizarea unui studiu referitor la normele armonizate din cadrul UE în vederea promovării unei piețe comune în domeniul informaticii dematerializate („cloud computing”) și a e-comerțului;

36.   invită Comisia să aibă în vedere măsuri pentru a mări și mai mult transparența termenilor și condițiilor tranzacțiilor comerciale transfrontaliere online, precum și eficacitatea controlului respectării legislației și a căilor de atac la nivel transfrontalier; subliniază faptul că dezvoltarea cu succes a comerțului online impune distribuția eficientă a produselor și mărfurilor și, drept urmare, subliniază necesitatea unei aplicări rapide a celei de a treia Directive poștale (2008/6/CE);

37.   consideră că statele membre ar trebui să asigure mediul digital necesar pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri; solicită statelor membre să instituie puncte de contact unice pentru TVA pentru a facilita e-comerțul transfrontalier pentru IMM-uri și întreprinzători și solicită Comisiei să susțină utilizarea pe scară largă a facturilor electronice;

38.   invită Comisia și statele membre să se asigure că, până în 2015, cel puțin 50% din achizițiile publice sunt efectuate prin mijloace electronice, astfel cum prevede planul de acțiune stabilit la Conferința ministerială privind e-guvernarea, care a avut loc la Manchester, în 2005;

39.   este de părere că, la aproape o decadă de la adoptare, directivele care alcătuiesc cadrul legal pentru societatea informațională par să fie depășite din cauza complexității sporite a mediului online, introducerii de noi tehnologii și faptului că datele referitoare la cetățenii UE sunt prelucrate tot mai mult în afara UE; consideră că, cu toate că anumite chestiuni juridice aferente anumitor directive pot fi soluționate printr-o actualizare progresivă, alte directive necesită o revizuire fundamentală și că este necesară adoptarea unui cadru internațional pentru protecția datelor;

40.   subliniază beneficiile potențiale pentru cetățeni și întreprinderi ale adoptării tehnologiilor digitale de către serviciile publice, pentru a asigura cetățenilor servicii mai eficace și mai personalizate; solicită statelor membre să utilizeze instrumentele TIC pentru a crește transparența și responsabilitatea actului de guvernare și a contribui la o democrație mai participativă care să implice toate grupurile socio-economice, mărind gradul de sensibilizare al noilor utilizatori și consolidând fiabilitatea și încrederea; invită statele membre să elaboreze planuri naționale pentru trecerea serviciilor publice la tehnologii digitale care să includă obiective și măsuri prin care să se asigure că până în 2015 toate serviciile publice pot fi accesate online și pot fi accesate de persoanele cu handicap;

41.   subliniază importanța comunicațiilor în bandă largă pentru sănătatea cetățenilor europeni întrucât acestea permit utilizarea tehnologiilor eficiente de informatică medicală, creșterea calității tratamentelor, extinderea ariei geografice de pătrundere a asistenței medicale către zonele rurale, insulare, montane și slab populate, facilitarea îngrijirii la domiciliu, în special pentru bătrâni și persoanele cu handicap, precum și reducerea tratamentelor inutile și a transferurilor costisitoare de pacienți; reamintește că comunicațiile în bandă largă pot contribui la protecția cetățenilor europeni prin facilitarea și difuzarea informațiilor privind siguranța publică, procedurile, reacția în caz de dezastre și redresarea ulterioară acestora;

42.   subliniază că TIC sunt extrem de importante pentru persoanele cu dizabilități care, în comparație cu ceilalți, au o mai mare nevoie de asistență tehnologică în activitățile lor cotidiene; consideră că persoanele cu dizabilități au dreptul de a participa în aceeași măsură la dezvoltarea rapidă a produselor și a serviciilor rezultate din noile tehnologii, pentru a putea beneficia de pe urma unei societăți informaționale deschise și fără obstacole;

43.   subliniază necesitatea de a dezvolta „cea de-a cincea libertate” pentru a permite libera circulație a conținutului și cunoștințelor și de a crea, până în 2015, un cadru legal convergent, favorabil consumatorului pentru accesarea conținutului digital în Europa, ceea ce ar conferi certitudine consumatorilor și ar asigura un echilibru echitabil între pretențiile deținătorilor drepturilor de difuzare și accesul publicului larg la materiale informative și cunoștințe; îndeamnă UE, având în vedere ritmul dezvoltării tehnologice, să accelereze dezbaterea privind drepturile de autor și să analizeze impactul unui titlu european de proprietate intelectuală în conformitate cu articolul 118 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pentru a oferi o protecție uniformă a drepturilor de proprietate intelectuală pe tot cuprinsul Uniunii, atât online, cât și offline.

44.   recunoaște faptul că sectoarele culturale și de creație europene joacă un rol fundamental în promovarea diversității culturale, a pluralismului mijloacelor de informare în masă și a democrației participative la nivel european, fiind, totodată, un motor important al creșterii economice durabile în cadrul UE putând juca, prin urmare, un rol decisiv în redresarea economică a UE; recunoaște necesitatea promovării unui climat care să încurajeze în continuare sectorul de creație; invită, în acest sens, Comisia să pună în aplicare Convenția UNESCO privind protecția și promovarea diversității formelor de exprimare culturală în toate inițiativele privind politicile referitoare la Agenda digitală;

45.   subliniază faptul că agenda digitală europeană trebuie să promoveze producerea și difuzarea, în cadrul UE, de materiale de înaltă calitate și diverse din punct de vedere cultural, în scopul stimulării tuturor cetățenilor europeni în direcția adoptării tehnologiilor digitale precum internetul și a maximizării beneficiilor culturale și sociale pe care cetățenii UE le pot avea, în domeniul cultural și cel social, de pe urma acestor tehnologii; recomandă inițierea unei campanii de informare la nivelul UE, pentru creșterea gradului de conștientizare, în special prin dezvoltarea și difuzarea de materiale culturale digital; invită Comisia să examineze, în cadrul programului său de muncă legislativ, posibilitatea de a permite statelor membre să aplice o rată scăzută a TVA pentru difuzarea online a bunurilor culturale;

46.   subliniază faptul că internetul, care oferă multe noi oportunități pentru difuzarea și accesarea produselor activității de creație, lansează, de asemenea, noi provocări legate de protejarea spațiului virtual al Uniunii Europene împotriva noilor tipuri de infracțiuni și contravenții; constată că sancțiunile, unul dintre instrumentele posibile în domeniul asigurării respectării drepturilor de autor, ar trebui să se adreseze, în principiu, persoanelor care exploatează conținutul în scopuri comerciale, mai degrabă decât cetățenilor individuali;

47.   este de părere că UE trebuie să promoveze politici de influențare a ofertei și să examineze perfecționarea reglementărilor referitoare la acordarea de licențe privind drepturile de autor și achitarea acestora, în lumina noilor tehnologii, a noilor modalități de punere la dispoziție a conținuturilor digitale și a evoluției comportamentului consumatorilor; solicită un sistem de administrare și acordare a drepturilor mai eficient, mai coerent și mai transparent și pentru materialele audio, și pentru materialele audiovizuale, precum și mai multă transparență și concurență între organizațiile de gestionare și colectare a drepturilor;

48.   subliniază faptul că trebuie să se acorde o mai mare atenție, în cadrul noii Agende digitale, digitalizării și îmbunătățirii accesului cetățenilor la patrimoniul cultural unic al Europei; îndeamnă statele membre să acorde un sprijin corespunzător din punct de vedere financiar politicii de digitalizare a UE, încurajând, totodată, atât Comisia, cât și statele membre să găsească soluții adecvate pentru depășirea actualelor obstacole juridice;

49.   își exprimă profunda îngrijorare cu privire la viitorul bibliotecii digitale europene, dacă nu au loc schimbări radicale în ceea ce privește formatul digital al bibliotecii, gestionarea, eficiența, practicabilitatea, utilitatea și mediatizarea intensă a proiectului;

50.   consideră că, pe lângă aplicarea consecventă a TIC, este esențial să se promoveze excelența în cercetare în acest domeniu și să se stimuleze investițiile publice și private în proiecte de cercetare și inovare de mare risc, realizate în colaborare, în domeniul TIC; subliniază că Europa ar trebui să se afle în avangarda dezvoltării tehnologiilor internet, a informaticii dematerializate („cloud computing”), a mediilor inteligente și supercalculatoarelor și a aplicațiilor TIC cu emisii reduse de carbon; propune ca bugetul alocat de UE cercetării în domeniul TIC să fie dublat, iar bugetul pentru asimilarea TIC să fie mărit de patru ori în următoarele perspective financiare;

51.   deploră faptul că, în ceea ce privește atragerea, formarea și păstrarea talentelor academice din domeniul TIC, Europa continuă să se afle cu mult în urma altor piețe care sunt lider în domeniu și că se confruntă cu un exod al creierelor datorită unor condiții de lucru mai bune în SUA pentru personalul academic și cercetători; subliniază că, pentru a aborda această problemă, este necesar ca Europa să elaboreze, în colaborare cu universitățile și cu industria, un program ambițios de dezvoltare a carierei care să sprijine rolul primordial pe care îl joacă comunitatea de cercetători științifici în vasta strategie mondială de inovare în domeniul TIC;

52.   consideră că, până în 2015, toate institutele de cercetare europene și toate infrastructurile trebuie conectate la rețele de transmisie de foarte mare viteză Gbps, în scopul de a se crea un intranet al comunității de cercetători europene;

53.   solicită mai multe investiții în utilizarea software-lor cu sursă deschisă („open-source”) în UE;

54.   solicită realizarea de noi investiții în cercetare, în scopul mai bunei aplicări a instrumentelor digitale actuale, pentru a se garanta accesul tuturor cetățenilor la produsele culturale;

55.   își exprimă îngrijorarea cu privire la birocrația din Programul-cadru al UE (PC); invită Comisia să elimine birocrația prin regândirea proceselor PC, fără să pună în pericol acest program, și prin crearea unui comitet al utilizatorilor;

56.   invită Comisia să evalueze împreună cu statele membre modul în care directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE privind contractele de achiziții publice și transpunerea acestora sprijină cercetarea și inovarea și, după caz, să identifice cele mai bune practici; invită Comisia și statele membre să aibă în vedere elaborarea de indicatori privind inovarea în cadrul achizițiilor publice;

57.   reamintește că, în viitor, competitivitatea Europei și abilitatea acesteia de a se redresa din criza economică actuală depinde într-o mare măsură de capacitatea sa de a facilita aplicarea la scară largă și în mod eficient a TIC în mediul de afaceri; constată totuși că IMM-urile sunt cu mult în urma marilor întreprinderi și atrage atenția în mod special asupra garanțiilor care trebuie oferite microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, pentru a evita excluderea acestora de la dezvoltarea TIC; invită statele membre și Comisia să consolideze măsurile de sprijin pentru IMM-uri pentru utilizarea instrumentelor TIC, cu scopul de a le spori productivitatea;

58.   invită Comisia să elaboreze un plan digital de promovare a întreprinderilor on-line, care să vizeze în primul rând să ofere alternative acelor persoane care au fost disponibilizate recent în contextul crizei financiare; consideră că planul ar trebui să constea în punerea la dispoziție a unor produse software și hardware la prețuri accesibile și oferirea de conexiuni la internet și de consultanță gratis;

59.   consideră că Agenda 2015.eu ar trebui să vizeze integrarea TIC printre priorități în vederea unei economii cu emisii reduse de carbon; solicită exploatarea tehnologiilor TIC pentru a îndeplini obiectivele 20-20-20 ale strategiei privind schimbările climatice; este de părere că implementarea de aplicații precum rețele inteligente de energie electrică, contoare inteligente, mobilitatea inteligentă, autovehiculele inteligente, gestionarea inteligentă a apei și e-sănătatea trebuie să figureze printre inițiativele-cheie ale Agendei 2015.eu; atrage atenția, de asemenea, că amprenta de carbon a sectorului TIC ar trebui redusă cu 50% până în 2015;

60.   consideră că principiul comerțului echitabil ar trebui să se afle la baza comerțului internațional, cu scopul de a se ajunge la un echilibru adecvat între deschiderea piețelor și protecția legitimă a diverselor sectoare economice, acordându-se o atenție specială condițiilor sociale și de muncă;

61.   consideră că asumarea Agendei 2015.eu la toate nivelurile politice și geografice (UE, național și regional), în spiritul unei guvernanțe pe mai multe niveluri, precum și vizibilitatea politică sunt condiții prealabile esențiale pentru o aplicare eficientă; în acest sens, propune organizarea unor reuniuni la nivel înalt pe marginea agendei digitale pentru a trece în revistă progresele obținute la nivelul UE și al statelor membre și pentru a relansa dinamica politică;

62.   atrage atenția Comisiei îndeosebi asupra necesității de a stabili obiective și ținte SMART (specifice, măsurabile, adecvate, realiste și cu termene clare) și de a adopta un plan de acțiune care să mobilizeze toate instrumentele adecvate la nivelul UE: finanțare, instrumente juridice fără caracter obligatoriu, asigurarea aplicării și, atunci când este necesar, legislație specifică în toate domeniile politice relevante (de exemplu, comunicații electronice, educație, cercetare, inovare, politica de coeziune); solicită Comisiei să facă o revizuire periodică a rezultatelor strategiei 2015.eu, pe baza unei game largi de indicatori, care să permită realizarea unei analize cantitative și calitative a impactului social și economic; invită Comisia și statele membre să asigure o coordonare adecvată între programele UE și cele naționale și regionale din acest domeniu;

63.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și statelor membre.

(1) JO C 291 E, 30.11.2006, p. 133.
(2) JO C 287 E, 29.11.2007, p. 364.
(3) JO C 146 E, 12.6.2008, p. 87.
(4) JO C 146 E, 12.6.2008, p. 370.


Descărcarea de gestiune 2008: Comisia
PDF 745kWORD 552k
Decizie
Decizie
Decizie
Decizie
Decizie
Decizie
Rezoluţie
1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea III – Comisia (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))
P7_TA(2010)0134A7-0099/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008(1),

–   având în vedere conturile anuale ale Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2008 - Volumul I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(2),

–   având în vedere Raportul anual al Comisiei către Parlamentul European privind acţiunile întreprinse în urma deciziilor de descărcare de gestiune 2007 (COM(2009)0526) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1427),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Sinteza realizărilor Comisiei în materie de gestiune în 2008” (COM(2009)0256),

–   având în vedere Raportul anual al Comisiei către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfăşurate în anul 2008 (COM(2009)0419) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1102),

–   având în vedere Raportul Comisiei privind răspunsurile statelor membre la Raportul anual 2008 al Curţii de Conturi [SEC(2010)0178 şi SEC (2010)0196)],

–   având în vedere Cartea verde privind iniţiativa europeană în materie de transparenţă, adoptată de Comisie la 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

–   având în vedere Avizul nr. 2/2004 al Curţii de Conturi privind modelul de „audit unic” (şi o propunere de cadru comunitar de control intern)(3),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei privind o foaie de parcurs spre un cadru de control intern integrat (COM(2005)0252),

–   având în vedere Planul de acţiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat (COM(2006)0009), Raportul privind planul de acţiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat (COM(2008)0110) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2008)0259),

–   având în vedere Raportul de impact privind Planul de acţiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat (COM(2009)0043),

–   având în vedere Avizul nr. 6/2007 al Curţii de Conturi referitor la situaţiile rezumative anuale ale statelor membre, la „declaraţiile naţionale” ale statelor membre şi la lucrările de audit ale instituţiilor naţionale de control financiar cu privire la fondurile comunitare(4),

–   având în vedere Planul de acţiune al Comisiei privind întărirea rolului de supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării repartizate a acţiunilor structurale (COM(2008)0097) şi raportul intermediar privind acţiunile întreprinse ca urmare a respectivului plan de acţiune (SEC(2009)1463),

–   având în vedere Raportul Comisiei privind progresele realizate de Bulgaria în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare (COM(2009)0402) şi documentul justificativ care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1074),

–   având în vedere Raportul Comisiei privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare (COM(2009)0401) şi documentul justificativ care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1073),

–   având în vedere Raportul anual al Curţii de Conturi referitor la execuţia bugetului privind exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile instituţiilor(5) şi rapoartele speciale ale Curţii de Conturi,

–   având în vedere Declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(6),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2008 intitulată „Pentru o interpretare uniformă a conceptului de risc admisibil de eroare” (COM(2008)0866) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte comunicarea în cauză (SEC(2008)3054),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 privind descărcarea de gestiune care trebuie acordată Comisiei cu privire la execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–   având în vedere articolele 274, 275 şi 276 din Tratatul CE, articolele 317, 318 şi 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi articolele 179a şi 180b din Tratatul Euratom,

–   având în vedere standardele internaţionale de audit şi standardele internaţionale de contabilitate, îndeosebi cele aplicabile sectorului public,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(7), în special articolele 145, 146 şi 147,

–   având în vedere articolul 76 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizele celorlalte comisii interesate (A7-0099/2010),

A.   întrucât, în temeiul articolului 317 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Comisia execută bugetul, în cooperare cu statele membre, pe propria răspundere, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare,

1.   acordă Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în rezoluţia care face parte integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea III - Comisia şi agenţiile executive;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului, Comisiei, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură aferent exerciţiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008(8),

–   având în vedere conturile anuale ale Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2008 - Volumul I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(9),

–   având în vedere conturile anuale ale Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul anual al Comisiei către Parlamentul European privind acţiunile întreprinse în urma deciziilor de descărcare de gestiune 2007 (COM(2009)0526) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1427),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Sinteza realizărilor Comisiei în materie de gestiune în 2008” (COM(2009)0256),

–   având în vedere Raportul anual al Comisiei către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfăşurate în anul 2008 (COM(2009)0419) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1102),

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei(10),

–   având în vedere Declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(11),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2008 intitulată „Pentru o interpretare uniformă a conceptului de risc admisibil de eroare” (COM(2008)0866) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte comunicarea în cauză (SEC(2008)3054),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 privind descărcarea de gestiune care trebuie acordată Comisiei cu privire la execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   având în vedere articolele 274, 275 şi 276 din Tratatul CE, articolele 317, 318 şi 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi articolele 179a şi 180b din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(12), în special articolele 55, 145, 146 şi 147,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare(13), în special articolul 14 alineatul (3),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei din 21 septembrie 2004 de stabilire a Regulamentului financiar tip pentru agenţiile executive în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare(14), în special articolul 66 primul şi al doilea paragraf,

–   având în vedere Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului(15),

–   având în vedere articolul 76 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizele celorlalte comisii interesate (A7-0099/2010),

A.   întrucât, în temeiul articolului 317 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Comisia execută bugetul, în cooperare cu statele membre, pe propria răspundere, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare,

1.   acordă directorului Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului agenţiei executive aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în rezoluţia care face parte integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea III - Comisia şi agenţiile executive;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea III - Comisia şi rezoluţia care face parte integrantă din deciziile în cauză, directorului Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură, Consiliului, Comisiei, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Competitivitate şi Inovare aferent exerciţiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008(16),

–   având în vedere conturile anuale ale Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2008 - Volumul I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(17),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei Executive pentru Competitivitate şi Inovare pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul anual al Comisiei către Parlamentul European privind acţiunile întreprinse în urma deciziilor de descărcare de gestiune 2007 (COM(2009)0526) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1427),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Sinteza realizărilor Comisiei în materie de gestiune în 2008” (COM(2009)0256),

–   având în vedere Raportul anual al Comisiei către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfăşurate în anul 2008 (COM(2009)0419) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1102),

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenţiei Executive pentru Competitivitate şi Inovare pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei(18),

–   având în vedere Declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(19),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2008 intitulată „Pentru o interpretare uniformă a conceptului de risc admisibil de eroare” (COM(2008)0866) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte comunicarea în cauză (SEC(2008)3054),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 privind descărcarea de gestiune care trebuie acordată Comisiei cu privire la execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   având în vedere articolele 274, 275 şi 276 din Tratatul CE, articolele 317, 318 şi 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi articolele 179a şi 180b din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(20), în special articolele 55, 145, 146 şi 147,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare(21), în special articolul 14 alineatul (3),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei din 21 septembrie 2004 de stabilire a Regulamentului financiar tip pentru agenţiile executive în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare(22), în special articolul 66 primul şi al doilea paragraf,

–   având în vedere Decizia 2004/20/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003 de înfiinţare a unei agenţii executive, „Agenţia Executivă pentru Energie Inteligentă”, pentru gestionarea acţiunilor comunitare în domeniul energiei, în cadrul aplicării Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului(23),

–   având în vedere Decizia 2007/372/CE a Comisiei din 31 mai 2007 de modificare a Deciziei 2004/20/CE în vederea transformării Agenţiei Executive pentru Energie Inteligentă în Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare(24),

–   având în vedere articolul 76 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizele celorlalte comisii interesate (A7-0099/2010),

A.   întrucât, în temeiul articolului 317 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Comisia execută bugetul, în cooperare cu statele membre, pe propria răspundere, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare,

1.   acordă directorului Agenţiei Executive pentru Competitivitate şi Inovare descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în rezoluţia care face parte integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea III - Comisia şi agenţiile executive;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea III - Comisia şi rezoluţia care face parte integrantă din aceste decizii directorului Agenţiei Executive pentru Competitivitate şi Inovare, Consiliului, Comisiei, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

4.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Sănătate şi Consumatori aferent exerciţiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008(25),

–   având în vedere conturile anuale ale Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2008 - Volumul I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(26),

–   având în vedere conturile anuale ale Agenţiei Executive pentru Sănătate şi Consumatori pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul anual al Comisiei către Parlamentul European privind acţiunile întreprinse în urma deciziilor de descărcare de gestiune 2007 (COM(2009)0526) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1427),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Sinteza realizărilor Comisiei în materie de gestiune în 2008” (COM(2009)0256),

–   având în vedere Raportul anual al Comisiei către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfăşurate în anul 2008 (COM(2009)0419) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1102),

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenţiei Executive pentru Sănătate şi Consumatori pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei(27),

–   având în vedere Declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(28),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2008 intitulată „Pentru o interpretare uniformă a conceptului de risc admisibil de eroare” (COM(2008)0866) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte comunicarea în cauză (SEC(2008)3054),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 privind descărcarea de gestiune care trebuie acordată Comisiei cu privire la execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   având în vedere articolele 274, 275 şi 276 din Tratatul CE, articolele 317, 318 şi 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi articolele 179a şi 180b din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(29), în special articolele 55, 145, 146 şi 147,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare(30), în special articolul 14 alineatul (3),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei din 21 septembrie 2004 de stabilire a Regulamentului financiar tip pentru agenţiile executive în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare(31), în special articolul 66 primul şi al doilea paragraf,

–   având în vedere Decizia 2004/858/CE a Comisiei din 15 decembrie 2004 de înfiinţare a unei agenţii executive, denumită „Agenţia Executivă pentru Programul de Sănătate Publică”, pentru gestionarea acţiunilor comunitare în domeniul sănătăţii publice – în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului(32),

–   având în vedere Decizia 2008/544/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 de modificare a Deciziei 2004/858/CE pentru a transforma Agenţia Executivă pentru Programul de Sănătate Publică în Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori(33),

–   având în vedere articolul 76 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizele celorlalte comisii interesate (A7-0099/2010),

A.   întrucât, în temeiul articolului 317 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Comisia execută bugetul, în cooperare cu statele membre, pe propria răspundere, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare,

1.   acordă directorului Agenţiei Executive pentru Sănătate şi Consumatori descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în rezoluţia care face parte integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea III - Comisia şi agenţiile executive;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea III - Comisia şi rezoluţia care face parte integrantă din aceste decizii directorului Agenţiei Executive pentru Sănătate şi Consumatori, Consiliului, Comisiei, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

5.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport aferent exerciţiului financiar 2008 (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008(34),

–   având în vedere conturile anuale ale Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2008 - Volumul I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(35),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei Executive pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul anual al Comisiei către Parlamentul European privind acţiunile întreprinse în urma deciziilor de descărcare de gestiune 2007 (COM(2009)0526) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1427),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Sinteza realizărilor Comisiei în materie de gestiune în 2008” (COM(2009)0256),

–   având în vedere Raportul anual al Comisiei către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfăşurate în anul 2008 (COM(2009)0419) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1102),

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenţiei Executive pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei(36),

–   având în vedere Declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(37),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2008 intitulată „Pentru o interpretare uniformă a conceptului de risc admisibil de eroare” (COM(2008)0866) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte comunicarea în cauză (SEC(2008)3054),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 privind descărcarea de gestiune care trebuie acordată Comisiei cu privire la execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   având în vedere articolele 274, 275 şi 276 din Tratatul CE, articolele 317, 318 şi 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi articolele 179a şi 180b din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(38), în special articolele 55, 145, 146 şi 147,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare(39), în special articolul 14 alineatul (3),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei din 21 septembrie 2004 de stabilire a Regulamentului financiar tip pentru agenţiile executive în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare(40), în special articolul 66 primul şi al doilea paragraf,

–   având în vedere Decizia 2007/60/CE a Comisiei din 26 octombrie 2006 de înfiinţare a Agenţiei Executive pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului(41),

–   având în vedere articolul 76 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizele celorlalte comisii interesate (A7-0099/2010),

A.   întrucât, în temeiul articolului 317 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Comisia execută bugetul, în cooperare cu statele membre, pe propria răspundere, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare,

1.   acordă directorului Agenţiei Executive pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în rezoluţia care face parte integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea III - Comisia şi agenţiile executive;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea III - Comisia şi rezoluţia care face parte integrantă din aceste decizii directorului Agenţiei Executive pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport, Consiliului, Comisiei, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

6.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor referitoare la execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea III – Comisia (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008(42),

–   având în vedere conturile anuale ale Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2008 - Volumul I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(43),

–   având în vedere Raportul anual al Comisiei către Parlamentul European privind acţiunile întreprinse în urma deciziilor de descărcare de gestiune 2007 (COM(2009)0526) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1427),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Sinteza realizărilor Comisiei în materie de gestiune în 2008” (COM(2009)0256),

–   având în vedere Raportul anual al Comisiei către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfăşurate în anul 2008 (COM(2009)0419) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1102),

–   având în vedere Raportul Comisiei privind răspunsurile statelor membre la Raportul anual 2008 al Curţii de Conturi [SEC(2010)0178 şi SEC (2010)0196)],

–   având în vedere Cartea verde privind iniţiativa europeană în materie de transparenţă, adoptată de Comisie la 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

–   având în vedere Avizul nr. 2/2004 al Curţii de Conturi privind modelul de „audit unic” (şi o propunere de cadru comunitar de control intern)(44),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei privind o foaie de parcurs spre un cadru de control intern integrat (COM(2005)0252),

–   având în vedere Planul de acţiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat (COM(2006)0009), Raportul privind planul de acţiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat (COM(2008)0110) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2008)0259),

–   având în vedere Raportul de impact privind Planul de acţiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat (COM(2009)0043),

–   având în vedere Avizul nr. 6/2007 al Curţii de Conturi referitor la situaţiile rezumative anuale ale statelor membre, la „declaraţiile naţionale” ale statelor membre şi la lucrările de audit ale instituţiilor naţionale de control financiar cu privire la fondurile comunitare(45),

–   având în vedere Planul de acţiune al Comisiei privind întărirea rolului de supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării repartizate a acţiunilor structurale (COM(2008)0097) şi raportul intermediar privind acţiunile întreprinse ca urmare a respectivului plan de acţiune (SEC(2009)1463),

–   având în vedere Raportul Comisiei privind progresele realizate de Bulgaria în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare (COM(2009)0402) şi documentul justificativ care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1074),

–   având în vedere Raportul Comisiei privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare (COM(2009)0401) şi documentul justificativ care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1073),

–   având în vedere Raportul anual al Curţii de Conturi referitor la execuţia bugetului privind exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile instituţiilor(46) şi rapoartele speciale ale Curţii de Conturi,

–   având în vedere Declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(47),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2008 intitulată „Pentru o interpretare uniformă a conceptului de risc admisibil de eroare” (COM(2008)0866) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte comunicarea în cauză (SEC(2008)3054),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 privind descărcarea de gestiune care trebuie acordată Comisiei cu privire la execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 privind descărcarea de gestiune a agenţiilor executive cu privire la execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   având în vedere articolele 274, 275 şi 276 din Tratatul CE, articolele 317, 318 şi 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi articolele 179a şi 180b din Tratatul Euratom,

–   având în vedere standardele internaţionale de audit şi standardele internaţionale de contabilitate, în special cele aplicabile sectorului public,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(48), în special articolele 55, 145, 146 şi 147,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare(49), în special articolul 14 alineatele (2) şi (3),

–   având în vedere articolul 76 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizele celorlalte comisii interesate (A7-0099/2010),

A.   întrucât, în temeiul articolului 318 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Comisia este responsabilă pentru întocmirea conturilor,

1.   aprobă închiderea conturilor referitoare la execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în rezoluţia care face parte integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea III - Comisia şi agenţiile executive;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Curţii de Conturi şi Băncii Europene de Investiţii şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

7.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conţinând observaţiile ce fac parte integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2007, Secţiunea III - Comisia şi agenţiile executive (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008(50),

–   având în vedere conturile anuale ale Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2008 - Volumul I (SEC(2009)1089 – C7-0172/2009)(51),

–   având în vedere Raportul anual al Comisiei către Parlamentul European privind acţiunile întreprinse în urma deciziilor de descărcare de gestiune 2007 (COM(2009)0526) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1427),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Sinteza realizărilor Comisiei în materie de gestiune în 2008” (COM(2009)0256),

–   având în vedere Raportul anual al Comisiei către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfăşurate în anul 2008 (COM(2009)0419) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1102),

–   având în vedere Raportul Comisiei privind răspunsurile statelor membre la Raportul anual 2008 al Curţii de Conturi [SEC(2010)0178 şi SEC (2010)0196)],

–   având în vedere Cartea verde privind iniţiativa europeană în materie de transparenţă, adoptată de Comisie la 3 mai 2006 (COM(2006)0194),

–   având în vedere Avizul nr. 2/2004 al Curţii de Conturi privind modelul de „audit unic” (şi o propunere de cadru comunitar de control intern)(52),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei privind o foaie de parcurs spre un cadru de control intern integrat (COM(2005)0252),

–   având în vedere Planul de acţiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat (COM(2006)0009), raportul privind Planul de acţiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat (COM(2008)0110) şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2008)0259),

–   având în vedere Raportul de impact privind Planul de acţiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat (COM(2009)0043),

–   având în vedere Avizul nr. 6/2007 al Curţii de Conturi referitor la situaţiile rezumative anuale ale statelor membre, la „declaraţiile naţionale” ale statelor membre şi la lucrările de audit ale instituţiilor naţionale de control financiar cu privire la fondurile comunitare(53),

–   având în vedere Planul de acţiune al Comisiei privind întărirea rolului de supraveghere al Comisiei din cadrul gestionării repartizate a acţiunilor structurale (COM(2008)0097) şi raportul intermediar privind acţiunile întreprinse ca urmare a respectivului plan de acţiune (SEC(2009)1463),

–   având în vedere Raportul Comisiei privind progresele realizate de Bulgaria în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare (COM(2009)0402) şi documentul justificativ care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1074),

–   având în vedere Raportul Comisiei privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare (COM(2009)0401) şi documentul justificativ care însoţeşte raportul în cauză (SEC(2009)1073),

–   având în vedere Raportul anual al Curţii de Conturi referitor la execuţia bugetului privind exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile instituţiilor(54) şi rapoartele speciale ale Curţii de Conturi,

–   având în vedere Declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(55),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2008 intitulată „Pentru o interpretare uniformă a conceptului de risc admisibil de eroare” (COM(2008)0866), şi documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte comunicarea în cauză (SEC(2008)3054),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 privind descărcarea de gestiune care trebuie acordată Comisiei cu privire la execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 privind descărcarea de gestiune a agenţiilor executive cu privire la execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   având în vedere articolele 274, 275 şi 276 din Tratatul CE, articolele 317, 318 şi 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi articolele 179a şi 180b din Tratatul Euratom,

–   având în vedere standardele internaţionale de audit şi standardele internaţionale de contabilitate, în special cele aplicabile sectorului public,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(56), în special articolele 55, 145, 146 şi 147,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare(57), în special articolul 14 alineatele (2) şi (3),

–   având în vedere articolul 76 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizele celorlalte comisii interesate (A7-0099/2010),

A.   întrucât articolul 317 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevede că responsabilitatea pentru execuţia bugetului Uniunii revine Comisiei, în cooperare cu statele membre, care trebuie să coopereze cu Comisia pentru a asigura utilizarea creditelor în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare;

B.   întrucât articolul 287 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene solicită Curţii de Conturi să furnizeze Parlamentului şi Consiliului o declaraţie de asigurare referitoare la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente, declaraţia putând fi completată cu aprecieri specifice pentru fiecare domeniu major de activitate a Uniunii;

C.   întrucât aplicarea principalelor politici ale UE este caracterizată de „gestionarea repartizată” a bugetului comunitar de către Comisie şi statele membre, conform căreia 80% din cheltuielile comunitare sunt gestionate de statele membre;

D.   întrucât îmbunătăţirea gestiunii financiare în UE trebuie să fie sprijinită de o monitorizare atentă a progreselor realizate de Comisie şi de statele membre şi întrucât statele membre ar trebui să îşi asume responsabilitatea pentru gestionarea fondurilor UE, asigurând finalizarea unui cadru integrat de control intern la nivelul Uniunii cu scopul de a obţine o declaraţie de asigurare (DAS) pozitivă;

E.   întrucât în ultimele sale cinci rezoluţii anuale privind descărcarea de gestiune, Parlamentul a atras atenţia asupra nevoii urgente de a introduce declaraţii naţionale, la nivelul politic adecvat, care să vizeze toate fondurile UE care fac obiectul gestiunii repartizate, astfel încât fiecare stat membru să îşi asume responsabilitatea pentru gestiunea fondurilor primite de la UE;

F.   întrucât aplicarea punctului 44 din Acordul interinstituţional dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (AII)(58) şi a articolului 53b alineatul (3) din Regulamentul financiar privind sintezele anuale ale auditurilor şi ale declaraţiilor disponibile ar trebui să contribuie substanţial la îmbunătăţirea gestiunii bugetului UE;

G.   întrucât Curtea de Conturi, în Avizul său nr. 6/2007 menţionat anterior, subliniază, de asemenea, că declaraţiile naţionale pot fi considerate a fi un nou element de control intern asupra fondurilor UE şi că ele ar putea stimula un control îmbunătăţit asupra fondurilor UE care fac obiectul gestiunii repartizate;

H.   întrucât lucrările Comisiei pentru control bugetar din cadrul Parlamentului, în general, şi procedura de descărcare de gestiune, în special, fac parte dintr-un proces care are ca scop stabilirea răspunderii întregii Comisii şi a fiecărui comisar în parte, precum şi a tuturor celorlalţi actori implicaţi, în rândul cărora statele membre constituie cea mai importantă parte, pentru gestiunea financiară în cadrul UE, în conformitate cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, creând astfel o bază mai solidă pentru procesul decizional;

I.   întrucât Comisia pentru bugete din cadrul Parlamentului ar trebui să ţină seama în mod corespunzător de rezultatele şi recomandările procedurii de descărcare de gestiune 2008 în cursul următoarei proceduri bugetare;

J.   întrucât, pentru a fi constructivă, recomandarea Consiliului privind descărcarea de gestiune ar trebui să aibă ca scop consolidarea eforturilor de reformă şi a răspunderii statelor membre pentru soluţionarea problemelor identificate de Curte şi asigurarea unei mai bune gestiuni financiare în Uniunea Europeană;

K.   întrucât actualul calendar al procedurii de descărcare de gestiune este mult prea lung în contextul necesităţii de a introduce în cel mai scurt timp posibil măsurile corective şi reformele solicitate de Parlament în cadrul atribuţiei sale de control; întrucât conturile anuale trebuie stabilite înainte de încheierea primului trimestru din anul care urmează exerciţiului financiar analizat, astfel încât Curtea de Conturi să-şi poată prezenta raportul înainte de sfârşitul celui de-al doilea trimestru al anului care urmează exerciţiului financiar analizat;

L.   întrucât articolul 83 din Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 de stabilire a Statutului funcţionarilor şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene(59) prevede că plata pensiilor este în sarcina bugetului Comunităţilor şi că statele membre garantează colectiv plata prestaţiilor respective în conformitate cu baremul de repartizare stabilit pentru finanţarea acestor cheltuieli; întrucât personalul rambursează la bugetul general o cotă parte salarii pentru a contribui la finanţarea sistemului de pensii;

M.   întrucât articolul 83 din Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 stabileşte o garanţie colectivă din partea statelor membre, ceea ce înseamnă că garanţia se aplică în cazul nerespectării obligaţiilor de către unul sau mai multe state membre şi permite să se considere că Uniunea dispune de o creanţă asupra statelor membre care au subscris la acest angajament,

ASPECTE ORIZONTALE
Preocupări majore şi obiective de realizat

1.   îşi exprimă în continuarea îngrijorarea, la începutul mandatului noii Comisii, faţă de problemele acumulate şi rămase nerezolvate de la Comisia anterioară, şi anume:

   rate ridicate constante de eroare în efectuarea plăţilor,
   ritmul lent de recuperare a plăţilor necuvenite, precum şi
   niveluri fără precedent de ridicate în ceea ce priveşte reportările;

2.   salută semnalele iniţiale ale unei abordări colegiale din partea noii Comisii, demonstrate de angajamentul asumat de comisarii László Andor, Johannes Hahn şi Algirdas Šemeta în discuţiile cu Comisia pentru control bugetar din cadrul Parlamentului şi aşteaptă o declaraţie fermă a comisarilor Janusz Lewandowski şi Algirdas Šemeta prin care să se promită măsuri în următoarele domenii: declaraţiile de asigurare ale statelor membre, propunerile pentru riscul de eroare admisibil, simplificarea şi transparenţa şi fondurile fiduciare care acoperă acţiunile externe; consideră că trebuie avute în vedere măsuri suplimentare în domeniul corecţiilor şi recuperărilor şi al sistemelor de control intern;

3.   consideră că erorile în efectuarea plăţilor frânează eficienţa în realizarea obiectivelor politicilor UE şi reafirmă că grupurile de politici cu o rată de eroare mai mică de 2% reprezintă în continuare doar 47% din bugetul UE, ceea ce înseamnă o creştere de numai 9% între 2005 şi 2008; consideră că acest fapt ilustrează în continuare un nivel necorespunzător de ameliorare de la un exerciţiu la altul şi subliniază că, în pofida unor domenii care au înregistrat progrese, grupurile de politici reprezentând 31% din buget rămân marcate de o rată de eroare care depăşeşte 5%, iar grupurile de politici reprezentând următoarele 22 de procente sunt marcate de o rată de eroare cuprinsă între 2% şi 5%;

4.   invită Comisia să elaboreze şi să prezinte Parlamentului un nou program începând cu 2010, care să asigure o accelerare a reducerii ratelor de eroare, pentru a garanta astfel că până în 2014 încă 20% din buget vor putea fi clasificate în intervalul de eroare „verde” de către Curtea de Conturi, şi care să includă schimbările intermediare solicitate de Curtea de Conturi pentru o nouă metodologie menită să evidenţieze ratele de erori specifice de la capitolul bugetar „Coeziune” şi să facă diferenţa între plăţile efectuate în legislatura 2000-2006 şi cele din legislatura 2007-2013; consideră că realizarea acestui obiectiv reprezintă o componentă esenţială a valorificării pe deplin a cheltuielilor UE în viitor şi pentru evoluţia către o DAS pozitivă;

5.   invită Preşedintele Comisiei să informeze Parlamentul cu privire la modul în care Comisia va