Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο
Προσχώρηση των κρατών μελών στη σύμβαση για τις διεθνείς εκθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928 ***
 Σύναψη του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου στη Σύμβαση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου ***
 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των αποφάσεων 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου ***
 Συμμετοχή της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στις δραστηριότητες του FRONTEX ***
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Valdemar Tomasevski
 Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος *
 Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και ο ρόλος των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής
 Συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, με ειδική αναφορά στο Στόχο 2
 Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***II
 Δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν μέσω θαλάσσης ή μέσω εσωτερικής πλωτής οδού ***II
 Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές τους με άλλα μέσα μεταφοράς ***II
 Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από τους λιμένες ***I
 Αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές
 Ετήσια έκθεση 2009 της Επιτροπής Αναφορών
 Προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας
 Άτυπες συμβάσεις, εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία και νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου
 Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προσχώρηση των κρατών μελών στη σύμβαση για τις διεθνείς εκθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928 ***
PDF 253kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη σύμβαση για τις διεθνείς εκθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 22 Νοεμβρίου 1928 και συμπληρώθηκε από τα πρωτόκολλα της 10ης Μαΐου 1948, της 16ης Νοεμβρίου 1966, της 30ής Νοεμβρίου 1972, την τροποποίηση της 24ης Ιουνίου 1982 και την τροποποίηση της 31ης Μαΐου 1988 (08100/2010– C7-0105/2010 – 2010/0015(NLE))
P7_TA(2010)0248A7-0201/2010

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08100/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υποβλήθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0105/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0201/2010),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Σύναψη του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου στη Σύμβαση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου ***
PDF 253kWORD 31k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου στη Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου (09132/2010 – C7-0128/2010 – 2010/0016(NLE))
P7_TA(2010)0249A7-0191/2010

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09132/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0191/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των αποφάσεων 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου ***
PDF 257kWORD 35k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, και της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και του παραρτήματός της (05309/2010 – C7-0031/2010 – 2009/0191(NLE))
P7_TA(2010)0250A7-0173/2010

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, και την απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και το παράρτημά της (05060/2009),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05309/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), σε συνδυασμό με το άρθρο 82, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο δ), και το άρθρο 87, παράγραφος 2, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0031/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0173/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τις κυβερνήσεις της Ισλανδίας και της Νορβηγίας.


Συμμετοχή της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στις δραστηριότητες του FRONTEX ***
PDF 258kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, αφετέρου, σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής αυτών των κρατών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05707/2010 – C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))
P7_TA(2010)0251A7-0172/2010

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, αφετέρου, σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής αυτών των κρατών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (10701/2009),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2009)0255),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05707/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 62, παράγραφος 2, σημείο 2, στοιχείο α), και το άρθρο 66 σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη πρόταση και παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0217/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (CΟΜ(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 77, παράγραφος 2, στοιχείο β), και 74, και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), σημείο v), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0172/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν.


Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Valdemar Tomasevski
PDF 269kWORD 37k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε ο κ. Valdemar Tomaševski (2010/2047(IMM))
P7_TA(2010)0252A7-0214/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του κ. Valdemar Tomaševski για την υπεράσπιση της ασυλίας του, που διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 2 Φεβρουαρίου 2010, και η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 24 Μαρτίου 2010,

–  αφού άκουσε τον κ. Valdemar Tomaševski, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 7) περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισυνάπτεται στις συνθήκες, καθώς και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 3, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0214/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Valdemar Tomaševski είναι βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Valdemar Tomaševski δεν αποτελεί αντικείμενο δικαστικής δίωξης σύμφωνα με το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου και επομένως δεν πρόκειται για περίπτωση βουλευτικής ασυλίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ίδιο το κείμενό του, ο κώδικας δεοντολογίας των πολιτικών εκπροσώπων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, που θεσπίστηκε με το νόμο της 19 Σεπτεμβρίου 2006 (N.X-816), την τήρηση του οποίου εγγυάται η Κύρια επιτροπή επίσημης δεοντολογίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, πολιτικό όργανο που θεσπίστηκε από το νόμο της 1 Ιουλίου 2008 (N.X-1777), εφαρμόζεται επίσης στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στη Λιθουανία,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιανουαρίου 2010 η κύρια επιτροπή επίσημης δεοντολογίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας ενέκρινε απόφαση «δημόσιας επίπληξης» του κ. Valdemar Tomaševski βάσει του προαναφερθέντος κώδικα δεοντολογίας,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1), «οι βουλευτές είναι ελεύθεροι και ανεξάρτητοι»,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της υπεροχής του δικαίου της Ένωσης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμφισβητούμενη απόφαση, καθώς και η νομοθεσία της Δημοκρατίας της Λιθουανίας στην οποία βασίζεται, συνεπάγονται παράβαση του δικαίου της Ένωσης, διότι δεν σέβονται τις αρχές της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θεσπίζονται με το άρθρο 2 του Καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται στην Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των συνθηκών, να κινήσει κατά της Δημοκρατίας της Λιθουανίας διαδικασία για παράβαση, βάσει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

1.  ζητεί από την Επιτροπή να παρέμβει στις αρχές της Δημοκρατίας της Λιθουανίας προκειμένου να επιβάλει την τήρηση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας, εν ανάγκη, σε κίνηση τη διαδικασία για παράβαση του κοινοτικού δικαίου που προβλέπεται από το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

(1) ΕΕ L 262, 7.10.2005, σ. 1.


Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος *
PDF 542kWORD 135k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 479/2009 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))
P7_TA(2010)0253A7-0220/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0053),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 126, παράγραφος 14, τρίτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0064/2010),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31ης Μαρτίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A7–0220/2010),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1a)  Δυστυχώς, ούτε η προειδοποίηση που εξέδωσε η Επιτροπή (Eurostat) ήδη το 2004 ούτε οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα, που η τελευταία παρουσίασε στην ανακοίνωσή της της 22ας Δεκεμβρίου 2004 με τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή στρατηγική διακυβέρνησης των δημοσιονομικών στατιστικών»1, οδήγησαν σε μεταρρυθμίσεις του πλαισίου διακυβέρνησης για τις δημοσιονομικές στατιστικές εκ μέρους του Συμβουλίου, οι οποίες ήδη τότε θα έπρεπε να είχαν προ πολλού πραγματοποιηθεί. Εάν είχε αναληφθεί εγκαίρως δράση, τα σφάλματα κατά την κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων όσον αφορά το δημόσιο έλλειμμα θα μπορούσαν να είχαν εντοπισθεί πολύ νωρίτερα και η κρίση που προκλήθηκε θα μπορούσε να είχε έστω περιορισθεί. Είναι ως εκ τούτου αποφασιστικής σημασίας η παροχή στην Επιτροπή (Eurostat) του κατάλληλου πλαισίου αρμοδιοτήτων, επαρκούς προσωπικού και όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ανεξαρτησίας.
__________
1COM(2004)0832.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
(1β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει και να συναγάγει συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνταν στο παρελθόν η συλλογή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών στατιστικών των κρατών μελών. Τα συμπεράσματα αυτά θα πρέπει να κοινοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Συνολικά, το αναθεωρημένο πλαίσιο διακυβέρνησης για τις δημοσιονομικές στατιστικές λειτούργησε ικανοποιητικά και, γενικά, παρήγαγε ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την υποβολή σχετικών δημοσιονομικών στοιχείων για το δημόσιο έλλειμμα και χρέος. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη επέδειξαν, ως επί το πλείστον, άριστο πνεύμα καλοπιστίας καθώς και επιχειρησιακή ικανότητα υποβολής δημοσιονομικών στοιχείων υψηλής ποιότητας.
(3)  Ενώ το αναθεωρημένο πλαίσιο διακυβέρνησης για τις δημοσιονομικές στατιστικές λειτούργησε ικανοποιητικά και, γενικά, παρήγαγε ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την υποβολή σχετικών δημοσιονομικών στοιχείων για το δημόσιο έλλειμμα και χρέος και τα περισσότερα κράτη μέλη επέδειξαν άριστο πνεύμα καλοπιστίας καθώς και επιχειρησιακή ικανότητα υποβολής δημοσιονομικών στοιχείων υψηλής ποιότητας θα έπρεπε να είχαν αξιοποιηθεί οι προηγούμενες ευκαιρίες για την ενίσχυση της ποιότητας και της εμβέλειας των στοιχείων που παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat).
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις έδειξαν επίσης ότι το τρέχον πλαίσιο διακυβέρνησης για τις δημοσιονομικές στατιστικές εξακολουθεί να μη μετριάζει, στον αναγκαίο βαθμό, τον κίνδυνο να κοινοποιούνται σκόπιμα στην Επιτροπή λανθασμένα και ανακριβή στοιχεία.
(4)  Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ένωση έδειξαν επίσης ότι το τρέχον πλαίσιο διακυβέρνησης για τις δημοσιονομικές στατιστικές εξακολουθεί να μη μετριάζει, στον αναγκαίο βαθμό, τον κίνδυνο να κοινοποιούνται σκόπιμα στην Επιτροπή λανθασμένα και ανακριβή στοιχεία.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4a)  Η αξιοπιστία των στατιστικών που διαθέτει η Επιτροπή (Eurostat) σε επίπεδο Ένωσης εξαρτάται άμεσα από την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων που συλλέγουν τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Η διασφάλιση της θεσμικής ανεξαρτησίας όλων των εθνικών προβλεπόμενων από το καταστατικό στατιστικών φορέων είναι αποφασιστικής σημασίας για την αποφυγή της άσκησης οποιασδήποτε αδικαιολόγητης πίεσης σε αυτούς από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να έχει πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης σε ένα διευρυμένο πεδίο πληροφοριών για τις ανάγκες της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων.
(5)  Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να έχει πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης σε ένα διευρυμένο πεδίο πληροφοριών για τις ανάγκες της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων. Είναι ουσιώδες τα στοιχεία που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη να κοινοποιούνται σε εύθετο χρόνο στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5a)  Η συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων απαιτεί ομοιόμορφη μεθοδολογία. Η Επιτροπή θα πρέπει ως εκ τούτου να προωθήσει την εναρμόνιση της συλλογής στατιστικών στοιχείων.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η διεξαγωγή επισκέψεων παρακολούθησης σε ένα κράτος μέλος του οποίου τα στατιστικά στοιχεία βρίσκονται σε καθεστώς λεπτομερούς ελέγχου, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των δημόσιων φορέων, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, διοίκησης ομόσπονδου κρατιδίου, τοπικής αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων και για την παροχή των σχετικών με τους λογαριασμούς λεπτομερών στοιχείων, των συναφών στατιστικών ερευνών και ερωτηματολογίων και άλλων σχετικών πληροφοριών, τηρουμένης της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων καθώς και του στατιστικού απορρήτου.
(6)  Η διεξαγωγή επισκέψεων παρακολούθησης σε ένα κράτος μέλος του οποίου τα στατιστικά στοιχεία βρίσκονται σε καθεστώς λεπτομερούς ελέγχου, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των δημόσιων φορέων, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, διοίκησης ομόσπονδου κρατιδίου, τοπικής αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων και για την παροχή των σχετικών με τους λογαριασμούς λεπτομερών στοιχείων, των συναφών στατιστικών ερευνών και ερωτηματολογίων και άλλων σχετικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εκτός ισολογισμού συναλλαγών, τηρουμένης της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων καθώς και του στατιστικού απορρήτου.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6a)  Προκειμένου η Επιτροπή (Eurostat) να είναι σε θέση να εκπληρώσει υπεύθυνα τα διευρυμένα εποπτικά καθήκοντά της, χρειάζεται αύξηση του αριθμού κατηρτισμένων υπαλλήλων στα σχετικά τμήματα. Το πρόσθετο ποσό για προσωπικό και δαπάνες θα πρέπει να καλυφθεί μέσω μεταφορών στον προϋπολογισμό και στο προσωπικό εντός της Επιτροπής.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Οι δημόσιοι λογαριασμοί των διαφόρων μονάδων του δημόσιου τομέα, όπως και των δημόσιων αρχών που κατατάσσονται εκτός του δημόσιου τομέα, θα πρέπει να είναι το κύριο αντικείμενο των ελέγχων, και οι δημόσιοι λογαριασμοί θα πρέπει να αξιολογούνται ως προς τη στατιστική τους χρήση.
(7)  Οι δημόσιοι λογαριασμοί των διαφόρων μονάδων του δημόσιου τομέα, όπως και των δημόσιων αρχών που κατατάσσονται εκτός του δημόσιου τομέα, θα πρέπει να είναι το κύριο αντικείμενο των ελέγχων, και οι δημόσιοι λογαριασμοί θα πρέπει να αξιολογούνται ως προς τη στατιστική τους χρήση. Τόσο η μεσοπρόθεσμη ανάλυση όσο και τα πολυετή πλαίσια πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της αξιολόγησης του προϋπολογισμού.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8a)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) όλες τις πληροφορίες στατιστικού και δημοσιονομικού χαρακτήρα με βάση τυποποιημένη και διεθνώς αναγνωρισμένη λογιστική μέθοδο.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης κυρώσεων στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης όσον αφορά την υποβολή παραποιημένων μακροοικονομικών στατιστικών από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής αυτών των κυρώσεων εναντίον των κρατών μελών τα οποία παραποιούν τις μακροοικονομικές στατιστικές που αφορούν το έλλειμμα του προϋπολογισμού τους και το δημόσιο χρέος.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
(-1) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
'1.  Ως στοιχεία για το προϋπολογισθέν δημόσιο έλλειμμα και το προϋπολογισθέν ύψος του δημόσιου χρέους νοούνται τα στοιχεία που καθορίζονται για το τρέχον έτος από τα κράτη μέλη. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις πλέον πρόσφατες επίσημες προβλέψεις με βάση τις πλέον πρόσφατες δημοσιονομικές αποφάσεις και οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές καθώς και τα μηνιαία και τριμηνιαία αποτελέσματα.Παράγονταιδε σε χρόνο όσο το δυνατόν πλησιέστερο στην προθεσμία γνωστοποίησης.«
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο
2.  Τα κράτη μέλη παραχωρούν αμελλητί στην Επιτροπή (Eurostat) πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις ανάγκες της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών πληροφοριών όπως δεδομένα εθνικών λογαριασμών, απογραφές, πίνακες γνωστοποίησης στοιχείων στο πλαίσιο της ΔΥΕ, πρόσθετα ερωτηματολόγια και διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις.
2.  Τα κράτη μέλη παραχωρούν αμελλητί στην Επιτροπή (Eurostat) πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες στατιστικού και δημοσιονομικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τις ανάγκες της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων. Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε μία τυποποιημένη και διεθνώς αναγνωρισμένη λογιστική μέθοδο που έχει συμφωνηθεί με την Επιτροπή (Eurostat). Στις πληροφορίες στατιστικού και δημοσιονομικού χαρακτήρα συμπεριλαμβάνονται ειδικότερα:
α) τα δεδομένα εθνικών λογαριασμών·
β) οι απογραφές·
γ) οι πίνακες γνωστοποίησης στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ)·
δ) τα πρόσθετα ερωτηματολόγια και οι διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις ΔΥΕ·
ε) οι πληροφορίες που παρέχουν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Υπουργείο Οικονομικών ή άλλη αρμόδια περιφερειακή αρχή σχετικά με την εκτέλεση του εθνικού και των περιφερειακών προϋπολογισμών του κράτους μέλους·
στ) οι λογαριασμοί των εκτός προϋπολογισμού φορέων ή των μη κερδοσκοπικών οργανισμών καθώς και παρόμοιων φορέων που αποτελούν τμήμα του γενικού κυβερνητικού τομέα στους εθνικούς λογαριασμούς·
ζ) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε τύπο φορέα εκτός ισολογισμού·
η) οι λογαριασμοί των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης· και
θ) οι μελέτες των τοπικών κυβερνήσεων.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο
3.  Οι μεθοδολογικές επισκέψεις αποβλέπουν στην εποπτεία των διαδικασιών και στην επαλήθευση των δημόσιων λογαριασμών που αιτιολογούν τα πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν και στην εξαγωγή λεπτομερών συμπερασμάτων όσον αφορά την ποιότητα των γνωστοποιούμενων στοιχείων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.
3.  Οι μεθοδολογικές επισκέψεις ενδέχεται να είναι αιφνίδιες και αποβλέπουν στην εποπτεία των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας της εθνικής στατιστικής αρχής από την κυβέρνηση, και στην επαλήθευση των δημόσιων λογαριασμών που αιτιολογούν τα πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν και στην εξαγωγή λεπτομερών συμπερασμάτων όσον αφορά την ποιότητα των γνωστοποιούμενων στοιχείων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο
Οι μεθοδολογικές επισκέψεις πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες έχουν εντοπιστεί σαφώς σημαντικοί κίνδυνοι ή προβλήματα ως προς την ποιότητα των στοιχείων.
Οι μεθοδολογικές επισκέψεις, είτε έχουν προαναγγελθεί είτε είναι αιφνίδιες, πραγματοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν υπόνοιες για σημαντικούς κινδύνους ή προβλήματα ως προς την ποιότητα των στοιχείων. Η Επιτροπή ορίζει κατάλογο των περιπτώσεων που θεωρείται ότι ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ή πρόβλημα όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται μετά από διαβούλευση με την CMFB.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο
1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής (Eurostat), τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων σε θέματα εθνικών λογαριασμών, μεταξύ άλλων και για την προετοιμασία και εκτέλεση των μεθοδολογικών επισκέψεων. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εν λόγω εμπειρογνώμονες παρέχουν ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη. Ο κατάλογος των εμπειρογνωμόνων σε θέματα εθνικών λογαριασμών καταρτίζεται βάσει προτάσεων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) από τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος.
1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής (Eurostat), τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων σε θέματα εθνικών λογαριασμών, μεταξύ άλλων και για την προετοιμασία και εκτέλεση των μεθοδολογικών επισκέψεων που ενδέχεται επίσης να είναι αιφνίδιες. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εν λόγω εμπειρογνώμονες παρέχουν ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη και τους παρέχεται ειδική κατάρτιση, ούτως ώστε να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο πραγματογνωσίας και αμεροληψίας. Ο κατάλογος των εμπειρογνωμόνων σε θέματα εθνικών λογαριασμών καταρτίζεται βάσει προτάσεων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) από τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο
2.  Στο πλαίσιο των μεθοδολογικών επισκέψεων, η Επιτροπή (Eurostat) έχει το δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς όλων των δημόσιων φορέων, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, διοίκησης ομόσπονδου κρατιδίου, τοπικής αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και να ζητήσει να της παρασχεθούν τα σχετικά με τους λογαριασμούς λεπτομερή στοιχεία, όπως συναλλαγές και ισολογισμοί, σχετικές στατιστικές έρευνες και ερωτηματολόγια και λοιπές σχετικές πληροφορίες, όπως αναλυτικά έγγραφα και τα λογιστικά δεδομένα άλλων δημόσιων φορέων.
2.  Στο πλαίσιο των μεθοδολογικών επισκέψεων, οι οποίες ενδέχεται επίσης να είναι αιφνίδιες, η Επιτροπή (Eurostat) έχει το δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς όλων των δημόσιων φορέων, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, διοίκησης ομόσπονδου κρατιδίου, τοπικής αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου συνταξιοδοτικού ταμείου), καθώς και να ζητήσει να της παρασχεθούν τα σχετικά με τους λογαριασμούς λεπτομερή στοιχεία, όπως συναλλαγές και ισολογισμοί, σχετικές στατιστικές έρευνες και ερωτηματολόγια και λοιπές σχετικές πληροφορίες, όπως αναλυτικά έγγραφα και τα λογιστικά δεδομένα άλλων δημόσιων φορέων.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Κατά τις μεθοδολογικές επισκέψεις μπορούν να συμμετέχουν και να υποστηρίζουν τους υπαλλήλους της Επιτροπής (Eurostat) εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)
Η Επιτροπή (Eurostat) δύναται να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις και είναι δυνατό να της επιτρέπεται να πραγματοποιεί συνεντεύξεις με κάθε οργανισμό που κρίνει σημαντικό για τις εργασίες της.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διευκόλυνση των μεθοδολογικών επισκέψεων. Οι εν λόγω επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στις εθνικές αρχές που εμπλέκονται στην υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή των δημόσιων λογαριασμών και του δημόσιου χρέους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εθνικές αρχές και υπηρεσίες τους και, όπου απαιτείται, οι εθνικές αρχές με λειτουργική αρμοδιότητα για τον έλεγχο των δημόσιων λογαριασμών, παρέχουν στους υπαλλήλους της Επιτροπής ή στους άλλους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, την απαραίτητη βοήθεια για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης εγγράφων για την αιτιολόγηση των γνωστοποιούμενων στοιχείων του πραγματικού ελλείμματος και του πραγματικού χρέους και των σχετικών δημόσιων λογαριασμών. Στοιχεία από τις εμπιστευτικές καταστάσεις του εθνικού στατιστικού συστήματος παρέχονται μόνο στην Επιτροπή (Eurostat).
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διευκόλυνση των μεθοδολογικών επισκέψεων, οι οποίες ενδέχεται επίσης να είναι αιφνίδιες. Οι εν λόγω επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στις εθνικές αρχές που εμπλέκονται στην υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή των δημόσιων λογαριασμών και του δημόσιου χρέους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εθνικές αρχές και υπηρεσίες τους και, όπου απαιτείται, οι εθνικές αρχές με λειτουργική αρμοδιότητα για τον έλεγχο των δημόσιων λογαριασμών, παρέχουν στους υπαλλήλους της Επιτροπής ή στους άλλους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, την απαραίτητη βοήθεια για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης εγγράφων για την αιτιολόγηση των γνωστοποιούμενων στοιχείων του πραγματικού ελλείμματος και του πραγματικού χρέους και των σχετικών δημόσιων λογαριασμών. Στοιχεία από τις εμπιστευτικές καταστάσεις του εθνικού στατιστικού συστήματος παρέχονται μόνο στην Επιτροπή (Eurostat).
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
5a)  Στο άρθρο 16, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
'1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην Επιτροπή (Eurostat) παρέχονται σύμφωνα με τις αρχές που έχουν θεσπιστεί με τα άρθρα 2 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές1. Ως προς το θέμα αυτό, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα γνωστοποιούμενα στοιχεία είναι σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού και τους σχετικούς λογιστικούς κανόνες του ΕΣΛ 95.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι παρέχεται στις εθνικές στατιστικές αρχές πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος.«
__________
1ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164.

(1) ΕΕ C 103, 22.4.2010, σ. 1.


Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και ο ρόλος των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής
PDF 387kWORD 102k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και το ρόλο των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής (2009/2230(INI))
P7_TA(2010)0254A7-0202/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (COM(2009)0248), καθώς και το ενδεικτικό σχέδιο δράσης που συνοδεύει τη στρατηγική,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα που θα συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τη στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας για τη Βόρεια Διάσταση(2),

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (ECO/261) και με θέμα «Μακροπεριφερειακή συνεργασία ‐ Επέκταση της στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα σε άλλες μακροπεριφέρειες της Ευρώπης' (ECO/251),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 21ης και 22ης Απριλίου 2009 με θέμα «Ο ρόλος των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη νέα στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Λευκή Βίβλος της Επιτροπής των Περιφερειών για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση», (CdR 89/2009 fin),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0202/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, η Βαλτική Θάλασσα έχει ουσιαστικά καταστεί εσωτερική θάλασσα της Ένωσης, αποτελώντας ταυτόχρονα στοιχείο ένωσης των χωρών και συγκεκριμένη πρόκληση, καθώς και ότι οι χώρες της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας έχουν στενούς δεσμούς αλληλεξάρτησης και αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας αποτελεί οδηγό για τις μελλοντικές μακροπεριφερειακές στρατηγικές, καθώς και ότι η επιτυχημένη υλοποίηση της εν λόγω στρατηγικής μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής των μελλοντικών στρατηγικών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδέα να δημιουργηθούν λειτουργικές περιοχές με γνώμονα κοινούς στόχους και προβλήματα ανάπτυξης μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής, ιδίως σε σχέση με την προβλεπόμενη μεταρρύθμισή της μετά το 2013, πρέπει να υποστηριχθεί και να αναπτυχθεί η ιδέα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, που θα συνοδεύεται από τη διαμόρφωση στρατηγικών για τις μακροπεριφέρειες που θα ισχύουν για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η εφαρμογή των οποίων δεν πρέπει να οδηγήσει σε επανεθνικοποίηση της πολιτικής συνοχής,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βαλτική Θάλασσα παραμένει η πιο μολυσμένη θάλασσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η περιβαλλοντική της κατάσταση δεν πρέπει να επιδεινωθεί εξαιτίας των έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας που υλοποιούνται στην ίδια την περιοχή και γύρω από αυτή (περιλαμβανομένων χωρών που δεν είναι μέλη της ΕΕ),

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, την οποία ζητούσε από το Κοινοβούλιο από το 2006, εγκρίθηκε από την Επιτροπή και έχει την υποστήριξη του Συμβουλίου·

2.  χαιρετίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η εν λόγω στρατηγική είναι προϊόν ευρείας διαβούλευσης με ενδιαφερόμενους φορείς από τα κράτη μέλη, όχι μόνο στο επίπεδο των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, αλλά και στο επίπεδο του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, γεγονός που καταδεικνύει ότι η διαδικασία διαβούλευσης και σύμπραξης των εταίρων από το αρχικό στάδιο των εργασιών για τη στρατηγική συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της· εκφράζει, εν προκειμένω, την ικανοποίησή του για τη δημιουργία φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών στην περιοχή, όπως είναι η σύνοδος κορυφής για τη δράση στη Βαλτική Θάλασσα, και ζητεί να αναληφθούν παρόμοιες πρωτοβουλίες για τις μελλοντικές μακροπεριφέρειες οι οποίες θα συνενώσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμπράξουν στην ανάπτυξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών·

3.  συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί η συμμετοχή της τοπικής κοινότητας με τη δημιουργία εργαλείων που θα εξασφαλίζουν ευρύτερη και πιο επικεντρωμένη επικοινωνία και διαβούλευση, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα τοπικά μέσα ενημέρωσης (τοπική τηλεόραση, ραδιόφωνο και έντυπες και ηλεκτρονικές εφημερίδες)· ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει ειδική δικτυακή πύλη αφιερωμένη στη στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα, η οποία θα λειτουργεί ως φόρουμ ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με τα τρέχοντα και μελλοντικά έργα που αναλαμβάνουν οι κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις, ΜΚΟ και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας·

4.  επιδοκιμάζει τη στρατηγική της ΕΕ για το 2020, η οποία συνάδει με τους στόχους που θέτει η στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα και σημειώνει ότι η ΕΕ 2020 μπορεί να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό πλαίσιο για την υλοποίηση και την ενίσχυση της στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα·

5.  εκτιμά ότι η δημιουργία ενός νέου πλαισίου συνεργασίας που αποτελεί μέρος της στρατηγικής και εδράζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ανοίγει το δρόμο για μια πιο ορθολογική και αποτελεσματική χρήση των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, είτε αυτοί προέρχονται από κονδύλια της ΕΕ και των κρατών είτε από διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

6.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από άποψη οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας και ότι θα πρέπει να αυξηθεί το δυναμικό όλων των περιοχών, ακόμη και αυτών που παρουσιάζουν υψηλή ανάπτυξη, δεδομένου ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως δύναμη έλξης για τις λιγότερο ευημερούσες περιοχές· επισημαίνει την ανάγκη να προωθηθούν νέοι τομείς με δυναμικό ανάπτυξης και καινοτομίας και να χρησιμοποιηθεί η ευκαιρία που προσφέρει η προστιθέμενη αξία της στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα και άλλων μελλοντικών μακροπεριφερειακών στρατηγικών για να επιτευχθεί ένα νέο επίπεδο συνέργειας που θα είναι σε θέση να μειώσει τις ανισότητες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας μόνιμος χώρος κοινής ευημερίας με υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, στοιχείο ζωτικής σημασίας απέναντι σε ένα γηράσκοντα πληθυσμό και στα νέα μοντέλα της παγκοσμιοποίησης·

7.  υπογραμμίζει ότι η άμεση και συνεπής εφαρμογή των υφιστάμενων νομικών πράξεων της ΕΕ για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, όπως η οδηγία για τις υπηρεσίες, είναι απαραίτητη προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας ως οικονομικού χώρου·

8.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους να αξιοποιήσουν τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων που διατίθενται για την περίοδο 2007-2013 για να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη της στρατηγικής, κυρίως για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης σε τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, και συνιστά, ταυτόχρονα, όπου τούτο αιτιολογείται, να προβλεφθούν αλλαγές στα επιχειρησιακά προγράμματα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού· υπογραμμίζει ότι η αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιφερειών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολύ πιο αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε περιφερειακό επίπεδο·

9.  επισημαίνει το σοβαρό αντίκτυπο που έχει η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση σε όλες τις χώρες της περιοχής, και ειδικότερα στα κράτη της Βαλτικής· ζητεί από όλους τους φορείς να μην περιορίσουν, λόγω της κρίσης, τη δέσμευσή τους στη στρατηγική της ΕΕ για τη Βαλτική Θάλασσα·

10.  είναι πεπεισμένο ότι όλες οι δράσεις στο πλαίσιο τομεακών πολιτικών με εδαφική διάσταση, ιδιαίτερα της κοινής γεωργικής πολιτικής, της πολιτικής αλιείας, της πολιτικής μεταφορών, της βιομηχανικής πολιτικής, της ερευνητικής πολιτικής και μια συνεπής πολιτική υποδομών, καθώς η κοινή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων που προορίζονται για από κοινού καθορισθέντες στόχους σε μια δεδομένη περιοχή, έχουν καίρια σημασία για την επιτυχή έκβαση της στρατηγικής και για την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων περαιτέρω μικροπεριφερειακών στρατηγικών· στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να επανεξεταστούν οι πολιτικές με γνώμονα αυτές τις νέες προκλήσεις, να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ και να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο το πλαίσιο αυτό θα συνδέεται με τις υφιστάμενες εθνικές και τοπικές δομές·

11.  εκτιμά ότι η εδαφική διάσταση της στρατηγικής θα οδηγήσει στην απτή ανάπτυξη της ιδέας της εδαφικής συνοχής, στην οποία η Συνθήκη της Λισαβόνας επιφυλάσσει ισότιμο ρόλο με αυτόν της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, και, έχοντας αυτό κατά νου, καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει ενεργό διάλογο σχετικά με το ρόλο και τον αντίκτυπο των μακροπεριφερειακών πολιτικών της ΕΕ μετά το 2013·

12.  ενθαρρύνει τη θέσπιση ειδικών διατάξεων στο πλαίσιο του επικείμενου γενικού κανονισμού σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία με βάση διατάξεις για την εδαφική συνεργασία οι οποίες θα είναι σαφείς και θα συνεκτιμούν τις διαφορετικές διοικητικές νοοτροπίες χωρίς να επιβάλλουν πρόσθετα διοικητικά βάρη στους δικαιούχους, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ χωρών και περιφερειών, καθώς και την ανάπτυξη περαιτέρω στρατηγικών κοινής δράσης οι οποίες αναμένεται ότι θα ενισχύσουν την ελκυστικότητα της περιοχής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και θα αποτελέσουν εν συνεχεία πρότυπο διασυνοριακής συνεργασίας στην Ευρώπη·

13.  υπογραμμίζει ότι η στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας θα πρέπει να θεωρηθεί ως διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας οι αρχές της δράσης και της συνεργασίας εξελίσσονται συνεχώς, καθιστώντας απαραίτητη την επικαιροποίηση της στρατηγικής και ότι πρωταρχικός στόχος είναι ο εντοπισμός βέλτιστων μηχανισμών που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε μελλοντικές μακροπεριφερειακές στρατηγικές· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της συγκέντρωσης, της συνοπτικής παρουσίασης και της προώθησης επιτυχημένων πρωτοβουλιών και των αποτελεσμάτων τους· υποστηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής για τη δημιουργία βάσης δεδομένων των βέλτιστων πρακτικών με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για την ανάπτυξη μελλοντικών μακροπεριφερειακών στρατηγικών·

14.  εκτιμά ότι η εδαφική συνεργασία που αναπτύσσεται ως τμήμα της στρατηγικής για τις μακροπεριφέρειες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική ενίσχυση της διαδικασίας ολοκλήρωσης χάρη στη μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων· στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται ιδίως να συνεκτιμηθεί για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές η κοινωνική, η οικονομική, η πολιτιστική, η εκπαιδευτική διάσταση και η διάσταση του τουρισμού και, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των πολιτών και η επικουρικότητα, θεωρεί επίσης σημαντική την προώθηση μακροπεριφερειακών στρατηγικών με την ίδρυση Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)·

15.  υπογραμμίζει ότι είναι σκόπιμο να υποστηριχθεί η ανάπτυξη στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της έρευνας και καινοτομίας, καθώς και να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενότερα, κυρίως στον τελευταίο τομέα· αναγνωρίζει ότι η συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης μπορεί βέβαια να αποφέρει τεράστια οφέλη, αλλά ότι η σχετική αρμοδιότητα πρέπει να παραμείνει στα κράτη μέλη· συνιστά την ενίσχυση της στρατηγικής προσέγγισης και του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τις μακροπεριφέρειες·

16.  υπογραμμίζει, οδηγούμενο από την αρχή της επικουρικότητας και αναγνωρίζοντας τις τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ότι έχει πρωταρχική σημασία να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική, πολυεπίπεδη δομή συνεργασίας μέσω της προώθησης τομεακών εταιρικών σχέσεων με τακτικές συναντήσεις των αρμόδιων φορέων χάραξης πολιτικής, οι οποίες θα ενισχύσουν την ευθύνη που επιμερίζεται στους διάφορους εταίρους, με παράλληλη διατήρηση της οργανωτικής κυριαρχίας των κρατών μελών και των περιφερειών· ζητεί, εν προκειμένω, οι μηχανισμοί διασυνοριακής συνεργασίας που έχουν θεσπιστεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να βελτιωθούν, να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν·

17.  τονίζει το γεγονός ότι το νέο «μακροπεριφερειακό» πλαίσιο συνεργασίας έχει έντονη «από πάνω προς τα κάτω» προσέγγιση, με τα κράτη μέλη να διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξή του, και δημιουργεί ένα νέο επίπεδο διακυβέρνησης· στο πλαίσιο του εν λόγω νέου μοντέλου συνεργασίας πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα φυσικά μειονεκτήματα των απομακρυσμένων περιφερειών θα μετατραπούν σε πλεονεκτήματα και ευκαιρίες και ότι θα προαχθεί η ανάπτυξη των εν λόγω περιφερειών·

18.  εκτιμά ότι οι μακροπεριφέρειες συνδυάζουν τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της απάντησης στις προκλήσεις σε μια δεδομένη εδαφική περιοχή με τη δυνατότητα αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των ιδιαίτερων ευκαιριών και πόρων κάθε περιοχής·

19.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση των πρώτων διαπιστώσεων και εμπειριών από την υλοποίηση της στρατηγικής για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, που θα χρησιμεύσει στην καταγραφή πιθανών πόρων και μεθόδων χρηματοδότησης μακροπεριφερειακών στρατηγικών και θα συμβάλει στο να χρησιμοποιηθεί το παράδειγμα της στρατηγικής ως πρότυπο σχέδιο για άλλες μακροπεριφερειακές στρατηγικές για να καταδειχθεί η λειτουργικότητά τους· τονίζει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη μακροπεριφερειών έχει κυρίως συμπληρωματικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να έχει ως προτεραιότητα να υποκαταστήσει τη χρηματοδότηση που παρέχει η ΕΕ για επί μέρους τοπικά και περιφερειακά προγράμματα·

20.  διαπιστώνει ότι η εφαρμογή της στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα έως σήμερα έχει προχωρήσει με πολύ αργό ρυθμό· εκτιμά ότι οι πιστώσεις που διατέθηκαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2010 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της εφαρμογής· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πιστώσεις αυτές ακόμα δεν έχουν καταβληθεί και υπενθυμίζει στην Επιτροπή πόσο σημαντικό είναι να διατεθούν τα χρήματα αυτά το συντομότερο για σκοπούς που συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα·

21.  υπογραμμίζει ότι κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι μελλοντικές μακροπεριφερειακές στρατηγικές, να επιλύσει η Επιτροπή το ζήτημα των ιδίων πόρων που απαιτούνται, προκειμένου να προβλεφθούν αυτές οι στρατηγικές με βάση τις εδαφικές ιδιαιτερότητες των εν λόγω περιφερειών στις σχετικές περιφέρειες, παρέχοντας στα κράτη μέλη που συμμετέχουν νέες ιδέες για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και υποστήριξη στη χάραξη της στρατηγικής· καλεί την Επιτροπή να επιβλέψει την εφαρμογή των στρατηγικών αυτών αναλαμβάνοντας ρόλο συντονιστή, επανεξετάζοντας νέες προτεραιότητες και διαθέτοντας πόρους ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και τις απαιτήσεις πραγματογνωμοσύνης, με παράλληλη αποφυγή των επικαλύψεων·

22.  καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να διενεργηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση της υλοποίησης της στρατηγικής για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, να αναπτύξει συγκεκριμένα εργαλεία και κριτήρια αξιολόγησης των σχεδίων, με βάση δείκτες που θα επιτρέπουν τη σύγκριση·

23.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους βουλευτές του να δώσουν απαντήσεις στα θέματα που αφορούν το χαρακτήρα των μακροπεριφερειακών πολιτικών και τον τρόπο ισότιμης αντιμετώπισής τους (χωριστά ή ως μέρος της πολιτικής συνοχής), το ποιος θα τις εφαρμόσει και με ποιο τρόπο και με ποιους χρηματοδοτικούς πόρους θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές επικαλύψεις και ο κατακερματισμός της χρηματοδότησης της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, της επανεξέτασης του προϋπολογισμού της ΕΕ και της συζήτησης για το μέλλον της πολιτικής συνοχής·

24.  υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των μακροπεριφερειών έγκειται στη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ κρατών και περιφερειών και, για το λόγο αυτό, τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας για τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία συνιστούν σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων των μακροπεριφερειών· προτείνει περαιτέρω η στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας να θεωρηθεί στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση διάφορες πολιτικές της ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να έχουν καθορισμένο χρονικό πλαίσιο και στόχους· δεδομένου του οριζόντιου χαρακτήρα της, η στρατηγική μπορεί να θεωρηθεί μακροπεριφερειακή και ο συντονισμός της να γίνεται στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής·

25.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη στρατηγικών μεγάλης κλίμακας, όπως οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές, θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου κατά την υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ εν γένει·

Εξωτερική διάσταση

26.  ζητεί, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας καθώς και των μελλοντικών μακροπεριφερειακών στρατηγικών, βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών που δεν ανήκουν σε αυτή, ιδίως όσον αφορά την εκτέλεση έργων μεγάλης κλίμακας που έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο· απευθύνει, επιπλέον, έκκληση για συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή και την υποστήριξη της καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος·

27.  υπογραμμίζει ότι είναι σκόπιμο να επιδιωχθεί μεγαλύτερη συνεργασία, κυρίως ανάμεσα στη Ρωσία και τη Λευκορωσία και τις χώρες της Βαλτικής, κατά την κατασκευή του ενεργειακού δικτύου, και να αξιοποιηθεί περισσότερο ο διάλογος για την ενέργεια μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας για το σκοπό αυτό, γεγονός το οποίο θα δημιουργούσε ταυτόχρονα ευκαιρίες για τη συμμετοχή της Ρωσίας στη στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα· αναμένει ότι όλοι οι φορείς γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα θα προσχωρήσουν στη Σύμβαση Espoo και τη Σύμβαση του Ελσίνκι, θα συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής του Ελσίνκι (HELCOM) και θα συνεργαστούν στο πλαίσιο αυτό·

28.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την αποτελεσματική συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ της HELCOM και των κρατών μελών της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας για να διασφαλιστεί η σαφής οριοθέτηση των καθηκόντων και των ευθυνών που σχετίζονται με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης HELCOM του 2007 για τη Βαλτική Θάλασσα, την προαναφερθείσα στρατηγική της ΕΕ και το σχέδιο δράσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μια πλήρης και αποτελεσματική στρατηγική για την περιοχή·

29.  επισημαίνει ειδικότερα το καθεστώς του θύλακα Kaliningrad Oblast, που περιβάλλεται από κράτη μέλη της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να τονωθεί η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή, ως «πύλη» ή «πιλοτική» περιοχή για μια στενότερη σχέση ΕΕ-Ρωσίας, με τη συμμετοχή ΜΚΟ, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων και τοπικών και περιφερειακών αρχών·

30.  πιστεύει ότι η νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Ρωσία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συνεργασία στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής και των κρατών μελών στην περιοχή όσον αφορά τη συνεργασία με τη Ρωσία σε πάρα πολλούς τομείς, όπως οι μεταφορικές συνδέσεις, ο τουρισμός, οι διασυνοριακές απειλές για την υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, οι τελωνειακοί και συνοριακοί έλεγχοι και, ιδιαίτερα, ενεργειακά ζητήματα· πιστεύει ότι οι κοινοί χώροι ΕΕ-Ρωσίας θα παράσχουν ένα πολύτιμο πλαίσιο προς το σκοπό αυτό και καλεί τη Ρωσία να διαδραματίσει ισότιμο ρόλο σε μια τέτοια συνεργασία·

31.  τονίζει ότι θα πρέπει να μειωθεί η εξάρτηση της περιοχής από την ενέργεια της Ρωσίας· χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής για την ανάγκη περισσότερων διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών στην περιοχή και μεγαλύτερης διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, αυξημένη στήριξη για τη δημιουργία λιμένων ΥΦΑ·

32.  θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, πρέπει να συναφθούν συμφωνίες με τα κράτη που δεν ανήκουν στην ΕΕ τα οποία αποτελούν μέρος των λειτουργικών ζωνών που αφορούν οι στρατηγικές, έτσι ώστε να μπορούν να συμμερίζονται τις ίδιες αξίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που περιέχονται στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

33.  θεωρεί ότι πρέπει να αποδοθεί προτεραιότητα στη συνεργασία για τη Βαλτική Θάλασσα η οποία πρέπει να υλοποιείται στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, δεδομένης της σημασίας που έχει για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Βαλτικής Θάλασσας και για τη διασφάλιση της υλοποίησης των πολιτικών φιλοδοξιών· ζητεί να διοργανώνονται τακτικές συναντήσεις μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, προκειμένου ο στόχος αυτός να επιτευχθεί·

Περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα

34.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται η διενέργεια αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των (υπό κατασκευή και μελλοντικών) έργων ενεργειακής υποδομής, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη των διεθνών συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει ένα κατάλληλο σχέδιο αντίδρασης για τεχνικά ατυχήματα και άλλες πιθανές καταστροφές, που θα προβλέπει επίσης τρόπους αντιμετώπισης των εν λόγω συμβάντων από οικονομική άποψη· υπογραμμίζει ότι πρέπει να υιοθετηθεί η ίδια προσέγγιση για κάθε μελλοντικό έργο, έτσι ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η ασφάλεια χωρών γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα οι οποίες εμπλέκονται σε άλλες μελλοντικές μακροπεριφερειακές στρατηγικές, το περιβάλλον και οι συνθήκες ναυσιπλοΐας· εκτιμά ότι είναι προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης και της πράσινης ανάπτυξης να επιτευχθεί ισχυρή περιβαλλοντική προστασία σε όλες τις μακροπεριφέρειες, καθώς και να αντιμετωπισθούν με τρόπο ισότιμο η προστασία του περιβάλλοντος, τα ταξίδια και σε άλλα ζητήματα·

35.  υπογραμμίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί Κέντρο Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της Βαλτικής Θάλασσας, ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα ατυχήματα και τη σοβαρή διασυνοριακή ρύπανση και κοινή δύναμη δράσης για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτού του είδους·

36.  τονίζει τη στρατηγική σημασία της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας για την ανάπτυξη κοινών έργων ενεργειακής υποδομής με τα οποία βελτιώνεται η διαφοροποίηση της παραγωγής ενέργειας και του ενεργειακού εφοδιασμού, με ιδιαίτερη έμφαση στα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα αιολικά πάρκα (χερσαία ή υπεράκτια), η γεωθερμική ενέργεια ή οι μονάδες παραγωγής βιοαερίου που χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα τα οποία διαθέτει η περιοχή·

37.  τονίζει την ουσιαστική συνεργασία που έχει ήδη επιτευχθεί στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος ανάμεσα στο Συμβούλιο των Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας και το Βόρειο Συμβούλιο στο πλαίσιο της Βόρειας Διάστασης·

38.  υπογραμμίζει ότι, βάσει της σχεδιαζόμενης επέκτασης της πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να τηρήσουν τα πλέον αυστηρά πρότυπα για την ασφάλεια και το περιβάλλον και ότι η Επιτροπή πρέπει να προσέχει και να παρακολουθεί κατά πόσον οι γειτονικές χώρες, ιδίως εκείνες που σκοπεύουν να κατασκευάσουν εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας κοντά στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ακολουθούν την ίδια προσέγγιση και τηρούν τις διεθνείς συμβάσεις·

39.  τονίζει ότι είναι ανάγκη η ΕΕ και τα κράτη μέλη της γύρω από την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας να αντιμετωπίσουν επειγόντως τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που πλήττουν την περιοχή, μεταξύ των οποίων είναι κυρίως ο ευτροφισμός, οι επιπτώσεις επικίνδυνων ουσιών που εναποτίθενται στο βυθό και οι ουσίες που απειλούν την υδάτινη βιοποικιλότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στους πληθυσμούς ιχθύων που απειλούνται με εξαφάνιση· υπενθυμίζει ότι η Βαλτική Θάλασσα είναι μία από τις πιο μολυσμένες θαλάσσιες περιοχές στον κόσμο·

40.  τονίζει την ανάγκη να καθιερωθεί μια κοινή για όλα τα κράτη μέλη μέθοδος καταγραφής των πηγών ρύπανσης και να καταρτιστεί σχέδιο για τη σταδιακή τους εξάλειψη·

41.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος αποτελεί πλέον κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και του συνοδευτικού σχεδίου δράσης·

42.  θεωρεί ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα είναι η έλλειψη συνοχής με άλλους τομείς της πολιτικής της ΕΕ, όπως με την ΚΓΠ, που επιδεινώνει το πρόβλημα του ευτροφισμού, και με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ), η οποία από περιβαλλοντική άποψη δεν είναι βιώσιμη· είναι της άποψης ότι οι μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ και της ΚΑΠ πρέπει να υλοποιηθούν κατά τρόπο ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας·

Θέματα μεταφορών και τουρισμού

43.  υπογραμμίζει ότι αποτελεί προτεραιότητα να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον δίκτυο επικοινωνιών και μεταφορών (θαλάσσιων –με κυρίαρχο ρόλο στη μεταφορά αγαθών– χερσαίων και εναέριων), το οποίο θα μπορεί να προβλέπει και να αντιδρά εγκαίρως στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ενημερωμένης έκδοσης του εγγράφου του Natura 2000, με ιδιαίτερη έμφαση στις συνδέσεις μεταξύ της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας και άλλων ευρωπαϊκών περιοχών μέσω του διαδρόμου Βαλτικής-Αδριατικής και του διαδρόμου μεταφορών Κεντρικής Ευρώπης·

44.  εκτιμά ότι τα ενισχυμένα δίκτυα, που περιλαμβάνουν παντός είδους μέσα μεταφοράς, συμβάλλουν θεμελιωδώς στην ανάπτυξη μιας ισχυρότερης και συνεκτικότερης οικονομίας στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας·

45.  τονίζει την ειδική κατάσταση των χωρών της Βαλτικής, οι οποίες βρίσκονται σήμερα απομονωμένες σε μεγάλο βαθμό από το ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, και πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει, μεταξύ άλλων, να συμβάλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης κατάλληλων υποδομών και δυνατοτήτων πρόσβασης, καθώς και της περιορισμένης διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών εθνικών δικτύων μεταφορών λόγω διαφορετικών τεχνικών συστημάτων και διοικητικών εμποδίων, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο διατροπικό σύστημα μεταφορών σε ολόκληρη την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας·

46.  τονίζει τη σημασία που έχει η ενσωμάτωση της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας και ειδικότερα όσον αφορά τις θαλάσσιες οδούς (ΔΕΔ-Μ 21), η επέκταση του σιδηροδρομικού άξονα από το Βερολίνο στη Βαλτική ακτή (ΔΕΔ-Μ 1), η βελτίωση του σιδηροδρομικού άξονα από το Βερολίνο στη Βαλτική ακτή σε συνδυασμό με τη θαλάσσια σύνδεση Ροστόκ-Δανίας, και η επιτάχυνση των εργασιών για την αναβάθμιση και τη χρήση του άξονα «Βαλτικοί Σιδηρόδρομοι» (ΔΕΔ-Μ 27)· τονίζει επίσης την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διασυνδέσεις μεταξύ της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας και άλλων ευρωπαϊκών περιοχών μέσω του διαδρόμου Βαλτικής-Αδριατικής·

47.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση προς ανατολάς της μεταφορικής ικανότητας της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, ιδιαίτερα για την προώθηση της διαλειτουργικότητας, κυρίως για τους σιδηροδρόμους, και η επιτάχυνση της διαμετακόμισης εμπορευμάτων στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

48.  θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στις συνδέσεις μεταξύ λιμένων και περιοχών της ενδοχώρας, ακόμη και διαμέσου εσωτερικών πλωτών οδών, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέρη της περιοχής μπορούν να επωφελούνται από την ανάπτυξη των θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών·

49.  τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη για αποτελεσματικό διασυνοριακό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ σιδηροδρόμων, θαλάσσιων λιμένων, εσωτερικών λιμένων, τερματικών σταθμών της ενδοχώρας και εφοδιαστικής ώστε να αναπτυχθεί ένα πιο βιώσιμο διατροπικό σύστημα μεταφορών·

50.  υπογραμμίζει τη σημασία των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων στη Βαλτική Θάλασσα και τη συμβολή τους σε ένα αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον δίκτυο μεταφορών· τονίζει ότι θα πρέπει να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματική χρήση της θάλασσας· θεωρεί για το λόγο αυτό απαραίτητο να προσκομίσει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο ως τα τέλη του 2010, μια εκτίμηση όσον αφορά στις συνέπειες του αναθεωρημένου Παραρτήματος VI της σύμβασης MARPO, που περιορίζει το θείο στα θαλάσσια καύσιμα στο από 0,1% από το 2015 στις περιοχές της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής Θάλασσας όπου επιτηρούνται οι εκπομπές θείου·

51.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο στόχος να καταστεί η Βαλτική Θάλασσα υποδειγματική περιοχή καθαρής ναυσιπλοΐας και να κατέχει ηγετικό ρόλο στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας έχει ενταχθεί στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής· θεωρεί επίσης τους ανωτέρω στόχους ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση και την ενίσχυση των τουριστικών δυνατοτήτων της περιοχής·

52.  αναγνωρίζει την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων για την υλοποίηση του ανωτέρου στόχου, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης χρήσης πλοηγίδων ή αποδεδειγμένα έμπειρων ναυτικών στους πορθμούς και τα λιμάνια που κρίνονται επικίνδυνα αλλά και της θέσπισης αξιόπιστων συστημάτων χρηματοδότησης για έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με τη βιώσιμη λειτουργία των πλοίων·

53.  αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής θέσης της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, η οποία παρέχει τη δυνατότητα ενεργούς ανάπτυξης σχέσεων με χώρες της ΕΕ και με όμορες τρίτες χώρες, και τονίζει τη σημασία του τουρισμού για την περιφερειακή οικονομία αλλά και τις δυνατότητες ενίσχυσής του· χαιρετίζει τη δήλωση που εγκρίθηκε στο δεύτερο Φόρουμ Τουρισμού στη Βαλτική Θάλασσα, η οποία αναφέρεται σε κοινές ενέργειες προώθησης, προσπάθειες εξεύρεσης νέων διεθνών αγορών και ανάπτυξη των υποδομών·

54.  υπογραμμίζει τη μοναδική ευκαιρία για βιώσιμο τουρισμό που παρέχει η ελκυστικότητα των χανσεατικών πόλεων στην περιοχή της Βαλτικής· υποστηρίζει, επιπλέον, την προώθηση του διασυνοριακού τουρισμού με ποδήλατο, έτσι ώστε να δημιουργούνται ευκαιρίες επωφελείς για όλους, για το περιβάλλον και για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

55.  εκτιμά ότι τομείς όπως τα θαλάσσια αθλήματα, ο τουρισμός ευεξίας και ο ιαματικός τουρισμός, η πολιτιστική κληρονομιά και τα φυσικά τοπία θα αποτελέσουν εφαλτήριο για τη βελτίωση της εικόνας της περιοχής ως τουριστικού προορισμού· τονίζει, επομένως, την ανάγκη προστασίας των φυσικών παράκτιων περιοχών, των φυσικών τοπίων και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέσο για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης οικονομίας στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας στο μέλλον·

56.  θεωρεί ότι η βελτίωση του δικτύου των μέσων μεταφοράς και η εξάλειψη της κυκλοφοριακής συμφόρησης είναι εξίσου σημαντικές, και σημειώνει ότι οι δυσκολίες διέλευσης στα σημεία ελέγχου των ανατολικών συνόρων της ΕΕ με τη Ρωσική Ομοσπονδία, που προκαλούν ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά και απειλούν το περιβάλλον, την κοινωνική αρμονία, την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια των οδηγών, μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της στρατηγικής αυτής προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των αγαθών μέσω της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας·

o
o   o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Λευκορωσίας και της Νορβηγίας.

(1) ΕΕ C 294 E, 3.12.2009, σ. 3.
(2) ΕΕ C 314 E, 21.12.2006, σ. 330.


Συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, με ειδική αναφορά στο Στόχο 2
PDF 309kWORD 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τη συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, με ιδιαίτερη αναφορά στον Στόχο 2 (2009/2234(INI))
P7_TA(2010)0255A7-0206/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής «Διαβούλευση για τη μελλοντική στρατηγική ΕΕ 2020» (COM(2009)0647),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Πολιτική συνοχής: Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013» (COM(2010)0110),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή (COM(2009)0295),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης» (COM(2009)0114),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Πολιτική συνοχής: επένδυση στην πραγματική οικονομία» (COM(2008)0876),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας: Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες» (COM(2008)0868),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας» (COM(2008)0800),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Από τη χρηματοπιστωτική κρίση στην ανάκαμψη: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ανάληψης δράσης» (COM(2008)0706),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επικαιροποίηση το 2009 των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας και με την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2009)0034),

–  έχοντας υπόψη τις εθνικές εκθέσεις στρατηγικής των κρατών μελών για το 2009,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2009 για την πολιτική συνοχής: επένδυση στην πραγματική οικονομία(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών για την έκτη έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή (COTER-IV-027),

–  έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις - Φθινόπωρο 2009/Ευρωπαϊκή Οικονομία αριθ. 10. 2009 – ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων – Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη την τριμηνιαία έκθεση για τη ζώνη του ευρώ – Τόμος 8 αριθ. 4 (2009) – ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων – Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0206/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ του 2000 και του 2006, το 15,2% των Ευρωπαίων (69,8 εκατομμύρια) ζούσε σε περιοχές του Στόχου 2 και επωφελήθηκε χρηματοδότησης συνολικού ύψους 22,5 δισ. ευρώ (9,6% του συνόλου των πόρων), με δημιουργία 730 000 «ακαθάριστων» θέσεων εργασίας και με τους περισσότερους δείκτες να παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις (απασχόληση, καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), ένταση ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και κατάρτιση, διά βίου μάθηση), ενώ αντίθετα σε άλλους δείκτες (άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), παραγωγικότητα) σημειώθηκαν χαμηλότερες επιδόσεις από αυτές των περιφερειών σύγκλισης· ως δε προς την εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, οι εν λόγω περιφέρειες βρίσκονται μεν αρκετά πιο μπροστά (122%) από τις περιφέρειες σύγκλισης (59%), αλλά παρ' όλα αυτά παρουσιάζουν μείωση 4,4% την περίοδο αυτή,

Β.  σημειώνοντας ότι με τη μεταρρύθμιση του 2006, ο Στόχος 2 αφορά πλέον στην ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, σε συνολικά 168 περιφέρειες σε 19 κράτη μέλη, δηλαδή για 314 εκατ. κατοίκους, και με χρηματοδότηση για το 2007-2013 συνολικού ύψους 54,7 δισ. ευρώ (λίγο κάτω του 16% των συνολικών πόρων), και ότι αξίζει να επισημανθεί πως το 74% περίπου αυτού του ποσού προορίζεται για τη βελτίωση της γνώσης και καινοτομίας (33,7%) και για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας (40%),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των τελευταίων προβλέψεων (2009-2011) της Επιτροπής, η κατάσταση στην αγορά εργασίας θα παραμείνει δυσμενής και το ποσοστό ανεργίας θα ανέλθει στο 10,25% στην ΕΕ, με απώλεια του 2,25% των θέσεων εργασίας για το 2009 και 1,25% για το 2010, με αύξηση ιδίως του κοινωνικού χάσματος στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους τομείς κλειδιά στις περιφέρειες της ΕΕ παρατηρείται α) αύξηση των νέων παραγγελιών και της εμπιστοσύνης με βελτίωση της συνολικής εικόνας της βιομηχανίας της ΕΕ, αν και με ποσοστό παραγωγής 20% χαμηλότερο από το αντίστοιχο στις αρχές του 2008, β) συνέχιση της πτώσης των δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού τομέα, και γ) συνέχιση της δυσκολίας πρόσβασης των ΜΜΕ σε μικρο-πιστώσεις/χρηματοδοτήσεις,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που αληθεύει ότι η κρίση έπληξε αρχικά κυρίως τους άνδρες, ο ρυθμός κατάργησης των θέσεων εργασίας είναι επί του παρόντος παρόμοιος για τους άνδρες και τις γυναίκες, οι οποίες, συγκριτικά με τους άνδρες, έχουν μικρότερη παρουσία στην αγορά εργασίας, στην πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι από άλλες κρίσεις διδαχθήκαμε πως οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μη εξεύρεσης εργασίας μετά την απώλεια της θέσης απασχόλησής τους· εκτιμώντας, ακόμη, ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αποφέρει πολλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη,

Ε.  υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι, με βάση τις εθνικές εκθέσεις στρατηγικής για το 2009, και τη στρατηγική έκθεση της Επιτροπής για το 2010 σχετικά με την πολιτική συνοχής και με την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013, τα κράτη μέλη φαίνεται να χρησιμοποίησαν με αρκετά διαφορετικούς τρόπους τα εργαλεία, μέσα και τρόπους διευκόλυνσης της πολιτικής συνοχής που πρότεινε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση της κρίσης και για την αύξηση των πραγματικών δαπανών όπως αλλαγές των στρατηγικών κατευθύνσεων, των αξόνων και των χρηματοδοτήσεων για επιχειρησιακά προγράμματα και ανταπόκριση στις απλουστεύσεις των διαδικασιών εφαρμογής,

ΣΤ.  τονίζοντας ότι, από τον Οκτώβριο 2008, η Επιτροπή πρότεινε μία σειρά μέτρων με σκοπό την επιτάχυνση της εφαρμογής των προγραμμάτων για την πολιτική συνοχής 2007-2013, για την κινητοποίηση όλων των πηγών και μέσων της ώστε να στηριχθούν άμεσα και αποτελεσματικά οι προσπάθειες της ανάκαμψης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Επιτροπής για επιτάχυνση των επενδύσεων και απλούστευση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής μέσω συστάσεων προς τα κράτη μέλη και νομοθετικών ή μη νομοθετικών μέτρων βασίζεται σε τρεις άξονες : α) μεγαλύτερη ελαστικότητα για τα προγράμματα συνοχής, β) ενίσχυση της ώθησης των περιφερειών, γ) έξυπνες επενδύσεις για τα προγράμματα συνοχής· σημειώνοντας ότι, για το 2010, από τα 64,3 δισ. ευρώ που προορίζονται για την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, 49,4 δισ. ευρώ πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη συνοχή (αύξηση κατά 2% σε σχέση με το 2009) και 14,9 δισ. ευρώ για την ανταγωνιστικότητα (αύξηση κατά 7,9% σε σχέση με το 2009),

1.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης και της τρέχουσας οικονομικής επιβράδυνσης, η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ αποτελεί πρωταρχικό εργαλείο συμβάλλοντας καθοριστικά στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, αποτελώντας τη μεγαλύτερη κοινοτική πηγή επενδύσεων στην πραγματική οικονομία και παρέχοντας αξιοσημείωτη στήριξη στις δημόσιες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου· επισημαίνει ότι είναι ουσιώδης η διασφάλιση αποτελεσματικής εξόδου από την κρίση για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών·

2.  σημειώνει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν ισχυρά εργαλεία, σχεδιασμένα για να βοηθούν τις περιφέρειες στην οικονομική και κοινωνική τους αναδιάρθρωση και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, αλλά και για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας και, ειδικότερα, για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, υποστηρίζοντας τη συστηματική και αποτελεσματική χρήση τους· επισημαίνει ότι ο στόχος της ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί να επιτευχθεί εις βάρος της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των περιφερειών·

3.  σημειώνει με ικανοποίηση τα θετικά αποτελέσματα που σημειώθηκαν, την περίοδο πριν την οικονομική κρίση, σχετικά με τους περισσότερους δείκτες για τις περιφέρειες του Στόχου 2, δηλ. τις υψηλές επιδόσεις στην απασχόληση, στην καινοτομία, στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), στην ένταση ανθρώπινου δυναμικού, στην εκπαίδευση και κατάρτιση και στη διά βίου μάθηση, επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία δεν πρέπει να οδηγήσουν στη μείωση της στήριξης για την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης και καλεί για τη βιωσιμότητα αυτών των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μέσω της ενίσχυσης των εργαλείων του Στόχου 2·

4.  υποστηρίζει ένθερμα τις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής της Ε.Ε. 2020, ιδιαίτερα την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που είναι δυνατή, μεταξύ άλλων, με την εκμετάλλευση νέων μεθόδων επίτευξης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω της ψηφιακής οικονομίας, βελτιώνοντας το ρυθμιστικό πλαίσιο με στόχο την ενίσχυση της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής και προωθώντας καλύτερες συνθήκες για καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, δίκαιο ανταγωνισμό, δημιουργία θέσεων εργασίας, επιχειρηματικότητα και καινοτομία για όλες τις περιφέρειες, ανάπτυξη των ΜΜΕ και υποστήριξη του αναπτυξιακού δυναμικού τους· υποστηρίζει, επίσης, προσπάθειες για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, με αξιοπρεπείς συνθήκες για άνδρες και γυναίκες και εγγυημένη πρόσβαση σε βασική και ανώτερη κατάρτιση· καλεί για περαιτέρω ενίσχυση αυτών των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η ενιαία αγορά της Ευρώπης, στο πλαίσιο της προσεχούς εμβάθυνσης της στρατηγικής της ΕΕ 2020, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι ο Στόχος 2 θα παραμείνει επικεντρωμένος στην επίτευξη της ενωσιακής εδαφικής συνοχής·

5.  σημειώνει με ανησυχία τις αρνητικές κοινωνικές συνέπειες που έχει η κρίση στις περιοχές του Στόχου 2, όπου σημειώνεται αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και θίγονται οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, γυναίκες, ηλικιωμένοι), και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες στήριξης των ΜΜΕ, για τη διαφύλαξη των υπαρχουσών και τη δημιουργία, όπου είναι δυνατό, νέων θέσεων εργασίας·

6.  τονίζει ότι η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ 2020: η πολιτική συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες·

7.  υπογραμμίζει το σημαντικό πρόβλημα του περιορισμού της συμβολής των εθνικών συγχρηματοδοτήσεων στα προγράμματα, γεγονός που έχει συνέπειες για τον Στόχο 2, λόγω των μεγάλων δημοσιονομικών προβλημάτων πολλών κρατών μελών, και στηρίζει την πολιτική της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση της κοινοτικής συνδρομής· θεωρεί, επομένως, αναγκαία την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 με την παρούσα μορφή, επειδή θεωρεί, ότι η χρηματοδότηση 100% είναι υπερβολική, διότι αφαιρεί από τα κράτη μέλη το κίνητρο να διασφαλίζουν, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των εγκριθέντων μέτρων, μέσω της εθνικής συγχρηματοδότησης, και συντάσσεται με την άποψη του Συμβουλίου, το οποίο απορρίπτει το λεγόμενο «frontloading» (προεφοδιασμός), όπως ονομάζεται στην υποβληθείσα πρόταση·

8.  σημειώνει ότι, σε σύνολο 117 επιχειρησιακών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, 13 τροποποιήθηκαν (για Αυστρία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, 2 για Ηνωμένο Βασίλειο και 2 για Ισπανία) με στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών λόγω της κρίσης, και καλεί την Επιτροπή να υποβοηθήσει τα κράτη μέλη ώστε να χρησιμοποιούν τη διαθέσιμη αυτή ευελιξία επαναπροσδιορισμού των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους και να προβαίνουν σε ευρεία και την ταχύτερη δυνατή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων περιφερειακών και τοπικών παραγόντων, με στόχο την ενίσχυση, βραχυπρόθεσμα, ειδικών ομάδων και κατηγοριών που διατρέχουν κίνδυνο·

9.  παρατηρεί ότι η έκτη έκθεση προόδου σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή αποτυπώνει τις διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των τριών τύπων περιφερειών, ιδίως όσον αφορά την ικανότητά τους για δημιουργικότητα και καινοτομία, καθώς και την επιχειρηματικότητά τους. Η παρούσα οικονομική κρίση αλλά και οι διαφορετικές μεταβλητές που επηρεάζουν τις δυνατότητες περιφερειακής ανάπτυξης (δημογραφία, προσβασιμότητα, ικανότητα καινοτομίας, κ.λπ.) αποτελούν παράγοντες που αναδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών δεδομένων, τα οποία κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση της κατάστασης των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών και για τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής συνοχής·

10.  στηρίζει την πρόταση του Συμβουλίου σχετικά με την αύξηση, για το έτος 2010, των προκαταβολών του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής κατά 4% και 2% αντιστοίχως, αλλά μόνο για τα κράτη μέλη των οποίων το ΑΕΠ έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 10% ή τα οποία έχουν λάβει ενισχύσεις από το ΔΝΤ για τη σταθεροποίηση του ισοζυγίου πληρωμών τους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την αιτία της καθυστέρησης όσον αφορά την εφαρμογή και να αναζητήσει ευέλικτες λύσεις όσον αφορά τους κανόνες Ν+2 / Ν+3 ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μη χάσουν τις ενισχύσεις·

11.  λυπάται που η Έκτη έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης στις περιφέρειες της Ε.Ε. και, ειδικότερα, στους σημαντικότερους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να παρουσιάσει ειδική έκθεση/μελέτη για τις συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης στις περιφέρειες της Ε.Ε., και, ειδικότερα, στις περιφέρειες του Στόχου 2, και σε εκείνες που βρίσκονται στο στάδιο της σταδιακής κατάργησης της ενίσχυσης, καθώς και για το ενδεχόμενο όξυνσης ή άμβλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων στο πλαίσιο της κρίσης σημειώνει ότι οι αξιολογήσεις αυτές πρέπει να εκπονηθούν δίχως καθυστέρηση, ούτως ώστε να γίνει δυνατή η αντιμετώπιση ανεπιθύμητων εξελίξεων και ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση σχετικά με πρόταση για τη συνέχιση του Στόχου 2 στις περιφέρειες στις οποίες δύναται να προσδώσει προστιθέμενη αξία στους εθνικούς πόρους·

12.  χαιρετίζει τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή (55 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου μεταξύ 2007 και 2013), από τα οποία μεγάλο μέρος αφορά στην ενίσχυση της καινοτομίας, στη μεταφορά τεχνολογίας και στον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ, τονίζει τη σημασία της προώθησης πετυχημένων μοντέλων σ´αυτόν τον τομέα και κατανοεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα των παρεμβάσεων υπέρ των επιχειρήσεων πρέπει να στοχεύουν σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αναδιάρθρωσής τους και στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη οικονομία, και όχι σε πυροσβεστικές παρεμβάσεις οικονομικής διάσωσης, σε πολλές περιπτώσεις ασύμβατες με τις πολιτικές για τις κρατικές ενισχύσεις·

13.  τονίζει ότι η έξοδος από την κρίση προϋποθέτει απαραιτήτως επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και στην καινοτομία, την εκπαίδευση και τις τεχνολογίες που αξιοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους, πράγμα που θα ωφελήσει ταυτόχρονα τους παραδοσιακούς τομείς, τις αγροτικές περιοχές και τις οικονομίες υπηρεσιών υψηλής ειδίκευσης, και θα ενισχύσει, κατά συνέπεια, την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η διασφάλιση προσβάσιμων χρηματοδοτήσεων, στις οποίες τα διαρθρωτικά ταμεία θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο·

14.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για συνεχή παρακολούθηση των επιπτώσεων της κρίσης σε διαφόρους τομείς δομών και ανάπτυξης και για τη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προορίζονται για τον Στόχο 2, κυρίως για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των ΜΜΕ και φορέων που στοχεύουν σε μία κοινωνική, χωρίς αποκλεισμούς οικονομία για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους, κατά συνέπεια η δημιουργία θέσεων εργασίας, διευκολύνοντας την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (JASPERS, JEREMIE, JESSICA και JASMINE)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα στην προετοιμασία και στη στοχοθέτηση του μελλοντικού Στόχου 2 της συνοχής ΕΕ στις εν λόγω περιοχές, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπου οι παρεμβάσεις της ΕΕ αποδεικνύεται ότι μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία, ιδιαίτερα σε καινοτομίες στους τομείς των τουριστικών υπηρεσιών, ΙΤ και βιομηχανίας, παράλληλα με την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τη δυνατότητα ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή τεχνολογιών που θα βελτίωναν σημαντικά συμβατικές επιχειρήσεις παροχής ενέργειας, με στόχο χαμηλό επίπεδο εκπομπών και αποβλήτων, καθώς και καινοτομίες στον πρωτογενή τομέα·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν και να προωθήσουν όλες τις συνέργειες εργαλείων πολιτικής συνοχής και ανταγωνιστικότητας σε περιφερεικό, εθνικό, διασυνοριακό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

16.  χαιρετίζει την πολιτική της Επιτροπής α) για επέκταση της περιόδου επιλεξιμότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2000-2006, ώστε να επιτραπεί η μέγιστη δυνατή απορρόφηση όλων των μέσων της πολιτικής συνοχής, β) για απλούστευση των διοικητικών απαιτήσεων και διαδικασιών και της οικονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων, με ταυτόχρονη όμως εξασφάλιση των απαραίτητων ελέγχων για τυχόν φαινόμενα λαθών και απάτης· φρονεί, εν προκειμένω, ότι πρέπει να ορισθούν προϋποθέσεις για την ενθάρρυνση συναφών σχεδίων και την πρόληψη των παράνομων συμπεριφορών ήδη από το προπαρασκευαστικό στάδιο·

17.  υποστηρίζει την πολιτική «προχρηματοδότησης» για τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής 2007-2013, που επέφερε άμεση ρευστότητα 6,25 δισ. ευρώ για το 2009 για τις επενδύσεις στα πλαίσια των χρηματοδοτικών φακέλων που έχουν συμφωνηθεί για κάθε κράτος μέλος·

18.  σημειώνει ότι οι αστικές περιφέρειες και τα αστικά κέντρα παρουσιάζουν από τη φύση τους ιδιαίτερα και σημαντικά κοινωνικά προβλήματα (υψηλή ανεργία, περιθωριοποίηση, κοινωνικός αποκλεισμός κ.ά.) τα οποία και έχουν αυξηθεί λόγω των συνεπειών της κρίσης και τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα ενεργά, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα·

19.  στηρίζει την πολιτική βοήθειας και τα νέα χρηματοδοτικά μέσα για τα μεγάλα σχέδια για τις περιφέρειες (σχέδια συνολικού κόστους 50 εκατ. ευρώ και άνω) που εισήγαγε η Επιτροπή το 2009· αναγνωρίζει τη σημασία των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και συνεργασίας με τις ΕΤΕ/ΕΤΕπ, ιδίως των μέσων JASPERS, JEREMIE, JESSICA και JASMINE, και ζητεί περαιτέρω αύξηση άνω του 25%, των παρεχομένων χρηματοδοτήσεων μέσω του JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) που αφορούν ειδικά τις περιφέρειες του Στόχου 2, με σκοπό την ενθάρρυνση της άρτιας προετοιμασίας των εν λόγω σχεδίωνκαι τη γρηγορότερη εφαρμογή τους, παρόλο που στην παρούσα φάση παραμένουν ολιγάριθμα· ελπίζει ότι η προηγούμενη αύξηση της χρηματοδότησης για το JASPERS έχει μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη της οικονομικής ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών και υποστηρίζει την περιοδική εκπόνηση συγκριτικής ανάλυσης αφενός μεταξύ των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και των επιδιωκόμενων στόχων και αφετέρου μεταξύ της χορηγηθείσας χρηματοδότησης και της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την υλοποίηση των στόχων·

20.  επισημαίνει ότι η ενωσιακή, εθνική και περιφερειακή πολιτική μπορεί να είναι αποδοτική και αποτελεσματική μόνο μέσω μιας πραγματικά ολοκληρωμένης και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης η οποία θα βασίζεται στη συνεργασία των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών, διασυνοριακών και ενωσιακών δημόσιων αρχών· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις δυνατότητες εδαφικής συνεργασίας για την καινοτομία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο έκαστου στόχου της πολιτικής συνοχής και να αναλύσει τις δυνατότητες εδραίωσης του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, προκειμένου να προωθηθεί η περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας· συνιστά επίσης την ενίσχυση, παράλληλα με την εδραίωση του στόχου της εδαφικής συνεργασίας (Στόχος 3), της δυνατότητας κατάρτισης μέτρων διακρατικής εδαφικής συνεργασίας στο πλαίσιο του Στόχου 2. Σημειώνει ότι τώρα αυτή η δυνατότητα είναι εφικτή χάρη στο άρθρο 37, παράγραφος 6, στοιχείο β), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006· πιστεύει ότι η ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας πρέπει να συνοδευθεί, χωρίς να μεταβληθεί ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται για τους στόχους της συνοχής, από αύξηση του προϋπολογισμού για την εν λόγω διευρυμένη εδαφική συνεργασία·

21.  υποστηρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές των εκτελεστικών κανόνων που επιδιώκουν να ενισχύσουν την ευελιξία των διαρθρωτικών ταμείων και την προσαρμογή τους στην κάλυψη των αναγκών των έκτακτων οικονομικών συνθηκών για την άμεση εφαρμογή 455 προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής, ειδικότερα όσον αφορά τα προγράμματα του Στόχου 2, λαμβάνοντας υπόψη όμως και τις ανάγκες προσαρμογής στα νέα αυτά δεδομένα των εθνικών και περιφερειακών θεσμών και διαχειριστικών αρχών, έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η κακή διαχείριση και η κατάχρηση πόρων και να διασφαλίζεται ότι οι πόροι που απομένουν προορίζονται για υφιστάμενα ή μελλοντικά σχέδια, ζητεί από τις διαχειριστικές αρχές να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων που προβλέπονται από τον Στόχο 2·

22.  επιμένει ότι σε ειδικές περιστάσεις (όπως η οικονομική κρίση) είναι αναγκαίο να καταστεί πιο ευέλικτος ο κανόνας Ν+2, λαμβάνοντας υπόψη τους επιδιωκόμενους σκοπούς της πολιτικής συνοχής και τις επιπτώσεις των κυκλικών οικονομικών μεταβολών στα δημόσια οικονομικά και στις ιδιωτικές επενδύσεις·

23.  συνιστά το σύνολο των μη χρησιμοποιηθέντων πόρων σε μια περιφέρεια δυνάμει των κανόνων Ν+2 και Ν+3 να κατανέμεται, και πάλι σε περιφερειακά σχέδια και σε κοινοτικές πρωτοβουλίες·

24.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του σχεδίου δράσης περί μικρών επιχειρήσεων (πρωτοβουλίας για νομοθετικές προτάσεις) μετά από έναν χρόνο εφαρμογής (Δεκέμβριος 2008), κυρίως ως προς τα αποτελέσματα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και της πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια καθώς και στην προώθηση καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων, στη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων κ.ά.·

25.  εμμένει στον θετικό αντίκτυπο που έχει η ισότητα των ανδρών και των γυναικών στην οικονομική ανάπτυξη· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι από ορισμένες μελέτες προκύπτει ότι, εάν τα ποσοστά απασχόλησης, μερικής απασχόλησης και παραγωγικότητας των γυναικών ήταν παρόμοια προς εκείνα των ανδρών, το ΑΕΠ θα αυξανόταν κατά 30% για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013· ζητεί, ως εκ τούτου, να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα έργα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενσωμάτωσης των γυναικών στην αγορά εργασίας·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) EE L 210, 31.7.2006, σ. 25.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0124.


Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***II
PDF 511kWORD 178k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Παράρτημα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD))
P7_TA(2010)0256A7-0174/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (05218/3/2010 – C7-0077/2010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0817),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 251, παράγραφος 2 και 71, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0469/2008),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 294, παράγραφος 7 και 91, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2009(2),

–  έχοντας ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0174/2010),

1.  εγκρίνει την θέση του σε δεύτερη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

P7_TC2-COD(2008)0237


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Η δράση της Ένωσης στον τομέα των μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν θα πρέπει να αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των επιβατών, εφάμιλλου με άλλους τρόπους μεταφοράς, ανεξαρτήτως του τόπου ταξιδίου. Συν τοις άλλοις, θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών εν γένει.

(2)  Δεδομένου ότι ο επιβάτης λεωφορείου ή πούλμαν είναι το ασθενέστερο μέρος της σύμβασης μεταφοράς, θα πρέπει να παρέχεται σε όλους τους επιβάτες το κατ' ελάχιστον επίπεδο προστασίας.

(3)  Στο πλαίσιο των μέτρων της ΕΕ που αποσκοπούν στη βελτίωση των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες αυτού του κλάδου μεταφορών που περιλαμβάνει κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

(4)  Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των ειδικών τακτικών γραμμών και των μεταφορών για ίδιο λογαριασμό, οι εν λόγω τύποι μεταφορών δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Στις ειδικές τακτικές γραμμές θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ειδικά δρομολόγια για την μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, η μεταφορά εργαζομένων από τον τόπο κατοικίας στον τόπο εργασίας τους και αντιστρόφως και η μεταφορά μαθητών και σπουδαστών από και προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

(5)  Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των αστικών, προαστιακών και περιφερειακών τακτικών υπηρεσιών μεταφορών που αποτελούν τμήμα των ενοποιημένων υπηρεσιών με τις αστικές ή προαστιακές υπηρεσίες, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη το δικαίωμα να τις εξαιρούν από την εφαρμογή σημαντικού μέρους του παρόντος κανονισμού. Για να προσδιορίσουν τις εν λόγω τακτικές αστικές, προαστιακές και περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογήσουν κριτήρια όπως διοικητική διαίρεση, γεωγραφική θέση, απόσταση, συχνότητα των υπηρεσιών, αριθμός προγραμματισμένων στάσεων, τύπος χρησιμοποιούμενων λεωφορείων ή πούλμαν, συστήματα έκδοσης εισιτηρίων, διακυμάνσεις στον αριθμό των επιβατών μεταξύ των υπηρεσιών κατά τις ώρες αιχμής και εκτός των ωρών αιχμής, κωδικοί και ωράρια των λεωφορείων.

(6)  Οι επιβάτες θα πρέπει να προστατεύονται από κανόνες περί ευθύνης συγκρίσιμους με τους ισχύοντες για άλλους τρόπους μεταφοράς, σε περίπτωση ατυχημάτων που επιφέρουν θάνατο ή τραυματισμό.

(7)  Οι μεταφορείς θα πρέπει να ευθύνονται για την απώλεια ή τη φθορά των αποσκευών των επιβατών, υπό όρους συγκρίσιμους με τους ισχύοντες για άλλους τρόπους μεταφοράς.

(8)  Οι επιβάτες, πέραν της αποζημίωσης που δικαιούνται, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο, σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού ή απώλειας ή φθοράς των αποσκευών τους που προκαλείται από ατύχημα το οποίο συμβαίνει κατά τη χρήση λεωφορείου ή πούλμαν, θα πρέπει να δικαιούνται επίσης συνδρομή για την κάλυψη των άμεσων πρακτικών και οικονομικών αναγκών τους μετά το ατύχημα. Η συνδρομή αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται, πρώτες βοήθειες, παροχή καταλύματος, σίτιση, παροχή ρουχισμού, μεταφορά και έξοδα κηδείας. Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού, ο μεταφορέας προκαταβάλλει επίσης ποσά για την κάλυψη αμέσων οικονομικών αναγκών, ανάλογα με την προκληθείσα ζημία, υπό τον όρο ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως ένδειξη υπαιτιότητας της μεταφορικής επιχείρησης.

(9)  Οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με λεωφορεία και πούλμαν θα πρέπει να προσφέρονται προς όφελος των πολιτών εν γένει. Κατά συνέπεια, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ανεξαρτήτως του αν αυτή οφείλεται σε αναπηρία, στην ηλικία ή σε οποιονδήποτε άλλον παράγοντα, θα πρέπει να έχουν δυνατότητες να χρησιμοποιούν υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορεία και πούλμαν εφάμιλλες με τις δυνατότητες των άλλων πολιτών. Τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους λοιπούς πολίτες στην ελεύθερη κυκλοφορία, στην ελευθερία επιλογής και στην ίση μεταχείριση.

(10)  Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και προκειμένου να δοθούν στα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ευκαιρίες μετακίνησης με λεωφορεία και πούλμαν εφάμιλλες με εκείνες των άλλων πολιτών, πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την αποφυγή διακρίσεων και την παροχή συνδρομής κατά το ταξίδι τους. Επομένως, τα άτομα αυτά θα πρέπει να γίνονται δεκτά για μεταφορά χωρίς η αναπηρία τους ή η μειωμένη τους κινητικότητα να συνιστούν λόγο άρνησης της μεταφοράς τους, εκτός αν υπάρχουν αιτιολογημένοι λόγοι που σχετίζονται με λόγους υγείας και ασφάλειας ή με το σχεδιασμό των οχημάτων ή την υποδομή. Στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία των εργαζομένων, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα πρέπει να διαθέτουν δικαίωμα παροχής συνδρομής στους τερματικούς σταθμούς και επί των οχημάτων. Για λόγους κοινωνικής ένταξης, η συνδρομή θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν. Οι μεταφορείς θα πρέπει να καθορίσουν τις συνθήκες πρόσβασης χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης.

(11)  Όταν αποφασίζουν τον σχεδιασμό νέων τερματικών σταθμών, καθώς και σε περιπτώσεις εκτενών εργασιών ανακαίνισης, οι φορείς διαχείρισης των τερματικών σταθμών θα πρέπει, ανεξαιρέτως και ως αναγκαία προϋπόθεση, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του «σχεδιασμού για όλους». Εν πάση περιπτώσει, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών θα πρέπει να καθορίζουν σημεία όπου τα εν λόγω άτομα μπορούν να γνωστοποιούν την άφιξή τους και να ζητούν συνδρομή.

(12)  Επίσης, οι εν λόγω ανάγκες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται ο σχεδιασμός νέων και πρόσφατα ανακαινισμένων οχημάτων.

(13)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν την υφιστάμενη υποδομή όπου απαιτείται, προκειμένου να δοθεί στους μεταφορείς η δυνατότητα να εξασφαλίζουν την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και να παρέχουν την κατάλληλη αρωγή.

(14)  Το προσωπικό θα πρέπει να έχει εκπαιδευθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών τίτλων των οδηγών, θα μπορούσε να παρέχεται κατάρτιση που να ευαισθητοποιεί τους οδηγούς σε θέματα αναπηρίας στο πλαίσιο της αρχικής επιμόρφωσης ή της περιοδικής κατάρτισης κατά την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών(5). Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή μεταξύ της εισαγωγής των απαιτήσεων κατάρτισης και των προθεσμιών που ορίζονται σε αυτές τις οδηγίες, θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα εξαίρεσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

(15)  ▌Θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη ή η συμμετοχή των οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα στην προετοιμασία του περιεχομένου της κατάρτισης σε θέματα αναπηρίας.

(16)  Τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν θα πρέπει να περιλαμβάνουν την πληροφόρησή τους σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκειά του. Όλες οι βασικές πληροφορίες που παρέχονται στους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν θα πρέπει επίσης να παρέχονται σε εναλλακτική μορφή, προσιτή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, όπως μεγάλα στοιχεία, απλή γλώσσα, γλώσσα Braille, ηλεκτρονικές ανακοινώσεις προσβάσιμες με κατάλληλη προσαρμοσμένη τεχνολογία καθώς και ταινίες ήχου.

(17)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να περιορίζει το δικαίωμα των μεταφορέων να ζητούν αποζημίωση από οποιονδήποτε, ακόμη και τρίτο, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.

(18)  Θα πρέπει να περιοριστεί η ταλαιπωρία την οποία υφίστανται οι επιβάτες, εξαιτίας της ματαίωσης ή της σημαντικής καθυστέρησης του ταξιδίου τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να παρέχεται στους επιβάτες κατάλληλη φροντίδα και ενημέρωση κατά τρόπο προσπελάσιμο από όλους. Επίσης, οι επιβάτες θα πρέπει να μπορούν να ακυρώνουν το ταξίδι τους και να τους επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου ή να συνεχίζουν το ταξίδι τους ή να τους προσφέρεται μεταφορά με άλλο δρομολόγιο υπό ικανοποιητικές συνθήκες. Εάν οι μεταφορείς δεν παρέχουν στους επιβάτες την αναγκαία συνδρομή, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης.

(19)  Μέσω των επαγγελματικών τους ενώσεων, οι μεταφορείς θα πρέπει να συνεργάζονται για την θέσπιση ρυθμίσεων, σε περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη σύμπραξη των ενδιαφερομένων, των επαγγελματικών ενώσεων και των σωματείων πελατών, επιβατών και ατόμων με αναπηρία με σκοπό την βελτίωση της παροχής πληροφοριών και της φροντίδας των επιβατών, ιδίως σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού και μεγάλων καθυστερήσεων.

(20)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τα δικαιώματα των επιβατών που έχουν καθιερωθεί με την οδηγία 90/314/ΕΟΚ, της 13ης Ιουνίου 1990, για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις(6). Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ένα οργανωμένο ταξίδι ματαιώνεται για λόγους άλλους από τη ματαίωση της μεταφοράς με λεωφορείο ή πούλμαν.

(21)  Οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για τα δικαιώματά τους, που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ούτως ώστε να μπορούν να τα ασκούν αποτελεσματικά.

(22)  Οι επιβάτες θα πρέπει να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους μέσω κατάλληλων διαδικασιών υποβολής καταγγελιών, που θέτουν στη διάθεσή τους οι μεταφορείς ή, ανάλογα με την περίπτωση, με την υποβολή καταγγελιών στον φορέα ή τους φορείς που έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος μέλος.

(23)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό και να ορίσουν κατάλληλο φορέα ή φορείς προς τούτο. Η εποπτεία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα των επιβατών να ασκούν ένδικα μέσα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

(24)  Λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για την υποβολή καταγγελιών, οι καταγγελίες που αφορούν τη συνδρομή θα πρέπει να απευθύνονται κατά προτίμηση στον εθνικό φορέα ή τους φορείς που έχουν ορισθεί για να εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται το σημείο επιβίβασης ή αποβίβασης.

(25)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού, και να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(26)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα η εξασφάλιση ισοδύναμου επιπέδου προστασίας και συνδρομής των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν σε όλα τα κράτη μέλη, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω της κλίμακος και των επιπτώσεων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(27)  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(7).

(28)  Η επιβολή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών)(8). Επομένως, ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(29)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τη χρήση των δημοσίων μεταφορών και να εισαγάγουν διαλειτουργικά συστήματα πληροφοριών για όλες τις μορφές μεταφορών, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτόν την παροχή πληροφοριών για τα δρομολόγια, καθώς και την τιμολόγηση και έκδοση εισιτηρίων για περισσότερα είδη μεταφορικών μέσων, με σκοπό να βελτιστοποιήσουν τη χρήση και τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων μέσων μεταφορών. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να είναι προσιτές σε άτομα με αναπηρία.

(30)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(9) και την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(10),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν όσον αφορά τα εξής:

   α) την αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των επιβατών, όσον αφορά τους όρους μεταφοράς που προσφέρονται από τους μεταφορείς,
   β) τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ατυχημάτων που συμβαίνουν κατά τη χρήση λεωφορείου ή πούλμαν και έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο ή τραυματισμό επιβατών ή την απώλεια ή φθορά των αποσκευών τους,
   γ) την αποφυγή διακρίσεων και την υποχρεωτική παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα,
   δ) τα δικαιώματα των επιβατών σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστέρησης,
   ε) τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους επιβάτες,
   στ) τη διεκπεραίωση καταγγελιών,
   ζ) τους γενικούς κανόνες επιβολής της νομοθεσίας.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε επιβάτες που ταξιδεύουν σε τακτικές γραμμές:

   α) όταν το σημείο επιβίβασης των επιβατών βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους, ή
   β) όταν το σημείο επιβίβασης των επιβατών βρίσκεται εκτός του εδάφους κράτους μέλους και το σημείο αποβίβασης των επιβατών βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους.

2.  Επιπλέον, ο παρών κανονισμός, εκτός τωνάρθρων 11 έως 18 και των κεφαλαίων IV ως VI, εφαρμόζεται στους επιβάτες των εκτάκτων γραμμών όταν το αρχικό σημείο επιβίβασης ή το τελικό σημείο αποβίβασης των επιβατών βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους ▌.

3.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις ειδικές τακτικές γραμμές και στις μεταφορές για ίδιο λογαριασμό.

4.  Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού τις τακτικές αστικές και προαστιακές ▌υπηρεσίες μεταφορών, καθώς και τις περιφερειακές τακτικές υπηρεσίες, εάν αποτελούν τμήμα ολοκληρωμένων αστικών ή προαστιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών υπηρεσιών αυτού του τύπου. Αυτό δεν ισχύει για τα άρθρα 4 παράγραφος 2, 7, 9, 11, 12 παράγραφος 1, 13 παράγραφος 1, 15 παράγραφος 1, 18, 19 παράγραφοι 1 και 2, 21, 25, 27, 28 και 29.

5.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις εξαιρέσεις διαφόρων τύπων υπηρεσιών που χορηγούνται δυνάμει της παραγράφου 4 εντός …(11). Η Επιτροπή δρα αναλόγως εφόσον θεωρηθεί ότι τυχόν εξαίρεση δεν συνάδει προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Το αργότερο στις ...(12)*, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν δυνάμει της παραγράφου 4.

6.  Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού δεν νοείται ως αντιβαίνον στην ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις για τα λεωφορεία ή πούλμαν ή την υποδομή ή τον εξοπλισμό στις στάσεις λεωφορείων και στους τερματικούς σταθμούς.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

   α) «τακτικές γραμμές», οι γραμμές με τις οποίες μεταφέρονται επιβάτες με λεωφορεία ή πούλμαν, με καθορισμένη συχνότητα και σε συγκεκριμένες διαδρομές, κατά τις οποίες οι επιβάτες μπορούν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται από το όχημα σε προκαθορισμένα σημεία στάσης·
   β) «ειδικές τακτικές γραμμές», οι τακτικές γραμμές με τις οποίες μεταφέρονται με λεωφορεία ή πούλμαν ειδικές κατηγορίες επιβατών, αποκλειομένων άλλων επιβατών, από οποιονδήποτε και αν οργανώνονται·
  γ) «μεταφορές για ίδιο λογαριασμό», οι μεταφορές που εκτελούνται με λεωφορεία ή πούλμαν για μη κερδοσκοπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον:
   η μεταφορά αποτελεί απλώς παρεπόμενη δραστηριότητα γι' αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και
   τα χρησιμοποιούμενα οχήματα ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτό το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή έχουν αγορασθεί από αυτό με δόσεις ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο μακροπρόθεσμης σύμβασης μίσθωσης, και οδηγούνται από μέλος του προσωπικού αυτού του φυσικού ή νομικού προσώπου ή από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή από προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή που έχει τεθεί στη διάθεση της επιχείρησης βάσει συμβατικής υποχρέωσης·
   δ) «έκτακτες γραμμές», εκείνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στον ορισμό των τακτικών γραμμών και των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό είναι η μεταφορά με λεωφορεία ή πούλμαν ομάδων επιβατών που έχουν συσταθεί κατόπιν πρωτοβουλίας ενός εντολέα ή του ίδιου του μεταφορέα·
   ε) «σύμβαση μεταφοράς», η σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του μεταφορέα και του επιβάτη, για την παροχή μιας ή περισσοτέρων τακτικών ή έκτακτων υπηρεσιών·
   στ) «εισιτήριο», έγκυρο έγγραφο ή άλλο τεκμήριο σύμβασης μεταφοράς·
   ζ) «μεταφορέας», πρόσωπο άλλο από τον διοργανωτή ταξιδίων, ταξιδιωτικό γραφείο ή τον πωλητή εισιτηρίων, το οποίο προσφέρει στο κοινό υπηρεσίες μεταφοράς με τακτικές ή έκτακτες γραμμές·
   η) «πραγματικός μεταφορέας», φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαφορετικό από τον μεταφορέα, το οποίο εκτελεί όντως όλη τη μεταφορά ή μέρος αυτής·
   θ) «πωλητής εισιτηρίων», κάθε μεσάζων που συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς για λογαριασμό του μεταφορέα·
   ι) «ταξιδιωτικό γραφείο», κάθε μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό επιβάτη με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων μεταφοράς·
   ια) «διοργανωτής ταξιδίων», ο διοργανωτής ▌, πλην του μεταφορέα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/314/EΟΚ·
   ιβ) «άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα», οποιοδήποτε άτομο, η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά τη χρήση μεταφορικών μέσων, λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής αναπηρίας ή αδυναμίας, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας, ή λόγω ηλικίας, και η κατάσταση του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των προσφερόμενων σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου αυτού·
   ιγ) «συνθήκες πρόσβασης», κατάλληλοι κανόνες, οδηγίες και πληροφόρηση σχετικά με την προσβασιμότητα των λεωφορείων και/ή των καθορισμένων τερματικών σταθμών καθώς και των εγκαταστάσεών τους, για τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα·
   ιδ) «κράτηση», η κράτηση θέσης σε λεωφορείο ή πούλμαν σε χρονικώς συγκεκριμένη αναχώρηση τακτικής γραμμής·
   ιε) «τερματικός σταθμός», επανδρωμένος τερματικός σταθμός όπου σύμφωνα με το καθορισμένο δρομολόγιο μια τακτική γραμμή είναι προγραμματισμένη να σταματήσει για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών, και όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις όπως θυρίδα ελέγχου εισιτηρίων, αίθουσα αναμονής ή γραφείο έκδοσης εισιτηρίων·
   ιστ) «στάση λεωφορείου», οποιοδήποτε σημείο εκτός τερματικού σταθμού, όπου σύμφωνα με το καθορισμένο δρομολόγιο μια τακτική γραμμή είναι προγραμματισμένη να σταματήσει για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών·
   ιζ) «φορέας διαχείρισης τερματικού σταθμού», ο οργανωτικός φορέας σε ένα κράτος μέλος ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση συγκεκριμένου τερματικού σταθμού·
   ιη) «ματαίωση», η μη εκτέλεση μιας προγραμματισμένης τακτικής γραμμής·
   ιθ) «καθυστέρηση», η διαφορά μεταξύ της προγραμματισμένης ώρας αναχώρησης της τακτικής γραμμής σύμφωνα με τα δημοσιευμένα ωράρια, και της πραγματικής ώρας αναχώρησής της.

Άρθρο 4

Εισιτήρια και όροι συμβάσεων χωρίς διακρίσεις

1.  Οι μεταφορείς χορηγούν εισιτήριο στους επιβάτες εκτός εάν άλλα έγγραφα αποτελούν έγκυρο τίτλο μεταφοράς. Επιτρέπεται η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

2.  Υπό την επιφύλαξη κομίστρων κοινωνικού χαρακτήρα, οι όροι σύμβασης και τα κόμιστρα που εφαρμόζονται από τους μεταφορείς προσφέρονται στο ευρύ κοινό χωρίς καμία άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω της εθνικότητας του τελικού πελάτη ή λόγω του τόπου εγκατάστασης των μεταφορέων ή των εκδοτηρίων εισιτηρίων εντός της Ένωσης.

Άρθρο 5

Ανάθεση της εκτέλεσης υποχρεώσεων σε τρίτους

1.  Αν η εκτέλεση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού έχει ανατεθεί σε πραγματικό μεταφορέα, πωλητή εισιτηρίων ή άλλο πρόσωπο, ο μεταφορέας, το ταξιδιωτικό γραφείο, ο διοργανωτής ταξιδίων ή ο φορέας διαχείρισης τερματικού σταθμού που έχει αναθέσει αυτές τις υποχρεώσεις, παραμένει υπόλογος για τις πράξεις και παραλείψεις του εν λόγω πραγματικού μεταφορέα.

2.  Επιπλέον, το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση υποχρέωσης από τον μεταφορέα, το ταξιδιωτικό γραφείο, τον διοργανωτή ταξιδίων ή το φορέα διαχείρισης τερματικού σταθμού υπόκειται επίσης στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την υποχρέωση που του ανατέθηκε.

Άρθρο 6

Αποκλεισμός αποποίησης

1.  Δεν επιτρέπεται περιορισμός ή αποποίηση των βάσει του παρόντος κανονισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ιδίως με ρήτρα περιορισμού ή παρέκκλισης στη σύμβαση μεταφοράς.

2.  Οι μεταφορείς δύνανται να προσφέρουν όρους σύμβασης ευνοϊκότερους για τον επιβάτη από τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Κεφάλαιο ΙΙ

Αποζημίωση και συνδρομή σε περίπτωση ατυχήματος

Άρθρο 7

Ευθύνη σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού επιβατών ▌

1.  Σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, οι μεταφορείς ευθύνονται για την απώλεια ή ζημία λόγω θανάτου ή τραυματισμού των επιβατών, η οποία προκαλείται από ατύχημα σχετικό με την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν και το οποίο επέρχεται ενώ ο επιβάτης βρίσκεται εντός του οχήματος ή κατά την επιβίβαση ή την αποβίβαση του επιβάτη από το όχημα.

2.  Η εξωσυμβατική ευθύνη των μεταφορέων δεν υπόκειται σε κανένα όριο χρηματικής αποζημίωσης, έστω και βάσει νομοθετικής ή συμβατικής διάταξης.

3.   Για απαιτήσεις μη υπερβαίνουσες τα 220 000 EUR για κάθε επιβάτη, ο μεταφορέας δεν αποκλείει, ούτε περιορίζει την ευθύνη του αποδεικνύοντας ότι επέδειξε την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο α), εκτός αν το συνολικό ποσόν της αξίωσης υπερβαίνει το ποσόν που καλύπτει η υποχρεωτική ασφάλιση που απαιτείται στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο έχει τη βάση του το λεωφορείο ή πούλμαν, δυνάμει της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής(13). Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη περιορίζεται στο εν λόγω ποσόν.

4.   Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται κατά την παράγραφο 1:

   α) εάν το ατύχημα προκλήθηκε από εξωτερικές προς την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν περιστάσεις ή περιστάσεις τις οποίες ο μεταφορέας δεν μπορούσε να αποφύγει καίτοι επέδειξε την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης, ή τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει·
   β) εφόσον το ατύχημα οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια του επιβάτη.

   α) δεν συνάγεται ότι ο μεταφορέας είναι ο μόνος υπεύθυνος προς καταβολή αποζημιώσεως ή
   β) δεν απορρέει οποιοσδήποτε περιορισμός του δικαιώματος του μεταφορέα να ασκήσει ένδικα μέσα έναντι τρίτων, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο κράτους μέλους.

Άρθρο 8

Αποζημίωση

1.   Σε περίπτωση θανάτου του επιβάτη, η αποζημίωση, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης στο άρθρο 7 ευθύνης, περιλαμβάνει:

   α) οιεσδήποτε αναγκαίες δαπάνες προκύπτουν από το θάνατο του επιβάτη, ιδίως δε τα έξοδα μεταφοράς της σορού και τα έξοδα κηδείας·
   β) την αποζημίωση που προβλέπεται στον παράγραφο 2, σε περίπτωση που ο θάνατος δεν επήλθε αμέσως.

2.   Σε περίπτωση τραυματισμού ή οιασδήποτε άλλης σωματικής ή διανοητικής βλάβης του επιβάτη, η αποζημίωση περιλαμβάνει:

   α) οιεσδήποτε αναγκαίες δαπάνες, ιδίως δε τα έξοδα θεραπείας και μεταφοράς·
   β) την αποκατάσταση της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε είτε από την ολική ή μερική ανικανότητα προς εργασία, είτε από την αύξηση των αναγκών.

3.   Εάν, εξαιτίας του θανάτου επιβάτη τα συντηρούμενα από τον τελευταίο πρόσωπα ή τα έλκοντα εκ του νόμου τέτοιο δικαίωμα στερούνται της υποστήριξης αυτής, πρέπει επίσης να αποζημιώνονται για την απώλεια αυτή.

Άρθρο 9

Άμεσες πρακτικές και οικονομικές ανάγκες των επιβατών

Σε περίπτωση ατυχήματος το οποίο συμβαίνει κατά τη χρήση λεωφορείου ή πούλμαν, ο μεταφορέας παρέχει ▌συνδρομή για την κάλυψη των άμεσων πρακτικών αναγκών των επιβατών μετά το ατύχημα. Η συνδρομή αυτή περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται, πρώτες βοήθειες, παροχή καταλύματος, σίτιση, παροχή ρουχισμού, μεταφορά και έξοδα κηδείας. Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού, ο μεταφορέας προκαταβάλλει επίσης ποσά για την κάλυψη αμέσων οικονομικών αναγκών, ανάλογα με την προκληθείσα ζημία, υπό τον όρο ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως ένδειξη υπαιτιότητας του μεταφορέα. Καμία προκαταβολή που καταβλήθηκε ή συνδρομή που παρασχέθηκε δεν συνιστά αναγνώριση ευθύνης.

Άρθρο 10

Ευθύνη για απώλεια ή φθορά των αποσκευών

1.   Οι μεταφορείς ευθύνονται για την απώλεια ή τη φθορά των αποσκευών που τελούν υπό την ευθύνη τους. Η αποζημίωση ανέρχεται, κατ' ανώτατο όριο, σε ποσό 1 800 EUR ανά επιβάτη.

2.   Σε περίπτωση ατυχημάτων κατά την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν, οι μεταφορείς ευθύνονται για την απώλεια ή τη φθορά των προσωπικών αντικειμένων που έφεραν οι ίδιοι οι επιβάτες ή μετέφεραν στις χειραποσκευές τους. Η αποζημίωση ανέρχεται, κατ' ανώτατο όριο, σε ποσό 1 300 EUR ανά επιβάτη.

3.  Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για απώλειες ή φθορές κατά τις παραγράφους 1 και 2:

   α) εάν η απώλεια ή φθορά προκλήθηκε από εξωτερικές προς την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν περιστάσεις, ή τις οποίες δεν μπορούσε να αποφύγει ο μεταφορέας, παρά την επίδειξη της απαιτούμενης επιμέλειας σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης, και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει ·
   β) εφόσον η απώλεια ή η ζημία οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια του επιβάτη.

Κεφάλαιο III

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα

Άρθρο 11

Δικαίωμα μεταφοράς

1.  Οι μεταφορείς, τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι διοργανωτές ταξιδίων δεν αρνούνται να δεχθούν κράτηση, να εκδώσουν ή να παράσχουν κατ' άλλο τρόπο εισιτήριο ή να επιβιβάσουν άτομα λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας.

2.  Η κράτηση και η χορήγηση εισιτηρίων σε άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα πραγματοποιείται χωρίς επιπλέον κόστος.

Άρθρο 12

Παρεκκλίσεις και ειδικοί όροι

1.  Παρά τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1, οι μεταφορείς, τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι διοργανωτές ταξιδίων μπορούν να αρνούνται να δεχθούν κράτηση, να εκδώσουν ή να παράσχουν κατ' άλλο τρόπο εισιτήριο ή να επιβιβάσουν άτομα λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας:

   α) για να συμμορφωθούν προς τις ισχύουσες απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, ή τις απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές·
   β) όταν ο σχεδιασμός του οχήματος ή η υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων λεωφορείων και των τερματικών σταθμών, καθιστά αδύνατο να πραγματοποιηθεί η επιβίβαση, η αποβίβαση ή η μεταφορά του ατόμου με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικά εφικτό.

2.  Εφόσον αρνούνται να δεχθούν κράτηση, να εκδώσουν ή να παράσχουν κατ' άλλο τρόπο εισιτήριο για τους λόγους που σημειώνονται στην παράγραφο 1, οι μεταφορείς, τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι διοργανωτές ταξιδίων ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο αποδέκτη σχετικά με εναλλακτική υπηρεσία μεταφοράς που διενεργείται από τον μεταφορέα.

3.  Αν άτομο με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, το οποίο έχει κράτηση ή εισιτήριο και συμμορφούται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 16, παράγραφος 1, στοιχείο α), και παρά ταύτα δεν έγινε δεκτό προς επιβίβαση λόγω της αναπηρίας ή της μειωμένης κινητικότητάς του, στο πρόσωπο αυτό, καθώς και κάθε άτομο που το συνοδεύει, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, πρέπει να δίδεται το δικαίωμα να επιλέξει:

   α) είτε την επιστροφή των χρημάτων του και, εάν συντρέχει περίπτωση, δωρεάν υπηρεσία επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης, όπως ορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς, το ταχύτερο δυνατόν· και
   β) πλην των περιπτώσεων όπου αυτό δεν είναι εφικτό, τη συνέχιση του ταξιδιού ή τη μεταφορά με άλλο δρομολόγιο μέσω εύλογων εναλλακτικών υπηρεσιών μεταφοράς προς τον τόπο προορισμού όπως ορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς.

Το δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων που κατεβλήθησαν για το εισιτήριο δεν θίγεται από την παράλειψη κοινοποίησης βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο α).

4.  Εάν μεταφορέας, ταξιδιωτικό γραφείο ή διοργανωτής ταξιδίων αρνηθεί να δεχθεί κράτηση, να εκδώσει ή να παράσχει κατ' άλλο τρόπο εισιτήριο ή να επιβιβάσει άτομα λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας για λόγους που απαριθμούνται στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή εάν το πλήρωμα του εν λόγω οχήματος αποτελείται μόνον από ένα άτομο που οδηγεί το όχημα και δεν είναι σε θέση να παράσχει στο άτομο με αναπηρία ή στο άτομο με μειωμένη κινητικότητα όλη τη βοήθεια που περιγράφεται στο παράρτημα Ι σημείο β), τότε μπορούν τα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα να ζητήσουν να συνοδευτούν από άλλο άτομο το οποίο δύναται να τους δώσει τη συνδρομή που χρειάζονται. Ο συνοδός μεταφέρεται δωρεάν και, όταν είναι εφικτό, του παραχωρείται θέση δίπλα στο άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα.

5.  Όταν ο μεταφορέας, το ταξιδιωτικό γραφείο ή ο διοργανωτής ταξιδίων κάνει χρήση της παραγράφου 1, ενημερώνει αμέσως για τους λόγους το ενδιαφερόμενο άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα και, κατόπιν σχετικού αιτήματος, ενημερώνει το εν λόγω άτομο γραπτώς εντός πέντε εργασίμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

Άρθρο 13

Προσβασιμότητα και πληροφόρηση

1.  Σε συνεργασία με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών, ενδεχομένως μέσω των οργανώσεών τους, δημιουργούν, ή διατηρούν, συνθήκες πρόσβασης χωρίς διακρίσεις για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

2.  Οι συνθήκες πρόσβασης κατά την παράγραφο 1 γνωστοποιούνται από τους μεταφορείς και τους φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών σε προσιτή μορφή και στις ίδιες γλώσσες στις οποίες διατίθενται εν γένει οι πληροφορίες στους άλλους επιβάτες. Όταν παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

3.  Οι μεταφορείς διαθέτουν αμέσως, σε πρώτη ζήτηση, αντίγραφα των διεθνών, ενωσιακών ή εθνικών νομικών διατάξεων όπου καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας στις οποίες βασίζονται οι κανόνες πρόσβασης χωρίς διακρίσεις. Οι απαιτήσεις ασφαλείας πρέπει να παρέχονται σε προσιτή μορφή.

4.  Οι διοργανωτές ταξιδίων γνωστοποιούν τις συνθήκες πρόσβασης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 οι οποίες ισχύουν για διαδρομές που περιλαμβάνονται σε οργανωμένα ταξίδια, οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις, τις οποίες οργανώνουν, πωλούν ή προσφέρουν προς πώληση.

5.  Οι πληροφορίες για τις συνθήκες πρόσβασης κατά τις παραγράφους 2 και 4 διανέμονται στον επιβάτη εάν το ζητήσει.

6.  Οι μεταφορείς, τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι διοργανωτές ταξιδίων μεριμνούν ώστε όλες οι σχετικές γενικές πληροφορίες για το ταξίδι και τους όρους μεταφοράς να είναι διαθέσιμες, σε κατάλληλη και προσιτή μορφή, για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των κρατήσεων και των πληροφοριών μέσω διαδικτύου. Οι πληροφορίες διανέμονται επί υλικού υποθέματος στον επιβάτη εάν το ζητήσει.

Άρθρο 14

Καθορισμός τερματικών σταθμών

Τα κράτη μέλη ορίζουν τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και πούλμαν στους οποίους παρέχεται συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά. Η Επιτροπή δημοσιεύει στο Διαδίκτυο κατάλογο των καθορισμένων τερματικών σταθμών λεωφορείων και πούλμαν.

Άρθρο 15

Δικαίωμα παροχής συνδρομής σε καθορισμένους τερματικούς σταθμούς και επί λεωφορείων και πούλμαν

1.  ▌Οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών παρέχουν στους καθορισμένους από τα κράτη μέλη τερματικούς σταθμούς, στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους, δωρεάν συνδρομή η οποία αντιστοιχεί κατ` ελάχιστον στο εύρος που καθορίζεται με το παράρτημα Ι μέρος α) στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

2.  ▌Οι μεταφορείς παρέχουν επί των λεωφορείων και πούλμαν δωρεάν συνδρομή η οποία αντιστοιχεί κατ` ελάχιστον στο εύρος που καθορίζεται με το παράρτημα Ι μέρος β) στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Άρθρο 16

Όροι παροχής της συνδρομής

1.  Οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών συνεργάζονται για την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, εφόσον:

   α) οι μεταφορείς, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών, τα ταξιδιωτικά γραφεία ή οι διοργανωτές ταξιδίων έχουν ειδοποιηθεί ότι το άτομο χρήζει συνδρομής, το αργότερο 24 ώρες πριν από τη στιγμή που απαιτείται η συνδρομή, και
  β) το ενδιαφερόμενο άτομο παρουσιαστεί στο καθορισμένο σημείο:
   i) την ώρα που έχει προκαθορισθεί από τον μεταφορέα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 60 λεπτά πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί βραχύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ μεταφορέα και επιβάτη, ή
   ii) εάν δεν έχει οριστεί ώρα, το αργότερο 30 λεπτά πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης.

2.  Επιπλέον της παραγράφου 1, άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα κοινοποιούν στον μεταφορέα, το ταξιδιωτικό γραφείο ή το διοργανωτή ταξιδίων, κατά τη στιγμή της κράτησης ή προαγοράς του εισιτηρίου, τις ειδικές τους ανάγκες όσον αφορά το κάθισμα, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάγκη είναι γνωστή εκείνη τη στιγμή.

3.  Οι μεταφορείς, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών, τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι διοργανωτές ταξιδίων λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διευκόλυνση της παραλαβής ειδοποιήσεων που αποστέλλουν τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα σχετικά με την απαιτούμενη συνδρομή. Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε όλους τους καθορισμένους τερματικούς σταθμούς και τα σημεία πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης από τηλεφώνου ή μέσω του διαδικτύου.

4.  Εάν δεν υπάρξει σχετική ειδοποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 στοιχείο α), και 2, οι μεταφορείς, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών, τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι διοργανωτές ταξιδίων καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι παρέχεται συνδρομή, κατά τρόπον ώστε το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα να είναι σε θέση να επιβιβαστεί κατά την αναχώρηση, να μετεπιβιβαστεί στην ανταπόκριση ή να αποβιβαστεί κατά την άφιξη της γραμμής για την οποία αγόρασε εισιτήριο.

5.  Οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών ορίζουν ένα σημείο εντός ή εκτός των τερματικών σταθμών, όπου τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα μπορούν να γνωστοποιούν την άφιξή τους και να ζητούν συνδρομή. Τα σημεία αυτά επισημαίνονται ευκρινώς και παρέχουν βασικές πληροφορίες για τον τερματικό σταθμό και την παρεχόμενη συνδρομή, σε προσιτή μορφή.

Άρθρο 17

Διαβίβαση πληροφοριών σε τρίτους

Όταν ταξιδιωτικά γραφεία ή διοργανωτές ταξιδίων λαμβάνουν κοινοποίηση κατά το άρθρο 16 παράγραφος 1, στοιχείο α), διαβιβάζουν, κατά τις κανονικές ώρες λειτουργίας των γραφείων τους, την πληροφορία στον μεταφορέα ή τον φορέα διαχείρισης του τερματικού σταθμού το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 18

Κατάρτιση και οδηγίες

1.  Οι μεταφορείς και, ενδεχομένως, οι φορείς διαχείρισης τερματικού σταθμού θεσπίζουν διαδικασίες κατάρτισης σε θέματα αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών, και μεριμνούν ώστε:

   α) τα μέλη του προσωπικού τους, εκτός από τους οδηγούς, περιλαμβανομένων των απασχολούμενων από τυχόν άλλα μέρη εκτέλεσης της σύμβασης, τα οποία παρέχουν άμεση συνδρομή σε άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, να λαμβάνουν εκπαίδευση ή οδηγίες, όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος α) και β) και·
   β) τα μέλη του προσωπικού τους, περιλαμβανομένων των οδηγών, τα οποία έχουν άμεση επαφή με το ταξιδιωτικό κοινό ή με ζητήματα που αφορούν το ταξιδιωτικό κοινό, να λαμβάνουν εκπαίδευση ή οδηγίες, όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος α).

2.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη από …(14) να χορηγήσει εξαίρεση από την εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο β) όσον αφορά την κατάρτιση των οδηγών.

Άρθρο 17

Αποζημίωση για αναπηρικά αμαξίδια και λοιπό εξοπλισμό μετακίνησης

1.  Οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών ευθύνονται για απώλεια ή φθορά αναπηρικών αμαξιδίων, άλλου εξοπλισμού μετακίνησης ή βοηθητικού εξοπλισμού ▌. Για την απώλεια ή φθορά καταβάλλεται αποζημίωση από τον μεταφορέα ή τον φορέα διαχείρισης τερματικού σταθμού που είναι υπεύθυνος για την εν λόγω απώλεια ή φθορά.

2.  Η αποζημίωση κατά την παράγραφο 1 ισούται με τη δαπάνη αντικατάστασης ή επισκευής του εξοπλισμού που απωλέσθηκε ή υπέστη φθορά.

3.  Εφόσον απαιτείται, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να παρασχεθεί ταχέως εξοπλισμός ή συσκευή για προσωρινή αντικατάσταση. Τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των αναπηρικών αμαξιδίων και άλλου εξοπλισμού μετακίνησης ή βοηθητικού εξοπλισμού είναι ει δυνατόν παρεμφερή με τα χαρακτηριστικά αυτών που απωλέσθησαν ή υπέστησαν φθορά.

Κεφάλαιο ΙV

Δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης

Άρθρο 20

Συνέχιση του ταξιδιού, μεταφορά με άλλο δρομολόγιο και επιστροφή χρημάτων

1.  Όταν ο μεταφορέας αναμένει ευλόγως ότι μια τακτική γραμμή θα ματαιωθεί ή θα καθυστερήσει να αναχωρήσει από τερματικό σταθμό για περισσότερο από 120 λεπτά ή στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, προσφέρει αμέσως στον επιβάτη τη δυνατότητα να επιλέξει:

   α) συνέχιση του ταξιδιού ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο στον τελικό προορισμό, χωρίς πρόσθετες δαπάνες και υπό εφάμιλλες συνθήκες μεταφοράς, όπως ορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς, το ταχύτερο δυνατόν·
   β) επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου και, εάν συντρέχει περίπτωση, δωρεάν υπηρεσία επιστροφής με λεωφορείο ή πούλμαν στο αρχικό σημείο αναχώρησης, όπως ορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς, το ταχύτερο δυνατόν·
   γ) πέραν της επιστροφής χρημάτων κατά το στοιχείο β), αποζημίωση που ανέρχεται στο 50 % της τιμής του εισιτηρίου, εάν ο μεταφορέας δεν είναι σε θέση να παράσχει συνέχιση του ταξιδιού ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο στον τελικό προορισμό, όπως προβλέπει το στοιχείο α). Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης.

2.  Εφόσον λεωφορείο ή πούλμαν τίθεται εκτός λειτουργίας, παροχή στους επιβάτες της μεταφοράς από την τοποθεσία όπου ακινητοποιήθηκε το όχημα σε κατάλληλο χώρο αναμονής και/ή τερματικό σταθμό από τον οποίο είναι δυνατή η συνέχιση του ταξιδίου.

3.  Όταν τακτική γραμμή ακυρώνεται ή καθυστερεί να αναχωρήσει από στάση λεωφορείου για περισσότερα των 120 λεπτών, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα ανάλογης συνέχισης του ταξιδιού ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο ή επιστροφής του αντίτιμου του εισιτηρίου εκ μέρους του μεταφορέα.

4.  Η επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου κατά τις παραγράφους 1, στοιχείο β), και 3 πρέπει να γίνεται εντός 14 ημερών από την παροχή της δυνατότητας αυτής ή από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Η πληρωμή καλύπτει το πλήρες αντίτιμο του εισιτηρίου στην τιμή που αγοράστηκε, για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκαν και για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού που ήδη πραγματοποιήθηκαν, εάν το ταξίδι δεν εξυπηρετεί πλέον κανέναν σκοπό σε σχέση με το αρχικό ταξιδιωτικό σχέδιο του επιβάτη. Όσον αφορά τις ταξιδιωτικές κάρτες ή τα εισιτήρια απεριορίστων διαδρομών, η πληρωμή πρέπει να ισούται με το ανάλογο τμήμα του συνολικού κόστους της κάρτας ή του εισιτηρίου. Η πληρωμή γίνεται σε μετρητά, εκτός εάν ο επιβάτης δεχθεί την επιστροφή χρημάτων με άλλη μορφή.

Άρθρο 21

Ενημέρωση

1.  Σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης τακτικής γραμμής, ο μεταφορέας ή, κατά περίπτωση, ο φορέας διαχείρισης του τερματικού σταθμού, ενημερώνει τους επιβάτες που αναχωρούν από τερματικούς σταθμούς για την κατάσταση το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 30 λεπτά μετά από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, καθώς και για την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης αμέσως μόλις έχει στη διάθεσή του σχετική πληροφορία.

2.  Εάν οι επιβάτες χάσουν γραμμή ανταπόκρισης, σύμφωνα με το ωράριο, λόγω ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης, ο μεταφορέας ή, κατά περίπτωση, ο φορέας διαχείρισης του τερματικού σταθμού καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους επιβάτες σχετικά με εναλλακτικές ανταποκρίσεις.

3.  Ο μεταφορέας ή, κατά περίπτωση, ο φορέας διαχείρισης του τερματικού σταθμού μεριμνά ώστε τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να λαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 σε προσιτή μορφή.

Άρθρο 22

Συνδρομή σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης

1.  Για ταξίδι του οποίου η προγραμματισμένη διάρκεια υπερβαίνει τις τρεις ώρες, ο μεταφορέας σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστερημένης άνω της μίας ώρας αναχώρησης από τερματικό σταθμό, προσφέρει δωρεάν στον επιβάτη:

   α) ελαφρά γεύματα, γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα με τον χρόνο αναμονής ή καθυστέρησης, εάν είναι διαθέσιμα επί του λεωφορείου ή στον τερματικό σταθμό ή μπορούν να εξασφαλισθούν ευλόγως,
   β) ▌ξενοδοχειακό ή άλλο κατάλυμα καθώς και συνδρομή για την εξασφάλιση μεταφοράς μεταξύ του τερματικού σταθμού και του τόπου καταλύματος εφόσον απαιτούνται μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις.

2.  Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ο μεταφορέας δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των συνοδών τους.

Άρθρο 23

Περαιτέρω αξιώσεις

Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν θίγει το δικαίωμα των επιβατών να αξιώνουν αποζημίωση βάσει του εθνικού δικαίου ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, για ζημία που προκύπτει από ακύρωση ή καθυστέρηση τακτικών γραμμών.

Άρθρο 24

Επιπρόσθετα μέτρα υπέρ των επιβατών

Οι μεταφορείς συνεργάζονται για την θέσπιση ρυθμίσεων, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη σύμπραξη των ενδιαφερομένων, των επαγγελματικών ενώσεων και των σωματείων πελατών, επιβατών και ατόμων με αναπηρία. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη βελτίωση της φροντίδας των επιβατών, ιδίως σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων και διακοπής ή ματαίωσης του ταξιδίου, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους επιβάτες με ειδικές ανάγκες λόγω αναπηρίας, μειωμένης κινητικότητας, ασθένειας, προχωρημένης ηλικίας και εγκυμοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών που ταξιδεύουν με μικρά παιδιά.

Κεφάλαιο V

Γενικοί κανόνες ενημέρωσης και καταγγελιών

Άρθρο 25

Δικαίωμα σε ταξιδιωτικές πληροφορίες

Οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών, στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους, παρέχουν στους επιβάτες επαρκείς πληροφορίες, από την στιγμή της κράτησης και καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σε προσιτή μορφή και βάσει εννοιολογικού προτύπου ως προς τα στοιχεία και συστήματα των δημόσιων μεταφορών.

Άρθρο 26

Ενημέρωση για τα δικαιώματα των επιβατών

1.  Οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών μεριμνούν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους, ώστε οι επιβάτες να διαθέτουν κατάλληλες και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, κατά τη στιγμή της κράτησης και το αργότερο κατά την αναχώρηση. Οι πληροφορίες παρέχονται σε προσιτή μορφή και σύμφωνα με κοινό εννοιολογικό πρότυπο για τα στοιχεία και τα συστήματα στον τομέα των δημόσιων μεταφορών, στους τερματικούς σταθμούς και, ανάλογα με την περίπτωση, στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα ή των φορέων ελέγχου της εφαρμογής, οι οποίοι ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1.

2.  Προκειμένου να συμμορφωθούν προς αυτή την υποχρέωση πληροφόρησης κατά την παράγραφο 1, οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών μπορούν να χρησιμοποιούν περίληψη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού την οποία ετοιμάζει η Επιτροπή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη θέτει στη διάθεσή τους.

Άρθρο 27

Καταγγελίες

Οι μεταφορείς δημιουργούν ή διαθέτουν ήδη μηχανισμό διεκπεραίωσης των παραπόνων σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 28

Υποβολή καταγγελιών

Εάν επιβάτης που εμπίπτει στον παρόντα κανονισμό επιθυμεί να υποβάλει καταγγελία στον μεταφορέα, ▌οφείλει να το πράξει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία παρασχέθηκε ή θα έπρεπε να έχει παρασχεθεί η υπηρεσία τακτικής γραμμής. Εντός μηνός από την παραλαβή της καταγγελίας, ο μεταφορέας ενημερώνει τον επιβάτη ότι η καταγγελία του εκρίθη βάσιμη, απερρίφθη ή εξετάζεται ακόμη. Η προθεσμία τελικής απάντησης δεν υπερβαίνει τους δυο μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας.

Κεφάλαιο VI

Έλεγχος της εφαρμογής

Άρθρο 29

Εθνικοί φορείς ελέγχου της εφαρμογής

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους ήδη υφιστάμενους φορείς, ή εάν δεν υφίσταται φορέας, νέον φορέα, υπεύθυνο για την επιβολή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ▌. Κάθε φορέας λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό.

Κάθε φορέας είναι ανεξάρτητος από τους μεταφορείς, τους διοργανωτές ταξιδίων και τους φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών όσον αφορά την οργάνωση, τη χρηματοδότηση, τη νομική διάρθρωση και τη λήψη των αποφάσεων.

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον οριζόμενο σύμφωνα με το παρόν άρθρο φορέα ή φορείς.

3.  Κάθε επιβάτης δύναται να υποβάλει καταγγελία ▌ στον αρμόδιο φορέα, που ορίζεται βάσει της παραγράφου 1, ή σε οποιονδήποτε άλλον αρμόδιο φορέα ορίζει κράτος μέλος, λόγω εικαζόμενης παράβασης διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ▌ ότι ο επιβάτης, ως πρώτο βήμα, πρέπει να υποβάλλει στον μεταφορέα καταγγελία ▌ και, στην περίπτωση αυτή, ο εθνικός φορέας ελέγχου της εφαρμογής ή κάθε άλλος φορέας που ορίζεται από το κράτος μέλος ενεργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο για καταγγελίες που δεν επιλύθηκαν δυνάμει του άρθρου 28.

Άρθρο 30

Έκθεση ελέγχου της εφαρμογής

Μέχρι την 1η Ιουνίου …(15) και στη συνέχεια κάθε δύο έτη, οι φορείς ελέγχου της εφαρμογής, που ορίζονται βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 1, δημοσιεύουν έκθεση των δραστηριοτήτων τους κατά τα προηγούμενα δύο ημερολογιακά έτη, η οποία περιέχει, μεταξύ άλλων, περιγραφή των ενεργειών στις οποίες προέβησαν προκειμένου να εφαρμόσουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και στατιστικές σχετικά με καταγγελίες και κυρώσεις που επιβλήθηκαν.

Άρθρο 31

Συνεργασία των φορέων ελέγχου της εφαρμογής

Οι εθνικοί φορείς στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 29 παράγραφος 1 ανταλλάσσουν, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες τους και σχετικά με τις αρχές και πρακτικές που διέπουν τη λήψη των αποφάσεών τους. Στο έργο τους αυτό επικουρούνται από την Επιτροπή.

Άρθρο 32

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις επιβλητέες κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την επιβολή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες και μέτρα στην Επιτροπή εντός …(16) και της κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση τους.

Κεφάλαιο VII

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 33

Έκθεση

Το αργότερο …(17), η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση συνοδεύεται από τις τυχόν αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις για τη λεπτομερέστερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή την τροποποίησή του.

Άρθρο 34

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:"

18.  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.: …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν*(18).

_______________________

* ΕΕ …(19)+

"

Άρθρο 35

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την …(20).

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Συνδρομή παρεχόμενη στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα

α)  Παροχή συνδρομής σε τερματικούς σταθμούς

Συνδρομή και διευθετήσεις ούτως ώστε τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να μπορούν:

   να γνωστοποιούν την άφιξή τους στον τερματικό σταθμό και να ζητούν συνδρομή σε καθορισμένα σημεία·
   να μεταβαίνουν από το καθορισμένο σημείο στη θυρίδα ελέγχου εισιτηρίων, στην αίθουσα αναμονής και στον χώρο επιβίβασης·
   να επιβιβάζονται στο όχημα, με ανελκυστήρες, αναπηρικά αμαξίδια ή άλλη απαιτούμενη συνδρομή, ανάλογα με την περίπτωση·
   να φορτώνουν τις αποσκευές τους·
   να παραλαμβάνουν τις αποσκευές τους·
   να αποβιβάζονται από το όχημα·
   να μεταφέρουν σκύλο συνοδείας στο λεωφορείο ή το πούλμαν·
   να μεταβαίνουν στο κάθισμά τους.

β)  Παροχή συνδρομής επί των οχημάτων

Συνδρομή και διευθετήσεις ούτως ώστε τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να μπορούν:

   να λαμβάνουν βασικές πληροφορίες για το ταξίδι, σε προσιτή μορφή, εφόσον ζητηθούν από τον επιβάτη,
   να μετακινούνται στις τουαλέτες επί του οχήματος, εάν βρίσκεται άλλο προσωπικό πέραν του οδηγού επί του οχήματος αυτού·
   να επιβιβάζονται / αποβιβάζονται κατά τις στάσεις της διαδρομής, εάν υπάρχει άλλο προσωπικό πέραν του οδηγού επί του οχήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάρτιση σε θέματα αναπηρίας

α)  Κατάρτιση για την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας

Η κατάρτιση του προσωπικού που έχει άμεση επαφή με το ταξιδιωτικό κοινό περιλαμβάνει:

   ευαισθητοποίηση και κατάλληλη ανταπόκριση σε επιβάτες με σωματικές, αισθητήριες (ακοής και όρασης), μη εμφανείς αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα διάκρισης των διαφόρων ικανοτήτων των ατόμων που ενδέχεται να έχουν μειωμένη κινητικότητα, αίσθηση προσανατολισμού ή δυνατότητα επικοινωνίας·
   τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, στα οποία περιλαμβάνονται τα συμπεριφορικά, περιβαλλοντικά/ φυσικά και οργανωτικά εμπόδια·
   αναγνωρισμένους σκύλους συνοδείας, περιλαμβανομένου του ρόλου και των αναγκών του σκύλου συνοδείας·
   αντιμετώπιση απρόοπτων περιστατικών·
   διαπροσωπικές ικανότητες και μεθόδους επικοινωνίας με κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής, όρασης, λόγου και άτομα με μαθησιακές δυσκολίες·
   τρόπους χειρισμού αναπηρικών αμαξιδίων και λοιπών βοηθητικών μέσων κινητικότητας, ούτως ώστε να αποφεύγονται ζημίες (για όλο το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αποσκευών, ενδεχομένως).

β)  Κατάρτιση για την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία

Η κατάρτιση του προσωπικού που παρέχει άμεση συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα περιλαμβάνει:

   τρόπους βοήθειας των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων για να καθήσουν στο αναπηρικό αμαξίδιο ή να σηκωθούν από αυτό·
   ικανότητες παροχής συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν με αναγνωρισμένο σκύλο συνοδείας, περιλαμβανομένου του ρόλου και των αναγκών αυτών των σκύλων·
   τεχνικές για τη συνοδεία ατόμων με προβλήματα όρασης, και για τη μεταχείριση και μεταφορά σκύλων συνοδείας·
   κατανόηση των ειδών εξοπλισμού που μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, και γνώσεις χειρισμού αυτού του εξοπλισμού·
   τη χρήση του χρησιμοποιούμενου βοηθητικού εξοπλισμού επιβίβασης και αποβίβασης, καθώς και γνώση των κατάλληλων διαδικασιών συνδρομής κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση, που εγγυώνται την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα·
   κατανόηση της ανάγκης για αξιόπιστη και επαγγελματική βοήθεια. Επίσης, επίγνωση του ενδεχομένου να αισθανθούν ευάλωτοι ορισμένοι επιβάτες με αναπηρία κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, λόγω της εξάρτησής τους από την παρεχόμενη βοήθεια·
   γνώσεις πρώτων βοηθειών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 23 Απριλίου 2009, P6_TA(2009)0281.
(2) ΕΕ C 317, 23.12.2009, σ. 99.
(3) ΕΕ C 317, 23.12.2009, σ. 99.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (ΕΕ C 184 Ε, 8.7.2010, σ. 312) και θέση του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2010 (ΕΕ C 122 Ε, 11.5.2010, σ. 1). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010.
(5) ΕΕ L 226, 10.9.2003, σ. 4.
(6) ΕΕ L 158, 23.6.1990, σ. 59.
(7) ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
(8) ΕΕ L 364, 9.12.2004, σ. 1.
(9) ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22.
(10) ΕΕ L 373, 21.12.2004, σ. 37.
(11)* ΕΕ. να προστεθεί η ημερομηνία: τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού
(12)** ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(13) ΕΕ L 263, 7.10.2009, σ. 11.
(14)* EE: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(15)* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(16)* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(17)* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(18)+ ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός και η ημερομηνία έγκρισης του παρόντος κανονισμού.
(19)++ ΕΕ: να προστεθούν τα στοιχεία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού.
(20)* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία δύο έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης.


Δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν μέσω θαλάσσης ή μέσω εσωτερικής πλωτής οδού ***II
PDF 269kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (14849/3/2009 – C7-0076/2010 – 2008/0246(COD))
P7_TA(2010)0257A7-0177/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (14849/3/2009 – C7-0076/2010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0816),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 71, παράγραφος 1, και 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0476/2008),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, και τα άρθρα 91, παράγραφος 1, και 100, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2009(2),

–  έχοντας ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0177/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2010 ενόψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

P7_TC2-COD(2008)0246


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010.)

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 23.4.2009, P6_TA(2009)0280.
(2) ΕΕ C 317, 23.12.2009, σ. 89.


Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές τους με άλλα μέσα μεταφοράς ***II
PDF 290kWORD 58k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς (06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD))
P7_TA(2010)0258A7-0211/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06103/4/2010 – C7-0119/2010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0887),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 71, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, δυνάμει των οποίων η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C6-0512/2008) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, και το άρθρο 91, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2009(2),

–  μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 70 και 72 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0211/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  σημειώνει τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση του Συμβουλίου·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να μεριμνήσει, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δηλώσεις

σχετικά με την οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής επί του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας τελούν υπό την επιφύλαξη κάθε μελλοντικής θέσης των θεσμικών οργάνων όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ, ή μεμονωμένων νομοθετικών πράξεων που περιέχουν διατάξεις του είδους αυτού.».

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την εξάπλωση των δράσεων προτεραιότητας στον τομέα των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ΕΣΜ)

«1.  Το άρθρο 6, παράγραφος 2 του κειμένου της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ορίζει τα ακόλουθα:

2.  Η Επιτροπή έχει ως στόχο την έγκριση προδιαγραφών για μία ή περισσότερες δράσεις προτεραιότητας το αργότερο στις…(3).

Το αργότερο εντός δωδεκαμήνου από την έγκριση των αναγκαίων προδιαγραφών για δράση προτεραιότητας, η Επιτροπή, ενδεχομένως, υποβάλλει πρόταση για την ανάπτυξη αυτής της δράσης προτεραιότητας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 294 της ΣΛΕΕ, έπειτα από τη διεξαγωγή αξιολόγησης επιπτώσεων και ανάλυσης κόστους-ωφέλειας.

2.  Βάσει των μέχρι στιγμής διαθέσιμων πληροφοριών, άποψη της Επιτροπής είναι ότι για τη θέσπιση των απαιτούμενων προδιαγραφών για τις δράσεις προτεραιότητας του άρθρου 3 μπορεί πιθανώς να τηρηθεί το ακόλουθο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:

Προδιαγραφές για :

Το αργότερο έως το τέλος του έτους:

Παροχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο α)

2014

Παροχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο β)

2013

Δεδομένα και διαδικασίες για τη δωρεάν, ει δυνατόν, παροχή στους χρήστες ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική ασφάλεια σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο γ)

2012

Η παροχή διαλειτουργικού συστήματος επειγουσών κλήσεων (eCall) σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο δ)

2012

Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά με ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο ε)

2012

Η παροχή υπηρεσιών κράτησης θέσεων σχετικά με ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο στ)

2013

Πίνακας : Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα έγκρισης των απαιτούμενων προδιαγραφών για τις δράσεις προτεραιότητας

Ο ανωτέρω ενδεικτικός πίνακας λαμβάνει ως προϋπόθεση ότι το ΕΚ και το Συμβούλιο θα καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για την οδηγία ΕΣΜ σε δεύτερη ανάγνωση στις αρχές του 2010.«.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την ευθύνη

«Η εξάπλωση και η χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών ΝΣΜ είναι δυνατό να εγείρει κάποια θέματα ευθύνης, που ενδέχεται να αποτελέσουν μείζον κώλυμα για την ευρεία διείσδυση ορισμένων υπηρεσιών ΝΣΜ στην αγορά. Η αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων αποτελεί μία από τις δράσεις προτεραιότητας που αναφέρει η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της για τα ΝΣΜ.

Λαμβανόμενης υπόψη της υφιστάμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ευθύνη, και ιδίως της οδηγίας 1999/34/ΕΚ, η Επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στα κράτη μέλη όσον αφορά την εξάπλωση και τη χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών ΝΣΜ. Εάν είναι αναγκαίο και σκόπιμο, η Επιτροπή θα εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ευθύνη, όπου θα περιγράφονται κυρίως οι υποχρεώσεις των συμφεροντούχων όσον αφορά την εφαρμογή και τη χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών ΝΣΜ.«.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κοινοποίηση πράξεων για τις οποίες έχει δοθεί εξουσιοδότηση

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες η νομοθετική πράξη προβλέπει επείγουσα δράση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεωρούν ότι η κοινοποίηση πράξεων για τις οποίες έχει δοθεί εξουσιοδότηση λαμβάνει υπόψη τις περιόδους αργίας των θεσμικών οργάνων (χειμώνας, θέρος και ευρωπαϊκές εκλογές), ώστε να διασφαλίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι σε θέση να ασκούν τις αρμοδιότητές τους εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις, και είναι έτοιμη να ενεργεί αναλόγως.».

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 23.4.2009, P6_TA(2009)0283.
(2) ΕΕ C 277, 17.11.2009, σ. 85.
(3)* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε τριάντα μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.


Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από τους λιμένες ***I
PDF 278kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD))
P7_TA(2010)0259A7-0064/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0030/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 294, παράγραφος 3 και 100, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2009(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 17ης Ιουνίου 2009(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0064/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, όπως αυτή παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος·

3.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2010 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2010/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ

P7_TC1-COD(2009)0005


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2010/65/ΕΕ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών εξαίρεσης πλοήγησης

Με σκοπό τη διευκόλυνση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και έχοντας κατά νου τα πρότυπα των υπηρεσιών πλοήγησης που έχουν ήδη καταρτισθεί σε πολλά κράτη μέλη και τον ρόλο που παίζουν οι πλοηγοί θαλάσσης στην προώθηση της ασφαλείας στη θάλασσα και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν αναγκαίο να εξετασθεί σαφές πλαίσιο για τη χορήγηση πιστοποιητικών εξαίρεσης πλοήγησης στους ευρωπαϊκούς λιμένες σύμφωνα με το στόχο της ανακοίνωσης της Επιτροπής για τη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα καθώς και της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική (COM(2007)0616) και έχοντας κατά νου ότι κάθε τομέας πλοήγησης απαιτεί εξαιρετικά εξειδικευμένη εμπειρία και γνώσεις της περιοχής. Η Επιτροπή θα εξετάσει σύντομα το ζήτημα αυτό λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ασφαλείας στη θάλασσα και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή προϋποθέσεων που είναι σχετικές προς τον τομέα, διαφανείς και αναλογικές. Θα κοινοποιήσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της στα άλλα θεσμικά όργανα και, εάν κρίνει σκόπιμο, θα προτείνει περαιτέρω ενέργειες.

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκό δηλώνουν ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν προδικάζουν οιαδήποτε μελλοντική θέση των θεσμικών οργάνων όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ ή μεμονωμένες νομοθετικές πράξεις που περιέχουν τέτοιου τύπου διατάξεις.

Δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά την κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται από τη νομοθετική πράξη η διαδικασία του επείγοντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεωρούν ότι η κοινοποίηση των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση λαμβάνει υπόψη τις περιόδους διακοπών των οργάνων (χειμώνα, καλοκαίρι και ευρωεκλογές), προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι σε θέση να ασκήσουν τις εξουσίες τους εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις, και είναι πρόθυμη να ενεργήσει αναλόγως.

(1) ΕΕ C 128, 18.5.2010, σ. 131.
(2) ΕΕ C 211, 4.9.2009, σ. 65.


Αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές
PDF 404kWORD 132k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με ένα αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές (2009/2096(INI))
P7_TA(2010)0260A7-0189/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένα αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές: προς ένα ενοποιημένο, καθοδηγούμενο από την τεχνολογία και εύχρηστο σύστημα μεταφορών» (CΟΜ(2009)0279),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Συμβουλίου της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένα αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές: προς ένα ενοποιημένο, καθοδηγούμενο από την τεχνολογία και εύχρηστο σύστημα μεταφορών» (17456/2009),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010: Η ώρα των επιλογών» (CΟΜ(2001)0370),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση – Βιώσιμη κινητικότητα στην ήπειρό μας – Ενδιάμεση εξέταση της Λευκής Βίβλου του 2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές» (COM(2006)0314),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τα αγορακεντρικά μέσα για το περιβάλλον και την εξυπηρέτηση αντίστοιχων πολιτικών επιδιώξεων (COM(2007)0140),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους» (COM(2008)0435),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πιο οικολογικές μεταφορές» (COM(2008)0433),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Περιορισμός της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου – Η πορεία προς το 2020 και μετέπειτα» (COM(2007)0002),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Αναθεώρηση της πολιτικής για το ΔΕΔ - Μ - Προς καλύτερα ενοποιημένο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών στην υπηρεσία της κοινής πολιτικής μεταφορών» (CΟΜ(2009)0044),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο που υπέβαλε η Επιτροπή «Σχέδιο δράσης για την εξάπλωση των ευφυών συστημάτων μεταφοράς στην Ευρώπη» (CΟΜ(2008)0886),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το θεματολόγιο της ΕΕ για τις εμπορευματικές μεταφορές: Τόνωση της αποδοτικότητας, της ολοκλήρωσης και της αειφορίας των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη» (COM(2007)0606),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπή με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική των εμπορευματικών μεταφορών» (COM(2007)0607),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη – Κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα» (COM(2006)0336),

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση της εξέλιξης της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών, (COM(2009)0676),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγικοί στόχοι και συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018» (COM(2009)0008),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα (COM(2009)0010),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων (CΟΜ(2004)0453),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (COM(2007)0616),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς ασφαλέστερη, καθαρότερη και αποδοτικότερη κινητικότητα στην Ευρώπη: Η πρώτη έκθεση σχετικά με τα νοήμονα αυτοκίνητα» (CΟΜ(2007)0541),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια – Μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του αριθμού των θυμάτων σε τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ από σήμερα έως το 2010: Ένα ζήτημα που μας αφορά όλους» (CΟΜ(2003)0311),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια – Ενδιάμεσος απολογισμός» (CΟΜ(2006)0074),

–  έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής με τίτλο «Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας»(COM(2007)0551),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα» (CΟΜ(2009)0490),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Μαρτίου 2010 με θέμα ΕΕ 2020(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2005 σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια: μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του αριθμού των θυμάτων σε τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ από σήμερα έως το 2010: ένα ζήτημα που μας αφορά όλους(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια – ενδιάμεσος απολογισμός(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την ανακοίνωση «Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας»(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 2007 για την εκτέλεση της πρώτης σιδηροδρομικής δέσμης(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 με θέμα «Εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη – Κλειδί για την αειφόρο κινητικότητα»(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την αειφόρο ευρωπαϊκή πολιτική των μεταφορών με συνεκτίμηση της ευρωπαϊκής ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Σχέδιο προς ασφαλέστερη, καθαρότερη και αποδοτικότερη κινητικότητα στην Ευρώπη: Η πρώτη έκθεση σχετικά με τα νοήμονα αυτοκίνητα(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 για μια ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την φιλική προς το περιβάλλον διαμόρφωση των μεταφορών και την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την μελλοντική πολιτική στον τομέα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Απριλίου 2009 για το σχέδιο δράσης στον τομέα των ευφυών συστημάτων μεταφορών(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην πόλη(15),

  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1070/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 549/2004, (ΕΚ) αριθ. 550/2004, (ΕΚ) αριθ. 551/2004 και (ΕΚ) αριθ. 552/2004 για να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής αεροπορίας(16),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0189/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιφερειών και πόλεών της, το οποίο επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή των περιφερειών και των πόλεων και κατ' αυτόν τον τρόπο συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς,

Β.  έχοντας υπόψη ότι οι μεταφορές επιτελούν τριπλή λειτουργία· οικονομική, κοινωνική και εδαφικής συνοχής, που είναι όλες θεμελιώδους σημασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οικονομία και την απασχόληση, δεδομένου ότι παράγει το 10% της ευημερίας της ΕΕ (ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και δημιουργεί περισσότερες από 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, και ότι ως εκ τούτου θα έχει ουσιαστική επιρροή στην εφαρμογή της στρατηγικής ΕΕ 2020,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής, και ότι επομένως η ΕΕ χρειάζεται ένα οικονομικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η πολιτική των μεταφορών τα επόμενα χρόνια, να τονώνει βραχυπρόθεσμα την οικονομία, να αυξάνει την παραγωγικότητα μεσο- και μακροπρόθεσμα και να ενισχύει την θέση της Ευρώπης ως έδρας έρευνας,

Ε.  εκτιμώντας ότι ο τομέας των μεταφορών έχει σημαντική επιρροή στο περιβάλλον και στην υγεά και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, και ότι μολονότι καθιστά δυνατή την επαγγελματική και ιδιωτική κινητικότητα των ανθρώπων, το 2008 ήταν υπεύθυνος για το 27% των συνολικών εκπομπών CΟ2, οι οποίες έκτοτε αυξήθηκαν περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 στις οδικές μεταφορές αναλογούσε το 70,9 των συνολικών εκπομπών CO2 του τομέα των μεταφορών, στις αεροπορικές το 12,5%, στις θαλάσσιες και τις εσωτερικές πλωτές το 15,3%, και στις σιδηροδρομικές το 0,6%,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη έχουν γίνει προσπάθειες για την αύξηση της ασφάλειας σε όλα τα μέσα μεταφοράς· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι το 2008 περίπου 39 000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 300 000 τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαία δυστυχήματα, και ότι τούτο σημαίνει πως απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες σε όλες τις πτυχές της ασφάλειας, ιδιαίτερα της οδικής,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύθηκε στη δέσμη προστασίας του κλίματος να μειώσει έως το 2020 τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 20% ως προς εκείνες του 1990, και ότι τούτο εξακολουθεί να αποτελεί δεσμευτικό στόχο,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι που τέθηκαν στην Λευκή Βίβλο του 2001 επιτεύχθηκαν μόνο εν μέρει και κατά συνέπεια υφίσταται η ανάγκη να επανεξετασθεί εάν πρέπει να διατηρηθούν αυτοί οι στόχοι ή να διατυπωθούν εκ νέου και, αν κριθεί αναγκαίο, να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίτευξή τους,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ότι προβλήματα κατά τη μεταφορά, όπως η καθυστερημένη ή λανθασμένη μεταφορά, έχουν σημαντική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·λαμβάνοντας υπόψη, επομένως, ότι είναι επιτακτιή η ανάγκη να ληφθούν σχετικά μέτρα,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρχει συνέπεια στο κοινοβουλευτικό έργο, ιδίως στους τομείς που άπτονται άμεσα της πολιτικής των μεταφορών, όπως για παράδειγμα, της περιβαλλοντικής και της κοινωνικής πολιτικής, της πολιτικής στους τομείς της πολεοδομίας και της χωροταξίας, της πολιτικής για την απασχόληση, και της οικονομικής πολιτικής,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έπληξε σκληρά τον τομέα των μεταφορών, ότι ωστόσο αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για μακρόπνοη υποστήριξη και προώθηση του κλάδου, ιδιαίτερα με την προώθηση της βιωσιμότητας των τρόπων μεταφοράς και με επενδύσεις, μεταξύ άλλων, στις σιδηροδρομικές και στις πλωτές μεταφορές, λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστούν δικαιότεροι όροι ανταγωνισμού στην αγορά,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της επικείμενης επανεξέτασης των οργανισμών πρέπει να αναλυθούν τόσο η προστιθέμενη αξία τους όσο και η ανάγκη για σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού μεταφορών,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει μεγάλη σημασία να καθορισθούν μετρήσιμοι στόχοι για τον τομέα των μεταφορών, προκειμένου αφενός να εξετάζεται καλύτερα η αποδοτικότητα της πολιτικής των μεταφορών και αφετέρου να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραμμές κοινωνικού και οικονομικού σχεδιασμού, και να καταδεικνύεται ότι τα προτεινόμενα μέτρα είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής μεταφορών,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της έρευνας, των υποδομών και της τεχνικής απαιτούν προσαρμογή των οικονομικών πόρων και μέσων,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις στην κοινωνία και σε ευρύ φάσμα κοινωνικών τομέων προκαλούν αύξηση της ζήτησης στον τομέα των μεταφορών, και ότι κατά συνέπεια όλα τα μέσα μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι θα πρέπει να ληφθεί ως μέτρο η αποτελεσματικότητά τους στην οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική πολιτική, και την πολιτική για την απασχόληση,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο μέλλον θα απαιτηθεί η βιώσιμη διαλειτουργικότητα όλων των τρόπων μεταφοράς προσώπων και εμπορευμάτων, προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλείς, βιώσιμες, συνεκτικές από πλευράς εφοδιαστικής και, κατά συνέπεια, αποδοτικές αλυσίδες μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών λύσεων και της σύνδεσης μεταξύ των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων και των τοπικών μεταφορών,

Κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις

1.  είναι πεπεισμένο ότι η γενικότερη πολιτική της ΕΕ χρειάζεται ένα σαφές και συνεπές όραμα για το μέλλον των μεταφορών ως τομέα που βρίσκεται στον πυρήνα της ενιαίας αγοράς, που να εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των εμπορευμάτων και να εξασφαλίζει την εδαφική συνοχή σε ολόκληρη την Ευρώπη. θεωρεί ότι, ο τομέας των μεταφορών πρέπει να συνεχίσει να συμβάλλει σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να εγγυάται την οικονομική απόδοση και να αναπτύσσεται στο πλαίσιο σταθερά υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων·

2.  είναι πεπεισμένο ότι η δημογραφική μεταβολή, ιδιαίτερα στις πόλεις, θα δημιουργήσει ζητήματα ασφάλειας και μεταφορικής ικανότητας, και ότι το βασικό δικαίωμα στην κινητικότητα, διασφαλιζόμενο, μεταξύ άλλων, με τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη δημιουργία των συνδέσεων που λείπουν από την υποδομή, καθώς και η άσκηση του δικαιώματος αυτού στην πράξη έχουν ουσιαστική σημασία στο συγκεκριμένο πλαίσιο· τονίζει ότι, σ' αυτό το πλαίσιο, ότι οι καλά ολοκληρωμένες πολυτροπικές αλυσίδες μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων της οδοιπορίας και της ποδηλασίας, αποτελούν το μέλλον για τις αστικές περιοχές·επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι στις αστικές περιοχές η καταλληλότητα των τρόπων μεταφοράς θα καθοριστεί ιδιαίτερα από την υπάρχουσα υποδομή· θεωρεί ότι καλές συγκοινωνίες στις αγροτικές περιοχές θα μειώσουν τη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων· ζητεί να θεσπισθούν λειτουργικές αστικές περιοχές, για να δημιουργηθούν συνεκτικά συστήματα αστικών και προαστιακών μεταφορών και να αναχαιτισθεί η έξοδος του αγροτικού πληθυσμού·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας για πόλεις με πληθυσμό άνω των 100 000 κατοίκων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, να ενθαρρύνει τους δήμους να καταρτίσουν σχέδια κινητικότητας που να περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των μεταφορών με στόχο να περιοριστεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση και να καταστεί η κινητικότητα πιο υγιεινή και πιο αποδοτική·

4.  πιστεύει ότι η αυξανόμενη ζήτηση έχει επίσης ως αποτέλεσμα την υπέρβαση της μεταφορικής ικανότητας και τη μείωση της απόδοσης λόγω προβλημάτων υποδομής στις εμπορευματικές μεταφορές, ότι θα πρέπει επομένως κατά κύριο λόγο να αυξηθεί η διατροπικότητα και η ασφάλεια των επιβατών και των φορτίων, και ότι είναι ουσιαστικό να βελτιωθεί ριζικά η υποδομή, ιδιαίτερα με την εξάλειψη των γνωστών από χρόνια σημείων συμφόρησης·

5.  τονίζει ότι η δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα από τις μεταφορές είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της μελλοντικής πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και ότι για τούτο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα αειφόρα μέσα , όπως μεταξύ άλλων ένα ενεργειακό μίγμα που να προωθεί την έρευνα και ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικότερων τεχνολογιών και τρόπων μεταφοράς, μέτρα διαμόρφωσης των τιμών, και η ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους όλων των τρόπων μεταφοράς, με την προϋπόθεση ότι τα κατ' αυτόν τον τρόπο δημιουργούμενα έσοδα σε επίπεδο ΕΕ χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της αειφορίας της κινητικότητας, και ότι λαμβάνονται μέτρα για την προσαρμογή της συμπεριφοράς των χρηστών και των επαγγελματιών του κλάδου των μεταφορών (ευαισθητοποίηση, οικολογική οδήγηση, κ.ο.κ.)· υπογραμμίζει ότι εν προκειμένω θα πρέπει κατά προτεραιότητα να δημιουργηθούν οικονομικά κίνητρα με αποκλεισμό ενδεχόμενων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των τρόπων μεταφοράς ή μεταξύ των κρατών μελών·

6.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, οι θαλάσσιες μεταφορές εκπέμπουν 3 έως 5 φορές λιγότερο CO2 από τις χερσαίες μεταφορές, ωστόσο εκφράζει την ανησυχία του διότι οι εκπομπές SOx και NOx από τις θαλάσσιες μεταφορές αναμένεται έως το 2020 να είναι κατά προσέγγιση ισοδύναμες με αυτές από τις χερσαίες μεταφορές και διότι η προσπάθεια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) να θεσπίσει σύστημα μείωσης εκπομπών CO2 δεν ολοκληρώθηκε·

7.  επισημαίνει την ανάγκη για καλύτερη πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού όσον αφορά τις επιπτώσεις των ταξιδιών αναψυχής και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα ταξίδια αναψυχής στον προσανατολισμό της πολιτικής της·

Ασφάλεια

8.  υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της μελλοντικής πολιτικής των μεταφορών και ότι η πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των ενεργητικών και των παθητικών χρηστών όλων των τρόπων μεταφοράς θεωρεί άκρως σημαντικό να περιοριστούν οι επιπτώσεις των μεταφορών στην υγεία, ιδιαίτερα με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των επιβατών, ιδιαίτερα όσων έχουν μειωμένη κινητικότητα, σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, με σαφείς και διαφανείς κανονισμούς· στηρίζει τη δημιουργία ενός «Χάρτη δικαιωμάτων των επιβατών» στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν μελέτη σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών όσον αφορά τις συνέπειες της χρήσης τεχνικών διατάξεων για τον περιορισμό της ταχύτητας σε όλους τους τύπους οχημάτων και σε όλους τους τύπους των οδικών δικτύων, αστικών και υπεραστικών, με απώτερο σκοπό την υποβολή νομοθετικών μέτρων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη ασφάλειας και νομικής βεβαιότητας για τους εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ικανού αριθμού ασφαλών και προστατευμένων θέσεων στάθμευσης και την εναρμόνιση της επιβολής των κανόνων για τις οδικές μεταφορές και των προβλεπόμενων κυρώσεων· υπογραμμίζει επίσης ότι με την καθιέρωση διασυνοριακής επιβολής κυρώσεων θα αυξηθεί η οδική ασφάλεια για όλους τους χρήστες·

11.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η προσφορά χώρων στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο δεν ήταν ανάλογη με την αύξηση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και ότι για τον λόγο αυτόν τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η τήρηση των χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών των οχημάτων, ιδίως τις νυχτερινές ώρες, αλλά και γενικότερα η οδική ασφάλεια, όσο δεν βελτιώνονται ποιοτικά και ποσοτικά οι εγκαταστάσεις για την ανάπαυσή τους στα κράτη μέλη της ΕΕ·

Αποτελεσματική συντροπικότητα

12.  θεωρεί ότι η γενικότερη ανάπτυξη των επιβατικών και των εμπορευματικών μεταφορών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική χρήση των διαφόρων τρόπων μεταφορών, και ότι γι' αυτό το λόγο η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αποτελεσματική συντροπικότητα, που είναι συνυφασμένη με την απεξάρτηση από τον άνθρακα, την ασφάλεια και τις οικονομικές πτυχές των μεταφορών· πιστεύει ότι τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα τη βέλτιση ανακατανομή του φόρτου μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς και τη στροφή προς βιωσιμότερους τρόπους μεταφοράς, θα εξασφαλίσει δε τη διαλειτουργικότητα εντός και μεταξύ των τρόπων μεταφοράς, θα προωθήσει την ανάπτυξη βιωσιμότερων αλυσίδων μεταφορών και εφοδιασμού και θα βελτιώσει τη συνέχεια της ροής της κυκλοφορίας μεταξύ τρόπων και κόμβων·

13.  τονίζει ότι η αποτελεσματική συντροπικότητα θα πρέπει να μετράται όχι μόνο με κριτήρια οικονομικότητας αλλά και σύμφωνα με κριτήρια προστασίας του περιβάλλοντος, των κοινωνικών συνθηκών και συνθηκών εργασίας και των πτυχών της ασφάλειας και της εδαφικής συνοχής, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι διαφορετικές τεχνικές δυνατότητες και καταστάσεις εκκίνησης, των διαφόρων τρόπων μεταφοράς αφενός και των κρατών και περιφερειών αφετέρου·

14.  υπογραμμίζει ότι αποτελεσματική συντροπικότητα σημαίνει βελτίωση της υποδομής –μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη πράσινων διαδρόμων, τον περιορισμό των στενωπών και τη βελτίωση των σιδηροδρομικών και των πλωτών μεταφορών- αύξηση της ασφάλειας με την εφαρμογή νέας τεχνολογίας, και βελτίωση των συνθηκών εργασίας·

Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς

15.  ζητεί τον τακτικό έλεγχο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της μεταφοράς και εφαρμογής της προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά της· καλεί την Επιτροπή να άρει τα εμπόδια τα οποία δημιουργούνται από την λανθασμένη ή καθυστερημένη μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη μέλη·

16.  συνιστά, στο νέο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, και σε συμφωνία με την Επιτροπή, τη διοργάνωση μίας τουλάχιστον ετήσιας κοινής συνεδρίασης με τους αρμοδίους σε θέματα μεταφορών των εθνικών κοινοβουλίων, με στόχο την κοινή δράση και συνεργασία για τη βελτίωση και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα των μεταφορών·

17.  θεωρεί ότι οι μεταφορές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και εμπορευμάτων, και ότι, ιδίως όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές, θα πρέπει να σε όλα τα κράτη μέλη να ανοίξει με ρυθμιζόμενο τρόπο η αγορά· θεωρεί ότι αυτό το πλήρες άνοιγμα της αγοράς θα ωφελήσει τους καταναλωτές και θα πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και από ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχέδιο για την υποδομή και την τεχνική διαλειτουργικότητα, προκειμένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στα μέσα μεταφοράς και μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, μεταξύ άλλων στον κοινωνικό, στο φορολογικό και στον περιβαλλοντικό τομέα· η ενσωμάτωση του εξωτερικού και του περιβαλλοντικού κόστους θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σταδιακά, ξεκινώντας με τις οδικές και τις αεροπορικές μεταφορές που είναι και οι πλέον ρυπογόνες·

18.  καλεί την Επιτροπή και τις αρχές των κρατών μελών να διευκολύνουν την ολοκλήρωση της υπαγωγής των ενδομεταφορών σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς, να μειώσουν τη συχνότητα των χιλιομέτρων που διανύονται χωρίς φορτίο και να παράσχουν ό,τι χρειάζεται για μία περισσότερο βιώσιμη δικτύωση οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών με την επίτευξη περισσότερων κόμβων μεταφοράς εμπορευμάτων·

19.  φρονεί ότι για την επίτευξη αποτελεσματικών και συμπληρωματικών με άλλα μέσα θαλάσσιων μεταφορών καθίσταται επιτακτική η εξέταση, εκ νέου, μιας αποφασιστικής διαδικασίας ελευθέρωσης της αγοράς ούτως ώστε ο συγκεκριμένος τομέας να καταστεί πραγματικά ανταγωνιστικός·

20.  υπογραμμίζει, ενόψει των οικονομικών αναγκών, τη σημασία της πραγματικά ευρωπαϊκής διαχείρισης των υποδομών στον τομέα των μεταφορών (σιδηροδρομικοί διάδρομοι εμπορευματικών μεταφορών και υψηλής ταχύτητας, ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός, λιμένες και οι συνδέσεις τους με το δίκτυο μεταφορών, θαλάσσιος χώρος χωρίς σύνορα, κ.ο.κ.), με στόχο την εξάλειψη της παραμέτρου «σύνορα» και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  ζητεί την καθιέρωση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος κρατήσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των διαφόρων τρόπων μεταφοράς καθώς και να απλοποιηθεί και να αυξηθεί η διαλειτουργικότητά τους·

22.  υπογραμμίζει ότι οι μεταφορές έχουν επιρροή στην κοινωνική πολιτική και την πολιτική υγείας και ασφάλειας, και ότι στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ενιαίου χώρου μεταφορών πρέπει να εναρμονιστούν σε υψηλό επίπεδο και να βελτιώνονται συνεχώς οι όροι πρόσληψης και απασχόλησης, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, στη βάση ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει ότι μεταξύ άλλων η δημιουργία ευρωπαϊκών κέντρων κατάρτισης και κέντρων αριστείας της ΕΕ στα επιμέρους κράτη μέλη μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της αποτιμήσιμης ποιότητας της εκπαίδευσης και του καθεστώτος των εργαζομένων στις μεταφορές και στην αμοιβαία αναγνώριση της κατάρτισης·

23.  θεωρεί ότι, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των μεταφορών χρειάζεται να αξιολογηθούν προγράμματα (όπως το Galileo και τα ITS για όλους τους τρόπους μεταφοράς) και, ανάλογα με τα αποτελέσματα, να αναπροσανατολιστούν κατάλληλα η στρατηγική και ο προγραμματισμός· στο πλαίσιο αυτό είναι μεταξύ άλλων αναγκαία ένα νέο πρόγραμμα για την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές, η ενδυνάμωση του ΔΕΔ-Μ, η ενδιάμεση αναθεώρηση του Ναϊάδες, η επείγουσα και πλήρης εκτέλεση των προγραμμάτων Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός και SESAR και του Όγδοου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, και του προγράμματος Open Sky, και η συνέχιση του Μάρκο Πόλο σε απλουστευμένη μορφή·

Ευρωπαϊκοί οργανισμοί

24.  θεωρεί ότι η τεχνική διαλειτουργικότητα και η χρηματοδότησή τους, η ευρωπαϊκή πιστοποίηση, η τυποποίηση και η αμοιβαία αναγνώριση αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία μιας καλώς λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς, και ότι η επιβολή τους θα πρέπει να κατέχει σημαντικότερη θέση μεταξύ των καθηκόντων των διαφόρων οργανισμών· υπογραμμίζει ότι όλοι οι οργανισμοί θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτύχουν σύντομα αντίστοιχο υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας και ικανοτήτων, και να αξιολογούνται σε τακτική βάση· ενθαρρύνει ειδικότερα την ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής ανάληψης, από τον οργανισμό αυτό, της ευθύνης για την πιστοποίηση του συνόλου του νέου τροχαίου υλικού και των σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς και για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων από εθνικές αρχές για την ασφάλεια ή από αντίστοιχους οργανισμούς στα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/49/ΕΚ της 29ης Απριλίου 2004·

25.  υπογραμμίζει ότι το 75% των μεταφορών γίνονται οδικώς, και ζητεί να ληφθεί υπόψη η ανάγκη σύστασης οργανισμού οδικών μεταφορών, με στόχο, ιδιαίτερα, την αύξηση της οδικής ασφάλειας και τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών για ασφαλή κινητικότητα με την υποστήριξη νέων εφαρμογών (όπως το Galileo ή εξίσου κατάλληλες τεχνολογίες για νοήμονα συστήματα μεταφορών) και την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων· θεωρεί, ακόμα, ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να λαμβάνει κανονιστικά μέτρα στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται εμπόδια στην καθιέρωση βιώσιμης εσωτερικής αγοράς·

26.  επισημαίνει ότι οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της ασυνέπειας του νομικού πλαισίου, και ζητεί την καθιέρωση μόνιμης και διαρθρωμένης συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εν λόγω τρόπου μεταφοράς·

Έρευνα και τεχνολογία

27.  ζητεί να οριστεί πρόγραμμα για έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογία στον τομέα των μεταφορών· θεωρεί ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να καταρτιστεί σε συνεργασία με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, για την κατανόηση των αναγκών του τομέα και την ανάλογη κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε έργα με στόχο την εξάλειψη των εκπομπών άνθρακα από τις μεταφορές, την αύξηση της διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, και της ασφάλειας και προστασίας στις μεταφορές, τη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και τη μείωση του διοικητικού φόρτου·

28.  τονίζει ότι η έρευνα και ανάπτυξη και η καινοτομία πρέπει να υποστηριχθούν, δεδομένου ότι, με τη μείωση των καυσαερίων και του θορύβου από τις μεταφορές, οδηγούν σε σημαντική βελτίωση του περιβάλλοντος, αυξάνουν την ασφάλεια, δίνοντας λύσεις που διασφαλίζουν την καλύτερη αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής και τη μείωση των συμφορήσεων, ενώ παράλληλα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, σε ολόκληρο το δίκτυο· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η οργάνωση των μεταφορών με τρόπο που να εξασφαλίζει διαλειτουργικότητα και διασύνδεση, και τα συστήματα ασφαλείας, όπως τα ERTMS, Galileo, SESAR, ITS και οι συναφείς τεχνολογίες, απαιτούν υποστήριξη με έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και στην εφαρμογή τους· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εν λόγω νοήμονα συστήματα μεταφορών θα ωφελήσουν όλους τους πολίτες της Ευρώπης · επισημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθεί το απαιτούμενο πλαίσιο συνθηκών και να θεσπιστούν ανοικτά πρότυπα για υποσχόμενες τεχνολογίες, χωρίς αθέμιτη εύνοια σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τεχνολογία·

29.  υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο της προστασίας του κλίματος και της ενεργειακής ανεξαρτησίας της ΕΕ, θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές CO2 από όλους τους τρόπους μεταφοράς, μέσω έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων, ενεργειακά αποδοτικών και καθαρών τεχνολογιών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και ότι τούτο συνεπάγεται μεταξύ άλλων αειφορικότερα οχήματα σε όλους τους τρόπους μεταφοράς· θεωρεί ότι έτσι θα ενισχυθεί παράλληλα η ανταγωνιστιότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

30.  υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητος ο ενιαίος ορισμός των όρων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια και την έρευνα των ατυχημάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων και των μέτρων που ενδεχομένως έχουν εφαρμοστεί·

31.  τονίζει ότι η εναρμόνιση των εγγράφων μεταφοράς σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα πρότυπα της επικοινωνίας, και η δυνατότητα πολυτροπικής και διεθνούς εφαρμογής τους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της ασφάλειας και της οργάνωσης, καθώς και σε δραστική μείωση της διοικητικής δαπάνης·

Ταμείο μεταφορών και ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών

32.  τονίζει για μια αποτελεσματική πολιτική μεταφορών απαιτείται χρηματοδοτικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις αντιμετωπιζόμενες προκλήσεις και ότι είναι, συνεπώς, σκόπιμο να εξετασθεί το ενδεχόμενο της αύξησης των πόρων για τις μεταφορές και την κινητικότητα· κρίνονται αναγκαία τα ακόλουθα:

   α) δημιουργία ενός μηχανισμού για το συντονισμό των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης των μεταφορών, πόροι διαθέσιμοι στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα, όπως εγγυήσεις· οι εν λόγω συντονισμένες πηγές χρηματοδότησης θα χρησιμοποιούνται σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης για τη βελτίωση της υποδομής των μεταφορών, την υποστήριξη έργων ΔΔ-Μ, τη διασφάλιση τεχνικής και επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας, την υποστήριξη της έρευνας και την προώθηση της εφαρμογής νοημόνων συστημάτων μεταφορών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς· η χρηματοδότησή του θα γίνεται με βάση διαφανή κριτήρια στο οποία θα λαμβάνονται υπόψη η διατροπικότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η κοινωνική πολιτική, η ασφάλεια και η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή·
   β) πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων για την πολιτική των μεταφορών στο κονδύλι του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·
   γ) δυνατότητα να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του δημόσιου ελλείμματος, εφόσον έχει συγκατατεθεί η Επιτροπή, στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και για την προώθηση της βιωσιμότητας σε μεσο- και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας των επενδύσεων σε υποδομή μεταφορών, που βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας·
   δ) να αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση των πιστώσεων η συγχρηματοδότηση από έσοδα προερχόμενα από την ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους·

33.  ζητεί μια συνεπή και ολοκληρωμένη πολιτική μεταφορών, που να προωθεί μεταξύ άλλων τις σιδηροδρομικές και τις πλωτές μεταφορές, την πολιτική για τους λιμένες και τις δημόσιες μεταφορές, με οικονομική στήριξη η οποία να μην υπολογίζεται με κριτήρια ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις·

34.  θεωρεί ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για την στοχευμένη υποστήριξη του τομέα των μεταφορών και την προώθηση επενδύσεων κατά κύριο λόγο σε φιλικές προς το περιβάλλον, ασφαλείς και συνακόλουθα αειφόρες μεταφορές, με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης·· θεωρεί ότι οι επενδύσεις της ΕΕ σε έργα στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020, δεδομένου ότι τα συστήματα μεταφορών και κινητικότητας προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες για τη δημιουργία σταθερής απασχόλησης·

35.  είναι πεπεισμένο ότι ο ορισμός ενός ευρωπαϊκού κεντρικού δικτύου στο πλαίσιο του συνολικού ΔΔ, που παραμένει προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών, πρέπει να αξιολογηθεί με κριτήρια σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό αλλά και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και ότι οι πολυτροπικές πλατφόρμες και οι παραλιμένιοι τερματικοί σταθμοί παραμένουν ουσιαστικό στοιχείο της προσφοράς υποδομής, δεδομένου ότι καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική διασύνδεση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς·

36.  θεωρεί ότι τα έργα των ΔΔ μεταφορών θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών και ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί η έλλειψη υποδομής και να εξαλειφθούν τα ιστορικά και γεωγραφικά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σύνορα· υπογραμμίζει ότι τα ΔΔ μεταφορών θα πρέπει να ενοποιηθούν σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο με συνδέσεις εκτός ΕΕ, και θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να επιταχυνθεί με την αύξηση της χρηματοδότησης·

37.  ζητεί να αναβαθμιστεί η θέση της υποδομής εσωτερικής ναυσιπλοΐας, των εσωτερικών λιμένων και της πολυτροπικής σύνδεση των θαλασσίων λιμένων με την ενδοχώρα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μεταφορές, και να αυξηθεί η υποστήριξή τους προκειμένου να συμβάλουν στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών στην ΕΕ· θεωρεί ότι οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας μπορούν να βελτιωθούν δραστικά, εάν εξοπλιστούν με νέες μηχανές τελευταίας τεχνολογίας για τον έλεγχο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

38.  τονίζει την ανάγκη να θεωρηθούν τα έργα θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και χάραξης θαλάσσιων οδών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο να περιλαμβάνει και χώρες του άμεσου γεωγραφικού περιβάλλοντος της Ευρώπης· επισημαίνει ότι τούτο θα απαιτήσει καλύτερη συνέργια μεταξύ της περιφερειακής πολιτικής, της αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής μεταφορών·

39.  αναγνωρίζει ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των περιφερειακών και άκρως απόκεντρων περιοχών, αυξάνοντας τις δυνατότητες διασύνδεσής τους με κεντρικά αεροδρόμια· θεωρεί ιδιαιτέρως χρήσιμη την εφαρμογή λύσεων συνδυασμένων μεταφορών όπου αυτό είναι εφικτό· θεωρεί ότι η σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας μεταξύ αεροδρομίων παρέχει μια ιδανική ευκαιρία βιώσιμης σύνδεσης μεταξύ διαφορετικών τρόπων μεταφοράς·

Οι μεταφορές στο παγκόσμιο πλαίσιο

40.  τονίζει ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή αποδοχή στο πλαίσιο συμφωνιών που θα πρέπει να τεθούν σε διαπραγμάτευση για όλους τους τρόπους μεταφοράς, ιδίως στις εναέριες και πλωτές μεταφορές, και ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίζει διαρκώς καθοριστικότερο ρόλο στα σχετικά διεθνή όργανα·

Μετρήσιμοι στόχοι για το 2020

41.  απαιτεί την τήρηση σαφών και μετρήσιμων στόχων, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν το 2020 με έτος αναφοράς το 2010, και στο πλαίσιο προτείνει:

   στόχο για μείωση κατά 40%, του αριθμού των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών ενεργητικών παθητικών χρηστών των οδικών μεταφορών, ο οποίος να περιληφθεί τόσο στην επικείμενη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές όσο και στο νέο πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια,
   στόχο για αύξηση κατά 40%, του αριθμού των χώρων στάθμευσης των φορτηγών στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο (TERN) σε κάθε κράτος μέλος, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη διασφάλιση της τήρησης των χρόνων ανάπαυσης των οδηγών των οχημάτων,
   στόχο για διπλασιασμό του αριθμού των επιβατών λεωφορείων, τραμ και σιδηροδρόμων (και ενδεχομένως πλοίων) και για αύξηση κατά 20% της χρηματοδότησης σχεδίων για πιο φιλικές για τους πεζούς και τους ποδηλάτες μεταφορές, με διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων που παγιώνονται στην κοινοτική νομοθεσία, και ιδιαίτερα των δικαιωμάτων των επιβατών με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα,
   στόχο για μείωση κατά 20%, του CO2 των καυσαερίων στις οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, με κατάλληλες καινοτομίες, με την προώθηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και με την οργανωτική βελτιστοποίηση των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών,
   στόχο για μείωση κατά 20% ως προς ττα επίπεδα και την ικανότητα του 2010 στη χρήση ενέργειας στα οχήματα σταθερής τροχιάς, και για μείωση κατά 40%, του καυσίμου ντήζελ που χρησιμοποιείται στο σιδηροδρομικό τομέα, μέσω συγκεκριμένων επενδύσεων για την ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής υποδομής,
   στόχο για εφοδιασμό, από το 2011, του συνόλου του νέου τροχαίου υλικού που θα παραγγελθεί στις σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς και όλων των νέων και ανακαινιζόμενων γραμμών σύνδεσης, με συμβατό με ΕRΤΜS και διαλειτουργικό σύστημα αυτόματου ελέγχου ταχύτητας· στόχο για ένταση της χρηματοδοτικής προσπάθειας της ΕΕ για την εφαρμογή και της επάκταση του σχεδίου ανάπτυξης ERTMS,
   στόχο για μέιωση κατά 30%, των εκπομπών CO2 από τις αεροπορικές μεταφορές στο σύνολο του εναέριου χώρου της ΕΕ έως το 2020· μετά το 2020, οποιαδήποτε μεγέθυνση του τομέα των αερομεταφορών πρέπει να είναι ουδέτερη από πλευρά άνθρακα,
   στόχο για οικονομική υποστήριξη της βελτιστοποίησης, της ανάπτυξης και, όπου είναι αναγκαίο, της δημιουργίας πολυτροπικών συνδέσεων (πλατφορμών) για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, τους εσωτερικούς λιμένες και τις σιδηροδρομικές μεταφορές, και για αύξηση του αριθμού τους κατά 20%,
   στόχος για διάθεση τουλάχιστον του 10% της χρηματοδότησης των ΔΔ μεταφορών σε έργα εσωτερικής ναυσιπλοΐας·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη των εν λόγω στόχων και να υποβάλλει σχετικά ετήσιες εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

o
o   o

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0053.
(2) ΕΕ C 33 E, 9.2.2006, σ. 142.
(3) ΕΕ C 227 E, 21.9.2006, σ. 609.
(4) ΕΕ C 244 E, 18.10.2007, σ. 220.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0345.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0344.
(7) ΕΕ C 187 E, 24.7.2008, σ. 154.
(8) ΕΕ C 66 E, 20.3.2009, σ. 1.
(9) ΕΕ C 286 E, 27.11.2009, σ. 45.
(10) ΕΕ C 295 Ε, 4.12.2009, σ. 79.
(11) ΕΕ C 295 Ε, 4.12.2009, σ. 74.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0119.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0258.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0308.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0307.
(16) EE L 300, 14.11.2009, σ. 34.


Ετήσια έκθεση 2009 της Επιτροπής Αναφορών
PDF 301kWORD 83k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2009 (2009/2139(INI))
P7_TA(2010)0261A7-0186/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 24 και 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 202, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A7-0186/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών το 2009 σηματοδοτήθηκε από τη μετάβαση από την έκτη στην έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο, και ότι η σύνθεση των μελών της Επιτροπής Αναφορών μεταβλήθηκε σημαντικά, καθώς τα δύο τρίτα των μελών της συμμετείχαν για πρώτη φορά,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 έληξε η θητεία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και ότι η Επιτροπή Αναφορών συμμετείχε άμεσα στις ακροάσεις των υποψηφίων για τη συγκεκριμένη θέση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της νομιμότητας και της λογοδοσίας της,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ εκπροσωπούνται άμεσα από το Κοινοβούλιο, και ότι το δικαίωμα αναφοράς, όπως αυτό κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη, τους παρέχει τη δυνατότητα να απευθυνθούν στους εκπροσώπους τους οποτεδήποτε θεωρούν ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχει άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες, οι οποίοι είναι οι καταλληλότεροι να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα και τις ελλείψεις της και να υποδείξουν τα εναπομένοντα κενά που πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τους στόχους της Ένωσης,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, προσφεύγουν στο Κοινοβούλιο ζητώντας αποζημίωση όταν παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, μέσω της Επιτροπής Αναφορών, είναι υποχρεωμένο να διερευνά τέτοιου είδους ανησυχίες και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να θέτει τέρμα σε τέτοιου είδους νομικές παραβάσεις, ότι, προκειμένου να προσφέρει στους πολίτες τα πλέον πρόσφορα και ταχύτερα μέσα προσφυγής, η Επιτροπή Αναφορών συνεχίζει να ενισχύει τη συνεργασία της με την Επιτροπή, με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, ευρωπαϊκά όργανα, υπηρεσίες και δίκτυα, και με τα κράτη μέλη,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αναφορών τις οποίες έλαβε το Κοινοβούλιο το 2009 ήταν ελαφρά υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό που καταγράφηκε το 2008 (δηλαδή 1 924 έναντι 1 849), και ότι επιβεβαιώθηκε η αυξανόμενη τάση ηλεκτρονικής υποβολής των αναφορών (περίπου 65% ελήφθησαν σε αυτήν τη μορφή το 2009 έναντι 60% το 2008),

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μη παραδεκτών αναφορών που ελήφθησαν το 2009 υποδεικνύει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις αρμοδιότητες της Ένωσης και τον ρόλο των διαφόρων θεσμικών οργάνων της,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι πολίτες απευθύνουν αναφορές στο Κοινοβούλιο σχετικά με αποφάσεις που λαμβάνονται από τις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές των κρατών μελών, και ότι χρειάζονται μηχανισμούς μέσω των οποίων να μπορούν να ζητούν από τις εθνικές αρχές να τους εκπροσωπούν τόσο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας όσο και της διαδικασίας επιβολής της νομοθεσίας,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες θα πρέπει ειδικότερα να ενημερωθούν ότι –όπως αναγνωρίστηκε από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στην απόφαση του Δεκεμβρίου 2009 με την οποία ολοκληρώθηκε η έρευνα για την καταγγελία 822/2009/BU κατά της Επιτροπής– οι διαδικασίες των εθνικών δικαστηρίων αποτελούν μέρος της διαδικασίας εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη μέλη, και ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν μπορεί να επιληφθεί ζητημάτων τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών των εθνικών δικαστηρίων ή να αναθεωρήσει το αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά έξοδα των δικαστικών διαδικασιών, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη, μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο για τους πολίτες και ενδέχεται να τους αποτρέψουν στην πράξη από το να ασκήσουν προσφυγές ενώπιον των αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων, όταν θεωρούν ότι οι εθνικές αρχές δεν έχουν σεβαστεί τα δικαιώματά τους δυνάμει του δικαίου της ΕΕ,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα όταν λαμβάνει αναφορές για εικαζόμενες παραλείψεις των εθνικών δικαστηρίων να ζητούν προκαταρκτική απόφαση του Δικαστηρίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 267 της ΣΛΕΕ, ιδίως εάν η Επιτροπή δεν κάνει χρήση των εξουσιών που της παρέχει το άρθρο 258 ώστε να αναλάβει δράση κατά του οικείου κράτους μέλους,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία των αναφορών –μέσω των μηχανισμών λειτουργίας της και επειδή το δικαίωμα αναφοράς παρέχεται σε όλους τους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ βάσει της Συνθήκης– διαφέρει από άλλα μέσα προσφυγής που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες σε επίπεδο ΕΕ, όπως η υποβολή καταγγελιών στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ή στην Επιτροπή,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες δικαιούνται πρόσβαση σε μέσα ταχείας και εστιαζόμενης στην εξεύρεση λύσεων αποκατάστασης καθώς και διαφάνεια και σαφήνεια υψηλού επιπέδου από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Επιτροπή να κάνει χρήση των προνομίων που διαθέτει ως θεματοφύλακας της Συνθήκης ώστε να ενεργεί κατά των παραβάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ που αποκαλύπτουν οι αναφέροντες, ιδίως στις περιπτώσεις που η μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό επίπεδο οδηγεί σε παράβασή της,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αναφορές εξακολουθούν να εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τη μεταφορά και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά και το περιβάλλον, και έχοντας κατά νου τις παλαιότερες εκκλήσεις που έχει απευθύνει η Επιτροπή Αναφορών προς την Επιτροπή ώστε να διασφαλιστεί η ενίσχυση και η αποτελεσματικότητα των ελέγχων επιβολής της νομοθεσίας σε αυτούς τους τομείς,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η Επιτροπή μπορεί να ελέγξει πλήρως τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ μόνον εφόσον ληφθεί μια τελική απόφαση από τις εθνικές αρχές, είναι σημαντικό, ιδίως σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και όλες τις υποθέσεις στις οποίες η παράμετρος του χρόνου είναι ιδιαίτερα σημαντική, να εξακριβώνει σε πρώιμο στάδιο εάν οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές εφαρμόζουν ορθά όλες τις σχετικές διαδικαστικές απαιτήσεις δυνάμει του δικαίου της ΕΕ, και, αν είναι αναγκαίο, να διεξαγάγει εμπεριστατωμένες μελέτες σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο της ισχύουσας νομοθεσίας με στόχο την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντική είναι η πρόληψη περαιτέρω ανεπανόρθωτων απωλειών της βιοποικιλότητας, ιδίως εντός των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000, και η δέσμευση των κρατών μελών να διασφαλίσουν την προστασία των ειδικών ζωνών διατήρησης βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/EΟΚ) και της οδηγίας για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ),

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές υπογραμμίζουν τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ, και αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εδραιωθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην προηγούμενη έκθεση δραστηριοτήτων της και στη γνωμοδότησή της σχετικά με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε να ενημερώνεται τακτικά σχετικά με τα στάδια των διαδικασιών επί παραβάσει των οποίων τα θέματα καλύπτονται επίσης από αναφορές,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την ορθή μεταφορά και επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και αναγνωρίζοντας ότι πολλά από αυτά είχαν αυξημένη συμμετοχή στο έργο της Επιτροπής Αναφορών το 2009,

1.  επικροτεί την ομαλή μετάβαση στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο και σημειώνει ότι μεγάλο μέρος του έργου της Επιτροπής Αναφορών, σε αντίθεση με το έργο άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, μεταφέρθηκε στη νέα περίοδο επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί η εξέταση σημαντικού αριθμού αναφορών·

2.  επικροτεί την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και έχει την πεποίθηση ότι το Κοινοβούλιο θα εμπλακεί στενά στην ανάπτυξη της νέας πρωτοβουλίας πολιτών έτσι ώστε να μπορέσει αυτό το μέσο να πετύχει πλήρως τον στόχο του και να διασφαλίσει αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, επιτρέποντας στους πολίτες να προτείνουν βελτιώσεις ή προσθήκες στη νομοθεσία της ΕΕ·

3.  επικροτεί την Πράσινη Βίβλο σχετικά με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών(1), η οποία δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στο τέλος του 2009, ως ένα πρώτο βήμα προς την έμπρακτη εφαρμογή αυτής της ιδέας·

4.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει λάβει αναφορές τύπου εκστρατείας που συνοδεύονται από ένα εκατομμύριο και πλέον υπογραφές και υπ.ποστηρίζει επίμονα ότι είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα ενημερωθούν πλήρως για τη διάκριση μεταξύ αυτού του είδους αναφοράς και της πρωτοβουλίας πολιτών·

5.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του για την πρωτοβουλία πολιτών(2), στο οποίο είχε συνεισφέρει η Επιτροπή Αναφορών με τη γνωμοδότησή της· παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει κατανοητούς κανόνες εφαρμογής που θα προσδιορίζουν με σαφήνεια τους ρόλους και τις υποχρεώσεις των θεσμικών οργάνων που εμπλέκονται στις διαδικασίες εξέτασης και λήψης αποφάσεων·

6.  επικροτεί τη νομικά δεσμευτική ισχύ που απέκτησε ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και υπογραμμίζει την συμβολή του Χάρτη στο να καταστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα σαφέστερα και πιο ορατά για όλους τους πολίτες·

7.  θεωρεί ότι τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη της έχουν υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι τηρούνται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα που περιλαμβάνονται στον Χάρτη, και πιστεύει ότι ο Χάρτης θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ιδέας της ιθαγένειας της Ένωσης·

8.  πιστεύει ότι θα αναληφθούν όλες οι απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα διευκρινιστούν γρήγορα οι θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, και επισημαίνει την πρόθεση της Επιτροπής Αναφορών να συμβάλει στο έργο του Κοινοβουλίου όσον αφορά το ζήτημα αυτό·

9.  υπενθυμίζει το προηγούμενό του αίτημα να διεξαχθεί πλήρης επανεξέταση των διαδικασιών προσφυγής που διατίθενται στους πολίτες της ΕΕ από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για την αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής προκειμένου να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα αυξημένα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις πρωτοβουλίες των ευρωπαίων πολιτών·

10.  επικροτεί τις ενέργειες που έγιναν από την Επιτροπή για τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών υποστήριξης του κοινού, προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα που τους παρέχει η ΕΕ και σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα προσφυγής σε περίπτωση παράβασης, ομαδοποιώντας τις διάφορες συναφείς ιστοσελίδες (όπως εκείνες του SOLVIT και του ECC-Net) στο κεφάλαιο Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ στον κύριο ιστότοπο της ΕΕ·

11.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα καλέσει την Επιτροπή να δημιουργήσει σύστημα για τη σαφή επισήμανση των διαφόρων μηχανισμών καταγγελίας που διατίθενται στους πολίτες και πιστεύει ότι απαιτούνται περαιτέρω βήματα, με απώτερο στόχο τη μετατροπή της ιστοσελίδας Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ σε μια φιλική προς τον χρήστη διαδικτυακή μονοαπευθυντική υπηρεσία· προσβλέπει στις αρχικές αξιολογήσεις της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της του 2008(3), οι οποίες αναμένονται το 2010·

12.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2008 και ενθαρρύνει τον προσφάτως επανεκλεγέντα Διαμεσολαβητή να συνεχίσει το έργο του ούτως ώστε να ενισχύσει τον ανοικτό χαρακτήρα και τη λογοδοσία της ευρωπαϊκής διοίκησης και να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και στο πλησιέστερο στους πολίτες δυνατό επίπεδο·

13.  επιβεβαιώνει εκ νέου την αποφασιστικότητά του να στηρίξει τον Διαμεσολαβητή στην προσπάθειά του για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για το έργο του και για τον εντοπισμό και την ανάληψη δράσης κατά των περιπτώσεων κακοδιοίκησης από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· θεωρεί ότι ο Διαμεσολαβητής αποτελεί μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών στη συνολική προσπάθεια βελτίωσης της ευρωπαϊκής διοίκησης·

14.  διαπιστώνει ότι οι αναφορές που ελήφθησαν το 2009, εκ των οποίων το 40% περίπου κρίθηκαν μη παραδεκτές, συνέχισαν να επικεντρώνονται στο περιβάλλον, στα θεμελιώδη δικαιώματα, στη δικαιοσύνη και την εσωτερική αγορά· όσον αφορά τη γεωγραφική τους κατανομή, οι περισσότερες αναφορές αφορούσαν το σύνολο της Ένωσης –και ακολουθούν η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ρουμανία– καταδεικνύοντας ότι οι πολίτες πράγματι παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς το έργο της Ένωσης και στρέφονται σε αυτήν για ανάληψη δράσης·

15.  αναγνωρίζει την σπουδαιότητα του έργου των αναφερόντων και της Επιτροπής Αναφορών του για την προστασία του περιβάλλοντος της Ένωσης· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της επιτροπής να αναθέσει τη διεξαγωγή μελέτης για την εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους πριν από το Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας, και τη θεωρεί χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της σημερινής και την εκπόνηση της νέας στρατηγικής βιοποικιλότητας της ΕΕ·

16.  παρατηρεί ότι όλο και περισσότερες αναφορές υπογραμμίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες που ασκούν το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία· οι εν λόγω αναφορές αφορούν το υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται στα κράτη μέλη υποδοχής για την έκδοση αδειών παραμονής σε μέλη της οικογένειας των πολιτών που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και τις δυσκολίες κατά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και αναγνώρισης των προσόντων τους·

17.  επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς την Επιτροπή να υποβάλει πρακτικές προτάσεις για να επεκταθεί στις μικρές επιχειρήσεις η προστασίας των καταναλωτών έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως ζητήθηκε στο ψήφισμά του σχετικά με τις παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων(4), καθώς η Επιτροπή Αναφορών συνεχίζει να λαμβάνει αναφορές από θύματα απάτης καταλόγων επιχειρήσεων·

18.  αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή στο έργο της Επιτροπής Αναφορών, η οποία εξακολουθεί να βασίζεται στην τεχνογνωσία της κατά την αξιολόγηση των αναφορών, τον εντοπισμό των παραβάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την αναζήτηση μέσων προσφυγής, και αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για τη βελτίωση του συνολικού χρόνου ανταπόκρισής της στα αιτήματα της Επιτροπής Αναφορών για έρευνες, έτσι ώστε οι υποθέσεις που καταγγέλλονται από πολίτες να μπορούν να δευθετούνται το ταχύτερο δυνατόν·

19.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρεμβαίνει σε πρώιμα στάδια, όποτε οι αναφορές επισημαίνουν πιθανές ζημίες σε περιοχές ειδικής προστασίας, υπενθυμίζοντας στις αρμόδιες εθνικές αρχές τη δέσμευσή τους να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των χώρων που έχουν ταξινομηθεί ως Natura 2000 βάσει της οδηγίας 92/43/ΕOΚ (οδηγία για τους οικοτόπους) και, όταν είναι αναγκαίο, να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

20.  χαιρετίζει τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής - ιδίως τον αρμόδιο για τις διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση Επίτροπο - και έχει την πεποίθηση ότι θα συνεργασθεί με την Επιτροπή Αναφορών κατά το δυνατόν στενότερα και πιο αποτελεσματικά και ότι θα τη σεβαστεί ως έναν από τους σημαντικότερους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών οργάνων·

21.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στις επανειλημμένες εκκλήσεις της Επιτροπής Αναφορών για επίσημη και τακτική ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο στις διαδικασίες επί παραβάσει που σχετίζονται με αναφορές των οποίων η εξέταση εξακολουθεί να μην έχει ολοκληρωθεί· επισημαίνει ότι η μηνιαία δημοσίευση των αποφάσεων της Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει –σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της Συνθήκης– μολονότι είναι αξιέπαινη όσον αφορά τη διαφάνεια, δεν αποτελεί επαρκή ανταπόκριση στα εν λόγω αιτήματα·

22.  πιστεύει ότι η παρακολούθηση των διαδικασιών επί παραβάσει μέσω των ανακοινωθέντων Τύπου της Επιτροπής και η αντιστοίχισή τους με ορισμένες αναφορές θα σπαταλούσε άσκοπα τον χρόνο και τους πόρους της Επιτροπής Αναφορών, ιδίως στην περίπτωση οριζόντιων διαδικασιών επί παραβάσει·

23.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο διαφάνειας από την Επιτροπή είτε υποβάλλουν επίσημη καταγγελία είτε καταθέτουν αναφορά στο Κοινοβούλιο και καλεί για μια ακόμη φορά την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος τόσο η διαδικασία αναφορών όσο και ο ρόλος που διαδραματίζει αποκαλύπτοντας παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις οποίες κινούνται εν συνεχεία διαδικασίες επί παραβάσει·

24.  υπενθυμίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι αναφορές αποκαλύπτουν προβλήματα που συνδέονται με τη μεταφορά και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αναγνωρίζει ότι η έναρξη των διαδικασιών επί παραβάσει δεν παρέχει απαραίτητα στους πολίτες άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους, δεδομένης της μέσης διάρκειας αυτών των διαδικασιών·

25.  επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να αναπτύξει εναλλακτικά μέσα για την προώθηση της καλύτερης εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και τη θετική στάση ορισμένων κρατών μελών που προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να αποκαταστήσουν τις παραβάσεις στα αρχικά στάδια της διαδικασίας εφαρμογής·

26.  επικροτεί την αυξημένη συμμετοχή των κρατών μελών στη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών και την παρουσία των εκπροσώπων τους στις συνεδριάσεις· πιστεύει ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί καθώς οι εθνικές αρχές είναι πρωτίστως υπεύθυνες για την επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μετά τη μεταφορά της στην εθνική έννομη τάξη·

27.  τονίζει ότι η στενότερη συνεργασία με τα κράτη μέλη είναι εξαιρετικά σημαντική για το έργο της Επιτροπής Αναφορών· πιστεύει ότι ένας τρόπος για την επίτευξη του στόχου αυτού θα μπορούσε να είναι η εντατικοποίηση της συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια, ιδίως στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας·

28.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα να διαδραματίσουν πιο διαφανή και προενεργητικό ρόλο αποκρινόμενα σε αναφορές που σχετίζονται με την εφαρμογή και επιβολή του ευρωπαϊκού δικαίου·

29.  θεωρεί ότι, με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ θα πρέπει να σφυρηλατήσει στενότερους εργασιακούς δεσμούς με παρεμφερείς επιτροπές των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων των κρατών μελών ώστε να προωθηθεί η αμοιβαία κατανόηση των αναφορών για ευρωπαϊκά θέματα και να διασφαλισθεί η ταχύτερη απόκριση προς τους πολίτες στο καταλληλότερο επίπεδο·

30.  εφιστά την προσοχή στα συμπεράσματα του ψηφίσματός του σχετικά με τον αντίκτυπο της εκτεταμένης αστικοποίησης στην Ισπανία και ζητεί από τις ισπανικές αρχές να συνεχίσουν να παρέχουν τις αξιολογήσεις των μέτρων που έχουν ληφθεί, όπως έχουν κάνει έως τώρα·

31.  επισημαίνει τον αυξημένο αριθμό αναφερόντων που προσφεύγουν στο Κοινοβούλιο για ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ, όπως, για παράδειγμα, τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών παροχών, την εφαρμογή των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων και την παθητική στάση των εθνικών διοικήσεων· η Επιτροπή Αναφορών έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανακατευθύνει τις εν λόγω καταγγελίες προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

32.  πιστεύει ότι, μολονότι η εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου θα πρέπει να ενθαρρύνεται καθώς διευκολύνει την επικοινωνία με τους πολίτες, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε η Επιτροπή Αναφορών να μην επιβαρύνεται με κείμενα που δεν αποτελούν αναφορές· θεωρεί ότι μια πιθανή λύση θα ήταν η επανεξέταση της διαδικασίας καταχώρισης στο Κοινοβούλιο και προτρέπει το αρμόδιο προσωπικό να ανακατευθύνει τους εν λόγω φακέλους στη Μονάδα Αλληλογραφίας με τον Πολίτη, αντί να τους υποβάλλει στην Επιτροπή Αναφορών·

33.  τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι της προσπάθειες για την αύξηση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των αναφορών: τόσο σε εσωτερικό επίπεδο με τη συνεχή αναβάθμιση της εφαρμογής διαδικασίας ηλεκτρονικών-αναφορών –η οποία παρέχει στα μέλη της επιτροπής άμεση πρόσβαση στους φακέλους των αναφορών– όσο και σε εξωτερικό επίπεδο μέσω της δημιουργίας μιας φιλικής προς τον χρήστη και διαδραστικής διαδικτυακής πύλης αναφορών που θα επέτρεπε στο Κοινοβούλιο να προσεγγίσει αποτελεσματικότερα τους πολίτες, ενώ επίσης θα καθιστούσε πιο διαφανείς για το κοινό τις διαδικασίες ψηφοφορίας και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αναφορών·

34.  ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης που θα προσφέρει ένα διαδραστικό πρότυπο αναφορών πολλαπλών σταδίων, το οποίο θα μπορούσε να πληροφορεί τους πολίτες σχετικά με το τι μπορεί να επιτευχθεί υποβάλλοντας αναφορές στο Κοινοβούλιο και σχετικά με τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, και θα μπορούσε να περιλαμβάνει συνδέσμους προς εναλλακτικά μέσα προσφυγής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· ζητεί τη λεπτομερέστερη δυνατή περιγραφή των αρμοδιοτήτων της Ένωσης στους διάφορους τομείς, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η σύγχυση μεταξύ αρμοδιοτήτων της ΕΕ και εθνικών αρμοδιοτήτων·

35.  αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας δεν θα ήταν άνευ κόστους αλλά προτρέπει τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες να συνεργαστούν με την Επιτροπή Αναφορών για να εξευρεθούν οι καταλληλότερες λύσεις, καθώς μια τέτοια διαδικτυακή πύλη θα έχει τεράστια σημασία όχι μόνον επειδή θα βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και των πολιτών της ΕΕ αλλά επίσης επειδή θα μειώσει τον αριθμό των μη παραδεκτών αναφορών·

36.  τονίζει ότι, μέχρι να διευθετηθεί ικανοποιητικά το ζήτημα των πόρων, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί πάραυτα η υπάρχουσα ιστοσελίδα·

37.  επικροτεί την έγκριση του νέου Κανονισμού του Κοινοβουλίου και την αναθεώρηση των διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση αναφορών· ενθαρρύνει τη Γραμματεία και τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων να ασχοληθούν με την κατάρτιση ενός αναθεωρημένου οδηγού για τα μέλη που θα αφορά τους κανόνες και τις εσωτερικές διαδικασίες της Επιτροπής Αναφορών, καθώς ένα τέτοιο έγγραφο όχι μόνο θα συμβάλει στο έργο των βουλευτών αλλά θα αυξήσει περαιτέρω τη διαφάνεια της διαδικασίας αναφορών·

38.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τα αρμόδια διοικητικά τμήματα να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να υποστηρίζουν ή να αποσύρουν κάποια αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κανονισμού·

39.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στις δικές τους επιτροπές αναφορών και στους εθνικούς διαμεσολαβητές τους ή σε παρεμφερείς αρμόδιους φορείς.

(1) COM(2009)0622 της 11.11.2009.
(2) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 με το οποίο ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας πολιτών (Κείμενα που εγκρίθηκαν, 7.5.2009, P6_TA(2009)0389).
(3) Σχέδιο δράσης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών συνδρομής για την ενιαία αγορά προς πολίτες και επιχειρήσεις – έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SEC(2008)1882.
(4) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων (EE C 45 E, 23.2.2010, σ. 17).


Προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας
PDF 406kWORD 126k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας (2009/2221(INI))
P7_TA(2010)0262A7-0197/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο αξιολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας (SEC(2010)0114),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας – Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες» (COM(2008)0868),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Παράρτημα της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τις νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» (SEC(2008)3058),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Κοινή δέσμευση για την απασχόληση» (COM(2009)0257),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας – Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες, που εγκρίθηκαν στις Βρυξέλλες στις 9 Μαρτίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προαγωγή της πλήρους συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία» (COM(2007)0498), συνοδευόμενη από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Απασχόληση των νέων στην ΕΕ» (SEC(2007)1093),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ (μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ)(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση. Μια ανανεωμένη ανοιχτή μέθοδος συντονισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της νεολαίας» (COM(2009)0200),

–  έχοντας υπόψη τη θέση της 2ας Απριλίου 2009, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού(3),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων» (COM(2009)0329),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Απασχόληση στην Ευρώπη το 2009», Νοέμβριος 2009,

–  έχοντας υπόψη την ανεξάρτητη έκθεση με τίτλο «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας: δράση τώρα» που εκπόνησε η Επιτροπή και περιλαμβάνει συμβουλές και βασικές προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ για 2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση, Φεβρουάριος 2010,

–  έχοντας υπόψη την ανεξάρτητη έκθεση με τίτλο «Δρόμοι προς την απασχόληση: τρέχουσες πρακτικές και μελλοντικές ανάγκες για την ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας, η απασχόληση και η ανεργία στους νέους: θεωρήσεις για την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας», που ζητήθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία (τελική έκθεση για τη νεολαία, Σεπτέμβριος 2008),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Eurofound για τη νεολαία και την απασχόληση, Μάρτιος 2007,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Cedefop με τίτλο «Επαγγελματικός προσανατολισμός: ικανότητες των επαγγελματιών και τρόποι απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη», Μάρτιος 2009,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Cedefop με τίτλο «Δεξιότητες για το μέλλον της Ευρώπης: πρόβλεψη των αναγκών για επαγγελματικές δεξιότητες», Μάιος 2009,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση του Cedefop για την έρευνα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη: συγκεφαλαιωτική έκθεση με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», Δεκέμβριος 2009,

–  έχοντας υπόψη τις προβλέψεις για την απασχόληση 2008 του ΟΟΣΑ με τίτλο «Επιτυχής εκκίνηση; μετακινήσεις των νέων στην αγορά εργασίας στις χώρες του ΟΟΣΑ», Νοέμβριος 2008,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία το οποίο έχει στόχο την προώθηση της συμμετοχής όλων των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία, Μάρτιος 2005,

–  έχοντας υπόψη την αναφορά 1452/2008, της κ. Anne - Charlotte Bailly, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Génération Précaire, σχετικά με τη δίκαιη πρακτική άσκηση και την κατάλληλη πρόσβαση των νέων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (C-555/07) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας, Ιανουάριος 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με τον διάλογο πανεπιστημίων-επιχειρήσεων: μια νέα εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων στην Ευρώπη(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 156 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0197/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει μαζική αύξηση των ποσοστών ανεργίας στα κράτη μέλη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα από αυτήν την τάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό νεανικής ανεργίας αυξάνεται εντονότερα σε σχέση με το ποσοστό της μέσης ανεργίας και περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών στην ΕΕ ήταν άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2009, αριθμός που ισούται με ποσοστό 21,4% όλων των νέων, δημιουργώντας το παράδοξο ότι ενώ οι νέοι, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αποτελούν απαραίτητο πυλώνα στήριξης των ασφαλιστικών συστημάτων, μένουν ταυτόχρονα στο οικονομικό περιθώριο,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες για τους νέους να βρουν μόνιμη, κανονική απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι εισέρχονται κυρίως στην αγορά εργασίας μέσω άτυπων, ιδιαίτερα ευέλικτων, αβέβαιων και επισφαλών μορφών απασχόλησης (περιθωριακή μερική, προσωρινή ή ορισμένου χρόνου απασχόληση κτλ.), και ότι οι πιθανότητες αυτή να αποτελέσει σκαλοπάτι για μόνιμη απασχόληση είναι χαμηλές,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα άσκησης και πρακτικής φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους εργοδότες για να αντικαθιστούν την κανονική απασχόληση, εκμεταλλευόμενοι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες μορφές εκμετάλλευσης των νέων πρέπει να εξεταστούν και να εξαλειφθούν αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα από τα δέκα μέτρα που εγκρίθηκαν στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Πράγα το 2009 για την απασχόληση αφορούν την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση, τις περιόδους μαθητείας, τη διευκόλυνση της κινητικότητας και την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και της αντιστοίχισης των δεξιοτήτων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία και η υποαπασχόληση των νέων επιφέρουν δυσβάσταχτο κοινωνικό και οικονομικό κόστος για την κοινωνία, με αποτέλεσμα την απώλεια ευκαιριών οικονομικής ανάπτυξης, τη διάβρωση της φορολογικής βάσης η οποία υπονομεύει τις επενδύσεις σε υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες, τις αυξημένες δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας, τις μη επαρκώς αξιοποιημένες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, και τον κίνδυνο της μακροπρόθεσμης ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες γενιές πρέπει να μειώσουν τα τεράστια δημόσια χρέη που προκαλούν οι σημερινές γενιές,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις οικονομικές και δημογραφικές προβολές θα προκύψουν 80 εκατομμύρια ευκαιρίες απασχόλησης στην ΕΕ την επόμενη δεκαετία, η πλειονότητα των οποίων θα απαιτεί εργατικό δυναμικό με δεξιότητες υψηλού επιπέδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας για άτομα με δεξιότητες υψηλού επιπέδου σε όλη την ΕΕ αγγίζει περίπου το 85%, για δεξιότητες μεσαίου επιπέδου το 70% και για δεξιότητες χαμηλού επιπέδου το 50%,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς η μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 50% των νέων θέσεων εργασίας δημιουργούνται από ΜΜΕ,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία και μεταξύ των θέσεων εργασίας αποτελεί διαρθρωτική πρόκληση για τους νέους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητείες έχουν σε μεγάλο βαθμό θετικό αντίκτυπο στην πρόσβαση των νέων στην απασχόληση, κυρίως εάν επιτρέπουν την απόκτηση επαγγελματισμού και ειδικών προσόντων απευθείας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά, ενώ οι συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, τα αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, τα δάνεια ανάπτυξης σταδιοδρομίας και οι επενδύσεις στην κατάρτιση από τους εργοδότες πρέπει να ενθαρρυνθούν,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι συχνά αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω ηλικίας κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, καθώς και κατά την κατάργηση θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν την ανεργία και τη φτώχεια σε σχέση με τους νέους· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι νέοι έχουν πληγεί σφοδρότερα από την ανεργία κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι νέοι με αναπηρία αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερα εμπόδια στην ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπρεπής εργασία οδηγεί τους νέους από την κοινωνική εξάρτηση στην αυτάρκεια, τους βοηθά να ξεφύγουν από τη φτώχεια και τους επιτρέπει να συμβάλουν ενεργά στην κοινωνία, οικονομικά και κοινωνικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθεσίες ορισμένων κρατών μελών εισάγουν διακρίσεις λόγω ηλικίας με περιορισμούς στα δικαιώματα των νέων που βασίζονται αποκλειστικά στην ηλικία, όπως τα κατώτερα επίπεδα ελάχιστου μισθού για τους νέους στο Ηνωμένο Βασίλειο, η περιορισμένη πρόσβαση στο Revenu de solidarité active στη Γαλλία και τα μειωμένα επιδόματα ανεργίας για τους νέους στη Δανία, τα οποία στο σύνολό τους, αν και αποσκοπούν να επιτρέψουν την είσοδο των νέων στην εργασία, είναι απαράδεκτα και μπορεί να είναι αντιπαραγωγικά εμποδίζοντας τους νέους να ξεκινήσουν μια οικονομικά ανεξάρτητη ζωή, ιδίως σε περιόδους κρίσης με υψηλή ανεργία των νέων,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημεία αναφοράς της στρατηγικής της Λισαβόνας για τη νεολαία και τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής κατάρτισης (VET) δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευλυγισία με ασφάλεια έχει καταστεί η γενική στρατηγική για τις αγορές εργασίας της ΕΕ στοχεύοντας σε ευέλικτες και αξιόπιστες συμβάσεις, στη διά βίου μάθηση, σε ενεργείς πολιτικές αγοράς εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση· λαμβάνοντας υπόψη, δυστυχώς, ότι η συγκεκριμένη στρατηγική σε πολλά κράτη μέλη έχει ερμηνευτεί περιοριστικά ως «ευελιξία» παραβλέποντας τη σφαιρική προσέγγιση και την ασφάλεια της απασχόλησης και την κοινωνική ασφάλιση,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη δημογραφική αλλαγή ο ευρωπαϊκός οικονομικός χώρος θα δεχθεί μεγάλη επιβάρυνση από το 2020 εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με επαρκή εκπαίδευση, κατάρτιση και συνεχή κατάρτιση,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τον ευρωπαϊκό οικονομικό ιστό, τόσο λόγω του αριθμού τους όσο και του στρατηγικού τους ρόλου στην καταπολέμηση της ανεργίας,

1.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση έναντι των νέων και της απασχόλησης βασισμένη στα δικαιώματα· η πτυχή της ποιότητας της αξιοπρεπούς εργασίας για τους νέους δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο, και τα βασικά πρότυπα εργασίας και άλλα πρότυπα που αφορούν την ποιότητα της εργασίας, όπως οι ώρες εργασίας, ο βασικός μισθός, η κοινωνική ασφάλιση και η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, πρέπει να αποτελούν βασικούς προβληματισμούς στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται·

Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας

2.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να χαράξουν στρατηγική απασχόλησης για την ΕΕ η οποία συνδυάζει τα οικονομικά μέσα και τις πολιτικές απασχόλησης, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη δίχως θέσεις εργασίας, και συνεπάγεται τον καθορισμό φιλόδοξων σημείων αναφοράς για την απασχόληση των νέων ανθρώπων· ενθαρρύνει σθεναρά την επικέντρωση της στρατηγικής για την εργασία κυρίως στις αναπτυσσόμενες πράσινες θέσεις εργασίας και τις θέσεις απασχόλησης στη κοινωνική οικονομία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

3.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν πράσινες θέσεις απασχόλησης, παραδείγματος χάριν παρέχοντας κατάρτιση σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν αποδοτικά κίνητρα, όπως επιδοτήσεις για την απασχόληση ή ασφαλιστικές εισφορές για νέους που θα διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας· καλεί τους εργοδότες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να προσλαμβάνουν νέους, να επενδύουν τόσο στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για νέους όσο και στη συνεχή κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους κατά τη διάρκεια της απασχόλησης και να στηρίζουν την επιχειρηματικότητα της νεολαίας· τονίζει τον ειδικό ρόλο και τη σημασία των μικρών επιχειρήσεων όσον αφορά την ειδική γνώση και την παραδοσιακή τεχνογνωσία· ενθαρρύνει τη διασφάλιση της πρόσβασης των νέων στον ευρωπαϊκό μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων που δημιουργήθηκε πρόσφατα·

5.  υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η επιχειρηματική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας απόκτησης των δεξιοτήτων που απαιτούνται για νέους τύπους απασχόλησης·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να αποκτήσουν φιλόδοξη πολιτική στον τομέα της κατάρτισης των νέων·

7.  καλεί την Επιτροπή –λαμβάνοντας υπόψη και τις θετικές εθνικές εμπειρίες εταιρικών σχέσεων μεταξύ σχολείων, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και κοινωνικών εταίρων– να προαγάγει και να υποστηρίξει ορισμένα πειραματικά προγράμματα στους νέους στρατηγικούς τομείς της ανάπτυξης προβλέποντας κατάλληλη επιστημονική, τεχνολογική και προσανατολισμένη στην απασχόληση κατάρτιση των νέων, ιδίως των γυναικών, για να ευνοηθεί η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτόν υποτροφίες, σχέσεις μαθητείας υψηλής κατάρτισης και μη άτυπες συμβάσεις εργασίας·

8.  καλεί τα πανεπιστήμια να δημιουργούν ενωρίς επαφές με εργοδότες και να προσφέρουν στους φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης των απαραίτητων για την αγορά εργασίας δεξιοτήτων·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολυσχιδή μέτρα με στόχο την τόνωση της οικονομίας, όπως η μείωση των φόρων και η μείωση του διοικητικού φόρτου των ΜΜΕ, προκειμένου να επέλθει ανάπτυξη και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ιδίως για τους νέους·

10.  ελπίζει σε επιτυχία ως προς τη ζήτηση μικροπιστώσεων από νέους· πιστεύει ότι πρέπει να παρέχονται συνεπείς και επαγγελματικές συμβουλές στα άτομα που ιδρύουν νέες επιχειρήσεις·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σφαιρικές και στοχοθετημένες πολιτικές για την αγορά εργασίας οι οποίες θα διασφαλίζουν την ένταξη με σεβασμό και την ουσιαστική απασχόληση των νέων, π.χ. μέσω της δημιουργίας δικτύων έμπνευσης, ρυθμίσεων άσκησης, η οποία θα συνοδεύεται από χρηματοδοτική ενίσχυση ούτως ώστε ο ασκούμενος να έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί και να ζήσει κοντά στον τόπο όπου θα πραγματοποιήσει την άσκηση, διεθνών κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού και κέντρων νεολαίας για ατομική καθοδήγηση όπως η συλλογική οργάνωση και γνώσεις νομικών πτυχών σχετικά με την άσκησή τους·

12.  αναγνωρίζει τη δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση που αντιμετωπίζουν οι νέοι για να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θεσπίσουν μέτρα για να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στη χρηματοδότηση, και να καθιερώσουν προγράμματα καθοδήγησης για τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων που θα απευθύνονται σε νέους σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν με καινοτόμα προγράμματα τις ικανότητες των ατόμων που διακόπτουν τη φοίτηση στο σχολείο και να τα προετοιμάζουν για την αγορά εργασίας·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν για έγκαιρες συνεργασίες μεταξύ σχολείου και κόσμου της εργασίας κατά τον αναπροσανατολισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων· φρονεί ότι οι τοπικές αρχές πρέπει να συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης διότι διαθέτουν δικτύωση με τους εργοδότες και γνωρίζουν τις ανάγκες τους·

15.  καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τη χρηματοδότηση και να διασφαλίσει την καλύτερη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, να καθορίσει ένα ελάχιστο ποσοστό 10% των κονδυλίων του ταμείου για σχέδια με στόχο τους νέους και να διευκολύνει την πρόσβαση στο ταμείο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην θέτουν σε κίνδυνο την εκτέλεση μικρών και καινοτόμων σχεδίων με υπερβολικούς ελέγχους και να επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία και στον τομέα των δυνατοτήτων της απασχόλησης των νέων, προγραμμάτων όπως το «Youth in Αction'· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον προσδιορισμό των στόχων τους όσον αφορά τη νεολαία·

16.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη συνεργασία επιχειρήσεων-φορέων παροχής εκπαίδευσης ως το κατάλληλο εργαλείο για την καταπολέμηση της διαρθρωτικής ανεργίας·

Εκπαίδευση και μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση

17.  καλεί τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου προκειμένου για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 για μέγιστο ποσοστό 10% των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο έως το 2012· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και του αναλφαβητισμού, π.χ. μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, παροχή βοήθειας για μαθητές που αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, ενίσχυση της πρακτικής διάστασης των σχολικών προγραμμάτων, εισαγωγή συμβούλων σε όλα τα σχολεία, καθιέρωση άμεσης παρακολούθησης των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο· επισημαίνει ότι η Φινλανδία έχει επιτύχει τη μείωση του αριθμού μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, μελετώντας μαζί τους τη δυνατότητα αναζήτησης μιας νέας κατεύθυνσης· καλεί την Επιτροπή να συντονίσει σχέδιο σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τους δεσμούς του εκπαιδευτικού συστήματος με τον κόσμο της εργασίας και να οργανώσουν συστήματα πρόγνωσης των αναγκών σε δεξιότητες και εξειδικεύσεις·

19.  ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για να εξασφαλισθεί ότι όλα τα παιδιά θα τυγχάνουν εξαρχής της απαραίτητης γι' αυτά στήριξης, ιδίως δε να εξασφαλισθεί η στοχοθετημένη στήριξη παιδιών με προβλήματα ομιλίας ή άλλους περιορισμούς, προκειμένου να τους παρέχονται οι μεγαλύτερες δυνατές ευκαιρίες στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα·

20.  ζητεί περισσότερα και καλύτερα προγράμματα μαθητείας· παραπέμπει στα θετικά αποτελέσματα του διπλού συστήματος στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία όπου το σύστημα θεωρείται σημαντικό μέρος της μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τα προγράμματα μαθητείας και να παρακινήσουν τις επιχειρήσεις να προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης στους νέους ακόμη και σε περιόδους κρίσης· υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς κατάρτισης προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα εργατικό δυναμικό με υψηλές δεξιότητες που θα χρειαστούν οι επιχειρήσεις στο μέλλον· τονίζει ότι τα προγράμματα μαθητείας δεν πρέπει να υποκαταστήσουν τις κανονικές θέσεις εργασίας·

21.  ζητεί περισσότερα και καλύτερα προγράμματα άσκησης· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, ακολουθώντας τη δέσμευση της ανακοίνωσης COM(2007)0498 σχετικά με την πρόταση «μιας πρωτοβουλίας για έναν ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης», να εκπονήσουν έναν ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τα προγράμματα άσκησης με σκοπό τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής αξίας τους και την αποφυγή εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα άσκησης αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης και δεν πρέπει να υποκαθιστούν τις κανονικές θέσεις εργασίας. Οι προδιαγραφές αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν περιγραφή της εργασίας ή των προσόντων που πρέπει να αποκτηθούν, ένα χρονικό περιορισμό για τα προγράμματα άσκησης, ένα ελάχιστο επίδομα βάσει του συνήθους κόστους ζωής στον τόπο στον οποίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση που ανταποκρίνεται στις εθνικές παραδόσεις, ασφάλιση στον τόπο εργασίας, παροχές κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα και σαφή διασύνδεση με το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα·

22.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα πρακτικής σε κάθε κράτος μέλος τα οποία θα περιλαμβάνουν:

   τον αριθμό των προγραμμάτων πρακτικής
   τη διάρκεια των περιόδων πρακτικής
   τις κοινωνικές παροχές για τους ασκούμενους
   τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους ασκούμενους
   την ηλικιακή ομάδα των ασκούμενων
  

και να εκπονήσει συγκριτική μελέτη σχετικά με τα διάφορα προγράμματα πρακτικής που υπάρχουν στα κράτη μέλη της ΕΕ·

23.  ζητεί η παρακολούθηση να ελέγχεται από το εκάστοτε κράτος μέλος·

24.  προτείνει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης και αναγνώρισης των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της μαθητείας και της άσκησης, το οποίο θα συνδράμει και στην αύξηση της κινητικότητας του νέου εργατικού δυναμικού·

25.  ζητεί την προστασία των νέων από εργοδότες - δημόσιους και ιδιώτες - που μέσω προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, μαθητείας ή και άσκησης, καλύπτουν καίριες και βασικές ανάγκες με χαμηλό ή μηδαμινό κόστος εκμεταλλευόμενοι τη θέληση των νέων για μάθηση χωρίς καμία προοπτική μελλοντικής πλήρους ένταξης των εν λόγω νέων στο εργατικό τους δυναμικό·

26.  υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης της επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κινητικότητας των νέων μεταξύ των κρατών μελών και την ανάγκη αύξησης της αναγνώρισης και της διαφάνειας των προσόντων, των δεξιοτήτων και των τίτλων στην ΕΕ· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων για τη δια βίου μάθηση και του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και να ενισχυθεί το πρόγραμμα Leonardo da Vinci·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την εναρμόνιση των εθνικών προφίλ προσόντων και των ευρωπαϊκών προφίλ προσόντων, προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η κινητικότητα των νέων στους τομείς της εκπαίδευσης και της εργασίας·

28.  υπογραμμίζει τον ρόλο των φορέων παροχής εκπαίδευσης του ιδιωτικού τομέα, καθώς ο ιδιωτικός τομέας είναι συνήθως πιο καινοτόμος στον σχεδιασμό μαθημάτων και πιο ευέλικτος στην παροχή τους·

29.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε νέους υπό καθεστώς άσκησης, πρακτικής και μαθητείας επιδοτώντας, υπό προϋποθέσεις, ένα ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών τους·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν τα προγράμματα μαθητείας, άσκησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν το σύστημα σχολικού προσανατολισμού μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να βοηθά τους νέους και τις οικογένειές τους στην επιλογή των διαύλων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους κλίσεις, ικανότητες και φιλοδοξίες, μειώνοντας τον κίνδυνο της μετέπειτα εγκατάλειψης ή αποτυχίας·

32.  αναγνωρίζει ότι, σε περιόδους κρίσης, οι νέοι αναζητούν την εκπαίδευση και πρέπει να τους παρέχονται κίνητρα για να το πράττουν· καλεί όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους με την παροχή ενός ελάχιστου δικαιώματος σε δωρεάν εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο, εξασφαλίζοντας την οικονομική στήριξη των νέων σπουδαστών· καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν περαιτέρω στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ακόμα και σε περιόδους δημοσιονομικών και κοινωνικών περιορισμών, να υιοθετήσουν το ταχύτερο δυνατό, το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων και να θεσπίσουν, όπου είναι απαραίτητο, εθνικά πλαίσια δεξιοτήτων·

33.  υπενθυμίζει ότι σκοπός της διαδικασίας της Κοπεγχάγης είναι η ενθάρρυνση της αξιοποίησης του ευρέος φάσματος διαθέσιμων ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης (π.χ. στο σχολείο, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας ή μέσω ιδιαίτερων μαθημάτων)·

34.  καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τα προγράμματα της ΕΕ τα οποία στηρίζουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση όπως το πρόγραμμα της διά βίου μάθησης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι δράσεις Mαrie Curie και το Erαsmus Mundus και η πρωτοβουλία για την επιστημονική εκπαίδευση·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να συστήσουν εθνικές ομάδες εργασίας για τους νέους, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας, προωθώντας μια μεγαλύτερη και κοινή ευθύνη της κυβέρνησης, των εργοδοτών και των ατόμων για επενδύσεις στις δεξιότητες• ζητεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν συμβουλευτικά όργανα σε όλα τα σχολεία, προκειμένου να πραγματοποιείται πιο ομαλά η μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας και να προαχθεί η συνεργασία μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων·

36.  θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσαρμοσθεί το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης στη ραγδαία μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και στη ζήτηση νέων επαγγελμάτων·

37.  θεωρεί ότι η εκμάθηση γλωσσών είναι καίριας σημασίας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και την προώθηση της κινητικότητάς τους και των ίσων ευκαιριών·

Προσαρμογή στις ανάγκες των ατόμων και της αγοράς εργασίας

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τους νέους σχετικά με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θεσπίζονται κατάλληλοι μηχανισμοί επανεξέτασης για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην απασχόληση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές και στρατηγικές βασιζόμενες στον κύκλο ζωής, στο πλαίσιο των οποίων η εκπαίδευση και η απασχόληση ενσωματώνονται καλύτερα, η ασφαλής μετάβαση αποτελεί βασικό σημείο και πραγματοποιείται διαρκής επαγγελματική κατάρτιση του εργατικού δυναμικού για την απόκτηση ικανοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

39.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, περιλαμβανομένων των μη τυπικών μορφών μάθησης και της επαγγελματικής εμπειρίας, προκειμένου να υποστηριχθεί η κινητικότητα των νέων·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αναγνώριση των εκπαιδευτικών επιδόσεων στο πλαίσιο της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης, προκειμένου οι νέοι να μπορούν να αποδείξουν στη συνέχεια την εκπαίδευση και τις ικανότητές τους, όπως απαιτείται όταν αναζητούν εργασία στην αγορά·

41.  ζητεί να αυξηθεί η υποστήριξη και το κύρος της επαγγελματικής κατάρτισης·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τη στρατηγική της ευλυγισίας με ασφάλεια, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να αποτελέσει η ασφάλεια της μετάβασης κορυφαία προτεραιότητα της ατζέντας, δημιουργώντας παράλληλα κινητικότητα και ευκολότερη πρόσβαση για τους νέους• υπογραμμίζει ότι η ευελιξία χωρίς κοινωνική ασφάλεια δεν αποτελεί αειφόρο τρόπο καταπολέμησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην αγορά εργασίας· , τουναντίον αποτελεί τρόπο καταστρατήγησης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των νέων·

43.  απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν και τα τέσσερα στοιχεία της ευλυγισίας με ασφάλεια στον εθνικό σχεδιασμό των στρατηγικών για την απασχόληση των νέων, δηλαδή:

   α. ευέλικτες και αξιόπιστες συμβατικές συμφωνίες,
   β. ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης, άσκησης ή διά βίου μάθησης που διασφαλίζουν τη διαρκή ανάπτυξη δεξιοτήτων,
   γ. αποτελεσματικές ενεργείς πολιτικές για την αγορά εργασίας που επικεντρώνονται στις δεξιότητες, την ποιοτική απασχόληση και την ενσωμάτωση,
   δ. αποτελεσματικούς μηχανισμούς εργασιακής κινητικότητας,
   ε. συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που παρέχουν στους νέους κυρίως ασφάλεια μετάβασης μεταξύ των διαφόρων καταστάσεων απασχόλησης, μεταξύ της ανεργίας και της απασχόλησης, ακόμα και μεταξύ της κατάρτισης και της απασχόλησης, και δεν τους αναγκάζουν να είναι ευέλικτοι,
   στ. αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων·

44.  καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να διασφαλίσουν την ποιοτική απασχόληση, ώστε να μην πέφτουν οι νέοι στην «παγίδα της επισφάλειας'· καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, με βάση τις κείμενες εθνικές νομοθεσίες και σε συνεργασία με την Επιτροπή, να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν καλύτερα πρότυπα προκειμένου να προστατεύσουν εκείνους που εργάζονται σε επισφαλείς ή χαμηλής ποιότητας θέσεις εργασίας·

45.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση των μακροπρόθεσμων συνεπειών της ανεργίας των νέων και της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών·

46.  υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν ισχυρό και διαρθρωμένο κοινωνικό διάλογο σε όλους τους χώρους εργασίας με στόχο την προστασία των νέων εργαζομένων από την εκμετάλλευση και την επισφαλή εργασία που συχνά συνδυάζεται με την προσωρινή εργασία· υπογραμμίζει την ανάγκη να ασχοληθούν οι κοινωνικοί εταίροι με τους νέους εργαζόμενους και τις ειδικές τους ανάγκες·

47.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν περισσότερα ώστε να διασφαλίσουν ότι η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω ηλικίας στην απασχόληση, έχει μεταφερθεί σωστά και εφαρμόζεται αποτελεσματικά• πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για να διασφαλιστεί ότι τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει της συγκεκριμένης νομοθεσίας·

48.  καλεί τα κράτη Μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να προχωρήσουν σε εφαρμογή στρατηγικών ενημέρωσης και πληροφόρησης των νέων για τα δικαιώματά τους στην εργασία, καθώς και για τις διάφορες εναλλακτικές οδούς ένταξης τους στην αγορά εργασίας·

49.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την προσέγγιση μεταξύ του κόσμου της εργασίας και της εκπαίδευσης, προκειμένου να διαμορφωθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα τα παράλληλα, τα οποία συνδυάζουν τη θεωρητική εκπαίδευση με την πρακτική εμπειρία, για να εφοδιάσουν τους νέους τόσο με τις αναγκαίες γενικές γνώσεις όσο και με ειδικές ικανότητες· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε επενδύσεις για να υποστηρίξουν μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την επαγγελματική κατάρτιση (VET), τις τεχνικές σπουδές και την επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε τα προγράμματα αυτά να μην αντιμετωπίζονται ως μειωτική επιλογή, αλλά ως ευκαιρία για την κάλυψη των κενών απασχόλησης τεχνικών ειδικοτήτων, η ζήτηση των οποίων αυξάνεται αισθητά, και για να τεθεί εκ νέου σε κίνηση η ευρωπαϊκή οικονομία·

50.  καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να προχωρήσουν στον εντατικότερο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιφέρειες και κλάδους, όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά νέων ανέργων·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να απαλύνουν τις επιπτώσεις της ανεργίας των νέων στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα αυτής της γενεάς και να προσφέρουν στους νέους ανθρώπους κίνητρο για μακρόχρονη εκπαίδευση με τον γενναιόδωρο υπολογισμό του χρόνου της εκπαίδευσης·

52.  καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να εντείνουν τις προσπάθειες ενημέρωσης των νέων για το δικαίωμα συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο, και να ενισχύσουν τη συμμετοχή της μεγάλης αυτής μερίδας του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στις δομές των φορέων εκπροσώπησης τους·

Μειονεκτήματα και διακρίσεις

53.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία που αφορά τους νέους και συγκεκριμένα η εθνική νομοθεσία που βασίζεται στην οδηγία (2000/78/ΕΚ) για την ισότητα στην απασχόληση δεν χρησιμοποιείται για την εισαγωγή διακρίσεων σε βάρος της πρόσβασης των νέων εργαζομένων σε κοινωνικές παροχές· πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν πολύ περισσότερα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εργαζόμενοι και εργοδότες γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της νομοθεσίας αυτής·

54.  συνιστά στα κράτη μέλη να αναλάβουν κατάλληλες πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσουν στους νέους μετανάστες την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής τους, την αναγνώριση των τίτλων τους στη χώρα προέλευσης, την πρόσβαση σε καίριες ειδικότητες, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτόν την κοινωνική τους ενσωμάτωση και τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας·

55.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν αρκετές και καλύτερες δυνατότητες παιδικής μέριμνας στους νέους γονείς, όπως τα ολοήμερα σχολεία με αποδεκτό κόστος διευκολύνοντας, κατά συνέπεια, τη συμμετοχή των νέων γονέων, και ιδίως των μητέρων, στην αγορά εργασίας·

56.  ζητεί οι ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη στους νέους γονείς, είτε στο πλαίσιο της παιδικής μέριμνας είτε στο πλαίσιο των βρεφονηπιακών σταθμών, να είναι σε επαρκές επίπεδο για να μην αποθαρρύνεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην αγορά εργασίας·

57.  καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν μια βραχυπρόθεσμη προσπάθεια εστιάζοντας την προσοχή τους στους νέους άνεργους άνδρες στους τομείς που πλήττονται από την κρίση, χωρίς να παραβλέπουν τα μακροπρόθεσμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα θετικής δράσης για τους νέους στους τομείς της αγοράς εργασίας στους οποίους δεν υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση της νεολαίας, με σκοπό να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις των προηγούμενων διακρίσεων λόγω ηλικίας και να επιτευχθεί ένα πραγματικά διαφοροποιημένο εργατικό δυναμικό, με εκάστοτε εύλογη προσαρμογή των δεδομένων για νέους με αναπηρία· επισημαίνει τη θετική εμπειρία όσον αφορά τη θετική δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων·

59.  τονίζει ότι πρέπει να δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα για άτομα με αναπηρίες, με στόχο να αυξηθούν οι πιθανότητες πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας·

60.  υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ενθάρρυνση των προγραμμάτων άσκησης και της κινητικότητας για τους νέους που φοιτούν σε σχολεία ή παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης για καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως ο κινηματογράφος, η μουσική, ο χορός, το θέατρο ή το τσίρκο·

61.  θεωρεί ότι τα προγράμματα εθελοντισμού που λειτουργούν σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του κοινωνικού, του πολιτιστικού και του αθλητικού τομέα, χρήζουν μεγαλύτερης υποστήριξης·

62.  καλεί τους επαγγελματικούς κλάδους να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις μεταξύ των γενεών σε επιχειρήσεις και οργανώσεις, επιτυγχάνοντας έτσι μια ενεργό ανταλλαγή γνώσεων και συνενώνοντας με παραγωγικό τρόπο την πείρα διαφορετικών γενεών·

63.  αναγνωρίζει πόσο σημαντικό είναι οι νέοι να μπορούν να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι δικαιούνται ατομικά ένα αξιοπρεπές εισόδημα που τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας οικονομικά ανεξάρτητης ζωής·

64.  ζητεί από τα κράτη μέλη οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να λαμβάνουν αποτελεσματική βοήθεια για τις επαγγελματικές τους επιλογές, για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα δικαιώματά τους και τη διαχείριση του ελάχιστου εισοδήματός τους·

Στρατηγικές και μέσα διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ

65.  προτείνει το Συμβούλιο και η Επιτροπή να καθιερώσουν μια Ευρωπαϊκή Εγγύηση Νέων, που θα διασφαλίζει σε κάθε νέο άνθρωπο εντός της ΕΕ το δικαίωμα σε θέση εργασίας, μαθητεία, πρόσθετη επιμόρφωση ή συνδυασμένη εργασία και επιμόρφωση μετά από μια μέγιστη περίοδο 4 μηνών ανεργίας·

66.  επιδοκιμάζει την πρόοδο προς τον καθορισμό της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει δημόσια και διαφανής αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισαβόνας και, συγκεκριμένα, του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αναφοράς για τη νεολαία, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών και οι οργανώσεις νεολαίας δεν συμμετείχαν επαρκώς σε διαβουλεύσεις κατά τη διαδικασία ανάπτυξης της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020·

67.  ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να αξιολογήσουν νέα δεσμευτικά κριτήρια αναφοράς· καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί ετησίως τα υφιστάμενα κριτήρια αναφοράς και την εγγύηση για τη νεολαία με σκοπό την επίτευξη αποτελεσμάτων και προόδου βάσει πιο αναλυτικών στατιστικών πληροφοριών και, προπαντός, κατανεμημένων ανά φύλο και ομάδα ηλικίας·

68.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν νέα βελτιωμένα μέσα διακυβέρνησης και πληροφόρησης όσον αφορά το έργο σχετικά με την απασχόληση της νεολαίας·

69.  προτείνει τη σύσταση μιας μόνιμης ομάδας εργασίας της ΕΕ για τη νεολαία στην οποία θα συμμετέχουν οργανώσεις νεολαίας, κράτη μέλη, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και οι κοινωνικοί εταίροι με σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με την απασχόληση της νεολαίας, τη δυνατότητα χάραξης διατομεακών πολιτικών, τα κοινά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και τη δρομολόγηση νέων πολιτικών·

70.  επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των νέων στη χάραξη πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι ανάγκες τους· συνιστά, εν προκειμένω, να προβεί η Επιτροπή σε διαβουλεύσεις με εκπροσώπους εθνικών συμβουλίων νεολαίας σχετικά με τις προτεραιότητες για τους νέους·

71.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των πολιτικών στους νέους, να συμπεριλάβουν τη νεολαία σε όλες τις διαδικασίες και να θεσπίσουν Συμβούλια Νέων για την παρακολούθηση πολιτικών που αφορούν τους νέους·

72.  καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δώσουν το καλό παράδειγμα αφαιρώντας από τους αντίστοιχους ιστοτόπους τους το υλικό που διαφημίζει τα μη αμειβόμενα προγράμματα άσκησης και να καταβάλλουν

o
o   o

   ένα ελάχιστο επίδομα βάσει του επιπέδου του κόστους διαβίωσης του τόπου όπου πραγματοποιείται η πρακτική,
   παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε όλους τους ασκούμενούς τους·

73.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.
(2) ΕΕ C 279 E, 19.11.2009, σ. 23.
(3) ΕΕ C 137 E, 27.5.2010, σ. 68.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0187.


Άτυπες συμβάσεις, εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία και νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου
PDF 404kWORD 121k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις άτυπες συμβάσεις, την εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία, την ευελιξία με σφάλεια και τις νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου (2009/2220(INI))
P7_TA(2010)0263A7-0193/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια κοινή δέσμευση για την απασχόληση» (COM(2009)0257),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ιδίως το άρθρο 30 σχετικά με την προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης, το άρθρο 31 σχετικά με τις δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας και το άρθρο 33 σχετικά με την οικογενειακή ζωή και την επαγγελματική ζωή,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης» (COM(2008)0800) και το συναφές ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την ενίσχυση της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ώθηση στην ευρωπαϊκή ανάκαμψη» (COM(2009)0114),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνεταιρισμός για αλλαγή σε μια διευρυμένη Ευρώπη – Ενίσχυση της συμβολής του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου» (COM(2004)0557),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για τη θέσπιση κοινών αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια: περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας μέσω της ευελιξίας με ασφάλεια» (COM(2007)0359) και το συναφές ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007(3),

–  έχοντας υπόψη το πράσινο βιβλίο της Επιτροπής «Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα» (COM(2006)0708) και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/618/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών για την περίοδο 2008-2010,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για την ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων (COM(2008)0639) και το σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Απριλίου 2009(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2009 (ευελιξία με ασφάλεια σε καιρούς κρίσης),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αποστολής για την ευελιξία με ασφάλεια, «Εφαρμογή των κοινών αρχών της ευελιξίας με ασφάλεια εντός του πλαισίου του κύκλου 2008-2010 της Στρατηγικής της Λισαβόνας», της 12ης Δεκεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου EPSCO «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» της 5ης-6ης Δεκεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων που παρατίθενται στην έκθεση με τίτλο «βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας: κοινή ανάλυση των κοινωνικών εταίρων», της 18ης Οκτωβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Βερολίνο στις 18-20 Ιανουαρίου 2007 με θέμα την «καλή εργασία»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0193/2010),

A.  εκτιμώντας ότι οι άτυπες μορφές απασχόλησης έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 1990 και οι απολεσθείσες θέσεις εργασίας λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης ανήκουν πρωτίστως στον τομέα της άτυπης εργασίας· ότι ως άτυπες μορφές απασχόλησης χαρακτηρίζονται νέες μορφές συμβάσεων που έχουν ένα ή περισσότερα από τα εξής χαρακτηριστικά: μερική απασχόληση, περιστασιακή εργασία, προσωρινή απασχόληση, εργασία με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κατ'οίκον εργασία και τηλεργασία, μερική απασχόληση με 20 ή λιγότερες ώρες την εβδομάδα,

B.  εκτιμώντας ότι η ανάγκη ευέλικτης απασχόλησης έχει επισημανθεί επανειλημμένα,

Γ.  εκτιμώντας ότι η παγκοσμιοποίηση και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις προκαλούν ευρύτατη οικονομική αναδιάρθρωση, προκαλώντας αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και στο αντικείμενο των καθηκόντων των εργαζομένων, καθώς και διαδοχικά κύματα νέων ανεξάρτητων μονοπρόσωπων επιχειρήσεων σε κάθε τομέα και ηλικιακή ομάδα, δημιουργώντας την ανάγκη για επανακαθορισμό των εργασιακών σχέσεων, με σκοπό την αποφυγή στρεβλώσεων (όπως το φαινόμενο των ψευδοαυτοαπασχολούμενων),

Δ.  εκτιμώντας ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, η οποία μετατράπηκε σε πολύ σοβαρή κρίση απασχόλησης με μια τεράστια απώλεια θέσεων εργασίας και έχει οδηγήσει σε ασταθείς αγορές εργασίας και στην αύξηση του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως στα ήδη ευάλωτα άτομα και στις μειονεκτούσες ομάδες,

Ε.  εκτιμώντας ότι ο αριθμός των φτωχών εργαζομένων αυξάνεται, αγγίζοντας το 8% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού, και ότι η αναλογία των χαμηλόμισθων κυμαίνεται επί του παρόντος στο 17% περίπου,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί μια ουσιαστική και συμπληρωματική προσέγγιση της ΕΕ, η οποία να επικεντρώνεται πρωτίστως στην αποτελεσματική διακυβέρνηση και σε ένα αμοιβαία υποστηρικτικό μείγμα μέτρων πολιτικής στους τομείς των οικονομικών, περιβαλλοντικών, εργασιακών και κοινωνικών πολιτικών και της επιχειρηματικότητας, καθώς και να ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση (ΕΣΑ) σκοπός της οποίας είναι να παροτρυνθούν τα κράτη μέλη στην επιδίωξη κοινών στόχων που θα εστιάζουν στις τέσσερις αρχές της απασχολησιμότητας, της επιχειρηματικότητας, της προσαρμοστικότητας και της ισότητας των ευκαιριών,

Ζ.  εκτιμώντας ότι το ποσοστό ανεργίας εντός της ΕΕ των 27 έχει ανέλθει στο 10% (2009) και η ανεργία είναι απίθανο να αγγίξει την αιχμή της πριν το πρώτο εξάμηνο του 2011,

Η.  εκτιμώντας ότι μια ανάλυση των αλλαγών στην απασχόληση κατά μορφωτικό επίπεδο δείχνει ότι ο αριθμός των ανθρώπων χαμηλών δεξιοτήτων που απασχολούνται έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια,

Θ.  εκτιμώντας ότι κατά μέσο όρο το ένα πέμπτο έως το ένα τέταρτο του συνόλου των Ευρωπαίων εργαζομένων αλλάζει δουλειά κάθε χρόνο,

Ι.  εκτιμώντας ότι το ποσοστό μετακίνησης ανάμεσα στην ανεργία και την απασχόληση είναι υψηλό, με το ένα τρίτο των ανέργων και το 10% του ανενεργού πληθυσμού να βρίσκουν δουλειά μέσα σε ένα χρόνο, αλλά ότι παρόλα αυτά σημαντικός αριθμός εργαζόμενων, ιδίως σε άτυπες μορφές εργασίας, χάνουν την εργασίας τους χωρίς να βρίσκουν νέα απασχόληση,

ΙΑ.  εκτιμώντας ότι, στην ΕΕ των 27 το 45% όλων των περιόδων ανεργίας διαρκεί περισσότερο από ένα έτος, συγκριτικά με περίπου το 10% στις ΗΠΑ,

ΙΒ.  εκτιμώντας ότι ο κύκλος κινήσεως εργαζομένων είναι υψηλότερος στις γυναίκες από ότι στους άντρες (διαφορά πέντε τοις εκατό) και μεταξύ των νεότερων εργαζομένων (ηλικίας κάτω των 24), μειώνεται δε όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο, πράγμα που δείχνει ότι η αλλαγή πολύ συχνότερα επιβάλλεται παρά επιλέγεται και συνδέεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και επισφαλείς συμβάσεις, συχνά μάλιστα οι νέοι δεν βρίσκουν εργασία αντίστοιχη των ακαδημαϊκών τους προσόντων,

ΙΓ.  εκτιμώντας ότι υπολογίζεται πως ένας στους έξι εργαζομένους έχει ευθύνες φροντίδας ηλικιωμένου ή εξαρτώμενου συγγενή ή φίλου,

ΙΔ.  εκτιμώντας ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχει σημειωθεί άνοδος των περιπτώσεων αδήλωτης εργασίας, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρά οικονομικά (κυρίως δημοσιονομικά), κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα,

ΙΕ.  εκτιμώντας ότι η αξιολόγηση της ευελιξίας με ασφάλεια έχει σύνθετο χαρακτήρα και είναι απαραίτητο να υπάρξει μια συνολική προσέγγισή της, ιδίως ενόψει των αλλαγών που η παρούσα κρίση μπορεί να επιφέρει και στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντάς τες να υιοθετήσουν ολοένα και λιγότερο προστατευόμενες σχέσεις εργασίας και με έντονη επισφάλεια,

ΙΣΤ.  εκτιμώντας ότι, στις πολιτικές για την απασχόληση, χρειάζεται να προωθηθούν ενεργά οι ίσες ευκαιρίες μεταξύ αντρών και γυναικών, ο συνδυασμός της επαγγελματικής, εκπαιδευτικής και οικογενειακής ζωής, καθώς και αρχές για την απαγόρευση των διακρίσεων,

ΙΖ.  εκτιμώντας ότι, ενώ ο κοινωνικός διάλογος έχει αναπτυχθεί με διάφορους τρόπους σε ολόκληρη την Ευρώπη, εν γένει η άνοδος των οικονομικών και χρηματοοικονομικών δυσκολιών έχει οδηγήσει σε έντονο τριμερή διάλογο,

ΙΗ.  εκτιμώντας ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις συνιστούν τον συνηθέστερο τρόπο καθορισμού της αμοιβής στην Ευρώπη – δύο στους τρεις εργαζομένους καλύπτονται από μια συλλογική μισθολογική σύμβαση σε επίπεδο εταιρείας ή υψηλότερο επίπεδο,

ΙΘ.  εκτιμώντας ότι η ανεπίσημη συνάντηση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Βερολίνο στις 19 Ιανουαρίου 2007 συμπέρανε ότι «η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες και κοινές προσπάθειες για την προώθηση της καλής εργασίας· καλή εργασία σημαίνει δικαιώματα και συμμετοχή των εργαζομένων, δίκαιες αποδοχές, προστασία της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία καθώς και οργάνωση της εργασίας φιλική προς την οικογένεια· οι καλές και δίκαιες συνθήκες εργασίας καθώς και η κατάλληλη κοινωνική προστασία είναι απολύτως απαραίτητες προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει αποδεκτή από τους πολίτες της»,

Κ.  εκτιμώντας ότι η έννοια της καλής εργασίας θα πρέπει να παρέχει τη θεμελιώδη καθοδήγηση για την επόμενη φάση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση.

Α.Άτυπες συμβάσεις

1.  καλεί το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2010 να εκδώσει σαφείς κατευθύνσεις και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας και ποιοτικής απασχόλησης καθώς και τη δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών εργασίας στο πλαίσιο μιας φιλόδοξης Στρατηγικής ΕΕ2020, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία, την κοινωνία και την αγορά εργασίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις προσπάθειες της Αποστολής για την Ευελιξία με ασφάλεια, καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε μια πιο ισορροπημένη και δίκαιη εφαρμογή των αρχών της ευελιξίας με ασφάλεια, και επισημαίνει ότι η αμοιβαία μάθηση και οι ανταλλαγές ορθών πρακτικών, όπως επίσης και η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού (ΑΜΣ), αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία για το συντονισμό των διαφορετικών προσεγγίσεων των πολιτικών των κρατών μελών· σημειώνει, ωστόσο, ότι η ΑΜΣ θα μπορούσε να βελτιωθεί και ότι, για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, χρειάζεται να ενισχυθεί η διακυβέρνηση της ΑΜΣ,

3.  επισημαίνει τη μεγάλη ποικιλία εργασιακών παραδόσεων, μορφών συμβάσεων και επιχειρηματικών προτύπων που υπάρχουν στις αγορές εργασίας, τονίζοντας την ανάγκη, σε αυτό το πλαίσιο της διαφορετικότητας, να αποτελεί προτεραιότητα η διασφάλιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και των εργασιακών κεκτημένων· συνιστά την έγκριση μιας προσέγγισης από τη βάση αναπτύσσοντας νέες στρατηγικές απασχόλησης κατά τρόπον ώστε να διευκολύνεται ο διάλογος και η συμμετοχή των πολιτικών και κοινωνικών αρχών σε όλα τα επίπεδα·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν και να υποστηρίξουν την ειδική θέση των ανεξάρτητων εξωτερικών συνεργατών ως ζωτικής δύναμης για την οικονομική ανάκαμψη, ως ένα «τρόπο πρόσβασης στην εργασία» ή μια εναλλακτική λύση στην αγορά εργασίας· σημειώνει ότι η ανεξάρτητη εργασία γίνεται ολονέν πιο δημοφιλής, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων εργαζομένων και των γυναικών και ως ένα μεταβατικό στάδιο από την εργασία στην σύνταξη· πιστεύει ότι πρέπει να μεταχειρίζονται τους ανεξάρτητους εργαζομένους ως ενιαίο υποσύνολο πολύ μικρών επιχειρήσεων και ζητεί τη λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση του φόρτου των ρυθμίσεων και την ενθάρρυνση και στήριξη των ανεξάρτητων εξωτερικών συνεργατών για την εκκίνηση/ανάπτυξη ανεξαρτήτων επιχειρήσεων και την προώθηση της διά βίου μάθησης για αυτήν την ομάδα·

5.  τονίζει τη σημασία της αυτοαπασχόλησης ιδίως στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, και επισημαίνει τη σημασία των ελευθέρων επαγγελμάτων και των ιδιαιτεροτήτων τους· υπογραμμίζει ότι ο όρος «ελεύθερο επάγγελμα» σημαίνει απλά ένα συγκεκριμένο εξειδικευμένο επάγγελμα, το οποίο μπορεί να ασκηθεί και ανεξάρτητα·

6.  θεωρεί ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται για όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως του ακριβούς καθεστώτος απασχόλησής τους, μια σειρά από βασικά δικαιωμάτα· συνιστά οι προτεραιότητες σε περίπτωση μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας, όπου αυτό χρειάζεται, να εστιάζουν στα εξής: επείγουσα διεύρυνση της προστασίας των εργαζομένων σε άτυπες μορφές απασχόλησης, ομαδοποίηση των άτυπων συμβάσεων για λόγους απλούστευσης, βιώσιμη δημιουργία σχέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, διευκρίνιση της κατάστασης της εξαρτημένης απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής δράσης όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε άτυπες μορφές απασχόλησης, ενέργειες κατά της αδήλωτης εργασίας, στήριξη για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και στα πλαίσια άτυπων συμβάσεων εργασίας, και τη διευκόλυνση των μεταβάσεων ανάμεσα σε διάφορες καταστάσεις απασχόλησης και ανεργίας, μέσω της προώθησης πολιτικών όπως τα ειδικά επιδόματα εργασίας, η δια βίου μάθηση, η επανακατάρτιση και η εκπαίδευση στην εργασία, ενθαρρύνει τις ενέργειες για τη διευκρίνιση της κατάστασης της εξαρτημένης απασχόλησης, και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των σχέσεων εργασίας σύμφωνα με τις συστάσεις της ΔΟΕ του 2006·

7.  χαιρετίζει την εισαγωγή διατάξεων από ορισμένα κράτη μέλη που επιτρέπουν σε εργαζομένους με ευθύνες φροντίδας να συνδυάζουν τις ευθύνες τους με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις μέσω πιο ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά τους παρόχους φροντίδας στον χώρο εργασίας μέσω ευέλικτων εργασιακών συνθηκών συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων άδειας και της ευέλικτης εργασίας, της μερικής απασχόλησης και της κατ' οίκον εργασίας, οι οποίες θα επιτρέψουν σε περισσότερους παρόχους φροντίδας σε όλα τα κράτη μέλη να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στη μισθωτή εργασία·

8.  σημειώνει τη διάκριση στην οποία προβαίνει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας μεταξύ των άτυπων και των πολύ άτυπων σχέσεων εργασίας· πιστεύει ότι πολλές μορφές άτυπων σχέσεων εργασίας συνιστούν σημαντικά μέσα αποκόμισης πρόσθετου εισοδήματος για παρόχους φροντίδας, φοιτητές και άλλα άτομα που βασίζονται σε συμβάσεις εργασίας περιορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης· τονίζει ότι έχει καίρια σημασία οι εργαζόμενοι σε άτυπες μορφές απασχόλησης να διαθέτουν ελάχιστα δικαιώματα και να προστατεύονται από την εκμετάλλευση·

9.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη μετάβαση σε παραγωγικές και υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας και να θεσπίσουν διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που θα διασφαλίζουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα των ατόμων που απασχολούνται σε άτυπες μορφές εργασίας, μεριμνώντας για την ίση μεταχείρισή τους σε σχέση με τους εργαζομένους με κανονικές συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και με βάση το ανώτατο επίπεδο προστασίας των εργαζομένων·

10.  συστήνει οι εργαζόμενοι με άτυπες συμβάσεις να καλύπτονται από τις υφιστάμενες οδηγίες της ΕΕ που καλύπτουν κατηγορίες εργαζομένων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας (93/104/ΕΚ), της οδηγίας περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (2008/104/ΕΚ), της οδηγίας για την εργασία μερικής απασχόλησης (97/81/ΕΚ) και της οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου (1999/70/ΕΚ)·

11.  σημειώνει ότι η τάση για αύξηση της αναλογίας μη καθιερωμένων ή άτυπων συμβάσεων είναι σαφές ότι συνδέεται με το φύλο και τις γενιές, καθώς οι γυναίκες, οι μεγαλύτερης ηλικίας αλλά και οι νεότερες γυναίκες εργαζόμενες αντιπροσωπεύονται δυσανάλογα σε μη καθιερωμένες μορφές απασχόλησης· επισημαίνει ότι σε ορισμένους τομείς σημειώνονται ταχείες διαρθρωτικές αλλαγές· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν τους λόγους αυτής της τάσης, να λάβουν τα κατάλληλα, στοχοθετημένα μέτρα στους αντίστοιχους τομείς για να καταπολεμήσουν αυτήν την ανισότητα, διευκολύνοντας τη μετάβαση σε μόνιμες θέσεις απασχόλησης και, ιδίως, προωθώντας μέτρα που θα διευκολύνουν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες στο να συμβιβάσουν την εργασία, την οικογένεια και την ιδιωτική ζωή, εστιάζοντας κυρίως στον κοινωνικό διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, και να παρακολουθήσουν και να δημοσιοποιήσουν την επιτυχία αυτών των μέτρων· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η προσφυγή σε αυτές τις μη καθιερωμένες ή άτυπες συμβάσεις να μην χρησιμεύσει στην απόκρυψη της παράνομης εργασίας, αλλά να ευνοήσει μάλλον, μέσω της ανταλλαγής δεξιοτήτων, τη μετάβαση προς μια πραγματική ενσωμάτωση των νέων και των ανέργων στην αγορά εργασίας, παρέχοντας στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις ένα πλαίσιο ασφάλειας και ευελιξίας που θα ενισχύει τόσο την απασχολησιμότητα όσο και την ανταγωνιστικότητα·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της οδηγίας 97/81/ΕΚ για την εργασία μερικής απασχόλησης και της οδηγίας 1999/70/ΕΚ για την εργασία ορισμένου χρόνου έχοντας κυρίως υπόψη τη θεμελιώδη αρχή της μη διάκρισης· τονίζει τη σημασία της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης για τη διευκόλυνση της μετάβασης σε νέες θέσεις εργασίας, που είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τους εργαζομένους υπό καθεστώς συμβάσεων ορισμένου χρόνου·

13.  τονίζει ότι η προσφυγή σε άτυπες μορφές απασχόλησης θα πρέπει να συνιστά προσωπική επιλογή και να μην επιβάλλεται από αυξανόμενους φραγμούς κατά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για ορισμένες ομάδες ή από την έλλειψη διαθέσιμων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας· επισημαίνει ότι, ιδιαίτερα για τους πολλαπλά μειονεκτούντες εργαζομένους, οι ανά άτομο προσαρμοσμένες άτυπες συμβάσεις που παρέχονται από κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία μπορούν να αποτελούν μια επιλογή εφόσον προσφέρουν μία πρώτη ευκαιρίμα για απασχόληση·

14.  χαιρετίζει τη θέσπιση της οδηγίας 2008/104/ΕΚ περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και ζητά την ταχεία εφαρμογή της·

15.  σημειώνει ότι οι μη καθιερωμένες μορφές εργασίας πρέπει να προβλέπουν συμβατικά το δικαίωμα κατάρτισης των εργαζομένων, και υπογραμμίζει ότι οι μη καθιερωμένες μορφές εργασίας μπορούν, εάν προστατεύονται κατάλληλα και περιλαμβάνουν στήριξη στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, τα δικαιώματα των εργαζομένων και μετάβαση σε σταθερή, προστατευόμενη απασχόληση, να αποτελέσουν μια ευκαιρία, αλλά πρέπει να συνοδεύονται από υποστήριξη των εργαζομένων που βρίσκονται σε κατάσταση μετάβασης από το ένα καθεστώς εργασίας ή απασχόλησης σε κάποιο άλλο μέσω στοχοθετημένων ενεργών πολιτικών στον τομέα της απασχόλησης· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι αυτό συχνά παραμελείται·

16.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν έγκαιρες και δυναμικές πολιτικές παρέμβασης δίνοντας στους εργαζόμενους, ιδιαίτερα στις γυναίκες, που εισέρχονται ξανά στην αγορά εργασίας δικαίωμα σε ατομική υποστήριξη κατά την περίοδο που είναι απαραίτητη για να αναπτύξουν την κατάρτισή τους και/ή να αποκτήσουν (νέα) προσόντα· οι άνεργοι θα πρέπει να υποστηρίζονται τόσο μέσω ενός σταθερού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας όσο και μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος ενεργών πολιτικών, προκειμένου να επανεισέλθουν στην αγορά εργασίας γρήγορα ακόμα κι αν οι προηγούμενες συμβάσεις τους ήταν άτυπες, δεδομένης της σημασίας που έχει η διατήρηση των ανθρώπων στην αγορά εργασίας και η προώθηση της μετάβασης σε μορφές αξιοπρεπούς, σταθερής, προστατευμένης και ποιοτικής απασχόλησης· αν η επανένταξη πραγματοποιείται μέσω άτυπων συμβάσεων, οι εν λόγω συμβάσεις πρέπει να διασφαλίζουν ορθά ρυθμισμένες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας·

17.  καλεί την Επιτροπή, με τη συνδρομή των κοινωνικών εταίρων, να αναλύσει και να παρακολουθήσει τους διαφορετικούς τύπους εργαλείων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο εθνικών πολιτικών ενεργοποίησης·

18.  καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά, με την βοήθεια των κοινωνικών εταίρων, την παράνομη απασχόληση, μέσω κυρίως της πρόληψης και αποτρεπτικών κυρώσεων, και πιστεύει ότι ο ορισμός στρατηγικών, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αντιτίθενται στην παράνομη απασχόληση μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης και στην μείωση των επισφαλών, ιδιαίτερα των άτυπων, εργασιακών σχέσεων· είναι της γνώμης ότι η καταπολέμηση της παράνομης εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα για τη δημιουργία βιώσιμων και αειφόρων εναλλακτικών επιλογών απασχόλησης και την υποστήριξη των ατόμων με στόχο την πρόσβαση στην ανοικτή αγορά εργασίας·

19.  τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, βιώσιμες και ασφαλείς, ενδεχομένως έπειτα από μια περίοδο κατάρτισης που θα στοχεύει στην βιώσιμη, πλήρη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων πράσινων και λευκών (στον τομέα της υγείας) θέσεων εργασίας, και να εξασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή·

20.  τονίζει ότι δεν οδηγούν απαραίτητα όλες οι μορφές άτυπης απασχόλησης σε ασταθή, επισφαλή, περιστασιακή εργασία με χαμηλά επίπεδα προστασίας όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, χαμηλές αμοιβές και περιορισμένη πρόσβαση στην περαιτέρω κατάρτιση και διά βίου μάθηση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτές οι επισφαλείς μορφές απασχόλησης συνδέονται στις περισσότερες περιπτώσεις με άτυπες συμβατικές ρυθμίσεις·

21.  επισημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η υψηλή ανεργία και ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας παρέχοντας ίσα δικαιώματα σε όλους τους εργαζομένους και επενδύοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στις δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να καταργήσουν κάθε μορφή επισφαλούς απασχόλησης·

22.  επισημαίνει ότι η κατάργηση της επισφαλούς απασχόλησης απαιτεί μια ισχυρή δέσμευση από τα κράτη μέλη τα οποία πρέπει να παρέχουν επαρκείς βάσεις μέσω των πολιτικών τους για την αγορά εργασίας με στόχο τη μετάβαση από την επισφαλή απασχόληση στην κανονική, μόνιμη απασχόληση με περισσότερα δικαιώματα για τους εργαζόμενους και κοινωνική προστασία·

23.  τονίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για τον στόχο του συνδυασμού της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή από τους εργαζόμενους· επικρίνει, ωστόσο, το γεγονός ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν ανέλαβαν σημαντική και αποτελεσματική δράση για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης·

24.  επισημαίνει ότι καλύτερος συνδυασμός επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής μπορεί να επιτευχθεί με τον καλύτερο τρόπο μέσω της ανανέωσης του μοντέλου της κανονικής απασχόλησης: συμβάσεις αορίστου χρόνου με πλήρη απασχόληση μικρότερης διάρκειας κατά γενικό κανόνα, καθώς και θέσπιση κανόνων για τη μερική απασχόληση, ούτως ώστε να προσφέρεται μόνο δικαιολογημένη και κοινωνικά προστατευμένη εργασία μερικής απασχόλησης (15 - 25 ώρες εβδομαδιαίως) σε όσους επιθυμούν να εργαστούν υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης· τονίζει την ανάγκη εξίσωσης της πλήρους και της μερικής απασχόλησης όσον αφορά τα ωρομίσθια, τα δικαιώματα εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας και την κοινωνική προστασία·

Β.  Ευελιξία με ασφάλεια και εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία

25.  πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να προσαρμοσθεί ο τρέχων προβληματισμός σχετικά με την ευελιξία με ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπό το πρίσμα της τρέχουσας κρίσης, ούτως ώστε να βοηθήσει στην αύξηση και της παραγωγικότητας και της ποιότητας των θέσεων εργασίας με το να εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με ιδιαίτερη στήριξη για τα άτομα που ευρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας, επιτρέποντας συγχρόνως στις εταιρείες να έχουν την οργανωτική ευελιξία που χρειάζεται για να δημιουργούν ή να μειώνουν θέσεις εργασίας ανταποκρινόμενες στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς· έχει τη γνώμη ότι η δίκαιη και ισορροπημένη εφαρμογή των αρχών της ευελιξίας με ασφάλεια μπορούν να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση της αγοράς εργασίας σε περίπτωση διαρθρωτικών αλλαγών· θεωρεί, περαιτέρω, ότι οι απαιτήσεις ευελιξίας και ασφάλειας καθώς και οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας δεν είναι αντιφατικές και μπορούν να ενισχύουν αλλήλους, εάν ορισθούν μέσω μιας δίκαιης σύγκρισης των απόψεων των κοινωνικών εταίρων, των κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών οργάνων, παράλληλα με αμοιβαία μάθηση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών· θεωρεί ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη στα αποτελέσματα σχετικά με την αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια·

26.  επισημαίνει ότι υπάρχει ένα σταθερό αυξανόμενο πρόβλημα όσον αφορά τους ψευδο-αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι συχνά αναγκάζονται από τον εργοδότη τους να εργάζονται υπό άθλιες συνθήκες· οι εργοδότες που χρησιμοποιούν τις ικανότητες εργασίας των ψευδο-αυτοαπασχολούμενων πρέπει επίσης να υπόκεινται σε κυρώσεις·

27.  πιστεύει ότι η ευελιξία με ασφάλεια δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς ισχυρή κοινωνική προστασία και υποστήριξη για την επανένταξη στην αγορά εργασίας, στοιχεία καίριας σημασίας για τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση, από τη μία θέση εργασίας στην άλλη, και από την απασχόληση στη συνταξιοδότηση·

28.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για μια ισορροπημένη εφαρμογή των πολιτικών για την ευελιξία με ασφάλεια προβαίνοντας σε μια ανάλυση της μέχρι σήμερα πορείας υλοποίησης στα διάφορα κράτη μέλη, και ελέγχοντας εάν τα μέτρα για την ευελιξία συνοδεύθηκαν από κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων, και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους στην εφαρμογή των αρχών της ευελιξίας με ασφάλεια, προκειμένου οι εν λόγω αρχές να εφαρμοσθούν με σεβασμό στα κεκτημένα κοινωνικά δικαιώματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων αγορών εργασίας, των διαφορετικών παραδόσεων στον τομέα των πολιτικών εργασίας και των συλλογικών συμβάσεων και των δομών των εκάστοτε συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και σημειώνει ότι η αμοιβαία μάθηση, οι ανταλλαγές ορθών πρακτικών, όπως επίσης και η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού, αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία για τον συντονισμό των διαφορετικών στρατηγικών προσεγγίσεων των κρατών μελών·

29.  πιστεύει ότι, ειδικά στο πλαίσιο της σημερινής οικονομικής κατάστασης, η αξιολόγηση της εφαρμογής της ευελιξίας με ασφάλεια στα κράτη μέλη είναι ακόμα περισσότερο απαραίτητη, και ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα υποστηρίξουν την εργατική νομοθεσία και τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας μόνο αν αυτές αποσκοπούν και στην αποτελεσματική μείωση της διαφορετικής μεταχείρισης μεταξύ των διαφόρων τύπων συμβάσεων· υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή των αρχών της ευελιξίας απαιτεί επαρκή κοινωνική προστασία, μεριμνώντας ώστε τα άτομα να μπορούν να ζούν και να αναπτύσσονται, παράλληλα με ειδική στήριξη για τους αναζητούντες εργασία και σταθερή εργατική νομοθεσία για όλα τα είδη απασχόλησης επί τη βάσει ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου, και πρέπει να συνοδεύεται από μηχανισμούς αυξημένης προστασίας για την πρόληψη των δυσκολιών·

30.  υπογραμμίζει ότι το αίτημα για μεγάλη ευελιξία στην εργασία δεν θα πρέπει να φθάνει σε σημείο να περιορίζει υπέρμετρα τις ζωές των ανθρώπων και την εξέλιξή τους και να δυσχεραίνει, για παράδειγμα, τη δημιουργία και διατήρηση οικογένειας, τη φροντίδα συγγενών και τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή·

31.  τονίζει τη σημασία της διάστασης της ασφάλειας στην ευελιξία με ασφάλεια, που πρέπει να παρέχει υποστήριξη στον τομέα της αναζήτησης εργασίας για τους εργαζομένους που βρίσκονται σε μεταβατική κατάσταση και να τους διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης· ότι η υποστήριξη πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή μέτρα κατάρτισης ώστε να είναι σε θέση οι εργαζόμενοι να προσαρμοσθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

32.  πιστεύει ότι οι εταιρείες φοβούνται τη μόνιμη αναντιστοιχία μεταξύ των αναγκών τους και των προσφερόμενων ικανοτήτων από τους αιτούντες εργασία, ότι στερούνται την πρόσβαση σε πιστώσεις που θα τους επέτρεπαν να προβούν σε προσλήψεις και επενδύσεις και δεν επενδύουν αρκετά στην αγορά εργασίας, και τονίζει τη σημασία, στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, της ανάπτυξης μακροπρόθεσμου οράματος από το ευρωπαϊκό σύστημα παραγωγής· της δημιουργίας ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, επαρκών χρηματοπιστωτικών πόρων και της παροχής καλών συνθηκών εργασίας· και της βελτίωσης της ασφάλειας του δικαίου και της διαφάνειας τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, την κάλυψη και την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας·

33.  τονίζει τη σημασία της πρόληψης, του εντοπισμού και της ποινικοποίησης της παράνομης απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί σειρά από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κανόνων για την αντιμετώπιση των «εικονικών εταιρειών», της αλληλέγγυας ευθύνης στις αλυσίδες υπεργολαβίας, και τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την πρόληψη και τον εντοπισμό της παράνομης απασχόλησης·

34.  πιστεύει ότι, εξαιτίας της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι επιχειρήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη δεν κατορθώνουν να βρουν στην αγορά εργασίας τις κατάλληλες μορφές συμβάσεων για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους για ευελιξία, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απρόβλεπτες διακυμάνσεις ζήτησης της αγοράς, για συγκράτηση του κόστους και για την προστασία της ασφάλειας των εργαζομένων·

35.  καλεί, στο πλαίσιο της σύγχρονης εργασιακής οργάνωσης, να δημιουργηθούν ευέλικτες και εξασφαλισμένες συμβατικές συμφωνίες που θα διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση· πιστεύει ακράδαντα ότι οι συμβάσεις απασχόλησης αορίστου χρόνου θα πρέπει να παραμείνουν η κύρια μορφή απασχόλησης και θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της σύγχρονης εργασιακής οργάνωσης, χρειάζεται να προβλέπονται ευέλικτες συμβάσεις σχετικά με τις μεθόδους παροχής της εργασίας και ασφαλείς από την άποψη της προστασίας της εργασίας και των δικαιωμάτων· αναγνωρίζει ότι ο ορισμός του νομικού πλαισίου για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και ο προσανατολισμός τους βάσει της αρχής της ευελιξίας με ασφάλεια στο εθνικό εργατικό δίκαιο είναι καθοριστικής σημασίας για την αποδοχή τους από τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους·

36.  καταδικάζει απερίφραστα την αντικατάσταση της τακτικής απασχόλησης με μορφές άτυπων συμβάσεων οι οποίες συμβάλλουν σε χειρότερες και πιο αβέβαιες συνθήκες εργασίας σε σύγκριση με τις συνθήκες κανονικής απασχόλησης και είναι εις βάρος του γενικότερου πληθυσμού, των υπαλλήλων και των ανταγωνιστών· τονίζει ότι αυτές οι καταχρηστικές μορφές σύμβασης καταστρατηγούν και αποσταθεροποιούν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατό μέσο για να καταπολεμήσουν τις καταχρηστικές πρακτικές μακροπρόθεσμα, π.χ. με την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων·

37.  πιστεύει ακράδαντα ότι, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων παραδόσεων στα κράτη μέλη, οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν πυρήνα δικαιωμάτων, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: βιώσιμους μισθούς και εξάλειψη της διαφοράς αμοιβών μεταξύ των φύλων και των εθνοτήτων, επαρκή κοινωνική προστασία, απαγόρευση των διακρίσεων και ίση μεταχείριση κατά την αναζήτηση απασχόλησης και στην απασχόληση, στην κατάρτιση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και διατάξεις για το ωράριο εργασίας/αργίες, συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εκπροσώπησης, συλλογικές διαπραγματεύσεις, συλλογικές αγωγές και πρόσβαση σε κατάρτιση και εξέλιξη της σταδιοδρομίας καθώς και προστασία σε περίπτωση απώλειας της θέσης εργασίας·

38.  Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να κλιμακώσουν τις προσπάθειές τους να επενδύσουν σε δεξιότητες και κατάρτιση για τη στήριξη της σταθερής και βιώσιμης απασχόλησης· για το λόγο αυτό, καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στους ανθρώπους υλοποιώντας και χρηματοδοτώντας με αποφασιστικότητα στρατηγικές προσανατολισμένες στις ανάγκες της αγοράς, και να προβούν στην αναγνώριση άτυπων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τηρώντας παράλληλα μια προσέγγιση με βάση τον κύκλο ζωής· επιπροσθέτως, καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη διασφάλιση της πρόσβασης κάθε νέου ατόμου που τελειώνει το σχολείο σε μια θέση εργασίας ή στην ανώτερη εκπαίδευση ή στην επαγγελματική κατάρτιση·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν πολιτικές που επιτρέπουν σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ασθενέστερων και πλέον μειονεκτουσών κατηγοριών, να έχουν πραγματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε μια ευέλικτη εργασία και την παροχή φροντίδας, την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, εξασφαλίζοντας ευρεία υποστήριξη για ίσες ευκαιρίες και για όλες τις αναγκαίες για τον σκοπό αυτόν υπηρεσίες, π.χ. μέσω μέτρων στήριξης όπως άδεια μητρότητας και πατρότητας, γονική άδεια, ευέλικτο ωράριο εργασίας και οικονομικοί, προσιτοί και διαθέσιμοι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν πολιτικές για τη δημιουργία νέων ευκαιριών εργασίας· έχει συνείδηση της ευθύνης και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν αυτοί που δημιουργούν ανάλογες θέσεις εργασίας συμπεριλαμβανομένων των θέσεων υπό καθεστώς άτυπων συμβάσεων·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν μέτρα που θα επιτρέπουν την επιστροφή σε μια επαγγελματική δραστηριότητα ύστερα από γονική άδεια, ενδεχομένως μετά από την παρακολούθηση μαθημάτων επιμόρφωσης, εάν χρειασθεί·

42.  συστήνει ανεπιφύλακτα η πρωτοβουλία της ΕΕ για την απασχόληση να περιλαμβάνει πρώιμη παρέμβαση για την υποστήριξη των ανέργων σε μια στιγμή κατά την οποία πραγματικά χάνονται θέσεις εργασίας, κυρίως για να μειωθεί ο κίνδυνος του αποκλεισμού ανθρώπων από την αγορά εργασίας και απώλειας του ανθρώπινου κεφαλαίου που αυτοί αντιπροσωπεύουν·

43.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν καθεστώτα στήριξης, ειδικά για τους εργαζόμενους χαμηλής εξειδίκευσης και τους αναπήρους, μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, παροχής εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εντατικής (εκ νέου) κατάρτισης των εργαζομένων, επιδοτούμενης απασχόλησης και επιδομάτων έναρξης λειτουργίας για αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις· υπογραμμίζει όμως ιδιαίτερα ότι αυτές οι επιδοτήσεις πρέπει να κατανεμηθούν με τέτοιον τρόπο ώστε να μην αντικαταστήσουν κανονικές θέσεις εργασίας·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μειώσουν τα διοικητικά εμπόδια, όταν αυτά δεν χρησιμεύουν για την προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων, ώστε να βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, ειδικά για τις ΜΜΕ, αλλά τονίζει τη σημασία να διασφαλιστεί ότι οιεσδήποτε αλλαγές δεν θα έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων· τονίζει ότι οι ΜΜΕ, είναι, λόγω του μεγάλου τους αριθμού, οι κυριότεροι παράγοντες για την καταπολέμηση της ανεργίας στην ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση των πολιτικών απασχόλησης που τις αφορούν, οι ιδιαιτερότητες των αναγκών τους και του τόπου όπου έχουν την έδρα τους·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση του προβληματισμού και της υλοποίησης των οδών ευελιξίας με ασφάλεια·

46.  εκφράζει τη λύπη του για την περιοριστική προσέγγιση της ευελιξίας με ασφάλεια από την πλευρά του Συμβουλίου και της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προσηλωθούν στην ατζέντα της καλής εργασίας και να την κατοχυρώσουν στην επόμενη γενιά των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση: προώθηση της ασφάλειας της εργασίας και της απασχόλησης για τους εργαζομένους, προσέγγιση βάσει δικαιωμάτων για τις δυναμικές πολιτικές αγοράς εργασίας και διά βίου μάθησης, πλήρης υγεία και ασφάλεια στην εργασία, καθολικά και ίσα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα για όλους, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και συνδυασμός επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης και της ευημερίας στην εργασία·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να μην επιτρέπουν τις απολύσεις μόνον για οικονομικούς λόγους παρά μόνον εφόσον έχουν καταβληθεί όλες οι προσπάθειες (εκ νέου) κατάρτισης των εργαζομένων·

Γ.  Νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου

48.  πιστεύει ότι η επίσημη αναγνώριση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στη νέα Συνθήκη αποτελεί πρόοδο, καθώς αναγνωρίζει την αυτονομία τους και επιβεβαιώνει εκ νέου το ρόλο τους στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο την ιδιαίτερη σημασία του τομεακού κοινωνικού διαλόγου στον οποίον πλέον εκπροσωπούνται 40 τομείς·

49.  ανησυχεί, ωστόσο, για τον αντίκτυπο της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις Laval, Rüffert, Viking και Λουξεμβούργου σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία ανάληψης δράσης για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας·

50.  Είναι της γνώμης ότι η αναγνώριση της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ως θεσμικού οργάνου συμβάλει στη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε οικονομικές πολιτικές της ΕΕ,

51.  πιστεύει ότι η συμβολή των ευρωπαίων και των εθνικών κοινωνικών εταίρων καθώς και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην επίτευξη της Στρατηγικής ΕΕ2020 είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά την επίτευξη των στόχων στην απασχόληση και την ενημέρωση και υλοποίηση του προγράμματος για την ευελιξία με ασφάλεια·

52.  καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις να αναλάβουν την ευθύνη για την κατάσταση των «νέου τύπου» εργαζομένων (υπαλλήλων με άτυπες ή «πολύ άτυπες» συμβάσεις εργασίας) και να εξισορροπήσουν τα δικαιώματά τους και τις απαιτήσεις κοινωνικής προστασίας με εκείνες των «παραδοσιακών» εργαζομένων·

53.  καλεί τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο να υποστηρίξουν την επένδυση σε στρατηγικές μάθησης που είναι προσανατολισμένες στις ανάγκες της αγοράς και εκφράζει την εκτίμησή του για το «Πλαίσιο δράσεων για τη διά βίου ανάπτυξη των ικανοτήτων και προσόντων» που έχουν ήδη διαπραγματευθεί οι κοινωνικοί εταίροι·

54.  πιστεύει ότι τα άτομα στα οποία απευθύνονται τα μέτρα για την ένταξη στην αγορά εργασίας ή τα μέτρα προετοιμασίας για την (επαν-)ένταξή τους στην αγορά εργασίας καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε αυτά ή που τα εκπροσωπούν θα πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην εφαρμογή των πολιτικών που τα επηρεάζουν

55.  σημειώνει ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη πολιτικών και την υλοποίησή τους διαφέρει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών, αλλά ότι εν γένει η τάση προσανατολίζεται προς τη χρήση ενός ευρύτερου μείγματος εργαλείων για την επίτευξη στόχων αναφορικά με πολιτικές. πιστεύει ότι η ποιότητα της κοινωνικής και θεσμικής αναγνώρισης την οποία απολαμβάνουν οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο σε εθνικό επίπεδο και να λάβει πιο ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς είναι πιθανότατα ο κυριότερος καθοριστικός παράγοντας της ποιότητας της συμβολής τους· δίνει ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου διαφέρει πολύ ανά χώρα και τομέα και καλεί μετ' επιτάσεως τους κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν μια γνήσια «κοινωνική εταιρική σχέση» σε όλα τα επίπεδα·

56.  πιστεύει ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις έχει αποδειχτεί ότι αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διατήρηση της απασχόλησης και ότι επιτρέπουν στους εργοδότες και στους εργαζομένους να βρουν αποτελεσματικές λύσεις για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ύφεση· σημειώνει, εν προκειμένω, τη σημασία της ισχυρής συναίνεσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στα εθνικά συστήματα όπου έχει οριστεί ελάχιστο επίπεδο προστασίας από την εργατική νομοθεσία·

57.  εκφράζει την πεποίθηση ότι ο επιτυχής κοινωνικός διάλογος στον χώρο εργασίας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα μέσα που έχουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων όσον αφορά την παροχή ποιοτικών πληροφοριών, την τακτική κατάρτιση και τον επαρκή χρόνο·

58.  είναι πεπεισμένο ότι ο ρόλος των κυβερνήσεων είναι αποφασιστικός με τη διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για αποτελεσματική συλλογική διαπραγμάτευση χωρίς αποκλεισμούς και την πρόβλεψη τριμερών δομών προκειμένου να έχουν οι κοινωνικοί εταίροι θεσμικά κατοχυρωμένη και ουσιαστική συμμετοχή σε ισότιμη βάση, στη χάραξη της δημόσιας πολιτικής, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και παραδόσεις·

o
o   o

59.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόλησης και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψήφιων χωρών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0123.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0466.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0574.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0339.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0371.


Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
PDF 475kWORD 104k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2009/2153(INI))
P7_TA(2010)0264A7-0203/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 191 και 192 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποβλέπουν σε υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος,

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CΟΜ(2008)0811),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Ιουνίου 2009 (11462/09, 26 Ιουνίου 2009),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων(2),

–  έχοντας υπόψη την από 17 Ιανουαρίου 2002 θέση του σχετικά με την τελική κοινή θέση του Συμβουλίου με σκοπό να εγκριθεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του Έκτου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία και το βιοαέριο: ανάγκη αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2009 με θέμα «2050: Το μέλλον αρχίζει σήμερα - συστάσεις για τη μελλοντική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος»(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του Έκτου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον(6),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου προστασίας του εδάφους και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/EΚ(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την προστασία του εδάφους(8),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 25ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις μεταφορές αποβλήτων(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ και προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις(10),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 17ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την Κοινή θέση του Συμβουλίου εν όψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την θεματική στρατηγική για την ανακύκλωση των αποβλήτων(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0203/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία που προωθεί η Επιτροπή με την Πράσινη Βίβλο της παρέχει μία ευκαιρία για κοινοτική δράση στο θέμα της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωστή διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων έχει πλεονεκτήματα όχι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά και οικονομικά,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 παράγραφος 4 της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα προβλέπει ότι είναι δυνατόν να καθορίζονται με επιμέρους οδηγίες ειδικοί ή συμπληρωματικοί κανόνες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 1999/31/EΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων δεν παρέχει επαρκείς μηχανισμούς για την αειφόρο διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων είναι κατακερματισμένοι ότι οι υφιστάμενες νομοθετικές πράξεις δεν επαρκούν για την επίτευξη των δηλωμένων στόχων της αποτελεσματικής διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων· λαμβάνοντα υπόψη ότι συνεπώς χρειάζεται ειδική οδηγία για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση σε ενιαίο νομοθετικό κείμενο όλων των κανόνων σχετικά με τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων συνιστά αυτή καθεαυτή άσκηση νομοθετικής αριστείας και βελτίωση της νομοθεσίας, αφενός, και απλούστευση, μεγαλύτερη σαφήνεια και καλύτερη εποπτεία και εφαρμογή και νομική ασφάλεια αφετέρου, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα την εμπιστοσύνη των δημόσιων και ιδιωτικών επενδυτών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2010 στη Βαρκελώνη για την ανακύκλωση των βιολογικών αποβλήτων, με τη συμμετοχή του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(13), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για τα βιολογικά απόβλητα, δεδομένου ότι πρόκειται για καίρια στιγμή για την προώθηση αυτής της ρύθμισης,

Ζ.  εκτιμώντας ότι μία ειδική οδηγία για τα βιολογικά απόβλητα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη ευκαμψία για να καλύψει τις διαφορετικές δυνατότητες διαχείρισης που υπάρχουν, στο μέτρο που πολλές είναι οι παράμετροι και τοπικές θεωρήσεις που εμπλέκονται και που πρέπει να ληφθούν υπόψη,

Η.  σημειώνοντας το ανεκμετάλλευτο δυναμικό των βιολογικών αποβλήτων, η πολιτική διαχείρισης των οποίων διαφέρει πάρα πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση της διαχείρισης αυτών των βιολογικών αποβλήτων για την επίτευξη της αποτελεσματικής και βιώσιμης διαχείρισης των πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χωριστή αποκομιδή των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να κλιμακωθεί ώστε να γίνουν πράξη τα ορόσημα για την ανακύκλωση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της βασικής πρωτοβουλίας για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χωριστή αποκομιδή επιτρέπει, ιδιαίτερα, τη βέλτιστη διαχείριση ορισμένων κατηγοριών αποβλήτων, δηλ. των αποβλήτων μαγειρείων και των αποβλήτων από δραστηριότητες συλλογικής εστίασης, μέσω της χρήσης βιοαποικοδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πιατικών μιας χρήσης,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λιπασματοποίηση των βιολογικών αποβλήτων επιτρέπει την ανακύκλωση των βιοαποικοδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων προϊόντων που ήδη καλύπτονται από μια κοινοτική πρωτοβουλία (την πρωτοβουλία για τις πρωτοποριακές αγορές στην Ευρώπη),

ΙΑ.  επιμένοντας στην ανάγκη ορισμού ποιοτικών κριτηρίων ευρωπαϊκού επιπέδου για την επεξεργασία των βιολογικών καυσίμων και για την ποιότητα των λιπασμάτων· εκτιμώντας ότι η ρύθμιση ποιοτικών παραμέτρων για τα λιπάσματα, συμπεριλαμβανομένης μιας ενιαίας θεώρησης που θα διασφαλίζει την ανιχνευσιμότητα, την ποιότητα και την ασφαλή χρήση, θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη του καταναλωτή στο προϊόν αυτό· εκτιμώντας ότι τα λιπάσματα θα πρέπει να ταξινομούνται σύμφωνα με την ποιότητά τους, στο βαθμό που η χρήση λιπάσματος δεν είναι επιβλαβής για το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα, και ιδίως για τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από αυτό το έδαφος,

ΙΒ.  εκτιμώντας ότι οι στόχοι για την εκτροπή των βιολογικών αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής χρειάζονται πρόσθετες νομοθετικές κατευθυντήριες γραμμές για να υλοποιηθούν,

ΙΓ.  εκτιμώντας πως μπορεί να απαιτηθούν προστατευτικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η χρήση λιπασμάτων δεν θα οδηγήσει σε ρύπανση του εδάφους ή των υπογείων υδάτων,

ΙΔ.  εκτιμώντας πως οι δυνατότητες χρήσης λιπασμάτων χαμηλής ποιότητας προκειμένου να μην υπάρχει βλάβη για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία πρέπει επίσης να εξετασθούν και να αξιολογηθούν, και πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο σωστός καθορισμός των δυνατοτήτων χρήσης λιπάσματος χαμηλής ποιότητας και ο προσδιορισμός του πότε ένα λίπασμα θεωρείται προϊόν και πότε θεωρείται απόβλητο θα διευκολύνουν τα κράτη μέλη στο να προσανατολίζονται όταν έχουν να αποφασίσουν επί θεμάτων που σχετίζονται με τη χρήση λιπασμάτων,

ΙΕ.  εκτιμώντας πως η πρωτοβουλία «Ευρώπη με αποτελεσματική διαχείριση πόρων» είναι μια από τις πρωτοπόρες πρωτοβουλίες της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 κι ότι κατά συνέπεια πρέπει να ενθαρρυνθεί η αποτελεσματική διαχείριση· εκτιμώντας πως η ανακύκλωση βιολογικών αποβλήτων συμβάλλει στη βελτίωση του βαθμού αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υγρά βιολογικά απόβλητα μειώνουν την απόδοση της αποτέφρωσης· ότι η αποτέφρωση των βιολογικών αποβλήτων ενθαρρύνεται έμμεσα με την οδηγία περί ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ότι τα βιολογικά απόβλητα μπορούν να συμβάλουν καλύτερα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της ανακύκλωσής τους σε λίπασμα προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του εδάφους και να επιτευχθεί δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, που προς το παρόν δεν προωθείται από την οδηγία περί ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

ΙΖ.  εκτιμώντας πως η αναερόβιος ζύμωση για την παραγωγή βιοαερίου είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ανάκτησης ενέργειας, ενώ το προϊόν ζύμωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λιπασματοποίηση,

ΙΗ.  θεωρώντας ότι ο βασικός στόχος της σωστής διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να είναι το αποτέλεσμα, διότι τούτο επιτρέπει να παραμένουν ανοιχτές όλες οι τεχνολογικές επιλογές για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων ώστε να ενθαρρύνουμε την καινοτομία, την επιστημονική έρευνα και την ανταγωνιστικότητα,

ΙΘ.  επισημαίνοντας τη σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της μετάβασης προς μια κοινωνία της ανακύκλωσης που θα αναπτύξει μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και του δυναμικού δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στον τομέα αυτό, και κατά συνέπεια επισημαίνοντας την ανάγκη να εγγραφούν πιστώσεις για τη διερεύνηση των επιπτώσεων που η αποκομιδή και η διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων έχουν επί του εργασιακού περιβάλλοντος,

Κ.  θεωρώντας ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στον τομέα αυτό και, ιδιαίτερα, στα σχολεία, προκειμένου να ενθαρρύνουν τη βιώσιμη διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες ως προς τα πλεονεκτήματα της χωριστής αποκομιδής· επισημαίνοντας, στο πλαίσιο αυτό, τον σημαντικό ρόλο των δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων στην παροχή συμβουλών και πληροφοριών στους πολίτες σχετικά με την πρόληψη των αποβλήτων,

ΚΑ.  επισημαίνοντας ότι τα βιολογικά απόβλητα αντιστοιχούν σε άνω του 30% των αστικών στερεών αποβλήτων· σημειώνει τους αυξανόμενους όγκους βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή εκπομπών αερίων που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς και άλλες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υγειονομικής ταφής, υπό συνθήκες εξ αιτίας των οποίων η διαχείριση των αποβλήτων είναι σήμερα η τέταρτη σημαντικότερη πηγή αερίων του θερμοκηπίου,

ΚΒ.  εκτιμώντας ότι στην πράξη δεν είναι μόνο τα βιολογικά απόβλητα οικιακής προέλευσης που πρέπει να υφίστανται αειφόρο επεξεργασία,

ΚΓ.  υπενθυμίζοντας ότι η διαχείριση των αποβλήτων αυτών πρέπει να διαμορφωθεί σύμφωνα με την «ιεράρχηση των αποβλήτων»: πρόληψη και μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, άλλου είδους ανάκτηση, κυρίως ανάκτηση ενέργειας και, ως εσχάτη λύση, η υγειονομική ταφή (σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα), σύμφωνα με την οποία η ανακύκλωση των βιολογικών αποβλήτων είναι προτιμότερη από την αποτέφρωσή τους καθώς όχι μόνο αποτρέπει το σχηματισμό μεθανίου αλλά και συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα και της βελτίωσης της ποιότητας του εδάφους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο στη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων και ότι καθιστά δυνατή, ιδιαίτερα την αποφυγή απορριμμάτων τροφίμων και κήπου, π.χ. μέσω του βελτιωμένου σχεδιασμού δημόσιων πάρκων με φυτά και δέντρα που δεν χρειάζονται εύκολη συντήρηση,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να προχωρήσουμε προς μια περιβαλλοντικώς αποτελεσματική διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων, πρέπει αυτή να γίνει αντιληπτή υπό ένα ενιαίο πρίσμα στις ενεργειακές πολιτικές και στην πολιτική προστασίας των εδαφών και σε συμφωνία με τους στόχους άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας όταν τα επεξεργασμένα βιολογικά απόβλητα χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο της τύρφης, με αποτέλεσμα να προστατεύονται έτσι τα οικοσυστήματα των υγροτόπων,

ΚΕ.  εκτιμώντας ότι η αναερόβιος ζύμωση για την παραγωγή βιοαερίου από βιολογικά απόβλητα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων εντός της ΕΕ και στην επίτευξη με αειφόρο τρόπο των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

ΚΣΤ.  επιμένοντας στην ανάγκη να θεωρούνται τα βιολογικά καύσιμα ως πολύτιμος φυσικός πόρος που μπορεί να χρησιμοποιείται για την παραγωγή λιπασμάτων υψηλής ποιότητας· τούτο συντελεί στην καταπολέμηση της υποβάθμισης των ευρωπαϊκών εδαφών, στη διατήρηση της παραγωγικότητας του εδάφους, στη μείωση της χρήσης χημικών βελτιωτικών στη γεωργία, και ειδικότερα των φωσφορούχων, και την αύξηση της ικανότητας των εδαφών να συγκρατούν το νερό,

ΚΖ.  σημειώνοντας τα διαφορετικά συστήματα διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη και το ότι η υγειονομική ταφή εξακολουθεί να είναι η πλέον διαδεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέθοδος διάθεσης των αποβλήτων, παρά το ότι αποτελεί τη χειρότερη επιλογή για το περιβάλλον,

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει για το περιβάλλον η παραγωγή μεταφορικών καυσίμων από βιολογικά απόβλητα,

ΚΘ.  υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενθάρρυνσης της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας στον τομέα της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων,

Λ.  επισημαίνοντας ότι σήμερα χάρη στη χωριστή αποκομιδή μπορούν να αποφεύγονται μολύνσεις και να ευνοείται ο στόχος της επίτευξης λιπασμάτων υψηλής ποιότητας, να παράγονται ποιοτικά υλικά για την ανακύκλωση των βιολογικών αποβλήτων και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της ενεργειακής ανάκτησης,

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαθέσιμες μελέτες και η εμπειρία των διαφόρων κρατών μελών αποδεικνύουν πως η χωριστή αποκομιδή είναι και εφικτή και περιβαλλοντικώς και οικονομικώς βιώσιμη και ότι η χωριστή αποκομιδή πρέπει να γίνει υποχρεωτική, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χωριστή αποκομιδή πρέπει να αποτελεί την προϋπόθεση για την παραγωγή λιπάσματος υψηλής ποιότητας,

Νομοθεσία

1.  ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή να επανεξετάσει την υφισταμένη για τα βιολογικά απόβλητα νομοθεσία ώστε, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, να εκπονήσει πρόταση ειδικής οδηγίας έως τα τέλη του 2010 που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

   καθιέρωση υποχρεωτικού συστήματος χωριστής αποκομιδής για τα κράτη μέλη, εκτός των περιπτώσεων όπου αυτό δεν αποτελεί την κατάλληλη λύση από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη,
   ανακύκλωση των βιολογικών αποβλήτων,
   ταξινόμηση με βάση την ποιότητα των διαφόρων τύπων λιπάσματος προερχομένου από βιολογικά απόβλητα·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει ποσοτικό υπολογισμό βάσει των εθνικών σχεδίων κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής των μειώσεων διοξειδίου του άνθρακα που επιτυγχάνονται με την ανακύκλωση και λιπασματοποίηση·

3.  σημειώνει ότι ένα μελλοντικό ενωσιακό πλαίσιο θα μπορούσε να παράσχει νομική καθοδήγηση και σαφήνεια σε πολλά κράτη μέλη και να τα ενθαρρύνει να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στον τομέα της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη κατά την εισαγωγή συστημάτων διαχωρισμού αποβλήτων και να θεσπίσει δεσμευτικούς και φιλόδοξους στόχους για την ανακύκλωση των αποβλήτων αυτών·

4.  υπενθυμίζει ότι το Έκτο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον 2001-2010 της 22ας Ιουλίου 2002 ανάγκασε την Επιτροπή να αναπτύξει τη νομοθεσία για τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα στο άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο iv) ως δράση προτεραιότητας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου χρήσης και διαχείρισης των φυσικών πόρων και των αποβλήτων αλλά ότι οκτώ έτη αργότερα δεν έχει ακόμη υποβληθεί καμία νομοθετική πρόταση, πράγμα που είναι απαράδεκτο·

5.  καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί, στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων που θα εκπονήσει, ένα βελτιωμένο σύστημα διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων όσον αφορά την ανακύκλωση χωριστά συλλεγόμενων βιολογικών αποβλήτων, τη χρήση της λιπασματοποίησης για αποκόμιση γεωργικών και οικολογικών οφελών, τις λύσεις μηχανικής/βιολογικής επεξεργασίας και τη χρήση βιολογικών αποβλήτων ως πηγής για την παραγωγή ενέργειας· θεωρεί ότι η εν λόγω εκτίμηση επιπτώσεων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την προετοιμασία νέου ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου για τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα·

Χρήσεις

6.  ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή να ορίσει από κοινού με τα κράτη μέλη κριτήρια για την παραγωγή λιπασμάτων υψηλής ποιότητας και να εγκρίνει ελάχιστες απαιτήσεις για τελικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα, οι οποίες επιτρέπουν διαβάθμιση ποιότητας που οποία θα καλύπτει διάφορους τύπους χρήσης των ποικίλων τύπων λιπασμάτων που λαμβάνονται με επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων στο πλαίσιο μιας στρατηγικής βασισμένης σε μια ενιαία θεώρηση που επί πλέον της ποιότητας θα διασφαλίζει και την ανιχνευσιμότητα των προϊόντων και την ασφαλή χρήση·

Ενέργεια

7.  εκτιμά πως η αναερόβια ζύμωση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τα βιολογικά απόβλητα, διότι αποδίδει πλούσια θρεπτικά βελτιωτικά εδάφους, προϊόντα ζύμωσης, και επίσης βιοαέριο, που είναι μια ανανεώσιμη ενέργεια δυνάμενη να μετατραπεί σε βιομεθάνιο ή να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρισμού·

8.  εκτιμά ότι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η αποτέφρωση των βιολογικών αποβλήτων να καταστεί βιώσιμη εναλλακτική λύση στην ιεράρχηση της επεξεργασίας των αποβλήτων είναι ότι πρέπει να συνδυασθεί με την ανάκτηση της ενέργειας·

9.  τονίζει ότι κατά την αξιοποίηση βιολογικών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας πρέπει να αποδίδεται προσοχή στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην αειφορία της ανάπτυξης, και ότι αυτά τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα· επαναλαμβάνει συνεπώς ότι η διαφοροποιημένη αποκομιδή είναι σημαντική για τη συμμόρφωση προς την οδηγία για την υγειονομική ταφή(14), για την τροφοδότηση της ανακύκλωσης βιολογικών αποβλήτων με ποιοτικά υλικά και για τη βελτίωση της απόδοσης της ανάκτησης ενέργειας·

10.  επισημαίνει ότι, για να αυξηθούν τα ποσοστά εκτροπής, ανακύκλωσης και παραγωγής βιοαερίου, πρέπει να παραμείνουν ανοικτά όλα τα τεχνολογικά εργαλεία και όλες οι λύσεις που μεγιστοποιούν την ανακύκλωση ή την παραγωγή βιοαερίου·

11.  θεωρεί ότι τα βιολογικά απόβλητα είναι πολύτιμοι ανανεώσιμοι πόροι για την παραγωγή ρεύματος και αερίων καυσίμων για τις μεταφορές και για την τροφοδοσία του δικτύου αερίου με την παραγωγή βιομεθανίου μέσω του καθαρισμού του εξ αυτών παραγόμενου βιοαερίου (κυρίως μεθάνιο – 50% έως 75% – και διοξείδιο του άνθρακα) και καλεί την Επιτροπή να αναλύσει και να προωθήσει τρόπους χρησιμοποίησης των βιολογικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου·

12.  τονίζει ότι πρέπει να αυξηθεί η ποσότητα των βιολογικών αποβλήτων που δεν καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής· στο πλαίσιο αυτό επισημαίνει ότι τα βιολογικά απόβλητα μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ να φτάσει το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τουλάχιστον στο 20% έως το 2020, καθώς και του στόχου που ορίζει η οδηγία της ΕΕ για την ποιότητα των καυσίμων· υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υποστηρίζει τη χρήση όλων των ειδών βιομάζας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βιολογικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας, ως ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και ότι τα βιοκαύσιμα που παράγονται από απόβλητα προσμετρούνται διπλά στο στόχο να αυξηθεί στο 10 % το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών· ζητεί, για τον λόγο αυτό, από τα κράτη μέλη να προβλέψουν στην εθνική τους νομοθεσία την ανάκτηση ενέργειας από τα βιοαποικοδομήσιμα τμήματα των αποβλήτων, στο πλαίσιο ολοκληρωμένης πολιτικής για την ιεράρχηση των μεθόδων επεξεργασίας των αποβλήτων, και τα προτρέπει να ανταλλάξουν ιδέες βέλτιστων πρακτικών·

Έρευνα και καινοτομία

13.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία στον τομέα της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων·

14.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει περαιτέρω έρευνες για μεθόδους επεξεργασίας των βιολογικών αποβλήτων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποσοτικοποίηση των οφελών σε σχέση με το έδαφος, της ανάκτησης ενέργειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση

15.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στον τομέα των βιολογικών αποβλήτων και, ιδιαίτερα, στα σχολεία, και στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε να προωθήσουν καλύτερα πρότυπα συμπεριφοράς σε σχέση με την πρόληψη των αποβλήτων, να ενθαρρύνουν τη βιώσιμη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων και των αστικών απορριμμάτων και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες ως προς την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων καθώς και ως προς τα πλεονεκτήματα της χωριστής αποκομιδής και της βιολογικής επεξεργασίας βιολογικών αποβλήτων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, το σημαντικό ρόλο των δήμων, κοινοτήτων και δημοτικών επιχειρήσεων όσον αφορά τη διαβούλευση και διάθεση πληροφοριών για τους πολίτες στον τομέα της αποφυγής αποβλήτων·

Περιβαλλοντικά ζητήματα

16.  θεωρεί ότι τα επεξεργασμένα βιολογικά απόβλητα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της οργανικής ύλης και τη συμπλήρωση των κύκλων θρέψης, ειδικά του φωσφόρου, δια της ανακύκλωσής τους στο έδαφος και ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει πως οι διάφορες πολιτικές θα πρέπει να δοκιμάζονται βάσει της συμβολής τους στη μείωση του απαράδεκτα γρήγορου ρυθμού εξάντλησης των παγκοσμίων αποθεμάτων φωσφόρου·

17.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να θεωρούνται τα στερούμενα βλαβερών ουσιών βιολογικά απόβλητα ως πολύτιμος φυσικός πόρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του ποιοτικού προϊόντος της λιπασματοποίησης·

18.  θεωρεί ότι το μέλλον της γεωργίας εξαρτάται και από τη διατήρηση και αποκατάσταση της γονιμότητας του εδάφους· επισημαίνει ότι η χρήση ποιοτικού προϊόντος λιπασματοποίησης στη γεωργία μπορεί να αποτελέσει σημαντική συμβολή για τη διατήρηση της παραγωγικότητας της γης, την αύξηση της συγκράτησης νερού και της ικανότητας αποθήκευσης άνθρακα και τη μείωση της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων· τονίζει το ρόλο των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλισθεί η χρήση ποιοτικού προϊόντος λιπασματοποίησης στη γεωργική γη·

19.  υπογραμμίζει ότι τα κατά την λιπασματοποίηση εκπεμπόμενα αέρια από τα εναποτεθέντα υλικά είναι δυνατόν να ελεγχθούν μόνο δύσκολα, πράγμα το οποίο συνιστά σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα· υπενθυμίζει ότι στην κανονική λιπασματοποίηση, ιδίως βιολογικών αστικών αποβλήτων, υπάγεται επίσης η προστασία των υπογείων υδάτων από τα στραγγίδια του λιπασματοποιημένου υλικού·

20.  τονίζει ότι, για την επίτευξη των στόχων στα διάφορα επίπεδα (καταπολέμηση της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη και της υποβάθμισης και διάβρωσης του εδάφους, επίτευξη των στόχων όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές), ο συνδυασμός λιπασματοποίησης και ζύμωσης επιλεκτικά συλλεγόμενων βιολογικών αποβλήτων, εάν είναι εφικτός, παρουσιάζει αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί·

21.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προτείνει εθνικούς στόχους ανακύκλωσης βιολογικών αποβλήτων, ώστε να μειωθεί ο όγκος των βιολογικών αποβλήτων που καταλήγουν στις λιγότερο επιθυμητές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων, όπως είναι η ταφή και η αποτέφρωση·

Τήρηση της παρούσας οδηγίας περί υγειονομικής ταφής

22.  υπενθυμίζει ότι η διαχείριση των αποβλήτων αυτών πρέπει να σχεδιασθεί σύμφωνα με την ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων γενικώς: πρόληψη, ανακύκλωση, άλλοι τρόποι αξιοποίησης, μεταξύ άλλων και για ενεργειακούς σκοπούς και, ως τελευταία επιλογή, υγειονομική ταφή (οδηγία 1999/31/ΕΚ, άρθρο 5 και οδηγία 2008/98/ΕΚ(15))· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να επιβάλει και να διασφαλίσει την εφαρμογή των διατάξεων για την υγειονομική ταφή στο σύνολο της Κοινότητας·

23.  σημειώνει ότι τα διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετικά εθνικά νομοθετικά μέτρα και διαφορετικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και ότι η υγειονομική ταφή εξακολουθεί να είναι η συνηθέστερη μέθοδος διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων των δήμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη συνεργασία τους και τις ανταλλαγές καλύτερων πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων·

24.  εκτιμά ότι η μηχανικοβιολογική επεξεργασία (ΜΒΤ) αποτελεί αποτελεσματική λύση ώστε σημαντικές ποσότητες βιολογικών αποβλήτων να μην καταλήγουν σε χωματερές αλλά, αντιθέτως, να κατευθύνονται στην κομποστοποίηση, την αναεροβική ζύμωση και την ενεργειακή αξιοποίηση·

Οικονομικές πτυχές

25.  θεωρεί ότι χρειάζεται να δοθούν οικονομικά κίνητρα για την επέκταση της χωριστής συλλογής και άλλων συστημάτων διαχείρισης βιολογικών αποβλήτων που μεγιστοποιούν την ανάκτηση ενέργειας·

26.  υπογραμμίζει ότι χρειάζονται βελτιώσεις όσον αφορά τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων και την εναρμόνιση των προτύπων ποιότητας των λιπασμάτων για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη ευρωπαϊκής αγοράς λιπασμάτων·

27.  έχει την άποψη ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει να ισχύσει ως βάση για την επιστροφή επιπλέον κόστους που προέκυψε από την εισαγωγή ρύπων, κατά τρόπο ώστε οι αρνητικές εξωτερικεύσεις της εναπόθεσης βιολογικών αποβλήτων στο έδαφος να μην πληρώνονται από την γεωργία·

28.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη διαθέτουν ήδη υποδομή, αλλά ότι χρειάζεται να παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα για να δημιουργηθούν και να εδραιωθούν οι δυνητικές αγορές προϊόντων λιπασματοποίησης και ζύμωσης, βιοενέργειας και βιοκαυσίμων παραγόμενων από βιολογικά απόβλητα·

29.  υπογραμμίζει το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα της παραγωγής καυσίμων από βιολογικά απόβλητα προς χρήση στον τομέα των μεταφορών· ζητεί από τα κράτη μέλη, με γνώμονα την ιεράρχηση των αποβλήτων, να λαμβάνουν τούτο υπόψη κατά την εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα, και από την Επιτροπή να προβάλει το εν λόγω πλεονέκτημα στις κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής·

30.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει σε όλες τις τρέχουσες ή νέες μελέτες επιπτώσεων που θα πραγματοποιήσει σχετικά με το θέμα, το ζήτημα του τύπου οικονομικών κινήτρων, ταμείων ή ενισχύσεων που μπορούν να κινητοποιηθούν ή να δημιουργηθούν για την ανάπτυξη και εδραίωση των τεχνολογιών που επιτρέπουν τη σωστή διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων·

o
o   o

31.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 114, 27.4.2006, σ. 9.
(2) ΕΕ L 182, 16.7.1999, σ. 1.
(3) ΕΕ C 271 E, 7.11.2002, σ. 154.
(4) ΕΕ C 66 Ε, 20.3.2009, σ. 29.
(5) ΕΕ C 67 Ε, 18.3.2010, σ. 44.
(6) ΕΕ C 247 Ε, 15.10.2009, σ. 18.
(7) ΕΕ C 282 Ε, 6.11.2008, σ. 281.
(8) ΕΕ C 282 Ε, 6.11.2008, σ. 138.
(9) ΕΕ C 272 E, 9.11.2006, σ. 59.
(10) ΕΕ C 227 Ε, 21.9.2006, σ. 599.
(11) ΕΕ C 286 Ε, 27.11.2009, σ. 81.
(12) EE C 287 Ε, 29.11.2007, σ. 135.
(13) Σημείωμα της Γραμματείας του Συμβουλίου, 9 Μαρτίου 2010, έγγραφο 7307/10 του Συμβουλίου.
(14) Οδηγία 1999/31/ΕΚ, αιτιολογική σκέψη 17.
(15) ΕΕ L 312, 22.11.2008, σ. 3.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου