Показалец 
Приети текстове
Вторник, 19 октомври 2010 г. - Страсбург
Статистически данни при превоз на товари и пътници по море ***I
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Nordjylland/Дания
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: NXP Semiconductors/Netherlands
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Qimonda/Португалия
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Cataluña automoción/Испания
 Схема за контрол и правоприлагане в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан ***I
 Конвенция за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан ***
 Жените, работещи при несигурни условия на труд

Статистически данни при превоз на товари и пътници по море ***I
PDF 276kWORD 36k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 октомври 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD))
P7_TA(2010)0358A7-0217/2010

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0065),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7-0068/2010),

–  като взе предвид поетия с писмо от 29 септември 2010 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от ДФЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0217/2010),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 19 октомври 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/42/ЕО относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море

P7_TC1-COD(2010)0041


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1090/2010.)


Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Nordjylland/Дания
PDF 379kWORD 54k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 19 октомври 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/001 DK/Nordjylland от Дания) (COM(2010)0451 – C7-0222/2010 – 2010/2163(BUD))
P7_TA(2010)0359A7-0270/2010

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0451 – C7-0222/2010),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (Регламент за ЕФПГ)(2),

–  като взе предвид писмото на Комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A7-0270/2010),

А.  като има предвид, че Европейският съюз създаде подходящи законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда,

Б.  като има предвид, че обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза,

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ,

Г.   като има предвид, че Дания е поискала помощ във връзка с 951 случая на съкращения в 45 предприятия, извършващи дейност по разделение 28 от NACE Revision 2 („Производство на машини и оборудване“) в регион Nordjylland по NUTS II,

Д.   като има предвид, че подаденото заявление отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ,

1.  Отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ;

2.  Припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемане на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията и финансовата и икономическа криза; подчертава ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда;

3.  Подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното интегриране на отделните съкратени работници в сферата на заетостта; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или на колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли;

4.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет персонализирани услуги, който трябва да се финансира от ЕФПГ, съдържа подробна информация относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; повтаря призива си за представяне на сравнителна оценка на тези данни и в неговите годишни доклади;

5.  Приветства факта, че в контекста на мобилизирането на средства от ЕФПГ Комисията предложи източник на бюджетни кредити за плащания, който е алтернативен на неусвоените средства по ЕСФ, след честите напомняния от Парламента, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно трябва да се определят подходящи бюджетни редове за трансферите;

6.  Отбелязва, че за мобилизирането на ЕФПГ по това дело ще бъдат прехвърлени бюджетни кредити за плащания от бюджетен ред, предвиден за подпомагане на малките и средните предприятия и за иновации; изразява съжаление за големите пропуски на Европейската комисия при прилагането на рамковите програми относно конкурентоспособността и иновациите, по-специално по време на икономическа криза, която е логично значително да увеличава нуждата от такова подпомагане;

7.  Припомня, че функционирането и добавената стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007‐2013 г.;

8.  Приветства новия формат на предложението на Комисията, което представя в обяснителния си меморандум ясна и подробна информация относно заявлението, анализ на критериите за допустимост и обяснение на причините за одобрението му, което отговаря на исканията на Парламента;

9.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

10.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от ...

за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/001 DK/Nordjylland от Дания)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(4), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-нататък „ЕФПГ“) е създаден, за да предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат на значими структурни промени в световната търговия, дължащи се на глобализацията, и за да помага на работниците при повторното им интегриране на пазара на труда.

(2)  Обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадени след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза.

(3)  Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 милиона евро.

(4)  На 22 януари 2010 г. Дания подаде заявление за мобилизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения в сектора на производството на машини и оборудване в региона Nordjylland. До 28 април 2010 г. към заявлението бе добавена допълнителна информация. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. С оглед на това Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 7 521 359 EUR.

(5)  Поради това ЕФПГ следва да бъде мобилизиран за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Дания,

РЕШИХА:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизира за отпускане на сумата от 7 521 359 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: NXP Semiconductors/Netherlands
PDF 384kWORD 54k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 19 октомври 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors от Нидерландия) (COM(2010)0446 – C7-0210/2010 – 2010/2141(BUD))
P7_TA(2010)0360A7-0269/2010

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0446 – C7-0210/2010),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид писмото на Комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A7-0269/2010)

A.  като има предвид, че Европейският съюз създаде подходящи законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда,

Б.  като има предвид, че обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза,

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ,

Г.   като има предвид, че Нидерландия е поискала помощ във връзка с 512 случая на съкращения в NXP Semiconductors Netherlands, предприятие, извършващо дейност в сектора на електрониката в регионите по NUTS II Гелдерланд (Gelderland) и Айндховен (Eindhoven),

Д.   като има предвид, че подаденото заявление отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ,

1.  Отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ;

2.  Припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемане на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията и финансовата и икономическа криза; подчертава ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда;

3.  Подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното интегриране на отделните съкратени работници в сферата на заетостта; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или на колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли;

4.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет персонализирани услуги, който трябва да се финансира от ЕФПГ, съдържа подробна информация относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; повтаря призива си за представяне на сравнителна оценка на тези данни и в неговите годишни доклади;

5.  Приветства факта, че в контекста на мобилизирането на средства от ЕФПГ Комисията предложи източник на бюджетни кредити за плащания, който е алтернативен на неусвоените средства по Европейския социален фонд, след честите напомняния от Парламента, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно трябва да се определят подходящи бюджетни редове за трансферите;

6.   Отбелязва, че за мобилизирането на ЕФПГ по това дело ще бъдат прехвърлени средства от бюджетен ред, предвиден за подпомагане на малките и средните предприятия и за иновации; изразява съжаление за големите пропуски на Европейската комисия при прилагането на рамковите програми относно конкурентоспособността и иновациите, по-специално по време на икономическа криза, която е логично значително да увеличава нуждата от такова подпомагане;

7.  Припомня, че функционирането и добавената стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007‐2013 г.;

8.  Приветства новия формат на предложението на Комисията, което представя в обяснителния си меморандум ясна и подробна информация относно заявлението, анализ на критериите за допустимост и обяснение на причините за одобрението му, което отговаря на исканията на Парламента;

9.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

10.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от ...

за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors от Нидерландия)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(4), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-нататък „ЕФПГ“) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат от значими структурни промени в световната търговия поради глобализацията, и да ги подпомага при повторното им интегриране на пазара на труда.

(2)  Обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от световната финансова и икономическа криза.

(3)  Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 милиона EUR.

(4)  На 26 март 2010 г. Нидерландия подаде заявление за мобилизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения в предприятието NXP Semiconductors Netherlands BV и добави към него допълнителна информация до 3 юни 2010 г. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. По тази причина Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 1 809 434 EUR.

(5)  Поради това ЕФПГ следва да бъде мобилизиран за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Нидерландия,

РЕШИХА:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година се мобилизира Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за отпускане на сумата от 1 809 434 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Qimonda/Португалия
PDF 379kWORD 54k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 19 октомври 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2009/023 PT/Qimonda от Португалия) (COM(2010)0452 – C7-0223/2010 – 2010/2164(BUD))
P7_TA(2010)0361A7-0271/2010

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0452 – C7-0223/2010),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид писмото на Комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A7-0271/2010),

А.  като има предвид, че Европейският съюз създаде подходящи законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда,

Б.  като има предвид, че обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза,

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ,

Г.  като има предвид, че Португалия е поискала помощ във връзка с 839 случая на съкращения в Qimonda AG, многонационално дружество, развиващо дейност в сектора на електрониката, в регион Norte по NUTS II,

Д.   като има предвид, че подаденото заявление отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ,

1.  Отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ;

2.  Припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемане на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията и финансовата и икономическа криза; подчертава ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда;

3.  Подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното интегриране на отделните съкратени работници в сферата на заетостта; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или на колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли;

4.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет персонализирани услуги, който трябва да се финансира от ЕФПГ, съдържа подробна информация относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; повтаря призива си за представяне на сравнителна оценка на тези данни и в неговите годишни доклади;

5.  Приветства факта, че в контекста на мобилизирането на средства от ЕФПГ Комисията предложи източник на бюджетни кредити за плащания, който е алтернативен на неусвоените средства по ЕСФ, след честите напомняния от Европейския парламент, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно трябва да се определят подходящи бюджетни редове за трансферите;

6.  Отбелязва, че за мобилизирането на ЕФПГ по това дело ще бъдат прехвърлени бюджетни кредити за плащания от бюджетен ред, предвиден за подпомагане на малките и средните предприятия и за иновации; изразява съжаление за големите пропуски на Европейската комисия при прилагането на рамковите програми относно конкурентоспособността и иновациите, по-специално по време на икономическа криза, която е логично значително да увеличава нуждата от такова подпомагане;

7.  Припомня, че функционирането и добавената стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007‐2013 г.;

8.  Приветства новия формат на предложението на Комисията, което представя в обяснителния си меморандум ясна и подробна информация относно заявлението, анализ на критериите за допустимост и обяснение на причините за одобрението му, което отговаря на исканията на Парламента;

9.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

10.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от ...

за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2009/023 PT/Qimonda от Португалия)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(4), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-долу за краткост „ЕФПГ“) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат от значими структурни промени в световната търговия поради глобализацията, и да ги подпомага при повторното им интегриране на пазара на труда.

(2)  Обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза.

(3)  Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 милиона евро.

(4)  На 17 декември 2009 г. Португалия подаде заявление за мобилизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения в предприятието Qimonda Portugal S.A. и представи допълнителна информация до 28 април 2010 г. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. По тази причина Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 2 405 671 EUR.

(5)  Поради това ЕФПГ следва да бъде мобилизиран за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Португалия,

РЕШИХА:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизира за отпускане на сумата от 2 405 671 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Cataluña automoción/Испания
PDF 380kWORD 55k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 19 октомври 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción) (COM(2010)0453 – C7-0224/2010 – 2010/2165(BUD))
P7_TA(2010)0362A7-0272/2010

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0453 – C7-0224/2010),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид писмото на Комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A7-0272/2010),

A.  като има предвид, че Европейският съюз създаде подходящи законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда,

Б.  като има предвид, че обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза,

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ,

Г.  като има предвид, че Испания е поискала помощ във връзка с 1429 случая на съкращения в 23 предприятия, извършващи дейност по разделение 29 от NACE Revision 2 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) в региона Cataluña по NUTS II,

Д.   като има предвид, че подаденото заявление отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ,

1.  Отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ;

2.  Припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемане на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията и финансовата и икономическа криза; подчертава ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда;

3.  Подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното интегриране на отделните съкратени работници в сферата на заетостта; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или на колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли;

4.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет персонализирани услуги, който трябва да се финансира от ЕФПГ, съдържа подробна информация относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; повтаря призива си за представяне на сравнителна оценка на тези данни и в неговите годишни доклади;

5.  Приветства факта, че в контекста на мобилизирането на средства от ЕФПГ Комисията предложи източник на бюджетни кредити за плащания, който е алтернативен на неусвоените средства по Европейския социален фонд, след честите напомняния от Европейския парламент, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно трябва да се определят подходящи бюджетни редове за трансферите;

6.  Отбелязва, че за мобилизирането на ЕФПГ по това дело ще бъдат прехвърлени бюджетни кредити за плащания от бюджетен ред, предвиден за подпомагане на малките и средните предприятия и за иновации; изразява съжаление за големите пропуски на Комисията при прилагането на рамковите програми относно конкурентоспособността и иновациите, по-специално по време на икономическа криза, която е логично значително да увеличава нуждата от такова подпомагане;

7.  Припомня, че функционирането и добавената стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007‐2013 г.;

8.  Приветства новия формат на предложението на Комисията, което представя в обяснителния си меморандум ясна и подробна информация относно заявлението, анализ на критериите за допустимост и обяснение на причините за одобрението му, което отговаря на исканията на Парламента;

9.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

10.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от ...

за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(4), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-нататък „ЕФПГ“) беше създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, които са съкратени в резултат на значими структурни промени в световната търговия поради глобализацията, и да ги подпомага при реинтеграцията им на пазара на труда.

(2)  Обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепата за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза.

(3)  Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизирането на ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 милиона . евро.

(4)  На 29 януари 2010 г. Испания подаде заявление за мобилизирането на ЕФПГ във връзка със съкращенията в 23 предприятия с предмет на дейност в обхвата на разделение 29 от NACE Revision 2 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) в един и същи регион на ниво 2 по NUTS, а именно Cataluña (ES51), и представи допълнителни данни, последните от които ‐ на 26 април 2010 г. Заявлението отговаря на изискванията за определянето на финансовото участие, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. По тази причина Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 2 752 935 EUR.

(5)  Поради това ЕФПГ следва да бъде мобилизиран за предоставянето на финансово участие за подаденото от Испания заявление,

РЕШИХА:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година се мобилизира Европейският фонд за приспособяване към глобализацията за осигуряването на 2 752 935 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


Схема за контрол и правоприлагане в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан ***I
PDF 289kWORD 42k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 октомври 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на Схема за контрол и правоприлагане в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (COM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD))
P7_TA(2010)0363A7-0260/2010

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0151),

–  като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0009/2009),

  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 март 2010 г.(1),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство (A7-0260/2010),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Одобрява общите декларации на Парламента, Съвета и Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 19 октомври 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № .../2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2791/1999 на Съвета

P7_TC1-COD(2009)0051


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1236/2010.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изявления във връзка с член 51

„Европейският парламент, Съветът и Комисията отбелязват, че всяка от разпоредбите на несъществен елемент на основния законодателен акт, които сега са изброени в член 51 от регламента (делегиране на правомощия), може да се превърне по всяко време в бъдеще в съществен елемент на съществуващата контролна схема на NEAFC от политическа гледна точка, като в такъв случай Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят, че и всеки от законодателните органи, а именно Съветът или Европейският парламент, могат незабавно да упражнят или правото на възражение срещу проект на делегиран акт на Комисията или правото на оттегляне на делегираните правомощия, както са предвидени съответно в член 48 и член 49 от Регламента.“

„Съветът и Парламентът се договарят, че включването в настоящия регламент на която и да е разпоредба за контролната схема на NEAFC като несъществен елемент, изброен сега в рамките на член 51, не предполага, че подобни разпоредби автоматично ще бъдат разглеждани от законодателните органи като несъществени елементи в други бъдещи регламенти.“

„Европейският парламент, Съветът и Комисията заявяват, че разпоредбите на настоящия регламент не засягат бъдещите позиции на институциите по отношение на прилагането на член 290 от ДФЕС или на конкретни законодателни актове, съдържащи такива разпоредби.“

(1) Все още непубликувано в ОВ.


Конвенция за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан ***
PDF 262kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 октомври 2010 г. относно предложението за решение на Съвета относно одобряването, от името на Европейския съюз, на Изменението към Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (11076/2010 – C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE))
P7_TA(2010)0364A7-0262/2010

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета (11076/2010),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0181/2010),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на Комисията по рибно стопанство (A7-0262/2010),

1.  Дава своето одобрение за Изменението към Конвенцията;

2.  Изисква от Съвета и Комисията, преди започването на преговорите, свързани с преразглеждането на разпоредбите в рамките на регионалните организации за риболов, което ЕС ще извърши, да създадат схемите, необходими за гарантиране на съответното участие на наблюдателите на Парламента в тях.

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан.


Жените, работещи при несигурни условия на труд
PDF 385kWORD 95k
Резолюция на Европейския парламент от 19 октомври 2010 г. относно жените, работещи при несигурни условия на труд (2010/2018(INI))
P7_TA(2010)0365A7-0264/2010

Европейският парламент,

–  като взе предвид доклада на Комисията от 18 декември 2009 г. озаглавен „Равенство между жените и мъжете – 2010 г.“ (COM(2009)0694),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2003 г. относно подобряването на качеството на труда: преглед на най-новия напредък (COM(2003)0728),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 2004 г. относно несигурния труд в Европа – сравнително изследване на рисковете, свързани с пазара на труда в гъвкавите икономики,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите-членки – част II на Интегрирани насоки Европа 2020 (COM(2010)0193),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 8 юни 2009 г. относно гъвкавостта и сигурността по време на криза,

–  като взе предвид Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно работа чрез агенции за временна заетост(1),

–  като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите(2),

–  като взе предвид Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP)(3),

–  като взе предвид Директива 97/81/EО на Съвета от 15 декември 1997 година относно Рамково споразумение за работа при непълно работно време, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП)(4),

–  като взе предвид документа от 2010 г. на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд относно твърде нетипичния труд,

–  като взе предвид доклада от 2008 г. на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд относно мерките за справяне с недекларирания труд в Европейския съюз,

–  като взе предвид доклада от 2007 г. на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд относно условията на труд в Европейския съюз от перспективата на равенството между половете,

–  като взе предвид доклада от 1998 г. на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд относно несигурния труд и работните условия в Европа,

–  като взе предвид доклада от октомври 2007 г. на Евробарометър относно недекларирания труд в Европейския съюз,

–  като взе предвид доклада от 2009 г. на Експертната група на Европейската комисия за полове и заетост (EGGE) относно разделението на половете на пазара на труда,

–  като взе предвид доклада от 2006 г. на Експертната група на Европейската комисия за полове, социално включване и заетост (EGGSIE) относно неравенствата между половете и рисковете от бедност и социално изключване за групите в необлагодетелствано положение в тридесет европейски страни,

–  като взе предвид доклада на Международното бюро по труда (МБТ) относно достоен труд за домашните работници, изготвен за 99-тата сесия на Международната конференция на труда през юни 2010 г.,

–  като взе предвид доклада от 2009 г. на Международното бюро по труда (МБТ) относно половото измерение на домашния труд в Западна Европа,

–  като взе предвид резолюцията си от 17 юни 2010 г. относно аспекти, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 май 2009 г. относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 18 ноември 2008 г., съдържаща препоръки към Комисията относно прилагането на принципа на еднакво заплащане за мъже и жени(7),

–  като има предвид своята резолюция от 19 януари 2006 г. относно бъдещето на Лисабонската стратегия от гледна точка на перспективите пред половете(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 18 септември 1998 г. относно ролята на кооперациите за нарастване на заетостта на жените(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 февруари 1998 г. относно зачитането на правата на човека в Европейския съюз (1996 г.)(10),

–  като взе предвид становището от 12 май 2010 г. на специализираната секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ на Европейския икономически и социален комитет относно „Професионализиране на домашния труд“ (SOC/372 – CESE 336/2010 fin),

–  като взе предвид статистиката на Евростат във Фокус № 12/2010, озаглавена „Трудовите пазари в ЕС-27 – все още в криза“,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7–0264/2010),

А.  като има предвид, че индивидуализацията и засилващата се гъвкавост на пазара на труда, придружени от намаляване на колективното договаряне, поставя работниците и служителите, и по-специално жените, които често трябва да съвместяват семейни задължения, в по-уязвима позиция, която може да доведе до несигурни работни места, тъй като улеснява работодателите да влошават условията на заетост,

Б.  като има предвид, че жените имат прекомерно висок дял в несигурните работни позиции на пазара на труда, и че някои видове извършван от жени несигурен труд, като например платен домашен труд и полагане на грижи, са „невидими“ на пазара на труда, и че въпреки съществуващата правна рамка в ЕС продължават да са налице големи разлики по отношение на възможностите за заетост, качеството на работата, достойното трудово възнаграждение и равното заплащане за равен труд или за труд с равна стойност,

В.  като има предвид, че прекомерно високият дял на жените, работещи при несигурни условия на труд, е ключов фактор за разликата в заплащането между жените и мъжете, която продължава да бъде висока; като има предвид следователно, че подобряването на качеството на работните места при жените ще намали разликата в заплащането между жените и мъжете,

Г.  като има предвид, че в сектора на услугите работата принудително при непълно работно време е широко разпространена, по-конкретно в хотелиерството и ресторантьорството, образованието, здравната и социалната дейност и други обществени и социални услуги и услуги за лични грижи, в които по-голямата част от заетите са жени,

Д.  като има предвид, че участието на жените на пазара на труда отразява тяхната роля в домакинството и че жените са склонни да избират работни места, които им позволяват да съчетават платена и неплатена работа,

Е.  като има предвид, че икономическата и финансова криза оказа двойно въздействие върху несигурната заетост, тъй като първата реакция на много дружества беше да намалят временно заетите постове, и като има предвид, че също така съществува опасение, че много от загубените по време на рецесията постоянни постове няма да бъдат възстановени, а ще бъдат заменени с нетипични, ако не и несигурни, схеми за заетост,

Ж.  като има предвид, че несигурен труд се отнася до нестандартни форми на заетост с някои от следните характеристики:

   ниско равнище на сигурност или несигурност на работното място, поради непостоянния, често неофициален характер на работата, с договори, които съдържат лоши условия или без никакъв писмен договор, например в случая на временни договори с принудително непълно работно време, неустановено работно време и задачи, които се променят в зависимост от желанието на работодателя;
   ниско равнище на заплащане, което може да бъде дори неофициално или неопределено;
   без права за социална защита или свързани с работата обезщетения и надбавки;
   без защита срещу дискриминация;
   ограничени възможности или липса на възможности за напредък на пазара на труда;
   без колективно представителство на работниците;
   работна среда, която не отговаря на минималните норми за здравословни и безопасни условия на труд,

З.  като има предвид, че несигурните условия на труд, като например договори без писмена формулировка, принудително непълно работно време и продължаваща разлика в заплащането, имат дългосрочно въздействие върху защитата на социалната сигурност и пенсиите и излагат работниците на по-голям риск от бедност,

И.  като има предвид, че при определени обстоятелства жените са изложени на опасност от недостойни условия на труд, поради което в тази връзка трябва да им бъде посветено особено внимание, особено що се отнася до бременните жени и кърмачките,

Й.  като има предвид, че глобализацията и настоящата икономическа ситуация като цяло, както и технологичният напредък, водят до премени в трудовите отношения и в съдържанието на задълженията на работниците,

К.  като има предвид, че е по-малко вероятно жените, работещи при несигурни условия на труд, да са запознати с правата си и че те са изложени на по-голям риск от липса на достъп до правна защита и/или от неправомерно уволнение,

Л.  като има предвид, че следва да се подчертае важността на правото на всички работници, включително на работещите при несигурни условия на труд жени, на професионално образование и обучение,

М.  като има предвид, че определянето на жените като лица с втори доход в семейството е погрешно представяне на голяма част от работещите жени, които представляват единствен източник на доходи,

Н.  като има предвид, че броят на жените – недекларирани работници се покачва, особено в областта на домашните дейности,

О.  като има предвид, че повечето домашни работници, които извършват дейности като домакински грижи, почистване и готвене, са жени; като има предвид, че в индустриализираните страни работата в домашни дейности представлява между 5 и 9 % от общата заетост, като подобен труд е в повечето случаи несигурен, недооценяван и неофициален, и като има предвид, че уязвимостта на домашните работници означава, че те често са дискриминирани и лесно могат да станат обект на неравностойно, несправедливо или неправомерно отношение,

П.  като има предвид, че загубата на умения на висококвалифицираните работници е често срещан проблем в контекста на несигурните работни места, по-конкретно в случая на уволнени работници или работници мигранти, които се наемат на нискоквалифицирани работни места, за да останат на пазара на труда, и като има предвид, че това положение, което засяга по-специално жените, е заплаха за професионалното развитие и достигането до равнища на работното възнаграждение, отговарящи на придобитите и притежаваните умения,

Р.  като има предвид, че жените мигранти, които се наемат на нискоквалифицирани временни работни места в периферията на пазара на труда или на работа като домашни работници, биха могли да са изложени на двойна дискриминация, тъй като освен че те често работят при лоши, нередовни, ако не и незаконни условия, за тях е по-вероятно да станат жертва на малтретиране, насилие или сексуален тормоз; като има предвид също така, че те често не са запознати с правата си, разполагат с органичен достъп до публични услуги, знаят местния език в ограничена степен и не са в състояние да се организират в мрежи, и че тези, които работят незаконно, се страхуват да се обърнат към органите с молба за защита, тъй като се опасяват да не бъдат върнати в родната си страна,

С.  като има предвид, че споразумението на Съвета на Европа от 24 ноември 1969 г. относно постовете за детегледачки (au pair) е остаряло и следователно не разглежда проблемите, които могат да възникнат във връзка с наемането au pair понастоящем в много държави-членки,

Т.  като има предвид, че ЕС запазва своя ангажимент за отчитане на въпроса за равенството между половете; като има предвид, че в рамките на политиките в областта на трудовата заетост равните възможностите за жените и мъжете трябва да бъдат активно насърчавани,

Свързано с пола естество на работните места при несигурни условия

1.  Изтъква полово обусловеното естество на несигурната заетост и припомня преориентирането на пазара на труда от стандартни към нестандартни видове заетост, което налага да се предотврати превръщането на нестандартните видове заетост в несигурна заетост; счита, че с цел борба с тези проблеми трябва да се поиска от държавите-членки и социалните партньори да уеднаквят до голяма степен своите законодателни и договорни правила относно стандартния труд и нетипичния труд, за да се не се позволи най-удобните и евтини форми на труд да вземат превес, като се отчитат обаче рисковете от възможно увеличаване на недекларирания труд;

2.  Настоятелно призовава Съвета и Комисията да определят характеристиките на несигурната заетост в насоките относно политиките на заетост за държавите-членки и в новата стратегия за равенство между половете;

3.  Призовава държавите-членки да вземат законодателни мерки за прекратяване на договорите за „нулево“ работно време, които са често срещани при работни места, заемани типично от жени в сектори като домакински дейности, работа по полагане на грижи, готвене и работа в хотелиерството, и да въведат инструменти за разширен контрол, за да се регулират всички форми на присъствие в предприятия и на други работни места, официално одобрени за целите на предоставянето на насоки и обучение, но които на практика се превръщат в допълнителен източник на злоупотреби, като прикриват действителните услуги, които се предоставят без подобаващо заплащане или защита;

4.  Призовава Комисията и държавите-членки да разработят стратегии по отношение на несигурните условия на труд, за да поставят акцент върху достойните и „зелените“ работни места и да вземат под внимание балансираното представителство на двата пола;

5.  Призовава Комисията и държавите-членки да предприемат мерки, за да намалят двойното натоварване с работа на жените, една от причините за прекомерно големия дял на жените сред работещите при несигурни условия на труд; призовава за подобряване на баланса между професионалния и личния живот при редовните условия на труд , за да се намалят несигурните условия на труд;

Социални условия

6.  Изразява разочарование, че законовият пакет на ЕС за заетостта и гореспоменатите директиви относно срочните трудови договори, работата на непълно работно време и работата чрез агенции за временна заетост не разглеждат подобаващо несигурния характер на заетостта; във връзка с това призовава Комисията и държавите-членки да вземат допълнителни конкретни законодателни мерки, като например въвеждане на задължителни минимални социални стандарти за работниците и служителите и гарантиране на еднакъв достъп до социални услуги и обезщетения за всички тях, включително отпуски по майчинство, здравеопазване и пенсия, както и образование и обучение, независимо от условията, при които са наети; призовава държавите-членки, в допълнение, да прилагат законодателство, гарантиращо разумни граници на работното време и времето за почивка и отдих на работниците;

7.  Призовава държавите-членки да гарантират, че работодатели, които имат неправомерно или лошо отношение към жените работнички, са привличани под отговорност във възможно най-кратки срокове;

8.  Подчертава необходимостта работещите при несигурни условия жени да имат възможност да получават защита на своите права, като например правото на достойно заплащане, отпуск по майчинство, справедливо и регулирано работно време и лишена от дискриминация трудова среда, които са от решаващо значение за тези жени; призовава държавите-членки да санкционират налагането на пречки пред участието в професионални съюзи и като цяло насърчават държавите-членки, също така, да предлагат консултации при нисък праг за участие за жени, които не могат да получат помощ от работнически съвет, напр. работещи в частни домакинства; призовава социалните партньори да подобрят равенството на половете в своите органи на всички равнища;

9.  Подчертава необходимостта от законодателни мерки с цел гарантиране на равенство между половете и намаляване на сегрегацията на половете на пазара на труда; във връзка с това припомня своята гореспомената резолюция от 18 ноември 2008 г. и настоятелно приканва Комисията да внесе предложение, свързано с прилагането на принципа на равно заплащане за мъжете и жените, и припомня на държавите-членки да транспонират незабавно Директива 2006/54/ЕО;

10.  Призовава държавите-членки да осъществят целите от Барселона в областта на гледането на децата, за да се подобри участието на жените на пазара на труда и икономическата им независимост; призовава държавите-членки да преодолеят пречките, които възпират жените да работят толкова часове, колкото желаят – независимо дали става дума за работа на непълно или на пълно работно време;

11.  Подчертава необходимостта от преодоляване на професионалната и секторна сегрегация на пазара на труда посредством подобряване на осведомеността и образоване от ранна възраст, например посредством насърчаване на трудови дейности, обикновено считани за женски умения, сред мъжете и обратно, посредством мотивиране на момичетата да се насочват към науките, както и посредством борба срещу схващането, че жените са второстепенен източник на доход, с участието на Европейския институт за равенство между половете;

12.  Призовава Комисията и държавите-членки да планират и провеждат мерки, които предоставят на момичетата и младите жени възможност за добро образование, обучение и следване, като при това следва да се подпомагат най-вече момичетата и младите жени от имигрантски произход; освен това подчертава необходимостта от това, след напускане на работното място поради раждането на дете жените да полагат активни усилия да се върнат на работа;

13.  Призовава държавите-членки да се борят срещу недекларираната трудова дейност като я превърнат в регулирана заетост, посредством предпазни мерки като например предоставяне на имунитет срещу съдебно преследване за лицата, които докладват за извършвана от тях незаконна работа и предприемане на разубеждаващи действия срещу работодателите; също така призовава Комисията и държавите-членки да подобрят събирането на данни и да следят напредъка в тази област;

14.  Подчертава, че социалната защита е съществена част от гъвкавостта и сигурността; подчертава, че понятието „гъвкавост и сигурност“ по различен начин засяга мъжете и жените и често засилва настоящите роли на половете; припомня на държавите-членки и социалните партньори заключенията на Съвета от 8 юни 2009 г. относно гъвкавостта и сигурността по време на криза, по-конкретно прилагането на подхода за равенство между половете при въвеждането на принципите на гъвкавостта и сигурността;

15.  Счита, че устойчивостта на схемите за пенсионно осигуряване, кредитните услуги за проекти за самоподпомагане, както и създаването на работни места и на схеми за алтернативни доходи могат да подобрят условията за жените, работещи при несигурни условия на труд;

16.  Застъпва се за това, занапред стандартните работни места да бъдат устроени съгласно принципите за „добра работа“, а не да бъдат превръщани в работни места с несигурни условия на труд; счита, че пазарите на труда следва да бъдат по-добре регулирани чрез строги проверки на работното място, с цел намаляване на несигурните работни места;

17.  Призовава Европейския съвет да предложи ясни насоки и конкретни мерки за запазване на съществуващите работни места и за създаване на нови работни места в рамките на стратегията „ЕС 2020“;

18.  В съответствие с постигнатите на място резултати призовава Комисията да предостави на държавите-членки насоки относно най-добри практики за борба срещу пряката и непряката дискриминация, включване на аспекта за равенство между половете и намаляване на несигурните условия на труд сред жените;

19.  Призовава Комисията и държавите-членки да приемат законодателство, което регламентира социалния и правния статус на сезонните работници и да осигурят тяхната социална сигурност; под „сезонни работници“ се има предвид работници, сключили безсрочни или срочни трудови договори, чиито продължителност и удължаване са повлияни от сезонни фактори, като климатичния цикъл, официалните празници и/или селскостопанската реколта;

20.  Изтъква, че проучванията показват, че несигурната заетост, при която е възможно да се пренебрегват минималните здравни норми и нормите за безопасност, е свързана с по-високо равнище на злополуки и с по-голям риск от заразяване с болести и излагане на опасност; във връзка с това призовава Комисията и държавите-членки да подобрят мониторинга на минималните изисквания за безопасни и здравословни условия за труд на работното място, като обръщат специално внимание на специфичните рискове за жените работнички;

Домашни работници

21.  Призовава Комисията да насърчава държавите-членки да обменят добри практики и пълноценно да използват възможностите за съвместно финансиране, предлагани от структурните фондове, по-специално Европейския социален фонд, да осигурят по-широк достъп до структури за качествени услуги за гледане на деца и възрастни хора на достъпни цени, така че жените да не се принуждават да изпълняват неофициално тези задължения; подчертава също така необходимостта да се гарантира, че когато това е възможно, несигурният домашен труд по полагане на грижи се превръща в достойна дългосрочна работа;

22.  Призовава Комисията да подпомага държавите-членки при разработването на кампания за постепенно прехвърляне на работещите в несигурни условия на труд към редовни условия на труд; призовава Комисията да одобри програма, с цел работниците да се информират относно последствията и отраженията на несигурните условия на труд, включително по отношение на сигурността на работното място и здравето;

23.  Призовава Комисията да предложи ново европейско споразумение относно правилата, за работещите по програми au pair, в което да се понижи възрастовата граница от 30 години, така че работещите възрастни лица, които наближават тридесетгодишна възраст, да не могат осъществяват престой au pair, и да се подчертава, че тяхната роля е да помагат за всекидневните семейни задължения и да участват в семейните дейности в рамките на не повече от 30 часа седмично, и че целта е да се развиват разбирането за културата и езиковите умения на работещите като au pair;

Работници мигранти

24.  Призовава Комисията в своята нова стратегия за равенство между половете да задълбочи ангажираността си за насърчаване на равенството между половете в политиките в областта на миграцията и интеграцията, по-специално с оглед на пълноценното използване на потенциала на жените мигранти в сферата на заетостта;

25.  Посочва, че социалната интеграция на жените мигранти е дори още по трудна, отколкото интеграцията на мъжете мигранти, предвид факта, че са подложени на двойна дискриминация; поради тази причина насърчава работодателите да предприемат специфични мерки за улесняване на социалната интеграция на работничките мигранти, например като им предлагат езиково обучение и/или услуги по оказване на подкрепа; и да гарантират, че работниците мигранти са регистрирани, така че имат право на обезщетения и надбавки;

Проучвания по темата

26.  Обръща особено внимание на липсата на изследване относно несигурните работни места; призовава Комисията и Eurofound да сътрудничат с Европейския институт за равенство между половете и да започнат целенасочено проучване с оглед да се оцени, наред с другото, стойността на загубата на квалификация и загубата на качество на живот в резултат на несигурната заетост, като се отчита аспектът, свързан с равенството между половете; подчертава, че бъдещите европейски програми за изследователска дейност следва да са насочени в по-голяма степен към социалните въпроси като несигурната заетост;

27.  Приветства общите цели на пилотния проект за насърчаване на превръщането на работните места при несигурни условия в работни места, които предоставят права, и подчертава необходимостта при изпълнението на този проект да се обърне специално внимание на специфичното, свързано с въпроса за равенството на половете естество на несигурния труд;

o
o   o

28.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите-членки.

(1) ОВ L 327, 05.12.2008 г., стр. 9.
(2) ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
(3) OВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43.
(4) OВ L 14, 20.1.1998 г., стр. 9.
(5) Приети текстове, P7_TA(2010)0231.
(6) OВ C 212 E, 5.8.2010 г., стр. 23.
(7) OВ C 16 E, 22.1.2010 г., стр. 21.
(8) OВ C 287 E, 24.11.2006 г., стр. 323.
(9) ОВ C 313, 12.10.1998 г., стр. 234.
(10) ОВ C 80, 16.3.1998 г., стр. 43.

Правна информация - Политика за поверителност