Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 6 juli 2010 - Strasbourg
 Medlemsstaternas anslutning till konventionen om internationella utställningar som undertecknades i Paris den 22 november 1928 ***
 Ingående av protokollet om integrerad förvaltning av kustområden till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion ***
 Avtal med Island och Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF och 2008/616/RIF ***
 Deltagande av Schweiz och Liechtenstein i Frontex verksamhet ***
 Begäran om fastställelse av Valdemar Tomaševskis parlamentariska immunitet
 Kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott *
 EU:s strategi för Östersjöregionen och makroregionernas roll i den framtida sammanhållningspolitiken
 Bidraget från EU:s regionalpolitik i kampen mot den finansiella och ekonomiska krisen, med särskild hänvisning till mål 2
 Passagerares rättigheter vid busstransport ***II
 Passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar ***II
 Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och gränssnitt mot andra transportsätt ***II
 Rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till eller avgår från hamnar ***I
 Hållbara framtida transporter
 Årsrapport om arbetet i utskottet för framställningar 2009
 Att främja ungdomens tillträde till arbetsmarknaden och stärka den rättsliga ställningen för praktikanter och lärlingar
 Atypiska anställningsformer, säkra yrkesgångar samt nya former för social dialog
 Kommissionens grönbok: Hantering av bioavfall i Europeiska unionen
Texter (381 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy