Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010 - Βρυξέλλες
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Ιρλανδία - SR Technics
 Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Krzysztof Lisek
 Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή ***I
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας ***I
 Επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου
 Εξωτερική στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τις καταστάσεις με τα ονόματα επιβατών (PNR)
 Συμπράξεις καινοτομίας
 Ενίσχυση του ΟΑΣΕ: ο ρόλος της ΕΕ
 Δημογραφική πρόκληση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών
 Εφαρμογή των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας
 Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας στην ΕΕ

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Ιρλανδία - SR Technics
PDF 330kWORD 56k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2009/021 IE/SR Technics από την Iρλανδία) (COM(2010)0489 – C7-0280/2010 – 2010/2214(BUD))
P7_TA(2010)0391A7-0297/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0489 – C7-0280/2010),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και ιδίως το σημείο 28,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0297/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009, για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζομένους που απολύθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιρλανδία ζήτησε βοήθεια για περιπτώσεις που αφορούν 850 απολύσεις στην επιχείρηση SR Technics Ireland Ltd, που δραστηριοποιείται στον τομέα των αερομεταφορών στην περιοχή NUTS III του Δουβλίνου,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει ο κανονισμός για το ΕΤΠ,

1.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ·

2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύθηκαν στην αγορά εργασίας·

3.  τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού για το ΕΤΠ πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ΕΤΠ στηρίζει την επανένταξη των μεμονωμένων απολυθέντων εργαζομένων στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

4.  επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τη συμπληρωματικότητά τους σε σχέση με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συμπεριληφθεί η συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και στις ετήσιες εκθέσεις του·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή πρότεινε πηγή πιστώσεων πληρωμών εναλλακτική προς τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μετά από τις συχνές υπενθυμίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο επεσήμανε ότι το ΕΤΠ συστάθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με τους δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να εντοπισθούν τα κατάλληλα κονδύλια του προϋπολογισμού για μεταφορές·

6.  σημειώνει ωστόσο ότι, για να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για την υπόθεση αυτή, θα μεταφερθούν πιστώσεις πληρωμών από μια θέση του προϋπολογισμού που αφορά την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της καινοτομίας· εκφράζει τη λύπη του για τις σοβαρές αδυναμίες της Επιτροπής κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, ιδίως εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης που καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη για παρόμοια στήριξη·

7.  υπενθυμίζει ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ θα πρέπει να αξιολογηθούν μέσα από το πρίσμα της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007 - 2013·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα μορφή της πρότασης της Επιτροπής, στην αιτιολογική έκθεση της οποίας παρουσιάζονται σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, αναλύονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν στην έγκρισή της, η οποία συνάδει με τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου·

9.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2009/021 IE/SR Technics από την Iρλανδία)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 28,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(4), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

(1)  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

(2)  για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε, ώστε να περιλαμβάνει και τη στήριξη σε εργαζομένους που απολύθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

(3)  η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ετήσιου ανώτατου ορίου των 500 εκατομμυρίων ευρώ·

(4)  η Ιρλανδία υπέβαλε, στις 9 Οκτωβρίου 2009, αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ όσον αφορά τις απολύσεις στην επιχείρηση SR Technics, την οποία συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 18 Μαΐου 2010. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Η Επιτροπή προτείνει συνεπώς την κινητοποίηση ποσού ύψους 7 445 863 ευρώ.

(5)  Θα πρέπει επομένως να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ιρλανδία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 7 445 863 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.


Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Krzysztof Lisek
PDF 288kWORD 39k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Krzysztof Lisek (2009/2244(IMM))
P7_TA(2010)0392A7-0301/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Krzysztof Lisek, που διαβιβάσθηκε από τις πολωνικές δικαστικές αρχές στις 5 Νοεμβρίου 2009 και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 14 Δεκεμβρίου 2009,

–  αφού άκουσε τον Krzysztof Lisek, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι προσαρτημένο στις συνθήκες,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 12 Μαΐου 1964 και 10 Ιουλίου 1986(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 151 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 2, και το άρθρο 7, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0301/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολωνικές δικαστικές αρχές έχουν ασκήσει ποινική δίωξη εις βάρος του Krzysztof Lisek, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της οποίας κατηγορείται για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων σύμφωνα με το άρθρο 296, παράγραφοι 1 και 3, του Ποινικού Κώδικα της 6ης Ιουνίου 1997 που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Νομοθεσίας του 1977, αριθ. 88, σημείο 553, όπως τροποποιήθηκε, το άρθρο 586 του Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών της 15ης Σεπτεμβρίου 2000 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Νομοθεσίας του 2000, αριθ. 94, σημείο 1037, όπως τροποποιήθηκε και το άρθρο 77, παράγραφοι 1 και 2 του Νόμου για τα λογιστικά βιβλία της 29ης Σεπτεμβρίου 1994 (ενοποιημένο κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Νομοθεσίας του 2002, αριθ. 76, σημείο 694, όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων),

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος και ούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί εις βάρος του κ. Lisek δεν αφορούν γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, βουλευτής του εθνικού κοινοβουλίου (Sejm) δεν μπορεί να διωχθεί δικαστικά χωρίς την άδεια του Κοινοβουλίου,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 105 προβλέπει ακόμη ότι οι βουλευτές του εθνικού κοινοβουλίου δεν ευθύνονται για δραστηριότητες που ανέπτυσσαν στο πλαίσιο της βουλευτικής τους εντολής ούτε κατά τη διάρκειά της ούτε μετά τη λήξη της,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Lisek κατηγορείται κατά βάση για αδικήματα σε σχέση με τις διαχειριστικές και λογιστικές του δραστηριότητες ως προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Πολωνικής Ένωσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Νεολαίας και της Campus Sp. κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος πριν από την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται ο κ. Lisek ουδόλως σχετίζονται με τις δραστηριότητές του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν βάσιμες αποδείξεις για το γεγονός ότι η δίωξη είχε ασκηθεί με στόχο να παρακωλυθεί η δραστηριότητα του βουλευτή ('fumus persecutionis«),

Η.  λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι είναι σκόπιμο να αρθεί η ασυλία του,

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του κ. Krzysztof Lisek·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει άμεσα την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

(1) Υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier, Συλλογή [1964], σελ. 195, και Υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων, Συλλογή [1986], σελ. 2391.


Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I
PDF 281kWORD 55k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 2009/…/ΕΚ (COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))
P7_TA(2010)0393A7-0171/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0207),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251 παράγραφος 2, και το άρθρο 47 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0040/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0171/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Νοεμβρίου 2010 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2011/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010

P7_TC1-COD(2009)0064


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2011/61/ΕΕ.)


Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή ***I
PDF 267kWORD 37k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (COM(2010)0358 – C7-0162/2010 – 2010/0192(COD))
P7_TA(2010)0394A7-0294/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0358),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 77, παράγραφος 2, στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0162/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 3ης Νοεμβρίου 2010, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0294/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Νοεμβρίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή

P7_TC1-COD(2010)0192


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1211/2010.)


Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας ***I
PDF 267kWORD 41k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας (COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))
P7_TA(2010)0395A7-0246/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0283),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 194, παράγραφος 1, στοιχείο γ), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0139/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2010(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, με επιστολή της 22ας Οκτωβρίου 2010, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0246/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Νοεμβρίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009, για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας

P7_TC1-COD(2010)0150


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1233/2010.)

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου
PDF 466kWORD 100k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο
P7_TA(2010)0396RC-B7-0608/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009 για την κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ(1),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο και το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2009 για την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την έκβαση της συνόδου κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον στις 3 Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου που ενέκρινε η τέταρτη σύνοδος του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου στις 27 Οκτωβρίου 2009, την κοινή δήλωση που ενέκρινε ο Διατλαντικός Διάλογος των Νομοθετών (ΔΔΝ) και τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη από τις 4 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2009 και στη Μαδρίτη από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ της 28ης Οκτωβρίου 2009 για την «ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ για την αντιτρομοκρατική πολιτική της 3ης Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των διασκέψεων κορυφής του G-20 στο Τορόντο στις 26 και 27 Ιουνίου 2010 και στη Σεούλ από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο ολομελείας υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, η οποία διεξήχθη στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2010, καθώς και τις παρατηρήσεις της επ' αυτών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατλαντική σχέση είναι μοναδική και ευρεία, καλύπτοντας την αμοιβαία δέσμευση υπέρ της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πρόληψη της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής· επισημαίνοντας, ενόψει των κοινών συμφερόντων και αξιών της ΕΕ και των ΗΠΑ, την ανάγκη διαλόγου μεταξύ τους και την προθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ακούει τις απόψεις του Προέδρου και του Κογκρέσου των ΗΠΑ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται ανά την υφήλιο για να προωθήσουν μια κοινή ατζέντα με βάση την κοινή ιστορία, πολιτισμό, συμφέροντα και αξίες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο για τη διασφάλιση του ότι τα παγκόσμια ζητήματα και οι νέες προκλήσεις θα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των ήδη υφισταμένων πολυμερών θεσμών, ιδίως δε του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ και του NATO,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από κοινού οι δύο διαντλαντικοί εταίροι εκπροσωπούν το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας, με την αξίας 4,28 τρις δολαρίων εταιρική σχέση τους να είναι η μεγαλύτερη, πιο ολοκληρωμένη και πιο μακρόχρονη οικονομική σχέση στον κόσμο και βασική κινητήρια δύναμη για την παγκόσμια οικονομική ευημερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς της διατλαντικής σχέσης και η υπέρ αυτής δέσμευση είναι ακόμη πιο σημαντικά δεδομένης της σημερινής παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντονισμένη νομισματική πολιτική θα πρέπει να λάβει μεγαλύτερη προτεραιότητα στη διατλαντική συνεργασία,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο εταίροι έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται με στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης στα πλαίσια των οικονομιών τους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να υποστηρίζει την ολοκλήρωση μιας διατλαντικής αγοράς μέχρι το 2015, που να βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, η επίτευξη της οποίας – εκ παραλλήλου προς την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της ίδιας της ΕΕ – θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για μια νέα ώθηση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και ανάκαμψης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι οι λιγότερο υπεύθυνες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που καταλογίζεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά υφίστανται τις σοβαρότερες συνέπειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές εξωγενείς επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής διακυβεύουν τη διεθνή επένδυση προς μείωση της φτώχειας, διακυβεύοντας έτσι την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας· επισημαίνοντας επίσης την ανάγκη συνεχούς διαλόγου σχετικά με την πρωτοβουλία για μια διατλαντική εταιρική σχέση με στόχο την ανάπτυξη,

Σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ

1.  τονίζει και πάλι πόσο σημαντικό είναι να εντείνουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ το στρατηγικό τους διάλογο, τη συνεργασία και το συντονισμό κατά την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και περιφερειακών διενέξεων·

2.  καλεί τους δύο εταίρους να προωθήσουν το σεβασμό της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής τους· υπογραμμίζει την ανάγκη για εντατική συνεργασία στον τομέα της διπλωματίας για την πρόληψη και επίλυση κρίσεων· καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επικυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης για την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να προσχωρήσει σε αυτό· επαναλαμβάνει την έκκλησή του υπέρ της καθολικής κατάργησης της θανατικής ποινής·

3.  κρίνει απαραίτητο να αναλάβουν οι δύο εταίροι κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ ηγετικό ρόλο όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων του G-20·

4.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για τη συμφωνία επί παραδόσιμων αποτελεσμάτων, ούτως ώστε να επιτευχθεί επί τέλους διεθνής συμφωνία στη διάσκεψη των ΗΕ για την αλλαγή του κλίματος (COP-16) στο Κανκούν, βάσει επιστημονικών στοιχείων και προβλέποντας επαρκή διεθνή συνδρομή για τη χρηματοδότηση του μετριασμού των επιπτώσεων και την προσαρμογή των αναπτυσσόμενων χωρών·

5.  χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της Κυβέρνησης των ΗΠΑ έναντι του Ισραήλ και ζητεί να αναζωογονηθεί η ευρω-αμερικανική συνεργασία όσον αφορά την Ισραηλο-Παλαιστινιακή διένεξη· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον στις 2 Σεπτεμβρίου 2010· υπενθυμίζει ότι χρειάζονται περαιτέρω διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν, εντός συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος, στη λύση των δύο κρατών με την ειρηνική και ασφαλή συμβίωση του κράτους του Ισραήλ και ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους· τονίζει ότι η συνεκτική ειρήνη, που αποτελεί θεμελιώδες συμφέρον όλων των μερών στην περιοχή και της ΕΕ, πρέπει να επιτευχθεί με βάση τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τις αρχές της Μαδρίτης μεταξύ των οποίων η αρχή «εδάφη για ειρήνη», το χάρτη πορείας και τις συμφωνίες που έχουν ήδη επιτευχθεί μεταξύ των μερών, και τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή στην ειρηνευτική διαδικασία της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, αναγνωρίζοντας τη σημασία της Αραβικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας και της συνεχούς συνεργασίας με τους Άραβες εταίρους· παροτρύνει την Κυβέρνηση του Ισραήλ να ανανεώσει την προσωρινή αναστολή της οικοδόμησης οικισμών· ζητεί να υιοθετήσει η Ευρώπη ενεργητικότερη στάση έναντι της Συρίας και του Λιβάνου·

6.  υπογραμμίζει ότι η αβεβαιότητα όσον αφορά τη φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν θέτει σε κίνδυνο τόσο το σύστημα μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων όσο και τη σταθερότητα στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο· εκφράζει την απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη άρνηση του Ιράν να συνεργαστεί πλήρως με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), παρεμποδίζοντας το έργο του ΔΟΑΕ, αρνούμενο την πρόσβαση σε βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και προβάλλοντας βέτο στον ορισμό επιθεωρητών· καλεί την ηγεσία του Ιράν να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του Ιράν βάσει της συνθήκης περί μη διαδόσεων των πυρηνικών όπλων· καλεί την Τεχεράνη να επικυρώσει και εφαρμόσει το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας διασφαλίσεων και καλεί τις ΗΠΑ και την ΕΕ να συντονίσουν την εξωτερική πολιτική τους προς επίτευξη του στόχου αυτού·

7.  ζητεί να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά το Αφγανιστάν και το Πακιστάν στην προοπτική της συμβολής στην ειρήνη και σταθερότητα, στην εδραίωση της δημοκρατίας, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ανάπτυξη της περιοχής· τονίζει τη σημασία που αποκτά στη διεργασία αυτή η συμμετοχή των γειτονικών χωρών και άλλων βασικών παραγόντων της περιοχής, η οποία μπορεί να συνεισφέρει αισθητά στην επίτευξη περιφερειακής σταθερότητας·

8.  παρότι γνωρίζει ότι η διαρροή απόρρητων στρατιωτικών εγγράφων δημιουργεί κίνδυνο για την ασφάλεια στρατιωτικών, ανησυχεί έντονα για τις πρόσφατες σοβαρές καταγγελίες ότι παραβλέφθηκε η διεξαγωγή βασανιστηρίων στο Ιράκ· ζητεί να τεθεί το θέμα αυτό στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ με στόχο τη διεξαγωγή ανεξάρτητης διατλαντικής έρευνας·

9.  παροτρύνει ένθερμα τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ) να σεβαστεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εξαμερείς συνομιλίες, μεταξύ των οποίων για την ολοσχερή και επαληθεύσιμη εγκατάλειψη όλων των πυρηνικών όπλων και των υφισταμένων πυρηνικών προγραμμάτων· καλεί τη ΛΔΚ να σεβαστεί πλήρως όλες τις σχετικές υποχρεώσεις στον τομέα της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και του αφοπλισμού· επιβεβαιώνει την ακλόνητη υποστήριξή του προς τις εξαμερείς συνομιλίες και παραμένει αποφασισμένο να επιτύχει ικανοποιητική και συνεκτική λύση των προβλημάτων με διπλωματικά μέσα·

10.  χαιρετίζει το αποτέλεσμα της Διάσκεψης Κορυφής για την Πυρηνική Ασφάλεια τον Απρίλιο του 2010, όπου τονίζεται η σημασία της πρόληψης της πυρηνικής τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο και της διασφάλισης όλων των ευάλωτων πυρηνικών υλικών εντός τετραετίας, καθώς και της συμφωνίας επί ενός σχεδίου εργασίας για τη βελτίωση και την παγκοσμιοποίηση των υφισταμένων συμφωνιών και προγραμμάτων για την πυρηνική ασφάλεια· υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που έλαβαν μεμονωμένες χώρες για τη βελτίωση της εσωτερικής τους ασφάλειας και ενθαρρύνει και άλλα κράτη να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή·

11.  τονίζει τη σημασία του NATO ως ακρογωνιαίου λίθου της διατλαντικής ασφάλειας και παροτρύνει σε στρατηγική συνεργασία των ΗΠΑ και των κρατών μελών της ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας· επισημαίνει το έργο που έχει γίνει προς συμφωνία επί νέου στρατηγικού δόγματος· θεωρεί ότι οι σχετικές εξελίξεις στα πλαίσια αυτής της ευρύτερης δομής ασφάλειας θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν με βάση το διάλογο με τη Ρωσία και τις τρίτες χώρες του ΟΑΣΕ· επισημαίνει τη σημασία της ΚΠΑΑ και την αξία της ενισχυμένης αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης για την ενίσχυση της διατλαντικής ασφάλειας·

12.  επισημαίνει τον πολλαπλασιασμό των διαφόρων προκλήσεων που ανακύπτουν ως κοινές για την ΕΕ και τις ΗΠΑ· παροτρύνει τους εταίρους να εγκαινιάσουν μια σφαιρική κοινή στρατηγική στα πλαίσια της οποίας τα μέτρα διατλαντικής πολιτικής θα αξιολογούνται και αναπτύσσονται με στόχο την επίτευξη ενιαίας, συνεπούς και ευρείας στρατηγικής προς αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών·

13.  υπογραμμίζει ότι ένα δίκαιο και δημοκρατικό δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του νοτίου Σουδάν θα έχει μεγάλη σημασία για τη σταθερότητα στην περιοχή· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν στενά με τις σουδανικές αρχές ώστε να εξασφαλίσουν ότι το δημοψήφισμα του Ιανουαρίου 2011 για το μέλλον του Σουδάν θα είναι ειρηνικό, δίκαιο και διαφανές·

14.  χαιρετίζει την υπογραφή της νέας συνθήκης START στις 8 Απριλίου 2010, στην Πράγα, από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και τον Πρόεδρο της Ρωσίας Ντιμίτρι Μεντβέντεφ και αναμένει την ταχεία επικύρωσή της από τα δύο μέρη·

15.  αναγνωρίζει τα επικαλυπτόμενα εμπορικά και πολιτικά συμφέροντα της ΕΕ και των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, όπου η ΕΕ διατηρεί στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με το Μεξικό και τη Βραζιλία, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τη Χιλή και το Μεξικό, ενώ διαπραγματεύεται μια ΣΕΕ με την Κολομβία·

Συνάντηση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (ΔΟΣ) και ενίσχυσή του

16.  πιστεύει ότι το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (ΔΟΣ) αποτελεί τον καταλληλότερο μηχανισμό για τη διαχείριση της διατλαντικής οικονομικής σχέσης· παροτρύνει τους εταίρους να εκμεταλλευθούν το πλήρες δυναμικό του ΔΟΣ για να ξεπεράσουν τα υπάρχοντα εμπόδια για την οικονομική ολοκλήρωση και να επιτύχουν μια διατλαντική αγορά έως το 2015, που να βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, η οποία θα αποτελέσει θετική απάντηση στη σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση

17.  καλεί το ΔΟΣ να επιδεικνύει πιο στρατηγικό πνεύμα ούτως ώστε να καλύπτει τους προβληματισμούς όλων των ενδιαφερομένων· επαναλαμβάνει την έκκληση για έγκαιρη διανομή των προγραμμάτων των συνεδριάσεων του ΔΟΣ, των ημερησίων διατάξεων, των χαρτών πορείας και των εκθέσεων προόδου, έγγραφα τα οποία πρέπει να διατίθενται στους ενδιαφερόμενους αρκετό χρόνο πριν από τις συνεδριάσεις και στη συνέχεια να δημοσιεύονται με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας·

18.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το ΔΟΣ δέχεται συμβουλές από διάφορους ενδιαφερόμενους, μεταξύ άλλων από εκπροσώπους επιχειρήσεων, και ζητεί να δοθεί ανάλογος ρόλος στους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων κάθε πλευράς του Ατλαντικού, ώστε να συμπεριληφθεί πλήρως η κοινωνική διάσταση· ζητεί να συμπεριληφθούν στην ομάδα συμβούλων οι επικεφαλής του Διατλαντικού Εργατικού Διαλόγου και του Διατλαντικού Ενεργειακού Διαλόγου·

19.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του ΔΟΣ, την επίσημη έγκριση διαδικασιών για την αμοιβαία αναγνώριση των δηλώσεων πιστότητας των προϊόντων που υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο τρίτων, ιδίως όσον αφορά τις ΤΠΕ και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, να εμμείνει επί της αμοιβαίας αναγνώρισης των νόμιμων μονάδων μέτρησης, ιδίως της αποδοχής της επισήμανσης με μετρικές μόνο μονάδες των προϊόντων της ΕΕ στις ΗΠΑ, να διερευνήσει με τις αρχές των ΗΠΑ τις δυνατότητες τυποποίησης, να θεσπίσει στρογγυλές τράπεζες για τις προδιαγραφές με εστίαση στις καινοτόμες λύσεις και να συνεχίσει το διεθνή συντονισμό· πιστεύει ότι η εταιρική σχέση για τη δράση στον τομέα της καινοτομίας πρέπει να υπερκεράσει την εφαρμογή της πνευματικής ιδιοκτησίας και να εξετάσει τον στρατηγικό διάλογο που αφορά την πολιτική ανταγωνισμού, τη μεταφορά τεχνολογίας και τη σύγκλιση των προδιαγραφών·

20.  κρίνει απόλυτα σημαντικό να διενεργηθεί στο πλαίσιο του ΔΟΣ διάλογος σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τη χρήση νέων τεχνολογιών παραγωγής τροφίμων· επισημαίνει τις ανησυχίες όσον αφορά την κλωνοποίηση στην κτηνοτροφία·

21.  ζητεί συνεργασία εντός του ΔΟΣ εφ' όλων των θεμάτων που αφορούν το ρυθμιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και να ακολουθείται η προσέγγιση του «Small Business Act» για την Ευρώπη – προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις – κατά την εξέταση νομοθεσίας με διατλαντική επίπτωση·

22.  χαιρετίζει την υπογραφή της συμφωνίας δευτέρου σταδίου αερομεταφορών μεταξύ EΕ και ΗΠΑ «Ανοικτοί ουρανοί» τον Ιούνιο 2010 ως ακρογωνιαίου λίθου μιας αποτελεσματικής συνεργασίας, και τη σύναψη της πλέον πρόσφατης συμφωνίας του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) της 8ης Οκτωβρίου 2010 ως σημαντικό βήμα προς τη διατλαντική αγορά αεροπορικών μεταφορών· καλεί ωστόσο τις αρχές των ΗΠΑ και την Επιτροπή να εργαστούν προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης ελευθερίας επενδύσεων και ιδιοκτησίας των αερομεταφορέων εκατέρωθεν του Ατλαντικού, ανεξαρτήτως αλλοδαπής ιθαγένειας·

23.  επισημαίνει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ανάλογες προκλήσεις ως οι μεγαλύτεροι ανά τον κόσμο παραγωγοί, εξαγωγείς και εισαγωγείς αγροτικών προϊόντων και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας στον πλανήτη· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του αμερικανικού Κογκρέσου όσον αφορά την παράλληλη διεργασία μεταρρυθμίσεων στις αντίστοιχες γεωργικές πολιτικές·

24.  τονίζει ότι ο ΔΟΣ πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ως πλαίσιο μακροοικονομικής συνεργασίας των εταίρων, δεδομένης της άνευ προηγουμένου συνεργασίας τους κατά τη διάρκεια της κρίσης, και ενθαρρύνει τους αρμόδιους νομισματικούς φορείς να εντείνουν το συντονισμό τους, ιδίως στον τομέα της εποπτείας και πρόληψης συστημικών κινδύνων· αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ στους παγκόσμιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών·

Ο ρόλος του ΔΔΝ στο ΔΟΣ

25.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις ηγεσίες της ΕΕ και των ΗΠΑ, καθώς και προς τους συμπροέδρους του ΔΟΣ, να λάβουν υπόψη τον καίριο ρόλο των νομοθετών για την επιτυχία του ΔΟΣ· τους προτρέπει, συνεπώς, να εντάξουν πλήρως και άμεσα τους εκπροσώπους του ΔΔΝ στο ΔΟΣ, δεδομένου ότι οι νομοθέτες, μαζί με τα αντίστοιχα εκτελεστικά θεσμικά όργανα, μοιράζονται την ευθύνη της υλοποίησης και παρακολούθησης πολλών εκ των αποφάσεων του ΔΟΣ·

26.  πιστεύει ότι έχει καίρια σημασία να εξασφαλισθεί η συμμετοχή σημαντικών μελών του Κογκρέσου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον Διάλογο των Νομοθετών και στη διαδικασία του ΔΟΣ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία δεν θα έχει ακούσιες συνέπειες στις διατλαντικές εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες· ελπίζει ότι ο σημερινός ΔΔΝ θα αναβαθμιστεί σταδιακά σε διατλαντική διακοινοβουλευτική συνέλευση, σύμφωνα με τις συστάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009·

Διμερές και διεθνές εμπόριο

27.  είναι αποφασισμένο να εξακολουθήσει να απευθύνει εκκλήσεις στις νομοθετικές αρχές των ΗΠΑ - και παροτρύνει την Επιτροπή να κάνει το ίδιο στο πλαίσιο του ΔΟΣ - να επανεξετάσουν την υποχρέωση του λεπτομερούς ελέγχου του 100 % των εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και να αναπτύξει συνεργασία με τις ΗΠΑ, με βάση τη διαχείριση του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας αναγνώρισης των εμπορικών προγραμμάτων εταιρικής σχέσης ΕΕ και ΗΠΑ, σύμφωνα με το πλαίσιο κανόνων SAFE του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων·

28.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθεί ο Αναπτυξιακός Γύρος της Ντόχα το ταχύτερο δυνατόν· ζητεί να υπάρχει κοινή προσέγγιση, από κοινού με αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, όσον αφορά τη διαμόρφωση πολυμερών εμπορικών κανόνων και διαπραγματεύσεων·

29.  είναι πεπεισμένο ότι το ΔΟΣ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης της ΕΕ και των ΗΠΑ στις εμπορικές σχέσεις τους με τρίτες χώρες και για την ικανοποίηση των σχετικών με την πρόσβαση στην αγορά ανησυχιών·

Ανάπτυξη

30.  υπενθυμίζει ότι οι διεθνείς δεσμεύσεις σχετικά με τους ΑΣΧ, για πολλούς από τους οποίους σημειώνεται καθυστέρηση, θα μπορέσουν να επιτευχθούν μόνον εφόσον οι βιομηχανικές χώρες διατηρήσουν τις υποσχέσεις τους και συνεισφέρουν το 0,7 % του ΑΕγχΠ τους σε επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια μέχρι το 2015· καλεί επομένως την ΕΕ και τις ΗΠΑ, καθώς και άλλους διεθνείς δωρητές, να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους και να λάβουν μέτρα προς επιτάχυνση της διαδικασίας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας έως το 2015·

Οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση

31.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία της Βασιλείας II, και η επικείμενη αναθεώρησή της, προορίζεται να αποτελέσει παγκόσμιο πρότυπο και παροτρύνει τις ΗΠΑ να την εφαρμόσουν ταχέως· εκφράζει συνεπώς έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι οι περιορισμοί που θεσπίζουν διάφορες εθνικές νομοθεσίες ως απάντηση στην κρίση (ιδίως από τη μεταρρύθμιση της Wall Street και τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών στις ΗΠΑ, που έχουν αποτέλεσμα να περιορίζεται η αναγνώριση των εξωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας) θα κατέληγαν σε σοβαρή κατάτμηση της εφαρμογής αυτού του παγκόσμιου προτύπου· επισημαίνει περαιτέρω ότι η ύπαρξη συνεπών παγκόσμιων λογιστικών κανόνων είναι ουσιαστική για την ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού και καλεί τις ΗΠΑ να υιοθετήσουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)·

32.  επισημαίνει ότι η κρίση αποτέλεσε τη χειρότερη παγκόσμια ύφεση μετά τη «Μεγάλη Ύφεση» της δεκαετίας του «30 στις ΗΠΑ, και ότι σε αντίδραση οι ανά τον κόσμο κυβερνήσεις, ιδίως της ΕΕ και των ΗΠΑ, συνεργάστηκαν κατά πρωτοφανή τρόπο προς μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και θεσμών· παροτρύνει το διάλογο προς ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών ΕΕ-ΗΠΑ (FMRD), στα πλαίσια του ρόλου του για το συντονισμό των προσεγγίσεων μεταξύ ρυθμιστικών αρχών, να επισημαίνει τα κενά και να εργάζεται υπέρ της βελτίωσης της σύγκλισης·

33.  πιστεύει ότι οι δομές οικονομικής και χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης που ίσχυαν στην αρχή της κρίσης, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε στις ΗΠΑ, είτε εντός της ΕΕ, δεν έδωσαν αρκετή σταθερότητα στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα· πιστεύει ότι, με την εντεινόμενη αλληλεξάρτηση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών αγορών, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία επί των μακροοικονομικών πολιτικών και η εποπτεία των σημαντικών οικονομιών· δέχεται, επιπλέον, ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το θέμα της εκπροσώπησής της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο·

34.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργαστούν με την Κίνα για τη διευθέτηση της παγκόσμιας διένεξης επί των συναλλαγματικών ισοτιμιών χωρίς εφαρμογή προστατευτικών μέτρων ή αντιποίνων· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ υπόκεινται σε διαφορετικές πιέσεις της αγοράς σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, ιδίως όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα και την ύπαρξη της νομισματικής ένωσης· καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά την εφαρμογή της κρατικής τους νομισματικής πολιτικής να μην οξύνουν το πρόβλημα της παγκόσμιας ισορροπίας των συναλλαγματικών ισοτιμιών·

35.  επισημαίνει ότι τόσο ο νόμος «Frank-Dodd Bill» όσο και το πρόγραμμα ρυθμιστικής μεταρρύθμισης της ΕΕ ακολουθούν τις πρωτοβουλίες του G20, και θεωρεί σημαντική τη συνέχιση αυτής της συνεργασίας καθ' όλη τη διαδικασία διαμόρφωσης κανόνων· επισημαίνει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα προφανές στη νομοθεσία για τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές αγορών παραγώγων· τονίζει ότι πολλές διαφορές προκαλούνται από διαφορές της φύσης των νομοθεσιών και του ρόλου των εποπτών κατά τη διαδικασία έγκρισης κανόνων·

Ενέργεια, περιβάλλον, μεταφορές, βιομηχανία, έρευνα και επιστήμες

36.  χαιρετίζει τη δημιουργία του Ενεργειακού Συμβουλίου ΕΕ-ΗΠΑ με στόχο να προσφέρει νέο πλαίσιο για την ενίσχυση του διατλαντικού διαλόγου επί στρατηγικών ενεργειακών ζητημάτων, όπως η ασφάλεια του εφοδιασμού ή οι πολιτικές για πηγές ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεχιζόμενη επιστημονική συνεργασία επί των ενεργειακών τεχνολογιών· επικροτεί τη μονογράφηση της νέας Συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ «Energy Star» για το συντονισμό των προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου, καθώς και τη συνεργασία στην ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών·

37.  παροτρύνει το ΔΟΣ να αναπτύξει τη συνεργασία για κοινή εξωτερική στρατηγική επί θεμάτων ενέργειας και πρώτων υλών που θα υποστηρίζει τη διαφοροποίηση των πηγών, των οδών εφοδιασμού και των υποδομών και θα προάγει μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η ενεργειακή ανεξαρτησία· παροτρύνει επίσης το ΔΟΣ να συμβάλει στην επιδίωξη συγκλινόντων κριτηρίων βιωσιμότητας για το ενεργειακό μίγμα, και να εντείνει την έρευνα και ανάπτυξη, συμπεριλαμβάνοντας τα βιοκαύσιμα· κρίνει ζωτική την ύπαρξη ικανοποιητικής πολιτικής για τις πρώτες ύλες και τις σπάνιες γαίες με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από αυτά·

38.  τονίζει ότι η αλλαγή του κλίματος συνιστά παγκόσμια πρόκληση για την οποία δεν υπάρχει μία μόνο πολιτική και τεχνολογική λύση, αλλά ότι ο συνδυασμός υφισταμένων δυνατοτήτων και η δραματική αύξηση της απόδοσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση του προβλήματος των πόρων και της διανομής και θα άνοιγε το δρόμο για μια τρίτη βιομηχανική επανάσταση·

39.  ζητεί από την Προεδρία της ΕΕ να επιδιώξει, κατά την επικείμενη διάσκεψη κορυφής του Κανκούν, την ανάληψη φιλόδοξης δέσμευσης εκ μέρους των ΗΠΑ και τη συνεργασία των ΗΠΑ στην προώθηση των δεσμών μεταξύ του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ και των περιφερειακών ή ομοσπονδιακών συστημάτων εμπορίας των ΗΠΑ· τονίζει σχετικά ότι πρέπει να εξασφαλιστούν κοινά πρότυπα και κριτήρια σε όλες τις αναδυόμενες αγορές εμπορίας εκπομπών προς αποφυγή περιττών κανονιστικών εμποδίων σε αυτήν την αναδυόμενη αγορά·

40.  καλεί τις ΗΠΑ να επιτρέψουν την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της αεροπορικής συμφωνίας πρώτου σταδίου ΕΕ-ΗΠΑ και της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ασφάλεια των αερομεταφορών· υπενθυμίζει τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στις αρχές των ΗΠΑ ότι η αποτυχία σύναψης συμφωνίας δεύτερου σταδίου θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση της συμφωνίας πρώτου σταδίου από ορισμένα κράτη μέλη·

41.  παροτρύνει το ΔΟΣ να τονώσει τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας για την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση του δυναμικού της πρόσφατα διευρυνθείσας συμφωνίας επιστήμης και τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ, ιδίως με τη διεύρυνση συντονισμένης προσέγγισης σε τομείς αμοιβαίου στρατηγικού ενδιαφέροντος και με την ενίσχυση της συνεργασίας στην ενεργειακή έρευνα·

Διανοητική ιδιοκτησία και προστασία των καταναλωτών

42.  τονίζει τη σημασία στενής διατλαντικής συνεργασίας επί της ψηφιακής ατζέντας, σε θέματα όπως η ψηφιακή αγορά, η ελευθερία του διαδικτύου ανά την υφήλιο, η ουδετερότητα του διαδικτύου, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, τα κοινά πρότυπα, η διαφάνεια και το κράτος δικαίου σε σχέση με την εμπορική συμφωνία καταπολέμησης της παραποίησης (ACTA)·

43.  κρίνει απαραίτητη την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής δράσης ΕΕ-ΗΠΑ προς ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας με στόχο την καταπολέμηση του ανθούντος παγκόσμιου εμπορίου προϊόντων παραποίησης και πειρατείας· ζητεί να δημιουργηθεί ειδική διατλαντική ομάδα για την καταπολέμηση της παραποίησης ως απαραίτητο σημάδι πολιτικής αποφασιστικότητας για την πάταξη των παράνομων δραστηριοτήτων που διαβρώνουν την ανταγωνιστικότητα καινοτόμων και δημιουργικών βιομηχανιών, με παράλληλο σεβασμό των πολιτικών ελευθεριών, της ελευθερίας της έκφρασης, της ιδιωτικής ζωής και της τήρησης της νομιμότητας·

Δικαστική και αστυνομική συνεργασία, θεωρήσεις διαβατηρίου

44.  εμμένει ότι η ΕΕ πρέπει να διαπραγματευτεί ως ενιαία οντότητα το θέμα της προσχώρησης στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ, ώστε να διασφαλίσει ότι τα τέσσερα κράτη μέλη – Βουλγαρία, Κύπρος, Πολωνία και Ρουμανία – που δεν εμπίπτουν στο πρόγραμμα αυτό δεν θα συνάψουν διμερείς συμφωνίες με τις ΗΠΑ προς απόκτηση του καθεστώτος απαλλαγής· επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να τονίζει στις ΗΠΑ, σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, τη σημασία που προσδίδει η ΕΕ στην ταχύτερη δυνατή αποδοχή των τεσσάρων απομενόντων κρατών μελών της ΕΕ στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης·

45.  τονίζει το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ στη μάχη κατά της παγκόσμιας τρομοκρατίας και παροτρύνει την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεχίσουν τη συνεργασία τους προς περαιτέρω αντιμετώπιση της ανανεωμένης απειλής της τρομοκρατίας· εκφράζει εκ νέου την αποφασιστικότητά του στον τομέα αυτό καθώς και την ακλόνητη πεποίθησή του ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα ασφαλείας δεν θα υπονομεύουν την προστασία των πολιτικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και τον απόλυτο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων· επαναλαμβάνει ότι η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα αποτελούν κεφαλαιώδεις αρχές χωρίς τις οποίες αποκλείεται να είναι αποτελεσματική η καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

46.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τη διαβίβαση τραπεζικών δεδομένων αντικατοπτρίζει την προθυμία των ΗΠΑ να ανταποκριθούν στα αιτήματα προστασίας των δεδομένων που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έκθεση για τη SWIFT·

47.  καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως φιλόδοξη διαπραγματευτική εντολή για τη σύναψη συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων· παροτρύνει το διαπραγματευτή της Ένωσης να επιτύχει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων ούτως ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων· υποστηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής να ισχύει αυτή η συμφωνία πλαίσιο σε όλες τις υπάρχουσες και μελλοντικές συμφωνίες της ΕΕ ή κρατών μελών με τις ΗΠΑ για τη διαβίβαση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας·

48.  καλεί τόσο τις ΗΠΑ όσο και την ΕΕ να περιορίσουν τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων στο ελάχιστο που πραγματικά απαιτείται για την επίτευξη στόχων ασφαλείας, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις απειλές κατά της ελευθερίας και των πολιτικών ελευθεριών, και παροτρύνει τα αιτήματα μεταβίβασης δεδομένων καθώς και οι λοιπές ρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων να εξετάζονται γενικώς στο πολυμερές πλαίσιο ΗΠΑ-ΕΕ, αντί να επιδιώκονται διμερώς με μεμονωμένα κράτη μέλη·

49.  τονίζει τις σοβαρές ανησυχίες του για τον αποκαλούμενο «Travel Promotion Act» και τις διακρίσεις που θεσπίζει, επειδή ισχύει μόνο για επιβάτες που εμπίπτουν στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ, καθώς και για τις ανησυχίες όσον αφορά την προστασία των δεδομένων επειδή θα μπορούν να γίνονται πληρωμές μόνο με μία από τις τέσσερεις μεγάλες πιστωτικές κάρτες, οι επιχειρήσεις των οποίων εδρεύουν όλες στις ΗΠΑ· ζητεί να τεθεί το θέμα της επιβολής διοικητικών τελών για τη χορήγηση άδειας από το ηλεκτρονικό σύστημα για την άδεια ταξιδίου (ESTA) κατά την επόμενη υπουργική διάσκεψη ΔΕΥ ΕΕ-ΗΠΑ το Δεκέμβριο·

50.  ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων εκατέρωθεν του Ατλαντικού που συνιστούν προκλήσεις για τις αρμονικές και διαφορετικές κοινωνίες, ζητεί να πραγματοποιηθεί ανοιχτός διάλογος μεταξύ των κυβερνήσεων και κοινωνιών μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε όλοι να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε περισσότερη ανοχή και μεγαλύτερο σεβασμό της ποικιλομορφίας στις αντίστοιχες κοινότητές μας, εντός του πλαισίου του σεβασμού από όλους των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

o
o   o

51.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στους συμπροέδρους του Διατλαντικού Διαλόγου των Νομοθετών και στους συμπροέδρους και τη γραμματεία του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0193.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0058.


Εξωτερική στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τις καταστάσεις με τα ονόματα επιβατών (PNR)
PDF 298kWORD 74k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες και σχετικά με τις συστάσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας, Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών
P7_TA(2010)0397B7-0604/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρα 16 και 218, την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 6, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 8 και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, άρθρα 6, 8 και 13,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες (COM(2010)0492),

–  έχοντας υπόψη την σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για τη διαβίβαση και χρήση δεδομένων PNR προκειμένου για την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος,

–  έχοντας υπόψη την σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για τη διαβίβαση και χρήση δεδομένων PNR προκειμένου για την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος,

–  έχοντας υπόψη την σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά για τη διαβίβαση και χρήση δεδομένων PNR προκειμένου για την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος,

–  έχοντας υπόψη την σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτά αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς και επεξεργασίας με σκοπό την πρόληψη, την έρευνα, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, περιλαμβανομένης της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ όσον αφορά τα δεδομένα PNR, ιδίως δε εκείνα της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά(1), της 13ης Μαρτίου 2003 σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τις αεροπορικές εταιρείες στην υπηρεσία μετανάστευσης των ΗΠΑ(2), το ψήφισμα της 9ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αεροπορικές εταιρείες στην περίπτωση των υπερατλαντικών πτήσεων: στάδιο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ(3), το ψήφισμα της 31ης Μαρτίου 2004 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που επισημαίνει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα Μητρώα Ονομάτων Επιβατών (PNR) που διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών(4), τη σύστασή του της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 προς το Συμβούλιο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που αφορά τη χρήση δεδομένων από τα μητρώα ονομάτων επιβατών (PNR) για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διακρατικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του οργανωμένου εγκλήματος(5), το ψήφισμα της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την παγκόσμια εταιρεία διατραπεζικών χρηματοπιστωτικών τηλεπικοινωνιών (SWIFT), τη συμφωνία για την κατάσταση ονομάτων επιβατών (PNR) και το διατλαντικό διάλογο επί των θεμάτων αυτών(6) και το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής(7),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής όσον αφορά την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) από τους αερομεταφορείς στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (DHS)(8) και για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση, από τους αερομεταφορείς, δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών (PNR) προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τελωνειακή Υπηρεσία της Αυστραλίας(9),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 120 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταστεί δεσμευτικός με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Μαΐου 2010 η Επιτροπή υπέβαλε σύσταση προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτά αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς και επεξεργασίας με σκοπό την πρόληψη, την έρευνα, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, περιλαμβανομένης της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δίνει την έγκρισή του για τις συμφωνίες της ΕΕ με αφενός τις ΗΠΑ και αφετέρου την Αυστραλία όσον αφορά την διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) προκειμένου για την σύναψη αυτών των συμφωνιών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε στις 5 Μαΐου 2010 να αναβάλει την ψηφοφορία επί της αίτησης έγκρισης για τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες και οι συστάσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας, Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών αντανακλούν σημαντικά στοιχεία που περιέχονται στα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το εν λόγω ζήτημα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ΕΕ-Καναδά σχετικά με τη διαβίβαση PNR δεν είναι πλέον σε ισχύ, λόγω της εκπνοής της Απόφασης Επάρκειας το Σεπτέμβριο του 2009, η δε διαβίβαση δεδομένων PNR πραγματοποιείται έκτοτε με βάση διμερείς συμφωνίες του Καναδά και των κρατών μελών,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λοιπές τρίτες χώρες ήδη ζητούν τη διαβίβαση δεδομένων PNR ή έχουν ανακοινώνει την πρόθεσή τους να το πράξουν στο προσεχές μέλλον,

Θ.  εκτιμώντας ότι, στην ψηφιακή εποχή που είναι η δική μας, η προστασία των δεδομένων, το δικαίωμα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης, τα προσωπικά δικαιώματα και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή έχουν αναδειχθεί σε αξίες οι οποίες διαδραματίζουν συνεχώς αυξανόμενο ρόλο και πρέπει συνεπώς να προστατεύονται με ιδιαίτερη φροντίδα,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ένα κόσμο στον οποίο η κινητικότητα αποτελεί καίριο χαρακτηριστικό, η διευρυμένη ασφάλεια και οι βελτιωμένες μέθοδοι καταπολέμησης των σοβαρών μορφών εγκλήματος και της τρομοκρατίας οφείλουν να συμβαδίζουν με μια αποτελεσματικότερη, πλέον επικεντρωμένη και ταχύτερη ανταλλαγή δεδομένων τόσο εντός της Ευρώπης όσο και παγκοσμίως,

1.  διακηρύσσει εκ νέου την αποφασιστικότητά του ως προς την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου και διεθνικού εγκλήματος και, ταυτόχρονα, την αταλάντευτη πεποίθησή του ως προς την ανάγκη προστασίας των ατομικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων εκείνα της ιδιωτικής ζωής, της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και της προστασίας δεδομένων· επαναλαμβάνει ότι η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα, όπως ορίζονται με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν κεφαλαιώδεις αρχές προκειμένου να είναι αποτελεσματική η καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την σύναψη συμφωνιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και Αυστραλίας, Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών αφετέρου για τη διαβίβαση και χρήση δεδομένων PNR προκειμένου για την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών διεθνικού εγκλήματος· εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου για ταυτόχρονη έναρξη όλων των διαπραγματεύσεων μολονότι αντιλαμβάνεται ότι ενδέχεται να μην έχουν όλες την ίδια διάρκεια·

4.  υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλίας στον αγώνα εναντίον της παγκόσμιας τρομοκρατίας και παροτρύνει την ΕΕ και τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία να εξακολουθήσουν να ενώνουν τις δυνάμεις τους στην συνεχιζόμενη προσπάθεια αποτροπής των τρομοκρατικών απειλών·

5.  επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι στόχος των συμφωνιών είναι να διασφαλίσουν ότι η διαβίβαση δεδομένων συνάδει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων· επισημαίνει ως εκ τούτου ότι η νομική βάση πρέπει να περιλαμβάνει το άρθρο 16 της ΣΛΕΕ·

6.  υπενθυμίζει ότι η αναλογικότητα παραμένει μια σημαντικότατη αρχή στις πολιτικές προστασίας δεδομένων και ότι οποιεσδήποτε συμφωνίες ή πολιτικές πρέπει επίσης να συνάδουν με τον νομικό κανόνα της αρχής της αναλογικότητας, να επιδιώκουν τεκμηριωμένα την επίτευξη στόχων της Συνθήκης και να μην υπερβαίνουν ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών· διατυπώνει εκ νέου έκκληση προς την Επιτροπή να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντικειμενικά στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία PNR είναι αναγκαίες για την επίτευξη κάθε δεδηλωμένου σκοπού·· διατυπώνει επίσης εκ νέου την έκκλησή του προς την Επιτροπή να διερευνήσει λιγότερο παρεμβατικές εναλλακτικές λύσεις·

7.  διατυπώνει εκ νέου τη θέση του ότι τα δεδομένα PNR δεν πρέπει επ`ουδενί να χρησιμοποιούνται για «εξόρυξη δεδομένων» και διαμόρφωση εικόνας προσώπου (profiling)· διατυπώνει εκ νέου την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τις διαφορές μεταξύ των εννοιών «αξιολόγηση κινδύνου» και «διαμόρφωση εικόνας προσώπου» στο πλαίσιο των PNR·

8.  επισημαίνει την ανάγκη να τηρείται απολύτως ενήμερο για όλες τις εξελίξεις που άπτονται ή σχετίζονται με PNR προκειμένου να είναι σε θέση να χορηγεί ή όχι έγκριση στις υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διευκρινίσουν πλήρως σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διμερείς συμφωνίες και τα υπομνήματα κατανόησης μεταξύ κρατών μελών και ΗΠΑ όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων περί επιβολής του νόμου και την συμμετοχή στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ καθώς και στο πρόγραμμα «ενιαίας ασφάλειας» (one stop security)·

9.  υπογραμμίζει ότι τα διμερή μνημόνια συνεννόησης μεταξύ κρατών μελών και ΗΠΑ, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, αντιβαίνουν στην αρχή της ενδεδειγμένης συνεργασίας μεταξύ θεσμικών οργάνων της ΕΕ· παροτρύνει το Συμβούλιο να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες και νομικές διευκρινήσεις όσον αφορά την νομική βάση και το πεδίο εφαρμογής των διμερών μνημονίων συνεννόησης μεταξύ κρατών μελών και ΗΠΑ όσον αφορά τις ανταλλαγές πληροφοριών από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών

10.  χαιρετίζει και υποστηρίζει ένθερμα την σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την σύναψη συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτά αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς και επεξεργασίας με σκοπό την πρόληψη, την έρευνα, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, περιλαμβανομένης της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων· συντάσσεται με την προσέγγιση που έχει επιλέξει η Επιτροπή επιδιώκοντας παρόμοια συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ η οποία θα εφαρμόζεται σε όλες τις μελλοντικές και σε όλες τις υφιστάμενες συμφωνίες με τις ΗΠΑ, τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών, για την επεξεργασία και τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πρόληψη, την έρευνα, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας·

11.  υπογραμμίζει ότι τόσο οι σαφείς στόχοι που προβλέπονται στην σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την σύναψη συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτά αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς και επεξεργασίας με σκοπό την πρόληψη, την έρευνα, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, περιλαμβανομένης της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων, όσο και η έγκαιρη έναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με τα επιβεβλημένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων αποτελούν καίριες προϋποθέσεις για οποιεσδήποτε συμφωνίες κοινοχρησίας δεδομένων με τις ΗΠΑ,·σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οδηγία 95/46/EΚ

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση του Καναδά, στην κυβέρνηση της Αυστραλίας, στο Κογκρέσο και στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(1) ΕΕ C 281 Ε, 15.3.2011, σ. 70.
(2) ΕΕ C 61 Ε, 10.3.2004, σ. 381.
(3) ΕΕ C 81 Ε, 31.3.2004, σ. 105.
(4) ΕΕ C 103 Ε, 29.4.2004, σ. 665.
(5) ΕΕ C 305 Ε, 14.12.2006, σ. 250.
(6) ΕΕ C 287 Ε, 29.11.2007, σ. 349.
(7) ΕΕ C 175 Ε, 10.7.2008, σ. 564.
(8) Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) από τους αερομεταφορείς στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών («DHS») («Συμφωνία PNR του 2007») (COM(2009)0702).
(9) Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση, από τους αερομεταφορείς, δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών (PNR) προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τελωνειακή υπηρεσία της Αυστραλίας (COM(2009)0701).


Συμπράξεις καινοτομίας
PDF 260kWORD 42k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας στο πλαίσιο της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας»
P7_TA(2010)0398B7-0602/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ευρώπη 2020: Μια στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής: Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 - Ένωση καινοτομίας (COM(2010)0546),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας» είναι η πιο σημαντική έως σήμερα συγκεκριμένη προσπάθεια για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της καινοτομίας, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από την συντονισμένη συνεργασία σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών σε κάθε επίπεδο,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας αποτελούν μια καινοφανή ιδέα που στοχεύει στη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των υφισταμένων και, ενδεχομένως, των νέων πρωτοβουλιών σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών στον τομέα της καινοτομίας, και στη μεγιστοποίηση και την ταχύτερη επίτευξη αποτελεσμάτων και πλεονεκτημάτων υπέρ της κοινωνίας,

1.  χαιρετίζει το πρώτο προτεινόμενο θέμα για τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας με τίτλο «ενεργά και υγιή γηρατειά» και την προτεινόμενη προσέγγιση της Επιτροπής για την δρομολόγηση, σε ένα πρώτο χρόνο, ενός πιλοτικού προγράμματος, που θα συμβάλει στην εξεύρεση του καλύτερου δυνατού τύπου για τη σύσταση αυτών των συμπράξεων πριν την δρομολόγηση περαιτέρω σχεδίων·

2.  καλεί την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή του πρώτου πιλοτικού προγράμματος για τα ενεργά και υγιή γηρατειά, να συμπεριλάβει κοινωνικές καινοτομίες που θα στοχεύουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής, την πρόληψη των ασθενειών, την βελτίωση των κοινωνικών δικτύων στο πλαίσιο του δημοσίου τομέα και των κοινωνικών εταίρων, και την προώθηση της εισαγωγής νέων τεχνολογιών που θα συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής·

3.  τονίζει ότι για την επιτυχία αυτής της καινοτόμου ιδέας απαιτείται ο καθορισμός του συγκεκριμένου πεδίου εφαρμογής και ο σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων ενεχομένων φορέων, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των επιμέρους σχεδίων, μετρήσιμους, εφικτούς και κατά το δυνατόν προσανατολισμένους προς την αγορά στόχους, και απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες για την εφαρμογή και την βέλτιστη διάδοση και πρόσβαση στα αποτελέσματα των ερευνών· τονίζει, επίσης, προς τούτο, τον κεντρικό ρόλο της Επιτροπής στην παροχή του κατάλληλου λειτουργικού πλαισίου και καθοδήγησης για τα διάφορά προγράμματα εντός των επιμέρους συμπράξεων·

4.  ζητεί από την Επιτροπή, κατά τον καθορισμό του πλαισίου διακυβέρνησης αυτών των συμπράξεων, να συντάξει έναν κατάλογο των υφισταμένων ευρωπαϊκών και εθνικών δομών, και να μελετήσει τις διαδικασίες εκείνες που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στις συμπράξεις, χωρίς απαραίτητα να δημιουργηθούν νέες· να διασφαλίσει δε, την κατάλληλη συμμετοχή των μικρότερων επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων·

5.  προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει κατάλληλη και επαρκή χρηματοδότηση για τις συμπράξεις, αντλώντας πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σεβόμενη συγχρόνως σαφή κριτήρια, καθώς και τις αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας και των ίσων ευκαιριών όσον αφορά την χορήγηση των κεφαλαίων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ και την απόδοση ιδιαίτερης σημασίας στην έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση·

6.  συμφωνεί με τους τομείς που επέλεξε η Επιτροπή για τις προτεινόμενες συμπράξεις, και ζητεί από την Επιτροπή κατά τη δρομολόγηση των επιμέρους συμπράξεων, να αξιολογήσει το επίπεδο και την έκταση του επιτελούμενου έργου και του δυναμικού των συμπράξεων, για την παροχή το συντομότερο δυνατόν αποτελεσμάτων ευρείας εμβέλειας υπέρ της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνίας·

7.  θεωρεί ότι οι παρακάτω συμπράξεις θα επωφεληθούν άμεσα από την προστιθέμενη αξία που θα δημιουργηθεί, και ότι βασική αρχή αυτών των συμπράξεων θα πρέπει να είναι η ευφυΐα σε σχέση με τους πόρους, και συνεπώς η προώθηση της αποδοτικής χρησιμοποίησης των πόρων και συγχρόνως η αποτελεσματική παραγωγή σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και η έξυπνη κατανάλωση:

   α) ευφυείς πόλεις - με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης και της αποδοτικότητας στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των υποδομών, και την παροχή της βάσης εκκίνησης για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές σε τοπικό επίπεδο, και
   β) πρώτες ύλες – με στόχο την ασφάλεια εφοδιασμού πρώτων υλών, με αειφόρους διαδικασίες εξόρυξης και επεξεργασίας, ανακύκλωσης και υποκατάστασης, έχοντας υπόψη ότι τα θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό της χρήσης της γης απαιτούν εμπεριστατωμένες μελέτες·

8.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για την πρόοδο και τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος και να διευκρινίσει σαφώς τον τρόπο συμμετοχής του Κοινοβουλίου στον καθορισμό του στρατηγικού προσανατολισμού των μελλοντικών συμπράξεων, σε συνδυασμό με τον επείγοντα χαρακτήρα των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων· προτείνει την επανεξέταση του χάρτη πορείας των δράσεων στο πλαίσιο των συμπράξεων δις ετησίως, και ζητεί από την Επιτροπή να αναφέρει τις τροποποιήσεις που πιθανόν θα επιφέρει στο χάρτη πορείας αναλόγως·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Ενίσχυση του ΟΑΣΕ: ο ρόλος της ΕΕ
PDF 393kWORD 99k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ενίσχυση του ΟΑΣΕ – ο ρόλος της ΕΕ
P7_TA(2010)0399B7-0603/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975, το Χάρτη του Παρισιού για μια Νέα Ευρώπη και το Έγγραφο της Κοπεγχάγης του 1990, το Χάρτη για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και το Έγγραφο της Βιέννης του 1999 και άλλα έγγραφα σταθμό της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη/Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ/ΟΑΣΕ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με τον ΟΑΣΕ(1),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας (ΕΣΑ) με τίτλο «Μια ασφαλής Ευρώπη σε ένα καλύτερο κόσμο», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας(2),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση και τις συστάσεις της Ομάδας Διακεκριμένων Προσωπικοτήτων με τίτλο «Κοινός Στόχος – Προς έναν αποτελεσματικότερο ΟΑΣΕ» της 27ης Ιουνίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την εξωτερική διάσταση της καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008, σχετικά με τις αποστολές εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την περίπτωση του Yevgeny Zhovtis στο Καζακστάν(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 4/08 της 5ης Δεκεμβρίου 2008, με τίτλο «Ενίσχυση του νομικού πλαισίου του ΟΑΣΕ» και τις προηγούμενες αποφάσεις σχετικά με τη νομική ικανότητα, τα προνόμια και τις ασυλίες του ΟΑΣΕ,

–  έχοντας υπόψη το λόγο που εκφώνησε ο ρώσος Πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ στις 5 Ιουνίου 2008 στο Βερολίνο σχετικά με την ανάγκη για μία πανευρωπαϊκή διάσκεψη με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την πρόταση που διατύπωσε στις 29 Νοεμβρίου 2009 για μία Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 11-12 Δεκεμβρίου 2008, με τα οποία προσυπογράφεται η έκθεση της 11ης Δεκεμβρίου 2008 του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου/Ύπατου Εκπρόσωπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφαλείας – Μεριμνώντας για την ασφάλεια σ' έναν κόσμο που αλλάζει,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Υπουργικού Συμβουλίου του ΟΑΣΕ σχετικά με τη Διεργασία της Κέρκυρας: «Επιβεβαιώνοντας-επανεξετάζοντας-ενισχύοντας την ασφάλεια και τη συνεργασία από το Βανκούβερ έως το Βλαδιβοστόκ» και την απόφαση αριθ. 1/09 της 2ας Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την προώθηση της Διεργασίας της Κέρκυρας,

–  έχοντας υπόψη την ανάλυση και τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με μία νέα στρατηγική αντίληψη για το NATO, με τίτλο «NATO 2020: κατοχυρωμένη ασφάλεια, δυναμική δέσμευση», της 17ης Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση του ασκούντος την Προεδρία του ΟΑΣΕ στην οποία συνοψίζονται οι προτάσεις που υπέβαλαν τα κράτη που συμμετείχαν στη Διεργασία της Κέρκυρας της 21ης Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Μόνιμου Συμβουλίου του ΟΑΣΕ μετά την επίτευξη συμφωνίας στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο που διεξήχθη στο Αλμάτι στις 16-17 Ιουλίου για τη διεξαγωγή διάσκεψης κορυφής του ΟΑΣΕ στην Αστάνα το Δεκέμβριο του 2010 και διάσκεψης ανασκόπησης για την προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, κ. Catherine Ashton, κατά την άτυπη συνάντηση του Αλμάτι (SPEECH/10/393) σχετικά με τις προτεραιότητας της ΕΕ για τη διάσκεψη κορυφής της Αστάνα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΑΣΕ συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της αρχιτεκτονικής για την ασφάλεια στον ευρωατλαντικό και ευρασιατικό χώρο και διακρίνεται από: την περιεκτική έννοια που αποδίδει στην ασφάλεια, όπου περιλαμβάνονται η πολιτικο-στρατιωτική, η οικονομική και περιβαλλοντική, καθώς και η ανθρώπινη διάσταση, το ευρύ φάσμα μελών που έχει, ενώνοντας κράτη από το Βανκούβερ έως το Βλαδιβοστόκ, και την ποικιλία και ευελιξία των μηχανισμών του,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και ο ΟΑΣΕ, αν και έχουν διαφορές στη φύση και τις δομές τους, μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι και συμμετέχοντα κράτη στον ΟΑΣΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο οργανισμοί ασκούν καθήκοντα σε θέματα οικοδόμησης θεσμών, προαγωγής της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στον τομέα της πρόληψης και διαχείρισης συγκρούσεων, αναγνωρίζοντας πλήρως τον πρωταρχικό ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε θέματα διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τελική Πράξη του Ελσίνκι, που εορτάζει φέτος την 35η επέτειό της, αποτέλεσε τη βάση για τη Διεργασία του Ελσίνκι από την οποία έχει προκύψει σημαντική δημοκρατική αλλαγή στην Ευρώπη,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία διάσκεψη κορυφής του ΟΑΣΕ διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη το 1999 και είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση του Χάρτη Ευρωπαϊκής Ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε μεσολάβησαν σημαντικές αλλαγές στην περιοχή του ΟΑΣΕ, που είχαν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ρόλου του,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΑΣΕ είναι ο μόνος οργανισμός μεταξύ αυτών που ασχολούνται με θέματα ασφαλείας στην ευρωπαϊκή περιοχή ο οποίος στερείται διεθνούς νομικής προσωπικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή έχει διάφορες πολιτικές και πρακτικές επιπτώσεις νομικής φύσεως· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 2007 οριστικοποιήθηκε το κείμενο σύμβασης που καθορίζει το νομικό καθεστώς, τα προνόμια και τις ασυλίες του ΟΑΣΕ και ότι κανένα από τα συμμετέχοντα κράτη δεν αμφισβήτησε το κείμενο των άρθρων της έκτοτε,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αφετηρία για τη Διεργασία της Κέρκυρας είναι η πρόταση που διατύπωσε ο ρώσος Πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ στις 5 Ιουνίου 2008 σχετικά με την ανάγκη να συζητηθεί το θέμα της ευρωπαϊκής ασφαλείας με σκοπό τη σύνταξη μιας νομικά δεσμευτικής Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΑΣΕ είναι ένα σημαντικό φόρουμ για να συζητηθεί η πρόταση,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεργασία της Κέρκυρας έδωσε νέα ώθηση στον ΟΑΣΕ, ότι η διάσκεψη κορυφής αναμένεται να επιβεβαιώσει τη δέσμευση στις αρχές και το πνεύμα της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και να ορίσει σαφή στρατηγική προοπτική για τη μελλοντική πορεία, που θα περιλαμβάνει τη βελτίωση και την επικαιροποίηση των υφιστάμενων πράξεων,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την αναμόρφωση του μηχανισμού λήψης αποφάσεων, ο οποίος δεν επέτρεψε πάντα στον ΟΑΣΕ να αντιδρά έγκαιρα στις κρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναπτυχθούν αποτελεσματικότερα μέσα διαχείρισης των κρίσεων και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διαμεσολάβηση και τη διευθέτηση συγκρούσεων,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος που διαδραματίζει ο ΟΑΣΕ, το πλέον ανοικτό φόρουμ διαβούλευσης στην ευρωατλαντική ευρωασιατική περιοχή, εξακολουθεί να είναι ουσιαστικός σε μια σειρά από ζητήματα, περιλαμβανομένων της μη διάδοσης, του αφοπλισμού, της οικονομικής συνεργασίας, καθώς και της προστασίας και προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισσαβώνας δίνει στην ΕΕ τη δυνατότητα να έχει ξεκάθαρη και δυνατή φωνή στον κόσμο και ενθαρρύνει όλες τις μορφές αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας της ΕΕ με τους αρμόδιους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και ο ΟΑΣΕ,

1.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι τρέχουσες εντατικές συζητήσεις με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια εντός του ΟΑΣΕ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, δεδομένου ότι η επιβεβαίωση των κοινών αξιών και η ενίσχυση των μηχανισμών θα μπορούσαν να τονώσουν την αμοιβαία βεβαιότητα και εμπιστοσύνη εντός της ευρωατλαντικής και ευρωασιατικής περιοχής, πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα μία ισχυρότερη αρχιτεκτονική για την ασφάλεια στην Ευρώπη·

Η προστιθέμενη αξία του ΟΑΣΕ
Οριζόντια θέματα

2.  τονίζει πόσο αναγκαίο είναι να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των τριών διαστάσεων του ΟΑΣΕ, με τη συνεκτική και σφαιρική ανάπτυξή τους και με βάση τα μέχρι τούδε επιτεύγματα· επισημαίνει ότι καμία από τις διαστάσεις δεν πρέπει να ενισχυθεί εις βάρος άλλης· υπογραμμίζει επιπλέον ότι οι απειλές και οι προκλήσεις κατά της ασφαλείας πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω και των τριών διαστάσεων για να είναι πράγματι αποτελεσματική η δράση, ιδίως δε οι σημερινές – όπως είναι το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, οι απειλές στον κυβερνοχώρο, η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, η ενεργειακή ασφάλεια – καθώς και οι δραστηριότητες που αφορούν μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης, πρόληψης και διευθέτησης συγκρούσεων·

3.  τονίζει ότι η ενδυνάμωση του ΟΑΣΕ δεν πρέπει να έχει ως τίμημα την εξασθένιση των υφισταμένων θεσμικών οργάνων και μηχανισμών ή να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους, εφόσον δεν έχουν ακόμη αναμορφωθεί ή δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί εναλλακτικές λύσεις, ιδίως όσον αφορά το έργο του Γραφείου των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR)·

4.  καλεί τον ΟΑΣΕ να ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητά του να εξασφαλίζει την τήρηση και την εφαρμογή των αρχών και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν τα συμμετέχοντα κράτη και στις τρεις διαστάσεις, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση των μηχανισμών παρακολούθησης και συνέχειας·

5.  εκτιμά ότι η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και η προώθηση της συνεργίας με άλλους συναφείς περιφερειακούς οργανισμούς θα ήταν ασφαλώς προς όφελος του έργου που επιτελεί ο ΟΑΣΕ και ζητεί τη δημιουργία σαφέστερων και πιο ευέλικτων πλαισίων συνεργασίας που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν τις συνεργίες αυτού του είδους·

Πολιτικο-στρατιωτική Διάσταση

6.  θεωρεί ουσιώδη το ρόλο που έχει διαδραματίσει ο ΟΑΣΕ στην ενίσχυση της ασφαλείας, βασιζόμενος σε ένα μοναδικό δίκτυο συνθηκών, δεσμεύσεων, κανόνων και μέτρων, περιλαμβανομένων της Συνθήκης επί των Συμβατικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, της Συνθήκης Ανοικτών Ουρανών και του Εγγράφου της Βιέννης του 1999 για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφαλείας, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η πολιτικο-στρατιωτική διάσταση δεν μπόρεσε να σημειώσει πρόοδο, ιδίως με τη σύγκρουση του 2008 στη Γεωργία, την αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης των παρατεινόμενων συγκρούσεων στον Καύκασο και την Υπερδνειστερία, την αναστολή εφαρμογής της Συνθήκης επί των Συμβατικών Δυνάμεων από τη Ρωσία (CFE) και την άρνηση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ να κυρώσουν την προσαρμοσμένη Συνθήκη (CFE)· παροτρύνει τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και τη Ρωσική Ομοσπονδία να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τις υφιστάμενες συνθήκες και να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους, περιλαμβανομένης της εφαρμογής των δεσμεύσεων που ανέλαβαν στην Κωνσταντινούπολη το 1999·

7.  εκτιμά ότι ο ΟΑΣΕ συνιστά το ενδεδειγμένο πλαίσιο για διαπραγματεύσεις για περιφερειακές συγκρούσεις στον τομέα αρμοδιότητάς του· αποδοκιμάζει την έλλειψη πολιτικής βούλησης στην ΕΕ και στα κράτη μέλη να κάνουν αποτελεσματικότερη χρήση των δυνατοτήτων του ΟΑΣΕ στον τομέα αυτό· τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των μέσων του ΟΑΣΕ για την πρόληψη των συγκρούσεων· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη καινοτόμων προσεγγίσεων όσον αφορά τις ειρηνευτικές διαδικασίες και σημειώνει ότι η επίτευξη προόδου στην επίλυσή τους θα συνέβαλλε σημαντικά στην αύξηση της αξιοπιστίας του ΟΑΣΕ και ότι δεν πρέπει να παραμελείται στο πλαίσιο της Διεργασίας της Κέρκυρας· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής·

8.  σημειώνει την αποστολή του ΟΑΣΕ στην Υπερδνειστερία (Μολδαβία)· εκφράζει τη λύπη του για την υποβάθμιση της αποστολής και τη διακοπή των δράσεων αφοπλισμού στην εγκατάσταση αποθήκευσης Colbasna από το 2004· υπενθυμίζει τη σταθερή απόφαση της ΕΕ να επιδιώξει επίλυση της σύγκρουσης στην Υπερδνειστερία με βάση το σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας· ζητεί την όσο το δυνατόν ταχύτερη και άνευ όρων επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τη μορφή 5 +2· ζητεί να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες από την ΕΕ προκειμένου η γερμανορωσική πρωτοβουλία Meseberg να ευθυγραμμιστεί με τις προσπάθειες της αποστολής του ΟΑΣΕ στην Υπερδνειστερία·

9.  υπενθυμίζει τη σημαντική δέσμευση της ΕΕ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και τη διαπραγμάτευση συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός κατά τη σύγκρουση του 2008 στη Γεωργία και θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει, από κοινού με τον ΟΑΣΕ, ρόλο στην πρόληψη και το μετριασμό διεθνοτικών συγκρούσεων και εντάσεων στην περιοχή του ΟΑΣΕ· υπογραμμίζει ότι οι συγκρούσεις αυτές δεν έχουν μόνο μεγάλη τοπική και περιφερειακή σημασία, αλλά και άμεσο αντίκτυπο στην αρχιτεκτονική για την ασφάλεια της ΕΕ· ζητεί να υπάρξει μια νέα συμφωνία που θα επαναφέρει μια αποστολή του ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση της ειρήνης στη Γεωργία, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω βία, να προστατευθούν οι μειονότητες και να προωθηθούν οι διαπραγματεύσεις, για την κατοχύρωση της ασφαλείας και της σταθερότητας στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου·

10.  σημειώνει το ρόλο που διαδραματίζει ο ΟΑΣΕ στη σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ιδίως σε ό, τι αφορά την κατάπαυση του πυρός και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις· επισημαίνει ότι, παρόλο που η ΕΕ δεν συμμετέχει άμεσα στις ειρηνευτικές συνομιλίες της Ομάδας του Μινσκ του ΟΑΣΕ για τη σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μπορεί να έχει σημαντική πρακτική και πολιτική συμβολή στη στήριξη των προσπαθειών της, μεταξύ άλλων παρέχοντας εντολή της ΕΕ για τη γαλλική συμπροεδρία της Ομάδας του Μινσκ, όπως ορίζεται στο ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με την ανάγκη για μια στρατηγική της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο·

11.  ζητεί την αναβίωση της διαδικασίας περιορισμού των συμβατικών όπλων και αφοπλισμού στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ· υποστηρίζει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για περαιτέρω ενέργειες με στόχο τη μείωση των στρατιωτικών δυνάμεων και των εξοπλισμών (Συνθήκη επί των Συμβατικών Δυνάμεων ΙΙ) και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ·

12.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διαθέσουν την πείρα και τις ικανότητές τους στον τομέα της μετατροπής των εξοπλισμών και να προωθήσουν ενεργά σχετικές συμφωνίες του ΟΑΣΕ·

13.  υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία που έχει η αποκατάσταση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αίσθησης κοινού σκοπού· σημειώνει ότι απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης – και ασφαλείας – και ισχυρό και αποτελεσματικό καθεστώς ελέγχου των συμβατικών όπλων και τονίζει, για το σκοπό αυτό, τη ζωτική σημασία που έχουν η εξεύρεση λύσης στην κρίση της Συνθήκης επί των Συμβατικών Δυνάμεων (CFE) και η επικαιροποίηση του Εγγράφου της Βιέννης· χαιρετίζει το περιεχόμενο της δήλωσης των Προέδρων Ομπάμα και Μεντβέντεφ του Ιουνίου 2010 σχετικά με το μέλλον του ελέγχου των συμβατικών όπλων και τη Συνθήκη CFE· χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2010 να ορίσει ειδικό απεσταλμένο για τη Συνθήκη CFE· στηρίζει τις πολύτιμες δραστηριότητες του ΟΑΣΕ στους τομείς της αντιτρομοκρατίας, της διαχείρισης των συνόρων και του έργου αστυνομικής φύσεως· υπογραμμίζει ότι αυτές οι δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην Κεντρική Ασία, όπου μπορούν να συμβάλουν στη σταθεροποίηση της κατάστασης ασφαλείας σε ολόκληρη την περιοχή·

14.  σημειώνει ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΕΕ δεν πρέπει να εκληφθεί ως υποβιβασμός του ρόλου που διαδραματίζει ο ΟΑΣΕ αλλά ως απαραίτητο μέτρο για τη βελτίωση της συνεργασίας και μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ· επισημαίνει ότι οι τακτικές συναντήσεις στο ανώτατο επίπεδο καθώς και οι διαρκείς αμοιβαίες συνεννοήσεις, οι ανταλλαγές πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του ΟΑΣΕ θα προωθούσαν αυτή την αντίληψη·

Οικονομική-περιβαλλοντική διάσταση

15.  υπογραμμίζει τα συμπεράσματα του Υπουργικού Συμβουλίου του ΟΑΣΕ σχετικά με το Έγγραφο Στρατηγικής για την Οικονομική-Περιβαλλοντική Διάσταση, όπου αναγνωρίζεται ότι η αποτελεσματικότερη συνεργασία των κρατών που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ για την εξουδετέρωση απειλών και προκλήσεων που οφείλονται σε οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες μπορεί να συμβάλει καίρια στην ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και την ευημερία στην περιοχή, και τονίζει το γεγονός ότι οι συγκρούσεις ενδέχεται να οφείλονται σε οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες·

16.  πιστεύει ακράδαντα ότι συνεργασία και η προώθηση ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα – όπως είναι η ενέργεια, το εμπόριο, η κλιματική αλλαγή ή η ασφάλεια υδάτινων πόρων – μπορεί να αποτελέσουν εργαλεία για τη μείωση των εντάσεων, την πρόληψη συγκρούσεων, την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης και την προώθηση καλών σχέσεων γειτονίας και της πολυμερούς περιφερειακής συνεργασίας στην περιοχή του ΟΑΣΕ· παροτρύνει, συνεπώς, το Οικονομικό Φόρουμ του ΟΑΣΕ να επιληφθεί των θεμάτων αυτών ενισχύοντας την ικανότητα παροχής συμβουλών και βοήθειας και εξασφαλίζοντας αποτελεσματική κινητοποίηση και διευκόλυνση στη χρήση της εμπειρογνωμοσύνης και των πόρων άλλων διεθνών οργανισμών· καλεί το Συμβούλιο να μεριμνήσει ώστε να αντικατοπτρίζεται η στάση αυτή κατά τη Διεργασία της Κέρκυρας και στη διάσκεψη κορυφής·

17.  υποστηρίζει την άποψη ότι, δεδομένου ότι τόσο η ΕΕ και η Ρωσική Συνομοσπονδία όσο και όλα τα κράτη μέλη του ΟΑΣΕ, ως εισαγωγείς και εξαγωγείς ενέργειας και πηγών ενέργειας έχουν σχέση αλληλεξάρτησης και με βάση το γεγονός ότι οι διαμάχες στον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού εντάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε όλη την περιοχή του ΟΑΣΕ και αποβαίνουν σε βάρος του άμαχου πληθυσμού, πρέπει να δοθεί κεντρικός ρόλος στο διάλογο για την ενεργειακή πολιτική σε όλη την περιοχή·

18.  θεωρεί ότι οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις πτυχές της ζωής θα είναι μακροχρόνιες και θα έχουν βαριές επιπτώσεις, σε ορισμένες περιοχές πολύ περισσότερο απ' ό, τι σε άλλες· καλεί τον ΟΑΣΕ να εντείνει τις προσπάθειες για το μετριασμό της ανθρωπογενούς συμβολής στην υπερθέρμανση του πλανήτη και για την προώθηση της σταθερότητας και της βιώσιμης ασφαλείας εκεί όπου είναι πιθανότερο να επέλθουν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

Ανθρώπινη Διάσταση

19.  τονίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και οι θεμελιώδεις ελευθερίες βρίσκονται στον πυρήνα της σφαιρικής αντίληψης του ΟΑΣΕ για την ασφάλεια, όπως μαρτυρεί το ευρύ φάσμα των υφιστάμενων δεσμεύσεων και μηχανισμών που θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως· υπογραμμίζει ότι η Διεργασία της Κέρκυρας και η διάσκεψη κορυφής θα πρέπει να έχουν ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρακολούθησης και της εφαρμογής αυτών των δεσμεύσεων και μηχανισμών·

20.  αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει το Γραφείο των Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) στην παρακολούθηση εκλογών, την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, περιλαμβανομένων των Ρομά και των Σίντι· υπογραμμίζει το ρόλο και το καθήκον του Ύπατου Αρμοστή για τις Εθνικές Μειονότητες (HCNM) στην υποστήριξη της ειρηνικής συνύπαρξης των μειονοτικών κοινοτήτων και την πρόληψη εθνοτικών συγκρούσεων, με όλους τους αναγκαίους μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης· χαιρετίζει το έργο που επιτελούν ο Αντιπρόσωπος για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης και ο Ειδικός Αντιπρόσωπος και Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων· ζητεί την ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις δραστηριότητες του ODIHR·

21.  καλεί τον ΟΑΣΕ, ιδίως σε ό, τι αφορά την παρακολούθηση εκλογών, η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί και να γίνει αποδεκτή ως δείγμα εμπιστοσύνης σε κάθε κράτος μέλος του ΟΑΣΕ, να επαναβεβαιώσει και να διατηρήσει την ανεξαρτησία του ODIHR και να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο και την ικανότητά του ως πρωταρχικού οργάνου του ΟΑΣΕ αρμόδιου για την παρακολούθηση εκλογών, με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει ισχυρή και αποτελεσματική συνεργασία στον τομέα αυτό· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας αυτής και του συντονισμού μεταξύ ΟΑΣΕ/ODIHR και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προετοιμασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις διεθνείς αποστολές παρακολούθησης των εκλογών στις χώρες του ΟΑΣΕ·

22.  καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει ότι ο ΟΑΣΕ εντείνει και διαφοροποιεί περαιτέρω το έργο που επιτελείται σε αυτή τη διάσταση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη άλλα μελήματα που μπορούν να αντιμετωπισθούν με την υφιστάμενη εμπειρογνωμοσύνη, όπως η αντιτρομοκρατική δράση και ο αντίκτυπος της μετακίνησης πληθυσμών, περιλαμβανομένων των εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων·

Επιτόπιες Αποστολές

23.  καλεί τα κράτη μέλη να υπογραμμίσουν τη σημασία των επιτόπιων αποστολών του ΟΑΣΕ, δραστηριότητα στην οποία έχει αναπτυχθεί σημαντική εμπειρογνωμοσύνη και η οποία διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη προόδου και στις τρεις διαστάσεις, συμπληρώνοντας τη δράση των αντιπροσωπειών της ΕΕ στην προώθηση των διαδικασιών εκδημοκρατισμού και των διαδικασιών μεταρρύθμισης με την παρακολούθηση δικών για εγκλήματα πολέμου, την προαγωγή της εθνικής συμφιλίωσης και τη στήριξη της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών, και η οποία συνιστά θεμελιώδες εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης και πρόληψης των συγκρούσεων, και επίσης να εξασφαλίσουν ότι δεν θα μειωθεί η χρηματοδότηση των επιτόπιων αποστολών· παροτρύνει την ΕΕ να αποκομίσει διδάγματα από την εμπειρογνωμοσύνη αυτή για τις δικές της επιτόπιες αποστολές·

24.  σημειώνει τις προσπάθειες του ΟΑΣΕ στο Κιργιζιστάν, που καταδεικνύουν τις δυνατότητές του για άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις κρίσης όπου έχει επιτόπια παρουσία· χαιρετίζει προς τούτο την απόφαση του Μόνιμου Συμβουλίου του ΟΑΣΕ της 22ας Ιουλίου 2010 για την ανάπτυξη συμβουλευτικής αποστολής αστυνομικού χαρακτήρα· τονίζει ότι η συνεχιζόμενη αστάθεια στη χώρα αυτή απαιτεί ισχυρότερη και ουσιαστικότερη διεθνή παρουσία που θα βοηθά και θα στηρίζει τις τοπικές δυνάμεις και θα βελτιώνει την αστυνομική δράση· θεωρεί ότι ο ΟΑΣΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην Κεντρική Ασία και να αποκαταστήσει το ρόλο του στη Γεωργία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συμβουλευτική αποστολή αστυνομικού χαρακτήρα δεν είχε αναπτυχθεί, όπως προβλεπόταν, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2010 λόγω της αντίδρασης της κυβέρνησης του Κιργιζιστάν· ζητεί από τα κράτη μέλη του ΟΑΣΕ και από την κυβέρνηση του Κιργιζιστάν να επιτρέψουν την άμεση ανάπτυξη ουδέτερων και διεθνών αστυνομικών δυνάμεων στη χώρα, να αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό του προσωπικού που έχει αναπτυχθεί και να διασφαλίσουν ότι η εντολή του έχει εκτελεστικό και όχι απλώς συμβουλευτικό χαρακτήρα·

Διεργασία της Κέρκυρας

25.  χαιρετίζει τη Διεργασία της Κέρκυρας, η οποία δρομολογήθηκε από την ελληνική Προεδρία του ΟΑΣΕ και συνεχίσθηκε με προθυμία από το Καζακστάν όταν ανέλαβε την Προεδρία του ΟΑΣΕ, σκοπός της οποίας είναι να επαναφέρει κλίμα βεβαιότητας και εμπιστοσύνης και να ανανεώσει τη δέσμευση στις αρχές του ΟΑΣΕ, καθώς και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον τομέα της ασφαλείας μέσω πολυμερούς διαλόγου και συνεργασίας και συνεκτιμώντας τις ευαισθησίες και τις ανησυχίες όλων των κρατών που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ·

26.  υπενθυμίζει ότι η διεργασία είναι μεταγενέστερη της έκκλησης για νέο διάλογο με θέμα την πανευρωπαϊκή ασφάλεια του Ιουνίου 2008 και της έκκλησης της 8ης Οκτωβρίου 2008 για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής ασφαλείας στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ και ότι ο ΟΑΣΕ είναι το κατάλληλο φόρουμ για να συζητηθούν τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στην πρόταση για μια νέα Συνθήκη Ασφαλείας· θεωρεί ότι χρειάζεται μεγαλύτερος συντονισμός και βαθύτερη συνεργασία με τη Ρωσία, δεδομένου ότι διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια·

27.  εκτιμά ότι τελικός στόχος της Διεργασίας της Κέρκυρας πρέπει να είναι η ενίσχυση του ΟΑΣΕ, με βάση τις υφιστάμενες δεσμεύσεις και τις αρχές και το πνεύμα της τελικής Πράξης του Ελσίνκι, αφενός για να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων με μια πιο ευέλικτη διαδικασία λήψης αποφάσεων, να συζητηθούν σφαιρικά τα θέματα ασφαλείας στον ευρωατλαντικό ευρωασιατικό χώρο, και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίλυσή τους, και αφετέρου για να καταστεί εμφανέστερη η δράση του·

28.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Καζακστάν, που ασκεί την Προεδρία του ΟΑΣΕ, να διεξαγάγει διάσκεψη κορυφής του ΟΑΣΕ για να δοθεί πολιτική ώθηση στις εν εξελίξει συζητήσεις με θέμα την ασφάλεια εντός του ΟΑΣΕ και την ενίσχυση του Οργανισμού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη του ΟΑΣΕ να παροτρύνουν το Καζακστάν, πριν από τη διάσκεψη κορυφής του ΟΑΣΕ, να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση και το σεβασμό των βασικών αξιών του ΟΑΣΕ, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η ελευθερία έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της αποποινικοποίησης των ελευθεριών, καθώς να κατοχυρώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη· τονίζει ότι βασικές προτεραιότητες της ημερήσιας διάταξης της διάσκεψης κορυφής θα πρέπει να είναι η ενίσχυση του πλαισίου ελέγχου των συμβατικών όπλων, η ενίσχυση της εφαρμογής των δεσμεύσεων που αφορούν την ανθρώπινη διάσταση και η ενίσχυση των ικανοτήτων του ΟΑΣΕ και στις τρεις διαστάσεις, με στόχο την προώθηση της πρόληψης των συγκρούσεων, της διαχείρισης των κρίσεων και της αποκατάστασης μετά τις συγκρούσεις, ιδίως δε σε ό, τι αφορά τις παρατεταμένες συγκρούσεις·

29.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να συνεργαστούν με τα μέλη του ΟΑΣΕ στη διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου 2010, με στόχο τη διατύπωση σχεδίου δράσης που θα ορίζει ένα χάρτη πορείας ενόψει της εκπόνησης χάρτας για μια κοινότητα ασφαλείας στην περιοχή του ΟΑΣΕ και να δώσει εντολή για την προετοιμασία διάσκεψης κορυφής για την παρακολούθηση των μέτρων σε δύο έως τέσσερα χρόνια από σήμερα·

30.  καλεί τον ΟΑΣΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να προσθέσουν στην ημερήσια διάταξη της διάσκεψης κορυφής την πρόταση του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ κ. Μπάιντεν για ένα μηχανισμό πρόληψης κρίσεων στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ· συνιστά να χρησιμοποιηθεί ως βάση πρωτοβουλία των ΗΠΑ στο πλαίσιο της Διεργασίας της Κέρκυρας για την ενίσχυση του ρόλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ και των προέδρων του ΟΑΣΕ ή μιας τρόικας, που θα αποτελείται από την τρέχουσα, την προηγούμενη και την προσεχή προεδρία, στη διαχείριση των κρίσεων στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ·

Ο ρόλος της ΕΕ

31.  θεωρεί πολύτιμο το έργο που επιτελεί ο ΟΑΣΕ και ζητεί, ως εκ τούτου, να υπάρξει σοβαρός προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η ΕΕ να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες και να συμμετάσχει αποτελεσματικότερα στην επίτευξη κοινών στόχων· για το σκοπό αυτό κατάλληλα μέσα μπορούν να είναι η εφαρμογή ενός συστήματος διαρκούς διαλόγου, ο καθορισμός κοινών πρωτοβουλιών και ο συντονισμός τοπικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο επίσημης συμφωνίας μεταξύ του ΟΑΣΕ και της ΕΕ· καλεί το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και το Μόνιμο Συμβούλιο του ΟΑΣΕ να εργασθούν για ένα μηχανισμό που θα στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας, του συντονισμού και των διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο οργανισμών· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να παρουσιάσουν προτάσεις που θα αφορούν την προθυμία και την ικανότητα της ΕΕ να συμμετέχει σε αποστολές υπό την εντολή του ΟΑΣΕ·

32.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ να εξετάσει με ποιο τρόπο η μελλοντική ΕΥΕΔ θα μπορούσε να καθιερώσει κατάλληλες διαδικασίες συνεργασίας με το ODIHR προκειμένου να ενισχυθεί, χωρίς επικαλύψεις, ο ρόλος της ΕΕ στην παρακολούθηση εκλογών στην περιοχή του ΟΑΣΕ·

33.  θεωρεί ότι η ΕΕ, μέσω της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, των κρατών μελών της και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρέπει να εξασφαλίσει, με την έγκαιρη έγκριση κοινής θέσης της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του ΟΑΣΕ, ότι η διάσκεψη κορυφής θα καταλήξει σε ένα σχέδιο δράσης για περαιτέρω δέσμευση σχετικά με την ενίσχυση του ΟΑΣΕ, ιδίως σε ό, τι αφορά την πρόληψη συγκρούσεων, τη διαχείριση κρίσεων και την αποκατάσταση μετά τις συγκρούσεις, εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή διασκέψεων κορυφής υψηλού επιπέδου σε τακτά διαστήματα για να δίδεται πολιτική ώθηση στο έργο του ΟΑΣΕ· χαιρετίζει την νέα πρακτική διεξαγωγής άτυπων υπουργικών συνεδριάσεων·

34.  χαιρετίζει και προσυπογράφει τη διάρθρωση και τον καθορισμό προτεραιοτήτων από την ΕΕ στον ΟΑΣΕ, θεωρώντας ότι η εστίαση σε σημαντικούς τομείς παίζει ουσιώδη ρόλο στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η διάσκεψη κορυφής·

35.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βιέννη να συνεχίσουν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη Διεργασία της Κέρκυρας· καλεί τη Λιθουανία, η οποία είναι η επόμενη χώρα που θα αναλάβει την Προεδρία του ΟΑΣΕ, να εξασφαλίσει τη συνέχεια και την πρόοδο της διεργασίας ενίσχυσης του ΟΑΣΕ·

36.  καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και την τρέχουσα και τις προσεχείς εκ περιτροπής Προεδρίες του ΟΑΣΕ να συνεχίσουν το διάλογο για το νομικό πλαίσιο του ΟΑΣΕ και να επαναλάβουν την ανάγκη για ταχεία έγκριση του σχεδίου Σύμβασης για τη διεθνή νομική προσωπικότητα, τη νομική ικανότητα, τα προνόμια και τις ασυλίες, συμφωνία που δεν επηρεάζει το σημερινό χαρακτήρα των δεσμεύσεων του ΟΑΣΕ αλλά ενισχύει την ταυτότητα και το προφίλ του, επιλύοντας παράλληλα μια σειρά από πρακτικά προβλήματα για το προσωπικό του, ιδίως όταν αυτό απασχολείται σε περιοχές κρίσεων·

37.  θεωρεί ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να προσκληθεί να συμμετάσχει στη διάσκεψη κορυφής και καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μεριμνήσει για τη σχετική πρόσκληση·

38.  κρίνει ότι, για να ενισχυθούν οι σχέσεις με τον ΟΑΣΕ, πρέπει να προβληματιστεί για τη συμμετοχή του στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ και να μελετήσει τη δυνατότητα θέσπισης μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, η οποία θα παρακολουθεί στενότερα τις δραστηριότητες του οργανισμού και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του·

o
o   o

39.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, τα κράτη μέλη του ΟΑΣΕ και στο Γενικό Γραμματέα του ΟΑΣΕ.

(1) ΕΕ C 296, 18.10.2000, σ. 126.
(2) ΕΕ C 33 E, 9.2.2006, σ. 580.
(3) ΕΕ C 287 E, 29.11.2007, σ. 524.
(4) ΕΕ C 271 E, 12.11.2009, σ. 31.
(5) ΕΕ C 224 E, 19.8.2010, σ. 30.


Δημογραφική πρόκληση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών
PDF 452kWORD 178k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (2010/2027(INI))
P7_TA(2010)0400A7-0268/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 1997 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δημογραφική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 1998 σχετικά με τη δημογραφική έκθεση 1997 της Επιτροπής(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μία Ευρώπη για όλες τις ηλικίες - προώθηση της ευημερίας και της αλληλεγγύης των γενεών»(3),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές: μία νέα αλληλεγγύη μεταξύ γενεών» (COM(2005)0094),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 για τις δημογραφικές προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο για το μέλλον(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ (μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ)(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, στην ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 2ας Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης - μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία» (COM(2006)0571),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών» (COM(2007)0244),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2007 με θέμα «Η οικογένεια και οι δημογραφικές εξελίξεις»(10) και την κεντρική της πρόταση για υπογραφή από τα κράτη μέλη ενός «ευρωπαϊκού συμφώνου για την οικογένεια»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης: στοιχεία και αριθμοί» (SEC(2007)0638),

–  έχοντας υπόψη τις δημοσιεύσεις του CEDEFOP για τα «Καινοτόμα μέτρα μάθησης για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους»(11), για την «Εργασία και γήρανση: Νέες θεωρίες και εμπειρικές προοπτικές»(12), για τον «Εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τέταρτη έκθεση σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και ερευνητική κατάρτιση στην Ευρώπη: Συγκεφαλαιωτική έκθεση»(13) και για την «Προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη έως το 2020»(14),

–  έχοντας υπόψη τη Δημογραφική Έκθεση της Επιτροπής για το 2008: Ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών σε μια γηράσκουσα κοινωνία (SEC (2008) 2911),

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση που εκπόνησαν η Επιτροπή και η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (ομάδα εργασίας για τη γήρανση του πληθυσμού) με αντικείμενο την «Έκθεση για τη δημογραφική γήρανση 2009: οικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις για τα κράτη μέλη της ΕΕ-27 (2008-2060)»,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 25 και 34 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ορίζουν ρητά το δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο και το δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στις κοινωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν προστασία του γήρατος,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαγορεύει ρητά κάθε διάκριση λόγω ηλικίας,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426) και τη θέση του Κοινοβουλίου επί του θέματος αυτού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(15),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και τις Ίσες Ευκαιρίες, (A7-0268/2010),

Α.  έχοντας την πεποίθηση ότι μια κοινωνία που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια βασίζεται στην αρχή της δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών,

Β.  εκτιμώντας ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σχετική με τα φύλα διάσταση των σχέσεων μεταξύ των γενεών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά για να τεθεί τέρμα στις διαδεδομένες και άδικες διακρίσεις που αντιμετωπίζουν συχνά οι ηλικιωμένοι εξαιτίας της ηλικίας τους και μόνο, τόσο στον τομέα της απασχόλησης όσο και όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται στενή σχέση μεταξύ των διακρίσεων κατά των ηλικιωμένων λόγω ηλικίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας των ηλικιωμένων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ηλικιωμένοι έχουν και κάποια αναπηρία και υφίστανται ενδεχομένως πολλαπλές διακρίσεις,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι η δημογραφική αλλαγή έχει έντονο αντίκτυπο στην προσωπική ζωή αλλά και στην εργασία, ιδιαίτερα στην περίπτωση των γυναικών, ενώ οι ελλείψεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι ανεπαρκείς κοινωνικές παροχές, η αργή και δυσχερής φύση της ένταξης στην ίδια την αγορά εργασίας, οι μακρές περίοδοι ανασφαλούς ή προσωρινής απασχόλησης και η έλλειψη στήριξης για τα νεαρά ζευγάρια είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους οι νέοι καθυστερούν να φτιάξουν οικογένεια και να αποκτήσουν παιδιά,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία και η κοινωνία χρειάζονται την πείρα, τη στράτευση και τον πλούτο ιδεών όλων των γενεών για να επιτύχουν τους στόχους τους,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές αλλαγές θα μπορούσαν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, να τροποποιήσουν εις βάθος τη δομή του πληθυσμού και την ηλικιακή πυραμίδα· ότι, για παράδειγμα, με τον τρόπο αυτό ο αριθμός των νέων ηλικίας 0-14 ετών θα μειωθεί από τα 100 εκατομμύρια (δείκτης 1975) στα 66 εκατομμύρια το 2050, ο οικονομικώς ενεργός πληθυσμός θα φθάσει στο αποκορύφωμά του στα 331 εκατομμύρια το 2010 και θα μειώνεται στη συνέχεια βαθμιαία έως τα 268 εκατομμύρια περίπου το 2050, ενώ το προσδόκιμο επιβίωσης θα αυξηθεί κατά έξι έτη για τους άνδρες και πέντε έτη για τις γυναίκες μεταξύ 2004 και 2050 με αποτέλεσμα το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων ηλικίας άνω των 80 ετών να αυξηθεί από το 4,1 % το 2005 στο 11,4 % το 2050,

Θ.  εκτιμώντας ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Στρατηγικής ΕΕ 2020 ως προς το ποσοστό απασχόλησης, ορίζουν ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και ανδρών ηλικία 20-64 πρέπει να ανέλθει στο 75 % έως το 2020 ενώ παράλληλα πρέπει να αντιμετωπισθεί η δημογραφική πρόκληση,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική αλλαγή επιδέχεται διαμόρφωση και είναι βιώσιμη εάν προετοιμαστεί επαρκώς και αντιμετωπισθεί με σοβαρότητα από τον καθένα μας· ότι το δημογραφικό ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μακροπρόθεσμος στρατηγικός σκοπός και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα προς αντιμετώπιση των άδικων διακρίσεων λόγω ηλικίας,

ΙΑ.  εκτιμώντας ότι σε εποχή δημογραφικής αλλαγής, ο ρόλος των γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς αυτοί χρειάζονται τόσο ως μητέρες και πατέρες όσο και ως εργαζόμενοι, και ότι αυτό το διπλό βάρος πρέπει να πάψει να πέφτει μόνο στους ώμους των γυναικών,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα έχουμε ενώπιόν μας μια διπλή κρίση, με ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων, αφενός, και την αβεβαιότητα σχετικά με τη χρηματοδότηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, αφετέρου, και ότι τα δύο αυτά φαινόμενα πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού και να εργάζεται κανείς τόσο για την ενδυνάμωση των κοινωνικών δικαιωμάτων όσο και για την ουσιαστικότερη συμμετοχή της νεολαίας στη δημιουργία πλούτου και την οικονομική ανάκαμψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως έχει υπενθυμίσει η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ 97/2009), στη γηράσκουσα κοινωνία μας η νεολαία πρέπει να θεωρείται πολύτιμος και θεμελιώδους σημασίας για την κοινωνία πόρος, που μπορεί και πρέπει να κινητοποιηθεί για την επίτευξη κοινωνικών και οικονομικών στόχων,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που τα κύρια μέσα διασφάλισης της δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών (συνταξιοδοτικά συστήματα, προϋπολογισμός, χρέος και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σύνθετη αποκατάσταση) και τερματισμού των άδικων διακρίσεων ανήκουν στα κράτη μέλη, η ΕΕ μπορεί εντούτοις να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στα πεδία της παρακολούθησης, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και των προγραμμάτων δράσης καθώς και να παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας και να εγκρίνει νέα σημαντικά προτεινόμενα νομοθετήματα κατά των διακρίσεων που θα θέτουν εκτός νόμου τις διακρίσεις λόγω ηλικίας κατά την πρόσβαση σε αγαθά, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες,

ΙΔ.  εκτιμώντας ότι το ποσοστό των ανθρώπων ηλικίας άνω των 60 στην ΕΕ θα αυξηθεί ταχύτερα από όσο ποτέ άλλοτε και ότι η μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται να σημειωθεί μεταξύ 2015 και 2035, όταν αυτή η ομάδα του πληθυσμού θα αυξάνεται ετησίως κατά 2 εκατομμύρια ανθρώπους,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω ηλικίας υπονομεύουν την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών· ότι απαγορεύονται από τη Συνθήκη αλλά παραμένουν διαδεδομένες και περιορίζουν σοβαρά την πρόσβαση των ηλικιωμένων και των πιο νέων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και ορισμένες υπηρεσίες,

Αρχές και στόχοι

1.  θεωρεί τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών ως συνώνυμα και ορίζει τη δίκαιη αντιμετώπιση των γενεών ως ισοβαρή, εύλογη και συνειδητή κατανομή οφελών και επιβαρύνσεων μεταξύ των γενεών και κρίνει την αλληλεγγύη εν γένει ως μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής συνεργασίας·

2.  φρονεί ότι η λειτουργική συνεργασία μεταξύ των γενεών βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της ελευθερίας, των δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της αφιλοκερδούς υποστήριξης των μελλοντικών γενεών και ότι πρέπει να χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, κοινή ευθύνη και προθυμία αναγνώρισης στους ανθρώπους των θεμελιωδών δικαιωμάτων που τους αξίζουν ως ανθρώπινα όντα και πολίτες της ΕΕ καθώς και από αλληλοϋποστήριξη, και επίσης από ατομικό σχεδιασμό όσον αφορά το μέλλον, περιλαμβανόμενης της ισχυρότερης δέσμευσης προς όφελος μιας συμπεριφοράς όσον αφορά την πρόληψη στον τομέα της υγείας·

3.  θεωρεί ότι η προοπτική συρρίκνωσης των πληθυσμών έως το 2050 ενδέχεται να συμβάλει στη μείωση των πιέσεων οι οποίες ασκούνται στο περιβάλλον και να αποτελέσει ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη η οποία με τη σειρά της χρειάζεται την εφαρμογή προορατικών πολιτικών με σκοπό την προσαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού, των συστημάτων στέγασης, των μεταφορών και κάθε άλλης ανάλογης υποδομής σε αυτή την προοπτική·

4.  διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι ζουν, ευτυχώς, όλο και περισσότερο, ότι παραμένουν δραστήριοι περισσότερα χρόνια και συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή αυτόνομα και ενεργά· εκτιμά ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής είναι μια θετική εξέλιξη που δεν πρέπει να οδηγεί σε περιστολή των δικαιωμάτων των εργαζομένων· αναγνωρίζει ταυτόχρονα, ότι τα ποσοστά των γεννήσεων στα κράτη μέλη παραμένουν εδώ και δεκαετίες σε χαμηλά επίπεδα, κατάσταση η οποία, εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, θα οδηγήσει σε μεγάλες επιβαρύνσεις για τις επόμενες γενιές και σε προβλήματα κατανομής του όλου άχθους· επισημαίνει ότι οι προκλήσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για δικαιότερη κατανομή των επιβαρύνσεων και για τη θέσπιση ποιοτικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης χωρίς αποκλεισμούς·

5.  πιστεύει ότι στόχος μιας πολιτικής δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών πρέπει να είναι η δημιουργία βάσεων, δικαιωμάτων και μέσων για τη διενέργεια ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ των γενεών με σκοπό την επίτευξη καταστάσεων αμοιβαίου οφέλους και ούτως μέτρων που οδηγούν σε δίκαιη κατανομή μεριδίων μεταξύ γενεών·

6.  φρονεί ότι πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι ηλικιωμένοι με ή χωρίς αναπηρίες και οι εργαζόμενοι που πλησιάζουν στην ηλικία συνταξιοδότησης δεν είναι βάρος στην οικονομία και στην κοινωνία και δεν παρεμποδίζουν τον εκσυγχρονισμό των διεργασιών παραγωγής αλλά αντιθέτως ότι, λόγω της πείρας τους, των επιτευγμάτων τους, των γνώσεών τους και της μεγαλύτερης αφοσίωσης που επιδεικνύουν στον χώρο εργασίας τους, είναι κέρδος και αντιπροσωπεύουν σημαντική προστιθέμενη αξία· θεωρεί σημαντικό να καταπολεμηθούν οι κάθε μορφής προκαταλήψεις και διακρίσεις προς όλες τις ομάδες της κοινωνίας και να μοχθεί κανείς για την επίτευξη μιας κοινωνίας στην οποία οι ηλικιωμένοι θα αντιμετωπίζονται ισότιμα ως ανθρώπινα όντα με θεμελιώδη δικαιώματα· επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ έναντι των ηλικιωμένων διέπεται από την αρχή «μια κοινωνία για όλους», και ότι όλα τα μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της εν λόγω πολιτικής πρέπει να ενθαρρύνουν παντοιοτρόπως την νοοτροπία αυτή· είναι πεπεισμένο ότι σε όλα τα κράτη μέλη πρέπει στις διάφορες κατηγορίες ηλικίας να παρέχεται κάθε ευκαιρία για ενεργό συμμετοχή στον κοινωνικό βίο, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους· επισημαίνει ότι οι νέοι είναι το μέλλον και ότι, ως εκ τούτου, οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας και τη συμμετοχή όλων σε αυτή·

7.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση του φύλου κατά την εξέταση της δημογραφικής πρόκλησης και αλληλεγγύης, καθόσον οι σχέσεις των φύλων διαρθρώνουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής από τη γέννηση έως τα γεράματα, επηρεάζοντας την πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες και διαμορφώνοντας στρατηγικές ζωής σε κάθε στάδιο·

8.  τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις χρειάζονται επιχειρήσεις που να είναι ανταγωνιστικές χάρις σε χαμηλές φορολογικές και γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις και έναν μεταρρυθμισμένο κρατικό τομέα· θεωρεί ότι ένας ανταγωνιστικός και καινοτόμος ιδιωτικός τομέας αποτελεί ζωτικό στοιχείο για τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης για μέλη όλων των διαφόρων γενεών·

9.  δεδομένου ότι η κοινωνία των πολιτών, οι εκκλησίες και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις αγωνίζονται ανέκαθεν να εξασφαλίσουν μέτρα κοινωνικής στήριξης και ανάπτυξης τόσο για την οικογένεια όσο και για όλες τις κατηγορίες πολιτών που έχουν ανάγκη θεωρεί ότι η συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την εκτέλεση μέτρων αυτού του είδους θα εξασφαλίσει τον εμπλουτισμό των πολιτικών που εστιάζονται στην κοινωνική αλληλεγγύη και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, υλοποιώντας ούτως και την αρχή της επικουρικότητας·

10.  σημειώνει ότι λόγω της δημογραφικής αλλαγής υπάρχουν πολλοί πιθανοί εθελοντές μεγαλύτερης ηλικίας, γεγονός που αποτελεί τεράστιο ανεκμετάλλευτο πόρο των κοινοτήτων μας· καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τις ευκαιρίες για τους εθελοντές μεγαλύτερης ηλικίας και να αναπτύξει πρόγραμμα «Ηλικιωμένοι εν δράσει» για τον αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων ανθρώπων με μεγάλη πείρα και προθυμία να παράσχουν εθελοντικό έργο, πρόγραμμα που ενδεχομένως θα εκτελείται παράλληλα και θα συμπληρώνει το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» και επιπλέον να προωθήσει ειδικά προγράμματα για τον εθελοντισμό μεταξύ των γενεών και για την παροχή καθοδήγησης·

Πρωτοβουλία «διαφάνεια»

11.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καθιερώσουν σε όλα τα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ την κατάρτιση «ισολογισμών των γενεών», ως μέσο πληροφόρησης και περαιτέρω ανάπτυξης των Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης της EUROSTAT, με σκοπό την εκπόνηση αξιόπιστων προτύπων και προβλέψεων των ροών πληρωμών και του βαθμού στον οποίον κάθε γενιά θα ωφεληθεί ή επιβαρυνθεί·

12.  τάσσεται υπέρ μιας εκτίμησης των επιπτώσεων (έλεγχος των γενεών) που να καθιστά ορατές τις συνέπειες της νομοθεσίας που θεσπίζεται σε επίπεδο τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών στη δίκαιη αντιμετώπιση των γενεών και να επιτρέπει μια μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της σχέσης κόστους - οφέλους·

13.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωριστά αφενός τις παρατηρούμενες σήμερα τάσεις όσον αφορά τον βαθμό εξάρτησης, τη δραματική μείωση της γονιμότητας και τη δυσκολία πρόσβασης των πολιτών των κρατών μελών στην τεχνητή γονιμοποίηση (μαζί με τις σχετικές ρυθμίσεις της αγοράς εργασίας) και αφετέρου τις δημοσιονομικές επιπτώσεις όλων αυτών των διαδικασιών, με σκοπό να βοηθηθούν οι σημερινές γενεές στον σχεδιασμό των στρατηγικών διαβίωσης που επιθυμούν·

14.  ζητεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να παρακολουθεί και αναλύει τις σχέσεις ανάμεσα στις γενεές με βάση δείκτες κατά φύλο και ομάδα ηλικίας·

Τομέας πολιτικής «εκπαίδευση και εργασία»

15.  είναι πεπεισμένο ότι η ελεύθερη και σε ισότιμη βάση πρόσβαση στην κατάρτιση και στην εργασία για όλες τις ηλικιακές ομάδες πρέπει να είναι ο πυρήνας της πολιτικής για δίκαιη αντιμετώπιση των γενεών και ότι αποτελεί θεμέλιο για την επίτευξη ευημερίας, αυτονομίας και βιωσιμότητας·

16.  λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση της κοινωνίας στην ΕΕ, πιστεύει ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ένταξη και τη διατήρηση των πολιτών στην αγορά της εργασίας, προσέγγιση η οποία να εφαρμόζεται για όλες τις ομάδες ηλικίας, περιλαμβανομένων των ηλικιωμένων· θεωρεί ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να βρεθεί ισορροπία μεταξύ της παροχής στους εργαζομένους επαρκούς αισθήματος ασφαλείας και διατήρησης των κινήτρων που τους ωθούν να εργάζονται για την απόκτηση εισοδήματος· πιστεύει ότι, για να επιτευχθεί ένα υψηλότερο επίπεδο ικανοτήτων, θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού εκπαίδευση της υψίστης δυνατής ποιότητας και καλύτερες ευκαιρίες από ό,τι έως τώρα για δια βίου μάθηση·

17.  φρονεί ότι μια πολιτική για την απασχόληση που λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των ηλικιωμένων εργαζομένων σημαίνει την εξέταση νέων τρόπων οργάνωσης της εργασίας στις επιχειρήσεις, τη διευκόλυνση ευέλικτων τρόπων εργασίας που οδηγούν προοδευτικά στη συνταξιοδότηση, τη μείωση του άγχους, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προώθηση πρακτικών κατά των διακρίσεων σε σχέση με τις προσλήψεις και την επαγγελματική κατάρτιση·

18.  τονίζει ότι οι δημογραφικές μεταβολές θέτουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την πρόκληση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, πράγμα που απαιτεί προορατική πολιτική με στόχο την πλήρη απασχόληση·

19.  αναγνωρίζει ότι ως εργασία δε νοείται μόνο η αμειβόμενη απασχόληση και ότι, μέσω της εργασίας τους σε επίπεδο οικογένειας και κοινότητας, τόσο οι νέοι όσο και οι ηλικιωμένοι συνεισφέρουν σημαντικά στην διαμόρφωση μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας καθώς και στη σταθερή παροχή υπηρεσιών και την ευστάθεια στο χώρο εργασίας, καλεί δε τις κυβερνήσεις να διευκολύνουν και να αναγνωρίσουν την εθελοντική εργασία, τη συγκρότηση των τοπικών κοινοτήτων, τη φροντίδα στην κοινότητα και στην οικογένεια και να σπεύσουν να αποσαφηνίσουν θέματα νομικής ευθύνης·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προς αναγνώριση του αόρατου και ανεπίσημου έργου που επιτελούν στον τομέα της αλληλεγγύης των γενεών τα μέλη της οικογένειας (κυρίως γυναίκες) όλων των ηλικιών για τη μέριμνα των ηλικιωμένων και νεότερων μελών που χρειάζονται φροντίδες σε νομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο (ιδίως όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, το επαγγελματικό καθεστώς, τα έσοδα και τις ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών) όπως σκιαγραφείται στην έκθεση που ενέκρινε η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων στις 8 Δεκεμβρίου 2008·

21.  πιστεύει ακράδαντα ότι οι άδικες διακρίσεις λόγω ηλικίας είναι διαδεδομένες στον τόπο εργασίας και ότι πρέπει κατά προτεραιότητα να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την καταπολέμησή τους, ιδίως μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας 2000/78/ΕΚ (η ευρωπαϊκή οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση) σε όλα τα κράτη μέλη και με άλλα μη νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι ηλικιωμένοι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και έχουν πρόσβαση σε υποστήριξη και νομικές συμβουλές, εάν παραστεί η ανάγκη·

22.  αναγνωρίζει ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες στην αγορά εργασίας συχνά υφίστανται άμεση ή έμμεση διάκριση και πολλαπλή διάκριση, κατάσταση που χρειάζεται τύχει αντιμετώπισης·

23.  επισημαίνει ότι για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση οι ηλικιωμένοι πρέπει εν πρώτοις να είναι σε θέση να μεταβαίνουν στον τόπο εργασίας τους και πιστεύει επομένως ότι είναι σημαντικό το να εγκριθεί και εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν η προτεινόμενη οδηγία κατά των διακρίσεων που θα θέτει εκτός νόμου τις διακρίσεις λόγω ηλικίας όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες·

24.  πιστεύει ότι είναι λάθος το να αναγκάζονται παρά τη θέλησή τους οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι να σταματούν να εργάζονται εξαιτίας μιας αυθαίρετα ορισθείσας υποχρεωτικής ηλικίας συνταξιοδότησης· καλεί επομένως τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τη σκοπιμότητα της εξάλειψης της ηλικίας υποχρεωτικής συνταξιοδότησης που εμποδίζει να συνεχίσουν να εργάζονται οι άνθρωποι που επιθυμούν να το πράξουν, διατηρώντας συγχρόνως μια ηλικία δυνατότητας συνταξιοδότησης, ώστε αυτοί που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν να μπορούν να το πράξουν και να λαμβάνουν τη σύνταξή τους και τα συνδεόμενα με αυτήν επιδόματα·

25.  θεωρεί ότι μη ισορροπημένα μέτρα μείωσης της ηλικίας του εργατικού δυναμικού δεν θα φέρουν περισσότερη καινοτομία, όπως συχνά παρουσιάζεται, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούν τρόπο μείωσης του κόστους μέσω απολύσεων έμπειρων και γι' αυτό ακριβοπληρωμένων εργαζομένων και ισοδυναμούν με σπατάλη εμπειρίας, γνώσεων και δεξιοτήτων, γνωρίζοντας ειδικότερα ότι η κατάρτιση των ηλικιωμένων ατόμων αποβαίνει επωφελέστερη καθώς τα άτομα αυτά παραμένουν στις ίδιες θέσεις για περισσότερο χρόνο·

26.  θεωρεί ότι οιαδήποτε μέτρα σχετικά με την ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να βασίζονται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων· θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη πιο ευέλικτων ρυθμίσεων της συνταξιοδότησης που σέβονται τις ανάγκες των ατόμων ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού και ανταποκρίνονται στη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ως ανταπόκριση στις ανάγκες αυτές·

27.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα ιστορικά εργασίας ορισμένων ατόμων αποκτούν ολοένα και πιο ασταθή και αβέβαιο χαρακτήρα εξαιτίας της προσωρινής απασχόλησης, της αύξησης των συμβάσεων εργασίας μικρού χρόνου, σε μερικά κράτη μέλη, με έλλειψη αξιοπρεπών αμοιβών και δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και εξαιτίας της αδήλωτης εργασίας, της επισφαλούς, περιθωριακής απασχόλησης και της ανεργίας και διότι είναι δύσκολη η πρόσβαση των ηλικιωμένων στην πλειονότητα των θέσεων εργασίας· αναγνωρίζει ότι οι χρονικές περίοδοι που αφιερώνονται σε εργασία, μάθηση, φροντίδα ή εθελοντισμό είναι συμπληρωματικές και προσφέρουν πολύτιμη πείρα σε όλες τις ηλικίες· σημειώνει ότι η αύξηση της επισφαλούς απασχόλησης έχει αντίκτυπο στην οικονομική εξασφάλιση της σημερινής γενιάς και οδηγεί με αυτόν τον τρόπο σε μεγαλύτερη επιβάρυνση των επόμενων γενεών· τονίζει όμως επίσης ότι πολλές μορφές ανεξάρτητης εργασίας, αυτοαπασχόλησης, ευέλικτης εργασίας, μερικής εργασίας και διάφορα είδη προσωρινής εργασίας μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικότατο ρόλο βοηθώντας πολλούς ηλικιωμένους να αυξήσουν το εισόδημά τους ή να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα, π.χ. εάν έχουν ευθύνες φροντίδας για την άμεση οικογένεια ή για φίλους τους·

28.  είναι πεπεισμένο ότι η ευελιξία με ασφάλεια συμβάλλει σε πιο ανοικτές και πιο δεκτικές σε εξωτερικούς παράγοντες αγορές με λιγότερους αποκλεισμούς και μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση από τη μία περίοδο του εργασιακού βίου στην άλλη, ιδίως όταν βασίζεται στην αλληλεγγύη και στην κοινή ευθύνη μεταξύ των γενεών και όταν στο πλαίσιό της συνεκτιμώνται τα προβλήματα και οι ανάγκες όλων των ηλικιακών ομάδων· τονίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την εξασφάλιση εύρυθμων μηχανισμών κατάλληλης κατάρτισης, παρακολούθησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και σεβασμού της οικογενειακής ζωής· επισημαίνει ότι η ευελιξία με ασφάλεια περιλαμβάνει επίσης ολοκληρωμένες στρατηγικές δια βίου μάθησης καθώς και επικαιροποιημένα, κατάλληλα και βιώσιμα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

29.  τονίζει ότι η κατοχύρωση της σταδιοδρομίας και της κατάρτισης πρέπει να είναι πλήρως διασφαλισμένη· όλοι θα πρέπει να έχουν μια πλήρη και αδιάκοπη ενεργό ζωή που να τους δίνει δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη·

30.  υπογραμμίζει ότι η διά βίου μάθηση πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των μέτρων που αφορούν την εκπαίδευση και ότι συνιστά καθήκον όλων των γενεών, των δημόσιων αρχών και των επιχειρήσεων· ως εκ τούτου καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης, ιδίως αυτά που συμπληρώνονται με πρακτική άσκηση, ενίοτε με τη μορφή μαθητείας·

31.  καλεί την ΕΕ να επιδιώξει μια αποτελεσματική πολιτική για να έχουν τη δυνατότητα οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι να παραμένουν διαθέσιμοι προς απασχόληση και να μην υφίστανται διακρίσεις λόγω της ηλικίας τους·

32.  ζητεί την προώθηση μιας νοοτροπίας που μεριμνά για τη διαχείριση του φαινομένου της γήρανσης στις επιχειρήσεις, τόσο για την άφιξη νέων όσο και για την αποχώρηση των ηλικιωμένων εργαζομένων, και τη διαμόρφωση των λεπτομερειών της, ιδίως με την πρόβλεψη της δυνατότητας σταδιακής αποχώρησης από τον ενργό βίο, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τον επίπονο χαρακτήρα της πραγματοποιούμενης εργασίας και τις συνθήκες από απόψεως εργασίας, υγείας και ασφάλειας·

33.  είναι πεπεισμένο ότι η βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων υπό τη μορφή αρχικής κατάρτισης και διά βίου μάθησης είναι ευθύνη των οικονομικών φορέων συμφερόντων και των επαγγελματικών κλάδων, που θα πρέπει να προβλέπουν τις ανάγκες τους σε απασχόληση και κατάρτιση·

34.  επισημαίνει ότι, για να αντλούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη οι μισθωτοί, η διά βίου μάθηση πρέπει να μπορεί να επιβεβαιώνεται με διπλώματα και πιστοποιήσεις· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να λάβει χαρακτήρα κανόνα η πρακτική της πιστοποίησης της αποκτηθείσας εμπειρίας·

35.  προτείνει τη συστηματική παρακολούθηση και στατιστική απεικόνιση της συμμετοχής των ηλικιωμένων εργαζομένων στις δομές της διά βίου μάθησης·

36.  προτείνει την παροχή επιπρόσθετων κινήτρων συμμετοχής σε προγράμματα διά βίου μάθησης σε ηλικιωμένους εργαζομένους και ανέργους με σκοπό είτε την ενδυνάμωση της θέσης τους είτε την επιτυχή επάνοδό τους στην αγορά εργασίας·

37.  ζητεί να αυξηθεί η συμμετοχή γυναικών όλων των ηλικιών στα προγράμματα δια βίου μάθησης·

38.  παρατηρεί ότι εξαιτίας της δημογραφικής αλλαγής, εκτιμάται ότι έως το 2030 η αναλογία μεταξύ του οικονομικά ενεργού και οικονομικά ανενεργού πληθυσμού θα είναι 2:1· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν το μελλοντικό ρόλο των ατόμων που φροντίζουν μέλη της οικογένειάς τους αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες πολιτικής που θα επιτρέπουν σε γυναίκες και άνδρες να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ των ευθυνών του επαγγέλματος και της φροντίδας που παρέχουν·

39.  τονίζει ότι η δημογραφική αλλαγή δεν επιτρέπεται να προβάλλεται ως αιτιολογία για την γενική κατάργηση κοινωνικών δικαιωμάτων και παροχής υπηρεσιών αλλά ότι, αντίθετα, αποτελεί πρόκληση για τη σημερινή κοινωνία και ότι οι εν λόγω παροχές και δικαιώματα πρέπει να κατανέμονται ισοβαρώς μεταξύ τόσο των ανενεργών όσο και των ενεργών γενεών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν την κοινωνική νομοθεσία για να την καταστήσουν περισσότερο ευέλικτη, προσιτή και κατανοητή τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους·

40.  θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να υποστηρίξει την εφαρμογή νέων πρωτοβουλιών που να προάγουν την ενεργό, υγιή και αξιοπρεπή γήρανση μέσω υφισταμένων μέσων πολιτικής και προγραμμάτων της ΕΕ·

Πρωτοβουλία «ευρωπαϊκή εγγύηση για τους νέους»

41.  τονίζει ότι η ανεργία των νέων προσμετρείται στα πιο φλέγοντα προβλήματα, διότι οδηγεί στην αφαίρεση ευκαιριών, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την αύξηση των κοινωνικών δαπανών και τη σπατάλη πολύτιμων ανθρώπινων πόρων, με όλα αυτά να αποτελούν με τη σειρά τους σημαντικό κοινωνικό αίτιο της μείωσης του ποσοστού γεννήσεων και να τροφοδοτούν το φαύλο κύκλο της έλλειψης δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών· τονίζει την ανάγκη να μειωθούν τα χρονικά κενά που ανακύπτουν όποτε νέοι μετακινούνται από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σε άλλο ή πριν να βρουν απασχόληση μετά από την αποφοίτησή τους· και σημειώνει ότι είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίζεται η κοινωνική ενσωμάτωση των νέων, να τους δίδεται η δυνατότητα κατάλληλης απασχόλησης και να στηρίζεται το πνεύμα επιχειρηματικότητας στους νέους·

42.  τονίζει την ανάγκη να έχουν οι νέοι μακροπρόθεσμες προοπτικές και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να προωθήσουν τη μαθησιακή κινητικότητα και την παροχή περιόδων πρακτικής άσκηση ποιότητας για τους νέους, να δημιουργήσουν περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης για τους νέους και να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία, να επενδύσουν υπέρ της νεολαίας και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία ευκαιριών για τη νεολαία ώστε να μπορεί η επόμενη γενιά να απολαύει πλήρως των δικαιωμάτων της και να διατηρεί την αξιοπρέπειά της·

43.  υπογραμμίζει ότι η ανεργία των νέων και ιδίως οι ανισότητες ανάπτυξης μεταξύ περιφερειών αποτελούν πρόσκομμα στην επίτευξη της εδαφικής συνοχής·

44.  τονίζει ότι αυτή η δημογραφική τάση θα προκαλέσει έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, η οποία μπορεί να αναπληρωθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω καλά καταρτισμένων εργαζόμενων γυναικών· για τον σκοπό αυτό, κυβερνήσεις και εργοδότες πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία και να λάβουν μέτρα για να προσαρμοστούν οι συνθήκες-πλαίσιο και οι εργασιακές συνθήκες σε μεγαλύτερο βαθμό στις ανάγκες των γυναικών·

45.  υπογραμμίζει ότι να πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο αρχικό στάδιο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των νέων και καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να ενθαρρυνθεί η επιτυχής είσοδός τους στην αγορά εργασίας, επειδή μια αποτυχημένη αρχή επαγγελματικής σταδιοδρομίας μπορεί να έχει αντίκτυπο στην υπόλοιπη ζωή των νέων και στις δραστηριότητές τους στην αγορά εργασίας·

46.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταβάλουν εντατικές προσπάθειες και να εκπονήσουν συγκεκριμένα μέτρα – στα οποία θα πρέπει να συγκαταλέγεται μία ευρωπαϊκή εγγύηση νέων – εξασφαλίζοντας ότι μετά μία μέγιστη περίοδο ανεργίας τεσσάρων μηνών θα παρέχονται στους νέους θέση εργασίας, μαθητεία, πρόσθετη επιμόρφωση ή συνδυασμός εργασίας και κατάρτισης υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι θα στηρίζουν τη διαδικασία επανένταξής τους στην εργασία καταβάλλοντας προσπάθεια οι ίδιοι·

47.  προτείνει να παρέχονται στους νέους άνεργους οι συμβουλές, η καθοδήγηση και η βοήθεια που χρειάζονται για να επιστρέψουν στην εργασία (ή να βρουν μια πρώτη απασχόληση), καθώς και στους φοιτητές ή μελλοντικούς φοιτητές, ώστε να μπορούν να επιλέγουν τη σταδιοδρομία τους με πλήρη επίγνωση των δυνατών ευκαιριών απασχόλησης·

Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκό Σύμφωνο 50+»

48.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μεριμνήσουν, ώστε δυνάμει μιας διευρυνόμενης στρατηγικής ΕΕ2020 να επιτευχθούν οι εξής στόχοι:

   i) διασφάλιση της πλήρους απασχόλησης μεταξύ των ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών έως τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και επίτευξη ελάχιστου ποσοστού απασχόλησης 55%·
   ii) κατάργηση των κινήτρων, π.χ. πρόωρης συνταξιοδότησης, τα οποία βλάπτουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, κατανέμουν άνισα τις επιβαρύνσεις και δεν είναι επομένως βιώσιμα·
   iii) καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας·
   iv) θέσπιση ειδικών για κάθε χώρα στόχων για την πρόσβαση των ηλικιωμένων εργαζομένων στην κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό της επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης για όλες τις γενιές· επίσης, διευκόλυνση της πρόσβασης των ηλικιωμένων εργαζομένων στην κατάρτιση θεσπίζοντας κίνητρα/πριμ που προσφέρουν οι εργοδότες στους ηλικιωμένους εργαζόμενους που αποφασίζουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους μετά την ηλικία των 50 ετών·
   v) καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας στον τόπο εργασίας και παροχή κινήτρων κατάρτισης και ανάπτυξης για να παραμείνουν οι εργαζόμενους άνω των 60 ετών στη διάθεση της αγοράς εργασίας ώστε να μεταβιβάζουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στις επόμενες γενιές, γεγονός που θα απαιτήσει από τα κράτη μέλη τη θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας ώστε οι επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν αυτούς τους υπαλλήλους·
   vi) στήριξη για την (επαν)ένταξη των ηλικιωμένων που πάσχουν από αναπηρία, η οποία να βασίζεται στη νέα προσέγγιση για σύνθετη αποκατάσταση που λαμβάνει εξίσου υπόψη το φυσικό και βιολογικό περιβάλλον αντί να τους κατατάσσει στην κατηγορία των «αναπήρων'·

Πρωτοβουλία «διαχείριση της ηλικίας»

49.  φρονεί ότι η ικανότητα απασχόλησης ηλικιωμένων απαιτεί ανάληψη πρωτοβουλιών στα πεδία της υγείας, το επίπεδο εισοδημάτων και εισφορών σε μετρητά και σε είδος σε σύγκριση με τα συνταξιοδοτικά και λοιπά σχετικά επιδόματα, την επιμόρφωση, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την αυτονομία και τις ατομικές επιλογές των εργαζομένων, την καλύτερη ισορροπία εργασιακής και ιδιωτικής ζωής, την ικανοποίηση από την εργασία και τη συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών, καθώς και εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών, σύμφωνα με την οδηγία 2000/78/ΕΚ, και στα πεδία της δυνατότητας πρόσβασης και ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να εκπονηθούν, κατά περίπτωση, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους για όλους τους εργαζομένους και να προωθηθούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη·

50.  είναι της γνώμης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να θεσπίσουν στρατηγικές διαχείρισης των ηλικιών που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους με την εκμετάλλευση της εμπειρίας και των ειδικών προσόντων των ηλικιωμένων εργαζομένων·

51.  προτείνει στους κοινωνικούς εταίρους, τους εργοδότες και τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν στους εργαζόμενους άνω των 50 ετών τη δυνατότητα επαγγελματικών προαγωγών έως το τέλος του ενεργού βίου τους·

Πρωτοβουλία «γενεές εφ» ενός ζυγού«

52.  ζητεί την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, με στόχο την προώθηση της συμμετοχής στην εργασία ομάδων στις οποίες θα εκπροσωπούνται διάφορες ηλικίες και προτείνει οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν αυτές τις πρωτοβουλίες να υποστηρίζονται και τα εξαιρετικής ποιότητας έργα να τυγχάνουν αναγνώρισης, επισημαίνοντας ότι η συνύπαρξη των γενεών αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και την αρμονική ανάπτυξη·

53.  προτείνει την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για τη δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής νοοτροπίας για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, ώστε να υπάρξει στροφή προς την αξιοποίηση ηλικιωμένων εργαζομένων και σύνδεσή της με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη·

54.  εκφράζει την πεποίθηση ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των δημόσιων φορέων ευρέσεως εργασίας για ανέργους προχωρημένης ηλικίας, συμπεριλαμβάνοντας επίσης και τις επιλογές της κοινωνικής / κοινωφελούς εργασίας·

Πρωτοβουλία «Για μια αξιοπρεπή σύνταξη»

55.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η σύνταξη αποτελεί δικαίωμα το οποίο μπορεί να ασκήσει κάθε εργαζόμενος αφού συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία σύνταξης που θεσπίζει κάθε κράτος μέλος, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους και σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές· πιστεύει ότι, εάν οι εργαζόμενοι αποφασίσουν να μην παρατείνουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα πέρα από τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης, η απόφασή αυτή δεν πρέπει να επηρεάζει το δικαίωμά τους σε σύνταξη ή άλλα κοινωνικά τους δικαιώματα·

56.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν με αμερόληπτο τρόπο τα ανώτατα όρια ηλικίας που ισχύουν για την άσκηση επαγγελμάτων και ορισμένες θέσεις εργασίας και για τη δυνατότητα χορήγησης πόρων και τη σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων έως το 2012 και να προχωρήσουν στην κατάργηση αυτών των ορίων ηλικίας· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις δυσκολίες πρόσβασης που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι στο πιστωτικό σύστημα·

Πρωτοβουλία «ενεργός γήρανση»

57.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει δραστηριότητες στον τομέα της υγιούς γήρανσης και να υποβάλει σχέδιο δράσης το 2011 όσον αφορά:

   την προαγωγή της αξιοπρέπειας, της υγείας, της ποιότητας ζωής και της αυτονομίας των ηλικιωμένων,
   τη δυνατότητα ίσης πρόσβασης στην περίθαλψη ανεξαρτήτως εισοδήματος,
   την υπογράμμιση συγκεκριμένα των κινδύνων υγείας που διατρέχουν τα άτομα που ξαφνικά σταματούν κάθε δραστηριότητα, και
   τη σημασία της πρόληψης των προβλημάτων υγείας, ώστε τα κράτη μέλη να υποχρεούνται να υποστηρίξουν υγιείς τρόπους ζωής και να λάβουν τα δέοντα μέτρα για να περιορίσουν το κάπνισμα, την κατάχρηση οινοπνεύματος, την παχυσαρκία και άλλους σημαντικούς κινδύνους για την υγεία·

58.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι πολυάριθμες εθελοντικές οργανώσεις έχουν ανακηρύξει την 29η Απριλίου σε ημέρα «αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών» και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για ανακήρυξη του 2012 σε «Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών» που θα προβάλει τη συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνία και θα παρέχει ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων·

59.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταστήσουν την ενεργό γήρανση μία από τις προτεραιότητες για τα προσεχή έτη· επισημαίνει ότι εδώ περιλαμβάνονται ιδίως η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών-πλαίσιο για την κινητοποίηση του δυναμικού των ηλικιωμένων και την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για δραστηριότητες καθώς και η κατάλληλη επιμόρφωση των εργαζομένων σε βοηθητικές υπηρεσίες·

60.  θεωρεί ότι η ενεργός γήρανση πρέπει να εξετάζεται υπό το ευρύτερο πρίσμα της βιώσιμης δυνατότητας ανδρών και γυναικών για απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου και ότι η ενθάρρυνση των ηλικιωμένων εργαζόμενων να παραμείνουν στην απασχόληση απαιτεί ιδίως βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειάς τους ή προσαρμογή των χώρων εργασίας στην κατάσταση της υγείας και τις ανάγκες τους, καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας και φύλου, επικαιροποίηση των δεξιοτήτων τους μέσω της παροχής κατάλληλης πρόσβασης στη δια βίου μάθηση και κατάρτιση και επανεξέταση, όταν χρειάζεται, των φορολογικών συστημάτων και των συστημάτων παροχών για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν αποτελεσματικά κίνητρα για την παράταση του επαγγελματικού βίου·

61.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που παρέχονται από την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισμού, τη Στρατηγική Απασχόλησης και άλλα κοινοτικά μέσα και προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής στήριξης των Διαρθρωτικών Ταμείων, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για να προωθήσουν την ενεργό γήρανση·

62.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες συμβουλευτικές επιτροπές και επιτροπές για συγκεκριμένες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, της Επιτροπής Απασχόλησης, της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για Δημογραφικά Θέματα, για να διατηρήσουν την προτεραιότητα της ενεργού γήρανσης στην ατζέντα της ΕΕ και των κρατών μελών για ανάπτυξη πολιτικών·

63.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να λάβουν ταχύτατα μέτρα για να διασφαλίσουν σε όλους αξιοπρεπείς συντάξεις, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι κάτω από το όριο της φτώχειας·

64.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με την αποδοτικότητα και τα οφέλη της ενεργού συμμετοχής ηλικιωμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, όσον αφορά το βιώσιμο των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, την προώθηση της παραγωγικότητας και της αύξησης της οικονομίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού·

Πολιτικές συμφιλίωσης

65.  υπογραμμίζει ότι για να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των γυναικών εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών φροντίδας σε μια γηράσκουσα κοινωνία θα πρέπει η εργασία και η φροντίδα να καταστούν συμβατές για άνδρες και γυναίκες σε όλα τα κράτη μέλη και να κατανέμονται εξίσου μεταξύ γυναικών και ανδρών· τονίζει επίσης ότι αυτό απαιτεί την προσφορά οικονομικά προσιτών και ποιοτικών δυνατοτήτων φροντίδας, βελτιωμένη εκπαίδευση και παιδική μέριμνα, άδειες πατρότητας και την προαγωγή της εργασίας μειωμένου ωραρίου για τους άνδρες·

66.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι διαδραματίζουν συχνά σημαντικό ρόλο στην οικογένεια φροντίζοντας τα παιδιά και φυλάσσοντάς τα κατά τις σχολικές διακοπές και μετά από το σχολείο, γεγονός που είναι γενικά πολύ σημαντικό και έχει και μεγάλη οικονομική αξία·

67.  αναγνωρίζει πως χρειάζεται δράση για τη βελτίωση των ρυθμίσεων που διέπουν όχι μόνο τη άδεια μητρότητας αλλά και την άδεια πατρότητας και τη γονική άδεια για εργαζόμενους πατέρες·

68.  επισημαίνει την ανάγκη να θεσπισθούν σε ολόκληρη την ΕΕ μοχλοί για την αύξηση των γεννήσεων, επειδή διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού στην Ευρώπη·

69.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μόνιμες σε μακροπρόθεσμη κλίμακα παρεμβάσεις προς όφελος της οικογένειας, μεταξύ άλλων πρόσθετα συνταξιοδοτικά δικαιώματα για τους γονείς, ιδίως πρόσθετα μέτρα στήριξης για τις ανύπαντρες μητέρες και φορολογικές ή κοινωνικές ελαφρύνσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και για τις εθελοντικές, συνεταιριστικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις· ενθαρρύνει επίσης την ανταλλαγή δοκιμασμένων καλών πρακτικών μέσω της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Οικογένεια και λοιπών σχετικών σχημάτων και οργανώσεων· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν, προς όφελος των εργαζομένων, συστήματα παροχής κινήτρων για άδειες πλήρους ή μερικής απουσίας, ώστε να μπορούν οι γονείς να φροντίζουν τα παιδιά τους, χωρίς απώλεια των δικαιωμάτων τους κατά την επιστροφή τους στην επιχείρηση·

70.  καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν την επιβάρυνση των επιφορτισμένων με την περίθαλψη ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία και – για να καταστήσουν δυνατή για τους παρέχοντες φροντίδα την ανάληψη εργασίας – να θεσπίσουν ολοκληρωμένα συστήματα περίθαλψης·

71.  πρεσβεύει το δικαίωμα στην εργασία μερικής απασχόλησης, τις ευέλικτες θέσεις εργασίας, τα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εργαζομένων ωράρια εργασίας και τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τη μητρότητα, την εγκυμοσύνη, τη γονική άδεια, τα επιδόματα τέκνων, την «συν-απασχόληση» και την κατ' οίκον εργασία και αυτά με διατήρηση υψηλών επιπέδων κοινωνικής ασφάλισης ως μέτρα που συμβάλλουν στο συμβιβασμό ευθυνών φροντίδας και επαγγέλματος·

72.  κρίνει αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η μεταξύ των γενεών αλληλεγγύη, ιδιαίτερα από πλευράς διάστασης του φύλου, μέσα από στοχοθετημένες φορολογικές πολιτικές, μέτρα ενθάρρυνσης της ενεργού γήρανσης, πολιτική στέγασης και δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων υπηρεσιών για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία κα τα μη αυτόνομα άτομα, για να υπάρξει ευεργετικός αντίκτυπος στην ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ζωή και την εργασία,

73.  υπογραμμίζει ότι η συμφιλίωση της εργασίας και της οικογενειακής ζωής είναι δυνατή μόνον εάν τα μη αμειβόμενα καθήκοντα φροντίδας κατανέμονται πιο δίκαια ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες και εφόσον παρέχονται προσιτές, οικονομικά συμφέρουσες και καλής ποιότητας υπηρεσίες φροντίδας για τις οικογένειες· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν προσιτές, οικονομικά συμφέρουσες, ευέλικτες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, και συγκεκριμένα πρόσβαση σε δομές για τη φροντίδα των παιδιών, με σκοπό να εξασφαλισθούν συνθήκες για την κάλυψη του 50 % της απαιτούμενης φροντίδας για παιδιά έως τριών ετών και 100 % της φροντίδας για παιδιά τριών έως έξι ετών, όπως και καλύτερη φροντίδα για άλλα εξαρτημένα άτομα και κατάλληλες ρυθμίσεις για άδεια τόσο για τις μητέρες όσο και για τους πατέρες,

74.  επισημαίνει ότι πολλοί ηλικιωμένοι συχνά δεν έχουν κανένα ή έχουν λίγους μόνο συγγενείς για να βασιστούν σε αυτούς και καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις πολιτικές, για να εξασφαλίζουν ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν να παραμείνουν ανεξάρτητοι επί όσο το δυνατόν μακρύτερο χρόνο και ότι εάν χρειαστεί υπάρχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες στήριξης·

75.  σημειώνει ότι, εάν δεν υπάρχουν στην αγορά εργασίας οι προϋποθέσεις για το συμβιβασμό επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής, δεν θα προαχθεί η ανάπτυξη διαφόρων υπηρεσιών που παρέχονται στις οικογένειες και θα μειωθεί το ποσοστό γεννήσεων, πράγμα που θα επιτείνει σε μεγάλο βαθμό την γήρανση της ευρωπαϊκής κοινωνίας·

76.  καλεί τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν την παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνθηκών υποστήριξης στα μέλη οικογενειών που μεριμνούν για τους ηλικιωμένους συγγενείς τους και τους φροντίζουν καθώς και τη δυνατότητα συνυπολογισμού της προσφοράς υπηρεσιών φροντίδας στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και λήψης κατάλληλης χρηματικής αντιστάθμισης· φρονεί ότι δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση της φροντίδας που παρέχεται από συγγενείς μέσω της αναγωγής της σε τρόπο εξοικονόμησης χρημάτων·

Τομέας πολιτικής «οικονομία και ανάπτυξη»

77.  πιστεύει ότι η ανάπτυξη νέων αγορών στην «οικονομία των πρεσβυτέρων» προσφέρει μία σημαντική ευκαιρία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής ικανότητας και της ικανότητας καινοτομίας και για την ενίσχυση της αύξησης της οικονομίας και της απασχόλησης καθώς και για τη διάδοση του εθελοντισμού· θεωρεί ότι πολλές επιχειρηματικές ενώσεις, αντιτιθέμενες στην προτεινόμενη νομοθεσία κατά των διακρίσεων λόγω ηλικίας, δεν κατάφεραν να διακρίνουν την ευκαιρία αυτή·

78.  φρονεί πως για να καλυφθεί το ψηφιακό χάσμα – φαινόμενο που πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες, και μάλιστα τις ηλικιωμένες, και οδηγεί στον επαγγελματικό και κοινωνικό αποκλεισμό – θα μπορούσαν τα σχολεία να οργανώνουν πειραματικές πρωτοβουλίες ψηφιακού αλφαβητισμού·

79.  πιστεύει ότι η έγκριση νέας ισχυρής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες θα αποτελέσει μείζονα ευκαιρία για αύξηση της οικονομίας και απασχόληση, καθώς θα αίρονται οι φραγμοί που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι σχετικά με ορισμένες υπηρεσίες και αγαθά· ζητεί να δοθεί τέλος σε κάθε παράλογη ή άδικη σφαιρική απαγόρευση της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες αποκλειστικά για λόγους ηλικίας που αντιμετωπίζουν πολλοί ηλικιωμένοι όταν προσπαθούν, π.χ., να αγοράσουν ασφάλιση, διακοπές ή να ενοικιάσουν αυτοκίνητο·

80.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τις συνθήκες-πλαίσιο και ειδικότερα να λάβουν καινοτόμα μέτρα χωρίς φραγμούς, που να αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στις περιφέρειες στο θέμα αυτό·

81.  προτρέπει την ανάληψη δράσης πλησιέστερα στους πολίτες, π.χ. με τη δημιουργία «περιφερειακών» ή «εδαφικών» ή «τοπικών» συμβουλίων απασχόλησης, που θα φέρνουν στο ίδιο τραπέζι τους πολιτικούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις και τους κοινωνικούς εταίρους·

82.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν αυστηρά μέτρα για να αποθαρρύνουν τον τομέα της παραοικονομίας που δημιουργεί το εκτός νόμιμου πλαισίου εργατικό δυναμικό, η οποία προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας της ΕΕ, αντί να προωθούν απλώς μέτρα προστασίας του εγχώριου εργατικού δυναμικού τους· επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας με μέτρα/κυρώσεις κατά των εργοδοτών και/ή των μεσαζόντων πράγματι λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγων·

83.  ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της καταπολέμηση της παράνομης εργασίας, ιδίως με την αύξηση των ανθρώπινων και λοιπών πόρων που τίθενται στη διάθεση των φορέων ελέγχου (υπηρεσίες επιθεώρησης εργοστασίων, εργατοδικεία, κ.λπ.)·

Τομέας πολιτικής «συντάξεις και προϋπολογισμοί»

84.  επισημαίνει με ανησυχία ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης βρίσκονται αντιμέτωπα με μεγάλες προκλήσεις και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να πραγματοποιήσουν φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να διερευνήσουν νέους τρόπους βιώσιμης χρηματοδότησης της υγειονομικής περίθαλψης και των συντάξεων·

85.  κρίνει ότι, επειδή η ταχεία γήρανση του πληθυσμού εξελίσσεται σε παγκόσμιο πρόβλημα, γεγονός που, κατά τα προσεχή έτη, θα υποβάλει τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών σε νέες προκλήσεις, η Επιτροπή οφείλει να αναλάβει συντονιστικό ρόλο στην εκπόνηση λύσεων όσον αφορά τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και μέριμνας που προορίζονται για τα ηλικιωμένα άτομα καθώς και στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στα κράτη μέλη·

86.  ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι οι ηλικιωμένοι γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης και ότι οι σχετικές πληροφορίες θα παρέχονται με απλό και προσιτό τρόπο·

87.  τονίζει ότι η αξιοπρεπής διαβίωση είναι ανθρώπινο δικαίωμα και ότι οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί όλη τους τη ζωή δεν πρέπει να καθίστανται θύματα της οικονομικής κρίσης·

88.  τονίζει πως πρέπει να εξαλειφθεί η διαφορά λόγω φύλου στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών - σήμερα 17 % στην ΕΕ 27 – , καθώς η κατάσταση αυτή έχει συνέπειες όπως το χαμηλότερο εισόδημα ήδη από τη γέννηση του πρώτου παιδιού και στο τέλος χαμηλές συντάξεις και υψηλότερο ποσοστό φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών·

89.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τα συστήματα πρόνοιάς τους στα σημεία όπου συνεπάγονται ακόμα σοβαρές ανισότητες στα επίπεδα σύνταξης ανδρών και γυναικών, και να μελετήσουν τις δυνατότητες καθιέρωσης διορθωτικών παραγόντων λαμβάνοντας υπόψη το χάσμα στις εισφορές λόγω της προσωρινής απασχόλησης ή των ευθυνών μητρότητας·

90.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πρακτικές που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη στον συγκεκριμένο τομέα της κοινωνικής πολιτικής, δεδομένου ότι τα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών·

91.  υπογραμμίζει ότι η μείωση του όλο και μεγαλύτερου άχθους, που αναμένεται ότι θα επιβαρύνει τις μελλοντικές γενιές, συνιστά θεμελιώδη προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τη θεαματική αύξηση του αριθμού των ατόμων άνω των 80 ετών (οι πολύ ηλικιωμένοι)·

92.  σημειώνει τις συνέπειες της παγκόσμιας ύφεσης στα δημόσια οικονομικά και την ευρύτερη οικονομία· επιπλέον, θεωρεί ότι η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων στην Ευρώπη αποτελεί μία ουσιαστική δημογραφική αλλαγή που θα απαιτήσει τη μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και των φορολογικών συστημάτων, καθώς και των συνταξιοδοτικών συστημάτων, που θα πρέπει να παρέχουν καλή φροντίδα στους ηλικιωμένους, χωρίς ωστόσο να συσσωρεύουν χρέη για τις νεότερες γενεές· ενθαρρύνει τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους για πιο βιώσιμα συνταξιοδοτικά συστήματα·

93.  επισημαίνει ότι πολλά θέματα που σχετίζονται με τη δημογραφική αλλαγή στην κοινωνία εμπίπτουν αποκλειστικά και μόνο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι δεν υπάρχει γενική κοινοτική αρμοδιότητα για τη θέσπιση ευρωπαϊκών κανόνων προς αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής· αναγνωρίζει την ανάγκη να αναλάβει κάθε κράτος μέλος δράση για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών του και να διαχειριστεί κατάλληλα τη δημογραφική αλλαγή·

94.  επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι τρόποι διαγενεακής λογιστικής, προβολής της εξέλιξης του δημοσίου χρέους στις προσεχείς δεκαετίες και του έμμεσου κόστους για τις μελλοντικές γενιές, που καταδεικνύουν δείκτες έλλειψης βιωσιμότητας, όπως για παράδειγμα η απαιτούμενη πρωτοβάθμια ισορροπία, η οποία αντιπροσωπεύει το διαρθρωτικό ισοζύγιο του προϋπολογισμού που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών·

95.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει συνεχή διαγενεακή λογιστική, συμπεριλαμβάνοντας εκτιμήσεις για το μελλοντικό δημόσιο χρέος και τις ελλείψεις βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα κατά τρόπο εύκολα προσιτό και κατανοητό·

96.  επισημαίνει ότι οι τρέχουσες προβλέψεις για το χρέος είναι ανησυχητικές και θα συσσωρεύσουν τεράστια βάρη χρέους για τις μελλοντικές γενεές και ως εκ τούτου καλεί τα κράτη μέλη να περικόψουν τα διαρθρωτικά πρωτογενή ελλείμματά τους και να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση ενός βιώσιμου ποσοστού του δημοσίου χρέους·

97.  συνιστά στα κράτη μέλη να προτείνουν μέτρα για την αύξηση της γενικής παραγωγικότητας και κυρίως της παραγωγικότητας στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγείας και φροντίδας για τους ηλικιωμένους·

98.  επισημαίνει ότι εάν όλα τα επιπλέον χρόνια του προσδόκιμου ζωής ήσαν με υγεία αντί με ασθένειες, η έλλειψη βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών θα ήταν, σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς, μικρότερη κατά 1,5 % του ΑΕγχΠ, και γι «αυτό έχει τεράστια σημασία η πρόληψη των προβλημάτων υγείας και η θεραπεία τους σε πρώιμο στάδιο·

99.  εκφράζει την ανησυχία του για την αποτυχία πολλών κρατών μελών να μεταρρυθμίσουν τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ανάλυση της κατάστασης σε όλα τα κράτη μέλη, υπογραμμίζοντας τους μακροπρόθεσμους κινδύνους για κάθε κράτος μέλος·

100.  τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη να αυξήσουν τα κράτη μέλη τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας με τη θέσπιση ευέλικτων ωρών εργασίας, την προώθηση της μερικής απασχόλησης και της κατ' οίκον εργασίας·

101.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν όλες τις οικογένειες στο πλαίσιο των συστημάτων φορολογίας και παροχών, και να προωθήσουν την παροχή υπηρεσιών παιδικής μέριμνας σε οικογένειες με μικρά παιδιά·

102.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξαλείψουν όλα τα αντικίνητρα, ειδικότερα αυτά που σχετίζονται με τη φορολογία και τις συντάξεις, ούτως ώστε οι ηλικιωμένοι να μπορούν να εργάζονται και μετά την ηλικία συνταξιοδότησης και ενθαρρύνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς υποστήριξης και κίνητρα, δεδομένου ότι οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού εξαρτώνται από το ποσοστό απασχόλησης και από τον μέσο όρο των ωρών εργασίας·

103.  υποστηρίζει ότι, δεδομένων των δημογραφικών τάσεων, υπάρχει μεγάλο δυναμικό για τη δημιουργία βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών μέριμνας για την υγεία·

Τομέας πολιτικής «μετανάστευση»

104.  φρονεί ότι η μετανάστευση σε συνδυασμό με την επιτυχημένη ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ενσωμάτωσης, μπορεί να αποτελέσει έναν από τους τρόπους για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής και ότι υπερβολικά πολλοί άνθρωποι με ιστορικό μετανάστευσης δεν αισθάνονται ακόμη ότι ανήκουν στα κράτη μέλη στα οποία ζουν, εν μέρει λόγω των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν·

105.  είναι πεπεισμένο ότι είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ανοιχτής και ειλικρινούς συζήτησης για να εξεταστούν διάφορες μεταναστευτικές πολιτικές, οι όροι υποδοχής των μεταναστών και οι οικονομικές προοπτικές τους, τα προβλήματα της παράνομης μετανάστευσης, το αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των μεταναστών λόγω της σημερινής οικονομικής κρίσης και τα αποτελεσματικά μέτρα προς αποφυγή της κοινωνικής και πολιτιστικής απομόνωσης των νεοαφικνουμένων·

106.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι έχουν εκ φύσεως χαμηλότερη κοινωνική κινητικότητα και προσαρμοστικότητα σε νέα περιβάλλοντα, αλλά και μεγαλύτερες ικανότητες ενσωμάτωσης·

107.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η επιτυχής ενσωμάτωση προϋποθέτει ταύτιση σύμφωνα με τις δημοκρατικές παραδόσεις και τις θεμελιώδεις θεσμικές αξίες, συμμετοχή στη βάση της παροχής ίσων ευκαιριών και ευθύνη, ότι είναι εφικτή μόνο όταν υπάρχει προθυμία προσαρμογής από την πλευρά των μεταναστών και δεκτική διάθεση από τον εγχώριο πληθυσμό και ότι η αλληλεγγύη μεταξύ γενεών συμπληρώνεται από την αλληλεγγύη μεταξύ πολιτιστικών αντιλήψεων, η οποία συνεπάγεται εξάλειψη των προκαταλήψεων έναντι των διαφορετικών πολιτιστικών αντιλήψεων·

108.  πιστεύει ότι η δημιουργία κλίματος αποδοχής των μεταναστών μεταξύ του πληθυσμού της χώρας υποδοχής, εξαρτάται άμεσα από τη σωστή και περιεκτική πληροφόρηση και την καλλιέργεια νοοτροπίας που αντιστρατεύεται στην ξενοφοβία·

109.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η ενεργός γήρανση πρέπει να συνεπάγεται πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία και ένταξη στις συμμετοχικές δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

Πολιτική στον τομέα της υγείας και της φροντίδας

110.  επισημαίνει με ανησυχία ότι σοβαρές περιφερειακές ανισότητες καθίστανται προφανείς με όρους δημογραφικής αλλαγής και ότι τούτο κινεί διεργασίες εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών που κείνται στην περιφέρεια, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης προσεγγίσεων προς αναμόρφωση των διαρθρώσεων κοινωνικής πρόνοιας και μέριμνας για την υγεία, ότι πρέπει να διατεθούν πόροι προς τούτο και να καθιερωθεί εντατική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πρακτικών που στηρίζουν εξελίξεις και παροχή υπηρεσιών με βάση τις σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών·

111.  θεωρεί πως οι κατ' οίκον υπηρεσίες για ηλικιωμένους μπορούν να προωθηθούν και οργανωθούν με την ενθάρρυνση αυτόνομων και συνεργατικών μορφών δραστηριοτήτων, με βάση συμφωνίες με τις τοπικές αρχές και τη θέσπιση της χρήσης ειδικών δελτίων για τις οικογένειες·

112.  δεδομένου ότι η γήρανση του πληθυσμού παρατηρείται σε όλους τους τομείς, καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή αναπτύξουν παντός είδους συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη βιώσιμων μηχανισμών χρηματοδότησης παροχής υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να εξασφαλίσουν ότι διατίθενται οι απαραίτητες υπηρεσίες παροχής μέριμνας·

113.  επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία που μαρτυρούν διακρίσεις κατά των ηλικιωμένων στην υγειονομική περίθαλψη· επισημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν λιγότερες πιθανότητες από τους νεότερους να λάβουν την απαραίτητη θεραπεία εξαιτίας διακρίσεων αποκλειστικά λόγω ηλικίας· πιστεύει ότι αυτή η διαφορετική ιατρική μεταχείριση και φροντίδα μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην έκβαση της υγείας των ηλικιωμένων·

114.  επισημαίνει ότι οι χώρες του δυτικού και του ανατολικού τμήματος της ΕΕ δεν πλήττονται εξίσου από τη δημογραφική αλλαγή και τις συνέπειές της, και ότι χρειάζεται να εκπονηθεί μια κοινή πολιτική η οποία να εξασφαλίζει ισόρροπη αύξηση της οικονομίας και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη·

115.  καλεί τα κράτη μέλη να βοηθήσουν τις περιοχές καθαρής μετανάστευσης παρέχοντας εχέγγυα για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος (π.χ. υπηρεσίες εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης και παιδικής μέριμνας, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ταχυδρομικές υπηρεσίες), και δυνατότητα πρόσβασης (π.χ. σε δημόσιες συγκοινωνίες, υποδομές μεταφορών και δίκτυα τηλεπικοινωνιών) και να διασφαλίσουν την συμμετοχή στην οικονομική ζωή και τις δεξιότητες (π.χ. μέσω της κατάρτισης, περιλαμβανομένων μεθόδων της διά βίου μάθησης και της χρήσης νέων τεχνολογιών και της επένδυσης σε αυτές)· ζητεί να προσαρμοσθούν οι συνθήκες για την επιτέλεση αυτών των καθηκόντων στις τοπικές ανάγκες και τους τοπικούς φορείς και να βελτιωθεί η δυνατότητα προσαρμογής τους· εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στην κατάσταση των νησιών, των μεθοριακών περιοχών, των ορεινών περιοχών και άλλων εξαιρετικά απόκεντρων περιοχών·

116.  καλεί τα κράτη μέλη να προβληματιστούν σχετικά με το ενδεχόμενο ρύθμισης της μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού (μετανάστευση από τρίτες χώρες στην ΕΕ)·

117.  υπογραμμίζει ότι, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ηλικίας, κοινωνικής θέσης ή εντάσεως του κινδύνου υγείας που αντιμετωπίζουν, οι άνθρωποι πρέπει να λαμβάνουν οικονομικά προσιτή και ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα και ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν η προτεινόμενη νέα νομοθεσία της ΕΕ κατά των διακρίσεων, που καλύπτει και την πρόσβαση στις υπηρεσίες για την υγεία·

118.  χαιρετίζει το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα Predict («Αύξηση της συμμετοχής ηλικιωμένων σε κλινικές δοκιμές»), το οποίο επιδιώκει να ανακαλύψει τους λόγους για τους οποίους εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις κατά των ηλικιωμένων στις κλινικές δοκιμές· πιστεύει ότι θα πρέπει να δίνονται στους ηλικιωμένους φάρμακα που έχουν δοκιμαστεί ως προς την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια για την ηλικιακή ομάδα τους·

119.  αναγνωρίζει τις παροχές που έχουν επιτευχθεί από τα κράτη μέλη στον τομέα της φροντίδας των ηλικιωμένων αλλά τα καλεί να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι έως σήμερα στην επιβολή ποιοτικών κριτηρίων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και στην παρακολούθηση της τήρησής τους· εκφράζει την πεποίθηση ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την επιτήρηση των υπηρεσιών παροχής μέριμνας, και ότι, προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να προβλέψουν τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου σημείων επαφής για παροχή μέριμνας μέσω του οποίου θα ήταν δυνατόν, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο της ΕΕ, αφενός να λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες παροχής μέριμνας και το ποιοτικό τους επίπεδο, αφετέρου δε να υποβάλλονται παράπονα σχετικά με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας·

120.  ζητεί την κατάρτιση Πράσινης Βίβλου από την Επιτροπή σχετικά με την κακοποίηση ηλικιωμένων και τις διασφαλίσεις που παρέχονται στους ηλικιωμένους εντός του κοινωνικού συνόλου και εντός των ιδρυμάτων παροχής φροντίδας·

121.  ζητεί, μέσω της ανοικτής μεθόδου επικοινωνίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την παροχή μακροχρόνιας περίθαλψης για τους ηλικιωμένους και, ειδικότερα, με μέτρα για την παροχή διασφαλίσεων στους ηλικιωμένους εντός του κοινωνικού συνόλου και εντός των ιδρυμάτων παροχής φροντίδας και για την αντιμετώπιση της κακοποίησης ηλικιωμένων·

122.  αναγνωρίζει ότι μεγάλος αριθμός γυναικών μεταναστών ασχολούνται με τη φροντίδα ηλικιωμένων και προτείνει αφενός την εντατικοποίηση των ελέγχων από τα κράτη μέλη για τον περιορισμό του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας στο συγκεκριμένο κλάδο και αφετέρου τη λήψη μέτρων προς διευκόλυνση της πρόσβασης των εν λόγω εργαζομένων σε σχετικά μαθήματα κατάρτισης, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, για να εξασφαλίζεται φροντίδα υψηλής ποιότητας·

123.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα θέματα που αντιμετωπίζουν αυτοί που φροντίζουν ηλικιωμένα μέλη της οικογένειάς τους – συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος να επιλέγουν ελεύθερα εάν επιθυμούν να τους φροντίζουν, της δυνατότητας συνδυασμού φροντίδας και αμειβόμενης εργασίας καθώς και της πρόσβασης στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης λόγω γήρατος – για να μην περιπίπτουν σε φτώχεια ακριβώς λόγω της φροντίδας που προσφέρουν·

124.  τονίζει πόσο σπουδαίο είναι το να αναγνωρίζουν τα σε ατομική βάση δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης το μη αμειβόμενο έργο όσων παρέχουν φροντίδα·

125.  φρονεί ότι υπάρχει ανάγκη θέσπισης κώδικα συμπεριφοράς για ολόκληρη την ΕΕ, στο πλαίσιο του οποίου θα ορίζονται ελάχιστες προδιαγραφές και παροχές όσον αφορά την παροχή μακροχρόνιας φροντίδας και ο οποίος θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

'Συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι«

126.  φρονεί ότι κάθε άτομο πρέπει να έχει τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής στο κοινωνικό έργο· τονίζει ωστόσο ότι πρέπει να διατηρείται πάντοτε ο εθελοντικός χαρακτήρας της ενεργού συμμετοχής στο κοινωνικό έργο·

127.  υπογραμμίζει ότι με δεδομένη τη δημογραφική εξέλιξη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα η κατευθυντήρια αρχή μιας ενεργού κοινωνίας των πολιτών, καθιστώντας αναγκαία μία εκ νέου αξιολόγηση της σχέσης πολιτών και κράτους κατά την άσκηση καθηκόντων εντός της κοινωνίας·

128.  είναι της άποψης ότι η παροχή φροντίδας απαιτεί προσόντα υψηλού επιπέδου και ιδιαίτερο βαθμό υπευθυνότητας από εκείνους που παρέχουν φροντίδα, στοιχείο που πρέπει να αναγνωρίζεται τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο· και πιστεύει ότι μόνο έτσι είναι δυνατή η διατήρηση των προτύπων ποιότητας μακροπρόθεσμα και η σε επαρκή κλίμακα πρόσληψη καλώς κατηρτισμένου και πρόθυμου εργατικού δυναμικού στον τομέα της παροχής φροντίδας·

o
o   o

129.  αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 115, 14.4.1997, σ. 238.
(2) ΕΕ C 104, 6.4.1998, σ. 222.
(3) ΕΕ C 232, 17.8.2001, σ. 381.
(4) ΕΕ C 292 E, 1.12.2006, σ. 131.
(5) ΕΕ C 305 E, 14.12.2006, σ. 141.
(6) ΕΕ C 279 Ε, 19.11.2009, σ. 23.
(7) ΕΕ C 184 Ε, 6.8.2009, σ. 75.
(8) ΕΕ C 9 Ε, 15.1.2010, σ. 11.
(9) EE C 137 E, 27.5.2010, σ. 68.
(10) ΕΕ C 161, 13.7.2007, σ. 66.
(11) Cedefop Panorama Series, 159. Λουξεμβούργο, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2008.
(12) Λουξεμβούργο, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010.
(13) Cedefop Reference Series. Λουξεμβούργο, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009.
(14) Λουξεμβούργο, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010.
(15) EE L 303, 2.12.2000, σ. 16.


Εφαρμογή των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας
PDF 393kWORD 100k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την απλοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας (2010/2079(INI))
P7_TA(2010)0401A7-0274/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την απλούστευση της εφαρμογής των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας (COM(2010)0187),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2009 σχετικά με τα κριτήρια αποδοχής για μεθοδολογίες βασιζόμενες σε μέση δαπάνη προσωπικού (C(2009)4705),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων με θέμα «Εκ των υστέρων αξιολόγηση των έκτων προγραμμάτων-πλαισίων (2002-2006)» («έκθεση Rietschel») και την επακόλουθη ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2009)0210),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2010 με θέμα «Περισσότεροι ή λιγότεροι έλεγχοι; Επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ διοικητικού κόστους των ελέγχων και κινδύνου σφαλμάτων» (COM(2010)0261),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τις μελλοντικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής έρευνας και της καινοτομίας βάσει της έρευνας στη στρατηγική της Λισαβόνας μετά το 2010», που εγκρίθηκαν στις 3 Δεκεμβρίου 2009, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας σχετικά με «Απλουστευμένα και αποτελεσματικότερα προγράμματα για τη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη», που εγκρίθηκαν στις 26 Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Βερολίνου σχετικά με την ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση στις θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0274/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (ΠΠ7) είναι το μεγαλύτερο διεθνικό πρόγραμμα Ε&Α παγκοσμίως και ουσιαστικό στοιχείο για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή της έρευνας στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και την πράσινη και βιώσιμη ενέργεια είναι θεμελιώδης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΠ απαιτεί τα υψηλότερα πρότυπα αριστείας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στην έρευνα, προκειμένου να προσελκύσει και να συγκρατήσει τους καλύτερους επιστήμονες στην Ευρώπη και να ενισχύσει μια πιο καινοτόμο ευρωπαϊκή οικονομία της γνώσης που θα είναι ικανή να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια οικονομία,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να είναι περιορισμένος ο συντονισμός μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών πολιτικών έρευνας, ο οποίος βάζει πολύ μεγάλα εμπόδια στην επίτευξη οικονομικών λύσεων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις βελτιώσεις σε σχέση με το ΠΠ6, η σημερινή διαχείριση του ΠΠ7 εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υπερβολική γραφειοκρατία, μικρή ανοχή στους κινδύνους, ελάχιστη αποτελεσματικότητα και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, που λειτουργούν σαφώς ως αντικίνητρο για τη συμμετοχή της ερευνητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας (ιδίως μικρότερων ερευνητικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ),

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι ζητούν περαιτέρω απλούστευση και εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών, με την απλούστευση να μην αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για τη διασφάλιση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας της κοινοτικής χρηματοδότησης της έρευνας, καθώς και της μείωσης του χρόνου που πρέπει να αφιερώσουν οι ερευνητές στην ίδια την έρευνα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση με βάση το αποτέλεσμα θα μπορούσε να περιορίσει το εύρος των ερευνητικών έργων σε λιγότερο ριψοκίνδυνα έργα και έρευνα προσανατολισμένη στην αγορά, κάτι που θα εμπόδιζε την ΕΕ στην επιδίωξη της αριστείας, της έρευνας αιχμής και της καινοτομίας,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ έρευνας και καινοτομίας ως δύο διαφορετικών διαδικασιών (η έρευνα μετατρέπει τις επενδύσεις σε γνώση, και η καινοτομία μετατρέπει τη γνώση σε επενδύσεις),

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα διαδικασία απλούστευσης έρχεται σε κρίσιμη στιγμή, δίνοντας ώθηση στην ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΠ7 και στην προετοιμασία του επερχόμενου ΠΠ8,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του τρέχοντος ΠΠ7 και μελλοντικών προγραμμάτων πλαισίων πρέπει να βασίζονται στις αρχές της απλότητας, της σταθερότητας, της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου, της συνέπειας, της αριστείας και της εμπιστοσύνης,

1.  στηρίζει την πρωτοβουλία της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την απλούστευση της εφαρμογής των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας, με τη διάθεση σοβαρών και δημιουργικών μέτρων για την αντιμετώπιση των φραγμών που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στο ΠΠ·

2.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, παρά τη σπουδαιότητα της διαδικασίας απλούστευσης, αυτή αποτελεί μία μόνο από τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση της χρηματοδότησης της έρευνας από πλευράς ΕΕ·

3.  επισημαίνει την ανάγκη να ορισθεί, για κάθε μεμονωμένο μέτρο απλούστευσης, εάν τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το σημερινό νομικό πλαίσιο, ή εάν απαιτούνται αλλαγές στους κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού, τους κανόνες συμμετοχής ή τους ειδικούς κανόνες που διέπουν τα προγράμματα πλαίσια·

4.  καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην τρέχουσα μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού, η οποία επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους: αύξηση της συνοχής στο παρόν νομικό πλαίσιο· μείωση των κανόνων· σαφήνεια σε συνδυασμό με εξάλειψη της αμφισημίας και διαχειρισιμότητα· γι' αυτό τον σκοπό ζητεί την ενσωμάτωση των κανόνων συμμετοχής στον Δημοσιονομικό Κανονισμό·

5.  υπογραμμίζει ότι, παράλληλα με τις απλουστεύσεις που προτείνει η Επιτροπή, θα πρέπει να εκπονηθεί ένα λεπτομερές σχέδιο ανάπτυξης των ερευνητικών υποδομών στα νέα κράτη μέλη, ούτως ώστε να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στα κονδύλια του ΠΠ7 και του μελλοντικού όγδοου προγράμματος πλαισίου για όλα τα κράτη μέλη·

6.  επισημαίνει ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα πλαίσιο παραμένει χαμηλή εξαιτίας των πολύπλοκων και χρονοβόρων κανόνων που διέπουν τη συμμετοχή, τις υψηλές δαπάνες προσωπικού και την υπερβολική γραφειοκρατία·

Ρεαλιστική στροφή προς διοικητική και δημοσιονομική απλούστευση

7.  επικροτεί τις αυξανόμενες προσπάθειες για τη διοικητική και δημοσιονομική απλούστευση των κανόνων για τα ΠΠ καθ' όλη την περίοδο εφαρμογής προγραμμάτων και έργων (εφαρμογή, αξιολόγηση και διαχείριση), κάτι που αναμένεται να ωφελήσει πρωτίστως τους ενδιαφερόμενους·

8.  επισημαίνει ότι η όποια διαδικασία απλούστευσης πρέπει να εφαρμοστεί με προσοχή εντός του τρέχοντος ΠΠ7, προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα, η συνέπεια και η ασφάλεια δικαίου, διασφαλίζοντας αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων· σε αυτό το πλαίσιο τονίζει ότι, αν και η ενιαία ερμηνεία των υπαρχόντων κανόνων πρέπει να επιδιωχθεί επειγόντως, η εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών μετά τη σύναψη πρέπει να αποφευχθεί για ισχύουσες συμβάσεις·

9.  εκφράζει την ανησυχία του ότι το σημερινό σύστημα και η πρακτική διαχείρισης του ΠΠ7 είναι υπερβολικά προσανατολισμένα στους ελέγχους, οδηγώντας έτσι σε σπατάλη πόρων, μικρότερη συμμετοχή και λιγότερο ελκυστικά ερευνητικά τοπία· επισημαίνει με ανησυχία ότι το σημερινό σύστημα διαχείρισης «μηδενικής ανοχής στους κινδύνους» φαίνεται πως αποφεύγει αντί να διαχειρίζεται τους κινδύνους· συνεπώς, ζητεί την αναθεώρηση και/ή την διασταλτική ερμηνεία του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ στο θέμα της προσωπικής ευθύνης, καθώς και την παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων στην εν εξελίξει μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού (ασφάλιση ή σύστημα συγκέντρωσης των κινδύνων)·

10.  θεωρεί ότι η παρακολούθηση και ο δημοσιονομικός έλεγχος της ΕΕ που διεξάγονται από την Επιτροπή και την OLAF πρέπει να επιδιώκουν πρωτίστως τη διασφάλιση των δημόσιων πόρων και την καταπολέμηση της απάτης, κάνοντας ταυτόχρονα σαφή διάκριση μεταξύ απάτης και σφαλμάτων· σε αυτό το πλαίσιο θεωρεί αναγκαίο, σε όλα τα νομικώς δεσμευτικά κείμενα, να διατυπωθεί σαφέστερος ορισμός των «σφαλμάτων», συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών για τον εντοπισμό σφαλμάτων έναντι διαφορετικών ερμηνειών· ζητεί, ως εκ τούτου, μια εις βάθος ανάλυση σφαλμάτων και αντίστοιχες ενέργειες επανόρθωσης·

11.  θεωρεί ότι η διαχείριση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της έρευνας πρέπει να βασίζεται περισσότερο στην εμπιστοσύνη και να έχει μεγαλύτερη ανοχή στους κινδύνους έναντι των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια, με ευέλικτους ενωσιακούς κανόνες, ώστε να γίνεται καλύτερη εναρμόνιση, όπου είναι δυνατόν, με διάφορους εθνικούς κανονισμούς και αναγνωρισμένες λογιστικές πρακτικές·

12.  στηρίζει πλήρως την υιοθέτηση υψηλότερου ποσοστού ανεκτών κινδύνων σφάλματος (ΑΚΣ), κάτι που μειώνει τόσο την πολυπλοκότητα όσο και τους εκ των υστέρων ελέγχους, διασφαλίζοντας σωστή ισορροπία μεταξύ υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης και κατάλληλων ελέγχων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ομοιόμορφή ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων συμμετοχής, οδηγώντας σε μείωση του ποσοστού σφάλματος·

13.  ζητεί οι λήπτες που λαμβάνουν ενισχύσεις στο πλαίσιο του ΠΠ να ενημερώνονται σχετικά με τις σχετικές ελεγκτικές στρατηγικές της Επιτροπής· συνιστά τη διάδοση αυτών των στρατηγικών μέσω των εθνικών σημείων επαφής και την ενσωμάτωσή τους στο Cordis·

14.  συμφωνεί και συνιστά ευρύτερη αποδοχή των συνήθων λογιστικών πρακτικών για τις επιλέξιμες δαπάνες των συμμετεχόντων, από τη στιγμή που έχουν οριστεί σαφώς και έχουν συμφωνηθεί, ιδίως για τις μεθοδολογίες που βασίζονται σε μέση δαπάνη προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι διαδικασίες συνάδουν με τους εθνικούς κανόνες και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές, αφήνοντας αρκετή ευελιξία σε κάθε δικαιούχο να χρησιμοποιήσει είτε μεθοδολογία βασιζόμενη σε πραγματικές δαπάνες προσωπικού είτε μεθοδολογία βασιζόμενη σε μέση δαπάνη προσωπικού·

15.  καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή να ανταποκριθεί ενεργά στα αιτήματα του Κοινοβουλίου, όπως έχουν τεθεί στις αποφάσεις απαλλαγής για τα έτη 2007 και 2008, και ειδικότερα να προβεί σε συγκεκριμένες προτάσεις για να απλοποιηθεί ο υπολογισμός της μέσης δαπάνης προσωπικού και να εφαρμοστούν αυτές οι προτάσεις·

16.  επιπλέον, θεωρεί ότι στην περίπτωση των δημόσιων φορέων, οι δηλώσεις αξιοπιστίας σχετικά με την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών του οργανισμού καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων συναλλαγών που εκδίδονται από το εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο ή/και τους εθνικούς ελεγκτές πρέπει να γίνονται δεκτές από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κατά τον έλεγχο ολόκληρης της μεθοδολογίας δαπανών·

17.  στηρίζει τη μείωση των συνδυασμών των ποσοστών χρηματοδότησης και των μεθόδων καθορισμού έμμεσων δαπανών μεταξύ των διαφόρων μέσων και μεταξύ δραστηριοτήτων (διαχείριση, έρευνα, επίδειξη και διάδοση) χωρίς να διακυβεύεται το υφιστάμενο επίπεδο των ποσοστών χρηματοδότησης· αναγνωρίζει, εν τούτοις, ότι η σημερινή διαφοροποίηση μεταξύ πανεπιστημίων/ερευνητικών κέντρων, βιομηχανίας, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και ΜΜΕ πρέπει να διατηρηθεί· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τη χρήση των πραγματικών δαπανών ως μίας από τις μεθόδους συνδυασμού ποσοστών χρηματοδότησης και ορισμού έμμεσων δαπανών·

18.  είναι της άποψης ότι τα κατ' αποκοπή ποσά και οι κατ' αποκοπή συντελεστές πρέπει να είναι προαιρετικοί και να χρησιμοποιούνται όπου δει· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω την ορολογία σχετικά με τη χρήση κατ' αποκοπή συντελεστών και κατ' αποκοπή ποσών·

19.  ευνοεί την εισαγωγή κατ' αποκοπή ποσών για την κάλυψη «άλλων άμεσων δαπανών», υπό τον όρο ότι θα παραμείνει η επιλογή των πραγματικών δαπανών· καλεί σθεναρά την Επιτροπή να αξιολογήσει τη χρήση κατ' αποκοπή ποσών για δαπάνες προσωπικού· τονίζει ότι τα κατ' αποκοπή ποσά είναι η αποτελεσματικότερη εναλλακτική επιλογή για χώρες εταίρους της διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο του ΠΠ·

20.  αναγνωρίζει ότι η μείωση του μεγέθους ώστε οι όμιλοι να είναι μικρότεροι, όποτε είναι εφικτό, συμβάλλει στην απλούστευση της διαδικασίας, στη συντόμευση του χρονοδιαγράμματος των έργων και στη μείωση των διοικητικών δαπανών·

21.  πιστεύει ότι δικαιολογείται η ύπαρξη μεγαλύτερων ομάδων από την πολυκλαδική φύση του προς εκτέλεση έργου·

22.  προτείνει, επί παραδείγματι μέσω μιας διαδικασίας σιωπηρής έγκρισης, να διευκολυνθεί η τροποποίηση της συμφωνίας περί επιχορηγήσεων, ώστε να λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι αλλαγές στη σύνθεση των κοινοπραξιών ή στη διοικητική και οικονομική τους δομή·

23.  τάσσεται υπέρ της πλήρους κατάργησης των μηχανισμών καταγραφής χρόνου, όπως τα δελτία χρόνου εργασίας (η κατάργηση αυτή δεν πρέπει να περιοριστεί στη χρήση των κατ' αποκοπή ποσών)·

24.  επικροτεί την άμεση άρση της υποχρέωσης ανάκτησης των τόκων προχρηματοδότησης·

25.  συμφωνεί ότι η χρήση βραβείων πρέπει να ενθαρρυνθεί, αλλά όχι ως υποκατάστατο της σωστά διαρθρωμένης χρηματοδότησης.

26.  καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει την επιστροφή των δαπανών που προέκυψαν μετά την παρουσίαση του έργου, για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των βιομηχανικών εταίρων, και ιδίως των ΜΜΕ·

27.  ζητεί απλοποιημένη ερμηνεία και περαιτέρω αποσαφήνιση του ορισμού των επιλέξιμων δαπανών (όπως φόροι και χρεώσεις στις δαπάνες προσωπικού, τις αναρρωτικές άδειες και τις άδειες μητρότητας), καθώς και του κατά πόσον ο ΦΠΑ μπορεί να καλυφθεί από τις επιλέξιμες δαπάνες· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να εξαιρεθούν αγορές που χρηματοδοτήθηκαν με ενωσιακές πιστώσεις από το ΦΠΑ στα κράτη μέλη· ζητεί περαιτέρω αποσαφήνιση των διαδικασιών που αφορούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για εταίρους που χρησιμοποιούν διαφορετικά νομίσματα·

28.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η καθιέρωση του κώδικα αναγνώρισης συμμετοχής (ΚΑΣ) δεν μείωσε τα επανειλημμένα αιτήματα για νομική και οικονομική ενημέρωση (και υποστηρικτική τεκμηρίωση) και η υποδοχή του ΚΑΣ κατά τη διαδικασία εφαρμογής δεν ακολουθείται πάντα από διαδικασία επικύρωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να βελτιώσουν τον ΚΑΣ και να καταστήσουν τη χρήση του πιο αποτελεσματική·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει ακριβέστερους, συνεπέστερους και διαφανέστερους κανονισμούς ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων και αρχών που διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ελεγχόμενου φορέα και την ακρόαση όλων των πλευρών, και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την αναλογία κόστους/ωφέλειας των ελέγχων·

30.  καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή να εφαρμόσει την «προσέγγιση του ενός ελέγχου» και να στραφεί προς τη διενέργεια ελέγχων σε πραγματικό χρόνο από έναν μόνο φορέα, επιτρέποντας έτσι στους δικαιούχους να διορθώσουν τα όποια συστημικά σφάλματα και να υποβάλουν βελτιωμένες καταστάσεις δαπανών το επόμενο έτος· πιστεύει ότι η εν λόγω προσέγγιση του ενός ελέγχου πρέπει να διασφαλίζει επίσης ότι τα περατωμένα έργα δεν θα ελεγχθούν πάνω από μία φορά από τους διάφορους ελεγκτές, ώστε η γνώμη του ανεξάρτητου ελεγκτή που ορίζεται πρώτος να χαίρει της εμπιστοσύνης της Επιτροπής και τα έγγραφα να διαβιβάζονται μόνο μία φορά, ανεξαρτήτως του αριθμού των διενεργουμένων ελέγχων·

31.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει ασφάλεια δικαίου απέχοντας από το να ζητήσει από τους δικαιούχους την εφαρμογή αυστηρότερης ερμηνείας των οποιωνδήποτε κανόνων συμμετοχής αναδρομικά και απέχοντας από τον εκ νέου υπολογισμό ήδη εγκεκριμένων από υπηρεσίες της Επιτροπής ισολογισμών, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για εκ των υστέρων ελέγχους και αναδρομικές διορθώσεις· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευθετήσει ταχέως προηγούμενες καταστάσεις που προέκυψαν από ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη, με διακριτικό τρόπο και σεβόμενη τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· προτείνει όπως οι αντιδικίες που αφορούν παρελθοντικές καταστάσεις διευθετηθούν με μια κατ' αντιμωλίαν συμφωνία, η οποία θα βασίζεται, για παράδειγμα, σε έναν ανεξάρτητο επανέλεγχο και/ή με την παρέμβαση ενός ανεξάρτητου ειδικού διαμεσολαβητή·

32.  προτείνει να καθιερωθεί μια διαδικασία απάντησης σύμφωνα με την οποία, εάν δεν υπάρχει αντίδραση της Επιτροπής στις ληφθείσες πληροφορίες εντός μιας προθεσμίας που απομένει να καθοριστεί, τότε οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται επικυρωθείσες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

33.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες του ΠΠ7, περιλαμβανομένων των δαπανών διαχείρισης τόσο της Επιτροπής όσο και των συμμετεχόντων, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιάζονται για τη μείωση αυτών των δαπανών·

Ριζική στροφή προς τη βελτίωση της ποιότητας, της προσβασιμότητας και της διαφάνειας
Στροφή προς μια προσέγγιση με βάση την επιστήμη

34.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι από τους δικαιούχους των ενωσιακών προγραμμάτων αναμένεται να ασκούν χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες καλή τη πίστει και καταβάλλοντας τα μέγιστα, προκειμένου να επιτύχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα·

35.  συνεπώς, ανησυχεί για την τωρινή γενική τάση της Επιτροπής για χρηματοδότηση με βάση το αποτέλεσμα (που ουσιαστικά δικαιολογείται από τις αρχές της ορθής λογοδοσίας) και ανησυχεί έντονα για τις πιθανές επιπτώσεις της χρηματοδότησης με βάση το αποτέλεσμα στην ποιότητα και τη φύση της έρευνας που ενδεχομένως περιορίζει την επιστημονική έρευνα και επηρεάζει αρνητικά τα έργα που δεν έχουν μετρήσιμους στόχους ή έχουν στόχο που αποτιμάται με βάση παραμέτρους πέραν αυτού της άμεσης ωφέλειας· ανησυχεί ομοίως για το πιθανό αποτέλεσμα όσον αφορά περαιτέρω εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση της έκβασης/αποτελεσμάτων των έργων και τον ακριβή προσδιορισμό των κριτηρίων που είναι αναγκαία για τον καθορισμό τους·

36.  θεωρεί ανεπαρκή, εκτός εξαιρετικών, δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, τη γενική χρήση κατ' αποκοπή ποσών όπως κατ' αποκοπή ποσών ίδιων έργου με διαπραγμάτευση ή προκαθορισμένων κατ' αποκοπή ποσών ανά έργο· αντίθετα, ευνοεί την προσέγγιση με «υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης», η οποία είναι προσαρμοσμένη στην έρευνα αιχμής· συνιστά την έναρξη πιλοτικών δοκιμών της «χρηματοδότησης με βάση το αποτέλεσμα» με την καταβολή κατ' αποκοπή ποσών έναντι συμφωνημένων εκβάσεων/αποτελεσμάτων για έργα έρευνας και επίδειξης σε τομείς που αποτελούν ειδικές προκλήσεις·

37.  αντίθετα, ευνοεί ένα σύστημα χρηματοδότησης «με βάση την επιστήμη», με έμφαση σε επιστημονικά/τεχνικά κριτήρια και αξιολόγηση από ομοτίμους με βάση την αριστεία, τη σπουδαιότητα και τις επιπτώσεις, και απλουστευμένο, αποτελεσματικό και σεβόμενο το δικαίωμα της κατ' αντιμωλίαν εξέτασης, δημοσιονομικό έλεγχο· θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση με βάση την επιστήμη θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική στροφή από το δημοσιονομικό στο επιστημονικό/τεχνικό σκέλος όσον αφορά τους μηχανισμούς ελέγχου· θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στις βασικές ικανότητές τους, σε επιστημονικά θέματα και στην οικοδόμηση του ΕΧΕ·

Βελτιστοποίηση του χρόνου

38.  επικροτεί τη γενική τάση προς τη συντόμευση του μέσου χρόνου μέχρι την επιχορήγηση και χρόνου μέχρι την πληρωμή, στηρίζει δε τη γενικευμένη χρήση προτάσεων με ευρύτερα θέματα και προτάσεων με απολύτως συγκεκριμένες ημερομηνίες ως μέσο μείωσης της αβεβαιότητας για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τα ΜΜΕ και ενθάρρυνσης της περαιτέρω συμμετοχής·

39.  εκφράζει την ανησυχία του ότι ο σημερινός μέσος χρόνος από την προθεσμία υποβολής προτάσεων έως την υπογραφή της σύμβασης (χρόνος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης) παραμένει υπερβολικά μεγάλος, με ασυμφωνίες στο εσωτερικό διαφόρων υπηρεσιών της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να συντομεύσει τον χρόνο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης στους 6 μήνες το μέγιστο και να ορίσει κατάλληλες προθεσμίες για την αξιολόγηση και τη διαπραγμάτευση της σύμβασης, βάσει συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης·

40.  καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το μέσο χρόνο από τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ως την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων·

41.  εκφράζει έντονες επιφυλάξεις σχετικά με τις επιπτώσεις της κατάργησης της νομικής υποχρέωσης για γνωμοδότηση από επιτροπές εκπροσώπων των κρατών μελών όσον αφορά τις αποφάσεις επιλογής, ιδίως στην περίπτωση της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και στην περίπτωση δεοντολογικής αξιολόγησης έργων·

42.  πιστεύει ότι η προσέγγιση που αποσκοπεί στον ευκολότερο καθορισμό κοινών βασικών αρχών δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τις εθνικές δεοντολογικές επιλογές και ιδιαιτερότητες στον τομέα της έρευνας·

43.  στηρίζει τη γενική τάση προς μια διαδικασία υποβολής αίτησης σε «δύο φάσεις», ιδίως σε περιπτώσεις όπου το αναμενόμενο πλήθος προτάσεων είναι υπερβολικά υψηλό, υπό τον όρο ότι η αξιολόγηση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στην πρώτη φάση (στόχοι, επιστημονική προσέγγιση, ικανότητες συμμετεχόντων, προστιθέμενη αξία επιστημονικής συνεργασίας και γενικός προϋπολογισμός)· τονίζει ότι αυτό αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας στη δεύτερη φάση, υπό τον όρο ότι δεν έχει ως συνέπεια την επιμήκυνση του χρόνου μέχρι την υπογραφή της σύμβασης ή την επιχορήγηση· θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή μειώνει τις δαπάνες υποβολής αίτησης·

Στροφή προς μια προσέγγιση «με επίκεντρο τον χρήστη» από άποψη πρόσβασης

44.  υπογραμμίζει ότι η διαχείριση του ΠΠ πρέπει να θέτει τους δικαιούχους στο επίκεντρο των αποστολών της και να παρέχει καλύτερη πρόσβαση στο ΠΠ·

45.  ζητεί ουσιαστική βελτίωση της σαφήνειας και της προσβασιμότητας των εγγράφων οδηγιών, τα οποία πρέπει να ενοποιηθούν σε ένα εγχειρίδιο και να μεταφραστούν στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ·

46.  τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή των νέων κρατών μελών σε έργα ΠΠ με απλοποίηση της εφαρμογής και των συμβατικών διαδικασιών, στοιχεία που συνιστούν σημαντικά εμπόδια εισόδου στο στάδιο πρότασης, ιδίως για όσους υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά·

47.  συνιστά βελτίωση της σταθερότητας που παρέχεται στους ενδιαφερόμενους με την ύπαρξη, στο μέτρο του δυνατού, ενός μόνο υπεύθυνου έργου της Επιτροπής, ο οποίος θα παρέχει εξατομικευμένη στήριξη καθ' όλη την περίοδο εφαρμογής ενός έργου με συνεπή τήρηση των κανόνων· συνιστά επίσης την προσέγγιση «ένα πρόσωπο προς τον καταναλωτή», κατά την οποία θα είναι δυνατή η λήψη συμβουλών για πολλαπλά προγράμματα από ένα μόνο σημείο επαφής·

48.  ζητεί καθένα από τα έγγραφα που προέρχονται από την Επιτροπή και τις υπηρεσίες της να καθορίζει με σαφήνεια το νομικό τους καθεστώς, αποσαφηνίζοντας αφενός ποιος δεσμεύεται από το περιεχόμενό τους και, αφετέρου, ο τρόπος με τον οποίο αναλαμβάνεται αυτή η δέσμευση·

49.  στηρίζει την εισαγωγή ευρύτερης ηλεκτρονικής διοίκησης και εργαλείων τεχνολογίας της πληροφορίας και, ειδικότερα, την ανάπτυξη πύλης για τους συμμετέχοντες σε έρευνα και την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ολοκληρωμένο και φιλικό προς τον χρήστη επιγραμμικό σύστημα· στηρίζει τη διάθεση κάθε ηλεκτρονικής πληροφορίας σχετικά με τη διαχείριση του προγράμματος (ταυτοποίηση, αίτηση, διαπραγμάτευση και υποβολή εκθέσεων)· στηρίζει τη διάθεση του εν λόγω επιγραμμικού συστήματος από την πρώτη ημέρα του προγράμματος, το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε όλες τις φάσεις· είναι της άποψης ότι πρέπει να προωθηθεί η βιντεοδιάσκεψη για την αντικατάσταση των προσωπικών συναντήσεων· συνιστά να χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διοίκησης ανοικτά πρωτόκολλα και μορφοτύπους κατά την επικοινωνία με τους πολίτες, για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα και η διαλειτουργικότητα·

50.  συνιστά στην Επιτροπή την έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης και αύξησης της συνειδητοποίησης για τα διατιθέμενα μέσα στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας στο πλαίσιο του προγράμματος·

51.  επικροτεί το πιλοτικό έργο ανοικτής πρόσβασης της Επιτροπής, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης σε πορίσματα ερευνών τόσο μέσω του συστήματος Cordis όσο και μέσω της ενθαρρύνσεως επιστημόνων να καταθέτουν την έρευνά τους σε ένα χώρο αποθήκευσης·

52.  υπογραμμίζει ότι για την πρόσβαση των δικαιούχων στα έργα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας απαιτούνται υψηλές τεχνικές δεξιότητες και καλή γνώση των διαχειριστικών και οικονομικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα η πρόσβαση να είναι εξαιρετικά δυσχερής για αιτούντες μικρότερου μεγέθους, όπως είναι οι ΜΜΕ και τα μικρά ερευνητικά ινστιτούτα που βρίσκονται σε περιφερειακές περιοχές· υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 90 % περίπου του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού ιστού και ότι απαιτείται να διασφαλισθεί η πλήρης και ουσιαστική συμμετοχή τους στη χρήση των πόρων του ΠΠ7·

53.  τονίζει την ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά τη διαδικασία θεματικής επιλογής για προσκλήσεις, η οποία πρέπει να διασφαλίζει αντίστοιχη συμμετοχή των ενδιαφερομένων·

54.  συνιστά τη δημιουργία ενός πιο συνεκτικού, διαφανούς και εναρμονισμένου συστήματος αξιολόγησης από ομοτίμους με βάση την αριστεία·

Συνέργειες προγραμμάτων και μέσων

55.  ζητεί μετ' επιτάσεως να μειωθεί η πολυπλοκότητα των κοινοτικών προγραμμάτων (π.χ. ΠΠ, Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, διαρθρωτικά ταμεία) και των συναφών μέσων (μικτές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, πρωτοβουλίες του άρθρου 187, συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, έργα του άρθρου 185, κοινότητες γνώσης και καινοτομίας, Era-net κ.λπ.)· τονίζει ότι αυτό θα οδηγήσει σε πλήρη αξιοποίηση των συνεργειών που απορρέουν από τη συνδυασμένη δράση τους·

56.  εκφράζει τη λύπη του για την υπερβολική αύξηση του αριθμού των οργανισμών έρευνας, των προτύπων συνεργασίας και των μηχανισμών διαχείρισης, καθώς και για την απορρέουσα πολυπλοκότητα, που δημιουργεί προβλήματα διαφάνειας έναντι των αρχών του προϋπολογισμού καθώς και διαφορετική μεταχείριση των δικαιούχων·

57.  συνιστά τη συρρίκνωση της δέσμης κανόνων και κοινών αρχών χρηματοδότησης που θα διέπουν την κοινοτική χρηματοδότηση της Ε&Α και ζητεί συνεκτικότητα και εναρμόνιση στην εφαρμογή και ερμηνεία των κανόνων και των διαδικασιών· τονίζει την ανάγκη εφαρμογής αυτής της κοινής δέσμης κανόνων σε όλο το εύρος του ΠΠ, τα συναφή μέσα και το εσωτερικό της Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον φορέα ή τον εκτελεστικό οργανισμό που είναι αρμόδιο για την εφαρμογή·

58.  συνιστά τη θέσπιση μηχανισμών για την παροχή κοινής καθοδήγησης στο εσωτερικό της Επιτροπής και τη δρομολόγηση κατάρτισης για τους υπεύθυνους έργων και τους εσωτερικούς ελεγκτές· ζητεί μετ' επιτάσεως τη δημιουργία μηχανισμού προσφυγής όπως ενός «διαμεσολαβητή για το ΠΠ» για τους συμμετέχοντες σε περιπτώσεις ασυνάρτητης και ασυνεπούς ερμηνείας των κανόνων και των διαδικασιών· πιστεύει ότι οι αποφάσεις που θα λαμβάνει αυτός ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι οριστικές και δεσμευτικές·

59.  θεωρεί ότι το περιφερειακό επίπεδο είναι το καταλληλότερο για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας, λόγω της εγγύτητας μεταξύ των πανεπιστημίων, των κρατικών οργανισμών έρευνας, των μεγάλων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των περιφερειακών και τοπικών δημόσιων αρχών, ιδίως στο πλαίσιο των δικτυώσεων ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων· σημειώνει επίσης ότι η τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων· προτρέπει, ωστόσο, τα διάφορα επίπεδα (περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό) να συντονίσουν καλύτερα τις προσπάθειές τους για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει επίσης την ανάγκη βελτίωσης της σύνδεσης μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας·

Διδάγματα που πρέπει να αντληθούν για το μελλοντικό ΠΠ8

60.  θεωρεί ότι η ριζική επανεξέταση της διαχείρισης του ΠΠ αποτελεί μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν κατά τον σχεδιασμό του επερχόμενου ΠΠ·

61.  θεωρεί ότι η αναθεώρηση του Δημοσιονομικού Κανονισμού, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης και η εφαρμογή ανεκτού κινδύνου σφάλματος όσον αφορά την έρευνα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αναδιάρθρωση του πλαισίου χρηματοδότησης της έρευνας και στην επίτευξη περαιτέρω προόδου στην απλούστευση της χρηματοδότησης της έρευνας·

62.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα κάθε μεμονωμένου μέσου, στο πλαίσιο κάθε προγράμματος, με κατεύθυνση την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και ζητεί να περιοριστεί η ποικιλία μέσων όποτε η αποτελεσματικότητα ή η διακριτή εισφορά δεν τεκμηριώνεται σαφώς, ενώ θα διατηρείται αρκετή ευελιξία για να καλύπτονται οι ιδιαιτερότητες των έργων·

63.  στηρίζει ένα σύστημα χρηματοδότησης με βάση την επιστήμη και ένα ισόρροπο διαχωρισμό μεταξύ έρευνας από την κορυφή προς τη βάση, με βάση το αποτέλεσμα, και έρευνας από τη βάση προς την κορυφή, με βάση την επιστήμη, ως βάση για το ΠΠ8·

64.  θεωρεί ότι το ΠΠ8 πρέπει να εστιάζεται στην έρευνα αιχμής, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει υπόψη όλη την αλυσίδα καινοτομίας, από την έρευνα αιχμής, την τεχνολογική ανάπτυξη, την επίδειξη, τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έως την άμεση ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας στις αγορές·

65.  πιστεύει ότι το ΠΠ8 πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαίων ερευνητών με την καθιέρωση ενός συστήματος δελτίων έρευνας που θα εξασφαλίζουν ερευνητικά κονδύλια για ερευνητές που μετακινούνται σε πανεπιστήμια σε όλα τα κράτη μέλη, συμβάλλοντας στη δημιουργία κέντρων αριστείας, ανεξάρτητων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων καθώς και στην αύξηση της κινητικότητας μεταξύ των ερευνητών·

66.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μια ανάλυση των επιπέδων συμμετοχής διαφόρων κρατών μελών στο ΠΠ7 και να λάβει υπόψη τα συμπεράσματα, ώστε να διασφαλίσει μια ισορροπημένη ανάπτυξη της έρευνας στο σύνολο των κρατών μελών εντός του ΠΠ8·

67.  πιστεύει ότι κατά τη χάραξη των προτεραιοτήτων για το ΠΠ8 πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε ευρύτερες, ανεξάρτητες επιχορηγήσεων εναλλακτικές χρηματοδοτήσεις για καινοτομία, όπως σε δημόσια-ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και δανειακά επενδυτικά κεφάλαια·

68.  συνιστά την περαιτέρω διεθνοποίηση του ΠΠ8 μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων αναπτυσσόμενων χωρών, κατά την οποία θα τους παρέχονται απλοί και συγκεκριμένοι κανόνες διαχείρισης· ενόψει των επικείμενων προετοιμασιών για το ΠΠ8, ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και προδιαγραφών με όλους τους άλλους διεθνείς εταίρους·

69.  στηρίζει τον ρόλο της Επιτροπής ως επόπτη, όταν απαιτείται χρηματοδότηση από εθνικές ή περιφερειακές αρχές·

70.  επικροτεί τη συγκρότηση της υποομάδας καινοτομίας από την Επιτροπή και τις συζητήσεις που διεξάγει σχετικά με τον τρόπο μέτρησης της αποτελεσματικότητας της πολιτικής Ε&Α καθώς και των σχετικών δαπανών σε έργα Ε&Α·

o
o   o

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.


Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας στην ΕΕ
PDF 274kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ
P7_TA(2010)0402RC-B7-0605/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την αξιολόγηση και εκτίμηση του κοινοτικού σχεδίου δράσης για την περίοδο 2006-2010 σχετικά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων(3),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5, και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα μεγάλου αριθμού κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων απειλείται επί του παρόντος σοβαρά από ένα συνδυασμό παραγόντων, στους οποίους περιλαμβάνονται:

   το αυξημένο κόστος των εισερχομένων, όπως τα καύσιμα και τα λιπάσματα,
   το υψηλό κόστος της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της ΕΕ,
   ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός των εισαγωγών από τρίτες χώρες,
   μια εξάρτηση από τρίτες χώρες όσον αφορά τις πρώτες ύλες των ζωοτροφών,
   η πρόσφατη αύξηση των τιμών των σιτηρών, ιδίως λόγω των απρόβλεπτων κλιματικών συνθηκών και των αρνητικών επιδράσεων της κερδοσκοπίας και της αστάθειας των τιμών,
   οι χαμηλές τιμές που λαμβάνονται από τους κτηνοτρόφους για τα προϊόντα κρέατος,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί πρέπει να συμμορφώνονται με τους αυστηρότερους παγκοσμίως κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων και τις εργασιακές συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήρηση των εξαιρετικά υψηλών αυτών προτύπων αυξάνει σημαντικά το παραγωγικό κόστος των ευρωπαίων παραγωγών, προκαλώντας τους συγκριτικό μειονέκτημα έναντι των παραγωγών τρίτων χωρών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της παραγωγής κρέατος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός το οποίο θα έχει σημαντικές επιπτώσεις, όχι μόνο στις τιμές αλλά και στην διατροφική ασφάλεια στην ΕΕ, και θα επιφέρει μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές σπόρων σόγιας και αραβόσιτου από τρίτες χώρες και ότι τυχόν διακοπή στην τροφοδοσία αυτών των προϊόντων λόγω έστω και ελάχιστης παρουσίας μη εγκεκριμένων ΓΤΟ έχει δαπανηρές συνέπειες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία ζωοτροφών και για τους ευρωπαίους κτηνοτρόφους (επί παραδείγματι, 1 δισεκατομμύριο ευρώ εάν η διακοπή διαρκέσει έξι μήνες),

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες αποκτούν ολοένα και περισσότερο μερίδια αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ασκούν περαιτέρω πίεση στις τιμές αγοράς για τα κτηνοτροφικά προϊόντα,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια ζήτηση προϊόντων με βάση το κρέας και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης θα αυξηθεί στις επόμενες δεκαετίες καθώς αναμένεται να σημειωθεί αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και της αγοραστικής δύναμης στις αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει στη «δυτικοποίηση» των διατροφικών συνηθειών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται στον κτηνοτροφικό τομέα τον καθιστούν ιδιαιτέρως ευάλωτο σε κρίσεις της αγοράς,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα νέα κράτη μέλη πολύ λίγοι κτηνοτρόφοι έχουν επωφεληθεί από τις άμεσες πληρωμές και για το λόγο αυτό αντιμετώπισαν μεγαλύτερες δυσκολίες στην τήρηση των αυστηρών ευρωπαϊκών προδιαγραφών που απαιτούν δαπανηρές επενδύσεις,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του χοιρινού κρέατος και ο τομέας των πουλερικών δεν λαμβάνουν καμία άμεση στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ, δεν διαθέτουν δίχτυ ασφαλείας για να μετριάσουν τον αντίκτυπο της αστάθειας των αγορών και πρέπει να συμμορφώνονται προς τους πλέον αυστηρούς κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές και των τιμών που λαμβάνουν οι παραγωγοί έχει αυξηθεί σημαντικά,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτογενείς παραγωγοί «στριμώχνονται» ανάμεσα στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις επεξεργασίας και λιανικής πώλησης, που αγοράζουν τα προϊόντα τους, και στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις εφοδιασμού, που τους παρέχουν εισερχόμενα,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές κτηνοτροφικές επιχειρήσεις στην ΕΕ είναι αδιάρρηκτα δεμένες με τις οικονομίες των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης και αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη, καθώς και ότι πολλές από αυτές βρίσκονται σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές, όπου δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές παραγωγές,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην αγορά βοείου κρέατος συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στον γαλακτοκομικό τομέα, δεδομένου ότι το 60% της παραγωγής κόκκινου κρέατος στην ΕΕ προέρχεται από αγελάδες γαλακτοπαραγωγής,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γαλακτοκομικός τομέας της ΕΕ αντιμετωπίζει από το 2007 μεγάλη αστάθεια της αγοράς με επιβλαβείς επιπτώσεις στο εισόδημα των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων και στην ικανότητα βιώσιμης παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας για τους ευρωπαίους καταναλωτές,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων καταδεικνύουν την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη πληροφόρηση σχετικά με την παραγωγή και τις εξελίξεις της αγοράς,

1.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν ώστε η μετά το 2013 ΚΓΠ να λαμβάνει επαρκή χρηματοδότηση για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα όλων των γεωργών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτρόφων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να διασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των γεωργών στα κράτη μέλη·

2.  καλεί επειγόντως την Επιτροπή να εισαγάγει αποτελεσματικούς και ευέλικτους μηχανισμούς αγοράς στον κτηνοτροφικό τομέα και να θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα που απαιτούνται για να περιοριστεί, σε ολόκληρο τον γεωργικό τομέα ως σύνολο, ο αντίκτυπος της αστάθειας των τιμών και της κερδοσκοπίας·

3.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους μηχανισμούς της αγοράς για να αμβλυνθεί η σημερινή κρίση στον τομέα του χοιρινού κρέατος και σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας·

4.  σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να αποδεσμεύσει 2,8 εκατ. τόνους αποθεμάτων σιτηρών παρέμβασης έως το τέλος Νοεμβρίου μέσω διαδικασίας διαγωνισμού·

5.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει εργαλεία της αγοράς που να εγγυώνται τον κατάλληλο εφοδιασμό με δημητριακά για τις ζωοτροφές· είναι πεπεισμένο ότι ένα δίχτυ ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς των σιτηρών, με ελάχιστη τιμή παρέμβασης για το σύστημα διαγωνισμού·

6.  καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της υπερβολικής κερδοσκοπίας τόσο στις αγορές της Κοινότητας όσο και στις παγκόσμιες αγορές, ιδίως στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ευέλικτους μηχανισμούς αγοράς που να επιτρέπουν στην Ένωση να αντιδρά με μεγαλύτερη ταχύτητα σε κρίσιμες καταστάσεις στο πλαίσιο της ΚΟΑ (Άρθρο 186)·

8.  στηρίζει, ως ζήτημα κατεπείγοντος χαρακτήρα, την εισαγωγή σχεδίου πρωτεΐνης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα προωθεί τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τις καλλιέργειες ψυχανθών, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

9.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την πρόσφατη ενοποίηση στις αγορές λιπασμάτων η οποία έχει οδηγήσει σε μία κατάσταση σε πολλές εθνικές αγορές όπου υπάρχει ουσιαστικά μόνον ένας προμηθευτής και επομένως δεν υπάρχει χώρος για ανταγωνισμό· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να ζητήσει από τις αρχές ανταγωνισμού να εξετάσουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσουν τον καθορισμό των τιμών και την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο της αυξανόμενης ενοποίησης, ότι υπάρχει μια ελεύθερη αγορά στον τομέα των εισερχομένων, συμπεριλαμβανομένων των λιπασμάτων, δεδομένου ότι η ενέργεια και τα λιπάσματα έχουν ουσιώδη σημασία για την αγροτική παραγωγή και την ασφάλεια των τροφίμων·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη, στο πλαίσιο της επόμενης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, την ειδική ευαισθησία ορισμένων κλάδων της κτηνοτροφίας , όπως η παραγωγή βοοειδών χορτονομής, και τις αθέμιτες συνθήκες ανταγωνισμού με τρίτες χώρες·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της επόμενης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, ειδικά μέτρα που να προλαμβάνουν σοβαρές απώλειες στήριξης από την ΕΕ προς τους κτηνοτρόφους που χρησιμοποιούν αειφόρες μεθόδους παραγωγής·

13.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα μέτρα για τη στήριξη του τομέα της κτηνοτροφίας σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές·

14.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει ενεργά να απλοποιήσει και να μειώσει το γραφειοκρατικό φόρτο που επιβάλλεται στους κτηνοτρόφους·

15.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μέσο για την πρόβλεψη των τάσεων των παγκόσμιων αγορών·

16.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη το υψηλό κόστος που συνδέεται με τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία που αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, δεδομένου κυρίως ότι το κόστος αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στις τιμές πώλησης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των εισαγωγών από τρίτες χώρες προς τις προδιαγραφές της ΕΕ στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων ούτως ώστε να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός· υπογραμμίζει ότι στον τομέα του χοιρινού κρέατος και στον τομέα των πουλερικών θα εφαρμοστούν κατά τα επόμενα έτη ακόμη αυστηρότερες απαιτήσεις, χωρίς καμία οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

17.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον οικονομικό αντίκτυπο από την εισαγωγή νέων κανόνων για την καλή διαβίωση των ζώων, και τονίζει ότι, πριν εκπονηθεί οιαδήποτε νέα νομοθεσία, θα πρέπει να επιβληθούν καταλλήλως οι υπάρχοντες κανόνες, είτε γενικοί είτε ειδικοί·

18.  θεωρεί ότι οι πρωτογενείς παραγωγοί πιέζονται μεταξύ υψηλών τιμών των εισροών και χαμηλών τιμών καταναλωτή λόγω της ισχυρής θέσης που κατέχουν οι μεταποιητές, οι έμποροι λιανικής πώλησης και οι προμηθευτές εισροών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από την αύξηση των τιμών παραγωγής·

19.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει την ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών σε όλους τους κλάδους της κτηνοτροφίας ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το κόστος παραγωγής·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα μέτρα που λαμβάνει στους τομείς του εμπορίου και της γεωργίας δεν συγκρούονται μεταξύ τους και να αναγνωρίσει ότι υπάρχει ανάγκη για μια ισορροπημένη δέσμη στόχων η οποία παράλληλα με την πρόοδο στον τομέα του εμπορίου εξασφαλίζει ένα βιώσιμο μέλλον στον ευρωπαϊκό κτηνοτροφικό τομέα·

21.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα των ευρωπαίων παραγωγών σε διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις χώρες της Mercosur και άλλες τρίτες χώρες, αποφεύγοντας παραχωρήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα κτηνοτροφικά προϊόντα της ΕΕ·

22.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει νομική ασφάλεια για τις εισαγωγές σόγιας και αραβόσιτου από τρίτες χώρες καθιερώνοντας ρεαλιστικό κατώτατο όριο για την τυχαία παρουσία ΓΤΟ, οι οποίο δεν είναι ακόμη εγκεκριμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής εξέτασης·

23.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει την ισχύουσα απαγόρευση της χρήσης κρεατάλευρων και οστεάλευρων στις ζωοτροφές που προορίζονται για μη μηρυκαστικά και να αξιολογήσει τη δυνατότητα άρσης των περιορισμών υπό συνθήκες που θα εξασφάλιζαν μέγιστο επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0286.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0302.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0130.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου