Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010 - Βρυξέλλες
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Ιρλανδία - SR Technics
 Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Krzysztof Lisek
 Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή ***I
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας ***I
 Επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου
 Εξωτερική στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τις καταστάσεις με τα ονόματα επιβατών (PNR)
 Συμπράξεις καινοτομίας
 Ενίσχυση του ΟΑΣΕ: ο ρόλος της ΕΕ
 Δημογραφική πρόκληση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών
 Εφαρμογή των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας
 Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας στην ΕΕ
Κείμενα (407 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου