Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 7. heinäkuuta 2010 - Strasbourg
Julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkat ja palkkiot sekä rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikka
 Uuselintarvikkeet ***II
 Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaatiminen) ***II
 Puutavaraa ja puutuotteita markkinoilla saattavien toimijoiden velvollisuudet ***II
 Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivallat ***I
 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ***I
 Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonta ja Euroopan järjestelmäriskineuvoston perustaminen ***I
 Euroopan pankkiviranomainen ***I
 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ***I
 Kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevat pääomavaatimukset sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettely ***I
 Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvät Euroopan keskuspankin erityistehtävät *
 Rajatylittävä kriisinhallinta pankkialalla
 Euroopan unionin rahoitusvakausväline ja rahoitusvakausmekanismi ja tulevat toimet
 Islannin hakemus liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi

Julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkat ja palkkiot sekä rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikka
PDF 134kWORD 60k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2010 julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkoista ja palkkioista sekä rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta (2010/2009(INI))
P7_TA(2010)0265A7-0208/2010

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2009 annetun komission suosituksen rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta (C(2009)3159),

–  ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2009 annetun komission suosituksen suositusten 2004/913/EY ja 2005/162/EY täydentämisestä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkkoja ja palkkioita koskevan järjestelmän osalta (C(2009)3177),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevien pääomavaatimusten sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettelyn osalta (KOM(2009)0362),

–  ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden vakautta seuraavan elimen 2. huhtikuuta 2009 hyväksymät periaatteet moitteettomista palkitsemiskäytännöistä sekä sen 25. syyskuuta 2009 hyväksymät täytäntöönpanostandardit,

–  ottaa huomioon Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean 20. huhtikuuta 2009 antamat korkean tason periaatteet palkka- ja palkkiopolitiikasta,

–  ottaa huomioon Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean 11. kesäkuuta 2010 antaman selvityksen sen palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevan korkean tason periaatteiden kansallisesta täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon Baselin pankkivalvontakomitean tammikuussa 2010 laatimat palkitsemisperiaatteiden ja -standardien arviointimenetelmät,

–  ottaa huomioon helmikuussa 2010 julkaistun OECD:n asiakirjan ”Corporate governance and the financial crisis - conclusions and emerging good practices to enhance implementation of the Principles”,

–  ottaa huomioon 18. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman yrityshallintoon liittyvistä eettisistä kysymyksistä(1),

–  ottaa huomioon 2. kesäkuuta 2010 annetun komission vihreän kirjan ”Rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmät sekä palkka- ja palkkiokäytännöt” (KOM(2010)0284),

–  ottaa huomioon 2. kesäkuuta 2010 annetun komission kertomuksen suositusten 2004/913/EY ja 2005/162/EY täydentämisestä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkkoja ja palkkioita koskevan järjestelmän osalta annetun komission suosituksen 2009/385/EY (vuoden 2009 palkka- ja palkkiosuositus) soveltamisesta EU:n jäsenvaltioissa (KOM(2010)0285),

–  ottaa huomioon 2. kesäkuuta 2010 annetun komission kertomuksen rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta annetun komission suosituksen 2009/384/EY soveltamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa (KOM(2010)0286),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0208/2010),

A.  katsoo, että rahoitusalan ja joidenkin julkisesti noteerattujen yhtiöiden palkka- ja palkkiopolitiikka sellaisten henkilöstöluokkien osalta, joiden ammatillinen toiminta vaikuttaa olennaisesti yhtiön riskiprofiiliin, on ollut omiaan kannustamaan liiketoimiin, joiden tarkoituksena on ollut nopeiden voittojen tavoittelu, ja että ne ovat siten johtaneet yhä riskialttiimpien liiketoimintamallien kehittämiseen työntekijöiden, säästäjien ja sijoittajien sekä ylipäätään kestävän kasvun vahingoksi,

B.  ottaa huomioon, että rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmistä sekä palkka- ja palkkiokäytännöistä annetussa komission vihreässä kirjassa korostetaan, että rahoituslaitosten ylenmääräinen riskinotto johtuu suurelta osin tehokkaiden valvontamekanismien puutteesta ja että hallinto- ja ohjausjärjestelmissä olisi otettava huomioon rahoitusjärjestelmän vakaus, johon vaikuttaa monien toimijoiden toiminta,

C.  ottaa huomioon, että joidenkin rahoituslaitosten epäasianmukaiset palkka- ja palkkiorakenteet, jotka kannustavat liialliseen ja varomattomaan riskinottoon, ovat vaikuttaneet riskien kasautumiseen tavalla, joka on johtanut nykyiseen rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiin, ja ovat siksi merkittävä huolenaihe poliittisille päättäjille ja sääntelijöille,

D.  katsoo, että rahoituslaitosten on osana yritysten yhteiskuntavastuuta otettava huomioon yhteiskunnallinen tilanne, jossa ne toimivat, sekä yhdennetysti kaikkien osapuolten, kuten asiakkaiden, osakkaiden ja työntekijöiden, edut,

E.  ottaa huomioon, että maailmanlaajuisesti sekä EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla on käynnistetty useita aloitteita ongelmallisten palkka- ja palkkiokäytäntöjen ratkaisemiseksi, ja katsoo, että maailmanlaajuisesti koordinoitu toimintamalli on olennainen paitsi tasavertaisten toimintaedellytysten takaamiseksi myös Euroopan kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi sekä markkinapaikkojen välisen kestävän ja reilun kilpailun edistämiseksi,

F.  ottaa huomioon, että moitteettomia palkitsemiskäytäntöjä koskevissa rahoitusmarkkinoiden vakautta seuraavan elimen periaatteissa, joita G20-maiden johtajat kannattivat, lueteltiin viisi moitteettomien palkitsemiskäytäntöjen osa-aluetta, ja katsoo, että on tärkeää edistää näiden periaatteiden samanaikaista noudattamista,

G.  katsoo, että palkka- ja palkkiopolitiikan alalla jo sovittuja periaatteita ja toteutettuja toimia olisi jatkuvasti tarkistettava ja tarvittaessa mukautettava koko Euroopan kattavien yhdenmukaisten edellytysten luomiseksi ja EU:n rahoitusalan kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi,

H.  ottaa huomioon, että useat tieteelliset tutkimukset ja käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevilla vapaaehtoisilla suosituksilla on vain rajallisia vaikutuksia, joten on otettava käyttöön tehokkaampia välineitä periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi,

I.  ottaa huomioon, että komission kertomuksessa todetaan, että vaikka kriisin vuoksi nyt olisi aika toteuttaa merkittäviä uudistuksia palkka- ja palkkiopolitiikan alalla, vain kuusitoista jäsenvaltiota on soveltanut täysin tai osittain komission suositusta,

Yleisiä huomioita

1.  panee tyytyväisenä merkille komission ja rahoitusmarkkinoiden vakautta seuraavan elimen aloitteet, jotka koskevat palkka- ja palkkiopolitiikkaa rahoitusalalla ja julkisesti noteeratuissa yhtiöissä yleensä; katsoo kuitenkin, että rahoitusalan yrityksen koko ja samalla sen osuus järjestelmäriskistä olisi otettava huomioon suhteellisesti, kun rahoituslaitoksiin kohdistetaan palkka- ja palkkiopolitiikkaa sekä pääomavaatimuksia koskevaa lisäsääntelyä;

2.  ottaa huomioon vakavaraisuusdirektiivejä käsittelevään mietintöön sisältyvät ehdotukset, joissa otetaan käyttöön sitovia periaatteita palkka- ja palkkiopolitiikasta rahoitusalalla;

Palkitsemisjärjestelmien tehokas hallinta

3.  korostaa, että valvontaviranomaisten olisi päätettävä, pitääkö rahoituslaitoksella tai julkisesti noteeratulla yhtiöllä olla palkkiokomitea; katsoo, että päätöksessä olisi otettava huomioon laitoksen koko ja sisäinen organisaatio sekä sen toiminnan luonne, laajuus ja monimutkaisuus; katsoo, että jos valvoja pitää sitä asianmukaisena, palkka- ja palkkiopolitiikasta olisi päätettävä palkkiokomiteassa, jonka on oltava riippumaton ja vastuussa osakkaille ja valvojille ja toimittava kiinteästi yhtiön riskinarviointikomitean kanssa palkitsemisjärjestelmän luomien kannustimien arvioimiseksi;

4.  korostaa, että palkkiokomitean on voitava tutustua sopimusten sisältöön ja että komitean tarkastelemat sopimukset on laadittava tavalla, joka mahdollistaa vakavasta huolimattomuudesta rankaisemisen palkkioita pienentämällä; katsoo, että kyse on vakavasta huolimattomuudesta, kun erityisesti asianmukaista huolellisuutta ei noudateta, ja että palkkiokomitean on tällöin huolehdittava siitä, että vähennys ei ole pelkästään symbolinen, vaan se muodostaa merkittävän osan vahingosta maksettavasta korvauksesta; katsoo, että rahoituslaitoksia olisi lisäksi kehotettava käyttämään malus-järjestelmää eli palauttamaan tulosperusteinen korvaus heikon tuloksen jälkeen;

5.  katsoo, että palkkiokomitean puheenjohtajan ja äänioikeutettujen jäsenten on oltava hallintoelimen jäseniä, jotka eivät kuulu toimivaan johtoon kyseisessä rahoituslaitoksessa tai julkisesti noteeratussa yhtiössä; katsoo, että hallinto- tai valvontaelinten jäsenten olisi vältettävä samanaikaisesti toimimasta muiden yhtiöiden hallinto- tai valvontaelimissä, jos mahdollisuus eturistiriitoihin on olemassa;

6.  katsoo, että osakkaille olisi tarvittaessa annettava mahdollisuus osallistua kestävän palkka- ja palkkiopolitiikan määrittelyyn ja että heillä voisi siksi olla mahdollisuus ilmaista kantansa palkka- ja palkkiopolitiikasta yhtiökokouksessa palkka- ja palkkioselvityksestä järjestettävässä ohjeellisessa äänestyksessä;

7.  korostaa, että toimivaan johtoon kuulumattomien hallinto- tai valvontaelinten jäsenten korvauksen olisi koostuttava vain kiinteästä palkkiosta eikä siihen saisi sisältyä tulos- tai osakeperusteista palkkiota;

8.  korostaa, että riskinvalvontaan osallistuvien jäsenten olisi oltava riippumattomia valvonnassaan olevista liiketoimintayksiköistä, heillä olisi oltava asianmukainen määräysvalta ja heidän olisi saatava korvaus riippumatta siitä, millainen on kyseisten liiketoimintayksiköiden tulos;

Palkitsemisen ja varovaisen riskinoton yhdistäminen

9.  korostaa, että palkitseminen olisi mukautettava kaikentyyppisiin riskeihin, että sen olisi vastattava toteutuvia riskejä ja että siinä olisi otettava huomioon yrityksen yleiseen tulokseen ja vakauteen vaikuttavien nykyisten ja mahdollisten riskien aikaperspektiivi;

10.  huomauttaa, etteivät hallinto- tai valvontaelinten jäsenten henkilökohtaiset taloudelliset edut saisi ohjata heidän toimintaansa julkisesti noteerattujen yhtiöiden johtamisessa; katsoo, että palkan ja palkkion muuttuviin osiin liittyvä hallinto- tai valvontaelinten jäsenten henkilökohtainen taloudellinen etu on usein ristiriidassa yhtiön pitkän aikavälin etujen sekä sen työntekijöiden ja osakkaiden etujen kanssa;

11.  katsoo, että palkitsemisjärjestelmät olisi suhteutettava rahoituslaitosten kokoon, sisäiseen organisaatioon ja monimutkaisuuteen ja että niiden olisi vastattava eroja rahoitusalan eri osien, kuten pankki-, vakuutus- ja rahastonhoitotoiminnan, välillä;

12.  korostaa, että valvojan olisi tarkistettava ja perusteellisesti tarkastettava ylemmän johdon, riskinottajien ja valvontatoimen operatiivisten riskien hallintajärjestelyt; katsoo, että tällaisia menettelyjä olisi sovellettava myös työntekijöihin, joille maksettavat kokonaispalkkiot, eläkkeet mukaan luettuina, ovat samantasoisia kuin edellä mainituissa henkilöstöluokissa;

13.  katsoo, että palkan ja palkkion muuttuvien osien määrien olisi perustuttava ennalta määriteltyihin ja mitattavissa oleviin tulosperusteisiin, joilla olisi edistettävä yhtiön pitkän aikavälin elinkelpoisuutta;

14.  korostaa, että tulospalkoissa ja -palkkioissa bonusrahaston koko olisi kytkettävä yrityksen kokonaistulokseen ja omiin varoihin ja että työntekijän henkilökohtaisen tulospalkan tai -palkkion määrittelyssä olisi otettava samanaikaisesti huomioon henkilön tuloksen, asianomaisen liiketoimintayksikön tuloksen sekä laitoksen kokonaistuloksen arviointi;

15.  katsoo, että palkan ja palkkion muuttuviin osiin liittyvä hallinto- tai valvontaelinten jäsenten henkilökohtainen taloudellinen etu on usein ristiriidassa yhtiön pitkän aikavälin etujen kanssa; korostaa, että hallinto- tai valvontaelinten jäseniä ja muita riskialttiista päätöksistä vastuussa olevia työntekijöitä koskevan palkka- ja palkkiopolitiikan olisi oltava sopusoinnussa tasapainoisen ja toimivan riskinhallintajärjestelmän kanssa ja että palkan ja palkkion kiinteiden ja muuttuvien osien välisen suhteen olisi oltava tarkoituksenmukainen; vaatii kiireellisesti ottamaan kautta linjan käyttöön keinoja, joilla voidaan vähentää tai jopa peruuttaa palkan ja palkkion muuttuvia osia työntekijöiltä, joiden suoritukset ovat johtaneet kyseisen yhtiön tuloksen heikentymiseen;

16.  katsoo, että määrällisten tekijöiden ohella on otettava huomioon myös laatuun liittyvät tulosperusteet ja ihmisten suorittama arviointi palkan ja palkkion muuttuvien osien tason määrittelyssä;

17.  katsoo, ettei taattujen bonusten pidä kuulua palkitsemisjärjestelmiin;

18.  katsoo, ei vain eettisistä syistä vaan myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja talouden kestävyyden takia, että yhtiön korkeimpien ja matalimpien palkkojen ja palkkioiden välisten erojen olisi oltava kohtuullisia;

19.  korostaa, että yritysten olisi otettava käyttöön valvojan hyväksymä sisäinen menettely käsitelläkseen riskinhallintayksikön ja operatiivisen yksikön välisiä mahdollisia kiistoja;

20.  korostaa, että näitä periaatteita olisi sovellettava kaikkien sellaisten työntekijöiden palkitsemiseen, joiden ammatillinen toiminta vaikuttaa olennaisesti yhtiön riskiprofiiliin, mukaan luettuina ylempi johto, riskinottajat, valvontatoimi sekä työntekijät, joille maksettavat kokonaispalkkiot, eläkkeet mukaan luettuina, ovat samantasoisia;

21.  korostaa, että hallinto- tai valvontaelinten jäsenten ja toimihenkilöiden vastuuvakuutus, jolla pyritään suojaamaan yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäseniä, toimihenkilöitä ja ylempää johtoa vaateilta, jotka johtuvat riskialttiista tai huolimattomasti tehdyistä päätöksistä ja toimista liiketoiminnan johtamisen yhteydessä, eivät vastaa palkkoihin ja palkkioihin liittyvää kestävää riskinhallintaa;

Palkitsemisjärjestelyjen tasapainoinen rakenne

22.  korostaa, että palkan ja palkkion kiinteiden ja muuttuvien osien välille olisi luotava tarkoituksenmukainen tasapaino;

23.  ehdottaa, että palkan ja palkkion muuttuva osa olisi maksettava vain, jos se on kestävää laitoksen taloudellisen tilanteen ja omien varojen kannalta ja perusteltua yrityksen pitkän aikavälin tuloksen kannalta; katsoo, että rahoituslaitosten osalta toimivaltaisella valvontaviranomaisella olisi oltava oikeus rajoittaa palkan ja palkkion muuttuvien osien kokonaismäärää oman pääoman vahvistamiseksi;

24.  korostaa, että palkan ja palkkion muuttuvan osan huomattavan osuuden maksu olisi jaksotettava riittävän pitkäksi katsotulle ajalle; katsoo, että osuuden koko ja jaksotusajan pituus olisi määriteltävä liiketoimintasyklin, liiketoiminnan luonteen, riskien ja kyseessä olevan henkilöstön jäsenen toimenkuvan mukaisesti; toteaa, ettei jaksotusjärjestelyssä maksettavasta palkkiosta saisi tulla saavutettua oikeutta nopeammin kuin pro rata -perusteisesti maksettavasta palkkiosta; toteaa, että palkan ja palkkion muuttuvan osan vähintään 40 prosentin osuuden maksu olisi jaksotettava; katsoo, että kun palkan ja palkkion muuttuva osa on erityisen suuri, vähintään 60 prosentin osuuden maksu olisi jaksotettava ja että jaksotusajan olisi oltava vähintään viisi vuotta;

25.  katsoo, että huomattava osuus palkan ja palkkion muuttuvasta osasta olisi maksettava käyttäen muita välineitä kuin käteistä, esimerkiksi etuoikeusasemaltaan huonommassa olevaa lainaa, ehdollista pääomajärjestelyä, osakkeita tai osakkeisiin liittyviä välineitä, kunhan tällaiset välineet luovat kannustimia, joissa otetaan huomioon pitkäaikainen arvonmuodostus ja riskien aikaperspektiivi;

26.  katsoo, että palkka- ja palkkiopolitiikkaa olisi sovellettava kokonaispalkkioihin, eläkkeet ja palkat mukaan luettuina, jotta voidaan välttää parhaan bonusmallin metsästys; katsoo lisäksi, että ”eläkebonuksia” olisi maksettava käyttäen muita välineitä kuin käteistä, esimerkiksi etuoikeusasemaltaan huonommassa olevaa lainaa, ehdollista pääomajärjestelyä, osakkeita tai osakkeisiin liittyviä välineitä, jotta voidaan ottaa huomioon pitkän aikavälin kannustimet;

27.  ehdottaa, että hallinto- tai valvontaelinten jäsenten erorahoille (”kultaiset kädenpuristukset”) määritetään yläraja, joka vastaa kahdelta vuodelta maksettavaa palkan kiinteää osaa siinä tapauksessa, että työsopimus sanotaan irti ennen sen voimassaolon päättymistä, ja että erorahat kielletään, jos irtisanominen johtuu epätyydyttävästä suorituksesta tai jos hallinto- tai valvontaelimen jäsen eroaa vapaaehtoisesti;

28.  vaatii ottamaan naisten ja miesten tasa-arvon huomioon palkka- ja palkkiopolitiikan määrittelyssä;

29.  toistaa, että kaikenlaisesta syrjinnästä yrityksissä on rangaistava, erityisesti kun on kyse palkka- ja palkkiopolitiikan määrittelystä, urakehityksestä ja hallinto- tai valvontaelinten jäsenten rekrytoinnista;

Tehokas valvonta ja sidosryhmien osallistuminen

30.  katsoo, että yritysten olisi annettava selkeää, kattavaa ja oikea-aikaista tietoa palkitsemiskäytännöistään ja että valvontaviranomaisten olisi saatava kaikki tiedot, joita ne tarvitsevat arvioidakseen sovellettavien periaatteiden noudattamista;

31.  vaatii muiden yhtiöiden tapaan myös valtionyhtiöiltä täydellistä avoimuutta yhtiön harjoittamassa palkka- ja bonuspolitiikassa;

32.  vaatii lisäksi julkistamaan tiedot yhtiöiden, myös valtionyhtiöiden, eläke- ja lisäeläkejärjestelyistä;

33.  pyytää komissiota tiukentamaan 30. huhtikuuta 2009 palkka- ja palkkiorakenteesta sekä riskien sovittamisesta antamiaan suosituksia rahoitusmarkkinoiden vakautta seuraavan elimen laatimien ja G20-maiden syyskuussa 2009 hyväksymien periaatteiden mukaisesti;

34.  kehottaa komissiota hyväksymään tehokkaita ja sitovia periaatteita palkka- ja palkkiopolitiikasta rahoitusalalla ja hyödyntämään tässä pankkialaa koskevia ehdotuksia, jotka esitettiin vakavaraisuusdirektiivejä koskevassa mietinnössä, sekä tietojen antamiseen perustuvan järjestelmän, johon liittyy perusteluvelvollisuus, julkisesti noteeratuille yhtiöille, jotka eivät noudata näitä periaatteita;

35.  kehottaa rahoitusalan valvojia noudattamaan Baselin pankkivalvontakomitean tammikuussa 2010 ehdottamia palkitsemisperiaatteiden ja -standardien arviointimenetelmiä;

36.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään yhteisen kansainvälisen rakenteen luomista sellaisten henkilöiden määrän ilmoittamiseksi, jotka kuuluvat vähintään miljoona euroa ansaitsevien palkkaryhmään, kun otetaan huomioon palkan päätekijät, bonukset, pitkän aikavälin palkkiot ja eläkemaksut;

37.  kehottaa komissiota arvioimaan sekä sisäisten että ulkoisten tilintarkastajien merkitystä, jotta voidaan taata tehokas omistajaohjaus kaikilta osin;

38.  kehottaa komissiota tarkastelemaan toimivaan johtoon kuulumattomien jäsenten aseman lujittamista ja myös takaamaan, että yritykset tarjoavat jatkuvaa koulutusta ja riippumattomia palkitsemisjärjestelmiä, jotka vastaavat toimivaan johtoon kuulumattomien jäsenten riippumatonta asemaa, sekä antamaan valvojille valtuudet tehdä ”hyväksyttyjen henkilöiden” haastatteluja;

39.  kehottaa komissiota selventämään lainsäädäntöaloitteissaan valvontaviranomaisten asemaa palkka- ja palkkiopolitiikassa;

40.  korostaa, ettei palkan ja palkkion muuttuvaa osaa pitäisi maksaa sellaisten välineiden tai menetelmien avulla, joilla vältetään tuloveron maksaminen kyseisestä osasta;

41.  kehottaa varmistamaan palkkojen ja palkkioiden sääntelyn yhteydessä, ettei sääntely heikennä perussopimuksissa taattuja perusoikeuksia eikä erityisesti työmarkkinaosapuolten oikeutta tehdä ja panna täytäntöön työehtosopimuksia kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti;

42.  pyytää komissiota uuden rahoituskriisin välttämiseksi ottamaan käyttöön EU:n kriisinhallintakehyksen, jonka yhteydessä otetaan huomioon kansainvälisten elinten, kuten G20-ryhmän ja IMF:n, tekemät aloitteet;

43.  pyytää komissiota kehottamaan jäsenvaltioita muistuttamaan julkisesti noteerattuja yhtiöitä ja rahoituspalveluyrityksiä niiden yhteiskunnallisesta vastuusta ja niiden imagon vahingoittumisesta sekä siitä, että niiden on toimittava esimerkillisesti kansainvälisessä hyvinvointiyhteiskunnassa;

44.  katsoo, että toiminnan jatkaminen tai tytäryhtiöiden säilyttäminen maissa, jotka eivät ole yhteistyöhaluisia, on ristiriidassa yritysten pitkän aikavälin etujen kanssa, ja pyytää laatimaan veroparatiisien vastaisen EU:n strategian G20-maiden Lontoossa ja Pittsburghissa tekemien sitoumusten konkretisoimiseksi;

o
o   o

45.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä EU:n ja jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0165.


Uuselintarvikkeet ***II
PDF 474kWORD 224k
Päätöslauselma
Konsolidoitu teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. heinäkuuta 2010 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi uuselintarvikkeista, asetuksen (EY) N:o 1331/2008 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta (11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD))
P7_TA(2010)0266A7-0152/2010

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (11261/3/2009 – C7-0078/2010),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0872),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0027/2008),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan ja 114 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon 29. toukokuuta 2008 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0152/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta vahvistettu toisessa käsittelyssä 7. heinäkuuta 2010 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2010 antamiseksi uuselintarvikkeista, asetuksen (EY) N:o 1331/2008 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komissionasetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta

P7_TC2-COD(2008)0002


(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Pantaessa täytäntöön unionin politiikkaa ja ottaen huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen olisi varmistettava ihmisten terveyden ja kuluttajien korkeatasoinen suojelu sekä eläinten hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun korkea taso. Lisäksi olisi sovellettava aina ennalta varautumisen periaatetta, sellaisena kuin se on vahvistettu elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002(5).

(2)  Unionin politiikkojen toteuttamisessa olisi varmistettava ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu ja annettava sille sisämarkkinoiden toimintaan nähden etusija.

(3)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklassa selvennetään, että unioni ja jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon laatiessaan ja pannessaan täytäntöön politiikkaa.

(4)  Unionin lainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia on sovellettava kaikkiin unionin markkinoille saatettuihin elintarvikkeisiin, mukaan lukien kolmansista maista peräisin olevat elintarvikkeet.

(5)  Euroopan parlamentti kehotti eläinten kloonauksesta elintarviketuotantoa varten 3 päivänä syyskuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa(6) komissiota laatimaan ehdotuksia, joilla kielletään elintarviketuotantoa varten i) eläinten kloonaus, ii) kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten kasvattaminen, iii) kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatavan lihan tai maitotuotteiden markkinoille saattaminen ja iv) kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten, kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatavan siemennesteen ja alkioiden sekä kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatavan lihan ja maitotuotteiden tuonti.

(6)  Kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä komission tiedekomitea (SCENIHR) antoi 28 ja 29 päivänä syyskuuta 2005 lausunnon, jonka mukaan riskinarvioinnissa tarvittavissa tiedoissa on suuria aukkoja. Niitä on muun muassa seuraavissa asioissa: nanohiukkasten karakterisointi, havaitseminen ja mittaaminen, annos-vastesuhde, ihmisen elimistössä ja luonnossa olevien nanohiukkasten biologinen hajoavuus ja sen kesto sekä kaikki nanohiukkasten toksikologiaan ja ympäristötoksikologiaan liittyvät näkökohdat. Lisäksi SCENIHR:n lausunnossa todettiin, että nykyiset toksikologiset ja ympäristötoksikologiset menetelmät eivät välttämättä riitä kattamaan kaikkia nanohiukkasiin liittyviä kysymyksiä.

(7)  Uuselintarvikkeita koskevat unionin säännöt vahvistettiin uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 258/97(7) ja yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti annettujen tietojen julkistamisesta ja suojaamisesta 20 päivänä syyskuuta 2001 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1852/2001(8). Selkeyden vuoksi asetus (EY) N:o 258/97 ja asetus (EY) N:o 1852/2001 olisi kumottava ja asetus (EY) N:o 258/97 olisi korvattava tällä asetuksella. Uuselintarvikkeiden ja elintarvikkeiden uusien ainesosien tieteellisistä näkökohdista, niiden markkinoille saattamista koskevien hakemusten tueksi toimitettavien tietojen esittämistavasta sekä ensiarviointien laatimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti 29 päivänä heinäkuuta 1997 annettua komission suositusta 97/618/EY(9) olisi sen vuoksi pidettävä tarpeettomana uuselintarvikkeiden osalta.

(8)  Jotta voidaan varmistaa jatkuvuus asetuksen (EY) N:o 258/97 kanssa, olisi uuselintarvikkeiden määritysperusteena pidettävä edelleen sitä, ettei uuselintarviketta ole käytetty unionissa ihmisravintona merkittävässä määrin ennen asetuksen (EY) N:o 258/97 soveltamispäivää eli 15 päivää toukokuuta 1997. Käyttö unionissa tarkoittaa käyttöä jossakin jäsenvaltiossa riippumatta siitä, milloin jäsenvaltio on liittynyt Euroopan unioniin.

(9)  ▌Olemassa oleva uuselintarvikkeen määritelmä olisi selkeytettävä siten, että selvitetään uutuuden arviointiperusteet, ja saatettava ajan tasalle korvaamalla nykyiset luokat viittauksella ▌asetuksessa (EY) N:o 178/2002 olevaan elintarvikkeen yleiseen määritelmään.

(10)  Elintarvikkeita, joilla on uusi tai tarkoituksellisesti muunnettu perusmolekyylirakenne, mikro-organismeista, sienistä tai levistä koostuvia tai niistä peräisin olevia elintarvikkeita, uusia mikro-organismikantoja, joilla ei ole turvallista käyttöhistoriaa, ja kasveissa luontaisesti esiintyvien aineiden tiivisteitä olisi pidettävä tämän asetuksen mukaisina uuselintarvikkeina.

(11)  Lisäksi olisi selvennettävä, että elintarviketta olisi pidettävä uuselintarvikkeena, jos siihen on sovellettu tuotantoteknologiaa, jota ei ole aikaisemmin käytetty kaupan pidettävien ja kulutukseen tarkoitettujen elintarvikkeiden tuotannossa. Tämän asetuksen soveltamisalaan olisi erityisesti sisällytettävä jalostukseen ja elintarvikkeen tuotantoprosesseihin liittyvät uudet teknologiat, joilla on vaikutusta elintarvikkeeseen ja näin ollen mahdollisesti elintarvikkeen turvallisuuteen. Uuselintarvikkeisiin olisi sen vuoksi sisällytettävä muilla kuin perinteisillä jalostustekniikoilla tuotetuista kasveista ja eläimistä ▌johdetut elintarvikkeet ▌ja sellaisilla uusilla tuotantoprosesseilla, kuten nanotekniikalla ja nanotieteillä, muunnetut elintarvikkeet, joilla saattaa olla vaikutusta elintarvikkeisiin ▌. Uusista kasvilajikkeista tai perinteisillä jalostustekniikoilla tuotetuista eläinroduista johdettuja elintarvikkeita ei olisi pidettävä uuselintarvikkeina. ▌

(12)  Eläinten kloonaus on ristiriidassa tuotantoeläinten suojelusta 20 päivänä heinäkuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/58/EY(10) kanssa, jonka liitteen 20 kohdan mukaan sellaisia luonnonmukaisia tai keinotekoisia kasvatusmenetelmiä, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa kärsimystä tai vammoja kyseisille eläimille, ei saa käyttää. Tämän vuoksi unionin luetteloon ei saa sisällyttää kloonatuista eläimistä tai niiden jälkeläisistä peräisin olevia elintarvikkeita.

(13)  Joulukuun 16 päivänä 1997 tehdyllä komission päätöksellä perustetun luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän eläinten kloonauksen eettisistä näkökohdista elintarviketuotannon kannalta 16 päivänä tammikuuta 2008 antamassa lausunnossa nro 23 todetaan, ettei klooneista ja niiden jälkeläisistä peräisin olevien elintarvikkeiden tuotanto ole puolustettavissa vakuuttavilla perusteilla. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ”elintarviketurvallisuusviranomainen”, tiedekomitea totesi eläinten kloonauksesta 15 päivänä heinäkuuta 2008 antamassaan lausunnossa(11), että merkittävällä osalla klooneja terveys ja hyvinvointi ovat kärsineet ja että niillä on usein vakavia ja kuolemaan johtavia vaurioita.

(14)  Kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä johdetut elintarvikkeet olisi kuitenkin jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tällaisista elintarvikkeista olisi säädettävä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyllä erityisasetuksella, eikä niihin pitäisi soveltaa yhtenäistä hyväksymismenettelyä. Komission olisi tehtävä tätä varten lainsäädäntöehdotus ennen tämän asetuksen soveltamispäivää. Kloonatuista eläimistä tai niiden jälkeläisistä valmistettujen elintarvikkeiden saattaminen markkinoille olisi keskeytettävä, kunnes kloonatuista eläimistä annettu asetus tulee voimaan.

(15)  Täytäntöönpanotoimenpiteitä säätämällä olisi vahvistettava lisäperusteet, joilla helpotetaan sen arvioimista, onko elintarviketta käytetty unionissa ihmisravinnoksi merkittävässä määrin ennen 15 päivää toukokuuta 1997. Jos elintarviketta on ennen mainittua päivää käytetty yksinomaan ravintolisänä tai ravintolisässä, sellaisena kuin se on määritelty ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/46/EY(12), sen saattaminen ▌markkinoille samaa käyttötarkoitusta varten mainitun päivän jälkeen voidaan sallia ilman, että sitä pidetään uuselintarvikkeena. Tätä käyttöä ravintolisänä tai ravintolisässä ei kuitenkaan olisi otettava huomioon arvioitaessa, onko sitä käytetty unionissa ihmisravinnoksi merkittävässä määrin ennen 15 päivää toukokuuta 1997. Sen vuoksi kyseisen elintarvikkeen muu käyttö, eli muu kuin ravintolisäkäyttö, on hyväksyttävä tämän asetuksen mukaisesti.

(16)  Valmistettujen nanomateriaalien käyttö elintarviketuotannossa saattaa yleistyä teknologian kehittyessä. Ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun ▌takaamiseksi on tarpeen laatia valmistetuille nanomateriaaleille yhtenäinen ▌määritelmä ▌.

(17)  Nykyisin käytössä olevat testausmenetelmät eivät ole sopivia nanomateriaaleihin liittyvien riskien arvioimiseksi. Olisi kehitettävä kiireellisesti sellaisia nanomateriaalien testausmenetelmiä, joissa ei käytetä eläimiä.

(18)  Elintarvikkeiden pakkauksissa olisi oltava ainoastaan sellaisia nanomateriaaleja, jotka ovat hyväksyttyjen nanomateriaalien luettelossa, ja niihin olisi liitettävä raja-arvo siirtymälle näissä pakkauksissa oleviin elintarvikkeisiin tai niiden pinnalle.

(19)  Uuselintarvikkeena ei olisi pidettävä unionin markkinoilla saatavilla olevista nykyisistä elintarvikkeen ainesosista muokattuja elintarvikkeita, etenkään jos muokkaus on tapahtunut muuttamalla kyseisten elintarvikkeen ainesosien koostumusta tai määriä. ▌

(20)  Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY(13) säännöksiä olisi sovellettava, jos tuote kaikki sen ominaisuudet huomioon ottaen voi kuulua sekä lääkkeen määritelmän että unionin muussa lainsäädännössä olevan tuotteen määritelmän piiriin. Jäsenvaltion olisi tältä osin voitava rajoittaa tällaisen tuotteen saattamista unionin markkinoille unionin lainsäädännön mukaisesti, jos se toteaa direktiivin 2001/83/EY mukaisesti, että tuote on lääke. Lääkkeet on lisäksi jätetty asetuksessa (EY) N:o 178/2002 olevan elintarvikkeen määritelmän ulkopuolelle eikä niiden olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan.

(21)  Asetuksen (EY) N:o 258/97 nojalla hyväksyttyjen uuselintarvikkeiden olisi säilytettävä asemansa uuselintarvikkeena, mutta ne olisi hyväksytettävä kutakin uutta käyttötarkoitusta varten.

(22)  Teknologiseen käyttöön tarkoitettujen elintarvikkeiden tai muuntogeenisten elintarvikkeiden ei olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003(14) soveltamisalaan kuuluvien muuntogeenisten elintarvikkeiden, asetuksen (EY) N:o 1333/2008(15) soveltamisalaan kuuluvien pelkästään lisäaineina käytettävien elintarvikkeiden, asetuksen (EY) N:o 1334/2008(16) soveltamisalaan kuuluvien aromiaineiden, asetuksen (EY) N:o 1332/2008(17) soveltamisalaan kuuluvien entsyymien ja direktiivin 2009/32/EY(18) soveltamisalaan kuuluvien uuttoliuottimien ei olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan.

(23)  Vitamiinien ja kivennäisaineiden käyttöä säännellään erityisillä alakohtaisilla elintarvikesäädöksillä. Tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi sen vuoksi jätettävä direktiivin 2002/46/EY, vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006(19) sekä erityisravinnoksi tarkoitetuista elintarvikkeista 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY (uudelleenlaadittu) (20) soveltamisalaan kuuluvat vitamiinit ja kivennäisaineet. Nämä erityissäädökset eivät kuitenkaan koske niitä tapauksia, joissa hyväksytyt vitamiinit ja kivennäisaineet on saatu sellaisilla tuotantomenetelmillä tai sellaisista uusista lähteistä, joita ei ollut otettu huomioon, kun ne hyväksyttiin. Sen vuoksi niin kauan kuin näitä erityissäädöksiä ei ole muutettu, tällaisia vitamiineja ja kivennäisaineita ei pitäisi jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, jos tuotantomenetelmät tai uudet lähteet aiheuttavat vitamiinien ja kivennäisaineiden koostumuksessa tai rakenteessa sellaisia merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat niiden ravintoarvoon, niiden käyttäytymiseen aineenvaihdunnassa tai ei-toivottujen aineiden pitoisuuksiin.

(24)  Uuselintarvikkeita, lukuun ottamatta vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka on tarkoitettu erityisravinnoksi, elintarvikkeen täydentämiseksi tai ravintolisäksi, olisi arvioitava tämän asetuksen mukaisesti. Niihin olisi edelleen sovellettava myös direktiivissä 2002/46/EY, asetuksessa (EY) N:o 1925/2006, direktiivissä 2009/39/EY sekä direktiivissä 2009/39/EY ja sen liitteessä I tarkoitetuissa erityisdirektiiveissä annettuja sääntöjä.

(25)  Komission olisi otettava käyttöön yksinkertainen ja avoin menettely niitä tapauksia varten, joissa sillä ei ole tietoja elintarvikkeen käytöstä ihmisravinnoksi ennen 15 päivää toukokuuta 1997 ▌. Jäsenvaltioiden olisi oltava mukana kyseisessä menettelyssä. Menettely olisi hyväksyttävä viimeistään ... päivänä ...kuuta ...(21).

(26)  Uuselintarvikkeita olisi saatettava unionin markkinoille ainoastaan, jos ne ovat turvallisia eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Niiden turvallisuuden arvioinnin olisi perustuttava ennalta varautumisen periaatteeseen, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 178/2002 7 artiklassa. Uuselintarvike ei myöskään saisi poiketa ▌elintarvikkeesta, joka sillä on tarkoitus korvata, siinä määrin, että sen käyttö aiheuttaisi ravitsemuksellista haittaa kuluttajalle.

(27)  On tarpeen soveltaa yhdenmukaistettua ja keskitettyä turvallisuusarviointi- ja hyväksymismenettelyä, joka on tehokas, määräaikoihin sidottu ja avoin. Uuselintarvikkeiden turvallisuusarviointi ja niiden sisällyttäminen unionin luetteloon olisi elintarvikkeiden eri hyväksymismenettelyjen pitemmälle menevän yhdenmukaistamisen vuoksi toteutettava elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1331/2008(22) säädetyn menettelyn mukaisesti, jota olisi sovellettava aina kun siitä ei tässä asetuksessa nimenomaisesti poiketa. Komission olisi tuotteen uuselintarvikkeeksi hyväksymistä koskevan hakemuksen saatuaan arvioitava hakemuksen asianmukaisuus ja sovellettavuus. Uuselintarvikkeen hyväksymisessä olisi otettava huomioon myös muut tekijät, joilla on tarkasteltavan asian kannalta merkitystä, kuten etiikkaan, ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin liittyvät tekijät sekä ennalta varautumisen periaate.

(28)  Olisi myös säädettävä uuselintarvikkeista mahdollisesti johtuvien riskien arviointiperusteista. Uuselintarvikkeiden tieteellisen arvioinnin yhdenmukaisuuden varmistamiseksi tällaiset arvioinnit olisi annettava elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtäväksi.

(29)  Eettiset ja ympäristönäkökohdat olisi katsottava osaksi riskinarviointia hyväksymismenettelyssä. Näiden näkökohtien arviointi olisi annettava luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän sekä Euroopan ympäristökeskuksen tehtäväksi.

(30)  Menettelyjen yksinkertaistamiseksi hakijoiden olisi voitava esittää yksi ainoa hakemus sellaisten elintarvikkeiden osalta, jotka kuuluvat usean eri alakohtaisen elintarvikesäädöksen soveltamisalaan. Asetusta (EY) N:o 1331/2008 olisi sen vuoksi muutettava tätä vastaavasti. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut Euroopan yhteisön ja on sen seuraaja, ja ilmaisu ”yhteisö” olisi korvattava mainitussa asetuksessa kokonaisuudessaan ilmaisulla ”unioni”.

(31)  Jos kolmansista maista peräisin olevat perinteiset elintarvikkeet on sisällytetty kolmansista maista peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden luetteloon, niiden saattamisen unionin markkinoille unionissa olisi oltava sallittua samoin edellytyksin kuin sellaisten elintarvikkeiden, joiden osalta turvallinen käyttöhistoria on osoitettu. Kolmansista maista peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden turvallisuusarvioinnissa ja -hallinnoinnissa olisi otettava huomioon elintarvikkeiden turvallinen käyttöhistoria alkuperämaassa. Turvalliseen käyttöhistoriaan ei saisi sisällyttää käyttöä muuhun kuin elintarviketarkoitukseen tai muuta kuin osana tavanomaista ruokavaliota tapahtuvaa käyttöä.

(32)  Tarvittaessa olisi otettava käyttöön turvallisuusarvioinnin päätelmiin perustuvia, markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevia vaatimuksia uuselintarvikkeiden käytöstä ihmisravinnoksi.

(33)  Uuselintarvikkeen sisällyttäminen uuselintarvikkeita koskevaan unionin luetteloon ▌ei saisi rajoittaa mahdollisuutta arvioida kyseiseen elintarvikkeeseen lisätyn tai sen valmistuksessa käytetyn aineen tai asetuksen (EY) N:o 1925/2006 8 artiklan mukaisen vastaavan tuotteen kokonaiskulutuksesta aiheutuvia vaikutuksia.

(34)  Elintarviketeollisuuden tutkimus- ja kehitystyön ja samalla innovaatiotoiminnan edistämiseksi on tietyissä olosuhteissa tarkoituksenmukaista suojella investointeja, joita innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja hakemuksensa tueksi tämän asetuksen mukaisesti. Uutta tieteellistä näyttöä sekä teollis- ja tekijänoikeuksien alaisia tietoja, jotka on toimitettu uuselintarvikkeen unionin luetteloon sisällyttämistä koskevan hakemuksen tueksi, ▌ei saisi rajattuna aikana käyttää toisen hakijan eduksi ilman ensimmäisen hakijan suostumusta. Yhden hakijan toimittamien tieteellisten tietojen suoja ei saisi estää muita hakijoita tekemästä uuselintarvikkeita koskevaan unionin luetteloon sisällyttämistä koskevaa hakemusta, joka perustuu niiden omiin tieteellisiin tietoihin. Tieteellisten tietojen suoja ei saisi myöskään estää avoimuutta ja sellaisten tietojen saantia, jotka liittyvät uuselintarvikkeiden turvallisuusarvioinnissa käytettäviin tietoihin. Teollis- ja tekijänoikeuksia olisi kuitenkin kunnioitettava.

(35)  Uuselintarvikkeisiin sovelletaan myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY(23) säädettyjä merkintöjä koskevia yleisiä vaatimuksia ▌. Tietyissä tapauksissa saattaa olla tarpeen säätää merkinnöissä annettavista lisätiedoista, jotka liittyvät erityisesti elintarvikkeen kuvaukseen, sen lähteeseen tai sen käyttöedellytyksiin. Sen vuoksi voidaan uuselintarvikkeen unionin luetteloon sisällyttämisen yhteydessä soveltaa erityisiä käyttöä koskevia edellytyksiä tai merkintävelvoitteita ▌

(36)  Elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1924/2006(24) on yhdenmukaistettu ravitsemukseen ja terveysväitteisiin liittyvät jäsenvaltioiden säännökset. Uuselintarvikkeita koskevia väitteitä olisi sen vuoksi voitava tehdä ainoastaan edellä mainitun asetuksen mukaisesti. Jos hakija haluaa lisätä uuselintarvikkeeseen terveysväitteen, jolle on saatava hyväksyntä asetuksen (EY) N:o 1924/2006 17 tai 18 artiklan mukaisesti, ja jos sekä uuselintarvikkeen että terveysväitteen hyväksyntää koskeva hakemus sisältää pyyntöjä teollis- ja tekijänoikeuksien alaisten tietojen suojelemisesta, kumpaakin hakemusta koskevan tietosuoja-ajan olisi alettava ja päätyttävä samanaikaisesti hakijan pyynnöstä.

(37)  Luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevää eurooppalaista työryhmää olisi kuultava erityistapauksissa lausuntojen saamiseksi uusien teknologioiden käyttöön ja uuselintarvikkeiden markkinoille ▌saattamiseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä.

(38)  Asetuksen (EY) N:o 258/97 nojalla unionin markkinoille saatettuja uuselintarvikkeita olisi voitava edelleen saattaa markkinoille. Asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti hyväksytyt uuselintarvikkeet olisi sisällytettävä tällä asetuksella perustettuun uuselintarvikkeita koskevaan unionin luetteloon. Hakemuksia, jotka on tehty asetuksen (EY) N:o 258/97 nojalla, joiden osalta mainitun asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa säädettyä ensiarviointia koskevaa kertomusta ei vielä ole toimitettu komissiolle ja joiden osalta mainitun asetuksen 6 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaan vaaditaan täydentävää arviointia koskeva kertomus ennen tämän asetuksen soveltamispäivää, olisi pidettävä tämän asetuksen mukaisina hakemuksina. Jos elintarviketurvallisuusviranomaiselta tai jäsenvaltioilta pyydetään lausuntoa, niiden olisi otettava huomioon ensiarvioinnin tulokset. Muut asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan nojalla ennen tämän asetuksen soveltamispäivää tehdyt ▌hakemukset olisi käsiteltävä asetuksen (EY) N:o 258/97 säännösten mukaisesti.

(39)  Asetuksessa (EY) N:o 882/2004(25) annetaan elintarvikelainsäädännön noudattamisen valvomiseen tarkoitettujen virallisten tarkastusten suorittamista koskevia yleisiä sääntöjä. Jäsenvaltioita on sen vuoksi vaadittava suorittamaan virallisia tarkastuksia mainitun asetuksen mukaisesti tämän asetuksen noudattamisen valvomiseksi.

(40)  Asetuksessa (EY) N:o 852/2004(26) säädettyjä elintarvikehygieniaa koskevia vaatimuksia sovelletaan.

(41)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on uuselintarvikkeiden unionin markkinoille saattamista koskevien yhdenmukaistettujen sääntöjen hyväksyminen, vaan se voidaan tämän vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(42)  Jäsenvaltioiden olisi annettava säännöt tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(43)  Komissiolle olisi ▌siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti niiden perusteiden osalta, joiden mukaan elintarvikkeita voidaan pitää sellaisina, joita on käytetty unionissa ihmisravintona merkittävässä määrin ennen 15 päivää toukokuuta 1997, siitä päättämisen osalta, kuuluuko elintarviketyyppi tämän asetuksen soveltamisalaan, sen osalta, onko valmistetun nanomateriaalin määritelmää mukautettava teknisen ja tieteellisen edistyksen sekä kansainvälisellä tasolla hyväksyttävien määritelmien huomioon ottamiseksi, siitä annettujen sääntöjen osalta, miten toimitaan tapauksissa, joissa komissiolla ei ole tietoa elintarvikkeen käyttämisestä ihmisravinnoksi ennen 15 päivää toukokuuta 1997, sekä 4 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan soveltamista ja unionin luettelon ajan tasalle saattamista koskevien sääntöjen osalta. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa valmistelutyön aikana asianmukaisia kuulemisia, myös asiantuntijatasolla,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I luku

Johdantosäännökset

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa annetaan uuselintarvikkeiden unionin markkinoille saattamista koskevat yhdenmukaiset säännöt tarkoituksena varmistaa ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristön ja kuluttajien etujen suojelun korkea taso samalla kun huolehditaan avoimuudesta ja sisämarkkinoiden tehokkaasta toiminnasta ja edistetään elintarviketeollisuuden innovaatiotoimintaa.

2 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan uuselintarvikkeiden unionin markkinoille saattamiseen.

2.  Tätä asetusta ei sovelleta:

  a) elintarvikkeisiin, jos ja kun niitä käytetään
   i) asetuksen (EY) N:o 1333/2008 soveltamisalaan kuuluvina elintarvikelisäaineina;
   ii) asetuksen (EY) N:o 1334/2008 soveltamisalaan kuuluvina elintarvikearomeina;
   iii) direktiivin 2009/32/EY soveltamisalaan kuuluvina elintarvikkeiden valmistamisessa käytettävinä uuttamisliuottimina;
   iv) asetuksen (EY) N:o 1332/2008 soveltamisalaan kuuluvia elintarvike-entsyymeinä;
   v) direktiivin 2002/46/EY, asetuksen (EY) N:o 1925/2006 tai direktiivin 2009/39/EY soveltamisalaan kuuluvina vitamiineina ja kivennäisaineina, lukuun ottamatta niitä jo hyväksyttyjä vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka on saatu sellaisilla tuotantomenetelmillä tai sellaisista uusista lähteistä, joita ei ole otettu huomioon, kun ne on hyväksytty erityislainsäädännön nojalla, jos tällaiset tuotantomenetelmät tai uudet lähteet aiheuttavat tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuja merkittäviä muutoksia;
   b) asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamisalaan kuuluviin elintarvikkeisiin;
   c) kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä johdettuihin elintarvikkeisiin. Komissio tekee ennen ... päivää ...kuuta ...(27) lainsäädäntöehdotuksen kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä johdettujen elintarvikkeiden markkinoille saattamisen kieltämiseksi unionissa. Ehdotus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.  Komissio voi tarvittaessa ja tässä artiklassa määritellyn soveltamisalan huomioon ottaen määrittää 20 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 21 ja 22 artiklan ehtoja noudattaen, kuuluuko elintarviketyyppi tämän asetuksen soveltamisalaan.

3 artikla

Määritelmät

1.  Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 178/2002 säädettyjä määritelmiä.

2.  Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

  a) ”uuselintarvikkeella” tarkoitetaan:

   i) ▌elintarviketta ▌, jota ei ole käytetty unionissa merkittävässä määrin ihmisravinnoksi ennen 15 päivää toukokuuta 1997 ▌;
   ii) kasvista tai eläimestä peräisin olevaa elintarviketta, kun asianomaiseen kasviin tai eläimeen sovelletaan muuta kuin perinteistä jalostustekniikkaa, jota ei ole käytetty ▌ennen 15 päivää toukokuuta 1997, lukuun ottamatta kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä johdettuja elintarvikkeita;
   iii) elintarviketta, johon sovelletaan uutta tuotantomenetelmää, jota ei ole käytetty unionissa elintarviketuotannossa ennen 15 päivää toukokuuta 1997, jos tämä tuotantomenetelmä aiheuttaa elintarvikkeen koostumuksessa tai rakenteessa merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat sen ravintoarvoon, niiden käyttäytymiseen aineenvaihdunnassa tai ei-toivottujen aineiden pitoisuuksiin; ja
   iv) valmistettua nanomateriaalia sisältävää tai siitä koostuvaa elintarviketta;
   b) ”valmistetulla nanomateriaalilla” tarkoitetaan tarkoituksellisesti tuotettua materiaalia, jonka yksi tai useampi ulottuvuus on enintään 100 nanometriä tai joka kostuu erillisistä toiminnallisista joko sisäisistä tai pinnalla olevista osista, joista usean yksi tai useampi ulottuvuus on enintään 100 nanometriä, mukaan luettuina rakenteet ja yhteenliittymät, joiden koko voi olla yli 100 nanometriä mutta joilla on nanomittakaavalle luonteenomaisia ominaisuuksia.

   i) kyseisten materiaalien suureen pinta-alaan liittyvät ominaisuudet; ja/tai
   ii) tietyt fysikaalis-kemialliset ominaisuudet, jotka poikkeavat muussa kuin nanomittakaavassa olevan saman materiaalin ominaisuuksista;
   c) ”kloonatuilla eläimillä” tarkoitetaan eläimiä, jotka on tuotettu suvuttoman, keinotekoisen lisääntymismenetelmän avulla yksittäisen eläimen geneettisesti identtisen tai lähes identtisen jäljennöksen tuottamiseksi;
   d) ”kloonattujen eläinten jälkeläisillä” tarkoitetaan eläimiä, jotka on tuotettu suvullisen lisääntymismenetelmän avulla siten, että ainakin toinen vanhemmista on kloonattu eläin;
   e) ”kolmannesta maasta peräisin olevalla perinteisellä elintarvikkeella” tarkoitetaan luonnollista, muuntelematonta uuselintarviketta, ▌jolla on elintarvikkeena kolmannessa maassa käyttöä koskeva historia, mikä tarkoittaa sitä, että elintarvike on kuulunut vähintään 25 vuoden ajan ennen ... päivää ...kuuta ...(28) ja kuuluu edelleen kyseisen maan suuren väestönosan tavanomaiseen ruokavalioon;
   f) ”elintarvikkeen turvallisella käyttöhistorialla kolmannessa maassa” tarkoitetaan kyseisen elintarvikkeen turvallisuuden vahvistamista sen koostumusta koskevien tietojen ja niiden kokemusten perusteella, joita on saatu sen vähintään 25 vuotta kestäneestä jatkuvasta käytöstä jonkin maan suuren väestönosan tavanomaisessa ruokavaliossa.

3.  Eri elinten kansainvälisellä tasolla julkaisemien erilaisten nanomateriaalien määritelmien sekä nanotekniikan jatkuvan teknisen ja tieteellisen kehityksen vuoksi komissio mukauttaa 20 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 21 ja 22 artiklan ehtoja noudattaen tämän artiklan 2 kohdan b alakohtaa teknisen ja tieteellisen edistyksen sekä kansainvälisellä tasolla hyväksyttävien määritelmien huomioon ottamiseksi.

4 artikla

Uuselintarvikkeiden luokittelua koskevien tietojen keruu

1.  Komissio kerää tietoja jäsenvaltioista ja/tai elintarvikealan toimijoilta tai muilta henkilöiltä, joita asia koskee, määrittääkseen, kuuluuko elintarvike tämän asetuksen soveltamisalaan. Jäsenvaltioiden, elintarvikealan toimijoiden ja muiden henkilöiden, joita asia koskee, on toimitettava komissiolle tietoja siitä, missä määrin elintarviketta on käytetty ihmisravinnoksi unionissa ennen 15 päivää toukokuuta 1997.

2.  Komissio julkaisee nämä tiedot ja niiden keruusta tehdyt päätelmät sekä sellaiset niiden tueksi esitetyt tiedot, jotka eivät ole luottamuksellisia.

3.  Komissio hyväksyy uuselintarvikkeiden luokittelua koskevien tietojen kattavuuden varmistamiseksi 20 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 21 ja 22 artiklan ehtoja noudattaen viimeistään ... päivänä ...kuuta ...(29) sääntöjä siitä, miten toimitaan tapauksissa, joissa komissiolla ei ole tietoa elintarvikkeen käyttämisestä ihmisravinnoksi ▌ennen 15 päivää toukokuuta 1997. ▌

4.  Komissio voi 20 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 21 ja 22 artiklan ehtoja noudattaen hyväksyä 1 kohdan soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä, erityisesti jäsenvaltioista ja/tai elintarvikealan toimijoilta kerättävien tietojen tyypin osalta.

5 artikla

Uuselintarvikkeita koskeva unionin luettelo

Markkinoille saa saattaa ainoastaan uuselintarvikkeita, jotka on sisällytetty uuselintarvikkeita koskevaan unionin luetteloon, jäljempänä ”unionin luettelo”. Komissio pitää yllä unionin luetteloa ja julkaisee sen tätä varten tarkoitetulla, yleisön saatavilla olevalla komission verkkosivuston sivulla.

II luku

Uuselintarvikkeiden unionin markkinoille saattamista koskevat vaatimukset

6 artikla

Vaatimusten vastaisten uuselintarvikkeiden kielto

Uuselintarvikkeita ei saa saattaa ▌markkinoille, elleivät ne ole tämän asetuksen säännösten mukaisia.

7 artikla

Uuselintarvikkeiden unionin luetteloon sisällyttämistä koskevat yleiset edellytykset

1.  Uuselintarvike voidaan sisällyttää unionin luetteloon ainoastaan, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

   a) se ei käytettävissä olevan tieteellisen näytön perusteella vaaranna kuluttajien eikä eläinten terveyttä, mikä tarkoittaa, että kumulatiiviset vaikutukset, yhteisvaikutukset ja mahdolliset kielteiset vaikutukset tiettyihin väestöryhmiin otetaan huomioon riskinarvioinnissa;
   b) se ei johda kuluttajia harhaan;
   c) jos se on tarkoitettu toisen elintarvikkeen korvaamiseen, se ei poikkea siitä siten, että sen tavanomainen käyttö aiheuttaisi ravitsemuksellista haittaa kuluttajalle;
   d) riskinarvioinnissa otetaan huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lausunto, joka on julkaistava viimeistään samana päivänä kuin elintarviketurvallisuusviranomaisen arviointi, siitä, missä määrin tuotantomenetelmällä ja tavanomaisella käytöllä on kielteinen vaikutus ympäristöön;
     e) riskinarvioinnissa otetaan huomioon luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän lausunto, joka on julkaistava viimeistään samana päivänä kuin elintarviketurvallisuusviranomaisen arviointi, siitä, missä määrin on olemassa eettisiä vastaväitteitä;
     f) uuselintarvike, jolla saattaa olla kielteisiä vaikutuksia tiettyihin väestöryhmiin, hyväksytään vain, jos on toteutettu erityisiä toimenpiteitä tällaisten kielteisten vaikutusten estämiseksi;
   g) sitä ei ole johdettu kloonatusta eläimestä tai sen jälkeläisistä;
   h) sellaisenaan taikka muun elintarvikkeen tai elintarvikeluokan osana käytettävän uuselintarvikkeen saannille vahvistetaan enimmäistaso, jos turvallinen käyttö tätä edellyttää;
   i) eri elintarvikkeissa tai elintarvikeluokissa käytettävien uuselintarvikkeiden kumulatiiviset vaikutukset on arvioitu.

2.  Elintarvikkeita, joihin on sovellettu erityisiä riskinarviointimenetelmiä edellyttäviä tuotantomenetelmiä (esimerkiksi nanotekniikalla tuotettuja elintarvikkeita), ei saa sisällyttää unionin luetteloon ennen kuin elintarviketurvallisuusviranomainen on hyväksynyt tällaiset erityiset menetelmät käytettäviksi eikä ennen kuin näiden menetelmien perusteella suoritetulla asianmukaisella turvallisuusarvioinnilla on osoitettu, että kyseisten elintarvikkeiden käyttö on turvallista.

3.  Uuselintarvike voidaan sisällyttää unionin luetteloon ainoastaan, jos toimivaltainen viranomainen on antanut lausunnon, jossa vahvistetaan, että kyseinen elintarvike ei vaaranna terveyttä.

4.  Epäselvissä tapauksissa eli esimerkiksi silloin, kun tieteellinen varmuus ei ole riittävä tai tietoja puuttuu, on sovellettava ennalta varautumisen periaatetta, eikä kyseistä elintarviketta saa sisällyttää unionin luetteloon.

8 artikla

Unionin luettelon sisältö

1.  Komissio saattaa unionin luettelon ajan tasalle muun muassa 14 artiklassa tarkoitetuissa tietosuojatapauksissa asetuksessa (EY) N:o 1331/2008 säädetyn menettelyn mukaisesti ▌. Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 7 artiklan 4–6 kohdasta poiketen unionin luettelon ajan tasalle saattamista koskeva asetus annetaan 20 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 21 ja 22 artiklan ehtoja noudattaen. Komissio julkaisee unionin luettelon tähän tarkoitukseen varatulla verkkosivustonsa sivulla.

2.  Uuselintarvikkeen unionin luetteloon sisällyttämistä koskevassa merkinnässä on mainittava

   a) elintarvikkeen ominaispiirteet;
   b) elintarvikkeen käyttötarkoitus;
   c) käyttöä koskevat edellytykset;
   d) tarpeen mukaan erityiset lisämerkintävaatimukset, joiden tarkoituksena on antaa tietoja lopulliselle kuluttajalle;
   e) päivä, jona uuselintarvike sisällytetään unionin luetteloon, ja päivä, jona hakemus on vastaanotettu;
   f) hakijan nimi ja osoite;
   g) jäljempänä 12 artiklassa vahvistettujen seurantaa koskevien vaatimusten mukaisen viimeisimmän tarkastuksen päivä ja tulokset;
   h) se seikka, että sisällyttäminen perustuu 14 artiklan mukaisesti suojattuun uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai teollis- ja tekijänoikeuksien alaiseen tietoon;
   i) se seikka, että vain f alakohdassa ilmoitettu hakija voi saattaa uuselintarvikkeen markkinoille, paitsi jos myöhempi hakija saa elintarvikkeelle hyväksynnän ilman viittausta aiemman hakijan teollis- ja tekijänoikeuksien alaisiin tietoihin.

3.  Kaikkien uuselintarvikkeiden osalta edellytetään markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa. Kaikkia markkinoille päästettyjä uuselintarvikkeita on tarkasteltava uudelleen viiden vuoden kuluttua ja aina kun saadaan lisää tieteellistä näyttöä. Seurannan yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota väestöryhmiin, joilla ravinnon kautta tapahtuva saanti on suurin.

4.  Jos uuselintarvike sisältää ainetta, jonka liikakäyttö saattaa muodostaa riskin ihmisten terveydelle, sen käyttö enimmäisrajojen mukaisesti edellyttää hyväksymistä tietyissä elintarvikkeissa tai elintarvikeluokissa.

5.  Kaikki nanomateriaalin muodossa olevat ainesosat on ilmoitettava selkeästi ainesosaluettelossa. Tällaisten ainesosien nimen jälkeen on merkittävä sulkuihin sana ”nano”.

6.  Ennen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä unionin luettelo on saatettava ajan tasalle tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti siten, että tämän artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitettuja erityismerkintöjä ei enää sisällytetä siihen edellyttäen, että hyväksytty elintarvike täyttää edelleen tässä asetuksessa säädetyt edellytykset.

7.  Kun unionin luettelo saatetaan ajan tasalle sisällyttämällä siihen uuselintarvike ja kun uuselintarvike ei koostu elintarvikkeesta tai sisällä elintarviketta, jota koskee 14 artiklan mukainen tietosuoja, ja

   a) uuselintarvike vastaa olemassa olevia elintarvikkeita koostumukseltaan, metaboloitumiseltaan ja ei-toivottujen aineiden pitoisuuksiltaan, tai
   b) uuselintarvike koostuu elintarvikkeesta tai sisältää elintarviketta, joka on aikaisemmin hyväksytty elintarvikekäyttöön unionissa, ja uuden käyttötarkoituksen perusteella voidaan olettaa, ettei käyttö kuluttajien keskuudessa lisäänny merkittävästi, haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin kuuluvat kuluttajat mukaan luettuina,
  

9 artiklassa tarkoitettua ilmoitusmenettelyä sovelletaan soveltuvin osin tämän artiklan 1 kohdasta poiketen.

9 artikla

Kolmannesta maasta peräisin oleva perinteinen elintarvike

1.  Elintarvikealan toimijan, joka aikoo saattaa kolmannesta maasta peräisin olevan perinteisen elintarvikkeen markkinoille unionissa, on ilmoitettava tästä komissiolle ja mainittava elintarvikkeen nimi ▌, sen koostumus ja alkuperämaa.

Ilmoitukseen on liitettävä asiakirjoin osoitetut tiedot, jotka osoittavat elintarvikkeen turvallisen käyttöhistorian jossakin kolmannessa maassa▌.

2.  Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, joka sisältää osoituksen elintarvikkeen turvallisesta käyttöhistoriasta, viipymättä jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja saattaa sen yleisön saataville verkkosivustollaan.

3.  Neljän kuukauden kuluessa päivästä, jona komissio on toimittanut 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 2 kohdan mukaisesti, jäsenvaltio ja elintarviketurvallisuusviranomainen voivat ilmoittaa komissiolle, että niillä on turvallisuutta koskevia tieteelliseen näyttöön perustuvia vastaväitteitä kyseisen perinteisen elintarvikkeen markkinoille saattamisen osalta.

Siinä tapauksessa elintarviketta ei saateta unionin markkinoille, ja 5–8 artiklaa sovelletaan. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta pidetään asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna hakemuksena. Vaihtoehtoisesti hakija voi päättää peruuttaa ilmoituksensa.

Komissio ilmoittaa asiasta kyseiselle elintarvikealan toimijalle ilman tarpeetonta viivästystä ja todistettavissa olevalla tavalla viimeistään viiden kuukauden kuluttua päivästä, jona 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty.

4.  Jos turvallisuutta koskevia tieteelliseen näyttöön perustuvia vastaväitteitä ei ole eikä kyseiselle elintarvikealan toimijalle ole tehty tällaista ilmoitusta 3 kohdan mukaisesti, perinteinen elintarvike voidaan saattaa markkinoille unionissa viiden kuukauden kuluttua päivästä, jona 1 kohdassa säädetty ilmoitus on tehty.

5.  ▌Komissio julkaisee tähän tarkoitukseen varatulla verkkosivustonsa sivulla luettelon kolmansista maista peräisin olevista perinteisistä elintarvikkeista, jotka voidaan 4 kohdan mukaisesti saattaa markkinoille unionissa. Sivun on oltava käytettävissä sivulta, jolla on 5 artiklassa tarkoitettu unionin luettelo, ja linkitetty sille.

6.  Komissio hyväksyy tässä artiklassa tarkoitetun ilmoitusmenettelyn moitteettoman toiminnan varmistamiseksi viimeistään ... päivänä ...kuuta ...(30) tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 20 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 21 ja 22 artiklan ehtoja noudattaen.

10 artikla

Tekniset ohjeet

Tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä elintarviketurvallisuusviranomaisen, elintarvikealan toimijoiden ja pienten ja keskisuurten yritysten kanssa ▌komissio järjestää ennen ... päivää ...kuuta ...* elintarvikealan toimijoiden ja varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten saataville teknisiä ohjeita ja välineitä, joiden tarkoituksena on avustaa näitä tahoja tämän asetuksen mukaisten hakemusten valmistelussa ja toimittamisessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1331/2008 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännösten soveltamista. Suosituksen 97/618/EY on oltava hakijoiden käytössä, kunnes se korvataan tämän artiklan mukaisesti annetuilla tarkistetuilla teknisillä ohjeilla.

Tekniset ohjeet ja välineet julkaistaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ...* tätä varten tarkoitetulla, yleisön saatavilla olevalla komission verkkosivuston sivulla.

11 artikla

Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto

Arvioidessaan uuselintarvikkeen turvallisuutta elintarviketurvallisuusviranomaisen on tarvittaessa erityisesti:

   a) harkittava, aiheuttaako uuselintarvike riippumatta siitä, onko se tarkoitettu markkinoilla jo olevan elintarvikkeen korvaamiseen vai ei, ihmisten terveydelle haitallisten tai myrkyllisten vaikutusten riskin, ottaen samalla huomioon mahdollisten uusien ominaisuuksien vaikutukset;
   b) otettava kolmannesta maasta peräisin olevien perinteisten elintarvikkeiden osalta huomioon elintarvikkeen turvallinen käyttöhistoria.

12 artikla

Elintarvikealan toimijoiden velvollisuudet

1.  Komissio asettaa elintarviketurvallisuuteen liittyvistä syistä ja elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon saatuaan ▌markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevan vaatimuksen. Seuranta tapahtuu viiden vuoden kuluttua päivästä, jona uuselintarvike on sisällytetty unionin luetteloon.

2.  Seurantaa koskevia vaatimuksia on sovellettava myös jo markkinoilla oleviin uuselintarvikkeisiin, mukaan lukien uuselintarvikkeet, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 258/97 5 artiklassa säädetyn yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn mukaisesti.

3.  Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat vastuussa markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta.

4.  Tuottajan ja elintarvikealan toimijan tai viranomaisen on viipymättä ilmoitettava komissiolle

   a) kaikista uusista tieteellisistä tai teknisistä tiedoista, joilla saattaa olla vaikutusta uuselintarvikkeen käyttöturvallisuuden arviointiin;
   b) kaikista minkä hyvänsä kolmannen maan, jossa uuselintarvike on saatettu markkinoille, toimivaltaisten viranomaisten määräämistä kielloista ja rajoituksista.

Kaikkien elintarvikealan toimijoiden on ilmoitettava komissiolle ja sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa ne harjoittavat toimintaansa, kaikista terveysongelmista, joista kuluttajat tai kuluttajansuojajärjestöt ovat niille ilmoittaneet.

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava komissiolle kertomus kolmen kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun tarkastus on saatettu päätökseen. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen viimeistään vuoden kuluttua 1 kohdassa tarkoitetun viiden vuoden kauden päättymisestä.

13 artikla

Luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevä eurooppalainen työryhmä

Komissio voi tarvittaessa omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä kuulla luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevää eurooppalaista työryhmää saadakseen siltä lausunnon sellaisista luonnontieteisiin ja uusiin teknologioihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä, joilla on huomattava eettinen merkitys.

Komissio saattaa luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän lausunnon yleisön saataville.

14 artikla

Tietosuoja

1.  Hakijan pyynnöstä, jota tukevat hakemukseen liitetyt asianmukaiset ja todennettavissa olevat tiedot, ei hakemuksen tukena olevaa uutta tieteellistä näyttöä ja teollis- ja tekijänoikeuksien alaista tieteellistä tietoa saa ▌käyttää toisen hakemuksen hyväksi viiden vuoden ajan päivästä, jona uuselintarvike on sisällytetty uuselintarvikkeita koskevaan unionin luetteloon, paitsi jos myöhempi hakija on sopinut aiemman hakijan kanssa, että tällaisia tietoja saa käyttää, ja jos:

   a) hakija oli ensimmäistä hakemusta tehtäessä ilmoittanut, että uusi tieteellinen näyttö ja/tai tieteelliset tiedot olivat hakijan omaisuutta (teollis- ja tekijänoikeuksien alaiset tieteelliset tiedot);
   b) aiemmalla hakijalla oli yksinomainen oikeus käyttää viittauksia teollis- ja tekijänoikeuden alaiseen ▌tietoon aiempaa hakemusta tehtäessä;
   c) uuselintarviketta ei ollut voitu hyväksyä ilman, että aiempi hakija oli toimittanut asianomaisia teollis- ja tekijänoikeuden alaisia ▌tietoja; ja
   d) aiempi hakija oli aiempaa hakemusta tehtäessä ilmoittanut, että tieteelliset tiedot ja muut tiedot olivat teollis- ja tekijänoikeuksien alaisia.

Aiempi hakija voi kuitenkin sopia myöhemmän hakijan kanssa, että tällaisia tietoja saa käyttää.

2.  Tiedot Euroopan unionin ja/tai julkisten laitosten osittain tai kokonaan rahoittamista tutkimushankkeista on julkaistava yhdessä hakemuksen kanssa, ja niiden on oltava vapaasti muiden hakijoiden käytössä.

3.  Selkärankaisilla tehtävien toistuvien kokeiden välttämiseksi on sallittava, että myöhempi hakija viittaa selkärankaisilla tehtyihin tutkimuksiin ja muihin tutkimuksiin, joilla voidaan estää eläinkokeet. Tietojen omistaja voi vaatia asianmukaista korvausta tietojen käytöstä.

4.  Komissio päättää hakijaa kuultuaan, minkä tietojen osalta olisi myönnettävä 1 kohdassa tarkoitettu suoja, ja ilmoittaa päätöksestään hakijalle, elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja jäsenvaltioille.

15 artikla

Yhdenmukaistettu tietosuoja

Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1331/2008 7 ja 14 artiklassa säädetään uuselintarvikkeen hyväksymisestä tai mitä asetuksen (EY) N:o 1924/2006 17, 18 ja 25 artiklassa säädetään terveysväitteen hyväksymisestä, hyväksymistä ja hyväksymisen julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä koskevien tietojen on oltava samat ja tietosuoja-ajan on alettava ja päätyttävä samanaikaisesti, jos hyväksymistä haetaan uuselintarvikkeelle ja kyseiseen elintarvikkeeseen liittyvälle terveysväitteelle ja jos hakija vetoaa kyseisten asetusten säännösten nojalla tietosuojaan ja pyytää sitä.

16 artikla

Tarkastus- ja valvontatoimenpiteet

Tämän asetuksen noudattamisen valvomiseksi jäsenvaltioiden on suoritettava virallisia tarkastuksia asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti.

III luku

Yleiset säännökset

17 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä säännöt, jotka koskevat tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta …(31) ja niiden on viipymättä ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä niitä koskevista muutoksista.

18 artikla

Jäsenvaltioiden erioikeudet

1.  Jos jollakin jäsenvaltiolla uusien tietojen tai jo olemassa olevien tietojen uudelleen arvioinnin vuoksi on perusteltua aihetta katsoa, että tämän asetuksen mukaisen elintarvikkeen tai elintarvikkeen ainesosan käyttö aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle, tämä jäsenvaltio voi väliaikaisesti rajoittaa kyseisen elintarvikkeen tai elintarvikkeen ainesosan kauppaa ja käyttöä tai keskeyttää sen kaupan ja käytön alueellaan. Sen on ilmoitettava tästä välittömästi muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä perusteltava päätöksensä.

2.  Komissio tutkii tiiviissä yhteistyössä elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa 1 kohdassa tarkoitetut perustelut mahdollisimman pian ja toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. Jäsenvaltio, joka on tehnyt 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen, voi pitää päätöksen voimassa kyseisten toimenpiteiden voimaantuloon saakka.

19 artikla

Delegoidut säädökset

Edellä 1 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi komissio hyväksyy 20 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 21 ja 22 artiklan ehtoja noudattaen viimeistään … päivänä …kuuta …(32) muita perusteita sen arvioimiseksi, onko elintarviketta käytetty unionissa ihmisravinnoksi 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuin tavoin merkittävässä määrin ennen 15 päivää toukokuuta 1997.

20 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi tämän asetuksen voimaantulosta lukien valta antaa 2 artiklan 3 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 6 kohdassa ja 19 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 21 artiklan mukaisesti.

2.  Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.  Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 21 ja 22 artiklassa säädettyjä ehtoja.

21 artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 3 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 6 kohdassa ja 19 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.  Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle lainsäätäjälle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä mainitsee samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee mahdolliset peruuttamisen syyt.

3.  Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

22 artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

2.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan sen säännöksissä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle aikomuksestaan olla vastustamatta säädöstä.

3.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa annettua delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

23 artikla

Uudelleentarkastelu

1.  Komissio toimittaa saatujen kokemusten perusteella viimeistään … päivänä …kuuta …(33) Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen ja erityisesti sen 3, 9 ja 14 artiklan soveltamisesta sekä liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

2.  Komissio toimittaa viimeistään … päivänä …kuuta …(34)* Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kloonaustekniikan käytön tuloksena syntyneistä eläimistä tai niiden jälkeläisistä tuotettuihin elintarvikkeisiin liittyvistä kaikista näkökohdista ja tekee sen johdosta tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

3.  Kertomukset ja mahdolliset ehdotukset saatetaan yleisön saataville.

IV luku

Siirtymä- ja loppusäännökset

24 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 258/97 ja asetus (EY) N:o 1852/2001 … päivästä …kuuta …(35)** niitä vireillä olevia pyyntöjä lukuun ottamatta, joita koskee tämän asetuksen 26 artikla.

25 artikla

Unionin luettelon perustaminen

Komissio perustaa viimeistään … päivänä …kuuta …*** unionin luettelon sisällyttämällä unionin luetteloon uuselintarvikkeet, jotka on hyväksytty ja/tai joista on tehty ilmoitus asetuksen (EY) N:o 258/97 4, 5 ja 7 artiklan nojalla, sekä tarvittaessa kaikki mahdolliset voimassa olevat hyväksyntää koskevat edellytykset.

26 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.  Uuselintarvikkeen ▌ markkinoille saattamista koskevaa pyyntöä, joka on tehty jäsenvaltiolle asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan mukaisesti ja jonka osalta mainitun asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa säädettyä ensiarviointia koskevaa kertomusta ei ole toimitettu komissiolle ennen … päivää …kuuta …(36), pidetään tämän asetuksen mukaisena hakemuksena.

2.  Muut asetuksen (EY) N:o 258/97 3 artiklan 4 kohdan sekä 4 ja 5 artiklan mukaisesti ennen … päivää …kuuta …* tehdyt ▌pyynnöt käsitellään ▌asetuksen (EY) N:o 258/97 säännösten mukaisesti.

27 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 muutokset

Muutetaan asetus (EY) N:o 1331/2008 seuraavasti:

1)  Korvataan nimi seuraavasti:"

Elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien, elintarvikearomien ja uuselintarvikkeiden yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008

"

2)  Korvataan 1 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan elintarvikkeissa tai niiden pinnalla käytettävien tai käytettäviksi tarkoitettujen elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien, elintarvikearomien ja elintarvikearomien raaka-aineiden, samoin kuin uuselintarvikkeiden, jäljempänä ’aineet tai tuotteet’, ▌arviointi- ja hyväksymismenettely, jäljempänä ’yhtenäinen menettely’, jolla edistetään elintarvikkeiden vapaata liikkuvuutta unionissa sekä ihmisten terveyden suojelun ▌korkeaa tasoa ja kuluttajien etujen suojelemista.

2.  Yhtenäinen menettely sisältää menettelyä koskevat järjestelyt niiden aineiden ja tuotteiden luettelojen ajantasaistamiselle, joiden unionin markkinoille saattaminen on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1333/2008, asetuksen (EY) N:o 1332/2008 ja asetuksen (EY) N:o 1334/2008 ja uuselintarvikkeista … päivänä …kuuta …annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/…*(37) nojalla, jäljempänä ’alakohtaiset elintarvikesäädökset’.

__________________

* EUVL L…(38)+’.

"

3)  Korvataan 1 artiklan 3 kohdassa, 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 1 kohdassa ja 13 artiklassa ilmaisu ”aine” tai 'aineet' ilmaisulla ”aine tai tuote” tai ”aineet tai tuotteet”.

4)  Korvataan 2 artiklan otsikko seuraavasti:"

Aineita tai tuotteita koskeva unionin luettelo

"

5)  Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:"

3.  Eri alakohtaisten elintarvikesäädösten soveltamisalaan kuuluvien unionin luetteloiden ajan tasalle saattamiseksi riittää yksi ainetta tai tuotetta koskeva hakemus, jos hakemus täyttää kunkin alakohtaisen elintarvikesäädöksen vaatimukset.

"

6)  Lisätään 6 artiklan 1 kohdan alkuun virke seuraavasti:"

Jos on olemassa tieteellisesti perustellut syyt epäillä turvallisuutta, hakijalta on pyydettävä yksilöityjä riskinarviointiin liittyviä täydentäviä tietoja.

"

7)  Korvataan koko tekstissä ilmaisu ”yhteisö” ilmauksella ”unioni”.”

28 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan …päivästä…kuuta…(39).

Sen 25, 26 ja 27 artiklaa sovelletaan kuitenkin … päivästä … kuuta …(40)* Tämän artiklan toisesta kohdasta ja asetuksen (EY) N:o 1331/2008 16 artiklan toisesta kohdasta poiketen tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitettuja elintarvikkeita koskevia hakemuksia voidaan lisäksi tehdä tämän asetuksen mukaisesti … päivästä …kuuta …** alkaen, jos kyseessä oleva elintarvike on jo markkinoilla unionissa mainittuna päivänä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 236.
(2) EUVL C 224, 30.8.2008, s. 81.
(3) EUVL C 224, 30.8.2008, s. 81.
(4) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 25. maaliskuuta 2009 (EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 236), neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 15. maaliskuuta 2010 (EUVL C 122 E, 11.5.2010, s. 38), Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 7. heinäkuuta 2010.
(5) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
(6) EUVL C 295 E, 4.12.2009, s. 42.
(7) EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1.
(8) EYVL L 253, 21.9.2001, s. 17.
(9) EYVL L 253, 16.9.1997, s. 1.
(10) EYVL L 221, 8.8.1998, s. 23.
(11) EFSA Journal (2008)767, s. 32.
(12) EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.
(13) EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.
(14) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1).
(15) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16).
(16) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikkeissa käytettävistä aromiaineista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34).
(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1332/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvike-entsyymeistä (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 7).
(18) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/32/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa käytettäviä uuttoliuottimia koskevan jäsenvaltioiden lähentämisestä (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 141, 6.6.2009, s. 3).
(19) EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26.
(20) EUVL L 124, 20.5.2009, s. 21.
(21)* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(22) EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.
(23) ▌EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29 ▌.
(24) ▌EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9 ▌.
(25) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).
(26) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1).
(27)* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(28)* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(29)* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(30)* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(31)*
(32)* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(33)* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.
(34)** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kolme vuotta ja kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(35)*** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(36)* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(37)+ Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen numero ja päiväys.
(38)++ Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen julkaisuviite.
(39)* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(40)** Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä.


Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaatiminen) ***II
PDF 187kWORD 83k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. heinäkuuta 2010 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaadittu toisinto) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))
P7_TA(2010)0267A7-0145/2010

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (11962/2/2009 – C7-0034/2010),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0844),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0002/2008),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon kantansa ensimmäisessä käsittelyssä(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. tammikuuta 2009 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 9. lokakuuta 2008 antaman lausunnon(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0145/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 7. heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/…/EU antamiseksi teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaadittu toisinto)

P7_TC2-COD(2007)0286


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2010/75/EU.)

(1) EUVL C 87 E, 1.4.2010, s. 191.
(2) EUVL C 182, 4.8.2009, s. 46.
(3) EUVL C 325, 19.12.2008, s. 60.


Puutavaraa ja puutuotteita markkinoilla saattavien toimijoiden velvollisuudet ***II
PDF 189kWORD 46k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. heinäkuuta 2010 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta (05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))
P7_TA(2010)0268A7-0149/2010

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (05885/4/2010 – C7-0053/2010),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0644),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0373/2008),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon kantansa ensimmäisessä käsittelyssä(1),

–  ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean 1. lokakuuta 2009 antaman lausunnon(2),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0149/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 7. heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2010 antamiseksi puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta

P7_TC2-COD(2008)0198


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 995/2010.)

(1) Hyväksytyt tekstit, 22.4.2009, P6_TA(2009)0225.
(2) EUVL C 318, 23.12.2009, s. 88.


Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivallat ***I
PDF 663kWORD 454k
Teksti
Konsolidoitu teksti
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltojen osalta (KOM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))
P7_TA(2010)0269A7-0163/2010

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Ehdotusta muutettiin 7. heinäkuuta 2010 seuraavasti(1):

PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)
P7_TA(2010)0269A7-0163/2010
komission ehdotukseen
P7_TA(2010)0269A7-0163/2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
direktiivien 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltojen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 50 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan sekä 62 ja 114 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(4),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(5),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi on osoittanut finanssivalvonnassa olevan merkittäviä puutteita, joita on paljastunut sekä yksittäistapauksissa että koko finanssijärjestelmässä. Kansalliselle pohjalle luodut valvontamallit ovat jääneet jälkeen nykypäivän todellisista integroituneista ja yhteen liittyneistä eurooppalaisista finanssimarkkinoista, joilla monet finanssiyritykset harjoittavat toimintaansa yli rajojen ▌. Kriisi on paljastanut puutteita kansallisten valvontaviranomaisten välisessä yhteistyössä, koordinoinnissa ja luottamuksessa sekä siinä, miten yhdenmukaisesti kyseiset viranomaiset soveltavat unionin oikeutta.

(1 a)  Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut vahvistamaan unionin tasolla kaikille toimijoille aidosti tasapuolisemmat kilpailuedellytykset ja osoittanut samalla vakavia puutteita yhä integroituneempien finanssimarkkinoiden unionin tason valvonnassa.

(2)  Jacques de Larosièren johtama korkean tason asiantuntijaryhmä julkaisi 25 päivänä helmikuuta 2009 komission pyytämän raportin (de Larosièren raportti), jossa todetaan, että valvontakehystä olisi vahvistettava, jotta finanssikriisien riski pienenisi ja jotta tällaiset kriisit eivät olisi yhtä vakavia tulevaisuudessa. Asiantuntijaryhmä suositteli pitkälle meneviä uudistuksia Euroopan unionin finanssialan valvontarakenteeseen. de Larosièren raportissa katsottiin olevan tarpeellista perustaa Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ), johon kuuluisi kolme Euroopan valvontaviranomaista, yksi pankkialaa, yksi arvopaperialaa ja yksi vakuutus- ja lisäeläkealaa varten, sekä Euroopan järjestelmäriskikomitea.

(3)  Komissio esitti 4 päivänä maaliskuuta 2009 antamassaan tiedonannossa ”Elvytys Euroopassa”(6), että se ehdottaisi lainsäädäntöä, jolla luotaisiin EFVJ, ja se antoi tarkempaa tietoa tämän uuden valvontakehyksen mahdollisesta rakenteesta 27 päivänä toukokuuta 2009 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan finanssivalvonta”(7).

(4)  Eurooppa-neuvosto suositti 19 päivänä kesäkuuta 2009 antamissaan päätelmissä, että perustettaisiin Euroopan finanssivalvojien järjestelmä, joka käsittäisi kolme uutta Euroopan valvontaviranomaista. Järjestelmällä olisi pyrittävä parantamaan kansallisen valvonnan laatua ja yhdenmukaisuutta, vahvistamaan rajatylittävien ryhmittymien valvontaa, laatimaan eurooppalainen ohjekirja, jota sovellettaisiin sisämarkkinoilla kaikkiin finanssilaitoksiin, ja varmistamaan niiden kriteerien ja menetelmien yhdenmukaistaminen, joita toimivaltaiset viranomaiset soveltavat arvioidessaan luottolaitosten riskiä. Eurooppa-neuvosto tähdensi, että Euroopan valvontaviranomaisilla olisi myös oltava valtuudet valvoa luottoluokituslaitoksia, ja kehotti komissiota laatimaan konkreettisia ehdotuksia siitä, miten Euroopan finanssivalvojien järjestelmä voisi toimia vahvana tekijänä kriisitilanteissa.

(5)  Komissio antoi 23 päivänä syyskuuta 2009 kolme asetusehdotusta EFVJ:n perustamisesta, johon sisältyy kolmen Euroopan valvontaviranomaisen luominen.

(6)  Jotta EFVJ toimisi tehokkaasti, on tarpeen muuttaa unionin lainsäädäntöä niillä aloilla, joilla kyseiset kolme valvontaviranomaista toimivat. Muutokset koskevat Euroopan valvontaviranomaisten tiettyjen valtuuksien soveltamisalan määrittelyä, tiettyjen unionin lainsäädännöllä perustettujen valtuuksien sisällyttämistä ▌sekä sujuvan ja tehokkaan toiminnan varmistamista EFVJ:n yhteydessä.

(7)  Kolmen Euroopan valvontaviranomaisen perustamisen yhteydessä olisi muun muassa myös laadittava yhtenäinen ohjekirja, jolla voidaan varmistaa sääntöjen johdonmukainen harmonisointi ja yhdenmukainen soveltaminen ja edistää siten sisämarkkinoiden tehokkaampaa toimintaa. ▌

(7 a)  EFVJ:n perustamisasetusten mukaan Euroopan valvontaviranomaiset voivat laatia asianomaisessa lainsäädännössä erityisesti määritellyillä aloilla teknisten standardien luonnoksia, jotka toimitetaan komissiolle, jotta tämä hyväksyisi ne Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 ja 291 artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä tai täytäntöönpanosäädöksillä. Tässä direktiivissä nimetään tällaisia aloja rajoittamatta muiden alojen mukaan ottamista myöhemmässä vaiheessa.

(7 b)  Asianomaisessa lainsäädännössä olisi määriteltävä alat, joilla Euroopan valvontaviranomaisella on toimivalta laatia teknisten standardien luonnoksia, ja se, miten ne olisi hyväksyttävä. Asianomaisessa lainsäädännössä olisi säädettävä osista, ehdoista ja erityisvaatimuksista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoitujen säädösten osalta, ja täytäntöönpanosäädösten valvontamekanismeja koskevien yleisten sääntöjen ja periaatteiden olisi perustuttava päätöksen 1999/468/EY säännöksiin, kunnes Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklassa asetus on hyväksytty.

(8)  Yksilöitäessä aloja, joilla teknisiä standardeja kehitetään, olisi pyrittävä siihen, että yhdenmukaisen säännöstön luomisella ei mutkisteta kohtuuttomasti sääntelyä ja täytäntöönpanoa. Olisi valittava vain ne alat, joilla yhdenmukaiset tekniset säännöt edistävät merkittävästi ja tehokkaasti asianomaisen lainsäädännön tavoitteiden saavuttamista, ja varmistettava, että poliittisten päätösten tekeminen jää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle, jotka tekevät ne tavanomaisia menettelyjä noudattaen.

(9)  Teknisiä standardeissa olisi käsiteltävä aidosti teknisiä asioita, jolloin niiden kehittämiseen tarvitaan valvonnan asiantuntijoiden perehtyneisyyttä. Delegoituina säädöksinä hyväksytyissä teknisissä standardeissa olisi edelleen kehitettävä, yksilöitävä ja määriteltävä niiden sääntöjen johdonmukaista harmonisointia koskevia edellytyksiä, jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston antamiin perussäädöksiin, täydentämällä tai muuttamalla tiettyjä säädöksen muita kuin keskeisiä osia. Toisaalta täytäntöönpanosäädöksinä annetuilla teknisillä standardeilla ei saisi muuttaa unionin säädösten oikeudellisesti sitovia osia. Näin ollen tekniset standardit eivät saisi aiheuttaa poliittisia valintoja. ▌

(9 a)  Delegoitujen säädösten osalta on aiheellista ottaa käyttöön asetuksen (EU) N:o …/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o …/2010 [EAMV] ja asetuksen (EU) N:o …/2010 [EVLEV] 7–7 d artiklassa säädetty teknisten standardien hyväksymismenettely. Täytäntöönpanostandardit olisi hyväksyttävä asetuksen (EU) N:o …/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o …/2010 [EAMV] ja asetuksen (EU) N:o …/2010 [EVTEV] 7 e artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Eurooppa-neuvosto vahvisti ns. Lamfalussyn nelitasoisen lähestymistavan, jolla Euroopan unionin finanssialan lainsäädännön sääntelyprosessista tehtäisiin tehokkaampi ja avoimempi. Komissiolla on toimivalta antaa täytäntöönpanosäädöksiä monilla aloilla, ja voimassa on useita 2. tason komission säädöksiä ja direktiivejä. Jos teknisten standardien tarkoituksena on yksilöidä, tarkentaa tai määritellä tällaisten 2. tason toimenpiteiden soveltamisedellytykset, niitä ei saisi hyväksyä ennen kuin kyseinen 2. tason toimenpide on hyväksytty ja niiden olisi vastattava 2. tason toimenpiteen sisältöä.

(9 b)  Sitovat tekniset standardit edistävät rahoituspalvelulainsäädäntöä koskevan ohjekirjan laatimista Eurooppa-neuvoston kesäkuun 2009 päätelmissä vahvistetun mukaisesti. Siltä osin kuin tiettyjä Euroopan unionin lainsäädäntöön sisältyviä vaatimuksia ei ole yhdenmukaistettu täysimääräisesti valvonnan ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti, näiden vaatimusten soveltamisedellytyksiä yksilöivät, tarkentavat tai määrittävät tekniset standardit eivät saisi estää jäsenvaltioita vaatimasta lisätietoja tai asettamasta tiukempia vaatimuksia. Teknisten standardien olisi sen vuoksi sallittava jäsenvaltioiden tehdä näin tietyillä aloilla silloin kun asiaan liittyvissä säädöksissä säädetään tällaisesta harkintavallasta vakauden valvonnassa.

(10)  Kuten EFVJ:n perustamisasetuksissa säädetään, Euroopan valvontaviranomaisten olisi, ennen kuin ne toimittavat tekniset standardit komissiolle, järjestettävä tarvittaessa kyseisiä standardeja koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoitava niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä.

(11)  EFVJ:n perustamisasetuksissa säädetään menettelystä, jolla ratkaistaan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä. Jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen toimeen liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla unionin lainsäädännössä asetuksen (EU) N:o.../2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o.../2010 [EAMV] ja asetuksen (EU) N:o .../2010 [EVLEV] mukaisesti yksilöidyillä aloilla, joilla useamman kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on asiaa koskevan lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa tai tehtävä yhteisiä päätöksiä, Euroopan valvontaviranomaisen pitäisi voida yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä auttaa viranomaisia pääsemään sopimukseen määräajan kuluessa, jonka kyseinen Euroopan valvontaviranomainen asettaa ottaen huomioon asiaa koskevassa lainsäädännössä mahdollisesti asetetut määräajat sekä asian monimutkaisuuden ja kiireellisyyden. Erimielisyyden jatkuessa Euroopan valvontaviranomaisen pitäisi voida ratkaista asia.

(12)  EFVJ:n perustamisesta annettujen asetusten (EU) N:o.../2010 [EPV], (EU) N:o.../2010 [EAMV] ja (EU)N:o.../2010 [EVLEV] 11 artiklan 1 kohdassa, joka mahdollistaa riitojen ratkaisun, ei periaatteessa edellytetä asiaa koskevan lainsäädännön muuttamista kyseisen mahdollisuuden vuoksi. Muutoksia tarvitaan kuitenkin niillä aloilla, joita koskevassa lainsäädännössä on jo vahvistettu jokin ei-sitova sovittelumuoto tai joilla on asetettu määräaikoja yhden tai useamman valvontaviranomaisen tekemille yhteisille päätöksille, jotta varmistetaan selkeys ja mahdollisimman häiriötön menettely yhteiseen päätökseen pyrittäessä, ja jotta Euroopan valvontaviranomaiset voivat tarvittaessa ratkaista erimielisyyksiä. Erimielisyyksien sovittelua koskeva sitova menettely on suunniteltu sellaisia tilanteita varten, joissa toimivaltaiset viranomaiset eivät voi ratkaista keskenään unionin lainsäädännön noudattamiseen liittyviä menettely- tai asiakysymyksiä.

(12 a)  Tässä direktiivissä olisi siksi määriteltävä tilanteet, joissa voi olla tarpeen ratkaista unionin lainsäädännön noudattamiseen liittyvä menettely- tai sisältökysymys ja joissa valvontaviranomaiset eivät ehkä kykene ratkaisemaan asiaa omin päin. Tällaisessa tilanteessa yhden asianomaisista valvontaviranomaisista olisi voitava toimittaa asia toimivaltaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle. Kyseisen Euroopan valvontaviranomaisen olisi toimittava perustamisasetuksessaan ja tässä direktiivissä säädetyn menettelyn mukaisesti. Sen olisi voitava edellyttää asianomaisilta toimivaltaisilta viranomaisilta erityistoimia tai toimista pidättäytymistä asian ratkaisemiseksi ja unionin lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi kyseisiä toimivaltaisia viranomaisia sitovasti. Tapauksissa, joissa asiaan liittyvä unionin lainsäädäntö antaa jäsenvaltioille harkintavaltaa, Euroopan valvontaviranomaisen päätökset eivät saisi korvata toimivaltaisten viranomaisten harkintavallan käyttöä unionin lainsäädännön mukaisesti.

(13)  Luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/48/EY(8) säädetään sovittelusta tai yhteisistä päätöksistä, joita voidaan käyttää silloin, kun on kyse merkittävien sivukonttoreiden määrittämisestä valvontakollegioihin osallistumista varten, mallien validoinnista tai yritysryhmien riskien arvioinnista. Näitä asioita koskevissa muutoksissa olisi todettava selvästi, että jos erimielisyyttä esiintyy asetetun määräajan kuluessa, Euroopan pankkiviranomainen voi ratkaista erimielisyyden asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV] mukaisella menettelyllä. Tämän lähestymistavan mukaan erimielisyydet voidaan ratkaista ja yhteistyötä voidaan lujittaa ennen kuin lopullinen päätös tehdään tai annetaan laitokselle, vaikka Euroopan pankkivalvontaviranomaisen ei pitäisi korvata kansallisen valvontaviranomaisen harkintavaltansa perusteella unionin lainsäädännön mukaisesti tekemiä päätöksiä.

(14)  Sen varmistamiseksi, että Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevalvontaviranomaisten komitean tai Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean nykyiset tehtävät siirtyvät joustavasti Euroopan valvontaviranomaisille, viittaukset näihin komiteoihin olisi korvattava kaikessa asianomaisessa lainsäädännössä viittauksilla Euroopan pankkiviranomaiseen (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiseen (EVLEV) tai Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiseen (EAMV).

(14 a)  Komiteamenettely olisi mukautettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, erityisesti sen 290 ja 291 artiklaan, tapauskohtaisesti ja mukauttaminen olisi saatettava päätökseen kolmen vuoden kuluessa. Jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja määritellä muutetuissa direktiiveissä säädetyt edellytykset, komissiolle olisi annettava valtuudet hyväksyä delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.

(14 b)  Euroopan parlamentilla ja neuvostolla olisi oltava mahdollisuus vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa olisi voitava tärkeillä aihealueilla pidentää kolmella kuukaudella Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat ilmoittaa muille toimielimille, etteivät ne aio vastustaa säädöstä. Tämä delegoitujen säädösten pikainen hyväksyminen on tarpeen erityisesti silloin, kun on noudatettava määräaikoja, esimerkiksi perussäädöksessä komissiolle delegoitujen säädösten antamisessa asetettuja määräaikoja.

(14 c)  Lissabonin sopimuksen, joka allekirjoitettiin 13 päivänä joulukuuta 2007, tehneen hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitetyssä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaa koskevassa julistuksessa n:o 39 konferenssi panee merkille komission aikomuksen jatkaa jäsenvaltioiden nimeämien asiantuntijoiden kuulemista valmistellessaan sellaisia rahoituspalvelualaa koskevia säädöksiä, jotka annetaan säädösvallan siirron nojalla.

(15)  EFVJ:llä perustetussa uudessa valvontarakenteessa kansallisten valvontaviranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä Euroopan valvontaviranomaisten kanssa. Asianomaiseen lainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla olisi varmistettava, että ▌ Euroopan valvontaviranomaisten perustamisasetuksiin sisältyville tiedonantovelvollisuuksille ei ole oikeudellisia esteitä.

(15 a)  Toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai Euroopan järjestelmäriskikomitealle toimitettuihin tai niiden välillä vaihdettuihin tietoihin olisi sovellettava salassapitovelvollisuutta, jota sovelletaan toimivaltaisten viranomaisten palveluksessa oleviin tai aiemmin olleisiin henkilöihin.

(16)  ▌EFVJ:n perustamisasetusten mukaan Euroopan valvontaviranomaiset voivat kehittää yhteyksiä kolmansien maiden valvontaviranomaisiin ja ne avustavat kolmansien maiden valvontajärjestelmiä koskevien vastaavuuspäätösten valmistelussa. Rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/39/EY(9) ja direktiiviä 2006/48/EY olisi muutettava, jotta Euroopan valvontaviranomaiset voisivat tehdä yhteistyösopimuksia kolmansien maiden kanssa ja vaihtaa tietoja silloin, kun kyseiset kolmannet maat voivat taata vaihdettujen tietojen salassapidon.

(17)  Yhden yhteisen luettelon tai rekisterin kokoaminen jokaisesta Euroopan unionin finanssialan yritysten luokasta, mikä on nykyään kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen tehtävä, lisää läpinäkyvyyttä ja antaa paremman käsityksen finanssialan sisämarkkinoista. Euroopan valvontaviranomaisille olisi annettava tehtäväksi laatia ja julkistaa rekistereitä ja luetteloja Euroopan unionin finanssialan toimijoista ja saattaa ne säännöllisesti ajan tasalle. Tämä koskee luetteloa kansallisten valvontaviranomaisten luottolaitoksille myöntämistä toimiluvista. Se koskee myös direktiivin 2004/39/EY mukaista rekisteriä, joka sisältää kaikki sijoituspalveluyritykset, sekä saman direktiivin mukaista luetteloa säännellyistä markkinoista. EAMV:lle olisi vastaavasti annettava tehtäväksi laatia ja julkistaa arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ▌4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY(10) mukainen luettelo hyväksytyistä esitteistä ja hyväksymistodistuksista ja saattaa se säännöllisesti ajan tasalle.

(18)  Aloilla, joilla Euroopan valvontaviranomaiset ovat velvollisia laatimaan teknisten standardien luonnoksia, kyseiset luonnokset olisi toimitettava komissiolle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun Euroopan valvontaviranomaiset on luotu, ellei sovellettavassa asetuksessa säädetä toisesta määräajasta.

(18 a)  Ne EAMV:n tehtävät, jotka liittyvät selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 98/26/EY(11), eivät saisi rajoittaa Euroopan keskuspankkijärjestelmän toimivaltaa edistää maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa SEUT 127 artiklan 2 kohdan neljännen luetelmakohdan mukaisesti.

(18 b)  EVLEV:in tämän direktiivin ja ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY(12) mukaisesti laatimat tekniset standardit eivät saisi rajoittaa jäsenvaltioiden toimivaltaa näitä laitoksia koskevien vakavaraisuusvaatimusten osalta direktiivissä 2003/41/EY säädetyn mukaisesti.

(18 c)  Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY 13 artiklan 5 kohdan mukaisesti kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi siirtää esitteen hyväksymisen toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tämän suostumuksella. Asetuksen (EU) …/2010 [EAMV] 13 artiklan 3 kohdassa vaaditaan, että tällaisesta siirtoa koskevasta suostumuksesta on yleensä ilmoitettava EAMV:lle vähintään kuukautta ennen siirron toteuttamista. Kun otetaan huomioon kokemukset hyväksymisen siirtämisestä direktiivin 2003/71/EY nojalla, jossa säädetään lyhyemmistä määräajoista, on kuitenkin asianmukaista olla soveltamatta asetuksen (EU) …/2010 [EAMV] 13 artiklan 3 kohtaa tähän tilanteeseen.

(18 d)  Euroopan valvontaviranomaisten ei pitäisi tässä vaiheessa laatia teknisten standardien luonnoksia niiden olemassa olevien vaatimusten osalta, joiden mukaan sijoituspalveluyrityksiä, luottolaitoksia, yhteissijoitusyrityksiä ja niiden rahastoyhtiöitä tosiasiallisesti johtavien henkilöiden on oltava riittävän hyvämaineisia ja heillä on oltava riittävästi kokemusta, jotta voidaan varmistaa näiden laitosten järkevä ja vakaa johtaminen. Koska nämä vaatimukset ovat tärkeitä, Euroopan valvontaviranomaisten olisi kuitenkin voitava esittää parhaat käytännöt ohjeina ja varmistaa, että valvonta- ja vakavaraisuuskäytännöt lähentyvät näitä parhaita käytäntöjä. Niiden olisi toimittava samoin näiden laitosten pääkonttoria koskevien vakavaraisuusvaatimusten osalta.

(18 e)  Tässä direktiivissä säädetyn, sisäisten luottoluokitusten menetelmää, kehittynyttä menetelmää, sisäisen markkinariskin mallin menetelmää ja markkinariskimenetelmää koskevien teknisten standardien luonnosten laatimisen tarkoituksena olisi oltava tällaisten menetelmien laadun ja perusteellisuuden varmistaminen sekä niiden toimivaltaisten viranomaisten toimesta tapahtuvan tarkistamisen yhdenmukaisuus. Näissä standardeissa olisi annettava toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus sallia laitosten kehittää kokemustensa ja erityispiirteidensä pohjalta erilaisia menetelmiä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY ja teknisten standardien vaatimukset huomioon ottaen.

(19)  Tämän direktiivin tavoitteita, joita ovat sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen varmistamalla korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen vakavaraisuusvalvonta ja sitä koskeva sääntely, tallettajien, sijoittajien, edunsaajien ja näin ollen myös yritysten ja kuluttajien suojelu, finanssimarkkinoiden eheyden, tehokkuuden ja moitteettoman toiminnan turvaaminen, rahoitusjärjestelmän vakauden ja kestävyyden ylläpito, reaalitalouden suojeleminen, julkisen talouden turvaaminen ja valvonnan kansainvälisen koordinoinnin lujittaminen, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden vuoksi toteuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(19 a)  Komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle 1 päivään tammikuuta 2014 mennessä kertomus Euroopan valvontaviranomaisten antamista tässä direktiivissä säädetyistä teknisten standardien luonnoksista ja annettava asianmukaisia ehdotuksia.

(20)  Sen vuoksi olisi muutettava selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 98/26/EY(13), finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta ▌ 16 päivänä joulukuuta 2002 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/87/EY(14), sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta 2003 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/6/EY(15), ▌ direktiiviä 2003/41/EY(16), direktiiviä 2003/71/EY, direktiiviä 2004/39/EY, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ▌15 päivänä joulukuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/109/EY(17), rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 lokakuuta 2005 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/60/EY(18), ▌ direktiiviä 2006/48/EY(19), sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 14 päivänä kesäkuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/49/EY(20) ja siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/65/EY(21),

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset direktiiviin 98/26/EY

Muutetaan direktiivi 98/26/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava tästä Euroopan järjestelmäriskikomitealle, muille jäsenvaltioille sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o .../2010(22) perustetulle Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV).

"

2)  Korvataan 10 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Jäsenvaltioiden on yksilöitävä järjestelmät ja vastaavat järjestelmien ylläpitäjät, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan, ja ilmoitettava ne EAMV:lle sekä tiedotettava sille viranomaisista, jotka ne ovat nimenneet 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. EAMV julkistaa kyseiset tiedot verkkosivustollaan.

2 a)  Lisätään 10a artikla seuraavasti:"

10 a artikla

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa tätä direktiiviä sovellettaessa asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] mukaisesti.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 20 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä EAMV:lle kaikki tiedot, joita se tarvitsee tehtäviensä hoitamisessa.

"

2 artikla

Muutokset direktiiviin 2002/87/EY

Muutetaan direktiivi 2002/87/EY seuraavasti:

1)  Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:"

2.  ’Jäljempänä 10 artiklan mukaisesti nimetyn koordinaattorin on ilmoitettava ryhmän johdossa olevalle emoyritykselle tai emoyrityksen puuttuessa säännellylle yritykselle, jonka taseen loppusumma ryhmän tärkeimmällä rahoitussektorilla on suurin, että ryhmä on määritetty finanssiryhmittymäksi ja että sille on nimetty koordinaattori. Koordinaattorin on lisäksi ilmoitettava asiasta niille toimivaltaisille viranomaisille, jotka ovat antaneet toimiluvan ryhmän säännellyille yrityksille, sekä sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa rahoitusalan sekaholdingyhtiön pääkonttori on, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV](23)40 artikloilla perustetulle Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitealle, jäljempänä ’sekakomitea’.

"

b)  Lisätään kohta seuraavasti:"

3.  EVSK julkistaa verkkosivuillaan määritetyistä finanssiryhmittymistä laaditun luettelon ja pitää sen ajan tasalla. Näiden tietojen on oltava saatavilla kunkin Euroopan valvontaviranomaisen verkkosivuilta hyperlinkin kautta.

"

1 a)  Lisätään 9 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"

   (c a) sellaisen yksityiskohtaisen, säännöllisesti päivitettävän ja vähintään vuosittain uudelleen arvioitavan kriisinratkaisumenetelmän kehittäminen, joka koostuu jäsennellystä varhaisen vaiheen interventiomekanismista, nopeista korjaavista toimista ja konkursseihin varautumista koskevasta suunnitelmasta.
"

1 b)  Korvataan 3 jakson otsikko seuraavasti:"

LISÄVALVONTAA JA EUROOPPALAISTA VALVONTAA TUKEVAT TOIMENPITEET

"

1 c)  Lisätään 3 jaksoon artikla seuraavasti:"

-10 artikla

Sekakomitea varmistaa asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 42 artiklan mukaisesti johdonmukaisen eri alojen välisen ja rajatylittävän valvonnan sekä EU:n lainsäädännön noudattamisen.

"

1 d)  Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

1.  Jotta varmistetaan finanssiryhmittymän säänneltyjen yritysten asianmukainen lisävalvonta, asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskuudesta, mukaan luettuna sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa rahoitusalan sekaholdingyhtiön pääkonttori on, on nimettävä yksi koordinaattori, joka vastaa lisävalvonnan koordinoinnista ja harjoittamisesta. Koordinaattorin nimi julkaistaan EVSK:n verkkosivuilla.

"

1 e)  Korvataan 11 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

Lisävalvonnan ja Euroopan tason valvonnan helpottamiseksi ja laajan oikeusperustan antamiseksi sille on koordinaattorin ja muiden asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten toteutettava koordinaatiojärjestelyjä. Näissä koordinaatiojärjestelyissä koordinaattorille voidaan uskoa lisätehtäviä ja tarkentaa 3 artiklassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklassa, 12 artiklan 2 kohdassa, 16 artiklassa ja 18 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten keskuudessa noudatettava päätöksentekomenettely sekä menettely, jota noudatetaan muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tapahtuvassa yhteistyössä.

EVSK laatii 8 artiklan säännösten ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 42 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti suuntaviivoja, joiden tarkoituksena on lähentää valvontakäytäntöjä valvonnan koordinointijärjestelyjen johdonmukaisuuden vuoksi direktiivin 2006/48/EY 131 artiklan ja direktiivin 2009/138/EY 248 artiklan 4 kohdan mukaisesti.’.

"

1 f)  Korvataan 12 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:"

'Toimivaltaiset viranomaiset voivat myös vaihtaa tietoja seuraavien viranomaisten kanssa, jos tämä on tarpeen niiden finanssiryhmittymän säänneltyjä yrityksiä koskevien tehtävien suorittamiseksi alakohtaisissa säännöissä säädettyjen säännösten mukaisesti: keskuspankit, Euroopan keskuspankkijärjestelmä, Euroopan keskuspankki ja Euroopan järjestelmäriskikomitea asetuksen (EU) N:o .../2010 [EJRK].

"

1 g)  Lisätään artikla seuraavasti:"

12 a artikla

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä EVSK:n kanssa tätä direktiiviä sovellettaessa asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] mukaisesti.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 20 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä EAMV:lle kaikki tiedot, joita se tarvitsee tehtäviensä hoitamisessa.’.’

"

1 h)  Korvataan 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttöalueella ei ole oikeudellisia rajoitteita, jotka estäisivät lisävalvonnan tai Euroopan tason valvonnan piiriin kuuluvia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, riippumatta siitä, ovatko nämä säänneltyjä yrityksiä, vaihtamasta keskenään lisävalvonnan ja Euroopan tason valvonnan kannalta merkityksellisiä tietoja ja vaihtamasta tietoja tämän direktiivin mukaisesti ja Euroopan valvontaviranomaisten kanssa asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 20 artiklan mukaisesti tarvittaessa EVSK:n välityksellä.’.

"

1 i)  Korvataan 16 artiklan toinen kohta seuraavasti:"

'EVSK ja jäsenvaltiot voivat määrittää toimenpiteet, joita toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden suhteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 17 artiklan 2 kohdan soveltamista. EVSK voi laatia 8 artiklan säännösten ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 42 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti suuntaviivoja toimiksi rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden suhteen

"

2)  Korvataan 18 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

Alakohtaisten sääntöjen soveltamista rajoittamatta toimivaltaisten viranomaisten on 5 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa tarkastettava, ovatko säännellyt yritykset, joiden emoyrityksen pääkonttori on kolmannessa maassa, kyseisen kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa, joka vastaa tämän direktiivin lisävalvontaa koskevissa säännöksissä tarkoitettua valvontaa 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säänneltyjen yritysten osalta. Tarkastuksen suorittaa se toimivaltainen viranomainen, joka toimisi koordinaattorina, jos 10 artiklan 2 kohdan perusteita sovellettaisiin, joko emoyrityksen tai jonkin yhteisössä toimiluvan saaneen säännellyn yrityksen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on kuultava muita asiaankuuluvia toimivaltaisia viranomaisia ja otettava huomioon EVSK:n 21 a artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 8 ja 42 artiklan mukaisesti laatimat suuntaviivat. Tässä tarkoituksessa toimivaltaisen viranomaisen on kuultava EVSK:ta ennen päätöksen tekemistä.

"

2 a)  Lisätään 18 artiklaan seuraava kohta:"

1 a.  Jos toimivaltainen viranomainen päättää vastoin toisen toimivaltaisen viranomaisen mielipidettä, että kolmannessa maassa harjoitetaan vastaavaa valvontaa, viimeksi mainittu voi ilmoittaa asiasta EVSK:lle, joka voi toimia asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 11  artiklan mukaisesti.

"

2 b)  Korvataan 19 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Komissio tarkastelee EVSK:n, Euroopan pankkikomitean, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkekomitean ja finanssiryhmittymäkomitean avustuksella 1 kohdassa tarkoitettujen neuvottelujen tulosta ja siitä johtuvaa tilannetta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamista.

"

3)  Korvataan 20 artiklaa edeltävä III luvun otsikko seuraavasti:"

DELEGOITU TOIMIVALTA ▌

"

4)  Korvataan 20 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

1.  Komissio hyväksyy 21, 21 a ja 21 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä tähän direktiiviin tehtävät mukautukset seuraavilla alueilla:

     a) 2 artiklassa tarkoitettujen määritelmien sanamuodon tarkentaminen rahoitusmarkkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi tämän direktiivin soveltamisessa;
     b) 2 artiklassa tarkoitettujen määritelmien sanamuodon tarkentaminen tämän direktiivin johdonmukaisen harmonisoinnin ja yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi unionissa;
     c) terminologian yhdenmukaistaminen ja direktiivien määritelmien laatiminen säänneltyjä yrityksiä ja niihin liittyviä seikkoja koskevan unionin tulevan lainsäädännön mukaisesti;
     d) liitteessä I esitettyjen laskentamenetelmien tarkentaminen rahoitusmarkkinoiden ja toiminnan vakauden valvontatekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi;
     e) 7 artiklan ja 8 artiklan sekä liitteen II mukaisesti annettujen säännösten yhteensovittaminen johdonmukaisen harmonisoinnin ja yhdenmukaisen soveltamisen edistämiseksi unionissa.

"

5)  Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

   a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:"
2.  Siirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä neljän vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta lukien. Komissio esittää delegoitua toimivaltaa koskevan kertomuksen viimeistään 6 kuukautta ennen neljän vuoden kauden päättymistä. Toimivallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 21 b artiklan mukaisesti."
  

Lisätään kohdat seuraavasti:"

2a.  Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2b.  Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 21 a ja 21 b artiklassa asetettuja ehtoja.

"

  

Poistetaan 3 kohta.

  

Korvataan 4 kohta seuraavasti:"

4.  EVSK voi antaa yleisiä suuntaviivoja siitä, onko todennäköistä, että kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten lisävalvontajärjestelmillä saavutetaan tässä direktiivissä määritellyt lisävalvonnan tavoitteet sellaisen finanssiryhmittymän säänneltyjen yritysten osalta, jonka johdon pääkonttori on unionin ulkopuolella. EVSK:n on ajoittain tarkistettava näitä suuntaviivoja ja otettava huomioon kyseisten toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa lisävalvonnassa tapahtuvat muutokset.

"

   e) Poistetaan 5 kohta.

6)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

21 a artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi koska tahansa peruuttaa 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.  Toimielimen, joka on käynnistänyt sisäisen menettelyn säädösvallan siirron peruuttamisesta, on pyrittävä tiedottamaan toiselle toimielimelle sekä komissiolle kohtuullisen ajan kuluessa, mitä delegoitua toimivaltaa peruuttaminen mahdollisesti koskee.

3.  Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

21 b artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella.

2.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole vastustanut delegoitua säädöstä tämän ajan kuluessa, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan säädöksessä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat kumpikin ilmoittaneet komissiolle, että eivät aio vastustaa sitä.

3.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Se toimielin, joka vastustaa delegoitua säädöstä, esittää perusteet päätökselleen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 296 artiklan mukaisesti.

21 c artikla

Tekniset standardit

1.  Jotta voidaan varmistaa johdonmukainen harmonisointi ja tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan valvontaviranomaiset voivat asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 42 artiklojen mukaisesti laatia ▌:

   a) sääntelystandardien luonnoksia 2 artiklan 11 kohdan suhteen neuvoston direktiivin 78/660/ETY(24) 17 artiklan soveltamisen tarkentamiseksi tämän direktiivin yhteydessä;
   b) sääntelystandardien luonnoksia 2 artiklan 17 kohdan suhteen niiden menettelyjen vahvistamiseksi tai kriteerien tarkentamiseksi, joilla ’asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset’ määritetään;
   c) sääntelystandardien luonnoksia 3 artiklan 5 kohdan suhteen niiden vaihtoehtoisten parametrien tarkentamiseksi, joita sovelletaan määritettäessä finanssiryhmittymää;
   d) täytäntöönpanostandardien luonnoksia 6 artiklan 2 kohdan suhteen liitteen I osassa II lueteltujen laskentamenetelmien yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 4 kohdan soveltamista;
   e) täytäntöönpanostandardien luonnoksia 7 artiklan 2 kohdan suhteen niiden menettelyjen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, joiden perusteella kyseisen artiklan toisessa alakohdassa tarkoitetussa yleisvalvonnassa sisällytetään kohteita ’riskikeskittymien’ määritelmän soveltamisalaan;
   f) täytäntöönpanostandardien luonnoksia 8 artiklan 2 kohdan suhteen niiden menettelyjen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, joiden perusteella kyseisen artiklan toisessa alakohdassa tarkoitetussa yleisvalvonnassa sisällytetään kohteita ’ryhmänsisäisten liiketoimien’ määritelmän soveltamisalaan;

2.  Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 7–7 d artiklojen mukaisesti. Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

3 artikla

Muutokset direktiiviin 2003/6/EY

Muutetaan direktiivi 2003/6/EY seuraavasti:

-1)  Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

Korvataan 5 artikla seuraavasti:"

   '5. ’hyväksytyillä markkinatavoilla’ käytäntöjä, joita voidaan kohtuudella olettaa olevan yksillä tai useammilla rahoitusmarkkinoilla ja jotka toimivaltainen viranomainen hyväksyy komission 17, 17 a ja 17 b artiklassa säädettyä delegoituja säädöksiä koskevaa menettelyä noudattaen hyväksymien standardien mukaisesti.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o .../2010 [EAMV] perustettu Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, jotta varmistetaan komission ensimmäisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti hyväksymien delegoitujen säädösten yhdenmukainen soveltaminen hyväksyttyjen markkinatapojen osalta.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:"

'Jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden kehitys ja varmistaa direktiivin yhdenmukainen soveltaminen unionissa, komissio hyväksyy delegoiduilla säädöksillä tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa koskevat toimenpiteet. Nämä toimenpiteet hyväksytään 17, 17 a ja 17 b artiklassa tarkoitettua delegoituja säädöksiä koskevaa menettelyä noudattaen.

"

-1 a)  Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

Korvataan 10 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

Nämä toimenpiteet hyväksytään 17, 17 a ja 17 b artiklassa tarkoitettua delegoituja säädöksiä koskevaa menettelyä noudattaen.

"

Lisätään kohta seuraavasti:"

10 a.  EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, jotta varmistetaan komission 10 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti hyväksymien unionin sitovien säädösten johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja yhdenmukaiset soveltamisedellytykset.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.’.

"

-1 b)  Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

   a) Nykyinen teksti numeroidaan 1 kohdaksi ja se korvataan seuraavasti:"
1.  Tämän direktiivin kiellot eivät koske kaupankäyntiä omilla osakkeilla takaisinosto-ohjelmien mukaisesti eikä rahoitusvälineen vakauttamista, jos kyseinen kaupankäynti tapahtuu täytäntöönpanotoimien mukaisesti. Nämä toimenpiteet hyväksytään 17, 17 a ja 17 b artiklassa tarkoitettua delegoituja säädöksiä koskevaa menettelyä noudattaen."
   b) Lisätään kohta seuraavasti:"
1 a.  EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, jotta varmistetaan komission 1 kohdan mukaisesti hyväksymien delegoitujen säädösten yhdenmukaiset soveltamisedellytykset.
Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti."

-1 c)  Korvataan 14 artiklan 4 kohta seuraavasti:"

'4)  Jäsenvaltioiden on toimitettava EAMV:lle vuosittain yhdistetyt tiedot kaikista 1 ja 2 kohdan mukaisesti toteutetuista hallinnollisista toimista ja seuraamuksista.

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle samaan aikaan kaikista ensimmäisen alakohdan mukaisesti julkistettavista seuraamuksista. Jos julkistettu seuraamus koskee direktiivin 2004/39/EY mukaisesti toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä, EAMV:n on lisättävä maininta julkistetusta seuraamuksesta direktiivin 2004/39/EY 5 artiklan 3 kohdalla perustettuun sijoituspalveluyritysten rekisteriin.

"

-1 d)  Lisätään artikla seuraavasti:"

15 a artikla

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä EAMV:n kanssa tätä direktiiviä sovellettaessa asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] mukaisesti.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 20 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä EAMV:lle kaikki tiedot, joita se tarvitsee tehtäviensä hoitamisessa.

"

1)  Korvataan 16 artikla seuraavasti:

   a) Korvataan 2 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:"
Toimivaltainen viranomainen, jonka tietojensaantipyyntöä ei täytetä kohtuullisessa ajassa tai jonka tietojensaantipyynnön täyttämisestä kieltäydytään, voi viedä kieltäytymisen tai kohtuullisessa ajassa toimimatta jättämisen EAMV:n käsiteltäväksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan määräysten soveltamista. Siinä tapauksessa EAVM voi toimia asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 11 artiklan mukaisesti rajoittamatta mahdollisuutta kieltäytyä toimimasta toisessa alakohdassa tarkoitetun tietojensaantipyynnön johdosta ja EAMV:n mahdollisuutta toimia tällaisissa tapauksissa kyseisen asetuksen 9 artiklan mukaisesti.
Toimivaltainen viranomainen, jonka pyyntöä tutkimuksen aloittamisesta tai oman henkilöstönsä läsnäolosta toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tutkimuksissa ei täytetä kohtuullisessa ajassa tai jonka pyynnön täyttämisestä kieltäydytään, voi saattaa kieltäytymisen tai kohtuullisessa ajassa toimimatta jättämisen EAMV:n käsiteltäväksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan määräysten soveltamista. Siinä tapauksessa EAVM voi toimia asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 11 artiklan mukaisesti rajoittamatta mahdollisuutta kieltäytyä toimimasta 16 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun tietojensaantipyynnön johdosta ja EAMV:n mahdollisuutta toimia tällaisissa tapauksissa kyseisen asetuksen 9 artiklan mukaisesti.
   b) Korvataan 4 kohdan viides alakohta seuraavasti:
"
   c) Korvataan 5 kohta seuraavasti:"
5.  Jotta voidaan varmistaa 2 ja 4 kohdan yhdenmukainen soveltaminen, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia menettelyjen ja lomakkeiden osalta tässä artiklassa tarkoitettua tietojenvaihtoa ja rajat ylittäviä tarkastuksia ▌varten.
Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti."

1 a)  Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

Korvataan 2 a kohta seuraavasti:"

'2a.  Siirretään komissiolle valtuudet antaa 1 artiklassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 8 artiklassa, 14 artiklan 2 kohdassa ja 16 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä neljän vuoden ajan tämän direktiivin voimaantulosta.' Komissio esittää delegoitua toimivaltaa koskevan kertomuksen viimeistään 6 kuukautta ennen neljän vuoden kauden päättymistä. Toimivallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 17 a artiklan mukaisesti.

"

Lisätään kohdat seuraavasti:"

2aa.  Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2 ab.  Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 17a ja 17 b artiklassa asetettuja ehtoja.

"

Poistetaan 3 kohta.

1 b)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

17 a artikla

Toimivallan siirron peruuttaminen

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa milloin tahansa 1 artiklassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 8 artiklassa, 14 artiklan 2 kohdassa ja 16 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun toimivallan siirron.

2.  Toimielimen, joka on käynnistänyt sisäisen menettelyn toimivallan siirron peruuttamisesta, on pyrittävä tiedottamaan toiselle toimielimelle sekä komissiolle kohtuullisen ajan kuluessa, mitä delegoitua toimivaltaa peruuttaminen mahdollisesti koskee.

3.  Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu toimivallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

17 b artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella.

2.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole vastustanut delegoitua säädöstä tämän ajan kuluessa, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan säädöksessä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat kumpikin ilmoittaneet komissiolle, että eivät aio vastustaa sitä.

3.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Se toimielin, joka vastustaa delegoitua säädöstä, esittää perusteet päätökselleen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 296 artiklan mukaisesti.

"

4 artikla

Muutokset direktiiviin 2003/41/EY

Muutetaan direktiivi 2003/41/EY seuraavasti:

-1)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

Korvataan a kohta seuraavasti:"

     'a) toimivaltainen valvonnasta vastaava viranomainen on kirjannut laitoksen kansalliseen rekisteriin tai laitos on hyväksytty; jos kyseessä on 20 artiklassa tarkoitettu rajatylittävä toiminta, rekisterissä on myös ilmoitettava jäsenvaltiot, joissa laitos toimii; nämä tiedot välitetään Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle (EVLEV), joka julkaisee ne verkkosivuillaan;
"

Korvataan 5 kohta seuraavasti:"

5.  Kun kyse on 20 artiklassa tarkoitetusta rajatylittävästä toiminnasta, laitokselta edellytetään kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ennakolta myöntämää lupaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaista lupaa myöntäessään asiasta välittömästi EVLEV:lle.

"

1)  Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)  Nykyinen teksti numeroidaan 1 kohdaksi.

b)  Lisätään kohta seuraavasti:"

2.  Asetuksella (EU) No…/2010 perustettu EVLEV voi laatia täytäntöönpanostandardien luonnoksia 1 kohdan c alakohdan i–vi alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen muodon osalta.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7 e artiklan mukaisesti.

"

1 a)  Korvataan 14 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

'Laitoksen toiminnan kieltävä päätös on perusteltava yksityiskohtaisesti ja annettava tiedoksi kyseiselle laitokselle. Se on annettava tiedoksi myös EVLEV:lle.

"

1 b)  Korvataan 15 artiklan 6 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

6.  Vakuutusteknisen vastuuvelan laskemista koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisen jatkamiseksi siltä osin kuin se on perusteltua - erityisesti korkokanta ja muut vakuutusteknisen vastuuvelan tasoon vaikuttavat olettamukset huomioon ottaen - komissio, joka saa neuvoja EVLEV:ltä antaa joka toinen vuosi tai jäsenvaltion sitä pyytäessä kertomuksen tilanteesta rajatylittävän toiminnan kehityksessä.

"

2)  Lisätään 20 artiklaan kohta seuraavasti:"

11.  ▌Jäsenvaltioiden on ilmoitettava EVLEV:ille sellaisiin ammattieläkejärjestelmiin sovellettavat vakavaraisuutta koskevat kansalliset säännökset, joita ei koske 1 kohdassa oleva viittaus kansalliseen sosiaali- ja työlainsäädäntöön. ▌

Jäsenvaltioiden on saatettava nämä tiedot ajan tasalle säännöllisesti ja vähintään kahden vuoden välein ja EVLEV julkistaa kyseiset tiedot verkkosivustollaan.

EVLEV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, jotta määritellään menettelyt, joita jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava ja lomakkeet ja mallit, joita niiden on käytettävä, kun ne toimittavat tietoja EVLEV:ille ja saattavat nämä tiedot ajan tasalle. Viranomainen toimittaa kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EVLEV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

2 a)  Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

Korvataan otsikko seuraavasti:"

'Jäsenvaltioiden, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja komission välinen yhteistyö

"

Lisätään kohta seuraavasti:"

2 a.  Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä EVLEV:n kanssa tätä direktiiviä sovellettaessa asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] 20 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä EVLEV:lle kaikki tiedot, joita se tarvitsee tämän direktiivin mukaisten tehtäviensä hoitamisessa.

"

Korvataan 3 kohta seuraavasti:"

3.  Kunkin jäsenvaltion on tiedotettava komissiolle ja EVLEV:lle kaikista olennaisista vaikeuksista, jotka aiheutuvat tämän direktiivin soveltamisesta.

Komission, EVLEV:n ja kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tutkittava nämä vaikeudet mahdollisimman nopeasti sopivan ratkaisun löytämiseksi.

"

5 artikla

Muutokset direktiiviin 2003/71/EY

Muutetaan direktiivi 2003/71/EY seuraavasti:

-1)  Lisätään 4 artiklaan seuraava kohta:"

'3 a.  Jotta voidaan varmistaa direktiivin johdonmukainen yhdenmukaistaminen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritellään 1 kohdan a, d ja e alakohdan sekä 2 kohdan a, b,, e, f, g ja h alakohdan mukaiset poikkeukset.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 a–7 e artiklan mukaisesti.

"

-1 a)  Lisätään 5 artiklan 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

Jotta voidaan varmistaa direktiivin yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joilla varmistetaan komission 5 kohdan mukaisesti hyväksymien delegoitujen säädösten yhdenmukainen soveltaminen tiivistelmän yhtenäisen mallin osalta ja annetaan sijoittajille mahdollisuus verrata kyseessä olevaa arvopaperia muihin vastaaviin tuotteisiin.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.’.

"

-1 b)  Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:"

3 a.  EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, jotta varmistetaan komission 1 kohdan mukaisesti hyväksymien delegoitujen säädösten yhdenmukainen soveltaminen.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

1)  Lisätään 8 artiklaan kohta seuraavasti:"

5.  EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, jotta varmistetaan komission 4 kohdan mukaisesti hyväksymien delegoitujen säädösten yhdenmukaiset soveltamisedellytykset. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa kyseiset teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

2)  Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

   a) Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"
’Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle esitteen ja sen täydennyksen hyväksymisestä samanaikaisesti, kun sen hyväksymisestä ilmoitetaan tapauksen mukaan liikkeeseenlaskijalle, tarjoajalle tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ottamista hakevalle osapuolelle. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja samanaikaisesti toimitettava sille kopio mainitusta esitteestä ja sen täydennyksestä."
   b) Korvataan 5 kohta seuraavasti:"
5.  Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi siirtää esitteen hyväksymisen toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tämän suostumuksella, jos siirrosta ilmoitetaan ennakolta EAMV:lle. Siirrosta on ilmoitettava liikkeeseenlaskijalle, tarjoajalle tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ottamista hakevalle osapuolelle kolmen työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen teki päätöksensä. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluminen alkaa tästä päivästä. Asetuksen …/… [EAMV] 13 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta tämän kohdan mukaisesti tapahtuvaan esitteen hyväksymisen siirtämiseen.
Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukaiset soveltamisedellytykset ja helpottaa valvontaviranomaisten ja EAMV:n välistä tiedonkulkua, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi tässä kohdassa tarkoitettuja ilmoituksia varten.
Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti."

3)  Korvataan 14 artikla seuraavasti:

   a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:"
1.  Kun esite on hyväksytty, liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ottamista hakevan osapuolen on toimitettava se kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja EAMV:lle ja asetettava se yleisön saataville mahdollisimman nopeasti tai ainakin kohtuullisessa ajassa ennen kuin kyseisten arvopaperien tarjoaminen yleisölle aloitetaan tai ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi ja viimeistään tarjoamisen aloittamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen ajankohtana. Tarjottaessa ja haettaessa kaupankäynnin kohteeksi osakelajia, jota ei ole vielä otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, esitteen on lisäksi oltava saatavilla vähintään kuusi työpäivää ennen tarjouksen päättymistä."

b)  Lisätään kohta seuraavasti:"

4 a.  EAMV julkistaa verkkosivustollaan luettelon 13 artiklan mukaisesti hyväksytyistä esitteistä sekä mahdolliset hyperlinkit kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, liikkeeseenlaskijoiden tai säänneltyjen markkinoiden verkkosivustoilla julkistettuihin esitteisiin. Julkistettu luettelo on pidettävä ajan tasalla, ja kukin asiakohta on pidettävä verkkosivustolla vähintään 12 kuukauden ajan.

"

4)  Lisätään 16 artiklaan kohta seuraavasti:"

3.  Jotta voitaisiin varmistaa johdonmukainen yhdenmukaistaminen, täsmentää tässä artiklassa säädetyt vaatimukset ja ottaa huomioon tekniikan kehitys finanssimarkkinoilla, EAMV laatii sääntelystandardien luonnoksia niiden tilanteiden määrittelemiseksi, joissa esitteen sisältämiin tietoihin liittyvä merkityksellinen uusi seikka, olennainen asiavirhe tai epätarkkuus edellyttää, että on julkaistava esitteen täydennys. EAMV toimittaa kyseiset sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7–7 d artiklan mukaisesti.

5)  Korvataan 17 artikla seuraavasti:

   a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

1.  Jos arvopapereita on tarkoitus tarjota yleisölle tai ottaa kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossa, kotijäsenvaltion hyväksymä esite ja sen mahdolliset täydennykset ovat voimassa yleisölle tarjoamista tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista varten missä tahansa vastaanottavassa jäsenvaltiossa, jos EAMV:lle ja kunkin vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle on annettu 18 artiklan mukainen ilmoitus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 23 artiklan säännösten soveltamista. Vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa esitteiden osalta ryhtyä hyväksymis- tai hallintomenettelyihin.

"

b)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Jos esitteen hyväksymisen jälkeen ilmenee 16 artiklassa tarkoitettuja merkityksellisiä uusia seikkoja, olennaisia asiavirheitä tai epätarkkuuksia, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava, 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttävän täydennyksen julkistamista. EAMV ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voivat kiinnittää kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen huomion uusien tietojen tarpeeseen.

"

6)  Lisätään 18 artiklaan seuraavat kohdat:"

3.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle esitettä koskevasta hyväksymistodistuksesta samanaikaisesti, kun siitä ilmoitetaan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

EAMV:n ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on julkistettava verkkosivustoillaan luettelo tämän artiklan mukaisesti ilmoitetuista esitteiden (ja niiden täydennysten) hyväksymistodistuksista sekä mahdolliset hyperlinkit näihin asiakirjoihin kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, liikkeeseenlaskijoiden tai säänneltyjen markkinoiden verkkosivustoilla julkistettuihin asiakohtiin. Julkistettu luettelo on pidettävä ajan tasalla, ja kukin asiakohta on pidettävä verkkosivustolla vähintään 12 kuukauden ajan.

4.  Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia sellaisten vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi, jotka koskevat hyväksymistodistuksesta ilmoittamista, esitteen kopiota, tiivistelmän käännöstä ja esitteen täydennyksiä.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

7)  Korvataan 21 artikla seuraavasti:

Lisätään kohdat seuraavasti:

1 a.  Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä EAMV:n kanssa tätä direktiiviä sovellettaessa asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] mukaisesti.

1 b.  Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 20 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä EAMV:lle kaikki tiedot, joita se tarvitsee tehtäviensä hoitamisessa.

"

   b) Korvataan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:"
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, EAMV:lle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikista tehtävien siirtoa koskevista järjestelyistä tehtävien siirron tarkat edellytykset mukaan luettuina."

c)  Lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:"

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi osallistua d alakohdan mukaisesti kahden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen yhdessä suorittamiin paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin’.

"

8)  Muutetaan 22 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:"

3.  Edellä 1 kohta ei estä toimivaltaisia viranomaisia vaihtamasta luottamuksellisia tietoja tai toimittamasta luottamuksellisia tietoja EAMV:lle tai Euroopan järjestelmäriskikomitealle, lukuun ottamatta yrityskohtaisia tietoja ja kolmansiin maihin kohdistuvia vaikutuksia koskevia rajoitteita, joista on säädetty asetuksessa (EY) N:o .../2010 [EAMV] ja asetuksessa (EY) N:o .../2010 [EJRK]. Toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n tai Euroopan järjestelmäriskikomitean välillä vaihdettuja tietoja koskee salassapitovelvollisuus, jota sovelletaan tiedot vastaanottavien toimivaltaisten viranomaisten palveluksessa oleviin tai aiemmin olleisiin henkilöihin.

"

b)  Lisätään kohta seuraavasti:"

4.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla, EAMV laatii sääntelystandardien luonnoksia 2 kohdassa edellytettyjen tietojen tarkentamiseksi.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

8 a)  Korvataan 23 artikla seuraavasti:

23 artikla

Suojatoimenpiteet

1.  Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen toteaa liikkeeseenlaskijan tai yleisölle tarjoamisesta vastaavan rahoituslaitoksen syyllistyneen sääntöjenvastaisuuteen tai rikkoneen velvoitteita, jotka aiheutuvat liikkeeseenlaskijalle arvopaperien ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sen on ilmoitettava asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja EAMV:lle.

2.  Jos liikkeeseenlaskija tai yleisölle tarjoamisesta vastaava rahoituslaitos jatkaa kyseisten säännösten rikkomista kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai sen vuoksi, että kyseiset toimenpiteet ovat osoittautuneet riittämättömiksi, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet sijoittajien suojaamiseksi ja ilmoitettava asiasta ensi tilassa kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja EAMV:lle.

"

6 artikla

Muutokset direktiiviin 2004/39/EY

Muutetaan direktiivi 2004/39/EY seuraavasti:

-1)  Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

3.  Rahoitusmarkkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi ja tämän direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio tarkentaa 64, 64 a ja 64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 1 kohdan c, i ja k alakohdassa tarkoitettujen poikkeusten osalta, millä perusteella jokin toiminta on ryhmätasolla katsottava pääasiallisen liiketoiminnan oheistoiminnaksi ja milloin palveluntarjonta on luonteeltaan satunnaista.

"

-1 a)  Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden kehitys ja varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, komissio selventää 64, 64 a ja 64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 1 kohdassa säädettyjä määritelmiä.

"

1)  Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

’3.  Jäsenvaltioiden on rekisteröitävä kaikki sijoituspalveluyritykset. Rekisterin on oltava yleisön saatavilla, ja sen on sisällettävä tiedot niistä palveluista tai toimista, joiden tarjoamiseen sijoituspalveluyrityksellä on toimilupa. Se on saatettava säännöllisesti ajan tasalle. Jokainen toimilupa on annettava tiedoksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV).

EAMV laatii luettelon kaikista unionissa olevista sijoituspalveluyrityksistä. Luettelon on sisällettävä tiedot niistä palveluista tai toimista, joiden harjoittamiseen sijoituspalveluyrityksellä on toimilupa, ja se on saatettava säännöllisesti ajan tasalle. EAMV julkistaa luettelon verkkosivustollaan ja pitää sen ajan tasalla.

Kun toimivaltainen viranomainen on peruuttanut toimiluvan 8 artiklan b–d alakohdan mukaisesti, peruuttaminen julkistetaan luettelossa viiden vuoden ajan.

"

2)  Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:"

4.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan, ▌ 9 artiklan 2–4 kohdan 10 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 12 artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EAMV laatii sääntelystandardien luonnoksia, joissa

     a) määritellään toimivaltaisille viranomaisille 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot, toimintasuunnitelma mukaan luettuna;
     b) tarkennetaan sijoituspalveluyritysten hoitoa 9 artiklan 4 kohdan nojalla koskevat vaatimukset ja 9 artiklan 2 kohdan tarkoitetuissa ilmoituksissa annettavat tiedot;
     c) tarkennetaan vaatimukset, jotka koskevat määräosuuden omistavia osakkaita ja jäseniä, ja seikat, jotka voivat estää toimivaltaista viranomaista toteuttamasta tehokkaasti valvontaan liittyviä tehtäviään 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa a–c alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä a, b ja c alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa 7 artiklan 2 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan yhtenäiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia sellaisia ilmoituksia koskevia vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä tai kyseisissä artikloissa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa 4 kohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä neljännessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7 e artiklan mukaisesti.

"

2 a)  Lisätään 8 artiklaan kohta seuraavasti:"

'Jokainen toimiluvan peruutus on annettava tiedoksi EAMV:lle.

"

3)  Lisätään 10 a artiklaan kohta seuraavasti:"

8.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EAMV laatii sääntelypanostandardien luonnoksia tyhjentävän luettelon laatimiseksi niistä 4 kohdassa tarkoitetuista tiedoista, jotka hankkijaehdokkaiden on sisällytettävä ilmoitukseensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 a artiklan 2 kohdan soveltamista.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa 10, 10 a ja 10 b artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen vahvistamiseksi niitä yksityiskohtaisia sääntöjä varten, joita sovelletaan 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten väliseen kuulemismenettelyyn koskevat.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa kyseiset teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

3 a)  Korvataan 10 b artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden kehitys ja varmistaa tämän yhdenmukainen soveltaminen, komissio hyväksyy 64, 64 a ja 64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla mukautetaan tämän artiklan ensimmäisessä alakohdassa säädettyjä perusteita.’.

"

3 b)  Korvataan 13 artiklan 10 kohta seuraavasti:"

Jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa 2–9 kohdan yhdenmukainen soveltaminen, komissio hyväksyy 64, 64 a ja 64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa täsmennetään sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin sovellettavat toiminnan järjestämistä koskevat käytännön vaatimukset, jotka tarjoavat erilaisia sijoituspalveluja ja/tai -toimia ja oheispalveluja tai niiden yhdistelmiä.’.

"

3 c)  Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

Korvataan 1 kohta seuraavasti:"

1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja EAMV:lle kaikista niistä yleisistä vaikeuksista, joita niiden sijoituspalveluyritykset kohtaavat sijoittautumisen tai sijoituspalvelujen tarjoamisen ja/tai sijoitustoiminnan harjoittamisen yhteydessä kolmansissa maissa.

"

Korvataan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Jos komissio sille 1 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella havaitsee, että jokin kolmas maa ei myönnä unionin sijoituspalveluyrityksille yhtä tehokasta markkinoille pääsyä kuin unioni on myöntänyt kyseisen kolmannen maan sijoituspalveluyrityksille, komissio tekee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamia ohjeita noudattaen neuvostolle ehdotuksia aiheellisista valtuuksista sellaisten neuvottelujen käymiseksi, joilla pyritään saamaan aikaan vastaavat kilpailumahdollisuudet unionin sijoituspalveluyrityksille. Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.

Euroopan parlamentille tiedotetaan välittömästi ja kattavasti menettelyn kaikista vaiheista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 artiklan mukaisesti:

Arvopaperimarkkinaviranomainen avustaa komissiota tämän artiklan soveltamisessa.

"

3 d)  Lisätään 16 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia tässä artiklassa tarkoitettuja valvontamenetelmiä koskevat suuntaviivat.

"

3 e)  Korvataan 18 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:"

3.  Jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden kehitys ja varmistaa 1 ja 2 kohdan johdonmukainen harmonisointi ja yhdenmukainen soveltaminen, komissio vahvistaa 64, 64a ja 64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla:

"

3 f)  Muutetaan 19 artiklan 6 kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:"

     '– edellä mainitut palvelut liittyvät osakkeisiin, jotka on hyväksytty kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä markkinoilla tai vastaavilla kolmansien maiden markkinoilla, rahamarkkinavälineisiin, joukkovelkakirjoihin tai muihin arvopaperistettuihin velan muotoihin (poislukien johdannaisia sisältävät joukkovelkakirjat tai arvopaperistetut velat), yhteissijoitusyrityksiin tai muihin yksinkertaisiin rahoitusvälineisiin. Kolmansien maiden markkinoita pidetään säänneltyjä markkinoita vastaavina, jos ne täyttävät vastaavat vaatimukset kuin III osastossa säädetyt vaatimukset. Komissio ja EAMV julkaisevat verkkosivuillaan luettelon markkinoista, joita pidetään vastaavina. Luettelo päivitetään säännöllisesti. EAMV avustaa komissiota kolmansien maiden markkinoiden arvioimisessa.’.
"

3 g)  Korvataan 19 artiklan 10 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:"

10.  Tarvittavan sijoittajansuojan ja 1–8 kohdan yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio hyväksyy 64, 64 a ja 64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että sijoituspalveluyritykset noudattavat 1–8 kohtaan sisältyviä periaatteita tarjotessaan asiakkailleen sijoitus- tai oheispalveluja. Näissä täytäntöönpanotoimenpiteissä on otettava huomioon:

"

3 h)  Korvataan 21 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:"

6.  Jotta voidaan varmistaa tarvittava sijoittajansuoja, markkinoiden tasapuolinen ja asianmukainen toiminta ja tämän artiklan 1, 3 ja 4 kohdan yhdenmukainen soveltaminen, komissio toteuttaa 64, 64 a ja 64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat:

"

3 i)  Korvataan 22 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:"

3.  Sen varmistamiseksi, että sijoittajansuojaan ja markkinoiden tasapuoliseen ja asianmukaiseen toimintaan liittyvät toimenpiteet mukautetaan rahoitusmarkkinoiden tekniseen kehitykseen, ja 1 ja 2 yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, komissio toteuttaa 64, 64 a ja 64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla määritetään:

"

3 j)  Korvataan 23 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

3.  Jäsenvaltioiden, jotka päättävät sallia, että sijoituspalveluyritykset saavat nimetä sidonnaisasiamiehiä, on perustettava julkinen rekisteri. Sidonnaisasiamiehet on rekisteröitävä sen jäsenvaltion julkiseen rekisteriin, johon kyseiset asiamiehet ovat sijoittautuneet. EAMV julkaisee verkkosivustollaan viitteet/hyperlinkit, jotka koskevat niiden jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti perustettuja julkisia rekistereitä, jotka päättävät sallia, että sijoituspalveluyritykset saavat nimetä sidonnaisasiamiehiä.

"

3 k)  Korvataan 24 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:"

5.  Edellä 2, 3 ja 4 kohdan johdonmukaisen yhdenmukaistamisen ja yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, muuttuvat markkinakäytänteet huomioon ottaen ja yhtenäismarkkinoiden tehokkaan toiminnan edistämiseksi komissio määrittää 64, 64 a ja 64 b artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä:

"

3 l)  Muutetaan 25 artikla seuraavasti:

Korvataan 1 kohta seuraavasti:"

1.  Jäsenvaltioiden on EAMV:n asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 16 artiklan mukaisesti suorittaman koordinoinnin avulla huolehdittava asianmukaisin toimenpitein siitä, että toimivaltainen viranomainen pystyy valvomaan sijoituspalveluyritysten toimintaa varmistaakseen, että ne toimivat rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti sekä tavalla, joka edistää markkinoiden eheyttä, tämän kuitenkaan rajoittamatta sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY säännösten täytäntöönpanoon liittyvien vastuiden kohdentamista.

"

Korvataan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sijoituspalveluyritykset pitävät toimivaltaisen viranomaisen saatavilla ainakin viiden vuoden ajan merkitykselliset tiedot kaikista rahoitusvälineisiin liittyvistä omaan lukuun tai asiakkaan lukuun toteuttamistaan liiketoimista. Asiakkaan lukuun toteutettavien liiketoimien osalta on säilytettävä yksityiskohtaiset tiedot asiakkaan henkilöllisyydestä ja tiedot, jotka vaaditaan rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/308/ETY nojalla.

EAMV voi pyytää saada tutustua näihin tietoihin asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 20 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja siinä asetettujen edellytysten mukaisesti

"

Korvataan 7 kohta seuraavasti:"

7.  Sen varmistamiseksi, että markkinoiden eheyden turvaamiseen liittyviä toimenpiteitä muutetaan rahoitusmarkkinoiden teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi, ja 1–5 kohdan johdonmukaisen harmonisoinnin ja yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio tarkentaa 64, 64 a ja 64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä rahoitusalan liiketoimista toimitettaviin tietoihin sovellettavia menettelyjä ja järjestelyjä sekä toimitettavien tietojen muotoa ja sisältöä, sekä 3 kohdan mukaisten merkittävien markkinoiden määrittelyä koskevat perusteet.

"

3 m)  Muutetaan 27 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Kuten 25 artiklassa säädetään, kunkin osakkeen osalta likviditeetiltään tärkeimpien markkinoiden toimivaltainen viranomainen päättää vähintään vuosittain osakelajin, johon kyseinen osake kuuluu, markkinoilla toteutettujen toimeksiantojen keskimääräisen aritmeettisen arvon perusteella. Nämä tiedot ovat julkisia kaikille markkinaosapuolille ja ne toimitetaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa kyseiset tiedot verkkosivustollaan.

"

b)  Korvataan 7 kohdan ensimmäisen alakohdan johdanto-osa seuraavasti:"

7.  Jotta varmistetaan 1–6 kohdan yhdenmukainen soveltaminen tavalla, joka edistää osakkeiden tehokasta hinnanmuodostusta ja antaa sijoituspalveluyrityksille parhaat mahdollisuudet toteuttaa kaupat asiakkaan kannalta edullisimmalla tavalla, komissio toteuttaa 64, 64 a ja 64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla:

"

3 n)  Korvataan 28 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:"

3.  Markkinoiden avoimen ja asianmukaisen toiminnan ja 1 yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio toteuttaa 64, 64 a ja 64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla:

"

3 o)  Korvataan 29 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:"

3.  Edellä 1 ja 2 kohdan yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio toteuttaa 64, 64 a ja 64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat:

"

3 p)  Korvataan 30 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:"

3.  Edistääkseen rahoitusmarkkinoiden tehokasta ja asianmukaista toimintaa ja varmistaakseen 1 ja 2 kohdan yhdenmukainen soveltamisen, komissio toteuttaa 64, 64a ja 64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat:

"

4)  Korvataan 31 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

Jos sijoituspalveluyritys aikoo käyttää sidonnaisasiamiehiä, sijoituspalveluyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä kohtuullisessa ajassa ilmoitettava niiden sidonnaisasiamiesten henkilöllisyys, joita sijoituspalveluyritys aikoo käyttää kyseisessä jäsenvaltiossa. Vastaanottava jäsenvaltio voi julkistaa nämä tiedot. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voi pyytää saada tutustua näihin tietoihin asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 20 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja siinä asetettujen edellytysten mukaisesti.

"

b)  Lisätään 7 kohta seuraavasti:"

7.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EAMV voi laatia sääntelystandardien luonnoksia, joissa tarkennetaan 2, 4 ja 6 kohdan mukaisesti ilmoitettavat tiedot.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi 3, 4 ja 6 kohdassa tarkoitettua tietojen toimittamista varten.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

5)  Lisätään 32 artiklaan kohta seuraavasti:"

10.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EAMV voi laatia sääntelystandardien luonnoksia, joissa tarkennetaan 2, 4 ja 9 kohdan mukaisesti ilmoitettavat tiedot.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi 3 ja 9 kohdassa tarkoitettua tietojen toimittamista varten.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.’. ▌

"

5 a)  Lisätään 36 artiklaan kohta seuraavasti:"

  5a. 'Jokainen toimiluvan peruutus on annettava tiedoksi EAMV:lle.

"

5 b)  Lisätään 39 artiklaan kohta seuraavasti:"

1a.  Jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden kehitys ja varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja yhdenmukainen soveltaminen, EAMV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia niiden soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, jotka koskevat d alakohtaa. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa kyseiset teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

5 c)  Korvataan 40 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:"

6.  Edellä 1–5 kohdan johdonmukaisen yhdenmukaistamisen ja yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio toteuttaa 64, 64 a ja 64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat:

"

5 d)  Korvataan 41 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Toimivaltaisen viranomaisen, joka vaatii kaupankäynnin keskeyttämistä tai lopettamista rahoitusvälineellä yhdellä tai useammalla säännellyllä markkinalla, on välittömästi julkistettava päätöksensä ja toimitettava tiedot Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava keskeyttämään tai lopettamaan kaupankäynti rahoitusvälineellä säännellyillä markkinoilla ja monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, joiden toimintaa ne valvovat, paitsi jos sijoittajien eduille ja sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle voi aiheutua merkittävää haittaa.

"

5 e)  Muutetaan 42 artikla seuraavasti:

Korvataan 6 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

Säännellyn markkinan on ilmoitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle jäsenvaltio, jossa se aikoo ottaa tällaiset järjestelyt käyttöön. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kuukauden kuluessa tieto tästä jäsenvaltiolle, jossa säännelty markkina aikoo ottaa tällaiset järjestelyt käyttöön. EAMV voi pyytää saada tutustua näihin tietoihin asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 20 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja siinä asetettujen edellytysten mukaisesti.

"

Lisätään kohta seuraavasti:"

7a.  Jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden kehitys ja varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja yhdenmukainen soveltaminen, EAMV laatii teknisten standardien luonnoksia niiden soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, jotka koskevat 1 kohtaa. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

5 f)  Korvataan 44 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:"

3.  Jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden kehitys ja varmistaa 1 ja 2 kohdan johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja yhdenmukainen soveltaminen, komissio vahvistaa 64, 64a ja 64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat:

"

5 g)  Korvataan 45 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:"

3.  Edistääkseen rahoitusmarkkinoiden tehokasta ja asianmukaista toimintaa ja varmistaakseen 1 ja 2 kohdan johdonmukainen yhdenmukaistamisen ja yhdenmukainen soveltamisen, komissio toteuttaa 64, 64a ja 64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat:

"

6)  Korvataan 47 artikla seuraavasti:"

47 artikla

Luettelo säännellyistä markkinoista

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava luettelo säännellyistä markkinoista, joiden kotijäsenvaltio se on, ja toimitettava tämä luettelo muille jäsenvaltioille ja EAMV:lle. Samalla tavalla on tiedotettava kaikista tähän luetteloon tehdyistä muutoksista. EAMV julkistaa säännellyistä markkinoista laaditun luettelon verkkosivuillaan ja pitää sen ajan tasalla.

"

7)  Muutetaan 48 artikla seuraavasti:

   a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:"
1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset hoitamaan kutakin tämän direktiivin eri säännöksistä johtuvaa tehtävää. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, EAMV:lle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kunkin tehtävän täytäntöönpanosta vastaava toimivaltainen viranomainen ja viranomaisten mahdollinen tehtävänjako."
   b) Korvataan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:"
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, EAMV:lle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikista tehtävien siirtämistä koskevista järjestelyistä tehtävien siirron tarkat edellytykset mukaan luettuina."
   c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:"
3.  EAMV julkistaa luettelon 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista verkkosivuillaan ja pitää sen ajan tasalla"

7 a)  Lisätään 51 artiklaan seuraavat kohdat:"

Jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle vuosittain yhdistetyt tiedot kaikista 1 ja 2 kohdan mukaisesti toteutetuista hallinnollisista toimista ja seuraamuksista.

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle samaan aikaan kaikista edellisen alakohdan mukaisesti julkistettavista seuraamuksista. Jos julkistettu seuraamus koskee tämän direktiivin mukaisesti toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä, EAMV:n on lisättävä maininta julkistetusta seuraamuksesta tämän direktiivin 5 artiklan 3 kohdalla perustettuun sijoituspalveluyritysten rekisteriin.’.

"

8)  Lisätään 53 artiklaan kohta seuraavasti:"

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle 1 kohdassa tarkoitetuista valitus- ja muutoksenhakumenettelyistä, jotka ovat käytettävissä niiden lainkäyttöalueella.

EAMV julkistaa kaikista tuomioistuinten ulkopuolisista menettelyistä laaditun luettelon verkkosivuillaan ja pitää sen ajan tasalla.

"

8 a)  Korvataan II osaston otsikko seuraavasti:"

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen välinen yhteistyö’.

"

8 b)  Korvataan 56 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:"

'Yhteistyön ja erityisesti tietojen vaihdon helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi jäsenvaltioiden on nimettävä yksi ainoa toimivaltainen viranomainen tässä direktiivissä tarkoitetuksi yhteysviranomaiseksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, EAMV:lle ja muille jäsenvaltiolle niiden viranomaisten nimet, jotka on nimetty vastaanottamaan tietojenvaihto- tai yhteistyöpyyntöjä tämän kohdan nojalla. EAMV julkistaa säännellyistä markkinoista laaditun luettelon verkkosivuillaan ja pitää sen ajan tasalla.

"

8 c)  Korvataan 56 artiklan 4 kohta seuraavasti:"

Jos toimivaltaisella viranomaisella on perusteltu syy epäillä, että sen valvonnan piiriin kuulumattomat yksiköt harjoittavat tai ovat harjoittaneet tämän direktiivin säännösten vastaista toimintaa toisen jäsenvaltion alueella, tämän toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tästä toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle mahdollisimman seikkaperäisesti. Viimeksi mainitun viranomaisen on toteutettava aiheelliset toimenpiteet. Sen on annettava asiasta ilmoittaneen toimivaltaisen viranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tiedoksi ratkaisu ja mahdollisuuksien mukaan merkittävät välitoimet. Tämä kohta ei kuitenkaan rajoita tiedot välittäneen toimivaltaisen viranomaisen toimivaltaa.

"

8 d)  Korvataan 56 artiklan 5 kohta seuraavasti:"

5.  Edellä 1 ja 2 kohdan yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio määrittelee 64, 64 a ja 64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja vahvistaa perusteet, joiden nojalla muun jäsenvaltion säänneltyjen markkinoiden toiminnan vastaanottavassa jäsenvaltiossa voidaan katsoa olevan merkittävää kyseisen vastaanottavan jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajien suojan kannalta.

"

9)  Lisätään 56 artiklaan 6 kohta seuraavasti:"

6.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi 2 kohdassa tarkoitettuja yhteistyöjärjestelyjä varten.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

10)  Muutetaan 57 artikla seuraavasti:

a)  Nykyinen teksti numeroidaan 1 kohdaksi.

   a a) Lisätään kohta seuraavasti:"
'1 a.  Valvontakäytäntöjen lähentämiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen on voitava osallistua valvojien kollegioihin, kahden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 12 artiklan mukaisesti suorittamat paikalla tehtävät tarkastuksen mukaan luettuina."
   b) Lisätään 2 kohta seuraavasti:"
2.  Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja yhdenmukainen soveltaminen, EAMV voi laatia sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään tiedot, jotka toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tutkimusten, valvontatoimien tai paikalla tehtävien tarkastusten yhteydessä.
Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7–7 d artiklan mukaisesti.
Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi toimivaltaisten viranomaisten tutkimusten, valvontatoimien ja paikalla tehtävien tarkastusten yhteydessä harjoittamaa yhteistyötä varten.
Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti."

11)  Muutetaan 58 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:"

4.  Jotta voidaan varmistaa 1 ja 2 kohdan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi tietojenvaihtoa varten.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

   b) Korvataan 5 kohta seuraavasti:"
  ’5. Tämä artikla ja 54 ja 63 artikla eivät estä toimivaltaista viranomaista toimittamasta rahapoliittisina viranomaisina toimiville EAMV:lle, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o .../2010 perustetulle Euroopan järjestelmäriskikomitealle, Euroopan keskuspankeille, Euroopan keskuspankkijärjestelmälle ja Euroopan keskuspankille sekä tarvittaessa muille maksujärjestelmien valvonnasta vastuussa oleville viranomaisille niiden tehtävien hoitamista varten tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja; näitä viranomaisia tai elimiä ei myöskään saa estää toimittamasta toimivaltaisille viranomaisille tietoja, joita ne saattavat tarvita tässä direktiivissä säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi."

11 a)  Korvataan 59 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Kieltäytyessään yhteistyöstä toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle ja EAMV:lle ja annettava mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot asiasta.

"

12)  Lisätään 60 artiklaan kohta seuraavasti:"

’4.  Jotta voidaan varmistaa 1 ja 2 kohdan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi muiden toimivaltaisten viranomaisten kuulemista varten ennen toimiluvan myöntämistä.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

13)  Muutetaan 62 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohdan toisen alakohdan kolmas virke seuraavasti:"

’Tällaisista toimenpiteistä on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja EAMV:lle.

"

   b) Korvataan 2 kohdan kolmannen alakohdan toinen virke seuraavasti:"
Tällaisista toimenpiteistä on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja EAMV:lle."
   c) Korvataan 3 kohdan toisen alakohdan toinen virke seuraavasti:"
Tällaisista toimenpiteistä on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja EAMV:lle."

13 a)  Lisätään artikla seuraavasti:"

'62 a artikla

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä EAMV:n kanssa tätä direktiiviä sovellettaessa asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] mukaisesti.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 20 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä EAMV:lle kaikki tiedot, joita se tarvitsee tämän direktiivin mukaisten tehtäviensä hoitamisessa.’.

"

14)  Korvataan 63 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

1.  Jäsenvaltiot ja asetuksen (EU) No .../2010 [EAMV] 18 artiklan mukaisesti EAMV voivat tehdä tietojenvaihtoa koskevia yhteistyösopimuksia kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ainoastaan, jos ilmaistuun tietoon sovelletaan vähintään 54 artiklassa säädettyjä salassapitotakeita vastaavia takeita. Tällaisen tietojenvaihdon on palveltava kyseisten toimivaltaisten viranomaisten tehtävien hoitamista.

Jäsenvaltiot ja EAMV voivat siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan direktiivin 95/46/EY IV luvun mukaisesti.

Jäsenvaltiot ja EAMV voivat tehdä myös tietojenvaihtoa koskevia yhteistyösopimuksia sellaisten kolmansien maiden viranomaisten, elinten ja luonnollisten tai oikeushenkilöiden kanssa, joiden tehtävänä on yski tai useampi seuraavista:

   a) valvoa luottolaitoksia, muita rahoituslaitoksia, vakuutusyrityksiä ja rahoitusmarkkinoita;
   b) vastata sijoituspalveluyritysten selvitys- ja konkurssimenettelystä sekä muista samankaltaisista menettelyistä;
   c) vastata valvontatehtäviään hoitaessaan sijoituspalveluyritysten ja muiden rahoituslaitosten, luottolaitosten sekä vakuutusyritysten lakisääteisestä tilintarkastuksesta tai hallinnoida korvausjärjestelmiä tehtäviään hoitaessaan;
   d) valvoa sijoituspalveluyritysten selvitys- ja konkurssimenettelyihin sekä muihin samankaltaisiin menettelyihin osallistuvia elimiä;
   e) valvoa henkilöitä, jotka suorittavat vakuutusyritysten, luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja muiden rahoituslaitosten lakisääteisen tilintarkastuksen.

Kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja yhteistyösopimuksia voidaan tehdä ainoastaan, jos ilmaistuun tietoon sovelletaan vähintään 54 artiklassa säädettyjä salassapitotakeita vastaavia takeita. Tällaisen tietojenvaihdon on palveltava kyseisten viranomaisten tai elinten tai luonnollisten tai oikeushenkilöiden tehtävien hoitamista.

"

14 a)  Muutetaan 64 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 2 ja 4 artiklassa, 10 b artiklan 1 kohdassa, 13 artiklan 10 kohdassa, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44 ja 45 artiklassa ja 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä neljän vuoden ajan tämän direktiivin voimaantulosta. Komissio esittää delegoitua toimivaltaa koskevan kertomuksen viimeistään 6 kuukautta ennen neljän vuoden kauden päättymistä. Toimivallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 64 c artiklan mukaisesti.

"

   b) Lisätään kohdat seuraavasti:"
-2a.  Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
-2b.  Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 64a ja 64 b artiklassa asetettuja ehtoja."
   c) Korvataan 2 a kohta seuraavasti:"
2a.  Millään delegoidulla säädöksellä ei saa muuttaa tämän direktiivin olennaisia säännöksiä."
   d) Poistetaan 4 kohta.

14 b)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

64 a artikla

Toimivallan siirron peruuttaminen

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa milloin tahansa 2 ja 4 artiklassa, 10 b artiklan 1 kohdassa, 13 artiklan 10 kohdassa, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44 ja 45 artiklassa ja 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.  Toimielimen, joka on käynnistänyt sisäisen menettelyn toimivallan siirron peruuttamisesta, on pyrittävä tiedottamaan toiselle toimielimelle sekä komissiolle kohtuullisen ajan kuluessa, mitä delegoitua toimivaltaa peruuttaminen mahdollisesti koskee.

3.  Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu toimivallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

64 b artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella.

2.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole vastustanut delegoitua säädöstä tämän ajan kuluessa, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan säädöksessä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat kumpikin ilmoittaneet komissiolle, että eivät aio vastustaa sitä.

3.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Se toimielin, joka vastustaa delegoitua säädöstä, esittää perusteet päätökselleen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 296 artiklan mukaisesti.

"

7 artikla

Muutokset direktiiviin 2004/109/EY

Muutetaan direktiivi 2004/109/EY seuraavasti:

-1)  Muutetaan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)  Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

3.  Jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja tarkentaa 1 kohdassa säädetyt vaatimukset, komissio hyväksyy 27 artiklan 2 ja 2 a kohdassa tarkoitettuja menettelyjä noudattaen 1 kohdassa vahvistettuja määritelmiä koskevia delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanotoimia.

"

Korvataan kolmas kohta seuraavasti:"

Toisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet vahvistetaan 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä.

"

-1 a)  Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)  Lisätään 2 kohtaan seuraava alakohta:"

   (aa) liite, joka sisältää yhteenvedon maakohtaisista tilinpäätöksistä;
"

Korvataan 6 kohta seuraavasti:"

6.  Komissio toteuttaa 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa 1 kohdan johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja täsmentää 1 kohdassa säädetyt vaatimukset. Komission on erityisesti täsmennettävä ne tekniset vaatimukset, joiden mukaisesti julkaistun vuositilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen on oltava yleisön saatavilla. Komissio voi tarvittaessa myös mukauttaa 1 kohdassa mainittua viiden vuoden ajanjaksoa.

"

-1 b)  Muutetaan 5 artiklan 6 kohta seuraavasti:

a)  Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

'6.  Komissio toteuttaa 27 artiklan 2 kohdassa ja 2 a kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa tämän artiklan 1‐5 kohdan johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja yhtenäinen soveltaminen.

"

Korvataan kolmas alakohta seuraavasti:"

Edellä a alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. Edellä b ja c alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet vahvistetaan 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä.

"

Korvataan neljäs alakohta seuraavasti:"

Komissio voi myös tarvittaessa 27, 27 a, ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä mukauttaa 1 kohdassa mainittua viiden vuoden ajanjaksoa.

"

-1 c)  Muutetaan 9 artiklan 7 kohta seuraavasti:

a)  Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

7.  Komissio toteuttaa 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa 2, 4 ja 5 kohdan johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja täsmentää kyseissä kohdissa säädetyt vaatimukset.

"

b)  Korvataan toinen alakohta seuraavasti:"

Komissio määrittää tämän artiklan 4 kohdassa mainitun ’lyhyen selvitysjakson’ enimmäispituuden sekä kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen soveltamat asianmukaiset valvontajärjestelmät 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä.

"

1)  Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 8 kohta seuraavasti:

i)  Korvataan ensimmäisen alakohdan johdanto-osa seuraavasti:"

8.  Jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa tämän artiklan 1, 2, 4, 5 ja 6 kohdan johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja täsmentää kyseissä kohdissa säädetyt vaatimukset, komissio vahvistaa 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotta:

"

   ii) Poistetaan a alakohta.
   iii) Poistetaan toinen alakohta;

b)  Lisätään kohta seuraavasti:"

9.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 1 kohdan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset ja ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset sellaisten vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi, joita käytetään ▌ilmoitettaessa liikkeeseenlaskijalle tämän artiklan 1 kohdan mukaiset tiedot tai rekisteröitäessä 19 artiklan 3 kohdan mukaisia tietoja.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

2)  Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)  Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

2.  Komissio hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja täsmentää 1 kohdassa säädetyt vaatimukset. Sen on erityisesti määriteltävä:

"

   ii) Korvataan c alakohta seuraavasti:"
   (c) tehtävän ilmoituksen sisältö;
"
   iii) Poistetaan toinen alakohta.

b)  Lisätään kohta seuraavasti:"

3.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 1 kohdan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset ja ottaa huomioon tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset sellaisten vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi, joita käytetään ▌ilmoitettaessa liikkeeseenlaskijalle tämän artiklan 1 kohdan mukaiset tiedot tai rekisteröitäessä 19 artiklan 3 kohdan mukaisia tietoja.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

2 a)  Korvataan 14 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Komissio hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys, varmistaa johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja täsmentää 1 kohdassa säädetyt vaatimukset.

"

2 b)  Korvataan 17 artiklan 4 kohta seuraavasti:"

4.  Komissio hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys sekä tieto- ja viestintätekniikan kehitys ja varmistaa johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja täsmentää 1, 2 ja 3 kohdassa säädetyt vaatimukset. Se määrittää erityisesti ne rahoituslaitostyypit, joiden kautta osakkeenomistaja voi käyttää 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja taloudellisia oikeuksiaan.

"

2 c)  Korvataan 18 artiklan 5 kohta seuraavasti:"

5.  Komissio hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys sekä tieto- ja viestintätekniikan kehitys ja varmistaa johdonmukainen lähentäminen ja täsmentää 1–4 kohdassa säädetyt vaatimukset. Se määrittää erityisesti ne rahoituslaitostyypit, joiden kautta velkapaperin haltija voi käyttää 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja taloudellisia oikeuksiaan.

"

2 d)  Korvataan 19 artiklan 4 kohta seuraavasti:"

'4.  Jotta voidaan varmistaa johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja täsmentää 1, 2 ja 3 kohdassa säädetyt vaatimukset, komissio hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä.

Komission on määritettävä erityisesti menettely, jota noudattaen liikkeeseenlaskijan, osakkeiden tai muiden rahoitusvälineiden haltijan tai 10 artiklassa tarkoitetun henkilön tai yhteisön on toimitettava tiedot 1 tai 3 kohdan mukaisesti kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta

     a) tiedot voidaan rekisteröidä sähköisessä muodossa kotijäsenvaltiossa;
     b) tämän direktiivin 4 artiklassa mainitun vuositilinpäätöksen toimittaminen voidaan sovittaa yhteen direktiivin 2003/71/EY 10 artiklassa tarkoitettujen vuotuisten tietojen toimittamisen kanssa.

"

2 e)  Korvataan 21 artiklan 4 kohta seuraavasti:"

4.  Komissio hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys sekä tieto- ja viestintätekniikan kehitys ja täsmentää 1, 2 ja 3 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Komissio määritettävä erityisesti:

     a) edellä 1 kohdassa tarkoitettua säänneltyjen tietojen levittämistä koskevat vähimmäisvaatimukset,
     b) edellä 2 kohdassa mainittua keskitettyä säilytysjärjestelmää koskevat vähimmäisvaatimukset.

Komissio voi myös laatia luettelon tiedon levittämisessä yleisölle käytettävistä viestimistä ja pitää sen ajan tasalla.

"

2 f)  Korvataan 22 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

1.  EAMV laatii asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 8 artiklan mukaisesti suuntaviivoja, jotta voidaan helpottaa yleisön mahdollisuutta tutustua direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 2003/71/EY ja tämän direktiivin mukaisesti julkistettuihin tietoihin.

"

2 g)  Muutetaan 23 artikla seuraavasti:

   a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:"
1.  Jos liikkeeseenlaskijan sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee yhteisön ulkopuolella, kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi myöntää liikkeeseenlaskijalle poikkeuksen 4–7 artiklan, 12 artiklan 6 kohdan, 14, 15, 16–18 artiklan vaatimuksista edellyttäen, että kyseisen yhteisön ulkopuolisen maan lainsäädäntöön sisältyvät vastaavat vaatimukset tai tällainen liikkeeseenlaskija noudattaa yhteisön ulkopuolisen maan lainsäädännön vaatimuksia, joita kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen pitää vastaavina.
Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa EAMV:lle myönnetystä poikkeuksesta."
   b) Korvataan 4 kohta seuraavasti:"
4.  Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja yhtenäinen soveltaminen, komissio hyväksyy 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen täytäntöönpanotoimia:
   i) sellaisen järjestelmän perustamiseksi, jolla varmistetaan tämän direktiivin nojalla vaadittujen tietojen, myös tilinpäätösasiakirjojen, vastaavuus yhteisön ulkopuolisen maan lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten nojalla vaadittujen tietojen, myös tilinpäätösasiakirjojen, kanssa,
   ii) sen toteamiseksi, että liikkeeseenlaskijan kotipaikkana oleva yhteisön ulkopuolinen maa varmistaa kansallisten lakiensa, asetustensa, hallinnollisten määräystensä tai kansainvälisten organisaatioiden asettamiin kansainvälisiin standardeihin perustuvien käytänteiden tai menettelyjen perusteella tietojen vastaavuuden tämän direktiivin tiedonantovaatimusten kanssa.

Ensimmäisen alakohdan ii alakohdassa tarkoitetussa yhteydessä komissio hyväksyy myös 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat useamman kuin yhden maan liikkeeseenlaskijoiden kannalta olennaisten standardien arviointia.
Komissio tekee 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tarpeelliset päätökset yhteisön ulkopuolisen maan liikkeeseenlaskijoiden 30 artiklan 3 kohdassa esitettyjen edellytysten mukaisesti käyttämien tilinpäätösstandardien vastaavuudesta viimeistään viiden vuoden kuluttua 31 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä. Jos komissio päättää, että yhteisön ulkopuolisen maan tilinpäätösstandardeja ei voida pitää vastaavina, se voi sallia asianomaisten liikkeeseenlaskijoiden käyttää kyseisiä tilinpäätösstandardeja asianmukaisen siirtymäkauden ajan.
Kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa yhteydessä komissio myös hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vahvistaa yleiset vastaavuutta koskevat kriteerit, jotka koskevat useamman kuin yhden maan liikkeeseenlaskijoiden kannalta olennaisia tilinpäätösstandardeja.
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset delegoiduiksi säädöksiksi."
   c) Korvataan 5 kohta seuraavasti:"
5.  Jotta voidaan varmistaa johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja täsmentää 2 kohdassa säädetyt vaatimukset, komissio voi hyväksyä 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joissa määritellään minkä tyyppisillä yhteisön ulkopuolisessa maassa julkistettavilla tiedoilla on merkitystä yleisölle unionissa."
   d) Korvataan 7 artiklan toinen alakohta seuraavasti:"
Komissio myös hyväksyy 27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla vahvistetaan yleiset vastaavuutta koskevat kriteerit ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi."
   e) Lisätään alakohta seuraavasti:"
7a.  EAMV avustaa asetuksen (EU) N:o .../2010 [ESMA] 18 artiklan mukaisesti komissiota sille tämän artiklan mukaisesti kuuluvien tehtävien suorittamisessa"

2 h)  Muutetaan 24 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

1.  Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä direktiivin 2003/71/EY 21 artiklan 1 kohdassa mainittu keskusviranomainen toimivaltaiseksi keskushallintoviranomaiseksi vastaamaan tässä direktiivissä tarkoitettujen velvoitteiden noudattamisesta ja varmistamaan, että tämän direktiivin nojalla annettuja säännöksiä sovelletaan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle ja EAMV:lle.

"

   b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:"
3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja EAMV:lle asetuksen (EU) N:o .../2010 [ESMA] 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti sekä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikista tehtävien siirtoa koskevista järjestelyistä sekä siirrettyjen tehtävien sääntelyn tarkoista edellytyksistä."

3)  Muutetaan 25 artikla seuraavasti:

   a) Lisätään kohdat seuraavasti:"
2 a.  Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä EAMV:n kanssa tätä direktiiviä sovellettaessa asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] mukaisesti.
2 b.  Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 20 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä EAMV:lle kaikki tiedot, joita se tarvitsee tämän direktiivin ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] mukaisten tehtäviensä hoitamisessa."
   b) Korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"
Edellä 1 kohta ei estä toimivaltaisia viranomaisia vaihtamasta luottamuksellisia tietoja EAMV:n ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o .../2010 perustetun Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) kanssa tai toimittamasta tietoja niille ."
  

Korvataan 4 kohta seuraavasti:"

4.  Jäsenvaltiot ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voivat tehdä asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 18 artiklan mukaisesti yhteistyösopimuksia, jotka koskevat tietojen vaihtoa sellaisten yhteisön ulkopuolisten maiden toimivaltaisten viranomaisten tai elinten kanssa, joille on kyseisten maiden lainsäädännössä annettu oikeus suorittaa mitä tahansa toimivaltaisille viranomaisille tässä direktiivissä 24 artiklan mukaisesti asetetuista tehtävistä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava EAMV:lle, jos ne tekevät yhteistyösopimuksia. Tällaisessa tietojenvaihdossa sovelletaan salassapidon osalta vähintään tässä artiklassa tarkoitettuja vastaavia takeita. Tällaisen tietojenvaihdon tarkoituksena on oltava mainittujen viranomaisten tai elinten valvontatehtävän hoitaminen. Jos tiedot ovat peräisin toisesta jäsenvaltiosta, niitä ei saa ilmaista ilman niiden toimivaltaisten viranomaisten nimenomaista suostumusta, jotka ovat ne luovuttaneet, eikä niitä saa luovuttaa muihin tarkoituksiin kuin mihin mainitut viranomaiset ovat antaneet suostumuksensa.

"

3 a)  Korvataan 26 artikla seuraavasti:"

'26 artikla

Suojatoimenpiteet

1.  Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen havaitsee, että liikkeeseenlaskija tai osakkeiden tai muiden rahoitusvälineiden haltija taikka 10 artiklassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö on syyllistynyt sääntöjenvastaisuuksiin tai rikkonut velvollisuuksiaan, sen on ilmoitettava asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja EAMV:lle.

2.  Jos liikkeeseenlaskija tai arvopaperinhaltija jatkaa kyseisten säännösten tai määräysten rikkomista kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai koska kyseiset toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava kaikki 3 artiklan 2 kohdan mukaiset asianmukaiset toimenpiteet sijoittajien suojaamiseksi ilmoitettuaan asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoitettava asiasta ensi tilassa komissiolle ja EAMV:lle.

"

3 b)  Korvataan VI luvun otsikko seuraavasti:"

DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET

"

3 c)  Muutetaan 27 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 a kohta seuraavasti:"

2 a.  Siirretään komissiolle valtuudet antaa 2 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 6 kohdassa, 9 artiklan 7 kohdassa, 12 artiklan 8 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 14 artiklan 2 kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 18 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 21 artiklan 4 kohdassa sekä 23 artiklan 5 ja 7 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä neljän vuoden ajan tämän direktiivin voimaantulosta. Komissio esittää delegoitua toimivaltaa koskevan kertomuksen viimeistään 6 kuukautta ennen neljän vuoden kauden päättymistä. Toimivallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 27 c artiklan mukaisesti.

"

Lisätään kohdat seuraavasti:"

2 aa.  Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2 ab.  Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 27 a ja 27 b artiklassa asetettuja ehtoja.

"

3 d)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

27 a artikla

Toimivallan siirron peruuttaminen

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa milloin tahansa 2 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 6 kohdassa, 9 artiklan 7 kohdassa, 12 artiklan 8 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 14 artiklan 2 kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 18 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 21 artiklan 4 kohdassa sekä 23 artiklan 5 ja 7 kohdassa tarkoitetun toimivallan siirron.

2.  Toimielimen, joka on käynnistänyt sisäisen menettelyn toimivallan siirron peruuttamisesta, on pyrittävä tiedottamaan toiselle toimielimelle sekä komissiolle kohtuullisen ajan kuluessa, mitä delegoitua toimivaltaa peruuttaminen mahdollisesti koskee.

3.  Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu toimivallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

27 b artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella.

2.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole vastustanut delegoitua säädöstä tämän ajan kuluessa, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan säädöksessä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat kumpikin ilmoittaneet komissiolle, että eivät aio vastustaa sitä.

3.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Se toimielin, joka vastustaa delegoitua säädöstä, esittää perusteet päätökselleen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 296 artiklan mukaisesti.

"

8 artikla

Muutokset direktiiviin 2005/60/EY

Muutetaan direktiivi 2005/60/EY seuraavasti:

-1 a)  Korvataan 11 artiklan 4 kohta seuraavasti:"

4.  Jos jäsenvaltio katsoo, että kolmas maa täyttää 1 tai 2 kohdassa asetetut vaatimukset, tai muissa tilanteissa, jotka ovat 40 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti asetettujen teknisten perusteiden mukaisia, jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] asiaa koskevien säännösten mukaisesti Euroopan valvontaviranomaisille siinä määrin, kuin asialla on merkitystä tämän direktiivin kannalta, sekä komissiolle.

"

-1 b)  Korvataan 16 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Jos jäsenvaltio katsoo, että kolmas maa täyttää 1 kohdan b alakohdassa asetetut vaatimukset, jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] asiaa koskevien säännösten mukaisesti Euroopan valvontaviranomaisille siinä määrin, kuin asialla on merkitystä tämän direktiivin kannalta, sekä komissiolle.’.

"

-1 c)  Korvataan 28 artiklan 7 kohta seuraavasti:"

'7.  Jos jäsenvaltio katsoo, että kolmas maa täyttää 3, 4 tai 5 kohdassa asetetut vaatimukset, jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] asiaa koskevien säännösten mukaisesti Euroopan valvontaviranomaisille siinä määrin, kuin asialla on merkitystä tämän direktiivin kannalta, sekä komissiolle.

"

-1 d)  Korvataan 31 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Tapauksissa, joissa kolmannen maan lainsäädännön mukaan ei ole mahdollista soveltaa 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vaadittavia toimia ja ratkaisun löytämiseksi olisi mahdollista ryhtyä koordinoituihin toimiin, jäsenvaltioiden, Euroopan valvontaviranomaisten asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] asiaa koskevien säännösten mukaisesti ja siinä määrin, kuin asialla on merkitystä tämän direktiivin kannalta, sekä komission on ilmoitettava asiasta toisilleen.

"

1)  Lisätään 31 artiklaan kohta seuraavasti:"

4.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja ottaa huomioon tekniikan kehitys ▌ rahanpesun tai terrorismin rahoituksen vastaisessa toiminnassa, asetuksella (EU) N:o…/2010 [EPV] perustettu Euroopan pankkiviranomainen, asetuksella (EU) N:o…/2010 [EAMV] perustettu Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ja asetuksella (EU) N:o…/2010 [EVLEV] perustettu Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, jotka ottavat asianmukaisella tavalla huomioon nykyiset puitteet ja yhteistyön muiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumisen alan asiaankuuluvien EU:n elinten kanssa, voivat laatia mainittujen asetusten 42 artiklojen mukaisesti teknisten sääntelystandardien luonnokset sen täsmentämiseksi, minkä tyyppisiä ovat tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut lisätoimet ja mitä vähimmäistoimia luotto- ja rahoituslaitosten on toteutettava tapauksissa, joissa kolmannen maan lainsäädännössä ei sallita tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamista.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklan mukaisesti.

"

2)  Lisätään 34 artiklaan kohta seuraavasti:"

3.  Jotta voidaan varmistaa johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja ottaa tekniikan kehitys huomioon rahanpesun tai terrorismin rahoituksen vastaisessa toiminnassa, EPV, EAMV ja EVLEV, jotka ottavat asianmukaisella tavalla huomioon nykyiset puitteet ja yhteistyön muiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumisen alan asiaankuuluvien EU:n elinten kanssa, voivat laatia asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] 42 artiklojen mukaisesti teknisten sääntelystandardien luonnoksia ▌2 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten vähimmäissisällön täsmentämiseksi.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklan mukaisesti.

"

2 a)  Lisätään artikla seuraavasti:"

37 a artikla

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä Euroopan valvontaviranomaisten kanssa tätä direktiiviä sovellettaessa asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] mukaisesti.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava Euroopan valvontaviranomaisille kaikki tiedot, joita nämä tarvitsevat tämän direktiivin ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o…/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] mukaisten tehtäviensä hoitamisessa.

"

2 b)  Korvataan VI luvun otsikko seuraavasti:"

DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET

"

2 c)  Muutetaan 40 artikla seuraavasti:

  a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:
   i) Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"
1.  Jotta voitaisiin ottaa huomioon tekniikan kehitys rahanpesun tai terrorismin rahoituksen vastaisessa toiminnassa, varmistaa johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja täsmentää tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset, komissio voi hyväksyä toimet, joissa:
Toimenpiteet vahvistetaan 41, 41a ja 41 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä.
   ii) Korvataan toinen alakohta seuraavasti:
"
   b) Korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"
Toimenpiteet vahvistetaan 41, 41a ja 41 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä."

2 d)  Muutetaan 41 artikla seuraavasti:

   a) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"
2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon kyseisen päätöksen 8 artiklan säännökset ja edellyttäen, että tämän menettelyn mukaisesti hyväksytyt toimet eivät muuta tämän direktiivin keskeisiä määräyksiä."
   b) Korvataan 2 a kohta seuraavasti:"
2 a.  Siirretään komissiolle valta antaa 40 artiklan tarkoitettuja delegoituja säädöksiä neljän vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta lukien. Komissio esittää delegoitua toimivaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen neljän vuoden kauden päättymistä. Toimivallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 41 a artiklan mukaisesti."
   c) Lisätään kohdat seuraavasti:"
2 b.  Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
2 c.  Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 41 a ja 41 b artiklassa säädettyjä ehtoja."
   d) Poistetaan 3 kohta.

2 e)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

41 a artikla

Toimivallan siirron peruuttaminen

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi koska tahansa peruuttaa 40 artiklan tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.  Toimielimen, joka on käynnistänyt sisäisen menettelyn toimivallan siirron peruuttamisesta, on pyrittävä tiedottamaan toiselle toimielimelle sekä komissiolle kohtuullisen ajan kuluessa, mitä delegoitua toimivaltaa peruuttaminen mahdollisesti koskee.

3.  Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu toimivallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

"

41 b artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella.

2.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole vastustanut delegoitua säädöstä tämän ajan kuluessa, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan säädöksessä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat kumpikin ilmoittaneet komissiolle, että eivät aio vastustaa sitä.

3.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Se toimielin, joka vastustaa delegoitua säädöstä, esittää perusteet päätökselleen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 296 artiklan mukaisesti.”.

9 artikla

Muutokset direktiiviin 2006/48/EY

1)  Korvataan 6 artikla seuraavasti:"

1.  Jäsenvaltioiden on vaadittava, että luottolaitokset hankkivat toimiluvan ennen toimintansa aloittamista. Niiden on säädettävä toimilupaa koskevista vaatimuksista ja ilmoitettava ne komissiolle ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o…/2010 [EPV] Euroopan pankkiviranomaiselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7–12 artiklan soveltamista.

2.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja yhdenmukainen soveltaminen, EPV laatii:

     a) sääntelystandardien luonnokset, jotka koskevat toimivaltaisille viranomaisille luottolaitosten toimilupahakemuksessa toimitettavia tietoja, mukaan lukien 7 artiklassa tarkoitettu toimintasuunnitelma,
     b) sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään, millaisin edellytyksin 8 artiklassa asetettu vaatimus täyttyy,
     c) teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, jotka koskevat näiden tietojen toimittamisessa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyitä,
     d) sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään, mitkä vaatimukset koskevat määräosuuden omistavia osakkaita ja jäseniä, sekä määritellään, mitkä seikat voivat estää toimivaltaista viranomaista toteuttamasta tehokkaasti valvontaan liittyviä tehtäviään 12 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Pankkiviranomainen toimittaa a, b ja c alakohdassa tarkoitetut teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisen kohdan a, c ja d alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

Komissiolle annetaan myös valtuudet hyväksyä ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

1 a)  Korvataan 9 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:"

   ( b) asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja EPV:lle perusteet, joiden vuoksi ne käyttävät tätä mahdollisuutta; ja
"

2)  Korvataan 14 artikla seuraavasti:"

14 artikla

Jokainen toimilupa on annettava tiedoksi EPV:lle.

Kunkin toimiluvan saaneen luottolaitoksen toiminimi merkitään luetteloon. EPV julkaisee luettelon verkkosivustollaan ja pitää sen ajan tasalla.

"

2 a)  Korvataan 17 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Toimiluvan peruuttamisesta on ilmoitettava komissiolle ja EPV:lle, ja se on perusteltava. Perustelut on ilmoitettava henkilöille, joita asia koskee.

"

3)  Lisätään 19 artiklaan kohta seuraavasti: "

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EPV laatii sääntelypanostandardien luonnoksia tyhjentävän luettelon laatimiseksi niistä 19 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista tiedoista, jotka hankkijaehdokkaiden on sisällytettävä ilmoitukseensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 3 kohdan soveltamista.

EPV toimittaa kyseiset teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset yhteisten menettelyjen, lomakkeiden ja mallien laatimiseksi 19 b artiklassa tarkoitettua asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten välistä kuulemismenettelyä varten.

EPV toimittaa kyseiset teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä neljännessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

3 a)  Lisätään 22 artiklaan kohdat seuraavasti:"

'2 a.  Tässä artiklassa asetettujen vaatimusten määrittelemiseksi ja valvontakäytäntöjen lähentämisen varmistamiseksi EPV voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritellään 1 kohdassa tarkoitetut järjestelmät, prosessit ja menetelmät, noudattaen siinä yhteydessä 2 kohdassa mainittuja suhteellisuus- ja kattavuusperiaatteita.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

"

2 b.  Jotta voidaan helpottaa tämän artiklan 2 a kohdan mukaisesti koottujen tietojen ja liitteessä V olevassa 22 ja 22 a kohdassa tarkoitettujen palkka- ja palkkiopolitiikan periaatteiden täytäntöönpanoa ja varmistaa niiden välinen johdonmukaisuus, EPV voi laatia sääntelystandardien luonnokset, joissa määritellään 1 kohdassa tarkoitetut järjestelmät, prosessit ja menetelmät, noudattaen siinä yhteydessä 2 kohdassa mainittuja suhteellisuus- ja kattavuusperiaatteita.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

EAMV toimii tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa laadittaessa näitä palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevien teknisten standardien luonnoksia rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettuja sijoituspalveluja tarjoavien ja sijoitustoimintaa harjoittavaa henkilökuntaa varten.”.

4)  Lisätään 26 artiklaan kohta seuraavasti:"

5.  Jotta voidaan varmistaa 25 artiklan ja tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen ▌, EPV laatii:

     a) sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään 25 artiklan ja tämän artiklan mukaisesti ilmoitettavat tiedot,
     b) teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, joilla laaditaan näitä ilmoituksia koskevat vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt.

EPV toimittaa kyseiset teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti. Komissiolle annetaan myös valtuudet hyväksyä ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

5)  Lisätään 28 artiklaan kohta seuraavasti:"

4.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja yhdenmukainen soveltaminen ▌, EPV laatii:

     a) sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään tämän artiklan mukaisesti ilmoitettavat tiedot ja
     b) teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, joilla laaditaan näitä ilmoituksia koskevat vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti. Komissiolle annetaan myös valtuudet hyväksyä ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7 e artiklan mukaisesti.’.

6)  Korvataan 33 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

’Ennen kuin vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 30 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet, ne voivat kiireellisessä tapauksessa toteuttaa tarpeelliset varotoimet suojellakseen tallettajien, sijoittajien ja niiden muiden etuja, joille palveluja tarjotaan. Toimenpiteistä on ilmoitettava ensi tilassa komissiolle, EPV:lle ja toimivaltaisille viranomaisille niissä jäsenvaltioissa, joita asia koskee.

"

6 a)  Korvataan 36 artikla seuraavasti:"

36 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja EPV:lle, kuinka monissa ja minkälaisissa tapauksissa on tapahtunut 25 artiklan sekä 26 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukainen kieltäytyminen ja kuinka monissa ja minkälaisissa tapauksissa on toteutettu 30 artiklan 3 kohdan mukaiset toimenpiteet.

"

6 b)  Korvataan 38 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on annettava tiedoksi komissiolle, EPV:lle ja Euroopan pankkikomitealle kaikki sellaisille luottolaitoksille myönnetyt sivukonttoritoimiluvat, joiden pääkonttori on Euroopan unionin ulkopuolella.

"

6 c)  Lisätään 39 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"

   (b a) EPV:lle saada jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kolmansien maiden kansallisilta viranomaisilta saamat tiedot asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 20 artiklan mukaisesti;
"

6 d)  Lisätään 39 artiklaan kohta seuraavasti:"

3 a.  EPV avustaa asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV ] 18 artiklan mukaisesti komissiota tämän artiklan soveltamisessa.

"

7)  Lisätään 42 artiklaan kohta seuraavasti:

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, EPV laatii:

     a) sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään niihin sisältyvät tiedot,
     b) tämän artiklan yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, joissa määritellään tiedonantovelvollisuuksia varten vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt, jotka ovat omiaan helpottamaan luottolaitosten valvontaa.

EPV toimittaa kyseiset teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti. Komissiolle annetaan myös valtuudet hyväksyä toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7 e artiklan mukaisesti.

8)  Lisätään 42 a artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan loppuun seuraava teksti:"

Jos jokin asiaankuuluvista toimivaltaisista viranomaisista on ensimmäisen kahden kuukauden määräajan kuluessa saattanut asian Euroopan pankkiviranomaisen käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 11 artiklan mukaisesti, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on lykättävä omaa päätöstään ja odotettava päätöstä, jonka Euroopan pankkiviranomainen voi tehdä mainitun asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä oma päätöksensä pankkiviranomaisen päätöksen mukaisesti. Kahden kuukauden määräaikaa pidetään mainitussa asetuksessa tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan pankkiviranomainen tekee päätöksensä yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun ensimmäinen kahden kuukauden määräaika on päättynyt tai on tehty yhteinen päätös.

"

9)  Muutetaan 42 b artikla seuraavasti:

   a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:"
1.  Tehtäviään hoitaessaan toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon valvontavälineiden ja -käytäntöjen lähentäminen tämän direktiivin nojalla annettujen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten soveltamisessa. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että
   a) toimivaltaiset viranomaiset osallistuvat EPV:n toimintaan;
   b) toimivaltaiset viranomaiset noudattavat EPV:n ohjeita ja suosituksia ja, jos eivät noudata niitä, perustelevat niiden noudattamatta jättämisen;
   c) toimivaltaisille viranomaisille annetut kansalliset valtuudet eivät estä niitä hoitamasta EPV:n jäseninä tehtäviään tämän direktiivin mukaisesti.
"
   b) Poistetaan 2 kohta.

10)  Korvataan 44 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Mitä 1 kohdassa säädetään, ei kuitenkaan estä eri jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia luovuttamasta tietoja toisilleen tai toimittamasta niitä EPV:lle tämän tai muiden luottolaitoksia koskevien direktiivien taikka asetuksen (EU) N:o …/… [EPV] 16 ja 20 artiklan mukaisesti. Sellaisia tietoja koskee 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus.

"

11)  Korvataan 46 artikla seuraavasti:"

46 artikla

’Jäsenvaltiot ja EPV voivat tehdä asetuksen (EU) N:o …/… [EPV] 18 artiklan mukaisesti kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten sekä näiden maiden tämän direktiivin 47 artiklassa ja 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten ja elinten kanssa tietojen vaihtoa edellyttäviä yhteistyösopimuksia vain, jos luovutettujen tietojen salassapito taataan vähintään tämän direktiivin 44 artiklan 1 kohdassa esitetyllä tavalla. Tietojen vaihdon on tapahduttava mainittujen viranomaisten tai elinten valvontatehtävän suorittamiseksi.

Jos tiedot ovat lähtöisin toisesta jäsenvaltiosta, ne saa ilmaista ainoastaan tiedot luovuttaneiden viranomaisten nimenomaisella suostumuksella ja tarvittaessa ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten nämä viranomaiset ovat antaneet suostumuksensa.

12)  Muutetaan 49 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:

Tässä jaksossa ei estetä toimivaltaista viranomaista toimittamasta tietoja seuraaville tahoille niiden tehtävien hoitamiseksi:

   a) Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluville keskuspankeille ja rahapoliittisina viranomaisina samanlaisesta tehtävästä vastaaville muille elimille, kun nämä tiedot ovat merkityksellisiä niille kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisessa, mukaan lukien rahapolitiikan hoitaminen ja siihen liittyvä likviditeetin tarjoaminen, maksujärjestelmien ja arvopapereiden selvitysjärjestelmien valvonta ja rahoitusjärjestelmän vakauden turvaaminen;
     b) tarvittaessa muille maksujärjestelmien valvonnasta vastaaville viranomaisille;
   c) Euroopan järjestelmäriskikomitealle, kun nämä tiedot ovat merkityksellisiä sille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/… [EJRK] mukaisesti kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisessa.

Tässä jaksossa ei estetä näitä viranomaisia tai elimiä toimittamasta toimivaltaisille viranomaisille tietoja, joita ne saattavat tarvita 45 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin.’;

"

b)  Korvataan neljäs kohta seuraavasti:"

Jäljempänä 130 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kriisitilanteessa jäsenvaltioiden on sallittava se, että toimivaltaiset viranomaiset toimittavat viipymättä tietoja Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuuluville keskuspankeille, kun nämä tiedot ovat merkityksellisiä niille kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisessa, mukaan lukien rahapolitiikan hoitaminen ja siihen liittyvä likviditeetin tarjoaminen, maksujärjestelmien ja arvopapereiden selvitysjärjestelmien valvonta ja rahoitusjärjestelmän vakauden turvaaminen, sekä EJRK:lle asetuksen (EU) N:o ../2010 [EJRK], kun nämä tiedot ovat merkityksellisiä sille kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisessa.’.

"

13)  Muutetaan 63 a artikla seuraavasti:

   a) Korvataan 4 kohta seuraavasti:"
4.  Instrumenttia koskevissa määräyksissä on määrättävä, että pääoma, maksamaton korko tai osinko on käytettävissä tappioiden kattamiseen eikä saa estää luottolaitoksen pääomapohjan vahvistamista EPV:n 6 kohdan mukaisesti kehittämien asianmukaisten menettelyjen kautta."
   b) Korvataan 6 kohta seuraavasti:"
6.  Jotta voidaan varmistaa johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja varmistaa valvontakäytäntöjen lähentäminen, EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset ▌ tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin instrumentteihin sovellettavien vaatimusten täsmentämiseksi. Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.
Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä edellisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.
Lisäksi EPV antaa 57 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitettuja instrumentteja koskevat ohjeet.
EPV valvoo näiden ohjeiden soveltamista."

14)  Korvataan 74 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, toimivaltaisten viranomaisten on kyseisten luottolaitosten laskelmien toimittamisessa sovellettava 31 päivästä joulukuuta 2012 alkaen raportoinnin yhtenäistä muotoa, jaksotusta, kieltä ja määräpäiviä. Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset raportoinnin yhtenäisen muodon (siihen liittyvine yksityiskohtaisine määrittelyineen), jaksotuksen ▌ja määräaikojen käyttöönottamiseksi Euroopan unionissa ennen 1 päivää tammikuuta 2012. Raportointimuotojen on oltava oikeasuhteisia luottolaitosten toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden.

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan pankkiviranomainen laatii raportoinnissa sovellettavia tietotekniikkaratkaisuja koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

15)  Lisätään 81 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"

’Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EPV laatii EAMV:ta kuullen sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään luokituksiin liittyvän luokitteluprosessin käyttöedellytykset. EPV toimittaa kyseiset teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

"

16)  Lisätään 84 artiklan 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

’Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EPV laatii EAMV:ta kuullen sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään luokituksiin liittyvän luokitteluprosessin käyttöedellytykset. EPV toimittaa kyseiset teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

"

17)  Lisätään 97 artiklan 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EPV laatii EAMV:ta kuullen sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään luokituksiin liittyvän luokitteluprosessin käyttöedellytykset. EPV toimittaa kyseiset teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

"

18)  Lisätään 105 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EPV voi laatia sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritellään arviointimenetelmät, joita noudattaen toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luottolaitoksille luvan käyttää kehittyneitä menetelmiä.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

"

19)  Korvataan 106 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EPV laatii sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritellään c ja d alakohdan mukaiset poikkeukset ja edellytykset, joiden perusteella määritetään keskenään sidossuhteessa olevien asiakkaiden ryhmän mahdollinen olemassaolo 3 kohdan mukaisesti. EPV toimittaa kyseiset teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

"

20)  Korvataan 110 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

’2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ilmoitukset on tehtävä vähintään kahdesti vuodessa. Toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava 31 päivästä joulukuuta 2012 raportoinnin yhtenäistä muotoa, jaksotusta ▌ja määräpäiviä. Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset raportoinnin yhtenäisen muodon (siihen liittyvine yksityiskohtaisine määrittelyineen), jaksotuksen ▌ja määräpäivien käyttöönottamiseksi Euroopan unionissa ennen 1 päivää tammikuuta 2012. Raportointimuotojen on oltava oikeasuhteisia luottolaitosten toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden.

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, EPV laatii myös raportoinnissa sovellettavia tietotekniikkaratkaisuja koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7 e artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

"

20 a)  Korvataan 111 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:"

Jäsenvaltiot voivat asettaa rajan, joka on alle 150 miljoonaa euroa, ja niiden on ilmoitettava siitä EPV:lle ja komissiolle.

"

21)  Korvataan 122 a artiklan 10 kohta seuraavasti:"

10.  EPV antaa komissiolle vuosittain kertomuksen siitä, miten toimivaltaiset viranomaiset ovat noudattaneet tätä artiklaa.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EPV laatii sääntelystandardien luonnokset valvontakäytäntöjen lähentämiseksi tämän artiklan osalta, mukaan luettuina toimenpiteet asianmukaista huolellisuutta ja riskinhallintaa koskevien velvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevissa tapauksissa. EPV toimittaa kyseiset teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

"

22)  Lisätään 124 artiklaan kohta seuraavasti:"

’6.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EPV voi laatia sääntelystandardien luonnokset tämän artiklan soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen sekä yhteisen riskinarviointimenettelyn ja yhteisten riskinarviointimenetelmien määrittelemiseksi.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

"

22 a)  Korvataan 126 artiklan 4 kohta seuraavasti:"

4.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle ja komissiolle kaikista 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista.’.

"

Lisätään 129 artiklan 1 kohtaan alakohta ensimmäisen alakohdan jälkeen seuraavasti:"

'Jos konsolidointiryhmän valvoja ei kykene hoitamaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tehtäviä tai jos toimivaltaiset viranomaiset eivät tee yhteistyötä konsolidointiryhmän valvojan kanssa siinä laajuudessa, kuin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitaminen edellyttää, mikä tahansa kyseisistä toimivaltaisista viranomaisista voi ilmoittaa asian EPV:lle, joka voi toimia asetuksen .../2010 [EPV] 11 artiklan mukaisesti.

"

23)  Korvataan 129 artiklan 2 kohdan viides alakohta seuraavasti:"

Jos jokin asiaankuuluvista toimivaltaisista viranomaisista on kuuden kuukauden määräajan kuluessa saattanut asian EPV:n käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o …/2010 [EPV] 11 artiklan mukaisesti, konsolidointiryhmän valvojan on lykättävä omaa päätöstään ja odotettava päätöstä, jonka EPV voi tehdä mainitun asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tehtävä oma päätöksensä EPV:n tekemän päätöksen mukaisesti. Kuuden kuukauden määräaikaa pidetään mainitussa asetuksessa tarkoitettuna sovitteluaikana. EPV tekee päätöksensä kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa saattaa EPV:n käsiteltäväksi sen jälkeen, kun kuuden kuukauden määräaika on päättynyt tai on tehty yhteinen päätös

"

23 a)  Lisätään 129 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"

EPV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, jotta voidaan varmistaa tässä kohdassa tarkoitettua yhteistä päätöstä koskevan menettelyn yhdenmukaiset soveltamisedellytykset 84 artiklan 1 kohdassa, 87 artiklan 9 kohdassa ja 105 artiklassa sekä liitteessä III olevassa 6 osassa tarkoitettujen lupahakemusten osalta tarkoituksena helpottaa yhteisten päätösten tekoa.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä kahdessa edellisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

24)  Muutetaan 129 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)  Korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komiteaa” ilmaisulla ”Euroopan pankkiviranomaista”;

   b) Korvataan neljäs alakohta seuraavasti:"
Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole tehneet tätä päätöstä neljän kuukauden kuluessa, konsolidointiryhmän valvoja tekee päätöksen 123 artiklan, 124 artiklan ja 136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta konsolidoinnin perusteella tarkasteltuaan ensin perusteellisesti asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa tytäryritysten riskinarviointia. Jos jokin asiaankuuluvista toimivaltaisista viranomaisista on neljän kuukauden määräajan kuluessa saattanut asian EPV:n käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 11 artiklan mukaisesti, konsolidointiryhmän valvojan on lykättävä omaa päätöstään ja odotettava päätöstä, jonka EPV voi tehdä mainitun asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tehtävä oma päätöksensä EPV:n tekemän päätöksen mukaisesti. Neljän kuukauden määräaikaa pidetään mainitussa asetuksessa tarkoitettuna sovitteluaikana. EPV tekee päätöksensä kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa saattaa EPV:n käsiteltäväksi sen jälkeen, kun neljän kuukauden määräaika on päättynyt tai on tehty yhteinen päätös."
   c) Korvataan viides alakohta seuraavasti:"
Euroopan unionissa emoyrityksenä toimivan luottolaitoksen tytäryritysten tai Euroopan unionissa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tytäryritysten valvonnasta vastaavat asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätöksen 123 ja 124 artiklan sekä 136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta erillisen yrityksen tai alakonsolidointiryhmän tasolla harkittuaan ensin perusteellisesti konsolidointiryhmän valvojan esittämiä näkökantoja ja varaumia. Jos jokin asiaankuuluvista toimivaltaisista viranomaisista on neljän kuukauden määräajan kuluessa saattanut asian EPV:n käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 11 artiklan mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten on lykättävä omaa päätöstään ja odotettava päätöstä, jonka EPV tekee mainitun asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tehtävä oma päätöksensä EPV:n tekemän päätöksen mukaisesti. Neljän kuukauden määräaikaa pidetään mainitussa asetuksessa tarkoitettuna sovitteluaikana. EPV tekee päätöksensä kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa saattaa EPV:n käsiteltäväksi sen jälkeen, kun neljän kuukauden määräaika on päättynyt tai on tehty yhteinen päätös."
   d) Korvataan seitsemäs alakohta seuraavasti:"
Jos EPV:tä on kuultu, kaikkien toimivaltaisten viranomaisten on otettava tällainen lausunto huomioon ja selitettävä, jos siitä on poikettu huomattavasti."
   e) Korvataan toinen alakohta seuraavasti:"
EPV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, joilla varmistetaan tässä kohdassa tarkoitettua yhteistä päätöstä koskevan menettelyn yhdenmukaiset soveltamisedellytykset 123 ja 124 artiklan sekä 136 artiklan 2 kohdan soveltamisen osalta tarkoituksena helpottaa yhteisten päätösten tekoa.
Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7 e artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti."

25)  Korvataan 130 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:"

’130.  ’Kun ilmenee kriisitilanne, myös asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 10 artiklassa määritelty tilanne, mukaan lukien kielteiset muutokset markkinoilla, joka mahdollisesti vaarantaa markkinoiden likviditeetin ja rahoitusjärjestelmän vakauden jossakin niistä jäsenvaltioista, joissa ryhmittymään kuuluville yrityksille on myönnetty toimilupa tai johon 42 a artiklassa tarkoitettuja merkittäviä sivukonttoreita on sijoittautuneena, konsolidointiryhmän valvojan, jollei 1 luvun 2 jaksosta muuta johdu, on varoitettava asiasta mahdollisimman pian EPV:tä, EJRK:aa ja 49 artiklan neljännessä alakohdassa ja 50 artiklassa tarkoitettuja viranomaisia ja ilmoitettava niille kaikki niiden tehtävien suorittamiseksi olennaiset tiedot. Nämä velvoitteet koskevat kaikkia 125 ja 126 artiklan nojalla nimettyjä toimivaltaisia viranomaisia ja 129 artiklan 1 kohdan nojalla nimettyä toimivaltaista viranomaista.

Jos 49 artiklan neljännessä kohdassa tarkoitetun viranomaisen tietoon tulee tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa kuvailtu tilanne, sen on mahdollisimman pian varoitettava 125 ja 126 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia ja EPV:tä.’

"

26)  Korvataan 131 artiklan kolmas kohta seuraavasti:"

’Luottolaitoksena toimivan emoyrityksen tytäryrityksen toimiluvan myöntämisestä vastaavat toimivaltaiset viranomaiset voivat asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 13 artiklan mukaisesti siirtää valvontavastuunsa kahdenvälisellä sopimuksella toimivaltaisille viranomaisille, jotka ovat antaneet emoyritykselle toimiluvan ja valvovat sitä, sen varmistamiseksi, että nämä viranomaiset hoitavat vastuunsa tytäryrityksen valvonnasta tämän direktiivin mukaisesti. EPV:lle on ilmoitettava tällaisista sopimuksista ja niiden sisällöstä. EPV ilmoittaa tiedon muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan pankkikomitealle.

"

27)  Muutetaan 131 a artikla seuraavasti:

   a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:"
1.  Konsolidointiryhmän valvojan perustettava valvojien kollegioita, jotta voidaan helpottaa 129 artiklassa ja 130 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamista tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen luottamuksellisuutta koskevien vaatimusten sekä unionin lainsäädännön mukaisesti ja tarvittaessa varmistaa asianmukainen koordinointi ja yhteistyö asiaankuuluvien kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.
EPV johtaa työtä varmistettaessa tässä artiklassa tarkoitettujen kollegioiden toiminta ja edistettäessä ja seurattaessa sitä asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 12 artiklan mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten EPV osallistuu toimintaan sopivaksi katsomallaan tavalla ja sitä pidetään toimivaltaisena viranomaisena tässä tarkoituksessa.
     a) vaihtavat tietoja keskenään ja EPV:n kanssa asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 12 artiklan mukaisesti;
     b) sopivat tarvittaessa tehtävien antamisesta ja velvollisuuksien delegoinnista vapaaehtoisesti;
     c) määrittelevät ryhmän 124 artiklan mukaisesti tekemään riskinarviointiin perustuvat valvonta- ja tarkastusohjelmat;
     d) parantavat valvonnan tehokkuutta poistamalla valvontavaatimusten turhaa päällekkäisyyttä myös 130 artiklan 2 kohdassa ja 132 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tiedonantopyyntöjen osalta;
     e) soveltavat johdonmukaisesti tämän direktiivin mukaisia vakavaraisuusvaatimuksia kaikkiin pankkiryhmän yksiköihin rajoittamatta yhteisön lainsäädännön sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa;
     f) soveltavat 129 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ottaen huomioon tällä alalla mahdollisesti perustettavien muiden foorumien työn.

Valvojien kollegioihin osallistuvat toimivaltaiset viranomaiset ja EPV tekevät tiivistä yhteistyötä. Edellä 1 luvun 2 jaksossa tarkoitettu salassapitovelvollisuus ei estä toimivaltaisia viranomaisia vaihtamasta luottamuksellisia tietoja valvojien kollegioissa. Valvojien kollegioiden perustaminen ja toiminta eivät vaikuta toimivaltaisten viranomaisten tämän direktiivin mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.’."
  b) Muutetaan 2 kohta seuraavasti:
   i) Korvataan toinen alakohta seuraavasti: "
’Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan ja 42 a artiklan 3 kohdan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EPV voi laatia sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään kollegioiden toiminnan yleiset edellytykset.
Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti."
   ii) Korvataan kuudes alakohta seuraavasti:"
’Jollei 1 luvun 2 jakson mukaisista luottamuksellisuusvaatimuksista muuta johdu, konsolidointiryhmän valvojan on tiedotettava EPV:lle valvontakollegion toiminnasta, myös kriisitilanteissa, ja toimitettava sille kaikki tiedot, jotka ovat erityisen merkityksellisiä valvontakäytäntöjen lähentämiseksi."

27 a)  Lisätään 132 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohdat seuraavasti:"

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä EPV:n kanssa tätä direktiiviä sovellettaessa asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV] mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV] 20 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä EPV:lle kaikki tiedot, joita se tarvitsee tämän direktiivin mukaisten tehtäviensä hoitamisessa.’.

"

27 b)  Korvataan 140 artiklan kolmas kohta seuraavasti:"

3.  Konsolidoidusta valvonnasta vastuussa olevien toimivaltaisten viranomaisten on laadittava 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista rahoitusalan holdingyhtiöistä luettelo. Tämä luettelo on toimitettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, EPV:lle ja komissiolle.

"

28)  Muutetaan 143 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)  Lisätään ensimmäisen alakohdan loppuun virke seuraavasti:"

EPV avustaa komissiota ja Euroopan pankkikomiteaa näiden tehtävien suorittamisessa, kuten siinä asiassa, onko kyseiset ohjeet saatettava ajan tasalle.

"

   b) Korvataan toinen alakohta seuraavasti:"
Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn tarkastuksen suorittavan toimivaltaisen viranomaisen on otettava tällaiset ohjeet huomioon. Tätä varten toimivaltaisen viranomaisen on kuultava EPV:tä ennen kyseisen päätöksen tekemistä."

28 a)  Korvataan 143 artiklan 3 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:"

Valvontatekniikat on suunniteltava siten, että niillä saavutetaan tässä luvussa määritellyt konsolidoidun valvonnan tavoitteet, ja niistä on ilmoitettava muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, EPV:lle ja komissiolle.

"

29)  Lisätään 144 artiklaan kohta seuraavasti:"

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan pankkiviranomainen laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset tässä artiklassa tarkoitettujen tietojen muodon, rakenteen, sisällön ja vuotuisen julkistamispäivämäärän määrittämiseksi. Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

30)  Lisätään 150 artiklaan kohta seuraavasti:

a)  Lisätään 3 kohta seuraavasti:"

’3.  EPV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset tämän direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi seuraavien seikkojen osalta:

   a) liitteessä V olevien 15–17 kohdan soveltamisedellytykset;
   b) liitteessä VI olevan 2 osan soveltamisedellytykset 12 kohdassa tarkoitettujen kvantitatiivisten tekijöiden, 13 kohdassa tarkoitettujen kvalitatiivisten tekijöiden ja 14 kohdassa tarkoitetun vertailuarvon osalta.
  

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 7 e artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

"

31)  Muutetaan 156 artikla seuraavasti:

   a) Korvataan ilmaisu ”Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komiteaa” ilmaisulla ”Euroopan pankkiviranomaista”.
   b) Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"
'Komissio seuraa säännöllisesti yhteistyössä EPV:n ja jäsenvaltioiden kanssa ja Euroopan keskuspankkia kuullen, onko tällä direktiivillä ja direktiivillä 2006/49/EY tuntuvia vaikutuksia suhdannekiertoon, ja tämän tarkastelun perusteella se pohtii, tarvitaanko korjaavia toimenpiteitä."

10 artikla

Muutokset direktiiviin 2006/49/EY

Muutetaan direktiivi 2006/49/EY seuraavasti:

1)  Lisätään ▌18 artiklaan kohta seuraavasti:"

5.  ▌Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o .../2010 perustettu Euroopan pankkiviranomainen (EPV) voi laatia ▌sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritellään arviointimenetelmät, joilla toimivaltaiset viranomaiset sallivat laitosten käyttää sisäisiä malleja tämän direktiivin mukaisessa pääomavaatimusten laskennassa.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

"

1 a)  Lisätään 22 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät sovella konsolidoituja pääomavaatimuksia tämän artiklan mukaisesti, niiden on ilmoitettava tästä EPV:lle ja komissiolle.

"

1 b)  Muutetaan 32 artiklan 1 kohta seuraavasti:

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:"

Toimivaltaisten viranomaisten on annettava kyseiset menettelyt tiedoksi EPV:lle, neuvostolle ja komissiolle.’.

"

b)  Lisätään kohta seuraavasti:"

3 a.  Euroopan pankkiviranomainen antaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna menettelyjä koskevia ohjeita.

"

1 c)  Korvataan 36 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia huolehtimaan tässä direktiivissä säädetyistä tehtävistä. Niiden on ilmoitettava tästä EPV:lle ja komissiolle ilmoittaen näiden tehtävien mahdollinen jakautuminen.

"

1 d)  Lisätään 38 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä EPV:n kanssa tätä direktiiviä sovellettaessa asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV] mukaisesti.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o…/2010 [EPV] 20 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä EPV:lle kaikki tiedot, joita se tarvitsee tämän direktiivin mukaisten tehtäviensä hoitamisessa.

11 artikla

Muutokset direktiiviin 2009/65/EY (yhteissijoitusyritykset)

Muutetaan direktiivi 2009/65/EY seuraavasti:

1)  Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

8.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EAMV voi laatia sääntelystandardien luonnoksia niiden tietojen täsmentämiseksi, jotka on annettava toimivaltaisille viranomaisille yhteissijoitusyritystä koskevassa lupahakemuksessa.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7–7 d artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

"

1 a)  Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

'EAMV:lle on ilmoitettava kaikki myönnetyt toimiluvat, ja se julkistaa verkkosivustollaan luettelon toimiluvan saaneista rahastoyhtiöistä ja pitää sen ajan tasalla.

"

2)  Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:"

6.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EAMV laatii sääntelystandardien luonnoksia, joissa

     a) täsmennetään tiedot, jotka on annettava toimivaltaisille viranomaisille rahoitusyhtiön toimilupaa koskevassa hakemuksessa, toimintasuunnitelma mukaan luettuna;
     b) täsmennetään rahastoyhtiöihin 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti sovellettavat vaatimukset ja 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitettavat tiedot;
     c) täsmennetään vaatimukset, jotka koskevat määräosuuden omistavia osakkaita ja jäseniä, ja seikat, jotka voivat estää toimivaltaista viranomaista toteuttamasta tehokkaasti direktiivin 2004/39/EY 8 artiklan 1 kohdan ja 10 artiklan 1–2 kohdan mukaisia valvontaan liittyviä tehtäviään tämän direktiivin 11 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa a ja b alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä a, b ja c alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset ilmoituksia koskevia vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä tai ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä neljännessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7 e artiklan mukaisesti.

"

2 a)  Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

'2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava EAMV:lle ja komissiolle niistä yleisistä vaikeuksista, joita yhteissijoitusyrityksillä on osuuksiensa markkinoinnissa kolmannessa maassa.

Komissio tutkii tällaiset vaikeudet mahdollisimman nopeasti löytääkseen sopivan ratkaisun. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen avustaa komissiota tämän tehtävän suorittamisessa.

"

2 b)  Lisätään 11 artiklaan kohta seuraavasti:"

3.  Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin johdonmukainen yhdenmukaistaminen, Euroopan valvontaviranomainen voi laatia sääntelystandardien luonnoksia tyhjentävän luettelon laatimiseksi tässä artiklassa direktiivin 2004/39/EY 10 b artiklan 4 kohtaan viitaten tarkoitetuista tiedoista, jotka hankkijaehdokkaiden on sisällytettävä ilmoitukseensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun direktiivin 10 a artiklan 2 kohdan soveltamista.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset vakiomuotoisten menettelyjen, lomakkeiden ja mallien laatimiseksi niitä yksityiskohtaisia sääntöjä varten, joita sovelletaan tässä artiklassa direktiivin 2004/39/EY 10 artiklan 4 kohtaan viitaten tarkoitetussa asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten välisessä kuulemismenettelyssä.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7 e artiklan mukaisesti.

"

2 c)  Muutetaan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

   a) Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"
'3.  Komissio toteuttaa 1 päivään heinäkuuta 2010 mennessä 112, 112 a ja 112 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla täsmennetään 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja käytäntöjä ja järjestelyjä sekä 1 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja eturistiriitojen rajoittamiseen liittyviä rakenteita ja organisaatiovaatimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 116 artiklan soveltamista."
   b) Poistetaan toinen alakohta.

3)  Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:"

4.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritellään ▌komission hyväksymät tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja käytäntöjä, järjestelyjä, rakenteita ja organisaatiovaatimuksia koskevat delegoidut säädökset.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

3 a)  Muutetaan 14 artiklan 2 kohta seuraavasti:

   a) Korvataan ensimmäisen alakohdan johdanto-osa seuraavasti:"
'2.  Rajoittamatta 116 artiklan soveltamista komissio toteuttaa 112, 112 a ja 112 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että rahastoyhtiö täyttää 1 kohdassa tarkoitetut velvollisuudet, ja joilla erityisesti:"
   b) Poistetaan toinen alakohta.

4)  Lisätään 14 artiklaan 3 kohta seuraavasti:"

3.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritellään komission hyväksymät toisen kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja perusteita, periaatteita ja toimenpiteitä koskevat delegoidut säädökset.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

4 a)  Lisätään 17 artiklaan kohta seuraavasti:"

'10.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EAMV voi laatia sääntelystandardien luonnoksia, joissa tarkennetaan 1, 2, 3, 8 ja 9 kohdan mukaisesti ilmoitettavat tiedot.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi 3 ja 9 kohdassa tarkoitettua tietojen toimittamista varten.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

4 b)  Lisätään 18 artiklaan kohta seuraavasti:"

4a.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EAMV voi laatia sääntelystandardien luonnoksia, joissa tarkennetaan 1, 2 ja 4 kohdan mukaisesti ilmoitettavat tiedot.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi 2 ja 4 kohdassa tarkoitettua tietojen toimittamista varten.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

4 c)  Lisätään 20 artiklaan kohta seuraavasti:"

4a.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen ja yhdenmukainen soveltaminen, EAMV voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia niiden tietojen määrittelemiseksi, jotka on annettava toimivaltaisille viranomaisille toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen yhteissijoitusyrityksen hoitamista koskevassa hakemuksessa.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten standardien luonnokset asetuksen (EU) N:o …/2010 [EAMV] 7 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi näiden tietojen toimittamista varten.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä kolmannessa alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.’.

5)  Korvataan 21 artiklan 7 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

7.  ’Ennen 3, 4 tai 5 kohdassa säädetyn menettelyn noudattamista rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat kiireellisissä tapauksissa toteuttaa kaikki tarvittavat varotoimenpiteet suojatakseen sijoittajien sekä muiden sellaisten etua, joille palveluja tarjotaan. Tällaisista toimenpiteistä on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti komissiolle, EAMV:lle ja asianomaisten muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.’.

"

5 a)  Korvataan 21 artiklan 7 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

Kuultuaan asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia komissio voi päättää, että kyseisen jäsenvaltion on muutettava toimenpiteitä tai kumottava ne, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EAMV:n toimivaltaa asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 9 artiklan mukaisesti

"

5 b)  Korvataan 21 artiklan 9 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

9.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava EAMV:lle ja komissiolle niiden tapausten määrä ja laji, joissa ne epäävät toimiluvan 17 artiklan nojalla tai hylkäävät hakemuksen 20 artiklan nojalla, sekä tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti toteutetut toimenpiteet.

"

5 c)  Muutetaan 23 artiklan 6 kohta seuraavasti:

   a) Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"
6.  Komissio voi hyväksyä 112, 112 a ja 112 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka liittyvät toimenpiteisiin, joita säilytysyhteisön on toteutettava täyttääkseen velvollisuudet, joita sillä on sellaisen yhteissijoitusyrityksen suhteen, jota hoitaa toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut rahastoyhtiö, mukaan lukien tiedot, jotka säilytysyhteisön ja rahastoyhtiön käyttämän vakiosopimuksen on 5 kohdan nojalla sisällettävä."
   b) Poistetaan 23 artiklan 6 kohdan 2 alakohta.

6.  Lisätään 29 artiklaan kohdat seuraavasti:"

5.  Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin johdonmukainen yhdenmukaistaminen, Euroopan valvontaviranomainen voi laatia sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään

     a) tiedot, jotka on annettava toimivaltaisille viranomaisille rahoitusyhtiön toimilupaa koskevassa hakemuksessa, toimintasuunnitelma mukaan luettuna, ja
     b) seikat, jotka voivat estää toimivaltaista viranomaista toteuttamasta tehokkaasti 29 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisia valvontaan liittyviä tehtäviään.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklan mukaisesti.

6.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettua tietojen toimittamista varten.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

6 a)  Korvataan 32 artiklan 6 kohta seuraavasti:"

6.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja komissiolle sijoitusyhtiöt, joihin sovelletaan 4 ja 5 kohdassa säädettyjä poikkeuksia.

"

6 b)  Muutetaan 33 artiklan 6 kohta seuraavasti:

   a) Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"
6.  Komissio voi hyväksyä 112, 112 a ja 112 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka liittyvät toimenpiteisiin, joita säilytysyhteisön on toteutettava täyttääkseen velvollisuudet, joita sillä on sellaisen yhteissijoitusyrityksen suhteen, jota hoitaa toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut rahastoyhtiö, mukaan lukien tiedot, jotka säilytysyhteisön ja rahastoyhtiön käyttämän vakiosopimuksen on 5 kohdan nojalla sisällettävä."
   b) Poistetaan toinen alakohta.

6 c)  Muutetaan 43 artiklan 5 kohta seuraavasti:

   a) Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"
5.  Komissio hyväksyy 112, 112 a ja 112 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla täsmennetään 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen yksityiskohtainen sisältö, muoto ja tiedon antamistapa."
   b) Poistetaan toinen alakohta.

7)  Lisätään 43 artiklaan 6 kohta seuraavasti:"

6.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritellään komission hyväksymät tämän artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettua sisältöä, muotoa ja tiedon antamistapaa koskevat delegoidut säädökset.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

8)  Lisätään 50 artiklaan kohta seuraavasti:"

’4.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EAMV voi laatia sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään säännökset niitä varojen luokkia varten, joihin yhteissijoitusyritys voi tämän artiklan ja mainittuihin säännöksiin liittyvien komission hyväksymien delegoitujen säädösten mukaisesti sijoittaa.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7–7 d artiklan mukaisesti.

"

9)  Muutetaan 51 artikla seuraavasti:

a)  Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

'Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on varmistettava, että kaikki niiden valvomista rahasto- tai sijoitusyhtiöistä edellisen kohdan mukaisesti saadut ja yhteen kootut tiedot toimitetaan EAMV:lle sekä EJRK:lle, jotta ne voivat valvoa järjestelmäriskejä unionin tasolla.

"

   b) Korvataan 4 kohta seuraavasti:"
4.  Rajoittamatta 116 artiklan soveltamista komissio hyväksyy 112, 112 a ja 112 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla täsmennetään seuraavaa:
   a) perusteet rahastoyhtiön 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti soveltamien riskienhallintamenettelyjen riittävyyden arvioimiseksi;
   b) yksityiskohtaiset säännöt, joiden avulla voidaan arvioida tarkasti ja riippumattomasti vakioimattomien johdannaissopimusten arvo; sekä
   c) yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua rahastoyhtiön kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille tiedotettavan tiedon sisältöä ja tiedottamiskäytäntöä.
"

c)  Lisätään kohta seuraavasti:"

5.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritellään komission hyväksymät 4 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja perusteita ja sääntöjä koskevat delegoidut säädökset.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

9 a)  Korvataan 52 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:"

Jäsenvaltioiden on toimitettava EAMV:lle luettelo ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista joukkovelkakirjalainojen luokista sekä niiden liikkeeseenlaskijoiden luokista, joilla on kyseisessä alakohdassa mainittujen lakien ja valvontajärjestelyjen mukaisesti lupa laskea liikkeeseen tässä artiklassa mainitut ehdot täyttäviä joukkovelkakirjalainoja. Näihin luetteloihin on liitettävä ilmoitus, jossa täsmennetään, minkälaiset takaukset lainoille tarjotaan. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ja komissio toimittavat nämä tiedot sekä mahdollisesti tarpeellisiksi katsomansa kommentit välittömästi toisille jäsenvaltioille ja julkaisevat tiedot verkkosivustoillaan. Näistä tiedonannoista voidaan keskustella 112 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa Euroopan arvopaperikomiteassa.’.

"

10)  Muutetaan 60 artikla seuraavasti:

Muutetaan 6 kohta seuraavasti:

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

6.  Komissio voi hyväksyä 112, 112 a ja 112 b artikla mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteet, joilla täsmennetään seuraavaa:

Poistetaan toinen alakohta.

b)  Lisätään kohta seuraavasti:

7.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritellään komission hyväksymät 6 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettua sopimusta ja siinä tarkoitettuja toimenpiteitä ja menettelyitä koskevat delegoidut säädökset.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

11)  Korvataan 61 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:"

'3.  Komissio voi hyväksyä 112, 112 a ja 112 b artikla mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteet, joilla täsmennetään seuraavaa:

     a) tiedot, jotka 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen on sisällettävä; sekä
     b) 2 kohdassa tarkoitetut sääntöjenvastaisuudet, jotka vaikuttavat negatiivisesti syöttäville yhteissijoitusyrityksiin.

"

b)  Lisätään kohta seuraavasti:"

4.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritellään komission hyväksymät 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettua sopimusta ja siinä tarkoitettuja toimenpiteitä ja sääntöjenvastaisuuksien tyyppejä koskevat delegoidut säädökset.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

11 a)  Korvataan 62 artiklan 4 kohta seuraavasti:"

'4.  Komissio voi hyväksyä 112, 112 a ja 112 b artikla mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteet, joilla täsmennetään 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun sopimuksen sisältö.’

"

11 b)  Korvataan 64 artiklan 4 kohta seuraavasti:"

'4.  Komissio voi hyväksyä 112, 112 a ja 112 b artikla mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteet, joilla täsmennetään seuraavaa:

     a) missä muodossa ja millä tavoin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava; tai
     b) jos syöttävä yhteissijoitusyritys siirtää kaikki tai osan varoistaan hallintarahastoon vaihtoa varten tällaisen menettelyn luonteen ja syöttävän yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajan roolin arvioiminen ja tarkastaminen tässä prosessissa.

"

12)  Lisätään 64 artiklaan kohta seuraavasti:"

5.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritellään komission hyväksymät 4 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettua tietojen muotoa ja antamistapaa ja menettelyä koskevat delegoidut säädökset.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

13)  Lisätään 69 artiklaan kohta seuraavasti:"

’5.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen yhdenmukaistaminen, EAMV voi laatia sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään liitteen I mukaista tarjousesitteen, vuosikertomuksen ja puolivuotiskatsauksen sisältöä sekä näiden asiakirjojen muotoa koskevat säännökset.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklan mukaisesti.

"

13 a)  Korvataan 75 artiklan 4 kohta seuraavasti:"

4.  Komissio voi hyväksyä 112, 112 a ja 112 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla määritetään erityisehdot, jotka on täytettävä, kun tarjousesite toimitetaan muuta pysyvää välinettä kuin paperia käyttäen tai verkkosivuston välityksellä, joka ei ole pysyvä väline.

"

13 b)  Korvataan 78 artiklan 7 kohta seuraavasti:"

7.  Komissio hyväksyy 112, 112 a ja 112 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla täsmennetään seuraavaa:

     a) sijoittajille 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti annettavien avaintietojen tarkka ja tyhjentävä sisältö;
    b) sijoittajille seuraavissa erityistapauksissa annettavien avaintietojen tarkka ja tyhjentävä sisältö:
     i) kun on kyse yhteissijoitusyrityksestä, jolla on eri alarahastoja, avaintiedot, jotka on annettava sijoittajille, jotka merkitsevät tietyn alarahaston osuuksia, mukaan luettuina tiedot siitä, miten yhdestä alarahastosta siirrytään toiseen, sekä tähän liittyvistä kustannuksista;
     ii) kun on kyse yhteissijoitusyrityksestä, joka tarjoaa eri osakelajeja, avaintiedot, jotka on annettava sijoittajille, jotka merkitsevät tietynlajisia osakkeita;
     iii) kun on kyse rahasto-osuusrahastorakenteista, avaintiedot, jotka on annettava sijoittajille, jotka merkitsevät sellaisen yhteissijoitusyrityksen osuuksia, joka itse sijoittaa toiseen yhteissijoitusyritykseen tai muihin 50 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin;
     iv) kun on kyse master–feeder-rakenteista, avaintiedot, jotka on annettava sijoittajille, jotka merkitsevät feeder-yhteissijoitusyrityksen osuuksia; sekä
     v) kun on kyse strukturoidusta, pääomasuojatusta ja muusta vastaavasta yhteissijoitusyrityksestä, avaintiedot, jotka on annettava sijoittajille tällaisen yhteissijoitusyrityksen erityisominaisuuksista; sekä
     c) erityiset tiedot sijoittajille 5 kohdan mukaisesti annettavien avaintietojen muodosta ja esitystavasta.

"

14)  Lisätään 78 artiklaan kohta seuraavasti:"

8.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia ▌teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritellään komission 7 artiklan mukaisesti hyväksymät tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja koskevat delegoidut säädökset.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

14 a)  Korvataan 81 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

'2.  Komissio voi hyväksyä 112, 112 a ja 112 b artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla määritetään erityisehdot, jotka on täytettävä, kun sijoittajalle annettavat avaintiedot toimitetaan muuta pysyvää välinettä kuin paperia käyttäen tai verkkosivuston välityksellä, joka ei ole pysyvä väline.

"

14 b)  Lisätään 83 artiklaan kohta seuraavasti:"

3.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen lähentäminen, EAMV voi laatia sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään tämän artiklan lainaamista koskevia vaatimuksia.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklan mukaisesti.

"

15)  Lisätään 84 artiklaan kohta seuraavasti:"

4.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan johdonmukainen lähentäminen, EAMV voi laatia sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritellään edellytykset, jotka yhteissijoitusyrityksen on täytettävä 2 artiklan a alakohdassa tarkoitetun yhteissijoitusyrityksen osuuksien takaisinoston tai lunastamisen väliaikaisen keskeyttämisen jälkeen silloin, kun tällainen keskeyttämispäätös on tehty.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sääntelystandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 7–7 d artiklan mukaisesti.

"

15 a)  Muutetaan 95 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

1.  Komissio voi hyväksyä 112, 112 a ja 112 b artikla mukaisesti delegoiduilla säädöksillä toimenpiteet, joilla täsmennetään seuraavaa:

     a) 91 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen laajuus;
     b) 93 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun tiedon saatavuuden helpottaminen yhteissijoitusyrityksen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 93 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

"

16.  Korvataan 95 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Jotta voidaan varmistaa 93 artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritellään:

   (a) 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, yhteissijoitusyrityksen käyttämän ilmoituskirjeen vakiomallin muoto ja sisältö, mukaan lukien tiedot asiakirjoista, joihin käännöksissä viitataan;
   (b) 93 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttämän todistuksen vakiomallin muoto ja sisältö;
   (c) tietojenvaihtomenettely ja sähköisen viestinnän käyttö toimivaltaisten viranomaisten välillä 93 artiklan säännösten mukaisessa ilmoittamisessa.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

16 a)  Korvataan 97 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

'1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen, jonka tehtävänä on hoitaa tässä direktiivissä säädettyjä tehtäviä. Niiden on ilmoitettava tästä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja komissiolle ilmoittaen näiden tehtävien mahdollinen jakautuminen.

"

16 b)  Lisätään 101 artiklaan kohta seuraavasti:"

2a.  Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä EAMV:n kanssa tätä direktiiviä sovellettaessa asetuksen …/… [EAMV] mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 20 artiklan mukaisesti toimitettava viipymättä EAMV:lle kaikki tiedot, joita se tarvitsee tehtäviensä hoitamisessa.

"

17)  Korvataan 101 artiklan 8 ja 9 kohta seuraavasti:"

8.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat saattaa EAMV:n tietoon seuraavat tilanteet:

   a) 109 artiklan mukaista tietojen vaihtoa koskeva pyyntö on hylätty tai pyyntöön ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa;
   b) 110 artiklan mukaisen tutkinnan tai paikalla tehtävän tarkastuksen suorittamista koskeva pyyntö on hylätty tai pyyntöön ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa; or
   c) pyyntö, että omat virkamiehet saavat olla toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen virkamiesten mukana, on hylätty tai pyyntöön ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa.

Rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan määräysten soveltamista EAMV voi näissä tapauksissa toimia sille asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 11 artiklan nojalla siirretyn toimivallan mukaisesti, mikä ei kuitenkaan rajoita tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta kieltäytyä pyydetystä tietojen toimittamisesta tai tarkastukseen osallistumisesta ja EAMV:n mahdollisuutta toimia tällaisissa tapauksissa kyseisen asetuksen 9 artiklan mukaisesti.

9.  Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, EAMV voi laatia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia, joissa määritellään toimivaltaisille viranomaisille yhteiset menettelyt yhteistyön tekemiseksi 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen paikalla tehtävien tarkastusten ja tutkinnan yhteydessä.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

18)  Muutetaan 102 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

’2.  ’Mitä 1 kohdassa säädetään ei estä jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia vaihtamasta tietoja tämän direktiivin tai muun yhteissijoitusyrityksiin tai niiden liiketoimintaan myötävaikuttaviin yrityksiin sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti tai toimittamasta kyseisiä tietoja EAMV:lle asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] mukaisesti ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o…/2010 perustetulle Euroopan järjestelmäriskikomitealle. Näitä tietoja koskee tämän artiklan 1 kohdassa säädetty salassapitovelvollisuus.’;

"

b)  Lisätään 5 kohtaan alakohta seuraavasti:"

   ’(d) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o…/2010 [EAMV] perustetun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o…/2010 [EPV] perustetun Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella N:o…/2010 [EVLEV] perustetun Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja ▌Euroopan järjestelmäriskikomitean välillä.
"

(18a)  Korvataan 103 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava EAMV:lle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille niiden viranomaisten nimet, joille 1 kohdan nojalla voidaan antaa tietoja.

"

(18b)  Korvataan 103 artiklan 7 kohta seuraavasti:"

'7.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava EAMV:lle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille niiden viranomaisten tai elinten nimet, joille 4 kohdan nojalla voidaan antaa tietoja.

"

19)  Korvataan 105 artikla seuraavasti:"

’105 artikla

Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä tietojenvaihdosta annettujen säännösten yhdenmukainen soveltaminen, EAMV voi laatia teknisten standardien luonnoksia niiden menettelyjen soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, joita käytetään toimivaltaisten viranomaisten välisessä sekä kyseisten viranomaisten ja EAMV:n kesken toteutettavaa tietojenvaihtoa varten.

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 7 e artiklan mukaisesti.

"

20)  Korvataan 108 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta ja toinen alakohta seuraavasti:

   ”(b) tarvittaessa asian ilmoittaminen EAMV:lle, joka voi toimia sille asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 11 artiklan nojalla siirretyn toimivallan mukaisesti.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdan nojalla toteutetuista toimenpiteistä on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

20 a)  Korvataan XIII luvun otsikko seuraavasti:"

DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTA

"

20 b)  Korvataan 111 artikla seuraavasti:"

111 artikla

Komissio voi päättää tähän direktiiviin tehtävistä teknisistä muutoksista seuraavilla aloilla:

     a) määritelmien selventäminen tämän direktiivin johdonmukaisen harmonisoinnin ja yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi koko unionin alueella; tai
     b) sanaston mukauttaminen sekä määritelmien muotoilu yhteissijoitusyrityksistä ja niihin liittyvistä asioista myöhemmin annettavien säädösten mukaisesti.

Nämä toimenpiteet annetaan delegoitujen säädösten avulla 112, 112a ja 112b artiklan mukaisesti.

"

20 c)  Korvataan 112 artikla seuraavasti:"

112 artikla

1.  Komissiota avustaa komission päätöksellä 2001/528/EY perustettu Euroopan arvopaperikomitea.

'2.  Komissiolle siirretään valta antaa 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 ja 111 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä neljän vuoden ajan tämän direktiivin voimaantulosta. Komissio esittää delegoitua toimivaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen neljän vuoden kauden päättymistä. Toimivallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 64 c artiklan mukaisesti.

2 a.  Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2 b.  Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 112 a ja 112 b artiklassa säädettyjä ehtoja.

3.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

"

20 d)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

'112 a artikla

Toimivallan siirron peruuttaminen

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 ja 111 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.  Toimielimen, joka on käynnistänyt sisäisen menettelyn toimivallan siirron peruuttamisesta, on pyrittävä tiedottamaan toiselle toimielimelle sekä komissiolle kohtuullisen ajan kuluessa, mitä delegoitua toimivaltaa peruuttaminen mahdollisesti koskee.

3.  Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu toimivallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

112 b artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella.

2.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole vastustanut delegoitua säädöstä tämän ajan kuluessa, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan säädöksessä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat kumpikin ilmoittaneet komissiolle, että eivät aio vastustaa sitä.

3.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Se toimielin, joka vastustaa delegoitua säädöstä, esittää perusteet päätökselleen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 296 artiklan mukaisesti.

"

11 a artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 1 päivään tammikuuta 2014 mennessä kertomuksen, jossa esitetään, ovatko Euroopan valvontaviranomaiset antaneet tässä direktiivissä tarkoitetut teknisten standardien luonnokset ja onko niiden antaminen pakollista vai vapaaehtoista, ja liittää siihen tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.

12 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja Puheenjohtaja

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0163/2010).
(2)* Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
(3) 18. maaliskuuta 2010 päivätty lausunto (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(4) 18. maaliskuuta 2010 päivätty lausunto (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(5) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ....
(6) KOM(2009)0114.
(7) KOM(2009)0252.
(8) EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.
(9) EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.
(10) EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.
(11) EUVL L 166, 11.6.1998, s. 45.
(12) EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10.
(13) EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.
(14) EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1.
(15) EUVL L 96, 12.4.2003, s. 16.
(16) EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10.
(17) EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.
(18) EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.
(19) EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.
(20) EUVL L 177, 30.6.2006, s. 201.
(21) EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.
(22) EUVL L … .
(23) EUVL L … .
(24) EUVL L 222, 14.8.1978, s. 11.


Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ***I
PDF 616kWORD 350k
Teksti
Konsolidoitu teksti
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta (KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))
P7_TA(2010)0270A7-0169/2010

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Ehdotusta muutettiin 7. heinäkuuta 2010 seuraavasti(1):

PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)
P7_TA(2010)0270A7-0169/2010
komission ehdotukseen
P7_TA(2010)0270A7-0169/2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen) perustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(4),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(5),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(6),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi on osoittanut finanssivalvonnassa olevan merkittäviä puutteita, joita on paljastunut sekä yksittäistapauksissa että koko rahoitusjärjestelmässä. Kansalliselle pohjalle luodut valvontamallit ovat jääneet jälkeen finanssialan maailmanlaajuistumisesta sekä nykypäivän todellisista integroituneista ja yhteenliittyneistä eurooppalaisista finanssimarkkinoista, joilla monet finanssiyritykset harjoittavat toimintaansa yli rajojen. Kriisi on paljastanut puutteita kansallisten valvontaviranomaisten välisessä yhteistyössä, koordinoinnissa ja luottamuksessa sekä siinä, miten yhdenmukaisesti kyseiset viranomaiset soveltavat unionin oikeutta.

(1 a)  Euroopan parlamentti on jo kauan ennen finanssikriisiä vaatinut säännöllisin väliajoin parantamaan aidosti tasapuolisia toimintaedellytyksiä kaikille unionin tason toimijoille ja osoittanut samalla merkittäviä puutteita yhä yhdentyneempien finanssimarkkinoiden unionin tason valvonnassa (13 päivänä huhtikuuta 2000 annettu päätöslauselma komission tiedonannosta rahoitusmarkkinoiden puitteiden toteuttamisesta: toimintasuunnitelma(7), 21 päivänä marraskuuta 2002 annettu päätöslauselma toiminnan vakauden valvontaa koskevista säännöistä Euroopan unionissa(8), 11 päivänä heinäkuuta 2007 annettu päätöslauselma rahoituspalvelupolitiikkaa 2005–2010 koskevasta valkoisesta kirjasta(9), 23 päivänä syyskuuta 2008 annettu päätöslauselma suosituksista komissiolle riskirahastoista ja yksityisistä pääomasijoitusrahastoista(10), 9 päivänä lokakuuta 2008 annettu päätöslauselma suosituksista komissiolle Lamfalussy-prosessin jatkotoimista: tuleva valvontarakenne(11), 22 päivänä huhtikuuta 2009 annettu päätöslauselma muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II)(12) sekä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettu päätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista)(13).

(2)  Jacques de Larosièren johtama korkean tason asiantuntijaryhmä julkaisi 25 päivänä helmikuuta 2009 komission pyytämän raportin (de Larosièren raportti), jossa todetaan, että valvontakehystä olisi vahvistettava, jotta finanssikriisien riski pienenisi ja jotta tällaiset kriisit eivät olisi yhtä vakavia tulevaisuudessa. Asiantuntijaryhmä suositteli ▌uudistuksia unionin finanssialan valvontarakenteeseen. Ryhmä katsoi olevan tarpeellista perustaa Euroopan finanssivalvojien järjestelmä, johon kuuluisi kolme Euroopan valvontaviranomaista, yksi pankkialaa, yksi vakuutus- ja lisäeläkealaa ja yksi arvopaperialaa varten, sekä Euroopan järjestelmäriskineuvosto. Raportin suositukset edustivat alinta muutostasoa, jota asiantuntijat pitivät välttämättömänä, jotta voidaan estää vastaavan kriisin syntyminen tulevaisuudessa.

(3)  Komissio esitti 4 päivänä maaliskuuta 2009 antamassaan tiedonannossa ”Elvytys Euroopassa”, että se ehdottaisi lainsäädäntöä, jolla luotaisiin Euroopan finanssivalvojien järjestelmä ja Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK). Se käsitteli tarkemmin tällaisen uuden valvontakehyksen mahdollista rakennetta 27 päivänä toukokuuta 2009 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan finanssivalvonta”, mutta se ei sisällyttänyt tiedonantoon kaikkia de Larosièren raportissa esitettyjä suosituksia.

(4)  Eurooppa-neuvosto suositti 19. kesäkuuta 2009 antamissaan päätelmissä, että perustettaisiin Euroopan finanssivalvojien järjestelmä, joka käsittäisi kolme uutta Euroopan valvontaviranomaista. Järjestelmällä olisi pyrittävä parantamaan kansallisen valvonnan laatua ja yhdenmukaisuutta, vahvistamaan rajatylittävien ryhmittymien valvontaa ja laatimaan eurooppalainen ohjekirja, jota sovellettaisiin sisämarkkinoilla kaikkiin finanssimarkkinoiden toimijoihin. Eurooppa-neuvosto tähdensi, että Euroopan valvontaviranomaisilla olisi myös oltava valtuudet valvoa luottoluokituslaitoksia, ja kehotti komissiota laatimaan konkreettisia ehdotuksia siitä, miten Euroopan finanssivalvojien järjestelmä voisi toimia vahvana tekijänä kriisitilanteissa. Samalla se painotti, että Euroopan valvontaviranomaisten päätökset eivät saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen vastuuseen. Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen) olisi toimittava myös kauppatietorekisterien valvojana. Komission olisi ehdotettava arvopaperimarkkinaviranomaisen suorittamaan keskusvastapuolten valvontaan ratkaisua, jonka mallina olisi luottoluokituslaitoksista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1060/2009(14) käytetty ratkaisu.

(4 a)  Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) raportissa ”A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector”, joka laadittiin 16 päivänä huhtikuuta 2010 Pittsburghin huippukokoukseen kokoontuneen G20-ryhmän pyynnöstä, todetaan, että finanssialan häiriöistä johtuvia kustannuksia olisi hillittävä ja ne olisi katettava rahoitusvakausmaksulla, joka liitettäisiin uskottavaan ja tehokkaaseen kriisinratkaisumekanismiin. Oikein määritellyillä kriisinratkaisumekanismeilla vältettäisiin se, että hallitukset joutuisivat vastaisuudessa pelastamaan laitoksia, jotka ovat liian tärkeitä, liian suuria tai liian riippuvaisia toisistaan päästettäviksi kaatumaan.

(4 b)  Komission 3 päivänä maaliskuuta 2010 antamassa tiedonannossa ”Eurooppa 2020” todetaan lisäksi, että lyhyen aikavälin keskeinen prioriteetti olisi käynnistää ”kunnianhimoinen politiikka, jonka avulla voimme tulevaisuudessa paremmin ehkäistä ja tarvittaessa hallita mahdollista finanssikriisiä ja jossa selvitetään myös mahdollisuutta rahoitusalan asianmukaiseen osallistumiseen ottaen huomioon, että alalla on tämänhetkisessä kriisissä erityinen vastuu”.

(4 c)  Eurooppa-neuvosto totesi 25 päivänä maaliskuuta 2010 selvästi, että ”edistymistä on saatava aikaan erityisesti sellaisissa kysymyksissä kuin [...] systeemisesti merkittävät laitokset [ja] finanssikriisin hallinnan rahoitusvälineet”.

(4 d)  Eurooppa-neuvosto katsoi lopulta 17 päivänä kesäkuuta 2010, että ”jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön rahoituslaitoksilta perittävien maksujen ja verojen järjestelmiä vastuun oikeudenmukaisen jakamisen varmistamiseksi ja kannustimien luomiseksi järjestelmäriskin hallintaa varten” ja että ”tällaisten maksujen ja verojen olisi oltava osa uskottavaa kriisinratkaisukehystä”.

(5)  Finanssi- ja talouskriisi ovat luoneet todellisia, vakavia riskejä, jotka kohdistuvat rahoitusjärjestelmän vakauteen ja sisämarkkinoiden toimintaan. Rahoitusjärjestelmän vakauden ja luotettavuuden palauttaminen ja ylläpitäminen ovat ehdoton edellytys sille, että luottamus ja yhtenäisyys säilyvät sisämarkkinoilla, jolloin mahdollisuudet täysin yhdentyneiden ja toimivien sisämarkkinoiden luomiseen finanssipalvelujen alalla säilyvät ja paranevat. Syvemmät ja yhdentyneemmät finanssimarkkinat tarjoaisivat myös paremmat mahdollisuudet rahoituksen saamiseen ja riskien hajauttamiseen ja parantaisivat siten talouksien kykyä kestää häiriöitä.

(6)  Unioni ei voi enää hyödyntää pidemmälle Euroopan valvontaviranomaisten komiteoita ▌. Se ei voi jäädä tilanteeseen, jossa ei ole käytettävissä mekanismia, jolla voitaisiin varmistaa, että kansalliset valvontaviranomaiset tekevät parhaat mahdolliset valvontapäätökset rajojen yli toimivien laitosten osalta; jossa kansallisten valvontaviranomaisten välillä ei ole riittävästi yhteistyötä tai tietojenvaihtoa; jossa kansallisten viranomaisten yhteiset toimet edellyttävät mutkikkaita järjestelyjä, joissa on otettava huomioon monenkirjavat sääntely- ja valvontavaatimukset; jossa kansalliset ratkaisut ovat useimmiten ainoa käypä vaihtoehto, jolla voidaan reagoida Euroopan ongelmiin, ja jossa samasta säädöstekstistä on olemassa erilaisia tulkintoja. Uusi Euroopan finanssivalvontajärjestelmä (EFVJ) olisi suunniteltava sellaiseksi, että sillä voidaan poistaa nämä puutteet ja että se vastaa tavoitetta luoda unioniin vakaat finanssipalvelujen sisämarkkinat ja yhdistää kansalliset valvontaviranomaiset vahvaksi unionin verkostoksi.

(7)  EFVJ:n olisi oltava kansallisten ja unionin valvontaviranomaisten muodostama yhtenäinen verkosto, jossa finanssilaitosten päivittäinen valvonta jäisi kansalliselle tasolle ▌. Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava johtava rooli rajojen yli toimivia finanssimarkkinoiden toimijoita valvovissa valvontakollegioissa, ja niitä varten olisi määriteltävä selkeitä valvontasääntöjä. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota finanssimarkkinoiden toimijoihin, jotka voivat aiheuttaa järjestelmäriskin siksi, että niiden kaatuminen voisi vaarantaa unionin rahoitusjärjestelmän vakauden, jos kansallinen viranomainen ei ole käyttänyt toimivaltaansa. Muita tavoitteita olisivat pidemmälle menevä yhdenmukaistaminen sekä finanssilaitoksia ja -markkinoita koskevien sääntöjen yhtenäinen soveltaminen koko unionissa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen lisäksi olisi perustettava Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen) sekä Euroopan valvontaviranomainen (sekakomitea). Euroopan järjestelmäriskikomitean olisi oltava osa EFVJ:ää.

(8)  Euroopan valvontaviranomaisen olisi korvattava komission päätöksellä 2009/78/EY(15) perustettu Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitea, komission päätöksellä 2009/79/EY(16) perustettu Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevalvontaviranomaisten komitea ja komission päätöksellä 2009/77/EY(17) perustettu Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea, ja niiden olisi saatava näiden komiteoiden tehtävät ja valtuudet, mukaan lukien tarvittaessa meneillään olevan työn ja hankkeiden jatkaminen. Kunkin viranomaisen toimiala olisi määritettävä selvästi ▌. Komission olisi myös osallistuttava valvontatoimien verkostoon, jos institutionaaliset syyt ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa asetetut velvollisuudet sitä edellyttävät.

(9)  ▌Arvopaperimarkkinaviranomaisen ▌olisi pyrittävä toiminnallaan parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa, erityisesti varmistamalla korkeatasoisen, tehokkaan ja yhdenmukaisen sääntelyn ja valvonnan ▌ottaen huomioon kaikkien jäsenvaltioiden erilaiset edut ja finanssimarkkinoiden toimijoiden erilaisen luonteen. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi suojeltava yleisiä arvoja, kuten rahoitusjärjestelmän vakautta, markkinoiden ja rahoitustuotteiden avoimuutta sekä tallettajien ja sijoittajien suojaa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi myös estettävä sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöä ja taattava tasapuoliset toimintaedellytykset sekä lujitettava valvonnan kansainvälistä koordinointia hyödyttäen kokonaistaloutta, muun muassa finanssimarkkinoiden toimijoita ja muita sidosryhmiä sekä kuluttajia ja työntekijöitä. Lisäksi sen tehtäviin olisi kuuluttava valvontakäytäntöjen lähentymisen edistäminen ja neuvojen antaminen EU:n toimielimille arvopapereiden sekä markkinoiden sääntelyn ja valvonnan alalla ja näihin liittyvät yritysten hyvää hallintotapaa ja tilinpäätösraportointia koskevat kysymykset. Arvopaperimarkkinaviranomaiselle olisi myös annettava yleinen valvontavastuu nykyisistä ja uusista rahoitustuotteista ja nykyisistä ja uudentyyppisistä liiketoimista.

(9 a)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi otettava asiaankuuluvasti huomioon toimintansa vaikutukset kilpailuun ja innovointiin sisämarkkinoilla, unionin maailmanlaajuiseen kilpailukykyyn, taloudelliseen osallisuuteen ja unionin uuteen työllisyyttä ja kasvua edistävään strategiaan.

(9 b)  Jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voisi täyttää tavoitteensa, sen olisi oltava oikeushenkilö ja sillä olisi oltava hallinnollinen ja taloudellinen itsemääräämisoikeus. Arvopaperimarkkinaviranomaiselle olisi annettava valtuudet käsitellä erityisesti järjestelmäriskeihin ja rajatylittäviin riskeihin liittyvien lakien noudattamista (Baselin pankkivalvontakomitea).

(9 c)  Kansainvälisten viranomaisten (IMF, FSB, BIS) määritelmän mukaan järjestelmäriski on finanssipalvelujen keskeytymisriski, joka i) johtuu koko rahoitusjärjestelmän tai sen osien heikentymisestä ja ii) saattaa vaikuttaa huomattavan kielteisesti reaalitalouteen. Kaikenlaiset finanssialan välittäjät, markkinat ja rakenteet saattavat jossain määrin vaikuttaa järjestelmän toimivuuteen.

(9 d)  Rajatylittäviin riskeihin sisältyvät näiden viranomaisten mukaan kaikki talouden epätasapainosta tai rahoitushäiriöistä koko unionissa tai sen osissa aiheutuvat riskit, jotka voivat vaikuttaa huomattavan kielteisesti kahden tai useamman jäsenvaltion taloudellisten toimijoiden välisiin liiketoimiin, sisämarkkinoiden toimintaan tai unionin tai jonkin jäsenvaltion julkiseen talouteen.

(10)  Euroopan unionin tuomioistuin katsoi asiassa ▌Yhdistynyt kuningaskunta vastaan Euroopan parlamentti ja neuvosto ▌2 päivänä toukokuuta 2006 antamassaan tuomiossa seuraavaa: ”[...] mikään EY 95 artiklan [nykyinen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla] sanamuodossa ei oikeuta päättelemään, että yhteisön lainsäätäjän tämän määräyksen perusteella toteuttamien toimenpiteiden adressaatteina voi olla vain jäsenvaltioita. Yhteisön lainsäätäjän suorittaman arvioinnin perusteella voi osoittautua välttämättömäksi perustaa yhteisön elin, jonka tehtävänä on myötävaikuttaa yhdenmukaistamisprosessiin tilanteissa, joissa tähän määräykseen perustuvien toimien yhtenäisen täytäntöönpanon ja soveltamisen helpottamiseksi on asianmukaista toteuttaa oheis- ja kehystoimenpiteitä(18).” Arvopaperimarkkinaviranomaisen tarkoitus ja tehtävät – toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten avustaminen unionin sääntöjen yhdenmukaisessa tulkinnassa ja soveltamisessa sekä finanssimarkkinoiden yhdentymiseen tarvittavan rahoitusvakauden edistäminen – liittyvät läheisesti finanssipalvelujen sisämarkkinoita koskeviin unionin säännöstön tavoitteisiin. Sen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomainen olisi perustettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan nojalla.

(11)  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehtävät, joihin kuuluu viranomaisten yhteistyö toistensa ja komission kanssa, vahvistetaan seuraavissa säädöksissä: sijoittajien korvausjärjestelmistä 3 päivänä maaliskuuta 1997 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/9/EY(19), selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivää toukokuuta 1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY(20), arvopaperien ottamisesta viralliselle pörssilistalle sekä siihen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta 28 päivänä toukokuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/34/EY(21), rahoitusvakuusjärjestelyistä 6 päivänä kesäkuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY(22), finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta 16 päivänä joulukuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY(23), sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/6/EY(24), arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY(25), julkisista ostotarjouksista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/25/EY(26), rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY(27), säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/109/EY(28), rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY(29), kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä 23 päivänä syyskuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/65/EY(30), sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä (uudelleenlaadittu teksti) 14 päivänä kesäkuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/49/EY(31) rajoittamatta kuitenkaan Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltaa vakavaraisuusvalvonnassa, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yrityksistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY(32), direktiivi… (vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettava direktiivi) ja asetus… (luottoluokituslaitoksista annettava asetus), mukaan luettuina kaikki näihin säädöksiin perustuvat komission direktiivit, asetukset ja päätökset sekä mahdolliset muut yhteisön säädökset, joissa arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetaan tehtäviä.

(12)  Finanssimarkkinoiden toimijan käsitteellä olisi tarkoitettava erilaisia toimijoita, joihin sovelletaan tätä alaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä. Sillä voidaan tarkoittaa sekä oikeushenkilöitä että luonnollisia henkilöitä. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi sijoituspalveluyrityksiä, yhteissijoitusyrityksiä ja niiden rahastoyhtiöitä, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, markkinatoimijoita, selvitysyhteisöjä, selvitysjärjestelmiä, luottoluokituslaitoksia, liikkeeseenlaskijoita, arvopapereiden tarjoajia, sijoittajia, henkilöitä, joilla on määräysvalta markkinatoimijoihin tai osuus niihin, markkinatoimijoiden johtamiseen osallistuvia henkilöitä sekä muita henkilöitä, joihin sovelletaan lainsäädännössä asetettua vaatimusta. Käsitteen piiriin olisi kuuluttava myös finanssilaitokset, kuten luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt, niiden harjoittaessa toimintaa, joka kuuluu tätä alaa koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan. Tällä määritelmällä ei tarkoiteta EU:ssa tai kolmansissa maissa olevia toimivaltaisia viranomaisia eikä komissiota.

(13)  On suotavaa, että arvopaperimarkkinaviranomainen edistää yhdenmukaisen lähestymistavan soveltamista sijoittajien korvausjärjestelmiin, jotta varmistettaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset ja sijoittajien tasavertainen kohtelu koko unionissa. Koska sijoittajien korvausjärjestelmiä valvotaan hallinnollisesti asianomaisissa jäsenvaltioissa eivätkä ne ole finanssialan sääntelyyn perustuvan valvonnan alaisia, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi voitava käyttää tämän asetuksen mukaista toimivaltaansa sijoittajien korvausjärjestelmiin ja niiden hoitajaan ▌. Arvopaperimarkkinaviranomaisen roolia olisi tarkistettava Euroopan sijoittajien vakuusrahaston perustamisen yhteydessä.

(14)  On tarpeen ottaa käyttöön tehokas väline yhdenmukaisten teknisten sääntelystandardien laatimiseksi finanssipalvelujen alalla, jotta varmistetaan muun muassa ohjekirjan avulla tasapuoliset toimintaedellytykset ja riittävä tallettajien, sijoittajien ja kuluttajien suoja koko Euroopassa. Koska arvopaperimarkkinaviranomainen on elin, jolla on pitkälle menevää erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia unionin oikeudessa määritellyillä aloilla luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joihin ei liity toimintavalintoja. Komission olisi hyväksyttävä kyseiset tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, jotta standardeilla olisi sitovia oikeusvaikutuksia. ▌

(15)  Komission olisi hyväksyttävä kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset, jotta standardeilla olisi sitovia oikeusvaikutuksia. Niitä olisi muutettava vain hyvin rajoitetuissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa edellyttäen, että arvopaperimarkkinaviranomainen on tiiviissä yhteydessä finanssimarkkinoihin ja tuntee sen päivittäisen toiminnan. Niitä muutettaisiin esimerkiksi silloin, kun ne eivät ole unionin oikeuden mukaisia, niissä ei noudateta suhteellisuusperiaatetta tai ne ovat ristiriidassa finanssipalvelujen sisämarkkinoiden perusperiaatteiden kanssa sellaisina kuin kyseiset periaatteet ilmenevät finanssipalveluja koskevasta yhteisön säännöstöstä. Komission ei pitäisi muuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen valmistelemien teknisten standardien sisältöä ilman, että se toimii ennalta koordinoidusti arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa. Sen varmistamiseksi, että standardit hyväksytään sujuvalla ja ripeällä menettelyllä, komissiolle olisi asetettava määräaika, jonka kuluessa sen olisi tehtävä standardin hyväksymistä koskeva päätöksensä.

(15 a)  Komissiolle olisi myös siirrettävä valta panna täytäntöön säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisesti.

(15 b)  Teknisissä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeissa on otettava huomioon suhteellisuusperiaate, eli niissä asetettujen vaatimusten olisi oltava oikeasuhteisia asianomaisen finanssilaitoksen liiketoimintaan liittyvien riskien luonteeseen, laajuuteen ja moninaisuuteen nähden.

(16)  Aloilla, jotka eivät kuulu teknisten sääntelystandardien soveltamisalaan, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava toimivalta antaa unionin lainsäädännön soveltamista koskevia ohjeita ja suosituksia ▌. Avoimuuden varmistamiseksi ja kansallisten valvontaviranomaisten kannustamiseksi noudattamaan ohjeita ja suosituksia kansalliset viranomaiset olisi velvoitettava ilmoittamaan julkisesti perusteensa, jos ne eivät noudata kyseisiä ohjeita ja suosituksia, jotta varmistettaisiin täysi avoimuus markkinatoimijoihin nähden.

(17)  Sen varmistaminen, että unionin oikeutta sovelletaan kaikilta osin asianmukaisesti, on keskeinen edellytys finanssimarkkinoiden eheydelle, avoimuudelle, tehokkuudelle ja moitteettomalle toiminnalle, rahoitusjärjestelmän vakaudelle sekä finanssilaitosten tasapuolisille kilpailuolosuhteille unionissa. Sen vuoksi olisi luotava mekanismi, jota arvopaperimarkkinaviranomainen voisi käyttää tapauksissa, joissa unionin oikeuden soveltaminen on laiminlyöty tai sitä on sovellettu virheellisesti, mikä katsotaan unionin oikeuden rikkomiseksi. Mekanismia olisi käytettävä aloilla, joilla yhteisön lainsäädännössä asetetaan selviä ja ehdottomia velvoitteita.

(18)  Jotta tapauksiin, joissa yhteisön oikeutta ei ole sovellettu asianmukaisesti tai kaikilta osin, voitaisiin reagoida oikeasuhteisesti, niihin olisi sovellettava kolmivaiheista mekanismia. Ensimmäisessä vaiheessa arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava toimivalta tutkia tapausta, jossa kansallisten viranomaisten väitetään soveltaneen yhteisön oikeudessa asetettuja velvoitteita epäasianmukaisella tai riittämättömällä tavalla valvontakäytännöissään, ja antaa sen jälkeen suositus ▌. Jos toimivaltainen kansallinen viranomainen ei noudata suositusta, komissiolla olisi oltava toimivalta antaa virallinen lausunto, jossa se ottaa huomioon arvopaperimarkkinaviranomaisen suosituksen ja jossa vaaditaan toimivaltaista viranomaista toteuttamaan tarvittavat toimet, joilla varmistetaan unionin oikeuden noudattaminen.

(19)  Jos kansallinen viranomainen ei noudata suositusta arvopaperimarkkinaviranomaisen asettamassa määräajassa, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi viipymättä osoitettava kyseiselle kansalliselle valvontaviranomaiselle päätös, jolla olisi välittömiä oikeusvaikutuksia, joihin voitaisiin vedota kansallisissa tuomioistuimissa ja kansallisten viranomaisten edessä ja jotka voitaisiin panna täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan nojalla.

(20)  Jotta voitaisiin ratkaista poikkeukselliset tilanteet, joissa asianomainen toimivaltainen viranomainen jättää itsepintaisesti toimet toteuttamatta, arvopaperimarkkinaviranomaiselle olisi annettava valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan yksittäisille finanssilaitoksille. Tämä toimivalta olisi rajoitettava poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa toimivaltainen viranomainen ei noudata sille osoitettua virallista lausuntoa ja joissa unionin oikeus on suoraan sovellettavissa finanssilaitoksiin voimassa olevien(33) tai tulevien EU:n asetusten nojalla. Tältä osin Euroopan parlamentti ja neuvosto odottavat, että komission ohjelma vuodeksi 2010 pannaan täytäntöön erityisesti vakavaraisuusdirektiivien uudistusta koskevan ehdotuksen osalta.

(21)  Vakavat uhat, jotka kohdistuvat finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja eheyteen tai rahoitusjärjestelmän vakauteen Euroopan unionissa, vaativat unionin tasolla nopeaa, yhteistä toimintaa. Sen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava mahdollisuus vaatia kansallisia valvontaviranomaisia toteuttamaan erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. Koska kysymys on arkaluonteinen, komissiolle olisi annettava toimivalta todeta kriisitilanteen olemassaolo omasta aloitteestaan tai Euroopan parlamentin, neuvoston, EJRK:n tai arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä. Jos Euroopan parlamentti, neuvosto, EJRK tai Euroopan valvontaviranomainen katsoo, että kriisitilanne saattaisi olla olemassa, sen olisi otettava yhteyttä komissioon. Tällöin on erittäin tärkeää huolehtia asiaankuuluvasti luottamuksellisuudesta. Jos komissio toteaa kriisitilanteen olemassaolon, sen olisi tiedotettava siitä asiaankuuluvasti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(22)  Sen varmistamiseksi, että valvonta on tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kannat otetaan tasapainoisesti huomioon, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava mahdollisuus ratkaista kyseisten toimivaltaisten viranomaisten väliset erimielisyydet sitovasti, valvontakollegioissa ilmenevät erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana toimivaltaiset viranomaiset voivat päästää keskinäiseen sopimukseen. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi esitettävä vaikutuksiltaan kyseisiä toimivaltaisia viranomaisia sitova vaatimus, jonka mukaisesti niiden on toteutettava tietty toimi tai pidättäydyttävä toimista asian ratkaisemiseksi, jotta varmistetaan unionin oikeuden noudattaminen. Jos asianomaiset kansalliset valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan finanssilaitoksille sellaisilla unionin oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan sovellettavissa.

(22 a)  Kriisi on osoittanut, että rajojen yli toimivia finanssilaitoksia ei selvästikään voida valvoa riittävästi pelkästään kansallisten viranomaisten välisen yhteistyön avulla, koska näiden toimivalta ei ulotu kansallisten rajojen ylitse.

(22 b)  Lisäksi nykyiset järjestelyt, joissa yhdistetään oikeudet avata sivuliikkeitä, kotivaltion valvonta ja yksinomaan kansalliset talletusvakuutukset, eivät muodosta riittävää perustaa tulevalle eurooppalaisten rajat ylittävää toimintaa harjoittavien vähittäispankkien sääntelylle ja valvonnalle (Turner Review).

(22 c)  Kuten Turner Review -julkaisussa todetaan, toimivammat järjestelyt edellyttävät joko kansallisen toimivallan lisäämistä, mikä merkitsee yhtenäismarkkinoiden avoimuuden vähenemistä, tai pidemmälle menevää Euroopan integraatiota.

(22 d)  ”Kansallinen” ratkaisu merkitsee, että isäntämaalla olisi oikeus velvoittaa ulkomaiset laitokset toimimaan ainoastaan tytäryhtiöiden eikä sivuliikkeiden kautta ja valvoa maassaan toimivien pankkien pääomaa ja likviditeettiä, mikä lisäisi protektionismia.

(22 e)  ”Eurooppalainen” ratkaisu vaatii arvopaperimarkkinaviranomaisen aseman vahvistamista valvontakollegion sisällä ja järjestelmäriskejä aiheuttavien finanssilaitosten valvonnan vahvistamista.

(23)  Valvontakollegioilla on tärkeä rooli rajojen yli toimivien finanssilaitosten tehokkaassa, toimivassa ja yhdenmukaisessa valvonnassa. Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava johtava rooli valvontakollegioissa ja täydet oikeudet osallistua niihin, jotta voitaisiin sujuvoittaa valvontakollegioiden toimintaa ja tietojenvaihtoprosessia sekä edistää kollegioiden lähentymistä ja yhdenmukaistumista unionin oikeuden soveltamisessa. Kuten de Larosièren raportissa todetaan, on ehkäistävä valvontakäytäntöjen eroista aiheutuva kilpailun vääristyminen ja sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö, sillä nämä saattavat horjuttaa rahoitusvakautta – muun muassa kannustamalla finanssialan toiminnan siirtämistä maihin, joissa valvonta on leväperäistä. Valvontajärjestelmän on näyttäydyttävä oikeudenmukaisena ja tasapuolisena.

(23 a)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen ja kansallisten valvontaviranomaisten olisi tehostettava sellaisten finanssilaitosten valvontaa, jotka kuuluvat järjestelmäriskin piiriin, koska niiden kaatuminen voi vaarantaa unionin rahoitusjärjestelmän toiminnan ja vahingoittaa reaalitaloutta.

(23 b)  Järjestelmäriski olisi määritettävä ottaen huomioon kansainväliset standardit, erityisesti rahoitusmarkkinoiden vakautta seuraavan elimen (FSB), IMF:n, Kansainvälisen vakuutusvalvojien järjestön (IAIS) ja G20-maiden vahvistamat standardit. Keskinäinen riippuvuus, korvattavuus ja ajoitus ovat yleisimmin käytettyjä perusteita järjestelmäriskin määrityksessä.

(23 c)  Olisi luotava puitteet vaikeuksissa olevien laitosten vakauttamiseksi tai lakkauttamiseksi, sillä on selvästi osoitettu, että pankkikriisin panokset ovat korkeita viranomaisille ja koko yhteiskunnalle siksi, että tällainen tilanne saattaa vaarantaa rahoitusjärjestelmän vakauden ja reaalitalouden (de Larosièren raportti). Komission olisi tehtävä aiheellisia ehdotuksia finanssikriisien hallinnan uusien puitteiden luomiseksi. Kriisinhallinnan keskeisiä osatekijöitä ovat yhteiset säännöt ja finanssikriisien ratkaisuvälineet (täytäntöönpano ja rahoitus suurten, rajojen yli toimivien ja/tai toisistaan riippuvien laitosten kriisien käsittelemiseksi).

(23 d)  Olisi perustettava Euroopan talletusvakuusrahasto, jotta voidaan varmistaa rajojen yli toimivien finanssilaitosten yhteisvastuullisuus, turvata unionin tallettajien edut ja vähentää systeemisestä finanssikriisistä veronmaksajille aiheutuvia kustannuksia. Unionin tasolla toimiva rahasto vaikuttaa tehokkaimmalta tavalta turvata tallettajien edut ja torjua kilpailun vääristymistä. On kuitenkin ilmeistä, että asian tarkastelu unionin tasolla on monimutkaisempaa, ja joissakin jäsenvaltioissa halutaan säilyttää kansalliset järjestelmät. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi siksi yhdenmukaistettava kansallisten järjestelmien tärkeimmät ominaisuudet. Sen olisi myös varmistettava, että finanssilaitosten on suoritettava maksuja ainoastaan yhteen järjestelmään.

(23 e)  Euroopan arvopaperimarkkina-alan vakausrahastosta olisi rahoitettava toimenpiteitä vaikeuksissa olevien finanssilaitosten pelastamiseksi tai lakkauttamiseksi hallitusti silloin, kun ne voisivat uhata unionin finanssialan sisämarkkinoiden rahoitusvakautta. Rahasto olisi rahoitettava finanssialan suorittamilla asianmukaisilla maksuilla. Rahastoon suoritettavien maksujen olisi korvattava vastaavanlaisiin kansallisiin rahastoihin suoritettavat maksut.

(24)  Tehtävien ja vastuiden delegoiminen voi olla valvontaviranomaisten verkoston toiminnassa hyödyllinen keino vähentää valvontatehtävien päällekkäisyyttä, edistää yhteistyötä ja sujuvoittaa siten valvontaprosessia sekä keventää finanssilaitoksille koituvia rasitteita, erityisesti niiden finanssilaitosten kohdalla, joiden toiminnalla ei ole unionin tason ulottuvuutta. Sen vuoksi asetuksen olisi tarjottava selkeä oikeusperusta tällaiselle delegoinnille. Tehtävien delegointi merkitsee sitä, että tehtävät suorittaa jokin toinen valvontaviranomainen niistä vastaavan viranomaisen sijasta, mutta vastuu valvontapäätöksistä säilyy delegoivalla viranomaisella. Vastuita delegoitaessa kansallisella valvontaviranomaisella, jolle vastuita delegoidaan, olisi oltava mahdollisuus päättää tietystä valvonta-asiasta omissa nimissään arvopaperimarkkinaviranomaisen tai toisen kansallisen valvontaviranomaisen puolesta. Delegoinneissa olisi noudatettava sitä periaatetta, että valvontavaltaa jaetaan valvontaviranomaiselle, jolla on hyvät edellytykset toimia asiassa. Vastuita olisi asianmukaista jakaa uudelleen esimerkiksi sen vuoksi, että sillä voidaan saavuttaa mittakaavaan tai moninaisuuteen liittyviä etuja, valvoa ryhmittymiä yhdenmukaisesti tai hyödyntää kansallisten valvontaviranomaisten teknistä asiantuntemusta optimaalisesti. Asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä voidaan määritellä tarkemmin periaatteet, joiden mukaan vastuita voidaan sopimuksesta jakaa uudelleen. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi kaikin asianmukaisin keinoin helpotettava ja valvottava kansallisten valvontaviranomaisten välisiä delegointisopimuksia. Sille olisi ilmoitettava suunnitelluissa delegointisopimuksista etukäteen, jotta se voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi huolehdittava siitä, että tällaiset sopimukset julkistetaan keskitetysti, jotta kaikilla asianomaisilla osapuolilla olisi mahdollisuus saada niistä helposti selkeää ja ajankohtaista tietoa. Sen olisi määriteltävä delegointiin ja delegointisopimuksiin liittyvät hyvät käytännöt ja levitettävä niitä.

(25)  Yhteisen valvontakulttuurin luomiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi aktiivisesti edistettävä valvontakäytäntöjen lähentymistä koko unionissa.

(26)  Vertaisarvioinnit ovat tehokas ja toimiva keino edistää yhdenmukaisuutta finanssivalvojien verkostossa. Sen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi luotava metodologinen perusta tällaisille arvioinneille ja tehtävä niitä säännöllisesti. Arvioinneissa ei saisi keskittyä pelkästään valvontakäytäntöjen lähentymiseen vaan myös valvontaviranomaisten kykyyn saavuttaa laadukkaita valvontatuloksia sekä toimivaltaisten viranomaisten riippumattomuuteen. Vertaisarviointien tulokset olisi julkistettava ja parhaat käytännöt olisi määriteltävä ja myös julkistettava.

(27)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi aktiivisesti edistettävä unionin koordinoituja valvontatoimia erityisesti Euroopan unionin finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamiseksi. Sen lisäksi, että arvopaperimarkkinaviranomaiselle annettaisiin valtuudet toimia kriisitilanteissa, sille olisi annettava yleinen koordinointitehtävä EFVJ:ssä. Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimissa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kaikkien olennaisten tietojen sujuvaan kulkuun toimivaltaisten viranomaisten välillä.

(28)  Rahoitusvakauden turvaamiseksi olisi tunnistettava jo varhaisessa vaiheessa eri maiden ja eri alojen rajat ylittävät suuntaukset, mahdolliset riskit ja haavoittuvuudet, jotka ovat peräisin mikrotasolta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi seurattava ja arvioitava tällaisia muutoksia omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa tiedotettava niistä säännöllisesti tai tapauskohtaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä muille Euroopan valvontaviranomaisille ja EJRK:lle. Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi käynnistettävä ja koordinoitava unionin laajuisia stressitestejä, jotta voitaisiin arvioida finanssilaitosten kykyä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, sekä varmistettava, että tällaisissa testeissä käytetään kansallisella tasolla mahdollisimman yhdenmukaisia menetelmiä. Pystyäkseen hoitamaan tehtävänsä asianmukaisesti arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi tehtävä taloudellisia analyyseja markkinoista ja markkinoilla mahdollisesti tapahtuvien muutosten vaikutuksista.

(29)  Finanssipalvelujen maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten standardien kasvavan merkityksen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi edustettava Euroopan unionia vuoropuhelussa ja yhteistyössä kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa.

(30)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi toimittava omalla vastuualueellaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission riippumattomana neuvoa-antavana elimenä. Sillä olisi oltava mahdollisuus antaa lausuntonsa direktiivin 2004/39/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2007/44/EY(34), mukaisesta toiminnan vakauden arvioinnista sulautumien ja omistusosuuksien hankinnan yhteydessä.

(31)  Jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voisi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, sillä täytyisi olla oikeus pyytää kaikkia tarvitsemiaan vakauden valvontaan liittyviä tietoja. Finanssimarkkinoiden toimijoille aiheutuvien ilmoitusvelvollisuuksien päällekkäisyyden välttämiseksi tiedot olisi yleensä saatava kansallisilta valvontaviranomaisilta, jotka ovat lähimpänä finanssimarkkinoita ja niiden toimijoita, ja jo olemassa olevat tilastot olisi otettava huomioon. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi viimeisenä keinonaan kuitenkin voitava osoittaa asianmukaisesti perusteltu pyyntö suoraan finanssimarkkinoiden toimijalle, jos kansallinen toimivaltainen viranomainen ei toimita tai voi toimittaa niitä ajoissa. Jäsenvaltioiden viranomaiset olisi velvoitettava avustamaan arvopaperimarkkinaviranomaista sen varmistamisessa, että tällaisiin suoriin pyyntöihin vastataan. Tässä yhteydessä yhteiset raportointimuodot ovat olennaisen tärkeitä.

(31 a)  Tietojenkeruuseen liittyvät toimenpiteet eivät saisi rajoittaa Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) oikeudellista kehystä tilastojen alalla. Tämä asetus ei näin ollen saisi rajoittaa Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009(35) eikä Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98(36) soveltamista.

(32)  On olennaisen tärkeää, että arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroopan järjestelmäriskikomitea tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta Euroopan järjestelmäriskikomitean toiminta ja sen varoitusten ja suositusten jälkeiset jatkotoimet olisivat täysitehoisia. Arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Euroopan järjestelmäriskikomitean olisi toimitettava toisilleen kaikki olennaiset tiedot ▌. Yksittäisiä yrityksiä koskevat tiedot olisi toimitettava ainoastaan perustellusta pyynnöstä. Saadessaan varoituksia tai suosituksia, jotka Euroopan järjestelmäriskikomitea on osoittanut arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai kansalliselle valvontaviranomaiselle, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi ▌varmistettava jatkotoimet.

(33)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi ▌kuultava asianomaisia osapuolia sääntelystandardeista, ohjeista ja suosituksista ja annettava niille kohtuullinen mahdollisuus esittää huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. Ennen sääntelystandardien luonnosten, ohjeiden ja suositusten hyväksymistä arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi tehtävä vaikutustenarviointi. Tätä varten olisi tehokkuussyistä perustettava arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä, joka edustaisi tasasuhtaisesti unionin finanssimarkkinoiden toimijoita (sekä erilaisia ja erikokoisia finanssilaitoksia ja -yrityksiä, tarvittaessa myös yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, jotka käyttävät itse finanssipalveluja), pk-yrityksiä, ammattiyhdistyksiä, tiedeyhteisön edustajia sekä kuluttajia ja muita finanssipalvelujen pienkäyttäjiä, pk-yritykset mukaan luettuina. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka komissio on perustanut tai jotka on perustettu unionin lainsäädännöllä.

(33 a)  Voittoa tavoittelemattomat järjestöt ovat verrattuna alan edustajiin, joilla on paljon määrärahoja ja hyvät yhteydet muihin, syrjässä finanssipalvelujen tulevaisuutta koskevasta keskustelusta ja sitä koskevasta päätöksentekomenettelystä. Tämä haitta olisi korvattava myöntämällä niiden edustajille riittävästi määrärahoja arvopaperimarkkina-alan osallisryhmässä.

(34)  Jäsenvaltioilla on perusvastuu koordinoidun kriisinhallinnan varmistamisesta ja rahoitusvakauden säilyttämisestä kriisitilanteissa ja erityisesti finanssimarkkinoiden yksittäisten vaikeuksissa olevien toimijoiden vakauttamisesta ja niiden ongelmien ratkaisemisesta. Niiden toimet olisi koordinoitava tiiviisti talous- ja rahaliiton ja sen periaatteiden kanssa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen kriisitilanteissa tai erimielisyyksien ratkaisemiseksi toteuttamat toimenpiteet, jotka vaikuttavat finanssilaitoksen vakauteen, eivät saisi merkittävästi vaikuttaa jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen vastuuseen. Olisi luotava mekanismi, jolla jäsenvaltiot voisivat vedota tähän suojalausekkeeseen ja viime kädessä saattaa asian neuvoston päätettäväksi. On asianmukaista antaa neuvostolle rooli tässä asiassa ottaen huomioon jäsenvaltioilla tässä yhteydessä olevat erityisvelvollisuudet.

(34 a)  Komission olisi saatujen kokemusten perusteella annettava kolmen vuoden kuluessa tällaisen mekanismin perustamisesta annetun asetuksen voimaantulosta unionin tasolla selkeitä ja asianmukaisia ohjeita siitä, milloin jäsenvaltiot soveltavat suojalauseketta. Jäsenvaltioiden toteuttamaa suojalausekkeen käyttöä olisi arvioitava näiden ohjeiden pohjalta.

(34 b)  Jos jäsenvaltio päättää vedota suojalausekkeeseen, sen olisi ilmoitettava asiasta Euroopan parlamentille samanaikaisesti kuin arvopaperimarkkinaviranomaiselle, neuvostolle ja komissiolle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden erityistä vastuuta kriisitilanteissa. Lisäksi jäsenvaltion olisi esitettävä suojalausekkeeseen vetoamisen perustelut. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi määriteltävä toteutettavat toimenpiteet yhteistyössä komission kanssa.

(35)  Päätöksentekomenettelyissään arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi noudatettava menettelyjen asianmukaisuutta ja avoimuutta koskevia yhteisön sääntöjä ja yleisiä periaatteita. Niillä, joille arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökset osoitetaan, on oltava täysi oikeus tulla kuulluiksi. Arvopaperimarkkinaviranomaisen säädökset ovat erottamaton osa unionin oikeutta.

(36)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen pääasiallisena päätöksentekoelimenä tulisi olla hallintoneuvosto, johon kuuluisi kunkin jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pääjohtaja ja jonka puheenjohtajana toimisi arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja. Komission, Euroopan järjestelmäriskikomitean sekä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja Euroopan pankkiviranomaisen edustajien olisi oltava mukana tarkkailijoina. Hallintoneuvoston jäsenten olisi toimittava riippumattomasti ja ainoastaan unionin edun mukaisesti. Yleisluonteisiin säädöksiin, jotka liittyvät esimerkiksi teknisten sääntelystandardien, ohjeiden ja suositusten antamiseen tai talousarviota koskeviin asioihin, on asianmukaista soveltaa määräenemmistöä koskevia sääntöjä, jotka on vahvistettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklassa, kun taas muut päätökset olisi tehtävä jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Asiat, jotka koskevat kansallisten valvontaviranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaisemista, olisi annettava suppean lautakunnan käsiteltäviksi.

(36 a)  Hallintoneuvoston olisi tehtävä päätöksensä pääsääntöisesti yksinkertaisella enemmistöllä jäsen ja ääni -periaatteen mukaisesti. Teknisten standardien, ohjeiden ja suositusten antamiseen tai talousarviota koskeviin asioihin liittyviin säädöksiin on kuitenkin asianmukaista soveltaa määräenemmistöä koskevia sääntöjä, jotka on vahvistettu Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa ja niihin liitetyssä siirtymämääräyksiä koskevassa pöytäkirjassa (N:o 36). Asiat, jotka koskevat kansallisten valvontaviranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaisemista, olisi annettava käsiteltäviksi suppealle, objektiiviselle, sellaisista jäsenistä koostuvalle lautakunnalle, jotka eivät ole erimielisyyden osapuolena olevien toimivaltaisten viranomaisten edustajia ja joilla ei ole omaa etua valvottavanaan tai suoraa kytköstä kyseisiin toimivaltaisiin viranomaisiin. Lautakunnan kokoonpanon olisi oltava riittävän tasapainoinen. Hallintoneuvoston jäsenten olisi hyväksyttävä lautakunnan tekemä päätös yksinkertaisella enemmistöllä jäsen ja ääni -periaatteen mukaisesti. Konsolidoivan valvontaviranomaisen tekemien päätösten osalta lautakunnan ehdottama päätös voitaisiin kuitenkin hylätä äänten määrävähemmistöllä, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklassa.

(37)  Johtokunnan, jonka jäseninä ovat arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja, kansallisten valvontaviranomaisten edustajat ja komissio, olisi varmistettava, että arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa toiminta-ajatuksensa ja suorittaa sille osoitetut tehtävät. Johtokunnalle olisi annettava tarvittava toimivalta, jotta se voisi muun muassa antaa ehdotukset vuosittaiseksi ja monivuotiseksi työohjelmaksi, käyttää tiettyä talousarviovaltaa, hyväksyä arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöpolitiikkaa koskevan suunnitelman, antaa erityissäännöksiä oikeudesta tutustua asiakirjoihin ja hyväksyä vuosikertomuksen.

(38)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen edustajana olisi oltava kokopäivätoiminen puheenjohtaja, jonka Euroopan parlamentti valitsee komission järjestämän avoimen kilpailun ja sen laatiman ehdokasluettelon perusteella. Arvopaperimarkkinaviranomaisen johtaminen olisi uskottava toimitusjohtajalle, jolla tulisi olla oikeus osallistua hallintoneuvoston ja johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

(39)  Jotta varmistettaisiin eri alojen keskinäinen johdonmukaisuus Euroopan valvontaviranomaisten toiminnassa, kyseisten viranomaisten olisi harjoitettava tiivistä koordinointia Euroopan valvontaviranomaisen (sekakomitea) (jäljempänä ”sekakomitea”) välityksellä ja sovittava tarvittaessa yhteisistä kannoista. Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitean olisi koordinoitava Euroopan kolmen valvontaviranomaisen toimintoja suhteessa finanssiryhmittymiin. Kun on kyse säädöksistä, jotka kuuluvat myös Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) tai Euroopan valvontaviranomaisen (pankkiala) toimivaltaan, asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten olisi tarvittaessa annettava kyseiset säädökset samanaikaisesti. Euroopan kolmen valvontaviranomaisen puheenjohtajien olisi vuoroteltava sekakomitean puheenjohtajana 12 kuukauden toimijaksoissa. Sekakomitean puheenjohtajan olisi oltava Euroopan järjestelmäriskikomitean varapuheenjohtaja. Sekakomitealla olisi oltava pysyvä sihteeristö, johon siirretään väliaikaisesti henkilöstöä Euroopan kolmesta valvontaviranomaisesta, jotta mahdollistetaan epävirallinen tietojen jakaminen ja Euroopan kolmen valvontaviranomaisen yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen.

(40)  Olisi varmistettava, että osapuolilla, joita arvopaperimarkkinaviranomaisen tekemät päätökset koskevat, on käytettävissään tarvittavat oikeussuojakeinot. Jos arvopaperimarkkinaviranomaisella on päätöksentekovaltuudet, osapuolille olisi menettelyn tehokkuuden vuoksi myönnettävä oikeus valittaa valituslautakuntaan, jotta osapuolten oikeuksia voitaisiin suojella tehokkaasti. Tehokkuuden ja yhtenäisyyden vuoksi valituslautakunnan olisi oltava Euroopan kolmen valvontaviranomaisen yhteinen elin, joka olisi riippumaton niiden hallinto- ja sääntelyrakenteista. Valituslautakunnan päätöksistä olisi voitava valittaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen.

(41)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen täydellisen itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sille olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot olisivat suurimmaksi osaksi peräisin kansallisten valvontaviranomaisten pakollisista maksuosuuksista ja Euroopan unionin yleisestä talousarviosta sen erillisestä budjettikohdasta. Unionin arvopaperimarkkinaviranomaiselle myöntämä rahoitus edellyttää budjettivallan käyttäjän sopimusta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(37)47 kohdan mukaisesti. Unionin talousarviomenettelyä olisi noudatettava siltä osin kuin on kyse Euroopan unionin rahoitusosuudesta. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava arvopaperimarkkinaviranomaisen tilintarkastus. Kokonaistalousarvio kuuluu vastuuvapausmenettelyn piiriin.

(42)  Arvopaperimarkkinaviranomaiseen olisi sovellettava Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1073/1999(38). Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi liityttävä Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 tekemään toimielinten väliseen sopimukseen(39).

(43)  Avointen ja läpinäkyvien työehtojen ja henkilöstön yhtäläisen kohtelun varmistamiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöön olisi sovellettava Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja(40).

(44)  On olennaisen tärkeää suojella liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja. Arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimitetun ja verkostossa vaihdetun tiedon luottamuksellisuus olisi varmistettava tiukkojen ja tehokkaiden salassapitovelvollisuutta koskevien sääntöjen avulla.

(45)  Yksilön suoja henkilötietojen käsittelyn osalta kuuluu yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(41) sekä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001(42) soveltamisalaan, ja niitä sovelletaan kokonaisuudessaan tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

(46)  Arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnan avoimuuden varmistamiseksi arvopaperimarkkinaviranomaiseen olisi sovellettava Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001(43).

(47)  Maiden, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä, olisi voitava osallistua arvopaperimarkkinaviranomaisen työhön unionin kanssa tehtävien asianmukaisten sopimusten mukaisesti.

(48)  Tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen varmistamalla korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen vakavaraisuusvalvonta ja sitä koskeva sääntely, tallettajien ja sijoittajien suoja, finanssimarkkinoiden eheyden, tehokkuuden ja moitteettoman toiminnan turvaaminen, rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpito ja valvonnan kansainvälisen koordinoinnin lujittaminen, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden vuoksi toteuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(49)  Arvopaperimarkkinaviranomainen saa kaikki Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean nykyiset tehtävät ja valtuudet, minkä vuoksi Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean perustamisesta 23 päivänä tammikuuta 2009 tehty komission päätös 2009/77/EY olisi kumottava ja rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta yhteisön ohjelmasta 16 päivänä syyskuuta 2009 tehtyä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä N:o 716/2009/EY(44) olisi muutettava.

(50)  On aiheellista asettaa määräaika tämän asetuksen soveltamiselle, jotta varmistetaan, että arvopaperimarkkinaviranomainen on asianmukaisesti valmistautunut toiminnan aloittamiseen ja että siirtyminen Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteasta tapahtuu sujuvasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

PERUSTAMINEN JA OIKEUDELLINEN ASEMA

1 artikla

Perustaminen ja toimiala

1.  Tällä asetuksella perustetaan Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen), jäljempänä ”arvopaperimarkkinaviranomainen”.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii tässä asetuksessa annetuin valtuuksin sekä direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 2002/47/EY, direktiivin 2002/87/EY, direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 2003/71/EY, ▌direktiivin 2004/39/EY, direktiivin 2004/109/EY, ▌direktiivin 2009/65/EY ▌ja direktiivin 2006/49/EY soveltamisalalla, rajoittamatta kuitenkaan Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomaisen) toimivaltaa vakavaraisuusvalvonnassa, sekä direktiivin… (vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettava direktiivi) ja asetuksen (EY) N:o 1060/2009 soveltamisalalla ja, siltä osin kuin näitä säädöksiä sovelletaan sijoituspalveluja tarjoaviin yrityksiin tai yhteissijoitusyrityksiin, jotka pitävät osuuksiaan ja osakkeitaan kaupan, sekä niitä valvoviin toimivaltaisiin viranomaisiin, soveltuvin osin direktiivin 2005/60/EY ja direktiivin 2002/65/EY soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset ja päätökset ja mahdolliset muut lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät unionin säädökset, joissa arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetaan tehtäviä.

2 a.  Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii myös 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien toimien alalla, mukaan luettuina yritysten hyvää hallintotapaa, tilintarkastusta ja tilinpäätösraportointia koskevat asiat, edellyttäen että arvopaperimarkkinaviranomaisen tällaiset toimet ovat tarpeellisia 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön tehokkaan ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

3.  Tämän asetuksen säännökset eivät rajoita komission toimivaltaa eivätkä erityisesti sen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista toimivaltaa varmistaa unionin oikeuden noudattaminen.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen tavoitteena on suojella yleistä etua edistämällä rahoitusjärjestelmän lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vakautta sekä vaikuttavuutta unionin talouden ja sen kansalaisten ja yritysten kannalta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävänä on i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti varmistamalla asianmukainen, tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja sääntely, ▌iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, avoimuus, tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) ▌lujittaa valvonnan kansainvälistä koordinointia, v) estää sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö ja edistää tasapuolisia kilpailuolosuhteita, vi) varmistaa, että investointiriskien ja muiden riskien ottoa säännellään ja valvotaan asianmukaisesti, ja vii) edistää asiakkaiden suojaa. Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomainen auttaa varmistamaan ▌2 kohdassa tarkoitettujen unionin säädösten johdonmukaisen, tehokkaan ja tosiasiallisen soveltamisen, edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa lausuntoja Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä laatii taloudellisia analyyseja markkinoista edistääkseen arvopaperimarkkinaviranomaisen tavoitteiden saavuttamista.

Hoitaessaan sille tällä asetuksella annettuja tehtäviä arvopaperimarkkinaviranomainen kiinnittää erityistä huomiota sellaisten markkinatoimijoiden aiheuttamiin järjestelmäriskeihin, joiden kaatuminen saattaa haitata rahoitusjärjestelmän tai reaalitalouden toimintaa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii tehtäviään hoitaessaan riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan unionin edun mukaisesti.

1 a artikla

Euroopan finanssivalvontajärjestelmä

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen on osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmää (EFVJ). EFVJ:n päätavoitteena on varmistaa, että finanssialaan sovellettavat säännöt pannaan asianmukaisesti täytäntöön, jotta säilytetään rahoitusvakaus ja varmistetaan luottamus rahoitusjärjestelmään yleensä sekä riittävä suoja finanssipalvelujen asiakkaille.

2.  EFVJ koostuu seuraavista:

   a) Euroopan järjestelmäriskikomitea, kun kyseessä on asetuksessa (EU) N:o .../2010 [EJRK] ja tässä asetuksessa tarkoitettujen tehtävien suorittaminen;
   b) arvopaperimarkkinaviranomainen;
   c) Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen), joka perustetaan asetuksella (EU) N:o .../2010 [EPV];
   d) Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen), joka perustetaan asetuksella (EU) N:o .../2010 [EVLEV];
   e) Euroopan valvontaviranomainen (sekakomitea), kun kyseessä on 40–43 artiklassa tarkoitettujen tehtävien suorittaminen (jäljempänä ”sekakomitea”);
   f) asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] ] 2 artiklan 2 kohdassa, asetuksen (EU) N:o .../2010 [EVLEV]] 2 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV] 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden viranomaiset;
   g) komissio, kun kyseessä on 7 ja 9 artiklassa tarkoitettujen tehtävien suorittaminen.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä Euroopan järjestelmäriskikomitean sekä Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) ja Euroopan valvontaviranomaisen (pankkiala) kanssa sekakomitean välityksellä varmistaen toimien johdonmukaisuuden eri alojen välillä ja laatien yhteisiä kantoja finanssiryhmittymien valvonnan ja muiden eri alojen välisten kysymysten osalta.

4.  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti EFVJ:n osapuolet tekevät luottamukseen ja täysimääräiseen keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä erityisesti varmistaakseen, että niiden toisilleen toimittamat tiedot ovat tarkoituksenmukaisia ja luotettavia.

5.  EFVJ:n osapuolina olevilla valvontaviranomaisilla on velvollisuus valvoa unionissa toimivia finanssilaitoksia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaisesti.

1 b artikla

Edellä 1 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetut viranomaiset vastaavat toiminnastaan Euroopan parlamentille.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

   1) ”finanssimarkkinoiden toimijalla” henkilöä, johon sovelletaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä tai kyseisen lainsäädännön täytäntöön panemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä asetettua vaatimusta;
     2) ”toimivaltaisilla viranomaisilla” 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä määriteltyjä toimivaltaisia viranomaisia ja/tai valvontaviranomaisia. Direktiivien 2002/65/EY ja 2005/60/EY osalta ”toimivaltaisilla viranomaisilla” tarkoitetaan viranomaisia, joilla on toimivalta varmistaa, että sijoituspalveluja tarjoavat yritykset tai yhteissijoitusyritykset, jotka pitävät osuuksiaan ja osakkeitaan kaupan, noudattavat niille kyseisissä direktiiveissä asetettuja vaatimuksia. Sijoittajien korvausjärjestelmien osalta toimivaltaisilla viranomaisilla tarkoitetaan elimiä, jotka hallinnoivat ▌kansallisia korvausjärjestelmiä direktiivin 97/9/EY mukaisesti, tai näitä järjestelmiä valvovaa viranomaista kyseisen direktiivin mukaisesti siinä tapauksessa, että sijoittajien korvausjärjestelmän toimintaa hallinnoi yksityinen yhtiö.

3 artikla

Oikeudellinen asema

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen on unionin elin, jolla on oikeushenkilön asema.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisella on kussakin jäsenvaltiossa laajin kansallisen oikeuden mukainen oikeushenkilöillä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti hankkia tai luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta ja esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaista edustaa sen puheenjohtaja.

4 artikla

Kokoonpano

Arvopaperimarkkinaviranomainen koostuu seuraavista:

   1) hallintoneuvosto, jonka tehtävät määritellään 28 artiklassa;
   2) johtokunta, jonka tehtävät määritellään 32 artiklassa;
   3) puheenjohtaja, jonka tehtävät määritellään 33 artiklassa;
   4) toimitusjohtaja, jonka tehtävät määritellään 38 artiklassa;
   5) 44 artiklassa tarkoitettu valituslautakunta, jonka tehtävät määritellään 46 artiklassa.

5 artikla

Päätoimipaikka

Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätoimipaikka on Frankfurt.

Sillä voi olla edustus Euroopan unionin tärkeimmissä finanssikeskuksissa.

II LUKU

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTA

6 artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävät ja toimivalta

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisella on seuraavat tehtävät:

   a) auttaa luomaan yhteisiä, laadukkaita sääntely- ja valvontastandardeja ja -käytäntöjä erityisesti antamalla lausuntoja unionin toimielimille ja kehittämällä ohjeita, suosituksia ja teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksia, jotka perustuvat 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin säädöksiin;
   b) myötävaikuttaa unionin säädösten yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten yhdenmukainen, tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, estämällä sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö, sovittelemalla ja ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä, varmistamalla finanssimarkkinoiden toimijoiden tehokas ja yhdenmukainen valvonta sekä valvontakollegioiden yhdenmukainen toiminta ja toteuttamalla toimia muun muassa kriisitilanteissa;
   c) edistää ja helpottaa tehtävien ja vastuiden delegoimista toimivaltaisten viranomaisten välillä;
   d) tehdä tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa erityisesti toimittamalla tälle tietoja, joita se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen, ja varmistamalla asianmukaisten jatkotoimien toteuttaminen EJRK:n antamien varoitusten ja suositusten pohjalta;
   e) järjestää ja suorittaa toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointia, mukaan lukien neuvonta, valvontatulosten yhtenäisyyden lisäämiseksi;
   f) seurata ja arvioida markkinakehitystä omalla vastuualueellaan;
   f a) laatia taloudellisia markkina-analyyseja arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien hoitamiseksi;
   f b) edistää tallettajien ja sijoittajien suojaa;
   f c) edistää sellaisten rajojen yli toimivien laitosten kriisinhallintaa, jotka saattavat aiheuttaa 12 b artiklassa tarkoitetun järjestelmäriskin, johtamalla ja toteuttamalla kaikkia näille laitoksille suunnattuja varhaisvaiheen toimenpiteitä tai kriisinratkaisu- tai maksukyvyttömyysmenettelyjä 12 c artiklassa tarkoitetun kriisinratkaisuyksikkönsä kautta;
   g) suorittaa muita tässä asetuksessa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa unionin säädöksissä säädettyjä tehtäviä;
   g a) valvoa niitä finanssimarkkinoiden toimijoita, jotka eivät kuulu toimivaltaisten viranomaisten valvonnan piiriin;
   g b) julkaista ja säännöllisesti päivittää verkkosivustollaan erityisesti sen toimialaan liittyviä tietoja rekisteröidyistä finanssimarkkinoiden toimijoista sen varmistamiseksi, että tiedot ovat helposti yleisön saatavilla;
   g c) ottaa tarvittaessa vastatakseen Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean olemassa olevista ja keskeneräisistä tehtävistä.

2.  Edellä 1 kohdassa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisella on tämän asetuksen mukainen toimivalta ▌erityisesti ▌

   a) laatia luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi 7 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa;
   a a) laatia luonnoksia teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi 7 e artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa;
   b) antaa 8 artiklan mukaisia ohjeita ja suosituksia;
   c) antaa erityistapauksissa suosituksia 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
   d) tehdä toimivaltaisille viranomaisille osoitettuja yksittäisiä päätöksiä 10 ja 11 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa;
   e) tehdä finanssimarkkinoiden toimijoille osoitettuja yksittäisiä päätöksiä 9 artiklan 6 kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa ja 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;
   f) antaa lausuntoja Euroopan parlamentille, neuvostolle tai komissiolle 19 artiklan mukaisesti;
   f a) kerätä tarvittavat tiedot finanssimarkkinoiden toimijoista 20 artiklan mukaisesti;
   f b) kehittää yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan tuotteen ominaispiirteiden ja jakeluprosessien vaikutusta finanssimarkkinoiden toimijoiden taloudelliseen tilanteeseen ja kuluttajansuojaan;
   f c) luoda tietokanta rekisteröidyistä finanssimarkkinoiden toimijoista sen toimialalla ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä yksilöidyissä tapauksissa keskitetysti;
   f d) laatia sääntelystandardi, jossa vahvistetaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimitettavat vähimmäistiedot liiketoimista ja markkinatoimijoista sekä se, miten tietojenkeruu on koordinoitava ja miten nykyiset kansalliset tietokannat yhdistetään, jotta arvopaperimarkkinaviranomaisella on aina mahdollisuus tutustua liiketoimia ja markkinoita koskeviin asiaankuuluviin ja tarvittaviin tietoihin.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen käyttää unionin laajuisesti toimiviin yrityksiin tai unionin laajuiseen taloudelliseen toimintaan yksinomaista toimivaltaa, joka on annettu sille 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä.

3 a.  Käyttäessään 3 kohdassa tarkoitettua yksinomaista toimivaltaa arvopaperimarkkinaviranomaisella on asianmukaiset tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet, jotka määritellään asiaa koskevassa lainsäädännössä, sekä mahdollisuus maksujen perintään. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii tiiviissä yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja hyödyntää niiden asiantuntemusta, palveluja ja valtuuksia suorittaessaan tehtäviään.

6 a artikla

Kuluttajansuoja ja finanssialan toiminta

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisella on tallettajien ja sijoittajien suojan edistämiseksi johtava rooli avoimuuden, selkeyden ja oikeudenmukaisuuden edistämisessä finanssipalvelujen tai -tuotteiden markkinoilla koko sisämarkkinoilla myös siten, että se

   i) kerää ja analysoi tietoja kulutuksen muutoksista ja raportoi niistä,
   ii) tarkastelee ja koordinoi talouslukutaitoa ja talousalan valistusta koskevia aloitteita,
   iii) kehittää alan koulutusvaatimuksia,
   iv) edistää yhteisten julkistamissääntöjen kehittämistä ja
   v) arvioi saavutettavuutta, saatavuutta ja luottokustannuksia kotitalouksien ja yritysten, etenkin pk-yritysten, kannalta.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen valvoo uutta ja nykyistä finanssialan toimintaa ja voi antaa ohjeita ja suosituksia markkinoiden turvallisuuden ja vakauden sekä sääntelykäytäntöjen lähentymisen edistämiseksi.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös antaa varoituksia tapauksissa, joissa jokin finanssialan toiminta muodostaa vakavan uhan 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille tavoitteille.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa siihen kiinteästi kuuluvan finanssi-innovaatiokomitean, johon kootaan kaikki asiaankuuluvat toimivaltaiset kansalliset valvontaviranomaiset, jotta voidaan toimia koordinoidusti uuden tai innovatiivisen finanssialan toiminnan sääntelyssä ja valvonnassa sekä antaa neuvoja Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan komissiolle.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi asettaa väliaikaisen kiellon tai rajoituksen tietyntyyppiselle finanssialan toiminnalle, joka vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden unionissa, 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä määritellyissä tapauksissa ja niissä vahvistetuin edellytyksin tai tarvittaessa kriisitilanteessa 10 artiklan mukaisesti ja siinä vahvistetuin edellytyksin.

Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkistaa tätä päätöstä säännöllisin, sopivin väliajoin.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös arvioida tarpeen asettaa kielto tai rajoitus tietyntyyppiselle finanssialan toiminnalle ja tällaisen tarpeen käydessä ilmi tiedottaa siitä komissiolle, jotta voidaan helpottaa mahdollisen kiellon tai rajoituksen käyttöönottoa.

7 artikla

Tekniset sääntelystandardit

1.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat siirtää komissiolle vallan hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, jotta voidaan varmistaa johdonmukainen harmonisointi 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä erityisesti määritellyillä aloilla. Näiden standardien on oltava teknisiä, niihin ei saa sisältyä strategisia päätöksiä tai toimintavalintoja, ja niiden sisältöä rajoitetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävillä säädöksillä, joihin ne perustuvat. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset ja antaa ne komission hyväksyttäviksi. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei anna luonnosta komissiolle 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä vahvistetuissa määräajoissa, komissio voi hyväksyä teknisen sääntelystandardin.

1 a.  Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa tekniset sääntelystandardit komissiolle, se järjestää tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä, elleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten sääntelystandardien laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää myös 22 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä lausunnon tai neuvoa.

1 b.  Komissio toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle välittömästi saatuaan ne arvopaperimarkkinaviranomaiselta. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se voi hyväksyä teknisten standardien luonnokset osittain tai muutettuina, jos unionin etu sitä vaatii.

7 a artikla

Sääntelystandardien luonnosten hyväksymättä jättäminen tai muuttaminen

1.  Jos komissio ei aio hyväksyä teknisten sääntelystandardien luonnoksia tai aikoo hyväksyä ne osittain tai muutettuina, se lähettää teknisten sääntelystandardien luonnokset takaisin arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja ehdottaa perusteltuja muutoksia.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kuuden viikon kuluessa muuttaa teknisten sääntelystandardien luonnoksia komission ehdottamien muutosten pohjalta ja antaa ne uudelleen komissiolle hyväksyttäviksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle päätöksestään.

3.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen on eri mieltä komission päätöksestä hylätä sen alkuperäiset ehdotukset tai muuttaa niitä, Euroopan parlamentti tai neuvosto voi kutsua asiasta vastaavan komission jäsenen ja arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajan kuukauden kuluessa Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan tai neuvoston ad hoc -kokoukseen esittelemään ja selvittämään näkemyserojaan.

7 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Siirretään komissiolle neljän vuoden ajaksi tämän asetuksen voimaantulosta lukien valta hyväksyä 7 artiklassa tarkoitettuja teknisiä sääntelystandardeja. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen neljän vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 7 c artiklan mukaisesti.

2.  Heti kun komissio on hyväksynyt teknisen sääntelystandardin, se antaa sen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.  Jäljempänä 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle sääntelystandardeista, jotka on hyväksytty ja joita toimivaltaiset viranomaiset eivät ole noudattaneet.

7 c artikla

Teknisten sääntelystandardien vastustaminen

1.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa teknistä sääntelystandardia kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella.

2.  Jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa teknistä sääntelystandardia, tekninen sääntelystandardi julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan ennen määräajan umpeutumista. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut teknistä sääntelystandardia, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3.  Heti kun komissio on toimittanut luonnoksen, Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat antaa ennakoidun ja ehdollisen lausuman siitä, etteivät ne aio vastustaa teknistä sääntelystandardia. Lausuma tulee voimaan, kun komissio hyväksyy sääntelystandardin luonnosta muuttamatta.

4.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa teknistä sääntelystandardia, se ei tule voimaan. Delegoitua säädöstä vastustava toimielin esittää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 296 artiklan mukaisesti syyt, miksi se vastustaa kyseistä säädöstä.

7 d artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa 7 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.  Peruuttamispäätöksellä lopetetaan säädösvallan siirto.

3.  Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä teknistä sääntelystandardia koskevaa siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee.

7 e artikla

Tekniset täytäntöönpanostandardit

1.  Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto siirtävät komissiolle vallan hyväksyä teknisiä täytäntöönpanostandardeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisesti, kun oikeudellisesti sitovien unionin säädösten täytäntöönpanemiseksi tarvitaan yhdenmukaisia edellytyksiä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä erityisesti määritellyillä aloilla, sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

   a) kun arvopaperimarkkinaviranomainen laatii komissiolle toimitettavia teknisiä täytäntöönpanostandardeja edellä mainitun lainsäädännön mukaisesti, kyseisten standardien on oltava teknisiä, niihin ei saa sisältyä toimintavalintoja, ja niiden avulla voidaan vain määrittää oikeudellisesti sitovien unionin säädösten soveltamisen edellytykset;
   b) jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei toimita luonnosta komissiolle 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä vahvistetuissa määräajoissa tai jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei toimita luonnosta komissiolle komission arvopaperimarkkinaviranomaiselle 19 artiklan mukaisesti osoittamassa pyynnössä mainitussa määräajassa, komissio voi hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin täytäntöönpanosäädöksellä.

2.  Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa tekniset täytäntöönpanostandardit komissiolle, se järjestää tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä, elleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen.

Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää myös 22 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä lausunnon tai neuvoa.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komission hyväksyttäviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisesti ja samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4.  Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosten vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset luonnokset. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se voi hyväksyä standardien luonnokset osittain tai muutettuina, jos unionin etu sitä vaatii.

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kaikista tapauksista, joissa se hyväksyy teknisiä täytäntöönpanostandardeja muuttamalla arvopaperimarkkinaviranomaisen toimittamaa teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta.

5.  Komissio hyväksyy standardit asetuksilla tai päätöksillä, ja ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8 artikla

Ohjeet ja suositukset

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa toimivaltaisille viranomaisille tai finanssimarkkinoiden toimijoille osoitettuja ohjeita ja suosituksia yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi EFVJ:ssä sekä unionin lainsäädännön yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

1 a.  Arvopaperimarkkinaviranomainen järjestää tarvittaessa ohjeita ja suosituksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää myös tarvittaessa 22 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä lausunnon tai neuvoa. Näiden kuulemisten, analyysien, lausuntojen ja neuvojen on oltava oikeassa suhteessa ohjeiden tai suositusten laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten ja finanssimarkkinoiden toimijoiden on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan kyseisiä ohjeita ja suosituksia.

Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on kahden kuukauden kuluessa ohjeen tai suosituksen antamisesta vahvistettava, että se aikoo noudattaa kyseistä ohjetta tai suositusta. Siinä tapauksessa, että toimivaltainen viranomainen ei aio noudattaa sitä, sen on ilmoitettava asiasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja esitettävä perusteensa. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee tällaiset perusteet.

Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata ohjetta tai suositusta, arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa tästä julkisesti.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tapauskohtaisesti päättää julkaista toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamat perusteet sille, ettei se noudata ohjetta tai suositusta. Toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan etukäteen tällaisesta julkaisemisesta.

Jos ohjeessa tai suosituksessa niin edellytetään, finanssimarkkinoiden toimijoiden on ilmoitettava selkeästi ja yksityiskohtaisesti, noudattavatko ne kyseistä ohjetta tai suositusta.

2 a.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa 28 artiklan 4 a kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle, mitkä ohjeet ja suositukset se on antanut, ja kertoo, mitkä toimivaltaiset viranomaiset eivät ole noudattaneet niitä ja miten arvopaperimarkkinaviranomainen aikoo varmistaa, että nämä viranomaiset vastedes noudattavat sen ohjeita ja suosituksia.

9 artikla

Unionin oikeuden rikkominen

1.  Jos toimivaltainen viranomainen ei ole soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja säädöksiä, edellä 7 ja 7 e artiklan mukaisesti annetut tekniset sääntelystandardit ja tekniset täytäntöönpanostandardit mukaan luettuina, tai on soveltanut niitä mahdollisesti unionin oikeuden vastaisesti ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että finanssimarkkinoiden toimija täyttää kyseisessä lainsäädännössä asetetut vaatimukset, arvopaperimarkkinaviranomaisella on tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt valtuudet.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tutkia unionin oikeuden väitettyä rikkomista tai soveltamatta jättämistä yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen tai komission, Euroopan parlamentin, neuvoston tai arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan ilmoitettuaan asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

2 a.  Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle viipymättä kaikki tiedot, joita tämä katsoo tarvitsevansa tutkimukseensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 20 artiklassa vahvistettuja valtuuksia.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi viimeistään kahden kuukauden kuluttua tutkimuksensa aloittamisesta osoittaa kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle suosituksen siitä, mihin toimiin on ryhdyttävä unionin oikeuden noudattamiseksi.

Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa suosituksen vastaanottamisesta ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimista, joihin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä varmistaakseen yhteisön oikeuden noudattamisen.

4.  Jos toimivaltainen viranomainen ei ole noudattanut unionin oikeutta yhden kuukauden kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaisen suosituksen vastaanottamisesta, komissio voi arvopaperimarkkinaviranomaisen ilmoitettua asiasta tai omasta aloitteestaan antaa virallisen lausunnon, jossa toimivaltaista viranomaista vaaditaan toteuttamaan toimet, joita unionin oikeuden noudattaminen edellyttää. Komission virallisessa lausunnossa on otettava huomioon arvopaperimarkkinaviranomaisen suositus.

Komissio antaa tällaisen virallisen lausunnon viimeistään kolmen kuukauden kuluttua suosituksen antamisesta. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella.

Arvopaperimarkkinaviranomainen ja toimivaltaiset viranomaiset toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot.

5.  Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun virallisen lausunnon vastaanottamisesta ilmoitettava komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimista, joita se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa komission virallisen lausunnon noudattamiseksi.

6.  Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata ▌4 kohdassa tarkoitettua virallista lausuntoa kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi markkinoilla tai palauttamiseksi markkinoille taikka rahoitusjärjestelmän moitteettoman toiminnan ja eheyden varmistamiseksi saada viipymättä muutos siihen, että kyseistä virallista lausuntoa ei noudateta, arvopaperimarkkinaviranomainen voi silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa finanssimarkkinoiden toimijoihin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten nojalla, tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen on oltava komission 4 kohdan nojalla antaman virallisen lausunnon mukainen.

7.  Päätökset, jotka tehdään 6 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten viranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden.

Toteuttaessaan toimia sellaisten kysymysten osalta, joista on annettu 4 kohdan mukainen virallinen lausunto tai tehty 6 kohdan mukainen päätös, toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava tapauksen mukaan kyseistä virallista lausuntoa tai päätöstä.

7 a.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa 28 artiklan 4 a kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa, mitkä toimivaltaiset viranomaiset ja finanssimarkkinoiden toimijat eivät ole noudattaneet 4 ja 6 kohdassa tarkoitettuja virallisia lausuntoja ja päätöksiä.

10 artikla

Toimet kriisitilanteissa

1.  Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden Euroopan unionissa, ▌arvopaperimarkkinaviranomaisen on aktiivisesti helpotettava ja, jos se katsotaan tarpeelliseksi, koordinoitava asiaankuuluvien kansallisten toimivaltaisten valvontaviranomaisten toteuttamia toimia.

Jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voi suorittaa tämän helpottamis- ja koordinointitehtävänsä, sille on ilmoitettava kaikista asiaankuuluvista muutoksista ja se on kutsuttava tarkkailijaksi kaikkiin asiaankuuluvien kansallisten toimivaltaisten valvontaviranomaisten asiaan liittyviin kokoontumisiin.

1 a.  Komissio voi omasta aloitteestaan tai Euroopan parlamentin, neuvoston, EJRK:n tai arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä tehdä arvopaperimarkkinaviranomaiselle osoitetun päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen olemassaolo tämän asetuksen soveltamiseksi. Komissio tarkastelee tätä päätöstä uudelleen kuukausittain ja joka tapauksessa kerran kuukaudessa ja julistaa kriisitilanteen päättyneeksi heti, kun se on mahdollista.

Jos komissio toteaa kriisitilanteen olemassaolon, se tiedottaa siitä asiaankuuluvasti viipymättä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.  Komission tehtyä 1 a kohdan mukaisen päätöksen ja poikkeustapauksissa, joissa kansallisten viranomaisten koordinoitu toiminta on tarpeen sellaisten epäsuotuisten muutosten käsittelemiseksi, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden Euroopan unionissa, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti tällaisten muutosten käsittelemiseksi varmistamalla, että finanssimarkkinoiden toimijat ja toimivaltaiset viranomaiset täyttävät kyseisessä lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

3.  Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata 2 kohdassa tarkoitettua arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa, arvopaperimarkkinaviranomainen voi silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa finanssimarkkinoiden toimijoihin, tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet kyseisen lainsäädännön mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

4.  Päätökset, jotka tehdään 3 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten viranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden.

Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 2 tai 3 kohdan nojalla tehtyjen päätösten soveltamisalaan kuuluvien kysymysten osalta, on oltava kyseisten päätösten mukaisia.

11 artikla

Kansallisten valvontaviranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaiseminen

1.  Jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen toimeen liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla aloilla, joilla useamman kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaan tehtävä yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa tai tehtävä yhteisiä päätöksiä, arvopaperimarkkinaviranomainen ryhtyy omasta aloitteestaan tai yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä johtamaan toimia, joiden tarkoituksena on auttaa viranomaisia pääsemään sopimukseen 24 kohdassa vahvistettua menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja valtuuksia.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa määräajan toimivaltaisten viranomaisten väliselle sovittelulle ottaen huomioon 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä mahdollisesti asetetut määräajat sekä asian monimutkaisuuden ja kiireellisyyden. Tässä vaiheessa arvopaperimarkkinaviranomainen toimii sovittelijana.

3.  Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät sovitteluvaiheen päättyessä ole päässeet keskinäiseen sopimukseen, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 29 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vaikutuksiltaan kyseisiä viranomaisia sitovan, erimielisyyden ratkaisemista vaativan päätöksen, jossa kyseisiä viranomaisia vaaditaan toteuttamaan tietty toimi unionin oikeuden mukaisesti.

4.  Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä ja jättää näin ollen varmistamatta, että finanssimarkkinoiden toimija noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten nojalla suoraan sovellettavissa, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet yhteisön oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

4 a.  Päätökset, jotka tehdään 4 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten viranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden. Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 3 tai 4 kohdan nojalla tehtyjen päätösten soveltamisalaan kuuluvien tosiseikkojen osalta, on oltava kyseisten päätösten mukaisia.

4 b.  Puheenjohtaja esittää 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa toimivaltaisten viranomaisten väliset erimielisyydet, aikaansaadut sopimukset ja erimielisyyksien ratkaisemiseksi tehdyn päätöksen.

11 a artikla

Toimivaltaisten viranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaiseminen toimialojen välillä

Sekakomitea ratkaisee 11 ja 42 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa, asetuksen (EU) N:o …/2010 [EPV] 2 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o …/2010 [EVLEV] 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten välille mahdollisesti syntyvät toimialojen väliset erimielisyydet.

12 artikla

Valvontakollegiot

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen myötävaikuttaa direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettujen valvontakollegioiden tehokkaaseen, vaikuttavaan ja yhdenmukaiseen toimintaan, seuraa sitä ja edistää unionin oikeuden johdonmukaista soveltamista kollegioissa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstön on voitava osallistua kaikkiin toimintoihin, myös kahden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen yhteisesti suorittamiin, paikalla tehtäviin tarkastuksiin.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen johtaa valvontakollegioiden kokouksia katsoessaan sen aiheelliseksi. Arvopaperimarkkinaviranomaisen johtaessa kokouksia sitä pidetään asiaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna ”toimivaltaisena viranomaisena” ▌. Se vastaa ainakin seuraavista tehtävistä:

   a) kerää ja jakaa kaikki olennaiset tiedot toiminnan jatkuvuutta koskevissa tilanteissa ja kriisitilanteissa helpottaakseen valvontakollegioiden työtä ja perustaa keskusjärjestelmän ja hallinnoi sitä, jotta tällaiset tiedot olisivat valvontakollegioissa toimivaltaisten viranomaisten saatavilla;
   b) käynnistää ja koordinoi unionin laajuisia stressitestejä, jotta voitaisiin arvioida finanssilaitosten, erityisesti 12 b artiklassa tarkoitettujen laitosten, kykyä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, sekä varmistaa, että tällaisissa testeissä käytetään kansallisella tasolla mahdollisimman yhdenmukaisia menetelmiä;
   c) suunnittelee ja johtaa valvontatoimia toiminnan jatkuvuutta koskevissa tilanteissa ja kriisitilanteissa ja myös arvioi riskit, joille finanssilaitokset altistuvat tai saattavat altistua; ja
   d) valvoo toimivaltaisten viranomaisten suorittamia tehtäviä.

3 a.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa 7, 7 e ja 8 artiklassa tarkoitettuja sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja, ohjeita ja suosituksia valvonnan ja valvontakollegioiden omaksumien parhaiden käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Viranomaisten on hyväksyttävä kirjallisesti kunkin valvontakollegion toimintaa koskevat järjestelyt varmistaakseen, että niiden kaikkien toiminta on yhdenmukaista.

3 b.  Oikeudellisesti sitovalla sovittelijan roolilla on tarkoitus antaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle mahdollisuus ratkaista toimivaltaisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä 11 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Jos kyseinen valvontakollegio ei pääse yksimielisyyteen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä valvontapäätöksiä, jotka ovat suoraan sovellettavissa kyseiseen laitokseen.

12 a artikla

Yleiset säännökset

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen kiinnittää erityistä huomiota ja puuttuu finanssipalvelujen keskeytymisriskeihin, jotka i) johtuvat koko rahoitusjärjestelmän tai sen osien heikentymisestä ja ii) saattavat vaikuttaa huomattavan kielteisesti sisämarkkinoihin ja reaalitalouteen (järjestelmäriski). Kaikenlaiset finanssialan välittäjät, markkinat ja rakenteet saattavat jossain määrin vaikuttaa järjestelmän toimivuuteen.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii yhteistyössä Euroopan järjestelmäriskikomitean kanssa yhteiset määrälliset ja laadulliset indikaattorit (ns. riskikojelauta), jonka perusteella myönnetään 12 b artiklassa tarkoitetuille rajojen yli toimiville laitoksille valvontaluokitus. Luokitusta on tarkasteltava uudestaan säännöllisesti, jotta voidaan ottaa huomioon merkittävät muutokset laitoksen riskiprofiilissa. Valvontaluokitus on ratkaiseva osatekijä tehtäessä päätös valvoa suoraan vaikeuksissa olevaa laitosta tai puuttua sen toimintaan.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ehdottaa tarvittaessa uusia luonnoksia sääntely- ja täytäntöönpanostandardeiksi sekä ohjeita ja suosituksia 12 b artiklassa tarkoitetuille laitoksille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja säädöksiä.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen valvoo rajojen yli toimivia laitoksia, jotka saattavat aiheuttaa 12 b artiklassa tarkoitetun järjestelmäriskin. Siinä tapauksessa arvopaperimarkkinaviranomainen toimii toimivaltaisten viranomaisten välityksellä.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa kriisinratkaisuyksikön, jonka tehtävänä on toteuttaa käytännössä selvästi määriteltyä kriisinhallinnan hallintomallia ja toimintatapaa varhaisvaiheen toimenpiteistä kriisinratkaisu- ja maksukyvyttömyysmenettelyyn ja johtaa näitä menettelyjä.

12 b artikla

Mahdollisesti järjestelmäriskin aiheuttavien rajojen yli toimivien finanssimarkkinoiden toimijoiden määritys

1.  Hallintoneuvosto voi EJRK:aa kuultuaan määrittää 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen rajojen yli toimivia finanssimarkkinoiden toimijoita, joita arvopaperimarkkinaviranomaisen on valvottava suoraan tai jotka sen on asetettava 12 c artiklassa tarkoitetun kriisinratkaisuyksikön valvontaan niiden mahdollisesti aiheuttaman järjestelmäriskin vuoksi.

2.  Tällaisten finanssimarkkinoiden toimijoiden määritysperusteiden on oltava yhdenmukaiset rahoitusmarkkinoiden vakautta seuraavan elimen (FBS), IMF:n ja Kansainvälisen järjestelypankin määrittelemien perusteiden kanssa.

12 c artikla

Kriisinratkaisuyksikkö

1.  Kriisinratkaisuyksikkö ylläpitää rahoitusvakautta ja minimoi 12 b artiklassa tarkoitettujen vaikeuksissa olevien laitosten vaikutuksen muuhun järjestelmään ja talouteen kokonaisuudessaan sekä rajoittaa veronmaksajille aiheutuvia kustannuksia ja noudattaa työssään suhteellisuusperiaatetta ja luotonantajien hierarkiaa ja varmistaa yhtäläisen kohtelun yli valtioiden rajojen.

2.  Kriisinratkaisuyksikölle on annettava valtuudet täyttää 1 kohdassa säädetyt tehtävät, jotta se voi elvyttää vaikeuksissa olevia laitoksia tai päättää elinkelvottomien laitosten toiminnan lopettamisesta (ratkaisevaa moraalikadon rajoittamiseksi). Se voi muun muassa edellyttää pääoman, rahoitusomaisuuden ja liiketoimintakokonaisuuden mukauttamista sekä prosessien parantamista, nimittää tai vaihtaa johdon, suositella takuita, lainoja ja maksuvalmiusapua, myyntiä kokonaan tai osittain, kannattavan pankin/kannattamattoman pankin tai omaisuudenhoitoyhtiön luomista, vaihtaa velan osakkeiksi (asianmukaisin aliarvostuksin) tai ottaa laitoksen tilapäisesti julkiseen omistukseen.

3.  Kriisinratkaisuyksikön on koostuttava arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston nimittämistä asiantuntijoista, joilla on tietoa ja asiantuntemusta finanssilaitosten rakenneuudistuksista, toiminnan muuttamisesta voitolliseksi ja asettamisesta selvitystilaan.

12 d artikla

Sijoittajien vakuusjärjestelmien eurooppalainen järjestelmä

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen myötävaikuttaa kansallisten sijoittajien korvausjärjestelmien lujittamiseen varmistamalla, että maksut, jotka ne vastaanottavat finanssilaitoksilta, mukaan lukien finanssimarkkinoiden toimijat, joiden päätoimipaikka on kolmansissa maissa, turvaavat niiden riittävän rahoituksen, ja turvaa korkeatasoisen suojan kaikille sijoittajille yhdenmukaisten puitteiden mukaisesti koko unionissa ilman, että puututaan keskinäisten vakuusjärjestelmien vakauttavaan rooliin suojan antamisessa, jos nämä järjestelmät ovat unionin vaatimusten mukaisia.

2.  Sijoittajien vakuusjärjestelmiin sovelletaan arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksia hyväksyä ohjeita ja suosituksia koskevaa 8 artiklaa.

3.  Komissio voi hyväksyä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä määriteltyjä teknisiä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja tämän asetuksen 7–7 d artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

12 e artikla

Kriisinratkaisu- ja rahoitusjärjestelyjen eurooppalainen järjestelmä

1.  Perustetaan Euroopan arvopaperimarkkina-alan vakausrahasto, jotta voidaan tehostaa rahoitusjärjestelmän kustannusten sisällyttämistä maksuihin ja avustaa kriisinratkaisutoimissa, jotka koskevat vaikeuksissa olevia rajojen yli toimivia finanssimarkkinoiden toimijoita. Vain yhdessä jäsenvaltiossa toimivat finanssimarkkinoiden toimijat voivat valita, liittyvätkö ne rahastoon. Euroopan arvopaperimarkkina-alan vakausrahaston on hyväksyttävä asianmukaisia toimia, jotta avun saatavuus ei aiheuta moraalikatoa.

2.  Euroopan arvopaperimarkkina-alan vakausrahasto rahoitetaan kaikkien 12 b artiklassa tarkoitettujen rajojen yli toimivien finanssimarkkinoiden toimijoiden ja sellaisten finanssimarkkinoiden toimijoiden, jotka ovat päättäneet osallistua järjestelmään 1 kohdan nojalla, suorilla maksuilla. Näiden maksujen on oltava oikeassa suhteessa kunkin finanssimarkkinoiden toimijan riskitasoon. Vaadituissa maksuissa on otettava huomioon taloudellinen tilanne laajasti tarkasteltuna, kuten luotonantokyky alalle ja pk-yrityksille, ja finanssimarkkinoiden toimijoiden tarve säilyttää pääomaa muita sääntely- ja liiketoimintavaatimuksia varten.

3.  Euroopan vakausrahastoa johtaa johtokunta, jonka arvopaperimarkkinaviranomainen nimittää viiden vuoden toimikaudeksi. Johtokunnan jäsenet valitaan kansallisten viranomaisten ehdottamasta henkilöstöstä. Vakausrahasto perustaa myös neuvoa-antavan komitean, johon kuuluvat rahastoon osallistuvien finanssimarkkinoiden toimijoiden edustajat, joilla ei ole äänivaltaa. Vakausrahaston johtokunta voi ehdottaa, että arvopaperimarkkinaviranomainen ulkoistaa rahoitusomaisuutensa hallinnoinnin hyvämaineisille laitoksille (kuten EIP:lle). Kyseiset varat on sijoitettava turvallisiin ja likvideihin välineisiin.

13 artikla

Tehtävien ja vastuiden delegoiminen

1.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat ▌delegoida tehtäviä ja vastuita arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai muille toimivaltaisille viranomaisille delegoinnin vastaanottajan suostumuksella ja tässä artiklassa säädetyin edellytyksin. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa vastuiden delegointiin liittyviä erityisjärjestelyitä, joita on noudatettava ennen kuin niiden toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät tällaisia sopimuksia, ja ne voivat rajoittaa delegoinnin laajuuden siihen, mikä on tarpeen rajojen yli toimivien finanssimarkkinoiden toimijoiden tai ryhmittymien tehokkaan valvonnan kannalta.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen kannustaa ja helpottaa tehtävien ja vastuiden delegoimista toimivaltaisten viranomaisten välillä yksilöimällä tehtävät ja vastuut, jotka voidaan delegoida tai suorittaa yhdessä, sekä edistämällä parhaita toimintatapoja.

2 a.  Vastuiden delegoinnin on johdettava 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä säädetyn toimivallan uudelleenjakoon. Delegoituihin vastuisiin liittyvä menettely, täytäntöönpano sekä hallinnollinen ja oikeudellinen valvonta määräytyy sen viranomaisen lain mukaan, jolle vastuut on delegoitu.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle delegointisopimuksista, jotka ne aikovat tehdä. Niiden on pantava sopimukset täytäntöön aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun niistä on ilmoitettu arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa suunnitellusta sopimuksesta lausunnon yhden kuukauden kuluessa siitä, kun sopimus on annettu sille tiedoksi.

Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa toimivaltaisten viranomaisten tekemät delegointisopimukset sopivalla tavalla varmistaakseen, että niistä tiedotetaan asianmukaisesti kaikille asianomaisille osapuolille.

14 artikla

Yhteinen valvontakulttuuri

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen osallistuu aktiivisesti yhteisen eurooppalaisen valvontakulttuurin ja yhtenäisten valvontakäytäntöjen rakentamiseen sekä yhdenmukaisten menettelyjen ja yhtenäisten lähestymistapojen varmistamiseen koko Euroopan unionissa ja suorittaa ainakin seuraavat toimet:

   a) antaa toimivaltaisille viranomaisille lausuntoja;
   b) edistää tehokasta kahdenvälistä ja monenvälistä tietojenvaihtoja toimivaltaisten viranomaisten keskuudessa noudattaen sovellettavia luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevia säännöksiä, jotka on annettu asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä;
   c) osallistuu korkealuokkaisten ja yhdenmukaisten valvontastandardien kehittämiseen, raportointistandardit mukaan luettuina, sekä 1 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien kehittämiseen;
   d) tarkastelee komission hyväksymien teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien sekä arvopaperimarkkinaviranomaisen antamien ohjeiden ja suositusten soveltamista ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia;
   e) laatii alakohtaisia ja monialaisia koulutusohjelmia, helpottaa henkilöstövaihtoa ja kannustaa toimivaltaisia viranomaisia hyödyntämään paremmin väliaikaisia henkilöstösiirtoja ja muita välineitä.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tarvittaessa kehittää uusia käytännön välineitä ja lähentämiskeinoja, joilla edistetään yhteisten lähestymistapojen ja käytäntöjen noudattamista valvonnassa.

15 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointi

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen järjestää ja suorittaa säännöllisesti toimivaltaisten viranomaisten joidenkin tai kaikkien toimien vertaisarviointeja, jotta valvontatuloksista saataisiin entistä yhtenäisempiä. Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomainen kehittää menetelmiä, joiden avulla arvioinnin kohteena olevia viranomaisia voidaan arvioida ja verrata toisiinsa puolueettomalla tavalla. Vertaisarviointeja suoritettaessa on otettava huomioon kyseistä toimivaltaista viranomaista koskevat olemassa olevat tiedot ja arvioinnit.

2.  Vertaisarvioinnissa on arvioitava ainakin seuraavia seikkoja:

   a) toimivaltaisen viranomaisen resurssi- ja hallinnointijärjestelyjen, resurssien ja henkilöstön asiantuntemuksen riittävyys ottaen erityisesti huomioon 77 e artiklassa tarkoitettujen teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten tehokas soveltaminen ja kyky vastata markkinakehitykseen;
   b) unionin oikeuden soveltamisessa ja valvontakäytännössä saavutettu lähentyminen, joka käsittää myös 7 ja 8 artiklan nojalla annetut tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit, ohjeet ja suositukset, sekä se, missä määrin kyseisellä valvontakäytännöllä saavutetaan unionin oikeudessa asetetut tavoitteet;
   c) joidenkin toimivaltaisten viranomaisten kehittämät hyvät toimintatavat, joita muiden toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti kannattaisi omaksua;
   d) unionin oikeutta sovellettaessa hyväksyttyjen säännösten täytäntöönpanon lähentymisessä saavutettu edistys ja lähentymisen tehokkuus, mukaan lukien vastuussa olevien henkilöiden suhteen toteutetut hallinnolliset menettelyt ja seuraamukset silloin, kun säännöksiä ei ole noudatettu.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa vertaisarvioinnin perusteella ▌toimivaltaisille viranomaisille osoitettuja 8 artiklassa tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa vertaisarvioinnin tulokset huomioon kehittäessään 7–7 e artiklassa tarkoitettuja luonnoksia teknisiksi sääntely- tai täytäntöönpanostandardeiksi. Toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä noudattamaan arvopaperimarkkinaviranomaisen neuvoja. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata kyseisiä neuvoja, sen on ilmoitettava perusteensa arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa vertaisarviointien perusteella määritettävät parhaat käytännöt julkisesti saataville. Vertaisarviointien kaikki muut tulokset voidaan julkaista vertaisarvioinnin kohteena olevan toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella.

16 artikla

Koordinointitehtävä

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii yleisenä koordinoijana toimivaltaisten viranomaisten välillä muun muassa silloin, kun epäsuotuisat muutokset voivat vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai rahoitusjärjestelmän vakauden Euroopan unionissa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen edistää unionin koordinoitua toimintaa muun muassa

   1) helpottamalla toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa;
   2) määrittämällä sellaisten tietojen laajuuden, joiden tulisi olla kaikkien asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten saatavilla, ja varmistamalla mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa kyseisten tietojen luotettavuuden;
   3) toimimalla neuvoa-antavana sovittelijana toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan soveltamista;
   4) ilmoittamalla viipymättä EJRK:lle mahdollisista kriisitilanteista;
   4 a) toteuttamalla kaikki tarvittavat toimet helpottaakseen toimivaltaisten viranomaisten toiminnan koordinointia tilanteissa, joissa muutokset saattavat vaarantaa finanssimarkkinoiden toiminnan;
   4 b) kokoamalla keskitetysti tiedot, jotka liittyvät useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa toimintaa harjoittavien laitosten sääntelyn edellyttämään raportointiin ja jotka vastaanotetaan toimivaltaisilta viranomaisilta 12 ja 20 artiklan mukaisesti. Arvopaperimarkkinaviranomainen jakaa nämä tiedot muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

17 artikla

Markkinakehityksen arvioiminen

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen seuraa ja arvioi markkinakehitystä omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa tiedottaa mikrotason vakavaraisuusvalvonnan keskeisistä kehityssuuntauksista, mahdollisista riskeistä ja haavoittuvuuksista Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle, Euroopan pankkiviranomaiselle ja EJRK:lle sekä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Arvopaperimarkkinaviranomainen sisällyttää arvioonsa taloudellisen analyysin markkinoista, joilla finanssimarkkinoiden toimijat toimivat, ja markkinoiden mahdollisten muutosten vaikutuksista niihin.

1 a.  Arvopaperimarkkinaviranomainen ▌käynnistää ja koordinoi yhteistyössä EJRK:n kanssa unionin laajuisia arviointeja finanssimarkkinoiden ▌toimijoiden kyvystä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä. Tätä varten se kehittää toimivaltaisten viranomaisten sovellettaviksi

   a) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan talousskenaarioiden vaikutusta finanssimarkkinoiden jonkin merkittävän toimijan taloudelliseen tilanteeseen;
   b) yhteisiä lähestymistapoja, joita noudattamalla ilmoitetaan tuloksista, joita on saatu näistä finanssimarkkinoiden ▌toimijoiden kestokyvyn arvioinneista;
   b a) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan tiettyjen tuotteiden tai jakeluprosessien vaikutusta finanssimarkkinoiden toimijan taloudelliseen tilanteeseen, tallettajiin ja sijoittajiin ja kuluttajille tiedottamiseen.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja EJRK:lle arviointeja omalla vastuualueellaan esiintyvistä suuntauksista, mahdollisista riskeistä ja haavoittuvuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o …/2010 [EJRK] säädettyjä EJRK:n tehtäviä.

Arvopaperimarkkinaviranomainen sisällyttää näihin arviointeihin suurimpien riskien ja haavoittuvuuksien luokittelun ja suosittaa tarvittaessa ennalta ehkäiseviä tai korjaavia toimia.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja Euroopan pankkiviranomaisen kanssa sekakomitean välityksellä tekemällään tiiviillä yhteistyöllä, että eri aloja koskevat muutokset, riskit ja haavoittuvuudet otetaan asiaankuuluvalla tavalla huomioon.

18 artikla

Kansainväliset suhteet

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kehittää yhteyksiä ja tehdä hallinnollisia järjestelyjä kolmansien maiden valvontaviranomaisten, kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden hallintojen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden toimivaltaa. Näistä järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia velvoitteita Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille, eivätkä ne estä jäsenvaltioita ja niiden toimivaltaisia viranomaisia tekemästä kahden- tai monenvälisiä järjestelyjä kolmansien maiden kanssa.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen osallistuu kolmansien maiden valvontajärjestelmiä koskevien vastaavuuspäätösten valmisteluun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaisesti.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen esittää 28 artiklan 4 a kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa hallinnolliset järjestelyt ja vastaavat päätökset, joista on sovittu kansainvälisten järjestöjen tai kolmansien maiden hallintojen kanssa, sekä kolmansien maiden valvontajärjestelmiä koskevien vastaavuuspäätösten valmisteluun osallistumisen.

19 artikla

Muut tehtävät

1.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle lausuntoja kaikista vastuualueeseensa kuuluvista kysymyksistä.

1 a.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei ole esittänyt luonnosta tekniseksi sääntely- tai täytäntöönpanostandardiksi 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä asetetussa määräajassa tai jos määräaikaa ei ole asetettu, komission voi pyytää tällaista luonnosta ja asettaa sen esittämisen määräajan.

Ottaen huomioon asian kiireellisyyden komissio voi pyytää, että luonnos tekniseksi sääntely- tai täytäntöönpanostandardiksi esitetään ennen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä asetettua määräaikaa. Komissio esittää tällöin asianmukaiset perustelut.

2.  Kun on kyse sulautumiin ja omistusosuuksien hankintaan liittyvistä toiminnan vakauden arvioinneista, jotka kuuluvat direktiivin 2007/44/EY soveltamisalaan ja jotka tuon direktiivin mukaan edellyttävät kahden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välistä kuulemista, arvopaperimarkkinaviranomainen voi, jos yksi näistä toimivaltaisista viranomaisista sitä pyytää, antaa ja julkistaa lausunnon toiminnan vakauden arvioinnista, lukuun ottamatta direktiivin 2006/48/EY 19 a artiklan 1 kohdan e alakohdassa mainittuihin perusteisiin liittyen. Lausunto on annettava viipymättä ja joka tapauksessa ennen direktiivin 2007/44/EY mukaisen arviointiajan päättymistä. Jäljempänä olevaa 20 artiklaa sovelletaan aloihin, joilta arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa lausunnon.

20 artikla

Tietojen kerääminen

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ▌on arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä toimitettava sille kaikki tiedot, joita se tarvitsee tässä asetuksessa sille osoitettujen tehtävien suorittamiseen, edellyttäen että pyynnön vastaanottaneella viranomaisella on laillinen pääsy asiaankuuluviin tietoihin ja että pyyntö on tarpeellinen kyseisen tehtävän luonteeseen nähden.

1 a.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös pyytää, että tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin. Näissä pyynnöissä on mahdollisuuksien mukaan käytettävä yhteisiä raportointimuotoja.

1 b.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti perustellun pyynnön perusteella antaa kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta toimivaltainen viranomainen voi hoitaa tehtävänsä alakohtaisessa lainsäädännössä ja 56 artiklassa säädettyä salassapitovelvollisuutta noudattaen.

1 c.  Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää tämän artiklan mukaisesti tietoja ja jotta voidaan välttää ilmoitusvelvoitteiden päällekkäisyys, sen on ensin otettava huomioon Euroopan tilastojärjestelmän ja EKPJ:n tuottamat, jakamat ja laatimat asiaankuuluvat jo olemassa olevat tilastot.

2.  Jos tietoja ei ole saatavilla tai jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset taikka muut viranomaiset eivät anna niitä ajoissa saataville, arvopaperimarkkinaviranomainen voi osoittaa asianmukaisesti perustellun pyynnön asianomaisen jäsenvaltion muille valvontaviranomaisille, valtiovarainministeriölle, jos tällä on käytettävissään vakavaraisuutta koskevia tietoja, keskuspankille tai tilastoviranomaiselle.

2 a.  Jos tietoja ei ole saatavilla tai niitä ei ole ajoissa saatavilla 1, 1 a, 1 b, 1 c ja 2 kohdan mukaisesti, arvopaperimarkkinaviranomainen voi osoittaa asianmukaisesti perustellun pyynnön suoraan asianomaisille finanssimarkkinoiden toimijoille. Perustellussa pyynnössä on selitettävä, miksi kyseessä olevia finanssimarkkinoiden toimijoita koskevat tiedot ovat tarpeellisia.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on ilmoitettava pyynnöistä asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille 2 ja 2 a kohdan mukaisesti.

▌Toimivaltaisten viranomaisten ▌on arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä avustettava sitä tällaisten tietojen keräämisessä.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi käyttää tämän artiklan nojalla saamiaan luottamuksellisia tietoja ainoastaan tässä asetuksessa sille osoitettujen tehtävien suorittamiseen.

21 artikla

Suhde EJRK:aan

1.  ▌Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä EJRK:n kanssa.

2 Arvopaperimarkkinaviranomainen ▌toimittaa EJRK:lle säännöllisesti ajantasaisia tietoja, joita EJRK tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen. EJRK:n tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemat tiedot, jotka eivät ole tiivistelmän tai koosteen muodossa, on toimitettava sille perustellusta pyynnöstä viipymättä asetuksen (EU) N:o …./2010 [EJRK] [15] artiklan mukaisesti. Arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa yhteistyössä EJRK:n kanssa käyttöön asianmukaisia sisäisiä menettelyjä erityisesti yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita koskevien luottamuksellisten tietojen siirtoa varten.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa 4 ja 5 kohdan mukaisesti, että asetuksen (EY) N:o …/2010 [EJRK] [16] artiklassa tarkoitettujen EJRK:n varoitusten ja suositusten pohjalta toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet.

4.  Saadessaan EJRK:lta itselleen osoitetun varoituksen tai suosituksen arvopaperimarkkinaviranomainen kutsuu hallintoneuvoston viipymättä koolle ja arvioi, miten kyseinen varoitus tai suositus vaikuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien suorittamiseen.

Arvopaperimarkkinaviranomainen päättää asianmukaisella päätöksentekomenettelyllä, mitä toimia sen on toteutettava sille tällä asetuksella myönnetyillä valtuuksilla varoituksissa tai suosituksissa yksilöityjen kysymysten ratkaisemiseksi.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen ei ryhdy suosituksen perusteella toimiin, sen on perusteltava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja EJRK:lle, minkä vuoksi se jättää toimet toteuttamatta.

5.  Saatuaan EJRK:lta toimivaltaiselle kansalliselle valvontaviranomaiselle osoitetun varoituksen tai suosituksen arvopaperimarkkinaviranomainen käyttää tarvittaessa sille tällä asetuksella myönnettyjä valtuuksia varmistaakseen, että jatkotoimet toteutetaan ajoissa.

Jos viranomainen, jolle EJRK:n suositus on osoitettu, ei aio noudattaa sitä, sen on perusteltava hallintoneuvostolle, miksi se ei ryhdy toimiin, ja neuvoteltava tästä hallintoneuvoston kanssa.

Toimivaltaisen viranomaisen on otettava hallintoneuvoston näkemykset asianmukaisesti huomioon ilmoittaessaan asiasta neuvostolle ja EJRK:lle asetuksen (EU) N:o …/2010 [EJRK] [17] artiklan mukaisesti.

6.  Hoitaessaan tässä asetuksessa säädettyjä tehtäviään arvopaperimarkkinaviranomaisen on otettava EJRK:n varoitukset ja suositukset tarkoin huomioon.

22 artikla

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä

1.  Perustetaan arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä sidosryhmien kuulemisen helpottamiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien kannalta keskeisillä aloilla. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmää kuullaan toimista, jotka toteutetaan teknisiä sääntelystandardeja ja teknisiä täytäntöönpanostandardeja koskevan 7 artiklan mukaisesti sekä, siltä osin kuin ne eivät koske yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita, ohjeita ja suosituksia koskevan 8 artiklan mukaisesti. Jos toimiin on ryhdyttävä pikaisesti eikä kuuleminen ole mahdollista, arvopaperimarkkina-alan osallisryhmälle ilmoitetaan asiasta mahdollisimman pian.

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

2.  Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti unionissa toimivia sijoituspalveluyrityksiä, niiden työntekijöiden edustajia sekä kuluttajia, ▌finanssipalvelujen käyttäjiä ja pk-yritysten edustajia. Jäsenistä vähintään viiden on oltava tiedeyhteisön johtavia riippumattomia edustajia. Finanssimarkkinoiden toimijoita edustavia jäseniä saa olla enintään kymmenen.

3.  Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenet nimittää arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto asianomaisten sidosryhmien ehdotusten perusteella.

Tehdessään päätöstään hallintoneuvosto varmistaa mahdollisimman pitkälle, että sidosryhmien maantieteellinen ja sukupuoleen liittyvä jakauma ja edustus ovat koko Euroopan unionin kannalta asianmukaisia.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa kaikki tarvittavat tiedot ja varmistaa riittävien sihteeripalvelujen tarjoamisen arvopaperimarkkina-alan osallisryhmälle.

Voittoa tavoittelemattomia järjestöjä edustavien osallisryhmän jäsenten matkakulut on korvattava asianmukaisesti. Osallisryhmä voi perustaa teknisiä kysymyksiä käsitteleviä työryhmiä. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenten toimikausi on kaksi ja puoli vuotta, jonka jälkeen järjestetään uusi valintamenettely.

Jäsenenä voi olla kaksi peräkkäistä toimikautta.

5.  Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä voi antaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, joka liittyy erityisesti 7–7 e, 8, 14, 15 ja 17 artiklassa yksilöityihin arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin.

6.  Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä vahvistaa työjärjestyksensä jäsentensä kahden kolmasosan enemmistön yhteisymmärryksen perusteella.

7.  Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän lausunnot ja neuvot sekä sen kuulemisesta saadut tulokset.

23 artikla

Takeet

1.  ▌Jos jäsenvaltio katsoo, että 10 artiklan 2 kohdan tai 11 artiklan nojalla tehty päätös vaikuttaa suoraan tai merkittävällä tavalla sen finanssipoliittiseen vastuuseen, sen on ilmoitettava asiasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle, komissiolle ja Euroopan parlamentille kymmenen työpäivän kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle ▌. Ilmoituksessaan jäsenvaltion on perusteltava, minkä vuoksi päätös vaikuttaa sen finanssipoliittiseen vastuuseen, ja esitettävä vaikutustenarviointi siitä, missä määrin se siihen vaikuttaa.

2.  ▌Arvopaperimarkkinaviranomaisen on yhden kuukauden kuluessa jäsenvaltion ilmoituksesta ilmoitettava jäsenvaltiolle, aikooko arvopaperimarkkinaviranomainen pysyä päätöksessään, muuttaa sitä tai kumota sen.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen pysyy päätöksessään tai muuttaa sitä, neuvosto tekee päätöksen siitä, pidetäänkö päätös voimassa vai kumotaanko se. Päätös arvopaperimarkkinaviranomainen päätöksen pitämisestä voimassa tehdään jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Päätös arvopaperimarkkinaviranomainen päätöksen kumoamisesta tehdään määräenemmistöllä. Kummassakaan tapauksessa ei oteta huomioon niiden jäsenten ääniä, joita asia koskee.

3.  ▌Jos neuvosto ei tee päätöstä 10 artiklan ollessa kyseessä kymmenen työpäivän kuluessa ja 11 artiklan ollessa kyseessä yhden kuukauden kuluessa, arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen katsotaan olevan voimassa.

3 a.  Jos 10 artiklan nojalla tehty päätös johtaa 12 d tai 12 e artiklan mukaisesti perustetun rahaston käyttämiseen, jäsenvaltiot eivät voi kehottaa neuvostoa pitämään voimassa tai kumoamaan arvopaperimarkkinaviranomaisen tekemää päätöstä.

24 artikla

Päätöksentekomenettelyt

1.  Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen tekee tämän asetuksen mukaisia päätöksiä, se ilmoittaa kulloisenkin päätöksen nimetylle kohteelle aikomuksestaan tehdä päätös ja asettaa määräajan, jonka kuluessa päätöksen kohde voi esittää näkemyksensä asiasta, ottaen tarkasti huomioon asian kiireellisyyden, monimutkaisuuden ja mahdolliset seuraukset. Tämä koskee soveltuvin osin 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja suosituksia.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökset on perusteltava.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätösten kohteille on ilmoitettava oikeussuojakeinoista, jotka ovat tämän asetuksen mukaan käytettävissä.

4.  Jos arvopaperimarkkinaviranomainen on tehnyt 10 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisen päätöksen, sen on tarkasteltava kyseistä päätöstä uudelleen sopivin väliajoin.

5.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen 9, 10 ja 11 artiklan nojalla tekemät päätökset julkistetaan, ja niissä ilmoitetaan kyseisen toimivaltaisen viranomaisen tai finanssimarkkinoiden toimijan nimi ja päätöksen pääasiallinen sisältö, paitsi jos julkistaminen on ristiriidassa finanssimarkkinoiden toimijoiden perusteltujen, liikesalaisuuksien suojelemista koskevien etujen kanssa tai jos se voisi vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden Euroopan unionissa.

III LUKU

ORGANISAATIO

1 JAKSO

HALLINTONEUVOSTO

25 artikla

Kokoonpano

1.  Hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

   a) puheenjohtaja, joka ei osallistu äänestyksiin;
   b) kustakin jäsenvaltiosta sen finanssimarkkinoiden toimijoiden valvonnasta vastaavan kansallisen viranomaisen pääjohtaja, jonka on osallistuttava kokouksiin henkilökohtaisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa;
   c) komission edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin;
   d) EJRK:n edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin;
   e) kummankin muun Euroopan valvontaviranomaisen edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin.

1 a.  Hallintoneuvosto kutsuu arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän kokouksiin säännöllisesti ja vähintään kaksi kertaa vuodessa.

2.  Kunkin toimivaltaisen viranomaisen vastuulla ▌on nimetä henkilöstöstään ▌korkean tason varajäsen, joka voi toimia 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen sijaisena tämän ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen.

2 a.  Niissä jäsenvaltioissa, joissa on useampi kuin yksi viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu tämän asetuksen mukainen valvonta, kyseiset viranomaiset sopivat yhteisestä edustajasta. Kuitenkin jos hallintoneuvoston käsiteltävänä oleva asia ei kuulu sen kansallisen viranomaisen toimivaltaan, jota 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu jäsen edustaa, tämä jäsen voi ottaa mukaansa asianomaisen kansallisen viranomaisen edustajan, joka ei osallistu äänestyksiin.

3.  Kun toimitaan direktiivin 97/9/EY soveltamisalalla, 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen mukana voi tarvittaessa olla kyseisessä jäsenvaltiossa sijoittajien vakuusjärjestelmiä hallinnoivien elinten edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin.

4.  Hallintoneuvosto voi sallia tarkkailijoiden läsnäolon.

Toimitusjohtaja voi osallistua hallintoneuvoston kokouksiin ilman äänioikeutta.

26 artikla

Sisäiset komiteat ja lautakunnat

1.  Hallintoneuvosto voi perustaa sisäisiä komiteoita tai lautakuntia hallintoneuvostolle annettuja erityistehtäviä varten ja voi delegoida tiettyjä selkeästi määriteltyjä tehtäviä ja päätöksiä sisäisille komiteoille tai lautakunnille, johtokunnalle tai puheenjohtajalle.

2.  Sovellettaessa 11 artiklaa hallintoneuvosto kutsuu koolle riippumattoman lautakunnan, jonka kokoonpano on tasapuolinen ja joka koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kahdesta jäsenestä, jotka eivät edusta erimielisyyden osapuolina olevia toimivaltaisia viranomaisia ja joilla ei ole omaa etua valvottavanaan tai suoraa kytköstä kyseisiin toimivaltaisiin viranomaisiin, helpottamaan erimielisyyden puolueetonta ratkaisemista.

2 a.  Jollei 11 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, lautakunta esittää lopullisen päätöksen hallintoneuvoston hyväksyttäväksi 29 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2 b.  Hallintoneuvosto vahvistaa 2 kohdassa tarkoitetun lautakunnan työjärjestyksen.

27 artikla

Riippumattomuus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja äänivaltaiset jäsenet toimivat heille tässä asetuksessa annettuja tehtäviä suorittaessaan riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan koko unionin yleisen edun mukaisesti pyytämättä tai ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta tai muilta julkisilta tai yksityisiltä elimiltä.

Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan hallintoneuvoston jäseniin heidän hoitaessaan tehtäviään.

28 artikla

Tehtävät

1.  Hallintoneuvosto ohjaa arvopaperimarkkinaviranomaisen työtä ja vastaa II luvussa tarkoitettujen päätösten tekemisestä.

2.  Hallintoneuvosto antaa II luvussa tarkoitetut lausunnot, suositukset ja neuvot sekä tekee kyseisessä luvussa tarkoitetut päätökset.

3.  Hallintoneuvosto nimittää arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajan.

4.  Hallintoneuvosto hyväksyy ennen kunkin vuoden 30 päivää syyskuuta johtokunnan ehdotuksen perusteella arvopaperimarkkinaviranomaisen seuraavan vuoden työohjelman ja antaa sen tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Työohjelman hyväksyminen ei vaikuta vuosittaiseen talousarviomenettelyyn, ja kyseinen työohjelma julkistetaan.

4 a.  Hallintoneuvosto hyväksyy johtokunnan ehdotuksen perusteella 38 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun kertomusluonnoksen pohjalta arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaa ja puheenjohtajan tehtäviä koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa sen kunakin vuonna viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Kertomus on julkistettava.

5.  Hallintoneuvosto hyväksyy arvopaperimarkkinaviranomaisen monivuotisen työohjelman ja antaa sen tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Monivuotisen työohjelman hyväksyminen ei vaikuta vuosittaiseen talousarviomenettelyyn, ja työohjelma julkistetaan.

6.  Hallintoneuvosto hyväksyy talousarvion 49 artiklan mukaisesti.

7.  Hallintoneuvostolla on puheenjohtajaan ja toimitusjohtajaan nähden kurinpidollinen toimivalta, ja se voi erottaa puheenjohtajan 33 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja toimitusjohtajan 36 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

29 artikla

Päätöksenteko

1.  ▌Hallintoneuvoston päätökset tehdään sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä jäsen ja ääni -periaatteen mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset 7 ja 8 artiklassa yksilöityjen säädösten sekä VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja päätösten osalta jäsentensä määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklassa.

Kun 11 artiklan 3 kohdan mukaisten päätösten osalta on kyse konsolidoivan valvontaviranomaisen päätöksestä, lautakunnan ehdottamaa päätöstä pidetään hyväksyttynä, jos se hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä, paitsi jos äänten määrävähemmistöä, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklassa, edustavat jäsenet hylkäävät päätöksen.

Kaikkien muiden 11 artiklan 3 kohdan mukaisten päätösten osalta lautakunnan ehdottama päätös hyväksytään hallintoneuvoston jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä jäsen ja ääni -periaatteen mukaisesti.

2.  Puheenjohtaja kutsuu hallintoneuvoston koolle omasta aloitteestaan tai kolmasosan jäsenistä sitä pyytäessä ja johtaa hallintoneuvoston kokouksia.

3.  Hallintoneuvosto vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä.

4.  Työjärjestyksessä vahvistetaan yksityiskohtaiset äänestyssäännöt ja tarvittaessa myös päätösvaltaisuutta koskevat säännöt. Äänioikeudettomat jäsenet ja tarkkailijat eivät, puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, osallistu hallintoneuvostossa yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita koskeviin keskusteluihin, jollei 61 artiklassa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä toisin säädetä.

2 JAKSO

JOHTOKUNTA

30 artikla

Kokoonpano

1.  Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ▌ja kuusi muuta hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten valitsemaa hallintoneuvoston jäsentä.

Jokaisella jäsenellä puheenjohtajaa lukuun ottamatta on varajäsen, joka voi toimia johtokunnan jäsenen sijaisena tämän ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen.

Hallintoneuvoston valitsemien jäsenten toimikausi on kaksi ja puoli vuotta. Toimikautta voidaan jatkaa kerran. Johtokunnan kokoonpanon on oltava tasapuolinen ja oikeasuhteinen ja edustettava koko Euroopan unionia. Toimikausien on oltava limittäisiä, ja niihin sovelletaan asianmukaista vuorottelujärjestelmää.

2.  Johtokunta tekee päätöksensä läsnä olevien jäsentensä enemmistöllä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Toimitusjohtaja ja komission edustaja voivat osallistua johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

Komission edustajalla on äänioikeus 49 artiklassa tarkoitetuissa asioissa.

Johtokunta vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä.

3.  Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle omasta aloitteestaan tai vähintään kolmasosan jäsenistä sitä pyytäessä ja johtaa johtokunnan kokouksia.

Johtokunta kokoontuu ennen jokaista hallintoneuvoston kokousta ja niin usein kuin se katsoo tarpeelliseksi. Johtokunta kokoontuu vähintään viidesti vuodessa ▌istuntoon.

4.  Johtokunnan jäsenten apuna voi olla neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei sen työjärjestyksestä muuta johdu. Äänioikeudettomat jäsenet eivät, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, osallistu johtokunnassa yksittäisiä finanssilaitoksia koskeviin keskusteluihin.

31 artikla

Riippumattomuus

Johtokunnan jäsenet toimivat riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan koko unionin edun mukaisesti pyytämättä tai ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta tai muilta julkisilta tai yksityisiltä elimiltä.

Jäsenvaltiot, unionin toimielimet tai elimet ja muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan johtokunnan jäseniin.

32 artikla

Tehtävät

1.  Johtokunta huolehtii siitä, että arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa toiminta-ajatuksensa ja suorittaa sille osoitetut tehtävät tämän asetuksen mukaisesti.

2.  Johtokunta antaa vuosittaista ja monivuotista työohjelmaa koskevat ehdotukset hallintoneuvoston hyväksyttäviksi.

3.  Johtokunta käyttää talousarviovaltaansa 49 ja 50 artiklan mukaisesti.

4.  Johtokunta hyväksyy arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöpolitiikkaa koskevan suunnitelman sekä tarvittavat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen, jäljempänä ”henkilöstösäännöt”, soveltamissäännöt 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.  Johtokunta vahvistaa 58 artiklan mukaisesti erityissäännökset, jotka koskevat yleisön oikeutta tutustua arvopaperimarkkinaviranomaisen asiakirjoihin.

6.  Johtokunta tekee 38 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun vuosikertomusluonnoksen pohjalta ehdotuksen arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaa ja puheenjohtajan tehtäviä koskevaksi vuosikertomukseksi hallintoneuvoston hyväksyttäväksi ja toimittaa sen ▌Euroopan parlamentille ▌.

7.  Johtokunta vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä.

8.  Johtokunta nimittää ja erottaa valituslautakunnan jäsenet 44 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti.

3 JAKSO

PUHEENJOHTAJA

33 artikla

Nimittäminen ja tehtävät

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaista edustaa puheenjohtaja, jonka on oltava kokopäivätoiminen riippumaton ammattihenkilö.

Puheenjohtaja vastaa hallintoneuvoston tehtävien valmistelusta ja johtaa hallintoneuvoston ja johtokunnan kokouksia.

2.  Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajan komission järjestämän ja hallinnoiman avoimen valintamenettelyn jälkeen ansioiden, pätevyyden, finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden ▌tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvän kokemuksen perusteella.

Komissio esittää Euroopan parlamentille kolmen ehdokkaan luettelon. Järjestettyään näiden ehdokkaiden kuulemiset Euroopan parlamentti valitsee heistä yhden. Hallintoneuvosto nimittää näin valitun ehdokkaan.

Hallintoneuvosto valitsee jäsenistään myös varahenkilön, joka hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän poissa ollessa. Tämä varahenkilö ei saa olla johtokunnan jäsen.

3.  Puheenjohtajan toimikausi on viisi vuotta, ja sitä voidaan jatkaa kerran.

4.  Hallintoneuvosto arvioi yhdeksän kuukauden kuluessa ennen puheenjohtajan viisivuotisen toimikauden päättymistä

   a) ensimmäisen toimikauden aikana saavutetut tulokset ja tavan, jolla ne on saavutettu;
   b) arvopaperimarkkinaviranomaisen seuraavien vuosien tehtävät ja velvoitteet.

Hallintoneuvosto voi arvioinnin huomioon ottaen jatkaa puheenjohtajan toimikautta kerran, jos siihen saadaan Euroopan parlamentin vahvistus.

5.  Ainoastaan Euroopan parlamentti voi erottaa puheenjohtajan hallintoneuvoston päätöksen perusteella.

Puheenjohtaja ei voi estää hallintoneuvostoa keskustelemasta puheenjohtajaan liittyvistä asioista eikä erityisesti tarpeesta erottaa puheenjohtaja, eikä hän saa osallistua tällaista asiaa koskeviin neuvotteluihin.

34 artikla

Riippumattomuus

Puheenjohtaja ei saa pyytää eikä ottaa ohjeita yhteisön toimielimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta tai muilta julkisilta tai yksityisiltä elimiltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hallintoneuvoston roolia puheenjohtajan tehtäviin nähden.

Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan puheenjohtajaan hänen hoitaessaan tehtäviään.

Jäljempänä 54 artiklassa tarkoitettujen henkilöstösääntöjen mukaisesti puheenjohtajan on toimikautensa päätyttyä edelleen osoitettava kunniallisuutta ja arvostelukykyä nimitysten ja etujen vastaanottamisessa.

35 artikla

Kertomus

1.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat kutsua puheenjohtajan tai hänen varahenkilönsä antamaan ▌lausuntoja ▌kunnioittaen kuitenkin täysin puheenjohtajan riippumattomuutta. Puheenjohtajan on annettava lausunto Euroopan parlamentille ja vastattava sen jäsenten esittämiin kysymyksiin aina pyydettäessä.

2.  Puheenjohtajan on annettava kertomus arvopaperimarkkinaviranomaisen keskeisestä toiminnasta Euroopan parlamentille pyydettäessä ja vähintään 15 päivää ennen 1 kohdassa tarkoitetun lausunnon antamista.

2 a.  Kertomukseen on 7a–7e, 8, 9, 10, 11 a ja 18 artiklassa tarkoitettujen tietojen lisäksi sisällytettävä myös kaikki Euroopan parlamentin tapauskohtaisesti pyytämät asiaankuuluvat tiedot.

4 JAKSO

TOIMITUSJOHTAJA

36 artikla

Nimittäminen

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaista johtaa toimitusjohtaja, jonka on oltava kokopäivätoiminen riippumaton ammattihenkilö.

2.  Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan avoimen valintamenettelyn jälkeen ansioiden, pätevyyden, finanssimarkkinoiden ja niiden toimijoiden tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvän kokemuksen perusteella Euroopan parlamentin vahvistuksen jälkeen.

3.  Toimitusjohtajan toimikausi on viisi vuotta, ja sitä voidaan jatkaa kerran.

4.  Hallintoneuvosto tekee yhdeksän kuukauden kuluessa ennen toimitusjohtajan viisivuotisen toimikauden päättymistä arvioinnin.

Arvioinnissa hallintoneuvosto ottaa erityisesti huomioon

   a) ensimmäisen toimikauden aikana saavutetut tulokset ja tavan, jolla ne on saavutettu;
   b) arvopaperimarkkinaviranomaisen seuraavien vuosien tehtävät ja velvoitteet.

Hallintoneuvosto voi arvioinnin huomioon ottaen jatkaa toimitusjohtajan toimikautta kerran.

5.  Toimitusjohtaja voidaan erottaa ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä.

37 artikla

Riippumattomuus

Toimitusjohtaja ei saa pyytää eikä ottaa ohjeita hallituksilta, viranomaisilta, organisaatioilta tai arvopaperimarkkinaviranomaisen ulkopuolisilta henkilöiltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta johtokunnan ja hallintoneuvoston rooleja toimitusjohtajan tehtäviin nähden.

Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan toimitusjohtajaan hänen hoitaessaan tehtäviään.

Jäljempänä 54 artiklassa tarkoitettujen henkilöstösääntöjen mukaisesti toimitusjohtajan on toimikautensa päätyttyä edelleen osoitettava kunniallisuutta ja arvostelukykyä nimitysten ja etujen vastaanottamisessa.

38 artikla

Tehtävät

1.  Toimitusjohtaja vastaa arvopaperimarkkinaviranomaisen johtamisesta ja valmistelee johtokunnan työt.

2.  Toimitusjohtaja huolehtii arvopaperimarkkinaviranomaisen vuosittaisen työohjelman toteuttamisesta hallintoneuvoston ohjaamana ja johtokunnan valvonnassa.

3.  Toimitusjohtaja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, mukaan luettuina sisäisten hallinnollisten ohjeiden antaminen ja tiedonantojen julkaiseminen, varmistaakseen arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnan tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

4.  Toimitusjohtaja valmistelee 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman.

5.  Toimitusjohtaja valmistelee joka vuosi viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman seuraavaksi vuodeksi.

6.  Toimitusjohtaja laatii arvopaperimarkkinaviranomaisen alustavan talousarvioesityksen 49 artiklan mukaisesti ja huolehtii arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta 50 artiklan mukaisesti.

7.  Toimitusjohtaja laatii joka vuosi kertomusluonnoksen, jossa on arvopaperimarkkinaviranomaisen sääntely- ja valvontatoimintaa koskeva osa sekä talous- ja hallintokysymyksiä koskeva osa.

8.  Toimitusjohtaja käyttää arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstön suhteen 54 artiklassa säädettyä toimivaltaa ja hoitaa henkilöasioita.

IV LUKU

EUROOPAN FINANSSIVALVOJIEN JÄRJESTELMÄ

1 JAKSO

▌EUROOPAN VALVONTAVIRANOMAINEN (SEKAKOMITEA)

40 artikla

Perustaminen

1.  Perustetaan Euroopan valvontaviranomainen (sekakomitea).

2.  Sekakomitea toimii foorumina, jolla arvopaperimarkkinaviranomainen tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja varmistaa eri alojen välisen työn johdonmukaisuuden muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa erityisesti seuraavilla aloilla:

   finanssiryhmittymät,
   kirjanpito ja tilintarkastus,
   mikrotason vakauden valvontaa koskevat analyysit alojen välisistä kehitysvaiheista, riskeistä ja heikkouksista,
   vähittäismarkkinoille tarkoitetut sijoitustuotteet,
   rahanpesun vastaiset toimenpiteet ja
   tietojen vaihto Euroopan järjestelmäriskikomitean kanssa sekä Euroopan järjestelmäriskikomitean ja Euroopan valvontaviranomaisten välisen suhteen kehittäminen.

3.  Sekakomitealla on kolmen Euroopan valvontaviranomaisen henkilöstöstä koottava, sihteeristönä toimiva oma henkilöstö. Arvopaperimarkkinaviranomainen osoittaa omalta osaltaan riittävät resurssit hallinto-, infrastruktuuri- ja toimintamenoihin.

40 a artikla

Valvonta

Jos finanssilaitoksen toiminta käsittää useampia aloja, sekakomitea ratkaisee erimielisyydet tämän asetuksen 42 artiklan mukaisesti.

41 artikla

Kokoonpano

1.  Sekakomitea koostuu Euroopan valvontaviranomaisten puheenjohtajista ja tarpeen mukaan jonkin 43 artiklan nojalla perustetun alakomitean puheenjohtajasta.

2.  Toimitusjohtaja, komission edustaja ja EJRK kutsutaan ▌sekakomitean sekä 43 artiklassa mainittujen alakomiteoiden kokouksiin tarkkailijoina.

3.  ▌Sekakomitean puheenjohtaja nimitetään vuodeksi kerrallaan vuorotteluperiaatteella Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajista. Tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti nimitetty sekakomitean puheenjohtaja nimitetään myös Euroopan järjestelmäriskikomitean varapuheenjohtajaksi.

4.  ▌Sekakomitea vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä. Työjärjestyksessä voidaan täsmentää, ketkä muut osallistuvat sekakomitean kokouksiin.

Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitea kokoontuu vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

42 artikla

Yhteiset kannat ja yhteiset säädökset

Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii tarpeen mukaan yhteisiä kantoja II luvussa määritellyn tehtävänkuvansa mukaisesti ja erityisesti, kun kyseessä on direktiivin 2002/87/EY täytäntöönpano, yhdessä Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) ja Euroopan valvontaviranomaisen (pankkiala) kanssa.

Kun kyseessä ovat tämän asetuksen 7, 9, 10 tai 11 artiklan mukaiset säädökset, jotka liittyvät direktiivin 2002/87/EY ja minkä tahansa muun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, myös Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) ja Euroopan valvontaviranomaisen (pankkiala) toimivaltaan kuuluvan lainsäädännön soveltamiseen, arvopaperimarkkinaviranomainen, Euroopan valvontaviranomainen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) ja Euroopan valvontaviranomainen (pankkiala) antavat nämä säädökset tarvittaessa yhtä aikaa.

43 artikla

Alakomiteat

1.  Edellä 42 artiklan soveltamiseksi ▌sekakomiteaan perustetaan finanssiryhmittymiä käsittelevä alakomitea.

2.  Alakomitea koostuu 41 artiklan 1 kohdassa mainituista henkilöistä ja yhdestä kunkin jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen nykyiseen henkilöstöön kuuluvasta korkean tason edustajasta.

3.  Alakomitea valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan, jonka on oltava myös ▌sekakomitean jäsen.

4.  Sekakomitea voi perustaa myös muita alakomiteoita.

3 JAKSO

VALITUSLAUTAKUNTA

44 artikla

Kokoonpano

1.  Valituslautakunta on Euroopan kolmen valvontaviranomaisen yhteinen elin.

2.  Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä, joiden on oltava arvostettuja henkilöitä, jotka ovat osoittaneet omaavansa asianmukaisen tietämyksen ja ammatillisen, mukaan lukien valvontatehtäviin liittyvän kokemuksen pankki-, vakuutus-, arvopaperimarkkina- ja muista finanssipalveluista riittävän korkealta tasolta, mutta jäseniä ei voida valita arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnassa mukana olevien toimivaltaisten viranomaisten tai sen toimintaan osallistuvien muiden kansallisten laitosten tai unionin toimielinten nykyisen henkilöstön parista. Merkittävällä osalla valituslautakunnan jäsenistä on oltava riittävästi lainopillista asiantuntemusta, jotta he voivat antaa lainopillisia asiantuntijaneuvoja arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivallan käytön lainmukaisuudesta.

Valituslautakunta nimeää puheenjohtajansa.

Valituslautakunta tekee päätöksensä enemmistöllä, jonka muodostavat vähintään neljä sen kuudesta jäsenestä. Kun valituksen kohteena oleva päätös kuuluu tämän asetuksen soveltamisalaan, vähintään yhden arvopaperimarkkinaviranomaisen valituslautakuntaan nimittämistä kahdesta jäsenestä on kuuluttava tähän neljän jäsenen enemmistöön.

Valituslautakunnan puheenjohtaja kutsuu valituslautakunnan koolle tarpeen mukaan.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen johtokunta nimittää kaksi valituslautakunnan jäsentä ja kaksi varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota komissio on ehdottanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella hallintoneuvostoa kuultuaan.

Muut jäsenet nimitetään asetuksen (EY) N:o …/2010[EVLEV] ja asetuksen (EY) N:o …/2010 [EPV] mukaisesti.

4.  Valituslautakunnan jäsenten toimikausi on viisi vuotta. Toimikautta voidaan jatkaa kerran.

5.  Valituslautakunnan jäsen, jonka arvopaperimarkkinaviranomaisen johtokunta on nimittänyt, voidaan vapauttaa tehtävistään toimikautensa aikana ainoastaan, jos hänen on todettu syyllistyneen vakavaan rikkomukseen, ja johtokunta tekee päätöksen vapauttamisesta hallintoneuvostoa kuultuaan.

6.  Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, Euroopan pankkiviranomainen ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen varmistavat valituslautakunnalle riittävän käytännön tuen ja sihteeripalvelut sekakomitean välityksellä.

45 artikla

Riippumattomuus ja puolueettomuus

1.  Valituslautakunnan jäsenet ovat riippumattomia päätöksenteossaan. Heitä eivät sido mitkään ohjeet. He eivät saa hoitaa muita tehtäviä arvopaperimarkkinaviranomaisessa tai sen johtokunnassa tai hallintoneuvostossa.

2.  Valituslautakunnan jäsen ei saa osallistua valitusmenettelyyn, jos asia koskee hänen omaa etuaan, jos hän on aikaisemmin edustanut jotakin menettelyn osapuolta tai jos hän on osallistunut sen päätöksen tekemiseen, jota valitus koskee.

3.  Jos valituslautakunnan jäsen jostain 1 ja 2 kohdassa mainitusta tai muusta syystä katsoo, ettei jokin valituslautakunnan jäsen voi osallistua valitusmenettelyyn, hänen on ilmoitettava asiasta valituslautakunnalle.

4.  Valitusmenettelyn osapuoli voi vastustaa valituslautakunnan jäsenen osallistumista asian käsittelyyn jollakin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista perusteista tai jos jäsenellä epäillään olevan ennakkokäsitys asiasta.

Vastustamisen perusteena ei voi olla jäsenen kansallisuus, eikä vastustamista tutkita, jos valitusmenettelyn osapuoli on vastustamisperusteen olemassaolon tietäen jo ryhtynyt muuhun valitusmenettelyä koskevaan toimeen kuin valituslautakunnan kokoonpanon vastustaminen.

5.  Valituslautakunta päättää ilman asianomaista jäsentä, miten 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on meneteltävä.

Valituslautakuntaan otetaan kyseisen jäsenen tilalle tämän ratkaisun tekoa varten hänen sijaisensa, jollei sijainen katso olevansa samalla tavoin esteellinen. Jos näin on, puheenjohtaja nimeää sijaisen muista varajäsenistä.

6.  Valituslautakunnan jäsenet sitoutuvat toimimaan riippumattomasti ja yleisen edun mukaisesti.

Tätä varten he tekevät sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan ilmoituksen, jossa he joko ilmoittavat, että heidän riippumattomuuttaan mahdollisesti heikentäviä etunäkökohtia ei ole, tai mainitsevat sellaiset välittömät tai välilliset etunäkökohdat, joiden voitaisiin katsoa heikentävän heidän riippumattomuuttaan.

Nämä ilmoitukset annetaan vuosittain kirjallisesti, ja ne julkaistaan.

V LUKU

OIKEUSSUOJAKEINOT

46 artikla

Muutoksenhaku

1.  Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, toimivaltaiset viranomaiset mukaan luettuina, voivat hakea muutosta 9, 10 ja 11 artiklassa tarkoitettuun arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökseen tai mihin tahansa muuhun arvopaperimarkkinaviranomaisen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti tekemään päätökseen, joka on osoitettu heille tai joka koskee heitä suoraan ja erikseen, vaikka se olisi osoitettu muulle henkilölle.

2.  Valitus ja sen perusteet on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona päätös on annettu tiedoksi kyseiselle henkilölle, tai jos tällaista tiedoksiantoa ei ole suoritettu, siitä päivästä, jona arvopaperimarkkinaviranomainen on julkaissut päätöksen.

Valituslautakunta ratkaisee asian kahden kuukauden kuluessa valituksen tekemisestä.

3.  Edellä 1 kohdan mukaisesti tehdyllä valituksella ei ole lykkäävää vaikutusta.

Valituslautakunta voi kuitenkin tilanteen arvioituaan päättää lykätä riitautetun päätöksen soveltamista.

4.  Jos valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, valituslautakunta tutkii, onko sille perusteita. Se kehottaa valitusmenettelyn osapuolia ▌esittämään tietyssä määräajassa huomautuksensa tiedoksiannoista, jotka on vastaanotettu valituslautakunnalta tai muilta valitusmenettelyn osapuolilta. Valitusmenettelyn osapuolilla on oikeus esittää huomautuksensa suullisesti.

5.  Valituslautakunta voi vahvistaa arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltaisen elimen tekemän päätöksen tai siirtää asian arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltaisen elimen hoidettavaksi. Valituslautakunnan tekemä päätös sitoo tuota elintä, jonka on muutettava päätöstään kyseisessä asiassa.

6.  Valituslautakunta vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä.

7.  Valituslautakunnan päätökset on perusteltava, ja arvopaperimarkkinaviranomaisen on ne julkaistava.

47 artikla

Asian saattaminen unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi

1.  Valituslautakunnan tai, jos ei ole oikeutta hakea muutosta valituslautakunnalta, arvopaperimarkkinaviranomaisen tekemästä päätöksestä voi nostaa kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa tai unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan mukaisesti.

1 a.  Jäsenvaltiot ja unionin toimielimet samoin kuin mikä tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voivat valittaa arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksistä suoraan Euroopan unionin tuomioistuimeen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan mukaisesti.

2.  Jos arvopaperimarkkinaviranomaisella on velvoite toimia ja se laiminlyö päätöksen tekemisen, laiminlyöntiä koskeva kanne voidaan nostaa unionin yleisessä tuomioistuimessa tai unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 265 artiklan mukaisesti.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen on toteutettava toimenpiteet, joita unionin yleisen tuomioistuimen tai unionin tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano edellyttää.

VI LUKU

VARAINHOITOA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

48 artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvio

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen, joka on neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettu unionin elin, tulot muodostuvat erityisesti seuraavista tai niiden yhdistelmistä:

   a) finanssilaitosten valvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten pakolliset maksuosuudet, jotka suoritetaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksiä koskevan pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklan 3 kohdassa määrätyn äänten painotuksen mukaisesti;
   b) ▌yleiseen talousarvioon (pääluokka ”Komissio”) otettu unionin avustus; Euroopan unionin rahoitus arvopaperimarkkinaviranomaiselle edellyttää budjettivallan käyttäjän sopimusta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 47 kohdan mukaisesti;
   c) arvopaperimarkkinaviranomaiselle asianomaisissa unionin säädöksissä täsmennetyissä tapauksissa maksettavat maksut.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen menoihin kuuluvat vähintään henkilöstö-, palkka-, hallinto-, infrastruktuuri-, ammattikoulutus- ja toimintamenot.

3.  Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

4.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen kaikista tuloista ja menoista laaditaan kalenterivuotta vastaavaa varainhoitovuotta varten arvio, jonka perusteella tulot ja menot otetaan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvioon.

49 artikla

Talousarvion laatiminen

1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain 15 päivään helmikuuta mennessä ennakkoarvioluonnoksen seuraavan varainhoitovuoden tuloista ja menoista ja toimittaa tämän alustavan talousarvioesityksen ja siihen liitetyn henkilöstötaulukon johtokunnalle ja hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto laatii vuosittain toimitusjohtajan laatiman ja johtokunnan hyväksymän alustavan luonnoksen perusteella ennakkoarvion arvopaperimarkkinaviranomaisen seuraavan varainhoitovuoden tuloista ja menoista. Hallintoneuvosto toimittaa kyseisen ennakkoarvion, joka sisältää alustavan henkilöstötaulukon, komissiolle 31 päivään maaliskuuta mennessä. Ennen ennakkoarvion hyväksymistä johtokunnan on hyväksyttävä toimitusjohtajan laatima luonnos.

2.  Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jäljempänä ”budjettivallan käyttäjä”, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.

3.  Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot, joita se pitää henkilöstötaulukon ja yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättöminä, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan alustavaan esitykseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 313 ja 314 artiklan mukaisesti.

4.  Budjettivallan käyttäjä vahvistaa arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstötaulukon. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy arvopaperimarkkinaviranomaisen avustusta koskevat määrärahat.

5.  Hallintoneuvosto vahvistaa arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun Euroopan unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa.

6.  Johtokunta ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle viipymättä aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, ja erityisesti aikomuksestaan toteuttaa kiinteistöihin liittyviä hankkeita, kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. Johtokunta ilmoittaa asiasta komissiolle. Jos jompikumpi budjettivallan käyttäjistä aikoo antaa lausunnon, se ilmoittaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle tästä aikomuksestaan kahden viikon kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon hankkeesta. Jos se ei tee tällaista ilmoitusta, arvopaperimarkkinaviranomainen voi käynnistää suunnitellun hankkeen.

6 a.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen ensimmäisenä toimintavuonna, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2011, 3. tason komitean jäsenet hyväksyvät talousarvion komissiota kuultuaan ja välittävät sen Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi.

50 artikla

Talousarvion toteutus ja valvonta

1.  Toimitusjohtaja toimii tulojen ja menojen hyväksyjänä ja toteuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle kunkin varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivään mennessä. Arvopaperimarkkinaviranomaisen tilinpitäjä toimittaa selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta myös hallintoneuvoston jäsenille, Euroopan parlamentille ja neuvostolle seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä.

Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja erillisvirastojen alustavat tilinpäätökset neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(45), jäljempänä ”varainhoitoasetus”, 128 artiklan mukaisesti.

3.  Saatuaan arvopaperimarkkinaviranomaisen alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut varainhoitoasetuksen 129 artiklan mukaisesti, toimitusjohtaja vahvistaa arvopaperimarkkinaviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen johtokunnalle lausuntoa varten.

4.  Johtokunta antaa lausunnon arvopaperimarkkinaviranomaisen lopullisesta tilinpäätöksestä.

5.  Toimitusjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja johtokunnan lausunnon hallintoneuvoston jäsenille, Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilitarkastustuomioistuimelle 1 päivään heinäkuuta mennessä varainhoitovuoden päättymisen jälkeen.

6.  Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

7.  Toimitusjohtaja toimittaa 30 päivään syyskuuta mennessä tilintarkastustuomioistuimelle vastineensa sen huomautuksiin. Hän toimittaa jäljennöksen vastineesta myös johtokunnalle ja komissiolle.

8.  Toimitusjohtaja toimittaa varainhoitoasetuksen 146 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki tiedot, joita tarvitaan kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteettomaksi toteuttamiseksi.

9.  Ennen vuoden N + 2 toukokuun 15 päivää Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta arvopaperimarkkinaviranomaiselle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion (mukaan lukien arvopaperimarkkinaviranomaisen kaikki menot ja tulot) toteuttamisesta.

51 artikla

Varainhoitoa koskevat säännöt

Johtokunta vahvistaa arvopaperimarkkinaviranomaiseen sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt komissiota kuultuaan. Säännöt saavat poiketa komission asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002(46) ainoastaan, jos se on välttämätöntä arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnasta johtuvien erityisvaatimusten vuoksi ja komissio antaa tähän suostumuksen etukäteen.

52 artikla

Petostentorjunta

1.  Petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi arvopaperimarkkinaviranomaiseen sovelletaan rajoituksetta asetuksen (EY) N:o 1073/1999 säännöksiä.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomainen liittyy Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission välillä 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista(47) ja antaa välittömästi asianmukaiset määräykset, jotka koskevat kaikkia arvopaperimarkkinaviranomaisen työntekijöitä.

3.  Rahoituspäätöksissä ja niistä johtuvissa täytäntöönpanoa koskevissa sopimuksissa tai asiakirjoissa on määrättävä nimenomaisesti, että tilintarkastustuomioistuin ja OLAF voivat tarvittaessa tehdä tarkastuksia paikalla arvopaperimarkkinaviranomaisen varojen edunsaajien luona ja näiden varojen jakamisesta vastaavan henkilöstön luona.

VII LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

53 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

Arvopaperimarkkinaviranomaiseen ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.

54 artikla

Henkilöstö

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöön, myös sen toimitusjohtajaan ja puheenjohtajaan, sovelletaan henkilöstösääntöjä, muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja ja unionin toimielimien näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.

2.  Johtokunta hyväksyy yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat soveltamissäännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan säännösten mukaisesti.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomainen käyttää henkilöstönsä suhteen niitä valtuuksia, jotka kuuluvat nimittävälle viranomaiselle henkilöstösääntöjen mukaan ja työsopimusten tekemiseen toimivaltaiselle viranomaiselle muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen mukaan.

4.  Johtokunta antaa säännökset, joilla mahdollistetaan kansallisten asiantuntijoiden siirto jäsenvaltioista arvopaperimarkkinaviranomaisen määräaikaiseen palvelukseen.

55 artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen vastuu

1.  Jos kyseessä on sopimukseen perustumaton vastuu, arvopaperimarkkinaviranomaisen on jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti korvattava itsensä tai henkilöstönsä tehtäviensä yhteydessä aiheuttamat vahingot. Yhteisöjen tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan tällaisten vahinkojen korvaamiseen liittyvät riita-asiat.

2.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen työntekijöiden henkilökohtaista taloudellista ja kurinpidollista vastuuta arvopaperimarkkinaviranomaista kohtaan säännellään arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöön sovellettavissa asiaa koskevissa määräyksissä.

56 artikla

Salassapitovelvollisuus

1.  Hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenten, toimitusjohtajan ja arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstön jäsenten, mukaan lukien jäsenvaltioiden arvopaperimarkkinaviranomaisen määräaikaiseen palvelukseen siirtämät virkamiehet, sekä kaikkien muiden arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviä suorittavien sopimussuhteisten henkilöiden on noudatettava salassapitovelvollisuutta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklan ja muussa asiaankuuluvassa unionin lainsäädännössä olevien asiaa koskevien säännösten mukaisesti vielä tehtäviensä päättymisen jälkeenkin.

Jäljempänä 54 artiklassa tarkoitettujen henkilöstösääntöjen mukaisesti henkilöstön on palvelussuhteensa päätyttyä edelleen osoitettava kunniallisuutta ja arvostelukykyä tiettyjen nimitysten ja etujen vastaanottamisessa.

Jäsenvaltiot, unionin toimielimet tai elimet ja muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstön jäseniin.

2.  Luottamuksellisia tietoja, jotka 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt saavat tehtäviään suorittaessaan, ei saa luovuttaa kenellekään henkilölle eikä millekään viranomaiselle muutoin kuin sellaisena tiivistelmänä tai koosteena, josta kyseisiä yksittäisiä finanssilaitoksia ei voida tunnistaa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta rikosoikeuden soveltamisalaan kuuluvien tapausten käsittelyyn.

Edellä olevan 1 kohdan ja tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen velvoite ei myöskään saa estää arvopaperimarkkinaviranomaista ja kansallisia valvontaviranomaisia käyttämästä näitä tietoja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnassa eikä varsinkaan päätösten tekemistä koskevissa lainmukaisissa toimissa.

3.  Edellä 1 ja 2 kohta eivät saa estää arvopaperimarkkinaviranomaista vaihtamasta tietoja kansallisten valvontaviranomaisten kanssa tämän asetuksen ja finanssimarkkinoiden toimijoihin sovellettavan muun unionin lainsäädännön mukaisesti.

57 artikla

Tietosuoja

Tämän asetuksen soveltaminen ei rajoita jäsenvaltioilla direktiivin 95/46/EY mukaisesti olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita eikä asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisia henkilötietojen käsittelyä liittyviä velvoitteita, joita arvopaperimarkkinaviranomaisella on tehtäviään suorittaessaan.

58 artikla

Asiakirjoihin tutustuminen

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 1049/2001.

2.  Johtokunta hyväksyy asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat käytännön järjestelyt 31 päivään toukokuuta 2011 mennessä.

3.  Arvopaperimarkkinaviranomaisen asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan nojalla tekemistä päätöksistä voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklassa esitetyin edellytyksin tai niistä voidaan sen jälkeen, kun valituslautakunnalta on ensin haettu muutosta, tarvittaessa nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklassa esitetyin edellytyksin.

59 artikla

Kielijärjestelyt

1.  Arvopaperimarkkinaviranomaiseen sovelletaan neuvoston asetusta N:o 1(48).

2.  Johtokunta päättää arvopaperimarkkinaviranomaisen sisäisistä kielijärjestelyistä.

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnassa tarvittavista käännöspalveluista.

60 artikla

Toimipaikkaa koskeva sopimus

Sijaintijäsenvaltion arvopaperimarkkinaviranomaiselle tarjoamia tiloja ja palveluja koskevat järjestelyt sekä arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajaan, johtokunnan jäseniin, henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä sijaintijäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja sijaintijäsenvaltion välisessä toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, joka tehdään sen jälkeen kun johtokunta on sen hyväksynyt.

Sijaintijäsenvaltion on varmistettava arvopaperimarkkinaviranomaisen asianmukaiselle toiminnalle parhaat mahdolliset olosuhteet, mukaan lukien monikieliset ja eurooppahenkiset koulunkäyntimahdollisuudet sekä asianmukaiset kulkuyhteydet.

61 artikla

Kolmansien maiden osallistuminen

1.  Euroopan unioniin kuulumattomat maat voivat osallistua arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaan, jos ne ovat tehneet Euroopan unionin kanssa sopimuksen, jonka perusteella ne ovat omaksuneet unionin lainsäädännön 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla arvopaperimarkkinaviranomaisen vastuualueella ja soveltavat sitä.

1 a.  Arvopaperimarkkinaviranomainen voi sallia sellaisten kolmansien maiden osallistumisen toimintaansa, jotka soveltavat 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla arvopaperimarkkinaviranomaisen vastuualueilla vastaavaksi tunnustettua lainsäädäntöä unionin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 216 artiklan mukaisesti tekemissä kansainvälisissä sopimuksissa määrätyllä tavalla.

2.  Mainittujen sopimusten määräysten mukaisesti laaditaan järjestelyjä, joissa määritellään kyseisten maiden osalta erityisesti arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaan osallistumisen luonne ja laajuus sekä osallistumista koskevat menettelysäännöt, mukaan lukien rahoitusosuuksia ja henkilöstöä koskevat säännöt. Niiden edustaja voi toimia tarkkailijana hallintoneuvostossa, mutta niiden on varmistettava, etteivät ne osallistu yksittäisiä finanssilaitoksia koskeviin keskusteluihin, paitsi jos asia koskee suoraan niiden etua.

VIII LUKU

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

62 artikla

Valmistelutoimet

-1.  Tämän asetuksen voimaantulon ja arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisen välisenä aikana Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean on toimittava läheisessä yhteistyössä komission kanssa valmisteltaessa Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean korvaamista arvopaperimarkkinaviranomaisella.

1.  Kun arvopaperimarkkinaviranomainen on perustettu, komissio vastaa arvopaperimarkkinaviranomaisen hallinnollisesta perustamisesta ja alkuvaiheen hallinnollisesta toiminnasta siihen asti, että arvopaperimarkkinaviranomaisella on toiminnallinen valmius oman talousarvionsa toteuttamiseen.

Tätä varten ja siihen asti, kun hallintoneuvoston 36 artiklan mukaisesti nimittämä toimitusjohtaja ryhtyy hoitamaan tehtäviään, komissio voi väliaikaisesti nimittää virkamiehen hoitamaan toimitusjohtajan tehtäviä. [Tämä jakso saa kestää vain siihen saakka, että arvopaperimarkkinaviranomaisella on toiminnallinen valmius oman talousarvionsa toteuttamiseen.]

2.  Väliaikaisesti tehtäviään hoitava toimitusjohtaja voi antaa luvan johtokunnan hyväksymiin arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarviomäärärahoista maksettaviin maksuihin ja tehdä sopimuksia, myös henkilöstöä koskevia sopimuksia, sen jälkeen, kun arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstötaulukko on hyväksytty.

3.  Edellä 1 ja 2 kohta eivät rajoita hallintoneuvoston ja johtokunnan toimivaltaa.

3 a.  Arvopaperimarkkinaviranomaista pidetään Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean oikeudellisena seuraajana. Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean kaikki varat ja vastuut sekä kaikki keskeneräiset toimet voidaan siirtää arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Riippumaton tilintarkastaja antaa lausunnon, josta käy ilmi lopullinen tilinpäätös Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean varoista ja vastuista. Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean jäsenet ja komissio tarkastavat ja hyväksyvät lausunnon ennen varojen ja vastuiden siirtoa.

63 artikla

Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset

1.  Poiketen siitä, mitä 54 artiklassa säädetään, kaikki Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean tai sen sihteeristön tekemät ja tämän asetuksen soveltamispäivänä voimassa olevat työsopimukset ja lähetettyjä työntekijöitä koskevat sopimukset pysyvät voimassa niiden viimeiseen voimassaolopäivään asti. Niitä ei voi jatkaa.

3.  Kaikille 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöstön jäsenille tarjotaan mahdollisuus tehdä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukainen väliaikaisen toimihenkilön työsopimus arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstötaulukossa vahvistettujen eri palkkaluokkien mukaisesti.

Työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen järjestää tämän asetuksen voimaantulon jälkeen sisäisen valintamenettelyn, joka rajoitetaan koskemaan 1 kohdassa tarkoitettua henkilöstöä, jolla on työsopimus Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean tai sen sihteeristön kanssa ja jonka tarkoituksena on tarkistaa palvelukseen otettavien pätevyys, tehokkuus ja luotettavuus. Sisäisessä valintamenettelyssä on otettava huomioon kaikki taidot ja kokemus, joita henkilö on osoittanut tehtäviensä hoidossa ennen työsuhteeseen ottamistaan.

Valituille ehdokkaille tarjotaan suoritettavien tehtävien tyypistä ja tasosta riippuen väliaikaisen toimihenkilön työsopimusta, jonka kesto vastaa vähintään aiemmin tehdyn työsopimuksen jäljellä olevaa kestoa.

4.  Asianomaista kansallista lainsäädäntöä, joka koskee työsopimuksia ja muita asiaan liittyviä välineitä, sovelletaan edelleen henkilöstön jäseniin, joilla on aiemmin tehty työsopimus mutta jotka päättävät olla hakematta väliaikaisen toimihenkilön paikkaa tai joille ei tarjota tällaista paikkaa 2 kohdan mukaisesti.

63 a artikla

Kansalliset säännökset

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimet tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi.

64 artikla

Muutokset

Muutetaan ▌neuvoston ja Euroopan parlamentin päätös N:o 716/2009/EY siten, että Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea poistetaan kyseisen päätöksen liitteessä olevassa B jaksossa vahvistetusta tuensaajien luettelosta.

65 artikla

Kumoaminen

Kumotaan Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean perustamisesta tehty komission päätös 2009/77/EY 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen.

66 artikla

Tarkistuslauseke

-1.  Komissio toimittaa neuvostolle ja Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään ...(49) tarvittavat ehdotukset, joilla lujitetaan 12 b artiklassa tarkoitetun järjestelmäriskin mahdollisesti aiheuttavien laitosten valvontaa ja luodaan uudet puitteet finanssikriisin hallinnalle ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt.

1.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ...(50)* mennessä ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein tarvittavat ehdotukset, joilla varmistetaan sellaisen uskottavan kriisinratkaisukehyksen perustaminen, johon sisältyy järjestelmiä maksujen keräämiseksi finanssimarkkinoiden toimijoilta järjestelmäriskien hillitsemiseksi, ja julkaisee yleiskertomuksen arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnan ja tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen tuloksena saaduista kokemuksista.

▌Kertomuksessa arvioidaan muun muassa seuraavaa:

   a) toimivaltaisten viranomaisten valvontakäytännöissä saavutettu lähentyminen;
   b) valvontakollegioiden toiminta;
   c) kriisien ehkäisyyn, hallintaan ja ratkaisuun liittyvissä asioissa sekä eurooppalaisissa rahoitusjärjestelyissä saavutettu lähentyminen;
   d) pitäisikö erityisesti c alakohdassa mainituissa asioissa saavutetun edistymisen perusteella arvopaperimarkkinaviranomaisen asemaa vahvistaa järjestelmäriskin mahdollisesti aiheuttavien finanssimarkkinoiden toimijoiden valvonnassa ja pitäisikö sillä olla laajemmat valvontavaltuudet näiden toimijoiden suhteen;
   e) 23 artiklassa tarkoitetun suojalausekkeen soveltaminen ja voiko erityisesti kyseinen lauseke tarpeettomasti estää arvopaperimarkkinaviranomaista hoitamasta tässä asetuksessa säädettyä tehtäväänsä.

1 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa arvioidaan myös seuraavaa:

   a) onko tarkoituksenmukaista siirtää valvontaviranomaiset samaan kotipaikkaan, jotta ne pystyvät koordinoimaan toimintansa paremmin keskenään;
   b) onko tarkoituksenmukaista jatkaa pankkialan, vakuutus- ja lisäeläkealan sekä arvopaperi- ja finanssimarkkinoiden erillistä valvontaa;
   c) onko tarkoituksenmukaista toteuttaa vakavaraisuuden valvontaa ja liiketoiminnan harjoittamisen valvontaa erikseen vai saman valvontaviranomaisen kautta;
   d) onko syytä yksinkertaistaa ja lujittaa EFVJ:n rakennetta, jotta voidaan lisätä johdonmukaisuutta makro- ja mikrotason välillä sekä Euroopan valvontaviranomaisten kesken;
   e) onko EFVJ:n kehitys sopusoinnussa maailmanlaajuisen kehityksen kanssa;
   f) onko EFVJ:ssä riittävästi monimuotoisuutta ja huippuosaamista;
   g) ilmentävätkö julkistamisvelvoitteet riittävää vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta;
   h) onko arvopaperimarkkinaviranomaisen kotipaikka tarkoituksenmukainen;
   i) onko perustettava unionin tasolla toimiva arvopaperimarkkina-alan vakausrahasto, joka voisi parhaiten torjua kilpailun vääristymistä ja toimia tehokkaimmin rajojen yli toimivien finanssimarkkinoiden toimijoiden kaatuessa.

2.  Kertomus ja siihen mahdollisesti liittyvät ehdotukset toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

67 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011 lukuun ottamatta 62 artiklaa ja 63 artiklan 1 ja 2 kohtaa, joita sovelletaan voimaantulopäivästä alkaen. Arvopaperimarkkinaviranomainen perustetaan tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivänä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ▌

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0169/2010).
(2)* Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
(3) 22 päivänä tammikuuta 2010 annettu lausunto (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(4) EUVL C […], […], s. […].
(5) EUVL C 13, 20.1.2010, s. 1.
(6) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ....
(7) EYVL C 40, 7.2.2001, s. 453.
(8) EUVL C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
(9) EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 392.
(10) EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 26.
(11) EUVL C 9 E, 15.1.2010, s. 48.
(12) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0251.
(13) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0279.
(14) EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1.
(15) EUVL L 25, 29.1.2009, s. 23.
(16) EUVL L 25, 29.1.2009, s. 28.
(17) EUVL L 25, 29.1.2009, s. 18.
(18) Tuomion 44 kohta – ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.
(19) EYVL L 84, 26.3.1997, s. 22.
(20) EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.
(21) EYVL L 184, 6.7.2001, s. 1.
(22) EYVL L 168, 27.6.2002, s. 43.
(23) EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1.
(24) EUVL L 96, 12.4.2003, s. 16.
(25) EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.
(26) EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12.
(27) EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.
(28) EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.
(29) EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.
(30) EUVL L 271, 9.10.2002, s. 16.
(31) EUVL L 177, 30.6.2006, s. 201.
(32) EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.
(33) Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimialalla voimassa olevia asetuksia ovat seuraavat: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen kirjaamista koskevien sijoituspalveluyritysten velvoitteiden, liiketoimista ilmoittamisen, markkinoiden avoimuuden, rahoitusvälineiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen sekä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta 10 päivänä elokuuta 2006 annettu komission asetus (EY) N:o 1287/2006 (EUVL L 241, 2.9.2006, s. 1); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o 809/2004 (EUVL L 149, 30.4.2004, s. 1); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta 22 päivänä joulukuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 2273/2003 (EUVL L 336, 23.12.2003, s. 33); menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annettu komission asetus (EY) N:o 1569/2007 (EUVL L 340, 22.12.2007, s. 66).
(34) EUVL L 247, 21.9.2007, s. 1.
(35) EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.
(36) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.
(37) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(38) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.
(39) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 15.
(40) EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.
(41) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(42) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
(43) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(44) EUVL L 253, 25.9.2009, s. 8.
(45) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(46) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(47) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 15.
(48) EYVL 17, 6.10.1958, s. 385/58.
(49)* Kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(50)** Kolme vuotta tämän asetuksen soveltamispäivästä.


Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonta ja Euroopan järjestelmäriskineuvoston perustaminen ***I
PDF 374kWORD 124k
Teksti
Konsolidoitu teksti
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta yhteisössä ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta (KOM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))
P7_TA(2010)0271A7-0168/2010

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Ehdotusta muutettiin 7. heinäkuuta 2010 seuraavasti(1):

PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)
P7_TA(2010)0271A7-0168/2010
komission ehdotukseen
P7_TA(2010)0271A7-0168/2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta yhteisössä ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(3),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(4),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(5),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Rahoitusvakaus on reaalitalouden työpaikkojen luomisen, luotonannon ja kasvun ennakkoehto. Finanssikriisi on osoittanut finanssivalvonnassa olevan merkittäviä puutteita, minkä vuoksi ei ole pystytty estämään liiallisen riskien kasautumista rahoitusjärjestelmään, ja paljastanut erityisesti heikkouksia nykyisessä makrotalouden vakauden valvonnassa. Kriisi on aiheuttanut erittäin vakavia seurauksia veronmaksajille, monille työttömiksi joutuneille EU:n kansalaisille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille. Vastaavan mittakaavan uuden kriisin sattuessa jäsenvaltioilla ei ole varaa pelastaa finanssilaitoksia vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä rikkomatta.

(1 a)  Euroopan parlamentti on jo kauan ennen rahoituskriisiä vaatinut säännöllisin väliajoin aidosti tasapuolisia kilpailuedellytyksiä kaikille EU:n tason toimijoille ja osoittanut samalla merkittäviä puutteita yhä yhdentyneempien finanssimarkkinoiden unionin tason valvonnassa (13 päivänä huhtikuuta 2000 annettu päätöslauselma komission tiedonannosta rahoitusmarkkinoiden puitteiden toteuttamisesta: toimintasuunnitelma(6), 21 päivänä marraskuuta 2002 annettu päätöslauselma toiminnan vakauden valvontaa koskevista säännöistä Euroopan unionissa(7), 11 päivänä heinäkuuta 2007 annettu päätöslauselma rahoituspalvelupolitiikkaa 2005–2010 koskevasta valkoisesta kirjasta(8), 23 päivänä syyskuuta 2008 annettu päätöslauselma suosituksista komissiolle riskirahastoista ja yksityisistä pääomasijoitusrahastoista(9), 9 päivänä lokakuuta 2008 annettu päätöslauselma suosituksista komissiolle Lamfalussy-prosessin jatkotoimista: tuleva valvontarakenne(10), 22 päivänä huhtikuuta 2009 annettu päätöslauselma muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II)(11) sekä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettu päätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista(12)).

(2)  Marraskuussa 2008 komissio antoi Jacques de Larosièren johtamalle korkean tason ryhmälle, jäljempänä ”de Larosièren ryhmä”, tehtäväksi esittää suosituksia siitä, kuinka eurooppalaisia valvontajärjestelyjä voitaisiin tiukentaa kansalaisten suojan parantamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi rahoitusjärjestelmään.

(3)  De Larosièren ryhmän 25 päivänä helmikuuta 2009 esittämässä raportissa (de Larosièren raportti) muun muassa suositettiin, että perustetaan unionin tason elin, jonka tehtävänä on valvoa koko rahoitusjärjestelmän riskejä.

(4)  Maaliskuun 4 päivänä 2009 antamassaan tiedonannossa ”Elvytys Euroopassa” komissio suhtautui de Larosièren ryhmän suosituksiin myönteisesti ja kannatti niitä laajalti. Eurooppa-neuvosto oli 19 ja 20 päivänä maaliskuuta 2009 pitämässään kokouksessa yhtä mieltä siitä, että finanssilaitosten sääntelyä ja valvontaa on tehostettava EU:ssa ja että toimien lähtökohtana käytetään de Larosière -ryhmän raporttia.

(5)  Komissio esitti 27 päivänä toukokuuta 2009 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan finanssivalvonta” monenlaisia uudistuksia rahoitusvakauden turvaamista unionin tasolla koskeviin nykyisin järjestelyihin. Näihin uudistuksiin sisältyi erityisesti makrotason vakauden valvonnasta vastaavan Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) perustaminen. Komission näkemystä ja aikomusta antaa lainsäädäntöehdotuksia siten, että uusi kehys voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2010 aikana, kannatettiin 9 päivänä kesäkuuta 2009 pidetyssä neuvoston istunnossa ja 18 ja 19 päivänä kesäkuuta 2009 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Komission näkemysten mukaisesti neuvosto totesi muun muassa, että EKP:n tulisi antaa analyyttista, tilastollista, hallinnollista ja logistista tukea EJRK:lle käyttäen myös hyväksi kansallisten keskuspankkien ja valvontaviranomaisten teknisiä lausuntoja. EKP:n EJRK:lle antaman tuen tai EJRK:lle annettavien tai määrättävien tehtävien ei tulisi rajoittaa periaatetta EKP:n riippumattomuudesta sen hoitaessa sille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen nojalla annettuja tehtäviä.

(5 a)  Kansainvälisten finanssimarkkinoiden integroituminen edellyttää unionin voimakasta sitoutumista koko maailman tasolla. EJRK:n olisi käytettävä hyväkseen korkean tason tieteellisen komitean asiantuntemusta ja ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimiin, jotta EU:n kanta otetaan huomioon rahoitusvakautta koskevissa asioissa koko maailman tasolla, erityisesti toimimalla läheisessä yhteistyössä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), rahoituspalveluviranomaisen(FSB) sekä G20-ryhmän kanssa.

(5 b)  EJRK:n olisi edistettävä muun muassa sitä, että G20-ryhmä soveltaa IMF:n, rahoituspalveluviranomaisen ja kansainvälisen järjestelypankin (BIS) suosituksia tarkastellessaan alustavasti näiden lokakuussa 2009 julkaisemaa raporttia finanssilaitosten, -markkinoiden ja -välineiden järjestelmäriskin arviointiohjeista (Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments), jonka mukaan järjestelmäriskin on oltava muuttuva käsite, jotta siinä voidaan ottaa huomioon rahoitusalan ja maailmantalouden kehittyminen. Systeemiriski voidaan määritellä finanssipalvelujen keskeytymisriskiksi, joka johtuu koko rahoitusjärjestelmän tai sen osien heikentymisestä ja saattaa vaikuttaa huomattavan kielteisesti reaalitalouteen.

(5 c)  Finanssilaitosten, -markkinoiden ja -välineiden järjestelmäriskin arviointiohjeita koskevassa raportissa todetaan myös, että järjestelmäriskien arviointi riippuu todennäköisesti taloudellisesta toimintaympäristöstä. Siihen vaikuttavat myös rahoitusinfrastruktuuri ja kriisinhallintajärjestelmät sekä kyky reagoida häiriöihin niiden sattuessa. Finanssilaitokset voivat olla järjestelmän kannalta merkittäviä paikallisten, kansallisten tai kansainvälisten rahoitusjärjestelmien ja talouksien kannalta. Tärkeimpiä finanssimarkkinoiden ja finanssilaitosten merkityksen määrittämistä helpottavia kriteerejä ovat koko (rahoitusjärjestelmän yksittäisen osan tarjoamien finanssipalvelujen määrä), korvattavuus (missä määrin järjestelmän muut osat voivat tarjota samoja palveluja häiriön sattuessa) ja keskinäinen riippuvuus (yhteydet järjestelmän muihin osiin). Kolmeen mainittuun kriteeriin perustuvassa arvioinnissa olisi lisäksi otettava huomioon rahoituksellinen haavoittuvuus sekä institutionaalisen kehyksen kyky reagoida rahoitushäiriöihin.

(5 d)  EJRK:n tehtävänä olisi oltava järjestelmäriskien arviointi ja valvonta normaaliaikoina, jotta järjestelmän alttiutta sen osien häiriöriskeille voitaisiin vähentää ja jotta rahoitusjärjestelmän häiriönsietokykyä voitaisiin parantaa. Tässä yhteydessä EJRK:n olisi huolehdittava rahoitusvakauden varmistamisesta ja vähennettävä sisämarkkinoihin ja reaalitalouteen kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. Tavoitteidensa saavuttamiseksi EJRK:n olisi analysoitava kaikkea asiaankuuluvaa tietoa, erityisesti rahoitusvakauteen mahdollisesti vaikuttavaa lainsäädäntöä, kuten tilinpäätössääntöjä, konkurssilainsäädäntöä ja taloudellisia pelastussääntöjä.

(6)  EU:n ja maailmanlaajuisten rahoitusjärjestelmien asianmukainen toimivuus ja niihin kohdistuvien uhkien lieventäminen edellyttävät makrotason ja mikrotason valvonnan yhteensovittamista. Kuten maaliskuussa 2009 julkaistussa Turnerin katsauksessa ”A regulatory response to the global banking crisis” todetaan, luotettavat järjestelyt edellyttävät joko kansallisten toimivaltuuksien lisäämistä, mikä tarkoittaa sisämarkkinoiden avoimuuden vähentämistä, tai Euroopan yhdentymisen tehostamista. Koska terveellä pohjalla toimiva rahoitusjärjestelmä edistää unionin talouskasvua ja kilpailukykyä ja vaikuttaa reaalitalouteen, de Larosièren ryhmän suosituksesta myös unionin toimielimet ovat asettuneet Euroopan yhdentymisen tehostamisen kannalle.

(6 a)  Tämä äskettäin muotoiltu makro-ohjausjärjestelmä edellyttää uskottavaa ja tehokasta johtajuutta. EJRK:n aseman keskeisen merkityksen ja kansainvälisen ja eurooppalaisen uskottavuuden vuoksi sekä de Larosièren ryhmän raportin hengen mukaisesti EKP:n pääjohtaja olisi nimitettävä EJRK:n puheenjohtajaksi. Myös vastuullisuusvaatimuksia olisi lisättävä ja EJRK:n elinten kokoonpanoa olisi laajennettava siten, että se edustaa kokemuspohjan, taustan ja mielipiteiden laajaa kirjoa.

(6 b)  De Larosièren ryhmän raportissa todetaan myös, että makrotason vakauden valvonnalla ei ole merkitystä, jos sillä ei pystytä jollakin tavalla vaikuttamaan mikrotason vakauden valvontaan, kun taas mikrotason vakauden valvonnalla ei voida tehokkaasti valvoa rahoitusvakautta, jos kehitystä makrotasolla ei oteta riittävästi huomioon.

(6 c)  Olisi perustettava Euroopan finanssivalvojien järjestelmä, joka kokoaa sekä kansalliset että unionin tason finanssivalvonnan toimijat toimimaan verkostona. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti Euroopan finanssivalvojien järjestelmän osapuolten olisi harjoitettava yhteistyötä luottamuksen ja täydellisen keskinäisen kunnioituksen ilmapiirissä ja varmistettava erityisesti keskinäisen tiedonkulun asianmukaisuus ja luotettavuus. Unionin tasolla verkoston tulisi koostua EJRK:sta ja kolmesta mikrotason valvontaviranomaisesta: asetuksella (EU) N:o …/ 2010 perustettu Euroopan valvontaviranomainen (pankkiala), asetuksella (EU) N:o …/ 2010 perustettu Euroopan valvontaviranomainen (arvopaperimarkkinat) sekä asetuksella (EU) N:o …/ 2010 perustettu Euroopan valvontaviranomainen (vakuutukset ja lisäeläkkeet).

(7 a)  EJRK:n olisi koostuttava hallintoneuvostosta, ohjauskomiteasta, sihteeristöstä ja neuvoa-antavasta tieteellisestä komiteasta.

(8)  EJRK:n olisi annettava ja julkistettava tarpeelliseksi katsottaessa yleisluonteisia varoituksia ja suosituksia, jotka koskevat koko unionia, yksittäisiä jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden ryhmiä ja joissa asiaa koskeville poliittisille linjauksille määritellään tietty aikataulu. Jos tällaisia varoituksia tai suosituksia annetaan yksittäiselle jäsenvaltiolle tai jäsenvaltioiden ryhmälle, EJRK:n olisi myös voitava ehdottaa asianmukaisia tukitoimia. Komissio voi tarvittaessa omasta aloitteestaan tai EJRK:n, jonkin Euroopan valvontaviranomaisen, Euroopan parlamentin tai neuvoston pyynnöstä hyväksyä Euroopan valvontaviranomaiselle suunnatun päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen olemassaolo.

(8 a)  EJRK:n olisi päätettävä, pitääkö suositus säilyttää luottamuksellisena vai julkistaa, ottaen huomioon, että julkistaminen voi tietyissä olosuhteissa edistää suositusten noudattamista.

(8 b)  EJRK:n olisi suunniteltava värikoodijärjestelmä, jonka avulla asianomaiset osapuolet voivat paremmin arvioida riskin luonnetta.

(9)  Tällaisten varoitusten ja suositusten painoarvon ja legitiimiyden lisäämiseksi ne olisi toimitettava Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, varoitusten ja suositusten saajien ja tarvittaessa Euroopan valvontaviranomaisten välityksellä.

(10)  EJRK:n olisi myös seurattava antamiensa suositusten noudattamista suositusten saajien laatimien raporttien perusteella sen varmistamiseksi, että sen varoituksia ja suosituksia todella noudatetaan. Suositusten saajien olisi perusteltava asianmukaisesti EJRK:n suositusten noudattamatta jättäminen (”toimi tai selitä” -mekanismi) erityisesti Euroopan parlamentille. EJRK:n olisi voitava vedota Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon, jos se ei ole tyytyväinen siihen, kuinka suositusten saajat ovat noudattaneet suosituksia.

(12)  EJRK:n olisi raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle vähintään kerran vuodessa ja useamminkin, jos finanssialan ongelmat leviävät laajalle.

(13)  EKP:lla ja kansallisilla keskuspankeilla olisi oltava johtava asema makrotason vakauden valvonnassa asiantuntemuksensa ja nykyisten rahoitusvakauteen liittyvien tehtäviensä perusteella. On tärkeää, että mikrotason vakauden valvontaviranomaiset osallistuvat EJRK:n työhön sen varmistamiseksi, että makrotason vakauteen kohdistuvien riskien arviointi perustuu aukottomiin ja tarkkoihin tietoihin rahoitusjärjestelmän kehityksestä. Tästä syystä Euroopan valvontaviranomaisten puheenjohtajien olisi oltava äänivaltaisia jäseniä. Avoimuuden hengessä hallintoneuvoston jäseniksi olisi valittava kuusi riippumatonta henkilöä, joiden ei tulisi olla minkään Euroopan valvontaviranomaisen henkilöstön jäseniä ja joiden valintaperusteina olisi käytettävä yleistä pätevyyttä ja sitoumusta unioniin. Heidän olisi myös edustettava erilaisia taustoja joko akateemiselta alalta tai yksityissektorilta, erityisesti pk-yritystoiminnasta ja ammattiyhdistystoiminnasta, tai kokemusta finanssipalvelujen kuluttajana tai tarjoajana, ja heidän olisi voitava tarjota täydet takuut riippumattomuutensa ja luottamuksellisuuden suhteen. Yhden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten edustajan kustakin jäsenvaltiosta olisi osallistuttava hallintoneuvoston kokouksiin äänioikeudettomina jäseninä.

(14)  Komission jäsenen osallistuminen auttaa luomaan yhteyden makrotalouden valvonnan ja finanssivalvonnan välille unionissa, ja talous- ja rahoituskomitean puheenjohtajan läsnäolo kuvastaa valtiovarainministereiden asemaa rahoitusvakauden turvaamisessa.

(14 a)  Koska Euroopan talousalueeseen tai Euroopan vapaakauppaliittoon kuuluvien kolmansien maiden pankit ja rahoituslaitokset voivat toimia unionissa, EJRK:n hallintoneuvoston kokouksiin olisi voitava kutsua yksi korkean tason edustaja kustakin tällaisesta maasta, jos kyseinen maa myöntää siihen luvan.

(15)  On olennaisen tärkeää, että EJRK:n jäsenet suorittavat tehtävänsä puolueettomasti ja tarkastelevat rahoitusvakautta ainoastaan koko Euroopan unionin alueella. Jos yksimielisyyteen ei päästä, varoituksia ja suosituksia koskevaa äänestystä EJRK:ssa ei saisi painottaa, ja päätökset olisi tehtävä pääsääntöisesti yksinkertaisella enemmistöllä.

(16)  Finanssilaitosten ja -markkinoiden keskinäinen riippuvuus osoittaa, että mahdollisten järjestelmäriskien seurannan ja arvioinnin olisi perustuttava laajaan valikoimaan makrotaloutta ja mikrotason rahoitusta koskevia tietoja ja indikaattoreita. Näihin järjestelmäriskeihin sisältyy finanssipalvelujen keskeytymisriski, joka johtuu unionin koko rahoitusjärjestelmän tai sen osien merkittävästä heikentymisestä, mikä saattaa vaikuttaa huomattavan kielteisesti sisämarkkinoihin ja reaalitalouteen. Kaikenlaiset finanssilaitokset, -välittäjät, -markkinat, -infrastruktuurit tai -välineet voivat olla järjestelmän kannalta merkittäviä. EJRK:n olisi sen vuoksi saatava käyttöönsä kaikki tehtäviensä suorittamisessa tarvittavat tiedot ja huolehdittava siitä, että nämä tiedot käsitellään tarvittaessa luottamuksellisina.

(17)  Markkinatoimijoilta voidaan saada arvokasta tietoa, joka auttaa ymmärtämään rahoitusjärjestelmässä tapahtuvaa kehitystä. EJRK:n olisi sen vuoksi tarvittaessa kuultava yksityissektorin sidosryhmiä, joista mainittakoon finanssialan edustajat, kuluttajajärjestöt ja komission perustamat tai unionin lainsäädännöllä perustetut finanssipalvelualan käyttäjäryhmät, ja annettava niille oikeudenmukainen mahdollisuus esittää huomautuksia. Koska mitään yksiselitteistä järjestelmäriskin määritelmää ei ole olemassa ja koska järjestelmäriskin arviointi riippuu taloudellisesta toimintaympäristöstä, EJRK:n olisi lisäksi varmistettava henkilöstönsä ja asiantuntijoidensa laaja kokemus ja monipuolinen ammattitaito.

(19)  EJRK:n perustamisen pitäisi osaltaan edistää sisämarkkinoiden tavoitteiden saavuttamista. Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnan olisi oltava unionissa olennainen osa uusia unionin valvontajärjestelyjä, sillä makrotason vakauden valvonta on kiinteästi sidoksissa mikrotason vakauden valvontaan liittyviin Euroopan valvontaviranomaisten tehtäviin. Kaikilla sidosryhmillä on tarpeeksi luottamusta ryhtyä valtioiden rajat ylittäviin rahoitustoimiin ainoastaan, jos käytössä on järjestelyt, joilla asianmukaisella tavalla tunnustetaan mikro- ja makrotason vakauteen kohdistuvien riskien keskinäinen riippuvuus. EJRK:n olisi seurattava ja arvioitava rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä, jotka johtuvat alakohtaisella tasolla tai koko rahoitusjärjestelmän tasolla tapahtuneesta kehityksestä. Tällaisiin riskeihin puuttumalla EJRK:n olisi osaltaan edistettävä yhdennetyn unionin valvontarakenteen toimintaa. Tällaista valvontarakennetta tarvitaan edistämään jäsenvaltioiden oikea-aikaisia ja yhtenäisiä poliittisia linjauksia, millä ehkäistäisiin eriäviä lähestymistapoja ja parannettaisiin sisämarkkinoiden toimintaa.

(20)  Jäsenvaltiot eivät voi Euroopan finanssimarkkinoiden yhdentymisen vuoksi riittävällä tavalla valvoa unionin rahoitusjärjestelmän makrotason vakautta, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

(20 a)  Kuten de Larosièren ryhmän raportissa ehdotetaan, on tarpeen edetä vaiheittain ja Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi tarkasteltava kokonaisuudessaan uudestaan Euroopan finanssivalvojien järjestelmää, Euroopan järjestelmäriskikomiteaa ja Euroopan valvontaviranomaisia ...(13) mennessä.

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla ▌

1.  Perustetaan Euroopan järjestelmäriskikomitea, jäljempänä ”EJRK”. Sen kotipaikka on Frankfurt.

1 a.  EJRK on osa Euroopan finanssivalvojien järjestelmää (EFVJ), jonka tehtävänä on unionin rahoitusjärjestelmän valvonnan varmistaminen.

1 b.  Euroopan finanssivalvojien järjestelmään kuuluvat

   a) EJRK;
   b) asetuksella (EU) N:o .../2010 [EAMV] perustettu Euroopan valvontaviranomainen (arvopaperimarkkinat);
   c) asetuksella (EU) N:o .../2010 [EVTEV] perustettu Euroopan valvontaviranomainen (vakuutukset ja lisäeläkkeet);
   d) asetuksella (EU) N:o .../2010 (EPV) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (pankkiala);
   e) asetuksen (EU) N:o .../2010[EPV], asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] ja asetuksen (EU) N:o …/2010 [EVTEV] 40 artiklan nojalla perustettu Euroopan valvontaviranomainen (sekakomitea);
   f) asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o …/2010 [EAMV] ja asetuksen (EU) N:o .../2010 (EVTEV) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden viranomaiset;
   g) asetuksen (EU) N:o.../2010[EPV], asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] ja asetuksen (EU) N:o …/2010 [EVTEV] 7 ja 9 artiklassa mainittujen tehtävien hoitamista varten komissio.

Edellä b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen Euroopan valvontaviranomaisten päätoimipaikka on Frankfurt.

Niillä voi olla edustusto Euroopan unionin tärkeimmissä finanssikeskuksissa.

1 c.  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti Euroopan finanssivalvojien järjestelmän osapuolten on harjoitettava yhteistyötä luottamuksen ja täydellisen keskinäisen kunnioituksen ilmapiirissä ja varmistettava erityisesti keskinäisen tiedonkulun asianmukaisuus ja luotettavuus.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

   a) ”finanssilaitoksella” asetuksen (EU) N:o .../2010[EPV], asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] ja asetuksen (EU) N:o …/2010 [EVTEV] 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön piiriin kuuluvaa yritystä sekä mitä tahansa muuta yritystä tai yhteisöä, jonka rahoitustoimet voivat aiheuttaa järjestelmäriskin, vaikka ne eivät ole suorassa yhteydessä laajempaan yleisöön;
   b) ”rahoitusjärjestelmällä” kaikkia finanssilaitoksia, -markkinoita, -tuotteita ja -markkinainfrastruktuureja;
   b a) ”järjestelmäriskillä” sellaisen häiriön vaaraa rahoitusjärjestelmässä, joka saattaa vaikuttaa huomattavan kielteisesti sisämarkkinoihin ja reaalitalouteen. Kaikenlaiset finanssialan välittäjät, finanssimarkkinat ja -rakenteet voivat jossain määrin olla järjestelmän kannalta merkittäviä.

3 artikla

Toiminta-ajatus, tavoitteet ja tehtävät

1.  EJRK vastaa rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta unionissa edistääkseen rahoitusjärjestelmän kehityksestä johtuvien unionin rahoitusvakauteen kohdistuvien järjestelmäriskien estämistä tai lieventämistä ja makrotalouden kehityksen huomioon ottamista, jotta voidaan välttää finanssialan häiriöiden laajalle leviämistä ja edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa sekä tällä tavoin varmistaa, että finanssiala edistää talouskasvua kestävällä tavalla.

2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi EJRK huolehtii seuraavista tehtävistä:

   a) kaiken sellaisen tiedon määrittely ja/tai tarvittaessa kerääminen ja analysointi, mukaan lukien säädökset, jotka saattavat vaikuttaa rahoitusvakauteen, kuten tilinpitosäännöt, saneeraussäännöt ja lakkauttamista koskevat säännöt, joka on merkityksellistä 1 kohdassa kuvattujen tavoitteiden kannalta;
   b) järjestelmäriskien havaitseminen ja priorisointi,
   c) riskivaroitusten antaminen, jos tällaiset järjestelmäriskit vaikuttavat huomattavilta, ja tarvittaessa varoitusten julkistaminen;
   d) ▌korjaavia toimia koskevien suositusten antaminen havaittujen riskien käsittelemiseksi ja tarvittaessa niiden julkistaminen;
   d a) luottamuksellisen varoituksen antaminen komissiolle, kun EJRK katsoo, että saattaa syntyä asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV], asetuksen (EU) N:o …/2010 [EVTEV] ja asetuksen (EU) N:o …/2010 [EPV] 10 artiklassa tarkoitettu kriisitilanne. EJRK tekee tilanteesta arvion, jotta komissio voi päättää, onko tarpeen tehdä Euroopan valvontaviranomaisille suunnattu päätös kriisitilanteen olemassaolosta.
   e) varoitusten ja suositusten mukaisesti toteutettujen jatkotoimien seuranta;
   f) toimiminen tiiviissä yhteistyössä EFVJ:n kaikkien muiden osapuolten kanssa ja tarvittaessa sellaisten järjestelmäriskeihin liittyvien tietojen toimittaminen Euroopan valvontaviranomaisille, joita nämä tarvitsevat tehtäviensä suorittamisessa; erityisesti EJRK laatii yhteistyössä Euroopan valvontaviranomaisten kanssa yhteiset määrälliset ja laadulliset indikaattorit (ns. riskikojelauta), joiden perusteella myönnetään rajat ylittävää toimintaa harjoittaville mahdollisen järjestelmäriskin aiheuttaville laitoksille valvontaluokitus.

Luokitusta on tarkasteltava uudestaan säännöllisesti, jotta voidaan ottaa huomioon merkittävät muutokset laitoksen riskiprofiilissa. Valvontaluokitus on ratkaiseva osatekijä tehtäessä päätös valvoa suoraan vaikeuksissa olevaa laitosta tai puuttua sen toimintaan.

   f a) osallistua tarvittaessa sekakomitean toimintaan;
   g) makrotason vakauden valvontaan liittyvien kysymysten koordinointi kansainvälisten rahoitusalan laitosten, erityisesti Kansainvälisen valuuttarahaston ja rahoitusmarkkinoiden vakautta seuraavan elimen, sekä kolmansien maiden vastaavien elinten kanssa;
   h) unionin lainsäädännössä määriteltyjen muiden asiaan liittyvien tehtävien suorittaminen.

II LUKU

ORGANISAATIO

4 artikla

Rakenne

1.  EJRK koostuu hallintoneuvostosta, ohjauskomiteasta, sihteeristöstä ja neuvoa-antavasta tieteellisestä komiteasta.

2.  Hallintoneuvosto tekee tarvittavat päätökset EJRK:lle uskottujen tehtävien hoitamisen varmistamiseksi.

3.  Ohjauskomitea auttaa EJRK:aa päätöksenteossa valmistelemalla hallintoneuvoston kokoukset, tarkistamalla kulloinkin käsiteltävänä olevat asiakirjat ja seuraamalla EJRK:n käynnissä olevan työn edistymistä.

4.  Sihteeristö vastaa EJKR:n päivittäisestä toiminnasta ja kaikista henkilöstöasioista. Se tarjoaa EJRK:lle korkealaatuista analyyttistä, tilastollista, hallinnollista ja logistista tukea hallintoneuvoston puheenjohtajan johdolla neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2010 [EJRK] mukaisesti. Sihteeristö käyttää myös hyväksi Euroopan valvontaviranomaisten, kansallisten keskuspankkien ja kansallisten valvontaviranomaisten teknisiä lausuntoja.

5.  Jäljempänä olevassa 12 artiklassa tarkoitettu neuvoa-antava tieteellinen komitea ▌antaa ▌neuvoja ja apua EJRK:n työn kannalta tärkeissä kysymyksissä.

5 artikla

Puheenjohtajuus

1.  ▌EJRK:n puheenjohtajana toimii EKP:n pääjohtaja.

1 a.  EKP:n yleisneuvoston jäsenet valitsevat ensimmäisen varapuheenjohtajan keskuudestaan viiden vuoden toimikaudeksi ja ottavat tässä huomioon sekä jäsenvaltioiden että euroalueeseen kuuluvien ja sen ulkopuolisten valtioiden tasapuolisen edustuksen. Ensimmäinen varapuheenjohtaja voidaan valita uudeksi toimikaudeksi vain kerran.

1 b.  Toinen varapuheenjohtaja on asetuksen (EU) N:o .../2010[EPV], asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] ja asetuksen (EU) N:o …/2010 [EVTEV] [XX] artiklan mukaisesti nimitetty sekakomitean puheenjohtaja.

1 c.  Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ilmoittavat Euroopan parlamentille julkisessa kuulemisessa, miten he aikovat hoitaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä.

2.  Puheenjohtaja johtaa hallintoneuvoston ja ohjauskomitean kokouksia.

3.  Puheenjohtajan ollessa estynyt hallintoneuvoston ja/tai ohjauskomitean kokouksia johtavat varapuheenjohtajat arvojärjestyksensä mukaisessa järjestyksessä.

4.  Jos ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittujen EKP:n yleisneuvoston jäsenten toimikausi päättyy ennen kuin viiden vuoden toimikausi tai jos ensimmäinen varapuheenjohtaja ei pysty jostain syystä hoitamaan tehtäviään, valitaan uusi ensimmäinen varapuheenjohtaja 1 a kohdan mukaisesti.

5.  Puheenjohtaja toimii EJRK:n ulkopuolisena edustajana.

6 artikla

Hallintoneuvosto

1.  Äänivaltaisia hallintoneuvoston jäseniä ovat seuraavat:

   a) EKP:n pääjohtaja ja varapääjohtaja;
   b) kansallisten keskuspankkien pääjohtajat;
   c) Euroopan komission jäsen;
   d) Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtaja;
   e) Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen puheenjohtaja;
   f) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja;
     f a) hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten sekakomitean ehdotuksesta nimittämät kuusi riippumatonta jäsentä; nimitetyt eivät saa olla Euroopan valvontaviranomaisten henkilöstön jäseniä ja heidät valitaan siten, että valintaperusteina käytetään yleistä pätevyyttä sekä erilaisia taustoja joko akateemiselta alalta tai muilta aloilta, erityisesti pk-yritystoiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta tai finanssipalvelujen kuluttajana tai tarjoajana; nimittämishetkellä sekakomitea ilmoittaa, ketkä nimitetyistä nimitetään myös ohjauskomiteaan; tehtäviään suorittaessaan nimitetyt henkilöt eivät pyydä eivätkä ota vastaan ohjeita miltään hallitukselta, laitokselta, elimeltä, virastolta, yhteisöltä tai yksityishenkilöltä; heidän tulee pidättäytyä kaikesta toiminnasta, joka on ristiriidassa heidän velvollisuuksiensa ja tehtäviensä hoitamisen kanssa.

2.  Äänioikeudettomia hallintoneuvoston jäseniä ovat seuraavat:

   a) yksi korkean tason edustaja kunkin jäsenvaltion toimivaltaisesta kansallisesta valvontaviranomaisesta tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti;
   b) talous- ja rahoituskomitean puheenjohtaja.

3.  Kansallisten valvontaviranomaisten edustuksen osalta kunkin korkean tason edustajan vuoro kiertää käsiteltävän asian mukaan, elleivät kansalliset valvontaviranomaiset ole sopineet yhteisestä edustajasta.

4.  Hallintoneuvosto vahvistaa EJRK:n työjärjestyksen.

7 artikla

Puolueettomuus

1.  Hallintoneuvoston ja ohjauskomitean toimintaan osallistuessaan tai EJRK:aan liittyviä muita tehtäviä hoitaessaan EJRK:n jäsenten on suoritettava tehtävänsä puolueettomasti ja yksinomaan koko Euroopan unionin edun nimissä. He eivät saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita jäsenvaltioilta, unionin toimielimiltä tai muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä.

1 a.  Myös EKP:n yleisneuvostoon kuuluvien hallintoneuvoston jäsenten on hoidettava tehtävänsä riippumattomasti.

2.  Jäsenvaltiot, Euroopan unionin toimielimet ja muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan EJRK:n jäseniin näiden hoitaessa EJRK:aan liittyviä tehtäviään.

8 artikla

Salassapitovelvollisuus

1.  EJRK:n hallintoneuvoston jäsenten ja kaikkien muiden henkilöiden, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet EJRK:n palveluksessa tai sen yhteydessä (mukaan luettuina keskuspankkien asianomainen henkilöstö, neuvoa-antava tieteellinen komitea, Euroopan valvontaviranomaiset ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset kansalliset valvontaviranomaiset), on noudatettava salassapitovelvollisuutta vielä tehtäviensä päättymisen jälkeenkin.

2.  EJRK:n jäsenten näissä tehtävissä saamia tietoja saa käyttää ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen tehtävien hoitamiseen.

3.  Luottamuksellisia tietoja, jotka 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt saavat tehtäviään suorittaessaan, ei saa luovuttaa kenellekään henkilölle eikä millekään viranomaiselle muutoin kuin sellaisena tiivistelmänä tai koosteena, josta yksittäisiä finanssilaitoksia ei voida tunnistaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 16 artiklan soveltamista ja rikosoikeuden soveltamista.

4.  EJRK sopii yhdessä Euroopan valvontaviranomaisten kanssa erityisistä salassapitomenettelyistä yksittäisiä finanssilaitoksia koskevien tietojen tai tietojen, joista yksittäiset finanssilaitokset voidaan tunnistaa, suojaamiseksi ja vahvistaa ne.

9 artikla

Hallintoneuvoston kokoukset

1.  Hallintoneuvosto kokoontuu sääntömääräiseen täysistuntoon puheenjohtajansa aloitteesta vähintään neljä kertaa vuodessa. Puheenjohtaja voi kutsua koolle hallintoneuvoston ylimääräisen kokouksen omasta aloitteestaan tai kun vähintään kolmasosa äänivaltaisista jäsenistä sitä pyytää.

2.  Kunkin hallintoneuvoston jäsenen on oltava kokouksissa läsnä henkilökohtaisesti eivätkä he voi esiintyä edustettuina.

3.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jos jäsen on pidemmän aikaa estynyt osallistumasta kokouksiin, hän voi nimittää itselleen varajäsenen. Tämän jäsenen sijaisena voi myös olla henkilö, joka on nimitetty virallisesti noudattaen edustajien väliaikaisia sijaisia koskevia kyseisen laitoksen sääntöjä.

3 a.  Tarvittaessa muita asiaan liittyviä tehtäviä suorittavien kansainvälisten laitosten korkean tason edustajia voidaan kutsua osallistumaan hallintoneuvoston kokouksiin.

3 b.  Tarvittaessa ja tapauskohtaisesti yksi kolmannen maan, eritoten Euroopan talousalueen tai Euroopan vapaakauppaliiton jäsenmaan, korkean tason edustaja voidaan kutsua osallistumaan hallintoneuvoston kokouksiin esityslistalla olevan asian johdosta.

4.  Kokoukset ovat luottamuksellisia.

10 artikla

Hallintoneuvoston äänestyssäännöt

1.  Kullakin äänivaltaisella hallintoneuvoston jäsenellä on yksi ääni.

2.  Hallintoneuvosto tekee päätöksensä läsnä olevien äänivaltaisten jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan 1 kohdan mukaisen äänestysmenettelyn noudattamista. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

3.  Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa sen äänivaltaisista jäsenistä on läsnä. Jos hallintoneuvosto ei ole päätösvaltainen, puheenjohtaja voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, joka on päätösvaltainen, jos yksi kolmasosa äänivaltaisista jäsenistä on läsnä. Työjärjestyksessä määrätään ylimääräisen kokouksen koollekutsumiseen sovellettavasta riittävästä määräajasta.

3 a.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, varoituksen tai suosituksen julkistaminen edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä.

11 artikla

Ohjauskomitea

1.  Ohjauskomitean kokoonpano on seuraava:

   a) EJRK:n puheenjohtaja;
   b) EJRK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja;
   b a) EKP:n varapääjohtaja;
   c) neljä muuta hallintoneuvoston jäsentä, jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä siten, että sekä jäsenvaltioiden että euroalueen ja sen ulkopuolisten jäsenvaltioiden tasapuolinen edustus otetaan huomioon. Hallintoneuvoston jäsenet, jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, valitsevat ohjauskomitean jäsenet keskuudestaan kolmeksi vuodeksi;
   d) Euroopan komission jäsen;
   e) Euroopan valvontaviranomaisen (pankkiala) puheenjohtaja;
   f) Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) puheenjohtaja;
   g) Euroopan valvontaviranomaisen (arvopaperimarkkinat) puheenjohtaja;
  

     h a) kolme kuudesta 6 artiklan 1 kohdan f a alakohdassa tarkoitetusta riippumattomasta henkilöstä.

Hallintoneuvosto täyttää ohjauskomitean jäseniltä vapautuneet paikat valitsemalla tilalle uuden jäsenen.

2.  Ohjauskomitea kokoontuu puheenjohtajansa aloitteesta vähintään neljä kertaa vuodessa ennen hallintoneuvoston kutakin kokousta. Puheenjohtaja voi kutsua koolle myös ad hoc -kokouksia.

12 artikla

Neuvoa-antava tieteellinen komitea

1.  Neuvoa-antavan tieteellisen komitean kokoonpano on seuraava:

   a) yhdeksän ohjauskomitean ehdottamaa asiantuntijaa, jotka ovat tunnustetusti päteviä ja taatusti riippumattomia, joiden tulee edustaa laajaa kokemusta ja monipuolista ammattitaitoa ja jotka hallintoneuvosto hyväksyy neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia; tehtäviään suorittaessaan nimitetyt henkilöt eivät pyydä eivätkä ota vastaan ohjeita miltään hallitukselta, laitokselta, elimeltä, virastolta, yhteisöltä tai yksityishenkilöltä; heidän tulee pidättäytyä kaikesta toiminnasta, joka on ristiriidassa heidän velvollisuuksiensa ja tehtäviensä hoitamisen kanssa;
  

   c) yksi Euroopan valvontaviranomaisen (pankkiala) edustaja;
   d) c) yksi Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) edustaja;
     e) yksi Euroopan valvontaviranomaisen (arvopaperimarkkinat) edustaja;
   f) kaksi komission edustajaa;
   g) yksi talous- ja rahoituskomitean edustaja.
  

2.  Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajansa ehdotuksesta neuvoa-antavan tieteellisen komitean puheenjohtajan.

3.  Komitea huolehtii 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä hallintoneuvoston puheenjohtajan pyynnöstä.

4.  EJRK:n sihteeristö tukee neuvoa-antavan tieteellisen komitean työtä, ja sihteeristön päällikkö osallistuu sen kokouksiin.

4 a.  Tarvittaessa neuvoa-antava tieteellinen komitea kuulee varhaisessa vaiheessa sidosryhmiä, kuten markkinatoimijoita, kuluttajajärjestöjä ja akateemisia asiantuntijoita, kuitenkin niin, että luottamuksellisuusvaatimus otetaan huomioon.

4 b.  Neuvoa-antavalle tieteelliselle komitealle annetaan kaikki sen tehtävien menestyksekkään hoitamisen kannalta tarpeelliset välineet, erityisesti analyyttiset sekä tieto- ja viestintätekniset välineet.

13 artikla

Muut tietolähteet

Tehtäviään suorittaessaan EJRK:n on kysyttävä tarvittaessa asianomaisten yksityissektorin tai julkisen sektorin sidosryhmien mielipidettä, erityisesti mutta ei yksinomaan Euroopan valvontaviranomaisten jäsenten mielipidettä.

14 artikla

Asiakirjoihin tutustuminen

1.  EJRK:n hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001(14).

2.  Hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat käytännön toimintatavat kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

3.  EJRK:n asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan mukaisesti tekemistä päätöksistä voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti tai nostaa kanne Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

III LUKU

TEHTÄVÄT

15 artikla

Tietojen kerääminen ja vaihtaminen

1.  EJRK toimittaa Euroopan valvontaviranomaisille järjestelmäriskeihin liittyviä tietoja, joita nämä tarvitsevat tehtäviään hoitaessaan.

2.  Euroopan valvontaviranomaisten, Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ), komission, kansallisten valvontaviranomaisten ja kansallisten tilastoviranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa ja toimitettava sille kaikki tiedot, joita se tarvitsee Euroopan unionin lainsäädännön mukaisia tehtäviään hoitaessaan.

3.  Jollei asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o …/2010 [EAMV] ja asetuksen (EU) N:o …/2010 [EVTEV] 21 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, EJRK voi pyytää Euroopan valvontaviranomaisilta tietoja yleensä tiivistelmänä tai koosteena, josta yksittäisiä finanssilaitoksia ei voida tunnistaa. ▌

3 a.  Ennen kuin EJRK pyytää tämän artiklan mukaisesti tietoja, sen on ensin otettava huomioon Euroopan tilastojärjestelmän ja EKPJ:n tuottamat, jakamat ja laatimat jo olemassa olevat tilastot.

3 b.  Jolleivät pyydetyt tiedot ole näiden viranomaisten saatavilla tai niitä ei anneta saataville kohtuullisessa ajassa, EJRK voi pyytää tietoja EKPJ:ltä, kansallisilta valvontaviranomaisilta tai kansallisilta tilastoviranomaisilta. Jos tiedot eivät ole edellä tarkoitettujen viranomaisten saatavilla, EJRK voi pyytää tietoja asianomaiselta jäsenvaltiolta.

3 c.  Jos EJRK pyytää tietoja, jotka eivät ole tiivistelmän tai koosteen muodossa, perustellussa pyynnössä on selvitettävä, miksi kyseessä olevaa yksittäistä finanssilaitosta koskevien tietojen katsotaan olevan järjestelmän kannalta merkittäviä ottaen huomioon vallitseva markkinatilanne.

5.  Ennen kutakin sellaisia tietoja koskevaa pyyntöä, jotka eivät ole tiivistelmän tai koosteen muodossa, EJRK:n on kuultava asianmukaisesti kyseistä Euroopan valvontaviranomaista varmistaakseen, että pyyntö on perusteltu ja oikeasuhteinen. Jos asianomainen Euroopan valvontaviranomainen ei pidä pyyntöä perusteltuna ja oikeasuhteisena, sen on lähetettävä viipymättä pyyntö takaisin EJRK:lle ja pyydettävä lisäperusteluja. Sen jälkeen kun EJRK on toimittanut asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle lisäperustelut, pyynnön vastaanottaja toimittaa pyydetyt tiedot EJRK:lle edellyttäen, että pyynnön vastaanottajalla on laillinen pääsy kyseisiin tietoihin.

16 artikla

Varoitukset ja suositukset

1.  Jos havaitaan, että 3 artiklan 1 kohdan mukaisen tavoitteen saavuttamiseen liittyy huomattavia riskejä, EJRK antaa varoituksia ja tarpeen mukaan suosituksia korjaaviksi toimiksi, mukaan lukien tarvittaessa lainsäädäntöaloitteet.

2.  EJRK:n 3 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti antamat varoitukset tai suositukset voivat olla yleis- tai erityisluonteisia, ja ne on osoitettava erityisesti koko unionille, yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle. Jos varoitus tai suositus osoitetaan yhdelle tai useammalle valvontaviranomaiselle, asianomaiselle jäsenvaltiolle on ilmoitettava siitä. Suosituksiin on sisällyttävä poliittista linjausta koskeva aikataulu. Asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä koskevia suosituksia voidaan antaa myös komissiolle.

3.  Varoitukset ja suositukset on myös toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja 2 kohdan mukaisille vastaanottajille, ja kun ne on osoitettu yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne on myös toimitettava Euroopan valvontaviranomaisille.

4.  EJRK laatii läheisessä yhteistyössä EFVJ:n kanssa riskin eri tasoja vastaavan värikoodijärjestelmän lisätäkseen riskitietoisuutta Euroopan taloudessa ja riskien asettamiseksi tärkeysjärjestykseen.

Sen jälkeen, kun mainitun luokittelun kriteerit on määritelty, sen varoitukset ja suositukset ilmaisevat tapauskohtaisesti ja tarvittaessa sen, minkä luokan riskistä on kysymys.

16 a artikla

Toiminta kriisitilanteissa

Sellaisen epäsuotuisan kehityksen tapauksessa, joka saattaa vaarantaa vakavasti Euroopan unionin finanssimarkkinoiden tai rahoitusjärjestelmän toiminnan osittain tai kokonaisuudessaan, EJRK voi antaa kriisivaroituksen.

Komissio voi omasta aloitteestaan tai EJRK:n, jonkin Euroopan valvontaviranomaisen, Euroopan parlamentin tai neuvoston pyynnöstä tehdä Euroopan valvontaviranomaiselle suunnatun päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen olemassaolo. Komissio tarkastelee tätä päätöstä uudelleen asianmukaisin väliajoin ja vähintään kerran kuukaudessa ja julistaa kriisitilanteen päättyneeksi niin pian kuin mahdollista.

Jos komissio toteaa kriisitilanteen olemassaolon, se ilmoittaa asiasta viipymättä ja asianmukaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

17 artikla

EJRK:n suositusten seuranta

1.  Kun 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu suositus annetaan yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, suositusten saajien on ilmoitettava suosituksen perusteella toteutetuista toimenpiteistä EJRK:lle tai selitettävä, minkä vuoksi ne ovat jättäneet toimet toteuttamatta (”toimi tai selitä”). Asiasta ilmoitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tarvittaessa ▌Euroopan valvontaviranomaisille.

2.  Jos EJRK katsoo, että sen suosituksen saaja ei ole noudattanut kyseistä suositusta tai on noudattanut sitä epäasianmukaisesti ja että suosituksen saaja ei ole perustellut noudattamatta jättämistä, EJRK:n on ilmoitettava asiasta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tarvittaessa asianomaisille Euroopan valvontaviranomaisille.

2 a.  Jos EJRK on tehnyt 2 kohdan mukaisen päätöksen, Euroopan parlamentti voi pyytää tarvittaessa suosituksen saajaa keskustelemaan tästä asiasta vastaavan valiokuntansa kanssa. Tämä EJRK:n läsnä ollessa käytävä keskustelu on erityisen tärkeä silloin, kun kansalliset päätökset on heijastuvat yhteen tai useampaan jäsenvaltioon.

18 artikla

Julkiset varoitukset ja suositukset

1.  EJRK:n hallintoneuvosto päättää tapauskohtaisesti varoitusten tai suositusten julkistamisesta. Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 2 kohdassa säädetään, varoituksen tai suosituksen julkistaminen edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä. Sen estämättä, mitä 10 artiklan 3 kohdassa säädetään, tämän kohdan mukaisten päätösten tekeminen edellyttää aina, että läsnä on kaksi kolmasosaa äänivaltaisista jäsenistä.

2.  Kun EJRK:n hallintoneuvosto tekee päätöksen varoituksen tai suosituksen julkistamisesta, sen on ilmoitettava asiasta ennakolta niiden saajille.

2 a.  EJRK:n varoitusten ja suositusten saajille on taattava oikeus julkistaa kantansa ja perustelunsa sekä vastineensa EJRK:n julkaisemalle varoitukselle tai suositukselle.

3.  Kun EJRK:n hallintoneuvosto päättää olla julkistamatta varoitusta tai suositusta, varoituksen tai suosituksen saajien ja tarvittaessa neuvoston ja Euroopan valvontaviranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden luottamuksellisuuden suojelemiseksi. ▌

3 a.  Kaikki tiedot, joille EJRK:n hallintoneuvosto perustaa analyysinsa ennen varoituksen tai suosituksen antamista, on julkistettava asianmukaiseksi katsotussa nimettömässä muodossa. Luottamuksellisiksi luokiteltujen varoitusten osalta tiedot julkaistaan EJRK:n työjärjestyksessä määriteltävän asianmukaisen ajanjakson kuluessa.

IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

19 artikla

Vastuullisuus ja raportointivelvoitteet

1.  EJRK:n puheenjohtaja on kutsuttava vähintään kerran vuodessa, mutta tätä useammin, jos finanssialan häiriöt leviävät laajalle, EJRK:n Euroopan parlamentille ja neuvostolle laatiman vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä Euroopan parlamentissa järjestettävään vuosittaiseen kuulemistilaisuuteen. Kuulemiset järjestetään erillään Euroopan keskuspankin pääjohtajan ja Euroopan parlamentin välillä käytävästä rahapoliittisesta vuoropuhelusta.

1 a.  Tässä artiklassa tarkoitettujen kertomusten on sisällettävä tiedot, joista EJRK:n hallintoneuvosto on 18 artiklan mukaisesti päättänyt, että ne on julkistettava. Kertomukset on julkistettava.

2.  EJRK:n on myös tarkasteltava erityiskysymyksiä Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä.

2 a.  Euroopan parlamentti voi pyytää EJRK:n puheenjohtajaa ja muita ohjauskomitean jäseniä osallistumaan Euroopan parlamentin asiasta vastaavien valiokuntien kuulemistilaisuuteen.

20 artikla

Tarkistuslauseke

Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat tätä asetusta komission kertomuksen perusteella ...(15) mennessä ja määrittelevät EKP:n lausunnon saatuaan, onko EJRK:n tavoitteita ja organisaatiota tarkistettava.

Kertomuksessa on arvioitava erityisesti

   a) onko EFVJ:n rakennetta yksinkertaistettava ja vahvistettava makro- ja mikrotason välisen yhdenmukaisuuden sekä Euroopan valvontaviranomaisten yhdenmukaisuuden vahvistamiseksi;
   b) onko syytä lisätä Euroopan valvontaviranomaisten sääntelyvaltuuksia;
   c) onko EFVJ:n kehittäminen johdonmukaista alan globaalin kehityksen kanssa;
   d) onko EFVJ:ssä riittävästi monimuotoisuutta ja huippuosaamista;
   e) ilmentävätkö julkistamisvelvoitteet riittävää vastuullisuutta ja avoimuutta.

21 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...,

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0168/2010).
(2)* Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
(3) EUVL C 270, 11.11.2009, s. 1.
(4) 22. tammikuuta 2010 annettu lausunto (ei ole vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(5) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ....
(6) EUVL C 40, 7.2.2001, s. 453.
(7) EUVL C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
(8) EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 392.
(9) EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 26.
(10) EUVL C 9 E, 15.1.2010, s. 48.
(11) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0251.
(12) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0279.
(13)* Kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.
(14) EUVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(15)* Kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.


Euroopan pankkiviranomainen ***I
PDF 579kWORD 352k
Teksti
Konsolidoitu teksti
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan pankkiviranomaisen perustamisesta (KOM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))
P7_TA(2010)0272A7-0166/2010

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Ehdotusta muutettiin 7. heinäkuuta 2010 seuraavasti(1):

PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)
P7_TA(2010)0272A7-0166/2010
komission ehdotukseen
P7_TA(2010)0272A7-0166/2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomaisen) perustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(4),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(5),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(6)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi on osoittanut finanssivalvonnassa olevan merkittäviä puutteita, joita on paljastunut sekä yksittäistapauksissa että koko rahoitusjärjestelmässä. Kansalliselle pohjalle luodut valvontamallit ovat jääneet jälkeen finanssipalvelujen maailmanlaajuistumisesta ja nykypäivän todellisista integroituneista ja yhteenliittyneistä eurooppalaisista finanssimarkkinoista, joilla monet finanssiyritykset harjoittavat toimintaansa yli rajojen. Kriisi on paljastanut puutteita kansallisten valvontaviranomaisten välisessä yhteistyössä, koordinoinnissa ja luottamuksessa sekä siinä, miten yhdenmukaisesti kyseiset viranomaiset soveltavat unionin oikeutta.

(1 a)  Euroopan parlamentti on jo kauan ennen finanssikriisiä vaatinut säännöllisin väliajoin lujittamaan aidosti tasapuolisia toimintaedellytyksiä kaikille unionin tason toimijoille ja osoittanut samalla merkittäviä puutteita yhä yhdentyneempien finanssimarkkinoiden unionin tason valvonnassa (13 päivänä huhtikuuta 2000 annettu päätöslauselma komission tiedonannosta rahoitusmarkkinoiden puitteiden toteuttamisesta: toimintasuunnitelma(7), 21 päivänä marraskuuta 2002 annettu päätöslauselma toiminnan vakauden valvontaa koskevista säännöistä Euroopan unionissa(8), 11 päivänä heinäkuuta 2007 annettu päätöslauselma rahoituspalvelupolitiikkaa 2005–2010 koskevasta valkoisesta kirjasta(9), 23 päivänä syyskuuta 2008 annettu päätöslauselma suosituksista komissiolle riskirahastoista ja yksityisistä pääomasijoitusrahastoista(10), 9 päivänä lokakuuta 2008 annettu päätöslauselma suosituksista komissiolle Lamfalussy-prosessin jatkotoimista: tuleva valvontarakenne(11) sekä 22 päivänä huhtikuuta 2009 muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (SOLVENSSI II)(12)ja 23 päivänä huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista(13) hyväksytyt parlamentin kannat).

(2)  Jacques de Larosièren johtama korkean tason asiantuntijaryhmä julkaisi 25 päivänä helmikuuta 2009 komission pyytämän raportin (de Larosièren raportti), jossa todetaan, että valvontakehystä olisi vahvistettava, jotta finanssikriisien riski pienenisi ja jotta tällaiset kriisit eivät olisi yhtä vakavia tulevaisuudessa. Asiantuntijaryhmä suositteli uudistuksia unionin finanssialan valvontarakenteeseen. Ryhmä katsoi olevan tarpeellista perustaa Euroopan finanssivalvojien järjestelmä, johon kuuluisi kolme Euroopan valvontaviranomaista, yksi pankkialaa, yksi arvopaperialaa ja yksi vakuutus- ja työeläkealaa varten, sekä Euroopan järjestelmäriskineuvosto. Raportin suositukset edustivat alinta muutostasoa, jota asiantuntijat pitivät välttämättömänä, jotta voidaan estää vastaavanlaisen kriisin syntyminen tulevaisuudessa.

(3)  Komissio esitti 4 päivänä maaliskuuta 2009 antamassaan tiedonannossa ”Elvytys Euroopassa”, että se ehdottaisi lainsäädäntöä, jolla luotaisiin Euroopan finanssivalvojien järjestelmä ja Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK). Se käsitteli tarkemmin tällaisen uuden valvontakehyksen mahdollista rakennetta 27 päivänä toukokuuta 2009 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan finanssivalvonta”, mutta ei sisällyttänyt siihen kaikkia de Larosièren raportissa esitettyjä suosituksia.

(4)  Eurooppa-neuvosto suositti 19 kesäkuuta 2009 antamissaan päätelmissä, että perustettaisiin Euroopan finanssivalvojien järjestelmä, joka käsittäisi kolme uutta Euroopan valvontaviranomaista. Järjestelmällä olisi pyrittävä parantamaan kansallisen valvonnan laatua ja yhdenmukaisuutta, vahvistamaan rajojen yli toimivien ryhmittymien valvontaa ja laatimaan eurooppalainen ohjekirja, jota sovellettaisiin sisämarkkinoilla kaikkiin finanssilaitoksiin. Eurooppa-neuvosto tähdensi, että Euroopan valvontaviranomaisilla olisi myös oltava valtuudet valvoa luottoluokituslaitoksia, ja kehotti komissiota laatimaan konkreettisia ehdotuksia siitä, miten Euroopan finanssivalvojien järjestelmä voisi toimia vahvana tekijänä kriisitilanteissa. Samalla se painotti, että Euroopan valvontaviranomaisten päätökset eivät saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen vastuuseen.

(4 a)  Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) raportissa ”A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector”, joka laadittiin 16 päivänä huhtikuuta 2010 Pittsburghin huippukokoukseen kokoontuneen G20-ryhmän pyynnöstä, todetaan, että finanssialan häiriöistä johtuvia kustannuksia olisi hillittävä ja ne olisi katettava rahoitusvakausmaksulla, joka liitettäisiin uskottavaan ja tehokkaaseen kriisinratkaisumekanismiin.. Oikein määritellyillä kriisinratkaisumenetelmillä vältettäisiin se, että hallitukset joutuisivat vastaisuudessa pelastamaan laitoksia, jotka ovat liian tärkeitä, liian suuria tai liian riippuvaisia toisistaan päästettäviksi kaatumaan.

(4 b)  Komission 3 päivänä maaliskuuta 2010 antamassa tiedonannossa ”Eurooppa 2020” todettiin, että lyhyen aikavälin keskeinen prioriteetti olisi ”tulevaisuudessa paremmin ehkäistä ja tarvittaessa hallita mahdollista finanssikriisiä ja” selvittää ”myös mahdollisuutta rahoitusalan asianmukaiseen osallistumiseen ottaen huomioon, että alalla on tämänhetkisessä kriisissä erityinen vastuu”.

(4 c)  Eurooppa-neuvosto totesi 25 päivänä maaliskuuta 2010 selvästi, että ”edistymistä on saatava aikaan erityisesti sellaisissa kysymyksissä kuin [...] systeemisesti merkittävät laitokset [ja] finanssikriisin hallinnan rahoitusvälineet”.

(4 d)  Eurooppa-neuvosto katsoi lopulta 17 päivänä kesäkuuta 2010, että ”jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön rahoituslaitoksilta perittävien maksujen ja verojen järjestelmiä vastuun oikeudenmukaisen jakamisen varmistamiseksi ja kannustimien luomiseksi järjestelmäriskin hallintaa varten” ja että ”tällaisten maksujen ja verojen olisi oltava osa uskottavaa kriisinratkaisukehystä”.

(5)  Finanssi- ja talouskriisi ovat luoneet todellisia, vakavia riskejä, jotka kohdistuvat rahoitusjärjestelmän vakauteen ja sisämarkkinoiden toimintaan. Rahoitusjärjestelmän vakauden ja luotettavuuden palauttaminen ja ylläpitäminen ovat ehdoton edellytys sille, että luottamus ja yhtenäisyys säilyvät sisämarkkinoilla, jolloin mahdollisuudet täysin yhdentyneiden ja toimivien sisämarkkinoiden luomiseen finanssipalvelujen alalla säilyvät ja paranevat. Syvemmät ja yhdentyneemmät finanssimarkkinat tarjoaisivat myös paremmat mahdollisuudet rahoituksen saamiseen ja riskien hajauttamiseen ja parantaisivat siten talouksien kykyä kestää häiriöitä.

(6)  Unioni ei voi enää hyödyntää pidemmälle Euroopan valvontaviranomaisten komiteoita ▌. Se ei voi jäädä tilanteeseen, jossa ei ole käytettävissä mekanismia, jolla voitaisiin varmistaa, että kansalliset valvontaviranomaiset tekevät parhaat mahdolliset valvontapäätökset rajojen yli toimivien laitosten osalta; jossa kansallisten valvontaviranomaisten välillä ei ole riittävästi yhteistyötä tai tietojenvaihtoa; jossa kansallisten viranomaisten yhteiset toimet edellyttävät mutkikkaita järjestelyjä, joissa on otettava huomioon monenkirjavat sääntely- ja valvontavaatimukset; jossa kansalliset ratkaisut ovat useimmiten ainoa käypä vaihtoehto, jolla voidaan reagoida Euroopan ongelmiin, ja jossa samasta säädöstekstistä on olemassa erilaisia tulkintoja. Uusi Euroopan finanssivalvontajärjestelmä (EFVJ) olisi suunniteltava sellaiseksi, että sillä voidaan poistaa nämä puutteet ja että se vastaa tavoitetta luoda unioniin vakaat finanssipalvelujen sisämarkkinat ja yhdistää kansalliset valvontaviranomaiset vahvaksi unionin verkostoksi.

(7)  EFVJ:n olisi oltava kansallisten ja unionin valvontaviranomaisten muodostama yhdentynyt verkosto, jossa finanssilaitosten päivittäinen valvonta jäisi kansalliselle tasolle. Euroopan valvontaviranomaisella, jäljempänä ”pankkiviranomainen”, olisi oltava johtava rooli rajojen yli toimivia finanssilaitoksia valvovissa valvontakollegioissa, ja niitä varten olisi määriteltävä selkeitä valvontasääntöjä. Pankkiviranomaisen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota finanssilaitoksiin, jotka voivat aiheuttaa järjestelmäriskin siksi, että niiden kaatuminen voisi vaarantaa unionin rahoitusjärjestelmän vakauden, jos kansallinen viranomainen ei ole käyttänyt toimivaltaansa. Muita tavoitteita olisivat pidemmälle menevä yhdenmukaistaminen sekä finanssilaitoksia ja -markkinoita koskevien sääntöjen yhtenäinen soveltaminen koko unionissa. Pankkiviranomaisen lisäksi olisi perustettava Euroopan valvontaviranomainen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) ja Euroopan valvontaviranomainen (arvopaperimarkkinat) sekä Euroopan valvontaviranomainen (sekakomitea). EJRK:n olisi oltava osa EFVJ:ää.

(8)  Euroopan valvontaviranomaisten olisi korvattava komission päätöksellä 2009/78/EY(14) perustettu Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitea, komission päätöksellä 2009/79/EY(15) perustettu Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitea ja komission päätöksellä 2009/77/EY(16) perustettu Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea, ja niiden olisi saatava näiden komiteoiden kaikki tehtävät ja toimivalta, mukaan lukien soveltuvin osin meneillään olevan työn ja hankkeiden jatkaminen. Kunkin viranomaisen toimiala olisi määritettävä selvästi. Komission olisi myös osallistuttava valvontatoimien verkostoon, jos institutionaaliset syyt ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa asetetut velvollisuudet sitä edellyttävät.

(9)  ▌Pankkiviranomaisen ▌olisi pyrittävä toiminnallaan parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa, erityisesti turvaamalla korkeatasoisen, tehokkaan ja yhdenmukaisen sääntelyn ja valvonnan ottaen huomioon kaikkien jäsenvaltioiden erilaiset edut sekä finanssilaitosten erilaisen luonteen. Pankkiviranomaisen olisi suojeltava yleisiä arvoja, kuten rahoitusjärjestelmän vakaus, markkinoiden ja rahoitustuotteiden avoimuus sekä tallettajien ja sijoittajien suojaaminen. Pankkiviranomaisen olisi myös torjuttava sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöä ja taattava tasapuoliset toimintaedellytykset sekä lujitettava valvonnan kansainvälistä koordinointia kokonaistalouden, muun muassa finanssilaitosten ja muiden sidosryhmien sekä kuluttajien ja työntekijöiden eduksi. Lisäksi sen tehtäviin olisi kuuluttava valvontakäytäntöjen lähentymisen edistäminen ja EU:n toimielimien neuvonta pankkitoimintaan, maksuihin, sähköisen rahan sääntelyyn ja valvontaan liittyvissä asioissa sekä vastaavat yritysten hyvään hallintotapaan sekä tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen liittyvään raportointiin liittyvät kysymykset. Pankkiviranomaiselle olisi myös annettava yleinen valvontavastuu nykyisistä ja uusista rahoitustuotteista sekä nykyisistä ja uudentyyppisistä liiketoimista.

(9 a)  Pankkiviranomaisen olisi otettava asiaankuuluvasti huomioon toimintansa vaikutukset kilpailuun ja innovointiin sisämarkkinoilla, unionin maailmanlaajuiseen kilpailukykyyn, taloudelliseen osallisuuteen ja unionin uuteen työllisyyttä ja kasvua edistävään strategiaan.

(9 b)  Jotta pankkiviranomainen voisi täyttää tavoitteensa, sen olisi oltava oikeushenkilö ja sillä olisi oltava hallinnollinen ja taloudellinen itsemääräämisoikeus. Pankkiviranomaiselle olisi annettava valtuudet käsitellä erityisesti järjestelmäriskeihin ja rajatylittäviin riskeihin liittyvien lakien noudattamista (Baselin pankkivalvontakomitea).

(9 c)  Kansainväliset viranomaiset (Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), rahoitusmarkkinoiden vakautta seuraava elin (FSB) ja Kansainvälinen järjestelypankki (BIS)) määrittelevät järjestelmäriskin finanssipalvelujen keskeytymisriskiksi, joka (i) johtuu koko rahoitusjärjestelmän tai sen osien heikentymisestä ja (ii) saattaa vaikuttaa huomattavan kielteisesti reaalitalouteen, ja toteavat, että kaikentyyppiset finanssialan välittäjät, markkinat ja infrastruktuurit voivat olla jossain määrin järjestelmän kannalta tärkeitä.

(9 d)  Rajatylittäviin riskeihin sisältyvät näiden viranomaisten mukaan kaikki talouden epätasapainosta tai rahoitushäiriöistä koko unionissa tai sen osissa aiheutuvat riskit, jotka voivat vaikuttaa huomattavan kielteisesti kahden tai useamman jäsenvaltion taloudellisten toimijoiden välisiin liiketoimiin, sisämarkkinoiden toimintaan tai unionin tai jonkin jäsenvaltion julkiseen talouteen.

(10)  Euroopan unionin tuomioistuin katsoi asiassa C-217/04 (Yhdistynyt kuningaskunta vastaan Euroopan parlamentti ja neuvosto) 2 päivänä toukokuuta 2006 antamassaan tuomiossa, että ”mikään EY 95 artiklan [nyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla] sanamuodossa ei oikeuta päättelemään, että yhteisön lainsäätäjän tämän määräyksen perusteella toteuttamien toimenpiteiden adressaatteina voi olla vain jäsenvaltioita. Yhteisön lainsäätäjän suorittaman arvioinnin perusteella voi osoittautua välttämättömäksi perustaa yhteisön elin, jonka tehtävänä on myötävaikuttaa yhdenmukaistamisprosessiin tilanteissa, joissa tähän määräykseen perustuvien toimien yhtenäisen täytäntöönpanon ja soveltamisen helpottamiseksi on asianmukaista toteuttaa oheis- ja kehystoimenpiteitä.” Pankkiviranomaisen tarkoitus ja tehtävät – toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten avustaminen unionin sääntöjen yhdenmukaisessa tulkinnassa ja soveltamisessa sekä finanssimarkkinoiden yhdentymiseen tarvittavan rahoitusvakauden edistäminen – liittyvät läheisesti finanssipalvelujen sisämarkkinoita koskeviin unionin säännöstön tavoitteisiin. Sen vuoksi pankkiviranomainen olisi perustettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan nojalla.

(11)  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehtävät, joihin kuuluu viranomaisten yhteistyö toistensa ja komission kanssa, vahvistetaan seuraavissa säädöksissä: luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY(17), sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 14 päivänä kesäkuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/49/EY(18) ja talletusten vakuusjärjestelmistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/19/EY(19).

(12)  Voimassa olevaan unionin lainsäädäntöön, jolla säännellään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä, kuuluvat myös finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta 16 päivänä joulukuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY(20), maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana 15 päivänä marraskuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1781/2006(21), sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta 16 päivänä syyskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY(22) sekä rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY(23), ▌kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä 23 päivänä syyskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/65/EY(24)sekä maksupalveluista sisämarkkinoilla 13 päivänä marraskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/64/EY(25)asiaa koskevat osat.

(13)  On suotavaa, että pankkiviranomainen edistää yhdenmukaisen lähestymistavan soveltamista talletussuojaan, jotta varmistettaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset ja tallettajien tasavertainen kohtelu koko unionissa. Koska talletusten vakuusjärjestelmiä valvotaan hallinnollisesti asianomaisissa jäsenvaltioissa eivätkä ne ole finanssialan sääntelyyn perustuvan valvonnan alaisia, pankkiviranomaisen olisi voitava käyttää tämän asetuksen mukaista toimivaltaansa itse vakuusjärjestelmään ja sen hoitajaan. Pankkiviranomaisen roolia olisi tarkistettava Euroopan talletusvakuusrahaston perustamisen yhteydessä.

(14)  On tarpeen ottaa käyttöön tehokas väline yhdenmukaisten teknisten sääntelystandardien laatimiseksi finanssipalvelujen alalla, jotta varmistetaan muun muassa ohjekirjan avulla tasapuoliset toimintaedellytykset ja riittävä tallettajien, sijoittajien ja kuluttajien suoja koko unionissa. Koska pankkiviranomainen on elin, jolla on pitkälle menevää erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia unionin oikeudessa määritellyillä aloilla luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joihin ei liity toimintavalintoja. Komission olisi hyväksyttävä kyseiset tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, jotta standardeilla olisi sitovia oikeusvaikutuksia. ▌

(15)  Teknisten sääntelystandardien luonnoksia olisi muutettava vain hyvin rajoitetuissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa edellyttäen, että pankkiviranomainen on tiiviissä yhteydessä finanssimarkkinoihin ja tuntee niiden päivittäisen toiminnan. Niitä muutettaisiin esimerkiksi silloin, kun ne eivät ole unionin oikeuden mukaisia, niissä ei noudateta suhteellisuusperiaatetta tai ne ovat ristiriidassa finanssipalvelujen sisämarkkinoiden perusperiaatteiden kanssa sellaisina kuin nämä periaatteet ilmenevät finanssipalveluja koskevasta unionin säännöstöstä. Komission ei pitäisi muuttaa pankkiviranomaisen valmistelemien teknisten standardien sisältöä ilman, että se toimii ennalta koordinoidusti pankkiviranomaisen kanssa. Sen varmistamiseksi, että standardit hyväksytään sujuvalla ja ripeällä menettelyllä, komissiolle olisi asetettava määräaika, jonka kuluessa sen olisi tehtävä standardin hyväksymistä koskeva päätöksensä.

(15 a)  Komissiolle olisi myös siirrettävä valta panna täytäntöön oikeudellisesti sitovia unionin säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisesti. Teknisissä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeissa on otettava huomioon suhteellisuusperiaate, eli niissä asetettujen vaatimusten olisi oltava oikeasuhteisia asianomaisen finanssilaitoksen liiketoimintaan liittyvien riskien luonteeseen, laajuuteen ja moninaisuuteen nähden.

(16)  Aloilla, jotka eivät kuulu teknisten sääntelystandardien soveltamisalaan, pankkiviranomaisella olisi oltava toimivalta antaa unionin lainsäädännön soveltamista koskevia ohjeita ja suosituksia ▌. Avoimuuden varmistamiseksi ja kansallisten valvontaviranomaisten kannustamiseksi noudattamaan ohjeita ja suosituksia kansalliset viranomaiset olisi velvoitettava ilmoittamaan julkisesti perusteensa, jos ne eivät noudata kyseisiä ohjeita ja suosituksia, jotta varmistettaisiin täysi avoimuus markkinatoimijoihin nähden.

(17)  Sen varmistaminen, että unionin oikeutta sovelletaan kaikilta osin asianmukaisesti, on keskeinen edellytys finanssimarkkinoiden eheydelle, avoimuudelle, tehokkuudelle ja moitteettomalle toiminnalle, rahoitusjärjestelmän vakaudelle sekä finanssilaitosten tasapuolisille kilpailuolosuhteille unionissa. Sen vuoksi olisi luotava mekanismi, jota pankkiviranomainen voisi käyttää tapauksissa, joissa unionin oikeuden soveltaminen on laiminlyöty tai sitä on sovellettu virheellisesti, mikä katsotaan unionin oikeuden rikkomiseksi. Mekanismia olisi käytettävä aloilla, joilla unionin lainsäädännössä asetetaan selviä ja ehdottomia velvoitteita.

(18)  Jotta tapauksiin, joissa unionin oikeutta ei ole sovellettu asianmukaisesti tai kaikilta osin, voitaisiin reagoida oikeasuhteisesti, niihin olisi sovellettava kolmivaiheista mekanismia. Ensimmäisessä vaiheessa pankkiviranomaisella olisi oltava toimivalta tutkia tapausta, jossa kansallisten viranomaisten väitetään soveltaneen unionin oikeudessa asetettuja velvoitteita epäasianmukaisella tai riittämättömällä tavalla valvontakäytännöissään, ja antaa sen jälkeen suositus. Jos toimivaltainen kansallinen viranomainen ei noudata suositusta, komissiolla olisi oltava toimivalta antaa virallinen lausunto, jossa se ottaa huomioon pankkiviranomaisen suosituksen ja jossa vaaditaan toimivaltaista viranomaista toteuttamaan tarvittavat toimet, joilla varmistetaan unionin oikeuden noudattaminen.

(19)  Jos kansallinen viranomainen ei noudata suositusta pankkiviranomaisen asettamassa määräajassa, pankkiviranomaisen olisi unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi viipymättä osoitettava kyseiselle kansalliselle valvontaviranomaiselle päätös, jolla olisi välittömiä oikeusvaikutuksia, joihin voitaisiin vedota kansallisissa tuomioistuimissa ja kansallisten viranomaisten edessä ja jotka voitaisiin panna täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan nojalla.

(20)  Jotta voitaisiin ratkaista poikkeukselliset tilanteet, joissa asianomainen toimivaltainen viranomainen jättää itsepintaisesti toimet toteuttamatta, pankkiviranomaiselle olisi annettava valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan yksittäisille finanssilaitoksille. Tämä toimivalta olisi rajoitettava poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa toimivaltainen viranomainen ei noudata sille osoitettua virallista lausuntoa ja joissa unionin oikeus on suoraan sovellettavissa finanssilaitoksiin voimassa olevien tai tulevien EU:n asetusten nojalla. Tältä osin Euroopan parlamentti ja neuvosto odottavat, että komission ohjelma vuodeksi 2010 pannaan täytäntöön erityisesti vakavaraisuusdirektiivien uudistusta koskevan ehdotuksen osalta.

(21)  Vakavat uhat, jotka kohdistuvat finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja eheyteen tai rahoitusjärjestelmän vakauteen Euroopan unionissa, vaativat unionin tasolla nopeaa, yhteistä toimintaa. Sen vuoksi pankkiviranomaisella olisi oltava mahdollisuus vaatia kansallisia valvontaviranomaisia toteuttamaan erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. Koska kysymys on arkaluonteinen, komissiolle olisi annettava toimivalta todeta kriisitilanteen olemassaolo omasta aloitteestaan tai Euroopan parlamentin, neuvoston, EJRK:n tai pankkiviranomaisen pyynnöstä. Jos Euroopan parlamentti, neuvosto, EJRK tai Euroopan valvontaviranomainen (ESA) katsoo, että kriisitilanteen kehittyminen on todennäköistä, sen olisi otettava yhteyttä komissioon. Tällöin on erittäin tärkeää huolehtia asianmukaisesti luottamuksellisuudesta. Jos komissio toteaa kriisitilanteen olemassaolon, sen olisi tiedotettava siitä asiaankuuluvasti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(22)  Sen varmistamiseksi, että valvonta on tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kannat otetaan tasapainoisesti huomioon, pankkiviranomaisella olisi oltava mahdollisuus ratkaista kyseisten toimivaltaisten viranomaisten väliset erimielisyydet sitovasti, valvontakollegioissa ilmenevät erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana toimivaltaiset viranomaiset voivat päästää keskinäiseen sopimukseen. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä, pankkiviranomaisen olisi esitettävä vaikutuksiltaan kyseisiä toimivaltaisia viranomaisia sitova vaatimus, jonka mukaisesti niiden on toteutettava tietty toimi tai pidättäydyttävä toimista asian ratkaisemiseksi, jotta varmistetaan unionin oikeuden noudattaminen. Tapauksissa, joissa asiaan liittyvä unionin lainsäädäntö antaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille harkintavaltaa, ESA:n tekemät päätökset eivät voi korvata kyseisen harkintavallan käyttöä unionin oikeuden mukaisesti. Jos asianomaiset kansalliset valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, pankkiviranomaisella olisi oltava valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan finanssilaitoksille sellaisilla unionin oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan sovellettavissa.

(22 a)  Kriisi on osoittanut, että rajojen yli toimivia finanssilaitoksia ei selvästikään voida valvoa riittävästi pelkästään kansallisten viranomaisten välisen yhteistyön avulla, koska näiden toimivalta ei ulotu kansallisten rajojen ylitse.

(22 b)  Lisäksi nykyiset järjestelyt, joissa yhdistetään oikeudet avata sivuliikkeitä, kotivaltion valvonta ja yksinomaan kansalliset talletusvakuutukset, eivät muodosta riittävää perustaa tulevalle eurooppalaisten rajojen yli toimivien vähittäispankkien sääntelylle ja valvonnalle (Turner Review).

(22 c)  Kuten Turner Review -julkaisussa todetaan, toimivammat järjestelyt edellyttävät joko kansallisen toimivallan lisäämistä, mikä merkitsee yhtenäismarkkinoiden avoimuuden vähenemistä, tai pidemmälle menevää Euroopan integraatiota. ”Kansallinen” ratkaisu merkitsee, että isäntämaalla olisi oikeus velvoittaa ulkomaiset laitokset toimimaan ainoastaan tytäryhtiöiden eikä sivuliikkeiden kautta ja valvoa maassaan toimivien pankkien pääomaa ja likviditeettiä, mikä lisäisi protektionismia. ”Eurooppalainen” ratkaisu vaatii pankkiviranomaisen aseman vahvistamista valvontakollegion sisällä ja järjestelmäriskejä aiheuttavien finanssilaitosten valvonnan vahvistamista.

(23)  Valvontakollegioilla on tärkeä rooli rajatylittävää toimintaa harjoittavien finanssilaitosten tehokkaassa, toimivassa ja yhdenmukaisessa valvonnassa. Pankkiviranomaisella olisi oltava johtava rooli valvontakollegioissa ja täydet oikeudet osallistua niihin, jotta voitaisiin sujuvoittaa valvontakollegioiden toimintaa ja tietojenvaihtoprosessia sekä edistää kollegioiden lähentymistä ja yhdenmukaistumista unionin oikeuden soveltamisessa. Kuten de Larosièren raportissa todetaan, on ehkäistävä valvontakäytäntöjen eroista aiheutuva kilpailun vääristyminen ja sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö, sillä nämä saattavat horjuttaa rahoitusvakautta – muun muassa kannustamalla finanssialan toiminnan siirtämistä maihin, joissa valvonta on leväperäistä. Valvontajärjestelmän on näyttäydyttävä oikeudenmukaisena ja tasapuolisena.

(23 a)  Pankkiviranomaisen ja kansallisten valvontaviranomaisten olisi tehostettava sellaisten finanssilaitosten valvontaa, jotka kuuluvat järjestelmäriskin piiriin, koska niiden toiminnan häiriöt voivat vaarantaa unionin rahoitusjärjestelmän toiminnan ja vahingoittaa reaalitaloutta.

(23 b)  Järjestelmäriski olisi tunnistettava ottaen huomioon kansainväliset standardit, erityisesti rahoitusmarkkinoiden vakautta seuraavan elimen (FSB), IMF:n, Kansainvälisen vakuutusvalvojien järjestön (IAIS) ja G20-maiden vahvistamat standardit. Keskinäinen riippuvaisuus, korvattavuus ja ajoitus ovat yleisimmin käytettyjä perusteita järjestelmäriskin tunnistamisessa.

(23 c)  Olisi luotava puitteet vaikeuksissa olevien laitosten vakauttamiseksi tai lakkauttamiseksi, sillä on selvästi osoitettu, että pankkikriisin panokset ovat korkeita viranomaisille ja koko yhteiskunnalle siksi, että tällainen tilanne saattaa vaarantaa rahoitusjärjestelmän vakauden ja reaalitalouden (de Larosièren raportti). Komission olisi tehtävä aiheellisia ehdotuksia finanssikriisien hallinnan uusien puitteiden luomiseksi. Kriisinhallinnan keskeisiä osatekijöitä ovat yhteiset säännöt ja finanssikriisien ratkaisuvälineet (täytäntöönpano ja rahoitus suurten, rajojen yli toimivien ja/tai toisistaan riippuvaisten laitosten kriisien käsittelemiseksi).

(23 d)  Olisi perustettava Euroopan talletusvakuusrahasto, jotta voidaan varmistaa rajojen yli toimivien finanssilaitosten yhteisvastuullisuus, turvata unionin tallettajien edut ja vähentää systeemisestä finanssikriisistä veronmaksajille aiheutuvia kustannuksia. Unionin tasolla toimiva rahasto vaikuttaa tehokkaimmalta tavalta turvata tallettajien edut ja torjua kilpailun vääristymistä. On kuitenkin ilmeistä, että asian tarkastelu unionin tasolla on väistämättä monimutkaisempaa, ja joissakin jäsenvaltioissa tällaisten järjestelmien suunnittelu on jo aloitettu tai järjestelmiä on jo otettu käyttöön. Pankkiviranomaisen olisi siksi ainakin huolehdittava kansallisten järjestelmien tärkeimpien ominaisuuksien yhdenmukaistamisesta. Sen olisi myös pystyttävä varmistamaan, että rahoituslaitoksien on suoritettava maksuja ainoastaan yhteen järjestelmään.

(23 e)  Euroopan pankkialan vakausrahastosta olisi rahoitettava toimenpiteitä vaikeuksissa olevien finanssilaitosten pelastamiseksi tai lakkauttamiseksi hallitusti silloin, kun ne voisivat uhata unionin finanssialan sisämarkkinoiden rahoitusvakautta. Rahasto olisi rahoitettava finanssialan suorittamilla asianmukaisilla maksuilla. Rahastoon suoritettavien maksujen olisi korvattava vastaavanlaisiin kansallisiin rahastoihin suoritettavat maksut.

(24)  Tehtävien ja vastuiden delegoiminen voi olla valvontaviranomaisten verkoston toiminnassa hyödyllinen keino vähentää valvontatehtävien päällekkäisyyttä, edistää yhteistyötä ja sujuvoittaa siten valvontaprosessia sekä keventää finanssilaitoksille koituvia rasitteita, erityisesti niiden finanssilaitosten kohdalla, joilla ei ole unionin tason ulottuvuutta. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tarjottava selkeä oikeusperusta tällaiselle delegoinnille. Tehtävien delegointi merkitsee sitä, että tehtävät suorittaa jokin toinen valvontaviranomainen niistä vastaavan viranomaisen sijasta, mutta vastuu valvontapäätöksistä säilyy delegoivalla viranomaisella. Vastuita delegoitaessa kansallisella valvontaviranomaisella, jolle vastuita delegoidaan, olisi oltava mahdollisuus päättää tietystä valvonta-asiasta omissa nimissään pankkiviranomaisen tai toisen kansallisen valvontaviranomaisen puolesta. Delegoinneissa olisi noudatettava sitä periaatetta, että valvontavaltaa jaetaan valvontaviranomaiselle, jolla on hyvät edellytykset toimia asiassa. Vastuita olisi asianmukaista jakaa uudelleen esimerkiksi sen vuoksi, että sillä voidaan saavuttaa mittakaavaan tai moninaisuuteen liittyviä etuja, valvoa ryhmittymiä yhdenmukaisesti tai hyödyntää kansallisten valvontaviranomaisten teknistä asiantuntemusta optimaalisesti. Asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä voidaan määritellä tarkemmin periaatteet, joiden mukaan vastuita voidaan sopimuksesta jakaa uudelleen. Pankkiviranomaisen olisi kaikin asianmukaisin keinoin helpotettava ja valvottava kansallisten valvontaviranomaisten välisiä delegointisopimuksia. Sille olisi ilmoitettava suunnitelluissa delegointisopimuksista etukäteen, jotta se voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. Pankkiviranomaisen olisi huolehdittava siitä, että tällaiset sopimukset julkistetaan keskitetysti, jotta kaikilla asianomaisilla osapuolilla olisi mahdollisuus saada niistä helposti selkeää ja ajankohtaista tietoa. Sen olisi määriteltävä delegointiin ja delegointisopimuksiin liittyvät hyvät käytännöt ja levitettävä niitä.

(25)  Yhteisen valvontakulttuurin luomiseksi pankkiviranomaisen olisi aktiivisesti edistettävä valvontakäytäntöjen lähentymistä koko Euroopan unionissa.

(26)  Vertaisarvioinnit ovat tehokas ja toimiva keino edistää yhdenmukaisuutta finanssivalvojien verkostossa. Sen vuoksi pankkiviranomaisen olisi luotava metodologinen perusta tällaisille arvioinneille ja tehtävä niitä säännöllisesti. Arvioinneissa ei saisi keskittyä pelkästään valvontakäytäntöjen lähentymiseen vaan myös valvontaviranomaisten kykyyn saavuttaa laadukkaita valvontatuloksia sekä toimivaltaisten viranomaisten riippumattomuuteen. Vertaisarviointien tulokset olisi julkistettava ja parhaat käytännöt olisi määriteltävä ja myös julkistettava.

(27)  Pankkiviranomaisen olisi aktiivisesti edistettävä unionin koordinoituja valvontatoimia erityisesti unionin finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamiseksi. Sen lisäksi, että pankkiviranomaiselle annettaisiin valtuudet toimia kriisitilanteissa, sille olisi annettava yleinen koordinointitehtävä EFVJ:ssä. Pankkiviranomaisen toimissa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kaikkien olennaisten tietojen sujuvaan kulkuun toimivaltaisten viranomaisten välillä.

(28)  Rahoitusvakauden turvaamiseksi olisi tunnistettava jo varhaisessa vaiheessa eri maiden ja eri alojen rajat ylittävät suuntaukset, mahdolliset riskit ja haavoittuvuudet, jotka ovat peräisin mikrotasolta. Pankkiviranomaisen olisi seurattava ja arvioitava tällaisia muutoksia omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa tiedotettava niistä säännöllisesti tai tapauskohtaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä muille Euroopan valvontaviranomaisille ja EJRK:lle. Lisäksi pankkiviranomaisen olisi käynnistettävä ja koordinoitava unionin laajuisia stressitestejä, jotta voitaisiin arvioida finanssilaitosten kykyä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, sekä varmistettava, että tällaisissa testeissä käytetään kansallisella tasolla mahdollisimman yhdenmukaisia menetelmiä. Pystyäkseen hoitamaan tehtävänsä asianmukaisesti pankkiviranomaisen on tehtävä taloudellisia analyyseja markkinoista ja markkinoilla mahdollisesti tapahtuvien muutosten vaikutuksista.

(29)  Finanssipalvelujen maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten standardien kasvavan merkityksen vuoksi pankkiviranomaisen olisi edustettava unionia vuoropuhelussa ja yhteistyössä kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa.

(30)  Pankkiviranomaisen olisi toimittava omalla vastuualueellaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission riippumattomana neuvoa-antavana elimenä. Sillä olisi oltava mahdollisuus antaa lausuntonsa direktiivin 2006/48/EY mukaisesta toiminnan vakauden arvioinnista sulautumien ja omistusosuuksien hankinnan yhteydessä.

(31)  Jotta pankkiviranomainen voisi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, sillä täytyisi olla oikeus pyytää kaikkia tarvitsemiaan vakauden valvontaan liittyviä tietoja. Finanssilaitoksille aiheutuvien ilmoitusvelvollisuuksien päällekkäisyyden välttämiseksi tiedot olisi yleensä saatava kansallisilta valvontaviranomaisilta, jotka ovat lähimpänä finanssimarkkinoita ja -laitoksia, ja jo olemassa olevat tilastot olisi otettava huomioon. Pankkiviranomaisen olisi viimeisenä keinonaan kuitenkin voitava osoittaa asianmukaisesti perusteltu tietopyyntö suoraan finanssilaitokselle, jos kansallinen toimivaltainen viranomainen ei toimita tai voi toimittaa tietoja ajoissa. Jäsenvaltioiden viranomaiset olisi velvoitettava avustamaan pankkiviranomaista sen varmistamisessa, että tällaisiin suoriin pyyntöihin vastataan. Tässä yhteydessä yhteiset raportointimuodot ovat olennaisen tärkeitä.

(31 a)  Tietojenkeruuseen liittyvät toimenpiteet eivät saisi rajoittaa Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) oikeudellista kehystä tilastojen alalla. Tämä asetus ei näin ollen saisi rajoittaa Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009(26) eikä Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98(27) soveltamista.

(32)  On olennaisen tärkeää, että pankkiviranomainen ja EJRK tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta EJRK:n toiminta ja sen varoitusten ja suositusten jälkeiset jatkotoimet olisivat täysitehoisia. Pankkiviranomaisen ja EJRK:n olisi jaettava kaikki olennaiset tiedot keskenään. Yksittäisiä yrityksiä koskevat tiedot olisi toimitettava ainoastaan perustellusta pyynnöstä. Saadessaan varoituksia tai suosituksia, jotka EJRK on osoittanut pankkiviranomaiselle tai kansalliselle valvontaviranomaiselle, pankkiviranomaisen olisi varmistettava soveltuvat jatkotoimet.

(33)  Pankkiviranomaisen olisi ▌kuultava asianomaisia osapuolia sääntelystandardeista, ohjeista ja suosituksista ja annettava niille kohtuullinen mahdollisuus esittää huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. Ennen sääntelystandardi-, ohje- ja suositusluonnosten hyväksymistä pankkiviranomaisen olisi tehtävä vaikutustenarviointi. Tätä varten olisi tehokkuussyistä perustettava pankkialan osallisryhmä, joka edustaisi tasasuhtaisesti unionin luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä (erilaisia ja erikokoisia finanssilaitoksia ja liikeyrityksiä, tarvittaessa myös yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, jotka käyttävät itse finanssipalveluja), pk-yrityksiä, ammattiyhdistyksiä, tiedeyhteisön edustajia sekä kuluttajia ja muita pankkipalvelujen pienkäyttäjiä. Pankkialan osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka komissio on perustanut tai jotka on perustettu unionin lainsäädännöllä.

(33 a)  Voittoa tavoittelemattomat järjestöt jäävät hyvin rahoitettuihin ja hyvät yhteydet omaaviin toimialan edustajiin verrattuna syrjään finanssipalvelujen tulevaisuudesta käytävästä keskustelusta ja sitä koskevasta päätöksentekosta. Tämä haitta olisi korvattava myöntämällä niiden edustajille riittävästi määrärahoja pankkialan osallisryhmässä.

(34)  Jäsenvaltioilla on perusvastuu koordinoidun kriisinhallinnan varmistamisesta ja rahoitusvakauden säilyttämisestä kriisitilanteissa ja erityisesti yksittäisten vaikeuksissa olevien finanssilaitosten vakauttamisesta ja niiden ongelmien ratkaisemisesta. Niiden toimet olisi koordinoitava tiiviisti talous- ja rahaliiton ja sen periaatteiden kanssa. Pankkiviranomaisen kriisitilanteissa tai erimielisyyksien ratkaisemiseksi toteuttamat toimenpiteet, jotka vaikuttavat finanssilaitoksen vakauteen, eivät saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen vastuuseen. Olisi luotava mekanismi, jolla jäsenvaltiot voisivat vedota tähän suojalausekkeeseen ja viime kädessä saattaa asian neuvoston päätettäväksi. On asianmukaista antaa neuvostolle rooli tässä asiassa ottaen huomioon jäsenvaltioilla tässä yhteydessä olevat erityisvelvollisuudet.

(34 a)  Komission olisi saatujen kokemusten perusteella annettava kolmen vuoden kuluessa tällaisen mekanismin perustamisesta annetun asetuksen voimaantulosta unionin tasolla selkeitä ja asianmukaisia ohjeita siitä, milloin jäsenvaltiot soveltavat suojalauseketta. Jäsenvaltioiden toteuttamaa suojalausekkeen käyttöä olisi arvioitava näiden ohjeiden pohjalta.

(34 b)  Jos jäsenvaltio päättää vedota suojalausekkeeseen, sen olisi ilmoitettava asiasta Euroopan parlamentille samanaikaisesti kuin pankkiviranomaiselle, neuvostolle ja komissiolle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden erityistä vastuuta kriisitilanteissa. Lisäksi jäsenvaltion olisi esitettävä suojalausekkeeseen vetoamisen perustelut. Pankkiviranomaisen olisi määriteltävä toteutettavat toimenpiteet yhteistyössä komission kanssa.

(35)  Päätöksentekomenettelyissään pankkiviranomaisen olisi noudatettava menettelyjen asianmukaisuutta ja avoimuutta koskevia yhteisön sääntöjä ja yleisiä periaatteita. Niillä, joille pankkiviranomaisen päätökset osoitetaan, on oltava täysi oikeus tulla kuulluiksi. Pankkiviranomaisen säädökset ovat erottamaton osa unionin oikeutta.

(36)  Pankkiviranomaisen pääasiallisena päätöksentekoelimenä tulisi olla hallintoneuvosto, johon kuuluisi kunkin jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pääjohtaja ja jonka puheenjohtajana toimisi pankkiviranomaisen puheenjohtaja. Komission, EJRK:n, Euroopan keskuspankin, Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) ja Euroopan valvontaviranomaisen (arvopaperimarkkinat) edustajien olisi oltava mukana tarkkailijoina. Hallintoneuvoston jäsenten olisi toimittava riippumattomasti ja ainoastaan unionin edun mukaisesti. Yleisluonteisiin säädöksiin, jotka liittyvät esimerkiksi sääntelystandardien, ohjeiden ja suositusten antamiseen tai talousarviota koskeviin asioihin, olisi asianmukaista soveltaa määräenemmistöä koskevia sääntöjä, jotka on vahvistettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklassa, kun taas muut päätökset olisi tehtävä jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Asiat, jotka koskevat kansallisten valvontaviranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaisemista, olisi annettava suppean lautakunnan käsiteltäviksi.

(36 a)  Hallintoneuvoston olisi tehtävä päätöksensä pääsääntöisesti yksinkertaisella enemmistöllä jäsen ja ääni -periaatteen mukaisesti. Teknisten standardien, ohjeiden ja suositusten antamiseen tai talousarviota koskeviin asioihin liittyviin säädöksiin on kuitenkin asianmukaista soveltaa määräenemmistöä koskevia sääntöjä, jotka on vahvistettu Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa ja niihin liitetyssä siirtymämääräyksiä koskevassa pöytäkirjassa (N:o 36). Asiat, jotka koskevat kansallisten valvontaviranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaisemista, olisi annettava käsiteltäviksi suppealle, objektiiviselle, sellaisista jäsenistä koostuvalle lautakunnalle, jotka eivät ole erimielisyyden osapuolena olevien toimivaltaisten viranomaisten edustajia ja joilla ei ole omaa etua valvottavanaan erimielisyyteen liittyen tai suoraa kytköstä kyseisiin toimivaltaisiin viranomaisiin. Lautakunnan kokoonpanon olisi oltava riittävän tasapainoinen. Hallintoneuvoston jäsenten olisi hyväksyttävä lautakunnan tekemä päätös yksinkertaisella enemmistöllä jäsen ja ääni -periaatteen mukaisesti. Konsolidoivan valvontaviranomaisen tekemien päätösten osalta lautakunnan ehdottama päätös voitaisiin kuitenkin hylätä äänten määrävähemmistöllä, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklassa.

(37)  JohtokunnanJohtokunnan, jonka jäseninä ovat pankkiviranomaisen puheenjohtaja, kansallisten valvontaviranomaisten edustajat ja komissio, olisi varmistettava, että pankkiviranomainen toteuttaa toiminta-ajatuksensa ja suorittaa sille osoitetut tehtävät. Johtokunnalle olisi annettava tarvittava toimivalta, jotta se voisi muun muassa antaa ehdotukset vuosittaiseksi ja monivuotiseksi työohjelmaksi, käyttää tiettyä talousarviovaltaa, hyväksyä pankkiviranomaisen henkilöstöpolitiikkaa koskevan suunnitelman, antaa erityissäännöksiä oikeudesta tutustua asiakirjoihin ja hyväksyä vuosikertomuksen.

(38)  Pankkiviranomaisen edustajana olisi oltava kokopäivätoiminen puheenjohtaja, jonka Euroopan parlamentti valitsee komission järjestämän avoimen kilpailun ja sen laatiman ehdokasluettelon perusteella. Pankkiviranomaisen johtaminen olisi uskottava toimitusjohtajalle, jolla olisi oltava oikeus osallistua hallintoneuvoston ja johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

(39)  Jotta varmistettaisiin eri alojen keskinäinen johdonmukaisuus Euroopan valvontaviranomaisten toiminnassa, kyseisten viranomaisten olisi harjoitettava tiivistä koordinointia Euroopan valvontaviranomaisten (sekakomitea,) jäljempänä ”sekakomitea”, välityksellä ja sovittava tarvittaessa yhteisistä kannoista. Sekakomitean olisi koordinoitava Euroopan kolmen valvontaviranomaisen toimintoja suhteessa finanssiryhmittymiin. Kun on kyse säädöksistä, jotka kuuluvat myös Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) tai Euroopan valvontaviranomaisen (arvopaperimarkkinat) toimivaltaan, asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten olisi tarvittaessa annettava kyseiset säädökset samanaikaisesti. Euroopan kolmen valvontaviranomaisen puheenjohtajien olisi vuoroteltava sekakomitean puheenjohtajana 12 kuukauden toimijaksoissa. Sekakomitean puheenjohtajan olisi oltava EJRK:n varapuheenjohtaja. Sekakomitealla olisi oltava pysyvä sihteeristö, johon siirretään väliaikaisesti henkilöstöä Euroopan kolmesta valvontaviranomaisesta, jotta mahdollistetaan epävirallinen tietojen jakaminen ja Euroopan kolmen valvontaviranomaisen yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen.

(40)  Olisi varmistettava, että osapuolilla, joita pankkiviranomaisen tekemät päätökset koskevat, on käytettävissään tarvittavat oikeussuojakeinot. Jos pankkiviranomaisella on päätöksentekovaltuudet, osapuolille olisi menettelyn tehokkuuden vuoksi myönnettävä oikeus valittaa valituslautakuntaan, jotta osapuolten oikeuksia voitaisiin suojella tehokkaasti. Tehokkuuden ja yhtenäisyyden vuoksi valituslautakunnan olisi oltava Euroopan kolmen valvontaviranomaisen yhteinen elin, joka olisi riippumaton niiden hallinto- ja sääntelyrakenteista. Valituslautakunnan päätöksistä olisi voitava valittaa Euroopan unionin yleiseen tuomioistuimeen ja Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(41)  PankkiviranomaisenPankkiviranomaisen täydellisen itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sille olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot olisivat suurimmaksi osaksi peräisin kansallisten valvontaviranomaisten pakollisista maksuosuuksista ja Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Unionin pankkiviranomaiselle myöntämä rahoitus edellyttää budjettivallan käyttäjän sopimusta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(28)47 kohdan mukaisesti.Unionin talousarviomenettelyä olisi noudatettava ▌. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava pankkiviranomaisen tilintarkastus. Kokonaistalousarvion olisi kuuluttava vastuuvapausmenettelyn piiriin.

(42)  Pankkiviranomaiseen olisi sovellettava Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1073/1999(29). Lisäksi pankkiviranomaisen olisi liityttävä Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 tekemään toimielinten väliseen sopimukseen(30).

(43)  Avointen ja läpinäkyvien työehtojen ja henkilöstön yhtäläisen kohtelun varmistamiseksi pankkiviranomaisen henkilöstöön olisi sovellettava Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja(31).

(44)  On olennaisen tärkeää suojella liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja. Pankkiviranomaiselle toimitetun ja verkostossa vaihdetun tiedon luottamuksellisuus olisi varmistettava tiukkojen ja tehokkaiden salassapitovelvollisuutta koskevien sääntöjen avulla.

(45)  Yksilön suoja henkilötietojen käsittelyn osalta kuuluu yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(32) sekä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001(33) soveltamisalaan, ja niitä sovelletaan kokonaisuudessaan tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

(46)  Pankkiviranomaisen toiminnan avoimuuden varmistamiseksi pankkiviranomaiseen olisi sovellettava Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001(34).

(47)  Maiden, jotka eivät ole Euroopan unionin, olisi voitava osallistua pankkiviranomaisen työhön yhteisön kanssa tehtävien asianmukaisten sopimusten mukaisesti.

(48)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen varmistamalla korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen vakavaraisuusvalvonta ja sitä koskeva sääntely, tallettajien ja sijoittajien suojaaminen, finanssimarkkinoiden eheyden, tehokkuuden ja moitteettoman toiminnan turvaaminen, rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpito ja valvonnan kansainvälisen koordinoinnin lujittaminen,, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden vuoksi toteuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(49)  Pankkiviranomainen saa kaikki Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean nykyiset tehtävät ja valtuudet. Siksi Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean perustamisesta 23 päivänä tammikuuta 2009 tehty komission päätös 2009/78/EY olisi kumottava ja rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta yhteisön ohjelmasta 16 päivänä syyskuuta 2009 tehtyä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä N:o 716/2009/EY(35) olisi muutettava.

(50)  On aiheellista asettaa määräaika tämän asetuksen soveltamiselle, jotta varmistetaan, että pankkiviranomainen on asianmukaisesti valmistautunut toiminnan aloittamiseen ja että siirtyminen Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komiteasta tapahtuu sujuvasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

PERUSTAMINEN JA OIKEUDELLINEN ASEMA

1 artikla

Perustaminen ja toimiala

1.  Tällä asetuksella perustetaan Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen), jäljempänä ”pankkiviranomainen”.

2.  Pankkiviranomainen toimii tällä asetuksella myönnetyillä valtuuksilla ja direktiivin 2006/48/EY, direktiivin 2006/49/EY, direktiivin 2002/87/EY, asetuksen (EY) N:o 1781/2006 ja direktiivin 94/19/EY soveltamisalalla sekä direktiivin 2005/60/EY, direktiivin 2002/65/EY, direktiivin 2007/64/EY ja direktiivin 2009/110/EY asiaankuuluvien osien soveltamisalalla siltä osin kuin näitä säädöksiä sovelletaan luotto- ja finanssilaitoksiin sekä niitä valvoviin toimivaltaisiin viranomaisiin, mukaan luettuina näihin säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset ja päätökset ja mahdolliset muut lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät unionin säädökset, joissa pankkiviranomaiselle annetaan tehtäviä.

2 a.  Pankkiviranomainen toimii myös luottolaitosten, finanssiryhmittymien, sijoituspalveluyritysten, maksulaitosten ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten toimialoilla, mukaan luettuina yritysten hyvää hallintotapaa, tilintarkastusta ja tilinpäätösraportointia koskevat asiat, edellyttäen että pankkiviranomaisen tällaiset toimet ovat tarpeellisia 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön tehokkaan ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

3.  Tämän asetuksen säännökset eivät rajoita komission toimivaltaa eivätkä erityisesti sen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista toimivaltaa varmistaa unionin oikeuden noudattaminen.

4.  Pankkiviranomaisen tavoitteena on suojella yleistä etua edistämällä rahoitusjärjestelmän lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vakautta sekä vaikuttavuutta unionin talouden ja sen kansalaisten ja yritysten kannalta. Pankkiviranomaisen tehtävänä on:

   i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa, erityisesti varmistamalla asianmukainen, tehokas ja yhdenmukainen sääntely ja valvonta,
  

   iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, avoimuus, tehokkuus ja moitteeton toiminta,
  

   v) lujittaa valvonnan kansainvälistä koordinointia,
   v a) estää sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö ja edistää tasapuolisia kilpailuedellytyksiä,
   v b) varmistaa, että luottoriskien ja muiden riskien ottoa säännellään ja valvotaan asianmukaisesti,
   v c) parantaa asiakkaiden suojaa.

Tätä varten pankkiviranomainen auttaa varmistamaan ▌2 kohdassa tarkoitettujen unionin säädösten johdonmukaisen, tehokkaan ja tosiasiallisen soveltamisen, edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa lausuntoja Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä laatii taloudellisia analyyseja markkinoista edistääkseen pankkiviranomaisen tavoitteiden saavuttamista.

Hoitaessaan sille tällä asetuksella annettuja tehtäviä pankkiviranomainen kiinnittää erityistä huomiota sellaisten finanssilaitosten aiheuttamiin järjestelmäriskeihin, joiden kaatuminen saattaa haitata rahoitusjärjestelmän tai reaalitalouden toimintaa.

Pankkiviranomainen toimii tehtäviään hoitaessaan riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan unionin edun mukaisesti.

1 a artikla

Euroopan finanssivalvontajärjestelmä

1.  Pankkiviranomainen on osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmää (EFVJ). EFVJ:n päätavoitteena on varmistaa, että finanssialaan sovellettavat säännöt pannaan asianmukaisesti täytäntöön, jotta säilytetään rahoitusvakaus ja varmistetaan luottamus rahoitusjärjestelmään yleensä sekä riittävä suoja finanssipalvelujen asiakkaille.

2.  EFVJ koostuu seuraavista:

   a) Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK), kun kyseessä on asetuksessa (EU) N:o .../2010 [EJRK] ja tässä asetuksessa tarkoitettujen tehtävien suorittaminen;
   b) pankkiviranomainen;
   c) Euroopan valvontaviranomainen (arvopaperimarkkinat), joka perustetaan asetuksella (EU) N:o .../2010 [EAMV];
   d) Euroopan valvontaviranomainen (vakuutukset ja lisäeläkkeet), perustettu asetuksella (EU) N:o .../2010 [EVLEV];
   e) Euroopan valvontaviranomainen (sekakomitea), kun kyseessä on 40–43 artiklassa tarkoitettujen tehtävien suorittaminen, jäljempänä ”sekakomitea”;
   f) jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka on yksilöity asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 2 artiklan 2 kohdassa, asetuksessa (EU) N:o .../2010 [EVLEV] ja tässä asetuksessa;
     g) komissio, kun kyseessä on 7 ja 9 artiklassa tarkoitettujen tehtävien suorittaminen.

3.  Pankkiviranomainen tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä EJRK:n sekä EVLEV:n ja EAMV:n kanssa sekakomitean välityksellä varmistaen toimien johdonmukaisuuden eri alojen välillä ja laatien yhteisiä kantoja finanssiryhmittymien valvonnan ja muiden eri alojen välisten kysymysten osalta.

4.  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti EFVJ:n osapuolet tekevät luottamukseen ja täysimääräiseen keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä erityisesti varmistaakseen, että niiden toisilleen toimittamat tiedot ovat tarkoituksenmukaisia ja luotettavia.

5.  EFVJ:n osapuolina olevilla valvontaviranomaisilla on velvollisuus valvoa unionissa toimivia finanssilaitoksia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaisesti.

1 b artikla

Vastuuvelvollisuus Euroopan parlamentille

Edellä 1 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetut viranomaiset vastaavat toiminnastaan Euroopan parlamentille.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

   1) ”finanssilaitoksilla” direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä ”luottolaitoksia”, direktiivin 2006/49/EY 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyjä ”sijoituspalveluyrityksiä” ja direktiivin 2002/87/EY 2 artiklan 14 kohdassa määriteltyjä ”finanssiryhmittymiä”. Direktiivin 2005/60/EY osalta ”finanssilaitoksilla” tarkoitetaan kuitenkin vain luotto- ja rahoituslaitoksia siten kuin ne määritellään kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa.
  2) ”toimivaltaisilla viranomaisilla”:
     i) direktiiveissä 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2007/64/EY määriteltyjä ja direktiivissä 2009/110/EY tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia;
     ii) direktiivien 2002/65/EY ja 2005/60/EY osalta viranomaisia, joilla on toimivalta varmistaa, että luotto- ja rahoituslaitokset noudattavat niille kyseisissä direktiiveissä asetettuja vaatimuksia;
     iii) talletusten vakuusjärjestelmien osalta elimiä, jotka hoitavat talletusten vakuusjärjestelmiä direktiivin 94/19/EY mukaisesti, tai näitä järjestelmiä valvovaa viranomaista direktiivin 94/19/EY mukaisesti siinä tapauksessa, että talletusten vakuusjärjestelmän toimintaa hoitaa yksityinen yhtiö.

3 artikla

Oikeudellinen asema

1.  Pankkiviranomainen on unionin elin, jolla on oikeushenkilön asema.

2.  Pankkiviranomaisella on kussakin jäsenvaltiossa laajin kansallisen oikeuden mukainen oikeushenkilöillä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti hankkia tai luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta ja esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä.

3.  Pankkiviranomaista edustaa sen puheenjohtaja.

4 artikla

Kokoonpano

Pankkiviranomainen koostuu seuraavista:

   1) hallintoneuvosto, jonka tehtävät määritellään 28 artiklassa;
   2) johtokunta, jonka tehtävät määritellään 32 artiklassa;
   3) puheenjohtaja, jonka tehtävät määritellään 33 artiklassa;
   4) toimitusjohtaja, jonka tehtävät määritellään 38 artiklassa;
   5) 44 artiklassa tarkoitettu valituslautakunta, jonka tehtävät määritellään 46 artiklassa.

5 artikla

Päätoimipaikka ja kotipaikka

Pankkiviranomaisen päätoimipaikka on Frankfurtissa.

Sillä voi olla edustus Euroopan unionin tärkeimmissä finanssikeskuksissa.

II LUKU

PANKKIVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTA

6 artikla

Pankkiviranomaisen tehtävät ja toimivalta

1.  Pankkiviranomaisella on seuraavat tehtävät:

   a) auttaa luomaan yhteisiä, laadukkaita sääntely- ja valvontastandardeja ja -käytäntöjä erityisesti antamalla lausuntoja unionin toimielimille ja kehittämällä ohjeita, suosituksia ja teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksia, jotka perustuvat 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin säädöksiin;
   b) myötävaikuttaa unionin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen säädösten yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten yhdenmukainen, tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, estämällä sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö, sovittelemalla ja ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä, varmistamalla finanssilaitosten tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja varmistamalla valvontakollegioiden yhdenmukainen toiminta ja toteuttamalla toimia muun muassa kriisitilanteissa;
   c) edistää ja helpottaa tehtävien ja vastuiden delegoimista toimivaltaisten viranomaisten välillä;
   d) tehdä tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa erityisesti toimittamalla tälle tietoja, joita se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen, ja varmistamalla asianmukaisten jatkotoimien toteuttaminen EJRK:n antamien varoitusten ja suositusten pohjalta;
   e) järjestää ja suorittaa toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointia, mukaan lukien neuvonta, valvontatulosten yhtenäisyyden lisäämiseksi;
   f) seurata ja arvioida markkinakehitystä omalla vastuualueellaan;
   f a) laatia taloudellisia markkina-analyyseja pankkiviranomaisen tehtävien hoitamiseksi;
   f b) parantaa tallettajien ja sijoittajien suojaa;
   f c) edistää sellaisten rajojen yli toimivien laitosten kriisinhallintaa, jotka saattavat aiheuttaa 12 b artiklassa tarkoitetun järjestelmäriskin, johtamalla ja toteuttamalla kaikkia näille laitoksille suunnattuja varhaisvaiheen toimenpiteitä tai kriisinratkaisu- tai maksukyvyttömyysmenettelyjä 12 c artiklassa tarkoitetun pankkialan kriisinratkaisuyksikkönsä kautta;
   g) suorittaa muita tässä asetuksessa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa unionin säädöksissä säädettyjä tehtäviä;
   g a) valvoa niitä finanssilaitoksia, jotka eivät kuulu toimivaltaisten viranomaisten valvonnan piiriin;
   g b) julkaista ja säännöllisesti päivittää verkkosivustollaan erityisesti sen toimialaan liittyviä tietoja rekisteröidyistä finanssilaitoksista sen varmistamiseksi, että tiedot ovat helposti yleisön saatavilla;
   g c) ottaa tarvittaessa vastatakseen Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean nykyisistä ja keskeneräisistä tehtävistä.

2.  Edellä 1 kohdassa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi pankkiviranomaisella on tämän asetuksen mukainen toimivalta ja erityisesti toimivalta

   a) laatia luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi 7 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa;
   a a) laatia luonnoksia teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi 7 e artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa;
   b) antaa 8 artiklan mukaisia ohjeita ja suosituksia;
   c) antaa erityistapauksissa suosituksia 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
   d) tehdä toimivaltaisille viranomaisille osoitettuja yksittäisiä päätöksiä 10 ja 11 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa;
   e) tehdä finanssilaitoksille osoitettuja yksittäisiä päätöksiä 9 artiklan 6 kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa ja 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;
   f) antaa lausuntoja Euroopan parlamentille, neuvostolle tai komissiolle 19 artiklan mukaisesti;
   f a) kerätä tarvittavat tiedot finanssilaitoksista 20 artiklan mukaisesti;
   f b) kehittää yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan tuotteen ominaispiirteiden ja jakeluprosessien vaikutusta laitosten taloudelliseen tilanteeseen ja kuluttajansuojaan;
   f c) luoda tietokanta rekisteröidyistä finanssilaitoksista toimivalta-alueellaan ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä yksilöidyissä tapauksissa keskitetysti;
   f d) laatia tekninen sääntelystandardi, jossa vahvistetaan pankkiviranomaiselle toimitettavat vähimmäistiedot liiketoimista ja markkinoiden toimijoista sekä se, miten tietojenkeruu on koordinoitava ja miten nykyiset kansalliset tietokannat yhdistetään, jotta pankkiviranomaisella on aina mahdollisuus tutustua liiketoimia ja markkinoita koskeviin asiaankuuluviin ja tarvittaviin tietoihin;

3.  Pankkiviranomainen käyttää unionin laajuisesti toimiviin yrityksiin tai unionin laajuiseen taloudelliseen toimintaan yksinomaista toimivaltaa, joka on annettu sille 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä.

4.  Käyttäessään 3 kohdassa tarkoitettua yksinomaista toimivaltaansa pankkiviranomaisella on asianmukaiset tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet, jotka määritellään asiaa koskevassa lainsäädännössä, sekä mahdollisuus maksujen perintään. Pankkiviranomainen toimii tiiviissä yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja hyödyntää niiden asiantuntemusta, palveluja ja valtuuksia suorittaessaan tehtäviään.

6 a artikla

Kuluttajansuojaan ja finanssialan toimintaan liittyvät tehtävät

1.  Pankkiviranomaisella on tallettajien ja sijoittajien suojan edistämiseksi johtava rooli avoimuuden, selkeyden ja oikeudenmukaisuuden edistämisessä kuluttajien finanssipalvelujen tai -tuotteiden markkinoilla koko sisämarkkina-alueella myös siten, että se

   i) kerää ja analysoi tietoja kulutuksen muutoksista ja raportoi niistä,
     ii) tarkastelee ja koordinoi talouslukutaitoa ja talousalan valistusta koskevia aloitteita,
   iii) kehittää alan koulutusvaatimuksia,
   iv) edistää yhteisten julkistamissääntöjen kehittämistä, ja
     v) arvioi saavutettavuutta, saatavuutta ja luottokustannuksia kotitalouksien ja yritysten, etenkin pk-yritysten, kannalta.

2.  Pankkiviranomainen valvoo uutta ja nykyistä finanssialan toimintaa ja voi antaa ohjeita ja suosituksia markkinoiden turvallisuuden ja vakauden sekä sääntelykäytäntöjen lähentymisen edistämiseksi.

3.  Pankkiviranomainen voi myös antaa varoituksia tapauksissa, joissa jokin finanssialan toiminta muodostaa vakavan uhan 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille tavoitteille.

4.  Pankkiviranomainen perustaa siihen kiinteästi kuuluvan finanssi-innovaatiokomitean, johon kootaan kaikki asiaankuuluvat toimivaltaiset kansalliset valvontaviranomaiset, jotta voidaan toimia koordinoidusti uuden tai innovatiivisen finanssialan toiminnan sääntelyssä ja valvonnassa sekä antaa neuvoja Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

5.  Pankkiviranomainen voi asettaa väliaikaisen kiellon tai rajoituksen tietyntyyppiselle finanssialan toiminnalle, joka vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden unionissa, 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä määritellyissä tapauksissa ja niissä vahvistetuin edellytyksin tai tarvittaessa kriisitilanteessa 10 artiklan mukaisesti ja siinä vahvistetuin edellytyksin.

Pankkiviranomainen tarkistaa tätä päätöstä säännöllisin, sopivin väliajoin.

Pankkiviranomainen voi myös arvioida tarpeen asettaa kielto tai rajoitus tietyntyyppiselle finanssialan toiminnalle ja tällaisen tarpeen käydessä ilmi tiedottaa siitä komissiolle, jotta voidaan helpottaa mahdollisen kiellon tai rajoituksen käyttöönottoa.

7 artikla

Tekniset sääntelystandardit

1.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat siirtää komissiolle vallan hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, jotta voidaan varmistaa johdonmukainen harmonisointi 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä erityisesti määritellyillä aloilla. Näiden sääntelystandardien on oltava teknisiä, niihin ei saa sisältyä strategisia päätöksiä tai toimintavalintoja, ja niiden sisältöä rajoitetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävillä säädöksillä, joihin ne perustuvat. Pankkiviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset ja antaa ne komission hyväksyttäviksi. Jos pankkiviranomainen ei anna luonnosta komissiolle 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla säädöksillä vahvistetuissa määräajoissa, komissio voi hyväksyä teknisen sääntelystandardin.

2.   Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa tekniset sääntelystandardit komissiolle, se järjestää tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä, elleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten sääntelystandardien laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen. Pankkiviranomainen pyytää myös 22 artiklassa tarkoitetulta pankkialan osallisryhmältä lausunnon tai neuvoa.

3.  Komissio toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle välittömästi saatuaan ne pankkiviranomaiselta.

4.  Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa teknisten sääntelystandardien luonnosten vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset luonnokset. Tekniset sääntelystandardit hyväksytään asetuksilla tai päätöksillä. Jos komissio ei aio hyväksyä standardia, se ilmoittaa tästä Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja esittää päätöksensä syyt.

7 a artikla

Sääntelystandardien luonnosten hyväksymättä jättäminen tai muuttaminen

1.  Jos komissio ei aio hyväksyä teknisten sääntelystandardien luonnoksia tai aikoo hyväksyä ne osittain tai muutettuina, se lähettää teknisten sääntelystandardien luonnokset takaisin pankkiviranomaiselle ja ehdottaa perusteltuja muutoksia.

2.  Pankkiviranomainen voi kuuden viikon kuluessa muuttaa teknisten sääntelystandardien luonnoksia komission ehdottamien muutosten pohjalta ja antaa ne uudelleen komission hyväksyttäviksi. Pankkiviranomainen ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle päätöksestään.

3.  Jos pankkiviranomainen on eri mieltä komission päätöksestä hylätä sen alkuperäiset ehdotukset tai muuttaa niitä, Euroopan parlamentti tai neuvosto voi kutsua asiasta vastaavan komission jäsenen ja pankkiviranomaisen puheenjohtajan kuukauden kuluessa Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan tai neuvoston ad hoc -kokoukseen esittelemään ja selvittämään näkemyserojaan.

7 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Siirretään komissiolle neljän vuoden ajaksi tämän asetuksen voimaantulosta lukien valta hyväksyä 7 artiklassa tarkoitettuja sääntelystandardeja. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen neljän vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 7 c artiklan mukaisesti.

2.  Heti kun komissio on hyväksynyt sääntelystandardin, se toimittaa sen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.  Jäljempänä 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa pankkiviranomaisen puheenjohtaja ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle sääntelystandardeista, jotka on hyväksytty ja joita toimivaltaiset viranomaiset eivät ole noudattaneet.

7 c artikla

Sääntelystandardien vastustaminen

1.  Jos komissio hyväksyy delegoidun säädöksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä erityisesti määritellyillä aloilla, sovelletaan seuraavaa menettelyä:

a)  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun komission hyväksymä sääntelystandardi on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kolmella kuukaudella.

b)  Jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan ennen määräajan umpeutumista. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

c)  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, säädös ei tule voimaan. Delegoitua säädöstä vastustava toimielin esittää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 296 artiklan mukaisesti syyt, miksi se vastustaa kyseistä säädöstä.

2.  Jos komissio hyväksyy sääntelystandardin, joka on sama kuin pankkiviranomaisen toimittama sääntelystandardin luonnos, sovelletaan 1 artiklan a–c alakohtaa muilta osin paitsi, että määräaika, jonka kuluessa Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa standardia, on yksi kuukausi 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun kolmen kuukauden määräajan päättymisestä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kuukaudella.

3.  Heti kun komissio on toimittanut luonnoksen, Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat antaa ennakoidun ja ehdollisen lausuman siitä, etteivät ne aio vastustaa teknistä sääntelystandardia. Lausuma tulee voimaan, kun komissio hyväksyy sääntelystandardin luonnosta muuttamatta.

4.  Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa sääntelystandardia, se ei tule voimaan. Teknistä sääntelystandardia vastustava toimielin esittää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 296 artiklan mukaisesti syyt, miksi se vastustaa teknistä sääntelystandardia.

7 d artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa 7 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.  Peruuttamispäätöksellä lopetetaan säädösvallan siirto.

3.  Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä teknistä sääntelystandardia koskevaa siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee.

7 e artikla

Tekniset täytäntöönpanostandardit

1.  Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto siirtävät komissiolle vallan hyväksyä teknisiä täytäntöönpanostandardeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisesti, kun oikeudellisesti sitovien unionin säädösten täytäntöönpanemiseksi tarvitaan yhdenmukaisia edellytyksiä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä erityisesti määritellyillä aloilla, sovelletaan seuraavia vaatimuksia.

a)  Kun pankkiviranomainen laatii komissiolle toimitettavia teknisiä täytäntöönpanostandardeja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaisesti, kyseisten standardien on oltava teknisiä, niihin ei saa sisältyä toimintavalintoja, ja niiden avulla voidaan vain määrittää oikeudellisesti sitovien unionin säädösten soveltamisen edellytykset.

b)  Jos pankkiviranomainen ei toimita luonnosta komissiolle 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä vahvistetuissa määräajoissa tai komission pankkiviranomaiselle 19 artiklan mukaisesti osoittamassa pyynnössä mainitussa määräajassa, komissio voi hyväksyä teknisen täytäntöönpanostandardin täytäntöönpanosäädöksellä.

2.  Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa tekniset täytäntöönpanostandardit komissiolle, se järjestää tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä, elleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit ole suhteettomia verrattuna kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna asian erityiseen kiireellisyyteen.

Pankkiviranomainen pyytää myös 22 artiklassa tarkoitetulta pankkialan osallisryhmältä lausunnon tai neuvoa.

3.  Pankkiviranomainen antaa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komission hyväksyttäviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisesti ja samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4.  Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosten vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset luonnokset. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se voi hyväksyä standardiluonnokset osittain tai muutettuina, jos unionin etu sitä vaatii.

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kaikista tapauksista, joissa se hyväksyy teknisiä täytäntöönpanostandardeja muuttamalla pankkiviranomaisen toimittamaa teknisen täytäntöönpanostandardin luonnosta.

5.  Komissio hyväksyy standardit asetuksilla tai päätöksillä, ja ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8 artikla

Ohjeet ja suositukset

1.  Pankkiviranomainen antaa toimivaltaisille viranomaisille tai finanssilaitoksille osoitettuja ohjeita ja suosituksia yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi EFVJ:ssä sekä unionin lainsäädännön yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

1 a.  Pankkiviranomainen järjestää tarvittaessa ohjeita ja suosituksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. Pankkiviranomainen pyytää myös tarvittaessa 22 artiklassa tarkoitetulta pankkialan osallisryhmältä lausunnon tai neuvoa. Näiden kuulemisten, analyysien, lausuntojen ja neuvojen on oltava oikeassa suhteessa ohjeen tai suosituksen laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten ja finanssilaitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan kyseisiä ohjeita ja suosituksia. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on kahden kuukauden kuluessa ohjeen tai suosituksen antamisesta vahvistettava, että se aikoo noudattaa kyseistä ohjetta tai suositusta. Jos toimivaltainen viranomainen ei aio noudattaa sitä, sen on ilmoitettava asiasta pankkiviranomaiselle ja esitettävä perusteet. Pankkiviranomainen julkaisee nämä perusteet.

Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata kyseisiä ohjeita tai suosituksia, pankkiviranomainen ilmoittaa tästä julkisesti.

Pankkiviranomainen voi tapauskohtaisesti päättää julkaista toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamat perusteet sille, ettei se noudata ohjetta tai suositusta. Toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan etukäteen tällaisesta julkaisemisesta.

Jos ohjeessa tai suosituksessa niin edellytetään, finanssilaitoksien on ilmoitettava vuosittain selkeästi ja yksityiskohtaisesti, noudattavatko ne kyseistä ohjetta tai suositusta.

2 a.  Pankkiviranomainen ilmoittaa 28 artiklan 4 a kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle, mitkä ohjeet ja suositukset se on antanut, ja kertoo, mitkä toimivaltaiset viranomaiset eivät ole noudattaneet niitä ja miten pankkiviranomainen aikoo varmistaa, että nämä viranomaiset vastedes noudattavat sen ohjeita ja suosituksia.

9 artikla

Unionin oikeuden rikkominen

1.  Jos toimivaltainen viranomainen ei ole soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja säädöksiä, edellä 7 ja 7 e artiklan mukaisesti annetut tekniset sääntelystandardit ja tekniset täytäntöönpanostandardit mukaan luettuina, tai on soveltanut niitä mahdollisesti unionin oikeuden vastaisesti ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että finanssilaitos täyttää kyseisessä lainsäädännössä asetetut vaatimukset, pankkiviranomaisella on tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt valtuudet.

2.  Pankkiviranomainen voi tutkia unionin oikeuden väitettyä rikkomista tai soveltamatta jättämistä yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen, Euroopan parlamentin, neuvoston tai pankkialan osallisryhmän pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan ilmoitettuaan asiasta kyseiselle toimivaltaiselle.

2 a.  Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava pankkiviranomaiselle viipymättä kaikki tiedot, joita tämä katsoo tarvitsevansa tutkimukseensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 20 artiklassa vahvistettuja valtuuksia.

3.  Pankkiviranomainen voi viimeistään kahden kuukauden kuluttua tutkimuksensa aloittamisesta osoittaa kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle suosituksen siitä, mihin toimiin on ryhdyttävä unionin oikeuden noudattamiseksi.

3 a.  Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa suosituksen vastaanottamisesta ilmoitettava pankkiviranomaiselle toimista, joihin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä varmistaakseen unionin oikeuden noudattamisen.

4.  Jos toimivaltainen viranomainen ei ole noudattanut unionin oikeutta yhden kuukauden kuluessa pankkiviranomaisen suosituksen vastaanottamisesta, komissio voi pankkiviranomaisen ilmoitettua asiasta tai omasta aloitteestaan antaa virallisen lausunnon, jossa toimivaltaista viranomaista vaaditaan toteuttamaan toimet, joita unionin oikeuden noudattaminen edellyttää. Komission virallisessa lausunnossa on otettava huomioon pankkiviranomaisen suositus.

Komissio antaa tällaisen virallisen lausunnon viimeistään kolmen kuukauden kuluttua suosituksen antamisesta. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella.

Pankkiviranomainen ja toimivaltaiset viranomaiset toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot.

5.  Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun virallisen lausunnon vastaanottamisesta ilmoitettava komissiolle ja pankkiviranomaiselle toimista, joita se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa komission virallisen lausunnon noudattamiseksi.

6.  Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata ▌4 kohdassa tarkoitettua virallista lausuntoa kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi markkinoilla tai palauttamiseksi markkinoille taikka rahoitusjärjestelmän moitteettoman toiminnan ja eheyden varmistamiseksi saada viipymättä muutos siihen, että toimivaltainen viranomainen ei noudata virallista lausuntoa, pankkiviranomainen voi silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa finanssilaitoksiin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten nojalla, tehdä finanssilaitoksille osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä laitosta vaaditaan toteuttamaan toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

Pankkiviranomaisen päätöksen on oltava komission 4 kohdan nojalla antaman virallisen lausunnon mukainen.

7.  Päätökset, jotka tehdään 6 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten viranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden.

Toteuttaessaan toimia sellaisten kysymysten osalta, joista on annettu 4 kohdan mukainen virallinen lausunto tai tehty 6 kohdan mukainen päätös, toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava tapauksen mukaan kyseistä virallista lausuntoa tai päätöstä.

7 a.  Pankkiviranomainen ilmoittaa 28 artiklan 4 a kohdassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa, mitkä toimivaltaiset viranomaiset ja finanssilaitokset eivät ole noudattaneet 4 ja 6 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä.

10 artikla

Toimet kriisitilanteissa

1.  Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden Euroopan unionissa, pankkiviranomaisen on aktiivisesti helpotettava ja, jos se katsotaan tarpeelliseksi, koordinoitava asiaankuuluvien kansallisten toimivaltaisten valvontaviranomaisten toteuttamia toimia.

Jotta pankkiviranomainen voi suorittaa tämän helpottamis- ja koordinointitehtävänsä, sille on ilmoitettava kaikista asiaankuuluvista muutoksista ja se on kutsuttava tarkkailijaksi kaikkiin asiaankuuluvien kansallisten toimivaltaisten valvontaviranomaisten asiaan liittyviin kokoontumisiin.

1 a.  Komissio voi omasta aloitteestaan tai Euroopan parlamentin, neuvoston, EJRK:n tai pankkiviranomaisen pyynnöstä tehdä pankkiviranomaiselle osoitetun päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen olemassaolo tämän asetuksen soveltamiseksi. Komissio tarkastelee tätä päätöstä uudelleen kuukausittain ja julistaa kriisitilanteen päättyneeksi heti, kun se on mahdollista.

Jos komissio toteaa kriisitilanteen olemassaolon, se tiedottaa siitä asiaankuuluvasti viipymättä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.  Komission tehtyä 1 a kohdan mukaisen päätöksen ja poikkeustapauksissa, joissa kansallisten viranomaisten koordinoitu toiminta on tarpeen sellaisten epäsuotuisten muutosten käsittelemiseksi, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden Euroopan unionissa, pankkiviranomainen voi tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaisesti tällaisten muutosten käsittelemiseksi varmistamalla, että finanssilaitokset ja toimivaltaiset viranomaiset täyttävät kyseisessä lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

3.  Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata 2 kohdassa tarkoitettua pankkiviranomaisen päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa, pankkiviranomainen voi silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa finanssilaitoksiin, tehdä finanssilaitokselle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä laitosta vaaditaan toteuttamaan toimet kyseisen lainsäädännön mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

4.  Päätökset, jotka tehdään 3 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten viranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden.

Toteuttaessaan toimia 2 tai 3 kohdan nojalla tehdyn päätöksen soveltamisalaan kuuluvien kysymysten osalta, toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava kyseistä päätöstä

11 artikla

Kansallisten valvontaviranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaiseminen

1.  Jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen toimeen liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla aloilla, joilla useamman kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaan tehtävä yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa tai tehtävä yhteisiä päätöksiä, pankkiviranomaisen ryhtyy omasta aloitteestaan tai yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä johtamaan toimia, joiden tarkoituksena on auttaa viranomaisia pääsemään sopimukseen 2–4 kohdassa vahvistettua menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja valtuuksia.

2.  Pankkiviranomainen asettaa määräajan toimivaltaisten viranomaisten väliselle sovittelulle ottaen huomioon 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä mahdollisesti asetetut määräajat sekä asian monimutkaisuuden ja kiireellisyyden. Tässä vaiheessa pankkiviranomainen toimii sovittelijana.

3.  Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät sovitteluvaiheen päättyessä ole päässeet keskinäiseen sopimukseen, pankkiviranomainen tekee 29 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vaikutuksiltaan kyseisiä toimivaltaisia viranomaisia sitovan, erimielisyyden ratkaisemista vaativan päätöksen, jossa kyseisiä viranomaisia vaaditaan toteuttamaan tietty toimi ▌unionin oikeuden mukaisesti.

4.  Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata pankkiviranomaisen päätöstä ja jättää näin ollen varmistamatta, että finanssilaitos noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten nojalla suoraan sovellettavissa, pankkiviranomainen voi tehdä finanssilaitokselle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä laitosta vaaditaan toteuttamaan toimet yhteisön oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

4 a.  Päätökset, jotka tehdään 4 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten viranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden. Toteuttaessaan toimia 3 tai 4 kohdan nojalla tehdyn päätöksen soveltamisalaan kuuluvien tosiseikkojen osalta, toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava kyseistä päätöstä

4 b.  Puheenjohtaja esittää 28 artiklan 4 a kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa toimivaltaisten viranomaisten väliset erimielisyydet, aikaansaadut sopimukset ja erimielisyyksien ratkaisemiseksi tehdyn päätöksen.

11 a artikla

Toimivaltaisten viranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaiseminen toimialojen välillä

Sekakomitea ratkaisee 11 ja 42 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa, asetuksen (EU) N:o …/2010 [EAMV] 2 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o …/2010 [EVLEV] 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten välille mahdollisesti syntyvät toimialojen väliset erimielisyydet.

12 artikla

Valvontakollegiot

1.  Pankkiviranomainen edistää osaltaan direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettujen valvontakollegioiden tehokasta, vaikuttavaa ja yhdenmukaista toimintaa ja seuraa sitä samoin kuin edistää unionin oikeuden johdonmukaista soveltamista valvontakollegioissa. Pankkiviranomaisen henkilöstön on voitava osallistua kaikkiin toimintoihin, myös kahden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen yhteisesti suorittamiin, paikalla tehtäviin tarkastuksiin.

2.  Pankkiviranomainen johtaa valvontakollegioiden kokouksia katsoessaan sen aiheelliseksi.

Pankkiviranomaisen johtaessa kokouksia sitä pidetään asiaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna ”toimivaltaisena viranomaisena”.

3.  Pankkiviranomainen vastaa ainakin seuraavista tehtävistä:

     a) kerää ja jakaa kaikki olennaiset tiedot toiminnan jatkuvuutta koskevissa tilanteissa ja kriisitilanteissa helpottaakseen valvontakollegioiden työtä ja perustaa keskusjärjestelmän ja hallinnoi sitä, jotta tällaiset tiedot olisivat valvontakollegioissa toimivaltaisten viranomaisten saatavilla;
   b) käynnistää ja koordinoi unionin laajuisia stressitestejä, jotta voitaisiin arvioida finanssilaitosten, erityisesti 12 b artiklassa tarkoitettujen laitosten, kykyä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, sekä varmistaa, että tällaisissa testeissä käytetään kansallisella tasolla mahdollisimman yhdenmukaisia menetelmiä;
   c) suunnittelee ja johtaa valvontatoimia toiminnan jatkuvuutta koskevissa tilanteissa ja kriisitilanteissa, ja myös arvioi riskit, joille finanssilaitokset altistuvat tai saattavat altistua; ja
   d) valvoo toimivaltaisten viranomaisten suorittamia tehtäviä.

3 a.  Pankkiviranomainen voi antaa 7, 7 e ja 8 artiklassa tarkoitettuja sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja, ohjeita ja suosituksia valvonnan ja valvontakollegioiden omaksumien parhaiden käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Viranomaisten on hyväksyttävä kirjallisesti kunkin valvontakollegion toimintaa koskevat järjestelyt varmistaakseen, että niiden kaikkien toiminta on yhdenmukaista.

3 b.  Oikeudellisesti sitovalla sovittelijan roolilla on tarkoitus antaa pankkiviranomaiselle mahdollisuus ratkaista toimivaltaisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä 11 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Jos kyseinen valvontakollegio ei pääse yksimielisyyteen, pankkiviranomainen voi tehdä valvontapäätöksiä, jotka ovat suoraan sovellettavissa kyseiseen laitokseen.

12 a artikla

Yleiset säännökset

1.  Pankkiviranomainen kiinnittää erityistä huomiota ja puuttuu finanssipalvelujen keskeytymisriskeihin, jotka i) johtuvat koko rahoitusjärjestelmän tai sen osien heikentymisestä ja ii) saattavat vaikuttaa huomattavan kielteisesti sisämarkkinoihin ja reaalitalouteen (järjestelmäriski). Kaikenlaiset finanssialan välittäjät, markkinat ja rakenteet saattavat jossain määrin vaikuttaa järjestelmän toimivuuteen.

2.  Pankkiviranomainen laatii yhteistyössä Euroopan järjestelmäriskikomitean kanssa yhteiset määrälliset ja laadulliset indikaattorit (ns. riskikojelauta), jonka perusteella myönnetään 12 b artiklassa tarkoitetuille rajojen yli toimiville laitoksille valvontaluokitus. Luokitusta on tarkasteltava uudestaan säännöllisesti, jotta voidaan ottaa huomioon merkittävät muutokset laitoksen riskiprofiilissa. Valvontaluokitus on ratkaiseva osatekijä tehtäessä päätös valvoa suoraan vaikeuksissa olevaa laitosta tai puuttua sen toimintaan.

3.  Pankkiviranomainen ehdottaa tarvittaessa uusia luonnoksia sääntely- ja täytäntöönpanostandardeiksi sekä ohjeita ja suosituksia 12 b artiklassa tarkoitetuille laitoksille sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja säädöksiä.

4.  Pankkiviranomainen valvoo rajojen yli toimivia laitoksia, jotka saattavat aiheuttaa 12 b artiklassa tarkoitetun järjestelmäriskin. Siinä tapauksessa pankkiviranomainen toimii toimivaltaisten viranomaisten välityksellä.

5.  Pankkiviranomainen perustaa pankkialan kriisinratkaisuyksikön, jonka tehtävänä on toteuttaa käytännössä selvästi määriteltyä kriisinhallinnan hallintomallia ja toimintatapaa varhaisvaiheen toimenpiteistä kriisinratkaisuun ja maksukyvyttömyysmenettelyyn ja johtaa näitä menettelyjä.

12 b artikla

Mahdollisesti järjestelmäriskin aiheuttavien rajojen yli toimivien laitosten määritys

1.  Hallintoneuvosto voi EJRK:aa kuultuaan määrittää 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen rajojen yli toimivat laitokset, joita pankkiviranomaisen on valvottava suoraan tai jotka sen on asetettava 12 c artiklassa tarkoitetun pankkialan kriisinratkaisuyksikön valvontaan niiden mahdollisesti aiheuttaman järjestelmäriskin vuoksi.

2.  Tällaisten finanssilaitosten määritysperusteiden on oltava yhdenmukaiset markkinoiden vakautta seuraavan elimen (FBS), IMF:n ja Kansainvälisen järjestelypankin määrittelemien perusteiden kanssa.

12 c artikla

Pankkialan kriisinratkaisuyksikkö

1.  Pankkialan kriisinratkaisuyksikkö ylläpitää rahoitusvakautta ja minimoi 12 b artiklassa tarkoitettujen vaikeuksissa olevien laitosten vaikutuksen muuhun järjestelmään ja talouteen kokonaisuudessaan sekä rajoittaa veronmaksajille aiheutuvia kustannuksia ja noudattaa työssään suhteellisuusperiaatetta ja luotonantajien hierarkiaa ja varmistaa yhtäläisen kohtelun yli valtioiden rajojen.

2.  Pankkialan kriisinratkaisuyksikölle on annettava valtuudet täyttää 1 kohdassa säädetyt tehtävät, jotta se voi elvyttää vaikeuksissa olevia laitoksia tai päättää elinkelvottomien laitosten toiminnan lopettamisesta (ratkaisevaa moraalikadon rajoittamiseksi). Se voi muun muassa edellyttää pääoman, rahoitusomaisuuden ja liiketoimintakokonaisuuden mukauttamista sekä prosessien parantamista, nimittää tai vaihtaa johdon, suositella takuita, lainoja ja maksuvalmiusapua, myyntiä kokonaan tai osittain, kannattavan pankin/kannattamattoman pankin tai omaisuudenhoitoyhtiön luomista, vaihtaa velan osakkeiksi (asianmukaisin aliarvostuksin) tai ottaa laitoksen tilapäisesti julkiseen omistukseen.

3.  Pankkialan kriisinratkaisuyksikön on koostuttava pankkiviranomaisen hallintoneuvoston nimittämistä asiantuntijoista, joilla on tietoa ja asiantuntemusta finanssilaitosten rakenneuudistuksista, toiminnan muuttamisesta voitolliseksi ja asettamisesta selvitystilaan.

12 d artikla

Euroopan talletusvakuusjärjestelmät

1.  Pankkiviranomainen myötävaikuttaa kansallisten talletusten vakuusjärjestelmien eurooppalaisen järjestelmän lujittamiseen toimimalla sille tässä asetuksessa annetun toimivallan nojalla sen varmistamiseksi, että direktiivi 94/19/EY pannaan asianmukaisesti täytäntöön siten, että direktiivissä 94/19/EY säädetyllä tavalla voidaan varmistaa, että maksut, jotka kansalliset talletusten vakuusjärjestelmät vastaanottavat finanssilaitoksilta, mukaan lukien finanssilaitokset, jotka ovat sijoittautuneet ja keräävät talletuksia unionin alueella mutta joiden päätoimipaikka on unionin ulkopuolella, turvaavat näiden järjestelmien riittävän rahoituksen, ja korkeatasoisen suojan turvaamiseksi kaikille tallettajille yhdenmukaisten puitteiden mukaisesti koko unionissa ilman, että puututaan keskinäisten vakuusjärjestelmien vakauttavaan rooliin suojan antamisessa, jos nämä järjestelmät ovat unionin vaatimusten mukaisia.

2.  Talletusten vakuusjärjestelmiin sovelletaan pankkiviranomaisen valtuuksia hyväksyä ohjeita ja suosituksia koskevaa 8 artiklaa.

3.  Komissio voi hyväksyä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä määriteltyjä teknisiä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja tämän asetuksen 7–7 d artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

12 e artikla

Euroopan pankkialan vakausrahasto

1.  Perustetaan Euroopan pankkialan vakausrahasto, jotta voidaan tehostaa rahoitusjärjestelmän kustannusten sisällyttämistä maksuihin ja avustaa kriisinratkaisutoimissa, jotka koskevat vaikeuksissa olevia rajojen yli toimivia finanssilaitoksia. Vain yhdessä jäsenvaltiossa toimivat finanssilaitokset voivat valita, liittyvätkö ne vakausrahastoon. Vakausrahaston on hyväksyttävä asianmukaisia toimia, jotta avun saatavuus ei aiheuta moraalikatoa.

2.  Euroopan pankkialan vakausrahasto rahoitetaan kaikkien 12 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen finanssilaitosten suorittamilla suorilla maksuilla. Näiden maksujen on oltava oikeassa suhteessa kunkin laitoksen riskitasoon ja sen aiheuttaman järjestelmäriskin suuruuteen sekä kokonaisriskin ajallisiin vaihteluihin, jotka määritetään laitosten ns. riskikojelaudan avulla. Vaadituissa maksuissa on otettava huomioon taloudellinen tilanne laajasti tarkasteltuna ja finanssilaitosten tarve säilyttää pääomaa muita sääntely- ja liiketoimintavaatimuksia varten.

3.  Euroopan pankkialan vakausrahastoa johtaa johtokunta, jonka pankkiviranomainen nimittää viiden vuoden toimikaudeksi. Johtokunnan jäsenet valitaan kansallisten viranomaisten ehdottamasta henkilökunnasta. Vakausrahasto perustaa myös neuvoa-antavan komitean, johon kuuluvat rahastoon osallistuvien finanssilaitosten edustajat, joilla ei ole äänivaltaa. Vakausrahaston johtokunta voi ehdottaa, että pankkiviranomainen ulkoistaa rahoitusomaisuutensa hallinnoinnin hyvämaineisille laitoksille (kuten EIP:lle), ja kyseiset varat on sijoitettava turvallisiin ja likvideihin välineisiin.

4.  Jos pankkien maksuista kertyneet varat eivät riitä ongelmien ratkaisemiseen, vakausrahasto voi lisätä varojaan laskemalla liikkeeseen joukkolainan tai muiden rahoituskeinojen avulla.

13 artikla

Tehtävien ja vastuiden delegoiminen

1.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat delegoida tehtäviä ja vastuita pankkiviranomaisille tai muille toimivaltaisille viranomaisille delegoinnin vastaanottajan suostumuksella ja tässä artiklassa säädetyin edellytyksin. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa vastuiden delegointiin liittyviä erityisjärjestelyitä, joita on noudatettava ennen kuin niiden toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät tällaisia sopimuksia, ja ne voivat rajoittaa delegoinnin laajuuden siihen, mikä on tarpeen rajojen yli toimivien finanssilaitosten tai -ryhmittymien tehokkaan valvonnan kannalta.

2.  Pankkiviranomainen kannustaa ja helpottaa tehtävien ja vastuiden delegoimista toimivaltaisten viranomaisten välillä yksilöimällä tehtävät ja vastuut, jotka voidaan delegoida tai suorittaa yhdessä, sekä edistämällä parhaita toimintatapoja.

2 a.  Vastuiden delegoinnin on johdettava 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä säädetyn toimivallan uudelleenjakoon. Delegoituihin vastuisiin liittyvä menettely, täytäntöönpano sekä hallinnollinen ja oikeudellinen valvonta määräytyy sen viranomaisen lain mukaan, jolle vastuut on delegoitu.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava pankkiviranomaiselle delegointisopimuksista, jotka ne aikovat tehdä. Niiden on pantava sopimukset täytäntöön aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun niistä on ilmoitettu pankkiviranomaiselle.

Pankkiviranomainen voi antaa suunnitellusta sopimuksesta lausunnon yhden kuukauden kuluessa siitä, kun sopimus on annettu sille tiedoksi.

Pankkiviranomainen julkistaa toimivaltaisten viranomaisten tekemät delegointisopimukset sopivalla tavalla varmistaakseen, että niistä tiedotetaan asianmukaisesti kaikille asianomaisille osapuolille.

14 artikla

Yhteinen valvontakulttuuri

1.  Pankkiviranomainen osallistuu aktiivisesti yhteisen eurooppalaisen valvontakulttuurin ja yhtenäisten valvontakäytäntöjen rakentamiseen sekä yhdenmukaisten menettelyjen ja yhtenäisten lähestymistapojen varmistamiseen koko Euroopan unionissa ja suorittaa ainakin seuraavat toimet:

   a) antaa toimivaltaisille viranomaisille lausuntoja;
   b) edistää tehokasta kahdenvälistä ja monenvälistä tietojenvaihtoja toimivaltaisten viranomaisten keskuudessa noudattaen sovellettavia luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevia säännöksiä, jotka on annettu asiaa koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä;
   c) osallistuu korkealuokkaisten ja yhdenmukaisten valvontastandardien kehittämiseen, raportointistandardit mukaan luettuina, sekä 1 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien kehittämiseen;
   d) tarkastelee komission hyväksymien sääntely- ja täytäntöönpanostandardien sekä pankkiviranomaisen antamien ohjeiden ja suositusten soveltamista ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia;
   e) laatii alakohtaisia ja monialaisia koulutusohjelmia, helpottaa henkilöstövaihtoa ja kannustaa toimivaltaisia viranomaisia hyödyntämään paremmin väliaikaisia henkilöstösiirtoja ja muita välineitä.

2.  Pankkiviranomainen voi tarvittaessa kehittää uusia käytännön välineitä ja lähentämiskeinoja, joilla edistetään yhteisten lähestymistapojen ja käytäntöjen noudattamista valvonnassa.

15 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointi

1.  Pankkiviranomainen järjestää ja suorittaa säännöllisesti toimivaltaisten viranomaisten joidenkin tai kaikkien toimien vertaisarviointeja, jotta valvontatuloksista saataisiin entistä yhtenäisempiä. Tätä varten pankkiviranomainen kehittää menetelmiä, joiden avulla arvioinnin kohteena olevia viranomaisia voidaan arvioida ja verrata toisiinsa puolueettomalla tavalla. Vertaisarviointeja suoritettaessa on otettava huomioon kyseistä toimivaltaista viranomaista koskevat olemassa olevat tiedot ja arvioinnit.

2.  Vertaisarvioinnissa on arvioitava ainakin seuraavia seikkoja:

   a) toimivaltaisen viranomaisen resurssien ja hallinnointijärjestelyjen ▌riittävyys ottaen erityisesti huomioon 77 e artiklassa tarkoitettujen teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten tehokas soveltaminen ja kyky vastata markkinakehitykseen;
   b) unionin oikeuden soveltamisessa ja valvontakäytännössä saavutettu lähentyminen, joka käsittää myös 7 ja 8 artiklan nojalla annetut tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit, ohjeet ja suositukset, sekä se, missä määrin kyseisellä valvontakäytännöllä saavutetaan unionin oikeudessa asetetut tavoitteet;
   c) joidenkin toimivaltaisten viranomaisten kehittämät hyvät toimintatavat, joita muiden toimivaltaisten viranomaisten mahdollisesti kannattaisi omaksua;
   c a) unionin oikeutta sovellettaessa hyväksyttyjen säännösten täytäntöönpanon lähentymisessä saavutettu edistys ja lähentymisen tehokkuus, mukaan lukien vastuussa olevien henkilöiden suhteen toteutetut hallinnolliset menettelyt ja seuraamukset silloin, kun säännöksiä ei ole noudatettu.

3.  Pankkiviranomainen voi antaa vertaisarvioinnin perusteella kyseisille toimivaltaisille viranomaisille 8 artiklassa tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Pankkiviranomainen ottaa vertaisarvioinnin tulokset huomioon kehittäessään 7–7 e artiklassa tarkoitettuja luonnoksia teknisiksi sääntely- tai täytäntöönpanostandardeiksi. Toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä noudattamaan pankkiviranomaisen neuvoja. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata kyseisiä neuvoja, sen on ilmoitettava perusteensa pankkiviranomaiselle.

Pankkiviranomainen asettaa vertaisarviointien perusteella määritettävät parhaat käytännöt julkisesti saataville. Vertaisarviointien kaikki muut tulokset voidaan julkaista vertaisarvioinnin kohteena olevan toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella.

16 artikla

Koordinointitehtävä

Pankkiviranomainen toimii yleisenä koordinoijana toimivaltaisten viranomaisten välillä muun muassa silloin, kun epäsuotuisat muutokset voivat vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai rahoitusjärjestelmän vakauden unionissa.

Pankkiviranomainen edistää unionin koordinoitua toimintaa muun muassa

   1) helpottamalla toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa;
   2) määrittämällä sellaisten tietojen laajuuden, joiden tulisi olla kaikkien asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten saatavilla, ja varmistamalla mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa kyseisten tietojen luotettavuuden;
   3) toimimalla neuvoa-antavana sovittelijana toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan soveltamista;
   4) ilmoittamalla viipymättä EJRK:lle mahdollisista kriisitilanteista;
     4a) toteuttamalla kaikki tarvittavat toimet helpottaakseen toimivaltaisten viranomaisten toiminnan koordinointia tilanteissa, joissa muutokset saattavat vaarantaa finanssimarkkinoiden toiminnan;
     4 b) kokoamalla keskitetysti tiedot, jotka liittyvät useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa toimintaa harjoittavien laitosten sääntelyn edellyttämään raportointiin ja jotka vastaanotetaan toimivaltaisilta viranomaisilta 12 ja 20 artiklan mukaisesti. Pankkiviranomainen jakaa nämä tiedot muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

17 artikla

Markkinakehityksen arvioiminen

1.  Pankkiviranomainen seuraa ja arvioi markkinakehitystä omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa tiedottaa mikrotason vakavaraisuusvalvonnan keskeisistä kehityssuuntauksista, mahdollisista riskeistä ja haavoittuvuuksista EVLEV:lle, EAMV:lle ja EJRK:lle sekä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Pankkiviranomainen sisällyttää arvioonsa taloudellisen analyysin markkinoista, joilla finanssilaitokset toimivat, ja markkinoiden mahdollisten muutosten vaikutuksista niihin.

1 a.  Pankkiviranomainen käynnistää ja koordinoi yhteistyössä EJRK:n kanssa unionin laajuisia arviointeja finanssilaitosten kyvystä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä. Tätä varten se kehittää toimivaltaisten viranomaisten sovellettaviksi

   a) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan talousskenaarioiden vaikutusta jonkin laitoksen taloudelliseen tilanteeseen;
   b) yhteisiä lähestymistapoja, joita noudattamalla ilmoitetaan tuloksista, joita on saatu näistä finanssilaitosten kestokyvyn arvioinneista;
     b a) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan tiettyjen tuotteiden tai jakeluprosessien vaikutusta laitoksen taloudelliseen tilanteeseen, tallettajiin ja sijoittajiin ja kuluttajille tiedottamiseen.

2.  Pankkiviranomainen antaa vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja EJRK:lle arviointeja omalla vastuualueellaan esiintyvistä suuntauksista, mahdollisista riskeistä ja haavoittuvuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EU) N:o …/2010 [EJRK] säädettyjä EJRK:n tehtäviä.

Pankkiviranomainen sisällyttää näihin arviointeihin suurimpien riskien ja haavoittuvuuksien luokittelun ja suosittaa tarvittaessa ennalta ehkäiseviä tai korjaavia toimia.

3.  Pankkiviranomainen varmistaa ELVEL:n ja EAMV:n kanssa sekakomitean välityksellä tekemällään tiiviillä yhteistyöllä, että eri aloja koskevat muutokset, riskit ja haavoittuvuudet otetaan asiaankuuluvalla tavalla huomioon.

18 artikla

Kansainväliset suhteet

1.  Pankkiviranomainen voi kehittää yhteyksiä ja tehdä hallinnollisia järjestelyjä kolmansien maiden valvontaviranomaisten, hallintoelinten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden toimivaltaa. Näistä järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia velvoitteita Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille, eivätkä ne estä jäsenvaltioita ja niiden toimivaltaisia viranomaisia tekemästä kahden- tai monenvälisiä järjestelyjä kolmansien maiden kanssa.

2.  Pankkiviranomainen osallistuu kolmansien maiden valvontajärjestelmiä koskevien vastaavuuspäätösten valmisteluun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaisesti.

3.  Pankkiviranomainen esittää 28 artiklan 4 a kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa hallinnolliset järjestelyt ja vastaavat päätökset, joista on sovittu kansainvälisten järjestöjen tai kolmansien maiden hallintojen kanssa, sekä kolmansien maiden valvontajärjestelmiä koskevien vastaavuuspäätösten valmisteluun osallistumisen.

19 artikla

Muut tehtävät

1.  Pankkiviranomainen voi Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle lausuntoja kaikista vastuualueeseensa kuuluvista kysymyksistä.

1 a.  Jos pankkiviranomainen ei ole esittänyt luonnosta tekniseksi sääntely- tai täytäntöönpanostandardiksi 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä asetetussa määräajassa tai jos määräaikaa ei ole asetettu, komission voi pyytää tällaista luonnosta ja asettaa sen esittämisen määräajan.

Ottaen huomioon asian kiireellisyys komissio voi pyytää, että luonnos tekniseksi sääntely- tai täytäntöönpanostandardiksi esitetään ennen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä asetettua määräaikaa. Komissio esittää tällöin asianmukaiset perustelut.

2.  Kun on kyse sulautumiin ja omistusosuuksien hankintaan liittyvistä toiminnan vakauden arvioinneista, jotka kuuluvat direktiivin 2007/44/EY soveltamisalaan ja jotka tuon direktiivin mukaan edellyttävät kahden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välistä kuulemista, pankkiviranomainen voi, jos yksi näistä toimivaltaisista viranomaisista sitä pyytää, antaa ja julkistaa lausunnon toiminnan vakauden arvioinnista, lukuun ottamatta direktiivin 2006/48/EY 19 a artiklan 1 kohdan e alakohdassa mainittuihin perusteisiin liittyen. Lausunto on annettava viipymättä ja joka tapauksessa ennen direktiivin 2007/44/EY mukaisen arviointiajan päättymistä. Jäljempänä olevaa 20 artiklaa sovelletaan aloihin, joilta pankkiviranomainen voi antaa lausunnon.

20 artikla

Tietojen kerääminen

1.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ▌on pankkiviranomaisen pyynnöstä toimitettava sille kaikki tiedot, joita se tarvitsee tässä asetuksessa sille osoitettujen tehtävien suorittamiseen, edellyttäen että pyynnön vastaanottaneella viranomaisella on laillinen pääsy asiaankuuluviin tietoihin ja että pyyntö on tarpeellinen kyseisen tehtävän luonteeseen nähden.

1 a.  Pankkiviranomainen voi myös pyytää, että tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin. Näissä pyynnöissä on mahdollisuuksien mukaan käytettävä yhteisiä raportointimuotoja.

1 b.  Pankkiviranomainen voi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti perustellun pyynnön perusteella antaa kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta toimivaltainen viranomainen voi hoitaa tehtävänsä alakohtaisessa lainsäädännössä ja 56 artiklassa säädettyä salassapitovelvollisuutta noudattaen.

1 c.  Ennen kuin pankkiviranomainen pyytää tämän artiklan mukaisesti tietoja ja jotta voidaan välttää ilmoitusvelvoitteiden päällekkäisyys, sen on ensin otettava huomioon Euroopan tilastojärjestelmän ja EKPJ:n tuottamat, jakamat ja laatimat asiaankuuluvat jo olemassa olevat tilastot.

2.  Jos tietoja ei ole saatavilla tai jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset taikka muut viranomaiset eivät anna niitä ajoissa saataville, pankkiviranomainen voi osoittaa asianmukaisesti perustellun pyynnön asianomaisen jäsenvaltion muille valvontaviranomaisille, valtiovarainministeriölle, jos tällä on käytettävissään vakavaraisuutta koskevia tietoja, keskuspankille tai tilastoviranomaiselle.

2 a.  Jos tietoja ei ole saatavilla tai niitä ei ole ajoissa saatavilla 1 tai 2 kohdan mukaisesti, pankkiviranomainen voi osoittaa asianmukaisesti perustellun pyynnön suoraan asianomaisille finanssilaitoksille. Perustellussa pyynnössä on selitettävä, miksi näitä yksittäisiä finanssilaitoksia koskevat tiedot ovat tarpeellisia.

Pankkiviranomaisen on ilmoitettava pyynnöistä asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille 2 kohdan ja tämän kohdan mukaisesti.

▌Toimivaltaisten viranomaisten ▌on pankkiviranomaisen pyynnöstä avustettava sitä tällaisten tietojen keräämisessä.

3.  Pankkiviranomainen voi käyttää tämän artiklan nojalla saamiaan luottamuksellisia tietoja ainoastaan tässä asetuksessa sille osoitettujen tehtävien suorittamiseen.

21 artikla

Suhde EJRK:aan

2.  Pankkiviranomainen tekee tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä EJRK:n kanssa.

Pankkiviranomainen ▌toimittaa EJRK:lle säännöllisesti ajantasaisia tietoja, joita EJRK tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen. EJRK:n tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemat tiedot, jotka eivät ole tiivistelmän tai koosteen muodossa, on toimitettava sille perustellusta pyynnöstä viipymättä asetuksen (EU) N:o …./2010 [EJRK] [15] artiklan mukaisesti. Pankkiviranomainen ottaa yhteistyössä EJRK:n kanssa käyttöön asianmukaisia sisäisiä menettelyjä erityisesti yksittäisiä finanssilaitoksia koskevien luottamuksellisten tietojen siirtoa varten.

3.  Pankkiviranomainen varmistaa 4 ja 5 kohdan mukaisesti, että asetuksen (EU) N:o …/2010 [EJRK] [16] artiklassa tarkoitettujen EJRK:n varoitusten ja suositusten pohjalta toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet.

4.  Saadessaan EJRK:lta itselleen osoitetun varoituksen tai suosituksen pankkiviranomainen kutsuu hallintoneuvoston viipymättä koolle ja arvioi, miten kyseinen varoitus tai suositus vaikuttaa pankkiviranomaisen tehtävien suorittamiseen.

Pankkiviranomainen päättää asianmukaisella päätöksentekomenettelyllä, mitä toimia sen on toteutettava sille tällä asetuksella myönnetyillä valtuuksilla varoituksissa tai suosituksissa yksilöityjen kysymysten ratkaisemiseksi.

Jos pankkiviranomainen ei ryhdy suosituksen perusteella toimiin, sen on perusteltava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja EJRK:lle, minkä vuoksi se jättää toimet toteuttamatta.

5.  Saatuaan EJRK:lta toimivaltaiselle kansalliselle valvontaviranomaiselle osoitetun varoituksen tai suosituksen pankkiviranomainen käyttää tarvittaessa sille tällä asetuksella myönnettyjä valtuuksia varmistaakseen, että jatkotoimet toteutetaan ajoissa.

Jos viranomainen, jolle EJRK:n suositus on osoitettu, ei aio noudattaa sitä, sen on perusteltava hallintoneuvostolle, miksi se ei ryhdy toimiin, ja neuvoteltava tästä hallintoneuvoston kanssa.

Toimivaltaisen viranomaisen on otettava hallintoneuvoston näkemykset asianmukaisesti huomioon ilmoittaessaan asiasta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja EJRK:lle asetuksen (EU) N:o …/2010 [EJRK] [17] artiklan mukaisesti.

6.  Hoitaessaan tässä asetuksessa säädettyjä tehtäviään pankkiviranomaisen on otettava EJRK:n varoitukset ja suositukset tarkoin huomioon.

22 artikla

Pankkialan osallisryhmä

1.  Perustetaan pankkialan osallisryhmä sidosryhmien kuulemisen helpottamiseksi pankkiviranomaisen tehtävien kannalta keskeisillä aloilla. Pankkialan osallisryhmää kuullaan toimista, jotka toteutetaan teknisiä sääntelystandardeja ja teknisiä täytäntöönpanostandardeja koskevan 7 artiklan mukaisesti sekä siltä osin kuin ne eivät koske yksittäisiä finanssilaitoksia, ohjeita ja suosituksia koskevan 8 artiklan mukaisesti. Jos toimiin on ryhdyttävä kiireesti eikä kuuleminen ole mahdollista, pankkialan osallisryhmälle tiedotetaan mahdollisimman pian.

Pankkialan osallisryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

2.  Pankkialan osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti unionissa toimivia luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä, niiden työntekijöiden edustajia sekä kuluttajia, pankkipalvelujen käyttäjiä ja pk-yritysten edustajia. Jäsenistä vähintään viiden on oltava tiedeyhteisön johtavia riippumattomia edustajia. Jäsenistä kymmenen on oltava finanssilaitosten edustajia ja heistä kolmen osuus- ja säästöpankkien edustajia.

3.  Pankkialan osallisryhmän jäsenet nimittää pankkiviranomaisen hallintoneuvosto asianomaisten sidosryhmien ehdotusten perusteella. Tehdessään päätöstään hallintoneuvosto varmistaa mahdollisimman pitkälle, että sidosryhmien maantieteellinen ja sukupuoleen liittyvä jakauma ja edustus ovat koko Euroopan unionin kannalta asianmukaisia.

4.  Pankkiviranomainen toimittaa kaikki tarvittavat tiedot ja varmistaa riittävien sihteeripalvelujen tarjoamisen pankkialan osallisryhmälle. Voittoa tavoittelemattomia järjestöjä edustavien osallisryhmän jäsenten matkakulut on korvattava asianmukaisesti. Osallisryhmä voi perustaa teknisiä kysymyksiä käsitteleviä työryhmiä. Pankkialan osallisryhmän jäsenten toimikausi on kaksi ja puoli vuotta, jonka jälkeen järjestetään uusi valintamenettely.

Jäsenenä voi olla kaksi peräkkäistä toimikautta.

5.  Pankkialan osallisryhmä voi antaa pankkiviranomaiselle lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, joka liittyy erityisesti 77 f, 8, 14, 15 ja 17 artiklassa yksilöityihin pankkiviranomaisen tehtäviin.

6.  Pankkialan osallisryhmä vahvistaa työjärjestyksensä jäsenistönsä kahden kolmasosan enemmistön hyväksynnällä.

7.  Pankkiviranomainen julkistaa pankkialan osallisryhmän lausunnot ja neuvot sekä sen kuulemisesta saadut tulokset.

23 artikla

Takeet

2.  ▌Jos jäsenvaltio katsoo, että 10 artiklan 2 kohdan tai 11 artiklan nojalla tehty päätös vaikuttaa suoraan tai merkittävällä tavalla sen finanssipoliittiseen vastuuseen, sen on ilmoitettava asiasta pankkiviranomaiselle, komissiolle ja Euroopan parlamentille kymmenen työpäivän kuluessa pankkiviranomaisen päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on perusteltava, minkä vuoksi päätös vaikuttaa sen finanssipoliittiseen vastuuseen, ja esitettävä vaikutustenarviointi siitä, missä määrin se siihen vaikuttaa.

2 a.  Pankkiviranomaisen on yhden kuukauden kuluessa jäsenvaltion ilmoituksesta ilmoitettava jäsenvaltiolle, aikooko pankkiviranomainen pysyä päätöksessään, muuttaa sitä tai kumota sen.

3.  Jos pankkiviranomainen pysyy päätöksessään tai muuttaa sitä, neuvosto päättää siitä, pidetäänkö pankkiviranomaisen päätös voimassa vai kumotaanko se. Päätös pankkiviranomaisen päätöksen pitämisestä voimassa on tehtävä jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Päätös pankkiviranomainen päätöksen kumoamisesta tehdään jäsenten määräenemmistöllä. Kummassakaan tapauksessa ei oteta huomioon niiden jäsenten ääniä, joita asia koskee.

3 a.  Jos neuvosto ei tee päätöstä kymmenen työpäivän kuluessa, kun kyseessä on 10 artikla, ja yhden kuukauden kuluessa, kun kyseessä on 11 artikla, pankkiviranomaisen päätöksen katsotaan olevan voimassa.

3 b.  Jos 10 artiklan nojalla tehty päätös johtaa 12 d tai 12 e artiklan mukaisesti perustetun rahaston käyttämiseen, jäsenvaltiot eivät saa kehottaa neuvostoa pitämään voimassa tai kumoamaan pankkiviranomaisen tekemää päätöstä.

24 artikla

Päätöksentekomenettelyt

1.  Ennen kuin pankkiviranomainen tekee tämän asetuksen mukaisia päätöksiä, se ilmoittaa kulloisenkin päätöksen nimetylle kohteelle aikomuksestaan tehdä päätös ja asettaa määräajan, jonka kuluessa päätöksen kohde voi esittää näkemyksensä asiasta, ottaen tarkasti huomioon asian kiireellisyyden, monimutkaisuuden ja mahdolliset seuraukset. Tämä koskee soveltuvin osin 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja suosituksia.

2.  Pankkiviranomaisen päätökset on perusteltava.

3.  Pankkiviranomaisen päätösten kohteille on ilmoitettava oikeussuojakeinoista, jotka ovat tämän asetuksen mukaan käytettävissä.

4.  Jos pankkiviranomainen on tehnyt 10 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisen päätöksen, sen on tarkasteltava kyseistä päätöstä uudelleen sopivin väliajoin.

5.  Pankkiviranomaisen 9, 10 ja 11 artiklan nojalla tekemät päätökset julkistetaan, ja niissä ilmoitetaan kyseisen toimivaltaisen viranomaisen tai finanssilaitoksen nimi ja päätöksen pääasiallinen sisältö, paitsi jos julkistaminen olisi ristiriidassa finanssilaitosten perusteltujen, liikesalaisuuksien suojelemista koskevien etujen huomioonottamisen kanssa tai jos se voisi vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai Euroopan unionin koko rahoitusjärjestelmän tai sen osan vakauden.

III LUKU

ORGANISAATIO

1 JAKSO

HALLINTONEUVOSTO

25 artikla

Kokoonpano

1.  Hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

   a) puheenjohtaja, joka ei osallistu äänestyksiin;
   b) kustakin jäsenvaltiosta sen kansallisen viranomaisen pääjohtaja, jonka toimivaltaan kuuluu luottolaitosten valvonta kyseisessä jäsenvaltiossa ja jonka on osallistuttava kokouksiin henkilökohtaisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa;
   c) komission edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin;
   d) Euroopan keskuspankin edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin;
   e) EJRK:n edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin;
   f) kummankin muun Euroopan valvontaviranomaisen edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin.

1 a.  Hallintoneuvosto kutsuu pankkialan osallisryhmän kokouksiin säännöllisesti ja vähintään kaksi kertaa vuodessa.

2.  Kunkin toimivaltaisen viranomaisen vastuulla on nimetä henkilöstöstään korkean tason varajäsen, joka voi toimia 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen sijaisena tämän ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen.

3.  Jos 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu viranomainen ei ole keskuspankki, 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen mukana voi olla jäsenvaltion keskuspankin edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin.

3 a.  Niissä jäsenvaltioissa, joissa on useampi kuin yksi viranomainen, joka on vastuussa tämän asetuksen mukaisesta valvonnasta, kyseiset viranomaiset sopivat yhteisestä edustajasta. Kuitenkin jos hallintoneuvoston käsiteltävänä oleva asia ei kuulu sen kansallisen viranomaisen toimivaltaan, jota 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu jäsen edustaa, tämä jäsen voi ottaa mukaansa asianomaisen kansallisen viranomaisen edustajan, joka ei osallistu äänestyksiin.

4.  Kun toimitaan direktiivin 94/19/EY soveltamisalalla, 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen mukana voi tarvittaessa olla kyseisessä jäsenvaltiossa talletusten vakuusjärjestelmiä hoitavien elinten edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin.

5.  Hallintoneuvosto voi sallia tarkkailijoiden läsnäolon.

Toimitusjohtaja voi osallistua hallintoneuvoston kokouksiin ilman äänioikeutta.

26 artikla

Sisäiset komiteat ja lautakunnat

1.  Hallintoneuvosto voi perustaa sisäisiä komiteoita tai lautakuntia hallintoneuvostolle annettuja erityistehtäviä varten ja voi delegoida tiettyjä selkeästi määriteltyjä tehtäviä ja päätöksiä sisäisille komiteoille tai lautakunnille, johtokunnalle tai puheenjohtajalle.

2.  Sovellettaessa 11 artiklaa hallintoneuvosto kutsuu koolle riippumattoman lautakunnan, jonka kokoonpano on tasapuolinen ja joka koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kahdesta jäsenestä, jotka eivät edusta erimielisyyden osapuolina olevia toimivaltaisia viranomaisia ja joilla ei ole omaa etua valvottavanaan tai suoraa kytköstä kyseisiin toimivaltaisiin viranomaisiin, helpottamaan erimielisyyden puolueetonta ratkaisemista.

2 a.  Jollei 11 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, lautakunta esittää lopullisen päätöksen hallintoneuvoston hyväksyttäväksi 29 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2 b.  Hallintoneuvosto vahvistaa 2 kohdassa tarkoitetun lautakunnan työjärjestyksen.

27 artikla

Riippumattomuus

1.  Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja äänivaltaiset jäsenet toimivat heille tässä asetuksessa annettuja tehtäviä suorittaessaan riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan koko unionin edun mukaisesti pyytämättä tai ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta tai muilta julkisilta tai yksityisiltä elimiltä.

2.  Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan hallintoneuvoston jäseniin heidän hoitaessaan tehtäviään.

28 artikla

Tehtävät

1.  Hallintoneuvosto ohjaa pankkiviranomaisen työtä ja vastaa II luvussa tarkoitettujen päätösten tekemisestä.

2.  Hallintoneuvosto antaa II luvussa tarkoitetut lausunnot, suositukset ja neuvot sekä tekee kyseisessä luvussa tarkoitetut päätökset.

3.  Hallintoneuvosto nimittää pankkiviranomaisen puheenjohtajan.

4.  Hallintoneuvosto hyväksyy ennen kunkin vuoden 30 päivää syyskuuta johtokunnan ehdotuksen perusteella pankkiviranomaisen seuraavan vuoden työohjelman ja antaa sen tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Työohjelman hyväksyminen ei vaikuta vuosittaiseen talousarviomenettelyyn, ja kyseinen työohjelma julkistetaan.

4 a.  Hallintoneuvosto hyväksyy johtokunnan ehdotuksen perusteella 38 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun kertomusluonnoksen pohjalta pankkiviranomaisen toimintaa ja puheenjohtajan tehtäviä koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa sen kunakin vuonna viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Kertomus on julkistettava.

5.  Hallintoneuvosto hyväksyy pankkiviranomaisen monivuotisen työohjelman ja antaa sen tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Monivuotisen työohjelman hyväksyminen ei vaikuta vuosittaiseen talousarviomenettelyyn, ja työohjelma julkistetaan.

6.  Hallintoneuvosto hyväksyy talousarvion 49 artiklan mukaisesti.

7.  Hallintoneuvostolla on puheenjohtajaan ja toimitusjohtajaan nähden kurinpidollinen toimivalta, ja se voi erottaa puheenjohtajan 33 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja toimitusjohtajan 36 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

29 artikla

Päätöksenteko

1.  ▌Hallintoneuvoston päätökset tehdään sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä jäsen ja ääni -periaatteen mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hallintoneuvosto tekee päätökset 7 ja 8 artiklassa yksilöityjen säädösten sekä VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja päätösten osalta jäsentensä määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklassa.

Kun 11 artiklan 3 kohdan mukaisten päätösten osalta on kyse konsolidoivan valvontaviranomaisen päätöksestä, lautakunnan ehdottamaa päätöstä pidetään hyväksyttynä, jos se hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä, paitsi jos äänten määrävähemmistöä, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklassa, edustavat jäsenet hylkäävät päätöksen.

Kaikkien muiden 11 artiklan 3 kohdan mukaisten päätösten osalta lautakunnan ehdottama päätös hyväksytään hallintoneuvoston jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä jäsen ja ääni -periaatteen mukaisesti.

2.  Puheenjohtaja kutsuu hallintoneuvoston koolle omasta aloitteestaan tai kolmasosan jäsenistä sitä pyytäessä ja johtaa hallintoneuvoston kokouksia.

3.  Hallintoneuvosto vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä.

4.  Työjärjestyksessä vahvistetaan yksityiskohtaiset äänestyssäännöt ja tarvittaessa myös päätösvaltaisuutta koskevat säännöt. Äänioikeudettomat jäsenet ja tarkkailijat eivät, puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, osallistu hallintoneuvostossa yksittäisiä finanssilaitoksia koskeviin keskusteluihin, jollei 61 artiklassa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä toisin säädetä.

2 JAKSO

JOHTOKUNTA

30 artikla

Kokoonpano

1.  Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ▌ja kuusi muuta hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten valitsemaa hallintoneuvoston jäsentä.

Jokaisella jäsenellä puheenjohtajaa lukuun ottamatta on varajäsen, joka voi toimia johtokunnan jäsenen sijaisena tämän ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen.

Hallintoneuvoston valitsemien jäsenten toimikausi on kaksi ja puoli vuotta. Toimikautta voidaan pidentää kerran. Johtokunnan kokoonpanon on oltava tasapuolinen ja oikeasuhteinen ja edustettava koko Euroopan unionia. Toimikausien on oltava limittäisiä, ja niihin sovelletaan asianmukaista vuorottelujärjestelmää.

2.  Johtokunta tekee päätöksensä läsnä olevien jäsentensä enemmistöllä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Toimitusjohtaja ja komission edustaja voivat osallistua johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

Komission edustajalla on äänioikeus 49 artiklassa tarkoitetuissa asioissa.

Johtokunta vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä.

3.  Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle omasta aloitteestaan tai vähintään kolmasosan jäsenistä sitä pyytäessä ja johtaa johtokunnan kokouksia.

Johtokunta kokoontuu ennen jokaista hallintoneuvoston kokousta ja niin usein kuin se katsoo tarpeelliseksi. Johtokunta kokoontuu vähintään viidesti vuodessa ▌istuntoon.

4.  Johtokunnan jäsenten apuna voi olla neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei sen työjärjestyksestä muuta johdu. Äänioikeudettomat jäsenet eivät, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, osallistu johtokunnassa yksittäisiä finanssilaitoksia koskeviin keskusteluihin.

31 artikla

Riippumattomuus

Johtokunnan jäsenet toimivat riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan koko unionin edun mukaisesti pyytämättä tai ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta tai muilta julkisilta tai yksityisiltä elimiltä.

Jäsenvaltiot, unionin toimielimet tai elimet ja muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan johtokunnan jäseniin.

32 artikla

Tehtävät

1.  Johtokunta huolehtii siitä, että pankkiviranomainen toteuttaa toiminta-ajatuksensa ja suorittaa sille osoitetut tehtävät tämän asetuksen mukaisesti.

2.  Johtokunta antaa vuosittaista ja monivuotista työohjelmaa koskevat ehdotukset hallintoneuvoston hyväksyttäviksi.

3.  Johtokunta käyttää talousarviovaltaansa 49 ja 50 artiklan mukaisesti.

4.  Johtokunta hyväksyy pankkiviranomaisen henkilöstöpolitiikkaa koskevan suunnitelman sekä tarvittavat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen, jäljempänä ”henkilöstösäännöt”, soveltamissäännöt 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.  Johtokunta vahvistaa 58 artiklan mukaisesti erityissäännökset, jotka koskevat yleisön oikeutta tutustua pankkiviranomaisen asiakirjoihin.

6 a.  Johtokunta tekee 38 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun vuosikertomusluonnoksen pohjalta ehdotuksen pankkiviranomaisen toimintaa ja puheenjohtajan tehtäviä koskevaksi vuosikertomukseksi hallintoneuvoston hyväksyttäväksi ja toimittaa sen ▌Euroopan parlamentille ▌.

7.  Johtokunta vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä.

8.  Johtokunta nimittää ja erottaa valituslautakunnan jäsenet 44 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti.

3 JAKSO

PUHEENJOHTAJA

33 artikla

Nimittäminen ja tehtävät

1.  Pankkiviranomaista edustaa puheenjohtaja, jonka on oltava kokopäivätoiminen riippumaton ammattihenkilö.

Puheenjohtaja vastaa hallintoneuvoston tehtävien valmistelusta ja johtaa hallintoneuvoston ja johtokunnan kokouksia.

2.  Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajan hallintoneuvoston järjestämän ja hallinnoiman avoimen valintamenettelyn jälkeen ansioiden, pätevyyden, finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvän kokemuksen perusteella.

Komissio esittää Euroopan parlamentille kolmen ehdokkaan luettelon. Järjestettyään näiden ehdokkaiden kuulemiset Euroopan parlamentti valitsee heistä yhden. Hallintoneuvosto nimittää näin valitun ehdokkaan.

Hallintoneuvosto valitsee jäsenistään myös varahenkilön, joka hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän poissa ollessa. Tätä varahenkilöä ei saa valita johtokunnan jäsenistä.

3.  Puheenjohtajan toimikausi on viisi vuotta, ja sitä voidaan jatkaa kerran.

4.  Hallintoneuvosto arvioi yhdeksän kuukauden kuluessa ennen puheenjohtajan viisivuotisen toimikauden päättymistä

   a) ensimmäisen toimikauden aikana saavutetut tulokset ja tavan, jolla ne on saavutettu;
   b) pankkiviranomaisen seuraavien vuosien tehtävät ja velvoitteet.

Hallintoneuvosto voi arvioinnin huomioon ottaen jatkaa puheenjohtajan toimikautta kerran, jos siihen saadaan Euroopan parlamentin vahvistus.

5.  Ainoastaan Euroopan parlamentti voi erottaa puheenjohtajan hallintoneuvoston päätöksen perusteella.

Puheenjohtaja ei voi estää hallintoneuvostoa keskustelemasta puheenjohtajaan liittyvistä asioista eikä erityisesti tarpeesta erottaa puheenjohtaja, eikä hän saa osallistua tällaista asiaa koskeviin neuvotteluihin.

34 artikla

Riippumattomuus

Puheenjohtaja ei saa pyytää eikä ottaa ohjeita yhteisön toimielimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta tai muilta julkisilta tai yksityisiltä elimiltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hallintoneuvoston roolia puheenjohtajan tehtäviin nähden.

Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan puheenjohtajaan hänen hoitaessaan tehtäviään.

Jäljempänä 54 artiklassa tarkoitettujen henkilöstösääntöjen mukaisesti puheenjohtajan on toimikautensa päätyttyä edelleen osoitettava kunniallisuutta ja arvostelukykyä nimitysten ja etujen vastaanottamisessa.

35 artikla

Kertomus

1.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat kutsua puheenjohtajan tai hänen varahenkilönsä antamaan ▌lausuntoja ▌kunnioittaen kuitenkin täysin puheenjohtajan riippumattomuutta. Puheenjohtajan on annettava lausunto Euroopan parlamentille ja vastattava sen jäsenten esittämiin kysymyksiin aina pyydettäessä.

2.  Puheenjohtajan on annettava kertomus pankkiviranomaisen keskeisestä toiminnasta Euroopan parlamentille pyydettäessä ja vähintään 15 päivää ennen 1 kohdassa tarkoitetun lausunnon antamista.

2 a.  Kertomukseen on 7a–7f, 8, 9, 10, 11 a ja 18 artiklassa tarkoitettujen tietojen lisäksi sisällytettävä myös kaikki Euroopan parlamentin tapauskohtaisesti pyytämät asiaankuuluvat tiedot.

4 JAKSO

TOIMITUSJOHTAJA

36 artikla

Nimittäminen

1.  Pankkiviranomaista johtaa toimitusjohtaja, jonka on oltava kokopäivätoiminen riippumaton ammattihenkilö.

2.  Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan avoimen valintamenettelyn jälkeen ansioiden, pätevyyden, finanssilaitosten ja markkinoiden tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvän kokemuksen perusteella Euroopan parlamentin vahvistuksen jälkeen.

3.  Toimitusjohtajan toimikausi on viisi vuotta, ja sitä voidaan jatkaa kerran.

4.  Hallintoneuvosto tekee yhdeksän kuukauden kuluessa ennen toimitusjohtajan viisivuotisen toimikauden päättymistä arvioinnin.

Arvioinnissa hallintoneuvosto ottaa erityisesti huomioon

   a) ensimmäisen toimikauden aikana saavutetut tulokset ja tavan, jolla ne on saavutettu;
   b) pankkiviranomaisen seuraavien vuosien tehtävät ja velvoitteet.

Hallintoneuvosto voi arvioinnin huomioon ottaen jatkaa toimitusjohtajan toimikautta kerran.

5.  Toimitusjohtaja voidaan erottaa ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä.

37 artikla

Riippumattomuus

1.  Toimitusjohtaja ei saa pyytää eikä ottaa ohjeita hallituksilta, viranomaisilta, organisaatioilta tai pankkiviranomaisen ulkopuolisilta henkilöiltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta johtokunnan ja hallintoneuvoston rooleja toimitusjohtajan tehtäviin nähden.

1 a.  Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja muut julkiset tai yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan toimitusjohtajaan hänen hoitaessaan tehtäviään.

Jäljempänä 54 artiklassa tarkoitettujen henkilöstösääntöjen mukaisesti toimitusjohtajan on toimikautensa päätyttyä edelleen osoitettava kunniallisuutta ja arvostelukykyä nimitysten ja etujen vastaanottamisessa.

38 artikla

Tehtävät

1.  Toimitusjohtaja vastaa pankkiviranomaisen johtamisesta ja valmistelee johtokunnan työt.

2.  Toimitusjohtaja huolehtii pankkiviranomaisen vuosittaisen työohjelman toteuttamisesta hallintoneuvoston ohjaamana ja johtokunnan valvonnassa.

3.  Toimitusjohtaja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, mukaan luettuina sisäisten hallinnollisten ohjeiden antaminen ja tiedonantojen julkaiseminen, varmistaakseen pankkiviranomaisen toiminnan tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

4.  Toimitusjohtaja valmistelee 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman.

5.  Toimitusjohtaja valmistelee joka vuosi viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman seuraavaksi vuodeksi.

6.  Toimitusjohtaja laatii pankkiviranomaisen alustavan talousarvioesityksen 49 artiklan mukaisesti ja huolehtii pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta 50 artiklan mukaisesti.

7.  Toimitusjohtaja laatii joka vuosi vuosikertomusluonnoksen, jossa on pankkiviranomaisen sääntely- ja valvontatoimintaa koskeva osa sekä talous- ja hallintokysymyksiä koskeva osa.

8.  Toimitusjohtaja käyttää pankkiviranomaisen henkilöstön suhteen 54 artiklassa säädettyä toimivaltaa ja hoitaa henkilöasioita.

IV LUKU

EUROOPAN FINANSSIVALVOJIEN JÄRJESTELMÄ

2 JAKSO

EUROOPAN VALVONTAVIRANOMAINEN (SEKAKOMITEA)

40 artikla

Perustaminen

1.  Perustetaan Euroopan valvontaviranomainen (sekakomitea).

2.  Sekakomitea toimii foorumina, jolla pankkiviranomainen tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja varmistaa eri alojen välisen työn johdonmukaisuuden muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa erityisesti seuraavilla aloilla:

     finanssiryhmittymät,
   tilinpito ja tilintarkastus,
   mikrotason vakauden valvontaa koskevat analyysit alojen välisistä kehitysvaiheista, riskeistä ja heikkouksista,
   vähittäismarkkinoille tarkoitetut sijoitustuotteet,
   rahanpesun vastaiset toimenpiteet ja
   tietojen vaihto EJRK:n kanssa sekä EJRK:n ja Euroopan valvontaviranomaisten välisen suhteen kehittäminen.

3.  Sekakomitealla on kolmen Euroopan valvontaviranomaisen henkilöstöstä koottava, sihteeristönä toimiva oma henkilöstö. Pankkiviranomainen osoittaa riittävät resurssit ▌hallinto-, infrastruktuuri- ja toimintamenoihin.

40 a artikla

Valvonta

Jos finanssilaitoksen toiminta käsittää useampia aloja, sekakomitea ratkaisee erimielisyydet 42 artiklan mukaisesti.

41 artikla

Kokoonpano

1.  Sekakomitea koostuu Euroopan valvontaviranomaisten puheenjohtajista ja tarpeen mukaan jonkin 43 artiklan nojalla perustetun alakomitean puheenjohtajasta

2.  Toimitusjohtaja, komission edustaja ja EJRK kutsutaan ▌sekakomitean sekä 43 artiklassa mainittujen alakomiteoiden kokouksiin tarkkailijoina.

3.  ▌Sekakomitean puheenjohtaja nimitetään vuodeksi kerrallaan vuorotteluperiaatteella Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajista. Tämän kohdan mukaisesti nimitetty sekakomitean puheenjohtaja nimitetään myös EJRK:n varapuheenjohtajaksi.

4.  ▌Sekakomitea vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä. Työjärjestyksessä voidaan täsmentää, ketkä muut osallistuvat sekakomitean kokouksiin.

▌Sekakomitean johtokunta kokoontuu vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

42 artikla

Yhteiset kannat ja yhteiset säädökset

Pankkiviranomainen laatii tarpeen mukaan yhteisiä kantoja II luvussa määritellyn tehtävänkuvansa mukaisesti ja erityisesti, kun kyseessä on direktiivin 2002/87/EY täytäntöönpano, yhdessä Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa.

Kun kyseessä ovat tämän asetuksen 7, 9, 10 tai 11 artiklan mukaiset säädökset, jotka liittyvät direktiivin 2002/87/EY ja minkä tahansa muun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, myös Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltaan kuuluvan säädöksen soveltamiseen, pankkiviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen antavat nämä säädökset tarvittaessa yhtä aikaa.

43 artikla

Alakomiteat

1.  Edellä 42 artiklan soveltamiseksi ▌sekakomiteaan perustetaan finanssiryhmittymiä käsittelevä alakomitea.

2.  Alakomitea koostuu 41 artiklan 1 kohdassa mainituista henkilöistä ja yhdestä kunkin jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen nykyiseen henkilöstöön kuuluvasta korkean tason edustajasta.

3.  Alakomitea valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan, jonka on oltava myös ▌sekakomitean jäsen.

4.  Sekakomitea voi perustaa myös muita alakomiteoita.

3 JAKSO

VALITUSLAUTAKUNTA

44 artikla

Kokoonpano

1.  Valituslautakunta on Euroopan kolmen valvontaviranomaisen yhteinen elin.

2.  Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä, joiden on oltava arvostettuja henkilöitä, jotka ovat osoittaneet omaavansa asianmukaisen tietämyksen ja ammatillisen, mukaan lukien valvontatehtäviin liittyvän kokemuksen pankki-, vakuutus-, arvopaperimarkkina- ja muista finanssipalveluista riittävän korkealta tasolta, mutta jäseniä ei voida valita pankkiviranomaisen toiminnassa mukana olevien toimivaltaisten viranomaisten tai sen toimintaan osallistuvien muiden kansallisten laitosten tai unionin toimielinten nykyisen henkilöstön parista. Merkittävällä osalla valituslautakunnan jäsenistä on oltava riittävästi lainopillista asiantuntemusta, jotta he voivat antaa lainopillisia asiantuntijaneuvoja pankkiviranomaisen toimivallan käytön lainmukaisuudesta.

Valituslautakunta nimeää puheenjohtajansa.

Valituslautakunta tekee päätöksensä enemmistöllä, jonka muodostavat vähintään neljä sen kuudesta jäsenestä. Kun valituksen kohteena oleva päätös kuuluu tämän asetuksen soveltamisalaan, vähintään yhden pankkiviranomaisen valituslautakuntaan nimittämistä kahdesta jäsenestä on kuuluttava tähän neljän jäsenen enemmistöön.

Valituslautakunnan puheenjohtaja kutsuu valituslautakunnan koolle tarpeen mukaan.

3.  Pankkiviranomaisen johtokunta nimittää kaksi valituslautakunnan jäsentä ja kaksi varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota komissio on ehdottanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella hallintoneuvostoa kuultuaan.

Muut jäsenet nimitetään asetuksen (EU) N:o …/2010 [EVLEV] ja asetuksen (EU) N:o …/2010 [EAMV] mukaisesti.

4.  Valituslautakunnan jäsenten toimikausi on viisi vuotta. Toimikautta voidaan jatkaa kerran.

5.  Valituslautakunnan jäsen, jonka pankkiviranomaisen johtokunta on nimittänyt, voidaan vapauttaa tehtävistään toimikautensa aikana ainoastaan, jos hänen on todettu syyllistyneen vakavaan rikkomukseen, ja johtokunta tekee päätöksen vapauttamisesta hallintoneuvostoa kuultuaan.

6.  Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen varmistavat valituslautakunnalle riittävän käytännön tuen ja sihteeripalvelut sekakomitean välityksellä.

45 artikla

Riippumattomuus ja puolueettomuus

1.  Valituslautakunnan jäsenet ovat riippumattomia päätöksenteossaan. Heitä eivät sido mitkään ohjeet. He eivät saa hoitaa muita tehtäviä pankkiviranomaisessa tai sen johtokunnassa tai hallintoneuvostossa.

2.  Valituslautakunnan jäsen ei saa osallistua valitusmenettelyyn, jos asia koskee hänen omaa etuaan, jos hän on aikaisemmin edustanut jotakin menettelyn osapuolta tai jos hän on osallistunut sen päätöksen tekemiseen, jota valitus koskee.

3.  Jos valituslautakunnan jäsen jostain 1 ja 2 kohdassa mainitusta tai muusta syystä katsoo, ettei jokin valituslautakunnan jäsen voi osallistua valitusmenettelyyn, hänen on ilmoitettava asiasta valituslautakunnalle.

4.  Valitusmenettelyn osapuoli voi vastustaa valituslautakunnan jäsenen osallistumista asian käsittelyyn jollakin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista perusteista tai jos jäsenellä epäillään olevan ennakkokäsitys asiasta.

Vastustamisen perusteena ei voi olla jäsenen kansallisuus, eikä vastustamista tutkita, jos valitusmenettelyn osapuoli on vastustamisperusteen olemassaolon tietäen jo ryhtynyt muuhun valitusmenettelyä koskevaan toimeen kuin valituslautakunnan kokoonpanon vastustaminen.

5.  Valituslautakunta päättää ilman asianomaista jäsentä, miten 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on meneteltävä.

Valituslautakuntaan otetaan kyseisen jäsenen tilalle tämän ratkaisun tekoa varten hänen sijaisensa, jollei sijainen katso olevansa samalla tavoin esteellinen. Jos näin on, puheenjohtaja nimeää sijaisen muista varajäsenistä.

6.  Valituslautakunnan jäsenet sitoutuvat toimimaan riippumattomasti ja yleisen edun mukaisesti.

Tätä varten he tekevät sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan ilmoituksen, jossa he joko ilmoittavat, että heidän riippumattomuuttaan mahdollisesti heikentäviä etunäkökohtia ei ole, tai mainitsevat sellaiset välittömät tai välilliset etunäkökohdat, joiden voitaisiin katsoa heikentävän heidän riippumattomuuttaan.

Nämä ilmoitukset annetaan vuosittain kirjallisesti, ja ne julkaistaan.

V LUKU

OIKEUSSUOJAKEINOT

46 artikla

Muutoksenhaku

1.  Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, toimivaltaiset viranomaiset mukaan luettuina, voivat hakea muutosta 9, 10 ja 11 artiklassa tarkoitettuun pankkiviranomaisen päätökseen tai mihin tahansa muuhun pankkiviranomaisen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaisesti tekemään päätökseen, joka on osoitettu heille tai joka koskee heitä suoraan ja erikseen, vaikka se olisi osoitettu muulle henkilölle.

2.  Valitus ja sen perusteet on toimitettava pankkiviranomaiselle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona päätös on annettu tiedoksi kyseiselle henkilölle, tai jos tällaista tiedoksiantoa ei ole suoritettu, siitä päivästä, jona pankkiviranomainen on julkaissut päätöksen.

Valituslautakunta ratkaisee asian kahden kuukauden kuluessa valituksen tekemisestä.

3.  Edellä 1 kohdan mukaisesti tehdyllä valituksella ei ole lykkäävää vaikutusta.

Valituslautakunta voi kuitenkin tilanteen arvioituaan päättää lykätä riitautetun päätöksen soveltamista.

4.  Jos valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, valituslautakunta tutkii, onko sille perusteita. Se kehottaa valitusmenettelyn osapuolia ▌esittämään tietyssä määräajassa huomautuksensa tiedoksiannoista, jotka on vastaanotettu valituslautakunnalta tai muilta valitusmenettelyn osapuolilta. Valitusmenettelyn osapuolilla on oikeus esittää huomautuksensa suullisesti.

5.  Valituslautakunta voi vahvistaa pankkiviranomaisen toimivaltaisen elimen tekemän päätöksen tai siirtää asian pankkiviranomaisen toimivaltaisen elimen hoidettavaksi. Valituslautakunnan tekemä päätös sitoo tuota elintä, jonka on muutettava päätöstään kyseisessä asiassa.

6.  Valituslautakunta vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä.

7.  Valituslautakunnan päätökset on perusteltava, ja pankkiviranomaisen on ne julkaistava.

47 artikla

Asian saattaminen unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi

1.  Valituslautakunnan tai, jos ei ole oikeutta hakea muutosta valituslautakunnalta, pankkiviranomaisen tekemästä päätöksestä voi nostaa kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa tai unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan mukaisesti.

1 a.  Jäsenvaltiot ja unionin toimielimet samoin kuin mikä tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voivat valittaa pankkiviranomaisen päätöksistä suoraan Euroopan unionin tuomioistuimeen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan mukaisesti.

2.  Jos pankkiviranomaisella on velvoite toimia ja se laiminlyö päätöksen tekemisen, laiminlyöntiä koskeva kanne voidaan nostaa unionin yleisessä tuomioistuimessa tai unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 265 artiklan mukaisesti.

3.  Pankkiviranomaisen on toteutettava toimenpiteet, joita unionin yleisen tuomioistuimen tai unionin tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano edellyttää.

VI LUKU

VARAINHOITOA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

48 artikla

Pankkiviranomaisen talousarvio

1.  Pankkiviranomaisen, joka on neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettu unionin elin, tulot muodostuvat erityisesti seuraavista tai niiden yhdistelmistä:

   a) finanssilaitosten valvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten pakolliset maksuosuudet, jotka suoritetaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksiä koskevan pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklan 3 kohdassa määrätyn äänten painotusmallin mukaisesti;
   b) Euroopan unionin yleiseen talousarvioon (pääluokka ”Komissio”) otettu unionin avustus; Euroopan unionin rahoitus pankkiviranomaiselle edellyttää budjettivallan käyttäjän sopimusta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 47 kohdan mukaisesti;
   c) pankkiviranomaiselle asianomaisissa yhteisön säädöksissä täsmennetyissä tapauksissa suoritettavat maksut.

2.  Pankkiviranomaisen menoihin kuuluvat vähintään henkilöstö-, palkka-, hallinto-, infrastruktuuri-, ammattikoulutus- ja toimintamenot.

3.  Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

4.  Pankkiviranomaisen kaikista tuloista ja menoista laaditaan kalenterivuotta vastaavaa varainhoitovuotta varten arvio, jonka perusteella tulot ja menot otetaan pankkiviranomaisen talousarvioon.

49 artikla

Talousarvion laatiminen

1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain 15 päivään helmikuuta mennessä ennakkoarvioluonnoksen seuraavan varainhoitovuoden tuloista ja menoista ja toimittaa tämän alustavan talousarvioesityksen ja siihen liitetyn henkilöstötaulukon johtokunnalle ja hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto laatii vuosittain toimitusjohtajan laatiman ja johtokunnan hyväksymän alustavan luonnoksen perusteella ennakkoarvion pankkiviranomaisen seuraavan varainhoitovuoden tuloista ja menoista. Hallintoneuvosto toimittaa kyseisen ennakkoarvion, joka sisältää alustavan henkilöstötaulukon, komissiolle 31 päivään maaliskuuta mennessä. Ennen ennakkoarvion hyväksymistä johtokunnan on hyväksyttävä toimitusjohtajan laatima luonnos.

2.  Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jäljempänä ”budjettivallan käyttäjä”, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.

3.  Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot, joita se pitää henkilöstötaulukon ja yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättöminä, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan alustavaan esitykseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 313 ja 314 artiklan mukaisesti.

4.  Budjettivallan käyttäjä vahvistaa pankkiviranomaisen henkilöstötaulukon. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy pankkiviranomaisen avustusta koskevat määrärahat.

5.  Hallintoneuvosto vahvistaa pankkiviranomaisen talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun Euroopan unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa.

6.  Johtokunta ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle viipymättä aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, ja erityisesti aikomuksestaan toteuttaa kiinteistöihin liittyviä hankkeita, kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. Johtokunta ilmoittaa asiasta komissiolle. Jos jompikumpi budjettivallan käyttäjistä aikoo antaa lausunnon, se ilmoittaa pankkiviranomaiselle tästä aikomuksestaan kahden viikon kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon hankkeesta. Jos se ei tee tällaista ilmoitusta, pankkiviranomainen voi käynnistää suunnitellun hankkeen.

6 a.  Pankkiviranomaisen ensimmäisenä toimintavuonna, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2011, 3. tason komitean jäsenet hyväksyvät talousarvion komissiota kuultuaan ja välittävät sen Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi.

50 artikla

Talousarvion toteutus ja valvonta

1.  Toimitusjohtaja toimii tulojen ja menojen hyväksyjänä ja toteuttaa pankkiviranomaisen talousarvion.

2.  Pankkiviranomaisen tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle kunkin varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivään mennessä. Pankkiviranomaisen tilinpitäjä toimittaa selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta myös hallintoneuvoston jäsenille, Euroopan parlamentille ja neuvostolle seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä.

Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja erillisvirastojen alustavat tilinpäätökset neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(36), jäljempänä ”varainhoitoasetus”, 128 artiklan mukaisesti.

3.  Saatuaan pankkiviranomaisen alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut varainhoitoasetuksen 129 artiklan mukaisesti, toimitusjohtaja vahvistaa pankkiviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen johtokunnalle lausuntoa varten.

4.  Johtokunta antaa lausunnon pankkiviranomaisen lopullisesta tilinpäätöksestä.

5.  Toimitusjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja johtokunnan lausunnon hallintoneuvoston jäsenille, Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilitarkastustuomioistuimelle 1 päivään heinäkuuta mennessä varainhoitovuoden päättymisen jälkeen.

6.  Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

7.  Toimitusjohtaja toimittaa 30 päivään syyskuuta mennessä tilintarkastustuomioistuimelle vastineensa sen huomautuksiin. Hän toimittaa jäljennöksen vastineesta myös johtokunnalle ja komissiolle.

8.  Toimitusjohtaja toimittaa varainhoitoasetuksen 146 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki tiedot, joita tarvitaan kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteettomaksi toteuttamiseksi.

9.  Ennen vuoden N + 2 toukokuun 15 päivää Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta pankkiviranomaiselle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion (mukaan lukien pankkiviranomaisen kaikki menot ja tulot) toteuttamisesta.

51 artikla

Varainhoitoa koskevat säännöt

Johtokunta vahvistaa pankkiviranomaiseen sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt komissiota kuultuaan. Säännöt saavat poiketa komission asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002(37) ainoastaan, jos se on välttämätöntä pankkiviranomaisen toiminnasta johtuvien erityisvaatimusten vuoksi ja komissio antaa tähän suostumuksen etukäteen.

52 artikla

Petostentorjunta

1.  Petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi pankkiviranomaiseen sovelletaan rajoituksetta asetuksen (EY) N:o 1073/1999 säännöksiä.

2.  Pankkiviranomainen liittyy Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission välillä 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF)(38) sisäisistä tutkimuksista ja antaa välittömästi asianmukaiset määräykset, jotka koskevat kaikkia pankkiviranomaisen työntekijöitä.

3.  Rahoituspäätöksissä ja niistä johtuvissa täytäntöönpanoa koskevissa sopimuksissa tai asiakirjoissa on määrättävä nimenomaisesti, että tilintarkastustuomioistuin ja OLAF voivat tarvittaessa tehdä tarkastuksia paikalla pankkiviranomaisen varojen edunsaajien luona ja näiden varojen jakamisesta vastaavan henkilöstön luona.

VII LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

53 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

Pankkiviranomaiseen ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.

54 artikla

Henkilöstö

1.  Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen henkilöstöön, myös sen toimitusjohtajaan ja puheenjohtajaan, sovelletaan henkilöstösääntöjä, muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja ja unionin toimielimien näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.

2.  Johtokunta hyväksyy yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat soveltamissäännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan säännösten mukaisesti.

3.  Pankkiviranomainen käyttää henkilöstönsä suhteen niitä valtuuksia, jotka kuuluvat nimittävälle viranomaiselle henkilöstösääntöjen mukaan ja työsopimusten tekemiseen toimivaltaiselle viranomaiselle muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen mukaan.

4.  Johtokunta antaa säännökset, joilla mahdollistetaan kansallisten asiantuntijoiden siirto jäsenvaltioista pankkiviranomaisen määräaikaiseen palvelukseen.

55 artikla

Pankkiviranomaisen vastuu

1.  Jos kyseessä on sopimukseen perustumaton vastuu, pankkiviranomaisen on jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti korvattava itsensä tai henkilöstönsä tehtäviensä yhteydessä aiheuttamat vahingot. Yhteisöjen tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan tällaisten vahinkojen korvaamiseen liittyvät riita-asiat.

2.  Pankkiviranomaisen työntekijöiden henkilökohtaista taloudellista ja kurinpidollista vastuuta pankkiviranomaista kohtaan säännellään pankkiviranomaisen henkilöstöön sovellettavissa asiaa koskevissa määräyksissä.

56 artikla

Salassapitovelvollisuus

1.  Hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenten, toimitusjohtajan ja pankkiviranomaisen henkilöstön jäsenten, mukaan lukien jäsenvaltioiden pankkiviranomaisen määräaikaiseen palvelukseen siirtämät virkamiehet, sekä kaikkien muiden pankkiviranomaisen tehtäviä suorittavien sopimussuhteisten henkilöiden on noudatettava salassapitovelvollisuutta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklan ja muussa asiaankuuluvassa unionin lainsäädännössä olevien asiaa koskevien säännösten mukaisesti vielä tehtäviensä päättymisen jälkeenkin.

Jäljempänä 54 artiklassa tarkoitettujen henkilöstösääntöjen mukaisesti puheenjohtajan on toimikautensa päätyttyä edelleen osoitettava kunniallisuutta ja arvostelukykyä nimitysten ja etujen vastaanottamisessa.