Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
Προϋπολογισμός 2011
 Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες
 Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009
 Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 676/2008/RT (σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 2, 1ο μέρος)
 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008)
 Τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην ψηφιακή εποχή: το μέλλον του διττού συστήματος
 10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια
 Η κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα
 Νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020
 Προετοιμασίες ενόψει της διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2010)
 Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα
 Ουκρανία
 Διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές
 Εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες
 Κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία
 Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων
 Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας
 Βιρμανία - διεξαγωγή εκλογών και απελευθέρωση της αργηχού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi
 Καταπολέμηση του ορθοκολικού καρκίνου στην ΕΕ
 Το Στρατόπεδο Ασράφ

Προϋπολογισμός 2011
PDF 262kWORD 41k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2011
P7_TA(2010)0433B7-0683/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 310 έως 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 27 Απριλίου 2010 (COM(2010)0300), και τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1, 2 και 3 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 15 Σεπτεμβρίου 2010, 11 Οκτωβρίου 2010 και 20 Οκτωβρίου 2010 αντιστοίχως,

–  έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 στις 12 Αυγούστου 2010 (12699/2010 – C7-0202/2010),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 – όλα τα τμήματα(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 (COM(2010)0072) και το έγγραφο της Επιτροπής σχετικά με σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα (COM(2010)0073), τα οποία υποβλήθηκαν αμφότερα στις 3 Μαρτίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό του 2010 (COM(2010)0149) της 8ης Απριλίου 2010 και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10 στον γενικό προϋπολογισμό του 2010 (COM(2010)0598) της 20ής Οκτωβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας (COM (2010)0150), την οποία η Επιτροπή υπέβαλε στις 8 Απριλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2010, την οποία το Συμβούλιο καθόρισε στις 13 Σεπτεμβρίου 2010 (13472/2010 – C7-0263/2010), και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα III – Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού περιόρισε τις πιστώσεις πληρωμών σε ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,91% επί του προϋπολογισμού του 2010,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμφώνησε επί «στρατηγικής επτά σημείων» με σκοπό την εκτέλεση των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας, την οποία υποστήριξε με τροπολογίες επί του προϋπολογισμού, εκδηλώνοντας ταυτόχρονα την προθυμία του να επικυρώσει το επίπεδο πληρωμών στο πλαίσιο μιας γενικής συμφωνίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Νοεμβρίου 2010 η Επιτροπή Συνδιαλλαγής Κοινοβουλίου-Συμβουλίου δεν κατόρθωσε να συμφωνήσει επί κοινού σχεδίου για τον προϋπολογισμό του 2011,

1.  εκφράζει την προθυμία του να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας επί του προϋπολογισμού του 2011 και των συναφών στοιχείων εντός πολύ περιορισμένου χρονικού πλαισίου, υπό τον όρο ότι οι προϋποθέσεις που εκτίθενται πιο κάτω πληρούνται από την Επιτροπή και το Συμβούλιο:

   α) επίτευξη συμφωνίας σχετικά με πραγματικούς μηχανισμούς ευελιξίας οι οποίοι θα τηρούν τις υφιστάμενες αρχές που διέπουν τις αναθεωρήσεις, όπως ορίζεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006, προς έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, οι οποίοι θα επιτρέπουν τη δέουσα μελλοντική χρηματοδότηση των πολιτικών, για το 2011 και τα μετέπειτα έτη, που απορρέουν από τις νέες αρμοδιότητες οι οποίες ανατίθενται στην ΕΕ από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και από το σχέδιο Ευρώπη 2020·
   β) δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει έως την 1η Ιουλίου 2011 προτάσεις ουσίας, βάσει του άρθρου 311 της ΣλΕΕ, σχετικά με νέους ιδίους πόρους για την ΕΕ, και δέσμευση του Συμβουλίου να συζητήσει αυτές τις προτάσεις με το Κοινοβούλιο εντός της διεργασίας διαπραγματεύσεων για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), σύμφωνα με τη δήλωση αριθ. 3 σχετικά με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006·
   γ) συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για μέθοδο συνεργασίας που θα περιλαμβάνει συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διεργασία διαπραγμάτευσης του προσεχούς ΠΔΠ, συμμετοχή των βουλευτών σε σχετικές συνεδριάσεις και διεξαγωγή τακτικών συσκέψεων στο επίπεδο των προέδρων του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 324 και 312 παράγραφος 5 της ΣλΕΕ·

2.  χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της Επιτροπής ότι θα μεριμνήσει για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θα λάβει υπόψη τις συνέπειες της Συνθήκης της Λισαβόνας στον προϋπολογισμό της ΕΕ καθώς και για ακριβές χρονοδιάγραμμα για τους ιδίους πόρους·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0372.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0371.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0328.
(4) ΕE C 27 Ε της 31.1.2008, σ. 214.


Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες
PDF 380kWORD 108k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (2009/2219(INI))
P7_TA(2010)0434A7-0312/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 153, 191, 207 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 12, 21, 28, 29, 31 και 32 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948) και άλλες πράξεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ειδικότερα δε το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (1966) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (1966), τη Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων (1965), τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (1979) και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989), η Δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών (2007) και το έγγραφο πορισμάτων της Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετηρίδα στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2010 στη Νέα Υόρκη,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία υπογράφηκε στο Μαρακές, καθώς και τη δήλωση που εγκρίθηκε κατά την τέταρτη υπουργική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα τον Νοέμβριο του 2001, και ειδικότερα την παράγραφο 31 της εν λόγω δήλωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συμπερίληψη του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών (COM(1995)0216)(1) καθώς και το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με το άνοιγμα και τη δημοκρατία στο διεθνές εμπόριο(3) στο οποίο ζητείται ο σεβασμός των θεμελιωδών κοινωνικών προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) από τον ΠΟΕ, καθώς και η αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση των αποφάσεων της ΔΟΕ, περιλαμβανομένης της ενδεχόμενης επιβολής κυρώσεων, σε σχέση με σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών κοινωνικών προτύπων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες (COM(2001)0252)(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης – Η συμβολή των πολιτικών της ΕΕ για να υπάρξουν οφέλη για όλους» (COM(2004)0383),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την εκμετάλλευση των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική εργασία(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2010, για την παιδική εργασία(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το δίκαιο εμπόριο και την ανάπτυξη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο: εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας(9), το οποίο αποτελεί απάντηση στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Η Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό – Συμβολή στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2006)0567),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους – Η συμβολή της Ένωσης στην εφαρμογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο» (COM(2006)0249),

–  έχοντας υπόψη την υπουργική διακήρυξη του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ του 2006 για την πλήρη απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η πλήρης και παραγωγική απασχόληση και η αξιοπρεπής εργασία για όλους αποτελεί ζωτικό στοιχείο της αειφόρου ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2007 με θέμα την «προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους»(10), με το οποίο ζητείται η συμπερίληψη κοινωνικών προτύπων, με σκοπό την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, στις εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε στις διμερείς συμφωνίες,

–  έχοντας υπόψη τη συναφή με την αξιοπρεπή εργασία ατζέντα της ΔΟΕ και το παγκόσμιο σύμφωνο απασχόλησης της ΔΟΕ, που υιοθετήθηκαν με καθολική συναίνεση στις 19 Ιουνίου 2009 στη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας, και τη δήλωση της ΔΟΕ του 2008 σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη για μια έντιμη παγκοσμιοποίηση,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Βρυξελλών του 1968, όπως κατοχυρώνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις(11),

–  έχοντας υπόψη το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2006, το οποίο προσφέρει πρόσβαση χωρίς δασμούς, ή μείωση των δασμών σε αυξημένο αριθμό προϊόντων και περιλαμβάνει επίσης ένα νέο κίνητρο για τις ευάλωτες χώρες με συγκεκριμένες εμπορικές, οικονομικές ή αναπτυξιακές ανάγκες,

–  έχοντας υπόψη το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, και τις αναθεωρήσεις της το 2005 και το 2010,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις περιφέρειες και κράτη ΑΚΕ, ειδικότερα δε τα ψηφίσματα της 26ης Σεπτεμβρίου 2002(12), της 23ης Μαΐου 2007(13) και της 12ης Δεκεμβρίου 2007(14),

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με το περιβάλλον, όπως το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1987), τη Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων (1989), το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια (2000) και το Πρωτόκολλο του Κιότο (1997),

–  έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 13 της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών που υπογράφηκε τον Οκτώβρη του 2009 ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νότια Κορέα,

–  έχοντας υπόψη την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κολομβίας και του Περού σχετικά με τη σύναψη πολυμερούς εμπορικής συμφωνίας,

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση με θέμα «Εφαρμογή κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων στις εμπορικές διαπραγματεύσεις» την οποία διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Ιανουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0312/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ εμπορίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων έχει καταστεί μια καίριας σημασίας πτυχή των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και οι κίνδυνοι περιβαλλοντικού και κοινωνικού ντάμπινγκ είναι φαινόμενα ολοένα και πιο συχνά, σε βάρος κυρίως των επιχειρήσεων και των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποχρεούνται να τηρούν πιο υψηλούς κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και φορολογικούς κανόνες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των σχέσεών της με τις τρίτες χώρες, η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει μια διαφοροποιημένη στρατηγική ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης των εμπορικών εταίρων της, τόσο σ' ό, τι αφορά τις απαιτήσεις της από κοινωνικής και περιβαλλοντικής πλευράς όσο και απελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες για την ανάπτυξη δίκαιου και διαφανούς διεθνούς ανταγωνισμού,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διμερή όργανα έχουν καταστεί κύριος χώρος επιδίωξης αυτών των πολιτικών στόχων, δεδομένου μάλιστα ότι οι προοπτικές θέσπισης πολυμερών κανόνων που να διέπουν τις σχέσεις μεταξύ του εμπορίου, της εργασίας και του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ΠΟΕ δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι, ωστόσο, αναγκαίο να επιδιωχθεί η εξισορρόπηση μεταξύ εμπορικού δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων και να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των μεγάλων διεθνών οργανισμών, ειδικότερα δε μεταξύ της ΔΟΕ και του ΠΟΕ, με σκοπό τη μεγαλύτερη συνεκτικότητα των διεθνών πολιτικών και τη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συντρέχουν πολλοί λόγοι για τη συμπερίληψη διατάξεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, από την επιθυμία καθιέρωσης δίκαιων και ισότιμων συνθηκών εμπορίου και τη διασφάλιση της διαφάνειας των συναλλαγών («ισότιμοι όροι ανταγωνισμού») έως την πιο κανονιστική προσέγγιση της προάσπισης των οικουμενικών αξιών που εκφράζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και της εφαρμογής συνεκτικών ευρωπαϊκών πολιτικών,

Ζ.  υπενθυμίζοντας ότι η Διακήρυξη του 1986 των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στην ανάπτυξη επιβεβαιώνει ότι «το δικαίωμα στην ανάπτυξη είναι ένα αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα, δυνάμει του οποίου κάθε άνθρωπος και λαός δικαιούται να συμμετέχει και να συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη, καθώς και να απολαύει αυτής'· θεωρεί, συνεπώς, ότι η ΕΕ έχει υποχρέωση να μην υπονομεύει αυτό το δικαίωμα, αλλά αντίθετα να το ενσωματώνει σε διεθνείς συμφωνίες και να το υιοθετεί ως κατευθυντήρια γραμμή ευρωπαϊκών πολιτικών,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαιώνει ότι η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας είναι και το εμπόριο, πρέπει να διέπεται από τις ίδιες αρχές που ενέπνευσαν και τη δημιουργία της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, το οποίο συνδυάζει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και βελτιωμένες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως πρότυπο και για τους άλλους εταίρους· λαμβάνοντας εξάλλου υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να συνάδουν με τις λοιπές υποχρεώσεις και διεθνείς συμβάσεις τις οποίες έχουν δεσμευτεί να σέβονται τα συμβαλλόμενα κράτη, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη το πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί το επίπεδο των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων που ισχύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να εφαρμόζονται αυτοί από τις ξένες επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων στις εμπορικές συμφωνίες δύναται να προσφέρει προστιθέμενη αξία στις εν λόγω συμφωνίες, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη εντονότερης αλληλεπίδρασης με την κοινωνία των πολιτών, ενισχυμένη υποστήριξη της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας, και διαμορφώνοντας συγχρόνως ένα κλίμα πιο ευνοϊκό για το εμπόριο,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του εμπορίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων αποτελούν σημαντικές πτυχές για την εγγύηση της ειρήνης και της ευημερίας στον πλανήτη, αλλά ότι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως λύση για όλα τα προβλήματα που υφίστανται μεταξύ των κρατών στον κόσμο· θεωρώντας, ωστόσο, ότι το αδιέξοδο στην πολιτική κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων, διασφαλίζοντας τον καθορισμό κοινών συμφερόντων, ιδίως στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, ως τρόπου επίλυσης των σχετικών διενέξεων,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες χώρες έχουν αποτελέσει θετικά παραδείγματα επειδή περιέλαβαν κοινωνικά πρότυπα στις εμπορικές συμφωνίες,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων υπόκειται στην τήρηση των αρχών των διεθνών συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών κανόνων εργασίας εκ μέρους των δικαιούχων χωρών, και περιλαμβάνει ειδικό καθεστώς πρόσθετων δασμολογικών προτιμήσεων για την προώθηση της κύρωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής βασικών διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη τήρηση των όρων δύναται να έχει ως συνέπεια την αναστολή του εμπορικού καθεστώτος,

1.  ζητεί, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της μελλοντικής εμπορικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην εκλαμβάνεται το εμπόριο ως αυτοσκοπός, αλλά ως εργαλείο με το οποίο μπορούν να προαχθούν οι αξίες και τα εμπορικά συμφέροντα της Ευρώπης, καθώς και οι δίκαιες συναλλαγές, ικανό να γενικεύσει τη έμπρακτη συμπερίληψη και εφαρμογή των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων μαζί με όλους τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ακολουθεί μια θετική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις της, η οποία όμως παράλληλα πρέπει να είναι και νομικά δεσμευτική· υπογραμμίζει ότι η συμπερίληψη διατάξεων σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως στις διμερείς συμφωνίες, θα είναι επωφελής για όλες τις πλευρές·

2.  υπενθυμίζει ότι η εμπορική πολιτική αποτελεί ένα μέσο που τίθεται στην υπηρεσία των γενικότερων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι, δυνάμει του άρθρου 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκείται «στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης», καθώς και ότι, δυνάμει του άρθρου 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να συμβάλλει ειδικότερα στην «αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη, την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών, το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και στην αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και, ιδίως, στον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών'·

Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις πολυμερείς εμπορικές σχέσεις

3.  απευθύνει έκκληση για ενισχυμένη συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο μεταξύ του ΠΟΕ και των κυριότερων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκτιμά ότι η ανάπτυξη πιο στενών δεσμών με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καθώς και με τις συναφείς ειδικές διαδικασίες θα ήταν ιδιαίτερα πρόσφορη για τη διασφάλιση ενός πολυμερούς εμπορικού πλαισίου το οποίο θα προάγει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· κρίνει ομοίως, ότι οι επιτροπές και το όργανο προσφυγών του ΠΟΕ θα μπορούσαν να λαμβάνουν υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη της Υπάτης Αρμοστείας σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  εκτιμά ότι η καθολική περιοδική επανεξέταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους κόλπους του Συμβουλίου θα πρέπει να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες·

5.  υπογραμμίζει ότι η εμβάθυνση της συνεργασίας με τη ΔΟΕ, όργανο αρμόδιο για τον καθορισμό και τη διαπραγμάτευση των διεθνών προτύπων εργασίας και την εποπτεία της εφαρμογής τους στο πλαίσιο του δικαίου και στην πράξη, καθώς και η πλήρης συμμετοχή της ΔΟΕ στις εργασίες του ΠΟΕ, είναι ουσιαστικής σημασίας·

   α) ζητεί, προς τον σκοπό αυτόν, να αναγνωριστεί στη ΔΟΕ καθεστώς επίσημου παρατηρητή στους κόλπους του ΠΟΕ, καθώς και το δικαίωμα να λαμβάνει τον λόγο στις υπουργικές διασκέψεις του ΠΟΕ·
   β) προτείνει να συσταθεί μια επιτροπή για το εμπόριο και την αξιοπρεπή εργασία στο πλαίσιο του ΠΟΕ, κατά το πρότυπο της επιτροπής για το εμπόριο και το περιβάλλον· εμμένει στην άποψη ότι οι δυο επιτροπές οφείλουν να έχουν σαφώς καθορισμένη εντολή και να ασκούν απτή επιρροή·
   γ) προτείνει να θεσπιστεί η δυνατότητα γνωμοδότησης της ΔΟΕ, καθώς και της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σε συναφείς υποθέσεις εμπορικών διαφορών στις οποίες τίθεται ζήτημα παραβίασης διεθνών συμβάσεων στον τομέα της εργασίας·
   δ) προτείνει, σε περιπτώσεις στις οποίες μια απόφαση του οργάνου επίλυσης διαφορών θεωρείται από κράτος μέλος του ΠΟΕ ότι θέτει υπό αμφισβήτηση τις αποφάσεις της ΔΟΕ σχετικά με τον σεβασμό των συμβάσεων στον τομέα της εργασίας, να προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής στο πλαίσιο της ΔΟΕ·

6.  επαναβεβαιώνει τη θέση ότι οι στόχοι που συνίστανται στη διατήρηση και τη διαφύλαξη ενός ανοικτού και χωρίς διακρίσεις πολυμερούς εμπορικού συστήματος, αφενός, και στην ανάληψη δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος και την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, αφετέρου, πρέπει να αλληλοενισχύονται· υπογραμμίζει ότι, δυνάμει του άρθρου 20 της GATT, τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν μέτρα στον τομέα του εμπορίου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν θα εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να αποτελούν μέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διάκρισης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση της διάταξης αυτής·

7.  χαιρετίζει με ικανοποίησή την ύπαρξη της επιτροπής του ΠΟΕ για το εμπόριο και το περιβάλλον, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα άκρως σημαντικό φόρουμ για την επιδίωξη της ολοκλήρωσης και της εμβάθυνσης της σύνδεσης μεταξύ περιβάλλοντος και εμπορίου· εκφράζει την ελπίδα ότι ο ρόλος και το έργο της επιτροπής αυτής θα εξελιχθούν έτσι ώστε να τύχουν θετικού χειρισμού οι πιο σημαντικές εμπορικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα·

8.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η πρόσβαση στα οικολογικά προϊόντα και τις πράσινες τεχνολογίες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης και καλεί όλα τα μέρη που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτευχθεί η ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη μείωση ή την εξάλειψη των δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων στην κυκλοφορία των οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι ώστε να προαχθούν νέες μορφές πολιτικών απασχόλησης και η δημιουργία θέσεων εργασίας που να πληρούν τους κανόνες περί αξιοπρεπούς εργασίας της ΔΟΕ καθώς και δυνατότητες ανάπτυξης των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και ΜΜΕ·

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη επίτευξης προόδου στις διαπραγματεύσεις για τις λοιπές πτυχές του άρθρου 31 της δήλωσης της Ντόχα όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των υφιστάμενων κανόνων του ΠΟΕ και των ειδικών εμπορικών υποχρεώσεων τις οποίες προβλέπουν οι πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες (ΠΠΣ), καθώς και προαγωγής της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των γραμματειών των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών και των επιτροπών του ΠΟΕ, στοιχείο απαραίτητο για τη διασφάλιση της συνεκτικής ανάπτυξης των εμπορικών και περιβαλλοντικών καθεστώτων·

10.  εκτιμά ότι μια πολυμερής συμφωνία για το κλίμα θα ήταν το πλέον πρόσφορο μέσο για να διασφαλιστεί η εσωτερίκευση των αρνητικών εξωγενών περιβαλλοντικών παραγόντων που σχετίζονται με το CO2, αλλά ότι είναι πιθανόν να μη συναφθεί μια τέτοια συμφωνία στο εγγύς μέλλον· εκτιμά, κατά συνέπεια, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να μελετά τις δυνατότητες εφαρμογής, για τους βιομηχανικούς τομείς που διατρέχουν αποδεδειγμένο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, κατάλληλων περιβαλλοντικών μέσων, και συγκεκριμένα ενός «μηχανισμού αγοράς άνθρακα» με σκοπό την τήρηση των κανόνων του ΠΟΕ, δεδομένου ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα επέτρεπε την αντιμετώπιση των κινδύνων μεταφοράς εκπομπών CO2 προς τρίτες χώρες·

11.  προτείνει, αφ' ης στιγμής υπογραφεί η υπό διαπραγμάτευση διεθνής συμφωνία για το κλίμα, να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πραγματικού Παγκόσμιου Οργανισμού Περιβάλλοντος με σκοπό την υλοποίηση των δεσμεύσεων που θα έχουν αναληφθεί και την επιβολή του σεβασμού των περιβαλλοντικών προτύπων· ο εν λόγω μελλοντικός οργανισμός θα μπορούσε, λόγου χάρη, να παρεμβαίνει αυτοδικαίως σε περιπτώσεις περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες

12.  υποστηρίζει με θέρμη την πρακτική της συμπερίληψης νομικά δεσμευτικών ρητρών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υφίστανται μείζονες προκλήσεις όσον αφορά την παρακολούθηση και την εφαρμογή αυτών των ρητρών· επαναλαμβάνει το γεγονός ότι οι εν λόγω ρήτρες πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης σε όλες τις εμπορικές και τομεακές συμφωνίες, συνοδευόμενες από έναν σαφή και συγκεκριμένο μηχανισμό διαβούλευσης κατά το πρότυπο του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού· εκφράζει εν προκειμένω την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μια παρόμοια ρήτρα έχει συμπεριληφθεί και στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών της νέας γενιάς·

13.  υπογραμμίζει ότι η ίδια προσέγγιση της συστηματικής συμπερίληψης πρέπει να εφαρμοστεί και στο επίπεδο των κεφαλαίων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη στις διμερείς συμφωνίες·

14.  διαπιστώνει ότι οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες μπορεί να συνάπτονται λαμβάνοντας υπόψη το υπόβαθρο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσεως· θεωρεί ότι αυτό δεν θα πρέπει να σηματοδοτεί την παραγνώριση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, προκειμένου να επιτευχθούν άλλοι στόχοι·

15.  έχοντας υπόψη τους προαναφερθέντες στόχους, ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει με συστηματικό τρόπο, σε όλες τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που διαπραγματεύεται με τρίτα κράτη, σειρά κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων μεταξύ των οποίων:

   α) κατάλογο των ελάχιστων προτύπων που θα πρέπει να τηρεί το σύνολο των εμπορικών εταίρων της ΕΕ στον κοινωνικό τομέα· τα πρότυπα αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στις οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις του ΠΟΕ (βασικά πρότυπα εργασίας) όπως αυτά απαριθμούνται στη Διακήρυξη του ΠΟΕ σχετικά με τις αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα εργασίας) (1998)· σ' αυτές τις οκτώ συμβάσεις προστίθενται, για τις εκβιομηχανισμένες χώρες, οι τέσσερις συμβάσεις προτεραιότητας του ΠΟΕ (Συμβάσεις προτεραιότητας της ΔΟΕ)· από πλευράς περιβάλλοντος και σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το ελάχιστο πρότυπο οφείλει να ανταποκρίνεται στον κατάλογο των συμβάσεων που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, όπως προβλέπεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό για το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων·
   β) κατάλογο πρόσθετων συμβάσεων που πρέπει να τύχουν σταδιακής και ευέλικτης εφαρμογής λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κατάστασης του ενδιαφερόμενου εταίρου· από κοινωνική άποψη, έσχατος στόχος πρέπει να είναι η πλήρης εφαρμογή της ατζέντας για αξιοπρεπή εργασία της ΔΟΕ·

16.  υπογραμμίζει ότι η τήρηση αυτών των προδιαγραφών προϋποθέτει ταυτόχρονα την επικύρωσή τους, τη μεταφορά τους στην εθνική νομοθεσία και την πρακτική εφαρμογή τους σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια·

17.  ζητεί όπως όλες οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες προβλέπουν την απαγόρευση της εκμετάλλευσης της εργασίας των παιδιών, ιδίως σε ορυχεία εξόρυξης και επεξεργασίας φυσικών λίθων, και να θεσπιστεί ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης που θα εγγυάται ότι οι εισαγόμενοι φυσικοί λίθοι και τα προϊόντα τους έχουν αποδεδειγμένα αποκτηθεί σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας χωρίς εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας κατά την έννοια της Σύμβασης αριθ. 182 της ΔΟΕ·

18.  υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, θα μπορούσαν να προβλεφθούν υπό όρους ελευθερώσεις, περιλαμβανομένης της συντόμευσης του χρόνου των διαδικασιών εξάλειψης των δασμών ή της πρόσβασης σε μια πρόσθετη αγορά, σε περίπτωση τήρησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων·

19.  υπογραμμίζει τη σημασία της διαρκούς παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας, βάσει μιας ανοικτής και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγισης σε όλα τα στάδια:

   α) λαμβάνει υπό σημείωση τη χρήση μελετών επιπτώσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά εκτιμά ότι θα έπρεπε αυτές οι μελέτες να διενεργούνται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής αξιολόγηση· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της ανάληψης πλήρους δράσης με βάση τα αποτελέσματά τους· φρονεί επίσης ότι οι διαπραγματευτές πρέπει να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τις προτεραιότητες και τις φροντίδες που ανακύπτουν από τις εν λόγω μελέτες του αντίκτυπου·
   β) καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει μελέτες επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προς συμπλήρωση των αντίστοιχων μελετών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες να περιλαμβάνουν κατανοητούς εμπορικούς δείκτες με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα·
   γ) καλεί τις δύο πλευρές να εκπονούν τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη γενική πρόοδο της υλοποίησης όλων των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί δυνάμει της συμφωνίας·
   δ) ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίζει τη συμμετοχή των κοινοβουλίων των χωρών εταίρων στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, με στόχο την ενίσχυση της διακυβέρνησης και του δημοκρατικού ελέγχου στις αναπτυσσόμενες χώρες·
   ε) υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων καθώς και κατά την παρακολούθηση της συμφωνίας και απαιτεί προς τούτο τη σύσταση φόρουμ βιώσιμης ανάπτυξης ή συμβουλευτικών ομάδων που να προβλέπουν τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών·

20.  ζητεί οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ να προβλέπουν το ύψιστο επίπεδο διαφάνειας, αυστηρές προδιαγραφές για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και την υποβολή αναφορών από τις επιχειρήσεις ανά χώρα τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διαφυγής κεφαλαίων

21.  ζητεί να προβάλλει η Ένωση κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών το δικαίωμα πρόσβασης στους φυσικούς πόρους καθώς και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών όσον αφορά την πρόσβαση στους βασικούς φυσικούς πόρους· ζητεί από την Επιτροπή να εντάσσει στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες τον προβληματισμό σχετικά με την αγορά και την κυριότητα γαιών σε τρίτες χώρες, και ειδικότερα τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες·

22.  αναγνωρίζει ότι το κεφάλαιο σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη στις διμερείς συμφωνίες που τελούν επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση είναι υποχρεωτικό, θα μπορούσε όμως να ενισχυθεί, προβλέποντας ειδικότερα:

   α) μια διαδικασία καταγγελιών, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι κοινωνικοί εταίροι·
   β) το δικαίωμα προσφυγής σε ανεξάρτητη αρχή για την ταχεία και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών που έχουν σχέση με κοινωνικά ή περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως επιτροπές εμπειρογνωμόνων, που θα επιλέγονται και από τα δυο μέρη βάσει της εμπειρογνωμοσύνης τους στα πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εργατικού δικαίου και του δικαίου του περιβάλλοντος, και των οποίων οι συστάσεις πρέπει να υπάγονται σε σαφώς καθορισμένη διαδικασία, με διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή τους·
   γ) τη δυνατότητα προσφυγής σε μηχανισμό διευθέτησης των διαφορών, όπως και για τα υπόλοιπα τμήματα της συμφωνίας, ο οποίος θα προβλέπει μέσα αποκατάστασης με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης στους σχετικούς τομείς, ή η αναστολή τουλάχιστον προσωρινά ορισμένων εμπορικών πλεονεκτημάτων που προβλέπονται από τη συμφωνία, σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των προαναφερθέντων προδιαγραφών·

23.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συμπληρώνονται οι συμφωνίες με συνοδευτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων τεχνικής βοήθειας και προγραμμάτων συνεργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας εκτέλεσης, ιδίως, των θεμελιωδών συμβάσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων·

Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις μονομερείς εμπορικές σχέσεις: ΣΓΠ και ΣΓΠ+

24.  εκτιμά ότι οι 27 συμβάσεις, των οποίων απαιτείται η επικύρωση για την υπαγωγή στο καθεστώς ΣΓΠ+, αντιπροσωπεύουν ένα μοναδικό μείγμα συμβάσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το εργατικό δίκαιο, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση· υπογραμμίζει ότι, μέχρι στιγμής, το ΣΓΠ+ είχε αισθητό θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την επικύρωση αυτών των συμβάσεων, λιγότερο όμως ως προς την εφαρμογή τους στην πράξη, και επιθυμεί συνεπώς να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα συνοδευτικά μέτρα τα οποία αποβλέπουν στη βελτίωση της ικανότητας εφαρμογής· φρονεί επίσης ότι για να εξασφαλισθεί η αξιοπιστία του ΣΓΠ+, η Επιτροπή πρέπει να διεξάγει έρευνες συστηματικά και ενδεχομένως να καταργεί τις προτιμήσεις εάν τα συγκλίνοντα στοιχεία δείχνουν πως ορισμένες χώρες δεν εφαρμόζουν τις 27 συμβάσεις·

25.  εκτιμά ότι θα μπορούσε να προβλεφθεί μια πιο στενή σύνδεση μεταξύ των ρητρών που άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του ΣΓΠ+ στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση·

26.  καλεί την Επιτροπή όπως, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης του καθεστώτος ΣΓΠ, καθιερώσει την απλοποίηση των κανόνων προέλευσης προκειμένου οι χώρες που απολαύουν της πρωτοβουλίας «Όλα εκτός από όπλα» και του καθεστώτος ΣΓΠ+ να μπορούν να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από τις προτιμήσεις που τους παρέχονται· ζητεί να καθορισθούν διαφανείς παράμετροι σύγκρισης, μηχανισμοί και κριτήρια για τη χορήγηση καθώς και για την αναστολή των προτιμησιακών όρων στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος· ζητεί την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, και συγκεκριμένα σε ό, τι αφορά την πρόταση του Συμβουλίου σχετικά με τους καταλόγους των δικαιούχων χωρών, τη διεξαγωγή ερευνών ή την προσωρινή κατάργηση του ΣΓΠ+·

27.  καλεί την Επιτροπή να καταθέσει το ταχύτερο πρόταση κανονισμού σχετικά με την απαγόρευση των εισαγωγών στην ΕΕ προϊόντων τα οποία παράγονται με τη χρήση σύγχρονων μορφών δουλείας, καταναγκαστικής εργασίας, ιδίως καταναγκαστικής εργασίας ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων, κατά παράβαση των βασικών προτύπων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

28.  καλεί την Επιτροπή, με βάση τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, να ενημερώνει πλήρως το Κοινοβούλιο όσον αφορά όλους τους σχετικούς τομείς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για διεθνείς εμπορικές συμφωνίες·

29.  καλεί την Επιτροπή όπως, υπό το φως των διευρυμένων αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου που προκύπτουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, εγγυηθεί μια αποτελεσματική ροή πληροφοριών και χορηγήσει στους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου το καθεστώς του παρατηρητή, δίδοντας τους ως εκ τούτου μόνιμη πρόσβαση σε όλες τις σχετικές συνεδριάσεις και έγγραφα·

o
o   o

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 320, 28.10.1996, σ. 261.
(2) ΕΕ C 290 E, 29.11.2006, σ. 107.
(3) ΕΕ C 112 E, 9.5.2002, σ. 326.
(4) ΕΕ C 131 E, 5.6.2003, σ. 147.
(5) ΕΕ C 280 E, 18.11.2006, σ. 65.
(6) ΕΕ C 157 E, 6.7.2006, σ. 84.
(7) Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2010 για την παιδική εργασία, 10937/1/10.
(8) ΕΕ C 303 E, 13.12.2006, σ. 865.
(9) ΕΕ C 102 E, 24.4.2008, σ. 128.
(10) ΕΕ C 102 E, 24.4.2008, σ. 321.
(11) ΕΕ L 12, 16.1.2001, σ. 1.
(12) ΕΕ C 273 E, 14.11.2003, σ. 305.
(13) ΕΕ C 102 E, 24.4.2008, σ. 301.
(14) ΕΕ C 323 Ε, 18.12.2008, σ. 361.


Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009
PDF 284kWORD 68k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 (2010/2059(INI))
P7_TA(2010)0435A7-0275/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 24, παράγραφος 3, και 228, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣλΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 41 και 43 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Διαμεσολαβητή στις 15 Μαρτίου 2006 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2006,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Οκτωβρίου 2005 με τίτλο «Ανάθεση ευθύνης για έγκριση και διαβίβαση ανακοινώσεων στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και εξουσιοδότηση υπαλλήλων να προσέρχονται ενώπιον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή» (SEC(2005)1227),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/587/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2008 που τροποποιεί την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(2),

–  έχοντας υπόψη την αναθεώρηση από το Διαμεσολαβητή των εκτελεστικών διατάξεων προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στο καθεστώς του που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 205, παράγραφος 2, δεύτερη και τρίτη πρόταση, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A7-0275/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή για το 2009 υποβλήθηκε επισήμως στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 19 Απριλίου 2010 και ότι ο Διαμεσολαβητής, κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος, παρουσίασε την έκθεσή του στην Επιτροπή Αναφορών στο Στρασβούργο, στις 4 Μαΐου 2010,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΣλΕΕ, «κάθε πολίτης της Ένωσης έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον Διαμεσολαβητή ο οποίος διορίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 228»,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης»,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 43 του Χάρτη ορίζει ότι «κάθε πολίτης της Ένωσης ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος, έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον Διαμεσολαβητή της Ευρώπης, σχετικά με περιπτώσεις κακής διοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των κοινοτικών οργάνων ή οργανισμών, με εξαίρεση το Δικαστήριο και το Πρωτοδικείο κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων τους»,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έναρξη ισχύος της ΣλΕΕ, η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, καθώς και οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εμπίπτουν πλέον στην αρμοδιότητα του Διαμεσολαβητή,

ΣΤ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 228 της ΣλΕΕ, στο εξής ο Διαμεσολαβητής «εκλέγεται μετά από κάθε εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου», αντί να «διορίζεται» από το Κοινοβούλιο,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο του Διαμεσολαβητή συμβάλλει στην υλοποίηση μια Ένωσης «όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται »όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες«, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση»,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009, ο Διαμεσολαβητής καταχώρισε 3.098 αναφορές, σε σύγκριση με 3.406 το 2008, και ότι 727 αναφορές (23 %), έναντι 802 το 2008, ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009, ο Διαμεσολαβητής κίνησε 335 έρευνες, βάσει αναφορών, ενώ περατώθηκε η εξέταση 318 ερευνών, εκ των οποίων 311 βασίζονταν σε αναφορές και 7 ήταν έρευνες με δική του πρωτοβουλία,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 179 υποθέσεις (56 % του συνόλου), των οποίων η εξέταση περατώθηκε το 2009, το εμπλεκόμενο όργανο απεδέχθη φιλικό διακανονισμό της υπόθεσης, γεγονός που υποδηλώνει την ισχυρή βούληση των θεσμικών οργάνων και οργανισμών να θεωρούν τις αναφορές προς το Διαμεσολαβητή ως ευκαιρία για την αποκατάσταση σφαλμάτων που έχουν διαπραχθεί και για συνεργασία με το Διαμεσολαβητή προς όφελος των πολιτών,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009, ο Διαμεσολαβητής διαπίστωσε κακοδιοίκηση στο 12 % των υποθέσεων (37 έρευνες), με τη διατύπωση επικριτικών παρατηρήσεων σε 35 περιπτώσεις,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 συντάχθηκαν 15 σχέδια σύστασης,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον συνήθεις καταγγελίες κακοδιοίκησης αφορούσαν έλλειψη διαφάνειας, συμπεριλαμβανόμενης της άρνησης παροχής πληροφοριών (στο 36 % των ερευνών), άδικη μεταχείριση ή κατάχρηση εξουσίας (14 %), αποφευκτές καθυστερήσεις (13 %), διαδικαστικές παρατυπίες (13 %), αμέλεια (6 %), αθέτηση των υποχρεώσεων της Επιτροπής κατά την άσκηση του ρόλου της ως θεματοφύλακα των συνθηκών (6 %), νομικά σφάλματα (6 %) και διακρίσεις (5 %),

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση διάρκεια εξέτασης των αναφορών μειώθηκε από 13 μήνες το 2008 σε 9 μήνες το 2009, γεγονός που μαρτυρεί τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Διαμεσολαβητής προκειμένου να συντομευθεί η μέση διάρκεια των εν λόγω ερευνών, καθώς και το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 καμία περίπτωση κακοδιοίκησης δεν οδήγησε στη σύνταξη ειδικής έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επικριτικές παρατηρήσεις και οι συστάσεις του Διαμεσολαβητή δεν είναι δεσμευτικές από νομική άποψη, αλλά αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της αυτορρύθμισης των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ και επιτρέπουν να αποφεύγεται η επανάληψη λαθών και δυσλειτουργιών στο μέλλον,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του Διαμεσολαβητή έχει εξελιχθεί από τότε που θεσμοθετήθηκε το αξίωμα, χάρη στην ανεξαρτησία του Διαμεσολαβητή και στο δημοκρατικό έλεγχο της διαφάνειας των δραστηριοτήτων του από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Αναφορών,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδες να διατεθούν προς πλήρη χρήση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς οι αναγκαίοι πόροι για την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες λαμβάνουν άμεσες και ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα, τις καταγγελίες και τις αναφορές τους,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κώδικα χρηστής διοικητικής συμπεριφοράς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στο ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2001(3),

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών επιτρέπει την παραπομπή των ενδιαφερομένων σε διαμεσολαβητές ή άλλα παρόμοια όργανα που αναμένεται ότι θα τους εξασφαλίσουν την πλέον κατάλληλη συνδρομή στο επίπεδό τους, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και χρηστών πρακτικών,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών είναι συμπληρωματικές και προάγουν την αποτελεσματικότητα του αντίστοιχου έργου τους,

1.  εγκρίνει την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το έτος 2009·

2.  επισημαίνει ότι η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τη δημοκρατική νομιμότητα του Διαμεσολαβητή χάρη στο γεγονός ότι εκλέγεται από το Κοινοβούλιο και διευρύνει την εντολή του στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, καθώς και στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που είναι πλέον νομικά δεσμευτικός, κατοχυρώνει το δικαίωμα σε χρηστή διοίκηση ως ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα που συνεπάγεται η ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί ως εκ τούτου το Διαμεσολαβητή, κατά την καθημερινή εξέταση των καταγγελιών, να μεριμνά για το σεβασμό του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

4.  κρίνει ότι η διαφάνεια, η πρόσβαση στις πληροφορίες και ο σεβασμός του δικαιώματος σε χρηστή διοίκηση αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ικανότητα των θεσμικών οργάνων να διεκδικούν τα δικαιώματά τους·

5.  θεωρεί, κατόπιν τούτου, ότι ο όρος «κακοδιοίκηση» πρέπει να εξακολουθήσει να ερμηνεύεται διασταλτικά, ώστε να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο παραβιάσεις νομικών κανόνων ή γενικών αρχών του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου, όπως η αντικειμενικότητα, η αναλογικότητα και η ισότητα, η μη εισαγωγή διακρίσεων και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, αλλά και, επί παραδείγματι, περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα όργανο δεν ενεργεί με συνέπεια και με καλή πίστη ή δεν λαμβάνει υπόψη τις θεμιτές προσδοκίες των πολιτών, ακόμη και όταν ένα όργανο έχει από μόνο του αναλάβει να τηρεί ορισμένους κανόνες και πρότυπα, χωρίς να υποχρεούται από τις Συνθήκες ή το παράγωγο δίκαιο να το πράξει·

6.  συγχαίρει τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για τη σαφή και κατανοητή παρουσίαση των δραστηριοτήτων του· κρίνει ωστόσο ότι στο μέλλον θα ήταν προτιμότερο, στην περίληψη των δραστηριοτήτων και τη θεματική ανάλυση, να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στα διαρθρωτικά προβλήματα και τις γενικές τάσεις·

7.  θεωρεί ότι, κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση, ο Διαμεσολαβητής άσκησε τις εξουσίες του με ισορροπημένο και ενεργό τρόπο, τόσο σε σχέση με την εξέταση και τη διεκπεραίωση των καταγγελιών και τη διενέργεια και την περάτωση ερευνών, όσο και σε σχέση με τη διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρότρυνση των πολιτών να διεκδικούν τα δικαιώματά τους έναντι των εν λόγω θεσμικών οργάνων και οργανισμών·

8.  χαιρετίζει την εξαίρετη σχέση που υπάρχει μεταξύ Διαμεσολαβητή και Επιτροπής Αναφορών εντός του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τον αμοιβαίο σεβασμό των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους· υποστηρίζει την πρακτική που έχει ήδη καθιερώσει ο Διαμεσολαβητής προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία ενός εκπροσώπου σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών·

9.  αναγνωρίζει την καίρια συμβολή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, που εκπροσωπείται μέσω 94 γραφείων σε 32 χώρες και στο οποίο συμμετέχει η Επιτροπή Αναφορών, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας· χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των διαμεσολαβητών και παρόμοιων οργάνων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη·

10.  σημειώνει το γεγονός ότι το 2009, ο Διαμεσολαβητής καταχώρισε 3.098 καταγγελίες και ότι κατά την περίοδο αυτή διεξήχθησαν και περατώθηκαν 318 έρευνες·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το σημαντικό αριθμό διαδικασιών που κατέληξαν σε φιλικό διακανονισμό ή διεκπεραιώθηκαν από το σχετικό θεσμικό όργανο (56 %), γεγονός που μαρτυρεί την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης· ενθαρρύνει το Διαμεσολαβητή, τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση αυτή·

12.  εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Διαμεσολαβητής για τη μείωση της μέσης διάρκειας των ερευνών του σε εννέα μήνες· ζητεί να διατεθούν οι αναγκαίοι δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι σε όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα δίδεται ταχεία απάντηση στις καταγγελίες και τις αναφορές·

13.  σημειώνει το γεγονός ότι άνω του ενός τρίτου των ερευνών που ξεκίνησε ο Διαμεσολαβητής το 2009 αφορούν την έλλειψη διαφάνειας· ζητεί, κατόπιν τούτου, η σημερινή αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 να μην περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφόρηση και τα έγγραφα, αλλά αντίθετα να υιοθετήσει μια πιο ενεργό προσέγγιση·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που σημειώθηκε το 2009 όσον αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης του Διαμεσολαβητή σε εμπιστευτικά έγγραφα του Συμβουλίου·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση τη στρατηγική επικοινωνίας και ανάπτυξης της ιστοθέσης του που συνέβαλε, κατά την άποψη του Διαμεσολαβητή, στη μείωση του αριθμού μη παραδεκτών καταγγελιών και ενθαρρύνει το Διαμεσολαβητή να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την ενημέρωση των πολιτών της Ευρώπης σχετικά με τα καθήκοντά του και τα όρια των αρμοδιοτήτων του, καθώς και τα δικαιώματά τους·

16.  συμμερίζεται την άποψη του Διαμεσολαβητή σύμφωνα με την οποία, πέραν της τήρησης των δεσμευτικών κανόνων που είναι υποχρεωτική για τους διοικητικούς υπαλλήλους, ουσιαστική σημασία για μια χρηστή διοίκηση έχει η ανάπτυξη μιας πραγματικής νοοτροπίας παροχής υπηρεσίας στους πολίτες· καλεί ως εκ τούτου το Διαμεσολαβητή να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για την προώθηση της νοοτροπίας αυτής μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών·

17.  θεωρεί λυπηρό τον αριθμό των καταγγελιών σχετικά με αποφευκτές καθυστερήσεις όσον αφορά την καταχώριση αιτήσεων, την εξέταση των φακέλων και τη λήψη αποφάσεων· προτείνει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, να προβλεφθούν οικονομικές αντισταθμίσεις στην περίπτωση έκδηλων και παρατεταμένων καθυστερήσεων·

18.  σημειώνει το γεγονός ότι ο Διαμεσολαβητής διεξήγαγε έρευνα με δική του πρωτοβουλία σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζονται από την Επιτροπή για τις αιτήσεις των πολιτών με στόχο την πρόσβαση σε έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία επί παραβάσει· ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας με την Επιτροπή Αναφορών και προτείνει στο Διαμεσολαβητή να την ενημερώνει τακτικά σχετικά με τις έρευνες που διεξάγει με δική του πρωτοβουλία και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο ανοικτή και ενεργό στάση όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει·

19.  εκτιμά ότι ο κώδικας χρηστής διοικητικής συμπεριφοράς που προτάθηκε από το Διαμεσολαβητή, όπως εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 6 Σεπτεμβρίου 2001, χρησιμεύει ως οδηγός και σημείο αναφοράς για το προσωπικό όλων των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο κώδικας χρηστής διοικητικής συμπεριφοράς εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή· χαιρετίζει επίσης τη σύναψη πρωτοκόλλου συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σχετικά με την εξέταση των καταγγελιών· καλεί το Διαμεσολαβητή να εξετάσει τη δυνατότητα αναθεώρησης του κώδικα χρηστής διοικητικής συμπεριφοράς με βάση την εμπειρία των δέκα τελευταίων ετών μεριμνώντας, έτσι, για την προώθηση και την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών·

20.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι καταγγελίες για κακή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου από κράτος μέλος της ΕΕ που υποβάλλονται στους εθνικούς διαμεσολαβητές δεν καταχωρίζονται από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή· προτείνει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να εξετάσει τη δυνατότητα συγκέντρωσής τους, ώστε να καταστεί εφικτή μια καλύτερη κατανόηση του προβλήματος·

21.  καλεί το Διαμεσολαβητή να ενθαρρύνει τους εθνικούς διαμεσολαβητές να προβαίνουν σε τακτικές ανταλλαγές απόψεων με τα εθνικά κοινοβούλια, κατά το πρότυπο των ανταλλαγών που έχουν θεσπισθεί μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

22.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ευρωπαϊκό διοικητικό νόμο, κοινό για όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης·

23.  εφιστά την προσοχή του Διαμεσολαβητή στη νέα διαδικασία επιλογής του προσωπικού από την Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO)·

24.  υποστηρίζει την ιδέα μιας κοινής πύλης στο Ενδοδίκτυο για όλα τα μέλη του ευρωπαϊκού δικτύου διαμεσολαβητών, ώστε να εξασφαλισθεί η τακτική διάδοση των αποτελεσμάτων·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στους διαμεσολαβητές ή τα παρόμοια όργανα.

(1) ΕΕ L 113, 4.5.1994, σ. 15.
(2) ΕΕ L 189, 17.7.2008, σ. 25.
(3) ΕΕ C 72 Ε, 21.3.2002, σ. 331.


Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 676/2008/RT (σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 2, 1ο μέρος)
PDF 285kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κατόπιν του σχεδίου σύστασής του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 676/2008RT (2010/2086(INI))
P7_TA(2010)0436A7-0293/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση που απηύθυνε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 Φεβρουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 228, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 195 της ΣΕΚ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 41, παράγραφος 1, 42 και 43 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 σχετικά με το καθεστώς και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2008/587/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2008(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή όσον αφορά τις σχέσεις με τον καταγγέλλοντα στον τομέα των παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 205 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A7-0293/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξουσιοδοτεί τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να λαμβάνει τις καταγγελίες όλων των πολιτών της Ένωσης σχετικά με περιπτώσεις κακής διοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των κοινοτικών οργάνων ή οργανισμών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταγγελίες που υποβάλλονται από τους πολίτες της ΕΕ συνιστούν σημαντική πηγή πληροφόρησης σχετικά με δυνατές παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης»,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Μαρτίου 2007 μια μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος ζήτησε από την Επιτροπή την πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας και ο πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής με αρμοδιότητα τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία τα οποία αφορούν συναντήσεις ανάμεσα στην Επιτροπή και εκπροσώπους αυτοκινητοβιομηχανιών στις οποίες συζητήθηκε το θέμα της προσέγγισης της Επιτροπής όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παραχώρησε πρόσβαση σε 15 από τις 18 επιστολές που είχαν σταλεί στον τότε επίτροπο Günter Verheugen, αλλά αρνήθηκε την πρόσβαση σε τρεις επιστολές που είχαν αποσταλεί από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Porsche με την αιτιολόγηση ότι η αποκάλυψή τους θα υπονόμευε την προστασία των εμπορικών συμφερόντων της εταιρίας,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1, στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(4) προβλέπει ότι στόχος του εν λόγω κανονισμού είναι η εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης σε έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, και λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης οποιεσδήποτε εξαιρέσεις από αυτήν την αρχή θα πρέπει να τυγχάνουν στενής ερμηνείας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αρνήθηκε να παράσχει στον καταγγέλλοντα πρόσβαση στις επιστολές της Porsche AG βάσει της πρώτης περίπτωσης του άρθρου 4, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 η οποία προβλέπει ότι «Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σ» ένα έγγραφο, η γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την προστασία των εμπορικών συμφερόντων ενός συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας ...«,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω επιστολές εστάλησαν από την Porsche AG στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Επιτροπής με τους βασικούς ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων όσον αφορά την αναθεώρηση της στρατηγικής της Επιτροπής για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των επιβατηγών αυτοκινήτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά συνέπεια ήταν πιθανό οι τρεις επιστολές να περιελάμβαναν πληροφορίες για τις επιχειρηματικές σχέσεις της Porsche ΑΕ και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να έχει θεωρήσει ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης που ορίζει το άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή έλεγξαν τις τρεις επιστολές της Porsche ΑΕ όπως και την ανταλλαγή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανάμεσα στην Επιτροπή και την Porsche στα οποία η Επιτροπή ενημέρωνε την Porsche ότι προετίθετο να μην δημοσιοποιήσει τις τρεις επιστολές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής, βάσει των ελέγχων που διενέργησε συμπέρανε ότι η Επιτροπή είχε κακώς απορρίψει την πλήρη πρόσβαση στις επιστολές από την Porsche AG σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση του άρθρου 4, παράγραφος 2 και τη μερική πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001(5) και λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο συνιστούσε περίπτωση κακοδιοίκησης,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Οκτωβρίου 2008 ο Διαμεσολαβητής συνέταξε σχέδιο σύστασης προς την Επιτροπή με τις λεπτομέρειες της εμπεριστατωμένης και νομικής ανάλυσης που πραγματοποίησε, στο οποίο δήλωνε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει πρόσβαση στις τρεις επιστολές που εστάλησαν από την Porsche AG στον πρώην αντιπρόεδρο Günter Verheugen στο σύνολό τους είτε να εξετάσει το ενδεχόμενο μερικής δημοσιοποίησης του περιεχομένου τους,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής ζήτησε βάσει του άρθρου 195 της ΣΕΚ (πλέον άρθρο 228 της ΣλΕΕ) από την Επιτροπή να του υποβάλει την εμπεριστατωμένη γνώμη της εντός τριών μηνών, δηλαδή έως τις 31 Ιανουαρίου 2009,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή όχι μόνο δεν υπέβαλε την γνώμη της εντός της προθεσμίας των τριών μηνών που προβλέπεται από το άρθρο 228 της ΣλΕΕ, αλλά αντιθέτως ζήτησε έξι φορές παράταση της προθεσμίας υποβολής της εμπεριστατωμένης γνώμης της σχετικά με το σχέδιο σύστασης του Διαμεσολαβητή, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο και εκ νέου τον Σεπτέμβριο 2009 ο Διαμεσολαβητής ενημέρωσε τη Γραμματεία της Επιτροπής σχετικά με την πρόθεσή του να παρουσιάσει ειδική έκθεση στο Κοινοβούλιο εάν δεν λάμβανε απάντηση στο σχέδιο σύστασής του,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα Επιτροπή, μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της, πράγματι παραχώρησε πρόσβαση στις επιστολές, αλλά ότι τούτο συνέβη περισσότερο από 15 μήνες μετά την έκδοση του σχεδίου σύστασης και όχι εντός των τριών μηνών, όπως ορίζεται στο καταστατικό του Διαμεσολαβητή και το άρθρο 228 της ΣλΕΕ,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, καθυστερώντας την απάντησή της στο σχέδιο σύστασης επί 15 μήνες αθέτησε την υποχρέωσή της για συνεργασία με τον Διαμεσολαβητή με ειλικρίνεια και καλή τη πίστει κατά την έρευνά του σχετικά με την υπόθεση 676/2008/RT, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο είναι επιζήμιο όχι μόνο για τον διοργανικό διάλογο, αλλά και για τη δημόσια εικόνα της ΕΕ,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής εντόπισε καθυστερήσεις της Επιτροπής και σε άλλη μία υπόθεση σχετική με την πρόσβαση σε έγγραφα (355/2007(TN)FOR), στην οποία μολονότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε υποβάλει την εμπεριστατωμένη γνώμη της σχετικά με το σχέδιο σύστασης του Διαμεσολαβητή έως την 31η Οκτωβρίου 2009, έως σήμερα δεν το έχει πράξει,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή τήρησε τις αρχικές προθεσμίες για την απάντηση σε καταγγελίες μόνο σε τέσσερις από τις 22 υποθέσεις που αφορούσαν πρόσβαση σε έγγραφα τις οποίες εξέτασε ο Διαμεσολαβητής το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 14 από αυτές τις 22 υποθέσεις κατέθεσε την απάντησή της με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών και σε έξι κατέθεσε μάλιστα την απάντησή της με καθυστέρηση τουλάχιστον 80 ημερών,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, ως το μοναδικό εκλεγμένο σώμα της Ένωσης, έχει την ευθύνη να διασφαλίζει και να προστατεύει την ανεξαρτησία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του προς του ευρωπαίους πολίτες και να παρακολουθεί την εφαρμογή των συστάσεών του,

1.  επιδοκιμάζει τις επικρίσεις στις οποίες προέβη ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και τη σύστασή του προς την Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 676/2008/RT·

2.  αναγνωρίζει ότι οι υπερβολικά καθυστερημένες απαντήσεις προς τον Διαμεσολαβητή σε αυτήν την περίπτωση συνιστούν παραβίαση του καθήκοντος που έχει η Επιτροπή για ειλικρινή συνεργασία, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη·

3.  ανησυχεί ιδιαίτερα για τη γενική πρακτική καθυστέρησης και κωλυσιεργίας που εφαρμόζει η Επιτροπή όσον αφορά τις έρευνες του Διαμεσολαβητή στις υποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση σε έγγραφα·

4.  υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που προβλέπονται από το άρθρο 4, παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 η Επιτροπή πρέπει να ορίζει προθεσμία εντός της οποία θα πρέπει να έχει απαντήσει ο τρίτος που είναι συντάκτης ενός εγγράφου και υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ασκεί την εξουσία της με τρόπο που να της επιτρέπει να τηρεί η ίδια τις προθεσμίες της(6)·

5.  υπενθυμίζει τη σχετική νομολογία που αφορά την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας (άρθρο 4, παράγραφος 3 της ΣΕΕ), σύμφωνα με την οποία τα θεσμικά όργανα της Ένωσης έχουν καθήκον να συνεργάζονται καλή τη πίστει όσον αφορά τις μεταξύ τους σχέσεις, και σημειώνει ότι η υποχρέωση αυτή ορίζεται σαφώς στο νέο άρθρο 13, παράγραφος 2 της ΣΕΕ·

6.  θεωρεί ότι η έλλειψη διάθεσης συνεργασίας της Επιτροπής στην παρούσα και σε άλλες υποθέσεις συνιστά κίνδυνο διάβρωσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Επιτροπή και υπονομεύει την ικανότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και του Κοινοβουλίου να επιδίδονται στην αρμόζουσα και αποτελεσματική εποπτεία της Επιτροπής και ότου τούτο ότι αντίκειται στην ίδια την αρχή του κράτους δικαίου η οποία αποτελεί θεμέλιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

7.  απαιτεί να δεσμευθεί η Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα επιτελεί το καθήκον της για ειλικρινή συνεργασία με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

8.  θεωρεί ότι στην περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή δεν αναλάβει αυτήν τη δέσμευση και/ή εξακολουθήσει να ασκεί την πρακτική της μη συνεργασίας απέναντι στον Διαμεσολαβητή, το Κοινοβούλιο μπορεί να επιβάλει κυρώσεις στην Επιτροπή, οι οποίες μπορεί μεταξύ άλλων να περιλαμβάνουν την εγγραφή μέρους του προϋπολογισμού της Επιτροπής για διοικητικές δαπάνες σε αποθεματικό·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

(1) ΕΕ L 113, 4.5.1994, σ. 15.
(2) ΕΕ L 189, 17.7.2008, σ. 25.
(3) ΕΕ C 244, 10.10.2002, σ. 5.
(4) ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43.
(5) Το άρθρο 4, παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 έχει ως εξής: «Εάν μόνον μέρη του ζητουμένου εγγράφου καλύπτονται από οιαδήποτε εξαίρεση, τα υπόλοιπα μέρη του εγγράφου δίδονται στη δημοσιότητα».
(6) Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 5 των λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 που προσαρτήθηκε στην απόφαση της Επιτροπής 2001/937/ΕΚ: «Ο συντάκτης τρίτος του οποίου ζητήθηκε η γνώμη διαθέτει προθεσμία απάντησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 εργάσιμων ημερών αλλά και η οποία να επιτρέπει στην Επιτροπή να τηρήσει τις δικές της προθεσμίες απάντησης. …».


26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008)
PDF 293kWORD 66k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) (2010/2076(INI))
P7_TA(2010)0437A7-0291/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την έκθεση αξιολόγησης της πρωτοβουλίας «EU PILOT» (COM(2010)0070),

–  έχοντας υπόψη την 25η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2007) (COM(2008)0777),

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2009)1683, SEC(2009)1684, SEC(2009)1685 και SEC(2010)0182),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, με τίτλο «Μια Ευρώπη αποτελεσμάτων – εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (COM(2007)0502),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ης Μαρτίου 2002, με θέμα τις σχέσεις με τον καταγγέλλοντα στον τομέα των παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου (COM(2002)0141),

–  έχοντας υπόψη του ψήφισμά του, της 21ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με την 23η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2005)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τον ρόλο του εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 119 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Αναφορών (Α7-0291/2010),

1.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν έχει απαντήσει σχετικά με τα ζητήματα που ήγειρε το Κοινοβούλιο στα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως δε στο προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης Φεβρουαρίου 2008· σημειώνει την έλλειψη προόδου όσον αφορά τη διαφάνεια, ιδίως σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα EU Pilot και το ζήτημα των ανθρώπινων πόρων·

2.  σημειώνει ότι, μέσω του EU Pilot, η Επιτροπή επιδιώκει να εντείνει τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις, τη συνεργασία και την εταιρική σχέση μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών(3) και, σε στενή συνεργασία με τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών, εξετάζει τρόπους χειρισμού της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκτιμά δε ότι η εν λόγω πρωτοβουλία ανταποκρίνεται στη νέα ανάγκη συνεργασίας μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος μιας εύρυθμης και αφοσιωμένης στον πολίτη Ένωσης εν συνεχεία της έγκρισης της Συνθήκης της Λισαβόνας· υπογραμμίζει την υποχρέωση της Επιτροπής, όπως ορίζεται με το άρθρο 17 ΣΕΕ να «μεριμνά για την εφαρμογή των Συνθηκών καθώς και των μέτρων που θεσπίζονται βάσει αυτών από τα θεσμικά όργανα'·

3.  παρατηρεί ότι αφενός οι πολίτες φέρονται να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια διασφάλισης της συμμόρφωσης με την νομοθεσία της ΕΕ στην πράξη(4) και αφετέρου – στο EU Pilot – βρίσκονται να απέχουν ακόμα περισσότερο από οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία· θεωρεί ότι τούτο δεν συνάδει με τις επίσημες δηλώσεις που περιέχονται στις Συνθήκες, σύμφωνα με τις οποίες «οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες» (άρθρο 1 ΣΕΕ), «οι οργανισμοί της Ένωσης διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά» (άρθρο 15 ΣλΕΕ) και ότι «σε όλες τις δραστηριότητές της, η Ένωση σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών της, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της» (άρθρο 9 ΣΕΕ)·

4.  σημειώνει ότι, προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί το EU Pilot, η Επιτροπή δημιούργησε επιγραμμική βάση δεδομένων εμπιστευτικού χαρακτήρα(5) με σκοπό την επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να παραχωρήσει στο Κοινοβούλιο ουσιαστική πρόσβαση στην εν λόγω βάση δεδομένων ώστε να μπορέσει το Κοινοβούλιο να επιτελέσει τον ελεγκτικό του ρόλο επί του τρόπου με τον οποίο η Επιτροπή επιτελεί τον δικό της ρόλο ως θεματοφύλακα των Συνθηκών·

5.  επισημαίνει ότι ο ενεργός ρόλος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται ρητά στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός σημαντικό ιδίως ως προς την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών· εκτιμά ότι η δυνατότητα των πολιτών να καθορίσουν το νομοθετικό προγραμματισμό συνδέεται συν τοις άλλοις στενά με τον τρέχοντα, ουσιαστικό τους ρόλο ως προς τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής και συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της διαφάνειας και αξιοπιστίας των σχετικών διαδικασιών·

6.  σημειώνει ότι στην περίληψη της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, δίδεται περισσότερη έμφαση στη μεταφορά παρά στην ίδια την εφαρμογή. Καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει δεόντως το ρόλο των αναφορών στη διαδικασία ελέγχου της πραγματικής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ· οι αναφορές πολύ συχνά αποτελούν την πρώτη ένδειξη, πέρα από τη μεταφορά, ότι τα κράτη μέλη καθυστερούν την εφαρμογή των νομικών μέτρων·

7.  φρονεί ότι, με την παρούσα μορφή τους, οι ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής «για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου» δεν παρέχουν στους πολίτες ή στα άλλα όργανα επαρκείς πληροφορίες ως προς την κατάσταση που επικρατεί πραγματικά στον τομέα της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου διότι η Επιτροπή αναφέρεται μόνο στις επίσημες διαδικασίες που κινεί κατά των κρατών μελών που δεν έχουν μεταφέρει το κοινοτικό δίκαιο στα εθνικά νομοθετικά τους συστήματα· εκτιμά εντούτοις ότι σε μεγάλο βαθμό θα ήταν επίσης προς το συμφέρον των πολιτών και του Κοινοβουλίου να ενημερώνονται σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει που κινεί η Επιτροπή κατά χωρών που μεταφέρουν εσφαλμένα το κοινοτικό δίκαιο και να πληροφορούνται λεπτομέρειες αυτών των διαδικασιών·

8.  επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρέχει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλους τους τύπους παραβιάσεων, στοιχεία τα οποία στο σύνολό τους πρέπει να τίθενται απρόσκοπτα στη διάθεση του Κοινοβουλίου ώστε να μπορεί αυτό να επιτελεί τον ελεγκτικό του ρόλο επί του τρόπου με τον οποίο η Επιτροπή επιτελεί τον δικό της ρόλο ως θεματοφύλακα των Συνθηκών· επισημαίνει επίσης ότι η συγκέντρωση και η οργάνωση τέτοιων στοιχείων πρέπει να συνάδει με προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις προκειμένου να διευκολύνεται το Κοινοβούλιο στην προσπάθειά του να αξιολογεί ουσιαστικά την πρόοδο που πραγματοποιεί η Επιτροπή, ανεξαρτήτως του αν η παραβίαση έχει εξεταστεί μέσω EU Pilot ή μέσω της αρχικής διαδικασίας επί παραβάσει·

9.  παρατηρεί ότι οι χρονοτριβές στην ορθή εφαρμογή, την μεταφορά και την εκτέλεση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων τους, με αποτέλεσμα την νομική αβεβαιότητα και να παρεμποδίζονται από το να επωφελούνται πλήρως από τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς· επισημαίνει το υψηλό κόστος που επιφέρει η μη συμμόρφωση και η μη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ καθώς και την συνεπακόλουθη έλλειψη εμπιστοσύνης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

10.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη υποτιμούν την αξία της ορθής και έγκαιρης εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου· τα παροτρύνει δε να δώσουν κατάλληλη προτεραιότητα στη μεταφορά και εφαρμογή του προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις

11.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει «διαδικαστικό κώδικα» με τη μορφή κανονισμού σύμφωνα με τη νέα νομική βάση του άρθρου 298 ΣλΕΕ που θα καθορίζει τις διάφορες πτυχές των διαδικασιών επί παραβάσει, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων, των προθεσμιών, του δικαιώματος ακρόασης, της υποχρέωσης αιτιολόγησης κλπ., προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα των πολιτών και η διαφάνεια· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η ανακοίνωσή της του 2002 αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς στην εκπόνηση παρόμοιου διαδικαστικού κώδικα·

12.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνέστησε προσφάτως ομάδα εργασίας για το διοικητικό δίκαιο της ΕΕ με αποστολή να εξετάσει κατά πόσο είναι δυνατή η κωδικοποίηση του διοικητικού δικαίου της ΕΕ και τι προϋποθέτει στη πράξη ένα παρόμοιο έργο· εκτιμά ότι τα συμπεράσματα της εν λόγω ομάδας εργασίας πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συζήτηση ενός ευρωπαϊκού διοικητικού κώδικα·

13.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε προσφάτως ομόφωνα επιστολή με την οποία συντάσσεται με τις απόψεις αναφέροντος ο οποίος ζητεί να υπάρξει τυποποιημένη διοικητική διαδικασία για τον έλεγχο και την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, διαδικασία η οποία, χωρίς να θίγει τη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής για το πότε και εναντίον ποιου θα κινεί διαδικασίες, θα οριοθετεί εντούτοις την εν λόγω ευχέρεια εντός των ορίων της χρηστής διοικητικής πρακτικής(6)·

14.  υπενθυμίζει τον πρωταρχικό ρόλο που έχει αναλάβει η Επιτροπή ως θεματοφύλακας των Συνθηκών να διασφαλίζει την εκ μέρους των κρατών μελών ορθή και έγκαιρη εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· παροτρύνει την Επιτροπή να κάνει χρήση όλων των εξουσιών που της αναθέτουν οι Συνθήκες και δη οι νέες διατάξεις του άρθρου 260 ΣλΕΕ όσον αφορά την παράλειψη κράτους μέλους να ανακοινώσει τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο οδηγιών·

15.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής(7), με το οποίο ζητεί από την Επιτροπή «να παρέχει στο Κοινοβούλιο συγκεντρωτικές πληροφορίες για όλες τις διαδικασίες επί παραβάσει από την επιστολή επίσημης κοινοποίησης, συμπεριλαμβανομένων, αν το ζητήσει το Κοινοβούλιο (…) πληροφοριών για τα ζητήματα που αφορά η διαδικασία επί παραβάσει»(8)·

16.  φρονεί ότι οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να αναμένουν από την Επιτροπή το ίδιο επίπεδο διαφάνειας, είτε υποβάλουν μια τυπική καταγγελία είτε ασκούν το δικαίωμα υποβολής αναφοράς σύμφωνα με τη Συνθήκη· ζητεί συνεπώς να παρέχονται στην Επιτροπή Αναφορών σαφείς πληροφορίες όσον αφορά το στάδιο στο οποίο βρίσκεται μία διαδικασία επί παραβάσει για την οποία υποβλήθηκε επίσης αναφορά· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να καταστήσει σαφές προς όφελος της Επιτροπής Αναφορών και του ευρέος κοινού ποια διαδικασία ακολουθείται για την εξέταση ερωτήσεων και καταγγελιών·

17.  επιδοκιμάζει τα μέτρα που είχε προγραμματίσει η Επιτροπή για το 2009 και το μέλλον, για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ζητεί να συμμετέχει στις διαδικασίες επί παραβάσει σε υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμούν αναφορές, όπως στην περίπτωση της Καμπανίας για τη νομοθεσία περί αποβλήτων και στην περίπτωση της Ισπανίας για τη νομοθεσία που αφορά τη διαχείριση των υδάτων·

18.  καλεί την Επιτροπή να του παράσχει εκείνα τα σχετικά στοιχεία που θα καταστήσουν δυνατή την απαιτούμενη ανάλυση ως προς την προστιθέμενη αξία που προσδίδει το EU Pilot στην υφιστάμενη διαδικασία διαχείρισης υποθέσεων παράβασης και θα αιτιολογήσουν την ενδεχόμενη παράταση του προγράμματος· θεωρεί, λόγου χάρη, ότι τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να επιτρέψουν στο Κοινοβούλιο να ελέγξει κατά πόσον οι 10 εβδομάδες που έχει στη διάθεσή του ένα κράτος μέλος για να βρει λύση σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν καθυστερούν περαιτέρω την έναρξη διαδικασίας επί παραβάσει, διαδικασίας που είναι ήδη εξαιρετικά χρονοβόρος και μακροσκελής·

19.  σημειώνει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την δέσμευση της Επιτροπής να προβαίνει συστηματικά σε αξιολογήσεις των απαντήσεων των κρατών μελών στις καταγγελίες· καλεί την Επιτροπή να παρέχει αυτού του είδους τις αξιολογήσεις με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και κατόπιν ενδελεχούς ανάλυσης του φακέλου· ζητεί να διευκρινιστεί ο ρόλος του καταγγέλλοντος στη διαδικασία αξιολόγησης·

20.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πόρους που θα επιτρέψουν τον πλήρη έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, τη εκκίνηση υποθέσεων με ίδια πρωτοβουλία και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για σημαντικές και συστηματικές ενέργειες· καλεί την Επιτροπή να του παράσχει, όπως επανειλημμένα της έχει ζητηθεί, σαφή και πλήρη στοιχεία σχετικά με τους πόρους για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων επί παραβάσει στις διάφορες Γενικές Διευθύνσεις και σχετικά με τους πόρους που κατανέμονται στο πρόγραμμα EU Pilot· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι έχει δεσμευτεί να στηρίξει το έργο της μέσω αυξημένων πιστώσεων του προϋπολογισμού για αυξημένους πόρους·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει καινοτόμους μηχανισμούς, όπως η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης, η οποία προβλέπεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες, για να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ·

22.  χαιρετίζει την πρωτοεμφανιζόμενη μονοαπευθυντική υπηρεσία εξυπηρέτησης που επιτρέπει στους πολίτες να ζητούν συμβουλές, να ασκούν προσφυγές και να υποβάλουν καταγγελίες μέσω της ιστοσελίδας «Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ»(9). Με την ενσωμάτωση της πολυδιαφημισμένης Πρωτοβουλίας των Πολιτών (άρθρο 11, παράγραφος 4, ΣΕΕ) στη λίστα με τα μέσα συμμετοχής των πολιτών, η ανάγκη για επεξηγήσεις και καθοδήγηση έχει αυξηθεί θεαματικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να συμμετέχει στην ανάπτυξη της εν λόγω πύλης προκειμένου να διασφαλίσει τη συνοχή των ιδίων σχεδίων του για παροχή καλύτερης καθοδήγησης στους πολίτες·

23.  υπενθυμίζει τη δέσμευση του Συμβουλίου να παροτρύνει τα κράτη μέλη να εκπονήσουν και να δημοσιεύσουν πίνακες με τους οποίους θα διαφαίνεται ο συσχετισμός οδηγιών και μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο· επισημαίνει ότι παρόμοιοι πίνακες είναι απαραίτητοι προκειμένου να μπορεί η Επιτροπή να ελέγχει αποτελεσματικά τα μέτρα εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη·

24.  παροτρύνει την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου στους τομείς της εφαρμογής, της επιβολής και του ελέγχου των κανόνων της ενιαίας αγοράς· υποστηρίζει την ιδέα ενός ετήσιου φόρουμ ενιαίας αγοράς·

25.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο του πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς και του πίνακα αποτελεσμάτων του καταναλωτή στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης χρήσης των μηχανισμών παρακολούθησης και συγκριτικής αξιολόγησης, οι οποίοι συνιστούν σημαντικό έμμεσο πειθαρχικό μηχανισμό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση και προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη του πίνακα αποτελεσμάτων του καταναλωτή·

26.  παρατηρεί ότι τα δικαστήρια των κρατών μελών παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και συντάσσεται απολύτως με τις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση και συντονισμό της κατάρτισης των δικαστών των κρατών μελών, των νομικών, των αξιωματούχων και των υπαλλήλων που υπηρετούν στις εθνικές δημόσιες διοικήσεις·

27.  φρονεί ότι, όταν η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει εναντίον κράτους μέλους, οφείλει επίσης να δημοσιεύει ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η πράξη που συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ μπορεί να προσβληθεί από τους θιγόμενους πολίτες του αντίστοιχου κράτους μέλους στα εθνικά τους δικαστήρια·

28.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την κατάρτιση των δικαστών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις· εκτιμά ότι αποκτά θεμελιώδη σημασία η ενίσχυση της κατάρτισης των δικαστών και στην προοπτική του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση του προγράμματος της Στοκχόλμης·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 184 E, 6.8.2009, σ. 63.
(2) ΕΕ C 294 E, 3.12.2009, σ. 27.
(3) Έκθεση αξιολόγησης της πρωτοβουλίας «EU Pilot», σ. 2.
(4) Ανακοίνωση της Επιτροπής, του 2002, «Η Επιτροπή (…) επανειλημμένα αναγνώρισε τον ουσιαστικό ρόλο του καταγγέλλοντος στην ανίχνευση των παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου».
(5) Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της πρωτοβουλίας «EU Pilot» (COM(2010)0070, σ. 2).
(6) Η διακριτική ευχέρεια μπορεί να αποτελεί αναγκαίο κακό στη σύγχρονη διακυβέρνηση, αλλά η απόλυτη διακριτική ευχέρεια σε συνδυασμό με παντελή έλλειψη διαφάνειας είναι θεμελιωδώς αντίθετη με το κράτος δικαίου' - Έκθεση Frassoni (2005/2150(INI)) σχετικά με την 21η και 22η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2003 και 2004), σ. 20 της αιτιολογικής έκθεσης.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0009.
(8) Το ίδιο, παράγραφος 3, στοιχείο ε), σημείο 5.
(9) http://ec.europa.eu/eyouguide.


Τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην ψηφιακή εποχή: το μέλλον του διττού συστήματος
PDF 294kWORD 80k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην ψηφιακή εποχή: το μέλλον του διττού συστήματος (2010/2028(INI))
P7_TA(2010)0438A7-0286/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 14 και 106, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 29 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11, παράγραφος 2, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με το ρόλο των δημόσιων τηλεοπτικών υπηρεσιών σε μια κοινωνία πολυμέσων(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση(5),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τον πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SEC(2007)0032),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. R (96) 10, της 11ης Σεπτεμβρίου 1996, της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με την εγγύηση της ανεξαρτησίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 25ης Ιανουαρίου 1999, σχετικά με τις δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες(6),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. CM/Rec(2007)2, της 31ης Ιανουαρίου 2007, της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον πλουραλισμό των οπτικοακουστικών μέσων και την ποικιλομορφία του περιεχομένου των οπτικοακουστικών μέσων,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. CM/Rec(2007)3, της 31ης Ιανουαρίου 2007, της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με την αποστολή των μέσων ενημέρωσης δημόσιας υπηρεσίας στην κοινωνία της πληροφορίας,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 1878(2009), της 25ης Ιουνίου 2009, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη χρηματοδότηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την εγγύηση της ανεξαρτησίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0286/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατικότητα της Ευρωπαϊκής κοινωνίας, η συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες συζητήσεις και η πρόσβαση σε πληροφορίες στον ψηφιακό κόσμο εξαρτώνται από την ύπαρξη δραστήριου και ανταγωνιστικού τομέα οπτικοακουστικών μέσων και εγγράφου τύπου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες αποτελούν μια από τις σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης των πολιτών στα κράτη μέλη της ΕΕ, και ότι ως εκ τούτου είναι σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης των αξιών και των απόψεων των ανθρώπων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι δημόσιες όσο και οι ιδιωτικές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες έχουν καίριο ρόλο να διαδραματίσουν σε σχέση με την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική παραγωγή, στην πολιτιστική πολυμορφία και ταυτότητα, στον πλουραλισμό, στην κοινωνική συνοχή, στην προώθηση των θεμελιωδών ελευθεριών και στη λειτουργία της δημοκρατίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες διαδραματίζουν πρωτοποριακό ρόλο παρέχοντας κίνητρα και κάνοντας χρήση των τεχνολογικών εξελίξεων για να προσφέρουν το περιεχόμενό τους στο κοινό μέσω καινοτόμων μέσων ενημέρωσης και τεχνικών διανομής,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το οπτικοακουστικό πεδίο στην ΕΕ είναι μοναδικό και χαρακτηρίζεται από το αποκληθέν «διττό σύστημα» που βασίζεται σε πραγματική ισορροπία μεταξύ δημόσιων και εμπορικών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα αποτελεσματικό διττό σύστημα, με πραγματική ισορροπία μεταξύ δημόσιας υπηρεσίας και ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών είναι προς το γενικό συμφέρον,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνύπαρξη δημόσιων υπηρεσιών και εμπορικών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών έχει εξασφαλίσει ευρύ φάσμα προγραμμάτων, προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ, και συμβάλλει στον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, στην πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, στον εκδοτικό ανταγωνισμό (από απόψεως ποιότητας και ποικιλίας του περιεχομένου) και στην ελευθερία της έκφρασης,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο του διττού συστήματος ως συμβολή στην παραγωγή και τη διάδοση του περιεχομένου της ΕΕ,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές του οπτικοακουστικού πεδίου τα τελευταία έτη, με την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών, τις εξειδικευμένες πλατφόρμες πληρωμής και τους νέους επιγραμμικούς παράγοντες, έχουν ασκήσει αντίκτυπο στο παραδοσιακό διττό σύστημα ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και στον εκδοτικό ανταγωνισμό (από απόψεως ποιότητας και ποικιλίας του περιεχομένου) αναγκάζοντας τους δημόσιους και ιδιωτικούς σταθμούς να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να εξετάσουν νέες πλατφόρμες διανομής,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση των νέων τεχνολογιών έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στην ενημέρωση και την πληροφορία,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραδοσιακά σύνορα του τομέα της ενημέρωσης δεν ισχύουν πλέον στο επιγραμμικό περιβάλλον, δεδομένου ότι τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης δεν μπορούν να επιβιώσουν αν δεν επεκταθούν σε νέες πλατφόρμες (όπως υπηρεσίες SMS, ιστοσελίδες και εφαρμογές για έξυπνα τηλέφωνα), σύμφωνα με τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου της ΕΕ,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφημερίδες και τα περιοδικά αποτελούν, και πρέπει να συνεχίσουν να είναι, ουσιώδη στοιχεία ενός πλουραλιστικού και ποικιλόμορφου ευρωπαϊκού τομέα ενημέρωσης,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου, καθώς και οι μηχανές αναζήτησης, διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στο νέο περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ψηφιακή εποχή – η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένη επιλογή για τους καταναλωτές, αλλά επίσης από τον κίνδυνο κατακερματισμού του κοινού, από την αύξηση της συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης, την αύξηση του αριθμού των κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, και τη στροφή προς τις συνδρομητικές υπηρεσίες και την κρυπτογράφηση – οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες βοηθούν, και πρέπει να βοηθούν, στη διατήρηση μιας δημόσιας σφαίρας, παρέχοντας προγράμματα με υψηλή ποιότητα και κοινωνική χρησιμότητα, καθώς και αντικειμενική πληροφόρηση,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί δεν έχουν ακόμη εδραιωθεί κοινωνικά ούτε διαθέτουν επαρκείς πόρους,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί ορισμένων κρατών μελών αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την πολιτική τους ανεξαρτησία, τη βιωσιμότητά τους, αλλά ακόμα και την οικονομική τους βάση, πράγμα που αποτελεί άμεση απειλή για αυτή καθεαυτή την ύπαρξη του διττού συστήματος,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική τηλεόραση γνώρισε τελευταία οικονομικές δυσχέρειες εξαιτίας της μείωσης των διαφημίσεων,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών ο ορισμός της αποστολής της δημόσιας υπηρεσίας και η πρόβλεψη της χρηματοδότησης των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, σύμφωνα με τις αρχές του Πρωτοκόλλου του Άμστερνταμ,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες υπηρεσίες ενημέρωσης χρειάζονται επαρκή δημόσια χρηματοδότηση, συμμετοχή σε συναφείς νέες τεχνολογίες και πλατφόρμες και ένα σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον, ώστε να μπορούν να πληρούν τα καθήκοντά τους προσφέροντας πολιτιστικό και ειδησεογραφικό περιεχόμενο υψηλού επιπέδου και να αναπτύσσουν ρητά υπό την ιδιότητά τους αυτή την ικανότητα χρήσης των επικοινωνιακών μέσων προς όφελος του κοινού,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα μπορούν να βελτιωθούν μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ευρωπαϊκών προτύπων της ελευθερίας της έκφρασης, του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης και της ανεξαρτησίας, της αποστολής και της χρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών ενημέρωσης πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη μέλη,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν διαθέτει επί του παρόντος τα κατάλληλα μέσα για να παρακολουθεί και αντιδρά σε απειλές κατά των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και του διττού συστήματος στα κράτη μέλη ή σε συγκεκριμένες περιοχές της ΕΕ,

1.  επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στο διττό σύστημα ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, στα πλαίσια του οποίου τα ιδιωτικά και δημόσια μέσα ενημέρωσης παίζουν καθένα το ρόλο του, ανεξάρτητα από πολιτικές και οικονομικές πιέσεις, και ζητεί η πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές ανωτάτου επιπέδου να διασφαλίζεται ανεξαρτήτως της αγοραστικής ικανότητας των καταναλωτών και των χρηστών·

2.  τονίζει ιδιαίτερα το θεμελιώδη ρόλο ενός γνήσια ισορροπημένου ευρωπαϊκού διττού συστήματος για την προαγωγή της δημοκρατίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενσωμάτωσης, καθώς και για την προστασία και προώθηση του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, της παιδείας των μέσων ενημέρωσης, της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά την ελευθεροτυπία·

3.  διαπιστώνει ότι η συνύπαρξη των δημόσιων και ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης συνέβαλε σημαντικά στην καινοτομία και τη διαφοροποίηση από πλευράς περιεχομένου και είχε θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα·

4.  τονίζει εκ νέου την ανάγκη διατήρησης ισχυρής και ζωντανής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, προσαρμόζοντάς την ταυτόχρονα στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και επιμένει στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την υλοποίηση του στόχου αυτού·

5.  επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι στην ψηφιακή εποχή τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα έχουν την ειδική αποστολή να καλλιεργήσουν μια δημόσια σφαίρα, καθιστώντας το υψηλής ποιότητας και δημοσίου συμφέροντος περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης οικουμενικά προσπελάσιμο από όλες τις σχετικές πλατφόρμες·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν επαρκείς πόρους προκειμένου να μπορέσουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί να ενταχθούν στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και να εξασφαλίσουν τα οφέλη από τις σύγχρονες οπτικοακουστικές υπηρεσίες για το ευρύ κοινό·

7.  καλεί σχετικά τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς να προσαρμόσουν τη δομής τους εις τρόπον ώστε να προσφέρουν ελκυστικό και ποιοτικό περιεχόμενο προκειμένου να προσεγγίσουν τους νέους που χρησιμοποιούν τα μέσα ενημέρωσης σχεδόν αποκλειστικά από το διαδίκτυο·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν το ψηφιακό χάσμα -πχ μεταξύ πόλης και υπαίθρου- και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων και από όλες τις περιοχές στο ψηφιακό περιβάλλον, γεγονός που θα επιτρέψει την ισότιμη πρόσβαση στα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα·

9.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα παροχής διευκολύνσεων στους καταναλωτές σε σχέση με τη μετάβαση από το αναλογικό σύστημα τηλεοπτικής μετάδοσης στο ψηφιακό·

10.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να ορίσουν την αποστολή των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, ούτως ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τη διαφορετικότητά τους μέσω της δέσμευσής τους υπέρ της πρωτότυπης οπτικοακουστικής παραγωγής και υψηλής ποιότητας προγραμματισμού και δημοσιογραφίας, ανεξαρτήτως εμπορικών σκοπιμοτήτων ή πολιτικής επιρροής, που είναι και το στοιχείο που τους διαφοροποιεί· επισημαίνει ότι η αποστολή αυτή πρέπει να οριστεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα, αλλά λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αυτονομία των οργανισμών όσον αφορά την κατάρτιση του προγράμματος·

11.  υπενθυμίζει ότι, βάσει της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας, οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, εντός των πλαισίων της αποστολής τους, πρέπει να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων νέων υπηρεσιών, σε όλες τις πλατφόρμες·

12.  επιμένει ότι η έλλειψη νομικών διατάξεων σε ορισμένα κράτη μέλη σχετικά με τις δραστηριότητες δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στο διαδίκτυο ενδέχεται να επιδράσει στην ικανότητα του κλάδου να επεκταθεί σε νέες πλατφόρμες·

13.  υπενθυμίζει ότι οι επίγειες ραδιοτηλεοπτικές πλατφόρμες, οι οποίες βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα που επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο διττό ραδιοτηλεοπτικό σύστημα και είναι ιδανικές για να παρέχουν στους χρήστες δωρεάν, ευκόλως προσβάσιμες υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων οι οποίες μπορούν να προσαρμόζονται καλύτερα στον κατακερματισμό των τοπικών αγορών και, άρα, να ανταποκρίνονται στις τοπικές πολιτισμικές και κοινωνικές προσδοκίες·

14.  λαμβάνει γνώση της ανακοινώσεως της Επιτροπής για τις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες του Ιουλίου 2009 που αναγνωρίζει στους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς το δικαίωμα να είναι παρόντες σε όλες τις σχετικές πλατφόρμες διανομής και επιβεβαιώνει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίζουν την εντολή, τη χρηματοδότηση και την οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων ενώ, παράλληλα, αναγνωρίζει την αρμοδιότητα της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των πρόδηλων σφαλμάτων και καλεί τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την ισορροπία μεταξύ των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης, να διασφαλίσουν συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης, επιτρέποντας έτσι τη διατήρηση δραστήριου τοπίου ενημέρωσης στο επιγραμμικό περιβάλλον·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας και της ανάγκης σεβασμού της εκδοτικής ανεξαρτησίας των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη τους για σταθερή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση·

16.  επισημαίνει ωστόσο το τεράστιο κόστος των (υφισταμένων) προληπτικών ελέγχων και τονίζει ότι τάσσεται υπέρ των αναλογικών αξιολογήσεων·

17.  υπενθυμίζει τη σημασία των συστάσεων και δηλώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχουν γίνει δεκτές από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και που θεσπίζουν ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθεροτυπία, τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης και την ανεξαρτησία, οργάνωση, αποστολή και χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης δημόσιας υπηρεσίας, ιδίως στην κοινωνία της πληροφορίας, διασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών·

18.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις τους υπέρ αυτών των ευρωπαϊκών προτύπων και τα παροτρύνει να προσφέρουν δέουσα, ανάλογη και σταθερή χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης δημόσιας υπηρεσίας ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους, να εξασφαλίσουν την πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία τους, και να συμβάλουν σε μια κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης χωρίς αποκλεισμούς, με αντιπροσωπευτικά και υψηλής ποιότητας μέσα ενημέρωσης που να είναι διαθέσιμα σε όλους·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σε διάφορα επίπεδα (εθνικές αρχές αρμόδιες για τα μέσα ενημέρωσης, ενδιαφερόμενοι φορείς, διαχειριστές δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ανεξάρτητοι ρυθμιστικοί φορείς και εκπρόσωποι τηλεθεατών και καταναλωτών)·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ρυθμιστικών Αρχών (EPRA) και να επιταχύνουν την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε ό,τι αφορά τα αντίστοιχα εθνικά ραδιοτηλεοπτικά συστήματά τους·

21.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών πρέπει να διορίζονται με βάση τα προσόντα τους και την εξοικείωσή τους με τον τομέα των μέσων ενημέρωσης·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν εντολή, συνοδευόμενη από τους απαραίτητους πόρους, στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τομέα, να συγκεντρώνει δεδομένα και να ερευνά τον τρόπο με τον οποίο τηρούν τα κράτη μέλη τα πρότυπα αυτά, έτσι ώστε να εξετάζει κατά πόσο τα εν λόγω πρότυπα έχουν επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, και ζητεί επιμόνως να θεωρούνται τα κράτη μέλη υπόλογα για τη μη εκπλήρωση των δεσμεύσεων αυτών·

23.  καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στο διττό σύστημα ως μέρος του κεκτημένου της ΕΕ κατά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και ζητεί επιμόνως να παρακολουθείται η πρόοδος των υποψηφίων κρατών μελών επί του θέματος αυτού·

24.  καλεί επίσης τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά το ζήτημα της υποχρηματοδότησης των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών· και τούτο ιδιαίτερα με σκοπό την εκπλήρωση της συγκεκριμένης αποστολής των δημόσιων μέσων στα οποία πρέπει να έχει πρόσβαση ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός ακροατών και τηλεθεατών στο επίπεδο του συνόλου των νέων μέσων επικοινωνίας·

25.  επισημαίνει ότι η διαφάνεια της ιδιοκτησίας ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών δεν εξασφαλίζεται σε όλα τα κράτη μέλη και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και υποστηρίζει την πρόοδο επί του θέματος·

26.  ζητεί από τα κράτη μέλη να σταματήσουν τις πολιτικές παρεμβάσεις όσον αφορά το περιεχόμενο των υπηρεσιών που προσφέρουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί·

27.  χαιρετίζει τα συμπεράσματα της ανεξάρτητης μελέτης που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής σχετικά με τον προσδιορισμό δεικτών μέτρησης του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ·

28.  ενθαρρύνει την υλοποίηση Παρατηρητηρίου για τον Πλουραλισμό των Μέσων Ενημέρωσης, το οποίο είναι αποτελεσματικό εργαλείο για τη διάγνωση απειλών σε βάρος του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης·

29.  υπενθυμίζει τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προσφέρει η ΕΤΕ, και ενθαρρύνει τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να υποβάλουν αίτηση δανείου με ευνοϊκούς όρους από την ΕΤΕ για την ανανέωση της υποδομής τους, ιδίως σε σχέση με την ψηφιοποίηση και την καινοτομία·

30.  ενθαρρύνει τους ενδιαφερομένους να εντείνουν τη συνεργασία με στόχο τη διασφάλιση του διττού συστήματος και, ειδικότερα, ενθαρρύνει τους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς να συνεργαστούν μεταξύ τους καθώς και με εκδότες για τον μερισμό του περιεχομένου και για καινοτόμα σχέδια και να εξεύρουν τρόπους για συμπράξεις·

31.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία με συμμετοχή διαφόρων παραγόντων των μέσων ενημέρωσης, με στόχο να εντοπιστούν ενδεχόμενοι τομείς συνεργασίας, να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να αντιμετωπιστούν σχετικά ζητήματα·

32.  υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι τα τοπικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, ιδίως στις μικρές κοινότητες, αντιμετωπίζουν δυσκολίες από πλευράς μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (πχ σε σχέση με τη διαφήμιση)· θεωρεί ότι οι νέες δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο αυτό προκειμένου να εξασφαλισθεί η ραδιοτηλεοπτική μετάδοση σε κλίμακα περιφέρειας που να καλύπτει ευρύτερη περιοχή·

33.  ενθαρρύνει την Επιτροπή αφενός να προσαρμόσει τα θέματα περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στη νέα ψηφιακή εποχή επιτρέποντας στους φορείς ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης να συνεχίσουν να προσφέρουν ευρύ φάσμα ποιοτικού ευρωπαϊκού περιεχομένου και να μελετήσει ειδικότερα τρόπους για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης αρχειακού περιεχομένου και εφαρμογής επεκτεταμένων συστημάτων αδειών καθώς και απλών μονοαπευθυντικών συστημάτων για την εκκαθάριση δικαιωμάτων·

34.  αναμένει την εκπόνηση έκθεσης σχετικά με τις διατάξεις της οδηγίας περί υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενημέρωσης, σε σχέση με το χρόνο που αφιερώνεται στη μετάδοση ευρωπαϊκών έργων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη λάβει μέτρα από αυτή την άποψη·

35.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι συναθροιστές περιεχομένου να συμμορφώνονται με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, και να εξετάσει τρόπους με τους οποίους οι μηχανές αναζήτησης και οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της δημιουργίας περιεχομένου·

36.  υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης στα μέσα ενημέρωσης για την υπεύθυνη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι συναθροιστές περιεχομένου·

37.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 95, 15.4.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ C 320, 28.10.1996, σ. 180.
(3) ΕΕ C 8 E, 14.1.2010, σ. 85.
(4) ΕΕ C 45 E, 23.2.2010, σ. 9.
(5) ΕΕ C 257, 27.10.2009, σ. 1.
(6) ΕΕ C 30, 5.2.1999, σ. 1.


10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια
PDF 293kWORD 67k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη δέκατη επέτειο του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια
P7_TA(2010)0439RC-B7-0624/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1325 (2000) και 1820 (2008) σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1888 (2009) για τη σεξουαλική βία κατά γυναικών και παιδιών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης, που τονίζει ότι είναι ευθύνη όλων των κρατών να θέσουν τέρμα στην ατιμωρησία και να διώκουν τους υπαιτίους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων που σχετίζονται με σεξουαλική και άλλης μορφής βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 54/134 της 7ης Φεβρουαρίου 2000, με το οποίο η 25η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, που θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η ισότητα των φύλων συνεκτιμάται σε όλο το έργο της ΕΕ με χώρες εταίρους σε όλα τα επίπεδα,

–  έχοντας υπόψη τον ορισμό, το Μάρτιο του 2010, Ειδικής Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία σε ένοπλες συρράξεις,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο του Συμβουλίου για μια συνεκτική προσέγγιση στην εφαρμογή εκ μέρους της ΕΕ των ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ 1325 και 1820 και το επιχειρησιακό έγγραφο για την εφαρμογή του ψηφίσματος του ΣΑΗΕ 1325 όπως έχει ενισχυθεί από το ψήφισμα του ΣΑΗΕ 1820 στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, που αμφότερα εγκρίθηκαν το Δεκέμβριο του 2008, καθώς και το έγγραφο του Συμβουλίου για την ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΚΠΑΑ, του Σεπτεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία και τις διακρίσεις σε βάρος γυναικών και κοριτσιών και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόμηση της ειρήνης / των εθνών (1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις ένοπλες συρράξεις και το ρόλο τους στη διαδικασία ανασυγκρότησης στις χώρες που ευρίσκονται σε μεταπολεμικό στάδιο(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τις γυναίκες στην πολιτική(3),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του 2007 για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις ελλείψεις στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό(4),

–  έχοντας υπόψη τη νεοσυσταθείσα Μονάδα του ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων (ΟΗΕ-Γυναίκες),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών σε εμπόλεμες περιοχές αποτελεί συχνά επέκταση των διακρίσεων λόγω φύλου που υφίστανται ήδη σε καιρό ειρήνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών συμπίπτει με τη δέκατη επέτειο του Ψηφίσματος του ΣΑΗΕ 1325, που ήταν το πρώτο ψήφισμα για την αντιμετώπιση των δυσανάλογων και πρωτοφανών συνεπειών των ένοπλων συγκρούσεων στις γυναίκες και γα τη σύνδεση των εμπειριών που έχουν οι γυναίκες από τη σύρραξη με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, με την κάλυψη των συνδεόμενων μεταξύ τους θεματικών τομέων της συμμετοχής, προστασίας, πρόληψης, αρωγής και αποκατάστασης,

Β.  έχοντας υπόψη ότι η 25η Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφίσματα του ΣΑΗΕ 1820, 1888 και 1889 ενισχύουν και συμπληρώνουν το ψήφισμα 1325 και ότι τα τέσσερα ψηφίσματα πρέπει να θεωρούνται ως δέσμη υποχρεώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών αποτελεί κοινό μέλημα και ευθύνη κάθε κράτους μέλους του ΟΗΕ είτε αυτό είναι θύμα σύγκρουσης είτε είναι δωρητής είτε εμπλέκεται με οιαδήποτε άλλη ιδιότητα· λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση, το Δεκέμβριο του 2008, των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη βία σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος τους, που συνιστά ισχυρή πολιτική ένδειξη ότι τα θέματα αυτά αποτελούν προτεραιότητα της Ένωσης,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ 1820 και 1325 θα πρέπει να έχει προτεραιότητα στη χρήση των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για να παρασχεθεί η δέουσα στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε ένοπλες συγκρούσεις και σε χώρες και περιοχές που πλήττονται από τις συγκρούσεις αυτές,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί την ευρεία προσέγγιση που υιοθετήθηκε και την εφαρμογή του προσεχούς σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων και την ενίσχυση των γυναικών στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, καθώς και την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τη βία σε βάρος γυναικών και παιδιών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση του φύλου σε μια πολιτική ή στρατιωτική αποστολή αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, στην οποία η ΕΕ θα μπορούσε να δώσει σημαντική προστιθέμενη αξία ασχολούμενη ενεργά με το θέμα των γυναικών και των ένοπλων συγκρούσεων,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει την ευκαιρία για συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη των συγκρούσεων, τη διαχείριση κρίσεων, τις ειρηνευτικές συνομιλίες καθώς και στο μεταπολεμικό στάδιο, όπως είναι ο σχεδιασμός της ανασυγκρότησης μετά τις πολεμικές συγκρούσεις,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιασμός και η σεξουαλική δουλεία, όταν είναι τμήμα ευρέως διαδεδομένης και συστηματικής πρακτικής, αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της Σύμβασης της Γενεύης ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιασμός αναγνωρίζεται επίσης ως στοιχείο του εγκλήματος της γενοκτονίας όταν διαπράττεται με την πρόθεση να καταστραφεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μια στοχευμένη ομάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για τους δράστες σεξουαλικής βίας σε βάρος γυναικών και παιδιών,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) αναμένεται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ 1325 και 1820 από την άποψη τόσο της εσωτερικής της δομής όσο και των εξωτερικών της δράσεων και πολιτικών,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενέκρινε μια σειρά σημαντικών εγγράφων σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής των ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ 1820 και 1325,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 είναι επίσης το έτος επισκόπησης των στόχων της χιλιετίας στη δεκαετία που μεσολάβησε,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μια μειοψηφία κρατών μελών της ΕΕ κατάρτισε εθνικά σχέδια δράσης με στόχο την εφαρμογή του ψηφίσματος του ΣΑΗΕ 1325· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εγκρίνει εθνικά σχέδια δράσης,

1.  τονίζει ότι η δέκατη επέτειος του ψηφίσματος 1325 του ΣΑΗΕ θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για μια εκ νέου ενισχυμένη ημερήσια διάταξη σε σχέση με την εφαρμογή του ψηφίσματος αυτού ως προς το οποίο δεν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος χωρίς πολιτική διεύθυνση στα υψηλότερα επίπεδα και χωρίς αυξημένα κονδύλια· συνιστά θερμά να θιγεί με τον κατάλληλο τρόπο το θέμα αυτό στην εν εξελίξει αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη θέσπιση μιας συνεκτικής ειδικής εθνικής στρατηγικής και την αξιολόγηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη βία σε βάρος γυναικών και κοριτσιών και των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και την καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής σε βάρος τους·

2.  ζητεί τη διάθεση ειδικών και σημαντικών οικονομικών ανθρώπινων και οργανωτικών πόρων για τη συμμετοχή των γυναικών και την ένταξη της διάστασης του φύλου στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας· ζητεί την απασχόληση περισσοτέρων γυναικών στην αστυνομία, το στρατό και τη δικαιοσύνη καθώς και σε αποστολές κράτους δικαίου και σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν ενεργά τη συμμετοχή των γυναικών στις διμερείς και πολυμερείς τους σχέσεις με κράτη και οργανισμούς εκτός ΕΕ·

3.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ Catherine Ashton, στο πλαίσιο ενδιάμεσης επισκόπησης μετά από πέντε χρόνια, να αξιολογήσει την εφαρμογή των δεσμεύσεων και να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών·

4.  ενθαρρύνει θερμά την ΥΕ/ΑΠ να ενισχύσει επίσης την Ομάδα Δράσης της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και ευελπιστεί ότι θα εφαρμόσει αξιολόγηση ομοτίμων στην έγκριση και την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης για τα ψηφίσματα του ΣΑΗΕ 1325 και 1820, θα πραγματοποιεί συστηματική ανάλυση με βάση το φύλο των αποστολών στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και θα ελέγχει καθώς και θα παρέχει συμβουλές στις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε χώρες και περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις·

5.  θεωρεί τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) ως μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ σε σχέση με την εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ 1820 και 1325·

6.  καλεί ως εκ τούτου την ΥΕ/ΑΠ να ενισχύσει και να υποστηρίξει την πρακτική της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και να προβεί σε ουσιαστικές και πλήρως ορατές δεσμεύσεις σε σχέση με τη στελέχωση, τους οικονομικούς πόρους και την οργάνωση της ιεραρχίας· καλεί επειγόντως την Ύπατη Εκπρόσωπο να συγκροτήσει μια οργανωτική ομάδα στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και να εξασφαλίσει ότι σε κάθε γεωγραφικό τμήμα και αντιπροσωπεία της ΕΕ μια τουλάχιστον θέση πλήρους απασχόλησης θα είναι αφιερωμένη στις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και ότι τα άτομα αυτά θα συμμετέχουν στη Μονάδα Δράσης της ΕΕ ή θα συνδέονται στενά με αυτή·

7.  χαιρετίζει τη σειρά δημόσιων εκδηλώσεων όπως ανοικτές ημερίδες που διοργανώνονται εκ μέρους τουλάχιστον των τριών αποστολών CSDP, EULEX και EUMM, προκειμένου να εορτασθεί η δέκατη επέτειος του ψηφίσματος του ΣΑΗΕ 1325· χαιρετίζει τη συμβολή της μη Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (CPCC) στο θέμα αυτό· υπενθυμίζει ότι οι αποστολές ΚΠΑΑ είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για να αποδείξει η ΕΕ τη δέσμευσή της στους στόχους των ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ 1820 και 1325, σε χώρες και περιοχές που πλήττονται από κρίσεις·

8.  καλεί επειγόντως την ΥΕ/ΑΠ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμπεριλάβουν αναφορές στα ψηφίσματα του ΣΑΗΕ 1325 και 1820 στις αποφάσεις του Συμβουλίου που αφορούν την αμυντική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας και στις εντολές των αποστολών και να εξασφαλίσουν ότι όλες οι αποστολές ΚΠΑΑ θα έχουν τουλάχιστον ένα σύμβουλο επί θεμάτων ισότητας φύλων και ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των στόχων των ψηφισμάτων 1325 και 1820· καλεί επειγόντως την ΥΕ/ΑΠ και τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και τους αρχηγούς των αποστολών να καταστήσουν τη συνεργασία και τη διαβούλευση με τις τοπικές οργανώσεις γυναικών βασικό στοιχείο της κάθε αποστολής·

9.  ζητεί τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών δημόσιας καταγγελίας στο πλαίσιο των αποστολών της ΚΠΑΑ που θα συμβάλουν ιδιαίτερα στην καταγγελία της σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το φύλο· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να συμπεριλάβει μια λεπτομερή έκθεση για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στην εξαμηνιαία αξιολόγηση των αποστολών ΚΠΑΑ·

10.  υπενθυμίζει τους μαζικούς βιασμούς που πραγματοποιήθηκαν από την 30ή Ιουλίου έως την 4η Αυγούστου 2010 στην περιοχή των ορυχείων του ανατολικού Κονγκό, ότι αναφέρθηκαν 8 300 τουλάχιστον βιασμοί κατά το τελευταίο έτος στο ανατολικό Κονγκό και ότι τουλάχιστον 1 244 γυναίκες αναφέρθηκε ότι βιάστηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, πράγμα που σημαίνει 14 κατά μέσο όρο βιασμούς ημερησίως· καλεί επειγόντως τις αποστολές της ΕΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - EUPOL RD Congo και EUSEC RD Congo - να αναγάγουν την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και τη συμμετοχή των γυναικών σε βασικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της προσπάθειας μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας του Κονγκό·

11.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διορίσει η ΕΕ περισσότερες γυναίκες αξιωματικούς και οπλίτες στις αποστολές ΚΠΑΑ και ότι το τμήμα γυναικών αξιωματικών της αστυνομίας στο πλαίσιο της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στη Λιβερία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα·

12.  επισημαίνει την ανάγκη για ένα κώδικα συμπεριφοράς του προσωπικού της ΕΕ που υπηρετεί σε στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές που θα καθιστά σαφές ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση συνιστά αδικαιολόγητη και εγκληματική συμπεριφορά·

13.  ζητεί την εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ ΟΗΕ 1325 και 1820 στα έγγραφα εθνικής στρατηγικής των χωρών της ΕΕ και την κινητοποίηση περισσότερων οικονομικών πόρων για τη συμμετοχή γυναικών από χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις σε ευρωπαϊκές διαδικασίες· καλεί την ΥΕ/ΑΠ, τους Επιτρόπους Ανάπτυξης, Διεύρυνσης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας να καταστήσουν τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια πτυχές και αναπόσπαστο τμήμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των εξωτερικών οικονομικών μέσων όπως το EIDHR, ECI, IPA, ιδιαίτερα όμως του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας και του Μηχανισμού Σταθερότητας·

14.  τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών ΜΚΟ στις επιδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR)· υπενθυμίζει ότι σήμερα πολλές μικρές γυναικείες οργανώσεις αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικά εμπόδια σε σχέση με την υποβολή αιτήσεων·

15.  καλεί τον Επίτροπο Ανάπτυξης να αναγάγει σε προτεραιότητα τη στήριξη του έργου των γυναικείων οργανώσεων στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις· καλεί επειγόντως την ΥΕ/ΑΠ να χρησιμοποιήσει το μακροπρόθεσμο τμήμα του Μηχανισμού Σταθερότητας για τη διάθεση πόρων με σκοπό τη στήριξη της συμμετοχής των γυναικών στο πλαίσιο διαδικασιών για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συμφιλίωση και να προβλέπει συστηματικά χρηματοδοτήσεις για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στο πλαίσιο όλων των βραχυπρόθεσμων μέτρων που χρηματοδοτούνται βάσει του άρθρου 3 του Μηχανισμού Σταθερότητας·

16.  θεωρεί ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ θα πρέπει να ενημερώσουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι τοπικές γυναικείες οργανώσεις, σχετικά με τη δέσμευσή τους σε περιοχές όπου σημειώνονται συγκρούσεις και να ζητούν τη γνώμη των οργανώσεων της τοπικής κοινωνίας στο πλαίσιο της διεργασίας για τη χάραξη πολιτικής·

17.  ζητεί ουσιαστική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε κάθε τομέα επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων του έργου για τη συμφιλίωση, των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, της οικοδόμησης της ειρήνης, της εφαρμογής της ειρηνευτικής διαδικασίας, της διατήρησης της ειρήνης και της πρόληψης των συγκρούσεων·

18.  ζητεί άμεση αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την αναζήτηση λύσεων στις συγκρούσεις, σε ρόλο μεσολαβητών και διαπραγματευτών, μεταξύ άλλων, και στην εφαρμογή μέτρων για την επίλυση των συγκρούσεων·

19.  καλεί την ΥΕ/ΑΠ να καθιερώσει μια εβδομάδα ετησίως κατά την οποία θα εκφράζουν τη γνώμη τους γυναίκες ηγέτες και η οποία θα συμπληρώνει την παγκόσμια ανοικτή ημέρα του ΟΗΕ για τις γυναίκες και την ειρήνη, σε συνέχεια της οποίας θα εκπονούνται εκθέσεις αντιπροσωπειών της ΕΕ και δράσεις παρακολούθησης·

20.  τονίζει την ανάγκη για εθνικά σχέδια δράσης που θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της εθνικής στρατηγικής, θα θέτουν ρεαλιστικούς στόχους, θα αναπτύσσουν εποπτικούς μηχανισμούς και θα προάγουν την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στους μηχανισμούς ελέγχου, αξιολόγησης και εποπτείας·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Ειδική Εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία στις ένοπλες συγκρούσεις και στο νεοδιορισθέντα προϊστάμενο της Μονάδας για την Ισότητα των Φύλων του ΟΗΕ (ΟΗΕ-Γυναίκες).

(1) ΕΕ C 212 Ε της 5.8.2010, σ. 32.
(2) ΕΕ C 298 Ε της 8.12.2006, σ. 287.
(3) ΕΕ C 314 Ε της 21.12.2006, σ. 347.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0350.


Η κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα
PDF 298kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στον τομέα της μελισσοκομίας
P7_TA(2010)0440B7-0622/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το από 9 Οκτωβρίου 2003 ψήφισμά του σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας της ευρωπαϊκής μελισσοκομίας(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, περί περιβαλλοντικής ευθύνης ως προς την πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών(2),

–  έχοντας υπόψη το από 22 Απριλίου 2004 ψήφισμά του σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί ανάληψης δράσεων στον τομέα της μελισσοκομίας(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, περί θέσπισης κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος Κανονισμός ΚΟΑ)(4), που περιέχει ειδικές διατάξεις για τον τομέα της μελισσοκομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το από 20 Νοεμβρίου 2008 ψήφισμά του για την κατάσταση στον τομέα της μελισσοκομίας(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/21/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2010, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους ιδιαίτερους όρους για τις ουσίες clothianidin, thiamethoxam, fipronil και imidacloprid(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/270/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2010, για την τροποποίηση των μερών 1 και 2 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για ζώα από εκμεταλλεύσεις και για μέλισσες και αγριομέλισσες(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 105 και επόμενα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου περί ενεργειών για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας (COM(2010)0267),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική έκθεση της EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) της 11ης Αυγούστου 2008(8), καθώς και την παραγγελθείσα και εγκριθείσα από την EFSA στις 3 Δεκεμβρίου 2009 επιστημονική έκθεση(9), αμφότερες σχετικά με τη Θνησιμότητα και την Παρακολούθηση των Μελισσών στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση (O-0119/2010 – B7-0564/2010) της 1ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στον τομέα της μελισσοκομίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά προγράμματα για τον τομέα της ευρωπαϊκής μελισσοκομίας που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη για τριετείς περιόδους έχουν χρησιμοποιηθεί και από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, με μέσον όρο χρήσης 90 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δηλώνει στην προαναφερθείσα έκθεσή της, της 28ης Μαΐου 2010, ότι τα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα υπήρξαν επωφελή τα τελευταία έτη,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2010, Ευρωπαϊκό Έτος της Βιοποικιλότητας, ο τομέας της μελισσοκομίας απειλείται σοβαρά σε ολόκληρο τον πλανήτη, με ρυθμό καταγραφόμενων απωλειών από 100 έως 1 000 φορές ταχύτερο του συνηθισμένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της μελισσοκομίας διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στην κοινωνία, παρέχοντας μια δημόσια υπηρεσία περιβαλλοντικής αξίας, και ότι η μελισσοκομία είναι ένα πολύτιμο παράδειγμα «πράσινης απασχόλησης» (βελτίωση και διατήρηση της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας και διατήρηση της χλωρίδας), και ένα υπόδειγμα αειφόρου παραγωγής σε αγροτικό περιβάλλον,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρέχοντα προγράμματα εκπνέουν στο τέλος του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα στήριξη της ΕΕ στο μελισσοκομικό τομέα εξαρτάται από τις εκάστοτε διατάξεις της ΚΓΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν τον προγραμματισμό τους για την περίοδο μετά το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτίθεται να δημοσιεύσει την ανακοίνωσή της για τη μελλοντική ΚΓΠ έως τον Νοέμβριο του 2010,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία έχει μείζον συμφέρον να διατηρήσει τις μέλισσες ως επικονιαστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η FAO προειδοποιεί τη διεθνή κοινότητα για την ανησυχητική μείωση των εντόμων επικονίασης και, μεταξύ αυτών, και των μελισσών μελιού· λαμβάνοντας υπόψη πως το 84 % των φυτικών ειδών και το 76 % της παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη εξαρτάται από την επικονίαση από μέλισσες, η οικονομική σημασία της οποίας είναι πολύ μεγαλύτερη από την αξία του παραγόμενου μελιού,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θνησιμότητα των μελισσών αποτελεί επιδεινούμενο πρόβλημα σε πολλές περιφέρειες λόγω της συνεργού επίδρασης διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των οποίων οι νόσοι των μελισσών, η μειωμένη ανοσία των μελισσών στους παθογόνους παράγοντες και στα παράσιτα, η κλιματική αλλαγή και σε κάποιο βαθμό η αλλαγή χρήσης της γης, με περιόδους έλλειψης τροφής και τη μείωση των συλλεκτριών μελισσών, καθώς και λόγω της σταδιακής εξάλειψης των μελιτοφόρων φυτικών ειδών και της χρήσης προϊόντων φυτοπροστασίας και μη αειφόρων τεχνικών καλλιέργειας,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φθίνων αριθμός μελισσιών σε ορισμένα κράτη μέλη δεν μπορεί με βεβαιότητα να συνδεθεί με τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), δεδομένου ότι οι καλλιέργειες τέτοιων οργανισμών είναι ασήμαντες προς το παρόν, και λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αύξηση του αριθμού των μονοκαλλιεργειών οδηγεί στην εξαφάνιση της μελιτοφόρου χλωρίδας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται συνεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο ένα πλήθος νόσων που προσβάλλουν τις μέλισσες, με αποτέλεσμα η Μελιτοφόρος Μέλισσα να κινδυνεύει να καταστεί είδος υπό εξαφάνιση λόγω της ολοένα και πιο καταστροφικής παρουσίας του παρασίτου Varroa, ενός ακάρεως που θέτει σε κίνδυνο το ανοσοποιητικό σύστημα των μελισσών, προκαλεί κάθε είδους συνδεδεμένες νόσους και καθίσταται, έτσι, το κύριο υγειονομικό πρόβλημα στον ευρωπαϊκό πληθυσμό μελισσών,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται περισσότερες έρευνες για την αναστροφή της μείωσης των επικονιαστικών ειδών, ώστε να αποτραπούν καταστάσεις όπως αυτές που παρατηρούνται σε άλλα μέρη του πλανήτη, όπου οι χαμηλοί αριθμοί φυσικών επικονιαστών σημαίνουν ότι η παραγωγή φρούτων, λαχανικών και ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών απαιτεί ανθρωπογενή επικονίαση, με σημαντική πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των γεωργών,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40 % της ευρωπαϊκής αγοράς μελιού εξαρτάται από τις εισαγωγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ανεξαρτησίας της ΕΕ σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό με μέλι οδηγεί σε σημαντική αστάθεια τιμών, η οποία προκαλείται και λόγω φαινομένων νοθείας στην παγκόσμια αγορά, καθώς το παρελθοντικό άνοιγμα της αγοράς της ΕΕ απέναντι στο μέλι προέλευσης τρίτων χωρών έχει δημιουργήσει ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους μελισσοκόμους σε ολόκληρη την ΕΕ,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα κράτη μέλη και οι φορείς του τομέα έχουν διατυπώσει συγκεκριμένα αιτήματα ως προς τις βελτιώσεις που απαιτούνται στους κανονισμούς εφαρμογής και ως προς την ανάγκη συνέχισης της στήριξης μακροπρόθεσμα,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών και των μελισσοκομικών ενώσεων στην επεξεργασία των προγραμμάτων, ούτως ώστε να μπορεί το κάθε κράτος μέλος να ζητεί πληροφορίες και εφόσον χρειαστεί να τις μοιράζεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργανώσεων στις οποίες συμμετέχει,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα επιστημονική έκθεση της EFSA της 11ης Αυγούστου 2008 τονίζει πόσο λίγα και ανομοιογενή είναι τα συστήματα εποπτείας στα κράτη μέλη και πόσο λείπει οποιαδήποτε εναρμόνιση ή οποιοσδήποτε κοινός δείκτης αποδόσεων,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της οδηγίας 2010/21/ΕΕ, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι, από 1ης Νοεμβρίου 2010, θα εφαρμοστούν ορισμένες απαιτήσεις σήμανσης των προϊόντων φυτοπροστασίας, θα περιλαμβάνονται μέτρα μείωσης των κινδύνων στην έγκριση προϊόντος και θα τεθούν σε εφαρμογή προγράμματα εποπτείας για τον έλεγχο της άμεσης και έμμεσης έκθεσης των μελισσών σε ορισμένες δραστικές ουσίες,

1.  χαιρετίζει την προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2010· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα τρέχοντα προγράμματα λήγουν στο τέλος του 2013 και ότι ανησυχεί για τις πολλές προκλήσεις και τα πολλά προβλήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή μελισσοκομία, όπως είναι τα ζητήματα μάρκετινγκ, η αστάθεια των τιμών, η προσέλκυση νεαρών μελισσοκόμων στον τομέα, η γήρανση των μελισσοκόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μείωση του αριθμού των μελισσιών και οι γενικές δυσχέρειες που απορρέουν από την πολυπαραγοντική θνησιμότητα των μελισσών·

2.  καλεί την Επιτροπή να απαντήσει θετικά στα αιτήματα τόσο των κρατών μελών όσο και των φορέων του κλάδου, όπως είναι εκείνα που αφορούν τη βελτίωση των στατιστικών στοιχείων σε σχέση με τις προβλέψεις παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των ιδίων ποιοτικών προδιαγραφών για το μέλι, και τη βελτίωση και την εναρμόνιση της εποπτείας και των ερευνητικών προγραμμάτων για τη μελισσοκομία·

3.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της νομοθετικής πρότασης για μια ποιοτική μελισσοκομική πολιτική, την αλλαγή των κανόνων που αφορούν τη σήμανση προέλευσης του μελιού, προκειμένου να αποφεύγεται η παραπλάνηση των καταναλωτών, ιδίως σε περίπτωση μείγματος μελιών προερχόμενου από χώρες της ΕΕ και από τρίτες χώρες·

4.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των υγειονομικών συνθηκών του προϊόντος, με εναρμόνιση των ελέγχων στα σύνορα, ιδίως για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, καθώς οι εισαγωγές μελιού χαμηλής ποιότητας, η νοθεία και τα υποκατάστατα του μελιού αποτελούν στοιχεία στρέβλωσης της αγοράς και ασκούν διαρκή πίεση στις τιμές και στην τελική ποιότητα του προϊόντος στην εσωτερική αγορά της ΕΕ· εκτιμά ότι η ονομασία κάθε επεξεργασμένου προϊόντος που περιέχει μέλι στα συστατικά του και κάθε γραφική παράσταση ή άλλο απεικονιστικό στοιχείο στην ετικέτα ή στη συσκευασία αυτού του επεξεργασμένου προϊόντος πρέπει να επιτρέπεται να κάνει αναφορά στο μέλι στην ονομασία του προϊόντος μόνον εφόσον τουλάχιστον το 50% της περιεχόμενης ζάχαρης προέρχεται από μέλι·

5.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα υποχρεωτικής διαβούλευσης των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών με τους μελισσοκόμους κατά την κατάρτιση μελισσοκομικών προγραμμάτων και των σχετικών νομοθετικών πράξεων, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και έγκαιρη εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων·

6.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή αξιόπιστο σύστημα ετήσιας καταγραφής του αποθέματος μελισσών και να μη βασίζει τα μελισσοκομικά προγράμματα σε απλές εκτιμήσεις·

7.  αναγνωρίζει ότι έχει μεγάλη σημασία η ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών μεθόδων αντιμετώπισης του ακάρεως τύπου Varroa που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τις ετήσιες απώλειες σε ορισμένες περιοχές· εκτιμά πως πρέπει να καταστούν ευρύτερα διαθέσιμες σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεσματικές κτηνιατρικές αγωγές κατά των ακάρεων Varroa και των συναφών νόσων όλων των ειδών· ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την κτηνιατρική αγωγή στον κλάδο, κάτι για το οποίο έχει ζωτική σημασία η συνεργασία με τις οργανώσεις μελισσοκόμων·

8.  καλεί την Επιτροπή να αναπροσαρμόσει ως προς την έκτασή της και τη χρηματοδότησή της την ευρωπαϊκή κτηνιατρική πολιτική ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των μελισσών και της μελισσοκομίας, με σκοπό να διασφαλισθούν ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των ασθενειών των μελισσών καθώς και η διαθεσιμότητα αποτελεσματικών και τυποποιημένων κτηνιατρικών φαρμάκων σε ολόκληρη την Ένωση, σε συνεργασία με τις ενώσεις μελισσοκόμων·

9.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει καλύτερα τα διάφορα ερευνητικά προγράμματα τα οποία εκτελούνται στα κράτη μέλη με σκοπό να καταρτισθεί ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της θνησιμότητας των μελισσών· επισημαίνει ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την ενσωμάτωση αειφόρων καλλιεργητικών μεθόδων, φιλικών προς τα έντομα-επικονιαστές, αποφεύγοντας τις μονοκαλλιέργειες χωρίς εναλλαγή·

10.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τις συστάσεις της προαναφερθείσας επιστημονικής έκθεσης της EFSA της 3ης Δεκεμβρίου 2009, χρηματοδοτώντας ιδίως «ειδικές μελέτες που θα στηριχθούν στις υπό εξέλιξη εργασίες για τη βελτίωση των γνώσεων και της κατανόησης που έχουμε για τους παράγοντες που προσβάλλουν την υγεία των μελισσών'·

11.  ζητεί τη διενέργεια ανεξάρτητων και έγκαιρων ερευνών σχετικά με τη θνησιμότητα των μελισσών και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία για τις επιπτώσεις των προϊόντων φυτοπροστασίας, όπως για παράδειγμα οι σπόροι με περίβλημα, των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και της διάδοσης των τοξινών διαμέσου της γύρης, επί του περιβάλλοντος και επί συγκεκριμένων ειδών, ενώ οι νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται θα πρέπει να θεμελιώνονται σε σωστά επιστημονικά και στατιστικά στοιχεία· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει μια μελέτη για τα θέματα αυτά και να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματά της μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα·

12.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η παρούσα στήριξη προς τον μελισσοκομικό κλάδο και οι μελλοντικές προοπτικές αυτής της πολιτικής να διατηρηθούν και να ενισχυθούν στην μετά το 2013 ΚΓΠ, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη βελτίωση του κλάδου· επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής του Ιουλίου του 2010 να αυξήσει τον προϋπολογισμό των μελισσοκομικών προγραμμάτων· δέχεται ότι αυτή είναι μια μέθοδος στήριξης της μελλοντικής ανάπτυξης της ευρωπαϊκής μελισσοκομίας που συμβάλλει στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας· αναγνωρίζει, περαιτέρω, τη συμβολή των μελισσών στη διατήρηση του επιπέδου παραγωγής, στις αροτραίες καλλιέργειες και στον τομέα των οπωροκηπευτικών, και εκτιμά πως αυτό το δημόσιο περιβαλλοντικό αγαθό πρέπει να αμείβεται·

13.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει οικονομική στήριξη με στόχο την εκπαίδευση, τη διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών και την κατάρτιση νέων και επαγγελματιών μελισσοκόμων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση νέων μελισσοκόμων να εισέλθουν στον μελισσοκομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανταλλαγών εμπειριών με μελισσοκόμους άλλων χωρών·

14.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει, σε συμφωνία με τα κράτη μέλη και διασφαλίζοντας το συντονισμό μεταξύ των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των μελισσοκομικών οργανώσεων, όπως προβλέπεται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη, τις δυνατότητες εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού προγράμματος κτηνιατρικής καθοδήγησης για την υγεία των μελισσών, με στόχο την πρόσβαση σε κτηνιατρικά φάρμακα σε περίπτωση ανάγκης, πρόγραμμα το οποίο θα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κτηνιατρικής πολιτικής·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει το συντονισμό και τη μεταφορά γνώσεων μεταξύ εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας, μελισσοκομίας και γεωργίας·

16.  θεωρεί ότι, λόγω πιθανής επίδρασης των προϊόντων φυτοπροστασίας επί της ανάπτυξης των μελισσιών, θα πρέπει να εξετασθούν επίσης, πέρα από τις επιπτώσεις που έχουν στις ενήλικες μέλισσες, και οι επιπτώσεις των προϊόντων φυτοπροστασίας σε όλο τον κύκλο ζωής· υπενθυμίζει σχετικά ότι η Επιτροπή είχε δηλώσει στην ολομέλεια κατά την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 πως, κατά την επανεξέταση των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τις δραστικές ουσίες και τα προϊόντα φυτοπροστασίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του εν λόγω κανονισμού, θα προσέξει ιδιαίτερα τις εξετάσεις παρακολούθησης και θα μελετήσει πρωτόκολλα τα οποία να επιτρέπουν αξιολογήσεις κινδύνου οι οποίες θα συνυπολογίζουν την άμεση και την έμμεση έκθεση των μελισσών σε αυτά τα προϊόντα, ιδίως μέσα από το νέκταρ, τη γύρη και το νερό που μπορεί να περιέχει ίχνη παρασιτοκτόνων αντληθέντων από μέλισσες συλλέκτριες νερού·

17.  καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει μια συνολική και αειφόρο θεώρηση στη μελλοντική της διαχείριση σχετικά με τα ευρωπαϊκά συστήματα χορήγησης ενισχύσεων στον κλάδο της μελισσοκομίας, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου, την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα, και ειδικότερα μέσω της προώθησης μέτρων για τη διατήρηση και αύξηση των εκτάσεων με άνθη·

18.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τον κλάδο της ευρωπαϊκής μελισσοκομίας με πιο ευρύ και συνεκτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας και πρόσθετους μηχανισμούς στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τη διαφύλαξη μιας κληρονομιάς αποτελούμενης από εθνικές παραδόσεις και πολιτισμούς που προσφέρουν απασχόληση σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών οικογενειών, και τη διαφύλαξη και βελτίωση της ποιότητας και την καλή λειτουργία της αγοράς μελισσοκομικών προϊόντων·

19.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τα εθνικά εποπτικά προγράμματα προδιαγραφών για τη σήμανση προϊόντων και μέτρων μείωσης των κινδύνων, που θα πρέπει να ενσωματωθούν στην έγκριση των προϊόντων φυτοπροστασίας, καθώς και τα προγράμματα εποπτείας της έκθεσης σε προϊόντα φυτοπροστασίας·

20.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την απευθείας πώληση μελισσοκομικών προϊόντων στους καταναλωτές στις τοπικές αγορές·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 81E, 31.3.2004, σ. 107.
(2) ΕΕ L 143, 30.4.2004, σ. 56.
(3) EE C 104E, 30.4.2004, σ. 941.
(4) EE L 299, 16.11.2007, σ. 1.
(5) EE C 16E, 22.1.2010, σ. 65.
(6) ΕΕ L 65, 13.3.2010, σ. 27.
(7) ΕΕ L 118, 12.5.2010, σ. 56.
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/154r.pdf
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm


Νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020
PDF 514kWORD 171k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την πορεία προς νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020 (2010/2108(INI))
P7_TA(2010)0441A7-0313/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο αναφοράς της Επιτροπής: «Πορεία προς μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020», που δημοσιεύθηκε στις 7 Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 10ης Ιανουαρίου 2007 με τίτλο «Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη» (COM(2007)0001), η οποία ακολουθήθηκε από την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 13ης Νοεμβρίου 2008 με τίτλο «Δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής - σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη» και συνοδευτικά έγγραφα (COM(2008)0781),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής(1),

–  έχοντας υπόψη την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια που αποτελείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 της 13ης Ιουλίου 2009 για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009 της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005, την οδηγία 2009/72/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ («οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια» ή «ΟΗΕΝ»), καθώς και την οδηγία 2009/73/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ («οδηγία για το ΦΑ» ή «ΟΦΑ»)(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, που αποτελείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα, την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και εν συνεχεία κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, την οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας, την οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιούνται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, καθώς και την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την πορεία προς μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική για την ενέργεια(4),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τον Ενεργειακό Χάρτη (ΣΕΧ) της 17ης Δεκεμβρίου 1994 ο οποίος θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της ενέργειας καθώς και το σχέδιο Πρωτοκόλλου Διαμετακόμισης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας (Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα για την Ανάκαμψη)(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας» (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009) (COM(2010)0283),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2009 με τίτλο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (Σχέδιο ΣΕΤ)» (COM(2009)0519), καθώς και το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (σχέδιο ΣΕΤ)(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 4ης Μαΐου 2010 σχετικά με την υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας την περίοδο 2007-2009 (COM(2010)0203),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ (COM(2009)0363 τελικό) (έκθεση Vidal-Quadras),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του δυναμικού (COM(2006)0545),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 25ης Ιουνίου 2010 για την πρόοδο όσον αφορά τα μέτρα διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και τις επενδύσεις σε υποδομή (COM(2010)0330),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Πορεία προς μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020»(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Οδηγία για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες)(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/62/ΕΟΚ («οδηγία ΣΘΗ»)(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0313/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας σηματοδοτεί μία νέα περίοδο για την Ένωση που απαιτεί την προσαρμογή των στόχων και των στρατηγικών μας, καθώς και του προϋπολογισμού της ΕΕ, προκειμένου να εφαρμοσθεί πλήρως η Συνθήκη,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη ειδικού κεφαλαίου για την ενέργεια στη Συνθήκη της Λισαβόνας σημαίνει ότι υπάρχει πλέον σταθερή νομική βάση για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον ενεργειακό τομέα οι οποίες ερείδονται στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια του εφοδιασμού, τη διασύνδεση των δικτύων και την αλληλεγγύη,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση αντιμετωπίζει το πρόβλημα της καθυστερημένης ή ανεπαρκούς εφαρμογής της ενεργειακής νομοθεσίας καθώς και την έλλειψη συντονισμένων ενεργειακών στρατηγικών, γεγονός το οποίο επιτάσσει ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της Επιτροπής για τη γεφύρωση του κενού αυτού, σε συνδυασμό με ορατή και πειστική επίδειξη βούλησης και στήριξης εκ μέρους των κρατών μελών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να γίνεται περισσότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές πηγών ενέργειας από τρίτες χώρες, ιδίως όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα, ότι η εξάρτηση από το πετρέλαιο είναι ιδιαίτερα υψηλή και αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον, και ότι, ως εκ τούτου, η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να διαθέτει διεθνή διάσταση,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βιοτικό επίπεδο και η οικονομική ανταγωνιστικότητα εξαρτώνται από την τιμή και τη διαθεσιμότητα της ενέργειας,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει στην τήρηση της δέσμευσής της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και ιδίως σε νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διασυνδέσεις και δίκτυα εντός της προσεχούς δεκαετίας, και ότι, καθώς οι επενδύσεις αυτές θα διαμορφώσουν το ενεργειακό μείγμα για ακόμη μεγαλύτερη περίοδο, χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι θα στηρίζουν τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα καταστήσει απαραίτητη μία περαιτέρω διαφοροποίηση χρηματοδοτικών μέσων, ή, ενδεχομένως, νέες ρυθμίσεις της αγοράς, ιδίως στις πλέον απομονωμένες ενεργειακά περιφέρειες,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικοί πόροι βιομάζας στην ΕΕ των 27 για την παραγωγή αξιόλογων ποσοτήτων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άνθρακας θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντική πρωτογενή πηγή ενεργειακού εφοδιασμού για το ευρύ κοινό και την οικονομία,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας είναι υψηλής εντάσεως κεφαλαίου και ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός σταθερού και μακροπρόθεσμου ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να λάβουν υγιείς περιβαλλοντικά και οικονομικά επενδυτικές αποφάσεις, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φιλόδοξος μακροπρόθεσμος στόχος της ΕΕ περί της μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο μίας παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί η θετική συμβολή της ΕΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι διαρροής άνθρακα και απώλειας της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποδομές ενεργειακών δικτύων πρέπει να χρηματοδοτούνται πρωτίστως από την τιμολόγηση της ενέργειας· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι μπορεί επίσης να απαιτηθεί χρηματοδότηση και στήριξη από την ΕΕ όταν οι αγορές από μόνες τους αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν δίκτυα με εύρυθμη λειτουργία και να ανοίξουν οι ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές, ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κάμψη που ακολούθησε την χρηματοπιστωτική κρίση έχει επιβραδύνει τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας· ότι, ωστόσο, ότι η κρίση μπορεί επίσης να αποτελέσει ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αειφόρος και δυναμική οικονομία πρέπει να αγωνίζεται για την αποδέσμευση της οικονομικής ανάπτυξης από την κατανάλωση ενέργειας, ιδίως με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ανά μονάδα προϊόντος,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είχε επίσης δηλώσει την πρόθεσή της να αξιολογήσει το 2009 την παγκόσμια κατάσταση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και να εντοπίσει τα κενά ενόψει μίας πρότασης σχεδίου δράσης για το ΥΦΑ,

Εισαγωγή: Στρατηγική που διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας

1.  χαιρετίζει το έγγραφο αναφοράς της Επιτροπής με τίτλο «Πορεία προς μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020» ως ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση μιας συνεκτικής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020·

2.  πιστεύει ότι κάθε μελλοντική στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την εκπλήρωση των βασικών στόχων της Συνθήκης της Λισαβόνας που συνίστανται στην εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού, στην ενεργειακή απόδοση και τις εξοικονομήσεις ενέργειας, στην ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στην προώθηση των ενεργειακών δικτύων· επιπλέον, μια τέτοια στρατηγική πρέπει να συμβάλλει στην παροχή ενέργειας σε όλους τους καταναλωτές σε προσιτές τιμές, στην ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της βιώσιμης παραγωγής ενέργειας, καθώς και στην προώθηση διασυνδεδεμένων, ολοκληρωμένων, διαλειτουργικών και ευφυών ενεργειακών δικτύων, με αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας και την αύξηση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας με παράλληλη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανικής ανάπτυξης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

3.  υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη στρατηγική πρέπει να εφαρμοσθεί, πρωτίστως, με πνεύμα αλληλεγγύης και ευθύνης, πάνω στη βάση ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα αφεθεί να υστερήσει ή να απομονωθεί, όλα δε τα κράτη μέλη θα λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την αμοιβαία ασφάλεια της Ένωσης· τονίζει πόσο9 σημαντικό ήταν που συμπεριλήφθηκε στη Συνθήκη ένα ειδικό κεφάλαιο για την ενέργεια (άρθρο 194 ΣΛΕΕ), το οποίο παρέχει μια σταθερή νομική βάση για τη δράση της Ένωσης στηριζόμενη στην κοινοτική μέθοδο·

4.  τονίζει ότι η Ένωση χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο όραμα για μια αποτελεσματική και βιώσιμη ενεργειακή πολιτική έως το 2050, η οποία θα διέπεται από τους μακροπρόθεσμους στόχους της για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και θα συμπληρώνεται από ακριβή και διεξοδικά βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα σχέδια δράσης που θα τη βοηθούν στην επιδίωξη των στόχων αυτών·

5.  ζητεί την κατάρτιση σχεδίων για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας με στενή συνεργασία όσον αφορά τα ενεργειακά δίκτυα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας θα πρέπει να υπερνικήσει – αρχικά χωρίς τροποποίηση της Συνθήκης της Λισαβόνας – τον κατακερματισμό της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και να παράσχει στην Ένωση σθεναρό διεθνή λόγο στο πλαίσιο των ενεργειακών της σχέσεων·

Διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας

6.  τονίζει ότι η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των στόχων πολιτικής της ΕΕ· πιστεύει ότι αυτό πρέπει να βασίζεται σε ένα σαφές νομικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και μεγαλύτερη προθυμία της Επιτροπής να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών εάν παραστεί ανάγκη·

7.  υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη για πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη ταχείας και ορθής εφαρμογής των ρυθμίσεων της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια και της δέσμης μέτρων για την ενεργειακή απόδοση σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη και ορθή εφαρμογή και μεταφορά από τα κράτη μέλη στη νομοθεσία τους των ισχυουσών οδηγιών για την εσωτερική αγορά, και, σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αδρανήσουν, να εξετάσει ως ύστατο μέτρο την εκ νέου υποβολή των βασικών διατάξεων των ισχυουσών οδηγιών για την εσωτερική αγορά υπό μορφή κανονισμών, προκειμένου να διασφαλίσει πλήρη και άμεση εφαρμογή σε ολόκληρη την ενιαία αγορά·

9.  τονίζει την ανάγκη να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού για τις ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης, ιδίως μέσω της ανάπτυξης μίας βιομηχανικής πολιτικής που προωθεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε μέσα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ·

10.  πιστεύει ότι ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών στον τομέα της αγοράς ενέργειας και η συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των αρχών ανταγωνισμού και της Επιτροπής πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως όσον αφορά τις αγορές λιανικής και χονδρικής· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO) είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους με αποδοτικό τρόπο· σημειώνει ότι εφόσον οι αρμοδιότητες του ACER και του ENTSO αποδειχθούν ανεπαρκείς για τη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, θα καταστεί ενδεχομένως απαραίτητη η τροποποίηση της εντολής τους· καλεί την Επιτροπή και τον ACER να καταρτίσουν προτάσεις σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών·

11.  τονίζει την ανάγκη αύξησης της διαφάνειας και βελτίωσης της λειτουργίας των ενεργειακών αγορών χονδρικής προς όφελος των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στην αγορά ενέργειας καθώς και την ανάγκη καθιέρωσης αποτελεσματικών ενδοημερήσιων αγορών σε ολόκληρη την Ευρώπη· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δήλωση της Επιτροπής ότι προτίθεται να υποβάλει πρόταση σχετικά με τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των αγορών εμπορίας ενέργειας και καλεί για την κατάστρωση ενός συνεκτικού ρυθμιστικού πλαισίου στον εν λόγω τομέα·

12.  πιστεύει ότι οι καταναλωτές μπορούν να ωφεληθούν από τον αυξημένη ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας· τονίζει ότι χρειάζεται να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός με τη διαφοροποίηση των οδών μεταφοράς, των πηγών ενέργειας και των φορέων εκμετάλλευσης στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων·

13.  υπενθυμίζει την τομεακή έρευνα της Επιτροπής του 2005· ζητεί την πραγματοποίηση μιας δεύτερης τομεακής έρευνας στον τομέα της ενέργειας το 2013·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να οργανώσει μια ετήσια συνάντηση κορυφής με εκπροσώπους των αρμόδιων σε θέματα ενέργειας επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων και τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και τους φορείς που σχετίζονται με τις ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ, τη σχετική νομοθεσία και άλλα συναφή ζητήματα, προκειμένου να διασφαλισθεί μια καλύτερη αμοιβαία κατανόηση· υποστηρίζει περαιτέρω την ιδέα της σύγκλησης ειδικής συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα επικεντρωθεί σε ζητήματα σχετικά με την ενεργειακή πολιτική, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη οι εκθέσεις του Κοινοβουλίου για την ενεργειακή στρατηγική 2011-2020 και το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση·

Στήριξη των σύγχρονων ολοκληρωμένων δικτύων

15.  τονίζει με έμφαση ότι κάθε καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ευφυούς δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τις φιλοδοξίες της ΕΕ να επιτύχει έως το 2020 τους στόχους 20-20-20 για την ενέργεια και το κλίμα και να εκπληρωθούν οι στόχοι ΕΕ 2050 όπως συμφωνήθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ· χαιρετίζει συνεπώς την κεντρική επιδίωξη της ενεργειακής στρατηγικής για έξυπνες και σύγχρονες υποδομές με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων και ολοκληρωμένων δικτύων σε ολόκληρη την ΕΕ·

16.  τονίζει ότι μόνο ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας που αγνοεί τα σύνορα των κρατών μελών θα καταστήσει δυνατή την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας· θεωρεί επείγουσα ανάγκη να συγκροτηθούν και να εφαρμοσθούν πλήρως οι νομοθετικοί και χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που προβλέπονται δυνάμει της Συνθήκης και του παράγωγου δικαίου, με στόχο την άμεση αντιστάθμιση σε περίπτωση μη ανάληψης δράσης όσον αφορά κενά ή ελλείψεις στη διασφάλιση των συνδέσεων του διευρωπαϊκού δικτύου στον τομέα της ενέργειας· τονίζει ότι, αν εξασφαλισθεί η χρησιμοποίηση της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής ενέργειας με βέλτιστο τρόπο, θα μειωθεί η ανάγκη για εισαγωγές·

17.  προτρέπει τα κράτη μέλη να διαβιβάσουν εγκαίρως και πλήρως στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 617/2010 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοποίηση των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή, ώστε να καταστεί δυνατή η επισκόπηση των δυνητικών χασμάτων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς και των επενδυτικών εμποδίων, έως ότου εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου επί της νομιμότητας του κανονισμού, ο οποίος θα έπρεπε να έχει εγκριθεί βάσει της διαδικασίας συναπόφασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 194 της Συνθήκης·

18.  πιστεύει ότι το επικείμενο «Κατευθυντήριο πρόγραμμα ανάπτυξης ενός ενεργειακού δικτύου υπεράκτιων σταθμών στη Βόρειο Θάλασσα» της Επιτροπής πρέπει να αποτελέσει, μαζί με άλλες περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως ο «Μεσογειακός Δακτύλιος» και το «Σχέδιο διασύνδεσης της Βαλτικής», έναν από τους θεμέλιους λίθους για την ανάπτυξη ενός μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προβλέψουν τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίησή του·

19.  τονίζει ότι το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης των δικτύων (TYNDP) (για τη συνένωση των δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου της ΕΕ) πρέπει να προσεγγίσει περισσότερο τους στόχους του 2020 και στη συνέχεια να εφαρμοσθεί ως τεχνολογική και μεθοδολογική βάση για τη θέσπιση νέας νομοθεσίας στον τομέα της υποδομής ενέργειας· επισημαίνει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) στην παρακολούθηση της υλοποίησής του· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ενσωματωθούν οι ενεργειακές νησίδες στο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία καλύτερων διασυνδέσεων του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου και των τερματικών σταθμών ΥΦΑ, κάτι που αναμένεται να δώσει τέλος στην απομόνωση ορισμένων κρατών μελών από την αγορά και να αυξήσει την ασφάλεια του εφοδιασμού όσων χωρών της ΕΕ εξαρτώνται σήμερα σε υπερβολικό βαθμό από λίγες χώρες εκτός ΕΕ·

20.  υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένη ανταλλαγή πληροφοριών εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης σχετικά με τη διαχείριση του δικτύου υποδομών, προς αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς λόγω ασύμμετρης πληροφόρησης·

21.  επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου να δοθούν κίνητρα στην αγορά για επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ενέργειας, είναι απαραίτητο ένα ρυθμιστικό πλαίσιο· επισημαίνει, εν προκειμένω, τη συνεχιζόμενη ανάγκη για την καθιέρωση κοινού διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ·

22.  τονίζει περαιτέρω ότι επιβάλλεται επειγόντως η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων διανομής, με στόχο την ενσωμάτωση ολοένα μεγαλύτερων ποσοτήτων αποκεντρωμένης παραγωγής·

23.  πιστεύει ότι το τρέχον πρόγραμμα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (TEN-E) ήταν ανεπαρκές, δεν συνέβαλε σημαντικά στην πραγματοποίηση της διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών και πρέπει να προσαρμοσθεί ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους που καθορίζονται στη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια και στην τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά· επιπλέον, φρονεί ότι η προτεινόμενη δέσμη μέτρων για τις ενεργειακές υποδομές και η αντικατάσταση του TEN-E πρέπει συνεπώς:

   α) να εξετάσει το πρόβλημα της χορήγησης αδειών για τις ενεργειακές υποδομές και να προβεί σε συγκριτική αξιολόγηση των διάφορων προσεγγίσεων με στόχο την άρση της γραφειοκρατίας, τη συντόμευση των διαδικασιών έγκρισης και την αντιμετώπιση των επιφυλάξεων των πολιτών·
   β) να προσδιορίσει και να στηρίξει προγράμματα προτεραιότητας και κριτήρια για τον καθορισμό των απαραίτητων επενδύσεων για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των προγραμμάτων στην ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμού και επίτευξης των μακροπρόθεσμων στόχων για βιώσιμη ενέργεια, καθώς και τη βελτίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·
   γ) να παράσχει σαφή κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη σχετικά με την κρατική και ενωσιακή χρηματοδότηση των ενεργειακών υποδομών·
   δ) να επεκτείνει τη χρηματοδοτική στήριξη, μεταξύ άλλων και μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων, στη φάση υλοποίησης των έργων, για την αντιμετώπιση των αστοχιών της αγοράς·
   ε) να αναπτύξει ένα διασυνοριακό πρότυπο επιμερισμού των δαπανών, ιδίως όσον αφορά τη συντονισμένη ανάπτυξη υποδομών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εμπνεόμενη από υφιστάμενα επιτυχή πρότυπα·
   στ) να αξιολογήσει εάν η διαδικασία υποβολής προσφορών για έργα υποδομών ενωσιακής σημασίας θα μπορούσε να επιταχύνει τις επενδύσεις σε υποδομές·

Χρηματοδότηση της ενεργειακής πολιτικής

24.  πιστεύει ότι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο οφείλει να αντανακλά τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ όπως αυτές εκτίθενται στη στρατηγική 2020, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα και τις προτεραιότητες της δεύτερης επισκόπησης της ενεργειακής στρατηγικής, πράγμα που υποδηλώνει ότι ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό του προϋπολογισμού πρέπει να διατίθεται για την ενεργειακή πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων και ευφυών υποδομών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, των έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών ενέργειας·

25.  φρονεί ότι η δημιουργία ενός πανενωσιακού σύγχρονου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου του 20% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει κατάλληλο καθεστώς κινήτρων για επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συγκεκριμένες περιφέρειες, προκειμένου να επιτευχθεί βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα και να αποφευχθούν μη αποδοτικές επενδύσεις σε δίκτυα· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι μία συνολική στρατηγική πρέπει να καλύπτει εξ ολοκλήρου το ενεργειακό σύστημα, από τους παραγωγούς έως τους καταναλωτές·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μία στρατηγική για την αύξηση της απόδοσης στην αγορά θέρμανσης, προκειμένου να ενισχυθούν οι αποδοτικές τοπικές υποδομές, όπως η τηλεθέρμανση και η τηλεψύξη, οι οποίες προωθούν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του συνδυασμού θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και της αποδοτικής χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

27.  πιστεύει ότι τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα (όπως για παράδειγμα οι διευκολύνσεις επιμερισμού των κινδύνων και τα δανειοδοτικά προγράμματα δημόσιων τραπεζών) θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σημαντικό μέσο για τη στήριξη των επενδύσεων στις υποδομές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τα έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ενέργειας με σκοπό τη μετάβαση σε μία βιώσιμη οικονομία· καλεί επομένως την Επιτροπή να συμπληρώσει ή να αντικαταστήσει σταδιακά τις παραδοσιακές ενισχύσεις με αυτά τα προγράμματα και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα καινοτόμα αυτά χρηματοδοτικά μέσα· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει την θετική εμπειρία από άλλα παρόμοια χρηματοδοτικά μέσα· προσυπογράφει την πρόταση να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του προϋπολογισμού της ΕΕ ως εγγυήσεις δανείων προκειμένου να ενθαρρυνθούν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις·

28.  φρονεί, όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή στη στρατηγική ΕΕ 2020, ότι η ΕΕ θα πρέπει να ανακατευθύνει τη φορολογική επιβάρυνση προς τη φορολόγηση επιβλαβών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει αναλόγως την οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας·

29.  θεωρεί ουσιαστικής σημασίας την εστίαση της μελλοντικής χρηματοδότησης που συνδέεται με ενεργειακές επενδύσεις σε έργα τα οποία θα δημιουργήσουν τον μέγιστο δυνατό αριθμό νέων θέσεων απασχόλησης·

30.  τονίζει ότι ενδέχεται να χρειαστεί κάποια στήριξη από την Ένωση για επενδύσεις σε σημαντικές υποδομές σε ορισμένα κράτη μέλη αν δεν μπορούν να την παράσχουν από μόνες τους οι αγορές, μεταξύ άλλων σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και την επίτευξη στόχων σχετικών με το κλίμα και το περιβάλλον·

31.  υπογραμμίζει ότι η ολοκλήρωση της αγοράς απαιτεί καλύτερη χρήση των υφιστάμενων λειτουργικών δικτύων, βάσει της διασυνοριακής εναρμόνισης της λειτουργίας της αγοράς και της ανάπτυξης κοινών ευρωπαϊκών συστημάτων για τη διαχείριση των διασυνδέσεων·

32.  επισημαίνει την ευθύνη που υπέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των ηλεκτρικών δικτύων είναι σύμφωνα με το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης των δικτύων·

33.  τονίζει ότι πολλά από τα νεότερα κράτη μέλη είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε εξωτερικές διακοπές ενεργειακού εφοδιασμού και χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης από την Ένωση για την εδραίωση της ενεργειακής ασφάλειας·

34.  υποδέχεται ευνοϊκά τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας της Επιτροπής για τα έξυπνα δίκτυα και συνιστά να λάβει η ομάδα εργασίας δεόντως υπόψη τη γνώμη όλων των εμπλεκομένων· ζητεί από την Επιτροπή να το τηρεί τακτικά ενήμερο για την πρόοδο των εργασιών της ομάδας εργασίας· τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για τα έξυπνα δίκτυα, που θα παρέχει κατάλληλα κίνητρα στους φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων για επενδύσεις στην επιχειρησιακή αποδοτικότητα και που θα καθορίζει κοινά πρότυπα σε ολόκληρη την ΕΕ για την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων, διευκολύνοντας έτσι τη μετάβαση σε μία βιώσιμη οικονομία· επιπλέον, υποστηρίζει τα πιλοτικά σχέδια για τις καινοτόμους τεχνολογίες επικοινωνίας, αυτοματισμού και ελέγχου των δικτύων· υπενθυμίζει τις διατάξεις των οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ για τους έξυπνους μετρητές·

35.  υποστηρίζει τα πιλοτικά σχέδια για τη γενικευμένη εισαγωγή έξυπνων μετρητών – για παράδειγμα, βάσει της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ) «έξυπνες πόλεις» – εφόσον διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών και των χρηστών με χαμηλό εισόδημα, καθώς και η προστασία της ιδιωτικής ζωής·

36.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει, έως το τέλος του 2011, ανάλυση όσον αφορά το μέλλον της παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς φυσικού αερίου, η οποία θα συνεκτιμά τον αντίκτυπο των έργων υποδομής για το φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί (όπως τα έργα στο πλαίσιο του νότιου διαδρόμου), τον αντίκτυπο των νέων εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, τον αντίκτυπο του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των ΗΠΑ (ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου), καθώς και τον αντίκτυπο από την ενδεχόμενη ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις τιμές· είναι της άποψης ότι η ανάλυση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει, και να έχει ως σημείο αφετηρίας, την υφιστάμενη κατάσταση της ανάπτυξης των υποδομών και τους στόχους 2020 της ΕΕ για το διοξείδιο του άνθρακα· τονίζει ότι πρέπει να ζητηθεί η γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΕΕ

37.  είναι της άποψης ότι η ενεργειακή απόδοση και οι εξοικονομήσεις ενέργειας θα πρέπει να αποτελούν βασική προτεραιότητα κάθε μελλοντικής στρατηγικής, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν μία αποτελεσματική από πλευράς κόστους λύση για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ανταγωνιστικότητα και αντισταθμίζοντας την αύξηση του τιμολογίου και των λογαριασμών της ενέργειας, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την ενεργειακή φτώχεια· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν την ενεργειακή απόδοση στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ και ζητεί την επιτάχυνση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, και την έγκαιρη έγκριση εκ μέρους της Επιτροπής ενός φιλόδοξου σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση· πιστεύει ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα έπρεπε να εφαρμοσθεί κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες που ήδη καταβάλλονται σε ορισμένα κράτη μέλη·

38.  χαιρετίζει την επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τη γνώμη του Κοινοβουλίου·

39.  τονίζει ότι οι ΤΠΕ μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στην προώθηση της υπεύθυνης ενεργειακής κατανάλωσης στα νοικοκυριά, στις μεταφορές, στην παραγωγή ενέργειας και στη βιομηχανική παραγωγή· πιστεύει ότι οι έξυπνοι μετρητές, ο αποτελεσματικός φωτισμός, η υπολογιστική νέφους και το κατανεμημένο λογισμικό έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν τα μοντέλα χρήσης της ενέργειας·

40.  πιστεύει ότι η ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει επίσης να εστιάζονται σε ολόκληρη την αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής, της μεταφοράς, της διανομής και του εφοδιασμού, παράλληλα με τη βιομηχανική και οικιακή κατανάλωση και την κατανάλωση των μεταφορών·

41.  υποστηρίζει, ως μέσο για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ, την ανάπτυξη μίας εύρυθμης αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και την εισαγωγή περαιτέρω μηχανισμών της αγοράς για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·

42.  πιστεύει, επιπλέον, ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, π.χ. με τη συμπερίληψη περισσότερων προϊόντων και την εφαρμογή ενός δυναμικού μοντέλου θέσπισης προτύπων, το οποίο θα διασφαλίζει την επίτευξη φιλόδοξων και τακτικά ενημερωνόμενων στόχων·

43.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια αξιολόγηση της εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας· θεωρεί ότι, αν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη ικανοποιητική εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής για την ενεργειακή απόδοση, και η ΕΕ δεν προβλέπεται συνεπώς να επιτύχει τον στόχο της για την ενεργειακή απόδοση το 2020, το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση (ΣΔEA) θα πρέπει να συμπεριλάβει τη δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει περαιτέρω μέτρα της ΕΕ για τα κράτη μέλη, όπως ατομικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης που να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 20% εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με τους κεντρικούς στόχους της στρατηγικής ΕΕ2020, και να λαμβάνουν υπόψη το σημείο εκκίνησης κάθε χώρας και τις εθνικές συνθήκες, καθώς και προηγούμενη έγκριση του σχεδίου δράσης κάθε κράτους μέλους για την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί ότι τα πρόσθετα αυτά μέτρα θα πρέπει να είναι απαραίτητα, δίκαια και μετρήσιμου αποτελέσματος και να έχουν δραστικό και άμεσο αντίκτυπο στην εφαρμογή των εθνικών σχεδίων για την ενεργειακή απόδοση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε μια κοινή μεθοδολογία για την ποσοτική στάθμιση των εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης και για την παρακολούθηση της προόδου στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων αυτών·

44.  υποστηρίζει μία πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και μία αποκεντρωμένη προσέγγιση στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής και της ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας του συμφώνου των δημάρχων και της περαιτέρω ανάπτυξης της πρωτοβουλίας για τις έξυπνες πόλεις· υπογραμμίζει την ανάγκη για μία αξιόπιστη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων για πρωτοβουλίες «από κάτω προς τα πάνω», και για τη συμμετοχή των πόλεων και των περιφερειών· τονίζει ότι η ευθυγράμμιση της μελλοντικής πολιτικής συνοχής και της χρησιμοποίησης των πόρων της με την στρατηγική ΕΕ 2020 μπορεί να δημιουργήσει έναν καίριας σημασίας μηχανισμό υλοποίησης που θα οδηγήσει σε έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες·

45.  πιστεύει ότι η Ευρώπη υστερεί σε σχέση με τους διεθνούς εταίρους της στην ανάπτυξη των πλήρων δυνατοτήτων της όσον αφορά την τεχνολογία βιοενέργειας· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν σχέδιο διατομεακής πολιτικής για τη βιομάζα, η οποία θα δημιουργήσει μία βιώσιμη αγορά βιομάζας από τη γεωργία, τα γεωργικά απόβλητα και τη δασοκομία, ενώ παράλληλα θα αποτρέπει την αύξηση των εκπομπών και την απώλεια βιοποικιλότητας· αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη τεχνολογία δεύτερης γενιάς είναι πλέον διαθέσιμη· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα πλαίσιο πολιτικής και στηρίζει την περαιτέρω προώθηση της βιώσιμης χρήσης βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς στην Ευρώπη·

46.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα εθνικά σχέδια δράσης των κρατών μελών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει ενδεχομένως δράση για να βοηθήσει ορισμένα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα σχέδιά τους και να κάνει πλήρη χρήση των αρμοδιοτήτων της για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη τηρούν τη νομική τους υποχρέωση για την εκπλήρωση των εθνικών τους στόχων· επισημαίνει τους μηχανισμούς συνεργασίας που προβλέπει η οδηγία για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην επίτευξη των στόχων τους· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών οργάνων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και ο εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

47.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των μονάδων αποθήκευσης μέσω άντλησης ως αποδοτικών, αξιόπιστων και φιλικών προς το περιβάλλον εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής για βοηθητικές και εξισορροπητικές υπηρεσίες·

48.  πιστεύει ότι, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι μηχανισμοί ευελιξίας που προβλέπονται στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RES) και να εναρμονιστούν οι όροι σύνδεσης στο δίκτυο με στόχο την εξασφάλιση ομοιόμορφα επικερδών όρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. καταβολή των εξόδων σύνδεσης στο δίκτυο μέσω της τιμολόγησης του δικτύου)· πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

49.  ζητεί να γίνει αποδοτικότερη η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ με μια πιο μακροπρόθεσμη επιδίωξη ενός συστήματος κινήτρων σε ολόκληρη την ΕΕ υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο θα επιτρέψει την ανάπτυξη ειδικών μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου αυτές είναι περισσότερο αποδοτικές, μειώνοντας το κόστος της προώθησής τους και εξασφαλίζοντας αποδοτική κατανομή των διατιθέμενων πόρων· πιστεύει ότι μακροπρόθεσμα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αποτελούν μέρος μιας εύρυθμης και ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ·

50.  πιστεύει ότι χρειάζεται να προσδιοριστεί μια μεσοπρόθεσμη προοπτική, προκειμένου να αντιμετωπιστούν καίρια προβλήματα που σχετίζονται με την πλήρη ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην αγορά· τονίζει εν προκειμένω ότι οποιαδήποτε εναρμόνιση θα πρέπει να προετοιμασθεί προσεκτικά, ώστε να αποφευχθεί η αποδιοργάνωση των υπαρχουσών εθνικών αγορών· πιστεύει ότι μία προϋπόθεση για ένα εναρμονισμένο σύστημα στήριξης είναι μία εύρυθμη και χωρίς στρεβλώσεις εσωτερική αγορά ενέργειας και ίσοι όροι ανταγωνισμού· πιστεύει ότι κάθε μελλοντική πολιτική θα πρέπει να βασίζεται σε μηχανισμούς στήριξης αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και, ταυτόχρονα, να διαθέτει εγγυημένη ευρεία γεωγραφική και τεχνολογική πολυμορφία και εξασφαλισμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν χρηματοδοτικά και φορολογικά μέσα ενεργειακής απόδοσης (ιδίως όσον αφορά βελτιώσεις στα κτίρια) στα εθνικά τους σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση και να θεωρήσουν την ενεργειακή απόδοση και την ενεργειακή υποδομή ως προτεραιότητα για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· πιστεύει ότι η έξυπνη χρήση πόρων – όπως με τράπεζες πράσινων υποδομών για τη μόχλευση του ιδιωτικού κεφαλαίου και με εύκολη και στοχευμένη πρόσβαση σε πόρους της ΕΕ – αποτελεί ουσιαστικό μέσο για την αύξηση της επίδρασης των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης·

Κατοχύρωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού

52.  πιστεύει ότι η Επιτροπή, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EΥΕΔ), πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ένωση έχει μία μόνο φωνή σε θέματα εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής· επιπλέον, πιστεύει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις νέες αρμοδιότητές της για να προσδιορίσει και να ενισχύσει ενεργά τη συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς της άμβλυνσης των κλιματικών μεταβολών και της περιβαλλοντικής προστασίας·

53.  θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι η ενεργειακή πολιτική της έχει ισχυρό και συνεκτικό διεθνή χαρακτήρα και να εντάξει το ενεργειακό σκεπτικό στις εξωτερικές πολιτικές και δράσεις της· φρονεί ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας θα πρέπει να παράσχει σθεναρή διπλωματική στήριξη την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας·

54.  πιστεύει ότι θα πρέπει, βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, να δοθεί προτεραιότητα στη στρατηγική ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και στη διεύρυνση των σχέσεων με κεντρικούς προμηθευτές και χώρες διαμετακόμισης· ωστόσο, είναι της άποψης ότι οι πλέον αποδοτική και βιώσιμη μακροπρόθεσμη λύση είναι εφικτή μέσω της εφαρμογής της ενεργειακής απόδοσης και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και της χρησιμοποίησης εγχώριων βιώσιμων πηγών ενέργειας·

55.  πιστεύει ότι όλοι οι εξωτερικοί αγωγοί και τα άλλα ενεργειακά δίκτυα που εισέρχονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διέπονται από διαφανείς διακυβερνητικές συμφωνίες και να υπόκεινται στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, όσον αφορά μεταξύ άλλων τους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση τρίτων, τις ρήτρες προορισμού, την επίβλεψη της κατανομής και της διαχείρισης της συμφόρησης, τη διάρκεια των συμβάσεων και ρήτρες αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής (take or pay clauses)· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι σημερινοί και μελλοντικοί αγωγοί και εμπορικές συμφωνίες θα σεβασθούν το ευρωπαϊκό ενεργειακό κεκτημένο και, ενδεχομένως, να λάβει μέτρα·

56.  εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει να τηρήσει το γράμμα του νόμου και να επιβάλει συναφώς τη συμμόρφωση με πνεύμα ενεργειακής αλληλεγγύης και τήρησης του ανταγωνισμού και των κανόνων της κοινής αγοράς, και να μην υποχωρήσει στα κατεστημένα συμφέροντα επιμέρους ευρωπαϊκών χωρών, ιδίως εξαγωγέων φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά·

57.  ζητεί περαιτέρω διεύρυνση της συμμετοχής στη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα (ΣΕΚ) περισσότερων γειτονικών χωρών της ΕΕ, κυρίως χωρών που συμμετέχουν στην ανατολική εταιρική σχέση· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει και να επιβάλει την έγκαιρη και αυστηρή εφαρμογή των ενεργειακών κανόνων της ΕΕ από τα κράτη μέλη της ΣΕΚ, ιδίως με τη διάθεση των κονδυλίων της ΕΕ υπό τον όρο της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη·

58.  πιστεύει ότι το κεφάλαιο για την ενέργεια, που αφορά την πολιτική και τεχνολογική συνεργασία και περιλαμβάνεται σε κάθε συμφωνία με τα γειτονικά κράτη, πρέπει να εφαρμοσθεί με αυστηρότητα, ιδίως με την ενίσχυση των προγραμμάτων για την ενεργειακή απόδοση και των κανόνων για την εσωτερική αγορά· πιστεύει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει εντολή στην Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον μετασχηματισμό των υπαρχόντων μνημονίων συμφωνίας σχετικά με θέματα ενέργειας σε νομικώς δεσμευτικά κείμενα· επισημαίνει ότι ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να αποτελούν μέρος των διαλόγων για την ενέργεια·

59.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει, μέσω εμπορικών συμφωνιών, τη διαδικασία έγκρισης συμβατών με τη νομοθεσία της ΕΕ κανόνων ασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης για την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διαμετακόμιση, την αποθήκευση και την επεξεργασία / διύλιση των ενεργειακών εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και να προτείνει, σε επίπεδο ΠΟΕ, παγκόσμια πρότυπα για την προώθηση του ανοικτού και δίκαιου εμπορίου ασφαλών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών·

60.  χαιρετίζει τη συμμετοχή της Ρωσίας στις συνεδριάσεις της διάσκεψης για τον ενεργειακό χάρτη· καλεί την Επιτροπή να εργασθεί για την επέκταση της συμφωνίας σε περισσότερες χώρες και, στο πλαίσιο της διάσκεψης για τον ενεργειακό χάρτη, να εργασθεί για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα οδηγήσει στην πλήρη αποδοχή των αρχών του ενεργειακού χάρτη και των πρωτοκόλλων του από τη Ρωσία· ωστόσο, τονίζει ότι κάθε συμφωνία θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ· τονίζει περαιτέρω ότι η ενέργεια πρέπει να αποτελεί κομβικό στοιχείο της συμφωνίας με τη Ρωσία, μετά τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, και ότι η νέα αυτή συμφωνία πρέπει να αποτελεί οδηγό και θεμέλιο για συνέπεια και συνοχή στις σχέσεις των επιμέρους κρατών μελών με τη Ρωσία·

61.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν στενά με το ΝΑΤΟ για να διασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ των στρατηγικών της Ένωσης και του ΝΑΤΟ σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια·

62.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο κανονισμός για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο θα εφαρμοσθεί πλήρως μετά την έναρξη ισχύος του·

63.  καλεί την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην υλοποίηση του Νότιου Διαδρόμου της ΕΕ για το φυσικό αέριο, ιδίως του σχεδίου για τον αγωγό Nabucco, το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας·

64.  ζητεί την πραγματοποίηση ενός ειδικού διαλόγου για την ενέργεια με τις χώρες της περιοχής της Κασπίας και χαιρετίζει τις εργασίες σχετικά με τη συνεργασία για την ανάπτυξη της Κασπίας· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό τον διάλογο σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Εύξεινου Πόντου και υπογραμμίζει τη σημασία όλων των ενεργειακών θεμάτων στον διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της περιοχής αυτής·

65.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις πρωτοβουλίες DESERTEC και TRANSGREEN στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του μεσογειακού προγράμματος ηλιακής ενέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού και να προωθηθεί η ανάπτυξη των ενδιαφερομένων χωρών μέσω της υποστήριξης ηλιακών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και άλλων βιώσιμων τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της διασύνδεσής τους με τα ευρωπαϊκά δίκτυα, εφόσον αυτό αποδειχθεί οικονομικά βιώσιμο και δεν θέτει σε κίνδυνο το σύστημα ETS της ΕΕ· πιστεύει ότι τα μέσα συνεργασίας που προβλέπονται στην οδηγία σχετικά με τις εισαγωγές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προερχόμενης από τρίτες χώρες πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως·

66.  υπενθυμίζει ότι αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών να αποφασίσουν για το δικό τους ενεργειακό μίγμα, με δεδομένο ότι στόχος είναι η μείωση των εκπομπών άνθρακα και της εξάρτησης από καύσιμα ευάλωτα στις μεταβολές των τιμών· τονίζει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζουν ότι, στους νέους και τους υφιστάμενους πυρηνικούς ηλεκτροσταθμούς τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, εφαρμόζονται τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας·

67.  πιστεύει ότι η έρευνα για την πυρηνική σύντηξη ως μελλοντική πηγή ενέργειας πρέπει να συνεχιστεί, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι αρχές του προϋπολογισμού·

68.  πιστεύει ότι, για τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει την πυρηνική ενέργεια ως μέρος του ενεργειακού τους μίγματος, θα ήταν επωφελής η θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ για την αδειοδότηση και την πιστοποίηση του σχεδιασμού νέων πυρηνικών ηλεκτροσταθμών με στόχο να κατοχυρωθεί η μεγαλύτερη δυνατή τεχνολογική ασφάλεια· πιστεύει ότι στα σχέδια κατασκευής νέων πυρηνικών εγκαταστάσεων θα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία· ζητεί επίσης τη λήψη περαιτέρω μέτρων της ΕΕ προκειμένου να ενθαρρυνθεί η θέσπιση προτύπων για τη βιώσιμη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων·

69.  ενθαρρύνει και υποστηρίζει την κατασκευή εγκαταστάσεων και διασυνδέσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, ιδίως στις χώρες που είναι περισσότερο ευάλωτες στις διακοπές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, κατόπιν ανάλυσης κόστους-οφέλους και με τον όρο ότι δεν θα υπάρξουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και διακρίσεις· τονίζει τη σημασία περαιτέρω επέκτασης του ευρωπαϊκού στόλου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, ώστε να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση της συνεργασίας σε ενεργειακά ζητήματα με τις χώρες του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής·

70.  πιστεύει ότι ορισμένα αγροτικά τμήματα της Ευρώπης έχουν ειδικές ανάγκες όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις ανάγκες αυτές, καταργώντας για παράδειγμα τα εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών εμποδίων, στην τοπική παραγωγή ενέργειας, όπως μέσω μικρομονάδων συμπαραγωγής·

71.  θεωρεί ότι να η στρατηγική περιορισμού της κατανάλωσης λιθάνθρακα στα κράτη μέλη της ΕΕ δεν θα πρέπει να ενισχύσει το μονοπώλιο εισαγωγής φυσικού αερίου· ο περιορισμός της κατανάλωσης λιθάνθρακα στον τομέα της ενέργειας πρέπει να εξαρτάται από την αποτελεσματική διαφοροποίηση των προμηθειών αερίου στα κράτη μέλη για την πρόληψη της ενίσχυσης του μονοπωλίου πρώτων υλών·

Προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας

72.  ζητεί τη στενή παρακολούθηση και την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ) και την εξακρίβωση των εμποδίων για την κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων· επικροτεί την πρόσφατη πρόοδο στη δρομολόγηση των πρώτων τεσσάρων ευρωπαϊκών βιομηχανικών πρωτοβουλιών και των κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών· ζητεί να δρομολογηθούν και άλλες πρωτοβουλίες το συντομότερο δυνατόν και καλεί το Συμβούλιο να διαθέσει του απαιτούμενους χρηματοδοτικούς πόρους· ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει στους ενδιαφερόμενους διαφανείς πληροφορίες όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τις πρωτοβουλίες του σχεδίου ΣΕΤ·

73.  επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί με τη δρομολόγηση των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νέες, συμπληρωματικές ευρωπαϊκές βιομηχανικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του σχεδίου ΣΕΤ, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι τεράστιες δυνατότητες άλλων τεχνολογικών λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συγκεκριμένα η γεωθερμική και η ηλιοθερμική, η υδροηλεκτρική και η θαλάσσια ενέργεια, και να συμπεριληφθεί η υφιστάμενη πλατφόρμα θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει την ανάγκη να διατεθούν πόροι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη χρηματοδότηση αυτών των πρωτοβουλιών·

74.  υποστηρίζει την ανάπτυξη αποτελεσματικών από πλευράς κόστους νέων τεχνολογιών για την πρόβλεψη των μεταβολών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τη διαχείριση από άποψη ζήτησης, τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του υδρογόνου και άλλων κυψελών καυσίμου), πράγμα το οποίο θα επέτρεπε την αύξηση της συνολικής βασικής ζήτησης και τη βελτίωση της ευελιξίας ενός συστήματος με υψηλά επίπεδα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εκτεταμένη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων·

75.  τονίζει τη σπουδαιότητα των ειδικευμένων και καταρτισμένων εργαζομένων στον τομέα του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει, σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους, τον τρόπο μεταχείρισης και ενθάρρυνσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

76.  τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην αιχμή της ανάπτυξης των τεχνολογιών του Διαδικτύου που συνδέονται με την ενέργεια και των χαμηλού άνθρακα εφαρμογών ΤΠΕ· θεωρεί ότι η ενισχυμένη στήριξη της καινοτομίας πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από μείωση της γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες· καλεί την Επιτροπή να περιορίσει τη γραφειοκρατία με τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών του προγράμματος-πλαισίου·

77.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να υποστηρίξει περιβαλλοντικώς υγιή πιλοτικά προγράμματα στην ΕΕ για την αξιοποίηση μη συμβατικών εγχώριων πηγών ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν γεωλογικές μελέτες για να διαπιστωθεί το επίπεδο των διαθέσιμων αποθεμάτων σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην Ένωση και να αναλύσει και αξιολογήσει την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του εγχώριου σχιστολιθικού φυσικού αερίου· ζητεί η πληροφορία αυτή να συμπεριληφθεί σε όλες τις μελλοντικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές της Ένωσης·

78.  πιστεύει ότι ορισμένες χώρες, όπως η Κίνα, έχουν προσδώσει στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας προσανατολισμένης στις εξαγωγές εγχώριας βιομηχανίας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και, επομένως, υποστηρίζουν τοπικές εταιρείες, παρέχοντάς τους εύκολη πρόσβαση σε φθηνό κεφάλαιο και σε υποδομή· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα πλαίσιο πολιτικής που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα του ευρωπαϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος για τη βιομηχανία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

79.  πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της μεταβατικής φάσης που οδηγεί στην καθιέρωση μιας βιώσιμης οικονομίας έως το 2050, τα συμβατικά και μη συμβατικά φυσικά αέρια αποτελούν απαραίτητη πηγή ενέργειας, η οποία προσφέρει γρήγορο και αποδοτικό από άποψης κόστους τρόπο μείωσης των εκπομπών· τα κονδύλια για την έρευνα και ανάπτυξη θα πρέπει να επιδιώκουν να κάνουν τα αέρια αυτά περισσότερο καθαρά·

80.  υποστηρίζει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής για να εξασφαλιστεί η πρόβλεψη των απαραίτητων κινήτρων για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης αγοράς βιομάζας, με συνεκτίμηση των συναφών ζητημάτων βιοποικιλότητας και παραγωγής τροφίμων·

81.  πιστεύει ότι η έρευνα και ανάπτυξη για καινοτομίες στις ενεργειακές τεχνολογίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες, καθαρές, βιώσιμες και αποδοτικές τεχνολογίες ενέργειας, πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα του νέου 8ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης· προτρέπει επιμόνως τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν προτεραιότητα σε αυτόν τον τομέα πολιτικής στον προσεχή προϋπολογισμό και στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· τονίζει ότι οι μέθοδοι κατανομής πρέπει να αντανακλούν τις διαφορετικές δυνατότητες των κρατών μελών στον τομέα Ε&Α·

82.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τις βιώσιμες μεταφορές στην ενεργειακή στρατηγική κατά τρόπο ώστε να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες όλων των τεχνολογιών, μεταξύ άλλων με ένα επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο και ένα σχέδιο δράσης για τα πράσινα οχήματα, με τη στήριξη της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, με την κατάργηση των εμποδίων στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών (για τα καύσιμα), με τον καθορισμό κοινών προτύπων (π.χ. για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα), με φιλόδοξα πρότυπα για τους κινητήρες ορυκτού καυσίμου, με τη δημιουργία «διαδρόμων πράσινων μεταφορών» διαμέσου της Ευρώπης και με τη συνάρθρωση των τρόπων μεταφοράς· ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα μπορούν να κινούνται και να φορτίζονται εύκολα σε ολόκληρη την Ευρώπη και ότι η αυξημένη χρήση τους θα συνδυασθεί με την ανάπτυξη «έξυπνων» ηλεκτρικών δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης, με υψηλά επίπεδα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και με προσφυγή στη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού·

83.  επισημαίνει ότι η έρευνα στον τομέα της ενέργειας πρέπει να συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και στην εδραίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, αλλά και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· πιστεύει εν προκειμένω ότι οι προσπάθειες τυποποίησης με τη συμμετοχή των στρατηγικών εταίρων της ΕΕ (όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ) όσον αφορά τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα ηλεκτρικά οχήματα, είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ευρωπαϊκές καινοτομίες θα είναι πλήρως εμπορεύσιμες στη διεθνή αγορά· με στόχο τη διασφάλιση της αποδοτικής και δίκαιης μεταφοράς τεχνολογιών, ενθαρρύνει την ΕΕ και τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους της να εργασθούν για το άνοιγμα των εμπορικών συναλλαγών σε βιώσιμες τεχνολογίες, με μακροπρόθεσμο στόχο τους μηδενικούς δασμολογικούς φραγμούς στην πράσινη τεχνολογία·

84.  θεωρεί ότι ένας αποτελεσματικός τρόπος μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας θα ήταν η πραγματοποίηση ερευνών όσον αφορά υποκατάστατα συμβατικών πρώτων υλών και δομικών υλικών, η παραγωγή των οποίων είναι χαμηλότερης ενεργειακής έντασης·

Τα οφέλη για τους καταναλωτές και τους πολίτες στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ

85.  υπογραμμίζει τη σημασία των έξυπνων μετρητών ως μέσου υποβοήθησης των καταναλωτών για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της κατανάλωσής τους στις περιόδους υψηλής χρέωσης και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις κατοικίες τους· πιστεύει ότι οι έξυπνες μετρήσεις και τα ενεργειακά έργα εν γένει απαιτούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και προγράμματα εκπαίδευσης στην ενεργειακή απόδοση προκειμένου να εξηγηθούν τα οφέλη τους στο κοινό· τονίζει ότι η ενημέρωση της κοινωνίας για τα οφέλη των έξυπνων μετρητών έχει κρίσιμη σημασία για την επιτυχία τους· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει ως στόχο πολιτικής τον εξοπλισμό, έως το 2015, του 50 % των κατοικιών στην Ευρώπη με έξυπνους μετρητές και την υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 80 % των καταναλωτών θα είναι, έως το 2020, εφοδιασμένοι με έξυπνα συστήματα μέτρησης(10),

86.  πιστεύει ότι οι ενημερωμένοι πελάτες και πολίτες μπορούν να επηρεάζουν την αγορά μέσω συνειδητών αποφάσεων· επικροτεί, επομένως, πρωτοβουλίες όπως το ευρωπαϊκό φόρουμ για την πυρηνική ενέργεια (ENEF), στο πλαίσιο του οποίου ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μπορούν να συζητούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος·

87.  θεωρεί ότι η θερμική αναβάθμιση των κτιρίων και η ανακύκλωση υλικών και ενέργειας των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές·

88.  υποστηρίζει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν την προσαρμογή των αναγκών σε ανθρώπινους πόρους στη μετάβαση προς ένα ενεργειακό μείγμα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

89.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει την εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα εθνικά μέτρα για την πρόληψη της ενεργειακής φτώχειας, και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας·

90.  ζητεί τη θέσπιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ασφαλείας για όλες τις πηγές ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αρθούν οι επιφυλάξεις των πολιτών και να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποδοχή τους από την κοινή γνώμη· ζητεί, συγχρόνως, να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της επάρκειας των προμηθειών ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάγκη νέας υποδομής παραγωγής και μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας· στηρίζει εκστρατείες για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τις δυνατότητες ενεργειακής εξοικονόμησης που τους προσφέρονται καθημερινά και τους υφιστάμενους μηχανισμούς, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ενέργειας, προκειμένου να επέλθει αλλαγή νοοτροπίας·

91.  σημειώνει ότι τα ετήσια ποσοστά αλλαγής προμηθευτή από τους καταναλωτές στα κράτη μέλη κυμαίνονται μεταξύ μηδέν και 20 %· τονίζει ότι οι δυσκολίες για τη συγκρισιμότητα των προσφορών στην αγορά και η έλλειψη πληροφοριών συνιστούν εμπόδιο στην αλλαγή προμηθευτή και στον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αγορά λιανικής· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης μέτρων, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν καθήκον να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και την επιβολή των μέτρων προστασίας των καταναλωτών τα οποία προβλέπονται στις οδηγίες·

92.  υπενθυμίζει στην ενεργειακή βιομηχανία τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια, να καθιερώσει σαφείς και κατανοητούς λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας· πιστεύει ότι το πρότυπο των λογαριασμών του φόρουμ των πολιτών για την ενέργεια, που έχει συγκροτήσει η Επιτροπή, περιέχει το ελάχιστο όριο τυποποιημένων πληροφοριών που απαιτείται για όλα τα τιμολόγια κατανάλωσης και ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση για διαφανείς λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας σε ολόκληρη την Ένωση·

93.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, προκειμένου να καταστήσουν την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ευκολότερη και πιο αποτελεσματική, να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καθορισθεί σε 30% ο στόχος μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα για το 2020, ώστε να διασφαλισθεί ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών θα λειτουργεί ως καταλύτης για επενδύσεις σε καθαρότερες διαδικασίες παραγωγής και καθαρότερες πηγές ενέργειας·

94.  επαναλαμβάνει ότι η νέα ενεργειακή πολιτική πρέπει να στηρίζει τον μακροπρόθεσμο στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 80-95% έως το 2050·

95.  εν προκειμένω, καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει αναλύσεις των μακροπρόθεσμων δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων στον τομέα της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς επίσης των πραγματικών κινδύνων και του πραγματικού κόστους της διακοπής του εφοδιασμού, σε σύγκριση με την ικανότητα αποθήκευσης, την πολλαπλότητα των πηγών εφοδιασμού και το αντίστοιχο κόστος· οι αναλύσεις πρέπει να καλύπτουν επίσης τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις στον τομέα της στρατηγικής και της ενεργειακής πολιτικής στην ΕΕ, χωρίς να παραλειφθούν σε καμία περίπτωση οι εκτιμήσεις για τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να αποτρέψει τις διακοπές του εφοδιασμού·

96.  πιστεύει ότι, εν όψει της Συνόδου του Κανκούν, θα πρέπει η ΕΕ να ηγηθεί της προσπάθειας για μια διεξοδική, νομικά δεσμευτική και φιλόδοξη συμφωνία, αποδεικνύοντας ότι είναι σε θέση να μιλά με ενιαία φωνή και να επιβεβαιώσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις προηγούμενες προτάσεις τους στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας όσον αφορά τους στόχους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να αποβεί ευκολότερη και οικονομικότερη η επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων·

o
o   o

97.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) EE C 67 E, 18.3.2010, σ. 16.
(2) ΕΕ L 211, 14.8.2009.
(3) ΕΕ L 140, 5.6.2009.
(4) ΕΕ C 219 E, 28.8.2008, σ.206.
(5) ΕΕ L 200, 31.7.2009, σ. 31.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0064.
(7) 9744/10.
(8) ΕΕ L 114, 27.4.2006, σ. 64.
(9) ΕΕ L 52, 21.2.2004, σ. 50.
(10) Έκθεση πρωτοβουλίας της 25ης Μαρτίου 2010 «σχετικά με μια νέα ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη: 2015.eu» (2009/2225(INI)) και έκθεση πρωτοβουλίας της 14ης Απριλίου 2010 σχετικά με την «'κινητοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα» (2009/2228(INI)).


Προετοιμασίες ενόψει της διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2010)
PDF 427kWORD 137k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στο Κανκούν (COP16)
P7_TA(2010)0442B7-0616/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) και το σχετικό πρωτόκολλο του Κιότο,

–  έχοντας υπόψη την 15η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 15) της UNFCCC και την πέμπτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που αποτέλεσε τη Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (COP/MOP 5), οι οποίες διεξήχθησαν στην Κοπεγχάγη της Δανίας από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009, καθώς και τη συμφωνία της Κοπεγχάγης,

–  έχοντας υπόψη την 16η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ16) της UNFCCC και την έκτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που θα αποτελέσει τη Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CΟΡ/ΜΟΡ6) η οποία θα διεξαχθεί στο Κανκούν του Μεξικού από 29 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια του Δεκεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2010)0265), στην οποία παρουσιάζεται μια ανάλυση των επιλογών για την κατά πέραν του 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και μια εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα, καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2010)0086) σχετικά με τη διεθνή κλιματική πολιτική για το μετά την Κοπεγχάγη διάστημα: άμεσα μέτρα για την αναζωογόνηση της παγκόσμιας δράσης για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/101/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/EΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 20ής Δεκεμβρίου 2005 του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνέρχονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η ευρωπαϊκή συναίνεση», και συγκεκριμένα τα σημεία της 22, 38, 75, 76 και 105(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ της 17ης Νοεμβρίου 2009 και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής και την «Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια συν»(3),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετηρίδα, της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία παρουσιάζει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ) ως στόχους που η διεθνής κοινότητα καθόρισε από κοινού για την εξάλειψη της φτώχειας,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και ειδικότερα αυτό της 4ης Φεβρουαρίου 2009 με τίτλο «2050: Το μέλλον αρχίζει σήμερα – συστάσεις για μια μελλοντική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος»(4) και της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκβαση της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την Αλλαγή του Κλίματος (COP 15)(5),

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού του και έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιστημονικά στοιχεία για την αλλαγή του κλίματος και τις επιπτώσεις της είναι κατηγορηματικά, πράγμα που καθιστά επιτακτική ανάγκη την ανάληψη ταχείας, συντονισμένης και φιλόδοξης δράσης σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπισθεί αυτή η παγκόσμια πρόκληση,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν συμβάλει ελάχιστα στην αλλαγή του κλίματος αλλά υφίστανται τις πλέον σοβαρές συνέπειές της· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος θέτει σε κίνδυνο τις διεθνείς επενδύσεις για τη μείωση της φτώχειας απειλώντας με τον τρόπο αυτό την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του κλίματος μετά την απογοητευτική έκβαση της διάσκεψης για το κλίμα στην Κοπεγχάγη,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναπτυγμένες, αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες που συνολικά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, έχουν δεσμευτεί ή υποσχεθεί, στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Κοπεγχάγης, να περικόψουν τις εκπομπές,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη αυτές οι δεσμεύσεις/υποσχέσεις δεν θα αρκούν για την υλοποίηση του γενικού στόχου περιορισμού της συνολικής μέσης ετήσιας αύξησης της θερμοκρασίας επιφανείας στους 2ºC («ο στόχος 2ºC»),

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποσχέσεις αυτές δεν υπόκεινται σε ένα σύστημα που περιλαμβάνει νομικά μέτρα συμμόρφωσης ή επαρκείς μεθόδους μέτρησης, αναφοράς ή επαλήθευσης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδεχόμενη αποτυχία επίτευξης του στόχου των 2 βαθμών Κελσίου θα έχει τεράστιο περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος· λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι μέχρι και το 40% των ειδών θα αντιμετωπίσει κίνδυνο εξαφάνισης, εκατομμύρια ανθρώπων θα αναγκασθούν να μεταναστεύσουν εξαιτίας της ανόδου του επιπέδου της θάλασσας και της συχνότερης εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, η αγροτική παραγωγή θα μειωθεί, οι τιμές των τροφίμων θα αυξηθούν και το παγκόσμιο οικονομικό προϊόν θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 3%,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επίσημη έκθεση(6) απάλλαξε τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPPC) από την ευθύνη για σφάλματα τα οποία θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αξιοπιστία του βασικού συμπεράσματος της έκθεσης του 2007 όσον αφορά τις πιθανές μελλοντικές περιφερειακές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος φρονεί πως το 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από την αποδάσωση και άλλες μορφές αλλαγής της χρήσης γης,

Ι.  εκτιμώντας ότι ένας από τους βασικούς στόχους της ΕΕ θα πρέπει να είναι να γίνει σαφές πως επιβάλλεται παγκόσμιος μετασχηματισμός στην τεχνολογία και την παγκόσμια τεχνολογική συνεργασία, για να επιταχυνθεί ο ρυθμός της καινοτομίας και να αυξηθεί η κλίμακα της επίδειξης και της ανάπτυξης, ώστε όλες οι χώρες να αποκτήσουν πρόσβαση σε φθηνές βιώσιμες τεχνολογίες, οι οποίες θα επιτρέψουν την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου ευρύτερων στρωμάτων του παγκόσμιου πληθυσμού,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση που δίνουν οι διεθνείς κλιματικοί εταίροι της ΕΕ στην ενεργειακή απόδοση, τις δυσχέρειες στη χάραξη διεθνών στόχων εκπομπών και τα οικονομικά πλεονεκτήματα των στόχων ενεργειακής απόδοσης,

Συνολικός στόχος της COP16 και η θέση της ΕΕ

1.  καλεί τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων όλου του κόσμου να επιδείξουν πραγματικό ηγετικό πνεύμα και πολιτική βούληση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και να δώσουν ύψιστη προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπήρξε μέχρι σήμερα περισσότερη πρόοδος στην προετοιμασία της διάσκεψης του Κανκούν·

2.  τονίζει ότι πρέπει να συμφωνηθούν συγκεκριμένες ενέργειες στο Κανκούν με σκοπό να προετοιμασθεί το έδαφος για τη σύναψη εκτεταμένης διεθνούς συμφωνίας στη Νότια Αφρική το 2011 για την περίοδο μετά το 2012, η οποία πρέπει να συμβαδίζει με τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη και να είναι συνεπής προς τον στόχο των 2°C·

3.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει και πάλι ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα και να συμβάλει ενεργά σε μια πιο εποικοδομητική και διαφανή διάσκεψη για το κλίμα στην Κανκούν· επομένως, παροτρύνει έντονα την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λύσουν τις διαφορές τους σχετικά με τις χρήσεις της γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία (LULUCF) καθώς και σχετικά με τα πλεονασματικά δικαιώματα εκπομπών (AAU), να εκφράζονται με μία φωνή και με υψηλές φιλοδοξίες στις διαπραγματεύσεις για την COP 16 και να βελτιώσουν την εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων ούτως ώστε να μπορούν να αντιδρούν γρηγορότερα στις εξελίξεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, να δρουν πιο στρατηγικά και να ανταποκρίνονται περισσότερο στις προσδοκίες τρίτων χωρών·

4.  τονίζει τη σημασία που έχει μια διαφανής διαδικασία λήψης αποφάσεων και ενημέρωσης σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, ιδίως κατά τις τελευταίες ώρες των συζητήσεων υψηλού επιπέδου της COP 16, και παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει στον κύριο διαπραγματευτή της ένα περιθώριο ευελιξίας ώστε να του δοθεί η δυνατότητα αντίδρασης αναλόγως των εξελίξεων·

5.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβεβαιώσει δημοσίως και σαφώς την ισχυρή προσήλωσή της στο Πρωτόκολλο του Κιότο και να αποδεχθεί και να προωθήσει, δραστήρια και εποικοδομητικά, τη συνέχιση των εργασιών στο πλαίσιο και των δύο οδών διαπραγματεύσεων - της ειδικής ομάδας εργασίας για το Πρωτόκολλο του Κιότο (AWG-KP ) και της ειδικής ομάδας εργασίας για μακροπρόθεσμη συνεργατική δράση (AWG-LCA) - ενσωματώνοντας τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Συμφωνίας της Κοπεγχάγης· ζητεί επομένως από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δηλώσει ανοιχτά πριν από τη διάσκεψη του Κανκούν ότι είναι έτοιμη να συνεχίσει στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο (2013-2020) μέσω των αντίστοιχων στόχων της, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι απαιτούνται συγκρίσιμες πρόοδοι στις δύο οδούς διαπραγματεύσεων για να καταστεί δυνατή μια διεθνής συμφωνία μετά το 2012 που θα υλοποιήσει τον στόχο των 2°C·

6.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ορίσουν και να εφαρμόσουν την αρχή της «κλιματικής δικαιοσύνης'· υποστηρίζει, κατά συνέπεια, μια ρήτρα δικαιοσύνης στις μελλοντικές διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα· επαναλαμβάνει ότι η μεγαλύτερη αδικία θα συμβεί εάν δεν μπορέσουμε να περιορίσουμε την αλλαγή του κλίματος, διότι αυτοί που θα υποφέρουν περισσότερο θα είναι οι φτωχοί πληθυσμοί των φτωχών χωρών·

7.  δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή έχει διαφορετικές επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, προτείνει η κλιματική αλλαγή και η χρηματοδότηση να τεθούν ως στόχοι προτεραιότητας στις χώρες που είναι περισσότερο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και που δεν έχουν δυνατότητες να αντεπεξέλθουν σ' αυτήν·

8.  μολονότι υπογραμμίζει τον ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων για το κλίμα, και υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται να ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις στο Κανκούν, όσον αφορά τη χρηματοδότηση (ύψος, πηγές και διακυβέρνηση) και ιδίως τον βαθμό προσθετικότητας στη χρηματοδοτική προσαρμογή, την δασοκομία, την αποδοτικότητα των πόρων, τη μεταφορά τεχνολογίας (με σεβασμό των υφισταμένων αρχών όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας), την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την εξακρίβωση και τη σημασία της εξασφάλισης πλήρους διαφάνειας και ισχυρής πολιτικής δέσμευσης σχετικά με την εφαρμογή της χρηματοδότησης ταχείας εκκίνησης·

9.  στην κατεύθυνση του Πρωτοκόλλου του Κυότο, υπογραμμίζει τη σημασία που θα είχε η επίτευξη μιας συμφωνίας όσον αφορά τις χρήσεις γης, τις αλλαγές στη χρήση γης, τη δασοκομία, τον ευέλικτο μηχανισμό και την κάλυψη άλλων τομέων και αερίων·

10.  δεδομένου ότι οι AAU και LULUCF θα μπορούσαν να επηρεάσουν την περιβαλλοντική ακεραιότητα του Πρωτοκόλλου του Κυότο αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά τα ζητήματα αυτά, καλεί τα άλλα μέρη να διερευνήσουν ενδεχόμενες επιλογές·

11.  ζητεί να επιτευχθεί συμφωνία στο Κανκούν που θα επιβάλλει αυστηρούς κανόνες σχετικά με LULUCF, με τους οποίους θα ενισχύονται οι φιλοδοξίες των μερών του Παραρτήματος Ι και οι οποίοι θα είναι σχεδιασμένοι ώστε να επιβάλλουν μειώσεις εκπομπών από τις χρήσεις γης και τη δασοκομία, θα υποχρεώνουν τα μέρη του Παραρτήματος Ι να λογοδοτούν για τυχόν αυξήσεις των εκπομπών από LULUCF και δεν θα έρχονται σε αντίθεση με τις ισχύουσες δεσμεύσεις των μερών όσον αφορά την προστασία και τη βελτίωση των συλλεκτών και δεξαμενών αερίων του θερμοκηπίου·

12.  θεωρεί ότι οι μελλοντικές δραστηριότητες της ΕΕ όσον αφορά τη «διπλωματία για το κλίμα» πρέπει να επικεντρωθούν στην ισχυρή πολιτική δέσμευση με τις τρίτες χώρες, σε πολιτικές για τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών για τη διεθνή συνεργασία σχετικά με την αλλαγή του κλίματος τόσο εντός όσο και εκτός της UNFCCC και τη συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα του κλίματος με σκοπό να παρασχεθεί απτή υποστήριξη στις προσπάθειές τους για ανάπτυξη με εκπομπές χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και προσαρμοσμένη στις αλλαγές του κλίματος σε όλο τον κόσμο·

13.  τονίζει ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η εφαρμογή μιας προσέγγισης με επίκεντρο το οικοσύστημα αποτελούν τις αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες σε σχέση με το κόστος στρατηγικές για τη συγκράτηση της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή στις συνέπειές της· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι οι αντιδράσεις με στόχο τη συγκράτηση και την προσαρμογή δεν μπορούν να είναι αποκλειστικά τεχνολογικής υφής·

Δεσμεύσεις μείωσης

14.  επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), ο στόχος των 2°C προϋποθέτει με τη σειρά του ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα κορυφωθούν πριν από το 2015 το αργότερο και θα μειωθούν κατά 50% τουλάχιστον σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2050 και στη συνέχεια θα εξακολουθήσουν να μειώνονται·

15.  παροτρύνει όλους τους διεθνείς εταίρους, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, να υποβάλουν προτάσεις για πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις / υποσχέσεις σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών βάσει της αρχής της «κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης», προκειμένου να εξασφαλισθεί συνέπεια προς τον στόχο των 2°C·

16.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να εγκριθεί στόχος για την εγχώρια μείωση των αερίων θερμοκηπίου κατά 30% για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, προς το συμφέρον της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

17.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής και την ανάλυσή της σχετικά με όσα χρειάζεται να γίνουν για να επιτευχθεί μείωση κατά 30%· υποστηρίζει την ιδέα, που εκφράζεται στην ανακοίνωση, ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των διεθνών διαπραγματεύσεων, είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να επιδιώξει έναν στόχο υψηλότερο του 20%, διότι αυτό θα ενισχύσει ταυτόχρονα τις πράσινες θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη και την ασφάλεια·

18.  υπενθυμίζει πως, εξαιτίας της μείωσης των εκπομπών ως συνέπεια της ύφεσης, το ετήσιο κόστος για την επίτευξη του στόχου της κατά 20% μείωσης μέχρι το 2020 έχει μειωθεί κατά το ένα τρίτο, από τα 70 στα 48 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και ότι το κόστος μιας μείωσης κατά 30% υπολογίζεται τώρα σε 11 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από ό,τι το αρχικό κόστος της μείωσης κατά 20%, δηλαδή ένα επιπλέον κόστος που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 0,1% της αξίας της οικονομίας της ΕΕ·

19.  αναγνωρίζει ότι η επίτευξη του στόχου των 2°C είναι δυνατή μόνον εάν οι αναπτυσσόμενες χώρες από κοινού, και ιδίως οι πιο προηγμένες εξ αυτών, επιτύχουν ουσιώδη και μετρήσιμη απόκλιση κάτω του ρυθμού αύξησης των εκπομπών που προβλέπεται επί του παρόντος, της τάξης του 15 έως 30% της συνήθους επιχειρηματικής τους δραστηριότητας έως το έτος 2020 και ότι αυτό θα απαιτήσει την υποστήριξη των ανεπτυγμένων χωρών όσον αφορά την οικοδόμηση χρηματοπιστωτικών, τεχνικών και τεχνολογικών ικανοτήτων· αναγνωρίζει επίσης ότι για την επίτευξη χαμηλότερων θερμοκρασιακών στόχων θα απαιτηθούν υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης·

20.  τονίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα υποστούν τις αρνητικότερες συνέπειες της αλλαγής του κλίματος και, συνεπώς, είναι προς μέγιστο συμφέρον τους να συμβάλουν στην επιτυχή έκβαση των προσπαθειών για τη σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας· επικροτεί τις πολύ φιλόδοξες δεσμεύσεις ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών σαν την Κόστα Ρίκα και τις Μαλδίβες και κάποιων αναδυόμενων χωρών σαν το Μεξικό και τη Βραζιλία και θεωρεί λυπηρό το ότι κάποιες άλλες αναδυόμενες χώρες δεν έχουν ακόμη μιμηθεί αυτό το παράδειγμα·

21.  επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι οι αστικές περιοχές παράγουν το 75% των εκπομπών άνθρακα, οι πόλεις βρίσκονται στο προσκήνιο του αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος· κατά συνέπεια, εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση των ευρωπαϊκών πόλεων που υπογράφουν το Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors)· χαιρετίζει τη συμμετοχή των πόλεων στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις στο πεδίο των συγκοινωνιών και της κινητικότητας και τις προτρέπει να συνεχίσουν στην ίδια κατεύθυνση, για την αναζήτηση των φιλικότερων προς το περιβάλλον εναλλακτικών λύσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, προσφέροντας παράλληλα τον απαραίτητο συντονισμό των προσπαθειών που καταβάλλονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο διακυβέρνησης·

Χρηματοδότηση

22.  υπενθυμίζει ότι οι αναπτυγμένες χώρες δεσμεύθηκαν στη συμφωνία της Κοπεγχάγης να παράσχουν νέους και πρόσθετους πόρους που θα ανέρχονται τουλάχιστον σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια στο χρονικό διάστημα 2010-2012 και σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως γύρω στο 2020, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες· προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει τη δημιουργία ενός πράσινου ταμείου για το κλίμα, χορηγώντας 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από το 2020 και μετά·

23.  υπενθυμίζει ότι η συλλογική συνεισφορά της ΕΕ για τις προσπάθειες μετριασμού και τις ανάγκες προσαρμογής των αναπτυσσομένων χωρών θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και όχι μικρότερη από 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μέχρι το 2020, αριθμητικό στοιχείο που ενδέχεται να αυξηθεί όσο αποκτώνται νέες γνώσεις όσον αφορά τη σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής και της κλίμακας του κόστους που αυτή συνεπάγεται·

24.  θεωρεί ότι η έγκαιρη εκτέλεση της χρηματοδότησης ταχείας εκκίνησης αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διαμόρφωση ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης πριν από τη διάσκεψη στο Κανκούν και κατά τη διάρκεια αυτής· τονίζει ότι το ποσό των 7,2 δισ. ευρώ, το οποίο έχουν δεσμευθεί να παράσχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει να είναι πρόσθετο και συμπληρωματικό των πιστώσεων της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) και παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό το συντονισμό της ΓΔ «Δράση για το Κλίμα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να εξασφαλίσει πλήρη διαφάνεια κατά την υποβολή συντονισμένων εκθέσεων για την εκτέλεση στο Κανκούν και εν συνεχεία σε ετήσια βάση·

25.  τονίζει πως η παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση της χρηματοδότησης πρέπει να περιλαμβάνουν ένα δίκαιο, κοινό σημείο αναφοράς βάσει του οποίου οι συνεισφορές θα υπολογίζονται ως νέες και πρόσθετες· συνιστά να τεθεί ως σημείο αναφοράς η ήδη από μακρού υφιστάμενη υποχρέωση της παροχής του 0,7% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) ως Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) ή όποιοι άλλοι τυχόν υψηλότεροι σχετικοί εθνικοί στόχοι·

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους και να εγγυηθούν ότι οι πόροι για την προσαρμογή και τον μετριασμό θα έλθουν να προστεθούν στον στόχο του 0,7% της ΕΑΒ και να προσδιορίσουν ποιο μέρος των δεσμεύσεων θα προέλθει από δημόσια χρηματοδότηση· τονίζει περαιτέρω την ανάγκη να κινητοποιήσουν τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς πόρους από όλες τις δυνατές πηγές για να συμβάλουν στον στόχο αυτό·

27.  επιμένει ότι στον τομέα της χρηματοδότησης για τον μετριασμό και την προσαρμογή μέσω νέων μηχανισμών, πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται οι καθιερωμένες αρχές της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως η αρχή της «χρηστής διακυβέρνησης» και η δημοκρατική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· τονίζει ακόμη ότι οι δικαιούχοι χώρες οφείλουν να αποδείξουν πως τα χρήματα δαπανώνται όντως για τα αιτηθέντα και εγκριθέντα έργα·

28.  υπενθυμίζει πως για να αυξηθούν οι χρηματοπιστωτικοί πόροι και οι επενδύσεις, οι συμμετέχοντες στη Διάσκεψη COP-16 θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον ενστερνισμό από τα κράτη, το βαθμό πραγματικής χρήσης των πόρων και μεγιστοποίησης της απόδοσης, και ταυτόχρονα να διασφαλίσουν χρηματοδότηση για τις πιο ευπαθείς χώρες και κοινότητες·

Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση

29.  επιδοκιμάζει τις διατάξεις της συμφωνίας της Κοπεγχάγης σχετικά με την παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση και για τις διεθνείς διαβουλεύσεις και αναλύσεις και προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργασθεί με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκπόνηση κατευθυντηρίων γραμμών για την εκτέλεση αυτών των διατάξεων, προς έγκριση στο Κανκούν·

30.  υπενθυμίζει πως η μέτρηση του μέχρι τώρα φαινομενικού βαθμού επιτυχίας της ΕΕ στο θέμα της μείωσης των εκπομπών CO2 δεν συνυπολογίζει δεόντως τη μεταφορά της βιομηχανικής παραγωγής σε εγκαταστάσεις εκτός συνόρων, επισημαίνει πως η πραγματική μείωση των εκπομπών CO2 που οφείλονται στη δική της κατανάλωση ίσως είναι σημαντικά μικρότερου μεγέθους από εκείνη που διακηρύσσεται, και πιστεύει πως πρέπει να συνυπολογισθεί αυτή η διαφορά τόσο κατά το σχεδιασμό της μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής όσο και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις·

Συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες και προσαρμογή

31.  τονίζει την ιστορική ευθύνη που έχουν οι βιομηχανικές χώρες σε ό,τι αφορά τις μη αναστρέψιμες αλλαγές του κλίματος και υπενθυμίζει την υποχρέωση να παρασχεθεί βοήθεια στις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες για να προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές, μεταξύ άλλων με την παροχή οικονομικής στήριξης για τα εθνικά σχεδία δράσης για την προσαρμογή, ως σημαντικών μηχανισμών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή οι οποίοι προάγουν την ενεργό συμμετοχή·

32.  αναγνωρίζει τη σημασία της εκ των προτέρων προσαρμογής στις αναπότρεπτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα στις περιφέρειες εκείνες του πλανήτη που πλήττονται από μεταβολή του κλίματος, και ειδικότερα αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων· ζητεί συνεπώς να επιτευχθεί στο Κανκούν μια συμφωνία με φιλόδοξες πολιτικές και οικονομικές δεσμεύσεις για την παροχή βοήθειας στις συγκεκριμένες αναπτυσσόμενες χώρες σε θέματα οικοδόμησης θεσμικών ικανοτήτων·

33.  επικροτεί την εγκριθείσα στην Κοπεγχάγη απόφαση περί θέσπισης ενός «Τεχνολογικού Μηχανισμού'· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τις ήδη υφιστάμενες κλιματικές εταιρικές σχέσεις με αναπτυσσόμενες χώρες, και να συνάψουν εταιρικές σχέσεις εκεί όπου δεν υπάρχουν, για την παροχή αυξημένης οικονομικής βοήθειας στον τομέα της ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας, για τη σύναψη συμφωνιών σε θέματα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και σε θέματα οικοδόμησης θεσμικών ικανοτήτων·

34.  τονίζει πως η αναπτυξιακή προοπτική είναι ζωτικής σπουδαιότητας για πολλές αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες· αναγνωρίζει πως αυτός ο στόχος θα πρέπει να παίζει σημαντικότερο ρόλο στις διαπραγματεύσεις και επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στην προσπάθειά τους για υψηλότερα επίπεδα διαβίωσης· τονίζει πως είναι δυνατόν να επιτευχθεί ένα υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης μέσω της επιλογής πιο αειφόρων λύσεων·

35.  τονίζει πως οι μη υπαγόμενες στο Παράρτημα Ι χώρες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μία ομάδα, δεδομένου ότι δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες να κάνουν επενδύσεις στον μετριασμό και την προσαρμογή απέναντι στην κλιματική αλλαγή, ούτε και να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή· ακόμη, τονίζει πως ορισμένες από αυτές τις χώρες είναι ήδη μεγάλοι παραγωγοί CO2 σήμερα και έχουν έναν ταχύρρυθμα αυξανόμενο συντελεστή εκπομπών CO2·

36.  τονίζει πως η διασφάλιση μιας συνεκτικής πολιτικής και η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πτυχής στα αναπτυξιακά έργα πρέπει να αποτελέσουν τον πυρήνα οποιασδήποτε αποτελεσματικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για το μετριασμό και την προσαρμογή απέναντι στην κλιματική αλλαγή· ειδικότερα, τονίζει την ανάγκη παροχής κινήτρων για αναπτυξιακές λύσεις που θα ευνοούν τη δημιουργία οικονομιών πιο διαφοροποιημένων και πιο αποκεντρωμένων· ταυτόχρονα θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι η ΕΕ μικρή μόνο πρόοδο έχει σημειώσει ως προς την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών στην αναπτυξιακή της συνεργασία και στις άλλες τομεακές ευρωπαϊκές πολιτικές·

37.  υπενθυμίζει πως τόσο η αλλαγή χρήσης της γης όσο και η γεωργία είναι υπεύθυνες για σημαντικό μερίδιο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την ΕΕ να προωθήσει την αειφόρο γεωργία, ειδικά στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, δεδομένου ότι συμβάλλει τόσο στον μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής όσο και στη μείωση της φτώχειας, διευκολύνοντας τη διαφοροποίηση των εσόδων των τοπικών κοινοτήτων·

38.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Διεθνούς Φόρουμ Ιθαγενών Λαών ως μέλους των διαπραγματεύσεων της COP-16 δεδομένου ότι οι λαοί αυτοί επηρεάζονται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή και από τους μηχανισμούς προσαρμογής και μετριασμού·

39.  τονίζει πως η συλλογική δράση απέναντι στην κλιματική αλλαγή πρέπει να συμπεριλάβει τη δημιουργία ισχυρών δομών διακυβέρνησης και διαδικασιών που θα προσφέρουν μια πιο δυνατή φωνή στις αναπτυσσόμενες χώρες και ζητεί κατά συνέπεια από την ΕΕ να συνδράμει στη δημιουργία μιας θεσμικής δομής ανοικτής σε όλους, διαφανούς και δίκαιης, με ισόρροπη εκπροσώπηση ανεπτυγμένων και αναπτυσσομένων χωρών στα διάφορα διοικητικά όργανα·

Προγράμματα REDD και απερήμωση

40.  τονίζει πως οι φυσικοί μηχανισμοί δέσμευσης αερίων του θερμοκηπίου όπως είναι τα δάση, αποτελούν αποτελεσματικό μέσον μετριασμού των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, λόγω των ικανοτήτων απορρόφησης CO2 που έχουν, και καλεί τα συμβαλλόμενα Μέρη να αναγνωρίσουν την ανάγκη διατήρησης των δασών και ανάπτυξης μιας δασοκομικής πολιτικής που θα πρέπει να ενσωματωθεί στη διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή·

41.  φρονεί ότι πρέπει να παρασχεθεί σημαντική χρηματοδοτική υποστήριξη καθώς και τεχνική και διοικητική βοήθεια προκειμένου να σταματήσει η μικτή αποψίλωση τροπικών δασών το αργότερο έως το 2020, επαναλαμβάνοντας ότι η δημόσια χρηματοδότηση είναι το πλέον ρεαλιστικό εργαλείο στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εργασθεί προς την κατεύθυνση της λήψης συγκεκριμένων αποφάσεων για τη Μείωση των Εκπομπών από την Αποψίλωση και Υποβάθμιση των Δασών (REDD) στο Κανκούν, μεταξύ άλλων επιβολή συγκεκριμένων στόχων·

42.  καλεί την ΕΕ να στηρίξει ενεργά τον μηχανισμό REDD+ ώστε να εντοπίζονται καλύτερα τα αίτια της αποψίλωσης και να διασφαλιστεί η πραγματική συμμετοχή των ιθαγενών λαών και των τοπικών κοινοτήτων στην εποπτεία και υποβολή εκθέσεων· καλεί επί πλέον την ΕΕ να μεριμνήσει ώστε το REDD να συμπεριλάβει ασφαλιστικούς μηχανισμούς ή έναν κώδικα δεοντολογίας που να εγγυώνται ότι τα δικαιώματα των πληθυσμών που ζουν μέσα στα δάση δεν θα παραβιάζονται, και ότι η μείωση των δασών έχει ανακοπεί αποτελεσματικά·

43.  υποστηρίζει τη δημιουργία μηχανισμού για τη μείωση εκπομπών λόγω της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και την ενίσχυση της φυσικής απορρόφησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα δάση, η οποία βοηθάει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας· και το ρόλο της διατήρησης, της αειφόρου διαχείρισης των δασών και της αύξησης των δασικών ικανοτήτων δέσμευσης άνθρακα στις αναπτυσσόμενες χώρες (REDD+)·

44.  θεωρεί λυπηρό το ότι η χρηματοδότηση του REDD βασίζεται σε ένα τόσο ευρύ ορισμό των δασών που μπορεί να συμπεριλαμβάνει φυτείες μονοκαλλιέργειας μη αυτοχθόνων ειδών· εκτιμά πως αυτός ο ορισμός μπορεί να προσφέρει ένα αρνητικό κίνητρο να λειτουργήσει αρνητικά ως κίνητρο για να παρεκτραπεί η χρηματοδότηση από τα παλαιά και αρχαία δάση που χρειάζονται μεγάλη προστασία στις νέες εμπορικές φυτείες·

45.  ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να προσπαθήσουν στο πλαίσιο του Επικουρικού Οργάνου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Συμβουλών καθώς και άλλων διεθνών φορέων, για τη σύνταξη ενός νέου ορισμού του ΟΗΕ περί δασών βάσει της μεγακοινότητας (biome), απηχώντας το ευρύ φάσμα διαφορών στην βιοποικιλότητα καθώς και τις τιμές άνθρακος των διαφορετικών βιωμάτων, και ταυτόχρονα ξεχωρίζοντας ευκρινώς μεταξύ αυτοχθόνων δασών και δασών χαρακτηριζόμενων από μονοκαλλιέργειες δένδρων και από μη αυτόχθονα είδη·

46.  υποστηρίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των τριών συμβάσεων για τη βιολογική ποικιλότητα του Ρίο (ΣΒΠ), για την κλιματική αλλαγή (UNFCCCC) και την απερήμωση (UNCCD)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την ιδέα για τη διοργάνωση υψηλού επιπέδου συνάντηση των τριών συμβάσεων του Ρίο, στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής Ρίο+20 που θα πραγματοποιηθεί το 2012·

47.  τονίζει πως το από 28 Ιουλίου 2010 ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει την πρόσβαση στο πόσιμο νερό ως ένα ανθρώπινο δικαίωμα και ζητεί μια ειδική προστασία για το νερό, που είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερα ευπαθές στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, πράγμα που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια μείωση της ποσότητας και της ποιότητας του διαθέσιμου νερού, και ιδίως του πόσιμου νερού·

Η μετατροπή στην αειφόρο οικονομία και βιομηχανία
48. τονίζει πως πολλές χώρες κινούνται ταχέως προς νέα αειφόρο οικονομία για διαφόρους λόγους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η προστασία του κλίματος, η ανεπάρκεια και η βελτιωμένη απόδοση των πόρων, η ενεργειακή ασφάλεια, η καινοτομία ή η ανταγωνιστικότητα· επισημαίνει το μέγεθος των προγραμμάτων τόνωσης της οικονομίας που έχουν αφιερωθεί στην ενεργειακή μετάβαση όπως το αμερικανικό και το κινεζικό·

49.  ζητεί να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα διασφαλίσει ίσες συνθήκες λειτουργίας διεθνώς για τις βιομηχανίες με μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα· τονίζει τη σημασία μιας δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας των κρατών μελών της ΕΕ· για το λόγο αυτό, υπογραμμίζει τη σημασία του «Σχεδίου Δράσης του Μπαλί'·

Αειφόρος οικονομία και τεχνολογική συνεργασία

50.  Πιστεύει ότι ανεξάρτητα από την πρόοδο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εγκρίνει επειγόντως τις πολιτικές και τους μηχανισμούς που απαιτούνται για την προαγωγή μιας οικονομίας πιο βιώσιμης, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αποτελεσματικής από πλευράς πόρων, πράγμα που θα μετριάσει την αλλαγή του κλίματος, θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα, θα δημιουργήσει ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και θα διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται η πιο ανταγωνιστική οικονομία, σε έναν κόσμο όπου οι επενδύσεις κατευθύνονται όλο και περισσότερο προς καθαρότερες τεχνολογίες·

51.  τονίζει ότι η αλλαγή του κλίματος συνιστά παγκόσμια πρόκληση για την οποία δεν υπάρχει μία μόνο πολιτική και τεχνολογική λύση, αλλά ότι ο συνδυασμός υφισταμένων δυνατοτήτων και η δραματική αύξηση της απόδοσης όλων των τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση του προβλήματος των πόρων και της διανομής και θα άνοιγε το δρόμο για μια τρίτη βιομηχανική επανάσταση·

52.  τονίζει πως μια συμφωνία θα μπορούσε να δώσει την αναγκαία ώθηση για «αειφόρο νέα συμφωνία» που θα ενθαρρύνει την αειφόρο μεγέθυνση, θα προωθήσει τις περιβαλλοντικώς αειφόρες τεχνολογίες, με αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης της ενέργειας στα κτίρια και τις μεταφορές, θα μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση και θα διασφαλίσει την απασχόληση και την κοινωνική και οικονομική συνοχή τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες· υπενθυμίζει, από την άποψη αυτή, τις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει η ΕΕ·

53.  υπενθυμίζει τη συμφωνία του G20 περί κλιματικής πολιτικής για σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για μια ευρωπαϊκή στρατηγική που θα υλοποιήσει αυτό το στόχο, με χρονοδιαγράμματα και μηχανισμούς κοινωνικής αντιστάθμισης, όπου αυτό ενδείκνυται·

Έρευνα και τεχνολογία

54.  είναι πεπεισμένο ότι απαιτείται παγκόσμιος μετασχηματισμός στην τεχνολογία και στην τεχνολογική συνεργασία, που να προσφέρει σε όλες τις χώρες πρόσβαση σε φθηνές αειφόρες τεχνολογίες· επισημαίνει πως οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει εφαρμόσιμους μηχανισμούς για την πρόσβαση σε καθαρές τεχνολογίες·

55.  εκτιμά πως η νέα θεώρηση της τεχνολογικής συνεργασίας είναι απαραίτητη για την επιτάχυνση των καινοτομιών και την εφαρμογή τους, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε χώρα να έχει πρόσβαση σε φθηνές περιβαλλοντικές τεχνολογίες·

56.  τονίζει ότι, εφόσον ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής απαιτεί μείωση όχι μόνο των εκπομπών αλλά και του συνολικού οικολογικού αποτυπώματος, η καινοτομία ηγείται αυτής της αναγκαίας αλλαγής· η καινοτομία οφείλει κατά συνέπεια να είναι αειφόρος, οικολογική, κοινωνική, δίκαιη και φθηνή·

57.  επισημαίνει πως ένα δίκτυο κέντρων κλιματικής καινοτομίας ως τμήμα αυτού του μηχανισμού, θα χρησίμευε ως μέσον προαγωγής της τεχνολογικής ανάπτυξης, συνεργασίας, διάχυσης και καινοτομίας·

58.  τονίζει πως η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής είναι κεντρικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ταυτόχρονα για να πεισθούν οι εταίροι μας παγκοσμίως ότι η μείωση των εκπομπών είναι εφικτή χωρίς απώλεια ανταγωνιστικότητας και θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει διάφορους τρόπους παροχής κινήτρων για φιλικές προς το κλίμα καινοτομίες, όπως π.χ. την επιβράβευση των πρωτοπόρων επιχειρήσεων· ζητεί να υπάρξει διεθνής δέσμευση υπέρ της αύξησης των επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης σε τεχνολογίες αιχμής στους αντίστοιχους τομείς·

59.  επισημαίνει πως οι πρόσφατες επιστημονικές μελέτες υποστηρίζουν τη θεμελιώδη άποψη ότι η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη πρέπει να αντιμετωπισθεί με μείωση του CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου· επισημαίνει πως απαιτείται μια μεγαλύτερη ερευνητική προσπάθεια σε τομείς όπως το φάσμα και η χρονική κλίμακα των αυξήσεων της θερμοκρασίας, ο εντοπισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και ο υπολογισμός των επιπτώσεων των τρόπων χρήσης της γης, της αιθάλης και των σωματιδίων καθώς και ο σχεδιασμός των αντίστοιχων μέτρων προσαρμογής·

60.  εκτιμά πως το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ πολύπλοκο και ενδιαφέρει διάφορους επιστημονικούς κλάδους, και πιστεύει πως οι πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να είναι καλά τεκμηριωμένες με επιστημονικά επιχειρήματα· κατά συνέπεια, ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρεί διαρκώς ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλες τις σημαντικές καινοτομίες και την επιστημονική πρόοδο·

61.  τονίζει πως ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να δώσει έμφαση στην τεχνολογική έρευνα, καινοτομία και εφαρμογή, ώστε να υλοποιηθούν καλύτερα οι φιλοδοξίες της ΕΕ στο θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της μετάβασης σε μια αειφόρο οικονομία·

Ενέργεια, ενεργειακή απόδοση και αποδοτική χρήση πόρων

62.  επισημαίνει πως, σε όλο τον πλανήτη, εκτιμάται ότι 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν να μην έχουν πρόσβαση σε αειφόρο και φθηνή ενέργεια· τονίζει την ανάγκη του να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας βάσει των στόχων της κλιματικής πολιτικής· επισημαίνει ότι ενεργειακές τεχνολογίες υπάρχουν, και καλύπτουν τόσο την παγκόσμια περιβαλλοντική προστασία όσο και τις τοπικές αναπτυξιακές ανάγκες·

63.  θεωρεί λυπηρό το ότι οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας δεν αξιοποιούνται καταλλήλως σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα στην ΕΕ· επισημαίνει πως η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα αποφέρουν εξοικονόμηση πόρων, μείωση των εκπομπών αερίων, αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, νέες θέσεις εργασίας, και θα κάνουν τις οικονομίες πιο ανταγωνιστικές· ζητεί από την ΕΕ, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας·

64.  καλεί την ΕΕ να δίνει μεγαλύτερη έμφαση, κατά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, στην εξοικονόμηση ενέργειας· επισημαίνει, και θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό, ότι η ΕΕ δεν βρίσκεται στο σωστό δρόμο για να επιτύχει το στόχο της κατά 20% εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι το έτος 2020 που έθεσαν οι αρχηγοί κρατών, εξ αιτίας της μη δεσμευτικής φύσης του στόχου· ζητεί συνεπώς από την ΕΕ να ηγηθεί δια του παραδείγματος και από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για νέα μέτρα που θα διασφαλίσουν την επίτευξη του στόχου και με τα οποία δεν θα μείνει πίσω διεθνώς όσον αφορά τις καινοτομίες σε θέματα ενεργειακής απόδοσης·

65.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο συνδυασμός του αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος με τη δέσμευση να μειωθεί στο σύνολό του το οικολογικό ίχνος μας, σε μια προσπάθεια διατήρησης των φυσικών πόρων, δεδομένου ότι οι οικολογικά καινοτόμες τεχνολογίες και οι εναλλακτικές λύσεις για την απόκτηση ενέργειας με χαμηλή χρήση άνθρακα εξαρτώνται από πόρους που σπανίζουν·

Διεθνές εμπόριο

66.  τονίζει πως, βάσει του Προοιμίου της Συμφωνίας του ΠΟΕ και βάσει του άρθρου XX, στοιχεία β), δ) και ζ) της ΓΣΔΕ, το διεθνές εμπόριο δεν πρέπει να οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων· τονίζει ότι, σε σύνδεση με τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ και τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες, η απελευθέρωση του εμπορίου, και ιδιαίτερα του εμπορίου φυσικών πρώτων υλών, δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την αειφόρο διαχείριση των πόρων·

67.  επισημαίνει τις δυνατότητες του να δώσει η ΕΕ το καλό παράδειγμα, αίροντας τα εμπόδια όπως είναι π.χ. οι δασμοί και τα τέλη, στο εμπόριο των πράσινων τεχνολογιών και των περιβαλλοντικώς θετικών και φιλικών προς το κλίμα προϊόντων και προάγοντας τα «περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες» (EGS), μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης του Μπαλί» και του Πράσινου Ταμείου της Κοπεγχάγης για το Κλίμα·

Μια παγκόσμια αγορά άνθρακα

68.  καλεί την ΕΕ και τους εταίρους της να αναζητήσουν, στο άμεσο μέλλον, τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για την προώθηση δεσμών μεταξύ του EU ETS και άλλων συστημάτων εμπορίας με στόχο ένα παγκόσμιο σύστημα εμπορίας εκπομπών άνθρακα που θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφοροποίηση των επιλογών για τον περιορισμό των εκπομπών, βελτίωση του μεγέθους και της ρευστότητας της αγοράς, διαφάνεια και, σε τελική ανάλυση, αποδοτικότερη κατανομή των πόρων·

69.  τονίζει όμως ότι οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να αντλεί τα διδάγματα από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς και από τα κενά του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (EU ETS), ώστε να υπάρξει διαφάνεια, να αποτραπεί η κερδοσκοπία και να διασφαλιστεί ότι οι μειώσεις εκπομπών πράγματι θα επιτευχθούν·

70.  καλεί την ΕΕ και τους εταίρους της να προτείνουν στο άμεσο μέλλον περιορισμούς στην κατάχρηση των διεθνών πιστώσεων από βιομηχανικά έργα αερίου, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των HFC-23 στα συστήματα εμπορίας εκπομπών μετά το 2012, και ειδικά σε έργα του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης, καθώς και σε μελλοντικούς τομεακούς μηχανισμούς αγοράς· καλεί, κατά συνέπεια, την ΕΕ και τους εταίρους της να ενθαρρύνουν τις προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες να συνεισφέρουν στις παγκόσμιες προσπάθειες περιορισμού μέσω των δικών τους κατάλληλων ενεργειών, αρχίζοντας από τις φθηνότερες επιλογές για τη μείωση·

71.  τονίζει πως στο παγκόσμιο πλαίσιο ανταγωνιστικών αγορών, ο κίνδυνος διαρροής διοξειδίου άνθρακα συνιστά σοβαρό πρόβλημα σε ορισμένους τομείς που αποτελούν σημαντικούς κρίκους της όλης βιομηχανικής παραγωγικής αλυσίδας - συμπεριλαμβανομένων των αγαθών που αφορούν τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει περαιτέρω αυτό τον κίνδυνο και να προτείνει κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα με σκοπό τη διαφύλαξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και ταυτόχρονα τη μη αύξηση του αποτυπώματος άνθρακα της ΕΕ·

72.  ζητεί την αναμόρφωση των μηχανισμών που βασίζονται σε έργα, όπως ο μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης (CDM) και η Κοινή Υλοποίηση (JI), μέσω της καθιέρωσης αυστηρών προτύπων για την ποιότητα των έργων που να διασφαλίζουν το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αξιόπιστες, επαληθεύσιμες και πραγματικές μειώσεις των εκπομπών που, επί πλέον, θα υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες· επιπλέον, συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη θέσπισης τομεακών μηχανισμών για τις οικονομικά πιο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες, και πέραν του 2012, ενώ ο μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης πρέπει να εξακολουθεί να διατίθεται στις ΛΑΧ·

73.  επιμένει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της οφείλουν να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν ως προς τον μετριασμό των κλιματικών επιπτώσεων κυρίως εντός της ΕΕ και υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη ότι η χρήση ευέλικτων μηχανισμών πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό·

Διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές

74.  υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές είναι ο τομέας με την μεγαλύτερη παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως, με ποσοστό 30% στις ανεπτυγμένες χώρες και 23% επί των παγκοσμίων εκπομπών· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απουσία προόδου στην αντιμετώπιση των αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών και επιμένει στην ανάγκη να ενσωματωθούν οι διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές σε συμφωνία στο πλαίσιο της UNFCCC·

75.  με στόχο να αποφευχθούν υψηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 εξ αιτίας των μεταφορών, καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ότι στη διεθνή συμφωνία θα ληφθεί υπόψη ο πλήρης αντίκτυπος των εναερίων και θαλασσίων μεταφορών στο περιβάλλον και ότι οι στόχοι μείωσης για τους κλάδους των εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών θα είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τους λοιπούς βιομηχανικούς κλάδους·

76.  επικροτεί τη δέσμευση που ανέλαβαν παγκοσμίως οι αεροπορικές εταιρίες να προωθήσουν μια βελτίωση της απόδοσης καυσίμου κατά 1,5% ετησίως μέχρι το 2020, ώστε να επιτευχθεί από το 2020 και μετά μια ουδέτερη από άποψη εκπομπών άνθρακα μεγέθυνση, και να επιτευχθεί μέχρι το 2050 μια κατά 50% μείωση των εκπομπών CO2 σε σχέση με τα επίπεδα του 2005·

77.  υπενθυμίζει πως το ήμισυ των εκπομπών από τον τομέα των μεταφορών προέρχεται από τα ιδιωτικά οχήματα κι ότι ένα μεγάλο μέρος των εκπομπών που καταλογίζονται στη βιομηχανία προέρχεται από τη διύλιση καυσίμων· εκτιμά πως, ενώπιον της συνεχούς αύξησης των εκπομπών που προέρχονται από τον τομέα των οδικών μεταφορών, πρέπει να συνεχιστεί η λήψη υποχρεωτικών μέτρων προκειμένου οι κατασκευαστές να βελτιώσουν την περιβαλλοντική και ενεργειακή απόδοση των οχημάτων·

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

78.  πιστεύει ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σ' αυτές τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και συνεπώς θεωρεί απαράδεκτο ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία αυτή δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ κατά την προηγούμενη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών· βάσει της Συμφωνίας-πλαίσιο Επιτροπής-Κοινοβουλίου του Μαΐου 2005, όπως αναθεωρήθηκε το 2009, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει, μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου, να διευκολύνει τη συμμετοχή ευρωβουλευτών ως παρατηρητών στις αντιπροσωπείες της ΕΕ που πραγματοποιούν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη πολυμερών συμφωνιών· υπενθυμίζει πως, βάσει του άρθρου 218 της Συνθήκης της Λισαβόνας (ΣλΕΕ), απαιτείται η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις συμφωνίες που η ΕΕ συνάπτει με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς· αναμένει ότι τουλάχιστον οι πρόεδροι της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις συνεδριάσεις στο Κανκούν·

o
o   o

79.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Γραμματεία της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος, με το αίτημα να κοινοποιηθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη εκτός ΕΕ.

(1) ΕΕ L 8, 13.1.2009, σ. 3.
(2) ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0174.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0042
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0019.
(6) Συντάχθηκε από τον Ολλανδικό Οργανισμό Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης.


Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα
PDF 285kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα
P7_TA(2010)0443RC-B7-0675/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1920 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ που παρέτεινε την υφιστάμενη εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για το δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO),

–  έχοντας υπόψη τις τελευταίες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα της 14ης Απριλίου 2008, της 13ης Απριλίου 2009 και της 6ης Απριλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα που κυρώθηκε από το Μαρόκο στις 3 Μαΐου 1979,

–  έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία η οποία θεσπίζει ένωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών αφενός και του Βασίλειου του Μαρόκου αφετέρου, και ειδικότερα το άρθρο 2 της συμφωνίας αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΕ σχετικά με την όγδοη σύνοδο του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ- Μαρόκου, της 7ης Δεκεμβρίου 2009, και την κοινή δήλωση της πρώτης συνάντησης κορυφής ΕΕ-Μαρόκου, της 7ης Μαρτίου 2010,

–  έχοντας, ειδικότερα, υπόψη τα συμπεράσματα των επισκέψεων της αντιπροσωπείας ad hoc του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Δυτική Σαχάρα, τον Σεπτέμβριο του 2006 και τον Ιανουάριο του 2009, στα οποία ζητήθηκε να διευρυνθεί η εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για το δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO), υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας όλων των ενεχομένων μερών, ώστε να είναι αρμόδια για την εποπτεία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα, και στα οποία καλείται η Επιτροπή, εκ παραλλήλου ή κατά περίπτωση, μέσω της αντιπροσωπείας της στο Ραμπάτ, να παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα και να αποστέλλει τακτικά αποστολές στην περιοχή αυτή,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα, και, πιο συγκεκριμένα, αυτό της 27ης Οκτωβρίου 2005(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Catherine Ashton, της 10ης Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής στις 24 Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χιλιάδες Σαχράουι εγκατέλειψαν τις πόλεις τους και εγκαταστάθηκαν σε αντίσκηνα στα περίχωρα του El Aaiun όπου δημιουργήθηκε ο καταυλισμός Gdaim Izyk, διαμαρτυρόμενοι ειρηνικά για την κοινωνική, πολιτική και οικονομική τους κατάσταση καθώς και για τις συνθήκες διαβίωσής τους,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από πολλές εβδομάδες υπήρχαν περίπου 15.000 άτομα, σύμφωνα με τους παρατηρητές των Ηνωμένων Εθνών, και ότι είχε ξεκινήσει διάλογος με τις αρχές,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010, ο Nayem El-Garhi, ένας δεκατετράχρονος Σαχράουι, σκοτώθηκε και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν από τις μαροκινές ένοπλες δυνάμεις, ενώ προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τον καταυλισμό στα περίχωρα του El Aaiun,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Νοεμβρίου 2010, άγνωστος ακόμη αριθμός ατόμων, μεταξύ των οποίων και όργανα της τάξεως και των δυνάμεων ασφαλείας, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας, που σκοπόν είχε τη διάλυση του καταυλισμού ειρήνης Gdaim Izyk· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι σημαντικός αριθμός πολιτών τραυματίστηκαν, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και ρόπαλα για να διαλύσουν τον καταυλισμό,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα αυτά σημειώθηκαν ακριβώς την ημέρα έναρξης στη Νέα Υόρκη του τρίτου κύκλου των άτυπων συνομιλιών σχετικά με το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας, στις οποίες συμμετέχουν το Μαρόκο, το Μέτωπο Πολισάριο και οι χώρες παρατηρητές Αλγερία και Μαυριτανία,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επετράπη σε δημοσιογράφους, σε βουλευτές εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων της ΕΕ καθώς και σε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εισέλθουν στην πόλη El Aaiun και στον καταυλισμό Gdaim Izyk , ενώ ορισμένοι από αυτούς ακόμη και εκδιώχθηκαν από το El Aaiun,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη τον βίαιο θάνατο του ισπανού πολίτη Babi Hamday Buyema σε περιστάσεις που δεν έχουν ακόμη διαλευκανθεί,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από πάνω από 30 χρόνια. η διαδικασία αποαποικιοποίησης της Δυτικής Σαχάρας παραμένει ανολοκλήρωτη,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί για τη σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα και τις περιφερειακές συνέπειες και επιπτώσεις της, όπου συμπεριλαμβάνεται και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα, και υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και του Προσωπικού Απεσταλμένου του για την εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης και αμοιβαία αποδεκτής πολιτικής λύσης που θα επιτρέψει την αυτοδιάθεση του λαού της Δυτικής Σαχάρας, όπως ορίζουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες εκθέσεις κατέδειξαν ότι οι φυσικοί πόροι της Δυτικής Σαχάρας αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς να αποδίδουν οφέλη στον τοπικό πληθυσμό,

1.  εκφράζει την σοβαρότατη ανησυχία του για τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης στη Δυτική Σαχάρα και καταδικάζει σθεναρά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στον καταυλισμό Gdaim Izyk κατά τη διάλυσή του καθώς και στην πόλη Laâyoune·

2.  καλεί όλα τα μέρη να επιδείξουν ψυχραιμία και να απόσχουν από περαιτέρω βίαιες ενέργειες·

3.  εκφράζει τη λύπη του για τις ανθρώπινες απώλειες και εκφράζει την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων, των τραυματιών και των εξαφανισμένων·

4.  σημειώνει ότι το μαροκινό κοινοβούλιο προχώρησε στη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής με σκοπό να ερευνήσει τα γεγονότα που οδήγησαν στην επέμβαση των μαροκινών αρχών, αλλά θεωρεί ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα ήταν η πιο κατάλληλη αρχή για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας για τη διαλεύκανση των γεγονότων, των θανάτων και των εξαφανίσεων·

5.  εκφράζει τη λύπη του για τις επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου και την ενημέρωση, τις οποίες υπέστησαν πολλοί ευρωπαίοι δημοσιογράφοι και ζητεί από το Βασίλειο του Μαρόκου να επιτρέψει την ελεύθερη πρόσβαση και την ελεύθερη κυκλοφορία στη Δυτική Σαχάρα για τον Τύπο, τους ανεξάρτητους παρατηρητές και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις· εκφράζει τη λύπη του για την απαγόρευση εισόδου των βουλευτών, των δημοσιογράφων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ανεξάρτητων παρατηρητών στη Δυτική Σαχάρα από τις μαροκινές αρχές·

6.  επιμένει στην ανάγκη να κληθούν τα όργανα του ΟΗΕ να προτείνουν τη θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα·

7.  χαιρετίζει την επανέναρξη των ανεπίσημων επαφών μεταξύ του Μαρόκου και του Μετώπου Πολισάριο, οι οποίες πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Προσωπικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες έντασης, και καλεί τους περιφερειακούς φορείς να συμβάλουν εποικοδομητικά·

8.  υπενθυμίζει την υποστήριξή του για την εκ νέου έναρξη των άτυπων συνομιλιών μεταξύ των εμπλεκομένων στη σύγκρουση μερών, με σκοπό την εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης και αμοιβαία αποδεκτής πολιτικής λύσης, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

9.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα παρασχεθεί η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια, με ενίσχυση της χρηματοδότησης, σε πρόσφυγες Σαχράουι που υπολογίζονται μεταξύ 90 000 και 165 000 στην περιοχή του Tindouf, για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις βασικές τους ανάγκες σε τροφή, νερό, στέγη και ιατρική φροντίδα και για να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για την κράτηση και τις καταγγελίες για την παρενόχληση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Σαχράουι στο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας και ζητεί οι Σαχράουι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που κρατούνται στις φυλακές εκεί η στο Μαρόκο, να τυγχάνουν μεταχείρισης σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και να οδηγηθούν όσον το δυνατόν γρηγορότερα σε μια δίκαιη δίκη·

11.  καλεί την ΕΕ να ζητήσει την εκ μέρους του Βασιλείου του Μαρόκου συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο σχετικά με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Δυτικής Σαχάρας·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ύπατη Εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα της Αφρικανικής Ένωσης, στην Αντιπροσωπεία του ΕΚ για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ, στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο, στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Μαρόκου, στο Μέτωπο Πολισάριο, και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις της Αλγερίας και της Μαυριτανίας.

(1) EE C 272 E, 9.11.2006, σ. 582.


Ουκρανία
PDF 295kWORD 70k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την Ουκρανία
P7_TA(2010)0444RC-B7-0650/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την Τελική Δήλωση και τις Συστάσεις που εξέδωσε η 15η Συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας που συνήλθε στις 4-5 Νοεμβρίου 2010 στο Κίεβο και την Οδησσό,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της επιτροπής κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ/Ουκρανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές της 31ης Οκτωβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (PCA) Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ουκρανίας που ετέθη σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998 και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης (ΑΑ) που προορίζεται να αντικαταστήσει την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (PCA),

–  έχοντας υπόψη τη 14η συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας σο Λουξεμβούργο στις 15 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που εκδόθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που ενέκρινε το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στις 25 Οκτωβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το Ψήφισμα 1755 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης που εγκρίθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη την «Ατζέντα» της Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας που αντικαθιστά το Σχέδιο Δράσης και υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας τον Ιούνιο 2009,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας για την απλοποίηση του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίου που υπεγράφη στις 18 Ιουνίου 2007 και ετέθη σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008, καθώς και το διάλογο ΕΕ-Ουκρανίας για τις θεωρήσεις διαβατηρίου που ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2008,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση της ομάδας εργασίας για την πολιτική θεωρήσεων διαβατηρίου μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, της 4ης Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής στον ουκρανικό εκλογικό νόμο που εγκρίθηκε από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο (Verkhovna Rada) τον Ιούνιο 2010, λίγο πριν τη διενέργεια των τοπικών εκλογών,

–  έχοντας υπόψη το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα 2011-2013 για την Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία είναι ένας γείτονας με στρατηγική σημασία για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθός της, οι πόροι της, ο πληθυσμός της και η γεωγραφική της θέση δίνουν στην Ουκρανία μια ξεχωριστή θέση στην Ευρώπη και την καθιστούν βασικό περιφερειακό παράγοντα,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νεοεκλεγμένος πρόεδρος Viktor Yanukovych, καθώς και το ουκρανικό κοινοβούλιο (Verkhovna Rada) επιβεβαίωσαν τη σταθερή βούληση της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη πως διατυπώθηκαν καταγγελίες ότι οι δημοκρατικές ελευθερίες, όπως η ελευθερία του συνέρχεσθαι, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, υπέστησαν πίεση τους τελευταίους μήνες,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουκρανίας της 1ης Οκτωβρίου 2010 επαναφέρει το προεδρικό καθεστώς διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση ενός δημοκρατικού, αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος ελέγχων και ισορροπιών πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα και ότι η διαδικασία για την επίτευξή του θα πρέπει να είναι ανοικτή και προσιτή σε όλους και να περιλαμβάνει όλα τα πολιτικά κόμματα και όλους τους πολιτικούς παράγοντες της Ουκρανίας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τοπικές και περιφερειακές εκλογές διεξήχθησαν στην Ουκρανία στις 31 Οκτωβρίου 2010 σε ήρεμη ατμόσφαιρα χωρίς κανένα σοβαρό περιστατικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράστηκαν επικρίσεις ως προς ορισμένες πτυχές του τρόπου οργάνωσης των εκλογών αυτών, ειδικότερα δε ως προς τον εκλογικό νόμο, καθώς και ως προς τις διαδικασίες έγκρισής του και κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις του,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιανουαρίου 2010 παρατηρούνται όλο και περισσότερες ανησυχητικές ενδείξεις μείωσης του σεβασμού προς τη δημοκρατία και τον πλουραλισμό, όπως προκύπτει ιδίως από τη μεταχείριση ορισμένων ΜΚΟ και από μεμονωμένες καταγγελίες δημοσιογράφων για πιέσεις που δέχονται από τους εκδότες τους ή τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης για να καλύπτουν ή να μην καλύπτουν ορισμένα γεγονότα, καθώς και από την αυξημένη και πολιτικά υποκινούμενη δραστηριότητα της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας και την κατάχρηση διοικητικών και δικαστικών πόρων για πολιτικούς σκοπούς,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Οκτωβρίου 2010 ο εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης δήλωσε πως η Ουκρανία πέτυχε ένα υψηλό επίπεδο ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης αλλά οφείλει να λάβει επείγοντα μέτρα για να το διαφυλάξει, και κάλεσε την Κυβέρνηση να αποφύγει οποιαδήποτε προσπάθεια επηρεασμού ή λογοκρισίας του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης, και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της υπέρ της εφαρμογής των διεθνών προδιαγραφών περί ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των αντίστοιχων προδιαγραφών του ΟΑΣΕ,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση είναι σε θέση να προσφέρει στην Ουκρανία περαιτέρω τρόπους προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για να πετύχει πρέπει να βασίζεται σε πρακτικά και αξιόπιστα σχέδια και να χρηματοδοτείται επαρκώς,

1.  υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ουκρανία μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης στην ΕΕ όπως κάθε άλλο ευρωπαίο κράτος που ασπάζεται τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου·

2.  τονίζει πως η Ουκρανία έχει μια ευρωπαϊκή προοπτική με ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση κι ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς εταίρους της ΕΕ στην ανατολική της γειτονία, ασκώντας σημαντική επιρροή στην ασφάλεια, στη σταθερότητα και στην ευημερία ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου·

3.  χαιρετίζει τις συναινετικές δηλώσεις των Ουκρανών πολιτικών και κρατικών ηγετών περί των προσδοκιών της χώρας για ευρωπαϊκή ενσωμάτωση και περί των μακρόπνοων φιλοδοξιών για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση· διαπιστώνει ότι ο στόχος αυτός συνεχίζει να έχει την συναινετική υποστήριξη όλων των συντελεστών της πολιτικής ζωής της χώρας· καλεί τις ουκρανικές αρχές να συγκροτήσουν ένα κοινό φορέα ή οργανισμό για τον συντονισμό της πολιτικής θέσης της Ουκρανίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα αποτελείται από πολιτικούς προερχόμενους τόσο από τον κυβερνητικό συνασπισμό όσο και από την αντιπολίτευση·

4.  παρατηρεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές εκλογές της 31ης Οκτωβρίου 2010, μολονότι γενικά διεξήχθηκαν με τάξη, δεν δημιούργησαν ένα νέο θετικό πρότυπο· εκφράζει τη λύπη του διότι η Ουκρανία τροποποίησε τον εκλογικό της νόμο μερικούς μήνες πριν την διενέργεια τοπικών και περιφερειακών εκλογών, γεγονός που δεν άφησε χρονικά περιθώρια για την βελτίωση του νόμου και την προπαρασκευή της σωστής, δημοκρατικής διεξαγωγής των εκλογών·

5.  εκφράζει τη λύπη του διότι η άρνηση των εκλογικών επιτροπών να κάνουν αποδεκτές τις αιτήσεις εγγραφής των κομμάτων της αντιπολίτευσης πριν υποβάλει τον δικό του κατάλογο υποψηφίων το Κόμμα των Περιφερειών, έγινε αιτία να κερδίσει το κυβερνών κόμμα τη πρώτη θέση στους καταλόγους του 85% των εκλογικών περιφερειών· παρατηρεί ότι, λόγω ανωμαλιών στον εκλογικό νόμο εξ αιτίας των οποίων δεν υπήρχαν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία του δικαιώματος των ήδη υφισταμένων πολιτικών κομμάτων να κατέλθουν στις εκλογές, το Batkivshchyna δεν κατόρθωσε να δηλώσει τους υποψηφίους του σε πολλές εκλογικές περιφέρειες και να συμμετάσχει στις εκλογές·

6.  θεωρεί λυπηρό το ότι ο εκλογικός κανονισμός παραμένει θέμα συζήτησης· υποστηρίζει την ανάγκη να βελτιωθεί το εκλογικό πλαίσιο και ενθαρρύνεται από το έργο που επετελέσθη σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες ΕΕ-ΟΑΣΕ για την εκπόνηση ενός σχεδίου νέου εκλογικού κώδικα· διαπιστώνει ότι ένα σχέδιο ενοποιημένου εκλογικού κώδικα που υποβλήθηκε τώρα προς έγκριση στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο τονίζει πως η διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας απαιτεί σαφές νομικό πλαίσιο· καλεί τις Ουκρανικές Αρχές να διασφαλίσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση της νομοθεσίας, πολύ πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2012·

7.  ανησυχεί για τις πρόσφατες εξελίξεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης· καλεί τις Αρχές να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να προστατεύσουν αυτές τις θεμελιώδεις πτυχές μιας δημοκρατικής κοινωνίας και να αποφύγουν κάθε προσπάθεια να ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα το περιεχόμενο της ειδησεογραφίας των εθνικών μέσων ενημέρωσης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη μιας νομικής μεταρρύθμισης στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και χαιρετίζει κατά συνέπεια μια πρόσφατη πρόταση περί Δημοσίων Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων στην Ουκρανία· επίσης χαιρετίζει τις δημόσιες διαβεβαιώσεις των Ουκρανικών Αρχών πως απαιτείται ένα νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων κι ότι αυτό πρέπει να έχει γίνει μέχρι το τέλος του έτους· εκφράζει τη λύπη του διότι από τους δύο ανεξάρτητους τηλεοπτικούς σταθμούς TVi και TV5 αφαιρέθηκαν ορισμένες από τις συχνότητες εκπομπής τους· καλεί τις αρχές να μεριμνήσουν ώστε οι δικαστικές διαδικασίες να μην οδηγήσουν σε επιλεκτική ανάκληση ραδιοτηλεοπτικών αδειών και να επανεξετάσουν κάθε απόφαση ή διορισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει κώλυμα συμφέροντος·

8.  καλεί την Ουκρανική Κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία περί ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης με τις προδιαγραφές του ΟΑΣΕ, κι ότι αποφασιστική δράση σε αυτό το θέμα θα ενίσχυε την αξιοπιστία της Ουκρανίας στην Προεδρία του ΟΑΣΕ το 2013·

9.  καλεί τις αρχές της Ουκρανίας να ερευνήσουν εις βάθος την εξαφάνιση του Vasyl Klymentyev, αρχισυντάκτη εφημερίδας που επικεντρώνεται στη διαφθορά στην περιοχή του Χάρκοβο·

10.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της αξιοπιστίας και της σταθερότητας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των θεσμών μέσω της κατοχύρωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και μέσω της προαγωγής μιας διαδικασίας συναινετικής συνταγματικής μεταρρύθμισης θεμελιωμένης στη σαφή διάκριση των εξουσιών και στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων και εξισορροπήσεων μεταξύ κρατικών θεσμών· τονίζει πως η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Νόμου (Επιτροπή της Βενετίας) είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι υπό εκπόνηση δέσμες νομοθετικών μεταρρυθμίσεων θα είναι απολύτως σύμφωνες προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αξίες· καλεί όλους τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων της Κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία· καλεί τις Ουκρανικές Αρχές να ζητήσουν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας για τις τελικές μορφές των νομοσχεδίων·

11.  καλεί όλες τις συνιστώσες του Ουκρανικού Κοινοβουλίου (Verkhovna Rada) να διασφαλίσουν και να προωθήσουν ένα σύστημα αποτελεσματικών ελέγχων και ισορροπιών για τη νομιμοποίηση της λειτουργίας της Κυβέρνησης·

12.  καλεί τις αρχές να διερευνήσουν πλήρως όλες τις αναφορές περί παραβιάσεων δικαιωμάτων και ελευθεριών και να επανορθώσουν κάθε παραβίαση που θα διαπιστώσουν καθώς επίσης να διερευνήσουν το ρόλο του SBU (ουκρανικής μυστικής υπηρεσίας) σε ό,τι αφορά την παρέμβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες·

13.  χαιρετίζει τον σημαντικότατο ρόλο της Ουκρανίας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η επίσπευση των ρυθμών συνεργασίας μεταξύ Ουκρανίας και ΕΕ στον ενεργειακό τομέα· καλεί επίσης την Ουκρανία να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την Κοινή Δήλωση της Διεθνούς Επενδυτικής Διάσκεψης ΕΕ-Ουκρανίας για τον Εκσυγχρονισμό του Ουκρανικού Διαμετακομιστικού Συστήματος Φυσικού Αερίου· ζητεί να συναφθούν περισσότερες συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και των δυο πλευρών, συμπεριλαμβανομένου ενός αξιόπιστου και διαφοροποιημένου διαμετακομιστικού συστήματος για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο· υπογραμμίζει ότι προκειμένου η Ουκρανία να αποκτήσει σύγχρονο σύστημα διαμετακόμισης φυσικού αερίου, χρειάζεται διαφανείς, αποτελεσματικές υπηρεσίες διαμετακόμισης ποιότητας βασιζόμενες σε εκσυγχρονισμένο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου· καλεί την Επιτροπή να παράσχει την απαιτούμενη τεχνική βοήθεια προκειμένου να βελτιωθεί ριζικά η ενεργειακή απόδοση του ηλεκτρικού δικτύου της Ουκρανίας και προκειμένου να επισπευσθεί η συνεργασία για τη μεταρρύθμιση του τομέα φυσικού αερίου, με στόχο την εναρμόνισή του με τα πρότυπα της ΕΕ·

14.  στηρίζει την έκκληση των Αρχηγών Κρατών ΕΕ-Ουκρανίας να κινητοποιηθούν, με αφορμή την 25η επέτειο από την καταστροφή του Τσέρνομπιλ στο Κίεβο, όλες οι αναγκαίες ενισχύσεις για την ολοκλήρωση του κελύφους της μονάδας 4 και για την περαιτέρω εξουδετέρωση των άλλων τριών μονάδων· τονίζει πως η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για το έργο της κατασκευής του κελύφους, ιδίως όσον αφορά τις επόμενες φάσεις και την παρούσα κατάσταση του έργου·

15.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο στην διαδικασία διαπραγμάτευσης της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, ιδιαίτερα σε σχέση με τις πτυχές της σε βάθος και σφαιρικής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA)· επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία εξαρτάται από την ικανότητα και τη βούληση της ουκρανικής πλευράς να εξασφαλίσει ρυθμιστική προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευθεί τη Συνολική και Εκτενή Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Ουκρανία κατά τρόπο που οι διατάξεις της όχι μόνο να ανοίξουν τις αγορές της ΕΕ και της Ουκρανίας προς αμοιβαία επωφελείς συναλλαγές, αλλά και να στηρίξουν τον εκσυγχρονισμό της ουκρανικής οικονομίας· τονίζει πως η Εκτενής και Συνολική Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών θα διασφαλίσει τη σταδιακή ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης και στη χώρα αυτή των «τεσσάρων ελευθεριών'· καλεί την Επιτροπή και την Ουκρανία να σημειώσουν ταχεία πρόοδο σε αυτό τον τομέα, βάσει των επιδόσεων της Ουκρανίας ως μέλους του ΠΟΕ· καλεί και τις δυο πλευρές να πράξουν παν το αναγκαίο για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας εντός του πρώτου εξαμήνου του ερχόμενου έτους·

16.  καλεί τις Ουκρανικές Αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αναμένει επ´αυτού ότι οι θετικές πολιτικές δηλώσεις θα συνδυασθούν με αποφασιστική δράση για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα με πολιτική αμεροληψία· ζητεί τη δημιουργία κλίματος ίσων όρων για τις επιχειρήσεις και εφαρμογή των ιδίων κανόνων για τους εγχώριους και τους ξένους επενδυτές· σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί λυπηρή την υπερβολική ανάμιξη των μεγαλοεπιχειρηματιών στην πολιτική ζωή·

17.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το ότι το Ουκρανικό Κοινοβούλιο ψήφισε τροπολογίες στο νέο Νόμο περί δημοσίων συμβάσεων βάσει των οποίων οι συμβάσεις για εμπορεύματα, έργα και εργασίες που αφορούν τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος του 2012 στην Ουκρανία εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου·

18.  καλεί το Ουκρανικό Κοινοβούλιο να ψηφίσει το νομοσχέδιο «περί πρόσβασης στις δημόσιες πληροφορίες», σε συμφωνία με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα·

19.  χαιρετίζει το σχέδιο δράσης για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίου με την Ουκρανία που συμφωνήθηκε στη 14η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας στις 22 Νοεμβρίου 2010· εκτιμά πως το σχέδιο δράσης είναι ένα πρακτικό μέσον για την προώθηση βασικών μεταρρυθμίσεων στους συγκεκριμένους τομείς, και ειδικότερα για την παγίωση του κράτους δικαίου και τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει τις Ουκρανικές Αρχές στις προσπάθειές τους να προχωρήσουν προς την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίου·

20.  παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να καταργήσουν, τόσο για τις εθνικές θεωρήσεις όσο και για τις θεωρήσεις Σένγκεν, τα τέλη έκδοσης θεωρήσεων διαβατηρίων για τους ουκρανούς υπηκόους·

21.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και την Ουκρανία για την κατάρτιση ειδικών μέτρων που θα ληφθούν κατά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, ώστε να διευκολυνθεί το ταξίδι των κατόχων εισιτηρίων και η ειδική αυτή ευκαιρία να αξιοποιηθεί ως μια περίοδος δοκιμής εν όψει ενός τελικού καθεστώτος χωρίς θεωρήσεις·

22.  χαιρετίζει την ενεργό υποστήριξη της Ουκρανίας για την Ανατολική Εταιρική Σχέση και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση EURONEST· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν περαιτέρω τη συνεργασία με την Ουκρανία στο θέμα των εξελίξεων που σημειώνονται στην περιοχή και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των πολιτικών για την Παρευξείνιο Περιοχή·

23.  τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της συνεργασίας στις ανταλλαγές νέων και φοιτητών και της ανάπτυξης σχολικών προγραμμάτων που θα επιτρέπουν στους Ουκρανούς να εξοικειώνονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της· εκτιμά ότι το πρόγραμμα Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να επεκταθεί σε φοιτητές από τις έξη χώρες μέλη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις Κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Πρόεδρο, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, καθώς και στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ.


Διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές
PDF 428kWORD 115k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές (2010/2103(INI))
P7_TA(2010)0445A7-0310/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των τριών ομάδων εργασίας της διακυβερνητικής ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με την εξέλιξη του κλίματος (GIEC) που δημοσιεύθηκαν το 2007(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων για την κλιματική αλλαγή που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Δεκεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα,

–  έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη (Δανία) από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009 και την επακόλουθη Συμφωνία της Κοπεγχάγης,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για την κλιματική αλλαγή, ιδίως εκείνο της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με τα αποτελέσματα της Διάσκεψης Κορυφής της Κοπεγχάγης(2), και το ψήφισμα της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το εμπόριο και την κλιματική αλλαγή(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2010 σχετικά με την ανάλυση επιλογών για την κατά πέραν του 20 % μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα (CΟΜ(2010)0265),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων και των βιορευστών(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες – κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη (CΟΜ(2008)0699),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εκπονήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον με τίτλο «Εμπόριο και κλιματική αλλαγή» η οποία δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Διάσκεψης Κορυφής του G20 στο Πίτσμπουργκ στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή αξιολόγηση των γεωργικών επιστημών και τεχνολογιών για την ανάπτυξη που δημοσιεύθηκε το 2008(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0310/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερμοκρασία του πλανήτη έχει ήδη αυξηθεί τον τελευταίο αιώνα και θα εξακολουθήσει να αυξάνεται και ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές συνέπειες της αύξησης της θερμοκρασίας λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις και είναι απαραίτητος ο περιορισμός αυτής της αύξησης της θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2°C,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα στην Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009 είναι ανεπαρκής, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατόρθωσε να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο εκεί,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα στην Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009 είναι ανεπαρκής και απογοητευτική,

Δ.  εκτιμώντας ότι η Διάσκεψη Κορυφής του Κανκούν αποτελεί μοναδική ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο, ότι θα πρέπει να εγκρίνει νομικά δεσμευτικά μέσα και πολύ αυστηρότερες διαδικασίες επαλήθευσης, καθώς και ότι θα πρέπει να αποτελέσει ένα καίριο βήμα προς μια συνολική και νομικά δεσμευτική λειτουργική συμφωνία που θα βοηθήσει να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ χαμηλότερα από τους 2°C,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών αποτελεί παράγοντα ανταγωνιστικότητας, αφού οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες σ' αυτόν τον τομέα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες επιτρέπουν τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης και διαθέτουν μεγάλο δυναμικό στο πεδίο της βιομηχανικής ανάπτυξης, της καινοτομίας, της περιφερειακής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδοτούμενη ενέργεια και η απεριόριστη εκπομπή CO2 σε ορισμένες χώρες δημιουργούν συγκριτικό πλεονέκτημα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, οι εμπορικοί κανόνες είναι αποφασιστικής σημασίας στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και ότι η Ένωση, ως πρώτη παγκόσμια εμπορική δύναμη, μπορεί να τους επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό,

1.  επικροτεί το στόχο που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μειωθούν οι ευρωπαϊκές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 % έως 95 % μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, δεδομένου ότι ένας τέτοιος στόχος είναι απαραίτητος για να ξανακερδίσει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο στις διεθνείς κλιματικές πρωτοβουλίες, τη στιγμή που άλλες χώρες έχουν αναλάβει φιλόδοξες δεσμεύσεις να αναπτύξουν μια πράσινη οικονομία, ιδίως μέσω των σχεδίων τους οικονομικής ανάκαμψης· στηρίζει θερμά το στόχο της περιστολής κατά 30% των ευρωπαϊκών εκπομπών μέχρι το 2020, προτρέποντας έτσι και άλλες χώρες να αναλάβουν πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις·

2.  ζητεί να συναφθεί διεθνώς δεσμευτική συμφωνία για την προστασία του κλίματος και υποστηρίζει σθεναρά το στόχο της μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 30 % στην ΕΕ έως το 2020, καθώς και τον μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 8 5% έως το 2050·

3.  τονίζει ότι οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να τεθούν επικεφαλής στη μείωση των εκπομπών CO2· πιστεύει ότι η θέσπιση προτύπων, η σήμανση και η πιστοποίηση αποτελούν μέσα με τεράστιο δυναμικό για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και, ως εκ τούτου, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· εκφράζει την άποψη ότι ο μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης (CDM) απέτυχε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των πλέον ευάλωτων χωρών·

4.  υποστηρίζει ότι πρέπει να επιταχυνθεί η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών πρέπει να ακολουθούν συνεκτική πολιτική και να θεσπίζουν δεσμευτικό νομικό πλαίσιο που, μακροπρόθεσμα, θα διευκολύνει την έγκριση ενός σταδιακού προγράμματος ενισχύσεων που θα συμβάλλει στο άνοιγμα της αγοράς και στη δημιουργία ελάχιστων υποδομών, στοιχείο ζωτικής σημασίας σε εποχή κρίσης και επιχειρηματικής αβεβαιότητας·

5.  υπενθυμίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική είναι ένα μέσον στην υπηρεσία των γενικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι, βάσει του άρθρου 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ εφαρμόζεται «στο πλαίσιο των βασικών αρχών και στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης», και ότι, βάσει του άρθρου 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να συμβάλλει κυρίως «στην αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη, την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών, το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και στην αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και, ιδίως, στον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ'·

6.  υπογραμμίζει ότι οι εμπορικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - σε διμερές και πολυμερές επίπεδο - αποτελούν εργαλείο και όχι αυτοσκοπό, και ότι πρέπει να είναι συνεπείς με τους στόχους της για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και να προβλέπουν τη σύναψη μιας φιλόδοξης συμφωνίας για το κλίμα·

7.  θεωρεί ότι οι κανόνες του ΠΟΕ πρέπει να ερμηνεύονται και να εξελίσσονται έτσι ώστε να υποστηρίζουν τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στις πολυμερείς συμφωνίες για το περιβάλλον (ΠΣΠ)· ζητεί από την Επιτροπή να εργασθεί για την επίτευξη συναίνεσης στον ΠΟΕ προκειμένου να δοθεί στις γραμματείες των ΠΣΠ το καθεστώς παρατηρητή σε όλες τις συνεδριάσεις του ΠΟΕ που αφορούν το πεδίο αρμοδιοτήτων τους και ρόλος συμβούλου στις διαδικασίες ρύθμισης των διαφορών που σχετίζονται με το περιβάλλον· τονίζει πως πρέπει να συνταχθούν νέοι διεθνείς κανόνες του ΠΟΕ ώστε να αρθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα που προσφέρουν οι φθηνές εκπομπές CO2·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι καμία από τις συμφωνίες του ΠΟΕ δεν κάνει επί του παρόντος άμεση αναφορά στην κλιματική αλλαγή, την ασφάλεια επισιτισμού και τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας· εκφράζει επίσης τη λύπη του για την ανάπτυξη της βιοπειρατείας σε σπόρους ανθεκτικούς στις αλλαγές του κλίματος· θεωρεί ότι απαιτούνται αλλαγές στους κανόνες του ΠΟΕ για να εξασφαλισθεί η συνέπεια και η εσωτερική συνοχή με τις δεσμεύσεις σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο και τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες· ζητεί επειγόντως μεταρρύθμιση του ΠΟΕ που θα επιτρέψει στα προϊόντα να διακρίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής τους (PPMs)·

9.  τονίζει, λαμβάνοντας υπόψη το προοίμιο της Συμφωνίας του ΠΟΕ και το άρθρο ΧΧ στοιχεία β), δ) και η) της συμφωνίας ΓΣΔΕ, ότι το διεθνές εμπόριο δεν πρέπει να συντελεί στην καταχρηστική εκμετάλλευση φυσικών πόρων, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την εφαρμογή της αρχής της συλλογικής προτίμησης στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ιδίως όσον αφορά βιώσιμα, φιλικά προς το κλίμα και συμβατά με τους κανόνες δεοντολογίας προϊόντα·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα μέλη του ΠΟΕ να επιδιώξουν με κάθε τρόπο να λάβει υπόψη ο ΠΟΕ, στο πλαίσιο γνωμοδότησης, τη σπουδαιότητα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να καταβάλει προσπάθειες ούτως ώστε οι κανόνες του ΠΟΕ να μην υπονομεύουν αλλά να προωθούν τις παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής καθώς και την προσαρμογή στην αλλαγή αυτή·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα μέλη του ΠΟΕ δεν έχουν έως τώρα κατορθώσει να εξεύρουν τρόπο για να ενσωματώσουν τη συνθήκη αυτή στο σύστημα των θεσμικών οργάνων του ΟΗΕ και των κανόνων που διέπουν την περιβαλλοντική προστασία, όπου συμπεριλαμβάνεται και η κλιματική αλλαγή, όπως επίσης και η κοινωνική δικαιοσύνη και ο σεβασμός όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υποστηρίζει επίμονα την άποψη ότι οι υποχρεώσεις και οι στόχοι στο πλαίσιο των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως η σύμβαση πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, καθώς και άλλων οργάνων του ΟΗΕ (FAO, ΔΟΕ, ΔΝΟ) πρέπει να αποκτήσουν προβάδισμα έναντι της συσταλτικής ερμηνείας των κανόνων εμπορίου·

12.  δεδομένου ότι έχουν παρέλθει πάνω από 15 χρόνια από την υπουργική απόφαση που ελήφθη στο Μαρακές στις 15 Απριλίου 1994, στο πλαίσιο του ΠΟΕ για το εμπόριο και το περιβάλλον, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το αργότερο έως τα μέσα του 2011, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έκθεση αξιολόγησης σχετικά με το κατά πόσον η Επιτροπή Εμπορίου και Περιβάλλοντος του ΠΟΕ εκπλήρωσε την αποστολή που ορίζεται στην απόφαση αυτή, και τα συμπεράσματά της όσον αφορά το τι είναι ακόμη απαραίτητο να γίνει, ιδίως στο πλαίσιο του παγκόσμιου διαλόγου για τον περιορισμό των κλιματικών αλλαγών και την προσαρμογή σε αυτές και για τον ΠΟΕ·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ και διμερών εμπορικών συμφωνιών, να ζητήσουν επίμονα να μην θέτει σε κίνδυνο η ελευθέρωση του εμπορίου, ιδίως στην περίπτωση φυσικών πρώτων υλών, τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα των συμφωνιών οι στόχοι που σχετίζονται τόσο με την προστασία του κλίματος όσο και με τη διατήρηση των ειδών· ζητεί, προς το σκοπό αυτό, από την Επιτροπή να ασκήσει πιέσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ για μια κοινή συνάντηση Υπουργών Εμπορίου και Περιβάλλοντος ήδη πριν από τη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) (COP) που θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2011· υπενθυμίζει ότι η UNFCCC αποτελεί ένα φόρουμ για την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

14.  θεωρεί περισσότερο επιτακτική από ποτέ την έναρξη δημοσίου διαλόγου για τη σύσταση ενός Διεθνούς Οργανισμού Περιβάλλοντος·

Ενίσχυση της θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ εμπορίου και προστασίας του κλίματος

15.  αναγνωρίζει το θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εμπορικές ανταλλαγές στη διάδοση των προϊόντων και υπηρεσιών που βοηθούν στην προστασία του κλίματος· θεωρεί ότι η προστασία του κλίματος και η ελευθέρωση των ανταλλαγών μπορούν να αλληλοενισχυθούν διευκολύνοντας το εμπόριο περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά ότι προηγουμένως είναι αναγκαίο να καταρτισθεί κατάλογος αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη του ΠΟΕ·

16.  αναγνωρίζει πως το εμπόριο είναι ένα σημαντικό μέσον για τη μεταφορά τεχνολογίας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει την ανάγκη μείωσης των εμποδίων σε βάρος του «πράσινου εμπορίου» π.χ. μέσω της κατάργησης των δασμών επί των «πράσινων εμπορευμάτων» σε επίπεδο ΠΟΕ·

17.  ελπίζει ότι η ΕΕ θα δώσει το καλό παράδειγμα αίροντας εμπόδια, όπως είναι οι δασμοί και οι εισφορές, στο εμπόριο «πράσινων» τεχνολογιών καθώς και φιλικών προς το περιβάλλον και το κλίμα προϊόντων, και θα προωθήσει τα «περιβαλλοντικά αγαθά και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες», μεταξύ άλλων με βάση το σχέδιο δράσης του Μπαλί και το «Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα» της Κοπεγχάγης·

18.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της καινοτομίας στις πράσινες τεχνολογίες και αναγνωρίζει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εμπορικές συναλλαγές στη μεταφορά αυτών των τεχνολογιών μεταξύ χωρών·

19.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει την πρωτοπορία στην αναγνώριση των προφανών εμποδίων στη διάδοση των τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε αυτές να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή·

20.  αναγνωρίζει ότι το κίνητρο για καινοτομία μπορεί να περάσει από διαφορετικά συστήματα ανταμοιβής και ότι αυτά τα συστήματα δεν θα ευνοούν κατά τον ίδιο τρόπο τις μεταφορές τεχνολογιών· σημειώνει επίσης, ότι για να γίνει δυνατή η μεταφορά τεχνολογίας, στο πλαίσιο των συστημάτων που αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει να λυθούν προβλήματα που σχετίζονται με την προστασία τους, λόγω αδυναμιών των πολιτικών συστημάτων και απουσίας ενός πραγματικού κράτους δικαίου· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να μελετήσει το σύνολο των συστημάτων ανταμοιβής της καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο αποκλεισμού ορισμένων χωρών, και να ενσωματώσει τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας στην κλιματική διπλωματία της·

21.  εκφράζει ανησυχία για τις στρεβλωτικές συνέπειες που έχουν οι επιδοτήσεις των ορυκτών πηγών ενέργειας στις παγκόσμιες συναλλαγές, για τις επιπτώσεις τους στο κλίμα και για το κόστος τους στα δημόσια οικονομικά· δέχεται θετικά τη δέσμευση της G20 για τη σταδιακή εξάλειψη αυτών των επιδοτήσεων·

22.  επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ηγετικό διεθνή ρόλο σε αυτό το θέμα και ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τάχιστα χρονοδιάγραμμα εξάλειψης αυτών των επιδοτήσεων στην Ένωση, δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την εφαρμογή κοινωνικών και βιομηχανικών συνοδευτικών μέτρων· υπενθυμίζει επίσης το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή και προς τα κράτη μέλη να ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δάνεια που χορηγούνται από εξαγωγικά πιστωτικά ιδρύματα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για έργα που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα·

23.  αντιτίθεται στην επιδότηση των ορυκτών καυσίμων και ζητεί να ενισχυθεί η προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και ο εντοπισμός και η ανάπτυξη αποκεντρωμένων πηγών ενέργειας, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζει τη συμφωνία της G20 για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για μια ευρωπαϊκή στρατηγική με σκοπό την εφαρμογή της, με σαφή χρονοδιαγράμματα και μηχανισμούς αντιστάθμισης όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο·

Πιο δίκαιες τιμές στο διεθνές εμπόριο και αποφυγή της διαρροής άνθρακα

24.  παρατηρεί ότι η ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών μπορεί να βρίσκεται σε αντίθεση με την προστασία του κλίματος, εάν ορισμένες χώρες μετατρέψουν την αδράνεια στον τομέα του κλίματος σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα· εισηγείται λοιπόν τη μεταρρύθμιση των κανόνων αντιντάμπινγκ του ΠΟΕ, προκειμένου να προστεθεί σε αυτούς το ζήτημα της δίκαιης περιβαλλοντικής τιμής σε συνάρτηση με παγκόσμιους κανόνες προστασίας του κλίματος·

25.  θεωρεί λυπηρό το ότι ορισμένες χώρες, επιδοτώντας τις ενεργειακές τιμές και μη εφαρμόζοντας περιορισμούς ή ποσοστώσεις στις εκπομπές CO2, μπορούν να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα· λόγω των απεριόριστων και άρα σχετικώς φθηνών εκπομπών CO2, αυτές οι χώρες δεν έχουν κίνητρα για να ενταχθούν στις πολυμερείς συμφωνίες για την κλιματική αλλαγή·

26.  σημειώνει ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα βασίζονται στην αρχή της «κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης» και ότι η αδυναμία των κλιματικών πολιτικών στις αναπτυσσόμενες χώρες εξηγείται κατά κανόνα από τις μικρότερες χρηματοπιστωτικές ή τεχνολογικές ικανότητές τους και όχι από ένα στόχο περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

27.  σ' αυτό το πλαίσιο, επιθυμεί η ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τις διαρροές βιομηχανικού άνθρακα που σχετίζονται με το κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΚΣΕΔΕ) και σχετικά με τα μέσα βελτίωσής του να πραγματοποιηθεί με προσοχή·

28.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2010 (CΟΜ(2010)0265), σχετικά με αυτό το θέμα, ελάχιστοι βιομηχανικοί τομείς είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις διαρροές άνθρακα και θεωρεί ότι ο εντοπισμός τους απαιτεί μια λεπτομερή τομεακή ανάλυση· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει στο εγγύς μέλλον μια τέτοια προσέγγιση, παρά κάποια ποσοτικά κριτήρια ίδια για όλους τους βιομηχανικούς τομείς·

29.  υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει μόνο μία λύση για τους βιομηχανικούς τομείς που είναι ευάλωτοι στις διαρροές άνθρακα, και ότι η φύση του προϊόντος ή ακόμη η δομή της αγοράς αποτελούν ουσιαστικά κριτήρια για την επιλογή μεταξύ των διαθέσιμων εργαλείων (δωρεάν χορήγηση ποσοστώσεων, κρατικές ενισχύσεις ή προσαρμογή στα σύνορα)·

30.  εκτιμά ότι μια πολυμερής συμφωνία για το κλίμα θα ήταν ο πλέον πρόσφορος μηχανισμός για να διασφαλιστεί η εσωτερίκευση των αρνητικών εξωγενών περιβαλλοντικών παραγόντων που σχετίζονται με το CO2, αλλά ότι είναι πιθανόν να μην επιτευχθεί στο εγγύς μέλλον· εκτιμά συνεπώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να εξετάζει δυνατότητες θέσπισης, στους βιομηχανικούς τομείς που είναι πράγματι εκτεθειμένοι σε διαρροές άνθρακα, των καταλλήλων περιβαλλοντικών μηχανισμών που θα είναι συμπληρωματικοί της διάθεσης των ποσοστώσεων CO2 σε πλειστηριασμό σύμφωνα με το κοινοτικό σύστημα εμπορίας ποσοστώσεων εκπομπών, και ιδιαίτερα ενός μηχανισμού ενσωμάτωσης του άνθρακα που θα είναι σύμφωνος προς τους κανόνες του ΠΟΕ· ένας τέτοιος μηχανισμός θα έκανε δυνατό τον αγώνα κατά των κινδύνων μεταφοράς των εκπομπών CO2 προς τρίτες χώρες·

31.  δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι τελωνειακές φορολογικές ρυθμίσεις δεν πρέπει να λειτουργήσουν ως μηχανισμός προστατευτισμού αλλά ως μηχανισμός μείωσης των εκπομπών·

Ενθάρρυνση της διαφοροποίησης των προϊόντων ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο κλίμα

32.  υποστηρίζει την άποψη ότι η ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος διεθνής εμπορικός συνασπισμός, μπορεί να καθορίσει πρότυπα παγκοσμίως, και υποστηρίζει την ανάπτυξη και ευρύτερη διάδοση συστημάτων ταυτοποίησης και σήμανσης που λαμβάνουν υπόψη κοινωνικά και οικολογικά κριτήρια· τονίζει το επιτυχές έργο διεθνών ΜΚΟ για τη δημιουργία και προώθηση κατάλληλων ενδείξεων και πιστοποιητικών και τάσσεται ρητά υπέρ της ευρείας εφαρμογής τους·

33.  υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο του ΠΟΕ επιτρέπεται να λαμβάνονται μέτρα ποιοτικού χαρακτηρισμού του εμπορίου εάν αυτά θεωρούνται αναγκαία, αναλογικά και δεν δημιουργούν διακρίσεις εις βάρος χωρών όπου οι συνθήκες παραγωγής είναι ίδιες· σημειώνει ωστόσο ότι χρειάζονται επειγόντως διασαφηνίσεις προκειμένου τα εν λόγω μέτρα να μπορούν να εφαρμοσθούν με βάση κλιματικά κριτήρια σχετικά με τη ΔΜΠ αυτών των προϊόντων·

34.  ζητεί από την Επιτροπή να εργασθεί για την επανέναρξη των συζητήσεων στα πλαίσια του ΠΟΕ σχετικά με τις ΔΜΠ και τη δυνατότητα διάκρισης μεταξύ παρόμοιων προϊόντων σε συνάρτηση με το αποτύπωμα άνθρακα, το ενεργειακό αποτύπωμα ή τις τεχνολογικές προδιαγραφές τους· θεωρεί ότι μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να γίνει αποδεκτή από τα μέλη του ΠΟΕ εάν συνοδεύεται από μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τη μεταφορά τεχνολογιών·

35.  επιθυμεί, ωστόσο, η σημερινή έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τις ΔΜΠ εντός του ΠΟΕ να μην οδηγήσει την Ένωση σε ακινησία, ενώ αντίθετα θα πρέπει να εκμεταλλευθεί αυτά τα περιθώρια κινήσεων·

36.  υπογραμμίζει πως θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι επιβαρυντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από το εμπόριο αντικατοπτρίζονται στις τιμές και ότι τηρείται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει'· ζητεί να συγχρονισθούν τα συστήματα σήμανσης και πληροφόρησης όσον αφορά τα περιβαλλοντικά πρότυπα·

37.  εκφράζει ικανοποίηση, γι' αυτό το λόγο, για τη θέσπιση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κριτηρίων βιωσιμότητας για τα γεωργικής προέλευσης καύσιμα που παράγονται ή εισάγονται στην Ένωση· ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τη διεύρυνση αυτής της προσέγγισης στη βιομάζα και στα γεωργικά προϊόντα· απαιτεί να ληφθούν υπόψη οι έμμεσες αλλαγές στη χρήση γης που συνδέονται με τα γεωργικής προέλευσης καύσιμα, και αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση πριν από το τέλος του 2010, σύμφωνα με τη δέσμευσή της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

38.  υποστηρίζει ότι πρέπει να διαμορφωθούν πραγματικά δεσμευτικά κριτήρια και πρότυπα βιωσιμότητας για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιομάζας που λαμβάνουν υπόψη τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και σωματιδίων που οφείλονται στην έμμεση αλλαγή της χρήσης γης και στον συνολικό κύκλο παραγωγής· υπογραμμίζει ότι πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στη διασφάλιση του εφοδιασμού σε τρόφιμα έναντι της παραγωγής βιοκαυσίμων και ότι η βιωσιμότητα της πολιτικής και της πρακτικής που ακολουθείται όσον αφορά τη χρήση γης πρέπει να αντιμετωπιστεί κατεπειγόντως χρησιμοποιώντας μια πιο ολιστική προσέγγιση·

39.  θεωρεί απαραίτητο να υπάρχουν αυστηρότερα πρότυπα για τη βιωσιμότητα όσον αφορά το διεθνές εμπόριο σε βιοκαύσιμα, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιφατικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους·

40.  επικροτεί την ευρωπαϊκή συμφωνία για την παράνομη ξυλεία, και αναμένει με ανυπομονησία νέα βήματα προόδου στο θέμα των εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης·

Η ελευθέρωση του εμπορίου δεν πρέπει να υπονομεύσει τις φιλόδοξες κλιματικές πολιτικές

41.  εκφράζει ανησυχία για τη βούληση της Επιτροπής να προωθήσει στις εμπορικές συμφωνίες την ελευθέρωση του εμπορίου ξυλείας, και ιδίως την κατάργηση των περιορισμών στην εξαγωγή της, παρά τον αυξημένο κίνδυνο αποδάσωσης και των αρνητικών συνεπειών στο κλίμα, στη βιοποικιλότητα, στην ανάπτυξη και στους τοπικούς πληθυσμούς·

42.  επισημαίνει ιδιαίτερα την ανάγκη συνοχής μεταξύ των στόχων για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, αφενός, και των συνθηκών εμπορίου, αφετέρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών για την αντιμετώπιση, επί παραδείγματι, της αποδάσωσης·

43.  εκφράζει την άποψη ότι οι νέες διεθνείς συμφωνίες για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς εγγυήσεις για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από το διεθνές εμπόριο ξυλείας και την εξάλειψη της αποδάσωσης, η έκταση της οποίας αποτελεί αιτία ανησυχίας·

Πλήρης ενσωμάτωση των μεταφορών στην προβληματική εμπόριο-κλίμα

44.  θεωρεί λυπηρό το ότι το τρέχον εμπορικό σύστημα δημιουργεί μια παγκόσμια κατανομή εργασίας και παραγωγής με πολύ υψηλή συμμετοχή των μεταφορών, χωρίς αυτές να αναλαμβάνουν το περιβαλλοντικό κόστος τους· επιθυμεί το κλιματικό κόστος των διεθνών μεταφορών να ενσωματωθεί στην τιμή τους, είτε με την επιβολή φόρων είτε με επί πληρωμή συστήματα εμπορίας ποσοστώσεων· εκφράζει ικανοποίηση για την προσεχή συμπερίληψη της αεροπορίας στο ΚΣΕΔΕ και αναμένει από την Επιτροπή μια παρεμφερή πρωτοβουλία για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2011, με ισχύ από το 2013, εάν αποδειχθεί αδύνατον να εφαρμοσθεί ένας παγκόσμιος μηχανισμός μέχρι τότε· θεωρεί λυπηρό το ότι τα καύσιμα που καταναλώνονται για την υπερπόντια μεταφορά εμπορευμάτων δεν φορολογούνται· ζητεί να επιβληθούν φόροι στα καύσιμα και τα εμπορεύματα αυτά, και ιδιαίτερα στα αερομεταφερόμενα· αναμένει εξάλλου από την Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία να επανεξετάσει τις ενισχύσεις που χορηγούνται στα πλέον ρυπογόνα μέσα μεταφοράς, όπως η απαλλαγή από τη φορολογία για την κηροζίνη·

45.  διαπιστώνει ότι οι εκπομπές CO2 που οφείλονται στο διεθνές εμπόριο μπορούν να μειωθούν σημαντικά· ζητεί να συνυπολογιστούν στις τιμές των προϊόντων το κόστος μεταφοράς και το περιβαλλοντικό κόστος (εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους), ιδίως με την συμπερίληψη της ναυτιλίας, η οποία καλύπτει το 90 % των μεταφορών στο διεθνές εμπόριο, στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών·

46.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη νομικά δεσμευτικής συμφωνίας για τη μείωση των εκπομπών που προέρχονται από τη ναυτιλία, στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας·

47.  θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμόζονται επίσης οι διεθνείς δεσμεύσεις σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις διεθνείς αερομεταφορές και στις θαλάσσιες μεταφορές·

48.  υπογραμμίζει ότι η αύξηση των εκπομπών CO2 που σχετίζονται με τις μεταφορές και το διεθνές εμπόριο υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της ΕΕ όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος· εκφράζει την άποψη ότι αυτό αποτελεί ένα ισχυρό επιχείρημα για την μετακίνηση από μία αναπτυξιακή στρατηγική που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εξαγωγικούς προσανατολισμούς προς μία ενδογενή ανάπτυξη που θα βασίζεται σε διαφοροποιημένη και τοπική κατανάλωση και παραγωγή στις αναπτυσσόμενες χώρες· υπενθυμίζει ότι μία παρόμοια στρατηγική θα έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες·

49.  θεωρεί ότι όσο το κλιματικό κόστος δεν περιλαμβάνεται στην τιμή των μεταφορών θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η προώθηση της βιώσιμης τοπικής παραγωγής, κυρίως με καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών·

Ενίσχυση των εργαλείων συνοχής μεταξύ εμπορίου και κλίματος

50.  ζητεί, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ των εμπορικών και κλιματικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πραγματοποιηθεί ένας απολογισμός σε σχέση με τον άνθρακα για κάθε εμπορική πολιτική, αυτή δε η πολιτική ενδεχομένως να τροποποιηθεί για τη βελτίωση του απολογισμού, και υποχρεωτικά να ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα - πολιτική, τεχνολογική και χρηματοπιστωτική συνεργασία - σε περίπτωση που ο απολογισμός είναι αρνητικός για το κλίμα·

51.  προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει ως ένα αναπτυξιακό μέσο τις λεπτομερείς περιβαλλοντικές διατάξεις στις διμερείς και περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σωστή υλοποίηση των περιβαλλοντικών ρητρών και μηχανισμών συνεργασίας ώστε να προωθήσει τη μεταφορά τεχνολογίας, την τεχνική βοήθεια και την ανάπτυξη των ικανοτήτων·

52.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει συστηματικά περιβαλλοντικές ρήτρες σε εμπορικές συμφωνίες που συνάπτονται με τρίτες χώρες, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 και τη μεταφορά τεχνολογίας για χαμηλές εκπομπές·

53.  χαιρετίζει την συμπερίληψη της διάστασης της κλιματικής αλλαγής στις αξιολογήσεις των επιπτώσεων στην βιωσιμότητα (SIA) που έχουν οι εμπορικές συμφωνίες· επισημαίνει, ωστόσο, το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην ευρωμεσογειακή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, η SIA δείχνει ότι η συμφωνία θα έχει δυσμενείς κλιματικές επιπτώσεις οι οποίες δεν αντιμετωπίστηκαν πριν από τη σύναψή της· πιστεύει ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν πρέπει με κανένα τρόπο να υπονομεύουν τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες·

54.  εκτιμά πως με την αναθεώρηση του ΣΓΠ θα πρέπει να θεσπιστούν περιβαλλοντικά κριτήρια·

55.  θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να ακολουθήσει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο στις στρατηγικές διαπραγμάτευσης για την εμπορική και περιβαλλοντική πολιτική, με τρόπο τέτοιον που να μη δημιουργεί ανησυχίες για εμπορικούς φραγμούς στους εταίρους, και ταυτόχρονα να διασφαλίζει τους δεσμευτικούς της στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

56.  θεωρεί ότι η «διπλωματία του κλίματος» οφείλει να προωθηθεί με μεγαλύτερη ένταση και συνέπεια στις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με κράτη τα οποία δεν δεσμεύονται από πολυμερείς συμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος·

Η συνοχή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το εμπόριο και το κλίμα, από τη σκοπιά των αναπτυσσόμενων χωρών

57.  αναγνωρίζει ότι η συνοχή της εμπορικής και της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να εκληφθεί από τις χώρες εταίρους ως ένας πλάγιος τρόπος μείωσης των εισαγωγών μας και αύξησης των εξαγωγών μας·

58.  εμμένει, συνεπώς, στη σπουδαιότητα της διαπραγμάτευσης με αυτές τις χώρες κάθε μέτρου που θα μπορούσε να λάβει η Ένωση, ιδίως την προσαρμογή στα σύνορα, και στην ανάγκη για την Ένωση να τηρεί τις δεσμεύσεις της έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά τις ενισχύσεις σε σχέση με το κλίμα·

59.  εκφράζει ανησυχία εν προκειμένω διότι οι «ταχείες» χρηματοδοτήσεις που υποσχέθηκαν οι ευρωπαϊκές χώρες κατά τη Διάσκεψη Κορυφής για το κλίμα στην Κοπεγχάγη προέρχονται εν μέρει από δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και χορηγούνται υπό μορφή δανείων, αντίθετα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου· ζητεί η Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με αυτές τις χρηματοδοτήσεις που θα επιτρέψει να κριθεί η αντιστοιχία μεταξύ της πραγματικότητας, των αναληφθεισών δεσμεύσεων και των αιτημάτων του Κοινοβουλίου· ζητεί επίσης έναν καλύτερο συντονισμό των χρηματοδοτήσεων ως προς τη θεματική και γεωγραφική χρησιμοποίησή τους·

60.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των βιομηχανικών χωρών, μεταξύ των οποίων και τα κράτη μέλη της Ένωσης, να μελετήσουν καινοτόμες χρηματοδοτήσεις για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών·

61.  εκφράζει την πεποίθηση ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος πρέπει να βασίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ βιομηχανικών και αναπτυσσομένων χωρών και ενδεχομένως στη στενότερη συνεργασία με τον ΟΗΕ, τον ΠΟΕ και τους λοιπούς οργανισμούς του Bretton Woods· ζητεί για το λόγο αυτό να διαμορφώσουν από κοινού οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι αναδυόμενες οικονομίες και οι βιομηχανικές χώρες συνολική στρατηγική για την εμπορία των εκπομπών και τη φορολόγηση της ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προκειμένου, αφενός, να προληφθεί η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων (διαρροή άνθρακα) και, αφετέρου, να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τον περιορισμό των επιπτώσεών της καθώς και την προσαρμογή σε αυτές·

62.  υπογραμμίζει ότι η αύξηση της μεταφοράς τεχνολογίας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες ως τρόπος αντιμετώπισης της διαρροής άνθρακα θα αποτελέσει μια ουσιαστική πτυχή του καθεστώτος όσον αφορά το κλίμα μετά το 2012· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η μεταφορά τεχνολογίας αποτελεί μικρό μόνο τμήμα της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας· προτρέπει τα κράτη μέλη να παράσχουν πρόσθετη τεχνική και οικονομική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε αυτές να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, να συμμορφωθούν προς τα πρότυπα όσον αφορά το κλίμα και να συμπεριλάβουν εκ των προτέρων αξιολογήσεις των επιπτώσεων στην ανάπτυξη των προτύπων, της σήμανσης και της πιστοποίησης·

o
o   o

63.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια καθώς και στην εκτελεστική γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές (UNFCCC) και στην 16η Διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (CΟΡ 16).

(1) Changements Climatiques 2007: Rapport de Synthèse· δημοσιεύθηκε υπό την διεύθυνση των Rajendra K. Pachauri και Andy Reisinger, Γενεύη 2007, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf· και τις εκθέσεις των ομάδων εργασίας: Les éléments scientifiques, Συμβολή της ομάδας εργασίας Ι, που δημοσιεύθηκε υπό την διεύθυνση των S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor και H.L. Miller, Jr.· Conséquences, adaptation et vulnérabilité, Συμβολή της ομάδας εργασίας ΙΙ, που δημοσιεύθηκε υπό την διεύθυνση των M. Parry, O. Canziani, J. Palutikof, P. van der Linden και C. Hanson· Atténuation du Changement Climatique, Συμβολή της ομάδας εργασίας ΙΙΙ, που δημοσιεύθηκε υπό την διεύθυνση των B. Metz, O. Davidson, P. Bosch, R. Dave και L. Meyer.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0019.
(3) ΕΕ C 297 E, 20.11.2008, σ. 193.
(4) ΕΕ C 160, 19.6.2010, σ. 1 και σ. 8.
(5) http://www.agassessment.org/


Εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες
PDF 424kWORD 141k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (2009/2201(INI))
P7_TA(2010)0446A7-0317/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 12, 21, 28, 29, 30 και 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 10, 48, 138, 139, 153, 156, 191, 207 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, την τριμερή δήλωση αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική, καθώς και τους κώδικες συμπεριφοράς που συμφωνήθηκαν υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών όπως ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και η Παγκόσμια Τράπεζα, όπως επίσης και τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) όσον αφορά τις δραστηριότητες επιχειρήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία «Παγκόσμιο Σύμφωνο», την οποία εγκαινίασε ο ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2000, την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ «Προς παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις – Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και όλων των ενδιαφερομένων εταίρων, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα», της 10ης Αυγούστου 2005 (05-45706 (E) 020905), την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και της πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (GRI) των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Οκτωβρίου 2006, καθώς και τις αρχές των υπεύθυνων επενδύσεων, τις οποίες εγκαινίασε τον Ιανουάριο του 2006 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και οι οποίες συντονίζονται από τη χρηματοπιστωτική πρωτοβουλία του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τα «πρότυπα σχετικά με τις ευθύνες των πολυεθνικών ομίλων και λοιπών εμπορικών επιχειρήσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2003(1),

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting Initiative - GRI) που δρομολογήθηκε το 1997(2), τις αναθεωρημένες κατευθυντήριεςγραμμές τρίτης γενιάς για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, που δημοσιεύθηκαν στις 5 Οκτωβρίου 2006, και τις κατευθυντήριες γραμμές τέταρτης γενιάς που ετοιμάζονται από την GRI,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε το 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ, και ιδίως την έκκληση για πρωτοβουλίες σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε συνέχεια της διάσκεψης κορυφής(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σχετικά με τις ευθύνες των πολυεθνικών ομίλων και λοιπών επιχειρήσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 15ης Φεβρουαρίου 2005 (E/CN.4/2005/91, 2005),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υπερεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις, με τίτλο «Προώθηση και προστασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αστικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στην ανάπτυξη», της 7ης Απριλίου 2008 (A/HRC/8/5 2008), καθώς και τις τρέχουσες εργασίες για την προσεχή έκθεσή του, που αναμένεται το 2011,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του John Ruggie, ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υπερεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις, με τίτλο «Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα: Περαιτέρω βήματα για την εφαρμογή του πλαισίου »προστασία, σεβασμός και επανόρθωση«, της 9ης Απριλίου 2010 (A/HRC/14/27),

–  έχοντας υπόψη τα συστήματα αναφοράς και τους μηχανισμούς πιστοποίησης και σήμανσης σχετικά με τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της αλλαγής του κλίματος ή της μείωσης της φτώχειας, όπως το πρότυπο SA 8000, το οποίο αφορά την απαγόρευση της παιδικής εργασίας και τα πρότυπα AFNOR και ISO σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία Kimberley σχετικά με τον έλεγχο του εμπορίου ακατέργαστων διαμαντιών,

–  έχοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στα διάφορα κράτη μέλη για την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ειδικότερα τη δημιουργία στη Δανία του κυβερνητικού κέντρου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, το οποίο συντονίζει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης υπέρ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και σχεδιάζει πρακτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις(4),

–  έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο του 1966 για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, τη σύμβαση του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με το ψήφισμα αριθ. 61/295, της 13ης Σεπτεμβρίου 2007, καθώς και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, του 1989,

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με το περιβάλλον, όπως το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1987), τη Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων (1999), το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια (2000) και το Πρωτόκολλο του Κιότο (1997),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 14ης Μαρτίου 2003, σχετικά με την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων»,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, της 29ης Ιουνίου 2004, συμπεριλαμβανομένης και της σύστασης αριθ. 7 που υποστηρίζει την ανάληψη δράσεων με στόχο τον καθορισμό του κατάλληλου νομικού πλαισίου,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Βρυξελλών του 1968, όπως κατοχυρώνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις(5) και την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2009, για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001,

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2001)0366), όπως ενσωματώθηκε στη συνέχεια στη Λευκή Βίβλο με τίτλο «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: μια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη» (COM(2002)0347),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2001/453/EK της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με τη λογιστική καταχώρηση, την εκτίμηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών πτυχών στους ετήσιους λογαριασμούς και στις ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών(6) (κοινοποιηθείσα με το έγγραφο αριθ. C(2001)1495),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2004, με τίτλο «Η κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης – Η συμβολή των πολιτικών της ΕΕ για να υπάρξουν οφέλη για όλους» (COM(2004)0383),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με τίτλο «Πραγμάτωση της εταιρικής σχέσης για τη μεγέθυνση και την απασχόληση: να γίνει η Ευρώπη πόλος αριστείας στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (COM(2006) 0136),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2006, με τίτλο «Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους – Η συμβολή της Ένωσης στην εφαρμογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο» (COM(2006)0249),

–  έχοντας υπόψη το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2006 και το οποίο προσφέρει πρόσβαση χωρίς δασμούς, ή μείωση των δασμών, σε αυξημένο αριθμό προϊόντων και περιλαμβάνει επίσης ένα νέο κίνητρο για τις ευάλωτες χώρες με συγκεκριμένες εμπορικές, οικονομικές ή αναπτυξιακές ανάγκες,

–  έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 13 της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νότιας Κορέας, η οποία συνήφθη τον Οκτώβριο του 2009 και σύμφωνα με την οποία τα «συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να διευκολύνουν και να προωθούν το εμπόριο προϊόντων τα οποία συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, περιλαμβανομένων όσων εντάσσονται στο πλαίσιο καθεστώτων όπως το θεμιτό και δίκαιο εμπόριο και όσων προϋποθέτουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την υποχρέωση λογοδοσίας των επιχειρήσεων»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 270, παράγραφος 3, της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2010 και σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν τις ορθές εμπορικές πρακτικές σε σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ενώ «αναγνωρίζουν ότι οι ευέλικτοι, προαιρετικοί και στηριζόμενοι σε κίνητρα μηχανισμοί μπορούν να συμβάλουν στη συνεκτικότητα μεταξύ των εμπορικών πρακτικών και των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πράσινης Βίβλου σχετικά με την προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη(8),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2005/600/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2005, για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών, βάσει της οποίας συνιστάται στα κράτη μέλη να προσφέρουν κίνητρα στις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης(9),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2010 για την παιδική εργασία(10),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)(11),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων(12),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 1999, για τις προδιαγραφές της ΕΕ που διέπουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες δρουν σε αναπτυσσόμενες χώρες: προς έναν ευρωπαϊκό κώδικα συμπεριφοράς(14), στο οποίο συνιστά τη δημιουργία ενός πρότυπου ευρωπαϊκού κώδικα συμπεριφοράς που θα υποστηρίζεται από έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό εφαρμογής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με το άνοιγμα και τη δημοκρατία στο διεθνές εμπόριο(15), στο οποίο ζητείται ο σεβασμός των θεμελιωδών κοινωνικών προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) από τον ΠΟΕ, καθώς και η αποδοχή από τον ΠΟΕ των αποφάσεων της ΔΟΕ, περιλαμβανομένης της ενδεχόμενης επιβολής κυρώσεων, σε σχέση με σοβαρές παραβιάσεις των πρωτογενών εργασιακών προτύπων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με τίτλο «Προαγωγή βασικών κανόνων εργασίας και βελτίωση της κοινωνικής διαχείρισης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης»(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαΐου 2003 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: μια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την εκμετάλλευση των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική εργασία(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το δίκαιο εμπόριο και την ανάπτυξη(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: μια νέα εταιρική σχέση(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2007 με θέμα την «προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους»(22), με το οποίο ζητείται η συμπερίληψη κοινωνικών προτύπων στις εμπορικές συμφωνίες, και ειδικότερα δε στις διμερείς συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ, με σκοπό την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας,

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση με τίτλο «Εταιρική κοινωνική ευθύνη στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές», την οποία διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Φεβρουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7–0317/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και των διεθνών εμπορικών συναλλαγών,

B.  λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, που εγκρίθηκαν το 2000 και επικαιροποιήθηκαν το 2010, τις συστάσεις τις οποίες απευθύνουν οι κυβερνήσεις στις επιχειρήσεις και οι οποίες περιλαμβάνουν προαιρετικά πρότυπα υπεύθυνης συμπεριφοράς, με σεβασμό της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση, τις σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, τα συμφέροντα των καταναλωτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη φοροδιαφυγή,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την τριμερή δήλωση της ΔΟΕ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, η οποία αποσκοπεί στην παροχή καθοδήγησης στις κυβερνήσεις, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε τομείς όπως η απασχόληση, η κατάρτιση, οι εργασιακές συνθήκες και οι επαγγελματικές σχέσεις, δήλωση η οποία περιλαμβάνει τη δέσμευση των κρατών να σέβονται και να προάγουν τους τέσσερις πρωτογενείς κανόνες της εργασίας: την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής εργασίας, την κατάργηση της παιδικής εργασίας και την εξάλειψη των διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παγκόσμιο Σύμφωνο δέκα αρχών ή «Global Compact», των Ηνωμένων Εθνών, καλεί τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να ενστερνισθούν, να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν, μέσα στο πεδίο επιρροής τους, μια δέσμη πρωτογενών αξιών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά πρότυπα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς, τις οποίες οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να τηρούν και τις ενσωματώνουν, σε εθελοντική βάση, στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εργασίες επικαιροποίησης των κατευθυντήριων αρχών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και ιδίως αυτές που αφορούν τη βελτίωση των εθνικών σημείων επαφής και ένα σύστημα ευθύνης για τις αλυσίδες εφοδιασμού,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεθνή συστήματα αναφοράς, όπως το GRI, ή οι μηχανισμοί πιστοποίησης και σήμανσης, όπως το πρότυπο ISO 14 001 ή, ιδίως, το πρόσφατο πρότυπο ISO 26000, που έχουν σχεδιαστεί ως ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών με εφαρμογή σε κάθε τύπο οργάνωσης, βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιολογούν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους, αφού ενσωματώνουν την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά είναι αποτελεσματικά μόνο στο μέτρο που εφαρμόζονται πράγματι και υποβάλλονται σε έλεγχο,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της ΕΚΕ, που διατυπώνεται στο πρότυπο ISO 26 000 ως η «ευθύνη ενός οργανισμού για τις επιπτώσεις των αποφάσεων και των δραστηριοτήτων του στην κοινωνία και το περιβάλλον, μεταφραζόμενη σε μια διαφανή και ηθική συμπεριφορά η οποία: συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ευημερίας της κοινωνίας, λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων παραγόντων, σέβεται τους ισχύοντες νόμους και είναι συμβατή με τα διεθνή πρότυπα και είναι ενσωματωμένη στο σύνολο του οργανισμού και εφαρμόζεται στις σχέσεις του», με τον οποίο συμφωνεί ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας των πολιτών και του διεθνούς συνδικαλιστικού κινήματος,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο που διακηρύσσει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της του 2006, ο οποίος συνίσταται στο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση «πόλος αριστείας στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», ενώ η ΕΚΕ χαρακτηρίζεται ως «πτυχή του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου», η οποία αποτελεί ένα «μέσο υπεράσπισης της αλληλεγγύης, της συνοχής και της ισότητας ευκαιριών στο πλαίσιο ενός αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού»,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την παρακολούθηση της αγοράς εμπορίου και διανομής, με τίτλο «Προς μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη εσωτερική αγορά εμπορίου και διανομής για το 2020» (COM(2010)0355), καθώς και το παράρτημά της, όπου αναφέρεται ότι «ο καταναλωτής διαθέτει συχνά ελάχιστες μόνον πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική ευθύνη του εμπόρου. Επομένως, δεν είναι σε θέση να προβεί σε τεκμηριωμένη επιλογή όσον αφορά την αγοραστική συμπεριφορά του»,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, η εμπορική πολιτική πρέπει να ασκείται κατά τρόπο συνεπή προς το σύνολο των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών στόχων της,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει εφεξής ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ορισμένων εμπορικών προτιμήσεων την επικύρωση από τους εταίρους της των βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ και ότι έχει δεσμευτεί από το 2006 να προάγει τον σεβασμό της αξιοπρεπούς εργασίας, στο σύνολο των εξωτερικών της πολιτικών, περιλαμβανομένης της εμπορικής της πολιτικής,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διμερείς συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών τις οποίες έχει συνάψει περιλαμβάνουν εφεξής ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη το οποίο περιλαμβάνει περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους, καθώς και την τήρηση κανόνων σε αυτούς τους τομείς,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη τήρηση των αρχών της ΕΚΕ αποτελεί μορφή κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ εις βάρος κυρίως των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και που υπόκεινται σε πιο αυστηρά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και φορολογικά πρότυπα,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν εύλογο οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές οι οποίες μετεγκαθιστούν τις μονάδες παραγωγής τους σε χώρες με χαμηλά επίπεδα αμοιβών και μειωμένες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις να είναι δυνατό να θεωρούνται υπεύθυνες, ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές βλάβες ή άλλες αισθητές από τις τοπικές κοινότητες αρνητικές συνέπειες που προκαλούν οι θυγατρικές τους στις χώρες αυτές,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία δεσμών που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της, αφενός, και μεταξύ μιας επιχείρησης και των προμηθευτών της, αφετέρου, καθώς και την ανάγκη να διευκρινιστούν οι έννοιες της σφαίρας επιρροής και της «δέουσας επιμέλειας» σε διεθνές επίπεδο,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις δεν υπόκεινται άμεσα στο διεθνές δίκαιο και ότι οι διεθνείς συμβάσεις, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος, δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα κράτη, αλλά όχι άμεσα τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στα κράτη αυτά, αλλά ότι, αντίθετα, εναπόκειται σε αυτά τα κράτη να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στο έδαφός τους σέβονται τις νομικές υποχρεώσεις τους και τηρούν το καθήκον της επιμέλειας και να προβλέπουν επαρκείς και κατάλληλες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα ουσιαστικής προσφυγής και πρόσβασης σε αμερόληπτο και ανεξάρτητο δικαστήριο που έχουν επιβεβαιωθεί από το άρθρο 47 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 8 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της δικαστικής συνεργασίας, που επιβεβαιώθηκε από τη Σύμβαση των Βρυξελλών και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001, και καλώντας την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις υποδείξεις της Πράσινης Βίβλου, που προτείνει ιδέες για την εξωεδαφική ισχύ, ιδίως προς την κατεύθυνση επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού σε διαφορές στις οποίες εμπλέκονται κατηγορούμενοι από τρίτες χώρες,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός πως το κεφάλαιο 13 της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νότιας Κορέας, και το άρθρο 270, παράγραφος 3, της Πολυμερούς Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, περιλαμβάνουν ήδη αναφορά στην ΕΚΕ, η αναφορά αυτή δεν συνυπολογίζει ακόμη πλήρως τη σημασία που έχει η ΕΚΕ για τον ευρωπαϊκό στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος και των κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά, αντίθετα, ούτε καν οι διαρκείς παραβιάσεις εκ μέρους των επιχειρήσεων, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους κανόνες εργασίας ή τη νομοθεσία για το περιβάλλον, έχουν στην πράξη επιπτώσεις όσον αφορά τη συνέχιση αυτών των εμπορικών συμφωνιών, παρά το γεγονός ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί υπαγορεύουν το αντίθετο,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έως σήμερα οι συμφωνίες ΕΚΕ απεδείχθησαν ανεπαρκείς, ιδίως στον τομέα της μεταλλουργίας,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003 και το νόμο «Small Business Act» για την Ευρώπη, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2008,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ είναι μια έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν οικειοθελώς κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές για τη γενικότερη ευημερία των ενδιαφερομένων μερών, συμβάλλοντας ενεργά στη δημόσια πολιτική ως μια σημαντική πτυχή της κοινωνικής αλλαγής που βασίζεται σε αξίες,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ αποτελεί μια ουσιώδη συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που ενισχύθηκε από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως από την οριζόντια κοινωνική ρήτρα της, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη προώθησης της ΕΚΕ έχει αναγνωριστεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ2020 ως καίριο στοιχείο για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης των εργαζομένων και των καταναλωτών,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ επηρεάζει σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες,

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ δεν πρέπει να αντικαταστήσει ή να απαλλάξει το κράτος σε ό,τι αφορά την ευθύνη παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών,

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο όσον αφορά τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις μειονεκτούσες κοινότητες,

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ΕΚΕ, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα την πραγματικότητα των επιχειρήσεων που τους απασχολούν,

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΕ πρέπει να εξετάζεται παράλληλα, και σε συνδυασμό, με τις μεταρρυθμίσεις της εταιρικής διακυβέρνησης,

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Επιτροπή προκειμένου να προαχθεί η υιοθέτηση, κυρίως από τις ΜΜΕ, των πρακτικών της ΕΚΕ,

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη, αφενός, και οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρες στις εμπορικές συμφωνίες, αφετέρου, αποβλέπουν στον ίδιο στόχο: τη δημιουργία μιας οικονομίας η οποία σέβεται τις ανάγκες του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, και μιας παγκοσμιοποίησης πιο δίκαιης, πιο κοινωνικής, πιο ανθρώπινης, η οποία υπηρετεί ουσιαστικά τη βιώσιμη ανάπτυξη,

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, οι κανόνες που διέπουν το εμπόριο και η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν έχουν, ή έχουν ελάχιστα, συνδεθεί· εντούτοις, θα ήταν δυνητικά πολύ επωφελής ο συνδυασμός των κανόνων που διέπουν το εμπόριο και των στόχων της ΕΚΕ,

1.  διαπιστώνει ότι τα παγκόσμια προβλήματα έχουν οξυνθεί εξαιτίας της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης, έχουν προκαλέσει την έναρξη συζητήσεων, σε παγκόσμιο επίπεδο, σχετικά με μια νέα ρυθμιστική προσέγγιση και ζητήματα διακυβέρνησης στην παγκόσμια οικονομία, περιλαμβανομένου και του διεθνούς εμπορίου· πιστεύει ότι οι νέοι, αποδοτικότεροι και καλύτερα εφαρμόσιμοι κανόνες θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη βιωσιμότερων πολιτικών, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα·

2.  διαπιστώνει επίσης ότι η παγκοσμιοποίηση συνοδεύεται από αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών για την προσέλκυση ξένων επενδυτών, καθώς και από ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, που ενίοτε έχει ωθήσει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και βλάβες στο περιβάλλον, για να προσελκύσουν εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες·

3.  υπενθυμίζει ότι οι αρχές που χαρακτηρίζουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη, οι οποίες τυγχάνουν πλήρους αναγνώρισης σε διεθνές επίπεδο, τόσο από τον ΟΟΣΑ και τη ΔΟΕ, όσο και από τα Ηνωμένα Έθνη, αφορούν την υπεύθυνη συμπεριφορά που πρέπει να επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις και προϋποθέτουν κατά πρώτον το σεβασμό της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως στα πεδία της απασχόλησης, των κοινωνικών σχέσεων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος, του συμφέροντος των καταναλωτών και της διαφάνειας απέναντί τους, της καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και της φορολογίας·

4.  υπενθυμίζει ότι η προαγωγή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί στόχο τον οποίον υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει να μεριμνά ώστε οι εξωτερικές πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών και η συμπεριφορά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οπουδήποτε επενδύουν και δραστηριοποιούνται, είναι σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές αξίες και τους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες·

5.  υπενθυμίζει ότι οι στόχοι της κοινής εμπορικής πολιτικής πρέπει να είναι πλήρως συντονισμένοι με τους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι, δυνάμει του άρθρου 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκείται «στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης», καθώς και ότι, δυνάμει του άρθρου 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην «αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη, την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών, το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και στην αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και, ιδίως, στον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών'·

6.  θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τις δυνατότητες θέσπισης ενός εναρμονισμένου ορισμού των σχέσεων μεταξύ μιας επιχείρησης που ορίζεται ως «μητρική» και κάθε επιχείρησης που βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης ως προς αυτήν, είτε πρόκειται για θυγατρική είτε για προμηθευτές ή υπεργολάβους, προκειμένου να είναι σαφής εν συνεχεία η νομική ευθύνη καθεμιάς·

7.  εκτιμά, λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι θυγατρικές τους και οι αλυσίδες εφοδιασμού τους στο διεθνές εμπόριο, ότι η κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων πρέπει να αποτελέσει πτυχή των εμπορικών συμφωνιών τις οποίες συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

8.  εκτιμά ότι οι κοινωνικές ρήτρες των εμπορικών συμφωνιών πρέπει να συμπληρωθούν από την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η οποία αφορά τη συμπεριφορά των μεγάλων επιχειρήσεων, η δε εταιρική κοινωνική ευθύνη θα υποστηριχθεί από την ισχύ των εμπορικών συμφωνιών, και ειδικότερα από το πλαίσιο παρακολούθησης που θεσπίζεται βάσει των συμφωνιών αυτών όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή των αρχών από τις οποίες διέπονται·

9.  ζητεί οι αρχές και οι υποχρεώσεις στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να λαμβάνονται υπόψη και να ενσωματωθούν στη μελλοντική ανακοίνωση της Επιτροπής «Η νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020», στην ανακοίνωση που προετοιμάζει για το 2011 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και κατά την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της·

10.  θεωρεί ότι η ΕΚΕ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, των δεξιοτήτων και των ευκαιριών κατάρτισης, της ασφάλειας στην απασχόληση και του εργασιακού περιβάλλοντος, την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των δικαιωμάτων των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων, την προώθηση μιας βιώσιμης πολιτικής για το περιβάλλον και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς βέβαια να αντικαθιστά ούτε την εργατική νομοθεσία ούτε τις γενικές ή κλαδικές συλλογικές συμβάσεις·

11.  ζητεί να παροτρυνθούν οι εταιρείες να εφαρμόσουν την ΕΚΕ με στόχο τη διαφύλαξη της σωματικής ακεραιότητας και ασφάλειας, της σωματικής και νοητικής ευεξίας, των εργατικών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο των δικών τους όσο και άλλων εργαζομένων, μέσω της επιρροής που ασκούν στον ευρύτερο κύκλο συνεργατών τους· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να στηριχθεί και να ενθαρρυνθεί η διάδοση αυτών των πρακτικών στις ΜΜΕ περιορίζοντας ταυτόχρονα τις δαπάνες σε ό,τι αφορά το κόστος και τις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις·

12.  επισημαίνει ότι η ΕΚΕ θα πρέπει να στραφεί και σε νέους τομείς όπως η οργάνωση της εργασίας, οι ίσες ευκαιρίες και η κοινωνική ένταξη, τα μέτρα κατά των διακρίσεων, η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και κατάρτισης· υπογραμμίζει ότι η ΕΚΕ πρέπει να περιλαμβάνει, παραδείγματος χάριν, την ποιότητα της απασχόλησης, την ισότητα των αμοιβών και των προοπτικών σταδιοδρομίας και την προώθηση καινοτόμων σχεδίων, προκειμένου να συμβάλει στη μεταστροφή προς μια βιώσιμη οικονομία·

13.  συνιστά ανεπιφύλακτα στα κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσουν την εφαρμογή ορθών πρακτικών ΕΚΕ για όλες τις επιχειρήσεις, οπουδήποτε και αν αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους, και να ενθαρρύνουν τη διάδοση των ορθών πρακτικών που προέρχονται από πρωτοβουλίες ΕΚΕ, κυρίως γνωστοποιώντας καλύτερα τα αποτελέσματά τους·

14.  σημειώνει ότι η ατζέντα της ΕΚΕ πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής και κάθε συγκεκριμένης χώρας, προκειμένου να συμβάλλει στη βελτίωση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης·

15.  εκτιμά ότι η αξιοπιστία των εθελοντικών πρωτοβουλιών της ΕΚΕ εξαρτάται από την ενσωμάτωση διεθνώς αποδεκτών κανόνων και αρχών, όπως η «Global Reporting Initiative III», και από την εφαρμογή εποπτείας και διαφανούς και ανεξάρτητου ελέγχου των συντελεστών μιας επιχείρησης·

16.  είναι της άποψης ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στην εταιρεία, στην κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών και στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, και κυρίως στην ανάπτυξη της ενημέρωσης των καταναλωτών·

17.  είναι της άποψης ότι θα πρέπει, μέσω της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης, να καλλιεργηθεί και να διαδοθεί η λογική της ΕΚΕ, τόσο σε επίπεδο εταιριών αλλά και σε επίπεδο τριτοβάθμιας (ανώτερης και ανώτατης) εκπαίδευσης, σε κατευθύνσεις που κυρίως έχουν να κάνουν με τη μελέτη της διοίκησης·

18.  πιστεύει ότι ο κοινωνικός διάλογος και οι ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης έχουν διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σε ό,τι αφορά την ΕΚΕ·

19.  πιστεύει σθεναρά ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην ΕΚΕ στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση·

Ενσωμάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΓΠ και ΣΓΠ+

20.  ζητεί την ένταξη των αρχών της ΕΚΕ στον κανονισμό ΣΓΠ και ΣΓΠ+ κατά την προσεχή του αναθεώρηση· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνά ώστε οι υπερεθνικές επιχειρήσεις, είτε έχουν την εταιρική τους έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι, και των οποίων οι θυγατρικές ή οι αλυσίδες εφοδιασμού βρίσκονται στις χώρες που συμμετέχουν στο καθεστώς ΣΓΠ, και κυρίως στο καθεστώς ΣΓΠ+, να υποχρεούνται να τηρούν τις νόμιμες υποχρεώσεις τους, εθνικές και διεθνείς, ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά πρότυπα και τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος· επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη που υπογράφουν και επωφελούνται από το ΣΓΠ να μεριμνούν ώστε οι εν λόγω επιχειρήσεις να τηρούν αυτές τις υποχρεώσεις· ζητεί δε η εν λόγω πτυχή να αποτελεί υποχρεωτικό σκέλος του ΣΓΠ·

21.  εκτιμά ότι ένα ανανεωμένο καθεστώς ΣΓΠ+ πρέπει να απαγορεύει επίσης, δεδομένου ότι έρχονται σε προφανή αντίθεση με την ΕΚΕ, τις «συμφωνίες της χώρας υποδοχής», οι οποίες συνάπτονται κατά τρόπο εντελώς αδιαφανή μεταξύ ορισμένων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των χωρών υποδοχής που απολαμβάνουν καθεστώς ΣΓΠ+, με στόχο την παράκαμψη των ρυθμιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στις χώρες αυτές·

Νέες μελέτες επιπτώσεων

22.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει το πρότυπο αξιολόγησης των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα που χρησιμοποιεί, ώστε να συνυπολογίζονται πλήρως οι επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τους στόχους για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, που έχουν οι υπό διαπραγμάτευση εμπορικές συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τις χώρες εταίρους, με την εκπόνηση εκ των προτέρων μελετών σχετικά με τις επιπτώσεις τους, όπου θα λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι επιπτώσεις σε τομείς που παρουσιάζουν αδυναμίες·

23.  υπογραμμίζει ότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται πλήρως, πριν από τη σύναψη των συμφωνιών, για τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνονται στις διαπραγματεύσεις τα συμπεράσματα των μελετών αξιολόγησης των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα καθώς και για τα κεφάλαια των συμφωνιών αυτών που τροποποιήθηκαν για να αποφευχθούν οι τυχόν αρνητικές συνέπειες που επισημάνθηκαν στις ανωτέρω αξιολογήσεις·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτες επιπτώσεων για την αξιολόγηση των συνεπειών των εμπορικών συμφωνιών για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ (τεστ ΜΜΕ), ιδίως στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σε συμφωνία με την «Small Business Act'·

Ρήτρες ΕΚΕ σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

25.  προτείνει, γενικότερα, οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες τις οποίες διαπραγματεύεται η Ένωση να περιλαμβάνουν ένα κεφάλαιο σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο θα περιλαμβάνει μια ρήτρα για την ΕΚΕ που θα βασίζεται, εν μέρει, στις αναθεωρημένες το 2010 κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

26.  προτείνει η εν λόγω «ρήτρα ΕΚΕ» να περιλαμβάνει:

   α) αμοιβαία δέσμευση των δύο μερών για την προώθηση διεθνώς συμπεφωνημένων μέσων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο της συμφωνίας και των εμπορικών τους σχέσεων·
   β) κίνητρα τα οποία να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις όσον αφορά την ΕΚΕ, οι οποίες θα υπόκεινται σε διαπραγμάτευση με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες της επιχείρησης, περιλαμβανομένων των συνδικαλιστικών φορέων, των οργανώσεων καταναλωτών, των τοπικών αρχών και των ενδιαφερόμενων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·
   γ) την καθιέρωση «σημείων επαφής» όπως αυτά που λειτουργούν στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ για την προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με την ΕΚΕ και της διαφάνειας, καθώς και για την παραλαβή των ενδεχόμενων καταγγελιών σχετικά με περιπτώσεις μη τήρησης της ΕΚΕ, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, και τη διαβίβασή τους στις αρμόδιες αρχές·
   δ) την απαίτηση - που συνυπολογίζει την κατάσταση και τις δυνατότητες των ΜΜΕ στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της σύστασης 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, και σύμφωνα με την αρχή «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» - να δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις τους απολογισμούς τους όσον αφορά την ΕΚΕ τουλάχιστον κάθε δύο ή τρία χρόνια· κρίνει ότι η απαίτηση αυτή θα ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και θα ενθαρρύνει την ορατότητα και την αξιοπιστία των ενεργειών ΕΚΕ, με τη στοχευμένη διάθεση πληροφοριών σχετικά με την ΕΚΕ σε όλους τους ενδιαφερόμενους, περιλαμβανομένων των καταναλωτών, των επενδυτών και του κοινού γενικά·
   ε) υποχρέωση επιμέλειας για τις επιχειρήσεις και τους ομίλους επιχειρήσεων, ήτοι υποχρέωση λήψης προληπτικών μέτρων για τον εντοπισμό και την αποτροπή κάθε παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, της διαφθοράς ή της φοροδιαφυγής, μεταξύ άλλων και στο εσωτερικό των θυγατρικών τους και των αλυσίδων εφοδιασμού τους, με άλλα λόγια σε ολόκληρη τη σφαίρα επιρροής τους·
   στ) την απαίτηση να δεσμεύονται οι επιχειρήσεις σε μια ελεύθερη, ανοικτή και εμπεριστατωμένη διαβούλευση με τους τοπικούς και ανεξάρτητους ενδιαφερόμενους, πριν ξεκινήσει ένα έργο που θα έχει επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία·
   ζ) την απόδοση ιδιαίτερης σημασίας στις επιπτώσεις της απασχόλησης παιδιών και της παιδικής εργασίας·

27.  πιστεύει ότι η ρήτρα ΕΚΕ θα πρέπει να συνοδεύεται και από άλλες σχετικές διατάξεις· κρίνει ότι:

   α) σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης παραβίασης των δεσμεύσεων ΕΚΕ, πρέπει να είναι δυνατή η διενέργεια έρευνας από τις αρμόδιες αρχές και ότι, σε περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης, τα μέρη θα μπορούσαν να προβαίνουν σε δημόσια καταγγελία των υπευθύνων·
   β) τα δύο μέρη πρέπει να αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι θα ενθαρρύνουν τη διακρατική δικαστική συνεργασία, θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα των ενεργειών μεγάλων επιχειρήσεων μέσα στη σφαίρα επιρροής τους και ότι, προς τον σκοπό αυτόν, θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη κατάλληλων δικαστικών διαδικασιών και θα τιμωρούν τις παραβιάσεις της νομοθεσίας από μεγάλες επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας παράλληλα και τη διαμόρφωση μη δικαστικών μηχανισμών επανόρθωσης·

28.  προτείνει να υπάρχει, ως μέρος των διμερών συμφωνιών της ΕΕ, μια πρόβλεψη, μέσα από τα προγράμματα για την ενίσχυση της δικαιοσύνης, με σκοπό κατάρτιση δικαστών και δικαστικών οργάνων που εξετάζουν υποθέσεις του εμπορικού δικαίου σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέματα σεβασμού των διεθνών συμβάσεων για τα εργασιακά δικαιώματα και το περιβάλλον·

29.  προτείνει τη σύσταση μιας μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής παρακολούθησης για κάθε συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, η οποία θα λειτουργεί ως βήμα ανταλλαγής πληροφοριών και διαλόγου μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των βουλευτών των κρατών εταίρων· προσθέτει δε ότι η εν λόγω επιτροπή παρακολούθησης θα μπορούσε επίσης να εξετάζει την εφαρμογή του κεφαλαίου σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και της ρήτρας για την ΕΚΕ, να απευθύνει συστάσεις στη μικτή επιτροπή της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών, ιδίως υπό το πρίσμα των μελετών επιπτώσεων, καθώς και σε περιπτώσεις αποδεδειγμένου μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργατικών δικαιωμάτων ή των συμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος·

30.  προτείνει να καθιερωθεί ένα βήμα τακτικού διαλόγου, όπου τα μέρη που έχουν υπογράψει το «Παγκόσμιο Συμβόλαιο» του ΟΗΕ θα παρουσιάζουν τα προγράμματά τους σχετικά με την ΕΚΕ για δημόσια εξέταση, θα προσφέρει ένα μέσο σύγκρισης στους καταναλωτές και θα δημιουργήσει διάθεση προώθησης υψηλών προδιαγραφών και εξέτασης από ομοτίμους («peer review»). Μια τέτοια διαφάνεια θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επιτύχουν αυτοβούλως υψηλότερα επίπεδα ΕΚΕ, ώστε να μην κληθούν να αντιμετωπίσουν το κόστος της εξέτασής τους από τα μέσα ενημέρωσης και από το κοινό·

Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στις εμπορικές πολιτικές σε πολυμερές επίπεδο

31.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τη συνεκτίμηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις εμπορικές πολιτικές σε πολυμερές επίπεδο, στους κόλπους των διεθνών φόρουμ που έχουν υποστηρίξει την ΕΚΕ, και ειδικότερα στον ΟΟΣΑ και τη ΔΟΕ, καθώς και στους κόλπους του ΠΟΕ ενόψει του καθεστώτος μετά τη συμφωνία της Ντόχα·

32.  ζητεί να εξεταστεί, στο πλαίσιο των ίδιων αυτών συναντήσεων, η κατάρτιση διεθνούς σύμβασης που θα καθορίζει τις ευθύνες της «χώρας υποδοχής»(23) και της «χώρας καταγωγής»(24) στο πλαίσιο του αγώνα κατά της παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου από τις πολυεθνικές, και την εφαρμογή της αρχής της εξωεδαφικής ισχύος·

33.  ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων σχέσεων μεταξύ των πολυμερών οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και του ΠΟΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη συνεκτικότητα σε διεθνή κλίμακα μεταξύ των εμπορικών πολιτικών και των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης·

34.  υποστηρίζει εκ νέου τη δημιουργία, στους κόλπους του ΠΟΕ, μιας επιτροπής εμπορίου και αξιοπρεπούς εργασίας, κατά το πρότυπο της επιτροπής εμπορίου και περιβάλλοντος, στην οποία θα μπορούσαν, συγκεκριμένα, να συζητούνται τα ζητήματα κοινωνικών προτύπων, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσληψη παιδιών, και ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε σχέση με το διεθνές εμπόριο· προτείνει εκ νέου την προσαρμογή της διαδικασίας διευθέτησης των διαφορών έτσι ώστε να επιτρέπεται, σε περιπτώσεις στις οποίες διακυβεύονται ζητήματα που άπτονται των διεθνών συμβάσεων για περιβαλλοντικά ή κοινωνικά θέματα, να ζητούν οι ειδικές ομάδες (επιτροπές) ή το όργανο προσφυγών την έκδοση γνωμοδότησης από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και να δημοσιεύουν την εν λόγω γνωμοδότηση·

o
o   o

35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κοινοβουλευτική διάσκεψη με τον ΠΟΕ και στη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας.

(1) Έγγραφο του ΟΗΕ αριθ. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).
(2) www.globalreporting.org
(3) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/94/PDF/N0263694.pdf?OpenElement
(4) http://www.csrgov.dk
(5) ΕΕ L 12, 16.1.2001, σ. 1.
(6) ΕΕ L 156, 13.6.2001, σ. 33.
(7) ΕΕ C 86, 10.4.2002, σ. 3.
(8) ΕΕ C 39, 18.2.2003, σ. 3.
(9) ΕΕ L 205, 6.8.2005, σ. 21.
(10) 10937/1/10.
(11) ΕΕ L 114, 24.4.2001, σ. 1.
(12) ΕΕ L 178, 17.7.2003, σ. 16.
(13) ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 114.
(14) ΕΕ C 104, 14.4.1999, σ. 180.
(15) ΕΕ C 112 E, 9.5.2002, σ. 326.
(16) ΕΕ C 271 E, 12.11.2003, σ. 598.
(17) ΕΕ C 67 E, 17.3.2004, σ. 73.
(18) ΕΕ C 157 E, 6.7.2006, σ. 84.
(19) ΕΕ C 280 E, 18.11.2006, σ. 65.
(20) ΕΕ C 303 Ε, 13.12.2006, σ. 865.
(21) ΕΕ C 301 E, 13.12.2007, σ. 45.
(22) ΕΕ C 102 Ε, 24.4.2008, σ. 321.
(23) Χώρες στις οποίες έχουν την έδρα τους όλες οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης ως προς μια μητρική επιχείρηση.
(24) Χώρες στις οποίες έχουν την έδρα τους οι μητρικές επιχειρήσεις.


Κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία
PDF 275kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την επανεξέταση των κανόνων ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία
P7_TA(2010)0447B7-0623/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 101 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 103 παράγραφος 1 και το άρθρο 105 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1971 περί εφαρμογής του άρθρου 85 παράγραφος 3 της Συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2658/2000 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81, παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών εξειδίκευσης(2) (κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα των συμφωνιών εξειδίκευσης, εφεξής «ΚΑΚ στον τομέα των συμφωνιών εξειδίκευσης»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2659/2000 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81, παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης(3) (κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα των συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης, εφεξής «ΚΑΚ στον τομέα των συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης»),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατηγορίες συμφωνιών εξειδίκευσης (νέος κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα των συμφωνιών εξειδίκευσης, εφεξής «σχέδιο νέου ΚΑΚ στον τομέα των συμφωνιών εξειδίκευσης»), που δημοσιεύθηκε στις 4 Μαΐου 2010 στον ιστοτόπο της Επιτροπής προκειμένου να πραγματοποιηθεί διαβούλευση,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατηγορίες συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης (νέος κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα των συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης, εφεξής «σχέδιο νέου ΚΑΚ στον τομέα των συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης»), που δημοσιεύθηκε στις 4 Μαΐου 2010 στον ιστοτόπο της Επιτροπής προκειμένου να πραγματοποιηθεί διαβούλευση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ στις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας (εφεξής «οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές»)(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας (εφεξής «σχέδιο νέων οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών»), που δημοσιεύθηκαν στις 4 Μαΐου 2010 στην ιστοτόπο της Επιτροπής προκειμένου να πραγματοποιηθεί διαβούλευση,

–  έχοντας υπόψη τις συμβολές των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών που εστάλησαν στην Επιτροπή κατά τις περιόδους δημόσιας διαβούλευσης και που δημοσιεύθηκαν στον ιστοτόπο της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση ανάμεσα στον κ. Almunia και μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την έκθεση για την πολιτική στον τομέα του ανταγωνισμού το 2009(5),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου 2010 προς την Επιτροπή σχετικά με την επανεξέταση των κανόνων ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία (O-0131/2010 – B7-0565/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς τόσο του ΚΑΚ στον τομέα των συμφωνιών εξειδίκευσης, όσο και του ΚΑΚ στον τομέα των συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δρομολογήσει διαδικασία αναθεώρησης και των δύο κανονισμών και των συνοδευτικών οδηγιών τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν σημειωθεί σημαντικές νομοθετικές αλλαγές μετά από την έγκριση τόσο των δύο κανονισμών όσο και των οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών, και πιο συγκεκριμένα ότι έχει εγκριθεί η δέσμη μέτρων εκσυγχρονισμού το 2003 που εισήγαγε την ανάγκη για αξιολόγηση των συμφωνιών από τις ίδιες τις επιχειρήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αποκομίσει πείρα όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων τα τελευταία έτη και λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα πρέπει να κωδικοποιηθούν ένα νέο σύνολο κανόνων από την Επιτροπή όπως και η νομολογία του δικαστηρίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συναγωγή συμπερασμάτων από την πείρα των εθνικών και παγκόσμιων αρχών ανταγωνισμού συνιστά βέλτιστη πρακτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστάται, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης να πραγματοποιηθεί προσπάθεια σύγκλισης των κανόνων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι πολλές συμφωνίες και πρακτικές εμπίπτουν σε διάφορα καθεστώτα όσον αφορά τον ανταγωνισμό·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ξεκινήσει δύο διαφορετικές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τους κανόνες ανταγωνισμού που εφαρμόζονται στις οριζόντιες συμφωνίες συνεργασίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο το δυνατόν περισσότερο οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου να επιτευχθεί ένα ρεαλιστικό και ισορροπημένο ρυθμιστικό πλαίσιο·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει στο τέλος της διαδικασίας αναθεώρησης τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη τις συμβολές των ενδιαφερόμενων μερών·

3.  εκτιμά το γεγονός ότι η Επιτροπή έστειλε στο Κοινοβούλιο το σχέδιο των κανόνων σε αρχικό στάδιο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται ενεργά και με ανοικτό πνεύμα με το Κοινοβούλιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία που επέδειξε ο επίτροπος κ. Almunia να συζητήσει το σχέδιο των κανόνων με τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής·

4.  υπογραμμίζει τη σημασία της νομικής βεβαιότητας· εκτιμά το γεγονός ότι η Επιτροπή κατάρτισε «Συνήθεις Ερωτήσεις» (FAQ) για τη δεύτερη δημόσια διαβούλευση προκειμένου να δώσει έμφαση στις σημαντικότερες τροποποιήσεις που προτείνονται στο σχέδιο των κανόνων· ζητεί από την Επιτροπή, μόλις εγκριθεί το νέο τελικό ρυθμιστικό πλαίσιο, να καταρτίσει περιληπτικό σημείωμα και νέες «Συνήθεις Ερωτήσεις» προκειμένου να διευκρινιστεί το τελικό πλαίσιο στους φορείς της αγοράς·

5.  επισημαίνει τη σημασία των δύο κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα της οριζόντιας συνεργασίας για την ανάλυση των συμφωνιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους·

6.  σημειώνει ότι ακόμη και εάν η προσέγγιση που βασίζεται στο καθεστώς ασφαλείας που βασίζεται σε μερίδια αγοράς δεν είναι τέλεια, αντανακλά οικονομικά στοιχεία και είναι απλή στην κατανόηση και την εφαρμογή της· συμφωνεί ότι οι οριζόντιες συμφωνίες εγείρουν συνήθως περισσότερες ανησυχίες όσον αφορά τον ανταγωνισμό από ότι οι κάθετες συμφωνίες και για αυτόν τον λόγο κατανοεί ότι η Επιτροπή διατηρεί πιο περιοριστική προσέγγιση όσον αφορά τον ορισμό του ορίου του μεριδίου αγοράς όσον αφορά τις οριζόντιες συμφωνίες·

7.  επισημαίνει ωστόσο, ότι οι περισσότερες οριζόντιες συμφωνίες συνεργασίας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δύο εν λόγω κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει εάν θα ήταν για τα ενδιαφερόμενα μέρη και για το σκοπό της διατήρησης αποτελεσματικού ανταγωνισμού ωφέλιμο να δημιουργηθούν νέοι ειδικοί κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία προκειμένου να καλυφθούν άλλα ιδιαίτερα είδη οριζόντιων συμφωνιών, διαφορετικά από την έρευνα και την ανάπτυξη και την εξειδίκευση· εάν το συμπέρασμα είναι θετικό, ζητεί από την Επιτροπή να αναζητήσει την κατάλληλη έγκριση από το Συμβούλιο προκειμένου να εγκρίνει αυτά τα νέα είδη κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία, κατόπιν διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο·

8.  θεωρεί ότι οι οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν για τις εταιρίες ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση και την αυτοαξιολόγηση μέσω μιας πολύπλοκης οικονομικής προσέγγισης, είτε κάποια συμφωνία παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 101 παράγραφος 1 της ΣλΕΕ είτε όχι·

9.  εκτιμά κατά συνέπεια ότι οι νέες οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές αντανακλούν την ανάγκη αυτοαξιολόγησης που καθιερώθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 και ότι παρέχουν ξεκάθαρη καθοδήγηση για σύνθετες ρυθμίσεις όπως κοινές επιχειρήσεις και συμφωνίες που καλύπτουν περισσότερους από έναν τύπους συνεργασίας· είναι της άποψης ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο ακόμη πιο πολύπλοκο·

10.  υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο την αρχή της καλύτερης ρύθμισης για τη βελτίωση της ποιότητας στη θέσπιση νομοθεσίας και ρυθμίσεων, και πιο συγκεκριμένα μέσω της χρήσης ξεκάθαρης και ακριβούς διατύπωσης· για αυτόν τον λόγο είναι υπέρ των ξεκάθαρων και φιλικών προς τον αναγνώστη κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες να περιλαμβάνουν πιο συγκεκριμένα παραδείγματα όπου χρειάζεται, όπως έχουν ζητήσει διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο κεφάλαιο σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών στο σχέδιο των νέων οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών· επισημαίνει ότι το θέμα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο όσον αφορά τη σχέση μεταξύ ανταγωνιστών και ότι είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ποιες πληροφορίες μπορούν να μοιράζονται χωρίς να δημιουργούν περιοριστικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, ιδίως στο σημερινό πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης των συμφωνιών·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την αναθεώρηση του κεφαλαίου για την τυποποίηση στο σχέδιο των νέων οριζόντιων κατευθυντηρίων γραμμών και τη θέση που έχουν μέσα σε αυτό οι περιβαλλοντικές πτυχές· υπενθυμίζει τα ξεκάθαρα οφέλη μιας διαφανούς διαδικασίας τυποποίησης· εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή του για τις διατάξεις που έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν την εγγενή αβεβαιότητα που περιβάλλει την ύπαρξη των δικαιωμάτων πνευματικής διαδικασίας σε αυτό το πλαίσιο και τους εμπορικούς όρους που θα εγκρίνονταν για την χορήγηση άδειας για την εκμετάλλευσή τους· θεωρεί ότι είναι ύψιστης σημασίας να αποφευχθούν διαμάχες κατά την έγκριση των προτύπων·

13.  τονίζει τη σημασία του σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία συμβάλλουν αποφασιστικά στην καινοτομία· υπενθυμίζει ότι η ικανότητα καινοτομίας είναι ένα σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· υποστηρίζει την πρόληψη παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων και μέσω της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

14.  πιστεύει ωστόσο, ότι το ερώτημα αυτό πρέπει να εξεταστεί σε ευρύτερο ουσιαστικό ρυθμιστικό πλαίσιο και όχι σε ένα πλαίσιο πολιτικής ανταγωνισμού· επισημαίνει ότι αυτό το κεφάλαιο του σχεδίου των νέων οριζοντίων κατευθυντήριων γραμμών θα πρέπει να θεωρείται ως ένα τμήμα ενός συνολικού ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

15.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε μια συμφωνία έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να αποκαλύπτουν όλα τα υφιστάμενα και εκκρεμή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο βαθμό που σχετίζονται με τη χρήση των αποτελεσμάτων της συμφωνίας από τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 285, 29.12.1971, σ. 46.
(2) ΕΕ L 304, 5.12.2000, σ. 3.
(3) ΕΕ L 304, 5.12.2000, σ. 7.
(4) ΕΕ C 3, 6.1.2001, σ. 2.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0050.


Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων
PDF 354kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με το Ιράκ: η θανατική ποινή (ιδίως στην περίπτωση του Ταρίκ Αζίζ) και οι επιθέσεις εις βάρος χριστιανικών κοινοτήτων
P7_TA(2010)0448RC-B7-0629/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής, και ειδικότερα το ψήφισμά του της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με την πρωτοβουλία υπέρ οικουμενικού δικαιοστασίου στις θανατικές εκτελέσεις(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 62/149 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2007, που ζητεί την επιβολή μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, και το ψήφισμα 63/168 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που ζητεί την εφαρμογή του ψηφίσματος 62/149 της Γενικής Συνέλευσης του 2007, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Catherine Ashton, σχετικά με την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οποία εκφώνησε στην Ολομέλεια της 16ης Ιουνίου 2010 και με την οποία υπενθύμισε ότι η παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής είναι προτεραιότητα για την ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη που ενέκρινε το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της Θανατικής Ποινής, που διεξάχθηκε στη Γενεύη από τις 24 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2010 και ζητεί την καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, που εγκρίθηκαν στις 16 Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων, στην οποία τονίζεται η στρατηγική σημασία αυτής της ελευθερίας και της καταπολέμησης της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ του 1981 σχετικά με την εξάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Catherine Ashton, σχετικά με το Ιράκ, και συγκεκριμένα τη δήλωση της 1ης Νοεμβρίου 2010 μετά την επίθεση εις βάρος πιστών στο ναό της Θεοτόκου στη Βαγδάτη (Ιράκ),

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις θρησκευτικές μειονότητες στον κόσμο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

Σχετικά με τη θανατική ποινή (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του Ταρίκ Αζίζ)

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Οκτωβρίου 2010 το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράκ καταδίκασε σε θάνατο τον πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του Ιράκ Ταρίκ Αζίζ, ηλικίας 74 ετών, μαζί με τους Σαντούν Σακίρ, πρώην Υπουργό Εσωτερικών, και Αμπέντ Χαμούντ, πρώην ιδιαίτερο γραμματέα του Σαντάμ Χουσεΐν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν η έφεση κατά της ποινής απορριφθεί, η θανατική ποινή αναμένεται να εκτελεστεί εντός 30 ημερών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε προηγούμενη δίκη ο Ταρίκ Αζίζ καταδικάστηκε σε 22 χρόνια φυλάκιση υπό συνθήκες απομόνωσης και ότι η καταδίκη αυτή ισοδυναμεί εμπράκτως με ισόβια κάθειρξη λόγω της εύθραυστης υγείας του Ταρίκ Αζίζ, ο οποίος έχει υποστεί στη φυλακή εγκεφαλικά επεισόδια και προβλήματα υγείας στους πνεύμονες, έχει δε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εξαιτίας θρόμβου στον εγκέφαλο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος του Ιράκ, Τζαλάλ Ταλαμπανί, δήλωσε ότι δεν θα υπογράψει την εντολή εκτέλεσης του Ταρίκ Αζίζ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ιράκ, ο Πρόεδρος επικυρώνει τις θανατικές καταδίκες, υπάρχουν όμως μηχανισμοί για τις εκτελέσεις οι οποίοι υπόκεινται στην εξουσία του κοινοβουλίου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταδίκη σε θάνατο του Ταρίκ Αζίζ θα συμβάλει ελάχιστα στη βελτίωση του κλίματος βίας στο Ιράκ και ότι το Ιράκ έχει μεγάλη ανάγκη από εθνική συμφιλίωση,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί έντονα προς την κατεύθυνση της κατάργησης της θανατικής ποινής παντού και ότι αγωνίζεται για να γίνει παγκοσμίως αποδεκτή αυτή η αρχή,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή είναι η πιο βάναυση και απάνθρωπη και ταπεινωτική ποινή, η οποία παραβιάζει το δικαίωμα στη ζωή, όπως διατυπώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι δε πράξη βασανισμού απαράδεκτη για κράτη που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα,

Επιθέσεις εις βάρος χριστιανικών κοινοτήτων

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Νοεμβρίου 2010 σκοτώθηκαν δύο Ιρακινοί Χριστιανοί στη Μοσούλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Νοεμβρίου 2010 σειρά βομβιστικών και δολοφονικών επιθέσεων με στόχο χριστιανικές περιοχές προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων στην ιρακινή πρωτεύουσα Βαγδάτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι επιθέσεις συνέβησαν αφού ισλαμιστές μαχητές κατέλαβαν καθεδρικό ναό της Συριακής Καθολικής Εκκλησίας στη Βαγδάτη στις 31 Οκτωβρίου 2010, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 50 πιστοί,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα μαχητών Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ, η οποία θεωρείται τμήμα του διεθνούς κινήματος της Αλ Κάιντα, έχει αναλάβει την ευθύνη για τους φόνους και έχει ορκιστεί να εξαπολύσει περισσότερες επιθέσεις εις βάρος Χριστιανών,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 του ιρακινού Συντάγματος θεσπίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης στη διασφάλιση και διατήρηση του απαραβιάστου των ιερών ναών και θρησκευτικών τόπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 43 προβλέπει ότι οι πιστοί όλων των θρησκευτικών ομάδων είναι ελεύθεροι να ασκούν τις θρησκευτικές τους τελετές και να διαχειρίζονται τα θρησκευτικά τους ιδρύματα,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες χιλιάδες Χριστιανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα ενόψει των επανειλημμένων επιθέσεων εις βάρος των κοινοτήτων τους και των εκκλησιών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους εναπομένοντες Ιρακινούς Ασσύριους (Χαλδαίους, πιστούς της συριακής εκκλησίας και άλλες χριστιανικές μειονότητες) είναι σήμερα εσωτερικά εκτοπισμένοι, οι οποίοι αναγκάστηκαν να διαφύγουν από την εξτρεμιστική βία της οποίας ήταν στόχος,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ασσύριοι (Χαλδαίοι, πιστοί της Συριακής Εκκλησίας και άλλες χριστιανικές μειονότητες) αποτελούν έναν αρχαίο και αυτόχθονα λαό, ο οποίος είναι πολύ ευάλωτος σε διώξεις και καταναγκαστική μετανάστευση και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος να αφανιστεί ο πολιτισμός τους στο Ιράκ,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδίως εις βάρος εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων συνεχίζονται στο Ιράκ σε ανησυχητικά υψηλό βαθμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ομάδων, πρέπει να γίνονται σεβαστά και να διαφυλάσσονται σε όλες τις κοινωνίες,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει εκφράσει επανειλημμένως τη δέσμευσή της στην ελευθερία σκέψης, ελευθερία συνείδησης και ελευθερία θρησκείας, έχει δε τονίσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν καθήκον να εγγυώνται αυτές τις ελευθερίες,

Η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του Ταρίκ Αζίζ)

1.  επαναλαμβάνει τη μόνιμη αντίθεσή του στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις και κάτω από όλες τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των γενοκτονιών, τονίζει δε για μια ακόμη φορά ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της προοδευτικής ανάπτυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  εκφράζει επομένως τη βαθειά του λύπη για την απόφαση του ιρακινού δικαστηρίου να καταδικάσει σε θάνατο τον Ταρίκ Αζίζ, τον Σαντούν Σακίρ και τον Αμπέντ Χαμούντ· υπογραμμίζει ωστόσο τη σημασία που έχει το να ζητείται η λογοδοσία όσων παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων (πρώην) πολιτικών, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και των επιβεβλημένων διαδικασιών·

3.  παροτρύνει τις ιρακινές αρχές να επανεξετάσουν την απόφασή τους και να μην εκτελέσουν τη θανατική ποινή που επέβαλε το Ανώτατο Δικαστήριο· χαιρετίζει τη δήλωση του Προέδρου Ταλαμπανί, ότι δεν θα υπογράψει την εντολή εκτέλεσης·

4.  ενθαρρύνει την ιρακινή κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα όσον αφορά την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις και ζητεί το άμεσο μορατόριουμ στις εκτελέσεις·

5.  υπενθυμίζει ότι η πλήρης κατάργηση της θανατικής ποινής παραμένει ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ·

Επιθέσεις εις βάρος χριστιανικών κοινοτήτων

6.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία και καταδικάζει έντονα τις πρόσφατες επιθέσεις εις βάρος χριστιανικών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων στο Ιράκ και την κατάχρηση της θρησκείας από όσους προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις·

7.  καλεί τις ιρακινές αρχές να αυξήσουν δραστικά τις προσπάθειές τους για την προστασία των χριστιανικών και άλλων ευάλωτων μειονοτήτων, να εντείνουν τη δράση τους κατά της βίας μεταξύ εθνοτικών ομάδων και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να προσαγάγουν τους δράστες των εγκλημάτων ενώπιον της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου και τα διεθνή πρότυπα·

8.  επιβεβαιώνει εκ νέου την πλήρη υποστήριξή του στον πληθυσμό του Ιράκ και καλεί όλους τους πολιτικούς φορείς του Ιράκ να εργαστούν από κοινού κατά της απειλής της βίας και της τρομοκρατίας· τονίζει ότι το δικαίωμα όλων των θρησκευτικών ομάδων να συνέρχονται και να ασκούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα ελεύθερα πρέπει να διαφυλαχθεί· εκφράζει τη λύπη του για την εσκεμμένη στόχευση τόπων συνάθροισης πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των τόπων λατρείας· καταδικάζει έντονα όλες τις πράξεις βίας κατά εκκλησιών και όλων των τόπων λατρείας και προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα να εντείνουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

9.  εκφράζει την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων και εκφράζει την πεποίθηση ότι ο ιρακινός λαός θα παραμείνει ακλόνητος στη σταθερή απόρριψη κάθε προσπάθειας εξτρεμιστών να προκαλέσουν ένταση μεταξύ θρησκευτικών ομάδων·

10.  χαιρετίζει τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράκ, στις 2 Νοεμβρίου 2010, με την οποία καλεί τις αρμόδιες αρχές και όλες τις δυνάμεις ασφαλείας να σταθούν ακλόνητες ενάντια σε κάθε προσπάθεια διαίρεσης των πολιτών του Ιράκ με βάση τη θρησκευτική τους ομάδα ή τη φυλή και να παρέχουν προστασία στους Ιρακινούς πολίτες και να διασφαλίζουν την άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων·

11.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ιδίως της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Catherine Ashton, ενόψει της προετοιμασίας της πρώτης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Ιράκ, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ασφάλειας των Χριστιανών εντός των ιρακινών συνόρων ως ζήτημα προτεραιότητας

o
o   o

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ιράκ.

(1) EE C 74 Ε, 20.3.2008, σ. 775.


Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας
PDF 281kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με το Θιβέτ και τα σχέδια να καταστεί κύρια γλώσσα της διδασκαλίας η κινεζική
P7_TA(2010)0449RC-B7-0637/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Κίνα και το Θιβέτ, και ιδίως το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με το Θιβέτ(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της ταυτότητας, της κουλτούρας και της θρησκείας αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχει εκφράσει επιθυμία για αρμονικές εθνοτικές σχέσεις μεταξύ και των 56 εθνοτικών μειονοτήτων της,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Οκτωβρίου 2010 περίπου 1000 σπουδαστές θιβετιανής εθνοτικής καταγωγής έκαναν πορεία δια μέσου της Tongren (γνωστής επίσης ως Rebkong), διαδηλώνοντας ειρηνικά την αντίθεσή τους στο σχέδιο να ορισθεί η κινεζική γλώσσα ως βασική γλώσσα διδασκαλίας στα σχολεία της περιφέρειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Οκτωβρίου 2010 οι διαμαρτυρίες εξαπλώθηκαν στην επαρχία Qingai και στο Πεκίνο, όπου 400 Θιβετιανοί σπουδαστές που φοιτούν στο πανεπιστήμιο Minsu οργάνωσαν διαδήλωση,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θιβετιανή γλώσσα, ως μια από τις τέσσερις παλαιότερες και πιο πρωτότυπες γλώσσες της Ασίας, αποτελεί θεμελιώδη καταλύτη της θιβετιανής ταυτότητας, κουλτούρας και θρησκείας αλλά και ότι, μαζί με το σύνολο της θιβετιανής κουλτούρας, αντιπροσωπεύει ένα αναντικατάστατο κομμάτι της παγκόσμιας κληρονομιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θιβετιανή γλώσσα, τεκμήριο ενός ιστορικά πλούσιου πολιτισμού, είναι θεμελιώδες και αναντικατάστατο στοιχείο της θιβετιανής ταυτότητας, κουλτούρας και θρησκείας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλώσσα εκφράζει τις κοινωνικές και πολιτισμικές τάσεις μιας κοινότητας, ότι η κοινή γλώσσα μιας κοινότητας παρέχει μια θεμελιώδη παράμετρο κουλτούρας και ότι οι γλώσσες μεταφέρουν πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτισμικές συμπεριφορές και τρόπους σκέψης,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διαπιστωθεί ότι η δίγλωσση εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό δρόμο για την επιτυχία της διγλωσσίας για τους Θιβετιανούς και ότι το λεγόμενο «πρότυπο 1» της δίγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής έχει συστηματικά οδηγήσει στα υψηλότερα ποσοστά εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των Θιβετιανών μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την περιφέρεια του Θιβέτ,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια, σε όλες τις περιοχές που διέπονται από την κυβέρνηση της Αυτόνομης Περιφέρειας του Θιβέτ, η θιβετιανή γλώσσα σταδιακά αντικαθίσταται από την κινεζική και τα επίσημα έγγραφα συνήθως δεν διατίθενται στα θιβετιανά,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική θα περιόριζαν την χρήση της θιβετιανής γλώσσας στα σχολεία, δεδομένου ότι όλα τα διδακτικά βιβλία και τα μαθήματα θα είναι στην κινεζική γλώσσα με εξαίρεση τα μαθήματα θιβετιανής και αγγλικής γλώσσας,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, μαζί με 142 άλλες χώρες, ψήφισε στις 13 Σεπτεμβρίου 2007 υπέρ της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών, η οποία αναφέρει συγκεκριμένα στο άρθρο 14 ότι «οι αυτόχθονες λαοί έχουν το δικαίωμα να δημιουργούν και να ελέγχουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα και ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση στις γλώσσες τους, κατά τρόπο αρμόζοντα με τις πολιτισμικές μεθόδους τους διδασκαλίας και εκμάθησης»,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της κυριαρχίας της κινεζικής γλώσσας αυξάνεται η ανησυχία για τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων στις περιοχές του Θιβέτ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την έκκληση που υπογράφεται από εκπαιδευτικούς και σπουδαστές, οι περισσότεροι Θιβετιανοί σπουδαστές ουδέποτε έχουν βρεθεί σε κινεζόγλωσσο περιβάλλον και κατά συνέπεια δεν είναι σε θέση να επικοινωνούν στα κινεζικά,

1.  καταδικάζει την αυξανόμενη καταστολή στην άσκηση των πολιτισμικών, γλωσσικών, θρησκευτικών και άλλων θεμελιωδών ελευθεριών των Θιβετιανών, και τονίζει την ανάγκη διαφύλαξης και προστασίας της ξεχωριστής πολιτισμικής, θρησκευτικής και εθνικής ταυτότητας των έξη εκατομμυρίων Θιβετιανών και αντιμετώπισης των ανησυχιών για την καταστολή και την περιθωριοποίηση της θιβετιανής γλώσσας, η οποία αποτελεί τη βάση της θιβετιανής ταυτότητας·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση τις ανησυχίες για τις προσπάθειες υποβάθμισης της θιβετιανής γλώσσας και τονίζει ότι για μια επιτυχημένη δίγλωσση εκπαίδευση, τα θιβετιανά πρέπει να είναι η βασική γλώσσα·

3.  καλεί τις κινεζικές αρχές να εφαρμόσουν το άρθρο 4 του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και το άρθρο 10 του Νόμου για την Περιφερειακή Εθνική Αυτονομία, το οποίο εγγυάται «την ελευθερία όλων των εθνοτήτων να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν τις δικές τους προφορικές και γραπτές γλώσσες'·

4.  παροτρύνει τις κινεζικές αρχές να υποστηρίξουν μια γνήσια δίγλωσση γλωσσική πολιτική, στην οποία θα υπάρχει δυνατότητα όλα τα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών, να διδάσκονται στη θιβετιανή γλώσσα, θα ενισχυθεί η διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας, οι δε τοπικές αρχές και κοινότητες θα έχουν την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις ως προς τη γλώσσα διδασκαλίας·

5.  θεωρεί ότι κάθε εθνοτική μειονότητα έχει δικαίωμα διαφύλαξης της γλώσσας και των γραπτών της· θεωρεί ότι ένα δίκαιο σύστημα δίγλωσσης εκπαίδευσης θα συμβάλει στην καλύτερη συνεργασία και κατανόηση όταν οι Θιβετιανοί μαθαίνουν κινεζικά, ενώ ταυτόχρονα οι Κινέζοι που ζουν στις περιοχές του Θιβέτ ενθαρρύνονται να μάθουν τη θιβετιανή γλώσσα·

6.  τονίζει ότι με την καθιέρωση της κινεζικής ως βασικής γλώσσας διδασκαλίας, η ποιότητα της εκπαίδευσης για τη συντριπτική πλειοψηφία των Θιβετιανών μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μειωθεί σημαντικά και κατά συνέπεια πιστεύει ότι οι μαθητές πρέπει να διδάσκονται μόνο στα θιβετιανά, τη μητρική τους γλώσσα, που είναι η καταλληλότερη·

7.  καλεί τις κινεζικές αρχές να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να αμβλύνουν τα γλωσσικά και πολιτισμικά μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι Θιβετιανοί κατά την απασχόλησή τους στις πόλεις, αλλά με τρόπους που να μην υπονομεύουν τη θιβετιανή γλώσσα και κουλτούρα·

8.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο και τα κράτη μέλη να ζητήσουν επιμόνως από την κινεζική κυβέρνηση να εξασφαλίσει, πρώτον, ότι γίνεται σεβαστό το δικαίωμα της ειρηνικής έκφρασης των σπουδαστών και ότι οι αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν ουσιαστικά και κατάλληλα τα παράπονά τους και, δεύτερον, να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των «διατάξεων για τη μελέτη, χρήση και ανάπτυξη της θιβετιανής γλώσσας» του 2002, σύμφωνα με το Νόμο για την Περιφερειακή Εθνική Αυτονομία·

9.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τη χρήση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί προς υποστήριξη της θιβετιανής κοινωνίας των πολιτών στην Κίνα και στην εξορία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2009 (1 εκατ. ευρώ) και τονίζει την ανάγκη διαφύλαξης της θιβετιανής κουλτούρας, ιδίως στην εξορία·

10.  καλεί για μια ακόμη φορά την Κίνα να κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και αποδοκιμάζει την συχνά διακριτική μεταχείριση των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στην Κίνα·

11.  καλεί τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν την πρόσβαση των ξένων μέσων ενημέρωσης στο Θιβέτ, συμπεριλαμβανομένων των θιβετιανών περιοχών που βρίσκονται εκτός της Αυτόνομης Περιφέρειας του Θιβέτ, και να καταργήσουν το σύστημα ειδικών αδειών που απαιτούνται·

12.  καλεί τους διπλωματικούς αντιπροσώπους της ΕΕ στο Πεκίνο να επισκεφθούν την περιοχή και να υποβάλουν έκθεση στο Συμβούλιο και στην ΥΕ/ΑΠ σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ζήτημα της εκπαίδευσης και της γλώσσας·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτικής ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και την Αυτού Αγιότητα τον Δαλάι Λάμα.

(1) EE C 247 E, 15.10.2009, σ. 5.


Βιρμανία - διεξαγωγή εκλογών και απελευθέρωση της αργηχού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi
PDF 296kWORD 67k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη Βιρμανία και ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών και την απελευθέρωση της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Αούνγκ Σαν Σου Κι
P7_TA(2010)0450RC-B7-0635/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βιρμανία, με πιο πρόσφατο εκείνο που εγκρίθηκε την 20ή Μαΐου 2010(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 18 έως 21 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 25 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που συνήφθη το 1966,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της ΕΕ, της 23ης Φεβρουαρίου 2010, που ζητούσε έναν εφ' όλης της ύλης διάλογο μεταξύ των αρχών και των δημοκρατικών δυνάμεων της Βιρμανίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek της 11ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τη νέα εκλογική νομοθεσία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο Πρόεδρος της 16ης Συνόδου Κορυφής της ASEAN στο Ανόι, στις 9 Απριλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Βιρμανία, που εγκρίθηκαν κατά την 3009η σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, στο Λουξεμβούργο, στις 26 Απριλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη δήλωση σχετικά με τη Βιρμανία, της 19ης Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βιρμανία, της 28ης Αυγούστου 2009,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν, στην Μπανγκόκ στις 26 Οκτωβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου στην όγδοη συνάντηση Ασίας – Ευρώπης τον Οκτώβριο του 2010,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βιρμανία, της 15ης Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ) σχετικά με τις εκλογές στη Βιρμανία, της 7ης Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις εκλογές στη Βιρμανία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 13ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την απελευθέρωση της Αούνγκ Σαν Σου Κι,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ), της 13ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την απελευθέρωση της κ. Αούνγκ Σαν Σου Κι,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Βιρμανία, της 22ας Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου 2010, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά από τη διεξαγωγή των επίμαχων εθνικών εκλογών, η Αούνγκ Σαν Σου Κι αφέθηκε ελεύθερη μετά από κατ' οίκον περιορισμό ο οποίος της είχε επιβληθεί για 15 από τα τελευταία 21 χρόνια,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Νοεμβρίου 2010 διεξήχθησαν στη Βιρμανία οι πρώτες εθνικές εκλογές μετά από περισσότερο από 20 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις προηγούμενες εκλογές του 1990 εξελέγη το κόμμα Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία (ΕΣΔ) ηγέτιδα του οποίου ήταν η Αούνγκ Σαν Σου Κι,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες εκλογές βασίστηκαν στο αμφιλεγόμενο Σύνταγμα που θεσπίστηκε το 2008, το οποίο εξασφαλίζει στον βιρμανικό στρατό το ένα τέταρτο όλων των κοινοβουλευτικών εδρών και με αποτέλεσμα, όπως ήταν αναμενόμενο, να εκλεγεί το υποστηριζόμενο από το στρατό κόμμα της Κόμμα Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης της Ένωσης (USDP),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιρμανικές αρχές ενέκριναν διάφορους νέους νόμους την περίοδο πριν από τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου, οι οποίοι περιορίζαν την ελευθερία του λόγου και την άσκηση κριτικής προς την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να θέσουν αυστηρούς περιορισμούς στις πολιτικές δραστηριότητες και την προεκλογική εκστρατεία των πολιτικών κομμάτων και να πατάξουν τις εσωτερικές εκκλήσεις για απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές δεν ανταποκρίνονταν στα διεθνή πρότυπα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φιλοχουντικό Κόμμα Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης της Ένωσης (USDP) ήταν σε θέση να τοποθετήσει υποψηφίους σε όλες σχεδόν τις εκλογικές περιφέρειες, ενώ τα φιλοδημοκρατικά κόμματα όπως η Εθνική Δημοκρατική Δύναμη περιορίστηκαν σε υποψηφίους σε λίγες μόνο εκλογικές περιφέρειες, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι είχαν πολύ λίγο χρόνο για να συγκεντρώσουν τα κεφάλαια για τις εκλογές και για να οργανωθούν σωστά,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία (ΕΣΔ) αποφάσισε να να μην συμμετάσχει στις εκλογές, εξαιτίας των όρων που επεβλήθησαν όσον αφορά τη συμμετοχή σε αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία διαλύθηκε επισήμως στις 6 Μαΐου 2010, καθώς δεν δήλωσε συμμετοχή στις εκλογές,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές διεξήχθησαν σε ένα κλίμα φόβου, εκφοβισμού και παραίτησης και λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες χιλιάδες Βιρμανοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των βουδιστών μοναχών και των πολιτικών κρατουμένων στερήθηκαν του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν πολλές καταγγελίες για τόσο τη βάση όσο και για τη διεξαγωγή των εκλογών, καθώς υπήρξε αδυναμία διασφάλισης του απορρήτου της ψήφου, εξαναγκασμός των υπαλλήλων του κράτους, και στρατιωτικές προσπάθειες προκειμένου να εξαναγκαστούν μέλη της εθνοτικής ομάδας των Karen, για παράδειγμα, να ψηφίσουν τα υποστηριζόμενα από τη χούντα κόμματα,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αμφιλεγόμενο Σύνταγμα του 2008 αποκλείει την Αούνγκ Σαν Σου Κι από κάθε δημόσιο αξίωμα,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον δεν ακυρωθεί η απόφαση, η απελευθέρωση της Αούνγκ Σαν Σου Κι θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι πολλοί έχουν εκφράσει ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια της Αούνγκ Σαν Σου Κι και επισημαίνουν ότι βρίσκεται υπό επιτήρηση από τις υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η Aung San Suu Kyi έχει αφεθεί ελεύθερη, περισσότεροι από 2.200 άλλοι υπέρμαχοι της δημοκρατίας παραμένουν αιχμάλωτοι, καθώς και πολλοί από τους βουδιστές μοναχούς που ηγήθηκαν των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων το 2007 και οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν τα γεγονότα που αφορούσαν τις διαμαρτυρίες,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βιρμανίας απορρίπτει, από το 2003, όλες τις προτάσεις των Ηνωμένων Εθνών και της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας για την τροποποίηση του επτά σταδίων «οδικού χάρτη της προς τη δημοκρατία»,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός της Βιρμανίας συνεχίζει να παραβιάζει με φρικτό τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα των αμάχων στα πάτρια εδάφη της εθνοτικής ομάδας των Karen στα σύνορα με την Ταϊλάνδη με πράξεις όπως εξωδικαστικές εκτελέσεις, καταναγκαστική εργασία και σεξουαλική βία και λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες Βιρμανοί πρόσφυγες εισήλθαν στην Ταϊλάνδη την επομένη των εκλογών εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ του βιρμανικού στρατού και των εθνοτικών ομάδων ανταρτών,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βιρμανία εξακολουθεί να προβαίνει σε ευρεία και καταναγκαστική στρατολόγηση ανηλίκων,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, οι ΗΠΑ και πολλές άλλες κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν δηλώσει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη λύση στα προβλήματα της Βιρμανίας, είναι απαραίτητη η διενέργεια τριμερούς διαλόγου ανάμεσα στην Αούνγκ Σαν Σου Κι και τον Εθνικό Σύνδεσμο για τη Δημοκρατία, εκπροσώπους των εθνοτικών μειονοτήτων της Βιρμανίας, και τη χούντα της Βιρμανίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βιρμανίας εξακολουθεί να αρνείται να συμμετάσχει σε τέτοιο διάλογο,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επιβάλει περιοριστικά μέτρα στο καθεστώς της Βιρμανίας από το 1996, συμπεριλαμβανομένων της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων περίπου 540 ατόμων και 62 φορέων, απαγορεύσεων ταξιδίου, απαγορεύσεων εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού και πιο πρόσφατα απαγόρευσης της υλοτομίας και της εξόρυξης μεταλλευμάτων και απαγόρευσης των εισαγωγών ορισμένης ξυλείας, πολύτιμων λίθων και ορυκτών, μέχρις ότου υπάρξουν ενδείξεις πραγματικής αλλαγής προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας έκφρασης και του κράτος δικαίου,

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη απελευθέρωση της Αούνγκ Σαν Σου Κι, αλλά αποδοκιμάζει το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερη μόνο μετά τις εκλογές, καθώς αυτό δεν της επέτρεψε να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια των εκλογών· επιμένει ότι η προσφάτως ανακτηθείσα ελευθερία της πρέπει να είναι άνευ όρων και απεριόριστη·

2.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του που η στρατιωτική χούντα της Βιρμανίας αρνήθηκε να διεξάγει στις 7 Νοεμβρίου ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στη Βιρμανία·

3.  εκφράζει τη λύπη του για τους περιορισμούς επέβαλε η στρατιωτική χούντα στα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς και για τους περιορισμούς στην ελευθερία του τύπου να καλύψει και να παρακολουθήσει τις εκλογές·

4.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας στην οργάνωση της ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψήφων, για την άρνηση του στρατού να δεχθεί διεθνείς παρατηρητές και την καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το νέο σύνταγμα εξασφαλίζει στο βιρμανικό στρατό τουλάχιστον το ένα τέταρτο εκ του συνόλου των κοινοβουλευτικών εδρών, ποσοστό το οποίο επιτρέπει την άσκηση βέτο σε οποιαδήποτε συνταγματική αλλαγή, και το οποίο επιτρέπει στο στρατό να αναστέλλει όλες τις πολιτικές ελευθερίες και να καταργεί το κοινοβούλιο όταν το κρίνει αναγκαίο·

6.  επισημαίνει την περιορισμένη συμμετοχή στην ψηφοφορία των κομμάτων της αντιπολίτευσης τα οποία έπρεπε να λάβουν μια δύσκολη απόφαση σχετικά με το εάν θα απόσχουν ή όχι από τις εκλογές, και είναι της γνώμης ότι η συμμετοχή της αντιπολίτευσης και εκπροσώπων των διαφόρων εθνοτικών ομάδων τόσο στις εθνικές όσο και στις περιφερειακές συνελεύσεις, έστω και σε πολύ περιορισμένο βαθμό, θα μπορούσε να αποτελέσει μια αρχή για την κανονικοποίηση και θα μπορούσε να προσφέρει μια ευκαιρία για αλλαγή·

7.  καταδικάζει έντονα τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών και των βασικών δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βιρμανίας από τη βιρμανική στρατιωτική χούντα·

8.  ζητεί από την κυβέρνηση της Βιρμανίας να απελευθερώσει τους υπόλοιπους 2.200 πολιτικούς κρατουμένους χωρίς καθυστέρηση και χωρίς να επιβάλλει προϋποθέσεις, όπως και να τους παραχωρήσει εκ νέου και πλήρως τα πολιτικά τους δικαιώματα· επίσης επιμένει οι βιρμανικές αρχές να μην προβαίνουν σε άλλες συλλήψεις προσώπων για πολιτικούς λόγους·

9.  ζητεί σθεναρά από το καθεστώς της Βιρμανίας να άρει τους περιορισμούς στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, την ελευθερία της κυκλοφορίας και την ελευθερία της έκφρασης, και ζητεί να τερματιστεί η λογοκρισία του τύπου, καθώς και ο έλεγχος του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας για πολιτικούς λόγους·

10.  καταδικάζει έντονα τη βία που ξέσπασε μετά από τις ευρείες καταγγελίες για εκφοβισμό στην πόλη της Myawaddy της δυτικής Βιρμανίας· η βίαιη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στο βιρμανικό στρατό και τις εθνοτικές ομάδες ανταρτών ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να διασχίσουν τα σύνορα με την Ταϊλάνδη·

11.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την απόρριψη από τις βιρμανικές αρχές όλων των προτάσεων του ΟΗΕ για παροχή τεχνικής βοήθειας και υπηρεσιών παρακολούθησης, και καταδικάζει τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στα ξένα μέσα ενημέρωσης που προσπαθούσαν να καλύψουν τα γεγονότα από τη Βιρμανία·

12.  καταδικάζει το γεγονός ότι αναβλήθηκε η δημοσίευση τουλάχιστον εννέα εφημερίδων και περιοδικών από τον Συμβούλιο Εποπτείας του Τύπου, το οποίο ισχυρίζεται ότι τα έντυπα δεν τήρησαν τους κανόνες όταν δημοσίευσαν μια φωτογραφία της απελευθέρωσης της Αούνγκ Σαν Σου Κι·

13.  καλεί σθεναρά το καθεστώς της Βιρμανίας να ξεκινήσει διάλογο με την Αούνγκ Σαν Σου Κι και τον Εθνικό Σύνδεσμο για τη Δημοκρατία, όπως και με εκπροσώπους μειονοτικών εθνοτικών ομάδων· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του, για τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και του ειδικού εισηγητή του για τη Βιρμανία·

14.  ζητεί από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας και της Ρωσίας ως κύριους εμπορικούς εταίρους της Βιρμανίας, αλλά και από την ASEAN να σταματήσουν να στηρίζουν το αντιδημοκρατικό καθεστώς που ευδοκιμεί εις βάρος του λαού του και να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση για θετική αλλαγή στη χώρα· θεωρεί επίσης ότι η Χάρτα του ASEAN επιφορτίζει τα κράτη μέλη του ASEAN με ιδιαίτερη ευθύνη και ηθική υποχρέωση να ενεργήσουν σε περίπτωση συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάποια από τις χώρες μέλη·

15.  επιβεβαιώνει την υποστήριξή του για την απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2010 σχετικά με την παράταση για ένα ακόμη έτος της ισχύος των περιοριστικών μέτρων που προβλέπονται στην ισχύουσα απόφαση της ΕΕ· ζητεί από τις βιρμανικές αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα που προϋποτίθενται για να πραγματοποιηθεί επανεξέταση των μέτρων αυτών·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συνθήκες στις φυλακές και σε άλλους χώρους κράτησης, καθώς και για τις συστηματικές καταγγελίες για κακομεταχείριση κρατουμένων συνειδήσεως, συμπεριλαμβανομένων των βασανιστηρίων, καθώς και για τη μετακίνηση των κρατουμένων συνειδήσεως σε απομονωμένες φυλακές μακριά από τις οικογένειές τους, όπου δεν μπορούν να λάβουν τρόφιμα και φάρμακα· επίσης, καλεί τις βιρμανικές αρχές να επιτρέψουν αμέσως την παροχή ιατρικής περίθαλψης σε όλους τους κρατουμένους και να επιτρέψουν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να αρχίσει να πραγματοποιεί εκ νέου επισκέψεις σε όλους τους κρατούμενους·

17.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επανάληψη των ένοπλων συγκρούσεων σε ορισμένες περιοχές, καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό σε όλες τις περιοχές της χώρας και ζητεί από όλους τους εμπλεκόμενους να σέβονται τις υπάρχουσες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός·

18.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την πλήρη οικονομική και πολιτική επιρροή τους προκειμένου να εδραιωθεί η ελευθερία και η δημοκρατία στη Βιρμανία· καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να συνεχίσουν να χορηγούν χρηματοδότηση για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στα σύνορα Ταϊλάνδης και Βιρμανίας·

19.  επαναλαμβάνει και επιβεβαιώνει την πρόσκληση του Προέδρου του προς την Αούνγκ Σαν Σου Κι να παραστεί τον Δεκέμβριο στην τελετή απονομής του βραβείου Ζαχάρωφ στο Στρασβούργο· υπογραμμίζει ότι, εάν μπορέσει να παραστεί, θα της απονεμηθεί επίσημα το βραβείο Ζαχάρωφ που κέρδισε το 1990 για την προσφορά της για την προώθηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας στη Βιρμανία·

20.  επιμένει ότι το βιρμανικό καθεστώς και οι υπηρεσίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του θα πρέπει να διασφαλίζουν τόσο την ελευθερία έκφρασης όσο και τη σωματική ελευθερία της Αούνγκ Σαν Σου Κι, συμπεριλαμβανομένου του απρόσκοπτου δικαιώματός της να ταξιδεύει ελεύθερα και με ασφάλεια στην επικράτεια της Βιρμανίας και το εξωτερικό, και του δικαιώματος της να επιστρέφει στη Βιρμανία·

21.  χαιρετίζει την απόφαση που ελήφθη από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αποστολή κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη Βιρμανία η οποία θα απονείμει στην Αούνγκ Σαν Σου Κι το βραβείο Ζαχάρωφ που έχει κερδίσει, σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να παραστεί στην τελετή απονομής των βραβείων στο Στρασβούργο·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αούνγκ Σαν Σου Κι, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για τη Βιρμανία, το Κρατικό Συμβούλιο Ειρήνης και Ανάπτυξης της Βιρμανίας, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΑSEAΝ και της ΑSΕΜ, τη Γραμματεία της ΑSΕΜ, τη Διακοινοβουλευτική Ομάδα ASEAN- Μιαναμάρ, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Ειδικό Εισηγητή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη Βιρμανία.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0196.


Καταπολέμηση του ορθοκολικού καρκίνου στην ΕΕ
PDF 61kWORD 34k
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την καταπολέμηση του ορθοκολικού καρκίνου στην ΕΕ
P7_TA(2010)0451P7_DCL(2010)0068

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώνονται στην ΕΕ ετησίως άνω των 400 000 νέων προπτώσεων ορθοκολικού καρκίνου και 200 000 θάνατοι εξαιτίας του ορθοκολικού καρκίνου (ΟΚ) που αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου από καρκίνο,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΚ συνδέεται με παράγοντες που αφορούν τον τρόπο ζωής (παχυσαρκία, έλλειψη άσκησης, αλκοόλ και κάπνισμα) ενώ η αντιμετώπιση των παραγόντων αυτών θα μείωνε την ανάπτυξη της νόσου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες της ΕΕ έχει ήδη μειωθεί η θνησιμότητα από ΟΚ ενώ σε άλλες οι δραστηριότητες προσυμπτωματικού ελέγχου δεν έχουν ακόμη εκκινήσει,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη διάγνωση του ΟΚ, όχι μόνο θα οδηγήσει σε μείωση του ποσοστού θνησιμότητας κατά 40%, αλλά και θα μειώσει σημαντικά το κόστος της θεραπείας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Επιτροπή, η καταπολέμηση του ΟΚ θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι ο θάνατος από ΟΚ είναι δυνατόν να προληφθεί με τα διαθέσιμα στην ΕΕ ιατρικά μέσα,

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη

   να υποστηρίξουν τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τους παράγοντες του τρόπου ζωής που προκαλούν ΟΚ, με στόχο ιδιαίτερα τους νέους κάτω των 20 και τους νέους ενήλικες·
   να δώσουν κίνητρα για την υιοθέτηση των βελτίστων πρακτικών σε σχέση με τον προσυμπτωματικό έλεγχο στο σύνολο των κρατών μελών και να δημοσιεύουν έκθεση προόδου ανά διετία·
   να καταστήσουν τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του ΟΚ προτεραιότητα εντός των μελλοντικών προγραμμάτων εργασίας του Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και του Προγράμματος της ΕΕ για την Υγεία·
   να καθιερώσουν πανεθνικό προσυμπτωματικό έλεγχο του ΟΚ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 1 των Πρακτικών της 25ης Νοεμβρίου 2010 (P7_PV(2010)11-25(ANN1)).


Το Στρατόπεδο Ασράφ
PDF 64kWORD 33k
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με το Στρατόπεδο Ασράφ
P7_TA(2010)0452P7_DCL(2010)0075

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2009 για το στρατόπεδο Ασράφ(1) που φιλοξενεί 3400 ιρανούς αντιφρονούντες στο Ιράκ, μεταξύ των οποίων 1000 γυναίκες που θεωρούνται στο σύνολό τους «προστατευόμενα πρόσωπα» βάσει της 4ης Σύμβασης της Γενεύης,

–  έχοντας υπόψη τη διαγραφή της αντιπολιτευόμενης Οργάνωσης Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν (PMOI) από τη μαύρη λίστα της ΕΕ το 2009,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι συγγενείς διαμενόντων στο Ασράφ καταδικάστηκαν σε θάνατο από το καθεστώς του Ιράν μετά την επιστροφή τους από το στρατόπεδο όπου επισκέφτηκαν μέλη των οικογενειών τους,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιρακινή κυβέρνηση δεν σεβάστηκε το ψήφισμα του ΕΚ και συνεχίζει την ανελέητη πολιορκία του στρατοπέδου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι εξωτερικές πιέσεις στους διαμένοντες υπό το πρόσχημα ότι η PMOI παραμένει στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εφετείο των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον έλαβε τον Ιούλιο 2010 απόφαση υπέρ της PMOI και ζήτησε επειγόντως από το υπουργείο εξωτερικών να αναθεωρήσει την απόφασή του να διατηρήσει την οργάνωση αυτή στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΟΗΕ έχουν αποσυρθεί από το Ασράφ και οι εκεί διαμένοντες έχουν καταστεί σήμερα ευάλωτοι σε επιθέσεις,

1.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ να ζητήσει επειγόντως από τις ΗΠΑ να ακολουθήσουν το παράδειγμα της ΕΕ διαγράφοντας την PMOI από τη μαύρη λίστα τους και από τον ΟΗΕ να παράσχει επειγόντως προστασία στο Ασράφ·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(2), στην Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 184 Ε, 8.7.2010, σ. 62.
(2) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 2 των Πρακτικών της 25ης Νοεμβρίου 2010 (P7_PV(2010)11-25(ANN2)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου