Indeks 
Vedtagne tekster
Tirsdag den 19. oktober 2010 - Strasbourg
Statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen ***I
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Nordjylland, Danmark
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: NXP Semiconductors/Nederlandene
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Qimonda/Portugal
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Cataluña automoción/Spanien
 Kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav ***I
 Godkendelse af ændringer af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav ***
 Kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold

Statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen ***I
PDF 10kWORD 36k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (KOM(2010)0065 - C7-0068/2010 - 2010/0041(COD))
P7_TA(2010)0358A7-0217/2010

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0065),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0068/2010),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant med skrivelse af 29. september 2010 gav tilsagn om at vedtage forslaget, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0217/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. oktober 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om ændring af direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen

P7_TC1-COD(2010)0041


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1090/2010).


Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Nordjylland, Danmark
PDF 26kWORD 51k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets beslutning af 19. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/001 DK/Nordjylland, Danmark) (KOM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD))
P7_TA(2010)0359A7-0270/2010

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0451 - C7-0222/2010),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) (»den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006«), særlig punkt 28,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(2),

–  der henviser til skrivelsen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0270/2010),

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet,

B.  der henviser til, at anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

C.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden,

D.  der henviser til, at Danmark har anmodet om støtte i forbindelse med 951 afskedigelser hos 45 virksomheder, der var aktive inden for NACE rev. 2, hovedgruppe 28 (fremstilling af maskineri og udstyr) i NUTS II-regionen Nordjylland,

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i forordningen om Globaliseringsfonden,

1.  anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at fremskynde anvendelsen af Globaliseringsfonden;

2.  minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, beregnet på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise; understreger den rolle, Globaliseringsfonden kan spille for afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet;

3.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i forordningen om Globaliseringsfonden bør sikres, at fonden støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers genindslusning på arbejdsmarkedet; gentager, at støtte fra Globaliseringsfonden ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

4.  bemærker, at de oplysninger, der er forelagt om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres fra Globaliseringsfonden, omfatter detaljerede oplysninger om komplementariteten med foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til også at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i dens årsberetninger;

5.  glæder sig over, at Kommissionen som led i anvendelsen af fonden har foreslået en anden kilde til betalingsbevillinger end ubenyttede midler fra den Europæiske Socialfond og hermed efterkommer Parlamentets hyppige påmindelser om, at Globaliseringsfonden blev oprettet som et specifikt instrument med egne mål og frister, og at der derfor skal fastlægges hensigtsmæssige budgetposter for overførsler;

6.  bemærker, at med henblik på at anvende Globaliseringsfonden i dette tilfælde, skal betalingsbevillingerne overføres fra en budgetpost, der er beregnet til støtte for innovation og små og mellemstore virksomheder; beklager, at der er alvorlige mangler i Kommissionens gennemførelse af rammeprogrammerne for konkurrenceevne og innovation, især under en økonomisk krise, der formodes at øge behovet for en sådan støtte betragteligt;

7.  minder om, at Globaliseringsfondens funktionsmåde og merværdi bør evalueres i forbindelse med den generelle vurdering af programmerne og de øvrige instrumenter, der er etableret i henhold til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, i forbindelse med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013;

8.  glæder sig over den nye udformning af Kommissionens forslag, som indeholder en begrundelse med klare og detaljerede oplysninger om ansøgningen, undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og redegørelse for årsagerne, der førte til, at den blev godkendt, hvilket er i overensstemmelse med Parlamentets anmodninger;

9.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

10.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af ...

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/001 DK/Nordjylland, Danmark)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(4), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  Anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)  Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)  Danmark indgav den 22. januar 2010 en ansøgning om anvendelse af Globaliseringsfonden som følge af afskedigelser i maskin- og udstyrsindustrien i region Nordjylland og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 28. april 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 7 521 359 EUR.

(5)  Der bør derfor som følge af Danmarks ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden -

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen et beløb på 7.521.359 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til rådighed.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(4) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: NXP Semiconductors/Nederlandene
PDF 26kWORD 51k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets beslutning af 19. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors, Nederlandene) (KOM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD))
P7_TA(2010)0360A7-0269/2010

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0446 - C7-0210/2010),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) (»den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006«), særlig punkt 28,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(2) (EGF-forordningen),

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0269/2010),

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet,

B.  der henviser til, at anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise,

C.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden,

D.  der henviser til, at Nederlandene har anmodet om hjælp i forbindelse med 512 afskedigelser hos NXP Semiconductors Netherlands, der er en del af elektroniksektoren i NUTS II-regionerne Gelderland og Noord-Brabant,

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i forordningen om Globaliseringsfonden,

1.  anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at fremskynde anvendelsen af Globaliseringsfonden;

2.  minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, beregnet på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise; understreger den rolle, Globaliseringsfonden kan spille for afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet;

3.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i forordningen om Globaliseringsfonden bør sikres, at fonden støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers genindslusning på arbejdsmarkedet; gentager, at støtte fra Globaliseringsfonden ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

4.  bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres fra Globaliseringsfonden, omfatter detaljerede oplysninger om komplementariteten med foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til også at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i dens årsberetninger;

5.  glæder sig over, at Kommissionen som led i anvendelsen af fonden har foreslået en anden kilde til betalingsbevillinger end ubenyttede midler fra den Europæiske Socialfond og hermed efterkommer Parlamentets hyppige påmindelser om, at Globaliseringsfonden blev oprettet som et specifikt instrument med egne mål og frister, og at der derfor skal fastlægges hensigtsmæssige budgetposter for overførsler;

6.  bemærker, at med henblik på at anvende Globaliseringsfonden i dette tilfælde, skal betalingsbevillingerne overføres fra en budgetpost, der er beregnet til støtte for innovation og små og mellemstore virksomheder; beklager, at der er alvorlige mangler i Kommissionens gennemførelse af rammeprogrammerne for konkurrenceevne og innovation, især under en økonomisk krise, der formodes at øge behovet for en sådan støtte betragteligt;

7.  minder om, at Globaliseringsfondens funktionsmåde og merværdi bør evalueres i forbindelse med den generelle vurdering af programmerne og forskellige andre instrumenter, der er etableret i henhold til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, i forbindelse med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013;

8.  glæder sig over den nye udformning af Kommissionens forslag, som indeholder en begrundelse med klare og detaljerede oplysninger om ansøgningen, undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og redegørelse for årsagerne, der førte til, at den blev godkendt, hvilket er i overensstemmelse med Parlamentets anmodninger;

9.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

10.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af ...

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors, Nederlandene)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(4), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende i betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  Anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)  Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)  Nederlandene indgav den 26. marts 2010 en ansøgning om anvendelse af Globaliseringsfonden som følge af afskedigelser hos firmaet NXP Semiconductors Netherlands BV, og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 3. juni 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 1 809 434 EUR.

(5)  Der bør derfor som følge af Nederlandenes ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden -

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen et beløb på 1 809 434 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til rådighed.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(4) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Qimonda/Portugal
PDF 25kWORD 51k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets beslutning af 19. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/023 PT/Qimonda, Portugal) (KOM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD))
P7_TA(2010)0361A7-0271/2010

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0452 - C7-0223/2010),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) (»den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006«), særlig punkt 28,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(2),

–  der henviser til skrivelsen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0271/2010),

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet,

B.  der henviser til, at anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

C.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden,

D.  der henviser til, at Portugal har anmodet om støtte i forbindelse med 839 afskedigelser hos Qimonda AG, en multinational virksomhed inden for elektroniksektoren i NUTS II-regionen Norte,

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i forordningen om Globaliseringsfonden,

1.  anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at fremskynde anvendelsen af Globaliseringsfonden;

2.  minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, beregnet på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise; understreger den rolle, Globaliseringsfonden kan spille for afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet;

3.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i forordningen om Globaliseringsfonden bør sikres, at fonden støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers genindslusning på arbejdsmarkedet; gentager, at støtte fra Globaliseringsfonden ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

4.  bemærker, at de fremlagte oplysninger om den koordinerede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres fra Globaliseringsfonden, omfatter detaljerede oplysninger om komplementariteten med foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til også at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i dens årsberetninger;

5.  glæder sig over, at Kommissionen som led i anvendelsen af fonden har foreslået en anden kilde til betalingsbevillinger end ubenyttede midler fra den Europæiske Socialfond og hermed efterkommer Parlamentets hyppige påmindelser om, at Globaliseringsfonden blev oprettet som et specifikt instrument med egne mål og frister, og at der derfor skal fastlægges hensigtsmæssige budgetposter for overførsler;

6.  bemærker, at med henblik på at anvende Globaliseringsfonden i dette tilfælde, skal betalingsbevillingerne overføres fra en budgetpost, der er beregnet til støtte for innovation og små og mellemstore virksomheder; beklager, at der er alvorlige mangler i Kommissionens gennemførelse af rammeprogrammerne for konkurrenceevne og innovation, især under en økonomisk krise, der formodes at øge behovet for en sådan støtte betragteligt;

7.  minder om, at Globaliseringsfondens funktionsmåde og merværdi bør evalueres i forbindelse med den generelle vurdering af programmerne og øvrige instrumenter, der er etableret i henhold til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, i forbindelse med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013;

8.  glæder sig over den nye udformning af Kommissionens forslag, som indeholder en begrundelse med klare og detaljerede oplysninger om ansøgningen, undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og redegørelse for årsagerne, der førte til, at den blev godkendt, hvilket er i overensstemmelse med Parlamentets anmodninger;

9.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

10.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af ...

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/023 PT/Qimonda, Portugal)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(4), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  Anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)  Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)  Portugal indgav den 17. december 2009 en ansøgning om anvendelse af Globaliseringsfonden som følge af afskedigelser hos virksomheden Qimonda Portugal S.A. og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 28. april 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 2 405 671 EUR.

(5)  Der bør derfor som følge af Portugal ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden -

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen et beløb på 2.405.671 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til rådighed.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(4) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Cataluña automoción/Spanien
PDF 26kWORD 51k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets beslutning af 19. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción, Spanien) (KOM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD))
P7_TA(2010)0362A7-0272/2010

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0453 - C7-0224/2010),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) (»den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006«), særlig punkt 28,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(2),

–  der henviser til skrivelsen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0272/2010),

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet,

B.  der henviser til, at anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

C.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden,

D.  der henviser til, at Spanien har anmodet om støtte i forbindelse med 1429 afskedigelser hos 23 virksomheder, der var aktive inden for NACE rev. 2 hovedgruppe 29 (fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne) i NUTS II-regionen Cataluña,

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i forordningen om Globaliseringsfonden,

1.  anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at fremskynde anvendelsen af Globaliseringsfonden;

2.  minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, beregnet på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise; understreger den rolle, Globaliseringsfonden kan spille for afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet;

3.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i forordningen om Globaliseringsfonden bør sikres, at fonden støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers genindslusning på arbejdsmarkedet; gentager, at støtte fra Globaliseringsfonden ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

4.  bemærker, at de forelagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres fra Globaliseringsfonden, omfatter detaljerede oplysninger om komplementariteten med foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til også at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i dens årsberetninger;

5.  glæder sig over, at Kommissionen som led i anvendelsen af fonden har foreslået en anden kilde til betalingsbevillinger end ubenyttede midler fra den Europæiske Socialfond og hermed efterkommer Parlamentets hyppige påmindelser om, at Globaliseringsfonden blev oprettet som et specifikt instrument med egne mål og frister, og at der derfor skal fastlægges hensigtsmæssige budgetposter for overførsler;

6.  bemærker, at med henblik på at anvende Globaliseringsfonden i dette tilfælde, skal betalingsbevillingerne overføres fra en budgetpost, der er beregnet til støtte for innovation og små og mellemstore virksomheder; beklager, at der er alvorlige mangler i Kommissionens gennemførelse af rammeprogrammerne for konkurrenceevne og innovation, især under en økonomisk krise, der formodes at øge behovet for en sådan støtte betragteligt;

7.  minder om, at Globaliseringsfondens funktionsmåde og merværdi bør evalueres i forbindelse med den generelle vurdering af programmerne og øvrige instrumenter, der er etableret i henhold til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, i forbindelse med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013;

8.  glæder sig over den nye udformning af Kommissionens forslag, som indeholder en begrundelse med klare og detaljerede oplysninger om ansøgningen, undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og redegørelse for årsagerne, der førte til, at den blev godkendt, hvilket er i overensstemmelse med Parlamentets anmodninger;

9.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

10.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af ...

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción, Spanien)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(4), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende i betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  Anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)  Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)  Spanien indgav den 29. januar 2010 en ansøgning om anvendelse af Globaliseringsfonden som følge af afskedigelser hos 23 virksomheder i sektoren NACE rev. 2 hovedgruppe 29 (fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne) i en enkelt NUTS II region, Cataluña (ES51), og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 26. april 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 2 752 935 EUR.

(5)  Der bør derfor som følge af Spaniens ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden -

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen et beløb på 2 752 935 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til rådighed.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(4) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


Kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav ***I
PDF 13kWORD 36k
Beslutning
Tekst
Bilag
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. oktober 2010 om forslag til Rådets forordning om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (KOM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD))
P7_TA(2010)0363A7-0260/2010

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0151),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0009/2009),

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet med om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 17. marts 2010(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A7-0260/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. oktober 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2791/1999

P7_TC1-COD(2009)0051


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1236/2010).

BILAG

Erklæringer vedrørende artikel 51

»Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen konstaterer, at enhver af basisretsaktens bestemmelser af ikke-væsentlig art, som i øjeblikket er opregnet i forordningens artikel 51 (delegation af beføjelser), på ethvert tidspunkt i fremtiden set ud fra et politisk synspunkt kan blive et væsentligt element i den eksisterede NEAFC-kontrolordning, i hvilket tilfælde Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen erindrer om, at begge lovgivere, dvs. Rådet og Europa-Parlamentet, enten straks kan udøve retten til at gøre indsigelse mod et udkast til delegeret retsakt fra Kommissionen eller retten til at tilbagekalde delegationen af beføjelser som fastsat i forordningens artikel 48 og 49.

Rådet og Parlamentet er enige om, at medtagelsen af enhver bestemmelse i forordningen om NEAFC-kontrolordningen som et ikke-væsentligt element, der i øjeblikket er anført i artikel 51, ikke i sig selv indebærer, at lovgiverne automatisk vil betragte sådanne bestemmelser som værende af ikke-væsentlig karakter i andre fremtidige forordninger end indeværende forordning.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen erklærer, at bestemmelserne i indeværende forordning ikke vil få indflydelse på institutionernes fremtidige holdning med hensyn til gennemførelsen af EUF-traktatens artikel 290 eller individuelle retsakter indeholdende sådanne bestemmelser.»

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Godkendelse af ændringer af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav ***
PDF 8kWORD 32k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. oktober 2010 om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringen af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE))
P7_TA(2010)0364A7-0262/2010

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (11076/2010),

–  der henviser til Rådets anmodning om godkendelse, jf. artikel 43, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0181/2010),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A7-0262/2010),

1.  godkender godkendelsen af ændringen af konventionen;

2.  anmoder Rådet og Kommissionen om, inden der indledes forhandlinger om revision af bestemmelser inden for rammerne af de regionale fiskeriorganisationer, som skal gennemføres af EU, ved fastlæggelse af de nødvendige ordninger at sikre, at observatører fra Parlamentet kan deltage i disse forhandlinger i passende omfang;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav.


Kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold
PDF 154kWORD 76k
Europa-Parlamentets beslutning af 19. oktober 2010 om kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold (2010/2018(INI))
P7_TA(2010)0365A7-0264/2010

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens beretning af 18. december 2009 om ligestilling mellem mænd og kvinder - 2010 (KOM(2009)0694),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2003 om forbedring af kvaliteten i arbejdet: en gennemgang af den seneste udvikling (KOM(2003)0728),

–  der henviser til Kommissionens beretning fra 2004 om usikre ansættelsesforhold i Europa: en komparativ undersøgelse af arbejdsmarkedsrelaterede risici inden for fleksible økonomier,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker - Del II i de integrerede retningslinjer for Europa 2020 (KOM(2010)0193),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 8. juni 2009 om flexicurity i krisetider,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv(2),

–  der henviser til Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP(3),

–  der henviser til Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS(4),

–  der henviser til baggrundsdokumentet fra 2010 fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene om meget atypisk beskæftigelse,

–  der henviser til baggrundsdokumentet fra 2008 fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene om foranstaltninger til bekæmpelse af sort arbejde i EU,

–  der henviser til baggrundsdokumentet fra 2007 fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene om arbejdsvilkår i Den Europæiske Union - Kønsperspektivet,

–  der henviser til baggrundsdokumentet fra 1998 fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene om usikre ansættelsesforhold og arbejdsvilkår i Europa,

–  der henviser til rapporten fra Eurobarometer fra oktober 2007 om sort arbejde i Den Europæiske Union,

–  der henviser til rapporten fra 2009 fra Kommissionens Ekspertgruppe vedrørende Køn og Beskæftigelse (EGGE) om kønsopdeling på arbejdsmarkedet,

–  der henviser til rapporten fra 2006 fra Kommissionens Ekspertgruppe vedrørende Køn, Social Inddragelse og Beskæftigelse om kønsbestemte uligheder, hvad angår ugunstigt stillede gruppers risiko for fattigdom og social udelukkelse i 30 europæiske lande,

–  der henviser til den rapporten om værdigt arbejde til personer beskæftiget som hushjælp, som Det Internationale Arbejdsbureau (ILO) udarbejdede med henblik på den 99. samling i Den Internationale Arbejdskonference i juni 2010,

–  der henviser til rapporten fra 2009 fra Det Internationale Arbejdsbureau (ILO) om kønsaspektet ved husligt arbejde i Vesteuropa,

–  der henviser til sin beslutning af 17. juni 2010 om kønsaspekter ved den økonomiske nedgang og finanskrisen(5),

–  der henviser til sin beslutning af 6. maj 2009 om aktiv integration af mennesker, der er udstødt fra arbejdsmarkedet(6),

–  der henviser til sin beslutning af 18. november 2008 med henstillinger til Kommissionen om anvendelse af princippet om lige løn for mænd og kvinder(7),

–  der henviser til sin beslutning af 19. januar 2006 om Lissabon-strategiens fremtid med hensyn til kønsperspektivet(8),

–  der henviser til sin beslutning af 18. september 1998 om kooperativers betydning for øget beskæftigelse blandt kvinder(9),

–  der henviser til sin beslutning af 17. februar 1998 om respekten for menneskerettighederne i Den Europæiske Union (1996)(10),

–  der henviser til udtalelsen af 12. maj 2010 fra Afdelingen for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Borgerskab i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om professionalisering af husligt arbejde (SOC/372 - CESE 336/2010 fin),

–  der henviser til Eurostats statistikker i fokus nr. 12/2010 om arbejdsmarkeder i EU-27 stadig i krise,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0264/2010),

A.  der henviser til individualiseringen af og den øgede fleksibilitet på arbejdsmarkedet, som medfører færre kollektive overenskomster, hvilket stiller arbejdstagerne og især kvinder, som ofte skal skabe balance mellem de familiære forpligtelser, i en mere sårbar situation, og hvilket kan føre til usikre ansættelsesforhold, eftersom det gør det lettere for arbejdsgiverne at tilbyde dårligere arbejdsvilkår,

B.  der henviser til, at kvinder er overrepræsenteret inden for usikre ansættelsesforhold på arbejdsmarkedet, at visse former for usikkert arbejde, der udføres af kvinder, såsom betalt husligt arbejde og pleje, er usynlige på arbejdsmarkedet, og at der for kvinder på trods af den eksisterende lovramme stadig er store forskelle i EU, for så vidt angår beskæftigelsesmuligheder, arbejdskvalitet, en fattigdomshindrende indkomst samt lige løn for lige arbejde og arbejde af samme værdi,

C.  der henviser til, at overrepræsentationen af kvinder i usikre arbejdsforhold er en afgørende faktor, der bidrager til den kønsbestemte lønforskel, som fortsat er uforandret høj, og at en forbedring af kvinders jobkvalitet derfor vil mindske den kønsbestemte lønforskel,

D.  der henviser til, at ufrivilligt deltidsarbejde er almindelig udbredt i servicesektoren, især inden for hotel- og restaurationsbranchen, uddannelsessektoren, sundhedsvæsenet og socialt arbejde og andre kommunale, sociale og personlige plejetjenester, hvor hovedparten af de ansatte er kvinder,

E.  der henviser til, at kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet afspejler deres rolle i hjemmet, og at kvinder har tendens til at påtage sig jobs, som gør det muligt for dem at forene lønnet og ulønnet arbejde,

F.  der henviser til, at den økonomiske og finansielle krise har haft dobbelt virkning på usikre ansættelsesforhold, eftersom mange virksomheders første reaktion var at skære ned på midlertidige ansættelser, og at det endvidere frygtes, at mange af de faste jobs, der er gået tabt under den økonomiske nedgang, ikke vil blive genskabt, men erstattet af atypiske - om ikke usikre - ansættelsesordninger,

G.  der henviser til, at usikre ansættelsesforhold står for ikke-standardiserede beskæftigelsesformer med nogle af følgende karakteristika:

   lille eller ingen jobsikkerhed som følge af arbejdets ikke-permanente, ofte tilfældige art med kontrakter, der giver dårlige vilkår, eller uden skriftlige kontrakter, som det f.eks. er tilfældet med midlertidige kontrakter, ufrivillige deltidskontrakter, uklare arbejdstider og pligter, som skifter alt efter arbejdsgiverens ønsker
   lavt lønniveau, som endog kan være uofficielt eller uklart
   ingen ret til social beskyttelse eller ingen beskæftigelsesrelaterede fordele
   ingen beskyttelse mod forskelsbehandling
   begrænsede eller ingen udsigter til forfremmelse på arbejdsmarkedet
   ingen kollektiv arbejdstagerrepræsentation
   et arbejdsmiljø, som ikke opfylder mindstekravene for sundhed og sikkerhed,

H.  der henviser til, at usikre ansættelsesforhold, såsom ikke-skriftlige kontrakter, ufrivilligt deltidsarbejde og vedvarende lønforskelle, har langsigtede følger for den sociale sikringsbeskyttelse og pensionen og udsætter arbejdstagerne for større risiko for fattigdom,

I.  der henviser til, at kvinder i visse tilfælde risikerer at blive udsat for arbejdsvilkår, der ikke er værdige, og at de derfor i den forbindelse fortjener særlig opmærksomhed, navnlig gravide og ammende kvinder,

J.  der henviser til, at globaliseringen og den nuværende økonomiske kontekst sammen med den teknologiske udvikling vil ændre arbejdsrelationerne og indholdet af arbejdstagernes opgaver,

K.  der henviser til, at kvinder, der arbejder under usikre ansættelsesforhold, sandsynligvis ikke kender deres rettigheder så godt og i højere grad risikerer at blive udelukket fra retlig beskyttelse og/eller blive uretmæssigt afskediget,

L.  der henviser til, at det bør understreges, hvor vigtigt det er, at alle arbejdstagere, herunder også kvinder, der arbejder under usikre ansættelsesforhold, har ret til faglig uddannelse og efteruddannelse,

M.  der henviser til, at det giver et fordrejet billede af en stor del af den kvindelige arbejdskraft, som er eneforsørgere, hvis kvinder defineres som sekundære forsørgere i familien,

N.  der henviser til, at antallet af kvinder, der udfører sort arbejde, er steget, især i husholdningssektoren,

O.  der henviser til, at personer, der udfører husligt arbejde, såsom pleje i hjemmet, rengøring og catering, er kvinder, at husligt arbejde i industrilandene tegner sig for mellem 5 og 9 % af al beskæftigelse, at sådant arbejde for det meste udføres under usikre ansættelsesforhold, er undervurderet og uformelt, og at den sårbare situation, som personer, der udfører husligt arbejde befinder sig i, betyder, at de ofte forskelsbehandles og let kan udsættes for ulige, uretfærdig eller grov behandling,

P.  der henviser til, at nedkvalificering af højtuddannede arbejdstagere er et almindeligt problem i forbindelse med usikre ansættelsesforhold, især for de arbejdstagere, som afskediges, eller for vandrende arbejdstagere, der påtager sig lavtkvalificerede jobs for at kunne blive på arbejdsmarkedet, samt at denne situation, som især berører kvinder, er en fare for karriereudviklingen og opnåelsen af de lønniveauer, som svarer til de erhvervede og eksisterende færdigheder,

Q.  der henviser til, at vandrende kvindelige arbejdstagere, der påtager sig lavtkvalificerede midlertidige jobs i udkanten af arbejdsmarkedet eller jobs som hushjælp, kan blive udsat for dobbelt forskelsbehandling, eftersom de ud over ofte at arbejde på dårlige, uordnede - om ikke illegale - vilkår med større sandsynlighed vil blive dårligt behandlet eller udsat for vold eller seksuelle overgreb, og endvidere henviser til, at de ofte er uvidende om deres rettigheder, har begrænset adgang til offentlige tjenesteydelser, har begrænset kendskab til det lokale sprog og er ude af stand til at etablere netværk, samt at de personer, der udfører illegalt arbejde, ikke vover at kontakte myndighederne for at anmode om beskyttelse, fordi de er bange for at blive sendt tilbage til deres hjemland,

R.  der henviser til, at Europarådets aftale af 24. november 1969 om au pair-beskæftigelse er forældet og følgelig ikke behandler de problemer, som kan opstå i forbindelse med au pair-beskæftigelse i mange medlemsstater i dag,

S.  der henviser til, at EU også fremover vil arbejde for integration af ligestillingsaspektet, og at lige muligheder for kvinder og mænd bør fremmes aktivt inden for beskæftigelsespolitikken,

Usikre ansættelsesforholds kønsspecifikke natur

1.  påpeger usikre ansættelsesforholds kønsspecifikke natur og minder om skiftet på arbejdsmarkedet fra standardmæssige til ikke-standardmæssige beskæftigelsesformer, der gør det nødvendigt at forhindre, at ikke-standardmæssige beskæftigelsesformer bliver til usikre ansættelsesforhold; mener, at medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter, hvis disse problemer skal bekæmpes, skal anmodes om i vid udstrækning at samordne deres lovgivning og overenskomstregler vedrørende standardmæssig beskæftigelse og atypiske arbejdsforhold for således at forhindre, at de mest belejlige og omkostningsbesparende arbejdsformer foretrækkes, dog under hensyntagen til risikoen for en eventuel forøgelse af sort arbejde;

2.  opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at fastlægge de karakteristiske kendetegn ved usikre ansættelsesforhold i retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker og i den nye strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder;

3.  opfordrer medlemsstaterne til at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger til at bringe nultimerskontrakter til ophør, som er almindelige inden for jobs, der typisk varetages af kvinder inden for sektorer, som f.eks. husligt arbejde, pleje og catering, og til at indføre omfattende kontrolinstrumenter til regulering af alle former for tilstedeværelse i virksomheder og på arbejdspladser, der formelt er godkendt med henblik på erhvervsvejledning og videreuddannelse, men som i praksis er ved at blive en yderligere kilde til misbrug, idet der dækkes over rent faktiske tjenesteydelser, som ydes uden passende betaling eller beskyttelse;

4.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle strategier for usikre ansættelsesforhold, så der lægges vægt på værdige og grønne jobs og indarbejdes kønsafbalancering;

5.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at reducere kvinders dobbeltbelastning, som er en af årsagerne til, at kvinder er overrepræsenteret i usikre ansættelsesforhold, og kræver en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv i ordnede ansættelsesforhold, således at der bliver færre i usikre ansættelsesforhold;

Sociale vilkår

6.  udtrykker skuffelse over, at EU's lovgivningspakke på beskæftigelsesområdet og ovennævnte direktiver om tidsbegrænset arbejde, deltidsarbejde og vikarbureauarbejde ikke i tilstrækkelig grad beskæftiger sig med usikre ansættelsesforhold; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe yderligere specifikke lovgivningsforanstaltninger, som f.eks. at indføre bindende mindstenormer på det sociale område for alle arbejdstagere og give alle arbejdstagere lige adgang til sociale tjenesteydelser og fordele, herunder såvel barselsorlov, sundhedspleje og pensionsordninger som uddannelse og videreuddannelse, uanset deres ansættelsesforhold; opfordrer medlemsstaterne til endvidere at indføre lovgivning, der giver garanti for en rimelig begrænsning af arbejdstiden og for hvile- og fritid for arbejdstagerne;

7.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at arbejdsgivere, som udsætter kvindelige arbejdstagere for grov eller skadelig behandling, retsforfølges hurtigst muligt;

8.  understreger, at det er nødvendigt, at kvinder i usikre ansættelsesforhold får mulighed for beskyttelse af deres rettigheder, som f.eks. anstændig løn, barselsorlov, rimelige og regelmæssige arbejdstider og et arbejdsklima uden forskelsbehandling, hvilket alt sammen er afgørende for disse kvinder; opfordrer medlemsstaterne til at gøre det strafbart at lægge hindringer i vejen for medlemskab af fagforeninger og opfordrer derudover medlemsstaterne generelt til at tilbyde lettilgængelig rådgivning til kvinder, som ikke kan få støtte fra noget samarbejdsudvalg, f.eks. ansatte i private husholdninger; opfordrer arbejdsmarkedets parter til i deres organer at skabe bedre ligestilling på alle niveauer;

9.  understreger behovet for lovgivningsforanstaltninger for at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder og for at mindske kønsopdelingen af arbejdsmarkedet; henleder derfor opmærksomheden på sin ovennævnte beslutning af 18. november 2008 og opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge forslag om anvendelsen af princippet om lige løn til mænd og kvinder samt minder medlemsstaterne om, at direktiv 2006/54/EF skal gennemføres ufortøvet;

10.  opfordrer medlemsstaterne til at opfylde Barcelonamålene med hensyn til børnepasning for at forbedre kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og deres økonomiske uafhængighed; opfordrer medlemsstaterne til at overvinde de hindringer, som afholder kvinder fra at arbejde det ønskede antal timer, hvad enten der er beskæftiget på deltids- eller fuldtidsbasis;

11.  understreger behovet for at nedbryde opdelingen efter erhverv og sektor på arbejdsmarkedet gennem bevidstgørelse og uddannelse fra en tidlig alder, f.eks. ved til mænd at fremme jobs, der kædes sammen med kvindelige færdigheder, og omvendt, ved at motivere kvindelige studerende til at vælge naturvidenskabelige fag og ved at bekæmpe opfattelsen af kvinder som sekundære forsørgere, alt sammen under inddragelse af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder;

12.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at planlægge og gennemføre foranstaltninger, der muliggør tilfredsstillende uddannelse og erhvervsuddannelse samt studier for piger og unge kvinder, således at navnlig piger og unge kvinder med indvandrerbaggrund støttes; understreger derudover nødvendigheden af, at kvinder efter at have forladt arbejdsmarkedet på grund af fødsel aktivt arbejder på at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

13.  opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe sort arbejde ved at ændre det til lovlig beskæftigelse via forebyggende foranstaltninger, som f.eks. ved at give immunitet mod retsforfølgelse til arbejdstagere, der anmelder deres illegale beskæftigelsesstatus, og indføre afskrækkende foranstaltninger over for arbejdsgiverne; opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre dataindsamling og overvågning af fremskridt på dette område;

14.  understreger, at social beskyttelse er en væsentlig del af flexicurity; understreger, at flexicurity-begrebet har forskellig indvirkning på mænd og kvinder og har tendens til at styrke de nuværende kønsroller; minder medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter om Rådets konklusioner af 8. juni 2009 om flexicurity i krisetider, især anvendelsen af integrering af kønsaspektet ved gennemførelsen af flexicurity-principperne;

15.  mener, at bæredygtigheden ved pensionsordninger, lånefaciliteter til selvhjælpsprojekter samt programmer til skabelse af arbejdspladser og alternative indtægtskilder kan forbedre forholdene for kvinder i usikre ansættelsesforhold;

16.  går ind for, at standardjobs i fremtiden udformes i overensstemmelse med principperne om godt arbejde og ikke forvandles til usikre arbejdspladser; opfordrer til en bedre regulering af jobmarkedet ved hjælp af strenge arbejdstilsyn, således at de usikre ansættelsesforhold reduceres;

17.  opfordrer Det Europæiske Råd til at opstille klare retningslinjer for og træffe konkrete foranstaltninger til sikring af beskæftigelsen og skabelse af nye jobmuligheder inden for rammerne af EU 2020-strategien;

18.  opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med de opnåede praktiske resultater at give medlemsstaterne retningslinjer om bedste praksis med hensyn til bekæmpelse af direkte og indirekte forskelsbehandling, integration af ligestillingsprincippet og reducering af usikre ansættelsesforhold blandt kvinder;

19.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage lovgivning med regler for sæsonarbejderes sociale og retlige status og sikre dem dækning under en social sikringsordning; mener, at der ved sæsonarbejdere skal forstås arbejdstagere, der har indgået en ansættelseskontrakt på bestemt eller ubestemt tid, hvis løbetid og fortsatte beståen er betinget af sæsonbestemte faktorer, f.eks. klimatiske sæsoner, officielle helligdage og/eller landbrugets høstperioder;

20.  påpeger, at undersøgelser har vist, at usikre ansættelsesforhold, hvor minimumsnormerne for sundhed og sikkerhed kan lades ude af betragtning, medfører et større antal skader og større risiko for sygdomme og eksponering for farer; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres overvågning af mindstekrav til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, idet der især lægges vægt på specifikke risici for kvindelige arbejdstagere;

Hushjælp

21.  opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis og fuldt ud gøre brug af medfinansieringsmulighederne under strukturfondene, især Den Europæiske Socialfond, for at sikre bredere adgang til betalbare og gode børnepasningsfaciliteter og plejefaciliteter for ældre, således at kvinder ikke tvinges til at påtage sig disse pligter på uofficiel basis; understreger endvidere, at det er vigtigt, at usikre jobs i form af plejearbejde i hjemmet i videst mulig omfang ændres til ordentlig, langsigtet beskæftigelse;

22.  opfordrer Kommissionen til at støtte medlemsstaterne i udarbejdelsen af en kampagne med det formål skridt for skridt at flytte arbejdstagere fra usikre ansættelsesforhold til ordnede forhold; opfordrer Kommissionen til støtte et program, der oplyse arbejdstagerne om følgerne og virkningerne af usikre ansættelsesforhold, bl.a. for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen;

23.  opfordrer Kommissionen til at foreslå en ny europæisk aftale om regler for au pair-beskæftigelse, hvor aldersgrænsen nedsættes fra 30 år, således at voksne forsørgere i slutningen af 20»erne ikke kan ansættes som au pairer, og hvor det understreges, at deres rolle er at hjælpe familier i det daglige og deltage i familiens aktiviteter, der ikke må overskride 30 timer pr. uge, og at målet er at udvikle au pairens kulturelle forståelse og sproglige færdigheder;

Vandrende arbejdstagere

24.  opfordrer Kommissionen til i sin nye strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder at styrke sit tilsagn om at ville fremme ligestilling inden for migrations- og integrationspolitikken, især med henblik på fuld udnyttelse af de kvindelige vandrende arbejdstageres beskæftigelsespotentiel;

25.  påpeger, at den sociale integration af kvindelige vandrende arbejdstagere er endnu mere vanskelig end for de mandlige arbejdstagere, eftersom de er udsat for dobbelt forskelsbehandling; opfordrer derfor arbejdsgiverne til at træffe særlige foranstaltninger for at fremme kvindelige vandrende arbejdstageres sociale integration ved f.eks. at tilbyde dem sprogundervisning og/eller støtteordninger samt for at sikre, at vandrende arbejdstagere registreres, således at de er ydelsesberettiget;

Forskning på området

26.  henleder navnlig opmærksomheden på den manglende forskning på området usikre ansættelsesforhold; opfordrer Kommissionen og Eurofound til at samarbejde med Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder og iværksætte målrettet forskning med henblik på at vurdere bl.a., hvor meget nedkvalificering og tab af velfærd som følge af usikre ansættelsesforhold koster, idet der tages hensyn til kønsaspektet; understreger, at der i fremtidige europæiske forskningsprogrammer bør lægges større vægt på sociale spørgsmål, som f.eks. usikre ansættelsesforhold;

27.  glæder sig over, at pilotprojektet overordnet tilsigter at tilskynde til at ændre usikre ansættelsesforhold til ansættelse med rettigheder, og understreger, at det ved projektets gennemførelse er nødvendigt at lægge særlig vægt på usikre ansættelsesforholds kønsspecifikke natur;

o
o   o

28.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT L 327 af 5.12.2008, s. 9.
(2) EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
(3) EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43.
(4) EFT L 14 af 20.1.1998, s. 9.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0231.
(6) EUT C 212 af 5.8.2010, s. 23.
(7) EUT C 16 E af 22.1.2010, s. 21.
(8) EUT C 287 E af 24.11.2006, s. 323.
(9) EFT C 313 af 12.10.1998, s. 234.
(10) EFT C 80 af 16.3.1998, s. 43.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik