Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 18. mai 2010 - Strasbourg
 Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomine ***II
 Hoonete energiatõhusus (uuesti sõnastatud) ***II
 Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 (otsuse nr 573/2007/EÜ muutmine) ***I
 Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (määruse (EÜ) nr 1104/2008 muutmine) *
 Migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (otsuse 2008/839/JSK muutmine) *
 Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi loomine
 Muutuva maailma võtmepädevused ning töökava „Haridus ja koolitus 2010” rakendamine
 Äriühingute juhtimisega seotud deontoloogilised küsimused
 ELi noorsoostrateegia: investeerimine ja mobiliseerimine
 Füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdne kohtlemine ***II
 Tekstiilinimetused ja tekstiiltoodete märgistamine ***I
 Makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale ***I
 Põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks (määruse (EÜ) nr 247/2006 muutmine) ***I
 2011. aasta tulude ja kulude eelarvestus - I jagu - Euroopa Parlament
 Ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine
 Uued arengud riigihangetes
 ELi poliitikavaldkondade arengusidusus ja laiendatud ametliku arenguabi kontseptsioon
 Karistused autovedudega seotud sotsiaalõigusnormide tõsiste rikkumiste eest
 ELi jõupingutused korruptsiooni vastu võitlemisel
Tekstid (624 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika