Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2010. gada 6. jūlijs - Strasbūra
 Dalībvalstu pievienošanās 1928. gada 22. novembrī Parīzē parakstītajai Konvencijai par starptautiskajām izstādēm ***
 Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību Protokola par kompleksu piekrastes teritoriju pārvaldību noslēgšana ***
 Nolīgums starp Eiropas Savienību un Īslandi un Norvēģiju par dažu Padomes Lēmuma 2008/615/TI un Padomes Lēmuma 2008/616/TI noteikumu piemērošanu ***
 Šveices un Lihtenšteinas dalība FRONTEX darbībā ***
 Pieprasījums aizstāvēt deputāta Valdemar Tomasevski imunitāti
 Statistikas datu kvalitāte pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā *
 Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam un makroreģionu nozīme turpmākajā kohēzijas politikā
 ES reģionālās politikas ieguldījums finanšu un ekonomikas krīzes apkarošanā, īpaši atsaucoties uz 2. mērķi
 Autobusu pasažieru tiesības ***II
 Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem ***II
 Inteliģento transporta sistēmu ieviešana autotransporta jomā un saskarnes ar citiem transporta veidiem ***II
 Ziņošanas formalitātes kuģiem, kuri pienāk ostās vai atiet no tām ***I
 Ilgtspējīga nākotne transportam
 Ikgadējais ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2009. gadā
 Jauniešu piekļuves darba tirgum veicināšana un praktikanta, stažiera un mācekļa statusa nostiprināšana
 Netipiski līgumi, droša profesionālā izaugsme un jauni sociālā dialoga veidi
 Komisijas Zaļā grāmata par bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā
Teksti (376 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika