Zoznam 
Prijaté texty
Streda, 5. mája 2010 - Brusel
Administratívna spolupráca a boj proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) *
 Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o uplatňovanie predpisov o fakturácii *
 Žiadosť o zbavenie imunity Miloslava Ransdorfa
 Absolutórium za rok 2008: Súdny dvor
 Absolutórium za rok 2008: Dvor audítorov
 Absolutórium za rok 2008: Európsky ombudsman
 Absolutórium za rok 2008: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
 Absolutórium za rok 2008: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
 Absolutórium za rok 2008: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
 Absolutórium za rok 2008: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva
 Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre obnovu
 Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
 Absolutórium za rok 2008: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
 Absolutórium za rok 2008: Európska chemická agentúra
 Absolutórium za rok 2008: Európska environmentálna agentúra
 Absolutórium za rok 2008: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
 Absolutórium za rok 2008: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
 Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre lieky
 Absolutórium za rok 2008: Európska námorná bezpečnostná agentúra
 Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií
 Absolutórium za rok 2008: Európska železničná agentúra
 Absolutórium za rok 2008: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
 Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 Absolutórium za rok 2008: Zásobovacia agentúra Euratomu
 Absolutórium za rok 2008: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
 Absolutórium za rok 2008: Eurojust
 Absolutórium za rok 2008: Agentúra Európskej únie pre základné práva
 Absolutórium za rok 2008: FRONTEX
 Absolutórium za rok 2008: Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS)
 Absolutórium za rok 2008: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
 Absolutórium za rok 2008: spoločný podnik SESAR
 Prepravovateľné tlakové zariadenia ***I
 Poplatky za bezpečnostnú ochranu letectva ***I
 Základné usmernenia Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie) ***I
 Všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie niektorých požiadaviek a o niektoré ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia ***I
 Prechod na Lisabonskú zmluvu: monitorovanie nedokončených legislatívnych postupov
 Právomoc legislatívneho delegovania
 Strategické ciele a odporúčania pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018
 Europeana – ďalšie kroky
 Hodnotenie a posúdenie akčného plánu na ochranu pre dobré životné podmienky zvierat na obdobie 2006 – 2010
 Poľnohospodárstvo EÚ a zmena klímy
 Poľnohospodárstvo v oblastiach pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok: osobitná kontrola stavu
 Nová digitálna agenda pre Európu: 2015.eu
 Absolutórium za rok 2008: Komisia
 Absolutórium za rok 2008: siedmy, ôsmy, deviaty a desiaty Európsky rozvojový fond
 Absolutórium za rok 2008 – Európsky parlament
 Absolutórium za rok 2008: Európsky hospodársky a sociálny výbor
 Absolutórium za rok 2008: Výbor regiónov
 Absolutórium za rok 2008: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr
 Absolutórium za rok 2008: Európska policajná akadémia
 Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou
 Samit EÚ a Kanady
 SWIFT
 Osobné záznamy o cestujúcich (PNR)
 Všeobecný zákaz používania kyanidovej metódy pri ťažbe
 Boj proti rakovine prsníka v Európskej únii

Administratívna spolupráca a boj proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) *
PDF 514kWORD 140k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o návrhu nariadenia Rady o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) (KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia – prepracovanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0427),

–   so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0165/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(1),

–   so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 12. novembra 2009 adresovaný Výboru pre hospodárske a menové veci v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0061/2010),

A.   keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty,

1.   schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie v znení nižšie uvedených zmien a doplnení;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 2. septembra 2008 o koordinovanej stratégii s cieľom zlepšiť boj proti daňovým podvodom1 znovu pripomenul, že je potrebné od základu prepracovať súčasný systém správy DPH, a naliehavo preto vyzval Komisiu, aby predložila návrhy na harmonizáciu postupov registrácie platcov DPH a rušenia ich registrácie a tiež návrhy umožňujúce členským štátom automatický prístup k údajom iného členského štátu, ktoré nemajú citlivú povahu, o jeho zdaniteľných osobách.
___________
1 Ú. v. EÚ C 295 E, 4.12.2009, s. 13.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)
(3b)  Pri získaní takéhoto automatického prístupu k údajom, ktoré nemajú citlivú povahu, by sa mala zabezpečiť primeraná úroveň ochrany, obmedzená doba uchovávania vymieňaných údajov a riadna zodpovednosť inštitúcie alebo orgánu, ktoré údaje uchovávajú, s cieľom zamedziť nesprávnemu zaobchádzaniu s údajmi alebo ich úniku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Európsky parlament vo svojom uznesení zo 4. decembra 2008 o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 8/2007 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty1 vyjadril presvedčenie, že zavedenie mechanizmu Eurofisc môže priniesť pridanú hodnotu len vtedy, keď účasť členských štátov v ňom bude povinná, aby sa predišlo problémom, ktoré postihli Európsku sieť pre podvody typu kolotoč (Eurocanet), a len ak sa na činnosti Eurofiscu bude plne zúčastňovať Komisia a bude zohrávať rolu koordinátora.
__________
1 Ú. v. EÚ C 21 E, 28.1.2010, s. 3.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)  Európsky parlament vo svojom uznesení zo 4. decembra 2008 tiež vyzval na zavedenie mechanizmu Eurofisc a pripomenul, že je nanajvýš potrebné vymieňať si existujúce najlepšie postupy jednotlivých štátov v boji proti cezhraničným podvodom s DPH v záujme zavedenia jednak primeraných stimulov pre členské štáty, aby oblasti DPH venovali náležitú pozornosť, a jednak odmien pre poctivých daňovníkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Na umožnenie rýchlejšieho spracovania žiadostí o informácie vzhľadom na to, že určité žiadosti sa opakujú, a na jazykovú rôznorodosť v rámci Spoločenstva je dôležité, aby sa v rámci výmeny informácií všeobecne používali vzorové tlačivá.
(14)  Vzhľadom na to, že určité žiadosti sa opakujú, a na jazykovú rôznorodosť v rámci Spoločenstva je dôležité, aby sa v rámci výmeny informácií všeobecne používali vzorové tlačivá a aby sa podporovalo ich používanie v záujme rýchlejšieho spracovania žiadostí o informácie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Podmienky pre výmenu elektronicky uchovávaných údajov v jednotlivých členských štátoch a automatizovaný  prístup členských štátov k nim by sa mali jasne vymedziť.
(20)  Podmienky pre výmenu elektronicky uchovávaných údajov v jednotlivých členských štátoch, automatizovaný prístup členských štátov k týmto údajoma prostriedky na ich uchovávanie by sa mali jasne vymedziť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  Z nedávnej praktickej skúsenosti s uplatňovaním nariadenia (ES) č. 1798/2003 v rámci boja proti podvodu typu kolotoč vyplynulo, že v istých prípadoch je na účinný boj proti podvodu nevyhnutné zaviesť oveľa rýchlejší mechanizmus výmeny informácií, ktorý sa vzťahuje na oveľa širší záber cielenejších informácií. Tento mechanizmus musí byť súčasťou rámca tohto nariadenia a zároveň byť dostatočne pružný, aby sa prispôsoboval novým typom podvodu. Sieť EUROCANET („European Carrousel Network“), ktorá sa zriadila na podnet Belgicka a s podporou Komisie, je ukážkou tohto druhu spolupráce.
(29)  Z nedávnej praktickej skúsenosti s uplatňovaním nariadenia (ES) č. 1798/2003 v rámci boja proti podvodom typu kolotoč vyplynulo, že v istých prípadoch je na účinný boj proti podvodom nevyhnutné zaviesť oveľa rýchlejší mechanizmus výmeny informácií, ktorý sa vzťahuje na oveľa širší záber cielenejších informácií. Takýto mechanizmus musí byť súčasťou rámca tohto nariadenia a zároveň byť dostatočne pružný, aby sa prispôsoboval novým typom podvodu. V záujme zabezpečenia riadneho fungovania takéhoto mechanizmu by sa mal prijať prístup na úrovni Únie. Sieť EUROCANET, ktorá sa zriadila na podnet Belgicka a s podporou Komisie, je ukážkou tohto druhu spolupráce.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
(35)  Na účely tohto nariadenia je vhodné zvážiť obmedzenia určitých práv a povinností ustanovených smernicou 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, aby sa zabezpečili záujmy uvedené v článku 13 ods. 1 písm. e) uvedenej smernice. Toto obmedzenie je nevyhnutné a primerané vzhľadom na možné straty príjmov členských štátov a na zásadný význam týchto informácií pre účinný boj proti podvodu.
(35)  Na účely tohto nariadenia je vhodné zvážiť obmedzenia určitých práv a povinností ustanovených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, aby sa zabezpečili záujmy uvedené v článku 13 ods. 1 písm. e) uvedenej smernice, ako aj tie, ktoré sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov1.
___________
1 Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)
(36a)  Konzultovalo sa s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)
Článok 1a
V rámci uplatňovania tohto nariadenia členské štáty a Komisia zabezpečia dodržiavanie práv a povinností stanovených v smernici 95/46/ES a nariadení (ES) č. 45/2001.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 15
Príslušné orgány členských štátov spontánne oznamujú príslušným orgánom ostatných členských štátov informácie uvedené v článku 1, s ktorými sú oboznámené a ktoré môžu byť príslušným orgánom ostatných členských štátov užitočné.
Príslušné orgány členských štátov spontánne oznamujú príslušným orgánom ostatných členských štátov informácie uvedené v článku 1, s ktorými sú oboznámené a ktoré sú potrebné na správne stanovenie DPH, zabezpečenie riadneho uplatňovania právnych predpisov v oblasti DPH, najmä pokiaľ ide o transakcie v rámci Únie, a na boj proti podvodom súvisiacim s DPH.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Osoby uvedené v písmene b) sa vyzvú, aby sa vyjadrili ku kvalite uchovávaných informácií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3
3.  Zoznam a podrobnosti údajov uvedených v odseku 1 písm. b), c) a d) a v odseku 2 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.
4.  Zoznam a podrobnosti údajov uvedených v odseku 1 písm. b), c), d a e) a v odseku 2 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 60 ods. 2 bez toho, aby došlo k neúmernému administratívnemu zaťaženiu žiadaného orgánu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – úvodná časť
Každý členský štát poskytne príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov automatický prístup k  informáciám nachádzajúcim sa v databázach uvedených v článku 18. Pokiaľ ide o informácie uvedené v odseku 1 písm. a) uvedeného článku, sprístupnia sa aspoň tieto podrobné údaje:
S cieľom zabrániť porušovaniu právnych predpisov v oblasti DPH a, ak sa to považuje za potrebné, na kontrolu nadobudnutí tovaru alebo poskytovania služieb v rámci Únie, ktoré sa zdaňujú na území príslušného členského štátu, každý členský štát poskytne príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov automatický prístup k informáciám nachádzajúcim sa v databázach uvedených v článku 18. Pokiaľ ide o informácie uvedené v odseku 1 písm. a) uvedeného článku, sprístupnia sa aspoň tieto podrobné údaje:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 a (nový)
Pokiaľ informácie uvedené v článku 18 ods. 1 písm. a) obsahujú osobné údaje, automatický prístup do týchto databáz sa obmedzuje na kategórie údajov uvedené v tomto článku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Týmto nariadením sa zriaďuje spoločná štruktúra na boj proti podvodu a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v oblasti DPH. Táto štruktúra vykonáva predovšetkým tieto úlohy:
1.  Týmto nariadením sa zriaďuje štruktúra na úrovni Únie na boj proti podvodom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v oblasti DPH. Táto štruktúra vykonáva predovšetkým tieto úlohy:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2
2.  Príslušné orgány členských štátov určujú oblasti vyšetrovacej pôsobnosti tejto štruktúry zriadenej odsekom 1.
2.  Štruktúra na úrovni Únie uvedená v odseku 1 sa skladá z úradníkov vymenovaných príslušnými orgánmi členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3
3.  Pre každú oblasť pôsobnosti príslušné orgány členských štátov vymenujú v rámci štruktúry jeden alebo viacero členských štátov poverených dohľadom nad úlohami uvedenými v odseku 1 a ich vedením.
3.  Štruktúra na úrovni Únie uvedená v odseku 1 určuje oblasti vyšetrovacej pôsobnosti, v ktorých vykonáva svoju činnosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 a (nový)
3a.  V záujme efektívnejšieho vyšetrovania podvodov v oblasti DPH v Únii sa navrhne mechanizmus stimulov na vymáhanie cezhraničných daňových pohľadávok rozdelením spravodlivej časti vymoženej sumy nezaplatenej DPH medzi členský štát vymáhajúci daňové pohľadávky a žiadajúci členský štát.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 35
Štruktúra zriadená článkom 34 sa skladá z príslušných úradníkov vymenovaných príslušnými orgánmi členských štátov. Táto štruktúra využíva technickú, správnu a prevádzkovú pomoc Komisie.
Komisia koordinuje, usmerňuje a kontroluje uskutočňovanie úloh uvedených v článku 34 ods. 1 a poskytuje technickú, správnu a prevádzkovú pomoc príslušným orgánom členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 39
Štruktúra zriadená článkom 34 každý rok predkladá súhrnný prehľad činností výboru uvedenému v článku 60.
Štruktúra zriadená článkom 34 každý rok predkladá súhrnný prehľad činností členským štátom, Európskemu parlamentu a výboru uvedenému v článku 60.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1
1.  Členské štáty a Komisia preskúmajú a zhodnotia, ako funguje systém  administratívnej spolupráce ustanovený v tomto nariadení . Členské štáty uskutočnia najmä audity tohto fungovania. Komisia zhromaždí skúsenosti členských štátov s cieľom zlepšiť fungovanie uvedeného systému.
1.  Členské štáty, Európsky parlament a Komisia preskúmajú a zhodnotia, ako funguje systém administratívnej spolupráce ustanovený v tomto nariadení. Členské štáty uskutočnia najmä audity tohto fungovania. Komisia zhromaždí skúsenosti členských štátov s cieľom zlepšiť fungovanie uvedeného systému a bude pravidelne podávať členským štátom a Európskemu parlamentu správu o výsledkoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2
2.  Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek dostupné informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia.
2.  Členské štáty oznámia Európskemu parlamentu a Komisii akékoľvek dostupné informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 9
9.  Komisia môže členským štátom poskytnúť na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia odborné poradenstvo, technickú alebo logistickú pomoc, komunikačnú činnosť alebo akúkoľvek prevádzkovú podporu.
9.  Komisia poskytuje členským štátom na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia odborné poradenstvo, technickú alebo logistickú pomoc, komunikačnú činnosť alebo akúkoľvek prevádzkovú podporu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 2
2.  Za podmienky, že príslušná tretia krajina sa zaviazala poskytovať pomoc potrebnú  na zhromažďovanie dôkazov o podvodnej povahe transakcií, ktoré sa zdajú v rozpore  s legislatívou v oblasti DPH, tejto tretej krajine sa môžu oznamovať informácie získané na základe tohto nariadenia so súhlasom príslušných orgánov, ktoré informácie poskytli, a v súlade s ich vnútroštátnymi  ustanoveniami uplatňovanými na oznamovanie osobných údajov tretím krajinám.
2.  Pod podmienkou, že príslušná tretia krajina sa zaviazala poskytovať pomoc potrebnú na zhromažďovanie dôkazov o podvodnej povahe transakcií, ktoré sa zdajú v rozpore s legislatívou v oblasti DPH, sa tejto tretej krajine môžu oznamovať informácie získané na základe tohto nariadenia so súhlasom príslušných orgánov, ktoré informácie poskytli, a v súlade s ich vnútroštátnymi ustanoveniami uplatňovanými na oznamovanie osobných údajov tretím krajinám, ako aj v súlade so smernicou 95/46/ES, jej vykonávacími predpismi a s nariadením (ES) č. 45/2001 a jeho vykonávacími predpismi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 – pododsek 1
1.  Na informácie oznamované  alebo zhromažďované  akýmkoľvek spôsobom podľa tohto nariadenia, vrátane informácií dostupných úradníkovi za okolností ustanovených v kapitole VII, kapitole VIII a kapitole X, ako aj v prípadoch uvedených v odseku 2 tohto článku,  sa vzťahuje povinnosť dodržiavania úradného tajomstva a požívajú ochranu vzťahujúcu sa na takéto informácie tak na základe vnútroštátneho práva členského štátu, ktorý ich prijal, ako aj príslušných ustanovení uplatňovaných na orgány Spoločenstva. Uvedené informácie sa môžu používať len za okolností ustanovených týmto nariadením.
1.  Na informácie oznamované alebo zhromažďované  akýmkoľvek spôsobom podľa tohto nariadenia, vrátane informácií dostupných úradníkovi za okolností ustanovených v kapitole VII, kapitole VIII a kapitole X, ako aj v prípadoch uvedených v odseku 2 tohto článku,  sa vzťahuje povinnosť dodržiavania úradného tajomstva a požívajú ochranu vzťahujúcu sa na takéto informácie tak na základe vnútroštátneho práva členského štátu, ktorý ich prijal, ako aj príslušných ustanovení uplatňovaných na orgány Spoločenstva. Tieto informácie sú taktiež chránené podľa smernice 95/46/ES a nariadenia (ES) č. 45/2001. Môžu sa používať len za okolností ustanovených týmto nariadením.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 5
5.  Na každé uchovávanie alebo výmenu informácií uvedené v tomto nariadení sa vzťahujú ustanovenia, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES. Členské štáty však na účely správneho uplatňovania tohto nariadenia obmedzia rozsah povinností a práv ustanovených v článku 10, článku 11 ods. 1, článkoch 12 a 21 smernice 95/46/ES v rozsahu požadovanom na zabezpečenie záujmov uvedených v článku 13 písm. e) uvedenej smernice.
5.  Na každé uchovávanie alebo výmenu informácií uvedené v tomto nariadení sa vzťahuje smernica 95/46/ES a jej vykonávacie predpisy, ako aj nariadenie (ES) č. 45/2001 a jeho vykonávacie predpisy. Členské štáty však na účely správneho uplatňovania tohto nariadenia môžu prijať legislatívne opatrenia, ktoré obmedzia rozsah povinností a práv ustanovených v článku 10, článku 11 ods. 1, článkoch 12 a 21 smernice 95/46/ES v rozsahu požadovanom na zabezpečenie záujmov uvedených v článku 13 písm. e) uvedenej smernice.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 5 a (nový)
5a.  Členské štáty a Komisia zabezpečia dodržiavanie povinností týkajúcich sa transparentnosti a informovania zainteresovaných strán v prípadoch získavania osobných údajov vymedzených v smernici 95/46/ES a v nariadení (ES) č. 45/2001.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca) zabezpečenie najvyššej úrovne kvality vymieňaných údajov, prípadne aj najvyššieho stupňa transparentnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 2 a (nový)
2a.  Členské štáty každoročne oznamujú Komisii prípady, v ktorých iný členský štát odmietol poskytnúť žiadajúcemu členskému štátu informácie alebo mu zabránil vykonať administratívne vyšetrovanie, o ktoré bolo riadne požiadané. Požiadaný členský štát oznámi Komisii dôvody, na základe ktorých odmietol poskytnúť informácie alebo uľahčiť vyšetrovanie. Komisia poskytnuté informácie posúdi a vypracuje náležité odporúčania. Tieto odporúčania sa oznámia Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2 a (nový)
2a.  Prípady, keď sa opatrenia prijaté v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 týkajú spracovania osobných údajov alebo ho zahŕňajú, sa konzultujú s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

(1) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o uplatňovanie predpisov o fakturácii *
PDF 431kWORD 120k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o uplatňovanie predpisov o fakturácii (KOM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))
P7_TA(2010)0092A7-0065/2010

(Mimoriadny legislatívny postup - konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0021),

–   so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0078/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A7-0065/2010),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a parlamentom členských štátov.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4
(4)  S cieľom poskytnúť pomoc malým a stredným podnikom, ktoré majú problémy zaplatiť DPH príslušnému orgánu, skôr ako prijmú platbu od svojich zákazníkov, by členské štáty mali mať možnosť povoliť zúčtovať DPH prostredníctvom systému hotovostného účtovníctva, ktorý dodávateľovi umožňuje zaplatiť DPH príslušnému orgánu po prijatí platby za dodávku a na základe ktorého má dodávateľ právo na odpočítanie, keď zaplatí za dodávku. Členské štáty tak budú môcť zaviesť dobrovoľný systém hotovostného účtovníctva, ktorý nebude mať negatívny vplyv na finančné toky súvisiace s ich príjmom z DPH.
(4)  S cieľom poskytnúť pomoc malým a stredným podnikom, ktoré majú problémy zaplatiť DPH príslušnému orgánu, skôr ako prijmú platbu od svojich zákazníkov, by členské štáty mali povoliť zúčtovanie DPH prostredníctvom systému hotovostného účtovníctva, ktorý dodávateľovi umožňuje zaplatiť DPH príslušnému orgánu po prijatí platby za dodávku a na základe ktorého má dodávateľ právo na odpočítanie, keď zaplatí za dodávku. Členské štáty tak budú môcť zaviesť dobrovoľný systém hotovostného účtovníctva, ktorý nebude mať negatívny vplyv na finančné toky súvisiace s ich príjmom z DPH.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 91 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
7a.  V článku 91 ods. 2 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:
'Odchylne od prvého pododseku členské štáty akceptujú použitie výmenného kurzu, ktorý Európska centrálna banka zverejní pre deň, v ktorom daňová povinnosť vzniká, alebo, ak v tento deň kurz zverejnený nebol, výmenného kurzu zverejneného pre deň, ktorý predchádza dňu vzniku daňovej povinnosti. Ak žiadna z mien nie je euro, vypočíta sa výmenný kurz na základe výmenného kurzu medzi týmito menami a eurom.„
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2006/112/ES
Článok 167a – odsek 2 – úvodná časť
2.  Členské štáty môžu v rámci dobrovoľnej schémy ustanoviť, že zdaniteľné osoby musia za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky, odložiť právo na odpočítanie dane, až kým sa dodávateľovi nezaplatí DPH:
2.  Členské štáty v rámci dobrovoľnej schémy stanovia, že zdaniteľné osoby musia za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky, odložiť právo na odpočítanie dane, až kým sa dodávateľovi nezaplatí DPH:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9 – písmeno c
Smernica 2006/112/ES
Článok 178 – písmeno f
c)  Písmeno f) sa nahrádza takto:
vypúšťa sa
'f) ak sa od nej žiada, aby zaplatila DPH ako odberateľ alebo nadobúdateľ v prípade uplatnenia článkov 194 až 197 a článku 199, musí mať faktúru vyhotovenú v súlade s oddielmi 3 až 6 kapitoly 3 hlavy XI a musí splniť náležitosti ustanovené každým členským štátom.„
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Smernica 2006/112/ES
Článok 219a
1.  Vyhotovenie faktúry podlieha predpisom uplatňovaným v členskom štáte, ktorý uvedenej zdaniteľnej osobe pridelil identifikačné číslo DPH, ktoré dotknutá osoba použila na vykonanie dodávky.
1.  Vyhotovenie faktúry podlieha predpisom uplatňovaným v členskom štáte, v ktorom je DPH splatná.
Ak neexistuje žiadne také číslo, uplatňujú sa predpisy toho členského štátu, v ktorom dodávateľ zriadil sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, odkiaľ vykonáva dodávky, alebo ak takéto miesta neexistujú, uplatňujú sa predpisy členského štátu, v ktorom má bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava, alebo kde je inak povinný identifikovať sa na účely DPH.
Ak DPH nie je splatná v Únii, uplatňujú sa predpisy toho členského štátu, v ktorom dodávateľ zriadil sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, odkiaľ vykonáva dodávky, alebo ak takéto miesta neexistujú, uplatňujú sa predpisy členského štátu, v ktorom má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.
Ak dodávateľ, ktorý vyhotovuje faktúru za zdaniteľné dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, nie je usadený v členskom štáte, v ktorom je DPH splatná, a osobou povinnou platiť DPH je osoba, ktorej sa tovar dodáva alebo služby poskytujú, vyhotovenie faktúry podlieha predpisom uplatňovaným v členskom štáte, v ktorom má dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služieb sídlo alebo stálu prevádzkareň, z ktorej sa dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb uskutočňuje.
Ak dodávateľ nemá v Únii prevádzkareň, vyhotovenie faktúry nepodlieha pravidlám uvedeným v tejto smernici.
2.  Ak je odberateľ, ktorý prijíma dodávaný tovar alebo poskytované služby, usadený v členskom štáte inom ako štát, z ktorého sa vykonávajú dodávky, a odberateľ je povinný platiť DPH, vyhotovenie faktúry podlieha predpisom uplatňovaným v tom členskom štáte, ktorý vydal identifikačné číslo DPH, ktoré odberateľ použil pri prijatí dodávky.
2.  Ak prijímateľ tovaru alebo služieb vystaví faktúru (samofakturácia) a je povinný platiť DPH, vyhotovenie faktúry podlieha predpisom uplatňovaným v tom členskom štáte, v ktorom je DPH splatná.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 16
Smernica 2006/112/ES
Článok 220a – odsek 1 – písmeno a
a) ak zdaniteľná suma dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb nepresahuje 200 EUR;
a) ak zdaniteľná suma dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb nepresahuje 300 EUR;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 17
Smernica 2006/112/ES
Článok 221
Členské štáty môžu uložiť zdaniteľným osobám povinnosť vyhotoviť zjednodušenú faktúru za dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb iných, ako sa uvádza v článku 220, ak sa miesto dodania uvedeného tovaru alebo poskytnutia služieb nachádza na ich území.
1.  Členské štáty môžu uložiť zdaniteľným osobám povinnosť vyhotoviť na základe článku 226 alebo 226b faktúru za iné dodanie tovaru alebo iné poskytnutie služieb, ako sú tie, ktoré sú uvedené v článku 220, ak sa miesto dodania uvedeného tovaru alebo poskytnutia služieb nachádza na ich území.
2.  Členské štáty môžu oslobodiť zdaniteľné osoby od povinnosti ustanovenej v článku 220 alebo 220a vyhotoviť faktúru pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb, ktoré uskutočňujú na ich území a ktoré sú oslobodené od dane s možnosťou alebo bez možnosti odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni v súlade s článkami 110 a 111, článkom 125 ods. 1, článkom 127, článkom 128 ods. 1, článkami 132, 135, 136, 375, 376 a 377, článkom 378 ods. 2, článkom 379 ods. 2 a článkami 380 až 390.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 17
Smernica 2006/112/ES
Článok 222
Faktúra musí byť vyhotovená najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala zdaniteľná udalosť.
Faktúra musí byť vyhotovená najneskôr do 15. dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala zdaniteľná udalosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 19 – písmeno a
Smernica 2006/112/ES
Článok 226 – bod 4
4. identifikačné číslo DPH odberateľa ustanovené v článku 214;
4. identifikačné číslo pre DPH odberateľa ustanovené v článku 214, pod ktorým bol odberateľovi dodaný tovar alebo poskytnuté služby, za ktoré je povinný platiť PDH, alebo pod ktorým mu bol dodaný tovar uvedený v článku 138;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 20
Smernica 2006/112/ES
Článok 226b
Na zjednodušenej faktúre vyhotovenej v zmysle článkov 220a a 221 sú povinné len nasledujúce údaje:
1.  Na zjednodušenej faktúre vyhotovenej v zmysle článkov 220a a 221 sú povinné len nasledujúce údaje:
a) dátum vyhotovenia;
a) dátum vyhotovenia;
b) identifikácia zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva tovar alebo poskytuje služby;
b) identifikácia zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva tovar alebo poskytuje služby, s uvedením jej identifikačného čísla pre DPH;
c) identifikácia druhu dodávaného tovaru alebo poskytovaných služieb a ich hodnota;
c) identifikácia druhu dodávaného tovaru alebo poskytovaných služieb a ich hodnota;
d) výška DPH, ktorá sa má zaplatiť alebo zaúčtovať, alebo informácie nevyhnutné na jej výpočet.
d) sadzba DPH a výška DPH, ktorá sa má zaplatiť alebo zaúčtovať, alebo informácie nevyhnutné na jej výpočet;
da) ak je vystavená faktúra dokumentom alebo správou, ktorými sa mení pôvodná faktúra, ako sa uvádza v článku 219, konkrétny a jednoznačný odkaz na pôvodnú faktúru.
2.  Členské štáty môžu požadovať, aby zjednodušené faktúry vystavované v súlade s článkami 220a a 221 obsahovali tieto dodatočné informácie so zreteľom na konkrétne transakcie alebo kategórie zdaniteľných osôb:
a) identifikácia zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva tovar alebo poskytuje služby, s uvedením jej mena a adresy;
b) poradové číslo založené na jednej alebo viacerých sériách, ktoré jednoznačne identifikuje faktúru;
c) identifikácia odberateľa s uvedením jeho identifikačného čísla pre DPH, mena a adresy;
d) ak ide o výnimku z DPH alebo ak je odberateľ povinný platiť DPH, údaje požadované na základe článkov 226 a 226a.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 22
Smernica 2006/112/ES
Článok 230
Sumy uvedené na faktúre sa môžu uvádzať v akejkoľvek mene za predpokladu, že výška DPH, ktorá sa má zaplatiť alebo zaúčtovať, je uvedená v národnej mene členského štátu, v ktorom sa dodáva tovar alebo poskytujú služby a použije sa výmenný kurz, ktorý uverejnila Európska centrálna banka pre deň, keď vznikla daňová povinnosť, alebo výmenný kurz pre predchádzajúci deň, ak pre uvedený deň nebol výmenný kurz uverejnený.
Sumy uvedené na faktúre sa môžu uvádzať v akejkoľvek mene za predpokladu, že výška DPH, ktorá sa má zaplatiť alebo zaúčtovať, je uvedená v národnej mene členského štátu, v ktorom sa dodáva tovar alebo poskytujú služby, a použije sa jeden z výmenných kurzov uvedených v článku 91.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 25
Smernica 2006/112/ES
Články 233, 234, 235 a 237
25.  Články 233, 234, 235 a 237 sa vypúšťajú.
25.  Články 233, 234 a 235 sa vypúšťajú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 25 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 237
25a.  Článok 237 sa nahrádza takto:
'Článok 237
Každý členský štát predloží Komisii do 31. decembra 2013 hodnotiacu správu o vykonávaní elektronickej fakturácie. V týchto správach sa uvedú najmä technické problémy a nedostatky, s ktorými sa zdaniteľné osoby a daňové úrady stretli, vrátane posúdenia vplyvu akýchkoľvek podvodov spojených s elektronickou fakturáciou, ku ktorým došlo v dôsledku zrušenia požiadavky začleniť elektronickú výmenu údajov (EDI) alebo elektronický podpis do elektronických faktúr. Komisia do 1. júla 2014 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu spolu s príslušnými návrhmi, ktorú vypracuje na základe hodnotiacich správ členských štátov.„
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 29
Smernica 2006/112/ES
Článok 244 – odsek 3
Na uchovávanie faktúr sa uplatňujú predpisy toho členského štátu, v ktorom má dodávateľ zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, odkiaľ alebo kam sa vykonávajú dodávky, alebo ak takéto miesta neexistujú, uplatňujú sa predpisy členského štátu, v ktorom má bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava, alebo kde je inak povinný identifikovať sa na účely DPH.
Faktúra sa môže uchovávať v rovnakej podobe, v ktorej bola prijatá, či už v papierovej alebo elektronickej forme. Faktúru v papierovej podobe možno prípadne previesť do elektronickej formy. Inak sa na uchovávanie faktúr uplatňujú predpisy toho členského štátu, v ktorom má zdaniteľná osoba zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, odkiaľ alebo kam sa vykonávajú dodávky, alebo ak takéto miesta neexistujú, uplatňujú sa predpisy členského štátu, v ktorom má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava, alebo kde je inak povinná identifikovať sa na účely DPH.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 32
Smernica 2006/112/ES
Článok 247
Zdaniteľná osoba zabezpečuje uchovávanie faktúr počas šiestich rokov.
Zdaniteľná osoba zabezpečuje uchovávanie faktúr počas piatich rokov. Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne ustanovenia v oblastiach mimo DPH, ktorými sa stanovujú rôzne povinné lehoty uchovávania podkladových dokumentov vrátane faktúr.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 34
Smernica 2006/112/ES
Článok 248a
(34)  Do oddielu 3 kapitoly 4 hlavy XI sa vkladá tento článok 248a:
vypúšťa sa
'Článok 248a
Na účely kontroly môžu členské štáty, v ktorých je daň splatná, požadovať, aby sa konkrétne faktúry preložili do ich úradných jazykov.„
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 36 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Hlava XIV – Kapitola 4 a (nová)
36a.  Za článok 401 sa vkladá táto kapitola:
'Kapitola 4a
Elektronická administratíva
Článok 401a
V záujme aktívneho rozvoja efektívnej a spoľahlivej elektronickej administratívy v oblasti DPH Komisia vyhodnotí existujúce opatrenia a nástroje elektronickej administratívy v členských štátoch a podporí vzájomnú výmenu najlepších postupov v tejto oblasti. Okrem toho Komisia využije program Spoločenstva na zlepšenie fungovania daňových systémov na vnútornom trhu (Fiscalis 2013), vytvorený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1482/2007/ES1, ako aj ďalšie existujúce prostriedky financovania Únie, ako napríklad štrukturálne fondy, na poskytovanie technickej pomoci členským štátom, ktoré najviac potrebujú zmodernizovať svoju elektronickú administratívu prostredníctvom prístupu k hlavným systémom v oblasti informačných technológií využívaným v celej Únii a prostredníctvom používania týchto systémov.
1 Ú. v. EÚ L 330, 15.12.2007, s. 1.„

Žiadosť o zbavenie imunity Miloslava Ransdorfa
PDF 199kWORD 34k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o žiadosti o zbavenie imunity Miloslava Ransdorfa (2009/2208(IMM))
P7_TA(2010)0093A7-0107/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Miloslava Ransdorfa, ktorú príslušný orgán Českej republiky podal 16. septembra 2009 a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 23. novembra 2009,

–   po vypočutí Miloslava Ransdorfa v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na článok 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–   so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964 a 10. júla 1986(1),

–   so zreteľom na článok 6 ods. 2 a článok 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0107/2010),

A.   keďže Miloslav Ransdorf je poslancom Európskeho parlamentu,

B.   keďže podľa článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965 poslanci počas zasadnutia Európskeho parlamentu požívajú na území ich vlastného štátu imunitu priznanú poslancom ich parlamentu; keďže imunita sa neuplatní, ak je poslanec pristihnutý pri páchaní trestného činu; a keďže to nebráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich poslancov,

C.   keďže podľa článku 27 ods. 4 Ústavy Českej republiky nemôže byť poslanec ani senátor trestne stíhaný bez súhlasu komory, ktorej je členom, a ak príslušná komora odmietne dať svoj súhlas, trestné stíhanie je navždy vylúčené,

1.   zbavuje Miloslava Ransdorfa imunity;

2.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ihneď postúpil príslušným orgánom Českej republiky.

(1) Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964, s. 383, a vec 149/85, Wybot/Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391.


Absolutórium za rok 2008: Súdny dvor
PDF 220kWORD 56k
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel IV – Súdny dvor (C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))
P7_TA(2010)0094A7-0079/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – Zväzok I (C7-0175/2009)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Súdneho dvora pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch uskutočnených v roku 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0079/2010),

1.   udeľuje tajomníkovi Súdneho dvora absolutórium za plnenie rozpočtu Súdneho dvora za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel IV – Súdny dvor (C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(6),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – Zväzok I (C7-0175/2009)(7),

–   so zreteľom na výročnú správu Súdneho dvora pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch uskutočnených v roku 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(8),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(9),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10) (nariadenie o rozpočtových pravidlách), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0079/2010),

1.   konštatuje, že v roku 2008 mal Európsky súdny dvor (ESD) k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 297 miliónov EUR (v roku 2007: 275 miliónov EUR) s mierou využitia 98,20 %, čo je viac ako priemer ostatných inštitúcií (95,67 %);

2.   berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe naznačil, že jeho audit zmluvy, ktorú ESD uzavrel na poskytovanie služieb (v nadväznosti na verejnú súťaž v rámci spoločného postupu verejného obstarávacieho konania s členským štátom), preukázal nedostatky týkajúce sa vnútorného kontrolného systému na uskutočňovanie tohto výberového konania; konštatuje, že Dvor audítorov zistil, že tieto nedostatky spôsobili príliš krátky konečný termín pre uchádzačov na získanie podmienok zadávania zákazky (porušenie článku 98 nariadenia o rozpočtových pravidlách), oznam v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania o povinnosti predložiť ponuky len v jednom jazyku (porušenie článku 125c vykonávacích pravidiel(11) k nariadeniu o rozpočtových pravidlách) a o usporiadaní uzavretého zasadnutia na otváranie ponúk (porušenie článku 118 ods. 3 vykonávacích pravidiel);

3.   berie na vedomie vysvetlenie, ktoré ponúkol ESD, najmä to, že harmonogram napriek svojej časovej náročnosti bol v súlade s časovými hranicami, ktoré stanovuje nariadenia o rozpočtových pravidlách; berie na vedomie, že krátky konečný termín bol spôsobený potrebou zadať zmluvu k dátumu, ktorý by umožnil úspešnému uchádzačovi prevádzkyschopnosť pri dodávke nového komplexu budov, ako aj potrebou poskytnúť uchádzačom dostatočný čas na prípravu ich ponúk;

4.   berie tiež na vedomie objasnenie ESD, že oznam o vyhlásení verejného obstarávania bol pre uchádzačov predložený iba vo francúzštine (bežná prax v príslušnom členskom štáte) z dôvodu nedostatku koordinácie, pričom však zmluvné dokumenty ustanovovali, že ponuky verejnej súťaže mohli byť predložené v ktoromkoľvek úradnom jazyku Európskej únie, ako aj objasnenie, že ak by si uchádzači želali zúčastniť sa na zasadnutí výboru na otváranie ponúk, bolo by im to umožnené;

5.   podporuje návrh Dvora audítorov, že ESD by mal skvalitniť postupy verejného obstarávania, aby sa schvaľovacím oddeleniam uľahčilo organizovanie výberových konaní a kontrola dodržiavania regulačných povinností;

6.   berie na vedomie, že okrem pripomienok k uvedeným postupom verejného obstarávania sa vo výročnej správe Dvora audítorov neuvádzajú žiadne ďalšie pripomienky vo vzťahu k ESD;

7.   s uspokojením berie na vedomie efektívne fungovanie nedávno zriadeného interného audítorského oddelenia ESD a víta jeho odporúčania týkajúce sa potvrdzovania platnosti, povoľovania a realizácie platieb, ako aj skutočnosť, že odporúčania boli uvedené do praxe, najmä čo sa týka revízie systému delegovania a podmienok subdelegovania, vlastného hodnotenia systémov vnútornej kontroly, zvýšeného počtu overení ex-post a zlepšení v postupoch dokumentácie; berie tiež na vedomie výsledky auditu o súlade so zákonnými povinnosťami vo vzťahu k oznamovaniu a zverejňovaniu rozpočtových a finančných informácií, čo viedlo k opatreniam zlepšujúcim správu a vnútornú kontrolu verejných zákaziek, ako aj výsledky auditov postupov verejného obstarávania pre knižnicu a auditov kompenzačných príspevkov;

8.   víta nepretržité znižovanie trvania konaní na ESD, najmä výrazné zníženie trvania prejudiciálnych konaní; domnieva sa, že toto zníženie ešte nie je uspokojujúce; berie na vedomie zníženie počtu uzavretých prípadov (333 rozsudkov a 161 uznesení v porovnaní s 379 resp. 172 v roku 2007), konštatuje však, že počet prejudiciálnych prípadov bol výrazne vyšší; konštatuje tiež, že v roku 2008 bol počet podaných prípadov (592) najvyšší od roku 1979, čo viedlo k menšiemu nárastu nevyriešených prípadov na konci roku 2008 (767 prípadov, kým na konci roku 2007 to bolo 741 prípadov);

9.   víta skutočnosť, že Súd prvého stupňa v roku 2008 vykázal 52 % zvýšenie počtu rozhodnutých prípadov, ako aj určité skrátenie trvania konaní, ktoré však ešte nie je uspokojivé; konštatuje, že počet nových prípadov bol v roku 2008 mimoriadne vysoký (629 nových prípadov v porovnaní s 522 prípadmi v roku 2007), v dôsledku čoho počet nevyriešených prípadov rástol aj na Súde prvého stupňa (z 1154 prípadov v roku 2007 na 1178 v roku 2008);

10.   konštatuje, že hoci Súd pre verejnú službu, ktorý v roku 2008 prešiel prvou čiastočnou trojročnou revíziou, uzavrel menej prípadov v porovnaní s rokom 2007, počet nevyriešených prípadov mierne poklesol (z 235 v roku 2007 na 217 v roku 2008) v dôsledku výrazne nižšieho počtu nových podaní (111 v porovnaní so 157 v roku 2007);

11.   víta nový integrovaný systém riadenia a finančnej kontroly (SAP), ktorý je v prevádzke od 1. januára 2008 a ktorý viedol k rozpočtovým úsporám a k vyššej efektívnosti troch zainteresovaných inštitúcií (Rady, ESD a Dvora audítorov);

12.   víta pokračujúcu úspešnú medziinštitucionálnu spoluprácu s Dvorom audítorov, čo sa týka odborného vzdelávania;

13.   berie na vedomie následné opatrenia ESD v nadväznosti na pripomienky Európskeho parlamentu a Dvora audítorov v predchádzajúcich rozhodnutiach o absolutóriu a správach, najmä víta opatrenia prijaté s cieľom vytvoriť výberové konanie na prijímanie pomocných zmluvných zamestnancov; vyjadruje však poľutovanie nad neochotou ESD zverejniť vyhlásenia o finančných záujmoch svojich členov a požaduje, aby túto prax začal bezodkladne uplatňovať;

14.   vyslovuje ESD pochvalu za zavedenú prax, keď uvádza do svojej správy o činnosti kapitolu o opatreniach, ktoré prijal počas roka v nadväznosti na predchádzajúce rozhodnutia Európskeho parlamentu o absolutóriu a správy Dvora audítorov.

(1) Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
(2) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
(7) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1).


Absolutórium za rok 2008: Dvor audítorov
PDF 308kWORD 55k
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel V – Dvor audítorov (C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))
P7_TA(2010)0095A7-0097/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(1),

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – zväzok I (C7-0176/2009)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré vydal Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0097/2010),

1.   udeľuje generálnemu tajomníkovi Dvora audítorov absolutórium za plnenie jeho rozpočtu za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel V – Dvor audítorov (C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(6),

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – zväzok I (C7-0176/2009)(7),

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch uskutočnených v roku 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami inštitúcií(8),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré vydal Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(9),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0097/2010),

1.   konštatuje, že v roku 2008 mal Dvor audítorov k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 133 miliónov EUR (122 miliónov EUR v roku 2007; 114 miliónov EUR v roku 2006) s mierou využitia 90,66 %, čo je menej ako priemer ostatných inštitúcií (95,67 %);

2.   pripomína, že pokiaľ ide o rozpočtový rok 2008, účtovná závierka Dvora audítorov bola podrobená auditu externej firmy PricewaterhouseCoopers (tak ako v roku 2007; predtým audit vykonala spoločnosť KPMG), ktorá dospela k týmto záverom:

   a) čo sa týka presnosti účtov za rozpočtový rok 2008, 'podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne finančnú situáciu Európskeho dvora audítorov k 31. decembru 2008 a výsledok hospodárenia a peňažné toky za uvedený rozpočtový rok v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002, nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie uvedeného nariadenia Rady, a účtovnými zásadami Európskeho dvora audítorov„ a
   b) čo sa týka použitia rozpočtových zdrojov pridelených Dvoru audítorov a primeranosti kontrolných postupov uplatňovaných v rozpočtovom roku 2008, 'sme nezistili žiadnu skutočnosť, ktorá by nás vo všetkých významných hľadiskách a na základe uvedených kritérií viedla k presvedčeniu, že (a) zdroje pridelené Dvoru audítorov sa nepoužili na plánované účely a (b) uplatňované kontrolné postupy neposkytujú potrebné záruky na zaistenie súladu finančných operácií s platnými pravidlami a nariadeniami„;

3.   pripomína svoj návrh, aby sa zvážila možnosť vypracovať racionálnejšiu štruktúru Dvora audítorov, a žiada Dvor audítorov, aby preskúmal alternatívne modely s cieľom znížiť celkový počet členov stanovením stropu pre počet členov a prijatím napr. rotačného systému založeného na zásade rovnosti medzi členmi;

4.   berie na vedomie úsilie Dvora audítorov o zlepšenie postupu zverejňovania a predkladania svojich výročných správ; dúfa, že pre túto rozhodujúcu fázu postupu udelenia absolutória je možné vytvoriť do budúcna dohodnutý postup, a to s náležitým ohľadom na absolútnu nezávislosť Dvora audítorov a výhradné práva príslušného výboru;

5.   poznamenáva, že i keď sa prostredníctvom súčasného postupu zverejňovania a predkladania osobitných správ Dvora audítorov posilňuje identita a viditeľnosť Dvora audítorov, zároveň vznikajú i určité obavy: zatiaľ čo Európsky parlament v plnej miere rešpektuje právo Dvora audítorov kedykoľvek predkladať pripomienky v podobe osobitných správ, domnieva sa, že súčasný postup, ktorý začína verejným predložením osobitnej správy a tlačovou konferenciou Dvora audítorov v značnom predstihu pred predložením osobitnej správy adresovanej Výboru pre kontrolu rozpočtu, celkom neodráža úlohu Dvora audítorov ako inštitúcie, ktorá podáva správy a podporuje Európsky parlament a Radu pri výkone ich právomocí kontroly plnenia rozpočtu;

6.   víta skutočnosť, že v správe o partnerskom preskúmaní vypracovanej medzinárodným tímom pre partnerské preskúmania (predloženej v decembri 2008) sa dospelo k celkovému záveru a konštatovalo sa, že väčšina odporúčaní bola predvídaná už v rámci akčného plánu vypracovaného ešte pred preskúmaním; víta zámer Dvora audítorov začleniť ostatné odporúčania do stratégie auditu na roky 2009 – 2012 a jeho úsilie o ich vykonávanie počas tohto obdobia;

7.   poznamenáva, že hoci Dvor audítorov v roku 2008 prijal 97 zamestnancov (48 úradníkov, 18 dočasných zamestnancov, 31 zmluvných zamestnancov), celkový počet neobsadených pozícií na konci roka 2008 (69) bol vyšší než na konci roka 2007 (56); berie na vedomie, že Dvor audítorov získal 22 dodatočných pozícií (spolu 853), ako aj nedostatok vhodných uchádzačov, ktorý Dvoru audítorov zabránil v tom, aby prijal plánovaný počet nových zamestnancov; žiada Dvor audítorov, aby podal správu o dosiahnutom pokroku pri skracovaní omeškaní v procese prijímania zamestnancov;

8.   víta vytvorenie spoločného výboru pre rovnaké príležitosti, pokrok dosiahnutý v oblastiach IT a telekomunikácií a účinnú správu kancelárskych priestorov;

9.   poznamenáva, že správa interného audítora Dvora audítorov za rok 2008 sa niesla v prevažne pozitívnom duchu, a v tejto súvislosti víta skutočnosť, že väčšina odporúčaní, ktoré predložil interný audítor, bola akceptovaná a začlenená do nápravných akčných plánov; víta vytvorenie rámca na monitorovanie účinnosti vnútorných kontrol, ako aj prijatie kľúčových ukazovateľov výkonnosti;

10.   víta nový integrovaný systém riadenia a finančnej kontroly (SAP), ktorý je v prevádzke od 1. januára 2008 a ktorý umožnil úspory v rozpočte a vyššiu efektívnosť troch zainteresovaných inštitúcií (Rady, Dvora audítorov a Súdneho dvora), vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov nezaviedol tento systém už skôr;

11.   víta prebiehajúcu úspešnú medziinštitucionálnu spoluprácu so Súdnym dvorom Európskej únie, pokiaľ ide o oblasť odbornej prípravy;

12.   v súvislosti s vyhláseniami o finančných záujmoch členov pripomína, že v súlade s etickým kódexom Dvora audítorov odovzdávajú členovia Dvora audítorov vyhlásenie o svojich finančných záujmoch predsedovi Dvora audítorov, ktorý ich uchováva v dôvernosti, a že tieto vyhlásenia sa nezverejňujú; opätovne potvrdzuje svoje stanovisko, že v záujme transparentnosti by vyhlásenia o finančných záujmoch členov všetkých inštitúcií EÚ mali byť prostredníctvom verejného registra dostupné na internete, a vyzýva Dvor audítorov, aby v tejto súvislosti prijal potrebné kroky;

13.   vyjadruje uznanie Dvoru audítorov za kvalitu jeho výročnej správy o činnosti a víta zaradenie kapitoly, v ktorej informuje o opatreniach v priebehu roka nadväzujúcich na predchádzajúce rozhodnutia Európskeho parlamentu o absolutóriu.

(1) Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
(2) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
(7) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.


Absolutórium za rok 2008: Európsky ombudsman
PDF 211kWORD 49k
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VIII – Európsky ombudsman (C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))
P7_TA(2010)0096A7-0070/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – zväzok I (C7-0179/2009)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu európskeho ombudsmana pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0070/2010),

1.   udeľuje európskemu ombudsmanovi absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel I – Európsky ombudsman (C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(6),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – zväzok I (C7–0179/2009)(7),

–   so zreteľom na výročnú správu európskeho ombudsmana pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami inštitúcií(8),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(9),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0070/2010),

1.   konštatuje, že v roku 2008 mal európsky ombudsman (ďalej len ombudsman) k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 9 miliónov EUR (2007: 8,2 milióna EUR) s mierou využitia 91,51 %, čo je menej ako priemer ostatných inštitúcií (95,67 %);

2.   konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe uviedol, že v súvislosti s ombudsmanom audit nedal podnet na žiadne významné pripomienky;

3.   konštatuje pretrvávajúci rast v období od roku 2003 do roku 2008, keď sa viazané rozpočtové prostriedky zdvojnásobili zo 4,4 milióna EUR na 9 miliónov EUR, a vzrástol počet pracovných miest z 31 na 57 (v roku 2009 došlo k nárastu o ďalších 6 pracovných miest), pričom počet sťažností vzrástol z 2 436 na 3 346 a počet novootvorených vyšetrovaní z 253 na 293; konštatuje, že kým počas posledných troch rozpočtových rokov sa počet pracovných miest nezvýšil, zvýšenie na 63 pracovných miest v roku 2009 bolo plánované; konštatuje tiež, že momentálne, po vnútornej reštrukturalizácii v roku 2008, je 24 z 57 pracovných miest určených na analýzu sťažností a uskutočňovanie vyšetrovaní (právny útvar) a 31 pracovných miest je určených na registráciu, distribúciu a následné opatrenia týkajúce sa sťažností, ako aj na akékoľvek ostatné činnosti priamo nesúvisiace s hlavnou činnosťou (útvar administratívy a financií);

4.   opätovne pripomína, že rámcová dohoda o spolupráci uzavretá na dobu neurčitú medzi ombudsmanom a Európskym parlamentom, ktorá nadobudla platnosť 1. apríla 2006, ustanovuje, že Európsky parlament zabezpečí určité administratívne služby vrátane budov, IT, komunikácií, právneho poradenstva, zdravotníckych služieb, školení, prekladov a tlmočenia;

5.   berie na vedomie prioritné oblasti vymedzené útvarom vnútorného auditu, najmä audit postupu verejného obstarávania vrátane následných krokov k nedokončeným akciám, postup audítorskej kontroly grantov a dokončenie auditov za rok 2007 a podanie správ o týchto auditoch; víta zistenia, najmä pripomienku, že postup verejného obstarávania sa značne zlepšil a že dve otvorené akcie z auditu za rok 2005 sa zlepšili, ako aj pripomienku, že postup udeľovania grantov je v súlade s regulačným rámcom a zásadami transparentnosti a riadneho finančného hospodárenia;

6.   poznamenáva však, že vnútorný audit tiež odhalil oblasti s možnosťou ďalšieho zlepšenia, najmä: spisy o postupoch obstarávania by mali obsahovať kompletnejšie informácie, úpravy termínu dodania by sa mali povoľovať len vo výnimočných prípadoch; lepšie plánovanie harmonogramu postupov verejných súťaží; nesúrodé doložky v zmluvách by sa mali opraviť pred podpísaním zmluvy; očakáva, že ombudsman podnikne nadväzujúce opatrenia k týmto otázkam a bude o nich informovať Európsky parlament vo svojej správe o činnosti;

7.   víta rozhodnutie ombudsmana zverejniť výročné vyhlásenie o záujmoch ombudsmana a skutočnosť, že vyhlásenie je zverejnené na internetovej stránke ombudsmana;

8.   opakuje svoju požiadavku, aby ombudsman do svojej správy o činnosti zahrnul kapitolu, v ktorej uvedie podrobnosti o opatreniach nadväzujúcich na predchádzajúce rozhodnutia Európskeho parlamentu o absolutóriu, ktoré prijal počas roka.

(1) Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
(2) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
(7) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.


Absolutórium za rok 2008: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
PDF 213kWORD 49k
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC))
P7_TA(2010)0097A7-0098/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – Zväzok I (C7-0180/2009)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré vydal Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0098/2010),

1.   udeľuje európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov absolutórium za plnenie jeho rozpočtu za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(6),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – Zväzok I (C7-0180/2009)(7),

–   so zreteľom na výročnú správu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami inštitúcií(8),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré vydal Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(9),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0098/2010),

1.   konštatuje, že v roku 2008 mal európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 5,3 milióna EUR (v roku 2007: 5 miliónov EUR(11)) s mierou využitia 86,14 %, čo je menej ako priemer ostatných inštitúcií (95,67 %);

2.   konštatuje stály nárast počtu stálych pracovných miest pridelených EDPS z 29 v roku 2007 na 33 v roku 2008 (v roku 2006: 24 miest); víta skutočnosť, že všetky uvedené pracovné miesta sú obsadené, a konštatuje kontrolovaný nárast a obmedzené rozširovanie úloh i počtu pracovníkov, čo zaručuje, že noví zamestnanci sú primerane začlenení a zaškolení; konštatuje však, že výdavky v rámci rozpočtového článku „Ostatní zamestnanci“ vykazujú podpriemernú mieru plnenia (51,98 %);

3.   poukazuje na to, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe uviedol, že čo sa týka EDPS, audit nedal podnet na žiadne významné pripomienky;

4.   víta konsolidáciu riadenia finančných a ľudských zdrojov, ako aj zlepšenie funkčnosti a efektívnosti funkcií vnútornej kontroly dosiahnuté v roku 2008; teší sa na ďalší vývoj v oblasti finančných a ľudských zdrojov, ako aj vnútorných postupov práce, ktoré si EDPS zvolil za hlavné ciele na rok 2009;

5.   pripomína, že administratívnu správu všetkých služobných ciest EDPS zabezpečuje Úrad Komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov (Paymaster's Office), a to na základe Dohody o administratívnej spolupráci medzi generálnymi tajomníkmi Komisie, Európskeho parlamentu a Rady podpísanej spolu s EDPS dňa 7. decembra 2006 na ďalšie trojročné obdobie s účinnosťou od 16. januára 2007;

6.   pripomína, že hodnotenie vykonané oddelením vnútorného auditu EDPS (t. j. vnútorným audítorom Komisie na základe dohody o administratívnej spolupráci) ukázalo funkčnosť a efektívnosť systému vnútornej kontroly a jeho schopnosť poskytovať primeranú istotu, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov EDPS, a očakáva výsledky následného auditu; víta skutočnosť, že vnútorná správa o vnútornej kontrole ukázala 80 % mieru plnenia interných odporúčaní;

7.   víta každoročné zverejnenie vyhlásení o finančných záujmoch volených členov inštitúcie (EDPS a zástupcu dozorného úradníka), ktoré obsahujú relevantné informácie o funkciách alebo činnostiach vykonávaných za odmenu a profesionálnych činnostiach podliehajúcich zverejneniu;

8.   žiada EDPS, aby do svojej nasledujúcej správy o činnosti (za rozpočtový rok 2009) zahrnul kapitolu, v ktorej uvedie podrobnosti o opatreniach nadväzujúcich na predchádzajúce rozhodnutia Európskeho parlamentu o absolutóriu, ktoré prijme počas roka.

(1) Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
(2) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
(7) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) 2006: 4,1 mil. EUR.


Absolutórium za rok 2008: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
PDF 383kWORD 66k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))
P7_TA(2010)0098A7-0071/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami strediska(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(3), a najmä na jeho článok 14,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0071/2010),

1.   udeľuje riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami strediska(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(7), a najmä na jeho článok 14,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0071/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami strediska(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(11), a najmä na jeho článok 14,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0071/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil 23. apríla 2009 riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2007(13) a vo svojom uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   vzal na vedomie pripomienku Dvora audítorov uvedenú v jeho správe za rok 2006, že kumulatívny rozpočtový prebytok v roku 2006 bol 16 900 000 EUR a že v roku 2007 stredisko vráti svojim klientom sumu 9 300 000 EUR; súhlasil s názorom Dvora audítorov, že takáto kumulácia prebytkov ukázala, že metóda strediska používaná na stanovenie ceny prekladov nie je dostatočne presná,
   vyzval Komisiu a stredisko, aby sa snažili rýchlo vyriešiť spor týkajúci sa príspevkov do systému dôchodkového zabezpečenia pre zamestnancov,

Výkonnosť

1.   blahoželá stredisku k vytvoreniu účinného nástroja informačných technológií s názvom FLOSYSWEB, ktorý umožňuje klientom strediska zasielať texty na preklad, pričom si môžu zvoliť rôzne formáty a prostredníctvom tohto systému sa im preložené texty zasielajú späť;

Rozpočtový prebytok v rozpore s nariadením o zriadení strediska

2.   konštatuje, že stredisko má v rozpore s nariadením (ES) č. 2965/94 už niekoľko rokov kumulatívny rozpočtový prebytok, ktorý v roku 2008 predstavoval 26 700 000 EUR (v roku 2006 dosahoval sumu 16 900 000 EUR, v roku 2005 sumu 10 500 000 EUR a v roku 2004 sumu 3 500 000 EUR); berie na vedomie, že tento prebytok vyplýva najmä z nepresných prognóz týkajúcich sa počtu žiadostí o preklad, ktoré stredisku zasielajú klienti; žiada stredisko, aby prijalo účinnejšie opatrenia na odstránenie neustáleho zvyšovania svojho rozpočtového prebytku;

3.   berie na vedomie, že stredisko v roku 2009 vrátilo svojim klientom 11 450 000 EUR; zdôrazňuje tiež, že už v roku 2007 stredisko vrátilo svojim klientom sumu 9 300 000 EUR;

4.   berie na vedomie, že v roku 2008 stredisko vykázalo výnosy z úrokov vo výške 1 580 984,34 EUR; usudzuje na základe ročnej závierky a výšky úrokov, že stredisko si trvalo udržiava mimoriadne vysokú úroveň pokladničných zostatkov; berie na vedomie, že k 31. decembru 2008 bol pokladničný zostatok strediska 48 405 006,88 EUR; žiada Komisiu, aby preskúmala, ako možno zabezpečiť, aby sa používanie hotovostných prostriedkov riadilo výlučne na základe potrieb v súlade s článkom 15 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002, a aké koncepčné zmeny sú potrebné na trvalé udržiavanie čo najnižších pokladničných zostatkov strediska; vyzýva stredisko, aby v budúcnosti svojim klientom ponúkalo služby za ceny pokrývajúce náklady;

Príspevky na dôchodkové zabezpečenie zamestnancov

5.   považuje za veľmi poľutovaniahodné, že hoci v uzneseniach o absolutóriu sa na tento problém poukazuje už niekoľko rokov, dosiaľ sa nenašlo riešenie sporu medzi strediskom a Komisiou v otázke príspevkov zamestnávateľa do systému dôchodkového zabezpečenia jeho zamestnancov;

6.   so znepokojením konštatuje, že tento pretrvávajúci spor s Komisiou stojí stredisko niekoľko miliónov; poznamenáva najmä, že v roku 2008 stredisko vytvorilo rezervu vo výške 15 300 000 EUR, určenú na riešenie dôsledkov tohto sporu; žiada preto stredisko, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o vývoji rokovaní a o personálnych nákladoch (z hľadiska času a výdavkov), ktoré tento spor spôsobil;

Vnútorný audit

7.   berie na vedomie, že stredisko v roku 2006 zriadilo funkciu vnútorného audítora a že táto pozícia je obsadená od februára 2008;

8.   uznáva, že väčšina odporúčaní útvaru pre vnútorný audit je už splnená; považuje za nanajvýš dôležité, aby stredisko v plnej miere uplatňovalo politiku v oblasti citlivých pracovných pozícií a mobility zamestnancov;

Ľudské zdroje

9.   konštatuje, že v decembri 2008 bolo úradníkmi a dočasnými zamestnancami obsadených len 81 % plánovaných pracovných miest; berie na vedomie, že stredisko odôvodnilo toto nedostatočné obsadenie pracovných miest chýbajúcimi kancelárskymi priestormi, čo mu neumožnilo prijímať nových zamestnancov v súlade s plánom pracovných miest; domnieva sa však, že stredisko by malo svoj postup prijímania zamestnancov plánovať realistickejšie a účinnejšie, aby boli dodržané termíny a splnené všetky požiadavky, ktoré sa týkajú zvýšenia počtu zamestnancov strediska;

10.   vyzýva stredisko, aby vytvorilo komplexné vzdelávacie plány zohľadňujúce požadované zručnosti a schopnosti zamestnancov s cieľom zachovať vysokú úroveň kvalifikácie svojho personálu; okrem toho podporuje opatrenia, ktoré stredisko prijalo na účinné sledovanie kvality svojich vzdelávacích kurzov;

o
o   o

11.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odkazuje na svoje uznesenie z 5. mája 2010(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 107.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 107.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 107.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 145.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
PDF 297kWORD 62k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))
P7_TA(2010)0099A7-0091/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami strediska(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(3), a najmä na jeho článok 12a,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0091/2010),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami strediska(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(7), a najmä na jeho článok 12a,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0091/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami strediska(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania(11), a najmä na jeho článok 12a,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0091/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil 23. apríla 2009 riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2007(13) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Parlament okrem iného upozornil na pripomienky Dvora audítorov týkajúce sa vysokého podielu prenesených a zrušených rozpočtových prostriedkov, potreby stanoviť v rámci plánovania vhodné ciele a ukazovatele a nevyhnutnosti stanoviť jasné prepojenie medzi cieľmi a rozpočtovými prostriedkami potrebnými na ich dosiahnutie,

1.   vyjadruje spokojnosť so skutočnosťou, že podľa názoru Dvora audítorov je ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2008 zákonná a správna;

Výkonnosť

2.   blahoželá stredisku, že mu Dvor audítorov udelil kladné vyhlásenie o vierohodnosti za rozpočtový rok 2008, a to nielen v súvislosti s účtovnou závierkou, ale aj s príslušnými transakciami; konštatuje, že stredisko urobilo veľký pokrok v inventarizačných postupoch na identifikáciu, registrovanie a zhodnotenie aktív, v dokumentácii vnútorných kontrolných postupov a v postupoch verejného obstarávania;

3.   opakovane trvá na tom, že je dôležité, aby stredisko počas plánovania stanovilo ciele SMART a ukazovatele RACER s cieľom vyhodnotiť dosiahnuté výsledky; zároveň berie na vedomie vyhlásenie strediska, že zohľadnilo tieto poznámky vo svojom pláne na rok 2009; vyzýva tiež stredisko k tomu, aby posúdilo možnosť zavedenia Ganttovho diagramu do plánovania všetkých svojich prevádzkových činností v záujme rýchleho zaznamenávania času, ktorý jednotliví zamestnanci strávia na jednom projekte, a podpory prístupu zameraného na dosahovanie výsledkov;

4.   zároveň blahoželá stredisku k tomu, že chce v roku 2010 zaviesť experimentálny systém na zaznamenávanie času, ktorý jednotliví zamestnanci strávia na jednom projekte strediska;

5.   žiada stredisko, aby v tabuľke, ktorá bude tvoriť prílohu ďalšej správy Dvora audítorov, uviedlo porovnanie výsledkov dosiahnutých v priebehu skúmaného roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium uskutočniť lepšie medziročné zhodnotenie výkonnosti strediska;

6.   vzhľadom na príbuznosť tematických oblastí víta úzku spoluprácu a vytvorenie synergií medzi agentúrou Cedefop a Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie; od oboch agentúr žiada, aby v rámci svojich správ o činnosti za rok 2009 predložili podrobnú hodnotiacu správu o dohode o spolupráci;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

7.   poukazuje na to, že stredisko znova prenieslo prostriedky do ďalšieho roka (25 % prevádzkových výdavkových rozpočtových prostriedkov, alebo 1 400 000 EUR); zdôrazňuje, že táto situácia poukazuje na nedostatky v programovaní a monitorovaní diferencovaných rozpočtových prostriedkov na prevádzkové výdavky;

Ľudské zdroje

8.   poukazuje na to, že stredisko zamestnáva 128 pracovníkov a v roku 2009 zaviedlo systém merania výkonnosti; očakáva, že bude informovaný o výsledkoch zavedenia tohto systému;

Vnútorný audit

9.   blahoželá stredisku k tomu, že sa stalo prvou agentúrou, ktorá sa dobrovoľne podrobila pilotnému auditu zameranému na etický rámec; poznamenáva, že tento audit vykonal tím troch audítorov v dňoch 16. – 20. februára 2009 a že útvar pre vnútorný audit (IAS) potvrdil, že stredisko vytvorilo etický rámec na dobrej úrovni;

10.   potvrdzuje, že od roku 2006 stredisko uviedlo do praxe 15 odporúčaní z 30, ktoré vydal IAS; poznamenáva, že z 15 odporúčaní, ktoré ešte neboli uvedené do praxe, sa 6 považuje za veľmi dôležité a týkajú sa hlavne riadenia ľudských zdrojov, napríklad výsledkov pracovníkov, stanovenia osobných cieľov a vymedzenia úloh a zodpovednosti výboru zamestnancov; očakáva pokrok v tejto oblasti, ktorá je základom pre samostatné fungovanie agentúry, a žiada byť informovaný;

o
o   o

11.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 118.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 118.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 118.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 141.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva
PDF 309kWORD 66k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))
P7_TA(2010)0100A7-0105/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva(3), a najmä na jeho článok 36,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0105/2010),

1.   udeľuje výkonnému riaditeľovi Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 36,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0105/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva(11), a najmä na jeho článok 36,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0105/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil 23. apríla 2009 výkonnému riaditeľovi Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2007(13) a vo svojom uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného pripomenul:

   pripomienku Dvora audítorov, že agentúra doteraz nezaviedla príslušné postupy na stanovenie rozpočtových prostriedkov, ktoré sa majú preniesť do budúceho roka, následkom čoho bolo minimálne 125 000 EUR prenesených bez prijatia právnych záväzkov,
   že podľa názoru Dvora audítorov agentúra ešte stále dostatočne nezdokumentovala svoje postupy vnútornej kontroly,

Výkonnosť

1.   berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že agentúra nepripravuje viacročný pracovný program; kladie preto dôraz na dôležitosť vypracovania tohto dokumentu, aby agentúra mohla efektívne zabezpečiť vykonávanie svojej stratégie a svojich cieľov; napriek tomu však blahoželá agentúre k rozhodnutiu vypracovať tento dokument v súlade so strednodobou stratégiou jej správnej rady;

2.   okrem toho agentúru vyzýva k tomu, aby posúdila možnosť zavedenia Ganttovho diagramu do plánovania všetkých svojich prevádzkových činností v záujme rýchleho zaznamenávania času, ktorý jednotliví zamestnanci strávia na jednom projekte, a možnosť zvolenia prístupu zameraného na dosahovanie výsledkov;

3.   žiada agentúru, aby v tabuľke, ktorá bude prílohou ďalšej správy Dvora audítorov, uviedla porovnanie výsledkov dosiahnutých v priebehu roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium uskutočniť lepšie medziročné zhodnotenie výkonnosti agentúry;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

4.   upozorňuje na to, že je nutné, aby agentúra riešila nedostatky v plánovaní svojich činností tak, aby v budúcnosti boli postupy týkajúce sa zostavovania rozpočtu dostatočne prísne a aby neviedli k zvyšovaniu a/alebo znižovaniu rozpočtových prostriedkov v rozpočtových riadkoch agentúry; navyše zdôrazňuje, že táto situácia je v rozpore so zásadou špecifikácie rozpočtu; okrem toho konštatuje, že v rozpore s platnými pravidlami nebola správna rada požiadaná o schválenie presunov ani o nich nebola informovaná; berie však na vedomie, že agentúra sa zaviazala zlepšiť plánovanie a monitorovanie svojho rozpočtu, a tým postupne znížiť počet zmien v rozpočte;

5.   rovnako berie na vedomie odpoveď agentúry, v ktorej zdôrazňuje, že vzhľadom na jej presun do definitívneho sídla bol rok 2008 z hľadiska plánovania rozpočtu mimoriadne ťažký;

6.   berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že v rozpore s nariadením o rozpočtových pravidlách boli niektoré právne záväzky (v celkovej výške 1 400 000 EUR) uzavreté pred príslušnými rozpočtovými záväzkami;

Vnútorný audit

7.   uznáva, že útvar pre vnútorný audit (IAS) vydal pre agentúru 15 odporúčaní, z ktorých deväť bolo označených za veľmi dôležité a týkali sa potreby vymedziť súbor ukazovateľov pokrývajúcich všetky činnosti agentúry, štruktúry vnútornej organizácie a postupov na podporu spoľahlivosti riadenia, riadenia ľudských zdrojov (pokiaľ ide o posilnenie postupov prijímania zamestnancov a systémov dokumentácie), ako aj potreby vnútorných postupov na skrátenie omeškaní platieb agentúry;

Ľudské zdroje

8.   konštatuje, že v roku 2008 prebiehalo prijímanie zamestnancov oveľa rýchlejšie, ako sa pôvodne plánovalo, a že z dôvodu tejto situácie sa prostriedky potrebné na mzdové výdavky podhodnotili o viac než 35 % (približne 1 300 000 EUR); preto žiada agentúru, aby zlepšila monitorovanie plnenia svojho rozpočtu;

o
o   o

9.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 1.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 202.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre obnovu
PDF 286kWORD 57k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))
P7_TA(2010)0101A7-0072/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej agentúre pre obnovu(3), a najmä na jeho článok 8,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0072/2010),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskej agentúry pre obnovu absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej agentúry pre obnovu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej agentúre pre obnovu(7), a najmä na jeho článok 8,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0072/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej agentúry pre obnovu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej agentúre pre obnovu(11), a najmä na jeho článok 8,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0072/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže 23. apríla 2009 Európsky parlament udelil riaditeľovi Európskej agentúry pre obnovu absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2007(13) a vo svojom uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, okrem iného uviedol, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2007 zistil tri potenciálne riziká súvisiace s presunom činností z agentúry na delegácie:

   a) z dôvodu viacročného charakteru činnosti agentúry ostali nevyužité rozpočtové prostriedky vo výške 453 000 000 EUR, ktoré sa mali použiť v období po roku 2008, ktorý bol posledným rokom činnosti agentúry,
   b) usmernenie Komisie o presune evidencie, vydané 11. júna 2008, sa netýkalo všetkých položiek v súvahe agentúry,
   c) kumulovaný prebytok vo výške 180 000 000 EUR vykázaný v súvahe agentúry k 31. decembru 2007 by Komisia po skončení mandátu agentúry mala tiež prevziať a spravovať,

1.   poznamenáva, že v Memorande o porozumení medzi Komisiou a Európskou agentúrou pre obnovu zo 17. decembra 2008 je stanovené, že po 31. decembri 2008 sa zvyšné aktíva agentúry stávajú majetkom Komisie;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.   berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, podľa ktorého nebola doteraz splnená ani jedna formálna podmienka požadovaná na udelenie priameho grantu medzinárodnej organizácii vo výške 1 399 132 EUR (t. j. 0,31 % disponibilného prevádzkového rozpočtu);

3.   zdôrazňuje, že význam piatich projektov kontrolovaných Dvorom audítorov v súvislosti s cezhraničnou spoluprácou (v celkovej hodnote 528 000 EUR, t. j. 0,12 % disponibilného prevádzkového rozpočtu) je otázny v dôsledku toho, že hodnotiaci výbor zložený zo zástupcov agentúry a delegácie Komisie nevzal do úvahy otázky, na ktoré poukázali miestni hodnotitelia; berie však na vedomie odpoveď agentúry, ktorá ako argument na svoju obhajobu uvádza, že podľa platných pravidiel stanovisko posudzovateľov nie je pre hodnotiaci výbor záväzné;

4.   v súvislosti s ukončením činnosti Európskej agentúry pre obnovu požaduje vyhodnotenie vynaloženia prostriedkov v Kosove z toho pohľadu, či vynaložené prostriedky viedli k vytvoreniu funkčných a trvalých štruktúr v oblasti súdnictva a administratívy;

5.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa ukončilo pôsobenie efektívne fungujúcej agentúry a že sa správa prostriedkov preniesla na delegácie; požaduje od Komisie správu, v ktorej sa uvedie, o aký počet sa zvýšil personál v delegáciách, aby sa mohli prevziať úlohy agentúry; žiada Komisiu, aby podala komplexné a úplné vysvetlenie, či sa z prostriedkov prenesených z agentúry na delegácie poskytla rozpočtová podpora;

o
o   o

6.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 43.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 7.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 43.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 7.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 43.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 7.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 176.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
PDF 316kWORD 69k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))
P7_TA(2010)0102A7-0068/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008(3), ktorým sa zriadila Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, a najmä na jeho článok 60,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0068/2010),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008(7), ktorým sa zriadila Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, a najmä na jeho článok 60,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0068/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008(11), ktorým sa zriadila Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, a najmä na jeho článok 60,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0068/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže 23. apríla 2009 Európsky parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2007(13) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   vzal na vedomie kritiku Dvora audítorov týkajúcu sa niekoľkých postupov obstarávania, ktoré skontroloval;
   požiadal agentúru, aby dodržala prísľub, ktorý dala vo svojich odpovediach Dvoru audítorov, že bude dôsledne dodržiavať pravidlá obstarávania a venovať osobitnú pozornosť poskytovaniu jasných informácií potenciálnym uchádzačom;
   vzal na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že plán stavu zamestnancov na rok 2007 pozostával zo 467 dočasných pracovných miest, ale rozpočtové prostriedky na výdavky na zamestnancov nepokryli skutočné náklady na týchto zamestnancov, a že v dôsledku toho sa agentúra dohodla s Komisiou, že zníži počet pracovných miest na 342, pričom ku koncu roka bolo obsadených 333 z nich;

1.   víta skutočnosť, že podľa Dvora audítorov poskytuje účtovná závierka agentúry za rok 2008 spoľahlivé informácie a príslušné transakcie sú ako celok zákonné a správne;

2.   konštatuje, že z rozpočtu na rok 2008 bolo agentúre poskytnutých 30 000 000 EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch;

3.   konštatuje, že rozpočet agentúry sa zvýšil o 42 % zo 72 000 000 EUR v roku 2007 na 102 000 000 EUR v roku 2008 a počet zamestnancov vzrástol z 362 na 442;

Výkonnosť

4.   zdôrazňuje, že je dôležité, aby agentúra v rámci plánovania stanovila ciele SMART a ukazovatele RACER s cieľom vyhodnotiť svoje dosiahnuté výsledky; berie na vedomie odpoveď agentúry, v ktorej ubezpečila, že zlepšila svoj pracovný program na rok 2010 tým, že stanovila ciele a ukazovatele pre výkonnosť v kľúčových oblastiach a vytvorila lepší systém plánovania zdrojov; vyzýva tiež agentúru, aby posúdila možnosť zavedenia Ganttovho diagramu do plánovania všetkých svojich prevádzkových činností s cieľom rýchleho zaznamenávania času, ktorý jednotliví zamestnanci strávia na jednom projekte, a uprednostňovania prístupu zameraného na dosahovanie výsledkov;

5.   žiada agentúru, aby v tabuľke, ktorá bude tvoriť prílohu ďalšej správy Dvora audítorov, uviedla porovnanie výsledkov dosiahnutých v priebehu skúmaného roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium lepšie medziročné zhodnotenie výkonnosti agentúry;

Nariadenie o poplatkoch a úhradách

6.   berie na vedomie, že rok 2008 bol prvým kompletným rokom, kedy sa vykonávali certifikačné činnosti podľa nariadenia Komisie (ES) č. 593/2007 z 31. mája 2007 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva(14);

7.   žiada agentúru, aby zaviedla monitorovací systém v oblasti certifikačných projektov, ktorý zaistí, že počas trvania celého projektu sa vyberané poplatky významne neodchýlia od skutočných nákladov;

8.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že systém ročných paušálnych poplatkov priniesol v roku 2008 príjem, ktorý významne prevyšuje skutočné náklady poskytnutých služieb, a vyzýva agentúru, aby čo najrýchlejšie predložila podrobný plán s cieľom zabezpečiť, že sa to v ďalších rokoch nezopakuje;

Prenesenie rozpočtových prostriedkov

9.   upozorňuje na skutočnosť, že v roku 2009 agentúra previedla veľké množstvo rozpočtových prostriedkov na prevádzkové výdavky (viac ako 53 000 000 EUR, t. j. 79 % prevádzkových rozpočtových prostriedkov); akceptuje, že vysoký objem rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2009 je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, aj keď určitá neistota týkajúca sa úrovne poplatkov a úhrad je neoddeliteľnou súčasťou počiatočného prevádzkového cyklu agentúry; taktiež zdôrazňuje, že táto situácia poukazuje na nedostatky v systéme plánovania zdrojov podniku, ktoré vyplývajú z oneskorenia podpisovania zmlúv o poskytovaní služieb; žiada preto, aby boli Parlamentu a Rade predložené oveľa realistickejšie odhady na ďalší rozpočtový rok a aby bol poskytnutý dostatočný čas na ich analýzu;

10.   berie na vedomie, že v roku 2008 agentúra vykázala výnosy z úrokov vo výške 1 988 000 EUR; usudzuje na základe ročnej závierky a výšky úrokov, že agentúra trvalo disponuje mimoriadne vysokými pokladničnými zostatkami; berie na vedomie, že k 31. decembru 2008 bol pokladničný zostatok agentúry vo výške 57 245 000 EUR; žiada Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom by sa dalo zamerať hospodárenie s hotovostnými prostriedkami na potreby v súlade s článkom 15 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 s cieľom plne túto zásadu uplatniť a aká zmena koncepcie by bola potrebná na to, aby agentúra dlhodobo držala čo najnižšie hotovostné zostatky;

11.   konštatuje, že v roku 2008 bolo 15 % výdavkov súvisiacich so zamestnancami presunutých do prevádzkových výdavkov, čo naznačuje nerealistické plánovanie; pochybuje o náraste efektívnosti v dôsledku tohto presunu a bude v tejto súvislosti ďalej skúmať vývoj a dodatočné náklady na implementáciu systému plánovania zdrojov podniku (ERP);

Ďalšie zlepšenia, ktoré má agentúra zaviesť

12.   vyjadruje znepokojenie nad nedostatočnou koordináciou potrieb, zamestnancov a nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry, a najmä nad tým, že výberové konania na obsadenie pracovných miest komplikujú prijímanie vhodne kvalifikovaných zamestnancov; domnieva sa, že medziinštitucionálna pracovná skupina pre decentralizované agentúry by sa mohla venovať tejto otázke;

13.   žiada agentúru, aby realistickejším spôsobom zlepšila svoje plánovanie prijímania zamestnancov a aby odstránila nedostatky v zostavovaní rozpočtu a monitorovaní systému plánovania podnikových zdrojov;

Vnútorný audit

14.   uznáva, že od roku 2006 agentúra splnila 15 z 28 odporúčaní, ktoré predložil útvar vnútorného auditu (IAS); berie na vedomie, že na plnení 13 odporúčaní sa pracuje, 2 sú považované za „kritické“ a 5 za „veľmi dôležité“; poznamenáva, že tieto odporúčania sa vzťahujú na rozpočtovú neistotu, chýbajúce analýzy rizík, chýbajúcu politiku hodnotenia a postupu v kariére, postup rozdelenia účtovných období a chýbajúci postup evidencie výnimiek, ktoré boli ukončené;

o
o   o

15.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 21.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 21.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 21.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 122.
(14) Ú. v. EÚ L 140, 1.6.2007, s. 3.
(15) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
PDF 312kWORD 67k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))
P7_TA(2010)0103A7-0104/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami centra(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(3), a najmä na jeho článok 23,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0104/2010),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami centra(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(7), a najmä na jeho článok 23,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0104/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami , ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení účtovnej závierky Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami centra(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb(11), a najmä na jeho článok 23,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0104/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil 23. apríla 2009 riaditeľovi Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2007(13) a vo svojom uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   poznamenal, že rozpočet centra vzrástol zo 17 100 000 EUR v roku 2006 na 28 900 000 EUR v roku 2007,
   poznamenal, že v roku 2006 dosiahla miera prenesených rozpočtových prostriedkov bezmála 45 % a že v roku 2007 nedošlo k významnému zlepšeniu, keď táto miera dosiahla takmer 43 %, čo svedčí o problémoch centra pri plnení svojho rozpočtu,
   vzal na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že miera úprav rozpočtu poukázala na nedostatky v monitorovaní plnenia rozpočtu,

1.   vyjadruje spokojnosť s úspešným piatym rokom fungovania centra; poznamenáva, že rozpočet centra vzrástol zo 17 100 000 EUR v roku 2006 na 28 900 000 EUR v roku 2007 a na 40 700 000 EUR v roku 2008;

Výkonnosť
2. preto poznamenáva, že centrum skonsolidovalo svoje funkcie v oblasti verejného zdravia, posilnilo kapacity programov týkajúcich sa konkrétnych chorôb, ďalej rozvinulo partnerstvá a zlepšilo svoje riadiace štruktúry;

3.   žiada centrum, aby v tabuľke, ktorá bude tvoriť prílohu najbližšej správy Dvora audítorov, uviedlo porovnanie činností vykonaných v priebehu roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a činností vykonaných v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium uskutočniť lepšie medziročné hodnotenie výkonnosti centra;

Prenos rozpočtových prostriedkov

4.   berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, že približne 16 200 000 EUR (t. j. 40 % celkového rozpočtu centra) sa muselo preniesť do ďalšieho roka; vyjadruje preto obavu, že táto situácia je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu a poukazuje na nedostatky v plánovaní a následnom plnení rozpočtu centra;

5.   konštatuje, že centrum v účtovnej závierke za rok 2008 vykázalo výnosy z úrokov vo výške 313 000 EUR a že v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách muselo Komisii vrátiť sumu 307 000 EUR; na základe ročnej účtovnej závierky a výšky výnosov z úrokov usudzuje, že centrum disponuje veľmi vysokými hotovostnými zostatkami počas dlhých období; konštatuje, že k 31. decembru 2008 boli hotovostné zostatky centra vo výške 16 705 090,95 EUR; žiada Komisiu, aby preskúmala, akými spôsobmi by sa dalo zaistiť plné uplatnenie zásady hospodárenia s hotovostnými prostriedkami podľa opodstatnených potrieb uvedenej v článku 15 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 a aké zmeny v prístupe sú potrebné na to, aby centrum dlhodobo udržiavalo hotovostné zostatky na čo najnižšej úrovni;

6.   berie na vedomie snahu centra o dokončenie činností v oblasti obstarávania a uzatvárania zmlúv, ktoré sa začali v roku 2008, už začiatkom roka 2009 s cieľom znížiť výšku prenosu;

Sídlo centra

7.   je znepokojený skutočnosťou, že k 31. decembru 2008 stále nedošlo k dohode medzi centrom a švédskou vládou ohľadom sídla centra, pretože zostávalo nevyriešených mnoho otázok, ktoré si vyžadovali ďalšie rokovania; zdôrazňuje, že už pri udeľovaní absolutória za rozpočtový rok 2007 orgán udeľujúci absolutórium vyjadril znepokojenie nad pripomienkou Dvora audítorov, že centrum vynaložilo 500 000 EUR na renovačné práce na budovách prenajatých pre svoje sídlo, a že rovnako ako v roku 2006 sa o týchto renovačných prácach rozhodlo priamou dohodou medzi centrom a vlastníkom bez určenia povahy týchto prác či termínov realizácie a platobných podmienok; napriek tomu víta skutočnosť, že v marci 2009 bola dosiahnutá dohoda o osobných identifikačných číslach, a podporuje úsilie centra o nájdenie definitívnych riešení spolu so švédskou vládou;

8.   pripomína medziinštitucionálnej pracovnej skupine pre decentralizované agentúry, aby sa vo všeobecnej rovine venovala tejto otázke počas svojich diskusií;

Ľudské zdroje

9.   zdôrazňuje, že stále pretrvávajú nedostatky v plánovaní postupov prijímania zamestnancov; je znepokojený najmä skutočnosťou, že ku koncu roka 2008 bolo obsadených len 101 zo 130 schválených pracovných miest;

10.   berie na vedomie snahu o vykonanie schváleného plánu stavu zamestnancov, ktorý v roku 2008 predpokladal 130 pracovných miest; víta prijatie ďalších 54 zamestnancov (dočasných pracovníkov, zmluvných pracovníkov a vyslaných národných expertov), čo znamená, že ku koncu roka 2008 bolo obsadených 101 miest, čo centru pomôže zabezpečiť prevádzkyschopnosť a umožní mu to splniť stanovené úlohy; ľutuje skutočnosť, že 16 postupov prijímania zamestnancov muselo byť znova zverejnených; podporuje opatrenia centra na zlepšenie situácie; víta revíziu internej organizácie centra;

Vnútorný audit

11.   ľutuje, že centrum si ešte celkom nesplnilo svoju povinnosť postúpiť orgánu udeľujúcemu absolutórium správu svojho riaditeľa uvádzajúcu počet vnútorných auditov, ktoré vykonal vnútorný audítor, ako sa stanovuje v článku 72 ods. 5 rámcového rozpočtového nariadenia; uznáva však, že centrum poskytlo niektoré informácie o šiestich odporúčaniach, ktoré ešte nevykonalo a ktoré útvar pre vnútorný audit Komisie považuje za veľmi dôležité; konštatuje, že tieto odporúčania sa týkajú kvality riadenia (pokiaľ ide o vedecké stanoviská, komunikáciu týkajúcu sa zdravia a posilnenie súčasných postupov urgentného hodnotenia rizík/hrozieb), monitorovacích činností týkajúcich sa niektorých štandardov vnútornej kontroly (napr. vytvárania finančných okruhov) a zavedenia ostatných štandardov vnútornej kontroly (napr. identifikácie nedostatkov a členenia výročnej správy o činnosti);

o
o   o

12.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 112.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 112.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 112.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 133.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Európska chemická agentúra
PDF 300kWORD 62k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))
P7_TA(2010)0104A7-0089/2010

Európsky parlament

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006(3), ktorým sa zriadila Európska chemická agentúra, a najmä na jeho článok 97,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0089/2010),

1.   udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Európsky parlament

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006(7), ktorým sa zriadila Európska chemická agentúra, a najmä na jeho článok 97,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0089/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Európsky parlament

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006(11), ktorým sa zriadila Európska chemická agentúra, a najmä na jeho článok 97,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0089/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže rok 2008 bol prvým rokom fungovania agentúry,

1.   pripomína, že agentúra bola v roku 2008 financovaná z dotácie Spoločenstva vo výške 62 200 000 EUR v súlade s článkom 185 všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách a do menšej miery z poplatkov hradených odvetvím za registrácie chemických látok v súlade s nariadením REACH (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry);

Výkonnosť

2.   domnieva sa, že agentúra zohráva úlohu, ktorú Komisia nemôže plniť, že agentúra koná v úplnom súlade so strategickými prioritami EÚ a že jej činnosti dopĺňajú činnosti ostatných agentúr;

3.   berie na vedomie pripomienky vyjadrené v externom hodnotení decentralizovaných agentúr Európskej únie, ktoré Komisia zadala v roku 2009 a v ktorom sa uvádza, že ciele a činnosti stanovené vo viacročnom pracovnom pláne sú v súlade s mandátom agentúry a výsledky sú dosahované včas, sú prospešné a na vysokej úrovni;

4.   zdôrazňuje však, že agentúre by prospelo zavedenie postupov na získavanie spätnej väzby a vypracovanie prístupu, ktorý by bol viac zameraný na zákazníka;

5.   vyjadruje spokojnosť s úspešným prvým rokom fungovania Európskej chemickej agentúry (ECHA), pričom Komisia (GR pre podnikanie a priemysel) bola zodpovedná za správu rozpočtu agentúry v roku 2007; zdôrazňuje najmä, že hladké a pomerne rýchle zriadenie agentúry je hlavne výsledkom efektívnej podpory jej príslušného generálneho riaditeľstva, výmen skúseností s ostatnými podobnými agentúrami a poskytnutia silnej podpory hostiteľského štátu;

6.   berie na vedomie, že v nariadení (ES) č. 1907/2006 o zriadení agentúry sa stanovuje jeho povinná revízia každých 10 rokov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

7.   konštatuje, že Dvor audítorov poukázal na oneskorenia prevádzkových činností, ktoré spôsobili ťažkosti pri zavádzaní informačného systému a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily; osobitne poznamenáva, že 41 % viazaných rozpočtových prostriedkov vyčlenených na prevádzkové činnosti bolo prenesených a 37,5 % zrušených; zdôrazňuje, že táto situácia je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, a poukazuje na nedostatky v plánovaní činností agentúry; preto vyzýva agentúru, aby prijala opatrenia na zlepšenie plánovania a dohľadu nad svojimi zdrojmi;

8.   ďalej žiada, aby agentúra zlepšila svoje postupy následnej kontroly využívania rozpočtových prostriedkov; v tejto súvislosti berie na vedomie, že Dvor audítorov zistil, že vo veľkom počte transakcií, ktorých celková hodnota predstavuje vyše 400 000 EUR, neboli výdavky kryté rozpočtovým záväzkom, a boli tak neoprávnené; berie však na vedomie odpoveď agentúry s uistením, že v roku 2009 zabezpečila náležitý počet zamestnancov a vykonala revíziu a konsolidáciu finančných postupov a postupov internej kontroly;

9.   berie na vedomie, že v roku 2008 agentúra vykázala výnosy z úrokov vo výške 643 007,40 EUR; usudzuje na základe ročnej závierky a výšky úrokov, že agentúra trvalo disponuje mimoriadne vysokými pokladničnými zostatkami; berie na vedomie, že k 31. decembru 2008 bol pokladničný zostatok agentúry vo výške 18 747 210,75 EUR; žiada Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom by sa dalo zamerať hospodárenie s hotovostnými prostriedkami na potreby v súlade s článkom 15 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 s cieľom plne túto zásadu uplatniť a aká zmena koncepcie by bola potrebná na to, aby agentúra dlhodobo držala čo najnižšie hotovostné zostatky;

Ľudské zdroje

10.   berie na vedomie, že celkový počet pracovných miest v pláne stavu zamestnancov sa počas prvého roka fungovania agentúry viac ako zdvojnásobil; víta skutočnosť, že na konci roka agentúra dosiahla mieru plnenia plánu stavu zamestnancov vo výške 95 %; v tejto súvislosti pripomína potrebu opatrného vykonávania postupu prijímania pracovníkov;

11.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov zistil nedostatky v súhrnných dokumentoch týkajúcich sa činnosti výberových komisií; taktiež berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, ktorý v súvislosti so 14 postupmi prijímania zamestnancov zdôrazňuje, že nezávislosť členov výberových komisií (tzn. dočasných zamestnancov podliehajúcich riaditeľovi) nebola zaručená tým, že týmto komisiám predsedal riaditeľ agentúry; víta však rozhodnutie agentúry, že v budúcnosti sa riaditeľ nebude zúčastňovať na činnosti výberových komisií;

12.   je si vedomý skutočnosti, že rozsiahle výmeny na kľúčových pozíciách agentúry ohrozujú kontinuitu jej činností; žiada preto agentúru, aby zaviedla dôsledne vypracované postupy, cieľom ktorých bude zabezpečiť hladký prechod funkcií a konzistentné odovzdávanie príslušných činností, spisov alebo postupov;

Vnútorný audit

13.   berie na vedomie, že rok 2008 bol prvým rokom činnosti útvaru pre vnútorný audit (IAS) v agentúre a že v júli 2008 bolo uskutočnené posúdenie rizík s cieľom stanoviť priority v oblasti auditu a plánovania auditu IAS na ďalšie tri roky;

14.   zdôrazňuje, že IAS predložil 12 odporúčaní, z ktorých 4 sú považované za veľmi dôležité a týkajú sa kontinuity činností agentúry a jej postupov prijímania zamestnancov; berie na vedomie, že väčšina týchto odporúčaní bola splnená už v roku 2008 a že ostatné činnosti boli dokončené do 31. decembra 2009;

o
o   o

15.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(13) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 33.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304 z 15.12.2009, s. 33.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 33.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Európska environmentálna agentúra
PDF 291kWORD 59k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))
P7_TA(2010)0105A7-0092/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti (kodifikované znenie)(3), a najmä na jeho článok 13,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0092/2010),

1.   udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti (kodifikované znenie)(7), a najmä na jeho článok 13,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0092/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti (kodifikované znenie)(11), a najmä na jeho článok 13,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0092/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil 23. apríla 2009 výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2007(13) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament konštatoval nedostatky v systémoch správy dohôd o grantoch s európskymi tematickými strediskami a vyzval agentúru, aby plne dodržiavala pravidlá verejného obstarávania,

1.   konštatuje, že prevádzkové príjmy agentúry za rok 2008 boli vo výške 37 100 000 EUR vrátane dotácie Spoločenstva vo výške 31 700 000 EUR; zdôrazňuje, že táto suma je o viac ako 2 000 000 EUR nižšia v porovnaní so všeobecným rozpočtom na rok 2007; vyjadruje spokojnosť s celkovým plnením viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov;

2.   zdôrazňuje úlohu agentúry pri hodnotení uplatňovania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia tak v rámci Únie, ako aj v susedných krajinách;

Výkonnosť

3.   berie na vedomie veľmi pozitívne hlavné zistenia obsiahnuté v externých hodnoteniach decentralizovaných agentúr EÚ vypracovaných na podnet Komisie v roku 2009; obzvlášť blahoželá agentúre k vytvoreniu dobre rozvinutého systému riadenia podľa činností, viacročnému pracovnému programu, vyváženej tabuľke výsledkov s ukazovateľmi a integrovanému systému kontroly riadenia, ktoré prispievajú k účinnému riadeniu agentúry;

4.   poznamenáva, že ďalšie nezávislé externé hodnotenie päťročnej stratégie agentúry na roky 2004 – 2008 tiež dokázalo jej schopnosť dosiahnuť svoje ciele a uspokojiť svojich príjemcov;

5.   žiada agentúru, aby si aj naďalej pravidelne (to znamená každých päť rokov) nechávala vypracovať nezávislé externé hodnotenie na základe nariadenia o jej zriadení a pracovných programov stanovených správnou radou; vyzýva preto agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o vývoji ďalšieho externého hodnotenia týkajúceho sa obdobia 2009 – 2013;

6.   žiada agentúru, aby v tabuľke, ktorá bude prílohou ďalšej správy Dvora audítorov, uviedla porovnanie výsledkov dosiahnutých v priebehu roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium uskutočniť lepšie medziročné zhodnotenie výkonnosti agentúry;

7.   berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, ktorý v prípade dohôd agentúry o grantoch žiada, aby sa lepšie vysvetlil čas, ktorý si účtujú partneri; zdôrazňuje, že na to, aby sa znížilo riziko nepodložených platieb, by sa mali dať príjemcom jasnejšie pokyny k výpočtom sadzieb a účtované náklady by mali byť zreteľne prepojené s nákladmi odhadovanými v realizačných plánoch;

Dohoda o prenájme

8.   berie na vedomie poznámku Dvora audítorov, ktorý konštatoval, že sa malo uskutočniť výberové konanie na práce týkajúce sa opravy priestorov, ktoré agentúra prenajíma, a nie pokryť náklady uskutočnených prác firmou, ktorú vybrali majitelia budovy;

Vnútorný audit

9.   uznáva, že od roku 2006 agentúra zrealizovala deväť odporúčaní z 27, ktoré vydal útvar vnútorného auditu; konštatuje, že zo 17 odporúčaní, ktoré doteraz neboli zrealizované, sa päť považuje za veľmi dôležité a ovplyvňujú riadenie grantov (pokiaľ ide o stanovenie finančných postupov, podporu kontrol na mieste/overovanie grantov a monitorovanie a sledovanie realizácie grantov) a implementáciu noriem vnútornej kontroly (pokiaľ ide o určenie citlivých funkcií a zlepšenie účtovného systému);

o
o   o

10.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 60.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 60.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 60.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 180.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
PDF 319kWORD 73k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))
P7_TA(2010)0106A7-0086/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami úradu(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín(3), a najmä na jeho článok 44,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0086/2010),

1.   udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami úradu(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín(7), a najmä na jeho článok 44,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0086/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami úradu(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín(11), a najmä na jeho článok 44,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0086/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil 23. apríla 2009 výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2007(13) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného uviedol, že:

   rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2007 predstavovali 8 600 000 EUR (t.j. 17 % rozpočtu na rok 2007) a výška zrušených rozpočtových prostriedkov bola 4 800 000 EUR;
   hlavným dôvodom nedostatočného čerpania prostriedkov v roku 2007 bolo predovšetkým oneskorené prijatie a začatie realizácie ročného plánu práce v roku 2007 spojeného s grantmi a prenesenie rozpočtových prostriedkov vo výške 7 900 000 EUR z predchádzajúceho rozpočtového roku (2006), z čoho 4 500 000 EUR bolo prenesených na účely prevádzkových činností;

Výkonnosť, rozpočtové a finančné hospodárenie

1.   zdôrazňuje úlohu úradu pri poskytovaní nezávislého vedeckého poradenstva vo všetkých otázkach s priamym či nepriamym vplyvom na bezpečnosť potravín vrátane zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a ochrany rastlín, ako aj potrebu riadne komunikovať vedecké rady;

2.   konštatuje, že v roku 2008 v priebehu šiesteho roku fungovania úrad neustále zlepšoval svoju výkonnosť; poznamenáva, že toto zlepšenie sa premietlo v ukazovateľoch výsledkov: zvýšenie podielu vedeckých stanovísk a vyjadrení o 57 % v porovnaní s rokom 2007, k čomu patrí vylepšenie metód hodnotenia rizika a koordinácia vedeckých sietí (napríklad dokumenty s usmerneniami a správy o zbere údajov), zintenzívnenie komunikácie vedeckého poradenstva a uľahčovanie dialógu so zainteresovanými stranami (napríklad širšie mediálne pokrytie v rámci článkov a audiovizuálneho spravodajstva; väčší počet tlačových správ a 21 % zvýšenie počtu predplatiteľov internetového bulletinu EFSA Highlights v porovnaní s rokom 2007); konštatuje, že tento nárast činností je vyvážený zvýšením ľudských zdrojov o 27 % oproti roku 2007;

3.   poznamenáva, že v roku 2008 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín dosiahol vysokú úroveň čerpania, pri viazaných aj pri výdavkových prostriedkoch vo výške 97 % a 95 %; zdôrazňuje, že v porovnaní s minulým rokom sa rozpočet zvýšil o 9 000 000 EUR;

4.   konštatuje však, že Dvor audítorov už tretí rok za sebou zistil prenesenie rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roku (konkrétne: 23 % prostriedkov z rozpočtu na rok 2008 sa prenieslo do roku 2009; 16 % prostriedkov z rozpočtu na rok 2007 sa prenieslo do roku 2008; 20% prostriedkov z rozpočtu na rok 2006 sa prenieslo do roku 2007; poznamenáva, že stav v roku 2008 spôsobilo oneskorené prijatie a začatie činností v oblasti vývoja softvéru, vedeckej spolupráce s externými odborníkmi, ako aj študijných grantov a projektov súvisiacich so zberom údajov; povzbudzuje úrad EFSA k tomu, aby zlepšil svoje rozpočtové hospodárenie s cieľom znížiť takéto vysoké sumy prenesených prostriedkov;

5.   taktiež poznamenáva, že Dvor audítorov už druhý rok za sebou zistil, že záväzky na prevádzkové činnosti prenesené z predchádzajúceho roku sa museli zrušiť (konkrétne: 37 % záväzkov na prevádzkové činnosti prenesených z roku 2007 a 26 % záväzkov na prevádzkové činnosti prenesených z roku 2006); poznamenáva, že situáciu v roku 2008 spôsobili najmä podstatné omeškania pri plnení dohôd o grante, ktoré boli uzavreté v priebehu roka;

6.   preto vyjadruje znepokojenie nad tým, že táto situácia je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu a poukazuje na nedostatky týkajúce sa plánovania, kontroly stanovených zmluvných termínov a rozpočtu úradu;

7.   víta skutočnosť, že úrad vo svojom pracovnom programe na rok 2008 uviedol zoznam prioritných cieľov a ukazovateľov výkonnosti ku každej z hlavných plánovaných činností; vyzýva však úrad, aby zabezpečil zlepšenie pri špecifikácii cieľov SMART a ukazovateľov RACER s cieľom podporiť dosahovanie výsledkov a umožniť reálne monitorovanie výkonnosti; ako pozitívnu hodnotí skutočnosť, že úrad zaviedol proces hodnotenia rizík, ktorý by mal v priebehu roka 2009 posilniť vedecké a administratívne činnosti úradu a umožniť ich dôsledné monitorovanie;

8.   zdôrazňuje, že je nutné, aby úrad vo svojich postupoch týkajúcich sa zmlúv o poskytnutí grantu v budúcnosti prikladal väčší význam hodnoteniu komplexnosti služieb na účely definovania obdobia na predkladanie ponúk; okrem toho poznamenáva, že úrad by mal lepšie kontrolovať skutočné dodržiavanie zmluvných lehôt, ktoré sú stanovené v zmluvách o poskytnutí grantu;

9.   za kladný prvok považuje to, že úrad zaradil do svojho rozpočtu na rok 2009 diferencované rozpočtové prostriedky viazané na granty s cieľom predísť ich rušeniu v ďalších rozpočtových rokoch;

10.   berie na vedomie, že z účtovnej závierky úradu za rozpočtový rok vyplývajú príjmy z úrokov vo výške 485 651,33 EUR; usudzuje na základe ročnej závierky a výšky platieb úrokov, že úrad počas dlhého obdobia udržuje mimoriadne vysoké hotovostné zostatky; berie na vedomie, že k 31. decembru 2008 boli hotovostné zostatky úradu vo výške 19 990 492,26 EUR; žiada Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom by sa dalo zamerať hospodárenie s hotovostnými prostriedkami na potreby v súlade s článkom 15 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 s cieľom plne túto zásadu uplatniť a aká zmena koncepcie by bola potrebná na to, aby úrad dlhodobo držal čo najnižšie hotovostné zostatky;

Vnútorný audit

11.   domnieva sa, že výbor pre audit, ktorý EFSA zriadil v roku 2006, zohráva dôležitú úlohu spočívajúcu v podporovaní správnej rady tým, že zabezpečuje, aby bola činnosť útvaru interného auditu Komisie a oddelenia interného auditu úradu riadne vykonávaná a aby ju správna rada a výkonný riaditeľ náležite zohľadňovali; domnieva sa preto, že výbor úradu pre audit by mohol slúžiť ostatným agentúram ako vzor;

12.   konštatuje, že z 25 odporúčaní, ktoré predložili IAS a IAC, bolo splnených 20 (80 %); napriek tomu úrad vyzýva, aby Parlamentu poskytol viac informácií o miere ich závažnosti a o opatreniach prijatých na účely ich plnenia;

Ľudské zdroje

13.   pripomína, že úrad dokázal obsadiť 318 z 335 pracovných miest, čo predstavuje prijatie 45 dočasných zamestnancov v porovnaní s rokom 2007 plánovaných v pláne pracovných miest, napriek ťažkostiam, ktoré mohol mať pri prijímaní vysokokvalifikovaných vedeckých zamestnancov v Parme konštatuje, že ďalších 40 podporných zamestnancov (pomocných, zmluvných, vyslaných národných expertov) bolo prijatých s cieľom podporiť úrad EFSA v plnení jeho úloh;

14.   víta skutočnosť, že v aktuálnej správe Dvora audítorov sa už neuvádzajú nedostatky v postupoch prijímania zamestnancov;

15.   naliehavo žiada Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, aby zabezpečil, že všetci bývalí úradníci budú v súlade s článkom 16 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev informovať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, keď zaujmú nové pracovné pozície mimo inštitúcií. Ak by takéto aktivity mohli viesť ku konfliktu s legitímnymi záujmami inštitúcií, mal by EFSA prijať vhodné opatrenia;

16.   berie na vedomie druhý zamestnanecký prieskum uskutočnený v októbri 2008 s cieľom vyhodnotiť pracovné prostredie úradu EFSA; vyjadruje spokojnosť so skutočnosťou, že miera účasti na zvýšila zo 44 % v roku 2007 na 55 % v roku 2008; podporuje zamestnanecký výbor v tom, aby takýto prieskum uskutočňoval pravidelne a aby zvýšil mieru účasti, a očakáva, že vedenie úradu EFSA uplatní výsledky vyplývajúce z prieskumu pri riadení zamestnancov a v každodennej práci;

Úloha koordinátora siete agentúr

17.   víta skutočnosť, že výkonný riaditeľ úradu od 1. marca 2009 do 31. decembra 2009 veľmi efektívne plnil úlohu koordinátora siete agentúr;

o
o   o

18.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 95.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 95.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 95.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 185.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
PDF 300kWORD 61k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008 (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))
P7_TA(2010)0107A7-0067/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami centra(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť (prepracované znenie)(3), a najmä na jeho článok 15,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0067/2010),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008 (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami centra(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť (prepracované znenie)(7), a najmä na jeho článok 15,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0067/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008 (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami centra(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť (prepracované znenie)(11), a najmä na jeho článok 15,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0067/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament 23. apríla 2009 udelil riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2007(13) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

–   vzal na vedomie, že centrum zaviedlo postupy a nástroje na pravidelný dohľad a následné kontroly a pokročilo v riadení ľudských zdrojov, a to najmä vytvorením portálu ľudských zdrojov na svojej intranetovej stránke,

–   privítal skutočnosť, že centrum úzko spolupracovalo s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou, ktorá tiež sídli v Lisabone a ktorá sa s ním delila o budovy a spoločne využívali infraštruktúru a služby, a vzal na vedomie, že presťahovanie do vlastných priestorov bolo naplánované na prvý štvrťrok 2009,

1.   s potešením konštatuje, že Dvoru audítorov sa podarilo získať primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka centra za rozpočtový rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2008, je vo všetkých významných hľadiskách spoľahlivá a že príslušné transakcie sú ako celok zákonné a správne;

Výkonnosť

2.   zdôrazňuje, že je dôležité, aby si centrum v rámci plánovania stanovilo ciele SMART a ukazovatele RACER s cieľom vyhodnotiť dosiahnuté výsledky; berie na vedomie vyhlásenie centra, ktoré zohľadnilo tieto poznámky vo svojom pracovnom programe na rok 2009;

3.   okrem toho vyzýva centrum k tomu, aby posúdilo možnosť zavedenia Ganttovho diagramu do plánovania všetkých svojich prevádzkových činností v záujme rýchleho zaznamenávania času, ktorý jednotliví zamestnanci strávia na jednom projekte, a zvolenia prístupu zameraného na dosahovanie výsledkov;

4.   poznamenáva, že v nadchádzajúcich rokoch by sa absolutórium za plnenie rozpočtu centra malo viac zakladať na hodnotení práce centra počas celého roka;

Vnútorný audit

5.   berie na vedomie, že od roku 2006 centrum zaviedlo 15 zo 41 odporúčaní, ktoré vzniesol útvar pre vnútorný audit; zdôrazňuje, že z 26 odporúčaní, ktoré sa ešte majú uplatniť, je 14 považovaných za veľmi dôležité a týkajú sa predovšetkým príprav na sťahovanie (najmä pokiaľ ide o kontrolu kvality nových priestorov, opatrenia proti poškodeniam spôsobeným vodou, plán na zabezpečenie kontinuity činnosti a investície do zariadenia) a zavedenia noriem vnútornej kontroly (v súvislosti s hodnotením a služobným postupom zamestnancov, riadením rizík a zaznamenávaním výnimiek);

6.   berie na vedomie, že v roku 2008 centrum vykázalo výnosy z úrokov vo výške 107 591,31 EUR; usudzuje na základe ročnej závierky a výšky úrokov, že centrum trvalo disponuje vysokými pokladničnými zostatkami; berie na vedomie, že k 31. decembru 2008 boli pokladničné zostatky centra vo výške 1 635 537,86 EUR, a že sa prostriedky vo výške 354 051,31 EUR, ktoré sa chybou banky zaúčtovali medzi pohľadávky centra, v januári 2009 pripísali na bankový účet centra; žiada Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom by sa dalo zamerať hospodárenie s pokladničnými prostriedkami na potreby v súlade s článkom 15 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 s cieľom plne tento článok uplatniť a aká zmena koncepcie by bola potrebná na to, aby centrum držalo pokladničné zostatky na dlhodobom základe čo najnižšie;

o
o   o

7.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 148.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 148.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 148.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 137.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre lieky
PDF 311kWORD 66k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))
P7_TA(2010)0108A7-0078/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004(3), ktorým sa zriadila Európska agentúra pre lieky, a najmä na jeho článok 68,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0078/2010),

1.   udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004(7), ktorým sa zriadila Európska agentúra pre lieky, a najmä na jeho článok 68,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0078/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004(11), ktorým sa zriadila Európska agentúra pre lieky, a najmä na jeho článok 68,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0078/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže 23. apríla 2009 Európsky parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2007(13) a vo svojom uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného konštatoval:

   nedostatky v rozpočtovom hospodárení týkajúce sa programu telematiky,
   nedostatky zistené v postupoch verejného obstarávania,
   pokrok v oblasti dodržiavania nariadenia o poplatkoch,

1.   konštatuje, že rozpočet agentúry na rok 2008 dosiahol výšku 182 900 000 EUR v porovnaní so sumou 163 100 000 EUR v predchádzajúcom roku; ďalej konštatuje, že agentúra dostala o 2,4 % menej v príspevkoch Spoločenstva v porovnaní s rokom 2007, pričom v roku 2008 príspevky Spoločenstva predstavovali 34 000 000 EUR;

Výkonnosť

2.   blahoželá agentúre k tomu, že zaviedla prepracované metódy rozpočtovania podľa činností a hodnotenia spokojnosti užívateľov; poznamenáva tiež, že agentúra v súčasnosti skúma fungovanie štruktúry svojich výborov s cieľom posilniť spoluprácu medzi nimi vzhľadom na zvýšenie počtu vedeckých výborov a objemu súvisiacej vedeckej práce;

Prenos rozpočtových prostriedkov

3.   je znepokojený, že Dvor audítorov konštatoval, že prenesené a zrušené rozpočtové prostriedky predstavovali 36 000 000 EUR (19,7 % rozpočtu), respektíve 9 700 000 EUR (5,3 % rozpočtu); konštatuje, že rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sa vysoká miera rozpočtových prostriedkov pri administratívnych výdavkoch, vo výške 21 400 000 EUR, preniesla v dôsledku výdavkov v oblasti IT na program, ktorého účelom je regulácia medicínskych výrobkov; je preto znepokojený, že táto situácia existuje už niekoľko rokov a je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu;

Postupy verejného obstarávania

4.   vyzýva agentúru, aby zlepšila kvalitu postupov verejného obstarávania, aby sa odstránili nedostatky, ktoré našiel Dvor audítorov (napríklad čo sa týka uplatňovania hodnotiacich metód pre kritériá ceny a kľúčovej potreby odôvodnenia výberu postupov);

5.   berie na vedomie dlhodobú politiku agentúry uzatvárať termínovú devízovú zmluvu, aby zaistila časť svojho administratívneho rozpočtu pred nepriaznivým pohybom výmenného kurzu britskej libry; očakáva od agentúry, že takéto transakcie bude spravovať obozretne; odporúča, aby sa zriadila pracovná skupina s cieľom pozorovať a podrobne kontrolovať hedgeovú stratégiu;

Príjmy z poplatkov

6.   konštatuje, že poplatky vyberané za hodnotiace služby sú hlavným zdrojom príjmov agentúry, pričom predstavujú 70,2 % z celkových príjmov za rok 2008;  tejto súvislosti znova zdôrazňuje dôležitosť nástroja pripísaných príjmov, ktorý umožňuje agentúram majúcim príjmy z poplatkov vyrovnať sa s nepredvídateľným vývojom na trhu;

7.   konštatuje, že agentúra oznámila za rok 2008 príjmy z úrokov v objeme 2 046 000 EUR; z finančných výkazov a z výšky úrokov sa domnieva, že agentúra má trvalý extrémne vysoký hotovostný zostatok; berie na vedomie, že k 31. decembru 2008 bol hotovostný zostatok agentúry vo výške 41 887 000 EUR; žiada Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom by sa dalo pomôcť zabezpečiť, aby bolo hospodárenie s hotovostnými prostriedkami orientované výlučne na potreby v súlade s článkom 15 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002, a aká zmena koncepcie by bola potrebná na to, aby agentúra trvalo udržiavala hotovostný zostatok čo najnižší;

Ľudské zdroje

8.   poznamenáva, že v schválenom pláne stavu zamestnancov je na rok 2008 uvedených 481 pracovných miest, z ktorých bolo ku koncu roka 2008 obsadených 469 miest; konštatuje, že v roku 2008 bolo prijatých ďalších 41 podporných zamestnancov (pomocných, zmluvných, vyslaných národných expertov) a že celkový počet zamestnancov tak dosahuje 587;

Vnútorný audit

9.   uznáva, že útvar pre vnútorný audit Komisie uviedol vo svojej správe o audite jedno kritické odporúčanie týkajúce sa konfliktu záujmov expertov a osem veľmi dôležitých odporúčaní týkajúcich sa dokumentácie konfliktov záujmov zamestnancov agentúry, databáz na podporu administratívnych postupov hodnotenia a vypracovania usmernení na plnenie a riadne vykonávanie takýchto usmernení;

10.   blahoželá agentúre k prijatiu etického kódexu ustanovujúceho zásady a usmernenia týkajúce sa nezávislosti a dôvernosti členov správnej rady a výboru, expertov a zamestnancov agentúry;

o
o   o

11.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 27.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 27.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 27.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 117.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Európska námorná bezpečnostná agentúra
PDF 312kWORD 66k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))
P7_TA(2010)0109A7-0081/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(3), a najmä na jeho článok 19,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0081/2010),

1.   udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(7), a najmä na jeho článok 19,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0081/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(11), a najmä na jeho článok 19,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0081/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné operácie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry 23. apríla 2009 absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2007(13) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament predovšetkým:

   konštatoval, že Dvor audítorov v roku 2007 zaznamenal 32 rozpočtových presunov, a vzal na vedomie kritiku Dvora audítorov v súvislosti s týmto vysokým počtom presunov;
   konštatoval, že tak ako v roku 2006, Dvor audítorov zhodnotil, že právne záväzky boli prijaté skôr než príslušné rozpočtové záväzky;
   požiadal agentúru, aby zabezpečila transparentnosť a nediskriminačnosť svojich postupov prijímania pracovníkov tým, že zabezpečí predovšetkým účasť zamestnaneckého výboru,

Výkonnosť

1.   je sklamaný z toho, že agentúra nevypracovala viacročný pracovný program a že jej ročný pracovný program nezodpovedal jej rozpočtovým záväzkom; zdôrazňuje, že je dôležité, aby agentúra v rámci plánovania stanovila ciele SMART a ukazovatele RACER s cieľom vyhodnotiť svoje dosiahnuté výsledky; berie však na vedomie odpoveď agentúry, v ktorej ubezpečila, že zlepšila svoj pracovný program na rok 2009 tým, že stanovila ciele a ukazovatele pre výkonnosť v kľúčových oblastiach a vytvorila lepší systém plánovania zdrojov; požaduje preto, aby táto stratégia bola čo najskôr predložená Parlamentu; vyzýva tiež agentúru k tomu, aby posúdila možnosť zavedenia Ganttovho diagramu do plánovania všetkých svojich prevádzkových činností v záujme rýchleho zaznamenávania času, ktorý jednotliví zamestnanci strávia na jednom projekte, a podpory prístupu zameraného na dosahovanie výsledkov;

2.   žiada agentúru, aby v tabuľke, ktorá bude tvoriť prílohu ďalšej správy Dvora audítorov, uviedla porovnanie výsledkov dosiahnutých v priebehu skúmaného roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium uskutočniť lepšie medziročné zhodnotenie výkonnosti agentúry;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.   víta skutočnosť, že podľa názoru Dvora audítorov poskytuje účtovná závierka agentúry za rok 2008 spoľahlivé informácie a príslušné transakcie sú ako celok zákonné a správne;

4.   konštatuje, že z rozpočtu Únie na rok 2008 bolo agentúre poskytnutých 44 300 000 EUR vo viazaných a 46 890 000 EUR vo výdavkových rozpočtových prostriedkoch;

5.   považuje za znepokojujúcu skutočnosť, že v roku 2008 Dvor audítorov opätovne zistil zvýšený počet rozpočtových presunov (52 v roku 2008 a 32 v roku 2007); berie na vedomie odpoveď agentúry, v ktorej sa uvádza, že presuny správnych výdavkov sú obmedzené na obdobie 2008/2009 z dôvodu presťahovania agentúry do vlastných priestorov; vyjadruje osobitné znepokojenie najmä nad skutočnosťou, že v období jún až november 2008 bolo viac ako 2 000 000 EUR rozpočtových prostriedkov určených na personálne výdavky presunutých do rozpočtových riadkov určených na administratívne výdavky, čo umožnilo zvýšiť objem prenesených rozpočtových prostriedkov do rozpočtového roka 2009 a znížiť sumu na vrátenie Komisii; berie však na vedomie odpoveď agentúry, ktorá sa zaviazala pokračovať v úsilí o zlepšenie plánovania a monitorovania a následne aj znížiť počet úprav rozpočtu;

6.   berie na vedomie, že tak ako v rokoch 2006 a 2007, Dvor audítorov znova zistil, že právne záväzky boli uzavreté ešte pred prijatím zodpovedajúcich rozpočtových záväzkov; vyzýva preto agentúru, aby zdvojnásobila svoje úsilie v oblasti vzdelávania a komunikácie s cieľom vyhnúť sa tejto situácii v budúcnosti; žiada okrem toho, aby sa činnosti podniknuté v tejto oblasti zachytili vo výročnej správe o činnosti agentúry za rok 2009;

7.   berie na vedomie, že v roku 2008 agentúra vykázala výnosy z úrokov vo výške 519 598,10 EUR, z čoho sa už 472 251,18 EUR uhradilo späť na Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu a zvyšné prostriedky vo výške 47 346,92 EUR boli zaúčtované ako výdavky budúcich období; usudzuje na základe ročnej závierky a výšky úrokov, že agentúra trvalo disponuje mimoriadne vysokými pokladničnými zostatkami; víta skutočnosť, že k 31. decembru 2008 bol pokladničný zostatok agentúry už len vo výške 3 610 677,41 EUR; žiada Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom by sa dalo zamerať hospodárenie s hotovostnými prostriedkami na potreby v súlade s článkom 15 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 s cieľom plne túto zásadu uplatniť a aká zmena koncepcie by bola potrebná na to, aby agentúra dlhodobo držala čo najnižšie hotovostné zostatky;

Vnútorný audit a ľudské zdroje

8.   uznáva, že z 32 odporúčaní, ktoré predložil útvar pre vnútorný audit (IAS) od roku 2006, agentúra do konca roka 2008 zrealizovala 25; poznamenáva, že odporúčania posúdené ako „veľmi dôležité“ sa týkali: prijatia vykonávacích pravidiel k služobnému poriadku úradníkov, pokiaľ ide o prijímanie dočasných zamestnancov v súlade so služobným poriadkom; kontrol vykonávaných počas výberových konaní s cieľom zvýšiť transparentnosť a zaručiť rovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi; vypracovania stratégie plánovania kariéry (zahŕňajúcej vzdelávanie, tútorstvo a patronát) a zlepšenia plánovania ľudských zdrojov;

o
o   o

9.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 55.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 55.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 55.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 172.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií
PDF 312kWORD 60k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008 (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))
P7_TA(2010)0110A7-0087/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 z 10. marca 2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií(3), a najmä na jeho článok 17,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0087/2010),

1.   udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008 (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 z 10. marca 2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií(7), a najmä na jeho článok 17,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0087/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008 (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 z 10. marca 2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií(11), a najmä na jeho článok 17,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0087/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil 23. apríla 2009 výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2007(13) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament:

–   vzal na vedomie kritiku Dvora audítorov, že vykonávanie prevádzkových činností sa sústredilo do posledného štvrťroka 2007, pričom približne 40 % záväzkov a viac ako 50 % platieb súvisiacich s prevádzkovými činnosťami sa uskutočnilo v novembri a decembri 2007;

–   vyjadril nespokojnosť s odpoveďou agentúry, že v niektorých prípadoch boli prenesené rozpočtové prostriedky vypočítané s určitým stupňom aproximácie;

–   vyjadril znepokojenie nad skutočnosťou, že Dvor audítorov zistil nedostatky v postupoch verejného obstarávania, a to najmä, že predbežný výber ponúk nebol odôvodnený, hodnotiace dokumenty neboli podpísané členmi hodnotiaceho výboru a evidencia nemala štruktúru a bola neúplná;

Výkonnosť

1.   blahoželá agentúre k dosiahnutým výsledkom v roku 2008, zvýšeniu odolnosti európskych elektronických komunikačných sietí, rozvoju a náležitej spolupráci s členskými štátmi;

2.   žiada agentúru, aby v tabuľke, ktorá bude prílohou ďalšej správy Dvora audítorov, uviedla porovnanie výsledkov dosiahnutých v priebehu skúmaného roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium uskutočniť lepšie medziročné zhodnotenie výkonnosti agentúry;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.   berie na vedomie skutočnosť, že Dvor audítorov zistil nedostatky v postupoch verejného obstarávania, a to najmä v súvislosti s podhodnotením rozpočtu rámcovej zmluvy; zdôrazňuje najmä, že podhodnocovanie rozpočtov na obstarávanie predstavuje prekážku pre spravodlivú hospodársku súťaž, keďže firmy sú menej ochotné predložiť ponuky v obmedzenej výške; berie však na vedomie odpoveď agentúry, ktorá v treťom štvrťroku 2009 vyhlásila novú verejnú súťaž s cieľom vyriešiť predchádzajúce nedostatky;

4.   berie na vedomie, že agentúra naďalej vyvíja všetky možné kroky, aby jej daňové úrady hostiteľského členského štátu preplatili sumu 45 000 EUR, ktorá zodpovedá výške DPH, ktorú agentúra zaplatila;

5.   berie na vedomie, že v roku 2008 agentúra vykázala výnosy z úrokov vo výške 143 818 EUR; usudzuje na základe ročnej závierky a výšky úrokov, že agentúra trvalo disponuje mimoriadne vysokými pokladničnými zostatkami; berie na vedomie, že k 31. decembru 2008 bol pokladničný zostatok agentúry vo výške 2 436 694 EUR; žiada Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom by sa dalo zamerať hospodárenie s hotovostnými prostriedkami na potreby v súlade s článkom 15 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 s cieľom plne túto zásadu uplatniť a aká zmena koncepcie by bola potrebná na to, aby agentúra dlhodobo držala čo najnižšie hotovostné zostatky;

Vnútorný audit a ľudské zdroje

6.   víta, že agentúra zaviedla všetkých osem odporúčaní útvaru pre vnútorný audit, ktoré boli označené za veľmi dôležité; zdôrazňuje, že tieto odporúčania sa týkali efektívneho zavedenia auditu štandardov vnútornej kontroly a riadenia ľudských zdrojov (v súvislosti s personálnou politikou, predĺžením zmlúv s platnosťou do konca roku 2008, nezávislosťou výberových komisií a transparentnosťou kariérneho postupu);

o
o   o

7.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 16.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 16.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 16.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 153.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Európska železničná agentúra
PDF 308kWORD 64k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))
P7_TA(2010)0111A7-0084/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra(3), a najmä na jeho článok 39,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0084/2010),

1.   udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej železničnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra(7), a najmä na jeho článok 39,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0084/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej železničnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra(11), a najmä na jeho článok 39,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0084/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné operácie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil 23. apríla 2009 riaditeľovi Európskej železničnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008(13) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   na základe výročnej správy Dvora audítorov za rok 2006 vzal na vedomie, že konečný rozpočet agentúry za rozpočtový rok 2007 bol vo výške 16 600 000 EUR vrátane rezervy vo výške 1 900 000 EUR; vzal na vedomie, že na konci roka 2007 sa muselo zrušiť 3 400 000 EUR vrátane rezervy a že okrem toho sa do roku 2008 prenieslo 2 700 000 EUR;
   vyjadril znepokojenie nad záverom Dvora audítorov, podľa ktorého sa viac ako 35 % konečných rozpočtových prostriedkov nevyužilo, čo podľa Dvora audítorov svedčí o vážnych nedostatkoch v postupe agentúry pri plánovaní a zostavovaní rozpočtu;
   vyzval agentúru, aby na základe článku 15 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 uplatňovala dôslednú správu hotovostných prostriedkov s cieľom zabezpečiť, aby sa hotovostné zostatky obmedzili na riadne odôvodnené potreby, a aby venovala osobitnú pozornosť zlepšeniu správy hotovostných prostriedkov;

1.   víta skutočnosť, že podľa názoru Dvora audítorov poskytuje účtovná závierka agentúry za rok 2008 spoľahlivé informácie a príslušné transakcie sú ako celok zákonné a správne;

2.   konštatuje, že z rozpočtu Únie na rok 2008 bolo agentúre poskytnutých 18 000 000 EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch;

Výkonnosť

3.   žiada agentúru, aby v tabuľke, ktorá bude tvoriť prílohu ďalšej správy Dvora audítorov, uviedla porovnanie výsledkov dosiahnutých v priebehu skúmaného roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium uskutočniť lepšie medziročné zhodnotenie výkonnosti agentúry;

4.   zdôrazňuje, že je dôležité, aby agentúra v rámci plánovania stanovila ciele SMART a ukazovatele RACER s cieľom vyhodnotiť svoje dosiahnuté výsledky; berie zároveň na vedomie vyhlásenie agentúry, ktorá zohľadnila tieto poznámky vo svojom pláne práce na rok 2009; vyzýva tiež agentúru, aby posúdila možnosť zavedenia Ganttovho diagramu do plánovania všetkých svojich prevádzkových činností s cieľom rýchleho zaznamenávania času, ktorý jednotliví zamestnanci strávia na jednom projekte, a uprednostňovania prístupu zameraného na dosahovanie výsledkov;

5.   berie na vedomie konštatovanie Dvora audítorov, že agentúra vykonáva svoju činnosť na dvoch miestach (v Lille a vo Valenciennes), čím sa vytvárajú dodatočné náklady;

Prenos rozpočtových prostriedkov

6.   berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že do roku 2009 boli prenesené rozpočtové prostriedky vo výške 4 100 000 EUR, z ktorých približne 3 900 000 EUR sa týkalo výdavkov na fungovanie a prevádzkových výdavkov (t. j. 57 % ročných rozpočtových prostriedkov v rámci hlavy II a hlavy III); zdôrazňuje, že táto vysoká miera prenesených rozpočtových prostriedkov naznačuje, že agentúra má ťažkosti s plánovaním a rozpočtovaním svojich činností;

Postupy verejného obstarávania

7.   vyjadruje obavy nad nedostatkami v postupoch obstarávania, ktoré odhalila kontrola Dvora audítorov;

8.   blahoželá agentúre k vytvoreniu akčného plánu na odstránenie nedostatkov v oblasti postupov verejného obstarávania, ktoré zistil Dvor audítorov a ktoré vytvárali prekážky pre transparentnosť uvedených postupov;

Vnútorný audit

9.   uznáva, že od roku 2006 sa z 36 odporúčaní útvaru pre vnútorný audit (IAS) zrealizovalo 32; poznamenáva, že z odporúčaní, ktoré sa ešte nezačali uplatňovať, sa jedno považuje za zásadné a tri sa považujú za veľmi dôležité; naliehavo preto vyzýva agentúru, aby uplatňovala niektoré štandardy vnútornej kontroly týkajúce sa bankových podpisov, oddelenia úloh, citlivých pozícií a dodržiavania právomocí pri delegovaní;

o
o   o

10.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 89.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 89.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304 z 15.12.2009, s. 89.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 167.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
PDF 319kWORD 70k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))
P7_TA(2010)0112A7-0083/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami nadácie(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (prepracované znenie)(3), a najmä na jeho článok 17,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0083/2010),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami nadácie(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (prepracované znenie)(7), a najmä na jeho článok 17,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0083/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami nadácie(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (prepracované znenie)(11), a najmä na jeho článok 17,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0083/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil 23. apríla 2009 riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2007(13) a vo svojom uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   vzal na vedomie zistenie Dvora audítorov, že v opravnom rozpočte bola suma pripísaných príjmov vykázaná nesprávnym spôsobom (mala predstavovať 1 200 000 EUR, a nie 3 400 000 EUR),
   konštatoval, že vo vyhlásení o vierohodnosti (priloženom k výročnej správe o činnosti) sa riaditeľ pridŕža výhrad z minulého roka týkajúcich sa politickej neistoty v partnerských krajinách, finančného hospodárenia v rámci dohovoru Tempus a možných sociálnych, právnych a finančných následkov technickej pomoci v súvislosti s dohovorom Tempus v nadácii a následkov pre dobré meno nadácie,

1.   vyjadruje spokojnosť so skutočnosťou, že podľa názoru Dvora audítorov je ročná účtovná závierka nadácie za rozpočtový rok 2008 zákonná a správna;

Výkonnosť

2.   konštatuje, že v priebežnom hodnotení nadácie (záverečná správa EAC/06/05, 25. mája 2006) sa vplyv jej činností na priamych príjemcov vo všeobecnosti považuje za pozitívny; berie však na vedomie, že vplyv na vládne inštitúcie sa dá iba ťažko dokázať, pretože je ťažké zistiť priamu súvislosť medzi výsledkami projektu nadácie a činnosťami týchto inštitúcií;

3.   blahoželá nadácii k tomu, že miera spokojnosti Komisie s činnosťami nadácie na jej podporu v roku 2008 dosiahla 97 %; zdôrazňuje predovšetkým, že žiadosti adresované nadácii sa najčastejšie týkali oblasti politík a príspevkov na prípravu nástrojov európskeho susedstva (32 %), ďalej oblasti formulácie (21 %), programovania (11 %), identifikácie projektov (10 %) a následných činností;

4.   žiada nadáciu, aby vo svojej tabuľke, ktorá bude tvoriť prílohu najbližšej správy Dvora audítorov, uviedla porovnanie činností vykonaných v priebehu skúmaného roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a činností vykonaných v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium uskutočniť lepšie medziročné hodnotenie výkonnosti nadácie;

Oblasť pôsobnosti nadácie

5.   berie na vedomie, že po prepracovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1360/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(14), ku ktorému došlo v roku 2008, získala nadácia možnosť rozvíjať svoju odbornú spôsobilosť v iných oblastiach než v predchádzajúcich rokoch; konštatuje, že v nariadení (ES) č. 1339/2008 sa ustanovujú nové procedurálne mechanizmy na schvaľovanie rozšírenia oblasti pôsobnosti nadácie, pokiaľ ide o témy a geografické oblasti;

Spolupráca s Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)

6.   vzhľadom na to, že niektoré oblasti záujmu majú spoločné, žiada úzku spoluprácu a synergie medzi nadáciou a strediskom CEDEFOP a žiada pravidelné poskytovanie informácií v správach riaditeľov o činnosti oboch agentúr;

Vnútorný audit

7.   uznáva, že od roku 2006 bolo vykonaných 12 z 27 odporúčaní, ktoré predložil útvar pre vnútorný audit (IAS); konštatuje, že spomedzi 15 odporúčaní, ktoré doteraz neboli vykonané, sa šesť považuje za „veľmi dôležité“; vyzýva preto nadáciu, aby bezodkladne zaviedla určité štandardy vnútornej kontroly (týkajúce sa dokumentácie postupov, kontroly finančných transakcií a kontinuity činností) a vykonala určité odporúčania v oblasti riadenia ľudských zdrojov (týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov v rámci ročného plánovania a správ o činnosti, stanovovania cieľov a zaznamenávania pracovného času zamestnancov);

Ľudské zdroje

8.   vyjadruje znepokojenie nad zisteniami Dvora audítorov v súvislosti s nedostatočnou transparentnosťou pri výbere personálu a nad tým, že situácia dospela až do štádia vyšetrovania Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (OF/2009/0370); v súvislosti s kritériami výberu a podmienkami prijímania personálu dáva do pozornosti usmernenia Únie pre politiky zamestnanosti, a najmä smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní(15); očakáva od všetkých agentúr EÚ, že sa budú riadiť minimálne týmito usmerneniami, a vyzýva nadáciu, aby išla príkladom a v budúcnosti zaviedla spravodlivé, transparentné a jednotné postupy prijímania zamestnancov;

9.   vyzýva nadáciu, aby informovala o tom, ako využíva svoje ľudské zdroje; upozorňuje najmä na to, že neprimerané posúdenie ľudských zdrojov v rámci ročného plánovania a správ o činnosti predstavuje riziko neefektívnosti a nedostatku transparentnosti pri prideľovaní a využívaní zamestnancov nadácie; okrem toho zdôrazňuje, že ciele jednotlivých zamestnancov by mali byť lepšie zosúladené s ročnými a strategickými cieľmi nadácie a že systém zaznamenávania pracovného času zamestnancov by sa tiež mal zahrnúť do rámca ročného plánovania a rozpočtovania;

10.   berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že jestvujú rôzne nedostatky v postupoch prijímania zamestnancov; zdôrazňuje najmä to, že výberové hodnotiace komisie musia poskytovať dostatočné informácie o uplatnených postupoch vrátane odôvodnení rozhodnutí a dátumov ich prijatia, a zabezpečiť tak transparentnosť týchto postupov;

11.   napriek tomu berie na vedomie vyjadrenie nadácie, že v reakcii na zistenia Dvora audítorov a výsledky interného auditu, ktorý v roku 2008 vykonal IAS, komplexne preskúmala svoje postupy prijímania zamestnancov; vyzýva preto nadáciu, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o prijatých opatreniach a ich výsledkoch;

12.   berie na vedomie odpoveď nadácie, že pripúšťa správnosť názoru Dvora audítorov vo veci zamietnutia príspevku na expatriáciu určitým zamestnancom na základe nesprávneho výkladu pravidiel; víta prísľub nadácie, že opätovne preskúma jednotlivé prípady a následne vykoná primerané úpravy;

o
o   o

13.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(16) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 136.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 136.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 136.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 149.
(14) Ú. v. ES L 131, 23.5.1990, s. 1.
(15) Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
(16) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
PDF 310kWORD 71k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))
P7_TA(2010)0113A7-0069/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(3), a najmä na jeho článok 14,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0069/2010),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(7), a najmä na jeho článok 14,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0069/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci(11), a najmä na jeho článok 14,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0069/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 23. apríla 2009 absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2007(13) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného upozornil na skutočnosť, že Dvor audítorov vydal kladné vyhlásenie o vierohodnosti a nepredložil žiadne pripomienky;

1.   vyjadruje spokojnosť so skutočnosťou, že podľa vyjadrenia Dvora audítorov je účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2008 zákonná a správna;

Výkonnosť

2.   blahoželá agentúre k tomu, že v priebehu posledných troch rokov výrazne zlepšila svoje rozpočtové hospodárenie; podporuje agentúru v tom, aby sa naďalej snažila o zabezpečenie čo najvyššej kvality plánovania, plnenia a kontroly rozpočtu;

3.   blahoželá agentúre predovšetkým k dokončeniu fázy I a II európskeho prieskumu nových a vznikajúcich rizík pre podniky (ESENER), k vytvoreniu siete európskych organizácií, ktoré dokážu poskytovať ekonomické stimuly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k vytvoreniu databázy zdrojov pre hodnotenie rizík v rámci kampane Zdravé pracovisko 2008/2009;

4.   žiada agentúru, aby v tabuľke, ktorá bude prílohou ďalšej správy Dvora audítorov, uviedla porovnanie výsledkov dosiahnutých v priebehu skúmaného roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium uskutočniť lepšie medziročné zhodnotenie výkonnosti agentúry;

Riadenie agentúry

5.   považuje fixné náklady na riadenie agentúry, ktorej správna rada pozostáva z 84 členov a ktorá zamestnáva 64 zamestnancov (v rozpočtovom roku 2008), za nezanedbateľné;

Prenesené prevádzkové výdavky

6.   berie na vedomie, že agentúra preniesla do ďalšieho roku finančné prostriedky v objeme 3 400 000 EUR (44 % rozpočtových prostriedkov na prevádzku), pričom približne 1 000 000 EUR z tejto sumy predstavovali záväzky, ktoré sa vzťahovali výhradne na rok 2009; navyše zdôrazňuje, že táto situácia je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; z tohto dôvodu požaduje, aby sa v zmysle riadneho finančného hospodárenia rozpočtové odhady prispôsobili skutočnej potrebe; berie však na vedomie odpoveď agentúry, ktorá argumentuje tým, že vzhľadom na náročnosť projektov si finalizácia vyžiadala podstatne viac času, ako sa pôvodne predpokladalo; napriek tomu blahoželá agentúre k zlepšovaniu monitorovania a plánovania svojich prevádzkových výdavkov s cieľom neviazať významné objemy rozpočtových prostriedkov na konci roka;

Postupy verejného obstarávania

7.   berie na vedomie nedostatok, ktorý Dvor audítorov zistil v prípade jedného postupu verejného obstarávania (využitie rámcovej zmluvy nad rámec jej maximálnej hranice); zdôrazňuje predovšetkým to, že agentúra mala čo najskôr vyhlásiť nový postup verejného obstarávania na novú rámcovú zmluvu; berie však na vedomie odôvodnenie agentúry, ktorá zdôrazňuje nutnosť pokračovať vo využívaní tejto rámcovej zmluvy s cieľom nahradiť systém dotovania bez toho, aby to malo negatívny vplyv na činnosť agentúry;

8.   očakáva, že agentúra v budúcnosti odstráni problém využívania rámcovej zmluvy verejného obstarávania nad jej maximálnu hodnotu, aby sa tak umožnilo dodržiavanie európskych právnych predpisov v oblasti rozpočtu;

Ľudské zdroje

9.   berie na vedomie, že podľa správy o činnosti agentúra ku koncu roku 2008 zamestnávala 64 zamestnancov;

Vnútorný audit

10.   berie na vedomie, že agentúra od roku 2006 zrealizovala 19 odporúčaní z 33, ktoré vydal útvar pre vnútorný audit (IAS); konštatuje, že zo 14 zatiaľ nezrealizovaných opatrení je 6 považovaných za veľmi dôležité a týkajú sa plnenia očakávaní zúčastnených strán a zavedenia určitých noriem vnútornej kontroly (týkajúcich sa napr. riešenia problémov v jednotlivých prípadoch, výročnej správy o vnútornej kontrole a presadzovania postupov vnútornej kontroly);

11.   konštatuje, že v poslednom štvrťroku 2008 sa uskutočnilo hodnotenie rizík, ktorého cieľom bolo stanovenie priorít v oblasti auditu a plánu auditu útvaru IAS na nasledujúce tri roky;

o
o   o

12.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 49.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 49.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 49.
(10) Ú. v. EÚ L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 195.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Zásobovacia agentúra Euratomu
PDF 218kWORD 54k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))
P7_TA(2010)0114A7-0076/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu(3), a najmä na jeho článok 8,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0076/2010),

1.   udeľuje generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu(7), a najmä na jeho článok 8,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0076/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu(11), a najmä na jeho článok 8,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0076/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže v nadväznosti na rozhodnutie 2008/114/ES, Euratom, zmenila Zásobovacia agentúra Euratomu, ktorá bola založená v Luxemburgu v roku 1958, svoj štatút a stala sa agentúrou,

1.   berie na vedomie, že agentúra nedostala v roku 2008 žiadne dotácie na financovanie svojich činností a že Komisia hradila všetky výdavky agentúry, ktoré jej vznikli v rámci plnenia rozpočtu na rok 2008; berie tiež na vedomie, že záväzky prenesené z rozpočtového roka 2007 boli uhradené prostredníctvom nevyužitej časti dotácie na rok 2007;

2.   berie preto na vedomie, že keďže agentúra nemá samostatný rozpočet, je de facto súčasťou Komisie;

3.   kladie však dôraz na to, že v tejto súvislosti nastáva otázka, či je potrebné túto agentúru ponechať v jej súčasnej forme a organizačnej podobe; berie však na vedomie odpoveď agentúry, ktorá tvrdí, že súčasná situácia odzrkadľuje rovnováhu medzi jasným vzťahom s Komisiou (napr. Komisia môže vydávať usmernenia a menuje generálneho riaditeľa agentúry) na jednej strane a stupňom právnej a finančnej nezávislosti na druhej strane;

Vnútorný audit

4.   konštatuje, že v súlade s článkom 3 svojho štatútu si agentúra zvolila vlastného vnútorného audítora, ktorý sa ujal funkcie až 1. júla 2009;

o
o   o

5.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(13) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 6.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 6.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 6.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
PDF 313kWORD 69k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))
P7_TA(2010)0115A7-0088/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami nadácie(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(3), a najmä na jeho článok 16,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0088/2010),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami nadácie(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(7), a najmä na jeho článok 16,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0088/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami nadácie(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok(11), a najmä na jeho článok 16,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0088/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné operácie sú zákonné a správne,

B.   keďže Parlament udelil 23. apríla 2009 riaditeľovi Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2007(13) a keďže vo svojom uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Parlament okrem iného:

   vyjadril poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov zistil nedostatky v postupoch prijímania zamestnancov v roku 2007 podobne ako v roku 2006; Dvor audítorov predovšetkým opäť zistil prípad, v ktorom výberové kritériá neboli stanovené v súlade s oznámením o voľnom mieste;
   vyjadril znepokojenie nad skutočnosťou, že Dvor audítorov zistil v troch postupoch verejného obstarávania tieto nedostatky:
   a) v dokumentoch k verejnej súťaži nebol jasne stanovený postup finančného hodnotenia zmluvy;
   b) výberové kritériá neumožňovali riadne posúdenie finančnej spôsobilosti uchádzačov;

1.   vyjadruje spokojnosť so skutočnosťou, že podľa názoru Dvora audítorov je účtovná závierka nadácie za rozpočtový rok 2008 zákonná a správna;

Výkonnosť

2.   berie na vedomie, že v roku 2007 sa uskutočnilo následné hodnotenie pracovného programu na obdobie 2001 až 2004, ktorého cieľom bolo určiť vplyv nadácie, jej pridanú hodnotu a jej efektívnosť; víta, že nadácia počas tohto hodnotenia preukázala, že plánované výsledky boli dosiahnuté efektívne; okrem toho konštatuje, že nedávne údaje, ktoré sú obsiahnuté v hodnotení agentúr Spoločenstva Komisiou v roku 2009, preukázali, že nadácia aj v roku 2008 dosiahla svoje výsledky efektívnym spôsobom;

3.   víta, že nadácia začala uskutočňovať ďalšie následné hodnotenie pracovného programu na obdobie 2005 až 2008; žiada preto nadáciu, aby ho oboznámila s výsledkami tohto hodnotenia, aby mohol lepšie určiť jej vplyv, pridanú hodnotu a efektívnosť počas uvedeného obdobia;

4.   ďalej žiada nadáciu, aby vo svojej tabuľke, ktorá bude tvoriť prílohu budúcej správy Dvora audítorov, uviedla porovnanie výsledkov dosiahnutých v priebehu skúmaného roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium uskutočniť lepšie medziročné hodnotenie výkonnosti nadácie;

Prenesené prevádzkové výdavky

5.   poznamenáva, že podľa Dvora audítorov predstavovala prenesená suma viac ako 55 % rozpočtových prostriedkov (4 900 000 EUR) na rozpočtový rok 2008; berie však na vedomie odpoveď nadácie, v ktorej sa uvádza, že nedostatky existujú, úroveň prenesených rozpočtových prostriedkov je však nižšia, ako uvádza Dvor audítorov (10 %) z dôvodu, že už v ročnom programe nadácie sa predpokladalo, že suma vo výške 45 % z hlavy III bude prenesená z dôvodu trvania zmlúv na realizáciu štúdií a rozvrhu platieb nadácie; zdôrazňuje však, že táto situácia poukazuje na nedostatky v plánovaní a programovaní prevádzkových činností nadácie a je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; žiada preto nadáciu, aby prijala opatrenia s cieľom predísť tejto situácii v budúcnosti a aby o nich informovala orgán udeľujúci absolutórium;

Presuny v rámci rozpočtu bez podporných dokumentov

6.   berie na vedomie konštatovanie Dvora audítorov, že presuny v rámci rozpočtu neboli dostatočne odôvodnené, nebol poskytnutý žiadny odhad potrieb a správna rada o nich nebola informovaná; víta však, že nadácia už odstránila tento nedostatok;

Postupy verejného obstarávania

7.   žiada nadáciu, aby sa zamerala na zlepšenie monitorovania svojich zmlúv a programovania svojich postupov verejného obstarávania a aby vyhlasovala nové verejné súťaže v dostatočnom predstihu pred skončením platnosti príslušných zmlúv; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že Dvor audítorov uviedol, že v dvoch prípadoch nadácia neoprávnene predĺžila zmluvy nad rámec maximálnej povolenej dĺžky trvania a že v jednom prípade neodôvodnila použitie rokovacieho konania;

Ľudské zdroje

8.   vyzýva vedenie nadácie, aby prijalo opatrenia, ktoré mu v rámci riadenia ľudských zdrojov umožnia lepšie predvídať odchody pracovníkov z kľúčových pozícií, a to pri dodržaní povinností týkajúcich sa plnenia rozpočtu;

9.   vyzýva nadáciu, aby v správe o činnosti transparentne uvádzala stav pracovných miest vrátane zmluvných zamestnancov (87 pracovníkov);

10.   víta skutočnosť, že nadácia v roku 2008 prijala postupy prijímania zamestnancov, v ktorých sa uplatňujú odporúčania Dvora audítorov z dvoch posledných rokov; konštatuje najmä, že Dvor audítorov už nezaznamenal nedostatky v postupoch prijímania zamestnancov (napríklad v oblasti výberových kritérií), ktoré by bránili zabezpečeniu transparentnosti a nediskriminačného charakteru týchto postupov;

Vnútorný audit

11.   je znepokojený skutočnosťou, že kvalita finančných výkazov nadácie za rok 2008 bola neuspokojivá a chýbala im súvislosť s účtovnou závierkou za rok 2007, a preto sa v súvislosti s nimi museli v rámci auditu vykonať výrazné korekcie; berie na vedomie, že túto situáciu je možné vysvetliť skutočnosťou, že nadácia musela prijať zamestnanca prostredníctvom pracovnej agentúry na krátkodobý úväzok s cieľom vypracovať účtovnú závierku za rok 2008 a že navyše nebol vhodným spôsobom zabezpečený prechod medzi účtovníkmi; žiada preto, aby nadácia v budúcnosti predišla zopakovaniu podobnej situácie;

12.   berie na vedomie skutočnosť, že od roku 2006 sa z 54 odporúčaní, ktoré vzniesol útvar pre vnútorný audit (IAS), zaviedlo 26; zdôrazňuje, že z 28 odporúčaní, ktoré sa ešte majú uplatniť, je 8 považovaných za veľmi dôležité; naliehavo žiada nadáciu, aby okrem iných činností zaviedla zvyšné štandardy vnútornej kontroly (t. j. v súvislosti s poverovaním účastníkov finančných operácií), sledovala zavádzanie ostatných štandardov vnútornej kontroly (t. j. v súvislosti s efektívnou koordináciou systému vnútornej kontroly a so zhodou postupov verejného obstarávania s nariadením o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacími predpismi) a zaviedla účinný systém plánovania a monitorovania (napr. vytvorením systému hodnotenia rizík spojených s činnosťami nadácie, zavedením metodiky založenej na jednotlivých činnostiach a nástrojov informačných technológií slúžiacich na monitorovanie);

o
o   o

13.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 142.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 142.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 142.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 190.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Eurojust
PDF 311kWORD 66k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))
P7_TA(2010)0116A7-0093/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok spolu s odpoveďami Eurojustu(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(3), a najmä na jeho článok 36,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0093/2010),

1.   udeľuje správnemu riaditeľovi Eurojustu absolutórium za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, správnemu riaditeľovi Eurojustu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Eurojustu za rozpočtový rok 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami Eurojustu(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(7), a najmä na jeho článok 36,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0093/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie správnemu riaditeľovi Eurojustu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Eurojustu za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami Eurojustu(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(11), a najmä na jeho článok 36,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0093/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil 23. apríla 2009 správnemu riaditeľovi Eurojustu absolutórium za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2007(13) a vo svojom uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   vzal na vedomie zistenie Dvora audítorov, že v roku 2007 sa z 18 000 000 EUR viazaných na rok 2007 preniesli prostriedky vo výške 5 200 000 EUR;
   vyjadril poľutovanie nad tým, že napriek tomu Dvor audítorov, rovnako ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, zistil nedostatky v postupoch verejného obstarávania;
   vyjadril znepokojenie nad zistením Dvora audítorov, že Eurojust nebol schopný obsadiť 60 pracovných miest potrebných na splnenie plánu stavu zamestnancov na rok 2007 a že na konci roka 2007 bolo obsadených len 95 pracovných miest;

1.   s potešením konštatuje, že Dvoru audítorov sa podarilo získať primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka Eurojustu za rozpočtový rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2008, je zo všetkých významných hľadísk spoľahlivá a že príslušné transakcie sú ako celok zákonné a správne;

Výkonnosť

2.   zdôrazňuje, že z dôvodu nedostatku ukazovateľov, nedostatočného merania spokojnosti užívateľov a chýbajúcej koordinácie medzi rozpočtom a pracovným programom je ťažké hodnotiť výkonnosť Eurojustu;

3.   víta skutočnosť, že dňa 24. septembra 2008 bola uzavretá Praktická dohoda o mechanizmoch spolupráce medzi Eurojustom a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)(14);

4.   poznamenáva, že v nadchádzajúcich rokoch by sa absolutórium za plnenie rozpočtu Eurojustu malo viac zakladať na hodnotení práce Eurojustu počas celého roka;

Prenesenie rozpočtových prostriedkov

5.   berie na vedomie konštatovanie Dvora audítorov, podľa ktorého mal Eurojust v roku 2008 znova problémy s prenosom rozpočtových prostriedkov, aj keď objem rozpočtových prostriedkov prenesených do nasledujúceho roka bol nižší než v predchádzajúcom rozpočtovom roku (13 % rozpočtových prostriedkov v konečnom rozpočte namiesto 25 % prenesených v roku 2007); so znepokojením však konštatuje, že miera rozpočtových prostriedkov, ktoré boli prenesené z predchádzajúceho rozpočtového roka a následne zrušené (vo výške 1 000 000 EUR, čiže 25 % všetkých prenesených rozpočtových prostriedkov), bola vysoká a že táto situácia je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; vyzýva preto Eurojust, aby podnikol opatrenia s cieľom predísť opakovaniu tejto situácie v budúcnosti a aby o nich informoval orgán udeľujúci absolutórium;

6.   berie na vedomie, že v roku 2008 Eurojust vykázal výnosy z úrokov vo výške 191 390,56 EUR; usudzuje na základe ročnej závierky a výšky úrokov, že Eurojust trvalo disponuje vysokými pokladničnými zostatkami; berie na vedomie, že k 31. decembru 2008 bol pokladničný zostatok Eurojustu vo výške 4 612 878,47 EUR; žiada Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom by sa dalo zamerať hospodárenie s pokladničnými prostriedkami na potreby v súlade s článkom 15 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 s cieľom plne tento článok uplatniť a aká zmena koncepcie by bola potrebná na to, aby Eurojust držal pokladničné zostatky čo najnižšie;

Nedostatky v postupoch verejného obstarávania

7.   vyjadruje poľutovanie na tým, že Dvor audítorov rovnako ako v predchádzajúcich troch rokoch znova zistil nedostatky v postupoch verejného obstarávania; je znepokojený predovšetkým tým, že podľa konštatovaní Dvora audítorov sa na jednej strane vo väčšine prípadov verejného obstarávania neuskutočnil pred jeho začatím odhad trhovej hodnoty a na druhej strane sa zistili opakujúce sa závažné nedostatky v monitorovaní zmlúv a plánovaní verejného obstarávania; zdôrazňuje, že táto situácia svedčí o vážnej absencii spolupráce medzi rôznymi zainteresovanými oddeleniami Eurojustu, a poukazuje na nedostatočné usmerňovanie a kontrolu zo strany povoľujúceho úradníka;

8.   berie na vedomie odpoveď Eurojustu, ktorý sa zaviazal vypracovať akčný plán na odstránenie nedostatkov zistených Dvorom audítorov; žiada preto Eurojust, aby o výsledkoch týchto opatrení informoval orgán udeľujúci absolutórium;

Ľudské zdroje

9.   vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že Dvor audítorov znova zistil nedostatky v plánovaní a plnení postupov prijímania zamestnancov; poukazuje predovšetkým na stále vysoký podiel voľných pracovných miest (26 %), ktorý je však menej výrazný ako v roku 2007 (33 %);

10.   súhlasí s názorom Dvora audítorov, podľa ktorého Eurojust nedodržal zásadu špecifikácie rozpočtu, keď sa z rozpočtových prostriedkov na mzdy dočasných a zmluvných zamestnancov presunula suma 1 800 000 EUR, aby sa zvýšili (o 238 %) predovšetkým rozpočtové prostriedky na dočasných pracovníkov;

11.   berie na vedomie odpoveď Eurojustu týkajúcu sa výhrad Dvora audítorov v súvislosti s postupom prijímania zamestnancov; žiada Eurojust najmä o to, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o novom postupe prijímania zamestnancov, ktorý sa začal v roku 2009 a ktorý by mal odteraz lepšie zaručovať transparentnosť a nediskriminačný charakter prístupu k externým aj interným uchádzačom;

Vnútorný audit

12.   vyjadruje znepokojenie nad tým, že žiadne z 26 odporúčaní sformulovaných útvarom pre vnútorný audit (IAS) nebolo v plnej miere zrealizované; konštatuje, že štyri z týchto odporúčaní sú považované za zásadné a dvanásť za veľmi dôležité; naliehavo preto žiada Eurojust, aby bezodkladne zrealizoval tieto odporúčania týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov: vypracovanie krátkodobého plánu na doplnenie neobsadených pracovných miest; prepracovanie organizačnej štruktúry oddelenia ľudských zdrojov; zníženie počtu dočasných zamestnancov; posilnenie postupu prijímania zamestnancov; prijatie vykonávacích pravidiel týkajúcich sa služobného postupu v zamestnaní; zaručenie nezávislosti členov výberovej komisie a zabezpečenie riadneho uplatňovania postupov verejného obstarávania;

o
o   o

13.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 131.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 131.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 131.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 112.
(14) Ú. v. EÚ C 314, 9.12.2008, s. 4.
(15) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Agentúra Európskej únie pre základné práva
PDF 304kWORD 58k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))
P7_TA(2010)0117A7-0090/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(3), a najmä na jeho článok 21,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0090/2010),

1.   udeľuje riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(7), a najmä na jeho článok 21,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0090/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva(11), a najmä na jeho článok 21,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0090/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil 23. apríla 2009 riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2007(13) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného uviedol:

   že agentúra by sa mala usilovať o dosiahnutie synergie a mala by zabrániť prekrývaniu činností s činnosťami ostatných inštitúcií pôsobiacich v oblasti ľudských práv, najmä Rady Európy;
   že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) začal vyšetrovanie týkajúce sa agentúry, preto požiadal úrad OLAF, agentúru a Komisiu, aby čo najskôr informovali orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch vyšetrovania a prípadných nadväzujúcich opatreniach;
   že berie na vedomie zistenie Dvora audítorov v súvislosti s jedným postupom verejného obstarávania, že uverejnená metóda hodnotenia znížila pomerný význam kritéria ceny, čo mohlo odradiť niektorých potenciálnych uchádzačov a nebolo v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;

1.   s potešením konštatuje, že Dvoru audítorov sa podarilo získať primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2008, je vo všetkých vecných hľadiskách spoľahlivá a že príslušné transakcie k ročnej účtovnej závierke agentúry sú ako celok zákonné a správne;

Výkonnosť

2.   vyzýva agentúru, aby vo svojom pláne vymedzila ciele SMART a ukazovatele RACER s cieľom zlepšiť hodnotenie jej výsledkov; berie zároveň na vedomie vyhlásenie agentúry, ktorá zohľadnila tieto poznámky vo svojom pláne práce na rok 2009;

3.   víta skutočnosť, že agentúra zaviedla v polovici roka 2009 softvér na plnenie rozpočtu založeného na činnostiach, ktorý poskytne jasné ukazovatele o pridelených rozpočtových a ľudských zdrojoch;

4.   víta skutočnosť, že agentúra podnikla kroky v nadväznosti na poznámky Dvora audítorov a rozpočtového orgánu v súvislosti s predchádzajúcim absolutóriom;

5.   poznamenáva, že v nadchádzajúcich rokoch by sa udelenie absolutória za plnenie rozpočtu agentúry malo viac zakladať na výkonnosti agentúry počas celého roka;

Vyšetrovanie úradu OLAF

6.   berie na vedomie, že úrad OLAF v roku 2009 skončil vyšetrovanie týkajúce sa agentúry, ktoré začal v roku 2008, a že vyšetrovanie uzavrel bez prijatia ďalších opatrení;

Vnútorný audit

7.   berie na vedomie, že útvar pre vnútorný audit (IAS) uskutočnil vo februári 2008 následnú kontrolu vykonávania nesplnených odporúčaní zo správy za rok 2007 a konštatoval, že z týchto odporúčaní (dohľad správnej rady nad prijímaním zamestnancov) nebolo splnené len jedno; poznamenáva však, že situácia sa zmenila a v dôsledku začatia činností agentúry a vymenovania jej nového riaditeľa pôvodný zámer tohto odporúčania stratil význam, a odporúčanie možno preto považovať za splnené;

o
o   o

8.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 10.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, p. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 10.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, p. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 10.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, p. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 198.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: FRONTEX
PDF 328kWORD 82k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))
P7_TA(2010)0118A7-0085/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie(3), a najmä na jeho článok 30,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0085/2010),

1.   udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry na rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie(7), a najmä na jeho článok 30,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0085/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie(11), a najmä na jeho článok 30,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0085/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže 23. apríla 2009 Európsky parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2007(13) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2007 zistil viaceré nedostatky, ktoré už uviedol vo svojej výročnej správe za rok 2006, najmä vysokú mieru prenosov a zrušení (približne 70 % disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2007 nebolo použitých);
   konštatoval, že rozpočet agentúry na rok 2007 (42 100 000 EUR) sa viac ako zdvojnásobil v porovnaní s rokom 2006 (19 200 000 EUR);
   vyzval agentúru, aby zlepšila svoje finančné hospodárenie, najmä pokiaľ ide o zvýšenie jej rozpočtu na rozpočtové roky 2007 a 2008,

C.   keďže rok 2008 bol tretí úplný rozpočtový rok fungovania agentúry,

1.   s potešením konštatuje, že Dvoru audítorov sa podarilo získať primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2008, je zo všetkých významných hľadísk spoľahlivá a že príslušné transakcie sú ako celok zákonné a správne;

2.   poznamenáva, že rozpočet agentúry sa počas týchto troch posledných rokov podstatne zvýšil; berie na vedome, že v rozpočtovom roku 2008 sa rozpočet zvýšil o 29 000 000 EUR, čo je takmer o 69 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a v roku 2007 (42 100 000 EUR) sa už viac ako zdvojnásobil v porovnaní s rokom 2006 (19 200 000 EUR);

Problémy opakujúce sa od rozpočtového roka 2006

3.   vyjadruje znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov zistil viaceré nedostatky, ktoré už uviedol vo svojich výročných správach za rok 2006 a 2007; vyjadruje poľutovanie najmä nad:

   vysokou mierou prenosov a zrušení (počas rozpočtového roka nebolo použitých 49 % disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2008, približne 69 % na rok 2007 a 55 % na rok 2006);
   tým, že právne záväzky boli prijaté skôr než príslušné rozpočtové záväzky,
   tým, že podľa Dvora audítorov sa postupy prijímania do zamestnania nezhodujú s pravidlami, najmä pokiaľ ide o transparentnosť a nediskriminačný charakter uvedených postupov;

4.   berie na vedomie, že 30 300 000 EUR z rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok sa muselo preniesť do ďalšieho roka a 13 000 000 EUR z disponibilných rozpočtových prostriedkov bolo zrušených; zdôrazňuje tiež, že pokiaľ ide o záväzky na prevádzkové výdavky (hlava III), z prenesených rozpočtových prostriedkov vo výške 26 800 000 EUR sa 850 000 EUR týkalo uzatvorených operácií, ktorých viazanosť mala byť zrušená; v tejto súvislosti však berie na vedomie odpoveď agentúry, ktorá vyhlásila, že vykonala opravy konečnej ročnej účtovnej závierky a ubezpečila, že prijme ďalšie opatrenia na posilnenie kontroly rozpočtových záväzkov;

5.   zdôrazňuje však, že vysoká miera prenosov a zrušení poukazuje na neschopnosť agentúry využiť takéto podstatné zvýšenie rozpočtu; kladie otázku, či, aj keď agentúra dosiahla výrazný pokrok vo využívaní rozpočtových prostriedkov v roku 2009, nie je zodpovednejšie, aby sa rozpočtové orgány v budúcnosti  zamerali viac na rozhodnutia o zvýšení rozpočtu agentúry a zohľadnili pritom čas potrebný na realizáciu nových činností; žiada preto agentúru, aby mu poskytla viac podrobností o uskutočniteľnosti budúcich záväzkov;

6.   považuje tiež za potrebné, aby agentúra zaviedla:

   účinný systém plánovania a kontroly stanovených zmluvných lehôt,
   postup hodnotenia rizík týkajúcich sa jej činností, ktorý by mal následne umožniť ich dôsledné monitorovanie,
   systém diferencovaných rozpočtových prostriedkov v budúcich rozpočtoch, ktorý sa bude týkať dotácií, s cieľom vyhnúť sa zrušeniam v budúcich rozpočtových rokoch;

7.   vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že Dvor audítorov vo svojich pripomienkach kritizuje agentúru za to, že poskytla viac ako 17 000 000 EUR na základe jednostranných rozhodnutí o pridelení dotácií, ktoré podpísala iba agentúra, hoci v pravidlách platných pre agentúry nie je tento druh nástrojov stanovený; vyhlasuje, že je tiež znepokojený tvrdením Dvora audítorov, že agentúra často podpisovala rozhodnutia o činnostiach, ktoré už prebiehali alebo boli dokonca ukončené; berie však na vedomie odpoveď agentúry, ktorá ubezpečuje, že so všetkými orgánmi hraničnej kontroly, ktoré sa budú podieľať na spoločných operáciách koordinovaných agentúrou, sa už podpísali nové rámcové dohody;

8.   vyjadruje znepokojenie nad opätovným zistením Dvora audítorov, že právne záväzky boli prijaté skôr než príslušné rozpočtové záväzky; okrem toho poznamenáva, že na konci rozpočtového roka 2008 sa do registra výnimiek zaúčtovalo 49 následných záväzkov (v celkovej hodnote viac ako 1 000 000 EUR); zdôrazňuje tiež, že aj keď agentúra ubezpečila, že v máji 2009 sa počet výnimiek znížil o 50 % v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku, vysoký počet výnimiek svedčí o pretrvávajúcom probléme v systéme záväzkov agentúry; žiada preto agentúru, aby sa účinnejším spôsobom zaviazala k úplnému vyriešeniu tohto problému;

9.   oceňuje, že agentúra stanovila politiku v oblasti hotovostných operácií;

10.   berie na vedomie, že v roku 2008 agentúra vykázala výnosy z úrokov vo výške 474 116,65 EUR; usudzuje na základe ročnej závierky a výšky úrokov, že agentúra trvalo disponuje vysokými hotovostnými zostatkami; berie na vedomie, že k 31. decembru 2008 bol hotovostný zostatok agentúry vo výške 28 604 623,67 EUR; žiada Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom by sa dalo zamerať hospodárenie s hotovostnými prostriedkami na potreby v súlade s článkom 15 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 s cieľom plne túto zásadu uplatniť a aká zmena koncepcie by bola potrebná na to, aby agentúra dlhodobo držala čo najnižšie hotovostné zostatky;

11.   vyzýva agentúru, aby čo najlepšie vykonávala svoje funkcie a aby naďalej zlepšovala svoje finančné hospodárenie, najmä pokiaľ ide o zvýšenie jej rozpočtu v rokoch 2009 a 2010;

Ľudské zdroje

12.   so znepokojením poznamenáva, že Dvor audítorov opäť uviedol, že postupy prijímania do zamestnania sa neriadia pravidlami a nezaručujú transparentnosť a nediskrimináciu medzi kandidátmi;

Výkonnosť

13.   poznamenáva, že v júni 2009 správna rada agentúry schválila viacročný plán na roky 2010 – 2013, aj keď to nemá stanovené vo svojich základných pravidlách; zdôrazňuje význam tohto viacročného plánu, ktorý umožní agentúre lepšie plánovať svoje činnosti a vyhodnocovať s nimi spojené riziká; žiada však agentúru, aby urýchlene vytvorila jasné prepojenie medzi pracovným programom a finančnými odhadmi;

14.   nabáda riaditeľa, aby správnej rade predložil údaje o dôsledkoch operácií;

15.   žiada agentúru, aby v tabuľke, ktorá bude tvoriť prílohu ďalšej správy Dvora audítorov, uviedla porovnanie výsledkov dosiahnutých v priebehu skúmaného roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium lepšie medziročné zhodnotenie výkonnosti agentúry;

16.   poznamenáva, že v nadchádzajúcich rokoch by sa absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry malo viac zakladať na hodnotení práce agentúry počas celého roka;

Transparentnosť

17.   poznamenáva, že agentúra neuverejnila informáciu o správnej rade na svojej internetovej stránke; preto odporúča, aby sa v záujme zvýšenia transparentnosti zoznam členov správnej rady uverejnil na internetovej stránke agentúry spolu s kompletnými kontaktnými údajmi všetkých členov správnej rady;

Spolupráca s členskými štátmi

18.   poznamenáva, že využívanie a zostavovanie rozpočtu sčasti závisí od účasti členských štátov; nabáda agentúru, aby posilnila svoj dialóg s členskými štátmi s cieľom zvýšiť ich účasť;

19.   žiada agentúru, aby zlepšila svoje finančné hospodárenie týkajúce sa vrátenia nákladov členských štátov tým, že spolu s členskými štátmi určí príčiny problému, aby ho mohli spoločne primerane riešiť;

Vnútorný audit

20.   uznáva, že z 23 odporúčaní z prvého auditu, ktorý vykonal útvar vnútorného auditu (IAS) v roku 2007, boli 4 odporúčania primerane a účinne splnené, 15 z nich sa práve realizuje a 4 sa ešte nezačali realizovať; zdôrazňuje, že odporúčania, ktoré sa považujú za „veľmi dôležité“, sa týkajú doplnenia popisu náplne práce a stanovenia cieľov pre úradníkov, posilnenia bezpečnosti, zlepšenia evidencie pošty, posilnenia procesov riadenia grantov a zabezpečenia dodržiavania rozpočtových pravidiel;

21.   oceňuje, že na konci roka 2008 agentúra prijala koordinátora vnútornej kontroly/manažéra kvality; zdôrazňuje, že toto nové pracovné miesto pomôže agentúre zabezpečiť štruktúrovanejší, disciplinovanejší a koherentnejší prístup k uplatňovaniu odporúčaní IAS;

o
o   o

22.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 38.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 38.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 38.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 126.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS)
PDF 312kWORD 64k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))
P7_TA(2010)0119B7-0259/2009

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami úradu(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie(3), a najmä na jeho článok 12,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0073/2010),

1.   udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami úradu(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie(7), a najmä na jeho článok 12,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0073/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2008,

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami úradu(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie(11), a najmä na jeho článok 12,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0073/2010),

A.   keďže Dvor audítorov pripojil poznámky k stanovisku v súvislosti so spoľahlivosťou ročných účtovných závierok za rok 2008 a v súvislosti so zákonnosťou a správnosťou príslušných transakcií,

B.   keďže Dvor audítorov sa vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky úradu za rok 2006 kladne vyjadril k jej spoľahlivosti,

C.   keďže Dvor audítorov skonštatoval, že nedokáže vydať stanovisko k účtovnej závierke Európskeho úradu pre dohľad nad GNSS za rozpočtový rok 2007, a zdôraznil, že v roku 2007 sa prepracovávala celá architektúra projektu Galileo a že účtovná závierka úradu sa zostavovala v krehkom právnom prostredí,

D.   keďže úrad sa stal finančne nezávislým v roku 2006,

E.   keďže Európsky parlament udelil 23. apríla 2009 výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2007(13) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného uviedol, že:

   prostriedky skutočne poskytnuté úradu k dispozícii (210 000 000 EUR) boli z dôvodu oneskorení v programe Galileo podstatne nižšie než bolo rozpočtované,
   je znepokojený skutočnosťou, že Dvor audítorov zistil tieto nedostatky týkajúce sa plnenia rozpočtu: nízka miera využitia viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov na prevádzkové činnosti (63 % v prípade záväzkov a 51 % v prípade platieb), absencia jasného prepojenia medzi plánom práce úradu a rozpočtom; neopodstatnené a nezdokumentované presuny, opakované oneskorené zaúčtovanie príkazov na spätné získanie finančných prostriedkov, nejednotná prezentácia plnenia rozpočtu,
   zobral na vedomie kritiku Dvora audítorov týkajúcu sa aktív programu Galileo, že úrad nebol schopný poskytnúť dostatok informácií o svojej účtovnej závierke a že do konca roku 2007 nebol zostavený súpis aktív v držbe Európskej vesmírnej agentúry (ESA),

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.   vyjadruje poľutovanie, že Dvor audítorov pripojil poznámky k stanovisku v súvislosti so spoľahlivosťou ročných závierok za rok 2008 a v súvislosti so zákonnosťou a správnosťou príslušných transakcií,

2.   konštatuje, že úrad sa rozhodol predložiť výsledky svojich činností bez ohľadu na skutočnosť, že riadenie programov Galileo a EGNOS vykonávané úradom sa ukončí po dokončení presunu aktív a finančných prostriedkov na Komisiu, ktoré bolo naplánované na koniec prvého kvartálu roku 2008;

3.   berie na vedomie, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008(14) nadobudlo účinnosť 25. júla 2008, a že napriek prevodu zodpovednosti za riadenie programov Galileo a EGNOS na Komisiu previedla Komisia 24. decembra 2008 na bankový účet úradu sumu 95 000 000 EUR; vyjadruje poľutovanie, že nebol riadne vypracovaný opravný rozpočet;

4.   konštatuje, že po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. 683/2008 bolo prijaté veľmi dôležité zníženie rozpočtu agentúry na rok 2008 (z 436 500 000 EUR v roku 2007 na 22 700 000 EUR);

5.   je znepokojený skutočnosťou, že napriek tomu, že Komisia sa podľa nariadenia (ES) č. 683/2008 stala od 1. januára 2009 zodpovednou za správu financií a vykonávanie európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo), do konca roku 2008 nebola z úradu prenesená na Komisiu žiadna činnosť ani žiadne aktíva a nové rozdelenie povinností medzi Komisiu a úrad sa neodrazilo v ich príslušných ročných účtovných závierkach; pripomína, že podľa Dvora audítorov by mal úrad považovať sumu 58 400 000 EUR za dlh voči Komisii a nemal by ju uvádzať ako sumu predbežného financovania prijatú od Komisie; okrem toho konštatuje, že by sa suma 55 600 000 EUR, ktorá sa má vyplatiť Európskej vesmírnej agentúre, nemala uvádzať v účtovnej závierke, pretože suma vyplýva z príspevkov Spoločenstiev na programy Galileo a EGNOS, za ktoré zodpovedá Komisia;

6.   napriek tomu berie na vedomie odpoveď úradu, ktorý túto skutočnosť odôvodňuje tým, že Komisia oficiálne potvrdila, že prijíma aktíva, ktoré sa mali preniesť, až k 31. júlu 2009, pretože podmienky prenosu sa s Komisiou podarilo dohodnúť až ku koncu júna 2009;

7.   pripomína odporúčania Dvora audítorov uvedené v osobitnej správe č. 7/2009 a určené Komisii ako novému správcovi programu Galileo;

Vnútorný audit

8.   berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu (IAS) vykonalo vnútorný audit v novembri 2007 a následné audity v októbri 2008 a decembri 2009; konštatuje, že dve ostávajúce dôležité odporúčania IAS, ktoré sa ešte majú realizovať, sa týkajú citlivých pracovných miest a popisov náplne práce;

o
o   o

9.   pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 2010(15) o výkone, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 100.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 100.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 100.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 162.
(14) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo) (Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1).
(15) Prijaté texty, P7_TA(2010)0139.


Absolutórium za rok 2008: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
PDF 297kWORD 61k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))
P7_TA(2010)0120A7-0094/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2008 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody(3), a najmä na jeho článok 5,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0094/2010),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2008 spolu s odpoveďami spoločného podniku(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody(7), a najmä na jeho článok 5,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0094/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu s poznámkami z 5. mája 2010, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2008 spolu s odpoveďami spoločného podniku(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody(11), a najmä na jeho článok 5,

–   so zreteľom na rozpočtové pravidlá Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, prijaté rozhodnutím jeho správnej rady dňa 22. októbra 2007 (ďalej len „rozpočtové pravidlá spoločného podniku“),

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0094/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže spoločný podnik sa nachádza v počiatočnej fáze a v priebehu rozpočtového roku 2008 ešte v plnej miere nezaviedol systém vnútornej kontroly ani systém pre finančné informácie,

C.   keďže podľa článku 75 rozpočtových pravidiel spoločného podniku by mal v podniku existovať systém vnútornej kontroly, ktorý musí byť v súlade s príslušnými medzinárodnými normami,

D.   keďže rozpočtové pravidlá spoločného podniku sú založené na rámcovom rozpočtovom nariadení, ktoré bolo nedávno upravené na účely zosúladenia so zmenami všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách,

E.   keďže riaditeľ spoločného podniku 28. februára 2008 požiadal Dvor audítorov o stanovisko k rozpočtovým pravidlám spoločného podniku,

F.   keďže Dvor audítorov vypracoval svoje stanovisko č. 4/2008 k týmto pravidlám v októbri 2008,

Prenesenie rozpočtových prostriedkov

1.   berie na vedomie, že Dvor audítorov zistil vo výkaze o výsledku rozpočtového hospodárenia prebytok vo výške 57 600 000 EUR, čo predstavuje 38 % zo 149 700 000 EUR vzniknutých príjmov; osobitne zdôrazňuje, že časť tohto prebytku (32 200 000 EUR) sa preniesla do rozpočtu na rok 2009; berie však na vedomie odpoveď spoločného podniku, ktorý vysvetľuje, že nedostatočné čerpanie uvedených rozpočtových prostriedkov bolo spojené so skutočnosťou, že išlo o prvý rok finančnej nezávislosti spoločného podniku od Komisie, ako aj s oneskoreným začatím činnosti medzinárodnej organizácie ITER a celého programu jadrovej syntézy Euratomu;

Nezrovnalosti záväzkov

2.   konštatuje, že v šiestich prípadoch spoločný podnik vytvoril rozpočtové záväzky až po tom, ako prijal príslušné právne záväzky; žiada preto, aby spoločný podnik aj v tejto oblasti dodržiaval nariadenie o rozpočtových pravidlách;

Rozpočtové pravidlá spoločného podniku

3.   víta zistenie Dvora audítorov, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku ITER sú v zásade založené na zásadách rámcového rozpočtového nariadenia a na zásadách všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách; konštatuje však, že niekoľko konkrétnych bodov si vyžaduje zmeny, najmä pokiaľ ide o výnimky z rozpočtových zásad, úlohu útvaru vnútornej kontroly Komisie, oneskorené platby príspevkov členov, podmienky udeľovania grantov a prechodné ustanovenia stanovené v článku 133 rozpočtových pravidiel spoločného podniku;

Výročná správa o činnosti

4.   výslovne odporúča spoločnému podniku dodržiavať lehoty na predkladanie výročnej správy o činnosti, ktoré boli stanovené na základe dohody s Dvorom audítorov;

Systémy vnútornej kontroly

5.   výslovne odporúča spoločnému podniku začať ďalšie práce v oblasti dokumentácie IT procesov a činností, ako aj v oblasti mapovania IT rizík;

6.   berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu spoločného podniku začalo fungovať až 1. júla 2009; víta však skutočnosť, že spoločný podnik už vypracoval akčný plán pre štandardy vnútornej kontroly a ustanovil už pracovnú skupinu, ktorá bude koordinovať a monitorovať jeho plnenie; ďalej zdôrazňuje, že spoločný podnik menoval úradníka pre ochranu údajov a boli prijaté opatrenia na ďalší rozvoj plánu činnosti a obnovy údajov;

7.   berie na vedomie vyhlásenie spoločného podniku o tom, že v súčasnosti sa mapujú všetky základné procesy činnosti;

8.   konštatuje, že spoločný podnik oznámil za rok 2008 príjmy z úrokov v objeme 216 304,89 EUR; usudzuje na základe ročnej závierky a výšky úrokov, že spoločný podnik trvalo disponuje vysokými hotovostnými zostatkami; berie na vedomie, že k 31. decembru 2008 bol hotovostný zostatok spoločného podniku vo výške 58 980 569,87 EUR; žiada Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom by sa v spoločnom podniku dalo zaviesť hospodárenie s hotovostnými prostriedkami zamerané na potreby, a aká zmena koncepcie by bola potrebná na to, aby spoločný podnik držal hotovostné zostatky čo najnižšie.

(1) Ú. v. EÚ C 310, 18.12.2009, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 310, 18.12.2009, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 310, 18.12.2009, s. 1.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.


Absolutórium za rok 2008: spoločný podnik SESAR
PDF 297kWORD 61k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))
P7_TA(2010)0121A7-0077/2010

Európsky parlament

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2008 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   so zreteľom na článok 276 zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(3), a najmä na jeho článok 4b,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0077/2010),

1.   udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Európsky parlament

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2008 spolu s odpoveďami spoločného podniku(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   so zreteľom na článok 276 zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(7), a najmä na jeho článok 4b,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0077/2010),

1.   schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008;

2.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Európsky parlament

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2008 spolu s odpoveďami spoločného podniku(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   so zreteľom na článok 276 zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(11), a najmä na jeho článok 4b,

–   so zreteľom na rozpočtové pravidlá spoločného podniku SESAR prijaté rozhodnutím jeho správnej rady dňa 3. júla 2007 (ďalej len „rozpočtové pravidlá spoločného podniku SESAR“),

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0077/2010),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.   keďže spoločný podnik SESAR bol zriadený vo februári 2007 s cieľom riadiť činnosti projektu SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research - výskum riadenia letovej prevádzky jednotného európskeho vzdušného priestoru),

C.   keďže spoločný podnik sa nachádza v počiatočnej fáze a v priebehu roku 2008 ešte v plnej miere nezaviedol systém vnútornej kontroly ani finančný informačný systém,

D.   keďže spoločný podnik je vlastníkom všetkých hmotných a nehmotných aktív, ktoré vytvoril alebo ktoré mu boli postúpené pre fázu vývoja projektu SESAR v súlade s konkrétnymi dohodami s jeho členmi,

1.   víta skutočnosť, že podľa názoru Dvora audítorov poskytuje účtovná závierka spoločného podniku SESAR za rok 2008 spoľahlivé informácie a príslušné transakcie sú ako celok zákonné a správne;

2.   konštatuje, že z rozpočtu Európskej únie na rok 2008 sa agentúre poskytlo 250 000 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 100 900 000 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch;

3.   uznáva, že obdobie 2007 – 2008 bolo pre spoločný podnik začiatočným obdobím, že nové nariadenie Rady (ES) č. 1361/2008(13), ktorým sa mení základný akt spoločného podniku, bolo prijaté až 16. decembra 2008, a že platba pôvodného príspevku organizácie Eurocontrol bola oneskorená;

Nedodržiavanie zásady ročnej platnosti rozpočtu

4.   konštatuje, že v apríli 2008 správna rada spoločného podniku prijala konečný rozpočet na obdobie od augusta 2007 do decembra 2008 a že toto rozhodnutie bolo v rozpore so zásadou ročnej splatnosti rozpočtu;

Plnenie rozpočtu

5.   pripomína, že konečný rozpočet, ktorý v apríli 2008 prijala správna rada spoločného podniku, sa ukázal byť značne nereálny, čo dokazuje 1 % miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov a 17 % miera čerpania výdavkových rozpočtových prostriedkov;

6.   ľutuje, že vo viacerých prípadoch nefungovali správne kontroly transakcií a že neboli vytvorené primerané vnútorné kontroly pre zmluvy a obstarávanie;

Vykazovanie aktív

7.   vyjadruje znepokojenie nad tým, že v protiklade k veľmi nízkym mieram čerpania mal spoločný podnik ku koncu roka vysoké sumy vkladov na bankových účtoch, čím porušil zásadu vyrovnanosti rozpočtu;

8.   spoločnému podniku vyslovene odporúča, aby vypracoval metódu účtovania aktív vytvorených počas fázy vývoja projektu;

Rozpočtové pravidlá spoločného podniku SESAR

9.   víta zámer Dvora audítorov predložiť stanovisko k nariadeniu o rozpočtových pravidlách spoločného podniku SESAR, ktoré správna rada prijala v júli 2007; zdôrazňuje, že je dôležité, aby uvedené nariadenie bolo v súlade s rámcovým rozpočtovým nariadením pre orgány Spoločenstva, a súhlasí so stanoviskom Dvora audítorov, že treba doplniť ustanovenia týkajúce sa plnenia rozpočtu, vykazovania účtov, postupov verejného obstarávania a vnútorného auditu; ďalej poznamenáva, že spoločný podnik by mal prijať vykonávacie predpisy k svojmu nariadeniu o rozpočtových pravidlách;

Výročná správa o činnosti

10.   spoločnému podniku vyslovene odporúča dodržiavať lehoty na predkladanie výročnej správy o činnosti, ktoré boli stanovené na základe dohody s Dvorom audítorov;

Systémy vnútornej kontroly

11.   konštatuje, že útvar vnútorného auditu v súlade s platnými medzinárodnými audítorskými normami bol vytvorený až v januári 2009; ďalej spoločný podnik vyzýva, aby bezodkladne vypracoval náležité systémy vnútornej kontroly pre oblasť verejného obstarávania; osobitne zdôrazňuje, že je dôležité vypracovať plán obnovy systému po havárii, ako aj politiku ochrany údajov;

12.   berie na vedomie, že z účtovnej závierky spoločného podniku za rozpočtový rok vyplývajú príjmy z úrokov vo výške 148 370 EUR; usudzuje na základe ročnej závierky a výšky platieb úrokov, že spoločný podnik počas dlhého obdobia udržuje vysoké hotovostné zostatky; berie na vedomie, že k 31. decembru 2008 boli hotovostné zostatky spoločného podniku vo výške 116 007 569 EUR; žiada Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom by sa dalo zabezpečiť, aby hospodárenie spoločného podniku s hotovostnými prostriedkami bolo zamerané na potreby, a aká zmena koncepcie by bola potrebná na to, aby spoločný podnik dlhodobo držal čo najnižšie hotovostné zostatky;

13.   okrem toho poznamenáva, že správna rada nevytvorila plán pracovných miest na rok 2008.

(1) Ú. v. EÚ C 310, 18.12.2009, s. 9.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ C 310, 18.12.2009, s. 9.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 64, 02.03.07, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ C 310, 18.12.2009, s. 9.
(10) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Ú. v. EÚ L 352, 31.12.2008, s. 12.


Prepravovateľné tlakové zariadenia ***I
PDF 286kWORD 86k
Uznesenie
Text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prepravovateľných tlakových zariadeniach (KOM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0482),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 71 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0161/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. februára 2010,

–   po porade s Výborom regiónov,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0101/2010),

1.   prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.   berie na vedomie vyhlásenie uvedené v prílohe k tomuto legislatívnemu uzneseniu;

3.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. mája 2010 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/.../EÚ o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES

P7_TC1-COD(2009)0131


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2010/35/EÚ.)

PRÍLOHA

Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlasujú, že ustanovenia tejto smernice sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek budúca pozícia inštitúcií týkajúca sa uplatňovania článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a bez toho, aby boli dotknuté jednotlivé legislatívne akty, ktoré takéto ustanovenia obsahujú.


Poplatky za bezpečnostnú ochranu letectva ***I
PDF 381kWORD 110k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o poplatkoch za bezpečnostnú ochranu letectva (KOM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD))
P7_TA(2010)0123A7-0035/2010

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0217),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0038/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 5. novembra 2009,

–   po porade s Výborom regiónov,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0035/2010),

1.   prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. mája 2010 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/.../EÚ o bezpečnostných poplatkoch v leteckej doprave

P7_TC1-COD(2009)0063


(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po konzultácii s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Za bezpečnostnú ochranu letectva na európskych letiskách je v podstate zodpovedný štát. ▌ Treba ustanoviť spoločný rámec, ktorým sa upravujú základné črty poplatkov za bezpečnostnú ochranu a spôsob ich určovania, lebo ak takýto rámec neexistuje, základné požiadavky vo vzťahu medzi ▌orgánmi stanovujúcimi tieto poplatky a užívateľmi letísk sa nemusia dodržať.

(2)  Vyberaním poplatkov so zreteľom na poskytovanie leteckých navigačných služieb a služieb pozemnej obsluhy sa už zaoberá nariadenie Komisie (ES) č. 1794/2006 zo 6. decembra 2006, ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navigačných služieb(3), a smernica Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva(4).

(3)  Pre používateľov letísk je mimoriadne dôležité pravidelne dostávať od orgánu stanovujúceho alebo uplatňujúceho poplatky informácie o tom, ako a na akom základe sa vypočítavajú poplatky za bezpečnostnú ochranu letectva. Tieto informácie poskytujú používateľom letísk prehľad o nákladoch vzniknutých z poskytovania bezpečnostných služieb, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva(5) a jeho vykonávacích pravidlách, o produktivite súvisiacich investícií a o všetkých grantoch a dotáciách pridelených úradmi na účely bezpečnosti. Ak má príslušný orgán stanovujúci alebo uplatňujúci poplatky riadne posúdiť požiadavky so zreteľom na svoje budúce investície, mal by od používateľov letiska včas požadovať, aby mu poskytli všetky svoje prevádzkové plány, projekty rozvoja a osobitné požiadavky a želania.

(4)  Keďže metódy financovania alebo určovania a vyberania súm určených na pokrytie nákladov na bezpečnosť sa v Únii líšia, treba uviesť do súladu základ spoplatňovania nákladov na bezpečnosť na letiskách Únie, kde sa náklady na bezpečnosť premietajú do poplatkov za bezpečnostnú ochranu. Na týchto letiskách by mal poplatok súvisieť s nákladmi na zaistenie bezpečnosti zohľadňujúc pritom každé verejné financovanie nákladov na bezpečnosť s cieľom zamedziť akémukoľvek zisku a zabezpečiť vhodné a nákladovo efektívne bezpečnostné služby a zariadenia na príslušných letiskách.

(5)  Je dôležité ustanoviť transparentnosť, pokiaľ ide o uplatňovanie vnútroštátnych bezpečnostných opatrení, ktoré sú prísnejšie ako spoločné základné normy ustanovené v súlade s nariadením (ES) č. 300/2008.

(6)  V každom členskom štáte, v ktorom sa vyberajú poplatky za bezpečnostnú ochranu na letiskách, by mal riadne a účinné uplatňovanie tejto smernice zabezpečovať nezávislý úrad pre dohľad. Úrad by mal mať všetky potrebné zdroje na vykonávanie svojich úloh, pokiaľ ide o personálne zabezpečenie, odborné poznatky a finančné prostriedky.

(7)  Členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať spoločný systém poplatkov pre sieť letísk alebo iné skupiny letísk vrátane tých, ktoré slúžia pre to isté mesto alebo mestskú aglomeráciu.

(8)  Pri výpočte poplatkov za bezpečnostnú ochranu vo vzťahu k nákladom by sa mali ako základ uplatňovať objektívne kritériá, ako sú tie, ktoré sa uvádzajú v príslušných dokumentoch Medzinárodnej organizácie civilného letectva a ktoré podporujú používanie počtu cestujúcich alebo maximálnej vzletovej hmotnosti lietadla alebo kombinácie oboch týchto kritérií.

(9)  Keďže ciele prijatého opatrenia nemôžu členské štáty dostatočne dosiahnuť, pretože systémy poplatkov za bezpečnostnú ochranu sa na národnej úrovni nedajú jednotne zaviesť v celej Únii, a preto ich z dôvodu rozsahu a účinnosti opatrenia možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

1.  Touto smernicou sa stanovujú spoločné zásady vyberania poplatkov za bezpečnostnú ochranu na letiskách Únie.

2.  Táto smernica sa vzťahuje na každé letisko, ktoré sa nachádza na území podliehajúcom ustanoveniam zmluvy a ktoré je otvorené pre komerčnú dopravu.

Táto smernica sa nevzťahuje na poplatky vyberané za traťové a terminálové letecké navigačné služby v súlade s nariadením (ES) č. 1794/2006, ani na poplatky vyberané za služby pozemnej obsluhy, ktoré sú uvedené v prílohe k smernici 96/67/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

   a) „letisko“ je akákoľvek pozemná plocha osobitne upravená na pristávanie, vzlietanie a manévrovanie lietadiel vrátane pomocných zariadení, ktoré môžu tieto činnosti zahŕňať z dôvodu požiadaviek leteckej prevádzky a služieb vrátane zariadení potrebných na pomoc komerčným leteckým službám;
   b) „riadiaci orgán letiska“ je orgán, ktorý má v spojitosti s inými činnosťami, alebo bez spojitosti s nimi, podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo nariadení za cieľ správu a riadenie infraštruktúry letiska a koordináciu a kontrolu činností rôznych prevádzkovateľov na príslušných letiskách;
   c) 'sieť letísk„ je viacero letísk v členskom štáte, ktoré prevádzkuje riadiaci orgán letiska určený príslušným vnútroštátnym orgánom;
   d) 'príslušný orgán„ je riadiaci orgán letiska alebo každý iný orgán alebo úrad zodpovedný za uplatňovanie a/alebo stanovovanie úrovne a štruktúry poplatkov za bezpečnostnú ochranu letectva na letiskách Únie;
   e) „užívateľ letiska“ je každá fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za prepravu cestujúcich, poštových zásielok a/alebo nákladu leteckou dopravou z príslušného letiska alebo na príslušné letisko;
   f) „poplatok za bezpečnostnú ochranu“ je poplatok vyberaný v rôznych formách akýmkoľvek subjektom, letiskom alebo používateľom letiska, ktorý je osobitne určený na úhradu ▌nákladov na bezpečnostné opatrenia určené na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania. Tieto náklady na bezpečnostnú ochranu letectva môžu zahŕňať náklady vynaložené na zabezpečenie uplatňovania nariadenia (ES) č. 300/2008 alebo na úhradu súvisiacich nákladov na reguláciu alebo dohľad zo strany príslušného orgánu;
   g) 'bezpečnostná ochrana letectva„ je kombinácia opatrení a ľudských a materiálnych zdrojov určených na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť civilného letectva.

Článok 3

Nediskriminácia

Členské štáty zabezpečia, aby poplatky za bezpečnostnú ochranu nediskriminovali používateľov letiska ani cestujúcich v leteckej doprave.

Článok 4

Sieť letísk

Členské štáty môžu príslušnému orgánu siete letísk povoliť zavedenie spoločného a transparentného systému poplatkov za bezpečnostnú ochranu, ktorý by sa vzťahoval na sieť letísk.

Článok 5

Spoločné systémy poplatkov

Potom, ako členské štáty informovali Komisiu, a v súlade s právom Únie môžu členské štáty povoliť príslušnému orgánu, aby uplatňoval spoločný a transparentný systém poplatkov na letiskách, ktoré slúžia pre to isté mesto alebo mestskú aglomeráciu, a to za predpokladu, že každé letisko v plnej miere dodržiava požiadavky transparentnosti uvedené v článku 7.

Článok 6

Konzultácia a náprava

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán mal prístup ku všetkým potrebným informáciám o nákladoch na poskytovanie leteckých bezpečnostných služieb na letisku.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa ▌ ustanovil povinný ▌postup pravidelných konzultácií medzi príslušným orgánom ▌a používateľmi letiska alebo zástupcami alebo združeniami používateľov letiska, pokiaľ ide o prevádzku systému poplatkov za bezpečnostnú ochranu a výšku týchto poplatkov. Tieto konzultácie sa uskutočnia najmenej jedenkrát do roka, ak pri poslednej konzultácii nebolo dohodnuté inak. V prípade, že existuje viacročná dohoda medzi príslušným orgánom a používateľmi letiska, konzultácie sa uskutočnia v súlade s ustanoveniami takejto dohody. Členské štáty si vyhradzujú právo požadovať častejšie konzultácie.

3.  Príslušný orgán ▌predloží každý návrh na úpravu systému alebo výšky poplatkov za bezpečnostnú ochranu používateľom letiska alebo zástupcom alebo združeniam používateľov letiska najneskôr štyri mesiace pred nadobudnutím ich účinnosti spolu s dôvodmi navrhovaných zmien. Príslušný orgán ▌konzultuje navrhované zmeny s používateľmi letiska a pred prijatím rozhodnutia zohľadní ich názory.

4.  Príslušný orgán ▌uverejní svoje rozhodnutie najneskôr dva mesiace pred nadobudnutím jeho účinnosti. Ak príslušný orgán ▌nedospeje s používateľmi letiska k dohode o navrhovaných zmenách, odôvodní svoje rozhodnutie so zreteľom na používateľov letiska.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade nezhody vo veci rozhodnutia o poplatkoch za bezpečnostnú ochranu prijatého príslušným orgánom mohla ktorákoľvek zo strán požadovať zásah nezávislého úradu pre dohľad uvedeného v článku 10, ktorý preskúma odôvodnenia zmien systému alebo výšku poplatkov za bezpečnostnú ochranu.

6.  Členský štát môže rozhodnúť, že neuplatní odsek 5, pokiaľ ide o zmeny výšky alebo štruktúry poplatkov za bezpečnostnú ochranu letectva na tých letiskách, v prípade ktorých:

   a) sa uplatňuje povinný postup podľa vnútroštátneho práva, podľa ktorého poplatky za bezpečnostnú ochranu letectva alebo ich maximálnu výšku stanovuje alebo schvaľuje nezávislý úrad pre dohľad; alebo
   b) sa uplatňuje povinný postup podľa vnútroštátneho práva, podľa ktorého nezávislý úrad pre dohľad pravidelne alebo na žiadosť zúčastnených strán preskúma, či takéto letiská podliehajú efektívnej hospodárskej súťaži. Vždy, keď si to situácia vyžaduje na základe takéhoto preskúmania, členské štáty rozhodnú, že poplatky za bezpečnostnú ochranu letectva alebo ich maximálnu výšku má stanoviť alebo schváliť nezávislý úrad pre dohľad. Toto rozhodnutie sa uplatňuje dovtedy, kým je to potrebné na základe preskúmania vykonaného týmto úradom.

Postupy, podmienky a kritériá uplatňované členským štátom na účel tohto odseku musia byť relevantné, objektívne, nediskriminačné a transparentné.

Článok 7

Transparentnosť

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán vždy, keď sa majú konať konzultácie podľa článku 6 ods. 2, poskytol každému používateľovi letiska alebo zástupcom alebo združeniam používateľov letiska informácie o zložkách, ktoré sú základom na určovanie štruktúry a výšky všetkých poplatkov za bezpečnostnú ochranu vyberaných na každom letisku. Tieto informácie obsahujú aspoň:

   a) zoznam jednotlivých služieb a infraštruktúry poskytovanej výmenou za vyberaný poplatok za bezpečnostnú ochranu;
   b) spôsob výpočtu poplatkov za bezpečnostnú ochranu;
   c) celkovú štruktúru nákladov, pokiaľ ide o zariadenia a služby, ktorých sa poplatky za bezpečnostnú ochranu týkajú;
   d) výnosy ▌ poplatkov za bezpečnostnú ochranu a celkové náklady na služby, na ktoré sa vzťahujú;
   e) celkový počet zamestnancov vykonávajúcich služby, za ktoré sa vyberajú poplatky za bezpečnostnú ochranu;
   f) každé financovanie zariadení a služieb, na ktoré sa poplatky za bezpečnostnú ochranu vzťahujú, zo strany orgánov verejnej moci;
   g) predpovede, pokiaľ ide o výšku poplatkov za bezpečnostnú ochranu s prihliadnutím na navrhované investície, nárast premávky a vyššiu mieru bezpečnostných hrozieb;
   h) všetky plánované investície, ktoré môžu výrazne ovplyvniť výšku poplatkov za bezpečnostnú ochranu.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby používatelia letiska predložili príslušnému orgánu pred každou konzultáciou uvedenou v článku 6 informácie, ktoré sa týkajú najmä:

   a) predpovedí, pokiaľ ide o premávku;
   b) predpovedí, pokiaľ ide o zloženie a predpokladané využitie ich lietadiel;
   c) ich rozvojových projektov na príslušnom letisku;
   d) ich požiadaviek voči príslušnému letisku;
   e) sumy poplatku za bezpečnostnú ochranu vyberaného používateľmi letísk od cestujúcich odchádzajúcich z letiska a informácií o zložkách, ktoré slúžia ako základ na stanovenie týchto poplatkov v súlade s odsekom 1 písm. a) až h).

3.  Členské štáty zabezpečia, aby boli verejne dostupné informácie o výške poplatkov za bezpečnostnú ochranu vyberaných príslušným orgánom a používateľmi letiska.

4.  Podľa vnútroštátnych právnych predpisov sa informácie poskytované na základe tohto článku považujú za dôverné alebo hospodársky citlivé a podľa toho sa s nimi i zaobchádza. Čo sa týka riadiacich orgánov letiska kótovaných na burze, je nevyhnutné dodržiavať najmä burzové predpisy.

Článok 8

Prísnejšie opatrenia

1.  Dodatočné náklady na vykonávanie prísnejších opatrení podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 300/2008 nesú členské štáty.

2.  Pred prijatím opatrení podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 300/2008 Komisia vykoná posúdenie vplyvu, pokiaľ ide o účinky na výšku poplatkov za bezpečnostnú ochranu. Výsledky tohto posúdenia vplyvu Komisia konzultuje s poradnou skupinou zúčastnených strán vytvorenou podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 300/2008.

Článok 9

Súvislosť poplatkov za bezpečnostnú ochranu s nákladmi

Poplatky za bezpečnostnú ochranu sa používajú výlučne na úhradu nákladov na bezpečnosť. Tieto náklady sa určujú pomocou zásad účtovníctva a hodnotenia, ktoré sa všeobecne uplatňujú v každom členskom štáte. Celkový príjem z poplatkov za bezpečnostnú ochranu nepresiahne celkové náklady daného letiska, siete letísk alebo skupiny letísk na bezpečnostnú ochranu letectva.

Členské štáty však zabezpečia, aby sa konkrétne zohľadnili:

   náklady na financovanie zariadení a inštalácií určených na bezpečnostné operácie vrátane objektívnej amortizácie týchto zariadení a inštalácií;
   vnútroštátnu a/alebo medzinárodnú mieru ohrozenia bezpečnosti;
   výdavky na bezpečnostných zamestnancov a bezpečnostné operácie;
   granty a dotácie pridelené orgánmi na bezpečnostné účely.

Nákladový základ na výpočet poplatkov za bezpečnostnú ochranu nezahŕňa žiadne náklady, ktoré by sa vynaložili na  všeobecnejšie bezpečnostné funkcie, ktoré vykonávajú členské štáty, ako je všeobecné udržiavanie poriadku, zhromažďovanie spravodajských informácií a národná bezpečnosť.

Článok 10

Nezávislý úrad pre dohľad

1.  Členské štáty vymenujú alebo zriadia nezávislý orgán na plnenie funkcie ich národného nezávislého úradu pre dohľad s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie opatrení prijatých na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Tento orgán môže byť totožný so subjektom, ktorý členský štát poveril uplatňovaním smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch(6).

2.  Táto smernica nebráni nezávislému národnému úradu pre dohľad, aby pod svojim dohľadom a nesúc plnú zodpovednosť poveril v súlade s vnútroštátnym právom vykonávaním tejto smernice iné nezávislé úrady pre dohľad za predpokladu, že vykonávanie bude prebiehať podľa tých istých noriem.

3.  Členské štáty zaručia nezávislosť nezávislého úradu pre dohľad tak, že zabezpečia jeho právnu odlišnosť a funkčnú nezávislosť od všetkých príslušných orgánov alebo leteckých dopravcov. Členské štáty, ktoré si zachovajú vo vlastníctve letiská, riadiace orgány letísk alebo leteckých dopravcov, alebo kontrolu nad nimi, zabezpečia účinné štrukturálne oddelenie regulačnej funkcie od činností spojených s vlastníctvom alebo kontrolou. Členské štáty zabezpečia, aby nezávislý úrad pre dohľad vykonával svoje právomoci nestranne a transparentne.

4.  Členské štáty oznámia Komisii názov a adresu nezávislého úradu pre dohľad, jemu pridelené úlohy a zodpovednosti a informujú ju o opatreniach prijatých na dosiahnutie súladu s odsekom 3.

5.  Členské štáty zabezpečia, že v súvislosti so spormi týkajúcimi sa poplatkov za bezpečnostnú ochranu sa prijmú opatrenia s cieľom:

   a) stanoviť postup na riešenie sporov medzi príslušným orgánom ▌a používateľmi letiska;
   b) určiť podmienky, za ktorých možno spor predložiť nezávislému úradu pre dohľad, a najmä zabezpečiť, aby úrad mohol zamietnuť sťažnosti, ktoré nepovažuje za riadne odôvodnené alebo primerane zdokumentované; a
   c) stanoviť kritériá, na základe ktorých sa spory posudzujú s cieľom vyriešiť ich.

Tieto postupy, podmienky a kritériá musia byť nediskriminačné, transparentné a objektívne.

6.  Nezávislý úrad pre dohľad uverejní výročnú správu týkajúcu sa jeho činností.

7.  Keď členský štát v súlade so svojim vnútroštátnym právom uplatňuje regulačný alebo legislatívny postup na určenie a schválenie štruktúry alebo výšky poplatkov za bezpečnostnú ochranu na vnútroštátnej úrovni, vnútroštátne orgány zodpovedné za preskúmanie platnosti týchto poplatkov za bezpečnostnú ochranu vykonávajú úlohy nezávislého úradu pre dohľad ustanoveného v odsekoch 1 až 6.

Článok 11

Správa a preskúmanie

1.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice najneskôr ...(7) a v prípade potreby aj akékoľvek primerané návrhy.

2.  Členské štáty a Komisia spolupracujú na uplatňovaní tejto smernice, najmä pokiaľ ide o zhromažďovanie informácií pre správu uvedenú v odseku 1.

3.  Komisia najneskôr ...(8)* predloží správu o financovaní bezpečnostnej ochrany letectva, v ktorej preskúma vývoj poplatkov za bezpečnostnú ochranu letectva a spôsoby jej financovania.

Článok 12

Transpozícia

1.  Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou pred …(9). Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3.  Od členského štátu sa nepožaduje, aby dodržiaval ustanovenia odsekov 1 a 2, pokiaľ sa poplatky za bezpečnostnú ochranu nevyberajú na žiadnom letisku v danom členskom štáte a bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 2.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 128, 18.5.2010, s. 142.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 5. mája 2010.
(3) Ú. v. EÚ L 341, 7.12.2006, s. 3.
(4) Ú. v. ES L 272, 25.10.1996, s. 36.
(5) Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 70, 14.3.2009, s. 11.
(7)* Štyri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(8)** Dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(9)* Ú. v.: vložte prosím dátum: 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.


Základné usmernenia Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie) ***I
PDF 282kWORD 48k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie) (KOM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))
P7_TA(2010)0124A7-0030/2010

(Riadny legislatívny postup – prepracované znenie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0391),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 156 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0111/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom „Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy“ (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 172 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 4. novembra 2009,

–   po konzultácii s Výborom regiónov,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(1),

–   so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 11. decembra 2009 adresovaný Výboru pre dopravu a cestovný ruch v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0030/2010),

A.   keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže predmetom návrhu je iba priama kodifikácia platných ustanovení bez zmeny ich podstaty, pretože ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúcich aktov spolu s uvedenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,

1.   prijíma nasledujúcu pozíciu, v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť tento návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. mája 2010 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2010/EÚ o základných usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie)

P7_TC1-COD(2009)0110


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 661/2010/EÚ.)

(1) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


Všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie niektorých požiadaviek a o niektoré ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia ***I
PDF 287kWORD 45k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 týkajúce sa všeobecných ustanovení o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia (KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))
P7_TA(2010)0125A7-0055/2010

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0384),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 161 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0003/2010),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 5. novembra 2009,

–   po porade s Výborom regiónov,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0055/2010),

1.   schvaľuje nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. mája 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia

P7_TC1-COD(2009)0107


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 539/2010.)


Prechod na Lisabonskú zmluvu: monitorovanie nedokončených legislatívnych postupov
PDF 241kWORD 64k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o dôsledkoch nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665) - „omnibus“
P7_TA(2010)0126B7-0221/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665) a jeho dodatok KOM(2010)0147),

–   so zreteľom na list Rady ministrov týkajúci sa opätovnej konzultácie z 23. marca 2010,

–   so zreteľom na oznámenie predsedu na plenárnej schôdzi 15. decembra 2009,

–   so zreteľom na články 58 a 59 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. mája 2009 o novej úlohe a kompetenciách Európskeho parlamentu pri vykonávaní Lisabonskej zmluvy(1), najmä na jeho odsek 75,

–   so zreteľom na revíziu všetkých neprerokovaných návrhov parlamentnými výbormi a na výsledky, ktoré zhrnula Konferencia predsedov výborov 8. februára 2010,

–   so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 4. marca 2010, ktorým podporila výsledky vykonanej revízie,

–   so zreteľom na listy predsedu predsedovi Rady ministrov a predsedovi Komisie zo 14. apríla 2010 ako odpoveď na oznámenie Komisie KOM(2009)0665,

A.   keďže Európsky parlament overil kompletnosť a správnosť oznámenia Komisie, najmä pokiaľ ide o právny základ a postup podľa Lisabonskej zmluvy, ktoré Komisia uviedla vo svojich zoznamoch,

1.   domnieva sa, že Lisabonská zmluva stanovuje nový právny rámec, ktorý ovplyvňuje neprerokované dokumenty, najmä z dôvodu zmien ich právneho základu a/alebo príslušných postupov, a preto berie na vedomie tento zoznam 10 postupov, pre ktoré si želá nový alebo zmenený návrh Komisie, alebo v prípade potreby opätovnú konzultáciu Rady ministrov, aby sa tento nový rámec riadne zohľadnil, a vyzýva obidve inštitúcie, aby splnili tieto požiadavky:

   návrh nariadenia Rady, ktorým sa v rámci Európskeho hospodárskeho spoločenstva vykonáva rozhodnutie Rady pre pridruženie EHS – Turecko č. 3/80 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov Európskych spoločenstiev na tureckých pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, 1983/1101(CNS),
   návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení prenosnosti práv na doplnkový dôchodok, 2005/0214(COD),
   návrh odporúčania Rady o opatreniach na boj proti neurodegeneratívnym chorobám, predovšetkým Alzheimerovej chorobe, prostredníctvom spoločného programovania výskumných činností, 2009/0113(CNS),
   návrh nariadenia Rady, ktorým sa vytvára hodnotiaci mechanizmus na monitorovanie uplatňovania schengenského acquis, 2009/0033(CNS),
   návrh nariadenia Rady, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia zamerané proti určitým fyzickým a právnickým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Somálsku, 2009/0114(CNS),
   návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1104/2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II), 2009/0136(CNS),
   návrh nariadenia Rady o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení, 2008/0112(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Bieloruskou republikou na strane druhej, zo strany Európskeho spoločenstva, 1996/0053(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006 v mene Európskeho spoločenstva, 2006/0263(CNS),
   návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o funkčné obdobie predsedu Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín, 2005/0078(CNS);

2.   potvrdzuje svoju pozíciu v týchto 29 postupoch, ktoré sa podľa Lisabonskej zmluvy zmenili z konzultačného postupu na riadny legislatívny postup, z konzultačného postupu na schvaľovací postup alebo z postupu súhlasu na schvaľovací postup:

   návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Guatemalou, Hondurasom, Kostarikou, Nikaraguou, Panamou a Salvádorom na strane druhej, 2003/0266(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Andským spoločenstvom a jeho členskými krajinami (Bolívia, Ekvádor, Kolumbia, Peru a Venezuela) na strane druhej, 2003/0268(CNS),
   návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky a nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o distribúciu potravín pre najodkázanejšie osoby v Spoločenstve, 2008/0183(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programe Spoločenstva MEDIA 2007, ako aj Záverečného aktu, 2007/0171(CNS),
   návrh nariadenia Rady, ktorým sa rozširujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. […] na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti, 2007/0152(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskeho spoločenstva ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybárstva z roku 2007 (Dohovor č. 188), 2008/0107(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení opčného protokolu k dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom, 2008/0171(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení príslušných dohôd podľa článku XXI GATS s Argentínou, Austráliou, Brazíliou, Kanadou, Čínou, samostatným colným územím Taiwanu, Penghu, Kinmenu a Mazu (čínskym Tchaj-pejom), Kolumbiou, Kubou, Ekvádorom, Hongkongom, Indiou, Japonskom, Kóreou, Novým Zélandom, Filipínami, Švajčiarskom a so Spojenými štátmi americkými o potrebných kompenzačných úpravách vyplývajúcich z pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Fínskej republiky, Švédskeho kráľovstva k Európskej únii, 2007/0055(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k Rámcovej dohode o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii, 2005/0121(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, zo strany Európskeho spoločenstva, 1998/0304(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii, 2007/0083(AVC),
   návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa uzatvára Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a štátmi CARIFORUM-u na druhej strane, 2008/0061(AVC),
   návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa uzatvára dočasná Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Pobrežím Slonoviny na druhej strane, 2008/0136(AVC),
   návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyroch súvisiacich dohôd, 2007/0115(AVC),
   návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, 2005/0089(CNS),
   návrh smernice Rady o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (kodifikované znenie), 2008/0039(CNS),
   návrh smernice Rady o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva (kodifikované znenie), 2008/0037(CNS),
   návrh smernice Rady stanovujúcej princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín (kodifikované znenie), 2008/0253(CNS),
   návrh nariadenia Rady o patente Spoločenstva, 2000/0177(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb, 2005/0143(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb, 2005/0140(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskom a Čiernou Horou o určitých aspektoch leteckých služieb, 2005/0141(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí mnohostrannej Dohody medzi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Európskym spoločenstvom, Islandskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Nórskym kráľovstvom, Srbskom a Čiernou Horou, Rumunskom a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho vzdušného priestoru (SEVP), 2006/0036(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady a predstaviteľov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa stretli v rámci zasadania Rady, o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, 2006/0048(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady a predstaviteľov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa stretli v rámci zasadania Rady, o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej, 2006/0058(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, 2007/0111(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Memoranda o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva v oblasti bezpečnostných auditov / inšpekcií a súvisiacich záležitostí, 2008/0111(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o vykonávaní alpského dohovoru v oblasti dopravy v mene Spoločenstva (Protokol o doprave), 2008/0262(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pristúpení Európskeho spoločenstva k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980, zmenenému a doplnenému Vilniuskym protokolom z 3. júna 1999, Európskym spoločenstvom, 2009/0121(CNS);

3.   rozhodol, že nepotvrdzuje svoju pozíciu, ktorú prijal v týchto štyroch postupoch, a zdôrazňuje, že si želá nové prvé čítanie o pôvodných návrhoch:

   návrh rozhodnutia Rady o prijatí stanov Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) Európskym spoločenstvom, ako aj o vykonávaní jeho práv a povinností, 2009/0085(CNS),
   návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/109/ES na účely rozšírenia jej pôsobnosti na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu, 2007/0112(CNS),
   návrh smernice Rady o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte, 2007/0229(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o varovnej informačnej sieti kritickej infraštruktúry (CIWIN), 2008/0200(CNS);

4.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade ministrov, Komisii a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2009)0373.


Právomoc legislatívneho delegovania
PDF 206kWORD 67k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o právomoci legislatívneho delegovania (2010/2021(INI))
P7_TA(2010)0127A7-0110/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. septembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o prispôsobení právnych aktov novému rozhodnutiu o komitológii(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. mája 2009 o novej úlohe a kompetenciách Európskeho parlamentu pri vykonávaní Lisabonskej zmluvy(2),

–   so zreteľom na svoju pozíciu z 24. novembra 2009 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých aktov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou – Piata časť(3),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. decembra 2009 o vykonávaní článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (KOM(2009)0673),

–   so zreteľom na list predsedu Európskeho parlamentu z 29. januára 2010 predsedovi Európskej komisie o článkoch 290 a 291 ZFEÚ,

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0110/2010),

A.   keďže Lisabonská zmluva kladie dôraz na legislatívnu právomoc a do právneho poriadku Únie zavádza hierarchiu noriem, čím posilňuje demokratický charakter Únie a racionalizuje jej právny poriadok; keďže Lisabonskou zmluvou sa zavádza nový pojem legislatívneho aktu, ktorý má ďalekosiahle dôsledky,

B.   keďže jedným z prvkov legislatívnej právomoci je možnosť zákonodarcu, ustanovená v článku 290 ZFEÚ, delegovať v legislatívnom akte (ďalej len „základný akt“) časť vlastnej právomoci na Komisiu,

C.   keďže delegovanie je citlivý úkon, v rámci ktorého Komisia dostáva pokyn na výkon právomoci, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vlastnej úlohy zákonodarcu; keďže skúmanie otázky delegovania musí preto vždy vychádzať zo slobodnej vôle zákonodarcu,

D.   keďže táto delegovaná právomoc môže spočívať len v doplnení alebo zmene častí legislatívnych aktov, ktoré zákonodarca nepovažuje za podstatné; keďže výsledné delegované akty prijaté Komisiou budú nelegislatívnymi aktmi všeobecného rozsahu; keďže základným aktom sa musí výslovne vymedzovať cieľ, obsah, rozsah a trvanie delegovania a musia sa stanoviť podmienky, ktorým delegovanie podlieha,

E.   keďže delegované akty budú mať dôležité dôsledky v mnohých oblastiach; keďže je preto veľmi dôležité, najmä pokiaľ ide o delegované akty, aby sa vypracovávali a aby sa o nich rozhodovalo plne transparentným spôsobom, ktorý účinne umožňuje spoluzákonodarcom demokraticky kontrolovať vykonávanie právomoci delegovanej na Komisiu všade, kde to je potrebné, vrátane verejnej rozpravy v Parlamente,

F.   keďže Parlament by mal byť s Radou na rovnakej úrovni, pokiaľ ide o všetky aspekty právomoci legislatívneho delegovania,

G.   keďže Lamfalussyho postup položil základy pre súčasný mechanizmus delegovania s úplnou kontrolou v rukách zákonodarcu; keďže vyhlásenie č. 39 konferencie zástupcov vlád členských štátov z 23. júla 2007, ktoré je prílohou Lisabonskej zmluvy, uznalo osobitnú povahu oblasti finančných služieb; keďže nový režim pre delegované akty nijako nemôže narušiť existujúce práva Parlamentu v tejto oblasti, a to najmä pokiaľ ide o včasné zasielanie dokumentov a informácií,

H.   keďže delegovanie sa môže považovať za nástroj na lepšiu tvorbu právnych predpisov, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby boli právne predpisy jednoduché a aby sa zároveň dali dopĺňať a aktualizovať bez toho, aby sa museli opakovane používať legislatívne postupy, pričom zákonodarca by si zachoval svoju konečnú právomoc a zodpovednosť,

I.   keďže na rozdiel od prístupu podľa článku 291 ZFEÚ týkajúceho sa vykonávacích opatrení, článok 290 ZFEÚ neobsahuje právny základ na prijatie horizontálneho aktu stanovujúceho pravidlá a všeobecné zásady platné pre delegovanie právomoci; keďže tieto podmienky preto musia byť stanovené v každom základnom akte,

J.   keďže Komisia sa zodpovedá Parlamentu, keďže člen Komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti sa na vypočutí pred Výborom pre ústavné veci 18. januára 2010 zaviazal, že bude úzko spolupracovať s Parlamentom, aby sa zabezpečilo, že Komisia bude vykonávať delegované právomoci k spokojnosti Parlamentu,

Aspekty, ktoré sa majú vymedziť v základnom akte

1.   domnieva sa, že ciele, obsah, rozsah a trvanie delegovania podľa článku 290 ZFEÚ musia byť v každom základnom akte výslovne a dôkladne vymedzené;

2.   zdôrazňuje, že článok 290 ZFEÚ poskytuje zákonodarcovi slobodnú voľbu, pokiaľ ide o to, ktorý kontrolný mechanizmus, resp. mechanizmy použije; domnieva sa, že dva príklady uvedené v článku 290 ods. 2, teda vznesenie námietky a odvolanie, slúžia len na ilustráciu a že delegovanie právomoci by mohlo podliehať aj iným typom kontroly, napríklad výslovnému schváleniu každého delegovaného aktu Parlamentom a Radou alebo možnosti zrušenia jednotlivých, už platných delegovaných aktov;

3.   zastáva však názor, že dva príklady možných podmienok uvedené v článku 290 ods. 2 ZFEÚ, vznesenie námietky a odvolanie, sa môžu považovať za najbežnejšie spôsoby kontroly využívania delegovanej právomoci Komisiou a oba by sa mali začleniť do každého základného aktu;

4.   domnieva sa, že kontrolné mechanizmy stanovené zákonodarcom musia dodržiavať určité všeobecné zásady práva Únie a že najmä musia:

   byť jednoduché a ľahko zrozumiteľné,
   zaručovať právnu istotu,
   umožňovať Komisii vykonávať delegovanú právomoc účinne a
   umožňovať zákonodarcovi riadne kontrolovať využívanie delegovanej právomoci;

5.   domnieva sa, že uplatňovanie práva na vznesenie námietky zo strany Parlamentu je nevyhnutne podmienené jeho parlamentnou úlohou a pracoviskami; zastáva názor, že stanovenie pevnej lehoty na vznesenie námietky platnej pre všetky právne akty nie je odôvodnené, že táto lehota by sa mala určovať od prípadu k prípadu v každom základnom akte na základe zohľadnenia zložitosti otázok a že musí byť dostatočná na to, aby umožnila účinnú kontrolu delegovania bez toho, aby sa zbytočne odkladalo nadobudnutie účinnosti bezproblémových delegovaných aktov;

6.   domnieva sa, že zrýchlený postup ustanovený v samotnom základnom akte by sa mal zaviesť pre obzvlášť výnimočné prípady, napríklad pre tie, ktoré sa týkajú bezpečnostných otázok, zdravia alebo humanitárnych kríz;

7.   je však presvedčený, že veľká väčšina situácií, ktoré si vyžadujú urýchlené prijatie delegovaných aktov, by sa dala riešiť flexibilným postupom so skorým oznámením o nevznesení námietky Parlamentom a Radou, na žiadosť Komisie v riadne odôvodnených prípadoch;

8.   domnieva sa, že delegovanie môže mať neobmedzené trvanie vzhľadom na skutočnosť, že toto delegovanie je možné kedykoľvek zrušiť; zastáva však názor, že v prípade delegovania s obmedzeným trvaním by mohla existovať možnosť jeho pravidelného predlžovania na základe výslovnej žiadosti Komisie; zastáva názor, že delegovanie sa môže obnoviť, len ak Parlament súhlasí a ak Rada v určenej lehote nevznesie žiadne námietky;

9.   dôrazne odmieta vkladanie ustanovení ukladajúcich zákonodarcovi dodatočné povinnosti nad rámec tých, ktoré už vyplývajú z článku 290 ZFEÚ, do základných aktov;

Praktické opatrenia

10.   domnieva sa, že určité praktické opatrenia by sa by sa mohli lepšie koordinovať vzájomnou dohodou medzi inštitúciami, ktorá by mohla mať formu medziinštitucionálnej dohody pokrývajúcej okrem iného:

   konzultácie pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov,
   vzájomnú výmenu informácií najmä v prípade odvolania,
   podmienky zasielania dokumentov,
   minimálne lehoty na vznesenie námietky Parlamentom alebo Radou;
   výpočet časových lehôt,
   zverejňovanie aktov vo úradnom vestníku v rôznych štádiách postupu;

11.   zdôrazňuje, že pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov Komisia musí:

   zabezpečiť včasné a nepretržité zasielanie informácií a relevantných dokumentov príslušným výborom Parlamentu vrátane postupných návrhov delegovaných aktov a všetkých prijatých príspevkov; na tento účel by sa súčasný komitologický register mohol využiť ako vzor pre zdokonalený digitálny informačný systém;
   poskytnúť Parlamentu prístup na súvisiace prípravné stretnutia, výmeny názorov a konzultácie;

12.   zastáva názor, že výmena informácií pred odvolaním by mala prebiehať v rámci transparentnej, zdvorilej a lojálnej spolupráce medzi príslušnými inštitúciami, čím by sa zabezpečilo, aby si všetky inštitúcie včas plne uvedomili možnosť odvolania; považuje však za nadbytočné a mätúce zavedenie osobitnej právnej povinnosti v základných aktoch vyžadujúcej zdôvodňovanie prijatia určitých právnych aktov popri všeobecnej požiadavke stanovenej v článku 296 ZFEÚ, ktorá sa vzťahuje na všetky právne akty;

13.   navrhuje, aby sa minimálna lehota na vznesenie námietky stanovila v akejkoľvek budúcej vzájomnej dohode, pričom bude zrejmé, že by sa to nemalo chápať ako zvieracia kazajka, ale len ako minimum, po prekročení ktorého by sa demokratická kontrola zo strany Parlamentu stala zbytočnou; domnieva sa, že minimálna lehota na vznesenie námietky by mala byť dva mesiace a z iniciatívy Parlamentu alebo Rady by sa mala dať predĺžiť o ďalšie dva mesiace; zdôrazňuje však, že lehota na vznesenie námietky by mala závisieť od povahy delegovaného aktu;

14.   v súvislosti s akoukoľvek budúcou dohodou trvá na tom, že rôzne obdobia na skúmanie delegovaných aktov sa môžu začať len po zaslaní všetkých jazykových verzií Komisiou a musia riadne zohľadňovať obdobia prerušenia činnosti Parlamentu a volebné obdobia Parlamentu;

15.   v súvislosti s akoukoľvek budúcou dohodou zdôrazňuje, že delegované akty podliehajúce právu vzniesť námietku sa môžu zverejniť v úradnom vestníku a tak nadobudnúť účinnosť len po uplynutí lehoty na vznesenie námietky okrem prípadov skorého oznámenia o nevznesení námietky; domnieva sa, že výslovná povinnosť, ktorou sa vyžaduje, aby Parlament a Rada v každom základnom akte zverejňovali rozhodnutia prijaté pri kontrole vykonávania delegovanej právomoci Komisiou, je nadbytočná;

Záverečné poznámky

16.   vyzýva všetky svoje výbory, aby si vymieňali a pravidelne aktualizovali osvedčené postupy a aby stanovili mechanizmus, ktorým sa zabezpečí, že postupy Parlamentu podľa článku 290 ZFEÚ budú čo najsúdržnejšie; zdôrazňuje, že je potrebné, aby každý parlamentný výbor organizoval svoju prácu tak, aby bola v súlade s jeho osobitnou povahou, a aby využíval výhody svojich nazhromaždených odborných vedomostí;

17.   stanovuje povinnosť pre administratívu Parlamentu, aby poskytla potrebné miesta prostredníctvom prerozdelenia (bez vplyvu na rozpočet) s cieľom zaistiť primeranú podporu pri vykonávaní úloh podľa článku 290 ZFEÚ; žiada, aby sa k vyhodnoteniu administratívnych štruktúr a ľudských zdrojov, ktoré sú k dispozícii na rozpracovanie delegovaných právomocí, pristupovalo z inštitucionálneho hľadiska;

18.   žiada Komisiu, aby prednostne predložila legislatívne návrhy potrebné na prispôsobenie acquis ustanoveniam článkov 290 a 291 ZFEÚ; domnieva sa, pokiaľ ide o článok 290 ZFEÚ, že toto zosúladenie by sa nemalo obmedziť len na tie opatrenia, ktoré v minulosti podliehali regulačnému postupu s kontrolou, ale malo by zahrnúť všetky príslušné opatrenia všeobecného rozsahu bez ohľadu na proces rozhodovania alebo komitologický postup, ktorý sa na ne vzťahoval pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy;

19.   nalieha, aby sa ako hlavná priorita prispôsobilo acquis v oblastiach politík, ktoré si pred vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti nevyžadovali spolurozhodovanie Parlamentu; vyzýva, aby sa k nim pristupovalo od prípadu k prípadu tak, aby sa zabezpečilo, že sa ako delegované akty vymedzia najmä všetky vhodné opatrenia so všeobecnou platnosťou, ktoré sa doposiaľ prijímali na základe článkov 4 a 5 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(4);

20.   domnieva sa, že v záujme plného zachovania právomocí zákonodarcu sa má počas uvedeného zosúlaďovania a pri práci s návrhmi v rámci riadneho legislatívneho postupu osobitná pozornosť venovať pomernému využívaniu článkov 290 a 291 ZFEÚ a praktickým dôsledkom použitia jedného alebo druhého článku; trvá na tom, aby spoluzákonodarcovia mali právomoc rozhodnúť, že záležitosti, ktoré boli v minulosti prijaté v rámci regulačného postupu s kontrolou, môžu byť prijaté buď podľa článku 290 ZFEÚ, alebo podľa riadneho legislatívneho postupu;

o
o   o

21.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 22.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2009)0373.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2009)0083.
(4) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


Strategické ciele a odporúčania pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018
PDF 305kWORD 76k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o strategických cieľoch a odporúčaniach pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 (2009/2095(INI))
P7_TA(2010)0128A7-0114/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. januára 2009 o strategických cieľoch a odporúčaniach pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 (KOM(2009)0008) („oznámenie o politike EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018“),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. októbra 2007 o integrovanej námornej politike Európskej únie (KOM(2007)0575),

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0114/2010),

A.   keďže európski majitelia lodí významnou mierou prispievajú k európskemu hospodárstvu, zároveň sú však vystavení konkurencii v globálnom prostredí,

B.   keďže štrukturálne a integrované opatrenia na zachovanie a rozvoj prosperujúceho námorného sektora v Európe sú dôležité a mali by posilniť konkurencieschopnosť námornej dopravy a súvisiacich odvetví, pričom sa začlenia požiadavky trvalo udržateľného rozvoja a spravodlivej hospodárskej súťaže,

C.   keďže je bezpodmienečne potrebné pritiahnuť do profesií v námornom sektore mladých ľudí a udržať ich v ňom a keďže úroveň odbornej prípravy pre námornícke povolania v Európe sa musí zlepšiť prostredníctvom nadchádzajúcej revízie Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, vydávaní osvedčení a strážnej službe námorníkov z roku 1978 (dohovor STCW),

D.   keďže zmena klímy predstavuje najväčšiu výzvu pre všetky oblasti európskej politiky v 21. storočí,

E.   keďže námorná doprava predstavuje relatívne ekologický druh dopravy, ktorý má však výrazný potenciál na to, aby sa stal ešte čistejším, než už je v súčasnosti; keďže sa musí prostredníctvom postupného zníženia tzv. uhlíkovej stopy plavidiel a infraštruktúry prístavov zapojiť do úsilia v boji proti zmene klímy,

F.   keďže bezpečnosť na lodiach a na pobreží je pre prístavy, majiteľov lodí a námorníkov najdôležitejšia; keďže bezpečnostné opatrenia musia brať do úvahy ochranu pobrežného a morského životného prostredia, ako aj pracovné podmienky v prístavoch a na plavidlách,

G.   keďže v Adenskom zálive, pri brehoch Somálska a v medzinárodných vodách naďalej dochádza k zločinným útokom na európske rybárske a obchodné plavidlá i osobné lode,

H.   keďže európsky námorný priemysel je svetovým lídrom a treba zabezpečiť, aby si toto vedúce postavenie dlhodobo zachoval, a to možno dosiahnuť len inováciami,

I.   keďže rozhodnutia sa musia prijímať na príslušnej administratívnej úrovni, t. j. na celosvetovej úrovni, ak je to možné, a na európskej úrovni, ak je to nutné,

Všeobecne

1.   víta oznámenie Komisie o politike v oblasti námornej dopravy do roku 2018;

2.   zdôrazňuje dôležitosť námorného dopravného sektora pre európske hospodárstvo nielen ako prepravcu cestujúcich, surovín, tovaru a energetických výrobkov, ale aj ako jadra širšieho súboru námorných aktivít, ako sú lodiarstvo, logistika, výskum, cestovný ruch, rybolov a akvakultúra a vzdelávanie;

3.   zdôrazňuje, že námorná politika EÚ by mala počítať s tým, že námorná doprava je konfrontovaná nielen s konkurenciou v rámci Únie, ale predovšetkým aj s celosvetovou konkurenciou; zdôrazňuje aj význam rastu námornej dopravy ako súčasti širšieho odvetvia dopravy v rámci EÚ i mimo nej;

4.   dúfa, že námorná politika EÚ sa bude odteraz formovať v rámci „jednotného európskeho mora“, a preto vyzýva Komisiu, aby koncipovala európsku politiku námornej dopravy ako súčasť spoločného námorného priestoru;

Trh

5.   naliehavo žiada Komisiu, aby pokračovala v boji proti zneužívaniu výhodných vlajok;

6.   vyzýva preto členské štáty, aby nabádali k používaniu vlastných vlajok a aby podporovali svoje pobrežné námorné zoskupenia napríklad prostredníctvom daňových opatrení pre lode, ako je zdanenie tonáže, a daňových opatrení pre námorníkov a majiteľov lodí;

7.   zastáva názor, že námorný sektor sa ako každý iný sektor hospodárstva musí v zásade riadiť právnymi predpismi o štátnej pomoci, hoci štátnu pomoc možno výnimočne povoliť v osobitných prípadoch za predpokladu, že sa poskytuje dočasne a transparentne;

8.   zastáva názor, že usmernenia o štátnej pomoci pre námornú dopravu, ktorých platnosť sa skončí v roku 2011, treba zachovať a predĺžiť, pretože podstatne prispeli k udržaniu medzinárodnej konkurencieschopnosti európskej lodnej dopravy, k jej schopnosti úspešne čeliť často nečestnej konkurencii tretích krajín a k udržaniu jej vedúceho postavenia vo svete, čím pomohli podporovať hospodárstvo členských štátov;

9.   vyzýva Komisiu, aby v roku 2010 predložila ohlásené nové pravidlá poskytovania štátnej pomoci, a domnieva sa, že Komisia by mala čo najskôr predložiť usmernenia o štátnej pomoci námorným prístavom;

10.   v tejto súvislosti zdôrazňuje, že štátna pomoc by sa mala používať výlučne na podporu európskych námorných sektorov, ktoré dodržiavajú sociálne normy, podporujú pracovné miesta a odbornú prípravu zamestnancov v Európe, ako aj na zabezpečenie svetovej konkurencieschopnosti európskej lodnej dopravy;

11.   vyzýva členské štáty, aby urýchlene podpísali, ratifikovali a začali vykonávať Dohovor OSN o zmluvách pre medzinárodnú prepravu tovaru po mori, známy ako Rotterdamské pravidlá, ktorými sa stanovuje nový systém námornej zodpovednosti;

12.   vyzýva Komisiu, aby v nadchádzajúcej revízii usmernení Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete venovala väčšiu pozornosť námornej doprave a jej pozemným štruktúram, najmä multimodálnemu prepojeniu európskych námorných prístavov s vnútrozemím;

13.   víta návrh Komisie na smernicu o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov Spoločenstva (KOM(2009)0011), ktorej cieľom je zjednodušiť, znížiť a odstrániť administratívne postupy v európskej príbrežnej námornej doprave; vyzýva Komisiu, aby naďalej podporovala príbrežnú námornú dopravu s cieľom výrazne zvýšiť výkonnosť námornej dopravy v rámci Únie;

Sociálne hľadiská

14.   víta iniciatívy členských štátov a Komisie zamerané na zvýšenie atraktivity povolaní v námornom sektore pre mladých občanov EÚ; zdôrazňuje potrebu zabezpečovať celoživotné vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov námornej dopravy na všetkých úrovniach na pevnine i na mori s cieľom posilňovať odbornú kvalifikovanosť a zručnosti pracovníkov; takisto sa zasadzuje za zvýšenie informovanosti o tomto sektore na školách a väčšie možnosti stáží;

15.   vyzýva členské štáty, aby v rámci medzinárodných dohovorov, ako sú dohovor STCW a Dohovor o pracovných normách v námornej doprave MOP z roku 2006, zlepšili a modernizovali súčasné programy odbornej prípravy s cieľom kvalitatívne ďalej rozvíjať námornícke školy;

16.   zdôrazňuje, že námorníci z tretích krajín musia dostatočne spĺňať požiadavky na vzdelanie v súlade s dohovorom STCW, a vyzýva majiteľov lodí a vnútroštátne kontrolné úrady, aby tieto požiadavky zaručovali a presadzovali, v prípade potreby aj s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA); opakuje svoju požiadavku, aby členské štáty urýchlene ratifikovali Dohovor o pracovných normách v námornej doprave MOP z roku 2006 a aby bol čím skôr prijatý návrh Komisie, založený na dohode odvetvia, o začlenení kľúčových prvkov tohto dohovoru do právnych predpisov EÚ;

17.   vyzýva členské štáty, aby podporovali využívanie námorníkov EÚ vo svojich loďstvách a aby im poskytovali postačujúce zázemie s cieľom zabrániť migrácii námorníkov mimo Únie;

18.   víta návrh Komisie, aby členské štáty podporovali spoluprácu európskych námorných inštitúcií, a vyzýva členské štáty, aby zosúladili svoje príslušné učebné osnovy a vzdelávacie programy s cieľom podporovať a rozvíjať vysokú úroveň kvalifikácie a pokročilých zručností námorníkov EÚ;

19.   zdôrazňuje, že sociálny rozmer a pracovné podmienky námorníkov EÚ sú úzko späté s konkurencieschopnosťou európskeho loďstva a že je potrebné uľahčiť mobilitu pracovnej sily v námorných odvetviach v celej Európe a zabezpečiť plne fungujúci vnútorný trh, bez bariér a bez neodôvodnených obmedzení v poskytovaní služieb;

20.   podporuje výmenu osvedčených postupov v súvislosti s podmienkami zamestnávania a sociálnymi normami, ako aj zlepšenie životných podmienok na lodiach – najmä prostredníctvom rozvoja informačných a komunikačných technológií, lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti, lepšie bezpečnostné normy a odbornú prípravu, čo námorníkom umožní zvládnuť riziká spojené s ich prácou;

21.   zdôrazňuje, že kontroly musia byť konkrétne, zamerané na riziko a nesmú vyvíjať na sektor nadmerný regulačný tlak;

22.   dúfa, že sa preskúma, do akej miery môže technologický rozvoj kompenzovať narastajúci nedostatok námorného personálu, varuje však pred unáhleným zavádzaním neoverených technológií;

23.   vyzýva námorné prístavné orgány, aby zlepšili podmienky pre námorníkov, ktorí čakajú v zakotvených lodiach, vrátane zariadení na ľahšiu dopravu z lode na breh a späť;

Životné prostredie

24.   uznáva, že treba ešte veľa urobiť na zníženie emisií oxidov síry a dusíka, častíc (PM10) a CO2 a že to treba dosiahnuť v rámci cieľov EÚ v oblasti ochrany klímy; zdôrazňuje, že sektor môže prispieť k boju proti škodlivým emisiám a zmene klímy a že v tejto súvislosti budú zvlášť dôležité verejné a súkromné investície do výskumu a vývoja;

25.   zdôrazňuje, že je nutné rýchlo dospieť k dohode o znížení emisií a implementovať ju so záväznou platnosťou prostredníctvom Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), aby sa obmedzili disproporcie v podmienkach hospodárskej súťaže; to však Únii nesmie brániť, aby prevzala iniciatívu zameranú na ďalšie znižovanie emisií loďstvami členských štátov, čím by nabádala iné kontinenty, aby sa stali v tejto oblasti konkurencieschopnými; upozorňuje tu na veľké rozdiely v lodnej doprave na malé a veľké vzdialenosti, čo treba brať v dohodách IMO do úvahy;

26.   vyzýva členské štáty, aby vo väčšej miere – v prípade možnosti aj spoločne s okolitými krajinami – využívali možnosť stanoviť námorné oblasti kontroly emisií, najmä oxidov dusíka; zdôrazňuje, že vytváranie ďalších oblastí kontroly emisií nesmie viesť k narušeniu hospodárskej súťaže v Európe;

27.   podporuje opatrenia, ktoré podporujú presúvanie dopravy na more a ktorých cieľom je zníženie preťaženosti významných cestných komunikácií; vyzýva Úniu a členské štáty, aby v prístavoch vytvorili logistické platformy potrebné na rozvoj intermodality a na posilnenie územnej súdržnosti; zdôrazňuje, že medzinárodné pravidlá a pravidlá EÚ nesmú brániť úsiliu, ktoré v tomto smere vyvíjajú vnútroštátne orgány; dúfa, že v rámci Únie pre Stredozemie sa čoskoro vytvoria „morské diaľnice“, ktoré pomôžu znížiť znečisťovanie životného prostredia i preťaženosť pozemných sietí;

28.   v zásade súhlasí so zmenami a doplneniami prílohy VI dohovoru MARPOL prijatými v rámci IMO v októbri 2008 s cieľom znížiť emisie oxidov síry a dusíka z lodí; vyjadruje však obavy v súvislosti s možnosťou presunu príbrežnej námornej dopravy späť na cestnú dopravu v dôsledku 0,1-percentného limitu na síru, ktorý sa má zaviesť od roku 2015 v oblastiach kontroly emisií síry v Severnom mori a Baltskom mori; vyzýva preto Komisiu, aby Parlamentu čo najskôr predložila príslušné hodnotenie vplyvu, najneskôr do konca roku 2010;

29.   domnieva sa, že všetky druhy dopravy vrátane námornej musia postupne internalizovať svoje externé náklady; je presvedčený, že zavedením tejto zásady sa vytvoria finančné prostriedky, ktoré sa potom môžu využiť predovšetkým na podporu inovácií;

30.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali aj alternatívne nástroje, ako je zavedenie poplatku za palivo v zásobníkoch, ktorý by bolo najvhodnejšie odvodiť od kvality paliva a jeho vplyvu na životné prostredie, alebo koncepcia tzv. zelených prístavov, v ktorých sú ekologické lode vybavované rýchlejšie a/alebo platia nižší prístavný poplatok;

31.   vyzýva členské štáty, aby v rámci IMO stanovili a zaviedli vhodné a globálne uplatniteľné environmentálne normy;

32.   v tejto súvislosti poukazuje na pokrok v technológii vnútrozemskej lodnej dopravy, ktorý umožnil výrazné zníženie emisií motorov súčasných lodí, a na možnosť využitia tekutého zemného plynu ako paliva; vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či tieto technológie možno použiť v morských plavidlách a ako možno ich zavedenie urýchliť;

33.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že na kodanskom samite o klíme sa nepodarilo dospieť k záverom o znížení emisií z námornej dopravy, ale zdôrazňuje, že v procese nadväzujúcom na Kjótsky protokol i v Medzinárodnej námornej organizácii je potrebné naďalej sa intenzívne snažiť o prijatie globálnych opatrení na dosiahnutie takéhoto zníženia; vyzýva členské štáty, aby sa všemožne snažili zabezpečiť pre IMO mandát na budúce medzinárodné rokovania o klíme s cieľom dosiahnuť merateľné zníženie emisií v námornej doprave;

34.   vyzýva EÚ, aby v záujme zníženia emisií v námornom sektore viedla tento proces na medzinárodnej úrovni, predovšetkým v IMO;

35.   zdôrazňuje význam interoperabilných technických zariadení na zásobovanie lodí elektrickou energiou z pevniny v európskych námorných prístavoch, čím možno do značnej miery znížiť znečisťovanie životného prostredia; vyzýva Komisiu, aby zistila, v ktorých prístavoch možno efektívne využiť takéto zariadenia;

36.   zdôrazňuje, že Komisia musí v rámci svojej politiky výskumu a vývoja považovať za prioritu inováciu v oblasti obnoviteľných technológií určených pre plavidlá, ako sú napríklad solárne a veterné technológie;

37.   vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť znížiť a monitorovať znečisťovanie využitím inteligentných technológií v dopravnom sektore, najmä systému Galileo;

38.   zdôrazňuje, že je potrebné podporovať bezpapierové prístavné a colné operácie a uľahčiť v prístavoch spoluprácu rôznych poskytovateľov služieb a spotrebiteľov využívaním inteligentných dopravných systémov a sietí, ako sú SafeSeaNet a e-Custom, s cieľom urýchliť prístavné operácie a znížiť znečisťovanie;

Bezpečnosť

39.   oceňuje prijatie tretieho balíka opatrení pre námornú bezpečnosť a vyzýva členské štáty, aby tieto opatrenia urýchlene vykonávali;

40.   zasadzuje sa za prísnu kontrolu návrhov, stavby (vrátane kvality použitej ocele) a údržby lodí, ako je okrem iného stanovené v zmenených právnych predpisoch o klasifikačných spoločnostiach;

41.   podporuje zmenu kurzu Parížskeho memoranda o porozumení o štátnom prístavnom dozore, podľa ktorého sa pravidelné inšpekcie nahrádzajú inšpekciami zameranými na riziko, takže sa budú dôkladne kontrolovať práve tie lode, ktoré vykazujú veľa nedostatkov;

42.   vyzýva členské štáty a majiteľov lodí, aby sa usilovali o zaradenie do „bieleho zoznamu“ Parížskeho memoranda o porozumení; vyzýva najmä Slovensko, aby v tomto smere vyvinulo osobitné úsilie;

43.   vyzýva vnútroštátne inšpekcie a ďalšie vnútroštátne inštitúcie, aby užšie spolupracovali pri výmene údajov o plavidlách a ich nákladoch s cieľom znížiť regulačný tlak, ale zvýšiť účinnosť inšpekcií; žiada urýchlené zavedenie integrovaného systému správy informácií využitím a zdokonalením súčasných zdrojov, najmä systému SafeSeaNet; vyzýva Komisiu, aby v celej EÚ čo najskôr zaviedla cezhraničný a medzisektorový kontrolný systém;

44.   uvedomuje si nebezpečenstvo pirátstva vo svetových moriach, najmä v oblasti Afrického rohu a pobrežných vôd Somálska, a vyzýva všetkých majiteľov lodí, aby sa zapojili do vládnych iniciatív na ochranu lodí pred pirátstvom, ako je napr. prvá úspešná námorná operácia Atlanta; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v záujme ochrany námorníkov, rybárov, cestujúcich a lodí posilnili vzájomnú spoluprácu a spoluprácu v rámci OSN;

45.   pripomína, že globálny prístup k boju proti pirátstvu sa nemôže obmedzovať na medzinárodné námorné sily, ale mal by byť súčasťou celkového plánu, zameraného na podporu mieru a rozvoja v príslušnej oblasti; uvedomuje si, že je potrebné, aby lode v plnej miere a správne vykonávali opatrenia na svoju ochranu, ktoré prijali organizácie lodnej dopravy na základe najlepších postupov riadenia, ktoré schválila Medzinárodná námorná organizácia;

Rôzne

46.   zdôrazňuje, že námorná doprava je globálnym odvetvím a dohody by sa mali prednostne uzatvárať na celosvetovej úrovni; konštatuje, že najvhodnejším fórom na to je Medzinárodná námorná organizácia (IMO); vyzýva členské štáty, aby sa viac snažili urýchlene ratifikovať a vykonávať zmluvy IMO, ktoré podpísali;

47.   okrem toho plne uznáva úlohu Európskej únie pri transpozícii medzinárodných pravidiel do právnych predpisov EÚ a pri vykonávaní a podpore námornej politiky, napríklad prostredníctvom agentúry EMSA;

48.   zdôrazňuje, že je potrebné urýchliť modernizáciu a rozšírenie kapacít prístavných infraštruktúr, keďže perspektívne sa očakáva zvýšenie množstva tovaru prepravovaného po mori; pripomína, že si to vyžiada veľké investície, pri ktorých sa budú musieť dodržiavať pravidlá transparentnosti a regulárneho financovania, aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž medzi európskymi prístavmi; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila v tomto smere konzistentnosť právneho rámca;

49.   vyzýva Komisiu, aby svoje oznámenia o politike EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 a toto uznesenie považovala za základ nadchádzajúceho preskúmania bielej knihy o doprave;

50.   žiada uplatňovanie politiky, ktorá podporuje prepojenie prístavov s vnútrozemím (suché prístavy a logistické platformy) v regiónoch s dopravnými zápchami; táto politika by sa mala začleniť do preskúmania TEN-T (transeurópskej dopravnej siete);

51.   zdôrazňuje hospodársky a strategický význam lodného staviteľstva, ktoré umožňuje vyvíjať a používať nové technológie uplatniteľné pri stavbe lodí a zachovať dôležité európske techniky, ktoré sú potrebné na stavbu nových generácií lodí; požaduje opatrenia na podporu inovácie, výskumu, vývoja a odbornej prípravy, ktorých cieľom bude vytvoriť konkurencieschopný a inovatívny európsky lodiarsky priemysel;

52.   žiada, aby v projektoch na modernizáciu a rozšírenie prístavov bolo povinné vybaviť terminály pre cestujúcich a nové osobné lode zariadeniami pre osoby so zníženou pohyblivosťou;

53.   víta iniciatívu rozvinúť medzi prevádzkovateľmi osobných a výletných lodí kampaň na podporu najlepšej praxe v súvislosti s právami cestujúcich;

54.   vyzýva Komisiu, aby v súčasnom preskúmaní transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) vzala do úvahy odporúčania pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018, najmä tie, ktoré sa týkajú efektívnej integrácie morských diaľnic a vnútrozemskej vodnej dopravy, ako aj siete prístavov európskeho záujmu ako integračných uzlov;

55.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala podobnú stratégiu európskej vnútrozemskej vodnej dopravy a koordinovala ju s touto stratégiou s cieľom podporiť rozvoj optimalizovaného dopravného reťazca, ktorý by spájal nákladnú námornú dopravu s vnútrozemskou vodnou prepravou tovaru;

56.   vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila ohlásený plán a uviedla nevyhnutné podrobné informácie na doplnenie svojho oznámenia;

o
o   o

57.   poveruje predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.


Europeana – ďalšie kroky
PDF 405kWORD 113k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o Europeane – ďalších krokoch (2009/2158(INI))
P7_TA(2010)0129A7-0028/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. augusta 2009 s názvom Europeana – ďalšie kroky (KOM(2009)0440),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. októbra 2009 s názvom Autorské práva v znalostnej ekonomike (KOM(2009)0532),

–   so zreteľom na závery Rady o európskej digitálnej knižnici EUROPEANA z 20. novembra 2008(1),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. augusta 2008 s názvom Európske kultúrne dedičstvo sprístupnené jedným kliknutím myšou – pokrok pri digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho dostupnosti on-line a pri uchovávaní digitálnych záznamov na celom území EÚ (KOM(2008)0513),

–   so zreteľom na záverečnú správu expertnej skupiny na vysokej úrovni zo 4. júna 2008 o autorských právach, digitálnych knižniciach, ochrane digitálnych materiálov, dielach neznámych autorov a dielach, ktoré sa prestali vydávať,

–   so zreteľom na záverečnú správu podskupiny pre verejno-súkromné partnerstvá expertnej skupiny na vysokej úrovni z mája 2008 o digitálnych knižniciach a verejno-súkromných partnerstvách na digitalizáciu európskeho kultúrneho dedičstva a jeho dostupnosť on-line,

–   so zreteľom na uznesenie Parlamentu z 27. septembra. 2007 s názvom „i2010: na ceste k európskej digitálnej knižnici(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Komisie 2006/585/ES z 24. augusta 2006 o digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho dostupnosti online a o uchovávaní digitálnych záznamov(3),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti(4),

–   so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 167,

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre právne veci (A7-0028/2010),

A.   keďže digitálne prostredie je základným predpokladom na zaručenie a zjednodušenie všeobecného prístupu k európskemu kultúrnemu dedičstvu a na zabezpečenie jeho podpory a ochrany pre budúce generácie v Európe aj mimo nej,

B.   keďže v rámci digitalizácie zdrojov európskeho kultúrneho dedičstva je veľmi dôležitá európska politika v kultúrnej oblasti, ktorej súčasťou je výrazné zapojenie verejnosti tak na úrovni Európskej únie, ako aj jej členských štátov, aby bolo možné zachovať, rešpektovať a podporovať kultúrnu rozmanitosť,

C.   keďže bohatstvo a rôznorodosť spoločného európskeho kultúrneho dedičstva by sa mali podporovať a mali by byť dostupné v čo najširšom rozsahu, a to aj mimo Európy, a keďže členské štáty a kultúrne ustanovizne, najmä knižnice, zohrávajú v tomto úsilí kľúčovú úlohu tak na národnej, ako aj na regionálnej a miestnej úrovni,

D.   keďže európske kultúrne dedičstvo sa z veľkej časti skladá z diel verejnej sféry a mal by sa k nim poskytnúť prístup v digitálnom prostredí v čo najširšom meradle a v kvalitných formátoch,

E.   keďže bezplatný prístup ku kultúrno-vzdelávacím informáciám musí byť prioritou, aby sa zlepšila životná úroveň a úroveň vzdelania,

F.   keďže je potrebné vypracovať spoločné normy pre digitalizáciu európskeho kultúrneho dedičstva a keďže veľmi veľký počet digitalizovaných diel, ktoré v súčasnosti uchovávajú rôzne knižnice, nebol verejne sprístupnený z dôvodu inkompatibility medzi jednotlivými digitálnymi formátmi,

G.   keďže vďaka svojim zamestnancom sú knižnice najvhodnejšími inštitúciami pre dohľad nad procesom digitalizácie diel a jeho riadenie,

H.   keďže európska digitálna knižnica by sa nemala obmedziť len na digitalizovanú zbierku a nástroje informačného riadenia, ale mala by zahŕňať aj rozvoj celého radu zdrojov a technických kapacít na tvorbu, vyhľadávanie a používanie informácií,

I.   keďže sa musí zohľadniť rýchly rozvoj nových technológií a z neho vyplývajúce zmeny v kultúrnych zvyklostiach a prebiehajúce projekty digitalizácie mimo Európy,

J.   keďže členské štáty musia preto bezodkladne zintenzívniť svoje snahy, začať aktívne konať a získať potrebné prostriedky na zachovanie a podporu svojho prínosu k Europeane s cieľom viac zviditeľniť Európu vo svete,

K.   keďže doposiaľ bola digitalizovaná iba veľmi malá časť európskeho kultúrneho dedičstva, keďže členské štáty postupujú rôznym tempom a keďže verejné financovanie určené na hromadnú digitalizáciu nepostačuje a keďže členské štáty by mali zintenzívniť svoje snahy, aby sa urýchlil proces digitalizácie verejných a súkromných diel,

L.   keďže digitalizácia európskeho kultúrneho dedičstva a vedeckých materiálov bude prínosom aj pre ostatné odvetvia, ako napríklad vzdelávanie, vedu, výskum, cestovný ruch, podnikanie, inovácie a médiá,

M.   keďže digitálna technológia je tiež pozoruhodným nástrojom na vytvorenie prístupu k európskemu kultúrnemu dedičstvu pre osoby so sťaženým prístupom ku kultúre, a najmä pre osoby so zdravotným postihnutím,

N.   keďže právne predpisy o autorských právach sa v členských štátoch EÚ značne odlišujú a ochrana autorských práv ostáva pre mnohé diela nevyjasnená,

O.   keďže je naliehavo potrebné vynaložiť úsilie na vyriešenie problému „digitálnej čiernej diery“, v ktorej zostali nepovšimnuté diela vysokej kultúrnej hodnoty 20. a 21. storočia; keďže riešenie tohto problému musí náležite zohľadňovať záujmy všetkých zúčastnených strán,

P.   keďže chránené a šírené dielo, ktorého autorské práva alebo s nimi súvisiace práva patria jednej alebo viacerým osobám, ktoré nemožno identifikovať alebo nájsť, a to ani napriek preukázanému a dôslednému hľadaniu, treba považovať za dielo neznámeho autora,

Q.   keďže je potrebných viac informácií týkajúcich sa pokroku dosiahnutého v práci na projekte riadenom Nadáciou Európskej digitálnej knižnice,

R.   keďže je potrebné, aby činnosti Európskej únie prebiehali transparentnejšie,

Europeana – kľúč k zachovaniu a šíreniu európskeho kultúrneho dedičstva

1.   víta otvorenie a rozvoj európskej digitálnej knižnice, múzea a archívu kvalitných obsahov pod názvom Europeana, v podobe jednotného, otvoreného a mnohojazyčného miesta prístupu a brány do európskeho kultúrneho dedičstva;

2.   pripomína, že úlohou digitálnej knižnice Europeana by mala byť ochrana európskeho kultúrneho dedičstva s cieľom umožniť budúcim generáciám podieľať sa na vytvorení spoločnej európskej pamäte a zabrániť tomu, aby sa dokumenty krehkej kvality znehodnocovali opakovaným používaním;

3.   zdôrazňuje skutočnosť, že európska digitálna knižnica predstavuje nástroj demokratizácie kultúry, keďže je bez ohľadu na vzdialenosť k dispozícii všetkým ľuďom, a tým širokej verejnosti umožní prístup k vzácnym alebo starobylým dokumentom patriacim k európskemu dedičstvu, ktorých prezeranie je z dôvodu ich uchovávania problematické;

4.   zdôrazňuje význam rozvoja Europeany na plne prevádzkyschopnú službu s mnohojazyčným rozhraním a významovými sieťovými funkciami uchovávajúcimi kvalitné diela a údaje s celosvetovou dostupnosťou;

Úlohy a ciele

5.   požaduje, aby inventár Europeany dosiahol do roku 2015 najmenej 15 mil. rozličných digitalizovaných objektov;

6.   vyjadruje poľutovanie nad rozdielnou mierou, akou členské štáty prispievajú do obsahu Europeany, a podnecuje členské štáty a kultúrne ustanovizne, aby úzko spolupracovali pri digitalizácii diel, aby ďalej pokračovali v navrhovaní plánov digitalizácie na všetkých úrovniach a vyhli sa tak duplicite úsilia a aby zrýchlili tempo digitalizácie kultúrneho obsahu v záujme dosiahnutia stanovených kvantitatívnych cieľov (10 miliónov dokumentov v roku 2010);

7.   zdôrazňuje, že je potrebné uvažovať o prostriedkoch, ktoré budú povzbudzovať kultúrne inštitúcie k tomu, aby uzavreli s držiteľmi práv dohody o sprístupnení diel na multiteritoriálnom základe a aby podporovali rozvoj konkurenčného prostredia s účasťou internetových kníhkupectiev už v čase prípravy plánu na digitalizáciu s cieľom uľahčiť šírenie kultúrneho dedičstva na celom európskom území;

8.   konštatuje, že 47 % všetkých digitalizovaných objektov Europeany doteraz poskytlo samotné Francúzsko a že je preto potrebné povzbudzovať omnoho aktívnejšie všetky členské štáty, aby poskytovali príspevky zo svojich národných knižníc a kultúrnych ustanovizní, aby tak všetci Európania a Európanky získali neobmedzený prístup k svojmu vlastnému kultúrnemu dedičstvu;

9.   vyzýva Komisiu, aby pomáhala pri hľadaní spôsobov a prostriedkov, ako upozorniť členské štáty na fakt, že používatelia knižnice Europeana hľadajú významné diela, ktoré sú dostupné v ich národných zbierkach, ale nie sú dostupné v knižnici Europeana;

Prínosy

10.   poukazuje na možné hospodárske výhody digitalizácie, pretože digitalizované kultúrne bohatstvo má významné hospodárske dôsledky, najmä na odvetvia súvisiace s kultúrou, a je oporou znalostnej ekonomiky, pričom treba vziať do úvahy skutočnosť, že kultúrne bohatstvo nie je obchodným tovarom a že ho treba chrániť pred nadmernou komercializáciou;

11.   zdôrazňuje, že Europeana by sa mala stať jedným z hlavných porovnávacích kritérií na vzdelávacie a výskumné účely; nazdáva sa, že by mohla mladým Európanov priblížiť kultúrne, literárne a vedecké dedičstvo a obsah za predpokladu, že bude koherentne zapracovaná do vzdelávacích systémov; Europeana by sa mohla stať oblasťou konvergencie a prispieť ku kohézii medzi kultúrami v EÚ;

Prístup pre všetkých

12.   zdôrazňuje, že užívateľsky priateľské prostredie, najmä prehľadnosť a jednoduché vyhľadávanie obsahov, by malo byť rozhodujúcim kritériom pri tvorbe tohto portálu;

13.   zdôrazňuje, že vzhľadom na prínos, ktorým Europeana bude pre všetkých občanov EÚ, mala by sa plánovať jej dostupnosť vo všetkých úradných jazykoch čo najskôr;

14.   poukazuje na to, že portál by mal zohľadňovať potreby osôb so zdravotným postihnutím, ktoré by mali mať plný prístup k európskym kolektívnym poznatkom; nabáda preto vydavateľstvá, aby sprístupnili viac diel vo formátoch dostupných osobám so zdravotným postihnutím; odporúča Komisii, aby pre osoby so zdravotným postihnutím zabezpečila špeciálne digitálne verzie čo najväčšieho množstva digitálneho obsahu, ako napr. audio nahrávky textov;

15.   zdôrazňuje dôležitosť rovnakého prístupu k spoločnému európskemu kultúrnemu dedičstvu, a preto žiada členské štáty, aby odstránili prekážky v rámci EÚ, ktoré bránia v prístupe k niektorým častiam obsahu knižnice Europeana;

16.   zdôrazňuje, že prístup na portál Europeana a prezeranie dokumentov bez ich sťahovania musí byť pre súkromné osoby aj verejné inštitúcie bezplatné; zdôrazňuje, že Europeana by mala mať možnosť vyberať poplatky za sťahovanie a výtlačky všetkých dokumentov podliehajúcich autorským právam a že tieto poplatky by mali byť sociálne prijateľné;

17.   naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podnikli všetky potrebné kroky na zamedzenie vzniku vedomostnej priepasti medzi Európou a krajinami mimo EÚ, a zabezpečili Európanom plný prístup k ich vlastnému kultúrnemu dedičstvu v celej jeho rozmanitosti spolu s uľahčením prístupu ku kultúrnemu dedičstvu celého sveta;

18.   žiada Komisiu, aby pokračovala v práci, ktorú začala expertná skupina na vysokej úrovni, keďže táto práca prispieva k spoločnej vízii európskych digitálnych knižníc, a podporuje praktické riešenia kľúčových problémov týkajúcich sa on-line dostupnosti kultúrneho bohatstva;

19.   zdôrazňuje, že Europeana by mala prijať všetky opatrenia on-line aj off-line potrebné na propagáciu svojej činnosti medzi občanmi Európy, najmä medzi tými, ktorí sa podieľajú na kultúrnych aktivitách v súkromnej, verejnej a vzdelávacej oblasti;

Viac lepšieho obsahu pre Europeanu

20.   nabáda poskytovateľov obsahu, aby zvyšovali rôznorodosť druhov obsahu Europeany, najmä čo sa týka zvukového a obrazového obsahu, s osobitným dôrazom na diela, ktoré patria k ústnym formám prejavu a na diela, ktoré ľahko podliehajú poškodeniu, a aby zároveň dodržiavali práva duševného vlastníctva, najmä práva autorov a výkonných umelcov; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam dodržiavania morálneho práva na zabezpečenie integrity diela a predchádzanie akémukoľvek možnému porušovaniu (cenzurovanie, zmeny v dielach atď.);

21.   nazdáva sa, že slobodné a umelecké vyjadrenie sú základnými hodnotami; domnieva sa, že na kultúrne inštitúcie alebo zoskupenia by sa nemala vzťahovať kontrola ani cenzúra, pokiaľ ide o európsky kultúrny, literárny alebo vedecký obsah poskytovaný portálu Europeana;

Verejne dostupný obsah a prístup k nemu

22.   je presvedčený, že analógový obsah verejnej sféry by mal zostať vo verejnej sfére aj po zmene formátu na digitálny;

23.   pripomína, že prvoradým cieľom európskej politiky digitalizácie musí byť ochrana európskeho kultúrneho dedičstva a že v tejto súvislosti je dôležité zaručiť nevýlučný charakter digitalizačných činností, aby sa v ich dôsledku neobjavovali nové práva odvodené od procesu digitalizácie, napríklad povinnosť platiť za opätovné použitie diel patriacich k verejnému majetku;

24.   pripomína, že Europeana musí mať možnosť uplatňovať dohody uzatvorené v rámci verejno-súkromných partnerstiev s inými knižnicami a že tieto knižnice musia preto dostávať fyzické kópie súborov, ktoré už boli digitalizované;

25.   pripomína, že fyzické súbory digitalizovaných diel pochádzajúcich z verejného majetku v rámci verejno-súkromných partnerstiev musia ostať vo vlastníctve partnerskej verejnej inštitúcie a že ak by to nebolo možné a kultúrne inštitúcie patriace členským štátom by mali uzatvárať dohody o digitalizácii diel svojho národného dedičstva, ktoré majú obsahovať doložku o výhradnom práve, bude potrebné ešte pred prístupom na portál Europeana zabezpečiť, že po skončení platnosti týchto doložiek sa digitalizované súbory skutočne stanú ich majetkom;

26.   zdôrazňuje skutočnosť, že digitálna knižnica sa nesmie odchýliť od svojho pôvodného cieľa, ktorým je neprenechať šírenie poznatkov na internete súkromným a obchodným spoločnostiam, a tým zabrániť tomu, aby digitalizácia diel vyústila do ovládnutia európskeho verejného dedičstva a spôsobila novú privatizáciu verejného majetku;

27.   odporúča Komisii, aby žiadala poskytovateľov digitálneho obsahu o certifikáciu internetových stránok, na ktoré Europeana odkazuje;

28.   vyzýva európske kultúrne ustanovizne, ktoré sú zodpovedné za digitalizáciu svojich diel verejnej sféry, aby ich sprístupnili v rámci Europeany a neobmedzovali dostupnosť na územie svojho štátu;

Otázky autorských práv vrátane diel neznámych autorov

29.   zdôrazňuje, že v rámci sektorového prístupu by sa mali nájsť riešenia, aby Europeana mohla zároveň poskytovať diela chránené autorskými právami, najmä diela, ktoré sa prestali vydávať, a diela neznámych autorov, a to v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa duševného vlastníctva a so zreteľom na ochranu oprávnených záujmov držiteľov práv; je presvedčený, že by sa mohli uprednostniť riešenia, ako sú napríklad rozšírené kolektívne licencie alebo iné spôsoby kolektívnej správy;

30.   víta skutočnosť, že Komisia začala diskusiu o predpisoch EÚ v oblasti autorského práva, ktorej cieľom je nájsť rovnováhu medzi držiteľmi práv a právami spotrebiteľov v globálne prepojenom svete, v kontexte rýchlo sa meniacej on-line reality nových technológií a sociálnych a kultúrnych zvyklostí;

31.   trvá na tom, aby Komisia a členské štáty v rámci ďalšieho vývoja ochrany autorských práv v Európe prijali čo najjednotnejšie a najkomplexnejšie právne predpisy, ktorými sa zabezpečí, aby samotné procesy digitalizácie neviedli k vzniku žiadneho druhu autorského práva sui generis; zastáva názor, že súčasťou týchto úvah by mala byť otázka, či by sa v prípade digitalizácie diel neznámych autorov verejnými ustanovizňami nemali zaviesť právne výnimky;

32.   zdôrazňuje význam diel neznámych autorov – t. j. diel chránených autorským právom, ktorých držitelia práv sú neznámi a nedajú sa nájsť ani napriek dôkladnému vyhľadávaniu – a potrebu presne určiť v jednotlivých oblastiach počet a druh diel, ktorých autor je neznámy, s cieľom nájsť vhodné riešenia;

33.   vyzýva Komisiu, aby v rámci krokov nadväzujúcich na jej oznámenie o autorských právach v znalostnej ekonomike z 19. októbra 2009, predložila legislatívny návrh na digitalizáciu, uchovávanie a šírenie diel neznámych autorov, ktorý by ukončil súčasnú právnu neistotu, pričom by sa dodržiavali podmienky dôkladného vyhľadávania a odmeňovania držiteľov práv;

34.   podporuje zámer Komisie ustanoviť jednoduchý a nákladovo efektívny systém vyrovnania práv digitalizácie zverejnených diel a ich dostupnosti na internete v úzkej spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami;

35.   preto víta a podporuje iniciatívy, akou je napríklad projekt ARROW(5), ktorých partnermi sú tak držitelia práv, ako aj zástupcovia knižníc, najmä vzhľadom na skutočnosť, že cieľom týchto iniciatív je identifikovať vlastníkov práv a ich práva a vyjasniť stav práv pre diela či už neznámych autorov alebo diela, ktoré sa prestali vydávať;

36.   vyzýva Európsku komisiu, aby vytvorila európsku databázu diel neznámych autorov, keďže dielo neznámeho autora sa šíri ako chránené dielo, ktorého držitelia práv sú neznámi alebo ich nie je možné nájsť, a to ani napriek dôkladnému a preukázanému hľadaniu, ktorá by umožnila výmenu informácií o vlastníctve práv, a teda aj racionalizáciu nákladov na dôkladné vyhľadávanie;

37.   uprednostňuje vyvážené riešenia na európskej úrovni pokiaľ ide o digitalizáciu a šírenie diel neznámych autorov, počnúc ich jasným určením, vytvorením spoločných noriem (vrátane dôkladného hľadania ich vlastníkov) a napokon vyriešením problému prípadného porušenia autorských práv pri použití diela neznámeho autora;

38.   zdôrazňuje, že je treba nájsť riešenie pre dokumenty týkajúce sa súkromnej sféry (korešpondencia, poznámky, fotografie, filmy), ktoré sú súčasťou zbierok kultúrnych inštitúcií, ale neboli nikdy publikované ani sprístupnené verejnosti a spôsobujú problémy spojené s ochranou súkromného života a morálnym právom;

Technológie

39.   zdôrazňuje potrebu vývoja technológií na zabezpečenie dlhodobého a trvalo udržateľného digitálneho uchovávania, interoperability systémov na prístup k obsahu, viacjazyčného vyhľadávania a dostupnosti obsahu a súboru jednotných noriem; víta skutočnosť, že pri budovaní zbierky Europeany sa naďalej používa slobodný softvér;

40.   odporúča Komisii, aby sa digitalizovaný materiál poskytovaný vnútroštátnymi inštitúciami alebo súkromnými partnermi zálohoval na hardvéri patriacom týmto inštitúciám alebo partnerom;

41.   odporúča, aby Komisia a partnerské inštitúcie v súkromnom odvetví pre digitalizovaný materiál dostupný na stránke Europeany, na ktorý sa vzťahujú autorské práva, našli informačno-technologické riešenia, ako napr. formáty umožňujúce len prečítanie textu (read-only) a chránené pred kopírovaním textu (copy protect), a aby zabezpečili, že na stránke s údajmi o diele sa uvedie odkaz na stránku poskytovateľa obsahu, kde sa dokument môže skopírovať podľa podmienok stanovených poskytovateľom;

42.   odporúča Komisii, aby trvala na štandardnom elektronickom formáte digitalizovaných diel s cieľom zabezpečiť kompatibilitu digitalizovaných dokumentov s on-line rozhraním a databázou;

43.   žiada expertnú skupinu na vysokej úrovni, aby preskúmala možnosť využitia aplikácií Web 2.0 v samostatnom on-line priestore;

Financovanie a správne otázky

44.   zdôrazňuje, že vytvorenie trvalo udržateľného modelu financovania a správy je kľúčové pre dlhodobú existenciu Europeany a že úloha priamo zapojených strán v procese zavádzania takéhoto modelu správy je zásadná;

Sponzorstvo a verejno-súkromné partnerstvá

45.   zdôrazňuje, že vzhľadom na vysoké náklady digitalizácie a časový tlak sa musia vypracovať nové spôsoby financovania, akými sú napríklad verejno-súkromné partnerstvá, a to za predpokladu, že budú v súlade so zásadami duševného vlastníctva a hospodárskej súťaže a zároveň umožnia prístup k dielam prostredníctvom kultúrnych inštitúcií, pričom sa zaručí, že knižnice budú môcť voľne a bez akýchkoľvek časových obmedzení disponovať digitalizovanými súbormi;

46.   zdôrazňuje význam jednotného prístupu na európskej úrovni k podmienkam verejno-súkromných partnerstiev a potrebu uskutočniť dôkladný prieskum partnerských dohôd s partnermi zo súkromného sektora o plánoch na digitalizáciu, najmä pokiaľ ide o trvanie doložiek o výlučnosti, indexáciu a zoraďovanie podľa systému vyhľadávania digitalizovaných súborov pre vlastnú potrebu knižníc, nepretržitosť poskytovanej služby, nedôverný charakter takýchto dohôd a kvalitu digitalizácie;

47.   zdôrazňuje, že digitalizácia diel národných knižníc je možná vďaka finančným príspevkom daňových poplatníkov formou platenia daní; preto zdôrazňuje skutočnosť, že dohody o partnerstve medzi verejným a súkromným sektorom musia obsahovať ustanovenie, že kópia diela digitalizovaného súkromným sektorom pre knižnicu musí byť zaradená na zozname všetkých vyhľadávačov, aby bolo možné ju nájsť a prezrieť si na internetovej stránke knižnice, a nielen na stránke partnerskej súkromnej spoločnosti;

48.   pripomína, že zapojenie súkromných partnerov do procesu digitalizácie nesmie viesť k vytváraniu monopolov súkromného sektora, čo by ohrozilo kultúrnu rozmanitosť a pluralizmus, a že dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže je základným predpokladom zapojenia týchto súkromných spoločností;

49.   zdôrazňuje, že sponzorstvo je pre Europeanu zaujímavá alternatíva, nakoľko poskytuje možnosť financovať digitalizačné činnosti a zároveň aj úhradu odmien za autorské práva v prípade diel, ktoré sa prestali vydávať, diel neznámych autorov a diel podliehajúcich autorským právam, ako aj ich uvedenie na internet;

EÚ a verejná finančná podpora

50.   zdôrazňuje, že podstatná časť financovania by mala pochádzať z verejných príspevkov, ako sú príspevky EÚ, členských štátov a kultúrnych organizácií, a navrhuje, aby sa proces digitalizácie Europeany považoval za súčasť Lisabonskej stratégie a aby sa v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci vytvoril samostatný rozpočtový riadok;

51.   zdôrazňuje, že podmienku transparentného a nákladovo účinného vynaloženia finančných prostriedkov zodpovedajúceho stanoveným cieľom možno splniť len vtedy, keď sa na tento účel vytvorí samostatný rozpočtový riadok;

52.   konštatuje, že doteraz je pre Europeanu v rámci programu eContentplus na roky 2009 až 2010 vyčlenených len 6,2 mil. EUR;

53.   požaduje, aby sa v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca vyčlenil niekoľkonásobne vyšší objem prostriedkov v porovnaní s prostriedkami, aké má Europeana dosiaľ k dispozícii;

54.   zdôrazňuje, že na úrovni EÚ treba odstrániť právne prekážky, aby sa knižniciam umožnilo žiadať o finančné prostriedky EÚ na projekty digitalizácie;

55.   vyzýva členské štáty a Komisiu, aby Európskemu parlamentu predložili výročnú správu o vynaložených prostriedkoch a o pokroku pri vytváraní Europeany;

56.   navrhuje, aby Parlament spoločne s Komisiou už v roku 2011 preskúmal finančné ustanovenia týkajúce sa Europeany s cieľom nájsť vhodný model financovania projektu na rok 2013 a ďalšie obdobie; domnieva sa, že prechod na štruktúru financovania z verejno-súkromných zdrojov by maximalizoval potenciál portálu;

Informovanosť a zvýšenie informovanosti

57.   navrhuje zorganizovať kampaň pod názvom Pripojte sa k Europeane o financovaní s cieľom zvýšiť povedomie o tomto probléme a jeho naliehavosti a odporúča, aby sa časť zdrojov vyčlenených na Europeanu venovala na propagáciu knižnice, v ktorej sa nachádza veľké množstvo diel nesmiernej rozmanitosti na rôznych druhoch nosičov (textový, zvukový, obrazový) a ktorá sa zameriava na najširšiu verejnosť;

58.   navrhuje, aby sa kampaň Pripojte sa k Europeane propagovala tvorivým spôsobom a aby v  rámci verejno-súkromných partnerstiev a sponzorstva oslovovala okrem iného najmä mladých ľudí, napríklad na medzinárodných športových podujatiach, prípadne na umeleckých výstavách a kultúrnych súťažiach;

59.   žiada Komisiu, aby začala mediálnu a internetovú kampaň zameranú na popularizáciu internetovej stránky Europeany prostredníctvom presmerovania z európskych serverov na zdroje knižnice Europeana ako hlavného miesta na získanie digitálnych informácií, ako aj na podnietenie členských štátov a kultúrnych ustanovizní k tomu, aby poskytovali obsah pre túto stránku; zároveň požaduje osobitnú mediálnu kampaň zacielenú na študentov a učiteľov na všetkých úrovniach vzdelávania, ktorá by poukazovala na používanie digitálnych zdrojov Europeany na vzdelávacie účely;

60.   zastáva názor, že takáto kampaň je veľmi podobná typu opatrení, ktoré boli označené ako nevyhnutné na preklenutie digitálnej priepasti existujúcej v rámci Európy, čím sa zabezpečí, aby všetci občania bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, mohli získať prístup k Europeane a iným on-line obsahom a informáciám; odporúča, aby sa táto kampaň a najmä možné využívanie Europeany v školách zakladalo na pochopení myšlienky, že prístup k širšiemu on-line obsahu a informáciám nie je samoúčelný, a preto ho musia dopĺňať iniciatívy, ktoré podporujú nevyhnutnú analýzu on-line obsahu a informácií;

61.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila šírenie informačných kampaní a podobných činností na zvýšenie informovanosti o knižnici Europeana prostredníctvom príslušných partnerských organizácií v členských štátoch;

Správa

62.   víta súčasný príspevok Nadácie európska digitálna knižnica pri uľahčovaní formálnych dohôd medzi múzeami, archívmi, audiovizuálnymi archívmi a knižnicami v otázke ako spolupracovať pri realizácii a trvalej udržateľnosti spoločného portálu Europeana;

63.   zastáva názor, že kultúrne ustanovizne musia naďalej zohrávať hlavnú úlohu v súvislosti s čo najdemokratickejšou správou projektu Europeany a vyzýva ich, aby spolupracovali s cieľom zabrániť duplikátom pri digitalizácii diel a čo najracionálnejšie využívať zdroje;

64.   žiada Komisiu a členské štáty, aby zlepšili riadenie tohto projektu a aby zabezpečili, že bude určený zodpovedný orgán na vnútroštátnej úrovni, ktorý bude poverený riadením a kontrolou procesu digitalizácie, aby sa zlepšila informovanosť o projekte Europeana medzi knižnicami a poskytovateľmi kultúrnych materiálov a aby sa zhromaždili existujúce digitálne materiály priamo od poskytovateľov s cieľom upraviť ich do jednotnej digitálnej formy tak, aby sa do databázy knižnice Europeana mohol bezprostredne pridávať nový obsah; zastáva názor, že z dlhodobého hľadiska sa malo považovať za prvoradé zhromaždenie existujúcich digitálnych materiálov, ktoré vznikli ako súčasť projektov spolufinancovaných Európskou úniou, a ich zaradenie do digitálnej knižnice Europeana;

65.   navrhuje vypísať verejnú súťaž s cieľom čo najúčinnejšie koordinovať riadenie knižnice Europeana, stanoviť jasné, realistické ciele a v prípade potreby projekt prehodnotiť;

66.   odporúča Komisii, aby preskúmala možnosť zriadenia európskeho orgánu na koordináciu zapojenia vnútroštátnych orgánov do monitorovania projektov digitalizácie, úhrad odmien za autorské práva a ostatných otázok spojených s projektom Europeana;

o
o   o

67.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 319, 13.12.2008, s. 18.
(2) Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 296.
(3) Ú. v. EÚ L 236, 31.8.2006, s.28.
(4) Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s.10.
(5) Prístupné zoznamy informačných práv a diel neznámych autorov.


Hodnotenie a posúdenie akčného plánu na ochranu pre dobré životné podmienky zvierat na obdobie 2006 – 2010
PDF 392kWORD 96k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o hodnotení akčného plánu na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010 (2009/2202(INI))
P7_TA(2010)0130A7-0053/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o Akčnom pláne Spoločenstva na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010 z 23. januára 2006 (KOM(2006)0013),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. októbra 2006 o Akčnom pláne Spoločenstva na ochranu a pohodu zvierat na roky 2006 – 2010(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2008 o novej stratégii Európskej únie týkajúcej sa zdravia zvierat (2007 – 2013)(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o návrhu nariadenia Rady o ochrane zvierat počas usmrcovania(3),

–   so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom je stanovené, že pri formulovaní a vykonávaní politík Únie v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, dopravy, vnútorného trhu, výskumu a technologického rozvoja a kozmického priestoru berie Únia a členské štáty v čo najväčšej miere ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiacich bytostí, pričom rešpektujú zákonné a správne ustanovenia a zvyky členských štátov týkajúce sa najmä náboženských rituálov, kultúrnych tradícií a regionálneho dedičstva,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. októbra 2009 o možnostiach označovania, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, a vytvorenie európskej siete referenčných stredísk pre ochranu a dobré životné podmienky zvierat (KOM(2009)0584),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. októbra 2009 s názvom Lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe (KOM(2009)0591),

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0053/2010),

A.   keďže normy týkajúce sa zdravia zvierat majú kľúčový význam pre chov hospodárskych zvierat v Európe, pretože majú čoraz väčší vplyv na úroveň konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov,

B.   keďže každú harmonizáciu ochrany hospodárskych zvierat v EÚ musia sprevádzať predpisy pre dovoz s rovnakým cieľom, aby sa zabránilo vzniku nevýhodného postavenia európskych výrobcov na európskom trhu,

C.   keďže každá činnosť na ochranu a zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat musí vychádzať zo zásady, že zvieratá sú cítiace bytosti, ktorých osobitné potreby treba zohľadňovať, a keďže starostlivosť o zvieratá v 21. storočí je prejavom ľudskosti a výzvou pre európsku civilizáciu a kultúru,

D.   keďže cieľom stratégie na ochranu zvierat musí byť primerané zohľadnenie zvýšených nákladov na ochranu zvierat; a keďže ambiciózna politika v oblasti ochrany zvierat môže byť len čiastočne úspešná, ak ju bude presadzovať EÚ jednostranne, bez európskeho a celosvetového dialógu a bez silnej informačnej stratégie zameranej na výhody prísnych noriem na ochranu zvierat doma aj v zahraničí,

E.   keďže na ďalšiu ochranu zvierat v Spoločenstve je potrebné urýchliť výskumné úsilie a začleniť ochranu zvierat do všetkých príslušných hodnotení vplyvu, ako aj začleniť všetky zainteresované skupiny do rozhodovacieho procesu; keďže predpokladom úspešnej stratégie na ochranu zvierat v Európe sú transparentnosť, prijatie a jednotné uplatňovanie, ako aj monitorovanie dodržiavania súladu s existujúcimi ustanoveniami na všetkých úrovniach,

F.   keďže v Európe sa v posledných rokoch prijali rozličné právne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat a dosiahla sa jedna z najvyšších úrovní ochrany zvierat vo svete,

G.   keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z roku 2006 vyzval Komisiu, aby pred predložením nového akčného plánu podala správu o vývoji politiky týkajúcej sa dobrých životných podmienok zvierat, a aby zahrnula dobré životné podmienky zvierat do všetkých oblastí svojej agendy medzinárodných rokovaní,

H.   keďže Parlament už v roku 2006 zdôraznil potrebu zlepšenia v oblasti poskytovania informácií občanom o dobrých životných podmienkach zvierat a o úsilí našich výrobcov zameranom na rešpektovanie týchto pravidiel,

I.   keďže dobré životné podmienky zvierat sa nesmú podceňovať, pretože môžu predstavovať pomernú výhodu Európskej únie, ak Únia v rámci otvoreného trhu zabezpečí, že všetky zvieratá a mäso dovezené z tretích krajín budú spĺňať rovnaké požiadavky na dobré životné podmienky, ako sú požiadavky, ktoré sa uplatňujú vo vnútri Európskej únie,

J.   keďže pri hodnotení akčného plánu Spoločenstva na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010 sa Európska únia musí zaviazať k tomu, že zabezpečí uznanie noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v rámci poľnohospodárskej časti budúcej dohody WTO, a to ešte pred konečným uzatvorením všeobecnej dohody,

K.   keďže existuje súvislosť medzi dobrými životnými podmienkami zvierat, ich zdravím a bezpečnosťou produkcie, a keďže vysoká úroveň ochrany zvierat od chovu až po ich zabitie môže pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a kvalitu produkcie,

L.  L keďže určitá kategória spotrebiteľov prijíma vyššie ceny za produkty spĺňajúce prísnejšie normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, zatiaľ čo väčšina spotrebiteľov si stále vyberá produkty s nižšou cenou,

M.   keďže Európsky parlament vo svojom vyššie uvedenom uznesení z roku 2006 trvá na tom, že prijaté pravidlá, normy a ukazovatele by mali byť založené na najnovších technológiách a vede, a zdôrazňuje, že treba zohľadniť aj hospodárske aspekty, keďže najmä prísne normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat spôsobujú poľnohospodárom EÚ prevádzkové, finančné a administratívne náklady, keďže nerešpektovanie zásady reciprocity ohrozuje spravodlivú hospodársku súťaž vo vzťahu k výrobcom mimo Únie,

N.   keďže Európska únia musí pri príležitosti tohto hodnotenia akčného plánu na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010 a pred prvými úvahami o SPP na obdobie po roku 2013 prijať vyvážené stanovisko k dobrým životným podmienkam zvierat, pričom musí zohľadniť hospodárske dôsledky v oblasti dodatočných nákladov pre chovateľov s prihliadnutím na dostatočnú podporu ich príjmov prostredníctvom cenovej a trhovej politiky a/alebo priamej pomoci,

O.   keďže je dôležité, aby európsku politiku v oblasti ochrany zvierat dopĺňala koherentná obchodná politika, ktorá napriek snahe EÚ uznáva skutočnosť, že ani rámcová dohoda z júla 2004 ani žiaden iný z kľúčových dokumentov v kole rokovaní WTO v Dauhe neriešili dobré životné podmienky zvierat; keďže preto, kým sa v samej podstate nezmení prístup hlavných obchodných partnerov v organizácii WTO, nemá zmysel zavádzať ďalšie normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, ktoré majú negatívny vplyv na medzinárodnú konkurencieschopnosť výrobcov,

P.   keďže pod dobrými životnými podmienkami zvierat sa vo všeobecnosti myslí výsledok uplatňovania noriem a štandardov týkajúcich sa dobrého života a zdravia zvierat, ktoré sú určené na napĺňanie druhovo špecifických potrieb a dlhodobých potrieb týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat, keďže Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) uznáva, že k základným požiadavkám týkajúcim sa dobrých životných podmienok zvierat patria: potrava a voda, možnosť prirodzenej existencie a zdravotná starostlivosť,

Q.   keďže v oznámení Európskej komisie s názvom Lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe z októbra 2009 sa uvádza, že „výrazná nerovnováha vo vyjednávacej sile medzi zmluvnými stranami je bežným javom“ a má „negatívny vplyv na konkurencieschopnosť potravinového reťazca, pretože menších, ale efektívnych účastníkov možno donútiť k tomu, aby pracovali so zníženým ziskom, čím sa obmedzujú ich možnosti a vôľa investovať do zlepšovania kvality výrobku a do inovovania výrobných postupov“,

R.   keďže uvedené zvýšenie nákladov môže spôsobiť premiestnenie výroby do oblastí s nižšou úrovňou ochrany zvierat,

Akčný plán na roky 2006 – 2010

1.   víta rozhodnutie Komisie zamerať sa vo viacročnom akčnom pláne na ochranu dobrých životných podmienok na niekoľko kľúčových oblastí činnosti a následne začať v týchto oblastiach konať;

2.   víta akčný plán Spoločenstva na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010, na základe ktorého sa protokol o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat pripojený k Amsterdamskej zmluve po prvýkrát pretransformoval na integrovaný prístup k ďalšiemu rozvoju ochrany zvierat v Európe;

3.   poznamenáva, že prevažná väčšina opatrení stanovených v súčasnom akčnom pláne bola úspešne realizovaná;

4.   poznamenáva, že v oblasti dobrých životných podmienok zvierat sa ako výsledok akčného plánu na roky 2006 – 2010 dosiahol pozitívny, poukazuje však na to, že poľnohospodári EÚ nemali zo svojho úsilia na trhu a v medzinárodnom obchode žiadne výhody, a trvá na tom, aby sa to v budúcom akčnom pláne zdôraznilo;

5.   oceňuje prácu zameranú na vypracovanie alternatívnych riešení v oblasti testovania na zvieratách, ľutuje však, že sa doteraz nevynaložilo dostatočné úsilie na to, aby sa takéto alternatívne riešenia – v prípade, že sú dostupné – začali používať, ako je stanovené v príslušných právnych predpisoch EÚ;

6.   vyjadruje uznanie Komisii za úsilie začleniť neobchodné otázky vrátane dobrých životných podmienok zvierat do bilaterálnych obchodných zmlúv, ale zdôrazňuje, že podobné neobchodné otázky je potrebné účinne presadzovať prostredníctvom WTO;

7.   vyzýva Komisiu, aby uviedla, aký pokrok sa v rámci rokovaní WTO dosiahol v súvislosti s uznaním takzvaných neobchodných otázok, ku ktorým patria aj dobré životné podmienky zvierat, a aby tiež uviedla, do akej miery sa v rámci kôl rokovaní WTO z Dauhy zohľadňujú dobré životné podmienky zvierat, respektíve normy ochrany zvierat;

8.   s veľkým uspokojením berie na vedomie pokrok dosiahnutý v rámci projektu Animal Welfare Quality, pokiaľ ide o nové vedecké poznatky o ukazovateľoch zdravia a dobrých životných podmienok zvierat; konštatuje však, že v tomto projekte sa naplno nezohľadnila podpora využívania týchto ukazovateľov v praxi;

9.   uznáva, že je potrebné monitorovať a zabezpečiť riadne vykonávanie existujúcich predpisov o preprave zvierat v členských štátoch EÚ, a to najmä v oblasti otázky, ktorá sa týka vývoja satelitného systému na monitorovanie tejto prepravy, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby využila ostávajúci čas do ukončenia platnosti akčného plánu a splnila svoje povinnosti v tejto oblasti a aby predložila štúdiu požadovanú Parlamentom podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 1/2005; žiada, aby sa pred zavedením akýchkoľvek nových pravidiel, vykonala analýza hospodárskeho vplyvu na chov hospodárskych zvierat založená na vedecky podložených a objektívnych ukazovateľoch;

10.   domnieva sa, že by bolo zmysluplné vytvoriť stimuly pre chov, uvádzanie na trh a usmrcovanie zvierat v rámci regiónov, aby sa zabránilo preprave chovných a jatočných zvierat na dlhé vzdialenosti;

11.   uvedomuje si, že zoologické záhrady zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti informovania verejnosti o ochrane zvierat žijúcich vo voľnej prírode a ich dobrých životných podmienkach; obáva sa, že v oblasti prísnych kontrol sú značné nedostatky, pokiaľ ide o zabezpečenie súladu so smernicou Rady 1999/22/ES(4) týkajúcou sa chovu voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách, a vyzýva Komisiu, aby vypracovala štúdiu o účinnosti a vykonávaní tejto smernice vo všetkých štátoch Európskej únie;

12.   víta pokrok dosiahnutý v súvislosti s plnením požiadaviek na chov ošípaných, hoci ešte stále existujú prípady ich nedodržania; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že napriek odporúčaniam Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) v tejto oblasti ešte stále chýbajú realizovateľné koncepcie, pokiaľ ide vykonávanie jednotlivých ustanovení smernice 2008/120/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných, a preto vyzýva Komisiu, členské štáty a zainteresované odvetvia, aby identifikovali prípady porušovania ustanovení, ako aj dôvody takéhoto konania a aby vynaložili úsilie potrebné na dosiahnutie zlepšenia dodržiavania tejto smernice;

13.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby takisto zaručila plné dodržiavanie zákazu zariadení, ktoré nemajú klietky s hniezdami pre nosnice, ktorý má nadobudnúť účinnosť v roku 2012, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby toto odvetvie bolo schopné túto povinnosť splniť a na monitorovanie procesu vykonávania v členských štátoch; trvá na tom, že dovoz vajec do Európskej únie musí tiež spĺňať výrobné podmienky, ktorým európski výrobcovia podliehajú;

14.   žiada o zavedenie zákazu obchodovania s vajcami, ktoré nespĺňajú príslušné právne predpisy, v rámci celej EÚ;

15.   usudzuje, že vykonávanie tohto akčného plánu vykazuje vo viacerých bodoch nedostatky, a zdôrazňuje, že pred zavedením nových pravidiel je potrebné dohliadnuť na uplatňovanie už existujúcich predpisov; poukazuje v tomto smere na dôležitosť udeľovania pokút pri nedodržaní týchto predpisov vo všetkých členských štátoch;

16.   zdôrazňuje, že Komisia má v roku 2010 vykonať vlastné hodnotenie, ktoré bude obsahovať podrobnú analýzu dosiahnutých výsledkov a poučení z možných chýb;

17.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia v priebehu rokov nepredložila jasnú komunikačnú stratégiu o hodnote výrobkov v súlade s normami týkajúcimi sa dobrých životných podmienok zvierat, a že vypracovala len správu, ktorú predložila v októbri 2009;

18.   oceňuje, že Spoločenstvo považuje všetky zvieratá za cítiace bytosti (článok 13 zmluvy); uvedomuje si, že dosiaľ sa opatrenia zameriavali predovšetkým na zvieratá určené na výrobu potravín, a že je potrebné do akčného plánu na obdobie rokov 2011 – 2015 začleniť aj ďalšie kategórie zvierat;

Akčný plán na roky 2011 – 2015

19.   pripomína, že v uvedenom uznesení z roku 2006 už žiadal, aby na existujúci akčný plán nadviazal nový plán, a preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila – na základe nových vedeckých dôkazov a skúseností – správu, v ktorej vyhodnotí plnenie tohto platného plánu a situáciu v oblasti politiky EÚ týkajúcej sa dobrých životných podmienok zvierat, na základe ktorej sa vypracuje akčný plán na ochranu dobrých životných podmienok zvierat na roky 2011 – 2015, ktorý by sa opieral o požadovanú finančnú podporu;

20.   žiada, aby sa bezodkladne prijali opatrenia na presadzovanie existujúcich právnych predpisov s cieľom harmonizovať normy a zabezpečiť rovnaké podmienky v rámci vnútorného trhu; odporúča, aby sa vyhodnotili všetky návrhy na nové právne predpisy v porovnaní s alternatívnym úplným vykonávaním existujúcich právnych predpisov s cieľom vyhnúť sa zbytočnému zdvojeniu;

21.   navrhuje Komisii, aby vo svojej hodnotiacej správe okrem iného analyzovala otázku, do akej miery súčasný akčný plán spĺňa potreby našej spoločnosti v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a trvalej udržateľnosti systému pre európskych výrobcov a aký vplyv mal plán na fungovanie vnútorného trhu od začatia jeho uplatňovania;

22.   vyzýva Komisiu, aby zhodnotila účinky noriem na ochranu zvierat a v dostatočnej miere zohľadnila interakciu medzi rôznymi činiteľmi, napríklad ochranou zvierat, trvalou udržateľnosťou, zdravím zvierat, životným prostredím, kvalitou výrobkov a hospodárnosťou;

Všeobecné európske predpisy o dobrých životných podmienkach zvierat

23.   poznamenáva, že na základe článku 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vznikla nová právna situácia, v ktorej – pri formulovaní a vykonávaní politiky Únie v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, dopravy, vnútorného trhu, výskumu a technologického rozvoja a kozmického prieskumu – Európska únia a členské štáty musia brať maximálny ohľad na požiadavky na dobré životné podmienky zvierat ako cítiacich bytostí, pričom rešpektujú zákonné a správne ustanovenia a zvyky členských štátov týkajúce sa najmä náboženských rituálov, kultúrnych tradícií a regionálneho dedičstva; domnieva sa, že tento článok sa vzťahuje na všetky hospodárske zvieratá a zvieratá chované v zajatí, ako sú zvieratá určené na výrobu potravín, spoločenské zvieratá, zvieratá v cirkusoch a v zoologických záhradách alebo túlavé zvieratá, pričom berie do úvahy, že vlastnosti a životné podmienky jednotlivých zvierat si vyžadujú odlišné zaobchádzanie;

24.   vyzýva Komisiu, aby so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na základe štúdií vplyvu a po konzultácii so zainteresovanými stranami najneskôr do roku 2014 predložila odôvodnený návrh všeobecných právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat v EÚ, ktorý by na základe dostupných vedeckých a overených skúseností prispel k všeobecnému pochopeniu koncepcie dobrých životných podmienok zvierat, s tým spojených nákladov a základných platných podmienok;

25.   domnieva sa, že tieto všeobecné právne predpisy o dobrých životných podmienkach zvierat musia zahŕňať primerané usmernenia o zodpovednom chove zvierat, o jednotnom systéme monitorovania a zhromažďovaní porovnateľných údajov, ako aj požiadavky na odbornú prípravu obchodníkov so zvieratami a pravidlá, ktorými sa stanovuje osobitná zodpovednosť majiteľov, chovateľov alebo opatrovateľov zvierat; všetky tieto požiadavky musí dopĺňať poskytovanie prostriedkov výrobcom tak, aby sa zabezpečilo ich správne vykonávanie;

26.   domnieva sa, že právne predpisy o dobrých životných podmienkach zvierat by mali vytvoriť spoločnú základnú úroveň v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v Európskej únii, ktorá je základným predpokladom slobodnej a spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu pre domáce výrobky a dovoz z tretích krajín; domnieva sa však, že členské štáty a regióny by mali mať možnosť zaviesť pre jednotlivých výrobcov alebo skupiny výrobcov dobrovoľné systémy so širšími požiadavkami bez narušenia hospodárskej súťaže a so zabezpečením konkurencieschopnosti EÚ na medzinárodných trhoch;

27.   domnieva sa, že dovážané výrobky musia spĺňať rovnaké požiadavky na dobré životné podmienky zvierat, aké sa uložili európskym prevádzkovateľom;

28.   vyzýva na to, aby sa európskym poľnohospodárom poskytovali kompenzácie za vysoké výrobné náklady súvisiace s prísnymi normami týkajúcimi sa dobrých životných podmienok zvierat; navrhuje, aby sa financovanie opatrení týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat začlenilo do nových programov spoločnej poľnohospodárskej politiky od roku 2013;

29.   ďalej sa domnieva, že informácie poskytované občanom o lepších životných podmienkach zvierat v EÚ a o úsilí rôznych zainteresovaných sektorov by mali byť kľúčovým prvkom tejto politiky;

30.   domnieva sa, že zavedenie podmienok týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat do medzinárodných dohôd je dôležité na to, aby mohli naši výrobcovia súťažiť na globalizovanom trhu, ako aj na to, aby sa predišlo premiestneniu výrobných podnikov do regiónov, v ktorých je úroveň životných podmienok zvierat oveľa nižšia, a ktoré takto nečestným spôsobom súťažia s naším modelom;

31.   víta diskusiu o rôznych možných systémoch označovania, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, obsiahnutú v uvedenom oznámení Komisie z 28. októbra 2009; zdôrazňuje však, že je nevyhnutné prihliadať na ne v širšom kontexte a zohľadňovať pritom rôzne existujúce systémy označovania v oblasti ekológie, výživy a klímy; zdôrazňuje, že informácie pre európskych spotrebiteľov v tejto oblasti sa musia nevyhnutne zakladať na spoľahlivých a zhodných vedeckých základoch a musia byť pre spotrebiteľov zrozumiteľné;

32.   odporúča, aby boli informácie uvedené na etikete presné, priame a aby odkazovali na dodržiavanie prísnych noriem týkajúcich sa chovu zvierat vyžadovaných v EÚ; trvá na tom, že úlohou Komisie by malo byť sprístupňovanie informácií občanom, ktoré sú potrebné v rámci európskeho systému zameraného na dobré životné podmienky zvierat s cieľom zaručiť objektívnosť informácií;

33.   odporúča, aby sa preskúmal súlad politiky v oblasti dobrých životných podmienok zvierat s ostatnými politikami Únie;

34.   vyzýva Komisiu, aby vykonala dôkladné hodnotenie možných problémov v oblasti konkurencieschopnosti, ktoré pre našich výrobcov vyplývajú z európskych noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat, a aby preskúmala systémy podpory výrobcov súvisiace s uplatňovaním týchto noriem;

35.   domnieva sa, že pred vypracovaním akýchkoľvek nových právnych predpisov sa treba najskôr sústrediť na správne uplatňovanie už existujúcich všeobecných aj osobitných platných predpisov; ako príklady uvádza zákaz systémov, ktoré nie sú vybavené klietkami s hniezdom pre nosnice, predpisov o ošípaných, predpisov o preprave zvierat, ako aj o chove husí a kačíc; zdôrazňuje, že ďalšie opatrenia týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat treba zosúladiť s inými cieľmi Spoločenstva, ako je trvalo udržateľný rozvoj, najmä udržateľná živočíšna výroba a konzumácia živočíšneho pôvodu, ochrana životného prostredia a biodiverzity, stratégia na zlepšenie presadzovania súčasných právnych predpisov a ucelená stratégia zameraná na urýchlenie pokroku v oblasti výskumu, pri ktorom sa nevyužívajú zvieratá;

Európska sieť referenčných stredísk pre dobré životné podmienky zvierat

36.   domnieva sa, že koordinovaná európska sieť pre dobré životné podmienky a zdravie zvierat by mala byť zriadené v rámci existujúcich inštitúcií Spoločenstva alebo členských štátov a jej činnosť by mala byť založená na spomínaných všeobecných právnych predpisoch v oblasti dobrých životných podmienok zvierat; domnieva sa, že táto sieť by mala určiť jednu inštitúciu ako koordinačný orgán, ktorý by vykonával úlohy určené pre „ústredný koordinačný inštitút“ uvedený v spomínanom oznámení Komisie z 28. októbra 2009; okrem toho sa domnieva, že tento koordinačný orgán by v žiadnom prípade nemal duplikovať úlohy Komisie alebo ďalších agentúr, ale mal by sa stať podporným nástrojom, ktorý poskytuje pomoc Komisii, členským štátom, subjektom potravinového reťazca a občanom, pokiaľ ide o odbornú prípravu a vzdelávanie, najlepšie postupy, informácie a komunikáciu na úrovni spotrebiteľa, a ktorý vykonáva hodnotenia a vydáva stanoviská k budúcim právnym predpisom a návrhom politík a ich vplyvu na dobré životné podmienky zvierat, hodnotí normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat na základe najnovších dostupných poznatkov a koordinuje systémy EÚ v oblasti testovania nových technológií;

37.   domnieva sa, že na základe vedeckých poznatkov by mala byť verejnosť primeranou a vážnou formou informovaná o potrebách zvierat a správnych spôsoboch zaobchádzania s nimi; európska sieť referenčných stredísk by sa mala zaoberať vzdelávaním a zvyšovaním informovanosti, pretože šírenie poznatkov pomocou štandardizovaných kritérií kvality je nevyhnutné na to, aby sa zabránilo vzniku extrémnych postojov;

Lepšie presadzovanie súčasných právnych predpisov

38.   vyzýva Komisiu, aby čo najskôr vyhodnotila náklady, ktoré pre európskych výrobcov predstavujú opatrenia týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, a najneskôr v roku 2012 predložila odporúčania, usmernenia a iné potrebné opatrenia na riešenie straty konkurencieschopnosti európskych chovateľov dobytka;

39.   vyzýva členské štáty, aby prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie propagácie myšlienky ochrany a dobrých životných podmienok zvierat prostredníctvom vzdelávania;

40.   domnieva sa, že cieľom musí byť účelný monitorovací systém založený na analýze rizík, v rámci ktorého zohrávajú kľúčovú úlohu objektívne faktory a členské štáty s nadpriemerne vysokou mierou porušovania predpisov musia počítať s prísnejšími kontrolami;

41.   zdôrazňuje, že nerovnováha v potravinovom reťazci, ako uvádza oznámenie Komisie s názvom Lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe, často znevýhodňuje primárnych výrobcov; upozorňuje na skutočnosť, že primárnym výrobcom táto situácia prináša dodatočné náklady, čím ich obmedzuje v oblasti investovania;

42.   zdôrazňuje, že v rozpočte Európskej únie sa musia vyčleniť dostatočné finančné prostriedky, vďaka ktorým bude môcť Komisia plniť svoje monitorovacie úlohy, v prípade potreby podporovať výrobcov a čeliť strate konkurencieschopnosti výrobcov v dôsledku zavedenia nových a zmenených noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat, pričom sa zohľadní skutočnosť, že náklady spojené s uvedenými normami sa nepremietajú do cien, ktoré poľnohospodári dosahujú pri predaji svojich výrobkov;

43.   zdôrazňuje, že konkurencieschopnosť v odvetví poľnohospodárstva by sa mala zlepšovať a posilňovať prostredníctvom presadzovania a dodržiavania platných noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ale aj v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia;

44.   vyzýva členské štáty, aby zaručili, že akékoľvek porušenie pravidiel EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat povedie k účinným a zodpovedajúcim postihom a že popri postihoch budú príslušné orgány v jednotlivých prípadoch poskytovať komplexné usmernenia a poradenstvo a zavedú náležité nápravné opatrenia;

45.   vyzýva členské štáty, aby prijali náležité preventívne opatrenia, prostredníctvom ktorých by bolo v budúcnosti možné predísť porušovaniu pravidiel ochrany zvierat;

46.   víta, že sa v členských štátoch značne znížila miera podávania antibiotík zvieratám, pretože ich používanie ako stimulátoru rastu sa v EÚ zakázalo, zatiaľ čo v USA a niektorých iných krajinách je ešte stále povolené; očakáva však, že Komisia a členské štáty budú zodpovedným spôsobom riešiť narastajúci problém odolnosti zvierat proti antibiotikám; vyzýva Komisiu, aby zbierala a analyzovala údaje o využívaní produktov veterinárneho lekárstva vrátane antibiotík s cieľom zabezpečiť účinné využívanie takýchto výrobkov;

Ukazovatele a nové technológie

47.   žiada o hodnotenie a ďalšie rozvíjanie projektu Animal Welfare Quality, najmä pokiaľ ide o zjednodušenie nástrojov a zavádzanie tohto projektu do praxe;

48.   domnieva sa, že meranie týchto ukazovateľov dobrých životných podmienok zvierat pri výrobkoch z dovozu sa ukáže ako zložité; zdôrazňuje, že nemožno spochybňovať užitočnosť alebo oprávnenosť týchto nástrojov, nemali by však narúšať hospodársku súťaž v neprospech európskych výrobcov;

49.   vyzýva Komisiu, aby na základe záverečnej správy projektu Animal Welfare Quality navrhla skúšobné obdobie na posúdenie dobrých životných podmienok zvierat v Európskej únii za pomoci metód, ktoré boli vyvinuté v rámci projektu Animal Welfare Quality;

50.   v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby lepšie využívali možnosti podporovať aplikovaný výskum, ako aj investície do inovácií a modernizácie slúžiace oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktoré sú dostupné v rámci fondov EÚ na rozvoj vidieka a 7. rámcového programu (2007 – 2013) Generálneho riaditeľstva pre výskum; vyzýva aj členské štáty a Komisiu, aby zvýšili finančné investície do výskumu a rozvoja nových technológií a metód v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

51.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vynaložili maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby usmernenia týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) podporovali kvalitné normy v oblasti dobrých životných podmienok a príslušne odrážali vedecký pokrok v tejto oblasti;

o
o   o

52.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 308 E, 16.12.2006, s. 170.
(2) Ú. v. EÚ C 279 E, 19.11.2009, s. 89.
(3) Ú. v. EÚ L 303, 18.11.2009, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 94, 9.4.1999, s. 24.


Poľnohospodárstvo EÚ a zmena klímy
PDF 316kWORD 99k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o poľnohospodárstve EÚ a zmene klímy (2009/2157(INI))
P7_TA(2010)0131A7-0060/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Adaptácia na zmenu klímy: výzva pre európske poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti (SEK(2009)0417),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Úloha európskeho poľnohospodárstva v zmierňovaní vplyvov zmeny klímy (SEK(2009)1093),

–   so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 14. novembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2008 o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a bioplyne: potreba revízie právnych predpisov Európskej únie(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2009 o odporúčaniach pre budúcu integrovanú politiku Európskej únie v oblasti boja proti zmene klímy – 2050: budúcnosť sa začína dnes(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2009 o probléme zhoršovania kvality poľnohospodárskej pôdy v EÚ a najmä v južnej Európe: riešenie prostredníctvom nástrojov poľnohospodárskej politiky Európskej únie(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2009 o stratégii EÚ na kodanskú konferenciu o zmene klímy (COP 15)(5),

–   so zreteľom na správu Medzinárodného hodnotenia poľnohospodárskej vedy a rozvojovej technológie (IAASTD), ktorú vypracovala Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo a Svetová banka a podpísalo 58 krajín;

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0060/2010),

A.   keďže zmena klímy, ktorá je dôsledkom historicky najväčšieho nahromadenia skleníkových plynov (SP) v atmosfére, je vedecky potvrdené zistenie, ktoré môže mať vážne dôsledky na ekosystémy,

B.   keďže poľnohospodárstvo je priamo ovplyvnené, pretože patrí k tým hospodárskym činnostiam, prostredníctvom ktorých sa prírodné zdroje obhospodarujú v prospech ľudstva,

C.   keďže zmena klímy predstavuje jednu z najzávažnejších hrozieb pre životné prostredie a aj spoločenský a hospodársky poriadok a výnosy jednotlivých plodín sa z roka na rok líšia, pretože na ne značne vplývajú extrémne sa meniace poveternostné podmienky, a keďže zmena klímy má implicitný dosah na všetky odvetvia hospodárstva, pričom poľnohospodárstvo je naďalej najzraniteľnejšie,

D.   keďže poľnohospodárstvo prispieva k zmene klímy, pretože je jedným z dvoch hlavných zdrojov SP (oxidu dusného a metánu) vznikajúcich v priebehu rôznych biologických procesov v poľnohospodárskej výrobe, ktoré je zároveň vo veľkej miere vystavené škodlivým účinkom tejto zmeny,

E.   keďže emisie SP z poľnohospodárstva (vrátane chovu dobytka) v EÚ-27 klesli o 20 % v rokoch 1999 až 2007 a podiel poľnohospodárstva na emisiách SP v EÚ klesol z 11 % v roku 1990 na 9,3 % v roku 2007, najmä z dôvodu zvýšenia účinnosti poľnohospodárstva EÚ, neustálych inovácií a uplatňovania nových metód, účinnejšieho používania hnojív a nedávnych reforiem SPP,

F.   keďže poľnohospodárstvo a lesníctvo sú hlavné hospodárske odvetvia schopné zachytávať CO2 pochádzajúce z ľudskej činnosti, zadržiavať a uskladňovať ho v pôde vďaka schopnosti ukladať a viazať ho v rastlinách prostredníctvom fotosyntézy, keďže v dôsledku toho majú tieto odvetvia významný potenciál pozitívne prispievať k snahám o zmiernenie otepľovania,

G.   keďže negatívne dôsledky otepľovania klímy sa už prejavujú v poľnohospodárstve EÚ (vrátane poklesu zdrojov vody, zasoľovania a častejšieho sucha, dezertifikácie, výrazného zvýšenia objemu zimných zrážok a záplav na severe, ohrozenia nízko položených pobrežných oblastí v dôsledku nárastu morskej hladiny a hroziaceho zasoľovania, výskytu búrok a iných extrémnych poveternostných javov, erózie a zosuvy pôdy, šírenia škodlivého hmyzu a chorôb zvierat a rastlín) a keďže očakávaný častejší výskyt týchto úkazov môže mať vážne hospodárske, sociálne a environmentálne dôsledky pre odvetvia poľnohospodárstva, lesníctva a turistického ruchu,

H.   keďže poľnohospodárske odvetvie má schopnosť nielen prispôsobiť sa následkom zmeny klímy, ale aj zmierniť tieto účinky prostredníctvom využívania poznatkov a skúseností poľnohospodárov, silnej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a rozvoja výskumu a inovácií, ale keďže ide o prírodný proces, ktorý sa dá ťažko riadiť, vyžaduje si to mimoriadne úsilie,

I.   keďže európske poľnohospodárstvo je sektorom vytvárajúcim pracovné miesta, ktorý treba chrániť a rozvíjať,

J.   keďže poľnohospodárstvo má naďalej zásadný význam pre zachovanie ľudskej činnosti v európskych vidieckych oblastiach, najmä prostredníctvom širokej škály služieb, ktoré môžu poľnohospodári poskytovať zvyšku spoločnosti,

K.   keďže ciele Únie v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie sa priamo týkajú poľnohospodárstva a tento vývoj môže citeľne prispieť k zníženiu emisií SP;

L.   keďže jednou z prvoradých funkcií poľnohospodárstva EÚ je zabezpečiť obživu pre obyvateľstvo Únie,

M.   keďže Únia musí stáť na čele boja proti globálnemu otepľovaniu,

Prínos poľnohospodárstva Únie k snahám o zmiernenie otepľovania

1.   potvrdzuje, že európske poľnohospodárstvo a lesníctvo môžu prispievať k dosiahnutiu cieľov zmierňovania zmeny klímy, ktoré stanovila Únia, tým, že ponúkne riešenia na podporu pomoci na  zníženie vlastných emisií SP, podporí viazanie CO2 v pôde a zabezpečí rozvoj výroby energie z trvalo udržateľných obnoviteľných zdrojov energie a maximalizácie funkcie fotosyntézy; zdôrazňuje, že preto treba podporiť rozvoj poľnohospodárstva produkujúceho obchodovateľné a neobchodovateľné výrobky, ktoré využívajú potenciál a prírodné zdroje každého ekosystému čo najúčinnejším spôsobom a v ktorých sú v súlade hospodárske, environmentálne a sociálne  parametre , ako aj požiadavky na dobré životné podmienky zvierat, s cieľom zlepšiť jeho udržateľnosť;

2.   domnieva sa, že pri aktívnom zapojení poľnohospodárstva do celosvetového boja proti zmene klímy sa musí zabrániť oslabeniu konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho a potravinárskeho odvetvia EÚ na svetovom trhu;

3.   domnieva sa, že biologické poľnohospodárstvo, nadmerné spásanie a postupy integrovanej výroby patria k niekoľkým alternatívam v zmysle ekologickejšej poľnohospodárskej výroby; zdôrazňuje však, že sa musia nájsť riešenia, ktoré umožnia tradičnému poľnohospodárstvu, ktoré pripadá na najväčšiu časť európskej poľnohospodárskej pôdy, v podstatnej miere prispievať k trvalo udržateľnému zaobchádzaniu so životným prostredím;

4.   uznáva, že inovácia musí hrať hlavnú úlohu pri obmedzovaní vplyvu poľnohospodárstva na zmenu klímy a pri znižovaní jeho environmentálnych účinkov;

5.   žiada predovšetkým, aby budúca SPP podporovala prostredníctvom informačných a vzdelávacích činností a podporných opatrení postupy, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní účinnosti a potenciálu znižovania emisií SP z poľnohospodárstva, ako aj na sekvestrácii uhlíka:

   techniky, súčasťou ktorých je upravené a zjednodušené obrábanie pôdy, pričom je zabezpečené vegetačné pokrytie (napríklad so zníženou mierou obrábania alebo bez obrábania, ponechanie zvyškov úrody na poliach), a ktoré umožňujú pestovanie medziplodín a striedanie plodín, čím sa maximalizuje fotosyntéza a podporuje obohacovanie pôdy organickými látkami, čo sa preukázalo na projekte SoCo, ktorý sa začal uskutočňovať na podnet Európskeho parlamentu;
   zachovanie a rozvoj zalesňovania, ako aj opätovného zalesňovania, rozvoj agrolesníctva, živých plotov, zalesnených zón na pozemkoch, pastevných systémov trvalých alebo dočasných pasienkov;
   zavedenie metód hospodárenia, pomocou ktorých možno dlhšie uskladňovať v lesoch viazaný uhlík;
   lepšie hospodárenie s pôdou a minerálmi a primeraná ochrana pôd bohatých na uhlík, ako sú slatiny, a vlhkých oblastí (uprednostňovanie pestovania vhodných rastlín, napr. trstiny, pred odvodňovaním);
   modernizácia poľnohospodárskych podnikov (izolácia budov, energeticky úsporné zariadenia, používanie obnoviteľných zdrojov energie) a výrobných reťazcov s vyššou účinnosťou;
   moderné technológie kŕmenia, skladovania a používania hnoja alebo technológie hnojenia, pomocou ktorých by sa dali výrazne znížiť emisie metánu;
   energetické zhodnocovanie biomasy vznikajúcej pri výrobe potravín, vďaka ktorému nielenže možno využívať vedľajšie produkty a odpady, ale ktoré tiež prispieva k zníženiu emisií CO2;
   pestovanie drevnatých a bylinných energetických rastlín (plodín) v záplavových a vo vlhkých oblastiach, na piesočnatých plochách a plochách, ktoré sú menej vhodné na poľnohospodárske účely, s cieľom zachytávať CO2 a zvýšiť viazanie uhlíka;

6.   zdôrazňuje, že tieto poľnohospodárske postupy, ktoré sú ohľaduplnejšie k prirodzenému prostrediu, majú takisto pozitívny vplyv na zvyšovanie biodiverzity a kvality pôdy, na zadržiavanie vody a na boj proti erózii a znečisťovaniu, pričom zmiernenie vplyvov poľnohospodárskych činností na zmenu klímy je vo verejnom záujme, k čomu prispieva poľnohospodárstvo;

7.   odporúča zaviesť skutočnú spoločnú európsku politiku lesného hospodárstva, ktorá by dokázala podporovať riadenie a trvalo udržateľnú produkciu lesov a lepšie zhodnocovať prínos drevárskeho odvetvia a jeho hospodársky rozvoj, keďže tento sektor najviac prispieva k zachytávaniu uhlíka. Táto politika musí prísne zohľadňovať odlišné regionálne podmienky pre lesné hospodárstvo, pretože v južnej a severnej Európe sú rozdielne možnosti a ohrozenia, čo sa týka lesného prostredia;

8.   upozorňuje na skutočnosť, že lesy tiež výrazne prispievajú k efektívnemu hospodáreniu s vodou. Preto zdôrazňuje, že členské štáty treba podporovať v snahe o také lesné hospodárstvo, ktoré bude znižovať rozdiely vo vodnom režime medzi obdobiami sucha a povodní, čím sa znížia ich negatívne vplyvy na poľnohospodárstvo, výrobu energie a obyvateľstvo;

9.   odporúča zintenzívnenie politických opatrení týkajúcich sa horských oblastí, pretože spásanie pastvín a chov dobytka zohrávajú dôležitú úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy a pomáhajú prispôsobiť a znížiť zraniteľnosť, predovšetkým prostredníctvom náležitého hospodárenia s pastvinami;

10.   navrhuje, aby sa vypracovala stratégia na zmiernenie negatívnych vplyvov na poľnohospodárstvo v Európskej únii, ktorá by zahrňovala:

   plán činnosti týkajúci sa najviac postihnutých území: používanie rastlinných druhov odolných voči novým klimatických podmienkam, prispôsobenie časových plánov pre poľnohospodárstvo novým rámcovým podmienkam, opatrenia týkajúce sa zalesňovania, vybudovanie skleníkov, hospodárenie s vodnými zdrojmi v rámci poľnohospodárstva, sanácia kontaminovanej pôdy;
   druhá časť musí pozostávať z dlhodobého plánu na odstránenie príčin, ktoré vedú k zmene klímy, to znamená, že treba podporovať svetové hospodárstvo produkujúce menej emisií CO2 a klásť väčší dôraz na bezpečnosť dodávok energie;

11.   zdôrazňuje, že emisie oxidu dusného je možné výrazne znížiť účinnejším využívaním dusíkatých hnojív (presné poľnohospodárstvo); okrem toho zdôrazňuje, že hnojivá využívajúce odpad pochádzajúci z výroby bioplynov ponúkajú príležitosť na presné organické hnojenie a tým na zníženie emisií;

12.   žiada, aby sa zintenzívnil výskum v oblasti výživy dobytka a genetickej selekcie chovných zvierat s cieľom znížiť emisie metánu, a to pod podmienkou, že tieto opatrenia na zmiernenie sa neprijmú, ak by ohrozovali zdravie zvierat alebo ich dobré životné podmienky; zároveň žiada, aby sa zaviedol program, ktorý umožní obmedziť závislosť Únie od dovážaných rastlinných bielkovín určených na kŕmenie zvierat, ako aj informačný program na oboznamovanie spotrebiteľov s účinkami ich správania pri nakupovaní a stravovaní na klímu;

13.   zároveň dôrazne požaduje, aby sa prijali opatrenia na zrýchlenie a zintenzívnenie výskumu v oblasti šľachtenia rastlín, aby sa plodiny a rastliny stali odolnejšie voči novým klimatickým pomerom a aby sa dali riešiť problémy, ktoré táto zmena prináša, najmä pokiaľ ide o požiadavky bezpečného zásobovania potravinami prostredníctvom dodávok surovín v dostatočnom množstve a kvalite; domnieva sa, že výskum by sa mal v prvom rade orientovať na rastlinné druhy znášajúce nedostatok vody a extrémne vysoké teploty, ako aj využívanie príslušných technológií pestovania plodín; zdôrazňuje, že tieto rastlinné druhy a techniky môžu ponúknuť zmysluplnú alternatívu súčasných nákladných a neefektívnych zavlažovacích systémov v niektorých oblastiach a ich výhodou je tiež to, že sú pre miestne obyvateľstvo prijateľnejšie;

14.   zdôrazňuje, že optimalizované uskladnenie a rozmetávanie organických hnojív, ako aj spracovanie týchto výkalov v anaeróbnych nádržiach sú v súčasnosti jednou z najsľubnejších techník zameraných na znižovanie emisií metánu (ktoré zároveň predstavujú obnoviteľný zdroj energie), a znižovanie závislosti od chemických dusíkatých hnojív, najmä v regiónoch s veľkou hustotou chovu; domnieva sa, že bioplyn môže prispieť k tomu, že sa poľnohospodárstvo bude samo zásobovať energiou;

15.   v tejto súvislosti upozorňuje na to, že treba umožniť používanie digestátu z fermentoru na výrobu bioplynov ako náhradu umelých hnojív, avšak bez toho, aby spadal do kategórie „živočíšnych hnojív“, čím by sa dalo výraznejšie obmedziť používanie umelých hnojív;

16.   žiada, aby sa urýchlilo zjednodušenie administratívnych postupov a zvýšili snahy v oblasti výskumu a rozvoja s cieľom využiť a zhodnotiť biomasu, ktorú produkujú poľnohospodárske podniky (poľnohospodársky alebo lesný odpad), bioplyn, ktorý pochádza z chovu, a ďalšie trvalo udržateľné agropalivá pod podmienkou, že tieto palivá neohrozia potravinovú bezpečnosť;

17.   zdôrazňuje, že zásada udržateľnosti sa musí pri používaní biomasy posilniť. preto sa domnieva, že treba podporovať jej využitie čo najbližšie k miestu výroby poľnohospodárskych plodín, aby sa znížila strata energie spôsobená prepravou

18.   upozorňuje na skutočnosť, že používanie biomasy na kúrenie by mohlo výrazne znížiť škodlivý vplyv zmeny klímy; preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prostriedky na rozvoj vidieka poskytovali tým verejným orgánom na vidieku, ktoré prechádzajú na vykurovacie systémy založené na bioenergii;

19.   poukazuje na skutočnosť, že rozsiahlejšie využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) by mohlo zlepšiť kontrolu nad viacerými fázami výroby a optimalizovať jej riadenie tak, aby sa zvýšila produkcia v porovnaní s využívaním výrobných prostriedkov a zároveň, aby sa znížili emisie skleníkových plynov a spotreba energie. takisto zdôrazňuje, že širšie využívanie IKT, integrácia politík na podporu odbornej prípravy poľnohospodárov v oblasti nových technológií a podpora inovácii a podnikania najmä medzi mladými poľnohospodármi sú kľúčové témy, ktorých cieľom je dosiahnutie trvalo udržateľnej poľnohospodárskej výroby šetrnejšej k životnému prostrediu a vyššej konkurencieschopnosti odvetvia;

20.   zdôrazňuje, že Únia je najväčším dovozcom poľnohospodárskych výrobkov, čo predstavuje vyššie uhlíkové náklady v porovnaní s európskymi výrobcami z dôvodu environmentálnych kritérií, ktoré sú často menej prísne v tretích krajinách, emisií pochádzajúcich z dopravy na dlhé vzdialenosti a odlesňovania; domnieva sa, že treba informovať spotrebiteľov prostredníctvom cielenej komunikačnej stratégie o výhodách zdravej a vyvážanej výživy zloženej z regionálnych a sezónnych výrobkov vysokej kvality, ktoré pochádzajú z trvalo udržateľného a účinného poľnohospodárstva a ktorých uhlíková stopa by sa mohla dať odlíšiť od uhlíkových stôp dovážaných výrobkov; domnieva sa, že treba tiež spravodlivo kompenzovať snahy európskych poľnohospodárov vynaložené na zníženie emisií a podporovať diverzifikáciu miestnej výroby (najmä rozvoj rastlinných bielkovín v EÚ);

21.   podporuje v tejto súvislosti dobrovoľné označovanie pôvodu na úrovni EÚ v prípade výrobkov, ktoré ako celok pochádzajú z Európskej únie;

22.   požaduje zavedenie účinnejších nástrojov na kontrolu dovozov z tretích krajín a zasadzuje sa o to, aby sa od výrobkov dovezených z tretích krajín požadovalo splnenie rovnakých podmienok, aké musia plniť európski výrobcovia v súvislosti s bojom proti zmene klímy, aby sa neznižovala konkurencieschopnosť výrobkov z EÚ;

23.   zdôrazňuje, že Únia musí opäť investovať do politiky poľnohospodárskeho rozvoja a rozvoja lesného hospodárstva s cieľom spolupracovať na šírení nových postupov a podporovať rozvoj ďalších trvalo udržateľného poľnohospodárstva vo svete;

Opatrenia na prispôsobenie európskeho poľnohospodárstva dôsledkom otepľovania

24.   zdôrazňuje, že európske poľnohospodárstvo sa prispôsobuje a že sa musí naďalej prispôsobovať dôsledkom prebiehajúcej zmeny klímy a pripraviť sa na celkovo negatívny dosah, ktorý bude mať táto zmena na mnohé regióny Únie;

25.   domnieva sa v tejto súvislosti, že Únia bude musieť vypracovať jednotnú stratégiu prispôsobovania poľnohospodárstva dvom rôznym druhom budúcich klimatických výkyvov:

   na jednej strane bežnému otepľovaniu klímy;
   na druhej strane výraznejšej premenlivosti klimatických podmienok, ktorá sa prejaví rozšíreným výskytom extrémnych udalostí;

26.   domnieva sa, že SPP sa musí zamerať na udržateľnejšie a účinnejšie riadenie zdrojov a že tento zámer je nutné zohľadniť v rámci nadchádzajúcej reformy SPP vrátane napr. týchto oblastí:

   optimálne hospodárenie s vodnými zdrojmi (účinnejšie systémy zavlažovania, využívanie upravovanej vody, šetrnejšie zaobchádzanie s vodou na poliach, umelé nádrže v pahorkovitom teréne atď.) účasť užívateľov na zodpovednosti;
   výber odrôd, najmä tých, ktoré boli vybraté pre svoju robustnosť a schopnosť odolávať extrémnym udalostiam, a striedanie plodín upravených v závislosti od sucha, chorôb atď.;
   ochrana pôdy (zabezpečením organických látok) pred vodnou a veternou eróziou;
   vysádzanie alejí, živých plotov a zalesnených plôch na okraji pozemkov, ktoré budú slúžiť na zadržiavanie vody, obmedzenie jej odtekania a ako vetrolamy a útočisko pre ďalšie organizmy užitočné pre plodiny, ako je opeľujúci hmyz;
   zachovanie pastvín a podpora živočíšnej výroby na pastvinách;
   opatrenia zamerané na monitorovanie a kontrolu chorôb; v tejto súvislosti sa ako potrebné javí vytvorenie vnútroštátnych, a neskôr európskych nástrojov na monitorovanie výskytu a opätovného výskytu;
   opatrenia zamerané na monitorovanie a kontrolu hmyzu; v tejto súvislosti je potrebné posilniť kontrolovanie potenciálnych invázií a opatrenia týkajúce sa zdravotného stavu (posilnené kontroly na hraniciach a na citlivých miestach, akými sú semeniská a letiská, opatrenia v oblasti biologickej bezpečnosti);
   obnova poškodených plôch;
   zachovanie lesov, ktoré sa prispôsobia zmene klímy, a spravovanie lesov s cieľom znížiť riziko požiarov;

27.   zdôrazňuje, že môže byť potrebné, aby sa na bývalých zaplavených územiach, ktoré sa menej hodia na pestovanie a ktoré boli neskôr odvodnené, opätovne zaviedlo hospodárenie s vodou a súčasne aby sa uvažovalo nad reguláciou vodných tokov, oživením vhodných zaplavených území a opätovným vysadením predchádzajúcich nivných lesov;

Dôsledky pre európsky poľnohospodársky model

28.   zdôrazňuje, že SPP bude musieť prispievať k udržateľnejšej poľnohospodárskej politike, pričom sa musia zvyšovať výnosy a musí sa mať na zreteli, že globálne otepľovanie môže spochybniť otázku výrobných kapacít a výživy obyvateľstva vo svete, a to aj v Európe;

29.   súčasne zastáva názor, že SPP by mala miestnych úradom v členských štátoch ponúknuť finančné stimuly zamerané na:

   obnovenie výrobných kapacít a ochranu prírodných ekosystémov, plodín a iných aktív, ktoré sú postihnuté suchom, rozširovaním púští a záplavami;
   zlepšenie metód využívania vodných zásob, pôdnych zdrojov a vegetácie, ak sa tieto v priebehu času ukázali ako ohraničené;
   opatrenia na preskúmanie, vyšľachtenie a šírenie rastlinných odrôd a živočíšnych druhov v suchých územiach alebo v územiach vystavených riziku rozširovania púští;
   zlepšenie preventívnych opatrení;

30.   konštatuje, že zmena klímy má bezprostredné a neprimerane závažné účinky na poľnohospodárstvo a že pri vypracovaní opatrení na boj proti zmene klímy sa odvetviu poľnohospodárstva musí venovať prioritná pozornosť;

31.   domnieva sa, že by bolo treba opätovne pripomenúť tzv. nové problémy uvedené v rámci preskúmania stavu SPP, ku ktorým okrem iného patrí zmena klímy, hospodárenie s vodou, obnoviteľné zdroje energie a biodiverzita, a k týmto výzvam by bolo potrebné pridať rešpekt ku kvalite pôdy a jej funkciám a jej zlepšovanie (zachytávanie uhlíka, schopnosť zadržiavať vodu a minerálne prvky, biologický život...), pretože sú to všetko dôležité otázky, ktoré vplývajú na záujmy budúcich generácií a malo by sa zohľadniť v budúcej SPP;

32.   konštatuje, že súčasný systém environmentálnej podmienenosti, ktorého cieľom bolo zabezpečiť, aby poľnohospodárski výrobcovia dosiahli vysoké normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, zdravia zvierat a ochrany životného prostredia, bol pre poľnohospodárov zložitý a vo svojej súčasnej forme možno nebol najlepším spôsobom na dosiahnutia želaných výsledkov; v súvislosti s budúcou reformou SPP žiada, aby sa kládol väčší dôraz na udržateľnejšie a účinnejšie výrobné modely, pričom sa zohľadní skutočnosť, že tieto modely si vyžadujú verejné financovanie, ktoré poľnohospodárom umožní pokrytie zvýšených nákladov súvisiacich so zabezpečovaním verejných statkov v prospech celej spoločnosti (údržba vidieckych oblastí, ochrana biodiverzity, zachytávanie uhlíka, potravinová bezpečnosť);

33.   uznáva, že SPP musí stanoviť najvyššie normy ochrany životného prostredia na svete; poukazuje na to, že tento zámer si vyžiada mieru nákladov, ktorá sa nedá pokryť z trhu, hoci sčasti ju možno považovať za dodanie verejného tovaru, a že európski výrobcovia budú potrebovať ochranu pred konkurenciou z tretích krajín, ktoré nespĺňajú environmentálne normy EÚ;

34.   domnieva sa, že zmena klímy núti Úniu, aby prispôsobovala model poľnohospodárskej politiky; vyzýva preto Komisiu, aby v budúcom oznámení o reforme SPP po roku 2013 podporila udržateľnejší a účinnejší poľnohospodársky model, ktorý je v súlade so všetkými cieľmi SPP, ktorý je zameraný na výrobu dostatočného množstva bezpečných potravín a ktorý vo väčšej miere dodržiava environmentálnu rovnováhu; takýto model musí byť založený na spravodlivom a legitímnom systéme podpory poľnohospodárov a musí tiež posilňovať úlohu poľnohospodárskych povolaní;

35.   domnieva sa, že je nutné zachovať SPP zodpovedajúcu vysokým nárokom, aby mohlo európske poľnohospodárstvo v budúcnosti prispievať k potravinovej bezpečnosti a ochrane životného prostredia, pričom význam má predovšetkým pokračovanie systému priamych platieb financovaných z rozpočtu Spoločenstva a dôležité sú aj zjednodušené a spravodlivejšie platby v celom Spoločenstve;

36.   považuje za mimoriadne dôležité, aby sa vytvorila základňa na rozvoj alternatívnych foriem hospodárstva, vďaka ktorým sa stane miestne obyvateľstvo menej závislým od poľnohospodárskej výroby postihnutej suchom alebo celkovo od prírodných zdrojov; zdôrazňuje tiež, že prístup k financovaniu cez európske fondy je rozhodujúcim faktorom pri zabezpečení podmienok, za akých sa môžu rozvíjať alternatívne formy hospodárstva;

37.   považuje za dôležité, aby sa podporovali metódy rozsiahleho plánovania rozvoja vo vidieckych oblastiach zodpovedajúce miestnym potrebám zavedením zásady optimálneho využitia plôch s cieľom prispôsobiť sa meniacim sa environmentálnym podmienkam (dlhšie obdobia sucha, zosuvy pôdy, záplavy atď.) a trhu, na ktorom sa ponúkajú miestne vyrobené produkty a služby zabezpečované na miestnej úrovni;

38.   zároveň žiada Komisiu, aby zvážila nové systémy pomoci, ktoré podporujú príspevok poľnohospodárstva k znižovaniu emisií CO2, ako je viazanie uhlíka v poľnohospodárskej pôde a biomase, a ktoré umožňujú podporiť poľnohospodárske využitie plôch, ktoré sa pozitívne podieľajú na zmene klímy;

39.   zdôrazňuje, že Komisia musí predložiť presné odhady nákladov na prispôsobenie poľnohospodárstva zmeny klímy;

40.   pokladá za potrebné posilniť nástroje riadenia rizika a krízového riadenia a prispôsobiť ich rastúcej nestálosti trhov a vytváraniu klimatických rizík;

41.   zdôrazňuje, s ohľadom na význam, ktorý nadobudla otázka zmeny klímy a investícií, že poľnohospodárske odvetvie a odvetvie lesného hospodárstva sa musia zaoberať udržateľnejším spôsobom produkcie a že je potrebné zachovať silnú SPP, ktorá bude disponovať primeraným rozpočtom po roku 2013; poznamenáva, že treba vyčleniť dodatočné finančné prostriedky, ktoré sa použijú ako stimuly na šírenie modernejších a inovačnejších technológií, pomocou ktorých možno dosiahnuť hmatateľnejšie výsledky, čo sa týka zmiernenia zmeny klímy a prispôsobenia v rôznych oblastiach poľnohospodárstva;

42.   zdôrazňuje, že hoci SPP nie je európskou politikou v oblasti klímy, predsa však môže poskytovať základ na vykonávanie účinných opatrení a podnetov na boj pri zmene klímy, čo by sa tiež malo zohľadniť pri diskusiách o budúcom rozpočte EÚ;

43.   domnieva, že Európska únia by mala naďalej zastávať vedúcu úlohu v boji proti zmene klímy, pričom však v dôsledku súčasných hospodárskych ťažkostí by sa problematika zmeny klímy nemala považovať za druhoradú otázku;

44.   zdôrazňuje, že Európska únia potrebuje v odvetví poľnohospodárstva rozvojové a finančné politiky, ktoré zaručia výrobu bezpečných a vysoko kvalitných potravín;

o
o   o

45.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 282E, 6.11.2008, s. 281.
(2) Ú. v. EÚ C 66 E, 20.3.2009, s. 29.
(3) Ú. v. EÚ C 67 E, 18.3.2010, s. 44.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2009)0130.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2009)0089.


Poľnohospodárstvo v oblastiach pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok: osobitná kontrola stavu
PDF 221kWORD 65k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o poľnohospodárstve v oblastiach pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok: osobitné preskúmanie (2009/2156(INI))
P7_TA(2010)0132A7-0056/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o lepšom zameraní pomoci poľnohospodárom v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami (KOM(2009)0161),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k oznámeniu Komisie, doručené 17. decembra 2009,

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0056/2010),

A.   keďže 54 %, čiže viac než polovica poľnohospodársky využívanej plochy v EÚ je klasifikovaná ako znevýhodnená oblasť,

B.   keďže každý členský štát vyčlenil znevýhodnené oblasti, ale v rozdielnom rozsahu,

C.   keďže horské regióny (vrátane arktických regiónov na sever od 62. rovnobežky, ktoré sa považujú za rovnocenné k horským regiónom) predstavujú približne 16 % poľnohospodársky využívanej plochy, ale viac než 35 % poľnohospodársky využívanej plochy je klasifikovaných ako tzv. stredne znevýhodnené oblasti,

D.   keďže členské štáty klasifikovali tieto znevýhodnené oblasti na základe rôznorodých kritérií, čo podľa názoru Európskeho dvora audítorov(1) môže viesť z nerovnakému zaobchádzaniu,

E.   keďže iba malá časť podnikov v týchto oblastiach dostáva platby za znevýhodnené prírodné podmienky a keďže výška týchto platieb sa v členských štátoch výrazne líši(2),

F.   keďže pre horské oblasti a osobitne znevýhodnené oblasti, ktoré sú definované podľa článku 50 ods. 2 (horské oblasti) resp. článku 50 ods. 3 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), existujú jasné a nesporné kritériá, takže klasifikácia týchto oblasti nebola predmetom kritiky Európskeho dvora audítorov, ani sa jej netýkalo spomínané oznámenie Komisie,

G.   keďže osobitná situácia v najvzdialenejších regiónoch si vyžaduje uplatňovanie špecifických postupov, pokiaľ ide o zaobchádzanie s nimi,

H.   keďže podpora znevýhodnených oblastí je zásadným prvkom tzv. druhého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky, t.j. politiky zameranej na rozvoj vidieka, a keďže by tak stredobodom diskusie nemali by byť ani regionálne politické ciele ani otázka prerozdeľovania prostriedkov EPFRV,

I.   keďže reformou právnych predpisov o podpore znevýhodneným oblastiam a prijatím nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa predchádzajúca kategória stredne znevýhodnených oblastí zrušila a oblasti oprávnené na podporu sa vymedzili ako oblasti „značne znevýhodnené prírodnými podmienkami“,

J.   keďže spoločensko-ekonomické kritériá, uplatňované niektorými členskými štátmi pred reformou z roku 2005, sa od tohto času nemôžu používať na odlíšenie od oblastí „pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok“, ale keďže tieto kritériá sa naďalej využívajú vo vymedzení „osobitne znevýhodnených oblastí“, ktoré sú podľa článku 50 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1698/2005 oprávnené na podporu,

K.   keďže členské štáty majú pri tvorbe svojich národných a regionálnych programov rozvoja vidieka rozsiahle možnosti na predloženie vyváženého súboru opatrení prispôsobeného ich regionálnym podmienkam, a keďže je úlohou členských štátov predložiť vo svojich programoch oblastiam primeranú ponuku pre znevýhodnené regióny,

L.   keďže mohlo by sa ukázať, že navrhovaných osem biofyzikálnych kritérií nepostačuje, a keďže navrhovaná hraničná hodnota 66 % plochy by sa nemusela považovať vo všetkých prípadoch za vhodnú na stanovenie skutočného znevýhodnenia tak, aby sa rešpektovala výrazná rozmanitosť vidieckych oblastí EÚ; keďže pestované kultúry, miera investícií a kombinácia pôdnych typov a klímy patria okrem iného medzi faktory, ktoré sú relevantné na stanovenie skutočného znevýhodnenia danej oblasti,

1.   zdôrazňuje význam primeranej kompenzačnej platby pre znevýhodnené oblasti ako nevyhnutný nástroj na zabezpečenie poskytovania verejných statkov vysokej kvality, ako je zachovanie obhospodarovania pôdy a kultúrnej krajiny v týchto regiónoch; prízvukuje, že práve znevýhodnené oblasti sú často vysokohodnotné z hľadiska kultúrnej krajiny, ochrany biodiverzity a prínosov pre životné prostredie, ako aj zamestnanosti na vidieku a životaschopnosti vidieckych komunít ;

2.   uznáva, že znevýhodnené oblasti zohrávajú vzhľadom na svoju jedinečnosť dôležitú úlohu, pokiaľ ide o prínos pre životné prostredie a zachovanie krajiny, a zdôrazňuje, že účelom platieb v rámci tohto opatrenia by malo byť dosiahnutie týchto cieľov;

3.   zdôrazňuje, že v článku 158 ZES o politike súdržnosti, ako je nanovo upravená v Lisabonskej zmluve, sa venuje osobitná pozornosť regiónom znevýhodneným prírodnými podmienkami; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala komplexnú stratégiu na odstránenie rozdielov medzi členskými štátmi v prístupe k týmto oblastiam a aby podporovala jednotnú stratégiu, ktorá zohľadňuje konkrétne národné a regionálne zvláštnosti;

4.   zdôrazňuje, že podpora oblastí znevýhodnených prírodnými podmienkami je zameraná predovšetkým na rozsiahlu a trvalú ochranu efektívnej a multifunkčnej podoby poľnohospodárstva, čím sa zabezpečí ochrana vidieka ako kľúčového hospodárskeho priestoru a miesta pre život;

5.   zdôrazňuje nevyhnutnosť obrábania týchto znevýhodnených oblastí nielen v záujme výroby vysoko hodnotných potravín, ale aj ako prínos k celkovému hospodárskemu rozvoju, zlepšeniu kvality života, ako aj k demografickej a sociálnej stabilite týchto oblastí;

6.   v tomto zmysle vyzýva Komisiu, aby zohľadnila aj sociálne dôsledky novej klasifikácie pre oblasti znevýhodnené prírodnými podmienkami;

7.   poukazuje na to, že kompenzačné platby pre znevýhodnené oblasti nesmú na rozdiel od agroenvironmentálnych opatrení podliehať žiadnym dodatočným osobitným podmienkam pre metódu obrábania pôdy, ktoré by presahovali rámec požiadaviek v oblasti krížového plnenia; pripomína, že režim pre znevýhodnené oblasti musí v zásade poskytovať kompenzáciu poľnohospodárom, ktorí aj pri obhospodarovaní pôdy narážajú na značné znevýhodnenia prírodnými podmienkami, ktoré trh ako také nekompenzuje;

8.   zdôrazňuje však, že platby pre znevýhodnené oblasti musia byť viazané na aktívne obhospodarovanie pôdy, t. j. na výrobu potravín alebo činnosti úzko spojené s výrobou potravín;

9.   domnieva sa, že na vymedzenie oblastí znevýhodnených prírodnými podmienkami by mohlo byť do určitej miery vhodných osem biofyzikálnych kritérií, ktoré navrhla Komisia; zdôrazňuje však, že kritériá nemožno na objektívne vymedzenie oblastí znevýhodnených prírodnými podmienkami uplatniť vo všetkých prípadoch;

10.   uznáva však, že prísne a čisto biofyzikálne kritériá nemusia byť vhodné pre všetky oblasti v Európe a môžu mať nežiaduce dôsledky pre oblasti, ktoré spĺňajú podmienky; preto odporúča, aby sa na čisto objektívnom základe opätovne preskúmali sociálno-ekonomické kritériá, ako je vzdialenosť od trhov, nedostatok služieb a vyľudňovanie;

11.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby zohľadnila všetky stanoviská vyjadrené počas konzultácií s členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi a poľnohospodárskymi organizáciami, súvisiace s vymedzením oblastí znevýhodnených prírodnými podmienkami;

12.   najmä začlenenie geografického kritéria uvádzaného ako „izolácia“ by odrážalo osobitné znevýhodnenie prírodnými podmienkami vyplývajúce zo vzdialenosti od trhu, odľahlosti a obmedzeného prístupu k službám;

13.   domnieva sa, že je potrebné preskúmať vymedzenie kritéria „rovnováhy vlhkosti pôdy“ s cieľom zohľadniť rôzne poľnohospodársko-klimatické podmienky v jednotlivých krajinách EÚ;

14.   s cieľom uznať obmedzenia vlhkých neobrábateľných pôd by zahrnutie kritéria „dní obrábateľnosti poľa“ umožnilo zohľadniť vzájomný vzťah medzi pôdnymi typmi a podnebím (primerane by napríklad odrážalo ťažkosti spojené s prímorským podnebím);

15.   preto žiada Komisiu, aby vyvíjala úsilie v oblasti výskumu a vykonala analýzu s cieľom zahrnúť do nového režimu znevýhodnených oblastí prípadné dodatočné kritériá v záujme ďalšej úpravy svojich návrhov týkajúcich sa praktických ťažkostí, ktorým poľnohospodári čelia, a vytvorenia pevného súboru kritérií, ktoré budú vhodné z dlhodobého hľadiska;

16.   zdôrazňuje však, že na uplatňovanie týchto kritérií a na stanovenie realistických hraničných hodnôt v praxi je nevyhnutné, aby členské štáty a regióny mali k dispozícii potrebné biofyzikálne údaje o danej prírodnej lokalite s dostatočnou presnosťou; súhlasí preto s praktickým testom nahrnovaných kritérií, s ktorým začala Komisia; požaduje, aby sa podrobné mapy, ktoré majú predložiť členské štáty, v prípade potreby využili na to, aby sa prispôsobili hraničné hodnoty kritérií na vymedzenie oblastí znevýhodnených prírodnými podmienkami a navrhovaná hraničná hodnota 66 % na úrovni členských štátov a regionálnej úrovni skutočným prírodným podmienkam;

17.   osobitne zdôrazňuje, že na to, aby sa praktickým spôsobom zohľadnilo vzájomné pôsobenie viacerých faktorov, môže sa ukázať, že prijaté kritériá treba uplatňovať kumulatívne; mohlo by to umožniť, aby sa znevýhodnené oblasti s dvoma alebo viacerými malými alebo strednými prírodnými obmedzeniami klasifikovali ako znevýhodnené oblasti, dokonca aj vtedy, ak by táto klasifikácia nevyplývala z jednotlivých kritérií;

18.   zdôrazňuje, že konečné stanovisko k zvolenej základnej územnej jednotke, ku kritériám a k hraničným hodnotám navrhovaným Komisiou možno zaujať až vtedy, keď členské štáty vypracujú a predložia podrobné mapy; zdôrazňuje, že pri absencii takýchto výsledkov simulácie sa musí navrhovaná hraničná hodnota 66%, ako aj hraničné hodnoty vymedzujúce samotné kritériá chápať so značnou opatrnosťou a možno ich objektívne a primerane upraviť až po predložení vnútroštátnych máp; preto vyzýva Komisiu, aby okamžite preskúmala výsledky simulácie a na tomto základe bezodkladne vypracovala podrobné oznámenie o vymedzení oblastí znevýhodnených prírodnými podmienkami;

19.   zdôrazňuje, že pri vypracovaní konečnej mapy stredne znevýhodnených oblastí by sa mali zohľadniť aj objektívne vnútroštátne kritériá s cieľom umožniť úpravu definície oblastí podľa odlišných podmienok v každej krajine; domnieva sa, že táto úprava by sa mala vykonať transparentným spôsobom;

20.   považuje určitý stupeň presného nastavenia kritérií podpory pre oblasti znevýhodnené prírodnými podmienkami za nevyhnutný na to, aby sa primeraným spôsobom mohlo reagovať na osobitné geografické podmienky, v prípade ktorých sa nevýhodné prírodné podmienky vykompenzovali ľudským zásahom; zdôrazňuje však, že po zvýšení kvality pôdy je nevyhnutné zohľadniť bremeno vysokých investičných nákladov a priebežné súvisiace náklady na údržbu, napríklad na odvodňovanie a zavlažovanie; navrhuje, aby sa na tento účel použili podnikové ekonomické údaje (napríklad podnikové príjmy); zdôrazňuje však, že rozhodnutie o presnom nastavení používaných kritérií musí byť v kompetencii členských štátov, keďže mnohé členské štáty už vyvinuli primeraný a vhodný systém rozlišovania, ktorý by sa mal zachovať;

21.   domnieva sa, že novými kritériami by sa mohli vylúčiť niektoré oblasti, ktoré v súčasnosti spĺňajú kritériá oprávnenosti; upozorňuje, že by sa malo definovať primerané prechodné obdobie, aby sa príslušné oblasti mohli prispôsobiť novej situácii;

22.   zdôrazňuje, že oblasti, ktoré prekonali znevýhodnenie pôdy prírodnými podmienkami prostredníctvom poľnohospodárskych metód, by sa nemali definitívne vylúčiť, najmä ak naďalej vykazujú nízke poľnohospodárske príjmy alebo veľmi málo výrobných alternatív, a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila hladký prechod v prípade týchto oblastí;

23.   žiada, aby sa v prípade technických postupov zameraných na kompenzáciu prírodných znevýhodnení nezohľadňovali iba krátkodobé prínosy, ale aby sa posúdila aj trvalá udržateľnosť týchto postupov;

24.   zdôrazňuje zodpovednosť členských štátov pri objektívnom vymedzovaní oblastí znevýhodnených prírodnými podmienkami, ako aj pri tvorbe vyvážených programov na rozvoj vidieka; zdôrazňuje potrebu plnej účasti regionálnych a miestnych orgánov na tomto procese; rovnako zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne alebo regionálne rozhodnutia musia byť oznámené Európskej komisii, ktorá ich musí schváliť;

25.   zdôrazňuje, že reforma týkajúca sa oblastí znevýhodnených prírodnými podmienkami tvorí základnú časť budúceho rozvoja spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie;

26.   vyzýva Komisiu, aby do jedného roka vypracovala samostatný legislatívny text o poľnohospodárstve v oblastiach znevýhodnených prírodnými podmienkami;

27.   vyzýva, aby preskúmanie režimu znevýhodnených oblastí prebiehalo v súlade s diskusiami o celkovej reforme SPP s cieľom zabezpečiť súdržnosť koncepcie nových systémov podpory poľnohospodárov, najmä vo vzťahu k novému režimu jednotnej platby;

28.   uvedomuje si dôsledky, ktoré by mohlo mať opätovné vymedzenie stredne znevýhodnených oblastí pre budúcu koncepciu pomoci v rámci SPP, a teda vyzýva Komisiu, aby zohľadnila všetky stanoviská, ktoré počas verejnej konzultácie vyjadrili členské štáty, regionálne a miestne orgány a príslušné poľnohospodárske skupiny;

29.   žiada ochranu európskej časti rozpočtu pre znevýhodnené oblasti a naliehavo vyzýva členské štáty, aby v prípade znevýhodnených oblastí v plnej miere využívali príležitosti na spolufinancovanie ako jeden z najúčinnejších a najdôležitejších nástrojov na rozvoj vidieka;

30.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

(1) Európsky dvor audítorov: Osobitná správa č. 4/2003, Ú. v. EÚ C151, 27.6.2003.
(2) Od 16 EUR/ha v Španielsku po 250 EUR/ha na Malte.


Nová digitálna agenda pre Európu: 2015.eu
PDF 171kWORD 106k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o novej digitálnej agende pre Európu: 2015.eu (2009/2225(INI))
P7_TA(2010)0133A7-0066/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Správa o digitálnej konkurencieschopnosti EÚ: Hlavné výsledky stratégie i2010 v období 2005 – 2009 (KOM(2009)0390),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o cezhraničnom elektronickom obchode medzi podnikmi a spotrebiteľmi v EÚ (KOM(2009)0557),

–   so zreteľom na uznesenie zo 14. marca 2006 o európskej informačnej spoločnosti pre rast a zamestnanosť(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2007 o smerovaní k európskej politike rádiového frekvenčného spektra(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2007 o vytvorení európskej politiky pre širokopásmové pripojenie(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 21. júna 2007 o dôvere spotrebiteľov v digitálnom prostredí(4),

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A7-0066/2010),

A.   keďže informačné a komunikačné technológie (IKT) zasahujú prakticky do všetkých aspektov našich životov a sú neoddeliteľne spojené s našou túžbou po prosperujúcom a konkurencieschopnom hospodárstve, ochrane nášho životného prostredia a demokratickejšej a otvorenejšej spoločnosti, z ktorej nie je nik vylúčený,

B.   keďže Európa by mala zohrávať vedúcu úlohu v oblasti vývoja a aplikácie IKT a tým prinášať väčšiu hodnotu svojim občanom a podnikom; keďže využívaním IKT sa podporuje riešenie aktuálnych štrukturálnych otázok, čím sa dosahuje trvalo udržateľný hospodársky rast,

C.   keďže Európa využije prínosy tejto digitálnej revolúcie len vtedy, ak sa zmobilizujú všetci občania EÚ a budú mať možnosť plne sa zapojiť do novej digitálnej spoločnosti a ak bude pri prijímaní politických opatrení na ústrednom mieste jednotlivec; keďže túto digitálnu revolúciu už nemožno považovať za pokračovanie priemyselnej minulosti, ale treba ju skôr vnímať ako proces radikálnej transformácie,

D.   keďže rozvoj digitálnej spoločnosti by mal byť integrujúci a prístupný všetkým občanom EÚ a mal by sa podporovať účinnými politikami zameranými na „preklenutie digitálnej priepasti“ v rámci EÚ, pričom by sa mala poskytnúť podpora väčšiemu počtu občanov so zručnosťami v oblasti IKT, aby využívali príležitosti, ktoré IKT poskytujú,

E.   keďže širokopásmové pripojenie je dostupné pre viac než 90 % obyvateľstva EÚ, no používa ho len 50 % domácností,

F.   keďže konkurencieschopné komunikačné trhy sú dôležité na zabezpečenie toho, aby používatelia získali čo najviac prínosov v oblasti výberu, kvality a dostupných cien,

G.   keďže potenciál Európy je nezmazateľne spojený so zručnosťami jej obyvateľov, pracovných síl a organizácií; keďže bez zručností môže byť len obmedzená hospodárska a sociálna pridaná hodnota z technológií a infraštruktúry IKT,

H.   keďže IKT môžu byť veľmi mocným katalyzátorom v úsilí o dosiahnutie pozitívneho a trvalo udržateľného rozvoja v krajinách celého sveta a v boji proti chudobe a sociálnym a hospodárskym nerovnostiam,

I.   keďže pokiaľ občania nebudú mať dostatočnú dôveru v právny rámec nového digitálneho priestoru, nebudú medzi nimi fungovať interakcie, nebudú slobodne vyjadrovať svoje názory ani uskutočňovať transakcie; keďže garantovanie a uplatňovanie základných práv v tejto súvislosti je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia dôvery na strane občanov; keďže záruka ochrany práv duševného vlastníctva a iných práv je základnou podmienkou dôvery zo strany podnikov,

J.   keďže počítačová kriminalita, ako napríklad nabádanie k spáchaniu teroristických útokov, trestné činy založené na nenávisti a detská pornografia zaznamenala nárast a ohrozuje jednotlivcov vrátane detí,

K.   keďže európske odvetvia kultúry a tvorby nemajú na zastupiteľnú úlohu len pokiaľ ide o podporu kultúrnej diverzity, pluralizmus médií a zastupiteľskú demokraciu v Európe, ale sú aj obrovskou hnacou silou trvalo udržateľného rozvoja a hospodárskej obnovy v Európskej únii; keďže v diskusii o vytvorení spoločného trhu v odvetví tvorivého obsahu je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť kultúrnym a jazykovým osobitostiam,

L.   keďže európska demokratická spoločnosť, zapájanie sa občanov do verejnej diskusie a prístup k informáciám v digitálnom svete závisia od živého a konkurencieschopného odvetvia tlače ako štvrtého piliera demokracie,

M.   keďže nedostatočný pokrok v oblasti tvorby, šírenia a využívania informačných a komunikačných technológií je zodpovedný za zaostávanie rastu a produktivity a keďže nové podniky s výrazným potenciálom rastu, ktoré sú aktívne v oblasti inovácií týchto technológií, majú problémy trvalo sa presadiť na trhu,

N.   keďže súkromný aj verejný sektor musia investovať do nových inovatívnych platforiem a služieb, napríklad do tzv. modelu cloud computing, elektronického zdravotníctva, inteligentných meracích prístrojov, inteligentnej mobility atď; keďže posilňovanie jednotného európskeho trhu zvýši záujem o investície do európskeho hospodárstva a trhov a povedie k ďalším úsporám z rozsahu,

O.   keďže sme doteraz ešte nedospeli k vytvoreniu plne fungujúceho digitálneho jednotného trhu pre internetové a komunikačné služby v Európe; keďže slobodný pohyb digitálnych služieb a cezhraničného elektronického obchodu v súčasnosti veľmi obmedzuje nejednotnosť predpisov na národnej úrovni; keďže európske podniky a verejné služby získajú z používania rozvinutých IKT služieb a aplikácií hospodársky a sociálny prínos,

P.   keďže napriek tomu, že internet je najrýchlejšie rastúci maloobchodný spôsob predaja, stále sa zväčšuje medzera medzi domácim a cezhraničným elektronickým obchodom v EÚ; keďže cezhraničný elektronický obchod poskytuje občanom EÚ veľmi zaujímavé príležitosti na cenovo výhodný nákup, tak ako je uvedené v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov (KOM(2009)0557),

1.   vyzýva Komisiu, aby predložila návrh ambicióznej digitálnej agendy a akčného plánu, ktoré Európe umožnia pokročiť vpred smerom k otvorenej a prosperujúcej digitálnej spoločnosti poskytujúcej svojim občanom hospodárske, sociálne a kultúrne príležitosti; navrhuje, aby bola táto nová digitálna agenda nazvaná „agenda 2015.eu“ a aby bol založená na vzore účinnej špirály 2015.eu;

2.   zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v úsilí zabezpečiť všetkým občanom a spotrebiteľom univerzálny a vysokorýchlostný prístup k pevnému a mobilnému širokopásmovému internetovému pripojeniu, a to aj prostredníctvom ochrany hospodárskej súťaže, ktorá bude pre spotrebiteľov prínosná; zdôrazňuje, že v tomto zmysle sú potrebné špecializované politiky, ktoré pri zabezpečovaní prístupu podporujú hospodársku súťaž a účinné investície a inovácie v oblasti nových a posilnených infraštruktúr prístupu a rozširujú výber spotrebiteľa, a deje sa tak za spravodlivých podmienok pre všetkých občanov bez ohľadu na lokalitu a za konkurenčné ceny, čím sa zaručí, že žiaden európsky občan nie je ohrozený vylúčením;

3.   domnieva sa, že každá domácnosť v EÚ by mala mať do roku 2013 zabezpečený prístup k širokopásmovému internetu za konkurenčné ceny; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby s cieľom zabezpečiť širokopásmové pripojenie pre všetkých európskych občanov podporovali všetky dostupné nástroje tvorby politiky vrátane využívania európskych štrukturálnych fondov a tzv. digitálnej dividendy na rozšírenie pokrytia a zvýšenie kvality mobilného širokopásmového pripojenia; ďalej vyzýva členské štáty, aby poskytovali nové impulzy európskej stratégii vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, predovšetkým na základe aktualizácie širokopásmového a vysokorýchlostného pokrytia;

4.   konštatuje, že v pravidlách o štátnej pomoci sú niektoré nejasnosti, ktoré môžu ovplyvniť širokopásmové služby podporované Spoločenstvom, najmä pokiaľ ide o schopnosť orgánov verejnej správy konsolidovať vlastné sieťové požiadavky ako základ pre nové investície; žiada Komisiu, aby tieto problémy naliehavo riešila;

5.   pripomína, že osobitnú pozornosť treba venovať vidieckym oblastiam zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom so závažnými a neustálymi prírodnými alebo demografickými obmedzeniami, predovšetkým najvzdialenejším regiónom; domnieva sa, že vhodným riešením zabezpečenia efektívneho poskytovania širokopásmového internetu a prístupu k nemu pre občanov týchto regiónov v rámci prijateľného časového rámca a za prijateľnú cenu sú bezdrôtové technológie vrátane satelitu, ktoré umožňujú okamžité neustále pripojenie na internet;

6.   pripomína, že povinnosti poskytovať univerzálnu službu zodpovedajú minimálnemu súboru služieb určenej kvality, ku ktorým by mali mať všetci koncoví používatelia prístup za prijateľnú cenu a bez narúšania hospodárskej súťaže a ukladania ďalšej záťaže na spotrebiteľov a prevádzkovateľov; naliehavo žiada Komisiu, aby bezodkladne vypracovala dlho očakávané hodnotenie univerzálnej služby;

7.   zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť prístup koncovým používateľom so zdravotným postihnutím na rovnakej úrovni, aká je k dispozícii ostatným koncovým používateľom, tak ako to požaduje Európsky parlament vo svojom preskúmaní smernice o univerzálnych službách a právach užívateľov; žiada Komisiu, aby v agende 2015.eu v najvyššej možnej miere zohľadnila potreby užívateľov so zdravotným postihnutím;

8.   žiada Komisiu, aby vykonala hodnotenie vplyvu s cieľom posúdiť možnosť zabezpečenia prenosnosti čísel na úrovni celej EÚ;

9.   zdôrazňuje, že je dôležité zachovať Európu ako „mobilný kontinent“ vo svete a zabezpečiť, aby do roku 2015 75 % zmluvných používateľov mobilných telefónov využívalo mobilný širokopásmový prístup na internet s možnosťou využitia vysokorýchlostných bezdrôtových služieb;

10.   pripomína potrebu urýchliť harmonizované využitie rádiového spektra digitálnej dividendy nediskriminujúcim spôsobom bez toho, aby sa ohrozili už existujúce a rozšírené vysielacie služby;

11.   vyzýva Komisiu, aby sa prostredníctvom Výboru pre rádiové frekvenčné spektrum zamerala na riešenie praktických a technických požiadaviek a zabezpečila tým včasnú dostupnosť spektra s dostatočnou mierou flexibility, aby sa dali uviesť do používania nové technológie, napríklad mobilný širokopásmový internet; žiada Komisiu, aby informovala o vývoji v oblasti hospodárskej súťaže a trhu s rádiovým frekvenčným spektrom;

12.   zdôrazňuje potrebu ďalšieho posudzovania a výskumu prípadnej interferencie medzi existujúcimi a budúcimi používateľmi spektra, aby sa obmedzili prípadné negatívne dôsledky pre spotrebiteľov;

13.   domnieva sa, že vzhľadom na zvyšujúci sa podiel domácností s pripojením na internet by sa členské štáty mali usilovať o to, aby do roku 2015 bolo k vysokorýchlostným sieťam pripojených 50 % domácností v EÚ, čo koncovým používateľom prinesie spoľahlivý a lepší zážitok z používania v súlade s ich očakávaniami a potrebami; pripomína, že na splnenie týchto cieľov je potrebný vhodný politický rámec, ktorý umožňuje súkromné investície a zároveň garantuje hospodársku súťaž a podporuje spotrebiteľský výber;

14.   naliehavo žiada členské štáty, aby transponovali nový regulačný rámec pre elektronické komunikácie pred stanoveným termínom a aby ho v plnom rozsahu uplatňovali a v tomto zmysle poskytli právomoci národným regulačným orgánom; zdôrazňuje, že nový regulačný rámec poskytuje predvídateľné a ucelené regulačné prostredie stimulujúce investície a podporujúce konkurenčné trhy sietí, výrobkov a služieb IKT, čím prispieva k rozširovaniu jednotného trhu v oblasti služieb informačnej spoločnosti; trvá na tom, že akékoľvek usmernenia týkajúce sa uplatňovania telekomunikačného balíka na prístup novej generácie musia plnohodnotne zohľadniť koncepcie zavedené smernicami na podporu rozmiestňovania týchto sietí;

15.   domnieva sa, že je potrebné zvýšiť účinnosť regulačnej koordinácie tým, že sa zabezpečí, aby bol orgán BEREC čo najskôr plne funkčný;

16.   vyzýva všetky zainteresované subjekty, aby prijali otvorené modely rozmiestňovania komunikačných sietí a pomohli tak zintenzívniť inovácie a zvýšiť dopyt;

17.   pripomína potrebu transparentnosti a predvídateľnosti regulácie a vyzýva Komisiu, aby naďalej začleňovala tzv. zásady lepšej právnej regulácie do prípravy legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, a to najmä prostredníctvom cieleného a včasného posudzovania vplyvov;

18.   pripomína, že interoperabilita a prístupnosť navzájom súvisia a sú to tehličky, z ktorých sa vystavia účinná informačná spoločnosť, aby produkty, infraštruktúry a služby boli navzájom prepojiteľné a Európania tak mali prístup k službám a údajom bez ohľadu na používaný softvér;

19.   trvá na tom, že digitálne spôsobilosti sú kľúčové pre digitálnu spoločnosť prístupnú všetkým a že všetci občania EÚ by mali mať dostatočné digitálne zručnosti a mali by byť motivovaní ich ďalej rozvíjať; zdôrazňuje, že digitálne spôsobilosti by mohli pomôcť znevýhodneným osobám (t. j. starším ľuďom a osobám s nízkym príjmom) začleniť sa do spoločnosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zaoberali riešením rozdielov medzi rôznymi skupinami, ktoré sa týkajú digitálnej gramotnosti a používania internetu, čiže vznikajúcou tzv. „druhou digitálnou priepasťou“; kladie dôraz na zásadný záväzok znížiť do roku 2015 rozdiely v digitálnej gramotnosti a spôsobilosti o polovicu;

20.   vyzýva na rešpektovanie transparentnosti pri používaní systémov IKT, prístupu k nim a rovnosti príležitostí pri ich používaní s cieľom zlepšovať ich užívateľskú prístupnosť pre čo najväčší počet občanov Európy;

21.   zdôrazňuje, že všetky základné a stredné školy musia mať do roku 2013 spoľahlivé a kvalitné internetové pripojenie a do roku 2015 vysokorýchlostné internetové pripojenie, v prípade potreby s podporou regionálnej a kohéznej politiky; zdôrazňuje, že školenie v oblasti IKT a elektronického vzdelávania by sa malo stať neoddeliteľnou súčasťou činností v oblasti celoživotného vzdelávania, čím sa skvalitnia a sprístupnia programy vzdelávania a školenia;

22.   uznáva význam elektronického vzdelávania ako vzdelávacej metódy prispôsobenej inováciám v IKT, ktorá môže uspokojiť potreby ľudí, ktorí nemajú vhodný prístup k bežným vzdelávacím metódam, zdôrazňuje však nevyhnutnú potrebu výmeny informácií medzi učiteľmi, študentmi a ďalšími zainteresovanými stranami; zastáva názor že sa musí podporovať aj medzinárodná výmena študentov, aby vzdelávacie zariadenia opäť plnili svoju dôležitú úlohu pri rozvíjaní porozumenia medzi národmi;

23.   odporúča zaviesť koncepciu digitálnej gramotnosti do vzdelávacích systémov ešte pred základným stupňom, spolu s cudzími jazykmi, ktorej cieľom by bolo vychovať zručných používateľov v čo najnižšom veku;

24.   konštatuje, že je dôležité poskytnúť občanom EÚ digitálne zručnosti s cieľom pomôcť im v plnej miere využívať výhody zapojenia do digitálnej spoločnosti; opätovne potvrdzuje potrebu zabezpečiť, aby znalosti, zručnosti, schopnosti a tvorivosť európskych pracovníkov spĺňali najvyššiu globálnu úroveň a aby boli neustále aktualizované; domnieva sa, že digitálna gramotnosť a spôsobilosti by mali byť ústrednou súčasťou politík EÚ, keďže sú hlavnými pohonnými silami európskej inovačnej spoločnosti;

25.   navrhuje, aby sa na úrovni EÚ a členských štátov zrealizoval akčný plán v oblasti digitálnej gramotnosti a začlenenia, ktorý by obsahoval najmä: možnosti osobitnej odbornej prípravy v oblasti digitálnej gramotnosti pre nezamestnané osoby a skupiny, ktoré sú ohrozené vylúčením; stimuly pre iniciatívy súkromného sektora s cieľom poskytnúť všetkým zamestnancom odbornú prípravu zameranú na získavanie digitálnych zručností; celoeurópsku iniciatívu „Be smart online!“ (Na internet s rozumom), ktorá by umožnila všetkým študentom, a to aj tým, ktorí sú zapojení do celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy, oboznámiť sa s bezpečným používaním IKT a on-line služieb a spoločnú certifikačnú schému IKT na úrovni EÚ;

26.   vyzýva členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia a mladú generáciu inšpirovali k výberu kariéry v oblasti IKT; vyzýva členské štáty, aby medzitým vo svojich vnútroštátnych vzdelávacích programoch kládli väčší dôraz na predmety prírodných vied ako matematika a fyzika pre žiakov základných škôl; domnieva sa, že keďže existuje reálna a naliehavá potreba konať, aby sa naplnil dopyt po IKT zručnostiach v Európe i v krátkodobom a strednodobom horizonte, bude potrebná lepšia databáza na monitorovanie elektronických zručností; žiada inštitúcie EÚ, aby prijali ďalšie kroky na vytvorenie tejto databázy;

27.   zdôrazňuje, že všetci občania EÚ by mali byť upovedomení o svojich základných digitálnych právach prostredníctvom Európskej charty práv občanov a spotrebiteľov v digitálnom prostredí; domnieva sa, že táto charta by mala konsolidovať acquis Spoločenstva vrátane, predovšetkým, práv používateľov týkajúcich sa ochrany súkromia, zraniteľných používateľov a digitálneho obsahu, ako aj garantovania primeranej interoperability; opätovne potvrdzuje, že práva v digitálnom prostredí by sa mali posudzovať v celkovom rámci základných práv;

28.   je pevne presvedčený, že ochrana súkromia je základnou hodnotou a že všetci používatelia by mali mať kontrolu nad svojimi osobnými údajmi vrátane „práva byť zabudnutý“; nalieha na Komisiu, aby prihliadala nielen na ochranu údajov a otázky súkromia ako také, ale najmä na osobitné potreby mladistvých a mladých dospelých so zreteľom na tieto otázky; vyzýva Komisiu, aby predložila návrh prispôsobenia smernice o ochrane údajov súčasnému digitálnemu prostrediu;

29.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyvinuli ďalšie úsilie na zvýšenie digitálnej bezpečnosti, aby bojovali proti počítačovej kriminalite a nevyžiadanej pošte, aby zvyšovali dôveru používateľov a aby zabezpečili kybernetický priestor proti všetkým druhom zločinu a trestných činov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa efektívne zúčastnili medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti a aby ju rozširovali; pripomína členským štátom, že takmer polovica z nich stále neratifikovala Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite a naliehavo žiada všetky členské štáty, aby tento dohovor ratifikovali a uplatňovali;

30.   vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na sprístupnenie bezpečného systému elektronickej identifikácie všetkým občanom Európy;

31.   naliehavo žiada zabezpečiť otvorený internet, v rámci ktorého majú občania právo a podnikatelia možnosť dostať sa k informáciám, šíriť ich a prevádzkovať aplikácie a služby podľa vlastného výberu, ako to umožňuje nový regulačný rámec; vyzýva Komisiu, Orgán európskych regulačných orgánov pre elektronické komunikácie (BEREC) a národné regulačné orgány, aby podporovali ustanovenia o neutralite internetu, aby pozorne sledovali ich uplatňovanie a Európskemu parlamentu o tom podali správu do konca roka 2010; domnieva sa, že v právnych predpisoch EÚ by sa malo zachovať ustanovenie o „púhom kanáli“ (mere conduit) ustanovené v smernici o elektronickom obchode (2000/31/ES), ako kľúčový prostriedok umožňujúci slobodnú a otvorenú hospodársku súťaž na digitálnom trhu;

32.   zdôrazňuje, že pluralita médií, ich sloboda a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti sú základnými hodnotami a cieľmi Európskej únie; preto vyzýva Európsku komisiu, aby zabezpečila súlad všetkých navrhovaných politík EÚ s týmito hodnotami a cieľmi;

33.   víta rýchle vykonávanie právnych predpisov o roamingu; zdôrazňuje, že je naďalej potrebné neustále sledovať ceny za roaming v mobilnej sieti EÚ vrátane cien za dátový roaming; vyzýva orgán BEREC, aby vykonal nezávislú analýzu iných metód ako je cenová regulácia, ktoré by sa mohli použiť na vytvorenie konkurencieschopného vnútorného trhu s roamingom; vyzýva Komisiu, aby na základe analýzy orgánu BEREC a svojho vlastného posúdenia do roku 2013 navrhla dlhodobé riešenie problému roamingu, ktorým by sa zabezpečila existencia fungujúceho, spotrebiteľsky orientovaného a konkurencieschopného roamingového trhu a viedlo by to k zníženiu cien;

34.   zdôrazňuje, že digitálne služby môžu prispieť k tomu, že Európa bude v plnom rozsahu využívať svoj vnútorný trh; vyzýva na prijatie efektívnej politiky v oblasti jednotného digitálneho trhu, na základe ktorej by sa internetové služby v Európe stali konkurencieschopnejšími, prístupnejšími, transparentnejšími, zvýraznil by sa ich cezhraničný rozmer, poskytovala by sa najvyššia možná úroveň ochrany spotrebiteľa ukončila by sa územná diskriminácia; vyzýva inštitúcie EÚ, aby do roku 2013 odstránili hlavné regulačné a administratívne prekážky cezhraničných internetových transakcií; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v prebiehajúcom hodnotení acquis Spoločenstva, ktoré má vplyv na jednotný digitálny trh, a aby navrhla cielený legislatívny postup v oblasti kľúčových prekážok;

35.   vyzýva na vypracovanie štúdie o harmonizovaných predpisoch v rámci EÚ na podporu spoločného trhu v oblasti tzv. modelu cloud computing a elektronického obchodu;

36.   vyzýva Komisiu, aby zvážila prijatie opatrení na ďalšie zvýšenie transparentnosti obchodných podmienok cezhraničného internetového obchodu a efektívnosti cezhraničného presadzovania práva a opravných prostriedkov; zdôrazňuje, že úspešný rozvoj internetového obchodu si vyžaduje účinnú distribúciu výrobkov a tovaru a preto zdôrazňuje potrebu rýchlej implementácie tzv. 3. smernice o poštových službách (2008/6/ES);

37.   domnieva sa, že členské štáty by mali zabezpečiť potrebné digitálne prostredie pre spoločnosti, predovšetkým MSP; vyzýva členské štáty, aby zriadili tzv. jediné kontaktné miesta pre DPH s cieľom uľahčiť cezhraničný elektronický obchod pre MSP a podnikateľov a vyzýva Komisiu, aby podporila široké používanie elektronických faktúr;

38.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že do roku 2015 bude aspoň 50 % z celkového verejného obstarávania prebiehať elektronickou cestou, ako je uvedené v akčnom pláne dohodnutom na ministerskej konferencii o elektronickej verejnej správe, ktorá sa konala v Manchestri v roku 2005;

39.   domnieva sa, že takmer desať rokov po prijatí smerníc vytvárajúcich právny rámec informačnej spoločnosti sa tieto smernice javia byť neaktuálne vzhľadom na rastúcu komplexnosť on-line prostredia, zavádzanie nových technológií a skutočnosť, že údaje občanov EÚ sú stále viac spracúvané mimo EÚ; domnieva sa, že zatiaľ čo právne otázky vyplývajúce z niektorých smerníc sa dajú riešiť pomocou dodatočnej aktualizácie, u iných smerníc je potrebná dôkladnejšia revízia, a že treba prijať medzinárodný rámec pre ochranu údajov;

40.   zdôrazňuje prínos, ktorý môže mať digitalizácia verejných služieb (elektronická verejná správa) pre občanov a podniky, aby sa umožnilo účinnejšie a personalizovanejšie poskytovanie verejných služieb; vyzýva členské štáty, aby využili nástroje IKT na zvýšenie transparentnosti vládnych opatrení a zlepšenie určovania zodpovednosti v tejto oblasti a aby tým podporili zastupiteľskú demokraciu zapojením všetkých socio-ekonomických skupín, zvýšením povedomia nových používateľov a vybudovaním dôvery a sebavedomia; vyzýva členské štáty, aby vypracovali národné plány digitalizácie verejných služieb, ktoré by mali zahŕňať ciele a opatrenia zamerané na sprístupnenie všetkých verejných služieb na internete a zabezpečenie ich dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím do roku 2015;

41.   zdôrazňuje dôležitosť širokopásmového pripojenia pre zdravie európskych občanov, keďže umožňuje využívanie účinných technológií v oblasti zdravotných informácií, čím sa zvyšuje kvalita starostlivosti, rozširuje geografický dosah zdravotnej starostlivosti na vidiecke ostrovné, horské a riedko osídlené oblasti, uľahčuje domáca starostlivosť a znižuje objem zbytočnej liečby a nákladného presunu pacientov; pripomína, že širokopásmové pripojenie môže tiež pomôcť chrániť európskych občanov uľahčením rozširovania a propagovaním informácií v oblasti verejnej bezpečnosti, postupov, reakcií na nešťastia a obnovy;

42.   konštatuje, že IKT sú mimoriadne dôležité pre ľudí s postihnutiami, ktorí sú viac než iní odkázaní na technologickú podporu pri vykonávaní každodenných činností; domnieva sa, že osoby s telesným postihnutím majú právo podieľať sa za rovnakých podmienok na rýchlom vývoji produktov a služieb založených na nových technológiách, aby mohli mať prospech z účasti na informačnej spoločnosti bez bariér;

43.   zdôrazňuje potrebu vytvoriť tzv. „piatu slobodu“, ktorá umožní voľný obeh obsahu a vedomostí a do roku 2015 dosiahnuť vytvorenie konvergentného právneho rámca, ktorý bude prispôsobený potrebám spotrebiteľov a umožní prístup k digitálnemu obsahu v Európe, čím sa zvýši istota spotrebiteľov a dosiahne sa spravodlivá rovnováha medzi právami držiteľov práv a prístupom širokej verejnosti k obsahu a vedomostiam; vzhľadom na tempo technologického rozvoja naliehavo žiada EÚ, aby urýchlila diskusiu o autorskom práve a vykonala analýzu účinnosti európskeho právneho titulu na základe článku 118 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pri poskytovaní jednotnej ochrany práv duševného vlastníctva online aj offline v rámci Únie;

44.   uvedomuje si, že odvetvie tvorivej činnosti a kultúry zohráva dôležitú úlohu nielen pri podpore kultúrnej rozmanitosti, plurality médií a zastupiteľskej demokracie v Európe, ale je aj významným motorom udržateľného rastu v Európe, a preto môže mať rozhodujúcu úlohu pri hospodárskom oživení EÚ; je si vedomý potreby podporovať prostredie, ktoré bude naďalej stimulovať odvetvie tvorivej činnosti; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby implementovala Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov organizácie UNESCO vo všetkých politických iniciatívach týkajúcich sa digitálnej agendy;

45.   zdôrazňuje, že európska digitálna agenda musí podporovať produkciu a rozširovanie vysoko kvalitného a kultúrne rozmanitého obsahu v EÚ, aby stimulovala využívanie digitálnych technológií, napríklad internetu, všetkými občanmi EÚ a maximalizovala kultúrne a sociálne prínosy, ktoré môžu občania EÚ prostredníctvom týchto technológií získať; odporúča iniciovať informačnú kampaň na úrovni EÚ s cieľom zvýšiť úroveň informovanosti najmä pri tvorbe a šírení digitálneho kultúrneho obsahu; vyzýva Komisiu, aby v rámci svojho legislatívneho pracovného programu preskúmala možnosť umožniť členským štátom uplatňovanie zníženej sadzby DPH na on-line distribúciu kultúrneho tovaru;

46.   zdôrazňuje, že Internet, ktorý ponúka veľa nových príležitostí pre rozširovanie tvorivého obsahu a prístup k nemu, predstavuje aj nové výzvy týkajúce sa zabezpečenia kybernetického priestoru Európskej únie proti novým typom zločinu a trestných činov; konštatuje, že sankcie ako jeden z prostriedkov v oblasti presadzovania autorských práv by sa mali v zásade zameriavať na obchodných užívateľov a až v menšej miere na individuálnych občanov;

47.   domnieva sa, že vzhľadom na vznik nových technológií, nových spôsobov digitálneho dodávania tovaru a zmeny správania spotrebiteľov musí EÚ podporovať politiky zamerané na ponuku a zamyslieť sa nad ďalším rozvojom pravidiel autorskoprávnych licencií a pravidiel udeľovania povolení v tejto oblasti; požaduje lepší, účinnejší a ucelenejší systém riadenia práv a udeľovania povolení pre hudobné a audiovizuálne diela a väčšiu transparentnosť a zvýšenie konkurencie medzi organizáciami kolektívnej správy práv;

48.   zdôrazňuje, že v novej digitálnej agende je potrebné venovať väčšiu pozornosť digitalizácii jedinečného kultúrneho dedičstva Európy a sprístupneniu tohto dedičstva občanom; naliehavo vyzýva členské štáty, aby poskytli primeranú finančnú podporu digitalizačnej politike EÚ, a zároveň nabáda Komisiu i členské štáty, aby našli primerané riešenia súčasných právnych problémov;

49.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad budúcnosťou projektu európskej digitálnej knižnice, ak nenastanú radikálne zmeny v oblasti digitálneho formátu knižnice, riadenia, účinnosti, praktickosti, užitočnosti a veľkoplošnej medializácie tohto projektu;

50.   domnieva sa, že popri jednotnom zavádzaní IKT je nevyhnutné presadzovať kvalitný výskum v oblasti IKT a podporovať verejné a súkromné investície do vysoko rizikového a kolaboratívneho výskumu a inovácií v oblasti IKT; zdôrazňuje, že Európa by mala byť špičkou vo vývine internetových technológií, tzv. modelu cloud computing, inteligentného prostredia a superpočítačov a nízkouhlíkových aplikácií IKT; navrhuje, aby sa rozpočet na výskum EÚ v oblasti IKT zdvojnásobil a aby sa v rámci budúceho finančného výhľadu rozpočet na zavádzanie IKT zvýšil štvornásobne;

51.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že pokiaľ ide o vábenie, rozvoj a udržanie si talentovaných akademických pracovníkov v oblasti IKT, Európa naďalej zaostáva za inými poprednými trhmi a trpí výrazným odlivom mozgov vzhľadom na lepšie pracovné podmienky v USA pre akademikov a výskumníkov; zdôrazňuje, že na riešenie tohto problému musí Európa spolupracovať s akademickou sférou a s priemyslom na rozvoji zaujímavého programu kariérneho rozvoja, ktorý bude podporovať životne dôležitú úlohu vedeckovýskumnej komunity v širokej inovačnej stratégii v oblasti IKT na svetovej úrovni;

52.   domnieva sa, že do roku 2015 budú musieť byť európske výskumné inštitúcie a infraštruktúry prepojené vysokorýchlostnými komunikačnými sieťami triedy Gbps, ktoré tak vytvoria vnútornú sieť pre európsku výskumnú spoločnosť;

53.   žiada zvýšené úsilie v súvislosti s používaním softvéru s otvoreným zdrojom v rámci EÚ;

54.   žiada nové investície do výskumu s cieľom zlepšiť implementáciu existujúcich digitálnych nástrojov a zaručiť dostupnosť kultúrnych produktov všetkým občanom;

55.   vyjadruje znepokojenie nad byrokraciou spojenou s rámcovým programom EÚ; vyzýva Komisiu, aby odstránila byrokraciu prepracovaním postupov rámcového programu bez ohrozenia tohto programu a vytvorením výboru užívateľov;

56.   žiada Komisiu, aby spolu s členskými štátmi zhodnotila spôsob, ktorým smernice č. 2004/17/ES a 2004/18/ES o verejnom obstarávaní a ich transpozícia podporujú výskum a inovácie, a prípadne vyzdvihla najlepšie postupy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zamysleli nad vývojom ukazovateľov týkajúcich sa inovácií vo verejnom obstarávaní;

57.   pripomína, že budúca konkurencieschopnosť Európy a jej schopnosť zotaviť sa zo súčasnej hospodárskej krízy závisí vo veľkej miere od jej schopnosti uľahčiť rozsiahle a účinné zavádzanie IKT v podnikoch; konštatuje však, že MSP stále ďaleko zaostávajú za veľkými podnikmi a upozorňuje najmä na záruky, ktoré by sa mali poskytnúť mikropodnikom a malým podnikom, aby neboli ukrátené o prínosy z rozvoja IKT; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby posilnili podporné opatrenia zamerané na malé a stredné podniky v súvislosti s používaním nástrojov IKT zvyšujúcich produktivitu;

58.   vyzýva Komisiu, aby predložila digitálny plánom na podporu internetových obchodných príležitostí, ktorý bude primárne zameraný na ponúkanie alternatív pre ľudí, ktorí sa v súvislosti s finančnou krízou v nedávnom období stali nezamestnanými; zastáva názor, že tento plán by mal pozostávať zo zabezpečenia poskytovania softvéru a hardvéru za dostupnú cenu, ako aj bezplatného internetového pripojenia a bezplatného poradenstva;

59.   domnieva sa, že cieľom agendy 2015.eu by malo byť zabezpečenie ústredného postavenia IKT v rámci nízkouhlíkového hospodárstva; vyzýva na využívanie technológií IKT s cieľom splniť ciele 20-20-20 stratégie v oblasti zmeny klímy; domnieva sa, že kľúčovými iniciatívami agendy 2015.eu by malo byť uplatňovanie aplikácií typu inteligentnej elektrickej rozvodnej siete, inteligentného merania, inteligentnej mobility, inteligentných vozidiel, inteligentného vodohospodárstva a elektronického zdravotníctva; zdôrazňuje tiež, že podiel uhlíkovej stopy v odvetví IKT by sa mal do roku 2015 znížiť o 50 %;

60.   domnieva sa, že medzinárodný obchod treba viesť zásadou spravodlivého obchodu, s cieľom dosiahnuť náležitú rovnováhu medzi otvorením trhov a legitímnou ochranou rôznych hospodárskych odvetví, s osobitným dôrazom na pracovné a sociálne podmienky;

61.   domnieva sa, že prisvojenie si agendy 2015.eu na všetkých politických a geografických úrovniach (EÚ, národná a regionálna úroveň) v duchu viacúrovňovej verejnej správy, ako aj politická viditeľnosť sú nevyhnutnými predpokladmi účinnej implementácie; v tejto súvislosti navrhuje, aby sa pravidelne organizoval samit o digitálnej agende s cieľom preskúmať pokrok na úrovni Únie a členských štátov a poskytnúť ďalšie politické podnety;

62.   upriamuje pozornosť Komisie najmä na potrebu stanoviť inteligentné (konkrétne, merateľné, primerané, realistické a závisiace od času) ciele a úlohy a prijať akčný plán mobilizujúci všetky vhodné nástroje EÚ: finančné prostriedky, soft law, presadzovanie a v prípade potreby i cielené právne predpisy vo všetkých relevantných oblastiach politiky (t. j. v oblasti elektronickej komunikácie, vzdelávania, výskumu, inovácií, politiky súdržnosti); vyzýva Komisiu, aby uskutočnila pravidelné hodnotenie úspechov stratégie 2015.eu na základe širšieho súboru ukazovateľov, ktorý umožní kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu sociálnych a ekonomických vplyvov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili vhodnú koordináciu medzi programami EÚ a vnútroštátnymi a regionálnymi programami v tejto oblasti;

63.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a členským štátom.

(1) Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 133.
(2) Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 364.
(3) Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 87.
(4) Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 370.


Absolutórium za rok 2008: Komisia
PDF 805kWORD 501k
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Rozhodnutie
Uznesenie
1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))
P7_TA(2010)0134A7-0099/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – zväzok I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie Európskemu parlamentu o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1427),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2008 (KOM(2009)0256),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008 (KOM(2009)0419) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k tejto správe (SEK(2009)1102),

–   so zreteľom na správu Komisie s názvom Odpovede členských štátov na Výročnú správu Dvora audítorov za rok 2008 (SEK(2010)0178 a SEK(2010)0196),

–   so zreteľom na zelenú knihu s názvom Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti, ktorú Komisia prijala 3. mája 2006 (KOM(2006)0194),

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 2/2004 k modelu jednotného auditu (a návrh rámca vnútornej kontroly Spoločenstva)(3),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o orientačnom pláne k integrovanému rámcu vnútornej kontroly (KOM(2005)0252),

–   so zreteľom na Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2006)0009), Správu o Akčnom pláne Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2008)0110) a pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2008)0259),

–   so zreteľom na Správu o vplyve Akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly(KOM(2009)0043),

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 6/2007 k ročným súhrnom členských štátov, národným vyhláseniam členských štátov a auditom národných kontrolných orgánov týkajúcim sa finančných prostriedkov EÚ(4),

–   so zreteľom na Akčný plán Komisie na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v rámci spoločného riadenia štrukturálnych opatrení (KOM(2008)0097) a predbežnú správu o opatreniach nadväzujúcich na akčný plán (SEK(2009)1463),

–   so zreteľom na správu Komisie o pokroku Bulharska v rámci mechanizmu spolupráce a overovania (KOM(2009)0402) a na podporný dokument pripojený k tejto správe (SEK(2009)1074),

–   so zreteľom na správu Komisie o pokroku Rumunska v rámci mechanizmu spolupráce a overovania (KOM(2009)0401) a na podporný dokument pripojený k tejto správe (SEK(2009)1073),

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami inštitúcií(5) a na osobitné správy Dvora audítorov,

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(6),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 s názvom Smerom k jednotnému chápaniu koncepcie prípustného rizika chyby (KOM(2008)0866) a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tomuto oznámeniu (SEK(2008)3054),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii za plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–   so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES, články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na medzinárodné audítorské štandardy a medzinárodné účtovné štandardy, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na verejný sektor,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7), a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 76 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A7-0099/2010),

A.   keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia v spolupráci s členskými štátmi plní rozpočet na vlastnú zodpovednosť v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia,

1.   udeľuje Komisii absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, postúpil Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie a Dvoru audítorov, a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(8),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – zväzok I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)(9),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie Európskemu parlamentu o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1427),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2008 (KOM(2009)0256),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008 (KOM(2009)0419) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k tejto správe (SEK(2009)1102),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(10),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(11),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 s názvom Smerom k jednotnému chápaniu koncepcie prípustného rizika chyby (KOM(2008)0866) a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tomuto oznámeniu (SEK(2008)3054),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť výkonným agentúram za plnenie rozpočtu na rozpočtový rok 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES, články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(12), a najmä na jeho články 55, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(13), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcich sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(14), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–   so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003(15),

–   so zreteľom na článok 76 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A7-0099/2010),

A.   keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia v spolupráci s členskými štátmi plní rozpočet na vlastnú zodpovednosť v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia,

1.   udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia, a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, postúpil riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie a Dvoru audítorov, a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(16),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – zväzok I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)(17),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie Európskemu parlamentu o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1427),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2008 (KOM(2009)0256),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008 (KOM(2009)0419) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k tejto správe (SEK(2009)1102),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami výkonného orgánu(18),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(19),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 s názvom Smerom k jednotnému chápaniu koncepcie prípustného rizika chyby (KOM(2008)0866) a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tomuto oznámeniu (SEK(2008)3054),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť výkonným agentúram za plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES, články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(20), a najmä na jeho články 55, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(21), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcich sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(22), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–   so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2004/20/ES z 23. decembra 2003 o zriadení výkonného orgánu ako výkonnej správy pre inteligentnú energiu na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti energií na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003(23),

–   so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2007/372/ES z 31. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/20/ES s cieľom transformovať Výkonnú správu pre inteligentnú energiu na Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie(24),

–   so zreteľom na článok 76 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A7-0099/2010),

A.   keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia v spolupráci s členskými štátmi plní rozpočet na vlastnú zodpovednosť v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia,

1.   udeľuje riaditeľovi Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie absolutórium za plnenie rozpočtu výkonného orgánu za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie spolu s rozhodnutím o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia, a uznesením, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, postúpil riaditeľovi Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie a Dvoru audítorov, a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

4.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(25),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – zväzok I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)(26),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie Európskemu parlamentu o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1427),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2008 (KOM(2009)0256),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008 (KOM(2009)0419) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k tejto správe (SEK(2009)1102),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(27),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(28),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 s názvom Smerom k jednotnému chápaniu koncepcie prípustného rizika chyby (KOM(2008)0866) a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tomuto oznámeniu (SEK(2008)3054),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť výkonným agentúram za plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES, články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(29), a najmä na jeho články 55, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(30), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcich sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(31), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–   so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2004/858/ES z 15. decembra 2004 zakladajúce výkonnú agentúru s názvom Výkonná agentúra pre program verejného zdravia, ktorá je poverená riadením akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia v súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003(32),

–   so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2008/544/ES z 20. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/858/ES s cieľom transformovať Výkonnú agentúru pre program verejného zdravia na Výkonnú agentúru pre zdravie a spotrebiteľov(33),

–   so zreteľom na článok 76 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A7-0099/2010),

A.   keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia v spolupráci s členskými štátmi plní rozpočet na vlastnú zodpovednosť v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia,

1.   udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie spolu s rozhodnutím o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia, a uznesením, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, postúpil riaditeľovi Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie a Dvoru audítorov, a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

5.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť za rozpočtový rok 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(34),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – zväzok I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)(35),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie Európskemu parlamentu o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1427),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2008 (KOM(2009)0256),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008 (KOM(2009)0419) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k tejto správe (SEK(2009)1102),

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(36),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(37),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 s názvom Smerom k jednotnému chápaniu koncepcie prípustného rizika chyby (KOM(2008)0866) a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tomuto oznámeniu (SEK(2008)3054),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť výkonným agentúram za plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES, články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(38), a najmä na jeho články 55, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(39), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcich sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(40), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–   so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2007/60/ES z 26. októbra 2006, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť podľa nariadenia Rady (ES) č. 58/2003(41),

–   so zreteľom na článok 76 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A7-0099/2010),

A.   keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia v spolupráci s členskými štátmi plní rozpočet na vlastnú zodpovednosť v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia,

1.   udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie spolu s rozhodnutím o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia, a uznesením, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, postúpil riaditeľovi Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie a Dvoru audítorov, a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

6.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke týkajúcej sa všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(42),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – zväzok I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)(43),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie Európskemu parlamentu o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1427),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2008 (KOM(2009)0256),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008 (KOM(2009)0419) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k tejto správe (SEK(2009)1102),

–   so zreteľom na správu Komisie s názvom Odpovede členských štátov na Výročnú správu Dvora audítorov za rok 2008 (SEK(2010)0178 a SEK(2010)0196),

–   so zreteľom na zelenú knihu s názvom Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti, ktorú Komisia prijala 3. mája 2006 (KOM(2006)0194),

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 2/2004 k modelu jednotného auditu (a návrh rámca vnútornej kontroly Spoločenstva)(44),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o orientačnom pláne k integrovanému rámcu vnútornej kontroly (KOM(2005)0252),

–   so zreteľom na Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2006)0009), správu o Akčnom pláne Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2008)0110) a pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2008)0259),

–   so zreteľom na správu o vplyve Akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2009)0043),

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 6/2007 k ročným súhrnom členských štátov, národným vyhláseniam členských štátov a auditom národných kontrolných orgánov týkajúcim sa finančných prostriedkov EÚ(45),

–   so zreteľom na Akčný plán Komisie na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v rámci spoločného riadenia štrukturálnych opatrení (KOM(2008)0097) a predbežnú správu o opatreniach nadväzujúcich na akčný plán (SEK(2009)1463),

–   so zreteľom na správu Komisie o pokroku Bulharska v rámci mechanizmu spolupráce a overovania (KOM(2009)0402) a na doplňujúci dokument pripojený k tejto správe (SEK(2009)1074),

–   so zreteľom na správu Komisie o pokroku Rumunska v rámci mechanizmu spolupráce a overovania (KOM(2009)0401) a na doplňujúci dokument pripojený k tejto správe (SEK(2009)1073),

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami inštitúcií(46) a na osobitné správy Dvora audítorov,

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(47),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 s názvom Smerom k jednotnému chápaniu koncepcie prípustného rizika chyby (KOM(2008)0866) a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tomuto oznámeniu (SEK(2008)3054),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii za plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť výkonným agentúram za plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES, články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na medzinárodné audítorské štandardy a medzinárodné účtovné štandardy, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na verejný sektor,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(48), a najmä na jeho články 55, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(49), a najmä na jeho článok 14 ods. 2 a 3,

–   so zreteľom na článok 76 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A7-0099/2010),

A.   keďže podľa článku 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je Komisia zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky,

1.   schvaľuje účtovnú závierku týkajúcu sa všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke, a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

7.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(50),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – zväzok I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)(51),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie Európskemu parlamentu o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1427),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2008 (KOM(2009)0256),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008 (KOM(2009)0419) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k tejto správe (SEK(2009)1102),

–   so zreteľom na správu Komisie s názvom Odpovede členských štátov na Výročnú správu Dvora audítorov za rok 2008 (SEK(2010)0178 a SEK(2010)0196),

–   so zreteľom na zelenú knihu s názvom Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti, ktorú Komisia prijala 3. mája 2006 (KOM(2006)0194),

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 2/2004 k modelu jednotného auditu (a návrh rámca vnútornej kontroly Spoločenstva)(52),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o orientačnom pláne k integrovanému rámcu vnútornej kontroly (KOM(2005)0252),

–   so zreteľom na Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2006)0009), správu o Akčnom pláne Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2008)0110) a pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2008)0259),

–   so zreteľom na správu o vplyve Akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2009)0043),

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 6/2007 k ročným súhrnom členských štátov, národným vyhláseniam členských štátov a auditom národných kontrolných orgánov týkajúcim sa finančných prostriedkov EÚ(53),

–   so zreteľom na Akčný plán Komisie na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v rámci spoločného riadenia štrukturálnych opatrení (KOM(2008)0097) a predbežnú správu o opatreniach nadväzujúcich na akčný plán (SEK(2009)1463),

–   so zreteľom na správu Komisie o pokroku Bulharska v rámci mechanizmu spolupráce a overovania (KOM(2009)0402) a na doplňujúci dokument pripojený k tejto správe (SEK(2009)1074),

–   so zreteľom na správu Komisie o pokroku Rumunska v rámci mechanizmu spolupráce a overovania (KOM(2009)0401) a na doplňujúci dokument pripojený k tejto správe (SEK(2009)1073),

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami inštitúcií(54) a na osobitné správy Dvora audítorov,

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(55),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 s názvom Smerom k jednotnému chápaniu koncepcie prípustného rizika chyby (KOM(2008)0866) a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tomuto oznámeniu (SEK(2008)3054),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii za plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť výkonným agentúram za plnenie rozpočtu v rozpočtovom roku 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES, články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na medzinárodné audítorské štandardy a medzinárodné účtovné štandardy, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na verejný sektor,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(56), a najmä na jeho články 55, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(57), a najmä na jeho článok 14 ods. 2 a 3,

–   so zreteľom na článok 76 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A7-0099/2010),

A.   keďže článok 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie stanovuje, že zodpovednosť za plnenie rozpočtu EÚ nesie Komisia v spolupráci s členskými štátmi, ktoré musia s Komisiou spolupracovať s cieľom zabezpečiť, že rozpočtové prostriedky sa využívajú v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia,

B.   keďže v článku 287 ods. 1 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa od Dvora audítorov vyžaduje, aby Európskemu parlamentu a Rade poskytoval vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, pričom toto vyhlásenie možno doplniť o osobitný posudok každej hlavnej oblasti činnosti EÚ,

C.   keďže osobitnou črtou vykonávania hlavných politík EÚ je tzv. zdieľané hospodárenie Komisie a členských štátov s rozpočtom Spoločenstva, na základe ktorého členské štáty spravujú 80 % výdavkov Spoločenstva,

D.   keďže zlepšovanie finančného hospodárenia v EÚ je nutné podporovať dôkladným monitorovaním pokroku Komisie a členských štátov a keďže členské štáty by mali prevziať zodpovednosť za hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ, a tým zabezpečiť dokončenie integrovaného rámca vnútornej kontroly v EÚ s cieľom získať kladné vyhlásenie o vierohodnosti,

E.   keďže Európsky parlament vo svojich posledných piatich uzneseniach o absolutóriu poukázal na naliehavú potrebu zaviesť na vhodnej politickej úrovni národné vyhlásenia, ktoré by sa vzťahovali na všetky finančné prostriedky EÚ v zdieľanom hospodárení, aby každý členský štát mohol prevziať zodpovednosť za hospodárenie s prijatými prostriedkami EÚ,

F.   keďže uplatňovanie bodu 44 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(58) (MID) a článku 53b ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách by v súvislosti s ročnými súhrnmi dostupných auditov a vyhlásení malo predstavovať významný prínos k zlepšeniu hospodárenia s rozpočtom EÚ,

G.   keďže Dvor audítorov vo svojom vyššie spomenutom stanovisku č. 6/2007 taktiež zdôraznil, že národné vyhlásenia možno považovať za nový prvok vnútornej kontroly prostriedkov EÚ a že by mohli prispieť k zlepšeniu kontroly finančných prostriedkov EÚ v oblastiach zdieľaného hospodárenia,

H.   keďže práca parlamentného Výboru pre kontrolu rozpočtu vo všeobecnosti a postup udelenia absolutória konkrétne sú procesom, ktorého cieľom je potvrdiť plnú zodpovednosť Komisie ako celku a jej jednotlivých členov, ako aj zodpovednosť všetkých ostatných príslušných zúčastnených strán, ktorých najvýznamnejšiu časť tvoria členské štáty, za finančné hospodárenie v EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, čím sa vytvorí stabilnejší základ pre prijímanie rozhodnutí,

I.   keďže parlamentný Výbor pre rozpočet by mal v najbližšom rozpočtovom postupe riadne zohľadniť výsledky a odporúčania vyplývajúce z postupu udelenia absolutória za rok 2008,

J.   keďže odporúčanie Rady týkajúce sa absolutória by preto, aby slúžilo na konštruktívny účel, malo byť zamerané na zvýšenie reformného úsilia a zodpovednosti členských štátov s cieľom odstraňovať problémy, ktoré odhalil Dvor audítorov, a zabezpečiť lepšie finančné hospodárenie v EÚ,

K.   keďže súčasný harmonogram udeľovania absolutória je príliš dlhý vzhľadom na potrebu čo najrýchlejšieho zavedenia nápravných opatrení a reforiem požadovaných Európskym parlamentom v rámci jeho kontrolnej právomoci; keďže ročná účtovná uzávierka sa musí vypracovať pred koncom prvého štvrťroku roku, ktorý nasleduje po kontrolovanom rozpočtovom roku, aby Dvor audítorov mohol predložiť svoju správu pred koncom druhého štvrťroku roku, ktorý nasleduje po kontrolovanom rozpočtovom roku,

L.   keďže článok 83 nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev(59) ustanovuje, že dôchodky sa kryjú z rozpočtu a že členské štáty spoločne ručia za vyplácanie týchto dávok v súlade so stupnicou stanovenou na financovanie takýchto výdavkov; keďže zamestnanci platia späť do všeobecného rozpočtu určitý podiel zo svojich platov, aby sa tak zúčastňovali na financovaní dôchodkového systému,

M.   keďže článok 83 nariadenia (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ustanovuje kolektívnu záruku členských štátov, čo znamená, že táto záruka sa môže použiť v prípade zlyhania jedného alebo viacerých členských štátov, a zároveň umožňuje domnievať sa, že EU má nárok voči členským štátom, ktoré prijali tento záväzok,

HORIZONTÁLNE OTÁZKY
Prvoradé znepokojenia a ciele, ktoré sa majú dosiahnuť

1.   na začiatku nového funkčného obdobia Komisie naďalej vyjadruje obavy nad nahromadenými problémami pretrvávajúcimi z predchádzajúceho funkčného obdobia Komisie, medzi ktoré patria najmä:

   stále vysoká miera chýb v platbách,
   pomalé spätné získavanie neoprávnených platieb a
   bezprecedentne vysoká miera prenesených rozpočtových prostriedkov;

2.   víta počiatočné signály kolegiálneho prístupu zo strany novej Komisie vyjadrené účasťou členov Komisie Lászlóa Andora, Johannesa Hahna a Algirdasa Šemetu na diskusiách s parlamentným Výborom pre kontrolu rozpočtu a očakáva presvedčivé vyhlásenie členov Komisie Janusza Lewandowského a Algirdasa Šemetu, v ktorom prisľúbia opatrenia v týchto oblastiach: vyhlásenia o vierohodnosti od členských štátov, návrhy týkajúce sa prípustného rizika chyby, zjednodušenie a transparentnosť, ako aj trustové fondy pokrývajúce vonkajšiu činnosť, a ďalej sa domnieva, že v tom musia byť zahrnuté aj ďalšie kroky v oblasti korekcií a spätného získavania prostriedkov, ako aj systémov vnútornej kontroly;

3.   domnieva sa, že chyby vo výdavkoch bránia účinnému dosahovaniu cieľov politík EÚ, a opakovane zdôrazňuje, že oblasti politík s mierou chýb nižšou ako 2 % stále tvoria len 47 % rozpočtu EÚ, čo predstavuje nárast iba o 9 % medzi rokmi 2005 a 2008; domnieva sa, že takáto miera medziročného zlepšenia je stále nedostatočná, a poukazuje na to, že napriek určitým zlepšeniam sa miera chýb nad 5 % stále vyskytuje v oblastiach politík, ktoré tvoria 31 % rozpočtu, a miera chýb 2 % až 5 % vo zvyšných 22 %;

4.   žiada Komisiu, aby mu pripravila a predložila nový program na obdobie po roku 2010, ktorý zabezpečí rýchlejší pokles miery chýb s cieľom dosiahnuť do roku 2014 „zelené“ hodnotenie Dvora audítorov pre ďalších 20 % rozpočtu, pričom Dvor audítorov žiada predbežné zmeny v záujme novej metodiky, ktorá má vykazovať špecifické miery chýb v rámci rozpočtovej kapitoly Kohézna politika a rozlišovať medzi platbami vykonanými podľa právnych predpisov platných na obdobie 2000 – 2006 a na obdobie 2007 – 2013; domnieva sa, že dosiahnutie tohto cieľa je neodmysliteľnou súčasťou získania plnej protihodnoty za výdavky EÚ v budúcnosti a pokroku smerom ku kladnému vyhláseniu o vierohodnosti;

5.   žiada predsedu Komisie, aby informoval Európsky parlament o tom, ako bude Komisia konať koordinovanejším spôsobom, aby dokázala vyriešiť zostávajúce nedostatky vo finančných systémoch a významne znížiť mieru chýb v zmysle vyššie uvedeného;

Spoľahlivosť účtovnej závierky a zákonnosť príslušných transakcií

6.   s uspokojením berie na vedomie kladné stanovisko Dvora audítorov k spoľahlivosti konečnej ročnej účtovnej závierky, ako aj jeho vyhlásenie, že účtovná závierka vo všetkých významných hľadiskách verne vyjadruje finančnú situáciu Spoločenstiev a výsledky transakcií a tokov hotovosti k 31. decembru 2008;

7.   nepovažuje za normálne, aby sa v ročnej účtovnej závierke uvádzal záporný vlastný kapitál vo výške 51 400 000 000 EUR, a pýta sa, či by sa sumy, ktoré majú uhradiť členské štáty, nemali uvádzať ako aktíva, keďže ide o určitý záväzok týkajúci sa dôchodkov zamestnancov, ktoré sa odhadujú na 37 000 000 000 EUR; berie na vedomie vysvetlenia účtovníka Komisie v tom zmysle, že sa riadne uplatnili medzinárodné účtovné štandardy vzťahujúce sa na verejný sektor; navrhuje, aby sa preskúmala možnosť vytvorenia spoločného penzijného fondu Spoločenstva s cieľom externalizovať takéto finančné záväzky voči zamestnancom;

8.   napriek tomu však vyjadruje znepokojenie nad pripomienkami Dvora audítorov, ktoré sa týkajú nedostatkov zistených v určitých orgánoch a generálnych riaditeľstvách Komisie v systéme účtovania faktúr/výkazov nákladov a predbežného financovania, čo ohrozuje kvalitu finančných informácií;

9.   víta bezvýhradné stanovisko Dvora audítorov v prípade príjmov, záväzkov pre všetky skupiny politík a platieb súvisiacich s účtovnou závierkou skupín politík Vzdelávanie a občianstvo a Administratívne a iné výdavky, ktoré sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne;

10.   žiada Dvor audítorov, aby pri najbližšom udeľovaní absolutória poskytol vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ako sa vyžaduje v článku 287 ods. 1 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podobne ako to robí v súvislosti so spoľahlivosťou účtovnej závierky;

11.   víta úsilie Komisie podporovať a uplatňovať zlepšené postupy kontroly a riadenia, ktoré povedú k zlepšeniu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, pričom sa zníži chybovosť zistená Dvorom audítorov v príslušných transakciách v určitých výdavkových oblastiach (politiky Poľnohospodárstvo a prírodné zdroje, Výskum, energetika a doprava a Vzdelávanie a občianstvo);

12.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že vyhlásenie o vierohodnosti zostáva s výhradou (čiže negatívne) v prípade veľmi dôležitých oblastí výdavkov Spoločenstva v rozpočte na rok 2008 (Rozvoj vidieka, Štrukturálne opatrenia, Výskum, energetika a doprava, Vonkajšie činnosti na úrovni implementačných organizácií a Rozšírenie), kde sa stále vo veľkom rozsahu vyskytujú významné chyby v prípade platieb;

13.   uznáva, že v oznámení o vplyve akčného plánu Komisie na posilnenie jej dozornej úlohy v rámci zdieľaného hospodárenia v oblasti štrukturálnych opatrení Komisia uvádza, že v ňom načrtnuté kroky boli uskutočnené; berie na vedomie, že predbežné výsledky ukazujú chybovosť vo výdavkoch v období rokov 2007 – 2013 okolo 5 %; očakáva však širší prínos pre kohéznu politiku, v ktorej sa naďalej vyskytujú veľmi veľké problémy napriek pokroku, ktorý Komisia uskutočnila smerom k efektívnejšiemu využívaniu prostriedkov EÚ a čo sa týka celkových podmienok kontroly;

14.   rovnako sa domnieva, pokiaľ ide o Výskum, energetiku a dopravu a Vonkajšiu pomoc, rozvojovú pomoc a rozšírenie, že Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly by už mal prinášať prospech a že Komisia by mala byť schopná poskytnúť sériu ukazovateľov a deskriptorov na posúdenie dosahu tohto akčného plánu;

15.   berie však na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že zatiaľ nie je možné stanoviť, či mal akčný plán merateľný dosah na systémy dohľadu a kontroly a v nadväznosti na to na správnosť transakcií (bod 2.28 výročnej správy za rok 2008), a naliehavo žiada Komisiu, aby vykonala primerané kroky s cieľom zaistiť, že pre postup udeľovania absolutória za rok 2009 budú zavedené ukazovatele na meranie dosahu akčného plánu;

16.   žiada Komisiu, aby predložila návrhy na skrátenie lehôt súvisiacich s postupom udeľovania absolutória, aby sa hlasovanie v pléne mohlo uskutočniť v priebehu roka nasledujúceho po kontrolovanom rozpočtovom roku;

Informácie a rámec vyhlásenia o vierohodnosti

17.   víta prácu, ktorú vykonal Dvor audítorov s cieľom ďalšieho zvýšenia jasnosti prístupu k vyhláseniu o vierohodnosti, pokiaľ ide o faktory prispievajúce ku každoročne efektívnejším a účinnejším systémom kontroly v každom sektore a kvalitu špecifických častí správy Dvora audítorov, napríklad časti týkajúcej sa štrukturálnych opatrení, a vyzýva Dvor audítorov, aby naďalej pravidelne informoval Európsky parlament;

18.   domnieva sa, že hodnotenie hospodárenia Komisie s finančnými prostriedkami EÚ, ktoré Dvor audítorov vykonáva každoročne od prijatia Maastrichtskej zmluvy, sa ukázalo ako užitočný nástroj na zlepšenie hospodárenia s týmito prostriedkami, a uznáva, že Komisia vyvinula značné úsilie na zlepšenie hospodárenia; žiada však členské štáty, aby preukázali väčšiu odhodlanosť zlepšiť využívanie prostriedkov;

19.   poukazuje na zlepšenie dosiahnuté od nadobudnutia platnosti Zmluvy z Nice, nakoľko vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií možno doplniť o osobitné hodnotenie každej hlavnej oblasti činnosti EÚ (terajší článok 287 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie);

20.   napriek tomu sa však nazdáva, že len jedno celkové a ročné hodnotenie neodráža komplexnú štruktúru financií Európskych spoločenstiev, a ďalej sa domnieva, že stále negatívne ročné hodnotenie aj po 15 po sebe nasledujúcich rokoch môže vyvolávať negatívne vnímanie medzi občanmi, ktorí nerozumejú, prečo Dvor audítorov udeľuje vždy negatívne stanovisko;

Revízia zmlúv: reforma vyhlásenia o vierohodnosti

21.   berie na vedomie, že podľa článku 48 ods. 2 Zmluvy o EÚ v znení Lisabonskej zmluvy má Európsky parlament posilnenú úlohu v postupe revízie zmlúv, pričom má zaručené právo iniciatívy na predkladanie návrhov na zmenu a doplnenie zmlúv Rade, t. j. aj v prípade vyhlásenia o vierohodnosti;

22.   vyzýva na zamyslenie sa nad možnosťou oddelených vyhlásení o vierohodnosti v budúcnosti, ktoré by sa poskytovali jednak za odvetvie/oblasť politiky a jednak za viacročný program, aby sa dosiahla lepšia zhoda medzi metodikou Dvora audítorov a viacročným a odvetvovým charakterom financií Európskych spoločenstiev;

23.   konštatuje, že podľa sústavných tvrdení Komisie „viacročný charakter“ daných výdavkov znamená, že väčšinu chýb je možné zistiť a napraviť pred uzavretím príslušných programov; ďalej poznamenáva, že podľa názoru Dvora audítorov v súčasnosti nie sú k dispozícii dostatočné informácie na podporu tohto tvrdenia;

Rozpočtové hospodárenie

24.   vyjadruje obavu z toho, že nesplatené rozpočtové záväzky (nevyužité záväzky prenesené na použitie do budúcich rokov), hlavne pri viacročných programoch, sa v roku 2008 zvýšili o 16,4 miliárd EUR (11,8 %) na 155 miliárd EUR (bod 3.9 výročnej správy za rok 2008), pričom uznáva, že v niektorých prípadoch je to z dôvodu oneskorení v počiatočnej fáze nových programov, kým v iných prípadoch je to dôsledkom nedostatkov v procese plánovania rozpočtu; vyjadruje obavu, že nevyužité prostriedky každoročne predstavujú stratené príležitosti na realizáciu politík a programov EÚ;

25.   berie však na vedomie, že aj keď nesplatené rozpočtové záväzky pri diferencovaných výdavkoch zostávajú na veľmi vysokej úrovni a prekračujú celkové viazané rozpočtové prostriedky na rok 2008, Dvor audítorov taktiež zdôrazňuje, že väčšina nesplatených rozpočtových záväzkov v súčasnosti pochádza z roku 2007 a 2008, a preto súvisí so súčasným finančným rámcom (bod 3.15 výročnej správy za rok 2008);

26.   víta skutočnosť, že automatické zrušenie viazanosti by malo predísť problémom v súčasnom období financovania, no naďalej je znepokojený tým, že najväčší podiel nesplatených rozpočtových záväzkov sa týka kohéznej oblasti a je spojený s neexistenciou postupu zrušenia viazanosti v období 2000 – 2006;

27.   žiada členské štáty, aby predložili zvyšné dokumenty o hodnotení zhody systémov riadenia a kontroly čo najskôr a v dostatočnej kvalite s cieľom predísť ďalšiemu oneskoreniu v priebežných platbách a ďalšiemu nárastu nesplatených rozpočtových záväzkov;

28.   žiada Komisiu, aby poskytla Európskemu parlamentu prehľad o pridelenej rozpočtovej podpore za roky 2005 až 2009 podľa krajín a fondov;

Spätné získavanie finančných prostriedkov

29.   berie na vedomie určité zlepšenie pri spätnom získavaní finančných prostriedkov, no je naďalej znepokojený pretrvávajúcimi problémami spojenými s neoprávnene vyplatenými finančnými prostriedkami Spoločenstva a zlou kvalitu poskytnutých informácií o nápravných mechanizmoch uplatňovaných na úrovni členských štátov; upozorňuje, že je naliehavo potrebné snažiť sa o 100 % spätné získanie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov;

30.   víta informácie, ktoré poskytla Komisia o finančných korekciách vykonaných v jednotlivých členských štátoch do septembra 2009, avšak vyjadruje obavy, že z ročného charakteru správy Dvora audítorov vyplýva nesúlad s kumulatívnymi údajmi poskytnutými Komisiou, v dôsledku čoho je nemožné kompletne zhodnotiť výkonnosť len za daný rok 2008;

31.   žiada Komisiu, aby zlepšila efektívnosť a účinnosť viacročných systémov spätného získavania prostriedkov , a to aj na úrovni členských štátov, a skonsolidovala údaje o spätne získaných prostriedkoch a finančných korekciách s cieľom poskytnúť spoľahlivé údaje, ktoré možno porovnať medzi jednotlivými oblasťami politík a spôsobmi hospodárenia s finančnými prostriedkami; žiada Komisiu, aby informovala Európsky parlament v poznámkach k účtovnej závierke, aby mohol získať celkový prehľad;

32.   žiada Komisiu, aby predkladala úplné a spoľahlivé údaje o finančných korekciách, a najmä o spätne získaných prostriedkoch, s uvedením príslušného členského štátu, presného rozpočtového riadku a roku, ku ktorému sa jednotlivé spätne získané prostriedky vzťahujú (ako už bolo uvedené v správe o absolutóriu za rok 2006(60)), pretože iný spôsob predkladania neumožňuje dôslednú kontrolu;

33.   pripomína svoju požiadavku, aby Komisia vytvárala pre každý fond ročnú klasifikáciu podľa členských štátov a aby ju spolu so zistenou mierou chýb – so zohľadnením dosahu nápravných mechanizmov aj bez neho – postupovala Európskemu parlamentu aktívnym, transparentným a ľahko prístupným spôsobom;

34.   vyzýva Dvor audítorov, aby vyjadril svoje poznámky k takémuto zoznamu na základe vlastných zistení;

Pozastavenie platieb

35.   poukazuje na význam konečných rozhodnutí a nápravných opatrení prijatých s cieľom odstrániť financovanie z prostriedkov EÚ v prípade výdavkov, ktoré neboli vynaložené v súlade s právnymi predpismi EÚ, a opakovane žiada, aby sa presne uviedol rozpočtový okruh a rok, ku ktorému sa vzťahujú jednotlivé spätne získané prostriedky;

36.   uisťuje Komisiu o svojej plnej podpore pri prísnom uplatňovaní právnych predpisov týkajúcich sa pozastavenia platieb a víta už začaté opatrenia s cieľom neuskutočniť prevod finančných prostriedkov v prípade, keď Komisia nemá absolútnu záruku, pokiaľ ide o spoľahlivosť systémov riadenia a kontroly členského štátu, ktorý je prijímateľom daných finančných prostriedkov;

37.   upriamuje pozornosť na príklad Grécka, kde sa zdá, že významné finančné korekcie dosiahnuté rozhodnutím Komisie vyústili do lepšej výkonnosti v niektorých oblastiach; vyzýva Komisiu, aby identifikovala tieto oblasti, a pripomína, že čo sa týka integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS), nebol poskytnutý žiadny dôkaz, že akčný plán zostavený a realizovaný gréckymi orgánmi bol účinný (výročná správa za rok 2008, bod 2.5);

38.   domnieva sa, že v prípade opakovaných výhrad v súvislosti s výdavkovými programami v danom členskom štáte pozastavenie prostriedkov ako nátlakový prostriedok prispeje k vyššiemu úsiliu členských štátov o správne využívanie prijatých prostriedkov EÚ;

39.   vyzýva Komisiu, aby zjednodušila pravidlá a uplatňovala platné právne predpisy týkajúce sa pozastavenia platieb v potrebných prípadoch a aby včas informovala Európsky parlament, Radu a Dvor audítorov o pozastaveniach platieb a ich výsledkoch;

Ročné súhrny

40.   domnieva sa, že ročné súhrny s prehľadom dostupných auditov a vyhlásení, ktoré musia členské štáty poskytovať v súlade s MID a článkom 53b ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, by mali byť prvým krokom k zavedeniu národných vyhlásení o hospodárení vo všetkých členských štátoch;

41.   víta vyhlásenie z medziparlamentnej konferencie o zlepšovaní zodpovednosti jednotlivých členských štátov za fondy EÚ, ktorá sa konala v Haagu 28. – 29. januára 2010, v ktorom sa odporúča, aby sa zaviedli alebo posilnili nástroje vnútroštátnej politiky, ktoré prispejú k zlepšeniu kontroly a riadenia výdavkov EÚ v členských štátoch, a aby nástroje využívané na hospodárenie s prostriedkami EÚ a v súvislosti so zodpovednosťou za tieto prostriedky, napr. výročné správy, obsahovali prvky spoločného rámca EÚ, aby bolo možné vykonávať porovnania a identifikovať osvedčené postupy, ako aj urobiť krok vpred smerom k národným vyhláseniam o hospodárení;

42.   zdôrazňuje potrebu posilniť úlohu ročných súhrnov v nadchádzajúcej revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako aj zlepšiť kvalitu, homogénnosť a porovnateľnosť údajov poskytovaných členskými štátmi s cieľom zabezpečiť ich prínos v oblasti kontroly finančných prostriedkov EÚ;

43.   víta informácie o ročných súhrnoch prijatých v roku 2009, ktoré Európskemu parlamentu poskytla Komisia, a vyzýva Komisiu, aby zverejnila všetky ročné súhrny všetkých členských štátov s cieľom zvýšiť transparentnosť a verejnú zodpovednosť; vyzýva Komisiu, aby na základe prijatých ročných súhrnov zanalyzovala silné a slabé miesta národného systému riadenia a kontroly finančných prostriedkov EÚ za každý členský štát;

44.   domnieva sa, že je nanajvýš dôležité, aby Komisia predložila správu o kvalite týchto ročných súhrnov a aby zvýšila hodnotu procesu tým, že označí spoločné problémy, možné riešenia alebo osvedčené postupy a použije tieto informácie vo svojej dozornej funkcii;

45.   domnieva sa, že táto komparatívna analýza by mala byť predložená Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov do konca roka 2010 a mala by byť krátko potom zverejnená;

46.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všeobecné usmernenie týkajúce sa ročných súhrnov bude od všetkých členských štátov vyžadovať jednotnú metodiku a analytický rozsah; berie na vedomie zámer Komisie revidovať usmernenie takým spôsobom, aby zjednodušilo požiadavky na prekladanie správ a poskytlo lepšie usmernenie, pokiaľ ide o osvedčené postupy; žiada Komisiu, aby využila túto príležitosť a do usmernenia zaradila rámec pre národné vyhlásenia o hospodárení pre tie členské štáty, ktoré sa rozhodnú pre ich zavedenie, a aby rozvinula svoj prístup založený na stimuloch;

Národné vyhlásenia o hospodárení

47.   víta dobrovoľnú iniciatívu Dánska, Holandska, Švédska a Spojeného kráľovstva vypracovať národné vyhlásenie o hospodárení; všíma si však veľké rozdiely medzi týmito štyrmi národnými iniciatívami; vrelo víta list holandskej a švédskej vlády, v ktorom žiadajú Komisiu, aby vydala usmernenie týkajúce sa definície kľúčových aspektov národného vyhlásenia, ktoré by mohlo slúžiť ako cenný zdroj informácií aj pre iné členské štáty; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek týmto iniciatívam väčšina ostatných členských štátov národné vyhlásenie ešte len musí zaviesť;

48.   pripomína svoju požiadavku na zavedenie národných vyhlásení o hospodárení (odsek 32 svojho uznesenia z 23. apríla 2009(61) pripojeného k rozhodnutiu o absolutóriu za rok 2007);

49.   upriamuje pozornosť na prvý odsek článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (bývalý článok 274 Zmluvy o ES), ktorý teraz stanovuje, že Komisia „plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi“, a je naďalej presvedčený, že prostredníctvom získania národných vyhlásení o hospodárení zahrnujúcich všetky finančné prostriedky EÚ v rámci zdieľaného hospodárenia, ako to Európsky parlament požadoval v uzneseniach o absolutóriu z posledných piatich rokov, sa dosiahne pokrok;

50.   upozorňuje na druhý odsek článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa stanovujú určité, zatiaľ nedefinované povinnosti členských štátov v oblasti kontroly a auditu a z toho vyplývajúce zodpovednosti; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr využila nové znenie článku 317 na zavedenie povinného národného vyhlásenia o hospodárení; taktiež odkazuje na článok 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý poskytuje Komisii nové nástroje na dosiahnutie spravodlivej a jednotnej implementácie právne záväzných aktov EÚ;

51.   vyzýva Komisiu, aby v rámci revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách navrhla povinnosť členských štátov vydávať národné vyhlásenia o hospodárení podpísané na primeranej politickej úrovni a osvedčené najvyšším vnútroštátnym kontrolným orgánom ako prostriedok administratívneho odbremenenia, ako aj lepšej správy finančných prostriedkov v rámci zdieľaného hospodárenia;

52.   v súlade s článkom 287 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie žiada, aby sa v oblasti kontroly zdieľaného hospodárenia posilnila spolupráca medzi národnými audítorskými orgánmi a Dvorom audítorov;

53.   navrhuje, aby národné audítorské orgány ako nezávislí externí audítori vydávali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi národné osvedčenia o audite hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ; žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť zmeny a prispôsobenia harmonogramu udeľovania absolutória s cieľom umožniť včasné audity týchto národných vyhlásení o hospodárení externými (národnými) audítormi;

54.   je hlboko znepokojený dokázanou manipuláciou finančnej štatistiky a daňovými únikmi v Grécku; všíma si všeobecné rozšírenie korupcie vo verejnom sektore naprieč celou administratívou vrátane verejného obstarávania, čo uznal aj predseda gréckej vlády; upriamuje pozornosť na významné dôsledky tohto problému pre výdavkovú stranu gréckeho rozpočtu; žiada Komisiu, aby prioritne vyšetrila okolnosti, za ktorých Komisia mohla dostávať a v skutočnosti akceptovať nesprávne makroekonomické údaje počas takého dlhého obdobia;

Systém vnútornej kontroly Komisie
Akčný plán na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly

55.   vyjadruje znepokojenie nad opakovanou kritikou zo strany Dvora audítorov, ktorá sa týka nedostatočnej kvality kontrol v členských štátoch, a domnieva sa, že ak sú jednotlivé členské štáty schopné uplatňovať rozdielne štandardy kontroly, má to neblahý vplyv na obraz EÚ;

56.   bez ohľadu na progresívne zlepšenie vyhlásenia o vierohodnosti od roku 2003 (56 % výdavkov s kladným stanoviskom Dvora audítorov v roku 2008 v porovnaní so 6 % v roku 2003) je znepokojený hodnotením Dvora audítorov, že zatiaľ nemožno určiť, či akčný plán má merateľný dosah na systémy dohľadu a kontroly, a že Komisia nie je schopná preukázať, že ňou podniknuté kroky na zlepšenie systémov dohľadu a kontroly sú účinné pri zmierňovaní rizika chýb v niektorých oblastiach rozpočtu (body 2.28 a 2.33 výročnej správy za rok 2008);

57.   vyzýva Komisiu, aby naďalej pravidelne predkladala hodnotenie integrovaného systému vnútornej kontroly, a žiada, aby výročné správy o činnosti a súhrnná správa ešte lepšie a explicitnejšie pokrývali fungovanie systémov útvarov Komisie a členských štátov určených pre zdieľané hospodárenie, ako to už urobilo Generálne riaditeľstvo Komisie pre regionálnu politiku vo svojej výročnej správe o činnosti;

Analýza súčasnej rovnováhy medzi prevádzkovými výdavkami a nákladmi na systém kontroly finančných prostriedkov EÚ

58.   v tejto súvislosti upriamuje pozornosť na význam opatrenia 10 uvedeného akčného plánu, ktoré sa zameriava na vypracovanie „analýzy nákladov na kontroly“, keďže je potrebné „dosiahnuť vhodnú rovnováhu medzi nákladmi a prínosmi kontrol“;

59.   žiada Komisiu, aby v roku 2010 uskutočnila kompletnejšie a dôkladnejšie hodnotenie zdrojov vynaložených na systémy kontroly v oblasti výskumu, energetiky, dopravy, rozvoja vidieka, vonkajšej pomoci a administratívnych výdavkov, ako to žiadal Európsky parlament vo svojich predchádzajúcich uzneseniach pripojených k rozhodnutiam o absolutóriu;

60.   je presvedčený, že to bude kľúčový nástroj na zhodnotenie toho, aké budúce zlepšenia možno dosiahnuť a za aké náklady, ako to odporúča Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2008 (bod 2.35 písm. a)), a na dosiahnutie pokroku v otázke prijateľného rizika chyby;

Prípustné riziko chyby

61.   berie na vedomie vyššie uvedené oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 o jednotnom chápaní koncepcie prípustného rizika chyby, ktoré je pevným metodickým základom pre ekonomickú analýzu prijateľnej úrovne rizika; pripomína svoje pochybnosti o číselných údajoch poskytnutých členskými štátmi a týkajúcich sa výdavkov na kontrolu a žiada Komisiu, aby aktualizovala a doplnila údaje použité v oznámení; vyzýva Komisiu, aby riešila všetky pochybenia a nedostatky identifikované Dvorom audítorov, a zdôrazňuje, že:

   definovanie možného prípustného rizika chyby je len jedným z viacerých prvkov, ktoré treba preskúmať s cieľom zlepšiť finančné hospodárenie v EÚ; ďalšími prvkami sú 1) lepšie využívanie súčasných systémov kontroly, 2) zvýšenie všeobecne veľmi nízkych výdavkov na kontrolu, 3) zjednodušenie a 4) koncentrácia,
   kvalita informácií poskytovaných členskými štátmi v súčasnosti nepredstavuje dostatočnú základňu pre stanovenie a schválenie prípustného rizika chyby,
   pozícia Rady k tejto otázke nie je známa;

62.   žiada Komisiu, aby poskytla podrobnú analýzu nedostatkov a pochybení identifikovaných Dvorom audítorov(62), najmä pokiaľ ide o kvalitu údajov poskytnutých členskými štátmi;

63.   pripomína opatrenie 4 vyššie uvedeného akčného plánu, v ktorom sa v súlade s odporúčaniami Európskeho parlamentu navrhuje „otvoriť medziinštitucionálny dialóg o prijateľných rizikách v prípade príslušných transakcií“; poukazuje však na to, že toto opatrenie sa ešte len začalo realizovať;

64.   domnieva sa preto, že Komisia by v súlade so zásadami proporcionality a nákladovej efektívnosti (finančne najvýhodnejšia ponuka) kontrolných systémov mala zhodnotiť vzťah medzi zdrojmi dostupnými pre každú politiku na jednej strane a časťou týchto zdrojov, ktorá sa využíva na kontrolné systémy na strane druhej, rozdelenou podľa oblastí výdavkov;

65.   žiada Komisiu, aby vymedzila oblasti, ktoré sú politicky vysoko citlivé (s vysokým rizikom straty dobrej povesti) a v ktorých by sa mal prijať kvalitatívny prístup k miere chýb (a nie len ekonomický prístup);

66.   domnieva sa, že pri určovaní prijateľnej miery chýb by sa mal zohľadňovať aj objem finančných prostriedkov EÚ, ktorý je vystavený riziku z dôvodu chýb;

67.   je tiež presvedčený, že pomer nákladov a prínosov medzi zdrojmi vymedzenými na kontrolné činnosti a výsledkami týchto kontrol by mal byť základným faktorom, ktorý by Dvor audítorov mal brať do úvahy pri vydávaní vyhlásenia o vierohodnosti;

68.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia vynakladá väčšie úsilie na presviedčanie Európskeho parlamentu o potrebe zavedenia prípustného rizika chýb, než na presviedčanie členských štátov o potrebe povinných národných vyhlásení o hospodárení;

Zjednodušenie

69.   zdôrazňuje, že kontrolné systémy odrážajú komplexnosť regulácie a pravidiel na rôznych úrovniach, ktoré sa niekedy prelínajú; preto naliehavo žiada Komisiu, aby zrýchlila postup zjednodušovania a plne doň zapojila Európsky parlament, a žiada členské štáty a regióny, aby v tomto smere vyvinuli zodpovedajúce úsilie;

Medziinštitucionálna diskusia o súčasnom systéme postupu udeľovania absolutória

70.   vyzýva Komisiu, aby zorganizovala medziinštitucionálnu diskusiu na najvyššej úrovni, na ktorej sa v prvej fáze zúčastnia zástupcovia Rady, Komisie, Dvora audítorov a Európskeho parlamentu a v druhej fáze zástupcovia národných parlamentov a najvyšších kontrolných inštitúcií z členských štátov s cieľom začať rozsiahlu debatu o súčasnom systéme postupu udeľovania absolutória;

71.   navrhuje poskytnúť Komisii potrebné finančné zdroje na zorganizovanie takejto diskusie v rámci najbližšieho rozpočtového postupu;

Politická a administratívna zodpovednosť Komisie
Výročné správy o činnosti

72.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Dvor audítorov vo výročnej správe za rok 2008 opätovne zdôraznil, že niektoré z výročných správ o činnosti stále neposkytujú dostatočný faktický základ pre jeho vyhlásenie o vierohodnosti; vyzýva Dvor audítorov, aby do jednotlivých kapitol výročnej správy zahrnul podrobnú analýzu príslušných výročných správ o činnosti;

73.   vyjadruje znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov naďalej zisťuje nedostatky v činnosti systémov dohľadu a kontroly a v príslušných výhradách k uisteniam vyjadreným vo vyhláseniach generálnych riaditeľov Komisie, najmä pokiaľ ide o ich dosah na uistenie o zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, a pripomína členským štátom a Komisii ich príslušné zodpovednosti v tejto oblasti;

Transparentnosť a etika

74.   trvá na tom, že verejnosť musí mať prístup k informáciám o všetkých členoch odborných a pracovných skupín pôsobiacich v rámci Komisie, ako aj na zverejnení príjemcov finančných prostriedkov EÚ;

75.   trvá na tom, že Komisia musí byť zodpovedná za zabezpečenie úplnosti, možnosti vyhľadávania a porovnateľnosti poskytovaných údajov o prijímateľoch finančných prostriedkov EÚ vrátane podrobností o prijímateľoch a ich projektoch;

76.   víta skutočnosť, že informácie o prijímateľoch finančných prostriedkov EÚ sa budú širšie zverejňovať, a to na ľahko prístupnej a užívateľsky zrozumiteľnej internetovej stránke, a žiada štandardizáciu štruktúry a prezentácie národných, regionálnych a medzinárodných stránok prístupných z centrálneho portálu;

77.   opätovne zdôrazňuje, že je potrebné zrevidovať súčasný kódex správania členov Komisie s cieľom odstrániť nedostatky, ako napríklad: a) chýbajúcu definíciu pojmu „konflikt záujmov“, b) chýbajúci postup pre prípad výskytu konfliktu záujmov, c) nejasnosť v súvislosti s prijímaním darov a pohostinnosti a d) chýbajúci orgán určený na skúmanie sťažností, ako aj na oslobodenie predsedu od (možnej) povinnosti sebahodnotenia;

78.   očakáva, že Komisia začne postup konzultácie s Európskym parlamentom o revízii súčasného kódexu správania členov Komisie v súlade so spoločným porozumením dosiahnutým 27. januára 2010 medzi predsedom Josém Manuelom Barrosom a pracovnou skupinou Európskeho parlamentu o revízii rámcovej dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou a že najneskôr do augusta 2010 prijme revidovanú verziu kódexu správania členov Komisie, pričom konštatuje, že táto revízia sa mala vykonať pred vymenovaním novej Komisie;

79.   pripomína dôležitosť úplnej transparentnosti a verejnej povahy zamestnancov kabinetov členov Komisie, ktorí neboli prijatí podľa služobného poriadku;

80.   pripomína tiež, že záväzný kódex správania členov Komisie by mal zahŕňať potrebné etické normy a hlavné zásady, ktoré budú členovia Komisie povinní dodržiavať pri výkone svojej funkcie a predovšetkým pri vymenúvaní spolupracovníkov, najmä v rámci svojich kabinetov;

81.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila náležité zaškolenie a riadne informovanie všetkých zamestnancov o ich právach a povinnostiach v zmysle článkov 22a a 22b služobného poriadku;

Reforma riadenia a administratívy

82.   berie na vedomie malé zníženie (z 31,8 % v roku 2007 na 30,9 % v roku 2009) počtu zamestnancov pridelených na „funkcie administratívnej podpory a koordinácie“, ktoré tvoria len časť celkových režijných nákladov; pripomína svoje predchádzajúce žiadosti o opatrenia zamerané na dosiahnutie podielu 20 % v tejto oblasti (odsek 217 svojho vyššie uvedeného uznesenia z 23. apríla 2009);

83.   naliehavo žiada Komisiu, aby spolu s prípravnými dokumentmi pre rozpočet na rok 2011 (predtým pracovné dokumenty súvisiace s predbežným návrhom rozpočtu) predložila plán stavu zamestnancov uplatňujúci 3 % zníženie v tejto oblasti ako prvý krok k dosiahnutiu úrovne 20 % do konca funkčného obdobia druhej Barrosovej Komisie;

84.   vyzýva Komisiu, aby v prípravnom štádiu prepracovania Služobného poriadku úradníkov a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov vypracovala a predložila alternatívne postupy úprav odmeňovania úradníkov a ostatných zamestnancov na vhodnom právnom a poistno-matematickom základe; domnieva sa, že by sa tým mal dosiahnuť širší základ pre výpočet ročnej úpravy, ako aj aktuálnejšia úprava odmeňovania, a teda aj primeranejšie premietnutie všeobecného hospodárskeho vývoja v členských štátoch;

85.   vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila umiestňovanie kandidátov do základných platových tried výhradne vzhľadom na ich vhodnosť a aby predložila návrhy na umiestnenie kvalifikovaného personálu do vyšších platových tried; ako súčasť hodnotenia očakáva aj správu o konkrétnom uplatnení členov kabinetov po ich odchode z funkcie a vzhľadom na vstupné podmienky, ktoré mali spĺňať;

86.   vyzýva Komisiu, aby zaujala stanovisko k otázke, do akej miery sa skutočne splnili ciele týkajúce sa úspor súvisiacich s reformou služobného poriadku v roku 2004, najmä pokiaľ ide o zvýšenie vlastnej účasti úradníkov a ostatných zamestnancov v rámci zdravotného a dôchodkového poistenia;

87.   navrhuje Komisii, aby v súlade so zvyčajnými pravidlami bezpečnosti v oblasti vnútornej kontroly pri spravovaní finančných prostriedkov rozdelila hierarchickú kompetenciu medzi osoby zodpovedné za účtovníctvo a osoby zodpovedné za prevod finančných prostriedkov;

Riadenie agentúr

88.   pripomína svoju požiadavku (odseky 254 a 255 svojho vyššie uvedeného uznesenia z 23. apríla 2009) na rozvoj a vykonanie všeobecného riadiaceho systému pre „regulačné agentúry“, ako aj na zavedenie účinného systému monitorovania agentúr EÚ;

89.   v tejto súvislosti zdôrazňuje, že bez ohľadu na právne nezávislé postavenie určitých agentúr zostáva Komisia zodpovedná za plnenie rozpočtu (v súlade s článkom 317 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článkami 54, 55 a 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a článkom 37 a článkom 41 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002);

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

90.   je znepokojený viacerými vyšetrovaniami, ktoré trvajú viac ako deväť mesiacov, a nízkou mierou ďalšieho stíhania prípadov vyšetrovaných úradom OLAF v rámci vnútroštátneho súdnictva a domnieva sa, že by sa malo vykonať hodnotenie ľudských zdrojov úradu OLAF s cieľom zistiť, či by situáciu v týchto dvoch oblastiach nezlepšil väčší počet zamestnancov;

91.   víta prísľuby novej Komisie z 15. januára 2010 odblokovať diskusie v Rade o reforme úradu OLAF a najneskôr do júla 2010 predložiť sľúbený a dlho očakávaný „diskusný dokument“ Komisie ako východisko pre rokovania v Rade;

92.   opakovane zdôrazňuje, že je dôležité zohľadniť pozíciu Európskeho parlamentu z prvého čítania z 20. novembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)(63), a chcel by znovu zdôrazniť skutočnosť, že na to, aby bol úrad OLAF naďalej silný, mal by zostať v rámci Komisie a zároveň si ponechať svoju nezávislosť; pripomína, že článok 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie kladie zvýšenú zodpovednosť na plecia členských štátov, čím podporuje neprestajné výzvy Európskeho parlamentu na zlepšenie spolupráce členských štátov s úradom OLAF;

93.   želá si, aby mohol v skorom štádiu nahliadnuť do návrhu na vytvorenie Európskej prokuratúry, ako sa predpokladá v článku 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; želá si byť účastníkom diskusie o vytvorení Európskej prokuratúry;

94.   žiada Komisiu, aby urýchlene predložila sľúbený a dlho očakávaný „diskusný dokument“, a opakovane zdôrazňuje dôležitosť vyššie uvedenej pozície Európskeho parlamentu k tejto téme v prvom čítaní z 20. novembra 2008; chcel by znovu zdôrazniť, že na to, aby bol úrad OLAF naďalej silný, mal by zostať v rámci Komisie a zároveň si ponechať svoju nezávislosť; zdôrazňuje svoje návrhy týkajúce sa pozície generálneho riaditeľa úradu OLAF uvedené v pozícii Európskeho parlamentu a vyzýva na čo najrýchlejšie vymenovanie úspešného kandidáta; domnieva sa, že výberové konanie by sa malo vykonať v medziinštitucionálnom rámci, ktorý plne rešpektuje právomoci Európskeho parlamentu;

95.   opätovne potvrdzuje svoje stanovisko, že pri postupe menovania dočasného generálneho riaditeľa úradu OLAF je nutné mutatis mutandis dodržať pravidlá uvedené v právnom akte, ktorý je právnym základom úradu OLAF, konkrétne v článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)(64); odsudzuje všeobecné uplatňovanie služobného poriadku Komisiou a obáva sa, že pozícia Komisie môže mať vplyv na účinnosť úradu OLAF;

SEKTOROVÉ OTÁZKY
Príjmy

96.   víta skutočnosť, že podľa Dvora audítorov boli vyhlásenia členských štátov týkajúce sa tradičných vlastných zdrojov, ktoré zaslali Komisii, vo všeobecnosti spoľahlivé a bez závažných chýb a že vlastné zdroje na základe DPH a HND Komisia správne vypočítala a správne vybrala a zahrnula do účtovníctva Spoločenstva;

97.   s hlbokým znepokojením berie na vedomie správu Komisie o štatistike deficitu a dlhu gréckej vlády (KOM(2010)0001), ktorá vyvoláva vážne pochybnosti o spoľahlivosti údajov poskytnutých gréckymi orgánmi; žiada Komisiu, aby na základe svojho vlastného vyšetrovania potvrdila platnosť údajov poskytnutých v roku 2008 a aby potvrdila správnosť a zákonnosť výpočtu a poskytnutého príspevku z vlastných zdrojov;

98.   žiada Komisiu, aby predložila svoje plány na budúci postup pri kontakte s gréckou administratívou; zdôrazňuje, že zamestnanci zapojení do správy európskych finančných prostriedkov musia byť vyňatí z opatrení na znižovanie výdavkov, aby sa zaistila podpora a integrita riadiacich štruktúr;

99.   v súvislosti s vlastnými zdrojmi na základe DPH však poznamenáva, že stále existujú výhrady datované až do roku 1989, a vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi naďalej vyvíjala úsilie o to, aby boli výhrady v prijateľnom čase stiahnuté;

100.   v súvislosti s vlastnými zdrojmi na základe HND žiada Komisiu, aby sa riadila odporúčaním Dvora audítorov v bode 4.36 jeho výročnej správy za rok 2008 a oznámila Európskemu parlamentu podrobnosti o pokroku dosiahnutom pri uplatňovaní priameho overovania a pri hodnotení systémov dohľadu a kontroly v národných štatistických inštitúciách členských štátov;

Spoločná poľnohospodárska politika

101.   víta kladné hodnotenie Dvora audítorov, ktorý na základe svojich auditov dospel k záveru, že s výnimkou oblasti rozvoja vidieka sa v platbách za rok končiaci sa 31. decembrom 2008 pre skupinu politík poľnohospodárstvo a prírodné zdroje nevyskytli významné chyby; s potešením berie na vedomie, že priemerná miera chýb v EÚ-27 je pod prahom 2 %, ktorý toleruje Dvor audítorov;

102.   so znepokojením berie na vedomie veľmi veľké rozdiely medzi členskými štátmi v chybovosti na mieste pri vykonávaní programov pomoci na plochu (Francúzsko 0,20 %, Spojené kráľovstvo 0,24 %, Nemecko 0,3 %, Grécko 3,70 %, Rumunsko 12,57 %, Bulharsko okolo 6 %) a trvá na tom, že celková dôveryhodnosť systému nesmie byť ohrozená; žiada dobre zamerané okamžité opatrenia, ktoré budú mať za následok jednak administratívne odbremenenie najvýkonnejších členských štátov a jednak účinné protiopatrenia;

103.   vyjadruje poľutovanie nad zistením Dvora audítorov v súvislosti s výdavkami na rozvoj vidieka, ktoré stále vykazujú vysokú chybovosť, i keď odhadovaná chybovosť bola nižšia ako v predchádzajúcich rokoch;

104.   víta hodnotenie Komisie týkajúce sa kvality vyhlásení a ročných súhrnov predložených členskými štátmi k poľnohospodárskym výdavkom, podľa ktorých v roku 2008 väčšina z nich dodržala svoje zákonné povinnosti a vo všeobecnosti dodržiavala usmernenia Komisie;

105.   tak ako v predchádzajúcich rokoch zdôrazňuje, že systém IACS je vo všeobecnosti účinný kontrolný systém na obmedzenie rizika chýb alebo nezákonných výdavkov, avšak napriek tomu ľutuje, že Dvor audítorov našiel významné nedostatky vo vybraných platobných agentúrach v troch členských štátoch: v Bulharsku, Rumunsku a Spojenom kráľovstve (Škótsku) (bod 5.32 výročnej správy za rok 2008); uznáva však, že boli vykonané kroky na riešenie týchto nedostatkov;

106.   žiada zjednodušiť zložité pravidlá a spresniť definície kritérií oprávnenosti v súvislosti s plánmi rozvoja vidieka, najmä pre programy v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia, a to v prvom rade na úrovni Komisie, ale aj na vnútroštátnej úrovni, a zároveň žiada, aby všetky zainteresované strany dostali obsiahlejšie a jasnejšie inštrukcie a usmernenia a aby sa organizovali