Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ***II
 Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ***II
 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I
 Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS ΙΙ) (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008) *
 Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ) *
 Η θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης
 Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»
 Ζητήματα δεοντολογίας σχετικά με τη διοίκηση των επιχειρήσεων
 Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία - Επένδυση και ενδυνάμωση
 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα ***II
 Ονομασίες και συναφής επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ***I
 Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία ***I
 Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006) ***I
 Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του οικονομικού έτους 2011 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο
 Απλοποίηση της ΚΓΠ
 Νέες εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων
 Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ και «επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια »συν'«
 Κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών
 Πάταξη της διαφθοράς

Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ***II
PDF 336kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD))
P7_TA(2010)0158A7-0118/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (16626/2/2009 – C7-0049/2010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0066),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 63, πρώτο εδάφιο, σημεία 1 και 2, και το άρθρο 66 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C6-0071/2009),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, το άρθρο 74 και το άρθρο 78, παράγραφοι 1 και 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0118/2010),

1.  εγκρίνει την θέση του Συμβουλίου·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, 7.5.2009, P6_TA(2009)0379.


Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ***II
PDF 269kWORD 45k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της εκδόσεως οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) (05386/3/2010 – C7-0095/2010 – 2008/0223(COD))
P7_TA(2010)0159A7-0124/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05386/3/2010 – C7-0095/2010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0780),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0413/2008),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, και το άρθρο 194, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1),

–  έχοντας υπόψη την από 14 Μαΐου 2009 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

–  έχοντας υπόψη την από 21 Απριλίου 2009 γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0124/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  σημειώνει τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση του Συμβουλίου·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να μεριμνήσει, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δηλώσεις

σχετικά με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής επί του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι οι διατάξεις της οδηγίας 2010/31/ΕΕ τελούν υπό την επιφύλαξη κάθε μελλοντικής θέσης των θεσμικών οργάνων όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ ή μεμονωμένων νομοθετικών πράξεων που περιέχουν τέτοιου είδους διατάξεις.»

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις περιόδους διακοπής λειτουργίας των θεσμικών οργάνων

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι, εκτός από περιπτώσεις κατά τις οποίες η νομοθετική πράξη προβλέπει επείγουσα διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεωρούν ότι η κοινοποίηση πράξεων ανάθεσης λαμβάνει υπόψη τις περιόδους διακοπής λειτουργίας των θεσμικών οργάνων (χειμώνας, θέρος και ευρωπαϊκές εκλογές), ώστε να διασφαλίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι σε θέση να ασκούν τις αρμοδιότητές τους εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις, και είναι έτοιμη να ενεργήσει αναλόγως.»

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων

«Η Επιτροπή υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο που παίζουν τα μέσα χρηματοδότησης για την επιτυχία του μετασχηματισμού του ευρωπαϊκού κατασκευαστικού τομέα προς τομέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν εκτεταμένα τα διαθέσιμα κονδύλια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (επί του παρόντος μέχρι 4% των συνολικών εθνικών ποσών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσό 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στο στεγαστικό τομέα, επιπλέον προς την χωρίς οροφή οικονομική στήριξη που ήδη διατίθεται για τις αειφόρες ενέργειες σε δημόσια και εμπορικά/βιομηχανικά κτήρια), ενώ επίσης θα στηρίξει τα κράτη μέλη στην καλύτερη χρήση όλων των διαθέσιμων κονδυλίων και της χρηματοδότησης που είναι δυνατό να αποτελέσει μοχλό για την τόνωση επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα διερευνήσει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης όλων των υφιστάμενων πρωτοβουλιών, όπως η πρωτοβουλία για τις έξυπνες πόλεις (Σχέδιο SET, COM(2009)0519) ή για η χρήση του προϋπολογισμού για την νοήμονα ενέργεια – Ευρώπη ΙΙ, π.χ. για τη διάδοση των γνώσεων και την παροχή τεχνικής αρωγής για τον καθορισμό των εθνικών κεφαλαίων ανακύκλωσης.

Επιπλέον, η Επιτροπή προετοιμάζει περιγραφή και ανάλυση των μηχανισμών χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στα κράτη μέλη, και λαμβάνει υπόψη τις σχετικές διαπιστώσεις στην προσπάθεια διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τέλος, σε συνέχεια της ανάλυσης στην οποία αναφέρεται το άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο μελλοντικής ανάπτυξης οικονομικών κινήτρων (μεταξύ άλλων όσον αφορά τους μηχανισμούς της Ένωσης που σημειώνονται ως προς τον εν λόγω σκοπό στο άρθρο 10, παράγραφος 5, στοιχείο α) και το θέμα της βέλτιστης χρήσης τους για επενδύσεις σε κτήρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.«

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, 23.4.2009, P6_TA(2009)0278.
(2) ΕΕ C 277, 17.11.2009, σ. 75.
(3) ΕΕ C 200, 25.8.2009, σ. 41.


Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I
PDF 392kWORD 67k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» και για την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))
P7_TA(2010)0160A7-0125/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0456),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 63, παράγραφος 2, στοιχείο β) της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0123/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, το άρθρο 78, παράγραφος 2, και το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0125/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Μαΐου 2010 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»

P7_TC1-COD(2009)0127


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 80,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Λαμβανομένης υπόψη της θέσπισης κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης, που προορίζεται να αυξήσει τον αντίκτυπο των προσπαθειών επανεγκατάστασης που καταβάλλονται από την ▌Ένωση για τη χορήγηση προστασίας στους πρόσφυγες και να μεγιστοποιήσει τον στρατηγικό αντίκτυπο της επανεγκατάστασης μέσω καλύτερης στοχοθέτησης σε εκείνα τα πρόσωπα που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για επανεγκατάσταση, πρέπει να καθορίζονται τακτικά στο επίπεδο της Ένωσης κοινές προτεραιότητες όσον αφορά την επανεγκατάσταση.

(2)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της απόφασης αριθ. 573/2007/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση κοινών ετησίων προτεραιοτήτων της Ένωσης σε σχέση με ▌ γεωγραφικές περιφέρειες και εθνικότητες, καθώς και σε σχέση με ορισμένες κατηγορίες προσφύγων προς επανεγκατάσταση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(3)  Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες επανεγκατάστασης που ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό κοινών ετήσιων προτεραιοτήτων της Ένωσης όσον αφορά την επανεγκατάσταση, πρέπει επίσης να χορηγείται πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη για μέτρα επανεγκατάστασης που έχουν ως στόχο ▌γεωγραφικές περιοχές και εθνικότητες καθώς και ορισμένες κατηγορίες προσφύγων προς επανεγκατάσταση, εφόσον η επανεγκατάσταση θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη απάντηση στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

(4)  Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, πρέπει να προσαρμοστεί το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δεδομένων για τον υπολογισμό των ετήσιων χρηματοδοτήσεων των διαφόρων κρατών μελών, την προθεσμία υποβολής των ετήσιων προγραμμάτων από τα κράτη μέλη και την προθεσμία έκδοσης των αποφάσεων χρηματοδότησης από την Επιτροπή.

(5)  Προκειμένου περισσότερα κράτη μέλη να εμπλακούν σε δράσεις επανεγκατάστασης, θα πρέπει να λάβουν επιπρόσθετη οικονομική υποστήριξη τα κράτη μέλη που για πρώτη φορά συμμετέχουν στο πρόγραμμα επανεγκατάστασης.

(6)  Είναι εξίσου αναγκαίο να καθοριστούν οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών που θα ισχύουν όσον αφορά την πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη για μέτρα επανεγκατάστασης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση αριθ. 573/2007/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)  Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

   α) η παράγραφος 5 καθίσταται παράγραφος 3·
   β) η παράγραφος 3 καθίσταται παράγραφος 4 και αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:"
4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατ' αποκοπή ποσό ύψους 4 000 ευρώ ανά επανεγκατεστημένο άτομο σύμφωνα με τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της Ένωσης που πρόκειται να καθορισθούν σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7, σε σχέση με τις γεωγραφικές περιοχές και τις εθνικότητες καθώς και με ειδικές κατηγορίες προσφύγων προς επανεγκατάσταση.
   παιδιά και γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο, ιδίως λόγω ψυχολογικής, σωματικής ή γενετήσιας βίας ή εκμετάλλευσης,
   ασυνόδευτοι ανήλικοι προς το συμφέρον των οποίων είναι η επανεγκατάσταση, σύμφωνα με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,
   πρόσωπα με σοβαρές ιατρικές ανάγκες που απαιτούν ειδική μεταχείριση, ιδίως καταστάσεις που μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο μετά την επανεγκατάσταση,
   επιζώντες βίας και βασανιστηρίων,
   πρόσωπα χρήζοντα επείγουσας και επιτακτικής επανεγκατάστασης λόγω αναγκών νομικού χαρακτήρα και προστασίας.
"
   γ) Παρεμβάλλεται η εξής παράγραφος:"
4α.  Για τα κράτη μέλη που αιτούνται πρώτη φορά χρηματοδότησης βάσει του παρόντος άρθρου, το σταθερό ποσό για κάθε επανεγκατεστημένο άτομο είναι 6 000 ευρώ το πρώτο ημερολογιακό έτος και 5 000 ευρώ το δεύτερο. Κατά τα επόμενα έτη, το σταθερό ποσό ανέρχεται σε 4 000 ευρώ για κάθε επανεγκατεστημένο άτομο. Το επιπλέον ποσό που λαμβάνουν τα δύο πρώτα έτη της συμμετοχής τους τα κράτη μέλη που συμμετέχουν για πρώτη φορά επενδύεται στην ανάπτυξη βιώσιμου προγράμματος επανεγκατάστασης."
   δ) Η παράγραφος 4 καθίσταται παράγραφος 5 και αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:"
5.  Όταν κράτος μέλος επανεγκαθιστά πρόσωπο που υπάγεται σε περισσότερες από μία από τις κατηγορίες που προβλέπονται στις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της επανεγκατάστασης, οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7, λαμβάνει μόνο μία φορά το κατ'αποκοπή ποσό για το συγκεκριμένο άτομο."
   ε) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:"
6.  Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της παρούσας απόφασης να καταστεί η επανεγκατάσταση αποτελεσματικό μέσο προστασίας, η Επιτροπή καθορίζει τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επανεγκατάσταση με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις κατά το άρθρο 52α, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 52β και 52γ."
   στ) Προστίθενται οι εξής παράγραφοι:"
7.  Σε περίπτωση απρόβλεπτης κατάστασης έκτακτης ανάγκης που απαιτεί επείγουσα ενημέρωση των κοινών ετησίων προτεραιοτήτων της Ένωσης για επανεγκατάσταση, η διαδικασία του άρθρου 52δ εφαρμόζεται σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εκδοθείσες σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
8.  Εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής με την οποία καθορίζονται οι κοινές ετήσιες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επανεγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 6 και 7, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή εκτίμηση του αριθμού προσώπων που θα επανεγκαταστήσουν κατά τη διάρκεια του επόμενου ημερολογιακού έτους σύμφωνα με τις συγκεκριμένες προτεραιότητες. Η Επιτροπή ανακοινώνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
9.  Τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις του δημοσιονομικού κινήτρου για μέτρα επανεγκατάστασης σύμφωνα με τις κοινές ετήσιες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζονται από μεν τα κράτη μέλη στην έκθεση κατά το άρθρο 50 παράγραφος 2, από δε την Επιτροπή στην έκθεση κατά το άρθρο 50 παράγραφος 3."

(2)  Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής:

   α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την εξής:"
2.  Η Επιτροπή διαβιβάζει στα κράτη μέλη, το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως το 2013, εκτίμηση των ποσών που θα τους χορηγηθούν για το επόμενο ημερολογιακό έτος από το σύνολο των πιστώσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, οι οποίες υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13."
   β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την εξής:"
3.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους έως το 2013, σχέδιο ετήσιου προγράμματος για το επόμενο έτος, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα και αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
   α) τους γενικούς κανόνες επιλογής των σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα·
   β) περιγραφή των δράσεων που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος·
   γ) την προτεινόμενη οικονομική κατανομή της συνεισφοράς του Ταμείου μεταξύ των διαφόρων δράσεων του προγράμματος, καθώς και ένδειξη του αιτούμενου, ως τεχνική βοήθεια, ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 16, για τους σκοπούς της εφαρμογής του ετήσιου προγράμματος.
"
   γ) Στην παράγραφο 5, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής:"
Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφαση χρηματοδότησης, εγκρίνοντας το ετήσιο πρόγραμμα μέχρι την 1η Απριλίου του εκάστοτε έτους. Η απόφαση ορίζει το ποσό που χορηγείται στο οικείο κράτος μέλος, καθώς και την περίοδο για την οποία οι δαπάνες είναι επιλέξιμες."

(3)  Στο άρθρο 35, προστίθεται η εξής παράγραφος:"

5.  Το πάγιο ποσό των 4 000 ευρώ που χορηγείται στα κράτη μέλη ανά επανεγκαθιστάμενο πρόσωπο χορηγείται υπό τη μορφή κατ' αποκοπήν ποσού για κάθε πράγματι επανεγκαθιστάμενο πρόσωπο.

"

(4)  Παρεμβάλλονται τα εξής άρθρα:"

Άρθρο 52α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 13 παράγραφοι 6 και 7 ανατίθεται στην Επιτροπή για την περίοδο που προβλέπει το άρθρο 1, πρώτο εδάφιο.

2.  Η Επιτροπή, μόλις εγκρίνει πράξη κατ' εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3.  Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 52β και 52γ. Εφόσον το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 52δ.

Άρθρο 52β

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1.  Η ανάθεση εξουσίας κατά το άρθρο 13 παράγραφοι 6 και 7 μπορεί να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

2.  Το θεσμικό όργανο που κινεί εσωτερική διαδικασία προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, σημειώνοντας τις υπό εξουσιοδότηση εξουσίες που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης και τους πιθανούς λόγους ανάκλησης.

3.  Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση έχει άμεση ισχύ ή τίθεται σε ισχύ σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σ' αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 52γ

Αντιρρήσεις στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να αντιταχθούν στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά ένα μήνα.

2.  Εάν, κατά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχει εγείρει αντίρρηση κατά της πράξης κατ' εξουσιοδότηση, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την εκεί προβλεπόμενη ημερομηνία.

3.  Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που προβάλλει αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους των αντιρρήσεών του στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Άρθρο 52δ

Διαδικασία επείγοντος

1.  Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο τίθενται σε ισχύ αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κατ' εξουσιοδότηση πράξης εκδοθείσας κατά το παρόν άρθρο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας του επείγοντος.

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να αντιταχθούν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη δεν είναι πλέον εφαρμοστέα. Το θεσμικό όργανο που προβάλλει αντιρρήσεις εκθέτει το σκεπτικό του.

"

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΓια το Συμβούλιο

Ο ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010.
(2) ΕΕ L 144, 6.6.2007, σ. 1.


Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS ΙΙ) (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008) *
PDF 414kWORD 103k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τη μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))
P7_TA(2010)0161A7-0126/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0508),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 και το άρθρο 67 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0244/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0126/2010),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο αντιμετωπίζει το SIS 1+ RE ως εφεδρικό σχέδιο σε περίπτωση αποτυχίας του SIS II, το Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης για τη δημιουργία του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) ) (κανονισμός (EΚ) αριθ. 1987/2006(1)) και ως αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διατηρήσει στο αποθεματικό τα κονδύλια που διατίθενται για την ανάπτυξη του SIS II στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2011, προκειμένου να διασφαλίσει πλήρη κοινοβουλευτικό έλεγχο και εποπτεία της διαδικασίας·

3.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ·

4.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία1
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση δεν θα έχουν εκπληρωθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2010. Επομένως, για να αρχίσει να λειτουργεί το SIS II όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ, πρέπει μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης να συνεχισθεί η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 και της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ.
(3)  Οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση δεν θα έχουν εκπληρωθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2010. Επομένως, για να αρχίσει να λειτουργεί το SIS II όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ, πρέπει μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης να συνεχισθεί η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 και της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ. Σε περίπτωση αποτυχημένης έκβασης της δοκιμής του σημερινού σχεδίου SIS II, θα πρέπει να αναπτυχθεί εναλλακτική τεχνική λύση και να γίνουν γνωστές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οι πλήρεις δημοσιονομικές επιπτώσεις της.
Τροπολογία2
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της μετάβασης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να συμπληρωθεί η τρέχουσα οργανωτική δομή.
(4)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της μετάβασης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το SIS ΙΙ στις 26-27 Φεβρουαρίου 2009 και στις 4-5 Ιουνίου 2009, συγκροτήθηκε ανεπίσημος φορέας που αποτελείται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και ορίζεται ως το «διοικητικό συμβούλιο του συνολικού προγράμματος», με στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία και να προσφέρει άμεση υποστήριξη από τα κράτη μέλη στο κεντρικό σχέδιο SIS ΙΙ.Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να δημιουργηθεί επισήμως, βάσει του παρόντος κανονισμού, ομάδα εμπειρογνωμόνων καλούμενη διοικητικό συμβούλιο του συνολικού προγράμματος (GPMB), για να συμπληρωθεί η τρέχουσα οργανωτική δομή. Προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα από άποψη κόστους, τα μέλη του GPMB θα πρέπει να διορίζονται σε μόνιμη βάση και ο αριθμός τους θα πρέπει να είναι περιορισμένος.
Τροπολογία3
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)   Πρέπει να προβλεφθεί τεχνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την επίτευξη των λειτουργιών του SIS II. Επομένως, η περιγραφή των τεχνικών συνιστωσών της αρχιτεκτονικής μετάβασης πρέπει να προσαρμοσθεί για να επιτρέψει μια άλλη τεχνική λύση σχετικά με την ανάπτυξη του κεντρικού SIS II.
(6)  Απαιτείται να προσαρμοστεί το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε ενδεχόμενη εναλλακτική τεχνική λύση εφόσον οι δοκιμές καταδείξουν ότι το SIS II δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί με επιτυχία. Η περιγραφή των τεχνικών συνιστωσών της αρχιτεκτονικής μετάβασης θα πρέπει να προσαρμοσθεί για να καταστήσει δυνατή άλλη τεχνική λύση σχετικά με την ανάπτυξη του κεντρικού SIS II. Οιαδήποτε εναλλακτική τεχνική λύση θα πρέπει να βασίζεται στη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, να είναι οικονομικά αποδοτική και να υλοποιείται σύμφωνα με σαφές και λογικό χρονοδιάγραμμα. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει εγκαίρως ενδελεχή δημοσιονομική αξιολόγηση των εξόδων που θα απαιτηθούν για την εναλλακτική αυτή λύση. Θα πρέπει να διατυπωθεί σαφώς ότι το νομικό πλαίσιο που καθορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 έχει εφαρμογή σε όλες τις λύσεις, ανεξαρτήτως της τεχνικής τους φύσης.
Τροπολογία4
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο, ως συννομοθέτης, για την εγκαθίδρυση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς, κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και δεδομένου ότι η μετάβαση χρηματοδοτείται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, για τον οποίο το Κοινοβούλιο είναι επίσης συνυπεύθυνο, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να περιληφθεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορά τη μετάβαση. Πριν από τη μετάβαση σε νέο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν πρέπει να ζητηθεί θετική γνώμη του Κοινοβουλίου, με βάση τις πληροφορίες που παρέχει η Επιτροπή ως προς τα αποτελέσματα των δοκιμών.
Τροπολογία5
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
(-1) Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.  Το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου IV της σύμβασης του Σένγκεν του 1990 (SIS 1+) αντικαθίσταται από νέο σύστημα, το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ (SIS II), ή οιαδήποτε εναλλακτική τεχνική λύση βασίζεται στη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία και είναι εύλογη βάσει του ακριβούς χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή της και τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας. Η δημιουργία, λειτουργία και χρήση του νέου συστήματος διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006.«
Τροπολογία6
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
(-1α) Στο άρθρο 1, παρεμβάλλεται η εξής παράγραφος:
«1α.  Εάν το τρέχον έργο SIS II διακοπεί και εφαρμοστεί εναλλακτική τεχνική λύση, οι αναφορές του παρόντος κανονισμού στο SIS II νοούνται ως αναφορές στην εν λόγω εναλλακτική τεχνική λύση.«
Τροπολογία7
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο SIS 1+ μεταβαίνουν από το N.SIS στο N.SIS II χρησιμοποιώντας την προσωρινή αρχιτεκτονική μετάβασης, με την υποστήριξη της Γαλλίας και της Επιτροπής.
2.  Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο SIS 1+ μεταβαίνουν από το N.SIS στο N.SIS II χρησιμοποιώντας την προσωρινή αρχιτεκτονική μετάβασης, με την υποστήριξη της Γαλλίας και της Επιτροπής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο. Εάν εφαρμοσθεί εναλλακτική τεχνική λύση κατά το άρθρο 11 παράγραφος 5α, η εν λόγω ημερομηνία μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει το άρθρο 17 παράγραφος 2.
Τροπολογία8
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 11 – παράγραφος 5
(3a)  Το άρθρο 11 παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.  Η προβλεπόμενη μεταγωγή της διαδικασίας μετάβασης διεξάγεται μετά την επικύρωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 7 και αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει θετική γνώμη με βάση πληροφορίες για τα αποτελέσματα των δοκιμών παρεχόμενες από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006.«
Τροπολογία9
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 11 – παράγραφος 5α (νέα)
(3β)  Στο άρθρο 11, προστίθεται η εξής παράγραφος:
«5α.  Η ανάπτυξη του SIS II μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή εναλλακτικής τεχνικής λύσης.«
Τροπολογία10
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 γ (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 14 – παράγραφος 5α (νέα)
(3γ)  Στο άρθρο 14 προστίθεται η εξής παράγραφος:
«5α.  Η Επιτροπή αναπτύσσει και εφαρμόζει δέσμη πρόσθετων μέτρων με στόχο την αποτροπή της διαρροής προσωπικών δεδομένων από τη βάση δεδομένων και τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθ' όλη τη διάρκεια των δοκιμών και της μετάβασης από το SIS I στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II).«
Τροπολογία11
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 17 α – παράγραφος 1
1.  Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της Επιτροπής, της Γαλλίας και των κρατών μελών που συμμετέχουν στο SIS 1+, θεσπίζεται με την παρούσα μια ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων που καλείται «Διοικητικό Συμβούλιο Συνολικού Προγράμματος» (εφεξής το «GPMB»). Το GPMB αποτελεί το φόρουμ για τον συντονισμό του κεντρικού σχεδίου και των εθνικών σχεδίων του SIS II.
1.  Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της Επιτροπής, της Γαλλίας και των κρατών μελών που συμμετέχουν στο SIS 1+, θεσπίζεται με την παρούσα μια ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων που καλείται «Διοικητικό Συμβούλιο Συνολικού Προγράμματος» (εφεξής το «GPMB»). Το GPMB αποτελεί το φόρουμ για παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη του Κεντρικού SIS II. Διευκολύνει τη συνοχή και διασφαλίζει τον συντονισμό του κεντρικού σχεδίου και των εθνικών σχεδίων του SIS II.
Τροπολογία12
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 17 α – παράγραφος 2
2.  Το GPMB αποτελείται κατ' ανώτατο όριο από 10 εμπειρογνώμονες. Κατ' ανώτατο όριο οκτώ εμπειρογνώμονες και ίσος αριθμός αναπληρωτών ορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Δύο εμπειρογνώμονες και δύο αναπληρωτές ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής και προέρχονται από τους υπαλλήλους της Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις του GPMB δύνανται να συμμετέχουν και άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής για τους οποίους οι σχετικές εργασίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
2.  Το GPMB αποτελείται κατ' ανώτατο όριο από 10 μέλη, τα οποία διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα για να συνεισφέρουν ενεργά στην ανάπτυξη του SIS II και τα οποία συνεδριάζουν σε τακτική βάση. Κατ' ανώτατο όριο οκτώ μέλη και ίσος αριθμός αναπληρωτών ορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Κατ' ανώτατο όριο δύο μέλη και δύο αναπληρωτές ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής και προέρχονται από τους υπαλλήλους της Επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές ή το σχετικό προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη και υπάλληλοι της Επιτροπής που συμμετέχουν άμεσα στην ανάπτυξη των σχεδίων SIS II μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του GPMB με έξοδα της αντίστοιχης διοίκησής τους ή του οργάνου τους. Το GPMB μπορεί να καλέσει και άλλους εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του GPMB όπως ορίζουν οι όροι εντολής, με έξοδα της αντίστοιχης διοίκησής τους, του οργάνου τους ή της εταιρείας τους.
Τροπολογία13
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 17 α – παράγραφος 5
5.  Το GPMB θα καταρτίσει τις αρμοδιότητές του. Θα αρχίσουν να ισχύουν μετά από την έκδοση θετικής γνωμοδότησης από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής.
5.  Το GPMB καταρτίζει τις αρμοδιότητές του. Αρχίζουν να ισχύουν μετά από την έκδοση θετικής γνωμοδότησης από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής. Στις αρμοδιότητες του GPMB περιλαμβάνεται απαίτηση για τη δημοσίευση τακτικών εκθέσεων και για την κοινοποίηση αυτών των εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος και εποπτεία.
Τροπολογία14
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 17 α – παράγραφος 6
6.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 2, τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα ταξιδίου που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του GPMB βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο βαθμό που δεν επιστρέφονται από άλλες πηγές. Στα έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων στο GPMB που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου και των εμπειρογνωμόνων που προσκαλούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τις εργασίες του GPMB, εφαρμόζεται η κανονιστική ρύθμιση της Επιτροπής για την αποζημίωση προσώπων που δεν ανήκουν σε αυτήν και τα οποία καλούνται ως εμπειρογνώμονες.
6.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 2, τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα ταξιδίου που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του GPMB βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν επιστρέφονται από άλλες πηγές. Στα έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων στο GPMB που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου και των εμπειρογνωμόνων που προσκαλούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τις εργασίες του GPMB, εφαρμόζεται η κανονιστική ρύθμιση της Επιτροπής για την αποζημίωση προσώπων που δεν ανήκουν σε αυτήν και τα οποία καλούνται ως εμπειρογνώμονες. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από τις συνεδριάσεις του GPMB προέρχονται από τις πιστώσεις που προβλέπονται επί του παρόντος για το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) στον δημοσιονομικό προγραμματισμό της περιόδου 2010-2013.
Τροπολογία15
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 19
Η ισχύς του λήγει την ημερομηνία που ορίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1978/2006.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισχύς του λήγει την ημερομηνία που ορίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και, εν πάση περιπτώσει, όχι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2013.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 381, 28.12.2006, σ. 4).


Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (τροποποίηση της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ) *
PDF 406kWORD 100k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ σχετικά με τη μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))
P7_TA(2010)0162A7-0127/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0040/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0127/2010),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο αντιμετωπίζει το SIS 1+ RE ως σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση αποτυχίας του SIS II, το Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης για την θέσπιση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006(1)) και αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, διατηρεί το δικαίωμά του να κρατήσει στο αποθεματικό τα κονδύλια που διατίθενται για την ανάπτυξη του SIS II στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2011, προκειμένου να διασφαλισθεί πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος και εποπτεία της διαδικασίας·

3.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ·

4.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία1
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση δεν θα έχουν εκπληρωθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2010. Επομένως, για να αρχίσει να λειτουργεί το SIS II όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ, πρέπει μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης να συνεχισθεί η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 και της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ.
(3)  Οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση δεν θα έχουν εκπληρωθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2010. Επομένως, για να αρχίσει να λειτουργεί το SIS II όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ, πρέπει μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης να συνεχισθεί η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 και της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ. Σε περίπτωση αποτυχημένης έκβασης της δοκιμής του σημερινού σχεδίου SIS II, θα πρέπει να αναπτυχθεί εναλλακτική τεχνική λύση και να γίνουν γνωστές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οι πλήρεις δημοσιονομικές επιπτώσεις της.
Τροπολογία2
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της μετάβασης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να συμπληρωθεί η τρέχουσα οργανωτική δομή.
(4)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της μετάβασης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το SIS ΙΙ στις 26-27 Φεβρουαρίου 2009 και στις 4-5 Ιουνίου 2009, συγκροτήθηκε ανεπίσημος φορέας που αποτελείται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και ορίζεται ως το «διοικητικό συμβούλιο του συνολικού προγράμματος», με στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία και να προσφέρει άμεση υποστήριξη από τα κράτη μέλη στο κεντρικό σχέδιο SIS ΙΙ.Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να δημιουργηθεί επισήμως, βάσει του παρόντος κανονισμού, ομάδα εμπειρογνωμόνων καλούμενη διοικητικό συμβούλιο του συνολικού προγράμματος (GPMB), για να συμπληρωθεί η τρέχουσα οργανωτική δομή. Προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα από άποψη κόστους, τα μέλη του GPMB θα πρέπει να διορίζονται σε μόνιμη βάση και ο αριθμός τους θα πρέπει να είναι περιορισμένος.
Τροπολογία3
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Πρέπει να προβλεφθεί τεχνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την επίτευξη των λειτουργιών του SIS II. Επομένως, η περιγραφή των τεχνικών συνιστωσών της αρχιτεκτονικής μετάβασης πρέπει να προσαρμοσθεί για να επιτρέψει μια άλλη τεχνική λύση σχετικά με την ανάπτυξη του κεντρικού SIS II.
(6)  Απαιτείται να προσαρμοστεί το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε ενδεχόμενη εναλλακτική τεχνική λύση εφόσον οι δοκιμές καταδείξουν ότι το SIS II δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί με επιτυχία. Η περιγραφή των τεχνικών συνιστωσών της αρχιτεκτονικής μετάβασης θα πρέπει να προσαρμοσθεί για να καταστήσει δυνατή άλλη τεχνική λύση σχετικά με την ανάπτυξη του κεντρικού SIS II. Οιαδήποτε εναλλακτική τεχνική λύση θα πρέπει να βασίζεται στη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, να είναι οικονομικά αποδοτική και να υλοποιείται σύμφωνα με σαφές και λογικό χρονοδιάγραμμα. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει εγκαίρως ενδελεχή δημοσιονομική αξιολόγηση των εξόδων που θα απαιτηθούν για την εναλλακτική αυτή λύση. Θα πρέπει να διατυπωθεί σαφώς ότι το νομικό πλαίσιο που καθορίστηκε με την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ έχει εφαρμογή σε όλες τις λύσεις, ανεξαρτήτως της τεχνικής τους φύσης.
Τροπολογία4
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)
(16α)  Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο, ως συννομοθέτης, για την εγκαθίδρυση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς, κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και δεδομένου ότι η μετάβαση χρηματοδοτείται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, για τον οποίο το Κοινοβούλιο είναι επίσης συνυπεύθυνο, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να περιληφθεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορά τη μετάβαση. Πριν από τη μετάβαση σε νέο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν πρέπει να ζητηθεί θετική γνώμη του Κοινοβουλίου, με βάση τις πληροφορίες που παρέχει η Επιτροπή ως προς τα αποτελέσματα των δοκιμών.
Τροπολογία5
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Απόφαση του Συμβουλίου 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
(-1) Το άρθρο 1, παράγραφος 1, αντικαθίσταται ως εξής:
«1.  Το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+), το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου IV της σύμβασης του Σένγκεν αντικαθίσταται από νέο σύστημα, το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ (SIS II)ή οιαδήποτε εναλλακτική τεχνική λύση βασίζεται στη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία και είναι εύλογη βάσει του ακριβούς χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή της και τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας. Η δημιουργία, η λειτουργία και η χρήση του νέου συστήματος διέπεται από την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ.«
Τροπολογία6
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1α (νέο)
Απόφαση του Συμβουλίου 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1α (νέα)
(-1α) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται η εξής παράγραφος:
«1α.  Εάν το τρέχον έργο SIS II διακοπεί και εφαρμοστεί εναλλακτική τεχνική λύση, οι αναφορές του παρόντος κανονισμού στο SIS II νοούνται ως αναφορές στην εν λόγω εναλλακτική τεχνική λύση.«
Τροπολογία7
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Απόφαση του Συμβουλίου 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο SIS 1+ μεταβαίνουν από το N.SIS στο N.SIS II χρησιμοποιώντας την προσωρινή αρχιτεκτονική μετάβασης, με την υποστήριξη της Γαλλίας και της Επιτροπής.
2.  Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο SIS 1+ μεταβαίνουν από το N.SIS στο N.SIS II χρησιμοποιώντας την προσωρινή αρχιτεκτονική μετάβασης, με την υποστήριξη της Γαλλίας και της Επιτροπής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο. Εάν εφαρμοσθεί εναλλακτική τεχνική λύση κατά το άρθρο 11 παράγραφος 5α, η εν λόγω ημερομηνία μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει το άρθρο 17 παράγραφος 2.
Τροπολογία8
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3α (νέο)
Απόφαση του Συμβουλίου 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 11 – παράγραφος 5
(3α)  Το άρθρο 11, παράγραφος 5, αντικαθίσταται ως εξής:
«5.  Η προβλεπόμενη μεταγωγή της διαδικασίας μετάβασης διεξάγεται μετά την επικύρωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 7και αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει θετική γνώμη με βάση πληροφορίες για τα αποτελέσματα των δοκιμών παρεχόμενες από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 71, παράγραφος 4 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ.«
Τροπολογία9
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3β (νέο)
Απόφαση του Συμβουλίου 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 11 – παράγραφος 5α (νέα)
(3β)  Στο άρθρο 11 προστίθεται η εξής παράγραφος:
«5α.  Η ανάπτυξη του SIS ΙΙ μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή εναλλακτικής τεχνικής λύσης.«
Τροπολογία10
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – στοιχείο 3γ (νέο)
Απόφαση του Συμβουλίου 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 14 – παράγραφος 5α (νέα)
(3γ)  Στο άρθρο 14 προστίθεται η εξής παράγραφος:
«5α.  Η Επιτροπή αναπτύσσει και εφαρμόζει δέσμη πρόσθετων μέτρων με στόχο την αποτροπή της διαρροής προσωπικών δεδομένων από τη βάση δεδομένων και τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθ' όλη τη διάρκεια των δοκιμών και της μετάβασης από το SIS I στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)..«
Τροπολογία11
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Απόφαση του Συμβουλίου 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 17α – παράγραφος 1
1.  Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της Επιτροπής, της Γαλλίας και των κρατών μελών που συμμετέχουν στο SIS 1+, θεσπίζεται με την παρούσα μια ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων που καλείται «Διοικητικό Συμβούλιο Συνολικού Προγράμματος» (εφεξής το «GPMB»). Το GPMB αποτελεί το φόρουμ για τον συντονισμό του κεντρικού σχεδίου και των εθνικών σχεδίων του SIS II.
1.  Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της Επιτροπής, της Γαλλίας και των κρατών μελών που συμμετέχουν στο SIS 1+, θεσπίζεται με την παρούσα μια ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων που καλείται «Διοικητικό Συμβούλιο Συνολικού Προγράμματος» (εφεξής το «GPMB»). Το GPMB αποτελεί το φόρουμ για παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη του Κεντρικού SIS II. Διευκολύνει τη συνοχή και διασφαλίζει τον συντονισμό του κεντρικού σχεδίου και των εθνικών σχεδίων του SIS II.
Τροπολογία12
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Απόφαση του Συμβουλίου 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 17α – παράγραφος 2
2.  Το GPMB αποτελείται κατ' ανώτατο όριο από 10 εμπειρογνώμονες. Κατ' ανώτατο όριο οκτώ εμπειρογνώμονες και ίσος αριθμός αναπληρωτών ορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Δύο εμπειρογνώμονες και δύο αναπληρωτές ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής και προέρχονται από τους υπαλλήλους της Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις του GPMB δύνανται να συμμετέχουν και άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής για τους οποίους οι σχετικές εργασίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
2.  Το GPMB αποτελείται κατ' ανώτατο όριο από 10 μέλη, τα οποία διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα για να συνεισφέρουν ενεργά στην ανάπτυξη του SIS II και τα οποία συνεδριάζουν σε τακτική βάση. Κατ' ανώτατο όριο οκτώ μέλη και ίσος αριθμός αναπληρωτών ορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Κατ' ανώτατο όριο δύο μέλη και δύο αναπληρωτές ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής και προέρχονται από τους υπαλλήλους της Επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές ή το σχετικό προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη και υπάλληλοι της Επιτροπής που συμμετέχουν άμεσα στην ανάπτυξη των σχεδίων SIS II μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του GPMB με έξοδα της αντίστοιχης διοίκησής τους ή του οργάνου τους. Το GPMB μπορεί να καλέσει και άλλους εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του GPMB όπως ορίζουν οι όροι εντολής, με έξοδα της αντίστοιχης διοίκησής τους, του οργάνου τους ή της εταιρείας τους.
Τροπολογία13
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Απόφαση του Συμβουλίου 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 17α – παράγραφος 5
5.  Το GPMB θα καταρτίσει τις αρμοδιότητές του. Θα αρχίσουν να ισχύουν μετά από την έκδοση θετικής γνωμοδότησης από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής.
5.  Το GPMB καταρτίζει τις αρμοδιότητές του. Αρχίζουν να ισχύουν μετά από την έκδοση θετικής γνωμοδότησης από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής. Στις αρμοδιότητες του GPMB περιλαμβάνεται απαίτηση για τη δημοσίευση τακτικών εκθέσεων και για την κοινοποίηση αυτών των εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος και εποπτεία.
Τροπολογία14
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Απόφαση του Συμβουλίου 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 17α – παράγραφος 6
6.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 2, τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα ταξιδίου που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του GPMB βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο βαθμό που δεν επιστρέφονται από άλλες πηγές. Στα έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων στο GPMB που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου και των εμπειρογνωμόνων που προσκαλούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τις εργασίες του GPMB, εφαρμόζεται η κανονιστική ρύθμιση της Επιτροπής για την αποζημίωση προσώπων που δεν ανήκουν σε αυτήν και τα οποία καλούνται ως εμπειρογνώμονες.
6.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 2, τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα ταξιδίου που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του GPMB βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο βαθμό που δεν επιστρέφονται από άλλες πηγές. Στα έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων στο GPMB που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου και των εμπειρογνωμόνων που προσκαλούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τις εργασίες του GPMB, εφαρμόζεται η κανονιστική ρύθμιση της Επιτροπής για την αποζημίωση προσώπων που δεν ανήκουν σε αυτήν και τα οποία καλούνται ως εμπειρογνώμονες. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από τις συνεδριάσεις του GPMB προέρχονται από τις πιστώσεις που προβλέπονται επί του παρόντος για το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) στον δημοσιονομικό προγραμματισμό της περιόδου 2010-2013
Τροπολογία15
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Απόφαση του Συμβουλίου 2008/839/ΔΕΥ
Άρθρο 19
Η ισχύς της λήγει την ημερομηνία που ορίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισχύς της λήγει την ημερομηνία που ορίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ, και, εν πάση περιπτώσει, όχι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2013.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 381, 28.12.2006, σ. 4).


Η θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης
PDF 378kWORD 95k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης (2009/2240(INI))
P7_TA(2010)0163A7-0131/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 78 και 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πράξεις στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ειδικότερα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης), και τα δικαιώματα και τις εγγυήσεις που παρέχουν στους πρόσφυγες και σε άτομα που ζητούν διεθνή προστασία,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και το πρωταρχικό μέλημα των κρατών μελών να προστατεύουν τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (COM(2007)0301) της 6ης Ιουνίου 2007,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο Σχέδιο πολιτικής για το άσυλο - Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της προστασίας σε όλη την ΕΕ (COM(2008)0360), της 17ης Ιουνίου 2008,

–  λαμβάνοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της 2908ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 28 Νοεμβρίου 2008 ((16325/1/08 REV 1 (Presse 344)), ιδίως όσον αφορά την υποδοχή Ιρακινών προσφύγων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης (COM(2009)0447),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 (COM(2009)0456),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών – το πρόγραμμα της Στοκχόλμης(1),

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης και σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με την πρόταση για ένα κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που θα ορίζει τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον καθορισμό των υπεύθυνων κρατών μελών για την εξέταση αίτησης για διεθνή προστασία που υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη από υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0131/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δίκαιη και ρεαλιστική μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα συνεπάγεται τη θέσπιση ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, πρέπει να περιλαμβάνει ένα αποτελεσματικό, ποιοτικό και βιώσιμο πρόγραμμα επανεγκατάστασης, παρέχοντας μια βιώσιμη λύση στους πρόσφυγες που δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους και των οποίων η προστασία ή η συντήρηση δεν μπορεί να διασφαλισθεί στην πρώτη χώρα ασύλου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεγκατάσταση δεν εξυπηρετεί μόνον ανθρωπιστικό σκοπό απέναντι στα άτομα που επανεγκαθίστανται, αλλά ανακουφίζει επίσης τις τρίτες χώρες από τα βάρη της φιλοξενίας μεγάλου αριθμού προσφύγων και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέσο επιμερισμού των ευθυνών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος μόνο 10 κράτη μέλη επανεγκαθιστούν πρόσφυγες σε ετήσια βάση, με ελάχιστο συντονισμό μεταξύ τους όσον αφορά τις προτεραιότητες επανεγκατάστασης, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιείται στρατηγικά η επανεγκατάσταση ως εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική χρήση του προγράμματος επανεγκατάστασης μπορεί να έχει άμεσα και έμμεσα οφέλη τόσο για τους πρόσφυγες που επανεγκαθίστανται όσο και για τους υπόλοιπους πρόσφυγες που παραμένουν στην πρώτη χώρα ασύλου, για την χώρα υποδοχής, αλλά και για άλλες χώρες όπως επίσης και για το διεθνές σύστημα προστασίας στο σύνολο του,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα επανεγκατάστασης μπορεί να βοηθήσει ώστε η παράνομη μετανάστευση να γίνει λιγότερο ελκυστική για όσους πρόσφυγες προσπαθούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη επίδειξης αλληλεγγύης προς τις τρίτες χώρες που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσφύγων οι οποίοι έχουν ανάγκη από διεθνή προστασία είναι σημαντική και δηλωτική της ανάγκης επίδειξης αλληλεγγύης και στο εσωτερικό της ΕΕ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή της ΕΕ στην παγκόσμια επανεγκατάσταση προσφύγων παραμένει μάλλον μέτρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στη φιλοδοξία της ΕΕ να διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στα παγκόσμια ανθρωπιστικά ζητήματα και στη διεθνή σκηνή,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική αλληλεγγύη πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κοινών πολιτικών για τη μετανάστευση και το άσυλο μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες πρέπει να επιτρέπουν τον δίκαιο επιμερισμό της ευθύνης για τη συμμόρφωση προς διεθνείς υποχρεώσεις που αφορούν την προστασία των προσφύγων, καθώς και απέναντι σε τρίτες χώρες που επιβαρύνονται σε μεγάλο βαθμό με τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού προσφύγων,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 7ης Μαΐου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης την υποχρεωτική αλληλεγγύη στην επανεγκατάσταση των προσφύγων εντός της ΕΕ στις περιπτώσεις όπου, μεταξύ άλλων, οι δυνατότητες υποδοχής ενός κράτους μέλους είναι ανεπαρκείς, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η επανεγκατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε άλλα κράτη μέλη, με προϋπόθεση τη συναίνεση των ενδιαφερομένων και τον σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματά τους,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες οι οποίες έχουν ήδη υλοποιήσει αρκετά προγράμματα επανεγκατάστασης, προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών οι εμπειρίες τους όσον αφορά τα μέτρα υποδοχής και ένταξης, αλλά και τη γενική ποιότητα των πρωτοβουλιών επανεγκατάστασης,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι τοπικοί όσο και οι διεθνείς, κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, και ιδίως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, πρέπει να συμμετάσχουν σε όλα τα στάδια του ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης, συνεισφέροντας συγκεκριμένες πληροφορίες, εμπειρογνωμοσύνη σε τεχνικά θέματα, δυνατότητα προβλέψεων σε θέματα υλικοτεχνικής υποστήριξης και πείρα,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης δεν θα πρέπει να κάνει πιο περίπλοκη τη διαδικασία της επανεγκατάστασης,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ) αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορεί να παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη για την υλοποίηση πρωτοβουλιών επανεγκατάστασης, διασφαλίζοντας παράλληλα τον συντονισμό των πολιτικών εντός της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο θα πρέπει να αναμιχθεί ενεργά στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιστηθεί η προσοχή όχι μόνο στην ανάγκη συμμετοχής περισσότερων κρατών μελών στην επανεγκατάσταση των προσφύγων, αλλά και στην ποιότητα, βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα της επανεγκατάστασης, με έμφαση στα μέτρα ένταξης,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να παρέχεται στους πρόσφυγες άμεση πρόσβαση σε μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού και, εφόσον απαιτείται, σε ιατρική και ψυχολογική περίθαλψη,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση των ενηλίκων σε ευκαιρίες απασχόλησης και η άμεση ένταξη των ανηλίκων στα σχολεία αποτελούν ουσιώδη μέτρα για την επιτυχία μιας αποτελεσματικής πρωτοβουλίας επανεγκατάστασης, γι' αυτό οι πρόσφυγες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μαθήματα εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αρκετές οντότητες στη δημόσια διοίκηση (π.χ. οι δήμοι) καθώς και στην κοινωνία των πολιτών, από τις ΜΚΟ έως τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και από τα σχολεία έως τις κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες διαθέτουν την αναγκαία πείρα και εμπειρογνωμοσύνη για την υλοποίηση των μέτρων παρακολούθησης,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία με τις ως άνω οντότητες –και ιδίως με τους δήμους– υπήρξε πολύτιμη όσον αφορά την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων σε χώρες με εδραιωμένη πρακτική επανεγκατάστασης,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός προτεραιοτήτων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτος, χωρίς να παραγνωρίζεται ποτέ η ουσιαστική προτεραιότητα που πρέπει να αποδίδεται στις κατηγορίες των πλέον ευάλωτων ατόμων, όπως υποδεικνύει η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεγκατάσταση πρέπει να εφαρμόζεται ως συμπληρωματική λύση και χωρίς να παραβλέπονται οι άλλες βιώσιμες λύσεις που προβλέπονται για τα άτομα που ζητούν διεθνή προστασία στην ΕΕ, και ότι οι προσπάθειες για επανεγκατάσταση των προσφύγων δεν πρέπει να μετριάζουν την επιδίωξη να διασφαλιστεί μια δίκαιη και αποτελεσματική πρόσβαση στο άσυλο εντός της ΕΕ,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα εσωτερικής μετεγκατάστασης διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο και πρέπει να υποστηρίζονται, επιπλέον των δραστηριοτήτων επανεγκατάστασης που εξετάζονται στην παρούσα έκθεση,

ΚΒ.  έχοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 7ης Μαΐου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης ένα σύστημα μετεγκατάστασης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις σε άλλα κράτη μέλη, κατόπιν διαβούλευσης με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, με ταυτόχρονη μέριμνα ώστε κατά την μετεγκατάσταση να ακολουθούνται αμερόληπτοι, διαφανείς και σαφείς κανόνες, που κι αυτοί θα πρέπει να εφαρμοστούν βάσει αιτήματος του Κοινοβουλίου,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς πρόσβαση σε πληροφορίες, ανθρώπινους πόρους, συμβουλές εμπειρογνωμόνων και μόνιμη παρακολούθηση των προσπαθειών επανεγκατάστασης, τα κράτη μέλη που δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε προγράμματα επανεγκατάστασης θα αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες ένταξης σε αυτά, ενώ θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί ο στόχος της ανάμιξης περισσότερων κρατών μελών,

Ένα πραγματικό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης

1.  επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προτείνει την τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων προκειμένου να ενσωματώσει τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης·

2.  εκφράζει την εκτίμησή του για τους γενικούς στόχους που αναφέρονται στην ανακοίνωση σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης, όπως προαναφέρθηκαν, και για την αυξανόμενη σημασία που αποδίδεται στην επανεγκατάσταση στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής της ΕΕ για το άσυλο·

3.  ζητεί να ληφθούν μέτρα για την πληροφόρηση των κρατών μελών και των τοπικών κοινωνιών αναφορικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την επανεγκατάσταση προσφύγων·

4.  υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι μια γραμμή προϋπολογισμού και η οικονομική στήριξη δεν επαρκούν για τη θέσπιση ενός πραγματικού προγράμματος επανεγκατάστασης στην κλίμακα ολόκληρης της ΕΕ·

5.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την εισαγωγή μηχανισμών ιδιωτικής χρηματοδότησης και την γενικότερη σύμπραξη δημόσιας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας προκειμένου να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης·

6.  ζητεί ένα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο θα διασφαλίζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της επανεγκατάστασης και θα περιέχει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για ένα νέο πρότυπο καθορισμού προτεραιοτήτων, κίνητρα ώστε να προσελκυσθούν περισσότερα κράτη μέλη στην επανεγκατάσταση προσφύγων, συνοχή της επανεγκατάστασης με τις άλλες πολιτικές της ΕΕ για το άσυλο, καθώς και πρότυπα για τις συνθήκες υποδοχής και για τα μέτρα παρακολούθησης που πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε πρωτοβουλία επανεγκατάστασης·

7.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών (2013–2017), θα πρέπει να καθιερωθεί μια ειδική χρηματοδότηση για την επανεγκατάσταση· μια τέτοια χρηματοδότηση θα μπορούσε να πάρει τη μορφή ενός ταμείου αφιερωμένου στην επανεγκατάσταση και θα πρέπει να παρέχει οικονομική στήριξη για ένα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα επανεγκατάστασης·

8.  καλωσορίζει την έναρξη λειτουργίας του νέου κέντρου υποδοχής και μεταγωγής στην Ρουμανία, το οποίο προσφέρει προσωρινό καταφύγιο για πρόσφυγες που βρίσκονται σε επείγουσα ανάγκη για επανεγκατάσταση και / ή πρόσφυγες που δεν μπορούν να παραμείνουν στις χώρες πρώτου ασύλου· καλεί την Επιτροπή να το αξιοποιήσει και να προωθήσει την επανεγκατάσταση μέσω του κέντρου υποδοχής και μεταγωγής·

9.  καλωσορίζει τις ad hoc πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει κάποια κράτη μέλη να δεχτούν πρόσφυγες που βρίσκονται σε ανάγκη επείγουσας επανεγκατάστασης, αναγνωρίζει όμως ότι οι πρωτοβουλίες τέτοιου είδους πρέπει να πάρουν πιο δομημένη μορφή·

Προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα ανταπόκρισης των μέτρων επανεγκατάστασης

10.  υπογραμμίζει ότι ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης πρέπει να προβλέπει τόσο προστασία και μόνιμες λύσεις για μακροπρόθεσμες, παρατεταμένες προσφυγικές καταστάσεις όσο και για ταχείες και επαρκείς αποκρίσεις σε επείγουσες ή απρόβλεπτες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και ότι ο καθορισμός ετήσιων προτεραιοτήτων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει την άμεση αντίδραση σε αιφνίδιες ανθρωπιστικές κρίσεις, οι οποίες μπορεί να συμβούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους·

11.  επιμένει ότι είναι σημαντικό να επιτραπεί η διενέργεια επιτόπιων ερευνών για την προετοιμασία της επανεγκατάστασης προσφύγων, την αξιολόγηση των αναγκών τους και τον κατάλληλο σχεδιασμό των μελλοντικών σταδίων επανεγκατάστασης, πέρα από τις πληροφορίες που ενδέχεται να παρασχεθούν από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τις ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς·

12.  ενθαρρύνει μια συνεργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με ΜΚΟ και άλλους κοινωνικούς εταίρους, όπως θρησκευτικές και εθνοτικές οργανώσεις, η οποία θα συμβάλλει στην εφαρμογή της επανεγκατάστασης και την προώθηση της εθελοντικής εργασίας στον τομέα αυτό·

13.  πιστεύει ότι οι δήμοι που έχουν ήδη εμπλακεί ή αρχίζουν να εμπλέκονται στην επανεγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργήσουν συνεργασίες και αδελφοποιήσεις με άλλους δήμους στην χώρα τους και στα κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα αυτό και τη σφυρηλάτηση της συνεργασίας σε κλίμακα ΕΕ·

14.  τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα δομημένο πλαίσιο συνεργασίας μέσω μέτρων για τη συγκέντρωση εμπειρογνωμοσύνης και τη διευκόλυνση της συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών· τονίζει επίσης ότι ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη (σε εκείνα που ήδη συμμετέχουν στο πρόγραμμα και σε εκείνα που επιθυμούν να συμμετάσχουν) πρόσβαση σε ανθρώπινους πόρους, συμβουλές εμπειρογνωμόνων και ανταλλαγή πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες σε οποιοδήποτε στάδιο της πρωτοβουλίας επανεγκατάστασης· αναγνωρίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην επανεγκατάσταση, και ιδιαίτερα οι επανεγκατεστημένοι πρόσφυγες, αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για την αξιολόγηση των πρωτοβουλιών επανεγκατάστασης·

15.  ζητεί να εξετασθούν και να ανταλλαγούν μεταξύ κρατών μελών βέλτιστες πρακτικές που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την προαγωγή κοινών προγραμμάτων, την αξιολόγηση από ομότιμους, την καθιέρωση κοινών αποστολών, τη χρήση κοινών υποδομών (όπως κέντρα μεταγωγής) και την οργάνωση αποστολών σε κράτη μέλη για την αξιολόγηση της επανεγκατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη·

16.  ζητεί να μην παραγνωρισθεί η σημασία των μέτρων παρακολούθησης για την ποιότητα της υποδοχής και της ένταξης στα κράτη μέλη υποδοχής· θεωρεί ότι η επιτυχία της επανεγκατάστασης πρέπει να ορίζεται όχι μόνο σε σχέση με τη μετατόπιση των προσφύγων από μια τρίτη χώρα σε ένα κράτος μέλος, αλλά και σε σχέση με την εφαρμογή μέτρων που επιτρέπουν την ένταξη των προσφύγων στη χώρα υποδοχής·

17.  ζητεί να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ανθρώπινους πόρους που συμμετέχουν σε οποιοδήποτε τωρινό ή μελλοντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης, προκειμένου να διασφαλισθεί μια διαδικασία η οποία θα επιτρέπει την εφαρμογή ορθών πρακτικών προσαρμογής και ένταξης των προσφύγων στην κοινωνία υποδοχής, καθώς η πείρα δείχνει ότι οι προσπάθειες επανεγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται με παρακολούθηση από κατάλληλα στελέχη και εμπειρογνώμονες·

Μια μόνιμη μονάδα επανεγκατάστασης, ακρογωνιαίος λίθος ενός αποτελεσματικού κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης

18.  αναγνωρίζει την έλλειψη συστηματικής συνεργασίας όσον αφορά τις δραστηριότητες επανεγκατάστασης εντός της ΕΕ, οι οποίες απαιτούν μεγάλη τεχνικοοργανωτική προετοιμασία, όπως αποστολές επιλογής και προσανατολισμού, ελέγχους σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, ρυθμίσεις για τα ταξίδια και τις θεωρήσεις, και προγράμματα υποδοχής και ένταξης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση COM(2009)0447·

19.  επιβεβαιώνει, επιπλέον, την άποψη ότι η απουσία μηχανισμών συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών αυξάνει το κόστος των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την επανεγκατάσταση, τις καθιστά λιγότερο ελκυστικές και μειώνει τον στρατηγικό τους αντίκτυπο·

20.  συνιστά, ως εκ τούτου, τη δημιουργία μιας ειδικής μονάδας στελεχωμένης με κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση του αναγκαίου συντονισμού μεταξύ όλων των υφιστάμενων δραστηριοτήτων επανεγκατάστασης στα κράτη μέλη·

21.  πιστεύει ότι το καταλληλότερο θεσμικό πλαίσιο για την εν λόγω μονάδα επανεγκατάστασης είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, εντός της οποίας θα μπορεί να αναπτύσσει συνεργασίες στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης·

22.  θεωρεί ότι η εν λόγω μονάδα θα μπορούσε να καθιερώσει στενή επαφή με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και με τοπικές ΜΚΟ, προκειμένου να εξασφαλίζει σημαντικές πληροφορίες τις οποίες θα διαβιβάζει στα κράτη μέλη και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσον αφορά, λόγου χάρη, επείγουσες προτεραιότητες, τεχνικές ένταξης κ.λπ.·

23.  επιμένει επίσης ότι η μονάδα επανεγκατάστασης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του προγράμματος επανεγκατάστασης σε επίπεδο ΕΕ, εκδίδοντας ετήσιες εκθέσεις σχετικά με όλες τις δραστηριότητες, βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώνουν τα θεσμικά όργανα/οι αρχές που συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες επανεγκατάστασης στα κράτη μέλη·

24.  επιθυμεί να τονίσει ότι η μονάδα επανεγκατάστασης πρέπει να είναι ενήμερη για τις ΜΚΟ, φιλανθρωπικές οργανώσεις και άλλες οντότητες που μπορούν να συνεργασθούν με τις δημόσιες αρχές στη διαδικασία επανεγκατάστασης των προσφύγων· σημειώνει, επιπλέον, ότι η προαναφερθείσα μονάδα πρέπει να εκδίδει τακτικά έγγραφα στα οποία θα αναφέρονται τα πρότυπα και τα κριτήρια προς τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται οι εν λόγω οντότητες, προκειμένου να είναι επιλέξιμες για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά σχέδια επανεγκατάστασης·

25.  τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο μπορεί να έχει ιδιαίτερα χρήσιμη συμβολή στη διασφάλιση της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ του ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης και των άλλων πολιτικών της ΕΕ για το άσυλο·

Ευέλικτος καθορισμός προτεραιοτήτων

26.  αναγνωρίζει ότι ένα κατάλληλο πρόγραμμα επανεγκατάστασης απαιτεί τακτική επικαιροποίηση όσον αφορά τις ιθαγένειες και κατηγορίες προσφύγων στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διαδικασία επανεγκατάστασης, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις έκτακτες καταστάσεις που αφορούν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και ιδίως για ευάλωτα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας·

27.  πιστεύει ότι οι ετήσιες προτεραιότητες της ΕΕ πρέπει να καθορίζονται από την Επιτροπή, όπως προτείνεται, με έντονη και αποτελεσματική συμμετοχή της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια του προσδιορισμού και της αξιολόγησης των υποψηφίων για επανεγκατάσταση·

28.  εισηγείται την συμμετοχή μιας αντιπροσωπείας από τις επιτροπές Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) και Ανάπτυξης (DEVE) στην ετήσια συνάντηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την επανεγκατάσταση·

29.  θεωρεί ότι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει ειδικές διαδικασίες για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επεξεργασία των ετήσιων προτεραιοτήτων της ΕΕ·

30.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο να αναλάβει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του προγράμματος δράσης για την επανεγκατάσταση εντός της ΕΕ·

31.  υπερασπίζεται την αρχή ότι, σε συμφωνία με την ανάγκη προσαρμοστικότητας των ετήσιων προτεραιοτήτων της ΕΕ, πρέπει να υπάρχουν κατηγορίες που παραμένουν σταθερές κάθε χρόνο, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να επανεγκαταστήσουν ιδιαιτέρως ευάλωτα άτομα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους·

32.  προτείνει να παρασχεθεί η δυνατότητα στα επιμέρους κράτη μέλη να προετοιμάζονται για διαδικασίες έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις απρόβλεπτων ανθρωπιστικών καταστάσεων – για παράδειγμα, όταν οι πρόσφυγες δέχονται ένοπλη επίθεση ή όταν φυσικά ατυχήματα ή καταστροφές επηρεάζουν σοβαρά τους προσφυγικούς καταυλισμούς· θεωρεί ότι οι διαδικασίες αυτές θα επέτρεπαν την πραγματοποίηση της επανεγκατάστασης σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τα διοικητικά στάδια να εκτελούνται είτε με συντομευμένο χρονοδιάγραμμα είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά τη μετατόπιση των προσφύγων· συνιστά να περιληφθεί η προσπάθεια αυτή στους στόχους του ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης·

Εξασφάλιση της συμμετοχής περισσότερων κρατών μελών στην επανεγκατάσταση

33.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο 10 κράτη μέλη διαθέτουν επί του παρόντος προγράμματα επανεγκατάστασης, τα οποία έχουν καταρτισθεί χωρίς συντονισμό μεταξύ τους·

34.  αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή των κρατών μελών παραμένει εθελοντική, λόγω των διαφορών στις συνθήκες υποδοχής, στους συνεργαζόμενους εταίρους και στα νομικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να αποφασισθεί ποιος θα επανεγκατασταθεί·

35.  αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη, κυρίως στη Νότια Ευρώπη, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις επειδή βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης·

36.  ζητεί, παρ' όλα αυτά, μεγαλύτερα κίνητρα ώστε να παροτρυνθούν περισσότερα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης· αναγνωρίζει ότι, μολονότι η αύξηση της χρηματοδοτικής συνδρομής είναι σημαντική, δεν πρέπει να υπονομευθεί η συνεισφορά που μπορεί να παράσχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο όσον αφορά τη συγκεκριμένη πτυχή, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση της κατάστασης μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πρόσφυγες στα κράτη μέλη και παρέχοντας βοήθεια μέσω των πλέον αποτελεσματικών πρακτικών φιλοξενίας και ένταξης·

37.  προτείνει την παροχή σημαντικότερης χρηματοδοτικής συνδρομής στα κράτη μέλη που επιθυμούν να αρχίσουν να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης, προκειμένου να βοηθηθούν στη δημιουργία ενός βιώσιμου προγράμματος επανεγκατάστασης και να μειωθεί το αρχικό βάρος της ανάληψης μιας πρωτοβουλίας επανεγκατάστασης· προτείνει, προκειμένου να αποφευχθεί ο τυχόν υπερβολικός αντίκτυπος στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, το ύψος της χρηματοδοτικής συνδρομής πρέπει να εξισώνεται προς το αντίστοιχο των άλλων κρατών μελών μετά τα πρώτα χρόνια συμμετοχής στο πρόγραμμα·

38.  πιστεύει ότι δεν θα είναι δυνατό να αυξηθεί ο αριθμός των προσφύγων που επανεγκαθίστανται στην ΕΕ χωρίς διοικητικό πλαίσιο και πλαίσιο εμπειρογνωμοσύνης που να στηρίζουν το πρόγραμμα και χωρίς τη δημιουργία μόνιμων δομών για την προετοιμασία της επανεγκατάστασης και την παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης·

Μέτρα παρακολούθησης

39.  θεωρεί ότι ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα μέτρα παρακολούθησης, επιμένοντας στην ποιότητα της επανεγκατάστασης σε κάθε κράτος μέλος και στα ορθά πρότυπα σε όλα τα στάδια από την αναγνώριση μέχρι την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων·

40.  καλεί τα κράτη μέλη που δραστηριοποιούνται στο πρόγραμμα επανεγκατάστασης να αξιολογήσουν τα μέτρα που έλαβαν κατά τη διαδικασία επανεγκατάστασης για να εξασφαλιστεί και να βελτιωθεί η ενσωμάτωση των προσφύγων· τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν τακτικά την πρόοδο της ένταξης των προσφύγων·

41.  είναι της άποψης ότι οι κρατικές αρχές πρέπει να καλλιεργήσουν τη μέγιστη δυνατή συνεργασία με μη κυβερνητικές οντότητες (για παράδειγμα, διεθνείς και τοπικές ΜΚΟ) και να αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη και την εγγύτητα των τελευταίων, με στόχο την ανάληψη των βέλτιστων και πιο αποτελεσματικών πρωτοβουλιών για την επανεγκατάσταση των προσφύγων· η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης θα ενισχύσει τις πρωτοβουλίες στήριξης και αποδοχής που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές·

42.  υποστηρίζει την ανάπτυξη εντατικών προσπαθειών εκ μέρους όλων των εμπλεκόμενων οντοτήτων ώστε να παρέχεται στους πρόσφυγες, και ιδίως στους πιο ευάλωτους, πρόσβαση σε κατάλληλη στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, μαθήματα γλώσσας και ψυχολογική βοήθεια, αλλά και στην αγορά εργασίας, ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχημένη ένταξή τους·

43.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, κυρίως μέσω της προτεινόμενης μονάδας για την επανεγκατάσταση, να καθορίσει σαφή κριτήρια για ποιοτική επανεγκατάσταση, σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, τις ΜΚΟ και τις τοπικές αρχές, και να παρακολουθεί την επανεγκατάσταση των προσφύγων, προκειμένου να συμβάλει στην αξιολόγηση και περαιτέρω βελτίωση των δραστηριοτήτων επανεγκατάστασης στα κράτη μέλη·

44.  υπογραμμίζει εκ νέου τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ως οντότητας που μπορεί να επιστήσει την προσοχή σε ορισμένες αδυναμίες των πρωτοβουλιών επανεγκατάστασης, βοηθώντας τα κράτη μέλη να βρουν συγκεκριμένες λύσεις, και να ενθαρρύνει βέλτιστες πρακτικές εφόσον αποκτήσει μια μόνιμη μονάδα επανεγκατάστασης·

45.  ζητεί τη διοργάνωση κοινής ετήσιας συζήτησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ώστε να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του προγράμματος·

o
o   o

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0090.
(2) ΕΕ C 212 Ε, 5.8.2010, σ. 348.


Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»
PDF 385kWORD 108k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (2010/2013(INI))
P7_TA(2010)0164A7-0141/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2009 με τίτλο «Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει» (COM(2009)0640),

–  έχοντας υπόψη τις οκτώ βασικές δεξιότητες που ορίζονται στη σύσταση 2006/962/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 με τίτλο «Βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης – Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς»(1),

–  έχοντας υπόψη το 10ετές πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» και τις συνακόλουθες κοινές ενδιάμεσες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την εφαρμογή του,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 για τις νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας με τίτλο «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας: δράση τώρα»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για την παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία - Εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»(5),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο 2009,

–  έχοντας υπόψη την «Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την αναπτυξιακή εκπαίδευση», μια στρατηγική πλαίσιο που καταρτίσθηκε από εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων σχετικών παραγόντων τον Νοέμβριο 2007,

–  έχοντας υπόψη τη λεπτομερή αξιολόγηση των εθνικών εκθέσεων και επιδόσεων με βάση ένα σύνολο δεικτών και σημείων αναφοράς (SEC(2009)1598 και SEC(2009)1616),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0141/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελούν απαραίτητα στοιχεία της προσωπικής ανέλιξης του ατόμου, της ισότητας, της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και της κοινωνικής συνοχής,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για όλους τους σπουδαστές, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα και δεξιότητες, και αυτό, πρωτίστως μέσω νέων και πιο αποτελεσματικών πολιτικών αύξησης της προσφοράς κατάρτισης, αποτελεί προτεραιότητα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά κάποια βελτίωση της επίδοσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πλειονότητα των σημείων αναφοράς της ΕΕ που έχουν οριστεί για το 2010 δεν πρόκειται να επιτευχθούν, ότι ειδικότερα εξακολουθούν να είναι ανεπαρκή τα επίπεδα των δεξιοτήτων και ότι το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού διαθέτει τίτλους σπουδών πολύ χαμηλού επιπέδου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δέκα χρόνια μετά τη διακήρυξη της διαδικασίας της Μπολόνια, ο στόχος για τη σύγκλιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών δεν έχει επιτευχθεί,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να επιτρέπουν σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, υγείας, σωματικής, διανοητικής και ψυχικής κατάστασης και του γλωσσικού, εθνοτικού, εθνικού, θρησκευτικού ή κοινωνικοοικονομικού τους υποβάθρου, να αποκτούν, να επικαιροποιούν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι βασικά στοιχεία για την επιτυχή εφαρμογή της Ανανεωμένης Κοινωνικής Ατζέντας για τις ευκαιρίες, την πρόσβαση και την αλληλεγγύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της εν λόγω ατζέντας θα συνέβαλε στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και θα παρείχε σε περισσότερους ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες διαθέτουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και ότι οι εκπαιδευτικές επιλογές δεν προκαθορίζονται από στερεότυπα των φύλων,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης εφαρμογή των βασικών ικανοτήτων απαιτεί περαιτέρω δράση πολιτικής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καίριας σημασίας πρόκληση για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ευρώπη είναι η μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης προς ένα σφαιρικό εκπαιδευτικό σύστημα επικεντρωμένο στη μάθηση, που προετοιμάζει τους νέους να γίνουν ευτυχισμένοι, ενεργοί παγκόσμιοι πολίτες, έτοιμοι να εισέλθουν στην αγορά εργασίας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή και η περαιτέρω ανάπτυξη των στρατηγικών διά βίου μάθησης παραμένει σημαντική πρόκληση για πολλά κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής και όχι σε συγκεκριμένους τομείς ή ομάδες,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη της επένδυσης στην εκπαίδευση είναι ορατά μόνο μακροπρόθεσμα και ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι δεν παραμερίζονται στο πλαίσιο της ατζέντας πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ζητήσουμε την καθοδήγηση της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και να αποφύγουμε τους δημοσιονομικούς περιορισμούς ή τουλάχιστον οι διατιθέμενοι πόροι να μην μειώνονται, αλλά να αυξάνονται· λαμβάνοντας επομένως υπόψη την ανάγκη να αποκτήσει η ΕΕ μηχανισμούς προϋπολογισμού που δεν θα εξαρτώνται από τον ετήσιο προγραμματισμό στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και η αναβάθμιση και προσαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων όλων των πολιτών είναι καθοριστικός παράγοντας για την προετοιμασία της εξόδου από την κρίση καθώς και για την ανταπόκριση στις μακροπρόθεσμες προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομικής ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, της ενεργοποίησης των πολιτών και της κοινωνικής ένταξης,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό άνω του 80% των δασκάλων δημοτικών σχολείων και άνω του 97 % των δασκάλων προσχολικής ηλικίας της Ένωσης είναι γυναίκες, ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόνο 60% και ότι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στο σύστημα έρευνας το ποσοστό αυτό είναι κάτω του 40%,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί αυξάνονται, καθώς τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα καθίστανται ολοένα και πιο περίπλοκα και ετερογενή, όπως αλλαγές στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), χρηματοδοτικοί περιορισμοί λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλαγές στις κοινωνικές και οικογενειακές δομές, πολυπολιτισμικότητα,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα είναι σημαντική η εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»), προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσιμες προκλήσεις,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές ικανότητες θα καθίστανται ολοένα και περισσότερο σημαντικές στην εξελισσόμενη οικονομία της γνώσης και στην αγορά εργασίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω ικανότητες προσφέρουν δυνατότητες οικονομικής ανάκαμψης, ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και βελτίωσης της πρόσβασης στην απασχόληση,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα καταπολέμησης της κατάχρησης ουσιών (κάπνισμα, αλκοολισμός και χρήση ουσιών), καθώς οι μαθητές και οι σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν μία από τις κοινωνικές ομάδες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο στον εν λόγω τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή μαθητών και σπουδαστών σε αθλητικές δραστηριότητες εξαρτάται πρωτίστως από την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών,

1.  επιδοκιμάζει την προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής «Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει'·

2.  σημειώνει ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, πολλοί ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να μη διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες· επισημαίνει ότι ένας στους επτά νέους (18-24 ετών) εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο (6 εκατομμύρια περιπτώσεις πρόωρης εγκατάλειψης στην ΕΕ των 27), ένας στους τέσσερις 15χρονους διαθέτει περιορισμένες δεξιότητες ανάγνωσης, περίπου 77 εκατομμύρια άνθρωποι (σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης ηλικίας 25-64 ετών) δεν διαθέτουν ή διαθέτουν χαμηλού επιπέδου τυπικά προσόντα, μόνο το ένα τέταρτο διαθέτει υψηλού επιπέδου προσόντα και πάρα πολλοί ευρωπαίοι πολίτες δεν διαθέτουν δεξιότητες ΤΠΕ· επισημαίνει ότι τα επίπεδα δεξιοτήτων παραμένουν ακόμη πολύ χαμηλά σε όλη την ΕΕ και ανησυχεί για την αύξηση του αριθμού των νέων ηλικίας 15 ετών που διαθέτουν περιορισμένες δεξιότητες ανάγνωσης (21,3% το 2000 και 24,1% το 2006)·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά με τις «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας'· επισημαίνει ότι, μέχρι το 2020, 16 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας θα απαιτούν υψηλού επιπέδου προσόντα και τέσσερα εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας θα απαιτούν μεσαίου επιπέδου προσόντα, ενώ 12 εκατομμύρια λιγότερες θέσεις εργασίας θα απαιτούν χαμηλού επιπέδου προσόντα· επισημαίνει ότι μέχρι το 2015 οι περισσότερες θέσεις εργασίας, σε όλους τους τομείς, θα απαιτούν δεξιότητες ΤΠΕ· ζητεί να συμμετάσχουν στον εν λόγω διάλογο όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, σπουδαστών, αρμόδιων επαγγελματικών οργανώσεων, σχετικών ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, και κυρίως ενώσεων γονέων και μαθητών, καθώς και εκπροσώπων του επιχειρηματικού τομέα·

4.  θεωρεί απαραίτητη την εφαρμογή πολιτικών που θα αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για όλους τους σπουδαστές και τονίζει ότι, για να καταστούν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα αντάξια της πρόκλησης της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, πρέπει να αυξηθούν οι διαθέσιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, οι οποίες θα πρέπει να είναι ανώτερες και ευρύτερες ώστε να ανταποκρίνονται στις πιεστικές ανάγκες των επαγγελματικών τομέων και της αγοράς εργασίας·

5.  θεωρεί την εκμάθηση ξένων γλωσσών καίριας σημασίας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και την προώθηση της κινητικότητάς τους και της ισότητας των ευκαιριών·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν περαιτέρω το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων·

7.  ζητεί να δοθεί προσοχή όχι μόνο στις αποκαλούμενες νέες «πράσινες θέσεις εργασίας», αλλά και στις μη χειρωνακτικές θέσεις εργασίας· επισημαίνει ότι μέχρι το 2030 το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 15-64 ετών θα αυξηθεί από 26% το 2008 σε 38% μέχρι το 2030· σημειώνει, συνεπώς, ότι καθίστανται ολοένα πιο αναγκαίες κοινά αποδεκτές πολιτικές για την παράταση του επαγγελματικού βίου, με ιδιαίτερη έμφαση σε πρωτοβουλίες καταπολέμησης του αναλφαβητισμού, ανάκτησης και ανανέωσης των βασικών δεξιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ, για να αντιμετωπιστεί το ψηφιακό χάσμα, το οποίο αποτελεί ολοένα και πιο συχνή αιτία κοινωνικού αποκλεισμού των ηλικιωμένων·

8.  σημειώνει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική της ΕΕ για το 2020 υπογραμμίζει ότι το «ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι ιδιαίτερα χαμηλό» (μόλις το 63% των γυναικών εργάζεται σε σύγκριση με το 76% των ανδρών) και ότι «θα χρειαστούν πολιτικές προώθησης της ισότητας των φύλων για να αυξηθεί η συμμετοχή του εργατικού δυναμικού'· σημειώνει ότι, κατά συνέπεια, η πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να αποσκοπεί στην κάλυψη αυτού του χάσματος στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής· τονίζει τη σημασία μιας εκπαίδευσης βασισμένης στην ισότητα των φύλων από τη μικρότερη δυνατή ηλικία·

9.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη διευκόλυνσης της ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πραγματική ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρία στα σχολικά ιδρύματα, από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής τους· υπογραμμίζει την ανάγκη κατάλληλων επενδύσεων και μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την άρση κάθε σχετικού κατώτατου ορίου·

10.  πιστεύει ότι το σύνολο της εκπαίδευσης θα πρέπει να ενθαρρύνει την απόκτηση δημοκρατικών ικανοτήτων υποστηρίζοντας τα μαθητικά συμβούλια και επιτρέποντας στους σπουδαστές να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη για την εκπαίδευσή τους, όπως θα κατοχυρώνεται σε έναν Χάρτη για τα δικαιώματα των σπουδαστών· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί επίσης τη διεξαγωγή διεξοδικού διαλόγου στην ευρωπαϊκή κοινωνία για τη λειτουργία και τον ρόλο της εκπαίδευσης και προτείνει η Αγορά των Ευρωπαίων Πολιτών να αποτελέσει τον χώρο διεξαγωγής αυτού του διαλόγου·

11.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους εργοδότες, σε στενή συνεργασία με τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, να ενθαρρύνουν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των μειονεκτούντων ατόμων·

12.  αναγνωρίζει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει αλλάξει ριζικά τις κοινωνίες της Ευρώπης και προτείνει τη συμπερίληψη παγκόσμιας/αναπτυξιακής εκπαίδευσης σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης, επιτρέποντας στους πολίτες να αντιμετωπίσουν τις απειλές και τις ευκαιρίες ενός μεταβαλλόμενου κόσμου·

13.  θεωρεί απαραίτητη την καθιέρωση, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, της απόκτησης ψηφιακών γνώσεων και γνώσεων για τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και την παροχή εισαγωγικών γνώσεων στις νέες τεχνολογίες και την εκμάθηση από όλους της χρησιμοποίησης σύγχρονων μορφών επικοινωνίας και υλικού και νέων τεχνολογιών από τα μέσα ενημέρωσης τόσο με γνώση όσο και με κριτική ικανότητα· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη βελτίωσης των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων όλων των ευρωπαίων πολιτών· επισημαίνει ότι η κατάρτιση και η εκπαίδευση στον τομέα των ΤΠΕ, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, συνιστά αναγκαιότητα, δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας των εν λόγω δεξιοτήτων στην εξελισσόμενη αγορά εργασίας·

14.  επισημαίνει τη σημασία της επαρκούς και υψηλής ποιότητας στήριξης στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των δασκάλων και της εισαγωγής νέων τρόπων οργάνωσης της μάθησης σε ελκυστικά σχολικά περιβάλλοντα·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία της τέχνης, του πολιτισμού και του αθλητισμού στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς τους τομείς στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση· θεωρεί ότι, παράλληλα με την ανάπτυξη επαγγελματικών και τεχνικών δεξιοτήτων, η πολιτιστική και κοινωνική εκπαίδευση αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, διότι βοηθούν στην ανάπτυξη άλλων ικανοτήτων, πέραν των σχολικών, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτόν την ατομική ανέλιξη και την απόκτηση βασικών γνώσεων·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ύπαρξη επαρκών κεφαλαίων για επενδύσεις στον αθλητισμό για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να αυξήσουν εν προκειμένω τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκείς επενδύσεις στην εκπαίδευση προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των κατηγοριών στην αγορά εργασίας·

18.  τονίζει τη σημασία της χρήσης της ιστορίας και της γλώσσας ως μέσων για την επίτευξη της ευρωπαϊκής κοινωνικής και πολιτιστικής ολοκλήρωσης·

Προσχολική εκπαίδευση

19.  εφιστά την προσοχή στη σημασία της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης κατά την πρώιμη παιδική ηλικία για την πρώιμη απόκτηση βασικών ικανοτήτων, για την εκμάθηση τόσο της μητρικής γλώσσας όσο και της γλώσσας της χώρας παραμονής, και, ιδίως, για τη στήριξη των παιδιών που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, με ειδικές (μαθησιακές) ανάγκες, προκειμένου να καταπολεμηθούν η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός στο μέλλον·

20.  εφιστά την προσοχή στη σημασία της προώθησης μιας νοοτροπίας ανάγνωσης από την προσχολική ηλικία και εξής, καθώς και στη σημασία της πρόσβασης σε αναγνωστικό υλικό από την προσχολική κιόλας ηλικία·

21.  εφιστά την προσοχή στη σημασία της εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση των παραδοσιακών μειονοτήτων·

22.  υπογραμμίζει τη σημασία της πολυγλωσσίας για την κινητικότητα: για τον λόγο αυτόν, καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν την εκμάθηση δεύτερης γλώσσας σε πρώιμο στάδιο·

23.  υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση μέτρων παιδαγωγικής υποστήριξης για τα παιδιά μεταναστών προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής·

24.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης και στήριξης δράσεων με σκοπό την ενίσχυση της δημιουργικότητας των παιδιών σε πρώιμο ηλικιακό στάδιο, προλειαίνοντας, συνεπώς, καλύτερα το έδαφος για την κουλτούρα της καινοτομίας στην Ευρώπη·

25.  εφιστά την προσοχή στους στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή παιδικής μέριμνας έως το 2010 τουλάχιστον για το 90% των παιδιών μεταξύ τριών ετών και της υποχρεωτικής σχολικής ηλικίας και τουλάχιστον για το 33% των παιδιών κάτω των τριών ετών, καθώς και προσιτής παιδικής μέριμνας για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους·

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

26.  τονίζει την ανάγκη συνέχισης της ανάπτυξης και της επιβεβαίωσης της εκμάθησης γλωσσών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με έμφαση και στα παιδιά των μεταναστών, καθώς και τη σημασία της διδασκαλίας στη μητρική γλώσσα στην περίπτωση των παραδοσιακών μειονοτήτων·

27.  υποστηρίζει την ιδέα μιας παιδαγωγικής προσέγγισης που θα επιτρέπει την τακτικότερη διαβούλευση και τη σημαντικότερη συμμετοχή των μαθητών στη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ενεργό συμμετοχή των γονέων των μαθητών στην εκπαιδευτική κοινότητα και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το πνεύμα πρωτοβουλίας και την απόκτηση κοινωνικών ικανοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη·

28.  τονίζει τη σημασία ένταξης των νέων τεχνολογιών στο πρόγραμμα διδασκαλίας ως απαραίτητο εργαλείο μάθησης σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα· υποστηρίζει την ιδέα της απόκτησης ικανοτήτων για τη χρησιμοποίηση υλικού από τα μέσα ενημέρωσης και ιδίως από το διαδίκτυο με υπευθυνότητα και κριτικό πνεύμα από τα παιδιά σε πρώιμη ηλικία, υπό την κατάλληλη εποπτεία, και θεωρεί εξόχως σημαντική την ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι σε ζητήματα που σχετίζονται με την προάσπιση της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον σεβασμό των κανόνων περί των δικαιωμάτων του δημιουργού·

29.  θεωρεί ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την προσαρμογή των σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις βασικές ικανότητες αποτελεί θετικό βήμα, αλλά ότι είναι ζωτικής σημασίας να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, όπως η αναγνώριση και η πιστοποίηση των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί με άτυπη και ανεπίσημη εκπαίδευση, και να στηριχθεί η απόκτηση βασικών ικανοτήτων για εκείνους που διατρέχουν κίνδυνο εκπαιδευτικής υστέρησης και κοινωνικού αποκλεισμού·

30.  ζητεί να προωθηθεί η φυσική και αθλητική δραστηριότητα στα σχολεία και η δημιουργία και η συμμετοχή σε σχολικά πρωταθλήματα, κάτι που θα βελτιώσει την υγεία, θα ενθαρρύνει την ένταξη και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη αξιών που συμβάλλουν στη δημιουργία θετικών προτύπων συμπεριφοράς·

31.  υποστηρίζει την εκπαίδευση και κατάρτιση των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, τονίζοντας τη σημαντική συμβολή της εκπαίδευσης στην επιτυχή ένταξη των μεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινωνία·

32.  ζητεί ολοκληρωμένη στρατηγική για την απόκτηση βασικών ικανοτήτων, εκτεινόμενη από τη μεταρρύθμιση των σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων έως τη στήριξη της συνεχούς κατάρτισης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, παρέχοντας έτσι μια καλά καταρτισμένη εκπαιδευτική κοινότητα· θεωρεί ότι πρέπει να προσφερθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς ώστε να μπορούν να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους και να επικεντρωθούν στην επαγγελματική ανάπτυξη·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης νέους συνδυασμούς μαθημάτων και υλικά, έτσι ώστε να δώσουν στους νέους που πάσχουν από μία από τις συχνότερες διαταραχές μάθησης –τη δυσλεξία- τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους, παρά τη μαθησιακή τους διαταραχή·

34.  τονίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης για την πρόληψη των κοινωνικών προκαταλήψεων και των διακρίσεων, συμβάλλοντας έτσι στην ευρωπαϊκή κοινωνική αλληλεγγύη·

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

35.  ζητεί ενισχυμένη κινητικότητα μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του επιχειρηματικού κόσμου και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. των σπουδαστών, των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων, των εκπαιδευτών), με σκοπό την προώθηση της μάθησης με επίκεντρο τους μαθητές και της απόκτησης ικανοτήτων όπως η επιχειρηματικότητα, η διαπολιτισμική κατανόηση, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα, για τις οποίες υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά εργασίας· θεωρεί ότι, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως τα υφιστάμενα εμπόδια στο εσωτερικό της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στα εμπόδια που σχετίζονται με χρηματοοικονομικούς φραγμούς και φραγμούς αναγνώρισης, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα των εμπειριών κινητικότητας για όλους τους σπουδαστές· υποστηρίζει τη διασφάλιση ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως μέσου για την ενίσχυση της κινητικότητας για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς και ως προϋπόθεσης για ίσες ευκαιρίες εργασίας για τους πολίτες της ΕΕ·

36.  τονίζει τη σημασία του εφοδιασμού όλων των νέων με μια ισχυρή βάση βασικών ικανοτήτων, που είναι θεμελιώδους σημασίας για την προώθηση της κινητικότητας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής και που θα τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας και στην εμφάνιση νέων οικονομικών και κοινωνικών αναγκών·

37.  ζητεί την προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων για την ενίσχυση του «τριγώνου της γνώσης» που είναι καίριας σημασίας για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν την ατζέντα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, ειδικότερα, να συντονίσουν τα προγράμματα σπουδών με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

39.  καλεί τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εκσυγχρονίσουν τους κύκλους σπουδών τους και, γενικά, να επισπεύσουν τη διαδικασία της Μπολόνια·

40.  θεωρεί ότι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να καταστούν πιο ανοικτά και προετοιμασμένα για όλους τους εκπαιδευόμενους, και ειδικότερα τους μη παραδοσιακούς εκπαιδευόμενους, σπουδαστές με ειδικές ανάγκες και μειονεκτούσες ομάδες, και ότι για τον σκοπό αυτόν κρίνονται κυρίως ενδεδειγμένα τα επαρκώς χρηματοδοτούμενα συστήματα υποτροφιών, τα οποία θα μπορούν να ενθαρρύνουν τους νέους από φτωχές οικογένειες να ξεκινήσουν σπουδές· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένες πολιτικές από τα κράτη μέλη για τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος στην εκπαίδευση για όλους, συμπεριλαμβανομένων των νέων που διαθέτουν μικρότερες οικονομικές δυνατότητες, και ότι θα πρέπει να διερευνηθεί στο μέλλον ένα σύνθετο κριτήριο αναφοράς για την ισότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης·

41.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου(6) του Μαΐου 2007 σχετικά με τους δείκτες που θεσπίστηκαν για την παρακολούθηση του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης γυναικών, ιδίως της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας· εκφράζει, εντούτοις, τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εν λόγω δείκτες δεν λαμβάνονται πλήρως υπόψη στην παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»· ενθαρρύνει εν προκειμένω τη χρήση τους ως εργαλείου παρακολούθησης της προόδου για την ισότητα των φύλων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

42.  σημειώνει ότι, παρότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την πρόσβαση των γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στους τομείς των μαθηματικών, των επιστημών και της τεχνολογίας (μόνο το 32% των αποφοίτων είναι γυναίκες και το 68% είναι άνδρες)· επισημαίνει ότι η μείωση των ανισορροπιών μεταξύ των φύλων σε αυτούς τους τομείς θα συνέβαλλε στη μείωση των ελλείψεων δεξιοτήτων που παρατηρείται στην ΕΕ στους εν λόγω τομείς·

43.  θεωρεί την άτυπη εκπαίδευση ως συμπληρωματικό εκπαιδευτικό τομέα της επίσημης εκπαίδευσης και συνιστά να αντιμετωπιστεί αναλόγως κατά τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής ΕΚ 2020·

44.  ζητεί αυξημένες, αποτελεσματικότερες και ευρύτερες επενδύσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν συνεργασίες (σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των πανεπιστημίων, των κέντρων ερευνών και του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και οικονομικές επενδύσεις από τον επιχειρηματικό κόσμο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση·

46.  καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους για τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ούτως ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες προκλήσεις, ως ένα σημαντικό εργαλείο για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη που θα ακολουθήσει ύστερα από την πρόσφατη ύφεση·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν με νομοθετικά, διοικητικά και οικονομικά μέσα την εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα για τις παραδοσιακές μειονότητες·

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

48.  επιμένει ότι η υψηλής ποιότητας επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι θεμελιώδεις για να υπάρξουν νέοι επαγγελματίες και ουσιαστικές για τη δράση «νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας», εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή στην επέκταση της μάθησης και των προγραμμάτων μαθητείας με βάση την εργασία και για τους νέους πτυχιούχους, τα οποία πρέπει να υλοποιούνται βάσει συμφωνιών μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων· θεωρεί επίσης σημαντική την προώθηση περιόδων σπουδών και πρακτικής άσκησης για σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ακριβώς συμβαίνει με το πρόγραμμα Erasmus για τους πανεπιστημιακούς φοιτητές· ζητεί να δοθεί περισσότερη στήριξη και κύρος στην επαγγελματική κατάρτιση·

49.  τονίζει την ανάγκη περαιτέρω εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ικανότητες, προκειμένου, αφενός, να βελτιωθεί η ποιότητά τους και να καταστούν ελκυστικότερα στους νέους, και, αφετέρου, να ανταποκρίνονται καλύτερα στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας· θεωρεί ότι τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να βελτιώνουν τις «εγκάρσιες» βασικές ικανότητες·

50.  επισημαίνει την ανάγκη να θεσπισθεί, βάσει των υφιστάμενων ορθών πρακτικών, ένα μοντέλο αναγνώρισης των μονάδων κατάρτισης που θα συνδέονται με τις δεξιότητες των πολιτών, για τους νέους που συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες εθελοντισμού και κοινωνικής υπηρεσίας, οι οποίες προωθούνται από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη·

51.  ζητεί να βελτιωθεί η μετάβαση από τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία διασφαλίζει προσόντα υψηλότερου επιπέδου·

52.  τονίζει τη διάσταση της διά βίου μάθησης της Σύστασης περί Βασικών Ικανοτήτων και επιμένει ότι για την πλήρη εφαρμογή της απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, μεταξύ άλλων μέσω της νομικής αναγνώρισης του δικαιώματος όλων στη διά βίου μάθηση·

53.  τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής στοιχείων και ορθών και επιτυχημένων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Διά βίου μάθηση

54.  ζητεί την ταχεία ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού ατόμων με χαμηλά επίπεδα ικανότητας ανάγνωσης και γραφής, παρέχοντας ιδιαίτερη στήριξη στις τοπικές αρχές, καθώς έχουν ευκολότερη πρόσβαση στους πολίτες· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επικεντρώσουν την προσοχή τους στον αριθμό των αναλφάβητων, που εξακολουθεί να είναι υπερβολικά μεγάλος, και να καταπολεμήσουν με αποφασιστικότητα το πρόβλημα αυτό –και στις τάξεις των ενηλίκων·

55.  ανησυχεί ιδιαιτέρως για τον αυξανόμενο αριθμό των νέων ανέργων, ειδικά στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης· παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία των αγορών εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νέοι μπορούν να βρίσκουν εύκολα εργασία και να μεταπηδούν από τη μία θέση εργασίας στην άλλη·

56.  τονίζει την ανάγκη της καλύτερης ενσωμάτωσης των παρόχων εκπαίδευσης κατά την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εθνικών πλαισίων προσόντων, καθώς και την ανάγκη μεγαλύτερης αναγνώρισης της προγενέστερης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης που παρέχεται σε άτυπη ή ad hoc βάση·

57.  σημειώνει ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί σχετικά με τα τέσσερα από τα πέντε σημεία αναφοράς που εγκρίθηκαν το 2003 δεν πρόκειται να επιτευχθούν· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και άλλους παράγοντες να εξετάσουν τις αιτίες και να αναλάβουν κατάλληλη δράση ώστε να αντιστραφεί η κατάσταση·

58.  τονίζει τη σημασία ενός συνεχιζόμενου, διαρθρωμένου διαλόγου και μιας διαβούλευσης μεταξύ αυτών που βρίσκονται στα τελευταία στάδια εκπαίδευσης και κατάρτισης, των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων·

59.  στηρίζει τον στόχο της αύξησης της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση από το 12,5% στο 15% έως το 2020, και ζητεί κατάλληλη δράση· για τον σκοπό αυτόν, καλεί τα πανεπιστήμια να διευκολύνουν την ευρύτερη πρόσβαση στις σπουδές, να διαφοροποιήσουν και να διευρύνουν τη βάση σπουδαστών και να τροποποιήσουν τα προγράμματα σπουδών προκειμένου να τα καταστήσουν ελκυστικότερα για τους ενήλικες που επιστρέφουν στις σπουδές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ακόμα πιο αποφασιστικές πρωτοβουλίες στήριξης και διάδοσης θεσμών δια βίου μάθησης όπως τα «Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας'· ζητεί να ληφθεί υπόψη η διάσταση του φύλου, και να προωθηθεί κατά την εφαρμογή των στρατηγικών της διά βίου μάθησης· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα πανεπιστήμια για την τρίτη ηλικία διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στη διά βίου μάθηση·

60.  σημειώνει ότι ένα από τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι η έλλειψη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για τις οικογένειές τους· ενθαρρύνει, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μέτρα στήριξης ως μέσο της διασφάλισης ότι όλοι οι σπουδαστές και εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις (π.χ. παιδική μέριμνα ή άλλα εξαρτώμενα μέλη) έχουν τη δυνατότητα επικαιροποίησης ή/και αύξησης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους βάσει δοκιμασμένων για τον σκοπό αυτόν πρακτικών, στο πλαίσιο του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων δελτίων υπηρεσιών και δελτίων συνδυασμού των δραστηριοτήτων· θεωρεί ότι θα πρέπει να διερευνηθούν ιδιαιτέρως οι δυνατότητες ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς αυτές επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον συνδυασμό εκπαίδευσης, εργασίας και φροντίδας·

61.  ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να προβεί σε ενέργειες για τη βελτίωση της συλλογής και ανάλυσης συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με την ισότητα των φύλων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και να διασφαλίσει την άμεση διάθεση και την τακτική ενημέρωση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τους σχετικούς δείκτες του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου·

62.  συστήνει στα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να επιδιώξουν τη βελτίωση της προβολής των προγραμμάτων τους που απευθύνονται σε ενήλικες και να απλουστεύσουν τις διοικητικές διαδικασίες που παρέχουν πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα·

63.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη των σχετικών παραγόντων και τον ρόλο τους στην εφαρμογή της στρατηγικής ΕΚ 2020·

64.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει την άτυπη εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τους μαθητές στο προσεχές κριτήριο κινητικότητας για την ΕΚ 2020 και να υιοθετήσει το κριτήριο κινητικότητας των σπουδαστών της διαδικασίας της Μπολόνια·

o
o   o

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 10.
(2) ΕΕ C 290, 4.12.2007, σ. 1.
(3) ΕΕ C 119, 28.5.2009, σ. 2.
(4) ΕΕ C 41 Ε, 19.2.2009, σ. 46.
(5) ΕΕ C 45 Ε, 23.2.2010, σ. 33.
(6) Έγγραφο αριθ. 9152/2007 του Συμβουλίου.


Ζητήματα δεοντολογίας σχετικά με τη διοίκηση των επιχειρήσεων
PDF 290kWORD 77k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας που συνδέονται με τη διοίκηση των εταιρειών (2009/2177(INI))
P7_TA(2010)0165A7-0135/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2009 που συμπληρώνει τις συστάσεις 2004/913/EΚ και 2005/162/EΚ όσον αφορά το καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών εταιρειών(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής που συνοδεύει τις δύο ανωτέρω συστάσεις, η οποία εκδόθηκε επίσης στις 30 Απριλίου 2009 (COM(2009)0211),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/EΚ και 2006/49/EΚ σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για επανατιτλοποιήσεις, και την εποπτική αξιολόγηση των πολιτικών αποδοχών (COM(2009)0362),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0135/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο υπόλοιπος κόσμος αντιμετωπίζουν τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 60 ετών, ότι η πραγματική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη ύφεση της εν λόγω περιόδου και ότι αναμένεται επιδείνωση των όρων απασχόλησης, παρά τη σχετική ανάκαμψη της οικονομίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανεξαρτήτως του είδους της εταιρείας ή του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, μια σειρά ζητημάτων που συνδέονται με τη διοίκηση των εταιρειών είναι σημαντικά στο γενικό πλαίσιο της δεοντολογίας της επιχειρηματικής δράσης, όπως η υποχρέωση πρόνοιας, η διαφάνεια, η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης, η διαχείριση κινδύνου, η οικονομική βιωσιμότητα των επιλογών όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές επενδύσεις, οι πρακτικές των διοικητικών ή των εποπτικών συμβουλίων ή η άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων· ότι η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει εξετάζονται υπό το φως της διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και να αναλύονται διαρκώς, με στόχο την εξεύρεση λύσεων που θα παρέχουν στις εταιρείες τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις του σήμερα και να συμβάλουν θετικά στην οικονομική μεγέθυνση και στην αύξηση της απασχόλησης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση κατέδειξε επίσης τη στενή σύνδεση ανάμεσα στη διαχείριση κινδύνου και στην πολιτική αποδοχών και τη σπουδαιότητα της τελευταίας στους μηχανισμούς που διέπουν τη σωστή λειτουργία των εταιρειών· ότι, για τον λόγο αυτό, η διαχείριση κινδύνου πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη κατά τον σχεδιασμό της πολιτικής αποδοχών, με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι λαμβάνεται πρόνοια για την καθιέρωση ισχυρών συστημάτων διαχείρισης κινδύνου που έχουν ενσωματωθεί στο εσωτερικό μιας ευρύτερης και πιο ισόρροπης διαχείρισης της επιχείρησης και ότι με τη δημιουργία συστήματος κινήτρων θα λαμβάνεται πρόνοια για την παροχή, ως αντιστάθμισμα, συστημάτων εκτίμησης του κινδύνου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες κατηγορίες κινδύνων είναι κοινές για τις εταιρείες σε όλους τους τομείς, παρά το γεγονός ότι ορισμένα είδη κινδύνων προσιδιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς (όπως οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα)· ότι η ανυπαρξία αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνου λόγω της έλλειψης ελέγχου μέσω εποπτικών κανόνων και τα μη εναρμονισμένα κίνητρα στις πολιτικές αποδοχών έπαιξαν κεντρικό ρόλο στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση κινδύνου πρέπει να νοείται και να εφαρμόζεται στο επίπεδο του οργανισμού συνολικά και όχι μόνο στις μεμονωμένες επιχειρησιακές μονάδες του· πρέπει επίσης να γνωστοποιείται, να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και να υπόκειται στην υποχρέωση υποβολής εκθέσεων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η όποια λύση πρέπει να διασφαλίζει ότι η ανάληψη του κινδύνου συνάδει με το εμπορικό κίνητρο και τη στρατηγική της εταιρείας, με συνεκτίμηση της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνου· ότι η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου πρέπει να θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης σε όλες τις εταιρείες,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή μετά την κρίση αφορούσε το ζήτημα της πολιτικής αποδοχών με τη συμπλήρωση των συστάσεων 2004/913/EΚ και 2005/162/EΚ, που είχαν ως στόχο τη διασφάλιση της ενδεδειγμένης πολιτικής αποδοχών, τη θέσπιση βέλτιστων πρακτικών για τον σχεδιασμό της με μια νέα σύσταση σχετικά με το καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και την έκδοση σύστασης σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών εταιρειών,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός της σύστασης ποικίλλει, ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη του μεγέθους, της εσωτερικής οργάνωσης και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων· τέτοιες διακρίσεις μπορούν να γίνουν μεταξύ χρηματοπιστωτικών (εισηγμένων ή μη) και εισηγμένων αλλά όχι χρηματοπιστωτικών εταιρειών, καθώς και διαφόρων τομέων του χρηματοπιστωτικού κλάδου, όπως του τραπεζικού, του ασφαλιστικού και του τομέα διαχείρισης κεφαλαίων,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά τις αποδοχές πρέπει να εκτιμώνται διάφορες παράμετροι, όπως (i) τα συστήματα αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης της διάρθρωσης, της διαφάνειας και της συμμετρίας τους και της σύνδεσης ανάμεσα στις αποδοχές και το κίνητρο, (ii) η διαδικασία καθορισμού των συστημάτων αποδοχών, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των εμπλεκόμενων προσώπων, των ρόλων και των υποχρεώσεων, (iii) ο έλεγχος των συστημάτων αποδοχών, με ιδιαίτερη έμφαση στους μετόχους και (iv) το σύνολο των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των μισθών και των συντάξεων,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες τεράστιας σημασίας πτυχές των αρχών που περιέχονται στις συστάσεις είναι καθοριστικές και απαιτούν επαρκή μεταφορά στην πράξη, όπως η έννοια των κριτηρίων απόδοσης, τα οποία πρέπει να συμβάλουν στον προσδιορισμό της σύνδεσης ανάμεσα στην αμοιβή και την απόδοση, η έννοια της «ανεπαρκούς απόδοσης», στην περίπτωση των αποζημιώσεων λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης, η αποζημίωση λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης και τα μεταβλητά στοιχεία αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών εταιρειών,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των κατ' επανάληψη δυσκολιών στον προσδιορισμό της σύνδεσης ανάμεσα στην αμοιβή και την απόδοση, στο επίκεντρο πρέπει να βρίσκονται η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας δια της οποίας καθορίζεται η πολιτική αποδοχών και η διαφάνεια, αμφότερες βασισμένες σε μια υγιή διαχείριση επιχειρήσεων, η οποία ορίζεται και αξιολογείται σύμφωνα με επαρκές χρονοδιάγραμμα που έχει μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εστίαση, ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες και μη βιώσιμες πολιτικές διαχείρισης κινδύνου, οι οποίες έχουν βραχυπρόθεσμη (έως και υπερβολικά βραχυπρόθεσμη) βάση με καθορισμένους και διακριτούς τους ρόλους και τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις που θα υιοθετηθούν δεν πρέπει να ακολουθούν την αρχή της ενιαίας προσέγγισης για όλους και ότι οι εταιρείες πρέπει να διατηρούν μια ευελιξία στην προσαρμογή των συστημάτων στις ανάγκες τους,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η εκ των υστέρων αποτίμηση της απόδοσης και της πολιτικής αποδοχών,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια αποδείχθηκε σημαντικό στοιχείο της χρηστής διακυβέρνησης· ότι δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια απλή γνωστοποίηση, αλλά να σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την επιλογή μιας συγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωστοποίηση της πολιτικής αποδοχών των διοικητικών στελεχών με σαφή και εύκολα κατανοητό τρόπο πρέπει κατ' αρχήν να είναι προς όφελος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την πολιτική αποδοχών, ιδιαίτερα από τους μετόχους· ότι η γνωστοποίηση αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει λεπτομερή γνωστοποίηση στους ετήσιους λογαριασμούς ή στην έκθεση αποδοχών των συνολικών αποδοχών και λοιπών αποζημιώσεων που χορηγούνται σε κάθε διοικητικό στέλεχος,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της εταιρείας πρέπει να είναι η εποικοδομητική συμμετοχή των μετόχων και των υπαλλήλων της· ότι αυτό προϋποθέτει τη διερεύνηση άλλων μέτρων για την ουσιαστική εμπλοκή των μετόχων στη διαμόρφωση της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας (όπως η δυνατότητα που έχει δοθεί στις γερμανικές εταιρείες να επιδιώκουν την έγκριση από τους μετόχους μιας πολιτικής κλιμακωτών αποδοχών μέσω συμβουλευτικής ψηφοφορίας), ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι μέτοχοι δεν είναι πάντα πρόθυμοι να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο· ότι αυτό πρέπει επίσης να σημαίνει ότι πρέπει να αναζητηθούν τρόποι για τη διασφάλιση μιας πιο ενεργητικής, και όχι αντιδραστικής, συμπεριφοράς των μετόχων έναντι των συμβουλίων,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδιαίτερα στις εισηγμένες εταιρείες, η μη συμμετοχή των μετόχων είναι μεγάλη και, ως εκ τούτου, πρέπει να ενθαρρυνθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία στις γενικές συνελεύσεις μετόχων,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους όσον αφορά τη διαχείριση των επιχειρήσεών τους πρέπει να εφαρμόζεται ορθά, ώστε να καταστεί δυνατός ένας πραγματικός διάλογος με τους διευθύνοντες και ένας σαφής καθορισμός των πρακτικών που ακολουθούνται σε θέματα αποδοχών καθώς και των στόχων των επιχειρήσεων,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός κριτηρίων καθώς και του ύψους των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών εμπίπτουν στη νομική αρμοδιότητα των εποπτικών οργάνων των επιχειρήσεων,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικειοθελής θέσπιση κριτηρίων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση της απόδοσης των συμβουλίων ενώ μπορεί να είναι αναγκαία και μια αξιολόγηση ορθών πρακτικών,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός πρέπει να είναι η δημιουργία ικανών διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων με αντικειμενική και ανεξάρτητη κρίση και ότι πρέπει να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των συμβουλίων,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της διαπιστωμένης αδυναμίας του υπάρχοντος συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, ποσοστό (π.χ. το 1/3) των διευθυντών (μέλη του διοικητικού συμβουλίου) πρέπει να είναι επαγγελματίες, αμειβόμενοι από τους μετόχους, στους οποίους αποκλειστικά θα είναι υπεύθυνοι και θα υπόκεινται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθύνη και η σχέση υπαγωγής τους πρέπει να ελέγχεται μέσω της επαγγελματικής πείρας,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ' όλο που η νομοθεσία στον τομέα αυτό μπορεί να είναι πιο επίπονη και χρονοβόρα από την έγκριση συστάσεων, η προσέγγιση της επιβολής μη υποχρεωτικών κανόνων δεν κρίνεται ικανοποιητική,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να συμπληρώσει τις συστάσεις με νομοθετικές προτάσεις ώστε να εντάξει τα συστήματα αποδοχών στο πεδίο δικαιοδοσίας της προληπτικής εποπτείας προτείνοντας κυρίως την αναθεώρηση της οδηγίας κεφαλαιακών απαιτήσεων (ΟΚΑ)· ότι η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει πρόσθετα μέτρα σε σχέση με τις μη τραπεζικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις που εξέδωσε η Επιτροπή σε σχέση με τις εισηγμένες εταιρείες δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά τις κατάλληλες γενικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στις μη εισηγμένες εταιρείες,

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομοιόμορφη και συνεπής εφαρμογή οιασδήποτε νομοθετικής πράξης εγκριθεί στον εν λόγω τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ και από όλους τους εμπλεκομένους είναι ουσιαστικής σημασίας,

1.  χαιρετίζει τα μέτρα που έχουν ως στόχο να εγκύψουν στις δεοντολογικές πτυχές της διοίκησης των εταιρειών, οι οποίες, όπως κατέδειξε η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, παραμένουν άλυτες· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό τις δύο συστάσεις που εξέδωσε η Επιτροπή·

2.  επισημαίνει ότι η προσέγγιση της επιβολής μη υποχρεωτικών κανόνων δεν κρίνεται, εντούτοις, ικανοποιητική·

3.  χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την πρώτη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής η οποία δίνει στη νομοθετούσα ΕΕ τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει δεόντως τα σχετικά ζητήματα, δηλαδή την τροποποίηση της οδηγίας κεφαλαιακών απαιτήσεων·

4.  συμφωνεί με τις αρχές που εισήγαγε η Επιτροπή με τις συστάσεις της στις 30 Απριλίου 2009, σχετικά, πρώτον, με τη δομή των αποδοχών και τη διακυβέρνηση στον τομέα των αποδοχών των διοικητικών και διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και, δεύτερον, τη δομή των αποδοχών, τη διαδικασία επεξεργασίας και εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών (διακυβέρνηση), τη διαφάνεια της πολιτικής αποδοχών και τον προληπτικό έλεγχο (επίβλεψη) στο χρηματοπιστωτικό τομέα, τονίζει όμως ότι οι συστάσεις αυτές δεν έχουν μεταφερθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη·

5.  τονίζει ότι η ΕΕ χρειάζονται ένα νέο βιομηχανικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό μοντέλο παραγωγής, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον - το συμφέρον των επιχειρήσεων, των μετόχων και των εργαζομένων - καθώς και μια νέα χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική που θα βασίζεται σε ένα σύστημα κανόνων προληπτικής εποπτείας και δεοντολογίας και θα υπόκειται σε εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές εποπτείας που θα διαθέτουν εξουσίες δεσμευτικού χαρακτήρα· πιστεύει επίσης ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, να συμβάλλει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη και να δείχνει τη μέγιστη δυνατή κοινωνική υπευθυνότητα·

6.  υπενθυμίζει ότι, κατά τη φάση της οικονομικής ανασυγκρότησης, πέρα από τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, μείζονα σημασία έχουν τα μέτρα για την προστασία της απασχόλησης, της κατάρτισης και των συνθηκών εργασίας και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από όλους τους ενδιαφερομένους·

7.  τονίζει ότι οι πολιτικές αποδοχών που αποσκοπούν στην υγιή και βιώσιμη διαχείριση των επιχειρήσεων δικαιολογούνται όχι μόνο από ηθική άποψη αλλά και από καθαρά οικονομική, διότι οι πολιτικές αυτές επηρεάζουν άμεσα την περιουσιακή κατάσταση και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ίδιας της επιχείρησης αλλά και της οικονομίας γενικότερα, καθώς και στη διατήρηση και τη δημιουργία υψηλότερων επιπέδων απασχόλησης·

8.  θεωρεί ότι τα μέτρα σχετικά με την πολιτική αμοιβών των διοικητικών στελεχών των τραπεζών και των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να παραμείνουν απλές συστάσεις, αλλά πρέπει να μετουσιωθούν σε δεσμευτικά μέτρα συνδεόμενα με ένα σύστημα εποπτείας, με στόχο το μεταβλητό τμήμα της αμοιβής (μπόνους, δικαιώματα προαίρεσης και κίνητρα) να μην ωθεί σε πολιτικές επενδύσεων και διαχείρισης των επιχειρήσεων υπερβολικά επικίνδυνες και αποσυνδεδεμένες από τις επιπτώσεις τους στην πραγματική οικονομία·

9.  επισημαίνει με έμφαση ότι η διαχείριση της επιχείρησης και η πολιτική αμοιβών πρέπει να σέβονται και να προωθούν τις αρχές που καθιερώνονται από τις συνθήκες και τις ευρωπαϊκές οδηγίες όσον αφορά τη μισθολογική ισότητα και την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών·

10.  διαβλέπει την ανάγκη για περαιτέρω ευρωπαϊκή νομοθετική δράση προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα των διαφορετικών εθνικών κανόνων στον τομέα των αποδοχών για τις εταιρείες σε σχέση με τα διοικητικά στελέχη που μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε άλλο στους κόλπους μιας (ελέγχουσας) εταιρείας ή από μία εταιρεία σε άλλη εταιρεία σε διαφορετικό κράτος μέλος ή όταν οι εταιρείες κάνουν χρήση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της εσωτερικής αγοράς, π.χ., μέσω διασυνοριακών συγχωνεύσεων·

11.  πιστεύει ότι είναι σημαντικό να τονιστεί η κοινωνική συλλογική ευθύνη των εποπτικών οργανισμών για τη βιώσιμη και μακράς πνοής ανάπτυξη μιας επιχείρησης με έδρα σε κράτος μέλος της ΕΕ, να εναποτίθενται σε αυτούς τους εποπτικούς οργανισμούς δεσμευτικές προσδοκίες, να διαμορφώνονται οι δέουσες αποδοχές των διοικητικών στελεχών των επιχειρήσεων σύμφωνα με αυτό το σκοπό και να δημοσιοποιούνται στο κοινό σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

12.  προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει τροποποιήσεις προσαρμοσμένες κατά τομέα σε σχέση με τη νομοθεσία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα μεταξύ τραπεζικών και μη τραπεζικών ιδρυμάτων ως προς την πολιτική αποδοχών. Επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να καταθέσει νομοθετικές προτάσεις στον χώρο του εταιρικού δικαίου για να αντιμετωπιστούν ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και να διασφαλιστεί συνεκτικότητα στην πολιτική αποδοχών για όλους τους τύπους εταιρειών·

13.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων που εγκρίνονται σε επίπεδο ΕΕ, με πρωταρχική εστίαση σε διασυνοριακές εταιρείες και να τηρήσει τη δέσμευσή της για υποβολή έκθεσης αξιολόγησης για την εφαρμογή των δύο συστάσεων από τα κράτη μέλη· στο πλαίσιο αυτό καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στα συμπεράσματα της έκθεσης αξιολόγησης ένα χρονοδιάγραμμα των ενδεδειγμένων νομοθετικών και μη νομοθετικών δράσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αναγκαίο συμπλήρωμα·

14.  ζητεί να εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι κανόνες που αφορούν τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων, κανόνες που επιλέγονται σύμφωνα με την οδηγία 2001/86/ΕΚ(5) για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας·

15.  αντιλαμβάνεται την Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία ως την κατάλληλη βάση για υποδειγματικές λύσεις, προκειμένου να εδραιωθούν δεοντολογικές αρχές στην εποπτεία επιχειρήσεων που λειτουργούν διασυνοριακά και να βρουν έμπρακτη εφαρμογή·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν με ουσιαστικό τρόπο μέτρα όπως η οδηγία της ΕΕ για τα δικαιώματα των μετόχων με στόχο την άρση των εμποδίων και την ενίσχυση της συμμετοχής των μετόχων στις ψηφοφορίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διασυνοριακές ψηφοφορίες·

17.  καλεί όλους τους μετόχους να συμβάλουν ενεργά σε αξιολόγηση των επιχειρηματικών πρακτικών και στην πρόκληση αλλαγών στην επιχειρηματική κουλτούρα·

18.  ζητεί να ενθαρρυνθεί η προώθηση περισσοτέρων γυναικών σε διευθυντικές θέσεις μέσω συστάσεως της Επιτροπής σχετικά με την καθιέρωση συστήματος σχετικά με τη σύνθεση των αποφασιστικών οργάνων των επιχειρήσεων καθώς και άλλων οργανισμών και υπηρεσιών γενικότερα·

19.  προτείνει, παράλληλα με τον αυστηρότερο καθορισμό της ανεξαρτησίας των μελών των διευθυντικών οργάνων της επιχείρησης, οι εθνικές εποπτικές αρχές να εκπονήσουν αποτελεσματικότερους μηχανισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η εφαρμογή των οποίων θα επιτρέψει ενδεχομένως όχι μόνο να ενισχυθεί η ηθική διαχείριση των επιχειρήσεων, αλλά και πιθανόν να αυξηθεί η οικονομική απόδοσή τους·

20.  στηρίζει τη θέσπιση μιας ομοιόμορφης και ολοκληρωμένης δέσμης οδηγιών σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου, την οποία επί του παρόντος αντιμετωπίζουν με αποσπασματικό μόνο τρόπο διάφοροι κώδικες και κριτήρια που ισχύουν στα κράτη μέλη·

21.  τονίζει ότι σε περίπτωση οικονομικών εγκλημάτων πρέπει να είναι δυνατή η ποινική δίωξη ατομικά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που ενέχονται στα εγκλήματα αυτά·

22.  καλεί την Επιτροπή να προαγάγει την αξιοποίηση της καθοδήγησης βέλτιστων πρακτικών για μη εισηγμένες εταιρείες, η οποία προσαρμόζεται έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές των εταιρειών αυτών·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 120, 15.5.2009, σ. 28.
(2) ΕΕ L 120, 15.5.2009, σ. 22.
(3) ΕΕ L 184, 14.7.2007, σ. 17.
(4) ΕΕ L 157, 9.6.2006, σ. 87.
(5) ΕΕ L 294, 10.11.2001, σ. 22.


Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία - Επένδυση και ενδυνάμωση
PDF 489kWORD 132k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με «Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση» (2009/2159(INI))
P7_TA(2010)0166A7-0113/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  έχοντας υπόψη το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 18ης Δεκεμβρίου 2000 και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 1989, και ιδίως τα άρθρα 23 και 28,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία της 13ης Δεκεμβρίου 2006, και ιδίως τα άρθρα 7 και 24,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2009, σχετικά με «Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία - Επένδυση και ενδυνάμωση». Μια ανανεωμένη ανοιχτή μέθοδος συντονισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της νεολαίας(1),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με «Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία - Επένδυση και ενδυνάμωση» – Έκθεση της ΕΕ για τη Νεολαία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2009, σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»)(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2009, σχετικά με την αξιολόγηση του ισχύοντος πλαισίου για τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας στην Ευρώπη και για τις μελλοντικές προοπτικές του ανανεωμένου πλαισίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την κινητικότητα των νέων εθελοντών στην Ευρωπαϊκή Ένωση(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος των εθελοντικών δραστηριοτήτων για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά (2011)(7),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 22 και 23 Μαρτίου 2005(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2008, σχετικά με μια «ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα», κύρια προτεραιότητα της οποίας είναι οι νέοι και τα παιδιά(9),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής(10),

–  έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωσή του σχετικά με τη μεγαλύτερη εστίαση στην ενδυνάμωση των νέων στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0113/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις σε δράσεις για τους νέους έχουν ζωτική σημασία για το μέλλον των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ιδίως σε περιόδους κατά τις οποίες το ποσοστό των νέων στο σύνολο του πληθυσμού μειώνεται συνεχώς,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι νέοι αποτελούν πρόσθετη αξία για την κοινωνία, πράγμα που πρέπει να αναγνωρίζεται,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινές γενεές έχουν, κατά τη διαμόρφωση των σύγχρονων πολιτικών, μεγάλη ευθύνη έναντι των νέων και των μελλοντικών γενεών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμορφωτές της πολιτικής και οι αναλυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις θέσεις των νέων προκειμένου αυτοί να έχουν λόγο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σημαντικά εργαλεία όσον αφορά τις πολιτικές για τους νέους, ωστόσο τα εργαλεία αυτά πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως από τα κράτη μέλη, να γνωστοποιούνται στους πολίτες και να ενσωματώνονται,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση δεν αποτελεί απλώς αμειβόμενη εργασία αλλά και παράγοντα κοινωνικοποίησης και ενδεχομένως σημαντική πηγή στήριξης, υποδομής και διαμόρφωσης της προσωπικότητας,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασιακή ανασφάλεια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι να απέχουν από τη δημιουργία οικογένειας ή να την αναβάλουν, πράγμα που επηρεάζει αρνητικά τις δημογραφικές εξελίξεις,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι της Ευρώπης είναι σήμερα εκτεθειμένοι σε αυξανόμενη ανεργία και πλήττονται σοβαρά από την οικονομική κρίση, ενώ ειδικότερα οι νέοι με λιγότερα προσόντα πλήττονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από την ανεργία και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι συνεπώς σημαντικό να διασφαλισθεί ότι οι νέοι λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, πράγμα που τους εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση και μακροπρόθεσμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υποστηριχθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των νέων σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα και να προαχθούν περαιτέρω οι δυνατότητες δια βίου μάθησης,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διευκολυνθεί η μετάβαση των νέων από τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση στην αγορά εργασίας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει επειγόντως να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στα προβλήματα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και του αναλφαβητισμού, ιδίως μεταξύ των εφήβων και των νέων που κρατούνται στις φυλακές,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα που αφορούν την υγεία, τη στέγαση και το περιβάλλον έχουν μείζονα σημασία για τους νέους και μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή και το μέλλον τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να προωθηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον όσον αφορά την εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική ενσωμάτωση και την υγεία,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι, ενώ θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον, απαιτούν στήριξη προκειμένου να ικανοποιήσουν την ανάγκη αυτονομίας και ανεξαρτησίας τους,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές πτυχές δεν περιλαμβάνονται ρητώς στην ανακοίνωση της Επιτροπής και στο ψήφισμα του Συμβουλίου, μολονότι έχουν ζωτική σημασία για τους νέους και επηρεάζουν σοβαρά την υγεία, την ποιότητα ζωής και την ευημερία των μελλοντικών γενεών· λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη, ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, τα περιβαλλοντικά ζητήματα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στους τομείς δράσης,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συμμετοχή στην κοινωνική ζωή δεν αποτελεί μόνο σημαντικό μέσο ενδυνάμωσης των νέων αλλά συμβάλλει επίσης και στην προσωπική τους ανάπτυξη, στην καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία, στην απόκτηση δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της εργασίας των νέων στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τους νέους ως μία σημαντική δραστηριότητα ελευθέρου χρόνου για και από νέους αλλά και για την απόκτηση δεξιοτήτων και την προσωπική ανάπτυξη,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνειδητοποίηση της σημασίας και η εμπειρία της συμμετοχής στα κοινωνικά δρώμενα ενισχύει την κατανόηση της δημοκρατίας και την ενεργό συμμετοχή σε αυτήν και τις διαδικασίες της,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων υπέρ των νέων πρέπει να γνωστοποιείται καλύτερα σε αυτούς προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή τους σε αυτά,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αποτελεσματική πολιτική για τη νεολαία μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής συνείδησης,

Γενικές παρατηρήσεις

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση'·

2.  χαιρετίζει το ψήφισμα του Συμβουλίου για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)·

3.  επισημαίνει ότι ο ορισμός της έννοιας «νεολαία» έχει διαφορετικό περιεχόμενο στα επιμέρους κράτη μέλη· σημειώνει ότι η έννοια αυτή επηρεάζεται από διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και ότι το γεγονός αυτό αφήνει περιθώρια διαφορετικής προσέγγισης από κάθε κράτος μέλος·

4.  φρονεί ότι τα κοινοτικά προγράμματα και κονδύλια πρέπει να ανταποκρίνονται στους φιλόδοξους στόχους της Ευρώπης για τους νέους·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία, όπως η προώθηση της συμμετοχής των νέων στο δημοκρατικό βίο, η ειδική μέριμνα για τους νέους αθλητές και τις αθλήτριες και η νομική εκτέλεση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Βασικές παρατηρήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής για τη νεολαία

6.  αναγνωρίζει ότι η ενισχυμένη Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού (ΑΜΣ), λαμβανομένης δεόντως υπόψη της αρχής της επικουρικότητας, αποτελεί, παρά τις αδυναμίες της, όπως η περιορισμένη χρήση της, οι ελλείψεις νομιμοποίησης, η απουσία αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των ειδικών και των εκλεγμένων πολιτικών, η έλλειψη κατάλληλης ενσωμάτωσης στις εθνικές προτεραιότητες και ο κίνδυνος «σύγχυσης αρμοδιοτήτων» μεταξύ των διαφόρων επιπέδων, κατάλληλο μέσο για συνεργασία στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία· πιστεύει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού πρέπει να ενισχυθεί·

7.  υπογραμμίζει ότι η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού πρέπει να εφαρμόζεται με ισχυρή πολιτική βούληση εκ μέρους όλων των συμμετοχόντων προκειμένου να αποδώσει βέλτιστα αποτελέσματα· πιστεύει ότι η ατελής εφαρμογή αποτελεί βασικό εμπόδιο για την επίτευξη των τεθέντων στόχων·

8.  αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ θεσμικών οργάνων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής αυτής και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους αντιπροσώπους της νεολαίας να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην εφαρμογή μιας στρατηγικής για τη νεολαία·

9.  ζητεί μετ' επιτάσεως στενότερη συνεργασία σε θέματα νεολαίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου και τονίζει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων στο πλαίσιο της διαδικασίας της ΑΜΣ·

10.  χαιρετίζει τον σαφή ορισμό της διττής προσέγγισης, την εισαγωγή μεθόδων εργασίας και ιδίως τον σαφή κατάλογο μέσων εφαρμογής από το Συμβούλιο· ζητεί τη σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κύκλων εργασίας· ζητεί να βασίζεται η συνεργασία στην Ευρώπη στον τομέα της νεολαίας σε ασφαλείς εκτιμήσεις, να είναι στοχοπροσηλωμένη και συγκεκριμένη·

11.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, σαφείς και φιλικοί για τον χρήστη δείκτες που διευκολύνουν τη βελτίωση, διεύρυνση και ενημέρωση της πραγματικής μας γνώσης για την κατάσταση των νέων ανθρώπων και τη μέτρηση και σύγκριση της προόδου στην εφαρμογή κοινών στόχων· υπογραμμίζει τη σημασία διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης·

12.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αξιολογείται το στάδιο εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία· υπογραμμίζει ότι και οι εκθέσεις προόδου των κρατών μελών στον τομέα της νεολαίας πρέπει να δημοσιοποιούνται προκειμένου να ενισχύεται η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης· τονίζει την ανάγκη παρακολούθησης του τρόπου εξέλιξης και αλλαγής της ζωής των νέων στην Ευρώπη προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου·

13.  θεωρεί ότι η ομαδική αλληλοδιδακτική μάθηση πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο ως μέσο διευκόλυνσης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και συμβολής στη συνεκτικότητα των δράσεων σε εθνικό επίπεδο·

14.  φρονεί ότι, προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, η διαμόρφωση των πολιτικών για τη νεολαία και των προγραμμάτων και δράσεων της ΕΕ πρέπει να συμβαδίζουν κατά τρόπο ακριβή και διαφανή· φρονεί, ειδικότερα, ότι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των προγραμμάτων της ΕΕ πρέπει να ανατροφοδοτούν τη διαμόρφωση των πολιτικών για τη νεολαία και τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία εν γένει και αντιστρόφως·

15.  τονίζει περαιτέρω την ανάγκη για μια εις βάθος ανάλυση των υφιστάμενων και ήδη εφαρμοζόμενων προγραμμάτων προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να επιτευχθούν απαραίτητες βελτιώσεις των προγραμμάτων στο μέλλον·

16.  τονίζει την ανάγκη να κινητοποιηθούν και να προσαρμοσθούν τα προγράμματα και τα κοινωνικά κονδύλια της ΕΕ για τη νεολαία, να διευκολυνθεί η πρόσβαση και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες πρόσβασης σε αυτά· τονίζει τη μεγάλη σημασία της εξεύρεσης μιας πρακτικής και μη γραφειοκρατικής προσέγγισης στον τομέα αυτό με στόχο την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη βελτίωση της ζωής των νέων· τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των νέων στην εφαρμογή των προγραμμάτων για τη νεολαία προκειμένου να καταστεί δυνατόν να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ανάγκες τους·

17.  τονίζει το σημαντικό ρόλο των προγραμμάτων Comenius, Erasmus και Leonardo da Vinci στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης· επαναλαμβάνει την πολιτική του προτεραιότητα να θεωρεί τα προγράμματα αυτά ως ακρογωνιαίο λίθο στην ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, ιδίως όσον αφορά την επόμενη γενεά πολυετών προγραμμάτων·

18.  θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την προώθηση της κινητικότητας των νέων εντός της Ευρώπης και ότι, στα προγράμματα για την κινητικότητα, πρέπει να υπάρχει επαρκής πρόβλεψη και μέριμνα για τις ανταλλαγές νέων εκτός του πλαισίου της τυπικής εκπαίδευσης·

19.  καλεί την Επιτροπή να αφιερώσει, στα νέα προγράμματα για την κινητικότητα, ιδιαίτερη προσοχή στην κινητικότητα των νέων εργαζομένων και για το σκοπό αυτό ζητεί το ειδικό καθεστώς θεωρήσεων που ισχύει σήμερα για τους φοιτητές να επεκταθεί και στους νέους εργαζομένους·

20.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη συμμετοχής των μέσων μαζικής επικοινωνίας στο να καταστούν ευρύτερα γνωστά τα προγράμματα για τους νέους·

21.  αναγνωρίζει ότι η βελτίωση του τρόπου διαβίωσης των νέων αποτελεί διατομεακή αποστολή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε τομέα πολιτικής· παροτρύνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δημιουργία τομέων για τη νεολαία σε όλες τις υπηρεσίες και τα υπουργεία πράγμα που θα ενισχύσει τη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών για τη νεολαία· καλεί επίσης την Επιτροπή να διορίσει «υπεύθυνους για τη νεολαία» στις Γενικές Διευθύνσεις της και να τους παράσχει σχετική επιμόρφωση· είναι της άποψης ότι ο στόχος πρέπει να έγκειται στην αξιολόγηση των εγγράφων της Επιτροπής υπό το φως των στόχων της πολιτικής για τη νεολαία· ως εκ τούτου, χαιρετίζει με έμφαση τη διατομεακή προσέγγιση ως απαραίτητο παράγοντα για την επίτευξη ενός μέγιστου επιπέδου αποτελεσματικότητας· φρονεί ότι η ένταξη θεμάτων που αφορούν τη νεολαία σε όλους τους τομείς πολιτικής αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την επιτυχία της στρατηγικής για τη νεολαία·

22.  τονίζει την ανάγκη θεσμοθέτησης της διαγενεακής δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υιοθέτησης της αρχής αυτής από τα κράτη μέλη για τη δίκαιη διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ των γενεών·

Τομείς δράσης

23.  υπογραμμίζει με έμφαση ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους νέους και ότι συνεπώς η κρίση αυτή θα πρέπει να επηρεάσει καθοριστικά τις προτεραιότητες στους τομείς δράσης· εκτιμά ότι αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση μιας σειράς μέτρων που θα υποστηρίζουν τη στρατηγική εξόδου στον κοινωνικό τομέα και ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επανεξέταση των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

Γενικές αρχές που διέπουν κάθε πεδίο δράσης

24.  υπογραμμίζει τη σημασία της εξάλειψης κάθε είδους διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των νέων, όπως η διακριτική μεταχείριση με βάση το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, την αναπηρία, την ηλικία και το γενετήσιο προσανατολισμό·

25.  τονίζει τη σημασία της αναγνώρισης των νέων ως ομάδα προτεραιότητας στο κοινωνικό όραμα της ΕΕ·

26.  υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη παροχής αποτελεσματικής και εξατομικευμένης στήριξης σε νέους με αναπηρίες καθώς και πραγματικές και ίσες ευκαιρίες στην σωματική, αισθητηριακή και γνωστική πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τον πολιτισμό, τον ελεύθερο χρόνο, τον αθλητισμό, τις κοινωνικές δραστηριότητες και τη συμμετοχή στη διαχείριση των δημοσίων και κοινωνικών υποθέσεων·

27.  ζητεί να ληφθούν μέτρα που διασφαλίζουν τον σεβασμό της ποικιλομορφίας και την επιτυχή ενσωμάτωση νέων και παιδιών·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν διατομεακούς δεσμούς μεταξύ πολιτικών για τη νεολαία και την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό και άλλων πολιτικών·

29.  υπογραμμίζει την ανάγκη στενής διασύνδεσης των πολιτικών για τους νέους και τα παιδιά·

Εκπαίδευση και κατάρτιση

30.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αλληλόδραση μεταξύ των πλευρών του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία) ως κομβικό στοιχείο για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· συνιστά θερμά την προώθηση κοινών κριτηρίων για ισχυρότερη αμοιβαία αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με την επιτάχυνση, π.χ., της έγκρισης του συστήματος του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) για την αναγνώριση των προσόντων, της διαφάνειας και της επικύρωσης των δεξιοτήτων·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες προκειμένου να επενδύσουν σε κατάλληλες δεξιότητες για θέσεις απασχόλησης με ζήτηση και τα ενθαρρύνει να συνδέσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, να θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις για τη βραχυπρόθεσμη επαγγελματική κατάρτιση (όπου εξακολουθεί να απαιτείται) και να εφαρμόσουν, οσάκις αυτό είναι δυνατόν, την επικύρωση των δεξιοτήτων και την αναγνώριση των προσόντων·

32.  εφιστά την προσοχή στο πρόβλημα της εγκατάλειψης του σχολείου και στην ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ένα όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό νέων ολοκληρώνει την περίοδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης·

33.  καλεί μετ' επιτάσεως τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο μίας αυξημένης χρηματοδότησης, να προωθήσουν την κινητικότητα όλων των νέων για τους σκοπούς της μάθησης και κατάρτισης, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα για την απόκτηση μαθησιακής και εργασιακής εμπειρίας· τονίζει τη σημασία της κινητικότητας των νέων και σε όμορες με την ΕΕ περιοχές, ιδίως διευκολύνοντας την ευρεία συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα για τη νεολαία·

34.  καλεί μετ' επιτάσεως τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούν στους στρατηγικούς στόχους και να επιτύχουν τα κριτήρια που έχουν τεθεί στο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»), ιδίως όσον αφορά τα άτομα που υπολείπονται σε βασικές δεξιότητες και εκείνους που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν επαρκείς διαύλους προκειμένου να διευκολύνουν τους πολίτες που έχουν εγκαταλείψει το εκπαιδευτικό σύστημα να επανέλθουν σε αυτό και να διασφαλίσουν ότι για εκείνους που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης υπάρχουν κατάλληλα μέσα για να προχωρήσουν σε ανώτερη εκπαίδευση και προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα και να προσφέρουν στοχευμένα προγράμματα για νέους που υστερούν ή έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο λόγω δυσχερών συνθηκών ή απουσίας επιλογών·

36.  τονίζει τη σημασία της παροχής στους νέους πρόσβασης σε καθοδήγηση και παροχή συμβουλών όσον αφορά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν στα παιδιά και τους νέους, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς των οικογενειών τους, το δικαίωμα στη δημόσια εκπαίδευση διευκολύνοντάς τους να αποκτήσουν, διατηρώντας τη δική τους πολιτιστική κληρονομιά και γλώσσα, την απαραίτητη γνώση της γλώσσας του κράτους μέλους υποδοχής και τη γνώση του πολιτισμού του ως μέσου για την ενσωμάτωση·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν στους νέους ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης και οικονομικών δυνατοτήτων και να εξασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για μειονεκτούντες νέους, προερχόμενους από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και να υλοποιήσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς αποκλεισμούς τόσο στον τομέα της τυπικής όσο και στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης·

40.  υπογραμμίζει τη σημασία ενός νέου, αποτελεσματικού και συνεχούς συστήματος κατάρτισης καθηγητών προκειμένου να βοηθηθούν οι νέοι να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις προκλήσεις της ταχέως μεταβαλλόμενης κοινωνίας μας·

41.  τονίζει τη σημασία της προώθησης του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας·

42.  τονίζει ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη θετικής προσωπικής στάσης ζωής·

Απασχόληση και επιχειρηματικό πνεύμα

43.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό των νέων που πλήττονται από την ανεργία, την υποαπασχόληση ή την εργασιακή ανασφάλεια, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης· υποστηρίζει με έμφαση την πρόσκληση που απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διασφαλίσει μια προοπτική για τη νεολαία στη στρατηγική της Λισαβόνας μετά το 2010 και στη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και να υποστηρίξει τη συνέχιση των πρωτοβουλιών σύμφωνα με τους συνολικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τους Νέους· υποστηρίζει με έμφαση την πρόταση για την ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων για τους νέους στα προγράμματα ανάκαμψης που καταρτίζονται στο πλαίσιο των σχεδίων για την αντιμετώπιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

44.  υπογραμμίζει τη ζωτική ανάγκη της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και φρονεί ότι η ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ για το 2020 πρέπει να βοηθήσει την ΕΕ να ανακάμψει πλήρως από την κρίση με έναν ταχύτερο προσανατολισμό προς μια οικονομία καινοτομίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας· στο πλαίσιο αυτό ζητεί μετ' επιτάσεως η ανανεωμένη ατζέντα να επικεντρωθεί περισσότερο στους νέους·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα κατά της εργασιακής ανασφάλειας και των κακών συνθηκών εργασίας που βιώνουν οι νέοι στην αγορά εργασίας και να υποστηρίξουν ενεργητικά τη συμφιλίωση της απασχόλησης με την προσωπική και οικογενειακή ζωή·

46.  καλεί μετ' επιτάσεως τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη διαγενεακή διάσταση στις πολιτικές τους για την ενίσχυση της απασχόλησης·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων σε όλες τις μορφές απασχόλησης υπό καλές συνθήκες εργασίας προκειμένου να αποφευχθεί η αναντιστοιχία μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας που αποτελεί διασπάθιση ταλέντων· προς την κατεύθυνση αυτή συνιστά τη βελτίωση της ποιότητας των πρακτικών ασκήσεων που παρέχονται καθώς και τα δικαιώματα των ασκουμένων προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η πλειοψηφία των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης εφοδιάζει τους νέους με προσόντα και οδηγεί σε αμοιβόμενες θέσεις εργασίας·

48.  καλεί επίσης τα κράτη μέλη να προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης, να εφαρμόσουν πολιτικές κοινωνικής προστασίας για μειονεκτούντες νέους, να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες στους νέους της περιφέρειας και των αστικών κέντρων και να παράσχουν ειδική υποστήριξη στις νέες μητέρες·

49.  υπενθυμίζει τον κίνδυνο της διαρροής εγκεφάλων και τις αρνητικές συνέπειες για τις χώρες προέλευσης των νέων· καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν και να αναπτύξουν στρατηγικές συγκράτησης των νέων σε χώρες και περιφέρειες επιρρεπείς στην εξωτερική μετανάστευση, η οποία λαμβάνει διάφορες μορφές, όπως διαρροή εγκεφάλων, αναπλήρωση δεξιοτήτων και φθηνή, ευέλικτη, ανειδίκευτη και συχνά εποχική εργασία·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τις περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται ανισότητα στις απολαβές μεταξύ νέων ανδρών και νέων γυναικών λόγω φύλου·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή δικαιώματα απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης επιτυγχάνοντας μία ισορροπία μεταξύ ευλυγισίας και ασφάλειας·

52.  καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν τη συνολική δυνατότητα μεταφοράς κεκτημένων κοινωνικών δικαιωμάτων προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η κοινωνική προστασία νέων εργαζομένων που έχουν επιλέξει την κινητικότητα·

53.  τονίζει τη σημασία των περιόδων πρακτικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις και ιδρύματα κατά τη διάρκεια των σπουδών, πράγμα που μπορεί να καταστήσει ευκολότερη στη συνέχεια την εξεύρεση εργασίας·

54.  προτείνει να ενισχυθεί το επιχειρηματικό πνεύμα μεταξύ των νέων με τη βελτίωση της επικοινωνίας σχετικά με την επιχειρηματικότητα, με την υποστήριξη για το σκοπό αυτό της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δομών και δικτύων με την παρότρυνση των νέων να καταστούν αυτοαπασχολούμενοι και να χρησιμοποιούν μικροπιστωτικά και μικροχρηματοδοτικά μέσα· τονίζει τη σημασία της δια βίου μάθησης·

55.  υποστηρίζει την ανάγκη για συνέργια μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και των επιχειρήσεων καθώς και προηγμένες μορφές ενοποίησης μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων·

56.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες για νέους, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών προγραμμάτων που συμπληρώνουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα·

57.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών για τη συμφιλίωση εργασιακής και ιδιωτικής ζωής και την ενθάρρυνση των νέων να δημιουργήσουν οικογένεια· τονίζει επίσης την ανάγκη να διασφαλισθεί ένα επαρκές εισόδημα για τους νέους προκειμένου αυτοί να μπορούν να λαμβάνουν ανεξάρτητα αποφάσεις, όπως η απόφαση για τη δημιουργία οικογένειας·

Υγεία, ευζωία και περιβάλλον

58.  υπογραμμίζει ότι οι επιπτώσεις των κλιματικών και περιβαλλοντικών αλλαγών καθώς και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή των νέων και ζητεί να ληφθούν διατηρήσιμα μέτρα στον τομέα αυτό·

59.  καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα προγράμματα σπουδών τους κατάλληλες μορφές εκπαίδευσης σχετικά με την πρόληψη κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον·

60.  εκφράζει τη βαθειά του λύπη για το γεγονός ότι το πλαίσιο συνεργασίας δεν αναφέρεται στις πολιτικές για τους καταναλωτές· φρονεί ότι ορισμένα προβλήματα υγείας μπορεί να σχετίζονται με την παραγωγή και την κυκλοφορία στην αγορά μη υγιεινών ειδών διατροφής·

61.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών για τους καταναλωτές και το περιβάλλον το γεγονός ότι οι νέοι και τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι· τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των νέων καταναλωτών μέσω δράσεων όπως οι εκστρατείες ενημέρωσης και διαφώτισης·

62.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς καταπολέμησης της χρήσης των ναρκωτικών, των επιβλαβών συνεπειών των αλκοολούχων ποτών, του καπνίσματος και άλλων μορφών εξάρτησης, συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιχνιδιών, ιδίως μέσω της πρόληψης και αποκατάστασης· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά και τη στρατηγική της ΕΕ για την υποστήριξη των κρατών μελών στην αντιμετώπιση των επιβλαβών συνεπειών των αλκοολούχων ποτών και άλλων μορφών εξάρτησης·

63.  υπενθυμίζει επίσης ότι τα παιδιά και οι νέοι είναι εκτεθειμένοι σε μία πληθώρα σκηνών βίας στα μέσα επικοινωνίας· προτείνει να ερευνηθεί περαιτέρω το ζήτημα αυτό και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με στόχο την εξάλειψη των επιπτώσεων στην ψυχική τους υγεία·

64.  συνιστά να παρέχεται καθοδήγηση στους νέους κατά τη χρήση των νέων τεχνολογιών μέσω πολιτικών διαφώτισης στα μέσα επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη χρήση τους·

65.  υπογραμμίζει τον ρόλο της ενημέρωσης των νέων για θέματα σεξουαλικής αγωγής για την προάσπιση της υγείας τους·

66.  εφιστά την προσοχή στα συνεχιζόμενα υψηλά επίπεδα εγκυμοσύνης ανηλίκων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν και να διαφωτίσουν τους νέους για το πρόβλημα αυτό·

67.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα παιδιά και οι νέοι μετανάστες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς των οικογενειών τους, να έχουν πρόσβαση σε βασική ιατρική περίθαλψη·

68.  τονίζει τον ρόλο του αθλητισμού ως συνόλου δραστηριοτήτων που προωθεί υγιείς τρόπους ζωής για τους νέους και που υποστηρίζει την ομαδικότητα, τη δικαιότητα και την υπευθυνότητα, καθώς και τον ρόλο της ενημέρωσης των νέων για την καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα· ζητεί την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων για νέους με αναπηρίες·

69.  καλεί τα κράτη μέλη, στις προσπάθειές τους να ενθαρρύνουν τους νέους να συμμετάσχουν στον αθλητισμό, να λάβουν υπόψη τους τις συγκεκριμένες πτυχές που αφορούν τα φύλα και επίσης να υποστηρίξουν τα λιγότερο δημοφιλή αθλήματα·

70.  τονίζει τη σημασία της υποστήριξης εκστρατειών ενημέρωσης της νεολαίας για την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης και την υποστήριξη του καθαρού αθλητισμού·

Συμμετοχή

71.  τονίζει τη σημασία του διαρθρωμένου διαλόγου και της διαβούλευσης με τους νέους σε μόνιμη βάση· ενθαρρύνει με έμφαση την προώθηση της συμμετοχής των νέων και των οργανώσεων της νεολαίας σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, εθνικό και διεθνές) στη διαμόρφωση των γενικών πολιτικών, και, ειδικότερα, της πολιτικής για τη νεολαία και όχι μόνο, μέσω συνεχούς διαρθρωμένου διαλόγου·

72.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξετασθεί η μέθοδος της διαβούλευσης με τους νέους προκειμένου να διασφαλισθεί ότι λαμβάνεται υπόψη ένα ευρύ φάσμα απόψεων των νέων· τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης δομών στο πλαίσιο των οποίων όλοι οι φορείς μπορούν να συνεργάζονται, να επηρεάζουν ισότιμα τις πολιτικές και τις αποφάσεις και να παρέχουν τα μέσα που απαιτούνται για τη δημιουργία των δομών αυτών·

73.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τις οργανώσεις της νεολαίας, και σε τοπικό επίπεδο, στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής·

74.  υπογραμμίζει τη σημασία των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της νεολαίας στον διαρθρωμένο διάλογο και συνιστά στην Επιτροπή να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των εθνικών συμβουλίων νέων όσον αφορά θέματα προτεραιότητας για τους νέους·

75.  συμφωνεί με τη συχνά υποστηριζόμενη άποψη για την ανάγκη αναγνώρισης και στήριξης των οργανώσεων των νέων και της μεγάλης συνεισφοράς τους στη μη τυπική εκπαίδευση· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παροτρύνουν τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν και να ενισχύσουν τοπικά κοινοβούλια νέων και συμβούλια και να θεσπίσουν αντίστοιχα προγράμματα·

76.  τονίζει την ανάγκη συμμετοχής μεγαλύτερου αριθμού και ευρύτερων κατηγοριών νέων, με στόχο την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας· τάσσεται υπέρ της προώθησης της συμμετοχής από μικρή ηλικία· ενθαρρύνει στο πλαίσιο αυτό την ιδέα ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ σχολείων, οργανώσεων της νεολαίας και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και συνιστά με έμφαση την ευρύτερη αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης·

77.  προτείνει την καθιέρωση προγραμμάτων βράβευσης σε νέους που συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή, με απώτατο στόχο την καλλιέργεια ενός πνεύματος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·

78.  τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες ώστε να ενθαρρυνθούν οι νέοι που ζουν σε περιφερειακές και αγροτικές περιοχές και σε φτωχές γειτονιές να συμμετάσχουν ενεργά σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πλαίσιο συνεργασίας δεν προτείνει μια συγκεκριμένη δράση για τη βελτίωση της παρουσίασης των προγραμμάτων της ΕΕ στους νέους και κυρίως σε εκείνους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και σε εκείνους που δεν είναι μέλη πολιτικών, κοινωνικών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει μία οριστική δέσμευση στο ζήτημα αυτό·

79.  υπογραμμίζει την ανάγκη να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για να διασφαλισθεί μία αποτελεσματική τριμερής ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών μεταξύ της ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής και πολιτικής κοινότητας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

Δημιουργικότητα και πολιτισμός

80.  καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στις νέες τεχνολογίες προκειμένου να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την ικανότητά τους προς την καινοτομία και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους για τον πολιτισμό, τις τέχνες και την επιστήμη·

81.  εκφράζει την έκπληξή του για την απουσία οποιασδήποτε ρητής αναφοράς σε πολιτιστικά ζητήματα στην ανακοίνωση της Επιτροπής· προσθέτει ότι τα ζητήματα αυτά δεν μπορεί να εξαντλούνται στην επιχειρηματικότητα και τη χρήση των νέων τεχνολογιών·

82.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η απόφαση του Συμβουλίου λαμβάνει υπόψη το ρόλο των κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων που συμπληρώνουν το ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος και της οικογένειας· σημειώνει ότι οι δραστηριότητες αυτές συμβάλλουν επίσης αποφασιστικά στην καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης και της ανισότητας και διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων σε δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου, στον πολιτισμό και τον αθλητισμό·

83.  τονίζει τη σημασία υποστήριξης και αναγνώρισης της κουλτούρας των νέων κατά την κατανομή κονδυλίων από τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι αυτό έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των νέων·

84.  χαιρετίζει την πρόταση που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου για την προώθηση ειδικής κατάρτισης για τους διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους στους τομείς του πολιτισμού, των νέων μέσων επικοινωνίας και των διαπολιτιστικών δράσεων·

85.  προτείνει να συμπεριληφθεί η διάσταση των νέων στις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δράσεις στον τομέα του πολιτισμού και των μέσων επικοινωνίας·

86.  φρονεί ότι τα πολιτιστικά ιδρύματα (πχ. μουσεία, βιβλιοθήκες και θέατρα) πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμπεριλάβουν σε μεγαλύτερο βαθμό στις δραστηριότητές τους παιδιά και νέους·

87.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεσπίσουν ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο νέων προκειμένου οι νέοι να έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικά ιδρύματα σε ολόκληρη την ΕΕ με πολύ μικρή επιβάρυνση·

Εθελοντικές δραστηριότητες

88.  χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να κηρύξει το 2011 ως ευρωπαϊκό έτος του εθελοντισμού καθώς και τα μέτρα που εκτίθενται στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την κινητικότητα των νέων εθελοντών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

89.  πιστεύει ότι ο εθελοντισμός των νέων πρέπει να υποστηριχθεί και με την επέκταση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, και με την παροχή βοήθειας στους μειονεκτούντες νέους να αφιερωθούν στον εθελοντισμό·

90.  θεωρεί ότι, ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της προπαρασκευαστικής δράσης Amicus, πρέπει να σχεδιασθούν περαιτέρω δράσεις του είδους αυτού·

91.  φρονεί ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες δεν πρέπει να υποκαταστήσουν τις επαγγελματικές και αμοιβόμενες θέσεις εργασίας αλλά να παράσχουν προστιθέμενη αξία στην κοινωνία·

92.  ζητεί την καθιέρωση και αμοιβαία αναγνώριση ενός «ευρωπαϊκού διαβατηρίου εθελοντή» ως συμπλήρωμα του υπάρχοντος «ευρωπαϊκού διαβατηρίου νέων'· το διαβατήριο αυτό θα καταγράφει την οικειοθελή εργασία που επιτέλεσαν τα παιδιά και οι νέοι και θα μπορεί να υποβληθεί ως απόδειξη προσόντων σε δυνητικούς εργοδότες·

Κοινωνική ένταξη

93.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το 2010 έχει ανακηρυχθεί ως ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως στο πλαίσιο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία έχει μία ιδιαιτέρως σοβαρή επίπτωση στους νέους·

94.  υποστηρίζει ότι, στο πλαίσιο μιας γηράσκουσας κοινωνίας, η διαγενεακή δικαιοσύνη αποτελεί βασική πρόκληση· καλεί τα κράτη μέλη, κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών τους να λάβουν υπόψη τα συμφέροντα των νέων και των μελλοντικών γενεών, ιδίως σε μία περίοδο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

95.  τονίζει επίσης την ανάγκη να αναπτυχθούν περισσότερα προγράμματα ευαισθητοποίησης για περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως οι νέοι μετανάστες και όλοι όσοι έχουν ειδικές ανάγκες (οι ανάπηροι, οι νέοι που πρέπει να επανενταχθούν στην κοινωνία μετά από ένα διάστημα φυλάκισης, οι άστεγοι, οι περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ.)·

96.  αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνειδητοποίησης των νέων με αναπηρία και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν στο μέλλον την πλήρη ένταξη των νέων με αναπηρίες·

97.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για τη διασφάλιση ισότητας των φύλων από νεαρή ηλικία και σε όλους τους τομείς της ζωής· χαιρετίζει, συνεπώς, ιδιαιτέρως το γεγονός ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου αποσκοπεί στη βελτίωση της μέριμνας για τα παιδιά και στην προώθηση του επιμερισμού των υποχρεώσεων μεταξύ των νέων προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τις νέες γυναίκες και τους νέους άνδρες·

98.  τονίζει την ανάγκη να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά και οι νέοι ότι η διακριτική μεταχείριση σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε τομέα δεν είναι αποδεκτή και να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για την καταπολέμηση όλων των μορφών εξτρεμισμού·

99.  συνιστά να διασφαλισθεί κατά προτεραιότητα σε κάθε κράτος μέλος ότι κανείς ανήλικος δεν στερείται πρόσβασης στην κοινωνική προστασία·

100.  τονίζει τη σημασία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στο πλαίσιο των τυπικών και μη τυπικών εκπαιδευτικών συστημάτων τους σχέδια που εγγυώνται την πρόσβαση στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό και να βελτιώσουν τις δεξιότητες των νέων στον τομέα των μέσων επικοινωνίας·

Νεολαία και κόσμος

101.  συνιστά να παρασχεθεί άμεση αναπτυξιακή βοήθεια για μέτρα υπέρ των νέων και για την καταπολέμηση της χρήσης ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

102.  υποστηρίζει την προώθηση των δραστηριοτήτων γενικού ενδιαφέροντος που δημιουργούν ένα αίσθημα ευθύνης στους νέους, όπως ο εθελοντισμός στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει το γεγονός ότι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών για Ανθρωπιστική Βοήθεια θα επιτρέψει στους νέους να συμμετάσχουν στο ανθρωπιστικό έργο της ΕΕ και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νέοι έχουν πλήρη επίγνωση της ύπαρξής του·

103.  παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τη δυνατότητα ενίσχυσης των δραστηριοτήτων διεθνούς συνεργασίας στον τομέα του εθελοντισμού των νέων·

104.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα ανταλλαγών και αδελφοποίησης με τρίτες χώρες και κοινότητες προκειμένου να προωθήσουν το διαπολιτισμικό διάλογο και να ενθαρρύνουν τους νέους να συμμετάσχουν σε κοινά σχέδια·

105.  ζητεί τη βελτίωση και ευρεία εφαρμογή του προγράμματος Erasmus Mundus·

o
o   o

106.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) COM(2009)0200.
(2) SEC(2009)0549.
(3) ΕΕ C 311, 19.12.2009, σ. 1.
(4) ΕΕ C 119, 28.5.2009, σ. 2.
(5) 9169/09.
(6) ΕΕ C 319, 13.12.2008, σ. 8.
(7) 15658/09.
(8) ΕΕ C 292, 24.11.2005, σ. 5.
(9) 11517/08.
(10) SOC/349.
(11) DCE/2008/2193
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0066.


Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα ***II
PDF 270kWORD 36k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ (17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD))
P7_TA(2010)0167A7-0146/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (17279/3/2009 – C7-0075/2010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0636),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 141, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0341/2008),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, και το άρθρο 157, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0146/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση που εκτίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 18 Μαΐου 2010 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2010/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ του Συμβουλίου

P7_TC2-COD(2008)0192


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2010/41/ΕΕ.)

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, 6.5.2009, P6_TA(2009)0364.
(2) ΕΕ C 228, 22.9.2009, σ. 107.


Ονομασίες και συναφής επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ***I
PDF 1198kWORD 1149k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ονομασίες και τη συναφή επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD))
P7_TA(2010)0168A7-0122/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0031),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0048/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2009(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0122/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Μαΐου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ονομασίες και τη συναφή επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την κατάργηση των οδηγιών 73/44/ΕΟΚ, 96/73/ΕΚ και 2008/121/ΕΚ του Συμβουλίου

P7_TC1-COD(2009)0006


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Η οδηγία του Συμβουλίου 73/44/EOK, της 26ης Φεβρουαρίου 1973, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την ποσοτική ανάλυση τριμερών μειγμάτων των υφανσίμων ινών(4), η οδηγία 96/73/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, περί ορισμένων μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης διμερών μειγμάτων υφανσίμων ινών(5) και η οδηγία 2008/121/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, περί των ονομασιών των υφανσίμων (αναδιατύπωση)(6), έχουν τροποποιηθεί αρκετές φορές. Δεδομένου ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις, οι πράξεις αυτές πρέπει να αντικατασταθούν από μια ενιαία νομική πράξη, για λόγους σαφήνειας.

(2)  Η ▌ νομοθεσία της Ένωσης για τις ονομασίες και τη συναφή επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι πολύ τεχνική ως προς το περιεχόμενό της, με λεπτομερείς διατάξεις που πρέπει να προσαρμόζονται τακτικά. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη για τα κράτη μέλη να μεταφέρουν τις τεχνικές τροποποιήσεις στην εθνική νομοθεσία και, έτσι, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις εθνικές αρχές και προκειμένου να διευκολύνεται η ταχύτερη έγκριση ονομασιών νέων υφαντικών ινών που θα ισχύουν συγχρόνως σε όλη την Ένωση, ένας κανονισμός εμφανίζεται ως η πλέον κατάλληλη νομική πράξη για την επίτευξη της νομοθετικής απλούστευσης.

(3)  Προκειμένου να εξαλειφθούν πιθανά εμπόδια στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, λόγω αποκλινουσών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις ονομασίες, τη σύνθεση και την επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, είναι απαραίτητο να εναρμονιστούν οι ονομασίες υφανσίμων ινών και οι ενδείξεις που εμφανίζονται στις επισημάνσεις, καθώς και τα σήματα και τα έγγραφα που συνοδεύουν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στα διάφορα στάδια της παραγωγής, της κατεργασίας και της διανομής τους.

(4)  Είναι σκόπιμο να καθοριστούν κανόνες για να μπορούν οι κατασκευαστές να ζητούν τη συμπερίληψη της ονομασίας μιας νέας υφαντικής ίνας στον κατάλογο των επιτρεπόμενων ονομασιών ινών.

(5)  Είναι σκόπιμο να υπαχθούν στη ρύθμιση και ορισμένα προϊόντα που δεν αποτελούνται αποκλειστικώς από υφάνσιμα αλλά των οποίων το υφάνσιμο μέρος συνιστά ουσιαστικό στοιχείο ή προβάλλεται ιδιαιτέρως από τους οικονομικούς φορείς.

(6)  Η ανοχή όσον αφορά «ξένες ίνες», που δεν απαιτείται να δηλώνονται στις επισημάνσεις, πρέπει να ισχύει τόσο για καθαρά προϊόντα όσο και για μείγματα.

(7)  Η επισήμανση σχετικά με τη σύνθεση πρέπει να είναι υποχρεωτική, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή πληροφόρηση όλων των καταναλωτών στην Ένωση, σε ομοιόμορφο επίπεδο. Όπου είναι τεχνικά δύσκολο να προσδιοριστεί η σύνθεση ενός προϊόντος κατά τη χρονική στιγμή της κατασκευής, πρέπει να είναι δυνατό να δηλωθούν, στην επισήμανση, μόνο εκείνες οι ίνες που είναι γνωστές κατά τη χρονική στιγμή της κατασκευής υπό τον όρο ότι αποτελούν ένα ορισμένο ποσοστό του τελικού προϊόντος.

(8)  Προκειμένου να αποφεύγονται διαφορές στην πράξη μεταξύ των κρατών μελών, είναι απαραίτητο να καθοριστούν ακριβείς μέθοδοι επισήμανσης για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά στοιχεία, και επίσης να προσδιοριστούν τα συστατικά στοιχεία των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που δεν χρειάζεται να ληφθούν υπόψη για λόγους επισήμανσης και ανάλυσης.

(9)  Η διάθεση στην αγορά των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται μόνο στην υποχρέωση γενικής επισήμανσης, καθώς και των προϊόντων που πωλούνται με το μέτρο ή κομμένα, πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να λάβει γνώση των πληροφοριών που αναγράφονται στη χονδρική συσκευασία ή στο τόπι.

(10)  Η χρήση περιγραφών ή ονομασιών που απολαμβάνουν ιδιαίτερης εμπιστοσύνης από τους χρήστες και τους καταναλωτές πρέπει να υπόκειται σε ορισμένους όρους. Επιπλέον, προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες στους χρήστες και τους καταναλωτές, είναι σκόπιμο οι ονομασίες των υφαντικών ινών να συσχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της ίνας.

(11)  Η επιτήρηση της αγοράς των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη ▌ υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2001/95/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων(7)και εκείνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων(8).

(12)  Κρίνεται αναγκαίο να καθοριστούν μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα αμφισβήτησης των εφαρμοζόμενων μεθόδων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τις επίσημες δοκιμές που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη για να καθοριστεί η σύνθεση των ινών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που αποτελούνται από διμερή και τριμερή μείγματα πρέπει να είναι ομοιόμορφες, όσον αφορά τόσο την προκατεργασία του δείγματος όσο και την ποσοτική ανάλυσή του· επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει να καθορίσει ομοιόμορφες μεθόδους ανάλυσης για τα περισσότερα από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που βρίσκονται στην αγορά και αποτελούνται από διμερή και τριμερή μείγματα. Προκειμένου ωστόσο, να απλοποιηθεί ο παρών κανονισμός και να προσαρμοσθούν αυτές οι ομοιόμορφες μέθοδοι στην τεχνική πρόοδο, είναι σκόπιμο να καταστούν οι μέθοδοι αυτού του κανονισμού ευρωπαϊκά πρότυπα. Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει να οργανώσει τη μετάβαση από το τρέχον σύστημα, στο οποίο οι μέθοδοι περιγράφονται στον κανονισμό αυτό, σε Ευρωπαϊκό σύστημα προτύπων.

(13)  Στην περίπτωση ▌ μιγμάτων ινών για τα οποία δεν υπάρχει ομοιόμορφη μέθοδος ανάλυσης σε ▌ επίπεδο Ένωσης, πρέπει να επιτρέπεται στο αρμόδιο για τη δοκιμή εργαστήριο να προσδιορίζει τη σύνθεση τέτοιων μιγμάτων, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε αναφέροντας στην έκθεση ανάλυσης το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε και το βαθμό ακρίβειάς της.

(14)  Ο παρών κανονισμός πρέπει να καθορίσει τους συμβατικούς συντελεστές που πρέπει να εφαρμόζονται για την άνυδρη μάζα κάθε ίνας κατά τον αναλυτικό προσδιορισμό της ινώδους σύνθεσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, και πρέπει να δίνει δύο διαφορετικούς συμβατικούς συντελεστές για τον υπολογισμό της σύνθεσης των λαναρισμένων ή κτενισμένων προϊόντων που περιέχουν μαλλί ή τρίχες ζώων. Δεδομένου ότι δεν μπορεί πάντα να προσδιοριστεί αν ένα προϊόν υπάγεται στον κύκλο του λαναρισμένου ή του κτενισμένου, οπότε, στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν να προκύψουν αντιφατικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των συντελεστών ανοχής κατά τους ελέγχους συμμόρφωσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που πραγματοποιούνται στην Ένωση, τα εργαστήρια που πραγματοποιούν αυτούς τους ελέγχους πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένα να εφαρμόζουν έναν ενιαίο συμβατικό συντελεστή σε αμφισβητήσιμες περιπτώσεις.

(15)  Πρέπει να καθοριστούν κανόνες για τα προϊόντα που εξαιρούνται από τις γενικές απαιτήσεις επισήμανσης του παρόντος κανονισμού, ειδικότερα μίας χρήσης προϊόντα ή προϊόντα για τα οποία απαιτείται μόνον συνολική επισήμανση.

(16)  Είναι σκόπιμο να καθιερωθεί μια διαδικασία περιλαμβάνουσα ειδικές απαιτήσεις, η οποία θα πρέπει να τηρείται από κάθε κατασκευαστή, ή οιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του, που επιθυμεί τη συμπερίληψη μιας ονομασίας νέας υφαντικής ίνας στον εναρμονισμένο κατάλογο των ονομασιών υφαντικών ινών που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

(17)  Προκειμένου να εξασφαλισθεί η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού συμβαδίζοντας με την τεχνολογική πρόοδο, η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει την εξουσία να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης σχετικά με τη λειτουργία της ΕΕ, κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων των παραρτημάτων I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX του παρόντος κανονισμού.

(18)  Στο ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σήμανση καταγωγής(9), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε ότι η προστασία των καταναλωτών απαιτεί διαφανείς και συνεπείς εμπορικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης καταγωγής των προϊόντων. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να αποσκοπούν στο να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν την ακριβή καταγωγή των προϊόντων που αγοράζουν, προκειμένου να προστατευθούν από δόλιες, ανακριβείς ή παραπλανητικές αξιώσεις καταγωγής. Θα πρέπει να εφαρμοσθούν εναρμονισμένοι κανόνες για το σκοπό αυτό σε σχέση με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Αναφορικά με τα εισαγόμενα προϊόντα, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να λάβουν τη μορφή των υποχρεωτικών απαιτήσεων επισήμανσης. Σχετικά με τα προϊόντα που δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική επισήμανση της καταγωγής σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει να γίνει πρόβλεψη για κανόνες που θα διασφαλίζουν ότι πιθανές αξιώσεις καταγωγής δεν είναι δόλιες ή παραπλανητικές.

(19)  Οι απαιτήσεις επισήμανσης της προέλευσης, οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σε ό,τι αφορά τον ειδικό τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεν θίγουν τις διεξαγόμενες συζητήσεις για ένα γενικώς εφαρμοστέο καθεστώς αναγραφής της προέλευσης για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, το οποίο θα αποτελέσει τμήμα της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ένωσης.

(20)  Επειδή οι στόχοι της δράσης που πρέπει να αναληφθεί, δηλαδή η έκδοση ομοιόμορφων κανόνων για τη χρήση των ονομασιών και της σχετικής επισήμανσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και, επομένως, μπορούν, λόγω της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(21)  Προκειμένου να είναι σε θέση οι καταναλωτές να προβαίνουν στην επιλογή τους όντες ενήμεροι, θα έπρεπε κατά την αγορά ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος να γνωρίζουν εάν το προϊόν αυτό περιέχει μη κλωστοϋφαντουργικά συστατικά ζωικής προέλευσης. Είναι συνεπώς απαραίτητο να αναφέρεται στην επισήμανση η παρουσία υλικών ζωικής προέλευσης.

(22)  Ο παρών κανονισμός περιορίζεται στην εναρμόνιση των ονομασιών των κλωστοϋφαντουργικών ινών και την επισήμανση της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Προκειμένου να εξαλειφθούν πιθανά εμπόδια στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα οποία προκαλούνται από τις διαφορετικές διατάξεις ή πρακτικές των κρατών μελών, και προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και οι μελλοντικές προκλήσεις στην αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, θα πρέπει να εξετασθεί η εναρμόνιση ή η τυποποίηση άλλων πτυχών της σήμανσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εισαγωγή πιθανών νέων απαιτήσεων επισήμανσης σε επίπεδο Ένωσης διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και επιτυγχάνοντας σε όλη την Ένωση υψηλού επιπέδου προστασία του καταναλωτή. Η έκθεση αυτή πρέπει να εξετάζει ιδιαίτερα τις απόψεις του καταναλωτή σε σχέση με τον όγκο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στην επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, και να διερευνά ποια μέσα εκτός της επισήμανσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών στους καταναλωτές.Η έκθεση πρέπει να βασίζεται σε μια εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους, σε έρευνες καταναλωτών καθώς και σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση κόστους/οφέλους και θα πρέπει να συνοδεύεται, όπου κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετικές προτάσεις. Η έκθεση θα πρέπει να εξετάζει, συγκεκριμένα, την προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή των πιθανών απαιτήσεων επισήμανσης σε σχέση με την φροντίδα, το μέγεθος, τις επικίνδυνες ουσίες, την αναφλεξιμότητα και την περιβαλλοντική απόδοση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τη χρήση συμβόλων που γίνονται κατανοητά ανεξαρτήτως γλώσσας για τον καθορισμό των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, την κοινωνική και ηλεκτρονική επισήμανση καθώς και την εισαγωγή αριθμού ταυτότητας στην επισήμανση για την παροχή πρόσθετης κατόπιν αίτησης πληροφόρησης, ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου, σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

(23)  Οι οδηγίες 73/44/EΟK, 96/73/EK και 2008/121/EΚ πρέπει να καταργηθούν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη χρήση των ονομασιών των υφαντικών ινών, της ▌ επισήμανσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τον προσδιορισμό της σύνθεσης της ίνας με ομοιόμορφες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης με προοπτική τη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας τους στην εσωτερική αγορά και την παροχή ακριβούς πληροφόρησης στον καταναλωτή.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα ακόλουθα προϊόντα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τα κλωστοϋφαντουργικά:

   α) τα προϊόντα των οποίων το 80 % τουλάχιστον του βάρους τους αποτελείται από υφάνσιμες ίνες·
   β) τα καλύμματα επίπλων, ομπρελών βροχής, ομπρελών ηλίου, των οποίων το 80 % τουλάχιστον του βάρους τους αποτελείται από υφάνσιμες ίνες·
   γ) τα υφάνσιμα μέρη των επιστρώσεων εδάφους με πολλές επιστρώσεις, των στρωμάτων, των ειδών εξοχής και οι ζεστές φόδρες των ειδών υποδηματοποιίας και γαντοποιίας, των οποίων τα υφάνσιμα μέρη αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80 % του βάρους του ολοκληρωμένου προϊόντος·
   δ) τα υφάνσιμα που είναι ενσωματωμένα σε άλλα προϊόντα των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα, σε περίπτωση ειδικεύσεως της σύνθεσής τους.

2.  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θα εφαρμόζονται σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία:

   α) προορίζονται να εξαχθούν σε τρίτες χώρες·
   β) εισάγονται στα κράτη μέλη, υπό τελωνειακό έλεγχο, για λόγους διαμετακομίσεως·
   γ) εισάγονται από τρίτες χώρες και προορίζονται για περαιτέρω κατεργασία προς επανεξαγωγή·
   δ) δίδονται σε οικοτέχνες ή σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις που εργάζονται φασόν, χωρίς να λαμβάνει χώρα μεταβίβαση εξ επαχθούς αιτίας·
   ε) παραδίδονται σε μεμονωμένους τελικούς καταναλωτές ως προϊόντα επί παραγγελία.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θα ισχύσουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

   α) Ως «κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα», κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται όλα εκείνα τα οποία, ακατέργαστα, ημικατεργασμένα, κατεργασμένα, ημιμεταποιημένα, μεταποιημένα, ημιέτοιμα ή έτοιμα, αποτελούνται αποκλειστικά από υφάνσιμες ίνες, ανεξάρτητα από τη διεργασία ανάμειξης ή συναρμολόγησης που εφαρμόζεται·
  β) Ως «υφαντική ίνα» νοείται κάποιο από τα ακόλουθα:
   i) το στοιχείο που χαρακτηρίζεται από την ελαστικότητά του, τη λεπτότητά του, και το μεγάλο μήκος του σε σχέση με τη μέγιστη εγκάρσια διάστασή του, ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για εφαρμογές στην υφαντική·
   ii) οι εύκαμπτες ταινίες ή σωλήνες που δεν υπερβαίνουν 5 mm φαινομένου πλάτους, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών που έχουν κοπεί από πλατύτερες ταινίες ή από φύλλα κατασκευασμένα από τις ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των ινών που απαριθμούνται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I και είναι κατάλληλες για εφαρμογές στην υφαντική·
   γ) Ως «φαινόμενο πλάτος» νοείται το πλάτος της ταινίας ή του σωλήνα με μορφή διπλωμένη, πεπλατυσμένη, συμπιεσμένη ή συνεστραμμένη ή, στην περίπτωση μη ομοιόμορφου πλάτους, το μέσο πλάτος·
   δ) Ως «υφαντικό συστατικό» νοείται ένα μέρος ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος με μια διακριτή περιεκτικότητα σε ίνες·
   ε) Ως «ξένες ίνες» νοούνται οι ίνες εκτός από εκείνες που δηλώνονται στην επισήμανση·
   στ) Ως «φοδράρισμα» νοείται ένα χωριστό στοιχείο που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ενδυμάτων και άλλων προϊόντων, το οποίο αποτελείται από μία ή πολλαπλές στρώσεις υφαντικού υλικού που συγκρατείται χαλαρά κατά μήκος μίας ή περισσοτέρων από τις άκρες·
   ζ) Ως «επισήμανση» νοείται η ένδειξη των απαιτούμενων πληροφοριών στο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν με την τοποθέτηση σήματος στο προϊόν αυτό ή με ραφή, κέντημα, εκτύπωση, αποτύπωση ή με τη χρήση της οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας εφαρμογής·
   η) Ως «συνολική επισήμανση» νοείται ένα μέσον επισήμανσης όπου χρησιμοποιείται μία μόνο ένδειξη για πολλά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ή συστατικά·
   ι) Ως «προϊόντα μιας χρήσης» νοούνται τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μία μόνον φορά ή για έναν περιορισμένο χρόνο και των οποίων η κανονική χρήση αποκλείει οποιαδήποτε αποκατάσταση για επόμενη χρήση για τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι ορισμοί «διαθεσιμότητα στην αγορά», «διάθεση στην αγορά», «κατασκευαστής», «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος», «εισαγωγέας», «διανομέας», «οικονομικοί φορείς», «εναρμονισμένο πρότυπο», «εποπτεία αγοράς» και «αρχές εποπτείας αγοράς» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Άρθρο 4

Γενικοί κανόνες

1.  Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διατίθενται στην αγορά μόνον υπό την προϋπόθεση ότι επισημαίνονται ή συνοδεύονται από εμπορικά έγγραφα κατά συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2.  Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα κανονισμό, οι εθνικοί κανόνες και οι κανόνες της Ένωσης για την προστασία της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, τις ενδείξεις προελεύσεως, τις ονομασίες καταγωγής και την καταστολή του αθέμιτου ανταγωνισμού εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Κεφάλαιο 2

Ονομασίες και σχετικές απαιτήσεις επισήμανσης υφαντικών ινών

Άρθρο 5

Ονομασίες υφαντικών ινών

1.  Για την ένδειξη της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων χρησιμοποιούνται μόνον οι ονομασίες υφαντικών ινών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

2.  Η χρήση των ονομασιών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι προορίζεται για ίνες, των οποίων η φύση αντιστοιχεί στην περιγραφή που περιέχεται στο εν λόγω παράρτημα.

Οι ονομασίες δεν χρησιμοποιούνται για άλλες ίνες, είτε αυτοούσιες είτε ως συνθετικά ονομασιών είτε ως επιθετικοί προσδιορισμοί.

Η χρήση του όρου «μετάξι» απαγορεύεται για την απόδοση μορφής η εμφανίσεως συνεχούς νήματος στις υφάνσιμες ίνες.

Άρθρο 6

Αιτήσεις για ονομασίες νέων υφαντικών ινών

Κάθε κατασκευαστής, ή οιοδήποτε άτομο ενεργεί εξ ονόματός του, μπορεί να υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση για την προσθήκη μιας ονομασίας νέας υφαντικής ίνας στον κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα τεχνικό φάκελο, συνταγμένο σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 7

Καθαρά προϊόντα

1.  Μόνο τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά από την ίδια ίνα μπορούν να φέρουν την επισήμανση «100 %», «καθαρό» ή «ολο…».

Αυτοί ή παρόμοιοι όροι δεν χρησιμοποιούνται για άλλα προϊόντα.

2.  Ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί να θεωρείται ότι αποτελείται αποκλειστικά από την ίδια ίνα εάν περιέχει ξένες ίνες σε ποσοστό όχι άνω του 2 % του βάρους του, υπό τον όρο ότι αυτή η ποσότητα δικαιολογείται ως τεχνικώς αναπόφευκτη στο πλαίσιο των ορθών κατασκευαστικών πρακτικών και ότι η προσθήκη αποτελεί συστηματική πρακτική.

Υπό τον ίδιο όρο, ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν, που έχει υποβληθεί σε διαδικασία λαναρίσματος, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται αποκλειστικά από την ίδια ίνα εάν περιέχει ξένες ίνες σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 5 % του βάρος του.

Άρθρο 8

Μάλλινα προϊόντα

1.  Ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί να επισημανθεί με μια από τις ονομασίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ υπό την προϋπόθεση ότι αποτελείται αποκλειστικά από ίνα μαλλιού η οποία δεν έχει ποτέ ενσωματωθεί σε ένα τελικό προϊόν και η οποία δεν έχει υποστεί διεργασίες κλώσεως ή/και πηλιματοποιήσεως άλλες από αυτές που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος ούτε μεταχείριση ή χρήση η οποία έχει προξενήσει βλάβη στη ίνα.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι ονομασίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μπορούν να χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το μαλλί που περιλαμβάνεται σε ένα μείγμα ινών εάν τηρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

   α) το σύνολο του μαλλιού που περιέχεται μέσα στο μείγμα ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που ορίζονται στην παράγραφο 1·
   β) η ποσότητα αυτού του μαλλιού σε σχέση με το συνολικό βάρος του μείγματος δεν είναι μικρότερη από 25 %·
   γ) στην περίπτωση συμμείκτου όπου το μαλλί αναμειγνύεται με μία μόνο άλλη ίνα.

Πρέπει να δίνεται η πλήρης ποσοστιαία σύνθεση ενός τέτοιου μείγματος.

3.  Οι ξένες ίνες στα προϊόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, συμπεριλαμβανομένων των μάλλινων προϊόντων που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία λαναρίσματος, δεν υπερβαίνουν το 0,3 % του συνολικού βάρους τους και δικαιολογούνται ως τεχνικώς αναπόφευκτες στο πλαίσιο των ορθών κατασκευαστικών πρακτικών.

Άρθρο 9

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα πολυινών

1.  Κάθε κλωστοϋφαντουργικό προϊόν επισημαίνεται με την ονομασία και το ποσοστό επί του βάρους όλων των ινών που συνθέτουν το προϊόν κατά φθίνουσα κλίμακα.

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, και με την επιφύλαξη του άρθρου 7, παράγραφος 2, οι ίνες οι οποίες μεμονωμένες αντιστοιχούν έως το 3 % του συνολικού βάρους του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος ή οι ίνες που συνολικά αντιστοιχούν έως το 10% του συνολικού βάρους, μπορούν να ορισθούν με τον όρο «άλλες ίνες», και στη συνέχεια να παρατίθεται η αναλογία τους κατά βάρος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορούν εύκολα να δηλωθούν κατά την στιγμή της κατασκευής.

3.  Τα προϊόντα που έχουν στημόνι από καθαρό βαμβάκι και υφάδι από καθαρό λινάρι και των οποίων η επί τοις εκατό αναλογία σε λινάρι είναι τουλάχιστον 40 % του συνολικού βάρους του μη κολλαρισμένου υφάσματος, μπορούν να χαρακτηρισθούν με την ονομασία «σύμμεικτο», ακολουθούμενης υποχρεωτικά από την ένδειξη συνθέσεως «στημόνι καθαρό βαμβάκι-υφάδι καθαρό λινάρι».

4.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, παράγραφος 1, για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα των οποίων η σύνθεση δεν μπορεί εύκολα να δηλωθεί κατά τη χρονική στιγμή της κατασκευής τους, στην επισήμανση μπορούν να χρησιμοποιούνται οι όροι «μεικτές ίνες» ή «απροσδιόριστη υφαντική σύνθεση».

5.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, μια ίνα που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι μπορεί να ορισθεί με τον όρο «άλλες ίνες», και στη συνέχεια να παρατίθεται η συνολική της αναλογία κατά βάρος, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για τη συμπερίληψη αυτής της ίνας στο παράρτημα Ι σύμφωνα με το άρθρο 6.

Άρθρο 10

Διακοσμητικές και αντιστατικές ίνες

Οι ορατές και απομονώσιμες ίνες των οποίων ο προορισμός έγκειται στη δημιουργία καθαρώς διακοσμητικού αποτελέσματος και οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 7 % του βάρους του έτοιμου προϊόντος δεν χρειάζεται να αναφέρονται στις εκατοστιαίες συνθέσεις ινών που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 9.

Το ίδιο ισχύει για τις μεταλλικές ίνες και άλλες ίνες που ενσωματώνονται για τη δημιουργία αντιστατικού αποτελέσματος και δεν υπερβαίνουν το 2 % του βάρους του έτοιμου προϊόντος.

Στην περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3, αυτά τα ποσοστά υπολογίζονται επί του βάρους του στημονιού και επί του βάρους του υφαδιού χωριστά.

Άρθρο 11

Υλικά ζωικής προέλευσης

1.  Όταν κλωστοϋφαντουργικό προϊόν περιέχει μη κλωστοϋφαντουργικά συστατικά ζωικής προέλευσης, φέρει επισήμανση στην οποία αναγράφεται ότι τα συστατικά αυτά προέρχονται από υλικά ζωικής προέλευσης. Η επισήμανση δεν είναι παραπλανητική και εμφανίζεται κατά τρόπον ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να κατανοεί εύκολα σε ποιο συστατικό του προϊόντος αναφέρεται η πληροφορία της επισήμανσης.

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό των υλικών ζωικής προέλευσης έως τις ...(10), και στη συνέχεια οσάκις απαιτείται βάσει των νέων εξελίξεων.

3.  Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 24, 25 και 26, διευκρινίζοντας την ακριβή μορφή και τις λεπτομέρειες της επισήμανσης στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και καθορίζοντας τις μεθόδους ανάλυσης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των υλικών ζωικής προέλευσης.

Άρθρο 12

Επισήμανση

1.  Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα επισημαίνονται ▌ όποτε διατίθενται στην αγορά.

Η επισήμανση πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη, ορατή και σταθερά τοποθετημένη στο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν. Πρέπει να παραμένει ευανάγνωστη καθ' όλη την κανονική περίοδο χρήσης του προϊόντος. Η επισήμανση και ο τρόπος που είναι τοποθετημένη γίνεται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται η ενόχληση που προκαλείται στον καταναλωτή όταν φορά το προϊόν.

Ωστόσο, η επισήμανση μπορεί να αντικατασταθεί ή να συμπληρωθεί από συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα, όταν τα προϊόντα παραδίδονται στους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού, ή όταν παραδίδονται κατ' εκτέλεση μιας ▌ παραγγελίας εκ μέρους της οιασδήποτε συμβαλλόμενης αρχής όπως αυτή προσδιορίζεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(11).

Οι ονομασίες και οι περιγραφές που παρατίθενται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 πρέπει να αναφέρονται σαφώς στα συνοδευτικά αυτά εμπορικά έγγραφα.

Δεν γίνεται χρήση συντομογραφιών εκτός από έναν μηχανογραφικό κώδικα ή όπου αυτές ορίζονται σύμφωνα με διεθνώς ανεγνωρισμένα πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συντομογραφίες επεξηγούνται στο ίδιο εμπορικό έγγραφο.

2.  Κατά τη διάθεση ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος στην αγορά, ο κατασκευαστής, ή στην περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, ο εισαγωγέας, εξασφαλίσει την παροχή επισήμανσης και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Κατά τη διάθεση ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος στην αγορά, ο διανομέας εξασφαλίζει ότι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ▌ φέρουν την κατάλληλη επισήμανση που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό.

Ένας διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά με το όνομά του ή το εμπορικό του σήμα, τοποθετεί την επισήμανση ή τροποποιεί το περιεχόμενό της.

Οι οικονομικοί φορείς που αναφέρονται στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο εξασφαλίζουν ότι κάθε πληροφορία που παρέχεται όταν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τίθενται στην αγορά δεν μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με τις ονομασίες και τις περιγραφές που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 13

Η χρήση των ονομασιών και των περιγραφών

1.  Όταν ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά, οι ονομασίες και η σύνθεση των ινών που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 αναγράφονται στους καταλόγους και στα εμπορικά πληροφοριακά φυλλάδια, στη συσκευασία και στην επισήμανση, και είναι διατυπωμένες κατά τρόπο εύκολα προσβάσιμο, ορατό και ευανάγνωστο και με τη χρησιμοποίηση, για γράμματα/αριθμούς, ομοιόμορφων τυπογραφικών χαρακτήρων, ιδίου μεγέθους, μορφής και γραμματοσειράς. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι σαφώς ορατές από τον καταναλωτή πριν από την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η αγορά πραγματοποιείται δια της ηλεκτρονικής οδού.

2.  Τα εμπορικά σήματα ή η επωνυμία της επιχείρησης μπορούν να αναφέρονται αμέσως πριν ή μετά τις ονομασίες και τις περιγραφές που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9.

Εντούτοις, όταν ένα εμπορικό σήμα ή η επωνυμία μιας επιχείρησης περιέχουν, αυτούσια ή ως επιθετικό προσδιορισμό ή ως συνθετικό, μια από τις ονομασίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή μια ονομασία που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση με αυτές, αυτό το εμπορικό σήμα ή η επωνυμία αναφέρεται αμέσως πριν ή μετά τις ονομασίες και τις περιγραφές που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9.

Άλλες πληροφορίες απεικονίζονται πάντοτε χωριστά.

3.  Η επισήμανση παρέχεται στην οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ένωσης που είναι εύκολα κατανοητή από τον τελικό καταναλωτή στο κράτος μέλος όπου διατίθενται τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Κατά περίπτωση, οι ονομασίες των υφαντικών ινών είναι δυνατόν να αντικατασταθούν ή να συνδυαστούν με σύμβολα που γίνονται κατανοητά ανεξαρτήτως γλώσσας.

Για τις κουβαρίστρες, τα κουβάρια, τα μασούρια, τα ματσάκια και κάθε άλλη μικρή ποσότητα νημάτων ραψίματος, μανταρίσματος και κεντήματος, ισχύει το πρώτο εδάφιο για τη συνολική επισήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3. Στην περίπτωση που τα προϊόντα αυτά πωλούνται μεμονωμένα στον τελικό χρήστη, μπορούν να επισημαίνονται σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης υπό την προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν επίσης μια περιεκτική επισήμανση. Κατά περίπτωση, οι ονομασίες των υφαντικών ινών είναι δυνατόν να αντικατασταθούν ή να συνδυαστούν με σύμβολα που γίνονται κατανοητά ανεξαρτήτως γλώσσας.

Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 24, 25 και 26, καθορίζοντας λεπτομερείς όρους σχετικά με τη χρήση των συμβόλων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Άρθρο 14

Πολυσυνθετικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

1.  Κάθε κλωστοϋφαντουργικό προϊόν που περιέχει δύο ή περισσότερα συστατικά φέρει επισήμανση που δηλώνει την περιεκτικότητα σε ίνες κάθε συστατικού.

Η επισήμανση αυτή δεν είναι υποχρεωτική για τα συστατικά που δεν είναι κύριες φόδρες και που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 30 % του συνολικού βάρους του προϊόντος.

2.  Δύο ή περισσότερα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που έχουν την ίδια περιεκτικότητα σε ίνες και, συνήθως, σχηματίζουν αδιαίρετο σύνολο, μπορούν να φέρουν μία μόνο επισήμανση.

Άρθρο 15

Ειδικές διατάξεις

Η σύνθεση ινών των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV αναφέρεται σύμφωνα με τους κανόνες επισήμανσης που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 16

Παρεκκλίσεις

1.  Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 12, 13 και 14, ισχύουν οι κανόνες που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

Εν πάση περιπτώσει, τα προϊόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου διατίθενται προς πώληση κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός καταναλωτής να μπορεί να λάβει πλήρη γνώση της σύνθεσης αυτών των προϊόντων.

2.  Δεν απαιτείται η ένδειξη των ονομασιών υφαντικών ινών ή της σύνθεσης ινών στις επισημάνσεις ή στο χαρακτηρισμό των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα V.

Εντούτοις, όταν ένα εμπορικό σήμα ή η επωνυμία μιας επιχείρησης περιέχουν, αυτούσια ή ως επιθετικό προσδιορισμό ή ως συνθετικό, μια από τις ονομασίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή μια ονομασία που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση με αυτές, ισχύουν τα άρθρα 12, 13 και 14.

3.  Όταν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VI είναι του ίδιου είδους και με ίδια σύνθεση, μπορούν να καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά από κοινού με συνολική επισήμανση.

4.  Η σύνθεση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που πωλούνται με το μέτρο μπορεί να απεικονίζεται στο κομμάτι ή το τόπι που καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά.

Κεφάλαιο 3

Εποπτεία της αγοράς<BR>

Άρθρο 17

Διατάξεις εποπτείας της αγοράς

1.  Οι ▌ αρχές εποπτείας της αγοράς πραγματοποιούν ελέγχους σχετικά με τη συμμόρφωση της σύνθεσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προς τις παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Για λόγους προσδιορισμού της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις μεθόδους ή τις εναρμονισμένες προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα VIII.

Για τους σκοπούς αυτούς, οι ποσοστιαίες αναλογίες ινών που καθορίζονται στα άρθρα 7, 8 και 9 καθορίζονται με την εφαρμογή στην άνυδρη μάζα κάθε ίνας του κατάλληλου συμφωνηθέντος συντελεστή ανοχής που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΧ, αφού αφαιρεθούν τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα VII.

Κατά τον προσδιορισμό της σύνθεσης της ίνας που παρατίθεται στα άρθρα 7, 8 και 9, δεν λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα VII.

3.  Κάθε εργαστήριο διαπιστευμένο και εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για τη δοκιμή κλωστοϋφαντουργικών μειγμάτων, για τα οποία δεν υπάρχει ομοιόμορφη μέθοδος ανάλυσης σε ▌ επίπεδο Ένωσης, προσδιορίζει τη σύνθεση των ινών παρόμοιων μειγμάτων ▌, αναφέροντας στην έκθεση ανάλυσης το προκύπτον αποτέλεσμα, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε και ▌ το βαθμό ακρίβειας της μεθόδου αυτής.

Άρθρο 18

Συντελεστές ανοχής

1.  Για τους σκοπούς της καθιέρωσης της σύνθεσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, ισχύουν οι συντελεστές ανοχής που παρατίθενται στις παραγράφους 2, 3 και 4.

2.  Η παρουσία ξένων ινών στη σύνθεση που αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 9 δεν χρειάζεται να δηλώνεται, εάν το ποσοστό αυτών των ινών δεν ανέρχεται στα ακόλουθα:

   α) στο 2 % του συνολικού βάρους του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος, υπό τον όρο ότι η ποσότητα αυτή δικαιολογείται ως τεχνικώς αναπόφευκτη στο πλαίσιο των ορθών κατασκευαστικών πρακτικών και δεν αποτελεί συστηματική προσθήκη·
   β) υπό την ιδία προϋπόθεση στο 5 % του συνολικού βάρους, στην περίπτωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία λαναρίσματος.

Το στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου ισχύει με επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 3.

3.  Επιτρέπεται κατασκευαστική ανοχή 3 %, μεταξύ των δηλωμένων ποσοστών ινών που αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 9 και των ποσοστών που λαμβάνονται από την ανάλυση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 17, σε σχέση με το συνολικό βάρος των ινών που αναφέρονται στην επισήμανση. Αυτή η ανοχή ισχύει επίσης για τα ακόλουθα:

   α) για τις ίνες που παρατίθενται χωρίς ένδειξη του ποσοστού τους σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2·
   β) για το ποσοστό του μαλλιού που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Για τους σκοπούς της ανάλυσης, οι ανοχές υπολογίζονται χωριστά. Το συνολικό βάρος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του συντελεστή ανοχής που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, είναι το βάρος των ινών του τελικού προϊόντος, μείον το βάρος τυχόν ξένων ινών κατ' εφαρμογή του συντελεστή ανοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Η σώρευση των ανοχών που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 επιτρέπεται μόνον αν αποδειχθεί ότι οι ξένες ίνες που ενδεχομένως διαπιστώνονται από την ανάλυση, κατ' εφαρμογή της ανοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 έχουν την ίδια χημική φύση με μία ή περισσότερες ίνες που αναφέρονται στην επισήμανση.

4.  Στην περίπτωση ειδικών προϊόντων, για τα οποία η διαδικασία κατασκευής απαιτεί ανοχές υψηλότερες από εκείνες που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3, οι υψηλότερες ανοχές μπορούν εγκρίνονται από την Επιτροπή όταν ελέγχεται η συμμόρφωση του προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όπου παρέχεται επαρκής αιτιολόγηση από τον κατασκευαστή.

Ο κατασκευαστής υποβάλει αίτημα, παρέχοντας επαρκείς λόγους και αποδεικτικά στοιχεία για τις έκτακτες περιστάσεις κατασκευής.

Κεφάλαιο 4

Ένδειξη καταγωγής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Άρθρο 19

Ένδειξη καταγωγής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι «καταγωγή» ή «προϊόν καταγόμενο» αναφέρονται σε μη προτιμησιακή καταγωγή σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας)(12).

2.  Η εισαγωγή ή θέση σε εμπορία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, εκτός εκείνων που κατάγονται από την Τουρκία και τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του ΕΟΧ, υπόκεινται στην επισήμανση καταγωγής υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

3.  Η χώρα καταγωγής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αναφέρεται στην επισήμανση των προϊόντων αυτών. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προϊόντα είναι συσκευασμένα, η ένδειξη τοποθετείται χωριστά στην συσκευασία. Η ένδειξη της χώρας καταγωγής μπορεί να μην αντικατασταθεί από αντίστοιχη ένδειξη στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα.

4.  Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24, 25 και 26, για τον καθορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες γίνεται αποδεκτή η ένδειξη της καταγωγής στην συσκευασία αντί της επισήμανσης των ίδιων των προϊόντων. Αυτό συγκεκριμένα μπορεί να συμβαίνει στην περίπτωση που τα προϊόντα φθάνουν κανονικά στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη στη συνήθη συσκευασία τους.

5.  Οι λέξεις «κατασκευάσθηκε σε» μαζί με την ονομασία της χώρας καταγωγής υποδεικνύουν την καταγωγή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η επισήμανση μπορεί να παρέχεται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εύκολα κατανοητή από τον τελικό καταναλωτή στο κράτος μέλος στου οποίου την αγορά διατίθενται τα προϊόντα.

6.  Η επισήμανση της καταγωγής παρατίθεται με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες, είναι ορατή υπό τις συνήθεις συνθήκες χειρισμού, ξεχωρίζει από άλλες πληροφορίες, και παρουσιάζεται κατά τρόπο που δεν είναι παραπλανητικός ή που να δημιουργεί ενδεχομένως εσφαλμένη εντύπωση όσον αφορά την καταγωγή του προϊόντος.

7.  Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα φέρουν την απαραίτητη επισήμανση κατά την στιγμή της εισαγωγής. Η επισήμανση αυτή δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να αλλοιωθεί έως ότου πωληθούν τα προϊόντα στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη.

Άρθρο 20

Ένδειξη καταγωγής για άλλα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

1.  Όταν η καταγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων άλλων από εκείνα στα οποία αναφέρεται το άρθρο 19 παρατίθεται στην επισήμανση, η ένδειξη αυτή υπόκειται στις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2.  Το προϊόν θεωρείται ότι κατάγεται από τη χώρα στην οποία υποβλήθηκε σε τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα στάδια κατασκευής:

   vηματoπoίηση·
   ύφανση·
   φινίρισμα·
   ράψιμο.

3.  Το κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί να μην περιγράφεται στην επισήμανση ως προερχόμενο αποκλειστικά από μια χώρα εκτός εάν υποβλήθηκε στην χώρα αυτή σε όλα τα στάδια κατασκευής που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4.  Οι λέξεις «κατασκευάσθηκε σε» μαζί με την ονομασία της χώρας καταγωγής υποδεικνύουν την καταγωγή του προϊόντος. Η επισήμανση μπορεί να παρέχεται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εύκολα κατανοητή από τον τελικό καταναλωτή στο κράτος μέλος στου οποίου την αγορά διατίθεται το προϊόν.

5.  Η επισήμανση της καταγωγής παρατίθεται με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες, είναι ορατή υπό τις συνήθεις συνθήκες χειρισμού, ξεχωρίζει από άλλες πληροφορίες, και παρουσιάζεται κατά τρόπο που δεν είναι παραπλανητικός ή που να δημιουργεί ενδεχομένως εσφαλμένη εντύπωση όσον αφορά την καταγωγή του προϊόντος.

Άρθρο 21

Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24, 25 και 26, για:

   τον καθορισμό του λεπτομερούς τύπου και των λεπτομερειών της επισήμανσης καταγωγής·
   την καθιέρωση καταλόγου όρων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης ο οποίος καταδεικνύει με σαφήνεια ότι τα προϊόντα προέρχονται από την χώρα που εμφαίνεται στην επισήμανση·
   τον καθορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι συνήθους χρήσης συντομογραφίες υποδεικνύουν σαφώς την χώρα καταγωγής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·
   τον ορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες τα προϊόντα δεν είναι δυνατόν ή δεν χρειάζεται να φέρουν επισήμανση για τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους·
   τον ορισμό άλλων κανόνων που ενδεχομένως απαιτηθούν εφόσον διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 22

Κοινές διατάξεις

1.  Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 19 θεωρούνται ότι δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν:

   δεν φέρουν επισήμανση καταγωγής·
   η επισήμανση καταγωγής δεν αντιστοιχεί στην καταγωγή των προϊόντων·
   η επισήμανση καταγωγής έχει αλλάξει ή έχει αφαιρεθεί, ή έχει άλλως νοθευτεί, εκτός από τις περιπτώσεις που έχει απαιτηθεί διόρθωση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

2.  Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 19 θεωρούνται ότι δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν:

   η επισήμανση καταγωγής δεν αντιστοιχεί στην καταγωγή των προϊόντων·
   η επισήμανση καταγωγής έχει αλλάξει ή έχει αφαιρεθεί, ή έχει άλλως νοθευτεί, εκτός από τις περιπτώσεις που έχει απαιτηθεί διόρθωση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24, 25 και 26, αναφορικά με δηλώσεις και δικαιολογητικά έγγραφα, που μπορούν να ληφθούν υπόψη για να καταδειχθεί η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του κανονισμού.

4.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο ...(13), και την ενημερώνουν αμελλητί σε περίπτωση τυχόν μεταγενέστερης τροποποίησης που τις επηρεάζει.

5.  Όταν τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη εγκρίνουν περαιτέρω τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαιτηθεί από τον ιδιοκτήτη των προϊόντων ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπεύθυνο γι' αυτά, η επισήμανση των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με δικές τους δαπάνες.

6.  Εφόσον κριθεί αναγκαίο για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα που έλαβαν κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό, και με αρχές και άλλα πρόσωπα ή οργανώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη έχουν αναθέσει καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά(14).

Κεφάλαιο 5

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 23

Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο

Οι τροποποιήσεις στα παραρτήματα Ι, ΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII και ΙΧ που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή των εν λόγω παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο εγκρίνονται από την Επιτροπή με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24, υπό την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 25 και 26.

Άρθρο 24

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έγκρισης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 11, 13, 19, 21, 22 και 23 αποδίδεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών ...(15). Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση σε σχέση με τις κατ' εξουσιοδότηση εξουσίες το αργότερο έξι μήνες προ της εκπνοής περιόδου πέντε ετών. Η έκθεση αυτή πρέπει να συνοδεύεται, εάν είναι αναγκαίο, από νομοθετική πρόταση για παράταση της διάρκειας της εξουσιοδότησης.

2.  Μόλις εγκρίνει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 25

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

Η εκχώρηση εξουσίας που αναφέρεται στα άρθρα 11, 13, 19, 21, 22 και 23 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 26

Ενστάσεις σε σχέση με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση σε σχέση με κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης.

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

2.  Στην περίπτωση που κατά την εκπνοή της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο υποβάλουν ένσταση σε σχέση με κατ' εξουσιοδότηση πράξη, ή αμφότερα τα θεσμικά όργανα ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν έχουν τέτοια πρόθεση, η πράξη δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που αναφέρεται εκεί.

Άρθρο 27

Υποβολή εκθέσεων

Έως ...(16) το αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εστιάζοντας στις αιτήσεις και την έγκριση ονομασιών νέων υφαντικών ινών και υποβάλει, όπου τούτο αιτιολογείται, νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 28

Επανεξέταση

1.  Έως ...(17)*, η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εισαγωγή πιθανών νέων απαιτήσεων για την επισήμανση σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να παρασχεθεί στους καταναλωτές ακριβής, εύστοχη , κατανοητή και συγκρίσιμη ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η έκθεση θα βασίζεται σε μια εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους, σε έρευνες καταναλωτών καθώς και σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση κόστους/οφέλους και θα συνοδεύεται, όπου κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετικές προτάσεις. Η έκθεση εξετάζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα:

   ένα εναρμονισμένο σύστημα επισήμανσης φροντίδας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
   ένα ενιαίο για όλη την ΕΕ σύστημα επισήμανσης σχετικά με το μέγεθος για τα ενδύματα και τα υποδήματα,
   ένδειξη των οποιωνδήποτε πιθανών αλλεργιογόνων ή επικινδύνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή τη μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
   οικολογική επισήμανση σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την αειφόρο παραγωγή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
   κοινωνική επισήμανση προκειμένου να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τις κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες παρήχθη ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν,
   προειδοποιητικά σήματα σε σχέση με τις αντιπυρικές επιδόσεις των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ιδιαίτερα των λίαν εύφλεκτων ενδυμάτων,
   ηλεκτρονική επισήμανση, συμπεριλαμβανομένου του Εντοπισμού Μέσω Ραδιοσυχνοτήτων (RFID),
   τη συμπερίληψη ενός αριθμού ταυτοποίησης στην επισήμανση που θα χρησιμοποιείται προκειμένου να λαμβάνονται κατόπιν αιτήσεως πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν, μέσω διαδικτύου π.χ.,
   τη χρήση συμβόλων ανεξαρτήτως γλώσσας για τον εντοπισμό των ινών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος επιτρέποντας στον καταναλωτή να κατανοεί εύκολα τη σύνθεσή του και ιδιαίτερα τη χρήση φυσικών ή συνθετικών ινών.

2.  Έως ...(18), η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει μια μελέτη προκειμένου να αξιολογηθεί εάν οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή τη μεταποίηση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η μελέτη αυτή θα αξιολογεί ιδιαίτερα εάν υφίσταται τυχαία σύνδεση μεταξύ αλλεργικών αντιδράσεων και συνθετικών ινών, βαφών, βιοκτόνων, συντηρητικών ή νανομορίων που χρησιμοποιούνται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Η μελέτη βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς. Βάσει της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή θα υποβάλει, όπου τούτο αιτιολογείται, νομοθετικές προτάσεις με σκοπό την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης των δυνάμει επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

Άρθρο 29

Μεταβατική διάταξη

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/121/ΕΚ και που τέθηκαν στην αγορά πριν από ...(19)μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά έως …(20)*.

Άρθρο 30

Κατάργηση

Οι οδηγίες 73/44/EΟK, 96/73/EK και 2008/121/EK καταργούνται, με ισχύ από ...(21)**.

Οι παραπομπές στις καταργούμενες οδηγίες νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος X.

Άρθρο 31

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στ...

Για το Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΓια το Συμβούλιο

Ο ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΦΑΝΣΙΜΩΝ ΙΝΩΝ

Πίνακας 1

Αριθμός

Ονομασία

Περιγραφή της ίνας

1

μαλλί

Ίνα από το τρίχωμα προβάτου (Ovis aries) ή μείγμα ινών, προερχομένων από το τρίχωμα του προβάτου, και τριχών από εκείνες που αναγράφονται στην τρίτη στήλη του αύξοντος αριθμού 2

2

αλπακάς, λάμα, καμηλό, κασμίρ, μοχέρ, αγκορά, βικούνα, γιάκ, γουανάκο, κασγκορά, καστόρι, λουτρ, συνοδευόμενη ή μη από τη λέξη «μαλλί» ή «τρίχα»

Τρίχες των ακολούθων ζώων: αλπακά, λάμα, καμήλου, αιγός κασμίρ, αιγός αγκορά, κουνελιού Αγκύρας, βικούνας, γιάκ, γουανάκο, αιγός κασγκορά, καστορα, ενυδρίδας

3

τρίχες ή ίνες τύπου τριχών αλόγου, μετά ή άνευ ενδείξεως του είδους του ζώου (π.χ. τρίχες βοοειδών, τρίχες κοινής αιγός, τρίχες αλόγου)

Τρίχες διαφόρων ζώων μη αναφερομένων στους αύξοντες αριθμούς 1 και 2

4

μετάξι

Ίνα παραγόμενη αποκλειστικά από έντομα που κλώθουν μετάξι

5

βαμβάκι

ίνα λαμβανόμενη από τους σπόρους του βαμβακιού (Gossypium)

6

καπόκ

ίνα λαμβανόμενη από το εσωτερικό του καρπού του δένδρου καπόκ (Ceiba pentandra)

7

λινάρι

ίνα λαμβανόμενη από το στέλεχος του φυτού λινάρι (Linum usitatissimum)

8

καννάβι

ίνα λαμβανόμενη από το στέλεχος του φυτού καννάβι (Cannabis sativa)

9

γιούτα

ίνα λαμβανόμενη από το στέλεχος των φυτών Corchorus olitorius και Corchorus capsularis. Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, εξομοιώνονται προς τη γιούτα οι ίνες που λαμβάνονται από το στέλεχος των φυτών: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata

10

άμπακας (καννάβι Μανίλας)

ίνα λαμβανόμενη από τον κολεό του φύλλου των φυτών Musa textilis

11

άλφα

ίνα λαμβανόμενη από το φύλλο του φυτού Stipa tenacissima

12

κόιρ (ίνα κοκοφοίνικα)

ίνα λαμβανόμενη από τον καρπό του κοκοφοίνικα Cocos nucifera

13

σπαρτοΐνα (ίνα τζενίστας)

ίνα λαμβανόμενη από το στέλεχος του Cytisus Scoparius ή/και του Spartium junceum

14

ραμί

ίνα λαμβανόμενη από το στέλεχος των φυτών Boehmeria nivea και Boehmeria tenacissima

15

σιζάλ

ίνα λαμβανόμενη από τα φύλλα του φυτού agave sisalana

16

Sunn

ίνα προερχόμενη από το φλοίωμα της Crotalaria juncea

17

Χενέκουεν

ίνα προερχόμενη από το φλοίωμα της Agave Fourcroydes

18

Maguey

ίνα προερχόμενη από το φλοίωμα της Agave Cantala

Πίνακας 2

19

οξικός

ίνα οξικής κυτταρίνης της οποίας το ποσοστό των ακετυλιωμένων υδροξυλομάδων κυμαίνεται μεταξύ 74 % και 92 %

20

αλγινική

ίνα λαμβανόμενη από μεταλλικά άλατα του αλγινικού οξέος

21

χαλκαμμωνιακή

ίνα από αναγεννημένη κυτταρίνη λαμβανόμενη διά της μεθόδου της χαλκαμμωνίας

22

μοντάλ

ίνα αναγεννημένης κυτταρίνης λαμβανομένης μέσω μιας τροποποιημένης διαδικασίας βισκόζης με μεγάλη δύναμη θραύσεως και όταν είναι βρεγμένη μεγάλο συντελεστή ελαστικότητας. Η δύναμη θραύσεως (BC) της ίνας με κανονική περιεκτικότητα υγρασίας και η δύναμη (BM) που απαιτείται για επιμήκυνση της βρεγμένης ίνας κατά 5 % πρέπει να είναι:

BC (CN) ≥ 1,3 √T + 2 T

BM (CN) ≥ 0,5 √T

όπου Τ είναι η μέση μάζα ανά μονάδα μήκους εκφρασμένη σε decitex.

23

πρωτεΐνη

ίνα λαμβανόμενη από φυσικές πρωτεϊνικές ουσίες, αναγεννημένες και σταθεροποιημένες με χημικές ουσίες

24

τριοξεική

ίνα από οξεϊκή κυτταρίνη της οποίας τουλάχιστον το 92 % των υδροξυλομάδων είναι ακετυλιωμένες

25

βισκόζη (τεχνητό μετάξι)

ίνα από αναγεννημένη κυτταρίνη λαμβανόμενη διά της μεθόδου της βισκόζης (για την παραγωγή) συνεχούς νήματος και μη συνεχών ινών

26

ακρυλική

ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια περιέχουσα ακρυλονιτριλική ομάδα στην άλυσο τουλάχιστον 85 % (κατά μάζα)

27

χλωριοΐνα

ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια που περιέχει στην άλυσο μονομερείς ομάδες βινυλοχλωριδίου ή βινυλιδενοχλωριδίου άνω του 50 % (κατά μάζα)

28

φθοριοΐνα

ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια που λαμβάνονται από αλειφατικούς μονομερείς φθοριοάνθρακες

29

μοντακρυλική

ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια που περιλαμβάνει στην άλυσο ακρυλονιτριλικές ομάδες μεταξύ 50 % και 85 % κατά μάζα

30

πολυαμίδιο ή νάιλον

ίνα συνθετικών γραμμικών μακρομορίων που περιέχουν στην άλυσο επαναλαμβανόμενους αμιδικούς δεσμούς το 85 % των οποίων συνδέεται με αλειφατικές ή κυκλοαλειφατικές ομάδες.

31

αραμιδική

ίνα συνθετικών γραμμικών μακρομορίων που αποτελούνται από αρωματικές ομάδες συνδεόμενες μεταξύ τους με αμιδικούς και ιμιδικούς δεσμούς των οποίων τουλάχιστον το 85 % συνδέεται απευθείας με δύο αρωματικούς πυρήνες· ο αριθμός των ιμιδικών δεσμών, όταν αυτοί υπάρχουν, δεν δύναται να ξεπερνά τον αριθμό των αμιδικών δεσμών.

32

πολυιμιδική

ίνα συνθετικών γραμμικών μακρομορίων που περιέχουν στην άλυσο επαναλαμβανόμενες ιμιδομάδες.

33

lyocell

ίνα αναγεννημένης κυτταρίνης λαμβανομένης μέσω μιας διαδικασίας διάλυσης και νηματοποίησης σε οργανικό διαλύτη (μείγμα οργανικών χημικών ουσιών και ύδατος), δίχως σχηματισμό παραγώγων

34

πολυλακτίδιο

ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια, περιέχουσα στην άλυσο τουλάχιστον 85 % (κατά μάζα) μονάδες εστέρα γαλακτικού οξέος προερχόμενες από φυσικά σάκχαρα, και η οποία έχει σημείο τήξης τουλάχιστον 135 °C

35

πολυεστέρας

ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια που περιλαμβάνει στην άλυσο εστέρα διόλης και τερεφθαλικό οξύ τουλάχιστον 85 % κατά μάζα

36

ίνα πολυαιθυλενίου

ίνα σχηματιζόμενη από κεκορεσμένα γραμμικά μακρομόρια αλειφατικών υδρογονανθράκων άνευ υποκαταστατών

37

πολυπροπυλένιο

ίνα σχηματιζόμενη από κεκορεσμένα γραμμικά μακρομόρια αλειφατικών υδρογονανθράκων στα οποία ένα παρά ένα άτομο άνθρακος φέρει ως διακλάδωση μεθυλομάδα σε συμμετρική διάταξη και χωρίς μεταγενέστερες υποκαταστάσεις

38

ίνα πολυκαρβαμιδίου

ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια που περιλαμβάνει στην άλυσο επαναλαμβανόμενες ομάδες ουριυλενίου (NH-CO-NH)

39

ίνα πολυουρεθάνης

ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια που περιλαμβάνει στην άλυσο επαναλαμβανόμενες ομάδες ουρεθάνης

40

βινυλική

ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια των οποίων η άλυσος συντίθεται από πολυβινυλική αλκοόλη με ποικίλους βαθμούς ακετυλιώσεως

41

τριβινυλική

ίνα σχηματιζόμενη από το τριμερές του ακρυλοντριλίου, από το μονομερές του βινυλοχλωριδίου και ενός τρίτου βινυλικού μονομερούς από τα οποία κανένα δεν υπερβαίνει το 50 % της συνολικής μάζας

42

ελαστομερής

ελαστική ίνα συνιστάμενη είτε από φυσικό ή συνθετικό πολυϊσοπρένιο είτε από ένα ή περισσότερα πολυμερισμένα διένια, με ή χωρίς ένα ή περισσότερα βινυλικά μονομερή και η οποία όταν τείνεται με τάση μέχρι το τριπλάσιο του αρχικού μήκους επανέρχεται ταχέως και κατ' ουσίαν στο αρχικό μήκος αμέσως μετά την αφαίρεση της τάσεως

43

ελαστομερής πολυουρεθάνη

ελαστική ίνα συνιστάμενη από πολυουρεθάνη τουλάχιστον κατά 85 % (κατά μάζα) η οποία, εκτεινομένη με τάση μέχρι του τριπλασίου του αρχικού μήκους της, επανέρχεται ταχέως και κατ' ουσίαν στο αρχικό μήκος αμέσως μόλις αφαιρεθεί η τάση

44

ίνα υάλου

ίνα συνιστάμενη από γυαλί

45

ονομασία αντιστοιχούσα στο υλικό από το οποίο αποτελούνται οι ίνες π.χ. μέταλλο (μεταλλική/ο, επιμεταλλωμένη/ο) αμίαντος, χάρτης συνοδευόμενη ή μη από τη λέξη «νήμα» ή «ίνα»

ίνες λαμβανόμενες από διάφορα υλικά ή νέα υλικά μη ανααφερόμενα στον ανωτέρω κατάλογο

46

ελαστοπολυεστέρας

ίνα που σχηματίζεται από την αλληλεπίδραση δύο ή περισσότερων χημικά διακριτών γραμμικών μακρομορίων σε δύο ή περισσότερες διακριτές φάσεις (εκ των οποίων καμία δεν υπερβαίνει το 85 % κατά βάρος), η οποία περιέχει ομάδες εστέρων ως κυρίαρχη μονάδα αναφοράς (τουλάχιστον κατά 85 %) και η οποία, ύστερα από κατάλληλη κατεργασία, όταν τεντωθεί κατά μιάμιση φορά του αρχικού της μήκους και αφεθεί, επανακτά ταχέως και ουσιαστικά το αρχικό της μήκος

47

Ελαστολεφίνη

ίνα αποτελούμενη σε ποσοστό τουλάχιστον 95 % (της μάζας) από μακρομόρια μερικώς φέροντα σταυροδεσμούς, η οποία συντίθεται από αιθυλένιο και τουλάχιστον μία ακόμα ολεφίνη και η οποία, όταν επιμηκύνεται κατά μιάμιση φορά το αρχικό της μήκος και αφήνεται ελεύθερη, ανακτά γρήγορα και σε μεγάλο βαθμό το αρχικό της μήκος

48

Μελαμίνη

ίνα διαμορφωμένη από τουλάχιστον 85 % κατά μάζα από μακρομόρια φέροντα σταυροδεσμούς, συντιθέμενη από παράγωγα μελαμινών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΕΑΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ

(Άρθρο 6)

Ο τεχνικός φάκελος για την πρόταση συμπερίληψης της ονομασίας μιας νέας υφαντικής ίνας στο παράρτημα Ι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, περιέχει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες πληροφορίες:

   Προτεινόμενη ονομασία της ίνας·

Η προτεινόμενη ονομασία αφορά τη χημική σύνθεση και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της ίνας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η προτεινόμενη ονομασία δεν δεσμεύεται από δικαιώματα και δεν συνδέεται με τον κατασκευαστή.

   Προτεινόμενος ορισμός της ίνας·

Τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον ορισμό της νέας ίνας, όπως, παραδείγματος χάριν η ελαστικότητα, πρέπει να είναι επαληθεύσιμα μέσω των μεθόδων δοκιμής που παρέχονται με τον τεχνικό φάκελο μαζί με τα πειραματικά αποτελέσματα των αναλύσεων.

   Ταυτοποίηση της ίνας: χημικός τύπος, διαφορές από υπάρχουσες ίνες, μαζί με, όπου ενδείκνυται, λεπτομερή στοιχεία όπως το σημείο τήξης, η πυκνότητα, ο διαθλαστικός δείκτης, η αντίδραση στη φωτιά και το φάσμα FTIR·
   Προτεινόμενος συμβατικός συντελεστής·
   Επαρκώς αναπτυγμένες μέθοδοι ταυτοποίησης και ποσοτικοποίησης, συμπεριλαμβανομένων πειραματικών στοιχείων·

Ο αιτών αξιολογεί τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των μεθόδων που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού για την ανάλυση των πλέον αναμενόμενων εμπορικών μειγμάτων της νέας ίνας με άλλες ίνες και προτείνει τουλάχιστον μία από αυτές τις μεθόδους. Για τις μεθόδους στις οποίες η ίνα μπορεί να θεωρηθεί αδιάλυτο συστατικό, ο αιτών αξιολογεί τους συντελεστές διόρθωσης της μάζας της νέας ίνας. Όλα τα πειραματικά στοιχεία υποβάλλονται με την αίτηση

Εάν οι μέθοδοι που απαριθμούνται στον παρόντα κανονισμό δεν είναι κατάλληλες, ο αιτών παρέχει επαρκή αιτιολόγηση και προτείνει μια νέα μέθοδο.

Η αίτηση περιέχει όλα τα πειραματικά στοιχεία για τις προτεινόμενες μεθόδους. Τα στοιχεία όσον αφορά την ακρίβεια, την αντοχή και την επαναληψιμότητα των μεθόδων παρέχονται με το φάκελο.

   Αποτελέσματα των δοκιμών που πραγματοποιούνται για την αξιολόγηση πιθανών αλλεργιογόνων αντιδράσεων ή άλλων δυσμενών επιπτώσεων της νέας ίνας στην ανθρώπινη υγεία, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ·
   Πρόσθετες πληροφορίες, συνοδευτικές της αίτησης: διαδικασία παραγωγής, συνάφεια για τον καταναλωτή·
   Ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του παρέχει αντιπροσωπευτικά δείγματα της νέας καθαρής ίνας και των συναφών μειγμάτων ινών που απαιτούνται για τη διενέργεια της πιστοποίησης των προτεινόμενων μεθόδων ταυτοποίησης και ποσοτικοποίησης, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

στα βουλγαρικά: «необработена вълна»,

στα ισπανικά: «lana virgen» ή «lana de esquilado»,

στα τσέχικα: «střižní vlna»,

στα δανέζικα: «ren, ny uld»,

στα γερμανικά: «Schurwolle»,

στα εσθονικά: «uus vill»,

στα ιρλανδικά: «olann lomra»

στα ελληνικά: «παρθένο μαλλί»,

στα αγγλικά: «fleece wool» ή «virgin wool»,

στα γαλλικά: «laine vierge» ή «laine de tonte»,

στα ιταλικά: «lana vergine» ή «lana di tosa»,

στα λεττονικά: «pirmlietojuma vilna» ή «cirptā vilna»,

στα λιθουανικά: «natūralioji vilna»,

στα ουγγρικά: «élőgyapjú»,

στα μαλτέζικα: «suf verġni»,

στα ολλανδικά: «élőgyapjú»,

στα πολωνικά: «żywa wełna»,

στα πορτογαλικά: «lã virgem»,

στα ρουμανικά: «lână virgină»,

στα σλοβακικά: «strižná vlna»,

στα σλοβενικά: «runska volna»,

στα φινλανδικά: «uusi villa»,

στα σουηδικά: «ren ull».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

(Άρθρο 15)

Προϊόντα

Διατάξεις επισήμανσης

1. Τα ακόλουθα προϊόντα κορσεδοποιίας:

Η σύνθεση ινών αναφέρεται στην επισήμανση δηλώνοντας τη σύνθεση ολόκληρου του προϊόντος ή τη σύνθεση των συστατικών, είτε εξ ολοκλήρου είτε χωριστά, που απαριθμούνται αντίστοιχα:

α) Στηθόδεσμοι

Το εξωτερικό και το εσωτερικό ύφασμα των θηκών (φουσκών) και της πλάτης,

β) Κορσέδες

Μπροστινά, πίσω και πλαϊνά τμήματα (πλαστρόν)

γ) Συνδυασμοί

Το εξωτερικό και το εσωτερικό ύφασμα των θηκών, των μπροστινών και πίσω τμημάτων (πλαστρόν) και των πλαϊνών τμημάτων (πανό).

2. Άλλα προϊόντα κορσεδοποιίας που δεν απαριθμούνται ανωτέρω

Η σύνθεση ινών αναφέρεται δηλώνοντας τη σύνθεση ολόκληρου του προϊόντος ή τη σύνθεση των διάφορων συστατικών των προϊόντων, είτε εξ ολοκλήρου είτε χωριστά,. Η επισήμανση δεν είναι υποχρεωτική για τα μέρη που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 10 % του συνολικού βάρους του προϊόντος.

3. Όλα τα προϊόντα κορσεδοποιίας

Η χωριστή επισήμανση των διαφόρων τμημάτων των ειδών κορσεδοποιίας εκτελείται έτσι ώστε ο τελικός καταναλωτής να κατανοεί εύκολα σε ποιο τμήμα του προϊόντος αναφέρονται οι ενδείξεις που περιέχει η επισήμανση.

4. Εγχάρακτα/τυπωμένα υφάσματα

Η σύνθεση ινών δίνεται για το προϊόν συνολικά και μπορεί να αναφέρεται δηλώνοντας, χωριστά, τη σύνθεση του βασικού υφάσματος και τη σύνθεση των εγχάρακτων μερών. Αυτά τα συστατικά κατονομάζονται

5. Κεντητά υφάσματα

Η σύνθεση ινών δίνεται για το προϊόν συνολικά και μπορεί να αναφέρεται δηλώνοντας, χωριστά, τη σύνθεση του βασικού υφάσματος και τη σύνθεση του νήματος κέντησης. Αυτά τα συστατικά κατονομάζονται. Αυτή η επισήμανση είναι υποχρεωτική μόνον για τα κεντημένα μέρη που ανέρχονται σε τουλάχιστον 10 % της επιφάνειας του προϊόντος.

6. Νήματα που αποτελούνται από έναν πυρήνα και μια κάλυψη που έχουν φτιαχτεί από διαφορετικές ίνες και που διατίθενται στην αγορά υπό αυτήν τη μορφή

Η σύνθεση ινών δίνεται για το προϊόν συνολικά και μπορεί να αναφέρεται δηλώνοντας τη σύνθεση του πυρήνα και της κάλυψης χωριστά. Αυτά τα συστατικά κατονομάζονται

7. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα βελούδου και πλούσσας, ή κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που μοιάζουν με βελούδο ή πλούσσα

Η σύνθεση ινών δίνεται για ολόκληρο το προϊόν και, μπορεί να εμφαίνεται χωριστά για τα εν λόγω συστατικά μέρη, όταν το προϊόν αυτό αποτελείται από διαφορετική βάση και επιφάνεια χρήσεως, οι οποίες συντίθενται από διαφορετικές ίνες. Αυτά τα συστατικά κατονομάζονται

8. Καλύμματα πατωμάτων και τάπητες των οποίων η βάση και επιφάνεια χρήσεως αποτελούνται από τις διαφορετικές ίνες

Η σύνθεση μπορεί να δίνεται μόνον για την επιφάνεια χρήσεως. Η επιφάνεια χρήσεως πρέπει να κατονομάζεται

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ή Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ

(Άρθρο 16 παράγραφος 2)

1.  Βάτες

2.  Λουριά ρολογιών από υφάνσιμες ύλες (μπρασελέ)

3.  Επισημάνσεις και εμβλήματα

4.  Πιάστρες (λαβές παραγεμισμένες από υφάνσιμες ύλες)

5.  Καλύμματα καφετιέρας

6.  Καλύμματα τσαγιέρας

7.  Μανίκια προστατευτικά

8.  Μανσόν (περιχειρίδες) εκτός από τις peluche

9.  Τεχνητά λουλούδια

10.  Πελότες (ή μαξιλαράκια για βελόνες)

11.  Ζωγραφισμένοι καμβάδες

12.  Ζωγραφισμένοι καμβάδες, υφάνσιμα προϊόντα προς ενίσχυση και υποστήριξη

13.  Χρησιμοποιημένα υφάνσιμα προϊόντα εφόσον αυτά δηλώνονται ως χρησιμοποιημένα

14.  Γκέτες

15.  Υλικά συσκευασίας άλλα εκτός από καινουργή και πωλούμενα ως μη καινουργή

16.  Δερμάτινα είδη και είδη σελοποιίας από υφάνσιμες ύλες

17.  Είδη ταξιδίου από ύφασμα

18.  Είδη επιστρώσεως κεντητά στο χέρι, έτοιμα ή ημιέτοιμα, και υλικά για την κατασκευή τους, συμπεριλαμβανομένων των κλωστών κεντήματος που πωλούνται χωριστά από τον καμβά και έχουν υποστεί ειδική κατεργασία ή συσκευασία ώστε να χρησιμοποιούνται σε τέτοια είδη

19.  Φερμουάρ

20.  Κουμπιά και πόρπες καλυμμένα με ύφασμα

21.  Καλύμματα βιβλίων από ύφασμα

22.  Υφασμάτινα μέρη ειδών υποδήσεως εκτός ζεστής φόδρας

23.  Μικρά τραπεζομάντιλα αποτελούμενα από διάφορα υλικά και των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 500 cm2.

24.  Γάντια φούρνου και πετσετάκια

25.  Καλύμματα αυγών

26.  Θήκες καλλυντικών

27.  Υφασμάτινες θήκες για καπνό

28.  Υφασμάτινα κουτιά/θήκες για γυαλιά, τσιγάρα και πούρα, αναπτήρες και χτένες

29.  Είδη προστασίας κατά την άθληση ‐ εκτός από γάντια

30.  Θήκες για είδη τουαλέτας

31.  Θήκες για παπούτσια

32.  Είδη κηδειών

33.  Προϊόντα μιας χρήσης εκτός από τις γάζες

34.  Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα υποκείμενα στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και καλυπτόμενα από σχετική ένδειξη και παραπομπή, επαναχρησιμοποιούμενοι επίδεσμοι για ιατρική και ορθοπεδική χρήση και εν γένει κλωστοϋφαντουργικά ορθοπεδικά προϊόντα

35.  Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα μεταξύ άλλων σκοινιά, χοντρά σκοινιά και σπάγκοι, με την επιφύλαξη του σημείου 12 του παραρτήματος VI, που προορίζονται κανονικά:

   α) να χρησιμοποιηθούν κατά οργανικό τρόπο σε δραστηριότητες παραγωγής και μεταποίησης των αγαθών·
   β) να ενσωματωθούν σε μηχανές, εγκαταστάσεις (θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού κ.λπ.), οικιακές και άλλες συσκευές, οχήματα και άλλα μεταφορικά μέσα, ή να χρησιμεύσουν στη λειτουργία, τη συντήρηση και τον εξοπλισμό τους· εξαιρούνται τα αδιάβροχα καλύμματα και τα υφασμάτινα εξαρτήματα των αυτοκινήτων, όταν πωλούνται χωριστά από τα αυτοκίνητα.

36.  Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα προστασίας και ασφάλειας, όπως ζώνες ασφάλειας, αλεξίπτωτα, σωσίβια, διατάξεις καθόδου για περίπτωση κινδύνου, αντιπυρικές διατάξεις, αλεξίσφαιροι θώρακες, ειδικά προστατευτικά ενδύματα (για προστασία από φωτιά, χημικές ουσίες ή άλλους κινδύνους)

37.  Φουσκωτές κατασκευές με εσωτερική πίεση (γυμναστήρια, περίπτερα εκθέσεων, χώροι αποθήκευσης κ.λπ.), υπό τον όρο να παρέχονται λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών

38.  Ιστία

39.  Υφάνσιμα είδη για ζώα

40.  Σημαίες και λάβαρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ή ΣΗΜΑΝΣΗ

(Άρθρο 16 παράγραφος 3)

1.  Πανιά για καθάρισμα του πατώματος

2.  Πανιά για καθάρισμα

3.  Κρόσια και είδη διακοσμήσεως

4.  Είδος γαρνιτούρας (πασμαντερί)

5.  Ζώνες

6.  Τιράντες

7.  Ράντες και καλτσοδέτες

8.  Κορδόνια για παπούτσια και μπότες

9.  Κορδέλλες

10.  Ελαστικό

11.  Είδη συσκευασίας καινουργή και πωλούμενα ως καινουργή

12.  Σπάγκος για πακετάρισμα και γεωργικές χρήσεις· σπάγκοι, σκοινιά και χοντρά σκοινιά άλλα από όσα αναφέρονται στο σημείο 35 του παραρτήματος V(22)

13.  Μικρά τραπεζομάντιλα

14.  Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης

15.  Δίχτυα και φιλέ για τα μαλλιά

16.  Γραβάτες και παπιγιόν για παιδιά

17.  Σαλιάρες· γάντια και πετσετάκια του μπάνιου

18.  Κλωστές του ραψίματος, του μανταρίσματος και του κεντήματος, συσκευασμένες ώστε να πουληθούν λιανικώς σε μικρές ποσότητες, και με καθαρό βάρος όχι μεγαλύτερο από 1 g

19.  Κορδέλλες για κουρτίνες και περσιδωτά παραθυρόφυλλα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΙΝΕΣ

(Άρθρο 17)

Προϊόντα

Στοιχεία που εξαιρούνται

α) Όλα τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

i) Μη υφάνσιμα μέρη, ούγιες, ετικέτες και εμβλήματα, μπορντούρες και γαρνιτούρες που δεν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος, κουμπιά και πόρπες που καλύπτονται από υφάνσιμα, εξαρτήματα, διακοσμητικά, μη ελαστικές κορδέλλες, ελαστικά νήματα και ταινίες που προστίθενται σε συγκεκριμένα και περιορισμένα μέρη του προϊόντος

ii) Οι λιπαρές ουσίες, συνδετικές ουσίες, τα υλικά προετοιμασίας και προπαρασκευής προς κατεργασία, προϊόντα εμποτισμού, βοηθητικά προϊόντα βαφικής και τυποβαφικής και άλλα προϊόντα κατεργασίας των υφανσίμων

β) Καλύμματα πατωμάτων και τάπητες

Όλα τα συστατικά στοιχεία εκτός από το στρώμα της επιφάνειας χρήσεως

γ) Υφάσματα ταπετσαριών

Τα στημόνια και υφάδια ανάμειξης και παραγεμίσματος που δεν αποτελούν μέρους του στρώματος της επιφάνειας χρήσεως

δ) Στόρια και κουρτίνες

Στημόνια και υφάδια ανάμειξης και παραγεμίσματος που δεν αποτελούν μέρος της καλής όψης του υφάσματος

ε) Κάλτσες

Ελαστικά νήματα που χρησιμοποιούνται στη μανσέτα και τα νήματα υποστήριξης και ενίσχυσης των δαχτύλων και της φτέρνας

στ) Καλσόν

Ελαστικά νήματα που χρησιμοποιούνται στη ζώνη και τα νήματα υποστήριξης και ενίσχυσης των δαχτύλων και της φτέρνας

ζ) Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα εκτός από αυτά των σημείων β) έως στ)

Ενισχύσεις, είδη επικολλήματος πάνω στο υφάνσιμο, νήματα ραψίματος και συναρμολόγησης (εκτός αν αντικαθιστούν το υφάδι ή/και το στημόνι του υφάσματος), παραγεμίσματα που δεν έχουν μονωτική λειτουργία και, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 1, φόδρες

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας:

i)δεν θεωρούνται ως είδη στήριξης που πρέπει να απομακρυνθούν τα υφάσματα βάσης των υφανσίμων προϊόντων τα οποία χρησιμεύουν ως υποστρώματα της επιφάνειας χρήσεως, και ειδικότερα τα υφάσματα βάσης των κουβερτών και των διπλών υφασμάτων και οι βάσεις από βελούδο ή πλούσσα και συναφή είδη

ii)ως «ενισχυτικά» νοούνται τα νήματα ή τα υφάσματα που προστίθενται σε συγκεκριμένα και περιορισμένα μέρη του υφάνσιμου προϊόντος για να τα ενισχύουν ή να τους προσδίδουν στερεότητα και πάχος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

I.  Προετοιμασία των δειγμάτων δοκιμής και των δοκιμίων για τον προσδιορισμό της σύνθεσης ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το παρόν κεφάλαιο προβλέπει τις διαδικασίες για τη λήψη δειγμάτων εργαστηριακής δοκιμής ενός κατάλληλου μεγέθους για την προκατεργασία για ποσοτική ανάλυση (δηλ. μιας μάζας που δεν υπερβαίνει 100 g) από τα εργαστηριακά μαζικά δείγματα, και για την επιλογή των δοκιμίων από τα δείγματα εργαστηριακής δοκιμής που έχουν υποστεί προκατεργασία για την απομάκρυνση μη ινώδους υλικού(23).

2.  ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1.  Παρτίδα - Είναι η ποσότητα του υλικού που αξιολογείται επί τη βάσει μιας σειράς αποτελεσμάτων δοκιμών. Δύναται να περιλαμβάνει επί παραδείγματι όλο το υλικό το οποίο αντιστοιχεί στην ίδια παράδοση υφάσματος· όλο το ύφασμα το υφανθέν από προκαθορισμένη ποσότητα υφανσίμου υλικού· μια αποστολή νημάτων, μια μπάλα ή μια ομάδα από μπάλες ακατεργάστων ινών.

2.2.  Συνολικό δείγμα για το εργαστήριο - Είναι το τμήμα της παρτίδας το οποίο έχει ληφθεί έτσι ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το οποίο αποστέλλεται στο εργαστήριο. Το μέγεθος και η φύση του συνολικού δείγματος για το εργαστήριο θα επιλέγονται έτσι ώστε να αποδίδουν σωστά τις διάφορες συστάσεις της παρτίδας και να εξασφαλίζουν τον εύκολο χειρισμό στο εργαστήριο(24).

2.3.  Δείγμα δοκιμής - Είναι το τμήμα του συνολικού δείγματος για το εργαστήριο το οποίο υποβάλλεται σε προκατεργασία για να απομακρυνθούν οι μη ινώδεις ύλες και από το οποίο λαμβάνονται εν συνεχεία τα δοκίμια. Το μέγεθος και η φύση δείγματος δοκιμής θα επιλέγονται έτσι ώστε να αποδίδουν σωστά τις διαφοροποιήσεις συνολικού δείγματος για το εργαστήριο(25).

2.4.  Δοκίμιο - Είναι το τμήμα του υλικού που είναι αναγκαίο για να δώσει ένα ανεξάρτητο αναλυτικό αποτέλεσμα και το οποίο λαμβάνεται από εργαστηριακό δείγμα δοκιμής.

3.  ΑΡΧΗ

Το εργαστηριακό δείγμα δοκιμής επιλέγεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του συνολικού δείγματος για το εργαστήριο.

Τα δοκίμια λαμβάνονται από εργαστηριακό δείγμα δοκιμής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά αυτού του τελευταίου.

4.  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΙΝΩΝ

4.1.  Ίνες μη διευθετημένες - Σχηματίζεται εργαστηριακό δείγμα δοκιμής λαμβάνοντας τούφες στην τύχη από συνολικό δείγμα για το εργαστήριο. Λαμβάνεται όλο το εργαστηριακό δείγμα δοκιμής και αναμειγνύεται κατάλληλα με τη βοήθεια ενός εργαστηριακού λαναριού(26). Το πέπλο ή το μείγμα καθώς και οι προσκολλημένες ίνες και αυτές που διαφεύγουν έξω από τη συσκευή αναμείξεως υποβάλλονται σε προκατεργασία. Λαμβάνονται στη συνέχεια ανάλογα με τη μάζα, τα δοκίμια από το πέπλο ή μείγμα, από τις προσκολλημένες ίνες και από εκείνες που διαφεύγουν από τη συσκευή.

Αν το σχήμα του λαναρισμένου πέπλου δεν επηρεάζεται καθόλου από την προκατεργασία λαμβάνονται τα δοκίμια κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο σημείο 4.2. Αν το πέπλο επηρεάζεται από την προκατεργασία, τα δοκίμια επιλέγονται λαμβάνοντας από το προκατεργασμένο δείγμα, τουλάχιστον 16 μικρές τούφες ικανοποιητικού μεγέθους περίπου ίσες οι οποίες ακολούθως ενώνονται.

4.2.  Ίνες διευθετημένες (πέπλα λαναριού, κορδέλες, φυτίλια) - Αποκόπτονται σε μέρη επιλεγέντα στην τύχη από το συνολικό δείγμα για το εργαστήριο τουλάχιστον 10 εγκάρσια τμήματα τα οποία ζυγίζουν κάθε ένα περίπου 1 γραμμάριο. Το εργαστηριακό δείγμα δοκιμής που σχηματίσθηκε κατ' αυτό τον τρόπο υποβάλλεται στη διαδικασία της προκατεργασίας. Ακολούθως ενώνονται τα αντιπροσωπευτικά τμήματα διά της τοποθετήσεως του ενός παραπλεύρως του άλλου και λαμβάνεται το δοκίμιο, δι' εγκαρσίας τομής ώστε να ληφθεί ένα μέρος από καθένα από τα 10 μήκη.

5.  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝ

5.1.  Νήματα σε μπομπίνες ή σε κουβάρια - Χρησιμοποιούνται όλες οι μπομπίνες του συνολικού δείγματος για το εργαστήριο.

Λαμβάνονται από κάθε μπομπίνα συνεχή μήκη, ίσα και κατάλληλα, είτε παίρνοντας ίσο αριθμό περιελίξεων σε μία ανέμη(27) ή με κάθε άλλο μέσο. Για να σχηματισθεί το δείγμα δοκιμής τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο τα μήκη με τη μορφή δέσμης με νήματα ενιαίου μήκους ή με μορφή χονδρού κορδονιού και εξασφαλίζεται ότι ίσα μήκη από κάθε μπομπίνα αποτελούν τη δέσμη ή το χονδρό κορδόνι.

Υποβάλλεται σε προκατεργασία το δείγμα δοκιμής.

Τα δοκίμια λαμβάνονται από το προκατεργασμένο δείγμα δοκιμής κόβοντας μια δεσμίδα νημάτων ιδίου μήκους από τη δέσμη ή το χονδρό κορδόνι και προσέχοντας ώστε η δεσμίδα να περιλαμβάνει όλα τα νήματα του δείγματος.

Αν t είναι τα «tex» (ο τίτλος) του νήματος ή/και ο αριθμός των μπομπινών του συνολικού δείγματος για το εργαστήριο, για να έχουμε δείγμα δοκιμής 10 γραμμαρίων πρέπει να ληφθεί από κάθε μπομπίνα μήκος νήματος 106/nt cm.

Αν το n.t είναι υψηλό, ήτοι υπερβαίνει το 2 000, σχηματίζεται μια δεσμίδα μεγαλυτέρου βάρους και κόβεται εγκαρσίως σε δύο μέρη, έτσι ώστε να ληφθεί ένα χονδρό κορδόνι καταλλήλου βάρους. Τα άκρα ενός δείγματος που είναι υπό μορφή χονδρού κορδονιού πρέπει να δένονται κατάλληλα πριν να πραγματοποιηθεί η προκατεργασία, και τα δοκίμια να λαμβάνονται σε αρκετή απόσταση από τον κόμπο.

5.2.  Νήματα στήμονος σε καρούλι - Λαμβάνεται δείγμα δοκιμής κόβοντας από την άκρη του καρουλιού, μία δέσμη τουλάχιστον 20 εκατοστών μήκους στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα νήματα, εξαιρέσει των νημάτων των άκρων τα οποία απορρίπτονται. Δένεται η δέσμη των νημάτων με τη μία από τις άκρες της. Αν το δείγμα είναι πολύ μεγάλο για να πραγματοποιηθεί μία προκατεργασία σε ολόκληρο το δείγμα, διαχωρίζεται σε δύο ή περισσότερα μέρη κάθε ένα από τα οποία θα δεθεί με σκοπό την προκατεργασία και θα ενωθούν μεταξύ τους αφού θα έχουν υποστεί προκατεργασία χωριστά. Λαμβάνεται ένα δοκίμιο ικανοποιητικού μήκους από το δείγμα δοκιμής, το οποίο κόβεται αρκετά μακριά από τον κόμπο, χωρίς να παραλείπεται κανένα από τα νήματα του καρουλιού. Αν Ν ο αριθμός κλωστών ενός νήματος στήμονος που έχει t = «tex», τότε το μήκος ενός δοκιμίου που ζυγίζει ένα γραμμάριο θα είναι 105/Nt cm.

6.  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

6.1.  Συνολικό δείγμα για το εργαστήριο συνιστάμενο από ένα ενιαίο αντιπροσωπευτικό κομμάτι του υφάσματος

Κόβεται από το δείγμα μια διαγώνια λωρίδα από τη μια γωνία στην άλλη και αφαιρούνται οι ούγιες. Αυτή η λωρίδα συνιστά το δείγμα δοκιμής. Για να ληφθεί ένα δείγμα δοκιμής x γραμμαρίων, η επιφάνεια της λωρίδας θα πρέπει να είναι x104/G cm2.

όπου G είναι η μάζα του υφάσματος σε g/m2.

Αφού υποβληθεί σε προκατεργασία, η λωρίδα κόβεται εγκαρσίως σε τέσσερα ίσα μέρη και τοποθετούνται το ένα επί του άλλου. Τα δοκίμια λαμβάνονται από ένα οποιοδήποτε μέρος του κατ' αυτόν τον τρόπο ετοιμασθέντος υλικού, κόβοντας όλα τα στρώματα, έτσι ώστε κάθε δοκίμιο να περιλαμβάνει ένα ίσο μήκος από κάθε στρώμα.

Αν το ύφασμα παρουσιάζει ένα υφασμένο σχέδιο, το πλάτος του δείγματος δοκιμής, μετρούμενο προς τη διεύθυνση του στημονιού, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από τη σχέση του σχεδίου προς το στημόνι. Αν, πληρουμένης αυτής της προϋποθέσεως, το δείγμα δοκιμής είναι πολύ μεγάλο, για να υποστεί προκατεργασία εύκολα ολόκληρο, πρέπει να κοπεί σε ίσα μέρη τα οποία θα υποστούν προκατεργασία χωριστά, και αυτά τα μέρη θα τοποθετηθούν το ένα επί του άλλου πριν να ληφθούν τα δοκίμια, αλλά προσέχοντας ώστε τα αντίστοιχα μέρη του σχεδίου να μη συμπίπτουν.

6.2.  Συνολικό δείγμα για το εργαστήριο συνιστάμενο από πολλά κομμάτια

Υφίσταται επεξεργασία κάθε κομμάτι σύμφωνα με το σημείο 6.1 και δίδεται κάθε αποτέλεσμα ξεχωριστά.

7.  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το συνολικό δείγμα για το εργαστήριο συνίσταται κανονικά σε ένα ολόκληρο προϊόν τελειωμένο και έτοιμο ή σε αντιπροσωπευτικό μέρος του προϊόντος.

Προσδιορίζεται ενδεχομένως η εκατοστιαία αναλογία των διαφόρων μερών του προϊόντος, τα οποία δεν έχουν την ίδια περιεκτικότητα σε ίνες για να μπορούν να ελεγχθεί η συμμόρφωση με το άρθρο 14.

Επιλέγεται δείγμα εργαστηριακής δοκιμής αντιπροσωπευτικό του μέρους του τελειωμένου και ετοίμου προϊόντος του οποίου η σύνθεση πρέπει να φαίνεται στην επισήμανση. Αν το έτοιμο προϊόν φέρει περισσότερες ετικέτες, λαμβάνονται δείγματα δοκιμής αντιπροσωπευτικά από κάθε μέρος που αντιστοιχεί σε μια δεδομένη ετικέτα.

Αν το προϊόν του οποίου πρόκειται να προσδιορισθεί η σύνθεση δεν είναι ομοιογενές πρέπει να ληφθούν δείγματα δοκιμής από κάθε ένα από τα μέρη του αντικειμένου και να προσδιορισθούν οι σχετικές αναλογίες των διαφόρων μερών σε αναλογία με το σύνολο του εν λόγω προϊόντος.

Στη συνέχεια γίνεται ο υπολογισμός των εκατοστιαίων αναλογιών, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αναλογίες των δειγματισθέντων μερών.

Υποβάλλονται τα δείγματα εργαστηριακής δοκιμής σε προκατεργασία.

Λαμβάνονται στη συνέχεια τα δοκίμια τα οποία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά των προκατεργασμένων δειγμάτων δοκιμής.

II.  Εισαγωγή στις μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης των μειγμάτων υφαντικών ινών

Οι μέθοδοι ποσοτικής αναλύσεως μειγμάτων υφανσίμων ινών βασίζονται σε δύο κύριες διαδικασίες, αυτή του διαχωρισμού με το χέρι και αυτή του χημικού διαχωρισμού των ινών.

Η μέθοδος διαχωρισμού με το χέρι πρέπει να προτιμάται κάθε φορά που αυτό είναι δυνατόν γιατί δίνει γενικά πιο ακριβή αποτελέσματα από το χημικό διαχωρισμό. Εφαρμόζεται σε όλα τα υφάνσιμα προϊόντα στα οποία οι ίνες που τα συνθέτουν δεν σχηματίζουν ένα μείγμα ομοιογενές, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση των νημάτων των συνισταμένων από περισσότερα στοιχεία, κάθε ένα των οποίων αποτελείται από ένα μόνο είδος ίνας ή των υφασμάτων στα οποία η ίνα του στήμονος είναι διαφορετική από την ίνα του υφαδιού ή των πλεκτών υφασμάτων τα οποία δύνανται να ξηλωθούν και τα οποία συντίθενται από νήματα διαφόρου φύσεως.

Η μέθοδος της ποσοτικής χημικής αναλύσεως των μειγμάτων υφανσίμων ινών, βασίζεται γενικά στην εκλεκτική διαλυτότητα των διαφόρων συστατικών του μείγματος. Μετά την αφαίρεση ενός από τα συστατικά, το αδιάλυτο υπόλειμμα ζυγίζεται και η αναλογία του διαλυτού συστατικού υπολογίζεται από την απώλεια της μάζας. Στο παρόν πρώτο μέρος του παραρτήματος, δίδονται κοινές πληροφορίες της αναλύσεως βάσει αυτής της μεθόδου, οι οποίες ισχύουν για τα μείγματα ινών που εξετάζονται στο παρόν παράρτημα οποιαδήποτε κι αν είναι η σύνθεσή τους. Ως εκ τούτου, το παρόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα επόμενα ξεχωριστά τμήματα, τα οποία περιέχουν τις λεπτομερείς μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζονται σε μείγματα ειδικών ινών. Μπορεί ορισμένες χημικές αναλύσεις να βασίζονται σε μια αρχή διάφορη από αυτή της εκλεκτικής διαλυτότητας· σε αυτές τις περιπτώσεις πλήρεις λεπτομέρειες παρέχονται στο αντίστοιχο μέρος της εφαρμοστέας μεθόδου.

Τα μείγματα ινών τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή υφανσίμων προϊόντων και, σε μικρότερο βαθμό, αυτά τα οποία βρίσκονται σε τελειωμένα προϊόντα, περιέχουν συχνά υλικά μη ινώδη όπως λίπη, κηρούς ή πρόσθετα ή προϊόντα υδατοδιαλυτά τα οποία δύνανται να έχουν φυσική προέλευση ή να έχουν προστεθεί για να διευκολύνουν την κατεργασία. Τα μη ινώδη υλικά πρέπει να αφαιρεθούν πριν από την ανάλυση. Για το λόγο αυτό περιγράφεται επίσης μια μέθοδος απομάκρυνσης ελαίων, λιπών, κηρών και υδατοδιαλυτικών προϊόντων.

Επιπλέον, τα υφάνσιμα δύνανται να περιέχουν ρητίνες ή άλλα υλικά που προστίθενται με σκοπό να τους προσδώσουν ιδιαίτερες ιδιότητες. Τέτοια υλικά, συμπεριλαμβανομένων των χρωστικών σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, δύνανται να τροποποιήσουν τη δράση του αντιδραστηρίου επί του διαλυτού συστατικού και επιπλέον να απομακρυνθούν μερικώς ή ολικώς από τα αντιδραστήρια. Αυτά τα προστιθέμενα υλικά δύνανται, ως εκ τούτου να προξενήσουν σφάλματα και πρέπει να απομακρύνονται πριν από την ανάλυση του δείγματος. Στην περίπτωση που η απομάκρυνση αυτή είναι αδύνατη, οι μέθοδοι ποσοτικής αναλύσεως οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το παράρτημα δεν είναι πλέον εφαρμόσιμες.

Η χρωστική η οποία υπάρχει στις βαμμένες ίνες θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της ίνας και δεν απομακρύνεται.

Οι αναλύσεις αυτές πραγματοποιούνται επί τη βάσει της ανύδρου μάζας και παρέχεται μια μέθοδος για τον προσδιορισμό της.

Το αποτέλεσμα εκφράζεται εφαρμόζοντας για τη μάζα κάθε ίνας σε ξηρά κατάσταση τους συμβατικούς συντελεστές που δεικνύονται στο παράρτημα ΙΧ του παρόντος κανονισμού.

Οι ίνες που υπάρχουν στο μείγμα πρέπει να αναγνωρισθούν πριν να γίνουν οι αναλύσεις. Σε ορισμένες χημικές μεθόδους, το αδιάλυτο μέρος των συστατικών ενός μείγματος δύναται να διαλυτοποιείται μερικώς από το αντιδραστήριο το οποίο χρησιμοποιείται για να διαλύσει το διαλυτό συστατικό.

Κάθε φορά που τούτο είναι δυνατόν, εκλέγονται αντιδραστήρια που έχουν ασθενή ή/και καμία επίδραση επί των αδιαλύτων ινών. Είναι γνωστό ότι μια απώλεια μάζας παρουσιάζεται κατά την ανάλυση, και το αποτέλεσμα πρέπει να διορθώνεται· γι' αυτό το σκοπό παρέχονται συντελεστές διορθώσεως. Οι συντελεστές αυτοί έχουν προσδιορισθεί σε διάφορα εργαστήρια διά κατεργασίας με το κατάλληλο αντιδραστήριο, όπως καθορίζεται στη μέθοδο αναλύσεως των ινών που έχουν καθοριστεί κατά την προκατεργασία.

Οι συντελεστές αυτοί διορθώσεως εφαρμόζονται μόνο για κανονικές ίνες ενώ αν οι ίνες έχουν αποικοδομηθεί πριν ή κατά τη διάρκεια της κατεργασίας μπορεί να χρειάζονται διαφορετικοί συντελεστές διορθώσεως. Οι προτεινόμενες χημικές μέθοδοι εφαρμόζονται σε ανεξάρτητες αναλύσεις.

Πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο αναλύσεις σε χωριστά δοκίμια όσον αφορά τόσο τη μέθοδο του διαχωρισμού με το χέρι όσο και τη μέθοδο του χημικού διαχωρισμού.

Σε περιπτώσεις αμφιβολίας, εκτός αν είναι τεχνικά αδύνατο, πρέπει να πραγματοποιείται μια άλλη ανάλυση, κατά την οποία η ίνα που με την πρώτη μέθοδο παραμένει σαν υπόλειμμα διαλύεται πρώτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μέθοδοι για την ποσοτική ανάλυση ορισμένων διμερών μειγμάτων ινών

I.  Γενικές πληροφορίες κοινές για τις μεθόδους οι οποίες εφαρμόζονται για την ποσοτική χημική ανάλυση των μειγμάτων των υφανσίμων ινών

I.1.  Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής κάθε μεθόδου σημειώνεται σε ποιες ίνες είναι εφαρμόσιμη η μέθοδος αυτή.

I.2.  Αρχή

Αφού έχουν προσδιορισθεί τα συστατικά ενός μείγματος, αφαιρούνται καταρχάς τα μη ινώδη υλικά με μια κατάλληλη προκατεργασία, έπειτα το ένα από τα συστατικά, συνήθως με εκλεκτική διαλυτοποίηση(28). Ζυγίζεται το αδιάλυτο υπόλειμμα και υπολογίζεται η αναλογία του διαλυτού συστατικού από την απώλεια της μάζας. Εκτός τεχνικών δυσκολιών, είναι προτιμότερο να διαλύεται η ίνα η οποία βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία, για να λαμβάνεται σαν υπόλειμμα η ίνα η οποία βρίσκεται σε μικρότερη αναλογία.

I.3.  Υλικά και εξοπλισμός

I.3.1.  Εξοπλισμός

I.3.1.1.  Χωνευτήρια διηθήσεως και φιάλες ζυγίσεως που επιτρέπουν την ενσωμάτωση των χωνευτηρίων ή κάθε άλλος εξοπλισμός ο οποίος δίνει ταυτόσημα αποτελέσματα.

I.3.1.2.  Φιάλη κενού.

I.3.1.3.  Ξηραντήρας περιέχων πήκτωμα πυριτίου (silica gel) κεχρωσμένο με ένα δείκτη.

I.3.1.4.  Πυριαντήριο με κυκλοφορία αέρος για την ξήρανση των δοκιμίων σε 150 ± 3 °C.

I.3.1.5.  Αναλυτικός ζυγός ακριβείας 0,0002 g.

I.3.1.6.  I.3.1.6. Soxhlet εξολκέας ή άλλη συσκευή που δίνει τα ίδια αποτελέσματα.

I.3.2.  Αντιδραστήρια

I.3.2.1.  Πετρελαϊκός αιθέρας δισαπεσταγμένος ζέων μεταξύ 40 °C και 60 °C.

I.3.2.2.  Τα άλλα αντιδραστήρια μνημονεύονται στα οικεία μέρη της μεθόδου. Όλα τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι χημικώς καθαρά.

I.3.2.3.  Νερό απεσταγμένο ή απιονισμένο.

I.3.2.4.  Ακετόνη.

I.3.2.5.  Ορθοφωσφορικό οξύ.

I.3.2.6.  Ουρία.

I.3.2.7.  Διττανθρακικό νάτριο.

Όλα τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι χημικώς καθαρά.

I.4.  Συνθήκες κλιματισμού και δοκιμής

Επειδή προσδιορίζονται άνυδρες μάζες δεν είναι αναγκαίο τα δοκίμια να κλιματίζονται ούτε να γίνονται οι αναλύσεις σε κλιματισμένο χώρο.

I.5.  Δείγμα εργαστηριακής δοκιμής

Λαμβάνεται δείγμα δοκιμής αντιπροσωπευτικό του συνολικού δείγματος για το εργαστήριο και επαρκές για να δώσει όλα τα αναγκαία δοκίμια μάζας τουλάχιστον ενός γραμμαρίου το καθένα.

I.6.  Προκατεργασία του δείγματος δοκιμής(29)

Αν παρουσιάζεται ένα στοιχείο το οποίο δεν υπεισέρχεται στον υπολογισμό των εκατοστιαίων αναλογών (βλ. άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού), πρέπει να απομακρύνεται πρώτα με μια κατάλληλη μέθοδο η οποία δεν έχει επίδραση σε κανένα από τα ινώδη συστατικά.

Για το σκοπό αυτό τα μη ινώδη υλικά που μπορούν να εκχυλισθούν με πετρελαϊκό αιθέρα και με νερό απομακρύνονται με κατεργασία του ξηρανθέντος δείγματος δοκιμής στη συσκευή Soxhlet, με ελαφρό πετρελαϊκό αιθέρα επί μία ώρα και με ρυθμό τουλάχιστον 6 κύκλους ανά ώρα. Εξατμίζεται ο πετρελαϊκός αιθέρας του δείγματος, το οποίο στη συνέχεια εκχυλίζεται με απευθείας κατεργασία η οποία συνίσταται στη διαβροχή του δοκιμίου με νερό στη θερμοκρασία περιβάλλοντος επί μία ώρα και ακολούθως στη διαβροχή του με νερό στους 65 ± 5 °C επί μία ώρα επιπλέον, αναδεύοντας κατά διαστήματα. Αναλογία υγρού δοκιμίου 100:1. Απομακρύνεται η περίσσεια του νερού του δείγματος διά πιέσεως, εφαρμογής κενού ή φυγοκεντρίσεως και αφήνεται στη συνέχεια το δείγμα να ξηρανθεί στον αέρα.

Στην περίπτωση της ελαστολεφίνης ή των μειγμάτων ινών που περιέχουν ελαστολεφίνη και άλλες ίνες (μαλλί, τρίχες ζώων, μετάξι, βαμβάκι, λινάρι, καννάβι, γιούτα, αβάκα, άλφα, κοκοφοίνικα, σπαρτόινα, ραμί, σιζάλ, ίνες χαλκαμμωνίας, μοντάλ, πρωτεϊνικές ίνες, βισκόζη, ακρυλικές ίνες, πολυαμιδικές ή νάιλον, πολυεστερικές και ελαστοπολυεστέρα) η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω τροποποιείται ελαφρά, δηλαδή ο πετρελαϊκός αιθέρας αντικαθίσταται από ακετόνη.

Στην περίπτωση διμερών μειγμάτων ινών που περιέχουν ελαστολεφίνη και οξεικές ίνες εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία ως προκατεργασία. Το δοκίμιο εκχυλίζεται για 10 λεπτά σε 80 °C με διάλυμα που περιέχει 25 g/l εκ των οποίων 50 % ορθοφωσφορικού οξέος και 50 g/l ουρίας. Αναλογία υγρού δοκιμίου 100:1. Το δοκίμιο ξεπλένεται με νερό, στη συνέχεια στραγγίζεται και πλένεται με διάλυμα 0,1 % διττανθρακικού νατρίου, και τέλος πλένεται προσεκτικά με νερό.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι μη ινώδεις ύλες δεν δύνανται να εκχυλισθούν με τον πετρελαϊκό αιθέρα και το νερό, πρέπει για την απομάκρυνσή τους να αντικατασταθεί η μέθοδος του νερού, η οποία περιγράφεται ανωτέρω, με την κατάλληλη μέθοδο η οποία δεν αλλοιώνει ουσιωδώς κανένα από τα ινώδη συστατικά. Εντούτοις, για ορισμένες φυσικές φυτικές αλεύκαστες ίνες (π.χ. γιούτα, κοκοφοίνικα) πρέπει να σημειωθεί ότι η κανονική προκατεργασία με πετρελαϊκό αιθέρα και νερό δεν απομακρύνει όλες τις μη ινώδεις φυσικές ουσίες· παρά ταύτα δεν εφαρμόζονται συμπληρωματικές προκατεργασίες, εφόσον το δείγμα δεν περιέχει ύλες κατεργασίας αδιάλυτες σε πετρελαϊκό αιθέρα και νερό.

Στις εκθέσεις της αναλύσεως περιγράφονται κατά λεπτομερή τρόπο οι μέθοδοι προκατεργασίας που χρησιμοποιήθηκαν.

I.7.  Διαδικασία δοκιμής

I.7.1.  Γενικές οδηγίες

I.7.1.1.  Ξήρανση

Όλες οι ξηράνσεις πραγματοποιούνται για χρονικό διάστημα που δεν είναι κατώτερο των τεσσάρων ωρών ούτε ανώτερο των 16 ωρών, σε 105 ± 3 °C και σε πυριαντήριο με κυκλοφορία αέρος και του οποίου η πόρτα είναι κλειστή καθ' όλη τη διάρκεια της ξηράνσεως. Αν η διάρκεια της ξηράνσεως είναι μικρότερη από 14 ώρες το δοκίμιο πρέπει να ζυγίζεται για να ελέγχεται αν έχει ληφθεί μια σταθερή μάζα. Τούτο θα θεωρηθεί ότι έχει επιτευχθεί όταν η μεταβολή της μάζας, μετά από μια νέα ξήρανση 60 λεπτών, θα είναι κατώτερη από 0,05 %.

Πρέπει να αποφεύγεται ο χειρισμός των χωνευτηρίων των φιαλιδίων ζυγίσεως, των δοκιμίων ή των υπολειμμάτων με γυμνά τα χέρια κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της ξηράνσεως, της ψύξεως και της ζυγίσεως.

Ξηραίνονται τα δοκίμια σε φιαλίδια ζυγίσεως των οποίων το πώμα τοποθετείται πλησίον. Μετά την ξήρανση, κλείνεται ερμητικά το προς ζύγιση φιαλίδιο πριν απομακρυνθεί από το πυριαντήριο και τοποθετείται γρήγορα στον ξηραντήρα.

Ξηραίνεται στο πυριαντήριο το χωνευτήριο διηθήσεως τοποθετημένο σε ένα φιαλίδιο ζυγίσεως με το πώμα του πλησίον. Μετά την ξήρανση πωματίζεται το φιαλίδιο ζυγίσεως και μεταφέρεται ταχέως σε έναν ξηραντήρα.

Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιείται μια άλλη συσκευή από το χωνευτήριο διηθήσεως πρέπει να ξηρανθεί στο πυριαντήριο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσδιορίζεται η ξηρά μάζα των ινών χωρίς απώλεια.

I.7.1.2.  Ψύξη

Διεξάγονται όλες οι διαδικασίες της ψύξεως στον ξηραντήρα ο οποίος τοποθετείται πλησίον του ζυγού, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου επαρκούς για να επιτευχθεί πλήρης ψύξη των φιαλιδίων ζυγίσεως, σε όλες όμως τις περιπτώσεις για διάρκεια η οποία να μην είναι κατώτερη των δύο ωρών.

I.7.1.3.  Ζύγιση

Μετά την ψύξη ζυγίζεται το φιαλίδιο ζυγίσεως εντός δύο λεπτών, από της απομακρύνσεως από τον ξηραντήρα. Ακρίβεια ζυγίσεως 0,0002 γραμμαρίων περίπου.

I.7.2.  Διαδικασία

Λαμβάνεται από το προκατεργασμένο εργαστηριακό δείγμα δοκιμής ένα δοκίμιο μάζας τουλάχιστον 1 γραμμαρίου. Τα νήματα ή το ύφασμα κόπτονται σε τεμάχια περίπου 10 χιλιοστών μήκους τα οποία αποσυντίθενται όσον είναι δυνατόν. Ξηραίνεται το δοκίμιο σ' ένα φιαλίδιο ζυγίσεως, ψύχεται σε ένα ξηραντήρα και ζυγίζεται. Μεταφέρεται το δοκίμιο σε ειδικό υάλινο περιέκτη ο οποίος αναφέρεται στο αντίστοιχο μέρος της σχετικής ενωσιακής μεθόδου, ξαναζυγίζεται το φιαλίδιο ζυγίσεως αμέσως μετά και υπολογίζεται η «άνυδρη μάζα του δοκιμίου» από τη διαφορά. Η διαδικασία της αναλύσεως συμπληρώνεται κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο οικείο μέρος της εφαρμοζόμενης μεθόδου. Εξετάζεται στο μικροσκόπιο το υπόλειμμα για να εξακριβωθεί αν μετά την κατεργασία έχει απομακρυνθεί πλήρως η διαλυτή ίνα.

I.8.  Υπολογισμός και έκφραση των αποτελεσμάτων

Εκφράζεται η μάζα του αδιάλυτου συστατικού ως η εκατοστιαία αναλογία, επί της ολικής μάζας των ινών οι οποίες υπάρχουν στο μείγμα. Η εκατοστιαία αναλογία του διαλυτού συστατικού βρίσκεται από τη διαφορά. Τα αποτελέσματα υπολογίζονται επί της μάζας των καθαρών ινών σε ξηρά κατάσταση επί της οποίας έχουν εφαρμοσθεί, αφενός μεν, οι σχετικοί συντελεστές ανακτήσεως και αφετέρου, οι απαραίτητοι συντελεστές διορθώσεως που απαιτούνται για τον υπολογισμό της απώλειας της ύλης κατά την προκατεργασία και την ανάλυση. Οι υπολογισμοί γίνονται εφαρμόζοντας τον τύπο που δίνεται στο σημείο Ι.8.2.

I.8.1.  Υπολογισμός της εκατοστιαίας αναλογίας του αδιαλύτου, ξηρού και καθαρού συστατικού, μη λαμβανομένης υπόψη της απωλείας της μάζας την οποία υφίστανται οι ίνες κατά την προκατεργασία.

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000001.jpg

όπου :

P1 %είναι το ποσοστό του καθαρού, ξηρού αδιάλυτου συστατικού,

mείναι το ποσοστό της ξηράς μάζας του δοκιμίου μετά από την προκατεργασία,

rείναι η ξηρά μάζα του υπολείμματος,

dείναι ο συντελεστής διορθώσεως που αντιστοιχεί στην απώλεια μάζας του αδιαλύτου στο αντιδραστήριο συστατικού κατά την ανάλυση. Οι κατάλληλες τιμές του «d» δίνονται στα οικεία μέρη του κειμένου κάθε μεθόδου.

Βέβαια αυτές οι τιμές του «d» είναι οι κανονικές τιμές για ίνες οι οποίες δεν έχουν αποικοδομηθεί χημικά.

I.8.2.  Υπολογισμός της εκατοστιαίας αναλογίας της μάζας του αδιαλύτου συστατικού μετά την εφαρμογή των συντελεστών ανακτήσεως και των ενδεχομένων συντελεστών διορθώσεως όπου προβλέπονται από την απώλεια μάζας κατά την προκατεργασία.

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000002.jpg

όπου :

P1A %είναι η εκατοστιαία περιεκτικότητα του αδιαλύτου συστατικού υπολογιζόμενη από το συμβατικό συντελεστή ανακτήσεως και την απώλεια της μάζας η οποία επέρχεται κατά την προκατεργασία

P1 είναι η εκατοστιαία περιεκτικότητα του αδιάλυτου ξηρού και καθαρού συστατικού υπολογιζόμενη με τον τύπο που εμφαίνεται στο σημείο Ι.8.1.

a1 είναι ο συμβατικός συντελεστής του αδιάλυτου συστατικού (παράρτημα IX)

a2 είναι ο συμβατικός συντελεστής του διαλυτού συστατικού (παράρτημα IX)

b1 είναι η απώλεια της εκατοστιαίας αναλογίας του αδιάλυτου συστατικού η οποία επέρχεται κατά την προκατεργασία

b2 είναι η απώλεια της εκατοστιαίας αναλογίας του διαλυτού συστατικού η οποία επέρχεται κατά την προκατεργασία

Το ποσοστό του δεύτερου συστατικού είναι P2A % = 100 - P1A %

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μια ειδική προκατεργασία οι τιμές b1 και b2 πρέπει να προσδιορίζονται αν είναι δυνατόν, υποβάλλοντας καθεμία από τις καθαρές συστατικές ίνες στην προκατεργασία την εφαρμοζόμενη κατά την ανάλυση. Ως καθαρές ίνες πρέπει να εννοούνται ίνες απαλλαγμένες από όλες τις μη ινώδεις ύλες, εξαιρέσει εκείνων που περιέχονται κανονικά (από τη φύση τους ή από τη βιομηχανική κατεργασία), στην κατάσταση (αλεύκαστο, λευκασμένο) την οποία αυτές βρίσκονται στο προϊόν που πρόκειται να αναλυθεί.

Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται καθαρές συστατικές ίνες κατά τη βιομηχανοποίηση του υλικού που πρέπει να αναλυθεί, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέσες τιμές των b1 και b2 όπως αυτές προκύπτουν κατά τις δοκιμές που διεξάγονται σε καθαρές ίνες όμοιες με εκείνες του υπό εξέταση δείγματος.

Αν εφαρμόζεται η κανονική προκατεργασία δι' εκχυλίσεως σε πετρελαϊκό αιθέρα και νερό, είναι δυνατό να αγνοηθούν οι συντελεστές διορθώσεως b1 και b2, εκτός της περιπτώσεως του αλευκάστου βάμβακος, του αλευκάστου λίνου και της αλευκάστου κανάβεως, όπου είναι παραδεκτό συμβατικώς ότι η απώλεια που οφείλεται στην προκατεργασία είναι ίση με 4 % και στην περίπτωση του πολυπροπυλενίου όπου είναι παραδεκτό συμβατικώς ότι είναι ίση με 1 %.

Στην περίπτωση άλλων ινών, είναι συμβατικώς παραδεκτό να μην υπολογίζεται στους υπολογισμούς η απώλεια κατά την προκατεργασία.

II.  Μέθοδος ποσοτικής ανάλυσης διαχωρισμού με το χέρι

II.1.  Πεδίο εφαρμογής

Η μέθοδος εφαρμόζεται σε υφάνσιμες ίνες οιαδήποτε κι αν είναι η φύση τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν σχηματίζουν ένα ομοιογενές μείγμα και ότι είναι δυνατό να διαχωρισθούν με το χέρι.

II.2.  Αρχή

Αφού έχουν προσδιορισθεί τα συστατικά του υφανσίμου, αφαιρούνται καταρχήν τα μη ινώδη υλικά με μια κατάλληλη προκατεργασία και κατόπιν διαχωρίζονται οι ίνες με το χέρι, ξηραίνονται και ζυγίζονται για να υπολογισθεί η αναλογία καθεμιάς ίνας στο μείγμα.

II.3.  Εξοπλισμός

II.3.1.  Φιαλίδιο ζυγίσεως ή κάθε άλλη συσκευή που δίνει τα ίδια αποτελέσματα.

II.3.2.  Ξηραντήρας περιέχων πήκτωμα πυριτίου (silica gel) κεχρωσμένο με ένα δείκτη.

II.3.3.  Πυριαντήριο με κυκλοφορία αέρος για την ξήρανση των δοκιμίων σε 150 ± 3 °C.

II.3.4.  Αναλυτικός ζυγός ακριβείας 0,0002 g.

II.3.5.  Soxhlet εξολκέας ή άλλες συσκευές που δίνει το ίδιο αποτέλεσμα.

II.3.6.  Βελόνα.

II.3.7.  Στρεψόμετρο ή όμοια συσκευή.

II.4.  Αντιδραστήρια

II.4.1.  Πετρελαϊκός αιθέρας δισαπεσταγμένος ζέων μεταξύ 40 °C και 60 °C.

II.4.2.  Νερό απεσταγμένο ή απιονισμένο.

II.5.  Συνθήκες κλιματισμού και δοκιμής

I.4.

II.6.  Δείγμα εργαστηριακής δοκιμής

I.5.

II.7.  Προκατεργασία του δείγματος δοκιμής

I.6.

II.8.  Διαδικασία

II.8.1.  Ανάλυση του νήματος

Λαμβάνεται από το προκατεργασμένο δείγμα δοκιμής ένα δοκίμιο μάζας τουλάχιστον 1 γραμμαρίου. Στην περίπτωση ενός νήματος πολύ λεπτού, η ανάλυση δύναται να πραγματοποιείται επί ενός μήκους τουλάχιστον 30 μέτρων όποια κι αν είναι η μάζα του.

Κόπτεται το νήμα σε τεμάχια καταλλήλου μήκους και ξεχωρίζουν οι ίνες μεταξύ τους με μια βελόνα κι αν είναι αναγκαίο με στρεψόμετρο. Οι αποχωρισθείσες ίνες τοποθετούνται σε προζυγισμένα φιαλίδια και ξηραίνονται στους 105 ± 3 °C μέχρι επιτεύξεως σταθερού βάρους όπως περιγράφεται στα σημεία Ι.7.1 και Ι.7.2.

II.8.2.  Ανάλυση του υφάσματος

Λαμβάνεται από το προκατεργασμένο δείγμα δοκιμής ένα δοκίμιο μάζας τουλάχιστον 1 γραμμαρίου, εκτός της ούγιας, με τα άκρα κομμένα με προσοχή, χωρίς ξέφτια και παράλληλα προς τα νήματα του στημονιού και του υφαδιού ή στην περίπτωση πλεκτού υφάσματος παράλληλα προς τις σειρές και τις θηλειές. Διαχωρίζονται τα διαφόρου φύσεως νήματα, συλλέγονται στα προζυγισμένα φιαλίδια ζυγίσεως και ακολουθείται η μέθοδος όπως περιγράφεται στο σημείο ΙΙ.8.1.

II.9.  Υπολογισμός και έκφραση των αποτελεσμάτων

Εκφράζεται η μάζα καθενός εκ των συστατικών ως η εκατοστιαία αναλογία της ολικής μάζας των ινών που βρίσκονται στο μείγμα. Τα αποτελέσματα υπολογίζονται επί της μάζας των καθαρών ινών σε ξηρά κατάσταση επί της οποίας έχουν εφαρμοσθεί, αφενός μεν, οι σχετικοί συντελεστές ανακτήσεως και αφετέρου, οι απαραίτητοι συντελεστές διορθώσεως που απαιτούνται για τον υπολογισμό της απώλειας της ύλης κατά την προκατεργασία.

II.9.1.  Υπολογισμός των εκατοστιαίων αναλογιών των ξηρών και καθαρών μαζών των ινών μη υπολογιζομένης της απώλειας της μάζας των ινών η όποια γίνεται κατά την προκατεργασία:

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000003.jpg

P1 % είναι το ποσοστό του πρώτου καθαρού, ξηρού συστατικού,

m1 είναι η καθαρή, ξηρά μάζα του πρώτου συστατικού,

m2 είναι η καθαρή, ξηρά μάζα του δεύτερου συστατικού.

II.9.2.  Υπολογίζεται η εκατοστιαία αναλογία καθενός από τα συστατικά αφού έχουν εφαρμοσθεί οι συμβατικοί συντελεστές και οι ενδεχόμενοι συντελεστές διορθώσεως οι οποίοι υπολογίζουν τις απώλειες της μάζας κατά την προκατεργασία: βλέπε σημείο Ι.8.2.

III.1.  Ακρίβεια των μεθόδων

Η σημειούμενη ακρίβεια σε καθεμία από τις μεθόδους σχετίζεται με την αναπαραγωγιμότητα.

Η αναπαραγωγιμότητα αναφέρεται στη σταθερότητα, δηλαδή εφαρμόζοντας την ίδια μέθοδο και λαμβάνοντας ξεχωριστά αποτελέσματα σε δοκίμια ενός και του αυτού σταθερού μείγματος, να συμφωνούν οι λαμβανόμενες πειραματικές τιμές που έγιναν σε διαφορετικά εργαστήρια ή σε διαφορετικούς χρόνους.

Η αναπαραγωγιμότητα εκφράζεται διά των ορίων εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

Διά του ανωτέρω νοείται η διαφορά μεταξύ δύο αποτελεσμάτων η οποία, σε μια σειρά αναλύσεων που γίνονται σε διαφορετικά εργαστήρια, μπορεί να ξεπεράσει τα όρια μόνο σε πέντε από τις 100 περιπτώσεις όταν εφαρμόζεται κανονικά και ορθά η μέθοδος σ' ένα και το αυτό σταθερό μείγμα.

III.2.  Έκθεση αναλύσεως

III.2.1.  Αναφέρεται ότι η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την παρούσα μέθοδο.

III.2.2.  Δίνονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές προκατεργασίες (βλ. σημείο Ι.6).

III.2.3.  Δίνονται τα επιμέρους αποτελέσματα καθώς και η μέση αριθμητική τιμή με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου.

IV.  Ειδικές μέθοδοι

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Μέθοδος

Πεδίο εφαρμογής

Αντιδραστήριο

Διαλυτό συστατικό

Αδιάλυτο συστατικό

1.

Οξεική

Ορισμένες άλλες ίνες

Ακετόνη

2.

Ορισμένες πρωτεϊνικές ίνες

Ορισμένες άλλες ίνες

Υποχλωριώδες άλας

3.

Βισκόζη, ίνες χαλκαμμωνίας ή ορισμένοι τύποι μοντάλ

Βαμβάκι, ελαστολεφίνη ή μελαμίνη

Μυρμηκικό οξύ και χλωριούχος ψευδάργυρος

4.

Πολυαμίδιο ή νάιλον

Ορισμένες άλλες ίνες

Μυρμηκικό οξύ, 80 % m/m

5.

Οξεική

Τριοξεική, ελαστολεφίνη ή μελαμίνη

Βενζυλική αλκοόλη

6.

Τριοξεική ίνα ή πολυλακτίδιο

Ορισμένες άλλες ίνες

Διχλωρομεθάνιο

7.

Ορισμένες κυτταρινικές ίνες

Πολυεστερικές ίνες, ίνες ελαστοπολυεστέρα ή ελαστολεφίνη

Θειικό οξύ, 75 % m/m

8.

Ακρυλικές ίνες, ορισμένες μοντακρυλικές ίνες ή ορισμένες χλωριοΐνες

Ορισμένες άλλες ίνες

Διμεθυλοφορμαμίδιο

9.

Ορισμένες χλωριοΐνες

Ορισμένες άλλες ίνες

Διθειάνθρακας/ακετόνη 55,5/44,5 v/v

10.

Οξεική

Ορισμένες χλωριοΐνες, ελαστολεφίνη ή μελαμίνη

Παγόμορφο οξεικό οξύ

11.

Μετάξι

Μαλλί, τρίχα, ελαστολεφίνη ή μελαμίνη

Θειικό οξύ, 75 % m/m

12.

Γιούτα

Ορισμένες ίνες ζωικής προέλευσης

Μέθοδος διά ποσοτικού προσδιορισμού του αζώτου

13.

Πολυπροπυλένιο

Ορισμένες άλλες ίνες

Ξυλόλιο (ξυλένιο)

14.

Ορισμένες άλλες ίνες

Χλωριοΐνες (ομοιοπολυμερή του βινυλίου χλωριδίου), ελαστολεφίνη ή μελαμίνη

Μέθοδος διά πυκνού θειικού οξέος

15.

Χλωριοΐνες, ορισμένες μοντακρυλικές ίνες, ορισμένες ίνες ελαστομερούς πολυουραιθάνης, οξεικές, τριοξεικές ίνες

Ορισμένες άλλες ίνες

Κυκλοεξανόνη

16.

Μελαμίνη

Βαμβάκι ή αραμιδική ίνα

Καυτό μυρμηκικό οξύ, 90 % m/m

ΜΕΘΟΔΟΣ αριθ. 1.

ΟΞΕΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ

(Μέθοδος ακετόνης)

1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από:

   1. οξεικές ίνες (19)
  

με

   2. μαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), μετάξι (4), βαμβάκι (5), λινάρι (7), καννάβι (8), γιούτα (9), αβάκα (10), άλφα (11), κοκοφοίνικας (12), σπαρτόινα (13), ραμί (14), σιζάλ (15), ίνες χαλκαμμωνίας (21), μοντάλ (22), πρωτεϊνικές ίνες (23), βισκόζη (25), ακρυλικές ίνες (26), πολυαμιδικές ή νάιλον (30), πολυεστερικές (35), ελαστοπολυεστέρα (46), ελαστολεφίνη (47) και μελαμίνη (48).

Σε καμιά περίπτωση δεν εφαρμόζεται η μέθοδος αυτή στις επιφανειακά αποακετυλιωμένες οξεικές ίνες.

2.  ΑΡΧΗ

Οι οξεικές ίνες διαλύονται από τη γνωστή ξηρή μάζα του μείγματος, με ακετόνη. Το υπόλειμμα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η μάζα του διορθώνεται, εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής μάζας του μείγματος. Το ποσοστό των ξηρών οξεικών ινών βρίσκεται από τη διαφορά.

3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές οδηγίες)

3.1.  Εξοπλισμός

Κωνικές φιάλες χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων με εσμυρισμένο πώμα.

3.2.  Αντιδραστήριο

Ακετόνη.

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Το δοκίμιο τοποθετείται σε κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων με εσμυρισμένο πώμα και προστίθενται 100 χιλιοστόλιτρα ακετόνης ανά γραμμάριο δοκιμίου. Αναταράσσεται η φιάλη και αφήνεται 30 λεπτά στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανακινώντας την, αποχύνεται εν συνεχεία το υγρό μέσω ενός προζυγισμένου χωνευτηρίου διηθήσεως.

Επαναλαμβάνεται αυτή η κατεργασία άλλες δύο φορές (τρεις εκχυλίσεις εν συνόλω), αλλά μόνο για 15 λεπτά κάθε φορά, έτσι ώστε ο συνολικός χρόνος κατεργασίας με ακετόνη να είναι διαρκείας μίας ώρας. Μεταφέρεται το υπόλειμμα στο χωνευτήριο διηθήσεως. Εκπλύνεται το υπόλειμμα που βρίσκεται στο χωνευτήριο διηθήσεως με ακετόνη και με τη βοήθεια κενού. Πληρούται εκ νέου το χωνευτήριο με ακετόνη και αφήνεται να διέλθει το υγρό λόγω της βαρύτητας.

Τελικά απομακρύνεται το υγρό με τη βοήθεια κενού, το χωνευτήριο και το υπόλειμμα ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται.

5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή «d» είναι 1,00, εκτός από τη μελαμίνη, για την οποία «d»=1,01.

6.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

ΜΕΘΟΔΟΣ αριθ. 2

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ

(Μέθοδος υποχλωριώδους άλατος)

1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από:

   1. ορισμένες πρωτεϊνικές ίνες, όπως: μαλλί (1), ζωική τρίχα (2 και 3), μετάξι (4), πρωτεΐνη (23)
  

με

   2. βαμβάκι (5), ίνες χαλκαμμωνίας (21), μοντάλ (22), βισκόζη (25), ακρυλικές ίνες (26), χλωριοΐνες (27), πολυαμίδιο ή νάιλον (30), πολυεστερικές (35), πολυπροπυλενικές ίνες (37), ελαστομερή πολυουρεθάνη (43), ίνες υάλου (44), ελαστοπολυεστέρα (46), ελαστολεφίνη (47) και μελαμίνη (48).

Εάν υπάρχουν διάφορες πρωτεϊνικές ίνες, η μέθοδος παρέχει τις συνολικές τους ποσότητες, αλλά όχι την ποσότητα της κάθε μίας.

2.  ΑΡΧΗ

Οι πρωτεϊνικές ίνες από μια γνωστή ξηρή μάζα του μείγματος διαλύονται με τη βοήθεια διαλύματος υποχλωριώδους άλατος. Το υπόλειμμα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η μάζα του διορθώνεται, εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής μάζας του μείγματος. Η επί τοις εκατό αναλογία των ξηρών πρωτεϊνικών ινών λαμβάνεται από τη διαφορά.

Για την παρασκευή του διαλύματος υποχλωριώδους άλατος είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί υποχλωριώδες λίθιο ή υποχλωριώδες νάτριο.

Το υποχλωριώδες λίθιο ενδείκνυται στις περιπτώσεις που ο αριθμός των αναλύσεων είναι μικρός ή όταν οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σε αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πραγματικά το στερεό υποχλωριώδες λίθιο παρουσιάζει - αντίθετα με το υποχλωριώδες νάτριο - σταθερή ουσιαστικά περιεκτικότητα σε υποχλωριώδες άλας. Αν αυτή είναι γνωστή, δεν είναι πια αναγκαίος ο έλεγχός της με ιωδομετρία πριν από κάθε ανάλυση και είναι δυνατόν να εργαστεί κανείς με σταθερές ποσότητες υποχλωριώδους λιθίου.

3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές οδηγίες)

3.1.  Εξοπλισμός

i)  Κωνικές φιάλες χωρητικότητας 250 χιλιοστόλιτρων με πώμα εσμυρισμένης υάλου

ii)  Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος στη θερμοκρασία των 20 (± 2) °C

3.2.  Αντιδραστήρια

i)  Αντιδραστήριο με βάση υποχλωριώδες άλας

α)  Διάλυμα υποχλωριώδους λιθίου

Το αντιδραστήριο αυτό συνίσταται από πρόσφατα παρασκευασθέν διάλυμα, με περιεκτικότητα 35 (± 2) γραμμάρια ανά λίτρο σε ενεργό χλώριο (περίπου 1 Μ), στο οποίο προστίθεται καυστικό νάτριο που έχει προηγουμένως διαλυθεί σε αναλογία 5 (± 0,5) γραμμαρίων ανά λίτρο. Για την παρασκευή του διαλύματος, διαλύονται 100 γραμμάρια υποχλωριώδους λιθίου με περιεκτικότητα 35 % σε ενεργό χλώριο (ή 115 γραμμάρια με περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο 30 %) σε περίπου 700 χιλιοστόλιτρα αποσταγμένου νερού. Προστίθενται 5 γραμμάρια καυστικού νατρίου διαλυμένου σε περίπου 200 χιλιοστόλιτρα αποσταγμένου νερού και συμπληρώνεται ο όγκος έως το 1 λίτρο με αποσταγμένο νερό. Δεν είναι αναγκαίο να ελεγχθεί με ιωδομετρία αυτό το πρόσφατα παρασκευασθέν διάλυμα.

β)  Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου

Το αντιδραστήριο αυτό συνίσταται από πρόσφατα παρασκευασθέν διάλυμα, με περιεκτικότητα 35 (± 2) γραμμάρια ανά λίτρο σε ενεργό χλώριο (περίπου 1 Μ), στο οποίο προστίθεται καυστικό νάτριο που έχει προηγουμένως διαλυθεί σε αναλογία 5 (± 0,5) γραμμαρίων ανά λίτρο.

Ελέγχεται με ιωδομετρία πριν από κάθε ανάλυση, ο τίτλος του διαλύματος σε ενεργό χλώριο.

ii)  Αραιό διάλυμα οξεικού οξέος

Αραιώνονται με νερό 5 χιλιοστόλιτρα παγόμορφου οξεικού οξέος έως το 1 λίτρο.

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Εισάγεται περίπου 1 γραμμάριο του δείγματος στη φιάλη των 250 χιλιοστόλιτρων και προστίθενται περίπου 100 χιλιοστόλιτρα διαλύματος υποχλωριώδους άλατος (υποχλωριώδες λίθιο ή νάτριο). Η φιάλη ανακινείται έντονα για να διαβραχεί καλά το δείγμα.

Στη συνέχεια τοποθετείται η φιάλη σε θερμοστάτη στη θερμοκρασία των 20 °C για 40 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, η φιάλη ανακινείται συνεχώς ή τουλάχιστον συχνά και σε τακτικά διαστήματα. Δεδομένου του εξώθερμου χαρακτήρα της διάλυσης του μαλλιού, η θερμότητα της αντίδρασης πρέπει να κατανεμηθεί και να απομακρυνθεί. Διαφορετικά, μπορεί να σημειωθούν σημαντικά σφάλματα εξαιτίας της προσβολής των μη διαλυτών ινών.

Μετά την πάροδο των 40 λεπτών, διηθείται το περιεχόμενο της φιάλης μέσω ενός προζυγισμένου γυάλινου χωνευτηρίου διήθησης. Η φιάλη εκπλύνεται με λίγο αντιδραστήριο υποχλωριώδους άλατος, για την απομάκρυνση των ινών που έχουν ενδεχόμενα απομείνει και το σύνολο μεταφέρεται στο χωνευτήριο διήθησης. Στραγγίζεται το χωνευτήριο με τη βοήθεια υποπίεσης, το υπόλειμμα εκπλύνεται διαδοχικά με νερό, με αραιό διάλυμα οξεικού οξέος και κατόπιν πάλι με νερό και στραγγίζεται το χωνευτήριο με τη βοήθεια υποπίεσης μετά από κάθε προσθήκη υγρού. Δεν εφαρμόζεται υποπίεση έως ότου στραγγιχτεί με τη βοήθεια της βαρύτητας κάθε υγρό έκπλυσης.

Στο τέλος στραγγίζεται το χωνευτήριο με τη βοήθεια υποπίεσης και στη συνέχεια το χωνευτήριο μαζί με το υπόλειμμα ξηραίνεται, ψύχεται και ζυγίζεται.

5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή του «d» είναι 1,00, εκτός από το βαμβάκι, τη βισκόζη, το μοντάλ και τη μελαμίνη, για τα οποία το «d» είναι 1,03, και για το αλεύκαστο βαμβάκι, για το οποίο το «d» είναι 1,03.

6.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης για τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

ΜΕΘΟΔΟΣ αριθ. 3

ΒΙΣΚΟΖΗ, ΙΝΕΣ ΧΑΛΚΑΜΜΩΝΙΑΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΟΝΤΑΛ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙ

(Μέθοδος μυρμηκικού οξέος και χλωριούχου ψευδαργύρου)

1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από:

   1. βισκόζη (25) ή ίνες χαλκαμμωνίας (21), περιλαμβανομένων ορισμένων τύπων ινών από μοντάλ (22),
  

με

   2. βαμβάκι (5), ελαστολεφίνη (47) και μελαμίνη (48).

Αν διαπιστωθεί η παρουσία ίνας μοντάλ είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια προκαταρκτική δοκιμή για να διαπιστωθεί αν η ίνα αυτή είναι διαλυτή στο αντιδραστήριο.

Η μέθοδος αυτή δεν εφαρμόζεται στα μείγματα στα οποία το βαμβάκι υπέστη μια εκτεταμένη χημική αποικοδόμηση, ούτε και όταν η βισκόζη ή οι ίνες χαλκαμμωνίας δεν διαλύονται πλήρως εξαιτίας της παρουσίας ορισμένων χρωστικών ή υλικών φινιρίσματος τα οποία δεν δύνανται να απομακρυνθούν πλήρως.

2.  ΑΡΧΗ

Οι ίνες της βισκόζης, της χαλκαμμωνίας ή του μοντάλ, διαλύονται από μια γνωστή ξηρή μάζα μείγματος με τη βοήθεια ενός αντιδραστηρίου που αποτελείται από μυρμηκικό οξύ και χλωριούχο ψευδάργυρο. Το υπόλειμμα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· διορθώνεται η μάζα του και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία επί ξηρής μάζας του μείγματος. Η επί τοις εκατό αναλογία της ξηρής βισκόζης, των ινών της χαλκαμμωνίας ή του μοντάλ βρίσκεται από τη διαφορά.

3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές οδηγίες)

3.1.  Εξοπλισμός

i)  Κωνικές φιάλες χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων με εσμυρισμένο πώμα

ii)  Συσκευή για τη διατήρηση των κωνικών φιαλών στη θερμοκρασία των 40 ± 2 °C

3.2.  Αντιδραστήρια

i)  Διάλυμα περιέχον 20 γραμμάρια άνυδρου χλωριούχου ψευδαργύρου και 68 γραμμάρια άνυδρου μυρμηκικού οξέος συμπληρώνεται με νερό στα 100 γραμμάρια (ήτοι 20 μέρη μάζας άνυδρου χλωριούχου ψευδαργύρου και 80 μέρη μάζας μυρμηκικού οξέος περιεκτικότητας 85 % κατά μάζα).

Σημ.:

Για το σκοπό αυτό, εφιστάται η προσοχή στο σημείο 1.3.2.2 που καθορίζει ότι όλα τα χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια πρέπει να είναι χημικώς καθαρά· εξάλλου, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται αποκλειστικά άνυδρος χλωριούχος ψευδάργυρος τετηγμένος.

ii)  Διάλυμα υδροξειδίου του αμμωνίου: αραιώνονται 20 χιλιοστόλιτρα πυκνού διαλύματος αμμωνίας (ειδικού βάρους 0,880 γραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο) σε ένα λίτρο με νερό.

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα ακόλουθα: το δοκίμιο τοποθετείται στην κωνική φιάλη η οποία έχει προθερμανθεί στους 40 °C. Για κάθε γραμμάριο δοκιμίου προστίθενται 100 χιλιοστόλιτρα διαλύματος μυρμηκικού οξέος και χλωριούχου ψευδαργύρου το οποίο έχει προθερμανθεί στους 40 °C. Πωματίζεται η φιάλη και ανακινείται. Η φιάλη και το περιεχόμενό της διατηρούνται σε σταθερή θερμοκρασία των 40 °C επί 2½ ώρες ανακινώντας τη φιάλη σε ωριαία διαστήματα.

Διηθείται το περιεχόμενο της φιάλης με ένα προζυγισμένο χωνευτήρι διηθήσεως και μεταφέρεται στο χωνευτήριο τη βοηθεία αντιδραστηρίου τυχόν υπόλειμμα ινών που παρέμεινε στη φιάλη. Εκπλύνεται με 20 χιλιοστόλιτρα αντιδραστηρίου.

Εκπλύνεται το χωνευτήριο και το υπόλειμμα με νερό 40 °C. Το ινώδες υπόλειμμα εκπλύνεται με 100 ml περίπου ψυχρού διαλύματος αμμωνίας (3.2 ii), ώστε να εξασφαλίζεται ότι το υπόλειμμα αυτό παραμένει πλήρως εμβυθισμένο εντός του διαλύματος επί 10 λεπτά· εν συνεχεία εκπλύνεται τελείως με ψυχρό νερό.

Δεν εφαρμόζεται υποπίεση έως ότου στραγγιχτεί με τη βοήθεια της βαρύτητας κάθε υγρό έκπλυσης.

Τελικά το απομένον υγρό απομακρύνεται με τη βοήθεια κενού και το χωνευτήριο με το αδιάλυτο υπόλειμμα ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται.

5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή του d για το βαμβάκι είναι 1,02, για τη μελαμίνη 1,01 και την ελαστολεφίνη 1,00.

6.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 2 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

ΜΕΘΟΔΟΣ αριθ. 4

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ Ή ΝΑΪΛΟΝ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ

(Μέθοδος μυρμηκικού οξέος 80 %)

1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από:

   1. πολυαμίδιο ή νάιλον, (30),
  

με

   2. μαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), βαμβάκι (5), ίνες χαλκαμμωνίας (21), μοντάλ (22), βισκόζη (25), ακρυλικές (26), χλωριοΐνες (27), πολυεστέρα (35), πολυπροπυλενικές ίνες (37), ίνες υάλου (44), ελαστοπολυεστέρα (46), ελαστολεφίνη (47) και μελαμίνη (48).

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται επίσης σε μείγματα που περιέχουν μαλλί, αλλά όταν η αναλογία αυτού είναι μεγαλύτερη από 25 % εφαρμόζεται η μέθοδος αριθ. 2 (διάλυση του μαλλιού με διάλυμα αλκαλικού υποχλωριώδους νατρίου).

2.  ΑΡΧΗ

Οι πολυαμιδικές ίνες διαλύονται από μια γνωστή ξηρή μάζα του μείγματος με μυρμηκικό οξύ. Το υπόλειμμα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η μάζα του διορθώνεται, εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής μάζας του μείγματος. Η επί τοις εκατό αναλογία του ξηρού πολυαμίδιου ή του νάιλον βρίσκεται από τη διαφορά.

3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές οδηγίες)

3.1.  Εξοπλισμός

Κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων με εσμυρισμένο πώμα.

3.2.  Αντιδραστήρια

i)  Μυρμηκικό οξύ (80 % m/m, σχετική πυκνότητα 20 ºC: 1,186). Αραιώνονται 880 χιλιοστόλιτρα μυρμηκικού οξέος 90 % κατά μάζα (σχετικής πυκνότητας στους 20 °C: 1,204) σε 1 λίτρο με νερό. Εναλλακτικά, αραιώνονται 780 χιλιοστόλιτρα μυρμηκικού οξέος 98-100 % κατά μάζα (πυκνότητας στους 20 °C: 1,204) έως 1 λίτρο με νερό.

Η συγκέντρωση δεν έχει επιπτώσεις όταν είναι μεταξύ 77 και 89 % κατά βάρος.

ii)  Αραιό διάλυμα αμμωνίας: αραιώνονται 80 ml συμπυκνωμένου διαλύματος αμμωνίας (σχετική πυκνότητα 20 ºC: 0,880) έως 1 λίτρο με νερό.

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα ακόλουθα: το δοκίμιο τοποθετείται εντός κωνικής φιάλης τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων και προστίθενται 100 χιλιοστόλιτρα μυρμηκικού οξέος ανά γραμμάριο δείγματος. Πωματίζεται η φιάλη και ανακινείται για να διαβραχεί το δείγμα. Αφήνεται 15 λεπτά στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανακινώντας την κατά διαστήματα. Διηθείται το περιεχόμενο της φιάλης μέσω ενός προζυγισθέντος χωνευτηρίου διηθήσεως και μεταφέρεται στο χωνευτήριο τυχόν υπόλειμμα ινών δι' εκπλύσεως της φιάλης με λίγο μυρμηκικό οξύ.

Στραγγίζεται το χωνευτήριο δι' εφαρμογής κενού και εκπλύνεται το υπόλειμμα επί του φίλτρου διαδοχικώς με μυρμηκικό οξύ, θερμό νερό, αραιό διάλυμα αμμωνίας και τέλος με ψυχρό νερό. Δεν εφαρμόζεται υποπίεση έως ότου στραγγιχτεί με τη βοήθεια της βαρύτητας κάθε υγρό έκπλυσης.

Τελικά απομακρύνεται το υγρό με τη βοήθεια κενού, το χωνευτήριο και το υπόλειμμα ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται.

5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή «d» είναι 1,00, εκτός από τη μελαμίνη, για την οποία «d»=1,01.

6.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

ΜΕΘΟΔΟΣ αριθ. 5

ΟΞΕΙΚΗ ΜΕ ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ

(Μέθοδος βενζυλικής αλκοόλης)

1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από:

     ‐ οξεική κυτταρίνη (19)
  

με

     ‐ τριοξεική κυτταρίνη (24), ελαστολεφίνη (47) και μελαμίνη (48).

2.  ΑΡΧΗ

Οι ίνες από οξεική κυτταρίνη διαλύονται με βενζυλική αλκοόλη στους 52 ± 2 °C από μια γνωστή ξηρή μάζα του μείγματος.

Το υπόλειμμα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η μάζα του εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία επί ξηρής μάζας του μείγματος. Το ποσοστό των ξηρών οξεικών ινών βρίσκεται από τη διαφορά.

3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές οδηγίες)

3.1.  Εξοπλισμός

i)  κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων με εσμυρισμένο πώμα·

(ii)  Μηχανικός αναδευτήρας.

(iii)  Θερμοστάτης ή άλλη συσκευή για τη διατήρηση της φιάλης στη θερμοκρασία των 52 ± 2 °C.

3.2.  Αντιδραστήρια

(i)  Βενζυλική αλκοόλη

(ii)  Αιθυλική αλκοόλη

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Στο δοκίμιο που περιέχεται στην κωνική φιάλη προστίθενται 100 χιλιοστόλιτρα βενζυλικής αλκοόλης ανά γραμμάριο δοκιμίου. Πωματίζεται η φιάλη, τοποθετείται στον αναδευτήρα κατά τρόπον ώστε η φιάλη να βυθίζεται εντός του υδρολούτρου το οποίο διατηρείται στη θερμοκρασία των 52 ± 2 °C και ανακινείται επί 20 λεπτά.

(Η φιάλη μπορεί ενδεχομένως ν' ανακινηθεί ισχυρά με το χέρι, αντί να χρησιμοποιηθεί μηχανικός αναδευτήρας).

Αποχύνεται το υγρό μέσω του προζυγισθέντος χωνευτηρίου διηθήσεως. Προστίθεται εντός της φιάλης μια νέα ποσότητα βενζυλικής αλκοόλης και ανακινείται εκ νέου στους 52 ± 2 °C επί 20 λεπτά.

Αποχύνεται το υγρό μέσω του χωνευτηρίου. Επαναλαμβάνεται η ίδια εργασία για τρίτη φορά.

Μεταφέρονται το υγρό και το υπόλειμμα εντός του χωνευτηρίου· εκπλύνονται οι ίνες που τυχόν παρέμειναν από τη φιάλη στο χωνευτήριο διά προσθήκης μιας συμπληρωματικής ποσότητας βενζυλικής αλκοόλης η οποία βρίσκεται στη θερμοκρασία των 52 ± 2 °C. Στραγγίζεται τελείως το χωνευτήριο.

Μεταφέρονται οι ίνες σε μια κωνική φιάλη, εκπλύνονται με αιθυλική αλκοόλη και, μετά από ανακίνηση με το χέρι, αποχύνονται του χωνευτηρίου διηθήσεως.

Επαναλαμβάνεται η εργασία της εκπλύσεως δύο ή τρεις φορές. Μεταφέρεται το υπόλειμμα στο χωνευτήριο και στραγγίζεται. Το χωνευτήριο με το αδιάλυτο υπόλειμμα ξηραίνεται, ψύχεται και ζυγίζεται.

5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή «d» είναι 1,00, εκτός από τη μελαμίνη, για την οποία «d»=1,01.

6.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

ΜΕΘΟΔΟΣ αριθ. 6

ΤΡΙΟΞΕΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ

(Μέθοδος διχλωρομεθανίου)

1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από:

   1. τριοξεική κυτταρίνη (24) ή πολυλακτίδιο (34)
  

με

   2. μαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), μετάξι (4), βαμβάκι (5), (21), μοντάλ (22), βισκόζη (25), ακρυλικές ίνες (26), πολυαμίδιο ή νάιλον (30), πολυεστέρα (35), ίνες υάλου (44), ελαστοπολυεστέρα (46), ελαστολεφίνη (47) και μελαμίνη (48).

Σημείωση

Οι τριοξεικές ίνες οι οποίες έχουν σαπωνοποιηθεί μερικώς μετά από ειδική φινιριστική κατεργασία δεν είναι πλήρως διαλυτές στο αντιδραστήριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η μέθοδος δεν εφαρμόζεται.

2.  ΑΡΧΗ

Οι ίνες της τριοξεικής κυτταρίνης ή του πολυλακτιδίου διαλύονται από τη γνωστή ξηρή μάζα του μείγματος με διχλωρομεθάνιο. Το υπόλειμμα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η μάζα του διορθώνεται, εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής μάζας του μείγματος. Η επί τοις εκατό αναλογία της ξηρής τριοξεικής κυτταρίνης ή του πολυλακτιδίου βρίσκεται από τη διαφορά.

3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές οδηγίες)

3.1.  Εξοπλισμός

Κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων με εσμυρισμένο πώμα.

3.2.  Αντιδραστήριο

Διχλωρομεθάνιο.

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Τοποθετείται το δοκίμιο στην κωνική φιάλη με εσμυρισμένο πώμα των 200 χιλιοστόλιτρων και προστίθενται 100 χιλιοστόλιτρα διχλωρομεθανίου ανά γραμμάριο δείγματος. Πωματίζεται η φιάλη και ανακινείται κάθε 10 λεπτά για να διαβραχεί τελείως το δοκίμιο και αφήνεται 30 λεπτά στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανακινώντας τη φιάλη κατά κανονικά διαστήματα. Αποχύνεται το υγρό μέσω του προζυγισθέντος χωνευτηρίου διηθήσεως. Προστίθενται 60 χιλιοστόλιτρα διχλωρομεθανίου στη φιάλη που περιέχει το υπόλειμμα, ανακινείται με το χέρι και διηθείται το περιεχόμενο της φιάλης μέσω του χωνευτηρίου διηθήσεως. Μεταφέρονται στο χωνευτήριο οι ίνες που τυχόν παρέμειναν στη φιάλη, δι' εκπλύσεως της φιάλης με μια μικρή συμπληρωματική ποσότητα διχλωρομεθανίου. Στραγγίζεται το χωνευτήριο δι' εφαρμογής κενού για να απομακρυνθεί η περίσσεια του υγρού, πληρούται εκ νέου το χωνευτήριο με διχλωρομεθάνιο και αφήνεται να στραγγίσει το υγρό υπό την επίδραση της βαρύτητας.

Τελικά εφαρμόζεται κενό για την απομάκρυνση περίσσειας υγρού, στη συνέχεια το υπόλειμμα υφίσταται κατεργασία με ζέον νερό για να απομακρυνθεί ο διαλύτης και εφαρμόζεται κενό, ξηραίνεται το χωνευτήριο και το υπόλειμμα, ψύχεται και ζυγίζεται.

5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή του d είναι 1,00, εκτός του πολυεστέρα, του ελαστοπολυεστέρα, της ελαστολεφίνης και της μελαμίνης για τα οποία η τιμή του d είναι 1,01.

6.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

ΜΕΘΟΔΟΣ αριθ. 7

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

(Μέθοδος θειικού οξέως 75 % m/m)

1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από:

   1. βαμβάκι (5), λινάρι (7), καννάβι (8), ραμί (14), ίνες χαλκαμμωνίας (21), μοντάλ (22), βισκόζη (25)
  

με

   2. πολυεστέρα (35), ελαστοπολυεστέρα (46) και ελαστολεφίνη (47).

2.  ΑΡΧΗ

Οι κυτταρινικές ίνες διαλύονται με θειικό οξύ 75 % από μια γνωστή ξηρή μάζα μείγματος. Το υπόλειμμα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η μάζα του εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία επί ξηρής μάζας του μείγματος. Η αναλογία των ξηρών κυτταρινικών ινών βρίσκεται από τη διαφορά.

3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές οδηγίες)

3.1.  Εξοπλισμός

i)  κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 500 χιλιοστόλιτρων με εσμυρισμένο πώμα·

ii)  θερμοστάτης ή άλλη συσκευή για τη διατήρηση της φιάλης στους 50 ± 5 °C.

3.2.  Αντιδραστήρια

i)  θειικό οξύ, 75 ± 2 % m/m

Παρασκευάζεται το διάλυμα διά προσθήκης 700 χιλιοστόλιτρων θειικού οξέος, με ταυτόχρονη ψύξη και δια προσοχής, (πυκνότητος σε 20 °C: 1,84) σε 350 χιλιοστόλιτρα απεσταγμένου ύδατος.

Όταν το διάλυμα αποκτήσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, αραιώνεται με νερό στον όγκο του ενός λίτρου.

ii)  Αραιό διάλυμα αμμωνίας

Αραιώνονται 80 ml διαλύματος αμμωνίας (σχετική πυκνότητα 20 ºC: 0,88) έως 1 λίτρο με νερό.

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Το δοκίμιο τοποθετείται στην κωνική φιάλη με εσμυρισμένο πώμα χωρητικότητας τουλάχιστον 500 χιλιοστόλιτρων και προστίθενται 200 χιλιοστόλιτρα θειικού οξέος 75 % ανά γραμμάριο δείγματος. Πωματίζεται η φιάλη και ανακινείται προσεκτικά ώστε να διαβραχεί καλώς το δοκίμιο.

Η φιάλη διατηρείται στους 50 ± 5 °C επί μία ώρα ανακινώντας την κάθε 10 λεπτά περίπου. Διηθείται το περιεχόμενο της φιάλης μέσω ενός προζυγισμένου χωνευτηρίου διηθήσεως τη βοηθεία κενού. Διηθείται το περιεχόμενο της φιάλης μέσω ενός προζυγισμένου χωνευτηρίου διηθήσεως τη βοηθεία κενού. Τυχόν απομένον υπόλειμμα ινών μεταφέρεται στο χωνευτήριο εκπλύνοντας τη φιάλη με λίγο θειικό οξύ 75 %. Στραγγίζεται το χωνευτήριο τη βοηθεία κενού και εκπλύνεται μια φορά το υπόλειμμα το ευρισκόμενο επί του ηθμού διά πληρώσεως του χωνευτηρίου με θειικό οξύ 75 %. Δεν εφαρμόζεται κενό πριν το οξύ διέλθει υπό την επίδραση της βαρύτητας.

Εκπλύνεται το υπόλειμμα μερικές φορές με ψυχρό νερό, δύο φορές με αραιό διάλυμα αμμωνίας και τέλος με ψυχρό νερό. Στραγγίζεται εν κενώ το χωνευτήριο μετά από κάθε προσθήκη. Δεν εφαρμόζεται υποπίεση έως ότου στραγγιχτεί με τη βοήθεια της βαρύτητας κάθε υγρό έκπλυσης. Τελικά απομακρύνονται οι τελευταίες ποσότητες υγρού τη βοηθεία κενού.

5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή του d είναι 1,00.

6.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

ΜΕΘΟΔΟΣ αριθ. 8

ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΤΑΚΡΥΛΙΚΕΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΛΩΡΙΟΪΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ

(Μέθοδος διμεθυλοφορμαμιδίου)

1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από:

   1. ακρυλικές ίνες (26), ορισμένες μοντακρυλικές (29) ή ορισμένες χλωριοΐνες (27)(30)
  

με

   2. μαλλί (1), ζωική τρίχα (2 και 3), μετάξι (4), βαμβάκι (5), ίνες χαλκαμμωνίας (21), μοντάλ (22), βισκόζη (25), πολυαμίδιο η νάιλον (30) πολυεστέρα (35), ελαστοπολυεστέρα (46), ελαστολεφίνη (47) και μελαμίνη (48).

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται επίσης σε ακρυλικές και ορισμένες μοντακρυλικές ίνες βαμμένες με σύμπλοκα χρώματα μετάλλων αλλά όχι σε εκείνες που είναι βαμμένες με χρώματα μεταχρωμιώσεως.«

2.  ΑΡΧΗ

Οι ακρυλικές, μοντακρυλικές ή χλωριοΐνες διαλύονται με διμεθυλοφορμαμίδιο σε θερμοκρασία ζέοντος υδρολούτρου από μια γνωστή ξηρή μάζα του μείγματος. Το υπόλειμμα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται. Η μάζα του διορθώνεται αν απαιτείται και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής μάζας του μείγματος και η επί τοις εκατό αναλογία των ξηρών ακρυλικών, μοντακρυλικών ή χλωριοϊνών βρίσκεται από τη διαφορά.

3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές οδηγίες)

3.1.  Εξοπλισμός

i)  κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων με εσμυρισμένο πώμα·

ii)  Ζέον υδρόλουτρο.

3.2.  Αντιδραστήριο

Διμεθυλοφορμαμίδιο (σημείο ζέσεως 153 ± 1 °C) μη περιέχον περισσότερο από 0,1 % νερό.

Επειδή αυτό το αντιδραστήριο είναι τοξικό συνιστάται να γίνεται χρήση του αντιδραστηρίου σε απαγωγό.

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Στο δοκίμιο που περιέχεται στην κωνική φιάλη με εσμυρισμένο πώμα χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων προστίθενται ανά γραμμάριο δοκιμίου 80 χιλιοστόλιτρα διμεθυλοφορμαμίδιο που έχει προθερμανθεί σε ζέον υδρόλουτρο. Πωματίζεται η φιάλη, αναταράσσεται έτσι ώστε να διαβραχεί τελείως το δοκίμιο και διατηρείται εντός ζέοντος υδρολούτρου επί μία ώρα. Η φιάλη με το περιεχόμενό της αναταράσσονται διά της χειρός προσεκτικά πέντε φορές σ' αυτό το διάστημα.

Αποχύνεται το υγρό μέσω ενός προζυγισθέντος χωνευτηρίου διηθήσεως, διατηρώντας τις ίνες εντός της κωνικής φιάλης. Προστίθενται εκ νέου 60 χιλιοστόλιτρα διμεθυλοφορμαμιδίου στην κωνική φιάλη, θερμαίνεται ακόμα 30 λεπτά και ανακινείται προσεκτικά διά της χειρός η φιάλη με το περιεχόμενό της δύο φορές σ' αυτό το χρονικό διάστημα.

Διηθείται το περιεχόμενο της φιάλης μέσω ενός χωνευτηρίου διηθήσεως τη βοηθεία κενού.

Μεταφέρεται το υπόλειμμα των ινών στο χωνευτήριο εκπλύνοντας τη φιάλη με διμεθυλοφορμαμίδιο. Εφαρμόζεται κενό για να απομακρυνθεί η περίσσεια του υγρού. Εκπλύνεται το υπόλειμμα με 1 λίτρο περίπου θερμού νερού θερμοκρασίας 70-80 °C, ενώ κάθε φορά το χωνευτήριο είναι γεμάτο με νερό.

Μετά από κάθε προσθήκη νερού εφαρμόζεται κενό για σύντομο χρονικό διάστημα αλλά μόνο αφού το νερό έχει εκρεύσει χωρίς επέμβαση. Αν το υγρό της έκπλυσης εκρέει πολύ αργά μέσω του χωνευτηρίου, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί χαμηλό κενό.

Το χωνευτήριο μαζί με το υπόλειμμα ξηραίνεται, ψύχεται και ζυγίζεται.

5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή του «d» είναι 1,00 με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

μαλλί 1,01

βαμβάκι 1,01

ίνες χαλκαμμωνίας 1,01

μοντάλ 1,01

πολυεστέρας 1,01

ελαστοπολυεστέρας 1,01

ρητίνη μελαμίνης 1,01

6.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

ΜΕΘΟΔΟΣ αριθ. 9

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΛΩΡΙΟΪΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ

(Μέθοδος με μείγμα διθειάνθρακος/ακετόνης 55,5/44,5)

1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από:

   1. ορισμένες χλωριοΐνες (27), κυρίως ορισμένες ίνες πολυβινυλοχλωριδίου (υπερχλωριμένο ή μη)(31)
  

με

   2. μαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), μετάξι (4), βαμβάκι (5) ίνες χαλκαμμωνίας (21), μοντάλ (22), βισκόζη (25), ακρυλικές ίνες (26), πολυαμίδιο ή νάιλον (30), πολυεστέρα (35), ίνες υάλου (44), ελαστοπολυεστέρα (46) και μελαμίνη (48).

Αν η περιεκτικότητα του μείγματος σε μαλλί ή μετάξι υπερβαίνει το 25 %, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αριθ. 2.

Αν η περιεκτικότητα του μείγματος σε πολυαμίδιο ή νάιλον υπερβαίνει το 25 %, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αριθ. 4.

2.  ΑΡΧΗ

Οι χλωριοΐνες διαλύονται με τη βοήθεια αζεοτροπικού μείγματος διθειάνθρακα-ακετόνης από μια γνωστή ξηρή μάζα μείγματος. Το υπόλειμμα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η μάζα του διορθώνεται, εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής μάζας του μείγματος. Η επί τοις εκατό αναλογία των ξηρών ινών πολυβινυλοχλωριδίου λαμβάνεται από τη διαφορά.

3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές οδηγίες)

3.1.  Εξοπλισμός

i)  κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων με εσμυρισμένο πώμα·

ii)  μηχανικός αναδευτήρας.

3.2.  Αντιδραστήρια

i)  Αζεοτροπικό μείγμα διθειάνθρακος και ακετόνης (55,8 % διθειάνθρακας και 44,5 % ακετόνη κατ' όγκο). Επειδή το αντιδραστήριο είναι τοξικό, συνιστάται να γίνεται χρήση του αντιδραστηρίου σε απαγωγό.

ii)  Αιθανόλη (92 % κατ' όγκο) ή μεθανόλη.

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Το δοκίμιο τοποθετείται σε κωνική φιάλη με εσμυρισμένο πώμα χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων και προστίθενται ανά γραμμάριο δοκιμίου 100 χιλιοστόλιτρα αζεοτροπικού μείγματος. Πωματίζεται η φιάλη καλά και ανακινείται στο μηχανικό αντιδραστήρα επί 20 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή ανακινείται με το χέρι έντονα.

Αποχύνεται το υπερκείμενο υγρό μέσω του προζυγισθέντος χωνευτηρίου διηθήσεως.

Επαναλαμβάνεται η κατεργασία με 100 χιλιοστόλιτρα αντιδραστηρίου, πρόσφατα παρασκευασθέντος. Συνεχίζεται αυτή η κατεργασία ως ότου μια σταγόνα από το υγρό εκχυλίσεως δεν αφήνει υπόλειμμα πολυμερούς σε ύαλο ωρολογίου μετά από εξάτμιση. Το υπόλειμμα μεταφέρεται στο χωνευτήριο διηθήσεως χρησιμοποιώντας επί πλέον αντιδραστήριο, εφαρμόζεται κενό για να απομακρυνθεί το υγρό, και ακολούθως το χωνευτήριο με το υπόλειμμα εκπλύνεται με 20 χιλιοστόλιτρα αλκοόλης και κατόπιν τρεις φορές με νερό. Αφήνεται να διέλθει το υγρό εκπλύσεως λόγω της βαρύτητας προτού διηθηθεί με τη βοήθεια κενού. Το χωνευτήριο και το υπόλειμμα ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται.

Σημείωση:

Σε ορισμένα μείγματα με μεγάλη περιεκτικότητα σε χλωριοΐνες, δυνατό να υπάρξει ουσιώδης συστολή του δοκιμίου κατά τη διαδικασία της ξηράνσεως, γεγονός που παρεμποδίζει τη διάλυση της χλωριοΐνας με το διαλύτη.

Εντούτοις η συστολή αυτή δεν εμποδίζει την τελική διάλυση της χλωριοΐνας.

5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή «d» είναι 1,00, εκτός από τη μελαμίνη, για την οποία «d»=1,01.

6.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

ΜΕΘΟΔΟΣ αριθ. 10

ΟΞΕΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΛΩΡΙΟΪΝΕΣ

(Μέθοδος παγόμορφου glacial οξεικού οξέος)

1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από:

   1. οξεικές ίνες (19)
  

με

   2. ορισμένες χλωριοΐνες (27) κυρίως πολυβινυλοχλωριδίου κατόπιν χλωριώσεως ή όχι, ελαστολεφίνη (47) και μελαμίνη (48).

2.  ΑΡΧΗ

Οι οξεικές ίνες διαλύονται με παγόμορφο οξεικό οξύ από μια γνωστή ξηρή μάζα μείγματος. Το υπόλειμμα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η μάζα του διορθώνεται, εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής μάζας του μείγματος. Το ποσοστό των ξηρών οξεικών ινών βρίσκεται από τη διαφορά.

3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές οδηγίες)

3.1.  Εξοπλισμός

i)  Κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων με εσμυρισμένο πώμα.

ii)  Μηχανικός αναδευτήρας.

3.2.  Αντιδραστήριο

Παγόμορφο οξεικό οξύ (άνω του 99 %). Επειδή το αντιδραστήριο αυτό είναι πολύ καυστικό, ο χειρισμός πρέπει να γίνεται με προσοχή.

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Το δοκίμιο τοποθετείται σε κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων και προστίθενται ανά γραμμάριο δοκιμίου 100 χιλιοστόλιτρα παγομόρφου οξεικού οξέος. Πωματίζεται η φιάλη καλά και ανακινείται στο μηχανικό αντιδραστήρα ή με το χέρι έντονα επί 20 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αποχύνεται το υπερκείμενο υγρό μέσω του προζυγισθέντος χωνευτηρίου διηθήσεως. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία χρησιμοποιώντας 100 χιλιοστόλιτρα προσφάτως παρασκευασθέντος αντιδραστηρίου κάθε φορά, πραγματοποιώντας εν συνόλω τρεις εκχυλίσεις.

Το υπόλειμμα μεταφέρεται στο χωνευτήριο διηθήσεως, διηθείται το υγρό με τη βοήθεια κενού και εκπλύνεται το χωνευτήριο και το υπόλειμμα με 50 χιλιοστόλιτρα παγομόρφου οξεικού οξέος και ακολούθως τρεις φορές με νερό. Μετά από κάθε έκπλυση αφήνεται να διέλθει το υγρό υπό την επίδραση της βαρύτητας προτού εφαρμοσθεί κενό. Το χωνευτήριο και το υπόλειμμα ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται.

5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή του d είναι 1,00.

6.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

ΜΕΘΟΔΟΣ αριθ. 11

ΜΕΤΑΞΙ ΚΑΙ ΜΑΛΛΙ Ή ΤΡΙΧΕΣ

(Μέθοδος θειικού οξέος 75 % m/m)

1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από:

   1. μετάξι (4)
  

με

   2. μαλλί (1), ζωική τρίχα (2 και 3), ελαστολεφίνη (47) και μελαμίνη (48).

2.  ΑΡΧΗ

Οι ίνες μεταξιού διαλύονται με θειικό οξύ 75 % από μια γνωστή ξηρή μάζα μείγματος(32).

Το υπόλειμμα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται. Η μάζα του διορθώνεται, εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής μάζας του μείγματος. Το ποσοστό των ξηρών ινών μεταξιού βρίσκεται από τη διαφορά.

3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές οδηγίες)

3.1.  Εξοπλισμός

Κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων με εσμυρισμένο πώμα.

3.2.  Αντιδραστήρια

i)  Θειικό οξύ (75 ± 2 % m/m)

Παρασκευάζεται το διάλυμα διά προσθήκης 700 χιλιοστόλιτρων θειικού οξέος, με ταυτόχρονη ψύξη και δια προσοχής, (πυκνότητος σε 20 °C: 1,84) σε 350 χιλιοστόλιτρα απεσταγμένου ύδατος.

Όταν το διάλυμα αποκτήσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, αραιώνεται με νερό στον όγκο του ενός λίτρου.

ii)  Αραιό διάλυμα θειικού οξέος: Προστίθενται βραδέως 100 χιλιοστόλιτρα θειικού οξέος (πυκνότητα σε 20 ºC: 1,84) σε 1900 ml αποσταγμένου νερού.

   iii) Αραιό διάλυμα αμμωνίας: Αραιώνονται 200 χιλιοστόλιτρα αμμωνίας (πυκνότητα στους 20 °C: 0,880) έως 1000 ml με νερό.

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Το δοκίμιο τοποθετείται σε κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων, και προστίθενται ανά γραμμάριο δοκιμίου, 100 χιλιοστόλιτρα θειικού οξέος 75 % και πωματίζεται. Ανακινείται εντόνως και αφήνεται σε ηρεμία για μισή ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Ανακινείται πάλι και αφήνεται σε ηρεμία για 30 λεπτά.

Ανακινείται για τελευταία φορά και διηθείται το περιεχόμενο της φιάλης μέσω προζυγισθέντος χωνευτηρίου διηθήσεως. Οιοδήποτε υπόλειμμα ινών εντός της φιάλης εκπλύνεται με θειικό οξύ 75 %. Το υπόλειμμα εντός του χωνευτηρίου εκπλύνεται με 50 χιλιοστόλιτρα αραιού θειικού οξέος, 50 χιλιοστόλιτρα νερού και 50 χιλιοστόλιτρα αραιό διάλυμα αμμωνίας. Κάθε φορά, αφήνονται οι ίνες να παραμείνουν σε επαφή με το υγρό επί 10 λεπτά προτού εφαρμοσθεί κενό. Τελικά εκπλύνεται με νερό, αφήνοντας τις ίνες σε επαφή με το νερό επί 30 περίπου λεπτά.

Απομακρύνεται το υγρό με τη βοήθεια κενού, το χωνευτήριο και το υπόλειμμα ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται.

5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή «d» για το μαλλί είναι 0,985 για το μαλλί, 1,00 για την ελαστολεφίνη και 1,01 για τη μελαμίνη.

6.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

ΜΕΘΟΔΟΣ αριθ. 12

ΓΙΟΥΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

(Μέθοδος προσδιορισμού του περιεχομένου αζώτου)

1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από:

   1. γιούτα (9)
  

με

   2. ορισμένες ίνες ζωικής προέλευσης.

Οι τελευταίες αυτές δύνανται να αποτελούνται αποκλειστικά από τρίχες (2 και 3) ή μαλλί (1) ή μείγμα από αυτά τα δύο. Η μέθοδος δεν εφαρμόζεται σε μείγματα υφανσίμων που περιέχουν μη ινώδεις ύλες (χρώματα φινιριστικές ύλες κ.λπ.) με βάση το άζωτο.

2.  ΑΡΧΗ

Προσδιορίζεται η περιεκτικότητα σε άζωτο του μείγματος και από αυτή και τη γνωστή ή τεκμαιρόμενη περιεκτικότητα σε άζωτο των δύο συστατικών, υπολογίζεται η αναλογία συστατικού του μείγματος.

3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές οδηγίες)

3.1.  Εξοπλισμός

i)  Φιάλη Kjeldahl χωρητικότητας 200-300 χιλιοστόλιτρων.

ii)  Φιάλη αποστάξεως Kjeldahl με έγχυση ατμού.

iii)  Συσκευή τιτλοδοτήσεως ακριβείας 0,05 χιλιοστόλιτρων.

3.2.  Αντιδραστήρια

i)  Τολουόλιο.

ii)  Μεθυλική αλκοόλη.

iii)  Θειικό οξύ σχετικής πυκνότητας στους 20 °C: 1,84.

iv)  Θειικό άλας καλίου.

v)  Διοξείδιο σεληνίου.

vi)  Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (400 g/lt). Διαλύονται 400 g υδροξειδίου του νατρίου σε 400-500 χιλιοστόλιτρα νερού και αραιώνεται το διάλυμα μέχρις 1 λίτρου με νερό.

vii)  Μείγμα δεικτών. Διαλύονται 0,1 g ερυθρού του μεθυλίου σε 95 χιλιοστόλιτρα αιθυλικής αλκοόλης και 5 χιλιοστόλιτρα νερού και αναμειγνύεται με 0,5 g πρασίνου της βρωμοκρεζόλης διαλυμένου σε 475 χιλιοστόλιτρα αιθυλικής αλκοόλης και 25 χιλιοστόλιτρα νερού.

(viii)  Διάλυμα βορικού οξέος. Διαλύονται 20 g βορικού οξέος σε 1 λίτρο νερού.

(ix)  Θειικό οξύ, 0,02N (τυποποιημένο ογκομετρικό διάλυμα).

4.  ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η προκατεργασία που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες αντικαθίσταται από την ακόλουθη προκατεργασία:

Το ξηραθέν στον αέρα δείγμα εκχυλίζεται σε συσκευή Soxhlet με μείγμα 1 όγκου τολουολίου και 3 όγκων μεθυλικής αλκοόλης επί 4 ώρες με ελάχιστο ρυθμό 5 κύκλων ανά ώρα. Ακολούθως αφήνεται να εξατμισθεί στον αέρα ο διαλύτης του δείγματος και απομακρύνονται τα τελευταία ίχνη σε κλίβανο στους 105 ± 3 °C. Ακολούθως το δείγμα εκχυλίζεται με νερό (50 χιλιοστόλιτρα ανά γραμμάριο δείγματος) διά ζέσεως με κάθετο ψυκτήρα επί 30 λεπτά. Μετά διηθείται και το δείγμα τοποθετείται πάλι στη φιάλη και επαναλαμβάνεται η εκχύλιση με ίσο όγκο νερού. Διηθείται, απομακρύνεται η περίσσεια του νερού του δείγματος διά πιέσεως, εφαρμογής κενού ή φυγοκεντρίσεως και αφήνεται στη συνέχεια το δείγμα να ξηρανθεί στον αέρα.

Σημείωση:

Επειδή το τολουόλιο και η μεθυλική αλκοόλη είναι τοξικά, πρέπει να λαμβάνονται κάθε είδους προφυλάξεις κατά τη χρήση τους.

5.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

5.1.  Γενικές οδηγίες

Ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες όσον αφορά τη λήψη, την ξήρανση και τη ζύγιση του δοκιμίου.

5.2.  Λεπτομέρειες διαδικασίας

Το δοκίμιο μεταφέρεται σε φιάλη Kjeldahl. Στο δοκίμιο που ζυγίζει τουλάχιστον 1 g και βρίσκεται στη φιάλη, προστίθενται κατά σειρά τα ακόλουθα: 2,5 g θειικού καλίου 0,1-0,2 g διοξειδίου του σεληνίου και 10 χιλιοστόλιτρα θειικού οξέος (πυκνότητας d = 1,84). Η φιάλη θερμαίνεται καταρχάς ήπια μέχρις ότου όλες οι ίνες καταστραφούν και στη συνέχεια θερμαίνεται περισσότερο έντονα μέχρις ότου το διάλυμα γίνει διαυγές και σχεδόν άχρωμο. Θερμαίνεται ακολούθως για επιπλέον δέκα πέντε λεπτά. Αφήνεται η φιάλη να ψυχθεί και αραιώνεται το περιεχόμενο προσεκτικά με 10-20 χιλιοστόλιτρα νερού, μετά ψύχεται και το περιεχόμενο μεταφέρεται ποσοτικά σε ογκομετρική φιάλη 200 χιλιοστόλιτρων και συμπληρώνεται μέχρι του δεικνυομένου όγκου με νερό, ώστε να σχηματισθεί το διάλυμα αναλύσεως. Σε κωνική φιάλη 100 χιλιοστόλιτρων εισάγονται 20 χιλιοστόλιτρα περίπου διαλύματος βορικού οξέος και η φιάλη τοποθετείται κάτω από τον ψύκτη της συσκευής αποστάξεως Kjeldahl με τέτοιο τρόπο ώστε ο σωλήνας εξόδου να βυθίζεται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του διαλύματος βορικού οξέος. Στη φιάλη αποστάξεως μεταφέρονται ακριβώς 10 χιλιοστόλιτρα διαλύματος αναλύσεως, προστίθενται 5 χιλιοστόλιτρα τουλάχιστον διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου στη χοάνη, απομακρύνεται ελαφρά το πώμα και αφήνεται διάλυμα του υδροξειδίου του νατρίου να ρεύσει αργά εντός της φιάλης. Αν το διάλυμα αναλύσεως και το διάλυμα του υδροξειδίου του νατρίου παραμείνουν ως δύο ξεχωριστές στιβάδες αναμειγνύονται με ήρεμη ανατάραξη. Η φιάλη αποστάξεως θερμαίνεται ελαφρά και διαβιβάζεται από τον αποστακτήρα ατμός εντός της φιάλης. Συλλέγονται περίπου 20 χιλιοστόλιτρα αποστάγματος, χαμηλώνεται η κωνική φιάλη σε τρόπο ώστε η άκρη του ψυκτήρος να βρίσκεται στα 20 χιλιοστόλιτρα περίπου, πάνω από την επιφάνεια του υγρού και αποστάζεται για ένα ακόμη λεπτό. Η άκρη του σωλήνα εξόδου εκπλύνεται με νερό, και το υγρό εκπλύσεως συλλέγεται στην κωνική φιάλη. Η κωνική φιάλη απομακρύνεται και αντικαθίσταται με άλλη κωνική φιάλη η οποία περιέχει περίπου 10 χιλιοστόλιτρα διαλύματος βορικού οξέος και συλλέγονται περίπου 10 χιλιοστόλιτρα αποστάγματος.

Τα δύο αποστάγματα ογκομετρούνται ξεχωριστά με θειικό οξύ 0,02 Ν χρησιμοποιώντας το μείγμα των δεικτών. Σημειώνονται τα αποτελέσματα των ογκομετρήσεων για τα δύο αποστάγματα. Αν η τιμή της ογκομετρήσεως για το δεύτερο απόσταγμα είναι μεγαλύτερη από 0,2 χιλιοστόλιτρα η δοκιμή επαναλαμβάνεται και επαναποστάζεται νέα κατάλληλη ποσότητα από διάλυμα αναλύσεως.

Εκτελείται τυφλός προσδιορισμός χρησιμοποιώντας μόνο τα αντιδραστήρια της αναλύσεως και της αποστάξεως.

6.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

6.1.  Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα σε άζωτο του ξηρού δοκιμίου, υπολογίζεται ως εξής:

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000004.jpg

όπου :

Α = η αναλογία αζώτου στο καθαρό και ξηρό δείγμα,

V = ο ολικός όγκος σε χιλιοστόλιτρα, του καταναλωθέντος κατά τον προσδιορισμό προτύπου διαλύματος θειικού οξέος,

b = ο ολικός όγκος σε χιλιοστόλιτρα, του καταναλωθέντος κατά τον τυφλό προσδιορισμό προτύπου διαλύματος θειικού οξέος,

Ν = η κανονικότητα του προτύπου διαλύματος θειικού οξέος,

W = η ξηρή μάζα (g) του δοκιμίου.

6.2.  Χρησιμοποιώντας τις τιμές 0,22 % για την περιεκτικότητα σε άζωτο της γιούτας και 16,28 % για την περιεκτικότητα σε άζωτο των ζωικών ινών, αμφοτέρων των τιμών εκπεφρασμένων επί ξηρής μάζας των ινών, υπολογίζεται η σύνθεση του μείγματος ως εξής:

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000005.jpg

όπου :

PA % = η αναλογία των ζωικών ινών στο καθαρό και ξηρό δείγμα.

7.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

ΜΕΘΟΔΟΣ αριθ. 13

ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ

(Μέθοδος με ξυλόνιο)

1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από:

   1. ίνες πολυπροπυλενίου (37)
  

με

   2. μαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), μετάξι (4), βαμβάκι (5), οξεική κυτταρίνη (19), ίνες χαλκαμμωνίας (21), μοντάλ (22), τριοξεική κυτταρίνη (24), βισκόζη (25) ακρυλικό (26), πολυαμίδιο ή νάιλον (30), πολυεστέρας (35), ίνες υάλου (44), ελαστοπολυεστέρας (46) και μελαμίνη (48).

2.  ΑΡΧΗ

Η διάλυση της ίνας προπυλενίου πραγματοποιείται με τη διάλυση μιας ποσότητας γνωστής ξηρής μάζας του μείγματος εντός ξυλενίου σε κατάσταση βρασμού. Το υπόλειμμα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η μάζα του διορθώνεται, εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής μάζας του μείγματος. Το ποσοστό του πολυπροπυλενίου βρίσκεται από τη διαφορά.

3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές οδηγίες)

3.1.  Εξοπλισμός

i)  Κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων με εσμυρισμένο πώμα.

ii)  Ψυκτήρας ανακυκλώσεως (προσαρμοσμένος σε υγρά σε υψηλό σημείο βρασμού) με εσμυρισμένο στόμιο δυνάμενο να προσαρμόζεται σε κωνικές φιάλες i).

3.2.  Αντιδραστήριο

Ξυλένιο, το οποίο αποστάζει μεταξύ 137° και 142 °C.

Σημείωση:

Αυτό το αντιδραστήριο είναι πολύ εύφλεκτο και εκπέμπει τοξικές αναθυμιάσεις. Πρέπει να λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις κατά τη χρήση του.

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Στο δοκίμιο, το οποίο τοποθετείται σε κωνική φιάλη, [3.1.i)] προστίθενται 100 ml ξυλενίου (3.2) ανά γραμμάριο δοκιμίου. Τοποθετείται ο ψυκτήρας [3.1.ii)] και φέρεται σε βρασμό επί 3 λεπτά.

Το θερμό υγρό μεταγγίζεται αμέσως σε ένα προζυγισμένο χωνευτήριο από πεφρυγμένη ύαλο (βλέπε σημείωση 1). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται δύο ακόμη φορές χρησιμοποιώντας κάθε φορά 50 ml νέου διαλύτη.

Εκπλύνεται το υπόλειμμα που παρέμεινε στη φιάλη διαδοχικά με 30 ml ζέοντος ξυλενίου (δύο φορές), εν συνεχεία δύο φορές με 75 ml κάθε φορά πετρελαϊκού αιθέρος (I.3.2.1 των γενικών οδηγιών). Μετά τη δεύτερη πλύση με πετρελαϊκό αιθέρα, διηθείται το περιεχόμενο της φιάλης μέσω του χωνευτηρίου διηθήσεως και μεταφέρεται το ινώδες υπόλειμμα στο χωνευτήριο με τη βοήθεια μιας συμπληρωματικής μικρής ποσότητας πετρελαϊκού αιθέρα. Ο διαλύτης εξατμίζεται πλήρως. Το χωνευτήριο και το υπόλειμμα ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται.

Σημειώσεις:

1.  Το χωνευτήριο διηθήσεως με το οποίο διαχωρίζεται το ξυλένιο πρέπει να προθερμαίνεται.

2.  Μετά την περάτωση των ανωτέρω διαδικασιών η φιάλη η οποία περιέχει το υπόλειμμα ψύχεται επαρκώς πριν προστεθεί σ' αυτήν ο πετρελαϊκός αιθέρας.

3.  Προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι της αναφλεξιμότητος και της τοξικότητος για τους χειριστές πρέπει να χρησιμοποιούνται όργανα εκχυλίσεως εν θερμώ και κατάλληλες μέθοδοι, οι οποίες να παρέχουν ταυτόσημα αποτελέσματα(33).

5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή «d» είναι 1,00, εκτός από τη μελαμίνη, για την οποία «d»=1,01.

6.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

ΜΕΘΟΔΟΣ αριθ. 14

ΧΛΩΡΙΟΪΝΕΣ (ΒΑΣΕΙ ΟΜΟΙΟΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ) ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ

(Μέθοδος με πυκνό θειικό οξύ)

1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από:

   1. χλωριοΐνες (27) με βάση ομοιοπολυμερές χλωριούχο βινύλιο (υπερχλωριωμένο ή μη), ελαστολεφίνη (47)
  

με

   2. βάμβακα (5), οξεική κυτταρίνη (19), ίνες χαλκαμμωνίας (21), μοντάλ (22), τριοξεική κυτταρίνη (24), βισκόζη (25), ορισμένες ακρυλικές ίνες (26), ορισμένες μοντακρυλικές (29), πολυαμίδιο ή νάιλον (30), πολυεστέρα (35), ελαστοπολυεστέρα (46) και μελαμίνη (48).

Οι σχετικές μοντακρυλικές ίνες είναι αυτές που δίνουν διαυγές διάλυμα δι' εμβαπτίσεως σε πυκνό θειικό οξύ (πυκνότητος 1,84 σε 20 °C).

Αυτή η μέθοδος δύναται να χρησιμοποιηθεί και αντί των μεθόδων αριθ. 8 και αριθ. 9.

2.  ΑΡΧΗ

Τα συστατικά εκτός των χλωριοϊνών ή της ελαστολεφίνης (δηλαδή οι ίνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημείο 2) απομακρύνονται από μια γνωστή ξηρή μάζα του μείγματος διά διαλύσεως σε πυκνό θειικό οξύ (πυκνότητας 1,84 σε 20 °C).

Το υπόλειμμα, αποτελούμενο από χλωριοΐνες ή ελαστολεφίνη, συλλέγεται, εκπλύνεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται. η μάζα του διορθώνεται, εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής μάζας του μείγματος. Η αναλογία του δεύτερου συστατικού προκύπτει από τη διαφορά.

3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές οδηγίες)

3.1.  Εξοπλισμός

i)  Κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων με εσμυρισμένο πώμα.

ii)  Υάλινη ράβδος με πεπλατυσμένο άκρο.

3.2.  Αντιδραστήρια

i)  Θειικό οξύ, πυκνό (πυκνότητος 1,84 σε 20 °C).

ii)  Θειικό οξύ, υδατικό διάλυμα περίπου 50 % (m/m) θειικού οξέος.

Για την παρασκευή αυτού του αντιδραστηρίου, προστίθεται μετά προσοχής και ταυτόχρονης ψύξεως 400 ml θειικού οξέος (πυκνότητος 1,84 σε 20 °C) σε 500 ml ύδατος. Όταν το διάλυμα αποκτήσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, αραιώνεται με νερό στον όγκο του ενός λίτρου.

iii)  Αραιό διάλυμα αμμωνίας.

Διαλύεται με απεσταγμένο ύδωρ 60 ml ένα διάλυμα πυκνής αμμωνίας (πυκνότητος 0,880 g/ml σε 20 °C) για την απόκτηση ενός λίτρου.

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Το δοκίμιο τοποθετείται στη φιάλη [3.1. i)] και προστίθενται 100 ml θειικού οξέος [3.2. i)] ανά γραμμάριο δείγματος.

Εκτίθεται για 10 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και ανακινείται από καιρού εις καιρόν το δοκίμιο με τη βοήθεια υάλινης ράβδου. Προκειμένου για ύφασμα ή πλεκτό, τίθεται μεταξύ του τοιχώματος της υάλινης ράβδου και με τη βοήθεια της ράβδου ασκείται ελαφρά πίεση κατά τρόπο ώστε να διαχωρισθεί η διαλυμένη ουσία από το θειικό οξύ.

Αποχύνεται το υγρό μέσω του προζυγισθέντος χωνευτηρίου διηθήσεως. Χύνονται εκ νέου εντός της φιάλης 100 ml θειικού οξέος [3.2. i)] και επαναλαμβάνεται η ίδια εργασία. Αποχύνεται το περιεχόμενο της φιάλης εντός του χωνευτηρίου και το ινώδες υπόλειμμα παρασύρεται με τη βοήθεια της υάλινης ράβδου. Αν χρειασθεί, προστίθεται ολίγο πυκνό θειικό οξύ [3.2. i)] στη φιάλη για να παρασυρθούν τα υπολείμματα των ινών που προσκολλούνται στα τοιχώματα. Αδειάζεται το χωνευτήριο δι' αναρροφήσεως· αφαιρείται πλήρως το διήθημα από τη φιάλη ή γίνεται αλλαγή της φιάλης, κατόπιν εκπλύνεται το υπόλειμμα εντός του χωνευτηρίου διαδοχικά με διάλυμα θειικού οξέος 50 % [3.2. ii)], με απεσταγμένο ή απιονισμένο ύδωρ [Ι.3.2.3 των γενικών οδηγιών, διάλυμα αμμωνίας (3.2. iii)] και τελικά εκπλύνεται με απεσταγμένο ή απιονισμένο ύδωρ, στραγγίζεται δε το χωνευτήριο μετά από κάθε προσθήκη. (Κατά τη διάρκεια της εργασίας πλύσεως δεν εφαρμόζεται αναρρόφηση, παρά μόνον μετά την αποστράγγιση του υγρού με την επίδραση της βαρύτητας). Το χωνευτήριο και το υπόλειμμα ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται.

5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή «d» είναι 1,00, εκτός από τη μελαμίνη, για την οποία «d»=1,01.

6.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

ΜΕΘΟΔΟΣ αριθ. 15

ΧΛΩΡΙΟΪΝΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΤΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ, ΟΞΕΙΚΕΣ, ΤΡΙΟΞΕΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ

(Μέθοδος κυκλοεξανόνης)

1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από:

   1. οξεικές (19), τριοξεικές ίνες (24), χλωριοΐνες (27), ορισμένες μοντακρυλικές ίνες (29) και ορισμένες ίνες ελαστομερούς πολυουρεθάνης (39)
  

με

   2. μαλλί (1), τρίχες ζώων (2 και 3), μετάξι (4), βαμβάκι (5) ίνες χαλκαμμωνίας (21), μοντάλ (22), βισκόζη (25), πολυαμίδιο ή νάιλον (30), ακρυλικές ίνες (26), ίνες υάλου (44), και μελαμίνη (48).

Αν διαπιστωθεί η παρουσία ίνας μοντακρυλικής ή ελαστομερούς πολυουρεθάνης είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί μια προκαταρκτική δοκιμή για να προσδιοριστεί κατά πόσον η ίνα διαλύεται πλήρως στο αντιδραστήριο.

Για την ανάλυση των μειγμάτων που περιέχουν χλωριοΐνες μπορεί επίσης να εφαρμοστεί η μέθοδος αριθ. 9 ή η μέθοδος αριθ. 14.

2.  ΑΡΧΗ

Οι οξεικές ίνες, οι τριοξεικές ίνες, οι χλωριοΐνες, ορισμένες μοντακρυλικές ίνες, ορισμένες ίνες ελαστομερούς πολυουρεθάνης, από μια γνωστή ξηρή μάζα μείγματος, διαλύονται με εκχύλιση σε θερμοκρασία που πλησιάζει το σημείο ζέσεως με τη βοήθεια κυκλοεξανόνης. Το υπόλειμμα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η μάζα του διορθώνεται, εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής μάζας του μείγματος. Η επί τοις εκατό ξηρή αναλογία της χλωριοΐνας της ακρυλικής ίνας, της ίνας ελαστομερούς πολυουρεθάνης, της οξεικής και τριοξεικής ίνας λαμβάνεται από τη διαφορά.

3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές οδηγίες)

3.1.  Εξοπλισμός

i)  Συσκευή εκχυλίσεως εν θερμώ που καθιστά δυνατές τις εργασίες που προβλέπονται στο σημείο 4. (βλέπε σχέδιο: παραλλαγή του εξοπλισμού που περιγράφεται στο Melliand Textilberichte 56 (1975), σ. 643-645.

ii)  Χωνευτήριο διήθησης κατάλληλο για να δεχθεί το δείγμα.

iii)  Πορώδες διάφραγμα με μέγεθος πόρων 1.

iv)  Ψυκτήρας ανακυκλώσεως που προσαρμόζεται στη φιάλη αποστάξεως.

v)  Συσκευή θέρμανσης.

3.2.  Αντιδραστήρια

i)  Κυκλοεξανόνη, σημείο βρασμού 156 ºC.

ii)  Αιθυλική αλκοόλη, 50 % κατ' όγκο.

Σημ.:

Η κυκλοεξανόνη είναι εύφλεκτη και τοξική. Πρέπει να λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις κατά τη χρήση της.

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Μεταγγίζονται στη φιάλη αποστάξεως 100 χιλιοστόλιτρα κυκλοεξανόνης ανά γραμμάριο ύλης, τοποθετείται το δοχείο εκχυλίσεως, στο οποίο έχουν προηγουμένως τοποθετηθεί το χωνευτήριο διηθήσεως που περιέχει το δείγμα και το πορώδες διάφραγμα που συγκρατείται σε ελαφρά κλίση. Εισάγεται ο ψυκτήρας ανακυκλώσεως. Θερμαίνονται μέχρι βρασμού και διεξάγεται η εκχύλιση για 60 λεπτά με ελάχιστη ταχύτητα 12 κύκλων ανά ώρα.

Μετά την εκχύλιση και την ψύξη, αφαιρείται το δοχείο εκχυλίσεως, αποσύρεται το χωνευτήριο διήθησης και απομακρύνεται το πορώδες διάφραγμα. Εκπλύνεται 3 ή 4 φορές το περιεχόμενο του χωνευτηρίου διήθησης με αιθυλική αλκοόλη 50 %, η οποία έχει προθερμανθεί στους 60 °C περίπου, και στη συνέχεια με 1 λίτρο νερού στους 60 °C.

Δεν εφαρμόζεται αναρρόφηση κατά τη διάρκεια ή μεταξύ των διαδικασιών πλύσης. Αποστραγγίζεται το υγρό διά της βαρύτητας και μετά εφαρμόζεται αναρρόφηση.

Τέλος, το χωνευτήριο μαζί με το υπόλειμμα ξηραίνεται, ψύχεται και ζυγίζεται.

5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή του «d» είναι 1,00, με εξαίρεση:

   το μετάξι και τη μελαμίνη1,01
   τις ακρυλικές ίνες 0,98.

6.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων ινών τα όρια εμπιστοσύνης για τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 1 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000006.jpg

ΜΕΘΟΔΟΣ 16

ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΙΝΕΣ

(Μέθοδος με καυτό μυρμηκικό οξύ)

1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται, μετά την απομάκρυνση των μη ινωδών υλών, στα διμερή μείγματα από:

   1. μελαμίνη (47)
  

με

   2. βαμβάκι (5) και αραμιδικές ίνες (31).

2.  ΑΡΧΗ

Η μελαμίνη διαλύεται από τη γνωστή ξηρή μάζα του μείγματος με καυτό μυρμηκικό οξύ (90 % κατά μάζα).

Το υπόλειμμα συλλέγεται, πλένεται, ξηραίνεται και ζυγίζεται· η μάζα του διορθώνεται, εφόσον απαιτείται, και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία της ξηρής μάζας του μείγματος. Η αναλογία του δεύτερου συστατικού προκύπτει από τη διαφορά.

Σημείωση:

Τηρήστε αυστηρά το συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας, διότι η διαλυτότητα της μελαμίνης εξαρτάται πάρα πολύ από τη θερμοκρασία.

3.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (εκτός από αυτά που ορίζονται στις γενικές οδηγίες)

3.1.  Εξοπλισμός

i)  Κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων με εσμυρισμένο πώμα.

ii)  Ανακινούμενο υδρόλουτρο ή άλλος εξοπλισμός ανακίνησης και διατήρησης της φιάλης στους 90 ± 2 ºC.

3.2.  Αντιδραστήρια

i)  Μυρμηκικό οξύ (90 % m/m, σχετική πυκνότητα 20 ºC: 1.204 g/ml). Αραιώνονται 890 χιλιοστόλιτρα μυρμηκικού οξέως 98-100 % κατά μάζα (σχετική πυκνότητα στους 20 °C: 1.220 g/ml) στον όγκο 1 λίτρου με νερό.

Το καυτό μυρμηκικό οξύ είναι πολύ διαβρωτικό και πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή.

ii)  Αραιό διάλυμα αμμωνίας: αραιώνονται 80 ml του πυκνού διαλύματος αμμωνίας (σχετική πυκνότητα σε 20 °C: 0,880) έως 1 λίτρο με νερό.

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ακολουθείται η διαδικασία η περιγραφομένη στις γενικές οδηγίες και εν συνεχεία εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Το δοκίμιο τοποθετείται σε κωνική φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 200 χιλιοστόλιτρων και προστίθενται ανά γραμμάριο δοκιμίου 100 χιλιοστόλιτρα μυρμηκικού οξέος. Πωματίζεται η φιάλη και ανακινείται για να διαβραχεί το δείγμα. Η φιάλη διατηρείται σε ένα ανακινούμενο υδρόλουτρο στους 90 ± 2 ºC για μια ώρα και ανακινείται έντονα. Η φιάλη ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου. Αποχύνεται το υγρό μέσω του προζυγισθέντος χωνευτηρίου διηθήσεως. Προστίθενται 50 χιλιοστόλιτρα μυρμηκικού οξέος στη φιάλη που περιέχει το υπόλειμμα, ανακινείται με το χέρι και διηθείται το περιεχόμενο της φιάλης μέσω του χωνευτηρίου διηθήσεως. Η φιάλη εκπλύνεται με λίγο περισσότερο αντιδραστήριο μυρμηκικού οξέος, για την απομάκρυνση των ινών που έχουν ενδεχόμενα απομείνει και το σύνολο μεταφέρεται στο χωνευτήριο διήθησης. Στραγγίζεται το χωνευτήριο μετά από κάθε προσθήκη, με εφαρμογή κενού, και εκπλύνεται το υπόλειμμα με αντιδραστήριο μυρμηκικού οξέος, θερμό νερό, αραιό διάλυμα αμμωνίας και τέλος με ψυχρό νερό. Δεν εφαρμόζεται υποπίεση έως ότου στραγγιχτεί με τη βοήθεια της βαρύτητας κάθε υγρό έκπλυσης. Τελικά απομακρύνεται το υγρό με τη βοήθεια κενού, το χωνευτήριο και το υπόλειμμα ξηραίνονται, ψύχονται και ζυγίζονται.

5.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπολογίζονται τα αποτελέσματα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις γενικές οδηγίες. Η τιμή του «d» για το βαμβάκι και τις αραμιδικές ίνες είναι 1,02.

6.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Επί ομοιογενούς μείγματος υφανσίμων υλών τα όρια εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται με αυτή τη μέθοδο δεν είναι μεγαλύτερα του ± 2 για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ποσοτική ανάλυση τριμερών μειγμάτων των υφανσίμων ινών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μέθοδος της ποσοτικής χημικής αναλύσεως των μειγμάτων υφανσίμων ινών, βασίζεται γενικά στην εκλεκτική διαλυτότητα των διαφόρων συστατικών του μείγματος. Τέσσερις τρόποι αυτής της εργασίας είναι δυνατοί:

1.  Χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά δοκίμια και διαλύεται ένα συστατικό α) του πρώτου δοκιμίου και ένα άλλο συστατικό β), του δευτέρου δοκιμίου. Τα αδιάλυτα υπολείμματα κάθε δοκιμίου ζυγίζονται και η εκατοστιαία περιεκτικότης κάθε ενός των δύο διαλυτών συστατικών υπολογίζεται από τις απώλειες των αντιστοίχων μαζών. Το ποσοστό του τρίτου συστατικού γ) υπολογίζεται από τη διαφορά.

2.  Χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά δοκίμια και διαλύεται ένα συστατικό α) του πρώτου δοκιμίου και δύο συστατικά α) και β), του δευτέρου δοκιμίου. Το αδιάλυτο υπόλειμμα του πρώτου δοκιμίου ζυγίζεται και η εκατοστιαία περιεκτικότης του συστατικού α) υπολογίζεται από την απώλεια της μάζας. Το αδιάλυτο υπόλειμμα του δευτέρου δοκιμίου ζυγίζεται. Αντιστοιχεί στο συστατικό γ). Το ποσοστό του τρίτου συστατικού β) υπολογίζεται από τη διαφορά.

3.  Χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά δοκίμια και διαλύονται δύο συστατικά α) και β) του πρώτου δοκιμίου και δύο συστατικά β) και γ) του δευτέρου δοκιμίου. Τα αδιάλυτα υπολείμματα αντιστοιχούν στα δύο συστατικά γ) και α). Το ποσοστό του τρίτου συστατικού β) υπολογίζεται από τη διαφορά.

4.  Χρησιμοποιείται ένα δοκίμιο. Μετά από την απομάκρυνση ενός των συστατικών, το αδιάλυτο υπόλειμμα αποτελούμενο από τις δύο άλλες ίνες ζυγίζεται και η εκατοστιαία περιεκτικότης του διαλυτού συστατικού υπολογίζεται από την απώλεια της μάζας. Μία των δύο ινών του υπολείμματος, διαλύεται. Το αδιάλυτο συστατικό ζυγίζεται και η εκατοστιαία περιεκτικότης του δευτέρου διαλυτού συστατικού υπολογίζεται από την απώλεια της μάζας.

Στην περίπτωση που η εκλογή είναι δυνατή, συνιστάται να χρησιμοποιείται μία από τις τρεις πρώτες παραλλαγές.

Ο ειδικός που έχει επιφορτιστεί με την ανάλυση πρέπει να προσέχει, στην περίπτωση της χημικής αναλύσεως, να εκλέγει μεθόδους που χρησιμοποιούν διαλυτικά που δεν θα διαλύουν, την ίνα ή τις ίνες που θέλουμε και αφήνουν αδιάλυτες την ή τις άλλες ίνες.

Για παράδειγμα δίνεται στο κεφάλαιο 3.VI ένας πίνακας που περιέχει έναν ικανό αριθμό τριμερών μιγμάτων καθώς και τη μέθοδο αναλύσεως των διμερών μιγμάτων που μπορούν, κατ' αρχή, να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση αυτών των τριμερών μιγμάτων.

Για να μειώσουμε στο ελάχιστο τις πιθανότητες σφάλματος, συνιστάται να γίνεται χημική ανάλυση, σε όποιες περιπτώσεις αυτό είναι δυνατό, σύμφωνα με δύο τουλάχιστον από τις τέσσερις παραλλαγές που αναφέρονται ανωτέρω.

Πριν από οποιαδήποτε ανάλυση, πρέπει να προσδιοριστούν όλες οι ίνες που υπάρχουν παρούσες στο μείγμα. Σε ορισμένες χημικές μεθόδους, το αδιάλυτο μέρος των συστατικών ενός μείγματος δύναται να διαλυτοποιείται μερικώς από το αντιδραστήριο το οποίο χρησιμοποιείται για να διαλύσει το διαλυτό συστατικό. Κάθε φορά που τούτο είναι δυνατόν, εκλέγονται αντιδραστήρια που έχουν ασθενή ή/και καμία επίδραση επί των αδιαλύτων ινών. Είναι γνωστό ότι μια απώλεια μάζας παρουσιάζεται κατά την ανάλυση, και το αποτέλεσμα πρέπει να διορθώνεται· γι' αυτό το σκοπό παρέχονται συντελεστές διορθώσεως. Οι συντελεστές αυτοί έχουν προσδιορισθεί σε διάφορα εργαστήρια διά κατεργασίας με το κατάλληλο αντιδραστήριο, όπως καθορίζεται στη μέθοδο αναλύσεως, των ινών που έχουν καθοριστεί κατά την προκατεργασία. Οι συντελεστές αυτοί διορθώσεως εφαρμόζονται μόνο για κανονικές ίνες ενώ αν οι ίνες έχουν αποικοδομηθεί πριν ή κατά τη διάρκεια της κατεργασίας μπορεί να χρειάζονται διαφορετικοί συντελεστές διορθώσεως. Στην περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί η παραλλαγή 4, στην οποία μία υφάνσιμη ίνα υπόκειται στη διαδοχική ενέργεια δύο διαφορετικών διαλυτών είναι απαραίτητο να εφαρμοσθούν συντελεστές διορθώσεως λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές απώλειες της μάζας που υφίσταται η ίνα κατά τη διάρκεια των δύο επεξεργασιών. Θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον δύο προσδιορισμοί τόσο όσον αφορά τη διά της χειρός εργασία διαχωρισμού όσο και το διαχωρισμό διά χημικής οδού.

I.  Γενικές πληροφορίες για τις μεθόδους ποσοτικής χημικής ανάλυσης των τριμερών μειγμάτων υφάνσιμων ινών

Γενικές πληροφορίες για τις μεθόδους που πρέπει να εφαρμοσθούν στις ποσοτικές χημικές αναλύσεις τριμερών μιγμάτων υφανσίμων ινών.

I.1.  Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής εκάστης μεθόδου αναλύσεως διμερών μιγμάτων, καθορίζεται σε ποιες ίνες εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος (βλέπε παράρτημα II, την οδηγία περί ορισμένων μεθόδων ποσοτικής αναλύσεως των διμερών μειγμάτων υφανσίμων ινών).

I.2.  Αρχή

Αφού αναγνωρισθούν τα συστατικά ενός μείγματος, απομακρύνομε κατ' αρχή τις μη ινώδεις ύλες με μία κατάλληλη προκατεργασία, κατόπιν εφαρμόζεται μία ή περισσότερες από τις τέσσερις παραλλαγές της εργασίας της εκλεκτικής διαλύσεως που περιγράφονται στην εισαγωγή. Είναι προτιμότερο, εκτός αν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, να διαλυθούν οι ίνες που ευρίσκονται σε μεγαλύτερη αναλογία, για να ληφθεί σαν τελικό υπόλειμμα η ίνα που βρίσκεται σε πιο μικρή αναλογία.

I.3.  Υλικά και εξοπλισμός

I.3.1.  Εξοπλισμός

I.3.1.1.  Χωνευτήρια διηθήσεως και φιάλες ζυγίσεως που επιτρέπουν την ενσωμάτωση των χωνευτηρίων ή κάθε άλλος εξοπλισμός ο οποίος δίνει ταυτόσημα αποτελέσματα.

I.3.1.2.  Φιάλη κενού.

I.3.1.3.  Ξηραντήρας περιέχων πήκτωμα πυριτίου (silica gel) κεχρωσμένο με ένα δείκτη.

I.3.1.4.  Πυριαντήριο με κυκλοφορία αέρος για την ξήρανση των δοκιμίων σε 105 ± 3 ºC.

I.3.1.5.  Αναλυτικός ζυγός ακριβείας 0,0002 g.

I.3.1.6.  Soxhlet εξολκέας ή άλλες συσκευές που δίνει τα ίδια αποτελέσματα.

I.3.2.  Αντιδραστήρια

I.3.2.1.  Πετρελαϊκός αιθέρας δισαπεσταγμένος ζέων μεταξύ 40 °C και 60 °C.

I.3.2.2.  Τα άλλα αντιδραστήρια μνημονεύονται στα οικεία μέρη της μεθόδου.

Όλα τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι χημικώς καθαρά.

I.3.2.3.  Νερό απεσταγμένο ή απιονισμένο.

I.3.2.4.  Ακετόνη.

I.3.2.5.  Ορθοφωσφορικό οξύ.

I.3.2.6.  Ουρία.

I.3.2.7.  Διττανθρακικό νάτριο.

I.4.  Συνθήκες κλιματισμού και δοκιμής

Επειδή προσδιορίζονται άνυδρες μάζες δεν είναι αναγκαίο τα δοκίμια να κλιματίζονται ούτε να γίνονται οι αναλύσεις σε κλιματισμένο χώρο.

I.5.  Δείγμα εργαστηριακής δοκιμής

Λαμβάνεται δείγμα δοκιμής αντιπροσωπευτικό του συνολικού δείγματος για το εργαστήριο και επαρκές για να δώσει όλα τα αναγκαία δοκίμια μάζας τουλάχιστον ενός γραμμαρίου το καθένα.

I.6.  Προκατεργασία του εργαστηριακού δείγματος δοκιμής(34)

Αν παρουσιάζεται ένα στοιχείο, το οποίο δεν υπεισέρχεται στον υπολογισμό των εκατοστιαίων αναλογιών (βλ. άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού), πρέπει να απομακρύνεται πρώτα με μια κατάλληλη μέθοδο η οποία δεν έχει επίδραση σε κανένα από τα ινώδη συστατικά.

Για το σκοπό αυτό τα μη ινώδη υλικά που μπορούν να εκχυλισθούν με πετρελαϊκό αιθέρα και με νερό απομακρύνονται με κατεργασία του ξηρανθέντος δείγματος δοκιμής στη συσκευή Soxhlet, με ελαφρό πετρελαϊκό αιθέρα επί μία ώρα και με ρυθμό τουλάχιστον 6 κύκλους ανά ώρα. Εξατμίζεται ο πετρελαϊκός αιθέρας του δείγματος, το οποίο στη συνέχεια εκχυλίζεται με απευθείας κατεργασία η οποία συνίσταται στη διαβροχή του δοκιμίου με νερό στη θερμοκρασία περιβάλλοντος επί μία ώρα και ακολούθως στη διαβροχή του με νερό στους 65 ± 5 °C επί μία ώρα επιπλέον, αναδεύοντας κατά διαστήματα. Αναλογία υγρού : δοκιμίου 100:1. Απομακρύνεται η περίσσεια του νερού του δείγματος διά πιέσεως, εφαρμογής κενού ή φυγοκεντρίσεως και αφήνεται στη συνέχεια το δείγμα να ξηρανθεί στον αέρα.

Στην περίπτωση της ελαστολεφίνης ή των μειγμάτων ινών που περιέχουν ελαστολεφίνη και άλλες ίνες (μαλλί, τρίχες ζώων, μετάξι, βαμβάκι, λινάρι, καννάβι, γιούτα, αβάκα, άλφα, κοκοφοίνικα, σπαρτόινα, ραμί, σιζάλ, ίνες χαλκαμμωνίας, μοντάλ, πρωτεϊνικές ίνες, βισκόζη, ακρυλικές ίνες, πολυαμιδικές ή νάιλον, πολυεστερικές και ελαστοπολυεστέρα) η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω τροποποιείται ελαφρά, δηλαδή ο πετρελαϊκός αιθέρας αντικαθίσταται από ακετόνη.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι μη ινώδεις ύλες δεν δύνανται να εκχυλισθούν με τον πετρελαϊκό αιθέρα και το νερό, πρέπει για την απομάκρυνσή τους να αντικατασταθεί η μέθοδος του νερού, η οποία περιγράφεται ανωτέρω, με την κατάλληλη μέθοδο η οποία δεν αλλοιώνει ουσιωδώς κανένα από τα ινώδη συστατικά. Εντούτοις, για ορισμένες φυσικές φυτικές αλεύκαστες ίνες (π.χ. γιούτα, κοκοφοίνικα) πρέπει να σημειωθεί ότι η κανονική προκατεργασία με πετρελαϊκό αιθέρα και νερό δεν απομακρύνει όλες τις μη ινώδεις φυσικές ουσίες· παρά ταύτα δεν εφαρμόζονται συμπληρωματικές προκατεργασίες, εφόσον το δείγμα δεν περιέχει ύλες επεξεργασίας αδιάλυτες σε πετρελαϊκό αιθέρα και νερό.

Στις εκθέσεις της αναλύσεως περιγράφονται κατά λεπτομερή τρόπο οι μέθοδοι προκατεργασίας που χρησιμοποιήθηκαν.

I.7.  Διαδικασία δοκιμής

I.7.1.  Γενικές οδηγίες

I.7.1.1.  Ξήρανση

Όλες οι ξηράνσεις πραγματοποιούνται για χρονικό διάστημα που δεν είναι κατώτερο των 4 ωρών ούτε ανώτερο των 16 ωρών, σε 105 ± 3 °C και σε πυριαντήριο με κυκλοφορία αέρος και του οποίου η πόρτα είναι κλειστή καθ' όλη τη διάρκεια της ξηράνσεως. Αν η διάρκεια της ξηράνσεως είναι μικρότερη των 14 ωρών, πρέπει να ελέγχεται εάν ελήφθη σταθερή μάζα. Αυτό δύναται να θεωρηθεί ότι επετεύχθη, όταν η μεταβολή της μάζας, μετά μία νέα ξήρανση 60 λεπτών είναι μικρότερη του 0,05 %.

Πρέπει να αποφεύγεται ο χειρισμός των χωνευτηρίων των φιαλιδίων ζυγίσεως, των δοκιμίων ή των υπολειμμάτων με γυμνά τα χέρια κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της ξηράνσεως, της ψύξεως και της ζυγίσεως.

Ξηραίνονται τα δοκίμια σε φιαλίδια ζυγίσεως των οποίων το πώμα τοποθετείται πλησίον. Μετά την ξήρανση, κλείνεται ερμητικά το προς ζύγιση φιαλίδιο πριν απομακρυνθεί από το πυριαντήριο και τοποθετείται γρήγορα στον ξηραντήρα.

Ξηραίνεται στο πυριαντήριο το χωνευτήριο διηθήσεως τοποθετημένο σε ένα φιαλίδιο ζυγίσεως με το πώμα του πλησίον. Μετά την ξήρανση πωματίζεται το φιαλίδιο ζυγίσεως και μεταφέρεται ταχέως σε έναν ξηραντήρα.

Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιείται συσκευή διάφορος από το χωνευτήριο διηθήσεως, ξηραίνεται στο πυριατήριο κατά τρόπο ώστε να προσδιορίζεται η ξηρά μάζα των ινών χωρίς απώλειες.

I.7.1.2.  Ψύξη

Οι εργασίες ψύξεως διεξάγονται μέσα σε ξηραντήρα, ο οποίος είναι τοποθετημένος δίπλα στο ζυγό μέχρις ότου ψυχθούν τελείως οι φιάλες ζυγίσεως και σε κάθε περίπτωση για διάρκεια όχι μικρότερη των 2 ωρών.

I.7.1.3.  Ζύγιση

Μετά την ψύξη ζυγίζεται το φιαλίδιο ζυγίσεως εντός 2 λεπτών, από της απομακρύνσεως από τον ξηραντήρα· ακρίβεια ζυγίσεως 0,0002 γραμμαρίων.

I.7.2.  Διαδικασία

Λαμβάνεται από το προκατεργασθέν εργαστηριακό δείγμα δοκιμής ένα δοκίμιο με μάζα το ολιγότερο 1 g. Οι ίνες ή το ύφασμα κόπτονται σε τμήματα μήκους 10 mm. περίπου και τα διανοίγουμε όσο είναι δυνατόν. Ξηραίνονται το ή τα δοκίμια μέσα σε φιάλη ζυγίσεως, ψύχονται σε ξηραντήρα και ζυγίζονται. Μεταφέρονται το ή τα δοκίμια μέσα στο ή στα υάλινα δοχεία που καθορίζονται στο κατάλληλο τμήμα της ενωσιακής μεθόδου, ξαναζυγίζεται η φιάλη ζυγίσεως αμέσως μετά και υπολογίζεται η άνυδρος μάζα του ή των δοκιμίων από τη διαφορά· η διαδικασία της αναλύσεως συμπληρώνεται κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο οικείο μέρος της εφαρμοζόμενης μεθόδου. Εξετάζεται στο μικροσκόπιο το υπόλειμμα για να εξακριβωθεί αν μετά την κατεργασία έχει απομακρυνθεί πλήρως η διαλυτή ίνα.

I.8.  Υπολογισμός και έκφραση των αποτελεσμάτων

Εκφράζεται η μάζα κάθε συστατικού ως η εκατοστιαία αναλογία, επί της ολικής μάζας των ινών οι οποίες υπάρχουν στο μείγμα. Τα αποτελέσματα υπολογίζονται επί της μάζας των καθαρών ινών σε ξηρά κατάσταση επί της οποίας έχουν εφαρμοσθεί, α) οι συμβατικοί συντελεστές ανακτήσεως και β) οι απαραίτητοι συντελεστές διορθώσεως που απαιτούνται για τον υπολογισμό της απώλειας της ύλης κατά την προκατεργασία και την ανάλυση.

I.8.1.  Υπολογισμός των εκατοστιαίων αναλογιών της μάζας των ξηρών και καθαρών ινών μη υπολογιζομένης της απώλειας της μάζας των ινών η όποια γίνεται κατά την προκατεργασία.

I.8.1.1.  - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 1 -

Τύποι εφαρμόσιμοι στην περίπτωση που ένα συστατικό του μείγματος απομακρύνεται από ένα μόνο δοκίμιο και ένα άλλο συστατικό από ένα δεύτερο δοκίμιο:

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000008.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000009.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000010.jpg

P1 %είναι η εκατοστιαία αναλογία του πρώτου ξηρού και καθαρού συστατικού (συστατικού διαλυθέντος στο πρώτο δοκίμιο με το πρώτο αντιδραστήριο)·

P2 %είναι η εκατοστιαία αναλογία του δεύτερου ξηρού και καθαρού συστατικού (συστατικού διαλυθέντος στο δεύτερο δοκίμιο με το δεύτερο αντιδραστήριο)·

P3 %είναι η εκατοστιαία αναλογία του τρίτου ξηρού και καθαρού συστατικού (συστατικού αδιαλύτου και στα δύο δοκίμια)·

m1 είναι η ξηρά μάζα του πρώτου δοκιμίου μετά την προκατεργασία·

M2 είναι η ξηρά μάζα του δεύτερου δοκιμίου μετά την προκατεργασία·

r1 είναι η ξηρά μάζα του υπολείμματος μετά την απομάκρυνση του πρώτου συστατικού από το πρώτο δοκίμιο με το πρώτο αντιδραστήριο·

r2 είναι η ξηρά μάζα του υπολείμματος μετά την απομάκρυνση του δευτέρου συστατικού από το δεύτερο δοκίμιο με το δεύτερο αντιδραστήριο·

d1 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της μάζας με το πρώτο αντιδραστήριο, του δευτέρου μη διαλυθέντος συστατικού στο πρώτο δοκίμιο(35)·

d2 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της μάζας με το πρώτο αντιδραστήριο, του τρίτου μη διαλυθέντος συστατικού στο πρώτο δοκίμιο·

d3 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της μάζας με το δεύτερο αντιδραστήριο, του πρώτου μη διαλυθέντος συστατικού στο δεύτερο δοκίμιο·

d4 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της μάζας στο δεύτερο αντιδραστήριο, του τρίτου μη διαλυθέντος συστατικού στο δεύτερο δοκίμιο·

I.8.1.2.  - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 2 -

Τύποι εφαρμόσιμοι στην περίπτωση που ένα συστατικό (α) απομακρύνεται του πρώτου δοκιμίου με υπόλειμμα τα δύο άλλα συστατικά (β + γ) και δύο συστατικά (α + β) του δεύτερου δοκιμίου με υπόλειμμα το τρίτο συστατικό (γ):

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000011.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000012.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000013.jpg

P1 % είναι η εκατοστιαία αναλογία του πρώτου ξηρού και καθαρού συστατικού (συστατικού διαλυθέντος στο πρώτο δοκίμιο με το πρώτο αντιδραστήριο)·

P2 % είναι η εκατοστιαία αναλογία του δευτέρου ξηρού και καθαρού συστατικού (συστατικό διαλυτό συγχρόνως με το πρώτο συστατικό του δευτέρου δοκιμίου στο δεύτερο αντιδραστήριο)·

P3 % είναι η εκατοστιαία αναλογία του τρίτου ξηρού και καθαρού συστατικού (συστατικού αδιαλύτου και στα δύο δοκίμια)·

m1 είναι η ξηρά μάζα του πρώτου δοκιμίου μετά την προκατεργασία·

m2 είναι η ξηρά μάζα του δεύτερου δοκιμίου μετά την προκατεργασία·

r1 είναι η ξηρά μάζα του υπολείμματος μετά την απομάκρυνση του πρώτου συστατικού από το πρώτο δοκίμιο με το πρώτο αντιδραστήριο·

r2 είναι η ξηρά μάζα του υπολείμματος μετά την απομάκρυνση του πρώτου και του δεύτερου συστατικού από το δεύτερο δοκίμιο στο δεύτερο αντιδραστήριο·

d1 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της μάζας με το πρώτο αντιδραστήριο, του δευτέρου μη διαλυθέντος συστατικού στο πρώτο δοκίμιο·

d2 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της μάζας με το πρώτο αντιδραστήριο, του τρίτου μη διαλυθέντος συστατικού στο πρώτο δοκίμιο·

d4 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της μάζας στο δεύτερο αντιδραστήριο, του τρίτου μη διαλυθέντος συστατικού στο δεύτερο δοκίμιο.

I.8.1.3.  - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 3 -

Τύποι εφαρμόσιμοι στην περίπτωση που τα δύο συστατικά (α + β) απομακρύνονται από ένα δοκίμιο, με υπόλειμμα το τρίτο συστατικό (γ) και μετά απομακρύνονται τα δύο συστατικά (β + γ) ενός άλλου δοκιμίου με υπόλειμμα το πρώτο συστατικό (α):

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000014.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000015.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000016.jpg

P1 % είναι η εκατοστιαία αναλογία του πρώτου ξηρού και καθαρού συστατικού (συστατικού διαλυθέντος από το πρώτο δοκίμιο με το πρώτο αντιδραστήριο)·

P2 % είναι η εκατοστιαία αναλογία του δεύτερου ξηρού και καθαρού συστατικού (συστατικού διαλυθέντος από το πρώτο δοκίμιο με το πρώτο αντιδραστήριο)·

P3 % είναι η εκατοστιαία αναλογία του τρίτου ξηρού και καθαρού συστατικού (συστατικού διαλυθέντος από το δεύτερο δοκίμιο με το δεύτερο αντιδραστήριο)·

m1 είναι η ξηρά μάζα του πρώτου δοκιμίου μετά την προκατεργασία·

m2 είναι η ξηρά μάζα του δεύτερου δοκιμίου μετά την προκατεργασία·

r1 είναι η ξηρά μάζα του υπολείμματος μετά την απομάκρυνση του πρώτου και του δεύτερου συστατικού από το πρώτο δοκίμιο με το πρώτο αντιδραστήριο·

r2 είναι η ξηρά μάζα του υπολείμματος μετά την απομάκρυνση του δεύτερου και του τρίτου συστατικού από το δεύτερο δοκίμιο με το δεύτερο αντιδραστήριο·

d2 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της μάζας στο πρώτο αντιδραστήριο, του τρίτου μη διαλυθέντος συστατικού στο πρώτο δοκίμιο·

d3 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της μάζας με το δεύτερο αντιδραστήριο, του πρώτου μη διαλυθέντος συστατικού στο δεύτερο δοκίμιο·

I.8.1.4.  - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 4 -

Τύποι εφαρμόσιμοι στην περίπτωση που απομακρύνονται διαδοχικά δύο συστατικά του μείγματος από το ίδιο δοκίμιο:

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000017.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000018.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000019.jpg

P1 % είναι η εκατοστιαία αναλογία του πρώτου ξηρού και καθαρού συστατικού (πρώτο διαλυτό συστατικό)·

P2 % είναι η εκατοστιαία αναλογία του δευτέρου ξηρού και καθαρού συστατικού (δεύτερο διαλυτό συστατικό)·

P3 % είναι η εκατοστιαία αναλογία του τρίτου ξηρού και καθαρού συστατικού (αδιάλυτο συστατικό)·

m είναι η ξηρά μάζα του δοκιμίου μετά την προκατεργασία·

r1 είναι η ξηρά μάζα του υπολείμματος μετά την απομάκρυνση του πρώτου συστατικού με το πρώτο αντιδραστήριο·

r2 είναι η ξηρά μάζα του υπολείμματος μετά την απομάκρυνση του πρώτου και του δευτέρου συστατικού με το πρώτο και το δεύτερο αντιδραστήριο·

d1 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της μάζας του δευτέρου συστατικού με το πρώτο αντιδραστήριο·

d2 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της μάζας του τρίτου συστατικού στο πρώτο αντιδραστήριο·

d3 είναι ο συντελεστής διορθώσεως για την απώλεια της μάζας του τρίτου συστατικού στο πρώτο και το δεύτερο αντιδραστήριο·

1.8.2.  Υπολογισμός των εκατοστιαίων αναλογιών κάθε συστατικού μετά την εφαρμογή των συμβατικών συντελεστών ανακτήσεως και των ενδεχομένων συντελεστών διορθώσεως για τις απώλειες της μάζας κατά τη διάρκεια των προεργασιών:

Δεδομένου ότι:

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000020.jpg20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000021.jpg20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000022.jpg,

τότε:

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000023.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000024.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000025.jpg

P1A % είναι η εκατοστιαία αναλογία του πρώτου ξηρού και καθαρού συστατικού συμπεριλαμβανομένης της περιεχομένης υγρασίας και της απώλειας μάζας κατά την προκατεργασία·

P2A % είναι η εκατοστιαία αναλογία του δεύτερου ξηρού και καθαρού συστατικού συμπεριλαμβανομένης της περιεχομένης υγρασίας και της απώλειας μάζας κατά την προκατεργασία·

P3A % είναι η εκατοστιαία αναλογία του τρίτου ξηρού και καθαρού συστατικού συμπεριλαμβανομένης της περιεχομένης υγρασίας και της απώλειας μάζας κατά την προκατεργασία·

P1είναι η εκατοστιαία αναλογία του πρώτου ξηρού και καθαρού συστατικού που ευρίσκεται με την βοήθεια ενός εκ των τύπων που δίδονται στο I.8.1.·

P2 είναι η εκατοστιαία αναλογία του δεύτερου ξηρού και καθαρού συστατικού που ευρίσκεται με την βοήθεια ενός εκ των τύπων που δίδονται στο I.8.1.·

P3 είναι η εκατοστιαία αναλογία του τρίτου ξηρού και καθαρού συστατικού που ευρίσκεται με την βοήθεια ενός εκ των τύπων που δίδονται στο I.8.1.·

a1 είναι ο συμβατικός ρυθμός ανακτήσεως για το πρώτο συστατικό·

a2 είναι ο βασικός ρυθμός ανακτήσεως για το δεύτερο συστατικό·

a3 είναι ο βασικός ρυθμός ανακτήσεως για το τρίτο συστατικό·

b1 είναι η εκατοστιαία απώλεια της μάζας κατά την προκατεργασία του πρώτου συστατικού·

b2 είναι η εκατοστιαία απώλεια της μάζας κατά την προκατεργασία του δεύτερου συστατικού·

b3 είναι η εκατοστιαία απώλεια της μάζας κατά την προκατεργασία του τρίτου συστατικού.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μια ειδική προκατεργασία οι τιμές b1, b2 και b3 πρέπει να προσδιορίζονται αν είναι δυνατόν, υποβάλλοντας καθεμία από τις καθαρές συστατικές ίνες στην προκατεργασία την εφαρμοζόμενη κατά την ανάλυση. Ως καθαρές ίνες πρέπει να εννοούνται οι ίνες οι απαλλαγμένες από όλες τις μη ινώδεις ύλες, εξαιρέσει εκείνων που περιέχονται κανονικά (από τη φύση τους ή από τη βιομηχανική επεξεργασία), στην κατάσταση (αλεύκαστο, λευκασμένο) την οποία αυτές βρίσκονται στο προϊόν το οποίο πρόκειται να αναλυθεί.

Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται καθαρές συστατικές ίνες κατά τη βιομηχανοποίηση του υλικού που πρέπει να αναλυθεί, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέσες τιμές των b1, b2 και b3 όπως αυτές προκύπτουν κατά τις δοκιμές που διεξάγονται σε καθαρές ίνες όμοιες με εκείνες του υπό εξέταση δείγματος.

Αν εφαρμόζεται η κανονική προκατεργασία δι' εκχυλίσεως σε πετρελαϊκό αιθέρα και νερό, είναι δυνατό να αγνοηθούν οι συντελεστές διορθώσεως b1, b2, και b3 εκτός της περιπτώσεως του αλευκάστου βάμβακος, του αλευκάστου λίνου και της αλευκάστου κανάβεως, όπου είναι συνήθως παραδεκτό ότι η απώλεια που οφείλεται στην προκατεργασία είναι ίση με 4 % και στην περίπτωση του πολυπροπυλενίου ότι είναι ίση με 1 %.

Στην περίπτωση άλλων ινών, είναι συνήθως παραδεκτό να μην υπολογίζεται στους υπολογισμούς η απώλεια κατά την προκατεργασία.

I.8.3.  Σημείωση

Παραδείγματα υπολογισμών δίνονται στο κεφάλαιο 3.V.

II.  Μέθοδος ποσοτικής ανάλυσης με διαχωρισμό με το χέρι των τριμερών μειγμάτων ινών

II.1.  Πεδίο εφαρμογής

Η μέθοδος εφαρμόζεται σε υφάνσιμες ίνες οιαδήποτε κι αν είναι η φύση τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν σχηματίζουν ένα ομοιογενές μείγμα και ότι είναι δυνατό να διαχωρισθούν με το χέρι.

II.2.  Αρχή

Αφού αναγνωρισθούν τα συστατικά υφανσίμου, απομακρύνονται οι μη ινώδεις ύλες δια της καταλλήλου προκατεργασίας, κατόπιν διαχωρίζονται με το χέρι, ξηραίνονται και ζυγίζονται για να υπολογιστεί το ποσοστό κάθε ίνας μέσα στο μείγμα.

II.3.  Εξοπλισμός

II.3.1.  Φιάλες ζύγισης ή άλλη συσκευή που δίνει τα ίδια αποτελέσματα.

II.3.2.  Ξηραντήρας περιέχων πήκτωμα πυριτίου (silica gel) κεχρωσμένο με ένα δείκτη.

II.3.3.  Πυριαντήριο με κυκλοφορία αέρος για την ξήρανση των δοκιμίων σε 150° ± 3 °C.

II.3.4.  Αναλυτικός ζυγός ακριβείας 0,0002 g.

II.3.5.  Soxhlet εξολκέας ή άλλος εξοπλισμός που δίνει τα ίδια αποτελέσματα.

II.3.6.  Βελόνα.

II.3.7.  Στρεψόμετρο ή όμοια συσκευή.

II.4.  Αντιδραστήρια

II.4.1.  Πετρελαϊκός αιθέρας δισαπεσταγμένος ζέων μεταξύ 40 °C και 60 °C.

II.4.2.  Νερό αποσταγμένο ή απιονισμένο.

II.5.  Συνθήκες κλιματισμού και δοκιμής

I.4.

II.6.  Δείγμα εργαστηριακής δοκιμής

I.5.

II.7.  Προκατεργασία των δειγμάτων δοκιμής

I.6.

II.8.  Διαδικασία

II.8.1.  Ανάλυση του νήματος

Λαμβάνεται από το προκατεργασμένο δείγμα δοκιμής ένα δοκίμιο μάζας τουλάχιστον 1 γραμμαρίου. Στην περίπτωση ενός νήματος πολύ λεπτού, η ανάλυση δύναται να πραγματοποιείται επί ενός μήκους τουλάχιστον 30 μέτρων όποια κι αν είναι η μάζα του.

Κόπτεται το νήμα σε τεμάχια καταλλήλου μήκους και ξεχωρίζουν οι ίνες μεταξύ τους με μια βελόνα κι αν είναι αναγκαίο με στρεψόμετρο. Οι αποχωρισθείσες ίνες τοποθετούνται σε προζυγισμένα φιαλίδια και ξηραίνονται στους 105 ± 3 °C μέχρι επιτεύξεως σταθερής μάζας όπως περιγράφεται στα σημεία Ι.7.1 και Ι.7.2.

II.8.2.  Ανάλυση του υφάσματος

Λαμβάνεται από το κατεργασθέν δείγμα δοκιμής ένα δοκίμιο μάζας τουλάχιστον 1 g εκτός της ούγιας, με τα άκρα κομμένα προσεκτικά χωρίς ξέφτια και παράλληλα με τα νήματα του στημονιού ή του υφαδιού και στην περίπτωση των πλεκτών υφασμάτων παράλληλα με τις σειρές και τα νήματα των δικτύων. Διαχωρίζονται τα διαφόρου φύσεως νήματα και συλλέγονται στα προζυγισμένα φιαλίδια ζυγίσεως και ακολουθείται η μέθοδος όπως περιγράφεται στο σημείο ΙΙ.8.1.

II.9.  Υπολογισμός και έκφραση των αποτελεσμάτων

Η μάζα ενός εκάστου εκ των συστατικών εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία επί της ολικής μάζας των ινών που βρίσκονται στο μείγμα. Τα αποτελέσματα υπολογίζονται επί της μάζας των καθαρών ινών σε ξηρά κατάσταση επί της οποίας έχουν εφαρμοσθεί, α) οι συμβατικοί συντελεστές ανακτήσεως και β) οι απαραίτητοι συντελεστές διορθώσεως που απαιτούνται για τον υπολογισμό της απώλειας της ύλης κατά την προκατεργασία.

II.9.1.  Υπολογισμός των εκατοστιαίων αναλογιών των ξηρών και καθαρών μαζών των ινών μη υπολογιζομένης της απώλειας της μάζας των ινών η όποια γίνεται κατά την προκατεργασία:

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000026.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000027.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_EL-p0000028.jpg

P1 % είναι η εκατοστιαία αναλογία του πρώτου ξηρού και καθαρού συστατικού·

P2 % είναι η εκατοστιαία αναλογία του δεύτερου ξηρού και καθαρού συστατικού·

P3 % είναι η εκατοστιαία αναλογία του τρίτου ξηρού και καθαρού συστατικού·

m1 είναι η καθαρή, ξηρά μάζα του πρώτου συστατικού·

m2 είναι η καθαρή, ξηρά μάζα του δεύτερου συστατικού·

m3 είναι η καθαρή, ξηρή μάζα του πρώτου συστατικού.

II.9.2.  Για τον υπολογισμό των εκατοστιαίων αναλογιών κάθε συστατικού μετά την εφαρμογή των συμβατικών συντελεστών ανακτήσεως και των ενδεχομένων συντελεστών διορθώσεως για τις απώλειες της μάζας κατά τη διάρκεια των προεργασιών: βλ. I.8.2.

III.  Μέθοδος ποσοτικής ανάλυσης με διαχωρισμό με το χέρι σε συνδυασμό με χημικό διαχωρισμό των τριμερών μειγμάτων υφάνσιμων ινών

Κάθε φορά που αυτό είναι δυνατό, πρέπει να χρησιμοποιείται ο διά χειρός διαχωρισμός και να λαμβάνονται υπόψη οι αναλογίες των διαχωρισθέντων στοιχείων προ της εφαρμογής της δια χημικής οδού ποσοτικής αναλύσεως.

IV.1.  Ακρίβεια των μεθόδων

Η ακρίβεια που υποδεικνύεται για κάθε μέθοδο αναλύσεως στα διμερή μείγματα σχετίζεται με την αναπαραγωγιμότητα (βλέπε κεφάλαιο 2 περί ορισμένων μεθόδων ποσοτικής αναλύσεως διμερών μειγμάτων υφανσίμων ινών).

Η αναπαραγωγιμότητα αναφέρεται στη σταθερότητα δηλαδή εφαρμόζοντας την ίδια μέθοδο και λαμβάνοντας ξεχωριστά αποτελέσματα σε δοκίμια ενός και του αυτού ομοιογενούς μείγματος, να συμφωνούν οι λαμβανόμενες πειραματικές τιμές που έγιναν σε διαφορετικά εργαστήρια ή σε διαφορετικούς χρόνους.

Η αναπαραγωγιμότητα εκφράζεται διά των ορίων εμπιστοσύνης των αποτελεσμάτων για μια στάθμη εμπιστοσύνης 95 %.

Με τούτο εννοείται ότι η απόκλιση μεταξύ δύο αποτελεσμάτων που σε μία σειρά γενομένων αναλύσεων σε διαφορετικά εργαστήρια δεν θα υποβάλλετο παρά στις 5 περιπτώσεις από τις 100 εφαρμόζοντας κανονικά και σωστά τη μέθοδο επί ενός ομοίου και ομοιογενούς μείγματος.

Για τον προσδιορισμό της ακριβείας της αναλύσεως ενός τριμερούς μείγματος εφαρμόζονται κανονικά οι τιμές που υποδεικνύονται στις μεθόδους αναλύσεως των διμερών μιγμάτων που εχρησιμοποιήθησαν για την ανάλυση του τριμερούς μείγματος.

Δοθέντος ότι για τις τέσσερις παραλλαγές χημικής ποσοτικής αναλύσεως των τριμερών μειγμάτων έχουν προβλεφθεί δύο διαλύσεις (σε ξεχωριστά δοκίμια για τις τρεις πρώτες παραλλαγές και στο ίδιο δοκίμιο για την τέταρτη) και δεχόμενοι ότι ορίζονται με E1 και E2 οι τιμές ακριβείας των δύο μεθόδων αναλύσεως των διμερών μειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, η ακρίβεια των αποτελεσμάτων για κάθε συστατικό δίδεται στον κατωτέρω πίνακα:

Συστατικές ίνες

Παραλλαγές

1

2 και 3

4.

α

E1

E1

E1

β

E2

E1+E2

E1+E2

γ

E1+E2

E2

E1+E2

Αν χρησιμοποιηθεί η τέταρτη παραλλαγή ο βαθμός ακριβείας μπορεί να ευρεθεί μικρότερος από αυτόν που υπολογίζεται με τη μέθοδο που υποδεικνύεται ανωτέρω εξ αιτίας μιας ενδεχομένης και δυσκόλως υπολογιζομένης επιδράσεως του πρώτου αντιδραστηρίου επί του υπολείμματος που αποτελείται από τα συστατικά β) και γ).

IV.2.  Έκθεση αναλύσεως

IV.1.  Αναφέρονται η παραλλαγή ή οι παραλλαγές που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει η ανάλυση, οι μέθοδοι, τα αντιδραστήρια και οι συντελεστές διορθώσεως.

IV.2.  Δίνονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές προκατεργασίες (βλ. σημείο Ι.6).

IV.3.  Δίνονται τα επί μέρους αποτελέσματα καθώς και ο αριθμητικός μέσος όρος με προσέγγιση πρώτου δεκαδικού ψηφίου.

IV.4.  Δίνονται κάθε φορά που αυτό είναι δυνατόν η ακρίβεια της μεθόδου για κάθε συστατικό, υπολογιζόμενη σύμφωνα με τον πίνακα του κεφαλαίου IV.1.

V.  Παραδείγματα υπολογισμού των εκατοστιαίων αναλογιών των συστατικών ορισμένων τριμερών μειγμάτων χρησιμοποιώντας ορισμένες από τις παραλλαγές που περιγράφονται στο σημείο I.8.1.

Θεωρούμε την περίπτωση μείγματος ινών του οποίου η ποιοτική ανάλυση έδωσε τα ακόλουθα συστατικά: 1. μαλλί ξασμένο· 2. νάιλον (πολυαμίδιο)· 3. βαμβάκι αλεύκαστο.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 1

Χρησιμοποιώντας την παραλλαγή αυτή, δηλαδή εργαζόμενοι με δύο διαφορετικά δοκίμια και απομακρύνοντας δια διαλύσεως ένα συστατικό (α = μαλλί) του πρώτου δοκιμίου και ένα δεύτερο συστατικό (β = πολυαμίδιο) του δευτέρου δοκιμίου, δύνανται να ληφθούν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

1.  Ξηρά μάζα του πρώτου δοκιμίου μετά από προκατεργασία (m1) = 1,6000 g

2.  Ξηρά μάζα του υπολείμματος μετά από κατεργασία με αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο (πολυαμίδιο + βαμβάκι) (r1) = 1,4166 g

3.  Ξηρά μάζα του δευτέρου δοκιμίου μετά από προκατεργασία (m2) = 1,8000 g

4.  Ξηρά μάζα του υπολείμματος μετά κατεργασία με μυρμηκικό οξύ (μαλλί + βαμβάκι): (r2) = 0,9000 g (r2) = 0,9000 g

Η κατεργασία με αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο δεν επιφέρει καμία απώλεια της μάζας του πολυαμιδίου, ενώ το αλεύκαστο βαμβάκι χάνει 3 %, σε τρόπο ώστε d1 = 1,0 και d2 = 1,03.

Η κατεργασία με μυρμηκικό οξύ δεν επιφέρει καμία απώλεια της μάζας του μαλλιού και του αλεύκαστου βάμβακος σε τρόπο ώστε d3 και d4 = 1,0.

Εάν στον τύπο τον αναφερόμενο στο σημείο I.8.1.1. του παραρτήματος I τεθούν οι λαμβανόμενες δια χημικής αναλύσεως τιμές και οι συντελεστές διορθώσεως, λαμβάνεται:

P1 % (μαλλί) = [1,03/1,0 – 1,03×1,4166/1,6000 + 0,9000/1,8000 × (1 – 1,03 / 1,0)] ×100 = 10,30

P2 % (πολυαμίδιο) = [1,0 / 1,0 – 1,0×0,9000 / 1,8000 + 1,4166 / 1,6000 × (1– 1,0 /1,0)] ×100 = 50,00

P3 % (μαλλί) = 100–(10,30 + 50,00) = 39,70

Οι εκατοστιαίες αναλογίες των διαφόρων καθαρών και ξηρών ινών στο μείγμα είναι οι ακόλουθες:

μαλλί

10,30 %

πολυαμίδιο

50,00 %

βαμβάκι

39,70 %

Οι εκατοστιαίες αναλογίες πρέπει να διορθώνονται σύμφωνα με τους τύπους του σημείου I.8.2, για να ληφθούν ομοίως υπόψη οι συμβατικοί ρυθμοί ανακτήσεως καθώς και οι συντελεστές διορθώσεως για τις ενδεχόμενες απώλειες μάζας κατά την προκατεργασία.

Όπως αναφέρεται στο παράρτημα IX, οι συμβατικοί ρυθμοί είναι οι ακόλουθοι: Μαλλί ξασμένο 17,0 %, πολυαμίδιο 6,25 %, βαμβάκι 8,5 %. Επί πλέον το αλεύκαστο βαμβάκι εμφανίζει μια απώλεια μάζας 4 % μετά από προκατεργασία με πετρελαϊκό αιθέρα και νερό.

Κατά συνέπεια:

P1A % (μαλλί) = 10,30×[1+(17,0+0,0)/100] / [10,30×(1+ (17,0+0,0)/100) + 50,00× (1+ (6,25+0,0)/100) + 39,70×(1+(8,5+4,0 /100)] × 100 = 10,97

P2A % (πολυαμίδιο) = 50,0 × (1+ (6,25+0,0)/100) /109,8385 ×100 = 48,37

P3 % (βαμβάκι) = 100 - (10,97 + 48,37) = 40,66

Η σύνθεση του νήματος είναι λοιπόν η ακόλουθος:

πολυαμίδιο

48,4 %

βαμβάκι

40,6 %

μαλλί

11,0 %

100,0 %

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 4:

Θεωρούμε ένα μείγμα ινών του οποίου η ποιοτική ανάλυση μας έδωσε τα ακόλουθα συστατικά: Μαλλί ξασμένο, βισκόζη, αλεύκαστο βαμβάκι.

Ας δεχτούμε ότι χρησιμοποιώντας την παραλλαγή 4, δηλαδή απομακρύνοντας διαδοχικά δύο συστατικά από το μείγμα ενός μόνο δοκιμίου λαμβάνονται τα κατωτέρω αποτελέσματα:

1.  Ξηρά μάζα του πρώτου δοκιμίου μετά προκατεργασία (m1) = 1,6000 g

2.  Ξηρά μάζα του υπολείμματος μετά από κατεργασία με αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο (βισκόζη + βαμβάκι)

(r1) = 1,4166 g

3.  Ξηρά μάζα του υπολείμματος μετά την δεύτερη κατεργασία του υπολείμματος r1 με - χλωριούχο ψευδάργυρο/μυρμηκικό οξύ (βαμβάκι)

(r2) = 0,6630 g

Η κατεργασία με αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο δεν επιφέρει καμία απώλεια της μάζας της βισκόζης, ενώ το αλεύκαστο βαμβάκι χάνει 3 %, σε τρόπο ώστε d1 =1,0 και d2 = 1,03.

Δια της κατεργασίας με μυρμηκικό οξύ - χλωριούχο ψευδάργυρο, η μάζα του βάμβακος αυξάνει κατά 4 %, και έτσι έχουμε d3 = (1,03 x 0,96) = 0,9888 στρογγυλοποιούμενο σε 0,99 (γνωστό ότι d3 είναι ο συντελεστής διορθώσεως αντιστοίχως για την απώλεια και την αύξηση της μάζας του τρίτου συστατικού με το πρώτο και το δεύτερο αντιδραστήριο).

Εάν στον τύπο τον αναφερόμενο στο σημείο I.8.1.4. τεθούν οι λαμβανόμενες δια χημικής αναλύσεως τιμές και οι συντελεστές διορθώσεως, λαμβάνεται:

P2 % (βισκόζη) = 1,0×1,4166 / 1,6000 ×100 – 1,0 / 1,03 ×40,98=48,75  %

P3 % (βαμβάκι) = 0,99×0,6630 / 1,6000 × 100= 41,02  %

P1 % (μαλλί) = 100 - (48,75 + 41,02) = 10,23  %

Όπως έχουμε υποδείξει για την παραλλαγή 1, οι εκατοστιαίες αυτές περιεκτικότητες πρέπει να διορθώνονται σύμφωνα με τους υποδεικνυόμενους τύπους στο σημείο I.8.2.

P1A % (μαλλί) = 10,23 × [1 + (17,0+0,0 / 100)]/[10,23×(1+ (17,00+0,0)/100) +48,75×(1+(13+0,0 / 100) + 41,02×(1+(8,5+4,0)/ 100)] × 100 = 10,57 %

P2A % (βισκόζη) = 48,75× [1+(13+0,0) / 100] / 113,2041 ×100 = 48,65 %

P3 % (βαμβάκι) = 100 - (10,57 + 48,65) = 40,78 %

Η σύνθεση του μείγματος είναι λοιπόν η ακόλουθη:

βισκόζη (τεχνητό μετάξι)

48,6 %

βαμβάκι

40,8 %

μαλλί

10,6 %

______

100,0 %

VI.  Πίνακας τυπικών τριμερών μειγμάτων που μπορούν να αναλυθούν χρησιμοποιώντας ενωσιακές μεθόδους ανάλυσης διμερών μειγμάτων (δίνεται ως παράδειγμα)

Μείγμα αριθ..

Συστατικές ίνες

Παραλλαγή

Αριθμός μεθόδου που χρησιμοποιείται και αντιδραστήρια για διμερή μείγματα

Συστατικό 1

Συστατικό 2

Συστατικό 3

1.

Μαλλί ή τρίχες

Βισκόζη, ίνες χαλκαμμωνίας ή ορισμένοι τύποι μοντάλ

βαμβάκι

1 και/ή 4

2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο) και 3 (χλωριούχος ψευδάργυρος/μυρμηκικό οξύ)

2.

Μαλλί ή τρίχες

πολυαμίδιο 6 ή 6-6

βαμβάκι, βισκόζη, χαλκαμμωνιακά ή μοντάλ

1 και/ή 4

2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο) και 4. (μυρμηκικό οξύ, 80 % w/w)

3.

Μαλλί, τρίχα ή μετάξι

ορισμένες χλωριοΐνες

βισκόζη, χαλκαμμωνιακά ή μοντάλ

1 και/ή 4

2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο) και 9 (διθειάνθραξ/ακετόνη 55,5/44,5 w/w)

4.

Μαλλί ή τρίχες

πολυαμίδιο 6 ή 6-6

ίνα πολυεστέρα, πολυπροπυλενίου, ακρυλικού ή υάλου

1 και/ή 4

2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο) και 4. (μυρμηκικό οξύ, 80 % w/w)

5.

Μαλλί, τρίχα ή μετάξι

ορισμένες χλωριοΐνες

ίνα πολυεστέρα, ακρυλικού, πολυαμιδίου ή υάλου

1 και/ή 4

2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο) και 9 (διθειάνθραξ/ακετόνη 55,5/44,5 w/w)

6.

Μετάξι

μαλλί ή τρίχες

πολυεστέρας

2

11. (θειικό οξύ 75 % w/w) και 2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο)

7.

Πολυαμίδιο 6 ή 6-6

ακρυλική

βαμβάκι, βισκόζη, χαλκαμμωνιακά ή μοντάλ

1 και/ή 4

4. (μυρμηκικό οξύ 80 % w/w) και 8. (διμεθυλοφορμαμίδιο)

8.

Ορισμένες χλωριοΐνες

πολυαμίδιο 6 ή 6-6

βαμβάκι, βισκόζη, χαλκαμμωνιακά ή μοντάλ

1 και/ή 4

8. (διμεθυλοφορμαμίδιο) και 4. (μυρμηκικό οξύ, 80 % w/w)

ή 9. (διθειάνθραξ/ακετόνη, 55,5/44,5 % w/w) και 4. (μυρμηκικό οξύ, 80 % w/w)

9.

Ακρυλική

πολυαμίδιο 6 ή 6-6

πολυεστέρας

1 και/ή 4

8. (διμεθυλοφορμαμίδιο) και 4. (μυρμηκικό οξύ, 80 % w/w)

10.

Οξεική

πολυαμίδιο 6 ή 6-6

βισκόζη, βαμβάκι, χαλκαμμωνιακά ή μοντάλ

4

1. (ακετόνη) και 4. (μυρμηκικό οξύ, 80 % w/w)

11.

Ορισμένες χλωριοΐνες

ακρυλική

πολυαμίδιο

2 και/ή 4

9. (διθειάνθραξ/ακετόνη 55,5/44,5 % w/w) και 8. (διμεθυλοφορμαμίδιο)

12.

Ορισμένες χλωριοΐνες

πολυαμίδιο 6 ή 6-6

ακρυλική

1 και/ή 4

9. (διθειάνθραξ/ακετόνη 55,5/44,5 % w/w) και 4. (μυρμηκικό οξύ, 80 % w/w)

13.

Πολυαμίδιο 6 ή 6-6

βισκόζη, χαλκαμμωνιακά, μοντάλ ή βαμβάκι

πολυεστέρας

4

4. (μυρμηκικό οξύ, 80 % w/w) και 7. (θειικό οξύ, 75 % w/w)

14.

Οξεική

βισκόζη, χαλκαμμωνιακά, μοντάλ ή βαμβάκι

πολυεστέρας

4

1. (ακετόνη) και 7 (θειικό οξύ, 75 % w/w)

15.

Ακρυλική

βισκόζη, χαλκαμμωνιακά, μοντάλ ή βαμβάκι

πολυεστέρας

4

8. (διμεθυλοφορμαμίδιο) και 7 (θειικό οξύ, 75 % w/w)

16.

Οξεική

μαλλί, τρίχα ή μετάξι

βαμβάκι, βισκόζη, χαλκαμμωνιακά, μοντάλ, πολυαμίδιο, πολυεστέρας, ακρυλικό

4

1. (ακετόνη) και 2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο)

17.

Τριοξεική

μαλλί, τρίχα ή μετάξι

βαμβάκι, βισκόζη, χαλκαμμωνιακά, μοντάλ, πολυαμίδιο, πολυεστέρας, ακρυλικό

4

6. (διχλωρομεθάνιο) και 2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο)

18.

Ακρυλική

μαλλί, τρίχα ή μετάξι

πολυεστέρας

1 και/ή 4

8. (διμεθυλοφορμαμίδιο) και 2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο)

19.

Ακρυλική

Μετάξι

μαλλί ή τρίχες

4

8. (διμεθυλοφορμαμίδιο) και 11. (θειικό οξύ 75 % w/w)

20.

Ακρυλική

μαλλί, τρίχες ή μετάξι

βαμβάκι, βισκόζη, χαλκαμμωνιακά ή μοντάλ

1 και/ή 4

8. (διμεθυλοφορμαμίδιο) και 2 (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο)

21.

μαλλί, τρίχα ή μετάξι

βαμβάκι, βισκόζη, μοντάλ, χαλκαμμωνιακά

πολυεστέρας

4

2. (αλκαλικό υποχλωριώδες νάτριο) και 7. (θειικό οξύ 75 %)

22.

Βισκόζη, ίνες χαλκαμμωνίας ή ορισμένοι τύποι μοντάλ

βαμβάκι

πολυεστέρας

2 και/ή 4

3. (χλωριούχος ψευδάργυρος/μυρμηκικό οξύ) και 7 (θειικό οξύ 75 % w/w)

23.

Ακρυλική

βισκόζη, ίνες χαλκαμμωνίας ή ορισμένοι τύποι μοντάλ

βαμβάκι

4

8. (διμεθυλοφορμαμίδιο) και 3 (χλωριούχος ψευδάργυρος/μυρμηκικό οξύ)

24.

Ορισμένες χλωριοΐνες

βισκόζη, ίνες χαλκαμμωνίας ή ορισμένοι τύποι μοντάλ

βαμβάκι

1 και/ή 4

9. (διθειάνθραξ/ακετόνη, 55,5/44,5 % w/w) και 3. (χλωριούχος ψευδάργυρος/μυρμηκικό οξύ) ή 8 (διμεθυλοφορμαμίδιο) και 3. (χλωριούχος ψευδάργυρος/μυρμηκικό οξύ)

25.

Οξεική

βισκόζη, ίνες χαλκαμμωνίας ή ορισμένοι τύποι μοντάλ

βαμβάκι

4

1. (ακετόνη) και 3 (χλωριούχος ψευδάργυρος/μυρμηκικό οξύ)

26.

Τριοξεική

βισκόζη, ίνες χαλκαμμωνίας ή ορισμένοι τύποι μοντάλ

βαμβάκι

4

6. (διχλωρομεθάνιο) και 3 (χλωριούχος ψευδάργυρος/μυρμηκικό οξύ)

27.

Οξεική

μετάξι

μαλλί ή τρίχες

4

1. (ακετόνη) και 11. (θειικό οξύ 75 % w/w)

28.

Τριοξεική

μετάξι

μαλλί ή τρίχες

4

6. (διχλωρομεθάνιο) και 11. (θειικό οξύ 75 % w/w)

29.

Οξεική

ακρυλική

βαμβάκι, βισκόζη, χαλκαμμωνιακά ή μοντάλ

4

1. (ακετόνη) και 8. (διμεθυλοφορμαμίδιο)

30.

Τριοξεική

ακρυλική

βαμβάκι, βισκόζη, χαλκαμμωνιακά ή μοντάλ

4

6. (διχλωρομεθάνιο) και 8. (διμεθυλοφορμαμίδιο)

31.

Τριοξεική

πολυαμίδιο 6 ή 6-6

βαμβάκι, βισκόζη, χαλκαμμωνιακά ή μοντάλ

4

6. (διχλωρομεθάνιο) και 4. (μυρμηκικό οξύ 80 % w/w)

32.

Τριοξεική

βαμβάκι, βισκόζη, χαλκαμμωνιακά ή μοντάλ

πολυεστέρας

4

6. (διχλωρομεθάνιο) και 7 (θειικό οξύ, 75 % w/w)

33.

Οξεική

πολυαμίδιο 6 ή 6-6

πολυεστέρας ή ακρυλικό

4

1. (ακετόνη) και 4. (μυρμηκικό οξύ 80 % w/w)

34.

Οξεική

ακρυλική

πολυεστέρας

4

1. (ακετόνη) και 8. (διμεθυλοφορμαμίδιο)

35.

Ορισμένες χλωριοΐνες

βαμβάκι, βισκόζη, χαλκαμμωνιακά ή μοντάλ

πολυεστέρας

4

8. (διμεθυλοφορμαμίδιο) και 7. (θειικό οξύ 75 % w/w)

ή 9 (διθειάνθραξ/ακετόνη, 55,5/44,5 % w/w) και 7. (θειικό οξύ 75 % w/w)

36.

Βαμβάκι

πολυεστέρας

ελαστολεφίνη

2 και/ή 4

7 (θειικό οξύ 75 % w/w) και 14 (πυκνό θειικό οξύ)

37.

Ορισμένα ακρυλικά μοντάλ

πολυεστέρας

μελαμίνη

2 και/ή 4

8 (διμεθυλοφορμαμίδιο) και 14 (πυκνό θειικό οξύ)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

(Άρθρο 17 παράγραφος 2)

Αριθ. ίνας

Ίνες

Ποσοστό επί %

1‐2

Μαλλί και τρίχες ζώων:

κτενισμένες ίνες (πενιέ)

18,25

λαναρισμένες ίνες (καρντέ)

17,00(1)

3

Τρίχες ζώων:

κτενισμένες ίνες (πενιέ)

18,25

λαναρισμένες ίνες (καρντέ)

17,00(1)

Τρίχες αλόγου:

κτενισμένες ίνες (πενιέ)

16,00

λαναρισμένες ίνες (καρντέ)

15,00

4

Μετάξι

11,00

5

Βαμβάκι:

κανονικές ίνες

8,50

ίνες μερσεριζέ

10,50

6

Καπόκ

10,90

7

Λινάρι

12,00

8

Καννάβι

12,00

9

Γιούτα

17,00

10

Άμπακας

14,00

11

Άλφα

14,00

12

Κόιρ (κοκοφοίνικας)

13,00

13

Σπαρτοΐνα

14,00

14

Ραμί (λευκασμένη ίνα)

8,50

15

Σιζάλ

14,00

16

Sunn

12,00

17

Χενέκουεν

14,00

18

Maguey

14,00

19

Οξεική

9,00

20

Αλγινική

20,00

21

Χαλκαμμωνιακή

13,00

22

Μοντάλ

13,00

23

Πρωτεΐνη

17,00

24

Τριοξεική

7,00

25

Βισκόζη

13,00

26

Ακρυλική

2,00

27

Χλωριοΐνα

2,00

28

Φθοριοΐνα

0,00

29

Μοντακρυλική

2,00

30

Πολυαμιδική ή νάιλον:

μη συνεχής ίνα

6,25

συνεχής

5,75

31

Αραμιδική

8,00

32

Πολυιμιδική

3,50

33

Λυοσέλ

13,00

34

Πολυλακτίδιο

1,50

35

Πολυεστερική

μη συνεχής ίνα

1,50

συνεχής

1,50

36

Πολυαιθυλένιο

1,50

37

Πολυπροπυλένιο

2,00

38

Πολυκαρβαμιδική

2,00

39

Πολυουρεθάνη

μη συνεχής ίνα

3,50

συνεχής

3,00

40

Βινυλική

5,00

41

Τριβινυλική

3,00

42

Ελαστομερής

1,00

43

Ελαστομερής πολυουρεθάνη

1,50

44

Ίνα γυαλιού:

με μέση διάμετρο ανώτερη των 5 μm

2,00

με μέση διάμετρο ίση ή κατώτερη των 5 μm

3,00

45

Μεταλλική ίνα

2,00

Επιμεταλλωμένη ίνα

2,00

Αμίαντος

2,00

Χάρτινη ίνα

13,75

46

Ελαστοπολυεστέρας

1,50

47

Ελαστολεφίνη

1,50

48

Μελαμίνη

7,00

(1)Ο συμβατικός συντελεστής 17,00 % χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί αν το κλωστοϋφαντουργικό προϊόν που περιέχει μαλλί ή/και τρίχες ζώων υπάγεται στον κύκλο λαναρισμένο ή κτενισμένο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 2008/121/EΚ

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) και γ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 3

Άρθρο 5

Άρθρο 4

Άρθρο 7

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1 και Παράρτημα III

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Οδηγία 2008/121/EΚ

Παρών κανονισμός

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 6 παράγραφος 5

Άρθρο 18

Άρθρο 7

Άρθρο 10

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 5

-

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 15 και Παράρτημα IV

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 16 παράγραφος 4

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11

Άρθρο 12 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο

Οδηγία 2008/121/EΚ

Παρών κανονισμός

Άρθρο 12

▌ Παράρτημα VII

Άρθρο 13

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 1

-

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 15 και 16

Άρθρο 23 ▌

Άρθρο 17

-

Άρθρο 19 και 20

-

Παράρτημα Ι, αριθ. 1 έως 47

Παράρτημα Ι, αριθ. 1 έως 47

Παράρτημα ΙΙ, αριθ. 1 έως 47

Παράρτημα ΙX, αριθ. 1 έως 47

Παράρτημα ΙΙI

Παράρτημα V

Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 36

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο i)

Παράρτημα ΙV

Παράρτημα VΙ

Οδηγία 96/73/EΚ

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Παράρτημα VIII κεφάλαιο 1 τμήμα Ι σημείο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 17 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4

Άρθρο 17 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 23

Άρθρο 6

Άρθρο 7

-

Άρθρο 8

-

Άρθρο 9

-

Παράρτημα I

Παράρτημα VIII κεφάλαιο 1 τμήμα Ι

Παράρτημα ΙΙ σημείο 1 εισαγωγή

Παράρτημα VIII κεφάλαιο 1 τμήμα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙ σημείο 1 τμήμα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

Παράρτημα VIII κεφάλαιο 2 τμήμα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

Παράρτημα ΙΙ σημείο 2

Παράρτημα VIII κεφάλαιο 2 τμήμα IV

Οδηγία 73/44/ΕΟΚ

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Παράρτημα VIII κεφάλαιο 1 τμήμα Ι

Άρθρο 3

Άρθρο 17 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4

Άρθρο 17 παράγραφος 3

Άρθρο 5

Άρθρο 23 ▌

Άρθρο 6

-

Άρθρο 7

-

Παράρτημα I

Παράρτημα VIII κεφάλαιο 3 εισαγωγή και τμήμα Ι έως IV

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα VIII κεφάλαιο 3 τμήμα V

Παράρτημα ΙΙI

Παράρτημα VIII κεφάλαιο 3 τμήμα VI

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Γνώμη της 16ης Δεκεμβρίου 2009 (Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010.
(4) ΕΕ L 83, 30.3.1973, σ. 1.
(5) ΕΕ L 32, 3.2.1997, σ. 1.
(6) ΕΕ L 19, 23.1.2009, σ. 29.
(7) ΕΕ L 11, 15.1.2002, σ. 4.
(8) ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 30.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0093.
(10)* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(11) ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 114.
(12) ΕΕ L 145, 4.6.2008, σ. 1.
(13)* Εννέα μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(14) ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22.
(15)* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(16)* Τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(17)** Δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(18)* Δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(19)* Έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(20)** Δύο έτη και έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(21)*** Την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(22)Για τα υφάνσιμα προϊόντα του σημείου αυτού που πωλούνται κομμένα, συνολική επισήμανση είναι η επισήμανση του ρολού. Στα σκοινιά και καλώδια του σημείου αυτού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, όσα χρησιμοποιούνται στην ορειβασία και στα θαλάσσια σπορ.
(23) Σε μερικές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προκατεργασία του μεμονωμένου δοκιμίου.
(24) Για τα τελειωμένα και τα έτοιμα προϊόντα βλέπε σημείο 7.
(25) Βλ. σημείο 1.
(26) Μπορεί να αντικατασταθεί το εργαστηριακό λανάρι από έναν αναμεικτήρα ινών ή από τη μέθοδο την επονομαζόμενη «τούφες και απορρίμματα».
(27) Αν οι μπομπίνες δύνανται να τοποθετηθούν σε κατάλληλη ανέμη, κάποια ποσότης δύναται να τυλιχθεί ταυτόχρονα.
(28)Η μέθοδος 12 αποτελεί εξαίρεση. Βασίζεται στον προσδιορισμό του περιεχομένου μιας συνιστώσας ουσίας ενός εκ των δύο συστατικών.
(29)Βλ. κεφάλαιο 1.1.
(30)Πρέπει να πιστοποιηθεί η διαλυτότητα αυτών των μοντακρυλικών ή χλωριοϊνών στο αντιδραστήριο πριν αρχίσει η πορεία της αναλύσεως.
(31)Πριν πραγματοποιεί η ανάλυση, ελέγχεται η διαλυτότητα των ινών πολυβινυλικού χλωριδίου στο αντιδραστήριο.
(32)Το άγριο μετάξι όπως το Tussah, δεν διαλύεται πλήρως σε διάλυμα θειικού οξέος 75 %.
(33)Βλ. π.χ. τον εξοπλισμό που περιγράφεται στο Melliand Textilberichte 56.(1975), σ. 643-645.
(34)Βλ. κεφάλαιο 1.1
(35)Οι τιμές του d παρατίθενται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος παραρτήματος, σχετικά με τις διάφορες μεθόδους ανάλυσης διμερών μειγμάτων.


Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία ***I
PDF 268kWORD 36k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία (COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD))
P7_TA(2010)0169A7-0058/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0580),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0101/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665) και κυρίως την προσθήκη σε αυτό (COM(2010)0147),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 212 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την υποχρέωση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου με επιστολή της 17ης Μαΐου 2010 να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0058/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Μαΐου 2010 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία

P7_TC1-COD(2009)0162


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 388/2010/ΕΕ.)


Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006) ***I
PDF 270kWORD 68k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD))
P7_TA(2010)0170A7-0054/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0510),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 36, 37 και 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0255/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 και τα άρθρα 42, 43, παράγραφος 2 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Μαρτίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0054/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Μαΐου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης

P7_TC1-COD(2009)0138


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 641/2010.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του οικονομικού έτους 2011 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο
PDF 469kWORD 96k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2011 (2010/2005(BUD))
P7_TA(2010)0171A7-0134/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), και ιδίως το άρθρο 31,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία προϋπολογισμού 2011 – τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο σχετικά με την κατάρτιση του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2011,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 19 Απριλίου 2010 σύμφωνα με τα άρθρα 23, παράγραφος 6, και 79, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 79, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 79 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0134/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα που του ανατίθενται με τη Συνθήκη, το Κοινοβούλιο προτίθεται να χρησιμοποιήσει και να αναπτύξει πλήρως τις εξουσίες του, και ότι για τούτο θα απαιτηθεί η ενίσχυση ορισμένων τομέων προτεραιότητας ενώ, παράλληλα, θα χρειαστεί μια αυστηρή προσέγγιση στη χρήση των διαθέσιμων πόρων,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, η δημοσιονομική κατάσταση όσον αφορά τον τομέα 5 (δαπάνες διοικητικής λειτουργίας) για το 2011 επιβάλλει περισσότερο από ποτέ μια προσεκτική και πειθαρχημένη προσέγγιση στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, για το συμβιβασμό των πολιτικών στόχων και της χρηματοδότησής τους,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από δύο χρόνια δρομολογήθηκε πιλοτική διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, η οποία διατηρείται στη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2011,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προνόμια της ολομέλειας όσον αφορά την έγκριση της κατάστασης προβλέψεων και του τελικού προϋπολογισμού θα διατηρηθούν πλήρως, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Συνθήκης και τον Κανονισμό,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Μαρτίου 2010 και στις 13 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκαν δύο προσυνδιαλλακτικές συναντήσεις μεταξύ αντιπροσωπειών του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, κατά τις οποίες συζητήθηκαν ορισμένα βασικά ζητήματα,

Γενικό πλαίσιο και συνολικός προϋπολογισμός

1.  επισημαίνει ότι το επίπεδο του προϋπολογισμού του 2011, όπως προτείνεται από το Προεδρείο, ανέρχεται σε 1 710 547 354 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 20,32% του τομέα 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· επισημαίνει ότι το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης ανέρχεται σε 5,8 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2010, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) 1/2010·

2.  με πλήρη συνείδηση των επικείμενων προκλήσεων, πιστεύει ότι το ποσοστό αύξησης και το τελικό επίπεδο του προϋπολογισμού χρειάζεται να προσαρμοστούν στις προβλέψεις αυτές· αποφασίζει ότι, στο παρόν στάδιο, το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 1 706 547 354 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 5,5 % και ποσοστό 20,28 % του τομέα 5· προτίθεται επίσης, πριν καταρτίσει τον τελικό προϋπολογισμό το φθινόπωρο του 2010, να αποσαφηνίσει και να εξετάσει περαιτέρω τα προτεινόμενα μέτρα, καθώς επίσης να προσδιορίσει πού είναι δυνατές εξοικονομήσεις·

3.  υπενθυμίζει ότι, βάσει των αρχικών αναφορών του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων το 2006 και τέθηκαν σε εφαρμογή το 2007, οι δαπάνες του πρέπει να κινούνται στα πλαίσια του καθιερωμένου ορίου 20%, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των λοιπών θεσμικών οργάνων και του διαθέσιμου περιθωρίου· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τα αιτήματα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, που υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ μόνο για το 2010· επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στον τομέα 5· εμμένει στην άποψη ότι το Προεδρείο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών επιβάλλεται να συνεργαστούν για να αποτιμήσουν εκ νέου αυτό το όριο πριν αρχίσουν διοργανικό διάλογο για το θέμα· προτείνει να συσταθεί προς τούτο ομάδα εργασίας, που θα πρέπει να αρχίσει τις εργασίες της πριν από το τέλος Ιουλίου 2010·

4.  ζητεί την αποσαφήνιση του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού για τον τομέα 5 και των προβλεπόμενων περιθωρίων ύψους 109 εκατ. ευρώ για το 2011, 102 εκατ. ευρώ για το 2012 και 157 εκατ. ευρώ για το 2013· θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις εργασίας του Κοινοβουλίου για την έκτη έκθεση των γενικών γραμματέων (Οκτώβριος 2009) όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το οργανόγραμμα, σε σχέση με την παρούσα πρόταση κατάστασης προβλέψεων· επιθυμεί να διευκρινίσει, ποια σημαντικά (δυνητικά) έργα και ποιες εξελίξεις όσον αφορά το προσωπικό περιλαμβάνονται ήδη στον εν λόγω προγραμματισμό για τα προσεχή 2-3 έτη· υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι ο δημοσιονομικός προγραμματισμός αποτελεί απλώς ένα μη δεσμευτικό ενδεικτικό προγραμματιστικό εργαλείο και ότι οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή·

5.  ενώ δεν διαφωνεί ως προς την αρχή με το σκεπτικό με το οποίο προτείνεται ποσοστό 1% του προϋπολογισμού ως λογικό αποθεματικό για απρόβλεπτα, συμφωνεί με την πρόταση του Προεδρείου να ορίσει το αποθεματικό αυτό σε 14 εκατ. ευρώ, λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης στενότητας στον τομέα 5·

6.  κατανοεί ότι, με την υπόθεση των μισθών να εκκρεμεί στο Δικαστήριο, ο συνολικός αντίκτυπος για το Κοινοβούλιο το 2011, που θα ανέλθει σε 12 εκατ. ευρώ περίπου σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση υπέρ της Επιτροπής, περιλαμβάνεται στην πρόταση ως πρόβλεψη σε διάφορες θέσεις του προϋπολογισμού·

7.  υπενθυμίζει τα προηγούμενα αιτήματά του όσον αφορά την υποβολή πλήρους δημοσιονομικής πρότασης στο στάδιο των προβλέψεων την άνοιξη και θα ανέμενε κατά συνέπεια μικρές μόνο ή τεχνικές αλλαγές στη λεγόμενη διορθωτική επιστολή το φθινόπωρο·

8.  υπογραμμίζει εκ νέου τη σημασία που αποδίδει στη στενή συνεργασία μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών για την από κοινού διευκρίνιση των δημοσιονομικών συνεπειών των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν· υπογραμμίζει, επίσης, ότι έχει ουσιαστική σημασία, όλα τα όργανα λήψης αποφάσεων να χρησιμοποιούν δημοσιονομικά δελτία που να παρέχουν στα μέλη σαφή εικόνα για όλες τις δημοσιονομικές συνέπειες·

Ειδικά ζητήματα
Θέματα που έχουν σχέση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας

9.  εκφράζει την ικανοποίηση και την επιδοκιμασία του για την χρηματοδότηση των προτάσεων του Προεδρείου σε σχέση με τα μέτρα αυτά, δηλ. τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τους 18 βουλευτές, ύψους 9,4 εκατ. ευρώ·

10.  μπορεί να συμφωνήσει με την έμφαση που δίνει το Προεδρείο στην ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο του στόχου της νομοθετικής αριστείας·

11.  στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει την ιδέα της εξεύρεσης κατάλληλου μίγματος εσωτερικής και εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για τα τμήματα πολιτικής τα οποία εξαρτώνται από τον τύπο πληροφοριών που απαιτούνται για τα συγκεκριμένα ζητήματα που εξετάζουν, θα επιθυμούσε ωστόσο περαιτέρω εξηγήσεις ως προς το αν και με ποιο τρόπο οι προτεινόμενες αυξήσεις προσωπικού θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με ευελιξία, και επιθυμεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προηγούμενα ποσοστά εκτέλεσης και τα αιτήματα των επιτροπών για τέτοιου είδους εμπειρογνωμοσύνη·

12.  χαιρετίζει το ότι το Προεδρείο έλαβε υπόψη τις ανησυχίες που εκφράσθηκαν για τον λόγο AD προς AST με αποτέλεσμα μείωση 3 θέσεων AST εν συγκρίσει προς την αρχική πρόταση· εγκρίνει τις πιστώσεις για τη δημιουργία 19 θέσεων AD5 και 13 θέσεων AST1 για τα θεματικά τμήματα όπως προτείνει τώρα το Προεδρείο·

13.  συμμερίζεται την ανάγκη για ενίσχυση των εξωτερικών μελετών και χαιρετίζει τη συμφωνία Προεδρείου και Επιτροπής Προϋπολογισμών που ορίζει το πρόσθετο ποσό σε 1,7 εκατ. ευρώ·

14.  επισημαίνει την πρόταση για ενίσχυση της βιβλιοθήκης με 28 θέσεις, από τις οποίες 13 για την υπηρεσία ενημέρωσης των βουλευτών (προηγουμένως προσωπικό με σύμβαση)· μπορεί να συναινέσει στη χρηματοδότηση και την ενσωμάτωση των 13 αυτών θέσεων στο οργανόγραμμά του, με την προϋπόθεση να δοθεί διαβεβαίωση ότι θα καλυφθούν με ανοικτούς διαγωνισμούς και θα γίνει αντίστοιχη εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό για συμβάσεις· θεωρεί ότι περαιτέρω ενίσχυση των υφισταμένων υπηρεσιών πληροφοριών τόσο με χρηματοδοτικούς όσο και με ανθρώπινους πόρους πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη φιλικού προς τον χρήστη συστήματος, το οποίο να επιτρέπει στους βουλευτές να έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που παράγονται εντός του θεσμικού οργάνου· αποφασίζει να εγγράψει τις πιστώσεις για τις 15 πρόσθετες θέσεις στις προβλέψεις εσόδων και δαπανών, θέτει όμως το ήμισυ αυτού του ποσού στο αποθεματικό αναμένοντας:

   να αιτιολογηθεί περαιτέρω η χρήση αυτών των θέσεων με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης για τους βουλευτές·
   συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν το Προεδρείο και η διοίκηση για να τεθεί σε λειτουργία Σύστημα Διαχείρισης Γνώσεων, περιλαμβανομένων του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται για την υλοποίησή του και οιωνδήποτε εξοικονομήσεων θα απορρέουν από τον εξορθολογισμό των πηγών πληροφοριών·

15.  θεωρεί ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν, προς όφελος των βουλευτών, η γνώση της ύπαρξης και η ορατότητα των δύο υπηρεσιών έμμεσης υποστήριξης που αναφέρονται ανωτέρω·

16.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές, στο οποίο περιλαμβάνεται ήδη αίτημα για αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς δημοσιονομικού δελτίου για το συνολικό κόστος της προτεινόμενης αύξησης της αποζημίωσης κοινοβουλευτικής επικουρίας· συνεπώς αποφασίζει να εγγράψει τις αντίστοιχες πιστώσεις στο αποθεματικό·

Διεύρυνση

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διατάξεις σχετικά με τη συμπερίληψη της Κροατίας στη διεύρυνση και εγκρίνει τις σχετικές πιστώσεις και τα αντίστοιχα μέτρα πρόσληψης προσωπικού·

Γενικό οργανόγραμμα

18.  επισημαίνει ότι, πέρα από τα αιτήματα για 68 θέσεις σε σχέση με τη Λισαβόνα και 62 θέσεις σε σχέση με τη διεύρυνση (περιλαμβανομένων11 θέσεων για τις πολιτικές ομάδες), ζητούνται 17 θέσεις για τη συμπλήρωση του δεύτερου έτους του τριετούς προγράμματος για τη ΓΔ INLO που συμφωνήθηκε κατά τη διαδικασία του 2010, ενώ εντοπίστηκαν για το 2011 άλλες 30 πιθανές θέσεις σε άλλους τομείς, οι οποίες δεν στάθηκε δυνατό να καλυφθούν ούτε με 20 αναδιατάξεις, με αποτέλεσμα το σύνολο των νέων θέσεων να ανέρχεται σε 180· ζητεί λεπτομερέστερη πληροφόρηση σχετικά με τις θέσεις που έχουν ανακατανεμηθεί ή μεταφερθεί από την αρχή της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων σχετικά με τις αναδιατάξεις και τις μεταφορές για το 2010 και, όπου είναι δυνατόν, για το 2011· αποφασίζει να εγγράψει τις πιστώσεις για τη δημιουργία αυτών των θέσεων, θέτει όμως το ποσό που συνδέεται με τη δημιουργία 30 θέσεων για «λοιπούς τομείς» στο αποθεματικό αναμένοντας να παρασχεθεί ανάλυση των πληροφοριών που έχουν ζητηθεί·

19.  σημειώνει ότι η πρόταση του Προεδρείου τώρα περιλαμβάνει επίσης 1 θέση AD5 και 1 θέση AST1 για την Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και 3 θέσεις AD5 και 1 θέση AST1 για τη Διαχείριση Κινδύνου αλλά δεν περιέχει πλέον ένα σχεδιασμένο πρόσθετο ποσό 3 εκατ. ευρώ για τη ΓΔ ITEC·

20.  επισημαίνει επίσης ότι το Προεδρείο περιέλαβε άλλες 56 θέσεις για τις πολιτικές ομάδες·

21.  εγκρίνει τα μέτρα για το 2011 και τις θέσεις οι οποίες προτείνονται για το δεύτερο έτος του τριετούς προγράμματος της ΓΔ INLO που συμφωνήθηκε πέρσι·

22.  επιθυμεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των πιστώσεων για το προσωπικό με σύμβαση και μια επισκόπηση του καθαρού κόστους ή της καθαρής εξοικονόμησης στον προϋπολογισμό για συμβασιούχους λόγω των αυξήσεων που εγκρίνονται στο οργανόγραμμά του, ιδιαίτερα σε σχέση με την ανάθεση εντός του οργάνου διαφόρων καθηκόντων στους τομείς της ασφάλειας, της ΤΠΕ και της βιβλιοθήκης·

Κτίρια

23.  υπογραμμίζει ότι μία εύλογη πολιτική για τα ακίνητα συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία του 2011 και το γενικότερο ζήτημα της βιωσιμότητας του προϋπολογισμού·

24.  χαιρετίζει την απόφαση του Προεδρείου της 24ης Μαρτίου 2010 που επιλαμβάνεται του αιτήματος του Κοινοβουλίου για μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη πολιτική στον τομέα της ιδιοκτησίας και των κτιρίων· εκφράζει σε πρώτη φάση ανησυχία σχετικά με τη σκοπιμότητα παράλληλης πραγματοποίησης όλων των τρεχόντων και σχεδιαζόμενων εγχειρημάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη μεσο- έως μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα ακίνητα· δεν του είναι σαφές, με ποιο τρόπο εντάσσεται στο ΠΔΠ η πληθώρα των προγραμμάτων και ζητεί αποσαφηνίσεις·

25.  επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό την πρόταση του Προεδρείου, 85,9 εκατ. ευρώ εσόδων για ειδικό προορισμό (προς χρήση στον τομέα της πολιτικής του Κοινοβουλίου για τα ακίνητα) να χρησιμοποιηθούν για γραφεία των βουλευτών στις Βρυξέλλες· υπενθυμίζει ότι για οποιοδήποτε σχέδιο για ακίνητα που ενδέχεται να έχει σημαντική δημοσιονομική επίπτωση επιβάλλεται διαβούλευση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σύμφωνα με το άρθρο 179 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· υπενθυμίζει, ακόμα, ότι για τις μεταφορές πιστώσεων ο δημοσιονομικός κανονισμός ορίζει πως τα έσοδα ειδικού προορισμού που μεταφέρονται πρέπει να χρησιμοποιούνται πρώτα· χαιρετίζει επ' αυτού το ότι το Κοινοβούλιο χάρις στην επιστροφή ποσού 85,9 εκατ. από το βελγικό κράτος θα είναι σε θέση να επισπεύσει την εκτέλεση νέων έργων ακινήτων και ούτως να επιταχύνει την υλοποίηση μέρους της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής του για τα ακίνητα·

26.  δεν μπορεί να συμφωνήσει στη δέσμευση αυτού του εσόδου ειδικού προορισμού για το συγκεκριμένο σχέδιο περί ακινήτων·

27.  ζητεί οι πόροι που απαιτούνται για τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό στον τομέα των ακινήτων να εγγράφονται στον προϋπολογισμό στο μέλλον· ζητεί επίσης να δημιουργηθεί χωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού για μεγάλης κλίμακας έργα ακινήτων για να καθίσταται ευκολότερος ο σχεδιασμός μεσοπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων για έργα ανεγέρσεως κτιρίων και να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαφάνεια·

28.  επισημαίνει ότι στην πρόταση του Προεδρείου έχει γίνει πρόβλεψη για άμεση προχρηματοδότηση της αρχικής φάσης κατασκευής του νέου κτιρίου KAD, για ποσό 10,2 εκατ. ευρώ, στη θέση του προϋπολογισμού για πληρωμές μισθωμάτων· αναγνωρίζει ότι η εν λόγω εθελοντική προχρηματοδότηση θα βοηθήσει να μειωθεί το χρηματοδοτικό κόστος, δεδομένης ωστόσο της εξαιρετικής στενότητας που χαρακτηρίζει το 2011, αποφασίζει να εγγράψει μικρότερο ποσό ύψους 6,2 εκατ. ευρώ για τον σκοπό αυτό στις προβλέψεις εσόδων και δαπανών· είναι πρόθυμο να αποτιμήσει εκ νέου αυτό το ποσό το φθινόπωρο 2010 βάσει επικαιροποίησης της κατάστασης του προϋπολογισμού και των εξελίξεων της πολιτικής του Κοινοβουλίου για τα ακίνητα·

Ασφάλεια

29.  αποδίδει σημασία στην εξέταση σε βάθος της πολιτικής για την ασφάλεια που ανακοίνωσε το Προεδρείο και, στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει την προσήλωσή του στη συνετή χρήση των πόρων και, ιδιαίτερα, στη διατήρηση μιας οικονομικά αποδοτικής ισορροπίας μεταξύ εσωτερικού προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών· ζητεί από το Προεδρείο να εξετάσει προσεκτικά τις λειτουργικές και οικονομικές συνέπειες της νέας στρατηγικής, προκειμένου οι προτάσεις που θα υποβληθούν να είναι ισορροπημένες όσον αφορά τη μέριμνα για ασφάλεια από τη μία πλευρά, και την προσβασιμότητα και τον ανοικτό χαρακτήρα από την άλλη· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παραμείνει ανοικτού χαρακτήρα και προσιτό θεσμικό όργανο όσο το δυνατό περισσότερο· για αυτόν τον λόγο επιθυμεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες από τη διοίκηση σχετικά με το αποκαλούμενο «έργο Wiertz» για να αποτιμήσει τι συνεπάγεται σε σχέση με τη δυνατότητα πρόσβασης στο Κοινοβούλιο για το κοινό

Στρατηγική στον τομέα της ΤΠΕ

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαρθρωμένη προσέγγιση στην ΤΠΕ και τη χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής στο συγκεκριμένο τομέα· επαναλαμβάνει επίσης ότι υποστηρίζει την ανάθεση καθηκόντων εντός του οργάνου σε επαρκή βαθμό ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι νέες θέσεις διατέθηκαν ήδη επί τρία συναπτά έτη· θεωρεί, επομένως, ότι επιβάλλεται να δοθούν σχετικές διευκρινίσεις·

31.  επισημαίνει ότι ποσό 5 εκατ. ευρώ προορίζεται για ένα πρόγραμμα κινητής ΤΠ για τους βουλευτές και, ειδικότερα, για την κάλυψη των κινητών επικοινωνιών· θα επιθυμούσε να έχει περισσότερες πληροφορίες, δεδομένου ότι το ποσό είναι σχετικά υψηλό·

Θέματα σχετικά με το περιβάλλον

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μικρή αύξηση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση των μέτρων στο πλαίσιο του EMAS και των μέτρων για τη μείωση των εκπομπών CO2, που κατανέμεται σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό, και υπογραμμίζει εκ νέου τη σημασία που αποδίδει στο ζήτημα·

33.  επισημαίνει την εξέλιξη των σχετικών βασικών δεικτών απόδοσης από το 2006 όπως περιλαμβάνονται στην Ανασκόπηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για το έτος 2008, ιδιαίτερα δε τη μείωση κατά 12,9% του αποτυπώματος άνθρακα, τη μείωση κατά 0,8% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, την αύξηση κατά 7,4% στην κατανάλωση αερίου/πετρελαίου/θερμότητας το 2008, αφού είχε προηγηθεί μείωση κατά 17,5% το 2007, την αύξηση κατά 8,8% στις εκπομπές στο πλαίσιο της κινητικότητας και των μεταφορών, την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης αποβλήτων από 49,8% το 2006 σε 55,4% το 2008, την αύξηση κατά 18,1% στην κατανάλωση νερού και τη μείωση κατά 16,9% στην κατανάλωση χαρτιού·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το παράρτημα του προϋπολογισμού που αφορά τη διαχείριση περιβάλλοντος, το οποίο προσφέρει μια καλή τεχνική επισκόπηση των σχετικών κονδυλίων του προϋπολογισμού· θα επιθυμούσε, ακόμα, στο ίδιο πλαίσιο και στο συγκεκριμένο παράρτημα, να περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις EMAS περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαφοροποιημένο αποτύπωμα άνθρακα των κτιρίων του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο καθώς και με τον αντίκτυπο των μετακινήσεων και μεταφορών κατά τις περιόδους συνόδου, για να παρουσιάζουν τα επί του παρόντος αποτελέσματα μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα του Κοινοβουλίου και να εξηγούν τον ευεργετικό αντίκτυπο των επενδύσεων αυτών στο περιβάλλον αλλά και τις μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις που επιτυγχάνονται·

35.  εκφράζει την υποστήριξή του στην επιδίωξη μέτρων για περαιτέρω μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Κοινοβουλίου· στο πλαίσιο αυτό εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διεξαγόμενες μελέτες σχετικά με πτυχές εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και τρόπους εφαρμογής συστημάτων αντιστάθμισης για εκπομπές άνθρακα από ταξίδια· υποστηρίζει, ακόμα, την παροχή κινήτρων για χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς αντί αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, και τη διάθεση περισσότερων ποδηλάτων στο Στρασβούργο·

36.  επισημαίνει ότι το κονδύλιο για τα έξοδα ταξιδιού των βουλευτών είναι αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο από εκείνο για τους μισθούς· υπογραμμίζει την ανάγκη για υπεύθυνη χρήση των αποζημιώσεων, ιδιαίτερα δε των αποζημιώσεων ταξιδιού, και επισημαίνει ότι χωρίς αλλαγή στους εν ισχύι κανόνες και με τη χρησιμοποίηση, όπου είναι δυνατόν, μεταφορικών μέσων άλλων από την πρώτη θέση του αεροπλάνου για τις μετακινήσεις από και προς τους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου, το αποτύπωμα άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να μειωθεί και να περιοριστεί παράλληλα το κόστος· καλεί το Προεδρείο να υποβάλει κατά τα συμπεφωνημένα στη διάρκεια της τελευταίας συνάντηση πριν από τη συνεννόηση και εγκαίρως για την πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο μελέτη που να εστιάζεται στη λειτουργία του νέου συστήματος και τις δυνατές λύσεις για εξοικονομήσεις που πρέπει να επιτευχθούν·

37.  υπενθυμίζει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέγραψε στους προϋπολογισμούς των θεσμικών οργάνων ειδικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση επιδότησης δημόσιων μεταφορών για το προσωπικό, ως μέτρο υπέρ του περιβάλλοντος, μετά από πρωτοβουλία του κ. Barroso· ζητεί να ενημερωθεί για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το Κοινοβούλιο·

38.  ζητεί, όπου είναι δυνατό και σκόπιμο, να προστεθούν περιβαλλοντικές δηλώσεις στα δημοσιονομικά δελτία που χρησιμοποιούνται στο όργανο·

39.  πιστεύει ότι οι οδηγίες για τις δημόσιες προμήθειες χρειάζεται να προσαρμοστούν καλύτερα ώστε να διευκολύνουν, όπου είναι δυνατό και ενδείκνυται, τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών ρητρών·

Πολυετή σχέδια και άλλα κονδύλια δαπανών

40.  χαιρετίζει τη συμφωνία για αύξηση κατά 2,6 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτούνται 110 επισκέπτες προσκεκλημένοι από βουλευτές ετησίως αντί των 100 που είναι σήμερα· πιστεύει ότι ίσως είναι σκόπιμο να υπάρχει λίγος χρόνος για την αξιολόγηση της λειτουργίας του νέου κέντρου επισκεπτών πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο οιασδήποτε περαιτέρω αύξησης· οι αρμόδιες για τη διοργάνωση των επισκέψεων υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τους ότι οι βουλευτές μπορεί να επιθυμούν να χωρίζουν τους επισκέπτες σε ομάδες διαφόρων μεγεθών στη διάρκεια του έτους·

41.  εγκρίνει τα 3 εκατ. ευρώ που εγγράφηκαν για το άνοιγμα του κέντρου επισκεπτών και το κόστος λειτουργίας του για ένα τυπικό πλήρες έτος· επισημαίνει την ανάγκη να αξιολογηθεί το αρχικό έτος και από οικονομική σκοπιά, συμπεριλαμβανομένου του εν λόγω κόστους λειτουργίας·

42.  λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Προεδρείου για την καθιέρωση αποζημιώσεων για αξιωματούχους, με δημοσιονομική επίπτωση 400.000 εκατ. ευρώ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η συζήτηση επί της αρχής ήταν αμφιλεγόμενη· επ' αυτού χαιρετίζει το ότι πρέπει να παρέχονται δικαιολογητικά για να επιστραφεί το επιπλέον κόστος που έχει καταβληθεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

43.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση του Προεδρείου σχετικά με την εγγραφή 2,5 εκατ. ευρώ για τον Οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας, για μελέτες σε συνέχεια των αποτελεσμάτων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης· υπενθυμίζει το περσινό αίτημά του για σαφή επισκόπηση των δαπανών που προβλέπονται για το έργο συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής λειτουργίας, το αργότερο στο στάδιο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων της διαδικασίας προϋπολογισμού του 2011· υπενθυμίζει επίσης τη συμφωνία με το Προεδρείο από τη συνάντηση που προηγήθηκε της συνεννόησης του 2009· τονίζει ότι η έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων προς τον Οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας απαριθμεί 11 σημεία που συνεπάγονται περαιτέρω κόστος: (1)«ακαδημαϊκός συμβουλευτικός φορέας αποτελούμενος από εμπειρογνώμονες και ειδικούς μουσείων», (2)«θεσμική ανεξαρτησία του ιδρύματος», (3)«εκτενείς προσφορές μουσείου παιδαγωγικού χαρακτήρα», (3)«τόπος συνάντησης νέων πανεπιστημιακών», (5)«μόνιμη αποτίμηση», (6)«προσωρινά εκθέματα και περιοδεύουσα έκθεση», (7)«σχετικές εκδηλώσεις με ευρωπαϊκή διάσταση», (8)«εκδόσεις του ιδρύματος», (9)«εκτενείς επιγραμμικές προσφορές», (10)«δημιουργία ιδιωτικής συλλογής μουσείου», (11)«συνεχής ανάπτυξη εκθέσεων και της υποδομής του μουσείου'· ως εκ τούτου τονίζει ότι το συνολικό κόστος αυτού του έργου πρέπει να προσδιορισθεί κατεπειγόντως·

Οριζόντια ζητήματα

44.  εκφράζει τη βαθειά ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη αρχικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό του πάγιου και του μεταβλητού κόστους στην πρόταση του προϋπολογισμού· αναγνωρίζει τις συνακόλουθες μεθοδολογικές δυσκολίες, αλλά είναι πεπεισμένο ότι οι έννοιες αυτές θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι αναμένει απάντηση από τα αρμόδια όργανα στο ερώτημα πώς μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου η έννοια της πολιτικής για την κατάρτιση προϋπολογισμού σε μηδενική βάση με τη διάκριση αυτή ανάμεσα σε πάγιο και μεταβλητό κόστος· ζητεί να διενεργηθεί περισσότερο εις βάθος εξέταση όσον αφορά το σταθερό κόστος προβαίνοντας σε διάκριση ανάμεσα στο μόνιμο σταθερό κόστος, το σταθερό κόστος για σταθερά χρονικά διαστήματα και τομείς όπου θα μπορούσε να επιτευχθεί εξοικονόμηση· ζητεί να διενεργηθεί περισσότερο εις βάθος εξέταση όσον αφορά το μεταβλητό κόστος η οποία να προβαίνει σε σαφή σύνδεση ανάμεσα στο κόστος και τους στόχους, τις πολιτικές και τις δράσεις και να προσδιορίζει και ταξινομεί τις προτεραιότητες συναρτήσει της σημασίας που έχουν·

45.  επισημαίνει ότι τα όρια για τις διάφορες διαδικασίες δημόσιων προμηθειών είναι αυτή τη στιγμή αυστηρότερα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα από ό,τι προβλέπεται στις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για τις δημόσιες προμήθειες, και ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί πρόσθετο διοικητικό κόστος και χρήση ανθρώπινων πόρων, που θα μπορούσαν να αποφευχθούν με καλύτερη ευθυγράμμιση των ορίων·

46.  υποστηρίζει τις δραστηριότητες με κοινωνική, πολιτιστική ή γλωσσική διάσταση, για τους υπαλλήλους και τις οικογένειές τους, αποδοκιμάζει ωστόσο τη χορήγηση ειδικών επιδομάτων στο πλαίσιο αυτό και για τούτο τροποποιεί τις παρατηρήσεις του σχετικού κονδυλίου του προϋπολογισμού·

47.  υποστηρίζει σθεναρά τις περαιτέρω προσπάθειες για να καταστεί το Όργανο καταλληλότερο για άτομα με αναπηρία, όσον αφορά τόσο τις αναγκαίες αλλαγές στην υποδομή όσο και τα μέτρα σε επίπεδο προσωπικού·

Τελικοί προβληματισμοί

48.  υπογραμμίζει ότι πρέπει πριν από την ψηφοφορία επί του σχεδίου προϋπολογισμού το φθινόπωρο να πραγματοποιηθεί λεπτομερέστερη εξέταση των επιμέρους κονδυλίων περιλαμβανομένης και ανάλυσης των ποσοστών εκτέλεσης αυτών· κατά συνέπεια, θα εξετάσει και θα λάβει τότε τις τελικές δημοσιονομικές αποφάσεις·

49.  εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο κατάστασης προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2011 και υπενθυμίζει ότι θα εγκρίνει τη θέση του επί του σχεδίου προϋπολογισμού, όπως θα τροποποιηθεί από το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2010, σύμφωνα με τη διαδικασία ψηφοφορίας που καθορίζεται στη Συνθήκη·

50.  εγκρίνει τα συνημμένα κοινά συμπεράσματα της τριμερούς σύσκεψης για τον προϋπολογισμό της 25ης Μαρτίου 2010·

o
o   o

51.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

25 Μαρτίου 2010

Συμπεράσματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή λαμβάνουν υπό σημείωση τις ανησυχίες που εξέφρασαν ο Γραμματέας του Δικαστηρίου και οι Γενικοί Γραμματείς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στην επιστολή τους προς τους Γενικούς Γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη νέα διαδικασία του προϋπολογισμού και ειδικότερα με την επιτροπή συνδιαλλαγής. Προτείνουν να κληθούν αυτά τα θεσμικά όργανα να στείλουν απευθείας γραπτώς στην επιτροπή συνδιαλλαγής τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τον αντίκτυπο της θέσης του Συμβουλίου και των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(1) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0087.


Απλοποίηση της ΚΓΠ
PDF 358kWORD 76k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με την απλούστευση της ΚΓΠ (2009/2155(INI))
P7_TA(2010)0172A7-0051/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2005 για την απλούστευση και βελτιωμένη νομοθετική κατάστρωση της κοινής γεωργικής πολιτικής (COM(2005)0509),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2009 - Μια Απλοποιημένη ΚΓΠ για την Ευρώπη - προς όφελος όλων (COM(2009)0128),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α7-0051/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο της νομοθεσίας πρέπει να ανταποκρίνεται στον στόχο και θα πρέπει να θεσπίζεται μόνο μετά από μια πλήρη αξιολόγηση των επιπτώσεων με ανάλυση του δημοσιονομικού φόρτου που η νομοθεσία θα επιβάλει, και περιλαμβάνοντας πλήρη ανάλυση κόστους οφέλους,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απλούστευση θα πρέπει να ωφελεί τους αγρότες πρωτίστως και όχι μόνο τις εθνικές αρχές και τους οργανισμούς πληρωμής στα κράτη μέλη, όπως παρατηρείται κατά κύριο λόγο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα ΚΓΠ θα πρέπει να επιτρέπει στους αγρότες να επικεντρώνονται στον βασικό στόχο της παροχής ασφαλών, ποιοτικών και ανιχνεύσιμων τροφίμων, παρέχοντάς τους παράλληλα υποστήριξη για την παραγωγή μη εμπορεύσιμων δημόσιων αγαθών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι ο περιορισμός του κόστους εφαρμογής της ΚΓΠ, μειώνοντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο για τους παραγωγούς της Ένωσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι αγρότες να καταναλώνουν περισσότερο χρόνο δουλεύοντας τη γη τους,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα ΚΓΠ θα πρέπει να είναι διαρκώς ανταγωνιστική,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί μια σαφής και κατανοητή νομοθεσία που θα παρέχει ασφάλεια δικαίου στις αρμόδιες αρχές και τους αγρότες, και να καταργηθεί η περιττή νομοθεσία,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανομή της ενιαίας ενίσχυσης ανά γεωργική εκμετάλλευση θα πρέπει να διασφαλίζει τη δικαιοσύνη,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο ένα λειτουργικό νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των σημαντικών νομικών θεμάτων που συνδέονται με την ΚΓΠ,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ΚΓΠ θα πρέπει να είναι πιο προσανατολισμένη στην αγορά, σύμφωνα με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής, και να επικεντρώνεται στην μείωση του υπερβολικού προστατευτισμού, διαθέτοντας παράλληλα τα απαραίτητα εργαλεία για να συνδράμει τους αγρότες σε περιόδους σοβαρής οικονομικής αστάθειας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ή νέα ΚΓΠ θα πρέπει να είναι απλούστερη και με μεγαλύτερη ικανότητα ανταπόκρισης,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία θα πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτη ώστε να επιτραπεί στην ΚΓΠ να αναγνωρίσει συγκεκριμένες περιφέρειες και εδάφη, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο κοινός χαρακτήρας της ΚΓΠ,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή ορθών πρακτικών θα πρέπει να προωθείται μεταξύ των κρατών μελών και των τοπικών αρχών,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή γεωργική πολιτική έχει κεντρική σημασία στην ΕΕ των 27 ως μέσο το οποίο όχι μόνο διασφαλίζει τον επαρκή εφοδιασμό με ασφαλή τρόφιμα, αλλά και συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η διατήρηση των αγροτικών περιοχών, των ορεινών περιοχών, των μειονεκτουσών περιοχών, των εξόχως απόκεντρων περιοχών και η πολυλειτουργικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας,

Γενικές Αρχές

1.  Τονίζει ότι στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την εναρμόνιση των κανονισμών καταργώντας τις επικαλύψεις· ζητεί επίσης από την Επιτροπή, κατά τη θέσπιση νέου κανονισμού, να επιδιώξει ταυτόχρονα την κατάργηση περιττών επιβαρύνσεων·

2.  προτρέπει την Επιτροπή να προβαίνει σε ευρείες και τακτικές διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς του γεωργικού τομέα προκειμένου να αξιολογεί καλύτερα τον αντίκτυπο του κανονισμού επιτόπου, και να προσδιορίζει πρακτικούς, απλούς και διαφανείς κανόνες για τους αγρότες·

3.  τονίζει ότι η περαιτέρω απλούστευση της ΚΓΠ είναι απαραίτητη για τη μείωση του κόστους εφαρμογής της για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους ίδιους τους δικαιούχους· με αυτόν τον τρόπο, η πολιτική θα καταστεί επίσης πιο κατανοητή στους αγρότες και τους φορολογούμενους·

4.  καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τους κανόνες της ΚΓΠ εξαλείφοντας την επικάλυψη των αρμοδιοτήτων και μειώνοντας τη γραφειοκρατία, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της γεωργίας σε όλα τα κράτη μέλη·

5.  τονίζει ότι τα μέτρα της ΚΓΠ τονίζει ότι τα μέτρα της ΚΓΠ θα πρέπει να ανταποκρίνονται στον στόχο και ότι η νομική οδός θα πρέπει να επιλέγεται μόνον σε περίπτωση που αυτό δικαιολογείται πραγματικά, αποφεύγοντας έτσι μια δυσνόητη για τους αγρότες νομική δομή·

6.  ζητεί να είναι προσανατολισμένη η ΚΓΠ στο αποτέλεσμα αντί να επικεντρώνεται στη ρύθμιση, και καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές τους να προσφέρουν περισσότερη βοήθεια και συμβουλές στους αγρότες μέσω συμβουλευτικών εργαλείων και κατάλληλων μεθόδων επικοινωνίας·

7.  αναμένει ότι, σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, το σύνολο της νομοθεσίας στο μέλλον θα συνοδεύεται από πλήρη αξιολόγηση των επιπτώσεων συνεκτιμώντας τον ρυθμιστικό και διοικητικό φόρτο και διασφαλίζοντας ότι κάθε νέος κανονισμός θα ανταποκρίνεται στους σκοπούς που επιδιώκει να επιτύχει·

8.  πιστεύει ότι, στο μέτρο του δυνατού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν την αυτοπιστοποίηση·

9.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο σχεδίων ανάπτυξης της υπαίθρου, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός ενιαίου καθεστώτος για τα αγροτεμάχια, ειδικά για τις μικρές εκμεταλλεύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί·

10.  αναγνωρίζει την αξία της αρχής της διασταυρούμενης συμμόρφωσης ως μιας από τις βασικές έννοιες των άμεσων πληρωμών ΚΓΠ, συνιστάται όμως μεγάλος βαθμός απλούστευσης, χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητά τους·

11.  τονίζει την ανάγκη να καταστεί η ΚΓΠ απλούστερη, διαφανέστερη και περισσότερο δίκαιη·

12.  επισημαίνει ότι η απλούστευση της ΚΓΠ δεν χρειάζεται να οδηγήσει σε λιγότερη υποστήριξη των αγροτών και διάλυση των παραδοσιακών μέσων διαχείρισης της αγοράς· ζητεί να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τον περιορισμό της αστάθειας των τιμών στο μέλλον·

13.  τονίζει ότι η απλούστευση της ΚΓΠ πρέπει να συμβαδίζει με μέτρα ενημέρωσης για τους δικαιούχους, και ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει και να αναπτύξει μέτρα ενημέρωσης για την κοινή γεωργική πολιτική·

14.  ζητεί να είναι δυνατή η διόρθωση σφαλμάτων με ιδία ευθύνη βάσει της οποίας θα μπορεί ο δικαιούχος να ενημερώνει τις αρχές σε περίπτωση ακούσιου σφάλματος χωρίς να του επιβάλλεται γι' αυτό πρόστιμο·

15.  επισημαίνει ότι το σύστημα προστίμων που εφαρμόζεται στους αγρότες για σφάλματα όσον αφορά αξιώσεις πληρωμών θα πρέπει να αντιστοιχεί στη βαρύτητα της παράβασης και ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλονται ποινές σε περίπτωση ασήμαντων σφαλμάτων, και ειδικότερα σε περίπτωση σφαλμάτων για τα οποία δεν ευθύνεται ο αγρότης·

16.  επισημαίνει ότι τυχόν διοικητικά πρόστιμα, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης επιστροφής πληρωμών που ελήφθησαν από τον αγρότη, δεν θα πρέπει να βασίζονται σε περιστάσεις που βρίσκονται αντικειμενικά πέραν του ελέγχου του αγρότη·

17.  επισημαίνει το πρόβλημα των αγροτών με συζύγους που διαχειρίζονται χωριστές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι/οποίες θα έπρεπε, συνεπώς, να έχουν χωριστά δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά αξιώσεις για πληρωμές στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

Διασταυρούμενη συμμόρφωση

18.  πιστεύει ότι ο βασικός στόχος των επιθεωρήσεων είναι να παράσχουν συμβουλές στους αγρότες και να τους καθοδηγούν προκειμένου να συμμορφώνονται καλύτερα με τις νομικές απαιτήσεις και με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση· οι επιθεωρήσεις θα πρέπει, συνεπώς, να εξακολουθήσουν να διενεργούνται από τις δημόσιες αρχές για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας τους·

19.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων πρέπει να αυξηθεί κατά 70% έως το 2050 προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις εννέα δισεκατομμυρίων ανθρώπων·

20.  θεωρεί ότι θα πρέπει να οριστούν οι απαιτήσεις διασταυρούμενης συμμόρφωσης και να λαμβάνεται, επίσης, υπόψη το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης, ούτως ώστε να μειωθεί ο φόρτος για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όπου ο κίνδυνος είναι μικρότερος·

21.  εμμένει στην άποψη ότι, όταν τα κράτη μέλη επιβάλλουν ποινές σε αγρότες λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, οι εν λόγω ποινές πρέπει να επιβάλλονται με διαφανή, απλό και αναλογικό τρόπο στον οποίο λαμβάνεται υπόψη η πραγματικότητα στη χώρα·

22.  θεωρεί ότι οι θεσμικές απαιτήσεις για τον έλεγχο της διασταυρούμενης συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές για τους αγρότες και τις ελεγκτικές αρχές·

23.  πιστεύει ότι ο βασικός στόχος των ελέγχων είναι να ενθαρρύνουν τους αγρότες προς την πληρέστερη τήρηση των νομικών διατάξεων και ότι οι ετήσιοι έλεγχοι της διασταυρούμενης συμμόρφωσης για τις θεσμικές απαιτήσεις διαχείρισης μπορούν να μειωθούν ή να αντικατασταθούν από δειγματοληπτικούς ελέγχους, στο βαθμό που παρατηρήθηκαν λίγες παραβιάσεις κατά τα τελευταία έτη·

24.  τονίζει ότι η απαίτηση για ελέγχους παρακολούθησης σε σχέση με τις μικρές παραβιάσεις (όριο σπουδαιότητας) θα πρέπει να περιοριστεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους·

25.  θεωρεί ότι η χρήση των θεσμικών απαιτήσεων διαχείρισης που απλώς δεν μπορεί να ελεγχθεί και να υπολογιστεί θα πρέπει να καταργηθεί·

26.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη, ή οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, κατά περίπτωση, θα πρέπει να μπορούν να μειώνουν το ποσοστό των επιθεωρήσεων σε ένα συγκεκριμένο κατώτερο όριο εφόσον διαθέτουν ένα πλαίσιο ανάλυσης του κινδύνου που συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου παράλληλα με απόδειξη υψηλής συμμόρφωσης·

27.  ζητεί τη θέσπιση σε κάθε κράτος μέλος ενός πλαισίου ανάλυσης του κινδύνου που θα είναι σύμμορφο προς το ενωσιακό δίκαιο, με στόχο τη μείωση του ποσοστού των επιθεωρήσεων σε ένα συγκεκριμένο κατώτερο όριο·

28.  θεωρεί ότι η παροχή περισσότερης βοήθειας και συμβουλών μέσω αποτελεσματικών πληροφοριακών και συμβουλευτικών εργαλείων, όπως η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή η χρήση του διαδικτύου, θα συμβάλλουν στην πρόληψη των παραβιάσεων και θα δώσουν στα κράτη μέλη τα μέσα για την άμεση μείωση της ποσόστωσής τους όσον αφορά τις επιθεωρήσεις·

29.  θεωρεί ότι οι έλεγχοι που διεξάγονται –ή πρόκειται να διεξαχθούν– σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις από τα διάφορα μέρη των οποίων το έργο ή το καταστατικό καθήκον είναι να τους διεξάγουν θα πρέπει να συντονίζονται με στόχο να μειωθεί ο αριθμός των επισκέψεων επιθεώρησης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

30.  θεωρεί ότι θα πρέπει να καταρτιστεί επικοινωνιακό σχέδιο για τη διασταυρούμενη συμμόρφωση με σκοπό την παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους καταναλωτές, σχετικά με τις απαιτήσεις διασταυρούμενης συμμόρφωσης και τα οφέλη που προκύπτουν από τα δημόσια αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους αγρότες οι δραστηριότητες των οποίων συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις·

31.  θεωρεί ότι ο αριθμός των απαιτήσεων διασταυρούμενης συμμόρφωσης πρέπει να μειωθεί και να επικαιροποιηθεί το πεδίο εφαρμογής τους·

32.  ζητεί την έγκριση ενός εφαρμόσιμου και διαφανούς συστήματος δεικτών με στόχο την απλούστευση των μέσων αξιολόγησης για τους ελέγχους στο πλαίσιο της διασταυρούμενης συμμόρφωσης, καθώς και την κατάργηση του ισχύοντος συστήματος και της δυνατότητας επιβολής δύο ή περισσοτέρων ποινών για ένα μόνο σφάλμα· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τη δυσαναλογία μεταξύ των παραβιάσεων που αφορούν τους κανονισμούς για την αναγνώριση των ζώων που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 70%, και των παραβιάσεων που αφορούν άλλες απαιτήσεις και να προβεί στις δέουσες τροποποιήσεις·

33.  θεωρεί ότι θα πρέπει να καταρτιστεί μια ενιαία νομική πράξη για τη διασταυρούμενη συμμόρφωση· θεωρεί ότι οι θετικές εξωτερικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όσον αφορά τα δημόσια αγαθά και τις υπηρεσίες, θα πρέπει να αμείβονται δίκαια

34.  ζητεί τη διατήρηση ορισμένων αυστηρών και ταχέων κανόνων διασταυρούμενης συμμόρφωσης με τους οποίους τα κράτη μέλη είναι σε θέση να συμφωνήσουν και να συμμορφωθούν·

Άμεσες πληρωμές

35.  θεωρεί ότι οι αγρότες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε λειτουργικά συστήματα που τους επιτρέπουν εύκολα και χωρίς περιττή γραφειοκρατία να υποβάλουν αιτήσεις για άμεσες πληρωμές, κατά κανόνα στον τόπο διαμονής τους·

36.  πιστεύει ότι προκειμένου να απλουστευθούν οι κανόνες για το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών, θα πρέπει να καταργηθεί η παροχή των ιδίων λεπτομερών πληροφοριών σε ετήσια βάση·

37.  θεωρεί ότι απαιτούνται λιγότερες πληροφορίες κατά την υποβολή αίτησης εάν οι απαιτούμενες πληροφορίες μπορούν να εξευρεθούν στους οργανισμούς πληρωμών των κρατών μελών·

38.  ζητεί την έγκριση πιο ευέλικτων τρόπων πληρωμής που θα δίνουν τη δυνατότητα πληρωμών ακόμη και πριν από την οριστική ολοκλήρωση όλων των ελέγχων·

39.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τον ορισμό της επιλέξιμης έκτασης και την ερμηνεία του στα κράτη μέλη·

40.  πιστεύει ότι ο ισχύων ορισμός της γεωργικής δραστηριότητας για την καταβολή της ενιαίας πληρωμής θα πρέπει να επανεξεταστεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αιτούντες που δεν είναι εν ενεργεία αγρότες δεν είναι επιλέξιμοι·

41.  θεωρεί ότι στο μελλοντικό σύστημα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της απλοποίησης και ότι η απλοποίηση, η διαφάνεια και η δικαιοσύνη πρέπει να αποτελούν βασικές προτεραιότητες της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ·

42.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το σύστημα ελέγχου και εκκαθάρισης λογαριασμών·

43.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υιοθετήσει αναλογικότερη προσέγγιση και, σε τελική ανάλυση, μια προσέγγιση βασισμένη στους κινδύνους όσον αφορά την εφαρμογή κανονιστικών ελέγχων, τη διεξαγωγή ελέγχων συμμόρφωσης και την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων·

44.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις μέσω των οποίων το πλαίσιο λογιστικών ελέγχων και ελέγχων για την ΚΓΠ θα μπορεί να βελτιωθεί·

45.  θεωρεί ότι οι υφιστάμενες μεγάλες αποκλίσεις όσον αφορά την άμεση στήριξη μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να αποτραπούν για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των αγροτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού·

46.  αναγνωρίζει ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και του μετριασμού του φαινομένου, οι αγρότες καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των πρακτικών μέτρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτών των στόχων, και πιστεύει ότι οι συμβάσεις παραγωγής και όχι η ρύθμιση συνιστούν τους βέλτιστους μηχανισμούς για την επίτευξη των εν λόγω στόχων·

47.  τονίζει ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου όσον αφορά την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων που επιβάλλεται στις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών θα καθιστούσε τις εν λόγω οργανώσεις ελκυστικότερες στους αγρότες και θα τους ενθάρρυνε να συνεταιριστούν και να συνεργαστούν·

Ανάπτυξη της υπαίθρου

48.  τονίζει ότι όταν οι πληρωμές καταβάλλονται βάσει ενός υφισταμένου πλαισίου πιστοποίησης (όπως οι ρυθμίσεις ενίσχυσης για την οργανική παραγωγή και για το περιβάλλον) αρκεί ένας μόνο λογιστικός έλεγχος·

49.  σημειώνει με ανησυχία το υψηλό επίπεδο σφαλμάτων στις αιτήσεις άμεσων πληρωμών που καταγράφονται σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει ότι τα εν λόγω σφάλματα οφείλονται κυρίως στον εξοπλισμό ορθοφωτογραφίας που χρησιμοποιείται, παρά στους αγρότες· ζητεί την επιβολή ποινών για τα εν λόγω σφάλματα μόνο σε περιπτώσεις σαφούς απόπειρας απάτης·

50.  θεωρεί ότι η νομοθεσία που έρχεται σε σύγκρουση με άλλες νομοθεσίες θα πρέπει να ρυθμιστεί προτού επιβληθεί τους αγρότες (όπως περιβαλλοντική νομοθεσία και πλαίσιο ενιαίων πληρωμών)·

51.  θεωρεί ότι οι ορισμοί της νομοθεσίας για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα πρέπει να αναθεωρηθούν και, εφόσον απαιτείται, να επεκταθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια με τη νομοθεσία για τις άμεσες πληρωμές·

52.  πιστεύει ότι η διαφάνεια σχετικά με τις ποινές και τις υποχρεώσεις των αγροτών θα πρέπει να αυξηθεί·

53.  ζητεί την εισαγωγή σαφώς καθορισμένων υποχρεώσεων για τους αγρότες με στόχο την εξάλειψη της έλλειψης διαφάνειας όσον αφορά τις ποινές·

54.  εκφράζει την επιθυμία να χρησιμοποιείται μια ευρύτερη και πιο μακροπρόθεσμη μέθοδος ελέγχου των καθεστώτων αυτών με μεγαλύτερη έμφαση στις τελικές επιπτώσεις και το αποτέλεσμα αντί να υπάρχει επικέντρωση σε συγκεκριμένα ποσοστά λάθους εξαιτίας των μέτρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου και για το περιβάλλον·

55.  τονίζει ότι το ισχύον πολύπλοκο σύστημα δεικτών πρέπει να αναθεωρηθεί και να απλουστευθεί και ότι το σύστημα παρακολούθησης, οι ετήσιες εκθέσεις και οι εκ των προτέρων, μεσοπρόθεσμες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις έχουν δημιουργήσει ένα υπερβολικά πολύπλοκο σύστημα δεικτών και αναφοράς·

56.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη χρήση των συμβάσεων παραγωγής ως απλής και αποτελεσματικότερης μεθόδου για την παροχή δημόσιων αγαθών στο μέλλον·

57.  ζητεί τη θέσπιση ενός απλουστευμένου και συνεπούς συστήματος δεικτών, που θα είχε εμμέσως ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ευκολία όσον αφορά την κατανόηση και την εφαρμογή, σχετικές αξιολογήσεις και λιγότερη γραφειοκρατία·

58.  θεωρεί ότι οι κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ για τον οποίο θα παρασχεθεί χρηματοδότηση δυνάμει του πυλώνα ΙΙ της ΚΓΠ, ιδίως για δραστηριότητες που εκτελούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου, θα πρέπει να εναρμονιστούν με τους κανόνες που χρησιμοποιούνται για τα διαρθρωτικά ταμεία·

59.  τονίζει ότι η απλούστευση της ΚΓΠ πρέπει να συμβαδίζει με την απλούστευση της εφαρμογής της, και ζητεί από τα κράτη μέλη να ελαχιστοποιήσουν τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις που απαιτούνται από τους πιθανούς δικαιούχους ΚΓΠ, ιδίως στον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου·

60.  ζητεί από τα κράτη μέλη, στα εθνικά τους προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου, να θέσουν στη διάθεση των πιθανών δικαιούχων συστήματα που εγγυώνται τη διαφάνεια, και να τους παράσχουν τον απαραίτητο χρόνο για την προετοιμασία των αιτήσεων χρηματοδότησης και την εκπλήρωση των διαφόρων κριτηρίων επιλεξιμότητας για τα καθεστώτα ενίσχυσης· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το εν λόγω ζήτημα αποτελεί μόνιμο χαρακτηριστικό των διμερών συζητήσεων με τα κράτη μέλη·

Αναγνώριση των ζώων

61.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το σύστημα της αναγνώρισης των ζώων που χρησιμοποιείται σε κάθε κράτος μέλος και να εργασθεί προς την κατεύθυνση ενός ενιαίου συστήματος αναγνώρισης των ζώων που θα εξασφαλίζει την κατάργηση της περιττής νομοθεσίας· και συγκεκριμένα, εξέταση των αριθμών παραγωγού και των αριθμών των εκμεταλλεύσεων, του αριθμού των απαιτούμενων μητρώων και της διαφοράς μεταξύ παραγωγού και εκμετάλλευσης·

62.  ζητεί ευρεία εναρμόνιση των διατάξεων για την αναγνώριση των ζώων που επί του παρόντος παρουσιάζουν πολύ μεγάλη διαφοροποίηση·

63.  πιστεύει ότι η υποβολή εκθέσεων για την κυκλοφορία αιγοπροβάτων και τη διαβίβαση των πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων και στις αρχές πρέπει να απλοποιηθεί, στο μέτρο του δυνατού, και να επιτραπούν όλα τα εργαλεία ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών·

64.  θεωρεί ότι και για τα αιγοπρόβατα αρκεί μια σήμανση σε επίπεδο κοπαδιού, όπως αυτή των χοίρων·

65.  ζητεί αναστολή της υποχρέωσης ηλεκτρονικής αναγνώρισης αιγοπροβάτων από την 31η Δεκεμβρίου 2009, δεδομένου του υπερβολικού κόστους της εν καιρώ οικονομικής κρίσης·

66.  ζητεί τριετή αμνηστία για ποινές διασταυρούμενης συμμόρφωσης που αφορούν την ηλεκτρονική αναγνώριση αιγοπροβάτων, δεδομένου ότι πρόκειται για νέα και περίπλοκη τεχνολογία και θα χρειαστεί χρόνος για να εξοικειωθούν με αυτήν οι αγρότες και να δοκιμαστεί· επίσης, καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει ενδελεχή αναθεώρηση του κανονισμού·

o
o   o

67.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Νέες εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων
PDF 498kWORD 134k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων (2009/2175(INI))
P7_TA(2010)0173A7-0151/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις τροποποιήσεις λόγω της Συνθήκης της Λισαβόνας,

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και την οδηγία 2007/66/ΕΚ σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2009 με τίτλο «Κινητοποίηση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων για την ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη διαρθρωτική αλλαγή: ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα» (COM(2009)0615),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαΐου 2009 με τίτλο «Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη: ο ρόλος του δίκαιου εμπορίου και των μη κυβερνητικών εμπορικών σχεδίων εξασφάλισης της βιωσιμότητας» (COM(2009)0215),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2008 με τίτλο «Οι δημόσιες συμβάσεις στην υπηρεσία του περιβάλλοντος» (COM(2008)0400),

–  έχοντας υπόψη την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου των δημόσιων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης στις Θεσμοθετημένες Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΘΣΔΙΤ) (C(2007)6661),

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις (έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής) (SEC(2008)2193),

–  έχοντας υπόψη την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 2006 «σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις»(1),

–  έχοντας υπόψη τις κάτωθι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

   της 19ης Απριλίου 2007, C-295/05 (Tragsa),
   της 18ης Δεκεμβρίου 2007, C-532/03, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας (Ιρλανδικές υπηρεσίες επείγουσας μεταφοράς ασθενών),
   της 13ης Νοεμβρίου 2008, C-324/07 (Coditel Brabant),
   της 9ης Ιουνίου 2009, C-480/06, Επιτροπή κατά Γερμανίας (Stadtwerke Hamburg),
   της 10ης Σεπτεμβρίου 2009, C-206/08 (Eurawasser),
   της 9ης Οκτωβρίου 2009, C-573/07 (Sea srl),
   της 15ης Οκτωβρίου 2009, C-196/08 (Acoset),
   της 15ης Οκτωβρίου 2009, C-275/08 Επιτροπή κατά Γερμανίας (Datenzentrale Baden-Württemberg),
   της 25ης Μαρτίου 2010, C-451/08, (Helmut Müller),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με τη «Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη: ο ρόλος του δίκαιου εμπορίου και των μη κυβερνητικών εμπορικών σχεδίων εξασφάλισης της βιωσιμότητας» (RELEX-IV-026),

–  λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες μελέτες:

   - «Evaluation of Public Procurement Directives Market/2004/10/D Final Report» (Αξιολόγηση των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, Market/2004/10/D, τελική έκθεση), Europe Economics της 15ης Σεπτεμβρίου 2006,
   - «The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, A Case Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement Directives», (Οι θεσμικές επιπτώσεις της κοινοτικής νομοθεσίας στις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις – περιπτωσιολογική μελέτη των οδηγιών 1999/31/ΕΚ για τη διάθεση των αποβλήτων και 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), Σεπτέμβριος 2009,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τις προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις: προώθηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με ειδικά προβλήματα στη μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις και τη σχέση της με την ατζέντα της Λισαβόνας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το δίκαιο εμπόριο και την ανάπτυξη(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0151/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση κατέστησε σαφή τη μεγάλη οικονομική σημασία των δημόσιων συμβάσεων και ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στις τοπικές αρχές είναι ήδη ολοφάνερες, αλλά και ότι, ταυτόχρονα, οι δημόσιες διοικήσεις μπορούν να εκπληρώσουν ικανοποιητικά τα καθήκοντά τους προς όφελος του κοινού μόνο αν έχουν την απαραίτητη ασφάλεια δικαίου στον τομέα αυτό και αν οι διαδικασίες δεν είναι υπερβολικά πολύπλοκες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των δημόσιων συμβάσεων είναι εξαιρετικά σημαντική για την εσωτερική αγορά, τόσο για την ενίσχυση του διασυνοριακού ανταγωνισμού, όσο και για την τόνωση της καινοτομίας, την προώθηση της οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την επίτευξη βέλτιστης αξίας για τις δημόσιες αρχές,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη χρηστή και αποδοτική διαχείριση των δημοσίων πόρων και να δώσει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο δίκαιου ανταγωνισμού,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση των οδηγιών περί δημοσίων προμηθειών αποσκοπούσε στην απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των σχετικών διαδικασιών, καθιστώντας αυτές πιο ευέλικτες και καθιερώνοντας μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας ενσωμάτωσε για πρώτη φορά το δικαίωμα αυτοδιοίκησης των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παγίωσε την έννοια της επικουρικότητας και καθιέρωσε το δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο της ΕΕ όχι μόνο των εθνικών κοινοβουλίων, αλλά και της Επιτροπής των Περιφερειών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εκδικαστεί δυσανάλογος αριθμός περιπτώσεων παραβάσεων στο Δικαστήριο της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, γεγονός που καταδεικνύει ότι πολλά κράτη μέλη προσπάθησαν να συμμορφωθούν με τις οδηγίες για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσωματώνει την έννοια της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, μια κοινωνική ρήτρα και ένα πρωτόκολλο για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος προσδιορίζοντας τις κοινές αξίες της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των πολιτών της Ευρώπης,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση αριθ. 94 της ΔΟΕ ορίζει ότι οι γενικές δημόσιες συμβάσεις θα περιέχουν ρήτρες που θα διασφαλίζουν εύλογη αμοιβή και συνθήκες εργασίας που δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που συμφωνούνται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων,

Γενικές παρατηρήσεις και συστάσεις

1.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα οι στόχοι που επιδιώκονταν με την αναθεώρηση των οδηγιών του 2004 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, ιδίως όσον αφορά την απλούστευση των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και την καθιέρωση μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου· ελπίζει, ωστόσο, ότι οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ θα συμβάλουν στη διασαφήνιση των εκκρεμών νομικών ζητημάτων και θα μειωθεί ο αριθμός των προσφυγών· καλεί την Επιτροπή, σε κάθε επανεξέταση των ευρωπαϊκών κανόνων να επικεντρώνεται και να επιδιώκει συστηματικά τους στόχους της απλούστευσης και του εξορθολογισμού της διαδικασίας της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων·

2.  επιπροσθέτως, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ιδίως εξαιτίας των ημιτελών μέτρων εφαρμογής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, του μεγάλου αριθμού πρωτοβουλιών ελαστικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών της, καθώς και της ερμηνείας ενός πολύπλοκου και δυσνόητου νομικού καθεστώτος από ευρωπαϊκά και εθνικά δικαστήρια, είχε ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ιδίως οι δημόσιοι φορείς, αλλά και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σοβαρά νομικά προβλήματα, στα οποία δεν μπορούν πλέον να αντεπεξέλθουν χωρίς αυξημένες δαπάνες ή τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων· απευθύνει έκκληση προς την Επιτροπή να επιλύσει το πρόβλημα, να εξετάσει στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας και τις επιπτώσεις των προτάσεων ελαστικής νομοθεσίας και να τις αξιολογήσει υπό το πρίσμα των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις πέντε αρχές που διατυπώνονται στη Λευκή Βίβλο του 2001 για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση (διαφάνεια, συμμετοχή, υποχρέωση λογοδοσίας, αποτελεσματικότητα, συνοχή)·

3.  επισημαίνει ότι ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, η αναθέτουσα αρχή δημόσιων συμβάσεων πρέπει συχνά να προτάσσει την ασφάλεια του δικαίου έναντι των αναγκών πολιτικής και, δεδομένης της πίεσης των δημόσιων προϋπολογισμών, αναγκάζεται συχνά να αναθέτει τη σύμβαση ή την υπηρεσία στη φθηνότερη προσφορά, αντί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά· εκφράζει τον φόβο μήπως αυτό αποδυναμώσει την καινοτόμο βάση και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να διορθώσει την εν λόγω κατάσταση και να αναπτύξει στρατηγικά μέτρα για να ενθαρρύνει και να παράσχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τις συμβάσεις στις πλέον συμφέρουσες οικονομικά και βέλτιστες ποιοτικά προσφορές·

4.  επισημαίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί αποτελεσματικότερα ο συντονισμός των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να μην διακυβευθεί η συμμόρφωσή τους στις οδηγίες για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και να μην προκληθούν προβλήματα νομικής φύσεως στους χρήστες· ζητεί για τον λόγο αυτόν να υπάρξει υποχρεωτικός συντονισμός εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την καθοδήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, η οποία είναι επιφορτισμένη με τις δημόσιες συμβάσεις, και με τη συμμετοχή των άλλων αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων· ζητεί να υπάρξει ενιαία διαδικτυακή παρουσία, καθώς και τακτική ενημέρωση των αναθετουσών αρχών, προκειμένου οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις να καταστούν πιο διαφανείς και φιλικές προς τον χρήστη·

5.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας ως προς τη σύνθεση και τα αποτελέσματα της εργασίας της εσωτερικής ομάδας συμβούλων της Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις (ACPP) και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της συμβουλευτικής επιτροπής για την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις (CCO), και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για πιο ισορροπημένη σύνθεση και για μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο σε αυτήν την επιτροπή όσο και στη νέα συμβουλευτική επιτροπή που πρόκειται να συσταθεί για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπου θα συμπεριληφθούν τα συνδικάτα και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, και ιδίως των ΜΜΕ· απαιτεί τη δέουσα ενημέρωση και τη διαβίβαση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάθε στάδιο και στο τέλος της διαδικασίας·

6.  υποστηρίζει ότι, εφόσον οι δημόσιες συμβάσεις αφορούν δημόσιους πόρους, θα πρέπει να είναι διαφανείς και διαθέσιμες για δημόσιο έλεγχο· ζητεί διευκρινίσεις από την Επιτροπή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές διαθέτουν ασφάλεια δικαίου και δύνανται να ενημερώνουν τους πολίτες τους για τις συμβατικές τους υποχρεώσεις·

7.  υπογραμμίζει ότι η ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων πρέπει να πραγματοποιείται υπό συνθήκες διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης όλων των ενδιαφερομένων με τελικό κριτήριο τη σχέση τιμής και απόδοσης του έργου, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η βέλτιστη προσφορά και όχι αποκλειστικά και μόνο η χαμηλότερη οικονομικά