Index 
Antagna texter
Onsdagen den 5 maj 2010 - Bryssel
Administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt (omarbetning) *
 Gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller regler om fakturering *
 Upphävande av Miloslav Ransdorfs immunitet
 Ansvarsfrihet för 2008: domstolen
 Ansvarsfrihet för 2008: revisionsrätten
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska ombudsmannen
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska datatillsynsmannen
 Ansvarsfrihet för 2008: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
 Ansvarsfrihet för 2008: Gemenskapens kontrollorgan för fiske
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för återuppbyggnad
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska kemikaliemyndigheten
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska miljöbyrån
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska läkemedelsmyndigheten
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska järnvägsbyrån
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska arbetsmiljöbyrån
 Ansvarsfrihet för 2008: Euratoms försörjningsbyrå
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
 Ansvarsfrihet för 2008: Eurojust
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
 Ansvarsfrihet för 2008: Frontex
 Ansvarsfrihet för 2008: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet
 Ansvarsfrihet för 2008: det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
 Ansvarsfrihet för 2008: Det gemensamma företaget Sesar
 Transportabla tryckbärande anordningar ***I
 Avgifter för luftfartsskydd ***I
 Gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (omarbetning) ***I
 Allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen ***I
 Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden
 Befogenhet att delegera lagstiftning
 Strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018
 Europeana – nästa steg
 Utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010
 EU:s jordbruk och klimatförändringen
 Jordbrukets framtidsutsikter i områden med naturbetingade svårigheter: En särskild hälsokontroll
 En ny digital agenda för Europa: 2015.eu
 Ansvarsfrihet för 2008: kommissionen
 Ansvarsfrihet 2008: Sjunde, åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF)
 Ansvarsfrihet för 2008: Europaparlamentet
 Ansvarsfrihet för 2008: Ekonomiska och sociala kommittén
 Ansvarsfrihet för 2008: Regionkommittén
 Ansvarsfrihet 2008: Byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll
 Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska polisakademin
 EU:s strategi för förbindelserna med Latinamerika
 Toppmöte EU-Kanada
 SWIFT
 Passageraruppgifter (PNR-uppgifter)
 Förbud mot användning av gruvdriftsteknik som utnyttjar cyanid
 Skriftlig förklaring om kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen

Administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt (omarbetning) *
PDF 256kWORD 122k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 maj 2010 om förslaget till rådets förordning om administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt (omarbetning) (KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

(Särskilt lagstiftningsförfarande: samråd – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0427),

–   med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0165/2009),

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet med titeln ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–   med beaktande av skrivelsen av den 12 november 2009 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0061/2010).

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och såsom ändrat av parlamentet nedan.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
(3a)  I sin resolution av den 2 september 2008 om en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri1 upprepade Europaparlamentet att det aktuella systemet för mervärdesskatteförvaltningen är i behov av en radikal översyn, och uppmanade därför kommissionen att lägga fram förslag om harmonisering av förfaranden för registrering och avregistrering av beskattningsbara personer, och även förslag om att ge medlemsstaterna automatiskt tillträde till icke-känsliga uppgifter som en annan medlemsstat har om sina skattesubjekt.
_____________
1 EUT C 295 E, 4.12.2009, s. 13.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)
(3b)  Om sådant automatiskt tillträde till icke-känsliga uppgifter ges bör man säkerställa en lämplig skyddsnivå och begränsad lagringstid för de uppgifter som utbyts samt ansvarsskyldighet för den institution eller det organ som förfogar över uppgifterna, i syfte att förhindra att uppgifter förvaltas på ett otillbörligt sätt eller att de läcker ut.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)  I sin resolution av den 4 december 2008 om revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2007 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt1 ansåg Europaparlamentet att införandet av Eurofisc enbart kan få ett betydande mervärde om deltagandet från medlemsstaternas sida är obligatoriskt så att problemen kring nätverket Eurocanet (European Carrousel Network) kan undvikas, och enbart om kommissionen deltar fullt ut i dess verksamhet och spelar en samordnande roll.
____________
1 EUT C 21 E, 28.1.2010, s. 3.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)
(5b)  I sin resolution av den 4 december 2008 begärde Europaparlamentet även att Eurofisc skulle införas, och påminde om hur viktigt det är att utbyta bästa nationella praxis i kampen mot gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier i syfte att både skapa lämpliga incitament för att främja medlemsstaternas mervärdesskattekontroll och belöna hederliga skattebetalare.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  För en snabbare behandling av informationsförfrågningarna är det viktigt att sprida användningen av standardformulär inom ramen för informationsutbytet, eftersom vissa förfrågningar ofta upprepas och det finns en språklig mångfald inom gemenskapen.
(14)  För en snabbare behandling av informationsförfrågningarna är det viktigt att sprida och främja användningen av standardformulär inom ramen för informationsutbytet, eftersom vissa förfrågningar ofta upprepas och det finns en språklig mångfald inom gemenskapen.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  Villkoren för medlemsstaternas utbyte av och automatiska tillgång till elektroniskt lagrad information i varje medlemsstat bör fastställas klart och tydligt.
(20)  Villkoren för medlemsstaternas utbyte av och automatiska tillgång till elektroniskt lagrad information i varje medlemsstat och på vilket sätt denna information ska lagras bör fastställas klart och tydligt.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 29
(29)  Den senaste praktiska erfarenheten av tillämpningen av förordning (EG) nr 1798/2003 inom ramen för kampen mot karusellbedrägeri har visat att det för en effektiv bedrägeribekämpning i vissa fall krävs en avsevärt snabbare mekanism för utbyte av mera omfattande och riktad information. Denna mekanism bör införas genom denna förordning och samtidigt vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till nya typer av bedrägerier. Nätverket Eurocanet (European Carrousel Network), som inrättats på belgiskt initiativ och stöds av kommissionen, är ett exempel på denna typ av samarbete.
(29)  Den senaste praktiska erfarenheten av tillämpningen av förordning (EG) nr 1798/2003 inom ramen för kampen mot karusellbedrägeri har visat att det för en effektiv bedrägeribekämpning i vissa fall krävs en avsevärt snabbare mekanism för utbyte av mera omfattande och riktad information. En sådan mekanism bör införas genom denna förordning och samtidigt vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till nya typer av bedrägerier. I syfte att säkerställa att en sådan mekanism fungerar korrekt bör en EU-omfattande strategi antas. Eurocanet, som inrättats på belgiskt initiativ och stöds av kommissionen, är ett exempel på denna typ av samarbete.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 35
(35)  I denna förordning bör begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter övervägas, för att skydda de intressen som avses i artikel 13.1 e i det direktivet. Med hänsyn till medlemsstaternas potentiella inkomstbortfall och dessa uppgifters centrala betydelse för en effektiv bedrägeribekämpning är denna begränsning nödvändig och proportionerlig.
(35)  I denna förordning bör begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter övervägas, för att skydda de intressen som avses i artikel 13.1 e i det direktivet, samt de som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter1.
_______________________
1 EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)
(36a)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i denna fråga.
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)
Artikel 1a
Vid tillämpningen av denna förordning ska medlemsstaterna och kommissionen säkerställa att respekten för de rättigheter och skyldigheter som fastställs i direktiv 95/46/EG och i förordning (EG) nr 45/2001.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 15
Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska till de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater spontant lämna information enligt artikel 1 som de har kännedom om och som kan vara användbar för de senare.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska till de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater spontant lämna information enligt artikel 1 som de har kännedom om och som är nödvändig för att på ett korrekt sätt fastställa mervärdesskatten och övervaka att lagstiftningen på mervärdesskatteområdet tillämpas korrekt, särskilt för EU-interna transaktioner, samt för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
De personer som avses i led b ska inbjudas att yttra sig om kvaliteten på de lagrade uppgifterna.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
3.  Förteckningen över och närmare detaljer om de uppgifter som avses i punkt 1 b, c och d och punkt 2 ska antas enligt förfarandet i artikel 60.2.
3.  Förteckningen över och närmare detaljer om de uppgifter som avses i punkt 1 b, c, d och e och punkt 2 ska antas enligt förfarandet i artikel 60.2, utan att detta får skapa en oproportionerlig administrativ börda för den tillfrågade myndigheten.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – inledningen
Varje medlemsstat ska bevilja de behöriga myndigheterna i alla övriga medlemsstater automatiskt tillträde till informationen i de databaser som avses i artikel 18. Vad gäller den information som avses i artikel 18.1 a ska åtminstone följande uppgifter vara tillgängliga:
Varje medlemsstat ska i syfte att förhindra överträdelse av mervärdesskattelagstiftningen, och när det anses nödvändigt för att kontrollera EU-interna förvärv av varor eller tillhandahållande av tjänster som är beskattningsbara i denna medlemsstat, bevilja de behöriga myndigheterna i alla övriga medlemsstater automatiskt tillträde till informationen i de databaser som avses i artikel 18. Vad gäller den information som avses i artikel 18.1 a ska åtminstone följande uppgifter vara tillgängliga:
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2a (nytt)
När den information som avses i artikel 18.1 a innehåller personuppgifter ska automatiskt tillträde till dessa begränsas till de uppgiftskategorier som anges i denna artikel.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – inledningen
1.  En gemensam struktur för kampen mot skatteundandragande och skatteflykt inrättas genom denna förordning. Genom denna struktur ska särskilt följande åtgärder utföras:
1.  En EU-omfattande struktur för kampen mot skatteundandragande och skatteflykt inrättas genom denna förordning. Genom denna struktur ska särskilt följande åtgärder utföras:
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2
2.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska fastställa vilka områden som ska undersökas av den struktur som inrättas genom punkt 1.
2.  Den EU-omfattande struktur som avses i punkt 1 ska utgöras av statstjänstemän som utsetts av medlemsstaternas behöriga myndigheter.
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3
3.  För varje område som ska undersökas ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna inom strukturen utse en eller flera medlemsstater med ansvar för att övervaka och leda åtgärderna enligt punkt 1.
3.  Den EU-omfattande struktur som avses i punkt 1 ska fastställa inom vilka områden dess undersökande verksamhet ska utövas.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3a (ny)
3a.  I syfte att mer effektivt undersöka mervärdesskattebedrägerier inom unionen ska en incitamentsmekanism utarbetas för indrivning av gränsöverskridande skattefordringar genom fördelning av en rättvis andel av den obetalda mervärdesskatt som samlats in mellan den medlemsstat som driver in skattefordringarna och den begärande medlemsstaten.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 35
Den struktur som inrättas genom artikel 34 ska utgöras av behöriga tjänstemän som utsetts av medlemsstaternas behöriga myndigheter. Strukturen ska få tekniskt, administrativt och driftsmässigt stöd av kommissionen.
Kommissionen ska samordna, styra och övervaka utförandet av de uppgifter som avses i artikel 34.1 och tillhandahålla medlemsstaternas behöriga myndigheter tekniskt, administrativt och driftsmässigt stöd.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 39
Den struktur som inrättas genom artikel 34 ska årligen lämna en rapport om sin verksamhet till den kommitté som föreskrivs i artikel 60.
Den struktur som inrättas genom artikel 34 ska årligen lämna en rapport om sin verksamhet till medlemsstaterna, Europaparlamentet och den kommitté som föreskrivs i artikel 60.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna och kommissionen ska undersöka och utvärdera hur den ordning för administrativt samarbete som föreskrivs i denna förordning fungerar. Medlemsstaterna ska utföra revisioner av hur ordningen fungerar. Kommissionen ska sammanställa medlemsstaternas erfarenheter i syfte att få ordningen att fungera bättre.
1.  Medlemsstaterna, Europaparlamentet och kommissionen ska undersöka och utvärdera hur den ordning för administrativt samarbete som föreskrivs i denna förordning fungerar. Medlemsstaterna ska utföra revisioner av hur ordningen fungerar. Kommissionen ska sammanställa medlemsstaternas erfarenheter i syfte att få ordningen att fungera bättre och regelbundet redogöra för resultaten till medlemsstaterna och Europaparlamentet.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska ge kommissionen all tillgänglig information om hur de tillämpar denna förordning.
2.  Medlemsstaterna ska ge Europaparlamentet och kommissionen all tillgänglig information om hur de tillämpar denna förordning.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 9
9.  Kommissionen kan ge medlemsstaterna tillgång till expertis, tekniskt eller logistiskt stöd, en informationsåtgärd eller annat driftsstöd för att förverkliga målen i denna förordning.
9.  Kommissionen ska ge medlemsstaterna tillgång till expertis, tekniskt eller logistiskt stöd, en informationsåtgärd eller annat driftsstöd för att förverkliga målen i denna förordning.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2
2.  Under förutsättning att det berörda tredje landet har förbundit sig att ge det bistånd som är nödvändigt för insamling av bevismaterial för det oriktiga i en transaktion som förefaller strida mot mervärdesskattestiftningen, får information som erhållits genom tillämpning av denna förordning vidarebefordras till detta tredje land, med samtycke från de behöriga myndigheter som lämnat informationen och med iakttagande av dessas nationella bestämmelser för överföring av personuppgifter till tredje land.
2.  Under förutsättning att det berörda tredje landet har förbundit sig att ge det bistånd som är nödvändigt för insamling av bevismaterial för det oriktiga i en transaktion som förefaller strida mot mervärdesskattestiftningen, får information som erhållits genom tillämpning av denna förordning vidarebefordras till detta tredje land, med samtycke från de behöriga myndigheter som lämnat informationen och med iakttagande av dessas nationella bestämmelser för överföring av personuppgifter till tredje land, samt med beaktande av direktiv 95/46/EG och dess genomförandebestämmelser och förordning (EG) nr 45/2001 och dess tillämpningsbestämmelser.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1 – stycke 1
1.  All information, oavsett form, som tillhandahålls eller inhämtas vid tillämpning av denna förordning, inbegripet all information som varit tillgänglig för en tjänsteman under de omständigheter som föreskrivs i kapitlen VII, VIII och X liksom i de fall som avses i punkt 2, ska omfattas av den sekretess och åtnjuta samma skydd som liknande information ges enligt nationell lagstiftning i den mottagande medlemsstaten och motsvarande bestämmelser för gemenskapens organ. Den får endast användas under de omständigheter som föreskrivs i denna förordning.
1.  All information, oavsett form, som tillhandahålls eller inhämtas vid tillämpning av denna förordning, inbegripet all information som varit tillgänglig för en tjänsteman under de omständigheter som föreskrivs i kapitlen VII, VIII och X liksom i de fall som avses i punkt 2, ska omfattas av den sekretess och åtnjuta samma skydd som liknande information ges enligt nationell lagstiftning i den mottagande medlemsstaten och motsvarande bestämmelser för gemenskapens organ. Denna information skyddas även genom bestämmelserna i direktiv 95/46/EG och i förordning (EG) nr 45/2001. Den får endast användas under de omständigheter som föreskrivs i denna förordning.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 5
5.  Lagring eller utbyte av information enligt denna förordning ska omfattas av bestämmelserna för att genomföra direktiv 95/46/EG. Medlemsstaterna ska emellertid, för en korrekt tillämpning av denna förordning, begränsa räckvidden för de skyldigheter och rättigheter som avses i artikel 10 och artikel 11.1 samt artiklarna 12 och 21 i direktiv 95/46/EG i den utsträckning det behövs för att skydda de intressen som avses i artikel 13 e i det direktivet.
5.  Lagring eller utbyte av information enligt denna förordning ska omfattas av direktiv 95/46/EG och dess genomförandebestämmelser och förordning (EG) nr 45/2001 och dess tillämpningsbestämmelser. Medlemsstaterna får emellertid, för en korrekt tillämpning av denna förordning, anta lagstiftningsåtgärder som begränsar räckvidden för de skyldigheter och rättigheter som avses i artikel 10 och artikel 11.1 samt artiklarna 12 och 21 i direktiv 95/46/EG i den utsträckning det behövs för att skydda de intressen som avses i artikel 13 e i det direktivet.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 5a (ny)
5a.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa respekten för de skyldigheter som fastställs i direktiv 95/46/EG och i förordning (EG) nr 45/2001 i fråga om öppenhet och information till berörda parter i fall av insamling av personuppgifter.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1 – led ca (nytt)
ca) säkerställa högsta kvalitetsstandard för de uppgifter som utbyts och om möjligt med högsta krav på transparens.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 2a (ny)
2a.  Medlemsstaterna ska årligen underrätta kommissionen om de fall då andra medlemsstater, efter att en begäran lagts fram i vederbörlig ordning, vägrat lämna den begärande medlemsstaten information eller hindrat den begärande medlemsstaten från att utföra en administrativ utredning. Dessa tillfrågade medlemsstater ska underrätta kommissionen om skälen till vägran att lämna information eller underlätta utredningarna. Kommissionen ska bedöma denna information och lägga fram lämpliga rekommendationer. Rekommendationerna ska vidarebefordras till Europaparlamentet och rådet.
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2a (ny)
2a.  När de åtgärder som vidtas i enlighet med förfarandet i punkt 2 hänför sig till eller innebär hantering av personuppgifter ska Europeiska datatillsynsmannen höras.

(1) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller regler om fakturering *
PDF 336kWORD 98k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 maj 2010 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller regler om fakturering (KOM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))
P7_TA(2010)0092A7-0065/2010

(Särskilt lagstiftningsförfarande - samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0021),

–   med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0078/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlament och rådet om ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0065/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4
(4)  För att hjälpa små och medelstora företag som har svårt att betala mervärdesskatt till den behöriga myndigheten innan de har fått betalning från sina kunder bör medlemsstaterna ha valmöjligheten att tillåta att mervärdesskatt redovisas enligt kontantmetoden, vilken möjliggör för leverantörer och tillhandahållare att betala mervärdesskatt till den behöriga myndigheten när de får betalt för en leverans eller ett tillhandahållande och att avdragsrätt uppstår när man betalar för en leverans eller ett tillhandahållande. Därigenom kan medlemsstaterna införa en fakultativ ordning baserad på redovisning enligt kontantmetoden som inte får negativa effekter på kassaflödet när det gäller deras inkomster av mervärdesskatt.
(4)  För att hjälpa små och medelstora företag som har svårt att betala mervärdesskatt till den behöriga myndigheten innan de har fått betalning från sina kunder bör medlemsstaterna tillåta att mervärdesskatt redovisas enligt kassametoden, vilken möjliggör för leverantörer och tillhandahållare att betala mervärdesskatt till den behöriga myndigheten när de får betalt för en leverans eller ett tillhandahållande och innebär att avdragsrätt uppstår när man betalar för en leverans eller ett tillhandahållande. Därigenom kan medlemsstaterna införa en fakultativ ordning baserad på redovisning enligt kassametoden som inte får negativa effekter på kassaflödet när det gäller deras inkomster av mervärdesskatt.
Ändring 2
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 7a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 91 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
(7a)  I artikel 91.2 ska följande stycke införas efter första stycket:
'Genom undantag från första stycket ska medlemsstaterna godta den växelkurs som offentliggörs av Europeiska centralbanken för den dag då skatten blir utkrävbar eller, om ingen växelkurs offentliggörs den dagen ,den växelkurs som offentliggjordes dagen innan skatten blir utkrävbar. När ingen av valutorna är euro ska växelkursen beräknas utifrån eurons växelkurs i förhållande till dessa valutor.”
Ändring 3
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 167a – punkt 2 – inledningen
2.  Medlemsstaterna får inom ramen för ett frivilligt system föreskriva att beskattningsbara personer, på nedan angivna villkor, ska skjuta upp avdragsrätten till dess att mervärdesskatten har betalats till leverantören eller tillhandahållaren:
2.  Medlemsstaterna ska inom ramen för ett frivilligt system föreskriva att beskattningsbara personer, på nedan angivna villkor, ska skjuta upp avdragsrätten till dess att mervärdesskatten har betalats till leverantören eller tillhandahållaren:
Ändring 4
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 – led c
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 178 – led f
c)  Led f ska ersättas med följande:
utgår
f)  När denne ska betala mervärdesskatt såsom förvärvare, vid tillämpning av artiklarna 194–197 eller artikel 199, ska denne inneha en faktura som utfärdats i enlighet med avdelning XI kapitel 3 avsnitt 3–6 och iaktta de regler som fastställs av varje medlemsstat.”
Ändring 5
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 219a
1.  Utfärdandet av fakturor ska omfattas av de tillämpliga reglerna i den medlemsstat som tilldelat den beskattningsbara personen det registreringsnummer för mervärdesskatt under vilket denne levererat varor eller tillhandahållit tjänster.
1.  Utfärdandet av fakturor ska omfattas av de tillämpliga reglerna i den medlemsstat där mervärdesskatten ska betalas.
Om ett sådant registreringsnummer inte finns ska de regler gälla som tillämpas i den medlemsstat där leverantören eller tillhandahållaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast etableringsställe från vilket leveransen eller tillhandahållandet görs eller, i avsaknad av ett sådant säte eller etableringsställe, den medlemsstat där leverantören eller tillhandahållaren är bosatt eller stadigvarande vistas eller på annat sätt ska vara registrerad till mervärdesskatt.
När mervärdesskatten inte ska betalas i EU ska de regler gälla som tillämpas i den medlemsstat där leverantören eller tillhandahållaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast etableringsställe från vilket leveransen eller tillhandahållandet görs eller, i avsaknad av ett sådant säte eller etableringsställe, den medlemsstat där leverantören eller tillhandahållaren är bosatt eller stadigvarande vistas.
Om den leverantör eller tillhandahållare som utfärdar en faktura för en beskattningsbar leverans av varor eller ett beskattningsbart tillhandahållande av tjänster inte är etablerad i den medlemsstat där mervärdesskatten ska betalas och den person som ska betala mervärdesskatten är den till vilken varorna levereras eller tjänsterna tillhandahålls, ska utfärdandet av fakturan omfattas av de regler som gäller i den medlemsstat där leverantören av varorna eller tjänsterna är registrerad eller har ett fast etableringsställe från vilket varorna levereras eller tjänsterna tillhandahålls.
Om leverantören eller tillhandahållaren saknar etableringsställe i EU ska utfärdandet av fakturan inte omfattas av reglerna i detta direktiv.
2.  Om en köpare som mottar varor eller tjänster är etablerad i en annan medlemsstat än den medlemsstat från vilken leveransen eller tillhandahållandet görs och köparen ska betala mervärdesskatten, ska utfärdandet av fakturor omfattas av de regler som gäller i den medlemsstat som tilldelat det registreringsnummer för mervärdesskatt under vilket köparen mottar varan eller tjänsten.”
2.  Om mottagaren av varor eller tjänster utfärdar en faktura (självfakturering) och är betalningsskyldig för mervärdesskatt, ska utfärdandet av fakturor omfattas av de regler som gäller i den medlemsstat där mervärdesskatten ska betalas.
Ändring 6
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 16
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 220a – punkt 1 – led a
a)  När beskattningsunderlaget för leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänster underskrider 200 euro.
a)  När beskattningsunderlaget för leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänster underskrider 300 EUR.
Ändring 7
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 221
Medlemsstaterna får ålägga beskattningsbara personer en skyldighet att utfärda en förenklad faktura för leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som inte avses i artikel 220, om platsen för leverans av dessa varor eller tillhandahållande av dessa tjänster ligger på deras territorium.
1.  Medlemsstaterna får ålägga beskattningsbara personer en skyldighet att utfärda en faktura på grundval av artikel 226 eller artikel 226b för leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som inte avses i artikel 220, om platsen för leverans av dessa varor eller tillhandahållande av dessa tjänster ligger på deras territorium.
2.  Medlemsstaterna får befria beskattningsbara personer från skyldigheten i artikel 220 eller artikel 220a att utfärda en faktura för leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som dessa utför på medlemsstaternas territorium, om leveranserna eller tillhandahållandena är undantagna från skatteplikt med eller utan rätt till avdrag för mervärdesskatt som betalats i det föregående ledet i enlighet med artiklarna 110 och 111, artikel 125.1, artikel 127, artikel 128.1, artiklarna 132, 135, 136, 375, 376 och 377, artikel 378.2, artikel 379.2 och artiklarna 380–390.
Ändring 8
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 17
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 222
En faktura ska utfärdas senast den femtonde dagen i månaden efter den månad då den beskattningsgrundande händelsen inträffade.
En faktura ska utfärdas senast den femtonde dagen i den andra månaden efter den månad då den beskattningsgrundande händelsen inträffade.
Ändring 9
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19 – led a
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 226 – led 4
4)  Förvärvarens registreringsnummer för mervärdesskatt som avses i artikel 214.
4)  Förvärvarens registreringsnummer för mervärdesskatt som avses i artikel 214 under vilket förvärvaren har erhållit en leverans av varor eller ett tillhandahållande av tjänster för vilken eller vilket han är betalningsskyldig för mervärdesskatt eller en sådan leverans av varor som avses i artikel 138.
Ändring 10
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 226b
På förenklade fakturor som utfärdas enligt artiklarna 220a och 221 behöver bara följande uppgifter anges:
1.  På förenklade fakturor som utfärdas enligt artiklarna 220a och 221 behöver bara följande uppgifter anges:
a)  Datum för utfärdande av fakturan.
a)  Datum för utfärdande av fakturan.
b)  Uppgifter för identifiering av den beskattningsbara person som gör leveransen eller tillhandahållandet.
b)  Uppgifter för identifiering av den beskattningsbara person som gör leveransen eller tillhandahållandet, inklusive denna persons registreringsnummer för mervärdesskatt.
c)  Uppgifter för identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som tillhandahållits och deras värde.
c)  Uppgifter för identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som tillhandahållits och deras värde.
d)  Beloppet på den mervärdesskatt som ska betalas eller krediteras eller uppgifter som krävs för att beräkna denna.
d)  Mervärdesskattesatsen och beloppet på den mervärdesskatt som ska betalas eller krediteras eller uppgifter som krävs för att beräkna detta.
da)  Om den utfärdade fakturan är en handling eller ett meddelande som ändrar en ursprunglig faktura i enlighet med artikel 219, en tydlig och otvetydig hänvisning till denna ursprungliga faktura.
2.  Medlemsstater får begära att förenklade fakturor som utfärdats i enlighet med artiklarna 220a och 221 innehåller följande kompletterande information avseende specifika transaktioner eller kategorier av beskattningsbara personer:
a)  Uppgifter för identifiering av den beskattningsbara person som utför leveransen eller tillhandahållandet, inklusive denna persons namn och adress.
b)  Ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som enbart identifierar fakturan.
c)  Uppgifter för identifiering av köparen, inklusive denna köpares registreringsnummer för mervärdesskatt och namn och adress.
d)  När det föreligger ett undantag från mervärdesskatt eller när köparen är betalningsskyldig för mervärdesskatt, de uppgifter som krävs enligt artiklarna 226 och 226a.
Ändring 11
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 22
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 230
Beloppen i fakturorna får uttryckas i vilken valuta som helst, under förutsättning att det mervärdesskattebelopp som ska betalas eller krediteras anges i den nationella valutan i den medlemsstat där leveransen av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna äger rum, med användning av den växelkurs som offentliggörs av Europeiska centralbanken för den dag skatten blir utkrävbar eller, om inget offentliggörande sker den dagen, den föregående dagen för offentliggörande.
Beloppen i fakturorna får uttryckas i vilken valuta som helst, under förutsättning att det mervärdesskattebelopp som ska betalas eller krediteras anges i den nationella valutan i den medlemsstat där leveransen av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna äger rum, med användning av en av de växelkurser som avses i artikel 91.
Ändring 12
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 25
Direktiv 2006/112/EG
Artiklarna 233, 234, 235 och 237
(25)  Artiklarna 233, 234, 235 och 237 ska utgå.
(25)  Artiklarna 234, 235 och 237 ska utgå.
Ändring 13
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 25a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 237
(25a)  Artikel 237 ersätts av följande:
'Artikel 237
Varje medlemsstat ska senast den 31 december 2013 till kommissionen översända en utvärderingsrapport om genomförandet av elektronisk fakturering. Dessa rapporter ska i synnerhet redogöra för eventuella tekniska svårigheter eller brister som beskattningsbara personer och skatteförvaltningarna har stött på, inklusive en bedömning av inverkan av eventuella bedrägerier med koppling till elektronisk fakturering som beror på avskaffandet av kravet att inkludera elektroniskt utbyte av uppgifter eller elektroniska signaturer i elektroniska fakturor. Senast den 1 juli 2014 ska kommissionen utifrån medlemsstaternas utvärderingsrapporter lägga fram en rapport med lämpliga förslag inför Europaparlamentet och rådet.”
Ändring 14
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 29
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 244
Lagringen av fakturor ska omfattas av de regler som gäller i den medlemsstat där den beskattningsbara personen har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast etableringsställe från eller för vilket leveransen eller tillhandahållandet görs eller, i avsaknad av ett sådant säte eller etableringsställe, den medlemsstat där denne är bosatt eller stadigvarande vistas eller på annat sätt ska vara registrerad till mervärdesskatt.
Fakturor ska bevaras i den form i vilken de mottogs, oberoende av om fakturorna är i pappersform eller elektronisk form. Alternativt får fakturor i pappersform omvandlas till elektronisk form. I övrigt ska lagringen av fakturor omfattas av de regler som gäller i den medlemsstat där den beskattningsbara personen har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast etableringsställe från eller för vilket leveransen eller tillhandahållandet görs eller, i avsaknad av ett sådant säte eller etableringsställe, den medlemsstat där denne är bosatt eller stadigvarande vistas eller på annat sätt ska vara registrerad till mervärdesskatt.
Ändring 15
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 32
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 247
Den beskattningsbara personen ska se till att fakturor lagras i sex år.
Den beskattningsbara personen ska se till att fakturor lagras i fem år. Denna artikel inverkar inte på nationella bestämmelser på andra områden än mervärdeskatteområdet, t.ex. olika obligatoriska lagringsperioder för olika former av underlag, inbegripet fakturor.
Ändring 16
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 34
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 248a
(34)  I avdelning XI kapitel 4 avsnitt 3 ska följande artikel 248a införas:
utgår
'Artikel 248a
För kontrolländamål får de medlemsstater där skatten ska betalas kräva att vissa fakturor översätts till deras officiella språk.”
Ändring 17
Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 36a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Rubrik XIV – kapitel 4a (nytt)
(36a)  Följande kapitel ska införas efter artikel 401:
Kapitel 4a
E-förvaltning
Artikel 401a
För att aktivt utveckla effektiv och tillförlitlig e-förvaltning på mervärdesskatteområdet ska kommissionen göra en utvärdering av befintliga e-förvaltningsåtgärder och verktyg i medlemsstaterna och främja utbytet av goda exempel mellan medlemsstaterna på detta område. Dessutom ska kommissionen använda gemenskapsprogrammet för att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden Fiscalis 2013, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1482/2007/EG1 tillsammans med annan befintlig EU-finansiering som exempelvis strukturfonderna för att ge tekniskt stöd till de medlemsstater som är i störst behov av att uppgradera sin e-förvaltning genom tillgång till och användning av större transeuropeiska IT-system.
______________
1 EUT L 330, 15.12.2007, s. 1.

Upphävande av Miloslav Ransdorfs immunitet
PDF 107kWORD 31k
Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om begäran om upphävande av Miloslav Ransdorfs immunitet (2009/2208(IMM))
P7_TA(2010)0093A7-0107/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den begäran om upphävande av Miloslav Ransdorfs immunitet som översändes av den behöriga tjeckiska myndigheten den 16 september 2009 och som tillkännagavs i kammaren den 23 november 2009,

–   efter att ha hört Miloslav Ransdorf i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artikel 9 i protokollet av den 8 april 1965 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–   med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964 och den 10 juli 1986(1),

–   med beaktande av artiklarna 6.2 och 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0107/2010), och av följande skäl:

A.  Miloslav Ransdorf är ledamot i Europaparlamentet.

B.  I enlighet med artikel 9 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 ska under Europaparlamentets sessioner dess ledamöter, vad avser deras egen stats territorium, åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land. Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning vid utförandet av en brottslig handling. Detta kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av sina ledamöters immunitet.

C.  I enlighet med artikel 27.4 i den tjeckiska konstitutionen får ingen ledamot av parlamentet eller senaten bli föremål för straffrättsligt åtal utan samtycke från den kammare där han eller hon är ledamot. Om respektive kammare inte ger sitt samtycke är straffrättsligt åtal uteslutet för all framtid.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Miloslav Ransdorfs immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de berörda myndigheterna i Tjeckien.

(1) Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, REG 1964, s. 383; svensk specialutgåva, volym 1, s. 203, och mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., REG 1986, s. 2391; svensk specialutgåva, volym 8, s. 703.


Ansvarsfrihet för 2008: domstolen
PDF 209kWORD 43k
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt IV – domstolen (C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))
P7_TA(2010)0094A7-0079/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (C7-0175/2009)(2),

–   med beaktande av domstolens årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artiklarna 272.10, 274, 275 och 276 i EG-fördraget och artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0079/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar domstolens justitiesekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av domstolens budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2008, avsnitt IV – domstolen (C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(6),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (C7-0175/2009)(7),

–   med beaktande av domstolens årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar(8),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(9),

–   med beaktande av artiklarna 272.10, 274, 275 och 276 i EG-fördraget och artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0079/2010).

1.  Europaparlamentet noterar att domstolen under 2008 hade tillgång till åtagandebemyndiganden som sammanlagt uppgick till 297 miljoner EUR (2007: 275 miljoner EUR), med en utnyttjandegrad på 98,20 procent, vilket är högre än genomsnittet för de övriga institutionerna (95,67 procent).

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport uppgav att dess granskning av ett kontrakt som domstolen ingått om tillhandahållande av tjänster (efter en öppen anbudsinfordran som genomförts gemensamt med en medlemsstat) visade på brister i det internkontrollssystem som användes vid genomförandet av denna anbudsinfordran. Parlamentet noterar att revisionsrätten konstaterade att dessa brister ledde till en alltför kort tidsfrist för anbudsgivarna att erhålla specifikationerna (överträdelse av artikel 98 i budgetförordningen) och till ett tillkännagivande i meddelandet om upphandlingen om att anbuden måste lämnas in på ett enda språk (överträdelse av artikel 125c i budgetförordningens genomförandebestämmelser(11)) och att ett slutet möte skulle hållas vid öppningen av anbuden (överträdelse av artikel 118.3 i tillämpningsföreskrifterna).

3.  Europaparlamentet noterar de förtydliganden som domstolen gjort, i synnerhet om att tidsschemat, trots att det var snävt, respekterade de tidsfrister som formellt stadgas i budgetförordningen. Parlamentet noterar att den korta tidsfristen berodde på att det var nödvändigt att tilldela kontraktet vid en tidpunkt som gav det företag som tilldelades kontraktet möjlighet att inleda sitt arbete så snart det nya byggnadskomplexet i fråga stod klart, och att ge anbudsgivarna tillräckligt med tid att förbereda sina anbud.

4.  Europaparlamentet noterar även domstolens förtydliganden om att bristande samordning var orsaken till att det i meddelandet om upphandling föreskrevs att anbud skulle ges in endast på franska (vilket är brukligt i den berörda medlemsstaten), trots att det i förfrågningsunderlaget angavs att anbud kunde ges in på vilket som helst av Europeiska unionens officiella språk, och om att anbudsgivarna, om de velat, hade fått delta i det möte som hölls med kommittén vid öppningen av anbuden.

5.  Europaparlamentet stöder revisionsrättens förslag att domstolen bör införa förbättrade upphandlingsförfaranden så att det blir lättare för utanordnarna att organisera anbudsinfordringar och kontrollera att de lagstadgade skyldigheterna uppfylls.

6.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport, utöver ovannämnda upphandlingsförfarande, inte nämner några andra iakttagelser vad gäller domstolen.

7.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att den interna revisionsenhet som domstolen inrättat nyligen fungerar effektivt, och välkomnar dess rekommendationer i fråga om kontroll, godkännande och betalning av utgifter. Parlamentet gläder sig även över att rekommendationerna verkligen tillämpats, särskilt de i fråga om en översyn av systemet för delegering och villkoren för vidaredelegering, egenutvärdering av interna kontrollsystem, ett ökat antal efterhandskontroller och förbättrade dokumentationsrutiner. Parlamentet noterar också resultaten av revisionerna av hur domstolen iakttagit sina skyldigheter i fråga om rapportering om och redovisning av budgetinformation, vilken lett till åtgärder för att förbättra förvaltningen och den interna kontrollen av offentliga kontrakt, och till granskning av upphandlingsförfarandena för biblioteket och av kompensationsersättning.

8.  Europaparlamentet välkomnar att domstolens rättegångar tar allt kortare tid, och framför allt att tidsåtgången för mål om förhandsavgöranden minskat avsevärt, men anser att denna minskning fortfarande inte är tillfredsställande. Parlamentet noterar att antalet avslutade mål har minskat (333 domar och 161 beslut jämfört med 379 domar och 172 beslut 2007), men konstaterar samtidigt att antalet mål om förhandsavgörande ökat påtagligt. Parlamentet noterar vidare att talan väcktes i 592 nya mål, vilket är den högsta siffran sedan 1979, och detta ledde till att antalet anhängiga mål vid utgången av 2008 var något högre än 2007 (769 mål jämfört med 741 mål).

9.  Europaparlamentet välkomnar att antalet avgjorda mål i förstainstansrätten ökade med 52 procent 2008 och att handläggningstiden minskat något, vilken dock fortfarande är otillfredsställande. Parlamentet noterar dock att antalet nya mål var exceptionellt högt 2008 (629 nya mål jämfört med 522 mål 2007), vilket gjorde att antalet anhängiga mål fortsatte att öka även för förstainstansrätten (från 1 154 mål 2007 till 1 178 mål 2008).

10.  Europaparlamentet noterar att personaldomstolen, som 2008 för första gången partiellt förnyades efter tre år, avgjorde färre mål än 2007, men att antalet anhängiga mål minskat något (från 235 mål 2007 till 217 mål 2008) på grund av att talan väcktes i färre fall (111 jämfört med 157 fall 2007).

11.  Europaparlamentet välkomnar det nya integrerade ekonomiska förvaltnings- och kontrollsystemet som är i bruk sedan den 1 januari 2008 och som har lett till budgetbesparingar och effektivitetsvinster för de tre deltagande institutionerna (rådet, domstolen och revisionsrätten).

12.  Europaparlamentet välkomnar det givande interinstitutionella samarbetet med revisionsrätten om utbildning.

13.  Europaparlamentet noterar domstolens uppföljning av parlamentets och revisionsrättens iakttagelser i samband med tidigare beslut om ansvarsfrihet och rapporter, och välkomnar framför allt de åtgärder som tagits för att inrätta ett urvalsförfarande för extraanställd personal. Parlamentet beklagar dock att domstolen motsätter sig att offentliggöra sina ledamöters ekonomiska intressen och uppmanar domstolen att utan dröjsmål tillämpa denna praxis.

14.  Europaparlamentet berömmer domstolen för att den i sin verksamhetsrapport alltid inför ett kapitel som handlar om uppföljningen under året av parlamentets tidigare ansvarsfrihetsbeslut och revisionsrättens rapporter.

(1) EUT L 71, 14.3.2008.
(2) EUT C 273, 13.11.2009, s. 1.
(3) EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.
(4) EUT C 273, 13.11.2009, s. 122.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EUT L 71, 14.3.2008.
(7) EUT C 273, 13.11.2009, s. 1.
(8) EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.
(9) EUT C 273, 13.11.2009, s. 122.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 1).


Ansvarsfrihet för 2008: revisionsrätten
PDF 211kWORD 44k
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt V – revisionsrätten (C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))
P7_TA(2010)0095A7-0097/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (C7-0176/2009)(2),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget, samt artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0097/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar revisionsrättens generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av revisionsrättens budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2008, avsnitt V – revisionsrätten (C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(6),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (C7-0176/2009)(7),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar(8),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(9),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget, samt artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0097/2010).

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten under 2008 hade tillgång till åtagandebemyndiganden som sammanlagt uppgick till 133 miljoner EUR (2007: 122 miljoner EUR, 2006: 114 miljoner), med en utnyttjandegrad på 90,66 procent, vilket är lägre än genomsnittet för de övriga institutionerna (95,67 procent).

2.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrättens räkenskaper för budgetåret 2008 granskades av den externa revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers (precis som under 2007, tidigare år av KPMG), som drog följande slutsatser:

   a) När det gäller korrektheten för räkenskaperna för budgetåret 2008: ”Enligt vår uppfattning ger årsredovisningen en rättvisande bild av Europeiska revisionsrättens finansiella ställning per den 31 december 2008 liksom av dess ekonomiska resultat och kassaflöden under det år som slutade vid samma datum, i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002, kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 med genomförandebestämmelser för denna förordning och Europeiska revisionsrättens redovisningsbestämmelser.”
   b) När det gäller användningen av de ekonomiska resurser som tilldelats revisionsrätten och de inrättade kontrollåtgärdernas lämplighet under budgetåret 2008: ”Under vårt arbete som beskrivs i denna rapport har det inte kommit fram några omständigheter som grundat på ovan beskrivna kriterier i något väsentligt avseende tyder på att a) de resurser som tilldelats revisionsrätten inte har använts för avsedda ändamål [och] b) att kontrollåtgärderna inte ger nödvändiga garantier för att de finansiella transaktionerna följer gällande regler och förordningar.”

3.  Europaparlamentet påminner om sitt förslag om att överväga möjligheten att ge revisionsrätten en mer rationell struktur, och ber revisionsrätten överväga alternativa modeller utifrån ambitionen att minska det totala antalet ledamöter, genom att införa ett tak för antalet ledamöter och anta till exempel ett jämlikt roterande system för ledamöterna.

4.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens insatser för att förbättra förfarandet för offentliggörande och presentation av årsrapporten. Parlamentet hoppas att man i framtiden kan komma överens om ett förfarande för denna avgörande fas i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, med beaktande av revisionsrättens fullständiga oberoende och det ansvariga utskottets skyldigheter.

5.  Europaparlamentet konstaterar att det nuvarande förfarandet för offentliggörande och framläggning av revisionsrättens särskilda rapporter förbättrar revisionsrättens identitet och synlighet, men ger upphov till vissa frågor: parlamentet har full respekt för revisionsrättens rätt att lämna in iakttagelserna i form av särskilda rapporter när som helst, men anser att det nuvarande förfarandet, som inleds med att den särskilda rapporten presenteras offentligt och revisionsrättens presskonferens långt innan den särskilda rapporten läggs fram inför budgetkontrollutskottet, kanske inte fullt ut avspeglar revisionsrättens roll som en granskande institution som ska biträda parlamentet och rådet när dessa utövar sina kontrollbefogenheter ifråga om genomförandet av budgeten:

6.  Europaparlamentet välkomnar att en rapport från en sakkunnigbedömning (peer review) utförd av ett internationellt team (överlämnad i december 2008) nådde en övergripande slutsats, och att rapporten konstaterade att de flesta av rekommendationerna hade förutsetts inom ramen för den handlingsplan som utarbetats före rapporten. Parlamentet välkomnar revisionsrättens intention att inbegripa de övriga rekommendationerna i revisionsstrategin för 2009–2012 och dess strävan att genomföra dem under denna period.

7.  Europaparlamentet konstaterar att trots att revisionsrätten anställde 97 personer under 2008 (48 tjänstemän, 18 tillfälligt anställda och 31 kontraktsanställda), så var det totala antalet lediga tjänster i slutet av 2008 (69) högre än i slutet av 2007 (56). Parlamentet tar hänsyn till att revisionsrätten erhöll 22 nya tjänster (853 totalt) samt till att bristen på lämpliga kandidater hindrade revisionsrätten från att rekrytera så mycket ny personal som planerat. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att rapportera om sina framsteg med att minska dröjsmålen i sin rekryteringsprocess.

8.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av den gemensamma kommittén för lika möjligheter, framstegen på IT- och telekomområdet och den effektiva hanteringen av kontorsutrymmen.

9.  Europaparlamentet konstaterar att rapporten för 2008 från revisionsrättens internrevisor i stort sett var positiv och välkomnar i detta sammanhang det faktum att de flesta av rekommendationerna från internrevisorn har accepterats och integrerats i korrigerande handlingsplaner. Parlamentet välkomnar inrättandet av en ram för att kontrollera effektiviteten i de interna kontrollerna samt antagandet av centrala resultatindikatorer.

10.  Europaparlamentet välkomnar det nya integrerade systemet för förvaltning och finansiell kontroll (SAP) som varit i drift sedan den 1 januari 2008, och som möjliggjorde budgetbesparingar och effektivitetsvinster för de tre deltagande institutionerna (rådet, revisionsrätten och EU-domstolen), men beklagar att revisionsrätten inte införde systemet tidigare.

11.  Europaparlamentet välkomnar det lyckade pågående interinstitutionella samarbetet med Europeiska unionens domstol om utbildning.

12.  Europaparlamentet påminner om att när det gäller redovisningen av ledamöternas ekonomiska intressen ska revisionsrättens ledamöter, i enlighet med revisionsrättens uppförandekodex, lämna en redovisning över sina ekonomiska intressen till revisionsrättens ordförande, som förvarar dessa konfidentiellt. Dessa redovisningar offentliggörs inte. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att redovisningen av de ekonomiska intressena för samtliga ledamöter i EU:s institutioner i öppenhetens intresse bör finnas tillgänglig på Internet genom ett offentligt register, och uppmanar revisionsrätten att vidta nödvändiga åtgärder angående detta.

13.  Europaparlamentet lovordar revisionsrätten för den goda kvaliteten på den årliga verksamhetsrapporten och välkomnar införandet av ett kapitel med en redovisning av uppföljningen under året av parlamentets tidigare beslut.

(1) EUT L 71, 14.3.2008.
(2) EUT C 273, 13.11.2009, s. 1.
(3) EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.
(4) EUT C 273, 13.11.2009, s. 122.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EUT L 71, 14.3.2008.
(7) EUT C 273, 13.11.2009, s. 1.
(8) EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.
(9) EUT C 273, 13.11.2009, s. 122.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska ombudsmannen
PDF 206kWORD 40k
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))
P7_TA(2010)0096A7-0070/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (C7-0179/2009)(2),

–   med beaktande av Europeiska ombudsmannens årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artiklarna 272.10, 274, 275 och 276 i EG-fördraget, samt artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0070/2010), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska ombudsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del dess beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2008, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(6),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (C7-0179/2009)(7),

–   med beaktande av Europeiska ombudsmannens årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar(8),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(9),

–   med beaktande av artiklarna 272.10, 274, 275 och 276 i EG-fördraget, samt artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0070/2010), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet noterar att Europeiska ombudsmannen under 2008 hade tillgång till åtagandebemyndiganden som sammanlagt uppgick till 9 miljoner EUR (2007: 8,2 miljoner EUR), med en utnyttjandegrad på 91,51 procent, vilket är lägre än genomsnittet för de övriga institutionerna (95,67 procent).

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport angav att revisionen inte ledde till några väsentliga iakttagelser när det gäller ombudsmannen.

3.  Europaparlamentet konstaterar att perioden 2003–2008 kännetecknades av kontinuerlig tillväxt. Under denna period fördubblades åtagandebemyndigandena från 4,4 miljoner EUR till 9 miljoner EUR och antalet tjänster ökade från 31 till 57 (ytterligare 6 tjänster tillkom 2009), medan klagomålen ökade från 2 436 till 3 346 och de nyinledda undersökningarna från 253 till 293. Parlamentet konstaterar att medan antalet tjänster inte har ökat under de senaste tre budgetåren var det planerat att de skulle öka till 63 under 2009. Till följd av den interna omstrukturering som gjordes 2008 är idag 24 av 57 tjänster ägnade åt att analysera klagomål och genomföra undersökningar (juridiska avdelningen) medan 31 tjänster är ägnade åt att registrera, fördela och följa upp klagomål, liksom att ta sig an sådana övriga uppgifter som inte direkt hör till den huvudsakliga verksamheten (avdelningen för administration och ekonomi).

4.  Europaparlamentet erinrar om att ramavtalet på obestämd tid om samarbete mellan ombudsmannen och parlamentet, som trädde i kraft den 1 april 2006, föreskriver att parlamentet ska tillhandahålla vissa administrativa tjänster, bland annat för fastigheter, IT, kommunikationer, juridisk rådgivning, medicinska tjänster, utbildning, översättning och tolkning.

5.  Europaparlamentet noterar de prioriterade områden som tjänsten för internrevision har identifierat, i första hand granskningen av förfarandet för offentlig upphandling, inklusive uppföljningen av ej genomförda åtgärder, förfarandet för översyn av anslag samt slutförandet av och rapporteringen om årsrevisionen för 2007. Parlamentet välkomnar de slutsatser som framlagts, särskilt iakttagelsen att upphandlingsförfarandet har förbättras avsevärt, och att två oavslutade åtgärder i årsrevisionen för 2005 har förbättrats, liksom iakttagelsen att bidragstilldelningsförfarandet överensstämmer med såväl regelverket som principerna om insyn och sund ekonomisk förvaltning.

6.  Samtidigt noterar dock Parlamentet ett antal områden där det enligt internrevisionen finns ytterligare utrymme för förbättringar. Det gäller i första hand internrevisionens anmärkningar om att journalerna för upphandlingsärenden bör vara mer fullständiga, att leveransdatum endast bör få ändras i undantagsfall, att anbudsinfordringar kräver bättre tidplanering samt att det förekommer inkonsekvenser i avtalsklausuler som måste rättas före undertecknande. Parlamentet utgår från att ombudsmannen kommer att ta sig an dessa frågor och att rapportera om detta i sin verksamhetsrapport.

7.  Europaparlamentet välkomnar ombudsmannens beslut att offentliggöra sin årliga redovisning av ekonomiska intressen liksom det faktum att denna redovisning offentliggörs på ombudsmannens webbplats.

8.  Europaparlamentet upprepar sin begäran att ombudsmannen i sin kommande verksamhetsrapport inkluderar ett kapitel med en detaljerad redovisning av uppföljningen under året av parlamentets tidigare beslut avseende ansvarsfriheten.

(1) EUT L 71, 14.3.2008.
(2) EUT C 273, 13.11.2009, s. 1.
(3) EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.
(4) EUT C 273, 13.11.2009, s. 122.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EUT L 71, 14.3.2008.
(7) EUT C 273, 13.11.2009, s. 1.
(8) EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.
(9) EUT C 273, 13.11.2009, s. 122.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska datatillsynsmannen
PDF 205kWORD 39k
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC))
P7_TA(2010)0097A7-0098/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (C7-0180/2009)(2),

–   med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget samt artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0098/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska datatillsynsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2008, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(6),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (C7-0180/2009)(7),

–   med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar(8),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(9),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget samt artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0098/2010).

1.  Europaparlamentet konstaterar att Europeiska datatillsynsmannen under 2008 hade åtagandebemyndiganden som uppgick till sammanlagt 5,3 miljoner EUR (2007: 5 miljoner EUR(11)) med en utnyttjandegrad av 86,14 procent, vilket är under genomsnittet för de övriga institutionerna (95,67 procent).

2.  Europaparlamentet noterar den ständiga ökningen av fasta tjänster som tilldelats Europeiska datatillsynsmannen, från 29 under år 2007 till 33 under år 2008 (2006: 24 tjänster). Det är positivt att alla tjänster har blivit tillsatta, och parlamentet noterar den kontrollerade tillväxten och begränsade expansionen både vad gäller arbetsuppgifter och personal, vilket garanterar att ny personal blir ordentligt integrerad och utbildad. Dock noterar parlamentet att utgifterna under budgetposten ”övriga anställda” visar en genomförandegrad som är lägre än genomsnittet (51,98 procent).

3.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport angav att revisionen inte ledde till några väsentliga iakttagelser när det gäller Europeiska datatillsynsmannen.

4.  Europaparlamentet välkomnar konsolideringen av förvaltningen av finansiella och personella resurser samt den förbättring av de interna kontrollfunktionernas funktion och effektivitet som åstadkoms under 2008. Parlamentet ser fram mot den framtida utvecklingen av de finansiella och personella resurserna samt den interna arbetsgången, vilka var bland de huvudmål som Europeiska datatillsynsmannen valde för 2009.

5.  Europaparlamentet påminner om att den administrativa hanteringen av alla Europeiska datatillsynsmannens tjänsteresor sköts av kommissionens utbetalningsbyrå (grundat på det administrativa samarbetsavtalet mellan generalsekreterarna för kommissionen, parlamentet och rådet, som undertecknades tillsammans med Europeiska datatillsynsmannen den 7 december 2006 för ytterligare en period på tre år från och med den 16 januari 2007).

6.  Europaparlamentet påminner om att den utvärdering som genomförts av Europeiska datatillsynsmannens internrevision (d.v.s. kommissionens internrevisor, grundat på det administrativa samarbetsavtalet) har visat att detta system för internkontroll fungerar och är effektivt samt dess förmåga att ge rimlig säkerhet när det gäller Europeiska datatillsynsmannens uppnående av sina mål. Parlamentet inväntar resultaten av den uppföljande granskningen. Parlamentet är nöjt med att internrapporten om de interna kontrollerna visade att 80 procent av de interna rekommendationerna hade genomförts.

7.  Europaparlamentet välkomnar den årliga publiceringen av vilka ekonomiska intressen som ledamöterna av institutionen har (Europeiska datatillsynsmannen och den biträdande datatillsynsmannen) i vilken arvoderade tjänster eller verksamheter och deklarerad yrkesverksamhet redovisas.

8.  Europaparlamentet begär att Europeiska datatillsynsmannen i sin kommande verksamhetsrapport (budgetåret 2009) inkluderar ett kapitel med en detaljerad redovisning av uppföljningen under året av parlamentets tidigare beslut avseende ansvarsfriheten.

(1) EUT L 71, 14.3.2008.
(2) EUT C 273, 13.11.2009, s. 1.
(3) EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.
(4) EUT C 273, 13.11.2009, s. 122.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EUT L 71, 14.3.2008.
(7) EUT C 273, 13.11.2009, s. 1.
(8) EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.
(9) EUT C 273, 13.11.2009, s. 122.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) 2006: 4,1 miljoner EUR.


Ansvarsfrihet för 2008: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
PDF 299kWORD 49k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))
P7_TA(2010)0098A7-0071/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008, samt centrumets svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ(3), särskilt artikel 14,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0071/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ avseende genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008, samt centrumets svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ(7), särskilt artikel 14,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0071/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008 (C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2008, samt centrumets svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ(11), särskilt artikel 14,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0071/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet direktören för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   - Parlamentet noterade revisionsrättens iakttagelse i rapporten för 2006 att det ackumulerade budgetöverskottet för 2006 uppgick till 16 900 000 EUR och att centrumet under 2007 skulle betala tillbaka 9 300 000 EUR till sina kunder. Parlamentet instämde med revisionsrätten att en sådan ackumulering av överskott visade att metoden för prissättning av centrumets översättningar inte var tillräckligt noggrann.
   - Parlamentet begärde att kommissionen och centrumet skulle anstränga sig för att snabbt lösa tvisten om pensionsavgifterna för de anställda.

Verksamhetsresultat

1.  Europaparlamentet välkomnar att centrumet har utvecklat ett effektivt IT-verktyg, FLOSYSWEB, som kunderna använder för att skicka översättningar och som innebär att kunderna kan välja mellan olika format och få tillbaka översättningarna via samma system.

Bugetöverskott som strider mot grundförordningen

2.  Europaparlamentet noterar att centrumet sedan flera år har ett ackumulerat budgetöverskott som strider mot förordning (EG) nr 2965/94, och som för 2008 uppgick till 26 700 000 EUR (överskottet var 16 900 000 EUR för 2006, 10 500 000 EUR för 2005 och 3 500 000 EUR för 2004). Parlamentet konstaterar att detta överskott främst har att göra med den bristande precisionen i prognoserna när det gäller kundernas förfrågningar på översättningar. Parlamentet uppmanar centrumet att vidta effektivare åtgärder för att ta itu med det ständigt ökande överskottet.

3.  Europaparlamentet noterar att centrumet under 2009 betalade tillbaka 11 450 000 EUR till sina kunder. Parlamentet betonar även att centrumet under 2007 redan hade betalat tillbaka 9 300 000 EUR till sina kunder.

4.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter för ett belopp på 1 580 984,34 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att centrumet fortlöpande har en mycket stor likviditet. Parlamentet konstaterar att de likvida medlen uppgick till 48 405 006,88 EUR den 31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas, och vilka ändringar som krävs för att fortlöpande hålla centrumets likvida medel på en så låg nivå som möjligt. Parlamentet uppmanar centrumet att i framtiden erbjuda sina kunder tjänster som täcker kostnaderna.

Pensionsavgifter för de anställda

5.  Europaparlamentet beklagar att konflikten mellan centrumet och kommissionen om arbetsgivarens andel av pensionsavgifterna för de anställda ännu inte har kunnat lösas, trots att denna fråga har lyfts fram i ansvarsfrihetsresolutioner under flera års tid.

6.  Europaparlamentet konstaterar med oro att den konflikt som fortfarande pågår med kommissionen kostar centrumet flera miljoner euro. Parlamentet noterar i synnerhet att centrumet för 2008 upprättat en reserv på 15 300 000 EUR för att täcka denna konflikt. Parlamentet uppmanar följaktligen centrumet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om läget i förhandlingarna och de personalkostnader (när det gäller tid och utgifter) som orsakats av denna konflikt.

Internrevision

7.  Europaparlamentet noterar att centrumet under 2006 inrättade en internrevisionsfunktion och att den tjänsten varit tillsatt sedan februari 2008.

8.  Europaparlamentet bekräftar att de flesta rekommendationer som utfärdades av tjänsten för internrevision nu har genomförts. Parlamentet anser att det är av största vikt att centrumet fullt ut genomför en politik för känsliga befattningar och rörlighet för personalen.

Personal

9.  Europaparlamentet konstaterar att endast 81 procent av de planerade tjänsterna var tillsatta med tjänstemän och tillfälligt anställda i december 2008. Parlamentet noterar att centrumet har förklarat detta med bristen på kontorslokaler, som gjort det omöjligt att anställa personal i enlighet med tjänsteförteckningen. Parlamentet anser dock att centrumet på ett mer realistiskt och effektivt sätt bör planera sina rekryteringsförfaranden, för att respektera tidsfristerna och uppfylla alla krav i samband med en ökning av centrumets personal.

10.  Europaparlamentet uppmuntrar centrumet att inrätta övergripande utbildningsprogram, som grundas på nödvändig kompetens och kunskaper för personalen i syfte att bibehålla en hög kompetensnivå för personalen. Parlamentet stöder för övrigt centrumets insatser för att effektivt övervaka kvaliteten på utbildningskurserna.

o
o   o

11.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 107.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EGT L 314, 7.12.1994, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 107.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EGT L 314, 7.12.1994, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 107.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EGT L 314, 7.12.1994, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 145.
(14) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
PDF 216kWORD 47k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))
P7_TA(2010)0099A7-0091/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2008, samt centrumets svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(3), särskilt artikel 12a,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0091/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning avseende genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2008, samt centrumets svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(7), särskilt artikel 12a,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0091/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2008 (C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2008, samt centrumets svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(11), särskilt artikel 12a,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0091/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade parlamentet direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet noterade parlamentet bland annat revisionsrättens iakttagelser om den höga andelen överföringar mellan budgetår och förfallna anslag, nödvändigheten av att fastställa mätbara mål och indikatorer i planeringen och behovet av att skapa en klar och entydig koppling mellan målen och de budgetmedel som krävs för att uppnå dem.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att centrumets räkenskaper för budgetåret 2008 är lagliga och korrekta.

Verksamhetsresultat

2.  Europaparlamentet välkomnar att centrumet fått en positiv revisionsförklaring från revisionsrätten för budgetåret 2008, inte bara för räkenskaperna utan också för de underliggande transaktionerna. Europaparlamentet konstaterar att centrumet gjort väldiga framsteg när det gäller inventeringsförfaranden för att identifiera, registrera och kapitalisera tillgångar, för dokumentation av förfaranden för internkontroll och när det gäller förfaranden för offentlig upphandling.

3.  Europaparlamentet insisterar återigen på vikten av att centrumet fastställer SMART-mål och RACER-indikatorer i planeringen för att kunna bedöma sina resultat. Parlamentet noterar dock att centrumet har förklarat att man har tagit hänsyn till dessa synpunkter i programmet för 2009. Dessutom uppmanar Europaparlamentet centrumet att överväga att införa ett Gantt-schema i planeringen av varje operativ verksamhet, så att man enkelt kan visa den tid som har lagts ned av varje medverkande i ett projekt och främja en metod som är inriktad på att nå resultat.

4.  Europaparlamentet välkomnar dock att centrumet 2010 på experimentbasis vill införa ett system för registrering av den tid som varje person lägger ned på något av centrumets projekt.

5.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma stiftelsens resultat från år till år.

6.  Med hänsyn till Europeiskt centrum för utveckling av arbetsutbildning och ETF:s (Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen) likartade verksamhetsområden gläder sig Europaparlamentet åt det nära samarbetet och utvecklingen av synergier mellan dessa byråer. Parlamentet uppmanar de båda byråerna att i sina verksamhetsrapporter för 2009 lämna en utförlig uppföljningsrapport om samarbetsavtalet.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

7.  Europaparlamentet uppmärksammar att centrumet på nytt har överfört anslag (25 procent av betalningsbemyndigandena för driftsutgifter, dvs. 1 400 000 EUR). Detta visar på brister i programplaneringen och övervakningen av de differentierade driftsanslagen.

Personalresurser

8.  Europaparlamentet påpekar att centrumet har 128 anställda och under 2009 införde ett prestationsmätningssystem. Parlamentet förväntar sig att bli informerat om de första resultaten från detta system.

Internrevision

9.  Europaparlamentet gratulerar centrumet till att vara den första byrå som frivilligt genomgått en pilotrevision för etiska frågor. Denna revision genomfördes den 16-20 februari 2009 av en grupp på tre revisorer. Internrevisionen (IAS) bekräftade att centrumet skapat bra ramar för etiska frågor.

10.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet sedan 2006 genomfört 15 av de 30 rekommendationer som IAS kommit med. Av de 15 som fortfarande inte är genomförda anses 6 vara ”mycket viktiga” och berör framför allt personalledningsresurser (t.ex. personalens prestationer, personliga målsättningar och personalkommitténs roller och ansvar). Parlamentet förväntar sig framsteg på detta område som är avgörande för centrumets arbete och begär att hållas informerat.

o
o   o

11.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 118.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 118.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 118.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 141.
(14) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Gemenskapens kontrollorgan för fiske
PDF 280kWORD 47k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))
P7_TA(2010)0100A7-0105/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008, samt kontrollorganets svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av gemenskapens kontrollorgan för fiske(3), särskilt artikel 36,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0105/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar den verkställande direktören för gemenskapens kontrollorgan för fiske ansvarsfrihet för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för gemenskapens kontrollorgan för fiske, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008, samt kontrollorganets svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av gemenskapens kontrollorgan för fiske(7), särskilt artikel 36,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0105/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för gemenskapens kontrollorgan för fiske, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008 (C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2008, samt kontrollorganets svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av gemenskapens kontrollorgan för fiske(11), särskilt artikel 36,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0105/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för gemenskapens kontrollorgan för fiske ansvarsfrihet för genomförandet av detta organs budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet noterade parlamentet bland annat

   revisionsrättens iakttagelse att kontrollorganet inte hade infört effektiva rutiner för hur man fastställer vilka anslag som ska överföras, vilket lett till att minst 125 000 EUR hade förts över utan att det fanns några rättsliga åtaganden,
   revisionsrättens uppfattning att kontrollorganet ännu inte i tillräcklig utsträckning dokumenterat rutinerna för de interna kontrollerna.

Verksamhetsresultat

1.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens anmärkning att kontrollorganet inte utarbetar något flerårigt arbetsprogram. Därför understryker parlamentet hur viktigt det är att utarbeta ett sådant dokument, för att kontrollorganet på ett effektivt sätt ska kunna hantera genomförandet av sin strategi och förverkliga sina mål. Parlamentet lyckönskar dock kontrollorganet till beslutet att utveckla detta dokument mot bakgrund av den strategi på medellång sikt som styrelsen har fastslagit.

2.  Dessutom uppmanar Europaparlamentet kontrollorganet att överväga att införa ett Gantt-schema i planeringen av varje operativ verksamhet, så att man enkelt kan visa den tid som har lagts ned av varje medverkande i ett projekt och gynna en metod som är inriktad på att nå resultat.

3.  Europaparlamentet uppmanar kontrollorganet att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma byråns resultat från år till år.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.  Europaparlamentet fäster uppmärksamheten på att kontrollorganet måste ta itu med svagheterna i sin verksamhetsplanering så att förfarandena för att upprätta budgeten i framtiden blir tillräckligt strikta och så att man kan undvika att öka och/eller minska medlen i budgetposterna. Detta strider dessutom mot principen om specificering. Dessutom, och i strid mot reglerna, ombads styrelsen varken att godkänna överföringarna eller informerades om dem. Dock noterar parlamentet att kontrollorganet anstränger sig för att förbättra budgetplaneringen och budgetuppföljningen och sålunda minska antalet justeringar av budgeten.

5.  Europaparlamentet noterar också svaret från kontrollorganet som har velat understryka att 2008 var särskilt svårt att planera budgetmässigt p.g.a. flytten av kontrollorganet till dess definitiva säte.

6.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens kommentar att vissa rättsliga åtaganden (ett totalbelopp på 1 400 000 EUR) ingicks, i strid mot budgetförordningen, innan motsvarande åtaganden i budgeten hade gjorts.

Internrevision

7.  Europaparlamentet konstaterar att internrevisionen (IAS) har kommit fram till 15 rekommendationer för kontrollorganet, av vilka 9 betecknas som ”mycket viktiga” och handlar om behovet att utveckla en uppsättning indikatorer som täcker in alla tillsynsorganets verksamheter, interna organisation och rutiner, och som kan tjäna som stöd för förvaltningsförklaringen, personalförvaltningen (en uppstramning av rekryteringsförfarandena och dokumentationssystemen) samt behovet av interna rutiner för att minska tillsynsorganets förseningar med betalningarna.

Personal

8.  Europaparlamentet noterar att rekryteringstakten 2008 var högre än vad man ursprungligen förutsåg, och att denna situation ledde till att de medel som behövdes till löneutbetalningar underskattades med mer än 35 procent (ca 1 300 000 EUR). Tillsynsmyndigheten uppmanas därför förbättra sin uppföljning av budgetens genomförande.

o
o   o

9.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 1.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s.1.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s.1.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 202.
(14) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för återuppbyggnad
PDF 211kWORD 46k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))
P7_TA(2010)0101A7-0072/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008 samt byråns svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2667/2000 av den 5 december 2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad(3), särskilt artikel 8,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0072/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska byrån för återuppbyggnad avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska byrån för återuppbyggnad, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008 samt byråns svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2667/2000 av den 5 december 2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad(7), särskilt artikel 8,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0072/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska byrån för återuppbyggnad, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2008 samt byråns svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2667/2000 av den 5 december 2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad(11), särskilt artikel 8,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0072/2010).

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för direktören för Europeiska byrån för återuppbyggnad avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2007(13), och i den resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet, uppmärksammade parlamentet bland annat att revisionsrätten i sin årsrapport för 2007 hade upptäckt följande tre potentiella risker i samband med överföringen av verksamhet från byrån till delegationerna:

   a) På grund av att byråns verksamhet är flerårig fanns det fortfarande oanvända budgetanslag på 453 000 000 EUR som skulle användas efter 2008, vilket var det sista året som byrån existerade.
   b) Det meddelande med instruktioner och anvisningar om övertagandet av de akter som rör programmen och avtalen som kommissionen publicerade den 11 juni 2008 täckte inte alla posterna i byråns balansräkning.
   c) Det ackumulerade överskott på 180 000 000 EUR som redovisades i byråns balansräkning för den 31 december 2007 skulle också ha övertagits och förvaltats av kommissionen när byråns mandat upphörde.

1.  Europaparlamentet konstaterar att det i ett samförståndsavtal mellan kommissionen och Europeiska byrån för återuppbyggnad av den 17 december 2008 föreskrivs att efter den 31 december 2008 ska byråns kvarstående tillgångar bli kommissionens egendom.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens konstaterande att inget av de formella villkor som krävs för en direkt tilldelning av bidrag uppgående till 1 399 132 EUR (dvs. 0,31 procent av den disponibla driftsbudgeten) till en internationell organisation hade uppfyllts.

3.  Europaparlamentet betonar att relevansen när det gäller de fem projekt för gränsöverskridande samarbete som revisionsrätten granskade (till ett sammanlagt värde av 528 000 EUR, dvs. 0,12 procent av den disponibla driftsbudgeten) hade ifrågasatts på grund av att utvärderingskommittén, bestående av byrån och en delegation från kommissionen, inte hade beaktat de frågor som de lokala bedömarna hade rest. Parlamentet noterar dock svaret från byrån som innebär att utvärderingskommittén, i enlighet med gällande regler, inte var bunden av bedömarnas yttrande.

4.  Med anledning av att Europeiska byrån för återuppbyggnad upphör med sin verksamhet begär Europaparlamentet en utvärdering om huruvida de i Kosovo använda medlen lett till att det etablerats varaktiga och fungerande strukturer för rättskipning och förvaltning.

5.  Europaparlamentet beklagar att den effektivt arbetande byrån upphört med sin verksamhet och att förvaltningen av medlen överlåtits till delegationerna. Parlamentet kräver en rapport från kommissionen i vilken det framgår hur mycket personalen vid delegationerna har ökat för att kunna överta byråns uppgifter. Parlamentet uppmanar kommissionen att lämna en heltäckande och fullständig redogörelse för om det utgick budgetstöd ur de medel som överfördes från byrån till delegationerna.

o
o   o

6.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 43.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EGT L 306, 7.12.2000, s. 7.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 43.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EGT L 306, 7.12.2000, s. 7.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 43.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EGT L 306, 7.12.2000, s. 7.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 176.
(14) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
PDF 230kWORD 54k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))
P7_TA(2010)0102A7-0068/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008, samt byråns svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008(3), särskilt artikel 60,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0068/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008, samt byråns svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008(7), särskilt artikel 60,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0068/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 (C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008, samt byråns svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008(11), särskilt artikel 60,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0068/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet följande synpunkter:

   - Parlamentet noterade revisionsrättens kritik mot flera upphandlingsförfaranden.
   - Parlamentet krävde att byrån håller det löfte den gav i sitt svar till revisionsrätten om att strikt följa upphandlingsreglerna och att vara särskilt uppmärksam på att ge tydlig information till eventuella anbudsgivare.
   - Parlamentet noterade att revisionsrätten hade påpekat att det i tjänsteförteckningen för 2007 fanns 467 tjänster för tillfälligt anställda, men att anslagen för personalkostnader inte täckte de faktiska personalkostnaderna för dessa tjänster och att byrån därför kom överens med kommissionen om att minska antalet tjänster till högst 342, varav 333 var tillsatta vid årets slut.

1.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att revisionsrätten funnit att räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar att byrån fick 30 000 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden från budgeten för 2008.

3.  Europaparlamentet noterar att budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ökade med 42 procent från 72 000 000 EUR till 102 000 000 EUR mellan 2007 och 2008 och att personalstyrkan ökade från 362 till 442.

Verksamhetsresultat

4.  Europaparlamentet understryker vikten av att byrån fastställer SMART-mål och RACER-indikatorer i planeringen för att kunna bedöma sina resultat. Parlamentet konstaterar att byrån i sitt svar intygar att det förbättrat sitt arbetsprogram för 2010 genom att införa mål och centrala resultatindikatorer samt ett bättre resursplaneringssystem. Dessutom uppmanar parlamentet byrån att överväga att införa ett Gantt-schema i planeringen av varje operativ verksamhet, så att man enkelt kan visa den tid som har lagts ned av varje anställd som medverkat i ett projekt och främja en metod som är inriktad på att nå resultat.

5.  Europaparlamentet uppmanar byrån att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma byråns resultat från år till år.

Förordningen om avgifter

6.  Europaparlamentet konstaterar att 2008 var det första hela året som certifieringsarbetet genomfördes inom ramen för kommissionens förordning (EG) nr 593/2007 av den 31 maj 2007 om de avgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet(14).

7.  Parlamentet uppmanar byrån att införa ett övervakningssystem för certifieringsprojekten för att under projektets hela löptid försäkra sig om att de avgifter som tas ut inte avviker på ett väsentligt sätt från den faktiska kostnaden.

8.  Europaparlamentet beklagar att systemet med årliga schablonavgifter under 2008 gav intäkter som var mycket högre än de faktiska kostnaderna för tjänsterna, och uppmanar byrån att omgående lägga fram en detaljerad plan som garanterar att detta inte återupprepas under kommande år.

Överföring av anslag mellan budgetår

9.  Europaparlamentet uppmärksammar att byrån under 2009 överförde omfattande anslag avseende driftsutgifter (mer än 53 000 000 EUR, dvs. 79 procent av betalningsbemyndigandena för driftsutgifter). Parlamentet inser att den höga nivån på anslag som fördes över till 2009 strider mot principen om ettårighet även om en viss osäkerhet avseende avgiftsnivån utgör en del av byråns verksamhetscykel. Parlamentet understryker också att denna situation tyder på brister i systemet för resursplanering, vilka för sin del berodde på att undertecknandet av avtalet för tjänsten försenats. Parlamentet kräver därför att mer realistiska prognoser läggs fram för kommissionen och parlamentet för nästa budgetår, i så god tid att dessa kan analyseras.

10.  Europaparlamentet konstaterar att byrån i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter för ett belopp på 1 988 000 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att byrån fortlöpande förfogar över en enormt stor likviditet. Parlamentet konstaterar att de likvida medlen uppgick till 57 245 000 EUR den 31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka ändringar som krävs för att fortlöpande hålla byråns likvida medel på en så låg nivå som möjligt.

11.  Europaparlamentet noterar att 15 procent av de personalrelaterade utgifterna under 2008 fördes över till driftsutgifter, vilket visar på orealistiska rekryteringsplaner. Parlamentet har betänkligheter mot effektivitetsvinsterna från en sådan överföring och kommer att hålla ögonen på utvecklings- och uppföljningskostnader för införandet av systemet för resursplanering (Enterprise Resource Planning system, ERP).

Övriga förbättringar som byrån bör göra

12.  Europaparlamentet oroar sig för bristen på samordning mellan byråns behov, personal och budgetförordning, och i synnerhet för det faktum att förfarandena för urval av personal gör det svårt att rekrytera tillräckligt kvalificerad personal. Parlamentet anser att den interinstitutionella arbetsgruppen om decentraliserade byråer skulle kunna ta upp denna fråga.

13.  Europaparlamentet uppmanar byrån att förbättra sin planering av rekryteringen så att den blir mer realistisk, och att åtgärda brister i budgeteringen och övervakningen av systemet för resursplanering.

Internrevision

14.  Europaparlamentet konstaterar att 15 av de 28 rekommendationer som utfärdades av tjänsten för internrevision (IAS) har genomförts sedan 2006. Av de 13 rekommendationer som håller på att genomföras anses 2 vara ”kritiska” och 5 ”mycket viktiga”. Parlamentet konstaterar att dessa rekommendationer rörde budgetmässig osäkerhet, avsaknad av riskanalys, avsaknad av en politik för personalbedömning och personalbefordran, förfarandet för periodavgränsning och avsaknad av ett förfarande för registrering av undantag som avslutats.

o
o   o

15.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 21.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 21.
(6) EUT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 21.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 122.
(14) EUT L 140, 1.6.2007, s. 3.
(15) Antagna texer, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
PDF 217kWORD 49k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))
P7_TA(2010)0103A7-0104/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2008 samt centrumets svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(3), särskilt artikel 23,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0104/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar avseende genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2008 samt centrumets svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(7), särskilt artikel 23,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0104/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2008 (C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2008 samt centrumets svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(11), särskilt artikel 23,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0104/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet direktören för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar ansvarsfrihet för genomförandet av detta organs budget för budgetåret 2007(13) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet följande synpunkter:

   Europaparlamentet konstaterade att centrumets budget hade ökat från 17 100 000 EUR 2006 till 28 900 000 EUR 2007.
   Europaparlamentet konstaterade att överföringsgraden för 2006 uppgick till nästan 45 procent och att inga större förbättringar hade gjorts 2007 då överföringsgraden låg nära 43 procent, vilket visade på centrumets svårigheter med att genomföra sin budget.
   Europaparlamentet noterade dessutom att revisionsrätten ansåg att antalet ändringar i budgeten visar på brister i övervakningen av budgetgenomförandet.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över det framgångsrika femte verksamhetsåret för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Parlamentet noterar att centrumets budget ökade från 17 100 000 EUR 2006 till 28 900 000 EUR 2007 för att 2008 uppgå till 40 700 000 EUR.

Verksamhetsresultat
2.Europaparlamentet konstaterar därför att centrumet har konsoliderat sina funktioner på folkhälsoområdet, förbättrat kapaciteten för programmen för särskilda sjukdomar, ytterligare utvecklat partnerskap och förbättrat sin förvaltningsstruktur.

3.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma stiftelsens resultat från år till år.

Överföring av anslag mellan budgetår

4.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten fann att omkring 16 200 000 EUR (vilket motsvarar 40 procent av centrumets totala budget) fått överföras till nästa budgetår. Parlamentet är följaktligen bekymrat över att denna situation strider mot principen om ettårighet och visar på brister i programplaneringen och övervakningen av budgetgenomförandet.

5.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter på 313 000 EUR och att ett belopp på 307 000 EUR måste betalas tillbaka till kommissionen, i enlighet med budgetförordningen. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att centrumet fortlöpande förfogar över en mycket stor mängd likvida medel. Parlamentet konstaterar att de likvida medlen uppgick till 16 705 090,95 EUR den 31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas och vilka konceptionella ändringar som krävs för att fortlöpande hålla centrumets likvida medel på en så låg nivå som möjligt.

6.  Europaparlamentet noterar därför centrumets ansträngningar att i början av 2009 avsluta upphandlings- och kontraktsverksamhet som inletts under 2008 för att minska överföringsnivån.

Centrumets säte

7.  Europaparlamentet är bekymrat över att det ännu inte fanns något värdlandsavtal mellan centrumet och Sveriges regering den 31 december 2008 och att det fortfarande fanns många öppna frågor som krävde ytterligare förhandlingar. Parlamentet önskar understryka att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten redan i samband med 2007 års ansvarsfriskrivning var bekymrad över revisionsrättens påpekande om att centrumet betalat ut 500 000 EUR till olika renoveringsarbeten i den byggnad där centrumet hyr sina lokaler, och över att man liksom år 2006 beslutat om dessa arbeten genom en direkt överenskommelse mellan centrumet och ägaren, utan att specificera vilka slags arbeten som skulle göras och inte heller tidsfrister och betalningsvillkor. Parlamentet välkomnar ändå att en överenskommelse ingicks i mars 2009 om personnummer, och stöder centrumets ansträngningar att nå en slutgiltig lösning med den svenska regeringen.

8.  Parlamentet påminner den interinstitutionella arbetsgruppen för decentraliserade byråer att den bör ta upp denna fråga rent generellt vid sina diskussioner.

Personal

9.  Europaparlamentet understryker att det fortfarande finns brister i rutinerna för rekryteringsplanering. Parlamentet är särskilt bekymrat över att endast 101 av de 130 beviljade tjänsterna hade tillsatts vid utgången av 2008.

10.  Europaparlamentet noterar de ansträngningar som gjorts för att genomföra den godkända tjänsteförteckningen med 130 tjänster 2008. Parlamentet välkomnar rekryteringen av ytterligare 54 anställda (tillfälligt anställda, kontraktsanställda och utstationerade nationella experter) så att antalet tillsatta tjänster i slutet av 2008 uppgick till 101, vilket kommer att bidra till att garantera centrumets funktionsduglighet och göra det möjligt för centrumet att utföra de uppgifter det tilldelats. Parlamentet beklagar att man var tvungen att på nytt offentliggöra 16 rekryteringsförfaranden, och stöder centrumets åtgärder för att förbättra situationen. Parlamentet välkomnar centrumets översyn av sin interna organisation.

Internrevision

11.  Europaparlamentet beklagar att centrumet inte till fullo fullgjort sin skyldighet att för budgetmyndigheten lägga fram en rapport som utarbetats av direktören med en sammanställning av antalet internrevisioner som genomförts av internrevisorn, i enlighet med artikel 72.5 i rambudgetförordningen. Parlamentet tillstår dock att centrumet tillhandahöll vissa upplysningar om de sex rekommendationer som ännu inte har genomförts och som kommissionens tjänst för internrevision anser vara ”mycket viktiga”. Parlamentet noterar att dessa påverkar förvaltningens kvalitet (vad gäller vetenskapliga utlåtanden, hälsokommunikation och förbättring av de nuvarande systemen för allvarlig risk/hotbildsbedömning), uppföljningsåtgärder avseende vissa standarder för internkontroll (t.ex. fastställande av betalningsgången) och tillämpningen av andra standarder för internkontroll (t.ex. identifieringen av brister och upprättande av den årliga verksamhetsrapporten).

o
o   o

12.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5maj 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 112.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 112.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 112.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 133.
(14) Antagna texer, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska kemikaliemyndigheten
PDF 216kWORD 47k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))
P7_TA(2010)0104A7-0089/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006(3), särskilt artikel 97,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0089/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten avseende genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006(7), särskilt artikel 97,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0089/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008 (C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006(11), särskilt artikel 97,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0089/2010).

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  År 2008 var myndighetens första verksamhetsår.

1.  Europaparlamentet noterar att myndigheten 2008 finansierades av ett bidrag från gemenskapen på 62 200 000 EUR i enlighet med artikel 185 i den allmänna budgetförordningen och i mindre utsträckning av avgifter som industrin erlägger vid registrering av kemikalier i enlighet med Reach-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet).

Verksamhetsresultat

2.  Europaparlamentet anser att myndigheten spelar en roll som kommissionen inte är i stånd att spela och att den till fullo utför sitt arbete i enlighet med unionens strategiska prioriteringar samt att dess verksamhet kompletterar andra byråers.

3.  Europaparlamentet noterar synpunkterna i den externa utvärderingen av EU:s decentraliserade byråer som kommissionen beställde 2009, i vilken det fastslås att målen och verksamheterna i det fleråriga arbetsprogrammet är förenliga med myndighetens mandat och att resultaten är användbara och av hög kvalitet och dessutom uppnås i tid.

4.  Europaparlamentet betonar dock att myndigheten skulle kunna dra nytta av att utveckla feedbackförfaranden och en starkare fokusering på kunderna.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över Europeiska kemikaliemyndighetens första framgångsrika självständiga verksamhetsår, eftersom kommissionen (GD Näringsliv) ansvarade för myndighetens budgetförvaltning 2007. Parlamentet understryker särskilt att det smidiga och ganska snabba inrättandet av myndigheten huvudsakligen beror på det effektiva stödet från det generaldirektorat den lyder under, utbyte av erfarenhet med andra liknande byråer och ett starkt stöd från värdlandet.

6.  Europaparlamentet noterar att det i förordning (EG) nr 1907/2006 om inrättande av myndigheten fastställs att den ska ses över vart tionde år.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

7.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har konstaterat förseningar i driften på grund av problem med införandet av IT-systemet och bristen på kvalificerad personal. I synnerhet konstateras att 41 procent av åtagandebemyndigandena för driften överfördes och att 37,5 procent förföll. Detta strider mot principen om ettårighet och tyder på brister i planeringen av myndighetens verksamhet. Parlamentet begär därför att myndigheten vidtar åtgärder för att förbättra planeringen och uppföljningen av sina ekonomiska medel.

8.  Europaparlamentet begär dessutom att myndigheten förbättrar sina förfaranden för uppföljningen av utnyttjandet av anslagen. Parlamentet noterar i detta hänseende att revisionsrätten upptäckt att utgifterna i samband med ett stort antal transaktioner, på sammanlagt över 400 000 EUR, inte täcktes av ett budgetåtagande, och att de därför var oriktiga. Parlamentet noterar dock svaret från myndigheten som försäkrar att den år 2009 rekryterat den personal som saknades samt dessutom reviderat och stärkt sina ekonomiska rutiner och sin internkontroll.

9.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter för ett belopp på 643 007,40 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att myndigheten fortlöpande förfogar över en enormt stor mängd likvida medel. Parlamentet konstaterar att de likvida medlen uppgick till 18 747 210,75 EUR den 31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas och vilka ändringar som krävs för att på lång sikt hålla myndighetens likvida medel på en så låg nivå som möjligt.

Personalresurser

10.  Europaparlamentet noterar att det totala antalet tjänster i tjänsteförteckningen mer än fördubblades under myndighetens första självständiga verksamhetsår. Parlamentet välkomnar att myndigheten i slutet av året hade genomfört 95 procent av tjänsteförteckningen. Parlamentet påminner i detta avseende om att det är viktigt att genomföra rekryteringsförfarandet noggrant.

11.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten konstaterat brister i den dokumentation som sammanfattade urvalskommittéernas arbete. Parlamentet noterar också konstaterandet från revisionsrätten som betonar att vid 14 rekryteringsförfaranden garanterades inte oberoendet för urvalskommittéernas ledamöter (dvs. tillfälligt anställda underställda direktören) eftersom myndighetens direktör själv var ordförande för dessa kommittéer. Parlamentet välkomnar dock att myndigheten har beslutat att direktören framöver inte kommer att delta i urvalskommittéernas arbete.

12.  Europaparlamentet är medvetet om att en omfattande rotation på nyckelposterna inom myndigheten medför risker för verksamhetens kontinuitet. Myndigheten ombeds därför inrätta väldefinierade överlämnanderutiner för att garantera en smidig övergång av funktioner och ett följdriktigt överlämnande av relevanta verksamheter, ärenden och förfaranden.

Internrevision

13.  Europaparlamentet konstaterar att 2008 var det första år då internrevisionstjänsten (IAS) gjorde en undersökning vid myndigheten och att en riskbedömning genomfördes i juli 2008 för att fastställa revisionsprioriteringarna och IAS revisionsplan för de kommande tre åren.

14.  Europaparlamentet konstaterar att IAS lämnade tolv rekommendationer, varav fyra rankades som ”mycket viktiga” och gäller myndighetens verksamhetskontinuitet och dess rekryteringsförfaranden. Parlamentet konstaterar att de flesta av dessa rekommendationer genomfördes redan 2008 och att de återstående åtgärderna slutfördes den 31 december 2009.

o
o   o

15.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5maj 2010(13) om verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll av byråerna.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 33.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 33.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 33.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska miljöbyrån
PDF 213kWORD 45k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))
P7_TA(2010)0105A7-0092/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version)(3), särskilt artikel 13,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0092/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version)(7), särskilt artikel 13,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0092/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version)(11), särskilt artikel 13,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0092/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2007(13) och konstaterade brister i förvaltningen av bidragsöverenskommelser med Europeiska ämnescentrum samt uppmanade byrån att se till att den till fullo iakttar upphandlingsreglerna.

1.  Europaparlamentet konstaterar att byråns driftsintäkter för budgetåret 2008 uppgick till 37 100 000 euro, inklusive gemenskapens anslag på 31 700 000 euro. Parlamentet påpekar att detta belopp är över 2 000 000 euro mindre än motsvarande belopp i den allmänna budgeten för 2007. Parlamentet är tillfreds med det övergripande genomförandet av åtagande- och betalningsbemyndiganden.

2.  Europaparlamentet betonar den roll som byrån spelar i utvärderingen av genomförandet av EU:s miljölagstiftning, både i unionen och dess grannländer.

Verksamhetsresultat

3.  Europaparlamentet noterar de ytterst positiva huvudsakliga resultaten i den externa utvärderingen av EU:s decentraliserade byråer som kommissionen beställde 2009. Parlamentet välkomnar framför allt att byrån har tagit fram ett väl utvecklat verksamhetsbaserat förvaltningssystem, ett flerårigt arbetsprogram, en jämförande resultattavla med indikatorer och ett integrerat förvaltnings- och kontrollsystem. Allt detta bidrar till en effektiv förvaltning av byrån.

4.  Europaparlamentet konstaterar att en annan oberoende extern utvärdering av byråns femårsstrategi 2004–2008 också visat att byrån effektivt har lyckats uppnå sina mål och sköta sina åtaganden gentemot stödmottagarna.

5.  Europaparlamentet uppmanar byrån att också fortsättningsvis regelbundet (dvs. vart femte år) beställa en oberoende extern utvärdering på grundval av sin inrättandeförordning och de arbetsprogram som styrelsen fattat beslut om. Europaparlamentet uppmanar därför byrån att hålla den ansvarsbefriande myndigheten informerad om nästa externa utvärdering avseende perioden 2009–2013.

6.  Europaparlamentet uppmanar byrån att i en tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma byråns resultat från år till år.

7.  Europaparlamentet noterar när det gäller bidragsöverenskommelser att revisionsrätten har begärt klargöranden angående den tidsåtgång som leverantörerna har debiterat. För att minska risken för oberättigade betalningar måste mottagarna få tydligare instruktioner om hur tariffer ska beräknas, och det måste göras en tydlig koppling mellan de kostnader som debiteras och de kostnader som uppskattats i genomförandeplanerna.

Hyreskontrakt

8.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har konstaterat att byrån borde ha hållit ett anbudsförfarande inför ombyggnaden av de lokaler som den hyr, i stället för att köpa tjänsterna av det företag som ägarna till byggnaden valt.

Internrevision

9.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har genomfört 9 av de 27 rekommendationer som internrevisionen (IAS) kommit med sedan 2006. Av de 17 som fortfarande inte har genomförts anses 5 vara ”mycket viktiga” och ha betydelse för förvaltningen av bidrag (fastställande av betalningsgången, främjande av kontrollbesök/bidragskontroll samt övervakning och uppföljning av utnyttjandet av bidrag) och för genomförandet av normerna för intern kontroll (fastställande av känsliga funktioner och förbättring av redovisningssystemet).

o
o   o

10.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 60.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 60.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 60.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 180.
(14) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
PDF 234kWORD 52k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))
P7_TA(2010)0106A7-0086/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet(3), särskilt artikel 44,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0086/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet avseende genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet(7), särskilt artikel 44,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0086/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008 (C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet(11), särskilt artikel 44,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0086/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av denna myndighets budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   - Anslag motsvarande 8 600 000 EUR (17 procent av budgeten för 2007) fördes över 2007 och de förfallna anslagen uppgick till 4 800 000 EUR.
   - Underutnyttjandet av betalningarna 2007 berodde huvudsakligen på det sena antagandet och genomförandet av det årliga arbetsprogrammet för 2007 när det gäller bidrag och på överföringen av ett anslag på 7 900 000 EUR från budgetåret 2006, varav 4 500 000 EUR för driftsverksamhet.

Verksamhetsresultat, budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet betonar den roll som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har för att tillhandahålla oberoende vetenskaplig rådgivning i alla frågor med direkt eller indirekt inverkan på livsmedelssäkerhet, inbegripet djurs hälsa och välbefinnande samt växtskydd, samt behovet av tillfredsställande vetenskaplig rådgivning.

2.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten under sitt sjätte verksamhetsår 2008 kontinuerligt har förbättrat sin verksamhet. Resultatindikatorerna återspeglar tydligt denna förbättring: En ökning på 57 procent av vetenskapliga yttranden och uttalanden jämfört med 2007, som bland annat omfattade en förbättring av metoderna för riskbedömning och samordning av vetenskapliga nätverk (till exempel vägledande dokument och uppgiftsinsamlingsrapporter), en intensifiering när det gäller att ge vetenskapliga råd och underlätta dialogen med berörda parter (till exempel större mediebevakning i artiklar och audiovisuella nyhetsinslag samt en ökning av antalet pressmeddelanden och en ökning på 21 procent av antalet prenumeranter på ”EFSA Highlights” jämfört med 2007). Parlamentet konstaterar att denna förbättring av resultaten vägs upp av en ökning (27 procent) av personalresurserna jämfört med 2007.

3.  Europaparlamentet noterar att myndigheten under 2008 nådde en hög nivå för budgetgenomförandet både för åtagande- och betalningsbemyndiganden, nämligen 97 procent respektive 95 procent. Parlamentet betonar att budgeten ökade med 9 000 000 EUR jämfört med föregående år.

4.  Europaparlamentet noterar emellertid att revisionsrätten för det tredje året i rad uppmärksammar de anslag som förs över till följande år (23 procent av anslagen i budgeten för 2008 fördes över till 2009, 16 procent av anslagen i budgeten för 2007 fördes över till 2008 och 20 procent av anslagen i budgeten för 2006 fördes över till 2007). Parlamentet konstaterar att situationen avseende budgetåret 2008 berodde på det sena antagandet och genomförandet av åtgärder när det gäller utveckling av programvara, vetenskapligt samarbete med externa experter och bidrag till undersökningar och projekt för uppgiftsinsamling. Parlamentet uppmanar myndigheten att förbättra sin budgetförvaltning för att minska de stora belopp som förs över.

5.  Europaparlamentet noterar även att revisionsrätten för det andra året i rad konstaterar att man blev tvungen att låta de åtaganden för driftsverksamhet som fördes över från föregående år förfalla (37 procent av åtagandena för driftsverksamhet fördes över från 2007 och 26 procent av åtagandena för driftsverksamhet fördes över från 2006). Parlamentet konstaterar att situationen avseende 2008 främst berodde på att 2007 års bidragsöverenskommelser genomfördes med stora förseningar under 2008.

6.  Europaparlamentet är följaktligen bekymrat över att denna situation strider mot principen om ettårighet och visar på brister i programplaneringen, kontrollen av kontraktsenliga tidsfrister och myndighetens budget.

7.  Europaparlamentet välkomnar att det i myndighetens arbetsprogram för 2008 för varje planerad huvudverksamhet finns en förteckning över prioriterade mål och resultatindikatorer. Myndigheten uppmanas dock att bättre specificera SMART-målen och RACER-indikatorerna, för att nå resultat och möjliggöra en verklig uppföljning av resultaten. Parlamentet anser att det är positivt att myndigheten infört ett riskbedömningsförfarande som redan från 2009 bör stärka och möjliggöra en noggrann övervakning av myndighetens vetenskapliga och administrativa verksamhet.

8.  Europaparlamentet betonar att myndigheten vid kommande förfaranden för bidragsöverenskommelser måste ta större hänsyn till bedömningen av tjänstens komplexitet, för att bättre fastställa tidsfristen för inlämning av anbud. Parlamentet noterar för övrigt att myndigheten bättre borde kontrollera att de kontraktsenliga tidsfrister som fastställs i bidragsöverenskommelserna verkligen respekteras.

9.  Europaparlamentet anser att det är positivt att myndigheten i budgeten för 2009 infört differentierade anslag för subventioner, i syfte att undvika att anslag förfaller under kommande budgetår.

10.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter för ett belopp på 485 651,33 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att myndigheten fortlöpande har en mycket stor likviditet. Parlamentet konstaterar att de likvida medlen uppgick till 19 990 492,26 EUR den 31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas, och vilka ändringar som krävs för att fortlöpande hålla myndighetens likvida medel på en så låg nivå som möjligt.

Internrevision

11.  Europaparlamentet anser att den revisionskommitté som inrättades av myndigheten 2006 spelar en viktig roll för att bistå styrelsen genom att se till att arbetet inom kommissionens internrevisionstjänst och myndighetens internrevisionsenhet utförs korrekt och vederbörligen beaktas av styrelsen och den verkställande direktören. Parlamentet tror därför att denna revisionskommitté inom myndigheten kan tjäna som exempel för andra byråer.

12.  Europaparlamentet noterar att 20 av de 25 rekommendationer som utfärdats av internrevisionstjänsten och internrevisionsenheten har genomförts (80 procent). Parlamentet uppmanar dock myndigheten att ge parlamentet ytterligare information om hur viktiga de är och vilka åtgärder som vidtas för att genomföra dem.

Personal

13.  Europaparlamentet noterar att myndigheten lyckats tillsätta 318 (vilket innebär att 45 tillfälligt anställda rekryterats jämfört med 2007) av de 335 tjänsterna i sin tjänsteförteckning efter att ha haft svårigheter att rekrytera högt kvalificerad vetenskaplig personal till Parma. Parlamentet noterar att ytterligare 40 personer har rekryterats som stödpersonal (extraanställda, kontraktsanställda, utstationerade nationella experter) för att stödja myndigheten i dess verksamhet.

14.  Europaparlamentet välkomnar att revisionsrättens aktuella rapport inte längre innehåller kritik när det gäller brister i rekryteringsförfarandena.

15.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att se till att alla före detta tjänstemän enligt artikel 16 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna informerar myndigheten när de tar en ny anställning utanför institutionerna. Om denna verksamhet skulle kunna leda till en konflikt med institutionernas legitima intressen bör myndigheten vidta lämpliga åtgärder.

16.  Europaparlamentet noterar den andra personalenkät som genomfördes i oktober 2008 för att utvärdera myndighetens arbetsmiljö. Parlamentet gläder sig åt att nivån på deltagandet ökade från 44 procent för 2007 till 55 procent för 2008. Parlamentet uppmanar personalkommittén att regelbundet göra sådana enkäter och att öka deltagandenivån, och förväntar sig att myndighetens ledning införlivar resultaten från enkäten i sin personalförvaltning och i sitt dagliga arbete.

Rollen som samordnare för nätverket av byråer

17.  Europaparlamentet välkomnar att myndighetens verkställande direktör från den 1 mars 2009 till den 31 december 2009 varit mycket effektiv i rollen som samordnare för gemenskaporganens nätverk.

o
o   o

18.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(14)om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 95.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 95.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 95.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 185.
(14) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
PDF 228kWORD 48k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008 (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))
P7_TA(2010)0107A7-0067/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008, samt centrumets svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(3), särskilt artikel 15,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0067/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk avseende genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008(C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008, samt centrumets svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(7), särskilt artikel 15,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0067/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008 (C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2008, samt centrumets svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(11), särskilt artikel 15,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0067/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ansvarsfrihet för genomförandet av denna byrås budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

-  Europaparlamentet noterade att centrumet hade infört förfaranden och redskap för regelbundna kontroller och efterhandskontroller och ytterligare utvecklat förvaltningen av personalresurserna, framför allt genom att inrätta en personalportal på sitt intranät.

-  Europaparlamentet gladde sig över att centrumet nära samarbetade med Europeiska sjösäkerhetsbyrån som också har sitt säte i Lissabon, för att dela byggnader och gemensamt utnyttja infrastruktur och tjänster. Parlamentet noterade att flyttningen till de nya byggnaderna planerats till tredje kvartalet 2009.

1.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrätten funnit tillräckliga garantier för att centrumets räkenskaper för det budgetår som avslutades den 31 december 2008 i allt väsentligt är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

Verksamhetsresultat

2.  Europaparlamentet understryker vikten av att centrumet fastställer SMART-mål och RACER-indikatorer i planeringen för att kunna bedöma sina resultat. Parlamentet noterar dock att centrumet har förklarat att man har tagit hänsyn till dessa synpunkter i programmet för 2009.

3.  Dessutom uppmanar Europaparlamentet centrumet att överväga att införa ett Gantt-schema i sin planering av varje operativ verksamhet, så att man enkelt kan visa den tid som har lagts ned av varje medverkande i ett projekt och främja en metod som är inriktad på att nå resultat.

4.  Europaparlamentet konstaterar att beviljandet av ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget under kommande år i större utsträckning bör baseras på centrumets bedömning av byråns verksamhet under året.

Internrevision

5.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet har genomfört 15 av de 41 rekommendationer som utfärdats av tjänsten för internrevision sedan 2006. Europaparlamentet konstaterar att av de 26 som fortfarande är på gång anses 14 vara ”mycket viktiga” och handlar framför allt om förberedelserna inför flytten (avseende kvalitetskontroller av de nya lokalerna, försiktighetsåtgärder mot översvämningsskador, en kontinuitetsplan och investeringar i utrustning) och genomförandet av normerna för intern kontroll (avseende befordran och utvärdering av personal, riskhantering och redovisning av undantag).

6.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter för ett belopp på 107 591,31 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att centrumet fortlöpande förfogar över en stor mängd likvida medel. Parlamentet konstaterar att centrumets likvida medel uppgick till 1 635 537,86 EUR den 31 december 2008, och att en summa på 354 051,31 EUR som genom en felaktig transaktion från bankens sida bokfördes bland centrumets fordringar, krediterades centrumets bankkonto i början av 2009. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas, och vilka ändringar som krävs för att fortlöpande hålla centrumets likvida medel på en så låg nivå som möjligt.

o
o   o

7.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 148.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 148.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 148.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 137.
(14) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska läkemedelsmyndigheten
PDF 215kWORD 47k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))
P7_TA(2010)0108A7-0078/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004(3) om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, särskilt artikel 68,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0078/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten avseende genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004(7) om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, särskilt artikel 68,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0078/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2008 (C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004(11) om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, särskilt artikel 68,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0078/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2007(13), och i den resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet noterade parlamentet bland annat

   bristande budgetförvaltning avseende telematikprogrammet,
   brister avseende upphandlingsförfaranden,
   framsteg vad avser efterlevnad av avgiftsförordningen.

1.  Europaparlamentet konstaterar att myndighetens budget för 2008 uppgick till 182 900 000 EUR, att jämföra med 163 100 000 EUR året innan. Parlamentet noterar även att gemenskapsbidraget till myndigheten 2008 uppgick till 34 000 000 EUR, vilket var 2,4 procent mindre än 2007.

Verksamhetsresultat

2.  Europaparlamentet gratulerar myndigheten till att den har infört en sofistikerad verksamhetsbaserad budgetering och en uppföljning av användartillfredsställelsen. Parlamentet noterar vidare att myndigheten för närvarande undersöker hur dess kommittéstruktur fungerar i syfte att förstärka samarbetet mot bakgrund av en ökning i antalet vetenskapliga kommittéer och vetenskapligt arbete knutet till dessa.

Överföring av anslag mellan budgetår

3.  Europaparlamentet är oroat över att revisionsrätten konstaterat att av budgetanslagen fördes 36 000 000 EUR (19,7 procent av budgeten) över och 9 700 000 EUR (5,3 procent av budgeten) förföll. Såsom man kunnat konstatera under tidigare budgetår berodde de omfattande överföringarna av administrativa utgifter – 21 400 000 EUR – till största delen på IT-utgifter för ett telematikprogram för regelverk för läkemedel. Parlamentet är följaktligen oroat eftersom denna situation, som varar sedan ett antal år tillbaka, strider mot principen om ettårighet.

Upphandlingsförfaranden

4.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att förbättra kvaliteten på sina upphandlingsförfaranden för att åtgärda de brister som revisionsrätten upptäckt (till exempel när det gäller tillämpningen av metoder för utvärderingen av priskriteriet och nödvändiga motiveringar för valet av förfaranden).

5.  Europaparlamentet konstaterar att den strategi som myndigheten sedan länge har följt är att teckna terminskontrakt på valutor för att delvis säkra sin administrativa budget mot ogynnsamma fluktuationer i pundkursen. Myndigheten förväntas sköta sådana överföringar med försiktighet. Parlamentet rekommenderar att en arbetsgrupp upprättas med uppgift att observera och noga övervaka säkringsstrategin.

Intäkter från avgifter

6.  Europaparlamentet understryker att avgifterna för utvärderingstjänster är den främsta intäktskällan för myndigheten, dvs. 70,2 procent av de totala inkomsterna 2008. Parlamentet påminner i detta hänseende om betydelsen av intäkter som avsatts för särskilda ändamål, ett instrument som utformats för byråer där intäkterna kommer från avgifter, för att hantera en oförutsägbar marknadsutveckling.

7.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter för ett belopp på 2 046 000 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att myndigheten fortlöpande förfogar över en extremt stor mängd likvida medel. Parlamentet konstaterar att de likvida medlen uppgick till 41 887 000 EUR den 31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas och vilka ändringar som krävs för att fortlöpande hålla myndighetens likvida medel på en så låg nivå som möjligt.

Personalresurser

8.  Europaparlamentet noterar att den godkända tjänsteförteckningen 2008 innehöll 481 tjänster, varav 469 var tillsatta i slutet av 2008. Under 2008 anställdes ytterligare 41 personer som stödpersonal (extraanställda, kontraktsanställda, utstationerade nationella experter). Det totala antalet anställda uppgick således till 587 personer.

Internrevision

9.  Europaparlamentet är medvetet om att kommissions internrevisionstjänst i sin revisionsrapport utfärdade en ”allvarlig” rekommendation på området för experternas intressekonflikter och åtta ”mycket betydande” rekommendationer på området för dokumentation av intressekonflikter för myndighetens personal, databaser som används för att stödja de administrativa förfarandena för utvärdering och utarbetande av riktlinjer för registrering samt fullständig tillämpning av sådana riktlinjer.

10.  Europaparlamentet gratulerar myndigheten till att ha infört en uppförandekod med principer och riktlinjer för oberoende och sekretess som är tillämpliga för styrelse- och kommittémedlemmar samt experter och myndighetens personal.

o
o   o

11.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 27.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 27.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 27.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 117.
(14) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
PDF 214kWORD 46k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))
P7_TA(2010)0109A7-0081/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(3), särskilt artikel 19,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0081/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar den verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån ansvarsfrihet avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(7), särskilt artikel 19,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0081/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008 (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(11), särskilt artikel 19,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0081/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av detta organs budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat

   att man observerade att revisionsrätten hade påpekat 32 anslagsöverföringar under 2007 och kritiserat detta stora antal överföringar,
   att man noterade att revisionsrätten, precis som 2006, fann att rättsliga åtaganden ingåtts innan motsvarande åtaganden i budgeten hade gjorts,
   uppmaningar till byrån att se till att rekryteringsförfarandena är öppna och icke-diskriminerande, framför allt genom att se till att personalkommittén deltar.

Verksamhetsresultat

1.  Europaparlamentet är besviket över att byrån inte utarbetade ett flerårigt arbetsprogram och att dess årliga arbetsprogram inte var kopplat till dess budget för åtaganden. Paparlamentet understryker vikten av att byrån fastställer SMART-mål och RACER-indikatorer i planeringen för att kunna bedöma sina resultat. Parlamentet konstaterar att byrån i sitt svar intygar att man förbättrat sitt arbetsprogram för 2009 genom att införa mål och centrala resultatindikatorer samt ett bättre resursplaneringssystem. Därför uppmanas byrån att så snart som möjligt presentera denna strategi för parlamentet. Byrån uppmanas också att överväga att införa ett Gantt-schema i planeringen av varje operativ verksamhet, så att man enkelt kan visa den tid som har lagts ned av varje medverkande i ett projekt och främja en resultatinriktad metod.

2.  Europaparlamentet uppmanar byrån att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under det föregående budgetåret, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma byråns resultat från år till år.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten bedömer byråns räkenskaper för 2008 som tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

4.  Europaparlamentet noterar att byrån fick 44 300 000 EUR i åtagandebemyndiganden och 46 890 000 EUR i betalningsbemyndiganden från 2008 års EU-budget.

5.  Europaparlamentet ser med oro på att revisionsrätten på nytt har påpekat att det har gjorts ett stort antal anslagsöverföringar 2008 (52 under 2008 och 32 under 2007). Parlamentet noterar att det i svaret från byrån anges att överföringarna av medel för administrativa utgifter är begränsade till perioden 2008/2009 till följd av byråns flytt till sina slutliga lokaler. Parlamentet är särskilt oroat över att mer än 2 000 000 EUR i anslag för personalutgifter fördes över till budgetposterna för administrativa utgifter mellan juni och november 2008. Detta gjorde det möjligt att öka det anslagsbelopp som fördes över till 2009 och minskade det belopp som skulle betalas tillbaka till kommissionen. Parlamentet noterar dock svaret från byrån som utfäster sig att fortsätta med sina ansträngningar för att förbättra sin planering och övervakning och därmed minska antalet ändringar i budgeten.

6.  Europaparlamentet påpekar att precis som 2006 och 2007 fann revisionsrätten att rättsliga åtaganden ingåtts innan motsvarande åtaganden i budgeten hade gjorts. Parlamentet uppmanar således byrån att förstärka sina utbildnings- och kommunikationsåtgärder för att undvika en liknande situation i framtiden. Parlamentet begär dessutom att man redogör för åtgärder som vidtas i detta avseende i byråns årliga verksamhetsrapport för 2009.

7.  Europaparlamentet konstaterar att byrån i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter till ett belopp av 519 598,10 EUR, varav 472 251,18 EUR redan betalats tillbaka till generaldirektoratet för energi och transport och resterande belopp på 47 346,92 EUR bokförts som upplupna kostnader. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att byrån fortlöpande förfogar över en mycket stor likviditet. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att de likvida medlen endast uppgick till 3 610 677,41 EUR den 31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas, och vilka ändringar som krävs för att fortlöpande hålla byråns likvida medel på en så låg nivå som möjligt.

Internrevision och personal

8.  Europaparlamentet konstaterar att byrån i slutet av 2008 har genomfört 25 av de totalt 32 rekommendationer som internrevisionen (IAS) har framfört sedan 2006. Parlamentet noterar att de rekommendationer som anses vara ”mycket viktiga” rör följande: antagande av genomförandebestämmelserna till tjänsteföreskrifterna avseende rekrytering av tillfälligt anställd personal enligt tjänsteföreskrifterna, kontroller i urvalsförfarandet för att säkerställa större insyn och likabehandling av sökande, utveckling av en karriärplaneringsstrategi (inklusive utbildning, rådgivning och mentorskap) och bättre personalplanering.

o
o   o

9.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 55.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EGT L 208, 5.8.2002, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 55.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EGT L 208, 5.8.2002, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 55.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EGT L 208, 5.8.2002, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 172.
(14) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
PDF 213kWORD 45k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008 (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))
P7_TA(2010)0110A7-0087/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet(3), särskilt artikel 17,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0087/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008 (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet(7), särskilt artikel 17,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0087/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008 (C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 319,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet(11), särskilt artikel 17,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0087/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av detta organs budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

–  Europaparlamentet noterade revisionsrättens kritik att genomförandet av löpande verksamhet koncentrerades till det sista kvartalet 2007 och att omkring 40 procent av åtagandena och mer än 50 procent av betalningarna som avsåg löpande verksamhet verkställdes i november och december 2007.

–  Europaparlamentet var inte tillfreds med byråns svar att de överförda anslagen i vissa fall beräknades genom ungefärliga uppskattningar.

–  Europaparlamentet oroade sig över att revisionsrätten pekade på brister i upphandlingsförfarandena, framför allt att de första urvalen av anbud inte motiverades, att utvärderingsdokumenten inte undertecknades av utvärderingskommittén och att akterna var ostrukturerade och ofullständiga.

Verksamhetsresultat

1.  Europaparlamentet gläder sig över de resultat som byrån uppnått under 2008, förbättringen av systemuthålligheten i de europeiska e-kommunikationsnätverken, utvecklingen och det ingående samarbetet med medlemsstaterna.

2.  Europaparlamentet uppmanar byrån att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma byråns resultat från år till år.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten pekade på brister i upphandlingsförfarandena, framför allt i fråga om en underskattning av budgetbehoven för ett ramtjänstekontrakt. Parlamentet betonar att underskattning av upphandlingsbudgetar är ett hinder för en sund konkurrens eftersom företag är mindre benägna att lämna anbud när det gäller begränsade belopp. Parlamentet noterar dock att byrån utlyste ett nytt anbudsförfarande under tredje kvartalet 2009 för att avhjälpa tidigare brister.

4.  Europaparlamentet noterar att byrån fortsätter sina insatser för att erhålla återbetalning av 45 000 EUR för inbetald moms från värdmedlemsstatens skattemyndighet.

5.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter för ett belopp på 143 818 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att byrån fortlöpande förfogar över en enormt stor mängd likvida medel. Parlamentet konstaterar att de likvida medlen uppgick till 2 436 694 EUR den 31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas och vilka ändringar som krävs för att fortlöpande hålla myndighetens likvida medel på en så låg nivå som möjligt.

Internrevision och personalresurser

6.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån har genomfört alla de åtta rekommendationer från tjänsten för internrevision som betraktades som ”mycket viktiga”. Parlamentet noterar att rekommendationerna gällde uppföljningsåtgärder avseende granskningen av normerna för intern kontroll och genomförandet av personalförvaltningen (t.ex. personalpolitiken, förlängning av kontrakt som löpte ut 2008, urvalskommittéernas oberoende, utbildningstjänster och insyn i befordringsförfarandet).

o
o   o

7.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 16.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 77, 13.3.2004, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 16.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 77, 13.3.2004, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 16.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EUT L 77, 13.3.2004, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 153.
(14) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska järnvägsbyrån
PDF 215kWORD 46k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))
P7_TA(2010)0111A7-0084/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276 och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2) särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå(3), särskilt artikel 39,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0084/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska järnvägsbyrån avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska järnvägsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276 och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå(7), särskilt artikel 39,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0084/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska järnvägsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276 och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå(11), särskilt artikel 39,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0084/2010).

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för Europeiska järnvägsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet noterade från revisionsrättens årsrapport för 2006 att byråns slutliga budget för 2007 uppgick till 16 600 000 EUR, inbegripet en reserv på 1 900 000 EUR. I slutet av 2007 förföll 3 400 000 EUR, inbegripet reserven, och dessutom överfördes 2 700 000 EUR till 2008.
   Europaparlamentet oroades av revisionsrättens slutsats att mer än 35 procent av de slutliga anslagen inte hade använts, vilket enligt revisionsrätten visade på allvarliga brister i byråns planerings- och budgeteringsförfaranden.
   Europaparlamentet uppmanade byrån på grundval av artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 att noggrant förvalta sina likvida medel för att säkerställa att dessa begränsas till vederbörligen motiverade behov och att fästa särskild uppmärksamhet vid att förbättra sin likviditetsförvaltning.

1.  Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten bedömer Europeiska järnvägsbyråns räkenskaper för 2008 som tillförlitliga och att den på det hela taget anser att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar att byrån fick 18 000 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden från Europeiska unionens budget under 2008.

Verksamhetsresultat

3.  Europaparlamentet uppmanar byrån att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma byråns resultat från år till år.

4.  Europaparlamentet understryker vikten av att byrån fastställer SMART-mål och RACER-indikatorer i planeringen för att kunna bedöma sina resultat. Parlamentet noterar dock att byrån har förklarat att man har tagit hänsyn till dessa synpunkter i programmet för 2009. Dessutom uppmanar Europaparlamentet byrån att överväga att införa ett Gantt-schema i planeringen av varje operativ verksamhet, så att man enkelt kan visa den tid som har lagts ned av varje medarbetare i ett projekt och främja en metod som är inriktad på att nå resultat.

5.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens kommentar om att byrån utövar sin verksamhet på två platser (Valenciennes och Lille), vilket medför extrakostnader.

Överföring av anslag mellan budgetår

6.  Europaparlamentet tar del av revisionsrättens påpekande att mer än 4 100 000 EUR fördes över till 2009, varav cirka 3 900 000 EUR avsåg administrativa utgifter och driftsutgifter (det vill säga 57 procent av den årliga budgeten för anslagen till avdelning II och avdelning III). Parlamentet understryker att denna situation framhäver de svårigheter som byrån haft i samband med planeringen och budgeteringen av sin verksamhet.

Upphandlingsförfaranden

7.  Europaparlamentet oroar sig över de brister i upphandlingsförfarandena som påvisats av revisionsrätten.

8.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån infört en åtgärdsplan för att avhjälpa de brister på upphandlingsområdet som revisionsrätten pekade på och som hindrade insyn i förfarandena.

Internrevision

9.  Europaparlamentet bekräftar att 32 av de 36 rekommendationer som utfärdades av tjänsten för internrevision har genomförts sedan 2006. Av de fyra rekommendationer som inte har avslutats, betraktas en som ”kritisk” och tre som ”mycket viktiga”. Parlamentet uppmanar därför bestämt byrån att genomföra vissa normer för internkontroll i fråga om bankunderskrifter, åtskillnad mellan funktioner, känsliga befattningar och delegering av befogenheter.

o
o   o

10.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 89.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 164, 30.4.2004, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 89.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 164, 30.4.2004, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 89.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EUT L 164, 30.4.2004, s.1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 167.
(14) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
PDF 218kWORD 49k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))
P7_TA(2010)0112A7-0083/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008, samt stiftelsens svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning)(3), särskilt artikel 17,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0083/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen avseende genomförandet av stiftelsens budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008, samt stiftelsens svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning)(7), särskilt artikel 17,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0083/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008 (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008, samt stiftelsens svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning)(11), särskilt artikel 17,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0083/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ansvarsfrihet för genomförandet av detta organs budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet noterade revisionsrättens uppgifter om att det redovisade beloppet för intäkter avsatta för särskilda ändamål inte anges korrekt i ändringsbudgeten (det skulle ha varit 1 200 000 EUR istället för de redovisade 3 400 000 EUR).
   Europaparlamentet konstaterade att direktören i sin revisionsförklaring (som bifogas stiftelsens årliga verksamhetsrapport) behöll reservationerna från föregående år när det gällde politisk osäkerhet i partnerländer, den ekonomiska förvaltningen av Tempus-konventionen och de möjliga sociala, anseendemässiga, rättsliga och ekonomiska effekterna av Tempus tekniska stöd inom stiftelsen.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att stiftelsens räkenskaper för budgetåret 2008 är lagliga och korrekta.

Verksamhetsresultat

2.  Europaparlamentet konstaterar att i den preliminära utvärderingen av stiftelsen (EAC/06/05 slutlig rapport, 25 maj 2006) anses verksamheten i allmänhet ha positiv inverkan på de direkta mottagarna. Det är emellertid svårt att påvisa effekterna på statliga institutioner, eftersom det är svårt att fastställa en direkt koppling mellan resultaten av stiftelsens projekt och institutionernas verksamhet.

3.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen 2008 var till 97 procent nöjd med stiftelsens stöd till kommissionen. De vanligaste ansökningarna till stiftelsen gällde politik för och medverkan till förberedelse av europeiska grannskapsinstrument (32%), följt av utarbetande (21%), programplanering (11%), identifiering av projekt (10%) och uppföljning.

4.  Europaparlamentet uppmanar stiftelsen att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma stiftelsens resultat från år till år.

Stiftelsens verksamhetsområde

5.  Europaparlamentet konstaterar att efter omarbetningen av rådets förordning (EEG) nr 1360/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av en europeisk yrkesutbildningsstiftelse(14) fick stiftelsen möjlighet att utveckla sin kompetens inom andra områden än under tidigare år. I förordning (EG) nr 1339/2008 fastställs nya förfaranden i syfte att utöka stiftelsens verksamhetsområde både tematiskt och geografiskt.

Samarbete med Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

6.  Med hänsyn till Cedefops och stiftelsens likartade verksamhetsområden kräver Europaparlamentet att dessa organ för ett nära samarbete och söker samverkanseffekter, och begär regelbunden information i de båda direktörernas verksamhetsrapporter.

Internrevision

7.  Europaparlamentet konstaterar att 12 av de 27 rekommendationer som utfärdades av internrevisionstjänsten (IAS) har genomförts sedan 2006. Bland de 15 rekommendationer som ännu inte har genomförts anses 6 vara mycket viktiga. Stiftelsen uppmanas därför att utan dröjsmål införa vissa standarder för internkontroll (när det gäller dokumentation av förfaranden, kontroll av finansiella transaktioner och kontinuitet i verksamheten) och vissa rekommendationer för personalpolitiken (när det gäller personalpolitik i årsplanering och verksamhetsrapporter, mål och personalens tidsredovisning).

Personalresurser

8.  Europaparlamentet oroar sig över att revisionsrätten konstaterat bristande transparens i förfarandet för urval av personal och över att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), som har inlett en undersökning (OF/2009/0370), har behövt kopplas in. Parlamentet önskar, i fråga om urvalskriterier och rekryteringsvillkor, framhålla EU:s sysselsättningspolitiska riktlinjer, och i synnerhet rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling(15). Parlamentet förväntar sig att alla EU-byråer åtminstone följer dessa riktlinjer, och uppmanar stiftelsen att föregå med gott exempel genom att i framtiden införa rättvisa, transparenta och heltäckande rekryteringsförfaranden.

9.  Europaparlamentet uppmanar stiftelsen att rapportera om fördelningen av personal. Om inte personalpolitiken beaktas tillräckligt vid utarbetande av årsplanering och verksamhetsrapporter, finns det en risk för ineffektivitet och bristande insyn i hur stiftelsens personalresurser fördelas och utnyttjas. Vidare bör målen för enskilda medarbetare överensstämma bättre med stiftelsens årliga och strategiska mål, och personalens tidsredovisningssystem bör även inbegripas i årsplanering och budget.

10.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens iakttagit flera brister i rekryteringsförfarandena. Framför allt måste utvärderingskommittéerna vid rekrytering lämna tillräcklig information om vilka förfaranden som tillämpats och bland annat ange skäl för besluten och tidpunkten för dessa beslut så att insyn i förfarandena kan säkerställas.

11.  Europaparlamentet konstaterar emellertid att stiftelsen nu förklarar att den genomfört en omfattande översyn av rekryteringsförfarandena till följd av revisionsrättens påpekanden och inom ramen för en internrevision som utfördes av internrevisionstjänsten för 2008. Följaktligen bör stiftelsen informera den myndighet som beviljar ansvarsfrihet om vidtagna åtgärder och deras resultat.

12.  Europaparlamentet har tagit del av stiftelsens svar där man medger att revisionsrätten hade rätt när den i sitt yttrande påpekade att anställda vägrats utlandstillägg till följd av en felaktig tolkning av gällande regler. Stiftelsens löfte om att utreda dessa fall och därefter göra lämpliga justeringar välkomnas.

o
o   o

13.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(16) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 136.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 354, 31.12.2008, s. 82.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 136.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 354, 31.12.2008, s. 82.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 136.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EUT L 354, 31.12.2008, s. 82.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 149.
(14) EGT L 131, 23.5.1990, s. 1.
(15) EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
(16) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska arbetsmiljöbyrån
PDF 217kWORD 48k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))
P7_TA(2010)0113A7-0069/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008, samt fondens svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå(3), särskilt artikel 14,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0069/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor avseende genomförandet av fondens budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008, samt fondens svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå(7), särskilt artikel 14,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0069/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008 (C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008, samt fondens svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå(11), särskilt artikel 14,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0069/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor ansvarsfrihet för genomförandet av fondens budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet noterade parlamentet bland annat att revisionsrätten hade avgett en positiv revisionsförklaring och inte framfört några synpunkter.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att fondens räkenskaper för budgetåret 2008 är lagliga och korrekta.

Verksamhetsresultat

2.  Europaparlamentet gratulerar fonden för dess avsevärda förbättring av sin ekonomiska förvaltning under de tre senaste åren, och uppmuntrar till fortsatt strävan efter högsta standard när det gäller planering, genomförande och kontroll av budgeten.

3.  Europaparlamentet välkomnar i synnerhet att fonden slutfört fas I och II av den europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande hot (Esener), inrättat ett nätverk av europeiska organisationer som kan bidra med ekonomisk stimulans i fråga om arbetsmiljö och inrättat en resursdatabas för riskbedömning för kampanjen för hälsosamma arbetsplatser 2008/2009.

4.  Europaparlamentet uppmanar fonden att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under det föregående budgetåret, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma fondens resultat från år till år.

Fondens förvaltning

5.  Europaparlamentet anser att de fasta förvaltningskostnaderna för fonden inte är obetydliga. Dess styrelse består av 84 ledamöter och fonden har 64 anställda (under budgetåret 2008).

Överförda driftsanslag

6.  Europaparlamentet noterar att fonden har fört över ett anslag på 3 400 000 EUR (44 procent av driftsutgifterna), varav ett belopp på 1 000 000 EUR avsåg åtaganden som helt och hållet gällde 2009. Detta strider dessutom mot principen om ettårighet. Parlamentet begär därför att budgetprognoserna enligt principen om sund ekonomisk förvaltning anpassas till de verkliga behoven. Parlamentet noterar dock fondens svar, som förklarar att projektens komplexitet har inneburit att det tagit mycket längre tid än vad som ursprungligen hade planerats att avsluta dem. Parlamentet välkomnar att fonden förbättrat sin övervakning och planering av driftsutgifter för att undvika att göra stora åtaganden i slutet av året.

Upphandlingsförfaranden

7.  Europaparlamentet noterar de brister som revisionsrätten påpekat när det gäller ett upphandlingsförfarande (användning av ett ramavtal utöver det värde som fastställts). Parlamentet betonar i synnerhet att fonden så snart som möjligt borde ha inlett ett nytt upphandlingsförfarande för att fastställa ett nytt ramavtal. Parlamentet noterar emellertid fondens motivering, i vilken man betonar att detta ramavtal även i fortsättningen bör användas i syfte att ersätta bidragssystemet utan att fondens verksamhet påverkas negativt.

8.  Europaparlamentet förväntar sig att fonden i framtiden åtgärdar problemet med att ett ramavtal för offentlig upphandling utnyttjas till ett värde som överstiger den övre gräns som fastställts, i syfte att bidra till att gemenskapens budgetbestämmelser uppfylls.

Personalresurser

9.  Europaparlamentet konstaterar att fonden enligt verksamhetsrapporten för 2008 hade 64 anställda vid slutet av året.

Internrevision

10.  Europaparlamentet konstaterar att fonden har genomfört 19 av de 33 rekommendationer som internrevisionstjänsten (IAS) utfärdat sedan 2006. Parlamentet noterar att av de 14 rekommendationer som ännu inte genomförts anses 6 vara ”mycket viktiga” och avser förvaltningen av aktörernas förväntningar och genomförandet av vissa standarder för internkontroll (dvs. hanteringen av problem med enskilda ärenden, årsrapporten om internkontroll och främjandet av förfaranden för internkontroll).

11.  Europaparlamentet noterar att en riskbedömning genomfördes under sista kvartalet 2008 för att fastställa revisionsprioriteringarna och internrevisionstjänstens revisionsplan för de kommande tre åren.

o
o   o

12.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 49.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EGT L 216, 20.8.1994, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 49.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EGT L 216, 20.8.1994, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304.15.12.2009, s. 49.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EGT L 216, 20.8.1994, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 195.
(14) Antagna texter P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Euratoms försörjningsbyrå
PDF 208kWORD 41k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))
P7_TA(2010)0114A7-0076/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008, samt byråns svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå(3), särskilt artikel 8,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0076/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Euratoms försörjningsbyrå avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008, samt byråns svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008(7), särskilt artikel 8,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0076/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2008, samt byråns svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå(11), särskilt artikel 8,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0076/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Genom beslut 2008/114/EG, Euratom har Euratoms försörjningsbyrå, som inrättades 1958 i Luxemburg, ersatt sina tidigare stadgar och blivit en byrå.

1.  Europaparlamentet noterar att byrån 2008 inte fick några bidrag för att finansiera sin verksamhet och att kommissionen betalade alla byråns kostnader för genomförandet av budgeten för 2008. Parlamentet noterar även att de åtaganden som förts över från 2007 betalades med den outnyttjade delen av bidraget för 2007.

2.  Parlamentet noter att byrån inte har någon egen budget utan i praktiken ingår i kommissionen.

3.  Parlamentet betonar likväl att det finns anledning att överväga om byrån behöver finnas kvar i sin nuvarande form och organisation. Parlamentet noterar emellertid svaret från byrån som hävdar att den nuvarande situationen avspeglar balansen mellan å ena sidan det tydliga förhållandet till kommissionen (kommissionen kan t.ex. utfärda direktiv och den utnämner byråns generaldirektör), och å andra sidan en viss juridisk och finansiell autonomi.

Internrevision

4.  Europaparlamentet konstaterar att byrån i enlighet med artikel 3 i sina stadgar har valt sin egen internrevisor, som inledde sitt arbete den 1 juli 2009.

o
o   o

5.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(13) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 6.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 6.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 6.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
PDF 232kWORD 52k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))
P7_TA(2010)0115A7-0088/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008, samt institutets svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(3), särskilt artikel 16,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0088/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor avseende genomförandet av institutets budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008, samt institutets svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(7), särskilt artikel 16,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0088/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008 (C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2008, samt institutets svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(11), särskilt artikel 16,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0088/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor ansvarsfrihet för genomförandet av detta instituts budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   - Parlamentet beklagade att revisionsrätten för 2007 liksom för 2006 funnit brister i rekryteringsförfarandena. Mer konkret hade revisionsrätten upptäckt ytterligare ett fall där urvalskriterierna inte stämde överens med meddelandet om ledig tjänst.
  - Parlamentet ansåg det vara oroväckande att revisionsrätten i tre upphandlingsförfaranden hade funnit följande brister:
   a) Förfarandet för ekonomisk utvärdering av ett kontrakt angavs inte tydligt i upphandlingsdokumenten.
   b) Urvalskriterierna gav inte möjlighet till en riktig utvärdering av anbudsgivarnas ekonomiska kapacitet.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att institutets räkenskaper för budgetåret 2008 är lagliga och korrekta.

Verksamhetsresultat

2.  Europaparlamentet konstaterar att institutet under 2007 genomförde en utvärdering i efterhand av arbetsprogrammet för 2001–2004 i syfte att bestämma dess inverkan, mervärde och effektivitet. Parlamentet gläder sig över att institutet under denna utvärdering visat att de planerade målen har nåtts på ett effektivt sätt. Parlamentet konstaterar dessutom att uppgifter som nyligen ingick i den utvärdering av byråerna som kommissionen lät utföra 2009 visat att institutet, på samma sätt som 2008, uppnått sina mål på ett effektivt sätt.

3.  Europaparlamentet gläder sig över att institutet inlett en annan utvärdering i efterhand av arbetsprogrammet 2005–2008. Parlamentet ber därför institutet att få bli informerat om resultaten av denna utvärdering, för att bättre kunna fastställa dess inverkan, mervärde och effektivitet under denna specifika period.

4.  Europaparlamentet uppmanar dessutom institutet att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma institutets resultat från år till år.

Överförda driftsanslag

5.  Europaparlamentet konstaterar att det överförda beloppet enligt revisionsrätten utgjorde över 55 procent av anslagen (dvs. 4 900 000 EUR) för budgetåret 2008. Parlamentet noterar dock institutets svar enligt vilket brister förekommer, men att de är mycket mindre (10 procent) än vad som anges av revisionsrätten. Detta beror på att det redan i institutets årliga program hade planerats att 45 procent av medlen under avdelning 3 skulle föras över på grund av dels undersökningsavtalens löptid, dels institutets betalningsplan. Parlamentet understryker dock att denna situation tyder på brister i programplaneringen av fondens driftsverksamhet och strider mot principen om ettårighet. Parlamentet uppmanar därför institutet att vidta åtgärder för att i framtiden undvika denna situation samt att informera den ansvarsbeviljande myndigheten.

Budgetöverföringar utan styrkande handlingar

6.  Europaparlamentet uppmärksammar att revisionsrätten funnit att motiveringen till budgetöverföringarna var otillräcklig. Ingen behovsbedömning hade lämnats och styrelsen hade inte informerats om överföringarna. Parlamentet gläder sig dock över att institutet nu har åtgärdat denna brist.

Upphandlingsförfaranden

7.  Europaparlamentet uppmanar institutet att sträva efter att förbättra övervakningen av sina kontrakt och programplaneringen av sina upphandlingsförfaranden genom att inleda nya anbudsinfordringar i god tid innan motsvarande kontrakt upphör. Parlamentet understryker i detta sammanhang det faktum att revisionsrätten konstaterat att institutet i två fall i strid med reglerna hade förlängt kontrakt så att de pågick längre än den maximala tillåtna löptiden. I ett annat fall hade institutet inte motiverat ett förhandlat förfarandet.

Personal

8.  Europaparlamentet uppmanar institutet att vidta åtgärder för att, inom ramen för sin personaladministration, och i enlighet med skyldigheterna vad gäller genomförandet av budgeten, bättre förutse nyckelmedarbetares avgång.

9.  Europaparlamentet uppmanar institutet att i verksamhetsrapporten öppet redovisa personalstyrkan, inbegripet kontraktsanställda (87 anställda).

10.  Europaparlamentet välkomnar att institutet under 2008 införde rekryteringsförfaranden som överensstämmer med de rekommendationer som revisionsrätten gett under de två senaste åren. Parlamentet uppmärksammar särskilt att revisionsrätten inte längre har funnit sådana brister i rekryteringsförfarandena (exempelvis i urvalskriterierna) som skulle ha inneburit att transparens och icke-diskriminerande rekryteringsförfaranden inte kan garanteras.

Internrevision

11.  Europaparlamentet oroas av att kvaliteten på institutets årsredovisning var otillfredsställande och att den inte stämde överens med räkenskaperna för 2007, vilket innebar att det var nödvändigt att göra viktiga rättelser under revisionen. Parlamentet konstaterar att denna situation förklaras av att institutet varit tvunget att för en kort period rekrytera en tillfälligt anställt för att avsluta räkenskaperna för 2008. Dessutom såg man inte till att övergången mellan den föregående och den nya räkenskapsföraren skedde på ett korrekt sätt. Parlamentet uppmanar därför institutet att undvika att en liknande situation uppstår i framtiden.

12.  Europaparlamentet bekräftar att 26 av de 54 rekommendationer som utfärdades av tjänsten för internrevision (IAS) har genomförts sedan 2006. Bland de 28 rekommendationer som ännu inte har genomförts anses 8 vara ”mycket viktiga”. Parlamentet uppmanar särskilt institutet att införa återstående interna kontrollstandarder (bland annat delegering för aktörer i budgetförvaltningen), följa up genomförandet av andra interna kontrollstandarder (såsom effektiv samordning av det interna kontrollsystemet och åtgärder för att se till att de offentliga upphandlingsförfarandena överensstämmer med budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser) och införa ett effektivt planerings- och övervakningssystem (genom att exempelvis upprätta ett riskbedömningssystem avseende institutets verksamhet, införa en verksamhetsbaserad metod och övervaka IT-verktyg).

o
o   o

13.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 142.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 142.
(6) EUT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 142.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 190.
(14) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Eurojust
PDF 230kWORD 50k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))
P7_TA(2010)0116A7-0093/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2008, samt Eurojusts svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(3), särskilt artikel 36,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0093/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Eurojust avseende genomförandet av Eurojusts budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2008, samt Eurojusts svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(7), särskilt artikel 36,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0093/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2008, samt Eurojusts svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(11), särskilt artikel 36,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0093/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den administrativa direktören för Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av denna byrås budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   - Parlamentet noterade revisionsrättens iakttagelse att av det belopp på 18 000 000 EUR som det ingicks åtaganden för 2007 överfördes 5 200 000 EUR till följande budgetår.
   - Parlamentet beklagade att revisionsrätten liksom de två senaste åren fortfarande konstaterade brister i upphandlingsförfarandena.
   - Parlamentet var bekymrat över att revisionsrätten hade konstaterat att Eurojust inte lyckats rekrytera de 60 tjänstemän som krävdes för att tillsätta alla tjänster i tjänsteförteckningen 2007, och att endast 95 tjänster hade tillsatts i slutet av 2007.

1.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrätten funnit tillräckliga garantier för att Eurojusts räkenskaper för det budgetår som avslutades den 31 december 2008 i allt väsentligt är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

Verksamhetsresultat

2.  Europaparlamentet betonar att avsaknaden av indikatorer, bristerna i bedömningen av användartillfredsställelse och bristen på samordning mellan budgeten och arbetsprogrammet gör det svårt att bedöma Eurojusts resultat.

3.  Europaparlamentet välkomnar ingåendet av den praktiska överenskommelsen om samarbetsarrangemang mellan Eurojust och byrån för bedrägeribekämpning(14) den 24 september 2008.

4.  Europaparlamentet konstaterar att ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för Eurojust under de kommande åren bör baseras på Eurojusts prestationer under hela året.

Överföring av anslag mellan budgetår

5.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse enligt vilken Eurojust under 2008 fortfarande hade problem med överföringar av anslag även om beloppet verkar vara mindre än under det föregående budgetåret (13 procent av de slutliga budgetanslagen i stället för 25 procent av de överförda anslagen 2007). Parlamentet konstaterar dock med oro att de överförda anslagen från det föregående budgetåret, och de förfallna anslagen (1 000 000 EUR, dvs. 25 procent av de överförda anslagen) har nått en hög nivå och att situationen strider mot principen om ettårighet. Parlamentet uppmanar därför Eurojust att vidta åtgärder för att i framtiden undvika en upprepning av denna situation samt att informera den ansvarsbeviljande myndigheten.

6.  Europaparlamentet konstaterar att Eurojust i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter för ett belopp på 191 390,56 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att Eurojust fortlöpande förfogar över en stor likviditet. Parlamentet konstaterar att Eurojusts likvida medel uppgick till 4 612 878,47 EUR den 31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas, och vilka ändringar som krävs för att fortlöpande hålla Eurojusts likvida medel på en så låg nivå som möjligt.

Brister i upphandlingsförfarandena

7.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten på samma sätt som för de tre senaste budgetåren fortfarande konstaterade brister i upphandlingsförfarandena. Parlamentet oroas framför allt av revisionsrättens konstaterande att det under 2008 i de flesta fall inte gjordes någon förhandsuppskattning av marknadsvärdet innan upphandlingsförfarandet inleddes samt att det fanns återkommande och allvarliga brister i övervakningen av kontrakt och planeringen av upphandlingar. Parlamentet understryker att denna situation tyder på en allvarlig brist på samarbetsförmåga mellan olika berörda avdelningar vid Eurojust och tyder på en brist på vägledning och kontroll från utanordnarens sida.

8.  Europaparlamentet noterar Eurojusts svar, som innehåller ett åtagande att inrätta en handlingsplan för att åtgärda de brister som revisionsrätten identifierat. Parlamentet uppmanar därför Eurojust att informera den ansvarsbeviljande myndigheten om resultaten av dessa åtgärder.

Personal

9.  Europaparlamentet oroas över att revisionsrätten på nytt konstaterat brister i planeringen och genomförandet av rekryteringsförfarandena. Parlamentet konstaterar att det fortfarande finns för många lediga tjänster (26 procent) även om de är mindre än under 2007 (33 procent).

10.  Europaparlamentet instämmer med revisionsrättens åsikt att Eurojust inte har respekterat principen om specificering eftersom ett belopp på 1 800 000 EUR togs från anslag avsedda för löner till tillfälligt anställda och kontraktsanställda, främst för att öka (med 238 procent) anslagen avsedda för extraanställda.

11.  Europaparlamentet noterar Eurojusts svar på revisionsrättens kritik avseende förfarandena för urval av personal. Parlamentet uppmanar i synnerhet Eurojust att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om sitt nya rekryteringsförfarande, som inleddes 2009 och som från och med nu bättre bör garantera insyn och icke-diskriminerande behandling av externa och interna sökande.

Internrevision

12.  Europaparlamentet är oroat över att inga av de 26 rekommendationer som utfärdades av tjänsten för internrevision har genomförts fullt ut. Fyra av dessa anses vara ”kritiska” och 12 ”mycket viktiga”. Parlamentet uppmanar därför Eurojust att utan dröjsmål genomföra följande rekommendationer för personalförvaltningen: Utarbeta en kortsiktig plan för att tillsätta nuvarande lediga tjänster, se över personalenhetens utformning, minska antalet tillfälligt anställda, förbättra rekryteringsförfarandet, anta genomförandebestämmelserna för karriärutveckling, säkerställa att ledamöterna i urvalskommittén har en oberoende ställning och se till att förfarandena för offentlig upphandling genomförs på ett korrekt sätt.

o
o   o

13.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 131.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 131.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 131.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 112.
(14) EUT C 314, 9.12.2008, s. 4.
(15) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
PDF 213kWORD 46k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))
P7_TA(2010)0117A7-0090/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008, samt byråns svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(3), särskilt artikel 21,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0090/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008, samt byråns svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(7), särskilt artikel 21,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0090/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008 (C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2008, samt byråns svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 - C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(11), särskilt artikel 21,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0090/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ansvarsfrihet för genomförandet av denna byrås budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Byrån borde sträva efter att uppnå synergier och undvika överlappningar med andra institutioner som verkar på området för mänskliga rättigheter, särskilt Europarådet.
   Byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) hade inlett en undersökning av byrån. Parlamentet krävde följaktligen att Olaf, byrån och kommissionen snarast möjligt skulle underrätta den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av undersökningen och eventuella uppföljningsåtgärder.
   Europaparlamentet noterade att revisionsrätten när det gäller upphandlingsförfaranden hade ansett att den offentliggjorda metoden för ekonomisk utvärdering i ett fall indirekt hade minskat den relativa betydelsen av priskriteriet. Detta kan ha avskräckt vissa potentiella anbudsgivare och stred mot principen om sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrätten funnit tillräckliga garantier för att byråns räkenskaper för det budgetår som avslutades den 31 december 2008 i allt väsentligt är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna i byråns årsräkenskaper som helhet är lagliga och korrekta.

Verksamhetsresultat

2.  Europaparlamentet uppmanar byrån att fastställa SMART-mål och RACER-indikatorer i sin planering för att bättre kunna bedöma sina resultat. Parlamentet noterar dock att byrån har förklarat att man har tagit hänsyn till dessa synpunkter i programmet för 2009.

3.  Europaparlamentet välkomnar att byrån i mitten av 2009 började använda en programvara för verksamhetsbaserad budget, som innehåller tydliga indikatorer för de tilldelade ekonomiska och personalmässiga resurserna.

4.  Europaparlamentet välkomnar att byrån verkligen beaktade revisionsrättens och budgetmyndighetens synpunkter under det föregående ansvarsfrihetsförfarandet.

5.  Europaparlamentet konstaterar att ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för byrån under de kommande åren mer bör baseras på byråns prestationer under året.

Olaf-undersökningen

6.  Europaparlamentet noterar att Olaf under 2009 avslutade sin undersökning, som inleddes 2008, av byrån utan vidare åtgärder.

Internrevision

7.  Europaparlamentet bekräftar att tjänsten för internrevision i februari 2008 genomförde en uppföljningsrevision av genomförandet av utestående rekommendationer i rapporten för 2007 och upptäckte att det endast fanns en utestående rekommendation (om styrelsens övervakning av rekryteringen). Europaparlamentet noterar emellertid att omständigheterna hade förändrats och att rekommendationen, till följd av att byrån inledde sin verksamhet och att den nya direktören utnämndes, hade förlorat sitt ursprungliga syfte och därmed kan betraktas som genomförd.

o
o   o

8.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 10.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 10.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 10.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 198.
(14) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Frontex
PDF 240kWORD 56k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))
P7_TA(2010)0118A7-0085/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna för budgetåret 2008, samt byråns svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser(3), särskilt artikel 30,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0085/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemssaters yttre gränser avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2008, samt byråns svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser(7), särskilt artikel 30,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0085/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2008, samt byråns svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser(11), särskilt artikel 30,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0085/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2007(13) och i den resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   - Parlamentet beklagade att revisionsrätten i sin årsrapport för 2007 fann flera svagheter som den redan hade påpekat i sin årsrapport för 2006, framför allt en hög nivå på överförda och förfallna anslag (nästan 70 procent av de tillgängliga anslagen för 2007 hade inte utnyttjats).
   - Parlamentet konstaterade att byråns budget för 2007 (42 100 000 EUR) mer än fördubblats jämfört med 2006 års budget (19 200 000 EUR).
   - Parlamentet uppmanade byrån att förbättra sin ekonomiska förvaltning, särskilt i fråga om de höjda budgetanslagen för budgetåren 2007 och 2008.

C.  Året 2008 utgjorde det tredje hela verksamhetsåret för byrån.

1.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrätten funnit tillräckliga garantier för att byråns räkenskaper för det budgetår som avslutades den 31 december 2008 i allt väsentligt är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet konstaterar att byråns budget har ökat avsevärt under de tre senaste åren. Parlamentet noterar att budgeten ökat med 29 000 000 EUR under budgetåret 2008, dvs. med nästan 69 procent jämfört med föregående budgetår, och att budgeten 2007 (42 100 000 EUR) redan hade fördubblats i förhållande till 2006 (19 200 000 EUR).

Återkommande problem sedan budgetåret 2006

3.  Europaparlamentet oroar sig över att revisionsrätten fann flera brister som den redan hade påpekat i sina årsrapporter för 2006 och 2007. Parlamentet beklagar särskilt följande:

   - En hög nivå på överförda och förfallna anslag (49 procent av de tillgängliga anslagen för 2008 hade inte utnyttjats under budgetåret, nästan 69 procent för 2007 och 55 procent för 2006).
   - Rättsliga åtaganden ingicks före motsvarande åtaganden i budgeten.
   - Enligt revisionsrätten överensstämmer rekryteringsförfarandena inte med reglerna, särskilt när det gäller insyn och icke-diskriminerande förfaranden.

4.  Europaparlamentet konstaterar att man varit tvungen att föra över 30 300 000 EUR i anslag under budgetåret och att 13 000 000 EUR i tillgängliga anslag har förfallit. Parlamentet understryker även att av de 26 800 000 EUR i åtaganden för driftsutgifter (avdelning III) som fördes över gällde 850 000 EUR avslutade verksamheter som borde ha frigjorts. Parlamentet uppmärksammar dock byråns svar enligt vilket byrån uppger att rättelser hade gjorts i de slutliga årsräkenskaperna och intygar att den även kommer att vidta ytterligare åtgärder för att stärka kontrollen av åtaganden.

5.  Europaparlamentet understryker emellertid att ett stort antal överförda och förfallna anslag visar att byrån inte haft kapacitet att hantera en sådan stor ökning av sin budget. Även om byrån har gjort avsevärda framsteg när det gäller att utnyttja anslagen under 2009 frågar sig parlamentet om det inte vore mer ansvarsfullt att budgetmyndigheterna i framtiden var försiktigare med att besluta om ökningar av byråns budget så att hänsyn tas till den tid som behövs för att inleda nya verksamheter. Parlamentet uppmanar därför byrån att förse parlamentet med så detaljerad information som möjligt om möjligheterna att genomföra framtida åtaganden.

6.  Europaparlamentet anser även att byrån måste inrätta följande:

   - Ett effektivt system för planering och kontroll av kontraktsenliga tidsfrister.
   - Ett riskbedömningsförfarande avseende verksamheten för att senare möjliggöra en noggrann uppföljning av denna.
   - Ett system för differentierade anslag i framtida budgetar som påverkar subventioner, i syfte att undvika att anslag förfaller under kommande budgetår.

7.  Europaparlamentet oroar sig över att revisionsrätten i sina iakttagelser kritiserar byrån för att ha betalat ut över 17 000 000 EUR på grundval av unilaterala bidragsbeslut som undertecknats enbart av byrån, trots att denna typ av instrument inte fastställs i gällande bestämmelser för byråerna. Parlamentet är dessutom oroat över att revisionsrätten sett att byrån ofta undertecknat dessa beslut efter det att verksamheterna hade påbörjats eller till och med avslutats. Parlamentet uppmärksammar emellertid att byrån i sitt svar intygar att nya ramavtal om partnerskap nu har undertecknats tillsammans med alla gränsmyndigheter som kommer att delta i gemensamma insatser som samordnas av byrån.

8.  Europaparlamentet oroas över att revisionsrätten på nytt konstaterat att rättsliga åtaganden ingåtts före motsvarande åtaganden i budgeten. Parlamentet konstaterar dessutom att 49 efterhandsåtaganden (för ett totalbelopp på över 1 000 000 EUR) vid slutet av 2008 var registrerade i registret över undantag. Parlamentet betonar dessutom att även om byrån intygat att antalet undantag i maj hade minskat med 50 procent jämfört med samma period under föregående år, visar det stora antalet undantag att det finns ett återkommande problem i byråns system för åtaganden. Parlamentet uppmanar därför byrån att mer effektivt gå in för att till fullo lösa detta problem.

9.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån upprättat en likviditetspolitik.

10.  Europaparlamentet konstaterar att byrån i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter för ett belopp på 474 116,65 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att byrån fortlöpande har en stor likviditet. Parlamentet konstaterar att de likvida medlen uppgick till 28 604 623,67 EUR den 31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i artikel 15.5 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas, och vilka ändringar som krävs för att fortlöpande hålla byråns likvida medel på en så låg nivå som möjligt.

11.  Europaparlamentet uppmanar byrån att utöva sina befogenheter till fullo och fortsätta att förbättra sin ekonomiska förvaltning, särskilt vad gäller byråns ökning av dess budgetar för 2009 och 2010.

Personalresurser

12.  Europaparlamentet konstaterar med oro att revisionsrätten på nytt har funnit att rekryteringsförfarandena inte överensstämmer med reglerna och inte garanterar insyn och icke-diskriminerande förfaranden.

Verksamhetsresultat

13.  Europaparlamentet konstaterar att byråns styrelse i juni 2009 antog en flerårsplan för perioden 2010–2013, trots att något sådant program inte fastställs i byråns grundförordning. Parlamentet understryker att denna flerårsplan är viktig för att byrån bättre ska kunna planera sin verksamhet och bedöma riskerna. Parlamentet uppmanar dock byrån att snarast fastställa ett tydligt samband mellan arbetsprogrammet och de finansiella prognoserna.

14.  Europaparlamentet uppmanar direktören att förelägga styrelsen uppgifter om transaktionernas effekter.

15.  Europaparlamentet uppmanar byrån att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma byråns resultat från år till år.

16.  Europaparlamentet konstaterar att beviljandet av ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget under kommande år i större utsträckning bör baseras på byråns verksamhet under året.

Öppenhet

17.  Europaparlamentet konstaterar att byrån på sin webbplats inte har offentliggjort information om sin styrelse. I syfte att bidra till ökad insyn rekommenderar därför parlamentet att en förteckning över styrelseledamöterna med fullständiga kontaktuppgifter för samtliga personer läggs ut på byråns webbplats.

Samarbete med medlemsstaterna

18.  Europaparlamentet konstaterar att utnyttjandet och genomförandet av budgeten delvis är beroende av medlemsstaternas deltagande. Parlamentet uppmuntrar därför byrån att stärka dialogen med medlemsstaterna i syfte att öka deras deltagande.

19.  Europaparlamentet uppmanar byrån att förbättra sin finansiella förvaltning när det gäller ersättning av medlemsstaternas kostnader genom att tillsammans med medlemsstaterna identifiera orsakerna till problemet för att i samarbete med dem sätta in lämpliga lösningar.

Internrevision

20.  Europaparlamentet konstaterar att av de 23 rekommendationer som utfärdades efter den internrevision som genomfördes av internrevisionstjänsten (IAS) 2007 har 4 genomförts på ett lämpligt och effektivt sätt, 15 håller på att genomföras och 4 har inte inletts. Parlamentet betonar att de rekommendationer som anses vara ”mycket viktiga” hänför sig till slutförande av arbetsbeskrivningar och upprättande av mål för personalen, åtgärder för att förbättra säkerheten, postregistreringen och bidragsförvaltningsprocessen samt åtgärder för att garantera att budgetförordningen efterlevs.

21.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån i slutet av 2008 anställde en internkontrollsamordnare/kvalitetschef. Parlamentet understryker att denna befattning kommer att bidra till att byrån kan säkerställa en mer strukturerad, stram och enhetlig strategi för genomförandet av IAS rekommendationer.

o
o   o

22.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 38.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 38.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 38.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 126.
(14) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet
PDF 217kWORD 48k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))
P7_TA(2010)0119B7-0259/2009

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering(3), särskilt artikel 12,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0073/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet avseende genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering(7), särskilt artikel 12,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0073/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2008, samt myndighetens svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering(11), särskilt artikel 12,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0073/2010) och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har anmärkningar i sin revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet för budgetåret 2008 och om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

B.  Revisionsrätten avgav en positiv revisionsförklaring i sin rapport om myndighetens slutliga årsredovisning för 2006.

C.  Revisionsrätten har angett att den inte kunnat yttra sig om räkenskaperna för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2007 och har påpekat att hela Galileo-projektets uppbyggnad sågs över 2007 och att myndighetens räkenskaper utarbetades mot en bräcklig juridisk bakgrund.

D.  Myndigheten fick finansiell självständighet 2006.

E.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet ansvarsfrihet för genomförandet av denna myndighets budget för budgetåret 2007(13), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Parlamentet noterade att de anslag som verkligen blev disponibla för myndigheten (210 000 000 EUR) hade sänkts kraftigt i förhållande till vad som budgeterats på grund av förseningarna inom Galileoprogrammet.
   Parlamentet ansåg det oroande att revisionsrätten fann följande svagheter i budgetgenomförandet: en låg utnyttjandegrad för åtagande- och betalningsbemyndiganden för den löpande verksamheten (63 procent för åtaganden och 51 procent för betalningar), avsaknad av en tydlig koppling mellan myndighetens arbetsprogram och budgeten, omotiverade och icke dokumenterade överföringar, sen bokföring av betalningskrav vid upprepade tillfällen och inkonsekvent presentation av budgetgenomförandet.
   Parlamentet noterade revisionsrättens kritik rörande tillgångarna i projektet Galileo, dvs. att myndigheten inte kunde ge tillfredsställande information i räkenskaperna eftersom det i slutet av 2007 inte hade upprättats någon förteckning över tillgångarna hos Europeiska rymdorganisationen (ESA).

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten har anmärkningar i sin revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet för budgetåret 2008 och om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

2.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten beslutade att presentera resultaten av sin verksamhet utan att ta hänsyn till det faktum att den inte längre skulle förvalta programmen Galileo och Egnos efter slutförandet av överföringen av tillgångarna och medlen till kommissionen, vilket var planerat till slutet av det första kvartalet 2008.

3.  Europaparlamentet konstaterar att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008(14) trädde i kraft den 25 juli 2008 och att kommissionen trots att den tagit över ansvaret för genomförandet av programmen Galileo och Egnos överfört 95 000 000 EUR till myndighetens bankkonto den 24 december 2008. Parlamentet beklagar att det inte fastställdes någon vederbörlig ändringsbudget.

4.  Europaparlamentet konstaterar att det till följd av ikraftträdandet av förordning (EG) nr 683/2008 fattades beslut under 2008 om en mycket kraftig sänkning av myndighetens budget (från 436 500 000 EUR under 2007 till 22 700 000 EUR).

5.  Europaparlamentet finner det oroande att inga verksamheter eller medel hade förts över till kommissionen i slutet av 2008, trots att kommissionen i enlighet med förordning (EG) nr 683/2008 från och med den 1 januari 2009 tagit över ansvaret för förvaltningen av medlen för och genomförandet av de europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo), och att den nya uppdelningen av ansvarsområden mellan kommissionen och myndigheten inte återspeglades i deras respektive årsredovisningar. Parlamentet har därför fått erfara av revisionsrätten att myndigheten borde ha betraktat beloppet på 58 400 000 EUR som en skuld till kommissionen och inte borde ha tagit upp det som en del av de förhandsfinansieringar som den erhållit av kommissionen. Dessutom konstaterar parlamentet att skulden på 55 600 000 EUR till Europeiska rymdorganisationen inte borde ingå i räkenskaperna, eftersom den härrör från Europeiska gemenskapernas bidrag till programmen Galileo och Egnos, vilka faller under kommissionens ansvar.

6.  Europaparlamentet noterar dock svaret från myndigheten, där den försvarar sig med att kommissionen officiellt bekräftade mottagandet av överföringen av medlen först från och med den 31 juli 2009, eftersom en överenskommelse om villkoren för överföringen inte kunde träffas med kommissionen förrän i slutet av juni 2009.

7.  Europaparlamentet hänvisar till de rekommendationer som revisionsrätten i sin särskilda rapport nr 7/2009 riktat till kommissionen i dess egenskap av ny förvaltare av Galileoprogrammet.

Internrevision

8.  Europaparlamentet bekräftar att internrevisionstjänsten genomförde sin interna revision i november 2007 och sina uppföljningsrevisioner i oktober 2008 och december 2009. Parlamentet konstaterar att de två återstående viktiga rekommendationerna från internrevisionstjänsten som ännu inte genomförts gäller känsliga befattningar och arbetsbeskrivningar.

o
o   o

9.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 100.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 246, 20.7.2004, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 304, 15.12.2009, s. 100.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 246, 20.7.2004, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 304, 15.12.2009, s. 100.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EUT L 246, 20.7.2004, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 255, 26.9.2009, s. 162.
(14) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om det fortsatta genomförandet av de europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo) (EUT L 196, 24.7.2008, s. 1).
(15) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.


Ansvarsfrihet för 2008: det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
PDF 214kWORD 46k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))
P7_TA(2010)0120A7-0094/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för det budgetår som slutade den 31 december 2008 samt det gemensamma företagets svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag(3), särskilt artikel 5,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0094/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi avseende genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för det budgetår som slutade den 31 december 2008 samt det gemensamma företagets svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag(7), särskilt artikel 5,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0094/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolutionav den 5 maj 2010med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för det budgetår som slutade den 31 december 2008 samt det gemensamma företagets svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag(11), särskilt artikel 5,

–   med beaktande av budgetförordningen för Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi, som antogs genom ett beslut i Iters styrelse den 22 oktober 2007 (nedan kallad det gemensamma företagets budgetförordning),

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0094/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Det gemensamma företaget är i ett inledningsskede och hade inte fullt ut infört sina system för interna kontroller och ekonomisk information vid utgången av 2008.

C.  Artikel 75 i det gemensamma företagets budgetförordning föreskriver att det gemensamma företaget ska ha en internrevisionstjänst som måste uppfylla relevanta internationella standarder.

D.  Det gemensamma företagets budgetförordning är baserad på rambudgetförordningen, som nyligen ändrats för att överensstämma med de ändringar som gjorts i den allmänna budgetförordningen.

E.  Den 28 februari 2008 begärde det gemensamma företagets direktör att revisionsrätten skulle yttra sig över det gemensamma företagets budgetförordning.

F.  Revisionsrätten avgav i oktober 2008 sitt yttrande nr 4/2008 om denna förordning.

Överföring av anslag mellan budgetår

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sammanställningen över resultatet av budgetgenomförandet upptäckte ett överskott på 57 600 000 EUR, vilket motsvarar 38 % av de upplupna intäkterna på 149 700 000 EUR. Parlamentet betonar i synnerhet att av detta överskott fördes 32 200 000 EUR över till budgetåret 2009. Parlamentet noterar dock svaret från det gemensamma företaget som med rätta förklarar att detta underutnyttjande av medel hörde samman med det gemensamma företagets första år som ekonomiskt oberoende av kommissionen samt den försenade starten för verksamheten inom den internationella Iter-organisationen och Euratoms fusionsprogram som helhet.

Oriktigheter i åtagandena

2.  Europaparlamentet noterar att i sex fall som undersökts av revisionsrätten hade det gemensamma företaget ingått budgetåtaganden först efter det att det redan hade ingått rättsliga åtaganden. Parlamentet begär följaktligen att det gemensamma företaget ska respektera budgetförordningen också inom detta område.

Det gemensamma företagets budgetförordning

3.  Europaparlamentet gläder sig åt att revisionsrätten kunnat konstatera att det gemensamma företagets budgetförordning till stor del baseras på principerna i rambudgetförordningen och i den allmänna budgetförordningen. Parlamentet konstaterar dock att ett antal specifika punkter måste ändras, bland annat när det gäller undantagen till budgetprinciperna, rollen för kommissionens internrevisionstjänst, den sena inbetalningen av medlemsavgifter, villkoren för beviljande av bidrag och de övergångsregler som föreskrivs i artikel 133 i det gemensamma företagets budgetförordning.

Årlig verksamhetsrapport

4.  Europaparlamentet rekommenderar uttryckligen det gemensamma företaget att respektera de tidsfrister som överenskommits med revisionsrätten för överlämnandet av verksamhetsrapporten.

Internkontrollsystem

5.  Europaparlamentet rekommenderar uttryckligen det gemensamma företaget att genomföra ytterligare arbete när det gäller dokumentationen av IT-processer och IT-verksamhet samt kartläggningen av IT-risker.

6.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets internrevisor inledde sitt uppdrag först den 1 juli 2009. Parlamentet välkomnar dock att det gemensamma företaget nu utarbetat en handlingsplan för genomförande av normer för internkontroll och inrättat en arbetsgrupp för att samordna och övervaka dess genomförande. Parlamentet betonar dessutom att det gemensamma företaget har utsett en uppgiftsskyddsansvarig och att nödvändiga åtgärder vidtagits för att vidareutveckla kontinuitetsplanen för verksamheten och planen för återskapande av data.

7.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget förklarat att arbetet med att kartlägga alla underliggande verksamhetsprocesser pågår.

8.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter till ett belopp av 216 304,89 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att det gemensamma företaget fortlöpande förfogar över en stor likviditet. Parlamentet konstaterar att de likvida medlen uppgick till 58 980 569,87 EUR den 31 december 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att en behovsinriktad förvaltning av likvida medel tillämpas av det gemensamma företaget, och vilka ändringar som krävs för att fortlöpande hålla byråns likvida medel på en så låg nivå som möjligt.

(1) EUT C 310, 18.12.2009, s. 1.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 310, 18.12.2009, s. 1.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 310, 18.12.2009, s. 1.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EUT L 90, 30.3.2007, s. 58.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


Ansvarsfrihet för 2008: Det gemensamma företaget Sesar
PDF 214kWORD 48k
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))
P7_TA(2010)0121A7-0077/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Sesar för det budgetår som slutade den 31 december 2008 samt det gemensamma företagets svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)(3), särskilt artikel 4b,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0077/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för det gemensamma företaget Sesar avseende genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för det gemensamma företaget Sesar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Sesar för det budgetår som slutade den 31 december 2008 samt det gemensamma företagets svar(5),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)(7), särskilt artikel 4b,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0077/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för det gemensamma företaget Sesar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Sesar för det budgetår som slutade den 31 december 2008 samt det gemensamma företagets svar(9),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)(11), särskilt artikel 4b,

–   med beaktande av budgetförordningen för det gemensamma företaget Sesar som antogs av dess styrelse den 3 juli 2007 (nedan kallad ”det gemensamma företagets budgetförordning”),

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(12), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0077/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Det gemensamma företaget Sesar bildades i februari 2007 och ska förvalta verksamheterna inom Sesar-projektet (Single European Sky Air Traffic Management Research).

C.  Det gemensamma företaget befinner sig i ett inledningsskede och hade inte fullt ut infört sina system för internkontroll och ekonomisk redovisning vid utgången av 2008.

D.  Det gemensamma företaget ska vara ägare av alla materiella och immateriella tillgångar som skapats av eller överlåtits till det gemensamma företaget för Sesar-projektets utvecklingsfas i enlighet med de särskilda avtalen med dess medlemmar.

1.  Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten bedömer det gemensamma företaget Sesars räkenskaper för 2008 som tillförlitliga och att den på det hela taget anser att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget fick 250 000 000 EUR i åtagandebemyndiganden och 100 900 000 EUR i betalningsbemyndiganden från Europeiska unionens budget för 2008.

3.  Europaparlamentet är medvetet om att 2007–2008 var en igångkörningsperiod för företaget, att den nya rådets förordning (EG) nr 1361/2008(13) om ändring av grundrättsakten för det gemensamma företaget inte antogs förrän den 16 december 2008 och att Eurocontrols inbetalning av det första bidraget var försenat.

Underlåtenhet att följa budgetprincipen om ettårighet

4.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företagets styrelse antog den slutliga budgeten, som omfattade perioden från augusti 2007 till december 2008, i april 2008 och att detta beslut strider mot budgetprincipen om ettårighet.

Genomförande av budgeten

5.  Europaparlamentet noterar att den slutliga budget som det gemensamma företagets styrelse antog i april 2008 visade sig vara mycket orealistisk, vilket illustreras av att utnyttjandegraderna när det gällde åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden låg på 1 procent respektive 17 procent.

6.  Europaparlamentet beklagar att kontrollerna av transaktionerna i flera fall inte utfördes på rätt sätt och att lämpliga interna kontroller för kontrakt och upphandling inte hade införts.

Redovisning av tillgångar

7.  Europaparlamentet är bekymrat över att det gemensamma företaget trots de mycket låga utnyttjandegraderna hade avsevärda belopp på bankkonton vid årets slut och därmed bröt mot principen om balans i budgeten.

8.  Europaparlamentet rekommenderar uttryckligen det gemensamma företaget att utarbeta en redovisningsmetod för de tillgångar som uppkommer under projektets utvecklingsfas.

Det gemensamma företagets budgetförordning

9.  Parlamentet välkomnar revisionsrättens avsikt att lämna ett yttrande om det gemensamma företagets budgetförordning som styrelsen antog i juli 2007. Parlamentet betonar i synnerhet vikten av att denna förordning stämmer överens med rambudgetförordningen för gemenskapsorgan och ansluter sig till revisionsrättens åsikt att bestämmelserna om genomförandet av budgeten och redovisningen av räkenskaperna, upphandlingsförfarandena och internrevisionsfunktionen behöver kompletteras. Parlamentet noterar vidare att det gemensamma företaget borde anta genomförandebestämmelser till sin budgetförordning.

Årlig verksamhetsrapport

10.  Europaparlamentet rekommenderar uttryckligen det gemensamma företaget att respektera de tidsfrister som överenskommits med revisionsrätten för överlämnandet av den årliga verksamhetsrapporten.

Internkontrollsystem

11.  Europaparlamentet noterar att en internrevisionstjänst som uppfyller relevanta internationella standarder inte inrättades förrän i januari 2009. Parlamentet ber också det gemensamma företaget att så fort som möjligt utarbeta lämpliga internkontrollsystem i samband med offentliga upphandlingar. I synnerhet betonar parlamentet vikten av att utarbeta en katastrofplan och fastställa en uppgiftsskyddspolicy.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget i sina räkenskaper för 2008 tagit upp ränteintäkter på 148 370 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt parlamentet att det gemensamma företaget fortlöpande har en stor likviditet. Parlamentet noterar att det gemensamma företagets likvida medel per den 31 december 2008 uppgick till 116 007 569 EUR. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till att det gemensamma företaget till fullo tillämpar principen om behovsinriktad förvaltning av likvida medel, och vilka ändringar som krävs för att fortlöpande hålla det gemensamma företagets likvida medel på en så låg nivå som möjligt.

13.  Europaparlamentet noterar dessutom att styrelsen inte upprättade en tjänsteförteckning för 2008.

(1) EUT C 310, 18.12.2009, s. 9.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 64, 2.3.2007, s. 1.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT C 310, 18.12.2009, s. 9.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 64, 2.3.2007, s. 1.
(8) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) EUT C 310, 18.12.2009, s. 9.
(10) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) EUT L 64, 2.3.2007, s. 1.
(12) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(13) EUT L 352, 31.12.2008, s.12.


Transportabla tryckbärande anordningar ***I
PDF 199kWORD 67k
Resolution
Text
Bilaga
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 maj 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om transportabla tryckbärande anordningar (KOM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0482),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 71 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag till parlamentet (C7-0161/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

   med beaktande av artiklarna 294.3 och 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 17 februari 2010,

–   med beaktande av yttrandet från Regionkommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0101/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av de uttalanden som bifogats till denna lagstiftningsresolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 maj 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/.../EU om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG and 1999/36/EG

P7_TC1-COD(2009)0131


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2010/35/EU.)

BILAGA

Uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Europaparlamentet, rådet och kommissionen förklarar att bestämmelserna i detta direktiv inte ska påverka institutionernas eventuellt kommande ståndpunkter när det gäller genomförandet av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller enskilda rättsakter som innehåller sådana bestämmelser.


Avgifter för luftfartsskydd ***I
PDF 356kWORD 81k
Resolution
Konsoliderad text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 maj 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avgifter för luftfartsskydd (KOM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD))
P7_TA(2010)0123A7-0035/2010

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0217),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 80.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0038/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.3 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 5 november 2009,

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0035/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 maj 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/.../EU om avgifter för luftfartsskydd

P7_TC1-COD(2009)0063


(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Luftfartsskyddet vid de europeiska flygplatserna är huvudsakligen ett statligt ansvar. ▌Det är ▌ nödvändigt att anta en gemensam ram för att reglera de väsentliga aspekterna av avgifterna för luftfartsskydd och sättet att fastställa dessa avgifter, eftersom det finns risk för att de grundläggande kraven i relationen mellan de organ som fastställer sådana avgifter och flygplatsanvändare annars inte uppfylls.

(2)  Uppbörden av avgifter i samband med tillhandahållandet av flygtrafiktjänster och marktjänster har redan behandlats i kommissionens förordning (EG) nr 1794/2006 av den 6 december 2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster(3) och rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen(4).

(3)  Det är mycket viktigt att flygplatsanvändarna regelbundet erhåller information från det organ som fastställer eller tar ut avgifterna om hur och utifrån vilket underlag avgifterna för luftfartsskydd beräknas. Denna information kommer att ge flygplatsanvändarna insikt i de kostnader som är förknippade med luftfartsskyddstjänster, som de som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten(5) samt dess genomförandebestämmelser, med produktiviteten för därmed sammanhängande investeringar och med alla bidrag och subventioner som beviljas av myndigheterna för luftfartsskyddsändamål. För att det behöriga organ som fastställer eller tar ut avgifterna ska kunna göra en korrekt bedömning av vad som krävs inför framtida investeringar bör flygplatsanvändarna ▌ i god tid dela alla sina relevanta operativa prognoser, utvecklingsprojekt och särskilda behov och önskningar med det behöriga organet.

(4)  Metoderna för finansiering eller fastställande och uppbörd av de belopp som krävs för att finansiera luftfartsskyddet varierar i unionen, och det är därför nödvändigt att harmonisera grunden för uppbörd av avgifter för luftfartsskydd vid unionens flygplatser där kostnaderna för luftfartsskydd avspeglas i avgifterna för luftfartsskydd. Vid dessa flygplatser bör avgiften vara kopplad till kostnaderna för tillhandahållandet av luftfartsskydd och hänsyn tas till eventuell offentlig finansiering av kostnaderna för luftfartsskyddet, för att man ska undvika vinster och tillhandahålla lämpliga och kostnadseffektiva skyddstjänster och anordningar på de berörda flygplatserna.

(5)  Det är viktigt att skapa öppenhet och insyn i fråga om tillämpningen av nationella skyddsåtgärder som är strängare än de gemensamma grundläggande standarder som fastställts i enlighet med förordning (EG) nr 300/2008.

(6)  I varje medlemsstat där avgifter för luftfartsskydd tas ut vid flygplatser bör en oberoende tillsynsmyndighet ▌ övervaka att detta direktiv tillämpas på ett korrekt och effektivt sätt. Myndigheten bör ha de resurser i fråga om personal, sakkunskap och ekonomiska medel som krävs för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter.

(7)  Medlemsstaterna bör ha möjlighet att tillämpa ett gemensamt avgiftssystem för att täcka ett flygplatsnät eller andra flygplatsgrupper som betjänar samma ort eller storstadsregion.

(8)  När avgifterna för luftfartsskydd beräknas med avseende på kostnadssamband, bör objektiva kriterier användas som grund, såsom de kriterier som fastställs i relevanta dokument från Internationella civila luftfartsorganisationen, i vilka man rekommenderar en användning av antalet passagerare, luftfartygets högsta tillåtna startvikt eller en kombination av dessa.

(9)  Eftersom målen för den föreslagna åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, då system för avgifter för luftfartsskydd inte kan införas på nationell nivå på ett enhetligt sätt i hela unionen, och det därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte längre än vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1.  Genom det här direktivet fastställs gemensamma principer för uppbörd av avgifter för luftfartsskydd vid unionens flygplatser.

2.  Direktivet är tillämpligt på varje flygplats som är belägen på ett territorium som omfattas av bestämmelserna i fördraget och som är öppen för kommersiell trafik.

Detta direktiv ska inte tillämpas på avgifter som tas ut som ersättning för flygtrafiktjänster en route och terminaltjänster i enlighet med förordning (EG) nr 1794/2006 eller på avgifter som tas ut som ersättning för marktjänster enligt bilagan till direktiv 96/67/EG.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

   a) ”flygplats”: varje markområde som är särskilt inrättat för landning, start och manövrering av luftfartyg, samt de närliggande byggnader som kan behövas för flygtrafiken och för service till luftfartygen och byggnader och anläggningar som behövs för de kommersiella luftfartstjänsterna,
   b) ”flygplatsens ledningsenhet”: den enhet som tillsammans med eller självständigt från annan verksamhet och i kraft av nationella lagar och andra författningar har i uppdrag att administrera flygplatsens infrastrukturer och samordna och kontrollera den verksamhet som aktörer som befinner sig på de berörda flygplatserna bedriver,
   c) 'flygplatsnät”: ett antal flygplatser i en medlemsstat som drivs av en flygplatsledningsenhet som utsetts av den behöriga nationella myndigheten,
   d) ”behörigt organ”: flygplatsens ledningsenhet eller någon annan enhet eller myndighet som ansvarar för tillämpningen och/eller fastställandet av avgiftssystemen eller nivån på avgifterna för luftfartsskydd vid unionens flygplatser,
   e) ”flygplatsanvändare”: varje fysisk eller juridisk person som med flyg transporterar passagerare, post och/eller gods från eller till den berörda flygplatsen,
   f) ”avgift för luftfartsskydd”: en avgift som tas ut av en enhet, flygplats eller flygplatsanvändare på varierande sätt och som specifikt utformats för att täcka ▌ kostnaderna för åtgärder som syftar till att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar. Denna kostnad för luftfartsskydd kan inbegripa de kostnader som uppstått vid tillämpningen av förordning (EG) nr 300/2008, eller vid fullgörandet av den behöriga myndighetens tillsyns- och övervakningskostnader i samband härmed.
   g) ”luftfartsskydd”: en kombination av åtgärder och personella och materiella resurser som syftar till att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar som äventyrar skyddet av den civila luftfarten.

Artikel 3

Icke-diskriminering

Medlemsstaterna ska säkerställa att avgifterna för luftfartsskydd inte medför diskriminering av flygplatsanvändare eller flygpassagerare.

Artikel 4

Flygplatsnät

Medlemsstaterna kan tillåta att det behöriga organet för ett flygplatsnät inför ett gemensamt och öppet avgiftssystem för luftfartsskydd i syfte att täcka flygplatsnätet.

Artikel 5

Gemensamt avgiftssystem

Efter att ha meddelat kommissionen och i enlighet med unionslagstiftningen får medlemsstaterna tillåta att det behöriga organet tillämpar ett gemensamt och öppet avgiftssystem för flygplatser som betjänar samma ort eller storstadsregion, förutsatt att varje flygplats följer samtliga krav om öppenhet som anges i artikel 7.

Artikel 6

Samråd och rättsmedel

1.  Medlemsstaterna ska se till att det behöriga organet har tillgång till all nödvändig information om kostnaderna för att tillhandahålla luftfartsskyddstjänster vid flygplatsen.

2.  Medlemsstaterna ska se till att det ▌ inrättas ett obligatoriskt förfarande för regelbundna samråd mellan det behöriga organet och flygplatsanvändarna eller företrädare för eller sammanslutningar av flygplatsanvändare, för att hantera systemet för avgifter för luftfartsskydd och nivån på dessa avgifter. Sådana samråd ska äga rum minst en gång om året, om inte annat överenskommits vid det senaste samrådet. Om det finns ett flerårigt avtal mellan det behöriga organet och flygplatsanvändarna, ska samråden äga rum i enlighet med avtalet. Medlemsstaterna ska ha rätt att begära samråd oftare.

3.  Det behöriga organet ska lämna varje förslag om ändring av systemet för avgifter för luftfartsskydd eller nivån på dessa avgifter till flygplatsanvändarna eller företrädare för eller sammanslutningar av flygplatsanvändare senast fyra månader innan ändringarna träder i kraft, tillsammans med skälen för de föreslagna ändringarna. Det behöriga organet ska hålla samråd med flygplatsanvändarna om de föreslagna ändringarna och ta deras synpunkter i beaktande innan beslut fattas.

4.  Det behöriga organet ska offentliggöra sitt beslut senast två månader innan det träder i kraft. Om det behöriga organet och flygplatsanvändarna inte kan enas om de föreslagna ändringarna ska det behöriga organet motivera sitt beslut med avseende på flygplatsanvändarna.

5.  Om en tvist uppstår avseende ett beslut om avgifter för luftfartsskydd som det behöriga organet har fattat, ska medlemsstaterna se till att varje part får hänskjuta ärendet till den oberoende tillsynsmyndighet som avses i artikel 10, som ska granska de skäl som anges för ändringen av systemet för avgifter för luftfartsskydd eller deras nivå.

6.  En medlemsstat får besluta att inte tillämpa punkt 5 avseende ändringar av luftfartsskyddsavgifternas nivå eller struktur vid de flygplatser för vilka:

   a) den nationella lagstiftningen föreskriver att avgifterna för luftfartsskydd, eller deras högsta nivå, enligt ett obligatoriskt förfarande ska fastställas eller godkännas av den oberoende tillsynsmyndigheten, eller
   b) den nationella lagstiftningen föreskriver att den oberoende tillsynsmyndigheten, enligt ett obligatoriskt förfarande regelbundet eller på begäran från berörda parter, ska undersöka huruvida flygplatsen är konkurrensutsatt. När situationen efter en sådan undersökning visar att det är befogat ska medlemsstaten besluta att avgifterna för luftfartsskydd, eller deras högsta nivå, ska fastställas eller godkännas av den oberoende tillsynsmyndigheten. Beslutet ska gälla så länge som det behövs enligt den undersökning som gjorts av samma myndighet.

De förfaranden, villkor och kriterier som medlemsstaten använder vid tillämpningen av denna punkt ska vara relevanta, objektiva, icke-diskriminerande och transparenta.

Artikel 7

Insyn

1.  Medlemsstaterna ska se till att det behöriga organet informerar varje flygplatsanvändare eller företrädare för eller sammanslutningar av flygplatsanvändare om vilket underlag som använts för fastställandet av strukturen och nivån på alla avgifter för luftfartsskydd som uppbärs vid flygplatsen, varje gång de samråd som avses i artikel 6.2 ska hållas. Denna information ska omfatta åtminstone

   a) en förteckning över de olika tjänster och infrastrukturer som tillhandahålls i utbyte mot de avgifter för luftfartsskydd som tas ut,
   b) metoden för beräkning av avgifter för luftfartsskydd,
   c) den övergripande kostnadsstrukturen för de anläggningar och tjänster som avgifterna för luftfartsskydd avser,
   d) intäkterna av avgifterna för ▌ luftfartsskydd och den sammanlagda kostnaden för de tjänster som de omfattar,
   e) det totala antalet anställda sysselsatta med de tjänster som ger upphov till uppbärande av avgifter för luftfartsskydd,
   f) eventuell offentlig finansiering av de anläggningar och tjänster som avgifterna för luftfartsskydd avser,
   g) prognoser över nivån på avgifter för luftfartsskydd med hänsyn till föreslagna investeringar, trafikens utveckling och ökade hot mot säkerheten,
   h) eventuella planerade investeringar som väsentligt kommer att inverka på nivån på avgifterna för luftfartsskydd.

2.  Medlemsstaterna ska se till att flygplatsanvändarna före varje samråd enligt artikel 6 informerar det behöriga organet särskilt beträffande

   a) trafikprognoser,
   b) prognoser om sammansättningen och den planerade användningen av sin flotta,
   c) sina utvecklingsprojekt avseende den berörda flygplatsen,
   d) sina behov avseende den berörda flygplatsen,
   e) storleken på den avgift för luftfartsskydd som flygplatsanvändarna tar ut av passagerare som avreser från den berörda flygplatsen, och information om kriterier utifrån vilka dessa avgifter beräknas, i enlighet med punkt 1 a–h.

3.  Medlemsstaterna ska se till att information om storleken på de avgifter för luftfartsskydd som det behöriga organet och flygplatsanvändarna tar ut är allmänt tillgängliga.

4.  Med beaktande av den nationella lagstiftningen ska den information som tillhandahålls på grundval av den här artikeln betraktas som konfidentiell eller ekonomiskt känslig och behandlas i enlighet med detta. För flygplatsers ledningsenheter som är börsnoterade ska särskilt börsreglerna iakttas.

Artikel 8

Strängare åtgärder

1.  Medlemsstaterna ska stå för de ytterligare kostnader som uppstår då de genomför strängare åtgärder i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 300/2008.

2.  Innan kommissionen vidtar strängare åtgärder i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 300/2008 ska den genomföra en konsekvensanalys avseende effekterna av nivån på avgifterna för luftfartsskydd. Kommissionen ska samråda med den rådgivande grupp om luftfartsskydd som inrättats enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 300/2008 om resultatet av denna konsekvensanalys.

Artikel 9

Kostnadssambanden i fråga om avgifterna för luftfartsskydd

Avgifter för luftfartsskydd får endast användas för att täcka kostnader för luftfartsskydd. Kostnaderna fastställs i enlighet med de redovisnings- och värderingsregler som är allmänt vedertagna i varje medlemsstat. De sammanlagda intäkterna från avgifter för luftfartsskydd får inte överstiga de totala kostnaderna för luftfartsskydd för flygplatsen, flygplatsnätet eller flygplatsgruppen.

Medlemsstaterna ska dock se till att särskild hänsyn tas till

   kostnaderna för att finansiera hjälpmedel och anläggningar som används för skyddsåtgärder, inklusive rimlig värdeminskning för dessa hjälpmedel och anläggningar,
   den nationella och/eller internationella nivån på hotet mot säkerheten,
   utgifterna för personal sysselsatt med luftfartsskydd och skyddsåtgärder,
   bidrag och subventioner som beviljats av myndigheterna för luftfartsskyddsändamål.

Kostnadsbasen för beräkningen av avgifter för luftfartsskydd ska inte omfatta kostnader för mer allmänna säkerhetsfunktioner som utförs av medlemsstaterna, t.ex. allmänt polisarbete, underrättelseverksamhet och nationell säkerhet.

Artikel 10

Den oberoende tillsynsmyndigheten

1.  Medlemsstaterna ska utse eller inrätta ett oberoende organ som sin oberoende nationella tillsynsmyndighet för att säkerställa att de åtgärder som vidtas i enlighet med direktivet genomförs på ett korrekt sätt. Det kan vara samma organ som fått i uppdrag av en medlemsstat att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter(6).

2.  Detta direktiv ska inte förhindra den nationella oberoende tillsynsmyndigheten från att, under dess tillsyn och fulla ansvar och i överensstämmelse, delegera genomförandet av detta direktiv till andra oberoende tillsynsmyndigheter, förutsatt att genomförandet sker i enlighet med samma standarder.

3.  Medlemsstaterna ska garantera den oberoende tillsynsmyndighetens oberoende genom att säkerställa att den är rättsligt åtskild från och verksamhetsmässigt oberoende av varje behörigt organ eller lufttrafikföretag. Medlemsstater som behåller äganderätten till eller kontrollen över flygplatser, ledningsenheter eller lufttrafikföretag ska säkerställa att tillsynsverksamheten organisatoriskt sett är helt åtskild från sådan verksamhet som har samband med ägande eller kontroll. Medlemsstaterna ska se till att den oberoende tillsynsmyndigheten utövar sina befogenheter på ett opartiskt och öppet sätt.

4.  Medlemsstaterna ska meddela kommissionen den oberoende nationella tillsynsmyndighetens namn och adress, de uppgifter och ansvarsområden som den anförtrotts och de åtgärder som vidtagits för att följa bestämmelserna i punkt 3.

5.  Medlemsstaterna ska se till att det, i fråga om tvister som rör avgifter för luftfartsskydd, vidtas åtgärder för att

   a) fastställa ett förfarande för att lösa tvister mellan det behöriga organet och flygplatsanvändarna,
   b) fastställa på vilka villkor en tvist får föreläggas den oberoende tillsynsmyndigheten och framför allt för att ge myndigheten möjlighet att avvisa klagomål som den inte anser vara vederbörligen motiverade eller tillräckligt dokumenterade,
   c) fastställa de kriterier mot vars bakgrund tvister ska bedömas för att det ska vara möjligt att nå en lösning.

Dessa förfaranden, villkor och kriterier ska vara icke-diskriminerande, öppna och objektiva.

6.  Den oberoende tillsynsmyndigheten ska offentliggöra en årlig rapport om sin verksamhet.

7.  När en medlemsstat tillämpar ett reglerings- eller lagstiftningsförfarande i enlighet med sin nationella lagstiftning för att nationellt fastställa och godkänna strukturen eller nivån på avgifterna för luftfartsskydd ska de nationella myndigheter som är behöriga att undersöka dessa avgifters giltighet uppfylla sina uppgifter som oberoende tillsynsmyndighet enligt punkterna 1–6.

Artikel 11

Rapportering och översyn

1.  Kommissionen ska senast den ...(7) lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv, vid behov tillsammans med förslag till lämpliga åtgärder.

2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska samarbeta vid tillämpningen av detta direktiv, särskilt i fråga om inhämtning av de uppgifter som behövs för utarbetandet av den rapport som avses i punkt 1.

3.  Kommissionen ska senast den ...(8)* lägga fram en rapport om finansieringen av luftfartsskyddet tillsammans med en bedömning av hur kostnaderna för luftfartsskydd och metoderna för att finansiera detta har utvecklats.

Artikel 12

Införlivande

1.  Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den […](9). De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och detta direktiv.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3.  En medlemsstat ska inte vara skyldig att iaktta punkterna 1 och 2, såvida det inte tas ut avgifter för luftfartsskydd på någon flygplats i den medlemsstaten, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11.2.

Artikel 13

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 14

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C 128, 18.5.2010, s. 142.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 5 maj 2010.
(3) EUT L 341, 7.12.2006, s. 3.
(4) EGT L 272, 25.10.1996, s. 36.
(5) EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.
(6) EUT L 70, 14.3.2009, s. 11.
(7)* Fyra år efter detta direktivs ikraftträdande.
(8)** Två år efter detta direktivs ikraftträdande
(9)* EUT: Vänligen för in det datum som motsvarar två år efter datumet för detta direktivs ikraftträdande.


Gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (omarbetning) ***I
PDF 200kWORD 29k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 maj 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (omarbetning) (KOM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))
P7_TA(2010)0124A7-0030/2010

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0391),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 156.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0111/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet med titeln ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.3 och 172.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén yttrande av den 4 november 2009,

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–   med beaktande av skrivelsen av den 11 december 2009 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för transport och turism i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0030/2010), och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget en enkel kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och såsom ändrat av parlamentet nedan.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 maj 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2010/EU om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (omarbetning)

P7_TC1-COD(2009)0110


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 661/2010/EU.)

(1) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen ***I
PDF 196kWORD 28k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 maj 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen (KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))
P7_TA(2010)0125A7-0055/2010

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0384),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 161 i EG-fördraget, i enlighet med vilken kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0003/2010),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.3 och 177 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 5 november 2009,

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0055/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 maj 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2010 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen

P7_TC1-COD(2009)0107


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 539/2010.)


Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden
PDF 131kWORD 50k
Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden (KOM(2009)0665) - ”Omnibus ”
P7_TA(2010)0126B7-0221/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009,

–   med beaktande av kommissionens meddelande ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665), och det därtill bifogade addendumet (KOM(2010)0147),

–   med beaktande av ministerrådets brev av den 23 mars 2010 om nytt samråd,

–   med beaktande av ordförandens uttalande den 15 december 2009 i plenum,

–   med beaktande av artiklarna 58 och 59 i arbetsordningen,

–   med beaktande av sin resolution av den 7 maj 2009 om parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget(1), särskilt punkt 75,

–   med beaktande av de parlamentariska utskottens granskning av alla pågående förslag och resultatet av denna granskning som sammanställdes av utskottsordförandekoferensen den 8 februari 2010,

–   med beaktande av ordförandekonferensens beslut av den 4 mars 2010 som stödjer resultaten av granskningen,

–   med beaktande av talmannens skrivelser av den 14 april 2010 till ministerrådets ordförande och till Europeiska kommisionens ordförande som svar på kommissionens meddelande KOM (2009)0665.

A.  Europaparlamentet har kontrollerat om kommissionens meddelande är fullständigt och korrekt, särskilt i fråga om den rättsliga grund och det förfarande till följd av Lissabonfördraget som kommissionen angett i sina förteckningar.

1.  Europaparlamentet anser att genom Lissabonfördraget inrättas en ny rättslig ram som påverkar pågående ärenden, framför allt till följd av ändringar av deras rättsliga grund och/eller tillämpliga förfaranden, och parlamentet noterar därför följande förteckning över 10 förfaranden för vilka parlamentet efterfrågar ett nytt eller ändrat förslag från kommissionen eller, där så är lämpligt, ett nytt samråd med ministerrådet i syfte att på lämpligt sätt ta den nya ramen i beaktande samt uppmanar bägge institutioner att följa dessa uppmaningar:

   förslag till rådets förordning om genomförande inom ramen för Europeiska ekonomiska gemenskapens beslut nr 3/80 från associeringsrådet EEG-Turkiet om tillämpningen av det sociala trygghetssystemet i Europeiska gemenskapens medlemsstater på turkiska arbetstagare och deras familjemedlemmar, 1983/1101(CNS),
   förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre möjligheter att överföra kompletterande pensionsrättigheter, 2005/0214(COD),
   förslag till rådets rekommendation om åtgärder mot neurodegenerativa sjukdomar, särskilt Alzheimers sjukdom, genom gemensam programplanering av forskning, 2009/0113(CNS),
   förslag till rådets förordning om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket, 2009/0033(CNS),
   förslag till rådets förordning om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska och juridiska personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Somalia, 2009/0114(CNS),
   förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1104/2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II), 2009/0136(CNS),
   förslag till rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder, 2008/0112(CNS),
   förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Vitryssland, å andra sidan, 1996/0053(CNS),
   förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapernas vägnar av 2006 års internationella avtal om tropiskt timmer, 2006/0263(CNS),
   förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2100/94 vad avser ämbetsperioden för ordföranden i Gemenskapens växtsortsmyndighet, 2005/0078(CNS).

2.  Europaparlamentet bekräftar sin ståndpunkt i följande 29 förfaranden som ändras till följd av Lissabonfördraget från samrådsförfarande till ordinarie lagstiftningsförfarande, från samrådsförfarande till godkännandeförfarande eller från samtyckesförfarande till godkännandeförfarande:

   förslag till rådets beslut om undertecknande av ett avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama, å andra sidan, 2003/0266(CNS),
   förslag till rådets beslut om undertecknande av ett avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Andinska gemenskapen och dess medlemsstater Republiken Bolivia, Republiken Colombia, Republiken Ecuador, Republiken Peru och Republiken Venezuela, å andra sidan, 2003/0268(CNS),
   förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) när det gäller utdelning av livsmedel till de sämst ställda i gemenskapen, 2008/0183(CNS),
   förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan gemenskapen och Schweiziska edsförbundet på det audiovisuella området om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i gemenskapens program Media 2007 och en slutakt, 2007/0171(CNS),
   förslag till rådets förordning om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr [...] till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser, 2007/0152(CNS),
   förslag till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska gemenskapens intresse ratificera ILO:s konvention om arbete i fiskenäringen från 2007 (konvention nr 188), 2008/0107(CNS),
   förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av det fakultativa protokollet till Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 2008/0171(CNS),
   förslag till rådets beslut om ingående av relevanta avtal enligt artikel XXI i Gats-avtalet med Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong, Indien, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz och Förenta staterna om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, 2007/0055(CNS),
   förslag till rådets beslut om undertecknande av ett protokoll till ramavtalet om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen, 2005/0121(CNS),
   förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan, 1998/0304(CNS),
   förslag till rådets beslut om ingående av ett tilläggsprotokoll till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, 2007/0083(AVC),
   förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Cariforum-staterna, å andra sidan, 2008/0061(AVC),
   förslag till rådets beslut om ingående av det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Elfenbenskusten, å andra sidan, 2008/0136(AVC),
   förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och av fyra därtill hörande avtal, 2007/0115(AVC),
   förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2007/2004 vad avser ämbetsperioden för den verkställande direktören och den vice verkställande direktören för den europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, 2005/0089(CNS),
   förslag till rådets direktiv om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (kodifierad version), 2008/0039(CNS),
   förslag till rådets direktiv om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen (kodifierad version), 2008/0037(CNS),
   förslag till rådets direktiv om fastställande av regler för hur veterinärkontroller ska organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredjeland (kodifierad version), 2008/0253(CNS),
   förslag till rådets förordning om gemenskapspatent, 2000/0177(CNS),
   förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om vissa luftfartsaspekter, 2005/0143(CNS),
   förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om vissa luftfartsaspekter, 2005/0140(CNS),
   förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Serbien och Montenegro om vissa luftfartsaspekter, 2005/0141(CNS),
   förslag till rådets beslut om ingående av det multilaterala avtalet mellan Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, Europeiska gemenskapen, Republiken Island, Republiken Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Konungariket Norge, Serbien och Montenegro, Rumänien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum, 2006/0036(CNS),
   förslag till beslut av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet, om att sluta ett Europa-Medelhavsavtal om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Konungariket Marocko å andra sidan, 2006/0048(CNS),
   förslag till beslut av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet, om ingående av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan, 2006/0058(CNS),
   förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet, 2007/0111(CNS),
   förslag till rådets beslut om undertecknande av ett samarbetsmemorandum mellan Internationella civila luftfartsorganisationen och Europeiska gemenskapen om säkerhetsgranskningar, säkerhetsinspektioner och därtill hörande frågor, 2008/0111(CNS),
   förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av protokollet för tillämpning av Alpkonventionen på transportområdet (Transportprotokollet), 2008/0262(CNS),
   förslag till rådets beslut om Europeiska gemenskapens slutande av avtalet om Europeiska gemenskapens anslutning till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999, 2009/0121(CNS).

3.  Europaparlamentet beslutar att inte bekräfta sin ståndpunkt avseende följande fyra förfaranden, och betonar att det önskar gå vidare till en ny första behandling av det ursprungliga förslaget:

   förslag till rådets beslut om ingående av stadgan för den internationella byrån för förnybar energi (Irena) av Europeiska gemenskapen och om utövandet av byråns rättigheter och skyldigheter, 2009/0085(CNS),
   förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/109/EG i syfte att utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd, 2007/0112(CNS),
   förslag till rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat, 2007/0229(CNS),
   förslag till rådets beslut om inrättande av nätverket för varningar om hot mot kritisk infrastruktur (Ciwin), 2008/0200(CNS).

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till ministerrådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.

(1) Antagna texter, P6_TA(2009)0373.


Befogenhet att delegera lagstiftning
PDF 129kWORD 53k
Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om befogenheter för delegering av lagstiftning (2010/2021(INI))
P7_TA(2010)0127A7-0110/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–   med beaktande av sin resolution av den 23 september 2008 med rekommendationer till kommissionen om anpassning av rättsakter till det nya kommittébeslutet(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 7 maj 2009 om parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget(2),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 24 november 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del V(3),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 december 2009 om genomförandet av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (KOM(2009)0673),

–   med beaktande av skrivelsen av den 29 januari 2010 från Europaparlamentets talman till Europeiska kommissionens ordförande om artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget,

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0110/2010), och av följande skäl:

A.  Lissabonfördraget instiftar lagstiftningsbefogenheter och inför en hierarki av normer i unionens rättssystem, vilket innebär en förstärkning av EU:s demokratiska karaktär och rationaliserar dess rättssystem. I Lissabonfördraget införs begreppet lagstiftningsakt, ett nytt begrepp med långtgående konsekvenser.

B.  Till lagstiftningsbefogenheterna hör bland annat lagstiftarens möjlighet, som föreskrivs i artikel 290 i EUF-fördraget, att delegera en del av sin egen befogenhet till kommissionen i en lagstiftningsakt (nedan kallad ”grundläggande akt”).

C.  Delegering är ett grannlaga förfarande genom vilket kommissionen ges i uppdrag att utöva en befogenhet som egentligen ingår i lagstiftarens roll. Utgångspunkten när frågan om delegering behandlas måste därför alltid vara lagstiftarens frihet.

D.  Den delegerade befogenheten kan endast bestå av att komplettera eller ändra delar av en lagstiftningsakt som lagstiftaren inte anser vara väsentliga. Delegerade akter som antas av kommissionen kommer att bli icke-lagstiftningsakter med allmän räckvidd. Den grundläggande akten måste tydligt avgränsa mål, innehåll, omfattning och varaktighet för delegeringen samt fastställa de villkor som gäller för delegeringen.

E.  De delegerade akterna kommer att ha viktiga konsekvenser på många områden. Det är därför av yttersta vikt, särskilt med tanke på delegerade akter, att de utarbetas och beslutas om under fullständig insyn, på ett sätt som i praktiken ger medlagstiftarna möjlighet att i demokratisk ordning övervaka kommissionens utövande av den befogenhet som den delegerats, vid behov även genom en allmän debatt i parlamentet.

F.  Parlamentet bör jämställas med rådet med avseende på samtliga aspekter av befogenheten att delegera lagstiftning.

G.  Lamfalussyförfarandet banade väg för den nuvarande delegeringsmekanismen där lagstiftaren utövar full kontroll. I förklaring 39 från konferensen mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar den 23 juli 2007, som bifogats till Lissabonfördraget, erkänns att området finansiella tjänster har en speciell karaktär. Det nya systemet för delegerade akter får på intet sätt underminera parlamentets befintliga rättigheter på det området, särskilt inte när det gäller det snabba översändandet av handlingar och information.

H.  Delegering kan betraktas som ett verktyg för bättre lagstiftning. Målsättningen med den är att se till att lagstiftningen kan förbli enkel, att den kan kompletteras och moderniseras utan att man nödgas upprepa lagstiftningsförfarandena, samtidigt som lagstiftaren ges möjlighet att bibehålla sina ursprungliga befogenheter och sitt yttersta ansvar.

I.  I motsats till principen i artikel 291 i EUF-fördraget angående genomförandeåtgärder, så anges i artikel 290 i EUF-fördraget ingen rättslig grund för antagandet av en horisontell akt som fastställer de regler och allmänna principer som ska tillämpas vid delegering av befogenhet. Sådana villkor måste därför fastställas i varje enskild grundläggande akt.

J.  Kommissionen är ansvarig inför parlamentet. Kommissionsledamoten med ansvar för interinstitutionella förbindelser och förvaltning har, vid den utfrågning av honom som utskottet för konstitutionella frågor anordnande den 18 januari 2010, åtagit sig att bedriva nära samarbete med parlamentet för att säkerställa att kommissionens utövande av delegerade befogenheter sker på ett för parlamentet tillfredsställande sätt.

Aspekter som ska definieras i den grundläggande akten

1.  Europaparlamentet anser att målen, innehållet, omfattningen och varaktigheten när det gäller en delegering enligt artikel 290 i EUF-fördraget, tydligt och noggrant måste avgränsas i alla grundläggande akter.

2.  Europaparlamentet betonar att artikel 290 i EUF-fördraget ger lagstiftaren frihet att välja vilken eller vilka kontrollmekanismer som ska tas i bruk. Parlamentet anser att de två exempel som ges i artikel 290.2, möjligheten att göra invändningar och möjligheten till upphävande, endast är belysande och att delegeringen av befogenhet skulle kunna underställas andra kontrollmetoder, till exempel genom att parlamentet och rådet ger sitt uttryckliga medgivande till varje enskild delegerad akt eller ges möjlighet att återkalla enskilda delegerade akter som redan trätt i kraft.

3.  Europaparlamentet anser emellertid att de två exemplen på tänkbara former som anges i artikel 290.2 i EUF-fördraget, invändning och återkallande, kan betraktas som de vanligaste metoderna för att övervaka kommissionens utövande av delegerade befogenheter och att varje grundläggande akt bör inbegripa båda metoderna.

4.  Europaparlamentet anser att de kontrollmekanismer som lagstiftaren inför måste respektera vissa allmänna principer i unionsrätten, och att mekanismerna i synnerhet måste

   vara enkla och lätta att förstå,
   garantera rättssäkerhet,
   ge kommissionen möjlighet att effektivt utöva den delegerade befogenheten, och
   ge lagstiftaren möjlighet att ordentligt övervaka hur den delegerade befogenheten används.

5.  Europaparlamentet anser att parlamentets utövande av rätten att göra invändningar ovillkorligen betingas av dess parlamentariska roll och arbetsorter. Parlamentet anser att en fastställd tidsperiod för att göra invändningar som skulle tillämpas på alla rättsakter inte är motiverad, och att perioden i fråga bör fastställas från fall till fall för varje enskild grundläggande akt, med hänsyn tagen till ärendenas komplexitet, samt att denna period måste vara tillräckligt lång för att möjliggöra en effektiv kontroll av delegeringen utan att ikraftträdandet av okontroversiella delegerade akter försenas på ett otillbörligt sätt.

6.  Europaparlamentet anser att ett brådskande förfarande som anges i själva grundakten bör införas för särskilda undantagsfall, till exempel i förbindelse med säkerhetsfrågor, hälsa eller humanitära kriser.

7.  Europaparlamentet anser emellertid att majoriteten av de situationer som kräver ett snabbt antagande av delegerade akter skulle kunna hanteras genom ett flexibelt förfarande genom vilket parlamentet och rådet, på kommissionens begäran i vederbörligen motiverade fall, på ett tidigt stadium förklarar att de inte har några invändningar.

8.  Europaparlamentet vidhåller att varaktigheten av delegeringen får vara obegränsad, med tanke på att delegationen kan återkallas när som helst. Parlamentet anser emellertid att en delegering med begränsad varaktighet skulle kunna rymma en möjlighet till periodiskt förnyande på uttrycklig begäran av kommissionen. Det anser vidare att delegeringen bara kan förnyas om varken parlamentet eller rådet gör några invändningar inom en fastställd tidsfrist.

9.  Europaparlamentet motsätter sig starkt att det i grundläggande akter skulle införas bestämmelser om ytterligare förpliktelser för lagstiftaren, utöver de förpliktelser som redan fastställts i artikel 290 i EUF-fördraget.

Praktiska arrangemang

10.  Europaparlamentet anser att vissa praktiska arrangemang bättre skulle kunna samordnas i en gemensam överenskommelse mellan institutionerna, eventuellt i form av ett interinstitutionellt avtal, som bland annat skulle omfatta:

   samråd i samband med förberedande och utarbetande av delegerade akter,
   ömsesidigt informationsutbyte, särskilt i fall av återkallande,
   arrangemang för översändande av handlingar,
   minimitidsfrister för parlamentet och rådet att göra invändningar,
   beräkning av tidsperioder,
   offentliggörande av akter i Europeiska unionens officiella tidning under olika skeden av förfarandet.

11.  Europaparlamentet betonar att kommissionen, då den förbereder och utarbetar delegerande akter,

   måste se till att översändandet av information och relevanta handlingar till parlamentets relevanta utskott sker kontinuerligt och i god tid, inklusive de olika utkasten till delegerade akter samt samtliga bidrag som erhållits; för ändamålet skulle det nuvarande kommittésystemsregistret kunna användas som en modell för ett förbättrat digitalt informationssystem; och
   måste ge parlamentet tillträde till förberedande möten, diskussioner och utfrågningar som hänför sig till dessa.

12.  Europaparlamentet anser att utbytet av information före ett återkallande bör ske öppet, artigt och i en anda av lojalt samarbete mellan de berörda institutionerna för att säkerställa att alla institutioner i god tid är fullt medvetna om möjligheten av ett återkallande. Parlamentet anser dock att det är överflödigt och förvirrande att i grundläggande akter införa en särskild juridisk skyldighet att ange skälen till att vissa rättsakter ska antas, utöver de allmänna villkor som anges i artikel 296 i EUF-fördraget och som tillämpas på alla rättsakter.

13.  Europaparlamentet föreslår att en minimitidsfrist för invändningar fastställs i alla framtida avtal, som underförstått inte bör uppfattas som en tvångströja utan mera som ett minimum under vars gräns parlamentets demokratiska kontroll vore värdelös. En minimiperiod för att göra invändningar bör därför omfatta två månader med en möjlighet till ytterligare två månaders förlängning på initiativ av parlamentet eller rådet. Parlamentet betonar dock att fristen för invändningar bör vara beroende av den delegerade aktens beskaffenhet.

14.  I samband med alla framtida avtal insisterar parlamentet på att de olika tidsfristerna för granskning av delegerade akter inte får inledas innan kommissionen översänt samtliga språkversioner och kräver också att parlamentets uppehålls- och valperioder vederbörligen måste beaktas.

15.  Europaparlamentet understryker, i samband med alla framtida avtal, att delegerade akter som är underställda en rätt att göra invändningar endast kan offentliggöras i EUT och därigenom träda i kraft efter det att tidsfristen för invändningar har löpt ut, med undantag för de fall där tidig tidsfrist för att göra invändningar har beviljats. Parlamentet anser att införandet av en uttrycklig förpliktelse, enligt vilken parlamentet och rådet i varje enskild grundläggande akt ska offentliggöra beslut som fattats i samband med kontrollen av kommissionens utövande av delegerade befogenheter, vore överflödigt.

Avslutande anmärkningar

16.  Europaparlamentet uppmanar alla sina utskott att utbyta och regelbundet uppdatera sina bästa metoder och inrätta en mekanism för att säkerställa att parlamentets praxis i förbindelse med artikel 290 i EUF-fördraget är så konsekvent som möjligt. Europaparlamentet understryker behovet av att varje utskott organiserar sitt arbete så att det överensstämmer med utskottets karaktär och dess samlade sakkunskap utnyttjas.

17.  Europaparlamentet ålägger parlamentets förvaltning att genom omfördelning av resurser (befintliga budgetmedel) inrätta de tjänster som behövs för att säkerställa ett lämpligt stöd i arbetsuppgifterna enligt artikel 290 i EUF fördraget. Parlamentet efterlyser en institutionell strategi för att utvärdera de administrativa strukturerna och de personalresurser som finns tillgängliga för att utveckla delegerade befogenheter.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge hög prioritet åt en redogörelse för vilka lagstiftningsförslag som krävs för att anpassa regelverket till bestämmelserna i artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget. Parlamentet anser, när det gäller artikel 290 i EUF-fördraget, att denna anpassning inte bör begränsas till de åtgärder som tidigare behandlats i anslutning till det föreskrivande förfarandet med kontroll, utan bör omfatta alla lämpliga åtgärder av allmän räckvidd, oberoende av vilket besluts- eller kommittéförfarande som tillämpats på dem innan Lissabonfördraget trädde i kraft.

19.  Europaparlamentet insisterar på att man ger högsta prioritet åt att anpassa regelverket inom de politikområden som före Lissabonfördragets ikraftträdande reglerades och inte omfattades av medbeslutandeförfarandet. Parlamentet kräver i detta sammanhang att man granskar enskilda fall för att se till att i synnerhet alla lämpliga bestämmelser med allmän giltighet, som hittills antagits inom ramen för artiklarna 4 och 5 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(4), definieras som delegerade akter.

20.  Europaparlamentet anser att man, för att fullt ut upprätthålla lagstiftarens rättigheter bör fästa särskild uppmärksamhet vid den relativa användningen av artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget och till de praktiska konsekvenser som tillgripandet av någon av artiklarna medför, oberoende av om det sker i samband med ovan nämnda anpassning eller i samband med behandling av förslag inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Parlamentet insisterar på att medlagstiftarna har befogenhet att besluta att de frågor som tidigare antagits enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll kan antas antingen enligt artikel 290 i EUF-fördraget eller enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

o
o   o

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 22.
(2) Antagna texter, P6_TA(2009)0373.
(3) Antagna texter, P7_TA(2009)0083.
(4) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


Strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018
PDF 136kWORD 53k
Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 (2009/2095(INI))
P7_TA(2010)0128A7-0114/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 januari 2009 om strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 (KOM(2009)0008) (Meddelande om strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 oktober 2007 om en integrerad havspolitik för Europeiska unionen (KOM(2007)0575),

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0114/2010), och av följande skäl:

A.  Europeiska rederier lämnar ett viktigt bidrag till den europeiska ekonomin, men måste konkurrera i en internationell miljö.

B.  Strukturella och integrerade åtgärder för att bevara och utveckla en livskraftig sjöfartssektor i EU är viktiga och bör stärka konkurrenskraften hos sjöfarten och närstående sektorer genom att integrera kraven på en hållbar utveckling och sund konkurrens.

C.  Det är absolut nödvändigt att locka ungdomar till karriärer inom sjöfarten och att hålla dem kvar inom sektorn. Utbildningsnivån inom de maritima yrkena inom EU måste förbättras genom den förestående översynen av den internationella konventionen angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen).

D.  Klimatförändringen är den största utmaningen för EU:s samtliga politikområden på 2000-talet.

E.  Sjöfarten är ett relativt miljövänligt transportsätt, som emellertid kan bli ännu renare än i dagsläget. Den måste involveras i arbetet med att bekämpa klimatförändringarna genom en gradvis minskning av fartygens och hamninfrastrukturernas koldioxidavtryck.

F.  Säkerheten är av största vikt för hamnföretag, rederier och mark- och sjöpersonal. Skydd av kust- och havsmiljöer samt arbetsvillkoren i hamnar och ombord på fartyg måste beaktas i säkerhetsåtgärderna.

G.  Kriminella attacker mot EU:s fiske-, handels- och passagerarfartyg fortsätter i Adenbukten, utanför Somalias kust och på internationella vatten.

H.  Den europeiska sjöfartsindustrin har en världsledande roll som måste säkras på lång sikt, och detta kan endast ske genom innovation.

I.  Beslut måste fattas på rätt administrativ nivå enligt mottot ”internationellt om möjligt, europeiskt om nödvändigt”.

Allmänt

1.  Europaparlamentet välkomnar meddelandet om EU:s sjöfartspolitik fram till 2018.

2.  Europaparlamentet betonar sjöfartens betydelse för den europeiska ekonomin som transportör av passagerare, råvaror, gods och energiprodukter, men även som kärnan i ett bredare sammanhang av sjöfartsrelaterad verksamhet såsom varvsindustri, logistik, forskning, turism, fiske och vattenbruk samt utbildning.

3.  Europaparlamentet betonar att EU:s sjöfartspolitik bör ta hänsyn till att sjöfartssektorn inte endast utsätts för konkurrens inom unionen utan även, och framför allt, för internationell konkurrens, och understryker dessutom sjöfartens centrala roll som en del av den vidare transportsektorn såväl inom som utanför EU.

4.  Europaparlamentet hoppas att EU:s sjöfartspolitik hädanefter utformas inom ramen för ”ett gemensamt europeiskt hav” och uppmanar därför kommissionen att utarbeta en europeisk sjöfartspolitik inom ett gemensamt havsområde.

Marknad

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sin kamp mot missbruket av bekvämlighetsflagg.

6.  Europaparlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att främja användandet av sin flagg och att stödja sina sjöfartskluster på land, t.ex. genom att tillhandahålla skattelättnader som system med tonnageskatt för fartyg, liksom skattelättnader för sjöfolk och rederier.

7.  Europaparlamentet anser att sjöfartssektorn, precis som övriga näringslivssektorer, i princip ska omfattas av reglerna för statligt stöd. Parlamentet framhåller dock att statligt stöd kan tillåtas undantagsvis i särskilda fall, under förutsättning att detta görs tillfälligt, på ett öppet och spårbart sätt.

8.  Europaparlamentet anser att riktlinjerna om statligt stöd till sjöfarten (som slutar gälla 2011) bör behållas och förlängas, eftersom de i stor utsträckning har bidragit till att bevara den internationella konkurrenskraften hos EU:s sjöfart, dess förmåga att framgångsrikt möta ofta illojal konkurrens från tredjeland och dess ledande ställning i världen. Riktlinjerna har därför bidragit till att stabilisera medlemsstaternas ekonomi.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att 2010 lägga fram de nya, utlovade bestämmelserna om statligt stöd till sjöfartssektorn. Parlamentet anser dessutom att kommissionen så snart som möjligt bör lägga fram riktlinjerna för statligt stöd till kusthamnar.

10.  Europaparlamentet betonar att statligt stöd endast ska ges till europeiska sjöfartsindustrier som åtar sig att följa sociala normer, trygga sysselsättningen och utbilda personal i EU samt att säkerställa den globala konkurrenskraften hos EU:s sjöfart.

11.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att omgående underteckna, ratificera och genomföra FN:s konvention om avtal om transport av gods till sjöss, känd som de s.k. Rotterdamreglerna, i vilken en ny ansvarsordning för sjöfarten fastställs.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid den kommande översynen av gemenskapens riktlinjer för utveckling av det transeuropeiska nätverket ta större hänsyn till sjöfarten och dess anläggningar på land, särskilt de multimodala förbindelserna mellan europeiska kusthamnar och inlandet.

13.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till direktiv om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater (KOM(2009)0011), för att underlätta, minska och avskaffa de befintliga administrativa förfarandena för den europeiska närsjöfarten. Parlamentet uppmanar kommissionen att även i fortsättningen stödja närsjöfarten för att avsevärt öka kapaciteten för den interna sjöfarten i unionen.

Sociala aspekter

14.  Europaparlamentet välkomnar medlemsstaternas och kommissionens initiativ att göra yrken inom sjöfarten mer attraktiva för unga unionsmedborgare. Parlamentet framhåller behovet av livslångt lärande och omskolning av sjöfolk på alla nivåer, till sjöss och i land, i syfte att stärka arbetskraftens yrkeskompetens. Parlamentet förespråkar också mer information om denna sektor på skolor och tillhandahållandet av fler lärlingsplatser.

15.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inom ramen för internationella konventioner såsom STCW-konventionen och ILO:s sjöarbetskonvention från 2006, förbättra och modernisera redan befintliga utbildningsprogram för att ytterligare förbättra sjöfartshögskolornas kvalitet.

16.  Europaparlamentet betonar att sjöfolk från tredjeländer måste uppfylla tillfredsställande kvalifikationskrav i enlighet med STCW-konventionen, och uppmanar rederier och nationella tillsynsorgan att säkra och kontrollera detta, vid behov med hjälp från Europeiska sjösäkerhetsbyrån. Parlamentet upprepar sitt krav på att medlemsstaterna snarast ratificerar ILO:s sjöarbetskonvention från 2006 och att kommissionens förslag, som bygger på industrins avtal, om genomförande i EU:s lagstiftning av konventionens centrala bestämmelser antas inom kort.

17.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja anställning av sjöfolk från EU i sina egna flottor och att skapa tillräckliga möjligheter för att förhindra att sjöfolk migrerar till länder utanför unionen.

18.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att medlemsstaterna bör stödja samarbetet mellan europeiska sjöfartsinstitutioner, och uppmanar medlemsstaterna att harmonisera sina respektive läroplaner och utbildningsprogram för att EU:s sjöfolk ska kunna skaffa sig avancerade kunskaper och hög kompetensnivå.

19.  Europaparlamentet betonar att den sociala dimensionen och arbetsvillkoren för sjöfolk i EU hänger nära samman med den europeiska flottans konkurrenskraft, och att man måste underlätta för arbetskraftens rörlighet i sjöfartsindustrierna i hela Europa och garantera en fullständigt fungerande inre marknad utan hinder eller omotiverade restriktioner för tillhandahållandet av tjänster.

20.  Europaparlamentet stöder utbyten av god praxis i fråga om anställningsvillkor och sociala standarder, såväl som förbättrade levnadsvillkor ombord på fartygen, i synnerhet genom utveckling av informations- och kommunikationsteknik, förbättrad tillgång till hälsovård och bättre säkerhetsstandarder samt utbildning för att hantera de risker som är knutna till sjöfartsyrkena.

21.  Europaparlamentet betonar att kontrollerna bör vara konkreta och riskbaserade och att de inte får ge upphov till onödig byråkrati för sektorn.

22.  Europaparlamentet anser att kapaciteten hos den tekniska utvecklingen att kompensera för den minskande tillgången på sjöfolk bör undersökas, men varnar för alltför snabbt införande av teknik som inte har testats.

23.  Europaparlamentet uppmanar hamnmyndigheterna att förbättra förhållandena för sjöfolk vars fartyg ligger för ankar på redden, inbegripet enklare transportmöjligheter från fartyg till land och omvänt.

Miljön

24.  Europaparlamentet inser att man inom sjöfarten måste göra stora framsteg när det gäller att minska utsläppen av både svaveloxid, kväveoxid, fina partiklar och koldioxid, och att detta är nödvändigt med hänsyn till EU:s klimatskyddsmål. Parlamentet betonar att sektorn kan bidra till att bekämpa skadliga utsläpp och klimatförändringar och att offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling är av särskilt intresse i detta avseende.

25.  Europaparlamentet understryker att utsläppsminskningar bör avtalas snarast och genomföras som tvingande bestämmelser av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) för att konkurrensskillnaderna ska begränsas. Detta får dock inte hindra unionen från att ta initiativ till ytterligare minskningar som berör medlemsstaternas flottor, och därmed uppmuntra andra kontinenter att bli konkurrenskraftiga på detta område. Europaparlamentet pekar här på de stora skillnaderna mellan fjärrsjöfart och närsjöfart som måste beaktas vid IMO-avtal.

26.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i högre grad utnyttja möjligheten att fastställa övervakningsområden för utsläpp, särskilt kväveoxider, om möjligt tillsammans med grannländerna, och betonar att införandet av ytterligare övervakningsområden för utsläpp inte får leda till en snedvridning av konkurrensen inom EU.

27.  Europaparlamentet stöder åtgärder som gynnar en övergång till sjötransporter för att minska trängseln på vägnäten. Parlamentet uppmanar unionen och medlemsstaterna att inrätta de logistiska hamnplattformar som krävs för att utveckla intermodaliteten och stärka den territoriella sammanhållningen. Parlamentet betonar att de internationella bestämmelserna och EU:s bestämmelser inte får hindra nationella myndigheters arbete i denna riktning. Parlamentet uppmanar till ett snabbt och utbrett införande av höghastighetsleder till sjöss inom ramen för unionen för Medelhavsområdet för att minska både föroreningarna och trängseln på marknäten.

28.  Europaparlamentet stöder i princip de ändringar som antogs av IMO i oktober 2008 av Marpolkonventionens bilaga VI för att minska utsläppen av svavel- och kväveoxider från fartyg, men är oroat över en möjlig tillbakagång från närsjöfart till vägtransporter som en följd av den svavelgräns på 0,1 procent som planeras från och med 2015 i övervakningsområdena för svavelutsläpp i Nordsjön och Östersjön. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att så snart som möjligt lägga fram en konsekvensanalys för parlamentet, senast i slutet av 2010.

29.  Europaparlamentet anser att alla transportsätt, även sjötransporter, gradvis måste internalisera sina externa kostnader. Enligt parlamentet kommer införandet av denna princip att generera medel som i första hand kan användas för insatser som gynnar innovation.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att även utarbeta alternativa styrmedel, t.ex. införa en avgift på bunkerbränsle, företrädesvis beroende på bränslets kvalitet och miljöprestanda, och konceptet ”gröna hamnar”, enligt vilket fartyg som inte förorenar får snabbare behandling och/eller betalar lägre hamnavgifter.

31.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att arbeta inom IMO för att fastställa och genomföra lämpliga och globalt tillämpliga miljönormer.

32.  I detta sammanhang noterar Europaparlamentet att tekniken för fartyg som går i inlandssjöfart har gjort betydande framsteg, vilket har möjliggjort en avsevärd minskning av utsläppen från befintliga fartygsmotorer och ett eventuellt användande av flytande naturgas som bränsle. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om denna teknik skulle kunna användas även för havsgående fartyg samt hur införandet av tekniken kan påskyndas.

33.  Europaparlamentet beklagar att man vid klimattoppmötet i Köpenhamn inte kunde komma fram till några slutsatser om utsläppsminskning inom sjöfarten, och betonar att man bör fortsätta arbeta intensivt både inom ramen för processen efter Kyoto och IMO för att komma överens om globala åtgärder i syfte att minska sådana utsläpp. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra allt de kan för att IMO i samband med kommande globala klimatförhandlingar ska få ett mandat med kvantitativa mål för minskade utsläpp inom sjöfarten.

34.  Europaparlamentet uppmanar unionen att inta en ledande ställning i denna process på internationell nivå, särskilt inom IMO, för att minska utsläppen från sjöfartssektorn.

35.  Europaparlamentet betonar behovet av driftskompatibla tekniska anordningar för användning av landström på fartyg i europeiska hamnar, vilket kan minska belastningen på miljön avsevärt. Parlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera i vilka hamnar dessa anordningar kan användas på ett effektivt sätt.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för forsknings- och utvecklingspolitiken prioritera innovation inom förnybar teknik, exempelvis sol- och vindteknik, för användning på fartyg.

37.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka alla möjligheter att minska och övervaka föroreningar genom intelligent teknik inom transportsektorn och särskilt inom ramen för Galileoprogrammet.

38.  Europaparlamentet betonar vikten av att främja en papperslös miljö för hamn- och tullverksamheter och att underlätta samarbetet mellan olika tjänsteleverantörer och konsumenter i hamnarna med hjälp av olika intelligenta transportsystem och nät, såsom SafeSeaNet och e-tull, för att påskynda hamnverksamheten och minska föroreningarna.

Säkerhet

39.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av det tredje lagstiftningspaketet för sjöfartssäkerhet och uppmanar medlemsstaterna att snarast genomföra det.

40.  Europaparlamentet förespråkar sträng kontroll av fartygskonstruktioner, medräknat kvaliteten på det stål som används och utformningen och underhållet av fartyg, såsom fastställs bland annat i den ändrade lagstiftningen om klassificeringsorgan.

41.  Europaparlamentet stöder den ändrade inriktningen av samförståndsavtalet om hamnstatskontroll, som innebär att den ordinarie kontrollen ersätts av en riskbaserad kontroll, så att endast sådana fartyg som har många brister behandlas effektivt.

42.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstater och rederier att vidta åtgärder för att tas upp på den vita listan i samförståndsavtalet om hamnstatskontroll. Parlamentet uppmanar särskilt Slovakien att göra en extra insats i detta avseende.

43.  Europaparlamentet uppmanar nationella tillsynsorgan och andra nationella myndigheter att samarbeta närmare med varandra i fråga om utbyte av uppgifter om fartyg och laster, så att byråkratin avtar men inspektionernas effektivitet ökar. Ett integrerat informationsförvaltningssystem måste skyndsamt införas genom användning och förbättring av tillgängliga resurser, särskilt SafeSeaNet. Kommissionen uppmanas att skyndsamt inrätta ett gräns- och sektorsöverskridande övervakningssystem för hela EU.

44.  Europaparlamentet är medvetet om faran med piratverksamhet på världshaven, särskilt i området runt Afrikas horn och i farvattnen utanför Somalias kust, och uppmanar samtliga rederier att samarbeta med myndighetsinitiativ som kan skydda dem mot sådan verksamhet, i linje med EU:s framgångsrika första insats till sjöss, Atalanta. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka samarbetet dem emellan och inom FN i syfte att skydda såväl sjöfolk, fiskare och passagerare som själva flottan.

45.  Parlamentet påminner om att den globala strategin för bekämpning av piratverksamhet inte får begränsas till en internationell örlogsflotta, utan bör ingå i en helhetsplan för att främja fred och utveckling i det berörda området. Parlamentet noterar dessutom behovet av att fartygen fullt ut och på ett korrekt sätt tillämpar de åtgärder för självskydd som sjöfartsorganisationerna har antagit i form av god förvaltningspraxis, och som har godkänts av IMO.

Övrigt

46.  Europaparlamentet betonar att sjöfarten är en global näring, och att avtal företrädesvis bör ingås på global nivå. Parlamentet konstaterar att IMO är det lämpligaste forumet för detta och uppmanar medlemsstaterna att i högre grad anstränga sig för att omgående ratificera och genomföra de IMO-avtal som de har undertecknat.

47.  Europaparlamentet erkänner till fullo unionens roll vid införlivandet av internationella bestämmelser i unionsrätten samt vid genomförandet och stödjandet av sjöfartspolitiken, t.ex. via Europeiska sjösäkerhetsbyrån.

48.  Europaparlamentet understryker behovet av att påskynda moderniseringen och utvidgningen av hamninfrastrukturens kapacitet med hänsyn till att mängden varor som transporteras sjövägen förväntas öka. Parlamentet påminner om att omfattande investeringar måste göras i detta syfte, och att investeringarna måste följa öppna och rättvisa finansieringsregler för att man ska kunna trygga en sund konkurrens mellan de europeiska hamnarna. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att regelverket i detta avseende är konsekvent.

49.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till sitt meddelande om strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 och denna resolution vid den kommande översynen av vitboken om transporter.

50.  Europaparlamentet efterfrågar en politik som främjar hamnarnas förbindelser med inlandet (inlandsterminaler och logistikplattformar) i överbelastade områden, och att denna politik integreras i översynen av de transeuropeiska transportnäten.

51.  Europaparlamentet betonar varvsindustrins ekonomiska och strategiska betydelse, eftersom den gör det möjligt att utveckla och använda ny fartygsteknik och bevara den viktiga europeiska yrkesskicklighet som behövs för att bygga nya fartygsgenerationer. Parlamentet efterlyser stödåtgärder till förmån för innovation, forskning och utveckling samt utbildning för att utveckla en konkurrenskraftig och innovativ europeisk varvsindustri.

52.  Europaparlamentet kräver att det i förbindelse med projekt för modernisering och utvidgning av hamnar blir obligatoriskt att anpassa passagerarterminaler och nya passagerarfartyg till personer med nedsatt rörlighet.

53.  Europaparlamentet välkomnar initiativet att utarbeta en kampanj för att främja bästa praxis för passagerar- och kryssningsfartyg i fråga om passagerarnas rättigheter.

54.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid den nuvarande översynen av de transeuropeiska transportnäten ha rekommendationerna för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 i åtanke, särskilt när det gäller att effektivt integrera höghastighetsvattenvägar och transporter på inre vattenvägar, liksom nätverket av hamnar som i egenskap av knutpunkter är av intresse för EU.

55.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en jämförbar strategi för transporter på inre vattenvägar i EU och samordna denna med den befintliga strategin för att främja en optimal transportkedja mellan transporter till havs och transporter på inre vattenvägar.

56.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omgående lägga fram den aviserade färdplanen med viktiga detaljer som tillägg till sitt meddelande.

o
o   o

57.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.


Europeana – nästa steg
PDF 305kWORD 69k
Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om Europeana - nästa steg (2009/2158(INI))
P7_TA(2010)0129A7-0028/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 augusti 2009 med titeln ”Europeana – nästa steg” (KOM(2009)0440),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 oktober 2009 med titeln ”Upphovsrätten i kunskapsekonomin” (KOM(2009)0532),

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 20 november 2008 om det europeiska digitala biblioteket EUROPEANA(1),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 augusti 2008 med titeln ”Europas kulturarv på ett musklicks avstånd – Kulturellt innehåll – digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande inom hela EU. En lägesrapport.” (KOM(2008)0513),

–   med beaktande av slutrapporten av den 4 juni 2008 från högnivågruppen för digitala bibliotek – undergruppen för upphovsrätter – om digitalt bevarande, verk av okända upphovsmän (anonyma verk) och verk som har utgått på förlaget,

–   med beaktande av slutrapporten från maj 2008 från högnivågruppen för digitala bibliotek – undergruppen för offentlig-privata partnerskap – om offentlig-privata partnerskap för digitalisering och elektronisk tillgång till Europas kulturella arv,

–   med beaktande av sin resolution av den 27 september 2007 med titeln ”i2010: mot ett europeiskt digitalt bibliotek”(2),

–   med beaktande av kommissionens rekommendation 2006/585/EG av den 24 augusti 2006 om kulturellt innehåll – digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande(3),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället(4),

–   med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 167,

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för rättsliga frågor (A7-0028/2010), och av följande skäl:

A.  Det är av största vikt i vårt digitala samhälle att alla garanteras tillgång och får enklare tillgång till det europeiska kulturarvet och att man ser till att det främjas och bevaras för kommande generationer, både inom och utanför Europa.

B.  I samband med digitaliseringen av det europeiska kulturarvet måste vi få en europeisk kulturpolitik som visar på det offentliga engagemanget både på EU-nivå och på medlemsstatsnivå till förmån för att bevara, respektera och främja den kulturella mångfalden.

C.  Det gemensamma europeiska kulturarvets rikedom och mångfald måste främjas och göras tillgängligt i största möjliga utsträckning, även utanför Europa, och medlemsstaterna och kulturinstitutionerna, i synnerhet biblioteken, spelar en viktig roll på detta område, på såväl nationell som regional och lokal nivå.

D.  Det europeiska kulturarvet består till stor del av verk som är allmängods, och i den digitala världen bör dessa verk i största möjliga utsträckning göras tillgängliga i högkvalitativa format.

E.  Tillgång till kulturellt material och utbildningsmaterial måste göras till en prioritet för att förbättra utbildnings- och levnadsstandarden.

F.  Det är viktigt att det införs gemensamma standarder för digitaliseringen av det europeiska kulturarvet. Många av de digitaliserade verk som för närvarande innehas av olika bibliotek har inte gjorts allmänt tillgängliga, eftersom de digitala formaten inte är inbördes kompatibla.

G.  Biblioteken är, tack vare sin personal, de institutioner som är bäst ägnade att övervaka och hantera digitaliseringen av verk.

H.  Ett europeiskt digitalt bibliotek bör inte bara vara en digitaliserad samling med verktyg för informationshantering utan bör snarare omfatta utvecklingen av en helhet av teknisk kapacitet och resurser för att skapa, forska och använda information.

I.  Det är viktigt att man tar hänsyn till den snabba utvecklingen av ny teknik och till de förändringar som detta medför på det kulturella området samt till befintliga digitaliseringsprojekt utanför Europa.

J.  Medlemsstaterna måste därför bemöda sig mera, samarbeta och införskaffa de medel som behövs för att kunna fortsätta bidra till Europeana och uppmuntra till att sådana bidrag ges, så att Europa kan inta en mer framträdande ställning i världen.

K.  Hittills har dock endast en mycket liten del av det europeiska kulturarvet digitaliserats, arbetet framskrider olika snabbt i de olika medlemsstaterna, och de offentliga medel som anslagits för den storskaliga digitaliseringen räcker inte till. Medlemsstaterna bör därför göra mer för att påskynda arbetet med digitaliseringen av offentliga och privata verk.

L.  Digitaliseringen av det europeiska kulturarvet och av vetenskapligt material gagnar också andra verksamhetsområden, i synnerhet utbildning, vetenskap, forskning, turism, företagarverksamhet, innovation och media.

M.  Digital teknik är dessutom ett fantastiskt verktyg som ger personer som stöter på hinder för sin tillgång till kulturen, och i synnerhet personer med funktionshinder, tillgång till det europeiska kulturarvet.

N.  Upphovsrättslagstiftningen skiljer sig dock kraftigt inom EU och den upphovsrättsliga statusen för en stor mängd verk är fortfarande oklar.

O.  Det krävs omedelbara insatser för att lösa problemet med det digitala svarta hålet beträffande material från 1900-talet och 2000-talet, som innebär att kulturellt värdefulla verk inte kan utnyttjas. I samband med lösningen är det viktigt att alla berörda parters intressen tillgodoses.

P.  Som anonyma verk bör sådana verk anses som är upphovsrättsligt skyddade och offentliggjorda, men där man inte, trots påvisat seriösa efterforskningar, kunnat ange eller återfinna en eller flera innehavare av upphovsrätt eller närstående rättigheter.

Q.  Det behövs mer information om vilka framsteg som gjorts i det arbete som utförs av stiftelsen för ett europeiskt digitalt bibliotek.

R.  Det behövs en ökad insyn i Europeiska unionens verksamhet.

Europeana – ett viktigt steg för att bevara och sprida Europas kulturella arv

1.  Europaparlamentet välkomnar öppnandet och utvecklingen av Europeana – det europeiska digitala biblioteket, museet och arkivet för högkvalitativt material – som en gemensam, direkt och flerspråkig portal till det europeiska kulturarvet.

2.  Europaparlamentet erinrar om att det europeiska digitala biblioteket bör ha till uppgift att skydda det europeiska kulturarvet, för att kommande generationer ska kunna skapa sig ett kollektivt europeiskt minne och för att inte de ömtåligaste dokumenten ska förstöras av upprepad användning.

3.  Europaparlamentet framhåller att det europeiska digitala biblioteket tjänar en demokratiserad kultur, eftersom det finns tillgängligt för alla på distans, och att det således gör det möjligt för en mycket bred allmänhet att få tillgång till sällsynta eller gamla dokument som ingår i det europeiska kulturarvet och som är svåra att komma åt, på grund av de krav som bevarandet av dem ställer.

4.  Europaparlamentet framhåller att det är viktigt att Europeana blir en fullt utvecklad tjänst med ett flerspråkigt gränssnitt och semantiska webbfunktioner som bevarar den höga kvaliteten hos de verk och uppgifter som görs tillgängliga över världen.

Mål

5.  Europaparlamentet begär att Europeanas innehåll utökas med minst 15 miljoner digitaliserade verk av olika slag fram till 2015.

6.  Europaparlamentet beklagar djupt obalansen i bidrag till Europeanas innehåll från medlemsstaterna och uppmanar med kraft dem och andra kulturinstitutioner att samarbeta för att digitalisera verk och att fortsätta arbetet med att utarbeta digitaliseringsplaner på alla tänkbara nivåer, så att man undviker dubbelarbete och påskyndar digitaliseringen av kulturellt innehåll för att de uppställda målen ska kunna nås (10 miljoner dokument 2010).

7.  Europaparlamentet betonar att man måste försöka hitta sätt att få kulturinstitutionerna att efter utarbetandet av digitaliseringsplanerna ingå avtal med rättighetshavarna om att ställa verk till förfogande i flera länder, och att främja en konkurrenspräglad miljö tillsammans med nätbokhandlarna för att underlätta kulturarvets spridning i hela Europa.

8.  Europaparlamentet konstaterar att Frankrike ensamt har bidragit med 47 procent av det totala antalet digitaliserade objekt i Europeana fram till nu och att det därför är oerhört viktigt att ännu mer aktivt uppmuntra alla medlemsstater att tillgängliggöra bidrag från sina nationella bibliotek och kulturinstitutioner så alla européer får obegränsad tillgång till sitt kulturella arv.

9.  Europaparlamentet ber kommissionen att hjälpa till med att hitta sätt att uppmärksamma medlemsstaterna på att Europeanas användare söker efter viktiga verk som finns i deras nationella samlingar men inte på Europeana.

Fördelar

10.  Europaparlamentet framhåller digitaliseringens ekonomiska potential, eftersom digitaliseringen av kulturella tillgångar har en stor inverkan på ekonomin, särskilt kultursektorn, och stöttar den kunskapsbaserade ekonomin, men att man samtidigt måste komma ihåg att kulturföremål inte kan jämställas med andra ekonomiska varor och att de måste skyddas mot överdriven kommersialisering.

11.  Europaparlamentet betonar att Europeana bör göras till en av de främsta referenspunkterna för utbildning och forskning. Europeiska ungdomar skulle föras närmare ett kulturellt, litterärt och vetenskapligt arv och innehåll om Europeana integrerades på ett sammanhängande sätt i utbildningssystemen. Det skulle bli ett område för konvergens och bidra till interkulturell sammanhållning i EU.

Tillgång för alla

12.  Europaparlamentet framhåller att användarvänlighet, i synnerhet översiktlighet och lättheten att hitta innehåll ska vara avgörande kriterier vid utformningen av portalen.

13.  Europaparlamentet understryker att man bör överväga att så fort som möjligt göra Europeana tillgängligt på alla offentliga språk, eftersom Europeana är till stor nytta för alla unionsmedborgare.

14.  Europaparlamentet påpekar att portalen bör ta hänsyn till behoven hos personer med funktionshinder, och att Europas kollektiva kunskap ska göras fullt tillgänglig för dessa personer. Parlamentet föreslår att kommissionen ser till att så mycket som möjligt av det digitaliserade innehållet tillhandahålls i speciella digitaliserade versioner, såsom intalade versioner, för personer med funktionshinder.

15.  Europaparlamentet understryker att alla måste ha lika tillgång till det gemensamma europeiska kulturarvet och uppmanar därför medlemsstaterna att ta bort EU-interna hinder för tillgång till vissa delar av innehållet på Europeana.

16.  Europaparlamentet betonar att det måste vara kostnadsfritt för enskilda personer och offentliga institutioner att komma åt Europeanaportalen och titta på dokument utan att ladda ner dem. Parlamentet understryker att Europeanaportalen ska ges möjlighet att ta ut avgifter för nedladdningar och utskrifter av allt material som är upphovsrättskyddat, och att sådana avgifter bör vara socialt acceptabla.

17.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att göra allt för att undvika att det uppstår en kunskapsklyfta mellan Europa och tredjeländer samt att se till att alla européer ges full tillgång till sitt kulturella arv i all dess mångfald och likaså underlätta hela världens tillgång till det.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta det arbete som inleddes av högnivågruppen, eftersom det bidrar till en gemensam vision för europeiska digitala bibliotek och stöder praktiska lösningar av centrala problem som påverkar den elektroniska tillgängligheten till kulturföremål.

19.  Europaparlamentet betonar att alla nödvändiga åtgärder bör vidtas för att sprida information om Europeana på och utanför Internet bland den europeiska allmänheten, i synnerhet bland personer som är verksamma inom kulturen inom den privata sektorn och den offentliga sektorn samt utbildningssektorn.

Ett större och bättre innehåll för Europeana

20.  Europaparlamentet uppmuntrar innehållsleverantörerna att öka mängden av olika typer av innehåll till Europeana, särskilt ljud- och videofiler, med särskilt tonvikt på kulturyttringar från muntliga kulturer samt på de verk som är känsliga och riskerar att gå förlorade, och att samtidigt respektera immateriella rättigheter, i synnerhet författares och utövande konstnärers rättigheter. Parlamentet understryker i detta sammanhang vikten av att ideella rättigheter respekteras, av omsorg om verkets integritet, och att alla tänkbara avsteg måste undvikas (censuringrepp, ändringar av verk etc.).

21.  Europaparlamentet menar att yttrandefrihet och konstnärlig frihet är grundläggande värderingar. Parlamentet anser att kulturinstitutioner eller samlare inte ska bli föremål för granskning eller censur beträffande det europeiska kulturella, litterära eller vetenskapliga innehåll som man bidrar med till Europeana.

Innehåll som är allmängods och tillgängligheten till det

22.  Europaparlamentet är övertygat om att innehåll som är allmängods i den analoga världen bör förbli allmängods i den digitala miljön, även efter formbytet.

23.  Europaparlamentet erinrar om att den europeiska digitaliseringspolitiken bör ha som huvudsyfte att skydda det europeiska kulturarvet och att det därför måste finnas garantier för att digitaliseringen inte sker exklusivt, för att den inte ska leda till att det uppkommer ”nya rättigheter”, såsom obligatoriska avgifter för återanvändning av verk som är allmängods.

24.  Europaparlamentet erinrar om att Europeana måste kunna dra nytta av avtal som ingåtts inom ramen för offentlig-privata partnerskap med andra bibliotek och att dessa bibliotek följaktligen bör få en fysisk kopia av redan digitaliserade handlingar.

25.  Europaparlamentet erinrar om att de fysiska handlingarna för verk som är allmängods och som digitaliserats inom ramen för offentlig-privata partnerskap måste förbli den offentlig-privata institutionens egendom och att, om så inte låter sig göras, och medlemsstaternas kulturinstitutioner tvingas att inom ramen för ett offentligt-privat partnerskap ingå avtal, förenade med exklusivitetsklausuler, om digitalisering av verk som tillhör deras nationella kulturarv, måste det tillses, innan verken tillgängliggörs på Europeanaportalen, att de digitaliserade handlingarna verkligen blir institutionernas egendom när exklusivitetsklausulerna löpt ut.

26.  Europaparlamentet insisterar på att det digitala biblioteket inte får avvika från sitt huvudsyfte, nämligen att kunskapsspridningen på Internet inte får överlåtas åt privata och kommersiella företag, för att inte digitaliseringen av verken ska urarta till att det läggs beslag på det offentliga europeiska kulturarvet och allmängodset privatiseras.

27.  Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen uppmanar leverantörer av digitalt innehåll att certifiera webbplatser som det hänvisas till på Europeana.

28.  Europaparlamentet uppmanar de europeiska kulturinstitutioner som digitaliserar verk som ingår i allmängodset att göra verken tillgängliga via Europeana och inte begränsa tillgängligheten till det egna landets territorium.

Upphovsrättsliga frågor, inklusive anonyma verk

29.  Europaparlamentet understryker att man måste hitta lösningar så att Europeana också kan erbjuda upphovsrättsligt skyddade verk, framför allt verk som inte längre finns i tryck och anonyma verk genom en sektorsvis genomgång, samtidigt som de immateriella rättigheterna respekteras och rättighetshavarnas legitima intressen bevaras. Parlamentet anser att lösningar som utvidgade kollektiva licensavtal eller annan kollektiv förvaltning av rättigheter bör understödjas.

30.  Parlamentet välkomnar att kommissionen inlett en debatt om upphovsrättslagstiftningen i EU, där man söker nå en balans mellan rättighetshavares rättigheter och konsumenträttigheter i en globalt sammanlänkad värld och mot bakgrund av den snabbt föränderliga verkligheten på Internet med ny teknik och nya sociala och kulturella vanor.

31.  Europaparlamentet insisterar på att kommissionen och medlemsstaterna i samband med vidareutvecklingen av det upphovsrättsliga skyddet i Europa fastställer så enhetliga och heltäckande bestämmelser som möjligt så att inte digitaliseringsprocesserna i sig ger upphov till upphovsrätt av sitt eget slag. Parlamentet anser att man i samband med dessa diskussioner även bör tar upp frågan om huruvida man bör införa undantagsbestämmelser för offentliga institutioners digitaliseringar av anonyma verk.

32.  Europaparlamentet understryker betydelsen av anonyma verk – det vill säga upphovsrättsligt skyddade verk vilkas rättighetshavare är okända och inte kan hittas trots noggranna efterforskningar – och behovet av att exakt fastställa antalet och typen av anonyma verk, område för område, för att kunna hitta lämpliga lösningar.

33.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med beaktande av dess meddelande av den 19 oktober 2009 om upphovsrätten i kunskapsekonomin lägga fram ett lagstiftningsförslag om digitalisering, bevarande och spridning av anonyma verk för att råda bot på den rättsliga osäkerheten på området, i linje med kraven på noggrann efterforskning och ersättning till rättighetshavarna.

34.  Europaparlamentet stöder kommissionens intention att inrätta ett enkelt och kostnadseffektivt rättighetsklareringssystem för digitaliseringen av publicerade verk och deras tillgänglighet på Internet i nära samarbete med alla berörda aktörer.

35.  Europaparlamentet välkomnar och stöder därför initiativ som Arrow-projektet(5), där rättighetshavare och biblioteksföreträdare samarbetar, i synnerhet eftersom dessa projekt försöker fastställa vilka rättighetshavarna är och deras rättigheter, samt att klarlägga verkens upphovsrättsliga status och även huruvida det rör sig om anonyma verk eller verk som inte längre finns i tryck.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en europeisk databas över anonyma verk, varvid anonyma verk ska förstås som skyddade verk vilkas rättighetshavare antingen är okända eller också inte kunnat påträffas trots påvisat seriösa efterforskningar, för att göra det möjligt att utbyta information om upphovsrätter och därmed sänka kostnaderna för de omfattande efterforskningarna efter rättighetshavare.

37.  Europaparlamentet förordar en lösning för digitalisering och spridning av anonyma verk som inbegriper hela Europa, och som inleds med att man noggrant definierar verken, inrättar gemensamma standarder (även vederbörliga efterforskningar för att spåra verkens ägare), och reder ut frågan om eventuellt upphovsrättligt intrång i samband med användningen av anonyma verk.

38.  Europaparlamentet understryker att man måste hitta en lösning för personligt material (skriftväxlingar, anteckningar, foton, filmer) som ingår i kulturinstitutionernas samlingar men som aldrig har offentliggjorts eller visats för allmänheten och som aktualiserar frågeställningar som rör skydd av privatlivet och ideella rättigheter.

Teknik

39.  Europaparlamentet pekar på behovet av att utveckla tekniken för att säkerställa ett långsiktigt och hållbart digitalt bevarande, driftskompabilitet mellan de system som tillgängliggör innehållet, flerspråkig navigering och tillgång till innehåll liksom enhetliga standarder. Parlamentet välkomnar den fortsatta användningen av programvara med öppen källkod vid uppbyggnaden av Europeanas samlingar.

40.  Europaparlamentet föreslår kommissionen att backup-kopior av digitaliserat material som tillhandahålls av nationella institutioner eller privata partner förvaras på maskinvara som tillhör dessa institutioner eller partner.

41.  Europaparlamentet föreslår att kommissionen tillsammans med partner inom den privata sektorn tar fram IT-lösningar – såsom skrivskyddade och kopieringsskyddade format – för upphovsrättsligt skyddat digitalt material som finns tillgängligt på Europeana och att det på dokumentfilens presentationssida finns en länk till innehållsleverantörens webbplats där dokumentet kan laddas ner på de villkor som leverantören anger.

42.  Europaparlamentet föreslår att kommissionen ska insistera på att de digitaliserade arbetena ska ha ett standardiserat elektroniskt format för att de digitaliserade dokumenten garanterat ska vara kompatibla med onlinegränssnittet och med databasen.

43.  Europaparlamentet ber högnivåexpertgruppen undersöka möjligheterna att använda webb 2.0-tillämpningar i ett separat online-utrymme.

Finansiering och styrelseformer

44.  Europaparlamentet understryker att det är ytterst viktigt att man tar fram en hållbar modell för finansiering och styrning så Europeana kan bevaras på lång sikt, och att de närmaste aktörerna har en oerhört viktig roll i arbetet med att inrätta en sådan styrelsemodell.

Sponsring och offentlig-privata partnerskap

45.  Europaparlamentet betonar att man måste utveckla nya finansieringssätt för att möta de höga kostnaderna för digitalisering och tidspressen, t.ex. offentlig-privata partnerskap, förutsatt att dessa följer immaterialrättsliga bestämmelser och konkurrensreglerna, och samtidigt gynnar tillgången till verken via kulturinstitutionerna, så att biblioteken garanteras fri förfoganderätt, utan tidsbegränsningar, till de digitaliserade handlingarna.

46.  Europaparlamentet understryker att man på europeisk nivå måste ta ett samordnat grepp om villkoren för offentlig-privata partnerskap och att man grundligt måste utreda partnerskapsavtalen om digitaliseringsplaner med aktörer i den privata sektorn, särskilt vad gäller exklusivitetsklausulernas giltighetstid, indexeringen och hänvisningarna i sökmotorn till de digitala filer som biblioteken använder för eget bruk, tjänsternas kontinuitet, avtalens icke-konfidentiella karaktär och digitaliseringens kvalitet.

47.  Europaparlamentet understryker att digitaliseringen av nationalbibliotekens verk gjorts med skattebetalarnas medel och framhåller därför att partnerskapsavtalen mellan den offentliga och privata sektorn bör föreskriva att det exemplar av det verk som digitaliserats för bibliotekets räkning av den privata sektorn ska kunna indexeras av alla sökmotorer för att verket ska finnas åtkomligt på bibliotekets webbplats och inte bara på det privata partnerföretagets webbplats.

48.  Europaparlamentet erinrar om att privata partners medverkan vid digitaliseringen inte får leda till att det skapas privata monopol som skulle kunna hota den kulturella mångfalden och åsiktsmångfalden samt att det är en förutsättning för dessa privata företags medverkan att konkurrensreglerna respekteras.

49.  Europaparlamentet understryker att sponsring är ett intressant alternativ för Europeana i den mån vi med dess hjälp samtidigt både kan bekosta arbetet med digitaliseringen och hanteringen av upphovsrättsliga ersättningar för verk som inte längre finns i tryck, anonyma verk och upphovsrättsligt skyddade verk, liksom också lägga ut dem på Internet.

EU-stöd och offentligt stöd

50.  Europaparlamentet betonar att en omfattande del av finansieringen bör utgöras av statliga bidrag, såsom bidrag från unionen, medlemsstaterna och kulturorganisationer och föreslår att Europeanas digitaliseringsprocess omfattas av Lissabonstrategin samt att programmet ges en egen budgetrubrik i nästa fleråriga budgetram.

51.  Europaparlamentet betonar att man endast genom en separat budgetrubrik kan skapa förutsättningar för att de tillgängliga medlen används med insyn och kostnadseffektivitet och i enlighet med målsättningarna.

52.  Europaparlamentet konstaterar att man hitintills avsatt endast 6,2 miljoner euro för Europeana för åren 2009–2011 inom ramen för eContentplus-programmet.

53.  Europaparlamentet kräver att man avsevärt ökar de tillgängliga medlen till Europeana i nästa fleråriga budgetram.

54.  Europaparlamentet påpekar att de juridiska hindren på EU-nivå måste undanröjas, så att biblioteken kan ansöka om EU-medel för digitaliseringsarbetet.

55.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att lägga fram en årlig rapport inför Europaparlamentet om utgifterna för Europeana och vilka framsteg som görs.

56.  Europaparlamentet föreslår att det tillsammans med kommissionen ser över finansieringsarrangemangen för Europeana redan 2011, för att hitta en hållbar finansieringsmodell för projektet för 2013 och framåt. Parlamentet menar att en övergång till en offentlig-privat finansieringsstruktur skulle maximera webbplatsens potential.

Information och medvetandehöjande insatser

57.  Europaparlamentet föreslår att man anordnar en finansierings- och marknadsföringskampanj under rubriken ”Delta i Europeana” för att öka medvetenheten kring frågan och dess betydelse samt rekommenderar att delar av de medel som avsatts för Europeana används till att sprida information om detta bibliotek med största möjliga mångfald av verk i så många former som möjligt (text, ljudupptagningar, video) till en så bred publik som möjligt.

58.  Europaparlamentet föreslår att kampanjen ”Delta i Europeana” marknadsförs på ett kreativt sätt och genomförs inom ramen för offentlig-privata partnerskap och sponsring som framför allt bör rikta sig till unga människor, t.ex. i samband med internationella idrottsevenemang eller också inom ramen för konstutställningar och tävlingar på kulturområdet.

59.  Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen lanserar en kampanj i medier och på Internet för att skapa intresse för Europeanaportalen, styra trafik från europeiska servrar till Europeanas källor som den främsta platsen för tillgång till uppgifter i digital form och uppmuntrar medlemsstaterna och kulturinstitutionerna att förse webbplatsen med innehåll. Parlamentet efterlyser samtidigt en särskild kampanj i medierna, som ska ta sikte på studenter och lärare på alla nivåer inom utbildningen och inrikta sig på hur Europeanas digitala resurser kan användas för utbildningsändamål.

60.  Europaparlamentet anser att en sådan kampanj påminner mycket om det slags åtgärder som redan utpekats som nödvändiga för att det ska gå att överbrygga den digitala klyfta som ännu i dag finns i Europa och på så sätt se till att alla personer, oavsett var de befinner sig, får tillgång till Europeana och annat innehåll och annan information på Internet och kan dra nytta av detta. Parlamentet föreslår att denna kampanj och framför allt Europeanas användningsmöjligheter i skolorna ska bygga på en insikt om att ökad tillgång till innehåll och information på Internet inte är något självändamål och därför måste åtföljas av initiativ som sporrar till kritisk analys av det innehåll och den information som finns utlagd där.

61.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att man låter informationskampanjer och liknande verksamhet för att öka medvetenheten om Europeana gå via de relevanta partnerorganisationerna i medlemsstaterna.

Förvaltning

62.  Europaparlamentet välkomnar det pågående arbetet inom stiftelsen för ett europeiskt digitalt bibliotek med att underlätta formella överenskommelser mellan museer, arkiv, audiovisuella arkiv och bibliotek om samarbete kring leverans till och upprätthållande av den gemensamma Europeanaportalen.

63.  Europaparlamentet anser att kulturinstitutionerna måste fortsätta spela en central roll i en så demokratisk förvaltning som möjligt av Europeanaprojektet och uppmanar dem att arbeta tillsammans för att dubbelarbete vid digitaliseringen av verk ska kunna undvikas och resursanvändningen rationaliseras.

64.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra projektförvaltningen och se till att det på nationell nivå utses en behörig myndighet med uppgift att sköta och övervaka arbetet med digitaliseringen, skapa ökad medvetenhet om Europeanaprojektet bland bibliotek och leverantörer av kulturellt material och samla in befintligt digitalt material direkt från leverantörer för att överföra det till en enda digital standard så att Europeanadatabasen omedelbart kan byggas ut med nytt innehåll. Parlamentet anser att man på längre sikt måste överväga att prioritera insamlingen av befintligt digitalt material som tagits fram som en del av projekt som medfinansierats av Europeiska unionen och lägga till detta material till det digitala Europeanabiblioteket.

65.  Europaparlamentet föreslår att det ordnas en offentlig anbudsinfordran för att så effektivt som möjligt samordna administrationen av Europeana, med klart definierade realistiska mål, samt att detta arbete vid behov ska utvärderas.

66.  Europaparlamentet föreslår att kommissionen ska undersöka om det går att inrätta ett europeiskt organ med uppgift att samordna de nationella myndigheternas medverkan vid övervakningen av digitaliseringsarbetet, författarnas upphovsrättsliga ersättningar och andra frågor av relevans för Europeanaprojektet.

o
o   o

67.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 319, 13.12.2008, s. 18.
(2) EUT C 219 E, 28.8.2008, s. 296.
(3) EUT L 236, 31.8.2006, s. 28.
(4) EGT L 167, 22.6.2001, s. 10.
(5) Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works.


Utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010
PDF 303kWORD 62k
Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010 (2009/2202(INI))
P7_TA(2010)0130A7-0053/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 januari 2006 om gemenskapens handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010 (KOM(2006)0013),

–   med beaktande av sin resolution av den 12 oktober 2006 om gemenskapens handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2008 om en ny strategi för djurhälsa för Europeiska unionen (2007–2013)(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 6 maj 2009 om förslaget till rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning(3),

–   med beaktande av artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt enligt vilken välfärden för djuren som kännande varelser ska beaktas fullt ut när unionens politik utformas och genomförs i fråga om jordbruk, fiskeri, transport, inre marknad, forskning och teknisk utveckling samt rymden, samtidigt som unionen och medlemsstaterna ska respektera medlemsstaternas lagar och andra författningar samt sedvänjor, särskilt i fråga om religiösa riter, kulturella traditioner och regionalt arv,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 oktober 2009 om olika möjligheter till djurskyddsmärkning och inrättandet av ett europeiskt nätverk för referenscentrum för djurskydd och djurs välbefinnande (KOM(2009)0584),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 oktober 2009 med titeln ”En bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa” (KOM(2009)0591),

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0053/2010), och av följande skäl:

A.  Normer för djurhälsa är av avgörande betydelse för den europeiska animalieproduktionen, eftersom de har en allt större inverkan på djuruppfödningens konkurrenskraft.

B.  All samordning av skyddet av produktionsdjur inom Europeiska unionen bör åtföljas av en reglering av importen med hänsyn till samma mål, i syfte att undvika att EU:s producenter hamnar i en ofördelaktig situation på den europeiska marknaden.

C.  Varje aktivitet för djurens skydd och välfärd måste utgå från principen att djur är kännande varelser vars specifika behov måste beaktas. Djurskydd under detta århundrade är ett uttryck för humanitet och en utmaning för den europeiska civilisationen och kulturen.

D.  Målet för en djurskyddsstrategi måste vara att garantera att de höjda kostnaderna för djurskyddet beaktas i tillräcklig utsträckning. En långtgående djurskyddspolitik utan en europeisk och global dialog och utan aktiv upplysning och information i och utanför Europa om fördelarna med höga djurskyddskrav kan bara få begränsad framgång, särskilt om den utvecklas ensidigt av Europeiska unionen.

E.  För att ytterligare kunna utveckla djurskyddet i EU är det nödvändigt att öka forskningsinsatserna och införliva djurskyddet i alla relevanta konsekvensbedömningar samt engagera alla intressegrupper i beslutsprocessen. Att befintliga bestämmelser på alla nivåer är öppna, godtas och tillämpas på ett enhetligt sätt samt att efterlevnaden av dem övervakas, är en förutsättning för en framgångsrik djurskyddsstrategi i EU.

F.  EU har under de senaste åren infört en omfattande djurskyddslagstiftning och uppnått en av de högsta djurskyddsnivåerna i världen.

G.  I sin resolution från 2006 uppmanade Europaparlamentet kommissionen att utarbeta en rapport om djurskyddspolitikens utveckling innan nästa handlingsplan läggs fram och att inkludera djurskyddet inom alla områden av sin internationella förhandlingsagenda.

H.  Redan år 2006 betonade Europaparlamentet vikten av bättre information till medborgarna om djurskydd och om de insatser som genomförs av våra producenter för att följa dessa regler.

I.  Djurskyddet bör inte försummas eftersom det kan utgöra en komparativ fördel för Europeiska unionen, under förutsättning att den på en öppen marknad säkerställer att all import av djur och kött från tredjeländer uppfyller samma krav på djurskydd som gäller inom Europeiska unionen.

J.  Vid utvärderingen och bedömningen av EU:s handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010 måste Europeiska unionen åta sig att se till att djurskyddskraven erkänns i jordbruksdelen av nästa WTO-avtal, och att detta görs före det slutgiltiga undertecknandet av ett allmänt avtal.

K.  Det råder ett samband mellan djurskydd, djurhälsa och produktsäkerhet: en hög djurskyddsnivå från avel till slakt kan påverka produktsäkerheten och produktkvaliteten positivt.

L.  En viss konsumentgrupp godtar högre priser på produkter som uppfyller högre djurskyddskrav, medan en överlägsen majoritet av konsumenterna fortfarande väljer produkter med lägre pris.

M.  I sin ovan nämnda resolution från 2006 insisterade Europaparlamentet på att senaste teknik och vetenskap skulle ligga till grund för de regler, standarder och indikatorer som utformas. Parlamentet underströk vidare att också ekonomiska aspekter måste beaktas, eftersom i synnerhet höga djurskyddsnormer medför operativa, finansiella och administrativa kostnader för djuruppfödare inom EU. Rättvis konkurrens i förhållande till producenter utanför EU kan äventyras om ömsesidighetsprincipen inte respekteras.

N.  Vid bedömningen av EU:s handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006-2010 och före de första diskussionerna om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 måste Europeiska unionen anta en balanserad ståndpunkt om djurskydd, där hänsyn tas till de ekonomiska konsekvenserna i form av merkostnader för animalieproducenter, vilka ska vara kopplade till ett tillräckligt inkomststöd via prispolitiken och marknadspolitiken och/eller direktstöd.

O.  Det är absolut nödvändigt att djurskyddspolitiken inom EU åtföljs av en konsekvent handelspolitik som omfattar ett erkännande av att man, trots EU:s ansträngningar, inte tagit hänsyn till djurens välbefinnande vare sig i ramavtalet från juli 2004 eller i något annat viktigt dokument från Doharundan. Så länge de huvudsakliga handelspartner i WTO inte på ett grundläggande sätt förändrar sin hållning är det inte realistiskt att införa fler djurskyddskrav som på ett negativt sätt påverkar producenternas internationella konkurrenskraft.

P.  Med djurskydd menas vanligtvis resultatet av tillämpningen av krav och normer kopplade till djurs välbefinnande och hälsa, vilka är utformade för att möta deras inneboende artspecifika behov och långsiktiga behov av välbefinnande. Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) medger att följande hör till de grundläggande djurskyddskraven: mat och vatten, möjlighet till naturligt beteende och vård.

Q.  Enligt kommissionens meddelande ”En bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa” från oktober 2009 ”förekommer det ofta betydande obalanser i förhandlingsstyrkan mellan olika parter” och dessa obalanser ”inverkar negativt på konkurrenskraften i livsmedelsförsörjningskedjan eftersom mindre men effektiva aktörer kan tvingas att arbeta under mindre lönsamma förhållanden, vilket begränsar deras förmåga och incitament till att investera i förbättrad produktkvalitet och innovativa produktionsmetoder”.

R.  De nämnda kostnadsökningarna kan leda till att produktionen omlokaliseras till områden där djurskyddsnivån är lägre.

Åtgärdsplanen för 2006–2010

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att i en flerårig handlingsplan för djurskydd fokusera på ett fåtal, centrala insatsområden och sedan verka på dessa områden.

2.  Europaparlamentet välkomnar EU:s handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010, vilken för första gången omsätter protokollet om djurskydd och djurens välfärd, som finns bifogat till Amsterdamfördraget, i ett övergripande förhållningssätt när det gäller den fortsatta utvecklingen av djurskyddet inom EU.

3.  Europaparlamentet konstaterar att flertalet av de åtgärder som uppräknas i den nuvarande handlingsplanen har utförts på ett tillfredsställande sätt.

4.  Europaparlamentet konstaterar att handlingsplanen för 2006–2010 har lett till en positiv utveckling inom djurskyddet, men påpekar att EU:s djuruppfödare inte har haft nytta av sina ansträngningar på marknaderna och inom internationell handel, och vidhåller att detta bör betonas i nästa handlingsplan.

5.  Europaparlamentet uppskattar det arbete som lagts ner för att ta fram alternativ till djurförsök, men beklagar att det ännu inte har gjorts tillräckligt för att garantera att sådana alternativ används, om sådana finns, i enlighet med relevant EU-lagstiftning.

6.  Europaparlamentet erkänner kommissionens ansträngningar att inkludera icke-handelsrelaterade intressen, inklusive djurens välbefinnande, i bilaterala handelsavtal, men understryker att sådana icke-handelsrelaterade intressen måste främjas effektivt med hjälp av WTO.

7.  Europaparlamentet ber kommissionen att visa vilka framsteg som har uppnåtts inom ramen för WTO-förhandlingarna när det gäller erkännandet av icke-handelsrelaterade frågor däribland djurens välbefinnande, samt redogöra för i vilken mån djurens välbefinnande respektive djurskyddskrav beaktas i WTO-förhandlingarnas Doharunda.

8.  Europaparlamentet noterar med stor tillfredsställelse de framsteg som gjorts inom ramen för ”The Animal Welfare Quality Project” när det gäller ny vetenskap och kunskap om indikatorer för djurhälsa och djurs välbefinnande. Parlamentet konstaterar dock att det i projektet inte tas full hänsyn till främjandet i praktiken av användningen av dessa indikatorer.

9.  Europaparlamentet erkänner att det finns ett behov att följa upp befintliga regler för djurtransporter och se till att dessa tillämpas ordentligt i EU:s medlemsstater, särskilt frågan om att utveckla ett satellitsystem för att följa dessa transporter, och uppmanar bestämt kommissionen att under den tid som ännu kvarstår innan handlingsplanen löper ut fullgöra sina skyldigheter inom detta område och lägga fram den rapport som begärts av Europaparlamentet och som avses i artikel 32 i förordning (EG) nr 1/2005. Parlamentet begär att en analys av de ekonomiska konsekvenserna för djurhållningen genomförs innan nya regler, som bör grunda sig på vetenskapligt bevisade och objektiva indikatorer, införs.

10.  Europaparlamentet anser att det vore klokt att skapa incitament för regional uppfödning, marknadsföring och slakt av djur för att undvika långa djurtransporter av såväl avels- som slaktdjur.

11.  Europaparlamentet anser att djurparker spelar en viktig roll i fråga om att informera allmänheten om skyddet av vilda djur och deras välbefinnande, och menar att det är oroväckande att det råder brist på stringent kontroll av överensstämmelsen med rådets direktiv 1999/22/EG(4) om hållande av vilda djur i djurparker. Parlamentet uppmanar kommissionen att inleda en undersökning om direktivets effektivitet och genomförandet av det i alla Europeiska unionens medlemsstater.

12.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som har uppnåtts i fråga om djurhållningskraven för grisar, även om det fortfarande förekommer fall där kraven inte uppfylls. Parlamentet är emellertid bekymrat över att det för enstaka bestämmelser i direktiv 2008/120/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning fortfarande saknas realistiska genomförandekoncept, trots att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) fastställt rekommendationer i detta avseende, och uppmanar därför kommissionen, medlemsstaterna och de berörda sektorerna att identifiera de fall där kraven inte uppfylls och fastställa orsakerna till detta samt göra nödvändiga insatser för att öka efterlevnaden av detta direktiv.

13.  Europaparlamentet kräver likaledes att kommissionen garanterar att det förbud mot oinredda burar för värphöns, som träder ikraft 2012, respekteras fullt ut, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att sektorn kan uppfylla denna förpliktelse och för att övervaka genomförandeprocessen i medlemsstaterna. Parlamentet vidhåller att importen av ägg till EU också måste uppfylla de produktionsvillkor som gäller för europeiska producenter.

14.  Europaparlamentet efterlyser ett EU-övergripande handelsförbud mot ägg som inte uppfyller de lagstadgade produktionsvillkoren.

15.  Europaparlamentet konstaterar att genomförandet av den befintliga handlingsplanen varit bristfälligt på flera punkter och understryker behovet av att garantera att befintliga regler genomförs innan nya regler utarbetas. Parlamentet visar inom ramen för detta på betydelsen av effektiva sanktioner i alla medlemsstater vid brott mot dessa regler.

16.  Europaparlamentet understryker behovet av att kommissionens egen utvärdering, som ska genomföras 2010, innehåller en grundlig analys av vad som har åstadkommits och de lärdomar som kan dras av eventuella brister.

17.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen under denna period inte har lagt fram någon klar kommunikationsstrategi om värdet på produkter som uppfyller djurskyddskraven och att man har nöjt sig med den rapport som lades fram i oktober 2009.

18.  Europaparlamentet erkänner att gemenskapen betraktar alla djur som kännande varelser (artikel 13 i fördraget). Parlamentet inser att åtgärderna hittills har inriktats på livsmedelsproducerande djur och att det finns ett behov av att föra in andra djurkategorier i handlingsplanen för 2011–2015.

Åtgärdsplanen för 2011–2015

19.  Europaparlamentet erinrar om att det redan i den ovan nämnda resolutionen från 2006 krävde att den nuvarande handlingsplanen skulle åtföljas av en ny, och uppmanar därför bestämt kommissionen att – på grundval av nya vetenskapliga rön och erfarenheter – lägga fram en rapport med en utvärdering av genomförandet av den nuvarande planen och situationen inom djurskyddspolitiken i EU, och därefter utarbeta en handlingsplan för djurskydd för perioden 2011–2015 med tanke på resultaten av ovan nämnda åtgärd.

20.  Europaparlamentet kräver att åtgärder vidtas för att snarast se till att befintlig lagstiftning genomförs för att få till stånd en harmonisering av kraven och lika villkor på den inre marknaden. Parlamentet rekommenderar att förslag till ny lagstiftning bedöms i förhållande till alternativet att fullständigt genomföra befintlig lagstiftning, i syfte att undvika onödigt dubbelarbete.

21.  Europaparlamentet föreslår att kommissionen i sin utvärderingsrapport bland annat analyserar i vilken utsträckning den nuvarande handlingsplanen har tillgodosett det europeiska samhällets krav på djurskydd, systemets hållbarhet för europeiska producenter samt hur den inre marknadens funktion har påverkats sedan planen genomfördes.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att visa på effekterna av djurskyddskrav och att ta omfattande hänsyn till växelverkan mellan olika faktorer, som till exempel djurskydd, hållbarhet, djurhälsa, miljö, produktkvalitet och lönsamhet.

En allmän europeisk djurskyddslag

23.  Europaparlamentet konstaterar att artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har medfört en ny rättslig situation i och med att det i denna artikel föreskrivs att unionen och medlemsstaterna vid utformning och genomförande av unionens politik i fråga om jordbruk, fiskeri, transport, inre marknad, forskning och teknisk utveckling samt rymden fullt ut ska ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser samtidigt som unionen och medlemsstaterna ska respektera medlemsstaternas lagar och andra författningar samt sedvänjor, särskilt i fråga om religiösa riter, kulturella traditioner och regionalt arv. Parlamentet anser att denna artikel omfattar alla produktionsdjur och djur i fångenskap, såsom livsmedelsproducerande djur, sällskapsdjur, cirkusdjur samt djur i djurparker och kringströvande djur, samtidigt som man måste ta hänsyn till att olika arter och levnadsförhållanden kräver olika behandling.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, mot bakgrund av artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och på grundval av en konsekvensstudie och efter samråd med berörda parter, senast år 2014 presentera ett underbyggt förslag till allmän djurskyddslagstiftning för EU, vilken på grundval av tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet ska bidra till en gemensam förståelse av djurskyddsbegreppet, de kostnader som sammanhänger med djurskyddet och de grundläggande villkor som gäller.

25.  Europaparlamentet anser att denna allmänna djurskyddslagstiftning, i enlighet med djurhälsolagen, måste innehålla lämpliga riktlinjer för ansvarsfull djurhållning, ett gemensamt system för kontroll och insamling av jämförbara data, utbildningskrav för dem som hanterar djur och en precisering av djurägarens, innehavarens eller skötarens särskilda ansvar. Alla dessa krav ska åtföljas av stödåtgärder till producenterna så att det kan garanteras att kraven kommer att uppfyllas på ett korrekt sätt.

26.  Europaparlamentet anser att europeisk djurskyddslagstiftning bör sätta en gemensam grundläggande nivå för djurskyddet i Europeiska unionen, vilket är förutsättningen för en fri och rättvis konkurrens på den inre marknaden för både inhemska produkter och produkter från tredjeländer. Parlamentet anser dock att medlemsstaterna och regionerna ska ha möjlighet att ge enskilda producenter eller grupper av producenter tillstånd att inrätta frivilliga system som är mer långtgående, om de inte snedvrider konkurrensen och om de säkerställer EU:s konkurrenskraft på den internationella marknaden.

27.  Europaparlamentet anser att importerade produkter ska uppfylla samma djurskydds- och djurhälsokrav som de som EU-producenter åläggs att följa.

28.  Europaparlamentet efterlyser ersättning till EU:s djuruppfödare för de högre produktionskostnader som är kopplade till högre djurskyddskrav. Parlamentet föreslår att finansieringen av djurskyddsåtgärder införlivas i de nya stödsystemen inom den gemensamma jordbrukspolitiken från 2013.

29.  Europaparlamentet anser också att information till medborgarna om den höga djurskyddsnivån i EU och om de insatser som de olika berörda sektorerna gör måste vara en nyckelfaktor i denna politik.

30.  Europaparlamentet anser att införandet av djurskyddsvillkor i internationella avtal är ett oumbärligt krav för att möjliggöra för våra producenter att konkurrera på en globaliserad marknad och för att förhindra att produktion omlokaliseras till regioner där nivån på djurskyddet är betydligt lägre och som därmed konkurrerar på ett otillbörligt sätt med vår modell.

31.  Europaparlamentet välkomnar diskussionen om olika möjligheter till djurskyddsmärkning i kommissionens ovan nämnda meddelande av den 28 oktober 2009. Parlamentet understryker dock nödvändigheten av att beakta dessa möjligheter inom en större ram, särskilt med hänsyn till att det förekommer olika märkningssystem för miljö, livsmedel och klimat. Parlamentet understryker att informationen till EU:s konsumenter i detta avseende måste utgå från en stadig och enhetlig vetenskaplig grund och vara helt förståelig för konsumenterna.

32.  Europaparlamentet förordar att den information som ska finnas på etiketten ska vara exakt och direkt och hänvisa till de höga djurskyddskrav som fastställts av EU. Parlamentet vidhåller att det bör vara kommissionens uppgift att se till att medborgarna får nödvändig information om det europeiska djurskyddssystemet, i syfte att garantera objektiv information.

33.  Europaparlamentet rekommenderar att man ser över djurskyddspolitikens samstämmighet med unionens övriga politik.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att grundligt utvärdera de eventuella konkurrensproblem som EU:s djurskyddskrav skapar för våra producenter och se över stödsystemen för producenterna i anslutning till tillämpningen av dessa krav.

35.  Europaparlamentet anser att det, innan någon ny lagstiftning utarbetas, är viktigt att först se till att de redan befintliga bestämmelserna tillämpas på ett tillfredsställande sätt, oavsett om de är allmänna eller specifika. Parlamentet nämner som exempel förbudet mot oinredda burar för höns, reglerna för svinhållning samt reglerna för djurtransporter och för uppfödning av gäss och ankor. Parlamentet betonar att ytterligare djurskyddsåtgärder bör anpassas till unionens övriga mål, såsom hållbar utveckling, särskilt hållbar animalieproduktion och animaliekonsumtion, skydd av miljö och biologisk mångfald, en strategi för att förbättra genomförandet av befintlig lagstiftning samt en enhetlig strategi för en snabbare övergång till forskning utan djurförsök.

Ett europeiskt nätverk av referenscentrum för djurskydd

36.  Europaparlamentet anser att det bör inrättas ett av EU samordnat nätverk för djurskydd, som lyder under befintliga gemenskapsinstitutioner eller institutioner i medlemsstaterna och vars verksamhet ska baseras på den allmänna djurskyddslagstiftning som föreslagits ovan. Parlamentet anser att man inom ramen för ett sådant nätverk bör utse en institution till samordnande organ, vars roll skulle vara att fullgöra de uppgifter som har tilldelats det ”centrala samordningsinstitut” som anges i kommissionens ovan nämnda meddelande av den 28 oktober 2009. Parlamentet anser vidare att ett sådant samordnande organ på inget sätt bör dubblera kommissionens eller andra byråers uppgifter, utan i stället bör ge stöd till kommissionen, medlemsstaterna, aktörer i livsmedelskedjan och medborgare i fråga om utbildning, bästa praxis samt information och konsumentupplysning, bedöma och yttra sig över framtida lagstiftnings- och policyförslag och deras inverkan på djurskyddet, utvärdera djurskyddskrav på grundval av senast tillgängliga kunskap samt samordna ett EU-system för förprövning av ny teknik.

37.  Europaparlamentet anser att djurens behov och hanteringen av dem bör kommuniceras i lämplig och seriös form på grundval av vetenskapliga rön. Parlamentet anser att ett europeiskt nätverk för referenscentrum bör arbeta med utbildning och kommunikation eftersom kunskapsförmedling grundad på standardiserade kvalitetskriterier är väsentlig för att kunna undvika extrema ståndpunkter.

Bättre kontroll av gällande lagstiftning

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast utvärdera den kostnad som uppkommer för europeiska producenter genom djurskyddsåtgärderna, och att senast 2012 föreslå rekommendationer, riktlinjer och andra nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med de europeiska animalieproducenternas minskade konkurrenskraft.

39.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta lämpliga utbildningsåtgärder för att främja idén om skydd av djur och djurs välbefinnande.

40.  Europaparlamentet menar att syftet måste vara ett målinriktat kontrollsystem som grundar sig på riskanalyser där objektiva faktorer står i centrum, och medlemsstater med fler överträdelser än genomsnittet måste räkna med ökad kontroll.

41.  Europaparlamentet understryker att den obalans i livsmedelskedjan som beskrivs i kommissionens meddelande ”En bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa” ofta missgynnar de största producenterna. Parlamentet påminner om att stora producenter har begränsade möjligheter att investera till följd av de extra kostnader som denna situation medför.

42.  Europaparlamentet understryker att Europeiska unionens budget måste innehålla tillräckliga medel för att medge kontroller från kommissionens sida i detta avseende, stödja producenter när det är nödvändigt samt motverka minskad konkurrenskraft för producenter till följd av införandet av nya och föränderliga djurskyddskrav. Samtidigt bör man se till att kostnaderna för dessa krav inte påverkar det pris som jordbrukaren erhåller vid försäljningen av sina produkter.

43.  Europaparlamentet understryker att det krävs fortsatt förbättring och förstärkning av jordbrukssektorns konkurrenskraft genom främjande och uppfyllelse av gällande bestämmelser för djurskydd, och även i överensstämmelse med miljöskyddskrav.

44.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att varje överträdelse av EU:s djurskyddsregler resulterar i kännbara och proportionerliga sanktioner, och att dessa sanktioner i varje enskilt fall åtföljs av omfattande vägledning och rådgivning från de behöriga myndigheternas sida samt av lämpliga korrigerande åtgärder.

45.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att förhindra överträdelser av djurskyddsprinciperna i framtiden.

46.  Europaparlamentet välkomnar medlemsstaternas kraftigt minskade användning av antibiotika efter det att EU införde ett förbud mot användning av antibiotika som tillväxtbefrämjande medel; sådan användning tillåts emellertid fortfarande i Förenta staterna och i vissa andra länder. Parlamentet förväntar sig dock att kommissionen och medlemsstaterna kommer att bemöta det tilltagande problemet med antibiotikaresistens hos djur på ett ansvarsfullt sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att samla in och analysera uppgifter om användningen av djurhälsoprodukter, inklusive antibiotika, för att säkra att sådana produkter används effektivt.

Indikatorer och ny teknik

47.  Europaparlamentet efterlyser en utvärdering och vidareutveckling av ”The Animal Welfare Quality Project”, i synnerhet vad gäller förenklingen av verktyget och dess praktiska tillämpning.

48.  Europaparlamentet anser att det kommer att visa sig vara komplicerat att mäta indikatorer för djurhälsa på importerade produkter och understryker att dessa instrument, utan att ifrågasätta om de är användbara eller välgrundade, inte får ta sig uttryck i en snedvridning av konkurrensen som skadar EU:s producenter.

49.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på grundval av slutrapporten från ”The Animal Welfare Quality Project” föreslå en försöksperiod för bedömning av djurskydd inom Europeiska unionen med den metodik som skapats i ”The Animal Welfare Quality Project”.

50.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i detta sammanhang bättre utnyttja de möjligheter till stöd för tillämpad forskning och djurskyddsrelevanta investeringar i innovation och modernisering som erbjuds genom Europeiska unionens medel för landsbygdsutveckling och sjunde ramprogrammet (2007–2013) för forskning. Medlemsstaterna och kommissionen uppmanas också till att göra större finansiella investeringar i forskning och utveckla ny teknik och nya metoder på djurskyddsområdet.

51.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra sitt bästa för att se till att OIE:s riktlinjer om djurskydd uppmuntrar till goda skyddskrav som i tillräcklig mån speglar de vetenskapliga beläggen på detta område.

o
o   o

52.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 308 E , 16.12.2006, s. 170.
(2) EUT C 279 E, 19.11.2009, s. 89.
(3) EUT L 303, 18.11.2009, s. 1.
(4) EGT L 94, 9.4.1999, s. 24.


EU:s jordbruk och klimatförändringen
PDF 144kWORD 63k
Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om EU:s jordbruk och klimatförändringarna (2009/2157(INI))
P7_TA(2010)0131A7-0060/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens arbetsdokument ”Anpassning till klimatförändring: utmaningen för EU:s jordbruk och landsbygd” (SEK(2009)0417),

–   med beaktande av kommissionens arbetsdokument ”The role of European agriculture in climate change mitigation” (SEK(2009)1093),

–   med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 14 november 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av rambestämmelser för markskydd och om ändring av direktiv 2004/35/EG(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2008 med titeln ”Hållbart jordbruk och biogas: behov av översyn av EU-lagstiftningen”(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2009 med titeln ”2050: Framtiden börjar i dag – rekommendationer för EU:s framtida integrerade politik i klimatförändringsfrågan”(3),

–   med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2009 med titeln ”Problemet med försämrad jordbruksmark i EU och särskilt i Sydeuropa: lösningar genom EU:s jordbrukspolitiska instrument”(4),

–   med beaktande av sin resolution av den 25 november 2009 om EU:s strategi inför Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (COP 15)(5),

–   med beaktande av den rapport som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världsbanken utarbetat och som undertecknats av 58 länder om den roll som vetenskap i jordbruket och teknik för utveckling (IAASTD) spelar,

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0060/2010) , och av följande skäl:

A.  Klimatförändringarna, som är en följd av den historiska ackumuleringen av växthusgaser i atmosfären, är vetenskapligt belagda och kan få allvarliga konsekvenser för ekosystemen.

B.  Jordbruket berörs direkt eftersom det rör sig om en av de många ekonomiska verksamheter som förvaltar naturresurserna till gagn för mänskligheten.

C.  Klimatförändringarna utgör ett av de största hoten mot miljön, men är också ett socialt och ekonomiskt problem, med skördar som fluktuerar från ett år till ett annat, eftersom de är ytterst sårbara för de kraftigt växlande väderförhållandena. Detta påverkar indirekt alla ekonomiska sektorer, även om jordbrukssektorn är den som drabbas värst.

D.  Samtidigt som jordbruket är en av de främsta källorna till utsläppen av två betydande växthusgaser (dikväveoxid och metan), som släpps ut vid olika biologiska processer i samband med jordbruksproduktion och bidrar till klimatförändringarna, drabbas det hårt av de negativa konsekvenserna av dessa förändringar.

E.  Växthusgasutsläppen från jordbruket (medräknat avelssektorn) minskade med 20 procent mellan 1999 och 2007 i EU-27, och jordbrukets andel av växthusgasutsläppen inom EU minskade från 11 procent 1990 till 9,3 procent 2007, bland annat tack vare effektivare jordbruksmetoder inom EU, konstanta innovationer, tillämpning av ny teknik och en mer hållbar gödselanvändning samt de senaste reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken.

F.  Jordbruket och skogsbruket är de ekonomiska sektorer som tack vare sin lagringsförmåga har bäst förutsättningar att fånga in koldioxid som härrör från människans aktiviteter, att bevara och lagra den i marken samt att binda den i växterna via fotosyntesen. Dessa sektorer kan således i hög grad bidra till att minska uppvärmningen.

G.  Klimatuppvärmningen har redan fått negativa konsekvenser för det europeiska jordbruket i form av minskade vattenresurser, bräckt vatten och allt fler fall av torka, ökenutbredning, kraftigt ökade regnmängder vintertid och fler fall av översvämningar i norr, hot mot låglänta kustområden till följd av havsnivåhöjningen och risk för försaltning, stormar och andra extrema väderfenomen, erosion och jordskred, större utbredning av skadeinsekter samt djur- och växtsjukdomar osv. Dessa fenomen beräknas bli allt vanligare och skulle kunna få allvarliga ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser för såväl jord- och skogsbruket som turismnäringen.

H.  Jordbrukssektorn kan både anpassa sig till och dämpa klimatförändringarna genom att lita till jordbrukarnas kunnande, en stark gemensam jordbrukspolitik och utveckling inom forskning och innovation, men det krävs betydande insatser med tanke på att det rör sig om naturliga processer som är svåra att kontrollera.

I.  Det europeiska jordbruket är en viktig arbetsgivare som bör skyddas och utvecklas.

J.  Jordbruket är avgörande för att upprätthålla sysselsättningsnivån i de europeiska landsbygdsområdena, bland annat med tanke på det breda utbud av tjänster som jordbrukarna kan erbjuda det övriga samhället.

K.  Jordbrukssektorn är direkt berörd av EU:s mål för utveckling av förnybara energikällor, och denna utveckling kan bidra avsevärt till att minska växthusgasutsläppen.

L.  Ett av huvudsyftena med EU:s jordbruk är att förse unionens befolkning med mat.

M.  EU bör inta en ledande roll i kampen mot den globala uppvärmningen.

Det europeiska jordbrukets bidrag till försöken att minska uppvärmningen

1.  Europaparlamentet bekräftar att det europeiska jord- och skogsbruket kan bidra till de mål som EU fastställt för att minska den globala uppvärmningen genom att erbjuda lösningar och stöd för att begränsa och minska sina egna växthusgaser, främja koldioxidbindning i marken och utveckla produktion av förnybar och hållbar energi samt maximera fotosyntesen. För att detta ska bli möjligt behövs en ny typ av jordbruk för produktion av handelsvaror och icke handelsvaror som på ett så effektivt sätt som möjligt utnyttjar varje ekosystems potential och naturgivna möjligheter och förenar de ekonomiska, sociala och miljömässiga kraven samt kraven på djurskydd, i syfte att förbättra jordbrukets hållbarhet.

2.  Om jordbruket ska involveras mer aktivt i det globala arbetet för att begränsa klimatförändringarna anser Europaparlamentet att man måste se till att det europeiska jordbrukets och den europeiska livsmedelssektorns konkurrenskraft inte försämras gentemot omvärlden.

3.  Europaparlamentet anser att ekologiskt jordbruk, extensivt bete och integrerade produktionsmetoder är några av alternativen för en mer miljövänlig jordbruksproduktion, men framhåller att det också är nödvändigt att hitta lösningar som gör att det konventionella jordbruket, som omfattar huvuddelen av EU:s jordbruksareal, i betydande utsträckning kan bidra till en hållbar miljöförvaltning.

4.  Europaparlamentet är medvetet om att innovation på ett avsevärt sätt kan bidra till att minska jordbrukets inverkan på klimatförändringarna och dess miljöpåverkan.

5.  Europaparlamentet efterfrågar i synnerhet en framtida gemensam jordbrukspolitik som genom informationsåtgärder, utbildning och incitament främjar metoder som förbättrar jordbrukets kapacitet och potential att minska sina växthusgasutsläpp och som ökar upptagningen av kol, t.ex. genom

   tekniker som kombinerar en anpassad och förenklad jordbearbetning som bevarar växttäcket (t.ex. minskad eller ingen plöjning och kvarlämnande av skörderester på fälten) med samodling och växelbruk, eftersom detta optimerar fotosyntesen och berikar jordarna med organiskt material, vilket t.ex. har visats i det s.k. SoCo-projektet som startades på Europaparlamentets initiativ,
   bevarande och utveckling av beskogning, återbeskogning, skogsjordbruk, häckar, skogsbevuxna områden på åkrar, betessystem på permanent eller tillfällig betesmark,
   införande av jordbruksmetoder som ökar koldioxidlagringsperioden i befintliga skogar,
   bättre markanvändning och förvaltning av mineralämnen samt lämpligt skydd av mark med stora kollager, såsom torvmossar och våtmarker (odling av jordbruksgrödor som är anpassade till förhållandena, t.ex. vass som alternativ till dränering),
   modernisering av jordbruken (isolering av byggnader, energieffektiv utrustning och användning av förnybar energi) och effektivare produktionskedjor,
   modern teknik för spridning/användning av gödsel, djurhållning och utfodring, som betydligt minskar metanutsläppen,
   användning av biomassaenergi i livsmedelstillverkningen vilket, utöver att främja användningen av biprodukter och avfall, bidrar till att minska koldioxidutsläppen, och
   plantering av träd och örtartade energigrödor (kulturer) i översvämningsområden, våtmarker, sandmarker och områden som är mindre lämpade för jordbruk, i syfte att öka koldioxidupptaget och koldioxidbindningen.

6.  Europaparlamentet understryker att dessa jordbruksmetoder, som i stor utsträckning respekterar den naturliga miljön, även har positiva effekter för den biologiska mångfalden, markkvaliteten, vattenretentionsförmågan och bekämpandet av erosion och föroreningar, och att strävan att dämpa jordbruksverksamhetens inverkan på klimatet är en av de ”kollektiva nyttigheter” som jordbruket bidrar med.

7.  Europaparlamentet efterlyser en gemensam europeisk skogsbrukspolitik för att främja en hållbar skogsförvaltning och skogsproduktion och för att bättre tillvarata skogsbrukssektorns bidrag och dess ekonomiska utveckling, eftersom skogsbrukssektorn är den sektor som bidrar mest till bindningen av kol. Detta bör göras med strikt hänsyn till olika regionala förutsättningar för skogsbruk, eftersom skogsmiljöer i norra och södra Europa har olika möjligheter och står inför olika hot.

8.  Europaparlamentet påpekar att skog också i stor utsträckning bidrar till en effektiv vattenförvaltning. Medlemsstaterna måste därför uppmuntras att använda skogsförvaltningsmetoder som minskar skillnaderna i vattenmängd mellan perioder av torka och översvämning och därmed de negativa effekterna av torka och översvämning för jordbruk, energiproduktion och befolkning.

9.  Europaparlamentet rekommenderar att man stärker de politiska strategierna för bergsområdena, med tanke på att bete och djurhållning har en särskild betydelse när det gäller att begränsa klimatförändringarna, främja anpassningen och minska sårbarheten, särskilt genom korrekt förvaltning av betesmarkerna.

10.  Europaparlamentet efterlyser strategier som förebygger och begränsar de negativa konsekvenserna för det europeiska jordbruket och som omfattar följande:

   En handlingsplan för de värst drabbade områdena: användning av växtsorter som är tåliga mot de nya klimatförhållandena, anpassning av tidsplanen för jordbrukets verksamheter till de nya förhållandena, beskogning, uppförande av växthus, förvaltning av jordbrukets vattentillgångar och sanering av förorenad mark.
   En framtida plan för att undanröja orsakerna till klimatförändringarna genom främjande av en global ekonomi som grundar sig på lägre koldioxidutsläpp och främjad energisäkerhet.

11.  Europaparlamentet understryker att utsläppen av dikväveoxid kan minskas genom en effektivare användning av kvävegödsel (precisionsjordbruk) och att gödsling med restmassa från biogasproduktion ger möjlighet till organisk precisionsgödsling och därigenom en sänkning av utsläppen.

12.  Europaparlamentet efterfrågar förstärkt forskning om djurfoder och urval av avelsdjur i syfte att minska utsläppen av metan, med kravet att dessa begränsande åtgärder inte antas om de utgör en fara för djurens hälsa eller välbefinnande. Dessutom bör det inrättas ett program som gör det möjligt för EU att minska sitt beroende av importerade växtproteiner till djurfoder samt ett informationsprogram för att upplysa konsumenterna om vilka följder deras köpbeteende och matvanor har för klimatet.

13.  Europaparlamentet efterlyser dessutom mer och snabbare forskning om växtsorter och deras förädling i syfte att stärka grödorna mot nya klimatförhållanden och för att förbereda växtförädlingssektorn på effekterna av och utmaningarna med klimatförändringar, särskilt vad gäller livsmedelsförsörjningen, genom att kräva att råmaterial av lämplig kvantitet och kvalitet bevaras. Parlamentet anser att forskningen i första hand bör vara inriktad på växtsorter som tål vattenbrist och mycket höga temperaturer samt odlingstekniker som är lämpliga i sammanhanget. Dessa sorter och tekniker utgör ett lönsamt alternativ till de kostsamma och ineffektiva bevattningssystem som används i vissa områden och har även den fördelen att de tas emot mer positivt av lokalbefolkningen.

14.  Europaparlamentet understryker att en optimerad lagring och spridning av organisk gödsel samt behandling av sådan gödsel i rötningsanläggningar i dagsläget utgör de mest lovande teknikerna för att minska utsläppen av metan och minska beroendet av kvävehaltigt konstgödsel (samtidigt som det är en källa till förnybar energi), särskilt i regioner med intensiv boskapsuppfödning. Denna biogas bidrar till att göra jordbruket självförsörjande på energi.

15.  I detta sammanhang betonar Europaparlamentet att rötrester av gödsel måste kunna användas som ersättning för konstgödsel vid produktion av biogas utan att klassificeras som stallgödsel, varvid användningen av konstgödsel kan minskas ytterligare.

16.  Europaparlamentet kräver att arbetet med att förenkla de administrativa förfarandena samt olika forsknings- och utvecklingsinsatser påskyndas så att biomassa från jordbruken (avfall från jordbruk eller skogsbruk) och biogas från djuruppfödning samt andra hållbara biodrivmedel kan användas och främjas, förutsatt att dessa insatser inte inkräktar på livsmedelsförsörjningen.

17.  Europaparlamentet betonar att hållbarhetsprincipen ska tillämpas vid användningen av biomassa och att man därmed även bör se till att biomassan används så nära den plats där jordbruksråvaran produceras som möjligt, vilket skulle minska den energiförlust som transporterna orsakar.

18.  Europaparlamentet påpekar att användningen av biomassa för uppvärmning kan minska klimatförändringarnas skadliga effekter betydligt, och uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att anslå medel till landsbygdsutveckling till de offentliga inrättningar på landsbygden som övergår till uppvärmningssystem baserade på bioenergi.

19.  Europaparlamentet understryker att en ökad användning av informations- och kommunikationsteknik skulle kunna förbättra övervakningen av flera produktionsfaser samt styrningen av dessa, så att produktionen ökar i förhållande till användningen av produktionsmedel, samtidigt som utsläppen av växthusgaser och energiförbrukningen minskar. Parlamentet understryker samtidigt att det är av avgörande betydelse, både för ett miljömässigt mer hållbart jordbruk och för att denna sektor ska kunna stärka sin konkurrenskraft, med en mer omfattande användning av informations- och kommunikationsteknik, en integrering av politik för utbildning av jordbrukare i nya tekniker samt främjande av innovation och entreprenörskap hos framför allt unga jordbrukare.

20.  Europaparlamentet understryker att EU är den största importören av jordbruksprodukter. Dessa produkter medför högre koldioxidkostnader än den europeiska produktionen, eftersom miljökraven ofta är lägre i tredjeländer och på grund av de långa transportavstånden och avskogningen. Parlamentet anser mot bakgrund av detta att det är viktigt att med hjälp av en riktad kommunikationsstrategi informera konsumenterna om fördelarna med en hälsosam och balanserad kost bestående av högkvalitativa, regionala produkter i säsong som kommer från ett effektivt och ytterst produktivt jordbruk och vars koldioxidavtryck skiljer sig från importerade produkter. Parlamentet anser också att de europeiska jordbrukarna måste ges skälig ersättning för sina insatser att minska utsläppen och främja en diversifiering av den lokala produktionen (särskilt utvecklingen av växtproteiner i EU).

21.  Europaparlamentet ställer sig i detta sammanhang bakom en frivillig EU-ursprungsmärkning för produkter som helt och hållet härrör från EU.

22.  Europaparlamentet kräver att det införs effektiva mekanismer för kontroll av import från tredjeland, och förordar fullständig ömsesidighet mellan de krav som EU:s producenter måste följa för att bekämpa klimatförändringarna och de krav som ställs på importerade produkter från tredjeländer, i syfte att undvika att europeiska produkter tappar konkurrenskraft.

23.  Europaparlamentet anser att EU bör göra en förnyad satsning på politiken för jordbruks- och skogsbruksutveckling, i syfte att bidra till spridningen av nya metoder och gynna utvecklingen av hållbara jordbruk i världen.

Åtgärder för att anpassa det europeiska jordbruket till uppvärmningen

24.  Europaparlamentet understryker att det europeiska jordbruket håller på att anpassa sig och att det måste fortsätta att anpassa sig till de pågående klimatförändringarna samt förbereda sig på de följder som dessa kommer att få för en rad regioner i EU.

25.  Europaparlamentet anser i detta sammanhang att EU måste utarbeta en enhetlig strategi för att anpassa jordbruket till de två former av klimatstörningar som väntas, nämligen

   en ökande global medeltemperatur, och
   kraftigt varierande klimatförhållanden, vilket kommer att leda till fler perioder med extrema väderförhållanden.

26.  Europaparlamentet anser att den gemensamma jordbrukspolitiken måste inriktas på en mer hållbar och effektiv resursförvaltning och att hänsyn måste tas till detta i den kommande reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Den gemensamma jordbrukspolitiken måste dessutom främja

   en optimal förvaltning av vattenresurserna (effektivare bevattningssystem, återanvändning av vatten, metoder för vattenbesparingar på åkrarna, dammar i kuperad terräng osv.) och ett större ansvar för användarna,
   sortval, i synnerhet motståndskraftiga sorter som tål extrema vädervillkor, och ett växelbruk som är anpassat till torka, sjukdomar osv.,
   skydd av marken mot vatten- och vinderosion (för att bevara det organiska materialet),
   plantering av trädrader, häckar eller skogsbevuxna arealer runt åkrar för att hålla kvar vattnet, begränsa avrinningen och ge lä och skydd åt nyttodjur, som t.ex. pollinerande insekter,
   bevarande av mark som ligger i träda och främjande av animalieproduktion på sådan mark,
   åtgärder för övervakning och kontroll av sjukdomar, i detta sammanhang behövs det skapas nationella och europeiska instrument för att övervaka utbrott och återutbrott,
   åtgärder för övervakning och kontroll av insekter, i detta sammanhang är det viktigt med övervakning av eventuella invasionsrisker och växtskyddsåtgärder (skärpta kontroller vid gränser och känsliga områden som t.ex. plantskolor och flygplatser samt biosäkerhetsåtgärder),
   återställande av förstörda områden, och
   bevarande av skog som är anpassad till klimatförändringar och skogsförvaltning för att minska risken för skogsbränder.

27.  Europaparlamentet betonar att det kan bli nödvändigt att återinföra vattenförvaltning i områden som tidigare drabbats av översvämningar på grund av ofördelaktiga lokala förhållanden och som senare dränerats, men också att se över regleringen av vattendragen, återställa översvämningsområden, såvida detta är möjligt, och återplantera skog i dessa områden.

Konsekvenser för den europeiska jordbruksmodellen

28.  Europaparlamentet understryker att den gemensamma jordbrukspolitiken bör bidra till en mer hållbar jordbrukspolitik, samtidigt som det är viktigt att öka avkastningen och ha i åtanke att den globala uppvärmningen kan komma att äventyra produktionskapaciteten och livsmedelsförsörjningen för världens befolkning, inklusive i Europa.

29.  Europaparlamentet anser att den gemensamma jordbrukspolitiken måste erbjuda de lokala myndigheterna i medlemsstaterna incitament för att vidta åtgärder i syfte att

   återställa produktions- och skyddskapaciteten hos de naturliga ekosystemen, jordbruksgrödor och andra tillgångar som drabbas av torka och ökenutbredning eller översvämningar,
   förbättra de metoder för utnyttjande av vattentillgångar, mark och vegetation som hittills har visat sig vara ohållbara,
   utveckla åtgärder för att identifiera, förbättra och främja växtsorter och djurraser i områden som drabbas av torka och/eller som riskerar att drabbas av ökenutbredning, och
   förbättra de förebyggande åtgärderna.

30.  Europaparlamentet konstaterar att klimatförändringarna drabbar jordbruket på ett direkt och oproportionerligt ogynnsamt sätt och att det därför är rätt att prioritera jordbruket då åtgärder för att bromsa följderna av klimatförändringarna utarbetas.

31.  Europaparlamentet anser att de ”nya utmaningar” som identifierats i samband med hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken, dvs. klimatförändringarna, hushållningen med vatten, de förnybara energiformerna och den biologiska mångfalden, bör upprepas, och att respekt för och förbättring av markens kvalitet och dess funktioner (kolbindning, förmåga att hålla kvar vatten och mineralämnen, biologiskt liv osv.) också bör läggas till dessa utmaningar, eftersom detta är stora frågor som kommer att påverka kommande generationer. Dessa utmaningar bör således beaktas ytterligare i den framtida gemensamma jordbrukspolitiken.

32.  Europaparlamentet konstaterar att det nuvarande systemet med tvärvillkor, som är utformat för att säkerställa att jordbruksproducenter uppfyller mycket höga djurskydds-, djurhälso- och miljöskyddsnormer, har varit problematiskt för jordbrukarna och att det, i sin nuvarande utformning, kanske inte har varit den bästa metoden för att nå de önskade resultaten. Parlamentet anser att man i samband med den kommande reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken bör lägga större vikt vid mera hållbara och effektiva produktionsmodeller, varvid hänsyn bör tas till att sådana modeller behöver offentlig finansiering för att göra det möjligt för jordbrukarna att täcka de merkostnader som är förknippade med tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter (t.ex. underhåll av landsbygdsområden, bevarande av den biologiska mångfalden, kolbindning och tryggad livsmedelsförsörjning).

33.  Europaparlamentet konstaterar att den gemensamma jordbrukspolitiken måste införa världsledande miljöskyddskrav. Parlamentet påpekar att detta kommer att medföra en kostnadsnivå som man inte kan få igen från marknaden, men som delvis kan ses som tillhandahållande av varor av allmänt intresse, och att europeiska producenter kommer att behöva skydd mot konkurrensen från tredjeländer som inte uppfyller EU:s miljökrav.

34.  Europaparlamentet anser att EU, till följd av klimatförändringarna, måste anpassa sin jordbrukspolitik till dessa förändringar. Parlamentet uppmanar följaktligen kommissionen att i sitt kommande meddelande om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 främja en mer hållbar och effektiv jordbruksmodell som är i linje med samtliga mål i den gemensamma jordbrukspolitiken och som är inriktad på tillräcklig livsmedelsförsörjning och säkra livsmedel samt hållbarhet. En sådan modell måste bygga på ett rimligt och legitimt stödsystem för jordbrukare och måste också stärka jordbrukaryrket.

35.  Om det europeiska jordbruket i framtiden ska kunna bidra till livsmedelssäkerhet och klimatskydd anser Europaparlamentet att man måste se till att upprätthålla en långtgående och omfattande gemensam jordbrukspolitik, som i synnerhet integrerar systemet för direktstöd som finansieras genom EU:s budget och förenklade och rättvisare betalningar i hela EU.

36.  Europaparlamentet understryker vikten av att skapa och permanent garantera en grund för utveckling av alternativa ekonomiska verksamheter, som stegvis kommer att minska lokalsamhällenas beroende av dels jordbruksproduktion som regelbundet drabbas av torka, dels naturresurser. Parlamentet anser att tillgången till EU-finansiering är avgörande för att garantera att det skapas förutsättningar för utveckling av alternativa ekonomiska verksamheter.

37.  Europaparlamentet understryker vikten av att främja integrerade planeringsmetoder för att utveckla landsbygdsområden utifrån lokala behov genom att införa principer som bygger på en optimering av markanvändningen, så att marknaden för lokalt producerade varor och lokala tjänster kan anpassas till de ändrade miljöförhållandena (utdragna torkperioder, jordskred, översvämningar osv.).

38.  Europaparlamentet uppmanar även kommissionen att återigen försöka finna nya stödsystem som främjar jordbrukets bidrag till att minska koldioxidutsläppen, såsom bindning av kol i marken och biomassa från jordbruk, och som gynnar en jordbruksmarksanvändning som inverkar positivt på klimatförändringarna.

39.  Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att kommissionen korrekt beräknar kostnaderna för att anpassa jordbruket till klimatförändringarna.

40.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att stärka och anpassa risk- och krishanteringsinstrumenten till den ökande volatiliteten på marknaderna och till klimatrisker.

41.  Europaparlamentet understryker, med tanke på klimatförändringarnas omfattning och det stora behovet av investeringar, att jord- och skogsbruket måste tillämpa mer hållbara produktionsmetoder och att den gemensamma jordbrukspolitiken måste förbli effektiv och få en budget som är avpassad för detta för perioden efter 2013. Vidare anser parlamentet att det behövs ytterligare finansiella resurser som omsätts i incitament för spridning av moderna och innovativa tekniker och system som kan ta fram konkreta resultat i form av begränsnings- och anpassningsåtgärder inom jordbrukets olika sektorer.

42.  Även om den gemensamma jordbrukspolitiken inte är någon europeisk klimatpolitik anser Europaparlamentet att den ändå kan ligga till grund för införandet av effektiva instrument och incitament för att bekämpa klimatförändringarna, och menar att man bör hålla detta i minnet när EU:s framtida budget diskuteras.

43.  Europaparlamentet anser att EU måste bevara sin ledande ställning i kampen mot klimatförändringarna, och att denna kamp inte får nedprioriteras till följd av dagens ekonomiska svårigheter.

44.  Europaparlamentet understryker att EU behöver utvecklings- och finansieringsåtgärder inom jordbruket som garanterar säkra och högkvalitativa livsmedel.

o
o   o

45.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 282 E, 6.11.2008, s. 281.
(2) EUT C 66 E, 20.3.2009, s. 29.
(3) EUT C 67 E, 18.3.2010, s. 44.
(4) Antagna texter, P6_TA(2009)0130.
(5) Antagna texter, P7_TA(2009)0089.


Jordbrukets framtidsutsikter i områden med naturbetingade svårigheter: En särskild hälsokontroll
PDF 213kWORD 46k
Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om jordbrukets framtidsutsikter i områden med naturbetingade svårigheter: en särskild granskning (2009/2156(INI))
P7_TA(2010)0132A7-0056/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

   med beaktande av artikel 39 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om bättre riktat stöd till jordbrukare i områden med naturbetingade svårigheter (KOM(2009)0161),

–   med beaktande av det yttrande till kommissionens meddelande som lades fram av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén den 17 december 2009,

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A7-0056/2010), och av följande skäl:

A.  Med 54 procent klassificeras mer än hälften av jordbruksarealen i EU som område med svårigheter.

B.  Varje medlemsstat har områden med svårigheter, om än i olika omfattning.

C.  Bergsregioner (inklusive arktiska regioner norr om den 62:a breddgraden som likställs med bergsregioner) utgör cirka 16 procent av jordbruksarealen, medan över 35 procent av jordbruksarealen klassificeras som ”andra mindre gynnade områden”.

D.  Dessa ”andra mindre gynnade områden” klassificerades utifrån en rad kriterier som enligt Europeiska revisionsrätten kan utgöra en källa till ojämlik behandling(1).

E.  Endast en liten del av företagen i dessa områden får stöd, och storleken på stödet varierar kraftigt(2).

F.  För bergsområden och områden med särskilda svårigheter – som definieras enligt artikel 50.2 (bergsområden) respektive artikel 50.3 b i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) – finns klara och tydliga kriterier, vilket medför att dessa områden varken blev föremål för kritik från Europeiska revisionsrätten eller berörs av föreliggande meddelande från kommissionen.

G.  Den speciella situationen i de yttersta randområdena förutsätter särskilda tillvägagångssätt.

H.  Stödet till de mindre gynnade områdena utgör en viktig del i den så kallade andra pelaren av den gemensamma jordbrukspolitiken, dvs. landsbygdsutvecklingspolitiken, vilket innebär att varken regionalpolitiska mål eller frågan om omfördelning av EJFLU-medlen bör vara centrala i debatten.

I.  När lagstiftningen om stödet till mindre gynnade områden ändrades och förordning (EG) nr 1698/2005 antogs, avskaffades den tidigare kategorin ”andra mindre gynnade områden” och de stödberättigade områdena betecknades som områden med ”naturbetingade svårigheter”.

J.  Genom reformen 2005 har de socioekonomiska kriterier som tidigare åberopades av vissa medlemsstater inte längre fått tillämpas som främsta kriterier för områden med ”naturbetingade svårigheter”, men dessa kriterier har fortsatt kunnat tillämpas som definition för områden med ”särskilda svårigheter”, vilka kan få stöd enligt artikel 50.3 b i förordning (EG) nr 1698/2005.

K.  Vid utformningen av sina nationella och regionala program för landsbygdens utveckling har medlemsstaterna stort utrymme att ta fram ett balanserat åtgärdspaket som är anpassat till deras specifika regionala situation. Det åligger medlemsstaterna att inkludera lämpliga stödåtgärder för regioner med svårigheter i sina program.

L.  Det kan visa sig att de åtta föreslagna biologisk-fysiska kriterierna inte är tillräckliga och att det föreslagna tröskelvärdet på 66 procent av ytan kanske inte alltid är lämpligt för att fastställa faktiska svårigheter på ett sätt som tar hänsyn till den stora mångfalden i EU:s landsbygdsområden. Den gröda som odlas, kombinationen av jordtyper, markens fuktighet och klimatförhållandena är en del av de övriga faktorer som också har betydelse för att fastställa de faktiska svårigheterna inom ett visst område.

1.  Europaparlamentet understryker betydelsen av ett skäligt ekonomiskt stöd till de områden som har svårigheter. Detta är ett oumbärligt verktyg för att säkerställa tillhandahållandet av värdefulla allmänna tjänster, såsom ett fortsatt brukande av jorden och bevarande av kulturlandskapet i dessa regioner. Parlamentet betonar att just de områden som har svårigheter ofta har ett stort värde som kulturlandskap och för att bevara den biologiska mångfalden, skapa miljöfördelar samt främja sysselsättningen på landsbygden och livskraften i landsbygdssamhällena.

2.  Europaparlamentet är medvetet om att mindre gynnade områden på grund av sin särskilda ställning har stor betydelse för att skapa miljöfördelar och bevara landskapet. Parlamentet betonar att utbetalningar inom denna åtgärd ska syfta till att uppnå dessa mål.

3.  Europaparlamentet betonar att artikel 158 i EG-fördraget om sammanhållningspolitiken, i dess ändrade form enligt Lissabonfördraget, ägnar särskild uppmärksamhet åt områden med naturbetingade svårigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en övergripande strategi som syftar till att avskaffa skillnaderna mellan medlemsstaterna avseende hur dessa områden behandlas och som främjar en integrerad strategi där man tar hänsyn till särskilda nationella och regionala särdrag.

4.  Europaparlamentet betonar att stödet till de områden som har naturbetingade svårigheter framför allt syftar till att garantera att ett effektivt och mångfunktionellt jordbruk bevaras på ett heltäckande och hållbart sätt, och att landsbygden därmed bevaras som ett livskraftigt ekonomiskt område och ställe att bo på.

5.  Europaparlamentet understryker att bruket av jorden i dessa områden med svårigheter inte enbart syftar till att producera högkvalitativa livsmedel utan också bidrar till områdenas totala ekonomiska utveckling samt ökad livskvalitet och demografisk och social stabilitet.

6.  Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att även beakta de sociala effekterna av de nya klassificeringarna av områden med naturbetingade svårigheter.

7.  Europaparlamentet påpekar att stödet till regioner med svårigheter, till skillnad från miljöåtgärder på jordbruksområdet, inte får kopplas till några specifika krav, utöver tvärvillkoren, på hur jorden brukas. Parlamentet påminner om att systemet med mindre gynnade områden i princip måste erbjuda kompensation för de jordbrukare som även är markägare och som arbetar inom områden med betydande naturbetingande svårigheter som marknaden som sådan inte kompenserar för.

8.  Europaparlamentet betonar dock att utbetalningar till mindre gynnade områden måste förenas med krav på att jorden brukas aktivt, det vill säga för livsmedelsproduktion eller verksamhet som är direkt kopplad till livsmedelsproduktion.

9.  Europaparlamentet anser att de åtta biologisk-fysiska kriterier, som kommissionen har föreslagit för att avgränsa områden med naturbetingade svårigheter, i princip skulle kunna vara lämpliga till viss del. Parlamentet betonar emellertid att kriterierna inte kan tillämpas i samtliga fall för objektiv avgränsning av områden med naturbetingade svårigheter.

10.  Europaparlamentet anser samtidigt att strikta och enbart biologisk-fysiska kriterier kanske inte är lämpliga för alla delar av Europa, och kan få oavsiktliga effekter när det gäller att avgöra vilka områden som ska godkännas. Parlamentet rekommenderar därför att man återigen objektivt ser över behovet av socioekonomiska kriterier, såsom avstånd till marknaden, brist på tjänster och avfolkning.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att beakta alla de synpunkter som har kommit fram under samrådet med medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter och jordbruksorganisationer om hur områden med naturbetingande svårigheter ska definieras.

12.  Europaparlamentet konstaterar att man i synnerhet skulle kunna införa ”isolering” som ett geografiskt kriterium för att lösa problemet med de särskilda naturbetingade svårigheter som härrör från avstånd till marknaden, avlägsenhet och begränsad tillgång till tjänster.

13.  Europaparlamentet anser att definitionen av kriteriet ”markvattenförhållanden” bör ses över, så att det tar bättre hänsyn till de varierande jordbruks- och klimatvillkoren i unionens olika medlemsstater.

14.  Europaparlamentet konstaterar att de begränsningar som våt, obrukbar mark medför förutsätter ett kriterium som omfattar antal dagar då jorden kan brukas. På så sätt kan man enligt parlamentet ta hänsyn till växelverkan mellan olika jordtyper och klimatet (till exempel för att på lämpligt sätt återge de problem som ett maritimt klimat medför).

15.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fortsätta sina undersökningar och analyser för att eventuellt införa ytterligare kriterier till det nya systemet för ersättning till mindre gynnade områden, och på så sätt ytterligare anpassa sina förslag till de praktiska svårigheter som jordbrukare möter, för att bygga upp stabila kriterier som kan vara lämpliga på lång sikt.

16.  Europaparlamentet understryker dock att för att dessa kriterier i praktiken ska kunna tillämpas och realistiska tröskelvärden fastställas måste medlemsstaterna presentera de nödvändiga biologisk-fysiska uppgifterna med tillräcklig noggrannhet för naturområdena. Parlamentet stödjer därför de praktiska test av de föreslagna kriterierna som kommissionen har påbörjat, och kräver att de detaljerade kartor som medlemsstaterna ska ta fram också används för att anpassa gränsvärdena för de kriterier som tillämpas för att avgränsa områden med naturbetingade svårigheter och det föreslagna tröskelvärdet på 66 procent på medlemsstats- eller regionnivå till de verkliga naturförhållandena.

17.  Europaparlamentet betonar framför allt att man eventuellt bör ta hänsyn till de antagna kriteriernas sammanlagda effekt för att på ett praktiskt sätt kunna beakta växelverkan mellan flera olika faktorer som spelar in. Detta skulle enligt parlamentet kunna göra det möjligt för de missgynnade områden som har två eller flera naturbetingade svårigheter att klassificeras som mindre gynnade områden, även om de enskilda kriterierna inte skulle medföra en sådan klassificering var för sig.

18.  Europaparlamentet betonar att man inte kan ta slutgiltig ställning till vilken grundläggande territoriell enhet som ska väljas och till de kriterier och tröskelvärlden som kommissionen har lagt fram förrän detaljerade kartor från alla medlemsstater föreligger. Parlamentet betonar att utan resultat från sådana simuleringar måste det föreslagna tröskelvärdet på 66 procent och de tröskelvärden som fastställer själva kriterierna ses med stor försiktighet, och att en objektiv och lämplig justering av dem endast kan göras när de nationella kartorna finns tillgängliga. Därför uppmanar parlamentet kommissionen att i tid undersöka simuleringsresultaten och på grundval av detta utan dröjsmål utarbeta ett detaljerat meddelande till Europaparlamentet och rådet om avgränsning av områden med naturbetingade svårigheter.

19.  Europaparlamentet betonar att när den slutgiltiga kartan över andra mindre gynnade områden upprättas bör man även använda objektiva nationella kriterier för att kunna anpassa definitionen av områdena till de olika specifika förhållandena i respektive land. Parlamentet anser att denna anpassning måste ge möjlighet till insyn.

20.  Europaparlamentet anser att kriterierna för stöd till områden med naturbetingande svårigheter delvis måste justeras frivilligt på nationell nivå för att de ska kunna omfatta särskilda geografiska situationer där de naturbetingade svårigheterna har utjämnats genom mänskliga ingrepp. Parlamentet betonar dock att när markens kvalitet har förbättras måste man även beakta de löpande underhållskostnaderna för till exempel dränering och bevattning. Parlamentet föreslår att även företagsekonomiska uppgifter (såsom företagens inkomst och markens produktivitet) inkluderas i detta, men betonar samtidigt att beslut om en justering av de kriterier som ska tillämpas måste fattas av medlemsstaterna, eftersom många av dem redan har utvecklat ett lämpligt och välfungerande differentieringssystem som bör bevaras.

21.  Europaparlamentet anser att de nya kriterierna kan komma att utesluta vissa områden med naturliga svårigheter som för närvarande får stöd. Parlamentet påpekar att en lämplig utfasningsperiod bör definieras så att de berörda regionerna kan anpassa sig till den nya situationen.

22.  Europaparlamentet understryker att de områden som har använt olika jordbrukstekniska lösningar för att överbrygga naturbetingade svårigheter inte bör uteslutas permanent, i synnerhet inte om de fortfarande har en låg jordbruksinkomst eller mycket få produktionsalternativ. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se till att dessa områden får en smidig övergång.

23.  Europaparlamentet uppmanar till att tekniska förfaranden som är avsedda att uppväga naturbetingade svårigheter inte enbart inriktas på kortsiktiga fördelar utan även blir föremål för en bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling.

24.  Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna har ett ansvar att objektivt utse områden med naturbetingade svårigheter och att utforma balanserade program för att utveckla landsbygden. Parlamentet understryker att regionala och lokala myndigheter måste vara delaktiga i denna process. Parlamentet betonar samtidigt att kommissionen bör underrättas om och ge sitt tillstånd till dessa nationella eller regionala beslut.

25.  Europaparlamentet betonar att reformen avseende områden med naturbetingade svårigheter är en viktig del av den framtida utvecklingen av Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ett år utarbeta en separat rättsakt om jordbruket i områden med naturbetingade svårigheter.

27.  Europaparlamentet kräver att översynen av systemet med ersättning till mindre gynnade områden görs i anslutning till diskussioner om en reformering av hela den gemensamma jordbrukspolitiken för att säkerställa att man får en konsekvent utformning av det nya stödsystemet för jordbrukare, i synnerhet i samband med det nya enhetliga jordbruksstödet.

28.  Europaparlamentet är medvetet om de konsekvenser som arbetet med att fastställa vilka områden som är andra mindre gynnade områden skulle kunna få för utformningen av det framtida stödet inom den gemensamma jordbrukspolitiken, och uppmanar därför kommissionen att ta hänsyn till alla åsikter som har framkommit i det offentliga samrådet med berörda medlemsstater, regionala och lokala myndigheter och jordbruksföretag.

29.  Europaparlamentet kräver att EU:s budget för landsbygdsutveckling skyddas och uppmanar medlemsstaterna att till fullo utnyttja medfinansieringsmöjligheterna för mindre gynnade områden, eftersom detta är ett av de mest effektiva och viktigaste systemen för landsbygdens utveckling.

30.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

(1) Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 4/2003, EGT C 151, 27.6.2003.
(2) Från 16 EUR/ha i Spanien till 250 EUR/ha på Malta.


En ny digital agenda för Europa: 2015.eu
PDF 155kWORD 71k
Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om en ny digital agenda för Europa: 2015.eu (2009/2225(INI))
P7_TA(2010)0133A7-0066/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, ”Europeisk rapport om digital konkurrenskraft: De största landvinningarna för strategin i2010 under 2005-2009” (KOM(2009)0390),

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, ”Gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter i EU” (KOM(2009)0557),

–   med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2006 om det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2007 om en europeisk radiospektrumpolitik(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2007 om skapandet av en europeisk bredbandspolitik(3),

–   med beaktande av sin resolution av den 21 juni 2007 om konsumenternas förtroende för den digitala miljön(4),

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för kultur och utbildning (A7-0066/2010), och av följande skäl:

A.  Informations- och kommunikationstekniken (IKT) genomsyrar praktiskt taget alla sidor av vårt liv och den är oupplösligt förbunden med vår önskan om en välmående och konkurrenskraftig ekonomi, om att skydda miljön och om ett mer demokratiskt, öppet och inkluderande samhälle.

B.  Europa bör spela en ledande roll i skapandet och tillämpningen av IKT och skapa mervärde för sina medborgare och företag. Användningen av IKT bidrar till att stärka pågående strukturella förändringar och uppnåendet av en hållbar ekonomisk tillväxt.

C.  Europa kommer att kunna skörda frukterna av den digitala revolutionen endast om alla EU-medborgare engageras och får möjlighet att delta fullt ut i det nya digitala samhället och om människan ställs i centrum för de politiska åtgärderna. Den digitala revolutionen kan inte längre betraktas som en fortsättning på den föregående industriperioden, utan måste snarast betraktas som en radikal omvandlingsprocess.

D.  Utvecklingen av det digitala samhället bör vara inkluderande och tillgänglig för alla EU-medborgare och stödjas av effektiva åtgärder för att överbrygga den digitala klyftan inom EU och se till att fler medborgare får e-färdigheter och fullt ut kan dra nytta av IKT:s möjligheter.

E.  Trots att bredband är tillgängligt för mer än 90 procent av EU:s befolkning används det bara i 50 procent av hushållen.

F.  Konkurrensutsatta kommunikationsmarknader är viktiga för att se till att användarna får så stora fördelar som möjligt när det gäller urval, kvalitet och överkomliga priser.

G.  Europas möjligheter hänger oupplösligt samman med kunskaperna och färdigheterna hos dess befolkning, dess arbetskraft och dess organisationer. Utan kunskaper och färdigheter kan IKT-tekniken och IKT-infrastrukturen endast ge ett begränsat ekonomiskt och socialt mervärde.

H.  IKT kan vara ett mycket kraftfullt verktyg för att skapa positiv och hållbar utveckling i länder världen över och i kampen mot fattigdom och social och ekonomisk orättvisa.

I.  Om medborgarna inte har tillräckligt förtroende för regelverket inom det nya digitala området kommer de att avstå från att kommunicera, uttrycka sina åsikter fritt och ingå affärsuppgörelser. För att skapa förtroende hos medborgarna måste de grundläggande rättigheterna garanteras och upprätthållas, och för att skapa förtroende hos företagen måste de immateriella rättigheterna och andra rättigheter garanteras.

J.  IT-relaterad brottslighet, exempelvis anstiftan till terrorattacker, hatbrott och barnpornografi, har ökat och utgör en fara för människor, däribland barn.

K.  Europas kreativa branscher och kultursektor spelar inte bara en betydelsefull roll för att uppmuntra kulturell mångfald, mångfald i media och aktiv demokrati i Europa, utan utgör även en viktig drivkraft för en hållbar tillväxt och för Europeiska unionens ekonomiska återhämtning. Särskilt de kulturella och språkliga särdragen måste uppmärksammas i debatten om inrättandet av en inre marknad inom sektorn för kreativt innehåll.

L.  Det europeiska demokratiska samhället, medborgarnas deltagande i den offentliga debatten och tillgången till information i den digitala världen är avhängigt av en dynamisk och konkurrenskraftig pressektor som demokratins fjärde pelare.

M.  De otillräckliga framstegen inom skapande, spridning och användning av IKT har lett till en trög tillväxt och produktivitet och gör det svårt för unga företag med stor tillväxtpotential som är verksamma inom innovationer på IKT-området att få ett varaktigt fotfäste på marknaderna.

N.  Den privata och den offentliga sektorn måste investera i nya innovativa plattformar och tjänster, exempelvis radiofrekvensidentifiering, datormoln, e-hälsa, smarta läsare, smarta transporter osv. Stärkandet av den europeiska marknaden kommer att öka intresset för investeringar i den europeiska ekonomin och de europeiska marknaderna och leda till ytterligare stordriftsfördelar.

O.  Vi har ännu inte fullt ut genomfört en fungerande digital inre marknad för Internet- och kommunikationstjänster i Europa. Den fria rörligheten för digitala tjänster och den gränsöverskridande e-handeln hindras i dag allvarligt av den fragmenterade lagstiftningen på nationell nivå. Europeiska företag och samhällstjänster kommer att vinna ekonomiska och sociala fördelar av att använda avancerande IKT-tjänster och IKT-tillämpningar.

P.  Trots att Internet är den snabbast växande försäljningskanalen blir klyftan mellan inhemsk och gränsöverskridande e-handel i EU allt större. Den gränsöverskridande e-handeln rymmer en stor potential för betydande besparingar för EU:s medborgare, vilket fastställs i kommissionens meddelande om gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter i EU (KOM(2009)0557).

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om en ambitiös digital agenda och handlingsplan som gör att Europa kan utvecklas till ett öppet och välmående digitalt samhälle som erbjuder alla medborgare ekonomiska, sociala och kulturella möjligheter. Parlamentet föreslår att denna nya digitala agenda ska ges namnet ”agenda 2015.eu” och bygga på den positiva spiralen 2015.eu.

2.  Europaparlamentet understryker vikten av att fortsätta arbetet för att erbjuda alla medborgare och konsumenter höghastighetsanslutning till Internet genom fast och mobil bredbandsanslutning överallt, bland annat genom att trygga konkurrensen till förmån för konsumenterna. Parlamentet betonar att detta kräver en riktad politik som uppmuntrar konkurrens och effektiva investeringar och innovationer inom nya och förbättrade tillträdesinfrastrukturer samt valmöjligheter för konsumenterna som innebär att alla medborgare, oavsett var de är bosatta, erbjuds åtkomst på lika villkor och till konkurrenskraftiga priser, så att ingen medborgare i Europa utestängs.

3.  Europaparlamentet anser att alla hushåll i EU bör ha tillgång till bredbandsanslutning till Internet till ett konkurrenskraftigt pris senast 2013. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja alla tillgängliga politiska instrument för att alla medborgare i Europa ska kunna erbjudas bredband, genom att bl.a. utnyttja de europeiska strukturfonderna och det frigjorda frekvensutrymmet för att öka den mobila bredbandstäckningen och -kvaliteten. Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att blåsa nytt liv i den europeiska strategin för höghastighetsbredband, framför allt genom att uppdatera de nationella målen för utbredningen av bredbands- och höghastighetsinternet.

4.  Europaparlamentet konstaterar att det råder en viss oklarhet i samband med reglerna för statligt stöd som kan inverka på de bredbandstjänster som får samhällsstöd, särskilt med avseende på de offentliga myndigheternas förmåga att konsolidera sina egna nätverksbehov som grundval för nya investeringar. Parlamentet uppmanar kommissionen att omgående ta sig an dessa problem.

5.  Europaparlamentet påminner om att man särskilt bör uppmärksamma landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och permanenta naturbetingade eller demografiska nackdelar, särskilt regionerna i de yttersta randområdena. Parlamentet anser att trådlös teknik, bland annat satellit, vilket möjliggör en omedelbar anslutning till Internetstamnätet överallt, vore en lämplig lösning för att säkerställa ett effektivt tillhandahållande av och åtkomst till bredbandsinternet för invånarna i dessa regioner inom acceptabel tid och till ett överkomligt pris.

6.  Europaparlamentet erinrar om att de obligatoriska samhällsomfattande tjänsterna motsvarar det minimiutbud av tjänster av väl definierad kvalitet som bör vara tillgängliga för samtliga slutanvändare till ett överkomligt pris, utan att detta snedvrider marknaden eller lägger en extra börda på konsumenterna och operatörerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål utarbeta sin sedan länge väntade översyn av de samhällsomfattande tjänsterna.

7.  Europaparlamentet framhåller vikten av att se till att slutanvändare med funktionshinder garanteras likvärdig tillgång på samma nivå som andra slutanvändare, såsom parlamentet krävde i sin översyn av direktivet om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att i största möjliga mån beakta funktionshindrade slutanvändares behov i agendan för 2015.eu.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en konsekvensanalys för att undersöka hur nummerportabilitet kan genomföras i hela EU.

9.  Europaparlamentet understryker att det är viktigt att Europa behåller sin ställning som världens mobilkontinent och att man bör säkerställa att 75 procent av alla mobilabonnenter använder mobilt bredband med tillgång till trådlösa höghastighetstjänster senast 2015.

10.  Europaparlamentet påminner om att den harmoniserade användningen av spektrum i det frigjorda frekvensutrymmet (digital dividend) måste påskyndas på ett icke-diskriminerande sätt, samtidigt som man inte får äventyra befintliga och förbättrade sändningstjänster.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att via radiospektrumkommittén ta upp praktiska och tekniska krav för att säkerställa tillgången till spektra i rätt tid, med tillräcklig flexibilitet för att ny teknik och nya tjänster såsom mobilt bredband ska kunna användas. Parlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om konkurrenssituationen och utvecklingen på spektrummarknaden.

12.  Europaparlamentet understryker behovet av att ytterligare utvärdera och undersöka om framtida användare kan medföra störningar för befintliga användare av spektrumet, i syfte att minska eventuella negativa följder för konsumenterna.

13.  Europaparlamentet anser, med tanke på att antalet Internetanslutningar ökar, att medlemsstaterna bör sträva efter att 50 procent av EU:s hushåll ska vara anslutna till mycket snabba höghastighetsnät senast 2015, och att 100 procent ska vara anslutna senast 2020. Detta skulle skapa en tillförlitlig och bättre tjänst för slutanvändare som motsvarade konsumenternas förväntningar och behov. Parlamentet påminner om att för att dessa mål ska kunna uppnås behövs en lämplig politisk ram som möjliggör privata investeringar samtidigt som konkurrensen och konsumenternas valmöjligheter främjas.

14.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införliva det nya regelverket för elektronisk kommunikation inom den fastställda tidsfristen, att tillämpa det fullt ut samt att bemyndiga nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med regelverket. Parlamentet betonar att det nya regelverket ger en förutsägbar och konsekvent lagstiftningsram för att få fart på investeringar och främja konkurrenskraftiga marknader för IKT-näverk, IKT-produkter och IKT-tjänster, vilket bidrar till en förbättrad inre marknad för informationssamhällets tjänster. Parlamentet vidhåller att riktlinjer om tillämpning av telekompaketet för nästa generations åtkomst måste ge full verkan åt begreppen som presenteras i direktiven för att utveckla användningen av dessa nät.

15.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att effektivisera samordningen av regelverket genom att se till att organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) inleder sin verksamhet så snart som möjligt.

16.  Europaparlamentet uppmanar berörda parter att tillämpa öppna modeller för användning av kommunikationsnät i syfte att främja innovation och öka efterfrågan.

17.  Europaparlamentet erinrar om behovet av en insynsvänlig och förutsägbar lagstiftning och uppmanar kommissionen att fortsätta införliva principerna om bättre lagstiftning under förberedelserna av lagstiftningsinitiativ och andra instrument, särskilt genom målinriktade konsekvensbeskrivningar i rätt tid.

18.  Europaparlamentet påminner om att interoperabilitet och tillgänglighet hör ihop och är de byggstenar på vilka ett effektivt informationssamhälle kommer att byggas för att produkter, infrastrukturer och tjänster ska vara interoperabla så att europeiska medborgare kan få tillgång till tjänster och uppgifter oavsett vilken mjukvara de använder.

19.  Europaparlamentet framhåller att digital kompetens är centralt i ett inkluderande digitalt samhälle och att alla EU:s medborgare bör besitta och uppmuntras att utveckla en lämplig digital kompetens. Parlamentet betonar att digital kompetens skulle kunna hjälpa utsatta grupper (t.ex. äldre och låginkomsttagare) att komma in i samhället. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att åtgärda skillnaderna mellan olika samhällsgrupper när det gäller digital kompetens och Internetanvändning, den så kallade andra digitala klyfta som är på väg att växa fram. Parlamentet framhåller det viktiga åtagandet att halvera bristerna i digital kompetens senast 2015.

20.  Europaparlamentet efterlyser öppenhet, tillgänglighet och lika möjligheter när det gäller användningen av IKT-system så att systemen blir mer användarvänliga för så många som möjligt av EU-medborgarna.

21.  Europaparlamentet betonar att alla grund- och gymnasieskolor måste ha pålitlig anslutning till Internet av god kvalitet senast 2013 och mycket snabb höghastighetsanslutning till Internet senast 2015, vid behov med stöd av region- och sammanhållningspolitiken. Parlamentet framhåller att IKT-utbildning och e-lärande bör bli en integrerad del av det livslånga lärandet genom bättre och tillgängliga utbildningsprogram.

22.  Europaparlamentet noterar att e-lärande är en viktig undervisningsmetod som är anpassad till IKT-innovationer och kan tillgodose behoven hos personer som har svårt att ta del av konventionella undervisningsmetoder, men att informationsutbyte mellan lärare, elever och andra berörda parter är en grundförutsättning. Internationellt utbyte måste också uppmuntras för att utbildningsinstitutionernas betydelse för förståelsen mellan folken på nytt ska stärkas.

23.  Europaparlamentet rekommenderar att begreppet digital kompetens på samma sätt som utländska språk införs i utbildningsväsendet från förskolenivå, så att användarna utvecklar kompetens så tidigt som möjligt.

24.  Europaparlamentet konstaterar att det är viktigt att utrusta medborgarna i EU med digitala färdigheter för att hjälpa dem att fullt ut dra nytta av fördelarna med att delta i det digitala samhället. Parlamentet upprepar att det är viktigt att se till att den europeiska arbetskraftens kunskaper, färdigheter, kompetens och kreativitet motsvarar högsta internationella standard och ständigt uppdateras. Digital kompetens och digitala färdigheter bör vara centrala aspekter av EU-politiken eftersom de är de viktigaste drivkrafterna för det europeiska innovationssamhället.

25.  Europaparlamentet föreslår att man på EU- och medlemsstatsnivå lanserar en handlingsplan för digital kompetens och integration som framför allt ska omfatta följande: särskilda möjligheter till digital kompetenshöjning för arbetslösa och grupper som riskerar att utestängas, incitament till initiativ inom den privata sektorn för att öka de anställdas digitala kompetens genom utbildning, ett europeiskt initiativ under rubriken ”Bli smart på nätet!” (”Be smart on-line!”) för att lära studerande, även studerande inom livslångt lärande och yrkesutbildning, om säker användning av IKT och Internettjänster samt ett gemensamt IKT-certifieringssystem på EU-nivå.

26.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att inspirera unga akademiker att välja IKT som yrke. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att under tiden lägga mer tyngd vid naturvetenskapliga ämnen, som matematik och fysik, för grundskoleeleverna i sina nationella läroplaner. Parlamentet anser att eftersom det finns ett verkligt och brådskande behov av åtgärder för att tillgodose kravet på IKT-kunskaper i Europa även på kort och medellång sikt, kommer en bättre databas för e-kunskapskontroll att behövas. Parlamentet uppmanar EU-institutionerna att vidta ytterligare åtgärder för att inrätta denna databas.

27.  Europaparlamentet understryker att alla EU-medborgare bör uppmärksammas på sina grundläggande digitala rättigheter och skyldigheter genom en europeisk stadga om medborgares och konsumenters rättigheter i den digitala miljön. Denna stadga bör konsolidera gemenskapslagstiftningen, framförallt användarnas rättigheter beträffande skydd av privatlivet, sårbara användare och digitalt innehåll, samt garantera en grundläggande prestanda i fråga om interoperabilitet. Parlamentet upprepar att rättigheter i den digitala miljön bör beaktas generellt inom ramen för de grundläggande rättigheterna.

28.  Europaparlamentet är övertygat om att integritetsskyddet har ett centralt värde och anser att alla användare bör ha rätt till kontroll över sina personuppgifter, inklusive ”rätten att glömmas bort”. Kommissionen uppmanas att beakta både dataskydd och skydd av privatlivet och i synnerhet behoven hos minderåriga och unga vuxna när det gäller dessa frågor. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om hur dataskyddsdirektivet kan anpassas till dagens digitala miljö.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra den digitala säkerheten, bekämpa IT-relaterad brottslighet och skräppost, stärka användarnas förtroende och se till att europeiska cyberrymden skyddas mot alla typer av brott. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att öka engagemanget för och stärka det internationella samarbetet på detta område på ett effektivt sätt. Nästan hälften av medlemsstaterna har fortfarande inte ratificerat Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet, och parlamentet uppmanar alla medlemsstater att ratificera och genomföra konventionen.

30.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta åtgärder för att se till att alla EU-medborgare får tillgång till säker elektronisk identifiering.

31.  Europaparlamentet framhåller vikten av att trygga ett öppet Internet, där medborgarna har rätt att, och företagsanvändare har möjlighet att, komma åt och sprida information och använda vilka tillämpningar och tjänster de vill i enlighet med det nya regelverket. Parlamentet uppmanar kommissionen, organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och de nationella tillsynsmyndigheterna att främja bestämmelserna om nätneutralitet, att noga övervaka genomförandet samt att rapportera till Europaparlamentet före utgången av 2010. Parlamentet anser att EU-lagstiftningen bör bibehålla bestämmelsen om ”enbart vidarebefordran”, som fastställdes i direktivet om elektronisk handel (2000/31/EG), och som är av avgörande betydelse för den fria och öppna konkurrensen på den digitala marknaden.

32.  Europaparlamentet betonar att mångfald, tryckfrihet och respekt för kulturell mångfald är grundläggande värderingar och slutmål för EU. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se till att all EU-politik som föreslås är förenlig med dessa värderingar och mål.

33.  Europaparlamentet välkomnar det snabba genomförandet av lagstiftningen om roaming. Parlamentet understryker det fortsatta behovet av att kontinuerligt övervaka de mobila roamingpriserna i EU, inklusive priserna för dataroaming. Berec uppmanas att genomföra en oberoende analys av vilka andra metoder än prisreglering som skulle kunna användas för att få till stånd en konkurrensutsatt internationell roamingmarknad. Kommissionen uppmanas att på grundval av analysen från Berec och sin egen översyn lägga fram ett förslag om en långsiktig lösning på problemet med roaming före 2013 för att garantera en välfungerande, konsumentorienterad och konkurrensutsatt roamingmarknad som leder till sänkta priser.

34.  Europaparlamentet understryker att digitala tjänster kan hjälpa Europa att fullt ut utnyttja den inre marknaden. Parlamentet efterlyser en effektiv politik för en digital inre marknad som ska göra Internettjänster i Europa mer konkurrenskraftiga, tillgängliga, gränsöverskridande och insynsvänliga, ge högsta möjliga nivå av konsumentskydd och sätta stopp för geografisk diskriminering. Parlamentet uppmanar EU:s institutioner att undanröja de huvudsakliga hindren inom lagstiftningen samt de administrativa hindren mot gränsöverskridande online-transaktioner senast 2013. Kommissionen uppmanas att fortsätta sin pågående granskning av gemenskapslagstiftning som påverkar den digitala inre marknaden samt att lägga fram förslag om riktade lagstiftningsåtgärder för att få bort de huvudsakliga hindren.

35.  Europaparlamentet efterlyser en utredning om harmoniserade regler inom EU för att främja en gemensam marknad för nätbaserade tjänster (”cloud computing”) och e-handel.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga åtgärder som ytterligare kan öka insynen i villkor inom den gränsöverskridande näthandeln och effektivisera det gränsöverskridande genomdrivandet av lag och ordning och möjligheterna till prövning. En framgångsrik utveckling av e-handeln kräver en effektiv distribution av produkter och varor, och parlamentet framhåller därför att det är viktigt att det tredje direktivet om posttjänster (2008/6/EG) genomförs snarast.

37.  Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör trygga den viktiga digitala miljön för företagen, i synnerhet små och medelstora företag. Medlemsstaterna bör införa ett samordnat förfarande för mervärdesskatt i alla medlemsstater i syfte att underlätta gränsöverskridande e-handel för små och medelstora företag och entreprenörer, och parlamentet uppmanar kommissionen att stödja en allmän användning av e-fakturor.

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att senast 2015 se till att minst 50 procent av alla offentliga upphandlingar genomförs på elektronisk väg, i enlighet med den handlingsplan som man kom överens om vid ministerkonferensen om e-förvaltning i Manchester 2005.

39.  Europaparlamentet anser att de direktiv som reglerar informationssamhället och som antogs för nästan tio år sedan framstår som föråldrade med hänsyn till den ökade komplexiteten på Internet, införandet av ny teknik samt det faktum att EU-medborgarnas uppgifter i ökande omfattning hanteras utanför EU. Parlamentet menar att de rättsliga problemen med vissa av direktiven kan lösas genom att man successivt uppdaterar dem, medan andra direktiv kräver en mer grundlig översyn, samt att man måste anta ett internationellt regelverk för uppgiftsskydd.

40.  Europaparlamentet framhåller de möjligheter som en övergång till samhällstjänster på Internet (e-förvaltning) kommer att ge medborgare och företag och som kommer att göra det möjligt att tillhandahålla effektivare och individanpassade samhällstjänster. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja IKT-verktygen för att förbättra insynen i och ansvarskyldigheten beträffande myndighetsåtgärder och för att bidra till en mer deltagande demokrati som omfattar alla socioekonomiska grupper, ökar medvetenheten hos nya användare och bygger upp tillit och förtroende. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta nationella planer för övergången till samhällstjänster på Internet, vilka bör omfatta mål och åtgärder för hur alla samhällstjänster ska kunna nås via Internet och vara åtkomliga för personer med funktionshinder senast 2015.

41.  Europaparlamentet understryker bredbandets betydelse för europeiska medborgares hälsa, eftersom det möjliggör användning av effektiv teknik för hälso- och sjukvårdsinformation, höjer kvaliteten på vården, utökar hälso- och sjukvårdens geografiska räckvidd till landsbygdsområden och glest befolkade ö- och bergsområden, underlättar vård i hemmet och minskar onödig behandling och kostsamma patientförflyttningar. Parlamentet påminner om att bredband också kan bidra till att skydda europeiska medborgare genom att underlätta information och förfaranden när det gäller den allmänna säkerheten, katastrofinsatser och återuppbyggnad.

42.  Europaparlamentet understryker att IKT är särskilt viktigt för personer med funktionshinder, eftersom de i större utsträckning än andra behöver tekniskt stöd i vardagen. Parlamentet anser att det är en rättighet för personer med funktionshinder att på likvärdiga villkor kunna delta i den snabba utvecklingen av den nya teknikens produkter och tjänster för att kunna dra nytta av ett inkluderande och hinderslöst informationssamhälle.

43.  Europaparlamentet understryker att en ”femte frihet” som möjliggör en fri spridning av innehåll och kunskap måste utvecklas och att det bör införas ett konvergerande, konsumentvänligt regelverk för åtkomsten till digitalt innehåll i Europa senast 2015, vilket skulle ge konsumenterna ökad trygghet och åstadkomma en rättvis balans mellan rättighetshavares rättigheter och allmänhetens åtkomst till innehåll och kunskap. Parlamentet uppmanar starkt EU att mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklingen påskynda debatten om upphovsrätt och analysera effekterna av en avdelning om europeisk upphovsrätt i enlighet med artikel 118 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för att skapa ett enhetligt skydd för immateriella rättigheter i hela unionen, både på och utanför Internet.

44.  Europaparlamentet konstaterar att Europas kreativa branscher och kultursektor inte endast spelar en viktig roll för att uppmuntra kulturell mångfald, mediemångfald och aktiv demokrati utan är en viktig drivkraft för hållbar tillväxt i Europa, och därför kan vara avgörande för EU:s ekonomiska återhämtning. Parlamentet bekräftar behovet av att främja en miljö som fortsätter att uppmuntra kreativa branscher, och uppmanar därför kommissionen att tillämpa Unescos konvention om främjande av och skydd för mångfalden av kulturella uttryck i alla politiska initiativ som rör den digitala agendan.

45.  Europaparlamentet betonar att den europeiska digitala agendan måste främja produktion och spridning av högkvalitativt och kulturellt mångfasetterat innehåll i EU för att uppmuntra samtliga EU-medborgare att ta i bruk digital teknik såsom Internet och att maximera den kulturella och sociala nyttan som EU-medborgarna kan ha av tekniken. Parlamentet rekommenderar att en informationskampanj inleds på EU-nivå för att öka medvetenheten hos allmänheten, framför allt genom att utveckla och sprida digitalt kulturellt innehåll. Parlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för sitt lagstiftnings- och arbetsprogram undersöka möjligheten att tillåta medlemsstaterna att ha lägre moms på distribution av kulturell egendom på Internet.

46.  Europaparlamentet betonar att Internet, som ger många nya chanser till spridning och tillgång till kreativt innehåll också medför nya utmaningar för hur den europeiska cyberrymden ska kunna skyddas mot nya former av brott. Parlamentet konstaterar att påföljder, ett tänkbart verktyg för att hävda upphovsrätten, av princip bör riktas mot kommersiella exploatörer snarare än mot enskilda medborgare.

47.  Europaparlamentet anser att EU mot bakgrund av den nya tekniken, nya digitala leveranssätt och förändrade konsumtionsmönster måste främja åtgärder på utbudssidan och överväga att ytterligare utveckla upphovsrättslicenser och rättighetsklarering. Parlamentet efterlyser en förbättrad, effektivare, konsekventare och överskådligare hantering av rättigheter och rättighetsklareringssystem för såväl musik som audiovisuella verk, samt ökad öppenhet och konkurrens mellan organisationer som samlar och förvaltar rättigheter.

48.  Europaparlamentet understryker att man i den digitala agendan i större utsträckning måste uppmärksamma digitaliseringen av Europas unika kulturarv och förbättra medborgarnas tillgång till detta. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge tillräckligt ekonomiskt stöd till EU:s digitaliseringsarbete och uppmanar samtidigt både kommissionen och medlemsstaterna att på lämpligt sätt ta itu med de rättsliga hinder som finns i dag.

49.  Europaparlamentet är djupt oroat över det digitala europeiska bibliotekets framtid och anser att det måste ske radikala förändringar på områden som bibliotekets digitala utformning, förvaltning, effektivitet, genomförbarhet, användbarhet samt projektets synlighet i media.

50.  Europaparlamentet menar att det, vid sidan av en systematisk användning av IKT, är oerhört viktigt att främja spetsforskning om IKT och att understödja offentliga och privata investeringar i gemensam högriskforskning och innovationer inom IKT. Parlamentet understryker att Europa bör ligga i framkanten inom utvecklingen av Internetteknik, nätbaserade tjänster (”cloud computing”), intelligenta miljöer, superdatorer och IKT-tillämpningar med låga koldioxidutsläpp och föreslår att EU:s forskningsbudget för IKT fördubblas och att budgeten för IKT-användning fyrdubblas i nästa budgetram.

51.  Europaparlamentet beklagar att Europa fortfarande släpar efter andra ledande marknader när det gäller att locka till sig, utveckla och behålla forskningsbegåvningar inom IKT och lider av en omfattande kompetensflykt till följd av de bättre arbetsvillkoren för akademiker och forskare i Förenta staterna. Parlamentet betonar att Europa måste arbeta tillsammans med universitet och näringsliv för att råda bot på detta problem och utarbeta ett dynamiskt karriärsutvecklingsprogram som stöder det vetenskapliga forskningssamhällets centrala roll i en bred innovationsansats i världsklass inom IKT.

52.  Europaparlamentet anser att alla Europas forskningsinstitut och infrastrukturer senast 2015 bör vara anslutna till höghastighetsnät av typ Gbps för att skapa ett internnätverk för det europeiska forskningssamhället.

53.  Europaparlamentet efterlyser större satsningar på användande av öppen källkodsprogramvara inom EU.

54.  Europaparlamentet efterlyser nyinvesteringar i forskning för att bättre realisera befintliga digitala verktyg så att alla medborgare ska kunna ta del av kulturellt innehåll.

55.  Europaparlamentet oroas över byråkratin inom EU:s ramprogram. Parlamentet uppmanar kommissionen att minska byråkratin genom att omstrukturera ramprogrammets arbetsprocess, utan att äventyra programmet, och genom att inrätta ett användarråd.

56.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna utvärdera hur direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG om upphandling och införlivandet av dem stöder forskning och innovation och, i lämpliga fall, fastställa bästa praxis. Dessutom uppmanar parlamentet kommissionen och medlemsstaterna att överväga hur man kan utveckla innovationsindex inom ramen för offentliga upphandlingar.

57.  Europaparlamentet påminner om att Europas framtida konkurrenskraft och förmåga att återhämta sig från den rådande ekonomiska krisen till stor del kommer an på dess kapacitet att främja en omfattande och effektiv användning av IKT inom företagen. De små och medelstora företagen ligger dock fortfarande långt efter storföretagen på detta område. Parlamentet uppmärksammar i synnerhet att man måste sörja för att mikro- och småföretag inte går miste om de fördelar som IKT-utvecklingen medför och uppmanar medlemsstaterna att stärka stödåtgärderna för små och medelstora företags användning av IKT-verktyg för att främja deras produktivitet.

58.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en digital plan för att främja affärsmöjligheter på Internet som i första hand är tänkta att erbjuda alternativ för de personer som nyligen blivit arbetslösa i samband med den ekonomiska krisen. Planen skulle bestå av att göra mjuk- och hårdvara till rimligt pris tillgänglig vid sidan av gratis Internetuppkoppling och kostnadsfri rådgivning.

59.  Europaparlamentet anser att agendan för 2015.eu bör ha som mål att integrera IKT för att uppnå en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Parlamentet uppmanar till att IKT-tekniken utnyttjas för att 20-20-20–målen i klimatstrategin ska kunna uppnås. Parlamentet anser att centrala initiativ i agendan för 2015.eu bör vara att genomföra tillämpningar såsom smarta kraftnät, smarta läsare, smarta bilar, smart vattenförsörjning samt e-hälsa. Parlamentet påpekar vidare att IKT-sektorns utsläpp bör minskas med 50 procent senast 2015.

60.  Europaparlamentet anser att den internationella handeln bör vägledas av principen om rättvis handel, i syfte att uppnå en verklig balans mellan öppnandet av marknader och det legitima skyddet av olika ekonomiska sektorer, med ett särskilt fokus på arbetsförhållanden och sociala förhållanden.

61.  Europaparlamentet anser att ansvaret för agendan för 2015.eu måste fördelas mellan alla politiska och geografiska nivåer (EU-nivå, nationell nivå, regional nivå) i en anda av flernivåstyre, något som tillsammans med det politiska synliggörandet är nödvändiga förutsättningar för att säkerställa ett effektivt genomförande. Parlamentet föreslår att man regelbundet anordnar toppmöten om den digitala agendan i syfte att övervaka framstegen på EU- och medlemsstatsnivå och förnya den politiska drivkraften.

62.  Europaparlamentet uppmärksammar särskilt kommissionen på behovet av att fastställa smarta (specifika, mätbara, anpassade, realistiska och tidsbaserade) mål och att anta en handlingsplan som utnyttjar alla lämpliga EU-instrument: finansiering, icke-bindande instrument (s.k. soft law), genomdrivande och, vid behov, riktad lagstiftning inom alla relevanta politikområden (t.ex. elektronisk kommunikation, utbildning, forskning, innovation och sammanhållningspolitik). Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en regelbunden översyn av resultaten av strategin för 2015.eu utifrån ett brett spektrum av indikatorer som möjliggör en kvantitativ och kvalitativ analys av de sociala och ekonomiska effekterna. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att EU:s program och de nationella och regionala programmen inom detta område samordnas på ett lämpligt sätt.

63.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaterna.

(1) EUT C 291 E, 30.11.2006, s. 133.
(2) EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 364.
(3) EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 87.
(4) EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 370.


Ansvarsfrihet för 2008: kommissionen
PDF 600kWORD 310k
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Resolution
1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))
P7_TA(2010)0134A7-0099/2010

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)(2),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2007 (KOM(2009)0526) och av det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2009)1427),

–   med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2008” (KOM(2009)0256),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport om de internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet(KOM(2009)0419) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2009)1102),

–   med beaktande av kommissionens rapport med titeln ”Medlemsstaternas svar på revisionsrättens årsrapport 2008” (SEK(2010)0178 och SEK(2010)0196),

–   med beaktande av grönboken om det europeiska öppenhetsinitiativet, antaget av kommissionen den 3 maj 2006 (KOM(2006)0194),

–   med beaktande av yttrande nr 2/2004 av Europeiska gemenskapernas revisionsrätt över en modell för ”samordnad granskning (single audit)” (samt ett förslag till ram för gemenskapens interna kontroll)(3),

–   med beaktande av kommissionens meddelande om en färdplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2005)0252),

–   med beaktande av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2006)0009), rapporten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2008)0110) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer rapporten (SEK(2008)0259),

–   med beaktande av utvärderingsrapporten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2009)0043),

–   med beaktande av yttrande nr 6/2007 över medlemsstaternas årliga sammanfattningar, medlemsstaternas ”nationella förklaringar” och nationella revisionsorgans revisionsarbete rörande EU-medel(4),

–   med beaktande av kommissionens handlingsplan för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder (KOM(2008)0097) och interimsrapporten om uppföljningen av den handlingsplanen (SEK(2009)1463),

–   med beaktande av kommissionens rapport om Bulgariens framsteg inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen (KOM(2009)0402) och det dokument med underlag som åtföljer den rapporten (SEK(2009)1074),

–   med beaktande av kommissionens rapport om Rumäniens framsteg inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen (KOM(2009)0401) och det dokument med underlag som åtföljer den rapporten (SEK(2009)1073),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008 och institutionernas svar(5), samt revisionsrättens särskilda rapporter,

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(6),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2008 mot en samsyn på begreppet acceptabel risk (KOM(2008)0866), och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer meddelandet (SEK(2008)3054),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–   med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget, artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 179a och 180b i Euratomfördraget,

–   med beaktande av internationella revisionsstandarder och internationella redovisningsstandarder för den offentliga sektorn, särskilt dem som avser den offentliga sektorn,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(7), särskilt artiklarna 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 76 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A7-0099/2010), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna genomföra budgeten under eget ansvar och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen, som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(8),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)(9),

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008,

–   med beaktande av kommissionens årsrapport till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2007 (KOM(2009)0526) och av det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2009)1427),

–   med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2008” (KOM(2009)0256),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport om de internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet(KOM(2009)0419) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2009)1102),

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008 och genomförandeorganets svar(10),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(11),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2008 mot en samsyn på begreppet acceptabel risk (KOM(2008)0866), och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer meddelandet (SEK(2008)3054),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget, artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 179a och 180b i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(12), särskilt artiklarna 55, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(13), särskilt artikel 14.3,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(14), särskilt artikel 66 första och andra stycket,

–   med beaktande av kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003(15),

–   med beaktande av artikel 76 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A7-0099/2010), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna genomföra budgeten under eget ansvar och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur beträffande genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen, som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(16),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)(17),

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2008,

–   med beaktande av kommissionens årsrapport till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2007 (KOM(2009)0526) och av det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2009)1427),

–   med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2008” (KOM(2009)0256),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport om de internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet(KOM(2009)0419) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2009)1102),

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2008 och genomförandeorganets svar(18),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(19),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2008 mot en samsyn på begreppet acceptabel risk (KOM(2008)0866), och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer meddelandet (SEK(2008)3054),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget, artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 179a och 180b i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(20), särskilt artiklarna 55, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(21), särskilt artikel 14.3,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(22), särskilt artikel 66 första och andra stycket,

–   med beaktande av kommissionens beslut 2004/20/EG av den 23 december 2003 om inrättande av ett genomförandeorgan med benämningen Exekutiva byrån för intelligent energi för att förvalta gemenskapsprogram på energiområdet enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003(23),

–   med beaktande av kommissionens beslut 2007/372/EG av den 31 maj 2007 om ändring av beslut 2004/20/EG för att ändra Exekutiva byrån för intelligent energi till genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation(24),

–   med beaktande av artikel 76 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A7-0099/2010), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna genomföra budgeten under eget ansvar och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation beträffande genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen, som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

4.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor för budgetåret 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(25),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)(26),

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor för budgetåret 2008,

–   med beaktande av kommissionens årsrapport till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2007 (KOM(2009)0526) och av det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2009)1427),

–   med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2008” (KOM(2009)0256),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport om de internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet(KOM(2009)0419) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2009)1102),

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor för budgetåret 2008 och genomförandeorganets svar(27),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(28),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2008 mot en samsyn på begreppet acceptabel risk (KOM(2008)0866), och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer meddelandet (SEK(2008)3054),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget, artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 179a och 180b i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(29), särskilt artiklarna 55, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(30), särskilt artikel 14.3,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(31), särskilt artikel 66 första och andra stycket,

–   med beaktande av kommissionens beslut 2004/858/EG av den 15 december 2004 om inrättandet av ett genomförandeorgan med namnet Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet för förvaltning av gemenskapsåtgärder inom folkhälsoområdet – med tillämpning av rådets förordning (EG) nr 58/2003(32),

–   med beaktande av kommissionens beslut 2008/544/EG av den 20 juni 2008 om ändring av beslut 2004/858/EG för att ombilda ”genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet” till ”genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor”(33),

–   med beaktande av artikel 76 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A7-0099/2010), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna genomföra budgeten under eget ansvar och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor beträffande genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen, som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

5.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2008 (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(34),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)(35),

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2008,

–   med beaktande av kommissionens årsrapport till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2007 (KOM(2009)0526) och av det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2009)1427),

–   med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2008” (KOM(2009)0256),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport om de internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet(KOM(2009)0419) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2009)1102),

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2008 och genomförandeorganets svar(36),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(37),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2008 mot en samsyn på begreppet acceptabel risk (KOM(2008)0866), och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer meddelandet (SEK(2008)3054),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget, artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 179a och 180b i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(38), särskilt artiklarna 55, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(39), särskilt artikel 14.3,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(40), särskilt artikel 66 första och andra stycket,

–   med beaktande av kommissionens beslut 2007/60/EG av den 26 oktober 2006 om inrättande av genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet genom tillämpning av rådets förordning (EG) nr 58/2003(41),

–   med beaktande av artikel 76 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A7-0099/2010), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna genomföra budgeten under eget ansvar och i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet beträffande genomförandet av genomförandeorganets budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen, som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut, beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen, och den resolution som utgör en del av dessa beslut till direktören för genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

6.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna avseende genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(42),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)(43),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2007 (KOM(2009)0526) och av det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2009)1427),

–   med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2008” (KOM(2009)0256),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport om de internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet(KOM(2009)0419) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2009)1102),

–   med beaktande av kommissionens rapport med titeln ”Medlemsstaternas svar på revisionsrättens årsrapport 2008” (SEK(2010)0178 och SEK(2010)0196),

–   med beaktande av grönboken om det europeiska öppenhetsinitiativet, antaget av kommissionen den 3 maj 2006 (KOM(2006)0194),

–   med beaktande av yttrande nr 2/2004 av Europeiska gemenskapernas revisionsrätt över en modell för ”samordnad granskning (single audit)” (samt ett förslag till ram för gemenskapens interna kontroll)(44),

–   med beaktande av kommissionens meddelande om en färdplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2005)0252),

–   med beaktande av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2006)0009), rapporten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2008)0110) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer rapporten (SEK(2008)0259),

–   med beaktande av utvärderingsrapporten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2009)0043),

–   med beaktande av yttrande nr 6/2007 över medlemsstaternas årliga sammanfattningar, medlemsstaternas ”nationella förklaringar” och nationella revisionsorgans revisionsarbete rörande EU-medel(45),

–   med beaktande av kommissionens handlingsplan för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder (KOM(2008)0097) och interimsrapporten om uppföljningen av den handlingsplanen (SEK(2009)1463),

–   med beaktande av kommissionens rapport om Bulgariens framsteg inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen (KOM(2009)0402) och det dokument med underlag som åtföljer den rapporten (SEK(2009)1074),

–   med beaktande av kommissionens rapport om Rumäniens framsteg inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen (KOM(2009)0401) och det dokument med underlag som åtföljer den rapporten (SEK(2009)1073),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008 och institutionernas svar(46), samt revisionsrättens särskilda rapporter,

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(47),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2008 mot en samsyn på begreppet acceptabel risk (KOM(2008)0866), och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer meddelandet (SEK(2008)3054),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget, artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 179a och 180b i Euratomfördraget,

–   med beaktande av internationella revisionsstandarder och internationella redovisningsstandarder för den offentliga sektorn, särskilt dem som avser den offentliga sektorn,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(48), särskilt artiklarna 55, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(49), särskilt artikel 14.2 och 14.3,

–   med beaktande av artikel 76 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A7-0099/2010), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 318 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen överlämna en redovisning av räkenskaperna.

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna avseende genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i den resolution som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken och att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

7.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(50),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)(51),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2007 (KOM(2009)0526) och av det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2009)1427),

–   med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2008” (KOM(2009)0256),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport om de internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet(KOM(2009)0419) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer denna rapport (SEK(2009)1102),

–   med beaktande av kommissionens rapport med titeln ”Medlemsstaternas svar på revisionsrättens årsrapport 2007” (SEK(2010)0178 och SEK(2010)0196),

–   med beaktande av grönboken om det europeiska öppenhetsinitiativet, antaget av kommissionen den 3 maj 2006 (KOM(2006)0194),

–   med beaktande av yttrande nr 2/2004 av Europeiska gemenskapernas revisionsrätt över en modell för ”samordnad granskning (single audit)” (samt ett förslag till ram för gemenskapens interna kontroll)(52),

–   med beaktande av kommissionens meddelande om en färdplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2005)0252),

–   med beaktande av kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2006)0009), rapporten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2008)0110) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer rapporten (SEK(2008)0259),

–   med beaktande av utvärderingsrapporten om kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2009)0043),

–   med beaktande av yttrande nr 6/2007 över medlemsstaternas årliga sammanfattningar, medlemsstaternas ”nationella förklaringar” och nationella revisionsorgans revisionsarbete rörande EU-medel(53),

–   med beaktande av kommissionens handlingsplan för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder (KOM(2008)0097) och interimsrapporten om uppföljningen av den handlingsplanen (SEK(2009)1463),

–   med beaktande av kommissionens rapport om Bulgariens framsteg inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen (KOM(2009)0402) och det dokument med underlag som åtföljer den rapporten (SEK(2009)1074),

–   med beaktande av kommissionens rapport om Rumäniens framsteg inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen (KOM(2009)0401) och det dokument med underlag som åtföljer den rapporten (SEK(2009)1073),

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008 och institutionernas svar(54), samt revisionsrättens särskilda rapporter,

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(55),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2008 mot en samsyn på begreppet acceptabel risk (KOM(2008)0866), och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer meddelandet (SEK(2008)3054),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2008 (5826/2010 – C7-0054/2010),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2008 (5828/2010 – C7-0055/2010),

–   med beaktande av artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget, artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 179a och 180b i Euratomfördraget,

–   med beaktande av internationella revisionsstandarder och internationella redovisningsstandarder för den offentliga sektorn, särskilt dem som avser den offentliga sektorn,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(56), särskilt artiklarna 55, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram(57), särskilt artikel 14.2 och 14.3,

–   med beaktande av artikel 76 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A7-0099/2010), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt åligger ansvaret för genomförandet av gemenskapsbudgeten kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna, som ska samarbeta med kommissionen för att se till att anslagen används enligt principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

B.  I artikel 287.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt åläggs revisionsrätten att till Europaparlamentet och rådet avge en förklaring om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Denna förklaring får kompletteras med särskilda bedömningar av varje större område i unionens verksamhet.

C.  Genomförandet av EU:s viktigaste politik kännetecknas av ”delad förvaltning” av gemenskapsbudgeten mellan kommissionen och medlemsstaterna, vilket innebär att 80 procent av gemenskapsutgifterna förvaltas av medlemsstaterna.

D.  Förbättringen av EU:s ekonomiska förvaltning måste stödjas och stärkas genom noggrann övervakning av utvecklingen inom kommissionen och i medlemsstaterna, och medlemsstaterna bör ta på sig ansvaret i förvaltningen av EU-medlen genom att se till att en EU-integrerad ram för intern kontroll genomförs till fullo i syfte att uppnå en positiv revisionsförklaring (DAS).

E.  I sina fem senaste årliga ansvarsfrihetsresolutioner har parlamentet påtalat att det brådskar med att införa nationella förklaringar på lämplig politisk nivå vilka omfattar samtliga EU-medel under delad förvaltning, så att varje medlemsstat tar ansvar för förvaltningen av de EU-medel som den tar emot.

F.  Tillämpningen av punkt 44 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(58) samt av artikel 53b.3 i budgetförordningen om årliga översikter över tillgängliga revisioner och redovisningar bör bidra avsevärt till att förbättra förvaltningen av EU:s budget.

G.  I sitt ovannämnda yttrande nr 6/2007 betonar revisionsrätten även att de nationella förklaringarna kan anses vara ytterligare en del av internkontrollen av EU-medlen och att de skulle kunna bidra till en bättre kontroll av EU-medlen på områden med delad förvaltning.

H.  Budgetkontrollutskottets arbete i allmänhet och ansvarsfrihetsförfarandet i synnerhet är en process som syftar till att upprätta fullständig ansvars- och redovisningsskyldighet avseende den ekonomiska förvaltningen inom EU för kommissionen som helhet, för enskilda kommissionsledamöter och för alla övriga relevanta aktörer, av vilka medlemsstaterna är den viktigaste delen, i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och därmed skapa en fastare grund för beslutsfattande.

I.  Budgetutskottet bör beakta resultatet av och rekommendationerna rörande ansvarsfriheten för 2008 inom ramen för nästa budgetförfarande.

J.  För att rådets rekommendation om ansvarsfrihet ska tjäna ett konstruktivt syfte bör målsättningen med den vara att stärka reforminsatserna och medlemsstaternas ansvar för att rätta till de problem som upptäckts av revisionsrätten samt säkra bättre ekonomisk förvaltning i EU.

K.  Den nuvarande tidsramen för ansvarsfrihetsförfarandet är alltför utdragen med hänsyn till behovet av att så snabbt som möjligt införa de ändringar och förbättringar som Europaparlamentet begärt inom ramen för sina kontrollbefogenheter. Årsredovisningen bör läggas fram före slutet av det första kvartalet det år som följer på det granskade budgetåret för att revisionsrätten ska kunna lämna sin rapport före slutet av det andra kvartalet det år som följer på det granskade budgetåret.

L.  I artikel 83 i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 som fastställer tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna(59) fastslås att pensionsbetalningar ska ske från budgeten och att medlemsstaterna kollektivt garanterar dessa betalningar enligt en fördelningsnyckel som bestäms av finansieringen av dessa utgifter. De anställda betalar en del av sin lön till den allmänna budgeten för att delta i finansieringen av pensionssystemet.

M.  I artikel 83 i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 införs en kollektiv garanti från medlemsstaternas sida, vilket innebär att denna garanti kan inträda om en eller flera medlemsstater fallerar och man kan betrakta det som att unionen har en fordran gentemot de medlemsstater som ingått detta åtagande.

ÖVERGRIPANDE FRÅGOR
Övergripande problem och mål som ska uppnås

1.  Europaparlamentet är fortfarande vid inledningen av den nya kommissionens mandatperiod oroat över problem som ackumulerats från den föregående kommissionen, särskilt

   det fortsatt stora antalet fel i betalningarna,
   den långsamma återvinningen av felaktiga betalningar, och
   överföringar från föregående år (RAL, utestående åtaganden) på en högre nivå än någonsin tidigare.

2.  Europaparlamentet välkomnar de första tecknen från den nya kommissionen på en kollegial hållning, som har visat sig genom att kommissionsledamöterna László Andor, Johannes Hahn och Algirdas Šemeta inlett diskussioner med parlamentets budgetkontrollutskott, och förväntar sig kraftfulla uttalanden från kommissionsledamöterna Janusz Lewandowski och Algirdas Šemeta med löften om åtgärder på följande områden: revisionsförklaringar för medlemsstaterna, förslag om acceptabel risk för fel, förenklingar och öppenhet samt förvaltningsfonder för externa åtgärder. Parlamentet anser vidare att detta måste omfatta ytterligare åtgärder på området korrigeringar och återkrav samt interna kontrollsystem.

3.  Europaparlamentet anser att felaktigheter på utgiftsområdet gör det svårare att effektivt uppnå EU:s politiska mål, och upprepar att policygrupper med mindre än 2 procent fel fortfarande står för endast 47 procent av EU:s budget, vilket innebär en ökning med bara 9 procent från 2005 till 2008. Parlamentet anser att denna årliga förbättring inte är tillräcklig och påpekar att det, trots förbättringar på vissa områden, fortfarande finns över 5 procent fel i policygrupper som står för 31 procent av budgeten och en nivå på mellan 2 och 5 procent för ytterligare 22 procent.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta och till parlamentet överlämna en ny agenda för 2010 och framåt som föreskriver en snabbare minskning av felfrekvensen så att man kan garantera att ytterligare 20 procent av budgeten kan ges en ”grön” klassificering av revisionsrätten senast 2014, med de interimsändringar som revisionsrätten begärt för en ny metod som visar på specifika felfrekvenser inom budgetkapitlet för sammanhållningen och som åtskiljer mellan betalningar som gjordes under 2000-2006 och 2007-2013 års lagstiftning. Parlamentet anser att ett uppnående av detta mål är viktigt för att få full valuta för EU-utgifterna i framtiden och att stegvis närma sig en positiv revisionsförklaring.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionens ordförande att informera parlamentet om hur kommissionen kommer att arbeta på ett mer samordnat sätt för att åtgärda kvarvarande brister i de finansiella systemen och betydligt minska andelen fel enligt ovan.

Räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet

6.  Europaparlamentet välkomnar med tillfredsställelse revisionsrättens positiva uppfattning att den slutliga årsredovisningen är tillförlitlig och att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av gemenskapernas finansiella ställning per den 31 december 2008 och av resultaten av transaktioner och kassaflöden för året.

7.  Europaparlamentet anser att det är underligt att det uppges ett negativt eget kapital på 51 400 000 000 EUR i årsredovisningen och undrar om de belopp som ska inkrävas från medlemsstaterna inte borde redovisas som tillgångar eftersom de cirka 37 000 000 000 EUR för personalens pensioner är ett klart åtagande. Parlamentet noterar förklaringarna från kommissionens räkenskapsförare enligt vilka man tillämpar internationella redovisningsstandarder för den offentliga sektorn. Parlamentet föreslår en studie av möjligheten att inrätta en gemenskapsfond för pensioner så att de finansiella åtagandena för personalen läggs utanför budgeten.

8.  Europaparlamentet uttrycker emellertid oro över revisionsrättens anmärkningar om brister som upptäckts i redovisningssystemet för fakturor/kostnadsredovisningar och förhandsfinansiering i vissa byråer och generaldirektorat inom kommissionen, vilka äventyrar kvaliteten på den finansiella informationen.

9.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens uttalande utan reservation om inkomster, åtaganden för samtliga verksamhetsområden och betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för verksamhetsområdena utbildning och medborgarskap samt administrativa och andra utgifter, vilka i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

10.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att före nästa ansvarsfrihetsförfarande avge en förklaring om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet enligt artikel 287.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på samma sätt som man gör med räkenskapernas tillförlitlighet.

11.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar för att främja och tillämpa förfaranden för förbättrad kontroll och förvaltning, vilka har lett till en förbättring jämfört med tidigare år, med en minskning av nivån på de fel som revisionsrätten upptäckt i de underliggande transaktionerna inom vissa utgiftsområden (verksamhetsområdena jordbruk och naturresurser, forskning, energi och transport samt utbildning och medborgarskap).

12.  Europaparlamentet beklagar att revisionsförklaringen (DAS) fortfarande är negativ med reservationer när det gäller ytterst viktiga områden inom förvaltningen av gemenskapsbudgeten för budgetåret 2008 (landsbygdsutveckling, strukturåtgärder, forskning, energi och transport, externa åtgärder på genomförandeorganisationsnivå samt utvidgning), där betalningarna fortfarande behäftas av omfattande och väsentliga fel.

13.  Europaparlamentet medger att kommissionen i sitt meddelande om effekterna av handlingsplanen för att stärka kommissionens tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder påpekar att de åtgärder som anges i denna har utförts. Parlamentet noterar att de preliminära resultaten visar en andel fel i utgifterna på cirka 5 procent för perioden 2007–2013, men förväntar sig att åtgärderna i större utsträckning ska kunna bli till nytta för sammanhållningspolitiken, där det fortfarande finns mycket stora problem, trots kommissionens framsteg mot en effektivare användning av EU medel och av den övergripande kontrollmiljön.

14.  När det gäller forskning, energi och transport samt bistånd till tredjeland, utvecklingssamarbete och utvidgning anser Europaparlamentet likaså att kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll redan nu borde ha börjat bära frukt och att kommissionen borde kunna ange en serie indikatorer och deskriptorer för att mäta handlingsplanens effekter.

15.  Europaparlamentet noterar dock revisionsrättens iakttagelse om att det ännu inte går att fastställa om handlingsplanen har haft en mätbar effekt på övervaknings- och kontrollsystemen och i sista hand på transaktionernas korrekthet (punkt 2.28 i årsrapporten 2008) och uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att det för 2009 års beviljande av ansvarsfrihet finns fungerande metoder för att mäta handlingsplanens inverkan.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att förkorta de tidsramar som hänför sig till ansvarsfrihetsförfarandet så att omröstningen i kammaren kan äga rum under det år som följer på det granskade budgetåret.

Ram för revisionsförklaringen (DAS) och information till stöd för denna

17.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens arbete för att ytterligare förbättra klarheten i revisionsförklaringsmetoden (DAS) när det gäller faktorer som bidrar till mer ändamålsenliga och effektiva kontrollsystem i varje sektor från år till år, liksom kvaliteten på specifika delar av revisionsrättens rapport, t.ex. delen om strukturåtgärder, och uppmanar revisionsrätten att fortsatt hålla parlamentet regelbundet informerat.

18.  Europaparlamentet anser att revisionsrättens bedömning av kommissionens förvaltning av EU:s medel, som genomförts varje år sedan Maastrichtfördraget, har visat sig vara ett värdefullt redskap för att förbättra förvaltningen av dessa medel och erkänner att kommissionen har gjort stora ansträngningar för att förbättra förvaltningen. Parlamentet uppmanar dock medlemsstaterna att anstränga sig ytterligare för att göra förbättringar när det gäller hur medlen används.

19.  Europaparlamentet lyfter fram de förbättringar som uppnåtts sedan ikraftträdandet av Nicefördraget, då revisionsrättens revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet får kompletteras med särskilda bedömningar av varje större område i unionens verksamhet (numera artikel 287.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

20.  Europaparlamentet anser emellertid också att en enda övergripande, årlig bedömning inte återspeglar den komplexa strukturen hos gemenskapens finanser och vidare att en årlig bedömning som för femtonde året i rad innebär ett dåligt betyg kan få negativa återverkningar bland allmänheten, som inte förstår varför revisionsrätten alltid avger ett negativt yttrande.

Översyn av fördragen: omarbetning av revisionsförklaringen

21.  Europaparlamentet konstaterar att parlamentet enligt artikel 48.2 i EU-fördraget, ändrat genom Lissabonfördraget, har en fått en starkare roll i förfarandet för översyn av fördragen, i och med att det fått initiativrätt att för rådet lägga fram förslag till ändringar av fördragen, dvs. av revisionsförklaringen (DAS).

22.  Europaparlamentet vill att man funderar över om det skulle vara möjligt att i framtiden ha separata revisionsförklaringar, en som bygger på sektorer/politikområden och en som utgår från det fleråriga programmet, så att man bättre matchar revisionsrättens metoder med den uppdelning i sektorer som kännetecknar gemenskapernas finanser.

23.  Europaparlamentet noterar att kommissionen hela tiden har hävdat att de aktuella utgifternas ”flerårighet” innebär att de flesta fel kan spåras och korrigeras innan de berörda programmen avslutas, och noterar vidare att revisionsrätten anser att det för närvarande inte finns tillräckligt mycket information tillgänglig för att underbygga detta påstående.

Budgetförvaltning

24.  Europaparlamentet finner det oroväckande att utestående budgetåtaganden (outnyttjade åtaganden som förts över för att utnyttjas under kommande år), framför allt inom fleråriga program, under 2008 ökade med 16,4 miljarder EUR (11,8 procent) till 155,0 miljarder EUR (punkt 3.9 i årsrapporten 2008), även om parlamentet är medvetet om att detta i vissa fall beror på förseningar under inledningsskedet av de nya programmen, medan det i andra fall återspeglar en bristfällig budgetplaneringsprocess. Parlamentet är oroat över att oanvända medel varje år innebär förlorade möjligheter att genomföra EU:s politik och program.

25.  Europaparlamentet noterar att, även om utestående budgetåtaganden angående differentierade utgifter fortsatt ligger på en mycket hög nivå som överskrider de sammanlagda bemyndigandena för budgetåtaganden för 2008, påpekar revisionsrätten även att de flesta utestående budgetåtaganden numera är från 2007 och 2008 och därför hör till den nuvarande budgetramen (punkt 3.15 i årsrapporten 2008).

26.  Europaparlamentet ser positivt på det automatiska tillbakadragandet av åtaganden, eftersom det bör förebygga problem under den nuvarande finansieringsperioden, men oroas fortfarande över att den största andelen utestående budgetåtaganden rör sammanhållningsområdet, med den därmed förknippade avsaknaden av automatiska tillbakadraganden för perioden 2000–2006.

27.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överföra de återstående dokumenten med överensstämmelsebedömningar för förvaltnings- och kontrollsystemen så snart som möjligt och med tillräcklig kvalitet, så att ytterligare förseningar av de mellanliggande betalningarna och en ytterligare ökning av antalet utestående budgetåtaganden kan undvikas.

28.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge parlamentet en översikt över det budgetstöd som utdelats med uppgifter om länder och belopp för åren 2005–2009.

Återvinning

29.  Europaparlamentet noterar vissa förbättringar när det gäller återvinningarna men hyser fortsatt oro över de svårigheter som kvarstår beträffande gemenskapsmedel som betalats ut oriktigt och den dåliga kvaliteten på informationen om den korrigeringsmekanism som används på medlemsstatsnivå. Parlamentet betonar att man snarast måste sträva efter en hundraprocentig återvinning av medel som oriktigt betalats ut.

30.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens uppgifter om finansiella korrigeringar per medlemsstat till och med september 2009, men det är bekymmersamt att revisionsrättens årsrapport – just för att den är årlig – inte stämmer överens med kommissionens kumulativa uppgifter, vilket omöjliggör en fullständig resultatbedömning för det enskilda året 2008.

31.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra de fleråriga återvinningssystemen mer effektiva, också på medlemsstatsnivå, och att konsolidera uppgifterna om återvinningar och finansiella korrigeringar för att få fram tillförlitliga och jämförbara siffror för de olika politikområdena och förfarandena för att förvalta medlen. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att rapportera till parlamentet i kommentarerna till årsredovisningarna för att ge en översikt.

32.  Europaparlamentet begär att kommissionen lägger fram fullständiga och tillförlitliga siffror om finansiella korrigeringar, särskilt för återvinning av medel, där den berörda medlemsstaten, den exakta budgetposten och året anges för de enskilda kraven på återbetalning av medel (som redan angetts i rapporten om ansvarsfrihet för 2006(60)), eftersom det blir omöjligt att genomföra en riktig kontroll om siffrorna presenteras på något annat sätt.

33.  Europaparlamentet påminner om sitt krav om att kommissionen ska utarbeta en årlig klassificering per fond och per medlemsstat, och därvid ange fastställd felfrekvens – både med och utan effekten av rättande mekanismer – samt översända denna klassificering till parlamentet på ett aktivt sätt som ger möjlighet till insyn och är lättillgängligt.

34.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna kommentarer på denna förteckning, på grundval av sina egna iakttagelser.

Uppskjutna utbetalningar

35.  Europaparlamentet påpekar vikten av slutgiltiga beslut och korrigerande åtgärder i syfte att ta bort EU-finansieringen för utgifter som inte har verkställts i enlighet med EU-lagstiftningen och upprepar sitt krav på att det ska anges exakt vilken budgetrubrik och vilket år som de enskilda återvinningarna avser.

36.  Kommissionen har Europaparlamentets fulla stöd i sin strikta tillämpning av lagstiftningen om uppskjutna utbetalningar, och parlamentet välkomnar de åtgärder som kommissionen redan vidtagit för att hålla inne medel så länge den inte fått absoluta garantier för tillförlitligheten i förvaltnings- och kontrollsystemen i den medlemsstat som tar emot medlen.

37.  Europaparlamentet uppmärksammar exemplet Grekland, där väsentliga finansiella korrigeringar genom ett beslut av kommissionen verkar ha lett till bättre resultat på vissa områden. Parlamentet uppmanar kommissionen att ange dessa områden och påminner om att inga bevis när det gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet (IACS) har framlagts för att den handlingsplan som upprättats och genomförts av de grekiska myndigheterna har varit effektiv (punkt 2.5 i årsrapporten för 2008).

38.  När det gäller återkommande reservationer angående utgiftsprogrammen i en enskild medlemsstat anser Europaparlamentet att uppskjutna utbetalningar som påtryckningsmedel kan bidra till att öka medlemsstaternas intresse för att använda de mottagna EU-medlen korrekt.

39.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förenkla reglerna och att tillämpa den gällande lagstiftningen om uppskjutna utbetalningar när så är nödvändigt samt att i god tid underrätta parlamentet, rådet och revisionsrätten om uppskjutna utbetalningar och vad dessa gett för resultat.

Årliga sammanfattningar

40.  Europaparlamentet anser att de årliga sammanfattningar över tillgängliga revisioner och förklaringar som medlemsstaterna ska lämna in, enligt det interinstitutionella avtalet och artikel 53b.3 i budgetförordningen, bör utgöra ett första steg mot nationella förvaltningsförklaringar i samtliga medlemsstater.

41.  Europaparlamentet välkomnar uttalandet från den interparlamentariska konferensen ”Improving National Accountability of EU funds” som hölls i Haag den 28–29 januari 2010, med en rekommendation om införandet eller förstärkandet av nationella politiska instrument för att bidra till förbättrad styrning och hantering av EU:s utgifter i medlemsstaterna, och om att instrument som används för administration av och ansvarsskyldighet för EU-medel, till exempel årsrapporterna, bör innehålla delar av ett gemensamt EU-ramverk för att göra jämförelser och fastställa effektiva arbetsmetoder och dessutom för att ta ett steg framåt till nationella förvaltningsförklaringar.

42.  Europaparlamentet betonar behovet av en stärkt roll för de årliga sammanfattningarna under den kommande översynen av budgetförordningen, liksom av bättre kvalitet, enhetlighet och jämförbarhet i medlemsstaternas uppgifter, så att de får ett mervärde för kontrollen av EU-medel.

43.  Europaparlamentet välkomnar de uppgifter som kommissionen lämnat till parlamentet om de mottagna årliga sammanfattningarna under 2009 och uppmanar kommissionen att göra alla årliga sammanfattningar för alla medlemsstater offentliga för att förbättra insynen och den offentliga redovisningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att på grundval av dessa göra en analys av de starka och svaga sidorna i de nationella systemen i varje medlemsstat i fråga om förvaltning och kontroll av EU-medel.

44.  Europaparlamentet anser det vara av yttersta vikt att kommissionen informerar om kvaliteten på dessa årliga sammanfattningar och berikar processen genom att kartlägga vanliga problem, möjliga lösningar och bästa praxis samt använder dessa uppgifter i sin roll som övervakare.

45.  Europaparlamentet anser att en jämförande analys bör överlämnas till parlamentet, rådet och revisionsrätten i slutet av 2010 och bör offentliggöras snart därefter.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det i den allmänna vägledningen för de årliga sammanfattningarna krävs enhetliga metoder och ett analytiskt förhållningssätt från samtliga medlemsstaters sida. Parlamentet noterar kommissionens avsikt att se över sin vägledning i syfte att förenkla rapporteringskraven och ge bättre råd om bra metoder. Parlamentet begär att kommissionen tar tillfället i akt för att i sin vägledning infoga en ram för nationella förvaltningsförklaringar för de medlemsstater som bestämmer sig för att införa sådana. Kommissionen uppmanas att utveckla sitt incitamentbaserade tillvägagångssätt.

Nationella förvaltningsförklaringar

47.  Europaparlamentet välkomnar de frivilliga initiativ som tagits av Danmark, Nederländerna, Sverige och Förenade kungariket för att upprätta nationella förvaltningsförklaringar. Det är dock stora skillnader mellan de fyra nationella initiativen. Parlamentet välkomnar varmt skrivelsen från den nederländska och svenska regeringen där man uppmanar kommissionen att utfärda riktlinjer om definitionen av nyckelaspekter i de nationella förklaringarna, vilka också skulle kunna tjäna som en värdefull informationskälla för andra medlemsstater. Parlamentet beklagar att de flesta andra medlemsstater, trots dessa initiativ, fortfarande inte har infört nationella förvaltningsförklaringar.

48.  Europaparlamentet påminner om sitt krav på nationella förvaltningsförklaringar (punkt 32 i parlamentets resolution av den 23 april 2009(61) som åtföljde ansvarsfrihetsbeslutet för budgetåret 2007).

49.  Europaparlamentet framhåller första stycket i artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (f.d. artikel 274 i EG-fördraget), där det nu klart och tydligt anges att kommissionen ”i samarbete med medlemsstaterna [ska] genomföra budgeten”. Parlamentet är fortsatt förvissat om att framsteg kommer att göras om man inför nationella förvaltningsförklaringar som omfattar samtliga EU-medel under delad förvaltning, såsom det också begärt i sina fem senaste årliga ansvarsfrihetsresolutioner.

50 .  Europaparlamentet pekar på andra stycket i artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där medlemsstaterna åläggs vissa ännu inte definierade kontroll- och revisionsskyldigheter samt ansvar i samband med genomförandet av budgeten. Parlamentet uppmanar kommissionen att använda den nya ordalydelsen i artikel 317 för att införa obligatoriska nationella förvaltningsförklaringar så snart som möjligt. I detta sammanhang hänvisar parlamentet också till artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, varigenom kommissionen förses med nya verktyg för att uppnå ett jämnt och enhetligt genomförande av unionens rättsligt bindande akter.

51.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att som en del av översynen av budgetförordningen föreslå att medlemsstaterna ska vara skyldiga att utfärda nationella förvaltningsförklaringar, som undertecknas på lämplig politisk nivå och certifieras av det högsta nationella revisionsorganet, som ett sätt att minska de administrativa bördorna men också förbättra förvaltningen av medel som omfattas av den delade förvaltningen.

52.  Europaparlamentet efterlyser, i enlighet med artikel 287.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ett tätare samarbete mellan de nationella revisionsorganen och revisionsrätten kring kontrollen av den delade förvaltningen.

53.  Europaparlamentet föreslår att nationella revisionsorgan, i sin egenskap av oberoende externa revisorer och med respekt för internationella revisionsstandarder, ska utfärda nationella revisionsintyg om förvaltningen av EU-medel, vilka skulle ligga till grund för nationella förvaltningsförklaringar. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om det är möjligt att ändra och anpassa tidtabellen för beviljandet av ansvarsfrihet för att möjliggöra revision i rätt tid av dessa nationella förvaltningsförklaringar av de (nationella) externa revisorerna.

54.  Europaparlamentet är djupt oroat över de bevisade manipulationerna med finansiell statistik och skatteflykt i Grekland. Korruptionen inom den offentliga sektorn är allmänt utbredd över hela administrationen, bland annat vid offentlig upphandling, vilket Greklands premiärminister erkänt. Detta förorsakar betydande kostnader för den grekiska statsbudgeten. Kommissionen uppmanas att prioritera en undersökning av omständigheterna som ledde till att kommissionen under en så lång tid försågs med och faktiskt godtog felaktiga makroekonomiska uppgifter.

Kommissionens system för intern kontroll
Handlingsplanen för en integrerad ram för intern kontroll

55.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över revisionsrättens upprepade kritik av den bristande kvaliteten på kontrollerna i medlemsstaterna och anser att bilden av EU skadas om enskilda medlemsstater kan tillämpa olika kontrollstandarder.

56.  Trots den stadiga förbättringen i revisionsförklaringen sedan 2003 (2008 fick 56 procent av utgifterna positiva revisionsyttranden av revisionsrätten, jämfört med 6 procent 2003) är Europaparlamentet fortfarande oroat över revisionsrättens bedömning att det ännu inte går att fastställa om handlingsplanen haft en mätbar effekt på övervaknings- och kontrollsystemen och att kommissionen inte kan visa att de mått och steg den tagit för att förbättra dessa system varit ändamålsenliga när det gäller att minska risken för fel på några budgetområden (punkt 2.28 och 2.33 i årsrapporten för 2008).

57.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att regelbundet lägga fram utvärderingar av det integrerade interna kontrollsystemet och kräver att de årliga verksamhetsrapporterna och den sammanfattande rapporten på ett ännu bättre och mer uttryckligt sätt ger information om hur systemen för den delade förvaltningen på kommissionens tjänsteavdelningar och i medlemsstaterna fungerar, såsom redan har gjorts av kommissionens GD Regionalpolitik i dess årliga verksamhetsberättelse.

Analys av den befintliga balansen mellan driftsutgifter och kostnaderna för systemet för kontroll av EU-medel

58.  Europaparlamentet vill i detta sammanhang framhålla vikten av åtgärd 10 i ovannämnda handlingsplan, en åtgärd med syftet att göra en ”analys av kostnaderna för kontrollerna” med tanke på behovet ”att uppnå en lämplig balans mellan kostnaderna för och nyttan med kontroller”.

59.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att under 2010 göra en mer fullständig och uttömmande utvärdering av kostnaderna för de resurser som läggs på kontrollsystem på områdena forskning, energi och transport, landsbygdsutveckling, bistånd till tredjeländer samt administration, så som parlamentet begärt i sina tidigare resolutioner som åtföljt ansvarsfrihetsbesluten.

60.  Europaparlamentet anser att detta kommer att bli ett viktigt verktyg för att man ska kunna bedöma vilka framtida förbättringar som kan uppnås och till vilken kostnad, såsom revisionsrätten rekommenderat i sin årsrapport för 2008 (punkt 2.35 a), liksom för att man ska kunna göra framsteg i frågan om den acceptabla risken för fel.

Acceptabel risk för fel

61.  Europaparlamentet noterar det ovannämnda meddelandet från kommissionen av den 16 december 2008 om en samsyn på begreppet acceptabel risk som en solid metodologisk grund för en ekonomisk analys av acceptabla risknivåer. Parlamentet erinrar om sina tvivel när det gäller de siffror som lämnas av medlemsstaterna om kontrollkostnader och uppmanar kommissionen att uppdatera och komplettera de siffror som används i meddelandet. Parlamentet uppmanar kommissionen att diskutera alla svagheter och brister som upptäcks av revisionsrätten, och understryker följande:

   Definitionen av en eventuell acceptabel risk för fel är bara ett av flera element som måste utforskas i syfte att förbättra den ekonomiska förvaltningen inom Europeiska unionen. De övriga elementen är 1) bättre användning av befintliga kontrollsystem, 2) en ökning av vad som generellt är mycket låga kontrollkostnader, 3) förenkling och 4) koncentration.
   Kvaliteten på den information som är tillgänglig från medlemsstaterna räcker för närvarande inte som grund för att fastställa och godkänna en acceptabel risk för fel.
   Rådets inställning i frågan är inte känd.

62.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en detaljerad analys av de brister och svagheter som har fastställts av Europeiska revisionsrätten(62), särskilt när det gäller kvaliteten på de uppgifter som är tillgängliga från medlemsstaterna.

63.  Europaparlamentet erinrar om åtgärd 4 i den ovannämnda handlingsplanen där det, i linje med parlamentets rekommendationer, föreslås att man inleder en ”dialog mellan institutionerna om risker som kan tolereras i samband med de underliggande transaktionerna”. Parlamentet tvingas dock konstatera att genomförandet av denna åtgärd knappt kommit i gång.

64.  Därför anser Europaparlamentet att kommissionen, enligt proportionalitetsprincipen och principen om kostnadseffektivitet (valuta för pengarna) hos kontrollsystemen, bör utvärdera förhållandet mellan å ena sidan de tillgängliga resurserna för varje enskilt politikområde och å andra sidan den del av dessa resurser som använts för kontrollsystemen, uppdelat per utgiftsområde.

65.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kartlägga områden som är särskilt politiskt känsliga (med hög ”renommérisk”) och där man bör angripa felfrekvensen ur en kvalitetsinriktat synvinkel (och inte en ekonomisk).

66.  Europaparlamentet anser att beloppet för de EU-medel som riskeras på grund av felaktigheter också bör beaktas när en godtagbar felfrekvens fastställs.

67.  Europaparlamentet anser även att förhållandet mellan kostnader och nytta avseende de resurser som använts för kontroller respektive resultatet av dessa kontroller bör vara en viktig faktor för revisionsrätten att ta hänsyn till när den utarbetar revisionsförklaringen (DAS).

68.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen arbetar mer för att övertyga parlamentet om behovet av att införa en ”acceptabel risk för fel” än för att övertyga medlemsstaterna om behovet av obligatoriska nationella förvaltningsförklaringar.

Förenkling

69.  Europaparlamentet betonar att kontrollsystemen ger uttryck för komplexiteten i reglerna och föreskrifterna för de olika, ibland överlappande nivåerna. Kommissionen uppmanas därför att påskynda förenklingsarbetet, under full medverkan av parlamentet, och medlemsstaterna och regionerna uppmanas att göra motsvarande insatser i samma syfte.

Interinstitutionell diskussion om det nuvarande systemet för ansvarsfrihetsförfarandet

70.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en interinstitutionell debatt på högsta nivå, i den inledande fasen med företrädare för rådet, kommissionen, revisionsrätten och för parlamentet, och i den andra fasen med företrädare för medlemsstaterna, nationella parlament och högsta revisionsorgan, i syfte att påbörja en övergripande diskussion om det nuvarande systemet för ansvarsfrihetsförfarandet.

71.  Europaparlamentet föreslår att kommissionen vid nästa budgetförfarande ska få de ekonomiska resurser som behövs för att anordna en sådan debatt.

Politiskt och administrativt ansvar vid kommissionen
Årliga verksamhetsrapporter

72.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2008 återigen betonar att delar av de årliga verksamhetsrapporterna fortfarande inte innehåller tillräckliga revisionsbevis till grund för revisionsförklaringen. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att i de olika kapitlen i årsrapporten inkludera en detaljerad analys av de motsvarande årliga verksamhetsrapporterna.

73.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att revisionsrätten fortsätter att upptäcka brister i övervaknings- och kontrollsystemens funktionssätt och i de reservationer som är relevanta för den försäkran som ges i förklaringarna från kommissionens generaldirektörer, och närmare bestämt den effekt som de får för försäkran avseende de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Parlamentet påminner medlemsstaterna och kommissionen om deras respektive ansvar på detta område.

Öppenhet och etik

74.  Europaparlamentet insisterar på att allmänheten måste få tillgång till information om alla medlemmar i expert- och arbetsgrupper inom kommissionen, och alla mottagare av EU-medel måste redovisas.

75.  Europaparlamentet vidhåller att det måste vara kommissionens ansvar att garantera att de uppgifter som lämnas om mottagare av EU-medel är fullständiga, sökbara och jämförbara, inklusive närmare uppgifter om vem som tar emot medlen och vilka projekt de driver.

76.  Europaparlamentet välkomnar att informationen om mottagare av EU-medel ska offentliggöras i större omfattning och på en lättillgänglig och användarvänlig webbsida. Parlamentet efterlyser en standardisering av upplägget och utseendet för nationella, regionala och internationella webbplatser som är tillgängliga från en central portal.

77.  Europaparlamentet betonar än en gång att kommissionsledamöternas nuvarande uppförandekodex behöver ses över om man ska kunna komma till rätta med följande brister: a) avsaknaden av definition av begreppet ”intressekonflikt”, b) frånvaron av anvisningar om hur en eventuell intressekonflikt ska hanteras, c) oklarheten när det gäller mottagande av gåvor och gästfrihet och d) avsaknaden av ett organ med uppgiften att undersöka klagomål och befria ordföranden från (den möjliga) skyldigheten att genomföra egenbedömning.

78.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen inleder samrådsprocessen med parlamentet om översynen av kommissionsledamöternas nuvarande uppförandekodex, i enlighet med den samsyn som uppnåddes den 27 januari 2010 mellan ordförande José Manuel Barroso och Europaparlamentets arbetsgrupp för översyn av ramavtalet mellan parlamentet och kommissionen, och att kommissionen antar den ändrade versionen av ledamöternas uppförandekodex senast i augusti 2010. Parlamentet konstaterar samtidigt att denna översyn borde ha gjorts innan den nya kommissionen utnämndes.

79.  Europaparlamentet påminner om vikten av fullständig öppenhet och offentlighet när det gäller personal vid kommissionsledamöternas kanslier som inte har rekryterats i enlighet med tjänsteföreskrifterna.

80.  Europaparlamentet påminner också om att man i kommissionsledamöternas bindande uppförandekodex bör införa nödvändiga etiska regler och vägledande principer som kommissionsledamöterna måste följa vid fullgörandet av sitt ämbete, i synnerhet vid utnämningen av medarbetare, och framför allt i deras kanslier.

81.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att all personal har fått god utbildning och korrekt information om sina skyldigheter och rättigheter enligt artiklarna 22a och 22b i tjänsteföreskrifterna.

Reform av styrelseformerna och förvaltningen

82.  Europaparlamentet noterar den blygsamma minskningen (från 31,8 procent 2007 till 30,9 procent 2009) av andelen personal som sysslar med ”administrativt stöd och samordning”, som bara utgör en del av de sammanlagda fasta kostnaderna. Parlamentet påminner om sina tidigare krav på åtgärder i syfte att uppnå andelen 20 procent på detta område (punkt 217 i den ovannämnda resolutionen av den 23 april 2009).

83.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med de förberedande dokumenten för 2011 års budget (tidigare kända som arbetsdokument till det preliminära budgetförslaget) lämna in en tjänsteförteckning där en minskning med 3 procent på detta område ingår som ett första steg mot målet om att uppnå en nivå på 20 procent senast vid utgången av mandattiden för Barroso II-kommissionen.

84.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, inför revideringen av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen och anställningsvillkoren för övriga anställda, utarbeta och lägga fram alternativa metoder för att anpassa ersättningen till tjänstemännen och övriga anställda på fullständigt rättslig och aktuarisk grund. Härmed bör man uppnå en bredare beräkningsgrund för den årliga anpassningen samt en mer aktuell anpassning av ersättningarna och därmed också en rimligare bild av hela den ekonomiska utvecklingen i medlemsstaterna.

85.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en utvärdering av rekryteringen enbart i begynnelselönegraderna när det gäller kandidaternas duglighet och att lägga fram förslag om rekrytering av kvalificerad personal i de högre lönegraderna. Parlamentet förväntar sig också, som en del av utvärderingen, en rapport om den praktiska användningen av kanslipersonal efter deras avgång och de rekryteringsvillkor som de förväntades uppfylla.

86.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta ställning till i vilken utsträckning de genom den administrativa reformen 2004 planerade sparmålen faktiskt uppnåddes, framför allt när det gäller höjningen av tjänstemännens och övriga anställdas avgifter på området för sjukvård och pensioner.

87.  Europaparlamentet föreslår kommissionen att åtskilja kontrollbefogenheterna mellan de personer som sköter bokföringen och de som har befogenhet att överföra medlen med tillämpning av de rutinmässiga säkerhetsreglerna för internkontroll inom likviditetsförvaltningen.

Förvaltning av byråerna

88.  Europaparlamentet påminner om sina krav (punkt 254 och 255 i den ovannämnda resolutionen av den 23 april 2009) på att ett övergripande förvaltningssystem för de så kallade tillsynsmyndigheterna ska utarbetas och genomföras, liksom på att ett effektivt kontrollsystem för EU-byråerna ska införas.

89.  Europaparlamentet betonar att kommissionen, trots att vissa byråer rättsligt sett är oberoende, fortfarande har ansvaret för genomförandet av budgeten (i enlighet med artikel 317.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artiklarna 54, 55 och 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 samt artiklarna 37 och 41.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002).

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

90.  Europaparlamentet oroas över antalet utredningar som tar nio månader eller längre och den ringa omfattningen av uppföljning i nationella domstolar av ärenden som utretts av Olaf. Det bör genomföras en utvärdering av personalresurserna vid Olaf, så att man kan avgöra om en utökad personalstyrka skulle kunna innebära förbättringar på dessa båda områden.

91.  Europaparlamentet välkomnar den nya kommissionens åtaganden av den 15 januari 2010 att åter få igång diskussionerna i rådet om reformen av Olaf och att senast i juli 2010 lägga fram det utlovade och sedan länge emotsedda ”diskussionsunderlaget” som grund för förhandlingar i rådet.

92.  Europaparlamentet upprepar vikten av att beakta parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av den 20 november 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)(63). För Olafs framtida styrka bör byrån vara kvar inom kommissionen men behålla sitt oberoende. Parlamentet erinrar om att det i artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs ett utökat ansvar för medlemsstaterna, vilket stöder parlamentets ständiga krav på ett bättre samarbete mellan medlemsstaterna och Olaf.

93.  Europaparlamentet vill få tidig information om förslaget att inrätta en europeisk åklagarmyndighet, som det flaggas för i artikel 86 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Parlamentet vill involveras i diskussionerna om inrättandet av en sådan åklagarmyndighet.

94.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast lägga fram det utlovade och länge emotsedda ”diskussionsunderlaget”, och upprepar vikten av parlamentets ovannämnda ståndpunkt vid första behandlingen den 20 november 2008 i ämnet. Parlamentet vill på nytt betona att, för att Olaf i framtiden ska kunna behålla sin styrka, bör den vara kvar inom kommissionen men behålla sitt oberoende. Parlamentet framhåller sina förslag angående tjänsten som generaldirektör för Olaf, vilka framgår av den ovannämnda ståndpunkten från parlamentet och uppmanar till ett mycket snabbt utnämnande av den vinnande kandidaten. Urvalsförfarandet måste genomföras inom en interinstitutionell ram, där parlamentets rättigheter till fullo respekteras.

95.  Europaparlamentet bekräftar på nytt sin ståndpunkt att förfarandet för att utse Olafs tillförordnade generaldirektör med vederbörliga ändringar måste följa reglerna i den rättsakt där den rättsliga grunden för Olaf tillhandahålls, nämligen artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)(64). Parlamentet beklagar kommissionens allmänna tillämpning av tjänsteföreskrifterna och är bekymrat över att kommissionens ståndpunkt kan påverka Olafs effektivitet.

SEKTORSFRÅGOR
Inkomster

96.  Europaparlamentet ser positivt på att revisionsrätten konstaterat att medlemsstaternas rapporter till kommissionen angående traditionella egna medel generellt sett var tillförlitliga och inte innehöll några väsentliga fel och att de egna medlen från moms och BNI hade beräknats korrekt och samlats in och införts i gemenskapens räkenskaper på ett korrekt sätt av kommissionen.

97.  Europaparlamentet noterar med djup oro kommissionens betänkande om det grekiska budgetunderskottet och skuldstatistik (KOM(2010)0001), vilket ger upphov till allvarliga tvivel om hur tillförlitliga de uppgifter som har lämnats av de grekiska myndigheterna är. Parlamentet uppmanar kommissionen att genom egna utredningar fastställa giltigheten hos de uppgifter som gjordes tillgängliga under 2008 och bekräfta regelmässigheten och lagligheten när det gäller beräkningen och bidraget av de egna resurser som gjorts tillgängliga.

98.  Europaparlamentet ber kommissionen att presentera sina planer för den framtida hanteringen av mellanhavandena med den grekiska administrationen, och betonar att personal som är inblandad i förvaltningen av EU-medel måste undantas från kostnadssänkande åtgärder för att förvaltningsstrukturernas bevarande och integritet ska kunna garanteras.

99.  Europaparlamentet konstaterar emellertid att det fortfarande finns reservationer om egn