Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 7 юли 2010 г. - Страсбург
 Възнаграждения на директорите на котираните предприятия и политиките на възнаграждение в сектора на финансовите услуги
 Нови храни ***II
 Промишлени емисии (комплексно предотвратяване и ограничаване на замърсяването) (преработен текст) ***II
 Задължения на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал ***II
 Правомощия на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (изменение на Директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО) ***I
 Европейски орган за ценни книжа и пазари ***I
 Пруденциален надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск ***I
 Европейски банков орган ***I
 Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ***I
 Капиталови изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и надзорен преглед на политиките за възнагражденията ***I
 Специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск *
 Препоръки към Комисията относно трансграничното управление на кризи в банковия сектор
 Европейски механизъм за финансова стабилност и Европейски механизъм за финансово стабилизиране – бъдещи действия
 Кандидатура на Исландия за членство в Европейския съюз
Текстове (1976 kb)
Правна информация - Политика за поверителност