Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 18 maj 2010 - Strasbourg
 Inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor ***II
 Byggnaders energiprestanda (omarbetning) ***II
 Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 (ändring av rådets beslut nr 573/2007/EG) ***I
 Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av rådets förordning (EG) nr 1104/2008) *
 Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av beslut 2008/839/RIF) *
 Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU
 Kärnkompetenser för en värld i förändring: genomförandet av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010”
 Etiska frågor i samband med företagens förvaltning
 En EU-strategi för ungdomar – Satsa på ungdomars egna möjligheter
 Likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare ***II
 Benämningar på textilier och märkning av textilprodukter ***I
 Makroekonomiskt stöd till Ukraina ***I
 Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (ändring av förordning (EG) nr 247/2006) ***I
 Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2011 - Avsnitt I - Parlamentet
 En förenklad gemensam jordbrukspolitik
 Nya utvecklingstendenser inom offentlig upphandling
 En konsekvent EU-politik för utveckling och en komplettering av det offentliga utvecklingsbiståndet med icke-offentligt bistånd (ODA+)
 Sanktionerna för allvarliga överträdelser av sociallagstiftningen inom vägtransportsektorn
 Skriftlig förklaring om unionens insatser när det gäller att bekämpa korruption
Texter (657 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy