Index 
Elfogadott szövegek
2010. szeptember 8., Szerda - Strasbourg
A tudományos célokra felhasznált állatok védelméről ***II
 A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások *
 Az emberi jogok Iránban - Szakineh Mohammadi Astiani és Zahra Bahrami ügye

A tudományos célokra felhasznált állatok védelméről ***II
PDF 201kWORD 34k
Az Európai Parlament 2010. szeptember 8-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács által a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvvel kapcsolatban első olvasatban elfogadott álláspontról (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))
P7_TA(2010)0308A7-0230/2010

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjára (06106/1/2010 – C7-0147/2010),

–  tekintettel a Bizottság által a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatra (COM(2008)0543),

–  tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0391/2008),

–  tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című közleményére (COM(2009)0665),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére és 114. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel első olvasatban elfogadott álláspontjára(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. május 13-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 70. és 72. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7–0230/2010),

1.  jóváhagyja a Tanács álláspontját;

2.  megállapítja, hogy a jogi aktus elfogadására a Tanács álláspontjával összhangban kerül sor;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 212. E., 2010.8.5., 170. o.
(2) HL C 277., 2009.11.17., 51. o.


A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások *
PDF 482kWORD 302k
Az Európai Parlament 2010. szeptember 8-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról: Az Európa 2020 integrált iránymutatás II. része (COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE))
P7_TA(2010)0309A7-0235/2010

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0193),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 148. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7–0111/2010),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7–0235/2010),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 293. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  megismétli a Bizottsághoz és a Tanácshoz már számos alkalommal intézett felhívását, hogy az EUMSz. 148. cikke (2) bekezdésében meghatározott konzultatív szerepének teljesítése érdekében az Európai Parlament számára biztosítsanak megfelelő időt, de mindenképpen legalább öt hónapot a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások felülvizsgálata során;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 157. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az Európai Parlament és a Tanács intézkedéseket fogad el annak érdekében, hogy biztosítsa a férfiak és nők között az egyenlő esélyek és az egyenlő bánásmód elveinek alkalmazását a foglalkoztatás és a munka területén, beleértve az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás alapelvét is.
Módosítás 2
Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az Unió küzd a társadalmi kirekesztés és megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a társadalmi igazságosságot és védelmet; a Szerződés meghatározza továbbá, hogy az Unió kezdeményezheti a tagállamok szociális politikáinak összehangolását. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9. cikke arról rendelkezik, hogy politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi a megfelelő szociális biztonság biztosítására és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozó követelményeket.
(2)  Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az Unió törekszik a teljes foglalkoztatottságra és a társadalmi haladásra, küzd a társadalmi kirekesztés és megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a társadalmi igazságosságot és védelmet; a Szerződés meghatározza továbbá, hogy az Unió kezdeményezheti a tagállamok szociális politikáinak összehangolását. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9. cikke arról rendelkezik, hogy politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás és képzés magas szintjére vonatkozó követelményeket.
Módosítás 3
Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikke értelmében az Unió tevékenységeinek folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására. Az EUMSz. 10. cikke hozzáteszi, hogy politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió küzd mindenfajta nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen. Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke kimondja, hogy az európai társadalmat a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás és a nők és férfiak közötti egyenlőség jellemzi.
Módosítás 4
Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A 2000-ben útjára indított lisszaboni stratégia azon a felismerésen alapult, hogy az Uniónak – a világszintű versenyre, a technológiai kihívásokra és az idősödő népességre tekintettel – a társadalmi kohézió fokozásával egyidejűleg növelnie kell termelékenységét és versenyképességét. Időközi értékelést követően a stratégiát 2005-ben újraindították; az értékelés eredményeként nagyobb hangsúly helyeződött a növekedésre, valamint a munkahelyek számának növelésére és minőségük javítására.
(4)  A 2000-ben útjára indított lisszaboni stratégia azon a felismerésen alapult, hogy az Uniónak – a világszintű versenyre, a technológiai kihívásokra és az idősödő népességre tekintettel – a társadalmi és regionális kohézió fokozásával egyidejűleg növelnie kell tudásalapú termelékenységét és versenyképességét, és újra meg kell teremtenie a teljes foglalkoztatottság feltételeit. Időközi értékelést követően a stratégiát 2005-ben újraindították; az értékelés eredményeként nagyobb hangsúly helyeződött a növekedésre, valamint a munkahelyek számának növelésére és minőségük javítására.
Módosítás 5
Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégia hozzájárult az uniós gazdaság- és foglalkoztatáspolitika irányvonala körüli konszenzus kialakulásához. A stratégia keretében a Tanács 2005-ben átfogó gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat fogadott el, amelyeket 2008-ban felülvizsgáltak. A 24 iránymutatás meghatározta a nemzeti reformprogramok alapjait, és felvázolta az egész EU makro- és mikrogazdasági, valamint munkaerő-piaci reformprioritásait. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az iránymutatások nem határozták meg eléggé egyértelműen a prioritásokat, és hogy erősebb kapcsolatra lett volna szükség az iránymutatások között. Az iránymutatások emiatt csak korlátozott hatást fejtettek ki a nemzeti politikák alakítására.
(5)  A növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégiának hozzá kellett volna járulnia az uniós gazdaság- és foglalkoztatáspolitika irányvonalak meghatározásához. A stratégia keretében a Tanács 2005-ben átfogó gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat fogadott el, amelyeket 2008-ban felülvizsgáltak. A 24 iránymutatás meghatározta a nemzeti reformprogramok alapjait, és felvázolta az egész EU makro- és mikrogazdasági, valamint munkaerő-piaci reformprioritásait. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az iránymutatások nem írtak elő kellően kötelező erejű célokat az Európai Unió valamennyi polgárának a társadalmi, politikai és kulturális életben való részvétele és a fenntartható gazdaság tekintetében, továbbá hogy az elsődleges célokat szorosabban össze kellett volna kapcsolni egymással. Végül a stratégia alapvető céljait nem lehetett elérni, mert a tagállamok nem azonosultak az iránymutatásokkal.
Módosítás 6
Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  Új, szociális vonatkozású uniós jogalkotási kezdeményezéseken kívül az Európai Uniónak jelentősen javítania kell meglévő politikáit és azok végrehajtását.
Módosítás 7
Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A 2008-ban kezdődött pénzügyi és gazdasági válság miatt rengeteg munkahely szűnt meg, jelentősen visszaesett a teljesítmény, és drámaian romlott az államháztartások helyzete. Az európai gazdasági fellendülés terve azonban részben az összehangolt gazdasági ösztönzés révén segítette a tagállamokat a válság kezelésében, miközben az euro biztosította a makrogazdasági stabilitást. A válság rávilágított, hogy az uniós szakpolitikák összehangolásának megerősítése és hatékonyabbá tétele jelentős eredményekkel járhat. A válság kiemelte a tagállamok gazdaságai és munkaerőpiacai közötti szoros interdependenciát is.
(6)  A 2008-ban kezdődött pénzügyi és gazdasági válság miatt rengeteg munkahely szűnt meg, jelentősen visszaesett a teljesítmény, és drámaian romlott az államháztartások helyzete. Az európai gazdasági fellendülés terve azonban – részben az összehangolt gazdasági ösztönzés révén – segítette a tagállamokat a válság kezelésében. A még mindig alakulóban lévő válság rávilágít, hogy nincsenek hatékony eszközök arra, hogy a válság jeleire idejekorán reagáljunk, és ezért rámutat, hogy az uniós szakpolitikák összehangolásának megerősítése és hatékonyabbá tétele, a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett, jelentős eredményekkel járhat. A válság kiemeli a tagállamok gazdaságai és munkaerőpiacai közötti szoros interdependenciát is, melynek következményeképpen a belső piac potenciáljának teljes kihasználása az európai versenyképesség növelésének egyik legfontosabb módja, és szükségessé teszi azon mechanizmusok jelentős felülvizsgálatát is, amelyek vállalt célja továbbra is a foglalkoztatási és szociális célok elérése.
Módosítás 8
Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  A Bizottság javaslatot tett az új évtized stratégiájának, az Európa 2020-nak az elindítására, amely lehetővé teszi, hogy az EU megerősödve kerüljön ki a válságból, és gazdaságát elindítsa az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés útján. Öt kiemelt cél alkotja azokat a vonatkozó iránymutatásoknál is említett közös célkitűzéseket, amelyek a tagállamok és az Unió fellépéseinek alapját képezik. A tagállamoknak mindent meg kell tenniük a nemzeti célok teljesítése és a növekedést gátló szűk keresztmetszetek megszüntetése érdekében.
(7)  A Bizottság javaslatot tett az új évtized stratégiájának, az Európa 2020-nak az elindítására, amely lehetővé teszi, hogy az EU megerősödve kerüljön ki a válságból, és a jövőbeli változásokat és válságokat jobban kezelje, továbbá gazdaságát elindítsa az életképes, ökológiailag és gazdaságilag fenntartható és inkluzív növekedés útján, mely magas szintű foglalkoztatással, termelékenységgel és társadalmi kohézióval jár. A vonatkozó iránymutatásoknál is említett kiemelt célok alkotják azokat a közös célkitűzéseket, amelyek a tagállamok és az Unió fellépéseinek alapját képezik. A tagállamoknak kötelezettséget kell vállalniuk a nemzeti célok teljesítésére. A foglalkoztatottság növelésére kell koncentrálniuk és le kell küzdeniük a jogalkotásból, a bürokráciából és a nemzeti erőforrások rossz elosztásából származó, a növekedést gátló tényezőket.
Módosítás 9
Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A gazdasági válságból való kilábalást szolgáló átfogó stratégiák részeként a tagállamoknak nagyszabású reformokat kell végrehajtaniuk a makrogazdasági stabilitás és a fenntartható államháztartás megteremtése érdekében, javítaniuk kell a versenyképességüket, csökkenteniük kell a makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és javítaniuk kell munkaerőpiacaik teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési Paktum keretében összehangolva vissza kell vonni a gazdasági ösztönzőket.
(8)  A gazdasági válságból való kilábalást szolgáló átfogó stratégiák, és a növekedés feltételeit megteremtő átfogó stratégiák részeként a tagállamoknak strukturális reformokat kell végrehajtaniuk és fenntartaniuk a makrogazdasági stabilitás biztosítása, a több és jobb munkahely előmozdítása és a fenntartható államháztartás megteremtése érdekében, javítaniuk kell a versenyképességüket és a termelékenységüket, csökkenteniük kell a makrogazdasági egyensúlytalanságokat, erősíteniük kell a társadalmi kohéziót, küzdeniük kell a szegénység ellen és javítaniuk kell munkaerőpiacaik teljesítményét. A gazdasági ösztönzők fokozatos visszavonását, amelyet a gazdasági fellendülés biztossá válásával meg kell kezdeni, többek között a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében kell végrehajtani és összehangolni. Annak érdekében azonban, hogy a gyakorlatban is elérjük a fenntartható gazdasági és társadalmi kohézió célkitűzéseit, meg kell szüntetni a főbb makrogazdasági egyensúlytalanságokat és a tagállamok közötti eltéréseket.
Módosítás 10
Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)  Az Európa 2020-nak olyan stratégiának kell lennie, amely az embereket és a környezetvédelmet helyezi előtérbe, segít kilábalni a gazdasági válságból, megakadályozza az újabb gazdasági és társadalmi összeomlást, szorosan kapcsolódik a strukturális és kohéziós politikákhoz, közép- és hosszú távon lendületet ad gazdaságainknak és megbirkózik a munkaerőpiac azon kihívásaival, amelyek az idősödő társadalomból erednek.
Módosítás 11
Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Az Európa 2020 stratégia keretében a tagállamoknak az „intelligens” – azaz a tudáson és innováción alapuló – növekedést célzó reformokat kell végrehajtaniuk. A reformoknak az Unión belüli innováció- és tudástranszfer elősegítése érdekében az oktatás minőségének javítására és mindenki számára hozzáférhetővé tételére, valamint a kutatás és az üzleti teljesítmény fokozására kell irányulniuk. A reformoknak ösztönözniük kell a vállalkozói készséget, elő kell segíteniük, hogy a kreatív ötletekből olyan innovatív termékek, szolgáltatások és folyamatok szülessenek, amelyek eredményeként megvalósul a növekedés, a területi, gazdasági és társadalmi kohézió, valamint minőségi munkahelyek jönnek létre, és amelyek hozzájárulnak az európai és világszintű társadalmi kihívások hatékonyabb kezeléséhez. Ebben az összefüggésben lényeges, hogy a lehető legjobban kihasználjuk az információs és kommunikációs technológiák biztosította lehetőségeket.
(9)  Az Európa 2020 stratégia keretében a tagállamoknak az „intelligens” – azaz a tudáson és innováción alapuló – növekedést célzó reformokat kell végrehajtaniuk. A reformoknak az Európai Unión belüli innováció- és tudástranszfer elősegítése érdekében az oktatás minőségének javítására és mindenki számára hozzáférhetővé tételére, az iskolai oktatásból vagy a képzésből kimaradók számának csökkentésére, a készségek fejlesztése, elismerése és tanúsítása céljából az egész életen át tartó tanuláshoz való jog megerősítésére, valamint a kutatás és az üzleti teljesítmény fokozására kell irányulniuk a regionális egyenlőtlenségek megszüntetése és az agyelszívás megakadályozása érdekében. A reformoknak ösztönözniük kell a vállalkozói készséget és a kis- és középvállalkozások (kkv-k) fejlődését, és elő kell segíteniük, hogy a kreatív ötletekből olyan innovatív termékek, innovatív és társadalmilag értékes szolgáltatások és folyamatok szülessenek, amelyek eredményeként megvalósul a növekedés, a területi, gazdasági és társadalmi kohézió, valamint minőségi és fenntartható munkahelyek jönnek létre, és amelyek hozzájárulnak az európai és világszintű társadalmi kihívások hatékonyabb kezeléséhez. Ebben az összefüggésben lényeges, hogy a lehető legjobban kihasználjuk az információs és kommunikációs technológiák biztosította lehetőségeket.
Módosítás 12
Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)  A gazdasági növekedés ösztönzése érdekében a tagállamoknak küzdeniük kell az olyan intézkedések – például a bürokrácia terhei, a túlzott szabályozás és szabványok, a magas adók és a protekcionista tendenciák – ellen, amelyek a növekedést lelassítják.
Módosítás 13
Határozatra irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)
(9b)  Egy erős és hatékony egységes piac létrehozása kulcsfontosságú az EU összesített makrogazdasági teljesítményének biztosításához; a gazdasági és monetáris unió stabilitása szempontjából különösen elengedhetetlen, hogy gazdasági előnyökkel járjon, helyreállítsa a növekedést és új munkahelyeket teremtsen.
Módosítás 60
Határozatra irányuló javaslat
9 c preambulumbekezdés (új)
(9c)  Nemzeti reformprogramjaiknak a mellékletben szereplő iránymutatások figyelembevételével történő kialakítása és végrehajtása során a tagállamoknak biztosítaniuk kellene a foglalkoztatási és szociális politikák hatékony irányítását. E programok kialakításába, végrehajtásába, nyomon követésébe és értékelésébe, valamint a célok és mutatók meghatározásába szorosan be kellene vonni az érintett feleket, beleértve a regionális és helyi szinten, illetve az EU 2020 stratégia különféle szempontjai által érintett feleket, a parlamenti szerveket és a szociális partnereket. A tagállamoknak szorosan ellenőrizniük kellene a megfelelő nemzeti reformprogram keretében végrehajtott reformok foglalkoztatási és szociális hatásait.
Módosítás 14
Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A tagállamoknak reformprogramjaik révén egyúttal afenntartható növekedés megvalósítására is törekedniük kell. A fenntartható növekedés a következőket jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és versenyképes gazdaság megteremtése, a költség és a haszon igazságos elosztása, valamint Európa vezető szerepének kiaknázása az új folyamatok és technológiák kifejlesztéséért folyó versenyben, ideértve a környezetbarát technológiákat is. A tagállamoknak végre kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az erőforrások hatékony felhasználásához szükséges reformokat. Javítaniuk kell az üzleti környezetet is, környezetbarát munkahelyek teremtését kell ösztönözniük, valamint korszerűsíteniük kell ipari bázisukat.
(10)  A tagállamoknak reformprogramjaik révén és a tisztességes munkára építve egyúttal a fenntartható növekedés megvalósítására is törekedniük kell. A fenntartható növekedés a következőket jelenti: erőforrás-hatékony, fenntartható és versenyképes gazdaság megteremtése, a költség és a haszon igazságos elosztása – megfelelő finanszírozás rendelkezésre bocsátásával a szerkezetátalakítás kezeléséhez –, valamint Európa vezető szerepének kiaknázása az új folyamatok és technológiák kifejlesztéséért folyó versenyben, ideértve különösen a több munkahelyet teremtő környezetbarát technológiákat is. E technológiákat lehetőség szerint hozzáférhetővé kell tenni minden vállalat számára, beleértve a mikrovállalkozásokat és a kkv-kat is. A tagállamoknak végre kell hajtaniuk az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez és az erőforrások hatékony felhasználásához szükséges reformokat. Javítaniuk kell az üzleti környezetet is, fenntartható munkahelyek teremtését kell ösztönözniük a régi és új gazdaságban, többek között képzés és az e munkahelyeken szükséges készségek biztosításával, valamint korszerűsíteniük kell ipari bázisukat, elsősorban az áttérés területén.
Módosítás 15
Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  A tagállami reformprogramoknak az „inkluzív növekedés” megvalósítására is kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés olyan, összetartó társadalom kialakítását jelenti, amelyben az emberek képessé válnak az előttük álló változások felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság és társadalom aktív részeseivé válnak. A tagállami reformoknak tehát csökkenteniük kell a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen a nők, idős munkavállalók, fiatalok, fogyatékkal élők és legális bevándorlók munkaerő-piaci részvétele előtt álló akadályok megszüntetése révén – valamennyi lakos számára egész élete során biztosítják a hozzáférést és a lehetőségeket. A tagállamoknak arról is gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági növekedés hasznából minden állampolgár és minden régió részesüljön. A tagállami reformprogramok középpontjába tehát a munkaerőpiac hatékony működését kell helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani kell a munkahelyek minőségét, küzdeni kell a szegmentáció, a strukturális munkanélküliség és az inaktivitás ellen, ugyanakkor a szegénység visszaszorítása érdekében megfelelő és fenntartható szociális védelmet és aktív befogadást kell biztosítani.
(11)  A tagállami reformprogramoknak az „inkluzív növekedés” megvalósítására is kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés olyan, összetartó társadalom kialakítását jelenti, amelyben az emberek képessé válnak az előttük álló változások felmérésére és kezelésére, különösen azokéra, amelyek az új technológiák, az automatizáció és az informatikai forradalom nyomán zajlottak, annak érdekében, hogy a gazdaság és társadalom aktív részeseivé váljanak. A tagállami reformoknak tehát csökkenteniük kell a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen a nők, az idős munkavállalók, a fiatalok, a gondozók a fogyatékkal élők, az alacsony képzettségűek, a kisebbségek, különösen a romák, a legális bevándorlók és a munkaerőpiacon részt venni nem tudók munkaerő-piaci részvétele előtt álló akadályok megszüntetése révén – valamennyi lakos számára egész élete során biztosítják a hozzáférést és a lehetőségeket. Megfelelő eszközök biztosításával a tagállamoknak arról is gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági növekedés hasznából minden állampolgár és minden régió részesüljön. A tagállami reformprogramok középpontjába tehát a munkaerőpiac hatékony működését kell helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres átalakításba, a képzési rendszerekbe és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő készségek fejlesztésébe, javítani kell a munkahelyek minőségét és a nemek közötti egyenlőséget, küzdeni kell a szegmentáció, a diszkrimináció, a strukturális – különösen a fiatalokat sújtó – munkanélküliség és az inaktivitás ellen, a foglalkoztatás minden formájában biztonságot nyújtva a munkavállalóknak, ugyanakkor a szegénység visszaszorítása érdekében megfelelő és fenntartható szociális védelmet és aktív befogadást kell biztosítani.
Módosítás 16
Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)  Az „inkluzív növekedésre” vonatkozó célkitűzés összefüggésében a tagállamoknak a Bizottság kezdeményezésére megfelelő jogalkotási keretet kell kialakítaniuk a foglalkoztatás új formáira vonatkozólag. Egy ilyen kereten belül figyelmet kell fordítani a foglalkoztatás új formáinak biztosítására és el kell kerülni a munkaerőpiac széttöredezését, valamint szavatolni kell az egyéni és kollektív munkajogok, köztük a munkahelyi és a magánélet összeegyeztethetőségének átfogó védelmét és a munkavállalók megfelelő szociális biztonságát.
Módosítás 61
Határozatra irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)
(11b)  A tagállami reformprogramoknak arra kell irányulniuk, hogy elősegítsék mind a munkahelyteremtést, mind a munkaerőpiac integrációját irányító, az ILO által ösztönzött tisztességes munka és a „jó munkahely” vezérelvein alapuló foglalkozatás-elősegítő növekedést. Ennek keretében az EUMSz. 18. és 157. cikkének megfelelően biztosítani és erősíteni kell az egyenlő bánásmódot és az azonos munkahelyen egyenlő munkáért járó egyenlő díjazás elvének érvényesülését. Kiemelt figyelmet kell fordítani ezenkívül a szegénység enyhítésére az egyre több szegénységben élő munkavállaló körében és a gyermekszegénység elleni küzdelemre.
Módosítás 17
Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  Az EU és a tagállamok strukturális reformjai akkor járulhatnak hozzá ténylegesen a növekedéshez és a foglalkoztatás növeléséhez, ha világszinten javítják az EU versenyképességét, új lehetőségeket nyitnak az európai exportőrök előtt, és versenyképes módon teszik lehetővé a legfontosabb importcikkek behozatalát. A reformok megtervezésénél ezért figyelembe kell venni a külső versenyképességre gyakorolt hatásokat, hogy Európában fokozódjon a növekedés, és erősödjön a nyitott és tisztességes világpiacon való részvétel.
(12)  Az EU és a tagállamok strukturális reformjai akkor járulhatnak hozzá ténylegesen a minőségi növekedéshez és a fenntartható és minőségi foglalkoztatás növeléséhez, ha megfelelőképpen reagálnak a tartós gazdasági és pénzügyi válságra és így világszinten javítják az EU versenyképességét, új lehetőségeket nyitnak az európai exportőrök előtt, és versenyképes módon teszik lehetővé a legfontosabb importcikkek behozatalát. A reformok megtervezésénél ezért figyelembe kell venni a külső versenyképességre gyakorolt hatásokat, hogy az Európai Unióban fokozódjon a növekedés, és erősödjön a nyitott és tisztességes világpiacon való részvétel, és az EU törekedjen arra, hogy a foglalkoztatásra, a munkaerő mobilitására és a szociális pénzügyi eszközökre, például a nyugdíjra jelentős hatással bíró szereplőket szoros, globális ellenőrzés alá vonja.
Módosítás 18
Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  Az Európa 2020 stratégia hátterét a tagállamok által teljes mértékben és azonos ütemben végrehajtott integrált szakpolitikáknak kell adniuk; ily módon elérhető, hogy az összehangolt strukturális reformok pozitív áthatásokat váltsanak ki.
(13)  Az Európa 2020 stratégia hátterét a tagállamok által hatékonyan, saját hazai helyzetük és egyedi nehézségeik kellő figyelembevételével végrehajtott integrált szakpolitikáknak kell adniuk; ily módon elérhető, hogy az összehangolt strukturális reformok pozitív áthatásokat váltsanak ki. A tagállamok gazdasági, foglalkoztatási és szociális intézkedéseit össze kell hangolni.
Módosítás 19
Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  Mind a nemek közötti egyenlőség, mind a munkaerő-piaci kínálat biztosítása szempontjából kulcsfontosságú a nők és lányok számára az ahhoz szükséges feltételek megteremtése, hogy beléphessenek azokba az ágazatokba, amelyekben a nők jelentősen alulreprezentáltak, valamint az ezen ágazatokban továbbra is uralkodó sztereotípiák leküzdése. Az Európa 2020 stratégiában foglalt valamennyi politikának és intézkedésnek ezért fokozottan elő kell mozdítania az esélyegyenlőséget, a nők és férfiak közötti egyenlőséget, és azokban érvényesülniük kell a nemek közötti esélyegyenlőség szempontjainak. Ez magában foglalja a nők jogainak előmozdítását célzó, valamint a nők hátrányos megkülönböztetése ellen küzdő kezdeményezéseket is. Felül kell vizsgálni a szociális védelmi rendszereket a nemek közötti egyenlőtlenségeket okozó elemek felszámolása céljából. Azokban az ágazatokban, ahol a nők felülreprezentáltak, javítani kell a munkakörülményeket. Kezelni kell a nem önkéntes alapon történő részmunkaidős foglalkoztatás kérdését. Fokozni kell a nemek közötti egyenlőséget a képzésben és az oktatásban. 2020-ig 0-5%-ra kell csökkenteni a nemek közötti bérszintkülönbséget. A mindenki számára hozzáférhető, megfizethető, rugalmas és minőségi gondozási szolgáltatások biztosításának kiterjesztése, különösen a gyermekgondozó létesítményekhez való hozzáférés a nemek közötti egyenlőséghez vezető folyamat megkönnyítésének és elősegítésének lényeges eszköze.
Módosítás 20
Határozatra irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)
(13b)  A tagállamoknak az uniós finanszírozás (közte az Európai Szociális Alapból, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból származó források) programozása és felhasználása során figyelembe kell venniük az Európa 2020 stratégiát, és különösen annak foglalkoztatási és szociális vonatkozásait. Rendkívül fontos, hogy jobban ki kell használni a rendelkezésre álló különféle pénzügyi eszközök szinergiáit és egymást kiegészítő jellegét annak érdekében, hogy meg lehessen valósítani az intelligens, inkluzív és környezetbarát növekedést ösztönző Európa 2020 stratégia összetett célkitűzéseit, valamint hogy hatékonyabb támogatást kaphassanak a leghátrányosabb helyzetű mikrorégiók és az összetett, több dimenzióra is kiterjedő hátrányokkal küzdő legkiszolgáltatottabb csoportok. Az uniós finanszírozás felhasználásának a bürokratikus akadályok csökkenését és a hosszú távú intézkedések megkönnyítését kell eredményeznie.
Módosítás 62
Határozatra irányuló javaslat
13 c preambulumbekezdés (új)
(13c)  A foglalkoztatás és a társadalmi integráció támogatása, a régióknak a társadalmi és gazdasági nehézségeik leküzdésében és az egyenlőtlenségek csökkentésében történő támogatása, valamint a regionális sajátosságok figyelembevételének támogatása tekintetében a kohéziós politika fontosságára építve a tagállamoknak együtt kellene működniük nemzeti célkitűzéseik belső és egymás közötti megszervezése, kiegészítése, koordinációja és kiigazítása érdekében azért, hogy csökkenteni lehessen a különböző régiók közötti gazdasági fejlettségbeli eltéréseket.
Módosítás 21
Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  Bár a felsorolt iránymutatások a tagállamoknak szólnak, az Európa 2020 stratégiát a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal partnerségben, illetve a parlamentekkel, a szociális partnerekkel és a civil társadalom képviselőivel szorosan együttműködve kell végrehajtani, akiknek részt kell venniük a nemzeti reformprogramok kidolgozásában és végrehajtásában, valamint a stratégia átfogó kommunikációjában.
(14)  Bár a felsorolt iránymutatások a tagállamoknak szólnak, az Európa 2020 stratégiát a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal partnerségben, illetve a parlamentekkel, a szociális partnerekkel és a civil társadalom képviselőivel szorosan együttműködve kell végrehajtani, akiknek részt kell venniük a nemzeti reformprogramok kidolgozásában és végrehajtásában, valamint a stratégia átfogó kommunikációjában, hiszen a szociálpolitikai stratégiáknak a helyi körülményekre és elsődleges célokra kell választ adniuk.
Módosítás 22
Határozatra irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
(14a)  Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamokban valóban kövessék a foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat, javítani kell a nyitott koordinációs módszert, mivel túlságosan kis hatása van a tagállamokban.
Módosítás 23
Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  Az Európa 2020 stratégia végrehajtását a korábbinál kevesebb iránymutatás támasztja alá, amelyek a korábbi 24 iránymutatás helyébe lépnek, és koherensen kezelik a foglalkoztatáspolitikai és az átfogó gazdaságpolitikai kérdéseket. Az e határozat mellékletében szereplő tagállami foglalkoztatáspolitikai iránymutatások szoros kapcsolatban állnak a […]-i […] tanácsi ajánlás mellékletében szereplő, a tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó iránymutatásokkal. Az iránymutatások együttesen alkotják az „Európa 2020 integrált iránymutatást”.
(15)  Az Európa 2020 stratégia végrehajtását azon iránymutatások támasztják alá, amelyek a korábbi 24 iránymutatás helyébe lépnek, és koherensen kezelik a foglalkoztatáspolitikai, a társadalmi kohézió megszilárdításával kapcsolatos és az átfogó gazdaságpolitikai kérdéseket. Az e határozat mellékletében szereplő tagállami foglalkoztatáspolitikai iránymutatások szoros kapcsolatban állnak a […]-i […] tanácsi ajánlás mellékletében szereplő, a tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó iránymutatásokkal. Az iránymutatások együttesen alkotják az „Európa 2020 integrált iránymutatást”.
Módosítás 24
Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  Az új, integrált iránymutatás az Európai Tanács következtetéseire épül. A tagállamok egymástól való kölcsönös függőségét és a Stabilitási és Növekedési Paktum rendelkezéseit szem előtt tartva pontos útmutatást ad a tagállamoknak nemzeti reformprogramjaik kidolgozására és a reformok végrehajtására nézve. Az integrált iránymutatás képezi majd alapját a Tanács által esetlegesen a tagállamoknak címzendő országspecifikus ajánlásoknak. Az iránymutatás képezi majd alapját a Tanács és a Bizottság által évente az Európai Tanácsnak készítendő közös foglalkoztatási jelentésnek is.
(16)  Az új, integrált iránymutatás az Európai Tanács következtetéseire épül. A tagállamok egymástól való kölcsönös függőségét és a Stabilitási és Növekedési Paktum rendelkezéseit szem előtt tartva pontos útmutatást ad a tagállamoknak nemzeti reformprogramjaik kidolgozására és a reformok végrehajtására nézve. Az integrált iránymutatás képezi majd alapját a Tanács által esetlegesen a tagállamoknak címzendő országspecifikus ajánlásoknak, figyelembe véve az egyes tagállamok különböző kiindulópontját. Az iránymutatás képezi majd alapját a Tanács és a Bizottság által évente az Európai Tanácsnak készítendő közös foglalkoztatási jelentésnek is.
Módosítás 63
Határozatra irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)
(16a)  A vonatkozó iránymutatások alatt felsorolt kiemelt célkitűzéseknek útmutatást kell nyújtaniuk a tagállamoknak saját nemzeti célkitűzéseik és másodlagos célkitűzéseik kijelölésében, kiemelt figyelmet fordítva a legkiszolgáltatottabb csoportok, köztük a fiatalok foglalkoztatásának növelésére és munkanélküliségének csökkentésére, az iskolai végzettség szintjének emelésére, az iskolából történő kimaradás arányának csökkentésére és az emberek szegénységből történő kiemelésére. A célkitűzések és a másodlagos célkitűzések elérése felé tett előrelépést szigorúan felügyelni kell és értékelni kell azokat az Európa 2020 célok fényében, továbbá adott esetben felül kell vizsgálni és átdolgozott vagy további célkitűzéseket és másodlagos célkitűzéseket kell meghatározni a foglalkoztatási iránymutatások felülvizsgálatakor.
Módosítás 25
Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)   Bár az iránymutatásokat évente újra meg kell határozni, a végrehajtás következetessége érdekében a jelen iránymutatásoknak 2014-ig nagyrészt változatlannak kell maradniuk,
(17)  Jelen iránymutatásoknak 2020-ig nagyrészt változatlannak kell maradniuk, hogy a bennük kitűzött célok elérését megfelelően felül lehessen vizsgálni. A megvalósult célok értékelését háromévente kell elvégezni.
Módosítás 26
Határozatra irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
(17a)  Eközben el kell végezni a megtett intézkedések és azok eredményeinek tudományos elemzését és kritikus felülvizsgálatát.
Módosítás 27
Határozatra irányuló javaslat
2. cikk
A mellékletben foglalt iránymutatásokat figyelembe kell venni a tagállamok foglalkoztatáspolitikai intézkedéseiben, amelyekről a nemzeti reformprogramokban be kell számolni. A tagállamoknak az „Európa 2020 integrált iránymutatásban meghatározott célkitűzésekkel konzisztens reformprogramokat kell kidolgozniuk.
A mellékletben foglalt iránymutatásokat és a nemzeti reformprogramokat alkalmazni kell a tagállamok foglalkoztatáspolitikai intézkedéseiben. Figyelmesen nyomon kell követni a nemzeti reformprogramok foglalkoztatási és szociális hatását, mivel ezeknek összhangban kell állniuk az iránymutatásban meghatározott célkitűzésekkel.
Módosítás 28
Határozatra irányuló javaslat
2 a cikk (új)
2a. cikk
Nemzeti reformprogramjaiknak a mellékletben szereplő iránymutatások figyelembevételével történő kialakítása és végrehajtása során a tagállamok biztosítják a foglalkoztatási és szociálpolitikák hatékony irányítását. E programok kialakításába, végrehajtásába, nyomon követésébe és értékelésébe, valamint a célok és mutatók meghatározásába is szorosan be kell vonni az érintett feleket, beleértve a regionális és helyi szinten érintetteket is ,ideértve az Európa 2020 stratégia különféle szempontjai által érintett feleket, a parlamenti szerveket és a szociális partnereket.
A mellékletben szereplő fő uniós célkitűzések megvalósulását megfelelő alárendelt célkitűzések és mutatók, beleértve eredménymutatók, valamint nemzeti célok, mutatók és eredménytáblák meghatározásával kell nyomon követni. A tagállamok e célkitűzéseket és mutatókat, valamint a Tanács által számukra megfogalmazott iránymutatásokat és országspecifikus ajánlásokat is figyelembe veszik.
A tagállamok szorosan ellenőrzik a megfelelő nemzeti reformprogram keretében végrehajtott reformok foglalkoztatási és szociális hatását.
A mellékletben szereplő iránymutatások alkalmazásáról szóló jelentés elkészítésekor a tagállamok követik az uniós szinten megállapítandó struktúrát, és az egyértelműség, az átláthatóság és az tagállamok közötti összehasonlíthatóság érdekében ugyanazokat az elemeket szerepeltetik jelentéseikben.
Módosítás 29
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – cím
7. iránymutatás: A munkaerő-piaci részvétel növelése és a strukturális munkanélküliség csökkentése
7. iránymutatás: Több és jobb munkahely létrehozása, a munkanélküliség csökkentése és a munkaerő-piaci részvétel növelése a gazdaságilag aktív népesség 75%-ára
Módosítás 30
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – -1 bekezdés (új)
A tagállamok nemzeti célszámaikat úgy alakítják, hogy 2020-ra 75%-ra nőjön a nők és férfiak foglalkoztatási rátája – a teljes foglalkoztatás elérését megcélozva –, elsősorban a fiatal, az idősebb, az alacsony képzettségű és a fogyatékkal élő munkavállalók, a kisebbségek, különösen a romák fokozott munkaerő-piaci részvétele, valamint a legális bevándorlók jobb integrációja révén. A tagállamok továbbá úgy alakítják nemzeti célszámaikat, hogy az oktatásban, képzésben és foglalkoztatásban részt vevő 15–24 éves nők és férfiak aránya 90%-ra nőjön.
A tagállamok 2014-ig 10%-kal növelik a foglalkoztatási rátát, a következő csoportokra összpontosítva:
- 15 és 25 év közötti fiatalok;
- 50 és 64 év közötti idősebb munkavállalók;
- nők;
- szakképzetlen munkavállalók;
- fogyatékkal élők;
- migráns háttérrel rendelkezők.
A hosszú távú munkanélküliség arányát 10%-kal kell csökkenteni.
Módosítás 31
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés
A tagállamoknak integrálniuk kell munkaerő-piaci politikáikba az Európai Tanács által jóváhagyott, a rugalmas biztonságra vonatkozó elveket, és az Európai Szociális Alap támogatásainak lehető legteljesebb felhasználása révén alkalmazniuk kell azokat annak érdekében, hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, fokozódjon a szegmentáció, az inaktivitás és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni küzdelem, ugyanakkor pedig csökkenjen a strukturális munkanélküliség. A rugalmasság és a biztonság fokozására irányuló intézkedéseknek kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és erősíteniük kell egymást. A tagállamoknak ezért rugalmas, ám biztonságos munkaszerződéseket, aktív munkaerő-piaci és a munkaerő mobilitását elősegítő politikákat kell kialakítaniuk, ténylegesen biztosítaniuk kell az egész életen át tartó tanulás lehetőségét, és a szakmai átmenetet biztosító, a munkanélküliek jogait és aktív munkakeresésre vonatkozó kötelességét egyértelműen megállapító társadalombiztosítási rendszereket kell létrehozniuk.
E cél eléréséhez a tagállamoknak ösztönözniük kell a növekedést, új, tisztességes munkahelyeket teremtve, növelniük kell a gazdaság, különösen a kkv-k innovációs lehetőségeit, valamint mentesíteniük kell az ipart az igazgatási és nem vámjellegű akadályok alól. E célból a tagállamoknak az üzleti élet sokszínűségét és a munkavállalók jogait tekintetbe vevő szabályozási és támogatási eszközöket is ki kell dolgozniuk annak érdekében, hogy minden vállalkozástípusra egyenlő feltételek vonatkozzanak a piaci verseny és a piaci érvényesülés vonatkozásában. A nők és a fiatalok munkaerőpiacra való belépésének megkönnyítésére a demográfiai kihívások szem előtt tartásával meg kell teremteni a kielégítő gyermekgondozási lehetőségek feltételeit, hogy az iskola előtti korban lévő valamennyi gyermek rendelkezésére álljon családon kívüli gondozóhely, és a szociális partnerekkel szoros együttműködésben az iskolai képzés befejezése után minden fiatal négy hónapon belül valódi munkahelyhez jusson, illetve oktatásban és továbbképzésben vehessen részt. A hosszú távon munkanélküliek számára foglalkoztathatóságot növelő intézkedéseket kell kínálni, és ezekre az intézkedésekre vonatkozóan mennyiségi célokat kell kitűzni a megelőző jellegű munkaerő-piaci politikák megszilárdítása céljából. Mindezek eredményeként a hosszú távon munkanélküliek legalább 25%-ának részt kell vennie aktív munkaerő-piaci intézkedésben, vagyis továbbképzésben, oktatásban és/vagy átképzésben.
Módosítás 32
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés
A tagállamoknak erősíteniük kell a szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci szegmentáció kezelése érdekében intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, a bizonytalan, az alul- és az illegális foglalkoztatás megszüntetésére. Jutalmazni kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell fordítani a munkahelyek minőségére és a foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell az alacsony bérek ellen, és megfelelő szociális biztonságot kell teremteni a határozott idejű szerződéssel dolgozók és az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni kell, és mindenki – többek között a fiatalok és a munkanélküliség által fenyegetettek – számára elérhetővé kell tenni a foglalkoztatási szolgálatokat, valamint személyre szabott szolgáltatásokat kell nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak számára.
A tagállamoknak a szociális partnerekkel együttműködésben növelniük kell a foglalkoztatási arányt különösen a fiatalok, az alacsony képzettségűek és a megkülönböztetett védelmet igénylők esetében ösztönző intézkedések és/vagy támogatás, tanácsadás, a munkaerőpiac igényeire szabott oktatás és továbbképzés révén. A tagállamoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. és 157. cikkének megfelelően biztosítaniuk és erősíteniük kell az egyenlő bánásmódot és az azonos munkahelyen egyenlő munkáért járó egyenlő díjazás elvének érvényesülését. Figyelmet kell fordítani a munkahelyek minőségére is a szegény munkavállalók számának csökkentése révén. Továbbá a tagállamoknak erre alkalmas programok révén növelniük kell a legális bevándorlók foglalkoztathatóságát. Folyamatos erőfeszítésekre és innovatív programokra van szükség a fogyatékkal élők munkaerő-piaci integrálása érdekében, többek között támogatott munkahelyek segítségével. A tagállamoknak meg kell szüntetniük a pályakezdők munkaerő-piaci belépését megnehezítő korlátokat, támogatniuk kell munkahelyek létrehozását és a szociális innovációt, valamint javítaniuk kell a munkaközvetítői szolgáltatások – köztük az ilyen jellegű közszolgáltatások – hatékonyságát és minőségét. A munkaügyi központoknak képzési és mentorálási programokat kell nyújtaniuk az információs és kommunikációs technológiák témakörében, valamint gyors internetkapcsolatot kell biztosítaniuk a munkakeresők, különösen az idősebbek, a legális bevándorlók, az etnikai kisebbségek és a fogyatékkal élők számára annak érdekében, hogy optimálisan elő tudják segíteni a munkakeresést. Ezzel összefüggésben támogatni kell az önfoglalkoztatás egyéni és kollektív formáit szociális gazdasági típusú vállalkozások révén. Külön intézkedéseket kell hozni a nők alacsony bérezésű munkahelyeken való felülreprezentáltsága ellen, valamint hatékonyabban ösztönözni kell a nők vezetői állásokban való alkalmazását a munkaerő-piac nemek szerinti szegmentációjának megelőzése érdekében. Különösen a munkaidőre vonatkozó előírásokat kell kiigazítani, hogy a családi élet és a munka összeegyeztethető legyen, valamint a munkahelyi életből rugalmasabban át lehessen lépni a harmadik életszakaszba. A tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy az apákat a gyermekgondozásban való részvételre ösztönözzék, és felül kell vizsgálniuk adózási rendszereiket, hogy azokat foglalkoztatásbaráttá tegyék. A rugalmasság növelése céljából és a termelési ciklusokra való hatékonyabb reagálás érdekében a rugalmas biztonsággal kapcsolatos külső és belső stratégiákat aktív munkaerő-piaci politikák és a foglalkoztatás minden formájában részt vevő munkavállalók számára elérhető megfelelő szociális biztonsági rendszerek révén jobban kell alkalmazni, hogy a munkahelyváltás ne járjon aránytalan anyagi terhekkel. Hangsúlyozni kell, hogy szociális biztonság nélkül a rugalmasság nem fenntartható módja a foglalkoztatás növelésének. A fentiekhez kell járulnia a munkakeresés aktív támogatása iránti egyértelmű elkötelezettségnek. Az új foglalkoztatási formák, például a szokásostól eltérő időszakos munka, a részmunkaidő és a távmunka, vagy a munkavállalók mobilitása nem vezethet az egyéni és kollektív munkavállalói jogok csorbulásához és az érintettek szociális biztonságának csökkenéséhez. Gondoskodni kell arról, hogy az új foglalkoztatási formák ne a szabályos (teljes munkaidős, állandó) szerződések rovására jöjjenek létre. Erőfeszítéseket kell tenni a be nem jelentett foglalkoztatás elleni küzdelem érdekében a munkavállalói jogok ellenőrzését és végrehajtását célzó hatékony intézkedések révén. Mind a munkahelyteremtést, mind a munkaerőpiac integrációját az ILO által ösztönzött tisztességes munka és a „jó munkahely” elvének kell vezérelnie. A munkaerőpiac működésének és teljesítményének javítása terén a tagállamoknak ösztönözniük kell a szociális partnerséget, aktívan be kell vonniuk a szociális partnereket a nemzeti politika kialakításába és teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk azon jogukat, hogy – a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően – kollektív szerződéseket kössenek és érvényesítsék azokat.
Módosítás 33
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 a bekezdés (új)
Rendkívül fontos, hogy olyan, minőségi munkahelyek jöjjenek létre, amelyekre hosszabb távon is szükség van, és magas többletértékkel rendelkeznek. Ezért elengedhetetlen, hogy az oktatási és a foglalkoztatási politikák támogassák a gazdasági szerkezetben bekövetkező változásokat. Általában véve elmondható, hogy a gazdasági válság idején megszűnt munkahelyeket nem fogják a korábbival azonos ágazatban és azonos számban ismét létrehozni. Ezért az oktatási rendszernek rugalmasan kell reagálnia az új gazdasági struktúrát kísérő munkaerő-piaci elvárásokra. A foglalkoztatási politikának a lehető legzökkenőmentesebb átmenetet kell biztosítania a munkavállalók számára a gazdasági ágazatok és a különféle munkaerő-piaci állapotok között. Ezért most a korábbinál is fontosabb, hogy hosszú távú célokból induljunk ki, és még inkább az összehangolt intézkedésekre összpontosítsunk a vállalkozás-, az oktatás- és a foglalkoztatáspolitikák terén.
Módosítás 34
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés
A versenyképesség és a munkaerő-piaci részvétel – különösen az alacsonyan képzettek részvételének – növelése érdekében a tagállamoknak a 2. gazdaságpolitikai iránymutatással összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és szociális juttatási rendszereiket, valamint az állami szolgálatok azon képességét, hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek közötti esélyegyenlőséget és azonos fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal élők, a legális bevándorlók és egyéb kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci integrációját erősítő politikák révén növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt. A megfizethető gyermekgondozás és az innovatív munkaszervezés révén a munka és a családi élet összeegyeztethetőségét szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta növelésére kell irányulniuk, különösen a fiatalok, az idős munkavállalók és a nők körében, és arra kell törekedniük, hogy a tudományos és műszaki területen megtartsák a magasan képzett női munkaerőt. A tagállamoknak meg kell szüntetniük a munkaerő-piaci belépés korlátait, támogatniuk kell az önfoglalkoztatást, növelniük kell a környezetbarát munkahelyek és a gondozói állások számát, valamint erősíteniük kell a szociális innovációt.
Ebben az összefüggésben az Európai Szociális Alapból származó forrásokat teljes mértékben a foglalkoztathatóság növelésére és a munkahelyek minőségének javítására kell felhasználni, a biztató jövőjű szakmákban a személyes képességek fejlesztésére és a minőségi követelmények teljesítésére irányuló intézkedések révén. A szakmai mobilitás előmozdításához a tagállamoknak ösztönzők révén javítaniuk kell a mobilitási készséget az Európai Unión belül. Ennek eléréséhez meg kell vizsgálni és lehetőség szerint egyszerűsíteni kell az Európai Szociális Alap támogatásaiból való részesülésre vonatkozó szabályokat. A nemzeti költségvetéseket és az unió általános költségvetését, beleértve az Európai Szociális Alapot és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot, össze kell hangolni és úgy kell alakítani, hogy a munkaerőt egy fenntartható gazdaságra készítsék fel. E célból a tagállamoknak lépéseket kell tenniük az ezen alapok céljairól és a felhasználás feltételeiről szóló információk közzétételére.
Módosítás 35
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 a bekezdés (új)
A tagállamok támogatják az uniós mikrofinanszírozási eszközt mint annak példáját, hogy hogyan ötvözhetők a gazdasági és szociális intézkedések a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás fellendítése érdekében.
A nemzeti és uniós mikrofinanszírozási eszközöket olyan konkrét képzési és mentorprogramoknak, valamint szociális juttatási rendszereknek kell kísérniük, amelyek a vállalkozás elindítását követő első évben biztosítják a minimális bevételt annak érdekében, hogy a vállalkozás reális választási lehetőség legyen.
Módosítás 36
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 b bekezdés (új)
A tagállamoknak támogatniuk kell a közérdekű szociális szolgáltatásokat és be kell ruházniuk azokba, köztük a munkaügyi, az egészségügyi és a lakhatási szolgáltatásokba is, amelyeket megfelelően finanszírozni kell.
Módosítás 37
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés
A tagállamok nemzeti célszámainak alapját képező kiemelt uniós cél az, hogy 2020-ra 75 %-ra nőjön a 20–64 év közötti nők és férfiak foglalkoztatási rátája, többek között a fiatalok, az idős és az alacsonyan képzett munkavállalók fokozott részvétele, valamint a legális bevándorlók jobb integrációja révén.
törölve
Módosítás 38
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – cím
8. iránymutatás: A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, képzett munkaerő, a munkaminőség fokozása és az egész életen át tartó tanulás ösztönzése
8. iránymutatás: A munkaminőség fokozása és az egész életen át tartó tanulás ösztönzése, a tisztességes munka megerősítése és képzett munkaerő kialakítása
Módosítás 39
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – -1 bekezdés (új)
A tagállamok nemzeti célszámaikat úgy alakítják, hogy 2020-ig 10%-ra csökkenjen az iskolából kimaradók aránya, a felsőfokú vagy ennek megfelelő végzettséggel rendelkező 30–34 éveseké pedig egyidejűleg legalább 40%-ra nőjön.
Módosítás 40
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés
A tagállamoknak a munkaerő-piaci jelenlegi és jövőbeni kereslethez alkalmazkodó, megfelelő tudás és készségkínálat révén erősíteniük kell a foglalkoztathatóságot és a termelékenységet. A minőségi alapoktatás és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan kell ösztönözni az egész életen át tartó tanulásra, második esélyt kell kínálni, lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt számára, hogy tovább képezze magát, valamint célzott bevándorlási és integrációs politikát kell kialakítani. A tagállamoknak ki kell alakítaniuk a megszerzett szakismeretek elismerési rendszerét, meg kell szüntetniük a munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi mobilitását korlátozó tényezőket, transzverzális kompetenciák megszerzésére és kreativitásra kell ösztönözniük, az alacsonyan képzettek támogatására és az idős munkavállalók foglalkoztathatóságára kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy időben ösztönözniük kell a magasan képzett munkavállalók – köztük a kutatók – képzését, valamint készség- és tapasztalatszerzését.
A tagállamok számára elsődleges fontosságú a jó minőségű alapoktatás és a munkavállalókat készségeiknek a munkaerőpiac igényeihez való hozzáigazításában segítő, vonzó szakképzés biztosítása. Ezeket a különösen a 25 és 35 év közötti fiatalok számára második esélyt kínáló lehetőségeknek kell kiegészíteniük, amelyeknek magukban kell foglalniuk az oktatás vagy szakképzés kötelező felajánlását és az egész életen át tartó tanulás hatékony ösztönzését is, amelynek során a szociális partnereket fel kell szólítani a szükséges idő rendelkezésre bocsátására és a szakképzés anyagi támogatására. A tagállamoknak különösen az iskolából kimaradók arányát kell 10% alá csökkenteniük, a migrációs és integrációs politikát pedig nyelvtanulási és társadalomtudományi lehetőségekkel kell kiegészíteniük. A tagállamoknak ezenkívül ki kell alakítaniuk a megszerzett szakismeretek és készségek elismerési rendszerét.
Módosítás 41
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés
A szociális partnerekkel és az üzleti világgal együttműködésben a tagállamoknak javítaniuk kell a képzési lehetőségekhez való hozzáférést és meg kell erősíteniük az oktatási és karrier-tanácsadást, az új álláshelyekről és –lehetőségekről adott rendszeres tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése és a szükséges készségek jobb előrejelzése mellett. Közös állami, egyéni és munkáltatói pénzügyi hozzájárulások révén ösztönözni kell a humán erőforrás fejlesztésébe való beruházást, a magasabb képzettségi szint elérését és az egész életen át tartó tanulási programokban való részvételt. A tagállamoknak a szociális partnerekkel együtt támogatniuk kell a fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen végzettek elhelyezkedését segítő programokat kell létesíteniük, továbbképzési lehetőségeket – például szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és a fiatalok munkanélkülivé válása esetén gyorsan be kell avatkozniuk. A készségfejlesztés és az előkészítő politikák rendszeres ellenőrzése segíthet a fejlesztésre szoruló területek azonosításában, és fokozhatja az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci szükségletekhez való alkalmazkodását. E célkitűzések végrehajtása érdekében a tagállamoknak a lehető legteljesebb mértékben mozgósítaniuk kell az uniós forrásokat.
A szociális partnerekkel és a vállalkozásokkal együttműködésben a tagállamoknak javítaniuk kell a képzési lehetőségekhez való hozzáférést – beleértve a szakképzést is –, és meg kell erősíteniük az oktatási és karrier-tanácsadást, az új álláshelyekről és -lehetőségekről adott rendszeres tájékoztatás és az azok elősegítésére irányuló megfelelő intézkedések, a vállalkozói készség erősítése, a kkv-k fejlesztése és a szükséges minőségi követelmények jobb előrejelzése mellett. A humán erőforrások fejlesztését, a magas színvonalú képzést és továbbképzést közös munkáltatói és állami pénzügyi hozzájárulások révén kell finanszírozni. A jó minőségű általános és szakképzéshez való hozzáférést és az iskolából kimaradók oktatási rendszerbe történő újbóli bevonását mindenki számára mindenkor lehetővé kell tenni. A tagállamoknak beruházásokat kell végrehajtaniuk az oktatási rendszer terén, hogy teljesüljön a gazdaságilag aktív népesség készségeinek fejlesztésére irányuló cél, figyelembe véve az informális és a nem formális közegben való tanulást is. Ennek során különösen a foglalkoztathatóságra irányuló reformoknak – a képzés vagy az információs és kommunikációs technológiák (ikt) területén elsajátítandó ismeretek révén – olyan fő készségek megszerzését kell elősegíteniük, amelyekre minden munkavállalónak szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú gazdaságban sikeres legyen. Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy általános gyakorlattá váljanak a fiatalok és az oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak nyitottabbá és a célnak jobban megfelelővé kell tenniük az általános és szakoktatási rendszereket és a nem szakmai képzést minden korosztály számára, különösen rugalmas tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti képesítési keretrendszerek végrehajtása, valamint az általános és szakoktatási intézmények és a munka világa között létrejövő partnerségek ösztönzése révén – ideértve a fizetett szakmai gyakorlatokat –, hogy jelentősen növeljék a magasabb fokú iskolai végzettséggel és szakmai képesítéssel rendelkezők arányát.
Módosítás 42
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 a bekezdés (új)
A készségfejlesztés és az előkészítő politikák rendszeres ellenőrzése segíthet a fejlesztésre szoruló területek azonosításában, és fokozhatja az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci szükségletekhez való alkalmazkodását. E célkitűzések végrehajtása érdekében a tagállamoknak teljes mértékben mozgósítaniuk kell az uniós forrásokat.
Módosítás 43
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 a iránymutatás (új)
8a. iránymutatás: A szociális és gazdasági kohéziós politika megerősítése a foglalkoztatás támogatására
A tagállamok elkötelezik magukat aziránt, hogy közösen kidolgozzák, kiegészítik, összehangolják és kiigazítják nemzeti célkitűzéseiket nemzeti szinten és egymás között, oly módon, hogy a gazdasági fejlődés terén a régiók között tapasztalható egyenlőtlenségek csökkenjenek.
A tagállamok tisztában vannak azzal, hogy a kohéziós politika olyan hatásos eszköz, amely támogatja az iránymutatásokat, de ugyanakkor nincs alárendelve azoknak azáltal, hogy figyelembe veszi a regionális sajátosságokat, támogatja a régiókat a társadalmi és gazdasági nehézségeik leküzdésében és az egyenlőtlenségek csökkentésében.
Integrált megközelítést, többszintű kormányzási és partnerségi elveket kell az irányítás középpontjába állítani és a stratégia mozgatójává tenni, míg a regionális és helyi szinteknek fontos szerepet kell játszaniuk az Unióban élő és különösen a szociális gazdaságban működő megszámlálhatatlan gazdasági és társadalmi szereplő, különösen a kkv-k elérésének megkönnyítésében.
A kohéziós politika ezért nem csupán stabil pénzügyi hozzájárulások forrása, hanem a gazdasági fejlődés hatékony eszköze, így a foglalkoztatást segítő eszköz az Unió összes régiója számára.
A tagállamoknak növelniük kell a közlekedésbe, az energetikába, a távközlésbe és az informatikai infrastruktúrákba történő befektetéseket, és teljes mértékben ki kell aknázniuk az európai strukturális alapokat.
A megvalósítási rendszerek egyszerűsítésével ösztönözni kell a potenciális kedvezményezettek részvételét az Unió társfinanszírozásával folyó programokban.
Ennek elérésére a tagállamoknak az integrált megközelítéssel összhangban kapcsolódási pontokat kell teremteniük kohéziós politikáik és más meglévő ágazati politikáik között, mivel a kohézió nem csupán költségekkel jár, hanem erőt adó eszköz a kihasználatlan potenciál kiaknázására, amely csökkenti az országok és régiók közötti strukturális különbségeket, fokozza a növekedést és javítja az uniós régiók versenyképességét a globalizált világban, ellensúlyozza a világszintű gazdasági válság hatásait és szociális tőkét teremt az Unióban.
Módosítás 44
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 9 iránymutatás – cím és 1 bekezdés
9. iránymutatás: Az oktatási és képzési rendszerek teljesítményének javítása minden szinten, valamint a felsőoktatásban részt vevők számának növelése
törölve
A minőségi oktatás és képzés mindenki számára történő biztosítása és az oktatási eredmények javítása érdekében a tagállamoknak hatékony beruházásokat kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési rendszerek terén, elsősorban az uniós munkaerő szakképzettségének növelése céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő megfeleljen a modern munkaerőpiac gyorsan változó szükségleteinek. A fellépésnek az oktatás minden területére ki kell terjednie (a koragyermekkori neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a szakképzésen át a felnőttképzésig), figyelemmel az informális és nem formális kontextusra is. A reformoknak – különösen a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-készségek tekintetében – olyan fő kompetenciák megszerzését kell elősegíteniük, amelyekre mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy rendszeressé és megszokottá váljanak a fiatalok és az oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása, másrészt az oktatási/képzési rendszerek és munka világa között létrejövő partnerségek ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói szakma vonzerejét. A felsőoktatást nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos diákok számára is, és növelni kell a felsőfokú oktatásban való részvételt. A tagállamoknak lépéseket kell tenniük a korai iskolaelhagyás megakadályozására, hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve nem tanuló fiatalok számát.
Módosítás 45
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 9 iránymutatás – 2 bekezdés
A tagállamok nemzeti célszámainak alapját képező kiemelt uniós cél az, hogy 2020-ig 10 %-ra csökkenjen az iskolából kimaradók aránya, a felsőfokú vagy ennek megfelelő végzettséggel rendelkező 30–34 éveseké pedig legalább 40 %-ra nőjön.
törölve
Módosítás 46
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – cím
10. iránymutatás: A társadalmi összetartozás erősítése és a szegénység elleni küzdelem
10. iránymutatás: A szegénység elleni küzdelem és a társadalmi összetartozás és szociális védelem erősítése
Módosítás 47
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – -1 bekezdés (új)
A tagállamok meghatározzák nemzeti célkitűzéseiket annak érdekében, hogy 25%-kal csökkentsék az országos szegénységi küszöbök alatt élő európaiak számát, 20 millió embert kiemelve a szegénységből, különösen foglalkoztatás- és oktatáspolitikai intézkedések révén.
Módosítás 48
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés
A szegénység csökkentésére irányuló tagállami erőfeszítéseknek – az Európai Szociális Alap forrásainak lehető legteljesebb kihasználásával – ösztönözniük kell a társadalomban és a gazdaságban való teljes részvételt, és bővíteniük kell a foglalkoztatási lehetőségeket. Az erőfeszítések másik célja, hogy mindenki számára egyenlő lehetőségeket biztosítsanak, például a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz (a 4. iránymutatással összhangban ideértve az online szolgáltatásokat is), valamint az egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférés révén. A tagállamoknak hatékony diszkriminációellenes intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, az emberek hatalommal való felruházása és a munkaerő-piaci részvétel támogatása érdekében javítani kell a szociális védelmi rendszereken, elő kell segíteni az egész életen át tartó tanulást, és az aktív befogadást elősegítő politikát kell folytatni, hogy az emberek számára valamennyi életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, és hogy megvédjük őket a kirekesztődés veszélyétől. Korszerűsíteni kell a társadalombiztosítási és nyugdíjrendszereket annak érdekében, hogy pénzügyileg fenntartható módon megfelelő jövedelemtámogatást és egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális juttatási rendszereknek elsősorban az átmenetek alatt kell garantálniuk a jövedelem biztonságát, és arra kell összpontosítaniuk, hogy a társadalmi kirekesztettség által leginkább fenyegetett csoportok – gyermeküket egyedül nevelő szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, legális bevándorlók és a hajléktalanok – körében csökkenjen a szegénység. A tagállamoknak a leginkább kiszolgáltatottak támogatása érdekében a szociális gazdaság és a szociális innováció megvalósulását kell elősegíteniük.
A szegénység és a kirekesztődés elleni küzdelem továbbra is létfontosságú kihívás. E cél elérése érdekében lakóhelytől vagy képzettségi szinttől függetlenül valamennyi társadalmi csoport számára lehetőséget kell teremteni a munkaerő-piacon való részvételre vagy az oda való visszatérésre. Döntő fontosságú, hogy egyensúly jöjjön létre aközött, hogy az emberek kellő biztonságérzetet kapjanak, illetve hogy megmaradjon motivációjuk a munkavégzés és a pénzkeresés iránt. E cél elérése érdekében a tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenniük a szegénységnek, többek között az aktív keresők szegénységének csökkentésére, az emberek saját választása alapján a politikában, a társadalomban, a művészetekben és a gazdaságban való teljes részvétel ösztönzésére és a foglalkoztatási lehetőségek bővítésére, amivel kapcsolatban az Európai Szociális Alap forrásait is fel kell használni. A tagállamoknak ennek során különös figyelmet kell fordítaniuk a dolgozó szegények növekvő számára. A szegénység elleni küzdelemre vonatkozó konkrét célok meghatározása érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a szegénység hogyan mérendő. Azt az általános meghatározást, miszerint szegénynek az tekintendő, aki a mediánjövedelem 60%-ánál kevesebbet keres, árnyalni kell. A szegénység nem állapítható meg ilyen egyoldalú mutató alapján. Biztosítani kell, hogy továbbra is mindenki számára megmaradjanak az egyenlő lehetőségek, valamint a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz (a 4. iránymutatással összhangban ideértve az online szolgáltatásokat is) való hozzáférés, különösen a szociális rendszerek, a foglalkoztatás, az egészségügy és a lakhatás területén, beleértve a lakosság sérülékeny és gyengébb csoportjait is. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy a közszolgáltatók által nyújtott szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás egyértelmű és teljes legyen, valamint hogy valamely juttatás nyújtásának elutasítása esetén jelöljék meg annak indokait, ismertetve az érintett személy jogorvoslati lehetőségeit. Annak az alapelvnek, hogy azonos képzettség és azonos foglalkoztatási típus esetében a férfiak és a nők között nem kerülhet sor megkülönböztetésre, minden típusú munkaviszony esetében jogilag kötelező érvényűnek kell lennie a tagállamokban. A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem érdekében lehetővé kell tenni az emberek számára, hogy aktív szerepet játszhassanak a társadalomban, ösztönözni kell munkaerő-piaci részvételüket, tovább kell javítani a szociális védelmi rendszereket és az aktív befogadást elősegítő politikákat, hogy az emberek számára a különböző igények és felelősségi körök figyelembevételével valamennyi életszakaszban lehetőségeket és munkához jutási esélyt teremtsünk, továbbá meg kell védeni őket a kirekesztődés veszélyétől és támogatni kell őket – különösen pedig a munkaerőpiactól legtávolabb esőket – a minőségi munkahelyhez jutásban. Ezért az aktív munkaerő-politika keretében hatékony, a képzésre és a munkahelyteremtésre irányuló megközelítési módokat kell kialakítani azok számára, akik képzés hiányában a munkaerőpiacon kívül rekednek. Ugyanakkor korszerűsíteni kell a társadalombiztosítási és nyugdíjrendszereket annak érdekében, hogy a szegénységi küszöböt meghaladó jövedelmet biztosítsanak a társadalmi életben való részvétel lehetővé tétele és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés érdekében, megőrizve e rendszerek pénzügyi fenntarthatóságát. A szociális juttatási rendszereknek az átmenetek alatt garantálniuk kell a jövedelem biztonságát és csökkenteniük kell a szegénységet, különösen a társadalmi kirekesztettség által leginkább fenyegetett csoportok – gyermeküket egyedül nevelő szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, legális bevándorlók és a hajléktalanok – körében. A tagállamok különösen kötelezettséget vállalnak a gyermekszegénység leküzdésére megfelelő intézkedések segítségével, hogy a gyermekek ne legyenek korlátozva személyes fejlődésükben, és szabad fejlődésüket akadályozó, szegénységgel kapcsolatos problémák miatt ne kerüljenek hátrányos helyzetbe szakmai karrierjük kezdetén. Különösen fontos az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés és a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára biztosított esélyegyenlőség annak megelőzése érdekében, hogy felnőttként kirekesztődjenek a társadalomból. Az élet különböző szakaszaiban a jövedelembiztonság fokozása érdekében a tagállamoknak az egyes tagállamokban érvényes gyakorlatokkal, kollektív megállapodásokkal és jogszabályokkal összhangban megfelelő minimáljövedelmet kell biztosítaniuk, amely meghaladja legalább a szegénységi küszöböt. A tagállamoknak tevékenyen elő kell segíteniük a szociális gazdaságot és az emberek életútja során jelentkező különböző szociális kockázatok kezelését célzó szociális innovációt is, különösen a leginkább kiszolgáltatottak esetében, továbbá ténylegesen végre kell hajtaniuk a megkülönböztetés ellen elfogadott intézkedéseket. Az államháztartás fenntarthatóságának növelése során a tagállamoknak kiemelten figyelembe kell venniük a szociális kohézió terén elért előrelépések nemzeti költségvetésekre gyakorolt pozitív hatásait. A szegénység csökkenése és a fokozottabb részvétel a szociális kiadások csökkenéséhez és az adóbevételek növekedéséhez vezet. A tagállamoknak a munka minőségére vonatkozóan magas szintű minimumszabályokat kell biztosítaniuk a szegénységnek a foglalkoztatott személyek körében történő felszámolása érdekében.
Módosítás 49
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 a bekezdés (új)
Meg kell erősíteni és korszerűsíteni kell a szociális védelmi rendszereket, többek között a nyugdíjat és az egészségügyi ellátást, biztosítva ezek szociális megfelelőségét, pénzügyi fenntarthatóságát és a változó szükségleteknek való megfelelését, mindeközben az Európai Unióban mindenki számára megfelelő szintű védelmet kell biztosítani a szociális bizonytalanságokkal, például az egészségügyi problémákkal, a munkanélküliséggel és a szegénységgel szemben.
A tagállamoknak javítaniuk kell a főként a nőket, különösen pedig a terhes nőket érintő, rövid távú szerződések szociális védelmét.
Módosítás 50
Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 2 bekezdés
A tagállamok nemzeti célszámainak alapját képező kiemelt uniós cél 20 millió ember kiemelése a szegénységből, azaz az országos szegénységi küszöbök alatt élő európaiak számának 25 %-os csökkentése.
törölve

Az emberi jogok Iránban - Szakineh Mohammadi Astiani és Zahra Bahrami ügye
PDF 222kWORD 59k
Az Európai Parlament 2010. szeptember 8-i állásfoglalása az emberi jogok helyzetéről Iránban, különös tekintettel Szakineh Mohammadi Astiani és Zahra Bahrami ügyére
P7_TA(2010)0310RC-B7-0494/2010

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Iránról, nevezetesen az emberi jogok kérdéséről szóló korábbi állásfoglalásaira és különösen a 2009. október 22-én(1) és 2010. február 10-én(2) elfogadott állásfoglalásaira,

–  tekintettel az Európai Parlament elnökének a halálbüntetés elleni európai nap alkalmából 2009. október 9-én tett nyilatkozatára, valamint a bahá'í vezetők kivégzéséről szóló, 2010. augusztus 11-i nyilatkozatra,

–  tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 2010. június 14-i és 2010. július 6-i nyilatkozataira,

–  tekintettel az ENSZ főtitkárának 2009. szeptember 23-i jelentésére az emberi jogok helyzetéről az Iráni Iszlám Köztársaságban, és az ENSZ emberi jogi főbiztosának Iránról szóló, 2010. március 4-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének határozataira, különösen a halálbüntetés eltörléséig a kivégzésekre vonatkozó moratóriumról szóló 62/149. és 63/168. számú határozatokra,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményre, valamint a Gyermek Jogairól szóló Egyezményére, amelyeknek az Iráni Iszlám Köztársaság is részes fele,

–  tekintettel a diplomáciai és konzuli kapcsolatokról szóló, 1963-as bécsi egyezményre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel Irán sajnálatos módon továbbra is világelső a legtöbb fiatal bűnelkövető kivégzése tekintetében, és mivel csupán 2010-ben 2000 embert ítéltek halálra;

B.  mivel jelentések szerint Masad Vahil Abad börtönében csak az elmúlt hetekben több mint száz foglyot végeztek ki kábítószerrel kapcsolatos vádakkal, és állítólag további mintegy száz fogvatartott várja kivégzését az elkövetkező napokban; mivel e kivégzések, amelyekről ráadásul a legnagyobb titokban döntenek, kollektív jellegük miatt a nemzetközi jog nyilvánvaló megsértését jelentik;

C.  mivel a legmagasabb szintű iráni bírói kar állításaival szemben Iránban még mindig alkalmazzák a megkövezést mint büntetést, például Szakineh Mohammadi Astiani esetében, akit házasságtöréssel vádoltak, ami 2010. augusztus 11-i, a televízió által közvetített „vallomásában” is nagy hangsúlyt kapott;

D.  mivel Szakineh Mohammadi Astianit, akit azzal vádolnak, hogy férje halálát követően két házasságon kívüli intim kapcsolata volt, 2006-ban 99 korbácsütésre ítélték Iránban, amit még abban az évben végre is hajtottak;

E.  mivel még a férje halálában való bűnrészességgel is megvádolták, majd felmentették, mielőtt a házassága során elkövetett házasságtöréssel vádolták meg és megkövezésre ítélték;

F.  mivel az iráni hatóságok a megkövezést, amelyet 2010. július 9-én kellett volna végrehajtani, nemzetközi nyomásra „emberi okokra hivatkozva” felfüggesztették;

G.  mivel Irán a megkövezés általi büntetéssel egyértelműen megszegi az általa a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya keretében vállalt kötelezettségeket; mivel Irán nemrégiben, az ország ENSZ Emberi Jogi Tanácsában lefolytatott egyetemes időszakos felülvizsgálata során beleegyezett abba, hogy tiszteletben tartja a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának legalább a „minimumnormáit” és – ameddig a halálbüntetés intézményét fenntartják – az okmány halálbüntetésre vonatkozó rendelkezéseit;

H.  mivel a 18 éves Ebrahím Hammádit augusztusban alig 16 évesen elkövetett állítólagos szodómia vádjával halálra ítélték, állítása szerint kínzást követően tett vallomás után;

I.  mivel a vádlottak helyzetét a nyilvánosság elé táró Mohammad Mosztafaeinek, a mindkét ügyben részt vevő védőügyvédnek a letartóztatástól tartva el kellett menekülnie az országból, és mivel egyre több emberi jogokkal foglalkozó ügyvédet, köztük Mohamed Ali Dadkaht, Mohammad Oliyifardot és Mohammad Szeifzadehet, sőt olyan kiemelkedő személyeket, mint a Nobel-díjas Sirin Ebadi fenyeget az állami üldöztetés, amely az irreális mértékű adóktól az ügyvédek és családjuk életveszélyes megfenyegetéséig terjed;

J.  mivel az ismert emberi jogi ügyvédet, Nasrin Sotoudehet, akit nagy tisztelet övez a halálbüntetéssel sújtott fiatalkorúak érdekében és a lelkiismereti meggyőződésük miatt fogva tartottak védelméért tett erőfeszítéseiért, 2010. szeptember 4-én letartóztatták azzal a váddal, hogy „államellenes propagandát folytat” és „a nemzetbiztonság elleni tevékenység céljából konspirál és csoportokat szervez”;

K.  mivel egy évvel a tisztességtelen elnökválasztások és az azt követő tömeges tiltakozások után, még mindig több száz tüntető, újságíró és polgári jogi aktivista, sőt a tüntetésekben való részvételt tagadó állampolgár, mint például Zahra Bahrami holland állampolgár, van börtönben;

L.  mivel a családját Iránban meglátogató Zahra Bahramit a 2009. december 27-én az Ásúra napján zajló tiltakozások során letartóztatták és arra kényszerítették, hogy beismerő vallomást tegyen a televízióban az ellene felhozott vádakkal kapcsolatosan;

M.  mivel sem a nemzetközi emberi jogi szervezetek, sem a holland hatóságok számára nem engedték meg, hogy Zahra Bahramival kapcsolatba lépjenek;

N.  mivel a kikényszerített vallomások, a fogvatartottak kínzása és bántalmazása, az alvásmegvonás, a magánzárka, az illegális fogva tartás, a kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód és a fizikai bántalmazás – beleértve a szexuális erőszakot –, csakúgy mint az állami ügynökök büntetlensége továbbra is széles körben elterjedt gyakorlat, ami erős kételyeket ébreszt a bírósági eljárás méltányosságával és átláthatóságával kapcsolatban;

O.  mivel egyre több az olyan eset, amelyben békés polgári jogi aktivistákat vádolnak azzal, hogy „Isten ellenségei” (mohareb), amit akár halálbüntetéssel is sújthatnak, amint az Siva Nazar Ahari, az emberi jogi tudósítók bizottsága (CHRR) 2009. december 20. óta fogva tartott tagjának hamarosan bíróság elé kerülő ügyében is látható;

P.  mivel Iránban továbbra is változatlanul üldözik a vallási és etnikai kisebbségeket; mivel a kizárólag vallásos meggyőződésük miatt 2008 óta fogva tartott Faríba Kamalabadit, Dzsamáloddín Handzsánit, Afíf Naímit, Szaíd Rezaiét, Mahvas Szabetet, Behróz Tavakkolit és Vahíd Tizfahmot, a bahá'í hit hét vezetőjét 2010 augusztusában húsz év börtönre ítélték az állam elleni izgatás és kémkedés vádjával;

Q.  mivel folytatódik Mir Husszein Muszavi és Mehdi Karrúbi ellenzéki politikusok és a politikai pártok egyéb vezető tagjainak zaklatása; mivel 2010. szeptember elején a korábbi elnökjelölt, Mehdi Karrúbi lakóhelyét megtámadta több tucat felfegyverzett, civil ruhás személy, ami az épület összefirkálásához, feldúlásához, ablakok betöréséhez és a Karrúbi házán belüli lövöldözéshez vezetett; mivel ezekre a támadásokra azt követően került sor, hogy Mohammad Ali Dzsafari, a Forradalmi Gárda parancsnoka az ellenzék vezetőire célozva olyan kijelentéseket tett, hogy az iráni nép elítéli a „lázadás vezetőit”; mivel a rendőrség meg sem próbálta megállítani a támadásokat;

R.  mivel a bűncselekmények elkövetésével vádolt emberek kapcsolatban állnak az iráni politikai ellenzékkel, és a politikai ellenzék tagjait az iráni bíróságok bűncselekmények elkövetésével hozták kapcsolatba, hogy a politikai ellenzéket a bűnelkövetéssel tegyék egyenlővé,

1.  tiszteletét fejezi ki valamennyi iráni férfi és nő bátorsága iránt, akik az alapvető szabadságjogok védelméért, valamint emberi jogaik és demokratikus elveik tiszteletben tartásáért harcolnak, akik aktívan tiltakoznak a megkövezés és a többi kegyetlen büntetés ellen, és akik elnyomás és megfélemlítés nélküli társadalomban kívánnak élni;

2.  határozottan elítéli Szakineh Mohammadi Astiani megkövezés általi halálra ítélését, és úgy véli, hogy bármi legyen is az igazság, a megkövezés általi halálra ítélés nem fogadható el és semmivel sem indokolható;

3.  nyomatékosan kéri az iráni hatóságokat, hogy vegyék újra fontolóra a Szakineh Mohammadi Astiani ügyében hozott ítéletet és kezdeményezzék ügyének átfogó felülvizsgálatát;

4.  határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy az iráni kormány vizsgálja felül Zahra Bahrami ügyét, haladéktalanul biztosítson számára ügyvédet és konzuli segítséget, illetve engedje őt szabadon vagy biztosítson számára tisztességes eljárást; felszólítja Catherine Ashtont, a Bizottság alelnökét/az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy az iráni hatóságoknál vesse fel Zahra Bahrami fogva tartásának kérdését;

5.  kéri az iráni kormányt, hogy állítsa le a szodómiával vádolt, 18 éves Ebrahím Hammádi kivégzését és követeli, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság vessen véget azon gyakorlatnak, hogy a 18 éves kor előtt elkövetett bűncselekményekre halálbüntetést szab ki, és módosítsa törvényeit úgy, hogy azok megfeleljenek az Irán által aláírt nemzetközi emberi jogi egyezményeknek, többek között a gyermekjogi egyezménynek és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának;

6.  mély megdöbbenését fejezi ki, hogy Irán továbbra is azon rendkívül kevés ország – például Afganisztán, Szomália, Szaúd-Arábia, Szudán és Nigéria – közé tartozik, amelyekben még mindig él a megkövezés gyakorlata; felszólítja az iráni parlamentet, hogy hozzon törvényt a megkövezés kegyetlen és embertelen gyakorlatának eltörléséről;

7.  megerősíti a halálbüntetés elleni álláspontját, és kéri az iráni hatóságokat, hogy az ENSZ 62/149. és 63/168. számú határozatainak megfelelően vezessenek be a kivégzésekre vonatkozó moratóriumot a halálbüntetés eltörléséig;

8.  kéri, hogy az ENSZ Közgyűlésének következő ülésén terjesszenek elő olyan határozatot, amelyben felkérik az összes, halálbüntetést alkalmazó országot, hogy tájékoztassák az ENSZ főtitkárát és a közvéleményt a halálos ítéletekkel és a kivégzésekkel kapcsolatos valamennyi információról, túllépve ezáltal a halálbüntetésekre vonatkozó államtitkon, amely egyben számos kivégzés egyik tényezője;

9.  ellenzi, hogy a felnőttek közötti, közös megegyezésen alapuló szexuális kapcsolatokat bármiféle bűncselekményként kezeljék, és szorgalmazza, hogy az iráni hatóságok ne tekintsék bűncselekménynek a „házasságtörést” és a homoszexualitást;

10.  sürgeti az iráni hatóságokat, hogy a jogszabályokban és a gyakorlatban is szüntessék meg a kínzás és egyéb kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés valamennyi formáját, biztosítsák a jogi eljárások tisztességességét és vessenek véget az emberi jogok megsértésével kapcsolatos büntetlenségnek;

11.  felszólítja az Iráni Iszlám Köztársaságot, hogy írja alá és ratifikálja a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezményt (CEDAW);

12.  mélyen elítéli a bírósági eljárás méltányosságának és átláthatóságának hiányát és felszólítja az iráni hatóságokat, hogy biztosítsák a tisztességes és nyílt jogorvoslati eljárást;

13.  felhívja az iráni hatóságokat, hogy biztosítsák a Vörös Félhold számára, hogy minden fogvatartotthoz elérjen, és tegyék lehetővé a nemzetközi emberi jogi szervezetek számára, hogy nyomon követhessék az országbeli helyzetet;

14.  felszólítja az iráni hatóságokat, hogy haladéktalanul engedjék szabadon azokat, akiket kizárólag békés tiltakozás és a szólásszabadság alapvető emberi jogának érvényesítése miatt tartanak fogva, és megismétli a bahá'í vallás hét vezetőjének szabadon bocsátására vonatkozó követelését;

15.  emlékeztet arra, hogy a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadság alapvető jogok, amelyeket az Iráni Iszlám Köztársaság által is aláírt és megerősített Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 18. cikkének megfelelően minden körülmények között biztosítani kell;

16.  kéri az összes letartóztatott emberi jogi ügyvéd azonnali szabadon bocsátását;

17.  súlyos aggodalmának ad hangot az iráni hatóságok részéről az igazságszolgáltatás területén elkövetett visszaélések miatt, amelyek az emberi jogokat védő közösség és a civil társadalom aktivistáit, többek között az „egymillió aláírás” kampány résztvevőit és az ADVAR diákszervezet központi tanácsának tagjait sújtják;

18.  felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze keretében dolgozzanak ki további intézkedéseket az iráni emberi jogi aktivisták aktív védelmére, továbbá ösztönzi a tagállamokat, hogy támogassák az európai menedékváros programot;

19.  felszólít egy olyan ENSZ-különmegbízotti mandátum újbóli létrehozására, amelynek keretében kivizsgálnák az emberi jogi visszaéléseket és ösztönöznék az emberi jogi jogsértések iráni elkövetőinek elszámoltatását;

20.  felszólít arra, hogy az uniós utazási tilalom alatt álló és vagyonuk befagyasztásával sújtott személyek és szervezetek nevét tartalmazó listát terjesszék ki azokra is, akik Iránban az emberi jogi jogsértésekért, az elnyomásért, valamint a szabadság korlátozásáért felelősek;

21.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányának és parlamentjének, az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának, az ENSZ Biztonsági Tanácsának, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának, az iráni legfelsőbb bíróság elnökének, valamint az Iráni Iszlám Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1) Elfogadott szövgek, P7_TA(2009)0060.
(2) Elogadott szövegek, P7_TA(2010)0016.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat