Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (BONUS-169) ***I
 Δομές διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης ***I
 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES) (2011-2013) ***I
 Θέσπιση του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA) ***
 Αδειοδότηση για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του εφαρμοστέου δικαίου σε διαζύγιο και δικαστικό χωρισμό ***
 Υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία από 1ης Ιανουαρίου 2011 *
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010: Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή
 Απαλλαγή 2008: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Συμβούλιο
 Δικαιώματα διερμηνείας και μετάφρασης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών ***I
 Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών ***I
 Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές ***I
 ΕΕ 2020
 Οικονομική διακυβέρνηση
 Ειδική επιτροπή για τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013

Κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (BONUS-169) ***I
PDF 272kWORD 68k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της συμμετοχής της Κοινότητας σε κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (BONUS-169) το οποίο έχουν αναλάβει πλείονα κράτη μέλη (COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))
P7_TA(2010)0212A7-0164/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0610),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 169 και το άρθρο 172, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0263/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο ’Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων’ (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, το άρθρο 185 και το άρθρο 188, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την από 29 Απριλίου 2010(1) γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0164/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Ιουνίου 2010 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Ένωσης σε κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (πρωτοβουλία BONUS) το οποίο έχουν αναλάβει πλείονα κράτη μέλη

P7_TC1-COD(2009)0169


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 862/2010/ΕΕ.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Δομές διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης ***I
PDF 269kWORD 37k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))
P7_TA(2010)0213A7-0160/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0139),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 156 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0103/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο ’Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων’ (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 294, παράγραφος 3, και 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την από 15 Ιουλίου 2009 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–  αφού διαβουλεύτηκε με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0160/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Ιουνίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

P7_TC1-COD(2009)0047


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010.)

(1) ΕΕ C 317, 23.12.2009, σ. 103.


Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES) (2011-2013) ***I
PDF 271kWORD 36k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011–2013) (COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))
P7_TA(2010)0214A7-0161/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0223),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 157, παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0037/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο ’Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων’ (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 189 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την από 20 Ιανουαρίου 2010(1) γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, με επιστολή της 5ης Μαΐου 2010, για την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0161/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Ιουνίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013)

P7_TC1-COD(2009)0070


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 911/2010.)

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί από την Επίσημη Εφημερίδα.


Θέσπιση του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA) ***
PDF 260kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA) (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))
P7_TA(2010)0215A7-0176/2010

(Έγκριση - επαναλαμβανόμενη παραπομπή)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA) (08612/2010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0326),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 20ής Οκτωβρίου 2009(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο ’Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων’ (COM(2009)0665 και COM(2010)0147),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 194, παράγραφος 2, και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία το Συμβούλιο ζήτησε την έγκριση του Κοινοβουλίου (C7-0109/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59, παράγραφος 3, το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0176/2010),

1.  εγκρίνει τη θέσπιση του καταστατικού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0030.


Αδειοδότηση για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του εφαρμοστέου δικαίου σε διαζύγιο και δικαστικό χωρισμό ***
PDF 272kWORD 50k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό (09898/2/2010 – C7-0145/2010 – 2010/0066(NLE))
P7_TA(2010)0216A7-0194/2010

(Διαδικασία έγκρισης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό (09898/2/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 329, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0145/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 74ζ και 81, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0194/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Ιουλίου 2006 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία και τη θέσπιση κανόνων σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές (’Ρώμη ΙΙΙ’) (CΟΜ(2006)0399),

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση βασίστηκε στο άρθρο 61 στοιχείο γ) και 67 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, τα οποία απαιτούν ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Οκτωβρίου 2008 το Κοινοβούλιο, αποφασίζοντας στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε(1),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη από τα μέσα του 2008 είχε καταστεί σαφές ότι ορισμένα κράτη μέλη αντιμετώπιζαν συγκεκριμένα προβλήματα που καθιστούσαν αδύνατη την εκ μέρους τους αποδοχή του προτεινόμενου κανονισμού· λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι ένα κράτος μέλος δεν μπορούσε να αποδεχθεί το ενδεχόμενο να πρέπει τα δικαστήριά του να εφαρμόσουν αλλοδαπή νομοθεσία περί διαζυγίου, την οποία θεωρούσε αυστηρότερη από τη δική του και εξέφρασε την επιθυμία να συνεχίσει να εφαρμόζει το δικό του ουσιαστικό δίκαιο για κάθε αγωγή διαζυγίου ενώπιον των δικαστηρίων του· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιθέτως, σύμφωνα με τη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών, οι διατάξεις σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του προτεινόμενου κανονισμού και ότι οι διατάξεις αυτές θα έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις ως αποτέλεσμα να εφαρμόζουν τα δικαστήρια το αλλοδαπό δίκαιο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις συνεδριάσεις του στις 5 και 6 Ιουνίου 2008 το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ’δεν υπάρχει ομοφωνία ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό και ότι υφίσταται ανυπέρβλητες δυσχέρειες, οι οποίες καθιστούν ανέφικτη την ομοφωνία, όχι μόνο επί του παρόντος αλλά και στο άμεσο μέλλον’ και ότι ’οι στόχοι του προτεινόμενου κανονισμού είναι αδύνατον να επιτευχθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Συνθηκών’,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση εννέα τουλάχιστον κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν μεταξύ τους ενισχυμένη συνεργασία στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, προσφεύγοντας στα θεσμικά όργανα της Ένωσης και ασκώντας τις αρμοδιότητες αυτές εφαρμόζοντας τις κατάλληλες διατάξεις των Συνθηκών, εντός των ορίων και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό καθώς και στα άρθρα 326 έως 334 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεκατέσσερα κράτη μέλη(2) έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να καθιερώσουν μεταξύ τους ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του εφαρμοστέου δικαίου σε γαμικές διαφορές,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εξετάσει την τήρηση του άρθρου 20 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των άρθρων 326 έως 334 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Θ.  λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι η ενισχυμένη αυτή συνεργασία μπορεί να θεωρηθεί ότι διευκολύνει την πραγμάτωση των στόχων της Ένωσης, διαφυλάσσει τα συμφέροντά της και ενισχύει τη διαδικασία ολοκλήρωσής της κατά την έννοια του άρθρου 20 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό το φως της ευρείας διαβούλευσης της Επιτροπής με τα ενδιαφερόμενα μέρη που αποτελεί μέρος της εκτίμησης επιπτώσεων που πραγματοποιεί σε συνάρτηση με την Πράσινη Βίβλο της (CΟΜ(2005)0082), του μεγάλου αριθμού των ’διεθνών’ γάμων και των 140 000 περίπου διαζυγίων με στοιχείο αλλοδαπότητας το 2007 στην Ένωση, έχοντας υπόψη ότι δύο από τις χώρες που προτίθενται να συμμετάσχουν στην ενισχυμένη συνεργασία, δηλαδή η Γερμανία και η Γαλλία, είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο σε νέα διαζύγια ’διεθνούς χαρακτήρα’ κατά το έτος αυτό,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναρμόνιση των διατάξεων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου θα διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων στο χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης καθόσον θα ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις ισχύουν 26 διαφορετικές δέσμες διατάξεων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στον τομέα του διαζυγίου και ότι η καθιέρωση της ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα αυτό θα μειώσει τον αριθμό αυτό σε 13, επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη εναρμόνιση των διατάξεων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ενισχύοντας τη διαδικασία ολοκλήρωσης,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το ιστορικό της πρωτοβουλίας αυτής προκύπτει σαφώς ότι η προτεινόμενη απόφαση υποβάλλεται ως έσχατη λύση και ότι οι στόχοι της συνεργασίας αυτής δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσα σε εύλογο χρόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον εννέα κράτη μέλη προτίθεται να συμμετάσχουν σε αυτή· λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πληρούνται ωσαύτως οι απαιτήσεις των άρθρων 326 έως 334 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΙΓ.  λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι η ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα αυτό είναι σύμφωνη με τις Συνθήκες και το ενωσιακό δίκαιο δεδομένου ότι δεν θα επηρεάσει το κεκτημένο αφού οι μόνες νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης που ισχύουν στον τομέα αυτό αφορούν τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και όχι το εφαρμοστέο δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη συνεργασία δεν θα προκαλέσει διάκριση λόγω ιθαγένειας κατά παράβαση του άρθρου 18 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι οι διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου θα εφαρμοστούν σε όλους τους διαδίκους ενώπιον των δικαστηρίων των συμμετεχόντων κρατών μελών ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή διαμονής,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη συνεργασία δεν θα υπονομεύσει την εσωτερική αγορά ή την κοινωνική και εδαφική συνοχή, δεν θα αποτελέσει φραγμό ή διάκριση στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και δεν θα διαταράξει τον ανταγωνισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, θα διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με την κατάργηση τυχόν εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και θα απλοποιήσει τις διαδικασίες για μεμονωμένα άτομα και επαγγελματίες στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, χωρίς να εισάγει διακρίσεις μεταξύ των πολιτών,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη συνεργασία θα σεβαστεί τα δικαιώματα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των μη συμμετεχόντων κρατών μελών καθόσον αυτά θα διατηρήσουν τις ισχύουσες στον τομέα αυτό διατάξεις τους για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται διεθνείς συμφωνίες μεταξύ συμμετεχόντων και μη συμμετεχόντων κρατών μελών τις οποίες η ενισχυμένη συνεργασία θα παραβίαζε και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη συνεργασία δεν θα θίξει τη Σύμβαση της Χάγης σχετικά με την γονική ευθύνη και τις υποχρεώσεις διατροφής,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 328, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η ενισχυμένη συνεργασία είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 333, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι το Συμβούλιο (ή, ακριβέστερα, τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία) μπορεί να λάβει μια απόφαση που θα ορίζει ότι θα αποφασίζει με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και όχι με την ειδική νομοθετική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 81, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται απλή διαβούλευση του Κοινοβουλίου,

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 333, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι, σε περίπτωση πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου που εφαρμόζει ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο το διαζύγιο και το δικαστικό χωρισμό, θα αποφασίζει με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 15 Ε, 21.1.2010, σ. 128.
(2) Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Αυστρία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβενία.


Υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία από 1ης Ιανουαρίου 2011 *
PDF 272kWORD 45k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υιοθέτηση από την Εσθονία του ευρώ από 1ης Ιανουαρίου 2011 (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))
P7_TA(2010)0217A7-0182/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0239),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σύγκλισης της Επιτροπής 2010 για την Εσθονία (CΟΜ(2010)0238) και την έκθεση σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη διεύρυνση της ευρωζώνης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2008(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2010 επί της έκθεσης για την Ετήσια Δήλωση του 2009 για την Ευρωζώνη και τα Δημόσια Οικονομικά(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την ΟΝΕ@10: Τα πρώτα δέκα έτη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και οι μελλοντικές προκλήσεις(4) (ψήφισμα σχετικά με την ΟΝΕ@10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με τη βελτίωση της μεθόδου διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διαδικασίες διεύρυνσης της ζώνης του ευρώ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2003 σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του άρθρου 10, παράγραφος 2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2003/223/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2003, περί τροποποιήσεως του άρθρου 10, παράγραφος 2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 140, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0131/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A7-0182/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 140, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει την επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερής σύγκλισης, με γνώμονα την πλήρωση των ακόλουθων κριτηρίων από κάθε κράτος μέλος: την επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερότητας τιμών· τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών· την τήρηση των κανονικών περιθωρίων διακύμανσης που προβλέπονται από τον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών· και τη διάρκεια της σύγκλισης που θα έχει επιτευχθεί από το κράτος μέλος και της συμμετοχής του στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος, αντανακλώμενη στα επίπεδα των μακροπρόθεσμων επιτοκίων,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εσθονία έχει συμμορφωθεί με τα κριτήρια του Μάαστριχτ σύμφωνα με το άρθρο 140, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο (αριθ. 13) σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης που παρατίθεται ως παράρτημα στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΛΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εισηγητής επισκέφθηκε την Εσθονία για να αξιολογήσει τον βαθμό ετοιμότητας της χώρας για είσοδο στην ευρωζώνη,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αναφέρει ότι η EUROSTAT, σε στενή συνεργασία με την στατιστική υπηρεσία της Εσθονίας, έχει εξετάσει την ποιότητα όλων των σχετικών στοιχείων που διαβιβάζουν οι εσθονικές αρχές,

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης του ευρώ από την Εσθονία την 1η Ιανουαρίου 2011·

3.  επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που επηρέασε αρνητικά τις προοπτικές για ονομαστική σύγκλιση πολλών άλλων κρατών μελών·

4.  τονίζει ότι η Εσθονία πληροί τα κριτήρια, μετά από τις αποφασιστικές, αξιόπιστες και συνεχείς προσπάθειες της Εσθονικής Κυβέρνησης και του λαού της Εσθονίας·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τις διαφορές μεταξύ των εκθέσεων σύγκλισης της Επιτροπής και της ΕΚΤ, όσον αφορά τη βιωσιμότητα της σταθερότητας των τιμών·

6.  τονίζει ότι, στην έκθεση σύγκλισης 2010, η ΕΚΤ διαπιστώνει ότι η διατήρηση της σύγκλισης των ποσοστών πληθωρισμού, μετά την λήξη της τρέχουσας οικονομικής προσαρμογής, θα είναι εξαιρετικά δύσκολη·

7.  καλεί την εσθονική κυβέρνηση να συνεχίσει την προσεκτική της δημοσιονομική πολιτική, καθώς και τις άλλες της πολιτικές που είναι προσανατολισμένες προς τη σταθερότητα, ενόψει των μελλοντικών μακροοικονομικών ανισορροπιών και των κινδύνων που συνδέονται με τη σταθερότητα των τιμών·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν σαφή, ανεξάρτητα, ενημερωμένα, αξιόπιστα και υψηλής ποιοτικής αξίας στοιχεία στην Επιτροπή ώστε να μπορεί να αξιολογεί τη συμμόρφωση με τα κριτήρια του Μάαστριχτ·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να προσομοιώσει τις συνέπειες της δέσμης μέτρων διάσωσης της ζώνης του ευρώ επί του εσθονικού προϋπολογισμού, όταν η χώρα καταστεί μέλος της ευρωζώνης, και, ως εκ τούτου, μέλος της ομάδας εγγύησης των πακέτων διάσωσης·

10.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΚΤ να εξετάσουν όλες τις πτυχές όταν θα προτείνουν την τελική συναλλαγματική ισοτιμία της εσθονικής κορόνας·

11.  καλεί τις εσθονικές αρχές να επιταχύνουν τις πρακτικές προετοιμασίες για να εξασφαλίσουν μια ομαλή διαδικασία μετάβασης· καλεί την Εσθονική Κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι η καθιέρωση του ευρώ δεν θα οδηγήσει σε ’καλυμμένες’ αυξήσεις των τιμών·

12.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΚΤ να αναφέρουν στο Κοινοβούλιο τα εξεταζόμενα μέτρα προς ελαχιστοποίηση του πληθωρισμού στοιχείων του ενεργητικού, ως συνέπεια των χαμηλών επιτοκίων·

13.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

14.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωομάδα, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 298 Ε, 8.12.2006, σ. 249.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0090.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0072.
(4) ΕΕ C 16 E, 22.1.2010, σ. 8.
(5) ΕΕ C 146 Ε, 12.6.2008, σ. 251.
(6) ΕΕ C 61 Ε, 10.3.2004, σ. 374.
(7) ΕΕ L 83, 1.4.2003, σ. 66.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010: Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή
PDF 264kWORD 40k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))
P7_TA(2010)0218A7-0200/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 310 και 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1)(’ο δημοσιονομικός κανονισμός’), και ιδίως τα άρθρα 15, παράγραφος 3, 37 και 38 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2009(2),

–  έχοντας υπόψη την διοργανική συμφωνία, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 επί του γενικού προϋπολογισμού για το 2010, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 16 Απριλίου 2010 (COM(2010)0169),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010, στην οποία κατέληξε στις 11 Ιουνίου 2010 (10930/2010 – C7-0153/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 75β και 75ε του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0200/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 αποσκοπεί στην εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2009 στο προϋπολογισμό του 2010, πλεόνασμα που ανέρχεται στο ποσό των 2 253 591 199,37 EUR,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια στοιχεία αυτού του πλεονάσματος είναι η εγγραφή ποσού εσόδων μεγαλυτέρου κατά 400 703 258 EUR, η πραγματοποίηση χαμηλότερων του αναμενομένου δαπανών κατά 1 667 346 181 EUR, και θετικό ισοζύγιο νομισματικής ισοτιμίας κατά 185 541 760 EUR,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελλιπής εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών για το 2009 ανήλθε στα 451 εκατομμύρια EUR για τον τομέα 1, στα 244 εκατομμύρια EUR για τον τομέα 2, στα 106 εκατομμύρια EUR για τον τομέα 3, στα 603 εκατομμύρια EUR για τον τομέα 4 και στα 263 εκατομμύρια EUR για τον τομέα 5,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός εξαιρετικά ανελαστικών δημοσιονομικών περιθωρίων και νεοεμφανιζόμενων οικονομικών αναγκών καταλήγει να θέτει σε κίνδυνο υφιστάμενες πολιτικές προτεραιότητες, ενώ ταυτόχρονα η σοβαρή υποχρησιμοποίηση πόρων υπονομεύει την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπολογισμός της ελλιπούς εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2009 πρέπει να λάβει υπόψη αμφότερους το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 και τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 10/2009,

1.  σημειώνει ότι αποκλειστικός σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 είναι η εγγραφή στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος του 2009, σύμφωνα με το άρθρο 15 του δημοσιονομικού κανονισμού·

2.  επισημαίνει ότι το πραγματικό εύρος της ελλιπούς εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2009 δεν περιορίζεται στο πλεόνασμα που εμφανίζεται στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 αλλά ανέρχεται σε ποσό μεγαλύτερο των 5 000 000 000 EUR, λαμβανομένου επίσης υπόψη του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2009· προειδοποιεί επομένως ότι οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί του τέλους του έτους, οι οποίοι μειώνουν το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών και συνεπώς μειώνουν αντιστοίχως και τη συνολική συνεισφορά των κρατών μελών στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, δίνουν στρεβλή εικόνα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

3.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 χωρίς τροποποίηση και αναθέτει στον Πρόεδρό του να κηρύξει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2010 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1
(2) ΕΕ L 64, 12.3.2010.
(3) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1


Απαλλαγή 2008: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Συμβούλιο
PDF 380kWORD 82k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασής του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα II – Συμβούλιο(1) (C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))
P7_TA(2010)0219A7-0096/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008(2),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2008 – Τόμος I (C7-0174/2009)(3),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2008,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 10, τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ, το άρθρο 314, παράγραφος 10, καθώς και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6) και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 190/2003 του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου/Υπάτου Εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας σχετικά με την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσώπων των μελών του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΔΣ)(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 με παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα II – Συμβούλιο(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A7-0096/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, εκπροσωπούμενο από την ισπανική προεδρία, συμφώνησε να αξιολογήσει εκ νέου την υποτιθέμενη συμφωνία κυρίων που χρονολογείται από το 1970,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ’οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς δαπανώνται οι φόροι που πληρώνουν και πώς διαχειρίζονται οι πολιτικοί φορείς την εξουσία που τους ανατίθεται’(10),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κολωνίας στις 3 και 4 Ιουνίου 1999, προβλέπεται να αποκτήσει το Συμβούλιο επιχειρησιακό δυναμικό, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΕΠΑΑ),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2004/197/ΚΕΠΠΑ(11) του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2004 προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας, με την επωνυμία ΑΘΗΝΑ, και ότι η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με την απόφαση 2004/582/ΕΚ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2004, σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που χορηγούνται στον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ(12), παρέχει προνόμια και ασυλίες στο μηχανισμό ΑΘΗΝΑ και δίδει επιχειρησιακή εξουσία στο Συμβούλιο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2000/178/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά με το καθεστώς των εθνικών εμπειρογνωμόνων σε στρατιωτικά θέματα οι οποίοι αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου κατά τη μεταβατική περίοδο(13) και η απόφαση του Συμβουλίου 2001/80/ΚΕΠΠΑ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(14) ορίζουν ότι οι δαπάνες που αφορούν την απόσπαση στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου,

1.  σημειώνει ότι, το 2008, το Συμβούλιο διέθετε πιστώσεις υποχρεώσεων που ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 743 εκατ. EUR (2007: 650 εκατ. EUR), με ποσοστό εκτέλεσης 93,31%, σημαντικά υψηλότερο του 2007 (81,89%), αλλά πάντα κατώτερο του μέσου όρου των άλλων οργάνων (95,67%)·

2.  δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετώπισε στις διαδικασίες απαλλαγής για το 2007 και το 2008, επαναβεβαιώνει τη θέση που έλαβε στην απόφασή του της 25ης Απριλίου 2002 για τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2000(15), σύμφωνα με την οποία ’[...] παραδέχεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν εξέταζαν στο παρελθόν λεπτομερώς την εκτέλεση των τμημάτων του προϋπολογισμού που τα αφορούν· φρονεί ότι, λαμβανομένης υπόψη της αύξησης των δαπανών λειτουργικού χαρακτήρα, οι οποίες χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του διοικητικού προϋπολογισμού του Συμβουλίου στους τομείς των εξωτερικών υποθέσεων, της ασφάλειας και της αμυντικής πολιτικής, καθώς και της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, θα ήταν σκόπιμο να προσδιοριστεί με σαφήνεια η εμβέλεια αυτής της ρύθμισης, προκειμένου να διαφοροποιηθούν οι παραδοσιακές διοικητικές δαπάνες από τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες σε αυτούς τους νέους τομείς πολιτικής

3.  θεωρεί ότι, έχοντας υπόψη τις αυξήσεις σε διοικητικές δαπάνες και ιδίως λόγω της πιθανής παρουσίας δαπανών επιχειρησιακού χαρακτήρα, οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως εκείνες των άλλων οργάνων της ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής που προβλέπεται από το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  θεωρεί ότι ο έλεγχος αυτός βασίζεται στα ακόλουθα έγγραφα που υποβάλλουν όλα τα όργανα:

   λογαριασμούς του προηγούμενου οικονομικού έτους που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού,
   δημοσιονομικό δελτίο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,
   ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για τον προϋπολογισμό τους και τη δημοσιονομική τους διαχείριση,
   ετήσια έκθεση του εσωτερικού λογιστικού ελεγκτή,
  

καθώς και σε προφορική παρουσίαση στη συνεδρίαση της αρμόδιας για τη διαδικασία απαλλαγής κοινοβουλευτικής επιτροπής·

5.  αναμένει μελλοντικά στη συζήτηση για την απαλλαγή στην ολομέλεια να είναι παρόντα όλα τα όργανα, εκπροσωπούμενα στο κατάλληλο επίπεδο·

6.  απορρίπτει την άποψη του Συμβουλίου ότι το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν εξέταζαν στο παρελθόν λεπτομερώς την εκτέλεση των τμημάτων του προϋπολογισμού που τα αφορούσαν ήταν το αποτέλεσμα ’συμφωνίας κυρίων’ (ψήφισμα που κατεγράφη στα πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1970)· θεωρεί τη συμφωνία κυρίων μη δεσμευτικό έγγραφο και την ερμηνεία που δίδει σε αυτή το Συμβούλιο υπερβολικά ευρεία·

7.  θεωρεί ότι η κατάρτιση του προϋπολογισμού και η απαλλαγή για τον προϋπολογισμό αποτελούν δύο χωριστές διαδικασίες και ότι η ’συμφωνία κυρίων’ μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την κατάρτιση των αντίστοιχων τμημάτων τους στον προϋπολογισμό δεν πρέπει να απαλλάσσει το Συμβούλιο από την ευθύνη του να αποδίδει πλήρη λογαριασμό στους πολίτες για τα κονδύλια που του διατίθενται·

8.  εκτιμά ότι η απαλλαγή του 2008 λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν πρέπει να οριστεί με σαφήνεια μία επίσημη συμφωνία για τη διαδικασία απαλλαγής για τη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία χάρη στην πλήρη διαφάνεια, και καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει την υποβολή στο Κοινοβούλιο, πριν από τη λήξη της διαδικασίας απαλλαγής για το 2008, συγκεκριμένων, λεπτομερών και ολοκληρωμένων σχεδίων για τη στελέχωση και την οργανωτική και ελεγκτική διάρθρωση της ΕΥΕΔ, περιλαμβανομένων του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ, του Κέντρου Επιχειρήσεων, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Προγραμματισμού της ΓΓΣ, της Μη Στρατιωτικής Δυνατότητας Προγραμματισμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, καθώς και όλου του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας που εργάζεται στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στα οποία θα εμφαίνονται ειδικότερα η αύξηση και η κατανομή του προσωπικού και οι προβλεπόμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις, και να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις με την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με βάση τις υποβληθείσες προτάσεις·

9.  τονίζει ότι η χορήγηση απαλλαγής του παρόντος έτους δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση απαλλαγής τα προσεχή έτη, εκτός εάν το Συμβούλιο σημειώσει αξιόλογη πρόοδο στους τομείς ανησυχίας στους οποίους παραπέμπει η παράγραφος 5 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009·

10.  επαναλαμβάνει ότι το Συμβούλιο πρέπει κάθε χρόνο να είναι παρόν στο Κοινοβούλιο για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και για τη συζήτηση για τη χορήγηση απαλλαγής για τον προϋπολογισμό·

11.  καλεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, υπό την ιδιότητά τους ως αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές, να ορίσουν μια ετήσια διαδικασία, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, με στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους· σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, θα πραγματοποιεί επίσημη συνεδρίαση με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ή αντιπροσωπεία αυτής της επιτροπής την οποία θα απαρτίζουν ο πρόεδρος, οι συντονιστές και ο εισηγητής, προκειμένου να παράσχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου· προτείνει, εξάλλου, ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής να ενημερώνει συστηματικά και με τον κατάλληλο τρόπο την εν λόγω επιτροπή για την πρόοδο των συγκεκριμένων συζητήσεων·

12.  ενθαρρύνει την Ισπανική Προεδρία να επανεξετάσει τον άτυπο διακανονισμό που διέπει την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου, και ζητεί να περιληφθεί σχετική δέσμευση στην αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανονισμών, ούτως ώστε να τεθεί σε εφαρμογή με την έναρξη της νέας δημοσιονομικής περιόδου μετά το 2013, ενώ οι συζητήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου 2010·

13.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τη θέση που διατύπωσε στην παράγραφο 12 του ψηφίσματός του της 24ης Απριλίου 2007(16) για τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2005, η οποία ανέφερε τα εξής: ’ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)· καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει, σύμφωνα με την παράγραφο 42 της Διοργανικής Συμφωνίας [...], τη μη εγγραφή στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου επιχειρησιακών δαπανών στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ· διατηρεί το δικαίωμα να λάβει, αν χρειασθεί, όλα τα αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση παραβίασης της Συμφωνίας’·

14.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει προβλέψει διάφορες διαδικασίες για να ζητεί τη γνώμη του Κοινοβουλίου και να το ενημερώνει σχετικά με τις εξελίξεις της ΚΕΠΠΑ· θεωρεί, ωστόσο, ότι η ετήσια έκθεση του Συμβουλίου σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο κατ’ εφαρμογήν του σημείου 43 της διοργανικής συμφωνίας, περιορίζεται σε μια περιγραφή κοινών θέσεων της ΚΕΠΠΑ, κοινών δράσεων και εκτελεστικών αποφάσεων και ότι τα προσεχή έτη πρέπει να παρέχονται εκτενέστερες πληροφορίες για τη διαδικασία απαλλαγής·

15.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Συμβούλιο να του παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση των δαπανών, στα πλαίσια του Τίτλου 3 (Δαπάνες που απορρέουν από τις δράσεις του οργάνου σε ειδικές αποστολές), ούτως ώστε να δώσει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να εξακριβώσει εάν όλες οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τη διοργανική συμφωνία και ότι καμία από αυτές δεν είναι επιχειρησιακής φύσεως·

16.  ανησυχεί για την έλλειψη διαφάνειας του κόστους που προκύπτει από τις δραστηριότητες, ιδίως τις αποστολές που πραγματοποιούνται από τους ειδικούς αντιπροσώπους, και ζητεί να δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο λεπτομερής ανάλυση των δαπανών των ειδικών αντιπροσώπων και του προϋπολογισμού των αποστολών τους·

17.  ερωτά το Ελεγκτικό Συνέδριο για ποιο λόγο, στην ετήσια έκθεσή του για το 2008 σχετικά με το Συμβούλιο, δεν γίνεται μνεία στα μη επιλυθέντα προβλήματα, όπως τονίζεται στο προαναφερθέν ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009·

18.  επισημαίνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην παράγραφο 11.10 της ετήσιας έκθεσής του για το 2008 σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά στη συνεχιζόμενη (2005-2008) εγγραφή υπερβολικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό για το SESAME (Secured European System for Automatic Messaging)· λαμβάνει γνώση της απάντησης του Συμβουλίου και της πρόθεσής του να βελτιώσει το συντονισμό των δομών διαχείρισης μείζονων έργων που βασίζονται στην τεχνολογία των πληροφοριών·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τους λογιστικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του Συμβουλίου το 2008 (οκτώ δημοσιονομικοί έλεγχοι και ένας μικτός έλεγχος), καθώς και για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των συστάσεων έγιναν αποδεκτές· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το σημείωμα για το θέμα αυτό που υποβλήθηκε στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ήταν μάλλον γενικού χαρακτήρα και ζητεί λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του λογιστικού ελέγχου·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και δημοσιονομικού ελέγχου (SAP) που λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 και επέτρεψε την πραγματοποίηση δημοσιονομικών εξοικονομήσεων και βελτιώσεων στην αποτελεσματικότητα και για τα τρία συμμετέχοντα όργανα (Συμβούλιο, Ελεγκτικό Συνέδριο και Δικαστήριο)·

21.  επιδοκιμάζει τα αποτελέσματα σε σχέση με την ενοποίηση της οργάνωσης μετά τις διευρύνσεις της ΕΕ το 2004 και το 2007, και συγκεκριμένα την κεντρική οργάνωση των μεταφραστικών τμημάτων και την πρόσληψη υπαλλήλων από τα νέα κράτη μέλη· χαιρετίζει επίσης την καθιέρωση του ευέλικτου ωραρίου εργασίας, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη εξισορρόπηση εργασίας και ιδιωτικής ζωής· σημειώνει, ωστόσο, το χαμηλό βαθμό πλήρωσης των θέσεων στο οργανόγραμμα (κατά μέσο όρο 90%· το 2007, 86%)·

22.  λαμβάνει γνώση της αξιοσημείωτης αύξησης στις προκαταβολές για το κτίριο Residence Palace (70 εκατομμύρια EUR αντί των προβλεπόμενων 15 εκατομμυρίων EUR, με στόχο την επακόλουθη μείωση του συνολικού κόστους της αγοράς) που κατέστη δυνατή λόγω της συνολικής υποχρησιμοποίησης του προϋπολογισμού (ποσοστό εκτέλεσης 85,7%) και ζητεί στις μελλοντικές ετήσιες εκθέσεις να αναλύεται λεπτομερώς η πολιτική ακινήτων ώστε να καθίσταται εφικτός ο ουσιαστικός έλεγχος στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής·

23.  εκτιμά ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός για το μόνιμο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να είναι χωριστός από τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου και να υποβάλλεται ως ένα τμήμα του προϋπολογισμού από το 2012·

24.  χαιρετίζει την εκ μέρους της ισπανικής προεδρίας ανάληψη της υποχρέωσης να καταστεί σαφέστερη η διαδικασία απαλλαγής ώστε να υπάρχει πλήρης λογοδοσία για το διοικητικό προϋπολογισμό του Συμβουλίου στο Κοινοβούλιο και ζητεί να υπάρξει ισχυρή δέσμευση από τις επόμενες προεδρίες ότι θα συνεχίσουν το έργο αυτό στο ίδιο πνεύμα.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 19.5.2010, P7_TA(2010)0180.
(2) ΕΕ L 71, 14.3.2008.
(3) ΕΕ C 273, 13.11.2009, σ. 1.
(4) ΕΕ C 269, 10.11.2009, σ. 1.
(5) ΕΕ C 273, 13.11.2009, σ. 122.
(6) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(7) Απόφαση που απορρέει από τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 230, 28.8.2002, σ. 7).
(8) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(9) ΕΕ L 19, 23.1.2010, σ. 9.
(10) Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια.
(11) ΕΕ L 63, 28.2.2004, σ. 68.
(12) ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 125.
(13) ΕΕ L 57, 2.3.2000, σ. 1.
(14) ΕΕ L 27, 30.1.2001, σ. 7.
(15) ΕΕ L 158, 17.6.2002, σ. 66.
(16) ΕΕ L 187, 15.7.2008, σ. 21.


Δικαιώματα διερμηνείας και μετάφρασης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών ***I
PDF 266kWORD 36k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα σε διερμηνεία και μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))
P7_TA(2010)0220A7-0198/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία μιας ομάδας κρατών μελών (00001/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76, στοιχείο β) και το άρθρο 82, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από το Συμβούλιο (C7-0005/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφοι 3 και 15, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2010)0082), η οποία έχει τον ίδιο νομοθετικό σκοπό,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που απέστειλαν στον Πρόεδρό του τα εθνικά κοινοβούλια όσον αφορά το κατά πόσο η πρωτοβουλία είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 44 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0198/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Ιουνίου 2010 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2010/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία

P7_TC1-COD(2010)0801


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2010/64/ΕΕ.)


Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών ***I
PDF 256kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))
P7_TA(2010)0221A7-0137/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0650),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και τα άρθρα 71 και 137, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0354/2008),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο ’Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων’ (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και τα άρθρα 91 και 153, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2009(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0137/2010),

1.  απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 228, 22.9.2009, σ. 78.


Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές ***I
PDF 897kWORD 546k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))
P7_TA(2010)0222A7-0109/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0040),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251 παράγραφος 2 και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0052/2008),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2008(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0109/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Ιουνίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕOΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/54/ΕΚ και 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, των οδηγιών 2002/67/ΕΚ και 2004/77/ΕΚ της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής

P7_TC1-COD(2008)0028


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 114,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το άρθρο 169 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι η Ένωση πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με μέτρα που θεσπίζει σύμφωνα με το άρθρο 114.

(2)  Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών ▌τροφίμων είναι θεμελιώδης πτυχή της εσωτερικής αγοράς και συμβάλλει σημαντικά στην υγεία και την ευημερία των πολιτών και διασφαλίζει τα κοινωνικά και οικονομικά τους συμφέροντα. Ο παρών κανονισμός εξυπηρετεί τόσο τα συμφέροντα της εσωτερικής αγοράς με την απλοποίηση της νομοθεσίας, την κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου και τη μείωση της γραφειοκρατίας, όσο και τον πολίτη επιβάλλοντας μια σαφή, κατανοητή και ευανάγνωστη επισήμανση των τροφίμων.

(3)  Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των καταναλωτών και να διασφαλιστεί το δικαίωμά τους για πληροφόρηση, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές είναι κατάλληλα ενημερωμένοι όσον αφορά τα τρόφιμα που καταναλώνουν. Οι αποφάσεις αγοράς μπορούν να επηρεαστούν, μεταξύ άλλων, από υγειονομικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και ηθικούς παράγοντες.

(4)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(4), προβλέπει ότι είναι γενική αρχή της νομοθεσίας για τα τρόφιμα να παρέχεται βάση για τους καταναλωτές ώστε να επιλέγουν ενημερωμένοι όσον αφορά τα τρόφιμα που καταναλώνουν και να εμποδίζονται τυχόν πρακτικές που μπορεί να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.

(5)  Η οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά(5) καλύπτει ορισμένες πτυχές της παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές, ειδικότερα με σκοπό την πρόληψη παραπλανητικών ενεργειών και παραλείψεων πληροφόρησης. Οι γενικές αρχές όσον αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές πρέπει να συμπληρωθούν με ειδικούς κανόνες σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

(6)  Οι κανόνες της Ένωσης σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων που εφαρμόζονται σε όλα τα τρόφιμα περιέχονται στην οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων(6). Οι περισσότερες από τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας χρονολογούνται από το 1978 και, ως εκ τούτου, πρέπει να επικαιροποιηθούν.

(7)  Η οδηγία 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες(7) θεσπίζει κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο και την παρουσίαση των διατροφικών πληροφοριών στα προσυσκευασμένα τρόφιμα. Η αναγραφή των διατροφικών πληροφοριών είναι εθελοντική, εκτός εάν υπάρχει ισχυρισμός επί θεμάτων διατροφής όσον αφορά το τρόφιμο. Οι περισσότερες από τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας χρονολογούνται από το 1990 και, ως εκ τούτου, πρέπει να επικαιροποιηθούν.

(8)  Οι απαιτήσεις γενικής επισήμανσης συμπληρώνονται με διάφορες διατάξεις που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα τρόφιμα σε ιδιαίτερες συνθήκες ή σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων. Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί ειδικοί κανόνες οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα τρόφιμα.

(9)  Μολονότι οι αρχικοί στόχοι και τα βασικά στοιχεία της τρέχουσας νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση εξακολουθούν να ισχύουν, αυτή πρέπει να εξορθολογιστεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευκολότερη εφαρμογή και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τους ενδιαφερομένους, και να εκσυγχρονιστεί, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες εξελίξεις στον τομέα των πληροφοριών για τα τρόφιμα.

(10)  Υπάρχει δημόσιο ενδιαφέρον όσον αφορά τη σχέση μεταξύ δίαιτας και υγείας και στην επιλογή κατάλληλης διατροφής που να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες. Η «Λευκή Βίβλος της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2007 για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία» σημείωσε ότι η διατροφική επισήμανση αποτελεί μέθοδο για την πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τη σύνθεση των τροφίμων, και τους βοηθά να επιλέγουν ενημερωμένοι. Οι εκστρατείες εκπαίδευσης και πληροφόρησης που διεξάγουν τα κράτη μέλη συνιστούν σημαντικό μηχανισμό για τη βελτίωση της κατανόησης των διατροφικών πληροφοριών από τους καταναλωτές. Η στρατηγική της Ένωσης για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 υπογράμμισε ότι η παροχή στους καταναλωτές της δυνατότητας να κάνουν ενημερωμένοι τις επιλογές τους είναι σημαντική τόσο για την αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού όσο και για την ευημερία των καταναλωτών. Η γνώση των βασικών αρχών διατροφής και οι κατάλληλες διατροφικές πληροφορίες στα τρόφιμα θα συμβάλουν σημαντικά στο να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν τις επιλογές τους ενημερωμένοι. Επιπλέον, είναι λογικό και ορθό να μπορούν οι καταναλωτές στα κράτη μέλη να αξιοποιούν μια ουδέτερη πηγή πληροφοριών προκειμένου να αποσαφηνίζουν ατομικά ζητήματα διατροφής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν αντίστοιχες γραμμές έκτακτης επικοινωνίας, στη χρηματοδότηση των οποίων θα μπορούσε να συμβάλλει ο τομέας των τροφίμων.

(11)  Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να διασφαλιστεί η ορθολογικότητα και η συνεκτικότητα της εφαρμογής, είναι σκόπιμο να καταργηθούν οι οδηγίες 90/496/ΕΟΚ και 2000/13/ΕΚ και να αντικατασταθούν από έναν ενιαίο κανονισμό, ο οποίος εξασφαλίζει την ασφάλεια τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τη βιομηχανία και μειώνει το διοικητικό φόρτο.

(12)  Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να καταργηθούν και να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό και άλλες οριζόντιες νομοθετικές πράξεις, και συγκεκριμένα: η οδηγία 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1987 σχετικά με την αναγραφή του ογκομετρικού αλκοολικού τίτλου κατά την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή(8), η οδηγία 94/54/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 1994 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων από την οδηγία 79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου(9), η οδηγία 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 1999 η οποία διέπει τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση των ειδών διατροφής(10), η οδηγία 2002/67/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν κινίνη και των τροφίμων που περιέχουν καφεΐνη(11), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη σήμανση των τροφίμων και των συστατικών τροφίμων με προσθήκη φυτοστερόλων, φυτοστερολεστέρων, φυτοστανόλων ή φυτοστανολεστέρων(12) και η οδηγία 2004/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 94/54/EΚ σχετικά με την επισήμανση ορισμένων τροφίμων που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ και το μετά αμμωνίου άλας του(13).

(13)  Πρέπει να θεσπιστούν κοινοί ορισμοί, αρχές, απαιτήσεις και διαδικασίες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ένα σαφές πλαίσιο και μια κοινή βάση για τη λήψη ενωσιακών και εθνικών μέτρων όσον αφορά τις πληροφορίες για τα τρόφιμα.

(14)  Προκειμένου να ακολουθηθεί μια εκτενής και εξελικτική προσέγγιση στις πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές σχετικά με τα τρόφιμα που καταναλώνουν, πρέπει να υπάρξει ένας ευρύς ορισμός της νομοθεσίας σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, που θα καλύπτει τους κανόνες οριζόντιου ή ειδικού χαρακτήρα, καθώς και ένας ευρύς ορισμός των πληροφοριών και της εκπαίδευσης για τα τρόφιμα, που θα καλύπτει τις πληροφορίες που παρέχονται από μέσα διαφορετικά από την ετικέτα.

(15)  Οι ενωσιακοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στις επιχειρήσεις, η έννοια των οποίων υπονοεί κάποια συνέχεια δραστηριοτήτων και έναν ορισμένο βαθμό οργάνωσης. Οι πράξεις όπως η περιστασιακή παράδοση τροφίμων σε τρίτους, το σερβίρισμα γευμάτων και η πώληση τροφίμων από ιδιώτες, π.χ. σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή ▌τοπικές δημοτικές πανηγύρεις και συναντήσεις, καθώς και η πώληση τροφίμων στο πλαίσιο διαφόρων μορφών άμεσης εμπορίας γεωργικών προϊόντων, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Για να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) των βιοτεχνιών τροφίμων και του λιανικού εμπορίου τροφίμων, στις οποίες ανήκουν και οι πάροχοι ομαδικής εστίασης, τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα θα πρέπει να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της υποχρέωσης επισήμανσης.

(16)  Υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από επιχειρήσεις μεταφορών πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο αυτού του κανονισμού μόνον εφόσον παρέχονται σε συνδέσεις μεταξύ δύο σημείων στο έδαφος της Ένωσης.

(17)  Υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από κινηματογράφους - εξαιρουμένων των ΜΜΕ - εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όταν το τρόφιμο συσκευάζεται στο σημείο πώλησης σε τυποποιημένες συσκευασίες η περιεκτικότητα των οποίων είναι προκαθορισμένη και, κατά συνέπεια, η τελική ποσότητα και το περιεχόμενο σε τρόφιμο ή ποτό είναι στοιχεία προσδιορισμένα και μετρήσιμα.

(18)  Η νομοθεσία σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει επίσης να βασίζεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών ▌και να μην παρεμποδίζει τις καινοτομίες στον τομέα των τροφίμων. Η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις του τομέα των τροφίμων να παρέχουν εθελοντικές πρόσθετες πληροφορίες εγγυάται πρόσθετη ευελιξία.

(19)  Ο ▌λόγος για τον οποίο απαιτείται η αναγραφή υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιμα ▌είναι η παροχή στους καταναλωτές της δυνατότητας να λαμβάνουν συνειδητή απόφαση αγοράς που αντιστοιχεί στις ατομικές τους διαιτητικές επιθυμίες και ανάγκες.

(20)  Για να μπορεί η νομοθεσία σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών για πληροφορίες, και να αποφεύγονται περιττά απορρίμματα συσκευασιών, θα πρέπει η υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων να περιορίζεται σε μια βασική επισήμανση πληροφοριών, οι οποίες αποδειγμένα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την πλειονότητα των καταναλωτών▌.

(21)  Εντούτοις, οι νέες απαιτήσεις όσον αφορά τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα ή οι νέες μορφές παρουσίασης των πληροφοριών για τα τρόφιμα πρέπει να θεσπίζονται, εάν και όταν απαιτούνται, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της αειφορίας.

(22)  Επιπροσθέτως των ήδη υφισταμένων ρυθμίσεων κατά της παραπλανητικής διαφήμισης, οι κανόνες σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα θα πρέπει να απαγορεύουν οιαδήποτε ένδειξη ικανή να παραπλανήσει τον καταναλωτή, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενέργεια, την προέλευση και τη σύνθεση των τροφίμων. Για να είναι αποτελεσματική η εν λόγω απαγόρευση, πρέπει αυτή να επεκταθεί και στη διαφήμιση και την παρουσίαση των τροφίμων.

(23)  Για ορισμένα τρόφιμα υπάρχει ο ισχυρισμός ότι η κατανάλωσή τους έχει θετικές επιδράσεις στη φυσική κατάσταση του οργανισμού. Ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να διατυπώνεται με τρόπο που να διασφαλίζει ότι το αποτέλεσμα της χρήσης των εν λόγω προϊόντων είναι μετρήσιμο ή επαληθεύσιμο.

(24)  Προκειμένου να εμποδιστεί ο κατακερματισμός των κανόνων σχετικά με την ευθύνη των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων στην περίπτωση εσφαλμένων, παραπλανητικών ή ελλειπουσών πληροφοριών για τα τρόφιμα είναι απαραίτητο να καθορισθούν σαφώς οι ευθύνες των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων στον τομέα αυτό. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, αρμόδιοι για δραστηριότητες λιανικής πώλησης ή διανομής οι οποίες δεν επηρεάζουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, πρέπει να ενεργούν με ταχύτητα όταν διαπιστώνουν ότι οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό.

(25)  Πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος όλων των υποχρεωτικών πληροφοριών οι οποίες πρέπει ▌να παρέχονται για όλα τα τρόφιμα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή και τις μονάδες ομαδικής εστίασης. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να διατηρήσει τις πληροφορίες που απαιτούνται ήδη βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας, δεδομένου ότι θεωρούνται, γενικά, πολύτιμο κεκτημένο για την πληροφόρηση των καταναλωτών.

(26)  Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση πρόσθετων πληροφοριών στους καταναλωτές, δεδομένου ότι επιτρέπουν την ταχεία και φθηνή ανταλλαγή πληροφοριών. Θα ήταν δυνατόν λόγου χάριν να τεθούν στη διάθεση των καταναλωτών πρόσθετες πληροφορίες μέσω της τοποθέτησης τερματικών στα υπερκαταστήματα, τα οποία, με την ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα, θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το προϊόν. Επίσης, θα ήταν δυνατόν να έχουν οι καταναλωτές πρόσβαση σε συμπληρωματικές πληροφορίες μέσω ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

(27)  Ορισμένα συστατικά ή άλλες ουσίες, όταν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων και εξακολουθούν να υπάρχουν, μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες ή δυσανεξίες και σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορούν ακόμη και να συνιστούν κίνδυνο για την υγεία των εμπλεκόμενων καταναλωτών. Είναι σημαντικό, κατά συνέπεια, να δίνονται πληροφορίες σχετικά με την παρουσία προσθέτων στα τρόφιμα, βοηθητικών μέσων τεχνικής επεξεργασίας και άλλων ουσιών με επιστημονικά τεκμηριωμένη αλλεργιογόνο δράση ή οι οποίες μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ασθενειών, έτσι ώστε, ιδίως οι καταναλωτές που πάσχουν από τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξίες, να μπορούν να επιλέγουν συγκεκριμένα τρόφιμα τα οποία είναι ασφαλή για αυτούς. Ακόμη και ίχνη τέτοιων ουσιών πρέπει επίσης να αναφέρονται, ούτως ώστε τα άτομα που υποφέρουν από σοβαρές αλλεργίες να μπορούν ▌να κάνουν ασφαλείς επιλογές. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να θεσπίζονται κοινοί κανόνες.

(28)  Οι ετικέτες των τροφίμων πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητές, έτσι ώστε οι καταναλωτές να δύνανται να επιλέγουν εν επιγνώσει τον τρόπο διατροφής τους. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι πράγματι ευανάγνωστες ετικέτες αποτελούν σημαντικό στοιχείο στη μεγιστοποίηση της δυνατότητας να επηρεάσουν οι πληροφορίες της ετικέτας τα άτομα που τις διαβάζουν, και ότι οι δυσανάγνωστες πληροφορίες για το προϊόν είναι μια από τις αιτίες που οι καταναλωτές δεν είναι ικανοποιημένοι με τις ετικέτες των τροφίμων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συνεκτιμάται ο συνδυασμός στοιχείων όπως η γραμματοσειρά, το χρώμα και η αντίθεση.

(29)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή των πληροφοριών για τα τρόφιμα, πρέπει να συμπεριληφθείη πώληση τροφίμων ▌εξ αποστάσεως. Μολονότι είναι σαφές ότι τα τρόφιμα που διατίθενται με πώληση εξ αποστάσεως πρέπει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις πληροφοριών με εκείνα που πωλούνται στα καταστήματα, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι σχετικές υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να είναι επίσης διαθέσιμες πριν πραγματοποιηθεί η αγορά.

(30)  Προκειμένου να παρέχονται στους καταναλωτές πληροφορίες για τα τρόφιμα, οι οποίες απαιτούνται για να κάνουν ενημερωμένοι τις επιλογές τους, τα αλκοολούχα μικτά ποτά πρέπει επίσης να παρέχουν πληροφορίες για τα συστατικά τους.

(31)  Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική στήριξης των κρατών μελών στις προσπάθειές τους να περιορίσουν τις επικίνδυνες και βλαβερές επιπτώσεις της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ(14), τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, τις εργασίες της Επιτροπής και την ανησυχία της κοινής γνώμης για τις επιζήμιες συνέπειες των αλκοολούχων ποτών, ιδίως όσον αφορά τους νέους και ευάλωτους καταναλωτές, η Επιτροπή πρέπει σε συνεργασία με τα κράτη μέλη να θεσπίσει ένα ορισμό για ποτά, όπως τα αλκοολούχα αναψυκτικά («αλκοπόπς») που απευθύνονται ειδικά σε νέους. Λόγω του ότι περιέχουν οινόπνευμα, τα ποτά αυτά πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερες απαιτήσεις επισήμανσης και να πωλούνται στα καταστήματα ξεχωριστά από τα απλά αναψυκτικά.

(32)  Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται στους καταναλωτές πληροφορίες για τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. Υπάρχουν ήδη ειδικοί κανόνες της Ένωσης σχετικά με την επισήμανση του κρασιού. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς(15) παρέχει ένα εξαντλητικό σύνολο τεχνικών προτύπων, τα οποία καλύπτουν πλήρως όλες τις οινολογικές πρακτικές, τις μεθόδους παρασκευής και τα μέσα παρουσίασης και επισήμανσης των κρασιών, εξασφαλίζοντας έτσι ότι καλύπτονται όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και ότι οι καταναλωτές προστατεύονται και ενημερώνονται δεόντως. Ειδικότερα, ο κανονισμός αυτός περιγράφει με ακριβή και εξαντλητικό τρόπο τις ουσίες οι οποίες πιθανόν χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής, μαζί με τους όρους χρήσης τους, μέσω ενός θετικού καταλόγου οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών. Οιαδήποτε πρακτική δεν περιλαμβάνεται σ' αυτό τον κατάλογο απαγορεύεται. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί το κρασί, σ'αυτό το στάδιο, από την υποχρέωση αναγραφής καταλόγου των συστατικών του και να προβλεφθεί διατροφική δήλωση. Όσον αφορά τη μπίρα και τα οινοπνευματώδη όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των οινοπνευματωδών ποτών(16), και προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεπής προσέγγιση και συνοχή με τους όρους που έχουν θεσπιστεί για το κρασί, εφαρμόζεται το ίδιο είδος εξαιρέσεων. Εντούτοις, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και μπορεί, αν χρειαστεί, να προτείνει ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

(33)  Η επισήμανση της χώρας ▌ή του τόπου προέλευσης ενός τροφίμου πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτικώς βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 1 στοιχείο ια) και σε κάθε περίπτωση που η απουσία της είναι πιθανόν να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική χώρα ▌ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αναγραφή της χώρας ▌ή του τόπου προέλευσης πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην παραπλανάται ο καταναλωτής και βάσει σαφώς καθορισμένων κριτηρίων, τα οποία εξασφαλίζουν ίσους όρους για τη βιομηχανία και βελτιώνουν την κατανόηση από τους καταναλωτές των πληροφοριών που σχετίζονται με τη χώρα ▌ή τον τόπο προέλευσης ενός τροφίμου. Τα εν λόγω κριτήρια δεν ▌εφαρμόζονται στις ενδείξεις που σχετίζονται με το όνομα ή τη διεύθυνση του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων.

(34)  Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων ▌επισημάνουν ότι ένα τρόφιμο κατάγεται από την Ένωση για να επιστήσουν την προσοχή των καταναλωτών στην ποιότητα του προϊόντος τους και στα παραγωγικά πρότυπα της Ένωσης, οι ενδείξεις αυτές πρέπει να συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα κριτήρια. Το ίδιο ισχύει ενδεχομένως για την αναφορά του κράτους μέλους.

(35)  Οι ενωσιακοί μη προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(17) και οι διατάξεις εφαρμογής του στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993(18). Ο καθορισμός της χώρας καταγωγής των τροφίμων πρέπει να βασίζεται σ' αυτούς τους κανόνες, τους οποίους το γνωρίζουν καλά οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις, και θα διευκολύνουν εν προκειμένω την εφαρμογή.

(36)  Η διατροφική δήλωση σε ένα τρόφιμο αφορά πληροφορίες σχετικά με την παρουσία ενέργειας και ορισμένων θρεπτικών ουσιών και συστατικών στο τρόφιμο. Η υποχρεωτική παροχή διατροφικών πληροφοριών στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος της συσκευασίας πρέπει να υποστηρίζεται με δράσεις των κρατών μελών όπως στο πλαίσιο διατροφικού σχεδίου δράσης που θα αποτελεί μέρος της πολιτικής τους στον τομέα της δημόσιας υγείας το οποίο θα παρέχει ειδικές συστάσεις για τη διατροφική εκπαίδευση του κοινού και να στηρίζει τη συνειδητή επιλογή τροφίμων.

(37)  Η προαναφερθείσα Λευκή Βίβλος της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2007 υπογράμμισε ορισμένα διατροφικά στοιχεία που είναι σημαντικά για τη δημόσια υγεία. Συνεπώς, είναι σκόπιμο οι απαιτήσεις όσον αφορά την υποχρεωτική παροχή των διατροφικών πληροφοριών να ευθυγραμμίζονται με τις συστάσεις της εν λόγω Λευκής Βίβλου.

(38)  Γενικά, οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τη δυνητική συμβολή των αλκοολούχων ποτών στη συνολική τους δίαιτα. Θα ήταν κατά συνέπεια χρήσιμο εάν οι παραγωγοί προέβαιναν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο σε ενέργεια των ▌αλκοολούχων ποτών.

(39)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου και συνοχής της ενωσιακής νομοθεσίας, η εθελοντική αναγραφή των ισχυρισμών επί θεμάτων διατροφής ή επί θεμάτων υγείας στις ετικέτες των τροφίμων πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα(19).

(40)  Για να αποφευχθούν περιττές επιβαρύνσεις των παραγωγών τροφίμων και των εμπόρων, είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν ορισμένες κατηγορίες τροφίμων -τα οποία είναι μη επεξεργασμένα ή για τα οποία οι διατροφικές πληροφορίες δεν αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τις αποφάσεις αγοράς των καταναλωτών ή των οποίων η εξωτερική συσκευασία ή η ετικέτα είναι πολύ μικρή προκειμένου να μπορεί να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική επισήμανση- από την υποχρεωτική αναγραφή διατροφικής δήλωσης, εκτός εάν η υποχρέωση παροχής αυτών των πληροφοριών προβλέπεται από άλλη ενωσιακή νομοθετική πράξη.

(41)  Για να ανταποκρίνονται στο μέσο καταναλωτή και να εξυπηρετούν τον ενημερωτικό σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ▌οι ▌πληροφορίες πρέπει να είναι ευκολονόητες για το μέσο καταναλωτή. Θα ήταν σκόπιμο να παρουσιάζονται οι πληροφορίες στο ίδιο οπτικό πεδίο, για να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές μπορούν να βλέπουν εύκολα τις βασικές διατροφικές πληροφορίες όταν αγοράζουν τρόφιμα▌.

(42)  Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έκφραση της διατροφικής δήλωσης, εκτός των 100g/100ml/μερίδα, από ορισμένα κράτη μέλη και οργανώσεις της βιομηχανίας δείχνουν ότι οι καταναλωτές ικανοποιούνται από αυτά τα συστήματα, δεδομένου ότι τους βοηθούν να κάνουν ταχείες επιλογές. Εντούτοις, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία σε ολόκληρη την Ένωση που να αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο ο μέσος καταναλωτής κατανοεί και χρησιμοποιεί την εναλλακτική έκφραση των πληροφοριών. Για λόγους συγκρισιμότητας προϊόντων σε διαφορετικά μεγέθη συσκευασιών είναι κατά συνέπεια λογικό, να γίνεται περαιτέρω υποχρεωτικά αναφορά των θρεπτικών ουσιών σε 100g/100ml και αν χρειάζεται, πρόσθετες πληροφορίες ανά μερίδα. Εφόσον το τρόφιμο έχει προσυσκευασθεί ως μεμονωμένη μερίδα, η αναγραφή της διατροφικής δήλωσης ανά μερίδα πρέπει επιπροσθέτως να είναι υποχρεωτική. Προκειμένου να αποφεύγονται παραπλανητικά στοιχεία κατά την αναφορά της μερίδας, θα πρέπει τα μεγέθη των μερίδων να τυποποιηθούν με διαδικασία διαβούλευσης σε επίπεδο Ένωσης.

(43)  Η δήλωση -στο ίδιο οπτικό πεδίο- των ποσοτήτων των διατροφικών στοιχείων και των συγκριτικών δεικτών, σε εύκολα αναγνωρίσιμη μορφή ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν οι διατροφικές ιδιότητες ενός τροφίμου, πρέπει να εξετάζεται στο σύνολό της -ως μέρος της διατροφικής επισήμανσης- και να μην αντιμετωπίζεται ως μια ομάδα ατομικών ισχυρισμών.

(44)  Η εμπειρία δείχνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι εθελοντικές πληροφορίες για τα τρόφιμα παρέχονται εις βάρος της σαφήνειας των υποχρεωτικών πληροφοριών. Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθούν κριτήρια που θα βοηθήσουν τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων και τις εκτελεστικές αρχές να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ της παροχής υποχρεωτικών και εθελοντικών πληροφοριών για τα τρόφιμα.

(45)  Οι πληροφορίες όσον αφορά δυνητικά αλλεργιογόνα είναι επίσης πολύ σημαντικές για αλλεργικά άτομα σε σχέση με τρόφιμα που δεν είναι προσυσκευασμένα και σε σχέση με υπηρεσίες ομαδικής εστίασης. Συνεπώς, οι πληροφορίες αυτές πρέπει πάντα να είναι διαθέσιμες στον καταναλωτή.

(46)  Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν διατάξεις διαφορετικές από εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό στον τομέα τον οποίο εναρμονίζει, εκτός εάν υπάρχει σ' αυτόν σχετική ειδική μνεία. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι εθνικές απαιτήσεις επισήμανσης είναι δυνατό να προκαλέσουν παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας στην εσωτερική αγορά, τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδεικνύουν ότι τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία και να γνωστοποιούν τις ενέργειες στις προτίθενται να προβούν ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέτρα θα εφαρμόζονται με τον λιγότερο περιοριστικό για το εμπόριο τρόπο.

(47)  Οι κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

(48)  Όσον αφορά ορισμένες πτυχές των πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη καινοτόμων και σύγχρονων εμπορικών πρακτικών, πρέπει να πραγματοποιηθούν επαρκή πειράματα και έρευνα των καταναλωτών και να παρασχεθούν τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τα βέλτιστα συστήματα. Συνεπώς, σ' αυτές τις περιπτώσεις, η νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να περιορίζεται στην πρόβλεψη των υποχρεωτικών βασικών απαιτήσεων που καθορίζουν το επίπεδο προστασίας και πληροφόρησης των καταναλωτών, και να επιτρέπει ευελιξία για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων, με τρόπο που να είναι συμβατή με τις διατάξεις σχετικά με την εσωτερική αγορά.

(49)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι περισσότερες λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα καταρτίζονται και καθιερώνονται με διαλεκτικό τρόπο και προκύπτουν από βέλτιστες πρακτικές, πρέπει να υπάρξουν ευέλικτοι μηχανισμοί, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, βασιζόμενοι στην ανοικτή και διαφανή δημόσια διαβούλευση και στη συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ευρέος φάσματος αντιπροσωπευτικών ενδιαφερομένων. Οι μηχανισμοί αυτοί μπορεί να οδηγούν στην ανάπτυξη εθνικών μη δεσμευτικών συστημάτων, βάσει εμπεριστατωμένης έρευνας των καταναλωτών και ευρείας διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους. Πρέπει να υπάρξουν μηχανισμοί που θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα τρόφιμα που φέρουν σήμανση η οποία είναι σύμφωνη με το εθνικό σύστημα, όπως μέσω ενός αριθμού ή συμβόλου αναγνώρισης.

(50)  Για να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο συνεκτικότητας στα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στα διάφορα κράτη μέλη, πρέπει να προωθηθούν συνεχείς ανταλλαγές και επιμερισμός των βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών και με την Επιτροπή και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις ανταλλαγές αυτές.

(51)  Τα κράτη μέλη πρέπει να διενεργούν επίσημους ελέγχους για την επιβολή της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων(20).

(52)  Οι αναφορές στην οδηγία 90/496/ΕΟΚ, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα(21) πρέπει να επικαιροποιηθούν, ώστε να ληφθεί υπόψη ο παρών κανονισμός. Επομένως, οι κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(53)  Για να μπορέσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να παρέχουν διατροφικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τους, η εφαρμογή των μέτρων που θα καταστήσουν υποχρεωτική την παροχή διατροφικών πληροφοριών πρέπει να θεσπιστεί σταδιακά, με εκτενείς μεταβατικές περιόδους, και με πρόσθετη μεταβατική περίοδο η οποία θα προβλέπεται για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

(54)  Φυσικά, είναι δυνατόν και προϊόντα της βιοτεχνίας τροφίμων ή νωπά προϊόντα του λιανικού εμπορίου τροφίμων, τα οποία παρασκευάζονται επιτόπου στα σημεία πώλησής τους, να περιέχουν ουσίες οι οποίες προκαλούν σε ευαίσθητα άτομα αλλεργίες ή δυσανεξίες. Ωστόσο, επειδή ακριβώς μη προσυσκευασμένα προϊόντα πωλούνται σε άμεση επαφή με τον πελάτη, θα πρέπει η αντίστοιχη πληροφορία να διατίθεται, για παράδειγμα, μέσω συνομιλίας κατά τη στιγμή της αγοραπωλησίας ή μέσω μιας εμφανούς πινακίδας στο χώρο πώλησης ή μέσω διατιθέμενου ενημερωτικού υλικού.

(55)  Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, συνεπώς, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων του.

(56)  Η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διενεργεί η Επιτροπή τη δέουσα διαβούλευση κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(57)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής, πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που θα της επιτρέπουν να εγκρίνει τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές ως προς την ανάγνωση του καταλόγου συστατικών που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες, να αποφασίζει ως προς τον προσδιορισμό της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας και να λαμβάνει θέση σχετικά με τις εθνικές διατάξεις που εγκρίνουν τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ, οι κανόνες και οι γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή θεσπίζονται εκ των προτέρων βάσει κανονισμού εγκεκριμένου με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Εν αναμονή της έγκρισης του νέου αυτού κανονισμού, και δεδομένης της ανάγκης έγκρισης του παρόντος κανονισμού το ταχύτερο δυνατόν, ο έλεγχος από τα κράτη μέλη πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(22), εξαιρουμένης της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, η οποία δεν ισχύει, εφόσον οι διατάξεις αυτές εξακολουθούν να συνάδουν με τις τροποποιημένες συνθήκες. Οι αναφορές στις διατάξεις αυτές πρέπει εντούτοις να αντικατασταθούν από αναφορές στους κανόνες και στις αρχές που θεσπίζει ο νέος κανονισμός μόλις ο κανονισμός αυτός τεθεί σε ισχύ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις γενικές αρχές, απαιτήσεις και ευθύνες που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, και ειδικότερα την επισήμανση των τροφίμων. Καθορίζει τα μέσα για τη διασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών για πληροφόρηση και τις διαδικασίες για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παροχής επαρκούς ευελιξίας ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές εξελίξεις και τις νέες απαιτήσεις πληροφόρησης.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, όπου ▌αφορούν την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους τελικούς καταναλωτές.

Εφαρμόζεται σε όλα τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που προορίζονται για παράδοση στον τελικό καταναλωτή, ▌και στα τρόφιμα που προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες ομαδικής εστίασης.

Δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμα στα οποία τίθεται περιτύλιγμα στον τόπο πώλησης πριν την παράδοση στον τελικό καταναλωτή.

Υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από μεταφορικές επιχειρήσεις εμπίπτουν τότε μόνο στο πεδίου αυτού του κανονισμού, εφόσον προσφέρονται σε συνδέσεις μεταξύ δύο σημείων στο έδαφος της Ένωσης.

3.  Ο παρών κανονισμός ισχύει μόνον για τρόφιμα που παρασκευάζονται στο πλαίσιο επιχειρήσεων, με τρόπο που υπονοεί κάποια συνέχεια δραστηριοτήτων και έναν ορισμένο βαθμό οργάνωσης. Οι πράξεις όπως ο περιστασιακός χειρισμός, το σερβίρισμα και η πώληση τροφίμων από ιδιώτες σε εκδηλώσεις όπως οι φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή οι τοπικές δημοτικές πανηγύρεις και συναντήσεις δεν καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

4.  Τα τρόφιμα που προέρχονται από τρίτες χώρες δεν επιτρέπεται να διανέμονται στην Ένωση εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

5.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπονται στην ειδική ενωσιακή νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα τρόφιμα. Η Επιτροπή δημοσιεύει έως ...(23)κατάλογο όλων των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπονται σε ειδική νομοθεσία της Ένωσης η οποία εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα τρόφιμα και καθιστά αυτόν τον κατάλογο προσβάσιμο μέσω Διαδικτύου.

Η Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο ...(24)*, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη συμμόρφωση αυτών των ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης με τον παρόντα κανονισμό. Εφόσον ενδείκνυται, η Επιτροπή συνοδεύει την έκθεση με σχετική πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

   α) οι ορισμοί «τρόφιμα», «νομοθεσία για τα τρόφιμα», «επιχείρηση τροφίμων», «υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων», «λιανική», «διάθεση στην αγορά» και «τελικός καταναλωτής» του άρθρου 2 και του άρθρου 3 παράγραφοι 1, 2, 3, 7, 8 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002·
   β) οι ορισμοί «μεταποίηση», «μη μεταποιημένα προϊόντα» και «μεταποιημένα προϊόντα» του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία ιγ), ιδ) και ιε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων(25)·
   γ) οι ορισμοί «πρόσθετο τροφίμων» και «βοηθητικό μέσο τεχνικής επεξεργασίας» του άρθρου 1 παράγραφος 2 και του άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή(26)·
   δ) ο ορισμός «αρτύματα» του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα των αρτυμάτων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα και των βασικών υλικών από τα οποία παρασκευάζονται(27)·
   ε) οι ορισμοί «κρέας» και «μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας» των σημείων 1.1 και 1.14 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης(28)·
   στ) οι ορισμοί «ισχυρισμός», «θρεπτική ουσία», «άλλη ουσία», «ισχυρισμός επί θεμάτων διατροφής» και «ισχυρισμός επί θεμάτων υγείας» του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημεία 1 έως 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006.

2.  Εφαρμόζονται επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

   α) «πληροφορίες για τα τρόφιμα»: πληροφορίες που αφορούν ένα τρόφιμο και διατίθενται στον τελικό καταναλωτή με τη χρήση μιας ετικέτας, άλλου συνοδευτικού υλικού ή οιουδήποτε άλλου μέσου, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων τεχνολογιών ή των προφορικών ανακοινώσεων. Δεν περιλαμβάνονται οι εμπορικές ανακοινώσεις όπως ορίζονται από την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά(29)·
  

   β) «μονάδες ομαδικής εστίασης»: οιαδήποτε μονάδα (συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης, των οχημάτων ή των σταθερών ή κινητών μονάδων), όπως εστιατόρια, καντίνες, σχολεία, νοσοκομεία και επιχειρήσεις εστίασης στα οποία, στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής δραστηριότητας, παρασκευάζονται τρόφιμα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση από τον τελικό καταναλωτή ▌·
   γ) «προσυσκευασμένο τρόφιμο»: η μονάδα πώλησης που προορίζεται να παρουσιαστεί ως έχει στον τελικό καταναλωτή και στις μονάδες ομαδικής εστίασης και που αποτελείται από ένα τρόφιμο μέσα στη συσκευασία ▌, εφ' όσον η συσκευασία αυτή το καλύπτει ολικά ή εν μέρει, αλλά κατά τρόπο που να μην είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το περιεχόμενο χωρίς να ανοιχτεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία·
   δ) 'μη προσυσκευασμένα τρόφιμα«: τρόφιμα τα οποία προσφέρονται προς πώληση στον τελικό καταναλωτή μη συσκευασμένα και τα οποία, εφόσον συσκευάζονται, συσκευάζονται μόνο κατά τη στιγμή της πώλησης στον τελικό καταναλωτή, καθώς και τρόφιμα και φρέσκα παρασκευάσματα, τα οποία προσυσκευάζονται στον τόπο πώλησης, την ημέρα της πώλησης, προς άμεση πώληση·
   ε) 'χεροποίητο τρόφιμο«: τρόφιμο το οποίο παράγεται σε εταιρεία που αναφέρεται στα εθνικά μητρώα σύμφωνα με το εθνικό εμπορικό δίκαιο, ως βιοτεχνική επιχείρηση και το οποίο παράγεται άμεσα για τους καταναλωτές·
   στ) «συστατικό»: οιαδήποτε ουσία, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων και των ενζύμων τροφίμων καθώς και οιουδήποτε συστατικού ενός σύνθετου συστατικού, η οποία χρησιμοποιείται στην παρασκευή ή επεξεργασία ενός τροφίμου και περιέχεται στο τελικό προϊόν, ακόμη και σε διαφοροποιημένη μορφή·
   ζ) «τόπος προέλευσης»: ο τόπος, η χώρα ή η περιοχή στην οποία παράγονται εξ ολοκλήρου τα γεωργικά προϊόντα ή συστατικά, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92·
   η) «σύνθετο συστατικό»: ένα συστατικό που το ίδιο αποτελείται από περισσότερα του ενός συστατικά·
   θ) «σήμανση»: κάθε ετικέτα, μάρκα, σήμα, σχήμα ή άλλη περιγραφή, εγγεγραμμένη, τυπωμένη, διάτρητη, σφραγισμένη, ανάγλυφη ή εντυπωμένη ή προσαρτημένη σε δοχείο τροφίμου·
   ι) «επισήμανση»: οι μνείες, ενδείξεις, εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα, εικόνες ή σύμβολα που αναφέρονται σ' ένα τρόφιμο και φέρονται σε κάθε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο που συνοδεύει ή αναφέρεται στο τρόφιμο αυτό·
   ια) «οπτικό πεδίο»: όλες οι επιφάνειες μιας συσκευασίας που μπορούν να διαβαστούν από μία οπτική γωνία, πράγμα που επιτρέπει την ταχεία και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες της επισήμανσης ▌·
   ιβ) «αναγνωσιμότητα»: γραφή, εκτύπωση, αποτύπωση, σήμανση, χάραξη ή σφράγιση κλπ, η οποία επιτρέπει στον καταναλωτή με κανονική όραση να κατανοεί κείμενα, όπως π.χ. ετικέτες και επισημάνσεις τροφίμων, χωρίς οπτικά βοηθητικά μέσα· η αναγνωσιμότητα εξαρτάται από το μέγεθος της γραφής, το είδος της γραφής, την ένταση της γραφής, την απόσταση των γραμμάτων, των λέξεων και των στίχων, τη σχέση μεταξύ του πλάτους και του ύψους των γραμμάτων καθώς και της αντίθεσης μεταξύ της γραφής και του φόντου·
  

   ιγ) «συνήθης ονομασία»: η ονομασία η οποία είναι κατανοητή ως η ονομασία του τροφίμου, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση, από τους καταναλωτές στο κράτος μέλος στο οποίο πωλείται·
   ιδ) «περιγραφική ονομασία»: μια ονομασία που παρέχει περιγραφή του τροφίμου και -εάν χρειάζεται- της χρήσης του, η οποία είναι επαρκώς σαφής ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να γνωρίζουν την πραγματική του φύση και να το διακρίνουν από άλλα προϊόντα με τα οποία είναι δυνατόν να συγχέεται·
  

   ιε) 'προϊόν ενός συστατικού«: οποιοδήποτε τρόφιμο, με εξαίρεση το αλάτι, τη ζάχαρη, τα καρυκεύματα, το νερό, τα προσθετικά, τα αρτύματα ή τα ένζυμα, που περιλαμβάνει ένα μόνο συστατικό·
   ιστ) «βασικές απαιτήσεις»: οι απαιτήσεις με τις οποίες καθορίζονται το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και οι πληροφορίες για τα τρόφιμα ως προς ένα συγκεκριμένο θέμα, και οι οποίες προβλέπονται στην ενωσιακή πράξη ▌·
   ιζ) «ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας»: η ημερομηνία μέχρι την οποία το τρόφιμο διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητές του σε υποδεικνυόμενες ή αναφερόμενες στη συσκευασία ειδικές συνθήκες συντήρησης·
   ιθ) «ημερομηνία κατανάλωσης»: η ημερομηνία, μέχρι την οποία πρέπει να καταναλωθεί ένα τρόφιμο· μετά από αυτήν την ημερομηνία δεν επιτρέπεται το τρόφιμο να δοθεί ως τέτοιο σε καταναλωτές ή τύχει περαιτέρω επεξεργασίας·
   ιη) «ημερομηνία παραγωγής»: η ημερομηνία, κατά την οποία τα προϊόντα παράγονται, συσκευάζονται και ενδεχομένως καταψύχονται·
   κ) «βέλτιστες πρακτικές»: πρότυπα, συστήματα, πρωτοβουλίες ή οιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που θεσπίζονται από τις αρμόδιες αρχές, για τις οποίες έχει αποδειχθεί από την πείρα και την έρευνα ότι είναι οι πιο αποτελεσματικές για την πλειονότητα των καταναλωτών, και θεωρούνται υποδείγματα προς μίμηση·
   κα) «απομίμηση τροφίμου»: το τρόφιμο, που δημιουργεί την εντύπωση ενός άλλου τροφίμου και στο οποίο μία άλλη κανονικά χρησιμοποιούμενη περιεχόμενη ουσία αναμειγνύεται ή αντικαθίσταται πλήρως ή εν μέρει από μία άλλη.

3.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η χώρα καταγωγής ενός τροφίμου αναφέρεται στην καταγωγή ενός τροφίμου όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως 26 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου.

4.  Εφαρμόζονται επίσης οι ειδικοί ορισμοί του παραρτήματος I.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Άρθρο 3

Γενικοί στόχοι

1.  Η παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα επιδιώκει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας προϊόντων προς το συμφέρον του καταναλωτή και προσφέρει μια βάση για να κάνουν ▌ενημερωμένοι τις επιλογές τους και να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τα τρόφιμα▌.

2.  Οι επισημάνσεις τροφίμων πρέπει να είναι για τον μέσο καταναλωτή ευκόλως αναγνωρίσιμες, ευανάγνωστες και κατανοητές.

3.  Η νομοθεσία σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα έχει ως στόχο την επίτευξη, στην Ένωση, της ελεύθερης κυκλοφορίας των τροφίμων που παράγονται και πωλούνται στην αγορά▌.

4.  Όταν η νομοθεσία σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα θεσπίζει νέες απαιτήσεις προβλέπεται, εκτός αν αυτές οι απαιτήσεις έχουν σχέση με την προστασία της ανθρώπινης υγείας, μεταβατική περίοδος μετά την έναρξη ισχύος των νέων απαιτήσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας τα τρόφιμα που φέρουν ετικέτες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις μπορούν να διατεθούν στην αγορά, και τα αποθέματα των εν λόγω τροφίμων που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από το πέρας της μεταβατικής περιόδου να εξακολουθήσουν να πωλούνται έως ότου εξαντληθούν. Νέες διατάξεις για επισημάνσεις τροφίμων εισάγονται σύμφωνα με μία ενιαία ημερομηνία εφαρμογής, την οποία καθορίζει η Επιτροπή μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τις ομάδες συμφερόντων.

Άρθρο 4

Αρχές που διέπουν τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα

1.  Οσάκις η νομοθεσία καθιστά τις πληροφορίες για τα τρόφιμα υποχρεωτικές, πρόκειται για πληροφορίες που εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

   α) πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και τη σύνθεση, τις ποσότητες, τις ιδιότητες ή άλλα χαρακτηριστικά του τροφίμου·
  β) πληροφορίες σχετικά με την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την ασφαλή χρήση ενός τροφίμου. Ειδικότερα, πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με:

   (i) τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης τα οποία ενδέχεται να είναι επιβλαβή για την υγεία ορισμένων ομάδων καταναλωτών·
   (ii) τη διατηρησιμότητα, την αποθήκευση, ενδεχομένως απαιτήσεις σχετικά με τη διατήρηση αφού ανοιχθεί το προϊόν, και την ασφαλή χρήση·
   γ) πληροφορίες σχετικά με τα διατροφικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορούν οι καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με ειδικές διαιτητικές απαιτήσεις, να κάνουν ενημερωμένοι τις επιλογές τους.

2.  Όταν εξετάζεται η ανάγκη παροχής υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιμα, λαμβάνονται υπόψη τα δυνητικά έξοδα και οφέλη για τους ενδιαφερόμενους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, των παραγωγών και άλλων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων πληροφοριών.

Άρθρο 5

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Οιαδήποτε μέτρα της νομοθεσίας σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία θεσπίζονται έπειτα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (η «Αρχή»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 6

Βασική απαίτηση

Οιοδήποτε τρόφιμο προορίζεται να παραδοθεί στον τελικό καταναλωτή ή στις μονάδες ομαδικής εστίασης συνοδεύεται από πληροφορίες για το τρόφιμο, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 7

Θεμιτές πρακτικές σχετικά με τις πληροφορίες

1.  Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές, ▌ιδίως:

   α) με την περιγραφή και/ή την απεικόνιση του τροφίμου που θα μπορούσε να παραπλανήσει τους καταναλωτές σε σχέση με τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, τα επιμέρους συστατικά και την ποσότητά τους στο τρόφιμο, τη διατηρησιμότητα, τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης, τη μέθοδο παρασκευής ή λήψης·
   β) με το να προτείνουν στην περιγραφή ή στις εικονογραφημένες παραστάσεις επί της συσκευασίας την ύπαρξη συγκεκριμένου προϊόντος ή συστατικού, ενώ στην πραγματικότητα το προϊόν που περιέχεται στη συσκευασία είναι απομίμηση τροφίμου ή περιέχει υποκατάστατο συστατικού που χρησιμοποιείται κανονικά στο προϊόν. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει η συσκευασία να φέρει εμφανώς την ένδειξη «προϊόν απομίμησης» ή «παρασκευάζεται με (περιγραφή του υποκατάστατου συστατικού) αντί για (περιγραφή του συστατικού το οποίο αντικαθίσταται)»·
   γ) δίνοντας την εντύπωση στην περίπτωση προϊόντων κρέατος ότι ένα προϊόν περιέχει μόνο ένα τεμάχιο κρέατος, ενώ στην πραγματικότητα αποτελείται από συνδυασμό περισσοτέρων τεμαχίων κρέατος. Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν θα πρέπει να φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας την ένδειξη «σχηματισμένο κρέας-από συνδυασμό περισσοτέρων τεμαχίων κρέατος'·
   δ) με την απόδοση στο τρόφιμο αποτελεσμάτων ή ιδιοτήτων που δεν έχει·
   ε) με τον υπαινιγμό ότι το τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ στην πραγματικότητα όλα τα παρόμοια τρόφιμα έχουν αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά ή τονίζοντας ιδιαίτερα την μη ύπαρξη ορισμένων συστατικών και/ή θρεπτικών ουσιών, τα οποία είναι αυτονόητο ότι δεν περιέχει το υπό εξέταση τρόφιμο·
   στ) όταν διαφημίζεται ρητά ουσιαστική μείωση της ζάχαρης και/ή των λιπαρών ουσιών, μολονότι δεν μειώνεται συγχρόνως η ενεργειακή αξία του τροφίμου (εκπεφρασμένη σε kilojoule ή kcal) κατ' αντιστοιχία·
   ζ) με τον χαρακτηρισμό «κατάλληλο για άτομα με ειδικές διαιτητικές ανάγκες», μολονότι το τρόφιμο δεν είναι σύμφωνο προς τους κανόνες της Ένωσης περί τροφίμων τα οποία προορίζονται για άτομα με παρόμοιες ανάγκες·
   η) για το γάλα χαρακτηρίζοντας το γάλα ως «νωπό» όταν μεσολαβεί χρονικό διάστημα άνω των επτά ημερών μεταξύ της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας και της ημερομηνίας συσκευασίας.

2.  Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και κατανοητές για τον καταναλωτή.

3.  Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα φυσικά μεταλλικά νερά και με τα τρόφιμα ειδικής διατροφής, να μην αποδίδονται σε τρόφιμα ιδιότητες πρόληψης, αγωγής και θεραπείας οιασδήποτε ανθρώπινης ασθένειας ούτε να γίνεται αναφορά σε τέτοιες ιδιότητες.

4.  Οι παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται επίσης:

   α) στη διαφήμιση·
   β) στην παρουσίαση των τροφίμων, και ιδίως στο σχήμα ή στην όψη που δίνεται σ' αυτά ή στη συσκευασία τους, στο υλικό συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκε, στον τρόπο που είναι τακτοποιημένα, καθώς επίσης και στο χώρο έκθεσής τους.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις

1.  Ο υπεύθυνος για την επισήμανση εξασφαλίζει την παρουσία και την ουσιαστική ακρίβεια των ενδείξεων επισήμανσης.

2.  Αρμόδιος για τη παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων που εισάγει πρώτη ένα τρόφιμο στην αγορά της Ένωσης ή, κατά περίπτωση, ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων στο όνομα του οποίου -ή της επιχείρησης του οποίου- διατίθεται το τρόφιμο στην αγορά.

3.  Οι υπεύθυνοι ▌επιχειρήσεων τροφίμων, στο βαθμό που οι δραστηριότητές τους επηρεάζουν την επισήμανση στο πλαίσιο της επιχείρησης που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

4.  Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων που είναι αρμόδιοι για δραστηριότητες λιανικής πώλησης ή διανομής οι οποίες δεν επηρεάζουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα ενεργούν με τη δέουσα προσοχή ώστε να συμβάλουν στην εξασφάλιση, εντός των ορίων των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους, της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, ιδίως με το να αποφεύγουν να διαθέτουν τρόφιμα για τα οποία γνωρίζουν ή υποθέτουν, βάσει των πληροφοριών που έχουν αλλά και ως επαγγελματίες, ότι δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις.

5.  Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα διατίθενται στον υπεύθυνο που διαχειρίζεται τα τρόφιμα για περαιτέρω πώληση ή επεξεργασία, έτσι ώστε να προβλέψει, όταν του ζητηθεί, την παροχή στον τελικό καταναλωτή, των υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ), στ) και η).

6.  Στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό τον έλεγχό τους, διασφαλίζουν ότι οι υποχρεωτικές ενδείξεις που απαιτούνται βάσει του άρθρου 9 αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία με την οποία το τρόφιμο διατίθεται στην αγορά ή στα εμπορικά έγγραφα που αναφέρονται στα τρόφιμα, όταν μπορεί να εξασφαλιστεί ότι τα εν λόγω έγγραφα είτε συνοδεύουν τα τρόφιμα στα οποία αναφέρονται είτε εστάλησαν πριν από την παράδοση ή ταυτόχρονα με αυτήν:

   α) όταν τα προσυσκευασμένα τρόφιμα προορίζονται μεν για τον τελικό καταναλωτή αλλά διατίθενται στο εμπόριο σε στάδιο που προηγείται της πώλησης στον τελικό καταναλωτή και όταν το στάδιο αυτό δεν είναι η πώληση σε μονάδα ομαδικής εστίασης·
   β) όταν τα προσυσκευασμένα τρόφιμα προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες ομαδικής εστίασης προκειμένου να παρασκευασθούν, να μεταποιηθούν, να τεμαχισθούν, ή να πωληθούν.

Παρά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων εξασφαλίζουν ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε), στ), η) και ι) επίσης αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία με την οποία το τρόφιμο διατίθεται στην αγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΜΗΜΑ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Άρθρο 9

Κατάλογος υποχρεωτικών ενδείξεων

1.  Σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 33 και με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, είναι υποχρεωτική η αναγραφή των ακόλουθων ενδείξεων:

   α) ονομασία πωλήσεως·
   β) κατάλογος των συστατικών·
   γ) τα συστατικά που απαριθμούνται στο παράρτημα II και προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες, και οιεσδήποτε ουσίες προέρχονται από αυτά, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των διατάξεων περί μη προσυσκευασμένων προϊόντων διατροφής·
   δ) ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών, σύμφωνα με το παράρτημα VIΙ·
   ε) καθαρή ποσότητα του τροφίμου κατά τη στιγμή της συσκευασίας·
   στ) ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή, σε μικροβιολογικώς αλλοιώσιμα τρόφιμα, ημερομηνία λήξης·
   ζ) ημερομηνία παραγωγής στην περίπτωση κατεψυγμένων προϊόντων·
   η) τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και/ή χρήσης συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών όσον αφορά την ψύξη και τις συνθήκες αποθήκευσης του τροφίμου πριν και μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, στην περίπτωση που η παράλειψή τους δεν θα επέτρεπε τη σωστή χρήση του τροφίμου·
   θ) οδηγίες χρήσης στην περίπτωση που η παράλειψή τους δεν θα επέτρεπε τη σωστή χρήση του τροφίμου·
   ι) όνομα ή εμπορική επωνυμία ή σήμα κατατεθέν και η διεύθυνση του παρασκευαστή που είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης, του συσκευαστή και, για τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες, του πωλητή/του εισαγωγέα ή, κατά περίπτωση, του υπεύθυνου της επιχείρησης τροφίμων στο όνομα του οποίου -ή της επιχείρησης του οποίου- διατίθεται το τρόφιμο στην αγορά·
  ια) η χώρα ▌ή ο τόπος προέλευσης δίνεται για τα ακόλουθα:
   κρέας·
   πουλερικά·
   γαλακτοκομικά προϊόντα·
   νωπά οπωροκηπευτικά·
   λοιπά τρόφιμα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό· και
   κρέας, πουλερικά και ψάρια όταν χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε μεταποιημένες τροφές.

Για το κρέας και τα πουλερικά, η ένδειξη της χώρας ή του τόπου προέλευσης μπορεί να δίνεται ως ένας ενιαίος τόπος μόνον εάν τα ζώα έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια χώρα ή τόπο. Σε άλλες περιπτώσεις, παρέχονται πληροφορίες για κάθε έναν από τους διάφορους τόπους γέννησης, εκτροφής και σφαγής.

Οσάκις υπάρχουν λόγοι για τους οποίους είναι πρακτικά αδύνατον να επισημαίνεται η χώρα καταγωγής, αντ' αυτού μπορεί να εμφαίνεται η ακόλουθη δήλωση: «απροσδιορίστου καταγωγής».

Για τα λοιπά τρόφιμα, η χώρα ή τόπος προέλευσης, όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική χώρα ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο έχει διαφορετική χώρα ή τόπο προέλευσης· σ' αυτές τις περιπτώσεις, η ένδειξη θεσπίζεται με πράξεις κατ´ εξουσιοδότηση σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 42 και υπόκεινται στις προϋποθέσεις των άρθρων 43 και 44·

   ιβ) για τα ποτά με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2% κατ' όγκον, αναγραφή του αποκτηθέντος κατ' όγκον αλκοολικού τίτλου·
   ιγ) διατροφική δήλωση.

2.  Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις και αριθμούς▌.

Άρθρο 10

Παρεκκλίσεις για τις μικροεπιχειρήσεις

Τα χειροποίητα προϊόντα που παράγονται από πολύ μικρές επιχειρήσεις εξαιρούνται από την απαίτηση του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο ιγ). Τα προϊόντα αυτά μπορούν επίσης να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις ενδείξεων που ορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχεία α) έως ιβ) εφόσον πωλούνται στον τόπο παραγωγής και το προσωπικό πωλήσεων είναι σε θέση να προσφέρει, αν του ζητηθεί, σχετικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, οι πληροφορίες αυτές μπορούν επίσης να παρέχονται μέσω ετικετών στα ράφια.

Άρθρο 11

Πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για ειδικούς τύπους ή κατηγορίες τροφίμων

1.  Εκτός από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για ειδικούς τύπους ή κατηγορίες τροφίμων αναφέρονται στο παράρτημα III.

2.  Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει το παράρτημα III μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 42 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 43 και 44.

Άρθρο 12

Μέτρα και σταθμά

Το άρθρο 9 ισχύει με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της Ένωσης σχετικά με τα μέτρα και σταθμά. Εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2007/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα(30).

Άρθρο 13

Διαθεσιμότητα και επισήμανση των υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιμα

1.  Οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα διατίθενται και είναι εύκολα προσβάσιμες, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, για όλα τα τρόφιμα.

2.  Στην περίπτωση των προσυσκευασμένων τροφίμων, οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα αναγράφονται στη συσκευασία▌.

Άρθρο 14

Παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων

1.  Με την επιφύλαξη της ειδικής ▌νομοθεσίας της Ένωσης που εφαρμόζεται σε ιδιαίτερα τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ιβ), όταν εμφανίζονται στη συσκευασία η στην ετικέτα που έχει τοποθετηθεί σ' αυτήν, οι υποχρεωτικές ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 αναγράφονται στη συσκευασία ή στην ετικέτα ▌κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ευκρινής αναγνωσιμότητα. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως το μέγεθος και το είδος των χαρακτήρων, η αντίθεση μεταξύ των γραμμάτων και του φόντου, η γραμματοσειρά.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, η Επιτροπή καταρτίζει μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 42 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 43 και 44, δεσμευτική στρατηγική από κοινού με τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, περιλαμβανομένων των οργανώσεων των καταναλωτών, με σκοπό τον προσδιορισμό κατευθυντήριων γραμμών για το ευανάγνωστο των πληροφοριών για τρόφιμα που απευθύνονται σε καταναλωτές.

2.  Για τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή, όπως καθορίζεται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τα διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς(31), και για παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας καθώς και για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας(32) και της οδηγίας 2006/125/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2006 για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας(33), για τα οποία ισχύουν υποχρεωτικές προδιαγραφές σήμανσης βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, του παρόντος κανονισμού, το μέγεθος των χαρακτήρων πρέπει να είναι τέτοιο που θα εξυπηρετεί την ανάγκη των καταναλωτών για αναγνωσιμότητα των πρόσθετων πληροφοριών που σχετίζονται με την ιδιαίτερη χρήση των τροφίμων αυτών.

3.  Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε) και ιβ) πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο οπτικό πεδίο.

4.  Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των τροφίμων που καθορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2. Ειδικές εθνικές διατάξεις μπορεί να θεσπίζονται για τις συσκευασίες και τους περιέκτες αυτούς, σε περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες της μιας επίσημες γλώσσες.

5.  Οι συντομογραφίες, περιλαμβανομένων των αρκτικόλεξων, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται όταν δύνανται να οδηγούν σε παραπλάνηση τους καταναλωτές.

6.  Οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα αναγράφονται σε εμφανές σημείο, κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολα ορατές, ευανάγνωστες και, όταν χρειάζεται, ανεξίτηλες. Σε καμία περίπτωση δεν κρύβονται, καλύπτονται ▌ή διακόπτονται από άλλα κείμενα ή εικόνες, ή οιαδήποτε άλλα παρεμβαίνοντα στοιχεία ή από την ίδια τη συσκευασία των τροφίμων, π.χ. με κολλητική ταινία.

7.  Η αναγραφή των υποχρεωτικών στοιχείων δεν πρέπει να οδηγεί σε αύξηση του μεγέθους και/ή του όγκου του υλικού συσκευασίας ή του περιέκτη του τροφίμου και δεν πρέπει να αυξάνει κατ' άλλον τρόπο την επιβάρυνση για το περιβάλλον.

Άρθρο 15

Πώληση εξ αποστάσεως

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων πληροφόρησης που προβλέπονται στο άρθρο 9, στην περίπτωση τροφίμων που διατίθενται προς πώληση με επικοινωνία εξ αποστάσεως, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1997 για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις(34):

   α) οι οριζόμενες στα άρθρα 9 και 29 πληροφορίες για τα τρόφιμα είναι διαθέσιμες εφόσον τις ζητήσει ο καταναλωτής πριν από την πραγματοποίηση της αγοράς και μπορούν να εμφανίζονται στο υλικό που υποστηρίζει την εξ αποστάσεως πώληση ή παρέχονται με άλλα κατάλληλα μέσα·
   β) οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και θ) δεν απαιτείται να αναγράφονται στο σημείο πώλησης.

Άρθρο 16

Γλωσσικές απαιτήσεις

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 2, οι υποχρεωτικές πληροφορίες για ένα τρόφιμο αναγράφονται σε γλώσσα που είναι εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές των κρατών μελών στα οποία πωλείται το τρόφιμο.

2.  Εντός της επικράτειάς τους, τα κράτη μέλη στα οποία πωλείται ένα τρόφιμο μπορούν να αποφασίσουν την αναγραφή των ενδείξεων σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

3.  Τα τρόφιμα που πωλούνται σε καταστήματα αφορολόγητων ειδών επιτρέπεται να διατίθενται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

4.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν απαγορεύουν την πολύγλωσση επισήμανση.

Άρθρο 17

Εξαιρέσεις από ορισμένες υποχρεωτικές ενδείξεις

1.  Στην περίπτωση υάλινων φιαλών προοριζόμενων να επαναχρησιμοποιηθούν, οι οποίες φέρουν ανεξίτηλη ένδειξη και, ως εκ τούτου, δεν φέρουν ετικέτα, δακτύλιο ή ταινία λαιμού, απαιτείται η αναγραφή μόνο των υποχρεωτικών ενδείξεων που απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), ε) και στ).

2.  Στην περίπτωση συσκευασιών ή περιεκτών των οποίων η μεγαλύτερη εκτυπώσιμη επιφάνεια έχει εμβαδόν μικρότερο από 80 cm2, απαιτείται η αναγραφή μόνο των ενδείξεων που απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), ε) και στ), και στο άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο α). Σε εθελοντική βάση είναι δυνατή η αναγραφή και άλλων ενδείξεων. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχονται με άλλα μέσα ή διατίθενται έπειτα από αίτηση του καταναλωτή.

3.  Με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών νομοθετικών πράξεων που επιβάλλουν υποχρεωτική διατροφική δήλωση, η διατροφική δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) δεν απαιτείται για τα τρόφιμα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

Στα μη προσυσκευασμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατίθενται από μονάδες ομαδικής εστίασης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β), δεν είναι υποχρεωτικές οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 29.

ΤΜΗΜΑ 2

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άρθρο 18

Ονομασία του τροφίμου

1.  Η ονομασία του τροφίμου είναι η προβλεπόμενη από το σχετικό νόμο ονομασία του. Αν δεν υπάρχει τέτοια ονομασία, η ονομασία του τροφίμου είναι η συνήθης ονομασία του ή -αν δεν υπάρχει συνήθης ονομασία ή αν η συνήθης ονομασία δεν χρησιμοποιείται- παρέχεται περιγραφική ονομασία του τροφίμου.

2.  Ειδικές διατάξεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση της ονομασίας των τροφίμων και των ενδείξεων που τα συνοδεύουν θεσπίζονται στο παράρτημα V.

Άρθρο 19

Κατάλογος των συστατικών

1.  Του καταλόγου των συστατικών μπορεί να προηγείται κατάλληλος τίτλος ή ένδειξη που συνίσταται στη λέξη «συστατικά» ή περιέχει τη λέξη αυτή. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει όλα τα συστατικά του τροφίμου, κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας ως προς το βάρος, κατά τη στιγμή της χρησιμοποίησής τους στην παρασκευή του τροφίμου.

2.  Εάν τα προϊόντα περιέχουν νανοϋλικά, τούτο πρέπει να εμφαίνεται σαφώς με την προσθήκη της λέξης «νανο» στον κατάλογο των συστατικών.

3.  Τα συστατικά αναφέρονται με το ειδικό τους όνομα, εφ' όσον έχουν, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 18 και στο παράρτημα V.

4.  Οι τεχνικοί κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 καθορίζονται στο παράρτημα VI.

Άρθρο 20

Γενικές εξαιρέσεις από τον κατάλογο των συστατικών

Για τα ακόλουθα τρόφιμα δεν απαιτείται κατάλογος συστατικών:

   α) νωπά φρούτα και λαχανικά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πατάτες, και τα οποία δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί παρόμοια επεξεργασία·
   β) αεριούχα νερά, των οποίων η ονομασία δηλώνει αυτό το χαρακτηριστικό τους·
   γ) ξύδια ζύμωσης, που προέρχονται αποκλειστικά από ένα μόνο βασικό προϊόν και εφόσον δεν έχει προστεθεί άλλο συστατικό·
   δ) τυρί, βούτυρο, γάλα και κρέμα γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση, στα οποία δεν έχουν προστεθεί άλλα συστατικά εκτός από γαλακτικά προϊόντα, τα ένζυμα και τις καλλιέργειες μικροοργανισμών που είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή το αναγκαίο αλάτι για την παρασκευή τυριών, εκτός από τα νωπά και τα τηγμένα·
   ε) ποτά τα οποία περιέχουν οινόπνευμα· η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση ...(35) σχετικά με την εφαρμογή αυτής της παραγράφου για τα προϊόντα αυτά, και μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των κανόνων για την παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές για τις θρεπτικές ουσίες των εν λόγω προϊόντων. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται με πράξεις κατ´ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 42, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 43 και 44·
  στ) προϊόντα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό, όπου:
   (i) η ονομασία του τροφίμου είναι η ίδια με την ονομασία του συστατικού· ή
   (ii) η ονομασία του τροφίμου επιτρέπει τον καθορισμό της φύσης του συστατικού χωρίς να υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης.

Άρθρο 21

Δεν θεωρούνται συστατικά τροφίμου▌:

   α) τα στοιχεία ενός συστατικού που έχουν προσωρινά αφαιρεθεί κατά τη διαδικασία παρασκευής για να προστεθούν κατόπιν και πάλι σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει την αρχική περιεκτικότητα·
  β) πρόσθετα τροφίμων και ένζυμα:
   (i) των οποίων η παρουσία σε ένα τρόφιμο οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι περιέχονταν σε ένα ή περισσότερα συστατικά του τροφίμου αυτού, υπό την επιφύλαξη ότι δεν εξυπηρετούν κανένα τεχνολογικό σκοπό στο τελικό προϊόν· ή
   (ii) που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά μέσα τεχνικής επεξεργασίας·
   γ) ουσίες που χρησιμοποιούνται στις αυστηρά αναγκαίες ποσότητες ως διαλύτες ή φορείς για θρεπτικές ουσίες, πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα ή αρωματικές ύλες·
   δ) ουσίες που δεν είναι πρόσθετα τροφίμων, αλλά χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο σκοπό ως βοηθητικά μέσα τεχνικής επεξεργασίας και εξακολουθούν να υπάρχουν στο τελικό προϊόν, ακόμη και σε διαφοροποιημένη μορφή·
  ε) νερό:
   (i) όταν το νερό χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία παρασκευής αποκλειστικά για την ανασύσταση στην αρχική του μορφή ενός συστατικού που χρησιμοποιήθηκε σε συμπυκνωμένη ή αφυδατωμένη μορφή· ή
   (ii) στην περίπτωση υγρού καλύψεως που κανονικά δεν καταναλώνεται.

Άρθρο 22

Επισήμανση ορισμένων ουσιών που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες

1.  Οιοδήποτε συστατικό που απαριθμείται στο παράρτημα II ή οιαδήποτε ουσία που προέρχεται από συστατικό το οποίο απαριθμείται στο εν λόγω παράρτημα αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών πάντοτε κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί προς τους οποίους απευθύνεται να μπορούν αμέσως να αναγνωρίζουν σαφώς την πιθανότητα πρόκλησης αλλεργίας ή δυσανεξίας.

Η εν λόγω αναγραφή δεν απαιτείται στις περιπτώσεις στις οποίες:

   α) η ονομασία του τροφίμου αναφέρεται σαφώς στο συγκεκριμένο συστατικό·
   β) το συστατικό που απαριθμείται στο παράρτημα II, από το οποίο προέρχεται η ουσία, περιλαμβάνεται ήδη στον κατάλογο των συστατικών· ή
  γ) το τρόφιμο δεν είναι προσυσκευασμένο· στην προκειμένη περίπτωση πρέπει στο χώρο πώλησης ή στους καταλόγους των εστιατορίων να επισημαίνεται εμφανώς ότι:
   οι πελάτες μπορούν να πληροφορηθούν για τυχόν αλλεργιογόνες ουσίες απευθείας από τον πωλητή και/ή μέσω του ενημερωτικού υλικού που προσφέρεται στις εγκαταστάσεις της πώλησης·
   δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο διασταυρούμενης μόλυνσης.

  

Ο κατάλογος του παραρτήματος II επανεξετάζεται συστηματικά και, όταν χρειάζεται, επικαιροποιείται από την Επιτροπή με βάση τις πιο πρόσφατες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 42 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 43 και 44.

3.  Όταν χρειάζεται, μπορούν να εκδίδονται τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία του καταλόγου του παραρτήματος II, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2.

Άρθρο 23

Ποσοτική ένδειξη των συστατικών

1.  Η ένδειξη της ποσότητας ενός συστατικού ή κατηγορίας συστατικών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ή επεξεργασία ενός τροφίμου απαιτείται όταν:

   α) το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία συστατικών εμφανίζεται στην ονομασία με την οποία πωλείται το τρόφιμο ή ο καταναλωτής το/την συνδέει, συνήθως, με την ονομασία αυτή· ή
   β) το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία συστατικών διακρίνεται σαφώς στην επισήμανση, με λέξεις, εικόνες ή γραφική απεικόνιση· ή
   γ) το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία συστατικών έχει ουσιαστική σημασία για το χαρακτηρισμό ενός τροφίμου και για τη διάκρισή του από άλλα προϊόντα με τα οποία είναι δυνατόν να συγχέεται λόγω της ονομασίας ή της εμφάνισής του.
  

2.  Οι τεχνικοί κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών περιπτώσεων στις οποίες δεν απαιτείται ποσοτική επισήμανση όσον αφορά ορισμένα συστατικά, καθορίζονται στο παράρτημα VII.

Άρθρο 24

Καθαρή ποσότητα

1.  Η καθαρή ποσότητα ενός τροφίμου εκφράζεται σε λίτρα, εκατοστόλιτρα, χιλιοστόλιτρα, χιλιόγραμμα ή γραμμάρια, κατά περίπτωση:

   α) σε μονάδες όγκου για τα υγρά κατά την έννοια της οδηγίας 85/339/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για τις συσκευασίες υγρών τροφίμων(36)·
   β) σε μονάδες μάζας για τα υπόλοιπα προϊόντα.

2.  Μπορεί να αποφασιστεί από την Επιτροπή η έκφραση της καθαρής ποσότητας για ορισμένα ιδιαίτερα τρόφιμα με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που περιγράφεται στην παράγραφο 1 μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 42 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 43 και 44.

3.  Οι τεχνικοί κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών περιπτώσεων στις οποίες δεν απαιτείται επισήμανση της καθαρής ποσότητας, καθορίζονται στο παράρτημα VIII.

Άρθρο 25

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και ημερομηνία παραγωγής

1.  Στην περίπτωση των τροφίμων που είναι μικροβιολογικώς εξαιρετικά αλλοιώσιμα και τα οποία, για το λόγο αυτό, ενδέχεται, έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα, να αποτελέσουν άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας αντικαθίσταται από την ημερομηνία λήξης.

2.  Τα κατάλληλα στοιχεία εντοπίζονται εύκολα και δεν επικαλύπτονται. Εκφράζονται ως εξής:

  α) ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας:
  i) πριν από την ημερομηνία αναγράφεται η ένδειξη:
   'ανάλωση κατά προτίμηση πριν από...«, εφόσον περιλαμβάνεται και η ακριβής ημέρα· ή
   'ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος…«, στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
  ii) οι ενδείξεις που προβλέπονται στο στοιχείο α) συνοδεύονται:
   είτε από την ίδια την ημερομηνία· είτε
   από παραπομπή στο σημείο της ετικέτας όπου αναγράφεται η ημερομηνία.

Αν είναι απαραίτητο, οι ενδείξεις αυτές συνοδεύονται από περιγραφή των συνθηκών αποθήκευσης με την τήρηση των οποίων εξασφαλίζεται η αναγραφόμενη διατηρησιμότητα·

   iii) η ημερομηνία αναγράφεται σε ακωδικοποίητη μορφή και συνίσταται στην ημέρα, το μήνα και το έτος, με αυτή τη σειρά.

Στην περίπτωση, ωστόσο, των τροφίμων:

   με διατηρησιμότητα μικρότερη των τριών μηνών, αρκεί η αναγραφή της ημέρας και του μήνα·
   με διατηρησιμότητα από τρεις έως και 18 μήνες, αρκεί η αναγραφή του μήνα και του έτους·
   με διατηρησιμότητα μεγαλύτερη από 18 μήνες, αρκεί η αναγραφή του έτους.

Λεπτομέρειες σχετικά με την αναγραφή της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται στο σημείο iii) της παρούσας παραγράφου μπορούν να καθορίζονται με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 41 παράγραφος 2·

   iv) σε κάθε προσυσκευασμένη ατομική μερίδα αναγράφεται η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας·
  v) με την επιφύλαξη των ενωσιακών διατάξεων σχετικά με άλλες ενδείξεις της ημερομηνίας, η ένδειξη της ημερομηνίας διατηρητότητας δεν απαιτείται:
   για νωπά φρούτα και λαχανικά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πατάτες, και τα οποία δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί παρόμοια επεξεργασία· η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρμόζεται στους βλαστάνοντες σπόρους και στα παρόμοια προϊόντα, όπως τα φύτρα ψυχανθών·
   για τους οίνους, τους οίνους λικέρ, τους αφρώδεις οίνους, τους αρωματικούς οίνους και τα παρόμοια προϊόντα που προέρχονται από διάφορα φρούτα εκτός από το σταφύλι, καθώς και για τα ποτά των κωδικών ΣΟ 2206 00 91, 2206 00 93 και 2206 00 99 που παράγονται από σταφύλι ή γλεύκος σταφυλιού·
   για τα ποτά με κατ' όγκον περιεκτικότητα σε οινόπνευμα τουλάχιστον 10 %·
   για μη αλκοολούχα αναψυκτικά, χυμούς φρούτων, νέκταρ φρούτων και οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2 % που είναι συσκευασμένα σε ξεχωριστά δοχεία χωρητικότητας άνω των πέντε λίτρων και τα οποία πρόκειται να διατεθούν σε μονάδες ομαδικής εστίασης·
   για τα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής τα οποία, από τη φύση τους, καταναλώνονται συνήθως μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την παρασκευή τους·
   για το ξίδι·
   για το μαγειρικό άλας·
   για τα σάκχαρα σε στερεά μορφή·
   για τα σακχαρώδη προϊόντα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από αρωματισμένα ή/και χρωματισμένα σάκχαρα·
   για τις τσίκλες και τα παρόμοια προϊόντα για μάσημα·
  β) ημερομηνία ανάλωσης:
   i) πρέπει να προηγείται η φράση «ανάλωση έως …'·
  ii) οι ενδείξεις που προβλέπονται στο σημείο i) συνοδεύονται:
   είτε από την ίδια την ημερομηνία,
   είτε από παραπομπή στο σημείο της ετικέτας όπου αναγράφεται η ημερομηνία.

Τα στοιχεία αυτά ακολουθούνται από την περιγραφή των συνθηκών αποθήκευσης οι οποίες πρέπει να τηρούνται·

   iii) η ημερομηνία αναγράφεται σε ακωδικοποίητη μορφή και συνίσταται στην ημέρα, το μήνα και, ενδεχομένως, το έτος, με αυτή τη σειρά·
  γ) ημερομηνία παραγωγής:

   i) πριν από την ημερομηνία αναγράφεται η λέξη «Παραγωγή:»
  ii) οι ενδείξεις που προβλέπονται στο σημείο i) συνοδεύονται:
   είτε από την ίδια την ημερομηνία· είτε
   από παραπομπή στο σημείο της ετικέτας όπου αναγράφεται η ημερομηνία·
   iii) η ημερομηνία αναγράφεται σε ακωδικοποίητη μορφή και συνίσταται στην ημέρα, το μήνα και, ενδεχομένως, το έτος, με αυτή τη σειρά.

Άρθρο 26

Οδηγίες χρήσης

1.  Οι οδηγίες χρήσης ενός τροφίμου πρέπει να δίνονται με τρόπο που να επιτρέπει την κατάλληλη χρήση του τροφίμου αυτού. Θα πρέπει, όπου τούτο έχει εφαρμογή, να δίνονται οδηγίες για τις συνθήκες ψύξης και αποθήκευσης καθώς και για την προθεσμία κατανάλωσης μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.

2.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 42 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 43 και 44, κανόνες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αναγράφονται οι εν λόγω οδηγίες στην περίπτωση ορισμένων τροφίμων.▌

Άρθρο 27

Αλκοολικός τίτλος

1.  Οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους αναγράφεται ο κατ' όγκον αλκοολικός τίτλος, όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις 22.04 και 22.05 του κοινού δασμολογίου, καθορίζονται από τις ειδικές διατάξεις της Ένωσης που εφαρμόζονται στα εν λόγω προϊόντα.

2.  Ο αποκτηθείς κατ' όγκον αλκοολικός τίτλος των ποτών με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2 % κατ' όγκον, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αναγράφεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙX.

ΤΜΗΜΑ 3

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 28

Σχέση με άλλες νομοθετικές πράξεις

1.  Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος δεν εφαρμόζονται στα τρόφιμα εντός του πεδίου εφαρμογής των ακόλουθων νομοθετικών πράξεων:

   α) Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής(37).
   β) Οδηγία 80/777/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών(38).

2.  Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή(39) και των ειδικών οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 29

Περιεχόμενο

1.  Η διατροφική δήλωση (εφεξής «υποχρεωτική διατροφική δήλωση») περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

   α) την ενεργειακή αξία·
   β) τις ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων, σακχάρων και αλατιού·
   γ) τις ποσότητες πρωτεϊνών, υδατανθράκων, ινών, φυσικών και τεχνιτών trans-λιπαρών.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στα ποτά που περιέχουν οινόπνευμα. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση μετά ...(40) σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου για τα εν λόγω προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με ειδικούς κανόνες ως προς την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές για τη διατροφική αξία των εν λόγω προϊόντων, οι οποίοι κανόνες εγκρίνονται μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 42 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 43 και 44.

2.  Η διατροφική δήλωση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επιπλέον τις ποσότητες ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

▌α) μονοακόρεστα·

   β) πολυακόρεστα·
   γ) πολυόλες·
   δ) χοληστερόλη·
   ε) άμυλο·
  

   στ) οιοδήποτε από τα μέταλλα ή βιταμίνες που υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες σύμφωνα με το σημείο 1 του μέρους A του παραρτήματος X, με βάση τις τιμές που αναφέρονται στο σημείο 2 του μέρους A του παραρτήματος X·
   ζ) άλλες ουσίες κατά την έννοια του παραρτήματος ΧΙΙ μέρος Α καθώς και συστατικά αυτών των θρεπτικών ουσιών·
   η) άλλες ουσίες όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1925/2006.

3.  Η επισήμανση της ποσότητας των ουσιών που ανήκουν ή είναι συστατικά μιας από τις κατηγορίες των θρεπτικών ουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 απαιτείται όταν διατυπώνεται ισχυρισμός επί θεμάτων διατροφής ή ισχυρισμός επί θεμάτων υγείας.

Άρθρο 30

Υπολογισμός

1.  Η ποσότητα της ενέργειας υπολογίζεται με τη χρήση των συντελεστών μετατροπής του παραρτήματος XI.

2.  Οι συντελεστές μετατροπής για τις βιταμίνες και τα μέταλλα που αναφέρονται στο σημείο 1 του μέρους Α του παραρτήματος X, με σκοπό τον ακριβέστερο προσδιορισμό των ποσοστών στα οποία περιέχονται στα τρόφιμα, καθορίζονται από την Επιτροπή και συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα XI μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 42 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 43 και 44.

3.  Οι ποσότητες της ενέργειας και των θρεπτικών ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 είναι εκείνες του τροφίμου όπως πωλείται.

Κατά περίπτωση, οι πληροφορίες μπορεί να σχετίζονται με το τρόφιμο μετά την παρασκευή του, με την προϋπόθεση ότι παρέχονται επαρκώς λεπτομερείς οδηγίες παρασκευής και οι πληροφορίες σχετίζονται με το τρόφιμο όπως παρασκευάζεται για κατανάλωση.

4.  Οι δηλούμενες τιμές είναι, σύμφωνα με την εκάστοτε περίπτωση, μέσες τιμές που ισχύουν έως το τέλος του ελάχιστου διαστήματος διατηρησιμότητας με συνυπολογισμό κατάλληλων ανοχών, και βασίζονται:

   α) στην ανάλυση του τροφίμου από τον παρασκευαστή· ή
   β) σε υπολογισμό βάσει των γνωστών η πραγματικών μέσων τιμών των χρησιμοποιούμενων συστατικών· ή
   γ) σε υπολογισμό βάσει γενικώς τεκμηριωμένων και αποδεκτών στοιχείων.

Οι κανόνες εφαρμογής της δήλωσης της ενέργειας και των θρεπτικών ουσιών όσον αφορά την ακρίβεια των δηλούμενων τιμών, όπως οι διαφορές μεταξύ των δηλούμενων τιμών και αυτών που καθορίζονται κατά τη διάρκεια των επισήμων ελέγχων, θεσπίζονται, κατόπιν γνωμοδότησης της Αρχής, με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 42 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 43 και 44.

Άρθρο 31

Μορφές έκφρασης

1.  Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών ουσιών ή τα συστατικά τους που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 εκφράζονται με τη χρήση των μονάδων μέτρησης που απαριθμούνται στο παράρτημα XII.

2.   Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση στο εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας περιλαμβάνει το ενεργειακό περιεχόμενο σε kcal, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο α) και τις υποχρεωτικές θρεπτικές ουσίες του άρθρου 29, παράγραφος 1, στοιχείο β) εκφρασμένες σε γραμμάρια.

Παρουσιάζεται σε σαφή μορφότυπο και με την εξής σειρά: ενέργεια, λιπαρά, κεκορεσμένα λιπαρά, σάκχαρα και αλάτι.

3.  Η διατροφική δήλωση στο οπίσθιο μέρος της συσκευασίας περιλαμβάνει το ενεργειακό περιεχόμενο σε kcal και όλες τις υποχρεωτικές θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τις προαιρετικές θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 29, παράγραφος 2.

Εκφράζεται δε, ως ενδείκνυται, με τη σειρά παρουσίασης που προβλέπεται στο μέρος Γ του παραρτήματος XII, τόσο σε 100 g/ml όσο και ανά μερίδα

Παρουσιάζεται με μορφή πίνακα και με τους αριθμούς σε αντιστοίχιση.

4.  Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση εκφράζεται, κατά περίπτωση, ως ποσοστό των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος X σε σχέση με την έκφραση ανά 100g ή ανά 100ml ή ανά μερίδα. Όταν παρέχεται, η δήλωση σχετικά με τις βιταμίνες και τα μέταλλα επίσης εκφράζεται ως ποσοστό των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους Α του παραρτήματος X.

5.  Όταν δίνονται στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 4, πρέπει δίπλα ακριβώς, στον αντίστοιχο πίνακα να προστίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες: «Μέσες ημερήσιες ανάγκες μεσήλικης γυναίκας. Οι προσωπικές σας ημερήσιες ανάγκες μπορεί να διαφέρουν».

6.  Η δήλωση των πολυολών ή/και του αμύλου και η δήλωση των λιπαρών οξέων, εκτός από την υποχρεωτική δήλωση των κορεσμένων και trans-λιπαρών οξέων που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β), παρουσιάζεται σύμφωνα με το παράρτημα XII▌.

Άρθρο 32

Πρόσθετες μορφές έκφρασης

Εκτός από τις μορφές έκφρασης που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφοι 2 έως 4, η διατροφική δήλωση μπορεί να επαναλαμβάνεται, με άλλες μορφές έκφρασης και ενδεχομένως σε άλλες θέσεις της συσκευασίας, για παράδειγμα με γραφικές παραστάσεις ή σύμβολα, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες βασικές απαιτήσεις:

   α) οι εν λόγω μορφές παρουσίασης δεν παραπλανούν τον καταναλωτή ούτε αποσπούν την προσοχή του από την υποχρεωτική διατροφική δήλωση· και
   β) βασίζονται είτε στις προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς του παραρτήματος X μέρος Β, είτε ▌σε έγκυρα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες πρόσληψης όσον αφορά την ενέργεια ή τις θρεπτικές ουσίες· και
   γ) υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν την κατανόηση και τη χρήση της παρουσίασης των πληροφοριών από το μέσο καταναλωτή· και
   δ) υποστηρίζονται από συμπεράσματα ανεξάρτητων ερευνών σε καταναλωτές από τα οποία προκύπτει ότι ο μέσος καταναλωτής αντιλαμβάνεται την μορφή έκφρασης.

Άρθρο 33

Παρουσίαση

  ▌1. Επιπλέον της παρουσίασης της διατροφικής δήλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 31, η απαιτούμενη επισήμανση του ενεργειακού περιεχομένου, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο α) και το παράρτημα Χ, μέρος Β, εμφανίζεται στο κάτω δεξιό μέρος στην εμπρόσθια όψη της συσκευασίας, σε μέγεθος γραμματοσειράς τριών χιλιοστών και μέσα σε πλαίσιο.

2.  Οι συσκευασίες δώρου εξαιρούνται από την υποχρεωτική επανάληψη του ενεργειακού περιεχομένου στην εμπρόσθια όψη της συσκευασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3.  Η εθελοντικά διευρυμένη διατροφική δήλωση σχετικά με τις θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 απεικονίζεται▌, ως ενδείκνυται, με τη σειρά παρουσίασης που προβλέπεται στο παράρτημα XII. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.

4.  Εάν η διατροφική δήλωση για τρόφιμα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV είναι υποχρεωτική λόγω ισχυρισμών που αφορούν τη διατροφή ή την υγεία, η διατροφική δήλωση δεν απαιτείται να εμφανίζεται στο κύριο οπτικό πεδίο.

5.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα τρόφιμα που καθορίζονται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ, καθώς και στις ειδικές οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής.

6.  Σε περιπτώσεις που η ποσότητα της ενέργειας ή της(-ων) θρεπτικής(-ών) ουσίας(-ών) είναι αμελητέα, η διατροφική δήλωση για τα στοιχεία αυτά μπορεί να αντικατασταθεί με μια δήλωση όπως «περιέχει αμελητέες ποσότητες των …» σε σημείο πολύ κοντά στη διατροφική δήλωση, όταν υφίσταται.

7.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει κανόνες σχετικά με άλλες πτυχές της παρουσίασης της διατροφική δήλωσης με πράξεις κατ´ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 42 και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 43 και 44.

8.   ...(41), η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση αξιολόγησης ως προς τη μορφή της παρουσίασης που περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Άρθρο 34

▌Προδιαγραφές

1.  Η αναγραφή πληροφοριών σε εθελοντική βάση δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος του χώρου που διατίθεται για τις υποχρεωτικές πληροφορίες.

2.  Όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα συστήματα εθελοντικών πληροφοριών για τα τρόφιμα, όπως τα βασικά κριτήρια και οι επιστημονικές μελέτες, είναι διαθέσιμες στο κοινό.

3.  Εξακολουθούν να επιτρέπονται εθελοντικές διατροφικές πληροφορίες για ορισμένες στοχοθετημένες ομάδες, όπως π.χ. παιδιά, υπό τον όρο που οι εν λόγω ειδικές τιμές αναφοράς έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά, δεν παραπλανούν τον καταναλωτή και συνάδουν με τους γενικούς όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

4.  Με την επιφύλαξη της επισήμανσης σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, ισχύει η παράγραφος 5 όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης ενός τροφίμου αναφέρεται εθελοντικά ώστε να πληροφορούνται οι καταναλωτές ότι το τρόφιμο προέρχεται από την Ένωση ή μια συγκεκριμένη χώρα ή τόπο.

5.  Για το κρέας, εκτός του βοδινού και μοσχαρίσιου, η ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης μπορεί να δίνεται ως ένας ενιαίος τόπος μόνον εάν τα ζώα έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια χώρα ή τόπο. Στις άλλες περιπτώσεις πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για κάθε έναν από τους διάφορους τόπους γέννησης, εκτροφής και σφαγής.

Οι όροι «φυτοφάγος/φυτοφαγικός» ή «χορτοφάγος/χορτοφαγικός» δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προκειμένου για τρόφιμα που παρασκευάζονται από προϊόντα ή με τη βοήθεια προϊόντων που προέρχονται από ζώα που έχουν πεθάνει, σφαγεί ή έχουν θανατωθεί προκειμένου να γίνουν τροφή. Ο όρος «vegan» (αυστηρά χορτοφαγικός) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τρόφιμα που είναι ζώα ή ζωικά προϊόντα ή παρασκευάστηκαν από αυτά ή με τη βοήθεια αυτών (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων από ζώντα ζώα).

  ▌

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Αρχή

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν διατάξεις στον τομέα των πληροφοριών για τα τρόφιμα μόνον όπου προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 36

Εθνικές διατάξεις για τις πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις

Εκτός από τις υποχρεωτικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και στο άρθρο 11, τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 39, να απαιτούν πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για ορισμένους τύπους ή κατηγορίες τροφίμων, που να αιτιολογούνται από τα ακόλουθα:

   α) την προστασία της δημόσιας υγείας·
   β) την προστασία των καταναλωτών·
   γ) την πρόληψη της απάτης·
   δ) την προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, των ενδείξεων περιφερειακής προέλευσης, των ελεγχόμενων ονομασιών προέλευσης και την πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τέτοιου τύπου μέτρα δεν επιτρέπεται να εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών στην εσωτερική αγορά.

Άρθρο 37

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα που να παρεκκλίνουν από το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 στην περίπτωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που κυκλοφορούν σε γυάλινες φιάλες οι οποίες πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν.

Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων.

Άρθρο 38

▌Μη προσυσκευασμένα τρόφιμα

1.  Όσον αφορά τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα παρέχονται οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο γ).

2.  Η παροχή άλλων ενδείξεων, οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 9 και 11 δεν είναι υποχρεωτική.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον τρόπο παροχής των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

4.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3.

Άρθρο 39

Διαδικασία κοινοποίησης

1.  Όταν γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο, τα κράτη μέλη που κρίνουν αναγκαία τη θέσπιση νέας νομοθεσίας σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, κοινοποιούν προηγουμένως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα προβλεπόμενα μέτρα καθώς και την αιτιολόγησή τους.

2.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύεται τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που συστάθηκε με το άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, εάν κρίνει τη σχετική διαβούλευση χρήσιμη ή εάν το ζητήσει ένα κράτος μέλος. Η Επιτροπή καθιερώνει επίσης επίσημη διαδικασία κοινοποίησης για όλους τους ενδιαφερομένους σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει η οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών(42).

3.  Το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα τρεις μόνον μήνες από την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι η γνώμη της Επιτροπής δεν είναι αρνητική.

4.  Εάν η γνώμη της Επιτροπής είναι αρνητική, κινείται η κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 πριν από τη λήξη αυτής της τρίμηνης περιόδου, ώστε να αποφασιστεί αν τα προβλεπόμενα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει ορισμένες τροποποιήσεις στα προβλεπόμενα μέτρα. Το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα μέτρα μόνον μετά την έκδοση της τελικής απόφασης της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

Τεχνικές προσαρμογές

Τα παραρτήματα μπορούν να τροποποιηθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 22 παράγραφος 2, σχετικά με τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται με πράξεις κατ´ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 42 και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 43 και 44.

Άρθρο 41

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ είναι διάρκειας τριών μηνών.

Άρθρο 42

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία που ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο ια), στο άρθρο 11, παράγραφος 2, στο άρθρο 14, παράγραφος 1, στο άρθρο 20, στοιχείο ε), στο άρθρο 22, παράγραφος 2, στο άρθρο 24, παράγραφος 2, στο άρθρο 26, παράγραφος 2, στο άρθρο 29, παράγραφος 1, στο άρθρο 30, παράγραφοι 2, και 4, στο άρθρο 33 παράγραφος 7 και στο άρθρο 40 διαρκεί ...(43). Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται αυτομάτως για περιόδους της αυτής διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 43.

2.  Η Επιτροπή, μόλις εγκρίνει πράξη κατ' εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3.  Η εξουσία έκδοσης πράξεων κατ' εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 43 και 44.

Άρθρο 43

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1.  Η ανάθεση των εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο ια), στο άρθρο 11, παράγραφος 2, στο άρθρο 14, παράγραφος 1, στο άρθρο 20, στοιχείο ε), στο άρθρο 22, παράγραφος 2, στο άρθρο 24, παράγραφος 2, στο άρθρο 26, παράγραφος 2, στο άρθρο 29 παράγραφος 1, στο άρθρο 30, παράγραφοι 2 και 4, στο άρθρο 33, παράγραφος 7 και στο άρθρο 40 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.

2.  Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εκχωρηθείσες εξουσίες που θα μπορούσαν να ανακληθούν και τους πιθανούς λόγους ανάκλησης.

3.  Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 44

Αντιρρήσεις στις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με πράξη κατ' εξουσιοδότηση εντός περιόδου δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

2.  Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο σχετικά με την πράξη κατ' εξουσιοδότηση, η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.

Η πράξη κατ' εξουσιοδότηση μπορεί να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από την εκπνοή της εν λόγω περιόδου αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν αντιρρήσεις.

3.  Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις σε μια πράξη κατ' εξουσιοδότηση, αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της πράξης κατ' εξουσιοδότηση εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

Άρθρο 45

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006

Στο άρθρο 7 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1924/2006, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

Η υποχρέωση και ο τρόπος παροχής πληροφοριών σύμφωνα με [το κεφάλαιο IV, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές]*, όταν διατυπώνεται ισχυρισμός επί θεμάτων διατροφής ή/και υγείας, εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν, εξαιρουμένης της γενικής διαφήμισης.

Επιπροσθέτως, και κατά περίπτωση, η ποσότητα ή οι ποσότητες των ουσιών για τις οποίες διατυπώνεται ο ισχυρισμός επί θεμάτων διατροφής ή υγείας, οι οποίες δεν εμφανίζονται στη διατροφική επισήμανση, αναγράφονται επίσης στο ίδιο οπτικό πεδίο με τη διατροφική δήλωση και εκφράζονται σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές].

* ΕΕ L …

"

Άρθρο 46

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.  Στο άρθρο 6 η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

6.  Η προσθήκη βιταμίνης ή μετάλλου σε τρόφιμα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία αυτής της βιταμίνης ή του μετάλλου στα τρόφιμα σε τουλάχιστον σημαντική ποσότητα, εφόσον αυτό ορίζεται σύμφωνα με [το παράρτημα Χ μέρος Α σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της... σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές]* Οι ελάχιστες ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χαμηλότερων ποσοτήτων, κατά παρέκκλιση των σημαντικών ποσοτήτων που προαναφέρθηκαν, για συγκεκριμένα τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

_________________

* ΕΕ L …

"

2.  Στο άρθρο 7 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

3.  Η διατροφική επισήμανση των προϊόντων στα οποία έχουν προστεθεί βιταμίνες και μέταλλα και τα οποία καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό είναι υποχρεωτική. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται αποτελούνται από εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της... σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές] και από τις συνολικές περιεχόμενες ποσότητες των βιταμινών και των μετάλλων που προστέθηκαν στα τρόφιμα.

"

Άρθρο 47

Κατάργηση

1.  Οι οδηγίες 87/250/ΕΟΚ, 94/54/ΕΚ, 1999/10/ΕΚ, 2000/13/ΕΚ, 2002/67/ΕΚ, 2004/77/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 608/2004 καταργούνται από ...(44).

2.  Η οδηγία 90/496/ΕΟΚ καταργείται από ...(45)*.

3.  Οι αναφορές στις καταργούμενες πράξεις νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 48

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 εφαρμόζεται από ...(46).

Τα άρθρα 29 έως 33 εφαρμόζονται από ...*, εκτός από την περίπτωση τροφίμων που έχουν επισημανθεί από τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίες, στις ...(47)*. διαθέτουν λιγότερους από 100 εργαζομένους και συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, όπου εφαρμόζονται από ...(48)**.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4

  1 Ορίζονται ως «διατροφική δήλωση» ή «διατροφική επισήμανση»: οι πληροφορίες που δηλώνουν τα ακόλουθα:

   α) ενεργειακή αξία· ή
  β) ενεργειακή αξία και μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θρεπτικές ουσίες και τα συστατικά τους:
   λιπαρά,
   υδατάνθρακες,
   ίνες,
   πρωτεΐνες,
   αλάτι,
   βιταμίνες και μέταλλα που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ μέρος Α σημείο 1 και υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες όπως ορίζεται στο παράρτημα Χ μέρος Α σημείο 2.
   2. «λιπαρά»: το σύνολο των λιπιδίων, συμπεριλαμβανομένων των φωσφολιπιδίων·
   3. «κεκορεσμένα»: τα λιπαρά οξέα χωρίς διπλό δεσμό·
   4. «trans-λιπαρά»: τα λιπαρά οξέα με τουλάχιστον έναν μη συνδυασμένο (δηλαδή διακοπτόμενο από τουλάχιστον μία ομάδα μεθυλενίου) διπλό δεσμό άνθρακα-άνθρακα στη διάταξη trans·
   5. «μονοακόρεστα»: τα λιπαρά οξέα με ένα διπλό δεσμό cis·
   6. «πολυακόρεστα λιπαρά οξέα»: τα λιπαρά οξέα με διπλούς δεσμούς, cis-cis χωρισμένους από ομάδες μεθυλενίου·
   7. «υδατάνθρακες»: κάθε υδατάνθρακας που μεταβολίζεται στον ανθρώπινο οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των πολυολών·
   8. «σάκχαρα»: όλοι οι μονοσακχαρίτες και δισακχαρίτες που περιέχονται στα τρόφιμα, εξαιρουμένων των πολυολών, της ισομαλτουλόζης και της Δ-Ταγατόζης·
   9. «πολυόλες»: αλκοόλες που περιέχουν περισσότερες από δύο ομάδες υδροξυλίου·
   10. «πρωτεΐνες»: η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες υπολογιζόμενη με τον τύπο: πρωτεΐνη = ολικό άζωτο κατά Kjeldahl × 6,25 και, στην περίπτωση της πρωτεΐνης γάλακτος, ολικό άζωτο κατά Kjeldahl × 6,38·
   11. «αλάτι»: η περιεκτικότητα σε αλάτι υπολογιζόμενη με τον τύπο: αλάτι = νάτριο × 2,5·
   12. 'βρώσιμα φύλλα χρυσού«: βρώσιμη διακόσμηση τροφίμων και ποτών με φύλλα χρυσού περίπου 0,000125 mm σε μορφή θραυσμάτων ή σκόνης.
   13. «μέση τιμή»: η τιμή που αντιπροσωπεύει καλύτερα την ποσότητα μιας θρεπτικής ουσίας που περιέχεται σε ένα συγκεκριμένο τρόφιμο και αντικατοπτρίζει την ανοχή για τις εποχιακές διακυμάνσεις, για τις καταναλωτικές συνήθειες καθώς και για άλλους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την πραγματική τιμή·
   14. 'εμπρόσθια πλευρά της συσκευασίας«: η πλευρά ή η επιφάνεια της συσκευασίας τροφίμων που είναι πιθανότερο να εκτίθεται ή να είναι ορατή υπό κανονικές ή συνήθεις συνθήκες πώλησης ή χρήσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ

1.  Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλαδή σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, όλυρα, σιτηρό kamut ή οι υβριδικές τους ποικιλίες) και προϊόντα με βάση τα σιτηρά αυτά, εκτός από:

   α) σιρόπια γλυκόζης με βάση το σιτάρι, συμπεριλαμβανομένης της δεξτρόζης·
   β) μαλτοδεξτρίνες με βάση το σιτάρι1(49)·
   γ) σιρόπια γλυκόζης με βάση το κριθάρι·
   δ) σιτηρά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγμάτων▌.

2.  Καρκινοειδή και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή.

3.  Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά.

4.  Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια, εκτός από:

   α) ζελατίνη ψαριών που χρησιμοποιείται ως φορέας σκευασμάτων βιταμινών ή καροτενοειδών·
   β) ζελατίνη ψαριών ή ιχθυόκολλα που χρησιμοποιείται ως διαυγαστικό μέσο σε μπίρες και οίνους.

5.  Αραχίδες (φιστίκια αράπικα) και προϊόντα με βάση τις αραχίδες.

6.  Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια, εκτός από:

   α) πλήρως ραφιναρισμένο σογιέλαιο και λίπη που προέρχονται από σόγια 1·
   β) τοκοφερόλες που έχουν αναμειχθεί με φυσιολογικό τρόπο (E306), φυσική D-άλφα τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα οξική τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα ηλεκτρική τοκοφερόλη από σπέρματα σόγιας·
   γ) φυτοστερόλες και φυτοστερολεστέρες που προέρχονται από φυτικά έλαια από σπέρματα σόγιας·
   δ) φυτοστανολεστέρα που παράγεται από στερόλες φυτικών ελαίων από σπέρματα σόγιας.

7.  Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης), εκτός από:

   α) ορό γάλακτος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγμάτων▌·
   β) λακτιτόλη.

8.  Καρποί με κέλυφος, δηλαδή αμύγδαλα (Amygdalus communis L.), φουντούκια (Corylus avellana), καρύδια (Juglans regia), καρύδια κάσιους (Anacardium occidentale), καρύδια πεκάν [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], καρύδια Βραζιλίας (Bertholletia excelsa), πιστάκια (Pistacia vera), καρύδια μακαντάμια και καρύδια Κουίνσλαντ (Macadamia ternifolia) και προϊόντα με βάση τα ανωτέρω, εκτός από:

   α) καρπούς με κέλυφος που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγμάτων▌.

9.  Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο.

10.  Σινάπι και προϊόντα με βάση το σινάπι.

11.  Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού.

12.  Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/kg ή 10 mg/λίτρο εκπεφρασμένα ως SO2, στο προς κατανάλωση προϊόν.

13.  Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο.

14.  Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

τυποσ ή κατηγορια τροφιμου

ενδειξεισ

1. τροφιμα συσκευασμενα σε ορισμενα αερια

1.1 Τρόφιμα των οποίων η διατηρησιμότητα παρατείνεται με τη χρήση αερίων συσκευασίας, τα οποία έχουν εγκριθεί με την οδηγία 89/107/ΕΟΚ.

«Συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα».

2. προϊοντα κρεατοσ απο ειδικη διαδικασια σφαγησ

2.1 Κρέας ή προϊόντα κρέατος που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν έχουν υποστεί αναισθητοποίηση πριν από τη σφαγή, π.χ. έχουν σφαγεί σύμφωνα με τελετουργικά έθιμα.

'κρέας από σφαγή ζώου χωρίς αναισθητοποίηση«.

3. τροφιμα που περιεχουν γλυκαντικεσ ουσιεσ

3.1 Τρόφιμα που περιέχουν γλυκαντική ή γλυκαντικές ουσίες που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 89/107/ΕΟΚ.

«με γλυκαντικές ουσίες'· η δήλωση αυτή συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου στο κύριο οπτικό πεδίο.

3.2 Τρόφιμα που περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα και άλλες γλυκαντικές ουσίες που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 89/107/ΕΟΚ.

«με σάκχαρα και γλυκαντικές ουσίες'· η δήλωση αυτή συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου.

3.3 Τρόφιμα που περιέχουν άσπαρτη που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 89/107/ΕΟΚ.

«περιέχει ασπαρτάμη».

3.4 Τρόφιμα με περιεκτικότητα σε πρόσθετες πολυόλες πάνω από 10%, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 89/107/ΕΟΚ.

«η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει υπακτική δράση».

τυποσ ή κατηγορια τροφιμου

ενδειξεισ

4. τροφιμα που περιεχουν γλυκυρριζικο οξυ ή το μετα αμμωνιου αλας του

4.1 Είδη ζαχαροπλαστικής ή ποτά που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ ή το μετά αμμωνίου άλας του λόγω της προσθήκης ουσιών όπως του φυτού γλυκύρριζα Glycyrrhiza glabra, με συγκέντρωση ίση με ή ανώτερη από 100 mg/kg ή 10 mg/l.

Η ένδειξη «περιέχει γλυκύρριζα» πρέπει να προστίθεται αμέσως μετά τον κατάλογο των συστατικών, εκτός εάν ο όρος «γλυκύρριζα» περιλαμβάνεται ήδη στον κατάλογο των συστατικών ή στην ονομασία του τροφίμου. Εάν δεν υπάρχει κατάλογος των συστατικών, η δήλωση συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου.

4.2 Είδη ζαχαροπλαστικής ή ποτά που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ ή το μετά αμμωνίου άλας του λόγω της προσθήκης ουσιών όπως του φυτού γλυκύρριζα Glycyrrhiza glabra, με συγκέντρωση ίση με ή ανώτερη από 4 g/kg.

Το ακόλουθο μήνυμα πρέπει να προστεθεί μετά τον κατάλογο των συστατικών: «περιέχει γλυκύρριζα – να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση σε περίπτωση υπέρτασης». Εάν δεν υπάρχει κατάλογος των συστατικών, η δήλωση συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου.

4.3 Είδη ζαχαροπλαστικής ή ποτά που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ ή το μετά αμμωνίου άλας του λόγω της προσθήκης ουσιών όπως του φυτού γλυκύρριζα Glycyrrhiza glabra, με συγκέντρωση ίση με ή ανώτερη από 50 mg/l ή 300 mg/l με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα ανώτερη του 1,2 % κατ' όγκο(50).

Το ακόλουθο μήνυμα πρέπει να προστεθεί μετά τον κατάλογο των συστατικών: «περιέχει γλυκύρριζα – να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση σε περίπτωση υπέρτασης». Εάν δεν υπάρχει κατάλογος των συστατικών, η δήλωση συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου.

τυποσ ή κατηγορια τροφιμου

ενδειξεισ

5. τροφιμα που περιεχουν γλουταμινικα οξεα η αλατα τους

5.1 Τρόφιμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα πρόσθετα τροφίμων E620, E 621, E622, E623, E624 και E 625.

'περιέχει συστατικά που αυξάνουν την όρεξη«.

6. Κρεας που συνισταται σε συνδυασμο τεμαχιων κρεατος

6.1 Κρέας που συνίσταται σε συνδυασμό τεμαχίων κρέατος, το οποίο μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για ολόκληρο κομμάτι.

'συνδυασμός τεμαχίων κρέατος'· η δήλωση αυτή συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου.

7. ποτα με υψηλη περιεκτικοτητα καφεϊνησ

7.1 Ποτά, με εξαίρεση αυτά που παρασκευάζονται με βάση τον καφέ, το τσάι ή εκχυλίσματα καφέ ή τσαγιού, των οποίων η ονομασία πώλησης περιέχει τον όρο «καφές» ή «τσάι», τα οποία:

– προορίζονται για κατανάλωση χωρίς τροποποίηση και περιέχουν καφεΐνη, από οποιαδήποτε πηγή, σε αναλογία άνω των 150 mg/l, ή

– βρίσκονται σε συμπυκνωμένη ή ξηρά μορφή και μετά την ανασύνθεση περιέχουν καφεΐνη, από οποιαδήποτε πηγή, σε αναλογία άνω των 150 mg/l.

Πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη», στο ίδιο οπτικό πεδίο με την επωνυμία του ποτού, ακολουθούμενη από αναφορά, σε παρένθεση και σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, στην περιεκτικότητα καφεΐνης, εκφραζόμενη ως mg/100ml.

τυποσ ή κατηγορια τροφιμου

ενδειξεισ

8. τροφιμα στα οποια εχουν προστεθει φυτοστερολες, φυτοστερολεστέρες, φυτοστανόλες ή φυτοστανολεστέρες

8.1 Τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων στα οποία έχουν προστεθεί φυτοστερόλες, φυτοστερολεστέρες, φυτοστανόλες ή φυτοστανολεστέρες.

(1) Στο ίδιο οπτικό πεδίο με το όνομα του τροφίμου πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «με προσθήκη φυτοστερόλων/ φυτοστανόλων'·

(2) το ποσοστό των περιεχομένων πρόσθετων φυτοστερόλων, φυτοστερολεστέρων, φυτοστανόλων ή φυτοστανολεστέρων (εκφραζόμενο σε % ή ως γραμμάρια ελεύθερων φυτοστερόλων/φυτοστανόλων ανά 100 g ή 100 ml του τροφίμου) αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών·

(3) αναφέρεται η πληροφορία ότι το τρόφιμο απευθύνεται αποκλειστικά στα άτομα που επιθυμούν να μειώσουν το επίπεδο της χοληστερόλης στο αίμα·

(4) αναφέρεται η πληροφορία ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα για τη μείωση της χοληστερόλης πρέπει να καταναλώνουν το προϊόν υπό ιατρική παρακολούθηση·

(5) αναγράφεται καθαρά ότι το τρόφιμο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για τη διατροφή των εγκύων και των θηλαζουσών γυναικών και των παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών·

(6) περιλαμβάνεται η υπόδειξη ότι το τρόφιμο πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας υγιούς διατροφής που περιλαμβάνει την τακτική κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (τα οποία βοηθούν στη διατήρηση των επιπέδων καροτινοειδών)·

τυποσ ή κατηγορια τροφιμου

ενδειξεισ

(7) στο ίδιο οπτικό πεδίο όπου αναγράφεται η δήλωση που ορίζει το σημείο 3) ανωτέρω, δήλωση ότι πρέπει να αποφεύγεται η ημερήσια κατανάλωση άνω των 3 g πρόσθετων φυτοστερόλων/φυτοστανόλων·

(8) παρέχεται ορισμός της μερίδας του συγκεκριμένου τροφίμου ή συστατικού τροφίμων (κατά προτίμηση σε g ή ml) με αναφορά του ποσοστού φυτοστερόλης/φυτοστανόλης που περιέχει κάθε μερίδα.

9. Προϊόντα κρέατος και πουλερικών

Προϊόντα πουλερικών για την παρασκευή

των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί βόειες ή

χοίρειες.

Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί βόειες ή χοίρειες πρωτεΐνες στην παραγωγή προϊόντων πουλερικών, τούτο πρέπει πάντοτε να αναγράφεται σαφώς στη συσκευασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

–  νωπά φρούτα και λαχανικά καθώς και μη μεταποιημένα προϊόντα που περιέχουν ένα μόνον συστατικό ή μία κατηγορία συστατικών·

   μεταποιημένα προϊόντα που η μόνη επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκαν είναι το κάπνισμα ή η ωρίμανση και τα οποία περιέχουν ένα μόνον συστατικό ή μία κατηγορία συστατικών·
   φυσικά μεταλλικά νερά ή άλλα νερά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων αυτών που τα μόνα πρόσθετα συστατικά τους είναι το διοξείδιο του άνθρακα ή/και αρτύματα·
   βότανα, αρτύματα, μπαχαρικά, καρυκεύματα και μίγματα αυτών·
   αλάτι και υποκατάστατα αυτού·
   σάκχαρα και νέα σάκχαρα·
   είδη αλεύρων·
   προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 1999 για τα εκχυλίσματα καφέ και τα εκχυλίσματα κιχωρίου(51), ολόκληροι ή αλεσμένοι κόκκοι καφέ και ολόκληροι ή αλεσμένοι κόκκοι αποκαφεϊνωμένου καφέ·
   φυτικά αφεψήματα, τσάι, αποτεϊνωμένο τσάι, στιγμιαίο ή διαλυτό τσάι ή εκχύλισμα τσαγιού, αποτεϊνωμένο στιγμιαίο ή διαλυτό τσάι ή εκχύλισμα τσαγιού, που δεν περιέχουν πρόσθετα συστατικά·
   ξύδι που έχει υποστεί ζύμωση, υποκατάστατα ξιδιού, συμπεριλαμβανομένων αυτών που το μόνο πρόσθετο συστατικό είναι αρτύματα·
   αρτύματα·
   πρόσθετα τροφίμων·
   βοηθητικά μέσα τεχνικής επεξεργασίας·
   ένζυμα τροφίμων·
   τρόφιμα ως χρωστικές ύλες·
   βρώσιμα φύλλα χρυσού·
   ζελατίνη·
   ουσίες ζελατινοποίησης·
   ζυμομύκητες·
   τσίχλες·
   τρόφιμα με εποχιακό, πολυτελή σχεδιασμό ή συσκευασία δώρου·
   εποχιακά γλυκίσματα και φιγούρες από ζάχαρη και σοκολάτα·
   πολλαπλές συσκευασίες·
   συσκευασίες με ποικιλίες προϊόντων·
   τρόφιμα σε συσκευασίες ή περιέκτες, των οποίων η μέγιστη επιφάνεια είναι μικρότερη από 75 cm2· το ενεργειακό περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο a) εξακολουθεί να εμφαίνεται στο κύριο οπτικό πεδίο·
   τρόφιμα που πωλούνται από ιδιώτες στο πλαίσιο περιστασιακών δραστηριοτήτων και όχι στο πλαίσιο επιχείρησης, που θα συνεπάγετο τη συνέχεια των δραστηριοτήτων και έναν βαθμό οργάνωσης·
   μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων μαζικής εστίασης που προορίζονται για άμεση κατανάλωση·
   χειροποίητα προϊόντα·
   τρόφιμα που διατίθενται άμεσα στο εμπόριο από αγρότες·
   τρόφιμα που παραδίδονται απευθείας από μικρές επιχειρήσεις σε μικρές ποσότητες στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή·
   τρόφιμα σε εσωτερική συσκευασία που δεν έχει σχεδιαστεί για πώληση χωρίς την εξωτερική συσκευασία (οι διατροφικές πληροφορίες αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία, εκτός εάν ανήκει στις κατηγορίες τροφίμων που εξαιρούνται στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος)·
   τα τρόφιμα ποσότητας κάτω των 5 g/ml·
   υάλινες φιάλες οι οποίες φέρουν ανεξίτηλη ένδειξη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α – ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ

1.  Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, στο κράτος μέλος εμπορίας, η ονομασία του τροφίμου με την οποία ένα προϊόν νομίμως παρασκευάζεται και διατίθεται στο εμπόριο στο κράτος μέλος παραγωγής.

Ωστόσο, εφόσον η εφαρμογή των άλλων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ιδίως των προβλεπόμενων στο άρθρο 9, δεν επιτρέπει στους καταναλωτές του κράτους μέλους εμπορίας να γνωρίζουν την πραγματική φύση του τροφίμου και να το διακρίνουν από τα τρόφιμα με τα οποία θα μπορούσαν να το συγχέουν, η ονομασία του τροφίμου συνοδεύεται από άλλες περιγραφικές πληροφορίες οι οποίες αναγράφονται στο ίδιο οπτικό πεδίο που βρίσκεται δίπλα στην ονομασία του τροφίμου και με σαφή και ευανάγνωστο τρόπο.

2.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ονομασία του τροφίμου στο κράτος μέλος παραγωγής δεν χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος εμπορίας όταν το τρόφιμο που φέρει αυτή την ονομασία απέχει τόσο, ως προς τη σύνθεση ή την παρασκευή του, από το τρόφιμο που είναι γνωστό υπό την ονομασία αυτή, ώστε οι διατάξεις του σημείου 1 δεν είναι επαρκείς για να εξασφαλίσουν την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών στο κράτος μέλος εμπορίας.

3.  Η προστατευόμενη ως διανοητική ιδιοκτησία ονομασία, η εμπορική ή η συνήθης ονομασία δεν είναι δυνατό να αντικατασταθούν από την ονομασία του τροφίμου.

ΜΕΡΟΣ Β – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ

1.  Η ονομασία του τροφίμου περιλαμβάνει ή συνοδεύεται από ενδείξεις της φυσικής κατάστασης του τροφίμου ή της ειδικής επεξεργασίας που έχει υποστεί (παραδείγματος χάριν: σε σκόνη, κατεψυγμένο εκ νέου, λυοφιλιωμένο, βαθείας/ταχείας κατάψυξης, αποψυγμένο, συμπυκνωμένο, καπνιστό) σε κάθε περίπτωση που η παράλειψη αυτής της πληροφορίας θα μπορούσε να παραπλανήσει τον αγοραστή.

2.  Τρόφιμα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία φέρουν μια από τις ακόλουθες ενδείξεις: "

“ακτινοβολημένο” ή “επεξεργασμένο με ιοντίζουσα ακτινοβολία”.

3.  Η ονομασία του τροφίμου αναφέρει κάθε πρόσθετο συστατικό διαφορετικής ζωικής προέλευσης από το πρωτογενές προϊόν για τα προϊόντα κρέατος τα οποία έχουν τη μορφή τεμαχίου, τεμαχίου με κόκαλο, φέτας, μερίδας ή σφαγίου, και για τα προϊόντα ψαριού.

4.  Η ονομασία του τροφίμου στην επισήμανση οποιουδήποτε προϊόντος κρέατος, το οποίο έχει τη μορφή τεμαχίου, τεμαχίου με κόκαλο, φέτας, μερίδας ή σφαγίου ή παστού κρέατος περιλαμβάνει ένδειξη που αφορά:

   α) οποιοδήποτε πρόσθετο συστατικό προέρχεται από ζώο διαφορετικό από το υπόλοιπο κρέας· και
  β) οποιοδήποτε πρόσθετο νερό στις εξής περιπτώσεις:
   στην περίπτωση του βραστού και ωμού κρέατος, ή του βραστού παστού κρέατος, οποιοδήποτε πρόσθετο νερό ισοδυναμεί με περισσότερο από το 5 % του βάρους του προϊόντος·
   στην περίπτωση του ωμού παστού κρέατος, οποιοδήποτε πρόσθετο νερό ισοδυναμεί με περισσότερο από το 10 % του βάρους του προϊόντος.

5.   Η ονομασία του τροφίμου στην επισήμανση οποιουδήποτε προϊόντος ψαριού, το οποίο έχει τη μορφή τεμαχίου, φιλέτου, φέτας ή μερίδας ψαριού περιλαμβάνει ένδειξη που αφορά:

   α) οποιοδήποτε πρόσθετο συστατικό φυτικής προέλευσης και ζωικής προέλευσης που δεν προέρχεται από ψάρι· και
   β) οποιοδήποτε πρόσθετο νερό ισοδυναμεί με περισσότερο από το 5 % του βάρους του προϊόντος.

ΜΕΡΟΣ Γ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ “ΚΙΜΑΔΕΣ”

1.  Κριτήρια σύνθεσης που έχουν ελεγχθεί βάσει ενός ημερήσιου μέσου όρου:

Περιεκτικότητα σε λιπαρά

Συνδετικός ιστός:

αναλογία πρωτεΐνης κρέατος

‐ άπαχος κιμάς

≤ 7 %

≤ 12

‐ κιμάς μόνο από βοδινό κρέας

≤ 20 %

≤ 15

‐ κιμάς που περιέχει χοιρινό κρέας

≤ 30 %

≤ 18

‐ κιμάς από κρέας άλλων ειδών

≤ 25 %

≤ 15

2.  Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα V κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, στην επισήμανση αναφέρονται οι ακόλουθες φράσεις:

– “ποσοστό λιπαρών λιγότερο από ….”,

"

"

– “συνδετικός ιστός: αναλογία πρωτεΐνης κρέατος κάτω από …”

"

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν τη διάθεση στην εθνική αγορά τους κιμά ο οποίος δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του σημείου 1 του παρόντος μέρους, εφόσον ο κιμάς φέρει σήμα που δεν δύναται να συγχέεται με τα σήματα που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

ΜΕΡΟΣ Δ – Ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τον χαρακτηρισμό «έντερα για λουκάνικα»

Το έντερο για λουκάνικα αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών ως εξής:

   'ζωικό έντερο' εάν το έντερο με το οποίο παρασκευάζονται τα λουκάνικα προέρχεται από τον γαστρεντερικό σωλήνα αρτιοδακτύλων
   'συνθετικό έντερο' στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Εάν το συνθετικό έντερο δεν είναι βρώσιμο πρέπει αυτό να επισημαίνεται.

ΜΕΡΟΣ Ε – ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ (Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Τρόφιμα τα οποία έχουν την εμφάνιση άλλου τροφίμου ή των οποίων ένα συστατικό έχει αντικατασταθεί από προϊόν απομίμησης επισημαίνονται ως εξής:

Απόκλιση από άποψη τύπου, ποιότητας και σύνθεσης

Επίσημη ονομασία

Σε σχέση με το τυρί, πλήρης ή μερική αντικατάσταση των λιπαρών ουσιών του γάλακτος από φυτικά λίπη

'Απομίμηση τυριού«

Σε σύγκριση με το ζαμπόν, τροποποιημένη σύνθεση με τη χρήση μικρότερων συστατικών με σημαντικά μειωμένο ποσοστό κρέατος

'Απομίμηση προϊόντος ζαμπόν«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΡΟΥΣ

Κατηγορία συστατικού

Διάταξη σχετικά με την αναγραφή κατά βάρος

1. Πρόσθετο νερό και πτητικά προϊόντα.

Απαριθμούνται κατά σειρά βάρους στο τελικό προϊόν. Η ποσότητα του νερού που προστίθεται ως συστατικό σε ένα τρόφιμο υπολογίζεται με την αφαίρεση από την ολική ποσότητα του τελικού προϊόντος της ολικής ποσότητας των άλλων συστατικών που έχουν χρησιμοποιηθεί. Η ποσότητα αυτή μπορεί να μη λαμβάνεται υπόψη, αν δεν υπερβαίνει κατά βάρος το 5 % του τελικού προϊόντος.

2. Συστατικά που χρησιμοποιούνται σε συμπυκνωμένη ή αφυδατωμένη μορφή και ανασυνιστώνται κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής.

Μπορούν να απαριθμούνται κατά σειρά βάρους, όπως καταγράφεται πριν από τη συμπύκνωση ή την αφυδάτωσή τους.

3. Συστατικά που χρησιμοποιούνται σε συμπυκνωμένα ή αφυδατωμένα τρόφιμα, τα οποία προορίζονται για ανασύσταση με την προσθήκη νερού.

Μπορούν να απαριθμούνται κατά σειρά αναλογίας στο ανασυσταθέν προϊόν, υπό τον όρο ότι ο κατάλογος των συστατικών συνοδεύεται από έκφραση όπως «συστατικά ανασυσταθέντος προϊόντος» ή «συστατικά του έτοιμου προς κατανάλωση προϊόντος».

Κατηγορία συστατικού

Διάταξη σχετικά με την αναγραφή κατά βάρος

4. Φρούτα, λαχανικά ή μανιτάρια, εκ των οποίων κανένα δεν υπερισχύει σημαντικά από πλευράς βάρους και τα οποία χρησιμοποιούνται σε αναλογίες που ποικίλουν, τα οποία χρησιμοποιούνται σε μίγμα ως συστατικά τροφίμου.

Μπορούν να ομαδοποιούνται στον κατάλογο συστατικών, υπό το χαρακτηρισμό «φρούτα», «λαχανικά» ή «μανιτάρια» ακολουθούμενο από τη φράση «σε μεταβαλλόμενες αναλογίες», ακολουθούμενη από κατάλογο των φρούτων, λαχανικών ή μανιταριών που περιέχονται. Στις περιπτώσεις αυτές, το μίγμα περιλαμβάνεται στον κατάλογο συστατικών σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1, με βάση το συνολικό βάρος των φρούτων, λαχανικών ή μανιταριών που περιέχονται.

5. Μίγματα ή παρασκευάσματα μπαχαρικών ή βοτάνων, όταν κανένα δεν υπερισχύει σημαντικά σε αναλογία κατά βάρος.

Μπορούν να απαριθμούνται με άλλη σειρά, υπό τον όρο ότι ο κατάλογος συστατικών συνοδεύεται από έκφραση όπως «σε μεταβαλλόμενη αναλογία».

6. Συστατικά που συνιστούν λιγότερο από 2 % του τελικού προϊόντος.

Μπορούν να απαριθμούνται με διαφορετική σειρά, μετά τα άλλα συστατικά.

7. Συστατικά παρόμοια ή υποκαταστάσιμα μεταξύ τους που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ή την προετοιμασία ενός τροφίμου χωρίς να μεταβάλλεται η σύνθεση, η φύση ή η αντιληπτή αξία του, και εφόσον συνιστούν ποσοστό μικρότερο από 2 % του τελικού προϊόντος

Η αναγραφή τους στον κατάλογο συστατικών μπορεί να γίνεται με την ένδειξη «περιέχει ... ή/και ...», στην περίπτωση κατά την οποία το ένα τουλάχιστον μεταξύ δύο το πολύ συστατικών περιέχεται στο τελικό προϊόν. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα πρόσθετα ή για τα συστατικά που απαριθμούνται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος.

ΜΕΡΟΣ Β – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙ ΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ

Συστατικά που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες τροφίμων που απαριθμούνται παρακάτω και είναι στοιχεία άλλου τροφίμου είναι δυνατόν να αναφέρονται μόνο με τον προσδιορισμό της κατηγορίας αυτής.

Ορισμός της κατηγορίας τροφίμου

Προσδιορισμός

1. Έλαια εξευγενισμένα εκτός από ελαιόλαδο.

«Έλαιο», συμπληρωμένη είτε από τον χαρακτηρισμό «ζωικό» (ή την ένδειξη της συγκεκριμένης ζωικής του προέλευσης), είτε, ανάλογα με την περίπτωση, από την ένδειξη ειδικής φυτικής ▌προέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να δοθούν διαβεβαιώσεις ως προς την απουσία συγκεκριμένων φυτικών ελαίων, η έκφραση «μπορεί να περιέχει …» απαιτείται.

Ο προσδιορισμός «υδρογονωμένο» πρέπει να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωμένου ελαίου▌.

2. Λιπαρές ουσίες εξευγενισμένες.

«Λιπαρή ουσία», από κοινού με ▌την ένδειξη της ειδικής φυτικής ή ζωικής προέλευσης.

Ο προσδιορισμός «υδρογονωμένο» πρέπει να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωμένης λιπαρής ουσίας, εκτός αν η ποσότητα κεκορεσμένων και trans-λιπαρών περιλαμβάνεται στη διατροφική δήλωση.

3. Μείγματα αλεύρων από δύο ή περισσότερα είδη δημητριακών

«Άλευρο», ακολουθούμενο από απαρίθμηση των ειδών δημητριακών, από τα οποία προέρχεται, κατά φθίνουσα σειρά βάρους.

4. Άμυλο κάθε είδους, φυσικό, τροποποιημένο με φυσική μέθοδο ή με ένζυμα, πεφρυγμένο ή δεξτροποιημένο άμυλο, τροποποιημένο άμυλο με όξινη ή αλκαλική επεξεργασία και λευκασμένο άμυλο.

«Άμυλο».

5. Όλα τα είδη ψαριού, εφόσον το ψάρι αποτελεί συστατικό άλλου τροφίμου και υπό τον όρο ότι η ονομασία και η παρουσίαση του εν λόγω τροφίμου δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο είδος ψαριού.

«Ψάρι».

6. Όλα τα είδη τυριού, εφόσον το τυρί ή μίγμα τυριών αποτελεί συστατικό άλλου τροφίμου και υπό τον όρο ότι η ονομασία και η παρουσίαση του εν λόγω τροφίμου δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο είδος τυριού.

«Τυρί».

7. Όλα τα είδη μπαχαρικών εφόσον δεν υπερβαίνουν το 2 % του βάρους του τροφίμου.

«Μπαχαρικά» ή «ανάμικτα μπαχαρικά».

8. Όλα τα βότανα ή μέρη βοτάνων που δεν υπερβαίνουν το 2 % του βάρους τροφίμου.

«Βότανα» ή «ανάμικτα βότανα».

9. Όλα τα παρασκευάσματα κόμμεων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή κόμμεως βάσεως για τσίχλες.

«Κόμμι βάσεως».

10. Τριμμένη φρυγανιά οποιαδήποτε προέλευσης.

«Τριμμένη φρυγανιά».

11. Όλες οι κατηγορίες σακχαρόζης.

«Σάκχαρα».

12. Άνυδρη δεξτρόζη ή μονοϋδρίτης δεξτρόζης.

«Δεξτρόζη».

13. Σιρόπι γλυκόζης και σιρόπι γλυκόζης αφυδατωμένο.

«Σιρόπι γλυκόζης».

14. Όλες οι πρωτεΐνες του γάλακτος (καζεΐνες, καζεϊνικές ενώσεις και πρωτεΐνες του τυρογάλακτος και του αφρού γάλακτος) καθώς και τα μίγματά τους.

«Πρωτεΐνες γάλακτος».

15. Βούτυρο κακάου πιέσεως, πλακούντος έκθλιψης ή εξευγενισμένο.

«Βούτυρο κακάου».

16. Φυσικά εκχυλίσματα από φρούτα, λαχανικά και βρώσιμα φυτά ή μέρη τους τα οποία συλλέγονται με μηχανική-φυσική διαδικασία και χρησιμοποιούνται σε συμπυκνωμένη μορφή για τον χρωματισμό τροφίμων.

'τρόφιμα ως χρωστικές ύλες«.

17. Όλα τα είδη κρασιού, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

«Κρασί».

18. Σκελετικοί μύες(52) θηλαστικών και πτηνών που κρίνονται κατάλληλοι για ανθρώπινη κατανάλωση με φυσικά προσφυόμενο ιστό, όταν η συνολική περιεκτικότητα λιπαρών και συνδετικού ιστού δεν υπερβαίνει τις τιμές που αναφέρονται παρακάτω και όταν το κρέας αποτελεί συστατικό άλλου τροφίμου.

Το κρέας το οποίο αφαιρείται από οστά που φέρουν σάρκα με μηχανικά μέσα και το οποίο δεν καλύπτεται από τον ευρωπαϊκό ορισμό περί μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

Μέγιστες περιεκτικότητες λιπαρών και συνδετικού ιστού για συστατικά που προσδιορίζονται με τον όρο «… κρέας».

«… κρέας» και οι ονομασίες(53) ζωικών ειδών από τα οποία προέρχεται.

Ορισμός της κατηγορίας τροφίμου

Προσδιορισμός

Είδος

Λιπώδης ιστός (%)

Συνδετικός ιστός(54) (%)

Θηλαστικά (εκτός των κουνελιών και των χοιροειδών) και μίγματα ειδών όπου επικρατούν τα θηλαστικά

25

25

Χοιροειδή

30

25

Πτηνά και κουνέλια

15

10

Εάν υπάρχει υπέρβαση των μέγιστων ορίων αλλά ικανοποιούνται όλα τα άλλα κριτήρια για τον ορισμό του «κρέατος», η περιεκτικότητα σε «… κρέας» πρέπει να προσαρμοστεί προς τα κάτω και στον κατάλογο συστατικών πρέπει να αναφέρεται, εκτός από τον όρο «… κρέας», η παρουσία λιπαρών ή/και συνδετικού ιστού.

19. Όλα τα είδη προϊόντων που καλύπτονται από τον ορισμό για το «μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας».

«μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας» και οι ονομασίες(55) ζωικών ειδών από τα οποία προέρχεται

ΜΕΡΟΣ Γ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Η ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚ

Τα πρόσθετα τροφίμων και ένζυμα, εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 21 στοιχείο β), που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παρόν μέρος πρέπει να προσδιορίζονται με την ονομασία της εν λόγω κατηγορίας, ακολουθούμενη από την ειδική ονομασία τους ή, όπου ενδείκνυται, τον αριθμό ΕΚ. Στην περίπτωση που ένα συστατικό ανήκει σε πλείονες κατηγορίες, αναγράφεται εκείνη που αντιστοιχεί στην κύρια λειτουργία του μέσα στο συγκεκριμένο τρόφιμο. Ωστόσο, ο προσδιορισμός «τροποποιημένο άμυλο» πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε από την ένδειξη της ειδικής φυτικής προέλευσής του, όταν το συστατικό αυτό ενδέχεται να περιέχει γλουτένιο.

Μέσο οξίνισης

Διορθωτικό οξύτητας

Αντισυσσωματωτικό

Αντιαφριστικό

Αντιοξειδωτικό

Διογκωτικό

Χρωστικό

Γαλακτωματοποιητής

Αλάτι τήξεως(56)

Ένζυμα(57)

Σκληρυντικό

Ενισχυτικό γεύσης

Βελτιωτικό αλεύρων

Πηκτωματοποιητής

Υλικό επικάλυψης

Υγροσκοπικό μέσο

Τροποποιημένο άμυλο2

Εκχύλισμα κυτταρίνης2

Συντηρητικό

Προωστικό αέριο

Διογκωτικό ζύμης

Σταθεροποιητής

Γλυκαντικό

Πυκνωτικό μέσο

ΜΕΡΟΣ Δ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

1.  Τα αρτύματα αναφέρονται με τον όρο «άρτυμα(-ύματα)» ή με ειδικότερη ονομασία ή περιγραφή της αρτυματικής ουσίας.

2.  Η κινίνη ή/και η καφεΐνη που χρησιμοποιείται ως άρτυμα στην παραγωγή ή την παρασκευή τροφίμου αναφέρεται με την ονομασία της στον κατάλογο συστατικών αμέσως μετά τον όρο «αρτύματα».

3.  Η λέξη «φυσικό» ή κάθε άλλη λέξη που ουσιαστικά έχει την ίδια έννοια, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον για αρτύματα στις οποίες το αρτυματικό συστατικό περιέχει αποκλειστικά αρτυματικές ουσίες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ ή/και αρτυματικά παρασκευάσματα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της εν λόγω οδηγίας.

4.  Σε περίπτωση που η ονομασία του αρτύματος περιέχει αναφορά στη φύση ή στη φυτική ή ζωική προέλευση των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν, ο όρος «φυσικό» ή οποιαδήποτε άλλη έκφραση με την ίδια ουσιαστικά έννοια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον το αρωματικό συστατικό έχει απομονωθεί, με κατάλληλες φυσικές μεθόδους ή με ενζυματικές ή μικροβιολογικές μεθόδους ή με παραδοσιακές μεθόδους παρασκευής τροφίμων. αποκλειστικά και μόνον, ή σχεδόν αποκλειστικά, από το αντίστοιχο τρόφιμο ή την αντίστοιχη πηγή αρτυματικών υλών.

ΜΕΡΟΣ Ε – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

1.  Ένα σύνθετο συστατικό μπορεί να αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών με την ονομασία του, εφόσον αυτή προβλέπεται από την νομοθεσία ή έχει καθιερωθεί από τη χρήση, κατά την κατιούσα σειρά περιεκτικότητας και ακολουθούμενη αμέσως από απαρίθμηση των δικών του συστατικών.

2.  Ο κατάλογος συστατικών για σύνθετα συστατικά δεν είναι υποχρεωτικός:

   α) όταν η σύσταση του σύνθετου συστατικού ορίζεται στην τρέχουσα ενωσιακή νομοθεσία και στο βαθμό που το σύνθετο συστατικό αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 2 % του τελικού προϊόντος· ωστόσο, η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για πρόσθετα τροφίμων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21 στοιχεία α) έως δ)· ή
   β) για σύνθετα συστατικά που αποτελούνται από μίγματα μπαχαρικών ή/και βοτάνων που αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 2 % του τελικού προϊόντος, με εξαίρεση τα πρόσθετα τροφίμων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21 στοιχεία α) έως δ)· ή
   γ) όταν το σύνθετο συστατικό είναι τρόφιμο για το οποίο δεν απαιτείται κατάλογος συστατικών από την ενωσιακή νομοθεσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

1.  Η ποσοτική ένδειξη των συστατικών δεν απαιτείται:

  α) όσον αφορά συστατικό ή κατηγορία συστατικών:
   (i) των οποίων το καθαρό στραγγισμένο βάρος δηλώνεται σύμφωνα με το σημείο 5 του παραρτήματος VIII· ή
   (ii) για τις οποίες είναι ήδη υποχρεωτική η αναφορά των ποσοτήτων στην επισήμανση, δυνάμει των ενωσιακών διατάξεων· ή
   (iii) που χρησιμοποιούνται σε μικρές ποσότητες για αρτυματικούς σκοπούς· ή
   (iv) που, ενώ εμφανίζονται στην ονομασία του τροφίμου, δεν είναι καθοριστικά για την επιλογή του καταναλωτή στο κράτος μέλος εμπορίας, επειδή η διακύμανση της ποσότητας δεν είναι ουσιώδης για το χαρακτηρισμό του τροφίμου ή τέτοιας φύσεως ώστε να το διακρίνει από άλλα παρόμοια προϊόντα· ή
   β) όταν ειδικές ενωσιακές διατάξεις ορίζουν επακριβώς την ποσότητα του συστατικού ή της κατηγορίας συστατικών, χωρίς να προβλέπεται η ένδειξή της στην επισήμανση· ή
   γ) στις περιπτώσεις που ορίζονται στο παράρτημα VI μέρος Α σημεία 4 και 5.

2.  Το άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) δεν ισχύουν για:

   α) κάθε συστατικό ή κατηγορία συστατικών που καλύπτεται από την ένδειξη «με γλυκαντικές ουσίες» ή «με σάκχαρα και γλυκαντικές ουσίες», εάν η ένδειξη αυτή συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ· ή
   β) κάθε πρόσθετη βιταμίνη και ανόργανο στοιχείο, εάν η εν λόγω ουσία εμπίπτει στη διατροφική δήλωση.

3.  Η ένδειξη της ποσότητας ενός συστατικού ή μιας κατηγορίας συστατικών:

   α) εκφράζεται ως ποσοστό, το οποίο αντιστοιχεί στην ποσότητα του συστατικού ή των συστατικών κατά τη στιγμή της χρησιμοποίησής τους· και
   β) εμφανίζεται είτε εντός της ονομασίας του τροφίμου είτε αμέσως δίπλα από αυτήν ή στον κατάλογο συστατικών σε συνδυασμό με το εν λόγω συστατικό ή την κατηγορία συστατικών.

4.  Κατά παρέκκλιση από το σημείο 3,

   α) όταν τα τρόφιμα έχουν απωλέσει υγρασία κατόπιν θερμικής ή άλλης επεξεργασίας, η ποσότητα εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία η οποία αντιστοιχεί στις ποσότητες των χρησιμοποιηθέντων συστατικών, αναγόμενες στο τελικό προϊόν, εκτός εάν αυτή η ποσότητα ή η αναγραφόμενη στην επισήμανση συνολική ποσότητα όλων των συστατικών υπερβαίνει το 100 %, οπότε η ποσότητα εκφράζεται με βάση το βάρος του ή των χρησιμοποιηθέντων συστατικών για την παρασκευή 100g τελικού προϊόντος·
   β) οι ποσότητες των πτητικών συστατικών αναγράφονται κατά σειρά βάρους στο τελικό προϊόν·
   γ) η ποσότητα των συστατικών που χρησιμοποιούνται σε συμπυκνωμένη ή αφυδατωμένη μορφή και ανασυνιστώνται κατά την παρασκευή είναι δυνατό να αναγράφεται με τη σειρά αναλογίας κατά βάρος πριν από τη συμπύκνωση ή την αφυδάτωση·

δ)  όταν πρόκειται για συμπυκνωμένα ή αφυδατωμένα τρόφιμα στα οποία πρέπει να προστεθεί νερό, οι αναγραφόμενες ποσότητες των συστατικών είναι δυνατόν να αναγράφονται με βάση την αναλογία κατά βάρος στο ανασυσταθέν προϊόν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

1.  Η καθαρή ποσότητα δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωση τροφίμων:

   α) τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές απώλειες του όγκου ή τους βάρους τους ή που πωλούνται μη προσυσκευασμένα με το κομμάτι ή ζυγίζονται ενώπιον του αγοραστή· ή
   β) των οποίων η καθαρή ποσότητα είναι μικρότερη από 5 γραμμάρια ή 5 χιλιοστόλιτρα· η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, ωστόσο, στην περίπτωση των μπαχαρικών και των βοτάνων·
   γ) για τα οποία ορίζονται εξαιρέσεις σε άλλες νομικές διατάξεις.

2.  Όταν η ένδειξη ορισμένου τύπου ποσότητας (όπως η ονομαστική ποσότητα, η ελάχιστη ποσότητα, η μέση ποσότητα) απαιτείται από τις κοινοτικές διατάξεις ή, αν δεν υπάρχουν τέτοιες, από τις εθνικές διατάξεις, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η ποσότητα αυτή θεωρείται ως η καθαρή ποσότητα.

3.  Όταν μια προσυσκευασία αποτελείται από δύο ή περισσότερες αυτοτελείς προσυσκευασίες που περιέχουν την ίδια ποσότητα του ίδιου προϊόντος, η ένδειξη της καθαρής ποσότητας δίνεται με αναγραφή της καθαρής ποσότητας που περιέχεται σε κάθε αυτοτελή συσκευασία και του ολικού αριθμού των συσκευασιών αυτών. Οι ενδείξεις αυτές δεν είναι, ωστόσο, υποχρεωτικές, όταν ο ολικός αριθμός των αυτοτελών συσκευασιών διακρίνεται σαφώς και είναι δυνατόν να μετρηθεί εύκολα απ' έξω και όταν μία τουλάχιστον ένδειξη της καθαρής ποσότητας που περιέχεται σε κάθε αυτοτελή συσκευασία είναι δυνατόν να διακρίνεται καθαρά απ' έξω.

4.  Όταν μια προσυσκευασία αποτελείται από δύο ή περισσότερες αυτοτελείς συσκευασίες που δεν θεωρούνται μονάδες πωλήσεως, η ένδειξη της καθαρής ποσότητας δίνεται με αναγραφή της ολικής καθαρής ποσότητας και του ολικού αριθμού των αυτοτελών συσκευασιών.

5.  Όταν ένα στερεό τρόφιμο παρουσιάζεται μέσα σε υγρό καλύψεως, αναγράφεται και το καθαρό στραγγισμένο βάρος του τροφίμου αυτού.

Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου ως «υγρό κάλυψης» νοείται ένα από τα κατωτέρω προϊόντα, ενδεχομένως σε μείγματα μεταξύ τους και σε κατεψυγμένη ή υπερκατεψυγμένη κατάσταση, εφόσον το υγρό δεν αποτελεί παρά απλή προσθήκη σε σχέση με τα βασικά στοιχεία του παρασκευάσματος αυτού και δεν αποτελεί συνεπώς αποφασιστικό παράγοντα για την αγορά: νερό, υδατικά διαλύματα αλάτων, άλμη, υδατικά διαλύματα βρώσιμων οξέων, ξίδι, υδατικά διαλύματα σακχάρων, υδατικά διαλύματα άλλων γλυκαντικών ουσιών ή υλών, χυμοί φρούτων ή λαχανικών στην περίπτωση φρούτων ή λαχανικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Ο πραγματικός ογκομετρικός αλκοολικός τίτλος ποτών με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2 % κατ' όγκον, αναφέρεται με αριθμό έως ένα δεκαδικό ψηφίο. Ακολουθείται από το σύμβολο «% vol.» του οποίου μπορεί να προηγείται η λέξη «οινόπνευμα» ή η συντομογραφία «alc.».

Ο αλκοολικός τίτλος καθορίζεται στους 20 °C.

Οι θετικές και αρνητικές επιτρεπόμενες ανοχές όσον αφορά την ένδειξη του αλκοολικού τίτλου κατ' όγκον, εκφραζόμενες σε απόλυτες τιμές, απαριθμούνται στον ακόλουθο πίνακα. Ισχύουν με επιφύλαξη των ανοχών που προκύπτουν από τη μέθοδο ανάλυσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του αλκοολικού τίτλου.

Περιγραφή του ποτού

Θετική ή αρνητική ανοχή

1. Μπύρες με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει τα 5,5 % vol.· ποτά που ταξινομούνται στον υπότιτλο 22.07 Β ΙΙ του κοινού δασμολογίου και τα οποία παρασκευάζονται από σταφύλια.

0,5 % vol.

2. Μπύρες με αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει τα 5,5 % vol.· ποτά που ταξινομούνται στον υπότιτλο 22.07 Β Ι του κοινού δασμολογίου και τα οποία παρασκευάζονται από σταφύλια· μηλίτες, απιδίτες, οίνοι από φρούτα και συναφείς οίνοι, που παράγονται από φρούτα εκτός των σταφυλιών, ημιαφρώδη ή αφρώδη· ποτά με βάση μέλι που έχει υποστεί ζύμωση.

1 % vol.

3. Ποτά που περιέχουν εμβρεγμένα φρούτα ή μέρη φυτών.

1,5 % vol.

4. Κάθε άλλο ποτό με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα από 1,2 % κατ' όγκον.

0,3 % vol.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α – Ημερήσιες ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

1.  Βιταμίνες και μέταλλα που μπορούν να αναφέρονται και οι συνιστώμενες ημερήσιες δόσεις τους (RDA)

Βιταμίνη A (µg)

Βιταμίνη D (µg)

Βιταμίνη E (mg)

Βιταμίνη K (μg)

Βιταμίνη C (mg)

Θειαμίνη (Βιταμίνη B1) (mg)

Ριβοφλαβίνη (mg)

Νιασίνη (mg)

Βιταμίνη B6 (mg)

Φολικό οξύ (µg)

Βιταμίνη B12 (µg)

Βιοτίνη μg

Παντοθενικό οξύ (mg)

Κάλιο (mg)

800

5

12

75

80

1,1

1,4

16

1,4

200

2,5

50

6

2000

Χλωρίδιο (mg)

Ασβέστιο (mg)

Φωσφόρος (mg)

Σίδηρος (mg)

Μαγνήσιο (mg)

Ψευδάργυρος (mg)

Χαλκός (mg)

Μαγγάνιο (mg)

Φθορίδιο (mg)

Σελήνιο (μg)

Χρώμιο (μg)

Μολυβδαίνιο (μg)

Ιώδιο (µg)

800

800

700

14

375

10

1

2

3,5

55

40

50

150

2.  Σημαντική ποσότητα βιταμινών και μετάλλων

Κατά κανόνα, η ποσότητα που θα λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί ποιες θεωρούνται σημαντικές ποσότητες αντιστοιχεί στο 15 % της συνιστώμενης ανοχής που καθορίζεται στο σημείο 1 για 100g ή 100ml ή κατά συσκευασία, εάν αυτή περιέχει μία μόνο μερίδα.

ΜΕΡΟΣ Β – ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)(58)

Ενέργεια ή θρεπτική ουσία

Προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς

Ενέργεια

▌2000 kcal

Πρωτεΐνες

80 g

Συνολικά λιπαρά

70 g

Κορεσμένα

20 g

Υδατάνθρακες

230 g

Σάκχαρα

90 g

Αλάτι

6g

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η δηλούμενη τιμή ενέργειας υπολογίζεται με τη χρήση των ακόλουθων συντελεστών μετατροπής:

‐ υδατάνθρακες (εκτός των πολυολών)

4 kcal/g ▌

‐ πολυόλες

2,4 kcal/g ▌

‐ πρωτεΐνες

4 kcal/g ▌

‐ λιπαρά

9 kcal/g ▌

‐ διάφορες μορφές salatrim

6 kcal/g ▌

‐ αλκοόλες (αιθανόλη)

7 kcal/g ▌

‐ οργανικά οξέα

3 kcal/g ▌

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α – ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι μονάδες που πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διατροφική δήλωση είναι οι ακόλουθες:

‐ ενέργεια

kJ και kcal

‐ λιπαρά

γραμμάρια (g)

‐ υδατάνθρακες

‐ ίνες

‐ πρωτεΐνες

‐ αλάτι

‐ βιταμίνες και μέταλλα

οι μονάδες που ορίζονται στο παράρτημα Χ μέρος Α σημείο 1

‐ άλλες ουσίες

οι ενδεικνυόμενες μονάδες για κάθε μεμονωμένη ουσία

ΜΕΡΟΣ Β – ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΡΩΝ

1.  Όταν αναφέρονται πολυόλες ή/και άμυλο, η αναφορά συμπεριλαμβάνεται με την ακόλουθη σειρά:

υδατάνθρακες

g

εκ των οποίων:

‐ σάκχαρα

g

‐ πολυόλες

g

‐ άμυλα

g

2.  Όταν αναφέρεται η ποσότητα ή/και το είδος λιπαρού οξέος, η αναφορά συμπεριλαμβάνεται με την ακόλουθη σειρά:

λιπαρά

g

εκ των οποίων:

‐ κορεσμένα

g

‐ trans-λιπαρά

g

‐ μονοακόρεστα

g

‐ πολυακόρεστα

g

ΜΕΡΟΣ Γ - ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η σειρά παρουσίασης των πληροφοριών σχετικά με την ενέργεια και τις θρεπτικές ουσίες, ως ενδείκνυται, είναι η ακόλουθη:

ενέργεια

▌kcal

λιπαρά

g

κορεσμένα

g

ζάχαρη

g

αλάτι

g

πρωτεΐνες

g

υδατάνθρακες

g

ίνες

g

φυσικά τρανς-λιπαρά

g

τεχνητά τρανς-λιπαρά

g

ενέργεια

▌kcal

μονοακόρεστα

g

πολυακόρεστα

g

πολυόλες

g

χοληστερόλη

g

άμυλα

g

βιταμίνες και μέταλλα

οι μονάδες που ορίζονται στο παράρτημα Χ μέρος Α σημείο 1

άλλες ουσίες

οι ενδεικνυόμενες μονάδες για κάθε μεμονωμένη ουσία

(1) ΕΕ C 77, 31.3.2009, σ. 81.
(2) ΕΕ C 77, 31.3.2009, σ. 81.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010.
(4) ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22.
(6) ΕΕ L 109, 6.5.2000, σ. 29.
(7) ΕΕ L 276, 6.10.1990, σ. 40.
(8) ΕΕ L 113, 30.4.1987, σ. 57.
(9) ΕΕ L 300, 23.11.1994, σ. 14.
(10) ΕΕ L 69, 16.3.1999, σ. 22.
(11) ΕΕ L 191, 19.7.2002, σ. 20.
(12) ΕΕ L 97, 1.4.2004, σ. 44.
(13) ΕΕ L 162, 30.4.2004, σ. 76.
(14) ΕΕ C 187 Ε, 24.7.2008, σ. 160.
(15) ΕΕ L 179, 14.7.1999, σ. 1.
(16) ΕΕ L 39, 13.2.2008, σ. 16.
(17) ΕΕ L 302, 19.10.1993, σ. 1.
(18) ΕΕ L 253, 11.10.1993, σ. 1.
(19) ΕΕ L 404, 30.12.2006, σ. 9.
(20) ΕΕ L 165, 30.4.2004, σ. 1.
(21) ΕΕ L 404, 30.12.2006, σ. 26.
(22) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
(23)* Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(24)** 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(25) ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ. 1.
(26) ΕΕ L 40, 11.2.1989, σ. 27.
(27) ΕΕ L 184, 15.7.1988, σ. 61.
(28) ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ. 55.
(29) ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.
(30) ΕΕ L 247, 21.9.2007, σ. 17.
(31) ΕΕ L 91, 7.4.1999, σ. 29.
(32) ΕΕ L 401, 30.12.2006, σ. 1.
(33) ΕΕ L 339, 6.12.2006, σ. 16.
(34) ΕΕ L 144, 4.6.1997, σ. 19.
(35)* Πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(36) ΕΕ L 176, 6.7.1985, σ. 18.
(37) ΕΕ L 183, 12.7.2002, σ. 51.
(38) ΕΕ L 229, 30.8.1980, σ. 1.
(39) ΕΕ L 186, 30.6.1989, σ. 27.
(40)* Πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(41)* Πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού
(42) ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 37.
(43)* Πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(44)* Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(45)** Πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(46)* Την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τους 36 μήνες μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(47)** Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(48)*** Την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τα 5 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(49) Και τα προϊόντα τους στο βαθμό που η επεξεργασία την οποία έχουν υποστεί δεν είναι πιθανό να αυξήσει το επίπεδο αλλεργιογένεσης που εκτιμήθηκε από την ΕΑΑΤ για το σχετικό προϊόν από το οποίο προέρχονται.
(50) Το επίπεδο εφαρμόζεται στα προϊόντα όπως προτείνονται έτοιμα προς κατανάλωση ή όπως έχουν ανασυσταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες των παραγωγών.
(51) ΕΕ L 66, 13.3.1999, σ. 26.
(52) Το διάφραγμα και οι μασητήρες περιλαμβάνονται στους σκελετικούς μύες, ενώ η καρδιά, η γλώσσα, οι μύες του κεφαλιού (εκτός των μασητήρων), οι μύες του καρπού, του ταρσού και της ουράς εξαιρούνται.
(53) Για την επισήμανση στα αγγλικά, ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να αντικατασταθεί από τη γενική ονομασία των συστατικών για τα εν λόγω ζωικά είδη.
(54) Η περιεκτικότητα σε συνδετικό ιστό υπολογίζεται με βάση την αναλογία μεταξύ της περιεκτικότητας σε κολλαγόνα και της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες κρέατος. Ως περιεκτικότητα σε κολλαγόνα θεωρείται η περιεκτικότητα σε υδροξυπρολίνη πολλαπλασιασμένη με το συντελεστή 8.
(55) Για την επισήμανση στα αγγλικά, ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να αντικατασταθεί από τη γενική ονομασία των συστατικών για τα εν λόγω ζωικά είδη.
(56) Μόνο για τα τηγμένα τυριά και τα προϊόντα με βάση το τετηγμένο τυρί.
(57) Δεν απαιτείται ένδειξη της ειδικής ονομασίας ή του αριθμού ΕΚ.
(58) Οι προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς είναι ενδεικτικές• θα καθοριστούν λεπτομερέστερα από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.


ΕΕ 2020
PDF 402kWORD 127k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020
P7_TA(2010)0223RC-B7-0348/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης Φεβρουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποίησε η Επιτροπή σχετικά με την ’ΕΕ 2020’ και το αποτέλεσμα της διαβούλευσης αυτής (SEC(2010)0116),

–  έχοντας υπόψη την εκ μέρους της Επιτροπής αξιολόγηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας (SEC(2010)0114),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τίτλο ’Επτά μέτρα για την επιτυχή υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση’,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2010 με θέμα την ΕΕ 2020(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της συνεχιζόμενης σοβαρότητας της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, είναι πολύ υψηλές οι προσδοκίες όσον αφορά την έγκριση, τον Ιούνιο 2010, της νέας στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αύξηση της ανεργίας, η οποία μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει έως και 28 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εάν δεν δοθεί η κατάλληλη πολιτική απάντηση μεσοπρόθεσμα, προκαλώντας ως εκ τούτου τεράστιες δυσκολίες σε κοινωνικό και ανθρώπινο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει εξανεμίσει εκατομμύρια θέσεων εργασίας και έχει επιδεινώσει την εργασιακή ανασφάλεια,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας και η εξάντληση φυσικών πόρων επιτάσσουν ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής και οι δηλώσεις του Συμβουλίου σχετικά με πτυχές του περιεχομένου της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, όπως οι πρωταρχικοί στόχοι, οι εμβληματικές προτάσεις, τα ’σημεία συμφόρησης’ και οι δείκτες έχουν πολύ γενικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να πρέπει η Επιτροπή να προτείνει επειγόντως λεπτομερέστερα σχέδια για να διευκρινιστεί με ποιο τρόπο οι πρωτοβουλίες αυτές θα εφαρμοστούν επιτυχώς και να υποβάλει τα σχέδια αυτά στο Κοινοβούλιο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Ευρώπης πρέπει να επιμερίζονται με καλά οργανωμένο τρόπο μεταξύ του ευρωπαϊκού, του εθνικού, του περιφερειακού και των τοπικών επιπέδων διακυβέρνησης, ότι όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης πρέπει να χαρακτηρίζονται από βέλτιστη ποιότητα και λογοδοσία και όλες οι σημαντικές κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής - επιχειρήσεις και πανεπιστήμια που συνεργάζονται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και με την κοινωνία των πολιτών - θα πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στο νέο μηχανισμό επίτευξης των στόχων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημασία να ληφθούν υπόψη η δημογραφική κρίση και οι συνέπειές της και ότι δεν πρέπει να θυσιαστούν οι μελλοντικές γενιές προκειμένου να διατηρηθούν οι κεκτημένες παροχές της προηγούμενης γενιάς,

Γενικές παρατηρήσεις

1.  εκφράζει την απογοήτευσή του για τα κύρια στοιχεία της νέας στρατηγικής για την ΕΕ του 2020 που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου 2010· παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αντλήσει διδάγματα από την παρούσα κρίση και να καθορίσει μια πραγματικά μακρόπνοη, φιλόδοξη και συνεκτική στρατηγική·

2.  ζητεί η στρατηγική για την ΕΕ του 2020 να υπακούει σε μία ευρύτερη πολιτική αντίληψη για το μέλλον της ΕΕ ως ανταγωνιστικής, κοινωνικής και αειφόρου Ένωσης που θέτει στο επίκεντρο των πολιτικών της τον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος·

3.  εκτιμά ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις προωθώντας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτιστοποίηση των δημόσιων δαπανών, την περιστολή της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της θέσης των πολιτών, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, την προώθηση νομοθεσίας φιλικότερης προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και την παροχή ευκαιριών στους πολίτες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους·

4.  αναγνωρίζει ότι, για να αποφευχθούν τυχόν απαντήσεις στην κρίση του ευρώ που θα κατέληγαν σε μια μακρά περίοδο οικονομικής στασιμότητας, η Ένωση θα πρέπει ταυτόχρονα να εφαρμόσει μια στρατηγική που θα επιταχύνει τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση, με παράλληλες μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η εύθραυστη διαδικασία ανάκαμψης που βρίσκεται σε εξέλιξη πρέπει να αντικατοπτρίζεται πλήρως στη νέα στρατηγική για το 2020, με τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής ατζέντας πολιτικής και με την πλήρη ενσωμάτωση της μακροοικονομικής πολιτικής στη στρατηγική, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η απαραίτητη δημοσιονομική εξυγίανση δεν θα υπονομεύσει τη στρατηγική·

6.  θεωρεί λυπηρό το ότι το Κοινοβούλιο, ως θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των πολιτών της Ευρώπης, δεν έχει κληθεί να γνωμοδοτήσει για τους δείκτες που θα αποτελέσουν τη βάση του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων για την ΕΕ του 2020· προτρέπει το Συμβούλιο να εγκρίνει τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 στη συνεδρίασή του του Ιουνίου 2010, αλλά επιμένει ότι το Συμβούλιο δεν θα πρέπει να εγκρίνει τελικές αποφάσεις για τα βασικά μέσα, τους στόχους και τους δείκτες της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 έχει στρατηγική χωρίς να τη δέουσα διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν· φρονεί δε, στο ίδιο πνεύμα, ότι τα εθνικά κοινοβούλια, οι περιφέρειες, οι δημοτικές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι και οι ΜΚΟ πρέπει επίσης να αναμειχθούν ενεργά στον καθορισμό και την υλοποίηση της στρατηγικής·

Σημεία συμφόρησης και πρωταρχικοί στόχοι

7.  σημειώνει τους πέντε πρωταρχικούς στόχους που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το ποσοστό απασχόλησης, την έρευνα και την ανάπτυξη, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα επίπεδα εκπαίδευσης και την κοινωνική ένταξη· τονίζει ότι αυτοί οι πρωταρχικοί στόχοι θα πρέπει να διατυπώνονται στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης και συνεκτικής στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης που θα συνδυάζει τα προγράμματα πολιτικής στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα·

Επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς

8.  υπογραμμίζει ότι η ενιαία αγορά είναι μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της ευρωπαϊκής μεγέθυνσης και ότι εξακολουθεί να χρήζει πλήρους ολοκλήρωσης· επισημαίνει ότι η διατήρηση ορισμένων εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων επιτάσσει περαιτέρω προσπάθειες από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια δίκαιη, καλύτερη, πιο ανταγωνιστική και πιο αποτελεσματική ενιαία αγορά·

9.  τονίζει ότι είναι σημαντικό το ελεύθερο εμπόριο και η πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά να εξακολουθήσουν να αποτελούν τον πυρήνα στη χάραξης πολιτικής και να αποφευχθεί οιαδήποτε στροφή προς τον προστατευτισμό, δεδομένου ότι η ακμή των καινοτόμων επιχειρηματικών και εταιρειών μπορεί να επιτευχθεί σε μια ελεύθερη και παγκόσμια αγορά·

10.  τονίζει ότι απαιτούνται πιο θαρραλέες πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και για την καλύτερη αποδοχή της από τους πολίτες· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του για την έκθεση του Mario Monti η οποία, όπως και το ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 20 Μαΐου 2010(2), που περιέχει ενδιαφέρουσες προτάσεις για την οικοδόμηση συναίνεσης και την υλοποίηση μιας ισχυρότερης ενιαίας αγοράς·

11.  πιστεύει ότι, για τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή οφείλει να παρουσιάσει μια δέσμη ξεκάθαρων πολιτικών προτεραιοτήτων μέσω μιας ’Πράξης περί Ενιαίας Αγοράς’ που θα πρέπει να καλύπτει τόσο τις νομοθετικές όσο και τις μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

ΜΜΕ σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς

12.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει κίνητρα και να ενθαρρύνει τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα, δεδομένου ότι αποτελούν ζωτικό παράγοντα για τη διατήρηση και τη δημιουργία απασχόλησης, ότι η ΕΕ πρέπει να περιορίσει τις διοικητικές και ρυθμιστικές επιβαρύνσεις και να απλουστεύσει τους κανόνες προκειμένου να μπορούν οι ΜΜΕ να αναπτύσσονται ταχύτερα, εμπορευόμενες ελεύθερα τα προϊόντα/υπηρεσίες τους σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια καταναλωτές στην ενιαία αγορά της ΕΕ, καθώς και ότι απαιτείται περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία που έχει η επίτευξη της πλήρους εφαρμογής της ’Πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις’, μέσω πολιτικών προσπαθειών σε όλα τα επίπεδα·

13.  υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναζωογόνηση της οικονομικής και της αειφόρου ανάπτυξης και ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις περαιτέρω προσπάθειες στον τομέα της μεταρρύθμισης, όπως φιλική προς τις ΜΜΕ νομοθεσία, δημιουργία ενός ζωντανού περιβάλλοντος για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση· εκτιμά επιπλέον ότι η στρατηγική για την ΕΕ του 2020 θα πρέπει να περιλαμβάνει στόχους και πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της αύξησης των επιπέδων των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στις εταιρείες·

14.  υπενθυμίζει ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις συχνά συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας και ότι η δημιουργία μιας επιχείρησης είναι σε πολλές περιπτώσεις ένας τρόπος επιτυχίας παρά την κοινωνική αδράνεια, ότι πρώτη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των ΜΜΕ είναι η ικανότητά τους να συγκεντρώσουν επαρκείς πόρους για τις δραστηριότητές τους και ότι η διατήρηση των μηχανισμών εγγυήσεων για τις ΜΜΕ, οι δυναμικές δεύτερες αγορές και ένας τραπεζικός τομέας που προωθεί την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ΜΜΕ·

Ο στόχος της απασχόλησης

15.  επαναλαμβάνει ότι η απασχόληση υψηλής ποιότητας πρέπει να αποτελέσει κύρια προτεραιότητα της στρατηγικής για το 2020 και ότι μια μεγαλύτερη έμφαση στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας και στις κοινωνικές συνθήκες είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις στον τομέα της απασχόλησης· ζητεί, ως εκ τούτου, μια νέα ατζέντα για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας·

16.  πιστεύει ότι η νέα στρατηγική πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αξιοπρεπή εργασία, όπου περιλαμβάνεται και η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, και στη διασφάλιση της επανένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων που προς το παρόν αποκλείονται από αυτή·

17.  εκτιμά ότι η νέα στρατηγική πρέπει να ενθαρρύνει τις αγορές εργασίας που βελτιώνουν τα κίνητρα και τις συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους, αυξάνοντας, παράλληλα, τα κίνητρα προκειμένου οι εργοδότες να προσλαμβάνουν και να διατηρούν προσωπικό·

Ο στόχος της έρευνας

18.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν το συνολικό στόχο του 3% του ΑΕγχΠ για την Ε&Α· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων συνέργειας μεταξύ της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής και της χρηματοδότησης για την Ε&Α και να διασφαλίσουν ότι τα μέσα αυτά μεταφράζονται σε καινοτομία που προσφέρει πραγματικά οφέλη στην κοινωνία·

19.  υπογραμμίζει ότι τα μείζονα σχέδια Ε&Α, οι καίριες επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, η νέα αρμοδιότητα της ΕΕ στην πολιτική του διαστήματος, καθώς και η χρηματοδότηση της πολιτικής καινοτομίας της ΕΕ, απαιτούν μεστή, αξιόπιστη και βιώσιμη οικονομική στήριξη από την ΕΕ ώστε να εκπληρωθούν οι καίριοι στόχοι της Ένωσης για το 2020·

20.  επισημαίνει ότι η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατότητές της όσον αφορά την ειδίκευση των εργαζομένων, τις επιστήμες, την έρευνα και την τεχνολογία και, συνεπώς, την ικανότητά της να καινοτομεί, ως βασικά στοιχεία της ανταγωνιστικότητας, και ότι το τρίγωνο της γνώσης πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020·

21.  εκτιμά ότι, για να καταστεί η ευρωπαϊκή έρευνα πιο αποτελεσματική, έχει ζωτική σημασία ο καλύτερος εξορθολογισμός των υφιστάμενων δομών, ενώ θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πιο φιλικό προς την έρευνα και την καινοτομία επενδυτικό κλίμα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως για τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου·

Στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια

22.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πρωταρχικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση στερούνται φιλοδοξίας και, συνεπώς, δεν είναι προσανατολισμένοι στην ανάληψη ηγετικού ρόλου σε ένα κόσμο που αντιμετωπίζει ένα φάσμα κλιματικών αλλαγών και απογύμνωσης σε φυσικούς πόρους, με τα παγκόσμια οικοσυστήματα να βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης· ζητεί, ως εκ τούτου, την άμεση και ταυτόχρονη έγκριση των ακόλουθων δεσμευτικών στόχων για την ΕΕ:

   α) στόχος για την εγχώρια μείωση των αερίων θερμοκηπίου κατά 30% για το 2020 και για ουσιαστική περαιτέρω μείωση μακροπρόθεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλες χώρες είναι επίσης έτοιμες να δεσμευτούν για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων·
   β) στόχος για τη βελτίωση της διαχείρισης των πόρων·
   γ) στόχος για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% και για αύξηση του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% τουλάχιστον μέχρι το 2020, με παράλληλη άρση των τεχνικών και μη εμποδίων στην περαιτέρω ανάπτυξη βιώσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ως πρώτο βήμα στην προσπάθεια επίτευξης μιας οικονομίας υψηλής απόδοσης χωρίς CO2 μέχρι το 2050, που θα βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
   δ) μετρήσιμοι στόχοι που θα επιδιώκουν να αναστείλουν την απώλεια υπηρεσιών οικοσυστήματος και βιοποικιλότητας και στην αποκατάστασή τους, όπου είναι εφικτό, μέχρι το 2020·

Ο στόχος της εκπαίδευσης

23.  λαμβάνει γνώση του πρωταρχικού στόχου για τη βελτίωση της εκπαίδευσης· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία στόχων εκπεφρασμένων σε αριθμούς και παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ορίσει ως στόχο το 100% για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σαφείς ποιοτικούς στόχους και δείκτες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

24.  ζητεί από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τους φιλόδοξους στόχους που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ’Ευρώπη 2020’ σύμφωνα με τους οποίους, έως το 2020, τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου πρέπει να είναι κάτω από 10% της ηλικιακής ομάδας και 40% τουλάχιστον του πληθυσμού θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση·

25.  τονίζει την ανάγκη για ισχυρές πολιτικές διά βίου μάθησης σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να υποστηρίζονται οι ευκαιρίες για κατάρτιση και να παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής· επισημαίνει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο αριθμός των ενεργών ατόμων στην αγορά εργασίας και να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη·

Ο στόχος της φτώχειας

26.  εμμένει στην άποψη ότι η στρατηγική για την ΕΕ του 2020 πρέπει να συμπεριλάβει ως στόχο τη μείωση κατά 50% της φτώχειας στην ΕΕ και επισημαίνει ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων που ζουν σήμερα σε συνθήκες φτώχειας ή που κινδυνεύουν να περιπέσουν σε τέτοιες συνθήκες είναι γυναίκες, ιδιαίτερα ηλικιωμένες, μετανάστριες, μητέρες μονογονικών οικογενειών και άτομα που παρέχουν φροντίδα·

27.  επικροτεί το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει ως προτεραιότητα την κοινωνική ένταξη, ιδιαίτερα μέσω της μείωσης της φτώχειας, και τονίζει την ανάγκη για σαφείς στόχους και πρωτοβουλίες· θεωρεί ότι ο στόχος αυτός είναι ένας από τους κύριους στόχους της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020· ζητεί να υπάρξει μια φιλόδοξη μακροπρόθεσμη στρατηγική κατά της φτώχειας με μακρόπνοους στόχους για τη μείωση της φτώχειας, την κοινωνική ένταξη, μεταξύ άλλων για τις γυναίκες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, καθώς και για την καταπολέμηση του φαινομένου των εργαζόμενων φτωχών· τονίζει ότι απαιτείται ένας στόχος για τη μείωση του αριθμού των νοικοκυριών ανέργων·

Ισότητα των φύλων

28.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι πρωταρχικοί στόχοι που ορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν περιλαμβάνουν την ισότητα των φύλων· ζητεί την κατάρτιση προγράμματος για την ισότητα των φύλων με σκοπό την εξάλειψη της ψαλίδας των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και την εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην πολιτική, με παράλληλη προώθηση των ευκαιριών σταδιοδρομίας για τις γυναίκες· τονίζει την ανάγκη για καλύτερες συνθήκες με στόχο το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής·

Εμβληματικές πρωτοβουλίες
Εμβληματική πρωτοβουλία: ’Ένωση καινοτομίας’

29.  εκτιμά ότι η επιτυχής έκβαση της νέας βασικής πρωτοβουλίας ’Η ΕΕ της καινοτομίας’ είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της οικονομίας της γνώσης· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το συνολικό ποσό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που προορίζεται για έρευνα και καινοτομία·

30.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικά στοιχεία είναι η απλούστευση της χρηματοδότησης της έρευνας και της αναπτυξιακής χρηματοδότησης και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας για τις επιχειρήσεις της γνώσης και για την ενθάρρυνση νέων ευκαιριών απασχόλησης·

31.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις προϋποθέσεις εφαρμογής καινοτομιών, μέσω π.χ. της δημιουργίας ενιαίου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας· υποστηρίζει ότι προγράμματα που θέτουν ως στόχο την καθ’ όλα θεμιτή τόνωση της ανταγωνιστικότητας και την οικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας δεν λειτουργούν σωστά και εκτιμά ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και των πολυεθνικών στα ευρωπαϊκά προγράμματα·

32.  φρονεί ότι πρέπει να προσδιοριστούν ρητώς στόχοι για μέσα συμβατής με τις ΜΜΕ χρηματοδότησης που θα διασφαλίσουν ψηφιακή διαλειτουργικότητα και πρόσβαση και ότι σε αυτούς θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε στόχοι της ΕΕ για την οικολογική καινοτομία·

33.  θεωρεί ότι στο θέμα της προώθησης της καινοτομίας μέσω των δημόσιων συμβάσεων υπάρχει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση στη σημασία των καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ε&Α, στο ρόλο που διαδραματίζει για την τόνωση της έρευνας που βασίζεται στις ΜΜΕ και στις δυνατότητες που έχει για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή·

Εμβληματική πρωτοβουλία: ’Νεολαία σε κίνηση’

34.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ορίσει επίσης τη νεολαία ως βασική προτεραιότητα για τον προϋπολογισμό του 2011 και έχει εκφράσει με σαφήνεια την πρόθεσή του για περαιτέρω οικονομική υποστήριξη όλων των σημαντικών προγραμμάτων του τομέα·

35.  τονίζει ότι, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υψηλής ανεργίας μεταξύ των νέων, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εξασφάλιση κατάρτισης και ευκαιριών απασχόλησης για κάθε νέο, στη μείωση των κατώτατων ορίων για την ένταξη των νέων σε μια πρώτη απασχόληση και στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα προωθούν το επιχειρηματικό πνεύμα μεταξύ των νέων σε όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης

36.  θεωρεί ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανάπτυξη και ότι πρέπει, συνεπώς, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη συνέχεια στη διαδικασία της Μπολόνια και στην υλοποίηση των συμφωνημένων αρχών από τα κράτη μέλη σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης·

Εμβληματική πρωτοβουλία: ’Ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη’

37.  χαιρετίζει τις πρόσφατες φιλόδοξες προτάσεις της Επιτροπής για την ψηφιακή ατζέντα και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις πρωτοβουλίες αυτές·

38.  τονίζει τις τεράστιες δυνατότητες απασχόλησης που προσφέρει ο τομέας ΤΠΕ και τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει στο να καταστήσει την Ευρώπη οικονομία με αποδοτική χρήση πόρων και ενέργειας· επισημαίνει ότι ο ανταγωνισμός στο συγκεκριμένο τομέα προάγει την καινοτομία και τονίζει την ανάγκη για ανταγωνιστικές αγορές, ανοικτές σε νέους φορείς που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων τεχνολογιών· τονίζει τη σημασία της συνέχισης των προσπαθειών για την πρόσβαση όλων των πολιτών και καταναλωτών στις σταθερές και κινητές επικοινωνίες ευρείας ζώνης παντού στον κόσμο και σε υψηλές ταχύτητες, με δίκαιους όρους και σε ανταγωνιστικές τιμές, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν κάθε διαθέσιμο πολιτικό μηχανισμό για να επιτύχουν την ευρυζωνική πρόσβαση για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών στόχων για την κάλυψη ευρείας ζώνης και υψηλής ταχύτητας, καθώς και ειδικά προγράμματα για την αύξηση της εγγραμματοσύνης των παιδιών στους υπολογιστές με τη χρήση υπολογιστών στα σχολεία·

39.  σημειώνει ότι η ψηφιακή ατζέντα της Ευρώπης θα έχει σημαντική επίπτωση στους τομείς του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης και της εκπαίδευσης και ότι, συνεπώς, απαιτείται μάλλον ενιαία παρά τομεακή θεώρηση· εκτιμά ότι έχει ζωτική σημασία να δοθεί προσοχή στην επίδραση των νέων μέσων ενημέρωσης, π.χ. μέσω δέσμευσης για την προώθηση της ηλεκτρονικής κατάρτισης, και στο θέμα του επιγραμμικού περιεχομένου σε σχέση με την εσωτερική αγορά, οικονομικές και τεχνικές πτυχές, σε όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με την ψηφιακή ατζέντα·

40.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ελεύθερη κυκλοφορία ψηφιακών υπηρεσιών σήμερα παρεμποδίζεται από τους κατακερματισμένους κανόνες που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο·

41.  θεωρεί ότι η δημιουργική βιομηχανία διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του ψηφιακού περιβάλλοντος για την προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στην ΕΕ·

Εμβληματική πρωτοβουλία: ’Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους’

42.  εκτιμά ότι τα περιβαλλοντικά στοιχεία της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020 είναι, σε γενικές γραμμές, πολύ άτονα και πρέπει να ενισχυθούν· συνιστά στους βασικούς στόχους της στρατηγικής να ενσωματωθούν σαφείς και μετρήσιμοι περιβαλλοντικοί στόχοι, με έμφαση στην αναχαίτιση του ρυθμού μείωσης της βιοποικιλότητας·

43.  εκτιμά ότι η στρατηγική για την ΕΕ του 2020 θα πρέπει να επιδιώξει την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ για μείωση κατά 80% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, κυρίως μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και του περιορισμού της σπατάλης, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να μειωθεί το κόστος·

44.  εκτιμά ότι η βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα ολόκληρης της στρατηγικής και ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις επιπτώσεις των συνεχών αυξήσεων των τιμών του πετρελαίου και της μειωμένης προσφοράς πολύτιμων μετάλλων που είναι ζωτικής σημασίας για την ηλεκτρονική τεχνολογία εν γένει και για την παραγωγή ηλεκτρικών συσσωρευτών προοριζόμενων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ειδικότερα·

45.  θεωρεί ότι πρέπει να επιδιωχθεί με δυναμικό τρόπο η καινοτομία προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της βελτίωσης του περιβάλλοντος, της αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων και της μείωσης του κόστους και ότι η θέσπιση νόμιμων στόχων και η καθιέρωση ρυθμιστικών μέτρων είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για την προαγωγή αυτής της καινοτομίας·

46.  εκτιμά ότι οι κανόνες για τη διάθεση των κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν ώστε να συνυπολογίζεται η ανάγκη προαγωγής των καινοτομιών που περιορίζει το κόστος και βελτιώνει τη χρήση φυσικών πόρων·

Εμβληματική πρωτοβουλία: ’Καθαρή και αποδοτική ενέργεια’

47.  υπογραμμίζει ότι οι αειφόρες διαδικασίες παραγωγής σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα των πόρων και μια ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική, και η περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα επιτρέψει στην ΕΕ όχι μόνο να επιτύχει τους στόχους της στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, αλλά και να διατηρήσει ισχυρούς παραγωγικούς μηχανισμούς στην Ευρώπη και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση·

48.  αποδοκιμάζει την έλλειψη οιασδήποτε φιλοδοξίας για την ανάπτυξη μιας πραγματικά κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής στη στρατηγική για την ΕΕ του 2020· τονίζει ότι, μολονότι μια λειτουργούσα εσωτερική αγορά αποτελεί καίριο στόχο για την Ευρώπη – και ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ταχεία εφαρμογή της τρίτης ενεργειακής δέσμης – η υπερβολική έμφαση σε αυτή την πτυχή της ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης αποβαίνει εις βάρος των δύο άλλων στόχων της ’αειφόρου ανάπτυξης’ και της ’ασφάλειας του εφοδιασμού'· υπενθυμίζει ότι η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να εξετασθεί χωριστά από την εξωτερική διάσταση και ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική για να έχει πραγματική επιρροή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια σε προσιτές τιμές·

49.  τονίζει ότι η ενεργειακή απόδοση δεν είναι μόνο το φθηνότερο μέσο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά μπορεί να δημιουργήσει επίσης σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας μέχρι το 2020· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν την ενεργειακή απόδοση στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ, και μάλιστα σε επίπεδο προϋπολογισμού· ζητεί, ειδικότερα, να ενταθεί η εφαρμογή της ήδη υφισταμένης νομοθεσίας και να υποβληθεί μια επίκαιρη και φιλόδοξη πρόταση για το Νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης, περιλαμβανομένης αναθεώρησης της οδηγίας περί ενεργειακών υπηρεσιών και της εισαγωγής δεσμευτικού στόχου για την ενεργειακή απόδοση·

50.  επισημαίνει ότι, για να αντιμετωπισθεί η κλιματική αλλαγή, θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές πριν και μετά το 2020· οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των ενεργειακών δικτύων της Ευρώπης, ένα πραγματικά ευρωπαϊκό έξυπνο ενεργειακό υπερδίκτυο, πράσινους διαδρόμους, διασυνδέσεις, την ολοκλήρωση του προγράμματος Galileo, πράσινη τεχνολογία, ηλεκτρονική περίθαλψη (e-health), το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T) και ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και στην ευρυζωνικότητα· επισημαίνει επιπλέον ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας και να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια προκειμένου να τονωθεί η οικονομική μεγέθυνση, το άνοιγμα της αγοράς και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και να βελτιωθεί η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ· εκτιμά ότι οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ζωτική σημασία για την τόνωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και για την ενσωμάτωση ενός όλο και μεγαλύτερου μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς επίσης και για την ανάπτυξη περαιτέρω μεγάλων έργων υποδομής στις τρίτες χώρες, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Μεσογείου και της Ευρασίας· επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν τις καλύτερες εγχώριες πηγές ενέργειας της ηπείρου μας και ζητεί, για το λόγο αυτό, μια φιλόδοξη υλοποίηση των μέτρων των κρατών μελών μέλη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας·

51.  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις υφιστάμενες υποδομές στον τομέα των μεταφορών, όπως το ΤΕΝ-Τ, για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και τη δημιουργία αειφόρου και διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών· ζητεί τη διασύνδεση μεταξύ μέσων μεταφοράς και την ευφυή χρήση της εφοδιαστικής δεδομένου ότι, για να μειωθεί η χρήση άνθρακα στον τομέα των μεταφορών και να καταστεί ο τομέας αειφόρος, θα απαιτηθούν καινοτομίες, νέες τεχνολογίες και οικονομικοί πόροι·

Εμβληματική πρωτοβουλία: ’Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης’

52.  υποστηρίζει ένθερμα μια βιομηχανική πολιτική που θα δημιουργεί το καλύτερο περιβάλλον για τη διατήρηση και την ανάπτυξη μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής και διαφοροποιημένης βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη· επιδοκιμάζει, και υπογραμμίζει, το γεγονός ότι μια τέτοια πολιτική καλύπτει το βιομηχανικό τομέα στο σύνολό του και έχει ως κύριο στόχο να δημιουργήσει το σωστό πλαίσιο·

53.  ζητεί να υπάρξει μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω μιας αειφόρου ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής προσανατολισμένης στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ενεργειακής εξοικονόμησης και της χρήσης των πόρων· πιστεύει ότι η αειφόρος ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απαιτεί εντατικό διάλογο με εργοδότες και εργαζόμενους· επαναλαμβάνει ότι η εν λόγω μετάβαση θα απαιτήσει επίσης μέτρα για να βοηθηθεί η μετάβαση των εργαζομένων σε μια νέα περιβαλλοντικά αειφόρο οικονομία·

54.  τονίζει ότι η ΕΕ του 2020 αναμένεται ότι θα αποκαλύψει το κόστος και τα οφέλη από τη μετατροπή σε μια βιώσιμη, ενεργειακά αποδοτική οικονομία και επισημαίνει ότι η διευκόλυνση της προσαρμογής της βιομηχανίας στις διαρθρωτικές αλλαγές αποτελεί στόχο της Ένωσης και των κρατών μελών·

55.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τη στήριξη των τεχνολογιών παραγωγής καθαρής, βιώσιμης και αποδοτικής ενέργειας με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, χρηματοδότηση που απαιτεί συνολικά τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ ετησίως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ επί πλέον των όσων δαπανώνται μέσω του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επίδειξη (FP7) και του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) από το 2010 και μετά· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο την επείγουσα κατάρτιση ενός χρονοδιαγράμματος χρηματοδότησης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τις πιστώσεις που θα αναλάβουν να χορηγήσουν, ώστε να διασφαλιστεί ότι από το 2010 θα αρχίσουν να ρέουν οι πιστώσεις για τις διάφορες πρωτοβουλίες του Σχεδίου SET, καθώς και των συμπληρωματικών πρωτοβουλιών·

Εμβληματική πρωτοβουλία: ’Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας’

56.  εκτιμά ότι πρέπει να εξετασθεί το θέμα της μείωσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμια κλίμακα και ότι, έχοντας κατά νου τις προβλεπόμενες μακροπρόθεσμες ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό, οφείλουμε να στρέψουμε το βλέμμα πέρα από την κρίση και να αναζητήσουμε ευρωπαϊκά συστήματα που θα επιτρέψουν την εισροή μεταναστών ’της γνώσης’ και θα αποτρέψουν τη ’φυγή ευρωπαϊκών εγκεφάλων'·

57.  πιστεύει ότι κεντρικά σημεία πολιτικής πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και η προώθηση ενός αποτελεσματικού συνδυασμού των επαγγελματικών προσόντων με τις ανάγκες της αγοράς και ότι, προς τούτο, πρέπει να διευκολυνθεί η διασυνοριακή κινητικότητα φοιτητών και ερευνητών, με προγράμματα ανταλλαγών, και να υποστηριχθούν οι περίοδοι πρακτικής άσκησης για να βελτιωθεί η διεθνής ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· εκτιμά ότι η δέσμευση της Ευρώπης υπέρ της εκπαίδευσης θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένη μορφή στη στρατηγική για την ΕΕ του 2020 και επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να συμπεριλάβει στη στρατηγική για την ΕΕ του 2020 ποσοτικούς στόχους για την εκπαίδευση·

58.  καλεί α κράτη μέλη, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να εγκρίνουν έως τα τέλη του έτους μια φιλόδοξη στρατηγική πράσινων θέσεων εργασίας, με την οποία θα δημιουργηθούν οι συνθήκες πλαίσιο που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων απασχόλησης μιας πιο βιώσιμης οικονομίας που βασίζεται στις δεξιότητες και στην καινοτομία και θα εξασφαλισθεί ότι η μετάβαση σε αυτή την οικονομία υποστηρίζεται με κατάρτιση, διά βίου μάθηση και κοινωνική ασφάλιση για όλους·

Εμβληματική πρωτοβουλία: ’Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας’

59.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για μια πλατφόρμα κατά της φτώχειας, αλλά τονίζει ότι η καταπολέμηση της φτώχειας πρέπει να ενταθεί· εκτιμά, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η στρατηγική για την ΕΕ του 2020 πρέπει να περιλαμβάνει ρητά φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των ανισοτήτων και, πιο συγκεκριμένα, του χάσματος μεταξύ πλούσιων και φτωχών· εκτιμά, συνεπώς, ότι η φτώχεια πρέπει να υπολογίζεται ως ’σχετική φτώχεια’ ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός εκείνων που απειλούνται από αποκλεισμό·

60.  εκτιμά ότι η επιλογή των δεικτών για τη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη πρέπει να αντικατοπτρίζει την ανάγκη να μειωθεί η φτώχεια με την ένταξη των ατόμων, κυρίως των γυναικών, στην αγορά εργασίας· ζητεί, επομένως, την ανάπτυξη νέων μέσων για τη μέτρηση της σχέσης μεταξύ αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και φτώχειας σε ατομικό επίπεδο· τονίζει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι καίρια στοιχεία στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης·

Πολιτική συνοχής

61.  θεωρεί ότι μια ισχυρή και καλά χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής, η οποία θα καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, πρέπει να συμβαδίζει απόλυτα με τη στρατηγική για την ΕΕ του 2020 και ότι η πολιτική αυτή, με την οριζόντια προσέγγισή της, αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020, καθώς και για την επίτευξη της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής· συνιστά, συνεπώς, οι κανόνες εφαρμογής της πολιτικής της συνοχής να απλοποιηθούν περαιτέρω, προκειμένου να καταστεί φιλική προς τους χρήστες, να υπάρχει λογοδοσία και μια προσέγγιση που θα ανταποκρίνεται περισσότερο στις μελλοντικές προκλήσεις και στον κίνδυνο οικονομικής κρίσης·

62.  θεωρεί ότι η παγκόσμια κρίση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για την επανίδρυση της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς ως μοντέλο μιας κοινωνίας που βασίζεται στην αειφορία, την αλληλεγγύη, τη γνώση, την ουσιαστική μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ότι η στρατηγική για την ΕΕ του 2020 θα πρέπει να αναπτύξει το δυναμικό απασχόλησης για τη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία·

Κοινή Γεωργική Πολιτική

63.  επισημαίνει ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μέχρι το 2013 και μια βιώσιμη στρατηγική για τα δάση θα πρέπει να εξετασθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020· είναι πεπεισμένο ότι με το σωστό πλαίσιο πολιτικής και με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, η γεωργία και η δασοκομία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε μια συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική σχεδιασμένη έτσι ώστε να διασφαλίζει την οικονομική ανάκαμψη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενωσιακή και παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, διατηρώντας το αγροτικό τοπίο που αντιπροσωπεύει το 90% της επικράτειας της ΕΕ, διασφαλίζοντας την προστασία των θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, εξασφαλίζοντας οφέλη για το περιβάλλον και συμβάλλοντας σημαντικά στην αναζήτηση εναλλακτικών πόρων·

Εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

64.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εξωτερική διάσταση της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020· παροτρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει ευρύτερη και πιο συνολική προσέγγιση στην εξωτερική της δράση σύμφωνα με την αρχή της ΕΕ περί συνεκτικότητας των πολιτικών για την ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την εμπορική της στρατηγική για την ΕΕ του 2020 για να προαγάγει τις βασικές αξίες της Ένωσης, όπως είναι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι θεμελιώδεις ελευθερίες καθώς και η προάσπιση του περιβάλλοντος·

65.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαμορφώσει την εμπορική στρατηγική της για την ΕΕ του 2020 κατά τρόπον ώστε να μετατρέψει την εμπορική πολιτική της ΕΕ σε πραγματικό όχημα δημιουργίας θέσεων εργασίας και αειφόρου ανάπτυξης παγκοσμίως, και ότι θα πρέπει να προβλέψει την έγκαιρη διεξαγωγή ανοιχτού διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ για τη μετά τη Ντόχα εποχή, ιδιαίτερα δε τον καθορισμό κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ·

o
o   o

66.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0053.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0186.


Οικονομική διακυβέρνηση
PDF 358kWORD 66k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση
P7_TA(2010)0224RC-B7-0349/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης Φεβρουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαρτίου 2010, με θέμα τη στρατηγική ΕΕ 2020(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης και του Συμβουλίου Εκοφίν σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2010, σχετικά με την ενίσχυση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής (COM(2010)0250),

–  έχοντας υπόψη τις έξι εκθέσεις που ενέκρινε η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του στις 10 Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη το έργο της προσωρινής επιτροπής του για τη χρηματοοικονομική κρίση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση δείχνει πως απαιτείται ισχυρότερη οικονομική και νομισματική διακυβέρνηση,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική ’ΕΕ 2020’ θα πρέπει να εξυπηρετήσει την οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, καθώς και ότι η μείωση του ΑΕγχΠ κατά 4%, η πτώση της βιομηχανικής παραγωγής και ο συνολικός αριθμός των άνεργων γυναικών και ανδρών, που υπερβαίνει τα 23 εκατομμύρια, συνιστούν σοβαρή κοινωνική και οικονομική πρόκληση,

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης για τη διασφάλιση της σταθερότητας του ευρώ, ως πρώτο σημαντικό βήμα

1.  θεωρεί ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 9 Μαΐου 2010 όσον αφορά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης, για την παροχή βοήθειας τόσο στα κράτη της ζώνης του ευρώ όσο και στα άλλα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες αποτελεί σταθμό στην ευρωπαϊκή ιστορία· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς χάραξης πολιτικής δεν ανέλαβαν αποφασιστική δράση νωρίτερα, παρά την όξυνση της χρηματοοικονομικής κρίσης·

2.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι απαιτείται να δώσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έγκρισή του σε περίπτωση που η Επιτροπή και το Συμβούλιο θελήσουν να εφαρμόσουν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές·

3.  θεωρεί ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό πρώτο βήμα προκειμένου να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα στέρεο και βιώσιμο πλαίσιο οικονομικής και νομισματικής πολιτικής·

4.  τονίζει πως τα πρόσφατα περιστατικά έδειξαν την ανάγκη ισχυρότερης οικονομικής διακυβέρνησης της ευρωζώνης και πως οποιοσδήποτε νομισματικός πυλώνας είναι καταδικασμένος σε αποτυχία αν δεν υπάρχει και κοινωνικο-οικονομικός πυλώνας·

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να μεταρρυθμίσει το σύστημα οικονομικής διακυβέρνησής της προκειμένου να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για μελλοντικές κρίσεις

5.  υπογραμμίζει ότι προκειμένου να αποκατασταθούν υγιείς αναπτυξιακοί ρυθμοί και να επιτευχθεί ο στόχος για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, θα πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των επίμονων και σημαντικών μακροοικονομικών ανισορροπιών και των ανισοτήτων στην ανταγωνιστικότητα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση αυτής της ανάγκης από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής·

6.  καλεί, ως εκ τούτου, την ειδική ομάδα που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο 2010 να επισπεύσει τις εργασίες της και να υποβάλει, πριν από το Σεπτέμβριο 2010, συγκεκριμένες προτάσεις για βαθύτερο και ευρύτερο οικονομικό συντονισμό, βασισμένες στην κοινοτική μέθοδο·

7.  επισημαίνει ότι η μακρόπνοη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών έχει ουσιαστική σημασία για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη· επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής περί ενισχυμένης διαχείρισης της ευρωζώνης μεσο- και μακροπρόθεσμα, που έχουν ως στόχο να αποτραπεί οποιαδήποτε επανάληψη της σημερινής νομισματικής κρίσης, και συμμερίζεται την άποψη ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης επιβάλλει αποτελεσματικότερους μηχανισμούς κινήτρων και κυρώσεων

8.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι στις προτάσεις της για την οικονομική διακυβέρνηση η Επιτροπή δεν εισηγείται λύσεις πιο συγκεκριμένο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών με προοπτική την ανάπτυξη κοινής δημοσιονομικής στρατηγικής στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, προκειμένου να αποκατασταθούν και να διασφαλιστούν μακροπρόθεσμα οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας·

9.  επισημαίνει ότι η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών δεν επιβάλλει μόνο αίσθημα ευθύνης όσον αφορά τις δαπάνες, αλλά και επαρκή και κοινωνικά δίκαιη φορολογία, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην είσπραξη των φόρων και ένταση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να προτείνει σειρά μέτρων για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να αποκαταστήσουν την ισορροπία των δημόσιων λογαριασμών τους και να χρηματοδοτήσουν δημόσιες επενδύσεις μέσω καινοτόμων οικονομικών πόρων·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία των ευρωπαϊκών αρχών εποπτείας, τόσο σε μικρο- όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική εποπτεία·

11.  θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι εξουσίες της Eurostat, μεταξύ άλλων με την ανάθεση εξουσιών για τη διεξαγωγή ερευνών· θεωρεί πως οι ανοικτές και διαφανείς στατιστικές πληροφορίες πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση για τη χορήγηση στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της αξιολόγησης των στατιστικών που υποβάλλουν τα κράτη μέλη·

12.  ζητεί να δημιουργηθεί ένα ’Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο’ (ΕΝΤ), στο οποίο οι χώρες της ευρωζώνης να συνεισφέρουν με βάση το ύψος του ΑεγχΠ τους και μέσω προστίμων που θα καθορίζονται από το βαθμό υπέρβασης των επιπέδων χρέους και ελλείμματος· κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να αντλήσει πόρους από το ΕΝΤ μέχρι ποσού ίσου προς εκείνο που έχει ήδη καταθέσει· εάν όμως μια χώρα χρειαστεί επί πλέον πόρους ή εγγυήσεις, θα πρέπει να αποδέχεται ένα ειδικά σχεδιασμένο κάθε φορά πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του οποίου την εκτέλεση θα επιβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

13.  ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει αξιολόγηση μακρο-οικονομικών επιπτώσεων για το σύνολο των μέτρων διαφύλαξης της δημοσιονομικής σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δημοσιεύσει ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα, τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα της έκδοσης ευρω-ομολόγων·

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να μεταρρυθμίσει το σύστημα οικονομικής διακυβέρνησής της προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της επικείμενης στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020

14.  πιστεύει ότι η δομή διακυβέρνησης της στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της, αντίθετα από ό,τι συνέβη με τη στρατηγική της Λισαβόνας· θεωρεί συνεπώς εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν υπέβαλαν σχετικές προτάσεις, παρά το επιτακτικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στο ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την Ευρώπη του 2020

15.  τονίζει τη σημασία ενός στενότερου δεσμού ανάμεσα στους μακροοικονομικούς μηχανισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και στα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα της ’Ευρώπης του 2020’, με την εξασφάλιση συνοχής στην υποβολή τους, προκειμένου να αυξηθεί η συγκρισιμότητα των εθνικών προϋπολογισμών σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των διαφόρων κατηγοριών· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεωρούν τις οικονομικές πολιτικές τους ζήτημα όχι μόνο εθνικού αλλά και κοινού συμφέροντος, και να διαμορφώνουν ανάλογα την πολιτική τους· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τον ενισχυμένο ρόλο των Γενικών Προσανατολισμών Οικονομικής Πολιτικής·

16.  θεωρεί ότι για την επιτυχία της νέας στρατηγικής είναι αναγκαία η ευρύτερη χρήση δεσμευτικών μέτρων αντί της συνέχισης της εφαρμογής της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στον τομέα της οικονομικής πολιτικής·

17.  πιστεύει ότι η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 δεν επικεντρώνεται αρκετά στα βασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη, και υπογραμμίζει ότι υπάρχουν μείζονα προβλήματα όσον αφορά το περιεχόμενο των ’εμβληματικών’ ενεργειών και των ’στόχων'·

18.  επαναλαμβάνει τις παλαιότερες εκκλήσεις του για ενιαία και ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική για την Ευρώπη, η οποία θα ορίζει με σαφήνεια μακροπρόθεσμες κατευθυντήριες γραμμές για οικονομική ανάπτυξη, με σκοπό την οικοδόμηση καλύτερης, δικαιότερης και αειφορικότερης οικονομίας με μεγαλύτερη ευημερία για όλους·

19.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να ενοποιηθούν οι αλληλεπικαλυπτόμενες στρατηγικές, όπως η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης· εκφράζει τη λύπη του διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέρριψε αυτή την προσέγγιση, αφήνοντας ανεπίλυτο το πρόβλημα της έλλειψης συνοχής μεταξύ των πολιτικών·

20.  εκτιμά πως ουσιαστική οικονομική διακυβέρνηση σημαίνει να ανατεθεί στην Επιτροπή η ενδεδειγμένη, μεγαλύτερη διαχειριστική ευθύνη που θα της επιτρέπει να κάνει χρήση τόσο των υφισταμένων μηχανισμών όσο και των μηχανισμών που θεσπίστηκαν πρόσφατα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, όπως τα άρθρα 121, 122, 136, 172, 173 και 194, που αναθέτουν στην Επιτροπή το έργο του συντονισμού των μεταρρυθμιστικών σχεδίων και δράσεων και της κατάρτισης μιας κοινής στρατηγικής·

21.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν μια τακτική κινήτρων και κυρώσεων και να κάνουν χρήση των μηχανισμών συμμόρφωσης που προβλέπονται στο άρθρο 136 της Συνθήκης, όπως είναι τα οικονομικά κίνητρα (π.χ. χορήγηση και πρόσθετων ευρωπαϊκών πόρων) και οι ποινές με σκοπό την προώθηση μιας ενισχυμένης ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης και ειδικότερα μιας ενισχυμένης διακυβέρνησης στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020·

22.  πιστεύει ότι η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να συμβαδίζει με την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, η οποία πρέπει να επιτευχθεί με τη στενότερη και πιο έγκαιρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας· ζητεί, ιδιαίτερα, από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιοποιήσουν σωστά τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά την ενεργή συμμετοχή του Κοινοβουλίου στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 121 παρ. 5 και 6, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερείς προτάσεις για την καθιέρωση τακτικού πολιτικού και νομοθετικού διοργανικού διαλόγου στο συγκεκριμένο κρίσιμο τομέα πολιτικής·

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και τα εθνικά μεταρρυθμιστικά σχέδια θα πρέπει να συμβαδίζουν με τους στόχους της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 όσον αφορά την προώθηση της μεγέθυνσης και της αειφόρου ανάπτυξης

23.  επιμένει ότι, για να είναι αξιόπιστη η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, απαιτείται μεγαλύτερη συμβατότητα και συμπληρωματικότητα μεταξύ των εθνικών προϋπολογισμών των 27 κρατών μελών της ΕΕ και του προϋπολογισμού της ΕΕ· υπογραμμίζει τον σημαντικότερο ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ με τη συγκέντρωση των πόρων·

24.  υπογραμμίζει τη σημασία των μακροπρόθεσμων δημόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων για τη χρηματοδότηση της απαιτούμενης υποδομής όσον αφορά την εφαρμογή των εμβληματικών πρωτοβουλιών που προτείνονται στη στρατηγική για την Ευρώπης του 2020, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα προσαρμογής του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των μακροπρόθεσμων επενδυτών·

25.  τονίζει ότι η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη μόνον αν χρηματοδοτείται επαρκώς, και επιθυμεί μια περισσότερο φιλόδοξη προσέγγιση στον προϋπολογισμό του 2011, προκειμένου να υλοποιηθεί με επιτυχία η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020· θεωρεί λυπηρό, ότι το Σχέδιο Προϋπολογισμού του 2011 δεν προβλέπει επαρκή χρηματοδότηση για τα κυριότερα προγράμματα της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020· υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η μεγαλύτερη αξιοποίηση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να προσφέρουν μια αποτελεσματική προσέγγιση, χωρίς να αποτελούν πανάκεια· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτό το θέμα δεν έχει εξεταστεί σοβαρά ούτε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ούτε από την Επιτροπή·

26.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τη σχέση ανάμεσα στα κονδύλια του προϋπολογισμού της Ένωσης και τους ειδικούς στόχους που σχετίζονται με τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει πριν από το πρώτο μισό του 2010 να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2007-2013 προκειμένου να εξευρεθούν οι πρόσθετοι δημοσιονομικού πόροι για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020·

27.  ζητεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες που θα έχει στον προϋπολογισμό της ΕΕ ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης που συμφωνήθηκε κατά το έκτακτο Συμβούλιο Εκοφίν στις 9 και 10 Μαΐου 2010·

28.  τονίζει τη σημασία της αναθεώρησης του τρέχοντος ΠΔΠ όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15-16 Δεκεμβρίου 2005 και την ευθυγράμμισή του με τις απαιτήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, προκειμένου να προσφέρει χρηματοδότηση στις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνει η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, καθώς και με τις διάφορες πρωτοβουλίες και πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί ή θα αναληφθούν βάσει του τρέχοντος και του επομένου ΠΔΠ·

29.  υπογραμμίζει επιπλέον την απαίτηση, ο προϋπολογισμός της ΕΕ να απηχεί την ανάγκη για χρηματοδότηση της μετάβασης προς μια περιβαλλοντικώς αειφόρο οικονομία·

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή στη λεπτομερή διαμόρφωση των προτάσεων για την Ευρώπη 2020

30.  τονίζει πως το Κοινοβούλιο θα αποφανθεί επί των Κατευθυντήριων Γραμμών για την Απασχόληση όταν λάβει ικανοποιητική απάντηση για τη δομή διακυβέρνησης και το δημοσιονομικό πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020·

31.  τονίζει πως οι ετήσιες πολιτικές συστάσεις και προειδοποιήσεις της Επιτροπής σχετικά με το βαθμό συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τους στόχους της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 πρέπει να αποτελούν τη βάση για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· θεωρεί ότι οι εκθέσεις αυτές πρέπει να συζητούνται στο Κοινοβούλιο πριν εξεταστούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

o
o   o

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0053.


Ειδική επιτροπή για τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013
PDF 253kWORD 36k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 με θέμα την ίδρυση ειδικής επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013, τις αρμοδιότητές της, τη σύνθεσή της και τη θητεία της
P7_TA(2010)0225B7-0295/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 22 Απριλίου και 12 και 20 Μαΐου 2010 με τις οποίες προτείνεται η ίδρυση ειδικής επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους που τίθενται στη διάθεση της Ένωσης μετά το 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 312, παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου προβλέπεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που οδηγεί στη θέσπιση του δημοσιονομικού πλαισίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για να διευκολύνουν τη θέσπιση αυτή,

–  έχοντας υπόψη την ανάγκη για συλλογή και συντονισμό των γνωμοδοτήσεων των διαφόρων σχετικών επιτροπών και διατύπωση εντολής προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών για τις διαπραγματεύσεις της με το Συμβούλιο με σκοπό την έγκριση κανονισμού που να περιέχει το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και ίσως τον ορισμό μέτρων στήριξης που πρέπει να ορίζονται σε διοργανική συμφωνία,

–  έχοντας υπόψη το έργο που έχει αναλάβει η Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση και την ανάγκη να δοθεί συνέχεια στο έργο αυτής της επιτροπής, ειδικά όσον αφορά την παροχή στήριξης σε βιώσιμη και ποιοτική αύξηση της οικονομίας και μακροπρόθεσμες επενδύσεις, για να αντιμετωπισθούν οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 184 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να ιδρύσει ειδική επιτροπή με το εξής πεδίο αρμοδιοτήτων:

   α) να ορίσει τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2013 σε επίπεδο τόσο νομοθετικού έργου όσο και προϋπολογισμού·
   β) να εκτιμήσει τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για να επιτυγχάνει η Ένωση τους στόχους της και να υλοποιεί τις πολιτικές της για τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014·
   γ) να ορίσει τη διάρκεια του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·
   δ) να προτείνει σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους ως ανωτέρω μία δομή για το μελλοντικό ΠΔΠ, δομή η οποία να δηλώνει τα κύρια πεδία δραστηριότητας της Ένωσης·
   ε) να υποβάλει κατευθυντήριες γραμμές για ενδεικτική χορήγηση πόρων ανάμεσα στους διάφορους τομείς δαπανών του ΠΔΠ και εντός εκάστου τούτων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και την προτεινόμενη δομή·
   στ) να συγκεκριμενοποιήσει τον σύνδεσμο ανάμεσα σε μία αναμόρφωση του συστήματος χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ και μία ανασκόπηση των δαπανών για να παρασχεθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών γερή βάση για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με θέμα το νέο ΠΔΠ·

2.  αποφασίζει να ιδρύσει την ειδική επιτροπή για χρονικό διάστημα 12 μηνών από 1ης Ιουλίου 2010 για να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο πριν να παρουσιάσει η Επιτροπή την πρότασή της με ποσοτικά στοιχεία για το προσεχές ΠΔΠ, παρουσίαση που σχεδιάζεται για τον Ιούλιο 2011·

3.  υπενθυμίζει ότι τις συγκεκριμένες δημοσιονομικές και νομοθετικές προτάσεις θα πραγματευθούν οι σχετικές επιτροπές σύμφωνα με το Παράρτημα VII του Κανονισμού του·

4.  αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα αριθμεί 50 μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου