Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 7 септември 2010 г. - Страсбург
 Свободно движение на работници в Съюза ***I
 Установяване на истинността на евро монетите и обработка на негодни за употреба евро монети ***I
 Mакрофинансова помощ на Република Молдова ***I
 Временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови *
 Проект на коригиращ бюджет № 2/2010: ОЕРЕС (Орган на европейските регулатори на електронните съобщения)
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Viktor Uspaskich
 Споразумение между Европейския съюз и Япония за правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси ***
 Взаимно свързване на търговските регистри
 Развиване на потенциала за работни места на една нова устойчива икономика
 ЕИП-Швейцария: Пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар
 Двустранна защитна клауза на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея ***I
 Справедливи доходи за земеделските производители: По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа
 Финансиране и функциониране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
 Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела
 Социалното приобщаване на жените, принадлежащи към етническите малцинства
 Ролята на жените в едно застаряващо общество
 Журналистиката и новите медии – създаване на публична сфера в Европа
Текстове (595 kb)
Правна информация - Политика за поверителност