Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο
 Καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και πολιτικές σχετικά με τις αποδοχές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
 Νέα τρόφιμα ***II
 Βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (αναδιατύπωση) ***II
 Υποχρεώσεις των φορέων που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά ***II
 Εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών ***I
 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ***I
 Μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ***I
 Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ***I
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων ***I
 Κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης και εποπτικός έλεγχος των μισθολογικών πολιτικών ***I
 Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου *
 Διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα
 Η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και η μελλοντική δράση
 Αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κείμενα (2075 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου