Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
 Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ***II
 Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ***II
 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I
 Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS ΙΙ) (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008) *
 Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ) *
 Η θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης
 Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας "εκπαίδευση και κατάρτιση 2010"
 Ζητήματα δεοντολογίας σχετικά με τη διοίκηση των επιχειρήσεων
 Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία - Επένδυση και ενδυνάμωση
 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα ***II
 Ονομασίες και συναφής επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ***I
 Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία ***I
 Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006) ***I
 Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του οικονομικού έτους 2011 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο
 Απλοποίηση της ΚΓΠ
 Νέες εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων
 Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ και «επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια 'συν'»
 Κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών
 Πάταξη της διαφθοράς
Κείμενα (1111 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου