Index 
Texte adoptate
Miercuri, 22 septembrie 2010 - Strasbourg
Cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013
 Proiect de buget rectificativ nr. 7/2010: garanţie oferită de Uniunea Europeană în conformitate cu dispoziţiile articolului 122 din TFUE - asistenţă financiară acordată statelor membre
 Rambursarea taxei pe valoare adăugată*
 Farmacovigilența medicamentelor (modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004)***I
 Farmacovigilența (modificare a Directivei 2001/83/CE) ***I
 Introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide ***I
 Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) ***I
 Supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar şi înfiinţarea unui Comitet european pentru riscuri sistemice ***I
 Competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) ***I
 Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) ***I
 Competenţe specifice ale Băncii Centrale Europene referitoare la funcţionarea Comitetului european pentru riscuri sistemice *
 Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ***I
 Aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă
 Strategia europeană pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunilor muntoase, a insulelor şi a regiunilor slab populate

Cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013
PDF 213kWORD 62k
Rezoluția Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2007-2013 (COM(2010)00722010/0048(APP))
P7_TA(2010)0328A7-0248/2010

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2007-2013 (COM(2010)0072) („propunerea de regulament privind CFM”),

–  având în vedere cererea de aprobare pe care Consiliul urmează să o prezinte în conformitate cu articolul 312 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolele 311 și 312 din TFUE,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) („AII actual”),

–  având în vedere Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 12 noiembrie 2009 referitoare la măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, reprodusă în anexa V la Rezoluția sa din 17 decembrie 2009 privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010(2),

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 12 noiembrie 2009 referitoare la orientările procedurale tranzitorii în domeniul bugetar în perspectiva intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona(3),

–  având în vedere propunerea Comisiei din 3 martie 2010 de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (COM(2010)0071),

–  având în vedere propunerea Comisiei din 3 martie 2010 de acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare (COM(2010)0073),

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 16 martie 2010 privind bugetul UE pentru exercițiul 2011,

–  având în vedere raportul Comisiei din 27 aprilie 2010 către Parlamentul European și Consiliu cu privire la funcționarea Acordului interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2010)0185),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară(4),

–  având în vedere întrebările din 20 mai 2010 referitoare la revizuirea cadrului financiar multianual 2007-2013 adresate Consiliului (O-0074/2010 - B7-0310/2010) și Comisiei (B7-0311/2010 - O-0075/2010),

–  având în vedere articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul interimar al Comisiei pentru bugete (A7-0248/2010),

A.  întrucât articolul 312 din TFUE prevede adoptarea de către Consiliu a unui regulament care stabilește cadrul financiar multianual (CFM);

B.  întrucât Declarația comună din 12 noiembrie 2009 referitoare la măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, convenite de Parlamentul European, Consiliu și Comisie, stabilește măsurile necesare pentru asigurarea continuității acțiunilor UE, precum și a unei tranziții ușoare către noul cadru juridic pentru procedura bugetară în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona;

C.  întrucât propunerea mai sus menționată de regulament privind CFM, care nu poate fi adoptat de către Consiliu fără aprobarea Parlamentului European, vizează alinierea dispozițiilor AII actual la cerințele Tratatului de la Lisabona;

D.  întrucât articolul 312 alineatul (5) din TFUE prevede că Parlamentul European, Consiliul și Comisia iau toate măsurile necesare pentru a facilita adoptarea cadrului financiar;

E.  întrucât Tratatul de la Lisabona conferă Uniunii Europene noi prerogative importante, spre exemplu în domeniul acțiunii externe [articolul 27 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană], al sportului [articolul 165 din TFUE], al spațiului [articolul 189 din TFUE], al schimbărilor climatice [articolul 191 din TFUE], al energiei [articolul 194 din TFUE], al turismului [articolul 195 din TFUE] și în domeniul protecției civile [articolul 196 din TFUE];

F.  întrucât articolul 311 din TFUE prevede că Uniunea își asigură mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor sale și pentru realizarea politicilor sale;

G.  întrucât punctul 4 din AII actual prevede o modificare a CFM-AII în cazul intrării în vigoare a unui nou tratat cu implicații bugetare;

H.  întrucât, chiar și fără noile prerogative acordate Uniunii Europene prin Tratatul de la Lisabona, plafoanele actualului CFM au fost atinse sau depășite între 2007 și 2009, confirmând nevoia unei mai mari flexibilități pentru ca Uniunea Europeană să poată reacționa în mod eficient în fața unor evenimente urgente și neprevăzute;

I.  întrucât, conform ultimei programări financiare a Comisiei Europene pentru 2012-2013 (SEC(2010)0473) – care nu ia în considerare diversele elemente ale cheltuielilor neprogramate care trebuie finanțate în cadrul rubricilor – marja disponibilă în cadrul rubricii 1a va fi mai mică de 50 de milioane EUR pe an, iar marja globală disponibilă în cadrul tuturor rubricilor va fi limitată la 436 de milioane EUR pentru 2012 și 435 de milioane EUR pentru 2013;

J.  întrucât mecanismul european de stabilizare financiară are implicații bugetare potențial semnificative,

1.  solicită Consiliului și Comisiei să ia în considerare următoarele recomandări:

   i. să colaboreze cu Parlamentul European în vederea adoptării rapide a noilor instrumente necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor bugetare ale Tratatului de la Lisabona și să revizuiască actualul CFM cu scopul de a asigura resursele suplimentare necesare pentru inițiativele care nu au fost prevăzute în momentul adoptării actualului CFM;
   ii. să respecte pe deplin articolul 312 alineatul (3) din TFUE care prevede stabilirea în cadrul financiar a tuturor dispozițiilor utile pentru buna desfășurare a procedurii bugetare anuale, precum și articolul 312 alineatul (5) care prevede că „pe tot parcursul procedurii care conduce la adoptarea cadrului financiar, Parlamentul European, Consiliul și Comisia iau toate măsurile necesare pentru a facilita adoptarea”;
   iii. să respecte pe deplin articolul 311 din TFUE care prevede că Uniunea își asigură mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor sale și pentru realizarea politicilor sale, luând în considerare noile domenii de competență conferite de Tratatul de la Lisabona, inclusiv în domeniile acțiunii externe, sportului, spațiului, schimbărilor climatice, energiei, turismului și protecției civile;
   iv. să tragă toate concluziile corespunzătoare din faptul că, chiar înainte de apariția acestor noi nevoi în urma adoptării Tratatului de la Lisabona, în ultimii patru ani ai actualului CFM, bugetele anuale au putut fi convenite doar prin utilizarea marjelor existente sau prin recurgerea la instrumentele prevăzute de AII actual pentru a finanța priorități ale UE precum Galileo, mecanismul alimentar sau Planul european de redresare economică și că marjele care au rămas sub plafoanele actualului cadru financiar sunt estimate a fi neglijabile pentru restul perioadei;
   v. să respecte punctul 4 din AII actual care menționează faptul că „în cazul apariției unei revizuiri a tratatului având implicații bugetare în perioada cadrului financiar multianual 2007-2013 (denumit în continuare ”cadrul financiar„), se efectuează în mod corespunzător ajustările necesare”;
   vi. să ia act de faptul că climatul economic actual ar putea determina autoritatea bugetară să facă eforturi pentru schimbarea priorităților din cadrul bugetului pentru a asigura finanțarea lor adecvată, ținând în același timp cont de valoarea adăugată europeană a bugetului UE, acesta fiind expresia solidarității și eficienței prin unificarea unor resurse financiare care ar fi, altfel, dispersate la nivel național, regional și local; să sublinieze, de asemenea, faptul că o parte covârșitoare din cheltuielile bugetare ale UE sprijină investițiile pe termen lung necesare pentru stimularea creșterii economice în UE;
   vii. să recunoască faptul că nevoile noi nu pot fi rezolvate prin realocare sau prin schimbarea priorităților și că o revizuire a CFM și a mecanismelor de flexibilitate prevăzute în AII este necesară, contrar poziției Consiliului menționate în Concluziile sale din 16 martie 2010 privind orientările bugetare pentru 2011 și reafirmate de Președinția în exercițiu în declarațiile sale din cadrul dezbaterii din 15 iunie 2010 referitoare la întrebarea cu solicitare de răspuns oral B7-0310/2010 O-0074/2010; să reamintească, de asemenea, că noile nevoi care decurg în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona ar trebui să implice în mod logic economii la nivel național și regional;
   viii. să răspundă Declarației nr. 3 din AII actual care prevede o revizuire completă și amplă până în 2008/2009, care să cuprindă toate aspectele aferente cheltuielilor și resurselor UE și să nu mai încerce să abordeze provocările/competențele acordate UE prin noul tratat printr-o revizuire minoră a funcționării AII actual, lipsită de orice dimensiune politică;
   ix. să recunoască faptul că, până în prezent, poziția Consiliului și a Comisiei față de revizuirea CFM se află în contradicție cu faptul că aceste instituții prezintă în mod constant noi propuneri prin care solicită noi resurse, precum Acordul privind comerțul cu banane și ITER;
   x. să își exprime îngrijorarea față de tendința statelor membre de a lansa politici europene finanțate în afara bugetului UE; să cuantifice riscul lipsei controlului democratic și a legitimității acestor politici, precum și riscul încălcării principiului universalității bugetului UE și impactul negativ pe care această tendință îl poate avea asupra principiului solidarității;
   xi. să ia toate măsurile necesare pentru o revizuire a CFM care să ofere resursele suplimentare necesare pentru instituirea Serviciului european pentru acțiune externă și pentru realizarea altor priorități de politică aferente Tratatului de la Lisabona, precum și pentru alte inițiative, în special în cadrul rubricii 1a „Competitivitate pentru creșterea și ocuparea forței de muncă” și al rubricii 4 „Relații externe”, care conferă valoare adăugată europeană, permițând UE să își respecte angajamentele și să se ridice la înălțimea așteptărilor cetățenilor;
   xii. să ia act de faptul că fără această revizuire Parlamentul nu va putea adopta propuneri de instituire a unor agenții noi sau alte inițiative ale Consiliului, decât dacă acestea vor fi însoțite de propuneri de resurse noi;
   xiii. să își continue eforturile de a asigura o flexibilitate sporită, așa cum se indică în raportul mai sus menționat al Comisiei cu privire la funcționarea Acordului interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară;
   xiv. să recunoască importanța flexibilității în crearea de rezerve și marje care să permită UE să răspundă nevoilor actuale și viitoare, atât în cadrul financiar, cât și în cadrul rubricilor și între acestea, precum și în negocierile referitoare la stabilirea și revizuirea acestora;
   xv. să ia act de faptul că Parlamentul insistă să se realizeze un grad mai mare de flexibilitate și să se creeze resurse suficiente pentru fiecare categorie, să se majoreze sumele disponibile prin instrumentul de flexibilitate și să se simplifice procedura de transferare a resurselor între diferitele rubrici ale CFM;
   xvi. să ia act de faptul că Parlamentul nu este pregătit să intre în negocieri privind alte propuneri care nu garantează cel puțin actualul grad de flexibilitate în privința revizuirii cadrului financiar cu până la 0,03 % din VNB al UE [menționată la articolul 8 alineatul (3) din propunerea de regulament privind CFM];
   xvii. să înțeleagă că o abordare pur tehnică față de punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona în domeniul bugetar este insuficientă și că, pentru ca Parlamentul să își dea aprobarea, este absolut necesar să se înceapă fără întârziere o reală negociere politică la un nivel corespunzător de înalt și, dacă este necesar, la cel mai înalt nivel;
   xviii. având în vedere amplele consecințe bugetare posibile, să analizeze în continuare mecanismul european de stabilizare financiară înainte de adoptarea regulamentului privind CFM; să accepte ca ambele componente ale autorității bugetare să fie implicate în deciziile privind impactul pe care acest mecanism l-ar putea avea asupra bugetului UE; să accepte că orice posibile nevoi bugetare legate de acest mecanism ar trebui să fie finanțate printr-o revizuire ad-hoc a CFM pentru a garanta că implicarea suficientă a autorității bugetare este asigurată la timp;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2009)0115.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2009)0067.
(4) JO L 118, 12.5.2010, p. 1.


Proiect de buget rectificativ nr. 7/2010: garanţie oferită de Uniunea Europeană în conformitate cu dispoziţiile articolului 122 din TFUE - asistenţă financiară acordată statelor membre
PDF 197kWORD 36k
Rezoluţia Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea III – Comisia (13476/2010 – C7-0261/2010 – 2010/2120(BUD))
P7_TA(2010)0329A7-0250/2010

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(1), în special articolele 37 și 38,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, adoptat definitiv la 17 decembrie 2009(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(3),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 7/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, prezentat de Comisie la 12 iulie 2010 (COM(2010)0383),

–  având în vedere poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2010, adoptată de Consiliu la 13 septembrie 2010 (13476/2010 – C7-0261/2010),

–  având în vedere articolele 75b și 75e din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0250/2010),

A.  întrucât poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2010 cuprinde modificările necesare referitoare la crearea unui nou post bugetar 01 04 01 03 aferent garanției acordate de Uniunea Europeană în conformitate cu dispozițiile articolului 122 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, în consecință, a unui nou articol 8 0 2 în partea de venituri a bugetului;

B.  întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 7/2010 este acela de a înscrie oficial această ajustare în bugetul 2010;

C.  întrucât Consiliul și-a adoptat poziția la 13 septembrie 2010,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 7/2010;

2.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2010 fără modificări și încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 5/2010 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 64, 12.3.2010.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.


Rambursarea taxei pe valoare adăugată*
PDF 363kWORD 45k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare (COM(2010)0381 – C7-0201/2010 – 2010/0205(CNS))
P7_TA(2010)0330A7-0247/2010

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2010)0381),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0201/2010),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 septembrie 2010(1),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0247/2010),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6
(6)  Măsurile necesare pentru implementarea normelor detaliate, inclusiv a unor formulare comune acolo unde este cazul, cu privire la depunerea și notificarea de informații pe cale electronică menționate în Directiva 2008/9/CE trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei.
(6)  Ar trebui asigurate condiții uniforme pentru implementarea normelor detaliate, inclusiv a unor formulare comune acolo unde este cazul, cu privire la depunerea și notificarea de informații pe cale electronică menționate în Directiva 2008/9/CE. Articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că normele și principiile generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării de către Comisie a competențelor de executare se stabilesc în prealabil prin intermediul unui regulament adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Până la adoptarea unui astfel de regulament, Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei1 continuă să se aplice, cu excepția procedurii de reglementare cu control, care nu este aplicabilă în cadrul prezentei directive.
____________________
1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
Justificare
Amendamentul reamintește faptul că viitorul regulament privind punerea în aplicare a articolului 291 din TFUE nu a fost încă adoptat. Prin urmare, trebuie clarificat regimul pentru perioada intermediară, în conformitate cu poziția Parlamentului în această privință.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Farmacovigilența medicamentelor (modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004)***I
PDF 286kWORD 46k
Rezoluţie
Text
Anexă
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare, în ceea ce priveşte farmacovigilenţa medicamentelor de uz uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente (COM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))
P7_TA(2010)0331A7-0153/2010

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0664),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0515/2008),

–  având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu intitulată „Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 114 şi articolul 168 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 10 iunie 2009(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 octombrie 2009(2),

–  având în vedere garanțiile prezentate de reprezentantul Consiliului în scrisoarea din 23 iunie 2010 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, precum şi cel al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (A7-0153/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziţia Parlamentului.

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare, în ceea ce priveşte farmacovigilenţa medicamentelor de uz uman, a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente și Regulamentul (CE) nr. ... 1394/2007 privind medicamentele pentru terapie avansată

P7_TC1-COD(2008)0257


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1235/2010.)

ANEXĂ

Declarația Comisiei

„În urma solicitării formulate de Parlamentul European și de Consiliu cu privire la gradul directorului Agenției Europene pentru Medicamente, Comisia, pentru a nu întârzia adoptarea acestei propuneri importante, se angajează să publice încă o dată anunțul de post vacant pentru funcția de director al Agenției Europene pentru Medicamente cu gradul AD15 în loc de AD14.

Comisia consideră că un cadru adecvat pentru tratarea acestui subiect este discuția orizontală în curs de desfășurare referitoare la rolul agențiilor UE, în cadrul grupului de lucru interinstituțional privind agențiile. Discuția pe această temă este deschisă în cadrul grupului de lucru interinstituțional privind agențiile, iar dacă această dezbatere ajunge la concluzii diferite privind nivelul adecvat al postului publicat, atunci gradul respectiv ar putea fi reexaminat pentru următoarele publicări ale postului în cauză.„

(1) JO C 306, 16.12.2009, p. 22.
(2) JO C 79, 27.3.2010, p. 50.


Farmacovigilența (modificare a Directivei 2001/83/CE) ***I
PDF 277kWORD 48k
Rezoluţie
Text
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare, în ceea ce privește farmacovigilența, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (COM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD))
P7_TA(2010)0332A7-0159/2010

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0665),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0514/2008),

–  având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 114 și articolul 168 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 iunie 2009(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 octombrie 2009(2),

–  având în vedere garanțiile prezentate de reprezentantul Consiliului în scrisoarea din 23 iunie 2010 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0159/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Directivei 2010/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare, în ceea ce privește farmacovigilența, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman

P7_TC1-COD(2008)0260


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2010/84/UE.)

(1) JO C 306, 16.12.2009, p. 28.
(2) JO C 79, 27.3.2010, p. 50.


Introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide ***I
PDF 1575kWORD 1354k
Rezoluţie
Text consolidat
Anexă
Anexă
Anexă
Anexă
Anexă
Anexă
Anexă
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))
P7_TA(2010)0333A7-0239/2010

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0267),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0036/2009),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European și Consiliului, intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 februarie 2010(1),

–  având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, precum și cel al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0239/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să își modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide și de abrogare a Directivei 98/8/CE

P7_TC1-COD(2009)0076


(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Produsele biocide sunt necesare în combaterea organismelor dăunătoare sănătății umane sau animale și a organismelor care deteriorează produsele naturale sau fabricate. Totuși, produsele biocide pot expune oamenii, animalele și mediul la riscuri datorită proprietăților lor intrinseci și modalităților de utilizare.

(2)  Produsele biocide nu ar trebui introduse pe piață sau utilizate decât dacă respectă autorizațiile acordate în conformitate cu prezentul regulament.

(3)  Scopul prezentului regulament este creșterea liberei circulații a produselor biocide în interiorul Uniunii și asigurarea unui nivel ridicat de protecție, atât pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, cât și pentru mediu. O atenție deosebită ar trebui acordată protecției grupurilor de populație vulnerabile, inclusiv a femeilor însărcinate, a sugarilor și a copiilor. Dispozițiile prezentului regulament se bazează pe principiul precauției, pentru a se garanta că substanțele active sau produsele fabricate sau introduse pe piață nu au un efect nociv asupra sănătății umane sau animale și nu au niciun efect inacceptabil asupra mediului. Pentru a se elimina pe cât posibil obstacolele din calea comerțului cu produse biocide ▌este necesar să se prevadă norme ▌pentru aprobarea substanțelor active și pentru introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide, inclusiv norme cu privire la recunoașterea reciprocă a autorizațiilor și la comerțul paralel.

(4)  Normele privind introducerea pe piață a produselor biocide în interiorul Comunității au fost inițial adoptate în Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive(4). Este necesară adaptarea sistemului respectiv pe baza unui raport al Comisiei către Consiliu și Parlament intitulat „Evaluarea punerii în aplicare a Directivei 98/8/CE privind introducerea pe piață a produselor biodestructive [prezentată în conformitate cu articolul 18 alineatul (5) din directivă] și raport privind progresul programului de lucru prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din aceeași directivă” privind primii șapte ani ai aplicării directivei, raport care analizează problemele și punctele slabe ale respectivei directive.

(5)  Luând în considerare principalele adaptări care sunt introduse în actualul sistem de reglementare, regulamentul este instrumentul juridic adecvat în vederea înlocuirii Directivei 98/8/CE, dat fiind că el impune norme clare și detaliate care nu lasă loc unor transpuneri diferite în statele membre. În plus, regulamentul garantează că dispozițiile juridice sunt puse în aplicare în același moment pe întreg teritoriul Uniunii.

(6)  Ar trebui făcută distincția între substanțele active existente în produsele biocide care erau pe piață la 14 mai 2000 și noile substanțe active care nu se aflau pe piață în componența produselor biocide până la acea dată. Respectiva dată a fost inițial stabilită prin Directiva 98/8/CE drept termen limită de transpunere a directivei în legislațiile naționale. S-a făcut o distincție între substanțele care erau pe piață la acel moment și cele care nu erau pe piață. Un program de lucru pentru reexaminarea tuturor substanțelor active în vederea includerii acestora în anexa I la Directiva 98/8/CE se află în desfășurare. În timpul reexaminării, produsele biocide care conțin substanțe existente pot continua să fie introduse pe piață pentru a se evita situația în care niciun produs biocid nu ar fi disponibil pe piață. Substanțele active noi ar trebui reexaminate înainte ca produsele biocide care le conțin să poată fi introduse pe piață pentru a se garanta că doar produsele noi care nu prezintă riscuri pot fi introduse pe piață.

(7)  În timpul programului de lucru și cel târziu până în momentul deciziei de includere a substanței active în anexa I la Directiva 98/8/CE, statele membre pot autoriza temporar, cu anumite condiții, produse biocide care nu respectă dispozițiile prezentului regulament. În urma deciziei privind includerea, statele membre acordă, anulează sau modifică autorizațiile în conformitate cu prezentul regulament.

(8)  Pentru a garanta certitudinea juridică, este necesar să se stabilească o listă a Uniunii cu substanțele active a căror utilizare în produsele biocide este admisă. Ar trebui stabilită o procedură care să evalueze dacă o substanță activă poate fi inclusă sau nu în lista Uniunii. Ar rebui specificate informațiile pe care părțile interesate ar trebui să le prezinte în sprijinul includerii unei substanțe active în lista Uniunii.

(9)  Riscurile legate de producerea, utilizarea și eliminarea unei substanțe active din punct de vedere chimic și a materialelor și articolelor tratate cu aceasta urmează să fie evaluate și gestionate într-un mod similar cu cel prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice(5).

(10)  În scopul realizării unui nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane, substanțele active cele mai periculoase nu ar trebui aprobate în vederea utilizării lor în produsele biocide, cu excepția unor situații specifice. Este vorba de situații în care aprobarea lor se justifică printr-o expunere neglijabilă a oamenilor la substanță, prin motive de sănătate publică sau prin consecințele negative disproporționate pe care le-ar genera o eventuală neincludere a substanțelor, în cazul în care nu există nicio altă soluție posibilă.

(11)  Pentru a se împiedica utilizarea celor mai periculoase substanțe active, în special atunci când utilizarea lor nu este autorizată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor(6), este oportun ca autorizarea lor să se limiteze la situații în care expunerea oamenilor la substanță este neglijabilă sau substanța este necesară din motive de sănătate publică.

(12)  Substanțele active de pe lista Uniunii ar trebui examinate cu regularitate pentru a se ține seama de evoluțiile științifice și tehnologice. Atunci când există indicații serioase conform cărora o substanță activă utilizată în produsele biocide ar putea constitui un risc mai ridicat decât se preconizase, Comisia trebuie să poată reexamina includerea în listă a substanței active.

(13)  Pe baza gradului de pericol intrinsec pe care îl prezintă, substanțele active pot fi desemnate drept substanțe a căror înlocuire cu alte substanțe active este prevăzută, de îndată ce este disponibilă o varietate suficientă de astfel de substanțe considerate drept eficace în ceea ce privește organismele dăunătoare, pentru a se evita dezvoltarea unei rezistențe din partea organismelor dăunătoare. Pentru a permite o examinare regulată a substanțelor identificate drept substanțe a căror înlocuire este prevăzută, perioada de includere a acestor substanțe nu ar trebui să depășească șapte ani, chiar în caz de reînnoire a includerii. Mai mult, identificarea substanțelor care sunt considerate drept substanțe a căror înlocuire este prevăzută trebuie considerată a fi o primă etapă a evaluării comparative.

(14)  În cursul procedurii de autorizare sau de reînnoire a autorizațiilor pentru produsele biocide, ar trebui să fie posibil să se compare două sau mai multe produse biocide în ceea ce privește riscurile pe care acestea le prezintă și beneficiile rezultate din utilizarea lor. Ca urmare a unei astfel de evaluări comparative, produsele biocide autorizate care conțin substanțe active indicate drept substanțe a căror înlocuire este prevăzută pot fi înlocuite de altele, care prezintă un risc cu mult mai mic la adresa sănătății sau a mediului și dacă nu există consecințe negative economice sau practice semnificative. În astfel de cazuri se pot prevedea perioade de eliminare progresivă.

(15)  Pentru a se evita o sarcină administrativă și financiară inutilă pentru sectorul implicat, precum și pentru autoritățile competente, o evaluare amănunțită și completă a unei cereri de reînnoire a includerii unei substanțe active în lista Uniunii sau a autorizației ar trebui realizată doar dacă autoritatea competentă care a fost responsabilă de evaluarea inițială decide astfel pe baza informațiilor disponibile.

(16)  Este necesar să se asigure coordonarea și gestionarea eficientă a aspectelor tehnice, științifice și administrative ale prezentului regulament la nivelul Uniunii. Agenția Europeană pentru Produse Chimice înființată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (denumită în continuare „Agenția”) ar trebui să îndeplinească unele sarcini specifice cu privire la evaluarea substanțelor active și la autorizarea unor anumite categorii de produse biocide, precum și unele sarcini conexe pe teritoriul Uniunii. Prin urmare, ar trebui să se înființeze în cadrul Agenției un Comitet pentru produse biocide care să efectueze sarcinile atribuite Agenției în temeiul prezentului regulament.

(17)  Se știe că produsele biocide destinate utilizării nu doar în sensul prezentului regulament, ci și în legătură cu dispozitivele medicale, cum ar fi dezinfectantele folosite pentru dezinfectarea suprafețelor din spitale, precum și a dispozitivelor medicale, pot prezenta alte riscuri decât cele menționate de prezentul regulament. Prin urmare, ar trebui să existe cerința ca astfel de produse biocide să respecte, pe lângă dispozițiile prezentului regulament, cerințele esențiale relevante ale Directivei 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile(7), ale Directivei 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale(8) sau ale Directivei 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro(9).

(18)  Deoarece costurile aplicării prezentului regulament în cazul produselor alimentare și al hranei pentru animale utilizate în scopuri biocide nu ar fi proporționale cu beneficiile, alimentele și hrana pentru animale utilizate în scopuri biocide nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare a prezentului regulament. În plus, siguranța produselor alimentare și a hranei pentru animale este supusă legislației Uniunii, în special Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare(10).

(19)  Adjuvanții tehnologici intră în domeniul de aplicare a legislației Uniunii existente, în special al Directivei 89/107/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind aditivii alimentari autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare destinate consumului uman(11) și al Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor(12). Prin urmare, este oportună excluderea acestora din domeniul de aplicare a prezentului regulament.

(20)  Dat fiind că produsele utilizate pentru protecția produselor alimentare sau a hranei pentru animale împotriva organismelor dăunătoare care intrau înainte în categoria tipului de produs 20 intră în domeniul de aplicare a Directivei 89/107/CEE și al Regulamentului (CE) nr. 1831/2003, nu este oportună menținerea acestui tip de produs.

(21)  Deoarece Convenția internațională pentru controlul și gestionarea apelor uzate și a sedimentelor navelor prevede o evaluare eficientă a riscurilor pe care le prezintă sistemele de gestionare a apelor uzate, aprobarea finală și aprobarea ulterioară a acestor sisteme ar trebui să fie considerate a fi echivalente cu autorizarea produselor care este obligatorie în temeiul prezentului regulament.

(22)  Pentru a se ține seama de natura specifică a unor produse biocide și de nivelul scăzut al riscului legat de utilizarea propusă a acestora și pentru a se încuraja crearea de produse biocide care conțin noi substanțe active, ar trebui prevăzută o autorizație la nivelul Uniunii pentru respectivele produse.

(23)  Pentru a garanta faptul că numai produsele biocide care respectă dispozițiile relevante ale prezentului regulament sunt introduse pe piață, produsele biocide ar trebui autorizate fie de către autoritățile competente, în cazul introducerii pe piață sau utilizării lor într-un teritoriu al unui stat membru sau într-o parte a acestuia, fie de către Comisie, în cazul introducerii pe piață sau utilizării lor în Uniune.

(24)  În vederea facilitării accesului la piața internă și a evitării costurilor suplimentare și a timpului investit în obținerea de autorizații naționale separate în diferite state membre, ▌sfera de cuprindere a procedurii de autorizare la nivelul Uniunii ar trebui extinsă la toate categoriile de produse biocide, cu excepția acelor produse biocide care conțin anumite substanțe active.

(25)  Pentru a garanta o aplicare armonizată de către autoritățile competente a criteriilor privind riscul scăzut, este necesară specificarea cât mai detaliată în regulament a respectivelor criterii. Criteriile ar trebui să fie definite în funcție de riscurile prezentate de produsele biocide și de expunerea la produs asociată utilizării acestora. Utilizarea produselor biocide cu risc scăzut nu ar trebui să sporească riscul ca organismele vizate să dezvolte rezistențe.

(26)  Având în vedere dispozițiile privind produsele biocide cu risc scăzut din prezentul regulament, pare oportună scutirea substanțelor active conținute în aceste produse de la obligațiile de înregistrare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Această scutire este necesară mai ales deoarece aceste substanțe nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 15 alineatul (2) din respectivul regulament.

(27)  Este necesar să se prevadă principii comune pentru evaluarea și autorizarea produselor biocide în vederea asigurării unei abordări armonizate de către autoritățile competente.

(28)  Pentru a evalua riscurile care ar apărea în urma utilizărilor propuse ale produselor biocide, este oportun ca solicitanții să depună dosare care conțin informațiile necesare. Este necesară definirea unui un set de date pentru substanțele active și pentru produsele biocide în care acestea sunt conținute, în vederea sprijinirii atât a solicitanților care doresc autorizația, cât și a autorităților competente care efectuează evaluarea prealabilă luării unei decizii privind autorizația.

(29)  Având în vedere diversitatea atât a substanțelor active, cât și a produselor biocide, normele în materie de date și de testare ar trebui adaptate în funcție de fiecare situație și ar trebui să permită o evaluare globală a riscurilor. Prin urmare, un solicitant ar trebui să poată cere ca normele privind datele să fie adaptate, dacă este cazul, acesta putând inclusiv să fie scutit de a furniza unele date care nu sunt necesare sau care sunt imposibil de prezentat, dată fiind natura sau utilizările propuse ale produsului. Solicitanții ar trebui să prezinte justificarea tehnică și științifică adecvată în sprijinul cererilor lor.

(30)  Pentru a garanta că solicitantul își poate exercita efectiv dreptul de a solicita o adaptare a cerințelor privind datele, autoritățile competente ar trebui să informeze solicitantul cu privire la această posibilitate și la motivele care justifică o astfel de cerere. În plus, pentru a facilita pregătirea cererii, în special de către întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), autoritatea competentă ar trebui să sprijine solicitantul, atunci când este posibil, în pregătirea acestei cereri.

(31)  Pentru a sprijini solicitanții și, în special, IMM-urile, să respecte cerințele prezentei directive, statele membre ar trebui să creeze servicii de asistență naționale. Aceste servicii ar trebui să se adauge documentelor operaționale de orientare furnizate de Agenție.

(32)  În vederea facilitării accesului la piață al produselor biocide care aparțin aceluiași grup de produse, ar trebui să fie posibilă autorizarea unor astfel de grupuri de produse biocide cu utilizări similare și să se permită mici variații față de produsul biocid de referință, cu condiția ca aceste variații să nu afecteze nivelul riscului și eficacitatea produselor.

(33)  Atunci când produsele biocide sunt autorizate este necesar să se garanteze că, în cazul în care sunt folosite în mod corect în scopul preconizat, ele sunt suficient de eficiente și nu au niciun efect inacceptabil asupra organismelor vizate, cum ar fi rezistența din partea acestora, că în cazul animalelor vertebrate ele nu produc dureri și suferințe inutile și că nu exercită, prin prisma cunoștințelor științifice și tehnice actuale, niciun efect inacceptabil asupra mediului și asupra sănătății umane și animale. Atunci când se decide dacă un produs biocid ar trebui autorizat, ar trebui luate în considerare cum se cuvine beneficiile legate de utilizarea acestuia.

(34)  Infestarea cu organisme dăunătoare ar trebui să fie evitată prin măsuri inhibitive adecvate pentru a alunga sau respinge aceste organisme. În plus, ar trebui luate și alte măsuri de precauție, cum ar fi depozitarea corespunzătoare a bunurilor, respectarea standardelor de igienă și eliminarea imediată a deșeurilor. Numai dacă aceste măsuri rămân fără niciun rezultat ar trebui luate măsuri suplimentare. Produsele biocide care prezintă riscuri mai scăzute pentru oameni, animale și mediu ar trebui folosite întotdeauna înaintea altor produse atunci când aceste produse cu riscuri mai scăzute oferă remedii eficace în situații specifice. Produsele biocide destinate să dăuneze, să ucidă sau să distrugă animale care pot suferi fizic sau psihic ar trebui să fie aplicate doar ca o ultimă soluție.

(35)  Pentru a se evita suprapunerea procedurilor de evaluare și pentru a se garanta libera circulație în Uniune a produselor biocide, precum și a materialelor și articolelor tratate cu acestea, ar trebui stabilite proceduri pentru a garanta că autorizațiile acordate pentru unele produse într-un stat membru sunt recunoscute în toate statele membre.

(36)  Unele dispoziții specifice ar trebui să stabilească procedurile de garantare a bunei funcționări a recunoașterii reciproce a autorizațiilor acordate de statele membre și în special a rezolvării oricăror litigii în cel mai scurt timp.

(37)  Pentru a permite statelor membre să coopereze în vederea evaluării produselor biocide și pentru a facilita accesul la piață al produselor biocide, ar trebui să fie posibilă lansarea procesului recunoașterii reciproce împreună cu solicitarea primei autorizații.

(38)  Este necesar să se prevadă un mecanism de soluționare a litigiilor la nivelul Uniunii pentru a garanta funcționarea eficientă a recunoașterii reciproce. Comisia ar trebui să fie împuternicită să ia o decizie, în cazul în care o autoritate competentă refuză să acorde recunoaștere reciprocă unei autorizații sau propune restricționarea acesteia. În cazul aspectelor tehnice sau științifice, Comisia poate consulta Agenția înainte de a pregăti decizia.

(39)  Deși se preconizează dispoziții armonizate pentru toate tipurile de produse biocide, inclusiv pentru cele destinate combaterii vertebratelor, utilizarea în practică a acestor tipuri de produse ar putea da naștere la îngrijorări. Prin urmare, ar trebui să li se permită statelor membre să beneficieze de derogări de la principiul recunoașterii reciproce pentru produsele biocide care se încadrează în anumite tipuri specifice de produse biocide, atunci când acestea sunt destinate combaterii anumitor tipuri de vertebrate, în măsura în care aceste derogări sunt justificate și nu pun în pericol obiectivul prezentului regulament în ceea ce privește asigurarea unui nivel adecvat de protecție a pieței interne.

(40)  Pentru facilitarea funcționării procedurilor de autorizare și de recunoaștere reciprocă, este oportună stabilirea unui sistem pentru schimbul reciproc de informații, iar statele membre, Comisia și Agenția ar trebui să își pună la dispoziție reciproc, la cerere, informațiile detaliate și documentația științifică prezentată în legătură cu cererile de autorizare a produselor biocide.

(41)  Dacă utilizarea unui produs biocid este în interesul unui stat membru, însă nu există solicitanți interesați de introducerea pe piață a unui astfel de produs în respectivul stat, organismelor de combatere a dăunătorilor și altor organizații profesionale ar trebui să li se permită să solicite o autorizație. În cazul în care li se acordă autorizația, acestea ar trebui să dispună de aceleași drepturi și obligații ca și orice alt titular al unei autorizații.

(42)  Pentru a ține seama de evoluțiile științifice și tehnice, precum și de nevoile titularilor autorizațiilor, ar trebui precizate condițiile în care autorizațiile pot fi anulate, reexaminate sau modificate. Ar trebui stabilite dispoziții privind notificarea și schimbul de informații care pot influența procesul de autorizare, astfel încât autoritățile competente și Comisia să poată lua măsurile adecvate.

(43)  În eventualitatea unui pericol neprevăzut la adresa sănătății publice sau a mediului care nu poate fi contracarat prin alte metode, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a autoriza, pentru o durată limitată, produsele biocide care nu respectă cerințele prevăzute de prezentul regulament.

(44)  În scopul încurajării creării de noi substanțe active, procedura de evaluare a substanțelor active nou create nu ar trebui să împiedice statele membre sau Uniunea să autorizeze, pentru o perioadă limitată, produsele biocide care conțin respectivele substanțe active înainte ca substanțele active să fie incluse în anexa I, cu condiția ca un dosar care să respecte toate condițiile să fi fost depus și să se presupună că substanța activă și produsul biocid îndeplinesc condițiile care li se aplică.

(45)  În vederea încurajării cercetării și dezvoltării în domeniul substanțelor active și al produselor biocide, este necesar să se stabilească norme conform cărora produsele biocide sau substanțele active neautorizate să poată fi introduse pe piață în scopul cercetării și al dezvoltării.

(46)  Date fiind beneficiile pentru piața internă și consumatori, este oportună stabilirea de norme armonizate pentru comerțul paralel cu produse biocide identice ▌care sunt autorizate în diferite state membre.

(47)  În scopul protecției sănătății umane și animale și în scopul protecției mediului și pentru evitarea discriminării între articolele și materialele care își au originea în Unine, pe de o parte, și articolele și materialele importate din țări terțe, pe de altă parte, toate articolele sau materialele tratate introduse pe piața internă ar trebui să conțină doar produse biocide autorizate.

(48)  Pentru a da posibilitatea consumatorilor să aleagă în cunoștință de cauză și pentru a facilita garantarea respectării prezentului regulament de autoritățile competente, articolele sau materialele tratate cu produse biocide ar trebui să fie etichetate în mod corespunzător.

(49)  Solicitanții care au investit în sprijinirea includerii unei substanțe active în anexa I sau în autorizarea unui produs biocid în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament sau ale Directivei 98/8/CE ar trebui să poată recupera o parte din investiția lor sub forma unei compensații echitabile atunci când de informațiile pentru care dețin drept de proprietate și pe care le-au prezentat în sprijinul includerii sau autorizării respective beneficiază solicitanți ulteriori.

(50)  Pentru a garanta faptul că toate informațiile pentru care există drept de proprietate care au fost prezentate în sprijinul includerii unei substanțe active în anexa I sau al autorizării unui produs biocid sunt protejate încă din momentul prezentării lor și pentru a preveni cazul în care unele informații rămân neprotejate, dispoziția privind perioadele de protecție a informațiilor ar trebui să se aplice și informațiilor prezentate în sensul Directivei 98/8/CE.

(51)  În vederea încurajării creării de noi substanțe active și de produse biocide care le conțin pe acestea, este necesar să se prevadă o perioadă de protecție pentru informațiile pentru care există drept de proprietate prezentate în sprijinul includerii substanțelor active sau al autorizărilor produselor care să depășească perioada de protecție a informațiilor cu privire la substanțele active existente și la produsele care le conțin.

(52)  Este esențial să se reducă numărul de teste efectuate pe animale și să se garanteze faptul că aceste teste cu produse biocide sau cu substanțe active incorporate în produsele biocide sunt realizate în funcție de scopul și de utilizarea produsului. În schimbul unei compensații echitabile, solicitanții ar trebui să pună în comun, iar nu să repete studiile cu privire la animalele vertebrate. În absența unui acord privind punerea în comun a studiilor cu privire la animalele vertebrate între proprietarul datelor și solicitantul potențial, Agenția ar trebui să permită utilizarea studiilor de către solicitantul potențial fără a se aduce atingere hotărârii privind compensația, luată de instanțele naționale. Ar trebui instituit un registru al Uniunii în care figurează datele de contact ale proprietarilor acestor studii care ar trebui să fie pus la dispoziția tuturor autorităților, în vederea informării solicitanților potențiali.

(53)  Ar trebui, de asemenea, încurajată generarea de informații prin alte mijloace, care să nu implice teste efectuate pe animale și care să fie echivalente cu testele și cu metodele de testare consacrate. În plus, ar trebui adaptate cerințele privind datele, pentru a fi evitate costurile inutile aferente testării.

(54)  Pentru a asigura respectarea cerințelor impuse produselor biocide autorizate în momentul introducerii pe piață, statele membre ar trebui să ia măsurile adecvate de inspecție și control.

(55)  Este necesar să se prevadă o comunicare eficientă a informațiilor privind riscurile prezentate de produsele biocide, precum și măsuri de gestionare a riscului, dat fiind că aceste elemente constituie o parte esențială a sistemului instituit de prezentul regulament. În momentul facilitării accesului la informații, autoritățile competente, Agenția și Comisia trebuie să respecte principiul confidențialității și să evite orice divulgare de informații care ar putea dăuna intereselor comerciale ale persoanei interesate, cu excepția cazului în care o astfel de divulgare este necesară pentru protecția sănătății umane și a mediului.

(56)  În scopul creșterii eficacității monitorizării și controlului și pentru a oferi informații pertinente în vederea abordării riscurilor prezentate de produsele biocide, producătorii, importatorii și utilizatorii profesioniști ar trebui să fie obligați să țină registre cu produsele pe care le produc, introduc pe piață sau utilizează. Comisia ar trebui să adopte dispoziții de aplicare privind colectarea, transmiterea și prelucrarea informațiilor.

(57)  Pentru facilitarea schimbului de informații între autoritățile competente, Agenție și Comisie, ar trebui instituit Registrul Uniunii pentru produsele biocide.

(58)  Este necesar să se precizeze că dispozițiile cu privire la Agenție, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, ar trebui să se aplice corespunzător în cazul substanțelor active și al produselor biocide. Dacă sunt necesare dispoziții separate în ceea ce privește sarcinile și funcționarea Agenției în temeiul prezentului regulament, acest lucru ar trebui precizat în dispozițiile prezentului regulament.

(59)  Costurile procedurilor aferente aplicării prezentului regulament ar trebui să fie recuperate de la cei care doresc să introducă sau introduc pe piață produse biocide și de la cei care sprijină includerea substanțelor active în anexa I. În vederea promovării bunei funcționări a pieței interne, Comisia ar trebui să adopte măsuri de armonizare a structurii sistemelor de taxe stabilite de statele membre și Agenție, ținând seama de nevoile speciale ale IMM-urilor.

(60)  Este necesar să se prevadă posibilitatea de a face recurs împotriva unor decizii ale Agenției. Camera de recurs înființată în cadrul Agenției prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui, de asemenea, să garanteze gestionarea recursurilor împotriva deciziilor adoptate de Agenție în temeiul prezentului regulament.

(61)  Există o incertitudine științifică cu privire la siguranța nanomaterialelor pentru sănătatea umană și pentru mediu, iar Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi (CSRSEN) a identificat anumite riscuri specifice pentru sănătate, precum și o serie de efecte toxice asupra organismelor din mediu în cazul unor nanomateriale. De asemenea, CSRSEN a constatat o lipsă generală de date de înaltă calitate privind expunerea atât în cazul oamenilor, cât și în cazul mediului, ajungând la concluzia că cunoștințele cu privire la metodologia pentru estimarea expunerii și identificarea pericolelor ar trebui să fie dezvoltate, validate și standardizate în continuare. Tot mai multe produse biocide conțin nanoargint. Dezvoltarea în continuare a tehnologiei poate atrage după sine utilizarea nanomaterialelor în produsele biocide. Asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a liberei circulații a bunurilor și a certitudinii juridice pentru producători presupune formularea unei definiții uniforme a nanomaterialelor la nivel internațional. Uniunea ar trebui să depună eforturi pentru a se ajunge la un acord asupra definiției în forurile internaționale corespunzătoare. În cazul unui astfel de acord, definiția nanomaterialelor în prezentul regulament ar trebui adaptată în consecință. În prezent, informațiile existente cu privire la riscurile asociate cu utilizarea nanomaterialelor sunt insuficiente. Pentru o mai bună evaluare a siguranței acestora, Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor (CSSC) ar trebui să ofere, în cooperare cu organismele relevante, îndrumări privind metodele de testare care țin seama de caracteristicile specifice ale nanomaterialelor. Comisia ar trebui să revizuiască în mod regulat dispozițiile privind nanomaterialele în lumina progresului științific.

(62)  Luând în considerare efectele pe care le pot genera produsele antivegetative prezente în apă asupra mediului, Comisia ar trebui să depună eforturi la nivel internațional, pentru ratificarea în întreaga lume a Convenției AFS (Convenția internațională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave) și alinierea sa la prezentul regulament.

(63)  În conformitate cu articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, normele și principiile generale privind mecanismele de care statele membre dispun pentru a controla modul în care Comisia își exercită competențele de executare se stabilesc în prealabil printr-un regulament adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Până la adoptarea respectivului nou regulament și având în vedere necesitatea de a se adopta cât mai curând posibil prezentul regulament, se aplică în continuare Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(13), cu excepția procedurii de reglementare cu control, care nu se aplică. Cu toate acestea, este indicat ca trimiterile la dispozițiile acestei decizii să fie înlocuite cu trimiteri la normele și principiile stabilite în noul regulament imediat după intrarea în vigoare a noului regulament.

(64)  Este oportun să se prevadă o aplicare întârziată a prezentului regulament în vederea facilitării unei treceri ușoare către noul sistem aplicat procedeului de includere a substanțelor active în anexa I și a celui de autorizare a produselor biocide.

(65)  Dat fiind numărul limitat de noi cereri de includere a substanțelor active în anexa I, Agenției ar trebui să îi revină coordonarea și facilitarea sarcinilor legate de noile cereri începând cu data aplicării prezentului regulament. Totuși, având în vedere numărul important de dosare deja existente și pentru a acorda Agenției o perioadă de pregătire în vederea noului său rol, aceasta urmează să preia sarcinile legate de dosarele depuse în temeiul Directivei 98/8/CE începând de la 1 ianuarie 2014.

(66)  Pentru a răspunde așteptărilor legitime ale întreprinderilor în ceea ce privește introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide cu risc scăzut care intră în domeniul de aplicare a Directivei 98/8/CE, respectivelor întreprinderi ar trebui să li se permită să introducă pe piață astfel de produse, dacă acestea respectă normele privind înregistrarea produselor biocide cu risc scăzut în temeiul respectivei directive. Totuși, prezentul regulament ar trebui să se aplice după expirarea primei înregistrări.

(67)  Avându-se în vedere că unele produse nu erau înainte acoperite de legislația Uniunii în domeniul produselor biocide, este oportun să se acorde întreprinderilor o perioadă de tranziție, pentru ca acestea să fie pregătite să aplice normele cu privire la substanțele active generate in situ și la articolele și materialele tratate ▌.

(68)  Pentru a garanta tratamentul egal al persoanelor care introduc pe piață produse biocide care conțin una sau mai multe substanțe active existente, acestea ar trebui să aibă obligația de a păstra un dosar sau de a deține o scrisoare de acces la un dosar sau la fiecare componentă a dosarului, pentru fiecare dintre substanțele active conținute în produs. Persoanele care nu respectă această obligație până la 1 ianuarie 2014 nu ar trebui să mai fie autorizate să introducă produse pe piață. În astfel de cazuri se pot prevedea perioade pentru eliminarea, depozitarea și utilizarea progresivă a stocurilor existente de produse biocide.

(69)  Prezentul regulament ar trebui să țină seama, dacă este cazul, de alte programe de lucru implicate în procesul de reexaminare sau autorizare a substanțelor sau produselor sau de convenții internaționale pe această temă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare și definiții

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește norme referitoare la:

   (1) introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide în statele membre sau în Uniune;
   (2) recunoașterea reciprocă a autorizațiilor în cadrul Uniunii;
   (3) stabilirea, la nivelul Uniunii, a unei liste a substanțelor active care pot fi utilizate în produsele biocide.

Scopul prezentului regulament este acela de a asigura un nivel ridicat de protecție, atât pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, cât și pentru mediu și de a îmbunătăți funcționarea pieței interne prin armonizarea normelor de introducere pe piață și utilizare a produselor biocide. Dispozițiile prezentului regulament se bazează pe principiul precauției pentru a se garanta că substanțele active sau produsele introduse pe piață nu au un efect nociv asupra sănătății umane, asupra speciilor nevizate și asupra mediului. Se are în vedere îndeosebi protecția copiilor, a femeilor însărcinate și a persoanelor bolnave.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)  Prezentul regulament se aplică produselor biocide definite la articolul 3 alineatul (1) litera (a).

O listă cu tipurile de produse biocide care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament și descrierile acestora figurează în anexa V.

(2)  Prezentul regulament nu se aplică produselor biocide care intră sub incidența următoarelor instrumente:

   (a) Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice(14);
   (b) Directiva 82/471/CEE a Consiliului din 30 iunie 1982 privind anumite produse folosite în hrana animalelor(15);
   (c) Directiva 88/388/CEE a Consiliului din 22 iunie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind aromele utilizate în produsele alimentare și materiile sursă pentru producerea acestora(16);
   (d) Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari(17);
   (e) Directiva 90/167/CEE a Consiliului din 26 martie 1990 de stabilire a condițiilor de reglementare a preparării, introducerii pe piață și utilizării furajelor cu adaos de medicamente în Comunitate(18);
   (f) Directiva 90/385/CEE;
   (g) Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar(19);
   (h) Directiva 93/42/CEE;
   (i) Directiva 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 1995 privind aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii(20);
   (j) Directiva 96/25/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind circulația și folosirea materiilor prime pentru furaje(21);
   (k) Directiva 98/79/CE;
   (l) Directiva 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman(22);
   (m) Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare(23);
   (n) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman(24);
   (o) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003;
   (p) Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare(25);
   (q) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală(26);
   (r) Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare(27).

(3)  În afara unor dispoziții contrare, prezentul regulament nu aduce atingere următoarelor instrumente:

   (a) Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase(28);
   (b) Directiva 79/117/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1978 privind interzicerea introducerii pe piață și a folosirii produselor fitosanitare care conțin anumite substanțe active(29);
   (c) Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă(30);
   (d) Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](31);
   (e) Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase(32);
   (f) Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă (a șaptea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE)(33);
   (g) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei(34);
   (h) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;
   (i) Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă(35);
   (j) Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase(36);
   (k) Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în scopul unei utilizări durabile a pesticidelor(37);
   (l) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor(38).

(4)  Articolul 58 nu se aplică transportului de produse biocide pe cale ferată, rutieră, navigabilă (fluvii interne sau pe mare) sau aeriană.

(5)  Prezentul regulament nu se aplică produselor alimentare și hranei pentru animale utilizate în scopuri biocide.

(6)  Prezentul regulament nu se aplică adjuvanților tehnologici utilizați în scopuri biocide.

(7)  Dacă un produs biocid este conceput de producător pentru a fi utilizat în scopul de a controla orice organism dăunător prezent pe dispozitivele medicale și în alte scopuri menționate în prezentul regulament, trebuie îndeplinite și cerințele esențiale aplicabile din Directivele 90/385/CEE, 93/42/CEE sau 98/79/CE.

(8)  Produsele biocide care au obținut autorizația finală în temeiul Convenției internaționale pentru controlul și gestionarea apelor uzate și a sedimentelor navelor trebuie considerate ca fiind produse autorizate în temeiul capitolului VII din prezentul regulament. Articolele 38 și 57 se aplică în consecință.

Articolul 3

Definiții

(1)  În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

   (a) „produse biocide” înseamnă
  

substanțe active și amestecuri care conțin una sau mai multe substanțe active, prezentate sub forma în care sunt livrate utilizatorului, destinate în primul rând distrugerii, inhibării, anihilării organismelor dăunătoare sau prevenirii acțiunilor acestora sau combaterii lor în orice mod, printr-o acțiune chimică sau biologică.

Toate substanțele, amestecurile sau dispozitivele introduse pe piață cu intenția de a genera substanțe active vor fi, de asemenea, considerate drept produse biocide;

   (b) „microorganism” înseamnă
  

orice entitate microbiologică, celulară sau necelulară, capabilă de replicare sau de transfer de material genetic, cum ar fi ciupercile inferioare, virușii, bacteriile, drojdiile, mucegaiurile, algele, protozoarele și helminții microscopici;

   (c) „substanță activă” înseamnă
  

o substanță sau un microorganism care exercită o acțiune împotriva organismelor dăunătoare;

   (d) „substanță activă existentă” înseamnă
  

o substanță care la 14 mai 2000 exista pe piață drept substanță activă a unui produs biocid în alte scopuri decât cele științifice sau decât cele legate de activitățile de cercetare și dezvoltare orientate către produse și procese;

   (e) „substanță activă nouă” înseamnă
  

o substanță care la 14 mai 2000 nu exista pe piață drept substanță activă a unui produs biocid în alte scopuri decât cele științifice sau decât cele legate de activitățile de cercetare și dezvoltare orientate către produse și procese;

   (f) „substanță cu risc” înseamnă
  

orice substanță, alta decât una activă, care posedă capacitatea inerentă de a provoca, imediat sau în viitorul mai îndepărtat, un efect advers asupra omului, mai ales a copiilor, a animalelor sau a mediului și care este conținută sau este produsă într-un produs biocid într-o concentrație suficientă pentru a prezenta riscul apariției unui astfel de efect;

O astfel de substanță, în măsura în care nu suscită îngrijorare din alte motive, ar fi, în mod normal, o substanță clasificată drept periculoasă, în conformitate cu Directiva 67/548/CEE și ar fi prezentă în produsul biocid într-o concentrație care ar determina clasificarea acestuia ca produs periculos, în conformitate cu Directiva 1999/45/CE sau cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

   (g) „organism dăunător” înseamnă
  

organismele, inclusiv agenții patogeni, a căror prezență nu este dorită sau care produc, imediat sau în viitorul mai îndepărtat, efecte nocive asupra omului, mai ales a copiilor, a activităților umane sau a produselor pe care acesta le utilizează sau le produce, asupra animalelor sau mediului;

   (h) „reziduuri” înseamnă
  

substanțele prezente în sau pe plante ori produse de origine vegetală, produse comestibile de origine animală, în resursele de apă, în apa potabilă sau prezente altundeva în mediu, rezultate în urma utilizării unui produs biocid, inclusiv metaboliții sau produsele lor de reacție sau de descompunere;

   (i) „introducere pe piață” înseamnă
  

furnizarea unui produs biocid către terți, fie contra plată, fie gratuit, sau punerea la dispoziție a unui produs biocid către terți; Importul se consideră introducere pe piață. Nu există o furnizare către terți, de exemplu, atunci când, în cursul unei activități comerciale, materialele sau produsele tratate sunt fabricate în mod individual, iar apoi sunt încorporate de către producător.

   (j) „utilizare” înseamnă
  

toate operațiunile realizate cu un produs biocid, inclusiv depozitarea, manipularea, amestecarea și aplicarea, cu excepția oricăror activități de acest tip efectuate în vederea exportului produsului biocid în afara Uniunii;

   (k) „material sau articol tratat” înseamnă
  

orice substanță, amestec, material sau articol care a fost tratat cu unul sau mai multe produse biocide ▌;

   (l) „efect biocid extern” înseamnă
  

efectul unor aplicații prin care produsul biocid încorporat este destinat eliberării în condiții normale de utilizare sau care pot fi prevăzute în mod rezonabil;

   (m) „autorizație națională” înseamnă
  

un act administrativ prin care autoritatea competentă a unui stat membru autorizează introducerea pe piață și utilizarea unui produs biocid pe teritoriul său sau într-o parte din acest teritoriu;

   (n) „autorizație a Uniunii” înseamnă
  

un act administrativ prin care Comisia autorizează introducerea pe piață și utilizarea unui produs biocid pe teritoriul Uniunii sau pe o parte din acest teritoriu;

   (o) „autorizație” înseamnă
  

o autorizație națională sau a Uniunii;

   (p) „formulă unică a produsului” înseamnă
  

un produs biocid care nu variază în ceea ce privește procentajul de substanță activă, compoziția procentuală de substanțe inactive sau de parfumuri, coloranți sau pigmenți pe care le conține;

   (q) „formulă-cadru” înseamnă
  

un grup de produse biocide cu utilizări similare și care prezintă variații limitate, în ceea ce privește compoziția lor, față de un produs biocid de referință care aparține acelui grup și care conține aceleași substanțe active cu aceleași specificații, dacă aceste variații permise nu influențează negativ nivelul riscului sau eficacitatea acestor produse;

   (r) „scrisoare de acces” înseamnă
  

un document original, semnat de proprietarul sau de proprietarii informațiilor ori de împuternicitul acestora, care stipulează că informațiile pot fi utilizate de autoritatea competentă desemnată, de Agenție sau de Comisie în vederea evaluării unei substanțe active sau a acordării unei autorizații în beneficiul unei terțe părți;

   (s) „produse alimentare și hrană pentru animale” înseamnă
  

produsele alimentare definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și hrana pentru animale definită la articolul 3 alineatul (4) din același regulament;

   (t) „materiale care intră în contact cu alimentele” înseamnă
  

orice material sau articol care este destinat să intre în contact cu alimentele, intrând în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004;

   (u) „adjuvant tehnologic” înseamnă
  

orice substanță care:

   (i) nu se consumă ca atare sub formă de produse alimentare sau de hrană pentru animale;
   (ii) este utilizată deliberat în prelucrarea materiilor prime, a produselor alimentare sau a hranei pentru animale sau a ingredientelor acestora pentru a îndeplini un anumit obiectiv tehnologic în timpul tratării sau prelucrării; și
   (iii) care poate avea ca rezultat prezența neintenționată, dar inevitabilă din punct de vedere tehnic, a unor reziduuri ale substanței respective sau a derivaților acesteia în produsul finit, cu condiția ca aceste reziduuri să nu prezinte niciun risc sanitar și să nu aibă niciun efect tehnologic asupra produsului finit;
   (v) „modificare administrativă” înseamnă
  

o modificare pur administrativă adusă unei autorizații în vigoare, care nu presupune o reevaluare a riscului la adresa sănătății publice sau a mediului, nici o reevaluare a eficacității produsului;

   (w) „modificare minoră” înseamnă
  

o modificare adusă unei autorizații în vigoare care nu poate fi considerată drept modificare administrativă, deoarece presupune o reevaluare limitată a riscului la adresa sănătății publice sau a mediului ori o reevaluare a eficacității produsului și care nu are efecte negative asupra nivelului de risc pentru sănătatea publică sau mediu și nici asupra eficacității produsului;

   (x) „modificare majoră” înseamnă
  

o modificare a unei autorizații în vigoare care nu poate fi considerată modificare administrativă sau minoră.

   (y) „echivalență tehnică” înseamnă
  

similaritatea, în ceea ce privește compoziția chimică și profilul de risc, dintre o substanță produsă dintr-o sursă nouă de fabricație și o substanță din sursa de referință în funcție de care a fost realizată evaluarea inițială a riscului.

   (z) „nanomateriale” înseamnă
  

orice material produs în mod intenționat cu una sau mai multe dimensiuni de ordinul a 100nm sau mai puțin sau care este compus din părți funcționale distincte, în interior sau la suprafață, dintre care multe au una sau mai multe dimensiuni de ordinul a 100nm sau mai puțin, inclusiv structurile, aglomeratele sau agregatele care pot să aibă o dimensiune mai mare de 100nm, dar cae posedă proprietăți caracteristice scării nanometrice. Proprietățile caracteristice scării nanomentrice includ:

   (i) proprietățile legate de suprafața specifică mare a materialelor luate în considerare; și/sau
   (ii) proprietățile fizico-chimice specifice care diferă de cele ale aceluiași material sub altă formă decât cea nanometrică;
   (za) „producător” înseamnă:
   (i) în cazul unei substanțe active, produse și comercializate în cadrul Uniunii, producătorul acestei substanțe active sau o persoană stabilită în Uniune, numită de producător drept unic reprezentant al său în sensul prezentului regulament;
   (ii) în cazul unei substanțe active produse în afara Uniunii, persoana stabilită în Uniune, numită de producător drept unic reprezentant al său în sensul prezentului regulament sau, în cazul în care nu a fost numită nicio astfel de persoană, importatorul substanței active în Uniune,
   (iii) în cazul unui biocid produs în afara Uniunii, persoana stabilită în Uniune numită de producătorul acestui biocid drept unic reprezentant al său în sensul prezentului regulament sau, în cazul în care nu a fost numită nicio astfel de persoană, importatorul biocidului în Uniune;
   (zb) „utilizator profesionist” înseamnă
  

o persoană fizică sau juridică care utilizează produse biocide în exercitarea activității sale profesionale;

   (zc) „grupuri vulnerabile” înseamnă
  

persoane cărora trebuie să li se acorde o atenție deosebită atunci când se evaluează efectele acute și cronice ale produselor biocide asupra sănătății. Aceste persoane includ femeile însărcinate și cele care alăptează, feții nenăscuți, sugarii și copiii, persoanele în vârstă, precum și lucrătorii și rezidenții supuși unei expuneri ridicate și îndelungate la produse biocide;

(zd)  „IMM-uri” înseamnă

întreprinderi mici și mijlocii în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii(39).

(2)  În sensul prezentului regulament, definițiile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se aplică următorilor termeni:

   (a) substanță;
   (b) amestec;
   (c) articol;
   (d) cercetare și dezvoltare orientate spre produs și proces;
   (e) dezvoltare și cercetare științifică.

Capitolul II

INCLUDEREA UNEI substanțE active în anexa I

Articolul 4

Condiții de includere

(1)  O substanță activă se include în anexa I pentru o perioadă inițială care nu depășește 10 ani, dacă cel puțin unul dintre produsele biocide care conțin respectiva substanță activă îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 16 alineatul (1) litera (b). O substanță activă menționată la articolul 5 poate fi inclusă în anexa I numai pentru o perioadă inițială de 5 ani.

(2)  Includerea unei substanțe active în anexa I este limitată la tipurile de produse enumerate în anexa V pentru care datele relevante au fost furnizate în conformitate cu articolul 6.

(3)  Substanțele active, libere sau aflate în compoziția unor produse biocide pot fi introduse pe piață în Uniune în vederea utilizării în compoziția produselor biocide, dacă acestea au fost incluse în anexa I, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

(4)  Cu excepția cazului în care prezentul regulament cuprinde dispoziții în sens contrar, toți producătorii de substanțe active, libere sau în compoziția unui produs biocid, prezintă Agenției o cerere în vederea includerii în anexa I.

(5)  O substanță activă și definirea sursei de referință a substanței active pentru stabilirea echivalenței tehnice trebuie, dacă este cazul, să fie incluse în anexa I împreună cu oricare dintre elementele următoare:

   (a) gradul minim de puritate a substanței active;
   (b) natura și conținutul maxim de anumite impurități;
   (c) tipul de produs, așa cum este menționat în anexa V;
   (d) modul și domeniul de utilizare;
   (e) desemnarea categoriilor de utilizatori;
   (f) caracterizarea identității chimice având în vedere stereoizomerii;
   (g) alte condiții specifice bazate pe evaluarea informațiilor legate de respectiva substanță activă.

(6)  Dacă este cazul, limitele maxime ale reziduurilor se stabilesc în ceea ce privește substanțele active incluse în anexa I în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale(40) și cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor reziduurilor substanțelor farmacologic active în alimentele de origine animală(41).

Articolul 5

Criterii de excludere

(1)  Fără a aduce atingere alineatului (2), substanțele active specificate mai jos nu se includ în anexa I ▌:

   (a) substanțele active care, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, au fost clasificate sau îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept substanțe cancerigene categoria 1A sau 1B;
   (b) substanțele active care, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, au fost clasificate sau îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept substanțe mutagene categoria 1A sau 1B;
   (c) substanțele active care, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, au fost clasificate sau îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept substanțe toxice pentru reproducere categoria 1A sau 1B;
   (d) substanțele active care, pe baza evaluării studiilor orientative recunoscute la nivel Uniunii sau la nivel internațional sau a altor date și informații științifice de specialitate, inclusiv a unei revizuiri a literaturii științifice, au fost clasificate de către agenție ca având proprietăți care afectează sistemul endocrin și pot provoca efecte adverse la om sau identificate în temeiul articolului 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 drept substanțe cu efecte nocive asupra sistemului endocrin.

Până la 13 decembrie 2013, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75, măsuri privind criteriile științifice concrete de determinare a proprietăților care afectează sistemul endocrin. Până la adoptarea acestor criterii, substanțele care sunt sau trebuie încadrate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, ca substanțe carcinogene de categoria 2 și substanțe toxice pentru reproducere de categoria 2, se consideră că prezintă proprietăți care afectează sistemul endocrin. În plus, substanțele precum cele care sunt sau trebuie încadrate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, în categoria 2 a substanțelor toxice pentru reproducere și care au efecte toxice asupra organelor endocrine pot fi considerate ca deținând astfel de proprietăți care afectează sistemul endocrin;

   (e) substanțe active persistente, bioacumulative și toxice;
   (f) substanțe active foarte persistente și foarte bioacumulative;
   (g) poluanți organici persistenți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți(42).

(2)  ▌Substanțele active menționate la alineatul (1) pot fi incluse în anexa I doar dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

   (a) expunerea oamenilor sau a mediului la respectiva substanță activă dintr-un produs biocid, în condiții normale de utilizare, este neglijabilă, ceea ce înseamnă că produsul este utilizat în sisteme închise sau în alte condiții care exclud contactul cu oamenii;
   (b) se demonstrează că substanța activă este necesară în vederea prevenirii sau a controlării unui pericol grav la adresa sănătății publice sau a animalelor, a mediului, a siguranței produselor alimentare și hranei pentru animale sau a interesului public și că nu există alte substanțe sau tehnologii alternative eficace.

Utilizarea oricărui produs biocid care conține substanțe active incluse în anexa I în conformitate cu prezentul alineat este supusă unor măsuri corespunzătoare de atenuare a riscurilor pentru a se asigura că expunerea oamenilor și a mediului este redusă la minimum.

Un stat membru care autorizează un produs biocid care conține o substanță activă inclusă în anexa I în conformitate cu prezentul alineat trebuie să întocmească un plan de înlocuire cu privire la controlul unui pericol grav prin alte mijloace, inclusiv metode nechimice, care au aceeași eficiență ca produsul biocid în cauză, și transmite Comisiei fără întârziere planul respectiv. Utilizarea produsului biocid cu substanța activă în cauză este limitată la acele state membre în care pericolele grave trebuie prevenite sau controlate, în cazul apariției acestora.

Articolul 6

Cerințe privind datele furnizate la depunerea unei cereri

(1)  O cerere de includere a unei substanțe active în anexa I conține cel puțin următoarele elemente:

   (a) un dosar pentru substanța activă care să îndeplinească cerințele enunțate în anexa II, sau o scrisoare de acces în acest scop,
   (b) un dosar sau o scrisoare de acces la un dosar pentru cel puțin un produs biocid reprezentativ care conține substanța activă, care să îndeplinească cerințele enunțate în anexa III.

Cererea trebuie să fie însoțită de plata taxelor aplicabile în conformitate cu articolul 71.

(2)  Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), solicitantul nu este obligat să prezinte datele prevăzute la alineatul menționat dacă se poate invoca unul dintre următoarele motive:

   (a) informațiile nu sunt necesare, întrucât o expunere semnificativă poate fi exclusă în cazul utilizărilor propuse;
   (b) furnizarea acestor informații nu este necesară din punct de vedere științific;
   (c) furnizarea acestor informații este imposibilă din punct de vedere tehnic.

(3)  Un solicitant poate propune adaptarea datelor necesare în temeiul alineatului (1) în conformitate cu anexa IV. Justificarea adaptărilor propuse pentru cerințele privind datele trebuie precizată clar în cerere, făcându-se trimitere la normele specifice din anexa IV.

Autoritatea competentă informează solicitantul cu privire la posibilitatea de a propune adaptarea cerințelor privind datele și motivele care stau la baza unei astfel de adaptări și, dacă este posibil, oferă asistență în elaborarea unei astfel de propuneri.

(4)  În vederea definirii a ceea ce constituie o justificare adecvată pentru a adapta datele prevăzute la alineatul (1) din motivul menționat la alineatul (2) litera (a), Comisia adoptă criteriile prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75.

Articolul 7

Depunerea și validarea cererilor

(1)  Solicitantul depune o cerere de includere a unei substanțe active în anexa I sau de adăugare a unor modificări ulterioare condițiilor de includere a unei substanțe active, pe care o adresează Agenției. Agenția comunică numele autorității competente a statului membru pe care l-a ales în vederea evaluării cererii ▌. Respectivei autorități competente (denumită în continuare „autoritatea competentă responsabilă de evaluare”) îi revine responsabilitatea evaluării cererii.

(2)  Agenția atribuie fiecărei cereri un număr de înregistrare, care urmează să fie utilizat în toată corespondența, până la includerea substanței active în anexa I, și o dată de înregistrare, care reprezintă data la care cererea a fost primită de Agenție.

(3)  În termen de o lună de la primirea cererii, Agenția notifică disponibilitatea respectivei cereri în baza sa de date autorității competente responsabile de evaluare.

(4)  În termen de trei săptămâni de la primirea cererii, Agenția validează respectiva cerere dacă aceasta îndeplinește următoarele cerințe:

   (a) dosarele menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (b) au fost depuse;
   (b) cererea este însoțită de plata taxelor aplicabile în conformitate cu articolul 71.

Validarea nu include o evaluare a calității sau a pertinenței oricăror date sau justificări prezentate în scopul adaptării cerințelor privind datele.

(5)  În cazul în care Agenția consideră că cererea este incompletă, aceasta îl informează pe solicitant cu privire la informațiile suplimentare necesare pentru validarea respectivei cereri și stabilește un termen de cel mult două luni pentru prezentarea informațiilor în cauză.

În termen de trei săptămâni de la primirea informațiilor suplimentare, Agenția stabilește dacă respectivele informații suplimentare prezentate sunt suficiente pentru validarea cererii.

În cazul în care solicitantul nu prezintă informațiile solicitate în termenul stabilit, Agenția respinge cererea și informează solicitantul în acest sens. În acest caz, se rambursează o parte din valoarea taxei plătite Agenției în conformitate cu articolul 71.

În termen de două luni de la primirea cererii, Agenția atribuie tuturor informațiilor din dosar un cod unic de identificare.

(6)  Deciziile Agenției luate în temeiul dispozițiilor alineatului (5) al treilea paragraf pot fi contestate în conformitate cu articolul 68.

(7)  În cazul în care, pe baza validării efectuate în conformitate cu alineatul (4), Agenția consideră că cererea este completă, aceasta informează imediat în acest sens solicitantul și autoritatea competentă responsabilă de evaluare.

Articolul 8

Evaluarea cererilor

(1)  În termen de 12 luni de la validare, autoritatea competentă responsabilă de evaluare analizează dosarele în conformitate cu articolul 4, înaintând, atunci când este cazul, propuneri de adaptare a cerințelor privind datele prezentate în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

Autoritatea competentă responsabilă de evaluare acordă solicitantului posibilitatea de a prezenta, în termen de două luni, observații scrise sau verbale cu privire la concluziile evaluării. Autoritatea competentă responsabilă de evaluare ține cont de aceste observații în mod corespunzător atunci când elaborează evaluarea sa finală.

Autoritatea competentă responsabilă de evaluare trimite Agenției concluziile evaluării.

(2)  Dacă, la evaluarea dosarelor, reiese că sunt necesare informații suplimentare pentru realizarea evaluării, autoritatea competentă responsabilă de evaluare invită solicitantul să furnizeze respectivele informații într-un anumit termen care nu depășește șase luni. În împrejurări excepționale și pe baza unor justificări pertinente, termenul poate fi extins cu șase luni suplimentare. Autoritatea competentă responsabilă de evaluare informează Agenția în legătură cu cererea sa adresată solicitantului și cu extinderea termenului limită. În cazul în care aceste informații suplimentare includ teste pe animale, solicitantul este informat de către experții Agenției sau ai autorităților competente cu privire la metodele alternative adecvate și strategii de testare menite să înlocuiască, să reducă sau să perfecționeze utilizarea animalelor vertebrate.

Termenul de 12 luni menționat la alineatul (1) se suspendă începând cu data formulării acestei solicitări până la data primirii informațiilor.

(3)  Dacă autoritatea competentă responsabilă de evaluare consideră că există îngrijorări cu privire la efectele cumulative ale utilizării produselor biocide care conțin aceeași substanță activă sau substanțe diferite cu efecte similare sau comune, indiferent dacă printr-un mecanism de acțiune identic sau diferit, aceasta aduce argumente în sprijinul acestor îngrijorări, în conformitate cu cerințele prevăzute în părțile care se referă la această chestiune din anexa XV secțiunea II punctul 3 la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și le include pe acestea în concluziile sale.

(4)  În termen de nouă luni de la primirea concluziilor evaluării, Agenția pregătește un aviz cu privire la includerea substanței active în anexa I și îl prezintă Comisiei, având în vedere concluziile autorității competente responsabile de evaluare.

(5)  În vederea actualizării permanente a listei de substanțe active autorizate, la primirea avizului Agenției, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75, o decizie privind cererea de includere a substanței active în anexa I. ▌

(6)  Fără a aduce atingere articolului 7 alineatul (1), evaluarea cererii poate fi efectuată de o altă autoritate competentă decât cea care a primit copia cererii.

Autoritatea competentă care a primit notificarea cu privire la cererea de evaluare poate înainta Comisiei, în termen de o lună de la primirea notificării menționate la articolul 7 alineatul (3), o cerere, motivată temeinic, de numire a unei alte autorități competente responsabile de evaluare. Comisia ia o decizie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 76 alineatul (2). Perioada de 12 luni menționată la alineatul (1) începe la data luării deciziei.

Articolul 9

Substanțe active a căror înlocuire este prevăzută

(1)  O substanță activă care îndeplinește cel puțin unul dintre criteriile următoare este considerată drept substanță a cărei înlocuire este prevăzută, în conformitate cu procedura menționată la alineatul (2):

   (a) consumul său zilnic acceptabil, doza acută de referință sau nivelul acceptabil de expunere al operatorului sunt cu mult mai mici decât cele ale majorității substanțelor active incluse în anexa I pentru același tip de produs;
   (b) substanța îndeplinește două dintre criteriile stabilite în anexa XIII la regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care sunt necesare pentru a putea fi considerată drept o substanță persistentă, bioacumulativă și toxică;
   (c) există motive de îngrijorare legate de natura efectelor critice, în speță efectele neurotoxice sau imunotoxice asupra dezvoltării, care, în combinație cu modurile tipice de utilizare, conduc la situații în care utilizarea lor ar continua să fie îngrijorătoare, de exemplu un risc potențial ridicat în ceea ce privește pânza freatică, chiar dacă sunt luate măsuri foarte restrictive de gestionare a riscurilor;
   ( d) este foarte persistentă și bioacumulabilă conform criteriilor stabilite la anexa XIII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;
   (e) substanța se clasifică sau îndeplinește criteriile pentru a fi clasificată, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, drept activator respirator, substanță cancerigenă categoria 1A sau 1B, substanță mutagenă categoria 1A sau 1B sau substanță toxică pentru reproducere categoria 1A sau 1B;
   (f) se consideră, pe baza evaluării studiilor orientative recunoscute la nivelul Uniunii sau internațional sau a altor date disponibile, că substanța are efecte nocive asupra sistemului endocrin uman sau asupra mediului.

(2)  În momentul pregătirii unui aviz cu privire la includerea sau reînnoirea includerii unei substanțe active în anexa I, Agenția examinează dacă substanța activă îndeplinește oricare dintre criteriile enumerate la alineatul (1) și abordează această chestiune în avizul său.

(3)  Înaintea prezentării către Comisie a avizului privind includerea sau reînnoirea includerii unei substanțe active în anexa I, Agenția publică informațiile disponibile despre substanțele a căror înlocuire este prevăzută, împreună cu un termen rezonabil în care informațiile pertinente pe această temă, inclusiv informațiile privind înlocuitorii disponibili, să poată fi prezentate de terți. Agenția ține cont în mod corespunzător de informațiile primite atunci când elaborează avizul său final.

(4)  Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) și de la articolul 10 alineatul (3), includerea în anexa I a unei substanțe active a cărei înlocuire este prevăzută se acordă sau se înnoiește pentru o perioadă de maximum șapte ani.

(5)  Substanțele active a căror înlocuire este prevăzută în conformitate cu alineatul (1) sunt identificate ca atare în anexa I.

capitolul iii

reînnoirea ȘI reexaminarea includerii unei substanțe active

Articolul 10

Condiții de reînnoire

(1)  Comisia reînnoiește includerea unei substanțe active în anexa I dacă respectiva substanță activă continuă să îndeplinească cerințele menționate la articolele 4 și 5.

(2)  În funcție de noile elemente examinate sau de adaptările la progresul tehnic, reînnoirea includerii poate face obiectul unor condiții și restricții, după caz.

(3)  Cu excepția cazului în care există dispoziții mai stricte în decizia de reînnoire a includerii unei substanțe active în anexa I, reînnoirea poate fi acordată din nou pentru o perioadă de cel mult 10 ani.

Articolul 11

Depunerea și validarea cererilor

(1)  Solicitantul depune cererea de reînnoire a includerii unei substanțe active în anexa I la Agenție cu cel puțin 18 luni înainte de expirarea includerii în anexa I pentru un anumit tip de produse.

Cererea trebuie să fie însoțită de plata taxelor aplicabile în conformitate cu articolul 71.

La depunerea cererii de reînnoire, solicitantul prezintă o listă cu toate datele referitoare la respectiva substanță activă care au apărut de la includerea acesteia în anexa I și o justificare cu privire la valabilitatea, în continuare, a concluziilor evaluării inițiale a substanței active. Autoritatea competentă responsabilă de evaluare poate cere oricând solicitantului să prezinte datele menționate în această listă.

(2)  În termen de o lună de la primirea cererii, Agenția notifică disponibilitatea respectivei cereri în baza sa de date autorității competente responsabile de evaluare care a efectuat evaluarea inițială a cererii de includere în anexa I.

(3)  În termen de două luni de la primirea cererii, Agenția validează respectiva cerere dacă aceasta îndeplinește următoarele cerințe:

   (a) au fost prezentate informațiile menționate la alineatul (1);
   (b) cererea este însoțită de plata taxelor aplicabile în conformitate cu articolul 71.

Validarea nu include o evaluare a calității sau a pertinenței oricăror date sau justificări prezentate în scopul adaptării cerințelor privind datele.

(4)  În cazul în care Agenția consideră că cererea este incompletă, aceasta îl informează pe solicitant cu privire la informațiile suplimentare necesare pentru validarea respectivei cereri și stabilește un termen de cel mult două luni pentru prezentarea informațiilor în cauză.

În termen de două luni de la primirea informațiilor suplimentare, Agenția stabilește dacă respectivele informații suplimentare prezentate sunt suficiente pentru validarea cererii.

În cazul în care solicitantul nu prezintă informațiile solicitate în termenul stabilit, Agenția respinge cererea și informează solicitantul în acest sens. În acest caz, se rambursează o parte din valoarea taxei plătite Agenției în conformitate cu articolul 71.

(5)  Deciziile Agenției luate în temeiul dispozițiilor alineatului (4) al treilea paragraf pot fi contestate în conformitate cu articolul 68.

(6)  În cazul în care, pe baza validării efectuate în conformitate cu alineatul (3), Agenția consideră că cererea este completă, aceasta informează imediat în acest sens solicitantul și autoritatea competentă responsabilă de evaluare.

Articolul 12

Evaluarea cererilor de reînnoire

(1)  Pe baza informațiilor disponibile și în funcție de necesitatea de a revizui concluziile evaluării inițiale a cererii de includere în anexa I, autoritatea competentă responsabilă de evaluare care a efectuat evaluarea inițială decide, în termen de o lună de la validarea menționată la articolul 11, dacă este necesară o evaluare completă a cererii de reînnoire.

În cazul în care autoritatea competentă responsabilă de evaluare decide că este necesară o evaluare completă a cererii, evaluarea se efectuează în conformitate cu articolul 8 alineatele (1)-(4). Decizia cu privire la cerere se adoptă în conformitate cu alineatele (5), (6) și (7) ale prezentului articol.

(2)  În cazul în care autoritatea competentă responsabilă de evaluare decide că nu este necesară o evaluare completă a cererii, aceasta, în termen de șase luni, elaborează și transmite Agenției o recomandare privind reînnoirea includerii respectivei substanțe active în anexa I.

Înainte de transmiterea recomandării către Agenție, autoritatea competentă responsabilă de evaluare acordă solicitantului posibilitatea de a prezenta, în termen de o lună, observații scrise sau verbale cu privire la recomandare. Autoritatea competentă responsabilă de evaluare ține cont de aceste observații în mod corespunzător atunci când elaborează recomandarea sa finală.

(3)  La primirea recomandării din partea autorității competente responsabile de evaluare, Agenția pune această recomandare la dispoziția Comisiei, a autorităților competente ale altor state membre și a solicitantului, acordându-le acestora un termen de trei luni pentru a prezenta observații scrise în acest sens.

(4)  Comisia poate solicita Agenției să emită un aviz cu privire la problemele științifice sau tehnice ridicate de o autoritate competentă care obiectează la recomandarea menționată la alineatul (2). Agenția emite un aviz în termen de șase luni de la data la care a fost sesizată.

(5)  În vederea actualizării permanente a listei de substanțe active autorizate, la expirarea termenului menționat la alineatul (3) sau la primirea avizului Agenției, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75, o decizie cu privire la reînnoirea includerii substanței active în anexa I. ▌

(6)  În cazul în care, din motive independente de voința solicitantului, este probabil ca includerea substanței active în anexa I să expire înainte de a se fi luat o decizie cu privire la reînnoire, Comisia, în conformitate cu procedura menționată la articolul 76 alineatul (2), adoptă o decizie de prelungire a termenului de expirare a includerii cu o perioadă suficientă pentru a putea să examineze cererea.

(7)  În cazul în care decide să nu reînnoiască includerea unei substanțe active în anexa I, Comisia poate acorda o perioadă de grație pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente de produse biocide care conțin respectiva substanță activă.

Perioada de grație nu trebuie să depășească șase luni pentru introducerea pe piață, la care se adaugă maximum douăsprezece luni pentru eliminarea, depozitarea și utilizarea stocurilor existente de produse biocide care conțin respectiva substanță activă.

Articolul 13

Revizuirea includerii unei substanțe active în anexa I

(1)  În vederea actualizării permanente a listei de substanțe active autorizate, Comisia poate revizui includerea unei substanțe active în anexa I în orice moment dacă există indicii ▌că nu se mai îndeplinesc cerințele menționate la articolele 4 și 5. Comisia revizuiește, de asemenea, atunci când concluzionează că ar fi posibil ca obiectivele de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul (iv), de la articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (i) și de la articolul 7 alineatele (2) și (3) din Directiva 2000/60/CE să nu fie îndeplinite. În cazul în care aceste indicii se confirmă, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75, o decizie de modificare a includerii substanței active în anexa I sau de eliminare a acesteia din respectiva anexă.

(2)  Comisia poate consulta Agenția cu privire la orice probleme de natură științifică sau tehnică legate de revizuirea includerii unei substanțe active în anexa I. În termen de nouă luni de la respectiva solicitare, Agenția elaborează un aviz și îl transmite Comisiei.

(3)  În cazul în care elimină o substanță activă din anexa I, Comisia poate acorda o perioadă de grație pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente de produse biocide care conțin respectiva substanță activă.

Perioada de grație nu trebuie să depășească șase luni pentru introducerea pe piață, la care se adaugă maximum douăsprezece luni pentru eliminarea, depozitarea și utilizarea stocurilor existente de produse biocide care conțin respectiva substanță activă.

Articolul 14

Proceduri detaliate de reînnoire și revizuire

Pentru a asigura buna funcționare a procedurilor de reînnoire și de revizuire, Comisia poate adopta mai multe dispoziții detaliate prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75.

CAPITOLUL IV

PRINCIPII GENERALE DE AUTORIZARE A PRODUSELOR BIOCIDE

Articolul 15

Introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide

(1)  Niciun produs biocid nu poate fi introdus pe piață sau utilizat dacă nu s-a emis o autorizație pentru respectivul produs biocid în conformitate cu prezentul regulament.

(2)  Cererea de autorizare este întocmită fie de către persoana care va fi titularul autorizației, fie în numele acesteia. Această persoană poate fi, dar nu neapărat, persoana responsabilă de introducerea pe piață a unui produs biocid într-un anumit stat membru sau în Uniune.

Cererea de autorizație ▌se depune la Agenție. Atunci când se solicită o autorizație națională solicitantul, după ce a obținut acordul statului membru în cauză, pe teritoriul căruia autorizația națională va fi aplicabilă, identifică în cuprinsul solicitării, în conformitate cu articolul 22, autoritatea competentă a statului membru pe care l-a ales, care este responsabilă de evaluarea solicitării sale si de luarea unei decizii (denumită în continuare „autoritatea competentă să primească cererea”).

Titularul unei autorizații trebuie să aibă un sediu permanent în Uniune.

O cerere unică de autorizare poate fi prezentată de către solicitant pentru un grup de produse care urmează a fi autorizate într-o formulă-cadru.

(3)  Se poate acorda autorizație pentru o formulă unică de produs sau pentru o formulă-cadru.

(4)  Autorizația se acordă pentru o perioadă maximă de zece ani.

(5)  Produsele biocide trebuie să fie utilizate în mod corespunzător. Utilizarea corespunzătoare implică îndeplinirea condițiilor de acordare a unei autorizații stabilite la articolul 16 și a cerințelor privind etichetarea prevăzute la articolul 58.

Utilizarea corespunzătoare implică de asemenea aplicarea rațională a unei combinații de măsuri fizice, biologice, chimice sau de altă natură, astfel încât utilizarea produselor biocide să fie limitată la minimul necesar.

Infestarea cu organisme dăunătoare se evită prin măsuri inhibitive adecvate pentru a alunga sau respinge astfel de organisme. În plus, trebuie luate și alte măsuri de precauție, cum ar fi depozitarea corespunzătoare a bunurilor, respectarea standardelor de igienă și eliminarea imediată a deșeurilor. Numai dacă aceste măsuri rămân fără niciun rezultat se iau măsuri suplimentare. Produsele biocide care prezintă riscuri scăzute pentru oameni, animale și mediu sunt folosite întotdeauna înaintea altor produse. Produsele biocide destinate să dăuneze, să ucidă sau să distrugă animale ce pot suferi de durere și stres sunt utilizate doar ca o ultimă soluție.

Măsurile obligatorii sunt stabilite prin intermediul unei directive-cadru pentru acțiune în cadrul Uniunii și sunt apoi puse în aplicare pentru a obține o utilizare profesională durabilă a biocidelor, care cuprind introducerea de planuri naționale de acțiune, gestionarea integrată a dăunătorilor, măsuri de reducere a riscurilor și promovarea alternativelor.

Până la ...(43), Comisia prezintă o propunere pentru o astfel de directivă-cadru Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 16

Condiții de acordare a unei autorizații

(1)  Un produs biocid este autorizat doar dacă se îndeplinesc condițiile următoare:

   (a) substanțele active pe care le conține sunt enumerate în anexa I, iar toate condițiile stabilite în respectiva anexă pentru substanțele active în cauză sunt îndeplinite;
  (b) se stabilește, pe baza principiilor comune de evaluare a dosarelor pentru produse biocide, prevăzute în anexa VI, că produsul biocid, atât timp cât este utilizat în mod autorizat și ținându-se seama de factorii menționați la alineatul (2), îndeplinește următoarele criterii:
   (i) este suficient de eficace;
   (ii) nu are niciun efect inacceptabil asupra organismelor-țintă, în special rezistență inacceptabilă, rezistență încrucișată inacceptabilă sau suferințe și dureri inutile produse vertebratelor;
   (iii) nu are, în sine sau din cauza reziduurilor sale, niciun efect nociv imediat sau în timp asupra pânzei freatice, asupra sănătății umane, inclusiv aceea a grupurilor vulnerabile, sau asupra sănătății animale, direct sau prin intermediul apei potabile (ținând seama de substanțele care rezultă din tratarea apei potabile), alimentelor, hranei pentru animale sau aerului, sau consecințe la locul de muncă ori alte efecte indirecte, ținând seama de efectele cumulative și sinergice cunoscute, atunci când sunt disponibile metodele științifice acceptate de Agenție pentru evaluarea acestor efecte;
  (iv) nu are, în sine sau din cauza reziduurilor sale, niciun efect inacceptabil asupra mediului înconjurător, în special în ceea ce privește următoarele aspecte:
   evoluția și distribuția sa în mediu;
   contaminarea apelor de suprafață (inclusiv a apelor din estuare și din mare), a pânzei freatice și a apei potabile, a aerului și a solului, luând în considerare locuri aflate departe de locul utilizării, ca urmare a răspândirii la mare distanță în mediu;
   efectul său asupra organismelor nevizate;
   efectul său asupra biodiversității și ecosistemului;
   (c) identitatea chimică, cantitatea și echivalența tehnică a substanțelor active conținute de produsul biocid, precum și, după caz, impuritățile și substanțele inactive semnificative din punct de vedere toxicologic sau ecotoxicologic și metaboliții și reziduurile sale semnificative din punct de vedere toxicologic sau ecologic, care rezultă din utilizări care urmează să fie autorizate, pot fi determinate în conformitate cu cerințele corespunzătoare din anexele II și III;
   (d) proprietățile sale fizice și chimice au fost determinate și considerate acceptabile pentru utilizarea, depozitarea și transportul adecvate ale produsului;
   (e) în cazul utilizării de nanomateriale în produsul respectiv, riscul pe care îl reprezintă pentru mediu și pentru sănătate a fost evaluat separat.

(2)  La evaluarea îndeplinirii de către produsul biocid a criteriilor stabilite la alineatul (1) litera (b) se ține seama de factorii următori:

   (a) toate condițiile normale în care se poate utiliza respectivul produs biocid;
   (b) modul în care se pot utiliza materialele sau articolele tratate cu respectivul produs biocid sau care conțin acest produs;
   (c) consecințele pe care le pot avea utilizarea și eliminarea respectivului produs biocid;
   (d) efectele cumulative sau sinergice.

(3)  Când se realizează evaluarea cu privire la măsura în care sunt îndeplinite criteriile de la alineatul (1) litera (b), ar trebui, ori de câte ori este posibil, să se extragă informații din informațiile deja existente cu privire la substanța potențial periculoasă din produsul biocid în cauză, pentru a se reduce la minimum testele pe animale. În mod special ar trebui aplicate, ori de câte ori este posibil, dispozițiile din Directiva 1999/45/CE sau din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 în vederea stabilirii efectelor dăunătoare ale produsului biocid și pentru evaluarea de risc ulterioară.

(4)  Evaluarea îndeplinirii de către produsul biocid a criteriilor stabilite la alineatul (1) literele (b) și (c) nu trebuie să ia în considerare o substanță conținută în produsul biocid dacă concentrația acestei substanțe în produsul biocid este inferioară în raport cu:

   (a) concentrațiile aplicabile prevăzute la articolul 3 alineatul (3) din Directiva 1999/45/CE;
   (b) valorile limită ale concentrației prevăzute în anexa I la Directiva 67/548/CEE;
   (c) valorile limită ale concentrației prevăzute în partea B a anexei II la Directiva 1999/45/CE;
   (d) valorile limită ale concentrației prevăzute în partea B a anexei III la Directiva 1999/45/CE;
   (e) valorile limită ale concentrației prevăzute într-o intrare aprobată în inventarul privind clasificarea și etichetarea stabilit la Titlul V din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;
   (f) 0,1% masă supra masă (m/m) în cazul în care substanța întrunește criteriile stabilite în anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(5)  Autorizația de introducere pe piață a unui produs biocid cu risc scăzut poate fi acordată numai dacă substanțele active sunt evaluate ca substanțe active cu risc scăzut și incluse în anexa I , în conformitate cu articolele 4 și 5. Autorizația este condiționată de îndeplinirea cerințelor de la alineatul (1) literele (a) - (d).

(6)  Un produs biocid este autorizat doar pentru utilizările pentru care s-au prezentat informațiile corespunzătoare în conformitate cu articolul 18.

(7)  Nu se autorizează pentru introducerea pe piață pentru populație sau pentru utilizarea de către aceasta un produs biocid care îndeplinește oricare dintre următoarele criterii de clasificare:

   (a) toxic, foarte toxic, cancerigen categoria 1 sau 2, mutagen categoria 1 sau 2 ori toxic pentru reproducere categoria 1 sau 2 în conformitate cu Directiva 1999/45/CE;
   (b) toxic, foarte toxic, cancerigen categoria 1A sau 1B, mutagen categoria 1A sau 1B ori toxic pentru reproducere categoria 1A sau 1B în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;
   (c) considerat că prezintă proprietăți de perturbare a sistemului endocrin;
   (d) efecte neurotoxice sau imunotoxice asupra dezvoltării.

(8)  În cazul unei formule-cadru pot apărea următoarele devieri în ceea ce privește compoziția în raport cu un produs biocid de referință ▌:

   (a) eliminarea unei substanțe active într-un produs biocid de referință cu minimum două substanțe active;
   (b) reducerea proporției substanțelor active;
   (c) eliminarea uneia sau mai multor substanțe inactive;
   (d) o modificare a valorii procentuale a uneia sau mai multor substanțe inactive în compoziție;
   (e) înlocuirea uneia sau mai multor substanțe inactive cu altele care prezintă același nivel de risc sau unul mai scăzut.

(9)  Comisia ar trebui să elaboreze, în conformitate cu procedura menționată la articolul 76 alineatul (2), orientări tehnice și științifice privind autorizarea unui produs, având în mod deosebit în vedere cerințele armonizate privind datele, procedurile de evaluare și deciziile statelor membre.

(10)  Pentru a facilita armonizarea practicilor de autorizare în întreaga Uniune și pentru a reduce sarcina administrativă impusă întreprinderilor și autorităților competente, Comisia adoptă, prin acte delegate, în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 74 și 75, măsuri care să specifice condițiile, criteriile și procedurile pentru reglementarea autorizării și introducerii pe piață a aceluiași produs pentru aceeași utilizare, dar sub denumiri comerciale diferite și de către întreprinderi diferite. Criteriile și procedurile referitoare la măsurile respective se bazează pe următoarele principii, fără a se limita la acestea:

   (a) nu se realizează o evaluare suplimentară întrucât este vorba despre un produs deja autorizat;
   (b) deciziile de autorizare se adoptă într-un termen scurt;
   (c) tarifele de autorizare sunt reduse în concordanță cu activitățile administrative limitate care sunt necesare.

Articolul 17

Criterii pentru produsele biocide cu risc scăzut

(1)  Se consideră că un produs biocid este un produs biocid cu risc scăzut dacă substanțele active pe care le conține sunt enumerate în anexa I și dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele ▌condiții:

   (a) pentru orice componentă de mediu dată, se poate calcula raportul dintre concentrația previzibilă în mediu (PEC) și concentrația previzibilă fără efect (PNEC), iar valoarea acestui raport nu depășește 0,1;
   (b) pentru orice efect asupra sănătății umane, limita de expunere [raportul dintre concentrația fără efecte adverse observabile (NOAEL) și concentrația de expunere] este mai mare de 1 000;
   (c) efectele cumulative ale substanțelor active și inactive sunt luate în considerare și definite ca risc scăzut.

   (a) produsul conține una sau mai multe substanțe ▌care îndeplinesc criteriile pentru a fi identificate drept poluant organic persistent în temeiul Regulamentului (CE) nr. 850/2004, persistente, bioacumulative și toxice (PBT, vP) sau foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) în conformitate cu anexa XIII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;
   (b) produsul conține una sau mai multe substanțe active clasificate drept perturbatori endocrini;
  (c) produsul conține una sau mai multe substanțe active care au fost clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau care îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate într-una dintre categoriile următoare:
   (i) cancerigen;
   (ii) mutagen;
   (iii) neurotoxic;
   (iv) imunotoxic;
   (v) toxic pentru reproducere;
   (vi) sensibilizant;
   (vii) coroziv;
   (viii) foarte toxic sau toxic.
   (d) produsul conține un nano material;
   (e) produsul este exploziv;
   (f) produsul conține orice substanță cu risc;
   (g) produsul este foarte inflamabil;
   (h) produsul se aprinde spontan la temperatura de utilizare.
  

(2)  În cazul unui produs biocid cu risc scăzut trebuie să se demonstreze că posibilitatea dezvoltării, la organismele vizate, a unei rezistențe ca urmare a utilizării respectivului produs biocid este scăzută.

(3)  În plus față de substanțele active menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, substanțele active fabricate sau importate în scopul utilizării în produsele biocide cu risc scăzut autorizate pentru introducerea pe piață în conformitate cu articolul 15 se consideră ca fiind înregistrate, iar înregistrarea ca fiind efectuată pentru fabricare sau import în scopul utilizării într-un produs biocid cu risc scăzut și, prin urmare, ca îndeplinind cerințele de la titlul II capitolele 1 și 5 din regulamentul menționat.

Articolul 18

Cerințe privind datele furnizate la depunerea unei cereri de autorizare

(1)  Solicitantul unei autorizații depune următoarele documente odată cu cererea:

   (a) un dosar sau o scrisoare de acces referitoare la produsul biocid, care să îndeplinească cerințele din anexa III;
   (b) o propunere de rezumat al caracteristicilor produsului biocid care să includă informațiile menționate la articolul 20 alineatul (2) literele (a), (b) și (e)-(m);
   (c) în cazul altor produse biocide decât produsele biocide cu risc scăzut, un dosar sau o scrisoare de acces la un dosar care să îndeplinească cerințele din anexa II pentru fiecare substanță activă conținută în respectivul produs biocid;
   (d) în cazul produselor biocide cu risc scăzut, orice informații pertinente care confirmă concluzia că respectivul produs biocid trebuie considerat drept produs biocid cu risc scăzut.
   (e) în cazul în care substanța activă conținută într-un produs biocid cu risc scăzut a fost inclusă în anexa I, o scrisoare de acces, dacă perioadele de protecție a informațiilor menționate la articolul 49 nu au expirat.

(2)  Cererea de autorizare trebuie să fie însoțită de plata taxelor aplicabile în conformitate cu articolul 71.

(3)  Agenția poate impune ca cererile de autorizație națională să fie prezentate într-o limbă oficială a statului membru în care este stabilită autoritatea competentă să primească cererea.

(4)  Dacă cererea privește un produs biocid conceput de producător pentru a fi utilizat și în scopurile menționate la articolul 2 alineatul (7), aceasta este însoțită de o declarație de conformitate cu privire la respectarea cerințelor esențiale aplicabile din Directivele 90/385/CEE, 93/42/CEE sau 98/79/CE.

(5)  Comisia, în conformitate cu procedura menționată la articolul 76 alineatul (2), elaborează note tehnice de orientare pentru a înlesni punerea în aplicare a dispozițiilor de la alineatul (1) litera (d). Comisia trebuie să furnizeze, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 76 alineatul (2), orientări tehnice și științifice și instrumente, în special pentru susținerea cererilor de autorizare, în conformitate cu articolele 18, 19 și 20, în primul rând pentru IMM-uri.

Notele tehnice se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.

Articolul 19

Scutirea de la cerințele privind datele

(1)  Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 18, solicitantul nu este obligat să prezinte datele prevăzute la articolul menționat dacă se poate invoca unul dintre următoarele motive:

   (a) informațiile nu sunt necesare datorită expunerii asociate utilizărilor propuse;
   (b) furnizarea acestor informații nu este necesară din punct de vedere științific;
   (c) furnizarea acestor informații este imposibilă din punct de vedere tehnic.

(2)  Solicitantul poate propune adaptarea datelor prevăzute la articolul 18 în conformitate cu anexa IV. Justificarea adaptărilor propuse pentru cerințele privind datele trebuie prezentată clar în cerere, făcându-se trimitere la normele specifice din anexa IV.

Autoritatea competentă informează solicitantul cu privire la posibilitatea de a propune adaptarea cerințelor privind datele și motivele care stau la baza unei astfel de adaptări și, dacă este posibil, oferă asistență în elaborarea unei astfel de propuneri.

(3)  Pentru a defini ceea ce constituie o justificare adecvată pentru a adapta datele prevăzute la articolul 18 din motivul menționat la alineatul (1) litera (a), Comisia adoptă criterii prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75.

Articolul 20

Conținutul autorizației

(1)  Autorizația precizează condițiile de introducere pe piață și de utilizare a produsului biocid.

(2)  Autorizația cuprinde rezumatul caracteristicilor produsului biocid enumerând următoarele informații:

   (a) denumirea comercială a produsului biocid;
   (b) numele și adresa titularului autorizației;
   (c) data emiterii autorizației și data expirării acesteia;
   (d) numărul autorizației;
   (e) în cazul în care cunoașterea acestor informații este necesară pentru utilizarea corespunzătoare a produsului biocid, compoziția calitativă și cantitativă în substanțe active și inactive, respectând valorile limită ale concentrațiilor stabilite la articolul 16 alineatul (4);
   (f) fabricanții produsului biocid (nume și adrese, inclusiv locul în care se află unitățile de fabricare);
   (g) fabricanții substanțelor active (nume și adrese, inclusiv locurile în care se află unitățile de fabricare);
   (h) starea fizică și natura produsului biocid;
   (i) fraze de pericol și de precauție;
   (j) tipul de produse în conformitate cu anexa V și organismele dăunătoare vizate;
   (k) dozele de aplicare și instrucțiunile de utilizare;
   (l) categoriile de utilizatori;
   (m) detalii privind efectele adverse directe sau indirecte care ar putea apărea și instrucțiuni de prim ajutor;
   (n) instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului biocid și a ambalajului acestuia;
   (o) în cazul unui produs biocid conceput de producător pentru a fi utilizat și în scopurile menționate la articolul 2 alineatul (7), condițiile de utilizare specifică și o declarație de conformitate a respectivului produs biocid cu cerințele esențiale aplicabile din Directivele 90/385/CEE, 93/42/CEE sau 98/79/CE.
   (p) metodele de analiză care includ ratele de recuperare și limitele de determinare a compușilor produsului biocid relevanți din punct de vedere toxicologic și ecotoxicologic și a reziduurilor acestuia.

(3)  În plus față de cele prevăzute la alineatul (2), în cazul unei formule-cadru, autorizația indică, după caz, următoarele informații:

   (a) produsul biocid de referință din grupul de produse cu formula-cadru ▌;
   (b) modificarea permisă a compoziției respectivului produs biocid de referință exprimată sub forma unei reduceri a procentajului substanței (substanțelor) active sau ca o modificare a procentajului substanțelor inactive conținute de produsele biocide considerate a aparține respectivei formule-cadru;
   (c) substanțele inactive care pot fi înlocuite în produsele biocide autorizate aparținând respectivei formule-cadru.

(4)  În cazul unei formule-cadru, se alocă un singur număr de autorizație pentru toate produsele biocide care aparțin formulei-cadru respective.

Articolul 21

Evaluarea comparativă a produselor biocide

(1)  Autoritatea competentă destinatară sau, în cazul evaluării unei cereri de autorizație a Uniunii, autoritatea competentă responsabilă de evaluare efectuează o evaluare comparativă în cadrul procesului de evaluare a unei cereri de autorizare sau de reînnoire a unei autorizații a unui produs biocid care conține o substanță activă a cărei înlocuire este prevăzută în conformitate cu articolul 9 alineatul (1). Evaluarea comparativă se efectuează pentru toate produsele biocide care au aceeași destinație atunci când s-a dobândit suficientă experiență în utilizarea lor și au fost folosite timp de cel puțin cinci ani.

(2)  Rezultatele evaluării comparative sunt transmise fără întârziere autorităților competente din alte state membre și Agenției, precum și Comisiei în cazul evaluării unei cereri de autorizație a Uniunii.

(3)  Autoritatea competentă destinatară sau, în cazul unei decizii cu privire la o cerere de autorizație a Uniunii, Comisia interzice sau restricționează introducerea pe piață ori utilizarea unui produs biocid care conține o substanță activă a cărei înlocuire este prevăzută, dacă evaluarea comparativă care pune în balanță riscurile și beneficiile în conformitate cu anexa VI demonstrează că se îndeplinesc toate criteriile următoare:

   (a) pentru utilizările specificate în cerere există deja alte produse biocide autorizate care prezintă un risc semnificativ mai scăzut pentru sănătatea umană sau animală ori pentru mediul înconjurător și care se dovedesc la fel de eficace și nu presupun creșterea semnificativă a riscurilor pentru niciunul dintre parametri;
   (b) produsul biocid sau metoda nechimică de combatere sau de prevenire menționată la litera (a) nu prezintă dezavantaje economice sau practice semnificative;
   (c) diversitatea chimică a substanțelor active este corespunzătoare pentru a reduce la minimum apariția rezistenței la organismul dăunător vizat.

(4)  Comisia adoptă, în temeiul alineatului (3), măsuri de aplicare care specifică procedura necesară pentru a defini cererea unei evaluări comparative a produselor biocide. Aceste măsuri ar trebui să definească criteriile și algoritmii ce vor fi folosiți pentru o evaluare comparativă pentru a asigura aplicarea uniformă pentru întreaga Uniune.

(5)  În cazul în care evaluarea comparativă implică un aspect care, ținând seama de amploarea sau consecințele sale, ar fi abordat mai bine la nivelul Uniunii, în special în cazul în care este de interes pentru două sau mai multe autorități competente, autoritatea competentă destinatară poate sesiza acest aspect Comisiei în vederea luării unei decizii. Comisia adoptă decizia respectivă în conformitate cu articolul 76 alineatul (3).

Pentru a stabili procedurile legate de evaluările comparative care implică aspecte de interes al Uniunii, Comisia adoptă criterii prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75.

(6)  Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 15 alineatul (4), autorizația pentru un produs biocid care conține o substanță activă a cărei înlocuire este prevăzută se acordă pentru perioade de maximum cinci ani.

Statele membre stabilesc și implementează un plan de înlocuire pentru a asigura că folosirea produselor biocide se elimină treptat în perioada de autorizare și că produsele sau substanțele active pertinente pot fi înlocuite cu alternative chimice sau nechimice valabile.

(7)  În cazul în care se decide să nu se autorizeze sau să se restricționeze utilizarea unui produs biocid în conformitate cu alineatul (3), respectiva anulare sau modificare a autorizației produce efecte la trei ani de la luarea deciziei sau la sfârșitul perioadei de includere a substanței a cărei înlocuire este prevăzută, dacă această dată intervine prima.

CAPITOLUL V

AUTORIZAȚII NAȚIONALE PENTRU PRODUSE BIOCIDE

Articolul 22

Depunerea și validarea cererilor

(1)  Persoana responsabilă de introducerea pe piață a unui produs biocid sau reprezentantul acesteia depune la Agenție o cerere de autorizație națională sau la nivelul Uniunii și îi comunică acesteia numele autorității competente să primească cererea. În termen de trei săptămâni de la primirea cererii, Agenția notifică disponibilitatea respectivei cereri în baza sa de date autorității competente să primească cererea sau, în cazul unei cereri de autorizație la nivelul Uniunii, autorității competente responsabile de evaluare.

(2)  În termen de trei săptămâni de la primirea cererii, Agenția validează respectiva cerere dacă aceasta îndeplinește următoarele cerințe:

   (a) au fost prezentate documentele menționate la articolul 18;
   (b) cererea este însoțită de plata taxelor aplicabile în conformitate cu articolul 71.

Validarea nu include o evaluare a calității sau a pertinenței oricăror date sau justificări prezentate în scopul adaptării cerințelor privind datele.

(3)  În cazul în care Agenția consideră că cererea este incompletă, aceasta îl informează pe solicitant cu privire la informațiile suplimentare necesare pentru validarea respectivei cereri și stabilește un termen rezonabil pentru prezentarea informațiilor în cauză.

În termen de trei săptămâni de la primirea informațiilor suplimentare, Agenția stabilește dacă respectivele informații suplimentare prezentate sunt suficiente pentru validarea cererii.

În cazul în care solicitantul nu prezintă cererea completă în termenul stabilit, Agenția respinge cererea și informează în acest sens solicitantul și autoritatea competentă să primească cererea.

În această situație, se rambursează o parte din taxele plătite Agenției în conformitate cu articolul 71.

(4)  Solicitantul poate, în conformitate cu articolul 68, să facă recurs împotriva deciziei Agenției în temeiul alineatului (3) al treilea paragraf.

(5)  În cazul în care, pe baza validării efectuate în conformitate cu alineatul (2), Agenția consideră că cererea este completă, aceasta informează imediat în acest sens solicitantul și autoritatea competentă să primească cererea.

Articolul 23

Evaluarea cererilor

(1)  În termen de șase luni de la validarea menționată la articolul 22, autoritatea competentă destinatară ia o decizie cu privire la cerere în conformitate cu articolul 16.

(2)  Dacă există o cerere cu privire la același produs biocid în curs de examinare de către autoritatea competentă a unui alt stat membru sau dacă autoritatea competentă a unui alt stat membru a autorizat deja același produs biocid, autoritatea competentă destinatară refuză evaluarea cererii și informează solicitantul în acest sens.

Cu toate acestea, solicitantul poate solicita evaluarea cererii sale în conformitate cu articolul 25 sau articolul 28.

(3)  În cazul în care reiese că sunt necesare informații suplimentare pentru efectuarea unei evaluări complete a cererii, autoritatea competentă destinatară invită solicitantul să prezinte respectivele informații. Termenul de șase luni menționat la alineatul (1) se suspendă începând cu data formulării acestei solicitări până la data primirii informațiilor.

(4)  Autoritatea competentă destinatară întocmește un raport care rezumă concluziile evaluării sale și motivele care stau la baza acordării unei autorizații sau a refuzului de acordare a unei autorizații pentru un produs biocid. Autoritatea competentă destinatară transmite proiectul de raport de evaluare solicitantului, căruia i se acordă posibilitatea de a prezenta, în termen de o lună, observații scrise sau verbale. Autoritatea competentă destinatară ține cont de aceste observații în mod corespunzător atunci când elaborează evaluarea sa finală.

Autoritatea competentă destinatară aprobă rezumatul caracteristicilor produsului biocid, menționat la articolul 20 alineatul (2), și transmite solicitantului o copie a raportului final de evaluare.

(5)  Imediat ce a luat o decizie cu privire la o cerere, autoritatea competentă destinatară introduce următoarele informații în Registrul Uniunii pentru produsele biocide:

   (a) rezumatul caracteristicilor produsului biocid;
   (b) raportul care rezumă concluziile evaluării produsului biocid și motivele care stau la baza acordării autorizației sau a refuzului de acordare a autorizației pentru acesta;
   (c) deciziile administrative luate de autoritatea competentă destinatară cu privire la cerere.

Articolul 24

Reînnoirea unei autorizații naționale

(1)  Titularul autorizației sau reprezentantul acestuia depune o cerere de reînnoire a unei autorizații naționale la autoritatea competentă destinatară cu cel puțin 12 luni înainte de data la care expiră autorizația respectivă.

Cererea trebuie să fie însoțită de plata taxelor aplicabile în conformitate cu articolul 71.

(2)  Autoritatea competentă destinatară reînnoiește autorizația națională în situația în care continuă să fie îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 16.

(3)  La depunerea cererii de reînnoire, solicitantul prezintă o listă cu toate datele referitoare la produsul biocid care au apărut de la autorizarea precedentă a acestuia și o justificare cu privire la valabilitatea, în continuare, a concluziilor evaluării inițiale a produsului biocid.

Autoritatea competentă destinatară poate cere oricând solicitantului să prezinte datele menționate în această listă.

(4)  În termen de o lună de la primirea unei cereri de reînnoire a unei autorizații naționale, autoritatea competentă destinatară validează respectiva cerere dacă aceasta îndeplinește următoarele cerințe:

   (a) au fost prezentate informațiile menționate la alineatul (3);
   (b) cererea este însoțită de plata taxelor aplicabile în conformitate cu articolul 71.

Validarea nu include o evaluare a calității sau a pertinenței oricăror date sau justificări prezentate în scopul adaptării cerințelor privind datele.

(5)  În cazul în care autoritatea competentă destinatară consideră că cererea este incompletă, aceasta îl informează pe solicitant cu privire la informațiile suplimentare necesare pentru validarea respectivei cereri și stabilește un termen rezonabil pentru prezentarea informațiilor în cauză.

În termen de o lună de la primirea informațiilor suplimentare, autoritatea competentă destinatară stabilește dacă respectivele informații suplimentare prezentate sunt suficiente pentru validarea cererii.

În cazul în care solicitantul nu prezintă informațiile solicitate în termenul stabilit, autoritatea competentă destinatară respinge cererea și informează solicitantul în acest sens.

În cazul în care, pe baza validării efectuate în conformitate cu alineatul (4), autoritatea competentă destinatară consideră că cererea este completă, aceasta informează imediat solicitantul în acest sens.

(6)  Decizia cu privire la cererea de reînnoire a unei autorizații naționale se ia în termen de șase luni de la validare.

(7)  În cazul în care, la evaluarea cererii de reînnoire, reiese că sunt necesare informații suplimentare pentru efectuarea unei evaluări complete a cererii, autoritatea competentă destinatară invită solicitantul să prezinte respectivele informații. Termenul de șase luni menționat la alineatul (6) se suspendă începând cu data formulării acestei solicitări până la data primirii informațiilor.

(8)  În cazul în care, din motive independente de voința titularului autorizației naționale, nu se adoptă nicio decizie cu privire la reînnoirea autorizației naționale înainte de expirarea acesteia, autoritatea competentă destinatară reînnoiește autorizația națională pentru perioada necesară finalizării evaluării.

(9)  Imediat ce a luat o decizie cu privire la reînnoirea unei autorizații naționale, autoritatea competentă introduce informațiile menționate la articolul 23 alineatul (5) în Registrul Uniunii pentru produsele biocide.

CAPITOLUL VI

PROCEDURI PRIVIND Recunoașterea reciprocă

Articolul 25

Recunoașterea reciprocă succesivă a autorizațiilor naționale

(1)  Titularul unei autorizații naționale pentru un produs biocid acordată de o autoritate competentă în conformitate cu articolul 15 (denumită în continuare „autoritatea competentă de referință”) poate depune cerere pentru obținerea unei autorizații naționale pentru respectivul produs biocid în alt stat membru în cadrul procedurii de recunoaștere reciprocă succesivă.

(2)  Cererea de recunoaștere reciprocă trebuie să fie însoțită de:

   (a) o trimitere la autorizația națională acordată de autoritatea competentă de referință;
   (b) un rezumat electronic al dosarului care să îndeplinească cerințele enunțate în anexa III;
   (c) o trimitere la raportul autorității competente de referință care rezumă concluziile evaluării efectuate de aceasta și motivele care au stat la baza acordării autorizației pentru produsul biocid.

Cererea trebuie să fie însoțită de plata taxelor aplicabile în conformitate cu articolul 71.

(3)  Autoritatea competentă destinatară poate solicita traducerea autorizației naționale și a cererii într-una ▌dintre limbile oficiale ale statului membru în care este stabilită respectiva autoritate competentă.

Cererile de autorizații naționale care implică o procedură de recunoaștere reciprocă, însoțite de documentele menționate la articolul 18, pot fi depuse la autoritatea competentă în limba engleză.

(4)  Autoritatea competentă destinatară ia o decizie cu privire la cerere în termen de patru luni de la primirea acesteia.

(5)  Autoritatea competentă destinatară autorizează respectivul produs biocid în aceleași condiții ca autoritatea competentă de referință, cu excepția cazului în care situații speciale existente la nivel național justifică o derogare în conformitate cu articolul 29.

În toate statele membre implicate se utilizează un număr unic de autorizație.

(6)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75, măsurile care stabilesc criteriile și procedurile care trebuie respectate în atribuirea numărului unic de autorizație menționat la alineatul (5).

(7)  Imediat ce au luat o decizie cu privire la o cerere de recunoaștere reciprocă a unei autorizații naționale în temeiul prezentului articol, autoritățile competente introduc informațiile menționate la articolul 23 alineatul (5) literele (a) și (c) în Registrul Uniunii pentru produsele biocide.

Articolul 26

Cereri de recunoaștere reciprocă depuse de organismele de combatere a dăunătorilor

(1)  În cazul în care într-un stat membru nu s-a depus o cerere de autorizație națională pentru un produs biocid autorizat deja într-un alt stat membru, organismele oficiale sau științifice care desfășoară activități de combatere a dăunătorilor ori organizațiile profesionale pot depune, cu acordul titularului autorizației din alt stat membru, o cerere de autorizație națională pentru același produs biocid și aceeași utilizare, în aceleași condiții de utilizare ca în respectivul stat membru, în cadrul procedurii de recunoaștere reciprocă prevăzută la articolul 25.

Solicitantul trebuie să demonstreze că utilizarea produsului biocid în cauză este de interes general pentru respectivul stat membru.

Cererea trebuie să fie însoțită de plata taxelor aplicabile în conformitate cu articolul 71.

(2)  Prin derogare de la primul paragraf, dacă titularul autorizației nu își dă acordul, solicitantul poate indica acest lucru în cerere, iar autoritatea competentă a statului membru în cauză poate accepta cererea din motive de interes public.

(3)  Dacă autoritatea competentă a statului membru în cauză consideră că produsul biocid îndeplinește condițiile menționate la articolul 16 și că sunt respectate condițiile de la prezentul articol, autoritatea competentă autorizează introducerea pe piață a produsului biocid.

(4)  Organismele oficiale sau științifice care desfășoară activități de combatere a dăunătorilor ori organizațiile profesionale au aceleași drepturi și obligații ca titularul autorizației.

Articolul 27

Obiecții cu privire la condițiile de acordare a unei autorizații naționale

(1)  În cazul în care, în termen de patru luni de la primirea cererii de recunoaștere reciprocă, autoritatea competentă consideră că un produs biocid autorizat într-un alt stat membru nu satisface cerințele de la articolul 16, aceasta informează imediat în acest sens Comisia, autoritățile competente ale celuilalt stat membru și solicitantul și le furnizează acestora un document explicativ în care indică produsul biocid și specificațiile acestuia și prezintă motivele pentru care propune refuzarea recunoașterii sau restricționarea autorizației naționale.

Comisia, după consultarea solicitantului, adoptă o decizie prin care stabilește dacă motivele prezentate de autoritatea competentă justifică refuzarea recunoașterii sau restricționarea autorizației naționale în conformitate cu procedura menționată la articolul 76 alineatul (3).

În termen de trei luni de la primirea notificării, Comisia prezintă o propunere de decizie. În cazul în care Comisia solicită Agenției un aviz în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 30, termenul de trei luni se suspendă până la data la care agenția transmite respectivul aviz.

(2)  În cazul în care decizia Comisiei confirmă motivele prezentate pentru refuzarea sau restricționarea autorizației ulterioare, autoritatea competentă care a autorizat inițial produsul biocid reexaminează fără întârziere autorizația națională pe care a acordat-o în vederea conformării cu respectiva decizie.

În cazul în care decizia Comisiei confirmă autorizația națională inițială, autoritatea competentă care a propus refuzarea recunoașterii unei autorizații naționale sau recunoașterea autorizației naționale cu anumite condiții autorizează fără întârziere respectivul produs biocid în conformitate cu autorizația inițială.

Articolul 28

Recunoașterea reciprocă în paralel a autorizațiilor naționale

(1)  În cazul în care solicitantul dorește să obțină, în paralel, autorizații naționale pentru un produs biocid în mai multe state membre, acesta alege o autoritate competentă de referință la care depune o cerere care conține:

   (a) documentele menționate la articolul 18;
   (b) o listă cu toate celelalte state membre în care se dorește obținerea unei autorizații naționale (denumite în continuare „celelalte state membre vizate”).

Cererea trebuie să fie însoțită de plata taxelor aplicabile în conformitate cu articolul 71.

Autorității competente de referință îi revine responsabilitatea evaluării cererii.

(2)  Solicitantul prezintă autorităților competente ale celorlalte state membre vizate o cerere de recunoaștere reciprocă a autorizației pentru care a depus cerere la autoritatea competentă de referință. Respectiva cerere cuprinde:

   (a) un rezumat electronic al dosarului în conformitate cu dispozițiile din anexa III;
   (b) numele autorității competente de referință și ale celorlalte state membre vizate.

(3)  În termen de o lună de la primirea unei cereri menționate la alineatul (1), autoritatea competentă de referință validează respectiva cerere dacă aceasta îndeplinește următoarele cerințe:

   (a) au fost prezentate informațiile menționate la alineatul (1);
   (b) cererea este însoțită de plata taxelor aplicabile în conformitate cu articolul 71.

Validarea nu include o evaluare a calității sau a pertinenței oricăror date sau justificări prezentate în scopul adaptării cerințelor privind datele.

(4)  În cazul în care autoritatea competentă de referință consideră că cererea este incompletă, aceasta îl informează pe solicitant cu privire la informațiile suplimentare necesare pentru validarea respectivei cereri și stabilește un termen rezonabil pentru prezentarea informațiilor în cauză. Autoritatea competentă de referință informează și celelalte state membre vizate.

În termen de o lună de la primirea informațiilor suplimentare, autoritatea competentă de referință stabilește dacă respectivele informații suplimentare prezentate sunt suficiente pentru validarea cererii.

În cazul în care solicitantul nu prezintă informațiile solicitate în termenul stabilit, autoritatea competentă de referință respinge cererea și informează în acest sens solicitantul și celelalte state membre vizate.

(5)  În cazul în care, pe baza validării efectuate în conformitate cu alineatul (3), autoritatea competentă de referință consideră că cererea este completă, aceasta informează imediat în acest sens solicitantul și celelalte state membre vizate.

(6)  În termen de 12 luni de la primirea unei cereri valabile, autoritatea competentă de referință evaluează informațiile menționate la alineatul (1), întocmește un raport care rezumă concluziile evaluării sale și un proiect de rezumat al caracteristicilor produsului biocid și transmite raportul și proiectul de rezumat autorităților competente ale celorlalte state membre vizate și solicitantului. Autoritatea competentă de referință transmite proiectul de raport de evaluare solicitantului, căruia i se acordă posibilitatea de a prezenta, în termen de o lună, observații scrise sau verbale. Autoritatea competentă de referință ține cont de aceste observații în mod corespunzător atunci când elaborează evaluarea sa finală.

(7)  În termen de patru luni de la primirea documentelor menționate la alineatul (6), autoritățile competente ale celorlalte state membre vizate aprobă raportul de evaluare și rezumatul caracteristicilor produsului și informează în acest sens autoritatea competentă de referință.

(8)  În termen de o lună de la expirarea perioadei menționate la alineatul (7), autoritatea competentă de referință și autoritățile competente ale celorlalte state membre vizate autorizează respectivul produs biocid pe baza raportului de evaluare aprobat și a rezumatului aprobat al caracteristicilor produsului biocid.

În toate statele membre implicate se utilizează un număr unic de autorizație.

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75, măsurile care stabilesc criteriile și procedurile care trebuie respectate în atribuirea numărului unic de autorizație.

(9)  În cazul în care una sau mai multe autorități competente ale celorlalte state membre vizate nu au aprobat raportul de evaluare și rezumatul caracteristicilor produsului biocid în termen de patru luni de la primirea documentelor menționate la alineatul (6), acestea informează în acest sens Comisia, solicitantul, autoritatea competentă de referință și autoritățile competente ale celorlalte state membre vizate și le furnizează acestora un document explicativ în care indică produsul biocid și specificațiile acestuia și prezintă motivele pentru care propun refuzarea recunoașterii sau restricționarea autorizației naționale.

Comisia, în urma consultării solicitantului, adoptă o decizie prin care stabilește dacă motivele prezentate de autoritatea competentă justifică refuzarea recunoașterii sau restricționarea autorizației naționale în conformitate cu procedura menționată la articolul 76 alineatul (3).

Această decizie se adoptă în termen de trei luni de la notificarea transmisă de autoritatea competentă menționată la primul paragraf. În cazul în care, în temeiul articolului 30, Comisia solicită avizul Agenției, perioada de trei luni se suspendă până la comunicarea avizului Agenției.

În cazul în care decizia Comisiei confirmă motivele prezentate pentru refuzarea sau restricționarea autorizației ulterioare, autoritatea competentă care a autorizat inițial produsul biocid reexaminează fără întârziere ▌autorizația națională pe care a acordat-o în vederea conformării cu respectiva decizie.

În cazul în care decizia Comisiei confirmă autorizația națională inițială, autoritatea competentă care a propus refuzarea recunoașterii unei autorizații naționale sau recunoașterea autorizației naționale cu anumite condiții autorizează fără întârziere respectivul produs biocid în conformitate cu autorizația inițială.

(10)  Imediat ce au luat o decizie cu privire la o cerere de autorizație națională în mai multe state membre în paralel, autoritățile competente introduc informațiile menționate la articolul 23 alineatul (5), atunci când este cazul, în Registrul Uniunii pentru produsele biocide.

Articolul 29

Adaptarea la circumstanțele locale

(1)  Autoritatea competentă care a primit o cerere de recunoaștere reciprocă în conformitate cu articolul 25 sau articolul 28 poate propune solicitantului, în termen de două luni de la primirea cererii, ca anumite condiții din autorizație, menționate la articolul 58 alineatul (2) literele (e), (f), (g), (j), (l), (m) și (n), să fie adaptate la circumstanțele locale, astfel încât să fie îndeplinite condițiile de acordare a unei autorizații prevăzute la articolul 16 și informează Comisia în acest sens, dacă constată că pe teritoriul său se îndeplinește una dintre următoarele condiții:

   (a) specia vizată nu este prezentă în cantități dăunătoare;
   (b) s-a demonstrat o toleranță sau rezistență inacceptabilă a organismului vizat la produsul biocid;
   (c) circumstanțele pertinente de utilizare, și anume climatul sau perioada de reproducere a speciei vizate, diferă în mod semnificativ de cele din statul membru în care s-a efectuat evaluarea inițială sau din statul membru în care s-a acordat autorizația națională inițială ▌;
   (d) o autorizație națională nemodificată prezintă efecte nocive asupra sănătății umane sau efecte inacceptabile asupra mediului.

Autoritățile competente îi transmit Comisiei toate propunerile cu privire la adaptarea condițiilor din autorizațiile naționale la circumstanțele locale și motivele pentru care se propune adaptarea.

(2)  În conformitate cu legislația Uniunii, se pot impune condiții corespunzătoare în ceea ce privește cerințele menționate la articolul 15 și alte măsuri de atenuare a riscului care decurg din condiții specifice de utilizare.

(3)  În cazul în care solicitantul și autoritatea competentă care a primit cererea de recunoaștere reciprocă nu ajung, în termen de două luni, la un acord cu privire la adaptările propuse, respectiva autoritate competentă informează imediat Comisia în acest sens și furnizează un document explicativ referitor la adaptările propuse în care indică produsul biocid și specificațiile acestuia și prezintă motivele pentru care propune adaptarea condițiilor din autorizația națională.

Articolul 30

Avizul Agenției

(1)  Comisia poate solicita Agenției să emită un aviz cu privire la problemele științifice sau tehnice ridicate de un stat membru care obiectează la recunoașterea reciprocă a unei autorizații naționale sau care dorește să adapteze autorizația la circumstanțele locale. Agenția emite un aviz în termen de șase luni de la data la care a fost sesizată.

(2)  Înainte de emiterea avizului, Agenția oferă solicitantului sau titularului autorizației posibilitatea de a prezenta explicații scrise sau verbale, într-un termen prevăzut, care nu depășește o lună.

Agenția poate suspenda termenul menționat la primul paragraf pentru a-i permite solicitantului sau titularului autorizației să-și pregătească explicațiile.

Articolul 31

Derogare pentru anumite substanțe active sau tipuri de produse

Prin derogare de la dispozițiile articolelor 25 - 29, autoritățile competente ale statelor membre pot refuza recunoașterea reciprocă a autorizațiilor naționale acordate pentru produsele biocide care conțin substanțele active menționate la articolele 5 și 9 și pentru tipurile de produse 15, 17 și 23 din anexa V, cu condiția ca acest refuz să poată fi justificat pe baza unor motive legate de protecția sănătății umane, în special a grupurilor vulnerabile, de protecția sănătății animalelor sau plantelor, de protecția mediului, a patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau de protecția proprietății industriale și comerciale. Autoritățile competente ale statelor membre se informează reciproc fără întârziere și totodată informează Comisia cu privire la orice decizii luate în acest sens, motivându-le.

Capitolul VII

AUTORIZAȚIIle UNIUNII PENTRU PRODUSE BIOCIDE

Secțiunea 1

Acordarea autorizațiilor Uniunii

Articolul 32

Autorizația Uniunii

O autorizație la nivelul Uniunii emisă de Comisie în conformitate cu prezenta secțiune este valabilă în întreaga Uniune, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare. Autorizația comunitară conferă, în fiecare dintre statele membre, aceleași drepturi și obligații ca o autorizație emisă de autoritatea competentă a statului membru în cauză.

Articolul 33

Produse biocide pentru care se poate acorda autorizație a Uniunii

(1)  Din 2013 autorizația Uniunii poate fi acordată următoarelor categorii de produse biocide:

   (a) produse biocide care conțin una sau mai multe substanțe active noi;
   (b) produse biocide cu risc scăzut.

(2)  Din 2017 autorizația Uniunii poate fi acordată pentru toate categoriile de produse biocide, cu excepția produselor biocide care conțin substanțele active care intră sub incidența articolului 5.

Articolul 34

Depunerea și validarea cererilor

(1)  Persoana responsabilă de introducerea pe piață a unui produs biocid sau reprezentantul acesteia depune o cerere de autorizație la nivelul Uniunii la Agenție și îi comunică acesteia numele autorității competente a statului membru pe care l-au ales, care este responsabilă de evaluarea cererii (denumită în continuare „autoritatea competentă responsabilă de evaluare”).

În termen de o lună de la primirea cererii, Agenția notifică disponibilitatea respectivei cereri în baza sa de date autorității competente responsabile de evaluare.

(2)  În termen de două luni de la primirea cererii, Agenția validează respectiva cerere dacă aceasta îndeplinește următoarele cerințe:

   (a) au fost prezentate documentele menționate la articolul 18;
   (b) cererea este însoțită de plata taxelor aplicabile în conformitate cu articolul 71.

Validarea nu include o evaluare a calității sau a pertinenței oricăror date sau justificări prezentate în scopul adaptării cerințelor privind datele.

(3)  În cazul în care Agenția consideră că cererea este incompletă, aceasta îl informează pe solicitant cu privire la informațiile suplimentare necesare pentru validarea respectivei cereri și stabilește un termen rezonabil pentru prezentarea informațiilor în cauză.

În termen de două luni de la primirea informațiilor suplimentare, Agenția stabilește dacă respectivele informații suplimentare prezentate sunt suficiente pentru validarea cererii.

În cazul în care solicitantul nu prezintă cererea completă în termenul stabilit, Agenția respinge cererea și informează în acest sens solicitantul și autoritatea competentă responsabilă de evaluare. În acest caz, se rambursează o parte din valoarea taxei plătite Agenției în conformitate cu articolul 71.

(4)  Deciziile Agenției luate în temeiul dispozițiilor alineatului (3) al treilea paragraf din prezentul articol pot fi contestate în conformitate cu articolul 68.

(5)  În cazul în care, pe baza validării efectuate în conformitate cu alineatul (2), Agenția consideră că cererea este completă, aceasta informează imediat în acest sens solicitantul și autoritatea competentă responsabilă de evaluare.

Articolul 35

Evaluarea cererilor

(1)  În termen de douăsprezece luni de la validare, autoritatea competentă responsabilă de evaluare analizează dosarele în conformitate cu articolul 16, înaintând, atunci când este cazul, propuneri de adaptare a cerințelor privind datele prezentate în conformitate cu articolul 19 alineatul (2).

Autoritatea competentă responsabilă de evaluare acordă solicitantului posibilitatea de a prezenta, în termen de o lună, observații scrise sau verbale cu privire la concluziile evaluării. Autoritatea competentă responsabilă de evaluare ține cont de aceste observații în mod corespunzător atunci când elaborează evaluarea sa finală.

Autoritatea competentă responsabilă de evaluare trimite Agenției concluziile evaluării și raportul de evaluare.

(2)  Dacă, la evaluarea dosarelor, reiese că sunt necesare informații suplimentare pentru realizarea evaluării, autoritatea competentă responsabilă de evaluare invită solicitantul să furnizeze respectivele informații într-un anumit termen și informează Agenția în acest sens.

Termenul de douăsprezece luni menționat la alineatul (1) se suspendă începând cu data formulării acestei solicitări până la data primirii informațiilor.

(3)  În termen de trei luni de la primirea concluziilor evaluării, Agenția elaborează un aviz cu privire la autorizarea produsului biocid și îl transmite Comisiei.

În cazul în care Agenția recomandă autorizarea produsului biocid, avizul acesteia cuprinde cel puțin următoarele elemente:

   (a) o declarație cu privire la îndeplinirea condițiilor enunțate la articolul 16 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) și un proiect de rezumat al caracteristicilor produsului biocid, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2);
   (b) după caz, detalii cu privire la eventualele condiții care ar trebui impuse pentru introducerea pe piață sau utilizarea produsului biocid;
   (c) raportul final de evaluare a produsului biocid.

(4)  La primirea avizului Agenției, Comisia adoptă o decizie cu privire la acordarea autorizației Uniunii pentru respectivul produs biocid în conformitate cu procedura menționată la articolul 76 alineatul (3). Imediat ce a luat o decizie de acordare a unei autorizații a Uniunii, Comisia introduce informațiile menționate la articolul 23 alineatul (5) în Registrul Uniunii pentru produsele biocide.

Statul membru informează Comisia dacă intenționează să restrângă sau să interzică autorizația la nivelul Uniunii pentru un produs biocid care se încadrează în tipurile de produse 15, 17 sau 23 din anexa V pe teritoriul respectivului stat membru. Restricția sau interzicerea trebuie să fie justificate pe baza unor motive legate de protecția:

   ( a) sănătății umane, în special a grupurilor vulnerabile,
   (b) mediului, în special în cazul ecosistemelor vulnerabile,
   ( c) animalelor,
   ( d) plantelor,
   ( e) patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau ▌
   ( f) proprietății industriale și comerciale.

În cazul în care un stat membru decide adaptarea ▌autorizației Uniunii la diferitele circumstanțe locale din respectivul stat membru în conformitate cu articolul 29, respectivul stat membru informează Comisia cu privire la aceasta.

(5)  În cazul în care prin decizia menționată la alineatul (4) primul paragraf se refuză acordarea unei autorizații la nivelul Uniunii pentru un produs biocid deoarece acesta nu îndeplinește criteriile pentru a fi considerat produs biocid cu risc scăzut în conformitate cu articolul 17, solicitantul poate solicita, după caz, o autorizație la nivelul Uniunii în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) litera (a) sau o autorizație națională în conformitate cu capitolul V.

(6)  Autoritatea competentă care a primit notificarea cu privire la cererea de evaluare în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) poate înainta Comisiei, în termen de o lună de la primirea notificării, o cerere, motivată temeinic, de numire a unei alte autorități competente responsabile de evaluare. Comisia ia o decizie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 76 alineatul (2).

Secțiunea 2

Reînnoirea autorizațiilor Uniunii

Articolul 36

Depunerea și validarea cererilor

(1)  Titularul autorizației sau reprezentantul acestuia depune o cerere de reînnoire a autorizației Uniunii la Agenție cu cel puțin 12 luni înainte de data la care expiră autorizația respectivă.

Cererea trebuie să fie însoțită de plata taxelor aplicabile în conformitate cu articolul 71.

(2)  În termen de o lună de la primirea cererii, Agenția notifică disponibilitatea respectivei cereri în baza sa de date autorității competente responsabile de evaluare care a efectuat evaluarea inițială a cererii de autorizație a Uniunii.

(3)  Comisia reînnoiește autorizația Uniunii în situația în care continuă să fie îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 16.

(4)  La depunerea cererii de reînnoire, solicitantul prezintă o listă cu toate datele referitoare la produsul biocid care au apărut de la autorizarea precedentă a acestuia și o justificare cu privire la valabilitatea, în continuare, a concluziilor evaluării inițiale a produsului biocid.

Autoritatea competentă responsabilă de evaluare care a efectuat evaluarea inițială poate cere oricând solicitantului să prezinte datele menționate în această listă.

(5)  În termen de două luni de la primirea cererii, Agenția validează respectiva cerere dacă aceasta îndeplinește următoarele cerințe:

   (a) au fost prezentate documentele menționate la alineatul (4);
   (b) cererea este însoțită de plata taxelor aplicabile în conformitate cu articolul 71.

Validarea nu include o evaluare a calității sau a pertinenței oricăror date sau justificări prezentate în scopul adaptării cerințelor privind datele.

(6)  În cazul în care Agenția consideră că cererea este incompletă, aceasta îl informează pe solicitant cu privire la informațiile suplimentare necesare pentru validarea respectivei cereri și stabilește un termen rezonabil pentru prezentarea informațiilor în cauză.

În termen de două luni de la primirea informațiilor suplimentare, Agenția stabilește dacă respectivele informații suplimentare prezentate sunt suficiente pentru validarea cererii.

În cazul în care solicitantul nu prezintă informațiile solicitate în termenul stabilit, Agenția respinge cererea și informează solicitantul în acest sens. În acest caz, se rambursează o parte din valoarea taxei plătite Agenției în conformitate cu articolul 71.

(7)  Deciziile Agenției luate în temeiul dispozițiilor alineatului (6) al treilea paragraf din prezentul articol pot fi contestate în conformitate cu articolul 68.

(8)  În cazul în care, pe baza validării efectuate în conformitate cu alineatul (5), Agenția consideră că cererea este completă, aceasta informează imediat în acest sens solicitantul și autoritatea competentă responsabilă de evaluare.

Articolul 37

Evaluarea cererilor de reînnoire

(1)  Pe baza informațiilor disponibile și în funcție de necesitatea de a revizui concluziile evaluării inițiale a cererii de autorizație a Uniunii, autoritatea competentă responsabilă de evaluare care a efectuat această evaluare inițială decide, în termen de o lună de la validarea menționată la articolul 36 alineatul (5), dacă este necesară o evaluare completă a cererii de reînnoire.

În cazul în care autoritatea competentă responsabilă de evaluare decide că este necesară o evaluare completă a cererii, evaluarea se efectuează în conformitate cu articolul 35 alineatele (1)-(3). Decizia cu privire la cerere se adoptă în conformitate cu alineatul (5) al prezentului articol.

(2)  În cazul în care autoritatea competentă responsabilă de evaluare care a efectuat evaluarea inițială a cererii de autorizație la nivelul Uniunii decide că nu este necesară o evaluare completă a cererii, aceasta, în termen de șase luni de la validare, elaborează și transmite Agenției o recomandare privind reînnoirea autorizației.

Înainte de transmiterea recomandării către Agenție, autoritatea competentă responsabilă de evaluare acordă solicitantului posibilitatea de a prezenta, în termen de o lună, observații scrise sau verbale cu privire la recomandare. Autoritatea competentă responsabilă de evaluare ține cont de aceste observații în mod corespunzător atunci când elaborează recomandarea sa finală.

(3)  La primirea recomandării din partea autorității competente responsabile de evaluare, Agenția pune această recomandare la dispoziția autorităților competente ale altor state membre și a solicitantului, acordându-le acestora un termen de trei luni pentru prezentarea de observații scrise.

(4)  Comisia poate solicita Agenției să emită un aviz cu privire la problemele științifice sau tehnice ridicate de o autoritate competentă care obiectează la recomandarea menționată la alineatul (2). Agenția emite un aviz în termen de șase luni de la data la care a fost sesizată.

(5)  La expirarea termenului menționat la alineatul (3) sau la primirea avizului Agenției, Comisia adoptă o decizie privind reînnoirea sau refuzul reînnoirii autorizației Uniunii în conformitate cu procedura menționată la articolul 76 alineatul (3). Imediat ce a luat o decizie, Comisia actualizează informațiile menționate la articolul 23 alineatul (5) în Registrul Uniunii pentru produsele biocide.

(6)  În cazul în care, din motive independente de voința titularului autorizației Uniunii, nu se adoptă nicio decizie cu privire la reînnoirea autorizației înainte de expirarea acesteia, Comisia reînnoiește autorizația Uniunii pentru perioada necesară finalizării evaluării în conformitate cu procedura menționată la articolul 76 alineatul (2).

CAPITOLUL VIII

anularea, reexaminarea și modificarea autorizațiilor

Articolul 38

Obligația de a comunica informațiile noi

(1)  În cazul în care titularul unei autorizații intră în posesia anumitor informații referitoare la produsul biocid autorizat sau la substanța sau substanțele active conținute de acesta, informații care ar putea avea efecte asupra autorizației, el trebuie să anunțe imediat autoritatea competentă care a acordat autorizația națională, precum și agenția sau, în cazul unei autorizații a Uniunii, Comisia și Agenția. Notificarea se referă în special la următoarele elemente:

   (a) cunoștințe sau informații noi cu privire la efectele substanței active sau ale produsului biocid asupra omului, mai ales în ceea ce privește grupurile vulnerabile, sau asupra mediului;
   (b) date conform cărora substanța activă poate genera rezistență;
   (c) cunoștințe sau informații noi conform cărora produsul biocid nu este destul de eficient;
   (d) modificări ale sursei sau compoziției substanței active.

(2)  Autoritatea competentă care a acordat autorizația națională sau Agenția, în cazul unei autorizații Uniunii, analizează necesitatea modificării sau anulării autorizației în conformitate cu articolul 39.

(3)  Autoritatea competentă care a acordat autorizația națională sau Agenția, în cazul unei autorizații a Uniunii, comunică imediat autorităților competente din celelalte state membre și Comisiei, dacă este cazul, orice astfel de informație primită.

Autoritățile competente din statele membre care au emis autorizații naționale pentru același produs biocid în temeiul procedurii de recunoaștere reciprocă analizează necesitatea modificării sau anulării autorizației în conformitate cu articolul 39.

Articolul 39

Anularea sau modificarea unei autorizații

(1)  Autoritatea competentă dintr-un stat membru sau Comisia, în cazul unei autorizații a Uniunii, poate în orice moment să anuleze sau să modifice o autorizație acordată, în următoarele situații:

   (a) în cazul nerespectării cerințelor menționate la articolul 16 sau a standardelor Uniunii privind protecția sănătății umane și a mediului prevăzute în special în Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind domeniul marin (Strategia pentru mediul marin)(44), Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării(45), Directiva 2000/60/CE, Directiva 98/83/CE și Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării(46);
   (b) au fost furnizate informații false sau înșelătoare cu privire la elementele pe baza cărora a fost acordată autorizația;
   (c) una dintre condițiile incluse în autorizație nu a fost îndeplinită;
   (d) titularul autorizației nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de prezentul regulament;
   (e) există motive să se considere că obiectivele de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul (iv), articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (i) și de la articolul 7 alineatele (2) și (3) din Directiva 2000/60/CE nu ar putea fi îndeplinite.

(2)  Dacă autoritatea competentă sau Comisia, în cazul unei autorizații a Uniunii, intenționează să anuleze sau să modifice o autorizație, aceasta informează titularul autorizației în legătură cu acest lucru și îi dă posibilitatea de a transmite, într-un anumit interval de timp, observații scrise sau verbale sau informații suplimentare. Autoritatea competentă care răspunde de evaluare ține cont în mod corespunzător de aceste comentarii în momentul luării unei decizii finale.

(3)  Atunci când autoritatea competentă sau Comisia, în cazul unei autorizații a Uniunii, anulează sau modifică o autorizație în conformitate cu alineatul (1), aceasta informează imediat titularul autorizației, autoritățile competente ale altor state membre și Comisia, dacă este cazul.

Autoritățile competente care au emis autorizații pentru același produs biocid în temeiul procedurii recunoașterii reciproce trebuie, în termen de patru luni, să anuleze sau să modifice autorizațiile în consecință, luând în considerare circumstanțele locale, și să informeze Comisia în legătură cu acest lucru.

În cazul unui dezacord între autoritățile competente ale anumitor state membre, elementele care fac obiectul acestui dezacord se comunică imediat Comisiei și se aplică mutatis mutandis procedura prevăzută la articolele 27 și 30.

(4)  Imediat ce autoritatea competentă sau, în cazul unei autorizații a Uniunii, Comisia ia o decizie de anulare sau de modificare a unei autorizații, aceasta actualizează informațiile menționate la articolul 23 alineatul (5) privind produsul biocid respectiv în Registrul Uniunii pentru produsele biocide.

Articolul 40

Anularea unei autorizații la cererea titularului

Autoritatea competentă care a acordat autorizația națională sau Comisia, în cazul unei autorizații a Uniunii, anulează autorizația la cererea titularului, care trebuie să prezinte motivele unei astfel de cereri. Cererile care se referă la autorizații ale Uniunii se transmit Agenției.

Imediat ce autoritatea competentă sau, în cazul unei autorizații a Uniunii, Comisia ia o decizie de anulare a unei autorizații, aceasta actualizează informațiile menționate la articolul 23 alineatul (5) privind produsul biocid respectiv în Registrul Uniunii pentru produsele biocide.

Articolul 41

Modificarea unei autorizații la cererea titularului

(1)  Termenii și condițiile unei autorizații nu se modifică, cu excepția cazului în care autorizația a fost modificată de către autoritatea competentă care a autorizat anterior produsul biocid respectiv sau de către Comisie, în cazul unei autorizații a Uniunii.

(2)  Cererile titularilor de modificare a termenilor și condițiilor autorizațiilor se transmit autorităților competente din toate statele membre care au autorizat anterior produsul biocid respectiv sau Agenției, în cazul autorizațiilor Uniunii.

Cererea trebuie să fie însoțită de plata taxelor aplicabile în conformitate cu articolul 71.

(3)  O modificare a unei autorizații existente se încadrează într-una dintre următoarele categorii de modificări:

   (a) modificare administrativă
   (b) modificare minoră
   (c) modificare majoră

Articolul 42

Proceduri detaliate de anulare și modificare

(1)  Pentru a se asigura buna funcționare a procedurilor de anulare și modificare, Comisia adoptă mai multe măsuri detaliate care stabilesc criteriile și procedurile referitoare la anularea unei autorizații sau la anumite modificări ale termenilor și condițiilor unei autorizații conform articolelor 39–41, printre care se numără și un mecanism de soluționare a litigiilor, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75.

(2)  Criteriile și procedurile menționate la alineatul (1) au la bază, printre altele, următoarele principii:

   (a) în cazul modificărilor administrative aduse autorizațiilor se aplică o procedură de notificare simplificată;
   (b) în cazul modificărilor minore aduse autorizației se stabilește o perioadă de evaluare redusă;
   (c) în cazul modificărilor majore, perioada de evaluare trebuie să fie proporțională cu amploarea modificării propuse.

Articolul 43

Perioada de grație

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 82, atunci când anulează sau modifică o autorizație sau decide să nu o reînnoiască, autoritatea competentă sau Comisia, în cazul unui produs biocid autorizat la nivelul Uniunii, acordă o perioadă de grație pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente, cu excepția cazurilor în care introducerea în continuare pe piață sau utilizarea în continuare a produsului ar constitui un risc inacceptabil pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Perioada de grație nu trebuie să depășească șase luni pentru introducerea pe piață, la care se adaugă o perioadă de maximum douăsprezece luni pentru eliminarea, depozitarea și utilizarea stocurilor existente din produsul biocid respectiv.

Articolul 44

Comerțul paralel

(1)  O autoritate competentă a unui stat membru (denumit în continuare „stat membru de introducere”) poate să acorde o autorizație de comerț paralel pentru ca un produs biocid autorizat într-un alt stat membru (denumit în continuare „stat membru de origine”) să fie introdus pe piață și utilizat în statul membru de introducere dacă stabilește că produsul biocid în cauză este ▌identic în ceea ce privește compoziția cu un produs biocid deja autorizat în statul membru respectiv (denumit în continuare „produsul de referință”).

Solicitantul care intenționează să introducă pe piață produsul biocid în statul membru de introducere depune cererea de autorizație de comerț paralel la autoritatea competentă a statului membru de introducere.

Cererea este însoțită de toate informațiile necesare pentru a demonstra că produsul biocid respectiv este ▌identic cu produsul de referință, conform alineatului (3).

(2)  Autorizația de comerț paralel se acordă în termen de două luni de la depunerea cererii. Autoritatea competentă din statul membru de introducere poate cere autorității competente din statul membru de origine să furnizeze informații suplimentare necesare pentru a stabili dacă produsul este ▌identic cu produsul de referință. Autoritatea competentă din statul membru de origine furnizează informațiile solicitate în termen de o lună de la primirea solicitării.

(3)  Se consideră că un produs biocid este ▌identic cu produsul de referință dacă se îndeplinesc toate condițiile următoare:

   (a) produsul a fost fabricat de aceeași societate sau de una dintre întreprinderile asociate acesteia sau pe baza unei licențe și urmând același proces de producție;
   (b) produsul este identic în ceea ce privește specificațiile și conținutul de substanțe active și tipul de formulă;
   (c) produsul este identic sau echivalent în ceea ce privește coformulanții prezenți, dimensiunile, materialele și forma ambalajului, din punctul de vedere al efectelor potențial negative asupra siguranței produsului în raport cu sănătatea omului sau a animalelor, ori cu impactul asupra mediului.

(4)  Cererea de autorizație de comerț paralel conține următoarele informații și elemente:

   (a) denumirea și numărul autorizației produsului biocid în statul membru de origine;
   (b) numerele de înregistrare ale substanțelor active conținute în produs și o scrisoare de acces în conformitate cu articolul 50 din partea solicitantului menționat la articolul 7;
   (c) autoritatea competentă din statul membru de origine care a autorizat produsul de referință;
   (d) denumirea și adresa titularului autorizației în statul membru de origine și o scrisoare de acces, în conformitate cu articolul 50 din partea titularului autorizației;
   (e) eticheta originală și instrucțiunile de folosire distribuite împreună cu produsul biocid în statul membru de origine, dacă se consideră că acestea sunt necesare pentru examinarea efectuată de către autoritatea competentă a statului membru de introducere;
   (f) numele și adresa solicitantului;
   (g) denumirea care urmează să-i fie dată produsului biocid destinat distribuirii în statul membru de introducere;
   (h) un proiect de etichetă pentru produsul care urmează să fie introdus pe piață în statul membru de introducere;
   (i) un eșantion din produsul pentru care se dorește introducerea pe piață, dacă autoritatea competentă a statului membru de introducere consideră necesar acest lucru;
   (j) denumirea și numărul autorizației produsului de referință în statul membru de introducere.

Autoritatea competentă din statul membru de introducere poate cere traducerea anumitor părți relevante din instrucțiunile originale în scopul utilizării menționate la litera (e).

(5)  Autorizația de comerț paralel prevede aceleași condiții de utilizare și introducere pe piață ca și autorizația produsului de referință.

(6)  Autorizația de comerț paralel este valabilă pe durata de valabilitate a autorizației produsului de referință în statul membru de introducere.

În cazul în care titularul autorizației produsului de referință solicită anularea acesteia în conformitate cu articolul 40 și cerințele formulate la articolul 16 sunt încă îndeplinite, valabilitatea autorizației de comerț paralel expiră la data la care autorizația produsului de referință ar fi expirat în mod normal.

(7)  Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentului articol, articolele 38–41 și capitolul XIII se aplică mutatis mutandis produselor biocide introduse pe piață în baza autorizației de comerț paralel.

(8)  Autoritatea competentă din statul membru de introducere poate retrage o autorizație de comerț paralel dacă autorizația produsului biocid introdus este retrasă în statul membru de origine din motive de siguranță sau eficacitate.

(9)  Atunci când se ia o decizie cu privire la o cerere de acordare a unei autorizații de comerț paralel în conformitate cu dispozițiile prezentului articol, autoritățile competente ale statelor membre care au luat o astfel de decizie introduc informațiile menționate la articolul 23 alineatul (5) în Registrul Uniunii pentru produsele biocide.

Capitolul IX

Derogări

Articolul 45

Derogarea de la cerințele impuse

(1)  Prin derogare de la articolele 15 și 16, o autoritate competentă poate autoriza pentru o perioadă de maximum patru luni introducerea pe piață a unui produs biocid care nu respectă dispozițiile prezentului regulament, în vederea unei utilizări limitate și controlate, dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

   ( a) această măsură se dovedește necesară ca urmare a existenței unui pericol pentru sănătatea publică sau pentru mediu, care nu poate fi controlat prin alte mijloace;
   (b) substanțele active respective sunt aprobate în vederea includerii în anexa I sau a evaluării în conformitate cu articolul 4 și se furnizează un dosar complet;
   (c) în cazul în care substanțele active relevante intră sub incidența articolului 5 sau sunt clasificate drept substanțe a căror înlocuire este prevăzută, în conformitate cu articolul 9, solicitantul sau autoritatea competentă elaborează și pune în aplicare un plan de substituire obligatoriu în vederea înlocuirii substanțelor relevante cu alternative nepericuloase sau nechimice în termen de doi ani de la aprobare; și
   (d) aplicarea produsului este limitată la utilizatorii profesioniști care sunt certificați în temeiul cerințelor privind o gestionare integrată a dăunătorilor, iar utilizarea lor este monitorizată în mod corespunzător.

Autoritatea competentă menționată la primul paragraf informează imediat celelalte autorități competente și Comisia în legătură cu acțiunea sa și justificarea acesteia. Autoritatea competentă informează imediat celelalte autorități competente și Comisia în legătură cu revocarea unei astfel de acțiuni.

Comisia decide fără întârziere dacă și în ce condiții acțiunea inițiată de autoritatea competentă poate fi extinsă pentru o perioadă de maximum 18 luni în conformitate cu procedura menționată la articolul 76 alineatul (3).

(2)  Pe lângă substanțele active menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, substanțele active fabricate sau importate pentru a fi utilizate în produsele biocide autorizate pentru introducerea pe piață în conformitate cu prezentul articol sunt considerate ca fiind înregistrate, iar înregistrarea ca fiind efectuată pentru fabricație și import în scopul utilizării într-un produs biocid și, prin urmare, ca îndeplinind cerințele formulate la capitolele 1 și 5 din titlul II din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Articolul 46

Cercetare și dezvoltare

(1)  Prin derogare de la articolul 15, un experiment sau un test efectuat în scop de cercetare sau dezvoltare care implică introducerea pe piață a unui produs biocid neautorizat sau a unei substanțe active destinate exclusiv utilizării într-un produs biocid poate avea loc numai în cazul unei activități științifice de cercetare și dezvoltare sau în cazul unei activități de cercetare și dezvoltare orientate către produse și procese și conform condițiilor prevăzute la al doilea și al treilea paragraf din prezentul alineat.

În cazul activităților științifice de cercetare și dezvoltare, persoana care intenționează să realizeze experimentul sau testul informează autoritatea competentă înainte de a începe respectiva activitate. Persoana respectivă elaborează și ține evidențe scrise care conțin detalii privind identitatea produsului biocid sau a substanței active, datele cu privire la etichetare, cantitățile furnizate și numele și adreselor persoanelor care au primit produsul biocid sau substanța activă și întocmește un dosar care să conțină toate datele disponibile privind efectele posibile asupra sănătății umane sau animale sau impactul asupra mediului. La cerere, persoanele implicate comunică aceste informații autorității competente.

În cazul activităților de cercetare și dezvoltare orientate asupra produselor și proceselor, înainte de introducerea pe piață a produsului biocid sau a substanței active, persoana care intenționează să desfășoare experimentul sau testul comunică informațiile prevăzute la al doilea paragraf autorității competente a statului membru în care are loc introducerea pe piață.

(2)  Un produs biocid neautorizat sau o substanță activă destinată utilizării exclusive într-un produs biocid nu se introduc pe piață în scopul niciunui experiment sau test care poate implica sau duce la eliberarea produsului biocid în mediu, decât dacă autoritatea competentă a evaluat datele furnizate de persoana care dorește să introducă pe piață un astfel de produs și a emis o autorizație națională în acest sens, autorizație care limitează cantitățile de utilizat și zonele de tratat și care poate să impună totodată și alte condiții. Autoritatea competentă informează fără întârziere Comisia și alte autorități competente cu privire la autorizația națională emisă.

(3)  Dacă se efectuează un experiment sau un test într-un stat membru diferit de cel în care produsul biocid este introdus pe piață, solicitantul trebuie să obțină o autorizație de experimentare sau testare de la autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia urmează să fie efectuate experimentele sau testele.

În cazul în care experimentele sau testele propuse menționate la alineatele (1) și (2) sunt susceptibile să aibă, imediat sau pe termen lung, efecte nocive asupra sănătății umane, în special a copiilor, sau a animalelor sau un impact negativ inacceptabil asupra mediului, oamenilor sau animalelor, autoritatea competentă din statul membru în cauză poate fie să le interzică, fie să le autorizeze sub rezerva oricăror condiții pe care le consideră necesare pentru prevenirea consecințelor menționate. Autoritatea competentă informează fără întârziere Comisia și alte autorități competente cu privire la astfel de măsuri.

(4)  Pentru a încuraja cercetarea și dezvoltarea în domeniul substanțelor active și al produselor biocide, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75, măsuri pentru a preciza cantitățile totale maxime aplicabile de substanțe active sau produse biocide care pot fi eliberate în cursul experimentelor, precum și informațiile minimale care trebuie furnizate în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

capitolul X

articole sau materiale tratate

Articolul 47

Introducerea pe piață a articolelor sau materialelor tratate

(1)  Materialele sau articolele tratate care conțin unul sau mai multe produse biocide nu se introduc pe piață decât dacă substanțele active utilizate la tratarea materialelor și articolelor sunt incluse în anexa I.

(2)  Persoana responsabilă de introducerea pe piață a articolelor sau materialelor tratate obține o scrisoare de certificare de la titularul autorizației cu privire la toate produsele biocide utilizate pentru tratarea articolelor sau materialelor în cauză sau inserate în articole sau materiale.

(3)  Etichetele articolelor sau materialelor tratate trebuie să cuprindă următoarele informații:

   (a) cuvintele „tratat cu produse biocide”, urmate de denumirile, ori de câte ori este posibil cu ajutorul unui nomenclator comun (ca de exemplu INCI), tuturor substanțelor active care au fost utilizate pentru tratarea articolelor sau a materialelor sau care au fost încorporate în acestea, dacă sunt relevante, precum și denumirile tuturor substanțelor active destinate eliberării de către articolul sau materialul tratat în condiții normale sau previzibile de utilizare, cu excepția cazului în care în legislația din acest sector există deja cerințe de etichetare cel puțin echivalente sau mijloace alternative de a satisface cerințele de informare; denumirile tuturor nanomaterialelor sunt urmate de termenul „nano” între paranteze;
   (b) ▌proprietatea biocidă atribuită articolelor sau materialelor tratate, dacă produsul biocid pe care îl conțin urmează să intre în contact direct cu oamenii și cu mediul;
  

   (c) orice frază de pericol sau de precauție care figurează în autorizația pentru produsul biocid respectiv, în cazul în care produsul biocid se intenționează a fi eliberat în condiții normale sau previzibile în mod rezonabil de utilizare.

Marcajul de pe etichetă trebuie să fie clar, vizibil, ușor de citit, suficient de rezistent și se aplică pe articol sau pe material, pe ambalaj, pe instrucțiunile de utilizare sau pe certificatul de garanție al articolului sau materialului tratat în limba oficială sau în limbile oficiale ale statului membru pe a cărui piață urmează să fie introdus articolul sau materialul tratat.

În cazul materialelor sau articolelor tratate care nu sunt produse în serie, ci mai degrabă concepute și fabricate pentru a onora o comandă specială, fabricantul poate conveni alte metode de furnizare a informațiilor relevantecătre client.

Prezentul alineat nu se aplică în cazul în care există deja astfel de cerințe de etichetare în alte acte legislative ale Uniunii.

Capitolul XI

Protecția și punerea în comun a datelor

Articolul 48

Protecția informațiilor deținute de autoritățile competente sau de Agenție

(1)  Informațiile transmise în sensul prezentului regulament nu se utilizează de către autoritățile competente sau de către Agenție în beneficiul unui solicitant ulterior, decât în următoarele cazuri:

   (a) solicitantul ulterior are un acord scris sub forma unei scrisori de acces în conformitate cu articolul 50, care îi dă dreptul să folosească informațiile respective,
   (b) perioada relevantă pentru protecția datelor a expirat;
   (c) solicitantul ulterior este, de asemenea, un proprietar de date.

(2)  Atunci când un solicitant trimite informații unei autorități competente sau Agenției, acesta furnizează și o listă a tuturor informațiilor prezentate. În această listă solicitantul precizează dacă este proprietarul informațiilor respective sau dacă doar deține o scrisoare de acces la acestea. În cazul unei scrisori de acces, lista trebuie să conțină numele și detaliile de contact ale proprietarului. Solicitantul informează autoritatea competentă sau Agenția în legătură cu orice modificare intervenită în ceea ce privește proprietatea asupra informațiilor.

(3)  Autoritățile competente care primesc lista menționată la alineatul (2) o trimit mai departe Agenției.

(4)  Toate informațiile din lista menționată la alineatul (2) trebuie să primească un cod unic și trebuie să fie înregistrate de Agenție în registrul comun de date privind produsele biocide împreună cu detaliile complete aferente și cu informații privind identitatea primului solicitant și a proprietarilor datelor.

(5)  Comisia, Agenția, comitetele științifice consultative înființate în temeiul Deciziei 2004/210/CE din 3 martie 2004 de instituire a comitetelor științifice în domeniul siguranței consumatorilor, sănătății publice și mediului(47), precum și autoritățile competente au acces la informațiile menționate la alineatul (1).

Articolul 49

Perioadele de protecție a informațiilor

(1)  Informațiile prezentate în sensul Directivei 98/8/CE sau în sensul prezentului regulament beneficiază de protecția datelor în condițiile prevăzute de prezentul articol. Perioada de protecție pentru aceste informații începe în momentul transmiterii informațiilor.

Informațiile protejate în temeiul Directivei 98/8/CE pentru care perioada de protecție a expirat în temeiul Directivei 98/8/CE sau informațiile protejate în temeiul dispozițiilor prezentului articol ▌beneficiază din nou de protecție, la cerere.

Pentru fiecare document care primește un cod unic în temeiul articolului 48 alineatul (4) se stabilește o dată de intrare.

(2)  Perioada de protecție pentru informațiile transmise în vederea includerii unei substanțe active existente în anexa I se încheie la 10 ani de la data includerii substanței active în anexa I pentru tipul de produs respectiv.

Perioada de protecție pentru informațiile transmise în vederea includerii unei noi substanțe active în anexa I se încheie la 15 ani de la data includerii substanței active în cauză în anexa I pentru tipul de produs respectiv.

Perioada de protecție pentru informațiile transmise în vederea reînnoirii sau reexaminării includerii unei substanțe active în anexa I se încheie la 5 ani de la data luării deciziei privind reînnoirea sau reexaminarea.

(3)  Perioada de protecție pentru informațiile transmise în vederea autorizării unui produs biocid care conține numai substanțe active existente se încheie la 10 ani de la data primei autorizări a produsului.

Perioada de protecție pentru informațiile transmise în vederea autorizării unui produs biocid care conține o nouă substanță activă se încheie la 15 ani de la data primei autorizări a produsului.

Perioada de protecție pentru informațiile transmise în vederea reînnoirii sau modificării autorizației pentru un produs biocid se încheie la 5 ani de la data reînnoirii sau modificării autorizației.

Articolul 50

Scrisoarea de acces

(1)  Scrisoarea de acces cuprinde cel puțin informațiile următoare:

   (a) numele și detaliile de contact ale proprietarului datelor și ale beneficiarului;
   (b) data la care începe și se încheie perioada de valabilitate a scrisorii de acces;
   (c) informațiile transmise pentru care scrisoarea de acces acordă drepturi de utilizare;
   (d) adresa fabricantului care produce substanța activă sau produsul biocid;
   (e) condițiile în care scrisoarea poate fi revocată.

(2)  Revocarea scrisorii de acces înaintea datei de expirare nu afectează valabilitatea autorizației emise pe baza scrisorii de acces respective.

Articolul 51

Punerea în comun obligatorie a informațiilor

(1)  Având în vedere că ar trebui evitate testele pe animale, testele pe animale vertebrate, în sensul aplicării prezentului regulament, se efectuează numai în ultimă instanță în cazul în care nu poate fi aplicată o soluție alternativă fără a se produce un efect asupra oamenilor sau animalelor. În conformitate cu prezentul regulament, testele efectuate pe animale vertebrate nu se repetă.

(2)  Orice persoană care intenționează să efectueze teste sau studii pe animale vertebrate sau nevertebrate (denumită în continuare „solicitantul potențial”), se adresează autorității competente sau Agenției pentru a afla dacă astfel de teste au fost deja prezentate în cadrul unei cereri anterioare. Autoritatea competentă sau Agenția verifică dacă există date referitoare la astfel de teste sau studii în Registrul comun de date privind produsele biocide.

În cazul în care respectivele teste sau studii au fost deja prezentate în cadrul unei cereri anterioare, autoritatea competentă sau Agenția evaluează fără întârziere echivalența tehnică având în vedere sursa de referință. În cazul în care rezultatul evaluării echivalenței tehnice este pozitiv, autoritatea competentă sau Agenția comunică fără întârziere solicitantului potențial numele și detaliile de contact ale proprietarului informațiilor.

În cazul în care datele obținute în cadrul respectivelor teste sau studii sunt încă protejate în temeiul articolului 49 și în cazul în care acestea implică efectuarea de teste pe animale vertebrate, solicitantul potențial cere de la proprietarul informațiilor dreptul de a se referi la respectivele teste sau studii.

În cazul în care datele obținute în cadrul respectivelor teste sau studii sunt încă protejate conform articolului 49 și în cazul în care acestea nu implică efectuarea de teste pe animale vertebrate, solicitantul potențial poate cere de la proprietarul informațiilor dreptul de a se referi la respectivele teste sau studii.

Articolul 52

Compensare pentru punerea în comun obligatorie a informațiilor

(1)  În cazul în care s-a formulat o cerere în conformitate cu articolul 51 alineatul (2), solicitantul potențial și proprietarul informațiilor fac toate eforturile necesare pentru a ajunge la un acord privind punerea în comun a rezultatelor testelor sau studiilor cerute de solicitantul potențial. Acest acord poate fi înlocuit de prezentarea cazului în fața unui organism de arbitraj și angajamentul de a accepta hotărârea acestuia.

(2)  În cazul în care se ajunge la un astfel de acord, proprietarul informațiilor pune la dispoziția solicitantului potențial respectivele informații și îi acordă acestuia permisiunea de a se referi la testele sau studiile efectuate de proprietarul datelor.

(3)  Dacă nu se ajunge la un astfel de acord timp de două luni de la formularea cererii conform articolului 51 alineatul (2), solicitantul potențial informează fără întârziere Agenția și proprietarul informațiilor în legătură cu acest lucru. În termen de două luni de la data la care a fost informată în legătură cu imposibilitatea ajungerii la un acord, Agenția acordă solicitantului potențial dreptul de a se referi la testele sau studiile care implică efectuarea de teste pe animale vertebrate. Tribunalele naționale sunt cele care decid cu privire la valoarea proporțională a costurilor pe care solicitantul potențial trebuie să le plătească proprietarului datelor.

(4)  Costurile pe care le implică punerea în comun a rezultatelor testelor sau studiilor se stabilesc în mod echitabil, transparent și nediscriminatoriu.

(5)  Deciziile Agenției luate în temeiul dispozițiilor alineatului (3) din prezentul articol pot fi contestate în conformitate cu articolul 68.

Articolul 53

Utilizarea datelor pentru cereri de autorizații ulterioare

(1)  În cazul unui produs biocid deja autorizat în conformitate cu articolele 15, 25 sau 28 și atunci când toate perioadele de protecție a informațiilor conform articolului 49 au expirat, autoritatea competentă care a primit cererea sau Agenția poate accepta ca un solicitant ulterior de autorizație să facă referire la informațiile furnizate de primul solicitant și atunci când perioadele de protecție a datelor conform articolului 49 nu au expirat, autoritatea competentă care a primit cererea sau Agenția poate accepta ca un solicitant ulterior să facă referire la datele furnizate de primul solicitant, în conformitate cu articolul 52, în ambele cazuri, în măsura în care solicitantul ulterior poate demonstra că produsul biocid este similar și că substanțele active sunt echivalente din punct de vedere tehnic cu cele ale produsului autorizat anterior, inclusiv în ceea ce privește gradul de puritate și natura impurităților.

Deciziile Agenției luate în temeiul dispozițiilor primului paragraf din prezentul alineat pot fi contestate în conformitate cu articolul 68.

(2)  Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), solicitanții ulteriori furnizează autorității competente care a primit cererea sau Agenției următoarele informații:

   (a) toate datele necesare pentru identificarea produsului biocid, inclusiv compoziția acestuia;
   (b) informațiile necesare pentru identificarea substanței active și pentru stabilirea echivalenței tehnice a acesteia;
   (c) toate datele necesare pentru evaluarea substanțelor cu risc conținute de produsul biocid;
   (d) datele necesare pentru a demonstra că produsul biocid are o eficiență comparabilă cu cea a produsului biocid autorizat anterior în conformitate cu articolele 15, 25 sau 28.

Capitolul XII

Informare și comunicare

Secțiunea 1

Monitorizare și raportare

Articolul 54

Respectarea cerințelor

(1)  Autoritățile competente efectuează controale oficiale pentru a stabili dacă producătorii de substanțe active comercializate pentru a fi utilizate în produse biocide au prezentat Comisiei informațiile referitoare la substanțele active menționate în anexa II sau posedă o scrisoare de acces la un dosar care îndeplinește condițiile menționate în anexa II.

(2)  Autoritățile competente adoptă măsurile necesare pentru a controla dacă produsele biocide introduse pe piață ca atare sau încorporate în materiale tratate se conformează cerințelor impuse de prezentul regulament. Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor(48) se aplică în consecință.

(3)  Pentru a asigura respectarea prezentului regulament, autoritățile competente efectuează controale oficiale.

(4)  În fiecare an, începând cu 2013, autoritățile competente prezintă Comisiei un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament pe teritoriile lor. Rapoartele de implementare se publică anual pe site-ul internet relevant al Comisiei. Rapoartele cuprind:

   (a) informații referitoare la rezultatele controalelor oficiale desfășurate în conformitate cu alineatul (3);
   (b) informații cu privire la cazurile de intoxicație cu produse biocide, în special în ceea ce privește grupurile vulnerabile, și acțiunile întreprinse pentru a reduce riscul apariției unor cazuri ulterioare;
   (c) date privind efectele asupra mediului.

(5)  Comisia elaborează un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament și mai ales privind funcționarea procedurii Uniunii de autorizare și recunoașterea reciprocă, până la data de 1 ianuarie 2019 și ulterior din trei în trei ani. Comisia transmite raportul Parlamentului European și Consiliului.

Pe baza acestui raport, Comisia stabilește dacă ar fi oportun să propună modificări la prezentul regulament.

(6)  În termen de cel mult …(49), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la evaluarea riscurilor pe care le prezintă nanomaterialele utilizate în produsele biocide pentru sănătatea umană și mediu, precum și la măsurile specifice care ar trebui luate cu privire la acestea.

(7)  În termen de cel mult …(50)*, Comisia prezintă un raport cu privire la impactul răspândirii produselor biocide în mediul înconjurător. Comisia transmite raportul Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 55

Confidențialitate

(1)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei(51), precum și normele consiliului de administrație al Agenției, adoptate în conformitate cu articolul 118 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se aplică documentelor deținute de Agenție în sensul prezentului regulament.

(2)  Se consideră că divulgarea următoarelor informații aduce atingere intereselor comerciale ale persoanei în cauză:

   (a) detalii privind compoziția completă a produsului biocid;
   (b) utilizarea, funcția sau aplicarea exactă a unei substanțe sau a unui amestec;
   (c) cantitatea exactă a substanței sau a amestecului produs sau introdus pe piață;
   (d) legăturile dintre producătorul unei substanțe active și persoana responsabilă de introducerea unui produs biocid pe piață sau dintre persoana responsabilă de introducerea unui produs biocid pe piață și distribuitorii produsului;
   (e) numele și adresele fabricanților substanțelor active, inclusiv locurile în care se află unitățile de fabricare;
   (f) amplasamentul unității de fabricare a produsului biocid;

Totuși, în cazul în care este esențial să se acționeze de urgență pentru protejarea sănătății umane, a siguranței publice sau a mediului, Agenția sau autoritățile competente adoptă măsurile necesare pentru a divulga informațiile menționate la prezentul alineat.

(3)  Orice persoană care transmite în sensul prezentului regulament informații legate de o substanță activă sau un produs biocid Agenției sau unei autorități competente poate cere ca informațiile menționate la articolul 56 alineatul (2) să nu fie divulgate; această persoană trebuie să explice de ce divulgarea informațiilor poate fi dăunătoare pentru interesele comerciale proprii sau ale altor părți.

(4)  Informațiile al căror caracter confidențial a fost acceptat de autoritatea competentă sau de Agenție sunt tratate ca informații confidențiale și de celelalte autorități competente, de Agenție și Comisie.

Articolul 56

Accesul publicului pe cale electronică

(1)  Următoarele informații deținute de autoritățile competente, de Agenție sau, după caz, de Comisie privind substanțele active se pun gratuit la dispoziția publicului într-o bază de date unică, într-un format structurat cel puțin pe site-ul internet relevant al Comisiei:

  (a) fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2) litera (f) , denumirea stabilită în nomenclatura Uniunii Internaționale pentru Chimie Pură și Aplicată (IUPAC) pentru substanțele care respectă criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:
   (i) clasele de pericol 2.1–2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A–F;
   (ii) clasele de pericol 3.1–3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10;
   (iii) clasa de pericol 4.1;
   (iv) clasa de pericol 5.1;
   (b) dacă este cazul, denumirea substanței active așa cum apare ea în Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente (EINECS);
   (c) clasificarea și etichetarea substanței active;
   (d) date fizico-chimice privind substanța activă și date privind căile de contaminare și evoluția substanței în mediu;
   (e) în cazul în care substanța activă îndeplinește criteriile pentru a fi clasificată drept persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) sau foarte persistentă și foarte bioacumulativă (fPfB) în conformitate cu anexa XIII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau ca perturbator endocrin sau în cazul în care a fost clasificată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ca fiind carcinogenă, mutagenă, neurotoxică, imunotoxică, toxică pentru reproducere sau sensibilizantă, o referire clară la acest aspect .
   (f) rezultatele fiecărui studiu toxicologic și ecotoxicologic;
   (g) nivelul de expunere acceptabil sau concentrația la care se estimează că nu există efecte, stabilite în conformitate cu anexa VI la prezentul regulament;
   (h) instrucțiunile privind siguranța utilizării în conformitate cu anexa II și cu anexa III la prezentul regulament;
   (i) metodele analitice, în cazul în care sunt solicitate în conformitate cu anexa II sau cu anexa III la prezentul regulament, care fac posibilă identificarea unei substanțe periculoase la eliberarea ei în mediu (inclusiv în resursele de apă și în apa potabilă), precum și determinarea expunerii directe a omului.

În cazul în care informațiile enumerate la primul paragraf se referă la o substanță activă nouă, acestea se pun la dispoziția publicului numai după data la care devine efectivă includerea noii substanțe active în anexa I la prezentul regulament.

(2)  Următoarele informații privind substanțele active ca atare, în amestecuri sau în materiale sau articole, sau informații privind produsele biocide se pun gratuit la dispoziția publicului, cu excepția cazului în care o anumită sursă de informații furnizează justificări în conformitate cu articolul 55 alineatul (3), acceptate ca fiind valabile de autoritatea competentă, de Agenție sau, dacă este cazul, de Comisie, care atestă că accesul public la informații poate dăuna intereselor comerciale ale solicitantului sau ale oricărei alte părți interesate:

   (a) în cazul în care astfel de informații sunt esențiale pentru clasificare și etichetare, gradul de puritate al substanței și identitatea impurităților și/sau a aditivilor care sunt cunoscuți ca fiind periculoși;
   (b) rezumatele studiilor sau rezumatele detaliate ale studiilor care cuprind informațiile menționate la alineatul (1) literele (d) și (e);
   (c) informații, altele decât cele enumerate la alineatul (1), conținute în fișa tehnică de siguranță;
   (d) marca (mărcile) comercială (comerciale) a(le) substanței;
  (e) sub rezerva dispozițiilor articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, denumirea stabilită în nomenclatura IUPAC pentru substanțele active precizate la alineatul (1) litera (a), care sunt utilizate numai într-unul sau mai multe dintre scopurile următoare:
   (i) în cercetarea și dezvoltarea științifică;
   (ii) în cercetarea și dezvoltarea orientată spre produse și procese.

(3)  După acordarea autorizației, confidențialitatea nu se aplică în niciun caz pentru:

   (a) numele și adresa solicitantului;
   (b) numele și adresa fabricantului produsului biocid;
   (c) numele și adresa fabricantului substanței active;
   (d) cantitatea de substanță activă sau substanțe active în produsul biocid și numele produsului biocid;
   (e) proprietățile fizice și chimice ale produsului biocid;
   (f) metodele utilizate pentru a face substanța activă sau produsul biocid inofensive;
   (g) rezumatul rezultatelor testelor necesare în temeiul articolului 18 și destinate stabilirii eficacității produsului și a efectelor acestuia asupra omului, animalelor și mediului, precum și, dacă este cazul, capacitatea sa de a genera rezistență;
   (h) metodele și măsurile de precauție recomandate pentru a reduce riscurile asociate manipulării, depozitării și transportului, precum și riscurile de incendiu sau alte pericole;
   (i) fișele tehnice de siguranță;
   (j) metodele de analiză menționate la articolul 16 alineatul (1) litera (c);
   (k) metodele de eliminare a produsului și a ambalajului acestuia;
   (l) procedurile care trebuie urmate și măsurile care trebuie adoptate în caz de vărsare sau scurgere;
   (m) primul ajutor și recomandările medicale în caz de rănire a persoanelor.

(4)  Populația trebuie să aibă acces gratuit la un inventar al produselor biocide autorizate în conformitate cu articolul 16 alineatul (5), cu informații detaliate despre acestea, și al fabricanților respectivi.

Articolul 57

Ținerea evidențelor și raportarea

(1)  Producătorii, importatorii și profesioniștii care utilizează produsele biocide țin, timp de cel puțin 10 ani, evidențe ale produselor biocide pe care le produc, le introduc pe piață sau le utilizează. La cerere, aceștia pun la dispoziția autorității competente informațiile relevante existente în respectivele evidențe.

(2)  Comisia adoptă măsuri de punere în aplicare pentru a specifica forma și conținutul informațiilor din evidențe și pentru a asigura aplicarea uniformă a dispozițiilor alineatului (1) în conformitate cu procedura menționată la articolul 76 alineatul (3).

Secțiunea 2

Informații privind produsele biocide

Articolul 58

Clasificarea, ambalarea și etichetarea produselor biocide

(1)  Produsele biocide se clasifică, se ambalează și se etichetează în conformitate cu Directiva 1999/45/CE și, dacă este cazul, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și cu rezumatul aprobat al caracteristicilor produsului biocid, în special cu frazele de pericol și de precauție menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (i).

În plus, produsele care pot fi confundate cu produse alimentare, băuturi sau hrană pentru animale trebuie să fie ambalate în așa fel încât posibilitatea unor astfel de confuzii să fie redusă la minimum. Dacă sunt disponibile pentru publicul larg, aceste produse trebuie să conțină componente care descurajează consumul.

(2)  Etichetele nu trebuie să inducă în eroare și, în niciun caz, nu trebuie să conțină indicații precum „produs biocid cu risc scăzut”, „netoxic'sau ”inofensiv„. În plus, pe etichetă trebuie să fie menționate clar și indelebil următoarele informații:

   (a) identitatea fiecărei substanțe active și concentrația acesteia în unități metrice;
   (b) numărul de autorizație alocat produsului biocid de către autoritatea competentă;
   (c) dacă produsul conține nanomateriale și dacă prezintă riscuri specifice, precum și, după fiecare referire la nanomateriale, cuvântul ”nano' între paranteze;
   (d) tipul de amestec;
   (e) utilizările pentru care produsul biocid este autorizat;
   (f) instrucțiunile de utilizare și doza, exprimată în unități metrice sau într-un alt mod pe care utilizatorul să îl poată înțelege și să îi perceapă semnificația, pentru fiecare utilizare prevăzută de autorizație;
   (g) detalii privind posibilele efecte secundare adverse directe sau indirecte și instrucțiuni de prim ajutor;
   (h) dacă produsul este însoțit de un prospect, fraza „Citiți instrucțiunile atașate înainte de utilizare”;
   (i) dacă este cazul, avertismente pentru grupurile vulnerabile;
   (j) instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului biocid și a ambalajului său, inclusiv, dacă este cazul, interdicția de refolosire a ambalajului;
   (k) numărul lotului preparatului sau descrierea acestuia și data de expirare în condiții normale de depozitare;
   (l) timpul necesar pentru producerea efectul biocid, intervalul de timp care trebuie respectat între aplicările produsului biocid sau între o aplicare și următoarea utilizare a produsului tratat sau următorul acces al omului sau al animalelor în zona în care a fost utilizat produsul biocid, inclusiv detalii privind mijloacele și măsurile de decontaminare și durata de ventilație necesară a zonelor tratate; detalii privind curățarea adecvată a echipamentului; detalii privind măsurile de precauție în timpul utilizării, depozitării și transportului;
   (m) dacă este cazul, categoriile de utilizatori la care se limitează utilizarea produsul biocid;
   (n) dacă este cazul, informații privind orice pericol specific pentru mediu, în special în legătură cu protecția organismelor nevizate și cu evitarea contaminării apei;
   (o) pentru produsele biocide care conțin microorganisme, cerințele privind etichetarea în conformitate cu Directiva 2000/54/CE.

Prin derogare de la primul paragraf, în cazul în care acest lucru este necesar ca urmare a mărimii sau a funcției produsului biocid, informațiile menționate la literele (d), (f), (g), (j), (k), (l) și (n) pot fi indicate pe ambalaj sau într-un prospect însoțitor, care face parte integrantă din ambalaj.

(3)  ▌Produsele biocide introduse pe piață în teritoriile statelor membre sunt etichetate în limba sau limbile ▌oficiale ale țării în care sunt comercializate.

Articolul 59

Fișele tehnice de siguranță

Fișele tehnice de siguranță se pregătesc și se pun la dispoziție în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru produsele biocide clasificate ca periculoase și în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 31 din regulamentul respectiv pentru substanțele active utilizate exclusiv în produsele biocide.

Fișele tehnice de siguranță cuprind următoarele informații:

   (a) categoriile importante de produse a căror substanță activă a fost inclusă în anexa I;
   (b) numele a cel puțin unui stat membru în care a fost autorizat produsul;
   (c) numărul autorizației produsului biocid ca atare sau prezent într-un articol sau material tratat.

Articolul 60

Registrul Uniunii pentru produsele biocide

(1)  Comisia înființează și ține un Registru al Uniunii pentru produsele biocide.

(2)  Registrul Uniunii pentru produsele biocide se utilizează pentru schimbul de informații între autoritățile competente, Agenție și Comisie.

(3)  Solicitanții utilizează Registrul Uniunii pentru produsele biocide pentru a crea formularul de cerere pentru toate procedurile legate de autorizarea produselor biocide, recunoașterea reciprocă și autorizația de comerț paralel.

(4)  Autoritățile competente actualizează în Registrul Uniunii pentru produsele biocide informațiile legate de produsele biocide care au fost autorizate pe teritoriul lor sau pentru care o autorizație națională a fost refuzată, modificată, reînnoită sau anulată. Comisia actualizează informațiile legate de produsele biocide care au fost autorizate în Uniune sau pentru care o autorizație la nivelul Uniunii a fost refuzată, modificată, reînnoită sau anulată.

(5)  Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Registrului Uniunii pentru produsele biocide, Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75, norme privind tipurile de informații care trebuie introduse în registru și procedurile aferente acestora ▌.

Articolul 61

Registrul comun de date privind produsele biocide

(1)  Agenția înființează și ține Registrul comun de date privind produsele biocide.

(2)  Registrul comun de date privind produsele biocide conține informații furnizate de autoritățile competente și de Agenție în conformitate cu articolul 48 alineatele (3) și (4).

Registrul este accesibil numai autorităților competente, Agenției și Comisiei. Pentru a facilita accesul la informații, autoritățile competente și Agenția răspund tuturor cererilor potențialilor solicitanți privind informațiile conținute în Registrul comun de date privind produsele biocide și furnizează, la cerere, datele de contact ale proprietarului informațiilor în cauză și o declarație în care precizează dacă și pentru cât timp informațiile sunt supuse protecției datelor în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 62

Accesul la informații

(1)  Statele membre se asigură că toți utilizatorii profesioniști, distribuitorii și consilierii au acces la informații adecvate privind beneficiile, riscurile și folosirea corectă a produselor biocide.

(2)  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a furniza publicului informații privind beneficiile și riscurile asociate cu produsele biocide și modalități de a minimiza folosirea acestora.

(3)  Comisia pune la dispoziție pe internet o listă cu toate substanțele active disponibile pe piața internă.

Persoanele responsabile pentru introducerea pe piață a produselor biocide pun la dispoziție pe internet o listă a acestor produse. Acest site web asigură o mai mare transparență pentru consumatori și facilitează colectarea rapidă și facilă de date cu privire la proprietățile acestor produse și la condițiile lor de utilizare.

Accesul la site-urile web respective nu este restricționat și nici condiționat, iar conținutul site-urilor este actualizat în permanență. Adresele relevante ale site-urilor web sunt indicate vizibil pe eticheta produselor biocide.

Articolul 63

Publicitate

(1)  Orice publicitate referitoare la produsele biocide este însoțită de textul „Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile referitoare la produs înainte de utilizarea acestuia”. Acest text trebuie să se distingă clar în ansamblul publicității.

(2)  Autorii publicității pot înlocui în textul obligatoriu cuvântul „biocid” printr-o referință clară la tipul de produs care face obiectul publicității, în conformitate cu tipurile de produse prevăzute în anexa V.

(3)  Publicitatea pentru produsele biocide nu trebuie să se refere la produs într-un mod care poate induce în eroare în privința riscurilor produsului pentru sănătatea umană sau pentru mediu. În niciun caz, publicitatea unui produs biocid nu conține indicații de tipul „produs biocid cu risc scăzut”, „netoxic”, „inofensiv”.

Articolul 64

Combaterea intoxicațiilor

(1)  Statele membre desemnează unul sau mai multe organisme responsabile cu primirea informațiilor privind produsele biocide care au fost introduse pe piață, inclusiv a informațiilor privind compoziția chimică a acestor produse, precum și cu punerea la dispoziție a acestor informații în caz de suspiciune de intoxicație cu produse biocide.

Statele membre pot decide să desemneze pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la prezentul articol organismul sau organismele care au fost deja desemnate în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(2)  Organismele desemnate de statele membre oferă toate garanțiile necesare în ceea ce privește păstrarea confidențialității informațiilor primite. Aceste informații pot fi folosite numai în următoarele scopuri:

   (a) pentru a răspunde unor cereri de ordin medical prin formularea unor măsuri preventive și curative, în special în caz de urgență;
   (b) la cererea statului membru, pentru efectuarea de analize statistice în scopul identificării domeniilor în care pot fi necesare măsuri îmbunătățite de gestionare a riscului.

Capitolul XIII

Agenția

Articolul 65

Rolul Agenției

Agenția îndeplinește sarcinile care îi sunt atribuite la capitolele II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII și XIV din prezentul regulament.

Articolul 66

Comitetul pentru produse biocide

(1)  Se înființează în cadrul Agenției un Comitet pentru produse biocide.

Comitetul pentru produse biocide este responsabil cu pregătirea avizului Agenției cu privire la:

   (a) cererile de includere și de reînnoire a includerii substanțelor active în anexa I;
   (b) revizuirea includerii substanțelor active în anexa I;
   (c) identificarea substanțelor active a căror înlocuire este prevăzută;
   (d) cererile de eliberare a autorizației Uniunii pentru produse biocide și de reînnoire, anulare și modificare a autorizației Uniunii;
   (e) aspecte științifice și tehnice în cazul obiecțiilor față de recunoașterea reciprocă;
   (f) orice alte aspecte care decurg din aplicarea prezentului regulament, legate de riscurile pentru sănătatea umană sau pentru mediu.

(2)  Articolele 85, 87 și 88 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 care privesc înființarea, componența și calificările și interesele Comitetului pentru evaluarea riscurilor se aplică mutatis mutandis în cazul Comitetului pentru produse biocide.

Comitetul pentru produse biocide poate înființa grupuri de lucru și poate delega anumite sarcini acestor grupuri de lucru.

Membrii Comitetului pentru produse biocide beneficiază de sprijin prin intermediul resurselor științifice și tehnice de care dispun statele membre. Statele membre asigură resurse științifice și tehnice adecvate membrilor pe care i-au numit în Comitetul pentru produse biocide. Autoritățile competente ale statelor membre facilitează activitățile Comitetului pentru produse biocide și ale grupurilor sale de lucru.

Articolul 67

Funcționarea Comitetului pentru produse biocide și a secretariatului Agenției

(1)  Articolele 78–84 și articolele 89 și 90 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se aplică mutatis mutandis ținând seama de rolul Agenției în contextul prezentului regulament.

(2)  Secretariatul Agenției menționat la articolul 76 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 îndeplinește următoarele sarcini:

   (a) înființează și ține Registrul comun de date privind produsele biocide;
   (b) execută sarcinile legate de validarea cererilor menționate la articolul 7 alineatul (4), articolul 11 alineatul (3) și articolul 34 alineatul (2) din prezentul regulament;
   (c) asigură orientare și instrumente tehnice și științifice pentru aplicarea prezentului regulament de către Comisie și de către autoritățile competente ale statelor membre;
   (d) asigură solicitanților și, în special, IMM-urilor, consiliere și asistență pentru includerea unei substanțe active în anexa I din prezentul regulament sau pentru o autorizație la nivelul Uniunii;
   (e) pregătește informații cu caracter explicativ privind prezentul regulament;
   (f) crează și întreține una sau mai multe baze de date cu informații privind substanțele active și produsele biocide;
   (g) la cererea Comisiei, asigură sprijin tehnic și științific în scopul îmbunătățirii cooperării dintre Uniune, autoritățile competente, organizațiile internaționale și țările terțe pe teme științifice și tehnice referitoare la produsele biocide;
   (h) notifică deciziile luate de Agenție;
   (i) furnizează formatele pentru transmiterea informațiilor către Agenție;
  (j) oferă îndrumare și instrumente pentru faza de utilizare, în special:
   măsuri pentru gestionarea integrată a dăunătorilor, pentru dăunătorul specificat;
   monitorizarea utilizării produsului biocid;
   cele mai bune practici de utilizare a produsului biocid pentru a limita utilizarea acestuia la doza minimă necesară;
   gestionarea dăunătorilor în locuri sensibile cum ar fi școlile, locurile de muncă, grădinițele, spațiile publice, malurile lacurilor, canalelor și râurilor, centrele de îngrijire a bătrânilor;
   echipamente tehnice pentru aplicarea produsului biocid și inspectarea acesteia.

(3)  Secretariatul pune gratuit pe internet la dispoziția publicului informațiile menționate la articolul 56 alineatele (1) și (2) din baza sau bazele de date, cu excepția cazului în care o cerere efectuată în temeiul articolului 55 alineatul (3) este considerată justificată. Alte informații din bazele de date sunt puse la dispoziție, la cerere, de către Agenție în conformitate cu articolul 55.

Articolul 68

Recurs

(1)  Recursurile împotriva deciziilor Agenției luate în temeiul articolului 7 alineatul (5), al articolului 11 alineatul (4), al articolului 34 alineatul (3), al articolului 36 alineatul (6), al articolului 52 alineatul (3) și al articolului 53 alineatul (1) se depun la Camera de recurs.

Articolul 92 alineatele (1) și (2) și articolele 93 și 94 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se aplică procedurilor de recurs declanșate în temeiul prezentului regulament.

Unei persoane care formulează recurs i se poate percepe o taxă în conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din prezentul regulament.

(2)  Recursul depus în temeiul alineatului (1) are efect suspensiv.

Articolul 69

Bugetul Agenției

(1)  În sensul prezentului regulament, veniturile Agenției constau din:

   (a) o subvenție din partea Uniunii, înscrisă în bugetul general al Uniunii Europene (secțiunea Comisiei);
   (b) taxele plătite de întreprinderi;
   (c) orice taxe plătite Agenției pentru serviciile furnizate în temeiul prezentului regulament;
   (d) orice contribuție voluntară din partea statelor membre.

(2)  Veniturile și cheltuielile aferente activităților întreprinse în temeiul prezentului regulament și cele aferente activităților întreprinse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 se tratează separat în bugetul Agenției și fac obiectul unor raportări bugetare și contabile separate.

Veniturile Agenției menționate la articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 nu se utilizează pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 70

Formate și software pentru transmiterea informațiilor către Agenție

Agenția specifică formatele, pe care le pune gratuit la dispoziție, precum și pachetele software, pe care le pune la dispoziție pe site-ul internet propriu în vederea transmiterii de informații către Agenție. Autoritățile competente și solicitanții utilizează aceste formate și pachete software la transmiterea informațiilor către Agenție în conformitate cu prezentul regulament.

Formatul dosarului tehnic menționat la articolul 6 alineatul (1), la articolul 11 alineatul (1), la articolul 18 și la articolul 36 alineatul (4) este IUCLID.

Capitolul XIV

Dispoziții finale

Articolul 71

Taxe

(1)  Comisia stabilește norme privind:

   (a) sistemul de taxe care se plătesc Agenției;
   (b) structura armonizată a taxelor;
   (c) circumstanțele în care o parte din taxe trebuie transferată autorității competente a statului membru care efectuează evaluarea;
   (d) rambursarea parțială a taxei în cazul în care solicitantul nu transmite informațiile cerute la termen, în cursul validării cererii.

Aceste măsuri, se adoptă prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75.

(2)  Structura armonizată a taxelor și condițiile de plată se bazează pe următoarele principii:

   (a) pentru întreprinderile mici și mijlocii în sensul Recomandării 2003/361/CE se stabilește o taxă redusă; acest lucru nu afectează cu nimic responsabilitatea autorității competente relevante de a efectua o evaluare atentă în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament;
   (b) structura taxelor ține seama de modul de transmitere, împreună sau separat, al informațiilor;
   (c) structura taxei va lua în considerare dacă produsul pentru care s-a depus o cerere de autorizare îndeplinește criteriile pentru a fi clasificat drept un produs cu risc scăzut;
   (d) în circumstanțe temeinic justificate și cu condiția acceptului autorității competente sau al Agenției, este posibil să se renunțe la perceperea taxei;
  

   (e) structura și cuantumul taxelor țin seama de activitățile pe care trebuie să le desfășoare Agenția și autoritățile competente în conformitate cu prezentul regulament și se stabilesc la nivelul la care se asigură faptul că venitul provenit din taxe împreună cu venitul Agenției provenit din alte surse în conformitate cu prezentul regulament sunt suficiente pentru a acoperi costurile serviciilor furnizate.

(3)  Statele membre impun celor care au introdus sau care doresc să introducă pe piață produse biocide, precum și celor care sprijină includerea substanțelor active în anexa I plata taxelor în conformitate cu structura armonizată a taxelor și cu condițiile de plată adoptate în conformitate cu alineatul (1).

(4)  În conformitate cu normele menționate la alineatul (1), Agenția impune celor care au introdus sau care doresc să introducă pe piață produse biocide, precum și celor care sprijină includerea substanțelor active în anexa I plata taxelor. Structura și cuantumul taxelor care se plătesc Agenției se determină în conformitate cu alineatul (1).

Agenția poate percepe taxe pentru alte servicii pe care le furnizează.

Articolul 72

Autorități competente

(1)  Statele membre desemnează autoritatea competentă sau autoritățile competente responsabile cu aplicarea prezentului regulament.

Statele membre comunică Comisiei până la 1 ianuarie 2013 denumirile și adresele autorităților competente desemnate. Statele membre informează Comisia, fără întârziere nejustificată, cu privire la orice schimbări ale denumirilor și adreselor autorităților competente.

(2)  Comisia publică lista autorităților competente.

Articolul 73

Exercitarea competențelor delegate

(1)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (d), articolul 6 alineatul (4), articolul 8 alineatul (5), articolul 12 alineatul (5), articolul 13 alineatul (1), articolul 14, articolul 16 alineatul (10), articolul 19 alineatul (3), articolul 21 alineatul (5), articolul 25 alineatul (6), articolul 28 alineatul (8), articolul 42 alineatul (1), articolul 46 alineatul (4), articolul 60 alineatul (5), articolul 71 alineatul (1), articolul 77 și articolul 82 alineatul (1) este conferită Comisiei pentru o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind competențele delegate cel târziu cu 6 luni înainte de încheierea perioadei de 5 ani. Delegarea de competențe se reînnoiește automat pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă, în conformitate cu articolul 74.

(2)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(3)  Competența de a adopta acte delegate conferită Comisiei este supusă condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75.

Articolul 74

Revocarea competențelor delegate

(1)  Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (1) litera (d), articolul 6 alineatul (4), articolul 8 alineatul (5), articolul 12 alineatul (5), articolul 13 alineatul (1), articolul 14, articolul 16 alineatul (10),articolul 19 alineatul (3), articolul 21 alineatul (5), articolul 25 alineatul (6), articolul 28 alineatul (8),articolul 42 alineatul (1), articolul 46 alineatul (4), articolul 60 alineatul (5), articolul 71 alineatul (1), articolul 77 și articolul 82 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.

(2)  Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe informează celălalt legislator și Comisia în timp util înaintea adoptării deciziei finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și motivele acesteia.

(3)  Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 75

Obiecțiuni la actele delegate

(1)  Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni la un act delegat în termen de trei luni de la data notificării.

La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu o lună.

(2)  În cazul în care, la expirarea termenului menționat la alineatul (1), nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni la un act delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile acestuia.

(3)  În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul au formulat obiecțiuni la un act delegat în termenul menționat la alineatul (1), acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecțiuni își expune motivele care au stat la baza acestora.

Articolul 76

Comitetul permanent

(1)  Comisia este asistată de către Comitetul permanent pentru produse biocide.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, ținând seama de dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, ținând seama de dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

Articolul 77

Adaptarea la progresul științific și tehnic

Pentru a ține seama de progresele tehnice, Comisia adaptează, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75, anexele în funcție de progresul științific și tehnic.

Articolul 78

Actualizarea anexei I

Până la 1 ianuarie 2013, în conformitate cu procedura menționată la articolul 76 alineatul (3), Comisia modifică anexa I cu efect de la data de la care se aplică prezentul regulament pentru a ține seama de orice modificare a anexei I adoptată în conformitate cu Directiva 98/8/CE de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 79

Penalizări

Statele membre stabilesc dispozițiile privind penalizările aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Penalizările prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la 1 decembrie 2015 cel târziu, precum și, fără întârziere, orice modificare ulterioară care le afectează.

Articolul 80

Birourile naționale de asistență din statele membre

Statele membre înființează birouri naționale de asistență pentru a oferi consultanță solicitanților, în special IMM-urilor, și altor părți interesate privind responsabilitățile și obligațiile acestora în temeiul prezentului regulament. Birourile naționale de asistență vin în completarea oricărei asistențe furnizate de Agenție în temeiul articolului 67 alineatul (2) litera (d).

Articolul 81

Clauză de siguranță

Un stat membru poate lua măsurile provizorii adecvate în cazul în care, pe baza unor noi dovezi, are motive justificabile să considere că un produs biocid, deși îndeplinește cerințele prezentului regulament, prezintă un risc imediat sau pe termen lung pentru sănătatea umană, în special pentru copii și pentru grupurile vulnerabile, sau pentru sănătatea animală sau pentru mediu,, sau pentru atingerea standardelor de calitate prevăzute de Directiva 2000/60/CE. Statul membru informează în acest sens fără întârziere Comisia și celelalte state membre și își motivează decizia ▌.

Articolul 82

Măsuri tranzitorii

(1)  Comisia continuă programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente, început în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE, și îl încheie până la 14 mai 2014. Pentru a asigura o tranziție ușoară, Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75 din prezentul regulament, norme de aplicare pentru realizarea programului de lucru și pentru a specifica drepturile și obligațiile aferente ale autorităților competente și ale participanților la program și, în funcție de modul în care avansează programul de lucru, Comisia poate decide să prelungească durata acestuia cu o perioadă determinată.

Pentru ca programul de lucru să avanseze, Comisia decide, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 73 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 74 și 75 din prezentul regulament, includerea, precum și condițiile includerii, unei substanțe active în anexa I la prezentul regulament sau, în cazurile în care nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 4 din prezentul regulament sau în care informațiile și datele solicitate nu au fost transmise în termenul prescris, neincluderea respectivei substanțe active în anexa I la prezentul regulament. În decizie se specifică data la care devine efectivă includerea în anexa I.

(2)  Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1), articolul 16 alineatul (1) și articolul 18 alineatul (1) și fără a aduce atingere alineatelor (1) și (3) , un stat membru poate continua să aplice sistemul propriu sau practica proprie în vigoare de introducere pe piață a produselor biocide pentru o perioadă de doi ani de la data la care devine efectivă includerea în anexa I. Concret, statul membru poate, în conformitate cu normele sale naționale, să autorizeze introducerea pe piață în teritoriul său a unui produs biocid care conține substanțe active existente, care sunt evaluate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE(52), dar care nu sunt încă înscrise în anexa I la prezentul regulament la tipul de produs respectiv.

Prin derogare de la primul paragraf, în cazul luării unei decizii de neincludere a unei substanțe active în anexa I la prezentul regulament, un stat membru poate continua să aplice sistemul propriu sau practica proprie în vigoare de introducere pe piață a produselor biocide pentru o perioadă de cel mult 12 luni după data de la care se aplică o decizie luată în conformitate cu alineatul (1) al treilea paragraf.

(3)  În urma luării unei decizii de includere a unei anumite substanțe active în anexa I la prezentul regulament, statele membre se asigură că autorizațiile pentru produse biocide care conțin respectiva substanță activă se acordă, se modifică sau se anulează, după caz, în conformitate cu prezentul regulament în termen de doi ani de la data la care includerea devine efectivă.

În acest scop, cererile de autorizare a produselor biocide care conțin numai substanțe active existente se depun la autoritățile competente ale statelor membre cel târziu la data la care devine efectivă includerea substanței sau substanțelor active în anexa I. În cazul produselor biocide care conțin mai multe substanțe active, cererile de autorizare se depun cel târziu la data la care devine efectivă includerea ultimei substanțe active.

Produsele biocide pentru care nu a fost depusă o cerere de autorizare în conformitate cu al doilea paragraf nu se mai introduc pe piață ▌de la data la care includerea devine efectivă. Eliminarea, depozitarea și utilizarea stocurilor existente de produse biocide, pentru care nu a fost depusă o cerere de autorizare în conformitate cu al doilea paragraf, sunt permise pentru o perioadă de șase luni de la data la care includerea devine efectivă.

(4)  Produsele biocide, pentru care autoritatea competentă a statului membru a respins o cerere de autorizare depusă în temeiul alineatului (3) sau a decis să nu acorde autorizația, nu se mai introduc pe piață după o perioadă de șase luni de la o astfel de respingere sau decizie.

Articolul 83

Măsuri tranzitorii cu privire la substanțele active evaluate în temeiul Directivei 98/8/CE

(1)  Agenția este responsabilă cu coordonarea procesului de evaluare a dosarelor depuse după 1 ianuarie 2012 și facilitează pregătirea evaluării asigurând suport organizațional și tehnic statelor membre și Comisiei.

(2)  Dosarele depuse în legătură cu Directiva 98/8/CE, pentru care evaluarea nu a fost terminată până la 1 ianuarie 2013, continuă să fie evaluate de către autoritățile competente în conformitate cu prevederile Directivei 98/8/CE și, dacă este cazul, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1451/2007.

Fără a aduce atingere alineatului (1), Agenția este, de asemenea, responsabilă cu coordonarea procesului de evaluare a dosarelor depuse în legătură cu Directiva 98/8/CE, pentru care evaluarea nu a fost terminată până la 1 ianuarie 2013 și facilitează pregătirea evaluării asigurând suport organizațional și tehnic statelor membre și Comisiei cu începere de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 84

Măsuri tranzitorii cu privire la produsele biocide cu risc scăzut înregistrate în temeiul Directivei 98/8/CE

(1)  Produsele biocide cu risc scăzut definite la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 98/8/CE se înregistrează în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (i) din Directiva 98/8/CE. Prevederile Directivei 98/8/CE se aplică acestor produse până la expirarea înregistrării. Înregistrarea nu este reînnoibilă.

(2)  Cererile de înregistrare a produselor biocide cu risc scăzut definite la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 98/8/CE se depun cel mai târziu la douăsprezece luni de la data la care includerea în anexa IA devine efectivă.

Produsele biocide cu risc scăzut definite la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 98/8/CE, pentru care a fost depusă o cerere în conformitate cu primul paragraf, se pot introduce în continuare pe piață până la data deciziei de acordare a înregistrării sau de refuzare a acordării înregistrării. În cazul refuzului de a acorda o înregistrare pentru introducerea pe piață a unui astfel de produs biocid cu risc scăzut, acest produs biocid cu risc scăzut nu se mai introduce pe piață după trecerea unei perioade de șase luni de la decizia respectivă.

Produsele biocide cu risc scăzut definite la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 98/8/CE, pentru care nu a fost depusă o cerere în conformitate cu primul paragraf, se pot introduce în continuare pe piață pentru o perioadă de șase luni de la data menționată la alineatul (1) din prezentul articol.

Eliminarea, depozitarea și utilizarea stocurilor existente de produse biocide cu risc scăzut, care nu sunt autorizate pentru utilizarea respectivă de către autoritatea competentă, sunt permise pentru perioada care survine ultima dintre perioada de douăsprezece luni de la data deciziei menționate la al doilea paragraf și perioada de douăsprezece luni de la data menționată la al treilea paragraf.

(3)  Prezentul regulament se aplică produselor biocide cu risc scăzut definite la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 98/8/CE de la expirarea înregistrării menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 85

Măsuri tranzitorii cu privire la substanțele active generate in situ

(1)  Cererile de autorizare a substanțelor, amestecurilor și dispozitivelor considerate produse biocide în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) a doua teză, care erau disponibile pe piață la ...(53), se depun până la 1 ianuarie 2017 cel târziu. Prezentul alineat nu se aplică substanțelor active produse in situ pentru dezinfectarea apei potabile.

(2)  Substanțele, amestecurile și dispozitivele considerate produse biocide în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) a doua teză, care erau disponibile pe piață la ... (54) și pentru care a fost depusă o cerere în conformitate cu alineatul (1), se pot introduce în continuare pe piață până la data deciziei de acordare a autorizării sau de refuzare a acordării autorizării. În cazul refuzului de a acorda o autorizație pentru introducerea pe piață a unui astfel de produs biocid, acest produs biocid nu se mai introduce pe piață după trecerea unei perioade de șase luni de la decizia respectivă.

Substanțele, amestecurile și dispozitivele considerate produse biocide în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) a doua teză, care erau disponibile pe piață la ...*și pentru care nu a fost depusă o cerere în conformitate cu alineatul (1), se pot introduce în continuare pe piață pentru o perioadă de șase luni de la data menționată la alineatul (1).

Eliminarea, depozitarea și utilizarea stocurilor existente de produse biocide, care nu sunt autorizate pentru utilizarea respectivă de către autoritatea competentă sau de către Comisie, sunt permise pentru perioada care survine ultima dintre perioada de 12 luni de la data deciziei menționate la primul paragraf și perioada de 12 luni de la data menționată la al doilea paragraf.

Articolul 86

Măsuri tranzitorii cu privire la articolele și materialele tratate

Prin derogare de la articolul 47, articolele și materialele tratate conținând produse biocide care nu sunt autorizate în Uniune sau în cel puțin un stat membru, care erau disponibile pe piață la …*, se pot introduce în continuare pe piață până la data unei decizii de acordare a autorizației pentru aceste produse biocide, dacă cererea de autorizare se depune până la 1 ianuarie 2015 cel târziu. În cazul refuzului de a acorda o autorizație pentru introducerea pe piață a unui produs biocid, articolele și materialele tratate care conțin acest produs biocid nu se mai introduc pe piață după trecerea unei perioade de șase luni de la decizia respectivă.

Eliminarea și depozitarea stocurilor existente de produse biocide, care nu sunt autorizate pentru utilizarea respectivă de către autoritatea competentă sau de către Comisie, sunt permise pentru perioada care survine ultima dintre perioada de 12 luni de la data deciziei menționate la primul paragraf de la articolul 85 alineatul (2) și perioada de 12 luni de la data menționată la al doilea paragraf de la articolul 85 alineatul (2).

Articolul 87

Măsuri tranzitorii cu privire la materialele care intră în contact cu alimentele

(1)  Cererile de autorizare a produselor biocide, care sunt materiale care intră în contact cu alimentele și erau disponibile pe piață la …(55), se depun până la 1 ianuarie 2017 cel târziu.

Materialele care intră în contact cu alimentele, care erau disponibile pe piață la …* și pentru care a fost depusă o cerere în conformitate cu alineatul (1), se pot introduce în continuare pe piață până la data deciziei de acordare a autorizării sau de refuzare a acordării autorizării. În cazul refuzului de a acorda o autorizație pentru introducerea pe piață a unui astfel de produs biocid, acest produs biocid nu se mai introduce pe piață după trecerea unei perioade de șase luni de la decizia respectivă.

Materialele care intră în contact cu alimentele, care erau disponibile pe piață la …* și pentru care nu a fost depusă o cerere în conformitate cu alineatul (1), se pot introduce în continuare pe piață pentru o perioadă de șase luni de la data menționată la alineatul (1).

(2)  Eliminarea, depozitarea și utilizarea stocurilor existente de produse biocide, care nu sunt autorizate pentru utilizarea respectivă de către autoritatea competentă sau de către Comisie, sunt permise pentru perioada care survine ultima dintre perioada de 12 luni de la data deciziei menționate la alineatul (1) al doilea paragraf și perioada de 12 luni de la data menționată la alineatul (1) al treilea paragraf.

Articolul 88

Măsuri tranzitorii cu privire la accesul la dosarele substanțelor active

(1)  Până la 1 ianuarie 2015, fabricanții de substanțe active existente pe piață în vederea utilizării în compoziția substanțelor biocide prezintă Agenției un dosar sau o scrisoare de acces la un dosar care corespunde cu cerințele din anexa II pentru fiecare dintre aceste substanțe active ▌.

În sensul primului paragraf, articolul 52 alineatul (3) se aplică tuturor datelor incluse în dosar.

Persoana care solicită autorizarea unui produs biocid ce conține o substanță activă pentru care a fost depusă o scrisoare de acces în conformitate cu primul paragraf poate folosi scrisoarea de acces respectivă în scopul menționat la articolul 18 alineatul (1).

(2)  Agenția face publică o listă a fabricanților care au depus un dosar sau o cerere de acces la un dosar în conformitate cu alineatul (1).

(3)  Produsele biocide care conțin substanțe active existente pentru care nu a fost depus un dosar sau o scrisoare de acces la un dosar în conformitate cu alineatul (1) nu se introduc pe piață după 1 ianuarie 2015.

Eliminarea, depozitarea și utilizarea stocurilor existente de produse biocide pentru care nu a fost depus un dosar sau o scrisoare de acces la un dosar în conformitate cu alineatul (1) este permisă până la 1 ianuarie 2016.

(4)  În sensul alineatului (3), autoritățile competente efectuează controale oficiale, în conformitate cu articolul 54 alineatul (3).

Articolul 89

Abrogare

Fără a aduce atingere articolelor 83 și 84, Directiva 98/8/CE se abrogă.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se interpretează în conformitate cu tabelul de corespondență stabilit în Anexa VII.

Articolul 90

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXA I

LISTA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A CERINȚELOR PRIVIND INCLUDEREA ACESTORA ÎN CATEGORIA PRODUSELOR BIOCIDE

Substanțele enumerate în anexa I nu includ nanomaterialele, cu excepția cazului în care se specifică acest fapt.

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Puritatea minimă a substanței active din produsul biocid introdus pe piață

Data includerii

Termen limită pentru punerea în conformitate cu articolul 82 alineatul (3)

[exceptând produsele care conțin mai mult de o substanță activă, pentru care termenul limită de punere în conformitate cu articolul 82 alineatul (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanțele active ale acestor produse]

Data expirării includerii

Tipul de produs

Dispoziții specifice (*)

fluorură de sulfuril

difluorură de sulfuril

Nr. CE: 220-281-5

Nr. CAS: 2699-79-8

994 g/kg

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2010

31 decembrie 2018

8

Autorizațiile fac obiectul următoarelor condiții:

(1) produsul poate fi vândut numai specialiștilor formați pentru utilizarea lui și se utilizează numai de către aceștia;

(2) sunt prevăzute măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor pentru operatori și persoanele prezente;

(3) sunt monitorizate concentrațiile de fluorură de sulfuril din straturile înalte ale troposferei.

Rapoartele privind monitorizarea menționate la punctul 3 trebuie transmise direct Comisiei de către titularii de autorizații la fiecare cinci ani, începând cu 1 ianuarie 2009.

diclofluanid

N-(Diclorofluorometiltio)-N′,N′-dimetil-N-fenilsulfamidă

Nr. CE: 214-118-7

Nr. CAS: 1085-98-9 

960 g/kg

1 martie 2009

28 februarie 2011

28 februarie 2019

8

Autorizațiile fac obiectul următoarelor condiții:

(1) Produsele autorizate pentru uzul industrial și/sau profesional trebuie să fie utilizate cu echipamentul de protecție personală corespunzător.

(2) Luându-se în considerare riscurile identificate privind solul, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor pentru protecția acestei componente de mediu.

(3) Etichetele și/sau fișele tehnice de siguranță ale produselor autorizate pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare pe o suprafață dură impermeabilă în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol și că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

clotianidin

(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidină

Nr. CE: 433-460-1

Nr. CAS: 210880-92-5

950 g/kg

1 februarie 2010

31 ianuarie 2012

31 ianuarie 2020

8

Autorizațiile fac obiectul următoarelor condiții:

Având în vedere riscurile identificate pentru sol, ape de suprafață și ape subterane, nu vor fi autorizate produse de tratare a lemnului care va fi folosit în exterior, cu excepția cazului în care sunt prezentate informații care demonstrează că produsul respectiv va îndeplini cerințele articolului 16 și ale anexei VI, dacă este cazul prin aplicarea măsurilor adecvate de reducere a riscurilor. În special, etichetele și/sau fișele tehnice de siguranță ale produselor autorizate pentru uzul industrial indică faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare pe o suprafață dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol, precum și că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

Difetialonă

3-[3-(4′-bromo-[1,1′-bifenil]-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxi-2H-1-benzotiopiran-2-onă

Nr. CE: n/a

Nr. CAS: 104653-34-1

976 g/kg

1 noiembrie 2009

31 octombrie 2011

31 octombrie 2014

14

Având în vedere faptul că substanța activă are caracteristici care îi conferă un caracter potențial persistent, capacitate de bioacumulare și toxicitate sau un caracter foarte persistent și capacitate semnificativă de bioacumulare, aceasta trebuie considerată susceptibilă de înlocuire în conformitate cu articolul 9.

Autorizațiile fac obiectul următoarelor condiții:

(1) Concentrația nominală a substanței active în produse nu trebuie să depășească 0,0025 % în procente de greutate și se autorizează numai momelile gata pregătite.

(2) Produsele trebuie să conțină un agent aversiv și, atunci când este cazul, un colorant.

(3) Produsele nu trebuie să fie utilizate ca praf de pistă.

(4) Expunerea directă, precum și cea secundară, a oamenilor, a animalelor nevizate și a mediului trebuie să fie redusă la minimum, prin luarea în considerare și aplicarea tuturor măsurile adecvate și disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, limitarea utilizării la scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii pachetului și stabilirea obligațiilor de a folosi capcane inviolabile și bine închise.

etofenprox

3-fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2-metilpropileter

Nr. CE: 407-980-2

Nr. CAS: 80844-07-1

970 g/kg

1 februarie 2010

31 ianuarie 2012

31 ianuarie 2020

8

Autorizațiile fac obiectul următoarelor condiții:

Având în vedere riscurile identificate pentru lucrători, produsele nu pot fi folosite pe tot parcursul anului, cu excepția cazului în care sunt furnizate date privind absorbția cutanată care demonstrează că expunerea cronică nu prezintă riscuri inacceptabile. În afară de aceasta, produsele destinate utilizării industriale trebuie să fie folosite cu echipament personal de protecție adecvat.

tebuconazol

1-(4-clorfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

Nr. CE: 403-640-2

Nr. CAS: 107534-96-3

950 g/kg

1 aprilie 2010

31 martie 2012

31 martie 2020

8

Autorizațiile fac obiectul următoarelor condiții:

Având în vedere riscurile identificate pentru sol și mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor pentru protejarea acestor componente de mediu. În special, etichetele și/sau fișele tehnice de siguranță ale produselor autorizate pentru uz industrial indică faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafață dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, și că eventualele pierderi trebuie recuperate pentru a fi reutilizate sau eliminate.

În plus, produsele nu sunt autorizate pentru tratarea in situ a lemnului în exterior sau pentru lemnul care se află în contact continuu cu apa, cu excepția cazului în care se furnizează date care să demonstreze că produsul va respecta cerințele menționate la articolul 16 și la anexa VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.

dioxid de carbon

dioxid de carbon

Nr. CE: 204-696-9

Nr. CAS: 124-38-9

990 ml/l

1 noiembrie 2009

31 octombrie 2011

31 octombrie 2019

14

propiconazol

1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol

Nr. CE: 262-104-4

Nr. CAS: 60207-90-1

930 g/kg

1 aprilie 2010

31 martie 2012

31 martie 2020

8

Autorizațiile fac obiectul următoarelor condiții:

Având în vedere ipotezele emise în cadrul evaluării riscurilor, produsele autorizate pentru uz industrial și/sau profesional trebuie să fie utilizate cu un echipament individual de protecție adecvat, cu excepția cazului în care se poate demonstra, în cererea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali și/sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

Având în vedere riscurile identificate pentru sol și mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor pentru protejarea acestor componente de mediu. În special, etichetele și/sau fișele tehnice de siguranță ale produselor autorizate pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafață dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, și că eventualele pierderi trebuie recuperate pentru a fi reutilizate sau eliminate.

Pe lângă acestea, produsele nu sunt autorizate pentru o tratare in situ a lemnului în exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepția cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsul va respecta cerințele articolului 16 și ale anexei VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.

Difenacum

3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxicumarină

Nr. CE: 259-978-4

Nr. CAS: 56073-07-5

960 g/kg

1 aprilie 2010

31 martie 2012

31 martie 2015

14

Având în vedere faptul că substanța activă are caracteristici care îi conferă un caracter potențial persistent, capacitate de bioacumulare și toxicitate sau un caracter foarte persistent și capacitate semnificativă de bioacumulare, aceasta trebuie considerată susceptibilă de înlocuire în conformitate cu articolul 9.

Autorizațiile fac obiectul următoarelor condiții:

(1) Concentrația nominală a substanței active în produse nu trebuie să depășească 75 mg/kg și se autorizează numai produsele gata de folosire.

(2) Produsele trebuie să conțină un agent aversiv și, atunci când este cazul, un colorant.

(3) Produsele nu trebuie să fie utilizate ca praf de pistă.

(4) Expunerea directă, precum și cea secundară, a oamenilor, a animalelor nevizate și a mediului trebuie să fie redusă la minimum, prin luarea în considerare și aplicarea tuturor măsurile adecvate și disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, limitarea utilizării la scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii pachetului și stabilirea obligațiilor de a folosi capcane inviolabile și bine închise.

K-HDO

1-oxid de ciclohexilhidroxidiazen, sare de potasiu

Nr. CE: n/a

Nr. CAS: 66603-10-9

(Această intrare include și formele hidratate ale K-HDO)

977 g/kg

1 iulie 2010

30 iunie 2012

30 iunie 2020

8

Autorizațiile fac obiectul următoarelor condiții:

(1) ținând cont de riscurile posibile pentru mediu și lucrători, produsele nu trebuie utilizate în alte sisteme decât sistemele industriale, complet automatizate și închise, cu excepția cazului în care cererea de autorizare a produsului demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile, în conformitate cu articolul 16 și cu anexa VI;

(2) având în vedere ipotezele emise în cadrul evaluării riscurilor, produsele trebuie să fie utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, cu excepția cazului în care cererea de autorizare a produsului demonstrează că riscurile pentru utilizatori pot fi reduse la niveluri acceptabile prin alte mijloace;

(3) ținând cont de riscurile identificate pentru copii, produsele nu trebuie să fie utilizate pentru tratarea lemnului care poate veni în contact direct cu copiii.

IPBC

3-iodo-2-propinil-butil-carbamat

Nr. CE: 259-627-5

Nr. CAS: 55406-53-6

980 g/kg

1 iulie 2010

30 iunie 2012

30 iunie 2020

8

Autorizațiile fac obiectul următoarelor condiții:

Având în vedere ipotezele emise în cadrul evaluării riscurilor, produsele autorizate pentru uz industrial și/sau profesional trebuie să fie utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, cu excepția cazului în care se poate demonstra, în cererea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali și/sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

Având în vedere riscurile identificate pentru sol și mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor pentru protejarea acestor componente de mediu. În special, etichetele și/sau fișele tehnice de siguranță ale produselor autorizate pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafață dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, și că eventualele pierderi trebuie recuperate pentru a fi reutilizate sau eliminate.

Tiabendazol

2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazol

Nr. CE: 205-725-8

Nr. CAS: 148-79-8

985 g/kg

1 iulie 2010

30 iunie 2012

30 iunie 2020

8

Autorizațiile fac obiectul următoarelor condiții:

Având în vedere ipotezele emise în cadrul evaluării riscurilor, produsele autorizate pentru uz industrial și/sau profesional, în ceea ce privește operațiile de tratare prin dublu-vid și prin imersie, trebuie să fie utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, cu excepția cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali și/sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

Având în vedere riscurile identificate pentru sol și mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor pentru protejarea acestor componente de mediu. În special, etichetele și/sau fișele tehnice de siguranță ale produselor autorizate pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafață dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, și că eventualele pierderi trebuie recuperate pentru a fi reutilizate sau eliminate.

Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea in situ a lemnului în exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepția cazului în care sunt prezentate date care demonstrează că produsele vor respecta cerințele articolului 16 și ale anexei VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor.

tiametoxam

tiametoxam

Nr. CE: 428-650-4

Nr. CAS: 153719-23-4

980 g/kg

1 iulie 2010

30 iunie 2012

30 iunie 2020

8

Autorizațiile fac obiectul următoarelor condiții:

Având în vedere ipotezele emise în cadrul evaluării riscurilor, produsele autorizate pentru uz industrial și/sau profesional trebuie să fie utilizate cu un echipament individual de protecție adecvat, cu excepția cazului în care se poate demonstra, în cererea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali și/sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

Având în vedere riscurile identificate pentru sol și mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor pentru protejarea acestor componente de mediu. În special, etichetele și/sau fișele tehnice de siguranță ale produselor autorizate pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafață dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, și că eventualele pierderi trebuie recuperate pentru a fi reutilizate sau eliminate.

Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea in situ a lemnului în exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepția cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerințele articolului 16 și ale anexei VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.

(*) În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

ANEXA II

Cerințe privind informațiile referitoare la substanțele active

1.  Dosarele privind substanțele active trebuie să conțină informațiile necesare pentru a stabili, dacă este cazul, doza zilnică admisibilă (DZA), nivelul admisibil de expunere a operatorului (NAEO), concentrația previzibilă în mediu (PEC) și concentrația previzibilă fără efect (PNEC).

Dosarele pentru nivelul I conțin toate informațiile necesare pentru identificarea proprietăților și riscurilor substanțelor active de-a lungul ciclului lor de viață, în special în conformitate cu articolul 5, articolul 9 și articolul 17 din prezentul Regulament.

2.  Totuși, informațiile care nu sunt necesare datorită naturii produsului biocid sau utilizărilor prevăzute pentru acesta nu trebuie furnizate.

3.  Dosarele trebuie să includă o descriere detaliată și completă a studiilor efectuate și a metodelor utilizate sau o trimitere bibliografică la aceste metode.

Pentru prezentarea dosarelor trebuie să se utilizeze modelele puse la dispoziție de Comisie. De asemenea, trebuie să se utilizeze pachetul software (IUCLID) pus la dispoziție de Comisie pentru acele părți din dosare la care se aplică IUCLID. Modelele și informațiile suplimentare de orientare privind datele care trebuie furnizate și întocmirea dosarului sunt disponibile pe pagina principală a agenției.

4.  Testele depuse în vederea autorizării trebuie efectuate conform metodelor descrise în Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006(56). Metodele enumerate în anexa I nu includ nanomaterialele, cu excepția cazului în care se specifică acest fapt. Totuși, dacă o metodă este inadecvată sau nu este descrisă, se utilizează alte metode care sunt satisfăcătoare din punct de vedere științific, iar validitatea acestora trebuie justificată în cerere.

5.  Testele efectuate trebuie să se conformeze cerințelor corespunzătoare privind protecția animalelor de laborator stabilite prin Directiva 86/609/CEE a Consiliului din 24 noiembrie 1986 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește protecția animalelor utilizate în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice(57) și, în cazul testelor ecotoxicologice și toxicologice, bunei practici de laborator prevăzute de Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de laborator și verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra substanțelor chimice(58) sau altor standarde internaționale recunoscute ca fiind echivalente de către Comisie sau agenție.

6.  În situațiile în care se efectuează teste, trebuie furnizată o descriere detaliată (specificație) a materialului utilizat și a impurităților acestuia.

7.  În situațiile în care există rezultate ale unor teste care au fost generate înainte de …(59) prin alte metode decât cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 440/2008, autoritatea competentă a statului membru vizat trebuie să decidă în ceea ce privește pertinența acestor rezultate în sensul prezentului regulament, precum și necesitatea efectuării unor noi teste în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 440/2008, de la caz la caz, luând în considerare, printre alți factori, necesitatea minimizării testării pe animale vertebrate.

8.  Trebuie furnizate toate cunoștințele și informațiile relevante și disponibile din literatura de specialitate.

9.  Trebuie furnizate, de asemenea, orice alte informații fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice relevante și disponibile.

TITLUL 1 – Substanțe chimice

Nivelul I

Informațiile necesare ca suport pentru introducerea unei substanțe în anexa I sunt enumerate în tabelul următor. Pachetul de date standard conține date de nivelul I. Poate fi necesară furnizarea datelor de nivelul II în funcție de caracteristicile și de utilizarea prevăzută a substanței active sau de concluziile evaluării datelor de nivel I, în special dacă a fost identificat un pericol pentru sănătate sau mediu.

Tabelul conține, de asemenea, normele specifice conform cărora informațiile necesare pot fi omise, pot fi înlocuite cu alte informații sau pot fi adaptate în alt mod. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile care să permită adaptări, solicitantul menționează clar acest lucru, împreună cu motivele pentru fiecare adaptare în secțiunile corespunzătoare din dosar.

Se aplică, de asemenea, condițiile în care nu se impune un test specific, menționate în metodele de testare corespunzătoare din Regulamentul (CE) nr. 440/2008, care nu se repetă în coloana 2.

Înainte de efectuarea unor teste noi în vederea determinării proprietăților enumerate în prezenta anexă, se evaluează, în primul rând, toate datele in vitro, in vivo, datele privind antecedentele la oameni, datele din (Q)SAR-uri valabile și datele privind substanțele cu structură înrudită (abordare prin extrapolare) care sunt disponibile. Este necesar să se evite testarea in vivo cu substanțe corosive la niveluri de concentrație/doză care conduc la coroziune. Înainte de testare, ar trebui să se solicite îndrumări suplimentare privind strategiile de testare inteligente de la experți în opțiunile alternative experimentării pe animale, pe lângă cele din prezenta anexă.

Informații necesare:

În absența unor indicații contrare, toate datele trebuie furnizate la nivelul I.

Norme specifice de adaptare a informațiilor standard necesare:

1. Solicitant

1.1. Numele și adresa

1.2. Fabricantul substanței active (nume, adresă, amplasamentul fabricii)

2. Identitatea substanței active

2.1. Nume comun propus sau acceptat de ISO și sinonime

2.2. Denumirea chimică (nomenclatura IUPAC).

2.3. Numărul/numerele de cod de dezvoltare al/ale producătorului.

2.4. Numerele CAS și CE (dacă există)

2.5. Formula moleculară și formula structurală (inclusiv toate detaliile referitoare la compoziția izomerică), masa moleculară

2.6. Metoda de fabricație (proceduri de sinteză pe scurt) a substanței active

2.7. Specificația purității substanței active exprimată în g/kg sau g/l, după caz

2.8. Identitatea impurităților și aditivilor (de exemplu, stabilizatori), cu formula structurală și gama posibilă exprimată în g/kg sau g/l, după caz

2.9. Originea substanței active naturale sau a precursorului/precursorilor substanței active, de exemplu, extract de flori

2.10. Date privind expunerea la substanță, conform anexei VIIA la Directiva 92/32/CEE

3. Proprietățile fizice și chimice ale substanței active

3.1. Starea substanței la 20°C și 101,3 kPa

3.2. Punctul de topire/punctul de congelare

3.2. Nu este necesar să se efectueze studiul sub limita inferioară de -20 °C.

3.3. Punctul de fierbere

3.3. Nu este necesar să se efectueze studiul:

- pentru gaze; sau

- pentru solide care fie se topesc la o temperatură de peste 300°C, fie se descompun înainte de fierbere. În astfel de cazuri, poate fi estimat sau măsurat punctul de fierbere sub presiune redusă; sau

- pentru substanțe care se descompun înainte de fierbere (de exemplu prin autooxidare, restructurarea moleculei, degradare, descompunere etc.).

3.4. Densitate relativă

3.4. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care:

– substanța este stabilă numai în soluție cu un anumit solvent și densitatea soluției este similară cu cea a solventului. În astfel de cazuri, este suficient să se indice dacă densitatea soluției este mai mare sau mai mică decât cea a solventului; sau

– substanța este un gaz. În acest caz, se efectuează o estimare bazată pe un calcul pornind de la greutatea moleculară și legile gazelor ideale.

3.5. Presiunea de vapori

3.5. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care punctul de topire este peste 300°C.

În cazul în care punctul de topire este între 200°C și 300°C este suficientă o valoare limită obținută prin măsurare sau printr-o metodă de calcul recunoscută.

3.6. Tensiunea superficială

3.6. Este necesar să se efectueze studiul numai în cazul în care:

– având în vedere structura, se anticipează sau poate fi preconizată o activitate de suprafață; sau

- activitatea de suprafață este o caracteristică dorită a materialului.

În cazul în care solubilitatea în apă este sub 1 mg/l la 20°C, nu este necesar să se efectueze testul.

3.7. Solubilitatea în apă

3.7. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care:

– substanța este instabilă în apă la pH 4, 7 și 9 (timpul de înjumătățire este mai mic de 12 h); sau

– substanța este ușor oxidabilă în apă.

În cazul în care substanța pare „insolubilă” în apă, se efectuează un test până la limita de detecție a metodei analitice.

3.8. Coeficientul de repartiție n-octanol/apă

3.8. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care substanța este anorganică. În cazul în care nu se poate efectua testul (de exemplu substanța se descompune, are o activitate de suprafață ridicată, reacționează violent în timpul efectuării testului, nu se dizolvă în apă ori în octanol sau nu este posibil să se obțină o substanță suficient de pură), trebuie furnizată o valoare calculată pentru log P, precum și detaliile metodei de calcul.

3.9. Punctul de inflamabilitate

3.9. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care:

– substanța este anorganică; sau

– substanța conține numai componenți organici volatili cu puncte de inflamabilitate peste 100°C în soluții apoase; sau

– punctul de inflamabilitate estimat este peste 200°C; sau

– punctul de inflamabilitate poate fi prevăzut cu precizie prin extrapolare pornind de la materiale existente caracterizate.

3.10. Inflamabilitate

3.10. Nu este necesar să se efectueze studiul:

– în cazul în care substanța este în stare solidă cu proprietăți explozive sau piroforice. Aceste proprietăți trebuie să fie întotdeauna examinate înainte de examinarea inflamabilității sau

– pentru gaze, în cazul în care concentrația gazului inflamabil, în amestec cu gaze inerte, este atât de scăzută încât, în amestec cu aerul, concentrația este tot timpul sub limita inferioară sau

– pentru substanțe care se aprind spontan când vin în contact cu aerul.

3.11. Proprietăți explozive

3.11. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care:

– nu sunt prezente în moleculă grupe chimice asociate proprietăților explozive sau

– substanța conține grupe chimice asociate unor proprietăți explozive care includ oxigen, iar bilanțul de oxigen calculat este mai mic de –200 sau

– substanța organică sau amestecul omogen de substanțe organice conține grupe chimice asociate cu proprietăți explozive, dar energia exotermă de descompunere este mai mică decât 500 J/g, iar descompunerea exotermă debutează la o temperatură sub 500 ºC sau

– pentru amestecurile de substanțe anorganice oxidante (diviziunea 5.1 a ONU) cu materiale organice, concentrația substanței anorganice oxidante este:

– sub 15 % din greutate, în cazul în care face parte din grupa de ambalare I a ONU (materiale cu grad ridicat de pericol) sau din grupa de ambalare II a ONU (materiale cu grad mediu de pericol)

– sub 30 % din greutate, în cazul în care face parte din grupa de ambalare III a ONU (materiale cu grad scăzut de pericol).

Notă: Nu este necesar nici testul de propagare a exploziei și nici testul de sensibilitate la undele de șoc cauzate de o explozie, în cazul în care energia de descompunere exotermă a materialelor organice este mai mică de 800 J/g.

3.12. Temperatura de autoaprindere

3.12. Nu este necesar să se efectueze studiul:

– în cazul în care substanța este explozivă sau se aprinde spontan în aer la temperatura camerei sau

– pentru lichide neinflamabile în aer, de exemplu fără punct de inflamabilitate până la 200°C sau

– pentru gaze care nu au interval de inflamabilitate sau

– pentru solide, în cazul în care substanța are un punct de topire < 160°C sau în cazul în care rezultatele preliminare exclud autoîncălzirea substanței până la 400°C.

3.13. Proprietăți oxidante

3.13. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care:

– substanța este explozivă sau

– substanța este ușor inflamabilă sau

– substanța este un peroxid organic sau

– substanța nu poate reacționa exoterm cu materialele combustibile, de exemplu datorită structurii chimice (de exemplu substanțe organice care nu conțin atomi de oxigen sau halogen și aceste elemente nu sunt legate chimic de azot sau oxigen sau substanțe anorganice care nu conțin atomi de oxigen sau halogen).

Pentru solide nu este necesar să se efectueze testul complet în cazul în care testele preliminare indică în mod clar că substanța supusă testului are proprietăți oxidante.

A se remarca faptul că, întrucât nu există nicio metodă de testare pentru determinarea proprietăților oxidante ale amestecurilor gazoase, evaluarea acestor proprietăți trebuie realizată printr-o metodă estimativă care să se bazeze pe compararea potențialului de oxidare al gazelor în amestec cu potențialul de oxidare a oxigenului în aer.

3.14. Granulometrie

3.14. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care substanța este comercializată sau utilizată într-o altă stare decât solidă sau sub formă de granule.

3.15. Stabilitatea în solvenții organici și identitatea produselor de descompunere relevante

Nivelul II

3.15. Stabilitatea în solvenții organici și identitatea produselor de descompunere relevante

Sunt necesare numai în cazul în care se consideră că stabilitatea substanței este critică.

3.16. Constanta de disociere

Nivelul II

3.16. Constanta de disociere

3.17. Vâscozitatea

Nivelul II

3.17. Vâscozitatea

3.18. Solubilitatea în solvenți organici, inclusiv influența temperaturii asupra solubilității(60)

Nivelul II

3.19. Stabilitatea în solvenți organici utilizați în produsele biocide și identitatea produselor de degradare relevante(61)

Nivelul II

4. Metode de detectare și identificare

4.1. Metode de analiză pentru identificarea substanței active pure și, unde este cazul, pentru produsele de degradare corespunzătoare, izomerii și impuritățile substanței active și ale aditivilor (de exemplu, stabilizatori)

4.2. Metode de analiză care includ ratele de recuperare și limitele de detectare pentru substanța activă și reziduurile acesteia

4.3 Metode de analiză conținând ratele de recuperare și limitele de detectare pentru substanța activă și reziduurile acesteia în/pe produsele alimentare sau hrana pentru animale și alte produse, dacă este cazul

Nivelul II

5. Eficacitatea contra organismelor vizate și utilizări prevăzute

5.1. Funcția, de exemplu fungicid, rodenticid, insecticid, bactericid

5.2. Organism(e) care trebuie combătut(e) și produse, organisme sau obiecte care trebuie protejate

5.3. Efecte asupra organismelor vizate și concentrația probabilă la care va fi utilizată substanța activă

5.4. Mod de acțiune (inclusiv timpul de acțiune)

5.5. Domeniul de utilizare preconizat

5.6. Utilizator: industrial, profesional, populație (neprofesional)

5.7. Informații privind apariția sau eventuala apariție a unei rezistențe și strategiile de răspuns adecvate

5.8. Cantitatea probabilă introdusă în fiecare an pe piață

6. Profilul toxicologic pentru om și animale, inclusiv metabolismul

6.1. Iritație sau coroziune cutanată

6.1. Evaluarea acestui efect cuprinde următoarele etape consecutive:

(1) o evaluare a datelor disponibile referitoare la oameni și animale;

(2) o evaluare a rezervei acide sau alcaline;

(3) un studiu in vitro pentru coroziunea cutanată;

(4) un studiu in vitro pentru iritația cutanată.

Nu este necesar să se efectueze etapele 3 și 4 în cazul în care:

– informațiile disponibile indică faptul că sunt îndeplinite criteriile de clasificare ca substanțe corosive pentru piele sau iritante pentru ochi sau

– substanța este inflamabilă în aer, la temperatura camerei sau

– substanța este clasificată ca foarte toxică în contact cu pielea sau

– un studiu de toxicitate acută pe cale cutanată nu indică iritație cutanată până la nivelul dozei limită (2 000 mg/kg greutate corporală).

6.1.1. Iritație cutanată in vivo

6.2. Iritație oculară

6.2. Evaluarea acestui efect cuprinde următoarele etape consecutive:

(1) o evaluare a datelor disponibile referitoare la oameni și animale;

(2) o evaluare a rezervei acide sau alcaline;

(3) un studiu in vitro pentru iritația oculară.

Nu este necesar să se efectueze etapa 3 în cazul în care:

– informațiile disponibile indică faptul că sunt îndeplinite criteriile de clasificare ca substanțe corosive pentru piele sau iritante pentru ochi sau

– substanța este inflamabilă în aer, la temperatura camerei.

6.2.1. Iritație oculară in vivo

6.3. Sensibilizare cutanată

6.3. Evaluarea acestui efect cuprinde următoarele etape consecutive:

(1) o evaluare a datelor disponibile referitoare la oameni, la animale și a datelor alternative;

(2) testare in vivo.

Nu este necesar să se efectueze etapa 2 în cazul în care:

– informațiile disponibile indică faptul că substanța ar trebui clasificată ca substanță sensibilizantă sau corosivă pentru piele sau

– substanța este un acid puternic (pH < 2,0) sau o bază puternică (pH > 11,5) sau

– substanța este inflamabilă în aer, la temperatura camerei.

Testul redus pe ganglioni limfatici locali murini (rLLNA) reprezintă prima alegere pentru metoda de testare in vivo ca test de screening pentru a distinge substanțele sensibilizante de cele nesensibilizante. Testul LLNA complet ar trebui să se efectueze în cazul în care se știe că este necesară o evaluare a capacității de sensibilizare. Se poate recurge la un alt test numai în circumstanțe excepționale. În acest caz, trebuie justificată utilizarea unui alt test.

6.4. Mutagenitate

6.4. Se au în vedere studii in vivo corespunzătoare privind mutagenitatea, în cazul în care se obține un rezultat pozitiv în urma unuia dintre studiile de genotoxicitate de la nivelul I.

Pentru substanțe noi, este oportun să se evalueze parametrii unui test in vivo de micronucleu, ca parte a studiului de toxicitate la doză repetată pe o durată de 28 sau de 90 de zile.

6.4.1. Studiul mutației genetice in vitro asupra bacteriilor

6.4.1. În cazul unui rezultat pozitiv, se vor avea în vedere și alte studii privind mutagenitatea.

Nu este necesar să se efectueze un astfel de studiu în cazul substanțelor sau preparatelor antimicrobiene.

6.4.2. Studiu citogenetic in vitro pe celule de mamifere sau studiul micronucleilor in vitro

6.4.2. În mod obișnuit, nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care:

– sunt disponibile date adecvate în urma unui test citogenetic in vivo sau

– substanța este cunoscută ca făcând parte din categoria substanțelor cancerigene 1A sau 1B sau din categoria substanțelor mutagene 1A, 1B sau 2.

6.4.3. Studiul in vitro privind mutațiile genetice pe celule de mamifere, în cazul în care rezultatul de la nivelul I, secțiunile 6.4.1 și 6.4.2 este negativ.

6.4.3. ▌Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care sunt disponibile în altă parte date adecvate în urma unui test in vivo concludent privind mutațiile genetice pe celule de mamifere.

6.4.4. Studiul de genotoxicitate in vivo

Nivelul II

6.4.4 În cazul în care se obține un rezultat pozitiv în urma oricăruia dintre studiile in vitro de genotoxicitate de la nivelul I și nu există încă rezultate disponibile în urma unui studiu in vivo, solicitantul trebuie să propună un studiu in vivo adecvat de genotoxicitate pe celule somatice. Pentru substanțe noi, ar trebui să se poată evalua parametrii unui test in vivo de micronucleu, ca parte a studiului de toxicitate la doză repetată pe o durată de 28 sau de 90 de zile.

În cazul în care există un rezultat pozitiv disponibil în urma unui studiu in vivo pe celule somatice, este necesar să se ia în considerare potențialul mutagen pe celule germinale, pe baza tuturor datelor disponibile, inclusiv pe baza datelor toxicocinetice. În cazul în care nu se pot trage concluzii clare privind mutagenitatea celulelor germinale, se au în vedere cercetări suplimentare.

6.5. Toxicitate acută

6.5. În general, nu este necesar să se efectueze studiul/studiile în cazul în care:

– substanța este clasificată ca fiind corosivă pentru piele.

Pe lângă calea orală (6.5.1), pentru alte substanțe decât gazele, informațiile menționate la punctele 6.5.2-6.5.3 se furnizează pentru cel puțin încă o cale. Alegerea celei de-a doua căi va depinde de natura substanței și de calea probabilă de expunere a omului. În cazul în care există o singură cale de expunere, este necesar să se furnizeze informații referitoare numai la calea respectivă.

6.5.1. Pe cale orală

6.5.1. Nu este necesar să se efectueze studiul, în cazul în care este disponibil un studiu privind toxicitatea acută prin inhalare (6.5.2).

Metoda clasei de toxicitate acută reprezintă alegerea preferențială pentru metoda de testare in vivo. Se poate recurge la un alt test numai în circumstanțe excepționale, iar în acest caz trebuie prezentată o justificare.

6.5.2. Prin inhalare

6.5.2. Testarea prin inhalare este adecvată numai în cazul în care aceasta constituie calea principală de expunere a oamenilor ▌, având în vedere presiunea de vapori a substanței și/sau posibilitatea expunerii la aerosoli, particule sau picături de mărime inhalabilă. Metoda clasei de toxicitate acută reprezintă alegerea preferențială pentru metoda de testare in vivo. Numai în circumstanțe excepționale ar trebui să se utilizeze testul clasic al „concentrației letale” (CL50). În acest caz, trebuie justificată utilizarea unui alt test.

6.5.3. Pe cale cutanată

6.6. Toxicitatea la doză repetată

 

6.6.1. Studiul toxicității la doză repetată, pe termen scurt (28 de zile), o singură specie, masculi și femele, cea mai adecvată cale de administrare, având în vedere calea probabilă de expunere a omului.

6.6.1. Nu este necesar să fie efectuat studiul toxicității pe termen scurt (28 de zile) în cazul în care:

– este disponibil sau planificat un studiu concludent de toxicitate subcronică (90 de zile) sau cronică, cu condiția să se fi utilizat sau să se utilizeze o specie, o doză, un solvent și o cale de administrare corespunzătoare sau

– în cazul în care o substanță se descompune imediat și există date suficiente privind produsele de descompunere sau

– se poate exclude o expunere semnificativă a oamenilor, în conformitate cu anexa IV secțiunea 3.

Testarea se efectuează pe cale orală, cu excepția cazului în care:

(1) calea principală de expunere umană va fi cutanată și este îndeplinită una din următoarele condiții:

- proprietățile fizico-chimice și toxicologice, incluzând un studiu privind penetrarea cutanată in vitro (și anume OCDE TG 428), arată că biodisponibilitatea cutanată va fi semnificativă sau

- se constată o toxicitate cutanată sau o penetrare cutanată semnificativă la substanțele cu structură înrudită.

(2) calea principală de expunere umană va fi inhalarea, având în vedere presiunea de vapori a substanței și frecvența, importanța și durata de expunere probabilă la aerosoli, particule sau picături de mărime inhalabilă.

Testarea se efectuează numai pe o singură cale de expunere. Estimările nivelului de toxicitate pe alte căi se efectuează cu ajutorul modelării farmaco-cinetice.

Studiul de toxicitate subcronică (90 de zile) (nivelul II, secțiunea 6.6.2) este propus de către solicitant în locul unui studiu de 28 de zile în cazul în care: frecvența și durata expunerii omului indică faptul că un studiu mai lung de o lună și mai scurt de 12 luni este adecvat, iar datele normal disponibile indică faptul că cinetica sau alte proprietăți ale unei substanțe sau a metaboliților săi ar putea permite efectelor negative să rămână nedetectate într-un studiu de toxicitate pe termen scurt.

În cazul substanțelor cu o structură moleculară înrudită cu cea a substanțelor cunoscute, toxice pentru anumite organe (ca de exemplu neurotoxicitate), ar fi ideal să se examineze parametrii relevanți suplimentari în cadrul unui studiu de 28 sau 90 de zile, în locul unui studiu de sine stătător, cum ar fi un studiu de neurotoxicitate. Studiile suplimentare de sine stătătoare ar trebui să fie limitate la circumstanțe excepționale.

6.6.2. Studiu de toxicitate subcronică (90 de zile), o singură specie, rozătoare, masculi și femele, cea mai adecvată cale de administrare, având în vedere calea probabilă de expunere a omului.

Nivelul II

6.6.2. Nu este necesar să se efectueze studiul de toxicitate subcronică (90 de zile) în cazul în care:

– este disponibil un studiu concludent de toxicitate pe termen scurt (28 de zile) care demonstrează că există efecte toxice grave, conform criteriilor de clasificare a substanței în categoria R48, pentru care concentrația NOAEL-28 zile observată permite, după aplicarea unui factor corespunzător de incertitudine, extrapolarea la NOAEL-90 de zile pentru aceeași cale de expunere sau

– este disponibil un studiu concludent de toxicitate cronică, cu condiția să fi fost utilizate speciile și calea de administrare corespunzătoare sau

– substanța suferă o descompunere imediată și există date suficiente privind produsele rezultate din descompunere (atât pentru efectele sistemice, cât și pentru cele de la locul de absorbție) sau

– substanța nu este reactivă, este insolubilă și neinhalabilă și nu există nicio dovadă a absorbției sau a toxicității în urma „testului limită” de 28 de zile, în special în cazul în care o astfel de situație implică o expunere limitată a omului.

Testarea se efectuează pe cale orală, cu excepția cazului în care:

(1) calea principală de expunere umană va fi cutanată și este îndeplinită una din următoarele condiții:

- proprietățile fizico-chimice și toxicologice, incluzând un studiu privind penetrarea cutanată in vitro (și anume OCDE TG 428), arată că biodisponibilitatea cutanată va fi semnificativă sau

- se constată o toxicitate cutanată sau o penetrare cutanată semnificativă la substanțele cu structură înrudită.

(2) calea principală de expunere umană va fi inhalarea, având în vedere presiunea de vapori a substanței și frecvența, importanța și durata de expunere probabilă la aerosoli, particule sau picături de mărime inhalabilă.

Testarea se efectuează pe o singură cale de expunere. Estimările nivelului de toxicitate pe alte căi se efectuează cu ajutorul modelării farmaco-cinetice.

În cazul substanțelor cu o structură moleculară înrudită cu cea a substanțelor cunoscute, toxice pentru anumite organe (ca de exemplu neurotoxicitate), ar fi preferabil să se examineze parametrii relevanți suplimentari în cadrul unui studiu de 28 sau de 90 de zile, în locul unui studiu de sine stătător, cum ar fi un studiu de neurotoxicitate. Studiile suplimentare de sine stătătoare ar trebui să fie limitate la circumstanțe excepționale.

6.6.3. Studiu de toxicitate la doză repetată pe termen lung (≥ 12 luni)

Nivelul II

6.6.3. Solicitantul poate propune sau se poate solicita un studiu de toxicitate la doză repetată pe termen lung (≥ 12 luni) numai în cazul în care:

- frecvența, ordinul de mărime și durata expunerii omului indică faptul că este adecvată o evaluare de riscuri cronice și

în cazul în care aplicarea unui factor de incertitudine adecvat nu ar avea un caracter suficient de protector în scopul evaluării de risc.

În cazul în care sunt necesare, de asemenea, date referitoare la cancerigenitate, iar acestea nu sunt deja disponibile, ar trebui efectuate studii la doză repetată și de cancerigenitate pe termen lung, utilizându-se protocolul pentru studii combinate OCDE TG 453.

6.6.4. Studii suplimentare

Nivelul II

6.6.4. Studii suplimentare pot fi propuse de solicitant sau pot fi solicitate în următoarele situații:

– în cazul unei toxicități care prezintă motive de îngrijorare deosebită (de exemplu efecte grave/ severe) sau

– în cazul în care există indicații ale unui efect pentru care dovezile disponibile sunt inadecvate pentru evaluarea toxicologică și/sau caracterizarea riscului. În astfel de cazuri, poate fi mai adecvată efectuarea unor studii toxicologice specifice, destinate cercetării acestor efecte (de exemplu imunotoxicitate, neurotoxicitate) sau

– în cazul unui motiv deosebit de îngrijorare privind expunerea (de exemplu utilizarea în produsele de consum, ceea ce conduce la niveluri de expunere apropiate de doza la care se observă apariția toxicității).

În cazul în care o substanță este cunoscută ca având efecte adverse asupra fertilității, îndeplinind criteriile de clasificare ca toxic pentru reproducere Categoria 1A sau 1B: poate dăuna fertilității (H360F), iar datele disponibile sunt adecvate pentru a susține o evaluare solidă a riscului, atunci nu mai este necesară testarea fertilității. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere testul de toxicitate asupra dezvoltării.

6.7. Toxicitatea pentru reproducere

Nivelul II

6.7. Nu este necesar să se efectueze aceste studii în cazul în care:

– substanța este cunoscută a fi un genotoxic cancerigen și se aplică măsuri corespunzătoare de gestionare a riscurilor sau

– substanța este cunoscută a fi un mutagen pentru celulele germinale și se aplică măsuri corespunzătoare de gestionare a riscurilor sau

– substanța are o activitate toxicologică scăzută (dacă niciunul dintre testele disponibile nu a furnizat dovezi de toxicitate), datele toxicocinetice pot dovedi că nu se produce nicio absorbție sistemică prin intermediul căilor de expunere relevante (de exemplu concentrațiile în plasmă/sânge se află sub limita de detectare atunci când se utilizează o metodă sensibilă și absența substanței și a metaboliților acesteia în urină, bilă sau aerul expirat) și nu se produce nicio expunere a omului sau, dacă există, nu este una semnificativă.

În cazul în care o substanță este cunoscută ca având efecte adverse asupra fertilității, îndeplinind criteriile de clasificare ca toxic pentru reproducere Categoria 1A sau 1B: poate dăuna fertilității (H360F), iar datele disponibile sunt adecvate pentru a susține o evaluare solidă a riscului, atunci nu mai este necesară testarea fertilității. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere testul de toxicitate asupra dezvoltării.

În cazul în care se cunoaște că o substanță provoacă toxicitate asupra dezvoltării, îndeplinind criteriile de clasificare ca toxic pentru reproducere Categoria 1A sau 1B: poate dăuna fătului (H360D), iar datele disponibile sunt adecvate pentru a susține o evaluare solidă a riscului, atunci nu mai este necesară testarea toxicității asupra dezvoltării. Cu toate acestea, trebuie avute în vedere testele privind efectele asupra fertilității.

6.7.1. Screening-ul pentru depistarea toxicității pentru reproducere/asupra dezvoltării, o singură specie (OCDE 421 sau 422), în cazul în care informațiile disponibile privind substanțele cu structură înrudită din estimările din (Q)SAR-uri sau din metodele in vitro nu indică faptul că substanța poate fi toxică pentru dezvoltare.

6.7.1. Nu este necesar să se efectueze acest studiu în cazul în care:

– substanța este cunoscută a fi un genotoxic cancerigen și se aplică măsuri corespunzătoare de gestionare a riscurilor sau

– substanța este cunoscută a fi un mutagen pentru celulele germinale și se aplică măsuri corespunzătoare de gestionare a riscurilor sau

nu există o expunere semnificativă a oamenilor, în conformitate cu anexa IV secțiunea 3 sau

– este disponibil un studiu privind toxicitatea în stadiul de dezvoltare prenatal (nivelul II punctul 6.7.2) sau un studiu privind toxicitatea pentru reproducere pe una sau două generații (nivelul II, punctul 6.7.3).

În cazul în care o substanță este cunoscută ca având efecte adverse asupra fertilității, îndeplinind criteriile de clasificare ca toxic pentru reproducere Categoria 1A sau 1B: poate dăuna fertilității (H360F), iar datele disponibile sunt adecvate pentru a susține o evaluare solidă a riscului, atunci nu mai este necesară testarea fertilității. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere testul de toxicitate asupra dezvoltării prenatale.

În cazul în care se cunoaște că o substanță provoacă toxicitate asupra dezvoltării, îndeplinind criteriile de clasificare ca toxic pentru reproducere Categoria 1A sau 1B: poate dăuna fătului (H360D), iar datele disponibile sunt adecvate pentru a susține o evaluare solidă a riscului, atunci nu mai este necesară testarea toxicității asupra dezvoltării. Cu toate acestea, trebuie avute în vedere testele privind efectele asupra fertilității.

În cazul în care există motive serioase de îngrijorare privind potențialele efecte adverse asupra fertilității sau asupra dezvoltării, solicitantul poate propune, în locul studiului de screening, ▌un studiu îmbunătățit, pe o generație, privind toxicitatea ▌pentru reproducere(nivelul II, punctul 6.7.3), incluzând sau nu un modul privind toxicitatea asupra dezvoltării prenatale.

6.7.2. Studiu privind toxicitatea asupra dezvoltării prenatale, o singură specie, cea mai adecvată cale de administrare, având în vedere calea probabilă de expunere a omului [B.31 din Regulamentul (CE) nr. 440/2008 sau OCDE 414].

Nivelul II

6.7.2. ▌Studiul se efectuează doar pe o singură specie, preferabil în combinație cu un studiu îmbunătățit, pe o singură generație, privind toxicitatea asupra reproducerii, după caz (nivelul II, punctul 6.7.3).

6.7.3. Până la acceptarea la nivelul UE sau la nivel internațional a metodei de testare, un studiu îmbunătățit, pe o generație, privind toxicitatea pentru reproducere, o singură specie, masculi și femele, cea mai adecvată cale de administrare, având în vedere calea probabilă de expunere a omului ▌.

Nivelul II

6.8. Toxicocinetică

 

6.8.1. Studiu al absorbției cutanate in vitro

 

6.9. Studiu de cancerigenitate

Nivelul II

6.9. Solicitantul poate propune sau se poate solicita un studiu de cancerigenitate în cazul în care:

– substanța are o utilizare dispersivă largă sau există dovada expunerii frecvente sau pe termen lung a omului și

– substanța este clasificată ca mutagenă Categoria 2 sau există dovezi în urma studiului (studiilor) la doză repetată conform cărora substanța poate induce hiperplazie și/sau leziuni preneoplazice.

În cazul în care substanța este clasificată ca mutagenă Categoria 1A sau 1B, prezumția implicită ar fi aceea că este probabil un mecanism genotoxic pentru cancerigenitate. În aceste cazuri, în mod normal, nu este necesar un test de cancerigenitate.

În cazul în care se solicită, de asemenea, date referitoare la toxicitatea pe termen lung și acestea nu sunt deja disponibile, ar trebui efectuate studii de cancerigenitate și la doză repetată pe termen lung, utilizându-se protocolul pentru studii combinate OCDE TG 453.

6.9.1. Date de supraveghere medicală a personalului din unitatea de fabricație, dacă există

6.9.2. Observare directă, de exemplu, cazuri clinice, cazuri de otrăvire, dacă există

6.9.3. Dosare medicale, provenind atât din industrie cât și din alte surse disponibile

6.9.4. Studii epidemiologice asupra populației generale, dacă există

6.9.5. Diagnostic de otrăvire, inclusiv simptomele specifice otrăvirii și testele clinice, dacă există

6.9.6. Observații asupra sensibilizării și alergenicității, dacă există

6.9.7. Tratament specific în caz de accident sau de otrăvire: măsuri de prim ajutor, antidoturi și tratament medical, dacă este cunoscut

6.9.8. Pronostic în caz de otrăvire

6.10. Rezumat al toxicologiei la mamifere și concluzii, inclusiv concentrația fără efecte adverse observabile (NOAEL), concentrația fără efecte observabile (NOEL), evaluarea globală pe baza ansamblului de date toxicologice și orice alte informații privind substanțele active. Dacă este posibil, orice măsuri propuse de protecție a lucrătorilor trebuie incluse sub formă de rezumat.

6.11 Studii suplimentare

Nivelul II

Date suplimentare care pot fi necesare în funcție de caracteristicile și utilizarea prevăzută a substanței active.

6.11.1 Studiul neurotoxicității

Nivelul II

Dacă substanța activă este un compus organofosforic sau dacă există alte motive pentru a considera că substanța activă poate avea proprietăți neurotoxice, se impun studii de neurotoxicitate. Specia aleasă pentru test este găina adultă sau altă specie, dacă se demonstrează că aceasta este mai potrivită pentru testare. Dacă este necesar, se impun teste de neurotoxicitate întârziată. Dacă se detectează activitate de inhibare a colinesterazei, trebuie avut în vedere un test de răspuns la agenții de reactivare.

6.11.2. Efecte toxice asupra șeptelului și a animalelor de companie

Nivelul II

6.11.3. Studii privind expunerea omului la substanța activă

Nivelul II

6.11.4. Produse alimentare și hrană pentru animale

Nivelul II

Dacă substanța activă trebuie utilizată în amestecuri folosite în locuri unde sunt preparate, consumate sau păstrate produsele alimentare destinate consumului uman sau în locuri unde sunt preparate, consumate sau păstrate furajele destinate animalelor, se impun testele prevăzute la punctul 9.1.

6.11.5. Dacă sunt considerate necesare orice alte teste referitoare la expunerea omului la substanța activă, în produsele biocide propuse, se impun testele prevăzute în anexa III titlul I punctul 9.1.

Nivelul II

6.11.6. Dacă substanța activă trebuie utilizată în produse destinate combaterii unor plante, se impun teste cu scopul de a evalua efectele toxice ale metaboliților din plantele tratate, dacă aceștia există și sunt diferiți de cei identificați la animale.

Nivelul II

6.11.7. Studiu mecanistic – toate studiile necesare pentru a clarifica efectele semnalate în studiile de toxicitate

Nivelul II

7. Profil ecotoxicologic, inclusiv evoluția și comportamentul în mediu

 

7.1. Toxicitatea acvatică

 7.1. Solicitantul propune testarea toxicității pe termen lung în cazul în care evaluarea efectuată la nivelul I indică necesitatea unor cercetări mai aprofundate a efectelor asupra organismelor acvatice. Alegerea testului (testelor) corespunzător (corespunzătoare) depinde de rezultatele evaluării efectuate la nivelul I.

7.1.1. Testarea toxicității pe termen scurt pe nevertebrate (specie preferată: Daphnia)

Solicitantul poate opta pentru un test de toxicitate pe termen lung în locul celui pe termen scurt.

7.1.1. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care:

– există factori atenuanți care indică improbabilitatea apariției toxicității acvatice, de exemplu în cazul în care substanța este foarte insolubilă în apă sau este puțin probabil ca substanța să traverseze membranele biologice sau

– este disponibil un studiu privind toxicitatea acvatică pe termen lung pe nevertebrate sau

– sunt disponibile informații corespunzătoare pentru clasificarea și etichetarea în materie de mediu.

Se are în vedere studiul privind toxicitatea acvatică pe termen lung pe Daphnia (nivelul II, punctul 7.1.5), în cazul în care substanța este puțin solubilă în apă.

7.1.2. Studiul privind inhibarea creșterii efectuat pe plante acvatice (de preferință alge)

7.1.2. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care există factori atenuanți care indică improbabilitatea apariției toxicității acvatice, de exemplu în cazul în care substanța este foarte insolubilă în apă sau în care este improbabil ca substanța să traverseze membranele biologice.

7.1.3. Test de toxicitate pe termen scurt pe pești: abordarea bazată pe prag.

7.1.3. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care:

– există factori atenuanți care indică improbabilitatea apariției toxicității acvatice, de exemplu în cazul în care substanța este foarte insolubilă în apă sau este puțin probabil ca substanța să traverseze membranele biologice sau

– este disponibil un studiu de toxicitate acvatică pe termen lung pe pești.

7.1.4. Testarea inhibării respirației în nămol activat

7.1.4. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care:

– nu există nicio emisie în instalația de tratare a apelor uzate sau

– există factori atenuanți care indică improbabilitatea apariției toxicității microbiene, de exemplu substanța este foarte insolubilă în apă sau

– se constată că substanța este ușor biodegradabilă, iar concentrațiile de testare aplicate se încadrează în intervalul de concentrații care sunt anticipate să apară în apele uzate care intră în instalația de tratare.

Studiul poate fi înlocuit cu testul de inhibare a nitrificării, în cazul în care datele disponibile arată că există probabilitatea ca substanța să fie un inhibitor al dezvoltării sau al funcției microbiene, în special al bacteriilor nitrifiante.

7.1.5. Testarea toxicității pe termen lung pe nevertebrate (specie preferată: Daphnia), (cu excepția cazului în care astfel de informații au fost deja furnizate ca parte a cerințelor prevăzute la nivelul I)

Nivelul II

 

7.1.6. Testarea toxicității pe termen lung pe pești, în cazul în care este indicată de profilul care semnalează utilizarea de substanțe și/sau proprietățile fizico-chimice

Informațiile se furnizează pentru unul dintre punctele 7.1.6.1, 7.1.6.2 sau 7.1.6.3.

Nivelul II

 

7.1.6.1. Test de toxicitate pe alevini [pești în primele stadii de viață (FELS - fish early-life stages)]

Nivelul II

 

7.1.6.2. Test de toxicitate pe termen scurt pe pești în etapele de embrioni și de larve

Nivelul II

 

7.1.6.3. Pești, test de creștere a alevinilor

Nivelul II

 

7.2. Degradarea

7.2. Trebuie avute în vedere teste suplimentare de degradare biotică în cazul în care evaluarea efectuată la nivelul I indică necesitatea efectuării unor cercetări mai aprofundate privind degradarea substanței și a produselor sale de descompunere. Alegerea testului (testelor) corespunzător (corespunzătoare) depinde de rezultatele evaluării efectuate la nivelul I și poate include teste de simulare în medii adecvate (de exemplu apă, sedimente sau sol).

7.2.1. Biotică

 

7.2.1.1. Biodegradabilitate ușoară

7.2.1.1. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care substanța este anorganică.

7.2.1.2. Test de simulare a degradării finale în apele de suprafață

Nivelul II

7.2.1.2. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care:

– substanța este foarte insolubilă în apă sau

– substanța este ușor biodegradabilă.

7.2.1.3. Test de simulare în sol (pentru substanțe cu un potențial ridicat de absorbție în sol)

Nivelul II

7.2.1.3. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care:

– substanța este ușor biodegradabilă sau

– este improbabilă expunerea directă sau indirectă a solului.

7.2.1.4. Test de simulare în sedimente (pentru substanțe cu un potențial ridicat de absorbție în sedimente)

Nivelul II

7.2.1.4. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care:

– substanța este ușor biodegradabilă sau

– este improbabilă expunerea directă sau indirectă a sedimentelor.

7.2.2. Abiotică

 

7.2.2.1. Hidroliza în funcție de pH.

7.2.2.1. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care:

– substanța este ușor biodegradabilă sau

– substanța este foarte insolubilă în apă.

7.2.3. Identificarea produselor de descompunere

Nivelul II

7.2.3. Cu excepția cazului în care substanța este ușor biodegradabilă.

7.3. Evoluția și comportamentul în mediul înconjurător

 

7.3.1. Screening-ul adsorbției/desorbției

7.3.1. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care:

– pe baza proprietăților fizico-chimice, se poate preconiza că substanța are un potențial scăzut de adsorbție (de exemplu, substanța are un coeficient scăzut de partiție octanol/apă) sau

– substanța și produsele sale de descompunere relevante se descompun rapid.

7.3.2. Bioacumularea în speciile acvatice, de preferință pești

Nivelul II

7.3.2. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care:

– substanța are un potențial scăzut de bioacumulare (de exemplu, un log Kow < 3) și/sau un potențial scăzut de traversare a membranelor biologice sau

– este improbabilă expunerea directă sau indirectă a componentei acvatice.

7.3.3. Informații suplimentare privind adsorbția/desorbția în funcție de rezultatele studiului necesar conform nivelului I

Nivelul II

7.3.3. Nu este necesar să se efectueze studiul în cazul în care:

– substanța are un potențial scăzut de bioacumulare (de exemplu, un log Kow < 3) și/sau un potențial scăzut de traversare a membranelor biologice sau

– pe baza proprietăților fizico-chimice, se poate preconiza că substanța are un potențial scăzut de adsorbție (de exemplu, substanța are un coeficient scăzut de partiție octanol/apă) sau

– substanța și produsele sale de descompunere se descompun rapid.

7.4. Studii suplimentare

Nivelul II

7.4.1. Orice alte teste de biodegradabilitate care sunt relevante prin rezultatele obținute la punctul 7.2.1.1.

Nivelul II

7.4.2. Fototransformarea în aer (metoda de estimare), inclusiv identificarea produselor de degradare

Nivelul II

7.4.3. Dacă rezultatele de la punctul 7.4.2 indică necesitatea acestor teste sau dacă substanța activă prezintă o degradare abiotică în general scăzută sau nulă, se impun testele descrise la punctele 10.1.1 și 10.2.1 și, dacă este cazul, la punctul 10.3.

Nivelul II

8. Măsuri necesare pentru protecția omului, animalelor și a mediului

Nivelul II

Date suplimentare care pot fi necesare în funcție de caracteristicile și utilizarea prevăzută a substanței active:

8.1. Identificarea oricăror substanțe relevante din Lista I sau II din anexa la Directiva 80/68/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1979 privind protecția apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase(62), Anexa I partea B la Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman sau Anexa X la Directiva 2000/60/CE.

Observații:

(1) Aceste date trebuie furnizate pentru substanța activă purificată a cărei specificație este indicată.

(2) Aceste date trebuie furnizate pentru substanța activă a cărei specificație este indicată.

Nivelul II

9. Studii suplimentare privind sănătatea umană

Nivelul II

Date suplimentare care pot fi necesare în funcție de caracteristicile și utilizarea prevăzută a substanței active:

9.1. Studii asupra produselor alimentare și hranei pentru animale

Nivelul II

9.1.1. Identificarea produselor de degradare și de reacție, precum și a metaboliților substanței active conținute în produsele alimentare și hrana pentru animale tratate sau contaminate

Nivelul II

9.1.2. Comportamentul reziduurilor substanței active, al produselor sale de degradare și, dacă este cazul, al metaboliților în produsele alimentare și în hrana pentru animale tratate sau contaminate, inclusiv cinetica dispariției

Nivelul II

9.1.3. Bilanțul global de materii al substanței active. Date suficiente despre reziduuri obținute în timpul testelor supravegheate care vizează demonstrarea faptului că reziduurile care vor rezulta probabil în urma utilizării propuse nu vor afecta sănătatea umană sau animală.

Nivelul II

9.1.4. Estimarea expunerii potențiale sau reale a omului la substanța activă prin intermediul alimentației sau prin alte moduri

Nivelul II

9.1.5. Dacă reziduurile substanței active rămân în hrana pentru animale pentru o perioadă semnificativă de timp, trebuie studiate alimentația și metabolismul animalelor astfel încât să se poată evalua reziduurile din produsele alimentare de origine animală

Nivelul II

9.1.6. Efectele prelucrării industriale și/sau a preparării casnice asupra naturii și cantității de reziduuri ale substanței active

Nivelul II

9.1.7. Limita admisă de reziduuri propusă și justificarea acceptabilității sale

Nivelul II

9.1.8. Orice alte informații relevante disponibile

Nivelul II

9.1.9. Rezumatul și evaluarea datelor furnizate conform punctelor 1.1.-1.8

Nivelul II

9.2. Alt(e) test(e) privind expunerea omului

Se impun teste adecvate și furnizarea unui caz comentat.

Nivelul II

10. Studii suplimentare privind evoluția și comportamentul în mediu

Nivelul II

10. Dacă rezultatele studiilor ecotoxicologice și ale utilizării sau utilizărilor prevăzute ale substanței active indică un risc pentru mediu, se impun testele descrise în această secțiune.

10.1 Evoluție și comportament în sol

Nivelul II

10.1.1. Viteză și căi de degradare, inclusiv identificarea proceselor implicate, a metaboliților și a produselor de degradare în cel puțin trei tipuri de soluri în condiții adecvate

Nivelul II

10.1.2. Absorbție și desorbție în cel puțin trei tipuri de soluri și, dacă este relevant, absorbția și desorbția metaboliților și a produselor de degradare

Nivelul II

10.1.3. Mobilitatea în cel puțin trei tipuri de soluri și, unde este relevant, mobilitatea metaboliților și a produselor de degradare

Nivelul II

10.1.4. Importanța și natura reziduurilor legate

Nivelul II

10.2. Evoluția și comportamentul în apă

Nivelul II

10.2.1. Viteză și căi de degradare în mediul acvatic (în măsura în care aceste aspecte nu sunt acoperite de punctul 7.2), inclusiv identificarea metaboliților și a produșilor de degradare

Nivelul II

10.2.2. Absorbție și desorbție în apă (sisteme de sedimente de sol) și, dacă este relevant, absorbția și desorbția metaboliților și a produselor de degradare

Nivelul II

10.3. Evoluția și comportamentul în aer

Dacă substanța activă trebuie utilizată în amestecuri pentru fumiganți, dacă va fi aplicată prin pulverizare, dacă este volatilă, dacă orice alte informații indică acest aspect ca fiind semnificativ, viteza și căile de degradare în aer trebuie să fie determinate în măsura în care aceste aspecte nu sunt acoperite de punctul 7.4.3

Nivelul II

11. Studii ecotoxicologice suplimentare

Nivelul II

11. Dacă rezultatele studiilor ecotoxicologice și ale utilizării sau utilizărilor prevăzute ale substanței active indică un risc pentru mediu, se impun testele descrise în această secțiune.

11.1. Efecte asupra păsărilor

Nivelul II

11.1.1. Toxicitate pe termen scurt – aportului alimentar de opt zile la ▌o specie ▌

Nivelul II

11.1.2. Efecte asupra reproducerii

Nivelul II

11.1.2. Acest test nu este cerut dacă studiul de toxicitate al aportului alimentar (secțiunea 11.1.1) arată că nivelul CL50 depășește 2 000 mg/kg.

11.2. Efecte asupra altor organisme nevizate

Nivelul II

11.2.1. Toxicitate acută la albine și la alte artropode utile, de exemplu răpitorii. ▌

Nivelul II

11.2.2. Toxicitate pentru râme și alte macro-organisme din sol nevizate

Nivelul II

11.2.3. Efecte asupra microorganismelor din sol nevizate

Nivelul II

11.2.4. Efecte asupra altor organisme specifice nevizate (floră și faună) care ar putea fi expuse riscului

Nivelul II

12. Clasificare și etichetare

13. Rezumat și evaluare a secțiunilor 1-12

TITLUL 2 – Microorganisme

Dosarele trebuie întocmite la nivel de tulpină a microorganismului, în cazul în care nu se prezintă informații care să demonstreze că specia este suficient de omogenă din punctul de vedere al ansamblului caracteristicilor sale sau în cazul în care solicitantul nu furnizează alte argumente.

În cazul în care microorganismul a fost modificat genetic în sensul articolului 2 alineatul (2) din Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului(63), trebuie furnizată, de asemenea, o copie a analizei datelor privind evaluarea riscurilor pentru mediu în temeiul articolului 4 alineatul (2) din directiva menționată.

Dacă acțiunea produsului biocid este cunoscută a fi cauzată parțial sau în totalitate de efectul unei toxine sau al unui metabolit sau dacă se prevăd reziduuri semnificative de toxine sau metaboliți fără legătură cu efectul microorganismului activ, trebuie prezentat un dosar privind toxina sau metabolitul care îndeplinește cerințele din Titlul 1.

În sprijinul cererilor depuse sunt necesare următoarele date:

1.  Identitatea microorganismului

1.1.  Solicitant

1.2.  Producător

1.3.  Denumirea și descrierea speciei, caracterizarea tulpinii

1.3.1.  Denumirea comună a microorganismului (inclusiv denumiri alternative și mai vechi)

1.3.2.  Denumirea taxonomică și tulpină, indicând dacă este vorba de o variantă, de o tulpină mutantă sau de un organism modificat genetic (OMG); în cazul virusurilor, denumirea taxonomică a agentului, serotipului, tulpinii sau mutantului

1.3.3.  Numărul de referință al prelevării și al culturii, în cazul în care cultura este depozitată

1.3.4.  Metode, proceduri și criterii utilizate la stabilirea prezenței și identității microorganismului (de exemplu, morfologie, biochimie, serologie etc.)

1.4.  Specificarea materialului utilizat pentru fabricarea preparatelor

1.4.1.  Conținutul de microorganisme

1.4.2.  Conținutul de impurități, aditivi și microorganisme de contaminare și identitatea respectivelor elemente

1.4.3.  Profilul analitic al loturilor

2.  Proprietățile biologice ale microorganismului

2.1.  Istoricul microorganismului și al utilizărilor acestuia Apariția naturală și repartizarea geografică

2.1.1.  Istoricul

2.1.2.  Originea și prezența în natură

2.2.  Informații privind organismul (organismele) vizat (vizate)

2.2.1.  Descrierea organismului (organismelor) vizat (vizate)

2.2.2.  Modul de acțiune

2.3.  Intervalul de specificitate în raport cu gazda și efecte asupra speciilor, altele decât organismul vizat

2.4.  Stadii de dezvoltare/ciclu de viață al microorganismului

2.5.  Natura infecțioasă, capacitatea de dispersie și de colonizare

2.6.  Legături cu agenți patogeni vegetali, animali sau umani cunoscuți

2.7.  Stabilitate genetică și factori care o pun în pericol

2.8.  Informații privind producerea metaboliților (în special a toxinelor)

2.9.  Antibiotice și alți agenți antimicrobieni

2.10.  Rezistența la factorii de mediu

2.11.  Efectele asupra materialelor, substanțelor și produselor

3.  Informații suplimentare privind microorganismul

3.1.  Funcție

3.2.  Domeniul de utilizare preconizat

3.3.  Tipul (tipurile) de produse și categoria de utilizatori pentru care microorganismul trebuie să figureze în anexa I

3.4.  Metoda de producție și controlul calității

3.5.  Informații privind apariția sau posibilitatea dezvoltării unei rezistențe la organismul (organismele) vizat (vizate)

3.6.  Metode de a împiedica pierderea virulenței stocului sursă al microorganismului

3.7.  Metode și precauții recomandate în materie de manipulare, depozitare și transport sau în caz de incendiu

3.8.  Proceduri de distrugere sau decontaminare

3.9.  Măsuri în caz de accident

3.10.  Proceduri de gestionare a deșeurilor

3.11.  Planul de monitorizare care trebuie utilizat pentru microorganismul activ, inclusiv în materie de manipulare, depozitare, transport și utilizare

3.12.  Clasificarea microorganismului în grupul de risc adecvat specificat la articolul (2) din Directiva 2000/54/CE.

4.  Metode analitice

4.1.  Metode de analiză a microorganismului așa cum este produs

4.2.  Metode de determinare și cuantificare a reziduurilor (viabile sau nu)

5.  Efecte asupra sănătății umane

NIVELUL I

5.1.  Informații de bază

5.1.1.  Date medicale

5.1.2.  Supravegherea medicală a personalului instalațiilor de producție

5.1.3.  Observații în raport cu sensibilizarea/natura alergenică

5.1.4.  Observații directe, de exemplu, cazuri clinice

5.2.  Studii de bază

5.2.1.  Sensibilizare

Evaluarea acestui efect cuprinde următoarele etape consecutive:

   (1) o evaluare a datelor disponibile referitoare la oameni, la animale și a datelor alternative;
   (2) testare in vivo.

Testul redus pe ganglioni limfatici locali murini (rLLNA) reprezintă prima alegere ca metodă de testare in vivo folosită ca test de screening pentru a distinge substanțele sensibilizante de cele nesensibilizante. Testul LLNA complet ar trebui să se efectueze în cazul în care se știe că este necesară o evaluare a capacității de sensibilizare. Se poate recurge la un alt test numai în circumstanțe excepționale, iar în acest caz trebuie prezentată o justificare.

5.2.2.  Toxicitate, patogenitate și infecțiozitate acută

Testarea se efectuează pe cale orală, cu excepția cazului în care calea principală de expunere umană se presupune că va fi inhalarea. Testarea se efectuează doar pe o singură cale de expunere.

5.2.2.1.  Toxicitate, patogenitate și infecțiozitate acută pe cale orală

5.2.2.2.  Toxicitate, patogenitate și infecțiozitate acută prin inhalare

Testarea pe calea inhalării este adecvată numai în cazul în care aceasta constituie calea principală de expunere umană.

5.2.3.  Teste de genotoxicitate in vitro

5.2.4.  Studii pe culturi celulare

5.2.5.  Informații privind toxicitatea și patogenitatea pe termen scurt

Testarea se efectuează pe cale orală, cu excepția cazului în care se presupune că calea principală de expunere este inhalarea. Testarea se efectuează doar pe o singură cale de expunere.

5.2.5.1.  Efecte asupra sănătății la expunere repetată prin inhalare

Testarea pe calea inhalării este adecvată numai în cazul în care aceasta constituie calea principală de expunere umană.

5.2.6.  Tratament propus: măsuri de prim ajutor, tratament medical

5.2.7.  Eventuala patogenitate și infecțiozitate pentru om și pentru alte mamifere în caz de imunosupresie

SFÂRȘITUL NIVELULUI I

NIVELUL II

5.3.  Studii specifice asupra toxicității, patogenității și infecțiozității

Se poate acorda o derogare de la testare în cazul în care nu există dovezi de toxicitate specifică în studiile anterioare.

5.4.  Genotoxicitate ‐ studii in vivo asupra celulelor somatice

În cazul substanțelor noi, ar trebui să se poată evalua parametrii unui test in vivo de micronucleu, în cadrul unui studiu prin expunere repetată.

5.5.  Genotoxicitate ‐ studii in vivo asupra celulelor germinale

Se poate acorda o derogare de la testare, în cazul în care studiile pe celule somatice nu au indicat că există genotoxicitate specifică.

SFÂRȘITUL NIVELULUI II

5.6.  Rezumatul toxicității, patogenității și infecțiozității pentru mamifere și evaluarea globală

6.  Reziduuri în sau pe materialele tratate, produsele alimentare și hrana pentru animale

6.1.  Persistența și posibilitatea de înmulțire în sau pe materialele tratate, produsele alimentare sau hrana pentru animale

6.2.  Informații suplimentare necesare

6.2.1.  Reziduuri neviabile

6.2.2.  Reziduuri viabile

6.3.  Rezumatul și evaluarea privind reziduurile în sau pe materialele tratate, produsele alimentare și hrana pentru animale

7.  Evoluția și comportamentul în mediul înconjurător

7.1.  Persistență și înmulțire

7.1.1.  Sol

7.1.2.  Apă

7.1.3.  Aer

7.2.  Mobilitate

7.3.  Rezumatul și evaluarea evoluției și comportamentului în mediul înconjurător

8.  Efecte asupra organismelor nevizate

8.1.  Efecte asupra păsărilor

Un studiu de toxicitate al aportului alimentar la speciile aviare, realizat la o singură specie, poate fi propus în cazul în care profilul de utilizare al unei substanțe indică un potențial ridicat de expunere a păsărilor.

În general, nu este cerut un studiu privind reproducerea speciilor aviare, acesta nefiind adecvat în cazul în care studiul de toxicitate al aportului alimentar arată că nivelul CL50 depășește 5 000 mg/kg.

8.2.  Efecte asupra organismelor acvatice

8.2.1.  Efecte asupra peștilor

8.2.2.  Efecte asupra nevertebratelor de apă dulce

8.2.3.  Efecte asupra creșterii la alge

8.2.4.  Efecte asupra plantelor, altele decât algele

8.3.  Efecte asupra albinelor

8.4.  Efecte asupra artropodelor, altele decât albinele

8.5.  Efecte asupra râmelor

8.6.  Efecte asupra microorganismelor din sol

8.7.  Studii suplimentare

8.7.1.  Plante terestre

8.7.2.  Mamifere

8.7.3.  Alte specii și procese relevante

8.8.  Rezumatul și evaluarea efectelor asupra organismelor nevizate

9.  Rezumatul și evaluarea secțiunilor 1-8, inclusiv concluziile evaluării riscurilor și recomandările

ANEXA III

Cerințe privind datele referitoare la produsele biocide

1.  Dosarele privind produsele biocide conțin informațiile necesare pentru a stabili dacă expunerea este sub pragul de risc toxicologic (TTC), sau, dacă este cazul, pentru a stabili doza zilnică admisibilă (DZA), nivelul admisibil de expunere a operatorului (NAEO), concentrația previzibilă în mediu (PEC) și concentrația previzibilă fără efect (PNEC).

2.  Atunci când este posibil, trebuie să se extragă informații din datele existente pentru a se reduce numărul de teste pe animale. Se aplică, în special, dispozițiile Directivei 1999/45/CE și ale Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

3.  Totuși, informațiile care nu sunt necesare datorită naturii produsului biocid sau utilizărilor prevăzute pentru acesta nu trebuie furnizate.

4.  Dosarele trebuie să includă o descriere detaliată și completă a studiilor efectuate și a metodelor utilizate sau o trimitere bibliografică la aceste metode.

5.  Pentru prezentarea dosarelor trebuie să se utilizeze modelele puse la dispoziție de Comisie. De asemenea, trebuie să se utilizeze pachetul software (IUCLID) pus la dispoziție de Comisie pentru acele părți din dosare la care se aplică IUCLID. Modelele și informațiile suplimentare de orientare privind datele care trebuie furnizate și întocmirea dosarului sunt disponibile pe pagina principală a agenției.

6.  Testele depuse în vederea autorizării trebuie efectuate conform metodelor descrise în Regulamentul (CE) nr. 440/2008. Metodele enumerate în anexa I nu includ nanomaterialele, cu excepția cazului în care se specifică acest fapt. Totuși, dacă o metodă este inadecvată sau nu este descrisă, se utilizează alte metode care sunt satisfăcătoare din punct de vedere științific, iar validitatea acestora trebuie justificată în cerere.

7.  Testele efectuate trebuie să se conformeze cerințelor corespunzătoare privind protecția animalelor de laborator stabilite prin Directiva 86/609/CEE și, în cazul testelor ecotoxicologice și toxicologice, bunei practici de laborator prevăzute de Directiva 2004/10/CE sau altor standarde internaționale recunoscute ca fiind echivalente de către Comisie sau agenție.

8.  În situațiile în care se efectuează teste, trebuie furnizată o descriere detaliată (specificație) a materialului utilizat și a impurităților acestuia. ▌

9.  În situațiile în care există rezultate ale unor teste care au fost generate înainte de …(64) prin alte metode decât cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 440/2008, autoritatea competentă a statului membru vizat, în concertare cu Agenția, trebuie să decidă în ceea ce privește pertinența acestor rezultate în sensul prezentului regulament, precum și necesitatea efectuării unor noi teste în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 440/2008, de la caz la caz, luând în considerare, printre alți factori, necesitatea minimizării testării pe animale vertebrate.

10.  Trebuie furnizate toate cunoștințele și informațiile relevante și disponibile din literatura de specialitate.

TITLUL 1 – Produse chimice

Cerințe privind dosarul

În sprijinul cererilor depuse sunt necesare următoarele date:

1.  Solicitant

1.1.  Nume, adresă, etc.

1.2.  Producătorul produsului biocid și al substanței (substanțelor) active [nume, adresă, inclusiv amplasamentul fabricii (fabricilor)]

2.  Identitate

2.1.  Denumirea comercială sau denumirea comercială propusă și, dacă este cazul, numărul de cod de dezvoltare atribuit producătorului pentru preparat

2.2.  Informații detaliate de ordin cantitativ și calitativ referitoare la compoziția produsului biocid (de exemplu, substanțe active, impurități, adjuvanți, componente inerte), ținându-se seama de concentrațiile prevăzute la articolul 16 alineatul (4).

2.3.  Starea fizică și natura produsului biocid, de exemplu concentrat emulsifiabil, pulbere higroscopică, soluție

3.  Proprietăți fizice, chimice și tehnice

3.1.  Aspect (stare fizică, culoare)

3.2.  Proprietăți explozive

3.3.  Proprietăți oxidante

3.4.  Punct de inflamabilitate și alte indicații referitoare la inflamabilitate și la aprinderea spontană

3.5.  Aciditate/alcalinitate și, dacă este necesar, pH-ul (1 % în apă)

3.6.  Densitate relativă

3.7.  Stabilitate în timpul depozitării – stabilitate și durata de conservare. Efectele luminii, temperaturii și umidității asupra caracteristicilor tehnice ale produsului biocid; reactivitate la materialul recipientului

Stabilitatea în timpul depozitării și durata de conservare vor fi determinate în general pe baza stabilității substanței active. În cazul unei substanțe active cu descompunere rapidă, stabilitatea în timpul depozitării și durata de conservare pot fi determinate prin alte metode științifice valabile, ca de exemplu, extrapolarea datelor analitice ale substanței active rezultate în urma experimentelor de învechire a produsului până la atingerea pragului de eficacitate.

3.8.  Caracteristici tehnice ale produsului biocid, de exemplu higroscopicitate, formarea de spumă persistentă, fluiditate, posibilitatea de a fi turnat sau transformat în pulbere

3.9.  Compatibilitatea fizică și chimică cu alte produse, inclusiv alte produse biocide cu care va fi autorizat să fie utilizat

4.  Metode de identificare și analiză

4.1.  Metode de analiză care permit determinarea concentrației substanței (substanțelor) active în produsul biocid

4.2.  În măsura în care nu sunt cuprinse în anexa II, punctul 4.2., metode de analiză incluzând ratele de recuperare și limitele de determinare a compușilor produsului biocid relevanți din punct de vedere toxicologic și ecotoxicologic și/sau a reziduurilor acestuia, dacă este cazul, în sau pe următoarele elementele:

4.2.1.  Sol

4.2.2.  Aer

4.2.3.  Apă (inclusiv apa potabilă)

4.2.4.  Fluide și țesuturi umane și animale

4.2.5.  Alimente tratate sau hrană pentru animale tratată

5.  Utilizare prevăzută și eficacitate

5.1.  Tipul de produs și domeniul de utilizare preconizat

5.2.  Metoda de aplicare, inclusiv descrierea sistemului utilizat

5.3.  Frecvența de aplicare și, dacă este necesar, concentrația finală a produsului biocid și a substanței active în sistemul în care va fi utilizat preparatul, de exemplu apă de răcire, apă de suprafață, apă utilizată pentru încălzire

5.4.  Numărul și frecvența aplicațiilor și, dacă este cazul, orice informații speciale referitoare la variațiile geografice, variațiile climatice sau la perioadele de așteptare necesare pentru a proteja omul și animalele

5.5.  Funcția, de exemplu fungicid, rodenticid, insecticid, bactericid

5.6.  Organism(e) dăunător(dăunătoare) care trebuie combătute și produse, organisme sau obiecte care trebuie protejate

5.7.  Efecte asupra organismelor vizate

5.8.  Mod de acțiune (inclusiv intervalul de timp), în măsura în care acesta nu este precizat în anexa II punctul 5.4

5.9.  Utilizator: industrial, profesional, populație (neprofesional)

5.10.  Afirmațiile de pe etichetă propuse pentru produs

5.11.  Date privind eficacitatea care să vină în sprijinul acestor afirmații, inclusiv orice protocoale standard utilizate, teste de laborator sau încercări industriale, dacă este cazul

5.12.  Orice alte restricții de eficacitate cunoscute, inclusiv rezistența

6.  Studii toxicologice

6.1.  Toxicitate acută

Pentru studiile de la punctele 6.1.1.-6.1.2., fără a aduce atingere articolelor 6 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, clasificarea bazată pe calcul poate să fie abordarea implicită. Numai în cazurile excepționale ar trebui examinată posibilitatea testării suplimentare in-vivo și, în astfel de cazuri, ar trebui testată doar calea unică de expunere cea mai relevantă. Gazul și lichidele volatile trebuie să fie administrate prin inhalare.

6.1.1.  Oral

6.1.2.  Inhalare

Testarea prin inhalare este adecvată numai în cazul în care:

   ( i) clasificarea bazată pe calcul nu este fezabilă și
   ( ii) aceasta constituie calea principală de expunere umană, având în vedere presiunea de vapori a substanței și posibilitatea expunerii la aerosoli, particule sau picături de mărime inhalabilă.

Metoda clasei de toxicitate acută reprezintă alegerea preferențială pentru metoda de testare in vivo. Numai în circumstanțe excepționale ar trebui să se utilizeze testul clasic al „concentrației letale” (CL50). În acest caz, trebuie justificată utilizarea unui alt test.

6.2.  Iritație cutanată și oculară(65)

Clasificarea bazată pe calcul poate să constituie abordarea implicită.

6.3.  Sensibilizare cutanată

Clasificarea bazată pe calcul poate să constituie abordarea implicită.

6.4.  Informații despre absorbția cutanată in-vitro

6.5.  Date toxicologice disponibile referitoare la substanțele inactive și relevante din punct de vedere toxicologic (de exemplu, substanțe cu risc)

6.6.  Informații privind expunerea utilizatorului și a operatorului la produsul biocid

Dacă este necesar, testele descrise în anexa II sunt obligatorii pentru substanțele inactive și relevante din punct de vedere toxicologic ale preparatului

7.  Studii ecotoxicologice

7.1.  Căi previzibile de introducere în mediu pe baza utilizării prevăzute

7.2.  Informații asupra ecotoxicologiei substanței active prezentă în produs, dacă nu este posibilă extrapolarea plecând de la datele despre substanța activă ca atare

7.3.  Informații ecotoxicologice disponibile, privind substanțele inactive și relevante din punct de vedere ecotoxicologic (de exemplu, substanțele cu risc), cum ar fi, de exemplu, informațiile extrase din fișele tehnice de siguranță.

8.  Măsuri care urmează a fi adoptate pentru protecția omului, a animalelor și a mediului

8.1.  Metode și măsuri de precauție recomandate în materie de manevrare, utilizare, depozitare, transport sau în caz de incendiu

8.2.  Tratament specific în caz de accident, de exemplu măsuri de prim ajutor, antidoturi, tratament medical, dacă există; măsuri de urgență pentru protecția mediului, în măsura în care nu sunt precizate în anexa II, titlul 1, punctul 8.3

8.3.  Dacă există, proceduri de curățare a echipamentului utilizat pentru aplicare

8.4.  Identitatea produselor de combustie relevante în caz de incendiu

8.5.  Proceduri de gestionare a deșeurilor produsului biocid sau a ambalajului său pentru industrie, utilizatorii profesioniști sau populație (utilizatori neprofesionali), de exemplu posibilitatea de refolosire sau reciclare, neutralizare, condițiile de evacuare controlată și incinerare

8.6.  Posibilitatea de distrugere sau decontaminare în urma răspândirii în:

8.6.1.  Aer

8.6.2.  Apă, inclusiv apa potabilă

8.6.3.  Sol

8.7.  Observații asupra efectelor secundare nedorite sau involuntare, de exemplu asupra organismelor utile sau a organismelor nevizate

8.8.  Se precizează orice agenți repulsivi sau măsuri antiotrăvire încorporate în preparat și destinate evitării acțiunilor contra organismelor nevizate

9.  Dacă este necesar, se vor furniza, de asemenea, următoarele date suplimentare

9.1.  Studii suplimentare privind sănătatea umană

9.1.1.  Studii asupra produselor alimentare și hranei pentru animale

9.1.1.1.  Dacă reziduurile produsului biocid rămân în hrana pentru animale pentru o perioadă semnificativă de timp, trebuie studiate alimentația și metabolismul animalelor astfel încât să se poată evalua reziduurile din produsele alimentare de origine animală

9.1.1.2.  Efectele prelucrării industriale și/sau preparării casnice asupra naturii și cantității de reziduuri ale produsului biocid

9.1.2.  Alt(e) test(e) privind expunerea omului

Se impune efectuarea de teste adecvate și furnizarea unui caz comentat pentru produsul biocid

9.2.  Studii suplimentare privind evoluția și comportamentul în mediu

9.2.1.  Dacă este cazul, toate informațiile cerute în anexa II, secțiunea 12

9.2.2.  Testarea distribuției și dispersiei în următoarele medii:

9.2.2.1.  Sol

9.2.2.2.  Apă

9.2.2.3.  Aer

Testele 1 și 2 de mai sus se aplică numai componentelor produsului biocid care sunt relevante din punct de vedere ecotoxicologic

9.3.  Studii ecotoxicologice suplimentare

9.3.1.  Efecte asupra păsărilor

9.3.2.  Efecte asupra organismelor acvatice

9.3.2.1.  În caz de aplicare pe sau în apele de suprafață sau în apropierea acestora

9.3.2.1.1.  Studii speciale pe pești și alte organisme acvatice

9.3.2.1.2.  Date referitoare la reziduurile substanței active prezente în pești, inclusiv metaboliții relevanți din punct de vedere toxicologic

9.3.2.1.3.  Studiile prevăzute în anexa II, punctele 13.2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 pot fi cerute pentru componentele relevante ale produsului biocid

9.3.2.1.4.  Dacă produsul biocid trebuie pulverizat în apropierea apelor de suprafață, se poate cere un studiu asupra surplusului de pulverizare cu scopul de a evalua riscurile existente pentru organismele acvatice în condiții reale

9.3.3.  Efecte asupra altor organisme nevizate

9.3.3.1.  Toxicitate acută la albine

9.3.3.2.  Efecte asupra artropodelor utile, altele decât albinele

9.3.3.3.  Efecte asupra râmelor și altor microorganisme nevizate din sol care pot fi expuse riscului

9.3.3.4.  Efecte asupra microorganismelor din sol nevizate

9.3.3.5.  Efecte asupra altor organisme specifice nevizate (floră și faună) care ar putea fi expuse riscului

9.3.3.6.  Dacă produsul biocid se prezintă sub formă de momeală sau de granule

9.3.3.6.1.  Studii supravegheate de evaluare a riscurilor pentru organismele nevizate expuse în condiții reale

9.3.3.6.2.  Studii asupra toleranței prin ingerarea unui produs biocid de către orice organism nevizat care ar putea fi în pericol

10.  Clasificare, ambalare și etichetare

–  Propuneri privind fișele tehnice de siguranță, dacă este cazul

–  Simbolul/simbolurile pericolelor

–  Indicații referitoare la pericole

–  Fraze de pericol

–  Fraze de precauție

–  Ambalaj (tip, materiale, dimensiuni etc.), compatibilitatea preparatului cu materialele de ambalaj propuse

11.  Rezumatul și evaluarea secțiunilor 2-10

TITLUL 2 – Microorganisme

Cerințe privind dosarul

În sprijinul cererilor depuse sunt necesare următoarele date:

1.  Solicitant

1.1.  Nume, adresă, etc.

1.2.  Producătorul produsului biocid și al microorganismului (microorganismelor) [nume, adresă, inclusiv amplasamentul fabricii (fabricilor)]

2.  Identitatea produselor biocide

2.1.  Denumirea comercială sau denumirea comercială propusă și numărul de cod de dezvoltare atribuit producătorului pentru produsul biocid

2.2.  Informații cantitative și calitative detaliate privind compoziția produsului biocid

2.3.  Starea fizică și natura produsului biocid

2.4.  Funcție

3.  Proprietățile fizice, chimice și tehnice ale produsului biocid

3.1.  Aspect (culoare și miros)

3.2.  Stabilitate în timpul depozitării și durata de conservare

3.2.1.  Efecte ale luminii, temperaturii și umidității asupra caracteristicilor tehnice ale produsului biocid

3.2.2.  Alți factori care afectează stabilitatea

3.3.  Explozivitate și proprietăți oxidante

3.4.  Punct de inflamabilitate și alte indicații privind inflamabilitatea sau aprinderea spontană

3.5.  Aciditate, alcalinitate și valoarea pH-ului

3.6.  Vâscozitate și tensiune superficială

3.7.  Caracteristici tehnice ale produsului biocid

3.7.1.  Higroscopicitate

3.7.2.  Formarea unei spume persistente

3.7.3.  Suspensibilitatea și stabilitatea suspensiei

3.7.4.  Testul de cernere uscată și testul de cernere umedă

3.7.5.  Distribuția granulometrică (pulberi fine și higroscopice, granule), conținut de pulbere/particule fine (granule), uzură și friabilitate (granule)

3.7.6.  Capacitatea de emulsifiere, reemulsifiere; stabilitatea emulsiei

3.7.7.  Fluiditate, capacitate de a fi turnat (clătit) și de a fi transformat în pulbere

3.8.  Compatibilitate fizică, chimică și biologică cu alte produse, inclusiv alte produse biocide împreună cu care urmează să fie autorizat sau înregistrat pentru utilizare

3.8.1.  Compatibilitate fizică

3.8.2.  Compatibilitate chimică

3.8.3.  Compatibilitate biologică

3.9.  Rezumatul și evaluarea proprietăților fizice, chimice și tehnice ale produsului biocid

4.  Metode analitice

4.1.  Metode de analiză a produsului biocid

4.2.  Metode de determinare și cuantificare a reziduurilor

5.  Utilizare prevăzută și eficacitate

5.1.  Domeniul de utilizare preconizat

5.2.  Modul de acțiune

5.3.  Precizări privind utilizarea prevăzută

5.4.  Frecvența de aplicare

5.5.  Conținutul de microorganisme al materialului utilizat (de exemplu, în dispozitivul de aplicare sau momeală)

5.6.  Metoda de aplicare

5.7.  Numărul și frecvența aplicărilor, durata de protecție

5.8.  Perioadele de așteptare necesare sau alte precauții care trebuie luate pentru a se evita efectele adverse asupra sănătății umane și animale și asupra mediului

5.9.  Instrucțiuni de utilizare propuse

5.10.  Categoria de utilizatori

5.11.  Informații privind posibilitatea dezvoltării rezistenței

5.12.  Efecte asupra materialelor sau produselor tratate cu produsul biocid

6.  Efecte asupra sănătății umane

6.1.  Studii de bază privind toxicitatea acută

6.1.1.  Toxicitate acută pe cale orală

Fără a aduce atingere articolelor 6 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, clasificarea bazată pe calcul poate să fie abordarea implicită. Numai în cazurile excepționale ar trebui examinată posibilitatea testării suplimentare in-vivo și, în astfel de cazuri, ar trebui testată doar calea unică de expunere cea mai relevantă.

6.1.2.  Toxicitate acută prin inhalare

Testarea pe calea inhalării este adecvată numai în cazul în care aceasta constituie calea principală de expunere umană.

6.1.3.  Toxicitate percutanată acută

6.2.  Studii suplimentare privind toxicitatea acută

6.2.1.  Iritație cutanată

Clasificarea bazată pe calcul poate să constituie abordarea implicită.

6.2.2.  Iritație oculară

Clasificarea bazată pe calcul poate să constituie abordarea implicită.

6.2.3.  Sensibilizare cutanată

Clasificarea bazată pe calcul poate să constituie abordarea implicită.

6.3.  Date privind expunerea

6.4.  Date toxicologice disponibile privind substanțele inactive

6.5.  Studii suplimentare privind asocierile de produse biocide

6.6.  Rezumatul și evaluarea efectelor asupra sănătății umane

7.  Reziduuri în sau pe materialele tratate, produsele alimentare și hrana pentru animale

8.  Evoluția și comportamentul în mediul înconjurător

9.  Efecte asupra organismelor nevizate

9.1.  Efecte asupra păsărilor

9.2.  Efecte asupra organismelor acvatice

9.3.  Efecte asupra albinelor

9.4.  Efecte asupra artropodelor, altele decât albinele

9.5.  Efecte asupra râmelor

9.6.  Efecte asupra microorganismelor din sol

9.7.  Studii suplimentare asupra altor specii sau studii la un nivel superior, precum studiile asupra unor organisme nevizate

9.7.1.  Plante terestre

9.7.2.  Mamifere

9.7.3.  Alte specii și procese relevante

9.8.  Rezumatul și evaluarea efectelor asupra organismelor nevizate

10.  Clasificare, ambalare și etichetare

După cum se specifică la articolul 18 alineatul (1) litera (b), trebuie prezentate propuneri motivate privind frazele de pericol și frazele de precauție ale produsului biocid, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 și ale Directivei 1999/45/CE. Clasificarea constă în descrierea categoriei/categoriilor de pericol și în atribuirea frazelor de pericol pentru toate proprietățile periculoase.

10.1.  Ambalarea și compatibilitatea produsului biocid cu materialele de ambalare propuse

10.2.  Proceduri de curățare a echipamentului folosit pentru aplicări

10.3.  Perioade de reintroducere, perioade de așteptare necesare sau alte precauții care trebuie luate pentru a proteja omul, animalele sau mediul înconjurător

10.4.  Metode și precauții recomandate referitoare la: manipulare, depozitare, transport sau incendiu

10.5.  Măsuri în caz de accident

10.6.  Proceduri de distrugere sau decontaminare a produsului biocid și a ambalajului său

10.6.1.  Incinerare controlată

10.6.2.  Altele

10.7.  Planul de monitorizare care trebuie utilizat pentru microorganismul activ și alte microorganisme conținute în produsul biocid, inclusiv în materie de manipulare, depozitare, transport și utilizare

10.8.  Indicații privind necesitatea ca produsul biocid să poarte semnul de pericol biologic prevăzut în anexa II la Directiva 2000/54/CE

11.  Rezumatul și evaluarea secțiunilor 1-10, inclusiv concluziile evaluării riscurilor și recomandările

ANEXA IV

NORME GENERALE PENTRU ADAPTAREA CERINȚELOR PRIVIND DATELE

Solicitantul poate propune adaptarea cerințelor privind datele, prevăzute în anexele II și III, în conformitate cu normele generale prevăzute în prezenta anexă. Motivele care stau la baza unor astfel de adaptări ale cerințelor privind datele trebuie să fie clar prezentate la rubricile adecvate din dosar, cu trimitere la norma (normele) specifică(e) prevăzută(e) în prezenta anexă și trebuie să se bazeze pe argumente științifice suficiente și să fie confirmate de autoritatea competentă.

1.  TESTAREA NU PARE A FI NECESARĂ DIN PUNCT DE VEDERE ȘTIINȚIFIC

1.1.  Utilizarea datelor existente

1.1.1.  Date privind proprietățile fizico-chimice provenind din experimente care nu au fost efectuate conform BPL sau metodelor de testare relevante.

Datele sunt considerate ca fiind echivalente cu datele obținute prin metodele de testare corespunzătoare, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

   (1) datele sunt adecvate în scopul clasificării, al etichetării și al evaluării riscurilor;
   (2) este furnizată documentație suficientă pentru a se evalua caracterul adecvat al studiului și
   (3) datele sunt valabile pentru efectul investigat și studiul este efectuat folosind un nivel acceptabil de asigurare a calității.

1.1.2.  Date privind sănătatea umană și proprietățile în materie de mediu provenind din experimente care nu au fost efectuate conform BPL sau metodelor de testare relevante.

Datele sunt considerate ca fiind echivalente cu datele obținute prin metodele de testare corespunzătoare, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

   (1) datele sunt adecvate în scopul clasificării, al etichetării și al evaluării riscurilor;
   (2) asigură acoperirea adecvată și fiabilă a parametrilor esențiali prevăzuți a fi investigați cu ajutorul metodelor de testare corespunzătoare;
   (3) durata de expunere este comparabilă sau mai lungă decât cea a metodelor de testare corespunzătoare, dacă durata de expunere este un parametru relevant și
   (4) se furnizează documentație adecvată și fiabilă pentru studiu.

1.1.3.  Date istorice la oameni

Trebuie avute în vedere date istorice la oameni, cum ar fi studii epidemiologice asupra populațiilor expuse, date privind expunerea accidentală sau ocupațională, studii de biomonitorizare, studii clinice și studii pe voluntari efectuate în conformitate cu standardele etice agreate la nivel internațional. Soliditatea datelor pentru un anumit efect asupra sănătății umane depinde, printre altele, de tipul de analiză și de parametrii analizați, de amploarea și specificitatea răspunsului și, în consecință, de previzibilitatea efectului. Criteriile de evaluare a caracterului adecvat al datelor includ:

   (1) selectarea și caracterizarea corectă a grupurilor expuse și a grupurilor martor;
   (2) caracterizarea corespunzătoare a expunerii;
   (3) o durată suficientă de monitorizare a apariției bolilor;
   (4) o metodă valabilă pentru observarea unui efect;
   (5) analiza corectă a factorilor subiectivi și a celor care creează confuzi și
   (6) o fiabilitate statistică rezonabilă pentru justificarea concluziei.

În toate cazurile, este necesar să se prezinte o documentație corespunzătoare și fiabilă.

1.1.4.  Metode de calcul pentru evaluarea riscurilor de sănătate pe care le prezintă preparatele

În general, se pot acorda derogări de la cerințele de date referitoare la preparate, în conformitate cu anexa II la Directiva 1999/45/CE și/sau anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, care ia în considerare toate riscurile pentru sănătate prezentate de substanțele conținute în preparat. Se pun la dispoziție orientări în special pentru următoarele categorii de efecte dăunătoare asupra sănătății:

   efecte letale acute;
   efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri;
   efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite;
   efecte corosive sau efecte iritante;
   efecte sensibilizante;
   efecte cancerigene;
   efecte mutagene;
   efecte toxice pentru reproducere.

1.2.  Forța probantă a datelor

Dovezile provenite din mai multe surse independente de informații sunt considerate suficiente pentru a conduce la presupunerea/concluzia că substanța are sau nu o anumită proprietate periculoasă, în timp ce informațiile provenite dintr-o singură sursă sunt considerate insuficiente pentru a susține această afirmație. Pot fi considerate suficiente dovezile provenite în urma utilizării unor metode de testare noi, neincluse încă în metodele de testare relevante sau a unei metode de testare recunoscute la nivel internațional de către Comisie ca fiind echivalentă, care să conducă la concluzia că substanța are sau nu o anumită proprietate periculoasă.

În cazul în care sunt disponibile suficiente dovezi pentru prezența sau absența unei anumite proprietăți periculoase:

   se pot omite alte teste suplimentare pe animale vertebrate pentru proprietatea respectivă;
   se pot omite testele suplimentare care nu implică animale vertebrate.

În toate cazurile, este necesar să se prezinte o documentație corespunzătoare și fiabilă.

1.3.  Relația calitativă sau cantitativă structură-activitate [(Q)SAR]

Rezultatele obținute din modelele calitative și cantitative ale relației structură-activitate [(Q)SAR] valabile pot indica prezența sau absența unei anumite proprietăți periculoase. Rezultatele (Q)SAR-urilor pot fi utilizate în locul testării atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

   rezultatele sunt derivate dintr-un model (Q)SAR a cărui valabilitate științifică a fost deja stabilită;
   substanța intră în domeniul de aplicabilitate al modelului (Q)SAR;
   rezultatele sunt adecvate scopului clasificării, al etichetării și/sau al evaluării riscurilor și
   se prezintă o documentație corespunzătoare și fiabilă pentru metoda aplicată.

1.4.  Metode in vitro

Rezultatele obținute în urma aplicării metodelor in vitro corespunzătoare pot indica prezența unei anumite proprietăți periculoase sau pot fi importante în ceea ce privește înțelegerea mecanismului, ceea ce poate prezenta importanță pentru evaluare. În acest context, „corespunzătoare” înseamnă suficient de bine elaborate în conformitate cu criteriile recunoscute la nivel internațional de elaborare a testelor.

Se poate renunța la o astfel de confirmare, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

   (1) rezultatele sunt obținute printr-o metodă in vitro a cărei valabilitate științifică a fost stabilită printr-un studiu de validare, în conformitate cu principii de validare acceptate la nivel internațional;
   (2) rezultatele sunt adecvate scopului clasificării, al etichetării și/sau al evaluării riscurilor și
   (3) se prezintă o documentație corespunzătoare și fiabilă pentru metoda aplicată.

1.5.  Gruparea substanțelor și abordarea prin extrapolare

Substanțele ale căror proprietăți fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice sunt probabil similare sau urmează un model sistematic, ca urmare a similitudinii structurale, pot fi considerate ca formând un grup sau o „categorie” de substanțe. Aplicarea conceptului de grup trebuie să se bazeze pe ipoteza că proprietățile fizico-chimice, efectele asupra sănătății umane și efectele asupra mediului sau comportamentul în mediu pot fi anticipate cu ajutorul datelor obținute pentru substanța (substanțele) de referință din cadrul grupului prin extrapolarea la alte substanțe din grup (abordarea prin extrapolări). Această metodă permite evitarea testării fiecărei substanțe pentru fiecare efect. Similitudinile se pot baza pe:

   (1) o grupare funcțională comună;
   (2) precursori comuni și/sau probabilitatea formării unor produse de descompunere comune în urma proceselor fizice și biologice, generând produse chimice similare din punct de vedere structural sau
   (3) un model constant al variației intensității proprietăților în cadrul categoriei.

În cazul în care se aplică conceptul de grup, substanțele sunt clasificate și etichetate pe această bază.

În toate cazurile, rezultatele trebuie:

   să fie adecvate scopului clasificării, al etichetării și al evaluării riscurilor;
   să asigure acoperirea adecvată și fiabilă a parametrilor esențiali investigați cu ajutorul metodei de testare corespunzătoare;
   să acopere o durată de expunere comparabilă sau mai lungă decât cea a metodei de testare corespunzătoare, dacă durata de expunere este un parametru relevant
   să fie însoțite de o documentație corespunzătoare și fiabilă pentru metoda aplicată.

2.  TESTAREA NU ESTE POSIBILĂ DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC

Se pot omite testele pentru un anumit efect, în cazul în care nu este posibilă efectuarea studiului din punct de vedere tehnic, ca urmare a proprietăților substanței: de exemplu nu se pot utiliza substanțe foarte volatile, foarte reactive sau instabile, amestecarea substanței cu apa poate genera pericol de incendiu sau de explozie sau nu este posibilă marcarea substanței cu izotopi radioactivi, necesară în anumite studii. Trebuie să fie respectate în permanență orientările prevăzute în metodele de testare relevante, în special cele privind limitările tehnice ale unei anumite metode.

3.  TESTE REFERITOARE LA EXPUNERE ADAPTATE PENTRU UN ANUMIT PRODUS

3.1.  Testarea în conformitate cu secțiunile 6 și 7 ale anexelor II și III se poate omite pe baza unor considerente de expunere.

3.2.  În toate cazurile, este necesar să se furnizeze o justificare și o documentație corespunzătoare. Justificarea trebuie să se bazeze pe evaluarea expunerii în conformitate cu notele tehnice orientative.

ANEXA V

TIPURILE DE PRODUSE BIOCIDE ȘI DESCRIEREA ACESTORA PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

Aceste tipuri de produse nu includ produsele prevăzute de directivele menționate la articolul 2 alineatul (2) în sensul acelor directive.

GRUPA PRINCIPALĂ 1: Dezinfectanți și produse biocide generale

Aceste tipuri de produse exclud produsele de curățare fără efect biocid, inclusiv detergenții lichizi, pulberile și produsele similare pentru spălat.

Tipul de produs 1: Produse biocide destinate igienei umane

Produsele din această categorie sunt produse biocide utilizate pentru igiena umană.

Tipul de produs 2: Dezinfectanți utilizați în domeniul privat și în domeniul sănătății publice și alte produse biocide

Produse utilizate pentru dezinfectarea aerului, suprafețelor, materialelor, echipamentelor și mobilierului și care nu sunt utilizate în contact direct cu produsele alimentare sau hrana pentru animale în zone private, publice sau industriale, inclusiv spitale, precum și produse utilizate ca algicide.

Sunt în special destinate piscinelor, acvariilor, apelor de bazin sau altor ape; sistemelor de climatizare; pereților și podelelor instituțiilor medicale sau de alt tip; toaletelor chimice, apelor reziduale, deșeurilor de la spitale, solului sau altor substraturi (terenuri de joacă).

Tipul de produs 3: Produse biocide destinate igienei veterinare

Produsele din această categorie sunt produse biocide utilizate pentru igiena veterinară, inclusiv produse utilizate în zonele în care se țin, se adăpostesc sau se transportă animale.

Tipul de produs 4: Dezinfectanți pentru suprafețele în contact cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale

Produse utilizate pentru dezinfectarea echipamentelor, recipientelor, ustensilelor de consum, suprafețelor sau conductelor folosite pentru producția, transportul, depozitarea sau consumul produselor alimentare, hranei pentru animale sau al băuturilor (inclusiv apa potabilă) destinate oamenilor și animalelor.

Tipul de produs 5: Dezinfectanți pentru apa potabilă

Produse utilizate pentru dezinfectarea apei potabile (atât pentru oameni cât și pentru animale).

GRUPA PRINCIPALĂ 2: Conservanți

Tipul de produs 6: Produse de protecție utilizate în interiorul recipientelor

Produse utilizate pentru protejarea produselor fabricate, altele decât produsele alimentare sau hrana pentru animale, în interiorul recipientelor, prin controlul alterărilor microbiene cu scopul asigurării duratei lor de conservare.

Tipul de produs 7: Produse de protecție pentru pelicule

Produse utilizate pentru protejarea peliculelor sau a învelișului protector prin controlul alterărilor microbiene, cu scopul de a proteja proprietățile inițiale ale suprafeței materialelor sau obiectelor, cum ar fi vopselurile, materialele plastice, materialele de etanșare, adezivii pentru pereți, lianții, hârtiile, operele de artă.

Tipul de produs 8: Conservanți pentru lemn

Produse utilizate pentru protejarea lemnului, începând cu faza de transformare în joagăr, sau a produselor din lemn, prin controlul organismelor care distrug sau deformează lemnul.

Acest tip de produse conține atât produsele preventive, cât și produsele de tratare.

Tipul de produs 9: Produse pentru protecția fibrelor, pielii, cauciucului și a materialelor polimerizate

Produse utilizate pentru protejarea materialelor fibroase sau polimerizate, cum ar fi pielea, cauciucul, hârtia sau produsele textile, prin controlul alterărilor microbiologice.

Acestea includ produse care inhibă acumularea de microorganisme la suprafață (cum ar fi germenii patogeni sau germenii generatori de mirosuri) și care, prin urmare, controlează sau evită degajarea mirosurilor și/sau au alte utilizări.

Tipul de produs 10: Produse de protecție pentru lucrări de zidărie

Produse utilizate pentru tratarea cu scop preventiv sau curativ a materialelor de zidărie sau a altor materiale de construcție, altele decât lemnul, prin combaterea atacurilor microbiologice și ale algelor.

Tipul de produs 11: Produse de protecție pentru sistemele de răcire și de procesare a lichidelor

Produse utilizate pentru protejarea apei sau a altor lichide utilizate în sistemele de răcire și de procesare prin combaterea organismelor dăunătoare, cum ar fi microbii, algele și scoicile.

Produsele utilizate pentru protejarea apei potabile nu sunt incluse în acest tip de produse.

Tipul de produs 12: Produse antimucegai

Produse utilizate pentru prevenirea și controlul dezvoltării mucegaiurilor pe materiale, echipamente și structuri utilizate în industrie, de exemplu pe lemn și pasta de hârtie sau straturile de nisip poros în industria extracției de petrol.

Tipul de produs 13: Produse de protecție pentru fluide utilizate în prelucrarea metalelor

Produse utilizate pentru protejarea fluidelor utilizate în transformarea metalelor prin combaterea alterării microbiene.

GRUPA PRINCIPALĂ 3: Produse de combatere a dăunătorilor

Tipul de produs 14: Rodenticide

Produse pentru combaterea șoarecilor, a șobolanilor și a altor rozătoare.

Tipul de produs 15: Avicide

Produse utilizate pentru combaterea păsărilor.

Tipul de produs 16: Moluscocide

Produse utilizate pentru combaterea moluștelor.

Tipul de produs 17: Piscicide

Produse utilizate pentru combaterea peștilor; aceste produse nu includ produsele destinate tratamentului bolilor la pești.

Tipul de produs 18: Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Produse utilizate pentru combaterea artropodelor (de exemplu, insecte, arahnide și crustacee).

Tipul de produs 19: Repulsive și momeli

Produse utilizate pentru combaterea organismelor dăunătoare (cum ar fi nevertebrate precum purecii sau vertebrate precum păsările), prin alungare sau momire, inclusiv produsele utilizate direct sau indirect pentru igiena umană sau veterinară.

GRUPA PRINCIPALĂ 4: Alte produse biocide

Tipul de produs 20: -

Tipul de produs 21: Produse antivegetative

Produse utilizate în combaterea dezvoltării și depunerii de organisme vegetative (microbi și forme superioare de specii vegetale sau animale) pe nave, echipament de acvacultură sau alte structuri utilizate în apă.

Tipul de produs 22: Fluide utilizate pentru îmbălsămare și taxidermie

Produse utilizate pentru dezinfecția și conservarea cadavrelor de oameni sau animale, parțial sau în întregime.

Tipul de produs 23: Combaterea altor vertebrate

Produse utilizate în combaterea dăunătorilor.

ANEXA VI

PRINCIPII COMUNE DE EVALUARE A DOSARELOR PENTRU PRODUSELE BIOCIDE

DEFINIȚII

(a)  Identificarea pericolelor

Identificarea efectelor adverse pe care un produs biocid este capabil să le producă în mod intrinsec.

(b)  Evaluare doză (concentrație) – răspuns (efect)

Estimarea relației între doză sau nivelul de expunere la o substanță activă sau la o substanță cu risc dintr-un produs biocid și incidența și gravitatea unui efect.

(c)  Evaluarea expunerii

Determinarea emisiilor, a căilor și a vitezei de deplasare a unei substanțe active sau a unei substanțe cu risc conținută de un produs biocid și a transformării sau degradării sale, cu scopul de a evalua concentrațiile/dozele la care sunt expuse sau ar putea fi expuse populațiile umane, animalele sau componentele de mediu.

(d)  Caracterizarea riscurilor

Estimarea incidenței și gravității efectelor adverse care ar putea apărea la o populație umană, la animale sau în componentele de mediu datorită expunerii, efective sau previzibile, la orice substanță activă sau cu risc dintr-un produs biocid. Caracterizarea poate include „estimarea riscului”, și anume cuantificarea acestei probabilități.

(e)  Mediu

Apa, inclusiv sedimentele, aerul, pământul, speciile sălbatice de floră și faună, și orice interacțiune între ele, precum și raporturile lor cu organismele vii.

INTRODUCERE

1.  Prezenta anexă stabilește principiile care garantează faptul că evaluările efectuate și deciziile luate de o autoritate competentă, de agenție sau de Comisie, dacă este cazul, în ceea ce privește autorizarea unui produs biocid, cu condiția ca acesta să fie un preparat chimic, rezultă într-un nivel de protecție ridicat și armonizat pentru om, animale și mediu, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) litera (b).

2.  Pentru a garanta un nivel de protecție ridicat și armonizat pentru sănătatea umană și animală, precum și pentru mediu, trebuie identificate toate riscurile rezultate în urma utilizării unui produs biocid. Pentru aceasta, trebuie efectuată o evaluare a riscurilor, cu scopul de a determina acceptabilitatea sau inacceptabilitatea tuturor riscurilor identificate pe parcursul utilizării normale propuse a produsului biocid. Acest lucru se realizează prin efectuarea unei evaluări a tuturor riscurilor legate de compușii individuali relevanți ai produsului biocid, ținând cont în mod corespunzător de efectele cumulative, combinate și sinergice.

3.  Este necesar să se efectueze întotdeauna o evaluare a riscurilor substanței sau substanțelor active conținute în produsul biocid. Aceasta va avea loc înaintea includerii substanței active în anexa I. Evaluarea riscurilor presupune identificarea pericolelor și, dacă este cazul, evaluarea raportului doză (concentrație) – răspuns (efect), evaluarea expunerii și caracterizarea riscurilor, ținând cont în mod corespunzător de efectele cumulative, combinate și sinergice. Dacă nu poate fi efectuată o evaluare cantitativă, aceasta este înlocuită de o evaluare calitativă.

4.  Pentru efectuarea evaluării riscurilor sunt necesare o serie de date. Acestea sunt detaliate în anexele II, III și IV și pot fi adaptate în temeiul marii varietăți a tipurilor de produse și a riscurilor asociate. Datele solicitate sunt limitate la minimum necesar pentru efectuarea unei evaluări corecte a riscurilor. Autoritățile competente sau Agenția trebuie să țină cont în mod corespunzător de cerințele articolelor 6 și 19 din prezentul regulament, pentru a evita duplicarea transmisiei de date. Totuși, datele minime necesare pentru orice substanță activă conținută în orice tip de produs biocid sunt cele precizate în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006; aceste date au fost deja transmise și evaluate în cadrul evaluării riscurilor necesare în scopul înscrierii unei substanțe active în anexa I la prezentul regulament. De asemenea, se pot solicita date referitoare la substanțele cu risc conținute într-un produs biocid.

5.  Rezultatele evaluărilor riscurilor efectuate asupra unei substanțe active și asupra unei substanțe cu risc conținute în produsul biocid sunt integrate cu scopul elaborării unei evaluări globale valabile pentru produsul biocid în sine.

6.  La evaluarea riscurilor și luarea deciziilor în ceea ce privește autorizarea unui produs biocid, autoritățile competente sau agenția trebuie:

   (a) să ia în considerare alte informații tehnice sau științifice pertinente de care trebuie să aibă în mod normal cunoștință în ceea ce privește proprietățile produsului biocid, ale componenților, metaboliților și reziduurilor sale;
   (b) să evalueze, dacă este cazul, motivele invocate de către solicitant pentru a nu furniza anumite date.

7.  Este cunoscut faptul că multe produse biocide nu prezintă decât diferențe minore între ele în ceea ce privește compoziția, iar acest lucru trebuie avut în vedere în momentul evaluării dosarelor. În acest sens, trebuie ținut cont de conceptul de „formulă-cadru”.

8.  Este cunoscut faptul că anumite produse biocide sunt considerate ca prezentând doar un risc scăzut; aceste produse biocide, fiind supuse cerințelor din prezenta anexă, fac obiectul unei proceduri simplificate, prezentate la articolul 16 alineatul (5) din prezentul regulament.

9.  Aplicând aceste principii comune, autoritățile competente sau Comisia decid dacă un produs biocid poate fi autorizat sau nu, o astfel de autorizație putând presupune restricții referitoare la utilizarea produsului sau alte condiții. În anumite cazuri, autoritățile competente pot concluziona că sunt necesare date suplimentare înainte de a lua o decizie de autorizare.

10.  Pe parcursul procesului de evaluare și de luare a deciziei, solicitanții și autoritățile competente cooperează pentru a rezolva rapid orice probleme referitoare la datele necesare sau la identificarea din timp a oricărui studiu suplimentar necesar, la modificarea condițiilor de utilizare propuse pentru produsul biocid, la modificarea naturii sau compoziției acestuia în scopul asigurării conformității depline cu dispozițiile articolului 16 și ale prezentei anexe. Sarcina administrativă, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), va fi menținută la minimum necesar, fără a aduce atingere nivelului de protecție a omului, animalelor sau mediului.

11.  Hotărârile luate de autoritățile competente pe durata procedurii de evaluare și de luare a deciziei trebuie să fie fondate pe principii științifice, de preferință recunoscute la nivel internațional și să beneficieze de avizul experților.

EVALUAREA

Principii generale

12.  Datele înaintate ca suport pentru o cerere de autorizare a unui produs biocid trebuie examinate de autoritățile competente destinatare care evaluează valoarea științifică globală a acestor date. După acceptarea lor, autoritățile competente le utilizează procedând la o evaluare a riscurilor fondată pe utilizarea propusă a produsului biocid.

13.  Se efectuează întotdeauna o evaluare a riscurilor substanței active conținute în produsul biocid. Dacă produsul biocid conține, în plus, substanțe cu risc, toate datele disponibile pentru fiecare dintre acestea sunt incluse în dosarul de autorizare a unui produs biocid. Aceste date acoperă utilizarea normală propusă pentru produsul biocid, precum și scenariul realist cel mai defavorabil, inclusiv aspectele relevante ale producției și eliminării produsului însuși sau a materialelor tratate cu el.

14.  Pentru fiecare substanță activă și fiecare substanță cu risc conținută în produsul biocid, evaluarea riscurilor trebuie să conțină o identificare a pericolelor și determinarea concentrației fără efecte adverse observabile (NOAEL), dacă este posibil. Se include, de asemenea, dacă este cazul, o evaluare doză (concentrație) – răspuns (efect), precum și o evaluare a expunerii și o caracterizare a riscurilor, ținând cont în mod corespunzător de efectele cumulative, combinate și sinergice.

15.  Rezultatele obținute plecând de la o comparare a expunerii la concentrații fără efect pentru fiecare dintre substanțele active și substanțele cu risc trebuie integrate pentru a elabora o evaluare globală a riscurilor prezentate de produsul biocid. Dacă rezultatele cantitative nu sunt disponibile, rezultatele evaluărilor calitative trebuie integrate în mod similar.

16.  Evaluarea riscurilor determină:

   (a) riscul pentru oameni și animale;
   (b) riscul pentru mediu;
   (c) măsurile necesare pentru protecția omului, animalelor și a mediului în general atât în cazul utilizării normale a produsului biocid, cât și în situația realistă cea mai defavorabilă.

17.  În anumite cazuri, se poate trage concluzia că sunt necesare date suplimentare pentru a putea finaliza evaluarea riscurilor. Orice date suplimentare solicitate trebuie să constituie un minimum necesar pentru finalizarea evaluării riscurilor.

Efecte asupra omului

18.  Evaluarea riscurilor ia în considerare efectele potențiale enumerate în continuare, rezultând din utilizarea produsului biocid și din prezența populațiilor care ar putea fi expuse.

19.  Efectele menționate anterior rezultă din proprietățile următoare ale substanței active și ale eventualelor substanțe cu risc înglobate în produs. Acestea sunt:

   toxicitate acută și cronică,
   iritație,
   corosivitate,
   sensibilizare;
   toxicitate la doze repetate,
   mutagenitate,
   cancerigenitate,
   toxicitate pentru reproducere,
   neurotoxicitate,
   imunotoxicitate,
   alte proprietăți particulare ale substanței active sau ale substanței cu risc,
   alte efecte datorate proprietăților fizico-chimice.

20.  Populațiile menționate anterior sunt:

   utilizatorii profesioniști,
   utilizatorii neprofesioniști,
   populația expusă indirect prin mediu.

21.  Identificarea pericolelor se concentrează asupra proprietăților și efectelor adverse potențiale ale substanței active și ale oricărei substanțe cu risc conținute în produsul biocid. Dacă produsul trebuie clasat, în consecință, conform dispozițiilor articolului 58, este necesară o evaluare doză (concentrație) – răspuns (efect), o evaluare a expunerii și o caracterizare a riscurilor.

22.  În scopul reducerii numărului de teste pe animale, identificarea efectelor nocive ar trebui să se bazeze, ori de câte ori este posibil, pe informații referitoare la substanțele active și pe informațiile existente referitoare la substanțele potențial periculoase pe care le conține produsul biocid. În scopul identificării efectelor nocive ale produsului biocid, se aplică, în special, dispozițiile Directivei 1999/45/CE sau ale Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

23.  În cazurile în care a fost efectuat testul destinat identificării pericolelor legate de un efect potențial anume al unei substanțe active sau al unei substanțe cu risc conținute într-un produs biocid, dar rezultatele nu au dus la clasificarea produsului biocid, caracterizarea riscurilor în raport cu acest efect nu este necesară, decât dacă există alte motive întemeiate de îngrijorare, de exemplu efecte adverse asupra mediului sau reziduuri inacceptabile.

24.  Autoritățile competente trebuie să aplice punctele. 25-28 la efectuarea evaluării doză (concentrație) – răspuns (efect) a unei substanțe active sau a unei substanțe cu risc conținute într-un produs biocid.

25.  În ceea ce privește toxicitatea la doze repetate și toxicitatea pentru reproducere, relația doză – răspuns este evaluată pentru fiecare substanță activă sau substanță cu risc și, dacă este posibil, este identificată concentrația fără efecte adverse observabile (NOAEL). Dacă identificarea NOAEL nu este posibilă, trebuie identificată concentrația cea mai scăzută pentru care este observat un efect advers (LOAEL).

26.  Pentru toxicitatea acută, efectele corosive sau iritație, nu este în mod obișnuit posibilă determinarea unei NOAEL sau a unei LOAEL pe baza testelor efectuate conform dispozițiilor prezentului regulament. Pentru toxicitatea acută, se determină valorile DL50 (doză letală medie) sau CL50 (concentrație letală medie) sau doza discriminatorie, dacă se utilizează metoda dozei predeterminate. Pentru alte efecte, este suficient să se determine dacă substanța activă sau substanța cu risc posedă o capacitate intrinsecă de a provoca astfel de efecte în timpul utilizării produsului.

27.  Pentru mutagenitate și cancerigenitate, este suficient să se determine dacă substanța activă sau substanța cu risc posedă o capacitate intrinsecă de a provoca astfel de efecte în timpul utilizării produsului biocid. Totuși, dacă poate fi demonstrat că o substanță activă sau o substanță cu risc identificată ca fiind cancerigenă nu este genotoxică, trebuie identificată concentrația NOAEL sau LOAEL conform descrierii de la punctul 25.

28.  Referitor la sensibilizarea cutanată și respiratorie, în măsura în care nu există un consens asupra posibilității de a determina o doză/o concentrație sub care este improbabil să apară efecte adverse la un subiect deja sensibilizat la o substanță anume, este suficient să se determine dacă substanța activă sau substanța cu risc posedă o capacitate intrinsecă de a provoca asemenea efecte în timpul utilizării produsului biocid.

29.  Dacă sunt disponibile date privind toxicitatea obținute în urma observațiilor asupra expunerii umane, cum ar fi informațiile provenind de la producători, de la centre toxicologice sau în urma unor studii epidemiologice, acestora trebuie să li se acorde o atenție specială la evaluarea riscurilor.

30.  Trebuie să se efectueze o evaluare a expunerii pentru fiecare dintre populațiile umane (utilizatori profesioniști, neprofesioniști și populația expusă indirect prin intermediul mediului) deja expuse la un produs biocid sau care va fi probabil expusă în viitor. Obiectivul evaluării constă în estimarea pe plan cantitativ sau calitativ a dozei/concentrației fiecărei substanțe active sau substanțe cu risc la care o populație este sau poate fi expusă în timpul utilizării produsului biocid.

31.  Evaluarea expunerii trebuie să fie fondată pe informațiile din dosarul tehnic înaintat în conformitate cu articolele 6 și 19 și pe orice alte informații pertinente disponibile. Se iau în considerare în mod special, după caz:

   datele de expunere corect măsurate,
   forma sub care este comercializat produsul,
   tipul de produs biocid,
   metoda și frecvența de aplicare,
   proprietățile fizico-chimice ale produsului,
   căile probabile de expunere și potențialul de absorbție,
   frecvența și durata expunerii,
   tipul și dimensiunea populațiilor specifice expuse pentru care sunt disponibile astfel de informații.

32.  Dacă există date relevante și corect măsurate privind expunerea, acestora trebuie să li se acorde o importanță deosebită la evaluarea expunerii. Dacă pentru estimarea nivelurilor de expunere se folosesc metode de calcul, se aplică modele adecvate.

Aceste modele trebuie să respecte următoarele norme:

   să realizeze cea mai bună estimare posibilă a tuturor proceselor relevante ținând cont de parametri și ipoteze realiste,
   să fie supuse unei analize care să integreze eventuali factori de incertitudine,
   să fie validate corect prin măsurări efectuate în circumstanțe relevante în raport cu utilizarea modelului;
   să fie relevante în raport cu condițiile reale din zona de utilizare.

Datele obținute din monitorizarea substanțelor cu moduri de utilizare, condiții de expunere sau proprietăți analoge trebuie să fie luate în considerare,de asemenea.

33.  Dacă, pentru oricare dintre efectele menționate la punctul 19, a fost identificată o concentrație NOAEL sau LOAEL, caracterizarea riscurilor implică compararea NOAEL sau LOAEL cu evaluarea dozei/concentrației la care populația va fi expusă. Dacă nu a putut fi determinată o concentrație NOAEL sau LOAEL, se efectuează o comparare calitativă.

Efecte asupra animalelor

34.  Utilizând aceleași principii relevante ca și cele descrise în secțiunea privind efectele asupra omului, autoritățile competente examinează riscurile pe care le prezintă produsul biocid pentru animale.

Efecte asupra mediului

35.  Evaluarea riscurilor trebuie să ia în considerare orice efecte adverse care apar în urma utilizării produsului biocid și care afectează una dintre cele trei componente de mediu– aer, sol și apă (inclusiv sedimentele) –, precum și ansamblul florei și faunei.

36.  Identificarea pericolelor se concentrează asupra proprietăților și efectelor adverse potențiale ale substanței active și ale oricărei substanțe cu risc conținute în produsul biocid. Dacă produsul trebuie clasat, în consecință, conform cerințelor prezentului regulament, este necesară o evaluare doză (concentrație) – răspuns (efect), o evaluare a expunerii și o caracterizare a riscurilor.

37.  În cazurile în care s-a efectuat testul destinat identificării pericolelor legate de un efect potențial anume al unei substanțe active sau al unei substanțe cu risc conținute într-un produs biocid, dar rezultatele nu au dus la clasificarea produsului biocid, caracterizarea riscurilor în raport cu acest efect nu este necesară, decât dacă există alte motive întemeiate de îngrijorare. Astfel de motive pot rezulta din proprietățile și efectele oricărei substanțe active sau substanțe cu risc conținută intr-un produs biocid, și anume:

   orice element care indică un potențial de bioacumulare,
   caracteristicile de persistență,
   forma curbei toxicitate/timp obținută în timpul testelor de ecotoxicitate,
   concluziile studiilor toxicologice care indică faptul că substanța are alte efecte adverse (de exemplu, clasificarea substanței în categoria celor mutagene),
   datele despre substanțe cu structură analogă,
   efecte endocrine.

38.  Se efectuează o evaluare doză (concentrație) – răspuns (efect) pentru a prognoza concentrația sub care nu se produce niciun efect advers asupra componentei de mediu vizate. Această evaluare se efectuează pentru substanța activă și pentru orice substanță cu risc conținută în produsul biocid. Această concentrație este cunoscută sub denumirea concentrație fără efecte previzibile (PNEC). Totuși, în anumite cazuri, este imposibilă determinarea PNEC și atunci trebuie făcută estimarea calitativă a raportului doză (concentrație) – răspuns (efect).

39.  PNEC se determină plecând de la datele referitoare la efectele asupra organismelor și de la studiile de ecotoxicitate prezentate în conformitate cu dispozițiile articolelor 6 și 18. Pentru calcularea PNEC se aplică factorul de evaluare a valorilor provenind din studii efectuare asupra organismelor, de exemplu DL50 (doză letală medie), CL50 (concentrație letală medie), CE50 (concentrație eficientă medie), CI50 (concentrație care provoacă în proporție de 50% inhibiția unui parametru dat, de exemplu creșterea), NOEL(C) [(concentrație) fără efecte observabile] sau LOEL (C) [(concentrație) cu cele mai scăzute efecte observabile].

40.  Un factor de evaluare este o expresie a gradului de nesiguranță care apare când datele obținute pe baza testelor asupra unui număr limitat de specii sunt extrapolate la mediul real. Prin urmare, în general, cu cât datele sunt mai numeroase și testele de mai lungă durată, cu atât gradul de incertitudine și factorul de evaluare sunt mai reduse.

Specificațiile privind factorii de evaluare trebuie elaborate în notele tehnice orientative care, în acest sens, trebuie să se bazeze în special pe indicațiile furnizate la punctul 3.3.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

41.  Se efectuează o evaluare a expunerii pentru a prevedea concentrația probabilă, în diferite componente de mediu, a fiecărei substanțe active sau cu risc din produsul biocid. Această concentrație este denumită „concentrație previzibilă în mediu” (PEC). Totuși, nefiind întotdeauna posibilă determinarea acestei concentrații, trebuie procedat la o estimare calitativă a expunerii.

42.  PEC sau, dacă este cazul, estimarea calitativă a expunerii trebuie determinate doar pentru componentele de mediu expuse efectiv sau în pericol de a fi expuse la emisii, evacuări, eliminări sau dispersii, inclusiv la orice contribuție a materialelor tratate cu produse biocide.

43.  Determinarea PEC sau estimarea calitativă a expunerii țin în special cont de informațiile următoare, dacă este cazul:

   datele de expunere corect măsurate,
   forma sub care este comercializat produsul,
   tipul de produs biocid,
   metoda și frecvența de aplicare,
   proprietățile fizice și chimice ale produsului,
   produsele de degradare/transformare,
   căile probabile de pătrundere în componentele de mediu și potențialul de adsorbție/desorbție și de degradare,
   frecvența și durata expunerii.

44.  Dacă există date relevante și corect măsurate privind expunerea, acestora trebuie să li se acorde o importanță deosebită la evaluarea expunerii. Dacă pentru estimarea nivelurilor de expunere se folosesc metode de calcul, se aplică modele adecvate. Caracteristicile acestor modele sunt cele menționate la punctul 32. Dacă este necesar, trebuie de asemenea examinate, de la caz la caz, datele de monitorizare pertinente referitoare la substanțele cu moduri de utilizare, condiții de expunere sau proprietăți analoge.

45.  Pentru orice componentă de mediu, caracterizarea riscurilor implică, în măsura posibilităților, o comparație a PEC cu PNEC, astfel încât să se obțină un raport PEC/PNEC.

46.  Dacă nu este posibilă stabilirea unui raport PEC/PNEC, caracterizarea riscurilor implică o evaluare cantitativă a probabilității de producere a unui efect în condițiile actuale de expunere sau în viitor, în condițiile de expunere prevăzute.

Efecte inacceptabile

47.  Autoritatea competentă evaluează datele care îi sunt furnizate, pentru a determina dacă produsul biocid nu provoacă suferințe și dureri inutile vertebratelor vizate. Aceasta implică o evaluare a mecanismului prin care se obține efectul și a efectelor observate în ceea ce privește comportamentul și sănătatea vertebratelor vizate; dacă efectul dorit este de a ucide animalul vizat, trebuie evaluate timpul necesar pentru obținerea acestui rezultat și condițiile în care survine moartea. Aceste concluzii sunt publicate, pentru fiecare produs biocid în parte, pe site-ul Agenției.

48.  Autoritatea competentă examinează, dacă este necesar, posibilitatea dezvoltării, la organismul vizat, a unei rezistențe la substanța activă din produsul biocid.

49.  Dacă există riscul producerii altor efecte inacceptabile, autoritatea competentă evaluează posibilitatea apariției acestora. Un exemplu de efect care intră în această categorie ar fi reacția adversă asupra elementelor de îmbinare în urma aplicării unui produs de protecție a lemnului.

Eficacitate

50.  Pentru a verifica dacă eficacitatea declarată a produsului biocid poate fi dovedită, trebuie prezentate și evaluate date pertinente. Datele furnizate de către solicitant sau deținute de autoritatea competentă sau de agenție trebuie să permită demonstrarea eficacității produsului biocid contra organismelor vizate când este utilizat în mod normal, conform condițiilor de autorizare.

51.  Testele trebuie efectuate conform orientărilor Uniunii, dacă acestea sunt disponibile și aplicabile. Dacă este necesar, se pot utiliza alte metode din lista de mai jos. Dacă există date de teren acceptabile și relevante, acestea pot fi utilizate.

–  standardele ISO, CEN sau alte standarde internaționale;

   metoda standard națională;
   metoda standard din domeniu (acceptată de autoritățile competente sau de agenție)
   metoda standard a unui producător individual (acceptată de autoritățile competente sau de agenție)
   date provenind din faza de dezvoltare a produsului biocid (acceptate de autoritățile competente sau de agenție).

Rezumat

52.  Pentru fiecare dintre domeniile în care s-a efectuat o evaluare a riscurilor, de exemplu efectele asupra omului, animalelor și mediului, autoritățile competente combină rezultatele obținute pentru substanța activă cu cele obținute pentru oricare substanță cu risc, pentru a realiza o evaluare globală a produsului biocid. Această evaluare trebuie să țină cont de toate efectele sinergice probabile ale substanțelor active și ale substanțelor cu risc din conținutul produsului biocid.

53.  Dacă un produs biocid conține mai multe substanțe active, toate efectele adverse sunt luate în considerare împreună, pentru a determina efectul global al produsului biocid.

PROCESUL DECIZIONAL

Principii generale

54.  Sub rezerva dispozițiilor de la punctul 90, autoritățile competente sau Comisia iau o decizie în legătură cu autorizarea unui produs biocid, în urma evaluării integrate a tuturor riscurilor prezentate de fiecare substanță activă și fiecare substanță cu risc din conținutul produsului biocid. Evaluările riscurilor acoperă utilizarea normală a produsului biocid, precum și scenariul realist cel mai defavorabil, inclusiv orice aspect relevant al eliminării produsului biocid însuși sau a oricărui material tratat cu acesta.

55.  În cursul procesului decizional de autorizare, autoritățile competente sau Comisia ajung la una dintre concluziile următoare pentru fiecare tip de produs și pentru fiecare domeniu de utilizare a produsului biocid pentru care a fost depusă cererea:

   (1) produsul biocid nu poate fi autorizat;
   (2) produsul biocid poate fi autorizat numai dacă se supune anumitor condiții/restricții specifice;
   (3) sunt necesare date suplimentare înainte de luarea unei decizii privind autorizarea.

56.  Dacă autoritățile competente sau Comisia concluzionează că sunt necesare informații sau date suplimentare înainte de a putea lua o decizie privind autorizarea, acestea trebuie să justifice necesitatea unor astfel de informații sau date. Informațiile sau datele suplimentare vor constitui un minimum necesar pentru a finaliza evaluarea adecvată a riscurilor.

57.  Autoritățile competente sau Comisia acordă autorizarea doar pentru produsele biocide care, utilizate conform condițiilor lor de autorizare, nu prezintă riscuri inacceptabile pentru om, animale sau mediu, sunt eficace și conțin substanțe active a căror utilizare în produsele biocide de acest tip este autorizată la nivelul Uniunii.

58.  Autoritățile competente sau Comisia impun, dacă este cazul, anumite condiții sau restricții la acordarea unei autorizații. Natura și rigoarea acestora trebuie să fie adecvate și alese în funcție de natura și de importanța avantajelor așteptate, precum și de riscurile pe care utilizarea produsului biocid le poate provoca.

59.  În procesul de luare a deciziei, autoritățile competente sau Comisia trebuie să ia în considerare următoarele:

   rezultatele evaluării riscurilor, în special relația dintre expunere și efect,
   natura și gravitatea efectului, ținând cont în mod corespunzător de efectele cumulative, combinate și sinergice,
   gestionarea riscurilor care se poate aplica,
   domeniul de utilizare a produsului biocid,
   eficacitatea produsului biocid,
   proprietățile fizice ale produsului biocid,
   avantajele pe care le prezintă utilizarea produsului biocid.

60.  Atunci când iau o decizie privind autorizarea unui produs biocid, autoritățile competente sau Comisia trebuie să țină cont de incertitudinea care rezultă din variabilitatea datelor utilizate în procesul de evaluare și de luare a deciziei.

61.  Autoritățile competente sau Comisia dispun ca produsele biocide să fie utilizate în mod corespunzător. Utilizarea corectă implică aplicarea produselor biocide într-o doză eficace și restrângerea aplicării lor la minimum necesar.

Efecte asupra omului

62.  Autoritățile competente sau Comisia nu autorizează un produs biocid dacă evaluarea riscurilor confirmă faptul că acest produs reprezintă un risc inacceptabil pentru om în condițiile de aplicare prevăzute, inclusiv în scenariul realist cel mai defavorabil.

63.  La luarea unei decizii de autorizare a unui produs biocid, autoritățile competente sau Comisia examinează efectele posibile ale acestui produs asupra tuturor categoriilor de populație umană, și anume utilizatori profesioniști, utilizatori neprofesioniști și populație expusă direct sau indirect prin intermediul mediului.

64.  Autoritățile competente sau Comisia examinează relația între expunere și efect și o utilizează în procesul de luare a deciziei. Un anumit număr de factori trebuie luați în considerare la examinarea acestei relații, un factor principal fiind natura efectului advers produs de substanță. Aceste efecte includ toxicitatea acută, iritația, efectele corosive, sensibilizarea, toxicitatea la doze repetate, mutagenitatea, cancerigenitatea, neurotoxicitatea, toxicitatea pentru reproducere, precum și efectele proprietăților fizice și chimice și a tuturor celorlalte proprietăți nedorite ale substanței active sau ale substanței cu risc.

65.  Autoritățile competente sau Comisia compară, dacă este posibil, rezultatele cu cele obținute din evaluările anterioare ale riscurilor pentru un efect advers identic sau similar și fixează o marjă de securitate adecvată (MOS) atunci când ia o decizie de autorizare.

66.  Marja de securitate adecvată tipică este de 100, dar poate fi acceptată și o marjă de securitate mai mare sau mai mică, în funcție, printre altele, de natura efectului toxicologic critic.

67.  Autoritățile competente sau Comisia impun, dacă este cazul, drept condiție de autorizare, purtarea unui echipament individual de protecție, cum ar fi o mască de gaze, o mască filtrantă, o salopetă, mănuși și ochelari de protecție, pentru a reduce expunerea utilizatorilor profesioniști. Echipamentul trebuie să poată fi procurat cu ușurință.

68.  Dacă, pentru utilizatorii neprofesioniști, purtarea unui echipament individual de protecție constituie singura metodă posibilă de reducere a expunerii, în mod normal produsul nu este autorizat.

69.  Dacă raportul dintre expunere și efect nu poate fi redus la un nivel acceptabil, autoritățile competente sau Comisia nu pot acorda nicio autorizație pentru produsul biocid.

Efecte asupra animalelor

70.  Autoritățile competente sau Comisia nu autorizează un produs biocid dacă evaluarea riscurilor confirmă faptul că produsul prezintă un risc inacceptabil pentru animalele nevizate în condiții normale de utilizare.

71.  La luarea unei decizii de acordare a unei autorizații, autoritățile competente sau Comisia examinează riscurile pe care produsul biocid le prezintă pentru animale, utilizând aceleași criterii ca și cele descrise în secțiunea referitoare la efectele asupra omului.

Efecte asupra mediului

72.  Autoritățile competente sau Comisia nu autorizează un produs biocid dacă evaluarea riscurilor confirmă faptul că substanța activă, oricare dintre substanțele cu risc sau oricare dintre produsele de degradare sau de reacție prezintă un risc inacceptabil pentru oricare dintre componentele de mediu, adică apă (inclusiv sedimentele), sol și aer. Evaluarea ține cont de riscurile pentru organismele nevizate prezente în aceste componente de mediu.

La luarea unei decizii definitive conform punctului 90, autoritățile competente sau Comisia țin cont de criteriile prevăzute la punctele 75-85 pentru a aprecia dacă produsul prezintă un risc inacceptabil.

73.  Instrumentul de bază pentru luarea deciziei este raportul PEC/PNEC sau, dacă acesta nu este disponibil, o estimare calitativă. Precizia acestui raport este examinată cu atenție, dată fiind variabilitatea datelor utilizate pentru măsurarea concentrației și pentru estimare.

La determinarea PEC, trebuie utilizat modelul cel mai adecvat ținând cont de evoluția și comportamentul produsului biocid în mediu.

74.  Pentru orice mediu natural dat, dacă raportul PEC/PNEC este egal sau mai mic decât 1, se concluzionează, la caracterizarea riscurilor, că nu sunt necesare informații și/sau teste suplimentare.

Dacă raportul PEC/NEC este mai mare decât 1, autoritățile competente sau Comisia determină, pe baza mărimii acestui raport și a altor factori pertinenți, dacă sunt necesare alte informații și/sau teste pentru a defini mai exact caracterul problematic al produsului biocid, dacă sunt necesare măsuri de reducere a riscurilor sau dacă nu poate fi acordată nicio autorizație pentru produsul respectiv. Factorii pertinenți pentru examinare sunt cei menționați anterior la punctul 37.

Apă

75.  Autoritățile competente sau Comisia nu autorizează un produs biocid dacă, în condițiile de utilizare propuse, concentrația previzibilă a substanței active, a oricărei substanțe cu risc, a metaboliților, a produselor de degradare sau de reacție în ape (sau sedimentele acestora) are un efect inacceptabil asupra speciilor nevizate în mediul acvatic, maritim sau estuarian, cu excepția cazului în care se demonstrează științific că, în condițiile de utilizare reale adecvate, nu se produce niciun efect inacceptabil.

76.  Autoritățile competente sau Comisia nu autorizează un produs biocid dacă, în condițiile de utilizare propuse, concentrația previzibilă a substanței active, a oricărei substanțe cu risc sau metabolit, a produselor de degradare sau de reacție în apele subterane depășește cea mai scăzută dintre următoarele concentrații:

   concentrația maximă admisibilă stabilită prin Directiva 80/778/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 privind calitatea apelor destinate consumului uman(66) sau
   concentrația maximă stabilită conform procedurii de includere a substanței active în anexa I la prezentul regulament, pe baza datelor adecvate și, în special, a datelor toxicologice
  

decât dacă se demonstrează științific că, în condițiile de utilizare reale adecvate, nu se depășește concentrația cea mai scăzută.

77.  Autoritățile competente sau Comisia nu autorizează un produs biocid dacă concentrația previzibilă a substanței active, a unei substanțe cu risc, a metaboliților, a produselor de degradare sau de reacție, de așteptat în apele subterane sau de suprafață sau în sedimentele acestora după utilizarea produsului biocid în condițiile de utilizare propuse:

   dacă apele de suprafață din zona de utilizare preconizată a produsului sau provenind din această zonă sunt destinate captării apei potabile, depășește valorile fixate de
   Directiva 75/440/CEE a Consiliului din 16 iunie 1975 privind calitatea apei de suprafață destinate preparării apei potabile în statele membre(67)
   Directiva 80/778/CEE sau
   are un impact considerat inacceptabil asupra speciilor nevizate,
   riscul neîndeplinirii obiectivelor sau standardelor stabilite în:
   Directiva 98/83/CE sau
   Directiva 2000/60/CE sau
   Directiva 2006/118/CE sau
   Directiva 2008/56/CE sau
   Directiva 2008/105/CE sau
   acordurile internaționale care cuprind obligații importante în materie de protecție a apelor marine împotriva poluării.

78.  Instrucțiunile propuse pentru utilizarea unui produs biocid, în special procedurile de curățare a echipamentului de aplicare, trebuie elaborate astfel încât să se reducă la minimum probabilitatea unei contaminări accidentale a apelor sau sedimentelor acestora.

Sol

79.  În cazul în care există posibilitatea contaminării inacceptabilă a solului, autoritățile competente sau Comisia nu autorizează un produs biocid dacă, după utilizarea acestuia, substanța activă sau orice altă substanță cu risc pe care o conține:

   în cadrul testelor pe teren, persistă în sol pentru mai mult de un an sau
   în cadrul testelor de laborator, formează reziduuri care nu pot fi extrase, în cantități care depășesc 70 % din doza inițială după 100 de zile, cu o rată de mineralizare mai mică de 5 % în 100 de zile,
   are consecințe sau efecte inacceptabile asupra organismelor nevizate,
  

decât dacă se demonstrează științific că, în condiții reale de utilizare, nu se produce o acumulare inacceptabilă în sol.

Aer

80.  Autoritățile competente sau Comisia nu autorizează un produs biocid dacă se prevede apariția unor efecte inacceptabile în atmosferă, decât dacă se demonstrează științific că, în condiții reale adecvate, nu se produce niciun efect inacceptabil.

Efecte asupra organismelor nevizate

81.  Autoritățile competente sau Comisia nu autorizează un produs biocid dacă există posibilitatea expunerii organismelor nevizate la produsul biocid, dacă pentru orice substanță activă sau substanță cu risc:

   raportul PEC/PNEC este mai mare de 1, decât dacă este stabilit în mod clar la evaluarea riscurilor că, în condiții de utilizare reale, nu se produce niciun efect inacceptabil în urma utilizării produsului biocid conform condițiilor de utilizare propuse sau
   factorul de bioconcentrare (BCF) al țesuturilor adipoase la vertebratele nevizate este mai mare de 1, decât dacă se stabilește în mod clar la evaluarea riscurilor că, în condiții reale de utilizare, nu survine niciun efect inacceptabil, direct sau indirect, în urma utilizării produsului în condițiile de utilizare propuse.

82.  Autoritățile competente sau Comisia nu autorizează un produs biocid dacă există posibilitatea expunerii organismelor acvatice, inclusiv a organismelor marine sau estuariene la produsul biocid, dacă pentru orice substanță activă sau substanță cu risc din conținutul său:

   raportul PEC/PNEC este mai mare de 1, decât dacă este stabilit în mod clar la evaluarea riscurilor că, în condiții de utilizare reale, viabilitatea organismelor acvatice, inclusiv a organismelor marine sau estuariene nu este periclitată de produsul biocid în condițiile de utilizare propuse sau
   factorul de bioconcentrare (BCF) este mai mare de 1 000 pentru substanțele ușor biodegradabile sau mai mare de 100 pentru cele care sunt greu biodegradabile, decât se stabilește în mod clar la evaluarea riscurilor că, în condiții reale de utilizare, nu se produce niciun efect inacceptabil, direct sau indirect, asupra viabilității organismelor expuse, inclusiv a celor marine și estuariene, în urma utilizării produsului biocid în condițiile de utilizare propuse.

83.  Autoritățile competente sau Comisia nu autorizează un produs biocid dacă există posibilitatea ca microorganismele din stațiile de epurare a apelor reziduale să fie expuse la acest produs dacă, pentru orice substanță activă sau substanță cu risc, metabolit, produs de degradare sau de reacție, raportul PEC/PNEC este mai mare de 1, decât dacă se stabilește în mod clar la evaluarea riscurilor că, în condiții reale de utilizare, nu se produce niciun efect inacceptabil, direct sau indirect, asupra viabilității acestor microorganisme.

Efecte inacceptabile

84.  Dacă există posibilitatea dezvoltării unei rezistențe la o substanță activă conținută în produsul biocid, autoritățile competente sau Comisia iau măsuri pentru a reduce la minimum consecințele acestei rezistențe. Măsurile posibile implică modificarea condițiilor de autorizare și chiar refuzul oricărei autorizări.

85.  Nu se acordă nicio autorizație pentru un produs biocid destinat combaterii vertebratelor, decât dacă:

   moartea survine simultan cu pierderea cunoștinței sau
   moartea este imediată sau
   funcțiile vitale sunt reduse progresiv fără manifestarea unor semne de suferință.

În ceea ce privește produsele repulsive, efectul scontat trebuie obținut fără a provoca suferințe sau dureri inutile animalului vizat.

Eficacitate

86.  Autoritățile competente sau Comisia nu autorizează un produs biocid dacă nu este destul de eficient atunci când este utilizat conform condițiilor menționate pe eticheta propusă sau în alte condiții de autorizare.

87.  Nivelul, uniformitatea și durata protecției, combaterii sau altor efecte scontate trebuie, cel puțin, să fie similare celor care rezultă din utilizarea de produse de referință adecvate, dacă aceste produse există sau altor mijloace de combatere. Dacă nu există niciun produs de referință, produsul biocid trebuie să ofere un nivel definit de protecție sau de combatere în domeniile de utilizare propuse. Concluziile referitoare la performanțele produsului biocid trebuie să fie valabile pentru toate domeniile de utilizare propuse și pentru toate regiunile statului membru sau, după caz, pentru Uniune, cu excepția situației în care produsul biocid este destinat utilizării în condiții specifice. Autoritățile competente evaluează datele referitoare la raportul doză-efect, obținute în urma unor studii (care trebuie să includă datele obținute dacă nu se aplică produsul) care implică doze mai scăzute decât doza recomandată, pentru a evalua dacă doza recomandată este doza minimă necesară pentru obținerea efectului dorit.

Rezumat

88.  Pentru fiecare din domeniile în care a fost efectuată evaluarea riscurilor, de exemplu efectele asupra omului, animalelor și mediului, autoritățile competente sau Comisia țin cont de concluziile la care s-a ajuns în ceea ce privește substanța activă și substanțele cu risc cu scopul de a elabora o evaluare globală a produsului biocid. De asemenea, trebuie elaborată o sinteză privind evaluarea eficacității și efectele inacceptabile.

Rezultatul va fi:

   o sinteză a efectelor produsului biocid asupra omului,
   o sinteză a efectelor produsului biocid asupra animalelor,
   o sinteză a efectelor produsului biocid asupra mediului,
   o sinteză a evaluării eficacității,
   o sinteză a efectelor inacceptabile.

INTEGRAREA GENERALĂ A CONCLUZIILOR

89.  Autoritățile competente sau Comisia combină concluzii individuale care rezultă din examinarea efectelor produsului biocid asupra omului, animalelor și mediului, pentru a ajunge la o concluzie generală privind efectul global al produsului biocid.

90.  Autoritățile competente sau Comisia examinează apoi efecte inacceptabile relevante ale produsului biocid, eficacitatea sa și avantajele pe care le prezintă utilizarea sa înainte de a lua o decizie privind acordarea unei autorizații pentru acest produs.

91.  Autoritățile competente sau Comisia decid în final dacă produsul biocid poate fi autorizat sau nu și dacă această autorizație trebuie să facă obiectul anumitor condiții sau restricții în conformitate cu prezenta anexă și cu prezentul regulament.

ANEXA VII(68)

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Prezentul regulament

Directiva 98/8/CE

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 3

3.1

3.2

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 4

4.1

4.2

4.3

4.4

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 5

Articolul 6

6.1

6.2

6.3

Articolul 11 alineatul (1) litera (a)

Articolul 11 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii)

Articolul 7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Articolul 11 alineatul (1) litera (a)

Articolul 8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Articolul 11 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 11 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 10 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Articolul 10

10.1

10.2

Articolul 10 alineatul (4)

Articolul 11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Articolul 12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Articolul 13

13.1

13.2

13.3

Articolul 10 alineatul (4)

Articolul 14

Articolul 15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 3 alineatul (7)

Articolul 16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1) litera (b)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1) litera (j)

Articolul 17

17.1

17.2

17.3

17.4

Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Articolul 18

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (12)

Articolul 33

Articolul 19

19.1

19.2

Articolul 20

20.1

20.2

20.3

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 21

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

Articolul 10 alineatul (5) punctul (i)

Articolul 10 alineatul (5) punctul (iii)

Articolul 22

22.1

22.2

22.3

Articolul 23

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

Articolul 3 alineatul (3) punctul (i)

Articolul 24

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 25

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 26

26.1

26.2

26.3

26.4

Articolul 27

27.1

27.2

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 28

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

28.8

28.9

28.10

Articolul 29

29.1

29.2

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 30

30.1

30.2

Articolul 31

Articolul 4 alineatul (6)

Articolul 32

Articolul 33

33.1

33.2

Articolul 34

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5

Articolul 35

35.1

35.2

35.3

35.4

35.5

35.6

Articolul 36

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

36.7

36.8

Articolul 37

37.1

37.2

37.3

37.4

37.5

37.6

Articolul 38

38.1

38.2

38.3

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 39

39.1

39.2

39.3

39.4

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 40

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 41

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 42

Articolul 43

Articolul 44

44.1

44.2

44.3

44.4

44.5

44.6

44.7

44.8

44.9

Articolul 45

45.1

45.2

45.3

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 46

46.1

46.2

46.3

46.4

Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 17 alineatul (3)

Articolul 17 alineatul (5)

Articolul 47

47.1

47.2

Articolul 48

48.1

48.2

48.3

48.4

48.5

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 49

49.1

49.2

49.3

49.4

Articolul 12 alineatul (1) litera (b), articolul 12 alineatul (1) litera (c) punctul (ii), și Articolul 12 alineatul (1) litera (d) punctul (ii)

Articolul 12 alineatul (2) litera (c) punctele (i) și (ii)

Articolul 50

50.1

50.2

Articolul 51

51.1

51.2

Articolul 52

52.1

52.2

52.3

52.4

52.5

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 53

53.1

53.2

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 54

54.1

54.2

54.3

54.4

Articolul 24

Articolul 24

Articolul 55

55.1

55.2

55.3

55.4

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 56

56.1

56.2

56.3

Articolul 57

57.1

57.2

Articolul 58

58.1

58.2

58.3

Articolul 20 alineatele (1) și (2)

Articolul 20 alineatul (3)

Articolul 20 alineatul (6)

Articolul 59

Articolul 21 al doilea paragraf

Articolul 60

60.1

60.2

60.3

60.4

60.5

Articolul 61

61.1

61.2

Articolul 62

62.1

62.2

62.3

Articolul 22 alineatul (1) primul și al doilea paragraf

Articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 22 alineatul (2)

Articolul 63

63.1

63.2

63.3

Articolul 23 primul paragraf

Articolul 23 al doilea paragraf

Articolul 64

Articolul 65

65.1

65.2

Articolul 66

66.1

66.2

66.3

Articolul 67

67.1

67.2

Articolul 68

68.1

68.2

Articolul 69

Articolul 70

70.1

70.2

70.3

70.4

Articolul 25

Articolul 71

71.1

71.2

Articolul 26 alineatele (1) și (2)

Articolul 72

72.1

72.2

72.3

72.4

72.5

Articolul 28 alineatul (1)

Articolul 28 alineatul (3)

Articolul 28 alineatul (4)

Articolul 73

Articolele 29 și 30

Articolul 74

Articolul 75

Articolul 76

Articolul 32

Articolul 77

77.1

77.2

77.3

77.4

Articolul 16 alineatul (2)

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (3)

Articolul 78

78.1

78.2

Articolul 79

Articolul 80

80.1

80.2

Articolul 81

Articolul 82

82.1

82.2

Articolul 83

Articolul 84

Articolul 85

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexele II A, III A și IV A

Anexa III

Anexele II B, III B și IV B

Anexa IV

Anexa V

Anexa V

Anexa VI

Anexa VI

(1) Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.
(2) Avizul din 17 februarie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(3) Poziţia Parlamentului European din 22 septembrie 2010.
(4) JO L 123, 24.4.1998, p. 1.
(5) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
(6) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.
(7) JO L 189, 20.7.1990, p. 17.
(8) JO L 169, 12.7.1993, p. 1.
(9) JO L 331, 7.12.1998, p. 1.
(10) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
(11) JO L 40, 11.2.1989, p. 27.
(12) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
(13) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(14) JO L 262, 27.9.1976, p. 169.
(15) JO L 213, 21.7.1982, p. 8.
(16) JO L 184, 15.7.1988, p. 61.
(17) JO L 354, 31.12.2008, p. 16.
(18) JO L 92, 7.4.1990, p. 42.
(19) JO L 230, 19.8.1991, p. 1.
(20) JO L 61, 18.3.1995, p. 1.
(21) JO L 125, 23.5.1996, p. 35.
(22) JO L 330, 5.12.1998, p. 32.
(23) JO L 311, 28.11.2001, p. 1.
(24) JO L 311, 28.11.2001, p. 67.
(25) JO L 139, 30.4.2004, p. 1.
(26) JO L 139, 30.4.2004, p. 55.
(27) JO L 338, 13.11.2004, p. 4.
(28) JO 196, 16.8.1967, p. 1.
(29) JO L 33, 8.2.1979, p. 36.
(30) JO L 183, 29.6.1989, p. 1.
(31) JO L 131, 5.5.1998, p. 11.
(32) JO L 200, 30.7.1999, p. 1.
(33) JO L 262, 17.10.2000, p. 21.
(34) JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
(35) JO L 376, 27.12.2006, p. 21.
(36) JO L 204, 31.7.2008, p. 1.
(37) JO L 309, 24.11.2009, p. 71.
(38) JO L 353, 31.12.2008, p. 1.
(39) JO L 124, 20.5.2003, p. 36.
(40) JO L 70, 16.3.2005, p. 1.
(41) JO L 152, 16.6.2009, p. 11.
(42) JO L 158, 30.4.2004, p. 7.
(43)* Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
(44) JO L 164, 25.6.2008, p. 19.
(45) JO L 372, 27.12.2006, p. 19.
(46) JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
(47) JO L 66, 4.3.2004, p. 45.
(48) JO L 218, 13.8.2008, p. 30.
(49)* Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
(50)** Cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
(51) JO L 145, 31.5.2001, p. 43.
(52) JO L 325, 11.12.2007, p. 3.
(53)* Data intrării în vigoare a prezentului regulament
(54)* Data intrării în vigoare a prezentului regulament
(55)* Data intrării în vigoare a prezentului regulament
(56) JO L 142, 31.5.2008, p. 1.
(57) JO L 358, 18.12.1986, p. 1.
(58) JO L 50, 20.2.2004, p. 44.
(59)* Data intrării în vigoare a prezentului regulament
(60) Aceste date trebuie furnizate pentru substanța activă purificată a cărei specificație este indicată.
(61) Aceste date trebuie furnizate pentru substanța activă a cărei specificație este indicată.
(62) JO L 20, 26.1.1980, p. 43.
(63) JO L 106, 17.4.2001, p. 1.
(64)* Data intrării în vigoare a prezentului regulament
(65) Testul referitor la iritarea oculară nu este necesar dacă s-a demonstrat că produsul biocid are proprietăți potențial corosive.
(66) JO L 229, 30.8.1980, p. 11.
(67) JO L 194, 25.7.1975, p. 26.
(68)* Prezentul tabel de corespondență nu a fost încă modificat pentru a reflecta poziția Parlamentului. Tabelul de corespondență va fi actualizat de îndată ce Parlamentul și Consiliul ajung la un acord.


Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) ***I
PDF 289kWORD 62k
Rezoluţie
Text
Anexă
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))
P7_TA(2010)0334A7-0170/2010

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2009)0502),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0168/2009),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu, intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 8 ianuarie 2010(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2010(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 septembrie 2010, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru afaceri juridice, precum și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0170/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei Comisiei 2009/79/CE.

P7_TC1-COD(2009)0143


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.)

ANEXĂ

Declarațiile Comisiei

Proiect de declarație pe tema competențelor de supraveghere, cu privire la agențiile de rating pentru credite și la alte chestiuni

„Comisia ia act de faptul că s-a ajuns la un acord pentru a conferi AEVMP anumite competențe de supraveghere legate de agențiile de rating. Comisia consideră că ar fi util ca acestor autorități europene să li se confere pe viitor competențe de supraveghere și în alte domenii, în special în ceea ce privește anumite infrastructuri ale pieței. Comisia va examina în profunzime aceste chestiuni și va prezenta propunerile legislative pe care le consideră adecvate.”

Proiecte de declarații legate de gestionarea și soluționarea crizelor

„În comunicarea sa din 26 mai 2010 privind fondurile de soluționare a crizelor bancare, Comisia a subliniat că, ”într-o primă fază, ar fi adecvată crearea unui sistem care să aibă la bază o rețea armonizată a fondurilor naționale, legată de un ansamblu coordonat de mecanisme naționale de gestionare a crizelor„.

Comisia confirmă faptul că intenționează să prezinte propuneri legislative pentru un set complet de instrumente pentru prevenirea și soluționarea situației băncilor falimentare în primăvara anului 2011. Astfel, autoritățile publice vor putea soluționa situația instituțiilor financiare falimentare minimizând impactul falimentelor asupra sistemului financiar, limitând consecințele asupra economiei și evitând utilizarea resurselor sectorului public.

Comisia confirmă că AES ar trebui să joace un rol important în aceste domenii și că va analiza ce competențe referitoare la instrumente pentru prevenirea și soluționarea situației băncilor falimentare ar trebui să li se confere.

Aceste mecanisme, care reprezintă o primă etapă, vor fi revizuite până în 2014 în vederea creării unor mecanisme integrate de gestionare a crizelor și de supraveghere la nivelul UE, precum și a unui fond de soluționare a crizelor bancare la nivelul Uniunii disponibil pe termen mai lung.„

(1) JO C 13, 20.1.2010, p. 1.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(3) Prezenta poziţie înlocuieşte amendamentele adoptate la 7 iulie 2010 (Texte adoptate, P7_TA(2010)0273).


Supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar şi înfiinţarea unui Comitet european pentru riscuri sistemice ***I
PDF 281kWORD 43k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea macroprudențială comunitară a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru riscuri sistemice (COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))
P7_TA(2010)0335A7-0168/2010

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2009)0499),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0166/2009),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu, intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 26 octombrie 2009(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 ianuarie 2010(2),

–   având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 septembrie 2010, de a aproba poziţia Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice, precum și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0168/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind supravegherea macroprudențială comunitară a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru riscuri sistemice

P7_TC1-COD(2009)0140


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1092/2010.)

(1) JO C 270, 11.11.2009, p. 1.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(3) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 7 iulie 2010 (Texte adoptate, P7_TA(2010)0271).


Competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) ***I
PDF 289kWORD 78k
Rezoluţie
Text
Anexă
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității bancare europene, ale Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și ale Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))
P7_TA(2010)0336A7-0163/2010
RECTIFICĂRI

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0576),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 44, articolul 47 alineatul (2) și articolele 55 și 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0251/2009),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 50, articolul 53 alineatul (1) și articolele 62 și 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 18 martie 2010(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 martie 2010(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 septembrie 2010, de a aproba poziţia Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0163/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.   ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului şiComisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Directivei 2010/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe)

P7_TC1-COD(2009)0161


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2010/78/UE.)

ANEXĂ

Declarațiile Comisiei

Proiect de declarație privind Directiva Omnibus: adaptarea la Tratatul de la Lisbona

„Comisia revizuiește în prezent Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MiFID) și, dacă va fi necesar, va propune îmbunătățiri ale acesteia. În acest context, Comisia va examina, printre altele, modalitățile de consolidare a transparenței pre-tranzacționare și post-tranzacționare, inclusiv normele și mecanismele solicitate piețelor reglementate, precum și orice modificări necesare în vederea adaptării directivei la Tratatul de la Lisabona.”

Comisia revizuiește în prezent Directiva privind abuzul de piață (MAD). În acest context, Comisia va examina, printre altele, orice modificări necesare în vederea adaptării directivei la Tratatul de la Lisabona

Comisia revizuiește în prezent Directiva privind conglomeratele financiare (FICOD). În acest context, Comisia va examina, printre altele, orice modificări necesare în vederea adaptării directivei la Tratatul de la Lisabona.„

Proiect de declarație referitoare la modificarea prin Directiva Omnibus a Directivei privind transparența / rapoarte pentru fiecare țară

„Comisia intenționează să pregătească o comunicare în care să evalueze posibilitatea de a solicita anumitor emitenți de acțiuni ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și care pregătesc conturi consolidate să divulge, în raportul financiar anual, informații financiare esențiale referitoare la activitățile lor în țări terțe. Comunicarea ar putea identifica tipul de emitenți care ar putea fi vizați, informațiile financiare care ar fi relevante pentru investitori și alte părți interesate, precum și modalitățile prin care aceste informații ar putea fi prezentate. Comisia ar putea ține seama în mod adecvat de progresele înregistrate în acest sens de IASB. Comisia intenționează să pregătească comunicarea până la 30 septembrie 2011, după consultarea AEVMP. Comunicarea ar putea aborda, de asemenea, posibilul impact al acestor măsuri și ar putea fi luată în considerare în momentul revizuirii Directivei 2004/109/CE.”

(1) JO C 87, 1.4.2010, p. 1.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(3) Prezenta poziţie înlocuieşte amendamentele adoptate la 7 iulie 2010 (Texte adoptate, P7_TA(2010)0269).


Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) ***I
PDF 292kWORD 58k
Rezoluţie
Text
Anexă
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității Bancare Europene (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))
P7_TA(2010)0337A7-0166/2010

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2009)0501),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0169/2009),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 8 ianuarie 2010(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 ianuarie 2010(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 septembrie 2010, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice, precum și avizul Comisiei pentru bugete și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0166/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  consideră că suma de referință indicată în propunerea legislativă este compatibilă cu plafonul de la subrubrica 1a din cadrul financiar multianual 2007-2013 (CFM), dar că marja rămasă la rubrica 1a pentru perioada 2011-2013 este foarte redusă, iar finanțarea de noi activități nu trebuie să pună în pericol finanțarea altor priorități din cadrul subrubricii 1a; își reiterează, prin urmare, solicitarea de a se revizui cadrul financiar multianual, însoțită de propuneri concrete de modificare și revizuire până la sfârșitul anului 2010, utilizând toate mecanismele disponibile în temeiul Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 (AII), în special cele prevăzute la punctele 21-23, pentru a asigura finanțarea Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) fără a pune în pericol finanțarea altor priorități și asigurând disponibilitatea unei marje suficiente la subrubrica 1a;

3.  subliniază că dispozițiile de la punctul 47 din AII ar trebui să se aplice la înființarea Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană); subliniază faptul că, în cazul în care autoritatea legislativă ia o decizie favorabilă în ceea ce privește înființarea Autorității, Parlamentul va demara negocierile cu cealaltă componentă a autorității bugetare pentru a ajunge în timp util la un acord asupra finanțării Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), în conformitate cu dispozițiile pertinente din AII;

4.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

5.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei

P7_TC1-COD(2009)0142


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.)

ANEXĂ

Declarațiile Comisiei

Proiect de declarație pe tema competențelor de supraveghere, cu privire la agențiile de rating pentru credite și la alte chestiuni

„Comisia ia act de faptul că s-a ajuns la un acord pentru a conferi AEVMP anumite competențe de supraveghere legate de agențiile de rating. Comisia consideră că ar fi util ca acestor autorități europene să li se confere pe viitor competențe de supraveghere și în alte domenii, în special în ceea ce privește anumite infrastructuri ale pieței. Comisia va examina în profunzime aceste chestiuni și va prezenta propunerile legislative pe care le consideră adecvate.”

Proiecte de declarații legate de gestionarea și soluționarea crizelor

„În comunicarea sa din 26 mai 2010 privind fondurile de soluționare a crizelor bancare, Comisia a subliniat că, ”într-o primă fază, ar fi adecvată crearea unui sistem care să aibă la bază o rețea armonizată a fondurilor naționale, legată de un ansamblu coordonat de mecanisme naționale de gestionare a crizelor„.

Comisia confirmă faptul că intenționează să prezinte propuneri legislative pentru un set complet de instrumente pentru prevenirea și soluționarea situației băncilor falimentare în primăvara anului 2011. Astfel, autoritățile publice vor putea soluționa situația instituțiilor financiare falimentare minimizând impactul falimentelor asupra sistemului financiar, limitând consecințele asupra economiei și evitând utilizarea resurselor sectorului public.

Comisia confirmă că AES ar trebui să joace un rol important în aceste domenii și că va analiza ce competențe referitoare la instrumente pentru prevenirea și soluționarea situației băncilor falimentare ar trebui să li se confere.

Aceste mecanisme, care reprezintă o primă etapă, vor fi revizuite până în 2014 în vederea creării unor mecanisme integrate de gestionare a crizelor și de supraveghere la nivelul UE, precum și a unui fond de soluționare a crizelor bancare la nivelul Uniunii disponibil pe termen mai lung.„

(1) JO C 13, 20.1.2010, p. 1.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(3) Prezenta poziţie înlocuieşte amendamentele adoptate la 7 iulie 2010 (Texte adoptate, P7_TA(2010)0272).


Competenţe specifice ale Băncii Centrale Europene referitoare la funcţionarea Comitetului european pentru riscuri sistemice *
PDF 190kWORD 33k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru riscuri sistemice (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))
P7_TA(2010)0338A7-0167/2010

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0500),

–  având în vedere comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere propunerea de regulament al Consiliului (05551/2010),

–  având în vedere articolul 127 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0014/2010),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0167/2010),

1.  aprobă propunerea de regulament al Consiliului astfel cum a fost modificată la 7 iulie 2010(1);

2.  invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2010)0275.


Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ***I
PDF 291kWORD 59k
Rezoluţie
Text
Anexă
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))
P7_TA(2010)0339A7-0169/2010

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului (COM(2009)0503),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0167/2009),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu, intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 8 ianuarie 2010(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2010(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 septembrie 2010, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru afaceri juridice, precum și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0169/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  consideră că valoarea de referință indicată în propunerea legislativă este compatibilă cu plafonul de la subrubrica 1a din cadrul financiar multianual 2007-2013, dar că marja rămasă la subrubrica 1a pentru perioada 2011-2013 este foarte limitată, iar finanțarea de noi activități nu trebuie să pună în pericol finanțarea altor priorități din cadrul subrubricii 1a; reiterează, prin urmare, solicitarea sa de revizuire a cadrului financiar multianual, însoțită de propuneri concrete de ajustare și revizuire până la sfârșitul primului semestru din 2010, utilizând toate mecanismele disponibile în temeiul Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(4) (AII), în special cele prevăzute la punctele 21-23, pentru a asigura finanțarea Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) fără a pune în pericol finanțarea altor priorități și asigurându-se că la subrubrica 1a rămâne disponibilă o marjă suficientă;

3.  subliniază că dispozițiile de la punctul 47 din AII se aplică în ceea ce privește înființarea Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe); subliniază faptul că, în cazul în care autoritatea legislativă ia o decizie favorabilă în ceea ce privește înființarea Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), Parlamentul va demara negocierile cu cealaltă ramură a autorității bugetare pentru a ajunge în timp util la un acord asupra finanțării Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), în conformitate cu dispozițiile pertinente din AII;

4.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

5.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 septembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de supraveghere pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei Comisiei 2009/77/CE

P7_TC1-COD(2009)0144


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.)

ANEXĂ

Declarațiile Comisiei

Declarație pe tema competențelor de supraveghere, cu privire la agențiile de rating pentru credite și la alte chestiuni

„Comisia ia act de faptul că s-a ajuns la un acord pentru a conferi AEVMP anumite competențe de supraveghere legate de agențiile de rating. Comisia consideră că ar fi util ca acestor autorități europene să li se confere pe viitor competențe de supraveghere și în alte domenii, în special în ceea ce privește anumite infrastructuri ale pieței. Comisia va examina în profunzime aceste chestiuni și va prezenta propunerile legislative pe care le consideră adecvate.”

Declarații legate de gestionarea și soluționarea crizelor

„În comunicarea sa din 26 mai 2010 privind fondurile de soluționare a crizelor bancare, Comisia a subliniat că, ”într-o primă fază, ar fi adecvată crearea unui sistem care să aibă la bază o rețea armonizată a fondurilor naționale, legată de un ansamblu coordonat de mecanisme naționale de gestionare a crizelor„.

Comisia confirmă faptul că intenționează să prezinte propuneri legislative pentru un set complet de instrumente pentru prevenirea și soluționarea situației băncilor falimentare în primăvara anului 2011. Astfel, autoritățile publice vor putea soluționa situația instituțiilor financiare falimentare minimizând impactul falimentelor asupra sistemului financiar, limitând consecințele asupra economiei și evitând utilizarea resurselor sectorului public.

Comisia confirmă că AES ar trebui să joace un rol important în aceste domenii și că va analiza ce competențe referitoare la instrumente pentru prevenirea și soluționarea situației băncilor falimentare ar trebui să li se confere.

Aceste mecanisme, care reprezintă o primă etapă, vor fi revizuite până în 2014 în vederea creării unor mecanisme integrate de gestionare a crizelor și de supraveghere la nivelul UE, precum și a unui fond de soluționare a crizelor bancare la nivelul Uniunii disponibil pe termen mai lung.„

(1) JO C 13, 20.1.2010, p. 1.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(3) Prezenta poziţie înlocuieşte amendamentele adoptate la 7 iulie 2010 (Texte adoptate, P7_TA(2010)0270).
(4) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.


Aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă
PDF 318kWORD 93k
Rezoluţia Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă (2009/2178(INI))
P7_TA(2010)0340A7-0175/2010

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European din 11 septembrie 2009 „O mai bună protejare a drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă” (COM(2009)0467),

–  având în vedere Rezoluția Consiliului pentru competitivitate din 25 septembrie 2008 privind un plan european global de combatere a contrafacerii și a pirateriei,

–  având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic)(1),

–  având în vedere Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale drepturilor de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională(2),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind intervenția autorităților vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum și măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală(3),

–  având în vedere Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală(4),

–  având în vedere Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator(5),

–  având în vedere poziția sa din 25 aprilie 2007 referitoare la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsurile penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală(6),

–  având în vedere documentul Comisiei Strategia vizând să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în țările terțe din 2005 și documentul intern de lucru al Comisiei „Raportul pe 2009 privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală”,

–  având în vedere recomandarea sa din 26 martie 2009 pentru Consiliu privind consolidarea securității și a libertăților fundamentale pe internet(7),

–  având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–  având în vedere caracterul obligatoriu din punct de vedere juridic al Cartei drepturilor fundamentale,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 aprilie 2008 privind industriile culturale din Europa(8),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 25 iunie 2008 referitoare la Legea privind întreprinderile mici pentru Europa care stabilește principiul „gândiți mai întâi la scară mică” pentru o agendă ambițioasă a politicii pentru IMM-uri,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0175/2010),

A.  întrucât încălcările drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) pot constitui o amenințare reală pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, ca și pentru economia și societățile noastre;

B.  întrucât inovațiile științifice și tehnice, brevetele și industriile culturale au o contribuție decisivă la competitivitatea economiei europene, atât prin numărul și diversitatea oportunităților profesionale pe care le oferă, cât și prin bogăția creată; întrucât economia culturală trebuie susținută, de la creație și până la distribuție;

C.  întrucât Uniunea Europeană, în calitate de membră a Organizației Mondiale a Comerțului, trebuie să respecte prevederile Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs); întrucât statele membre UE se angajează să adopte și să pună în aplicare măsuri eficace împotriva tuturor încălcărilor DPI;

D.  întrucât comunicarea cunoștințelor și diseminarea inovațiilor sunt tradiții bine înrădăcinate ale Uniunii Europene; întrucât accesul unui număr cât mai mare de persoane la progresul tehnologic și la produsele culturale continuă să stea la baza politicii de educație și dezvoltare;

E.  întrucât, pentru a aborda în mod corect problema aplicării DPI pe piața internă, este important să ținem cont nu doar de teritoriul UE, ci și de situația de la frontierele externe ale UE și din statele terțe, pentru ca protecția conținuturilor de origine comunitară și a persoanelor care au drepturi asupra acestora să fie compatibilă cu accesul consumatorilor la conținuturile extracomunitare;

F.  întrucât datele privind amploarea încălcării DPI sunt incoerente, incomplete, insuficiente și fragmentate și întrucât este nevoie de o evaluare a impactului obiectivă, independentă pentru orice propunere legislativă suplimentară;

G.  întrucât inovația și creativitatea reprezintă o valoare adăugată importantă pentru economia europeană și întrucât, ținând cont de contextul economic, acestea trebuie protejate și dezvoltate;

H.  întrucât încălcarea DPI este un aspect orizontal, care afectează toate sectoarele industriale, în special industriile creative și inovatoare și sportul;

I.  întrucât încălcările DPI care au loc în prezent vor duce la dispariția inovațiilor în UE;

J.  întrucât fenomenul încălcărilor DPI online a atins dimensiuni îngrijorătoare, în special pentru sectoarele industriilor cu conținut creativ și întrucât nu s-a stabilit încă în ce măsură cadrul juridic existent poate asigura în mod eficient protecția titularilor drepturilor pe internet, garantând echilibrul între toate interesele, inclusiv cele ale consumatorilor;

K.  întrucât eforturile de soluționare a încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să se bucure de sprijinul publicului, pentru a nu periclita sprijinul acordat drepturilor de proprietate intelectuală în rândul cetățenilor;

L.  întrucât încărcarea neautorizată pe internet a unor materiale protejate prin drepturi de autor reprezintă o încălcare clară a drepturilor de proprietate intelectuală și este interzisă prin tratatele Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) privind drepturile de autor (WCT) și interpretările, execuțiile și fonogramele (WPPT), la care Uniunea Europeană este parte contractantă;

M.  întrucât sectorul creativ ar trebui să dezvolte în continuare modele care să permită accesul la conținuturi creative în mediul online, care oferă consumatorilor opțiuni îmbunătățite și eficiente din punctul de vedere al costurilor, inclusiv accesul la servicii cu abonament nelimitat; întrucât dezvoltarea acestor servicii legale este inhibată de creșterea conținuturilor încărcate în mod ilegal în mediul online;

N.  întrucât, pentru a menține și crește atractivitatea materialului pe care îl pot oferi publicului, producătorii din sfera audiovizualului trebuie să poată folosi toate mijloacele de distribuție noi; întrucât sistemul actual de acordare a licențelor trebuie îmbunătățit în așa fel încât statele membre să aibă la dispoziție un sistem flexibil, care poate fi adaptat la noile tehnologii;

O.  întrucât, cu excepția legislației privind sancțiunile penale, există deja un cadru juridic comunitar în ceea ce privește fenomenul contrafacerii și pirateriei bunurilor materiale, dar există în continuare lacune în domeniul combaterii încălcărilor DPI online;

P.  întrucât măsurile prevăzute de Directiva 2004/48/CE privind respectarea DPI pe piața internă nu au făcut încă obiectul unei evaluări în termeni de protejare a drepturilor sau din punctul de vedere al efectelor sale asupra drepturilor consumatorilor;

Q.  întrucât cadrul de reglementare a sectorului telecomunicațiilor a fost modificat recent, cuprinzând prevederi privind avizele standardizate de interes public care pot aborda, printre altele, drepturile de autor și încălcarea acestora, fără a pune în pericol drepturile la protecția datelor și la confidențialitate, subliniind necesitatea respectării drepturilor fundamentale în ceea ce privește accesul la internet;

R.  întrucât în cadrul juridic european trebuie creată posibilitatea inițierii de acțiuni în justiție împotriva persoanelor care încalcă drepturile de autor, deoarece tratatele internaționale nu sunt capabile aproape deloc să soluționeze problema încălcărilor DPI;

S.  întrucât protecția brevetelor este esențială pentru a combate în mod eficient încălcările drepturilor ce decurg din brevete; întrucât chestiunea unui sistem unitar de brevete trebuie soluționată la nivelul UE;

T.  întrucât există legături dovedite între diverse forme de criminalitate organizată și încălcările DPI;

U.  întrucât rolul de codecizie al Parlamentului European în problemele comerciale și accesul său la documentele de negociere este garantat prin Tratatul de la Lisabona;

V.  întrucât este de dorit ca, pe lângă măsurile de prevenire a infracțiunilor în acest domeniu, să se asigure protecție pentru consumatorii care utilizează în mod legal produse supuse protecției proprietății intelectuale;

W.  întrucât dreptul actual comunitar nu constituie un impediment pentru dezvoltarea sistemelor de licențiere multiteritoriale;

X.  întrucât, în diverse medii, inclusiv în sectorul bazat pe texte și imagini, există modele și canale de afaceri, precum și mecanisme de licențiere ce permit un acces amplu la lucrări într-o gamă largă de forme și formate, atât în interiorul frontierelor, cât și la nivel transfrontalier,

1.  salută comunicarea Comisiei din 11 septembrie 2009 care urmărește adoptarea unor măsuri nelegislative suplimentare; regretă, însă, faptul că această comunicare nu abordează chestiunea finalizării cadrului legislativ prin introducerea unei serii de măsuri care să combată într-un mod eficace încălcările drepturilor de proprietate intelectuală salută progresele înregistrate de UE în armonizarea luptei împotriva contrafacerii; încurajează Comisia să-și intensifice eforturile în domenii sensibile din punctul de vedere al sănătății și siguranței, inclusiv în domeniul medicamentelor;

2.  reamintește faptul că, în domeniul cultural, există o excepție de la DPI: „copia privată”;

3.  solicită Comisiei să prezinte urgent, până la sfârșitul anului 2010, o strategie cuprinzătoare care să abordeze toate aspectele legate de DPI, inclusiv aplicarea acestora, precum și promovarea acestora, în special a rolului de facilitator, nu de obstacol, al dreptului de autor, care le oferă creatorilor posibilitatea de a-și câștiga existența și de a-și disemina operele;

4.  solicită Comisiei să propună o strategie cuprinzătoare privind DPI, care să îndepărteze obstacolele din calea creării unei piețe unice în mediul online și să adapteze cadrul juridic european în materie de DPI la tendințele actuale ale societății, precum și la progresul tehnic;

5.  subliniază faptul că orice măsură luată în sensul consolidării DPI trebuie să respecte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 7 și articolul 8, precum și Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv articolul 6, articolul 8 și articolul 10, și să fie necesară, proporțională și adecvată, într-o societate democratică; reamintește în acest sens că articolul 17 din Carte drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede protecția proprietății intelectuale;

6.  consideră că aspectele privind DPI trebuie luate în considerare de către Comisie în toate politicile sau inițiativele legislative relevante și că ar trebui examinate în cadrul tuturor proceselor de analiză a impactului în cazul în care o propunere ar avea consecințe în domeniul proprietății intelectuale;

7.  consideră că Comisia ar trebui să țină cont de problemele specifice întâmpinate de IMM-uri în consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală ce corespund principiului „gândiți mai întâi la scară mică”, statuat prin Legea privind întreprinderile mici pentru Europa, prin măsuri precum aplicarea principiului non-discriminării pentru IMM-uri;

8.  având în vedere experiențele prin care au trecut persoane titulare ale unor drepturi în anumite state membre, nu împărtășește convingerea Comisiei că actualul cadru de aplicare a măsurilor de drept civil în UE este eficient și suficient armonizat pentru a permite funcționarea adecvată a pieței interne și reamintește Comisiei că raportul privind aplicarea Directivei 2004/48/CE este esențial pentru confirmarea acestor concluzii;

9.  consideră că în cadrul juridic european ar trebui creată posibilitatea inițierii unor acțiuni în justiție împotriva celor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală și reamintește Comisiei că raportul privind aplicarea Directivei 2004/48/CE este esențial pentru confirmarea acestor concluzii;

10.  solicită Comisiei să elaboreze un raport privind aplicarea Directivei 2004/48/CE, care să cuprindă o evaluare a eficienței măsurilor adoptate, precum și o evaluare a impactului acesteia asupra inovației și dezvoltării societății informaționale, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din directivă și, dacă este necesar, să propună modificări; solicită ca raportul să includă de asemenea o evaluare a modalităților de consolidare și de extindere a cadrului juridic în ceea ce privește internetul;

11.  să ia în considerare existența diferitelor tipuri de formate care permit accesul persoanelor cu handicap la lucrări și să adopte măsurile necesare care să favorizeze difuzarea acestora;

12.  nu împărtășește opinia Comisiei conform căreia principalul pachet legislativ în materie de aplicare a DPI există deja; subliniază în acest sens că negocierile referitoare la directiva privind măsurile penale nu s-au încheiat cu succes;

13.  solicită Comisiei să se asigure că măsurile ce au ca scop consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă nu afectează dreptul legitim la interoperabilitate, acesta fiind esențial pentru o concurență sănătoasă pe piața distribuției lucrărilor digitale, în special pentru autorii și utilizatorii de software gratuit;

14.  solicită Comisiei să prezinte propunerile legislative relevante, în temeiul articolului 118 din TFUE în care să fie abordată chestiunea unui sistem eficient de brevete la nivelul UE și salută, în acest sens, concluziile Consiliului din 4 decembrie 2009 privind un sistem extins de brevete în Europa, pe care le consideră o dezvoltare pozitivă semnificativă;

Observatorul european pentru combaterea contrafacerii și pirateriei („Observatorul”)

15.  recunoaște importanța informațiilor și datelor exhaustive și fiabile cu privire la toate tipurile de încălcării ale DPI pentru elaborarea unor politici bazate pe dovezi și axate pe obținerea de rezultate;

16.  salută înființarea Observatorului care reprezintă un instrument de centralizare a statisticilor și a datelor ce vor sta la baza propunerilor care trebuie puse în practică pentru a combate în mod eficient fenomenul pirateriei și al încălcărilor DPI online; îndeamnă Comisia să elaboreze un raport privind utilizarea optimă a Europol și a structurilor existente pentru cooperarea între autoritățile vamale, pentru a combate în mod eficient fenomenul încălcărilor penale ale DPI;

17.  își exprimă dorința ca Observatorul să devină un instrument pentru colectarea și schimbul de date și informații cu privire la toate formele de încălcări ale DPI, inclusiv compilarea cercetărilor științifice privind contrafacerea și a reglementărilor DPI;

18.  îndeamnă Comisia să precizeze care sunt misiunile ce vor fi încredințate Observatorului și subliniază că succesul acestuia depinde în mare parte de implicarea și cooperarea tuturor actorilor, inclusiv autoritățile naționale, titularii drepturilor, organizațiile de consumatori și industriile în cauză, în scopul măririi transparenței și evitării suprapunerilor de eforturi;

19.  îndeamnă Comisia să informeze deplin și cuprinzător Parlamentul și Consiliul cu privire la rezultatele activităților Observatorului, prin prezentarea de rapoarte anuale în care Comisia să elaboreze concluzii și să propună soluții necesare pentru îmbunătățirea legislației privind DPI;

Sensibilizarea consumatorilor

20.  solicită Comisiei și statelor membre, în asociere cu industriile implicate, crearea unei campanii de sensibilizare la nivel european, național și local, cu privire la riscurile pe care produsele contrafăcute le reprezintă pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, dar și la impactul negativ pe care îl au contrafacerea și pirateria asupra economiei și societății; subliniază necesitatea de a sensibiliza mai mult opinia publică, în special tinerii consumatori europeni, cu privire la respectarea DPI;

21.  cu privire la piraterie și la vânzarea online de produse contrafăcute, îndeamnă toate părțile implicate, inclusiv furnizorii de acces, platformele de vânzare online, titularii drepturilor și organizațiile de consumatori, să adopte măsuri concrete de alertă și de educare a persoanelor în ceea ce privește valoarea drepturilor de autor și impactul pirateriei și contrafacerii asupra locurilor de muncă și asupra dezvoltării, cum ar fi mesaje de avertisment și educaționale scurte, vizibile și pertinente;

22.  insistă asupra necesității de educare a publicului tânăr pentru a-i permite să înțeleagă mizele proprietății intelectuale și să identifice cu precizie ceea ce este legal și ceea ce este ilegal, prin intermediul unor campanii de sensibilizare adaptate, axate în special asupra încălcărilor DPI online;

23.  prin urmare, invită Comisia să facă presiuni asupra industriei pentru a crea posibilități de plată și mai numeroase, astfel încât consumatorilor europeni să le fie mai ușor să cumpere conținut oferit prin mijloace legale și astfel încât descărcările legale să crească în UE;

Combaterea pirateriei online și protejarea DPI pe internet

24.  ca și Comisia, consideră că măsurile nelegislative complementare, precum discuțiile privind posibila îmbunătățire a pieței digitale din Europa prin armonizarea voluntară a procedurilor și standardelor la nivelul părților interesate, pot fi utile pentru a consolida aplicarea DPI, în special măsurile care rezultă din dialogul aprofundate între părțile interesate;

25.  subliniază faptul că dezvoltarea enormă a practicii partajării neautorizate de lucrări și interpretări înregistrate supuse drepturilor de autor reprezintă o problemă tot mai mare pentru economia europeană, din punctul de vedere al șanselor de muncă și al veniturilor industriei, dar și ale guvernului;

26.  subliniază că dezvoltarea acestui fenomen a fost posibilă din cauza mai multor factori, în special progresele tehnologice; și absența ordinii juridice; totuși, reamintește că acest fenomen constituie o încălcare a DPI, care necesită găsirea unor soluții adecvate și urgente, în funcție de sectorul respectiv și în conformitate cu drepturile fundamentale;

27.  subliniază că sprijinirea și dezvoltarea unei oferte licite, variate, atractive și vizibile de produse și servicii pentru consumatori poate contribui la reducerea fenomenului de încălcări online și recunoaște, în acest sens, că lipsa unei piețe digitale europene funcționale reprezintă un obstacol important în calea dezvoltării unor oferte licite de conținut online, precum și că UE riscă să condamne la eșec eforturile de dezvoltare a unei piețe online legitime, în cazul în care nu recunoaște acest lucru și nu prezintă urgent propuneri pentru a rezolva această situație;

28.  prin urmare, invită Comisia să facă presiuni asupra industriei pentru a crea posibilități de plată și mai numeroase, astfel încât consumatorilor europeni să le fie mai ușor să cumpere conținut oferit prin mijloace legale și astfel încât descărcările legale să crească în UE;

29.  solicită elaborarea unei legislații specifice conform căreia consumatorii privați care au primit, pentru uzul personal, reproduceri ale unor produse originale care sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală nu trebuie să demonstreze legitimitatea acestor reproduceri, dar ar trebui să rămână la latitudinea părților interesate să dovedească orice încălcare a normelor privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală;

30.  insistă ca toți actorii, inclusiv furnizorii de acces la internet, să participe la dialogul cu părțile interesate pentru a găsi soluțiile adecvate; în absența unui astfel de dialog, invită Comisia să prezinte o propunere legislativă sau să modifice legislația existentă, în special directiva 2004/48/CE, pentru a consolida cadrul juridic comunitar în acest domeniu, inspirându-se din experiențele naționale;

31.  îndeamnă Comisia să analizeze în mod aprofundat metodele de facilitare a accesului industriei pe piața digitală fără frontiere geografice, luând în considerare particularitățile fiecărui sector, abordând urgent chestiunea licențelor multiteritoriale în situațiile în care există o cerere substanțială din partea consumatorilor, precum și pe cea a unui sistem de gestiune a drepturilor eficient și transparent, care să completeze creșterea existentă la nivelul serviciilor legale și răspunde cererii consumatorilor de acces omniprezent, imediat și personalizat la conținut;

32.  subliniază faptul că sistemul de acordare a licențelor ar trebui îmbunătățit în baza unei neutralități tehnice în așa fel încât statele membre să aibă la dispoziție un sistem flexibil, eficace și transparent care să poată fi adaptat la noile tehnologii;

33.  solicită Comisiei să revizuiască chestiunea gestionării transfrontaliere a drepturilor și să schimbe situația actuală, de incertitudine juridică, creată prin Recomandarea Comisiei 2005/737/CE din 18 octombrie 2005 privind gestiunea colectivă transfrontalieră a drepturilor de autor, ținând cont de faptul că drepturile de autor sunt inerent teritoriale, din rațiuni culturale, tradiționale și lingvistice, precum și să asigure un sistem de licențiere pan-european, care să le asigure consumatorilor accesul la o varietate cât mai mare de conținuturi, fără a afecta repertoriul local european;

34.  mai mult decât atât, atrage atenția asupra problemei tot mai mari pe care o reprezintă spionajul industrial și furtul de date care reprezintă proprietăți industriale, în special de documentație tehnică și de coduri-sursă, comise pe internet;

35.  propune ca Observatorul să efectueze o analiză detaliată a problemei furtului de date și să prezinte propuneri privind combaterea acestei probleme;

36.  invită Comisia să identifice problemele și necesitățile particulare ale IMM-urilor pentru a dezvolta măsuri specifice în vederea sprijinirii lor în lupta împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, precum și pentru a le permite să se apere mai bine atât în UE, cât și în țările terțe;

37.  sprijină inițiativele adoptate de Comisiei pentru identificarea celor mai bune modalități de a continua îmbunătățirea regulamentului vamal al UE care permite reținerea bunurilor suspectate a încălca DPI și care, în sine, reprezintă unul dintre pilonii cadrului juridic al Uniunii pentru asigurarea respectării DPI;

38.  invită Comisia să dezvolte o cooperare inovatoare și consolidată între administrație și diferitele sectoare industriale interesate;

39.  invită statele membre și Comisia să extindă cooperarea între Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și birourile naționale din domeniul proprietății intelectuale pentru a acoperi, de asemenea, lupta împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală;

40.  recunoaște necesitatea utilizării structurilor instituționale existente în statele membre în lupta împotriva produselor contrafăcute și, prin urmare, invită oficiile de brevete naționale și alte instituții din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală să ofere întreprinderilor mici și mijlocii și publicului un sprijin mai mare și o formare mai bună;

Dimensiunea internațională și influența pe piața internă

41.  îndeamnă Comisia să își intensifice cooperarea cu țările terțe prioritare în materie de proprietate intelectuală și să promoveze o abordare echilibrată în cadrul negocierilor referitoare la proprietatea intelectuală în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, în special în cadrul Acordului OMC privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs);

42.  îndeamnă Comisia să se asigure că eforturile sale pentru aprofundarea negocierilor cu privire la Acordul comercial multilateral de combatere a contrafacerii (ACTA) în scopul consolidării eficienței sistemului de aplicare a DPI împotriva contrafacerii sunt continuate ținând cont de poziția Parlamentului, așa cum a fost exprimată, în special, în rezoluția sa din 18 decembrie 2008 referitoare la impactul contrafacerii asupra comerțului internațional și îi solicită să informeze deplin Parlamentul în legătură cu progresele și rezultatele negocierilor și să se asigure că dispozițiile ACTA respectă pe deplin acquis-ul comunitar cu privire la DPI și drepturile fundamentale;

43.  sprijină continuarea și intensificarea de către Comisie a inițiativelor de cooperare bilaterală, inclusiv „dialogurile privind proprietatea intelectuală” cu țările terțe și proiectele de asistență tehnică;

44.  subliniază că cea mai mare provocare pentru piața internă este lupta împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală la granițele externe ale UE și în țările terțe; în această privință, invită Comisia să creeze în țările terțe (în special în India și Rusia) mai multe birouri de asistență în domeniul proprietății intelectuale pentru a-i sprijini pe întreprinzătorii europeni în aplicarea mai activă a drepturilor lor de proprietate intelectuală și în combaterea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală în țările terțe, precum și în combaterea introducerii pe piața internă a produselor contrafăcute fabricate în aceste țări terțe;

Criminalitatea organizată

45.  subliniază importanța combaterii criminalității organizate, în special a contrafacerii și a încălcărilor în domeniul dreptului proprietății intelectuale; în acest sens, subliniază necesitatea unei legislații adecvate la nivelul UE în materie de sancțiuni și sprijină cooperarea strânsă și efectivă între toate părțile interesate din cadrul UE, în special Europol, autoritățile naționale și sectorul privat, precum și statele care nu sunt membre ale UE și organizațiile internaționale;

o
o   o

46.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
(2) JO L 167 E, 22.06.01, p. 10.
(3) JO L 196, 2.8.2003, p. 7.
(4) JO L 195 E, 2.06.2004, p. 16.
(5) JO L 111, 05.5.2009, p. 16.
(6) JO C 74 E, 20.3.2008, p. 526.
(7) JO C 117 E, 6.5.2010, p. 206.
(8) JO C 247 E, 15.10.2009, p. 25.


Strategia europeană pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunilor muntoase, a insulelor şi a regiunilor slab populate
PDF 206kWORD 51k
Rezoluţia Parlamentului European din 22 septembrie 2010 referitoare la strategia europeană pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor muntoase, a insulelor și a zonelor slab populate
P7_TA(2010)0341RC-B7-0518/2010

Parlamentul European,

–  având în vedere , din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 174 al acestuia,

–  având în vedere regulamentele privind fondurile structurale pentru perioada 2007-2013,

–  având în vedere Decizia Consiliului 2006/702/CE din 6 octombrie 2006 privind orientările strategice comunitare în materie de coeziune(1),

–  având în vedere rezoluția sa din 2 septembrie 2003 privind regiunile dezavantajate din punct de vedere structural (insule, regiuni muntoase, regiuni slab populate) în contextul politicii de coeziune și perspectivele instituționale ale acestora(2),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 iulie 2005 privind revizuirea orientărilor pentru ajutoarele de stat regionale(3),

–  având în vedere rezoluția sa din 15 martie 2007 privind constrângerile insulare, naturale și economice în contextul politicii regionale(4),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2008 intitulată „Cartea verde privind coeziunea teritorială – Transformarea diversității teritoriale într-un avantaj” (COM(2008)0616),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Regiunile în 2020 – o evaluare a viitoarelor provocări pentru regiunile UE” (SEC(2008)2868),

–  având în vedere rezoluția sa din 24 martie 2009 referitoare la Cartea verde privind coeziunea teritorială și stadiul dezbaterilor referitoare la viitoarea reformă a politicii de coeziune(5),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 iunie 2009 referitoare la Al șaselea raport intermediar privind coeziunea economică și socială (COM(2009)0295),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 31 martie 2010 intitulată „Politica de coeziune: raport strategic pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a programelor pentru perioada 2007-2013” (COM(2010)0110),

–  având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât principiul coeziunii teritoriale a fost consolidat prin regulamentele referitoare la fondurile structurale pentru perioada 2007-2013 și reprezintă unul dintre noile obiective-cheie ale Uniunii Europene stabilite prin Tratatul de la Lisabona, având drept scop asigurarea dezvoltării armonioase a UE prin reducerea disparităților regionale și prin eliminarea obstacolelor din calea dezvoltării, inclusiv a obstacolelor legate de handicapurile naturale și geografice;

B.  întrucât este important să se clarifice care este impactul Tratatului de la Lisabona asupra statutului regiunilor pentru care se justifică adoptarea de măsuri speciale în cadrul politicii regionale;

C.  întrucât, conform articolului 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, o atenție deosebită se acordă regiunilor afectate de handicapuri naturale sau demografice grave și permanente, cum ar fi regiunile cele mai nordice slab populate, precum și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase;

D.  întrucât regiunile muntoase, insulele și zonele slab populate se confruntă cu provocări deosebite legate de schimbările demografice, de accesul dificil, de schimbările climatice, de fenomene ce țin de migrație, de aprovizionarea cu energie și de integrarea regională,

1.  salută includerea coeziunii teritoriale ca obiectiv nou al Uniunii și noul articol 174; consideră că dispozițiile articolului 174 ar trebui să se transforme în strategii de dezvoltare specifice și în măsuri concrete având ca scop depășirea handicapurilor și exploatarea potențialului acestor regiuni;

2.  consideră că regiunile muntoase, insulele și zonele slab populate constituie grupuri omogene de regiuni și că au în comun câteva caracteristici importante care le diferențiază de alte regiuni; consideră că pentru acestea se justifică crearea de programe specifice în domeniul dezvoltării regionale; subliniază, în acest context, situația deosebită a micilor state membre insulare situate la periferia Uniunii;

3.  consideră că PIB-ul trebuie să reprezinte în continuare principalul criteriu de stabilire a eligibilității pentru asistență în cadrul politicii regionale; invită, cu toate acestea, Comisia și statele membre să depună eforturi în vederea stabilirii unor indicatori statistici mai pertinenți și teritorializați pentru a oferi o imagine mai cuprinzătoare a nivelului de dezvoltare al acestor regiuni dezavantajate; subliniază că alți indicatori în afară de PIB (populația totală, ratele de șomaj/ocupare a forței de muncă, nivelul de educație, densitatea populației) pot fi deja utilizați de statele membre în ceea ce privește redistribuirea fondurilor între regiuni, în limitele pachetelor care le-au fost alocate, având în vedere atributele specifice ale fiecărei regiuni;

4.  solicită stabilirea unui cadru de politici specific european care să fie integrat și flexibil în vederea rezolvării problemelor legate de regiunile muntoase, de insule și de zonele slab populate pe baza caracteristicilor comune ale acestora, ținând, totodată, seama de situațiile diverse și respectând în mod corespunzător principiul proporționalității; consideră că politica de coeziune ar trebui să redreseze situația insulelor nu numai prin măsuri ce țin de politica regională, ci și prin alte politici ale UE cu un impact teritorial semnificativ asupra dezvoltării acestor regiuni; consideră că un cadru de politici european pentru regiunile muntoase, insule și zonele slab populate ar putea aduce valoarea adăugată necesară depășirii handicapurilor permanente ale acestor regiuni și adaptării modelului lor de dezvoltare astfel încât avantajele acestora să fie folosite în mod eficient;

5.  invită statele membre și autoritățile regionale și locale să își asume un rol important în cadrul strategiilor de dezvoltare ale regiunilor muntoase, insulelor și zonelor slab populate, deoarece este necesară o abordare verticală în care să fie implicate toate nivelurile administrației, în conformitate cu principiul subsidiarității, pentru a aduce aceste regiuni pe calea cea bună a dezvoltării durabile, ținându-se seama de alte sectoare importante din fiecare regiune; subliniază că potențialul acestor regiuni, multe dintre ele deținând adesea resurse naturale semnificative, poate avea o contribuție pozitivă în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în strategia UE2020, în special în domeniul politicii energetice și în cel al cercetării și dezvoltării;

6.  subliniază că obiectivul dezvoltării economice și sociale în aceste regiuni care se confruntă cu handicapuri poate fi realizat doar prin programe ale UE atent elaborate și prin măsuri adaptate în mod specific pentru fiecare regiune și destinate unei adaptări structurale a acestor regiuni, precum și creșterii competitivității acestora și capacității lor de a face față principalelor provocări cu care se confruntă și, de asemenea, printr-o coordonare și printr-o aplicare eficiente ale celor patru fonduri structurale, a fondului de coeziune și a altor instrumente financiare, precum cele furnizate de Banca Europeană de Investiții;

7.  invită Comisia și statele membre să se asigure că regiunile muntoase, insulele și zonele slab populate se vor bucura în continuare de dispoziții specifice și în noul cadru financiar multianual și în timpul următoarei perioade de programare;

8.  salută grupările europene de cooperare teritorială (GECT) care reprezintă un instrument destinat depășirii obstacolelor din calea cooperării teritoriale; încurajează regiunile muntoase, insulele și zonele slab populate să apeleze la GECT pentru administrarea proiectelor de cooperare teritorială cu alte regiuni cofinanțate de UE ca o modalitate de a se apropia de zonele economice din jurul lor;

9.  încurajează statele membre să utilizeze pe deplin instrumentele politicii europene de vecinătate în regiunile muntoase, în zonele slab populate și în insule pentru ca acestea să poată beneficia de resursele existente la nivel transfrontalier;

10.  solicită să se renunțe la criteriul legat de distanță (150 km) aplicat pentru clasificarea insulelor ca regiuni de frontieră eligibile pentru finanțare prin programele de cooperare transfrontalieră din cadrul obiectivului de cooperarea teritorială al politicii de coeziune sau din cadrul politicii europene de vecinătate; consideră că, în cazul în care ar fi necesar să se stabilească un tip de limită, ar fi mai potrivit ca, pentru regiunile insulare, condiția teritoriului transfrontalier să fie aplicată la nivelul bazinului maritim;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, autorităților naționale, regionale și locale ale statelor membre, precum și partenerilor economici și sociali.

(1) JO L 291, 21.10.2006, p. 11.
(2) JO C 76 E, 25.3.2004, p. 111.
(3) JO C 31, 7.2.2006, p. 25.
(4) JO C 301 E, 13.12.2007, p. 244.
(5) JO C 117 E, 6.5.2010, p. 65.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate