Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 7 lipca 2010 r. - Strasburg
 Wynagrodzenie dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz polityka wynagrodzeń w sektorze usług finansowych
 Nowa żywność ***II
 Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) ***II
 Obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek ***II
 Uprawnienia Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I
 Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I
 Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanawiającego Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego ***I
 Europejski Organ Nadzoru Bankowego ***I
 Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ***I
 Wymogi kapitałowe dotyczące portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń ***I
 Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego dotyczące funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego *
 Transgraniczne zarządzanie kryzysowe w sektorze bankowym
 Europejski Fundusz Stabilizacyjny oraz europejski mechanizm stabilizacji finansowej - przyszłe działania
 Wniosek Islandii o przystąpienie do Unii Europejskiej
Teksty (1299 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności