Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 - Βρυξέλλες
Επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγενείας τους ***II
 Διορισμός μέλους του ελεγκτικού συνεδρίου (Λάζαρος Σταύρου Λαζάρου - CY)
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Gijs Μ. de Vries - NL)
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Ισπανία/κλωστοϋφαντουργία της Γαλικίας
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Δανία/Όμιλος Danfoss
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Δανία/Linak A/S
 Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)
 Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών ***I
 Ελλείψεις όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
 Παγκόσμια Ημέρα κατά της θανατικής ποινής
 Δράση της ΕΕ στον τομέα της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης στην Ευρώπη
 Διάσκεψη για τη βιοποικιλότητα - Nagoya 2010
 Συμφωνία της Βασιλείας ΙΙ και αναθεώρηση των οδηγιών για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ 4)
 Συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην υποσαχάρια Αφρική και παγκόσμια υγεία
 Πολιτική συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013
 Μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγενείας τους ***II
PDF 266kWORD 38k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγενείας τους (11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))
P7_TA(2010)0342A7-0261/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11160/4/2010 – C7-0208/2010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0439),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 63, παράγραφος 4, και το άρθρο 67 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0289/2007),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 9ης Ιουλίου 2008(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, και το άρθρο 79, παράγραφος 2, στοιχείο β), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το από 5 Μαΐου 2010ψήφισμά του σχετικά με τις συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (COM(2009)0665)– «omnibus»(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2008(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0261/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 297, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 294 Ε, 3.12.2009, σ. 259.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0126.
(3) ΕΕ C 151, 17.6.2008, σ. 50.


Διορισμός μέλους του ελεγκτικού συνεδρίου (Λάζαρος Σταύρου Λαζάρου - CY)
PDF 250kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Λαζάρου Σταύρου Λαζάρου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0188/2010 – 2010/0818(NLE))
P7_TA(2010)0343A7-0254/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0188/2010),

–  έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προτεινόμενο από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0254/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Λάζαρος Σταύρου Λαζάρου πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 286, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ,

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Λάζαρος Σταύρου Λαζάρου μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Gijs Μ. de Vries - NL)
PDF 259kWORD 32k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Gijs Μ. de Vries ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0191/2010 – 2010/0819(NLE))
P7_TA(2010)0344A7-0255/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0191/2010),

–  έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προτεινόμενο από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0255/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Gijs Μ. de Vries πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 286, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ,

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Gijs Μ. de Vries μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Ισπανία/κλωστοϋφαντουργία της Γαλικίας
PDF 290kWORD 57k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/003 ES/κλωστοϋφαντουργία Γαλικίας, από την Ισπανία) (COM(2010)0437 – C7-0205/2010 – 2010/2136(BUD))
P7_TA(2010)0345A7-0259/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0437 – C7-0205/2010),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και ιδίως το σημείο 28,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0259/2010),

A.  εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

B.  εκτιμώντας ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζομένους που απολύθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

Γ.  εκτιμώντας ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου,

Δ.  έχοντας υπόψη ότι η Ισπανία ζήτησε υποστήριξη για περιπτώσεις που αφορούν 703 απολύσεις σε 82 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα 14 της NACE αναθ. 2 («κατασκευή ειδών ένδυσης»), στην περιφέρεια NUTS II της Γαλικίας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει ο κανονισμός για το ΕΤΠ,

1.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για να επισπευσθεί η κινητοποίηση του ΕΤΠ·

2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας·

3.  τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού για το ΕΤΠ πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το Ταμείο στηρίζει την επανένταξη των μεμονωμένων απολυθέντων εργαζομένων στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων ή των τομέων·

4.  σημειώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τη συμπληρωματικότητά τους σε σχέση με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συμπεριληφθεί η συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και στις ετήσιες εκθέσεις του·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή πρότεινε εναλλακτική προς τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του ΕΚΤ πηγή πιστώσεων πληρωμών, μετά από τις συχνές υπενθυμίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο επεσήμαινε ότι το ΕΤΠ συστάθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με τους δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να οριστούν κατάλληλα κονδύλια του προϋπολογισμού για μεταφορές·

6.  σημειώνει ότι, για να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για την υπόθεση αυτή, θα μεταφερθούν πιστώσεις πληρωμών από μια θέση του προϋπολογισμού που αφορά την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της καινοτομίας· εκφράζει τη λύπη του για τις σοβαρές αδυναμίες της Επιτροπής κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, ιδίως εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης που καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη για παρόμοια στήριξη·

7.  υπενθυμίζει ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ θα πρέπει να αξιολογηθούν μέσα από το πρίσμα της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2007-2013·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα μορφή της πρότασης της Επιτροπής, στην αιτιολογική έκθεση της οποίας παρουσιάζονται σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, αναλύονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν στην έγκρισή της, η οποία συνάδει με τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου·

9.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/003 ES/κλωστοϋφαντουργία Γαλικίας, από την Ισπανία)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 28,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(4), και ιδίως το άρθρο 12, παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

(2)  Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζομένους που απολύθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

(3)  Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ετήσιου ορίου των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

(4)  Στις 5 Φεβρουαρίου 2010 η Ισπανία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις σε 82 επιχειρήσεις που λειτουργούν στον κλάδο 14 της NACE αναθ. 2 («κατασκευή ειδών ένδυσης»), σε μία ενιαία περιφέρεια NUTS II, τη Γαλικία (ES11), και την συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 11 Μαΐου 2010. Η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού ύψους 1 844 700 ευρώ.

(5)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 1 844 700 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο πρόεδρος Ο πρόεδρος

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Δανία/Όμιλος Danfoss
PDF 294kWORD 57k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2009/015 DK/Όμιλος Danfoss από την Δανία (COM(2010)0416 – C7-0200/2010 – 2010/2134(BUD))
P7_TA(2010)0346A7-0258/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0416 – C7-0200/2010),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και ιδίως το σημείο 28,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0258/2010),

A.  εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

B.  εκτιμώντας ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζομένους που απολύθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

Γ.  εκτιμώντας ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου,

Δ.  έχοντας υπόψη ότι η Δανία ζήτησε υποστήριξη για περιπτώσεις που αφορούν 1443 απολύσεις σε τρεις επιχειρήσεις του Ομίλου Danfoss που δραστηριοποιούνται στους κλάδους 27 και 28 της NACE αναθ. 2 στην περιφέρεια NUTS II της Νότιας Δανίας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει ο κανονισμός για το ΕΤΠ,

1.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για να επισπευσθεί η κινητοποίηση του ΕΤΠ·

2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας·

3.  τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού για το ΕΤΠ πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το Ταμείο στηρίζει την επανένταξη των μεμονωμένων απολυθέντων εργαζομένων στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

4.  σημειώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τη συμπληρωματικότητά τους σε σχέση με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συμπεριληφθεί η συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και στις ετήσιες εκθέσεις του·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή πρότεινε εναλλακτική προς τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του ΕΚΤ πηγή πιστώσεων πληρωμών, μετά από τις συχνές υπενθυμίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο επεσήμαινε ότι το ΕΤΠ συστάθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με τους δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να οριστούν κατάλληλα κονδύλια του προϋπολογισμού για μεταφορές·

6.  σημειώνει ότι, για να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για την υπόθεση αυτή, θα μεταφερθούν πιστώσεις πληρωμών από μια θέση του προϋπολογισμού που αφορά την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της καινοτομίας· εκφράζει τη λύπη του για τις σοβαρές αδυναμίες της Επιτροπής κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, ιδίως εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης που καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη για παρόμοια στήριξη·

7.  υπενθυμίζει ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ θα πρέπει να αξιολογηθούν μέσα από το πρίσμα της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2007-2013·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα μορφή της πρότασης της Επιτροπής, στην αιτιολογική έκθεση της οποίας παρουσιάζονται σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, αναλύονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν στην έγκρισή της, η οποία συνάδει με τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου·

9.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2009/015 DK/Όμιλος Danfoss από την Δανία)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 28,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(4), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

(2)  Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζομένους που απολύθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

(3)  Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ετήσιου ορίου των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

(4)  Η Δανία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις στον όμιλο Danfoss. Η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού 8 893 336 ευρώ.

(5)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Δανία.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 8 893 336 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Δανία/Linak A/S
PDF 295kWORD 55k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2009/031 DK/Linak από την Δανία) (COM(2010)0417 – C7-0199/2010 – 2010/2133(BUD))
P7_TA(2010)0347A7-0257/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0417 – C7-0199/2010),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και ιδίως το σημείο 28,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0257/2010),

A.  εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

B.  εκτιμώντας ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζομένους που απολύθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

Γ.  εκτιμώντας ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου,

Δ.  έχοντας υπόψη ότι η Δανία ζήτησε υποστήριξη για περιπτώσεις που αφορούν 198 απολύσεις στην επιχείρηση Linak A/S που δραστηριοποιείται στον τομέα του μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην περιφέρεια NUTS II της Νότιας Δανίας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει ο κανονισμός για το ΕΤΠ,

1.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για να επισπευσθεί η κινητοποίηση του ΕΤΠ·

2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας·

3.  τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού για το ΕΤΠ πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το Ταμείο στηρίζει την επανένταξη των μεμονωμένων απολυθέντων εργαζομένων στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων δυνάμει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

4.  σημειώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τη συμπληρωματικότητά τους σε σχέση με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συμπεριληφθεί η συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και στις ετήσιες εκθέσεις του·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή πρότεινε εναλλακτική προς τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του ΕΚΤ πηγή πιστώσεων πληρωμών, μετά από τις συχνές υπενθυμίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο επεσήμαινε ότι το ΕΤΠ συστάθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με τους δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να οριστούν κατάλληλα κονδύλια του προϋπολογισμού για μεταφορές·

6.  σημειώνει ότι, για να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για την υπόθεση αυτή, θα μεταφερθούν πιστώσεις πληρωμών από μια θέση του προϋπολογισμού που αφορά την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της καινοτομίας· εκφράζει τη λύπη του για τις σοβαρές αδυναμίες της Επιτροπής κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, ιδίως εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης που καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη για παρόμοια στήριξη·

7.  υπενθυμίζει ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ θα πρέπει να αξιολογηθούν μέσα από το πρίσμα της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2007-2013·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα μορφή της πρότασης της Επιτροπής, στην αιτιολογική έκθεση της οποίας παρουσιάζονται σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, αναλύονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν στην έγκρισή της, η οποία συνάδει με τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου·

9.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2009/031 DK/Linak από την Δανία)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 28,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(4), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

(2)  Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζομένους που απολύθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

(3)  Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ετήσιου ορίου των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

(4)  Η Δανία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ λόγω απολύσεων στη Linak A/S. Η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού 1 213 508 ευρώ.

(5)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Δανία.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 1 213 508 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) EE L 406, 30.12.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(4) EE L 406, 30.12.2006, σ. 1.


Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)
PDF 383kWORD 92k
Απόφαση
Ψήφισμα
1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008 (C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC))
P7_TA(2010)0348A7-0253/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Ακαδημίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 5ης Μαΐου 2010(2) με την οποία αναβάλλεται η χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2008, καθώς και τις απαντήσεις του Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3), και ιδίως το άρθρο 185,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ)(4), και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 94 αυτού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α7-0253/2010),

1.  αρνείται τη χορήγηση απαλλαγής στο Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008(6)·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στο Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008 (C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Ακαδημίας(7),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 5ης Μαΐου 2010(8) με την οποία αναβάλλεται η χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2008, καθώς και τις απαντήσεις του Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(9), και ιδίως το άρθρο 185,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ)(10), και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(11) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 94,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α7-0253/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ακαδημία ιδρύθηκε το 2001 και μετατράπηκε σε κοινοτικό οργανισμό κατά την έννοια του άρθρου 185 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, από 1ης Ιανουαρίου 2006, εμπίπτοντας συνεπώς στις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2006 διατύπωσε επιφυλάξεις στη γνωμοδότησή του όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων με το σκεπτικό ότι οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δεν ήταν σύμφωνες με τις διατάξεις του Δημοσιονομικού Κανονισμού,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2007 διατύπωσε επιφυλάξεις στη γνωμοδότησή του όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008 περιέλαβε σημείο παρατήρησης στη γνωμοδότησή του χωρίς, ωστόσο, να διατυπώνει ρητά επιφυλάξεις όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών, διατύπωσε δε επιφυλάξεις στη γνωμοδότησή του όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την προαναφερθείσα απόφασή του της 5ης Μαΐου 2010 το Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναβάλει τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2008,

Γενικές θεωρήσεις
Επανάληψη των βασικών αδυναμιών της Ακαδημίας

1.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η Ακαδημία, από τότε που ιδρύθηκε ως οργανισμός της ΕΕ (2006), δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στα πρότυπα χρηστής διοίκησης που αναμένονται από έναν κανονιστικό οργανισμό· υπογραμμίζει ότι από το 2006 οι έλεγχοι αποκαλύπτουν διαρκώς προβλήματα σε σχέση με την τήρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, με το σύστημα λογιστικής, καθώς και με τη δημοσιονομική διαχείριση, τους ανθρώπινους πόρους, τις διαδικασίες των προμηθειών και τους κανόνες για τις δαπάνες εκπαίδευσης· γνωρίζει ότι οι βελτιώσεις στην Ακαδημία δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από το 2014, όταν αναμένεται να έχει υλοποιηθεί πλήρως το πολυετές πρόγραμμά της (που ενέκρινε το διοικητικό Συμβούλιο τον Μάιο του 2010)· δεν θα δεχτεί, συνεπώς, ότι η Ακαδημία χρειάζεται τουλάχιστον εννιά χρόνια (2006-2014) για να επιτύχει το αποδεκτό επίπεδο χρηστής διοίκησης που αναμένεται από έναν κανονιστικό οργανισμό·

Η διαχείριση της Ακαδημίας κατά το διάστημα 2006-2009

2.  θεωρεί απαράδεκτη την έλλειψη υπευθυνότητας και επαγγελματισμού εκ μέρους του πρώην Διευθυντή, υπεύθυνου έναντι του Κοινοβουλίου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2008· υπογραμμίζει τις ακόλουθες διαπιστώσεις που ανέφερε η Τσεχική Προεδρία στις 18 Μαΐου 2009:

   κακοδιαχείριση της Ακαδημίας: σε σχέση με τα συμπεράσματα του ελέγχου που διεξήγαγε η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή προσφέρθηκε να βοηθήσει την Ακαδημία, αλλά ο Διευθυντής της δεν ήλθε ποτέ σε επαφή ούτε με τη ΓΔ JLS ούτε με τη ΓΔ BUDG·
   επικοινωνία με τη γραμματεία: η έλλειψη επικοινωνίας και εμπιστοσύνης μεταξύ του Διευθυντή και των υπαλλήλων οδήγησε σε μακρόχρονες αντιδικίες·
   έλλειψη διαφάνειας: αντί να εντοπίσει τα προβλήματα και να ζητήσει τη συμβουλή του διοικητικού συμβουλίου ή της Επιτροπής, ο Διευθυντής δεν γνωστοποίησε τις πληροφορίες που ανακαλύφθηκαν έπειτα τυχαία·
   λογοδοσία του Διευθυντή στο διοικητικό συμβούλιο: ο Διευθυντής δεν σεβάστηκε τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο της Ακαδημίας δεν αντέδρασε κατάλληλα απέναντι στα σφάλματα διαχείρισης του πρώην Διευθυντή, προκειμένου να μην αμαυρωθεί η εικόνα του οργανισμού·

4.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να μην επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις κυρίως λόγω του ενδεχομένου άσκησης προσφυγής από τον πρώην Διευθυντή·

5.  επιμένει, συνεπώς, ότι υπάρχει ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της Ακαδημίας, και προτείνει να πραγματοποιηθούν αλλαγές προκειμένου να μην επαναληφθεί η κατάσταση αυτή στο μέλλον· ζητεί να επανεξεταστεί η θέση της Επιτροπής και να της δοθεί δικαίωμα ψήφου και αναστέλλουσας μειοψηφίας για αποφάσεις σχετικές με τη δημοσιονομική, την οικονομική και τη διοικητική διαχείριση της Ακαδημίας, στο διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας και στους άλλους οργανισμούς της Ένωσης·

Διαρθρωτικές αδυναμίες

6.  αμφισβητεί, επιπλέον, την ικανότητα της Ακαδημίας να υπερβεί πλήρως τα διαρθρωτικά της προβλήματα δεδομένου ότι:

   το μικρό μέγεθος της Ακαδημίας δεν συνηγορεί υπέρ της ικανότητάς της να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ και του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασής της·
   η θέση της γραμματείας της Ακαδημίας, στο Bramshill, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από το Λονδίνο, συνιστά μειονέκτημα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις προσλήψεις και την έλλειψη δημόσιων μέσων μεταφοράς·
   το διοικητικό κόστος της Ακαδημίας δεν είναι αμελητέο, δεδομένου ότι ενώ το προσωπικό της ανέρχεται σε 24 άτομα μόνο, το διοικητικό της συμβούλιο είναι 27μελές (στοιχεία των αρχών του οικονομικού έτους 2008)·

7.  συνιστά επομένως να εξετασθεί το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Ακαδημία στην Europol για να δοθεί συγκεκριμένη λύση στα διαρθρωτικά και χρόνια προβλήματά της· συνιστά, επίσης, να προβεί το Ελεγκτικό Συνέδριο σε συνολική επανεξέταση των ρυθμιστικών οργανισμών για να μελετήσει, μεταξύ άλλων, την αναλογία του κόστους επιχειρησιακής λειτουργίας, διαχείρισης και λειτουργίας και να εξετάσει τρόπους αντιμετώπισης των διαρθρωτικών ή άλλων προβλημάτων, επανεξέταση που θα έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με την αξιολόγηση των ρυθμιστικών οργανισμών από την ίδια την Επιτροπή·

Η θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

8.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι έτοιμο να γνωμοδοτήσει ταχέως με επιστολή αξιολογώντας την κατάρτιση του σχεδίου δράσης της Ακαδημίας, όπως του είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο στην παράγραφο 23 του ψηφίσματός του(12) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2008· λαμβάνει, ωστόσο, δεόντως υπόψη τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι στις ειδικές ετήσιες εκθέσεις του για τα έτη από το 2006 έως το 2008 έχει ήδη περιλάβει εκτενείς αναφορές σχετικά με τα προβλήματα που εντόπισε στην Ακαδημία·

Το σχέδιο δράσης της Ακαδημίας για το διάστημα 2010-2014

9.  επισημαίνει ότι ο νέος διευθυντής της Ακαδημίας υπέβαλε έγκαιρα το σχέδιο δράσης, όπως ζητούσε το Κοινοβούλιο στην παράγραφο 22 του προαναφερθέντος ψηφίσματός του της 5ης Μαΐου 2010· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη ακρίβειας στην περιγραφή των ειδικών ενεργειών της Ακαδημίας· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους δείκτες που προτείνει η Ακαδημία είναι ασαφείς και δεν συμβάλλουν πάντα στην αξιολόγηση της υλοποίησης των στόχων·

10.  επισημαίνει ότι, μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου για έγκριση σχεδίου δράσης, ο Διευθυντής και το διοικητικό συμβούλιο της Ακαδημίας εκτίμησαν ότι για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο παράρτημα του προαναφερθέντος ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, της 5ης Μαΐου 2010, θα χρειαζόταν στην πράξη μια τετραετία (δηλ. από το 2010 έως το 2014)· δεν δέχεται, συνεπώς, ότι η Ακαδημία χρειάζεται άλλη μια τετραετία για να επιτύχει το αποδεκτό επίπεδο χρηστής διοίκησης που αναμένεται από έναν ρυθμιστικό οργανισμό·

11.  ζητεί από τον Διευθυντή της Ακαδημίας να ενημερώνει ανά εξάμηνο την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης·

Ειδικές παρατηρήσεις
Επικύρωση όλων των δημοσιονομικών διαδικασιών και του νέου συστήματος λογιστικής (άρθρο 43 του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου)

12.  εκφράζει ανησυχία για τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν το 2008 κατά τη μετάβαση από το παλαιό σύστημα λογιστικής στο ΑΒΑC, καθώς και για την καθυστερημένη υλοποίηση ενός πραγματικού λογιστικού συστήματος, που εξακολουθούν να διακυβεύουν την ποιότητα των δημοσιονομικών πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος, τη χρήση εσόδων για ειδικό προορισμό και τη συσχέτιση με ορισμένα αριθμητικά στοιχεία του ισολογισμού για το 2007· εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι ενέργειες της Ακαδημίας θα καθυστερήσουν τώρα έως το 2011, λόγω της παραίτησης δύο βασικών παραγόντων του οικονομικού της μηχανισμού: του υπολόγου και του υπεύθυνου οικονομικών και προϋπολογισμού·

13.  υπογραμμίζει ότι ο έλεγχος δείγματος αναλήψεων υποχρεώσεων που διεξήγαγε το Ελεγκτικό Συνέδριο (βλέπε έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ακαδημίας, σημείο 15) κατέδειξε ότι, σε τρεις περιπτώσεις, δεν υφίστατο διαδρομή ελέγχου με την οποία να ανιχνευθεί η δημοσιονομική εκτέλεση και, επομένως, ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί η συσχέτιση με τα υπόλοιπα κλεισίματός τους στους λογαριασμούς την 31η Δεκεμβρίου 2008·

14.  υπογραμμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε ήδη αναφέρει, στην ειδική ετήσια έκθεσή του για το 2006, ότι η Ακαδημία δεν έχει καθιερώσει τα συστήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την κατάρτιση έκθεσης χρηματοοικονομικής διαχείρισης σύμφωνα με τις επιταγές του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς·

Δημοσιονομικός προγραμματισμός και δημοσιονομική εποπτεία

15.  εκφράζει ανησυχία για τις αδυναμίες που εμφανίζει η Ακαδημία όσον αφορά τον προγραμματισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού· επισημαίνει, ιδιαίτερα, ότι το 31 % του συνολικού προϋπολογισμού της Ακαδημίας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο 2008· θεωρεί ανεπαρκή και ασαφή τα μέτρα που προτείνει η Ακαδημία στο πλαίσιο αυτό·

16.  επισημαίνει ότι ήδη για το οικονομικό έτος 2007 έχει ακυρωθεί πάνω από το 20 % (0,5 εκατομμύρια ευρώ) των πιστώσεων της Ακαδημίας που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος·

Δημοσιονομική διαχείριση του έργου της Ακαδημίας

17.  εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ακαδημία ασκεί τη δημοσιονομική διαχείριση του έργου της· επισημαίνει, ιδιαίτερα, ότι για το 2008 το Ελεγκτικό Συνέδριο επεσήμανε την έλλειψη:

   νομικής δέσμευσης σε τρεις περιπτώσεις, συνολικού ύψους 39 500 ευρώ,
   δημοσιονομικής δέσμευσης που προηγείται της νομικής δέσμευσης σε εννέα περιπτώσεις, συνολικού ύψους 244 200 ευρώ,
  

και θεωρεί ανεπαρκή και ασαφή τα μέτρα που προτείνει η Ακαδημία στο πλαίσιο αυτό·

Περιβάλλον ελέγχου των δημόσιων συμβάσεων

18.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η Ακαδημία εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται προς το δημοσιονομικό κανονισμό όσον αφορά τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις· επισημαίνει, ιδιαίτερα, τις παρατυπίες στη διαδικασία που εφαρμόστηκε για την ανάθεση σύμβασης δημόσιας προμήθειας αξίας ίσης περίπου προς το 2 % των επιχειρησιακών δαπανών για το 2008·

19.  υπογραμμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις ειδικές ετήσιες εκθέσεις του για το 2006 και το 2007, είχε ήδη επικρίνει την Ακαδημία για έλλειψη τεκμηρίωσης που να δικαιολογεί την ανάγκη αγοράς συγκεκριμένων ειδών και να εξηγεί την ανάθεση της σύμβασης σε συγκεκριμένο προμηθευτή·

Περιβάλλον επαλήθευσης των δαπανών

20.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το 2008 το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε μεγάλο αριθμό παραβάσεων των ισχυόντων διοικητικών και δημοσιονομικών κανόνων όσον αφορά τις δαπάνες για τη διοργάνωση μαθημάτων και σεμιναρίων, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος (64 %) των επιχειρησιακών δαπανών της Ακαδημίας· σημειώνει ότι οι παρατυπίες αυτές αφορούν κυρίως: την παράλειψη υποβολής δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, την απουσία επιβεβαίωσης της συμμετοχής στα μαθήματα καθώς και των πρωτοτύπων των αναγκαίων τιμολογίων και δικαιολογητικών για την απόδοση των εξόδων διαμονής και τη μη αίτηση πληροφοριών από τους εμπειρογνώμονες σχετικά με τα έξοδα ταξιδίου τους· ζητεί από την Ακαδημία να λάβει μέτρα προκειμένου να αποκτήσει επαρκή ικανότητα προληπτικού και απολογιστικού ελέγχου·

21.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη επισημάνει, στις ετήσιες εκθέσεις του για το 2006 και το 2007, ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού της Ακαδημίας)·

Χρησιμοποίηση πιστώσεων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών δαπανών

22.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο εξωτερικός έλεγχος σχετικά με τη χρησιμοποίηση πιστώσεων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών δαπανών, που έχει αναγγείλει η Ακαδημία και θα διεξαχθεί από εξωτερική εταιρεία, δεν έχει αρχίσει ακόμη· ανησυχεί, στο πλαίσιο αυτό, για την καθυστέρηση, η οποία σίγουρα δεν θα διευκολύνει το έργο της εξωτερικής εταιρείας·

23.  επισημαίνει ότι στην απάντησή του μετά την ακρόαση που διεξήχθη στις 25 Ιανουαρίου 2010, ο τότε Διευθυντής ανακοίνωσε στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού ότι είχαν ανακτηθεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά· επισημαίνει, ωστόσο, ότι δεν φαίνεται να έχει ανακτηθεί ακόμα ποσό 2 320,77 στερλινών που δαπανήθηκε για έξοδα μετακινήσεων και για ταξί το 2007·

24.  επισημαίνει επίσης ότι το ποσό της δαπάνης για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και αυτοκινήτων από το προσωπικό δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη με ακρίβεια·

25.  υπογραμμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε ήδη επισημάνει, στην ειδική ετήσια έκθεσή του για το 2007, ότι δεν ήταν εφικτό να εξετάσουν οι ελεγκτές όλες τις πληρωμές που έγιναν το 2007, δεδομένου ότι ήταν αδύνατον να προσδιοριστούν τα ποσά που δαπανήθηκαν παρατύπως για ιδιωτικό σκοπό και οι διαφορετικοί τύποι των ιδιωτικών δαπανών·

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων: ανάθεση καίριων θέσεων σε έκτακτο προσωπικό

26.  εκφράζει την ανησυχία του διότι, έως σήμερα, χρησιμοποιείται έκτακτο προσωπικό για οικονομικές εργασίες· επισημαίνει ότι μόλις το 2009 η Ακαδημία εξέδωσε ανακοίνωση για την πλήρωση κενής θέσης με στόχο την πρόσληψη συντονιστή προδιαγραφών εσωτερικού ελέγχου και ότι οι συνεντεύξεις για τη θέση αυτή προγραμματίστηκαν για τις αρχές του 2010· εκφράζει επίσης ανησυχία για την πρόσφατη παραίτηση δύο βασικών συντελεστών του οικονομικού μηχανισμού (του υπολόγου και του υπεύθυνου οικονομικών και προϋπολογισμού)·

o
o   o

27.  παραπέμπει, για περαιτέρω παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010(13) σχετικά με τις επιδόσεις, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 304, 15.12.2009, σ. 124.
(2) ΕΕ L 252, 25.9.2010, σ. 232.
(3) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 256, 1.10.2005, σ. 63.
(5) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) Η απόφαση για το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008 θα ληφθεί σε επόμενη περίοδο συνόδου, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β, πρώτο εδάφιο του παραρτήματος VI του Κανονισμού του Κοινοβουλίου.
(7) ΕΕ C 304, 15.12.2009, σ. 124.
(8) ΕΕ L 252, 25.9.2010, σ. 232.
(9) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(10) ΕΕ L 256, 1.10.2005, σ. 63.
(11) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(12) ΕΕ L 252, 25.9.2010, σ. 233.
(13) ΕΕ L 252, 25.9.2010, σ. 241.


Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών ***I
PDF 266kWORD 35k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (COM(2010)0256 – C7-0134/2010 – 2010/0137(COD))
P7_TA(2010)0349A7-0256/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0256),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 77, παράγραφος 2, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0134/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0256/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Οκτωβρίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή

P7_TC1-COD(2010)0137


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1091/2010.)


Ελλείψεις όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
PDF 306kWORD 70k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με ελλείψεις στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
P7_TA(2010)0350RC-B7-0524/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη ΛΔΚ, και ιδίως το ψήφισμα της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τον βιασμό ως έγκλημα πολέμου(1) και της 17ης Δεκεμβρίου 2009 για τη βία στη ΛΔΚ(2), σχετικά με τη σεξουαλική βία που ασκούν ένοπλες ομάδες και τη συνεχή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ· έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόμηση της ειρήνης της 7ης Μαΐου 2009(3),

–  έχοντας υπόψη τη «Rapport préliminaire de la mission d'enquête du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme sur les viols massifs et autres violations des droits de l'homme commis par une coalition de groupes armés sur l'axe Kibua-Mpofi, en territoire de Walikale, province du Nord-Kivu, du 30 juillet au 2 août 2010» (προκαταρκτική έκθεση σχετικά με τους μαζικούς βιασμούς στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) που δημοσιεύτηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτόνου που υπεγράφη τον Ιούνιο 2000,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δράση του Συμβουλίου 2009/769/ΚΕΠΠΑ της 19ης Οκτωβρίου 2009 που τροποποιεί την κοινή δράση 2007/405/ΚΕΠΠΑ για την αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας (SSR) και τη διασύνδεσή της με το σύστημα της δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (EUPOL RD Congo),

–  έχοντας υπόψη την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή συμβουλών και συνδρομής όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) (EUSEC RD Congo), που θεσπίστηκε τον Ιούνιο 2005 (κοινή δράση του Συμβουλίου 2005/355/ΚΕΠΠΑ της 2ας Μαΐου 2005),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 1856 (2008) σχετικά με την εντολή της MONUC,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1925 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που διευκρινίζει την εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην ΛΔΚ (MONUSC0 (Πρώην MONUC),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1325 (2000) και 1820 (2008) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1888 (2009) για τη σεξουαλική βία κατά γυναικών και παιδιών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης, το οποίο τονίζει την ευθύνη όλων των κρατών να δώσουν τέλος στην ατιμωρησία και να διώκουν τους υπεύθυνους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για εγκλήματα πολέμου, στα οποία περιλαμβάνονται τα σχετικά με τη σεξουαλική και άλλη βία κατά γυναικών και κοριτσιών,

–  έχοντας υπόψη το νόμο για τη σεξουαλική βία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ το 2006 και ο οποίος αποσκοπούσε στην επιτάχυνση της δίωξης των υποθέσεων βιασμού και στην επιβολή αυστηρότερων ποινών,

–  έχοντας υπόψη το Σχέδιο Δράσης του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας που θα έπρεπε να εξασφαλίσει την συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων σε όλο το φάσμα της συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες εταίρους και σε όλα τα επίπεδα,

–  έχοντας υπόψη το διορισμό, το Μάρτιο 2010, ενός Ειδικού Εκπροσώπου στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ επί θεμάτων σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 27ης Αυγούστου 2010, εκ μέρους της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton, και του Andris Piebalgs, Επιτρόπου της ΕΕ για την Ανάπτυξη σχετικά με την αναζωπύρωση της βίας στο Βόρειο Κίβου της ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 23ης Αυγούστου 2010 για τους πρόσφατους μαζικούς βιασμούς αμάχων από μέλη ενόπλων ομάδων στην ανατολική ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη το ρόλο της διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της εφαρμογής των αποφάσεων αριθ. 1325 (2000) και 1820 (2008) του ΣΑΗΕ στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, με την τοποθέτηση ειδικευμένων συμβούλων για θέματα φύλου ή κομβικών σημείων, σε κάθε αποστολή διαχείρισης κρίσεων σε ολόκληρο τον κόσμο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Atul Khare, Βοηθός του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία ανέφερε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι άνω των 500 ατόμων έπεσαν θύματα μαζικού βιασμού, περιλαμβανομένων νεαρών κοριτσιών, γυναικών ηλικίας έως και 75 ετών και μικρών αγοριών και κοριτσιών από τις 30 Ιουλίου 2010 έως τις 4 Αυγούστου 2010 στην περιοχή των ορυχείων του ανατολικού Κονγκό, επιθέσεις που καταλογίζονται στους αντάρτες και στις παραστρατιωτικές ομάδες,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σεξουαλικές επιθέσεις έλαβαν χώρα κοντά στο στρατόπεδο της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ που απέχει μόλις 20 μίλια από την πόλη Luvungi·λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι του ΟΗΕ φαίνεται πως γνώριζαν ότι οι αντάρτες είχαν καταλάβει την πόλη Luvungi και τα γύρω χωριά στο Ανατολικό Κονγκό μια ημέρα μετά την έναρξη των επιθέσεων στις 30 Ιουλίου 2010 και ότι η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη δεν πληροφορήθηκε τους βιασμούς παρά μόνο δύο εβδομάδες αργότερα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή των ΗΕ στη ΛΔΚ (MONUSCO) έχει εντολή βάσει του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών να χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα για να φέρει εις πέρας την εντολή προστασίας της, περιλαμβανομένης της ουσιαστικής προστασίας του άμαχου πληθυσμού, του ανθρωπιστικού προσωπικού και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απειλούνται άμεσα από σωματική βία από την οποιανδήποτε ξένη ή κονγκολεζική ένοπλη ομάδα, να υποστηρίξει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και να εξασφαλίσει την προστασία του άμαχου πληθυσμού από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, περιλαμβανομένης κάθε μορφής σεξουαλικής βίας και βίας με βάση το φύλο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την παρουσία της MONUSCO, οι μάχες μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Κονγκό, της παραστρατιωτικής ομάδας Mai Mai, των μαχητών των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR), του Λαϊκού Μετώπου για τη Δικαιοσύνη στο Κονγκό (FPJC) και του Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου (LRA) έχουν στοιχίσει τη ζωή 6 εκατ. ατόμων από το 1998 και εξακολουθούν να προκαλούν, άμεσα ή έμμεσα, χιλιάδες θανάτους, ανυπόφορα δεινά, φτώχεια και εσωτερικό εκτοπισμό ατόμων κάθε μήνα, ενώ η κατάσταση στα στρατόπεδα των προσφυγών εξακολουθεί να χειροτερεύει,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιώτες του κονγκολέζικου στρατού έχουν εμπλακεί στο φόνο και τον βιασμό εκατοντάδων αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι βιασμοί, η βίαιη επιστράτευση πολιτών και παιδιών και οι σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ, τόσο από ανταρτικά σώματα του Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου (LRA) και των Δημοκρατικών Δυνάμεων Απελευθέρωσης της Ρουάντας (FDLR) όσο και από τον ίδιο τον κονγκολέζικο στρατό,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρησιμοποίηση του βιασμού ως πολεμικού όπλου έχει καταστεί ανατριχιαστικά κοινός τόπος στο ανατολικό Κονγκό όπου αναφέρθηκαν κατά το παρελθόν έτος τουλάχιστον 8 300 βιασμοί, ενώ σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη ο αριθμός αυτός είναι πολύ υψηλότερος· ότι σύμφωνα με τον Ύπατο Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, τουλάχιστον 1 244 γυναίκες βιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2010 γεγονός που σημαίνει 14 κατά μέσο όρο βιασμούς σε ημερήσια βάση· ότι η σεξουαλική βία και η βασιζόμενη στο φύλο βία πρέπει πάντοτε να θεωρούνται έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστηματικοί βιασμοί χρησιμοποιούνται από ένα φάσμα ένοπλων κινημάτων περιλαμβανομένου του τακτικού στρατού στη ΛΔΚ ως πολεμική τρομοκρατική τακτική και ως μέσο για την επίτευξη στρατιωτικών και οικονομικών στόχων· ότι οι γυναίκες δέχονται σκόπιμα επιθέσεις μπροστά στις οικογένειές τους ή σε όλους τους κατοίκους του χωριού τους προκειμένου να εμφυτευθεί ο τρόμος στην κοινωνία· ότι οι βιαιοπραγίες αυτές συχνά στοιχίζουν στις γυναίκες τη θέση τους στην κοινωνία, την ικανότητά τους να φροντίσουν τα παιδιά τους ακόμη δε και τη ζωή τους δεδομένου ότι συχνά μολύνονται με τον ιό του AIDS,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το γεγονός ότι οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές δεν διενεργούν αμερόληπτες έρευνες εις βάρος των υπευθύνων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει ως αποτέλεσμα οι ομαδικοί βιασμοί και οι σεξουαλικές επιθέσεις να είναι κοινός τόπος για το λαό του Κονγκό ώστε να έχει δημιουργηθεί ένα είδος «αποδοχής» των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός του Κονγκό εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων του στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ, σε συνδυασμό με την έλλειψη πειθαρχίας και κατάλληλης εκπαίδευσης στις γραμμές του, γεγονός που εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο στο ρόλο του ο οποίος συνίσταται στην προστασία του πληθυσμού και την αποκατάσταση της ειρήνης,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ΜΚΟ παρατήρησαν αυξανόμενη καταπίεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ηγετών της αντιπολίτευσης, των θυμάτων και των μαρτύρων στη ΛΔΚ κατά το παρελθόν έτος, μεταξύ των οποίων δολοφονίες, παράνομες συλλήψεις, διώξεις, απειλές από τηλεφώνου και επανειλημμένες κλητεύσεις στα γραφεία των υπηρεσιών πληροφοριών,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εγκληματίας πολέμου Bosco Ntaganda εξακολουθεί να μην έχει συλληφθεί και αντίθετα έχει διοριστεί σε υψηλή θέση στις κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις των δυνάμεων του Κονγκό και της Ρουάντας στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ· ότι ο πρώην ηγέτης του Κονγκό, Jean-Pierre Bemba Gombo, δικάζεται στο ΔΠΔ για εγκλήματα πολέμου, μεταξύ των οποίων βιασμούς,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαθρεμπόριο ορυκτών στην ΛΔΚ επιτρέπει σε πολλούς παράγοντες να εξακολουθούν να αγοράζουν ορυκτά από περιοχές που ελέγχονται από ανταρτικές ομάδες, χρηματοδοτώντας έτσι τις ομάδες αυτές και ότι τούτο αποτελεί παράγοντα τροφοδότησης και όξυνσης της σύγκρουσης,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόσφατα εγκριθείς νόμος των ΗΠΑ για «ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες» αποτελεί μια προσπάθεια αποτροπής των αμερικανών καταναλωτών να αγοράζουν κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που κατασκευάζονται από εταιρείες των ΗΠΑ οι οποίες χρησιμοποιούν ορυκτά που αγοράζονται από ορυχεία τα οποία ελέγχονται από τους αντάρτες· ότι ο νόμος ζητεί επίσης από τις αμερικανικές εταιρείες, περιλαμβανομένων επώνυμων κατασκευαστών ηλεκτρονικών καταναλωτικών ειδών, μεταποιητών ορυκτών και κοσμηματοπωλών, να αναφέρουν ετησίως στην Επιτροπή Ασφάλειας Συναλλαγών εάν χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους χρυσό, ταντάλιο, κολτάν ή κασσιτερίτη που είτε έχει εισαχθεί άμεσα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είτε έχει διοχετευθεί λαθραία μέσω των εννέα γειτονικών χωρών,

1.  καταδικάζει έντονα τους μαζικούς βιασμούς και τις άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έλαβαν χώρα μεταξύ 30ής Ιουλίου 2010 και 3ης Αυγούστου 2010 σε βάρος τουλάχιστον 500 γυναικών και παιδιών στην επαρχία του Βορείου Κίβου εκ μέρους των Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR), μιας ανταρτικής ομάδας Χούτου, και της πολιτοφυλακής Mai Mai, καθώς και σε άλλες περιοχές του Βόρειου και του Νότιου Κίβου·

2.  καλεί όλους τους παράγοντες να εντείνουν τον αγώνα κατά τις ατιμωρησίας και για τον άμεσο τερματισμό της βίας και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη ΛΔΚ, και ιδίως στο Βόρειο Κίβου· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες για να τερματιστεί η δραστηριότητα των τοπικών και ξένων ένοπλων ομάδων στα ανατολικά τμήματα της ΛΔΚ·

3.  καλεί τα ΗΕ και την κυβέρνηση του Κονγκό να διενεργήσουν αμερόληπτη και εις βάθος έρευνα και να φέρουν τους υπευθύνους για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώπιον της δικαιοσύνης, σύμφωνα με το κονγκολέζικο και το διεθνές δίκαιο·

4.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι η MONUSCO δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει την εντολή της και τους κανόνες εμπλοκής για να προσφέρει προστασία από τέτοιους μαζικούς βιασμούς και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ένοπλους γύρω από την ειρηνευτική της βάση· αναγνωρίζει ωστόσο ότι η παρουσία της παραμένει αναγκαία και ζητεί να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να μπορέσει να εκπληρώσει την εντολή της που συνίσταται στην πλήρη προστασία των απειλουμένων·

5.  καλεί το ΣΑΗΕ να λάβει επειγόντως όλα τα δυνατά μέτρα για την πραγματική πρόληψη περαιτέρω επιθέσεων σε βάρος του άμαχου πληθυσμού στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔΚ και την παροχή ιατρικής, ανθρωπιστικής και άλλης βοηθείας στα θύματα· ζητεί την ουσιαστική εφαρμογή νέου «κώδικα συμπεριφοράς» της MONUSCO και τη δημιουργία μιας ομάδας παρακολούθησης αφιερωμένης στον έλεγχο της κατάστασης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

6.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για πολιτική λύση στην ένοπλη σύγκρουση· καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ, σε στενή συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα και την Αφρικανική Ένωση, να φέρουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στον πληθυσμό του ανατολικού Κονγκό, και όλες τις ένοπλες δυνάμεις στην ΛΔΚ να σταματήσουν τις επιθέσεις, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επιστρέψουν αμέσως στον διάλογο της ειρηνευτικής διαδικασίας·

7.  ζητεί την άμεση αύξηση της συμμετοχής γυναικών σε όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την εξεύρεση λύσεων της σύρραξης στη ΛΔΚ, μεταξύ άλλων ως διαμεσολαβητών και διαπραγματευτών και κατά την υλοποίηση των μέτρων επίλυσης της διένεξης·

8.  τονίζει ότι η αποκατάσταση και η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος (ενσωματώνοντας μια διάσταση πρόληψης και προστασίας και καταπολεμώντας την ατιμωρησία σε σχέση με τη σεξουαλική βία) και η βοήθεια για την κοινωνική επανένταξη των θυμάτων θα έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο των προγραμμάτων βοηθείας που πρέπει να χρηματοδοτηθούν· ζητεί στο πλαίσιο αυτό οι υποθέσεις μαζικών βιασμών στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ να παραπεμφθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

9.  τονίζει ότι βασική ανθρωπιστική προτεραιότητα στη ΛΔΚ θα έπρεπε να είναι η δημιουργία ενός πραγματικού εθνικού στρατού· επαναλαμβάνει ότι είναι απαραίτητες η εκπαίδευση και η καταβολή αξιοπρεπών μισθών προκειμένου να μεταρρυθμιστεί ο στρατός του Κονγκό και να βελτιωθεί η πειθαρχία του·

10.  καλεί το κοινοβούλιο της ΛΔΚ να δημιουργήσει την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα, ως ένα πρώτο βήμα για την έγκριση νόμου σχετικά με την προστασία των θυμάτων και των μαρτύρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ακτιβιστών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργαζομένων στον τομέα της βοήθειας και των δημοσιογράφων·

11.  καλεί τις χώρες της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο δέσμευσης προκειμένου να προωθήσουν από κοινού την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή με τον υφιστάμενο περιφερειακό μηχανισμό και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην συμφιλίωση, την ανθρώπινη ασφάλεια, την καλύτερη δικαστική λογοδοσία και την επιστροφή και ενσωμάτωση των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων·

12.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες των αποστολών EUSEC RD και EUPOL RD· ζητεί να εφαρμοστεί πλήρως η διάσταση του φύλου στις κοινές επιχειρήσεις ασφάλειας και άμυνας· ζητεί σχετικά να ληφθεί περισσότερο υπόψη η διάσταση αυτή στις πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές προκειμένου να αυξηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα δεδομένου ότι η ΕΕ μπορεί να προσδώσει σημαντική «προστιθέμενη αξία» ως βασικός παράγοντας σε σχέση με τις γυναίκες στις ένοπλες συγκρούσεις καθώς και στην πρόληψη των συγκρούσεων·

13.  εκφράζει τη λύπη του για τις εντεινόμενες βιαιοπραγίες κατά εργαζομένων στον τομέα της βοήθειας και αποτίει φόρο τιμής στις ανθρωπιστικές οργανώσεις για το εξαιρετικά δυσχερές έργο που προσφέρουν επί τόπου υπό άκρως ανασφαλείς συνθήκες·

14.  χαιρετίζει την έγκριση του νέου αμερικανικού νόμου περί «Ορυκτών από Εμπόλεμες Περιοχές» και ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας προς την κατεύθυνση αυτή· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της ΛΔΚ ότι πρέπει να εφαρμόσει πλήρως και την Πρωτοβουλία Διαφάνειας για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες (EITI) και να συμμορφωθεί με αυτήν προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα της εξορυκτικής βιομηχανίας της· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εντείνουν την καταπολέμηση της διαφθοράς στη ΛΔΚ, η οποία υπονομεύει περαιτέρω τα ανθρώπινα δικαιώματα και συμβάλλει στην κατάχρησή τους·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Υπάτη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, την ΚΑΜΑ, τις κυβερνήσεις της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, συμπεριλαμβανομένων της ΛΔΚ και της Ρουάντας, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ειδικό Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα για τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Συντονιστή της Έκτακτης Βοήθειας, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 41 E, 19.2.2009, σ. 83.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0118.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0372.


Παγκόσμια Ημέρα κατά της θανατικής ποινής
PDF 310kWORD 83k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής
P7_TA(2010)0351RC-B7-0541/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 6 της Σύμβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής, της 28ης Απριλίου 1983,

–  έχοντας υπόψη το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, της 15ης Δεκεμβρίου 1989, που αποσκοπεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής, ιδιαίτερα το ψήφισμα της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με την πρωτοβουλία υπέρ οικουμενικού δικαιοστασίου στις θανατικές εκτελέσεις(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την Κίνα: δικαιώματα των μειονοτήτων και εφαρμογή της θανατικής ποινής(2), της 20ής Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τη θανατική ποινή στη Νιγηρία(3), της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τις εκτελέσεις στη Λιβύη(4), της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τη Βόρεια Κορέα(5), της 22ας Οκτωβρίου 2009 σχετικά με το Ιράν(6), της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με το Ιράν(7), και της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και ειδικότερα των περιπτώσεων των Sakineh Mohammadi Ashtiani και Zahra Bahrami(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 62/149 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 2007, στο οποίο ζητείται η εφαρμογή μορατόριουμ για τη χρήση της θανατικής ποινής, και το ψήφισμα 63/168 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, στο οποίο ζητείται η εφαρμογή του ψηφίσματος 62/149 του 2007 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς την Γενική Συνέλευση σχετικά με την εφαρμογή μορατόριουμ για τη χρήση της θανατικής ποινής, της 11ης Αυγούστου 2010 (A/65/280),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς την δέκατη πέμπτη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το θέμα της θανατικής ποινής, της 16ης Ιουλίου 2010 (A/HRC/15/19),

–  έχοντας υπόψη την ομιλία της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας που εκφώνησε στην ολομέλεια της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την πολιτική σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπενθυμίζοντας ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσμίως αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ καθώς και δική της προσωπική προτεραιότητα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του ΕΚ, Jerzy Buzek, της 19ης Οκτωβρίου 2009, με την οποία απηύθυνε ένθερμη έκκληση για την κατάργηση της θανατικής ποινής,

–  έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη που εγκρίθηκε από το 4ο παγκόσμιο συνέδριο κατά της θανατικής ποινής, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από τις 24 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2010, το οποίο καλεί για οικουμενική κατάργηση της θανατικής ποινής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 2008 της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα των Λαών, το ψήφισμα του 2009 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ σχετικά με μορατόριουμ για την θανατική ποινή, και άλλες περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως εκείνες που ανέλαβε η Διαμερικανική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη και ενημερωμένη έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη θανατική ποινή, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 16 Ιουνίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής και τη θέσπιση ευρωπαϊκής ημέρας κατά της θανατικής ποινής, στις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έντονα προσηλωμένη στην προσπάθεια κατάργησης της θανατικής ποινής οπουδήποτε, και ότι επιδιώκει να επιτύχει την οικουμενική αποδοχή αυτής της αρχής,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον κορυφαίο θεσμικό παράγοντα στον αγώνα εναντίον της θανατικής ποινής παγκοσμίως και ότι οι ενέργειές της σε αυτό τον τομέα αντιπροσωπεύουν βασική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ότι η ΕΕ είναι επίσης ο κορυφαίος χορηγός για την στήριξη των προσπαθειών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο για την κατάργηση της θανατικής ποινής,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή αποτελεί την έσχατη μορφή σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής τιμωρίας που παραβιάζει το δικαίωμα στη ζωή, όπως διακηρύσσεται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και ότι οι συνθήκες κράτησης που επιβάλλονται με την απόφαση θανατικής ποινής ισοδυναμούν με βασανιστήρια, γεγονός απαράδεκτο για κράτη που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η θανατική ποινή δεν έχει επίδραση στις τάσεις για βίαια εγκλήματα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα στοιχεία προκύπτει ότι η θανατική ποινή πλήττει κυρίως τους μη προνομιούχους,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Πρωτόκολλα 6 και 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου απαγορεύει στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης την επιβολή της θανατικής ποινής,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για κήρυξη μορατόριουμ στην εφαρμογή της θανατικής ποινής από τρίτες χώρες και, εν ευθέτω χρόνω, την κατάργησή της και την κύρωση των σχετικών διεθνών κειμένων των Ηνωμένων Εθνών και άλλων, και ιδίως του δεύτερου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο προβλέπει την κατάργηση της θανατικής ποινής,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί μια από τις θεματικές προτεραιότητες για την παροχή βοήθειας από το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR), το οποίο από το 1994 έχει χρηματοδοτήσει πάνω από 30 έργα παγκοσμίως, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 15 εκατ. ευρώ,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δίνει τη συγκατάθεσή του για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και, σε γενικές γραμμές, για διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καταστατικά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα, του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε, των ειδικών επιτροπών για τα σοβαρά εγκλήματα στο Ντίλι του Τιμόρ-Λέστε και των Έκτακτων Τμημάτων των δικαστηρίων της Καμπότζης, αποκλείουν τη θανατική ποινή για τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τις γενοκτονίες, που είναι τα σοβαρότερα εγκλήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα και στα οποία έχουν δικαιοδοσία,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 και το 2008 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε τα ιστορικά ψηφίσματα 62/149 και 63/168, τα οποία ζητούν την επιβολή παγκόσμιου μορατόριουμ στις εκτελέσεις και τελικά επιδιώκουν την κατάργηση της θανατικής ποινής, και υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι ο αριθμός των χωρών που υποστηρίζουν αυτό το ψήφισμα έχει αυξηθεί και ότι, ως εκ τούτου, το ψήφισμα 63/168 εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία 106 χωρών υπέρ, 46 κατά και 34 αποχών,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τέταρτο παγκόσμιο συνέδριο κατά της θανατικής ποινής, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη το Φεβρουάριο του 2010 απηύθυνε έκκληση στα κράτη τα οποία έχουν καταργήσει ντε φάκτο την θανατική ποινή να την καταργήσουν και νομικά, τα κράτη που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή να ενσωματώσουν το θέμα της οικουμενικής κατάργησης στις διεθνείς σχέσεις τους, και τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς να υποστηρίξουν την οικουμενική κατάργηση μέσω της έγκρισης ψηφισμάτων για επιβολή μορατόριουμ στις εκτελέσεις,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 154 κράτη παγκοσμίως έχουν καταργήσει την θανατική ποινή δια νόμου ή στην πράξη, εκ των οποίων 96 κράτη την έχουν καταργήσει για οποιοδήποτε αδίκημα, 8 την διατηρούν μόνο για εξαιρετικά εγκλήματα όπως εκείνα που διαπράττονται σε καιρό πολέμου, 6 έχουν εφαρμόσει μορατόριουμ στις εκτελέσεις, ενώ 44 έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή ντε φάκτο (πρόκειται για χώρες οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιήσει εκτελέσεις τουλάχιστον επί 10 χρόνια ή που έχουν συνάψει δεσμευτικές υποχρεώσεις να μην χρησιμοποιούν τη θανατική ποινή),

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 100 χώρες που διατηρούν τη θανατική ποινή για ορισμένα εγκλήματα έχουν θέσει εκτός νόμου την εκτέλεση ανήλικων παραβατών· υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι ένας μικρός αριθμός χωρών συνεχίζει να εκτελεί παιδιά παραβάτες, σε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, και ιδίως του άρθρου 6, παράγραφος 5 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα· υπογραμμίζοντας ιδίως ότι το Ιράν παρουσιάζει τους υψηλότερους αριθμούς εκτέλεσης ανηλίκων,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες βεβαιωμένες περιπτώσεις Ευρωπαίων πολιτών που είναι μελλοθάνατοι ή αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή σε ολόκληρο τον κόσμο και τονίζοντας απ' αυτή την άποψη την επιτακτική ανάγκη να ενοποιηθεί και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αντίδραση σε ενδεχόμενες εκτελέσεις Ευρωπαίων πολιτών,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Μαρτίου 2010 ο Πρόεδρος της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Boris Gryzlov, σε συνάντηση στη Μόσχα με μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανέφερε ότι η Ρωσία δεν έχει επικυρώσει το Έκτο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής, λόγω της τρομοκρατικής απειλής που υπάρχει στη χώρα,

ΙΖ.  χαιρετίζοντας το γεγονός ότι στις 11 Φεβρουαρίου 2010 το Κοινοβούλιο της Κιργιζίας επικύρωσε το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που αποσκοπεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής, και ότι στις 21 Μαΐου 2010 δημοσιοποιήθηκε από την προσωρινή κυβέρνηση της Κιργιζίας το οριστικό σχέδιο του Συντάγματος, το οποίο απαγορεύει, μεταξύ άλλων, τη θανατική ποινή και το οποίο έχει πλέον εγκριθεί,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 43 χώρες στον κόσμο διατηρούν τη θανατική ποινή και ότι ο μεγαλύτερος αριθμός εκτελέσεων σημειώθηκε στην Κίνα, το Ιράν και το Ιράκ· ότι μόνον η Κίνα πραγματοποίησε περίπου 5 000 εκτελέσεις ή το 88% του παγκόσμιου συνόλου· το Ιράν εκτέλεσε τουλάχιστον 402 ανθρώπους, το Ιράκ τουλάχιστον 77 και η Σαουδική Αραβία τουλάχιστον 69,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν εξακολουθεί να εφαρμόζει την ποινή του θανάτου με λιθοβολισμό, η οποία αντιβαίνει στο Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Βορείου Κορέας πραγματοποιούν συστηματικά εκτελέσεις και το δικαστικό σύστημα είναι υποτελές στο κράτος, και ότι η θανατική ποινή εφαρμόζεται σε ευρύ φάσμα εγκλημάτων κατά του κράτους και επεκτείνεται κατά περιόδους από τον Ποινικό Κώδικα, ενώ οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, εξαναγκάζονται να παρευρίσκονται σε δημόσιες εκτελέσεις,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ιαπωνία οι κρατούμενοι και οι συγγενείς τους καθώς και οι δικηγόροι αγνοούν μέχρι την τελευταία στιγμή την ημέρα της εκτέλεσης,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Προεδρικό Συμβούλιο του Ιράκ πρόσφατα επικύρωσε τις θανατικές καταδίκες τουλάχιστον 900 κρατουμένων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά,

ΚΓ.  υπογραμμίζοντας ότι η Λευκορωσία παραμένει η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που εξακολουθεί να επιβάλλει τη θανατική ποινή· επισημαίνοντας ότι τόσο η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κατ' επανάληψη ζητήσει επιμόνως από τη Λευκορωσία να καταργήσει τη θανατική ποινή· ότι στη Λευκορωσία οι πληροφορίες που αφορούν τη θανατική ποινή είναι απόρρητες, υπάρχουν δε σοβαρές ανησυχίες για την αμεροληψία των δικών και, σύμφωνα με τον Κώδικα Εκτέλεσης Ποινών, η θανατική ποινή εκτελείται διά τουφεκισμού μακριά από τη δημοσιότητα, η διοίκηση του κέντρου κράτησης ενημερώνει τον δικαστή για τις εκτελέσεις και ο δικαστής ενημερώνει τους συγγενείς· ότι τα πτώματα των εκτελεσμένων δεν παραδίδονται στους οικείους τους για να ταφούν και ότι ο τόπος της ταφής τους δεν γνωστοποιείται,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 35 πολιτείες από τις 50 που απαρτίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διατηρούν τη θανατική ποινή, αν και 4 από αυτές δεν έχουν πραγματοποιήσει εκτελέσεις από το 1976· ότι το 2009 οι εκτελέσεις ανήλθαν σε 52, ύστερα από τον τερματισμό ενός ντε φάκτο μορατόριουμ το οποίο ίσχυε από το Σεπτέμβριο 2007 έως το Μάιο 2008, αν και, για έβδομο συνεχές έτος, ο αριθμός των θανατικών ποινών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μειώθηκε σε 106,

ΚΕ.  χαιρετίζοντας το γεγονός ότι ορισμένες πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Μοντάνα, το Νέο Μεξικό, το Νιού Τζέρσεϊ, η Νέα Υόρκη, η Βόρεια Καρολίνα και το Κεντάκι έχουν κινηθεί κατά της θανατικής ποινής με μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν μορατόριουμ στις εκτελέσεις ή κατάργησή της, καταδικάζοντας παράλληλα τις εκτελέσεις της Teresa Lewis στην Πολιτεία της Βιρτζίνια και του Holly Wood στην Αλαμπάμα παρά τα στοιχεία ότι και οι δυό τους ήταν διανοητικά καθυστερημένοι, και υπογραμμίζοντας τις περιπτώσεις του Mumia Abu-Jamal, ο οποίος ευρίσκεται στην πτέρυγα μελλοθανάτων στην Πενσυλβάνια, και του Troy Davis στη Τζόρτζια,

1.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του κατά της θανατικής ποινής σε κάθε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και τονίζει για μια ακόμα φορά ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην προοδευτική ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  καταδικάζει κάθε εκτέλεση οπουδήποτε κι αν πραγματοποιείται· απευθύνει θερμή έκκληση στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιβάλλουν την υλοποίηση του ψηφίσματος των ΗΕ για οικουμενικό μορατόριουμ στις εκτελέσεις με απώτερο στόχο την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλα τα κράτη τα οποία εξακολουθούν να την εφαρμόζουν· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναλάβουν δράση για τον προοδευτικό περιορισμό της χρήσης της, επιμένοντας παράλληλα ώστε να εκτελείται σύμφωνα με τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα· εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του σχετικά με την επιβολή της θανατικής ποινής σε ανηλίκους και σε άτομα με νοητική στέρηση και ζητεί την άμεση και οριστική της κατάργηση·

3.  ζητεί επιμόνως από την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία διπλωματίας, συνεργασίας και βοήθειας που διαθέτει ώστε να συμβάλει στην κατάργηση της θανατικής ποινής·

4.  καλεί τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή να κηρύξουν άμεσο μορατόριουμ στις εκτελέσεις· επιπλέον ενθαρρύνει χώρες όπως η Κίνα, η Αίγυπτος, το Ιράν, η Μαλαισία, το Σουδάν, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ να εκδώσουν επίσημα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της θανατικής ποινής στις εν λόγω χώρες· παροτρύνει επίσης την Βόρειο Κορέα να σταματήσει πάραυτα και σε μόνιμη βάση τις εκτελέσεις·

5.  καλεί την Ιαπωνία να ρίξει φως στο σύστημά της σχετικά με την επιβολή της θανατικής ποινής·

6.  ενθαρρύνει τα κράτη που δεν έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή να τηρούν τις διασφαλίσεις προστασίας των δικαιωμάτων όσων αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή, όπως αυτές ορίζονται στις διασφαλίσεις του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τις εναπομένουσες χώρες που δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα να το πράξουν, και όσα κράτη μέλη δεν έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο αριθ. 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη θανατική ποινή να το πράξουν·

7.  καλεί τα κράτη μέλη του ΟΑΣΕ, και ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λευκορωσία, να υιοθετήσουν άμεσα μορατόριουμ στις εκτελέσεις·

8.  καλεί το Καζακστάν και τη Λετονία να τροποποιήσουν διατάξεις της εθνικής τους νομοθεσίας που εξακολουθούν να επιτρέπουν την επιβολή της θανατικής ποινής για ορισμένα εγκλήματα υπό εξαιρετικές συνθήκες·

9.  παροτρύνει θερμά τα κράτη μέλη της ΕΕ και όλους τους συνυπογράφοντες τα ψηφίσματα του 2007 και 2008 της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ να υποβάλλουν, στο πλαίσιο ενισχυμένης διαπεριφερειακής συμμαχίας, ένα τρίτο ψήφισμα για την θανατική ποινή στην 65η Γενική Συνέλευση των ΗΕ το οποίο θα αναφέρεται κατά προτεραιότητα:

   στην κατάργηση του «κρατικού απορρήτου» σχετικά με την επιβολή της θανατικής ποινής·
   στη θέση του Ειδικού Απεσταλμένου ο οποίος όχι μόνον θα παρακολουθεί την κατάσταση και θα ασκεί πιέσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια στα συστήματα επιβολής της θανατικής ποινής, αλλά και θα συνεχίζει να προσπαθεί να πείσει εκείνους που διατηρούν ακόμη την θανατική ποινή να υιοθετήσουν την γραμμή των ΗΕ για μορατόριουμ στις εκτελέσεις με απώτερο στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής·
   στο όριο των «σοβαρότερων εγκλημάτων» για την νόμιμη εφαρμογή της εσχάτης των ποινών·

10.  καλεί τα συμμετέχοντα κράτη που διατηρούν την θανατική ποινή να ενθαρρύνουν τις αποστολές του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του ΟΑΣΕ, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, να διεξαγάγουν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης κατά της χρήσης της θανατικής ποινής, ιδίως στα μέσα ενημέρωσης, τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου, τους παράγοντες χάραξης πολιτικής και το ευρύτερο κοινό·

11.  καλεί τα κράτη του ΟΑΣΕ που διατηρούν την θανατική ποινή να επεξεργάζονται με διαφάνεια τις πληροφορίες σχετικά με την θανατική ποινή, ενημερώνοντας το κοινό για την ταυτότητα των ατόμων που καταδικάσθηκαν σε θάνατο ή εκτελέστηκαν και να παρέχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με την χρήση της θανατικής ποινής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις στα πλαίσια του ΟΑΣΕ·

12.  παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ιδίως ενόψει της συγκρότησης της ΕΥΕΔ, να προσφέρουν οδηγίες για μια συνολική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική για τη θανατική ποινή σε σχέση με τις δεκάδες βεβαιωμένες περιπτώσεις Ευρωπαίων πολιτών που αντιμετωπίζουν εκτέλεση σε τρίτες χώρες, πολιτική η οποία θα περιλαμβάνει ισχυρούς και ενισχυμένους μηχανισμούς όσον αφορά το σύστημα αναγνώρισης ταυτότητας, την παροχή νομικής βοήθειας, τις νομικές παρεμβάσεις και τα διπλωματικά διαβήματα της ΕΕ·

13.  ενθαρρύνει περαιτέρω τις δραστηριότητες των μη κυβερνητικών οργανώσεων που καταβάλλουν προσπάθειες για την κατάργηση της θανατικής ποινής, μεταξύ των οποίων και οι οργανώσεις: Hands Off Cain, Διεθνής Αμνηστία, Διεθνής Ποινική Μεταρρύθμιση, Παγκόσμια Συμμαχία Κατά της Θανατικής Ποινής και Διεθνής Ομοσπονδία Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Sant'Egidio και Reprieve· επιδοκιμάζει και στηρίζει τις συστάσεις σχετικά με τα μέσα της ΕΕ στον αγώνα κατά της θανατικής ποινής που έγιναν στο 12ο Φόρουμ ΕΕ-ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

14.  δεσμεύεται να παρακολουθεί το ζήτημα της θανατικής ποινής, να θέτει συγκεκριμένες υποθέσεις υπόψη των αρχών των χωρών και να μελετά ενδεχόμενες πρωτοβουλίες και ειδικές αποστολές σε χώρες που διατηρούν τη θανατική ποινή, έτσι ώστε να πιέζει αυτές τις κυβερνητικές αρχές να υιοθετήσουν μορατόριουμ στις εκτελέσεις, με απώτερο στόχο την πλήρη κατάργησή τους·

15.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, όταν πρόκειται να συνάπτουν συμβάσεις με χώρες που εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη θανατική ποινή ή με χώρες που δεν έχουν υπογράψει το μορατόριουμ με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής, να τις ενθαρρύνουν έντονα να το πράξουν·

16.  ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας /Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να ομιλούν με μια φωνή και να έχουν κατά νου ότι το βασικό πολιτικό περιεχόμενο του ψηφίσματος πρέπει να είναι η υιοθέτηση παγκόσμιου μορατόριουμ ως καίριο βήμα προς την κατάργηση της θανατικής ποινής·

17.  καλεί ιδιαιτέρως την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας /Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να δείξει την πολιτική προτεραιότητα που δίδει στην κατάργηση της θανατικής ποινής εγείροντας συστηματικά το θέμα σε πολιτικές επαφές με χώρες που διατηρούν την θανατική ποινή και μέσω τακτικών προσωπικών παρεμβάσεων υπέρ εκείνων που κινδυνεύουν να εκτελεστούν άμεσα·

18.  υπενθυμίζει ότι η πλήρης κατάργηση της θανατικής ποινής παραμένει ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκτιμά ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μόνο με στενή συνεργασία μεταξύ κρατών, διαπαιδαγώγηση, συνειδητοποίηση, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα·

19.  ενθαρρύνει την περιφερειακή συνεργασία σε αυτή την κατεύθυνση· τονίζει, για παράδειγμα, ότι η Μογγολία έχει υιοθετήσει επίσημα μορατόριουμ στις εκτελέσεις από τον Ιανουάριο του 2010 και, ως θετική συνέπεια, ορισμένες χώρες που διατηρούν ακόμη τη θανατική ποινή εξετάζουν τη συνταγματικότητα αυτής της μορφής τιμωρίας·

20.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προσδιορίσουν τρόπους για την βελτίωση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των κατευθυντηρίων γραμμών για την Θανατική Ποινή κατά την τρέχουσα επανεξέταση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα ενόψει της προγραμματιζόμενης αναθεώρησης των κατευθυντηρίων γραμμών το 2011·

21.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιοποιήσουν την παγκόσμια ημέρα και την ευρωπαϊκή ημέρα κατά της θανατικής ποινής για να αναδείξουν μεταξύ άλλων τις υποθέσεις των: Sakineh Mohamadi Ashtiani, Zahara Bahrami, Mumia Abu-Jamal, Troy Davis, Oleg Grishkovstov, Andrei Burdyko και Ebrahim Hamidi, Suliamon Olyfemi και Siti Zainab Binti Duhri Rupa·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 74 E, 20.3.2008, σ. 775.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2009)0105.
(3) ΕΕ C 16 E, 22.1.2010, σ. 71.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2010)0246.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2010)0290.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2009)0060.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2010)0016.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2010)0310.


Δράση της ΕΕ στον τομέα της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης στην Ευρώπη
PDF 286kWORD 64k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη δράση της ΕΕ στον τομέα της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης στην Ευρώπη
P7_TA(2010)0352B7-0540/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 και το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΗΕ για τη βιολογική ποικιλότητα,

–  έχοντας υπόψη το δίκτυο Natura 2000, το οποίο θεσπίστηκε με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικότοπους)(1) και την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008, περί θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική)(2), η οποία αποτελεί το βασικό μέσο προστασίας της ευρωπαϊκής θαλάσσιας βιοποικιλότητας,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους και τις απαιτήσεις για την επίτευξη ευνοϊκών και καλών περιβαλλοντικών συνθηκών στα ευρωπαϊκά παράκτια και θαλάσσια ύδατα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για μέτρα της Κοινότητας στον τομέα της πολιτικής για τα εσωτερικά ύδατα (οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα)(3) και στην οδηγία - πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα(4),

–  έχοντας υπόψη την πετρελαιοκηλίδα που δημιουργήθηκε από την εξέδρα άντλησης πετρελαίου Deepwater Horizon στον Κόλπο του Μεξικού,

–  έχοντας υπόψη τις εξέδρες άντλησης πετρελαίου που βρίσκονται στα ύδατα της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει η πετρελαιοκηλίδα της Deepwater Horizon στην ΕΕ και σε ό,τι αφορά τη δράση της ΕΕ στον τομέα της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης στην ΕΕ (O-0122/2010 – B7-0470/2010, O-0123/2010 – B7-0551/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την πετρελαιοκηλίδα της Deepwater Horizon στον Κόλπο του Μεξικού, είναι επιτακτική ανάγκη για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν επειγόντως όλες της πτυχές της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσουν την επανάληψη μιας τέτοιας οικολογικής καταστροφής στα ύδατα της ΕΕ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλότερα επίπεδα προφύλαξης, περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη αποτελούν αρχές εξέχουσας σημασίας, στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται όλη η δράση της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες δραστηριότητες πετρελαϊκής γεώτρησης και έρευνας διεξάγονται στη Βόρειο Θάλασσα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ύδατα της ΕΕ συνορεύουν επίσης με χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες η νομοθεσία της ΕΕ δεν απαιτεί συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις που διέπουν την ευθύνη και την αποκατάσταση των ζημιών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καταβάλλονται προσπάθειες για επέκταση της πετρελαϊκής γεώτρησης και έρευνας σε βαθύτερα και πιο απόμακρα τμήματα της θάλασσας, που ενέχουν περισσότερους κινδύνους όσον αφορά τις δραστηριότητες διαχείρισης και παρακολούθησης,

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τα θύματα της καταστροφικής πετρελαιοκηλίδας της Deepwater Horizon και ζητεί από την ΕΕ να παράσχει τεχνικές συμβουλές και βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής αυτής·

2.  αναγνωρίζει ότι η παραγωγή στη Ευρώπη πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανοικτή θάλασσα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ασφάλεια εφοδιασμού στην ΕΕ καθώς και στις καλές επιδόσεις του κλάδου στον τομέα της ασφάλειας·

3.  αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη να εγκριθεί κοινό ευρωπαϊκό, διασυνοριακό σύστημα πρόληψης και αντιμετώπισης της πετρελαιοκηλίδας·

4.  καλεί επειγόντως την Επιτροπή να υποβάλει στα τέλη του έτους έκθεση εκτίμησης του επιπέδου ρύπανσης του περιβάλλοντος και της κατάστασης στον Κόλπο του Μεξικού από βιολογικής πλευράς·

5.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τα αποτελέσματα των ερευνών των αρχών των ΗΠΑ με στόχο να διαπιστωθούν οι ανθρώπινοι, φυσικοί και τεχνολογικοί παράγοντες που οδήγησαν στην καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού, έτσι ώστε να αντληθούν όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα για να εμποδιστεί η επανεμφάνιση τέτοιων φαινομένων σε θαλάσσιες πετρελαϊκές εξέδρες στα θαλάσσια και παράκτια ύδατα της ΕΕ·

6.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει αυστηρές πολιτικές πρόληψης των ατυχημάτων για τις εξέδρες άντλησης πετρελαίου σε ολόκληρη την ΕΕ και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας Σεβέζο ΙΙ(5) στις εξέδρες άντλησης πετρελαίου·

7.  καλεί ειδικότερα την Επιτροπή να επανεξετάσει την ικανότητα άμεσης αντίδρασης της ΕΕ σε ατυχήματα που συμβαίνουν σε θαλάσσιες εγκαταστάσεις και να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη· σημειώνει ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην Αρκτική λόγω του εύθραυστου χαρακτήρα της και της σημασίας της για την άμβλυνση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής· σημειώνει επίσης ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιοχές της Μεσογείου, της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας·

8.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να υποβάλει τις δραστηριότητες πετρελαϊκής γεώτρησης στα ύδατα της ΕΕ σε τεστ αντοχής· την καλεί επίσης να εντοπίσει οιαδήποτε κενά και αδυναμίες στο νομοθετικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ και να θέσει την ανάλυσή της στη διάθεση του Κοινοβουλίου το συντομότερο δυνατόν·

9.  καλεί ειδικότερα την Επιτροπή να επανεξετάσει την ισχύουσα νομοθεσία βάσει της οποίας οι κάτοχοι αδειών εκμετάλλευσης πετρελαίου στη θάλασσα μπορούν να προβούν στη χρηματοδοτική εκμίσθωση των εγκαταστάσεών τους σε τρίτους, έτσι ώστε η ευθύνη για ζημίες στην ανθρώπινη ζωή και στο περιβάλλον, οι οποίες προκαλούνται από ατυχήματα και καταστροφές σε θαλάσσιες εξέδρες άντλησης πετρελαίου, να μπορεί ευκολότερα να στοιχειοθετηθεί στο πλαίσιο των επακόλουθων αστικών νομικών διαδικασιών·

10.  ζητεί από την Επιτροπή, αφού επανεξετάσει το νομοθετικό πλαίσιο, να υποβάλει όσο το δυνατόν συντομότερα στο Κοινοβούλιο τις νομοθετικές προτάσεις τις οποίες θα κρίνει αναγκαίες για να αντιμετωπισθούν οι εντοπισθείσες αδυναμίες στο νομοθετικό καθεστώς - όπως για παράδειγμα στην οδηγία περί περιβαλλοντικής ευθύνης(6), στην οδηγία Seveso ΙΙ και σε άλλες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις - που εφαρμόζεται στον τομέα της έρευνας και εξόρυξης πετρελαίου και σε άλλες μορφές εκμετάλλευσης του θαλάσσιου πυθμένα στην ΕΕ·

11.  θεωρεί ότι η υφιστάμενη νομοθεσία περί περιβαλλοντικής ευθύνης περιέχει ορισμένα σοβαρά κενά στο πλαίσιο αυτό και, κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης του περιεχομένου και επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης, της οδηγίας Seveso II και καθώς και των μέτρων που περιλαμβάνουν τις δέσμες Έρικα και Τρίτη Δέσμη Ασφάλειας στη Θάλασσα) και/ή το ενδεχόμενο εκπόνησης νέας νομοθεσίας στην περίπτωση που χρειάζεται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κίνδυνοι της εκμετάλλευσης στη θάλασσα και να ενισχυθούν οι κανόνες περί ευθύνης στην περίπτωση πετρελαϊκών ατυχημάτων·

12.  επισημαίνει την απουσία αντισταθμιστικού ταμείου για την περίπτωση πετρελαϊκών καταστροφών και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει διατάξεις υποχρεωτικής χρηματοδοτικής ασφάλειας στην οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη·

13.  καλεί επειγόντως την Επιτροπή να χαμηλώσει το όριο προσδιορισμού της βλάβης στο πλαίσιο της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη και να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής της τις βλάβες που προκαλούνται στα θαλάσσια ύδατα·

14.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)(7), να εξασφαλίσει ότι όλες οι δραστηριότητες στο θαλάσσιο πυθμένα θα υπόκεινται υποχρεωτικά σε αξιολόγηση, ότι η ποιότητα των ΕΠΕ θα είναι εγγυημένη και ότι οι υπερεπικίνδυνες δραστηριότητες όπως η γεώτρηση στον πυθμένα δεν θα επιτρέπονται στην περίπτωση που η ΕΠΕ δείξει ότι οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά·

15.  θεωρεί επιπλέον ότι κάθε νομοθετική πρόταση πρέπει να διασφαλίσει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο το οποίο:

   να εμποδίζει κατά το δυνατόν τις δυνητικά επικίνδυνες δραστηριότητες, οι οποίες διεξάγονται στον θαλάσσιο πυθμένα, να προκαλούν ζημιές στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον,
   να εγγυάται ότι η πλήρης ευθύνη για όλες τις ζημίες που προκαλούν τέτοιες δραστηριότητες θα βαρύνει τον ρυπαίνοντα, περιλαμβανομένης της ζημίας στο έγγειο και θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και στο κλίμα συνολικά·
   να διασφαλίζει την προστασία της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον·
   να ληφθεί μέριμνα ώστε, πριν από το σχεδιασμό κάθε οικονομικής δραστηριότητας, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες να προβαίνουν σε αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον·

16.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας σε όλες τις εξέδρες άντλησης πετρελαίου της ΕΕ και όλες τις δραστηριότητες γεώτρησης που διεξάγουν η ΕΕ και τρίτες χώρες από τον Ατλαντικό έως τη Μαύρη Θάλασσα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργασθούν με τον Διεθνή Οργανισμό Θαλάσσης (OMI), για την ενίσχυση των διεθνών κανόνων και προτύπων ασφάλειας και ελέγχου·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης που να επιτρέπει τον «έλεγχο των ελεγχόντων» και ζητεί να ενισχυθούν το ταχύτερο δυνατόν οι μέθοδοι επίβλεψης και οι ελάχιστοι υποχρεωτικοί κανόνες ασφαλείας·

18.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλες οι διατάξεις των οδηγιών για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμησης(8) και τους οικότοπους που σχετίζονται με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εξεδρών άντλησης πετρελαίου θα εφαρμόζονται κατά τρόπο ενιαίο σε όλα τα κράτη μέλη·

19.  θεωρεί ότι η εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) θα πρέπει να διευρυνθεί από τα σκάφη και στις εγκαταστάσεις ανοικτής θαλάσσης· ζητεί τα νέα αυτά καθήκοντα που θα παραχωρηθούν στον EMSA να αντικατοπτρίζονται τόσο στον προϋπολογισμό του όσο και στο προσωπικό του·

20.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει ετήσια έκθεση, εκπονούμενη σε συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών και με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, η οποία να αξιολογεί την τεχνική ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των θαλάσσιων εξεδρών άντλησης πετρελαίου που λειτουργούν στα θαλάσσια και παράκτια ύδατα της ΕΕ·

21.  πιστεύει ότι έχει εξέχουσα σημασία να εξετάσει η Επιτροπή όλα τα οικονομικά θέματα και τα ζητήματα ευθύνης που συνδέονται με την θαλάσσια πετρελαϊκή έρευνα στην ΕΕ, με στόχο, εάν καταστεί απαραίτητο, να θεσπιστεί μια υποχρεωτική ασφάλιση σε επίπεδο ΕΕ ή οιοδήποτε άλλο μέσο, όπως η δημιουργία ενός ειδικού ευρωπαϊκού ταμείου που θα συντηρείται από υποχρεωτικές συνεισφορές των φορέων εκμετάλλευσης των θαλάσσιων εγκαταστάσεων· θεωρεί ότι κάθε μέσο αυτού του είδους θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη την ευθύνη των φορέων αυτών, να διασφαλίζει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης διαθέτουν επαρκή ασφάλιση ή άλλες οικονομικές εγγυήσεις που να τους επιτρέπουν να προβαίνουν στις αναγκαίες αποκαταστάσεις και αποζημιώσεις σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζημίας, και να προβλέπουν πρόσθετες χρηματοδοτικές εγγυήσεις, για παράδειγμα σε μορφή ταμείου, για ενέργειες αποκατάστασης και αποζημίωσης, όταν οι οικονομικές εγγυήσεις των φορέων εκμετάλλευσης δεν είναι επαρκείς·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ιδιαίτερα τη δημιουργία υποχρεωτικών καθεστώτων ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία θα έχουν ως στόχο να αποζημιώνουν τις επιχειρήσεις που πλήττονται σε περίπτωση πετρελαιοκηλίδας·

23.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την αποξήλωση υπαρχουσών υποδομών γεωτρήσεων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη της τις ισχύουσες διεθνείς και εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις σε αυτόν τον τομέα, και να διευκρινίσει, εάν είναι απαραίτητο και μέσω νομοθεσίας, την ευθύνη των φορέων εκμετάλλευσης να διασφαλίζουν την ασφαλή αποσυναρμολόγηση αυτών των υποδομών και τη στοιχειοθέτηση της ευθύνης τους σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών ζημιών οι οποίες οφείλονται στην αποξήλωση των υποδομών ανοικτής θαλάσσης και των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών ζημιών προκύψουν από μια εγκατάσταση ανοικτής θαλάσσης ή γεώτρησης μετά την αποξήλωσή της·

24.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αυστηρό και υποχρεωτικό πλαίσιο σχετικά με την αποκάλυψη περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διαχειριστικών πρακτικών εταιρειών, και να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την ενίσχυση της δέσμευσης των θεσμικών επενδυτών με εταιρείες όσον αφορά τους επενδυτικούς κινδύνους που συνεπάγονται οι κατακριτέες από περιβαλλοντικής πλευράς πρακτικές·

25.  επισημαίνει την έκθεση της βρετανικής Υπηρεσίας Υγείας και Ασφάλειας σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στη Βόρεια Θάλασσα που δείχνει ότι τα ποσοστά θανάσιμων και σοβαρών ατυχημάτων διπλασιάστηκαν κατά το παρελθόν έτος· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει αυτές τις κατηγορίες και να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθούν υψηλά επίπεδα υγείας και ασφαλείας για το προσωπικό που εργάζεται σε γεωτρήσεις στην ανοικτή θάλασσα·

26.  καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η δραστηριότητα των τρίτων χωρών και η εφαρμογή προγραμμάτων άντλησης πετρελαίου θα τηρούν όσο το δυνατόν περισσότερο τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες και να προβλέψει ειδικούς μηχανισμούς αντιστάθμισης των ενδεχόμενων ζημιών από πετρελαϊκές εκμεταλλεύσεις τρίτων χωρών στην ανοικτή θάλασσα στα σύνορα της ΕΕ·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7.
(2) ΕΕ L 164, 25.6.2008, σ. 19.
(3) ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.
(4) SEC(2006)0607 και (2006)0621.
(5) Οδηγία 2003/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2003, για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 97).
(6) Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (ΕΕ L 143, 30.4.2004, σ. 56).
(7) Οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε.
(8) Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197, 21.7.2001, σ. 30).


Διάσκεψη για τη βιοποικιλότητα - Nagoya 2010
PDF 403kWORD 100k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ ενόψει της 10ης Συνόδου της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ), που θα συνέλθει στη Nagoya (Ιαπωνία) από τις 18 έως τις 29 Οκτωβρίου 2010
P7_TA(2010)0353B7-0536/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη 10η Σύνοδο της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (ΔΣΜ10) στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ), που θα συνέλθει στη Nagoya (Ιαπωνία) από τις 18 έως τις 29 Οκτωβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ ενόψει της 10ης Συνόδου της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ), που θα πραγματοποιηθεί στη Nagoya (Ιαπωνία) από τις 18 έως τις 29 Οκτωβρίου 2010 (O-0111/2010 – B7-0467/2010, O-0112/2010 – B7-0468/2010),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής του Γκέτεμποργκ το 2001, όπου συμφωνήθηκε να σταματήσει η απώλεια βιοποικιλότητας έως το 2010 στο πλαίσιο μιας στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25-26 Μαρτίου 2010, και ιδίως την παράγραφο 14,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής ομάδας εργασίας αορίστου χρόνου για την εξέταση της εφαρμογής της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα σχετικά με το έργο της τρίτης συνόδου της από 24 έως 28 Μαΐου 2010 και το σχέδιο στρατηγικού προγράμματος για την περίοδο μετά το 2010,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της ένατης συνεδρίασης της ειδικής ομάδας εργασίας αορίστου χρόνου σχετικά με την πρόσβαση και τον επιμερισμό των ωφελειών (ΠΕΩ) από 22 έως 28 Μαρτίου 2010 και το σχέδιο Πρωτοκόλλου ΠΕΩ (Παραρτήματα Cali και Montreal),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΒΠ είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια συμφωνία για την προστασία της βιολογικής ποικιλότητας, η οποία έχει υπογραφεί από 193 συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Έτος Βιολογικής Ποικιλότητας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να δώσει πολιτική ώθηση για την ενίσχυση της υλοποίησης και των τριών στόχων της ΣΒΠ, δηλαδή: τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, τη δίκαιη και ισότιμη κατανομή των ωφελειών που απορρέουν από την αξιοποίηση των γενετικών πόρων,

Γ.   επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη Παγκόσμια Τράπεζα, 60 εκατομμύρια αυτοχθόνων πληθυσμών εξαρτώνται απολύτως από τα δάση· υπογραμμίζει ότι η αποψίλωση των δασών συνιστά μέγιστο εμπόδιο στην υλοποίηση των Στόχων της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ) δεδομένου ότι συνεπάγεται την απώλεια των υπηρεσιών οικοσυστήματος (βροχόπτωση, διάβρωση του εδάφους, καθαρισμός των υδάτων) που παρέχουν τα δάση,

Δ.   επισημαίνει ότι η έκθεση των FAO, UNEP, IUCN, του Οκτωβρίου 2009 για τον λεγόμενο και μπλε άνθρακα, καταδεικνύει ότι η υποβάθμιση των ακτών (υπεραλίευση, καταστροφή της μαγγρόβιας βλάστησης και ευτροφισμός) αποτελούν σημαντική απειλή για την ικανότητα των ωκεανών να απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα, και αποτελούν κατά συνέπεια πολύ σημαντική πηγή ανησυχιών για την κλιματική πολιτική,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καλυφθούν οι σημαντικές καθυστερήσεις που σημειώνονται στα προγράμματα εργασίας της ΣΒΠ,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί κύρια προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι ΑΣΧ και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο στόχος του 2010 για τη βιοποικιλότητα έχει ενταχθεί από το 2006 στον έβδομο στόχο περί περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των ΑΣΧ,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε το 2010 «Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας'· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Διεθνής Ημέρα Βιοποικιλότητας του 2010 έχει ως θέμα την βιοποικιλότητα για την ανάπτυξη και για την άμβλυνση της φτώχειας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% των φτωχών του πλανήτη διαβιούν στην ύπαιθρο και εξαρτώνται άμεσα από τη βιοποικιλότητα για την επιβίωση και την ευημερία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φτωχοί των αστικών περιοχών εξαρτώνται επίσης από την βιοποικιλότητα για υπηρεσίες οικοσυστήματος όπως η διασφάλιση της ποιότητας του αέρα και του νερού και η αποδόμηση των απορριμμάτων,

Ανάγκη επείγουσας δράσης

1.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει επιτευχθεί ο παγκόσμιος στόχος της βιολογικής ποικιλότητας για το 2010 που αφορά τη σημαντική μείωση του ρυθμού απώλειας βιολογικής ποικιλότητας, ούτε ο στόχος της ΕΕ για ανάσχεση της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας·

2.  ανησυχεί βαθύτατα για την απουσία συνειδητοποίησης του επείγοντος χαρακτήρα της ανάσχεσης της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας στη διεθνή πολιτική ατζέντα·

3.  είναι θορυβημένο από τη σταθερή αύξηση της παράνομης χρήσης γενετικών πόρων και την εκτεταμένη βιολογική πειρατεία που συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα·

4.  επισημαίνει ότι με τη διάθεση επαρκών πόρων και την επίδειξη πολιτικής βούλησης, υπάρχουν τα μέσα για την σε ευρύτερη κλίμακα μείωση της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας· είναι πεπεισμένο ότι υπάρχουν πολλές συνεργίες στην προστασία του κλίματος, την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας και την ανάσχεση της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στη ΔΣΜ10 προκειμένου να πείσουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη ότι επείγει η ανάληψη δράσης· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημοσιοποιήσουν τις θέσεις τους όσο το δυνατό νωρίτερα πριν από τη ΔΣΜ10·

6.  ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, προκειμένου να μπορέσουν να αναλάβουν τέτοιο ηγετικό ρόλο, να έχουν ενιαία στάση και να βελτιώσουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων ούτως ώστε να είναι σε θέση να καταλήξουν σύντομα σε μια εσωτερική θέση της ΕΕ στη ΔΣΜ10 και να διαθέσουν περισσότερους πόρους και χρόνο στις διπλωματικές προσπάθειές τους έναντι τρίτων χωρών·

7.  θεωρεί ανακόλουθο και λυπηρό το γεγονός ότι η χώρα που φιλοξενεί τη ΔΣΜ10, η Ιαπωνία, απέτρεψε σημαντικές βελτιώσεις στην προστασία απειλούμενων θαλάσσιων ειδών, όπως ο ερυθρός τόνος και οι φάλαινες σε άλλα φόρουμ όπως η CITES και η IWC·

Οικονομικά

8.  υπογραμμίζει ότι διάφορες εν εξελίξει μελέτες, όπως η μελέτη σχετικά με τα «οικονομικά στοιχεία των οικοσυστημάτων και της βιολογικής ποικιλότητας» (ΟΣΟΒ), εκτιμούν ότι η απώλεια ευημερίας που οφείλεται στην απώλεια βιολογικής ποικιλότητας κυμαίνεται περί τα 50 δισ. ευρώ ετησίως (λίγο κάτω από το 1% του ΑΕΠ), και αναμένεται να φθάσει τα 14 τρισ. ευρώ ή 7% του εκτιμώμενου ΑΕΠ ετησίως το 2050· υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με την μελέτη ΟΣΟΒ, η απόδοση των επενδύσεων στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας είναι τουλάχιστον εκατονταπλάσια·

9.  υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη ΔΣΜ10 πρέπει ιδιαιτέρως να αντικατοπτρίζουν τα ευρήματα της μελέτης ΟΣΟΒ και να στηριχθούν στις συστάσεις της, δηλαδή ότι το κόστος της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας και η αξία των αναγκών της βιολογικής ποικιλότητας πρέπει να αντικατοπτρίζονται στους εθνικούς λογαριασμούς· επισημαίνει ότι, διαφορετικά, δεν είναι δυνατόν να επιτηρηθούν οι δημοσιονομικές και οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η παρούσα κρίση βιολογικής ποικιλότητας στην οικονομία· επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διερεύνηση και υιοθέτηση εργαλείων αγοράς, όπως ένα τραπεζικό μέσο για τα οικοσυστήματα και η πληρωμή για παροχή υπηρεσιών στον τομέα των οικοσυστημάτων, για να συμβάλουν στην εξασφάλιση επαρκών οικονομικών πόρων για τη βιολογική ποικιλότητα·

10.  τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης και τελειοποίησης μεθόδων που θα αντανακλούν επακριβώς την οικονομική αξία των οικολογικών υπηρεσιών και κατά τον τρόπο αυτό θα προσδιορίζουν το κόστος της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας· θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα πρόσφερε πολύτιμα δεδομένα για την ενημέρωση των παραγόντων χάραξης πολιτικής, την ανάπτυξη εκστρατειών συνειδητοποίησης και τη συμβολή στην ευρύτερη δημόσια συζήτηση·

11.  υπογραμμίζει ότι η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα προσφέρουν οφέλη στο κοινωνικό σύνολο και πρέπει να θεωρούνται δημόσια κοινωνικά αγαθά· παρατηρεί με ανησυχία εντούτοις ότι οι τοπικές κοινωνίες συχνά αμείβονται λίγο ή καθόλου για τις υπηρεσίες στην παροχή των οποίων συνεισφέρουν αν και είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο από την απώλεια βιοποικιλότητας και την κατάρρευση των υπηρεσιών οικοσυστήματος· παροτρύνει συνεπώς αυτούς που θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις στη Nagoya να διαμορφώσουν, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου πρόσβασης και διανομής των οφελών της Nagoya, εκείνα τα εργαλεία πολιτικής που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανισομερούς κατανομής των πλεονεκτημάτων της φύσης και να αναπτύξουν τρόπους παροχής χρηματοπιστωτικής και τεχνικής υποστήριξης σε κοινότητες και άτομα που εργάζονται με αφοσίωση για τη χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων·

Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΣΒΠ
Γενική αποστολή μέχρι το 2020 και όραμα για το 2050

12.  καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν μια φιλόδοξη συνολική αποστολή της ΣΒΠ για το 2020: ανάσχεση της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας και δίκαιος επιμερισμός της αξίας και των ωφελειών των υπηρεσιών στον τομέα της βιολογικής ποικιλότητας και των οικοσυστημάτων· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευθούν σε ένα όραμα για το 2050 που θα εξασφαλίζει την προστασία, την αξιοποίηση και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων·

Στρατηγικοί στόχοι και πρωταρχικοί σκοποί για το 2020

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την επίτευξη μετρήσιμων, φιλόδοξων, ρεαλιστικών και χρονικά καθορισμένων επί μέρους στόχων, ώστε ειδικότερα να εξασφαλίσουν ότι μέχρι το 2020:

   όλοι θα έχουν επίγνωση για την αξία της βιολογικής ποικιλότητας και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία της,
   οι αξίες της βιολογικής ποικιλότητας και οι ευκαιρίες που απορρέουν από τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της θα ενσωματωθούν στους εθνικούς λογαριασμούς και την ανάπτυξη καθώς και στις πολιτικές για τις στρατηγικές για τη μείωση της φτώχειας,
   θα καταργηθούν οι επιδοτήσεις που πλήττουν τη βιολογική ποικιλότητα,
   τα συμβαλλόμενα μέρη θα διατυπώσουν και θα εφαρμόσουν σχέδια για αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και τη διατήρηση της χρήσης των πόρων εντός οικολογικών ορίων,
   θα έχει επιτευχθεί μηδενική καθαρή αποδάσωση και θα έχει ανακοπεί η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων, οι δε αναπτυσσόμενες χώρες θα επικουρούνται ώστε να διαχειρίζονται τα δάση τους κατά αειφόρο τρόπο,
   θα ανακοπεί η πίεση που ασκείται στα θαλάσσια οικοσυστήματα λόγω της υπερεαλίευσης και τις καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές,
   θα ανακοπεί η εισαγωγή και εγκατάσταση χωροκατακτητικών ειδών,
   θα προστατεύεται τουλάχιστον το 20% της επιφάνειας του εδάφους, των γλυκών υδάτων και των θαλάσσιων περιοχών,
   θα έχει ενισχυθεί η συνεισφορά της βιολογικής ποικιλότητας και των χερσαίων, λιμνέων και ποτάμιων και παράκτιων οικοσυστημάτων στην κατακράτηση και απορρόφηση αερίων του θερμοκηπίου,
   θα αποτραπεί ο αφανισμός γνωστών επαπειλούμενων ειδών,
   θα αποκατασταθεί το 15 % των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων,
   θα μοιράζονται τα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση των γενετικών πόρων και θα έχει αρχίσει να λειτουργεί ένα ταμείο πρόσβασης και επιμερισμού των ωφελειών,
   θα υλοποιείται ο συμμετοχικός σχεδιασμός, η διαχείριση των γνώσεων και η οικοδόμηση ικανοτήτων και θα υπάρχουν συστήματα για την προστασία των παραδοσιακών γνώσεων, των πρακτικών των αυτοχθόνων λαών και της εθιμικής αειφόρου χρήσης της βιολογικής ποικιλότητας,
   θα αυξηθεί η ικανότητα (ανθρώπινοι πόροι και χρηματοδότηση) για την υλοποίηση της Σύμβασης,
   θα έχει ανακοπεί η απώλεια βιολογικής ποικιλότητας των καλλιεργούμενων φυτών και των εκτρεφόμενων ζώων στα γεωργικά οικοσυστήματα και των άγριων συγγενών τους·

Δείκτες

14.  επισημαίνει την ανάγκη υιοθέτησης συγκεκριμένων δεικτών, με βάση επιστημονικά δεδομένα, προκειμένου να μετρηθεί η πρόοδος για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων·

15.  χαιρετίζει την εφαρμογή, εντός της ΕΕ, εργαλείων όπως η δικτυακή πύλη του Συστήματος Ενημέρωσης για τη Βιοποικιλότητα στην Ευρώπη (BISE) και η γραμμή αναφορά βιολογικής ποικιλότητας που δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος· υποστηρίζει ότι πρόκειται για συγκρίσιμα εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των διεθνών συμφωνιών και της δράσης που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της Σύμβασης·

Πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και επιμερισμός των ωφελειών (ΠΕΩ)

16.  επισημαίνει ότι, χωρίς επιτυχή περάτωση των διαπραγματεύσεων για το διεθνές καθεστώς ΠΕΩ στην ΔΣΜ10, που να οδηγήσει σε πρωτόκολλο για τη ΣΒΠ με νομικά δεσμευτικές και μη δεσμευτικές διατάξεις, δεν πρόκειται να επιτευχθεί ευρύτερη συμφωνία για το στρατηγικό σχέδιο της σύμβασης για την περίοδο μετά το 2010·

17.  επαναβεβαιώνει την αρχή ότι οι έμβιες μορφές και οι διεργασίες ζωής δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διπλώματος ευρεσιτεχνίας· επομένως, υπογραμμίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί «εξαίρεση για τους δημιουργούς νέων ποικιλιών» σύμφωνα με τη σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UPOV)·

18.  επισημαίνει ότι το πρωτόκολλο ΠΕΩ πρέπει να προβλέπει διαφάνεια, ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα όσον αφορά την πρόσβαση στους ιδιωτικούς πόρους καθώς και ισότιμο και δίκαιο επιμερισμό των ωφελειών που απορρέουν από τη χρήση των γενετικών πόρων, των δευτερογενών παραγώγων τους και της παραδοσιακής γνώσης που συνδέεται με τους γενετικούς πόρους

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την προσπάθεια να συμπεριληφθεί στο Πρωτόκολλο η αρχή της ελεύθερης, εκ των προτέρων και ενημερωμένης συναίνεσης των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στην παραδοσιακή γνώση που συνδέεται με γενετικούς πόρους·

20.  αναγνωρίζει ότι η παραδοσιακή γνώση που συνδέεται με τους γενετικούς πόρους σχετίζεται με τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας καθώς και με την ορθή και δίκαιη συμμετοχή στα οφέλη που απορρέουν από την αξιοποίηση των γενετικών πόρων και, ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπιστεί δεόντως στο Πρωτόκολλο ΠΕΩ, σύμφωνα με τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών·

21.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δεχθούν το σχέδιο κειμένου Cali για τον επιμερισμό των ωφελειών που προκύπτουν από τις διαθέσιμες στο κοινό παραδοσιακές γνώσεις, για τον επιμερισμό των ωφελειών από τη χρήση παραγώγων των γενετικών πόρων, για την παρακολούθηση, την ανιχνευσιμότητα και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων, καθώς και τις διατάξεις σχετικά με αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους μεταξύ χρηστών και παρόχων γενετικών πόρων·

22.  αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση των χωρών όσον αφορά τους γενετικούς πόρους για θέματα τροφίμων και γεωργίας καθώς και τη σημασία της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και, ως εκ τούτου, την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω γενετικοί πόροι στις διαπραγματεύσεις για το διεθνές καθεστώς ΠΕΩ·

23.  αναγνωρίζει τις αποκλίσεις γνωμών όσον αφορά την αναδρομική εφαρμογή του μελλοντικού πρωτοκόλλου ΠΕΩ και παροτρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να βρουν πρακτικές και δίκαιες λύσεις για να ικανοποιήσουν τις θεμιτές ανησυχίες·

Θεματικό πρόγραμμα εργασίας – θαλάσσια και παράκτια βιολογική ποικιλότητα

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν αποφασιστικά την άποψη ότι για να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος καίρια σημασία έχει ο καθορισμός και η προστασία των οικολογικά ή βιολογικά σημαντικών περιοχών και ειδών σε θαλάσσιες περιοχές εντός και πέρα της εθνικής δικαιοδοσίας τους·

Θεματικό πρόγραμμα εργασίας – προστατευόμενες περιοχές

25.  αναγνωρίζει ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας για τις προστατευόμενες περιοχές (ΠΕΠΠ)· επισημαίνει ωστόσο ότι πολλά υπολείπονται ακόμη να γίνουν για την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος αυτού

26.  καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι στη ΔΣΜ10 θα δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση της επαρκούς στήριξης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και στην κοινοποίηση των ωφελειών των προστατευόμενων περιοχών στους κομβικούς φορείς λήψης αποφάσεων και θα ζητηθεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο, αύξηση των κονδυλίων

27.  τονίζει ότι, ως αρχή περιλαμβανόμενη στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ηνωμένα Έθνη και τα κράτη που συμμετέχουν στα νομικά πρωτόκολλα για τη διάθεση φυσικών πάρκων και προστατευόμενων περιοχών πρέπει να περιλαμβάνουν νομική διάταξη που θα εγγυάται τη δικαστική και νομική προστασία των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας των αυτοχθόνων πληθυσμών ως ιστορικών ιδιοκτητών της γης, τη διαφύλαξη των κοινωνικών δραστηριοτήτων τους και την παραδοσιακή χρήση των γαιών τους και θα αναγνωρίζει επίσημα τα δικαιώματά τους στα ισχύοντα μοντέλα διαχείρισης·

28.  τονίζει ότι στις διακηρύξεις για προστατευόμενες περιοχές και στις στρατηγικές για την προστασία είναι απαραίτητο να δημιουργείται ένα πρωτόκολλο που θα περιλαμβάνει τον ορισμό των ολοκληρωμένων τροπικών συστημάτων περιλαμβανομένων των υδάτων·

Βιολογική ποικιλότητα και κλιματική αλλαγή

29.  επισημαίνει την ανάγκη να περιληφθούν στις κλιματικές πολιτικές ρήτρες διασφάλισης για τη βιολογική ποικιλότητα και να αυξηθούν τα κοινά οφέλη των δύο αυτών στόχων· τονίζει περαιτέρω ότι οι χρηματοοικονομικές εισφορές για την διατήρηση της βιοποικιλότητας έχει εκ των πραγμάτων θετική επίδραση στις στρατηγικές για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και τον μετριασμό αυτής, ειδικά επειδή τα περισσότερα εθνικά σχέδια προσαρμογής που υποβάλλονται στο πλαίσιο της UNFCCC και ιδίως τα σχέδια των αναπτυσσομένων χωρών, δίνουν έμφαση στην προσαρμοστικότητα των οικοσυστημάτων· κατά συνέπεια, ζητεί να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες για την ενίσχυση των συνεργειών και των δεσμών μεταξύ βιολογικής ποικιλότητας και κλιματικών πολιτικών, ιδίως μεταξύ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) και της ΣΒΠ· στο πλαίσιο αυτό ζητεί να δοθεί στη γραμματεία της ΣΒΠ η εντολή να συμβάλει στο έργο της UNFCCC·

30.  υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της βιοποικιλότητας και των ανθεκτικών οικοσυστημάτων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, δεδομένου ότι τα εδαφικά και θαλάσσια οικοσυστήματα απορροφούν επί του παρόντος το ήμισυ περίπου των εκπομπών CO2 προέρχονται από τον άνθρωπο·

31.  τονίζει την ανάγκη να προστατευθεί η προσαρμοστικότητα των οικοσυστημάτων με τη λήψη μέτρων που θα αποσκοπούν στην πρόληψη της ευρείας ελευθέρωσης γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου της Cartagena για τη Βιοασφάλεια·

Ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στην πολιτική για την ανάπτυξη

32.  χαιρετίζει την σύσταση διακυβερνητικής πλατφόρμας για τη Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστήματος (IPBES), η οποία οφείλει να ακολουθήσει το πρότυπο που καθόρισε η διακυβερνητική ομάδα για την αλλαγή του κλίματος (IPCC)·

33.  επισημαίνει ότι τα προγράμματα προστασίας της βιοποικιλότητας και μείωσης της φτώχειας οφείλουν να υιοθετήσουν τις προτεραιότητες των φτωχών και να δώσουν περισσότερη έμφαση στην επιτόπια περιβαλλοντική διαχείριση, στην εξασφάλιση προσιτών πόρων βιοποικιλότητας, στην αγροτική μεταρρύθμιση και στην αναγνώριση της εθιμικής κατοχής της γης·

34.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν νέα ώθηση στην συμμαχία όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη και στον μηχανισμό στήριξής της προκειμένου να διευρύνουν οι αναπτυσσόμενες χώρες τις δυνατότητες τους ως προς την ανάπτυξη ικανοτήτων και γνωστικού κεφαλαίου σχετικά με τον προβλεπόμενο αντίκτυπο της απώλειας βιοποικιλότητας και να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικά σε προγράμματα και κονδύλια ανάπτυξης· καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως την Αξιολόγηση Οικοσυστημάτων της Χιλιετηρίδας στη στρατηγική της για την συνεργασία για την ανάπτυξη·

35.  υπενθυμίζει ότι το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού εμπιστεύεται την παραδοσιακή, βοτανική ιατρική και ότι η βιοποικιλότητα μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των δημόσιων δαπανών για τον εφοδιασμό πολλών αναπτυσσόμενων χωρών με ιατρικό υλικό διότι αποτελεί τη βάση για παραδοσιακά φαρμακευτικά μέσα και για πολλά συνθετικά φάρμακα· παροτρύνει ως εκ τούτου την COP-10 να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της βιοπειρατείας· επισημαίνει ότι η προστασία της βιοποικιλότητας συνδέεται άμεσα με την επίτευξη του έκτου στόχου των ΑΣΧ·

36.  ζητεί να συμπεριληφθούν στα περιφερειακά και εθνικά στρατηγικά έγγραφα της Επιτροπής συγκεκριμένες δράσεις ώστε να αναγνωριστεί επισήμως το δικαίωμα των γεωργικών και τοπικών πληθυσμών να διαχειρίζονται τους φυσικούς πόρους και να επωφελούνται από αυτούς·

37.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι η μεταρρύθμιση του καθεστώτος επιδοτήσεων της ΕΕ (πχ. στη γεωργία, την αλιεία και την ενέργεια) θα αποβεί καθοριστική για την συνεκτικότητα της πολιτικής για την ανάπτυξη και για την αποφυγή οποιασδήποτε υπονόμευσης της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος· υπενθυμίζει παράλληλα ότι η προοπτική εξάλειψης στρεβλωτικών επιδοτήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες (ιδίως στους τομείς εφοδιασμού καυσίμων, διατροφής και ύδρευσης) πρέπει να πλαισιωθεί με αντισταθμιστικούς μηχανισμούς προς όφελος των φτωχών που θα πληγούν ενδεχομένως από την άμεση κατάργηση των επιδοτήσεων·

38.  τάσσεται υπέρ της χρήσης των εθνικών στρατηγικών και των προγραμμάτων δράσης τους για τη βιοποικιλότητα (NBSAP) για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση της βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη και στην άμβλυνση της φτώχειας·

39.  υπογραμμίζει τη σημασία της βιοποικιλότητας στον μετριασμό της συχνότητας εμφάνισης ασθενειών όπως η ελονοσία, η οποία εμφανίζεται λιγότερο συχνά σε περιοχές που εξακολουθούν να είναι δασικές και όπου υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία πτηνών·

40.  επισημαίνει ότι η βιολογική παραγωγή συνεισφέρει στη προστασία των γαιών, των υδάτων και της βιοποικιλότητας και παρέχει την αναγκαία ποικιλομορφία για μια υγιή διατροφή· ζητεί συνεπώς να υπάρξει επειγόντως αύξηση των επενδύσεων στη βιώσιμη γεωργία για να αυξηθεί η επισιτιστική ασφάλεια και να ελαττωθεί η φτώχεια·

Βιοκαύσιμα

41.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο η ΔΣΜ10 να εγκρίνει συστάσεις σχετικά με τα βιοκαύσιμα· υπενθυμίζει ότι έχει εξαιρετική σημασία να υπάρξει αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων που έχουν τα βιοκαύσιμα στη βιολογική ποικιλότητα· υπογραμμίζει επιπλέον ότι πρέπει να καταρτισθούν κριτήρια πιστοποίησης και βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα·

Χωροκατακτητικά ξένα είδη

42.  όσον αφορά επείγοντα μέτρα, εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε ενέργειες καταπολέμησης χωροκατακτητικών ειδών, που προκαλούν ήδη σοβαρές ανισορροπίες στα οικοσυστήματα με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για την βιοποικιλότητα στο σύνολό της·

Χρηματοδότηση

43.  υπογραμμίζει την ανάγκη για δραστική αύξηση της παγκόσμιας χρηματοδότησης για τη βιολογική ποικιλότητα, ιδίως μέσω των υφιστάμενων πόρων χρηματοδότησης, καθώς και μέσω της δημιουργίας νέων και καινοτόμων πόρων, όπου συμπεριλαμβάνονται και νέα και καινοτόμα μέσα που βασίζονται στην αγορά

44.  καλεί επομένως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανακοινώσουν δημοσίως τις χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις τους για την υλοποίηση των στόχων της ΣΒΠ αρκετά πριν από τη ΔΣΜ10·

45.  είναι πεπεισμένο ότι οι δημόσιες δαπάνες από μόνες τους δεν αρκούν για την επίτευξη του στόχου βιολογικής ποικιλότητας της ΣΒΠ και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η εταιρική κοινωνική ευθύνη να λάβει υπόψη και τη βιοποικιλότητα·

46.  έχοντας υπόψη τα ευρήματα της μελέτης ΟΣΟΒ, ζητεί η ΔΣΜ10 να χρησιμοποιηθεί επίσης ως ευκαιρία για να σταλεί μήνυμα στον ιδιωτικό τομέα σχετικά με τα οικονομικά οφέλη της συμμετοχής στον αγώνα υπέρ της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας·

47.  τονίζει ωστόσο ότι η απόφαση για τη δέσμευση των επιχειρήσεων θα πρέπει να περιλάβει όχι μόνον εθελοντικές δεσμεύσεις αλλά και υποχρεώσεις, ειδικά για την παροχή πληροφοριών και πρόσβαση σε αυτές καθώς και για να λαμβάνονται υπόψη οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι τοπικές κοινότητες στην καθιέρωση μόνιμου διαλόγου·

48.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν καινοτόμα συστήματα πληρωμής για υπηρεσίες στον τομέα του οικοσυστήματος, με την κινητοποίηση ιδιωτικών μέσων χρηματοδότησης διατηρώντας ταυτόχρονα μέγιστο επίπεδο προστασίας για τα οικοσυστήματα αυτά·

49.  τονίζει ωστόσο ότι αυτά τα συστήματα θα πρέπει να βασίζονται στα διδάγματα που αντλούνται από την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση καθώς και τις ελλείψεις των συστημάτων εμπορίας εκπομπών άνθρακα· τονίζει περαιτέρω ότι πρέπει να γίνεται ρητή μνεία αυτών των περιορισμών στην εντολή της ειδικής ομάδας εργασίας για την χρηματοοικονομική καινοτομία·

50.  υποστηρίζει ότι τα μέσα για τη χρηματοδότηση στον τομέα του κλίματος, όπως το πρόγραμμα REDD+, η χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης, ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης και η από κοινού εφαρμογή, πρέπει να μεταρρυθμιστούν ώστε να περιλάβουν ρήτρες περί βιολογικής ποικιλότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και, όπου είναι δυνατόν, να εξασφαλίζουν παράλληλα ωφελήματα για τη βιοποικιλότητα·

51.  τονίζει πέραν αυτών ότι οι αναμορφώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν νέους ορισμούς των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση που θα βασίζονται στην βιοκοινωνία, οι οποίοι θα αντικατοπτρίζουν τις μεγάλες διαφορές βιοποικιλότητας και τα επίπεδα άνθρακα κάθε βιοκοινωνίας διακρίνοντας ταυτόχρονα σαφώς τα γηγενή δάση από εκείνα στα οποία επικρατούν μονοκαλλιέργειες δένδρων και μη γηγενή είδη· παροτρύνει επομένως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργασθούν προς την κατεύθυνση αυτή στο πλαίσιο του Επικουρικού Φορέα Επιστημονικής ή Τεχνολογικής Αρωγής (SBSTA)·

52.  επισημαίνει την ανάγκη για εξεύρεση λύσεων στις οποίες θα ενσωματωθεί το εξωτερικό κόστος, όπως η ζημιά που προκαλείται στη βιολογική ποικιλότητα ή το κόστος που συνεπάγεται η στήριξη της βιολογικής ποικιλότητας, στην τελική τιμή των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά·

Συνεργίες μεταξύ των τριών συμβάσεων του Ρίο

53.  υποστηρίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι συνεργίες μεταξύ των τριών συμβάσεων για τη βιολογική ποικιλότητα του Ρίο (ΣΒΠ), για την κλιματική αλλαγή (UNFCCCC) και την απερήμωση (UNCCD)·

54.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την ιδέα για τη διοργάνωση υψηλού επιπέδου συνάντηση των τριών συμβάσεων του Ρίο, στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής Ρίο+20 που θα πραγματοποιηθεί το 2012·

Διακυβερνητική πλατφόρμα επιστημονικής πολιτικής για τη βιολογική ποικιλομορφία και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων και μερισμός της γνώσης

55.  χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη από τις κυβερνήσεις τον Ιούλιο του 2010 στο Busan για την σύσταση διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστημονικής πολιτικής για τη βιολογική ποικιλομορφία και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η IPBES θα συσταθεί πραγματικά το ταχύτερο δυνατό, εντός του 2011· πιστεύει ότι, καθόσον η συμβολή της IPBES θα εξαρτηθεί από την ποιότητα της έρευνας που θα αναληφθεί στην ΕΕ και διεθνώς, έχει εξαιρετική σημασία η ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς πόρους για την έρευνα στον τομέα της βιολογικής ποικιλότητας·

56.  ζητεί τη βελτίωση και τον καλύτερο μερισμό της γνώσης και των τεχνολογιών που συνδέονται με την βιολογική ποικιλότητα, την αξία και τη λειτουργία της

Συντονισμένη προσέγγιση

57.  επιμένει ότι στις συμφωνίες διεθνούς εμπορίου, κομβική συνιστώσα έχει η αειφορία των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας· επισημαίνει σε σχέση με αυτό την ανάγκη ενσωμάτωσης «των μη εμπορικής φύσεως πτυχών», συμπεριλαμβανομένων και των μεθόδων παραγωγής και τον σεβασμό της βιολογικής ποικιλότητας σε κάθε μελλοντική συμφωνία του ΠΟΥ·

58.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την περιβαλλοντική πτυχή στις σχέσεις με τρίτες χώρες και να συνεχίσουν την «πράσινη διπλωματία'·

59.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι ο επικαιροποιημένος βασικός στόχος 2010 του στρατηγικού σχεδίου της ΣΒΠ που πρόκειται να εγκριθεί στη ΔΣΜ10 στη Nagoya θα ενσωματωθεί περαιτέρω ως επικαιροποιημένος στόχος στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και θα υποστηριχθεί ως αναπόσπαστο μέρος για την επίτευξη αυτών των ζωτικών στόχων μέχρι το 2015· τονίζει ότι έχει μεγάλη σημασία να αναγνωρίσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τις πολλές συνέργειες και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ όλων των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και να τους αντιμετωπίσουν ως ενιαίο σύνολο·

o
o   o

60.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των συμβαλλομένων στη ΣΒΠ μερών και στη γραμματεία της ΣΒΠ.


Συμφωνία της Βασιλείας ΙΙ και αναθεώρηση των οδηγιών για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ 4)
PDF 408kWORD 122k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη συμφωνία της Βασιλείας II και την αναθεώρηση των οδηγιών για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ 4) (2010/2074(INI))
P7_TA(2010)0354A7-0251/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις(1) και την οδηγία 2009/111/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2007/64/ΕΚ όσον αφορά τράπεζες συνδεδεμένες με κεντρικούς οργανισμούς, ορισμένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις εποπτικές ρυθμίσεις και τη διαχείριση κρίσεων(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/EΚ και 2006/49/EΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης, και τον εποπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών (COM(2009)0362),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2010, σχετικά με πιθανές περαιτέρω αλλαγές στην οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Βασιλείας II(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμβουλευτικά έγγραφα της επιτροπής τραπεζικής εποπτείας της Βασιλείας σχετικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού κλάδου(4) και σχετικά με διεθνές πλαίσιο για τη μέτρηση, τους κανόνες και την παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας(5),

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,

–  έχοντας υπόψη τα ανακοινωθέντα που εκδόθηκαν από την ομάδα G20 κατά τις διασκέψεις κορυφής της στην Ουάσινγκτον, το Λονδίνο και το Πίτσμπεργκ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα(6),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση για υψηλότερα πρότυπα συνολικού ελάχιστου κεφαλαίου, στην οποία προέβη η ομάδα κυβερνητών και επικεφαλής εποπτικών αρχών στις 12 Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με ένα κοινοτικό πλαίσιο για τη διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα (COM(2009)0561) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2009)1407),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τα ταμεία εξυγίανσης τραπεζών (COM(2010)0254),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7–0251/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται ισχυρές, σταθερές και αποδοτικές χρηματοπιστωτικές αγορές και ιδρύματα για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των διαφόρων οικονομικών παραγόντων της ΕΕ και για την ώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδοτική λειτουργία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομική ανάκαμψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κανονιστική μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα θα πρέπει να στοχεύει στην διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της αειφόρου ανάπτυξης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναθεωρημένοι, αυστηρότεροι κανόνες για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις πρέπει να εγκριθούν με δέουσα συνεκτίμηση του οικονομικού κύκλου και της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάκαμψης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βασιλείας δεν καθιστά δυνατόν να συνεκτιμηθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ούτε η αρχή της αμοιβαιότητας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι χρηματοπιστωτικές αγορές και όλοι οι χρηματοπιστωτικοί φορείς και μηχανισμοί πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εποπτείας και ρύθμισης και το ίδιο ισχύει για όλες οι συστημικά σημαντικές χρηματοπιστωτικές υποδομές, όπως τα συστήματα, οι μηχανισμοί και οι πλατφόρμες πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού, καθώς και οι συναφείς υπηρεσίες φύλαξης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα που αποτελεί πολύτιμο δημόσιο αγαθό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση κατέδειξε ότι το κεφάλαιο των τραπεζών ήταν σαφώς ανεπαρκές από την άποψη της φερεγγυότητας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρότυπα προληπτικής εποπτείας πρέπει να ενισχυθούν και να εφαρμοσθούν ορθά και ότι οι ελλείψεις όσον αφορά την ποιότητα και το ύψος του κεφαλαίου, τη διαχείριση ρευστότητας, τις αδυναμίες των εσωτερικών μοντέλων και τον φιλοκυκλικό χαρακτήρα της συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙ και των οδηγιών για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που αποκαλύφθηκαν από την κρίση πρέπει να αντιμετωπισθούν,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να επεκταθούν τα ελάχιστα μέσα παρέμβασης για τη διαχείριση κρίσεων τα οποία διαθέτουν οι εποπτικές αρχές,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιδιωχθεί ο σαφής διαχωρισμός ή η στεγανοποίηση (firewalling) μεταξύ λιανικών και επενδυτικών τραπεζικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ασφαλισμένες καταθέσεις δεν χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για εμπορικές δραστηριότητες,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα πρότυπα πρέπει να συνεκτιμούν το μέγεθος των τραπεζών και το προφίλ κινδύνου καθώς και το επιχειρησιακό τους μοντέλο,

Θ.  λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι πρέπει να συνεκτιμηθούν δεόντως οι σωρευτικές επιπτώσεις των σχετικών στοιχείων του αναθεωρημένου πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ και άλλων ρυθμιστικών πρωτοβουλιών στην πραγματική οικονομία και την οικονομική ανάπτυξη,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνευ προηγουμένου αδυναμίες της αγοράς και οι ρυθμιστικές ελλείψεις ώθησαν την G20 να αποφασίσει, κατά τις συνεδριάσεις της στο Λονδίνο, στο Πίτσμπεργκ και στο Τορόντο, την αύξηση της ποιότητας των κεφαλαίων, την ενίσχυση της κάλυψης του κινδύνου, τον μετριασμό της φιλοκυκλικότητας (pro-cyclicality), την καθιέρωση προνοητικού σχηματισμού αποθεματικών για πιστωτικές απώλειες, την αποθάρρυνση της υπερβολικής μόχλευσης και την καθιέρωση ενός δείκτη μόχλευσης που να συμπληρώνει το βασισμένο στον κίνδυνο πλαίσιο της Βασιλείας II εν όψει της μετάβασης σε μεταχείριση πυλώνα 1, καθώς και την ενίσχυση των προτύπων ρευστότητας,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εφαρμόζει την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, που λειτουργούν με βάση ποικίλα επιχειρηματικά μοντέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες χώρες περιορίζουν την εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ σε ορισμένες τράπεζες που λειτουργούν με βάση ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές στο πεδίο εφαρμογής προξενεί ανησυχίες όσον αφορά τη συμβατότητα, την ισότητα των όρων ανταγωνισμού και τον κίνδυνο ενός ενδεχόμενου ρυθμιστικού αρμπιτράζ,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες, όπως είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω τραπεζικού δανεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναθεωρημένοι κανόνες της Βασιλείας πρέπει να συνεκτιμούν δεόντως αυτού του είδους τις ιδιαιτερότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν επιθυμητό ο τραπεζικός δανεισμός να είναι πιο επικεντρωμένος σε συγκεκριμένους τομείς, όπως στη δανειοδότηση των ΜΜΕ, ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες θα έπρεπε να ενθαρρυνθούν να εκδίδουν ομόλογα απευθείας στους επενδυτές,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια προσέγγιση «κοινή για όλους συλλήβδην», η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τα ειδικά προφίλ κινδύνου και την ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να βλάψει την οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς η ΕΕ υπόκειται σήμερα σε εκτεταμένη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού, πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των μεταρρυθμίσεων και ότι, επιπλέον, τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους σωρευτικούς αντικτύπους των μέτρων στην πραγματική οικονομία και δεν πρέπει να εμποδίζουν την οικονομική ανάκαμψη,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκλιση προς ένα ενιαίο σύνολο παγκόσμιων λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διατήρηση ίσων όρων ανταγωνισμού και για τη διασφάλιση της δυνατότητας σύγκρισης των δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρότυπα αυτά πρέπει να αναβαθμισθούν κατάλληλα ώστε να λάβουν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή «η ουσία υπερισχύει του τύπου» πρέπει να τηρείται από όλες τις αρμόδιες αρχές για να αποφεύγονται μη ικανοποιητικά αποτελέσματα,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής σύγκλιση μεταξύ της υποβολής αναφορών για λογιστικούς σκοπούς και της υποβολής αναφορών για ρυθμιστικούς και φορολογικούς σκοπούς έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι εποπτικές αρχές και οι επενδυτές θα λαμβάνουν την ίδια διαφανή και σαφή πληροφόρηση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο η επικάλυψη των αναφορών, λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο δεν αποκλείει φίλτρα εποπτείας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν όλους τους λογαριασμούς,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τράπεζες πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στις βασικές δραστηριότητες που υπηρετούν την πραγματική οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή της Βασιλείας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνουν την τάση αυτή,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην αναθεώρηση της Βασιλείας ΙΙ πρέπει να συμβαδίζουν με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της τραπεζικής εποπτείας, όπως υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τελικά να ακολουθούν μια κατεύθυνση που οδηγεί στην εκπόνηση και τη συνεπή εφαρμογή μέτρων τύπου πυλώνα 2,

Γενικά θέματα

1.  επικροτεί τη δέσμευση της ομάδας G20 για αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας του κεφαλαίου, καθιέρωση προτύπων διαχείρισης της ρευστότητας, αντιμετώπιση της φιλοκυκλικότητας και αναβάθμιση των γενικότερων προτύπων προληπτικής εποπτείας ως απάντηση στη χρηματοπιστωτική κρίση·

2.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν η επιτροπή της Βασιλείας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή· τονίζει ωστόσο ότι πρέπει να καταρτιστούν και να εφαρμοστούν με προσοχή νέοι κανόνες περί κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ οι επιπτώσεις τους πρέπει επίσης να αναλυθούν υπό το ευρύτερο πρίσμα της βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου·

3.  εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τα διαρθρωτικά ελλείμματα και την έλλειψη ισορροπίας στην παρούσα πρόταση, καθώς και σχετικά με τον κίνδυνο πρόκλησης ζημίας στην οικονομική ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη· υποστηρίζει ότι, με δεδομένη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, είναι απαραίτητο να υπάρξει παρακολούθηση ώστε οι τράπεζες να μην μετακυλίσουν το κόστος της επικείμενης πρότασης στους τελικούς χρήστες των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

4.  επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της διάδρασης μεταξύ της διαδικασίας εποπτικής αναθεώρησης (πυλώνας 2) και της κοινοποίησης (πυλώνας 3), με δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων καθώς και των απαιτήσεων πρόσθετου κεφαλαίου·

5.  υπενθυμίζει τις σημαντικές ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, όπως είναι η ποικιλία των επιχειρηματικών μοντέλων που λειτουργούν υπό διάφορες νομικές μορφές και το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω τραπεζικού δανεισμού, και ζητεί, ως εκ τούτου, να υπάρξει συνολική εξέταση των μικροοικονομικών και μακροοικονομικών επιπτώσεων που συνεπάγονται οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες·

6.  προτρέπει την επιτροπή της Βασιλείας καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν δεόντως υπόψη αυτού του είδους τις ιδιαιτερότητες καθώς και τους διαφορετικούς τύπους κινδύνου που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός κλάδος· τονίζει την ανάγκη σαφούς διαφοροποίησης μεταξύ των επενδυτικών και των παραδοσιακών λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών, καθώς και των συναλλακτικών υπηρεσιών, στους αναθεωρημένους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ·

7.  καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαδικασία μεταρρύθμισης των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ, στη δραστήρια προώθηση και διασφάλιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων και στον συντονισμό των προσεγγίσεων των κρατών μελών προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για την ευρωπαϊκή οικονομία, και την καλεί επίσης να παρέχει στο Κοινοβούλιο τακτικές αναφορές σχετικά με την κατάσταση των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων και να διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις·

8.  αναγνωρίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και του διεθνούς συντονισμού με στόχο την επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και την αποφυγή του ρυθμιστικού αρμπιτράζ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο στόχος αυτός δεν πρέπει να δημιουργήσει ανταγωνιστικό μειονέκτημα για την ευρωπαϊκή οικονομία και τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα και πιστεύει ότι η ποικιλία που επικρατεί στον τραπεζικό τομέα πρέπει να διατηρηθεί·

9.  υπογραμμίζει ότι η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας προϋποθέτει δυναμικές χρηματοπιστωτικές αγορές, ικανές να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις και την καινοτομία· εφιστά την προσοχή στους κανόνες και τις απαιτήσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέα πιστωτική ασφυξία, αποσταθεροποιώντας την οικονομική ανάπτυξη και τις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας·

10.  τονίζει ότι η πλήρης δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων μερών στη διαδικασία της Βασιλείας και της ομάδας G20 για ένα σαφές και συνεκτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής συνιστά προϋπόθεση για μια επιτυχημένη μεταρρύθμιση που θα διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και θα αποφεύγει το ρυθμιστικό αρμπιτράζ· προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επιτροπή της Βασιλείας να μεριμνήσουν ώστε οι συμφωνημένοι κανόνες να εφαρμοστούν συγχρονισμένα·

11.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία της Βασιλείας ΙΙ, καθώς και η επικείμενη αναθεώρησή της, προορίζονται να αποτελέσουν παγκόσμιο πρότυπο· εκφράζει συνεπώς έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι οι περιορισμοί που τίθενται από διάφορες εθνικές νομοθεσίες ως απάντηση στην κρίση (ιδίως από τη μεταρρύθμιση της Wall Street και τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών στις ΗΠΑ, που έχουν αποτέλεσμα να περιορίζεται η αναγνώριση των εξωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας) θα κατέληγαν σε σοβαρή κατάτμηση της εφαρμογής αυτού του παγκόσμιου προτύπου· προτρέπει επομένως την επιτροπή της Βασιλείας καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσουν ενδελεχώς και να προσδιορίσουν τις συνέπειες αυτής της νομοθεσίας όσον αφορά την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ και τις διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της Βασιλείας ΙΙ, και προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής·

12.  προτρέπει την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον ρόλο των εξωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας ως προς το ρυθμιστικό αποθεματικό ρευστότητας και να μεριμνήσει ώστε τα ενδεχόμενα εναλλακτικά κριτήρια που θα εξεταστούν να μην περιορίζουν το φάσμα των στοιχείων ενεργητικού που είναι επιλέξιμα για το ρυθμιστικό αποθεματικό· πιστεύει περαιτέρω ότι τα ενδεχόμενα εναλλακτικά κριτήρια που θα συμφωνηθούν πρέπει να αντικαθιστούν τις εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και όχι να χρησιμοποιούνται επιπροσθέτως προς αυτές, προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού διεθνώς·

13.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον διατλαντικό διάλογό της με τις ΗΠΑ για το χρηματοπιστωτικό κανονιστικό πλαίσιο·

14.  υπογραμμίζει ότι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής πρέπει να αντικατοπτρίζει τον συνολικό αντίκτυπο των αναθεωρημένων προτύπων στον κλάδο, στις δυνατότητές του για δανειοδότηση της πραγματικής οικονομίας, καθώς και στη διαδικασία ανάκαμψης στην Ευρώπη· υπενθυμίζει την αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος που έχει αναγγείλει η επιτροπή της Βασιλείας για να εξασφαλιστεί καλύτερα η ομαλή μετάβαση στα νέα πρότυπα·

15.  υπενθυμίζει την ανάγκη συμμετοχής του Κοινοβουλίου, ως του δημοκρατικά εκλεγμένου ευρωπαϊκού οργάνου, στις διαπραγματεύσεις, και προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επιτροπή της Βασιλείας να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμετοχή του σε μόνιμη βάση·

16.  υπενθυμίζει τις ανησυχίες του σχετικά με τους περιορισμούς των υποθέσεων που αφορούν συσχετίσεις που κάνουν οι τράπεζες, στις οποίες βασίζονται πτυχές της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του υποχρεωτικού κεφαλαίου· τονίζει εν προκειμένω τη σπουδαιότητα που έχει μια κατάλληλη εποπτεία και παρακολούθηση της εσωτερικοποιημένης εκτίμησης εκ μέρους των τραπεζών με βάση τη μέθοδο IRB· επισημαίνει περαιτέρω ότι χρειάζεται προσοχή για να μην καθιερωθούν στρεβλά κίνητρα·

17.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει προς περαιτέρω ολοκλήρωση της ενωσιακής εποπτείας στον τραπεζικό τομέα με τη δημιουργία του νέου ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου·

18.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε κατάλληλη αξιολόγηση του αντικτύπου στην πραγματική οικονομία των αναθεωρημένων κανόνων της Βασιλείας ΙΙ πριν από την εφαρμογή τους, με ιδιαίτερη εστίαση στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ καθώς και στην ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα υπό συνθήκες πίεσης·

19.  πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το σύνολο εργαλείων ελάχιστης παρέμβασης που διαθέτουν οι εποπτικές αρχές για τη διαχείριση της κρίσης και πέραν των διατάξεων του άρθρου 136 της οδηγίας 2006/48/EΚ, ώστε να συμπεριληφθούν τουλάχιστον οι δυνατότητες: να απαιτούν προσαρμογές του κεφαλαίου, της ρευστότητας, του μίγματος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των εσωτερικών διαδικασιών· να συστήνουν ή να επιβάλλουν αλλαγές στο επίπεδο της διοίκησης· να περιορίζουν τους όρους των αδειών λειτουργίας τραπεζών· να επιβάλλουν «διαθήκες προθανάτιας εφαρμογής» (living wills)· να επιβάλλουν ολική ή μερική πώληση· να δημιουργήσουν μια «ενδιάμεση τράπεζα» ή μια διαίρεση σε «καλή τράπεζα»/«κακή τράπεζα'· να απαιτούν μετοχοποίηση χρεών με κατάλληλες περικοπές κατά την αποτίμηση· να επιβάλλουν απαιτήσεις παρακράτησης κερδών και μερισμάτων και περιορισμούς με στόχο την εξυγίανση από πλευράς κεφαλαιακών απαιτήσεων και την εξασφάλιση ότι οι μέτοχοι θα πληρώνουν πριν από τους φορολογουμένους· να προβαίνουν σε αναδιάρθρωση και μεταφορά περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων προς άλλα ιδρύματα, με στόχο την εξασφάλιση της συνέχειας συστημικά σημαντικών λειτουργιών· να θεσπίζουν κριτήρια αποτίμησης απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων· να προβαίνουν σε προσωρινή επιβολή κρατικού ελέγχου· να προβαίνουν σε εκκαθάριση χρεωκοπημένων τραπεζών·

20.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει κίνητρα για τον τραπεζικό τομέα όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων και κερδών, με σκοπό την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, και να ενθαρρύνει τις τράπεζες να διατηρούν ενεργό και συνεχές συμφέρον στα δάνεια στα δικά τους βιβλία, χωρίς υπερβολική στήριξη σε πολύπλοκη τιτλοποίηση ή μη διαφανείς διευθετήσεις στοιχείων εκτός ισολογισμού και να ενοποιήσουν πλήρως κάποια εκτός ισολογισμού στοιχεία, όπως οι φορείς ειδικού σκοπού·

21.  επισημαίνει ότι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως οι υποδομές διανομής ενέργειας, εξαρτώνται από την τιτλοποίηση·

22.  προτείνει να ενσωματωθούν η Επιτροπή της Βασιλείας, ο Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) κτλ. σε μια παγκόσμια δομή, που θα μπορούσε να είναι το ΔΝΤ, ώστε να δημιουργηθεί μια πραγματική οργάνωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην επεξεργασία κανόνων και η ικανότητα επαλήθευσης της εφαρμογής τους·

23.  πιστεύει ότι πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των «υπερβολικά μεγάλων για να χρεωκοπήσουν» χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και ότι συνεπώς οι κεφαλαιακές α απαιτήσεις και τα αντικυκλικά αποθεματικά πρέπει να κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος, το επίπεδο ανάληψης κινδύνων και το επιχειρηματικό μοντέλο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος·

Ποιότητα του κεφαλαίου

24.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία για την αύξηση της ποιότητας και του επιπέδου του κεφαλαίου ως απάντηση στην κρίση και υπενθυμίζει την απόφαση της επιτροπής της Βασιλείας της 12ης Σεπτεμβρίου 2010 να αυξήσει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, να εισαγάγει αποθεματικό κεφαλαιακής συντήρησης και να αυξήσει σημαντικά την αναλογία των κοινών μετοχών· υπενθυμίζει ότι το ζήτημα αυτό, σε τελική ανάλυση, συνδέεται με τους λογιστικούς κανόνες και, συνεπώς, προϋποθέτει συνεκτική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη και την παγκόσμια σύγκλιση·

25.  σημειώνει την απόφαση της επιτροπής της Βασιλείας να επιτρέψει από τα τέλη του Ιουλίου 2010 κάποια εποπτική αναγνώριση των συμφερόντων της μειοψηφίας, των στοιχείων ενεργητικού που συνίστανται σε οφειλόμενο φόρο και των επενδύσεων σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· είναι της γνώμης ότι ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω προσαρμογές·

26.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλισθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση οιαδήποτε επιχειρηματικά μοντέλα μη μετοχικών εταιρειών, ιδίως συνεταιρισμών, ταμείων αλληλασφάλισης και ταμιευτηρίων, το κεφάλαιο πρέπει να ορίζεται ανεξαρτήτως νομικής μορφής με ισορροπημένο τρόπο, με βάση την ποιότητα των κεφαλαιακών μέσων (δηλαδή τη μονιμότητα, την απορρόφηση των απωλειών, την ευελιξία των πληρωμών)·

27.  καλεί την επιτροπή της Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τον καθορισμό των επιλέξιμων κεφαλαιακών μέσων, να λάβουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μη μετοχικών εταιρειών (δηλαδή των συνεταιρισμών, των ταμείων αλληλασφάλισης και των ταμιευτηρίων), που αποτελούν μεγάλο τμήμα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα·

28.  καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή να αναθεωρήσει τα προτεινόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας για τον κεφαλαιακό σκληρό πυρήνα της κατηγορίας 1 και να περιορίσει τον κατάλογο στα κριτήρια που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ποιότητας των κεφαλαίων (δηλ. μονιμότητα, απορρόφηση ζημιών, ευελιξία πληρωμών)·

29.  προτρέπει την επιτροπή της Βασιλείας και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι, κατά τους υπολογισμούς του ενοποιημένου κεφαλαίου, τόσο ο κίνδυνος όσο και το κεφάλαιο λαμβάνονται υπόψη με ισορροπημένο και συνετό τρόπο και, ιδίως, ότι το κεφάλαιο που προέρχεται από μειοψηφίες και έχει εισφερθεί άμεσα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο του ιδίου τραπεζικού ομίλου αναγνωρίζεται δεόντως (λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη και τα δικαιώματα της μειοψηφίας), καθώς και ότι δεν παρεμποδίζονται οι συμμετοχές περιφερειακών, συνεταιριστικών και αποταμιευτικών τραπεζών στα κεντρικά τους ιδρύματα (δηλ. όχι μείωση των ιδίων κεφαλαίων)·

30.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο που έπαιξαν τα κεφάλαια έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της κρίσης· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επιτροπή της Βασιλείας να αναγνωρίσουν τον ρόλο των ευέλικτων κεφαλαίων έκτακτης ανάγκης σε καταστάσεις κρίσης και να εποπτεύσουν την από πλευράς αγοράς αποδοχή των μετατρέψιμων τίτλων·

31.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τις υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των φορολογικών και των λογιστικών ισολογισμών, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα·

32.  καλεί την επιτροπή της Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσαφηνίσουν τη μεταχείριση των συμφωνιών αμοιβαίων χρηματοοικονομικών συμμετοχών·

33.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει μια ισόρροπη μεταχείριση μεταξύ μη πραγματοποιηθέντων κερδών και ζημιών, προκειμένου να συγκρατηθεί η μεταβλητότητα και οι φιλοκυκλικές επιδράσεις·

34.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει διεξοδική έρευνα όσον αφορά τα κεφαλαιακά μέσα πριν και μετά την κρίση, προκειμένου να αξιολογηθεί η σπουδαιότητα των συγκεκριμένων κεφαλαιακών μέσων και ο ρόλος τους σε κατάσταση κρίσης·

Πρότυπα ρευστότητας

35.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη προτύπων ρευστότητας υψηλής ποιότητας αποτελεί βασικό στοιχείο της απάντησης στην κρίση· είναι της άποψης ότι τα πρότυπα ρευστότητας πρέπει να διαφοροποιούνται επαρκώς ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού μοντέλου και του προφίλ κινδύνου κάθε τράπεζας· πιστεύει πως πρέπει να αναγνωριστεί το γεγονός ότι ο κίνδυνος ενός στοιχείου ενεργητικού μπορεί να ποικίλλει με την πάροδο του χρόνου, καθώς και οι μηχανισμοί μέσω των οποίων αντιμετωπίζεται το φαινόμενο αυτό·

36.  επισημαίνει ότι ο μετασχηματισμός της ληκτότητας εκθέτει εγγενώς τις τράπεζες σε μακροπρόθεσμους ή βραχυπρόθεσμους κινδύνους ρευστότητας·

37.  πιστεύει ότι, προκειμένου να μην τεθούν σε μειονεκτική θέση οι τράπεζες που θεωρούνται χρηματοπιστωτικοί όμιλοι ετερογενών δραστηριοτήτων με συμμετοχή σε ασφαλιστικές εταιρείες, οι διπλοεγγραφές των ιδίων κεφαλαίων μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών πρέπει να ρυθμιστούν στο πλαίσιο του ισχύοντος καθεστώτος της οδηγίας περί χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων·

38.  καλεί την επιτροπή της Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσουν τη στάθμιση των δεικτών ρευστότητας και χρηματοδότησης·

39.  είναι της άποψης ότι ένας «δείκτης κάλυψης ρευστότητας» θα πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τον κίνδυνο της συγκέντρωσης επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού σε κάποιο ρυθμιστικό αποθεματικό ρευστότητας, να ενθαρρύνει τη διαφοροποίηση και να αποθαρρύνει την υπερβολική συγκέντρωση σε μία συγκεκριμένη κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου χρέους· πιστεύει ότι τα αποθεματικά ρευστότητας πρέπει να απαρτίζονται, στο μέτρο του δυνατού, από στοιχεία ενεργητικού που εξακολουθούν να έχουν υψηλή ρευστότητα σε περιόδους έντονων πιέσεων και ότι ο δείκτης αυτός, αν σχεδιαστεί σωστά, θα βελτιώσει τη δυνατότητα προσαρμογής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στους κινδύνους ρευστότητας·

40.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, στην πρόταση που πρόκειται να υποβάλει για την αναθεώρηση των ΟΚΑ 4, τα πρότυπα ρευστότητας θα καλύψουν τις εκτός ισολογισμού υποχρεώσεις·

41.  καλεί, σε περίπτωση θέσπισης τυχόν διαρθρωτικού προτύπου ρευστότητας (για παράδειγμα «καθαρός δείκτης σταθερής χρηματοδότησης»), να υπάρξει δέουσα αναγνώριση των σταθερών πηγών χρηματοδότησης που ισχύουν ειδικά για την Ευρώπη (π.χ. τα γερμανικά ομόλογα Pfandbriefe)· πιστεύει ότι οι εθνικές αρχές των κρατών μελών υποδοχής θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση ρευστότητας του υποκαταστήματος·

42.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κριτήρια για υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού λαμβάνοντας υπόψη τον ισχύοντα ορισμό των επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για δράσεις νομισματικής πολιτικής (διευκόλυνση πράξεων επαναγοράς)·

43.  προτρέπει την Επιτροπή να περιλάβει το σύνολο των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης στα υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού ανεξαρτήτως της συγκεκριμένης πιστωτικής διαβάθμισής τους, μειώνοντας έτσι τον δυσανάλογο αντίκτυπο των ενεργειών των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας·

44.  εφιστά ωστόσο την προσοχή στην πιθανότητα τα υψηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού ρευστότητας να καταστούν ταχέως μη ρευστοποιήσιμα σε περιόδους έντονων πιέσεων, και καλεί ως εκ τούτου, τα πιστωτικά ιδρύματα να πραγματοποιήσουν προσομοιώσεις αντίξοων καταστάσεων πέραν του «δείκτη κάλυψης ρευστότητας» και του «καθαρού δείκτη σταθερής χρηματοδότησης'·

45.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επιτροπή της Βασιλείας να λάβουν δεόντως υπόψη τις νομικές οντότητες εντός ενός ομίλου ή δικτύου τραπεζών σε σχέση με τις απαιτήσεις ρευστότητας· ζητά να αντιμετωπίζονται οι συναλλαγές και δεσμεύσεις εντός τέτοιων ομίλων ή δικτύων κατά τρόπο ευαίσθητο ως προς τον κίνδυνο και, εφόσον ενδείκνυται, διαφορετικά από τις συναλλαγές και δεσμεύσεις μεταξύ τρίτων·

Αντικυκλικά μέτρα

46.  επικροτεί την προσπάθεια περιορισμού της υπερβολικής αύξησης των πιστώσεων και του κινδύνου να δημιουργούνται πιστωτικές φούσκες·

47.  εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον ενδεχόμενο φιλοκυκλικό χαρακτήρα που θα έχει ένα σταθερό, ειδικό για κάθε τράπεζα ρυθμιστικό αποθεματικό κεφαλαιακής συντήρησης (capital conservation buffer), όπως προτείνεται σήμερα· θεωρεί ότι τόσο τα ρυθμιστικά αποθεματικά κεφαλαιακής συντήρησης όσο και τα αντικυκλικά ρυθμιστικά αποθεματικά πρέπει να μπορούν να απορροφούν απώλειες σε περιόδους έντονων πιέσεων· είναι της γνώμης ότι τα ρυθμιστικά αποθεματικά, για να είναι αποτελεσματικά, πρέπει να σχεδιάζονται και να αναπτύσσονται εκ παραλλήλου·

48.  επικροτεί την απόπειρα εντοπισμού μιας σειράς εναρμονισμένων μακροοικονομικών μεταβλητών προκειμένου να δημιουργηθούν αποτελεσματικά αντικυκλικά αποθεματικά·

49.  αναγνωρίζει τα οφέλη της δημιουργίας μελλοντοστρεφών αποθεματικών (μέθοδος αναμενόμενων απωλειών) ως πιθανό πρόσθετο μέτρο για τη μείωση της φιλοκυκλικότητας και για την ενθάρρυνση της αναγνώρισης των αναμενόμενων πιστωτικών απωλειών σε συνάρτηση με τον οικονομικό κύκλο·

50.  πιστεύει ότι η επικείμενη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα πρότυπα αντικυκλικών κεφαλαιακών αποθεματικών σε επίπεδο ΕΕ·

51.  ζητεί να υπάρξει διεθνής σύγκλιση μεταξύ της υποβολής αναφορών για λογιστικούς σκοπούς και της υποβολής αναφορών για ρυθμιστικούς σκοπούς, ιδίως όσον αφορά τη μέθοδο των αναμενόμενων απωλειών σε σχέση με τα κέρδη που ανακοινώνονται, ώστε να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση και να διασφαλισθεί ότι κατά τη διαμόρφωση της πληροφόρησης των εποπτικών αρχών και των επενδυτών χρησιμοποιείται η ίδια σειρά σαφών και διαφανών κανόνων· προειδοποιεί σχετικά με την ανάγκη μείωσης της επικάλυψης των αναφορών· πιστεύει ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να αξιοποιήσουν και να διερευνήσουν περισσότερο ορισμένες καινοτομίες, όπως η καθιέρωση κανονιστικής σελίδας ή φίλτρων προληπτικής εποπτείας στους λογαριασμούς·

52.  επισημαίνει ότι η αντικυκλική ρύθμιση προϋποθέτει εναρμονισμένα κριτήρια προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική και προσεκτική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών και του περιβάλλοντος της αγοράς εκ μέρους των εποπτικών αρχών, όπου, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται η πλήρης ανταλλαγή πληροφοριών, ο συγχρονισμός των ρυθμιστικών δράσεων καθώς και η σε πραγματικό χρόνο εποπτεία των ανοιγμάτων και των κινδύνων, ακόμη και μέσω απαιτήσεων ελεγκτικού ίχνους για όλες τις συναλλαγές της χρηματοπιστωτικής αγοράς·

Δείκτης μόχλευσης (ΔΜ)

53.  λόγω της πολυπλοκότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σημειώνει την έννοια ενός ΔΜ ως χρήσιμου, απλού, και μη προσφερόμενου για χειραγώγηση αναχώματος έναντι της υπερβολικής μόχλευσης και της υπερβολικής ανάληψης κινδύνων· τονίζει ότι ένας ενιαίος, κατ' αποκοπή δείκτης μόχλευσης, για να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να σταθμίζεται ώστε να εντοπίζονται οι διαφορές που υπάρχουν στα επιχειρηματικά πρότυπα των πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και στα προφίλ κινδύνου τους·

54.  είναι της άποψης ότι, για να είναι αποτελεσματικός, ένας τέτοιος δείκτης πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα εκτός ισολογισμού στοιχεία και τα παράγωγα, να είναι σαφώς καθορισμένος, απλός και συγκρίσιμος σε διεθνές επίπεδο και να λαμβάνει υπόψη τον ρυθμιστικό συμψηφισμό και τα διαφορετικά λογιστικά πρότυπα που υπάρχουν διεθνώς·

55.  εκφράζει ωστόσο ανησυχία ότι, από μόνος του, ένας ακαθάριστος ΔΜ δεν θα λαμβάνει επαρκώς υπόψη τον κίνδυνο και ενδέχεται να είναι επιβαρυντικός για φορείς που παρέχουν παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες χαμηλού κινδύνου (όπως οι λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες, η χρηματοδότηση επιχειρήσεων και συναλλαγών σε ακίνητα, καθώς και οι υπηρεσίες τραπεζικών συναλλαγών) ή για οικονομίες όπου οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω δανεισμού· τονίζει, συνεπώς, τη σημασία που έχει η εκ μέρους των εποπτικών αρχών παρακολούθηση των μεταβολών της μόχλευσης καθώς και των συνολικών επιπέδων μόχλευσης, καθόσον οι σημαντικές αλλαγές μπορεί να είναι ενδεικτικές προσαυξανόμενου κινδύνου· εκφράζει επίσης ανησυχία για το γεγονός ότι, από μόνος του, ένας «ακαθάριστος» (μη διαφοροποιημένος) ΔΜ μπορεί να δημιουργήσει αντικίνητρα με τη μεταστροφή των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε πιο επικίνδυνα ανοίγματα·

56.  ζητεί από την επιτροπή της Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσουν προσεκτικά τις επιλογές όσον αφορά τους δείκτες μόχλευσης που εφαρμόζονται στις κατηγορίες 1 και 2, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τραπεζικού κλάδου της ΕΕ·

57.  ζητεί από την επιτροπή της Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερευνήσουν την δυνατότητα θέσπισης ορίων προστασίας για τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα περιουσιακά στοιχεία σταθμισμένου κινδύνου και τα χαρτοφυλάκια· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξεταστεί και η μέτρηση των στοιχείων ενεργητικού είτε ως καθαρού είτε ως ακαθάριστου ποσού·

58.  ζητεί επιπλέον από την επιτροπή της Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερευνήσουν την αναλογικότητα στο πλαίσιο του ακαθάριστου ΔΜ με τη χρήση ανωτάτων ορίων ενεργοποίησης της ρυθμιστικής παρέμβασης·

59.  σημειώνει την απόφαση της επιτροπής της Βασιλείας να υπάρχει μια περίοδος παρακολούθησης στον πυλώνα 2 ενόψει της υπαγωγής σε μεταχείριση πυλώνα 1· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ρήτρα αναθεώρησης στη νομοθετική πρόταση της ΟΚΑ 4·

60.  επισημαίνει ότι ο δείκτης μόχλευσης είναι αναγκαίο εργαλείο για τη μέτρηση του συνολικού ανοίγματος των τραπεζών, αλλά καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ρυθμιστικά εργαλεία που θα αποσκοπούν στον περιορισμό της πραγματικά υπερβολικής μόχλευσης (ιδίως της υπερβολικής εξάρτησης από τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση χονδρικής)·

61.  ζητεί να υπάρξει περαιτέρω μελέτη εναλλακτικών μορφών του δείκτη μόχλευσης στον πυλώνα 2· επισημαίνει ότι ένας δείκτης μόχλευσης θα μπορούσε, για παράδειγμα, να έχει ευέλικτο περιθώριο και οι εποπτικές αρχές να έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αναλάβουν δράση σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού·

62.  προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο δείκτης μόχλευσης δεν οδηγεί σε ακατάλληλη τιτλοποίηση, σαν εκείνη που βρέθηκε στο προσκήνιο με τη χρηματοπιστωτική κρίση, ή σε υποκατάστατα και λιγότερες πιστώσεις, ιδίως για τον δανεισμό της πραγματικής οικονομίας (με αυτά να αποτελούν πιθανούς τρόπους μέσω των οποίων οι τράπεζες μπορούν να μειώσουν τον δείκτη μόχλευσής τους)·

Πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου (CCR)

63.  ζητεί να υπάρξουν ενισχυμένα πρότυπα όσον αφορά τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, τους εκ των υστέρων ελέγχους και την αντιμετώπιση του κινδύνου δυσμενούς συσχέτισης (wrong-way risk), καθώς και εκτιμήσεις όσον αφορά τους μακροπρόθεσμους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους που προέρχονται από εταιρείες και έργα που λαμβάνουν τραπεζικά δάνεια·

64.  καλεί την επιτροπή της Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις για καλύτερη αντιμετώπιση των προσαρμογών πιστωτικής αποτίμησης λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας των πιστώσεων των αντισυμβαλλομένων των τραπεζών·

65.  πιστεύει ότι οι συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνων αθέτησης (CDS) δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων·

66.  ζητεί η μεταχείριση του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλόμενου να είναι ανάλογη του κινδύνου και οι κεφαλαιακές δαπάνες να είναι υψηλότερες για τις μη κεντρικής εκκαθάρισης συναλλαγές σε σχέση με τις συναλλαγές μέσω κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πληροί τις υψηλού επιπέδου προϋποθέσεις που θα ορισθούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ενώ λαμβάνει παράλληλα υπόψη τα πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο, με δέουσα συνεκτίμηση του ενδεχόμενου κόστους για τον επιχειρηματικό κλάδο από τη χρήση παραγώγων για την κάλυψη των εμπορικών του δραστηριοτήτων· ζητεί να παρέχονται κίνητρα για τα υψηλότερα πρότυπα σε περίπτωση διμερούς συμψηφισμού·

67.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η κρίση έδειξε ότι η διασυνδεσιμότητα μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι μεγαλύτερη από τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων, και είναι της άποψης ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου πρέπει να είναι πιο αυστηρές όσον αφορά τα ανοίγματα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έναντι άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να αντικατοπτρίζουν επίσης τη δυναμική φύση του εν λόγω κινδύνου σε βάθος χρόνου· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει προσεκτική παρακολούθηση της διασύνδεσης προκειμένου να εντοπίζεται οποιαδήποτε συγκέντρωση συναλλαγών μεταξύ μεγάλων φορέων και να λαμβάνονται τα συνεπακόλουθα ρυθμιστικά μέτρα όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου·

o
o   o

68.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Ευρωομάδα και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) Οδηγία 2006/48/ΕΚ (ΕΕ L 177, 30.06.2006, σ. 1) και οδηγία 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 177, 30.6.2006, σ. 201).
(2) ΕΕ L 302, 17.11.2009, σ. 97.
(3) Βασιλεία II: Διεθνής Σύγκλιση Μέτρησης Κεφαλαίων και Κεφαλαιακών Προτύπων: Αναθεωρημένο πλαίσιο – Ολοκληρωμένη έκδοση, Ιούνιος 2006, http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm.
(4) Συμβουλευτικές προτάσεις της επιτροπής της Βασιλείας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού κλάδου, 17 Δεκεμβρίου 2009, http://www.bis.org/press/p091217.htm.
(5) Συμβουλευτικές προτάσεις της επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με ένα διεθνές πλαίσιο για τη μέτρηση, τους κανόνες και την παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας, της 16.12.2009, http://www.biz.org/publ/bcbs165.htm.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0206.
(7) ΕΕ L 320, 29.11.2008, σ. 1.


Συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην υποσαχάρια Αφρική και παγκόσμια υγεία
PDF 406kWORD 102k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην υποσαχάρια Αφρική και την παγκόσμια υγεία (2010/2070(INI))
P7_TA(2010)0355A7-0245/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που αναγνωρίζει την υγεία ως θεμελιώδες δικαίωμα,

–  έχοντας υπόψη το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να χαίρει της καλύτερης δυνατής σωματικής και ψυχικής υγείας,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Μπαμάκο του 1987 και τον στόχο της να διασφαλιστεί «υγεία για όλους το έτος 2000»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Άλμα-Άτα του 1978 που ορίζει την έννοια της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη της Οτάβα του 1986 για την προαγωγή της υγείας,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του Διεθνούς Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (Unicef), την οποία αποδέχθηκε η ΠΟΥ το 1987, με στόχο την επανεκκίνηση της πολιτικής για την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και την καταπολέμηση της παιδικής θνησιμότητας,

–  έχοντας υπόψη την πλατφόρμα του Αμπιτζάν του 1998 με θέμα «Στρατηγικές υποστήριξης των αλληλασφαλίσεων υγειονομικής προστασίας στην Αφρική»,

–  έχοντας υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ) του ΟΗΕ του 2000, κυρίως σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπου (υγεία και εκπαίδευση), το νερό και την ενέργεια, την ανάπτυξη της υπαίθρου, τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια, και πιο συγκεκριμένα τους στόχους 1, 4, 5, 6 και 8,

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες του Κοτονού της 23ης Ιουνίου 2000, που αναθεωρήθηκαν στις 25 Ιουνίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες της Ένωσης όπως καθορίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2005 στην «Ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή διάσκεψη της Ουαγκαντούγκου του 2008 σχετικά με την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και τα συστήματα υγείας στην Αφρική και τη δέσμευση που ανέλαβαν οι παρευρισκόμενοι αρχηγοί κρατών να καθορίσουν το ελάχιστο επίπεδο πόρων που διατίθενται για την υγεία στο 15% του εθνικού προϋπολογισμού,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (UEMOA) για την παροχή καθολικής ασφάλισης υγείας προς όφελος των πληθυσμών, καθώς και τον κανονισμό της (αριθ. 7/2009) της 26ης Ιουνίου 2009 σχετικά με τη ρύθμιση της κοινωνικής αλληλασφάλισης στο πλαίσιο της UEMOA,

–  έχοντας υπόψη το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης που καλύπτει την περίοδο 2008-2013 και την απόφαση του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2005,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Παρισιού του Μαρτίου του 2007 που προέκυψε από τη Διάσκεψη «Consortium» (G8, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ΠΟΥ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ) σχετικά με την κάλυψη του κινδύνου ασθένειας,

–  έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες του Καταπιστευματικού Ταμείου ΕΕ-Αφρικής που ορίστηκαν τον Απρίλιο του 2007 και πιο συγκεκριμένα το σκέλος που αφορά την ανάπτυξη δικτύων υποδομών στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια πρωτοβουλία «International Health Partnership» (διεθνής εταιρική σχέση για την υγεία) του Λονδίνου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της εξωτερικής βοήθειας σε διμερές και πολυμερές επίπεδο,

–  έχοντας υπόψη τη διάσκεψη κορυφής των G8 του Ιουνίου 2007 και την έναρξη της πρωτοβουλίας «Providing for health» (μέριμνα για την υγεία) για την ανάπτυξη βιώσιμων, ισότιμων συστημάτων χρηματοδότησης της υγείας, που θα ωφελούν τους οικονομικά ασθενείς («pro-poor») και θα παρέχουν καθολική κάλυψη,

–  έχοντας υπόψη τον νέο μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΑΣ),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αριθ. 10/2008) σχετικά με την ευρωπαϊκή βοήθεια για τις υπηρεσίες υγείας στην υποσαχάρια Αφρική,

–  έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική Αφρικανικής Ένωσης / Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υγείας, όπως ορίστηκε στη Λισαβόνα τον Δεκέμβριο 2007,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανεπίσημο έγγραφο Προεδρίας/Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά την άτυπη σύνοδο των υπουργών Ανάπτυξης του Σεπτεμβρίου 2008 στο Μπορντώ σχετικά με την κάλυψη του κινδύνου ασθένειας και τη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αλγερίου του 2008 σχετικά με την έρευνα στον τομέα της υγείας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ethekwini του 2008 σχετικά με την υγιεινή και την αποχέτευση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Λιμπρεβίλ του Αυγούστου του 2008 σχετικά με την υγεία και το περιβάλλον στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Μπαλί του 2008 σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων για την ανθρώπινη υγεία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Διάσκεψης του Όσλο του Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές ως εργαλεία που μπορούν να επιβάλουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εκτοπισθέντων εντός της χώρας ατόμων, δηλαδή αυτών που εκτοπίστηκαν παρά τη θέλησή τους κατόπιν συγκρούσεων, διώξεων, φυσικών καταστροφών, αναπτυξιακών προγραμμάτων, είτε έχουν περάσει σύνορα είτε όχι,

–  έχοντας υπόψη του στόχους που έθεσε η EuropAID για την περίοδο 2009-2013,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με το εθιμικό δίκαιο την οποία διεξήγαγε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, σύμφωνα με την οποία η υγεία αποτελεί εθιμικό κανόνα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, που πρέπει να καθίσταται σεβαστός,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διεθνούς Ένωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (Ιούνιος 2009) σχετικά με τη θέση της αλληλασφάλισης στα καθολικά συστήματα προστασίας της υγείας,

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες του προγράμματος STEP I και ΙΙ (Στρατηγικές και τεχνικές κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας) του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη μείωση της φτώχειας και την προαγωγή της αξιοπρεπούς εργασίας μέσω καινοτόμων στρατηγικών διεύρυνσης της κοινωνικής προστασίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Γιαουντέ του Σεπτεμβρίου του 2009, που εγκρίθηκε από τα μέλη του Συντονισμού μεταξύ των παραγόντων της ανάπτυξης των αυτοδιαχειριζόμενων ταμείων υγείας στην Αφρική, που θεωρεί την αλληλασφάλιση υγείας ως επαρκή λύση για την επίτευξη του στόχου για καθολική κάλυψη στις χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση, τον Απρίλιο 2009, από το «Συμβούλιο των ανώτατων λειτουργών» του συνόλου των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών της «Παγκόσμιας πρωτοβουλίας για ένα καθολικό υπόβαθρο κοινωνικής προστασίας» που θα βασίζεται σε ένα συνεκτικό και διαρθρωμένο σύνολο ουσιωδών κοινωνικών μεταβιβάσεων και θεμελιωδών κοινωνικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και η υγεία, στις οποίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες,

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 3ης Δεκεμβρίου 2009 και συγκεκριμένα το ψήφισμά της σχετικά με τα προβλήματα της γεωργίας και την κλιματική αλλαγή που μόνο αρνητικά μπορεί να επιδράσουν στη δημόσια υγεία, καθώς και την πρωτοβουλία «Κλίμα για την ανάπτυξη της Αφρικής»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2010 (COM(2010)0128) για την προαγωγή του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια υγεία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 3011ης συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 10ης Μαΐου 2010 σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της παγκόσμιας υγείας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0245/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κάθετα ταμεία στον τομέα της υγείας κατάφεραν να μειώσουν τη θνησιμότητα λόγω μειζόνων ασθενειών όπως η φυματίωση, η ελονοσία, κ.λπ. και ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες σε αυτήν την κατεύθυνση,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, οφείλει να υποστηρίξει τα κράτη για την εφαρμογή της εθνικής τους πολιτικής στον τομέα της υγείας, ενώ πυρήνα των μέτρων αυτών πρέπει να αποτελέσει η υγειονομική περίθαλψη που θα χρηματοδοτείται από τις κρατικές αρχές και θα είναι προσιτή σε όλους,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα βασικών υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να διασφαλίζουν την κάλυψη όλων των ασθενειών και, ως εκ τούτου, ότι οι δύο προσεγγίσεις, τόσο η οριζόντια όσο και η κάθετη, είναι απαραίτητες και συμπληρωματικές,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ορθά διαρθρωμένη οριζόντια προσέγγιση επιτρέπει τον σχεδιασμό συστημάτων ασφάλισης (αλληλασφάλιση υγείας, μικροασφάλιση υγείας, κ.λπ.) όπου οι δικαιούχοι γίνονται διαχειριστές της ίδιας τους της υγείας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, στην Αφρική ή αλλού, και ότι πρέπει να αναζητηθούν μη κερδοσκοπικές προσεγγίσεις της ασφάλισης υγείας, που θα βασίζονται στις αξίες της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τη δεκαετία του «90 αναπτύχθηκαν στην Αφρική πολυάριθμες πρωτοβουλίες για τη θέσπιση συστημάτων κάλυψης από τους κινδύνους ασθενείας και ότι θα πρέπει να στηριχθεί η κοινωνική δυναμική αυτών,

Ζ.  εκτιμώντας ότι η ορολογία που χρησιμοποιούν οι αγγλόφωνες και γαλλόφωνες χώρες ή οι αφρικανικές γλώσσες ποικίλλει και δεν καλύπτει πάντοτε την αυτή έννοια, ότι ορισμένοι ομιλούν για «αλληλασφαλίσεις υγείας» (mutuelles de santé, mutual health organisations) άλλοι για «ασφάλιση υγείας βασιζόμενη στην κοινότητα» (Community Based Health insurance, assurance maladie à base communautaire) ή ακόμα για «μικροασφάλιση» (micro-assurance de santé) και ότι οι όροι αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων αλληλεγγύης τα οποία βασίζονται στην αλληλασφάλιση των κινδύνων για την κάλυψη ενός μέρους ή του συνόλου του κόστους των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης,

Η.  εκτιμώντας ότι ο όρος «αλληλασφάλιση» τονίζει το κοινωνικό κίνημα και την κοινή δράση μιας ομάδας, ότι ο όρος «ασφάλιση» στηρίζεται 1) στην εκ των προτέρων – δηλαδή πριν οι κίνδυνοι καταστούν πραγματικότητα – πληρωμή των εισφορών, 2) την κατανομή των κινδύνων και 3) την έννοια της εγγύησης και ότι η αλληλασφάλιση μπορεί να οριστεί, σύμφωνα με την πλατφόρμα του Αμπιτζάν (1998), ως μία αυτόνομη ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βασιζόμενη στην αλληλεγγύη και τη δημοκρατική συμμετοχή που, κυρίως μέσω των συνεισφορών των μελών της, έχει ως στόχο να βελτιώσει την πρόσβαση αυτών και των οικογενειών τους σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως πρόνοια και αλληλοβοήθεια,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των κοινωνικών και ανθρωπιστικών συνθηκών στις οποίες ζουν ορισμένοι πληθυσμοί, οι πολίτες δεν κατανοούν πάντοτε την έννοια της πρόνοιας και, συνεπώς, τη χρησιμότητα της καταβολή εισφορών για να ασφαλίζονται έναντι ενός κινδύνου ασθενείας που μπορεί να μην προκύψει,, πολλώ δε μάλλον εφόσον ΜΚΟ πάσης φύσεως μπορούν να προσφέρουν παράλληλα και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινότητα της διασποράς της υποσαχάριας Αφρικής έχει ευαισθητοποιηθεί, στις διάφορες χώρες υποδοχής, ως προς τη χρησιμότητα και το ενδιαφέρον των αλληλασφαλίσεων υγείας, καθώς οι υπηρεσίες αυτές είναι ικανοποιητικά αναπτυγμένες στις χώρες αυτές τα δε άτομα της διασποράς συχνά διατηρούν προνομιούχο επαφή με τις χώρες καταγωγής τους,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αφρική δεν μπορεί να εφαρμοστεί, όπως στην Ευρώπη, ένα ενιαίο σύστημα υγείας, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ του καθολικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, αφενός, και των υποχρεωτικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, αφετέρου,

1.  υπενθυμίζει ότι η υγεία αντικατοπτρίζει το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση των κρατών·

2.  υπενθυμίζει την επίδραση που ασκούν στην οικονομία των χωρών της υποσαχάριας Αφρικής, εξωτερικοί καθοριστικοί παράγοντες, όπως οι κανόνες της διεθνούς αγοράς, οι πολιτικές συνεργασίας, η χρηματοπιστωτική κρίση, η αλλαγή του κλίματος, η πολιτική των μεγάλων φαρμακευτικών βιομηχανιών και η πολιτική των μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

3.  τονίζει ότι αυτοί οι εξωτερικοί καθοριστικοί παράγοντες μπορούν να μειώσουν δραματικά τα περιθώρια ελιγμών των κρατών που επιθυμούν να διασφαλίσουν μια χρηστή διακυβέρνηση και αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την υγεία των πληθυσμών·

4.  υπενθυμίζει ότι το καθολικό δικαίωμα στην υγεία είναι εγκάρσιο δικαίωμα που αφορά και άλλους κλάδους του δικαίου, όπως το υγειονομικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο και το αστικό δίκαιο·

5.  υπενθυμίζει στη μεν διεθνή κοινότητα τις δεσμεύσεις της υπέρ των στόχων της Χιλιετίας στη δε Ευρωπαϊκή Ένωση τη δέσμευσή της για βελτίωση της βοήθειας που προσφέρει στις υπηρεσίες υγείας της υποσαχάριας Αφρικής·

6.  υπενθυμίζει το δικαίωμα των γυναικών να έχουν τον πλήρη έλεγχο των ζητημάτων που αφορούν την αναπαραγωγική τους υγεία, είτε πρόκειται για τεκνοποίηση, αντισύλληψη, άμβλωση ή σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα· καταδικάζει τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων και την πρωτοφανή βία που εξακολουθούν να υφίστανται, καθώς ο βιασμός συνεχίζει να αποτελεί όπλο πολέμου· συνεπώς υποστηρίζει το δικαίωμα των γυναικών να έχουν πρόσβαση σε φροντίδες υγείας στον τομέα αυτό μέσω μιας οριζόντιας προσέγγισης και ζητεί διαγώνια προσέγγιση υποστήριξης με προτεραιότητα αυτόν τον τομέα υγείας·

7.  υπενθυμίζει το δικαίωμα κάθε παιδιού να έχει πρόσβαση στα προγράμματα εμβολιασμών και ανοσοποίησης· υπενθυμίζει επίσης ότι 8,8 εκατ. παιδιά κάτω των πέντε ετών (τα μισά από τα οποία στην υποσαχάρια Αφρική) εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν και να ιαθούν·

8.  υπενθυμίζει ότι η πνευμονία και οι διάρροιες αποτελούν τα κύρια αίτια παιδικής θνησιμότητας στην υποσαχάρια Αφρική·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ιδιωτικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά ταμεία και παρέχουν υπηρεσίες περίθαλψης σε αφρικανικούς πληθυσμούς ενδέχεται, υπό την επιρροή θρησκευτικών ρευμάτων, να περιορίζουν ορισμένες πρακτικές περίθαλψης ή πρόληψης σε θέματα αναπαραγωγικής υγείας·

10.  υπογραμμίζει ότι οι ιδιωτικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέχουν ιατρικές φροντίδες στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας, με απόλυτο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας του ατόμου·

11.  καταδικάζει τον πολλαπλασιασμό αιρετικών οργανώσεων που καταχρώνται την ευπιστία των πιο ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού για να παράσχουν ψευδο-περίθαλψη, χωρίς καμία αντίδραση εκ μέρους των τοπικών αρχών·

12.  εκφράζει την ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία του για την εμπορευματοποίηση της υγείας και για την ιατρική δύο ταχυτήτων, σε χώρες που αντιμετωπίζουν πολιτικά προβλήματα και παρουσιάζουν ελλείψεις σε επίπεδο χρηστής διακυβέρνησης·

13.  υποστηρίζει το συχνά αξιοθαύμαστο έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, αλλά υπενθυμίζει ότι αυτό το έργο έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί να διαιωνίζεται ούτε να υποκαθιστά μόνιμα συστήματα υγείας και ασφάλισης·

14.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν στη βελτίωση της υγείας των πληθυσμών και στην προαγωγή της υγειονομικής αγωγής, οι μη κρατικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων τα ιδιωτικά νοσοκομεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας, κυρίως μέσω μιας μεθόδου που να θέτει το δημόσιο συμφέρον στο επίκεντρο και να αναγνωρίζει τη σημασία που έχει για τον τομέα της υγείας η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, του μη κερδοσκοπικού συμπεριλαμβανομένου, σύμφωνα με τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας και της ισότητας, εφόσον ο στόχος είναι σταθερά και διαρκή αποτελέσματα·

16.  διαπιστώνει ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού της υποσαχάριας Αφρικής, κυρίως στις αγροτικές περιοχές, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις δαπάνες υγείας και φαρμάκων, ακόμη και γενόσημων·

17.  ανησυχεί έντονα για το ότι στην αφρικανική αγορά κυκλοφορούν φάρμακα ληγμένα, νοθευμένα ή και ψεύτικα και οι εθνικές αρχές και η διεθνής κοινότητα παραμένουν σχεδόν απαθείς·

18.  εκφράζει την ανησυχία του για τη φοβερή έλλειψη καλώς καταρτισμένου ιατρικού προσωπικού και λόγω της διαπίστωσης ότι πολλοί ιατροί δεν παραμένουν στη χώρα τους· συνιστά να τους δοθούν δυνατότητες θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων, ώστε να μπορούν να συνεχίζουν να εκπαιδεύονται στην Ευρώπη, ενώ θα παραμένουν συνδεδεμένοι με την Αφρική·

19.  κρίνει λυπηρή την έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού υγείας – ιατρών, νοσοκόμων, φαρμακοποιών – σε πολλές αφρικανικές χώρες και για την πρόσληψη πολλών ατόμων των ειδικοτήτων αυτών από ευρωπαϊκά κράτη, στερώντας με τον τρόπο αυτό τις χώρες από πόρους πολύτιμους για την ανάπτυξή τους·

20.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες παρατηρείται συνεχής αύξηση θανατηφόρων νόσων, όπως ο παιδικός καρκίνος, και ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει εκστρατείες ενημέρωσης που θα ενθαρρύνουν την έγκαιρη διάγνωση και τις αποτελεσματικές θεραπείες·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι παρά τις δυσκολίες κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής φύσεως, πολλές χώρες της υποσαχάριας Αφρικής προσπαθούν να εφαρμόσουν πολιτικές για τη βελτίωση ή την εξασφάλιση της πρόσβασης του πληθυσμού τους σε υγειονομική περίθαλψη, έστω και στοιχειώδη· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει εις βάθος τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από πλευράς βελτίωσης της υγείας (μητρική και βρεφική θνησιμότητα) στον τομέα της υγείας χάρη στο μηχανισμό χρηματοδότησης της στήριξης του γενικού προϋπολογισμού των κρατών· ζητεί, εκτός αυτού, να ληφθούν υπόψη και άλλοι μηχανισμοί χρηματοδότησης·

22.  υπενθυμίζει τη σημασία της υγειονομικής αγωγής στις πολιτικές για την υγεία·

23.  εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να οργανώσουν τα κράτη λειτουργικές υπηρεσίες υγείες, κοινωνικά αποτελεσματικές και οικονομικά προσιτές, ενσωματώνοντας παράλληλα τα ζητήματα οργάνωσης της ζήτησης υπηρεσιών υγείας και, κατά συνέπεια, της θέσης της αλληλασφάλισης υγείας στο σύστημα υγείας· κρίνει ότι η ενέργεια αυτή προϋποθέτει επίσης τη δημιουργία ενός μητρώου πολιτών·

24.  υπογραμμίζει τον ουσιώδη ρόλο των τοπικών αρχών στη βελτίωση της πρόληψης και της πρόσβασης στις φροντίδες υγείας·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχία των κάθετων ταμείων όσον αφορά την ελκυστικότητά τους για τους δωρητές και την πρόοδο ως προς την υποχώρηση μειζόνων ασθενειών όπως το Aids, η φυματίωση, η ελονοσία, η πολιομυελίτιδα και άλλες σοβαρές ασθένειες· τονίζει εντούτοις επιμόνως το γεγονός ότι η εν λόγω κάθετη προσέγγιση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει μια οριζόντια και βιώσιμη προσέγγιση στον τομέα της βασικής υγειονομικής περίθαλψης·

26.  υπενθυμίζει ότι μια οριζόντια προσέγγιση όσον αφορά το σύστημα βασικών υπηρεσιών υγείας, με τη συμμετοχή των δημόσιων αρχών, αλλά και πολλών άλλων φορέων, είναι η μόνη που μπορεί να επιφέρει αισίως μια βιώσιμη βελτίωση των βιοτικών και υγειονομικών συνθηκών των πληθυσμών·

27.  υπογραμμίζει ότι είναι μάλλον απίθανο να μπορέσουν τα κράτη βραχυπρόθεσμα να χρηματοδοτήσουν, μόνο βάσει των ιδίων φορολογικών εσόδων, τα εθνικά συστήματα υγείας και ότι θα πρέπει να αναζητηθεί μια μεικτή χρηματοδότηση· και υπενθυμίζει ότι η συγχρηματοδότηση αποτελεί μοχλό που ευνοεί την οικειοποίηση των προγραμμάτων από τις χώρες εταίρους·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαγώνια προσέγγιση ορισμένων κάθετων ταμείων που αποφάσισαν να θυσιάσουν ένα μέρος των πόρων τους για την εξυγίανση των συστημάτων υγείας των χωρών που πλήττονται από τις σχετικές ασθένειες· επισημαίνει την ανάγκη προώθησης μιας υγειονομικής συνεργασίας που θα συνίσταται σε αδελφοποιήσεις και συνεχείς ανταλλαγές, ιδίως μέσω της τηλεϊατρικής, μεταξύ νοσοκομείων και κρατικών και μη κρατικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας, τόσο από το Βόρειο όσο και από το Νότιο ημισφαίριο, ευνοώντας την κατάρτιση αυτών των τοπικών φορέων του τομέα της υγείας·

29.  εκτιμά ότι πρέπει να συναφθούν στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ των κύριων φορέων, τόσο σε τοπικό, όσο και εθνικό και διεθνές επίπεδο, και ότι είναι απαραίτητη η διεξαγωγή θεσμικού διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης, των παρόχων υπηρεσιών υγείας και των φορέων αλληλασφάλισης, προκειμένου να σχεδιαστεί και να καθοδηγηθεί η εφαρμογή της πολιτικής για την υγεία·

30.  εκτιμά, όπως η ΠΟΥ, ότι η επέκταση των φροντίδων υγείας πρέπει να συμβαδίζει με κοινωνική ασφάλιση βασιζόμενη μάλλον στην προπληρωμή και την κατανομή παρά στην άμεση πληρωμή από τους χρήστες και ότι οι μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση καθολικής κάλυψης συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της ισότητας στον τομέα της υγείας·

31.  θεωρεί ότι ένα σύστημα ασφάλισης υγείας μπορεί να συμβάλει στην οικονομική εξυγίανση ενός συστήματος υγείας και ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική διάρθρωση αυτού σε τοπικό επίπεδο·

32.  αναγνωρίζει ότι δύο είναι βασικά τα υφιστάμενα συστήματα που μπορούν να προσφέρουν δωρεάν φροντίδες υγείας, όπου υπάρχει ανάγκη: συγκεκριμένα, τα συστήματα καθολικής κοινωνικής ασφάλισης, που χρηματοδοτούνται από τα φορολογικά έσοδα, και τα υποχρεωτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

33.  εκτιμά ότι ένα σύστημα ασφάλισης υγείας θα πρέπει να είναι αλληλέγγυο και να προσαρμόζεται στο πολιτισμικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου εντάσσεται: ως εκ τούτου, δεν μπορεί να είναι ούτε απλή μεταφορά ενός εισαγόμενου μοντέλου ούτε η αμετάβλητη κληρονομιά ενός αποικιακού παρελθόντος·

34.  εκτιμά ότι ένα σύστημα ασφάλισης υγείας θα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση σε περίθαλψη για όλους, να είναι συμμετοχικό και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα·

35.  εκτιμά ότι ένα σύστημα ασφάλισης υγείας μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση και την επιρροή της πολιτικής υγείας του κράτους όπου εφαρμόζεται, και τούτο προς όφελος των δικαιούχων του·

36.  θεωρεί ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης είναι τα πλέον ενδεδειγμένα για τη δημιουργία μιας κοινωνικής δυναμικής που βασίζεται στις αξίες της αλληλεγγύης και της πρόσβασης στην περίθαλψη για όλους·

37.  εκτιμά ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, την ικανότητα προάσπισης της πρόσβασης σε ποιοτική περίθαλψη και για μια πραγματική συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών υγείας, με παράλληλη σύνδεση με τα επίσημα συστήματα κοινωνικής προστασίας·

38.  δηλώνει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης μπόρεσαν να προσαρμόσουν τα επαγγέλματα του κλάδου της ασφάλισης στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των πληθυσμών της άτυπης οικονομίας που εξακολουθούν να αποκλείονται από τα επίσημα συστήματα και τις εμπορικές ασφάλειες και ότι, ως εκ τούτου, συνιστά μια επαρκή λύση για την επίτευξη του στόχου για καθολική κάλυψη στις χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων·

39.  δηλώνει ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης δεν έχουν ως πρωταρχικό στόχο την υποκατάσταση των κρατών, αλλά ότι συνιστούν μια εναλλακτική λύση για την υπέρβαση των εμποδίων στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τη διευκόλυνση της καλύτερης πρόσβασης σε ποιοτική περίθαλψη για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως εισοδήματος, ασκώντας πιέσεις παράλληλα στο κράτος να επανεπενδύσει στον εν λόγω τομέα·

40.  ενθαρρύνει τις προσπάθειες ορισμένων κρατών που, έχοντας γνώση της κατάστασης και των τοπικών αναγκών, υποστηρίζουν πρωτοβουλίες τομεακού (γεωργούς, καλλιεργητές καφέ, ομάδες γυναικών, κατοίκους της αυτής συνοικίας), εθνικού ή κοινοτικού τύπου ή, επίσης, παραδοσιακού τύπου, όπως οι τοντίνες·

41.  διαπιστώνει ότι διάφορες χώρες όπως το Μπουρούντι, η Μπουρκίνα Φάσο, το Πράσινο Ακρωτήριο, η Σενεγάλη, το Μπενίν, η Ρουάντα, η Τανζανία, η Γκάνα, η Νιγηρία, η Γουινέα ή το Καμερούν εφαρμόζουν συστήματα ενίοτε πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά αποτελεσματικά·

42.  εμμένει στην προσαρμογή των συστημάτων στις αξίες της αλληλεγγύης και στην αφρικανική κουλτούρα, καθώς η έννοια της οικογένειας είναι διευρυμένη στην Αφρική, με αποτέλεσμα να τίθεται το ζήτημα του αριθμού των δικαιούχων της ενίσχυσης αλληλασφάλισης, εάν εφαρμοστεί όπως στη Δύση·

43.  τονίζει ότι η κοινότητα της διασποράς της υποσαχάριας Αφρικής μπορεί να διευκολύνει την ευαισθητοποίηση των συμπατριωτών της όσον αφορά το ενδιαφέρον και την εισαγωγή της αλληλασφάλισης στις χώρες αυτές·

44.  εμμένει στην αλληλεξάρτηση των συστημάτων ασφάλισης και στη διάρθρωση των οριζόντιων υπηρεσιών υγείας, καθώς το κοινό δεν κατανοεί τη χρησιμότητα της καταβολής των εισφορών του, εάν δεν είναι εγγυημένη η πρόσβαση σε περίθαλψη και φάρμακα·

45.  είναι πεπεισμένο ότι η προσέγγιση από την άποψη της ασφάλισης απαιτεί μεγάλη ευαισθητοποίηση του πληθυσμού μέσω προσαρμοσμένων προγραμμάτων·

46.  ζητεί από την Επιτροπή να εξακολουθήσει να εστιάζει, στο πλαίσιο των προγραμμάτων της, σε συγκεκριμένα έργα που αφορούν τους κοινωνικοοικονομικούς καθοριστικούς παράγοντες στον τομέα της υγείας – πόσιμο νερό, οδικές υποδομές, επισιτιστική ασφάλεια, ευπρεπείς κατοικίες και χώρους εργασίας, προστασία του περιβάλλοντος, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

47.  καλεί τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά εργαστήρια να διαπραγματευθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ΤRΙΡS μία «προσέγγιση με χαρακτήρα σύμπραξης» η οποία θα σέβεται την προστασία των ευρεσιτεχνιών στις ανεπτυγμένες αγορές, θα συμπεριλαμβάνει συμφωνίες εκούσιων αδειοδοτήσεων, στήριξη για προγράμματα υγείας, μεταφορά τεχνολογίας και αύξηση της τοπικής ικανότητας παραγωγής, που θα καταστήσει δυνατή την μείωση των τιμών των φαρμάκων (μέσω κλιμακωτής ή διαφορικής τιμολόγησης) για τις χώρες με χαμηλά εισοδήματα·

48.  ζητεί από την ΕΕ να μην συμπεριλάβει στις ΣΟΕΣ διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διότι συνιστούν επιπρόσθετο φραγμό όσον αφορά την πρόσβαση σε βασικά φάρμακα· επισημαίνει ότι, βάσει της δήλωσης της Ντόχα 2001 σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία, η ΕΕ έχει δεσμευθεί να δώσει στη δημόσια υγεία προτεραιότητα έναντι των εμπορικών της συμφερόντων, και καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει το σύστημα των ΣΟΕΣ για να βοηθήσει τις χώρες ΑΚΕ να εφαρμόσουν τις μορφές ευελιξίας που προβλέπονται στη δήλωση της Ντόχα·

49.  ζητεί από την Επιτροπή διαφανείς δείκτες χρηματοδότησης στον τομέα της υγείας για τις διάφορες χώρες: κόστος της ασθένειας από άποψη περίθαλψης και ανικανότητας προς εργασία, ποσοστό παιδικής και μητρικής θνησιμότητας, μέγεθος του πληθυσμού, επίπεδο εσόδων της χώρας, κ.λπ.·

50.  ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει το οριζόντιο μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης και να λάβει υπόψη στις αρχές πολιτικής της για την υγεία ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης μπορούν να διαδραματίσουν έναν ρόλο ως μηχανισμός προστασίας της υγείας, σε συνδυασμό με άλλα μέσα, προκειμένου να συμβάλει στην επέκταση της κάλυψης της υγειονομικής περίθαλψης·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να ενεργήσει ώστε να εξασφαλιστεί για ορισμένες ομάδες που έχουν δυσκολία πρόσβασης στις φροντίδες υγείας, όπως είναι οι ποιμένες, πρόσβαση σε αυτές·

52.  ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια σθεναρή στάση κατά τη σύνοδο του Διεθνούς Ταμείου για την καταπολέμηση του HIV/Aids, της φυματίωσης και της ελονοσίας που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2010 και να συμμετάσχει σε συγκεκριμένα προγράμματα για την περίοδο 2010-2013·

53.  ζητεί από την Επιτροπή να συνοδεύσει την ενίσχυση που παρέχει στα κάθετα ταμεία με συστάσεις για μια «διαγώνια» προσπάθεια στήριξης των βασικών υπηρεσιών υγείας στις ενδιαφερόμενες χώρες· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να διατυπώσει συστάσεις προς τα κάθετα ταμεία προκειμένου να σχεδιάσουν στρατηγικές για την έξοδο, μεσοπρόθεσμα, των χωρών εταίρων, στο μέτρο που επιτυγχάνουν τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκαν·

54.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συνοχή στις πολιτικές εξωτερικών σχέσεων, εκδίδοντας ανακοίνωση σχετικά με την κοινωνική προστασία στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως προτείνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την προώθηση της απασχόλησης μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ (21 Ιουνίου 2007)· κρίνει ότι η ανακοίνωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο και χρονικά δεσμευτικό σχέδιο δράσης με ειδική χρηματοδότηση·

55.  ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την καθιέρωση στις χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καρτών υγείας και να διοργανώσει – εν ανάγκη σε περιφερειακή κλίμακα – με τις ενδιαφερόμενες χώρες την προσαρμογή των μέσων στις ανάγκες στον τομέα αυτό·

56.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις δράσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας για τις φροντίδες υγείας στην ενίσχυση του οριζόντιου συστήματος υγείας, σχεδιάζοντας την εφαρμογή της προσέγγισης της ΣΑΑΑ (Σύνδεση Αρωγής, Αποκατάστασης και Ανάπτυξης)·

57.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει το δυναμικό που συνιστούν τα ταμεία αλληλασφάλισης για την οργάνωση της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας και να στηρίξει τις υφιστάμενες ήδη πολυάριθμες πρωτοβουλίες αλληλασφάλισης που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη·

58.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προσφέρουν, ανάλογα με τους διαφορετικούς τομείς εμπειρίας τους, μεγαλύτερη τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη στις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών και να επεκτείνουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας·

59.  ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους Διεθνείς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, όπως η ΕΤΕ, να στηρίξουν την ανάπτυξη των συστημάτων αλληλασφάλισης υγείας και τη χρηματοδότησή τους π.χ. μέσω δανειοδοτικών εγγυήσεων, (συγ)χρηματοδότησης των επενδύσεων για κλινικές, και επωμιζόμενοι μέρος ή το σύνολο των μισθών των εργαζομένων στον κλάδο της υγείας·

60.  καλεί τις ασφαλιστικές εταιρίες της ΕΕ, τις τράπεζες και τα ευρωπαϊκά ταμεία αλληλασφάλισης να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη μεταφορά των απέραντων γνώσεων που έχουν συσσωρεύσει και της τεχνογνωσίας που έχουν αποκτήσει μέσα από την δύο αιώνων και πλέον ιστορία της ασφάλισης, προς νέα ασφαλιστικά συστήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει ενεργά και να διευκολύνει τέτοιες πρωτοβουλίες·

61.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει ενεργά την ανάπτυξη σταθερών βασικών υποδομών υγείας – νοσοκομείων και εξωτερικών ιατρείων, φαρμακείων - την εκπαίδευση προσωπικού στον χώρο της υγείας και την πρόσβαση στα φάρμακα·

62.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας λαμβάνουν τη δέουσα προώθηση σε όλες τις ενώσεις που λαμβάνουν ενίσχυση από ευρωπαϊκά ταμεία·

63.  ζητεί από το Συμβούλιο να ασκήσει πίεση στα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στον τομέα της βοήθειας για τη συνεργασία· εκφράζει ιδιαίτερα τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες κυβερνήσεις δεν διαθέτουν το 0,56 % του ΑΕγχΠ τους για τη διεθνή συνεργασία·

64.  καλεί όλα τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διαθέσουν τουλάχιστον το 20% όλων των αναπτυξιακών δαπανών για τη βασική υγεία και την εκπαίδευση, να αυξήσουν τις συνεισφορές τους στο Διεθνές Ταμείο για την Καταπολέμηση του HIV/AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας, και να αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους για άλλα προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας καθώς και να θέσουν ως προτεραιότητα τη μητρική υγεία και τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της βρεφικής θνησιμότητας·

65.  ζητεί από την Επιτροπή να συμμορφωθεί προς τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις που της απηύθυνε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (έγγραφο αριθ. 10/2008) αναφορικά με τη βοήθεια για την ανάπτυξη που παρέχει στις υπηρεσίες υγείας στην υποσαχάρια Αφρική στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της για την επίτευξη των στόχων της Χιλιετηρίδας οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να έχουν επιτευχθεί έως το 2015·

66.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Πολιτική συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013
PDF 283kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πολιτική συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013
P7_TA(2010)0356B7-0539/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΗ 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη COM(2010)2020,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης και 26ης Μαρτίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 (EUCO 13/10) και ειδικότερα την εκ μέρους του έγκριση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο θέσης που ενέκρινε η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά τη συνεδρίασή της στις 13 Ιουλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική έκθεση του 2010 εκ μέρους της Επιτροπής για την εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του 3023ου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο, στις 14 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με ημερομηνία 14 Ιουλίου 2010 προς την Επιτροπή σχετικά με την πολιτική συνοχής και την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013 (O-0110/2010 – B7-0466/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

1.  επιμένει ότι η πολιτική για τη συνοχή, η οποία αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων ως προς το επίπεδο ανάπτυξης μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών αξιοποιώντας το δυναμικό μεγέθυνσης για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, έχει αποδειχθεί ουσιώδης για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πρόκειται για πολιτική με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η οποία διευκολύνει την επιδίωξη του εκσυγχρονισμού και της διατηρήσιμης μεγέθυνσης αλλά επιδεικνύει και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και ότι σύμφωνα με το πνεύμα των Συνθηκών, αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν ανάγκη από μια πανενωσιακή περιφερειακή πολιτική, που θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης και θα αγκαλιάζει όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες·

2.  επισημαίνει ότι η παρούσα συγκέντρωση μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων προκλήσεων(1) που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν την έγκριση προσαρμοσμένης στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, ικανής να δημιουργήσει πλαίσιο ευνοϊκό για τη σταθερή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση και δημιουργία απασχόλησης στην Ευρώπη· τονίζει το γεγονός ότι η εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή είναι απαραίτητη για την επιτυχία αυτής της στρατηγικής, ενώ παραμένει πάντα ανεξάρτητη πολιτική, η οποία εξασφαλίζει πλαίσιο για τη συγκρότηση ισχυρών συνεργιών μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών·

3.  απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια να επανεθνικοποιηθεί η πολιτική· επιπλέον, καθώς το παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο έχει σημαντικό αντίκτυπο στην περιφερειακή ανάπτυξη, θεωρεί αναγκαίο να θεωρηθεί η περιφερειακή διάσταση πλήρως στο πλαίσιο της προτεινόμενης αναθεώρησης του προϋπολογισμού της ΕΕ και του μελλοντικού χρηματοδοτικού πλαισίου καθώς και ότι μια ισχυρή και καλά χρηματοδοτημένη περιφερειακή πολιτική της ΕΕ είναι προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για την επίτευξη της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής·

4.  εφιστά την προσοχή όλων στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, η εδαφική συνοχή προϋποθέτει στοχοθετημένη προσέγγιση της εδαφικής ανάπτυξης, η οποία θα διασφαλίζει την πολυκεντρική ανάπτυξη με τη δημιουργία συνεργιών και την αποφυγή του διασκορπισμού κατά τομείς των πιστώσεων για την περιφερειακή πολιτική· για αυτό το σκοπό πρέπει να υπάρξει επίσης επαρκής ευελιξία για να καλυφθούν οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες και να στηριχθούν οι υστερούσες περιφέρειες στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τις κοινωνικο-οικονομικές δυσκολίες· θεωρεί ότι οι πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες, οι μεθοριακές περιφέρειες, οι περιφέρειες με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά καθώς και άλλες περιφέρειες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες αναπτυξιακές προκλήσεις πρέπει να συνεχίσουν να αντλούν οφέλη από ειδικές διατάξεις·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η πείρα του παρελθόντος, παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και επιτυχημένες πρωτοβουλίες που πήρε η Κοινότητα στο παρελθόν, για να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα εστιάζεται περισσότερο στην αστική διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή. Τονίζει επίσης το γεγονός ότι οι πόλεις παίζουν δυναμικό ρόλο στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, δίνοντας ένα θετικό οικονομικό ερέθισμα στις γύρω αγροτικές περιοχές· πιστεύει επομένως ότι κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο πρέπει να διατεθούν χρηματοδοτικοί πόροι για επενδύσεις σε αστικά καθώς και υπο-αστικά έργα και είναι της άποψης ότι η εφαρμογή του κατάλληλου μέσου πρέπει να μελετηθεί για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι·

6.  τονίζει το γεγονός ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι μία από τις βασικές αρχές της πολιτικής για τη συνοχή και είναι θεμελιώδης για να διασφαλιστεί η ποιότητα της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων, για το στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των στόχων· πιστεύει ως εκ τούτου ότι μελλοντικά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της υλοποίησης της πολιτικής πρέπει να είναι υποχρεωτική· πιστεύει επίσης ότι η αρχή της επικουρικότητας υπό το ενισχυμένο και διευρυμένο πνεύμα της, όπως ορίζεται στη ΣΛΕΕ, καθώς επίσης και μια καλύτερα καθορισμένη αρχή της εταιρικής σχέσης σε συνδυασμό με τη διαφάνεια αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την ορθότερη εφαρμογή όλων των ενωσιακών πολιτικών, και πρέπει ως εκ τούτου να ενισχυθεί κατά το δέον·

7.  είναι της άποψης ότι πρέπει να διατηρηθεί ο βασικός σχεδιασμός των υφιστάμενων στόχων και να ενισχυθεί η εδαφική συνεργασία, η οποία έχει μια σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ενώ πρέπει να εξετάζονται και άλλα μέτρα, στα οποία περιλαμβάνονται η δέσμευση κεφαλαίων και οι καλές πρακτικές, και να προσδιορίζονται τα προβλήματα και οι λύσεις τους· σε αυτά τα μέτρα πιστεύει ότι μπορεί να περιλαμβάνονται ο καθορισμός κοινών στόχων και η ορθολογική χρήση κοινών πόρων καθώς και ότι οι δαπάνες πρέπει να επικεντρώνονται σε βασικές προτεραιότητες, οι οποίες συνιστούν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

8.  ζητεί η διάρθρωση της πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2013 να παρέχει ένα απλό, δίκαιο και μεταβατικό καθεστώς, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη εμπειρίες του παρελθόντος καθώς και τις τελευταίες τάσεις στην κοινωνική και οικονομική κατάσταση των ενδιαφερόμενων περιφερειών, ενώ παράλληλα θα τις διευκολύνει να συνεχίσουν την πορεία τους προς τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη·

9.  θεωρεί ότι το ΑΕγχΠ πρέπει να παραμένει το βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας για τη χορήγηση βοήθειας περιφερειακής πολιτικής, ενώ θα μπορούσαν να προστίθενται άλλοι μετρήσιμοι δείκτες, αν αποδεικνύονται σχετικοί· θα αφήνεται περιθώριο στις εθνικές αρχές να εφαρμόζουν, στο κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων, άλλους δείκτες οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά των περιφερειών και των πόλεων·

10.  επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να παραμείνει στο πλαίσιο της ρύθμισης που αφορά τις γενικές διατάξεις σχετικά με τα ταμεία σύμφωνα με την πολιτική για τη συνοχή, είναι όμως ανάγκη να αποκτήσει τους δικούς του κανόνες·

11.  ζητεί η ανάπτυξη της υπαίθρου, στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ, να συντονίζεται με τους στόχους που αφορούν την ανάπτυξη της συνοχής και να διευθύνεται σε περιφερειακό επίπεδο, για να διασφαλιστεί ότι προσαρμόζεται στις ανάγκες·

12.  θα προτιμούσε να προσανατολιστούν η πολιτική για τη συνοχή και το σύστημα εφαρμογής της περισσότερο στο αποτέλεσμα και να αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, επιτυγχάνοντας την ιδανική ισορροπία μεταξύ της ποιότητας στην εκτέλεση και του οικονομικού ελέγχου· επισημαίνει ότι τούτο απαιτεί σημαντικές βελτιώσεις στα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης, αυξημένη αποτελεσματικότητα στο διοικητικό δυναμικό και στη μείωση σφαλμάτων καθώς και τον εντοπισμό στόχων και μετρήσιμων δεικτών, που είναι συγκρίσιμοι καθόλη την ΕΕ·

13.  συμμερίζεται την άποψη ότι η απλοποίηση της υλοποίησης της πολιτικής πρέπει να συνεχιστεί και να συνοδεύεται από την απλοποίηση εθνικών και περιφερειακών διαδικασιών· σε αυτό το πλαίσιο τονίζει την ανάγκη να επιτευχθεί η ιδανική ισορροπία μεταξύ της διαδικαστικής απλότητας και αποτελεσματικότητας αφενός και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης αφετέρου, με την ελπίδα ότι η πολιτική για τη συνοχή θα καταστεί πολιτική φιλική προς το χρήστη, με αυξημένη διακριτότητα·

14.  ενθαρρύνει τη χρήση μέσων χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, τη χρήση ανανεούμενων κεφαλαίων, τη χρήση καθολικών ενισχύσεων, ενώ ζητεί την απλοποίηση της πρόσβασης στα κεφάλαια κινδύνου και στη μικροχρηματοδότηση· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων τεχνικής βοήθειας για να ενισχύσουν το δυναμικό των τοπικών και περιφερειακών αρχών καθώς και άλλων συμμετεχόντων, ιδίως των ΜΚΟ και ΜΜΕ·

15.  είναι της άποψης ότι η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης βρίσκεται στην καρδιά της ενωσιακής οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης και επομένως αξίζει να αποκτήσει τη δομή ενός επίσημου κυβερνητικού σχήματος ως πολιτική πλατφόρμα καθώς και ότι πρέπει επίσης να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαχείριση και στο σχεδιασμό της πολιτικής·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) Βλ. Regions 2020, An Assessment of Future Challenges for EU Regions, Commission Staff Working Document, November 2008.


Μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
PDF 269kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
P7_TA(2010)0357B7-0535/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης και 26ης Μαρτίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 (EUCO 13/10), και ιδίως την έγκριση της στρατηγικής Ευρώπη 2020,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση 2010 του ΟΟΣΑ σχετικά με τον ρόλο της εκπαίδευσης στην τωρινή εποχή κρίσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Στρατηγική Έκθεση 2010 της Επιτροπής για την εφαρμογή των προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή, που εγκρίθηκε κατά την 3023η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο στις 14 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6, στοιχείο ε), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 156 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 162 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

1.  επισημαίνει τον βασικό ρόλο που έπαιξε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) όσον αφορά τη βελτίωση της απασχόλησης και των ευκαιριών απασχόλησης, την προώθηση της προσαρμογής των προσόντων των εργαζομένων στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και την ενσωμάτωση των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης·

2.  εφιστά την προσοχή στις τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επικροτεί το γεγονός ότι οι στόχοι περιλαμβάνουν την προώθηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της φτώχειας σε πλαίσιο ένταξης/επανένταξης στην επαγγελματική ζωή μέσω της κατάρτισης·

3.  τονίζει ότι, για να είναι αξιόπιστη η στρατηγική αυτή, χρειάζεται να συντελεστεί σημαντική πρόοδος στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων και επιδιώξεων της Ευρώπης 2020, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων

4.  πιστεύει ότι οι στόχοι και επιδιώξεις της στρατηγικής Ευρώπη 2020 μπορούν να επιτευχθούν με τη χρησιμοποίηση του μηχανισμού αυτού για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και για την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στις ανάγκες των ΜΜΕ·

5.  πιστεύει ότι χρειάζεται απαραιτήτως μεγαλύτερη εστίαση στις εύρυθμες αγορές εργασίας και στις κοινωνικές συνθήκες προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και στην παραγωγικότητα και να βελτιωθεί η απασχόληση στην Ευρώπη·

6.  πιστεύει επίσης ότι, για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020, πρέπει να δοθεί σημαντική έμφαση στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και της ΕΕΚ, στην αξιοπρεπή εργασία, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της επισφαλούς και αδήλωτης εργασίας, στην ισότητα των φύλων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη συμφιλίωση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, καθώς και στην εξασφάλιση ότι όσοι είναι σήμερα αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν·

7.  θεωρεί ότι το ΕΚΤ πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί, καθώς αποτελεί τον κυριότερο μηχανισμό που στηρίζει τη στρατηγική Ευρώπη 2020· τονίζει πόσο σημαντική είναι η χρησιμοποίηση του ΕΚΤ από τα κράτη μέλη για να επενδύσουν στις εργασιακές δεξιότητες, στην απασχόληση και στις δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης και επανειδίκευσης, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας·

8.  θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ εξαρτάται από την ικανότητά του να προσαρμοστεί στα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν από τις τοπικές και εδαφικές ιδιομορφίες· ενθαρρύνει συνεπώς την προσέγγιση «από τα κάτω προς τα πάνω» κατά τον προσδιορισμό των στόχων του·

9.  θεωρεί ότι η διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη και οι βιώσιμες πολιτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη αποτελούν προϋποθέσεις για την επίτευξη της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

10.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, παρά τη σπουδαιότητα της εδαφικής συνοχής, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των Συνθηκών και ιδίως του άρθρου 9 της ΣΛΕΕ·

11.  τονίζει ότι η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ και η κοινωνική πολιτική της ΕΕ είναι αλληλένδετες και ότι έχουν και οι δύο κρίσιμη σημασία για την επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει ένα σαφές πλαίσιο για την εγκαθίδρυση ισχυρών συνεργειών ανάμεσα σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα διαρθρωτικά ταμεία·

12.  τονίζει ότι η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή πρέπει να ενισχυθεί με τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και των ευκαιριών εργασίας, με την ενθάρρυνση ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης και με την εξασφάλιση περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας·

13.  υπογραμμίζει συνεπώς ότι είναι σημαντικό να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές και οι μηχανισμοί της ΕΕ θα λειτουργούν με συντονισμένο τρόπο και σε πλαίσιο αμοιβαίας υποστήριξης, ώστε να βοηθούνται οι κάτοικοι της Ευρώπης να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας, να προοδεύουν στη σταδιοδρομία τους με την ένταξή τους στον εργασιακό βίο μέσω της εκπαίδευσης, να ξεφεύγουν από τη φτώχεια, να αποφεύγουν όλες τις μορφές κοινωνικού αποκλεισμού και, γενικότερα, να συμμετέχουν στα οφέλη της μελλοντικής ανάπτυξης·

14.  αναγνωρίζει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία εξακολουθούν κατά βάση να είναι οι κυριότεροι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την επιδίωξη κοινωνικών στόχων, και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει συνέργειες με τα άλλα προγράμματα και να στηρίξει τη συνοχή μεταξύ όλων των πολυετών προγραμμάτων-πλαισίων, όπως είναι το Daphne, το Progress, το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία και το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες'·

15.  προτείνει την ενίσχυση των δυνατοτήτων των διαρθρωτικών ταμείων μέσω της απλούστευσης, ιδίως των ελέγχων, της ευελιξίας και της βελτίωσης των διαδικασιών και της επακολούθησης, και της διάστασης της κοινωνικής ένταξης, με απώτερο σκοπό να μπορέσουν να βελτιώσουν τα κράτη μέλη στο μέγιστο δυνατό βαθμό την απόδοση των κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης· επιμένει ότι το ΕΚΤ χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη διάθεση των πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι ορατός ο ρόλος της ΕΕ στη στήριξη της απασχόλησης·

16.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του ΕΚΤ ως βασικού εργαλείου για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της διά βίου επαγγελματικής επιμόρφωσης των εργαζομένων –ιδίως στο πλαίσιο της τωρινής κρίσης της απασχόλησης– καθώς και για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

17.  είναι της γνώμης ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του ΕΚΤ όσον αφορά τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και προσαρμοστικότητας των εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει όλες τις δυνατές εναλλακτικές λύσεις σε επίπεδο πολιτικής, προκειμένου να ενισχυθεί η συμβολή του ΕΚΤ στο πλαίσιο της μελλοντικής αρχιτεκτονικής των διαρθρωτικών ταμείων έτσι ώστε να ενισχυθεί το κοινωνικό πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· πιστεύει ότι παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα η συνέχιση της υπαγωγής του ΕΚΤ στον βασικό κανονισμό με τις γενικές διατάξεις για τα ταμεία, αλλά σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες·

18.  θεωρεί ότι, εξαιτίας της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων στην εσωτερική αγορά, αναφύονται νέα προβλήματα σε ορισμένα μέρη της ΕΕ, ιδίως στις μεγαλύτερες πόλεις, όσον αφορά την παροχή έκτακτης κοινωνικής προστασίας σε ανθρώπους που αδυνατούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους, και ότι αυτό ασκεί πίεση στις ιδιωτικές (φιλανθρωπικές) και δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν έκτακτη συνδρομή, για παράδειγμα στους αστέγους ή σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες·

19.  τονίζει ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης συμβάλλει στη διαφάνεια και την απλούστευση και ότι οι εταίροι πρέπει επομένως να ενισχύονται ώστε να επιτελούν τον ρόλο τους με επιτυχία· τονίζει ότι η μέθοδος της εταιρικής σχέσης πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με την παροχή στήριξης στο ΕΚΤ για την οικοδόμηση ικανοτήτων και την εκπαίδευση των εταίρων·

20.  θεωρεί ότι το ΕΚΤ έχει καίριο ρόλο προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική διάσταση της οικονομικής ανάπτυξης και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η ισότητα ευκαιριών για όλους σαν παράγοντας κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και να δημιουργείται μια κοινωνία λιγότερο δεκτική στους αποκλεισμούς, ώστε να μειωθεί η φτώχεια·

21.  θεωρεί ότι τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έτους 2010 για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Επιτροπή να προσανατολίσει αποτελεσματικότερα τη στήριξη από το ΕΚΤ στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ, μέσω της υποστήριξης καλύτερης εκπαίδευσης για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου