Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Πολιτικές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 Δημόσια προσφορά κινητών αξιών και εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας (τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ) ***I
 Πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus ***I
 Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία *
 Η ποιότητα των στατιστικών δεδομένων στην Ένωση και οι ενισχυμένες ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής (Eurostat)
 Διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης
 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 και συστάσεις για το μέλλον
 Αθλητισμός, ειδικά για τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών
 Συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής ΕΕ/Ρωσίας
 Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και ο αποκλεισμός της Γάζας
 Εμπόριο εργαλείων βασανιστηρίων
 Κατάσταση στη Χερσόνησο της Κορέας
 Βοσνία - Ερζεγοβίνη
 Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τις εναέριες μεταφορές
 Eφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους
 Πλημμύρες στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ιδίως στην Πολωνία, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Σλοβακία, στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία, καθώς και στη Γαλλία
 Επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών
 Νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας
 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ): υπόθεση Floribert Chebeya Bahizire
 Νεπάλ
 Εκτελέσεις στη Λιβύη

Πολιτικές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
PDF 390kWORD 118k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2009/2199(INI))
P7_TA(2010)0226A7-0157/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (ΔΣΟΚΜΔ),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δράση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και ιδίως τα άρθρα 3 και 21, και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ειδικότερα τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2004 και αναθεωρήθηκαν το 2008· έχοντας επίσης υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τους διαλόγους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες εγκρίθηκαν το Δεκέμβριο του 2001 και αναθεωρήθηκαν το 2009,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την λειτουργία των διαλόγων και των διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα(1),

–  έχοντας υπόψη τις ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στις εξωτερικές συμφωνίες της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (ΕΜΔΑΑ)(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες(3),

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές του για τις δράσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας κατά τις αποστολές τους σε τρίτες χώρες,

–  έχοντας υπόψη το καταστατικό του βραβείου Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, το οποίο εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Μαΐου 2003 και τροποποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, και ιδίως τα παραρτήματά τους όσον αφορά επιμέρους περιπτώσεις,

–  έχοντας υπόψη τις τακτικές συζητήσεις του και τα κατεπείγοντα ψηφίσματά του σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Επιτροπής Υπουργών σχετικά με τη δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη βελτίωση της προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση των δραστηριοτήτων τους, η οποία εγκρίθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2009 από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης(4),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση σχετικά με το νομικό καθεστώς των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρώπη(5), που ενέκρινε η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 10 Οκτωβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τις περιφερειακές πράξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του Αφρικανικού Χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών και των ψηφισμάτων που ενέκρινε η Αφρικανική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών (ACHPR) σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Αμερικανικής Σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του Αραβικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων)(6),

–  έχοντας υπόψη τα προγράμματα τα οποία υλοποιούνται σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ για την προστασία και την παροχή καταφυγίου σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δέχονται απειλές,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0157/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, κάθε κράτος μέλος οφείλει να προωθεί τον οικουμενικό σεβασμό και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών που εγκρίθηκε το 1998, ο όρος «υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» χρησιμοποιείται για να περιγράψει άτομα τα οποία ενεργούν, μεμονωμένα ή με άλλους, για να προωθήσουν ή να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα με ειρηνικά μέσα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προστασία και την προώθηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συχνά με κίνδυνο της ζωής τους, και ότι είναι επίσης καθοριστικοί παράγοντες για την εδραίωση των δημοκρατικών αρχών στις χώρες τους, ότι επιδεικνύουν αμεροληψία και διαφάνεια στο έργο τους και αναπτύσσουν την αξιοπιστία με ακριβόλογες εκθέσεις, αποτελώντας, έτσι, τον ανθρώπινο σύνδεσμο μεταξύ δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί εδώ και χρόνια στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ότι η υποστήριξη της ΕΕ διαφοροποιείται συναρτήσει των εμπλεκόμενων χωρών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, μέσω της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, περιλαμβανομένης της προστασίας των υπερασπιστών τους, μέσω αντιπροσωπειών σε τρίτες χώρες, ακροάσεων, ψηφισμάτων, επιστολών και, βεβαίως, του βραβείου Ζαχάρωφ, καθώς και μέσω των εκθέσεών του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζει επίσης ολοένα και περισσότερο τις ενέργειές της με άλλους περιφερειακούς και διεθνείς μηχανισμούς, εγκατεστημένους στην Αφρική, την Ευρώπη και την αμερικανική ήπειρο, με στόχο τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και παροτρύνει τα κράτη να διασφαλίσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για το έργο τους, σύμφωνα με τις διεθνείς και περιφερειακές υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προστάτιδας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο είναι στενά συνυφασμένη με το σεβασμό που επιδεικνύει η ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στο εσωτερικό της,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του έργου τους και ότι στις παραβιάσεις αυτές συγκαταλέγονται δολοφονίες, απειλές κατά της ζωής τους, αρπαγές και απαγωγές, αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις και άλλες ενέργειες παρενόχλησης και εκφοβισμού, για παράδειγμα μέσω εκστρατειών συκοφάντησης, και ότι όλες αυτές οι παραβιάσεις μπορεί επίσης να έχουν ως στόχο το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων -περιλαμβανομένων των παιδιών τους - και άλλους συγγενείς τους, ώστε αυτοί να αποθαρρυνθούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιοχές, οι εκστρατείες για τα ανθρώπινα δικαιώματα επηρεάζονται από περιορισμούς στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και από διώξεις των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία μεμονωμένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαιτεί, γενικά, την εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο και ότι άλλες ομάδες και κατηγορίες υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε επιθέσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω του έργου που επιτελούν, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπερασπιστές που εργάζονται για την προώθηση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων - συγκεκριμένα της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας - καθώς και οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, ιδίως συλλογικών δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα στην τροφή και η πρόσβαση στους φυσικούς πόρους· μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι συνδικαλιστές και όσοι εργάζονται για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των κοινοτήτων, για τα δικαιώματα των παιδιών, τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών και τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ και άνθρωποι που μάχονται κατά της διαφθοράς,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη δίωξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι όλο και πιο εξεζητημένα, βασιζόμενα σε νέες τεχνολογίες, αλλά και σε περιοριστικούς νόμους για τις ΜΚΟ και διοικητικά εμπόδια που μειώνουν δραστικά το πεδίο και τις δυνατότητες λειτουργίας μιας ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών· τονίζοντας εν προκειμένω ότι ορισμένες κυβερνήσεις παρεμποδίζουν ή στερούν από τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη δυνατότητα να προβούν σε επίσημη καταχώρηση οργανώσεων και στη συνέχεια ασκούν διώξεις εις βάρος τους διότι κάνουν χρήση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι παρά το νόμο,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν καταφανή παραβίαση της διεθνούς νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολλών, παγκόσμια αναγνωρισμένων, θεμελιωδών ελευθεριών,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρεμποδίζονται επίσης και ενίοτε βάλλονται άμεσα από πολιτικές, νομοθεσία και διαδικασίες που περιγράφονται ως μέτρα «ασφάλειας», συχνά σε συνδυασμό με στιγματισμό και κατηγορίες για τρομοκρατική δράση,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ενώσεις και συγκεντρώσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να είναι η κατάσχεση επίπλων, το κλείσιμο των χώρων λειτουργίας, η επιβολή μεγάλων χρηματικών προστίμων και ο σχολαστικός και υποκειμενικός έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες που περιλαμβάνουν ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να δώσουν στην ΕΕ την ισχύ να απαιτήσει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως προϋπόθεση για τις εμπορικές συναλλαγές,

1.  αποτίει φόρο τιμής στην ανεκτίμητη συμβολή των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προάσπιση και στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της πρόληψης των συγκρούσεων με κίνδυνο της δικής τους προσωπικής ασφάλειας, καθώς και της ασφάλειας των οικογενειών τους και των συγγενικών τους προσώπων· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών του 1998 δεν παρέχει αυστηρό ορισμό των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί, κατ' αυτήν την έννοια, από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν σθεναρά την προσέγγιση αυτή·

2.  ζητεί από την ΕΕ να δώσει προτεραιότητα στην ουσιαστικότερη εφαρμογή των υφιστάμενων εργαλείων και μηχανισμών για μια συνεκτική και συστηματική προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· συνιστά στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας να αναπτύξει μέτρα και αποτελεσματικότερη μεθοδολογία περισσότερο προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, που θα περιλαμβάνει αξιολογήσεις των υφιστάμενων πολιτικών και διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

3.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εκφράσουν την πολιτική τους βούληση να υποστηρίξουν τη δράση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, επομένως, να κάνουν καλύτερη χρήση όλων των υφιστάμενων εργαλείων και να αναπτύξουν νέους συμπληρωματικούς μηχανισμούς για την υποστήριξη και την προώθηση του έργου τους μέσω μιας γνήσια συμμετοχικής στρατηγικής, η οποία θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου θα επιτελούν τα καθήκοντά τους και θα χαίρουν προστασίας· υπογραμμίζει ότι τούτο πρέπει να συνδυάζεται με μια πολιτική με στόχο την πρόληψη και την προστασία από επιθέσεις και απειλές κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο με επείγοντα όσο και με μακροπρόθεσμα μέτρα·

Θεσμική ενίσχυση και καινοτομίες στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας

4.  υπενθυμίζει ότι η συνθήκη της Λισαβόνας, όπως τονίζεται στα άρθρα της 3 και 21, θέτει την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο να διασφαλισθεί ότι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο ως βασικής αξίας όσο και ως στόχου της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, αντικατοπτρίζεται δεόντως στη δημιουργία και τη δομή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), μεταξύ άλλων με τη διάθεση επαρκών ανθρώπινων πόρων· ζητεί, ως εκ τούτου, τη δημιουργία ενός κεντρικού κομβικού σημείου με ειδική αρμοδιότητα για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της ΕΥΕΔ·

5.  υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή από τις αποστολές της ΕΕ των κατευθυντήριων γραμμών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν ήταν έως τώρα ικανοποιητική και καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει εμπεριστατωμένη ανάλυση, προκειμένου να διασφαλίσει την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος· επισημαίνει, ως προς το θέμα αυτό, ότι, λόγω της έγκρισης ης Συνθήκης της Λισαβόνας, οι αποστολές της Επιτροπής σε τρίτες χώρες καλούνται σήμερα να αξιοποιήσουν πλήρως τις νέες ευκαιρίες αλλά παράλληλα τους ανατίθενται επίσης περαιτέρω αρμοδιότητες για την καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, καθώς γίνονται πλέον αντιπροσωπείες της Ένωσης, με ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο όσον αφορά την εκπροσώπηση της ΕΕ και την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει, επομένως, την έκκλησή του για το συστηματικό διορισμό σε κάθε χώρα ενός πολιτικού υπαλλήλου υψηλής ειδίκευσης με ειδική αρμοδιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, και για την ενσωμάτωση κατευθυντήριων γραμμών και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εφαρμογή τους στα προγράμματα κατάρτισης, στις περιγραφές θέσεων απασχόλησης και στις διαδικασίες αξιολόγησης·

6.  τονίζει τη σημασία που έχουν οι ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές πολιτικές, τις εταιρικές σχέσεις και τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· προτείνει την καθιέρωση «αξιολόγησης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα» για τρίτες χώρες οι οποίες έχουν εμπορικές σχέσεις με την ΕΕ·

7.  ευελπιστεί ότι ο διορισμός της Ύπατης Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, η οποία είναι ταυτόχρονα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, και η δημιουργία μιας κοινής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα της ΕΕ στο συγκεκριμένο τομέα και συνιστά ένθερμα στην ΥΕ/Αντιπρόεδρο να θεσμοθετήσει, σε στενή συνεργασία με την τοπική ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, την επεξεργασία και την τακτική αξιολόγηση τοπικών στρατηγικών, ώστε να διασφαλισθεί η πραγματική εφαρμογή των μέτρων προστασίας που κατοχυρώνονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  θεωρεί αναγκαία τη βελτίωση και τη συστηματική παρακολούθηση των επαφών με την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, καθώς και την πρόσβαση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αντιπροσωπείες και αποστολές της ΕΕ επί τόπου· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημα της ισπανικής Προεδρίας για το διορισμό κοινού επιτόπιου υπαλλήλου-συνδέσμου επιλεγμένου μεταξύ των αποστολών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αρμοδιότητα το συντονισμό των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της αυξημένης πρόσβασης στην πληροφόρηση για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών, που θα διασφαλίζει παράλληλα διαφάνεια στον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και τη δυνατότητα ταχείας και ευέλικτης αντίδρασης σε επείγουσες περιπτώσεις· ζητεί να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο για τους εν λόγω διορισμούς·

Προς μια πιο συνεκτική και συστηματική προσέγγιση στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

9.  προβληματίζεται για τη μη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιμένει στην προσήκουσα και πλήρη εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών από όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και στην καταβολή αυξημένων προσπαθειών ώστε να εξασφαλισθεί ότι όλες οι αντιπροσωπείες έχουν αναπτύξει τοπικές στρατηγικές εφαρμογής πριν από το τέλος του 2010, ή, στην περίπτωση που υπάρχουν ήδη στρατηγικές, ότι αυτές θα έχουν επανεξετασθεί στο ίδιο χρονικό διάστημα· ζητεί να διατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κατάλογος των τοπικών αυτών στρατηγικών και να δημοσιευθεί στην ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

10.  ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να μεριμνήσουν για την ενεργό ανάμειξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργανώσεών τους στις διαδικασίες εκπόνησης, παρακολούθησης και επανεξέτασης των τοπικών στρατηγικών, πράγμα που θα επηρεάσει την πραγματική αξία των εν λόγω στρατηγικών·

11.  θεωρεί ότι οι συνεδριάσεις τουλάχιστον άπαξ του έτους μεταξύ υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διπλωματών, οι οποίες προβλέπονται από τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, μπορούν προφανώς να συμβάλουν στη διαμόρφωση τέτοιων διαδικασιών και υποστηρίζει την τακτικότερη και συστηματικότερη διεξαγωγή συνεδριάσεων στο μέλλον· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμετοχή στις εν λόγω συνεδριάσεις υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων με διαφορετικό προφίλ που δρουν στη χώρα καθώς και η συμμετοχή υπερασπιστών από τις περιφέρειες·

12.  ζητεί, συνεπώς, από την Ύπατη Εκπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας να μελετήσει το ενδεχόμενο διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίασης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τη συμμετοχή των συναφών οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, των γραμματειών των περιφερειακών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνών και περιφερειακών ΜΚΟ, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προαχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο·

13.  τονίζει την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, με στοχοθετημένες δράσεις υπέρ των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων, όπως οι δημοσιογράφοι και οι υπερασπιστές της προώθησης των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς επίσης και όσοι εργάζονται για τα δικαιώματα μειονοτήτων - ιδίως θρησκευτικών και γλωσσικών μειονοτήτων - τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών και των ΛΟΑΔ·

14.  τονίζει τη σημασία της ελευθερίας του λόγου και το ρόλο των μέσων ενημέρωσης, τόσο των επιγραμμικών όσο και των συμβατικών, ως εργαλείων για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

15.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και ο αντίκτυπός τους στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αξιολογηθεί και τα αποτελέσματα να ενσωματωθούν σε υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

16.  φρονεί ότι οι σημαντικές πτυχές των τοπικών στρατηγικών για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα/εθνικά ενδεικτικά προγράμματα, στα σχέδια δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, στα ετήσια προγράμματα δράσης της ΕΜΔΑΑ και στο μηχανισμό σταθερότητας·

17.  επαναλαμβάνει ότι, μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας, η προώθηση και η προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αποτελέσουν θέμα προτεραιότητας στη σχέση της ΕΕ με τρίτες χώρες και πρέπει να ενσωματωθούν σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις πτυχές και τους μηχανισμούς της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, προκειμένου να αυξηθεί η συνεκτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στους υποστηρικτικές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η ανάπτυξη ειδικών στρατηγικών ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη στοχοθετημένη αυτή προσέγγιση·

18.  θεωρεί ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες θα προστατευθούν καλύτερα αν αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να τίθεται συστηματικά το ζήτημα της κατάστασης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους πολιτικούς διαλόγους και τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, και, γενικότερα, της κατάστασης και της βελτίωσης του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι στις εθνικές νομοθεσίες, τους κανονισμούς και τις πρακτικές, υπενθυμίζοντας στους εταίρους την ευθύνη των κρατών να διασφαλίζουν ότι όλες οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και του δικαιώματος λήψης εγχώριας και εξωτερικής χρηματοδότησης, καθώς και της ελευθερίας έκφρασης, δικαίωμα θεμελιώδους σημασίας για το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι πρέπει επίσης να υπομνησθεί στα κράτη εταίρους η υποχρέωση και η ευθύνη τους να προστατεύουν και να προωθούν το σεβασμό για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το έργο τους, δημιουργώντας συνθήκες οι οποίες επιτρέπουν την πλήρη άσκηση της προάσπισης, της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

19.  εκτιμά ότι, ως προς τη λήψη εγχώριας και εξωτερικής χρηματοδότησης, επιβάλλεται η υιοθέτηση συγκεκριμένων κριτηρίων, που συνάδουν με την κατάλληλη διαφάνεια και την αναγκαία υποχρέωση εχεμύθειας· ζητεί να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη και κάθε άλλο κριτήριο που ενδέχεται να επικαλούνται οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εφόσον αξιολογείται ως ουσιώδες για την επίτευξη του έργου τους·

20.  επαναλαμβάνει ότι οι αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως όργανα αρμόδια για τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τρίτες χώρες, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τις δράσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας κατά τις επισκέψεις τους σε τρίτες χώρες·

21.  ζητεί να δοθεί περισσότερη έμφαση στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους διαλόγους της ΕΕ με τρίτες χώρες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

22.  ενθαρρύνει τη σύμπραξη της επιχειρηματικής κοινότητας στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

23.  εκτιμά ότι απαιτείται συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ, καθώς και ότι κράτη μέλη πρέπει να έχουν περιθώριο να αναλαμβάνουν συμπληρωματικούς ρόλους, όταν πρόκειται για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

24.  καταδικάζει το κλίμα ατιμωρησίας που επικρατεί σε διάφορες χώρες στον κόσμο όταν πρόκειται για παραβιάσεις εις βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θέσουν το ζήτημα αυτό στις διμερείς επαφές τους, καλώντας όλα τα κράτη να διασφαλίσουν ότι οι δράστες των παραβιάσεων, ανεξάρτητα από τη θέση ή τα καθήκοντά τους, θα προσάγονται ενώπιον της δικαιοσύνης μέσω ανεξάρτητων και αποτελεσματικών πειθαρχικών και ποινικών διαδικασιών, έχοντας πάντα κατά νου τη δυνατότητα ύστατης προσφυγής, μετά την εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων ενός κράτους, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

25.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι η επίκληση της εθνικής και της δημόσιας ασφάλειας, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, δεν χρησιμοποιείται αυθαίρετα κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

26.  επισημαίνει ότι οι βουλευτές διαδραματίζουν επίσης καίριο ρόλο όταν διασφαλίζουν την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας που δυνητικά επηρεάζει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δραστηριότητές τους, με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει, επομένως, ότι είναι σημαντικό τα ζητήματα αυτά να εξετάζονται συστηματικά από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διμερείς και πολυμερείς συνεδριάσεις με άλλους βουλευτές και με επιτόπιους εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές του ΕΚ για τις δράσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας κατά τις αποστολές τους σε τρίτες χώρες·

27.  υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους συμμετοχής της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών στην προετοιμασία όλων των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σεμινάρια για την κοινωνία των πολιτών ή άλλα μέσα· θεωρεί ότι η σύνδεση μεταξύ των σεμιναρίων της κοινωνίας των πολιτών και του επίσημου διαλόγου πρέπει να ενισχυθεί, με τη δημοσίευση των εκδιδόμενων συστάσεων και την καλύτερη παρακολούθηση του διαλόγου από την κοινωνία των πολιτών και τη σχετική ενημέρωσή της· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχισθεί η αναφορά σε μεμονωμένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των διαλόγων και θεωρεί ότι η δημοσιοποίηση των ονομάτων θα βελτιώσει τον αντίκτυπο των δράσεων της ΕΕ και θα αυξήσει την προσοχή του κοινού στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, με την προϋπόθεση ότι η δημοσιοποίηση δεν θέτει σε κίνδυνο τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με άλλους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνία των πολιτών για την αξιολόγηση του εν λόγω κινδύνου·

28.  θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΑΑ), το οποίο έχει ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά του στη στήριξη και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση του κράτους δικαίου, πρέπει να εξακολουθήσει να ενισχύει την άμεση υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να ανταποκριθεί τόσο στις βραχυπρόθεσμες όσο και στις μακροπρόθεσμες ανάγκες τους, εξασφαλίζοντας ότι προσεγγίζει επίσης συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και σε περιοχές που δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής·

29.  καλεί το Συμβούλιο και την Ύπατη Εκπρόσωπο να καταγγέλλουν και να επιπλήττουν συστηματικά διεθνείς εταιρείες όταν αυτές παρέχουν τεχνολογίες επιτήρησης σε καταπιεστικά καθεστώτα, διευκολύνοντας, κατ' αυτό τον τρόπο, τη δίωξη και τις συλλήψεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Αύξηση της διαφάνειας και της προβολής ως μέσο προστασίας

30.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αυξήσουν την επίγνωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ΕΥΕΔ, των πρεσβειών της ΕΕ και των υπουργείων Εξωτερικών της ΕΕ για την ύπαρξη των κατευθυντήριων γραμμών μέσω στοχοθετημένων δράσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση και εφαρμογή τους· θεωρεί ότι οι ετήσιες συναντήσεις που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές είναι ένας τρόπος ουσιαστικής στήριξης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αύξησης, επίσης, της αξιοπιστίας και της προβολής της δράσης της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποδεικνύοντας σαφώς κατ' αυτό τον τρόπο πόσο σημαντική είναι για την ΕΕ η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

31.  τονίζει ότι η δημόσια αναγνώριση και προβολή των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του έργου τους μπορεί επίσης να συμβάλει στην προστασία τους σε δύσκολες περιστάσεις, καθώς οι δράστες ενδέχεται να αποφύγουν να δράσουν όταν οι καταχρήσεις δεν περνούν απαρατήρητες· ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να δημοσιεύουν, όποτε είναι εφικτό, τα διαβήματα και άλλες δραστηριότητες που αναλαμβάνουν όσον αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις, πάντοτε κατόπιν διαβούλευσης με τον υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή την οικογένειά του· ζητεί από τις αποστολές της ΕΕ να παρέχουν συστηματικά στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και/ή στις οικογένειές τους, καθώς και στις ΜΚΟ που έχουν κρούσει τον κώδωνα κινδύνου στην ΕΕ για κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, ενημέρωση σχετικά με οιαδήποτε δράση, οιασδήποτε μορφής, η οποία αναλαμβάνεται για λογαριασμό τους, όπως προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές·

32.  ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και από όλους τους Επιτρόπους που έχουν αρμοδιότητες στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων να συναντώνται συστηματικά με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν πραγματοποιούν επίσημα ταξίδια σε τρίτες χώρες, και υπογραμμίζει ότι η υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην εντολή των ειδικών απεσταλμένων της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι τόσο η Ύπατη Εκπρόσωπος όσο και οι ειδικοί απεσταλμένοι θα λογοδοτούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δράση τους στο συγκεκριμένο τομέα·

33.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν ενεργά και να αναπτυχθούν προτάσεις σχετικά με το πώς το δίκτυο του βραβείου Ζαχάρωφ, το οποίο δρομολογήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 επ' ευκαιρία της 20ής επετείου του βραβείου αυτού, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διαρκούς υποστήριξης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για να αξιοποιηθεί καλύτερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η τυχόν συμβολή των βραβευθέντων σε διάφορες δράσεις, με στόχο την εκπλήρωση της εντολής του· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ορισμένων κατόχων του βραβείου Ζαχάρωφ·

Προς μια πιο συντονισμένη και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα δράση για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

34.  θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει μια ολιστική προσέγγιση για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα της πολιτικής της ΕΕ στα κράτη μέλη και σε σχέση με τρίτες χώρες, όπου θα περιλαμβάνονται ταυτόχρονα μέτρα υποστήριξης για την προστασία των δραστηριοτήτων τους, καθώς και προληπτικά μέτρα και μέτρα προστασίας, και θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη τόσο οι βραχυπρόθεσμες όσο και οι μακροπρόθεσμες ανάγκες των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η αναθεωρημένη στρατηγική για την ΕΜΔΑΑ και οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να απηχούν την προσέγγιση αυτή·

35.  θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναφέρει ρητά τις δέουσες κυρώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επιβληθούν σε τρίτες χώρες που διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να τις εφαρμόζει· επαναλαμβάνει και πάλι το αίτημά του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο ναι ιδίως προς την Αντιπρόεδρο/ΥΕ να μεριμνήσουν για την ουσιαστική εφαρμογή της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνεται στις διεθνείς συμφωνίες και να δημιουργήσουν, συνεπώς, ένα γνήσιο μηχανισμό επιβολής της ρήτρας αυτής, με βάση το πνεύμα των άρθρων 8, 9 και 96 της συμφωνίας του Κοτονού·

36.  θεωρεί ότι, προκειμένου να αναπτυχθεί μια δράση περισσότερο προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας πρέπει να αξιολογεί τακτικά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ σε τρίτες χώρες και να δώσει προτεραιότητα, να παρακολουθήσει στενά το έργο αυτό και να προβεί σε συστάσεις για ενισχυμένη δράση στις περιπτώσεις όπου είναι προφανές ότι η εφαρμογή χωλαίνει·

37.  ζητεί από το Συμβούλιο να καταστήσει την Ευρώπη πιο προσιτή στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν μπορούν να παραμείνουν στις πατρίδες τους· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επεξεργαστούν και να υλοποιήσουν ειδικά μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των εν λόγω υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη·

38.  υπενθυμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η έλλειψη συνεκτικής στρατηγικής για την προστασία και το άσυλο με τη συστηματική εφαρμογή έκτακτων μέτρων και πρωτοβουλιών σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση· ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως το τέλος του 2010 σχετικά με τα μέτρα που θα ληφθούν για το σκοπό αυτό·

39.  επαναλαμβάνει το αίτημά του στα κράτη μέλη να αναπτύξουν ως ζήτημα προτεραιότητας μια συντονισμένη πολιτική για τη χορήγηση επειγουσών θεωρήσεων στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα μέλη των οικογενειών τους, ως υπόδειγμα για την οποία μπορούν να χρησιμεύσουν οι ειδικοί μηχανισμοί της Ισπανίας και της Ιρλανδίας· πιστεύει ακράδαντα ότι η εξουσιοδότηση των νέων αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβαίνουν σε συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με την έκδοση επειγουσών θεωρήσεων θα συνιστούσε σημαντικό βήμα προόδου για την πολιτική της Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· φρονεί ότι η σαφής αναφορά στη δυνατότητα αυτή στο σχέδιο εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση εκδοθεισών θεωρήσεων θα συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση της κοινής αυτής προσέγγισης, όπως έχει ήδη διατυπωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του νόμιμου ελέγχου όσον αφορά το ως άνω μέτρο·

40.  παροτρύνει τα 27 κράτη μέλη να ακολουθήσουν την ίδια γραμμή όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

41.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συνοδεύονται οι επείγουσες αυτές θεωρήσεις με μέτρα προσωρινής προστασίας και καταφυγίου στην Ευρώπη για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προβλέποντας, ενδεχομένως, την παροχή οικονομικών πόρων και στέγης ώστε να εξασφαλισθεί καταφύγιο στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την υλοποίηση συνοδευτικών προγραμμάτων (δραστηριότητες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαλέξεις σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, εκμάθηση γλωσσών κ.λπ.)· χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τις πόλεις-καταφύγια που προώθησε η τσεχική Προεδρία, καθώς και το πρόγραμμα για την παροχή προστασίας και καταφυγίου που εφαρμόζεται από την ισπανική κυβέρνηση από το 2008 και ζητεί από την Αντιπρόεδρο/ΥΕ στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ να οριστικοποιήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την παροχή προστασίας και καταφυγίου έως τα τέλη του 2010 ώστε να εφαρμοστεί το 2011, χωρίς ωστόσο να αίρεται η ευθύνη των άλλων πόλεων· καλεί, συνεπώς, την Ύπατη Εκπρόσωπο να παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα εγχειρίδιο σχετικά με το πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια πόλη-καταφύγιο, καθώς και πρόταση πλαίσιο για την υποστήριξη της δικτύωσης μεταξύ των εν λόγω πόλεων· ζητεί περαιτέρω υποστήριξη άλλων υφιστάμενων πρωτοβουλιών στο συγκεκριμένο τομέα·

42.  τονίζει περαιτέρω ότι τα κράτη μέλη και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ πρέπει επίσης να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν και άλλα εργαλεία προστασίας και μηχανισμούς επείγουσας απόκρισης για τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να διατρέχει κίνδυνο η ζωή ή η σωματική και η ψυχική υγεία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θωρεί ότι αυτό πρέπει να γίνει σε στενή συνεργασία με τους κατά τόπους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνία των πολιτών·

43.  χαιρετίζει την τρέχουσα συνεργασία μεταξύ των υφιστάμενων μηχανισμών προστασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η οποία μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω με τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών και στρατηγικών, ώστε να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα μεταξύ όλων αυτών των μέσων, από την άποψη τόσο της ανταλλαγής πληροφοριών για τις επείγουσες περιπτώσεις όσο και του συντονισμού για μακροπρόθεσμες δράσεις υποστήριξης, όπως μέσω της χρήσης μιας ασφαλούς επιγραμμικής πλατφόρμας στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι επίσημοι ενδιαφερόμενοι· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις ετήσιες συναντήσεις που διοργανώνει το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και τις «μεταξύ των μηχανισμών» ετήσιες συνεδριάσεις που διοργανώνει το Παρατηρητήριο για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα κοινό πρόγραμμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH) και της Παγκόσμιας Οργάνωσης κατά των Βασανιστηρίων (OMCT), με στόχο την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ διεθνών και περιφερειακών οργανισμών και θεσμικών οργάνων για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις υφιστάμενες ειδικές ομάδες για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του Συμβουλίου της Ευρώπης - που αποτελεί πρωτοβουλία του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης - να αναζητήσουν τρόπους στενότερης συνεργασίας·

44.  ζητεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας, από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εγκαθιδρύσουν ένα μηχανισμό διοργανικής συνεργασίας για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού θα μπορούσε να διευκολυνθεί με τον καθορισμό κομβικών σημείων για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι τα εν λόγω κομβικά σημεία θα συνεργάζονται στενά με τους αρμοδίους των αποστολών και των αντιπροσωπειών της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

45.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διερευνήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μηχανισμού προειδοποίησης κοινού για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και για όλους τους άλλους μηχανισμούς προστασίας·

46.  εκτιμά ότι η ανταλλαγή πληροφοριών θα διευκολυνθεί επίσης από τη δημιουργία ειδικών βάσεων δεδομένων, ή «ημερολογίων», για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται, ιδίως σε σχέση με συγκεκριμένα πρόσωπα, με παράλληλη εξασφάλιση πλήρους σεβασμού του απορρήτου·

47.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να ελέγχει τακτικά τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να υποβάλλει εκθέσεις στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

o
o   o

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη της ΕΕ.

(1) ΕΕ C 187 E, 24.7.2008, σ. 214.
(2) EE L 386, 29.12.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ C 131 E, 5.6.2003, σ. 147.
(4) RES/1660(2009).
(5) CM/Rec(2007)14.
(6) EE L 243, 15.9.2009, σ. 1.


Δημόσια προσφορά κινητών αξιών και εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας (τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ) ***I
PDF 273kWORD 36k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))
P7_TA(2010)0227A7-0102/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0491),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 44 και 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υπεβλήθη η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0170/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και τα άρθρα 50 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(1),

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2010(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7–0102/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Ιουνίου 2010 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2010/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά

P7_TC1-COD(2009)0132


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2010/73/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 19, 26.1.2010, σ. 1.
(2) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus ***I
PDF 270kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 (COM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD))
P7_TA(2010)0228A7-0119/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0406),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο του ζήτησε να γνωμοδοτήσει (C7-0124/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 και το άρθρο 43, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την από 17 Μαρτίου 2010 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0119/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Ιουνίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 του Συμβουλίου

P7_TC1-COD(2009)0116


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 640/2010.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία *
PDF 340kWORD 39k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE))
P7_TA(2010)0229A7-0199/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06714/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4, παράγραφος 2, της πράξης προσχώρησης της 25ης Απριλίου 2005, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0067/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0199/2010),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Στις ΧΧΧΧ 2010, το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σχετικοί όροι πληρούνται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να ορισθεί ημερομηνία για την εφαρμογή, στα εν λόγω κράτη μέλη, του κεκτημένου του Σένγκεν που σχετίζεται με το Σύστημα Πληροφοριών Schengen (SIS).
(3)  Στις ΧΧΧΧ 2010, το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σχετικοί όροι πληρούνται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να ορισθεί ημερομηνία για την εφαρμογή, στα εν λόγω κράτη μέλη, του κεκτημένου του Σένγκεν που σχετίζεται με το Σύστημα Πληροφοριών Schengen (SIS). Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πρέπει να ενημερώσει γραπτώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης απόφασης ως προς τη συνέχεια που προτίθεται να δώσει στις συστάσεις που περιέχονται στις εκθέσεις αξιολόγησης και σημειώνονται στην έκθεση παρακολούθησης, δεν έχουν όμως ακόμη υλοποιηθεί.

Η ποιότητα των στατιστικών δεδομένων στην Ένωση και οι ενισχυμένες ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής (Eurostat)
PDF 282kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων στην Ένωση και τις ενισχυμένες ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής (Eurostat)
P7_TA(2010)0230B7-0375/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0053),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2005)00712005/0013(CNS)),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 31 Μαρτίου 2010 (CON/2010/28),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για το ελληνικό δημόσιο έλλειμμα και χρέος (COM(2010)0001),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0227/2009),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση της 4ης Ιουνίου 2010 προς την Επιτροπή σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων στην Ένωση και τις ενισχυμένες ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής (Eurostat) (O-0080/2010 – B7-0314/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή (Eurostat) μέχρι στιγμής δεν διέθετε τις απαραίτητες ερευνητικές εξουσίες ώστε να βελτιώσει την ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν ότι ένα στατιστικό σύστημα που να λειτουργεί ορθά αποτελεί προϋπόθεση για αξιόπιστα δεδομένα· ότι δεν υπήρχε η πολιτική βούληση συμμόρφωσης με κοινούς κανόνες και επίτευξης πραγματικής προόδου προς ισχυρότερη στατιστική διακυβέρνηση,

Γ.  εκτιμώντας ότι η περίπτωση της Ελλάδας αποτελεί σαφές παράδειγμα της έλλειψης ποιοτικών δημοσιονομικών στατιστικών στοιχείων στην Ένωση: καταδεικνύει ότι η πρόοδος από το 2005 δεν ήταν επαρκής ώστε η ποιότητα των ελληνικών δημοσιονομικών δεδομένων να ανέλθει στο επίπεδο που επιτεύχθηκε από άλλα κράτη μέλη,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής του 2005 ήδη ζητούσε να δοθούν περισσότερες ελεγκτικού τύπου εξουσίες στην Επιτροπή (Eurostat) και να υπάρξουν κοινώς συμφωνημένα ελάχιστα πρότυπα για τα στατιστικά δεδομένα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005 αρκετά σημαντικά κράτη μέλη αντιτάχθηκαν στην ενίσχυση των εξουσιών της Eurostat, παρά τις ήδη σαφείς ενδείξεις ότι οι υφιστάμενες διατάξεις και η εφαρμογή τους ήταν ανεπαρκείς,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως δεκτό ότι η τρέχουσα κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί και ότι στην Επιτροπή (Eurostat) πρέπει να παραχωρηθούν περισσότερες διερευνητικές εξουσίες· ότι φαίνεται να υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης, ιδίως στο Συμβούλιο, για να ληφθούν τα απαραίτητα βήματα να ενισχυθούν οι εξουσίες της Επιτροπής (Eurostat),

Ζ.  εκτιμώντας ότι οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται για μια συνολική και λεπτομερή επισκόπηση των εθνικών στατιστικών σαφώς απουσιάζουν, ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καταδειχθεί η καίρια σημασία των αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, τις οφειλές των νοσοκομείων και τις συναλλαγές μεταξύ δημοσίου και δημόσιων επιχειρήσεων,

1.  καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει ότι θα τιμηθούν οι πολιτικές δεσμεύσεις στον τομέα της στατιστικής και να αποδεχθεί πλήρως την πρόταση της Επιτροπής (COM(2010)0053) και τις σχετικές τροπολογίες που κατατέθηκαν από την ΕΚΤ και το Κοινοβούλιο·

2.  καλεί το Συμβούλιο να ενισχύσει το ρόλο και την ανεξαρτησία της Επιτροπής (Eurostat)·

3.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αποδεχθούν ότι πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή (Eurostat) η αρμοδιότητα να διενεργεί απροειδοποίητες επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη για την επαλήθευση στατιστικών δεδομένων·

4.  θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί το ελάχιστο που απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση της Ελλάδας· υπογραμμίζει ότι πρέπει να επιβληθεί σε όλα τα κράτη μέλη η τήρηση των υποχρεώσεων υποβολής αναφορών και ότι η υποβολή αναφορών πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για οποιαδήποτε προηγούμενες εκτός ισολογισμού δραστηριότητες·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να τερματίσουν τη χρήση των οποιωνδήποτε εκτός ισολογισμού δομών χρέους· καλεί την Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικά νομικά μέτρα ώστε να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να τερματίσουν την πρακτική της χρήσης οποιωνδήποτε εκτός ισολογισμού δομών χρέους·

6.  καλεί την Επιτροπή να δηλώσει ποιες εξουσίες και πόσο προσωπικό χρειάζεται ώστε να διενεργεί αποτελεσματική και πραγματική παρακολούθηση των εθνικών στατιστικών μεσομακροπρόθεσμα·

7.  επισύρει την προσοχή στην τάση κρατών μελών να διατηρούν ορισμένα στοιχεία του παθητικού εκτός ισολογισμού, ιδίως όσον αφορά μελλοντικές πληρωμές που απαιτούνται από τις συντάξεις του δημοσίου τομέα και μακροπρόθεσμα συμβόλαια με τον ιδιωτικό τομέα για τη μίσθωση ή την παροχή δημόσιων ευκολιών· ζητεί να υπάρξει μια λύση που να εξασφαλίζει συνεκτική και ανοικτή γνωστοποίηση παρόμοιων στοιχείων παθητικού στις εθνικές στατιστικές·

8.  καλεί την ΕΚΤ να συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή (Eurostat) ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια των στατιστικών των κρατών μελών·

9.  καλεί την Επιτροπή (Eurostat) να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να αποτραπεί η επανεμφάνιση, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, μεθοδολογικών αδυναμιών και ανεπιθύμητων διοικητικών προβλημάτων, όπως συνέβη στην περίπτωση της Ελλάδας·

10.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να προσφέρουν στην Επιτροπή (Eurostat) δεδομένα δημόσιων οικονομικών που να βασίζονται σε τυποποιημένη και διεθνώς αποδεκτή μέθοδο λογιστικής·

11.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προσφέρουν στην Επιτροπή (Eurostat) και στα εθνικά στατιστικά ιδρύματα την απαραίτητη πρόσβασης και τους πόρους έτσι ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν πραγματικούς ελέγχους στα υποκείμενα δεδομένα·

12.  καλεί τα κράτη μέλη τα οποία συμμετέχουν ήδη στην ευρωζώνη ή έχουν κάνει αίτηση συμμετοχής, να επιτρέψουν στην ΕΚΤ να συμμετέχει σε απροειδοποίητες επιθεωρήσεις και να εξουσιοδοτήσουν το προσωπικό της να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε στατιστική τους·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν σαφώς τις ευθύνες όσον αφορά την παραγωγή και συμπίληση στατιστικών δεδομένων· πιστεύει ότι οι σαφείς εθνικές ευθύνες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών ευθυνών, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για το έργο της Επιτροπής (Eurostat)·

14.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει αυστηρότερη την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Κώδικα Πρακτικής, ο οποίος ενισχύει την ανεξαρτησία, ακεραιότητα και λογοδοσία των Εθνικών Στατιστικών Ιδρυμάτων και της Επιτροπής (Eurostat) με στόχο να προωθήσει την εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών στατιστικών αρχών, μεθόδων και πρακτικών από όλους τους παραγωγούς ευρωπαϊκών στατιστικών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η ποιότητά τους

15.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να δεχτούν ανεπιφύλακτα την ανάγκη για τακτικό διάλογο και εις βάθος επισκέψεις παρακολούθησης από την (Eurostat), έτσι ώστε να ενισχυθεί η παρακολούθηση των αναφερόμενων δεδομένων και να υπάρχει μόνιμη διαβεβαίωση για την ποιότητα των δεδομένων·

16.  καλεί το Συμβούλιο να αυξήσει την υποστήριξη για το έργο της OLAF, το οποίο κατά τη γνώμη του Κοινοβουλίου διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλο στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου των πολιτών της ΕΕ, καθώς και σημαντικό ρόλο στην διαφύλαξη της υπόληψης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων· θεωρεί κατά συνέπεια ότι πρέπει να εκπονηθεί μια στρατηγική ανθρώπινων πόρων η οποία να αυξάνει τα επίπεδα στελέχωσης και να εξασφαλίζει τη διατήρηση του τρέχοντος υψηλού επιπέδου ποιότητας του προσωπικού·

17.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να φροντίσουν για τη στενότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον Τομέα της Στατιστικής ως ανεξάρτητου συμβούλου· ο Συμβουλευτικός Φορέας μπορεί να επικουρεί την Επιτροπή (Eurostat) κατά τις επισκέψεις της στα κράτη μέλη·

18.  τονίζει ότι οι ακριβείς στατιστικές και η βελτιωμένη επαλήθευση της αξιοπιστίας των συνολικών δεδομένων που παρέχονται στη Eurostat αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα της βελτιωμένης εποπτείας·

19.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι εξουσίες της Eurostat·

20.  θεωρεί ότι οι ανοικτές και διαφανείς στατιστικές πληροφορίες πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση για την λήψη στήριξης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο της Eurogroup και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


Διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης
PDF 346kWORD 115k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης (2009/2204(INI))
P7_TA(2010)0231A7-0155/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο «Καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: μεγαλύτερη υποστήριξη για το συνδυασμό της επαγγελματικής με την ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή» (COM(2008)0635),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο «Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας» (COM(2008)0800),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2009, για το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης» (COM(2009)0114),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2009, με τίτλο «Διαβούλευση για τη μελλοντική στρατηγική ΕΕ 2020» (COM(2009)0647),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο «Υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνης όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας» (COM(2008)0638),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2009, με τίτλο «Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών – 2009» (COM(2009)0077),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2009, με τίτλο «Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών – 2010» (COM(2009)0694),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2000, με τίτλο «Προς μια κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005)» (COM(2000)0335) και τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έτη 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 και COM(2008)0010) αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και την κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ (COM(2008)0636), η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 3 Οκτωβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (COM(2008)0637), η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 3 Οκτωβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την κατάσταση προόδου της κύρωσης της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (CETS αριθ. 197),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο δράσεων για την ισότητα των φύλων, που ενέκριναν οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στις 22 Μαρτίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στις γυναίκες, Έγγραφο 11891, 4 Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Μαρτίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ισότητα Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών και τη γνωμοδότησή της για τη διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, που εγκρίθηκε στις 22 Μαρτίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη γυναικεία μετανάστευση: ο ρόλος και η θέση των μεταναστριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2007, σχετικά με τον χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών – 2008(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Νοεμβρίου 2008, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Μαΐου 2009, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες και στην αναπτυξιακή συνεργασία(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση Eurostat Statistics in focus 53/2009, «Sharp increase in unemployment in the EU» («Σημαντική αύξηση της ανεργίας στην ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση Eurostat Statistics in focus 97/2009, «Recession in the EU-27: length and depth of the downturn varies across activities and countries» (Ύφεση στην ΕΕ των 27: η έκταση και το βάθος της ύφεσης ποικίλλει στις διάφορες δραστηριότητες και χώρες),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων (A7-0155/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη ύφεση από την εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης, με κοινωνικές συνέπειες σε ολόκληρη την ΕΕ και πέρα από αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στις γυναίκες - που περισσότερο υπόκεινται σε συνθήκες επισφαλούς εργασίας, κινδυνεύουν περισσότερο με απόλυση και καλύπτονται σε μικρότερο βαθμό από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης -, επιπτώσεις στις οποίες δεν έχει μέχρι τώρα δοθεί η απαιτούμενη προσοχή από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρώτο κύμα της κρίσης έπληξε πρωτίστως τον ανδροκρατούμενο χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς επίσης τις κατασκευές και την αυτοκινητοβιομηχανία, προσελκύοντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερη προσοχή, ωστόσο το δεύτερο κύμα της κρίσης έπληξε εξίσου τους κατ'εξοχήν γυναικοκρατούμενους τομείς του λιανικού εμπορίου, των γενικών υπηρεσιών και του τουρισμού· εκτιμώντας επομένως ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ανάκαμψης της οικονομίας η διάσταση του φύλου όσον αφορά τις επιπτώσεις και την επίλυση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «κλασσικοί» οικονομολόγοι επεσήμαναν ότι η μείωση της προσφοράς πιστώσεων, με την οποία ξεκίνησε η ύφεση, ήταν κυριολεκτικά μια καταστροφή που προκάλεσαν άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι τρόποι αντίδρασης σε κρατικό και διεθνές επίπεδο –οι οποίοι δεν ελάμβαναν επαρκώς υπόψη τη διάσταση της ισότητας των φύλων– αποφασίστηκαν κυρίως από άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, οι οποίες διαθέτουν γενικά ανώτερο επίπεδο προσόντων απ'ό,τι οι άνδρες, πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις σφαίρες της πολιτικής, της οικονομίας και των χρηματοοικονομικών, καθώς και στις συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες μελέτες ανέδειξαν ότι η συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ ανέρχεται μόλις στο 5%, ότι όλοι οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών των 27 κρατών μελών είναι άνδρες και ότι σε μελέτες σχετικά με τη διάσταση του φύλου επισημαίνεται ότι οι γυναίκες διοικούν με διαφορετικό τρόπο, αποφεύγοντας τον κίνδυνο και εστιαζόμενες περισσότερο σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελεί καθοριστικό δείκτη της ισότητας ανδρών και γυναικών, ότι η παρουσία γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια παραμένει ελάχιστη και ότι ο αριθμός γυναικών που ασχολούνται με την πολιτική ή την έρευνα αυξάνει μεν αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2006 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 59% των κατόχων πρώτου πανεπιστημιακού πτυχίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των γυναικών μειώνεται στο 43% όσον αφορά την κατοχή διδακτορικού τίτλου και είναι το χαμηλότερο όσον αφορά τις θέσεις τακτικών καθηγητών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις 15% των τακτικών καθηγητών βαθμού Α είναι γυναίκες,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υπερτερούν σε αριθμό των ανδρών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, μάνατζμεντ και νομικής, εντούτοις αποτελούν τη μειοψηφία σε θέσεις υψηλής ευθύνης στις επιχειρήσεις και τα πολιτικά όργανα· λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγες γυναίκες κατέχουν πτυχία πληροφορικής, μηχανικής ή φυσικής και ότι οι γυναίκες κατά συνέπεια υποεκπροσωπούνται στον ιδιωτικό τομέα, γεγονός κρίσιμης σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική επιβράδυνση είναι πιθανό να επηρεάσει τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος η τρέχουσα ύφεση να καθυστερήσει τις εξελίξεις ή ακόμη και να αντιστρέψει την πρόοδο, με μακροχρόνιες επιπτώσεις στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, στην κοινωνική ένταξη και στη δημογραφία,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέτρα σχετικά με την ισότητα των φύλων ματαιώθηκαν ή αναβλήθηκαν και πιθανές μελλοντικές περικοπές στους δημόσιους προϋπολογισμούς θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση των γυναικών και στην προώθηση της ισότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή εφαρμογή της προαναφερθείσας οδηγίας 2006/54/ΕΚ προσλαμβάνει διαρκώς μεγαλύτερη σημασία,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη και ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας οδηγεί σε πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ των 27 έχει παραμείνει πολύ μεγάλο τα τελευταία 35 χρόνια από τότε που εφαρμόστηκε η οδηγία 75/117/ΕΟΚ(8), αγγίζοντας το 18% κατά μέσο όρο στην ΕΕ το 2010 και σε ορισμένα κράτη μέλη έως και το 30%· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα είναι μεγαλύτερο στον ιδιωτικό τομέα από ό,τι στο δημόσιο τομέα, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζει τρέχουσες ανισότητες στην αγορά εργασίας που στην πράξη επηρεάζουν κυρίως τις γυναίκες,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ύφεση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να επιβραδυνθεί η πρόοδος στις πολιτικές συνδυασμού της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή και για να περικοπούν οι προϋπολογισμοί που διατίθενται για τις υπηρεσίες φροντίδας και τις ρυθμίσεις σχετικά με την άδεια, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη συνδυασμού οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων στις μονογονεϊκές οικογένειες και στις πολύτεκνες οικογένειες,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, οι γυναίκες αφιερώνουν τριπλάσιο χρόνο από τους άνδρες στη φροντίδα των παιδιών, στην ενασχόληση με τις δουλειές του σπιτιού ή στη φροντίδα εξαρτώμενων μελών της οικογένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιμερισμός των οικογενειακών και οικιακών ευθυνών ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση της γονικής και της πατρικής άδειας, αποτελεί απαραίτητο όρο για την προώθηση και την επίτευξη της ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο μη υπολογισμός των περιόδων μητρότητας και γονικής άδειας στον συνολικό χρόνο απασχόλησης εισάγει διακρίσεις και συνιστά δυσμενή μεταχείριση των γυναικών στην αγορά εργασίας,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009(9), υπό τη Σουηδική Προεδρία, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή καλούνται να ενισχύσουν τη διάσταση του φύλου στη στρατηγική «ΕΕ 2020»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής για τη στρατηγική «ΕΕ 2020» δεν έλαβε υπόψη αυτήν την πτυχή, καθώς δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στη διάσταση του φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει, ωστόσο, ουσιαστική σημασία να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στη νέα δημοσιονομική και οικονομική αρχιτεκτονική και πολιτική και να διασφαλιστεί ότι τα σχέδια για την ανάκαμψη της οικονομίας και τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής θα υποβληθούν σε αξιολόγηση με γνώμονα τον αντίκτυπο ανά φύλο και ότι θα περιλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδιαίτερα σε εποχές οικονομικής ύφεσης, οι άνθρωποι που ήδη κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη φτώχεια, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες, γίνονται ακόμη πιο ευάλωτοι, ειδικά οι εργαζόμενες μετανάστριες και οι γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι προσπάθειες και ολοκληρωμένες λύσεις για την εξάλειψη της φτώχειας που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας ήδη το 2000 αποτελούν πλέον ζήτημα επείγουσας ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία εκείνων των ομάδων που αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα, ιδίως των Ρομά, και στη διασφάλιση της ένταξής τους στην κοινωνία,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης απασχόληση με θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και με κοινωνικά δικαιώματα αποτελεί διασφάλιση έναντι της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και εφαλτήριο για την οικονομική και ψυχολογική ανεξαρτησία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την εξασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, είναι πολύ σημαντικό να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν πολιτικές οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γυναικών και των ανδρών αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων ατόμων,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη πολιτικών που διευκολύνουν την ένταξη στην αγορά εργασίας γυναικών που ανήκουν σε ειδικές πολιτισμικές ή μειονοτικές ομάδες, πέραν από το σεβασμό της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας, μειώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό και ενισχύει την κοινωνική συνοχή η οποία με τη σειρά της λειτουργεί ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδο-οικογενειακή βία, θύματα της οποίας είναι κυρίως οι γυναίκες, αποτελεί φαινόμενο διαδεδομένο σε όλες τις χώρες και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες έχουν δείξει ότι η βία κατά των γυναικών εντείνεται όταν οι άνδρες υφίστανται μετακινήσεις και στερήσεις αγαθών ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό άγχος οδηγεί πολλές φορές σε συχνότερες, βιαιότερες και πιο επικίνδυνες κακοποιήσεις· λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι η οικογενειακή βία στοιχίζει στην ΕΕ περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ ετησίως,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα κοινωνικής ένταξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν εστιασμένες και ευρείες προσπάθειες, προκειμένου να εξαλειφθεί η φτώχεια μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης εισοδηματικής ανισότητας, φτώχειας και οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης,

1.  επισημαίνει ότι η ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών αποτελεί έναν από τους στόχους της ΕΕ και, συνεπώς, μία από τις βασικές αρχές σε οιαδήποτε πολιτική απάντηση στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και στη μετάβαση στην μετά την κρίση εποχή·

2.  τονίζει τα ευρήματα της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία η τρέχουσα κρίση έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι τα επιτεύγματα στον τομέα της ισότητας των φύλων διατρέχουν κίνδυνο και ότι οι επιπτώσεις της ύφεσης κινδυνεύουν να επηρεάσουν ειδικότερα τις γυναίκες·

3.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η κατάσταση κατά την οποία η τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και οι μελλοντικές οικονομικές προτάσεις θα θέσουν σε κίνδυνο ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στον τομέα της ισότητας των φύλων και η ύφεση θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την κατάργηση μέτρων που προωθούν την ισότητα των φύλων·

4.  εμμένει στη θέση ότι οι πολιτικές ισότητας των φύλων πρέπει να θεωρούνται ως μέρος της λύσης για την έξοδο από την κρίση, τη χρησιμοποίηση και αποδοτική αξιοποίηση των κλίσεων και των δεξιοτήτων όλου του πληθυσμού και τη διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικότερης οικονομίας στο μέλλον·

5.  επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση των γυναικών στην εργασία τις τελευταίες δεκαετίες συνεπάγεται μεγαλύτερες άμεσες επιπτώσεις της κρίσης όχι μόνο στις ίδιες τις γυναίκες αλλά και στα νοικοκυριά, τα εισοδήματα των οποίων θα επηρεαστούν σημαντικά από τις απώλειες θέσεων εργασίας γυναικών· καλεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη το αφανές κόστος της κρίσης, περιλαμβανομένων των διαφορετικών και συχνά μη αναγνωρισμένων συνεπειών για τα δύο φύλα·

6.  επισημαίνει ότι η πείρα από παλαιότερες κρίσεις δείχνει ότι η κατάσταση της απασχόλησης αποκαθίσταται, κατά κανόνα, ταχύτερα στην περίπτωση των ανδρών παρά σε αυτή των γυναικών·

7.  επισημαίνει ότι οι μακροοικονομικές πολιτικές συνδέονται ως επί το πλείστον με την αύξηση των διακρίσεων μεταξύ των φύλων στην εργασία, την αποσταθεροποίηση της απασχόλησης των γυναικών μέσω υπεργολαβιών, τις αυξήσεις των διαφορών των αμοιβών μεταξύ των φύλων, τη μείωση της πρόσβασης των γυναικών στην υγεία και την εκπαίδευση, την αυξανόμενη ανισότητα στην πρόσβαση σε πιστώσεις, εκτάσεις γης και ακίνητα, και με το ολοένα και περισσότερο γυναικείο πρόσωπο της φτώχειας·

8.  υπενθυμίζει ότι οι διαφορές των αμοιβών μεταξύ των φύλων εμμένουν και κινδυνεύουν να αυξηθούν λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης· καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να καθορίσουν σαφείς στόχους και να προτείνουν περιοριστικά μέτρα για την καταπολέμηση των διαφορών των αμοιβών μεταξύ των φύλων

9.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών (προαναφερθείσα οδηγία 75/117/ΕΟΚ) όπως ήδη ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο το 2008· χαιρετίζει την πρόσφατη πρωτοβουλία της Επιτροπής να βελτιώσει τις διατάξεις σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης του δικαιώματος στην ισότητα των αμοιβών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι αποτρεπτικές και αναλογικές (για παράδειγμα, υψηλότερες κυρώσεις σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων παραβάσεων)·

10.  σημειώνει ότι οι δημόσιες δαπάνες στον τομέα της υγείας αποτελούν αρμοδιότητα των επιμέρους κρατών μελών και των εθνικών κοινοβουλίων τους και/ή των τοπικών αρχών·

11.  εκφράζει τη λύπη του διότι πολλές γυναίκες έχουν ήδη χάσει ή αναμένεται να χάσουν την θέση εργασίας τους, ιδιαίτερα εκείνες που εργάζονται στο λιανικό εμπόριο, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό, όπως και γυναίκες σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή με επισφαλή εργασία· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, ταυτόχρονα, αναμένεται πτώση στην παροχή μικροπιστώσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση των αποδοχών των αυτοαπασχολούμενων γυναικών, ειδικά εκείνων στο γεωργικό και τον αγροτικό τομέα· τονίζει ότι πρέπει να αναμένεται δυσανάλογη αύξηση της γυναικείας ανεργίας για όσο διάστημα αναγγέλλονται δημοσιονομικές περικοπές στον δημόσιο τομέα, καθώς οι γυναίκες απασχολούνται δυσανάλογα στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών·

12.  τονίζει το θετικό αντίκτυπο της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην οικονομική ανάπτυξη· επισημαίνει σχετικά ότι, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, υπολογίζεται ότι το ΑΕγχΠ θα αυξανόταν κατά 30% εάν τα ποσοστά απασχόλησης, μερικής απασχόλησης και παραγωγικότητας των γυναικών ήταν παρόμοια με αυτά των ανδρών·

13.  αναγνωρίζει ότι σε πολλές γυναίκες δόθηκε η δυνατότητα εξαιτίας των πρόσφατων απωλειών θέσεων εργασίας να ιδρύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που θα αφορά ειδικά τις ΜΜΕ για να εκπληρωθεί ο στόχος της μείωσης του διοικητικού άχθους των επιχειρήσεων κατά 25% έως το 2012, ώστε να βοηθηθεί η καλλιέργεια αυτού του επιχειρηματικού πνεύματος·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα κατανεμημένα ανά φύλο στατιστικά στοιχεία της Eurostat· υποστηρίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στη μερική ανεργία (τομέας ο οποίος συχνά εξαιρείται από τα στατιστικά στοιχεία για την ανεργία)· επισημαίνει ότι η μακροχρόνια ανεργία, οι χαμηλότεροι μισθοί και οι λιγότερες κατά μέσο όρο ώρες εργασίας είναι πιθανό να έχουν σοβαρές επιπτώσεις, ιδιαίτερα στα έσοδα των γυναικών, στις αποζημιώσεις κοινωνικής ασφάλισης και, πιο μακροπρόθεσμα, στις συντάξεις τους·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη σχέση μεταξύ του αριθμού γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και των χρηματοοικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη που διεξήχθη από την Catalyst Inc. το 2007, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες γυναίκες στο διοικητικό τους συμβούλιο επιτυγχάνουν κέρδος ανά μετοχή κατά 83% υψηλότερο και αποδοτικότητα των πωλήσεων κατά 73% μεγαλύτερη·

16.  υπογραμμίζει ότι η κρίση θα πλήξει περισσότερο τις ευάλωτες ομάδες γυναικών: γυναίκες με αναπηρία, μετανάστριες, γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, γυναίκες με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα, γυναίκες σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας, γυναίκες μόνες και άπορες, γυναίκες που επωμίζονται τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων κ.ά·

17.  επισημαίνει ότι από την κρίση επηρεάζονται επίσης οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, όπως και οι οικογένειές τους στην πατρίδα τους· αναφέρεται στο γεγονός ότι η κλίμακα της γυναικείας μετανάστευσης συχνά υποβαθμίζεται και μαζί με αυτήν και οι επιπτώσεις στις οικογένειες που εξαρτώνται από τους μισθούς τους για επιβίωση, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να βρεθούν ενδεχομένως σε ακόμα πιο ευάλωτη κατάσταση όταν επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αντιμετωπίζοντας την απόρριψη από την κοινότητα και την οικογένειά τους·

18.  υπογραμμίζει και χαιρετίζει το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις και οι λύσεις απαιτούν τη συγκυριακή κατανόηση της κρίσης και την παραδοχή ότι δεν υπάρχει μία ενιαία λύση που να ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις· τονίζει ότι η ύφεση μπορεί να χρησιμεύσει, ταυτόχρονα, ως μοναδική ευκαιρία ώστε να ληφθεί περισσότερο υπόψη η διάσταση του φύλου στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές και να προωθηθεί η δημιουργία μιας κοινωνίας με μεγαλύτερη ισότητα των φύλων·

19.  εμμένει στην ανάγκη καταπολέμησης των στερεοτύπων σε όλες τις σφαίρες και σε όλα τα στάδια της ζωής, δεδομένου ότι αυτά συνιστούν ένα από τα πιο επίμονα αίτια της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς επιδρούν στις επιλογές τους όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση, τον καταμερισμό οικιακών και οικογενειακών ευθυνών, τη συμμετοχή στο δημόσιο βίο και τη συμμετοχή και εκπροσώπηση σε θέσεις λήψεις αποφάσεων, καθώς και τις επιλογές τους όσον αφορά την αγορά εργασίας·

20.  σημειώνει με λύπη το γεγονός ότι οι πολιτικές απαντήσεις στην κρίση, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μέτρων για την ανάκαμψη της οικονομίας, δεν αναγνώρισαν, δεν ανέλυσαν και δεν εξάλειψαν τις επιπτώσεις της κρίσης στα δύο φύλα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη στρατηγική μετά τη Λισαβόνα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την ισότητα των φύλων με ειδικούς στόχους στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και τη μακροοικονομική ανάπτυξη και στη στρατηγική «ΕΕ 2020» και να εισαγάγουν την κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισμών με γνώμονα το φύλο (gender budgeting) σε όλες τις πολιτικές·

21.  φρονεί ότι, παρά το γεγονός ότι επιτεύχθηκε ο στόχος της προσέγγισης του ποσοστού γυναικείας απασχόλησης στην ΕΕ στο 60% το 2010, είναι ανάγκη να ορισθεί ο πιο φιλόδοξος στόχος της επίτευξης του 75% το έτος 2020· τονίζει ακόμη ότι είναι αναγκαίο να μειωθεί η μισθολογική ψαλίδα·

22.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την έμπρακτη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και για την αναθεώρηση της κείμενης νομοθεσίας προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εφαρμογή της αρχής της ισότητας των δύο φύλων και για να καταστεί εφικτή η υιοθέτηση μέτρων θετικής διάκρισης εκεί όπου αυτά είναι αναγκαία·

23.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και κυρίως την Ειδική Επιτροπή για την Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση (CRIS) του Κοινοβουλίου να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια για την ανάκαμψη της οικονομίας και τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής θα υποβληθούν σε αξιολόγηση με γνώμονα τον αντίκτυπο ανά φύλο (εκ των υστέρων αξιολόγηση σε περιπτώσεις που η αξιολόγηση δεν έχει γίνει εκ των προτέρων) και θα ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου, συμπεριλαμβανομένων κατανεμημένων ανά φύλο δεδομένων και στατιστικών στοιχείων·

24.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η ύφεση και οι χρηματοδοτικές περικοπές δεν θα επηρεάσουν τις πολιτικές και τη λειτουργία των δομών που αποσκοπούν στην επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλα τα επίπεδα στον κυβερνητικό και μη κυβερνητικό τομέα· εκφράζει την απογοήτευσή του διότι τέτοιου είδους χρηματοδοτικές περικοπές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε μερικές χώρες·

25.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν και να αντισταθμίσουν τις αρνητικές συνέπειες των περικοπών στις δαπάνες του δημοσίου και στις κοινωνικές παροχές, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των περικοπών των δαπανών του δημοσίου σε τοπικό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι γυναίκες δυσανάλογα με καθήκοντα φροντίδας (παιδιών, ηλικιωμένων και εξαρτώμενων ατόμων)·

26.  επισημαίνει ότι η έλλειψη πολιτικών και υποδομών φροντίδας οδήγησε στην αύξηση κάλυψης των κενών αυτών, στις ιδιωτικές κατοικίες, από μετανάστριες οικιακές βοηθούς που δεν έχουν πρόσβαση σε κοινωνική και εργασιακή προστασία και στις αντίστοιχες παροχές· καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν άμεσα την παράνομη απασχόληση και να ενσωματώσουν τους νόμιμους διακινούμενους εργαζομένους στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά και άλλα εξαρτώμενα άτομα, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς στόχους, και να διασφαλίσουν ότι η διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών θα συμβιβάζεται με τα ωράρια εργασίας πλήρους απασχόλησης γυναικών και ανδρών· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των διαρθρωτικών ταμείων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση ποιοτικών υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει οδηγία για την άδεια πατρότητας, την άδεια υιοθεσίας και την άδεια για τη φροντίδα εξαρτώμενου μέλους της οικογένειας·

28.  επισημαίνει ότι η βία κατά των γυναικών και των αντρών αυξάνεται σε εποχές αναστάτωσης της οικονομικής δραστηριότητας· για το λόγο αυτό, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την εθνική νομοθεσία για να αντιμετωπίσουν κάθε μορφή βίας που συνδέεται με το φύλο και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Ισπανικής Προεδρίας να δημιουργήσει Παρατηρητήριο για τη βία κατά των γυναικών· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία ομάδας κρατών μελών σχετικά με το γενικό μέσο για την προστασία των θυμάτων (ευρωπαϊκή εντολή προστασίας)·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν, κυρίως μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης, μια συλλογική αντίληψη του φαινομένου της βίας που ασκείται κατά των γυναικών· υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των νέων είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση φαινομένων αυτού του τύπου

30.  ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να λάβουν ουσιαστικά μέτρα, κυρίως νομοθετικά, για να ενθαρρύνουν την ισόρροπη παρουσία γυναικών και ανδρών σε θέσεις υψηλής ευθύνης στις επιχειρήσεις και τα πολιτικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων και στα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά δημόσια όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς, που πρέπει να δίνουν το παράδειγμα· ζητεί, συνεπώς, να τεθούν δεσμευτικοί στόχοι που να διασφαλίζουν την ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών·

31.  τονίζει ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων, -οι γυναίκες αποτελούν μάλιστα μία από τις ομάδες που αποκλείονται σήμερα από τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων και επηρεάζονται δυσμενώς από τον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της κατάρτισης των κρατικών προϋπολογισμών και της διοίκησης των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας· σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθούν οι χρηματοοικονομικές γνώσεις των κοριτσιών και των γυναικών·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Νορβηγικής Κυβέρνησης να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των κρατικών ανώνυμων εταιρειών στο 40% τουλάχιστον, επιτυγχάνοντας να αυξήσει τον αριθμό γυναικών στη διοίκηση επιχειρήσεων μέχρι το σημερινό ποσοστό του 41%· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεωρήσουν την πρωτοβουλία της Νορβηγίας θετικό παράδειγμα και να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση όσον αφορά τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες·

33.  χαιρετίζει την ανάγκη αύξησης του αριθμού των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια ανωνύμων εταιρειών, αλλά υπογραμμίζει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν μέτρα κατάλληλα για τις δικές τους ανάγκες

34.  επισημαίνει ότι οι επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές αποτελούν ευκαιρία εκσυγχρονισμού της Ευρώπης και προώθησης της ισότητας και ότι μπορούν να θεωρηθούν ως στρατηγική παράλληλη με τις επενδύσεις στις πράσινες τεχνολογίες, οι οποίες εκσυγχρονίζουν την υλική υποδομή· εκτιμά ότι η ισότητα των φύλων πρέπει συνεπώς να καταστεί προτεραιότητα πολιτικής και ουσιαστικό εργαλείο·

35.  επισημαίνει ότι, υπό το φως της στρατηγικής «ΕΕ 2020», η «πράσινη οικονομία» αποκτά καθοριστική σημασία· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι «πράσινες θέσεις εργασίας» μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη της μελλοντικής αγοράς εργασίας της ΕΕ, ότι σήμερα περισσότερες από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να χαρακτηριστούν ως «πράσινες» και ότι από πρόσφατα στοιχεία προκύπτει ότι οι θέσεις εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να διπλασιαστούν φθάνοντας τα 2,8 εκατομμύρια έως το 2020·

36.  τονίζει ότι η οικολογική αναδιάρθρωση της οικονομίας και η μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα θα δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση για ειδικευμένους εργαζόμενους· επισημαίνει το γεγονός ότι οι εργαζόμενες γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας έντασης επιστήμης και τεχνολογίας· ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες γυναίκες συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στα σχέδια και προγράμματα επιμόρφωσης για τον οικολογικό μετασχηματισμό, δηλαδή στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε θέσεις εργασίας έντασης επιστήμης και τεχνολογίας· καλεί τα κράτη μέλη να παροτρύνουν τις γυναίκες σε τοπικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε αυτούς τους κλάδους διευκολύνοντας την πρόσβαση, μέσω της διάδοσης πληροφοριών και μέσω σεμιναρίων, σε διαθέσιμα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία·

37.  παροτρύνει τους εργοδότες στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν περισσότερες δυνατότητες για τις γυναίκες εργαζόμενες σε νέες τεχνολογίες, για να ενισχυθεί ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το 2020·

38.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πλήρη εφαρμογή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ύφεσης μέσω πρωτοβουλιών επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων βάσει του άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού(10) και του άρθρου 6 τόσο του κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(11) όσο και του κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(12)·

39.  ζητεί την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΓΤΑΑ προκειμένου να καταστεί εφικτή η δρομολόγηση δράσεων υπέρ των γυναικών κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, κάτι που συνέβαινε σε προγενέστερες περιόδους αλλά όχι στην τρέχουσα περίοδο, καθώς το μέτρο αυτό θα έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μηχανισμούς για τη διαχείριση της ισότητας ώστε να συμπεριλάβουν την εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα ισότητας των φύλων σε κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλους οργανισμούς οι οποίοι εφαρμόζουν μέτρα στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων και προωθούν οργανώσεις και δίκτυα γυναικών·

41.  ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να αναλάβει την εκπόνηση ανάλυσης σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στα δύο φύλα· θεωρεί ότι αυτή η εκτίμηση του αντίκτυπου πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια συγκεκριμένων δεικτών που λαμβάνουν υπόψη το ειδικό πλαίσιο της κρίσης· καλεί τους άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, να προτείνουν λύσεις στα θέματα ισότητας των δύο φύλων στις διεξαγόμενες εργασίες τους·

42.  υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης προγραμμάτων και οικονομικών κινήτρων για να ενθαρρυνθεί και να προαχθεί η συμμετοχή των γυναικών σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

43.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν και να υποστηρίξουν τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού·

44.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στους κοινωνικούς εταίρους και στις αρμόδιες μη κυβερνητικές οργανώσεις.

(1) ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23.
(2) ΕΕ C 313E, 20.12.2006, σ. 118.
(3) ΕΕ C 301E, 13.12.2007, σ. 56.
(4) ΕΕ C 295E, 4.12.2009, σ. 35.
(5) ΕΕ C 16E, 22.1.2010, σ. 21.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0371.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0029.
(8) Οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών (ΕΕ L 45, 19.2.1975, σ. 19).
(9) Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων: τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης – συμβολή στη στρατηγική της Λισαβόνας μετά το 2010, σύνοδος του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2009.
(10) Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25).
(11) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 12).
(12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 , για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 1).


Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 και συστάσεις για το μέλλον
PDF 425kWORD 150k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την αξιολόγηση του χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 και συστάσεις για το μέλλον (2009/2242(INI))
P7_TA(2010)0232A7-0156/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη της ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010» (CΟΜ(2006)0092),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την ενδιάμεση έκθεση για την πρόοδο που έχει συντελεσθεί σχετικά με τον χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010) (COM(2008)0760),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - 2010 (CΟΜ(2009)0694),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2000 με τίτλο «Προς μια κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005)» (CΟΜ(2000)0335) και τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 (αντίστοιχα, COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049, COM(2008)0010 και COM(2009)0077),

–  έχοντας υπόψη τα νομικά μέσα των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και κυρίως των δικαιωμάτων των γυναικών, ιδίως δε τη σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών, καθώς και τα άλλα μέσα των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών, όπως είναι η διακήρυξη της Βιέννης και το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκαν στην παγκόσμια διάσκεψη για τα δικαιώματα του ανθρώπου, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 48/104, της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, 58/147, της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών, 57/179, της 30ής Ιανουαρίου 2003 για την εξάλειψη των εγκλημάτων τιμής κατά των γυναικών, 52/86, της 2ας Φεβρουαρίου 1998 για την πρόληψη του εγκλήματος και για μέτρα ποινικού δικαίου με στόχο την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκε κατά την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, από τις 4 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 1995, καθώς και τα ψηφίσματά του της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο πρόγραμμα δράσης του Πεκίνου(1) και της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο πρόγραμμα δράσης της τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες (Πεκίνο + 10)(2),

–  έχοντας υπόψη την εμπεριστατωμένη μελέτη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με όλες τις μορφές βίας εις βάρος των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της 49ης συνόδου της Επιτροπής για τη Θέση της Γυναίκας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2005,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική, επίσης γνωστό ως Πρωτόκολλο του Μαπούτο, που τέθηκε σε ισχύ στις 26 Οκτωβρίου 2005, το οποίο ορίζει συγκεκριμένα ότι απαγορεύεται κάθε μορφής ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 31ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με τις γυναίκες και την ειρήνη και ασφάλεια, που προβλέπει ευρύτερη συμμετοχή των γυναικών τόσο στην πρόληψη των ένοπλων συγκρούσεων όσο και στην οικοδόμηση της ειρήνης,

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα αυτό, και ειδικότερα τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της διάσκεψης των Υπουργών Ισότητας του Συμβουλίου της Ευρώπης, με θέμα τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ισότητας de jure και de facto, ώστε να επιτευχθεί πραγματική ισότητα των φύλων (2010),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο του Ύπατου Αρμοστή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τίτλο «Ταυτότητα φύλου και ανθρώπινα δικαιώματα (2009)», τη Σύσταση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη, σχετικά με τα μέτρα καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου και το ψήφισμα 1728 (2010) και τη σύσταση 1915 (2010) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις διακρίσεις με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και την κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ (COM(2008)0636), που υπέβαλε η Επιτροπή στις 3 Οκτωβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (COM(2008)0637), που υπέβαλε η Επιτροπή στις 3 Οκτωβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο «Υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνης όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας» (COM(2008)0638),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της συμβουλευτικής επιτροπής για την Ισότητα Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Μαΐου 2003, σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στους εθνικούς προϋπολογισμούς,

–  έχοντας υπόψη τη συμβουλευτική επιτροπή για την ισότητα ευκαιριών γυναικών και ανδρών και τη γνωμοδότησή της σχετικά με τη διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, που εγκρίθηκε στις 22 Μαρτίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με στρατηγικές για την πρόληψη της εμπορίας γυναικών και παιδιών, ευάλωτων στη σεξουαλική εκμετάλλευση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη γυναικεία μετανάστευση: ο ρόλος και η θέση των μεταναστριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση(5),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ισότητα των φύλων που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Μαρτίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 για ένα χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2006-2010)(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στη βιομηχανία(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην αναπτυξιακή συνεργασία(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών – 2008(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2008 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών(10),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 24ης Φεβρουαρίου 1994(11) και της 13ης Οκτωβρίου 2005(12) σχετικά με τη φτώχεια των γυναικών στην Ευρώπη, και το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την αμεροληψία με βάση το φύλο και την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική οικονομία(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2009(17),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0156/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να απολαύουμε πλήρως τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματά μας και θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, η οποία έχει προ πολλού αναγνωριστεί στις συνθήκες, εξακολουθούν να υπάρχουν στην πολιτική ζωή και στη ζωή των γυναικών σημαντικές ανισότητες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων συνιστούν εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να αποτελεί στοιχείο της πολιτιστικής και πολιτικής ευρωπαϊκής ταυτότητας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί μείζον εμπόδιο για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και συνιστά μία από τις πλέον διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δεν γνωρίζει γεωγραφικά, οικονομικά ή κοινωνικά σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των γυναικών που πέφτουν θύματα βίας είναι ανησυχητικός,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να είμαστε προσκολλημένοι σε ξεπερασμένα, μη βιώσιμα από περιβαλλοντική άποψη, μοντέλα που βασίζονται σε ένα πεπαλαιωμένο καταμερισμό της εργασίας με κριτήριο το φύλο, που έχουν ξεπερασθεί λόγω της ενσωμάτωσης της γυναίκας στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι χρειαζόμαστε ένα νέο και κοινωνικά βιώσιμο μοντέλο βασιζόμενο στη γνώση και την καινοτομία, το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις δεξιότητες των γυναικών στην οικονομία, να αποκαθιστά την ισορροπία στις αρμοδιότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και να εξασφαλίζει μια καλή ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που o Χάρτης πορείας για την ισότητα 2006-2010 έχει επισημάνει ελλείψεις στην επίτευξη της πλήρους ισότητας των φύλων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει προωθήσει την ατζέντα ισότητας των φύλων, η συνολική πρόοδος είναι ανεπαρκής,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη δημόσια πολιτική,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι εξακολουθεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο πλήρης αντίκτυπος της χρηματοπιστωτικής κρίσης, είναι σαφές ότι η παρούσα οικονομική και κοινωνική κρίση έχει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τις γυναίκες και τη μακροπρόθεσμη μελλοντική προώθηση τομέων πολιτικής που αποβλέπουν στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, επιδεινώνοντας έτσι ανισότητες και διακρίσεις,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη και ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας συνεπάγεται πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γηράσκουσα κοινωνία μας οι γυναίκες θα είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα θα αυξάνεται η ζήτηση για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, πράγμα που κατά πάσα πιθανότητα συνεπάγεται τον κίνδυνο διπλής επιβάρυνσης των γυναικών,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ των άνω των 85 εκατομμυρίων ατόμων σε κατάσταση φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα περισσότερα είναι γυναίκες, κατάσταση στην οποία συμβάλλουν η ανεργία, η επισφαλής εργασία, οι χαμηλοί μισθοί, οι συντάξεις σε επίπεδα κατώτερα του ελάχιστου εισοδήματος διαβίωσης και οι δυσχέρειες πρόσβασης σε κρατικές υπηρεσίες ποιότητας σε πλείστους όσους τομείς, και ότι, επιπλέον, κατά τα τελευταία δέκα χρόνια ο αριθμός των γυναικών σε κατάσταση φτώχειας έχει αυξηθεί δυσανάλογα σε σύγκριση με τον αριθμό των ανδρών,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες μεταξύ των μέσων μισθών ανδρών και γυναικών υπερβαίνουν το 17%, οδηγώντας σε διαφορές ως προς τις συντάξεις και στην εξάπλωση της φτώχειας στις ηλικιωμένες γυναίκες, καθώς και ότι οι έμμεσες διακρίσεις τείνουν να εντείνονται στο μέτρο που η ανεργία αυξάνεται και πλήττει γυναίκες και νεαρές κοπέλες,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή τεράστια διαφορά στον τομέα της μέριμνας μεταξύ των δύο φύλων, όπου οι γυναίκες, σε σύγκριση με τους άνδρες, καλύπτουν τον διπλάσιο έως και τον τριπλάσιο αριθμό ωρών μη αμειβόμενης μέριμνας των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εκτίθενται συχνά σε πολλαπλές διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας (ιδίως σε ό,τι αφορά τις ηλικιωμένες γυναίκες), αναπηρίας, εθνοτικής/ φυλετικής προέλευσης, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, μεταναστευτικού καθεστώτος, κοινωνικοοικονομικού καθεστώτος, περιλαμβανομένων των γυναικών σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά, σεξουαλικών προτιμήσεων και/ή ταυτότητας φύλου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύνθετες διακρίσεις δημιουργούν πολλαπλούς φραγμούς στη χειραφέτηση και την κοινωνική ανέλιξη των γυναικών,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι θεμελιώδες να εξασφαλισθεί η ισότητα πρόσβασης στους πόρους, στα δικαιώματα και στην εξουσία, πράγμα το οποίο προϋποθέτει διαρθρωτικές και πολιτιστικές αλλαγές, εξάλειψη των στερεοτύπων και προαγωγή της ισότητας,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν σε σχέση με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές που είναι διαθέσιμες για τις γυναίκες συντελούν στη διατήρηση των ανισοτήτων,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομεακός και επαγγελματικός διαχωρισμός μεταξύ των φύλων δεν μειώνεται, αντιθέτως μάλιστα σε ορισμένες χώρες αυξάνεται,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικογενειακό δίκαιο (και συγκεκριμένα η νομοθεσία που διέπει το γάμο και το διαζύγιο) εντάσσει συχνά τις γυναίκες σε ασθενέστερο νομικό και οικονομικό καθεστώς, και ότι ορισμένες φορές τα δικαστήρια συντελούν στη δημιουργία ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών εφαρμόζοντας το οικογενειακό δίκαιο με βάση τον παραδοσιακό ρόλο στερεοτύπων αντί των ίσων δικαιωμάτων,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα της αντίρρησης συνειδήσεως αποτελεί συχνά αντικείμενο εκμετάλλευσης εκ μέρους ορισμένων (θρησκευτικών) ομάδων για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των γυναικών σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη και το οικογενειακό δίκαιο,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων αποτελεί καθοριστικό δείκτη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, ότι η παρουσία γυναικών ως διευθυντικών στελεχών στις εταιρείες και στα πανεπιστήμια εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, και ότι ο αριθμός των γυναικών που ασχολούνται με την πολιτική και την έρευνα αυξάνεται μόνο με πολύ αργούς ρυθμούς,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες προκλήσεις και η κτηθείσα πείρα αποδεικνύουν ότι η έλλειψη πολιτικής συνοχής σε διάφορους τομείς αποτέλεσε τροχοπέδη στην επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών κατά το παρελθόν και ότι υπάρχει ανάγκη παροχής επαρκών πόρων, στενότερου συντονισμού, διάδοσης της ενημέρωσης και αποτελεσματικότερης προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές πραγματικότητες,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών έχουν αποδειχθεί θεμελιώδεις για την πλήρη ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο της 15ης επετείου από την Πλατφόρμα του Πεκίνου, απομένει ακόμα να διανυθεί πολύς δρόμος για την υλοποίησή της,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ξεχωριστά για κάθε φύλο δεδομένα αποτελούν βασικό εργαλείο για την επίτευξη πραγματικής προόδου και για την αποτελεσματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων,

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Απ0κλεισμού και ότι τούτο θα πρέπει να αντικατοπτριστεί σε πολιτικές και συντονισμένες δράσεις που συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση της σημερινής κατάστασης,

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια από την καθιέρωση της 8ης Μαρτίου ως Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας· λαμβάνοντας υπόψη το πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν οι γυναίκες και οι οργανώσεις τους στην προώθηση της ισότητας και στην καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων,

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός μεταξύ της επαγγελματικής, της οικογενειακής και της ιδιωτικής ζωής παραμένει ανεπίλυτο πρόβλημα τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες,

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην παιδική μέριμνα και στις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων ατόμων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για να μπορούν οι άνδρες και οι γυναίκες να συμμετέχουν ισότιμα στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση,

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα περισσότερα κράτη μέλη, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης δεν λαμβάνουν αρκούντως υπόψη τις ειδικές συνθήκες των γυναικών που ζουν στη φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος να περιέλθει κανείς σε φτώχεια είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιμερισμός των οικογενειακών και των οικιακών ευθυνών μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, κυρίως με την αξιοποίηση της ισότιμης χρήσης της γονικής άδειας και από τους δύο γονείς, καθώς και με την άδεια πατρότητας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση και την επίτευξη της ισότητας μεταξύ των γυναικών και των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη συμπερίληψη των περιόδων μητρότητας και της γονικής άδειας στον υπολογισμό του συνολικού χρόνου εργασίας συνιστά δυσμενή διάκριση και θέτει τις γυναίκες σε δυσμενέστερη θέση στην αγορά εργασίας,

Αξιολόγηση του χάρτη πορείας 2006-2010

1.  σημειώνει ότι, στον τομέα της οικονομικής ανεξαρτησίας επί ίσοις όροις για τις γυναίκες και τους άνδρες, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ανήλθε σχεδόν σε 60%, όπως ορίζουν οι στόχοι της Λισαβόνας για την απασχόληση· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη δεσμευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων και επισημαίνει την ανάγκη λήψης επειγόντων μέτρων προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών υπό επισφαλείς συνθήκες εργασίας, ιδίως των μεταναστριών και των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο ευάλωτες στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης· ζητεί επιπλέον τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων στα συστήματα δημόσιας υγείας, στα οποία πρέπει να διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση·

2.  επιδοκιμάζει τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση του συνδυασμού επαγγελματικού και ιδιωτικού και οικογενειακού βίου· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το ζήτημα της άδειας πατρότητας, της άδειας υιοθεσίας και της άδειας για τη φροντίδα εξαρτώμενου μέλους της οικογένειας δεν έχει επιλυθεί και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνον ελάχιστα κράτη μέλη έχουν επιτύχει τους στόχους της Βαρκελώνης για την παροχή πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους προς τον σκοπό αυτόν·

3.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο στην πλειονότητα των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της λαμβάνοντας περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

4.  σημειώνει τις δράσεις του προγράμματος DAPHNE III για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας έναντι των γυναικών· επαναλαμβάνει ωστόσο την ανάγκη για τη λήψη νομοθετικών μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξάλειψη της βίας που συνδέεται με το φύλο·

5.  επιδοκιμάζει την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων ως προτεραιότητα στα κοινοτικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο τη μείωση των στερεοτύπων στην κοινωνία· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι τα συνεχιζόμενα στερεότυπα που συνδέονται με το φύλο εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για πολλές ανισότητες· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ανατροπή των στερεοτύπων και των παραδοσιακών ρόλων των φύλων, ιδίως εκστρατείες με στόχο τους άνδρες, οι οποίες θα υπογραμμίζουν την ανάγκη επιμερισμού των οικογενειακών ευθυνών·

6.  επικροτεί την προσήλωση της Επιτροπής στις αρχές της Διακήρυξης της Χιλιετίας για την Ανάπτυξη και του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων εκτός της ΕΕ· ζητεί να ενισχυθεί η ενσωμάτωση ης διάστασης του φύλου στις αναπτυξιακές, τις εξωτερικές και τις εξωτερικές εμπορικές πολιτικές της ΕΕ·

Σε θεσμικό επίπεδο

7.  προτείνει όπως η νέα στρατηγική για την ισότητα γυναικών και ανδρών στην ΕΕ αποτελέσει μία ατζέντα για δράση και μια πολιτική δέσμευση που θα βασίζεται στην πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και τα επιτεύγματά της, εκτιμώντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, αποτελούν αναφαίρετο, αδιαίρετο και αναπόσπαστο μέρος των οικουμενικών ανθρώπινων δικαιωμάτων·

8.  επισημαίνει ότι είναι ουσιώδες να εξακολουθήσει να προωθείται η βασική στοχοθέτηση των έξι πρωταρχικών τομέων δράσης του υφιστάμενου χάρτη πορείας, και καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των πλεονεκτημάτων του υφιστάμενου χάρτη πορείας και, με τον τρόπο αυτό, να ασκήσει επιρροή στα μέσα εθνικού και περιφερειακού επιπέδου για την επίτευξη της ισότητας και της χειραφέτησης των γυναικών·

9.  προτείνει την παροχή ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων για τη νέα στρατηγική ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεσή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

10.  θεωρεί ότι το Συμβούλιο, μετά από γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη νέα στρατηγική για την ισότητα, αποσκοπώντας να προσδώσει μεγαλύτερη πολιτική ισχύ και να εξασφαλίσει νέα ώθηση στην πολιτική για την ισότητα·

11.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι στις προτάσεις της Επιτροπής για τη στρατηγική ΕΕ 2020 δεν έχει περιληφθεί με ικανοποιητικό τρόπο η διάσταση του φύλου, και, κατά συνέπεια, καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν τη συστηματική παρουσίαση της διάστασης της ισότητας μεταξύ των φύλων στη στρατηγική της ΕΕ για το 2020, περιλαμβανομένου ενός ειδικού κεφαλαίου για τη διάσταση του φύλου, μηχανισμών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και στόχων για τη γυναικεία απασχόληση σε συνδυασμό με δείκτες οικονομικής εξάρτησης, και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις επιπτώσεις της σημερινής κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στις γυναίκες όσο και το ρόλο των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία·

12.  προτείνει την ετήσια διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης μεταξύ Συμβουλίου, Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόοδο της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ·

13.  υπογραμμίζει τη σημασία της διεξαγωγής ετήσιας διάσκεψης σχετικά με την ισότητα των φύλων, στην οποία θα συμμετέχουν οργανώσεις γυναικών, άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας όπως οργανώσεις ΛΟΑΤ ( GLBT), συνδικαλιστικές οργανώσεις από τα κράτη μέλη, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, του Συμβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, η οποία θα εστιάζεται σε προκαθορισμένο θέμα κάθε έτος·

14.  τονίζει την ανάγκη για ένα δομημένο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να εξασφαλισθεί η αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

15.  προτείνει να μην περιορίζεται η θεσμική συνεργασία στον τομέα αυτό μόνο στις οργανώσεις των γυναικών αλλά να επιζητείται ενεργά η συνεργασία με τις οργανώσεις εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων·

16.  επιμένει να αρχίσει αμέσως η πλήρης λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και να αναπτυχθούν όλοι οι απαραίτητοι δείκτες φύλου, έτσι ώστε να μπορούν να τίθενται υπό εξέταση τα ζητήματα ισότητας, όποτε προκύπτουν· ζητεί όπως οι εν λόγω δείκτες ενημερώνονται τακτικά, ούτως ώστε να επιτρέπεται η εναρμόνιση των καθοριζόμενων στόχων με τα αποτελέσματα που έχουν πράγματι επιτευχθεί·

17.  εκτιμά ότι, στις πολιτικές προτάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου όπου υπάρχει θέση για αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου, η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την ισότητα των φύλων·

18.  ζητεί επίμονα να αρχίσει να εφαρμόζει η Επιτροπή μέθοδο «gender mainstreaming» κατά την προετοιμασία όλων των προτάσεών της·

19.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώνει και να ενημερώνει τακτικά την ιστοσελίδα της για την ισότητα των φύλων, και να αφιερώνει η Ομάδα Ισότητας Ευκαιριών, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μία από τις συνεδριάσεις της εξ ολοκλήρου στην ισότητα των φύλων και να δημιουργήσει μια υπηρεσία πληροφοριών για τις γυναίκες·

20.  τονίζει ότι οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής πρέπει να εντάξουν στην εσωτερική διάρθρωση λειτουργίας τους ενισχυμένο μηχανισμό συντονισμού, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση σε μόνιμη βάση των πολιτικών ισότητας δικαιωμάτων και ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στους πλέον διαφορετικούς τομείς· ζητεί να περιλαμβάνει η Ετήσια Έκθεση για την Ισότητα ένα κεφάλαιο στο οποίο κάθε Γενική Διεύθυνση θα ενημερώνει σχετικά με την ισότητα στον τομέα της αρμοδιότητάς της·

21.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να διασφαλίσει την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και να εκπονήσει σχέδιο δράσης με στόχο την επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στις αντιπροσωπείες της ΕΕ, ακόμη και στο ανώτατο επίπεδο· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανοίξουν θέση για το διορισμό ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για τις γυναίκες, όπως είχε ήδη ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο 2008, προκειμένου να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη θέση των γυναικών στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, και ζητεί τη διαρθρωτική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην ΕΥΕΔ· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά και να στηρίξουν την ενισχυμένη συμμετοχή των γυναικών στις διμερείς και πολυμερείς σχέσεις τους με κράτη και οργανισμούς εκτός της Ένωσης·

22.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα σχέδια αναπτυξιακής συνεργασίας, και τονίζει τη σπουδαιότητα της εφαρμογής του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

23.  υπογραμμίζει τη σημασία των πολιτικών ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας των φύλων σε διαφόρους τομείς, συγκεκριμένα δε στον οικονομικό, δημοσιονομικό, εμπορικό και κοινωνικό, και της δημοσιονομικής ανάλυσης από την σκοπιά του φύλου και της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη διάδοση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συνεκτίμησή τους κατά τη χάραξη πολιτικών·

24.  θεωρεί απαραίτητο να δημιουργηθούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη εργαλεία κατάρτισης και εφαρμογής, ώστε να μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν δεόντως υπόψη - στις αντίστοιχες σφαίρες αρμοδιοτήτων τους - μια προοπτική που θα βασίζεται στην ισότητα ευκαιριών γυναικών και ανδρών, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του συγκεκριμένου αντίκτυπου των πολιτικών στις γυναίκες και τους άνδρες·

25.  θεωρεί σημαντικό, στο πλαίσιο των στρατηγικών και των σχεδίων για την οικονομική ανάκαμψη, να θεσπισθούν υποδειγματικά τομεακά μέτρα που θα στηρίζουν κύκλους σπουδών και κατάρτισης κα τα οποία θα στοχεύουν στην ενσωμάτωση των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των νέων κοριτσιών, στην αγορά εργασίας, σε στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης και επί τη βάσει θέσεων και δεξιοτήτων της προηγμένης τεχνολογίας και επιστήμης·

26.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να καταρτιστούν αξιόπιστοι και συγκρίσιμοι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες, που θα διατίθενται όποτε χρειάζεται, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές·

27.  ζητεί από τη Eurostat να καθορίσει δείκτες για τη μέτρηση της συμμετοχής γυναικών και ανδρών σε εθελοντικές δραστηριότητες, προκειμένου να καταδειχθεί η συμβολή των γυναικών και των ανδρών στην κοινωνική συνοχή·

28.  τονίζει ότι απαιτείται καλύτερος συντονισμός για την εξέλιξη των στόχων των πολιτικών ισότητας στο πλαίσιο όλων των θεσμικών οργάνων, τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών, και ότι απαιτούνται ενιαίες και συγκεκριμένες μέθοδοι ενσωμάτωσης, όπως είναι οι προϋπολογισμοί που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου ή η ενσωμάτωση της ανάλυσης θεμάτων φύλου στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και παρακολούθηση της δημόσιας πολιτικής·

29.  επισημαίνει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη την ανάγκη μιας διττής στρατηγικής, η οποία θα αρχίζει με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας των φύλων και θα επεκτείνεται σε ειδικές δράσεις, μεταξύ των οποίων νομοθετικές, σε επίπεδο θέσεων και πιστώσεων του προϋπολογισμού και παρακολούθησης και ελέγχου, με στόχο την εξασφάλιση της υλοποίησής τους· τονίζει ότι η ατζέντα δράσης πρέπει να περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο·

30.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα μέτρα που απαιτούνται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και να αναθεωρούν την ισχύουσα νομοθεσία ούτως ώστε να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή της ισότητας των φύλων και να μπορούν να θεσπίζονται μέτρα θετικών διακρίσεων όποτε κρίνονται απαραίτητα·

31.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής στις αρχές της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου σε ό,τι αφορά την προώθηση προϋπολογισμών που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλλουν προσπάθειες για να εξετάζεται συστηματικά με ποιο τρόπο επωφελούνται οι γυναίκες από τις δαπάνες του δημόσιου τομέα και να προσαρμόζουν του προϋπολογισμούς για να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση σε δαπάνες του δημόσιου τομέα τόσο για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας όσο και για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών· ζητεί επίσης τη διάθεση επαρκών πόρων, μεταξύ άλλων για την πραγματοποίηση αναλύσεων του αντίκτυπου στην ισότητα των φύλων·

32.  καλεί την Επιτροπή να ελέγχει τη συμμόρφωση των κρατών μελών στις οδηγίες για την κατάργηση των διακρίσεων και τα μέτρα για τη διάσταση του φύλου, και να λαμβάνει ενεργά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί παραβάσει, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

33.  ζητεί να τροποποιηθεί ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) προκειμένου να καταστεί εφικτή, όπως συμβαίνει με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), η υλοποίηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών κατά την περίοδο προγραμματισμού 2010-2020, πράγμα που είχε συμβεί σε προηγούμενες περιόδους αλλά δεν ακολουθείται στην τρέχουσα περίοδο, καθώς το μέτρο αυτό θα έχει ιδιαίτερα ευεργετικές επιπτώσεις στη γυναικεία απασχόληση στην ύπαιθρο·

34.  υπογραμμίζει την ανάγκη, και οι επιτροπές και διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες εντός του Κοινοβουλίου να προσδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα ισότητας και να διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται επαρκώς σε υπεύθυνες θέσεις στο πλαίσιο των εν λόγω επιτροπών και αντιπροσωπειών, εφιστά δε την προσοχή στο σημαντικό έργο που επιτελεί η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα των Φύλων του Κοινοβουλίου·

35.  επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιοι για την ενσωμάτωση της διάστασης φύλου σε διάφορες πολιτικές, οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου στη χάραξη και ανάπτυξη κάθε πολιτικής στο πλαίσιο των επιμέρους επιτροπών τους·

36.  καλεί το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειες για την αύξηση του αριθμού των γυναικών σε υψηλότερες θέσεις του προσωπικού τους· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μηχανισμό που θα εξασφαλίζει την ισότητα εντός του Σώματος των Επιτρόπων στην προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο·

37.  επισημαίνει ότι πρέπει να αποτραπεί το ενδεχόμενο να υπονομευθούν από την σημερινή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και από τις μελλοντικές οικονομικές προτάσεις τα επιτεύγματα όσον αφορά την ισότητα των φύλων, όπως επίσης να χρησιμοποιείται η ύφεση, πράγμα που ήδη συμβαίνει σε ορισμένα κράτη μέλη, ως πρόσχημα για τον περιορισμό των μέτρων με στόχο την ισότητα των φύλων, γεγονός που μακροπρόθεσμα θα παρεμπόδιζε την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, την οικονομική μεγέθυνση της ΕΕ, την αύξηση των φορολογικών εισφορών, την άνοδο των ποσοστών γεννητικότητας και την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

38.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, να αναλάβει την αναθεώρηση των πολιτικών για τον συνδυασμό μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, διασφαλίζοντας ότι το κόστος της μητρότητας και της πατρότητας δεν επιβαρύνει τον εργοδότη, αλλά το κοινωνικό σύνολο, προκειμένου να εξαλειφθούν μεροληπτικές τακτικές στις επιχειρήσεις και να στηριχθεί το δημογραφικό μας μέλλον·

39.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να υιοθετήσουν θετικά μέτρα υπέρ των γυναικών και των ανδρών, ούτως ώστε να διευκολύνεται η επιστροφή τους στην εργασία ύστερα από περίοδο αφοσίωσης στην οικογένειά τους (ανατροφή των παιδιών ή/και φροντίδα ασθενούς ή ανάπηρου γονέα), ενισχύοντας πολιτικές (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας που θα τους επιτρέπουν να ανακτούν την οικονομική τους ανεξαρτησία·

40.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην αναγνώριση της άτυπης οικονομίας και να προσδιορισθεί η αξία της «οικονομίας της ζωής» σύμφωνα με προσεγγίσεις που σχετίζονται με το φύλο, στο πλαίσιο του σχεδίου «Πέραν του ΑΕγχ» που δρομολόγησε η Επιτροπή·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την κατάλληλη κοινωνική κάλυψη γυναικών και ανδρών που ασχολούνται με τη μέριμνα αρρώστων, ηλικιωμένων ή αναπήρων γονέων, καθώς και ηλικιωμένων γυναικών που λαμβάνουν ιδιαίτερα μικρή σύνταξη·

Πολιτικοί τομείς – στόχοι

42.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνέχισης της ανάλυσης της Πλατφόρμας του Πεκίνου (Πεκίνο+15) που διεξήχθη από τη σουηδική προεδρία, προκειμένου στο εξής όχι απλώς να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι δείκτες αλλά επίσης να τεθούν στόχοι και να εγκριθούν οι πολιτικές που είναι αναγκαίες στους προβλεπόμενους 12 τομείς·

43.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων, και ιδίως των δημοσιονομικών, που έχει η εφαρμογή του συστήματος «gender mainstreaming» με στόχο να αξιολογηθεί η σημασία, η αποτελεσματικότητα, η συνέχιση και η χρησιμότητά του από πλευράς κόστους/αποτελεσματικότητας και προστιθέμενης αξίας, δεδομένου ότι τούτο αποτελεί τη συνήθη πρακτική για κάθε άλλη ευρωπαϊκή πολιτική·

44.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθούν οι ρυθμίσεις με τις οποίες οι οργανώσεις γυναικών και η κοινωνία των πολιτών γενικότερα συνεργάζονται και συμμετέχουν στις διαδικασίες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

45.  θεωρεί ότι μία προτεραιότητα πρέπει να είναι η καταπολέμηση της έσχατης φτώχειας, με την αναθεώρηση των μακροοικονομικών, νομισματικών, κοινωνικών και εργατικών πολιτικών που αποτελούν τις βασικές της αιτίες, με στόχο να εξασφαλιστεί οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη για τις γυναίκες, με την επανεξέταση των μεθόδων προσδιορισμού του ποσοστού της φτώχειας και με την ανάπτυξη στρατηγικών που θα προωθούν τη δίκαια κατανομή του εισοδήματος, θα εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο εισόδημα και αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, θα δημιουργούν περισσότερες θέσεις ποιοτικής απασχόλησης σε συνδυασμό με δικαιώματα για τις γυναίκες, θα δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες και τα κορίτσια να απολαύουν δημοσίων υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και θα βελτιώνουν την κοινωνική προστασία και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, μεταξύ δε άλλων βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα φύλαξης παιδιών, κοινοτικά κέντρα ελεύθερου χρόνου και παροχής στήριξης σε οικογένειες, «διαγενεακά κέντρα», καθιστώντας τις υπηρεσίες αυτές προσιτές σε όλες τις γυναίκες, τους άνδρες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρωγή μοναχικών ηλικιωμένων γυναικών·

46.  τονίζει ότι οι πτωχότερες γυναίκες πρέπει να είναι οι κύριοι εταίροι για τη χάραξη, τη θέση σε ισχύ και την αξιολόγηση των πολιτικών ίσων ευκαιριών· καλεί, κατά συνέπεια, την Ένωση να προσδώσει ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους κατά της Φτώχειας, του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού και, γενικότερα, υπό το πρίσμα αυτό, της Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020·

47.  τονίζει το θετικό αντίκτυπο της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην οικονομική ανάπτυξη· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ορισμένες μελέτες υπολογίζουν ότι, εάν τα ποσοστά απασχόλησης, μερικής απασχόλησης και παραγωγικότητας των γυναικών ήταν παρεμφερή με τα αντίστοιχα ποσοστά των ανδρών, το ΑΕγΧ θα αυξανόταν κατά 30%·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλύσουν τις επιπτώσεις των μέτρων για την καταπολέμηση της κρίσης και των μελλοντικών στρατηγικών εξόδου από την κρίση από τη σκοπιά της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

49.  καλεί την Επιτροπή να εξαλείψει τα κενά στους τομείς που καλύπτει για να διασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο νομικής προστασίας κατά των διακρίσεων λόγω φύλου με εκείνο που ισχύει κατά των διακρίσεων λόγω φυλετικής προέλευσης, και να βελτιωθεί η νομική προστασία και πρόσβαση σε ένδικα μέσα για θύματα πολλαπλών διακρίσεων·

50.  θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα για την καταπολέμηση των μισθολογικών διακρίσεων, είτε μέσω της αναθεώρησης της ισχύουσας οδηγίας, μέσω της εκπόνησης τομεακών προγραμμάτων σε φάσεις, με σαφώς καθορισμένους στόχους, όπως η μείωση της μισθολογικής ανισότητας στο 0-5% έως το 2020, ούτως ώστε να τερματιστούν οι άμεσες και έμμεσες διακρίσεις, είτε μέσω της ενθάρρυνσης των συλλογικών συμβάσεων και της κατάρτισης συμβούλων για την ισότητα, αντιμετωπίζοντας την άνιση αναλογία μη αμειβόμενης εργασίας μεταξύ γυναικών και ανδρών και εκπονώντας προγράμματα ισότητας στις επιχειρήσεις και άλλους εργασιακούς χώρους· θεωρεί ότι η διαφάνεια κατά τη διαμόρφωση των μισθών πρέπει να αποτελεί συνήθη πρακτική για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων γυναικών·

51.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η απασχόληση των γυναικών στην ΕΕ προσεγγίζει το στόχο του 60% έως το 2010, αλλά υποστηρίζει επίμονα ότι είναι ανάγκη να καθορισθεί πλέον ένας πιο φιλόδοξος στόχος και να φθάσει η αναλογία αυτή στο 75% έως το 2020·

52.  ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν ειδικά μέτρα βελτίωσης της θέσης των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων, όπως ένα ανεξάρτητο καθεστώς για μετανάστριες που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία, εξατομικευμένα δικαιώματα συνταξιοδότησης και άλλα επιδόματα για γυναίκες που είτε δεν μετέχουν ή μετέχουν ελάχιστα στην αγορά εργασίας, και εκστρατείας για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με διακρίσεις σε βάρος διαφυλικών ατόμων και για τη βελτίωση της πρόσβασής τους σε ένδικα μέσα·

53.  τονίζει τη σπουδαιότητα των διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των γυναικών, και ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, σε αποδοχές, σε συνθήκες εργασίας, στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας και στην επαγγελματική κατάρτιση·

54.  καλεί τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να ενσωματώσουν στους εσωτερικούς τους κανόνες αυτά τα σχέδια ισότητας, να τα συνοδεύσουν με ακριβείς βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και να διεξάγουν ετήσιο απολογισμό της υλοποίησης στην πράξη των στόχων αυτών·

55.  αποδοκιμάζει την υποεκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων, τόσο στον κόσμο των επιχειρήσεων όσο και σε δημοκρατικές διαδικασίες, και υποστηρίζει επίμονα ότι απαιτούνται πιο φιλόδοξα μέτρα για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων και στα δημόσια, τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

56.  ζητεί περισσότερη δράση, ευαισθητοποίηση και έλεγχο των εργασιακών χώρων, ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τις γυναίκες, λαμβάνοντας υπόψη τα ωράρια, τον σεβασμό των δικαιωμάτων μητρότητας και πατρότητας, τον συνδυασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, και ζητώντας την ευρύτερη λήψη της άδειας μητρότητας, την καθιέρωση γονικής άδειας, την καθιέρωση άδειας πατρότητας μετ' αποδοχών, την καθιέρωση άδειας για οικογενειακούς λόγους μετ' αποδοχών, μεταξύ άλλων για τη μέριμνα εξαρτώμενων ατόμων, μέτρα για την καταπολέμηση σεξιστικών στερεοτύπων στον καταμερισμό της εργασίας και της φροντίδας, καθώς και ένδικα μέσα σε περίπτωση που αμφισβητούνται τα δικαιώματα αυτά·

57.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, πόσο σημαντικό είναι να εκτιμάται, να πιστοποιείται και να αντισταθμίζεται η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της οποίας οι καθορισμένες απαιτήσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνουν οπωσδήποτε την ισότητα των φύλων· θεωρεί ότι τούτο θα πρέπει να επιτευχθεί με τη θέσπιση ευέλικτων μοντέλων οργάνωσης που θα βασίζονται σε στοχοθετημένη απασχόληση και δεν θα συνδέονται με τη φυσική παρουσία, και τα οποία θα επιτρέπουν σε όλους τους εργαζόμενους, ασχέτως εάν είναι άνδρες ή γυναίκες, να μπορούν να αναπτύσσονται επαγγελματικά και να ανελίσσονται από πλευράς σταδιοδρομίας και αμοιβών, σύμφωνα με τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές απαιτήσεις που απορρέουν από την ανάγκη για τη μέριμνα των παιδιών και των συγγενών, στο πλαίσιο ευνοϊκών για την οικογένεια υπηρεσιών και μεθόδων οργάνωσης της εργασίας·

58.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να συνδυασθεί η ιδιωτική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή με την έμπρακτη εφαρμογή μέτρων που απευθύνονται εξίσου σε άνδρες και γυναίκες, τα οποία να προωθούν τον επιμερισμό καθηκόντων σε ισότιμη βάση και να συνεκτιμούν το γεγονός ότι ως τώρα οι άνδρες διατίθενται λιγότερο να αξιοποιούν την άδεια πατρότητας ή σχετικά κίνητρα·

59.  τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν κίνητρα που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή σε επίπεδο επιχειρήσεων προγραμμάτων θετικής δράσης και πολιτικών για τους ανθρώπινους πόρους που θα αποβλέπουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, δίδοντας έμφαση σε πρακτικές ευαισθητοποίησης και κατάρτισης που θα επιτρέπουν την προώθηση, τη μεταφορά και την ενσωμάτωση επιτυχών πρακτικών σε οργανώσεις και επιχειρήσεις·

60.  θεωρεί σημαντικό να εξετασθεί διεξοδικότερα το ζήτημα δημιουργίας μιας μεθοδολογίας για την ανάλυση λειτουργιών που μπορούν να διασφαλίσουν το δικαίωμα των γυναικών σε ίσες αμοιβές, να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό ατόμων και επαγγελμάτων και, ταυτόχρονα, να ενισχύσουν την αξιοπρέπεια της εργασίας ως διαρθρωτικό στοιχείο για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας των επιχειρήσεων και για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων ανδρών και γυναικών·

61.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθούν η διαθεσιμότητα, η ποιότητα και η προσβασιμότητα σε υπηρεσίες μέριμνας των παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων, διασφαλίζοντας ότι η διαθεσιμότητα των εν λόγω υπηρεσιών θα είναι συμβατή με τα ωράρια πλήρους απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών·

62.  τονίζει ότι οι εν λόγω υπηρεσίες μέριμνας και φροντίδας των παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων συνιστούν δυνητικά μια σημαντική πηγή απασχόλησης για ηλικιωμένες γυναίκες οι οποίες επί του παρόντος εντάσσονται στο χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης·

63.  πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλισθούν προσιτές υπηρεσίες μέριμνας για τουλάχιστον το 50% των νηπίων ηλικίας έως και τριών ετών και ότι πρέπει να καθιερωθεί η σχολική αγωγή των παιδιών από τριών χρόνων μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης·

64.  υποστηρίζει πολιτικές και μέτρα για την εκρίζωση της βίας κατά των γυναικών σε όλους τους τομείς, προάγοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, καταπολεμώντας τα στερεότυπα του φύλου και όλες τις διακρίσεις όχι μόνο στην κοινωνία και την οικογένεια αλλά και στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική ζωή· θεωρεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές πολιτικές που να προωθούν την ισότητα των φύλων, να χειραφετούν τις γυναίκες, να παρέχουν καλύτερη εκπαίδευση στα άτομα, μεταξύ άλλων με εκστρατείες ευαισθητοποίησης, και να προωθούν στρατηγικές διά βίου μάθησης και ειδικά μέτρα για τις γυναίκες·

65.  υποστηρίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και τονίζει τη σπουδαιότητα της συνεχούς δέσμευσης της Επιτροπής να θέσει σε εφαρμογή μια ενεργότερη πολιτική για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με οδηγία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών που θα καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις προσπάθειες που υποχρεούνται να καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

66.  τονίζει την ανάγκη να διεξαχθεί ευρεία επισκόπηση που θα περιλαμβάνει όλες τις χώρες της ΕΕ και θα χρησιμοποιεί κοινή μεθοδολογία για να γνωστοποιηθεί η πραγματική έκταση του προβλήματος· τονίζει το σημαντικό έργο που θα επιτελέσει στον τομέα αυτό το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη Βία Λόγω Φύλου που θα παρέχει στατιστικά δεδομένα υψηλής ποιότητας για τη στήριξη των πολιτικών μέτρων με στόχο την καταπολέμηση αυτού του κοινωνικού πλήγματος·

67.  επιμένει στην ανάγκη να δοθεί κάθε προσοχή στην κατάσταση των γυναικών που εργάζονται με τους συζύγους τους στους τομείς της γεωργίας, βιοτεχνίας, εμπορίου ή αλιείας, και μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, όπου η κατάσταση των γυναικών είναι πλέον ευάλωτη από ό,τι αυτή των ανδρών, αποσκοπώντας στη λήψη νέων μέτρων που θα προστατεύουν τη μητρότητα, θα εξαλείφουν τις έμμεσες διακρίσεις και θα εξασφαλίζουν την κοινωνική προστασία και ασφάλεια, καθώς και άλλα δικαιώματα των γυναικών, καλύπτοντας επίσης τις γυναίκες με καθεστώς ανεξάρτητου επαγγελματία· τονίζει στο πλαίσιο αυτό πόσο σημαντικό είναι να αναπτυχθεί η νομική έννοια της συνιδιοκτησίας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης αναγνώριση των δικαιωμάτων της γυναίκας στο γεωργικό τομέα, η επαρκής προστασία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και η αναγνώριση της εργασίας τους·

68.  επισημαίνει τη σπουδαιότητα της καταπολέμησης των στερεοτύπων σε όλους τους τομείς και σε όλα τα στάδια της ζωής, δεδομένου ότι αποτελούν μία από τις πλέον επίμονες αιτίες ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, επηρεάζοντας τις επιλογές τους στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης, τον επιμερισμό των οικιακών και οικογενειακών ευθυνών, τη συμμετοχή στο δημόσιο βίο και τη συμμετοχή και εκπροσώπηση σε θέσεις λήψεως αποφάσεων, καθώς και τις επιλογές τους στην αγορά εργασίας·

69.  καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να προσδώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων, της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας·

70.  θεωρεί απαραίτητο να αναθεωρηθούν τα συστήματα φορολογίας και κοινωνικής προστασίας με στόχο την εξατομίκευση των δικαιωμάτων, την εξασφάλιση ίσων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και την εξάλειψη των κινήτρων που επιδρούν δυσμενώς στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και την κοινωνία, όπως είναι η κοινή φορολογία και οι επιδοτήσεις για τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων που συνδέονται με καταστάσεις εργασιακής αδράνειας των γυναικών·

71.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 και υπογραμμίζει τη σημασία του να έχουν οι γυναίκες τον έλεγχο των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών τους δικαιωμάτων·

72.  τονίζει τη σπουδαιότητα προληπτικών μέτρων για την εξασφάλιση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών·

73.  τονίζει την ανάγκη να καταστούν προσιτές στα τρανσεξουαλικά άτομα οι διαδικασίες επαναπροσδιορισμού του φύλου και να εξασφαλισθεί ότι τα δημόσια συστήματα υγειονομικής ασφάλισης θα επιστρέφουν τα σχετικά έξοδα·

74.  τονίζει την ανάγκη να προσδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστριών, και να θεσπίζονται κατάλληλα μέτρα για τη στήριξή τους στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων·

75.  καλεί την Επιτροπή να διαβουλευθεί με το Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σχετικά με την κατάρτιση του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Χάρτη Δικαιωμάτων των Γυναικών·

76.  θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη, στην ειρήνη και στην αλληλεγγύη με τις γυναίκες όλου του κόσμου, κυρίως δε με τα θύματα αδικιών, διακρίσεων, πείνας, φτώχειας, σωματεμπορίας και βίας πάσης μορφής· θεωρεί ότι η συνεχής διαβούλευση με τις γυναικείες οργανώσεις και ευρύτερα με την κοινωνία των πολιτών και η συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις σε θέματα που σχετίζονται με τις πολιτικές που επιδρούν άμεσα ή έμμεσα στην ισότητα των φύλων, εγγυώνται την ευρύτερη κοινωνική συναίνεση·

77.  ζητεί επίμονα να ενσωματωθεί στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ η διάσταση του φύλου και η καταπολέμηση της βίας με κριτήριο το φύλο·

78.  τονίζει ότι η νέα στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλλων και η παρακολούθηση των θεσμικών μηχανισμών πρέπει να συνδέεται στενά με την παγκόσμια ατζέντα για τα δικαιώματα των γυναικών· σημειώνει ότι τούτο περιλαμβάνει τη δικτύωση με το νέο φορέα ισότητας των φύλων των Ηνωμένων Εθνών και την υποστήριξή του, που θα πρέπει να συνδυάζει πολιτικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες, και καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι ο νέος φορέας θα εφοδιαστεί με σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που θα του δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρει έργο σε τοπικό επίπεδο και ότι επικεφαλής του θα είναι Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αρμόδιος για την ισότητα των φύλων·

79.  προσθέτει ότι η νέα στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων καθώς και οι σχετικοί θεσμικοί μηχανισμοί θα πρέπει να καλύπτουν ρητά την ταυτότητα φύλου και να μεριμνούν για την καταπολέμηση των διακρίσεων που προκύπτουν σε περιπτώσεις επαναπροσδιορισμού φύλου·

80.  επιμένει στην υλοποίηση των προσφάτων ψηφισμάτων του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και σχετικά με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ·

o
o   o

81.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 59, 23.2.2001, σ. 258
(2) ΕΕ C 320 Ε, 15.12.2005, σ. 247.
(3) ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23.
(4) ΕΕ C 287 E, 24.11.2006, σ. 75.
(5) ΕΕ C 313 Ε, 20.12.2006, σ. 118.
(6) ΕΕ C 301 Ε, 13.12.2007, σ. 56.
(7) ΕΕ C 41 Ε, 19.2.2009, σ. 73.
(8) ΕΕ C 66 Ε, 20.3.2009, σ. 57.
(9) ΕΕ C 295 Ε, 4.12.2009, σ. 35.
(10) ΕΕ C 16 Ε, 22.1.2010, σ. 21.
(11) ΕΕ C 77, 14.3.1994, σ. 43.
(12) ΕΕ C 233 Ε, 28.9.2006, σ. 130.
(13) ΕΕ C 67 Ε, 18.3.2010, σ. 31.
(14) ΕΕ C 76 Ε, 25.3.2010, σ. 16.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2009)0098.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2010)0018.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2010)0021.


Αθλητισμός, ειδικά για τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών
PDF 288kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών στον αθλητισμό
P7_TA(2010)0233B7-0343/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Αθλητισμό(2),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό (COM(2007)0391),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της 26ης Ιανουαρίου 2005 του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση της 10ης Μαρτίου 2010 προς την Επιτροπή σχετικά με τον αθλητισμό, ειδικά για τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών (O-0032/2010 – B7-0308/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες των διευθυντικών οργάνων του ποδοσφαίρου να ρυθμίσουν το θέμα των μάνατζερ των ποδοσφαιριστών, στην ανάγκη με την υποβολή πρότασης οδηγίας σχετικά με τους εν λόγω μάνατζερ·

2.  χαιρετίζει την «μελέτη για τους μάνατζερ των αθλητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», την εκπόνηση της οποίας ανέθεσε η Επιτροπή και τα αποτελέσματα της οποίας είναι τώρα διαθέσιμα·

3.  εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τα ευρήματα της μελέτης όσον αφορά εγκληματικές δραστηριότητες που συμβαίνουν σε συνάρτηση με τον αθλητισμό, με αναφορά επεισοδίων στα οποία ο αθλητισμό πλήττεται από το οργανωμένο έγκλημα σε σύνδεση με τις δραστηριότητες των μάνατζερ των αθλητών· πιστεύει ότι η ανάπτυξη αυτή είναι επιζήμια για την εικόνα και την ακεραιότητα του αθλητισμού και, σε τελική ανάλυση, για το ρόλο του στην κοινωνία·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση το πόρισμα της μελέτης σύμφωνα με το οποίο οι μάνατζερ των αθλητών έχουν κεντρικό ρόλο στις οικονομικές ροές, οι οποίες συχνά δεν είναι διαφανείς, πράγμα που τους κάνει επιρρεπείς σε παράνομες δραστηριότητες· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες ορισμένων συλλόγων και διευθυντικών φορέων για αύξηση της διαφάνειας των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

5.  παρατηρεί ότι η μελέτη επισημαίνει την εγγενή αδιαφάνεια των συστημάτων μεταγραφών, ιδίως στα ομαδικά αθλήματα, γεγονός που οδηγεί σε παράνομες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι μάνατζερ, καθώς και οι σύλλογοι και οι παίκτες·

6.  υπογραμμίζει την ιδιαίτερη ευάλωτη θέση των νεαρών ποδοσφαιριστών και τον κίνδυνο να πέσουν θύματα διακίνησης ανθρώπων·

7.  υπογραμμίζει την ιδιαίτερη ευθύνη των μάνατζερ των ποδοσφαιριστών και των συλλόγων, ιδίως απέναντι στους νεαρούς παίκτες και κατά συνέπεια καλεί και τα δύο μέρη να αναλάβουν την ευθύνη αυτή, ιδίως όσον αφορά την εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάρτιση νέων ποδοσφαιριστών·

8.  υπογραμμίζει το πόρισμα της μελέτης σύμφωνα με το οποίο οι ρυθμίσεις σχετικά με τους μάνατζερ που έχουν θεσπιστεί από τις αθλητικές ομοσπονδίες αποβλέπουν κατά βάση στον έλεγχο της πρόσβασης στο επάγγελμα και τη ρύθμιση της άσκησής του, αλλά ότι αυτά τα όργανα έχουν περιορισμένες μόνο εποπτικές αρμοδιότητες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων, δεδομένου ότι στερούνται το οποιοδήποτε μέσο ελέγχου ή άμεσης δράσης απέναντι σε μάνατζερ αθλητών που δεν έχουν εγγραφεί στους συγκεκριμένους φορείς, ενώ επίσης δεν δικαιούνται να επιβάλλουν αστικές ή ποινικές κυρώσεις·

9.  συμφωνεί με τους διευθυντικούς φορείς του αθλητισμού και τους συμφεροντούχους του αθλητισμού ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του αθλητισμού και των συμμετεχόντων στον αθλητισμό·

10.  πιστεύει ότι η κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος αδειών της FIFA για τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών, χωρίς να συγκροτηθεί ένα ισχυρό εναλλακτικό σύστημα, δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σχετικά με τους μάνατζερ των ποδοσφαιριστών·

11.  χαιρετίζει τις προσπάθειες των διευθυντικών φορέων του αθλητισμού για μεγαλύτερη διαφάνεια και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ροών·

12.  ζητεί από το Συμβούλιο να εντείνει τις προσπάθειες συντονισμού του στην καταπολέμηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις δραστηριότητες των μάνατζερ ποδοσφαιριστών, μεταξύ των οποίων είναι η νομιμοποίηση προσόντων από παράνομες δραστηριότητες, οι προσυμφωνημένες αθλητικές συναντήσεις και η διακίνηση ανθρώπων·

13.  υπενθυμίζει την προαναφερθείσα απόφαση στην υπόθεση T-193/02 στην οποία το Πρωτοδικείο απεφάνθη ότι καταρχήν η ρύθμιση των δραστηριοτήτων των μάνατζερ των αθλητών, η οποία συνιστά αστυνόμευση οικονομικής δραστηριότητας και άπτεται των θεμελιωδών ελευθεριών, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των δημόσιων αρχών·

14.  υπενθυμίζει ότι στην ίδια απόφαση το Πρωτοδικείο αναγνώρισε ότι ομοσπονδίες όπως η FIFA δικαιούνται να ρυθμίζουν το επάγγελμα των μάνατζερ, στο βαθμό που στόχος της ρύθμισης είναι να αυξηθούν τα επαγγελματικά και τα δεοντολογικά πρότυπα στις δραστηριότητες των μάνατζερ με στόχο να προστατευθούν οι παίκτες και εφόσον η ρύθμιση δεν δρα εναντίον του ανταγωνισμού· υπενθυμίζει ότι συλλογικά οι μάνατζερ δεν είναι οργανωμένοι σε επαγγελματικό επίπεδο και ότι το επάγγελμα υπόκειται σε ελάχιστες ρυθμίσεις σε επίπεδο κρατών μελών·

15.  είναι πεπεισμένο ότι σε περιβάλλον διαμεθοριακών δραστηριοτήτων και ποικίλων εθνικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στον αθλητισμό, η αποτελεσματικότητα του ελέγχου και η επιβολή των κυρώσεων μπορούν να πραγματωθούν μόνο με κοινές προσπάθειες των διευθυντικών οργάνων του αθλητισμού και των δημόσιων αρχών·

16.  παρατηρεί ότι ενώ οι δραστηριότητες των μάνατζερ υφίστανται εκτεταμένη ρύθμιση σε διεθνές και εθνικό επίπεδο από τα αθλητικά όργανα σε ορισμένους κλάδους, πολύ λίγα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις για το ζήτημα των μάνατζερ αθλητών·

17.  πιστεύει ότι, εάν ληφθεί υπόψη η πολύ μεγάλη πολυμορφία των κανονισμών που έχουν εφαρμογή στις δραστηριότητες των μάνατζερ αθλητών, απαιτείται μια συνεκτική πανενωσιακή προσέγγιση έτσι ώστε να αποφευχθούν «παραθυράκια» λόγω ασαφών ρυθμίσεων και να εξασφαλιστεί η κατάλληλη παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των μάνατζερ·

18.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ενωσιακή πρωτοβουλία σχετικά με τις δραστηριότητες των μάνατζερ ποδοσφαιριστών, η οποία πρέπει να αποσκοπεί σε:

   αυστηρά πρότυπα και κριτήρια εξέτασης προτού οποιοσδήποτε λάβει την άδεια να δραστηριοποιείται ως μάνατζερ ποδοσφαιριστή,
   διαφάνεια στις συναλλαγές των μάνατζερ,
   απαγόρευση της αμοιβής μάνατζερ ποδοσφαιριστών σχετικά με τις μεταγραφές ανηλίκων,
   ελάχιστα εναρμονισμένα πρότυπα για τα συμβόλαια των μάνατζερ,
   αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και πειθαρχικό σύστημα,
   καθιέρωση πανενωσιακού «συστήματος αδειών μάνατζερ» και μητρώου μάνατζερ,
   τερματισμό της «διπλής αντιπροσώπευσης»,
   κλιμακωτές αμοιβές εξαρτώμενες από την εκπλήρωση του συμβολαίου·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 27 E, 31.1.2008, σ. 232.
(2) ΕΕ C 271 E, 12.11.2009, σ. 51.
(3) Υπόθεση T-193/02, Laurent Piau κατά Επιτροπής, Συλλογή 2005, σ. I-29.


Συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής ΕΕ/Ρωσίας
PDF 291kWORD 67k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το αποτέλεσμα της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου 2010)
P7_TA(2010)0234RC-B7-0296/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου(1), και τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το 2008 για τη σύναψη νέας συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη τον κοινό στόχο ΕΕ και Ρωσίας, όπως καταγράφεται στην κοινή δήλωση που εξεδόθη μετά την 11η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που έγινε στην Αγία Πετρούπολη στις 31 Μαΐου 2003, που είναι η δημιουργία κοινού οικονομικού χώρου, κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, κοινού χώρου συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής ασφαλείας, και κοινού χώρου στον τομέα της έρευνας και της παιδείας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών πτυχών (οι «τέσσερις κοινοί χώροι»),

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις και τα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, και ειδικότερα το από 12 Νοεμβρίου 2009 ψήφισμά του(2) πριν από τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ- Ρωσίας της Στοκχόλμης της 18ης Νοεμβρίου 2009, το από 17 Σεπτεμβρίου 2009 ψήφισμά του για τη δολοφονία ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία(3) και το από 17 Σεπτεμβρίου 2009 ψήφισμά του για τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας(4),

–  έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ - Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες που υπεγράφησαν και τις κοινές δηλώσεις που εκδόθηκαν στη Διάσκεψη Κορυφής του Ροστόφ επί του Δον της 31ης Μαΐου και 1ης Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, όπως αποδεικνύει η δέσμευση της ΕΕ να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για να διαπραγματευθεί μια νέα συμφωνία-πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ- Ρωσίας,

Β.  εκτιμώντας πως η ΕΕ και η Ρωσία, η οποία είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μοιράζονται την ευθύνη της διατήρησης της παγκόσμιας σταθερότητας, και πως η ενισχυμένη συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσικής Ομοσπονδίας εξακολουθεί να έχει καθοριστική σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη και εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να έχει ενιαία φωνή, να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να παρουσιάζεται ενωμένη στις σχέσεις της με τη Ρωσική Ομοσπονδία και ότι πρέπει οι σχέσεις αυτές να βασίζονται σε αμοιβαία συμφέροντα και κοινές αξίες,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Ρωσίας αποδεικνύουν την αυξανόμενη αμοιβαία αλληλεξάρτησή τους, για την περαιτέρω ανάπτυξη της οποίας απαιτείται κοινή προσπάθεια και δέσμευση,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη πως, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Ασφαλείας και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), η Ρωσία έχει αναλάβει την υποχρέωση να προστατεύει και να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου, και να σέβεται την εθνική κυριαρχία των ευρωπαίων γειτόνων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας δοκιμάστηκαν σοβαρά τα τελευταία λίγα χρόνια, κυρίως όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία,

Ζ.  εκτιμώντας πως η ένταξη της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) θα συνέβαλλε σημαντικά στην περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών σχέσεων ΕΕ και Ρωσίας, υπό τον όρο της δεσμευτικής υπόσχεσης της Ρωσίας ότι θα συμμορφούται πλήρως προς τις υποχρεώσεις και εγγυήσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στον ΠΟΕ και ότι θα τις εφαρμόζει, ενώ θα άνοιγε το δρόμο και για μια εκτενή και λεπτομερή συμφωνία οικονομικής ενοποίησης μεταξύ των δυο εταίρων, στη βάση μιας πραγματικής αμοιβαιότητας, και λαμβανομένου υπόψη ότι η Ρωσία δημιούργησε από 1ης Ιανουαρίου 2010 μια τελωνειακή ένωση με το Καζαχστάν και τη Λευκορωσία,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπογραφή της νέας Συμφωνίας για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (START) μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ στις 8 Απριλίου 2010, και η αμοιβαία σύγκλιση στο θέμα της μη διάδοσης των πυρηνικών και στο ζήτημα του Ιράν, στο θέμα της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή, στο ζήτημα του Αφγανιστάν και του Πακιστάν, αποδεικνύει το βελτιωμένο κλίμα διαλόγου με τη Ρωσία πάνω σε διάφορες πτυχές στους τομείς των εξωτερικών σχέσεων και της ασφάλειας,

Θ.  εκτιμώντας πως υπάρχουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια για τη θέσπιση ενός καθεστώτος χωρίς θεωρήσεις διαβατηρίων· εκτιμώντας πως οι Ευρωπαίοι και οι Ρώσοι πολίτες έχουν θεμιτό συμφέρον να αποκτήσουν δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης και εντός και μεταξύ των χωρών τους,

1.  επανεπιβεβαιώνει την πεποίθησή του πως η Ρωσία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση μιας μακροπρόθεσμης, ότι ΕΕ και Ρωσία έχουν δεσμευθεί να συνεργασθούν για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων μέσα από μια ισόρροπη και γόνιμη στάση, θεμελιωμένη στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου, έχοντας όχι μόνο κοινά οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα, αλλά και κοινό στόχο να ενεργούν σε στενή συνεργασία στο παγκόσμιο επίπεδο όπως και στο επίπεδο της κοινής γειτονίας τους, βάσει του διεθνούς δικαίου·

2.  καλεί την ΕΕ και τη Ρωσία να εντείνουν τις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και επαναλαμβάνει τη θερμή του υποστήριξη σε μια ευρεία, εκτενή και νομικώς δεσμευτική συμφωνία που θα προχωράει πέρα από την καθαρά οικονομική συνεργασία και θα περιλαμβάνει και τα πεδία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνει γνώση της συμφωνίας για εταιρική σχέση σε θέματα εκσυγχρονισμού που θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνία και στηρίζει τη διαφοροποίηση της ρωσικής οικονομίας και των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας· καλεί την Επιτροπή και τη Ρωσική Κυβέρνηση να αναπτύξουν με περισσότερες λεπτομέρειες την εταιρική σχέση σε θέματα εκσυγχρονισμού· τονίζει την ανάγκη ταχείας κατάρτισης ενός συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο των «τεσσάρων κοινών χώρων» ΕΕ-Ρωσίας· τονίζει την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικής λειτουργίας του δικαστικού συστήματος και ενίσχυσης του αγώνα κατά της διαφθοράς·

3.  χαιρετίζει την υπογραφή πρωτοκόλλου για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας κυρίας Catherine Ashton και του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών κ. Σεργκέι Λαβρόφ για τη Γάζα·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι η πρώτη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ- Ρωσίας που συνήλθε μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, πραγματοποιήθηκε με εποικοδομητικό τρόπο και σημείωσε μερική πρόοδο·

5.  επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει τον στόχο της Ρωσίας να ενταχθεί στον ΠΟΕ προκειμένου τούτο να την βοηθήσει να προσελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις και να διαφοροποιήσει την οικονομία της· θεωρεί ότι η δημιουργία εκ μέρους της Ρωσίας μιας τελωνειακής ένωσης με τη Λευκορωσία και το Καζαχστάν θα μπορούσε να θέσει πρόσθετα εμπόδια στο δρόμο της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς την ένταξη στον ΠΟΕ· τονίζει πως προϋπόθεση για την ένταξη στον ΠΟΕ είναι η εγκατάλειψη κάθε μέτρου προστατευτισμού·

6.  χαιρετίζει την πρόσφατη κύρωση από πλευράς Ρωσίας του πρωτοκόλλου 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις νομοθετικές αλλαγές για την επέκταση σε όλη τη χώρα του θεσμού των ορκωτών δικαστηρίων, ενώ προτείνει να χρησιμοποιηθεί αυτό το είδος δικαστηρίων και για την εκδίκαση τρομοκρατικών υποθέσεων· επικροτεί επίσης την επιβεβαίωση του μορατόριου στη θανατική ποινή ως μια περαιτέρω θετική εξέλιξη και ελπίζει ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα στην υλοποίηση της δεδηλωμένης πρόθεσης της Ρωσίας να βελτιώσει την κατάσταση στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις ρωσικές αρχές να συμμορφωθούν προς όλους τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

7.  χαιρετίζει την υπογραφή συμφωνίας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών που θα διευκολύνει τη συνεργασία στη διαχείριση κρίσεων, αλλά ζητεί την πλήρη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο και το πεδίο αναφοράς της συμφωνίας αυτής, καθώς και την ταχεία αξιολόγηση του βαθμού αμοιβαιότητας στην εφαρμογή της· ζητεί από το Συμβούλιο να αξιοποιήσει πλήρως προς τον σκοπό αυτό την ειδική επιτροπή ΚΕΠΑΑ της ΔΟΣ του 2002·

8.  καλεί το Σύμβουλο και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίλυση των προβλημάτων στη διέλευση της μεθορίου ΕΕ- Ρωσίας και να προωθήσουν συγκεκριμένα έργα για την πλήρη αξιοποίηση του μέσου γειτονίας και εταιρικής σχέσης και των κονδυλίων του INTERREG για τη διασυνοριακή συνεργασία και να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή την προγενέστερη συμφωνία για τις πτήσεις πάνω από τη Σιβηρία·

9.  επικροτεί την υπογραφή συμφωνίας για την καθιέρωση ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας για την ενεργειακή ασφάλεια που θα καλύπτει την κοινοποίηση, τη διαβούλευση και την εφαρμογή, και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τη συνεργασία με τις ρωσικές αρχές και τις ενεργειακές εταιρίες, προκειμένου να αποτραπεί κάθε επανάληψη των περιστατικών διακοπής της ροής φυσικού αερίου που σημειώθηκαν τα τελευταία λίγα χρόνια·

10.  επαναλαμβάνει ότι η ενεργειακή συνεργασία ΕΕ- Ρωσίας πρέπει να βασίζεται στις αρχές του Ενεργειακού Χάρτη και του Πρωτοκόλλου Διαμετακόμισης, που πρέπει να ενσωματωθεί στη νέα συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας προκειμένου να διασφαλιστούν διαφανείς και δίκαιες αμοιβαίες επενδυτικές συνθήκες, ισότιμη πρόσβαση και αγορά που θα λειτουργεί βάσει κανόνων· απορρίπτει τη χρήση της ενεργείας ως εργαλείου εξωτερικής πολιτικής·

11.  επισημαίνει με ενδιαφέρον τις συζητήσεις περί κλιματικής αλλαγής και περί των πιθανών τρόπων έμπρακτης συνεργασίας για μέτρα αποβλέποντα στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην ανάπτυξη της αειφόρου ενέργειας· υπογραμμίζει την ανάγκη συναίνεσης ως προς τον τρόπο προώθησης της διεθνούς διαδικασίας διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή ενόψει της διάσκεψης της Cancun τον Δεκέμβριο 2010·

12.  τονίζει τη σημασία της Αποστολής Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMM), που απέδειξε την βούληση και ικανότητα της ΕΕ να ενεργεί με αποφασιστικότητα για την προαγωγή της ειρήνης και της σταθερότητας και βοήθησε στη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την εφαρμογή των συμφωνιών της 12ης Αυγούστου και 8ης Σεπτεμβρίου 2008· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας εντός των διεθνώς ανεγνωρισμένων συνόρων της και καλεί όλες τις πλευρές να τιμήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις τους· επισημαίνει πως η EUMM έχει εντολή να ενεργεί σε ολόκληρη την επικράτεια και ζητεί να της επιτραπεί ανεμπόδιστη είσοδος στην Αμπχαζία και στη Νότιο Οσετία χωρίς άλλες καθυστερήσεις, είσοδος που μέχρι στιγμής δεν της έχει επιτραπεί· επανεπιβεβαιώνει την πλήρη δέσμευσή του υπέρ των συνομιλιών της Γενεύης και υπέρ της συνέχισης της κοινής προεδρίας των συνομιλιών αυτών από την ΕΕ, τον ΟΗΕ και τον ΟΑΣΕ· εκφράζει την απογοήτευσή του για την απόφαση της Διεύθυνσης Συνόρων της FSB περί κατασκευής μιας σύγχρονης μεθοριακής υποδομής με δρύφακτα (μπαριέρες) μεταξύ Νότιας Οσετίας και Γεωργίας·

13.  επισημαίνει την ανάγκη συμμετοχής της Ρωσίας στη στρατηγική της ΕΕ για τη Βαλτική Θάλασσα και την ταχεία συμμετοχή της Ρωσίας σε θέματα βελτίωσης της θαλάσσιας ασφάλειας και ανύψωσης του επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας στην ευαίσθητη περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας·

14.  επικροτεί την υπογραφή της νέας Συμφωνίας για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (START) μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ στις 8 Απριλίου 2010· επισημαίνει με ικανοποίηση την πρόοδο που επετεύχθη στο συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και Ηνωμένων Πολιτειών για θέματα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος της αμυντικής πυραυλικής ασπίδας·

15.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για επιτάχυνση του διαλόγου ΕΕ-Ρωσίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για άνοιγμα της διαδικασίας αυτής στην ουσιαστική συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κρατικής Δούμας, με τη συμμετοχή των αντίστοιχων γενικών διευθύνσεων κα υπουργείων που έχουν αρμοδιότητα επί θεμάτων δικαιοσύνης, εσωτερικών και εξωτερικών τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στη Μόσχα· ζητεί να διευρυνθεί η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξαμηνιαίες διασκέψεις κορυφής ΕΕ-Ρωσίας·

16.  καλεί τις Ρωσικές αρχές να θέσουν τέλος στη συνεχιζόμενη και ευρεία ατιμωρησία για τις βιαιοπραγίες σε βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα να θέσουν ως προτεραιότητα την εξάλειψη του κλίματος τρομοκρατίας και αναρχίας στο Βόρειο Καύκασο και να προστατεύσουν και να εγγυηθούν την φυσική τους ακεραιότητα σε συμφωνία με τα σχετικά διεθνή και περιφερειακά κείμενα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

17.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση υπέρ του μακροπρόθεσμου στόχου της μετακίνησης μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας χωρίς θεώρηση διαβατηρίου, βάσει μιας σταδιακής προσέγγισης που θα εστιάζει σε ουσιώδη και πρακτικά βήματα προόδου· τονίζει πως ο διάλογος αυτός θα πρέπει να είναι συντονισμένος με τη διεργασία απλούστευσης των διαδικασιών χορήγησης θεωρήσεων που ισχύει για τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

18.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις κοινές πρωτοβουλίες με τη Ρωσική Κυβέρνηση, για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στον κόσμο και, ειδικότερα, στην κοινή γειτονία μας, όπως επίσης και να επιτύχουν έναν ειρηνικό διακανονισμό των διενέξεων στη Μολδαβία και στο Νότιο Καύκασο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου·

19.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ασφαλείας που η Ρωσία πρότεινε στις 29 Νοεμβρίου 2009, αλλά επισημαίνει πως αυτή η νέα πρόταση δεν πρέπει να υποσκάπτει τις τρέχουσες υποχρεώσεις των κρατών μελών της ΕΕ σε θέματα ασφαλείας και καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προωθήσει μια κοινή θέση σχετικά με τη συγκεκριμένη πρόταση·

20.  σημειώνει με ικανοποίηση τη συναίνεση που επετεύχθη μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας πριν από τη Διάσκεψη Κορυφής της G20 στο Τορόντο ως προς τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και προσδοκά ότι στη διάσκεψη κορυφής θα συζητηθούν τρόποι περιορισμού των συστημικών κινδύνων και θα επιτευχθεί συμφωνία επί της αρχής βάσει της οποίας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να συμβάλλουν στο κόστος κάθε μελλοντικής χρηματοπιστωτικής κρίσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1) ΕΕ L 327, 28.11.1997, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0064.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0022.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0021.


Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και ο αποκλεισμός της Γάζας
PDF 286kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και τον αποκλεισμό της Γάζας
P7_TA(2010)0235RC-B7-0360/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για τη Γάζα, ιδιαίτερα δε εκείνα της 15ης Ιανουαρίου 2009 για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας(1) και της 18ης Φεβρουαρίου 2009 για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας(2),

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Βενετίας του 1980,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες δηλώσεις της Ομάδας των Τεσσάρων για τη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα εκείνες της 19ης Μαρτίου 2010 δια της οποίας τονίζονται εκ νέου οι θεμελιώδεις αρχές που διατυπώθηκαν στην Τεργέστη στις 26 Ιουνίου 2009 και εκείνες της 11ης Μαΐου 2010 σχετικά με την ανανέωση των εκ του σύνεγγυς συνομιλιών μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1860 της 8ης Ιανουαρίου 2009 (S/RES/1860(2009) και 1850 της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (S/RES/1850(2008),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής Catherine Ashton εξ ονόματος της ΕΕ, για την Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του στολίσκου, που εκδόθηκε στις 31 Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη την Προεδρική Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (S/9940) της 31ης Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, της 8ης Δεκεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek της 31ης Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις δριμείες επιθέσεις των Ισραηλινών Δυνάμεων κατά της ανθρωπιστικής νηοπομπής της 2ας Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας της 18ης Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη την Έκθεση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2009 για την κατάσταση στη Γάζα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στα διεθνή ύδατα, στις 31 Μαΐου 2010 κατά του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο εννέα αμάχων και τον τραυματισμό 38 αμάχων και επτά ισραηλινών στρατιωτών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημεία διέλευσης των συνόρων από και προς τη Γάζα έχουν κλείσει από τον Ιούνιο του 2007 και ότι ο αποκλεισμός σε σχέση με τη διακίνηση προσώπων και αγαθών αύξησε τη φτώχεια, παρέλυσε την ανασυγκρότηση και αποδεκάτισε την οικονομία στη Λωρίδα, δημιουργώντας μια διογκούμενη μαύρη αγορά που ελέγχεται μεταξύ άλλων και από την Χαμάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός αυτός δεν είχε ως αποτέλεσμα την ελευθέρωση του Gilad Shalit, όπως ανέμεναν οι αρχές του Ισραήλ και για την οποία έχει κατ' επανάληψη απευθύνει έκκληση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός αυτός δεν πέτυχε το στόχο του να υποσκάψει τους εξτρεμιστές και, καθώς πλήττει ιδίως τα πλέον ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού, συνέβαλε στην αύξηση του ριζοσπαστισμού,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις οργάνων του ΟΗΕ, ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας αποτελεί συλλογική τιμωρία κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80% του πληθυσμού της Γάζας εξαρτάται από την επισιτιστική βοήθεια, ότι πάνω από το 60% πλήττεται από τη διατροφική ανασφάλεια, ότι η ανεργία κυμαίνεται στο 50% και ότι οι υγειονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί σοβαρά,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 3.600 περίπου φορτία επισιτιστικής βοήθειας εισήλθαν στη Γάζα το πρώτο τρίμηνο του παρόντος έτους σε σύγκριση με τα 36.000 κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2007 και ότι μόνο 81 προϊόντα επιτρέπονται στη Γάζα, ενώ το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) υπολογίζει σε 6.000 τον ελάχιστο αριθμό προϊόντων που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βασικών ανθρωπιστικών αναγκών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Παλαιστινιακά Εδάφη είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης, μεταξύ των τρίτων χωρών, πόρων της ΕΕ και ότι η στήριξη αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να αμβλυνθεί η ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να παρέχει βασική ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ άλλων και μέσω του UNRWA,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λύση των δύο κρατών παραμένει η ουσιαστική βάση για διαρκή ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε μονομερές μέτρο που ενδέχεται να υπονομεύσει αυτήν την προοπτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν εξελίξει εκ του σύνεγγυς διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επανάληψη των άμεσων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με στόχο την εγκαθίδρυση ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους που θα συμβιώνει με ειρήνη και ασφάλεια με το κράτος του Ισραήλ,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χαμάς εξακολουθεί να εμποδίζει την είσοδο του ανθρωπιστικού φορτίου του στολίσκου στη Γάζα,

1.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων·

2.  καταδικάζει την επίθεση κατά του στολίσκου στα διεθνή ύδατα, η οποία συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου·

3.  ζητεί άμεση, διεθνή και αμερόληπτη έρευνα για την επίθεση αυτή, επιμένει ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι αρχές της υποχρέωσης λογοδοσίας και απόδοσης ευθυνών και παροτρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν δράση και να διασφαλίσουν τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το αίτημα·

4.  ζητεί από το Ισραήλ να τερματίσει άμεσα τον αποκλεισμό της Γάζας, ο οποίος οδήγησε σε ανθρωπιστική καταστροφή και αύξηση της ριζοσπαστικοποίησης, η οποία καθίσταται πηγή ανασφάλειας για το Ισραήλ και ολόκληρη την περιοχή·

5.  ζητεί να σταματήσουν αμέσως όλες οι επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και προειδοποιεί ότι όσοι τις διαπράττουν πρέπει να αντιμετωπίσουν πλήρως τις ευθύνες τους·

6.  καλεί επειγόντως την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί το βιώσιμο άνοιγμα όλων των σημείων διέλευσης από και προς τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του λιμένα της Γάζας, με τον δέοντα διεθνή έλεγχο του τελικού χρήστη, προκειμένου να επιτραπεί η ανεμπόδιστη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας και των εμπορικών προϊόντων που χρειάζονται για την ανασυγκρότηση και μια αυτοδύναμη οικονομία, καθώς και η ροή συναλλάγματος και η ανεμπόδιστη κυκλοφορία των προσώπων·

7.  παροτρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για υποβολή σχεδίου από την ΕΕ στην Ομάδα των Τεσσάρων, με στόχο να τερματιστεί ο αποκλεισμός της Γάζας και να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες του Ισραήλ στον τομέα της ασφάλειας, διασφαλίζοντας διεθνή παρακολούθηση των σημείων διέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της επανεκτίμησης της Αποστολής Συνοριακής Βοήθειας της ΕΕ (EU-BAM), δυνητικώς με μια θαλάσσια διάσταση, και της επανενεργοποίησής της, και αναπτύσσοντας μια διεθνή ναυτική δύναμη για την παρακολούθηση της θαλάσσιας ακτής της Γάζας·

8.  υπενθυμίζει ότι, ακόμη και αν η ΕΕ είναι έτοιμη να επεκτείνει το πακέτο βοήθειάς της προς τους Παλαιστινίους, η δέσμευση αυτή δεν είναι απεριόριστη και τονίζει ότι, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παραμείνει άνευ όρων, η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει πολιτικό ρόλο που να παράγει απτά αποτελέσματα για τη δημιουργία ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους, τα οποία να συνάδουν προς τη σημαντική χρηματοδοτική της βοήθεια και την οικονομική της βαρύτητα στην περιοχή·

9.  εκφράζει την υποστήριξή του για τις εκ του σύνεγγυς συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής και υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστούν, με στόχο την επανάληψη των άμεσων διαπραγματεύσεων·

10.  είναι πεπεισμένο ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μια συνολική αναδιαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ προς την Μέση Ανατολή για την άσκηση αποφασιστικού και συνεπούς πολιτικού ρόλου, η οποία θα συνοδεύεται από αποτελεσματικά διπλωματικά εργαλεία, υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας σε αυτή την γειτονική περιοχή που έχει ζωτικό στρατηγικό ενδιαφέρον για την ΕΕ· θεωρεί ότι τούτο θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ δε άλλων και στις πολιτικές εμπορίου και ανάπτυξης·

11.  επικροτεί το έργο που επιτελεί το UNRWA και, γνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσει πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, καλεί τη διεθνή κοινότητα δωρητών να τιμήσει τις υφιστάμενες δεσμεύσεις της και να αυξήσει περαιτέρω τη συμβολή της·

12.  επισημαίνει ότι τα πρόσφατα γεγονότα έχουν βλάψει σοβαρά τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ· ενθαρρύνει την Τουρκική Κυβέρνηση να εστιάζει τις διπλωματικές και πολιτικές της προσπάθειες στην απάλυνση των δεινών του παλαιστινιακού λαού και να συμβάλλει στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή·

13.  χαιρετίζει το πρόσφατο άνοιγμα του σημείου διέλευσης Rafah από τις αιγυπτιακές αρχές·

14.  ζητεί την άμεση ελευθέρωση του ισραηλινού λοχία Gilad Shalit που απήχθη από την Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος στις 25 Ιουνίου 2006 και που κρατείται από τότε σε απομόνωση στη Γάζα·

15.  ζητεί από το Συμβούλιο να λάβει μέτρα προκειμένου να συγκληθεί χωρίς καθυστέρηση το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, προκειμένου να συζητήσει την υφιστάμενη κατάσταση·

16.  ζητεί επίσης από το Συμβούλιο να λάβει μέτρα προκειμένου να συγκληθεί η Μεικτή Επιτροπή ΕΕ-Παλαιστινιακής Αρχής·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Απεσταλμένο της Ομάδας των Τεσσάρων στη Μέση Ανατολή, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, την Ισραηλινή Κυβέρνηση, το Ισραηλινό Κοινοβούλιο, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Τουρκίας και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αιγύπτου.

(1) EE C 46 Ε, 24.2.2010, σ. 100.
(2) EE C 76 Ε, 25.3.2010, σ. 1.


Εμπόριο εργαλείων βασανιστηρίων
PDF 296kWORD 71k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία
P7_TA(2010)0236B7-0358/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, μια απαγόρευση που ισχύει για όλες τις περιστάσεις και, ως αυστηρή επιταγή του διεθνούς δικαίου, για όλα τα κράτη,

–  έχοντας υπόψη ότι η απαγόρευση αυτή έχει συμπεριληφθεί σε πολλά διεθνή και περιφερειακά μέσα και έγγραφα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, η Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και κάθε μορφής βάναυσης, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης (Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων), η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2001(1), που ζητούσε από την Επιτροπή να ενεργήσει με ταχύτητα για να παρουσιάσει ένα κατάλληλο κοινοτικό μηχανισμό που θα απαγορεύει την προώθηση, το εμπόριο και την εξαγωγή αστυνομικού και μη στρατιωτικού εξοπλισμού ασφαλείας η χρήση του οποίου είναι εξ ορισμού βάναυση, απάνθρωπη και εξευτελιστική,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2005, για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία(2), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 30ή Ιουλίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική της ΕΕ απέναντι σε τρίτες χώρες, σε σχέση με βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, που εγκρίθηκε το 2001 και αναθεωρήθηκε το 2008,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, του 2008, σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ σε σχέση με βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία,

–  έχοντας υπόψη τις εξελίξεις που σημειώθηκαν σε άλλες χώρες μετά την έκδοση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, και ιδίως τις τροποποιήσεις του νόμου περί ελέγχου των εξαγωγών των ΗΠΑ, τις οποίες πρότεινε το Bureau of Industry and Security των ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2009 και οι οποίες ακολουθούν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπερβαίνουν τις διατάξεις που περιέχονται στον κανονισμό (EΚ) αρ. 1236/2005 του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του οποίου καλείται η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, του Συμβουλίου της Ευρώπης, να ενισχύσει τη συνεργασία της με τα αντίστοιχα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη 17η Γενική Έκθεση Δραστηριοτήτων της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT), στη βάση της οποίας καλείται το Συμβούλιο της Ευρώπης να εξετάσει τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η CPT στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις που δημοσίευσαν η Διεθνής Αμνηστία και το Omega Research Foundation το 2007 και το 2010, με τις οποίες εφιστούν την προσοχή σε συγκεκριμένες αδυναμίες του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου και εκφράζουν τις ανησυχίες τους όσον αφορά την ελλιπή εφαρμογή του κανονισμού από ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στα κράτη όσον αφορά την πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης, την διερεύνηση των κρουσμάτων, την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των αυτουργών και την καταβολή αποζημιώσεων στα θύματα,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης εξακολουθούν να διαπράττονται σε ολόκληρο το κόσμο και ότι πολλά είδη αστυνομικού και μη στρατιωτικού εξοπλισμού ασφαλείας έχουν χρησιμοποιηθεί για παρόμοιες πράξεις,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ επί των Βασανιστηρίων τονίζει ότι ο έλεγχος της διακίνησης παρόμοιου εξοπλισμού αποτελεί τμήμα των υποχρεώσεων κάθε κράτους, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική της ΕΕ απέναντι σε τρίτες χώρες, σε σχέση με βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, δηλώνεται ότι η ΕΕ θα καλέσει τις τρίτες χώρες να αποτρέψουν τη χρήση, παραγωγή και διακίνηση εξοπλισμού που έχει σχεδιασθεί για να χρησιμοποιείται σε βασανιστήρια ή σε άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, καθώς και για να αποτρέψουν τη χρήση κάθε άλλου είδους εξοπλισμού προς τον σκοπό αυτόν,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεση της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, του 2008, σχετικά με τις ενέργειες της ΕΕ για την προώθηση των δεσμεύσεων όσον αφορά την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης σε τρίτες χώρες, δηλώνεται ότι «η έγκριση του κανονισμού για τα όργανα βασανιστηρίων αποτελεί το πρώτο παράδειγμα κανονισμού της ΕΕ που εγκρίνεται στη βάση κατευθυντηρίων γραμμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ επί των Βασανιστηρίων εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή και διατύπωσε την άποψη ότι ο κανονισμός θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο για μια παγκόσμια ρύθμιση του ζητήματος. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη να αξιολογήσει η ΕΕ την εφαρμογή του ανωτέρω κανονισμού»,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ είχε τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέτρεψαν εξαγωγές αντικειμένων τα οποία ελέγχονται από τον ανωτέρω κανονισμό, όπως διατάξεις για τον περιορισμό της κίνησης των κάτω άκρων, χημικά που προκαλούν ερεθισμό και συσκευές που προκαλούν ηλεκτροσόκ, προς χώρες με κακές επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο δώδεκα κράτη μέλη είχαν θέσει σε ισχύ, μέχρι τις 29 Αυγούστου 2006, νομοθετήματα σχετικά με κυρώσεις, όπως επέβαλλε το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις επτά κράτη μέλη έχουν εκπονήσει μία ή περισσότερες δημόσιες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων που παρέχουν λεπτομέρειες όσον αφορά τις αποφάσεις αδειοδότησης που έλαβαν, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου επιτρέπει την εισαγωγή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμοστών στο σώμα συσκευών καταστολής μέσω ηλεκτροσόκ, μολονότι αυτές δρουν στην πράξη όπως οι ζώνες ηλεκτροσόκ των οποίων η εισαγωγή έχει απαγορευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, καθώς και ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της Διεθνούς Αμνηστίας, του Omega Research Foundation και της Inter-Press Service, εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη φέρονται να έχουν εισαγάγει σε ορισμένα κράτη μέλη τέτοιες συσκευές,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος των αντικειμένων και του εξοπλισμού των οποίων το εμπόριο απαγορεύεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου δεν περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού αστυνόμευσης και ασφάλειας που διατίθενται στο διεθνές εμπόριο και που δεν έχουν άλλη πρακτική χρήση πλην του βασανισμού ή άλλων μορφών κακομεταχείρισης, όπως οι ράβδοι με καρφιά, ορισμένες διατάξεις ακινητοποίησης στον τοίχο ή στο πάτωμα, ορισμένοι τύποι πεδών για πόδια, χειροπέδες για δάχτυλα, χειροπέδες για αντίχειρες, όργανα σύνθλιψης του αντίχειρα και εφαρμοστές στο σώμα συσκευές καταστολής μέσω ηλεκτροσόκ, άλλες από τις ζώνες ηλεκτροσόκ,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος των αντικειμένων και του εξοπλισμού των οποίων το εμπόριο ελέγχεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου δεν περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού αστυνόμευσης και ασφάλειας που διατίθενται στο διεθνές εμπόριο και τα οποία έχουν ενδεχομένως νόμιμες χρήσεις αστυνόμευσης ή χρήσεις βάσει ποινικού δικαίου, εφόσον οι χρήσεις αυτές ρυθμίζονται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τα πρότυπα βελτίστων πρακτικών επιβολής του νόμου, αλλά των οποίων είναι διαδεδομένη η χρήση για βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης, όπως οι χειροπέδες, οι ράβδοι και λοιπά φορητά εργαλεία κρούσης, ηλεκτροφόρα όπλα υψηλής τάσης που δεν υπερβαίνει όμως τα 10 000 volts, καθώς και ειδικά σχεδιασμένα στοιχεία και εξαρτήματα για ελεγχόμενο και απαγορευμένο εξοπλισμό,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή για τη θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών πρόκειται να συνεδριάσει εκ νέου στις 29 Ιουνίου 2010,

1.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να ενημερώσουν άμεσα την Επιτροπή ως προς τις κυρώσεις που έχουν υιοθετήσει σε σχέση με τις παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, όπως υποχρεώνονται με το άρθρο 17 του κανονισμού αυτού·

2.  καλεί την Επιτροπή και την επιτροπή για τη θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών να καθοδηγήσουν και να συνδράμουν τα κράτη μέλη ώστε να γίνουν αυστηρότερες οι εν λόγω κυρώσεις στις περιπτώσεις που κρίνονται ανεπαρκείς ή δεν έχουν υιοθετηθεί·

3.  υπενθυμίζει την υποχρέωση κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, να εκπονούν εγκαίρως δημόσιες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και παροτρύνει την Επιτροπή να απευθύνει επιστολή στα κράτη μέλη που δεν της έχουν ακόμη διαβιβάσει τις εν λόγω εκθέσεις, ώστε να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους·

4.  παροτρύνει τα κράτη μέλη, προκειμένου οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους να καθιστούν δυνατή την ουσιαστική δημόσια επισκόπηση μέσω της παροχής επαρκών πληροφοριών, να περιλαμβάνουν σε αυτές τις εκθέσεις κατ´ελάχιστον: τον αριθμό των αιτήσεων που έλαβαν, τα αντικείμενα που αυτές αφορούν, τις χώρες προορισμού για κάθε αίτηση, τις ληφθείσες αποφάσεις ανά αίτηση και, ενδεχομένως, εκθέσεις «μηδενικής δραστηριότητας'·

5.  παροτρύνει την Επιτροπή να εκπονήσει πρότυπο ετήσιας έκθεσης κράτους μέλους, ώστε να διευκολύνει τα κράτη μέλη στη σύνταξη και να διασφαλίσει την ομοιομορφία των εκθέσεων·

6.  παροτρύνει την Επιτροπή να πραγματοποιήσει επίσημη αξιολόγηση, με τη συνδρομή της επιτροπής για τη θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών (βάσει των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται με τα άρθρα 15 και 16 του κανονισμού), της δραστηριότητας κάθε κράτους μέλους όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού και τη χορήγηση αδειών στη βάση του κανονισμού αυτού, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των ετησίων εκθέσεων δραστηριοτήτων όλων των κρατών μελών, και να δημοσιεύει την αξιολόγηση αυτή εκ παραλλήλου με τις ετήσιες εκθέσεις που έχει λάβει από κάθε κράτος μέλος, για κάθε έτος από την έναρξη ισχύος του κανονισμού·

7.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι τηρούνται όπως πρέπει οι διαδικασίες του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών σε σχέση με τις αποφάσεις αδειοδότησης και τα εκτελεστικά μέτρα, είτε μέσω του μηχανισμού κοινοποίησης άρνησης που έχει ήδη θεσπιστεί για τις αρνήσεις στρατιωτικών εξαγωγών στην COARM, είτε μέσω άλλων αποτελεσματικών μηχανισμών·

8.  παροτρύνει την Επιτροπή να πληροφορήσει το Κοινοβούλιο σχετικά με ενέργειες που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα προκειμένου τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 13·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να του παράσχει, αλλά και να δημοσιεύσει, τα στοιχεία που έχει λάβει από κάθε κράτος μέλος για κάθε έτος από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός, και ιδίως τις γνωστοποιήσεις απόρριψης αιτήσεων χορήγησης αδείας σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού, λεπτομέρειες σε σχέση με τις κυρώσεις που επέβαλε κάθε κράτος μέλος για παραβιάσεις του κανονισμού και το σύνολο του περιεχομένου των ετησίων εκθέσεων δραστηριοτήτων των κρατών μελών·

10.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν προκειμένου η επιτροπή για τη θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών να συνεδριάζει τακτικά, να εκπονήσει σαφές χρονοδιάγραμμα επίσημης αξιολόγησης του κανονισμού και να καθιερώσει διαδικασία για την έγκαιρη διερεύνηση ενδεχομένων παραβιάσεων του κανονισμού·

11.  καλεί όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να συμβάλουν στην αποτροπή των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, να ελέγχουν την τεχνική βοήθεια που παρέχεται σε τρίτες χώρες ώστε να αποφευχθεί η χρήση της για την κατασκευή μέσων εκτέλεσης θανατικής ποινής, βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας·

12.  καταδικάζει απερίφραστα οποιαδήποτε απόπειρα κράτους μέλους ή επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισαγάγει ζώνες ηλεκτροσόκ των οποίων η εισαγωγή απαγορεύεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, ή άλλες συσκευές καταστολής μέσω ηλεκτροσόκ, εφαρμοστές στο σώμα και οι οποίες, παρότι είναι νόμιμες έχουν τα ίδια αποτελέσματα, και παροτρύνει την Επιτροπή να διεξαγάγει επειγόντως έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και πότε μεταφέρθηκαν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ζώνες αναισθητοποίησης μέσω ηλεκτροσόκ ή εξαρτήματά τους, άλλες συσκευές καταστολής μέσω ηλεκτροσόκ, εφαρμοστές στο σώμα, ή χορηγήθηκε τεχνική συνδρομή ή εκπαίδευση, πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, ώστε να προσδιορισθεί εάν έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοιες συσκευές από τις αστυνομικές ή σωφρονιστικές αρχές στις χώρες αυτές, και να αναφέρει τα συμπεράσματά της στο Κοινοβούλιο·

13.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει τον κατάλογο των αντικειμένων που απαγορεύονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτόν ράβδοι με καρφιά, διατάξεις ακινητοποίησης στον τοίχο ή στο πάτωμα, πέδες ποδών, αλυσίδες πρόσδεσης περισσοτέρων του ενός ατόμων, αγκύλια, χειροπέδες για δάχτυλα, χειροπέδες για αντίχειρες, όργανα σύνθλιψης του αντίχειρα, χειροπέδες αναισθητοποίησης και άλλες εφαρμοστές στο σώμα συσκευές καταστολής μέσω ηλεκτροσόκ

14.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει τον κατάλογο των αντικειμένων που απαγορεύονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτόν οι χειροπέδες, οι ράβδοι και λοιπά φορητά εργαλεία κρούσης, καθώς και φορητές ηλεκτροφόρες συσκευές αναισθητοποίησης κάτω των 10 000 volts·

15.  καλεί ακόμη την Επιτροπή να καθιερώσει συγκεκριμένη διαδικασία για την ανασκόπηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των καταλόγων αντικειμένων που περιέχονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου·

16.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατό, πρόταση ενσωμάτωσης στον κανονισμό ρήτρας «τελικής χρήσης σε βασανιστήρια» η οποία θα επέτρεπε στα κράτη μέλη, στη βάση πρότερης πληροφόρησης, να χορηγούν και άρα και να αρνούνται άδεια εξαγωγής οποιωνδήποτε αντικειμένων ενέχουν σοβαρό κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν για εκτέλεση θανατικής ποινής, για βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης από τους τελικούς χρήστες για τους οποίους προορίζονται·

17.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατό, πρόταση ενσωμάτωσης στον κανονισμό μιας διάταξης με την οποία θα απαγορεύεται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαμεσολαβεί, από οποιονδήποτε τόπο, σε συναλλαγές που αφορούν διεθνή εμβάσματα με σκοπό τη χρηματοδότηση της εμπορίας οργάνων βασανιστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων και εξαγωγών αντικειμένων χωρίς άλλη πραγματική χρήση εκτός από την εκτέλεση θανατικής ποινής, τα βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης, όπως ορίζει το Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού· ζητεί επίσης να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου της διαμεσολάβησης σε συναλλαγές που αφορούν μεταφορά οποιουδήποτε αντικειμένου περιέχεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού·

18.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατό, πρόταση ενσωμάτωσης στον κανονισμό διάταξης με την οποία θα υποχρεούνται οι εισαγωγείς να ζητούν άδεια εισαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού και θα δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να αρνούνται να χορηγήσουν άδεια εισαγωγής όταν υφίστανται εύλογες υπόνοιες ότι ο εν λόγω εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως για βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης, είτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε αφού μεταπωληθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

19.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει με ποιο τρόπο είναι δυνατή η άρση της εξαίρεσης από την απαίτηση λήψης άδειας εισαγωγών ή εξαγωγών για αντικείμενα του Παραρτήματος ΙΙΙ που διέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

20.  υπενθυμίζει την ανανεωμένη έκδοση του 2008 των κατευθυντηρίων γραμμών για την πολιτική της ΕΕ απέναντι σε τρίτες χώρες, σε σχέση με βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν, όπως ορίζουν οι κατευθυντήριες γραμμές, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής, στις συναντήσεις τους με τρίτες χώρες· καλεί επίσης το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παροτρύνουν τις χώρες από τις οποίες εξάγεται εξοπλισμός του οποίου η εισαγωγή στην ΕΕ είναι απαγορευμένη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, να καταστήσουν σαφείς στους εμπόρους των εν λόγω χωρών τις απαγορεύσεις του εν λόγω κανονισμού·

21.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν διεθνείς εμπορικούς ελέγχους επί εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση θανατικής ποινής, βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης, σε διεθνές επίπεδο, ιδίως δε να εργαστούν για την περαιτέρω διάδοση της ετήσιας έκκλησης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών περί αποτροπής και απαγόρευσης της παραγωγής, εμπορίας, εξαγωγής και χρήσης εξοπλισμού που έχει σχεδιαστεί ειδικά για βασανιστήρια, καθώς και για να ζητηθεί από όλα τα κράτη να ρυθμίσουν την παραγωγή, εμπορία, εξαγωγή και χρήση εξοπλισμού που δεν έχει μεν σχεδιαστεί ειδικά αλλά χρησιμοποιείται καταχρηστικά σε μεγάλη έκταση για βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 87 E, 11.4.2002, σ. 136.
(2) ΕΕ L 200, 30.7.2005, σ. 1.


Κατάσταση στη Χερσόνησο της Κορέας
PDF 274kWORD 45k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας
P7_TA(2010)0237RC-B7-0358/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την χερσόνησο της Κορέας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2009/1002/ΚΕΠΠΑ της 22ας Δεκεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου Catherine Ashton σχετικά με τη δημοσίευση της έκθεσης για τη βύθιση του πλοίου Cheonan της Δημοκρατίας της Κορέας στις 20 Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για το αποτέλεσμα της έρευνας σχετικά με τη βύθιση του σκάφους Cheonan της ΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1718 (2006) και 1874 (2009),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντάσεις στη χερσόνησο της Κορέας έχουν οξυνθεί δραματικά μετά τη βύθιση του πλοίου Cheonan στις 26 Μαρτίου 2010, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 46 ατόμων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τμήματα της τορπίλης CHT-02D που ανασύρθηκαν από το θαλάσσιο βυθό στις 15 Μαΐου 2010,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε τη βύθιση του Cheonan ως απεχθή και άκρως ανεύθυνη πράξη,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από μικτή πολιτικοστρατιωτική διερευνητική ομάδα μέσω διαδικασίας διερεύνησης και επικύρωσης η οποία ανελήφθη με επιστημονική και αντικειμενική προσέγγιση, από κοινού με ανεξάρτητη αξιολόγηση από την εποπτική επιτροπή ουδέτερων κρατών, παρουσίασε σαφή και αναμφισβήτητα στοιχεία ότι το σκάφος Cheonan βυθίστηκε ως αποτέλεσμα εξωτερικής υποβρύχιας έκρηξης που προκλήθηκε από τορπίλη κατασκευασθείσα στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔ),

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα υποβρύχια από άλλες γειτονικές χώρες κατά τον χρόνο του συμβάντος βρίσκονταν είτε εντός των βάσεών τους είτε κοντά στις βάσεις τους,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki Moon, περιέγραψε τα πορίσματα της έκθεσης ως εξαιρετικά ανησυχητικά,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της ΔΚ έχει ζητήσει να δοθεί συγνώμη δημοσίως και η υπόσχεση ότι δεν θα ακολουθήσουν περαιτέρω προκλήσεις εκ μέρους των αρχών της ΛΔΚ,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της ΛΔΚ αρνείται κάθε συμμετοχή στη βύθιση του Cheonan κατηγορώντας τη ΔΚ ότι έχει επινοήσει το συμβάν, και ότι απείλησε να κηρύξει ανοικτό πόλεμο σε περίπτωση που η ΔΚ θα επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της ΛΔΚ συνέχισαν τις προκλητικές και απερίσκεπτες στρατιωτικές ενέργειες, όπως τη δολοφονία τριών κινέζων υπηκόων, στα σύνορα της ΔΚ-ΛΔΚ στις 4 Ιουνίου 2010,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα του συμβάντος, η ΔΚ εξήγγειλε την αναστολή όλων των σχέσεων με την ΛΔΚ, με εξαίρεση την ανθρωπιστική βοήθεια και τις επιχειρήσεις που συνδέονται με το βιομηχανικό συγκρότημα Kaesong,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της ΔΚ δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει εκ νέου στις Συνομιλίες των Έξι Μερών αν δεν ληφθούν ενδεδειγμένα μέτρα κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει επίμονα την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου και την επανάληψη των Συνομιλιών των Έξι Μερών ως απαραίτητη διαδικασία για την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ρωσικής Συνομοσπονδίας δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε σαφή θέση σχετικά με την τελική έκθεση και τα πορίσματα των εργασιών της Μικτής Ομάδας Διερεύνησης,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Κορέας παρέπεμψε επισήμως το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για συζήτηση, ενώ η ΛΔΚ απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με την οποία αρνείται οιαδήποτε ευθύνη για την επίθεση και ενθαρρύνει το Συμβούλιο Ασφαλείας να βοηθήσει τη ΛΔΚ να διεξαγάγει τις δικές της έρευνες,

1.  εκφράζει βαθειά λύπη για την τραγική απώλεια ζωών στην κορβέτα Cheonan της Νότιας Κορέας και διαβιβάζει τα αισθήματα συμπόνιας του στην κυβέρνηση της ΔΚ, στις οικογένειες των αποθανόντων και στο λαό της Κορέας σε πνεύμα αλληλεγγύης και φιλίας·

2.  επαναλαμβάνει την εκ μέρους της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου καταδίκη της επίθεσης, και επικροτεί τη συγκράτηση που επέδειξε η Δημοκρατία της Κορέας·

3.  αναγνωρίζει τα συμπεράσματα της τελικής έκθεσης της μικτής διερευνητικής ομάδας σχετικά με την πρόκληση της βύθισης του πλοίου από βορειοκορεατική τορπίλη, και καταδικάζει κατάφωρα τη βύθιση του πλοίου ως προκλητική ενέργεια κατά της ειρήνης και σταθερότητας στη χερσόνησο της Κορέας·

4.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν έχουν ακόμη λάβει σαφή θέση σχετικά με τα συμπεράσματα της τελικής έκθεσης της μικτής διερευνητικής ομάδας·

5.  καλεί και τα δύο μέρη να επιδείξουν συγκράτηση και να κάνουν χρήση όλων των μέσων για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών της χερσονήσου της Κορέας και να επιταχύνουν τις προσπάθειες για την προώθηση διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στη χερσόνησο της Κορέας·

6.  καλεί τις κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ρωσικής Συνομοσπονδίας, ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να εξετάσουν εκ του σύνεγγυς την τελική έκθεση και τα συμπεράσματα των εργασιών της μικτής διερευνητικής ομάδας·

7.  καλεί την Κίνα, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και κύριο εμπορικό σύμμαχο της Βόρειας Κορέας, να ασκήσει τη δέουσα επιρροή στη ΛΔΚ και να προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι η διένεξη δεν θα επιδεινωθεί περαιτέρω·

8.  εκφράζει την υποστήριξή του για την παραπομπή του ζητήματος εκ μέρους της κυβέρνησης της ΔΚ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

9.  καλεί τις χώρες στο πλαίσιο των συνομιλιών των έξι μερών να συνεχίζουν να εργάζονται από κοινού για να εξασφαλισθεί ότι θα επαναληφθούν οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της ΛΔΚ·

10.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τα υφιστάμενα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και τους διαύλους επικοινωνίας με τη ΛΔΚ, δεδομένου ότι τα εν λόγω προγράμματα βοήθειας επιδρούν άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού της ΛΔΚ·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στις κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Κορέας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.


Βοσνία - Ερζεγοβίνη
PDF 404kWORD 119k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
P7_TA(2010)0238B7-0342/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1244/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και τα συμπεράσματα της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 16ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια και το παράρτημά τους που έχει τον τίτλο «Ατζέντα της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του τμήματος μείζονος σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Sejdic και Finci κατά Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (προσφυγές αριθ. 27996/06 και 34836/06) της 22ας Δεκεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2009 σχετικά με την κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της υπέρ της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι την πρωταρχική ευθύνη για την ένταξη φέρουν οι ίδιες οι χώρες και ότι η ένταξή τους εξαρτάται από την ικανότητα και τη βούλησή τους να επιτύχουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη διέρχεται παρατεταμένη περίοδο πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής στασιμότητας με εκτεταμένη και διαρκή πολιτική παράλυση, επιδείνωση των διεθνοτικών σχέσεων λόγω της πολιτικής ρητορείας και της απροθυμίας και αδυναμίας της πολιτικής ελίτ της χώρας να καταλήξει σε συμβιβασμούς και σε μια κοινή θεώρηση την οποία θα συμμερίζονται όλα τα μέρη όσον αφορά τα πιεστικά πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκώς εντεινόμενη εθνικιστική και αποσχιστική ρητορεία βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με βασικές ευρωπαϊκές αξίες, με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική σταθερότητα, είναι επιζήμια για το γενικό συμφέρον της χώρας, παρεμποδίζει τη συμφιλίωση μεταξύ των εθνοτήτων και δυσχεραίνει τις φιλοδοξίες της χώρας για ένταξη στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη κινδυνεύει να μείνει πολύ πίσω από τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και να χάσει έτσι τις ευκαιρίες που προσφέρει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες του Ντέιτον ήταν αναγκαίες μεν για τον τερματισμό της αιματοχυσίας, απέτυχαν όμως να εξασφαλίσουν τη δημιουργία ενός αυτάρκους και λειτουργικού κράτους στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της διαδικασίας άσκησης πολιτικής μεταξύ κράτους και των συστατικών μερών που δημιούργησαν οι συμφωνίες, καθώς και η επικάλυψη αρμοδιοτήτων και η έλλειψη εναρμόνισης στην εκπόνηση νομοθεσίας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης παραμένει το κύριο εμπόδιο σε ένα αποδοτικό κυβερνητικό έργο, ενώ, επιπλέον, επιδρά ανασταλτικά στην ικανότητα της χώρας να επιτύχει ταχεία πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσχώρηση στην ΕΕ,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική μεταρρύθμιση παραμένει η κύρια μεταρρύθμιση για τη μετατροπή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε ένα αποτελεσματικό και πλήρως λειτουργικό κράτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνθετη δομή της δικαστικής εξουσίας, η έλλειψη ενιαίου προϋπολογισμού, η απουσία ανώτατου δικαστηρίου για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το οποίο θα μπορούσε να προαγάγει την εναρμόνιση μεταξύ των τεσσάρων εσωτερικών δικαστικών δικαιοδοσιών, η πολιτική παρέμβαση στο δικαστικό σύστημα και οι συνεχείς προκλήσεις στη δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητες των κρατικού επιπέδου δικαστικών υπηρεσιών εκ μέρους της κυβέρνησης της Σερβικής Δημοκρατίας (Republicka Srpska), υπονομεύουν τη λειτουργία του δικαστικού σώματος και παρεμποδίζουν τις προσπάθειες μεταρρύθμισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δομές των συστατικών μερών - όπως κληρονομήθηκαν από διεθνείς αποφάσεις - θα πρέπει να αλλαχθούν έτσι ώστε να καταστούν αποδοτικότερες και περισσότερο συμβατές με το θεσμικό πλαίσιο του κράτους,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό μέλλον όλων των πολιτών της χώρας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της προσχώρησης στην ΕΕ είναι ένας από τους πλέον ενωτικούς παράγοντες μεταξύ των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη μόνο ως ενιαία χώρα έχει προοπτική ένταξης στην ΕΕ και οιεσδήποτε προσπάθειες για να υπονομευθούν και να εξασθενήσουν οι θεσμοί του κράτους, να βρεθεί η κοινωνία όμηρος ανεύθυνων εθνικιστικών και αποσχιστικών πολιτικών θα αποστερήσουν από όλους τους πολίτες τα οφέλη της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει επιτύχει περιορισμένη πρόοδο όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεσπόζοντα ζητήματα που αφορούν τις εθνότητες και τα συστατικά μέρη ενδέχεται να παρεμποδίσουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων για ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη ηγετική ικανότητα καθώς και ικανότητα να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για τη δρομολόγηση και την υλοποίηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πρόωρο κλείσιμο του Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου, με βάση τη θεμιτή επιθυμία να υπάρξει μεγαλύτερη εμπλοκή των τοπικών παραγόντων στην ανάληψη της ευθύνης της πολιτικής διαδικασίας , θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στη σταθερότητα της χώρας και στο ρυθμό και την έκβαση των ιδιαίτερα αναγκαίων μεταρρυθμίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση από το Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου σε έναν Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ με ενισχυμένες αρμοδιότητες παραμένει το αναγκαίο βήμα που ανοίγει το δρόμο προς το καθεστώς της υποψήφιας χώρας,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αξίζει συγχαρητήρια για το γεγονός ότι έγινε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2010-2011, γεγονός που αποδεικνύει ότι η χώρα είναι ικανή να καταλάβει πλήρη και υπεύθυνη θέση στις διεθνείς υποθέσεις,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που κατέχουν θέσεις πολιτικής ευθύνης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν έχουν εξασφαλίσει επαρκώς δικαιοσύνη και αποκατάσταση για χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια που υπέστησαν βιασμό κατά τη διάρκεια του πολέμου την περίοδο 1992-95, καθώς ο αριθμός των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου σεξουαλικής φύσεως για τα οποία έχει ασκηθεί δίωξη παραμένει εξαιρετικά χαμηλός, και ότι τα θύματα σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν αντιμετωπιστεί με αξιοπρέπεια και σεβασμό ή δεν τους έχει δοθεί επαρκής προστασία και ψυχολογική και υλική υποστήριξη για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 11η Ιουλίου 2010 θα είναι η 15η επέτειος της πράξης γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα-Ποτοτσάρι,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράρτημα VII της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται δίκαιες, σφαιρικές και βιώσιμες λύσεις για ορισμένους από τους 115.000 εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους, για τους πρόσφυγες και για άλλους πληγέντες από τη σύγκρουση, καθώς και η επίτευξη προόδου όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική ένταξη όσων έχουν επιστρέψει· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, υπάρχουν ακόμη 10.000 αγνοούμενοι μετά το τέλος του πολέμου, των οποίων η τύχη παραμένει άγνωστη,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίων για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις 27 Μαΐου 2010 (COM(2010)0256), που ανοίγει επίσημα το δρόμο για πιθανή ελευθέρωση εντός του 2010,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία, η Ιταλία και το Λουξεμβούργο δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη ΣΣΣ, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στη χώρα,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμμονή στις έντονες εθνοτικές διαιρέσεις θα πρέπει να ξεπεραστεί με ένα πιο ολοκληρωμένο, χωρίς διαχωρισμούς, σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ουσιαστικής προσπάθειας εκ μέρους των αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς στη χώρα πλήττει σοβαρά την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξή της,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων συνιστά σοβαρό έγκλημα και κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι, σε μικρότερο βαθμό, τόσο χώρα καταγωγής όσο και χώρα διέλευσης και προορισμού για την εμπορία ανθρώπων, ιδίως γυναικών και κοριτσιών,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος και τα συστατικά μέρη εγγυώνται ίση μεταχείριση για όλους τους ανθρώπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολύ δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης και διακρίσεις, ότι οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός λόγω ταυτότητας φύλου και γενετήσιου προσανατολισμού παραμένουν διαδεδομένα φαινόμενα· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι σωματικές επιθέσεις, η κακομεταχείριση και οι πράξεις εκφοβισμού εις βάρος αυτών των ομάδων,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία παραμένει ιδιαίτερα υψηλή και έχει αυξηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη προοπτικών απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των νέων ανθρώπων, συνιστά εμπόδιο στην πρόοδο της χώρας, συμβάλλοντας στη δημιουργία πολιτικών εντάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ευημερία είναι ζωτικός παράγοντας για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας και τη συμφιλίωση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

Η ευρωπαϊκή προοπτική

1.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά για την περιορισμένη πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην πορεία της προς τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη καθώς και ως πιθανής υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ· σημειώνει με αυξανόμενη ανησυχία το ασταθές πολιτικό κλίμα και την έλλειψη κοινού οράματος το οποίο θα συμμερίζονται όλες τις πολιτικές δυνάμεις και καταδικάζει δριμύτατα τη χρήση εμπρηστικής γλώσσας η οποία υπονομεύει τη διαδικασία συμφιλίωσης μεταξύ των εθνοτήτων και τη λειτουργία των δομών του κράτους· θεωρεί τη δήλωση της ηγεσίας της Republika Srpska σχετικά με τη διενέργεια δημοψηφίσματος με αντικείμενο τον «ειρηνικό διαχωρισμό» πρόκληση και απειλή για τη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

2.  απευθύνει έκκληση να σταματήσει η διαιρετική εθνικιστική και αποσχιστική ρητορεία η οποία πολώνει την κοινωνία και υπονομεύει το βασικό πυρήνα της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον, να αναληφθεί σοβαρή προσπάθεια για να επιτευχθούν διαρκείς συμφωνίες οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα ομαλά λειτουργούν κράτος, θα εξοπλίσουν τα θεσμικά όργανα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για ενσωμάτωση στην ΕΕ και θα βελτιώσουν τη συνολική κατάσταση της χώρας·

3.  υπενθυμίζει ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει αποδοχή των αξιών και των κανόνων στους οποίους βασίζεται η ΕΕ, κυρίως σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, αλληλεγγύη, ανεκτικότητα, δημοκρατία και κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας·

4.  καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας να χρησιμοποιήσουν όλη την επιρροή της ΕΕ στους πολιτικούς της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης έτσι ώστε να αναλάβουν περισσότερο συντονισμένες προσπάθειες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης και σε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ΣΣΣ· υπενθυμίζει σε όλους τους πολιτικούς φορείς ότι αυτά τα δύο έγγραφα αποτελούν τον οδικό χάρτη προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ότι είναι δική τους η ευθύνη έναντι των πολιτών να επιτύχουν συμβιβασμούς και να συμφωνήσουν σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις· ενθαρρύνει την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή για μια περισσότερο συνεπή και επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα χρήση των όρων που θέτει η ΕΕ, ούτως ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των λαών που απαρτίζουν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

5.  τονίζει την ένθερμη υποστήριξή του στο Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου και υπογραμμίζει ότι η μεταβατική περίοδος μπορεί να ολοκληρωθεί μόνον εφόσον ικανοποιηθούν πλήρως από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης οι πέντε στόχοι και οι δύο όροι· παροτρύνει τις αρχές της Σερβικής Δημοκρατίας να εκπληρώσουν την εκκρεμή υποχρέωση (νομοθεσία της Σερβικής Δημοκρατίας για την ηλεκτρική ενέργεια) να επιτρέψουν στον Επόπτη του Brčko να συστήσει τον τερματισμό του καθεστώτος εποπτείας στην Περιφέρεια του Brčko·

6.  προτρέπει την κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας να συνεχίσει να συμμετέχει με ενεργό τρόπο στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την κατανομή της κρατικής περιουσίας που καταγράφηκε από το Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου και την καλεί να μην εγκρίνει νομοθεσία για τη δημόσια περιουσία στη Σερβική Δημοκρατία αφού αυτό θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της απόφασης του Ύπατου Εκπροσώπου να απαγορευτεί η πώληση δημόσιας περιουσίας και θα είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει το κλείσιμο του Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου·

7.  χαιρετίζει την έγκριση της συνταγματικής τροποποίησης που καθιερώνει την περιφέρεια του Brčko ως μονάδα αυτοδιακυβέρνησης, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ένας ακόμη στόχος που έθεσε το Συμβούλιο Εφαρμογής της Ειρηνευτικής Διαδικασίας για το μελλοντικό κλείσιμο του Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου·

8.  καλεί τα δύο συστατικά μέρη και όλες τις πολιτικές δυνάμεις, και ιδίως την κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας να σεβαστούν την ειρηνευτική συμφωνία του Ντέιτον στο σύνολό της και να μην θέτουν υπό αμφισβήτηση δράσεις που αναλαμβάνονται με βάση αυτή τη συμφωνία και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· θεωρεί ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος είναι η αρχή που αποφασίζει τελικά όσον αφορά την ερμηνεία της εφαρμογής του μη στρατιωτικού σκέλους του ειρηνευτικού διακανονισμού· καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να αντιμετωπίζουν με τον δέοντα σεβασμό τον Ύπατο Εκπρόσωπο και όλο το διεθνές προσωπικό του στη χώρα και να απέχουν από οποιεσδήποτε προσωπικές επιθέσεις·

9.  σημειώνει με ικανοποίηση τη σημαντική συμβολή της αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της EUFOR Althea στη σταθερότητα και την ασφάλεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση του Συμβουλίου να παράσχει υποστήριξη στην οικοδόμηση μη διοικητικών ικανοτήτων και στην κατάρτιση· εκφράζει ικανοποίηση για την επέκταση της εντολής της ΕUFOR σύμφωνα με την απόφαση 1895 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη κλήθηκε από το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο πρόγραμμα δράσης για ένταξη·

10.  τονίζει τα επιτεύγματα της αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει συμβάλει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς εκ μέρους των φορέων επιβολής της νομοθεσίας και του δικαστικού σώματος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· χαιρετίζει την παράταση της αποστολής για μια ακόμη διετία με αναπροσαρμοσμένη εντολή και το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την προετοιμασία ενός σχεδίου με το οποίο θα δοθεί συνέχεια στην αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας 2010·

11.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντιδράσουν στην αδιαφορία μεγάλων τμημάτων του πολιτικού κατεστημένου με τη θέσπιση προνομιακής εταιρικής σχέσης και την παροχή στήριξης στην κοινωνία των πολιτών, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και την επιχειρηματική κοινότητα, και να καταρτίσουν σχέδια για την τόνωση της ενεργού πολιτικής συμμετοχής, ιδίως για τους νεαρούς Βόσνιους·

12.  τονίζει ότι η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων, είναι βασικές δημοκρατικές απαιτήσεις· καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ενδυναμώσουν τα ανεξάρτητα και διαφορετικά μέσα ενημέρωσης χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και να επιτρέψουν στα μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ελεύθερα πληροφορίες από όλα τα τμήματα της χώρας, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στις πληροφορίες· καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων και καλεί τις αρμόδιες αρχές να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων επιθέσεων στο μέλλον· ζητεί από τα μέσα ενημέρωσης, περιλαμβανομένων των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, να επιδεικνύουν μηδενική ανοχή στη ρητορική του μίσους· τονίζει την ανάγκη για πολιτική ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών στον τομέα των επικοινωνιών· παροτρύνει το υπουργικό συμβούλιο να διορίσει μόνιμο διευθυντή της αρχής επικοινωνιών·

Συνταγματική μεταρρύθμιση και δικαστική μεταρρύθμιση

13.  επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με τις απαιτήσεις που θα πρέπει να ικανοποιηθούν μέσω συνταγματικής μεταρρύθμισης:

   α) το κράτος θα πρέπει να έχει επαρκείς νομοθετικές, δημοσιονομικές, εκτελεστικές και δικαστικές εξουσίες προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσει τα κριτήρια ένταξης, να θεσπίσει και να διατηρήσει ένα λειτουργικό ενιαίο οικονομικό χώρο, να προωθήσει την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική συνοχή και να εκπροσωπεί και να προασπίζεται τα συνολικά συμφέροντα της χώρας στο εξωτερικό· η διασφάλιση ζωτικών εθνικών συμφερόντων εντός της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης πρέπει να είναι συμβατή με την ικανότητα της χώρας να δρα·
   β) ο αριθμός διοικητικών επιπέδων που εμπλέκονται στη διαχείριση της χώρας θα πρέπει να είναι ανάλογος με τους δημοσιονομικούς πόρους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και θα πρέπει να βασίζεται σε μια αποδοτική, συνεκτική και αποτελεσματική ανάθεση αρμοδιοτήτων·
   γ) όλοι οι πολίτες πρέπει να απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις σε πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) και με το άρθρο 2 της ΣΣΣ που επιτάσσει το σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   δ) θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των μειονοτήτων, οι οποίες πρέπει να προστατεύονται από τις άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις και τη βία· ενθαρρύνει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να εφαρμόσει προγράμματα δημόσιας εκπαίδευσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία θα προωθούν τις αξίες της ανοχής, του πλουραλισμού και της διαφορετικότητας·

14.  υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση του κεντρικού κράτους δεν σημαίνει αποδυνάμωση των συστατικών μερών αλλά δημιουργία των όρων, βάσει της αρχής της επικουρικότητας, για μια αποδοτική διοίκηση ικανή να υλοποιήσει τις προσπάθειες εθνικής μεταρρύθμισης και, με τον τρόπο αυτό, να προετοιμάσει ολόκληρη τη χώρα για προσχώρηση στην ΕΕ·

15.  καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στο πλαίσιο της συνολικής συνταγματικής μεταρρύθμισης, να τροποποιήσουν τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις και τις αντίστοιχες διατάξεις του εκλογικού νόμου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να συμμορφωθούν με την απόφαση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Sejdić και Finci, από την οποία προκύπτει ξεκάθαρα ότι το σημερινό σύνταγμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εισάγει διακρίσεις κατά των αποκαλούμενων ως «άλλων'· επισημαίνει ότι η έγκριση αυτών των μεταρρυθμίσεων αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς μια λειτουργούσα πολυεθνοτική κοινωνία·

16.  ενθαρρύνει τους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ψηφίσουν στις επικείμενες γενικές εκλογές του Οκτωβρίου 2010· θεωρεί ότι σε αυτές τις εκλογές θα κριθεί επίσης ο ρυθμός με τον οποίο η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα κινηθεί προς την ΕΕ και ότι κάθε πολίτης που αποφασίζει να απόσχει στην ουσία επιτρέπει στους άλλους να αποφασίζουν για το μέλλον του· επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να διατυπωθούν όροι διεξαγωγής των εκλογών που θα διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασμό των ευρωπαϊκών προτύπων και τη διενέργεια ειρηνικής και δημοκρατικής προεκλογικής εκστρατείας·

17.  υπενθυμίζει την ανάγκη να θεσπισθεί ένα Ανώτατο Δικαστήριο σε κρατικό επίπεδο και να ενταχθεί στο συνταγματικό πλαίσιο έτσι ώστε να ενεργεί ως παράγοντας ενοποίησης για τη νομολογία στη χώρα και να εξασφαλίσει τη σταδιακή εναρμόνιση των τεσσάρων διαφορετικών νομικών συστημάτων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

18.  καλεί όλους τους πολιτικούς φορείς να θεσπίσουν τις 69 δραστηριότητες που προβλέπονται στο συνοδευτικό σχέδιο δράσης της στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης·

Αντιμετώπιση των εγκλημάτων πολέμου, του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς

19.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία εξακολουθεί να είναι ικανοποιητική και η συνεργασία μεταξύ του Δικαστηρίου και των αρχών του κράτους και των συστατικών μερών ήταν επαρκής· τονίζει την ανάγκη να συνεχισθεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και να διευκολυνθεί η σύλληψη όλων των κατηγορουμένων του Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία, όπως και να εξαρθρωθούν τα δίκτυα υποστήριξής τους· ζητεί αποτελεσματικότερη συνεργασία ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές στη Σερβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη προκειμένου να εντοπίσουν και να συλλάβουν το Ratko Mladić και το Goran Hadžić· προτρέπει τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να επιταχύνουν την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για τα εγκλήματα πολέμου και να αρχίσουν να ασχολούνται με τις περίπου 10.000 υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου που έχουν συσσωρευθεί σε ολόκληρη τη χώρα και να προσδιορίσουν επίσης λεπτομερώς τους υλικούς και τεχνικούς πόρους που χρειάζονται για να δικαστούν όλοι όσοι διέπραξαν εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι υπεύθυνοι για βιασμό και σεξουαλική βία·

20.  υπενθυμίζει ότι η 11η Ιουλίου αναγνωρίζεται ως επέτειος της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα στην ΕΕ και καλεί όλες τις χώρες της περιοχής να πράξουν το ίδιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση διαφόρων ψηφισμάτων σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα από τα κοινοβούλια τεσσάρων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, ιδίως από την Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Σερβίας, και καλεί τα κοινοβούλια του βοσνιακού κράτους και των συστατικών μερών να εγκρίνουν παρόμοια ψηφίσματα στο εγγύς μέλλον· θεωρεί ότι οι δηλώσεις αυτές αποτελούν σημαντικά βήματα συμφιλίωσης με το τραγικό παρελθόν της περιοχής και ελπίζει ότι θα προετοιμάσουν το έδαφος για την κατανόηση της κοινής ιστορίας έτσι ώστε να προωθηθεί μια γνήσια συμφιλίωση σε ολόκληρη την περιοχή· τονίζει ότι η προσαγωγή στη δικαιοσύνη των υπαίτιων της γενοκτονίας στη Σρεμπρένιτσα και τη γύρω περιοχή αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή·

21.  καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να περιλάβουν ορισμό της σεξουαλικής βίας στον ποινικό κώδικα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, να παράσχουν άμεσα στα θύματα την κατάλληλη αποκατάσταση, οικονομική, κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των καλύτερων εφικτών υπηρεσιών στήριξης της ψυχικής και σωματικής υγείας, να αναπτύξουν προγράμματα και να διαθέσουν τους κατάλληλους πόρους για τη μακροπρόθεσμη προστασία μαρτύρων· προς αυτή την κατεύθυνση υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων δικαστικών οργάνων και για επιτάχυνση των διαδικασιών δίωξης υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου σεξουαλικής φύσεως κατά τη διάρκεια του πολέμου· καλεί την Επιτροπή και άλλους διεθνείς δωρητές να υποστηρίξουν τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε αυτή την προσπάθεια με χρηματοπιστωτικούς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη στο θέμα των θυμάτων σεξουαλικής βίας των εγκλημάτων πολέμου· ζητεί από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να εγκρίνει και να εφαρμόσει μια στρατηγική που θα αφορά κατά προτεραιότητα τα θύματα εγκλημάτων πολέμου που υπέστησαν σεξουαλική βία·

22.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διενεργήσουν δικαστική έρευνα κατά των δραστών γενετήσιων εγκλημάτων κατά τη διάρκεια του πολέμου που μετανάστευσαν και έλαβαν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, συμπεριλαμβανομένης της ιθαγένειας, στα κράτη μέλη, και να αναγνωρίσουν ότι αυτά τα εγκλήματα είναι κατ' ουσίαν εγκλήματα πολέμου και ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως γενικά σεξουαλικά εγκλήματα ούτε να υπόκεινται στις διατάξεις περί παραγραφής·

23.  καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προαγάγουν και να ολοκληρώσουν τη βιώσιμη επιστροφή των προσφύγων και των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και να υιοθετήσουν συναφή στρατηγική όπως επιτάσσει το παράρτημα VII της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον· ζητεί να αντιμετωπισθούν, αφενός, οι ανάγκες εκείνων που εξακολουθούν να ζουν σε κέντρα συγκέντρωσης και να εφαρμοσθούν μέτρα για την κοινωνική ένταξή τους και, αφετέρου, να προωθηθεί η επιστροφή όσων δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, π.χ. στην κατεστραμμένη περιοχή της Posavina· καλεί την Επιτροπή και άλλους διεθνείς δωρητές να υποστηρίξουν τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε αυτές τις προσπάθειες με οικονομική βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη·

24.  υπενθυμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη οικοδόμησης κρατικών φυλακών υψηλής ασφάλειας και ανασυγκρότησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, προκειμένου, μεταξύ άλλων, όλοι οι παραπεφθέντες σε δίκη και καταδικασθέντες εγκληματίες να κρατούνται στη φυλακή με ασφάλεια·

25.  εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη πρόοδο στην καταπολέμηση της διαφθοράς λόγω του ανεπαρκούς συντονισμού των προσπαθειών κατά της διαφθοράς σε κρατικό επίπεδο και της μη αποτελεσματικής διερεύνησης και δίωξης υπόπτων για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου που επικρατεί στις κυβερνητικές και άλλες δομές του κράτους και των συστατικών μερών, στις διαδικασίες δημόσιων προμηθειών, στην αδειοδότηση επιχειρήσεων και στους τομείς της υγείας, της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών· ζητεί, σ' αυτό το πλαίσιο, τη δημιουργία χωρίς καθυστέρηση ενός αμερόληπτου και υπεύθυνου σώματος κατά της διαφθοράς ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στους θεσμούς τους, καθώς και τη συντονισμένη εφαρμογή της νέας στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς (2009-2014) και του συνοδευτικού σχεδίου δράσης·

26.  καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να καταπολεμήσουν ουσιαστικά την εμπορία ανθρώπων, να προβούν σε αποτελεσματική δίωξη των δραστών σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, να παράσχουν προστασία και αποζημιώσεις στα θύματα και να εντείνουν την ευαισθητοποίηση προκειμένου να αποτραπεί μια νέα θυματοποίησή τους από τις αρχές και την κοινωνία·

Ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων

27.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης επιτάχυναν τις μεταρρυθμίσεις τους και σημείωσαν σημαντική πρόοδο στην εκπλήρωση των εναπομενόντων κριτηρίων αναφοράς που περιέχονται στον οδικό χάρτη για ένα καθεστώς χωρίς θεωρήσεις διαβατηρίων, γεγονός που καταδεικνύει ότι με την απαιτούμενη βούληση μπορεί να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις· απευθύνει ένθερμη παρότρυνση στις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να εγκρίνουν τα εναπομένοντα συναφή νομοθετήματα·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προαναφερόμενη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2010, για την ελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων και καλεί την Επιτροπή να ελέγξει την επίτευξη των εναπομενόντων κριτηρίων αναφοράς τους επόμενους μήνες προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος ώστε να εγκρίνει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο την άρση του καθεστώτος θεώρησης διαβατηρίων έως το τέλος του 2010·

29.  αναγνωρίζει τη σημασία τη ελευθέρωσης των θεωρήσεων διαβατηρίων προκειμένου όλοι οι πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να μπορούν να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ότι συνιστά σημαντικό παράγοντα περαιτέρω ολοκλήρωσης της ΕΕ και διεθνοτικής συμφιλίωσης, δεδομένου ότι αποτρέπει την απομόνωση και δίνει στους πολίτες την ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να οραματίζονται την προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ και να εκφράσουν στους πολιτικούς ηγέτες τη βούλησή τους να προωθηθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

Η κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος

30.  αν και αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώθηκε σε θεσμικό επίπεδο, προτρέπει τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να εγκρίνουν το νόμο για την ανώτατη εκπαίδευση σε επίπεδο κράτους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην πλήρη εφαρμογή των νόμων πλαίσιο στον τομέα της εκπαίδευσης, περιορίζοντας, κατ' αυτό τον τρόπο, τον κατακερματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και, αξιοποιώντας στο έπακρο την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση, να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας της εκπαίδευσης, καλύπτοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τα πρότυπα της διαδικασίας της Μπολόνια, καθώς και να εφαρμόσουν, με τη βοήθειας της ΕΕ, προγράμματα εκπαίδευσης και επανακατάρτισης ιδίως των ατόμων που βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μακροχρόνια ανεργία· υποστηρίζει την εφαρμογή διεθνών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ όλων των πανεπιστημίων της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης και των κρατών μελών της ΕΕ, με τη χρήση όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων και δικτύων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των σπουδαστών, των εκπαιδευτικών και των ερευνητών που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας της ΕΕ·

31.  επισημαίνει ότι η εκπαίδευση αποτελεί πρωτεύον μέσο για την πραγματική συμφιλίωση μεταξύ των εθνοτήτων· θεωρεί ότι στο πλαίσιο της βοήθειας της ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί αυξημένη προσοχή στην προώθηση ενός περιεκτικού, χωρίς διακρίσεις εκπαιδευτικού συστήματος, που θα βασίζεται στην ανεκτικότητα και στο σεβασμό της διαφορετικότητας και στις προσπάθειες κατανόησης της κοινής ιστορίας και στην εξάλειψη του διαχωρισμού διαφορετικών εθνοτικών ομάδων (δύο σχολεία κάτω από μία στέγη), με την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενοποιημένων τάξεων και στα δύο συστατικά μέρη· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για τη δημιουργία ενός κοινού συμβουλίου μαθητών για όλη την επικράτεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

32.  ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να επανεξετάσουν τις τρέχουσες αυστηρές και δαπανηρές μεθόδους αναγνώρισης τίτλων σπουδών και να ιδρύσουν οργανισμό αναγνώρισης τίτλων σπουδών σε κρατικό επίπεδο· υπενθυμίζει στις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ότι το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό θα πρέπει να ενθαρρύνεται και όχι να αποθαρρύνεται να αναζητήσει εργασία στη χώρα·

Οικονομική κατάσταση, κοινωνική πολιτική

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον τελευταίο κύκλο αξιολόγησης της ομάδας MONEYVAL(4)· καλεί όλους τους φορείς να καταβάλουν επίμονες προσπάθειες οικονομικής μεταρρύθμισης, να λάβουν συντονισμένα μέτρα σε όλα τα επίπεδα αρμοδιότητας και να διευκολύνουν τις οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των γραφειοκρατικών εμποδίων, να δημιουργήσουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη η οποία θα αφορά, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη, τις υποδομές, τη γεωργία, το περιβάλλον και την ενέργεια· προκειμένου να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις, παροτρύνει τους ηγέτες κρατών και επιχειρήσεων να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να δημιουργήσουν ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, ώστε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη να μην υστερεί στην περιοχή·

34.  υπενθυμίζει ότι η ΣΣΣ απαιτεί την ενίσχυση του συντονισμού οικονομικής πολιτικής μεταξύ των κυβερνήσεων των συστατικών μερών και τη δημιουργία, ως αναγκαίου στοιχείου οικονομικής μεταρρύθμισης, ενός ενιαίου οικονομικού χώρου με στόχο την καλύτερη εσωτερική ολοκλήρωση καθώς και καλύτερες αγορές γης και εργασίας· εκφράζει τη λύπη του, σε αυτό το πλαίσιο, διότι η κατακερματισμένη νομοθεσία εσωτερικής αγοράς και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης παραμένουν το κύριο εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων εντός της χώρας· επισημαίνει ότι η οικονομική ευημερία και η προοπτική της απασχόλησης, ιδίως για τους νέους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, έχει ζωτική σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας και μπορεί να συμβάλει στη συμφιλίωση μεταξύ των εθνοτήτων·

35.  ενθαρρύνει την ενίσχυση του φορολογικού συντονισμού με την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της Αρχής Έμμεσης Φορολογίας και του Εθνικού Φορολογικού Συμβουλίου· προτρέπει το Συμβούλιο Υπουργών να διορίσει, μετά από μακρά καθυστέρηση, μόνιμο διευθυντή στην Αρχή Έμμεσης Φορολογίας·

36.  καλεί το Κοινοβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, με στόχο τη δυνατότητα πραγματοποίησης απογραφής πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο το 2011, να εγκρίνει επειγόντως το νόμο για την απογραφή που αποτελεί σαφή προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και έχει καίρια σημασία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας καθώς και για τη συνεχή βοήθεια εκ μέρους της ΕΕ· τονίζει ότι, δεδομένου ότι πρόκειται για λεπτό ζήτημα, η απάντηση σε τυχόν ερωτήσεις περί εθνοτικής καταγωγής δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική·

37.  καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα που θα στοχεύουν στο μετριασμό της φτώχειας και στην ανάπτυξη ενός κοινωνικού δικτύου ασφάλειας το οποίο θα είναι καλύτερα στοχοθετημένο στους φτωχούς, τους κοινωνικά αποκλεισμένους και στις ευάλωτες ομάδες, ιδίως στους Ρομά, και να αναπτύξουν ένα αποδοτικό και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης· ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προσηλωθούν περισσότερο στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και ισότιμης μεταχείρισης των φύλων·

38.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά και επαναβεβαιώνει τη σημασία της έγκρισης μιας στρατηγικής που θα εστιάζει στη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, την απασχόληση και την εκπαίδευση των Ρομά· ζητεί από τις αρχές να παράσχουν επαρκή μέσα για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας των Ρομά, προκειμένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις και να προωθηθεί η εκπροσώπηση των Ρομά σε δημόσια αξιώματα·

39.  εκφράζει ικανοποίηση για τις πλέον πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου της Ομοσπονδίας με τις οποίες εισάγεται η αρχή της βάσει αναγκών καταβολής κοινωνικών επιδομάτων και για τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται σε όλους τους χρήστες του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των παλαιμάχων· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι έχουν εκταμιευθεί το δάνειο αναπτυξιακής πολιτικής της Διεθνούς Τράπεζας και η δεύτερη και τρίτη δόση της εφεδρικής χρηματοδότησης του ΔΝΤ· ενθαρρύνει το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας να εγκρίνει περαιτέρω μέτρα με στόχο μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία·

40.  καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να αναπτύξουν εθνική στρατηγική ενέργειας που θα βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση και την απόδοση της ενέργειας, όπως και στον εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροδότησης· υπενθυμίζει τόσο στις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης όσο και στην Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των σχεδίων δημιουργίας υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας συμμορφώνονται προς τα κριτήρια της ΕΕ όσον αφορά την αξιολόγηση του αντικτύπου στο περιβάλλον και τα συνολικά πρότυπα βιωσιμότητας·

41.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διοικητική ικανότητα στον περιβαλλοντικό τομέα παραμένει μειωμένη και περιορισμένη· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, την έγκριση ενός συνολικού περιβαλλοντικού νόμου σε επίπεδο κράτους ο οποίος θα διασφαλίζει την εναρμονισμένη περιβαλλοντική προστασία και τη δημιουργία του Κρατικού Οργανισμού Περιβάλλοντος·

42.  ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να εγκρίνουν το νόμο περί ασφάλισης υγείας σε κρατικό επίπεδο, προκειμένου να εναρμονιστεί και να αναβαθμιστεί η ποιότητα της δημόσιας παροχής υπηρεσιών υγείας και να καταστεί δυνατό για τον πληθυσμό να λαμβάνει την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη σε όλη την επικράτεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής και απασχόλησης·

Περιφερειακή συνεργασία

43.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της περιφερειακής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας και θεωρεί τα παραπάνω ζωτικό στοιχείο της διαδικασίας συμφιλίωσης με την αύξηση των επαφών μεταξύ των λαών· τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών στην ενίσχυση της τοπικής συνεργασίας όσον αφορά κοινωνικές και πολιτικές πτυχές· ζητεί από τις βοσνιακές αρχές να αναζητήσουν λύση που θα διασφαλίζει την τοπική κινητικότητα των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου και τη δυνατότητά τους να ταξιδεύουν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

44.  χαιρετίζει τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Κροατίας, ο οποίος ζήτησε συγνώμη για τις κροατικές πολιτικές στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη στη δεκαετία του 1990 και απέτισε φόρο τιμής στα θύματα κάθε κοινότητας· θεωρεί ότι αυτή η χειρονομία αποτελεί σημαντικό βήμα στην προώθηση της εθνικής συμφιλίωσης μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων· καλεί τις άλλες γειτονικές χώρες της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα·

45.  καλεί την Κροατία και τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη να βρουν μια λύση κατόπιν διαπραγματεύσεων όσον αφορά τα κροατικά σχέδια ανέγερσης της γέφυρας του Pelješac, στα οποία αντιτίθεται η Βοσνία - Ερζεγοβίνη· ανησυχεί για την πρόσφατη ανακοίνωση του πρωθυπουργού της Κροατίας για ενδεχόμενη αίτηση της Κροατίας για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προκειμένου να επιταχυνθούν οι αμφιλεγόμενες εργασίες ανέγερσης σε αυτή τη γέφυρα· επισημαίνει ότι αυτό το έργο θα μπορούσε να βλάψει τη μελλοντική ανάπτυξη του βοσνιακού λιμένα Neum και ότι δημιουργεί οικολογικές ανησυχίες και στις δυο χώρες·

46.  επισημαίνει ότι, όσο παραμένει το πολιτικό αδιέξοδο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, δεν υπάρχει προοπτική για διαρκή σταθερότητα και τοπική συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια και το σύνολο της ΕΕ·

47.  επικροτεί την ενεργό συμμετοχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην περιφερειακή συνεργασία, ιδίως για την υπογραφή με την Κροατία και τη Σερβία της συμφωνίας για τη διεθνή νομική βοήθεια σε ποινικές και αστικές υποθέσεις, η οποία στοχεύει στην επιβολή ποινικών κυρώσεων κατά ατόμων τα οποία καταδικάστηκαν σε μια συμβαλλόμενη χώρα και κατόπιν διέφυγαν σε μια άλλη·

o
o   o

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και των συστατικών μερών της.

(1) ΕΕ L 336, 18.12.2009, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0332.
(3) ΕΕ C 46 Ε, 24.2.2010, σ. 111.
(4) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Συμβούλιο της Ευρώπης).


Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τις εναέριες μεταφορές
PDF 356kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ
P7_TA(2010)0239RC-B7-0370/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κείμενο του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου, που μονογραφήθηκε στις 25 Μαρτίου 2010 («η συμφωνία δεύτερου σταδίου»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες σχετικά με τις Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (PNR) με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2009 για τη συνεργασία όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας(2),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Μαρτίου και 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ(3) («η συμφωνία πρώτου σταδίου»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τον προγραμματισμό της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών της Κοινότητας(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία πρώτου σταδίου που ετέθη σε προσωρινή εφαρμογή στις 30 Μαρτίου 2008, περιείχε ρήτρα αναστολής η οποία θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εάν δεν υπάρξει συμφωνία δεύτερου σταδίου έως το Νοέμβριο 2010,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία πρώτου σταδίου ήταν μόνον ένα πρώτο βήμα προς το άνοιγμα των αγορών αεροπορικών υπηρεσιών, δεσμεύοντας αυστηρά αμφότερες τις πλευρές να προβούν σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις για τη συνέχιση του ανοίγματος της πρόσβασης στις αγορές και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη για τους καταναλωτές, τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζομένους και το κοινωνικό σύνολο, καθώς και να εξετάσουν ζητήματα που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διευκόλυνση των επενδύσεων κατά τρόπον ώστε η πραγματική κατάσταση του παγκόσμιου κλάδου αεροπορικών μεταφορών να αντανακλάται καλύτερα, την ενίσχυση του υπερατλαντικού συστήματος αεροπορικών μεταφορών και τη θέσπιση πλαισίου που θα ενθαρρύνει άλλες χώρες να ανοίξουν τις δικές τους αγορές αεροπορικών μεταφορών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τον Μάιο του 2008 οδήγησαν σε προκαταρκτική συμφωνία στις 25 Μαρτίου 2010,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άνοιγμα των αγορών αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ οι οποίες, από κοινού, αντιστοιχούν στο 60% της παγκόσμιας εναέριας κυκλοφορίας, θα είναι προς όφελος των καταναλωτών αμφοτέρων των πλευρών του Ατλαντικού, θα παράσχει ουσιαστικά οικονομικά οφέλη και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας,

Γενικές αρχές

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την προκαταρκτική συμφωνία της 25ης Μαρτίου 2010 που θα μπορούσε αφενός να παγιώσει τα πλεονεκτήματα ως προς την πρόσβαση στην αγορά που περιλαμβάνονταν στη συμφωνία πρώτου σταδίου και αφετέρου να προσφέρει ενισχυμένη ρυθμιστική συνεργασία·

2.  υπενθυμίζει ότι διάφορες πτυχές ρύθμισης των αεροπορικών μεταφορών, περιλαμβανομένων των περιοριστικών διατάξεων σε σχέση με τον θόρυβο και των περιορισμών των νυχτερινών πτήσεων, πρέπει να καθορίζονται σε τοπικό επίπεδο, τηρώντας πλήρως την αρχή της επικουρικότητας· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσει αυτά τα θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, με σκοπό να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και να διευθετήσει και άλλα θέματα σε σχέση με αυτά τα προβλήματα, όπως οι ενδομεταφορές (cabotage)·

Άνοιγμα της αγοράς

3.  με λύπη διαπιστώνει την απουσία ουσιαστικής προόδου στην άρση ξεπερασμένων ρυθμιστικών περιορισμών στον τομέα των εξωτερικών επενδύσεων και θεωρεί ότι τούτο θα διατηρήσει τη σημερινή έλλειψη ισορροπίας στους περιορισμούς επί της ξένης ιδιοκτησίας και του ελέγχου στις Ηνωμένες Πολιτείες·

4.  υπενθυμίζει ότι ο τελικός στόχος της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ είναι το πλήρες άνοιγμα της αγοράς χωρίς κανένα περιορισμό από καμία πλευρά·

5.  σημειώνει την περιορισμένη πρόσβαση που θα κερδίσουν οι αερομεταφορείς της ΕΕ στην χρηματοδοτούμενη από την αμερικανική κυβέρνηση εναέρια κυκλοφορία («Fly America Programme») και υπενθυμίζει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις της ΕΕ δεν έχουν παρόμοια προγράμματα·

Σύγκλιση των ρυθμίσεων, ασφάλεια των πτήσεων και ασφάλεια της αεροπορίας από έκνομες ενέργειες

6.  ενθαρρύνει την Κοινή Επιτροπή να αναπτύξει πρόσθετες προτάσεις για την αμοιβαία αναγνώριση ρυθμιστικών αποφάσεων σύμφωνα με τις αρχές βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου·

7.  αναγνωρίζει υψηλή προτεραιότητα στη συνεργασία για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σε Ευρώπη και ΗΠΑ («SESAR» και «Next Gen») με σκοπό την επίτευξη διαλειτουργικότητας και συμβατότητας καθώς και τη συμβολή στη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου·

8.  χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών της ΕΕ και των ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας των αερομεταφορών σε όλα τα επίπεδα·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν περαιτέρω μέτρα για τα θέματα των συνεργείων επισκευής στο εξωτερικό·

10.  επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η ευρωπαϊκή μαύρη λίστα των αεροπορικών εταιρειών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και το αμερικανικό σύστημα παρακολούθησης των προτύπων ασφαλείας των αερομεταφορέων και καλεί αμφότερα τα μέρη να προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα αυτό·

11.  επισημαίνει ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η ιδιωτική ζωή των ευρωπαίων και αμερικανών πολιτών κατά την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επιβατών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, σύμφωνα με τα κριτήρια που ζητούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του 5ης Μαΐου 2010· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επιτακτική ανάγκη να καθοριστούν παγκόσμιες προδιαγραφές για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής·

12.  τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο κράτος δικαίου και ότι όλες οι διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για λόγους ασφαλείας από έκνομες ενέργειες πρέπει να βασίζονται σε διεθνείς συμφωνίες με καθεστώς νομοθετικής πράξης, να παρέχουν τις αναγκαίες διασφαλίσεις στους πολίτες της ΕΕ, να σέβονται τις διαδικαστικές εγγυήσεις και τα δικαιώματα της υπεράσπισης και να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

13.  υπογραμμίζει τη σημασία της ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες και τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ και των ΗΠΑ, καθώς και την ανάγκη για εναρμονισμένα πρότυπα για αυτές τις τελευταίες·

14.  επισημαίνει τη σημασία των διαβουλεύσεων και της συνεργασίας όσον αφορά μέτρα ασφαλείας αλλά επισύρει την προσοχή στα υπερβολικά ή μη συντονισμένα μέτρα που δεν βασίζονται σε κατάλληλη αξιολόγηση του κινδύνου·

15.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή και τις ΗΠΑ να εξετάσουν τα εγκριθέντα από το 2001 και μετά συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους, για να αποφευχθούν επικαλύψεις και ελλείψεις στην «αλυσίδα της ασφάλειας'·

16.  υποστηρίζει την ιδέα της ενιαίας ασφάλειας (one stop security), παρά την πρακτική του εκ νέου ελέγχου επιβατών και αποσκευών σε κάθε ενδιάμεση μετεπιβίβαση·

Περιβάλλον

17.  αναγνωρίζει ότι ο τομέας της αεροπορίας έχει πολλές δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως ως πηγή ηχορύπανσης και παράγων που συντελεί στην κλιματική αλλαγή, και ότι οι επιπτώσεις αυτές θα ενταθούν με τη μεγέθυνση του κλάδου·

18.  σημειώνει ότι η κοινή δήλωση για την συνεργασία σε περιβαλλοντικά θέματα έχει καίρια σημασία για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διεθνών αεροπορικών μεταφορών, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο κανονισμός για το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS) δεν αποτελεί μέρος της προκαταρκτικής συμφωνίας· επισημαίνει ότι θα χρειασθεί να διεξαχθούν περαιτέρω συνομιλίες με τις ΗΠΑ με σκοπό την έναρξη ισχύος του ETS έως το 2012·

19.  χαιρετίζει τη συμφωνία συνεργασίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας για τη μείωση του θορύβου και των εκπομπών των αεροσκαφών παράλληλα με την πρόθεση για ενίσχυση της τεχνικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στον τομέα της κλιματολογίας, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της αποδοτικότητας των καυσίμων και της μείωσης των εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη μείωση του θορύβου, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις διαφορές που υφίστανται λόγω τοπικών συνθηκών·

Κοινωνική πολιτική

20.  χαιρετίζει την αναγνώριση της σημασίας της κοινωνικής διάστασης της συμφωνίας και την ευθύνη που ανατίθεται στην Κοινή Επιτροπή να παρακολουθεί τις κοινωνικές επιπτώσεις της συμφωνίας και να επεξεργάζεται τις κατάλληλες απαντήσεις όπως κρίνεται απαραίτητο·

21.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί τη συμφωνία για να προωθεί τη συμμόρφωση προς τη σχετική διεθνή νομοθεσία για τα κοινωνικά δικαιώματα, ιδίως στα πρότυπα εργασίας που έχουν ενσωματωθεί στις θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ 1930-1999), και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (1976, αναθ. 2000) καθώς και τη Συνθήκη της Ρώμης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές υποχρεώσεις (1980)·

22.  επιμένει ότι η κοινωνική νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζεται στους υπαλλήλους που προσλαμβάνονται ή/και εργάζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως οι οδηγίες που αφορούν την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων (2002/14/ΕΚ, 98/59/ΕΚ και 80/987/ΕΟΚ), η οδηγία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας (2000/79/ΕΚ) και η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών (96/71/ΕΚ)·

Λειτουργία της συμφωνίας

23.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται πλήρως και γνωμοδοτεί σχετικά με το έργο της Κοινής Επιτροπής όπως και όλοι οι σχετικοί κύκλοι συμφερόντων·

24.  υπενθυμίζει ότι μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας απαιτείται η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας στον τομέα της συνήθους διαδικασίας (άρθρο 218 παράγραφος 6)·

25.  χαιρετίζει την ιδέα της διοργάνωσης τακτικών συναντήσεων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μελών του Κογκρέσου των ΗΠΑ, όπου θα συζητούνται όλα τα σχετικά ζητήματα που αφορούν την πολιτική ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών·

26.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει τη διεργασία διαπραγματεύσεων τρίτου σταδίου με σκοπό να περιληφθούν τα ακόλουθα ζητήματα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013:

o
o   o

   α) περαιτέρω ελευθέρωση των δικαιωμάτων κυκλοφορίας·
   β) πρόσθετες δυνατότητες ξένων επενδύσεων·
   γ) επιπτώσεις των περιβαλλοντικών μέτρων και των περιορισμών υποδομής στην άσκηση των δικαιωμάτων κυκλοφορίας·
   δ) καλύτερος συντονισμός της πολιτικής των δικαιωμάτων των επιβατών για να εξασφαλισθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για τους επιβάτες·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0144.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0001.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0071 και P6_TA(2007)0428.
(4) ΕΕ C 287 Ε, 24.11.2006, σ. 84.


Eφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους
PDF 344kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους (αριθ. 2001/12/EK, 2001/13/EK και 2001/14/EK)
P7_TA(2010)0240B7-0344/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την παρακολούθηση της εξέλιξης της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών (CΟΜ(2009)0676) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2009)1687),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2001 που τροποποιεί την οδηγία του Συμβουλίου 91/440/ΕΟΚ σχετικά με την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρομικών μεταφορών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή αδειών σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και για την πιστοποίηση ασφάλειας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους(4),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση της 9ης Μαρτίου 2010 προς την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους (αριθ. 2001/12/EK, 2001/13/EK και 2001/14/EK) (O-0030/2010 – B7-0204/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους, η οποία εγκρίθηκε το 2001 και περιέχει τρεις οδηγίες σχετικά με την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρομικών μεταφορών, την αδειοδότηση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και την κατανομή της χωρητικότητας σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τις χρήσεις σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς και για την πιστοποίηση της ασφάλειας, απέβλεπε στην αναζωογόνηση της σιδηροδρομικής βιομηχανίας αφού αυτό θα αποτελούσε ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού χώρου σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και στην δημιουργία εκείνης της ορθής χρηματοοικονομικής διάρθρωσης που θα επιτρέψει κάτι τέτοιο,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγίες της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους επρόκειτο να μεταφερθούν στις εθνικές νομοθεσίες στις 15 Μαρτίου 2003 αλλά ότι η Επιτροπή ανέμενε έως τον Ιούνιο του 2008 πριν κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει έναντι κρατών μελών λόγω εσφαλμένης ή ελλιπούς εφαρμογής της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη, με βάση τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση της εξέλιξης της αγοράς των σιδηροδρομικών μεταφορών, ότι το μερίδιο των σιδηροδρόμων στον τομέα των μεταφορών δεν έχει αυξηθεί αλλά έχει μόνο σταθεροποιηθεί στο χαμηλό επίπεδο του 10% περίπου στον εμπορευματικό τομέα και σε λιγότερο από 7% για τις μεταφορές επιβατών το 2002,

1.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μια μεγάλη πλειοψηφία 22 κρατών μελών έχει παραλείψει να εφαρμόσει δεόντως τις τρεις οδηγίες της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους· θεωρεί ότι αυτή η παράλειψη έχει παρεμποδίσει την ανάπτυξη του μεριδίου των σιδηροδρόμων στον τομέα των μεταφορών·

2.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είχε ήδη υπογραμμίσει στο ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 2007 ότι η πλήρης εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους αποτελούσε απόλυτη προτεραιότητα· κατά συνέπεια, είναι πολύ δυσαρεστημένο που αυτή η προτεραιότητα δεν έχει τηρηθεί από μια μεγάλη πλειοψηφία κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων της Αυστρίας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Λετονίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σουηδίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει απολέσει πέντε έτη για να αναλάβει δράση κατά της συγκεκριμένης παράλειψης και ανέμενε έως τον Ιούνιο του 2008 πριν αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές και ως τον Οκτώβριο του 2009 για να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες για εσφαλμένη ή ελλιπή εφαρμογής της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν επέδειξε τη δέουσα προσοχή ως προς την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών θεμελίων του σιδηροδρομικού δικτύου· προτρέπει, συνεπώς, την Επιτροπή να κινήσει χωρίς καθυστέρηση τις νομικές διαδικασίες κατά των 22 κρατών μελών που δεν έχουν εφαρμόσει την πρώτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους·

4.  προτρέπει τα 22 κράτη μέλη να τηρήσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία χωρίς περαιτέρω αναβολή· είναι πεπεισμένο ότι αυτά τα κράτη μέλη εξακολουθούν να παρεμποδίζουν τον δίκαιο ανταγωνισμό στην αγορά των σιδηροδρομικών μεταφορών μη εφαρμόζοντας τις οδηγίες της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε δημόσια συγκεκριμένη ενημέρωση για τα στοιχεία που δεν έχουν πλήρως εφαρμοστεί σε κάθε κράτος μέλος, ειδικότερα σχετικά με τη μη σύσταση ενός ανεξάρτητου ρυθμιστικού φορέα και την έλλειψη εφαρμογής διατάξεων σχετικά με τη χρέωση της σιδηροδρομικής πρόσβασης· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τις διαφορετικές νομικές ερμηνείες που υφίστανται μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών σχετικά με την ανεξαρτησία των διαχειριστών υποδομής, (άρθρα 4, παράγραφος 2 και 14, παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ)·

Ανεξαρτησία των διαχειριστών υποδομής

6.  τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί ικανοποιητικός βαθμός ανεξαρτησίας για τον διαχειριστή υποδομής, εφόσον ο τελευταίος έχει κομβικό ρόλο, σύμφωνα με την οδηγία 2001/14/ΕΚ, σχετικά με την παροχή δίκαιης πρόσβασης στη χωρητικότητα υποδομής σε όλους τους αιτούντες μέσω της κατανομής χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και της χρέωσης για τη χρήση σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς και για την πιστοποίηση της ασφάλειας·

7.  θεωρεί ότι η ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής αποτελεί προϋπόθεση για μια δίκαιη, διαφανή και άνευ διακρίσεων μεταχείριση όλων των φορέων εκμετάλλευσης· υπογραμμίζει ως ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν έχουν παρασχεθεί πρακτικές και νομικές εγγυήσεις για την ανεξαρτησία των διαχειριστών υποδομής, ιδιαίτερα όταν αυτοί αποτελούν μέρος σιδηροδρομικής επιχείρησης που περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών·

8.  ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν τηρούν αυτή τη διάταξη να διαχωρίσουν το θεμελιώδες καθήκον της παροχής χωρητικότητας σε ό,τι αφορά το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο από οποιονδήποτε μονοπωλιακό φορέα εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία νομικά και λειτουργικά μέτρα, επειδή αυτή η έλλειψη ανεξαρτησίας θα μπορούσε να παρεμποδίσει έναν ουσιαστικό καθορισμό της χρήσης υποδομής από τον διαχειριστή της υποδομής·

Η έλλειψη εξουσιών ρυθμιστικών φορέων

9.  ανησυχεί για το γεγονός ότι στους ρυθμιστικούς φορείς δεν έχουν χορηγηθεί επαρκείς εξουσίες και πόροι και ότι αυτές οι ανεπάρκειες οδηγούν σε έλλειψη ελέγχου προβλημάτων του ανταγωνισμού σε κάθε εθνική αγορά·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τις εξουσίες των ρυθμιστικών φορέων που πρέπει να ενισχυθούν από τα κράτη μέλη προκειμένου να περιβληθούν με ουσιαστικές εξουσίες για την παρακολούθηση των αντίστοιχων αγορών σιδηροδρομικών μεταφορών·

11.  θεωρεί ότι αυτή η παράλειψη της μη σύστασης όντως ανεξάρτητων ρυθμιστικών φορέων στα κράτη μέλη, παρεμποδίζει την κατάλληλη εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους·

Πλαίσιο χρηματοδότησης και χρέωσης της υποδομής

12.  σημειώνει ότι ειδικές διατάξεις για την χρηματοδότηση της υποδομής και την αντιμετώπιση του χρέους των σιδηροδρόμων συμπεριλήφθηκαν στη πρώτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους (άρθρο 9 της οδηγίας 2001/12/ΕΚ)·

13.  εκφράζει τη λύπη του διότι το επίπεδο των επενδύσεων για την ανάπτυξη και συντήρηση σιδηροδρομικών υποδομών εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να μην επαρκεί, κάτι που έχει προκαλέσει σε πολλές περιπτώσεις την ποιοτική υποβάθμιση των υφισταμένων υποδομών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σιδηροδρομικών μεταφορών και την επαρκή συντήρηση της υφιστάμενης υποδομής·

Χρέωση σιδηροδρομικής πρόσβασης

14.  σημειώνει ότι η ανεξαρτησία των διαχειριστών υποδομής και εγγυημένες εξουσίες και πόροι για τους ρυθμιστικούς φορείς αποτελούν προϋποθέσεις ικανοποιητικής χρέωσης σιδηροδρομικής πρόσβασης· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω χρεώσεις υποδομής υπολογίζονται με δίκαιο, διαφανή και συνεπή τρόπο και παρέχουν επαρκή ορατότητα για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις·

15.  εκφράζει ανησυχίες για την ανεπαρκή εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις χρεώσεις υποδομής, ειδικά για την απουσία συστημάτων επιδόσεων προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του σιδηροδρομικού δικτύου και των τιμολογιακών συστημάτων με βάση τα άμεσα κόστη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, καθώς και για την έλλειψη ανεξάρτητου καθορισμού χρεώσεων της υποδομής από τους διαχειριστές υποδομής·

16.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, εξαιτίας αυτής της ανεπαρκούς εφαρμογής, οι χρεώσεις υποδομής δεν φαίνονται να συνδέονται άμεσα με τα κόστη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και ότι η συγκεκριμένη αγορά ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ανεχθεί αυτές τις υψηλές χρεώσεις· σημειώνει ότι αυτό το υψηλό επίπεδο χρεώσεων υποδομής μπορεί να παρεμποδίσει την είσοδο στην αγορά μη μονοπωλιακών φορέων εκμετάλλευσης και ότι η Επιτροπή έχει λάβει αρκετές καταγγελίες από φορείς εκμετάλλευσης σχετικά με την πρόσβαση σε τερματικούς σταθμούς και σε σιδηροδρομικές υπηρεσίες·

17.  εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει σύγκλιση των αρχών χρέωσης σιδηροδρομικής πρόσβασης που εφαρμόζονται σε σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές προκειμένου να προλειανθεί το έδαφος για πραγματικά ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς· επισημαίνει ότι οι εν λόγω ίσοι όροι ανταγωνισμού μπορούν να καταστήσουν το σύστημα μεταφορών της ΕΕ περισσότερο βιώσιμο και αποδοτικό και να μεγιστοποιήσουν την ανταγωνιστικότητα του σιδηροδρόμου από περιβαλλοντική άποψη·

Η αναθεώρηση της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους

18.  τονίζει ότι η κατάλληλη και πλήρης εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου και ότι η απόλυτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι να επιδιώξει αυτή την εφαρμογή με όλες τις νομικές διαδικασίες που έχει στη διάθεσή της·

19.  παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους έως το Σεπτέμβριο του 2010· ζητεί από την Επιτροπή, στην εν λόγω αναθεώρηση, να εξετάσει κατά προτεραιότητα τα προβλήματα της ανεξαρτησίας των διαχειριστών υποδομής, της έλλειψης πόρων και εξουσιών των ρυθμιστικών φορέων και να προτείνει εκείνο το κατάλληλο πλαίσιο αρχών χρέωσης σιδηροδρομικής πρόσβασης που θα δώσει ώθηση στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών·

20.  θεωρεί ότι το επιτυχές άνοιγμα των αγορών στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών εξαρτάται από την πλήρη εκτέλεση των διατάξεων που θεσπίσθηκαν στην πρώτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους· περαιτέρω ελευθέρωση της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών δεν πρέπει να αποσπάσει την προσοχή από την ποιότητα της υπηρεσίας σιδηροδρομικών μεταφορών, πρέπει δε να διαφυλαχθούν οι υποχρεώσεις των δημόσιων υπηρεσιών· έως ότου ανοίξουν πλήρως οι αγορές πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της αμοιβαιότητας·

21.  καλεί την Επιτροπή είτε να αντιδράσει είτε να παράσχει τις πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα στις παραγράφους 3, 5, 10 και 16 επ` ευκαιρία της αναδιατύπωσης της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους ή, το αργότερο, μέχρι τα τέλη του 2010·

o
o   o

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 26.
(3) ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 29.
(4) EE C 175 E, 10.7.2008, σ. 551.


Πλημμύρες στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ιδίως στην Πολωνία, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Σλοβακία, στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία, καθώς και στη Γαλλία
PDF 273kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τις πλημμύρες σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ιδίως δε στην Πολωνία, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Σλοβακία, στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία, καθώς και στη Γαλλία
P7_TA(2010)0241RC-B7-0346/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 191 και 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF) (COM(2005)0108) και την από 18ης Μαΐου 2006 θέση του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τις πλημμύρες στην Ευρώπη(1), της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) στην Ευρώπη(2), της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (δασικές πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) - γεωργικές πτυχές, πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης και περιβαλλοντικές πτυχές(3) και της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες στην Ευρώπη(4),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (COM(2009)0147), και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (COM(2009)0082),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Περιφέρειες 2020 - μια αξιολόγηση των μελλοντικών προκλήσεων για τις περιφέρειες της ΕΕ» (SEC(2008)2868),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 24ης Φεβρουαρίου 2010 της Επιτροπής σχετικά με τη μεγάλη φυσική καταστροφή στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας, και το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη μεγάλη φυσική καταστροφή στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας και τις συνέπειες της καταιγίδας «Xynthia» στην Ευρώπη(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλες φυσικές καταστροφές, υπό μορφή πλημμύρας, έπληξαν διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε την Πολωνία, τη Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και τη Γερμανία και την Αυστρία και προσφάτως την Γαλλία, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς και την αναγκαστική εκκένωση χιλιάδων ατόμων από τις πληγείσες περιοχές,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι θεομηνίες, που επέφεραν σοβαρές ζημιές, συν τοις άλλοις, στην υποδομή, σε επιχειρήσεις και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κατέστρεψαν επίσης και στοιχεία της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς και έχουν πιθανώς δημιουργήσει κινδύνους για τη δημόσια υγεία,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναληφθούν οι εργασίες για μία βιώσιμη ανασυγκρότηση των περιοχών που κατεστράφησαν ή επλήγησαν από τις καταστροφές με σκοπό να αποζημιωθούν οι πληγέντες για τις οικονομικές και κοινωνικές απώλειές τους,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε ραγδαία η συχνότητα, ο επικίνδυνος και πολύπλοκος χαρακτήρας και οι συνέπειες των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών σε ολόκληρη την Ευρώπη,

1.  εκφράζει την ειλικρινή συμπάθεια και αλληλεγγύη του προς τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφές, λαμβάνει δεόντως υπόψη των πιθανών σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων, αποτίει φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων·

2.  αναγνωρίζει τις επίμονες προσπάθειες που καταβάλλουν οι ομάδες έρευνας και διάσωσης για να σώσουν ανθρώπινες ζωές και να περιορίσουν τις ζημιές στις πληγείσες περιοχές·

3.  επιδοκιμάζει τις ενέργειες των κρατών μελών για την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές, καθόσον η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη υλοποιείται διά της αμοιβαίας βοήθειας σε αντίξοες συνθήκες·

4.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν, αφενός, τον σχεδιασμό, τις πολιτικές για την αειφόρο χρήση της γης, τις δυνατότητες απορρόφησης των επιτοπίων οικοσυστημάτων και τις βέλτιστες πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πλημμυρών εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο έχει γίνει η διαχείριση της γης, των βιότοπων και της αποστράγγισης των εδαφών και, αφετέρου, να αυξήσουν τις ικανότητες για τον αντιπλημμυρικό έλεγχο και τις δυνατότητες των δικτύων αποστράγγισης και αποχέτευσης των υδάτων ώστε να περιορίζονται οι ζημίες σε περίπτωση πολύ έντονων βροχοπτώσεων·

5.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που επλήγησαν από τις καταστροφές να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην αειφορία των αντίστοιχων σχεδίων ανασυγκρότησης, και να εξετάσουν κατά πόσο είναι εφικτές οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν την πρόληψη των καταστροφών και την ικανότητα αντίδρασής τους σε αυτές·

6.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εκτελέσουν πλήρως τις απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ για τις πλημμύρες και να την θέσουν σε εφαρμογή· παροτρύνει να λαμβάνονται υπόψη οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας στη διαχείριση των χωροταξικών σχεδιασμών· τονίζει ότι η αποτελεσματική αποτροπή των πλημμυρών πρέπει να βασίζεται σε διασυνοριακές στρατηγικές· ενθαρρύνει τα όμορα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία κατά την πρόληψη φυσικών καταστροφών, ενώ θα διασφαλίζουν με αυτό τον τρόπο τη βέλτιστη δυνατή χρήση των ευρωπαϊκών πιστώσεων που διατίθενται γι' αυτό τον σκοπό·

7.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν υποστήριξη στις περιοχές που επλήγησαν από τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των καταστροφών με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο·

8.  επαναλαμβάνει ότι νέος κανονισμός για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής (COM(2005)0108) είναι ζωτικής σημασίας ώστε να καταστεί δυνατόν να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκαλούνται από τις φυσικές καταστροφές με πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο· επικρίνει το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει αναστείλει επ' αόριστο την εξέταση του ζητήματος αυτού, παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση τον Μάιο 2006· προτρέπει τη Βελγική Προεδρία και την Επιτροπή να μεριμνήσουν χωρίς καθυστέρηση για την επανεκκίνηση της διαδικασίας αναθεώρησης του κανονισμού, με προοπτική να δημιουργηθεί ένα πιο ισχυρό και πιο ευέλικτο μέσο ικανό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής·

9.  καλεί την Επιτροπή, όταν οι εθνικές και περιφερειακές αρχές υποβάλουν τα αντίστοιχα σχέδια ανασυγκρότησης, να λάβει αμέσως μέτρα για την εξασφάλιση ότι οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι θα εκταμιευθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης με τον δυνατόν ταχύτερο, αποτελεσματικότερο και πλέον ευέλικτο τρόπο·

10.  προτρέπει την Επιτροπή, πέρα από την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, να είναι ανοικτή και ευέλικτη όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές σχετικά με την αναθεώρηση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013, τα οποία χρηματοδοτούνται από το EΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής· καλεί την Επιτροπή να προβεί το συντομότερο δυνατό σε αυτή την αναθεώρηση·

11.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο ορεινές όσο και παραποτάμιες εκτάσεις, με σκοπό να συνδράμει τα θύματα των καταστροφών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και στις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές των περιοχών που επλήγησαν.

(1) ΕΕ C 272 E, 13.11.2003, σ. 471.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0334.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0222, 0223 και 0224.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0349.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0065.


Επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών
PDF 269kWORD 43k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την κατάρτιση των δικαστών – Πρόγραμμα της Στοκχόλμης
P7_TA(2010)0242B7-0294/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα σχέδιο δράσης σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με το ρόλο του εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης(3),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή με ημερομηνία 10 Μαΐου 2010 σχετικά με την κατάρτιση των δικαστών – Πρόγραμμα της Στοκχόλμης (O-0063/2010 – B7-0306/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν την έγκριση με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία μέτρων που αποσκοπούν στην «υποστήριξη της κατάρτισης των δικαστών και των άλλων λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα απονομής της δικαιοσύνης»,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης της για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης, δήλωσε ότι το 2011 θα υποβάλει μια ανακοίνωση σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για την κατάρτιση όλων όσοι ασκούν νομικά επαγγέλματα στην Ευρώπη και το 2010-2012 θα ξεκινήσει πιλοτικά σχέδια για προγράμματα ανταλλαγής «τύπου Erasmus» για τις δικαστικές αρχές και τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες της δικαιοσύνης σε θέματα κατάρτισης υπό μορφή σεμιναρίων εξοικείωσης με το εθνικό, συγκριτικό και ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς και η απαιτούμενη για την διοργάνωση των σεμιναρίων αυτών ευαισθησία,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαιτέρως δυσχερή η οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης για τους δικαστές λόγω αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων και διαθεσιμότητας, της ανάγκης να προστατεύουν την ανεξαρτησία τους και επειδή τα σεμινάρια αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις τους αναφορικά με σύγχρονα νομικά προβλήματα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σεμινάρια αυτά πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων και να προωθούν κατ' αυτόν τον τρόπο έναν ευρωπαϊκό δικαστικό πολιτισμό βασισμένο στην αμοιβαία κατανόηση, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την αμοιβαία εμπιστοσύνη στην οποία βασίζεται το σύστημα της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις πιέσεις που ασκούνται στους εθνικούς προϋπολογισμούς, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την κατάρτιση των δικαστών, στην οποία πρέπει συνεπώς να ανταποκρίνονται,

Ζ.  λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία η χρηματοδότηση σεμιναρίων για την κατάρτιση δικαστών, τα οποία πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού δικαστικού πολιτισμού,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη κατάρτιση των δικαστών και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού πολιτισμού μπορεί να επιταχύνουν τις δικαστικές διαδικασίες σε διασυνοριακές υποθέσεις και συνεπώς να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες και να διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας στη δικαιοσύνη,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει έναν απολογισμό των εθνικών προγραμμάτων κατάρτισης και των σχολών για τους δικαστές με στόχο μεταξύ άλλων, τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες δομές και τα υφιστάμενα δίκτυα και ιδίως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστών και η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου και να διασφαλιστεί η συμμετοχή του δικτύου των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικών Συμβουλίων, της Ένωσης των Συμβουλίων της Επικρατείας και των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων και του δικτύου Eurojustice των ευρωπαίων Γενικών Εισαγγελέων στην κατάρτιση πιλοτικών σχεδίων για την κατάρτιση των δικαστών,

1.  χαιρετίζει την άμεση ανταπόκριση της Επιτροπής στις προτάσεις που διατυπώθηκαν στο ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009·

2.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν για την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην εκπόνηση και έγκριση ρυθμίσεων για την κατάρτιση των δικαστών και ιδίως στα πιλοτικά σχέδια που προβλέπει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  φρονεί ότι τα προταθέντα πιλοτικά σχέδια όσον αφορά τους δικαστές δεν πρέπει να περιορισθούν σε προγράμματα ανταλλαγής «τύπου Erasmus'·

4.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διαβουλεύσεις, ιδίως με το Κοινοβούλιο, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επεξεργασία και προετοιμασία των μελλοντικών πιλοτικών σχεδίων·

5.  καλεί επειγόντως την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν στο Συμβούλιο προτάσεις για τη δημιουργία ενός δικτύου οργανισμών για την κατάρτιση των δικαστών σε ολόκληρη την Ένωση, οι οποίοι θα διοργανώσουν σεμινάρια εξοικείωσης με το εθνικό, συγκριτικό και ευρωπαϊκό δίκαιο για τα μέλη του δικαστικού σώματος σε σταθερή και διαρκή βάση·

6.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο σχετικά με ξεχωριστά σχέδια για τη δημιουργία ενός οργάνου που θα αξιοποιεί τις υφιστάμενες δομές και τα υφιστάμενα δίκτυα και ιδίως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστών και την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου·

7.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τη χρηματοδότηση του μελλοντικού σχεδίου δράσης για την κατάρτιση των δικαστών·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) CΟΜ(2010)0171.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0352.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0090.


Νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας
PDF 419kWORD 133k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας (2009/2107(INI))
P7_TA(2010)0243A7-0150/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Οικοδομώντας ένα βιώσιμο μέλλον για την υδατοκαλλιέργεια – Νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας» (COM(2009)0162),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 710/2009 της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τη βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών (COM(2009)0541),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 257/2009 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2009, περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 όσον αφορά το συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών σχετικά με την κοινοποίηση των ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 248/2009 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2009, περί των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις σχετικά με την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών, καθώς και τον καθορισμό των τιμών και των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης αγορών στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (αναδιατύπωση)(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων(4) και την απόφαση 2008/946/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2008, για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις καραντίνας για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel)(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων(8),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 271/2010 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, όσον αφορά τον λογότυπο για τη βιολογική παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2008, για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους και τις απαιτήσεις πιστοποίησης για τη διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους στην Κοινότητα, καθώς και για την κατάρτιση καταλόγου ειδών-φορέων(10),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για μια ενοποιημένη προσέγγιση της θαλάσσιας πολιτικής: Προς την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ενοποιημένη θαλάσσια διακυβέρνηση και τη διαβούλευση των ενδιαφερόμενων φορέων» (COM(2008)0395), «Ένας οδικός χάρτης για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό: Επίτευξη κοινών αρχών στην ΕΕ» (COM(2008)0791), και «Αναπτύσσοντας τη διεθνή διάσταση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(2009)0536), καθώς και την πρόσφατη έκθεση προόδου επί της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ (COM(2009)0540),

–  έχοντας υπόψη τις επιστημονικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων(EFSA) το 2008 όσον αφορά τις καλές συνθήκες διαβίωσης έξι κύριων ειδών ψαριών που εκτρέφονται στην ΕΕ και τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που εξέδωσε η EFSA το 2009 σχετικά με τις αξιοπρεπείς συνθήκες κατά τη θανάτωση οκτώ εκτρεφόμενων ειδών ψαριών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2010(11) σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (COM(2009)0163),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Δεκεμβρίου 2008(12) σχετικά με την κατάρτιση ευρωπαϊκού σχεδίου διαχείρισης των κορμοράνων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Σεπτεμβρίου 2008(13) σχετικά με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παρακτίων ζωνών στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 31ης Ιανουαρίου 2008(14) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2007(15) σχετικά με την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2006(16) σχετικά με την κίνηση διαδικασίας διαλόγου σχετικά με κοινοτική προσέγγιση για την κατάρτιση συστημάτων οικολογικής σήμανσης για αλιευτικά προϊόντα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2003(17) σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση: παρόν και μέλλον,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας(18) και την αποδοχή από τα κράτη μέλη των εν λόγω κατευθυντηρίων γραμμών(19),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το ψήφισμά του της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με τον νέο ρόλο και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας(20),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 4ης συνόδου της Υποεπιιτροπής για την Υδατοκαλλιέργεια του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO)(21),

–  έχοντας υπόψη τον Κώδικα Συμπεριφοράς για μια Υπεύθυνη Αλιεία του FAO(22),

–  έχοντας υπόψη του άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0150/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος σε επίπεδο ΕΕ συγκεκριμένο και εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, ο οποίος, αντίθετα, διέπεται από διάφορες ενωσιακές νομοθετικές ρυθμίσεις ποικίλης προέλευσης (περιβάλλον, δημόσια υγεία κ.λπ.), και ότι οι εθνικές νομοθεσίες που μπορεί να διαφέρουν αισθητά από το ένα κράτος στο άλλο, συμβάλλουν στη δημιουργία μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, και δημιουργούν διακρίσεις και στρεβλώσεις της αγοράς,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, η πλέον ενδεδειγμένη κίνηση είναι να καταθέσει η Επιτροπή πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κανόνων για τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και, κατά συνέπεια, να υπάρξει η απαραίτητη νομοθετική σαφήνεια,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας αποτελεί καινοτόμο οικονομικό τομέα με δυναμικό υψηλής τεχνολογίας, που απαιτεί μεγάλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και έρευνα, μακροπρόθεσμο οικονομικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, και, ως εκ τούτου, νομική ασφάλεια και σαφή και σταθερή νομοθετική πλαισίωση,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας αλληλεπιδρά άμεσα με άλλους τομείς πρωταρχικής σημασίας για την κοινωνία μας, όπως είναι το περιβάλλον, ο τουρισμός, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η περιφερειακή ανάπτυξη, η δημόσια υγεία και η προστασία των καταναλωτών, και πρέπει, ως εκ τούτου, να ληφθούν δεόντως υπόψη τα συμφέροντα του τομέα και να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση αυτού του τομέα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μορφή υδατοκαλλιέργειας πρέπει να είναι βιώσιμη και δίκαιη από κοινωνική άποψη και, κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να είναι επιβλαβής στα οικοσυστήματα λόγω αύξησης των συγκεντρώσεων φυσικών ουσιών και ουσιών που παράγονται από τον άνθρωπο, όπως μη αποικοδομήσιμες χημικές ουσίες και διοξείδιο του άνθρακα, καθώς και λόγω φυσικών διαταραχών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2002 (COM(2002)0511), αποδείχτηκε σαφώς ανεπαρκής στο να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν δυναμικά την ανάπτυξη του τομέα της υδατοκαλλιέργειας σε επίπεδο ΕΕ, παρότι κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε μεγάλη ανάπτυξη του τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και αύξηση της ζήτησης προϊόντων αλιείας, τόσο ανοιχτής θαλάσσης όσο και υδατοκαλλιέργειας, και σημαντική αύξηση των εισαγωγών αυτών των προϊόντων από τρίτες χώρες,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι καθαρός εισαγωγέας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ότι η ζήτηση των προϊόντων αυτών καταγράφει ανοδική τάση, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της αύξησης του πληθυσμού όσο και σε ενωσιακό επίπεδο λόγω των παρελθουσών και των μελλοντικών εντάξεων χωρών στην ΕΕ, χωρών στις οποίες η ανοδική τάση της ζήτησης είναι ακόμη μεγαλύτερη, αλλά και διότι οι καταναλωτικές συνήθειες μεταβάλλονται προς την κατεύθυνση μιας διατροφής βασιζόμενης σε προϊόντα περισσότερο υγιεινά,

Η.  λαμβάνοντας εξάλλου υπόψη ότι απαιτείται ένα αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης για προϊόντα υδατοκαλλιέργειας,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ενωσιακός βιώσιμος κλάδος υδατοκαλλιέργειας μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην εξασφάλιση αλιευτικών προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας, και συνεπώς στη μείωση της πίεσης στα άγρια είδη με διαφοροποίηση του εφοδιασμού των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθώς και να παίξει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια σε είδη διατροφής, στην οικονομική δραστηριότητα και στην απασχόληση, κυρίως στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προσδώσει μεγαλύτερη στρατηγική σημασία στον τομέα της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και στην ανάπτυξή του σε επίπεδο ΕΕ, διαθέτοντας προς τούτο την απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προηγμένη τεχνολογία που απαιτείται για δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας συνεπάγεται συχνά σημαντικές επενδύσεις από τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους των,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η ανάπτυξη του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, η Επιτροπή καλείται να διαθέσει ένα τμήμα των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας για το σκοπό αυτό· και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κατάλληλα όργανα θα πρέπει να είναι επαρκώς ευέλικτα και αποτελεσματικά για την εξασφάλιση της ανάπτυξης του τομέα, περιλαμβανομένης και της επιστημονικής έρευνας,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημαντικές απαιτήσεις στους τομείς της έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας που είναι απαραίτητες για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, και για τη επιτυχή λειτουργία του, είναι, συχνά, πέραν των δυνατοτήτων των πολλών εταιρειών του κλάδου, είτε αυτές είναι ΜΜΕ είτε μεγάλες επιχειρήσεις,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να είναι αποτελεσματική μια πολιτική για βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια πρέπει να διαθέτει διάρθρωση που θα της επιτρέπει να επωφελείται από την πολύπλευρη και συντονισμένη συμμετοχή όλων των συναφών τομέων της εν λόγω δραστηριότητας,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εφαρμόζει ήδη μια πολιτική στήριξης των προϊόντων βιολογικής γεωργίας και υδατοκαλλιέργειας με την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 834/2007, 889/2008 και 710/2009, θεωρώντας ότι αποτελούν το κλειδί για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό κλάδο υδατοκαλλιέργειας που συνδέεται στενά με την βελτιστοποίηση του προϊόντος ώστε να καταστεί πιο ανταγωνιστικό και να βελτιωθεί η προστασία των καταναλωτών καθώς και η ενημέρωση και ελευθερία επιλογής των καταναλωτών,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε πολιτική υπέρ μιας βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, είτε ενωσιακή είτε σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους διαφορετικούς τύπους παραγωγής στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας (ψάρια θαλάσσης, ψάρια γλυκού νερού, μαλάκια, μαλακόστρακα, φύκια και εχινόδερμα), με παρεμβάσεις κατάλληλες για τις δομές και την προβληματική της αγοράς τους και του ανταγωνισμού,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, σε ορισμένες περιπτώσεις, την ανάγκη μείωσης στο ελάχιστο των επιπέδων στρες των ψαριών που προκαλείται από την πυκνότητα κατά την εκτροφή ή από την μεταφορά και την επιδίωξη λιγότερο βάναυσων μεθόδων θανάτωσης, καθώς και την καλή μεταχείριση των ψαριών εν γένει,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει τα ψάρια ως αισθανόμενα όντα και προβλέπει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις καλών συνθηκών διαβίωσης των ζώων κατά τη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών τους σχετικά με την αλιεία,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες της ΕΕ, οι επιχειρηματίες του τομέα αντιμετωπίζουν υπερβολικά γραφειοκρατικά εμπόδια και διοικητικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο και που περιορίζουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών τους, αποθαρρύνοντας περισσότερο τις νέες επενδύσεις στον τομέα,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψάρια συνιστούν τη φυσική διατροφή πολλών εκτρεφόμενων ειδών ψαριών και ότι στα περισσότερα ιχθυοτροφεία περιλαμβάνονται ιχθυάλευρα ή ιχθυέλαια στη διατροφή,

Κ.  λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη ότι σε πολλές χώρες της ΕΕ δεν υπάρχουν ειδικά εθνικά ή περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια τα οποία να ρυθμίζουν εγκαταστάσεις εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας σε ηπειρωτικές, παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές και να ορίζουν σαφώς τις ζώνες που διατίθενται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας, ώστε να αποφεύγονται οι ευκόλως προβλέψιμες συγκρούσεις συμφερόντων με πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και με άλλους τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η γεωργία και η παράκτια αλιεία,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική για μια βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια μπορεί να συνυπάρχει με τις ζώνες «Natura 2000», και μπορεί ακόμη και να συμβάλει θετικά στη διαχείρισή τους στις περιπτώσεις που το επιτρέπουν οι στόχοι προστασίας της εκάστοτε τοποθεσίας, και στην ευημερία των πληθυσμών τους οποίους αφορά όταν πρόκειται για δραστηριότητες παραδοσιακής συλλογής οστρακοειδών ή για μονάδες υδατοκαλλιέργειας περιορισμένου μεγέθους για τις οποίες δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές δυνατότητες εγκατάστασης, οι οποίες πληρούν τις ενωσιακές διατάξεις ως προς την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και αυτές που αφορούν την προστασία των βιοτόπων,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα της ΕΕ αντιμετωπίζουν σήμερα τον ισχυρό ανταγωνισμό των προϊόντων από τρίτες χώρες (Τουρκία, Χιλή, Βιετνάμ, Κίνα) με λειτουργικό κόστος κατά πολύ χαμηλότερο, καθώς δεν υπόκεινται στους ίδιους νομικούς περιορισμούς και στην ίδια αυστηρή περιβαλλοντική και φυτοϋγειονομική νομοθεσία και καταβάλλουν χαμηλούς μισθούς (κοινωνικό ντάμπινγκ), με αποτέλεσμα τη άσκηση ακόμη μεγαλύτερης πίεσης στον τομέα υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ, την επίδραση στην ποιότητα των τροφίμων και την διακινδύνευση της υγείας των καταναλωτών,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη τις μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας εν σχέσει προς άλλους πρωτογενείς τομείς και, ως εκ τούτου, την μεγάλη βιωσιμότητα των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα τμήμα της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών αγνοεί το γεγονός αυτό, πράγμα που ενδέχεται να δημιουργεί αβάσιμες προκαταλήψεις ως προς τα προϊόντα αυτά,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ζημίες που προκαλούνται από τους κορμοράνους σε πολλές περιοχές απειλούν με εξαφάνιση την παραδοσιακή, πιο φυσική υδατοκαλλιέργεια,

Γενικές παρατηρήσεις

1.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να παρουσιάσει την προαναφερθείσα ανακοίνωση COM(2009)0162 που καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στον τομέα της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, και ελπίζει ότι το επόμενο βήμα θα είναι μια νομοθετική αναθεώρηση που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και στις προκλήσεις του τομέα, με στόχο τη σταθεροποίησή του σε παγκόσμιο επίπεδο·

2.  επισημαίνει ότι, με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαυσε να είναι ένα συμβουλευτικό όργανο στον τομέα της αλιείας, και έγινε συν-νομοθέτης και στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας·

3.  θεωρεί ότι οποιαδήποτε νομοθετική μεταρρύθμιση στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να εναρμονίζεται και αλληλοσυμπληρώνεται με την τρέχουσα διαδικασία μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·

4.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη στο παρελθόν επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη μιας πιο περιεκτικής, συνεκτικής και διαφανούς νομοθεσίας στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας·

5.  εκφράζει την άποψη ότι ένας ισχυρός και βιώσιμος τομέας υδατοκαλλιέργειας θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη πολλών απόμακρων, παράκτιων και αγροτικών περιοχών των κρατών μελών και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής, με σημαντικά οφέλη και για τους καταναλωτές, με προϊόντα διατροφής υψηλής ποιότητος, υγιεινά και παραχθέντα με τρόπο βιώσιμο·

6.  θεωρεί ότι η ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής υδατοκαλλιέργειας πρέπει να ενισχυθεί με ισχυρό, ενεργό στοχοθετημένο και συνεχή τρόπο υποστήριξης της τεχνολογικής και επιστημονικής έρευνας, πράγμα που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου, σύγχρονου, αποδοτικού, οικονομικά βιώσιμου και περιβαλλοντικά φιλικού τομέα υδατοκαλλιέργειας· επισημαίνει επίσης ότι τα ερευνητικά δίκτυα, οι διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες, η μεταφορά τεχνολογίας και ο συντονισμός μεταξύ του τομέα και των επιστημόνων μέσω τεχνολογικών πλατφορμών είναι απαραίτητα για την ικανοποιητική απόδοση των επενδύσεων Ε&Α·

7.  χαιρετίζει τη δημιουργία μιας πλατφόρμας τεχνολογίας και καινοτομίας στον τομέα της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας (EATIP), λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη στήριξης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας από τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις·

8.  θεωρεί ότι η επιτυχία του τομέα της ευρωπαϊκής βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας θα εξαρτηθεί κατά πολύ από τη δημιουργία - σε εθνικό και τοπικό επίπεδο - ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, ζητεί δε, προς τούτο, από τα κράτη μέλη να επιταχύνουν το συντομότερο το έργο τους και να προωθήσουν την ανταλλαγή εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ·

9.  υπογραμμίζει ότι η μείωση της γραφειοκρατίας θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις στον τομέα και θεωρεί απαραίτητο να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη σύντομα, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές, διαδικασίες διοικητικής απλοποίησης, που θα θεσπίζουν και τυποποιημένες διαδικασίες εκχώρησης αδειών κατά την εξέταση των αιτήσεων δημιουργίας νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας·

10.  θεωρεί ότι μια βιώσιμη και βιολογική υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει στους καταναλωτές προϊόντα διατροφής υψηλής ποιότητας για μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή·

11.  θεωρεί ότι τα συστήματα υδατοκαλλιέργειας τα οποία μειώνουν τα αποθέματα άγριων ιχθύων ή μολύνουν τα παράκτια ύδατα πρέπει να θεωρούνται μη βιώσιμα και ότι η ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε φυτοφάγα είδη και σε σαρκοβόρα είδη που μπορούν να αναπτυχθούν με μειωμένη κατανάλωση ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων·

12.  τονίζει ότι, προκειμένου να διευρυνθεί ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη, ο τομέας εξαρτάται από τις συνεχείς εξελίξεις που έχουν στόχο να μειωθεί στο προϊόν ο συντελεστής ιχθυοτροφών με πρωτεΐνη ελεύθερης αλιείας· επισημαίνει ότι τα αποθέματα άγριων πληθυσμών ιχθύων που είναι κατάλληλα για την παραγωγή ιχθυοτροφών είναι περιορισμένα και σε πολλές περιπτώσεις έχουν υποστεί υπεραλίευση και συνεπώς θα πρέπει η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας να εστιάσει περισσότερο στα φυτοφάγα και ιχθυοφάγα είδη τα οποία μπορούν να επιφέρουν περαιτέρω σημαντική μείωση του συντελεστή ιχθυοτρόφων·

13.  θεωρεί ότι είναι επείγουσα και αναγκαία η θέσπιση αυστηρών και διαφανών κριτηρίων ποιότητας και ανιχνευσιμότητας των προϊόντων του κλάδου υδατοκαλλιέργειας της ΕΕη βελτίωση των τροφών των ψαριών και η εισαγωγή και επιβολή κριτηρίων σήμανσης για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας υψηλής ποιότητας και για τα προϊόντα βιολογικής υδατοκαλλιέργειας·

14.  θεωρεί ότι πρωταρχικός στόχος πιστοποίησης της περιβαλλοντικής ποιότητας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας πρέπει να είναι η προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον χρήσης των έμβιων υδρόβιων πόρων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, που θα λαμβάνει δεόντως υπόψη περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, σεβόμενη δεόντως τις αρχές του Κώδικα Συμπεριφοράς για μια Υπεύθυνη Αλιεία(23) και τις μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO)·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής οικολογικής σήμανσης για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το οποίο να ακολουθεί τις ενωσιακές κατευθυντήριες γραμμές της οικολογικής σήμανσης· υπογραμμίζει ότι η οικολογική σήμανση δεν συνιστά απλώς συγκριτικό πλεονέκτημα για τα ευρωπαϊκά προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, αλλά και εισάγει διαφάνεια σε μια αγορά στην οποία ο πολλαπλασιασμός των ιδιωτικών πιστοποιήσεων ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση στον καταναλωτή·

16.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αποθέματα των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας δεν επηρεάζουν τη φυσική κατάσταση ή τη βιωσιμότητα των άγριων πληθυσμών, των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη βιοποικιλότητα γενικότερα·

17.  θεωρεί την οικονομική συνδρομή για την επανόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν από ζώα που προστατεύονται από τον νόμο ως αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη βιώσιμου, σύγχρονου κι αποτελεσματικού τομέα υδατοκαλλιέργειας·

18.  εκτιμά ότι, παρότι οιαδήποτε προτεινόμενη νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα κοινά βασικά στοιχεία όπως είναι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η χρήση και η προστασία των υδάτων και η ανιχνευσιμότητα του προϊόντος, δεν πρέπει να υιοθετηθεί μια γενική και αδιαφοροποίητη προσέγγιση στην εν λόγω νομοθεσία·

19.  τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης δέσμευσης της ΕΕ υπέρ των επενδύσεων στον τομέα της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, με τη μορφή της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας δίνοντας προτεραιότητα στη βέλτιστη περιβαλλοντική πρακτική· επισημαίνει ωστόσο ότι η μελλοντική χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο με την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας περί εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων(24) (ΕΠΕ), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται δεν οδηγούν σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή των αποθεμάτων άγριων ιχθύων ή μαλακοστράκων·

20.  τονίζει ότι ο σεβασμός της βιοποικιλότητας θα πρέπει να θεσπισθεί ως βασική αρχή της πολιτικής της ΕΕ για την υδατοκαλλιέργεια, όσον αφορά, αφενός, τα εσωτερικά ύδατα και, αφετέρου, την εξωτερική διάσταση της στρατηγικής για την υδατοκαλλιέργεια, με την παροχή ενίσχυσης στην εκτροφή ψαριών μόνο στην περίπτωση που τα σχετικά είδη είναι τοπικά ή αναπαράγονται ήδη κανονικά στην εν λόγω τοποθεσία· ζητεί την αξιολόγηση του επιστημονικού κινδύνου για όλα τα μη γηγενή εισαγόμενα είδη και για μέτρα που θα περιορίζουν και θα παρακολουθούν τα από οικολογικής πλευράς επιβλαβή είδη·

21.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να ενσωματωθούν οι παραδοσιακές δραστηριότητες της συλλογής οστρακοειδών μαζί με τις λοιπές δραστηριότητες της υδατοκαλλιέργειας στην κοινή αλιευτική πολιτική εξασφαλίζοντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την χωρίς διακρίσεις πρόσβασή τους στους ευρωπαϊκούς πόρους·

22.  θεωρεί απαραίτητο να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται από τρίτες χώρες στην ΕΕ, είτε για κατανάλωση είτε για επεξεργασία, να συμμορφώνονται πλήρως με τα ίδια πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων και προστασίας της δημόσιας υγείας με τα αντίστοιχα κοινοτικά προϊόντα, πραγματοποιώντας, προς τούτο, εμπεριστατωμένους ελέγχους στα κατάλληλα σημεία, χωρίς ωστόσο αυτό να δημιουργήσει νέους εμπορικούς φραγμούς, αλλά ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με αναπτυσσόμενες χώρες·

23.  τονίζει ότι η υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να θεωρείται ως συμπληρωματικός κλάδος του τομέα της αλιείας, ειδικότερα όσον αφορά τον εφοδιασμό της αγοράς και την απασχολησιμότητα·

Συγκεκριμένοι προβληματισμοί
Νομοθετικό, διοικητικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο

24.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει σύντομα πρόταση κανονισμού που θα συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις της ΕΕ που αφορούν τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και να προωθήσει τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων που έχουν αρμοδιότητα επί του θέματος·

25.  καλεί την Επιτροπή να ορίσει στον κανονισμό αυτό, συγκεκριμένα βασικά κριτήρια και κοινούς βασικούς κανόνες ευρωπαϊκής πιστοποίησης για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων, με τα οποία θα οφείλουν να συμμορφώνονται όλες οι εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης, καθώς και να προβεί στην μέγιστη δυνατή εναρμόνιση των κριτηρίων που αφορούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε ενωσιακό επίπεδο προς αποφυγήν των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ κρατών μελών, αλλά να αναθέσει την ευθύνη της εφαρμογής τους και τον έλεγχο της λειτουργίας των εγκαταστάσεων στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, π.χ. παράμετροι σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την χρήση των υδάτινων πόρων, τη διατροφή των εκτρεφόμενων ιχθύων, μαλάκιων και μαλακόστρακων στις μονάδες εκτροφής, την ανιχνευσιμότητα και σήμανση των προϊόντων, και τα θέματα υγείας των ιχθύων και τους κανόνες της καλής μεταχείρισης, κ.λπ.·

26.  πιστεύει ότι ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να πλαισιωθεί δεόντως και να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θαλάσσιων δραστηριοτήτων, όπως: θαλάσσιες μεταφορές, θαλάσσιος τουρισμός, αιολικά πάρκα ανοικτής θαλάσσης, αλιεία, κλπ.

27.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα δεσμευτούν ρητά στο να τεκμηριώσουν και να εφαρμόσουν την ισχύουσα στη χώρα τους νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, του τουρισμού και - όσον αφορά τις ζώνες που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς - να εγκρίνουν τα αναγκαία αναπτυξιακά σχέδια για την διαχείριση των θαλασσίων, παράκτιων και εσωτερικών υδάτινων ζωνών, για την υλοποίηση τομεακών προγραμμάτων για υδατοκαλλιέργεια με σαφή καθορισμό των διαθέσιμων περιοχών για την εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να εργασθούν για την εκπόνηση ενός «θαλάσσιου αναπτυξιακού σχεδίου» και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, όπως προβλέπεται από τη νέα θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τις αξιολογήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να καλύπτονται όλοι οι διαφορετικοί κλάδοι της υδατοκαλλιέργειας όπως η αλίευση οστρακοειδών, η υποπαράκτια υδατοκαλλιέργεια, η υδατοκαλλιέργεια γλυκού νερού, και να δεσμευτούν υπέρ της μείωσης των ισχυόντων γραφειοκρατικών εμποδίων για την παροχή των αδειών και εκχωρήσεων για το ξεκίνημα δραστηριότητα βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, πιθανώς με την δημιουργία μονοαπευθυντικών θυρίδων οι οποίες συγκεντρώνουν σε ένα σημείο τις διοικητικές διατυπώσεις που απαιτούνται· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμα στρατηγικά προγράμματα για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της δραστηριότητας αυτής και την Επιτροπή να εισηγηθεί προτάσεις σχετικά με όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους·

29.  ελπίζει ότι το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής θα παράσχει συγκεκριμένα κονδύλια του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα, ακολουθώντας τη βέλτιστη περιβαλλοντική πρακτική, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα και η απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία τεχνολογικά καινοτόμων μονάδων με περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. συστήματα καθαρισμού των υδάτων από κατάλοιπα και ρύπους ), ιχθυοτροφείων με ιδιαίτερη προσοχή στην υγεία και τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ψαριών και σε βιώσιμες μορφές υδατοκαλλιέργειας·

30.  εκφράζει την ελπίδα το Ταμείο να μεριμνήσει για την ανάγκη παροχής οικονομικής στήριξης στις επιχειρήσεις του τομέα, ιδίως των ΜΜΕ και των οικογενειακών επιχειρήσεων, μεγέθους, με γνώμονα τη συμβολή τους στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης και με έμφαση στις απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές·

31.  στηρίζει τα κράτη μέλη στην απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης αδειών η οποία θα δώσει πρόσβαση σε νέες τοποθεσίες και θα διευκολύνει την μακροπρόθεσμη πρόσβαση στις υπάρχουσες τοποθεσίες ιδίως όπου λειτουργούν μικρές και μεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις·

32.  τονίζει, επίσης, την ανάγκη εξασφάλισης περισσότερων οικονομικών παροχών για την επιστημονική έρευνα, την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας στον τομέα της βιώσιμης, βιολογικής, ανοικτής θαλάσσης και σε γλυκά νερά υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για τις επιχειρήσεις που θα προβούν σε μετατροπή μέρους ή του συνόλου της συμβατικής παραγωγής σε βιολογική, με τομεακές πολιτικές που θα καλύπτουν όλες τις σημαντικές πτυχές, από την αλυσίδα εφοδιασμού έως την προβολή και την προώθηση των προϊόντων στην αγορά, και με καλύτερη πλαισίωση αυτών των πτυχών έχοντας υπόψη τους θεματικούς άξονες που προβλέπονται από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα κοινοτικά προγράμματα·

33.  προτρέπει την Επιτροπή να δημιουργήσει για την προστασία του τομέα της υδατοκαλλιέργειας ένα πραγματικό οικονομικό όργανο για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και να καθορίσει συστήματα αρωγής σε περίπτωση βιολογικών φυσικών καταστροφών (όπως ο πολλαπλασιασμός τοξικού φυτοπλαγκτού), ανθρωπογενών καταστροφών (όπως το ναυάγιο του «Erika» ή του «Prestige») ή ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων (κυκλώνων, πλημμυρών κλπ.)·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την πειραματική εκτροφή αυτοχθόνων ειδών, τις τεχνολογίες για την παραγωγή υγιών ψαριών και τις προσπάθειες για την καταπολέμηση ασθενειών που εμφανίζονται στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας με στόχο την αύξηση της ποικιλίας της παραγωγής της Ένωσης, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα, ενθαρρύνοντας την έρευνα και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τα είδη αυτά και για τις μεθόδους παραγωγής τους, ώστε τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας να συναγωνίζονται επάξια τα άλλα καινοτόμα προϊόντα διατροφής·

35.  τονίζει την ανάγκη να εφαρμοσθούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν την ανανέωση των αποθεμάτων ειδών που παρουσιάζουν μείωση στους ποταμούς και συγκεκριμένα των μεταναστευτικών ειδών, τα οποία έχουν εκ παραδόσεως σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στους παρόχθιους πληθυσμούς (οξύρρυγχος, φρίσσα, σολομός, κλπ.), καθώς και ορισμένων θαλασσίων ειδών, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες οικονομικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση τέτοιου είδους πρωτοβουλιών·

36.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την τάση για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας ανοικτής θαλάσσης ως ενδεχόμενη λύση στο πρόβλημα της διαθεσιμότητας χώρων στις ευρωπαϊκές ακτές και να λάβει υπόψη τις δύσκολες περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες υπό τις οποίες αναπτύσσεται αυτού του είδους η υδατοκαλλιέργεια·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, η οποία να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα και να ενθαρρύνει τον πιθανό αναπροσανατολισμό των επαγγελματιών του κλάδου της αλιείας σε εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος βοηθώντας κατ' αυτό τον τρόπο και στη δημιουργία ασφαλών θέσεων εργασίας για νέους ανθρώπους σε αγροτικές και παράκτιες και σε απομακρυσμένες περιοχές, και ιδίως σε περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία και τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας εξειδικευμένων οργανώσεων για την προώθηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να επεκτείνει την εφαρμογή των κανόνων για τις κοινές οργανώσεις αγορών στον τομέα της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και να στηρίξει και να προωθήσει διαφημιστικές εκστρατείες σε επίπεδο ΕΕ και στις εξωτερικές αγορές·

Πολιτική ποιότητας και προστασίας των καταναλωτών

39.  πιστεύει ότι η ανάπτυξη της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να συμβαδίζει με μια αυστηρή πολιτική ποιότητας, μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον, καλή μεταχείριση των ζώων -όσον αφορά τη μεταφορά των αποθεμάτων της υδατοκαλλιέργειας, τις μεθόδους της θανάτωσης και την πώληση των ζωντανών ψαριών - καθώς και αυστηρά πρότυπα στον τομέα της υγιεινής και υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών·

40.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή να εξετάσει τη δημιουργία ενός ειδικού ενωσιακού σήματος ποιότητας για προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και ένα ειδικό σήμα για την βιολογική υδατοκαλλιέργεια, με προδιαγραφές αυστηρά καθορισμένες και ανταποκρινόμενες στις ενωσιακές κοινοτικές αρχές της ποιοτικής βιολογικής παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται για τον καταναλωτή η αξιοπιστία του συστήματος παραγωγής, ο έλεγχος και η πλήρης ανιχνευσιμότητα των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας· παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει την χρήση ήδη υπαρχουσών δομών σήμανσης προκειμένου η παραγωγή από τις υδατοκαλλιέργειες να είναι υψηλής ποιότητας και βιολογική·

41.  είναι της άποψης ότι η υπεύθυνη παραγωγή συστατικών ιχθυοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των προερχόμενων από τη θάλασσα συστατικών συνιστά προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της υδατοκαλλιέργειας·

42.  καλεί την Επιτροπή να οργανώσει και να προωθήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, θεσμικές ενημερωτικές εκστρατείες για την προβολή των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας·

43.  επαναλαμβάνει την άποψη που έχει ήδη διατυπώσει στο ψήφισμά του της 4ης Δεκεμβρίου 2008(25) για την έγκριση του «Ευρωπαϊκού Σχεδίου Διαχείρισης των Κορμοράνων», και επισημαίνει ότι η μείωση των ζημιών που προκαλούν οι κορμοράνοι και άλλα αρπακτικά πτηνά στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας αποτελεί σημαντική συνισταμένη του κόστους παραγωγής και κατά συνέπεια της επιβίωσης και της ανταγωνιστικότητάς τους· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη για αξιολόγηση των ζημιών που προκαλούνται από τους κορμοράνους και άλλα αρπακτικά πτηνά στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, και για εκπόνηση για την πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών στον τομέα·

44.  καλεί την Επιτροπή να λάβει τα μέτρα που ζήτησε το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του στις 4 Δεκεμβρίου 2008, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή ενός πολυεπίπεδου σχεδίου διαχείρισης του πληθυσμού των κορμοράνων, το οποίο να συντονίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων σχετικά με το μέγεθος των πληθυσμών των κορμοράνων· καλεί την Επιτροπή να εισηγηθεί προτάσεις για μια ολοκληρωμένη νομοθεσία σχετικά με αυτό το θέμα·

45.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και έχοντας λάβει υπόψη τις διαφορετικές γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες, τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές παραγωγής, τις ιδιαιτερότητες των εκτρεφόμενων ειδών, συγκεκριμένα βιώσιμα κριτήρια όσον αφορά την καλή μεταχείριση των εκτρεφόμενων ψαριών, όπως ανώτατα επίπεδα της εντατικής υδατοκαλλιέργειας, την ποσότητα των φυτικών και ζωικών πρωτεϊνών που θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές, στους διαφορετικούς τύπου ιχθυοτροφείων, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς παράγοντες που σχετίζονται με την εκτροφή μεμονωμένων ειδών, τις διατροφικές ανάγκες των εκτρεφόμενων ψαριών, τη φάση του κύκλου ζωής τους και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, και την προώθηση πρακτικών μεταφοράς και θανάτωσης που περιορίζουν τις πηγές στρες, και την αλλαγή υδάτων στους κλωβούς εκτροφής με τρόπο που να εξασφαλίζεται η καλή μεταχείριση των εκεί εκτρεφόμενων ψαριών· θεωρεί ότι μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι η αντικατάσταση των ζωικών πρωτεϊνών με φυτικές πρωτεΐνες για όλα τα είδη όπου αυτό είναι δυνατό, εξετάζοντας τις διατροφικές ανάγκες τους και ότι η στρατηγική έρευνα για την αντικατάσταση των βασικών συστατικών θα πρέπει να είναι ύψιστης προτεραιότητας, θεωρώντας ότι η έρευνα σχετικά με τα βασικά θρεπτικά συστατικά και τον τρόπο παραγωγής τους από εναλλακτικές πηγές όπως μικροφύκια και ζύμη θα μειώσει μακροπρόθεσμα την ανάγκη για ιχθυάλευρα·

46.  καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1/2005 του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά(26) κατά τέτοιον τρόπο ώστε να περιοριστεί η μεταφορά ψαριών σε μεγάλες αποστάσεις και να προωθηθεί η τοπική εκκόλαψη αυγών και εκτροφή ιχθυδίων, και να ενθαρρυνθεί η θανάτωση κοντά στο ιχθυοτροφείο·

47.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο προσδιορισμός της προέλευσης των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για τις ιχθυοτροφές γίνεται με περιβαλλοντικά αποδεκτές πρακτικές και δεν έχει αρνητικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα από τα οποία έχουν συλλεχθεί·

48.  καλεί την Επιτροπή να φροντίσει ώστε να αποφεύγονται διαδικασίες πριν από τη θανάτωση που έχουν ταξινομηθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ως βλαβερές για την καλή μεταχείριση των ψαριών· μέθοδοι θανάτωσης όπως η ασφυξία σε παγοπολτό, όπου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) τα ψάρια διατηρούν τις αισθήσεις τους για πολλή ώρα προτού πεθάνουν, θα πρέπει να απαγορευθούν·

49.  προτρέπει την Επιτροπή να εκδώσει ειδικές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πιστοποίηση των βιώσιμων ιχθυοτροφών·

Εξωτερικές σχέσεις

50.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αυστηρή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε όλη την αλυσίδα των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ζωοτροφών και των πρώτων υλών για ζωοτροφές που εισάγονται από τρίτες χώρες·

51.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει πάραυτα τις μεθόδους παραγωγής στα ιχθυοτροφεία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τυχόν κινδύνους για την υγεία·

52.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι τα θαλάσσια προϊόντα διατροφής τα οποία παράγονται στην ΕΕ ή εισάγονται σε αυτήν συμμορφούνται με υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας και υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών·

53.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης και της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα θεραπείας και πρόληψης που χρησιμοποιούνται στην υδατοκαλλιέργεια, και για την προώθηση συμφωνιών αμοιβαίας ανταλλαγής προηγμένης τεχνογνωσίας με τρίτες χώρες, καθώς και να προωθήσει την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών από άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς·

54.  54.επαναλαμβάνει τη σημασία διεξαγωγής συστηματικών ελέγχων σε σημεία πρόσβασης εισαγωγής προϊόντων και τα κρίσιμα σημεία εισαγωγών στην εσωτερική αγορά, ώστε να παρέχεται στους καταναλωτές η σαφής εγγύηση ότι τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες υπόκεινται συστηματικά σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας, και, ως εκ τούτου, συμμορφώνονται πλήρως με τους κοινοτικούς κανόνες υγιεινής και δημόσιας υγείας·

55.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν αυτές τις αρχές τόσο στον ΠΟΕ όσο και σε όλους τους συναφείς θεσμικούς φορείς·

56.  καλεί την Επιτροπή να λάβει, στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες, μέτρα στήριξης και κατάρτισης που θα συμβάλλουν στην προώθηση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας σε αυτές τις χώρες, υπέρ μιας πολιτικής ποιότητας και υψηλότερων προδιαγραφών παραγωγής, ειδικότερα όσον αφορά το περιβάλλον, την υγιεινή και τα πρότυπα κοινωνικής ασφάλισης του τομέα·

57.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα κοινωνικής ασφάλισης στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας εκτός της ΕΕ και να αναζητήσει τρόπους για τη βελτίωση της παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές·

58.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτες για την αξιολόγηση του αντικτύπου όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας·

o
o   o

59.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 204, 6.8.2009, σ. 15.
(2) ΕΕ L 81, 27.3.2009, σ. 15.
(3) ΕΕ L 79, 25.3.2009, σ. 7.
(4) ΕΕ L 328, 24.11.2006, σ. 14.
(5) ΕΕ L 337, 16.12.2008, σ. 94.
(6) ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.
(7) ΕΕ L 27, 31.1.2010, σ. 1.
(8) ΕΕ L 189, 20.7.2007, σ. 1.
(9) ΕΕ L 84, 31.3.2010, σ. 19.
(10) ΕΕ L 337, 16.12.2008, σ. 41.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2010)0039.
(12) ΕΕ C 21Ε, 28.1.2010, σ. 11.
(13) ΕΕ C 295 E, 4.12.2009, σ. 1.
(14) ΕΕ C 68 Ε, 21.3.2009, σ. 39.
(15) ΕΕ C 323 Ε, 18.12.2008, σ. 271.
(16) ΕΕ C 305, 14.12.2006, σ. 233.
(17) ΕΕ C 38 Ε, 12.2.2004, σ. 318.
(18) ΕΕ C 84, 3.4.2008, σ. 10.
(19) ΕΕ C 115, 20.5.2009, σ. 15.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0373.
(21) Συνεδρίαση στο Puerto Varas (Χιλή) 6-10 Οκτωβρίου 2008, http://www.fao.org/fishery/nems/36393/en
(22) Κώδικας Συμπεριφοράς για μια Υπεύθυνη Αλιεία του FAO, εγκρίθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1995.
(23) Εγκρίθηκε από τον FAO στις 31 Οκτωβρίου 1995.
(24) Οδηγία 85/337/ΕΟΚ (EE L 175, 5.7.1985, σ. 40), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ (οδηγία ΕΠΕ).
(25) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 για την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου διαχείρισης των κορμοράνων με σκοπό τη μείωση των αυξανομένων ζημιών που προκαλούν οι κορμοράνοι στα αποθέματα αλιευμάτων, στην αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια (κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0583).
(26) ΕΕ L 3, 5.1.2005, σ. 1.


Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ): υπόθεση Floribert Chebeya Bahizire
PDF 298kWORD 63k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ): υπόθεση Floribert Chebeya Bahizire
P7_TA(2010)0244RC-B7-0376/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης Κοτονού που υπεγράφη τον Ιούνιο του 2000,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 22ας Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση στη ΛΔΚ και ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα της χώρας και τις επιπτώσεις στην περιοχή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 60/1 της 24ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του 2005 και ιδιαίτερα τις παραγράφους 138 έως 140 σχετικά με την ευθύνη προστασίας των πληθυσμών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton στις 3 Ιουνίου 2010 σχετικά με το βίαιο θάνατο του Floribert Chebeya Bahizire,

–  λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ του 2004 και την τοπική στρατηγική εφαρμογής των κατευθυντηρίων αυτών γραμμών για τη ΛΔΚ που ενεκρίθη από τους αρχηγούς αποστολής στις 20 Μαρτίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1856 (2008) σχετικά με την εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUC),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Floribert Chebeya Bahizire, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης που δραστηριοποιείται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «La Voix des Sans Voix» (Η φωνή όσων δεν έχουν φωνή) (VSV), βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του στην Kinshasa την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010 αφού είχε κλητευθεί από την αστυνομία,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με ειδήσεις από τα νέα ενημέρωσης το απόγευμα της Τρίτης 1ης Ιουνίου 2010, ο Floribert Chebeya Bahizire εκλήθη τηλεφωνικώς από το κεντρικό αστυνομικό τμήμα που του ζητούσε να παραστεί σε μία συνάντηση με το Γενικό Επιθεωρητή John Numbi Banza Tambo· ότι κατά την άφιξή του στο αστυνομικό τμήμα ο κ. Chebeya Bahizire δεν μπόρεσε να έρθει σε επαφή με τον Γενικό Επιθεωρητή Tambo και ενημέρωσε την οικογένειά του με sms ότι επέστρεφε στην πόλη,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη το έργο του κ. Chebeya's στον τομέα της προάσπισης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από τη δεκαετία του 1990, στο οποίο περιλαμβανόταν η διαφθορά μεταξύ των στρατιωτικών, οι δεσμοί μεταξύ παραστρατιωτικών ομάδων και ξένων πολιτικών δυνάμεων, η τήρηση του συντάγματος, οι παράνομες συλλήψεις, οι αυθαίρετες κρατήσεις και η βελτίωση των συνθηκών στις φυλακές, προκάλεσε το σεβασμό και τον θαυμασμό των συμπατριωτών του και της διεθνούς κοινότητας για το πρόσωπό του,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Fidele Bazana Edadi, οδηγός του κ. Chebeya Bahizire εξακολουθεί να αγνοείται,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν δόθηκε στην οικογένεια Chebeya η άδεια να έχει πλήρη πρόσβαση στη σωρό του και ότι υπάρχουν αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση της σωρού όταν βρέθηκε,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τις συνοπτικές αυθαίρετες και χωρίς δίκη εκτελέσεις, Philip Alston, ανέφερε ότι από τις συνθήκες του θανάτου «υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για κρατική ευθύνη»,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρχηγός της αστυνομίας της ΛΔΚ, στρατηγός John Numbi, απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του μέχρι νεωτέρας διαταγής και ότι τρεις αξιωματικοί της αστυνομίας συνελήφθησαν επίσης σε σχέση με τη δολοφονία· ότι ο αντισυνταματάρχης Daniel Mukalayi, αναφέρεται ότι ομολόγησε τη δολοφονία του Floribert Chebeya κατόπιν διαταγής του ανωτέρου του στρατηγού Numbi Βanza TaBmbo,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Chebeya είχε κατ' επανάληψη αναφέρει στη Διεθνή Αμνηστία ότι είχε την εντύπωση ότι παρακολουθείτο και ότι βρισκόταν υπό την επιτήρηση των υπηρεσιών ασφαλείας,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Catherine Ashton, ο Γενικός Γραμματέας Ban Ki-moon, ο Ύπατος Επίτροπος του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Navi Pillay, και οι ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ για τις συνοπτικές, αυθαίρετες και χωρίς δίκη εκτελέσεις, Philip Alston και Alan Dos και ο αρχηγός της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προέβησαν σε δηλώσεις καταδικάζοντας τη δολοφονία του Floribert Chebeya Bahizire και ζήτησαν τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δολοφονίες αποτελούν τμήμα μιας αυξανόμενης τάσης εκφοβισμού και παρενόχλησης σε βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, αντιφρονούντων, θυμάτων και μαρτύρων στη ΛΔΚ· ότι πολλοί δημοσιογράφοι και ακτιβιστές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρήκαν το θάνατο κάτω από ύποπτες συνθήκες στη ΛΔΚ κατά την τελευταία πενταετία,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ΜΚΟ παρατήρησαν αυξημένη καταπίεση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ κατά το τελευταίο έτος, περιλαμβανομένων των παράνομων συλλήψεων, διώξεων, απειλών μέσω τηλεφώνου και επανειλημμένων κλητεύσεων στα γραφεία των υπηρεσιών αντικατασκοπείας,

ΙΒ.  υπενθυμίζοντας ότι οι έρευνες για τις δολοφονίες του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Pascal Kabungulu Kibembi το 2005 και δημοσιογράφων όπως ο Franck Ngyke, ενός δημοσιογράφου και της συζύγου του, Hélène Mpaka, Serge Maheshe τον Ιούνιο του 2007, Didace Namujimbo το Νοέμβριο του 2008, πραγματοποιήθηκαν από τις στρατιωτικές αρχές του Κονγκό με σοβαρές παρατυπίες,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε σχέση με το ένταλμα σύλληψης του Απριλίου 2008 εκ μέρους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Bosco Ntaganda για εγκλήματα πολέμου όπως η στρατολόγηση στρατιωτών παιδιών, η ΛΔΚ ως συμβαλλόμενο μέρος του Καταστατικού της Ρώμης, παραβιάζει τις νομικές της υποχρεώσεις για συνεργασία με το ΔΠΔ, περιλαμβανομένης της σύλληψης ατόμων για τα οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης· ότι αντίθετα, η ΛΔΚ προήγαγε τον Bosco Ntaganda σε ανώτατο αξίωμα στον στρατό του Κονγκό, γεγονός που δίνει την αίσθηση ατιμωρησίας σε σχέση με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμβάλλει έτσι στην εξάπλωση των εγκλημάτων αυτών,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση εμφυλίου πολέμου που βασιλεύει σε ορισμένα τμήματα της χώρας από χρόνια συνεπάγεται σφαγές, μαζικούς βιασμούς και τη γενίκευση του φαινομένου των στρατιωτών παιδιών,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σφαγές αυτές, ιδιαίτερα εκείνες που διεπράχθησαν από την παραστρατιωτική ομάδα «Αντιστασιακός Στρατός του Θεού» που προέρχεται από την Ουγκάντα, πλήττουν σήμερα το σύνολο των γειτονικών χωρών,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διώξεις αυτές σε βάρος των άμαχων πληθυσμών θίγουν επίσης μέλη ΜΚΟ προκαλώντας μία μείωση του ανθρωπιστικού χώρου στη χώρα αυτή,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον προσεχή εορτασμό της 50ης επετείου της ανεξαρτησίας της ΛΔΚ και υπενθυμίζοντας ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου και η δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για την ανάπτυξη της χώρας,

1.  καταδικάζει κατηγορηματικά τη δολοφονία του κ. Floribert Chebeya Bahizire και την εξαφάνιση του κ. Fidèle Bazana Edadi και εκφράζει την αλληλεγγύη του στις οικογένειες και τους συγγενείς τους·

2.  ζητεί τη συγκρότηση μιας ανεξάρτητης, αξιόπιστης, εμπεριστατωμένης και χαρακτηριζόμενης από διαφάνεια εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση του θανάτου του κορυφαίου ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα Floribert Chebeya Bahizire και για την τύχη του κ. Fidele Bazana Edadi, αγνοούμενου οδηγού του κ. Chebeya και να εξασφαλίσει ότι οι οικογένειες αμφοτέρων προστατεύονται·

3.  ζητεί τον εντοπισμό των δραστών και την προσαγωγή τους σε δίκη και την επιβολή των αναλόγων κυρώσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κονγκό στις διεθνείς διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

4.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι αρχές ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της οικογένειας του κ. Chebeya να πραγματοποιήσουν μία ανεξάρτητη αυτοψία προσκαλώντας μία ολλανδική ομάδα εμπειρογνωμόνων ιατροδικαστών καθοδηγούμενη από τον Δρ Franklin Van de Groot προκειμένου να προσδιορισθούν οι αιτίες του θανάτου·

5.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σε σχέση με τη γενική υποβάθμιση της κατάστασης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ· καλεί τις αρχές της χώρας να συμμορφωθούν πλήρως με τη διακήρυξη για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1998 και να εφαρμόσουν τις συστάσεις της Οικουμενικής Περιοδικής Επιθεώρησης του ΟΗΕ ως μέτρα για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι η τιμωρία των δραστών των δολοφονιών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων που έλαβαν χώρα κατά τα τελευταία έτη αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τον εκδημοκρατισμό της χώρας·

6.  καταδικάζει τη σταθερή καταπίεση των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, αντιφρονούντων, θυμάτων και μαρτύρων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξασφαλίσουν την προστασία και να παράσχουν επιμελητιακή και τεχνική στήριξη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7.  καταδικάζει τις θηριωδίες που διέπραξαν ο αντιστασιακός στρατός και άλλες ένοπλες ομάδες στη ΛΔΚ·

8.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπισθεί η διαφθορά και να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι δράστες των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των ενόπλων και αστυνομικών δυνάμεων του Κονγκό και υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της MONUC στην επίτευξη του στόχου αυτού με κοινό σχεδιασμό και εφαρμογή επιχειρήσεων και με τους δέοντες μηχανισμούς λογοδοσίας για τις καταχρήσεις· ζητεί ιδιαίτερα επειγόντως από τη ΛΔΚ να συμμορφωθεί με τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της, να συλλάβει τον Bosco Ntaganda και να τον προσάγει στο ΔΠΔ·

9.  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να κλιμακώσουν τον αγώνα κατά της ατιμωρησίας και να δείξουν προσήλωση στο κράτος δικαίου· καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να εξασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεθνούς ανθρωπιστικής νομοθεσίας θα κληθούν να λογοδοτήσουν και ότι θα συνεργασθεί πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

10.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και η ΛΔΚ έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Κοτονού που αναφέρεται σαφώς στις ευθύνες όλων των μερών σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και εκφράζει την επιθυμία να αποτελέσουν τα θέματα αυτά αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής κατά την αξιολόγηση των εν λόγω συμφωνιών·

11.  ζητεί από την κυβέρνηση της ΛΔΚ, επ' ευκαιρία του εορτασμού της 50ης επετείου της ανεξαρτησίας της, να δεσμευθεί αποφασιστικά υπέρ μιας πολιτικής πρακτικής στήριξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ενίσχυσης του κράτους δικαίου·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών.


Νεπάλ
PDF 301kWORD 71k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το Νεπάλ
P7_TA(2010)0245RC-B7-0383/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη της Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) του 1966,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τη χρήση βίας και πυροβόλων όπλων από υπαλλήλους επιβολής του νόμου του 1990,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 29ης Μαΐου 2010 του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon σχετικά με την πολιτική κατάσταση στο Νεπάλ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της ΥΕ Catherine Ashton στις 30 Απριλίου 2010 σχετικά με την πολιτική κατάσταση στο Νεπάλ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Νοεμβρίου 2006 συνήφθη συνολική ειρηνευτική Συμφωνία (ΣΕΣ) μεταξύ της Επτακομματικής Συμμαχίας και των Μαοϊκών (UCPN), οι οποίοι έλεγχαν μεγάλα τμήματα της χώρας, τερματίζοντας δεκαετή ένοπλη σύρραξη που στοίχισε περίπου 13 000 νεκρούς,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ιστορική συμφωνία έδειξε τι μπορεί να επιτευχθεί όταν οι πολιτικές δυνάμεις διαπραγματεύονται με καλή πίστη, ανοίγοντας το δρόμο για εκλογές από τις οποίες προέκυψε συντακτική συνέλευση, τη δημιουργία μιας προσωρινής κυβέρνησης στην οποία συμμετείχαν οι Μαοϊκοί, τον αφοπλισμό και την παραμονή σε στρατόπεδα των μαοϊκών μαχητών καθώς και τον περιορισμό του στρατού του Νεπάλ στους στρατώνες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους όρους της ειρηνευτικής συμφωνίας του 2006, ύστερα από την δεκαετή ένοπλη σύρραξη μεταξύ Μαοϊκών και κυβέρνησης, παραμένουν ανεκπλήρωτοι,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις εκλογές για τη Συντακτική Συνέλευση της 10ης Απριλίου 2008, οι οποίες εκτιμήθηκε από την Αποστολή Παρατηρητών της ΕΕ ότι ικανοποιούσαν πολλά διεθνή πρότυπα, αν και όχι όλα, και στις οποίες το UCPN κατέκτησε σχεδόν το 40 % των ψήφων, η Συντακτική Συνέλευση αποφάσισε να καταργήσει την ηλικίας 240 μοναρχία και να μετατρέψει το Νεπάλ σε Ομοσπονδιακή Λαοκρατική Δημοκρατία,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νεπάλ έχει γίνει λιγότερο ειρηνικό τα τελευταία χρόνια, ιδίως το 2009 και το 2010, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης (GPI),

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο του 2009 ο Πρωθυπουργός Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) παραιτήθηκε και το κόμμα του, το UCPN (M), αποχώρησε από την κυβέρνηση ύστερα από διένεξη με τον Πρόεδρο (που ανήκε στο κόμμα του Νεπαλέζικου Κογκρέσου) σχετικά με την απόλυση του αρχηγού του στρατού, ο οποίος είχε έρθει σε σύγκρουση με τους Μαοϊκούς σχετικά με την επανένταξη των πρώην μαχητών του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) στον νεπαλέζικο στρατό,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα στο κλίμα πολιτικής αστάθειας που δημιουργήθηκε, το οποίο επιδεινώθηκε από εκστρατείες πολιτικής και κοινοβουλευτικής αναταραχής των Μαοϊκών, μια εύθραυστη αντιμαοϊκή συμμαχία 22 κομμάτων με Πρωθυπουργό τον Madhav Kumar Nepal (CPN-UML) δεν στάθηκε ικανή να πραγματώσει τις δύο βασικές προσδοκίες: ένα ευρέως αποδεκτό νέο σύνταγμα για την ομοσπονδιακή δημοκρατία, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία δύο ετών που έληγε στις 28 Μαΐου 2010, και μια συμφωνία για την επανένταξη και αποκατάσταση των περίπου 20.000 παλαιών μαχητών του PLA,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επίσημες συνομιλίες μεταξύ των ηγετών του συνασπισμού κομμάτων και του CPN-UML σχετικά με το σχηματισμό νέας κυβέρνησης επανελήφθησαν ύστερα από την επίτευξη μιας συμφωνίας τριών σημείων την τελευταία στιγμή, στην οποία προβλέπεται η παράταση της συντακτικής συνέλευσης κατά ένα έτος, ο σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής συναίνεσης και η παραίτηση του Πρωθυπουργού Madhav Kumar Nepal «το ταχύτερο δυνατό» μαζί με «πρόοδο στην ειρηνευτική συμφωνία»,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βίντεο του Shaktikhor το οποίο φαίνεται να τεκμηριώνει τις κατηγορίες για εξαπάτηση σχετικά με τον αριθμό των μαχητών και για σχέδια να χρησιμοποιηθεί ο «εκδημοκρατισμός» για πολιτικοποίηση του εθνικού στρατού, εγείρει βάσιμα ερωτήματα στα οποία το UCPN (M) μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει διευκρινίσεις,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια έχει καίριο αντίκτυπο στην κοινωνική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη του Νεπάλ, το οποίο, δεδομένου ότι βρίσκεται στη μέση μεταξύ Ινδίας και Κίνας, δηλαδή των ταχύτερα αναπτυσσόμενων μεγάλων οικονομιών του κόσμου, χρειάζεται την πολιτική σταθερότητας προκειμένου να αξιοποιήσει τη στρατηγική θέση του,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νεπάλ εξακολουθεί να υποφέρει από σοβαρή οικονομική και κοινωνική υπανάπτυξη· ότι περί το 30% του πληθυσμού ζουν κάτω από τη γραμμή της απόλυτης φτώχειας, το 16% του πληθυσμού υφίσταται σοβαρό υποσιτισμό, το ποσοστό αναλφαβητισμού παραμένει ένα από τα υψηλότερα στη Νότια Ασία, η δε ανάπτυξη παρεμποδίζεται από πανεθνικές ελλείψεις σε βασικά καύσιμα, πράγμα που προκαλεί διακοπές στην ηλεκτροδότηση, περιορισμούς στις μεταφορές και αύξηση της τιμής των τροφίμων,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση πολλών προσφύγων στο Νεπάλ, ιδιαίτερα Θιβετιανών, είναι ανησυχητική,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Νεπάλ αξίζουν έπαινο επειδή τίμησαν την «συμφωνία Κυρίων» σχετικά με τους θιβετιανούς πρόσφυγες,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα μέλος των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας ή των πρώην μαοϊκών μαχητών δεν έχει μέχρι στιγμής θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνο για τις σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των νόμων του πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη σύρραξη,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Νότια Ασία πραγματοποίησε επίσκεψη αποστολής στο Κατμαντού την κρίσιμη περίοδο από 23 έως 29 Μαΐου 2010,

1.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την μη ύπαρξη μόνιμου συντάγματος που να βασίζεται σε δημοκρατικές αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα και εκφράζει την αλληλεγγύη του στο λαό του Νεπάλ και σε όλες τις οικογένειες που έχουν χάσει μέλη τους κατά την βία των τελευταίων ετών·

2.  χαιρετίζει την απόφαση που έλαβαν την τελευταία στιγμή τα πολιτικά κόμματα στις 28 Μαΐου 2010 να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για να παραταθεί η θητεία της Συντακτικής Συνέλευσης και επαινεί ιδίως τη σημαντική επιρροή που άσκησε η Ομάδα των Γυναικών·

3.  παροτρύνει την Συντακτική Συνέλευση και όλους τους πολιτικούς παράγοντες που εμπλέκονται, να διαπραγματευτούν χωρίς προαπαιτούμενα, να δείξουν ευελιξία, να αποφύγουν οποιεσδήποτε προκλητικές ενέργειες και να συνεργαστούν για την εθνική ενότητα έτσι ώστε να εξευρεθεί μια σαφής δομή για το νέο σύνταγμα, να δημιουργηθεί μια λειτουργική ομοσπονδιακή δημοκρατία και να τηρηθεί η νέα προθεσμία η οποία παρατάθηκε κατά ένα έτος στις 28 Μαΐου 2010·

4.  καλεί όλα τα κόμματα να διευκολύνουν και να προωθήσουν το έργο των Συντακτικών Επιτροπών σχετικά με τον μελλοντικό χάρτη πορείας μετά την παράταση της θητείας της Συντακτικής Συνέλευσης·

5.  τονίζει την ανάγκη για σαφή και δημόσια γνωστοποίηση όλων των θεμάτων που συμφωνούνται και έτσι χαιρετίζει τη Λευκή Βίβλο η οποία, με βάση τις υποσχέσεις, θα εξηγεί στον πληθυσμό την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής για τη σύνταξη του συντάγματος της ομοσπονδιακής δημοκρατίας· συγχαίρει τις τρεις από τις έντεκα θεματικές επιτροπές που έχουν ολοκληρώσει το έργο τους·

6.  χαιρετίζει την απόφαση του Νεπαλέζικου Κογκρέσου (NC) της 31ης Μαΐου 2010 να δεσμευτεί σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας ανοικτή σε όλα τα πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης, του UCPN (M)·

7.  καλεί το UCPN (M) να επιδοθεί σε εποικοδομητικό προγραμματισμό και να βρει τρόπο για την ένταξη των πρώην μαοϊκών μαχητών, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων που διαμένουν στα στρατόπεδα που παρακολουθούνται από την UNMIN·

8.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν όλες τις προσπάθειες της κυβέρνησης και των κομμάτων του Νεπάλ για εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα της ενσωμάτωσης των παλαιών μαοϊκών μαχητών στον εθνικό στρατό ή σε άλλες δυνάμεις ασφαλείας, καθώς και βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για όσους δεν είναι δυνατό να ενταχθούν σε αυτούς τους οργανισμούς·

9.  καλεί τα πολιτικά κόμματα, και ιδίως το UCPN-M, να χαλιναγωγήσουν τις μαχητικές πτέρυγες της νεολαίας τους και να σταματήσουν τη στρατολόγηση παιδιών· καλεί το UCPN-M να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη πρόσβαση των ανηλίκων, που απομακρύνθηκαν πρόσφατα από τα στρατόπεδά του, στα μέτρα επανένταξης ανηλίκων·

10.  καλεί απευθείας τα Ηνωμένα Έθνη, ιδεωδώς σε συνεργασία με την κυβέρνηση, να καθορίσουν διαδικασίες για τον έλεγχο των υποψήφιων μελών των δυνάμεων ασφαλείας έτσι ώστε να αποκλειστούν σαφείς περιπτώσεις ενόχων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από οποιεσδήποτε θέσεις στο ειρηνευτικό προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών· υπενθυμίζει στο στρατό του Νεπάλ ότι δυστυχώς ο γνωστός επαγγελματισμός του και η υπόληψή του διακυβεύονται ήδη και ότι αυτή η κατάσταση ασφαλώς θα εξακολουθήσει να ισχύει εφόσον εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζονται αντικειμενικά, δηλαδή από δικαστικές αρχές, τα από μακρού και σαφώς τεκμηριωμένα ζητήματα ατιμωρησίας στις γραμμές του·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για ειδήσεις νέων στρατολογήσεων στον εθνικό στρατό· υπενθυμίζει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο τις έκρινε συμβατές με τη ΣΕΣ μόνο εφόσον αφορούν αποκλειστικά τεχνικό προσωπικό· παρατηρεί ωστόσο ότι μια τέτοια εκστρατεία στρατολογήσεων μπορεί να επιδεινώσει τις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά τη μεταβατική περίοδο·

12.  παραμένει βαθύτατα πεπεισμένο ότι, δύο χρόνια μετά την κατάργηση της μοναρχίας, ο στρατός πρέπει να τεθεί υπό πλήρη δημοκρατική εποπτεία, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών πλευρών· επιβεβαιώνει την αλληλεγγύη του με τη Συντακτική Συνέλευση σε οποιαδήποτε μέτρα λάβει ως προς το θέμα αυτό·

13.  επαναλαμβάνει στα κράτη μέλη της ΕΕ ότι οι εξαγωγές θανατηφόρων όπλων προς το Νεπάλ παραμένουν απαγορευμένες βάσει της ΣΕΣ και τα καλεί να παράσχουν οικονομική και τεχνική στήριξη σε δημιουργικές λύσεις για την αναδιάρθρωση του στρατού του Νεπάλ·

14.  εκφράζει την αμέριστη στήριξή του στο ρόλο που διαδραματίζει η UNMIN και πιστεύει ότι η εντολή της πρέπει να παραταθεί τουλάχιστον έως ότου η ειρηνευτική διαδικασία μπει στην εδραιωμένη φάση της·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ειδήσεις σχετικά με τα αυξημένα περιστατικά βασανιστηρίων και βίαιων επιθέσεων· συγχαίρει από την άποψη αυτή το έργο της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Νεπάλ·

16.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η κυβέρνηση του Νεπάλ παρέτεινε την εντολή της UNOHCR κατά ένα έτος, με αναθεωρημένη μόνο εντολή, διακόπτοντας σταδιακά τις περιφερειακές δραστηριότητες του εν λόγω οργανισμού, γεγονός που αντιβαίνει στις ελπίδες ότι η λειτουργία της παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορούσε να ενταθεί·

17.  ζητεί να συσταθούν η Επιτροπή Εξαφανίσεων, η Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης και η Επιτροπή Εθνικής Ειρήνης και Αποκατάστασης, όπως προσδιορίζονται στην ΣΕΣ·

18.  αποδοκιμάζει έντονα το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ούτε μια περίπτωση άσκησης δίωξης σε πολιτικά δικαστήρια για οποιοδήποτε από τα σοβαρά εγκλήματα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της σύρραξης και από τις δύο πλευρές·

19.  παροτρύνει τα κόμματα και την κυβέρνηση να τερματίσουν τις πολιτικές παρεμβάσεις στις ποινικές διαδικασίες, να δημιουργήσουν μια πολιτικά ανεξάρτητη δικαστική εντός της συνταγματικής διαδικασίας και ταυτόχρονα να προβλέψουν την κύρωση του οργανισμού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

20.  χαιρετίζει την ανακοίνωση του Νεπάλ το 2009 ότι θα υποστηρίξει τα σχέδια των αρχών και των κατευθυντήριων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για εξάλειψη της διάκρισης λόγω κάστας, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη πρακτική δουλοπαροικίας ιδίως στις περιοχές Kamaiya, Haruwa και Charuwa καθώς και την ανησυχητική κατάσταση των εκατομμυρίων ακτημόνων, η οποία κινδυνεύει να επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και καλεί την κυβέρνηση και τα κόμματα να ενθαρρύνουν τη λειτουργία της Επιτροπής Μεταρρύθμισης της Γης·

21.  καλεί την κυβέρνηση του Νεπάλ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των 800.000 απάτριδων Νεπαλέζων απλουστεύοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και μειώνοντας το κόστος της αίτησης για πιστοποιητικό ιθαγένειας· θεωρεί ότι είναι ζωτικό να ληφθούν και αυτοί υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις της ειρηνευτικής διαδικασίας·

22.  παροτρύνει την κυβέρνηση του Νεπάλ να εξασφαλίσει ικανοποιητική προστασία για όλους τους πρόσφυγες και να συνεχίσει τις προσπάθειες πρόληψης και μείωσης του αριθμού των απάτριδων, ιδίως των Μπουτανέζων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, να υπογράψει τι Σύμβασης για τους Πρόσφυγες του 1951 ή το Πρωτόκολλό της του 1967 και να ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται από την UNHCR·

23.  θεωρεί ότι η συνέχιση της πλήρους υλοποίησης της Συμφωνίας Κυρίων για τους θιβετιανούς πρόσφυγες από τις αρχές του Νεπάλ είναι κεφαλαιώδης για τη διατήρηση της επαφής μεταξύ της UNHRC και των θιβετιανών κοινοτήτων· χαιρετίζει από την άποψη αυτή τις δυνατότητες πρόσβασης στην επικράτεια στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων με την UNHCR και παροχής διαρκέστερων λύσεων·

24.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, μέσω της αντιπροσωπείας στο Κατμαντού, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πολιτική κατάσταση στο Νεπάλ και να χρησιμοποιήσει την επιρροή της προκειμένου να καλέσει τις γειτονικές δυνάμεις της περιοχής, και ιδίως την Κίνα και την Ινδία, να υποστηρίξουν τις διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία κυβέρνησης εθνικής ενότητας·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, την κυβέρνηση του Νεπάλ, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ινδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, καθώς και στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.


Εκτελέσεις στη Λιβύη
PDF 284kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τις εκτελέσεις στη Λιβύη
P7_TA(2010)0246RC-B7-0391/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο, ιδίως αυτό του 2008, καθώς και την ανάγκη για μια άμεση αναστολή των εκτελέσεων στις χώρες όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται η θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 62/149 της 18ης Δεκεμβρίου 2007 και 63/168 της 18ης Δεκεμβρίου 2008, που ζητούσαν αναστολή της εφαρμογής της θανατικής ποινής (επί της έκθεσης της Τρίτης Επιτροπής (Α/62/439/Add. 2)),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή, της 16ης Ιουνίου 1998, καθώς και την αναθεωρημένη και ενημερωμένη μορφή τους του 2008,

–  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση που ενέκρινε το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της θανατικής ποινής που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από τις 24 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2010, το οποίο ζητεί την παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής,

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου της ΕΕ, καθώς και τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων,

–  έχοντας υπόψη τον άτυπο διάλογο, που διεξάγεται μεταξύ της ΕΕ και της Λιβύης με στόχο τη σύσφιγξη των σχέσεων, και την τρέχουσα συνεργασία ΕΕ-Λιβύης για τα μεταναστευτικά κύματα (δύο σχέδια που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος Aeneas και του μέσου μετανάστευσης και ασύλου) και το HIV-AIDS (σχέδιο δράσης για τη Βεγγάζη),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σθεναρά προσηλωμένο στην κατάργηση της θανατικής ποινής και καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη παγκόσμιας αποδοχής της αρχής αυτής,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Λιβύης αντιστάθηκε στις κινήσεις κατάργησης της θανατικής ποινής· τον Δεκέμβριο του 2007 και του 2008 η Λιβύη ήταν στη μειονότητα των κρατών εκείνων που ψήφισαν κατά των, εγκριθέντων τελικώς, ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ζητούσαν παγκόσμια αναστολή των εκτελέσεων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη εξελέγη πρόσφατα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, κάτι που συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Cerene , μια εφημερίδα στενά συνδεόμενη με τον Saif al-Islam al Gaddafi, γιο του Λίβυου ηγέτη Muammar al-Gaddafi, ανέφερε ότι στις 30 Μαΐου, 18 άτομα, μεταξύ των οποίων υπήκοοι του Τσαντ, της Αιγύπτου και της Νιγηρίας, εκτελέστηκαν στην Τρίπολη και στη Βεγγάζη ύστερα από καταδίκη τους για φόνο εκ προμελέτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία ταυτότητάς τους δεν έχουν γίνει γνωστά από τις λιβυκές αρχές,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι θανατικές αυτές καταδίκες επιβάλλονται μετά από διαδικασίες που δεν συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα περί δίκαιης δίκης,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Σύμφωνο Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων, του οποίου η Λιβύη αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, και ιδίως το άρθρο 6.2, απαιτεί από τα συμβαλλόμενα κράτη που δεν έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή να την εφαρμόζουν «μόνο για τα πλέον σοβαρά εγκλήματα»,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα λιβυκά δικαστήρια εξακολουθούν να επιβάλλουν θανατικές ποινές, κυρίως για φόνο και αδικήματα που συνδέονται με ναρκωτικά, αν και η ποινή αυτή μπορεί επίσης να επιβληθεί και για ευρύ φάσμα άλλων αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ειρηνικής άσκησης του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που καταδικάζονται σε θάνατο και εκτελούνται σε ετήσια βάση στη Λιβύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες πηγές, πάνω από 200 άτομα, μεταξύ των οποίων και ξένοι υπήκοοι, αναμένουν επί του παρόντος την εκτέλεσή τους στη Λιβύη,

Θ.  τονίζοντας ότι οι ξένοι υπήκοοι συχνά δεν έχουν πρόσβαση στους δικούς τους προξενικούς αντιπροσώπους ούτε διερμηνεία ή μεταφραστική βοήθεια κατά τη διάρκεια των νομικών διαδικασιών,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 19, παράγραφος 2, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει κάθε απομάκρυνση, απέλαση ή εκτοπισμό σε κράτος όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το ενδιαφερόμενο άτομο να υποβληθεί στην ποινή του θανάτου, σε βασανιστήρια ή σε άλλη απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που ήρθησαν οι διεθνείς κυρώσεις κατά της Λιβύης το 2003, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει μια πολιτική σταδιακής προσέγγισης με τη Λιβύη και στα τέλη του 2007 άρχισε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας-πλαισίου,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διεξάγει άτυπο διάλογο και μια σειρά διαβουλεύσεων με τη Λιβύη, με στόχο την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου, μεταξύ άλλων για μεταναστευτικά ζητήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις σηματοδοτήθηκαν μέχρι σήμερα από τουλάχιστον επτά γύρους συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίες δεν κατέληξαν σε καμία ουσιαστική πρόοδο ή σαφή δέσμευση από τη Λιβύη όσον αφορά το σεβασμό των διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κύριο εμπόδιο στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Λιβύης είναι η έλλειψη προόδου στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τη δημοκρατία, ιδιαίτερα δε η μη κύρωση της Σύμβασης της Γενεύης, καθώς και η επιθετική εξωτερική πολιτική του λιβυκού καθεστώτος, και κυρίως έναντι των ευρωπαϊκών κρατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη δεν έχει εθνικό σύστημα ασύλου το οποίο να καλύπτει τον έλεγχο και την καταγραφή των προσφύγων, την παροχή σε αυτούς καθεστώτος ασύλου, τις επισκέψεις σε εγκαταστάσεις κράτησης και την παροχή ιατρικής και ανθρωπιστικής αρωγής, έργο το οποίο διεξάγει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 9.000 πρόσφυγες -κυρίως Παλαιστίνιοι, Ιρακινοί, Σουδανοί και Σομαλοί - έχουν καταγραφεί στη Λιβύη, εκ των οποίων οι 3.700 είναι αιτούντες άσυλο, κυρίως από την Ερυθραία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες κινδυνεύουν συνεχώς να απελαθούν στα κράτη καταγωγής και διέλευσης, χωρίς να τηρούνται τα κριτήρια της Σύμβασης της Γενεύης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να διωχθούν και να θανατωθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί σε κέντρα κράτησης προσφύγων περιπτώσεις κακομεταχείρισης, βασανιστηρίων και δολοφονιών, καθώς και η εγκατάλειψη των προσφύγων στα εγκαταλειμμένα σύνορα μεταξύ της Λιβύης και άλλων αφρικανικών κρατών,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Ιουνίου 2010, οι λιβυκές αρχές διέταξαν το κλείσιμο του 26μελούς γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το οποίο βρίσκεται στην Τρίπολη από το 1991, διότι οι εκπρόσωποί του φέρονται να «διέπραξαν παράνομες δραστηριότητες»,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη, όπως οι χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνία σύνδεσης, απέκτησε ένα «Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα» 60 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2011-2013, για την παροχή περαιτέρω υγειονομικής βοήθειας και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης,

1.  επαναλαμβάνει την επί μακρόν αντίθεσή του στη θανατική ποινή σε κάθε περίπτωση και υπό οιεσδήποτε περιστάσεις· υπενθυμίζει τη σθεναρή δέσμευση της ΕΕ να εργαστεί για την κατάργηση της θανατικής ποινής παντού, και τονίζει για μία ακόμη αφορά ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην αναβάθμιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην προοδευτική ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  καταδικάζει σθεναρά την εκτέλεση 18 ανθρώπων στις 30 Μαΐου 2010 και εκφράζει τα συλλυπητήριά του και την συμπαράστασή του στις οικογένειες των αποθανόντων·

3.  ζητεί από τη Λιβύη να αποκαλύψει το όνομα των 18 εκτελεσθέντων, συμπεριλαμβανομένων των ξένων υπηκόων·

4.  καλεί τις λιβυκές αρχές να διασφαλίσουν ότι όσοι κρατούνται για τα ανωτέρω γεγονότα θα έχουν ανθρώπινη μεταχείριση κατά την κράτησή τους και δίκαιες δίκες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε δικηγόρο της επιλογής τους και του σεβασμού της αρχής του τεκμηρίου αθωότητας·

5.  ζητεί από τις λιβυκές αρχές να επιτελέσουν πρόοδο προς την κατεύθυνση της αναστολής των εκτελέσεων·

6.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το κλείσιμο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Λιβύη·

7.  ζητεί από τις λιβυκές αρχές να κυρώσουν χωρίς καθυστέρηση τη Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και να επιτρέψουν και να διευκολύνουν τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένης της εγκαθίδρυσης ενός εθνικού συστήματος ασύλου·

8.  καλεί τα κράτη μέλη τα οποία απελαύνουν μετανάστες στη Λιβύη, σε συνεργασία με τον FRONTEX (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) να τερματίσουν αμέσως τις πρακτικές αυτές διότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να υποβληθεί στην ποινή του θανάτου, σε βασανιστήρια ή σε άλλη απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία·

9.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενεργήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 και του άρθρου 218, παράγραφος 10, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου προβλέπεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να ενημερωθεί πλήρως για τη διαπραγματευτική εντολή της Επιτροπής στο θέμα αυτό·

10.  τονίζει ότι κάθε συνεργασία ή συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Λιβύης θα πρέπει να έχει ως όρο την κύρωση και εφαρμογή από τη Λιβύη της Σύμβασης της Γενεύης για τους πρόσφυγες και άλλων σημαντικών συμβάσεων και πρωτοκόλλων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πραγματοποιείται μια μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα από μια επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο πρώην Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Δρ. Abdulraham Abu Tuta, και ελπίζει ότι η επιτροπή αυτή θα μπορέσει να υποβάλει σύντομα έκθεση· καλεί τις λιβυκές αρχές να αρχίσουν ελεύθερο και δημοκρατικό εθνικό διάλογο σχετικά με τη θανατική ποινή, με στόχο να προσχωρήσουν στην παγκόσμια μετατόπιση υπέρ της κατάργησής της·

12.  χαιρετίζει την απελευθέρωση του Ελβετού πολίτη Max Goeldi·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στις λιβυκές αρχές.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου