Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 19. októbra 2010 - Štrasburg
Štatistické údaje o námornej nákladnej a osobnej doprave ***I
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Nordjylland/Dánsko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: NXP Semiconductors/Holandsko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Qimonda/Portugalsko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Cataluña automoción/Španielsko
 Systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku ***I
 Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadného Atlantiku ***
 Otázka žien na neistých pracovných miestach

Štatistické údaje o námornej nákladnej a osobnej doprave ***I
PDF 279kWORD 43k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. októbra 2010 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/42/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave (KOM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD))
P7_TA(2010)0358A7-0217/2010

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0065),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0068/2010),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. septembra 2010, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0217/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho pre predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. októbra 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2010, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2009/42/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave

P7_TC1-COD(2010)0041


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1090/2010.)


Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Nordjylland/Dánsko
PDF 298kWORD 50k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. októbra 2010 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/001 DK/Nordjylland, Dánsko) (KOM(2010)0451 – C7-0222/2010 – 2010/2163(BUD))
P7_TA(2010)0359A7-0270/2010

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0451 – C7-0222/2010),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) (MID zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 28,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0270/2010),

A.  keďže Európska únia ustanovila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce,

B.  keďže rozsah pôsobnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol rozšírený pre žiadosti podané po 1. máji 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených v priamom dôsledku celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy,

C.  keďže finančná pomoc Európskej únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a mala by riadne zohľadňovať MID zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii EGF,

D.  keďže Dánsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 951 pracovníkov v 45 podnikoch zaradených do divízie 28 (výroba strojov a zariadení) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne na úrovni NUTS II Nordjylland,

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF,

1.  žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie EGF;

2.  pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy; v tejto súvislosti zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov do trhu práce;

3.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF podporoval opätovné začlenenie jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; opakovane zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

4.  berie na vedomie, že informácie poskytované o koordinovanom balíčku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú podrobné informácie o komplementárnosti s akciami financovanými zo štrukturálnych fondov; pripomína svoju požiadavku, aby sa predložilo komparatívne zhodnotenie týchto údajov aj v príslušných výročných správach;

5.  víta skutočnosť, že v súvislosti s mobilizáciou EGF Komisia navrhla alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov pre nevyužité prostriedky Európskeho sociálneho fondu po tom, čo jej Európsky parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny;

6.  berie na vedomie, že s cieľom mobilizovať EGF v tomto prípade sa platobné rozpočtové prostriedky presunú z rozpočtového riadka určeného na podporu malých a stredných podnikov a inovácie; vyjadruje poľutovanie nad vážnymi nedostatkami Komisie pri plnení rámcových programov pre konkurencieschopnosť a inovácie, najmä počas hospodárskej krízy, ktorá by mohla výrazne zvýšiť potrebu takejto podpory;

7.  pripomína, že fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe MID zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici jeho trvania;

8.  víta novú podobu návrhu Komisie, ktorý v dôvodovej správe uvádza jasné a podrobné informácie o žiadosti, analyzuje kritériá oprávnenosti a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k jej schváleniu, čo je v súlade s požiadavkami Európskeho parlamentu;

9.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

10.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z ...

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/001 DK/Nordjylland, Dánsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(4), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých zmien v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený pre žiadosti podané od 1. mája 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených v priamom dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy.

(3)  Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

(4)  Dánsko podalo 22. januára 2010 žiadosť o mobilizáciu prostriedkov z EGF v súvislosti s prepúšťaním v odvetví výroby strojov a zariadení v regióne Nordjylland a do 28. apríla 2010 ju doplnilo o dodatočné informácie. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 7 521 359 EUR.

(5)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok na žiadosť Dánska,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 7 521 359 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: NXP Semiconductors/Holandsko
PDF 302kWORD 52k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. októbra 2010 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors podaná Holandskom) (KOM(2010)0446 – C7-0210/2010 – 2010/2141(BUD))
P7_TA(2010)0360A7-0269/2010

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0446 – C7-0210/2010),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) (MID zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 28,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0269/2010),

A.  keďže Európska únia ustanovila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce,

B.  keďže rozsah pôsobnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol rozšírený pre žiadosti podané po 1. máji 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených v priamom dôsledku globálnej hospodárskej a finančnej krízy,

C.  keďže finančná pomoc Európskej únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a mala by riadne zohľadňovať MID zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii EGF,

D.  keďže Holandsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 512 pracovníkov z podniku NXP Semiconductors Netherlands pôsobiacich v odvetví elektroniky v regiónoch Gelderland a Eindhoven na úrovni NUTS II,

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF,

1.  žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie EGF;

2.  pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy; v tejto súvislosti zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov do trhu práce;

3.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF podporoval opätovné začlenenie jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; opakovane zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

4.  berie na vedomie, že informácie poskytované o koordinovanom balíčku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú podrobné informácie o komplementárnosti s akciami financovanými zo štrukturálnych fondov; pripomína svoju požiadavku, aby sa predložilo komparatívne zhodnotenie týchto údajov aj v príslušných výročných správach;

5.  víta skutočnosť, že v súvislosti s mobilizáciou EGF Komisia navrhla alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov pre nevyužité prostriedky Európskeho sociálneho fondu po tom, čo jej Európsky parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny;

6.  berie na vedomie, že s cieľom mobilizovať EGF pre tento prípad sa platobné rozpočtové prostriedky presunú z rozpočtového riadka určeného na podporu malých a stredných podnikov a inovácie; vyjadruje poľutovanie nad vážnymi nedostatkami Komisie pri plnení rámcových programov pre konkurencieschopnosť a inovácie, najmä počas hospodárskej krízy, ktorá by mohla výrazne zvýšiť potrebu takejto podpory;

7.  pripomína, že fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe MID zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici jeho trvania;

8.  víta novú podobu návrhu Komisie, ktorý v dôvodovej správe uvádza jasné a podrobné informácie o žiadosti, analyzuje kritériá oprávnenosti a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k jej schváleniu, čo je v súlade s požiadavkami Európskeho parlamentu;

9.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

10.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z ...

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors podaná Holandskom)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(4), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých zmien v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený pre žiadosti podané od 1. mája 2009, aby bola zahrnutá podpora pracovníkov prepustených v priamom dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy.

(3)  Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

(4)  Holandsko podalo 26. marca 2010 žiadosť o mobilizáciu prostriedkov z EGF v súvislosti s prepúšťaním v podniku NXP Semiconductors Netherlands BV a do 3. júna 2010 ju doplnilo o ďalšie informácie. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 1 809 434 EUR.

(5)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii by sa preto mal mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok na žiadosť Holandska,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 1 809 434 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Qimonda/Portugalsko
PDF 301kWORD 52k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. októbra 2010 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2009/023 PT/Qimonda, Portugalsko) (KOM(2010)0452 – C7-0223/2010 – 2010/2164(BUD))
P7_TA(2010)0361A7-0271/2010

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0452 – C7-0223/2010),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) (MID zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 28,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0271/2010),

A.  keďže Európska únia ustanovila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce,

B.  keďže rozsah pôsobnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol rozšírený pre žiadosti podané od 1. mája 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených v priamom dôsledku celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy,

C.  keďže finančná pomoc Európskej únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a mala by riadne zohľadňovať MID zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii EGF,

D.  keďže Portugalsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 839 pracovníkov z podniku Qimonda AG, nadnárodnej firmy pôsobiacej v odvetví elektroniky v regióne na úrovni NUTS II Norte,

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF,

1.  žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie EGF;

2.  pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy; v tejto súvislosti zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov do trhu práce;

3.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF podporoval opätovné začlenenie jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; opakovane zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

4.  berie na vedomie, že informácie poskytované o koordinovanom balíčku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú podrobné informácie o komplementárnosti s akciami financovanými zo štrukturálnych fondov; pripomína svoju požiadavku, aby sa predložilo komparatívne zhodnotenie týchto údajov aj v príslušných výročných správach;

5.  víta skutočnosť, že v súvislosti s mobilizáciou EGF Komisia navrhla alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov pre nevyužité prostriedky Európskeho sociálneho fondu po tom, čo jej Európsky parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny;

6.  berie na vedomie, že s cieľom mobilizovať EGF v tomto prípade sa platobné rozpočtové prostriedky presunú z rozpočtového riadka určeného na podporu malých a stredných podnikov a inovácie; vyjadruje poľutovanie nad vážnymi nedostatkami Komisie pri plnení rámcových programov pre konkurencieschopnosť a inovácie, najmä počas hospodárskej krízy, ktorá by mohla výrazne zvýšiť potrebu takejto podpory;

7.  pripomína, že fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe MID zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici jeho trvania;

8.  víta novú podobu návrhu Komisie, ktorý v dôvodovej správe uvádza jasné a podrobné informácie o žiadosti, analyzuje kritériá oprávnenosti a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k jej schváleniu, čo je v súlade s požiadavkami Európskeho parlamentu;

9.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

10.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z ...

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2009/023 PT/Qimonda, Portugalsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(4), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých zmien v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený pre žiadosti podané od 1. mája 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených v priamom dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy.

(3)  Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

(4)  Portugalsko podalo 17. decembra 2009 žiadosť o mobilizáciu prostriedkov z EGF v súvislosti s prepúšťaním v podniku Qimonda Portugal S. A. a do 28. apríla 2010 ju doplnilo o ďalšie informácie. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 2 405 671 EUR.

(5)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok na žiadosť Portugalska,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 2 405 671 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Cataluña automoción/Španielsko
PDF 300kWORD 53k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. októbra 2010 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción) (KOM(2010)0453 – C7-0224/2010 – 2010/2165(BUD))
P7_TA(2010)0362A7-0272/2010

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0453 – C7-0224/2010),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) (MID zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 28,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0272/2010),

A.  keďže Európska únia ustanovila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce,

B.  keďže rozsah pôsobnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol rozšírený pre žiadosti podané od 1. mája 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených v priamom dôsledku celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy,

C.  keďže finančná pomoc Európskej únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a mala by riadne zohľadňovať MID zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii EGF,

D.  keďže Španielsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 1429 pracovníkov v 23 podnikoch zaradených do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne na úrovni NUTS II Katalánsko,

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF,

1.  žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie EGF;

2.  pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy; v tejto súvislosti zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov do trhu práce;

3.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF podporoval opätovné začlenenie jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; opakovane zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

4.  berie na vedomie, že informácie poskytované o koordinovanom balíčku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú podrobné informácie o komplementárnosti s akciami financovanými zo štrukturálnych fondov; pripomína svoju požiadavku, aby sa predložilo komparatívne zhodnotenie týchto údajov aj v príslušných výročných správach;

5.  víta skutočnosť, že v súvislosti s mobilizáciou EGF Komisia navrhla alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov pre nevyužité prostriedky Európskeho sociálneho fondu po tom, čo jej Európsky parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny;

6.  berie na vedomie, že s cieľom mobilizovať EGF v tomto prípade sa platobné rozpočtové prostriedky presunú z rozpočtového riadka určeného na podporu malých a stredných podnikov a inovácie; vyjadruje poľutovanie nad vážnymi nedostatkami Komisie pri plnení rámcových programov pre konkurencieschopnosť a inovácie, najmä počas hospodárskej krízy, ktorá by mohla výrazne zvýšiť potrebu takejto podpory;

7.  pripomína, že fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe MID zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici jeho trvania;

8.  víta novú podobu návrhu Komisie, ktorý v dôvodovej správe uvádza jasné a podrobné informácie o žiadosti, analyzuje kritériá oprávnenosti a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k jej schváleniu, čo je v súlade s požiadavkami Európskeho parlamentu;

9.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

10.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z ...

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(4), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých zmien v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou, a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený pre žiadosti podané od 1. mája 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených v priamom dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy.

(3)  Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

(4)  Španielsko podalo 29. januára 2010 žiadosť o mobilizáciu prostriedkov z EGF v súvislosti s prepúšťaním v 23 podnikoch pôsobiacich v sektore divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 v jednom regióne na úrovni NUTS II Katalánsko (ES51), a do 26. apríla 2010 ju doplnilo o ďalšie informácie. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 2 752 935 EUR.

(5)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok na žiadosť Španielska,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 2 752 935 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


Systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku ***I
PDF 288kWORD 48k
Uznesenie
Text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. októbra 2010 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (KOM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD))
P7_TA(2010)0363A7-0260/2010

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0151),

–  so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0009/2009),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. marca 2010(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0260/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. októbra 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2791/1999

P7_TC1-COD(2009)0051


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1236/2010.)

Príloha

Vyhlásenia k článku 51

„Európsky parlament, Rada a Komisia konštatujú, že ktorékoľvek z ustanovení tohto základného legislatívneho aktu, ktoré sú jeho nepodstatnými prvkami a v súčasnosti sú uvedené v článku 51 tohto nariadenia (delegovanie právomocí), sa môže kedykoľvek v budúcnosti z politického hľadiska stať podstatným prvkom súčasného kontrolného systému NEAFC, a Európsky parlament, Rada a Komisia preto pripomínajú, že v uvedenom prípade môžu oba zákonodarné orgány, Rada alebo Európsky parlament, okamžite využiť buď právo vzniesť námietku voči návrhu delegovaného aktu Komisie, alebo právo odvolať delegovanie právomocí, ako je stanovené v príslušných článkoch 48 a 49 tohto nariadenia.“

„Rada a Európsky parlament zdieľajú názor, že zo začlenenia ktoréhokoľvek ustanovenia systému kontroly NEAFC do tohto nariadenia ako nepodstatného prvku, ktoré sú v súčasnosti uvedené v článku 51, samo osebe nevyplýva, že takéto ustanovenia budú zákonodarcovia v akýchkoľvek budúcich nariadeniach automaticky považovať za také, ktoré sú nepodstatným prvkom.“

Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlasujú, že ustanovenia tohto nariadenia nemajú vplyv na žiadnu budúcu pozíciu inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávanie článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ani na individuálne legislatívne akty obsahujúce takéto ustanovenia.“

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadného Atlantiku ***
PDF 196kWORD 32k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. októbra 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o schválení zmien a doplnení k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku v mene Európskej únie (11076/2010 – C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE))
P7_TA(2010)0364A7-0262/2010

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11076/2010),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) Zmluvy o fungovaní EÚ (C7-0181/2010),

–  so zreteľom na články 81 a 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0262/2010),

1.  udeľuje súhlas so schválením zmien a doplnení dohovoru;

2.  žiada Radu a Komisiu, aby pred začiatkom rokovaní o revízii ustanovení v rámci regionálnych organizácií pre rybolov, ktoré musí uskutočniť EÚ, vypracovali systémy potrebné na zabezpečenie primeranej účasti pozorovateľov Európskeho parlamentu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Organizácii pre rybolov v severozápadnom Atlantiku.


Otázka žien na neistých pracovných miestach
PDF 246kWORD 86k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. októbra 2010 o otázke žien na neistých pracovných miestach (2010/2018(INI))
P7_TA(2010)0365A7-0264/2010

Európsky parlament,

–  so zreteľom na správu Komisie z 18. decembra 2009 s názvom Rovnosť žien a mužov – 2010 (KOM(2009)0694),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. novembra 2003 s názvom Zlepšenie kvality práce: prehľad najnovšieho vývoja (KOM(2003)0728),

–  so zreteľom na správu Komisie z roku 2004 s názvom Neisté zamestnanie v Európe: komparatívna štúdia rizík spojených s trhom práce v pružných ekonomikách,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov – časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 (KOM(2010)0193),

–  so zreteľom na závery Rady z 8. júna 2009 o flexiistote v období krízy,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania(2),

–  so zreteľom na smernicu Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP(3),

–  so zreteľom na smernicu Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcu sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC(4),

–  so zreteľom na podkladovú správu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok z roku 2010 s názvom Veľmi atypické formy práce,

–  so zreteľom na správu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok z roku 2008 s názvom Opatrenia na boj proti nelegálnej práci v Európskej únii,

–  so zreteľom na správu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok z roku 2007 s názvom Pracovné podmienky v Európskej únii: rodové hľadisko,

–  so zreteľom na správu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok z roku 1998 s názvom Neisté zamestnanie a pracovné podmienky v Európe,

–  so zreteľom na správu Eurobarometra z októbra 2007 s názvom Nelegálna práca v Európskej únii,

–  so zreteľom na správu skupiny odborníkov Európskej komisie na rodovú problematiku a otázky zamestnanosti z roku 2009 s názvom Segregácia mužov a žien na trhu práce,

–  so zreteľom na správu skupiny odborníkov Európskej komisie na rodové otázky, sociálne začlenenie a zamestnanosť z roku 2006 s názvom Nerovné postavenie mužov a žien s ohľadom na riziko chudoby a sociálneho vylúčenia u znevýhodnených skupín v tridsiatich európskych krajinách,

–  so zreteľom na správu Medzinárodnej organizácie práce (ILO) s názvom Dôstojné pracovné podmienky pre pracovníkov v domácnosti, ktorá bola vypracovaná pre 99. zasadnutie Medzinárodnej konferencie práce v júni 2010,

–  so zreteľom na správu Medzinárodnej organizácie práce (ILO) z roku 2009 s názvom Rodová dimenzia práce v domácnosti v západnej Európe,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2010 o rodových aspektoch hospodárskeho poklesu a finančnej krízy(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o aktívnom začleňovaní osôb vylúčených z trhu práce(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. novembra 2008 obsahujúce odporúčania pre Komisiu, týkajúce sa uplatňovania zásady rovnakého odmeňovania žien a mužov(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o budúcnosti lisabonskej stratégie s ohľadom na rodovú rovnosť(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. septembra 1998 o úlohe družstiev pri zvyšovaní zamestnanosti žien(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. februára 1998 o dodržiavaní ľudských práv v Európskej únii (1996)(10),

–  so zreteľom na stanovisko úseku pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. mája 2010 o profesionalizácii práce v domácnosti (SOC/372 – CESE 336/2010 v konečnom znení),

–  so zreteľom na štatistickú štúdiu Eurostatu č. 12/2010 s názvom Trhy práce 27 členských štátov EÚ stále v kríze,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0264/2010),

A.  keďže individualizácia a narastajúca flexibilita trhu práce, ktoré vedú k obmedzeniu kolektívneho vyjednávania, stavajú zamestnancov a najmä ženy, ktoré často musia zladiť rodinné a pracovné povinnosti, do zraniteľnejšej pozície, čo môže mať za následok neisté pracovné miesta, pretože uľahčuje zamestnávateľom zavádzanie horších pracovných podmienok,

B.  keďže ženy sú nadmerne zastúpené na neistých pracovných miestach v rámci trhu práce, keďže isté formy neistej práce, ktorú vykonávajú ženy, napríklad platené práce v domácnosti a opatrovateľské služby, sú na trhu práce neviditeľné, a keďže napriek existujúcemu legislatívnemu rámcu sa ženy v EÚ aj naďalej stretávajú s veľkými rozdielmi, pokiaľ ide o pracovné príležitosti, kvalitu práce, príjmy a rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty,

C.  keďže nadmerné zastúpenie žien na neistých pracovných miestach je kľúčovým faktorom prispievajúcim k rozdielom v odmeňovaní žien a mužov, ktoré sú stále veľmi veľké; keďže zlepšením kvality pracovných miest pre ženy sa tak zmenšia rozdiely v odmeňovaní mužov a žien,

D.  keďže nedobrovoľná práca na čiastočný úväzok je v sektore služieb veľmi rozšírená, najmä v hotelovom odvetví a gastronómii, školstve, zdravotníctve a sociálnych službách a iných komunálnych a sociálnych službách a službách osobnej starostlivosti, v ktorých väčšinu zamestnancov tvoria ženy,

E.  keďže účasť žien na trhu práce odráža ich úlohu v domácnosti a ženy zvyčajne nastupujú na také pracovné miesta, ktoré im umožňujú kombinovať platenú a neplatenú prácu,

F.  keďže hospodárska a finančná kríza má dvojitý vplyv na neisté pracovné miesta, pretože prvá rekcia mnohých podnikov bola znížiť počet pracovných miest na dobu určitú, a keďže okrem toho existujú obavy, že mnohé z trvalých pracovných miest zrušených počas recesie sa už neobnovia, ale ich nahradia atypické – ak nie neisté – pracovné úväzky,

G.  keďže pod pojmom neistá pracovná situácia sa rozumejú „neštandardné“ formy zamestnania s niektorou z nasledujúcich charakteristík:

   malá alebo žiadna istota zamestnania v dôsledku netrvalej, často príležitostnej povahy práce, pričom pracovné zmluvy obsahujú chabé pracovné podmienky alebo neboli vôbec uzavreté, ako je to napríklad v prípade dočasných zmlúv, nedobrovoľných zmlúv na čiastočný úväzok, nejasná pracovná doba a pracovná náplň, ktorá sa mení podľa zamestnávateľovho uváženia,
   nízke odmeňovanie, ktoré môže byť dokonca neoficiálne a nejasné,
   žiadne práva na sociálnu ochranu alebo zamestnanecké výhody,
   nulová ochrana proti diskriminácii,
   obmedzené alebo žiadne vyhliadky na lepšie postavenie na trhu práce,
   žiadne kolektívne zastúpenie pracovníkov,
   pracovné prostredie, ktoré nespĺňa minimálne zdravotné a bezpečnostné normy,

H.  keďže podmienky neistého zamestnania, napríklad nepísané zmluvy, nedobrovoľná práca na čiastočný úväzok a pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní, majú dlhotrvajúci vplyv na ochranu prostredníctvom sociálneho zabezpečenia a dôchodkov a vystavujú pracovníkov väčšiemu riziku chudoby,

I.  keďže za určitých okolností sú ženy vystavené riziku nedôstojných pracovných podmienok a keďže si preto v tomto ohľade zasluhujú osobitnú pozornosť, najmä pokiaľ ide o tehotné ženy a dojčiace matky,

J.  keďže globalizácia a súčasná celková hospodárska situácia, ako aj technický pokrok menia pracovnoprávne vzťahy a náplň činnosti pracovníkov,

K.  keďže v prípade žien, ktoré pracujú na neistých pracovných miestach, je pravdepodobnejšie, že nepoznajú svoje práva a sú vystavené väčšiemu riziku vylúčenia z právnej ochrany a/alebo neoprávneného prepustenia zo zamestnania,

L.  keďže treba zdôrazniť právo všetkých pracovníkov, a to aj žien na neistých pracovných miestach, na odborné vzdelávanie a prípravu,

M.  keďže vnímanie žien ako druhých zárobkovo činných osôb v rodine je nesprávne a chybne vykresľuje veľkú časť pracujúcich žien, ktoré sú jedinými osobami s príjmom,

N.  keďže počet nelegálnych pracovníčok vzrastá, najmä v odvetví práce v domácnosti,

O.  keďže väčšina pracovníkov v domácnosti, ktorí vykonávajú činnosti ako domáca starostlivosť, upratovanie a varenie, sú ženy; keďže práca v domácnosti predstavuje v priemyselných krajinách 5 až 9 % pracovných miest, pričom tieto pracovné miesta sú väčšinou neisté, podhodnotené a neprihlásené, a keďže zraniteľnosť pracovníkov v domácnosti spočíva v tom, že sú často diskriminovaní a môžu sa veľmi ľahko stať terčom nerovného a nespravodlivého zaobchádzania alebo zneužívania,

P.  keďže v súvislosti s neistými pracovnými miestami je strata profesionálnych schopností vysoko kvalifikovaných pracovníkov bežným problémom, najmä v prípade prepustených zamestnancov alebo migrujúcich pracovníkov, ktorí prijímajú pracovné miesta vyžadujúce nízku kvalifikáciu, aby sa udržali na trhu práce, a keďže táto situácia, ktorá postihuje najmä ženy, ohrozuje kariérny rast a dosiahnutie úrovní platov, ktoré zodpovedajú nadobudnutým schopnostiam,

Q.  keďže migrujúce ženy, ktoré zastávajú dočasné nekvalifikované pracovné miesta na periférii trhu práce alebo vykonávajú prácu v domácnosti, môžu byť vystavené dvojitej diskriminácii, pretože okrem toho, že často pracujú v zlých, neštandardných, ak nie nezákonných podmienkach, je väčšia pravdepodobnosť, že budú vystavené zlému zaobchádzaniu alebo násiliu, či sexuálnemu zneužívaniu; keďže navyše často nebývajú oboznámené so svojimi právami, majú obmedzený prístup k verejným službám, nedostatočne ovládajú miestny jazyk, a preto nie sú schopné nadväzovať spoločenské kontakty, a keďže nelegálne zamestnané ženy nemajú odvahu kontaktovať príslušné orgány so žiadosťou o ochranu, pretože sa obávajú núteného návratu do vlasti,

R.  keďže dohoda Rady Európy z 24. novembra 1969 o umiestnení ako au pair je zastaraná, a preto nerieši aktuálne problémy v mnohých členských štátoch, ktoré môžu vyplývať z využívania práce au pair,

S.  keďže EÚ je naďalej zaviazaná k presadzovaniu rodovej rovnosti; keďže v rámci politík zamestnanosti treba aktívne presadzovať rovnosť príležitostí pre ženy a mužov,

Rodová povaha neistej práce

1.  poukazuje na rodové hľadisko neistého zamestnania a pripomína, že na trhu práce došlo k presunu od štandardných k neštandardným formám zamestnania, z čoho vyplýva potreba predchádzať tomu, aby sa z neštandardných foriem zamestnania stávali neisté pracovné miesta; domnieva sa, že v záujme boja proti týmto problémom treba vyzvať členské štáty a sociálnych partnerov, aby v značnom rozsahu zladili svoje legislatívne a zmluvné pravidlá týkajúce sa štandardnej práce a atypickej práce s cieľom zabrániť uprednostňovaniu najvýhodnejších a najlacnejších foriem zamestnania, ale s prihliadnutím na riziko možného nárastu neohlásenej práce;

2.  naliehavo žiada Radu a Komisiu, aby v usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov a v novej stratégie pre rodovú rovnosť určili charakteristické črty neistého zamestnania;

3.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali legislatívne opatrenia, ktoré by skoncovali s uzatváraním zmlúv bez udania pracovnej doby, ktoré sú bežné na pracovných miestach, ktoré tradične zastávajú ženy v odvetviach ako práca v domácnosti, opatrovateľské práce, gastronómia a hotelierstvo, a aby zaviedli rozsiahle nástroje kontroly na právnu úpravu všetkých druhov prítomnosti vo firmách a na pracoviskách, ktoré sú formálne odsúhlasené na účely poradenstva a odbornej prípravy, ale ktoré sa v praxi stávajú ďalším zdrojom zneužívania, pričom zakrývajú skutočné služby poskytované bez náležitej odmeny alebo ochrany;

4.  žiada Komisiu a členské štáty, aby vypracovali stratégie v oblasti neistej práce s cieľom zdôrazniť dôstojné a ekologické pracovné miesta a začleniť rodovú rovnováhu;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na zníženie dvojitého pracovného zaťaženia žien, ktoré je jedným z dôvodov nadmerného zastúpenia žien na neistých pracovných miestach; žiada zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom v rámci bežného zamestnania na účely zníženia počtu neistých pracovných miest;

Sociálne podmienky

6.  vyjadruje sklamanie nad tým, že balík právnych predpisov EÚ v oblasti pracovného práva a vyššie uvedené smernice o agentúrnom zamestnávaní na dobu určitú, na čiastočný úväzok a dočasnej práci náležite neriešia neistú povahu takéhoto zamestnania; preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali ďalšie osobitné legislatívne opatrenia, ako sú zavedenie záväzných minimálnych sociálnych noriem pre zamestnancov a zaistenie rovnakého prístupu všetkých zamestnancov k sociálnym službám a výhodám vrátane materskej dovolenky, zdravotnej starostlivosti a starobných dôchodkov, ako aj k vzdelávaniu a odbornej príprave, a to nezávisle od podmienok ich pracovného pomeru; vyzýva členské štáty, aby okrem toho uplatňovali právne predpisy, ktoré pracovníkom zabezpečujú primerané vymedzenie pracovného času, odpočinku a voľného času;

7.  vyzýva členské štáty na zabezpečenie toho, aby zamestnávatelia, ktorí vystavujú pracovníčky poškodzujúcemu zaobchádzaniu alebo zneužívaniu, boli čo najrýchlejšie postavení pred súd;

8.  zdôrazňuje, že je potrebné poskytnúť ženám na neistých pracovných miestach možnosť chrániť svoje práva, ako právo na primeranú mzdu, materskú dovolenku, spravodlivý a pravidelný pracovný čas a nediskriminujúce pracovné prostredie, ktoré sú pre tieto ženy rozhodujúce; vyzýva členské štáty, aby zaviedli sankcie pre obmedzovanie účasti na odborovej činnosti a okrem toho vo všeobecnosti vyzýva členské štáty, aby poskytovali nízkoprahové poradenské služby pre ženy, ktoré nemôže podporiť zamestnanecká rada, napríklad v prípade žien pracujúcich v domácnostiach; vyzýva sociálnych partnerov, aby zlepšili pomerné zastúpenie žien a mužov vo svojich orgánoch na všetkých úrovniach;

9.  zdôrazňuje potrebu legislatívnych opatrení zaisťujúcich rodovú rovnosť a zníženie rodovej segregácie na trhu práce; pripomína preto svoje vyššie uvedené uznesenie z 18. novembra 2008, naliehavo žiada Komisiu, aby predložila návrh týkajúci sa uplatňovania zásady rovnakého odmeňovania mužov a žien, a pripomína členským štátom, aby bezodkladne transponovali smernicu 2006/54/ES;

10.  vyzýva členské štáty, aby splnili barcelonské ciele v oblasti starostlivosti o deti s cieľom posilniť účasť žien na trhu práce a ich hospodársku nezávislosť; vyzýva členské štáty, aby prekonali prekážky, ktoré bránia ženám pracovať toľko hodín, koľko chcú – či už v práci na čiastočný alebo plný úväzok;

11.  zdôrazňuje potrebu odstrániť profesionálnu a odvetvovú segregáciu na trhu práce prostredníctvom osvety a vzdelávania od útleho veku, napríklad propagáciou pracovných miest spájaných so ženskými zručnosťami medzi mužmi a naopak, motiváciou dievčat k štúdiu vied a bojom proti vnímaniu žien ako druhých zarábajúcich osôb v rodine, a to za účasti Európskeho inštitútu pre rovnosť pohlaví;

12.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naplánovali a vykonávali opatrenia umožňujúce uspokojivé vzdelanie, odbornú prípravu a štúdium pre dievčatá a mladé ženy, pričom treba osobitne podporiť najmä dievčatá a mladé ženy pochádzajúce z prisťahovaleckých rodín; okrem toho zdôrazňuje, že je potrebné, aby ženy, ktoré prestali pracovať z dôvodu narodenia dieťaťa, aktívne pokračovali vo svojej pracovnej kariére;

13.  vyzýva členské štáty, aby bojovali proti nelegálnej práci tak, že ju prostredníctvom preventívnych opatrení zmenia na riadne pracovné miesta, napríklad prostredníctvom zaručenia beztrestnosti zamestnancov, ktorí nahlásia svoj štatút nelegálneho zamestnanca, a prijatia odradzujúcich opatrení voči zamestnávateľom; ďalej vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili zhromažďovanie údajov a sledovali pokrok v tejto oblasti;

14.  zdôrazňuje, že sociálna ochrana je základnou súčasťou flexiistoty; zdôrazňuje, že koncepcia flexiistoty ovplyvňuje mužov a ženy odlišným spôsobom a zvyčajne posilňuje terajšie rodové úlohy; pripomína členským štátom a sociálnym partnerom závery Rady z 8. júna 2009 o flexiistote v časoch krízy, konkrétne uplatňovanie zásady rovnosti pohlaví pri presadzovaní zásad flexiistoty;

15.  domnieva sa, že udržateľnosť dôchodkových systémov, úverové nástroje určené pre projekty svojpomoci, ako aj tvorba pracovných miest a tvorba alternatívnych systémov príjmu môžu zlepšiť podmienky žien na neistých pracovných miestach;

16.  zasadzuje sa o to, aby sa bežné pracovné miesta v budúcnosti vytvárali podľa zásad kvalitnej práce a nestávali sa z nich neisté pracovné miesta; žiada, aby boli pracovné trhy lepšie regulované prostredníctvom prísnych kontrol práce s cieľom znížiť počet neistých pracovných miest;

17.  žiada, aby sa na stretnutí Európskej rady dosiahla dohoda o jasných usmerneniach a konkrétnych opatreniach na zachovanie pracovných miest a tvorbu nových pracovných príležitostí v rámci stratégie EÚ 2020;

18.  v súlade s výsledkami dosiahnutými v praxi vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytla usmernenia pre najlepšie postupy v boji proti priamej a nepriamej diskriminácii, pri presadzovaní rodovej rovnosti a znižovaní počtu neistých pracovných miest pre ženy;

19.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali právne predpisy upravujúce sociálne a právne postavenie sezónnych pracovníkov a aby im zaistili sociálne zabezpečenie; za sezónnych pracovníkov považuje pracovníkov, ktorí uzatvorili na dobu neurčitú alebo určitú pracovnú zmluvu, ktorej trvanie a predĺženie ovplyvňujú sezónne faktory, akými sú klimatické cykly, štátne sviatky a/alebo poľnohospodárske žatvy;

20.  poukazuje na to, že štúdie preukázali súvislosť medzi neistým zamestnaním, v rámci ktorého sa môžu prehliadať minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky, a vyššou úrazovosťou, väčším rizikom ochorení a nebezpečných situácií; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby posilnili sledovanie minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadaviek na pracovisku a zamerali sa pritom najmä na osobitné riziká ohrozujúce pracujúce ženy;

Pracovníci v domácnosti

21.  vyzýva Komisiu, aby povzbudila členské štáty k výmene najlepších postupov a k plnému využitiu príležitostí spolufinancovania, ktoré ponúkajú štrukturálne fondy, najmä Európsky sociálny fond, na zabezpečenie väčšieho prístupu k cenovo dostupným a kvalitným zaradeniam starostlivosti o deti a seniorov, aby ženy neboli nútené prevziať tieto povinnosti na neformálnom základe; okrem toho zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby sa neisté pracovné miesta v oblasti domácej starostlivosti zmenili všade, kde je to možné, na dôstojné, dlhodobé pracovné miesta;

22.  vyzýva Komisiu, aby podporila členské štáty v rozvoji kampane za postupnú transformáciu neistých pracovných miest na bežné pracovné miesta; vyzýva Komisiu, aby schválila program zameraný na vzdelávanie pracovníkov o účinkoch a dosahoch neistej práce, a to aj na bezpečnosť a zdravie pri práci;

23.  vyzýva Komisiu, aby navrhla novú európsku dohodu o pravidlách týkajúcich sa au pair, v ktorej sa zníži veková hranica z 30 rokov tak, aby dospelí živitelia blížiaci sa k veku 30 rokov nemohli byť umiestnení ako au pair, a v ktorej sa zdôrazní, že úlohou au pair je vypomáhať pri každodenných rodinných povinnostiach a zapájať sa do rodinných činností maximálne 30 hodín týždenne a že cieľom je rozvíjať kultúrne porozumenie a jazykové schopnosti ľudí umiestnených ako au pair;

Migrujúci pracovníci

24.  vyzýva Komisiu, aby vo svojej novej stratégii pre rodovú rovnosť posilnila svoj záväzok k presadzovaniu rodovej rovnosti v migračných a integračných politikách, najmä s cieľom plne využiť pracovný potenciál migrujúcich žien;

25.  poukazuje na skutočnosť, že u migrujúcich žien je sociálna integrácia ešte ťažšia než u mužov vzhľadom na to, že sú vystavené dvojakej diskriminácii; nabáda preto zamestnávateľov, aby prijali osobitné opatrenia na uľahčenie sociálnej integrácie migrujúcich pracovníčok, napríklad tým, že im ponúknu jazykové vzdelávanie a/alebo podporné služby, a na zabezpečenie registrácie migrujúcich pracovníkov, aby mali nárok na sociálne zabezpečenie;

Výskum na túto tému

26.  osobitne upozorňuje na nedostatok výskumu na tému neistej pracovnej situácie; vyzýva Komisiu a EUROFOUND, aby spolupracovali s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť a iniciovali cielený výskum zameraný medziiným na zhodnotenie nákladov vyplývajúcich zo straty zručností a dobrých životných podmienok v dôsledku neistého zamestnania, pričom budú zohľadňovať rodové hľadisko; zdôrazňuje, že európske výskumné programy by sa mali v budúcnosti viac zameriavať na sociálne otázky, napríklad na neisté zamestnanie;

27.  víta všeobecné ciele pilotného projektu zameraného na pretváranie neistých pracovných miest na pracovné miesta rešpektujúce práva pracujúcich a zdôrazňuje, že pri vykonávaní projektu treba venovať osobitnú pozornosť rodovej povahe neistej pracovnej situácie;

o
o   o

28.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 9.
(2) Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
(3) Ú. v. ES L 175, 10.7.1999, s. 43.
(4) Ú. v. ES L 14, 20.1.1998, s. 9.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2010)0231.
(6) Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010, s. 23.
(7) Ú. v. EÚ C 16 E, 22.1.2010, s. 21.
(8) Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 323.
(9) Ú. v. ES C 313, 12.10.1998, s. 234.
(10) Ú. v. ES C 80, 16.3.1998, s. 43.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia