Показалец 
Приети текстове
Сряда, 15 декември 2010 г. - Страсбург
Мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост за програмата „Обучение през целия живот“ и за Палестина
 Позиция на Парламента относно новия проект на бюджет за 2011 г. във вида, изменен от Съвета
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Noord Holland ICT/Нидерландия
 Осъществяване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла *
 Агенции за кредитен рейтинг ***I
 Отмяна на директивите в областта на метрологията ***I
 Гражданска инициатива ***I
 Представяне на работната програма на Комисията за 2011 г.
 Бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС в навечерието на третата среща на високо равнище Африка-ЕС
 Основните права в Европейския съюз (2009 г.) - Ефективно изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон
 Въздействието на рекламите върху поведението на потребителите
 План за действие относно енергийната ефективност

Мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост за програмата „Обучение през целия живот“ и за Палестина
PDF 291kWORD 44k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост (COM(2010)0760 – C7-0398/2010 – 2010/2293(BUD))
P7_TA(2010)0474A7-0367/2010

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0760 – C7-0398/2010),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.) и по-специално точка 27 от него,

–  като взе предвид първото четене от 20 октомври 2010 г. на проекта на общ бюджет за 2011 г.(2),

–  като взе предвид резултатите от заседанието за съгласуване на бюджета от 15 ноември 2010 г.,

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A7-0367/2010),

A.  като има предвид, че таваните в Многогодишната финансова рамка, по-специално за подфункция 1а и функция 4, не позволяват финансирането на приоритетите на ЕС, без това да застраши съществуващите инструменти и политики,

Б.  като има предвид, че двата клона на бюджетния орган се съгласиха по време на помирителната процедура да мобилизират инструмента за осигуряване на гъвкавост, за да се компенсира увеличаването на средствата за определените приоритети по тези две функции, при условие че може да бъде постигнато общо съгласие по всички нерешени въпроси,

1.  Отбелязва, че въпреки ограничените увеличения на бюджетните кредити за поети задължения по ограничен брой бюджетни позиции, таваните на подфункция 1а и функция 4 не позволяват адекватно финансиране на избраните приоритети, които се изпълняват от Парламента и Съвета;

2.  Поради това приветства споразумението, постигнато по време на помирителната процедура относно използването на Инструмента за осигуряване на гъвкавост, за финансирането на програмите „Обучение през целия живот“ и „Конкурентоспособност и иновации“ по функция 1a и за финансирането на финансова помощ за Палестина, мирния процес и UNRWA по функция 4 в размер на общо 105 милиона евро;

3.  Припомня, че тези програми са от решаващо значение за бъдещето на Съюза, тъй като дават ясен тласък на икономическата дейност, както и на ролята на Съюза като фактор от световно значение;

4.  Отново заявява, че мобилизирането на този инструмент, както е предвидено в точка 27 от МИС от 17 май 2006 г., подчертава още веднъж съществената необходимост от все по-голяма гъвкавост на бюджета на ЕС;

5.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

6.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизиране на Инструмента за осигуряване на гъвкавост

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 27, пети параграф от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че след като разгледаха всички възможности за преразпределяне на бюджетни кредити в рамките на подфункция 1а и функция 4, на помирителната среща от 11 ноември 2010 г. двата клона на бюджетния орган се съгласиха да мобилизират инструмента за осигуряване на гъвкавост, за да допълнят финансирането в бюджета за 2011 г. над тавана на подфункция 1а и функция 4 на:

   18 милиона евро за програмата „Обучение през целия живот“ по подфункция 1a;
   16 милиона евро за програмата „Конкурентоспособност и иновации“ по подфункция 1a;
   71 милиона евро за Палестина по функция 4,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година инструментът за осигуряване на гъвкавост се мобилизира за предоставяне на сумата от 34 милиона евро като бюджетни кредити за поети задължения по подфункция 1а и 71 милиона евро като бюджетни кредити за поети задължения по функция 4.

Тази сума ще се използва за допълване на финансирането на:

   18 милиона евро за програмата „Обучение през целия живот“ по подфункция 1a;
   16 милиона евро за програмата „Конкурентоспособност и иновации“ по подфункция 1a;
   71 милиона евро за Палестина по функция 4.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P7_TA(2010)0372.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


Позиция на Парламента относно новия проект на бюджет за 2011 г. във вида, изменен от Съвета
PDF 282kWORD 44k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, всички раздели, във вида в който е изменен от Съвета (17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD))
P7_TA(2010)0475A7-0369/2010

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 март 2010 г. относно приоритетите за бюджета за 2011 г.(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2011 г.(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2010 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година - всички раздели(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно продължаващите преговори за бюджета за 2011 г.(7),

–  като взе предвид новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, представен от Комисията на 26 ноември 2010 г. (COM(2010)0750) в съответствие с член 314, параграф 8 от ДФЕС,

–  като взе предвид заключенията от тристранната среща във връзка с бюджета от 6 декември 2010 г.,

–  като взе предвид позицията по проектобюджета на Европейския съюз за финансовата 2011 година, приета от Съвета на 10 декември 2010 г. (17635/2010 – C7-0411/2010),

–  като взе предвид членове 75б и 75д от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A7-0369/2010),

1.  Счита, че, въпреки че проектобюджетът във вида, в който е изменен от Съвета, не отговаря изцяло на действителната необходимост от устойчив, съгласуван и ефективен бюджет на Съюза, целта на Парламента е да осигури на Съюза бюджет, който може да бъде изцяло и предсказуемо изпълнен от началото на финансовата година;

2.  Счита, че начинът на развитие на системата на собствените ресурси на ЕС, която постепенно се заменя от национални вноски и следователно се възприема като прекомерна тежест за националните публични финанси, прави реформата по-необходима от всякога; приема за сведение декларацията на Комисията; въпреки това отново изтъква значението на внасянето от Комисията до 1 юли 2011 г. на съществени предложения относно новите собствени ресурси за ЕС въз основа на член 311 от ДФЕС; призовава също за ангажимент от страна на Съвета да се обсъдят тези предложения с Парламента в рамките на процеса на договаряне на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР), в съответствие с декларация № 3 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.;

3.  В съответствие с член 314, параграф 4 от ДФЕС счита, че са необходими някои резерви от бюджетни кредити, за да се помогне на Комисията да подобри прозрачността на информацията и усвояването на бюджетните кредити по раздел III от бюджета; одобрява проектобюджета за 2011 г. във вида, в който е изменен от позицията на Съвета;

4.  Одобрява съвместното изявление относно бюджетните кредити за плащания, приложени към настоящата резолюция;

5.  Възлага на своя председател да обяви бюджета за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на другите заинтересовани институции и органи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ПЛАЩАНИЯ

„Предвид извършваните в момента в държавите-членки усилия за фискална консолидация Европейският парламент и Съветът постигат съгласие по размера на бюджетните кредити за плащания за 2011 г., предложен в проектобюджета на Комисията от 26 ноември 2010 г. Те отправят искане към Комисията да представи коригиращ бюджет, в случай че вписаните в бюджета за 2011 г. бюджетни кредити са недостатъчни за покриване на разходите по подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и заетост), подфункция 1б (Кохезия за растеж и заетост), функция 2 (Опазване и управление на природните ресурси), функция 3 (Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие) и функция 4 (ЕС ‐ фактор от световно значение).

По-специално, Европейският парламент и Съветът настойчиво приканват Комисията да представи най-късно до края на септември 2011 г. актуализирани стойности, отразяващи състоянието към момента и прогнозите по отношение на бюджетните кредити за плащания по подфункция 1б (Кохезия за растеж и заетост) и развитие на селските райони по функция 2 (Опазване и управление на природните ресурси), както и да представи, ако това е необходимо, проект за коригиращ бюджет единствено с тази цел.

Европейският парламент и Съветът ще приемат позиция по представен проект за коригиращ бюджет във възможно най-кратък срок, за да се избегне дефицит при бюджетните кредити за плащания. Освен това Европейският парламент и Съветът се ангажират да вземат бързо решения по евентуални трансфери на бюджетни кредити за плащания, включително между функции от финансовата рамка, с цел вписаните в бюджета бюджетни кредити за плащания да се използват по най-добрия възможен начин и да се привеждат в съответствие с реалното изпълнение и действителните нужди.„

(1) ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P7_TA(2010)0086.
(5) Приети текстове, P7_TA(2010)0205.
(6) Приети текстове, P7_TA(2010)0372.
(7) Приети текстове, P7_TA(2010)0433.


Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Noord Holland ICT/Нидерландия
PDF 308kWORD 55k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT от Нидерландия) (COM(2010)0685 – C7-0389/2010 – 2010/2279(BUD))
P7_TA(2010)0476A7-0353/2010

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0685 – C7-0389/2010),

–  като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламента за ЕФПГ),

–  като взе предвид писмото на Комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A7-0353/2010),

А.  като има предвид, че Европейският съюз създаде подходящи законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда,

Б.  като има предвид, че обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза,

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ,

Г.  като има предвид, че Нидерландия поиска помощ във връзка с 613 случая на съкращения в две предприятия, развиващи дейност в разделение 46 от NACE Revision 2 („Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“) в регион Noord Holland (NL32) на ниво II по NUTS,

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ,

1.  Oтправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ;

2.  Припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемането на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията и финансовата и икономическата криза; подчертава ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда;

3.  Подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли;

4.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет персонализирани услуги, който трябва да се финансира от ЕФПГ, съдържа подробна информация относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; отново призовава за представяне на сравнителна оценка на тези данни и в неговите годишни доклади;

5.  Приветства факта, че в контекста на мобилизирането на средства от ЕФПГ Комисията предложи източник на бюджетни кредити за плащания, който е алтернативен на неусвоените средства от Европейския социален фонд, след честите напомняния на Европейския парламент, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно трябва да се определят подходящи бюджетни редове за трансферите;

6.  Отбелязва, че за да се мобилизира ЕФПГ в този случай, бюджетните кредити за плащания ще бъдат прехвърлени от бюджетен ред, предназначен за подпомагане на МСП и иновациите; изразява съжаление предвид големите пропуски на Комисията при прилагането на програмите за конкурентоспособност и иновации, по-специално по време на икономическа криза, която е логично значително да увеличава потребността от такова подпомагане;

7.  Припомня, че функционирането и добавената стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г.;

8.  Приветства новия формат на предложението на Комисията, което представя в обяснителния си меморандум ясна и подробна информация относно заявлението, анализ на критериите за допустимост и обяснение на причините за одобрението му, което отговаря на исканията на Парламента;

9.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

10.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, подадено от Нидерландия)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(4), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-нататък „ЕФПГ“) е създаден с цел да се оказва допълнителна помощ на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да ги подпомага при реинтеграцията им на пазара на труда.

(2)  Обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи помощта за работниците, чието съкращаване е пряко следствие от световната финансова и икономическа криза.

(3)  Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 милиона евро.

(4)  На 8 април 2010 г. Нидерландия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в две предприятия, развиващи дейност в разделение 46 от NACE Revision 2 („Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“) в регион Noord Holland (NL32) на ниво II по NUTS, и добавяше към него допълнителна информация до 5 август 2010 г. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. По тази причина Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 2 557 135 EUR.

(5)  Поради това следва да се мобилизират средства от ЕФПГ за предоставянето на финансово участие за подаденото от Нидерландия заявление.

РЕШИХА:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за осигуряването на 2 557 135 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


Осъществяване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла *
PDF 498kWORD 219k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно предложението за регламент на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))
P7_TA(2010)0477A7-0360/2010

(Специална законодателна процедура – консултация – засилено сътрудничество)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2010)0105),

–  като взе предвид член 81, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0315/2010),

–  като взе предвид своята позиция от 16 юни 2010(1), с която одобрява проекта за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла,

–  като взе предвид Решение 2010/405/ЕС на Съвета от 12 юли 2010 г. за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла(2),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 юли 2010 г.,

–  като взе предвид член 55 и член 74ж, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становищата на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0360/2010),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Призовава Комисията да представи предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 2201/2003, ограничено до спешното добавяне на клауза за forum necessitatis преди обещания общ преглед на този регламент;

4.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

5.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Позоваване 2
като взе предвид Решение [...] на Съвета от [...] за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла7,
като взе предвид Решение 2010/405/ЕС на Съвета от 12 юли 2010 г. за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла1,
____________________
7OВ L […], […], стp. […].
____________________
1ОВ L 189, 22.7.2010 г., стр. 12.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Съюзът си е поставил за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което е гарантирано свободното движение на хора. За да напредне в създаването на това пространство Съюзът трябва да приеме мерки в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение.
(1)  Съюзът си е поставил за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което е гарантирано свободното движение на хора. За да напредне в създаването на това пространство, Съюзът следва да приеме мерки в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение, особено когато това е необходимо за правилното функциониране на вътрешния пазар.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  По силата на член 81, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз Съветът приема мерки, свързани със семейното право, които имат трансгранично значение.
(2)  По силата на член 81 от Договора за функционирането на Европейския съюз тези мерки следва да включват мерки, с които се цели гарантиране на съвместимост на правилата, приложими в държавите-членки по отношение на стълкновението на закони.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Впоследствие България, Гърция, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Унгария, Австрия, Румъния и Словения отправиха искане към Комисията, в което се казва, че имат намерение да установят помежду си засилено сътрудничество в областта на приложимото право по брачни въпроси, и приканиха Комисията да представи на Съвета предложение в този смисъл.
(6)  Впоследствие Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Унгария, Малта, Австрия, Португалия, Румъния и Словения отправиха искане към Комисията, в което посочиха, че възнамеряват да установят помежду си засилено сътрудничество в областта на приложимото право по брачни въпроси. На 3 март 2010 г. Гърция оттегли своето искане.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  На [...] Съветът прие Решение за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла.
(7)  На 12 юли 2010 г. Съветът прие Решение 2010/405/ЕС за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Съгласно член 328, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз при установяването на засилено сътрудничество то е отворено за всички държави-членки, при условие че се зачитат евентуалните условия за участие, определени в решението за разрешаването му. То е отворено за тях във всеки друг момент, при условие че се зачитат както тези условия, така и вече приетите в тази насока актове.
(8)  Съгласно член 328, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз при установяването на засилено сътрудничество то е отворено за всички държави-членки, при условие че се зачитат евентуалните условия за участие, определени в решението за разрешаването му. То е отворено за тях във всеки друг момент, при условие че се зачитат както тези условия, така и вече приетите в тази насока актове. Комисията и държавите-членки, участващи в засилено сътрудничество, следва да се стремят да насърчават участието в него на възможно най-голям брой държави-членки. Настоящият регламент следва да е задължителен в своята цялост и да се прилага пряко само в участващите държави-членки в съответствие с Договорите.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)
(9a)  Материалноправният обхват и постановителната част на настоящия регламент следва да бъдат в съответствие с Регламент (ЕО) № 2201/2003. Той обаче не следва да се прилага по отношение на обявяването на брака за нищожен. Настоящият регламент следва да се прилага само по отношение на разтрогването или отслабването на брачните връзки. Правото, определено от стълкновителните норми в настоящия регламент, следва да се прилага за основанията за развод и законна раздяла. Преюдициални въпроси по отношение например на брачна дееспособност и действителност на брака и по отношение на последици от развода или законната раздяла за имуществото, името, родителската отговорност, задълженията за издръжка или други допълнителни мерки следва да се определят от стълкновителните норми, приложими в съответната участваща държава-членка.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  За да може да се определи точно териториалният обхват на действие на настоящия регламент, следва да се посочат държавите-членки, които участват в засиленото сътрудничество.
(10)  За да може да се определи точно териториалният обхват на действие на настоящия регламент, следва да се посочат държавите-членки, които участват в засиленото сътрудничество в съответствие с член 1, параграф 2.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)
(10a)  Настоящият регламент следва да има универсален характер, в смисъл, че неговите единни стълкновителни норми могат да определят за приложимо правото на участваща държава-членка, правото на неучастваща държава-членка или правото на държава, която не е член на Европейския съюз.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Настоящият регламент следва да се прилага независимо от вида на сезирания съд.
(11)  Настоящият регламент следва да се прилага независимо от вида на сезирания съд. Където е приложимо, съдът следва да се счита за сезиран в съответствие с Регламент (ЕО) № 2201/2003.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  За да се предостави на съпрузите свободата да изберат приложимо право, с което имат тесни връзки, или, при липса на избор, за да се приложи това право към техния развод или законна раздяла, то трябва да се прилага дори и ако не е правото на дадена държава-членка, участваща в засиленото сътрудничество. В случай на определяне на правото на друга държава-членка мрежата, създадена с Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела10може да играе ролята на източник на информация за съдилищата относно съдържанието на чуждия закон.
(12)  За да се предостави на съпрузите свободата да изберат приложимо право, с което имат тесни връзки, или, при липса на избор, за да се приложи това право към техния развод или законна раздяла, то трябва да се прилага дори и ако не е правото на дадена държава-членка, участваща в засиленото сътрудничество. В случай на определяне на правото на друга държава-членка мрежата, създадена с Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела1, изменено с Решение № 568/2009/ЕО от 18 юни 2009 г.2, би могла да играе ролята на източник на информация за съдилищата относно съдържанието на чуждия закон.
____________________
10 ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 25.
____________________
1 ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 25.
2ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 35.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Увеличаването на мобилността на гражданите изисква по-голяма гъвкавост, от една страна, и по-голяма правна сигурност, от друга страна. За да се постигне тази цел настоящият регламент следва да повиши автономията на страните в областта на развода и законната раздяла като им остави известна възможност за избор на приложимото право при техния развод или законна раздяла. Тази възможност не следва да се предоставя при унищожаване на брака, което е тясно свързано с условията за действителност на брака и при което автономията на страните не е целесъобразна.
(13)  Увеличаването на мобилността на гражданите изисква по-голяма гъвкавост, от една страна, и по-голяма правна сигурност, от друга страна. За да се постигне тази цел настоящият регламент следва да повиши автономията на страните в областта на развода и законната раздяла като им остави известна възможност за избор на приложимото право при техния развод или законна раздяла.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Съпрузите следва да имат възможност да избират като приложимо право при развод и законна раздяла правото на държава, с която имат особена връзка, или правото на сезирания съд. Избраното от съпрузите право трябва да е в съответствие с основните права, определени в Договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз. Възможността за избор на приложимото право при развод и законна раздяла не трябва да засяга висшия интерес на детето.
(14)  Съпрузите следва да имат възможност да избират като приложимо право при развод и законна раздяла правото на държава, с която имат особена връзка, или правото на сезирания съд. Избраното от съпрузите право трябва да е в съответствие с основните права, признати в Договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Преди да определят приложимото право за съпрузите е важно да имат достъп до актуализирана информация относно основните характеристики на националното право и това на Съюза, както и относно процесуалното право в областта на развода и законната раздяла. За да гарантира достъпа до качествена и подходяща информация, Комисията редовно я актуализира в обществената система за информация в интернет, създадена с Решение 2001/470/ЕО на Съвета.
(15)  Преди да определят приложимото право за съпрузите е важно да имат достъп до актуализирана информация относно основните характеристики на националното право и това на Съюза, както и относно процесуалното право в областта на развода и законната раздяла. За да гарантира достъпа до качествена и подходяща информация, Комисията редовно я актуализира в обществената система за информация в интернет, създадена с Решение 2001/470/ЕО , изменено с Решение № 568/2009/ЕО.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)
(15a)  Ако съпрузите не могат да се споразумеят за приложимото право, те следва да преминат през процедура на медиация, включваща поне една консултация с оторизиран медиатор.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Информираният избор на двамата съпрузи е един от основните принципи на настоящия регламент. Всеки един от съпрузите трябва да знае точно какви са правните и социалните последствия от избора на приложимото право. Възможността да се избере приложимото право по взаимно съгласие не трябва да засяга правата и равните възможности на двамата съпрузи. В това отношение съдиите в държавите-членки следва да съзнават значението на информирания избор на двамата съпрузи относно правните последици от сключеното споразумение за избора на приложимо право.
(16)  Информираният избор на съпрузите е един от основните принципи на настоящия регламент. Всеки един от съпрузите трябва да знае точно какви са правните и социалните последствия от избора на приложимото право. Възможността да се избере приложимото право по взаимно съгласие следва да не засяга правата и равните възможности на съпрузите. Ето защо съдиите в участващите държави-членки следва да съзнават значението на информирания избор на съпрузите по отношение на правните последици от сключеното споразумение за избор на приложимо право.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Следва да се въведат някои предпазни мерки, за да се гарантира, че съпрузите осъзнават последствията от своя избор. Като минимално изискване, споразумението за избор на приложимо право следва да бъде изготвено в писмена форма с дата и подписи на двете страни. Ако обаче правото на участващата държава-членка, където е обичайното местопребиваване на двамата съпрузи, предвижда допълнителни формални изисквания, тези изисквания следва да бъдат спазени. Например, подобни допълнителни формални изисквания могат да съществуват в участваща държава-членка, в която споразумението се включва в брачен договор.
(17)  Правилата относно материалната и формалната действителност следва да се определят по такъв начин, че да се улесни информираният избор на съпрузите и съгласието им да се зачита, с цел да се гарантират правна сигурност, както и по-добър достъп до правосъдие. Що се отнася до формалната действителност, следва да се въведат някои предпазни мерки, за да се гарантира, че съпрузите осъзнават последствията от своя избор. Като минимално изискване, споразумението за избор на приложимо право следва да бъде изготвено в писмена форма с дата и подписи на двете страни. Ако обаче правото на участващата държава-членка, където е обичайното местопребиваване на двамата съпрузи към момента на сключване на споразумението, предвижда допълнителни формални изисквания, тези изисквания следва да бъдат спазени. Например, подобни допълнителни формални изисквания могат да съществуват в участваща държава-членка, в която споразумението се включва в брачен договор. Ако към момента на сключване на споразумението съпрузите имат обичайно местопребиваване в различни участващи държави-членки, чието право предвижда различни формални изисквания, е достатъчно съответствие с формалните изисквания на една от тези държави. Ако към момента на сключване на споразумението само единият от съпрузите има за обичайно местопребиваване участваща държава-членка, която предвижда допълнителни формални изисквания, последните следва да бъдат спазени.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  При липса на избор на приложимо право настоящият регламент следва да въведе хармонизирани стълкновителни норми въз основа на скала със степенувани критерии за привръзка, които се основават на наличието на тесни връзки между съпрузите и съответното право, с цел да се гарантират правната сигурност и предвидимостта, както и да се избегне ситуация, в която единият съпруг подава молба за развод преди другия, за да може процедурата да се подчини на определено право, което той счита за по-благоприятно за защита на собствените си интереси. Тези критерии за привръзка са избрани с оглед на това производството за развод или законна раздяла да се ръководи от право, с което съпрузите са в тесни връзки. Критерият, който се прилага първо, препраща към закона по обичайното местопребиваване на съпрузите.
(19)  При липса на избор на приложимо право настоящият регламент следва да въведе хармонизирани стълкновителни норми въз основа на скала със степенувани критерии за привръзка, които се основават на наличието на тесни връзки между съпрузите и съответното право, с цел да се гарантират правната сигурност и предвидимостта, както и да се избегне ситуация, в която единият съпруг подава молба за развод преди другия, за да може процедурата да се подчини на определено право, което той счита за по-благоприятно за защита на собствените си интереси. Такива критерии за привръзка следва да бъдат избрани по начин, гарантиращ, че производствата, отнасящи се до развод или законна раздяла, се уреждат от право, с което съпрузите са в тесни връзки.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 19 а (ново)
(19a)  Когато за целите на прилагането на правото на дадена държава настоящият регламент се позовава на гражданството като критерий за привръзка, въпросът как да се постъпва в случай на множествено гражданство следва да се определи в съответствие с националното законодателство при пълно съблюдаване на общите принципи на Европейския съюз.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)
(19б)  Ако съдът бъде сезиран с молба за преобразуване на законна раздяла в развод, и при липса на избор на приложимо право от страните, при развода следва да се прилага същото право, което е било приложено при законната раздяла. Тази приемственост ще улесни предвидимостта за страните и ще повиши правната сигурност. Ако правото, което е било приложено при законната раздяла, не предвижда преобразуване на законната раздяла в развод, разводът следва да се урежда от стълкновителните норми, които се прилагат при липса на избор от страните. Това не следва да пречи на съпрузите да се опитват да получат развод въз основа на други разпоредби, предвидени в настоящия регламент.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  В някои случаи, когато приложимото право не предвижда развода или не предоставя на единия от съпрузите, заради пола му, равни права на достъп до развод или законна раздяла, трябва да се приложи правото на сезирания съд.
(20)  В някои случаи, когато приложимото право не предвижда развода или не предоставя на единия от съпрузите, заради пола му, равни права на достъп до развод или законна раздяла, трябва да се приложи правото на сезирания съд. Това обаче не следва да засяга клаузата за обществения ред (ordre public).
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  При изключителни обстоятелства съображения, свързани с опазване на обществения интерес, следва да дадат възможност на правораздавателните органи на участващите държави-членки да не прилагат чуждото право, когато по отношение на конкретен случай това би било в явно противоречие с техния обществен ред. При все това националната юрисдикция не трябва да може да прилага изключението за обществения ред с цел да заобиколи правото на друга държава-членка, когато това би противоречало на Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 21 от нея, който забранява всяка форма на дискриминация.
(21)  При изключителни обстоятелства съображения, свързани с опазване на обществения интерес, следва да дадат възможност на правораздавателните органи на участващите държави-членки да не прилагат разпоредба на чуждото право, когато по отношение на конкретен случай това би било в явно противоречие с техния обществен ред. При все това националната юрисдикция не трябва да може да прилага изключението за обществения ред с цел да заобиколи разпоредба на правото на друга държава, когато това би противоречало на Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 21 от нея, който забранява всяка форма на дискриминация.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 21 а (ново)
(21a)  Когато в настоящия регламент се посочва обстоятелството, че правото на участващата държава-членка, в която е сезираният съд, не предвижда развод, това следва да се тълкува в смисъл, че правото на съответната държава-членка изобщо не съдържа правния институт на развода. В такъв случай съдът не следва да бъде задължен да постановява решение за развод по силата на настоящия регламент. Когато в настоящия регламент се посочва обстоятелството, че правото на участващата държава-членка, в която е сезираният съд, не приема даден брак за действителен за целите на производството за развод, това следва да се тълкува, inter alia, в смисъл, че съгласно правото на тази държава-членка такъв брак не съществува. В такъв случай съдът не следва да бъде задължен да постанови решение за развод или да нареди законна раздяла по силата на настоящия регламент.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Тъй като има държави и участващи държави-членки, в които успоредно съществуват две или повече правни системи или набор от правила, отнасящи се до въпросите, уредени от настоящия регламент, е уместно да се предвиди в каква степен разпоредбите на настоящия регламент се прилагат в различните териториални единици на тези държави и участващите държави-членки.
(22)  Тъй като има държави и участващи държави-членки, в които успоредно съществуват две или повече правни системи или набор от правила, отнасящи се до въпросите, уредени от настоящия регламент, е уместно да се предвиди в каква степен разпоредбите на настоящия регламент се прилагат в различните териториални единици на тези държави и участващите държави-членки или в каква степен разпоредбите на настоящия регламент се прилагат към различните категории лица от тези държави и участващи държави-членки.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 22 а (ново)
(22a)  При отсъствие на правила, определящи приложимото право, съпрузите, избрали правото на държавата, чието гражданство има един от тях, следва в същото време да посочат за правото на коя териториална единица са се договорили, в случай че държавата, чието право е избрано, съдържа различни териториални единици, всяка от които има собствена правна система или набор от правила във връзка с развода.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 а (нов)
1a.  Настоящият регламент не се прилага по следните въпроси, дори когато те възникват само като преюдициален въпрос във връзка с производства за развод или законна раздяла:
а) брачна дееспособност на физически лица;
б) съществуване, действителност или признаване на брак;
в) обявяване на брака за нищожен;
г) имена на съпрузите;
д) последици от брака за имуществото;
е) родителска отговорност;
ж) задължения за издръжка;
з) доверителни фондове или наследство.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 – алинея 2
2.  За целите на настоящия регламент „участваща държава-членка“ е държава-членка, която участва в засиленото сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла по силата на Решение [...] на Съвета от [...] г. за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла.
2.  За целите на настоящия регламент „участваща държава-членка“ е държава-членка, която участва в засиленото сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла по силата на Решение 2010/405/EC на Съвета от 12 юли 2010 г. за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла или по силата на решение, взето в съответствие с член 331, параграф 1, втора или трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 a (нов)
Член 1а
Връзка с Регламент (ЕО) № 2201/2003
Настоящият регламент не засяга приложението на Регламент (ЕО) № 2201/2003.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 б (нов)
Член 1б
Определение
За целите на настоящия регламент понятието „съд“ обхваща всички органи на участващите държави-членки, които са компетентни по въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводно изречение
1.  Съпрузите могат по взаимно съгласие да изберат приложимото право към техния развод и законна раздяла, при условие че това право е в съответствие с основните права, определени в Договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз, и с принципа за обществен ред измежду следните права :
1.  Съпрузите могат да се договорят да определят приложимото право към техния развод и законна раздяла, при условие че то е едно от следните права:
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – алинея 3
3.  Споразумението, упоменато в параграф 2, се изготвя в писмена форма, с вписване на дата и полагане на подписи от двамата съпрузи. Всяко предаване по електронен път, което осигурява траен запис на споразумението, е равностойно на „писмена форма“.
3.  Ако правото на сезирания съд предвижда това, съпрузите могат също да определят приложимото право пред съда в хода на съдебното производство. В такъв случай споразумението се отбелязва в протокола на съда съгласно правото на сезирания съд.
Ако обаче правото на участващата държава-членка, в която е обичайното местопребиваване на двамата съпрузи към момента на сключване на споразумението, предвижда допълнителни формални изисквания за този тип споразумения, тези изисквания трябва да бъдат изпълнени. Ако обичайното местопребиваване на съпрузите е в различни участващи държави-членки и правото на тези държави-членки предвижда различни формални изисквания, споразумението се смята за действително по отношение на формата, ако отговаря на изискванията на правото на една от тези държави-членки.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – алинея 4
4.  Ако правото на сезирания съд предвижда това, съпрузите могат също да определят приложимото право пред съда в хода на съдебното производство. В такъв случай споразумението се отбелязва в протокола на съда съгласно правото на сезирания съд.
заличава се
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 a (нов)
Член 3а
Съгласие и материална действителност
1.  Наличието и действителността на споразумението относно избора на правото или на отделна разпоредба от това споразумение се определят от правото, което би било приложимо съгласно настоящия регламент, ако споразумението или разпоредбата биха били действителни.
2.  Въпреки това, за да установи, че не е изразил съгласие, всеки един от съпрузите може да се позове на правото на държавата, в която има обичайното си местопребиваване към момента на сезиране на съда, ако от обстоятелствата е видно, че не е оправдано последиците от неговите действия да се определят в съответствие с правото, определено в параграф 1.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 3 б (нов)
Член 3б
Формална действителност
1.  Споразумението, посочено в член 3, параграфи 1 и 2, се изготвя в писмена форма и носи дата и подписите на двамата съпрузи. Всяко предаване по електронен път, което осигурява траен запис на споразумението, е равностойно на „писмена форма“.
2.  Ако обаче правото на участващата държава-членка, в която е обичайното местопребиваване на съпрузите към момента на сключване на споразумението, предвижда допълнителни формални изисквания за този вид споразумения, тези изисквания се прилагат.
3.  Ако обичайното местопребиваване на съпрузите е в различни участващи държави-членки към момента на сключване на споразумението и правните системи на тези държави определят различни формални изисквания, споразумението се смята за действително по отношение на формата, ако отговаря на изискванията на правото на една от тези държави-членки.
4.  Ако към момента на сключване на споразумението само единият от съпрузите има за обичайно местопребиваване участваща държава-членка и ако в тази държава се предвиждат допълнителни формални изисквания за този вид споразумения, прилагат се тези изисквания.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 4 a (нов)
Член 4a
Преобразуване на законната раздяла в развод
1.  В случай на преобразуване на законна раздяла в развод, правото, приложимо при развода, е правото, което е било приложено при законната раздяла, освен ако страните не са се договорили за друго в съответствие с член 3.
2.  Ако обаче правото, което е било приложено при законната раздяла, не предвижда преобразуване на законната раздяла в развод, се прилага член 4, освен ако страните не са се договорили за друго в съответствие с член 3.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 7 a (нов)
Член 7а
Различия в националното право
Нито една разпоредба на настоящия регламент не задължава съдилищата на държава-членка, чието право не предвижда развод или не счита въпросния брак за действителен за целите на производството за развод, да постановяват развод по силата на прилагането на настоящия регламент.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 8
Държави с повече от една правна система
Държави с два или повече правни системи‐ териториално съображение
1.  Когато една държава включва няколко териториални единици, всяка от които има собствен правен режим в областта на развода и законната раздяла, всяка териториална единица се счита за държава за целите на определянето на приложимото право съгласно настоящия регламент.
1.  Когато една държава включва няколко териториални единици, всяка от които има собствен правен режим в областта на развода и законната раздяла, всяка териториална единица се счита за държава за целите на определянето на приложимото право съгласно настоящия регламент.
1a.  По отношение на такава държава:
а) всяко позоваване на обичайното местопребиваване в тази държава се тълкува като отнасящо се за обичайното местопребиваване в дадена териториална единица,
б) всяко позоваване на гражданство се разбира като отнасящо се до териториалната единица, определена от правото на дадената държава, или, при отсъствие на приложими правила, до териториалната единица, избрана от съпрузите, или, при отсъствие на избор, до териториалната единица, с която един или и двамата съпрузи има или имат най-тясна връзка.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 8а (нов)
Член 8а
Държави с два или повече правни системи‐ междуличностни конфликти
Във връзка с държава, в която съществуват две или повече правни системи или правни режими, приложими за различни категории лица и отнасящи се до въпросите, уредени от настоящия регламент, всяко позоваване на правото на такава държава се тълкува като отнасящо се за правната система, определена от действащите в дадената държава правила. При отсъствие на такива правила се прилага правната система или правният режим, с които единият или и двамата съпрузи имат най тясна връзка.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 8 б (нов)
Член 8б
Неприлагане на настоящия регламент към вътрешни конфликти
От участваща държава-членка, в която за въпросите, уредени от настоящия регламент, се прилагат различни правни системи или правни режими, не се изисква да прилага настоящия регламент по отношение на стълкновенията на закони, засягащи само тези различни правни системи или правни режими.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 9 ‐ параграф 1 ‐ буква а)
а) формалните изисквания за споразуменията относно избора на приложимо право; както и
а) формалните изисквания, приложими за споразуменията относно избора на приложимо право съгласно член 3б, параграф 2 - 4; както и
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 2
Въпреки това споразумение за избор на приложимо право, сключено в съответствие с правото на участваща държава-членка преди датата на прилагане на настоящия регламент, също поражда действие, при условие че са изпълнени условията, посочени в член 3, параграф 3, алинея първа.
Въпреки това, споразумение за избор на приложимо право, сключено преди датата на прилагане на настоящия регламент, също поражда действие, при условие че отговаря на изискванията на членове 3а и 3б.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
1.  Настоящият регламент не засяга прилагането на двустранните или многостранните конвенции, по които една или няколко участващи държави-членки са страни към момента на приемането му и които се отнасят до въпроси, уредени от него, без да се засягат задълженията на участващите държави-членки по силата на член 351 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
1.  Настоящият регламент не засяга прилагането на международни конвенции, по които една или няколко участващи държави-членки са страни към датата на приемане на настоящия регламент или на приемане на решението, посочено в член 1, параграф 2, и които предвиждат стълкновителни норми, отнасящи се до развод или раздяла.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 11 – алинея 2
2.  Независимо от разпоредбите на параграф 1, в отношенията между участващите държави-членки настоящият регламент има предимство пред конвенциите и споразуменията, които се отнасят до уредени от него въпроси и по които участващите държави-членки са страни.
2.  Въпреки това в отношенията между участващите държави-членки настоящият регламент има предимство пред конвенции, сключени изключително между две или повече от тях, доколкото такива конвенции засягат въпроси, уредени от настоящия регламент.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
Не по-късно от [пет години след датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад за прилагането на настоящия регламент. Ако е необходимо, докладът се придружава от предложения за изменение.
1.  Не по-късно от пет години след датата на прилагане на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад за прилагането на настоящия регламент. Ако е необходимо, докладът се придружава от предложения за адаптиране на настоящия регламент.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 a (нов)
1a.  За тази цел участващите държави-членки съобщават на Комисията съответната информация относно прилагането на настоящия регламент от техните съдилища.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 a (нов)
За тези държави-членки, които участват по силата на решение, прието в съответствие с член 331, параграф 1, втора и трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, настоящият регламент се прилага от датата, посочена във въпросното решение.

(1) Приети текстове, P7_TA(2010)0216.
(2) ОВ L 189, 22.7.2010 г., стр. 12.


Агенции за кредитен рейтинг ***I
PDF 278kWORD 81k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг (COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD))
P7_TA(2010)0478A7-0340/2010

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0289),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския Съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0143/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 19 ноември 2010 г.(1),

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 8 декември 2010 г.(2),

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 8 декември 2010 г. за одобрение на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по правни въпроси (A7-0340/2010),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 декември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг

P7_TC1-COD(2010)0160


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 513/2011.)

(1) ОВ С 337, 14.12.2010 г., стр. 1.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.


Отмяна на директивите в областта на метрологията ***I
PDF 296kWORD 39k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО на Съвета в областта на метрологията (COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))
P7_TA(2010)0479A7-0050/2010

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0801),

–  като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията в Парламента (C6-0467/2008),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 май 2009 г.(1),

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 10 ноември 2010 г. за одобрение на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0050/2010),

1.  Приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  Одобрява съвместната декларация на Парламента, Съвета и Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 декември 2010 г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО на Съвета в областта на метрологията

P7_TC1-COD(2008)0227


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2011/17/ЕС.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изявление на Парламента, Съвета и Комисията

Съгласно член 25 от Директива 2004/22/EО относно измервателните уреди, Комисията се приканва от Европейския парламент и от Съвета да докладва преди 30 април 2011 г. пред Европейския парламент и пред Съвета относно прилагането на тази директива и по целесъобразност да представи законодателно предложение.

В този контекст и съгласно принципите на по-доброто законотворчество (включително, по целесъобразност, оценка на въздействието и открита консултация), ще се извърши оценка, за да се определи дали и ако да, до каква степен обхватът на Директива 2004/22/EО следва да се разшири, за да включи някои от измервателните уреди, понастоящем регулирани от директиви 71/317/EИО, 71/347/EИО, 74/148/EИО, 75/33/EИО, 76/765/EИО, 76/766/EИО и 86/217/EИО.

Определената за отмяна на директивите дата също ще бъде преразгледана съгласно резултата от тази оценка с цел осигуряване на последователност в законодателната дейност на Съюза в областта на измервателните уреди.

(1) OВ C 277, 17.11.2009 г., стр. 49.


Гражданска инициатива ***I
PDF 285kWORD 89k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))
P7_TA(2010)0480A7-0350/2010

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0119),

–  като взе предвид член 11, параграф 4 от Договора за Европейския Съюз,

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 24, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0089/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 14 юли 2010 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 10 юни 2010 г.(2),

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 8 декември 2010 г. за одобрение на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси и становищата на Комисията по петиции, Комисията по култура и образование и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0350/2010),

1.  Приема на първо четене изложената по-долу позиция;

2.  Приема за сведение декларацията на председателството на Съвета и декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 декември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива

P7_TC1-COD(2010)0074


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 211/2011.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изявления

Изявления на Комисията

–I –

Комисията ще предостави подробна информация за гражданската инициатива. По-конкретно тя ще подготви и редовно ще актуализира изчерпателен и лесен за ползване наръчник за гражданската инициатива на всички официални езици на Съюза, който ще бъде на разположение на уебсайта на Комисията, посветен на този инструмент. Освен това в процеса на регистриране и обработка на предложенията за граждански инициативи при необходимост Комисията ще оказва съдействие и ще предоставя консултация на организаторите. При поискване Комисията ще информира организаторите и за настоящи или планирани законодателни предложения по въпросите, засегнати в инициативата.

–II –

След регистрирането на предложена инициатива на един от официалните езици организаторите могат да поискат във всеки момент от събирането на заявленията за подкрепа Комисията да включи в регистъра преводи на инициативата на други официални езици. Организаторите поемат отговорността за осигуряване на превод на предложенията за инициативи. Преди да приеме включването на нови езикови версии в регистъра, Комисията ще проверява дали няма явни и съществени несъответствия между оригиналния текст и новите езикови версии на заглавието, предмета и целите.

Изявление на белгийското председателство на Съвета

Председателството ще положи усилия, за да гарантира че мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, ще бъдат предприети възможно най-скоро и най-късно една година след неговото влизане в сила съгласно предвиденото в регламента.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) ОВ C 267, 1.10.2010 г., стр. 57.


Представяне на работната програма на Комисията за 2011 г.
PDF 395kWORD 106k
Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно Съобщението на Европейската комисия относно работната програма на Комисията за 2011 г.
P7_TA(2010)0481RC-B7-0688/2010

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Работна програма на Комисията за 2011 г.“ (COM(2010)0623),

–  като взе предвид последното рамково споразумение относно взаимоотношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, а именно приложение 4 към него,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че е от изключително значение диалогът между Европейския парламент и Комисията да се провежда навременно, така че усилията да могат да бъдат съсредоточени върху определянето на ключовите стратегически цели на ЕС за следващата година и за предстоящите години,

Б.  като има предвид, че политическите приоритети следва да се съгласуват с наличните финансови средства,

В.  като има предвид, че европейската политика и действия заедно с държавите-членки, в съответствие с принципа на субсидиарност, могат и трябва да имат реално влияние при оказването на помощ на гражданите да предвиждат и реагират на едно бързо променящо се общество,

Г.  като има предвид, че 2011 г. ще бъде от основно значение за бъдещия успех на Съюза и ще представлява сериозно предизвикателство за Европейската комисия и Съюза като цяло,

Д.  като има предвид, че финансовата криза все още има значително отражение върху икономиките на държавите-членки и че се налага да се предприемат сериозни мерки за приспособяване към нея както на национално равнище, така и на равнището на Съюза, като има предвид, че пълното възстановяване изисква обща европейска стратегия за устойчив растеж и създаване на заетост, подкрепена от необходимите правомощия и средства,

1.  Отбелязва, че настоящата работна програма е първата, която ще бъде приета съгласно новия програмен цикъл и подчертава, че е необходимо да се задълбочи диалогът, установен с Комисията, за да се засили очевидната връзка между политическите приоритети и бюджета, така че те да получат финансиране на равнище ЕС;

2.  Настоятелно призовава Комисията да се ангажира да изготви реалистична и работеща програма, която да е ефективна и свързана с реалността и по-добре изпълнявана в сравнение с миналото; изисква да бъде предложен за обсъждане по-ясен срок във връзка с основните предложения;

3.  Настоятелно призовава Комисията да приспособи възможно най-бързо достиженията на общностното право към разпоредбите на членове 290 и 291 от ДФЕС, като се придържа към определен график;

Въведение

4.  Призовава Комисията да използва в максимална степен законовите си правомощия и политическия си авторитет; отбелязва, че Европейският съюз не може да функционира ефективно, ако Комисията не определя, формулира и насърчава общите интереси на Съюза и гражданите и ако не изпълнява ефективно задължението си да следи за прилагането на Договорите и на правото на ЕС;

5.  Отбелязва, че предприетите до момента усилия за преодоляване на финансовата криза и за подкрепа на икономическото възстановяване на Европа са далеч под необходимото равнище; съжалява също така, че работната програма не включва допълнителни мерки за създаване на по-голям брой работни места; следователно призовава Комисията да представи подробен отговор на въпроса по какъв начин нейните инициативи и предложения ще отговорят на предизвикателството;

6.  Счита, че ЕС трябва незабавно да обсъди въпроса за предприемането на структурни реформи, за да подобри своята конкурентоспособност и да възобнови растежа; счита също така, че основни точки в стратегията са модернизирането на инфраструктурата (включително високоскоростен Интернет), повишаване усилията в областта на научните изследвания, развитието и нововъведенията, политика, гарантираща достатъчна, икономична и чиста енергия, нововъведения и развитието на нови технологии, както и качество на образованието и обучението;

7.  Приветства факта, че се отдава приоритет на реформата на европейското икономическо управление; предупреждава, че бъдещето на еврото ще бъде застрашено, освен ако ЕС може да развие надеждно икономическо управление, по-специално в еврозоната, с което да може да се гарантира стабилна фискална политика и възстановяване на растежа; настоява, че подобна реформа трябва изцяло да отчита позицията на Парламента, във вида, в който е изложена в неговата резолюция от 20 октомври 2010 г., и че нейната цел трябва да бъде по-нататъшната реализация на икономическите и социалните цели на Съюза, както е посочено в член 3 от Договора от Лисабон;

8.  Припомня, че ЕП и Съветът, като двата бюджетни органа, следва да участват равностойно във всяко мобилизиране на европейския механизъм за финансово стабилизиране; изисква предложенията да бъдат бързо внесени, за да може механизмът за разрешаване на кризата (т.е. Европейския валутен фонд) да се превърне в постоянно действащ, призовава за пълно включване на стратегията „ЕС 2020“ в дългосрочната макроикономическа рамка, за първоначални мерки за общото емитиране на част от държавния дълг и въвеждането на еврооблигации за тази цел, както е описано в предишните доклади на Парламента, и за гарантиране на единно външно представителство на еврозоната; и се застъпва за малка промяна на Договора, която да предостави правно основание за такъв механизъм, вместо прибягване до основно изменение на Договора;

9.  Настоява Комисията да внесе в близко бъдеще предложения за преразглеждане на съществуващата финансова рамка; заявява, че МФР за периода след 2013 г. трябва да отразява увеличения обхват на тези отговорности; призовава Комисията да внесе амбициозно предложение за инвестиции с оглед постигането на целите на стратегията „ЕС 2020“ и да създаде работни места, да стимулира растежа и да гарантира сигурността на европейските граждани; счита, че наличието на гъвкавост в тази рамка ще бъде от съществено значение и че бюджетът на ЕС следва да предвиди мобилизирането на алтернативни източници за финансиране (заделяне на средства, проектни облигации и т.н.);

10.  Припомня, че за приемането на Регламента относно МФР се изисква съгласието на Парламента; призовава Комисията да улесни навременното приемане на междуиституционално споразумение относно ролята на Парламента в подготовката и провеждането на преговорите във връзка със следващата МФР;

11.  Приканва особено настоятелно Комисията след приемане на позицията на Парламента относно новата МФР да представи през юни 2011 г. смели и новаторски предложения за съществено преразглеждане на системата за собствени средства, за да се създаде система, която да бъде справедлива, ясна, прозрачна и неутрална по отношение на данъчната тежест за гражданите на ЕС; изразява силна увереност, че МФР и въпросът за собствените средства са взаимосвързани и по отношение на тях следва едновременно да бъдат вземани решения въз основа на открити междуинституционални разисквания с поемането на сериозен ангажимент от страна на националните парламенти и те не могат да бъдат отлагани във времето;

12.  Подчертава, че политиката на сближаване представлява един от най-важните инструменти на ЕС за отговор на икономическата криза като насърчава инвестициите в реалната икономика; приветства, в тази връзка, първата оценка на Комисията относно прилагането на мерки, свързани с политиката на сближаване, в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване, което подчертава ключовата роля на тази политика в процеса на справяне с последиците от кризата; подчертава неподлежащата на съмнение връзка на политиката на сближаване с трите основни приоритета на стратегията „Европа 2020“, като се улеснява предоставянето на високоинтелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, а в същото време се насърчава хармоничното развитие на всички 271 региона на Съюза;

Възстановяване на икономическия растеж в името на заетостта: ускоряване на напредъка по отношение на стратегията „Европа 2020“

13.  Отбелязва въвеждането на „Европейски семестър“; счита, че комисиите на Европейския парламент трябва да играят по-важна роля и да демонстрират експертния си опит чрез представяне в края на годината на доклади относно напредъка, постигнат в изпълнението на важни цели, които да бъдат последвани от резолюции на политическите групи или от общи резолюции;

14.  Изразява съжаление, че предложенията за европейския семестър и пакетът за управлението предоставят твърде малка възможност за европейски демократичен контрол и настоява за силно парламентарно участие и в двете;

Финансово регулиране: завършване на реформата

15.  Призовава Комисията да внесе в най-кратък срок предложение за преработване на Директивата относно пазарната злоупотреба и на Директивата относно пазарите на финансови инструменти; отбелязва, че Комисията не трябва да забравя възможното въздействие чрез натрупване на предложенията, които внася, за да гарантира, че те укрепват стабилността, прозрачността и отчетността на финансовия сектор и че нейният капацитет обслужва реалната икономика по отношение на растежа и работните места;

16.  Призовава законодателната инициатива относно разрешаването на кризата в банковия сектор да бъде съгласувана с правилата на политиката за защита на конкуренцията, с цел да се постигне всеобхватна рамка за управление на кризи, обхващаща участниците от частния и публичния сектор и защитаваща данъкоплатците; счита, че преразглеждането на Регламента относно агенциите за кредитен рейтинг следва също да е насочено към проблема с липсата на конкуренция в сектора и изисква от Комисията да предприеме действия във връзка с неотдавнашното искане от страна на Парламента за проучване на възможностите за независима европейска агенция за кредитен рейтинг и по-голямо участие на независимите публични структури в определянето на рейтинга;

Интелигентен растеж

17.  Призовава Комисията да представи цялостен план за действие, с график и цели, с цел постигането на единен пазар за онлайн съдържание и услуги, което е в полза на едно отворено и проспериращо цифрово общество, както и с цел преодоляване на цифровото разделение;

18.  Подчертава, че програмата за цифрови технологии и инвестирането в ИКТ са от решаващо значение за дългосрочната конкурентоспособност на Европа и настоятелно призовава държавите-членки и Комисията да продължат подкрепата си за пазарното предлагане на мрежи от следващо поколение и достъпа до тях чрез непрекъсната либерализация на вътрешния пазар за комуникации с оглед насърчаване на иновациите в рамките на ЕС;

19.  Усилено насърчава Комисията да стимулира знанието и иновациите в Осмата рамкова програма след средносрочния преглед, и припомня колко е важно ЕП да има възможност да обяви своите приоритети преди приемането на Осмата рамкова програма през 2012 г.;

20.  Приветства амбицията на Комисията по отношение на Съюза за иновации, която налага преразглеждане на държавните помощи в областта на научноизследователската и развойната дейност и иновационните рамки и засилване на ролята на ЕИБ и на рисковия капитал; признава също така ролята, която обществените поръчки могат да играят за стимулиране на иновациите;

21.  Настоятелно призовава Комисията да намали излишната бюрократична тежест в своите научноизследователски и развойни програми и да увеличи участието на новаторски дружества в проектите; счита, че Комисията следва да продължава да насърчава публично-частните партньорства с цел стимулиране на научните изследвания, развитието и новаторството на европейско равнище;

22.  Подчертава значението, което трябва да се отдава на новите многогодишни програми след 2013 г. в областта на образованието, културата, аудиовизуалните услуги, младежта и гражданството, които предстои да бъдат представени през 2011 г.; счита, че действията и мерките, предприети съгласно тези програми, следва да отговарят на потребностите на европейските граждани и да се основават на подходяща и ефективна бюджетна рамка; счита, че инициативата „Младежта се развива“ подчертава важността на тези програми;

Устойчив растеж

23.  Подчертава стратегическото значение на водещата инициатива относно ефективното използване на ресурсите и настоятелно призовава Комисията да изготви бързо амбициозно предложение, насочено към изпълнението на задължителните цели и конкретните критерии в рамките на стратегията „ЕС 2020“ и на европейския семестър за координация на политиките; призовава също така Комисията да предложи законодателство за допълнително намаляване на емисиите в рамките на ЕС;

24.  Счита, че следва да се отдава приоритет на правилното и функционално прилагане на съществуващите законодателни инструменти като Третия енергиен пакет, и подкрепя напълно стратегията за 2050 г., интелигентните мрежи и инициативите за сигурност на доставките;

25.  Подчертава жизненоважното значение на енергийната сигурност за устойчивостта на икономическия растеж, за да се гарантира непрекъснатост на доставките, зачитане на договорите, справедлива пазарна цена и избягване на зависимостта от твърде малко на брой производители;

26.  Счита, че съобщението относно новата промишлена политика за Европа следва да бъде последвано от ефективни мерки, по-специално с оглед осъществяването на желания преход към нисковъглеродна и устойчива икономика и гарантиране постигането на целта на ЕС от 20% относно енергийната ефективност;

27.  Подчертава, че смекчаване въздействието и адаптирането към изменението на климата е също така основен приоритет, който ще допринесе за запазване конкурентоспособността на европейската промишленост и на МСП;

28.  Приветства ключовите приоритети по отношение публикуването на бялата книга и призовава настоятелно Комисията да ускори подготовката за преразглеждането на насоките за TEN-T и нейните осъвременени механизми за финансиране в духа на стратегията „ЕС 2020“ и преразглеждането на бюджета на ЕС;

29.  Настоява от самото начало, че процесът на реформиране на ОСП трябва да доведе до постигането на справедлива, наистина обща и многофункционална политика, която да отговаря на очакванията на потребителите и производителите , и да предоставя реално „обществени блага“, по-специално продоволствена сигурност и гарантиране на самостоятелно задоволяване с храни в рамките на ЕС;

30.  Припомня, че в своята резолюция от 8 юли 2010 г. относно бъдещето на ОСП след 2013 г. той настоя размерът на средствата, отпуснати за ОСП в бюджета за 2013 г., да бъде най-малкото запазен по време на следващия програмен финансов период;

31.  Изисква вносът в ЕС на селскостопански продукти от трети страни да бъде разрешен единствено ако те са били произведени по начин, непротиворечащ на европейските изисквания за защита на потребителите, хуманното отношение към животните и стандартите за опазване на околната среда, както и на минималните социални стандарти; настоява сключването на двустранните или многостранните търговски споразумения да не бъде за сметка на земеделските производители от ЕС;

32.  Настоятелно призовава, в светлината на изложеното в доклада на Европейската сметна палата относно реформата на пазара на захар, Комисията да преразгледа своите процедури за оценка на въздействието, за да гарантира използването на най-добрата и актуална информация при изготвянето на всички оценки, което ще бъде от съществено значение при оценката на въздействието на бъдещите търговски споразумения за ключовите сектори в икономиката на ЕС;

33.  Приветства предстоящите предложения на Комисията за изпълнение на интегрираната морска политика, сред които предложението относно рамката за планиране на устройството на акваторията и съобщението относно устойчивия растеж в крайбрежните региони и на морските сектори, както и съобщението относно интегрирането на морското наблюдение; изтъква обаче, че следва да се гарантират средствата за финансирането на интегрираната морска политика в бюджета на Общността посредством пропорционален принос от всички сектори, засегнати от тази политика;

Приобщаващ растеж

34.  Счита, че приобщаващият растеж може да се гради само въз основа на равно третиране на всички работници на дадено работно място и условия на равнопоставеност за всички предприятия; счита, че Работната програма на Комисията следва да включва предложения, които да гарантират тези принципи и настоява, че законодателното предложение относно прилагането на Директивата относно командироването на работници, както се предвижда в съобщението относно Акта за единния пазар, трябва да внесе яснота по отношение на упражняването на основните социални права;

35.  Призовава Комисия да представи предложение относно финансовото участие на служителите в приходите на дружествата;

36.  Призовава Комисията в своите доклади относно „нови умения и работни места“ и „платформа срещу бедността“ да отчита специфичните трудности, с които се сблъскват жените, по-специално да насърчава равенството на работното място като начин за справяне с бедността и да насърчава жените да развиват предприемаческа дейност, чрез прилагането на мерки, които обменят най-добрите практики;

37.  Изразява твърда убеденост, че заличаването на разликата в заплащането между половете продължава да бъде истинско предизвикателство, което е необходимо да се преодолее, и потвърждава отново исканията, отправени към Комисията в резолюцията на ЕП от 2008 г., да представи на Парламента законодателно предложение за преразглеждане на съществуващото законодателство, свързано с прилагането на принципа на равно заплащане за мъжете и жените, като се вземат предвид препоръките, приложени към резолюцията на ЕП от 2008 г.;

38.  Призовава Комисията да обърне внимание на мненията на социалните партньори в областта на пенсиите и да гарантира, че бялата книга отразява очакванията и на двете страни в промишлеността, включително укрепването на първия стълб;

39.  Приветства реформата на портала за работни места EURES, която прави информацията и съветите относно заетостта по-достъпни за младите работници, но изразява съжаление, че предложението е отложено до 2012 г., при положение че младите хора се нуждаят от него сега;

40.  Призовава за повишаване на ефективността и ползите от две основни агенции на ЕС за обучение – Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и Европейска фондация за обучение (ETF);

Разгръщане на потенциала на единния пазар за растеж

41.  Подкрепя решително по-голямата интеграция на пазара, насочена към преодоляването на значителните и трайни пропуски, установени от професор Монти, и повишаваща доверието на европейските граждани, работници, малки предприятия и потребители. Счита, въпреки че приветства Акта за единния пазар, че предложенията следва да бъдат по-амбициозни и конкретни; призовава Комисията да представи възможно най-скоро ясни приоритети и законодателни предложения;

42.  Изисква модернизиране на нормативната уредба на ЕС относно обществените поръчки посредством хармонизиране на директивите и Споразумението за обществените поръчки и призовава за по-ясен график за следващата година;

43.  Призовава Комисията да гарантира последователен подход между правния инструмент за европейско договорно право и Директивата за правата на потребителите; счита че е жизненоважно за целите на една ясна стратегия на Комисията за политики по отношение на потребителите, тя да бъде разгледана по интегриран начин като неотложен въпрос през 2011 г., а не през 2014 г., както понастоящем се предлага;

44.  Подкрепя преразглеждането на Директивата относно пакетните туристически пътувания и прегледа на Директивата относно общата безопасност на продуктите с акцент върху пазарния надзор;

45.  Подчертава необходимостта от ефективна правна рамка за безопасност на продуктите в ЕС; подкрепя прегледа на Директивата относно общата безопасност на продуктите, което изисква определянето на по-ясен график в съответствие с прегледа на новата нормативна уредба; призовава Комисията да извърши преглед на системата за маркиране CE, за да гарантира, че потребителите могат да считат този вид маркировка за обозначение за безопасност;

46.  Подчертава, че инициативите в областта на гражданското право са ключови, за да се осигури нов подем на единния пазар; подкрепя действията на Комисията относно гражданското правосъдие, като призовава инструментите в областта на гражданското право да бъдат приспособени в по-голяма степен към електронното правосъдие;

47.  Призовава за окончателното разрешаване на проблемите, свързани със създаването на европейски патент, и призовава Комисията, ако е необходимо, да представи предложение за засилено сътрудничество;

48.  Изразява дълбоко съжаление от липсата на законодателна инициатива за каботажа и от отлагането на достъпа до железопътния пазар до 2012 г., включващо отварянето на пазара за вътрешен превоз на пътници; потвърждава отново твърдото убеждение на Парламента, че цялостната политика във връзка с правата на пътниците в Европа трябва да бъде запазена и развита;

Осъществяване на програмата на гражданите: свобода, сигурност и правосъдие

49.  Изразява дълбока загриженост, че няма конкретни предложения относно основни права или Директива за хоризонтална недискриминация и че въпросът за недискриминацията дори не е споменат; призовава Комисията да предприеме бързи действия, за да деблокира директивата за недискриминация;

50.  Призовава за предложение за Съобщение относно укрепването на солидарността в рамките на ЕС в областта на предоставянето на убежище, но изразява съжаление от липсата на законодателни предложения по въпроса за предоставянето на убежище, като има предвид, че до 2012 г. Съюзът следва да има обща политика по отношение на предоставянето на убежище;

51.  Призовава за предложения в областта на миграцията; припомня, че правилното функциониране на предложената система за влизане/излизане ще зависи от успеха на ВИС и ШИС ІІ, въпреки че ШИС ІІ все още не е напълно заработила;

52.  Подчертава необходимостта от амбициозна политика в областта на основните права след влизането в сила на Договора от Лисабон и необходимостта от осигуряване на максимална приложимост на основните права, предвидени в Хартата; изисква Комисията да осигури съответствието на всяка правна инициатива с основните права, както и да гарантира, че държавите-членки спазват Хартата при прилагането на правото на ЕС; призовава за засилване на способностите за мониторинг, и за прилагане на механизмите на Договора при нарушения на Хартата на основните права;

53.  Подчертава, че в борбата срещу тероризма и организираната престъпност правата и свободите на гражданите на ЕС следва да бъдат изцяло съблюдавани и че защитата на данните и правото на правна защита са от съществено значение за създаването на надеждна и ефективна политика за сигурност; счита, че нарастващият брой на престъпленията изисква по-голям брой общностни планове в областта на организираната престъпност и киберсигурността;

54.  Приветства предложението относно правата на жертвите на престъпления и преди всичко относно правото на правна помощ и правно подпомагане, но изразява съжаление, че това е единствената предвидена мярка; призовава за ясен график за останалите мерки по пътната карата за процесуалните права;

55.  Приветства факта, че през 2011 г. ще влезе в сила нова всеобхватна законодателна рамка за защита на личните данни в ЕС: подчертава, че ще подлага на внимателна проверка всички предложения, включително за информацията за досиетата на пътниците (PNR) на ЕС и за Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ) на ЕС, за да гарантира, че са в съответствие с основните права;

56.  Приветства предложенията в сферата на гражданското право, но за да се постигнат общи стандарти за гражданите на ЕС във всички държави-членки, изисква Комисията да обсъди ускоряването на преразглеждането на достиженията на общностното право в областта на гражданското и наказателното право и да представи доклад на Парламента;

57.  Подкрепя инициативите, насочени към съвместяване на професионалния и личния живот, наред с другото, чрез мерки за минимален отпуск за отглеждане на дете и чрез насърчаване на гъвкави схеми за работа на жените и мъжете, както и чрез подпомагане на лицата, полагащи грижи за други лица, с цел съчетаване на трудовата заетост и отговорностите във връзка с тези грижи;

58.  Изразява съжаление, че Комисията закъснява с представянето на законодателни предложения в областта на „лисабонизацията“ на настоящите достижения на общностното право в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, което е приоритет от гледна точка на гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи;

59.  Счита, че след приемането на Договора от Лисабон преразглеждането на нормативната уредба е наложително, и изразява съжаление, че преразглеждането се предвижда едва за 2012-2013 г.; настоява, всички агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи да бъдат ефективни и, преди всичко, отговорни;

Европа в света: придаване на по-голяма тежест на световната сцена

60.  Подчертава, че насърчаване спазването на правата на човека по целия свят е ключова цел на Европейския съюз на световната сцена и че подобряването на търговските отношения и засилената помощ за развитие могат да допринесат за насърчаването на напредъка в тази област;

61.  Призовава Комисията да поддържа импулса на присъединителния процес;

62.  Подчертава, че биха били приветствани нови инициативи по следните теми:

   ролята на ЕС в борбата срещу тероризма, с оглед ограничаване на разпространението на оръжия за масово унищожение,
   развитие на европейската отбранителна промишленост и амбициите на европейската отбранителна политика в дългосрочна перспектива (2020 г.),
   разоръжаване и глобално управление,
   стратегията по отношение на държавите от групата BRIC (Бразилия, Русия, Индия и Китай),
   преглед на Съюза за Средиземноморието, с оглед на настоящия застой,
   активизиране на Трансатлантическия икономически съвет, както и евентуално на съвместен стратегически преглед на сигурността, след новия стратегически преглед на НАТО;

63.  Счита, че за ефективното разпространяване на ценностите и принципите на ЕС и за неговия принос за политическа стабилности и икономическо развитие в съседните региони, ЕС трябва да подкрепя младите демокрации в цяла Европа и да укрепи отношенията си със своите партньорите; призовава Комисията да приключи прегледа на ЕПС с цел осигуряване на по-добра съгласуваност между цели на политиките и финансови инструменти; счита, че съблюдаване на правата на човека и демокрацията следва да бъдат засилени в отношенията със съседите;

64.  Призовава Комисията да отдаде по-голям приоритет на продоволствената сигурност в Африка; подчертава необходимостта да се окаже подкрепа на селскостопанския сектор в Африка в дългосрочен план; в този контекст призовава настоятелно Комисията да гарантира по-голям достъп за бедните хора до кредитни и финансови услуги в Африка; призовава настоятелно Комисията да насърчи мерки за стимулиране на търговията в рамките на африканския континент, включително подобрени пакети от мерки за подкрепа на регионалните икономически общности и за подобряване на инфраструктурите в африканския континент;

65.  Призовава Комисията да представя ежегоден доклад относно напредъка на ЕС в постигането на ЦХР до 2015 г. и да въведе мерки, с които да се гарантира, че държавите-членки изпълняват своите ангажименти от 0,7% БНД за ОПР, както и да контролира спазването на тези обещания;

66.  Подчертава, че в контекста на продължаващите преговори за СИП, следва отново вниманието да се съсредоточи върху измерението „Развитие“;

67.  Призовава Комисията да насърчава активно постигането на осезаем напредък по текущите преговори в рамките на Световната търговска организация (СТО) с цел приключване на кръга от преговори „Доха“ възможно най-скоро; настоява, че укрепването на съществуващите двустранни и регионални споразумения за свободна търговия и сключването на нови е важно, но следва да се разглежда като допълнителна стратегия, а не като алтернатива на многостранната рамка;

68.  Припомня, че мултилатерализма трябва да продължи да е първостепенен приоритет на ЕС и изисква текущите и новите търговски преговори да съблюдават принципа за специално и разграничително третиране на развиващите се страни; изразява твърда убеденост, че за да се изгради по-балансирана и справедлива икономическа система като част от новото световно управление за целите на развитието и премахването на бедността е необходима ефективна и реформирана мултилатерална търговска рамка;

69.  Изтъква, че внесените стоки от трети страни следва да бъдат пускани на пазара на ЕС, единствено ако отговарят на условията за защита на потребителите в Европа; счита, че при международни преговори Комисията следва да настоява нашите търговски партньори да отговарят на европейските екологични, социални и трудови стандарти;

70.  Призовава в международните търговски споразумения, сключвани от ЕС, да бъде включена клауза относно СОП; счита, че това трябва да включва докладване и прозрачност при корпорациите и комплексна проверка при търговските предприятия и групите от търговски предприятия, разследвания в случай на доказани нарушения на ангажиментите за СОП и по-добър достъп до правосъдие за жертвите на действия на корпорации;

71.  Изисква Комисията да предложи законодателна инициатива в съответствие с новия закон на САЩ за „конфликтни минерали“, за да увеличи прозрачността и доброто управление в сектора на добивната промишленост в развиващите се страни; призовава Комисията да засили борбата срещу корупцията в тези страни, тъй като тя подкопава спазването на правата на човека и доброто управление;

От принос към реално въздействие: максимално използване на политиките на ЕС

72.  Призовава Комисията да представи своевременно предложения за изменение на регламентите за ОЛАФ;

73.  Подчертава, че Комисията следва да допринася по по-открит начин за изграждането на положително отношение към националните декларации за управление (NMD), подписвани от министрите на финансите; подчертава, че Комисията следва да призовава настоятелно държавите-членки да изготвят и оповестяват националните декларации за управление (NMD); призовава за въвеждането на изчерпателна и лесна за ползване онлайн база данни;

74.  Следователно призовава към системни, редовни и независими оценки на програмите на ЕС както за вътрешните политики, така и за подкрепата за развитие, за да се гарантира, че те постигат желаните резултати и то по разходно ефективен начин, за да се:

   отчетат забележките, отправени от Парламента, в неговите резолюции за освобождаване от отговорност,
   даде възможност за по-стратегически хоризонтален поглед относно резултатите от различните извършени оценки, и върху работата на Комисията;

75.  Изразява твърда убеденост, че правилното и навременно транспониране и прилагане на европейските директиви е от особено значение за премахване на недоверието на гражданите по отношение на дейностите на ЕС; счита, че това изисква ефективно сътрудничество между Комисията и държавите-членки;

76.  Настоятелно призовава законодателството на ЕС да бъде опростено и подчертава, че оценките на въздействието, преди законодателството, трябва да бъдат използвани безпристрастно и ефективно, като се взема предвид прилагането; твърдо подкрепя продължаващите усилия на Комисията по проекта за интелигентно регулиране;

77.  Приветства факта, че Комисията ще отделя по-голямо внимание на аспектите, свързани с конкурентоспособността в оценките на въздействието и подчертава значимостта на оценката на съвкупното въздействие върху конкурентоспособността на комбинирани законодателни актове („проверки за целесъобразност“);

o
o   o

78.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.


Бъдещето на стратегическото партньорство между Африка и ЕС в навечерието на третата среща на високо равнище Африка-ЕС
PDF 375kWORD 67k
Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно бъдещето на стратегическото партньорство между ЕС и Африка след третата среща на високо равнище ЕС–Африка
P7_TA(2010)0482RC-B7-0693/2010

Европейският парламент,

–   като взе предвид декларацията, направена от държавните или правителствени ръководители в Триполи на 30 ноември 2010 г.,

–   като взе предвид декларацията, направена преди срещата на високо равнище между Панафриканския парламент и Европейския парламент на 27 ноември 2010 г.,

–   като взе предвид членове 177–181 от Договора за създаване на Европейска общност,

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че партньорството между Африка и Европейския съюз се основава на взаимен интерес за разработване на техния общ потенциал,

Б.  като има предвид, че Декларацията от Триполи олицетворява желанието на различни лидери за укрепване на стратегическото партньорство, установено преди три години между двата континента, с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и насърчаване на устойчивия икономически растеж в полза на всички хора в Африка,

В.  като има предвид, че ЕС предоставя повече от половината от помощта за развитие и продължава да бъде основният търговски партньор на Африка,

Г.  като има предвид, че Африка разнообразява своите партньорства, по-специално с големи страни от Азия и Латинска Америка,

1.  Приветства приемането на стратегическия план за действие за периода 2010–2013 г. и предвидените в него партньорства и изразява надежда, че този план ще осигури добавена стойност за споразумението от Котону и Съюза за Средиземноморието и че представлява реализацията на едно амбициозен подход към междуконтиненталните отношения;

2.  Подчертава, че основополагащите принципи на съвместната стратегия Африка–ЕС следва да целят подкрепа на трайните нужди на развиващите се страни с оглед провеждане на борба с бедността, гарантиране на достойни доходи и препитание, както и упражняване на основните права на човека, включително социалните, икономическите и свързаните с околната среда права;

3.  Изразява надежда, че ще бъдат извлечени поуки от трудностите, възникнали при прилагането на първия план за действие за периода 2008–2010 г., както и че принципните намерения, посочени в заключителната декларация на държавните и правителствените ръководители, ще бъдат последвани от действия;

4.  С интерес отбелязва, че както на частния сектор, така и на гражданското общество, по-специално в Африка, би могло да се даде възможност за много по-ефективен принос към стратегията, отколкото досега;

Партньорство 1. Мир и сигурност

5.  Признава също така важното измерение на регионалната интеграция за растежа и развитието и подчертава по-специално ангажимента, поет в Декларацията от Триполи, за осигуряване на напълно функциониращ механизъм за мир и сигурност в Африка, в тясно сътрудничество с регионалните организации;

6.  Приветства постигнатия напредък при прилагането на „африканската структура за мир и сигурност“ с цел отговаряне на предизвикателствата в областта на мира и сигурността на африканския континент; подчертава в тази връзка значението на предоставянето на устойчиво и предвидимо финансиране на миротворческите операции в Африка, на необходимостта от създаване на капацитет на местно равнище за справяне с неуспехите и на волята мирното население да бъде защитено при военни конфликти;

7.  Счита, че политиката за предотвратяване на конфликти е важна предпоставка за постигането на траен мир и че следва да се предприемат мерки за отстраняване на структурните причини за конфликтите чрез създаване на политика за устойчиво развитие, за да се отговори на основните нужди на африканското население и за борба с безработицата, социалната и икономическата несправедливост;

8.  Счита, че приемането в САЩ на новия закон за „полезните изкопаеми от зони на конфликт“ е огромна крачка напред в борбата с незаконната експлоатация на полезните изкопаеми в Африка, която води до граждански войни и конфликти; счита, че Комисията и Съветът следва да представят подобни предложения, за да се гарантира проследимост на внасяните полезни изкопаеми на пазара на ЕС, като в същото време вземe под внимание Инициативата за прозрачност на добивната промишленост;

Партньорство 2. Демократично управление и права на човека

9.  Приканва Европейския съюз и Африканския съюз да действат заедно по отношение на основните проблеми от общ интерес, като например реакцията при политически кризи, както и да подкрепят икономическото управление с оглед на изготвянето на общи приоритети по въпроса посредством новата платформа за диалог относно управлението и правата на човека;

10.  Приветства съвместния ангажимент на Африка и ЕС по отношение на основополагащите принципи, които включват зачитане на правата на човека, на демократичните принципи, на принципите на правовата държава и осъждане на всички форми на тероризъм;

11.  Отбелязва, че в декларацията си държавните и правителствените ръководители обявяват, че са „обединени [...] за защита на правата на човека и на двата континента“; подчертава принципа за универсалност на тези права, на който трябва да отговарят по-специално действията, предвидени в рамките на „партньорството за демократично управление и права на човека“;

12.  Изразява дълбокото си съжаление, в контекста на нееднократно заявените си ангажименти към демократичното управление и правата на човека, породено от факта, че Робърт Мугабе беше поканен и взе активно участие на третата среща на върха ЕС–Африка; призовава всички действащи лица да заемат по-твърда политическа позиция занапред, така че да изпратят ясно послание относно твърдата ни вяра в принципите на правовата държава и демокрацията;

13.  Настойчиво призовава всички действия, предприети в рамките на различните партньорства, да не водят до каквато и да е дискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация, както и по отношение на хората, живеещи с вируса на ХИВ/СПИН;

14.  Подкрепя призива на Панафриканския парламент към всички държави-членки на Африканския съюз да ратифицират Хартата на Африканския съюз за демокрация, избори и управление;

15.  Подчертава призива на председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпой към африканските лидери да подкрепят Международния наказателен съд и „да се придържат напълно към принципа за борба срещу безнаказаността“;

16.  Настоятелно призовава Европейския съюз и Африканския съюз да се ангажират да си сътрудничат с оглед постигането на по-добро сътрудничество между Африка и Европа в съответните международни организации, включително в ООН;

Партньорство 3. Търговия, регионална интеграция и инфраструктури

17.  Приветства постигнатото между Европейския съюз и Африканския съюз споразумение за започване на политически диалог с цел намиране на решения на общите им проблеми по отношение на споразуменията за икономическо партньорство; признава, че регионалната интеграция, търговията и инвестициите са от изключително значение за икономическата стабилност и устойчивия растеж;

18.  Настоятелно призовава Европейския съюз и Африканския съюз да си сътрудничат в областта на суровините, като поставят ударение по-специално на изграждането на капацитет, управлението, развитието на инфраструктурите, инвестициите, познанията и уменията в областта на геологията, както и по отношение на прозрачността на договорите за експлоатация на мините; в тази връзка призовава за въвеждането на екологосъобразни и устойчиви в социален план политики по отношение на суровините , които да бъдат в полза и на местното население;

19.  Настоятелно призовава всички държави членки на Африканския съюз да улеснят установяването на благоприятна правна и фискална рамка – от една страна, за да се насърчи икономическият растеж и да се привлекат преки чуждестранни инвестиции, а от друга страна, за да се премахне корупцията и да се намалят административната бюрокрация и случаите на недобро администриране;

20.  Настоятелно призовава лидерите на ЕС и Африка да изпълнят поетия в Триполи ангажимент и да използват стратегията като средство за насърчаване на търговията в рамките на Африка, включително предоставяне на актуализирани пакети за подкрепа на регионалните икономически общности и за подобряване на инфраструктурата на африканския континент;

Партньорство 4. Цели на хилядолетието за развитие

21.  Отбелязва подновения ангажимент на държавите от ЕС за заделяне на 0,7 % от техния БВП до 2015 г., което е жизненоважно условие за постигане на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) до 2015 г.;

22.  Ще следи по-специално постигането на Целите на хилядолетието за развитие да бъде заложено в основата на осъществяването на всички партньорства;

23.  Припомня, че изключително важни за постигането на ЦХР са конкретните дейности в областта на майчиното здраве и здравето на децата и новородените, както и в областта на равенството между половете, образованието, поземлената политика, устойчивото развитие, достъпа до вода и до пречиствателни съоръжения и подпомагането на хората с увреждания; насърчава продължаването на програмите в областта на образованието и здравеопазването;

24.  Подчертава, че е важно да се гарантира продоволствената сигурност в цяла Африка и подчертава необходимостта от устойчиво подобряване на селското стопанство и риболова в Африка, особено по отношение на дребните земеделски производители и рибарите;

25.  Припомня преобладаващата роля на земеделието в националните икономики на африканските държави; подчертава в тази връзка основната роля на хармонизирането на санитарните и фитосанитарните стандарти, както и на изграждането на капацитет в земеделския сектор в Африка;

26.  Изразява съжаление във връзка с това, че на срещата на високо равнище не беше разгледан въпросът за настоящото придобиване на земеделски земи в Африка от някои подкрепяни от правителствата чуждестранни инвеститори, което, ако не се извършва правилно, би могло да застраши продоволствената сигурност на местно равнище и да доведе до тежки и дълготрайни последици;

27.  Счита, че лидерите на Африка и ЕС следва да покажат реална ангажираност за създаването на механизъм за избягване на незаконното изтичане на капитали за укриване на данъци, да насърчават пълна прозрачност при отчетността за всяка страна поотделно и да засилят международния натиск върху всички юрисдикции, които биха могли да позволяват избягване или укриване на данъци в Африка;

Партньорство 5. Енергетика

28.  Счита, че възобновяемите енергийни източници са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на Африка и подчертава призива на председателя на Комисията г-н Барозу за зелена революция в областта на енергетиката в Африка;

29.  Приветства програмата за сътрудничество Африка–ЕС в областта на възобновяемите енергийни източници, както и политическите цели, договорени на срещата на високо равнище по въпросите на енергетиката през септември 2010 г. във Виена, за постигане до 2020 г., по-специално по отношение достъпа на нови 100 млн. жители на Африка до модерни и устойчиви услуги в областта на енергетиката, удвояването на капацитета на трансграничните електроснабдителни връзки в Африка и удвояването на използването на природен газ в Африка, по-интензивното използване на възобновяеми енергийни източници в Африка и подобряването на енергийната ефикасност във всички сектори на този континент;

Партньорство 6. Изменение на климата

30.  Приканва Европейския съюз и Африканския съюз да обединят своите усилия за намаляването на емисиите, произтичащи от обезлесяването и деградацията на горите;

31.  Припомня ангажимента на Европейския съюз да предостави 7,2 млрд. евро в периода 2010–2012 г. за незабавни инициативи и проекти в областта на изменението на климата, като съществена част от тази сума е заделена за Африка;

32.  Подчертава, че на първо място и най-тежко засегнато от изменението на климата е най-бедното население по света и призовава всички действащи лица да подпомогнат развиващите се страни да се адаптират към последиците от изменението на климата, както и да се стремят към развитие с ниски въглеродни емисии, за да се изкорени бедността,

33.  Отбелязва, че постигането на напредък за глобално споразумение за климата е от изключително значение за справянето с бедността и в тази връзка подчертава огромния потенциал на природните източници – слънце, вятър, реки, приливи и отливи, с които африканските страни често разполагат в изобилие;

Партньорство 7. Миграция, мобилност и трудова заетост

34.  Отбелязва положителните ефекти на миграцията и настоява върху необходимостта от обща стратегия, придружена от график и целеви проекти, така че да се намалят отрицателните последици от незаконната миграция;

35.  Припомня ангажимента на всички партньори, насочен към създаването на повече и по-качествени работни места чрез насърчаването на устойчив и приобщаващ растеж;

36.  Приветства укрепването на съществуващите програми за мобилност на студентите и академичния състав, заедно с инициативи от вида на Панафриканския университет и хармонизирането на образователните структури и програми;

37.  Счита, че „изтичането на мозъци“ е основен проблем за Африка и че на специалистите, които са напуснали страните си, трябва да се предоставят силни стимули за завръщане, така че да приложат своите познания в полза на страните си на произход;

Партньорство 8. Наука, информационно общество и партньорство в областта на космическите изследвания

38.  Приветства стартирането на диалог на високо равнище относно политиките в областта на науките и технологиите на равнище високопоставени длъжностни лица и представители на министерствата, с цел да се укрепи рамката за сътрудничество в областта на науките и технологиите с оглед на създаването на благоприятни условия за по-бърз приобщаващ икономически растеж и социално развитие в Африка;

Общи коментари

39.  Отбелязва липсата на представителство на Судан, чиито органи не се считат за обвързани от Декларацията на държавните и правителствените ръководители от Триполи, и в съответствие с тази декларация желае да бъдат осъществени всички елементи от мирното споразумение от 2005 г., включително и референдумът, планиран за януари 2011 г., който следва да позволи на суданците от южната част на страната да изберат по мирен път съдбата си;

40.  Изразява съжаление, че някои държавни и правителствени ръководители от най-големите държави-членки на Европейския съюз не можаха да присъстват на срещата на високо равнище между ЕС и Африка;

41.  Изразява съжаление във връзка с това, че съвместната стратегия Африка–ЕС не е придружена от финансов план, и отново призовава за включването на Европейския фонд за развитие в бюджета на ЕС, за да се гарантира упражняването на парламентарен контрол върху прилагането на различните европейски финансови инструменти, използвани за създаването на отделните партньорства;

42.  Изразява надежда за по-голямо участие на министерствата в осъществяването на стратегията;

43.  Призовава за това, Панафриканският парламент и Европейският парламент да могат да изпълняват своите надзорни функции по прилагането на стратегическия план за действие;

44.  Призовава националните парламенти на всички страни от Африка и ЕС да разгледат и обсъдят стратегическия план;

o
o   o

45.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съветите и Комисиите на Европейския съюз и на Африканския съюз, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ–ЕС и на Панафриканския парламент.


Основните права в Европейския съюз (2009 г.) - Ефективно изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон
PDF 420kWORD 125k
Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно състоянието на основните права в ЕС (2009 г.) – действително прилагане след влизането в сила на Договора от Лисабон (2009/2161(INI))
P7_TA(2010)0483A7-0344/2010

Европейския парламент,

–  като взе предвид преамбюла на Договора за Европейския съюз (ДЕС), по-специално тирета 2 и 4–7 от него,

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 3, второ тире, член 6 и член 7 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г., провъзгласена в Страсбург на 12 декември 2007 г.,

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ),

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно стратегията за ефективно прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз (COM(2010)0573),

–  като взе предвид всички съответни конвенции и препоръки на Съвета на Европа и на Организацията на обединените нации (ООН), в това число на специализираните органи за мониторинг, в областта на основните права,

–  като взе предвид решенията и съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ),

–  като взе предвид Меморандума за разбирателство между Съвета на Европа и Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Стокхолмската програма ‐ отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите,

–  като взе предвид дейността и годишните доклади на Агенцията на Европейския съюз за основните права,

–  като взе предвид докладите на неправителствените организации (НПО) относно правата на човека,

–  като взе предвид публичното изслушване, организирано от Европейския парламент на 21 и 22 юни 2010 г. относно въздействието на Харта на основните права при изграждането на европейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2009 г. относно положението с основните права в Европейския съюз за периода 2004–2008 г.(2),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0344/2010),

A.  като има предвид, че съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз Съюзът се основава на общност от неделими и всеобщи ценности като зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, солидарността, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека за всички лица на територията на Европейския съюз, включително тези, които принадлежат към малцинствата; като има предвид, че ефективната защита и насърчаването на правата трябва да бъдат обща цел на всички европейски политики, в това число във външното им измерение, и съществено условие за консолидирането на Европейския съюз, като допринасят за насърчаването на мира, ценностите и принципите, свързани с правата на човека и основните свободи, както и благоденствието на народите,

Б.  като има предвид, че влизането в сила на Договора от Лисабон създаде нова ситуация в ЕС в областта на правата на човека, като предвиди задължителната правна сила на Хартата на основните права („Хартата“) и така преобразува основните ценности в конкретни права; като има предвид, че след своето приемане Хартата се превърна в източник на вдъхновение за съдебната практика на европейските съдилища; като има предвид, че Комисията публикува годишен доклад относно прилагането на Хартата и че насърчаването и прилагането на основните права, основани на Хартата, трябва да бъдат обхванати в годишните доклади на Агенцията за основните права,

В.  като има предвид, че трябва да се създаде истинска култура по отношение на основните права, която трябва да се насърчава и укрепва както в институциите на ЕС, така и в държавите-членки, по-специално при въвеждането и прилагането на правото на Съюза, независимо дали във вътрешен план или в рамките на отношенията с трети държави,

Г.  като има предвид, че в съответствие със своя правилник за дейността Европейският парламент може да разглежда, проучва и оценява състоянието на основните права ежегодно и да отправя препоръки,

Новата структура на основните права след Договора от Лисабон

1.  Подчертава, че ефективната защита и насърчаване на правата на човека и основните свободи съставляват ядрото на демокрацията и правовата държава в ЕС и са съществено условие за консолидирането на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие, а също така налагат действия на няколко равнища (международно, европейско, национално, регионално и местно); подчертава освен това ролята, която регионалните и местните органи могат да имат при конкретното прилагане и при насърчаването на тези права; поради това призовава всички институции на ЕС и правителствата и парламентите на държавите-членки да изградят в рамките на новата институционална и правна уредба, създадена от Договора от Лисабон, всеобхватна вътрешна политика в областта на правата на човека за Съюза, която да осигурява ефективни механизми за подвеждане под отговорност както на национално, така и на европейско равнище с цел овладяване на нарушенията на правата на човека;

2.  Обръща внимание на своите резолюции, на въпросите с искане за устен отговор, последван от разисквания, както и на своите констатации от мисиите през 2009 г. относно конкретни случаи, свързани с основните права, като например относно неприкосновеността на личния живот, личното достойнство и защитата на данните, относно забраната на изтезанията, относно свободата на мисълта, съвестта и религията, относно свободата на изразяване и информация, относно свободата на печата и медиите, относно недопускането на дискриминация, относно използването на малцинствените езици, относно положението на ромите и свободното движение, относно жените от ромски произход, относно дискриминацията срещу двойки от еднакъв пол, сключили брак или регистрирано партньорство, относно непълнолетните лица, относно центровете за задържане на имигранти и относно предполагаемото незаконно задържане на затворници в контекста на програмата на ЦРУ за извънредно предаване; подчертава, че всички тези резолюции отразяват ценностите, утвърдени в Хартата, показват ясния й ангажимент към ежедневна защита на основните права и изпращат политически послания към всички лица в ЕС, към държавите-членки и институциите на ЕС, както и към международните партньори;

3.  Изразява съжаление във връзка с това, че Съветът и Комисията не са предприели последващи действия във връзка с нито една от препоръките на доклада на Европейския парламент от 2007 г. относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници(3), нито са предоставили на Европейския парламент информация относно разискванията между ЕС и САЩ по тази тема;

4.  Счита, че е необходимо да се обмисли развитието в областта на защитата на основните права в периода след влизането в сила на Договора от Лисабон, и в този контекст възнамерява настоящата резолюция да изясни ролята, която всяка институция и всеки механизъм следва да изпълняват в новата европейска структура на основните права;

5.  Отново заявява, че влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. промени из основи правното лице на ЕС, който следва да се утвърждава все повече като общност на споделени ценности и принципи; поради това приветства новата многостепенна система на ЕС за защита на основните права, която има различни източници и се прилага чрез различни механизми, в това число задължителния характер на Хартата, правата, гарантирани от ЕКПЧ, чието признаване произтича от задължението на Съюза да се присъедини, както и правата, основани на конституционните традиции на държавите-членки, и тяхното тълкувание съгласно съдебната практика на ЕСПЧ и на Съда на ЕС;

6.  Отново потвърждава, че Хартата има същата правна стойност като Договорите и представлява най-съвременната кодификация на основните права, като предлага добро равновесие между права и солидарност и обхваща гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, както и правата от „трето поколение“ (т.е. правото на добра администрация, свобода на информация, здравословна околна среда и защита на потребителите); счита, че ЕС следва да създаде регулаторна уредба, за да осигури защита срещу нарушения на правата на човека от страна на стопанските субекти;

7.  Подчертава, че включването на Хартата в първичното право на ЕС, без да се разширяват компетенциите на Съюза и при спазване на принципа на субсидиарност, както се предвижда в член 51 от нея, създава нови отговорности за институциите, отговорни за вземането на решения и изпълнението, както и за държавите-членки при прилагането на законодателството на ЕС на национално равнище, и че по този начин разпоредбите на Хартата станаха пряко приложими от европейските и националните съдилища; призовава институциите на ЕС и държавите-членки да увеличат съгласуваността между различните органи, отговорни за мониторинга и изпълнението, с оглед на ефективното прилагане на установената цялостна рамка и утвърждаването на общоевропейски механизъм за мониторинг, както и на система за ранно предупреждение като общия периодичен преглед;

8.  Припомня, че зачитането на основните ценности на ЕС и защитата и насърчаването на правата на човека и основните свободи представляват обща точка в отношенията на Съюза с трети държави, и подчертава, че ЕС е обвързан от Хартата и в това отношение; припомня във връзка с това, че насърчаването на демокрацията и принципите на правовата държава върви ръка за ръка със спазването, защитата и насърчаването на правата на човека и основните свободи; подчертава факта, че в рамките на новата институционална структура на ЕС Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) може да предложи възможност за подобряване на последователността и ефективността на усилията за насърчаване на правата на човека и демокрацията в областта на външната политика само ако се приеме основан на правата на човека подход към структурата на службата, нейните ресурси и дейности; подчертава, че Съюзът има водеща роля за насърчаването на правата на човека по света; в това отношение призовава ЕС да осигури ефективността на клаузите за правата на човека в международните споразумения и да взема под внимание принципите на Хартата, когато сключва споразумения с трети държави, както и да поддържа съгласуваност между своите вътрешни и външни политики в областта на правата на човека;

9.  Отново потвърждава, че присъединяването на ЕС към ЕКПЧ ще предостави минимално равнище на защита на правата на човека и основните свободи в Европа и ще осигури допълнителен механизъм за укрепване на правата на човека, а именно възможността за подаване на жалба до ЕСПЧ във връзка нарушение на правата на човека, което произтича от действие на институция на ЕС или държава-членка при прилагането на правото на ЕС и попада в обхвата на ЕКПЧ, и че съдебната практика на ЕСПЧ ще осигури по този начин значителен принос към настоящите и бъдещите действия на ЕС за спазване и насърчаване на основните свободи в областта на гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи, в допълнение към съдебната практика на Съда на ЕС в тази област;

10.  Призовава всички държави-членки на ЕС и Съвета на Европа да изразят ясната си политическа ангажираност и желанието си да подкрепят процеса на присъединяване и споразумението, както и да гарантират прозрачността на процеса на присъединяване, като подчертава, че е необходимо да се проведат подходящи консултации със съответните заинтересовани страни; призовава Комисията да финализира вътрешните си консултации, както и преговорите със Съвета на Европа, като намери подходящи решения на основните технически въпроси, с цел да приключи процеса на присъединяване в рамките на разумен срок и да гарантира възможно най-високо равнище на защита на правата на човека в Европа;

11.  Призовава Комисията и държавите-членки да повишават информираността относно ползите от присъединяването към ЕКПЧ и изпълняването на всички изисквания от страна на кандидатите, като разработят насоки относно подходящото прилагане и последиците от този допълнителен механизъм, за да се гарантира, че той може да се използва действително и ефикасно, както и като включат в обучението всички специалисти в съответните области;

12.  Освен това приветства създадените от Договора от Лисабон нови хоризонтални задължения за борба със социалното изключване и дискриминацията, за насърчаване на социалната справедливост и закрила, равенството между мъже и жени, зачитането на личния и семейния живот, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето, за разработване на обща политика в областта на убежището, имиграцията и борбата срещу трафика на хора, както и изричното позоваване на лицата от малцинства, което отразява още една основна ценност на Съюза; приветства факта, че Съюзът придоби статут на юридическо лице, който му позволява да се присъединява към международни договори, подобряването на съдебната защита с разширяването на обхвата на юрисдикцията на Съда на ЕС с включването на области от несъмнено значение за защитата на основните права, като например полицейското и съдебното сътрудничество в областта на наказателното право, засилената роля на Европейския парламент и националните парламенти в процеса на вземане на решения на европейско равнище, особено при оценяването на прилагането на политиката на ЕС в областта на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, засилената роля на европейските граждани, които понастоящем имат правомощието да инициират законодателство на ЕС чрез европейската гражданска инициатива, както и задължението за поддържане на открит, прозрачен и редовен диалог с представителните организации и гражданското общество (член 11, параграф 2 от ДЕС);

13.  Призовава за пълно и последователно прилагане, при спазване на международното и европейското право в областта на правата на човека, на Стокхолмската програма, която превръща в действителност задълженията и принципите, произтичащи от Договора, чрез създаването на стратегически насоки за пространството на свобода, сигурност и правосъдие;

Институции, прилагащи новата структура на основни права

14.  Счита, че европейските институции често са действали успоредно в областта на защитата на основните права и поради това призовава за обмисляне на предприетите действия и подобряване на сътрудничеството между институциите, като например установеното междуинституционално сътрудничество за годишния мониторинг на състоянието на правата на човека в ЕС, така че всяка институция да може да извлича ползи от докладите на другите институции;

15.  Отбелязва създаването на нов портфейл „Правосъдие, основни права и гражданство“ в рамките на Комисията като показател за нейния ангажимент да увеличи усилията си в областта на основните права и свободи и като положителен отговор на многократните искания на Парламента в това отношение; подобно разделение между правосъдие и сигурност не следва да засилва нелогичното разграничаване между необходимостта от защита на правата на човека на всички хора и необходимостта от гарантиране на тяхната сигурност; новият член на Комисията следва да обръща особено внимание на политиките на ЕС за борба срещу незаконната имиграция и тероризма, а пълната подкрепа от страна на колегията от членове на Комисията е от особено значение, за да се позволи на новия член на Комисията да запази първостепенна роля;

16.  Призовава Комисията да обяви 2013 г. за Европейска година на гражданството, за да стимулира дебата относно европейското гражданство и да информира гражданите на ЕС относно техните права, по-специално новите права, произтичащи от влизането в сила на Договора от Лисабон;

17.  Очаква конкретни действия от страна на новия член на Комисията, отговарящ за този портфейл, в съответствие с вече обявените намерения: по-специално и най-важно, приветства ангажимента за въвеждане на оценка на въздействието върху основните права за всички нови законодателни предложения; за надзор върху законодателния процес, за да се гарантира, че окончателните текстове са в съответствие с Хартата; за прилагане на политика на „нулева толерантност“ за нарушения на Хартата, като се провеждат щателни разследвания и се образува процедура за нарушение в случаите, когато държавите-членки нарушават своите задължения в областта на правата на човека при прилагането на правото на ЕС; както и за гарантиране, че гражданите на ЕС са добре информирани относно новата структура на основните права; призовава за последващи действия във връзка със съобщението от 2003 г. относно член 7 от Договора за Европейския съюз (COM(2003)0606) с цел определяне на прозрачен и последователен начин за овладяване на възможните нарушения на правата на човека и подходящо използване на член 7 от ДЕС въз основа на новата структура на основните права;

18.  Припомня на Комисията да следи за това, всички нови законодателни предложения да са в съответствие с Хартата, и да извърши проверка на съществуващите инструменти в това отношение; предлага оценките на въздействието, придружаващи предложенията на Комисията, ясно да посочват дали тези предложения са в съответствие с Хартата, с цел това съображение да се превърне в неразделна част от процеса на представяне на законодателни предложения; припомня на Комисията нейната изрична задача да провежда широки консултации със заинтересованите страни, с цел да осигури съгласуваност и прозрачност на дейността на Съюза (член 11, параграф 3 от ДЕС); подчертава в това отношение значението на платформата на Агенцията за основните права като съществен източник за изпълнението на тази задача;

19.  Припомня на Комисията да провежда обективни разследвания и да образува процедури за нарушение, когато при прилагането на законодателството на ЕС дадена държава-членка наруши правата, утвърдени в Хартата; освен това припомня на Комисията да отправи искане към държавите-членки да предоставят надеждни данни и факти и да събира информация и от неправителствени източници, както и да поиска от Агенцията за основните права и от други органи в областта на правата на човека да предоставят своя принос;

20.  Обръща внимание на неотдавнашното съживяване на национализма, ксенофобията и дискриминацията в някои държави-членки и подчертава централната роля, която следва да изпълнява Комисията с цел предотвратяване на тези възможни нарушения на основните права и борба срещу тях;

21.  Подчертава значението на годишния мониторинг на спазването на Хартата, извършван от Комисията, и отбелязва, че нейните доклади за мониторинг следва да съдържат оценка на прилагането на гарантираните права, оценка на най-спорните въпроси и положението на най-уязвимите групи в Съюза, съществуващите празноти по отношение на защитата, основните тенденции и структурните проблеми на национално равнище и на равнище ЕС с цел предлагане на конкретни инициативи и мерки, препоръчва разпространението на най-добри практики сред държавите-членки;

22.  Приветства съобщението на Комисията относно стратегията за ефективно прилагане на Хартата на основните права от Европейския съюз, в което посочва, наред с другото, превантивния си подход по отношение на ефективното прилагане, значението на вътрешното обучение относно основните права, систематичната проверка на аспектите, свързани с основните права, в оценките на въздействието на Комисията, изготвяни от Съвета за оценка на въздействието, както и необходимите в това отношение целенасочени комуникационни мерки, специално разработени с оглед на различни ситуации; освен това приветства акцента, поставен в горепосоченото съобщение на Комисията, върху значението на политическите критерии за присъединяване, определени през 1993 г. от Европейския съвет в Копенхаген, които изискват страните кандидатки да имат стабилни институции, гарантиращи демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата; запазването на този критерий означава подкрепа за защитата на основните права в бъдещите държави-членки;

23.  Призовава Комисията да прилага ценностите и принципите, утвърдени в Договора и Хартата, както и стратегията, предвидена в Стокхолмската програма, чрез конкретни законодателни предложения, като същевременно при осъществяването на тези действия взема предвид съдебната практика на ЕСПЧ; освен това призовава за „лисабонизация“ на съществуващите достижения на правото на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество и за засилване на демократичната отчетност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие;

24.  Предлага установяването на работни отношения между членовете на Комисията, отговарящи за правосъдието, основните права и гражданството, и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, като те бъдат канени редовно с цел обмяна на мнения по актуални въпроси и събития в областта на основните права;

25.  Подчертава, че Европейският парламент следва също така да засили своята самостоятелна оценка на въздействието относно основните права във връзка със законодателните предложения и разглежданите изменения в хода на законодателния процес и да я направи по-систематична, по-специално като разшири възможностите, предвиждани понастоящем в член 36 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно спазването на Хартата, и да поиска от Правната служба становища по правни въпроси, свързани с проблематиката относно основните права в ЕС;

26.  Призовава Съвета да се адаптира към промените, наложени от Договора, и да спазва Хартата в своята законотворческа дейност; поради това приветства създаването на постоянната работна група „Основни права, граждански права и свободно движение на хора“ към Съвета и подчертава, че е важно този нов орган да има широк мандат, за да се включват свързани с основните права въпроси от значение за ЕС и държавите-членки, да представлява форум в рамките на Съвета за обмен на гледни точки относно вътрешни въпроси в областта на правата на човека и да работи по прозрачен и ефективен начин, също така и във връзка с Европейския парламент;

27.  Отново потвърждава междуинституционалното споразумение за общ подход за оценка на въздействието(4), посочено в съобщението на Комисията относно стратегията за ефективно прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз, което постановява, че Парламентът и Съветът са отговорни за оценяването на въздействието на внасяните от тях изменения;

28.  Призовава Съвета да гарантира, че работната група на Съвета „Основни права, граждански права и свободно движение на хора“ (FREMP) има широк мандат, който би могъл да включи, например, обсъждане на докладите на Агенцията за основните права (в допълнение към препоръките на органите на ООН, които наблюдават спазването на договорите, и специфичните процедури и механизми на ООН) и изготвяне на официални отговори по отношение на тези доклади, оценка на външното въздействие на инструментите и политиките на ЕС в областта на правата на човека, в координация с работната група на Съвета „Права на човека“ (COHOM), гарантиране на координация с агенциите, които нямат мандат по отношение на правата на човека, но дейността им оказва въздействие върху тази област (напр. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) или Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX)), преглед на подписването, ратифицирането и изпълнението на международните инструменти в областта на правата на човека от страна на ЕС и на държавите-членки и създаване на форум в рамките на Съвета за обмен на мнения относно вътрешни въпроси в областта на правата на човека;

29.  Призовава за зачитане на правото на Парламента да упражнява демократичен контрол въз основа на Договорите; настоява върху необходимостта от увеличаване на прозрачността и улесняване на достъпа до документи между институциите на ЕС, с цел да се развива по-ефективно междуинституционално сътрудничество, включително отчетност по въпросите, свързани с основните права; подчертава своята роля в последващите действия във връзка с резолюциите си относно основните права в ЕС и в процеса на оценяване на работата на останалите институции на ЕС във връзка с действията или бездействието им при оценката на развитието на положението в тази област (например чрез годишните доклади), при което Парламентът съчетава политически послания с основан на факти подход; подчертава правото си, посочено в член 218, параграф 10 от ДФЕС, да получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата за сключване на международни споразумения между Съюза и трети държави или международни организации;

30.  Потвърждава нарасналата роля на Съда на ЕС при гарантирането на надлежно спазване на Хартата от страна на всички институции, агенции и държави-членки на ЕС в процеса на прилагане на законодателството на ЕС и отбелязва, че това ще даде възможност на Съда на ЕС да укрепи и да продължи да развива своята съдебна практика в областта на основните права; подчертава, че е необходимо да се установи сътрудничество между националните съдилища, Съда на ЕС и ЕСПЧ с цел по-нататъшното развиване на последователна съдебна практика в областта;

31.  Подчертава ролята на Агенцията за основните права за непрекъснатото наблюдение на състоянието на основните права в рамките на Съюза и въздействието на Договора от Лисабон в тази област посредством предоставяне на анализи, помощ и експертен опит – задача, изискваща качество, обективност, ефективна безпристрастност и прозрачност; призовава Комисията да преразгледа и засили мандата на Агенцията за основните права с цел привеждане на работата ѝ в съответствие с новите изисквания въз основа на Договора от Лисабон и Хартата; посочва, че в рамките на подновения мандат ролята на Агенцията за основните права в областта на мониторинга следва да се разшири, така че да обхване присъединяващите се страни; поради това са необходими подходящи ресурси за изпълнението на нейните задачи, разширени вследствие на прилагането на Хартата; отново заявява своето искане да участва пълноценно при преразглеждането на многогодишната програма на Агенцията за основните права; приветства включването в годишния доклад на Агенцията за основните права на приложение, в което се посочва ратифицирането от страна на държавите-членки на международните инструменти в областта на правата на човека;

32.  Подчертава, че основната задача на Агенцията за основните права е да предоставя на институциите, отговорни за вземането на решения, факти и данни по въпроси, свързани с основните права, и че за тази цел тя събира и анализира информация и данни и предприема действия за повишаване на осведомеността, като провежда научни изследвания и проучвания, основани на задълбочени методологии, публикува тематични и годишни доклади, участва в мрежи и насърчава диалога с гражданското общество; приветства годишния доклад на агенцията за 2009 г. и факта, че той предлага сравнителен преглед и подчертава добрите практики в 27-те държави-членки;

33.  Призовава институциите на ЕС, отговорни за вземането на решения, да използват данните и фактите, предоставени от Агенцията за основните права, по време на подготвителния етап на законодателната дейност, в процеса на вземане на решения и/или мониторинга и да осъществяват постоянно и тясно сътрудничество с Агенцията за основните права, като същевременно се включва и нейната платформа от НПО;

34.  Призовава всички европейски агенции да изпълнят ангажимента си за защита на основните права и да включат подход, свързан с основните права, във всички свои дейности; призовава също така ЕС да гарантира пълната юридическа отговорност на агенциите си в това отношение;

35.  Счита, че FRONTEX следва да установи структурирано сътрудничество с агенциите, занимаващи се с въпроси, свързани с основните права, мигрантите или предоставянето на убежище, и със Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), с цел да се улеснят операциите, които имат отношение към защитата на правата на човека; приветства споразумението за сътрудничество между FRONTEX и Агенцията за основните права, подписано през 2010 г.;

36.  Подчертава факта, че ЕС и държавите-членки имат споделени задължения в областта на прилагането и спазването на правата на човека и основните права, в съответните си сфери на отговорност и в съответствие с принципа на субсидиарност, както и че тази споделена отговорност и компетентност представлява както възможност, така и задължение от страна на държавите-членки и на институциите на ЕС; подчертава предоставената от Договора от Лисабон по-голяма роля на националните парламенти и подкрепя установяването на официален постоянен диалог между Европейския парламент и националните парламенти;

37.  Припомня на държавите-членки тяхното задължение да предоставят при поискване на Комисията, в качеството й на пазителка на договорите, надеждни данни и факти;

38.  Подчертава значението на съдебните органи в държавите-членки, които играят основна роля за гарантиране на спазването и прилагането на основните права, и поради това настоятелно призовава да се подкрепя лесен достъп до съдилищата и производствата в разумен срок като средство за укрепване на защитата на основните права и правата на човека; настоятелно призовава държавите-членки да положат усилия в посока непрекъснато обучение на националните съдии в областта на основните права и свободи, включително новите аспекти в областта след влизането в сила на Договора от Лисабон;

39.  Счита, че действията на ЕС не следва да се ограничават единствено до мерки спрямо вече извършени нарушения на основните права, а следва също така да са насочени към предотвратяването на такива нарушения; поради това призовава за обсъждане механизмите за ранно откриване на възможни нарушения на основните права в ЕС и в неговите държави-членки, временно преустановяване на действието на мерките, представляващи такива нарушения, ускорени правни процедури за установяването дали дадена мярка противоречи на основните права на ЕС и санкции в случай че въпросните мерки се прилагат въпреки това, в противоречие с правото на ЕС;

40.  Призовава институциите на ЕС и държавите-членки да удвоят усилията си, насочени към добро информиране и повишаване на осведомеността на обществеността, тъй като основните права могат да бъдат по-ефективно защитени, ако самите лица са осведомени относно своите права и наличните механизми за тяхната защита; призовава за активно използване на опита на гражданските организации и съответните НПО, както и за поддържане на непрекъснати работни отношения с всички подобни организации при прилагането на новата структура на основните права и при предприемането на действия по конкретни случаи;

41.  Потвърждава отново правото си ежегодно да представя доклад относно състоянието на основните права в ЕС, като разглежда въпроси за основните права, свързани с институции, агенции или държави-членки на ЕС, ако това се счита за необходимо;

Сътрудничество с международни организации в рамките на новата структура на основните права

42.  Предлага да се намерят начини за подобряване на сътрудничеството на институциите и агенциите на ЕС с международните организации, ангажирани със защитата на основните права и свободи, както и за по-добро използване и по-ефективно насочване на резултатите от опита в тази област;

43.  Призовава институциите на ЕС да използват пълния потенциал на Меморандума за разбирателство между Съвета на Европа и ЕС в интерес на по-силното взаимодействие и последователност на европейско равнище и предлага да се използва по по-добър начин експертният опит, придобит чрез разработените от Съвета на Европа механизми за мониторинг, стандарти и констатации в областта на правата на човека, като по този начин се избягва дублиране на работата; потвърждава отново необходимостта Съюзът да взема по-активно участие в работата на Комисаря по правата на човека към Съвета на Европа, а ЕС да отчита в по-голяма степен тази работа при изпълнението на политиките в областта на свободите, сигурността и правосъдието;

44.  Призовава държавите-членки на ЕС да подпишат и ратифицират основните конвенции на Съвета на Европа и на ООН в областта на правата на човека и допълнителните факултативни протоколи към тях: наред с другите, Европейската социална харта (преработена), Конвенцията за борба с трафика на хора, Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, Европейската харта за регионалните или малцинствените езици на Съвета на Европа, както и Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията на ООН за статута на бежанците, конвенцията на ООН за защита правата на всички работници-мигранти и членовете на техните семейства, Конвенцията на ООН срещу организираната престъпност и двата протокола към нея срещу трафика на хора и прехвърлянето през граница на нелегални имигранти, Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Конвенцията на ООН за правата на детето и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; освен това предлага в рамките на европейския законодателен процес да се отчитат в по-голяма степен международните актове и към тях да се правят повече позовавания;

45.  Подчертава, че е необходимо да се отдава подходящо внимание на различните механизми на ООН за мониторинг, както и на констатациите на органите на ООН в областта на правата на човека, и предлага да се следват отблизо техните препоръки, отнасящи се до държавите-членки; подчертава значението на общия периодичен преглед (ОПП), извършван от Съвета на ООН по правата на човека; препоръчва да се работи в сътрудничество със Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН и Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците; приветства откриването в Брюксел на първата европейска регионална служба на Върховния комисар на ООН по правата на човека;

46.  Подчертава важната роля и активната работа на Бюрото за демократични институции и права на човека, на специалните представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) по въпросите на свободата на медиите и борбата срещу трафика на хора, както и на Върховния комисар за националните малцинства;

47.  Призовава държавите-членки, заседаващи в Съвета за сигурност на ООН, да следят за това, в процедурите по вписване в списъци на предполагаеми терористи или терористични групи и на заличаването им от тях да се предвиждат гаранции на процесуалните права, както изисква съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз;

Най-неотложните предизвикателства на новата епоха

48.  Подчертава, че новата структура ще бъде оценявана в светлината на това колко ефективно най-неотложните въпроси и най-често срещаните нарушения се разглеждат от отговорните институции както в държавите-членки, така и на равнище ЕС, включително в рамките на външните отношения на ЕС;

49.  Поради това припомня всички свои резолюции, обсъждания и констатациите от мисиите през 2009 г. по свързани с основните права въпроси, които сочат, че има много нерешени въпроси и конкретни случаи на нарушаване на основните права, налагащи спешни действия, средносрочни стратегии и дългосрочни решения, както и последващи действия от страна на институциите на ЕС, като например:

o
o   o

   защитата на четирите основни свободи като основни постижения на ЕС, като се обръща специално внимание на свободата на движение на гражданите на ЕС,
   гарантирането на правата на всички лица, които се намират на територията на ЕС, независимо от тяхната националност,
   гарантирането на правна сигурност и наличието на подходящ контрол и механизми за балансиране, присъщи на една добре функционираща демократична система,
   гарантиране на защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, включително събирането, обработването, прехвърлянето и съхранението на финансови и лични данни, както в рамките на ЕС, така и извън него, в съответствие с принципите за крайна цел, необходимост и пропорционалност и с правата на коригиране и на обжалване, както и насърчаването на точния баланс между свободите на индивида и колективната сигурност, поставен пред предизвикателство от нови форми на тероризъм и на организирана престъпност,
   борбата срещу трафика на хора – особено на жени и деца – тъй като това представлява форма на робство; отбелязва, че въпреки законодателствата и политическите ангажименти на ЕС и на държавите-членки в продължение на години наред, по приблизителни изчисления стотици хиляди души ежегодно стават обект на трафик в посока към ЕС или на територията на ЕС, и подчертава неотложната необходимост от борба с тази форма на престъпност, включително посредством новата предложена директива на ЕС, в която се предлага назначаването на национални докладчици, които да следят за прилагането на национално равнище на политиката срещу трафика на хора,
   защитата на правата на бежанците и мигрантите, като се следи за това управлението от страна на ЕС на миграционните потоци и преговорите по споразумения за обратно приемане с трети държави да не излагат тези лица на опасност от нарушаване на правата на човека,
   защитата на правата на жертвите на насилие, престъпност, война и нарушаване на правата на човека, политическа област, в която е необходимо законодателство на равнище ЕС, без пренасочване на вниманието и средствата, предназначени за превенцията, борбата срещу престъпността и тероризма, и предприемането на мерки по отношение на дълбоките причини за тези явления; подчертава общественото консултиране в ЕС относно увеличаването на правата на жертвите на престъпност и насилие, започнало в началото на 2010 г., и очаква последващото предложение на Комисията относно практическите мерки в подкрепа на жертвите по време на съдебното производство; припомня инициативата на държава-членка относно европейска заповед за осигуряване на защита с цел засилване на защитата, предоставяна на жертвите, които пътуват между държавите-членки на ЕС, но настоятелно призовава за поясняване от правна гледна точка на разпоредбите й,
   разработването на стратегия на ЕС в областта на правата на детето чрез практически мерки за борба срещу малтретирането на деца, сексуалната експлоатация и детската порнография, за насърчаване на по-безопасното използване на интернет и за премахване на детския труд и детската бедност, предвид това, че според приблизителни изчисления 10–20 % от децата в Европа са жертва на сексуално насилие в детството си, че изследванията показват, че децата –жертви на детската порнография, са все по-малки на възраст и че настоящите икономически условия в световен план заплашват повече деца с превръщането им в работна сила и/или с бедност,
   популяризирането на политиките на ЕС в областта на убежището и имиграцията в съответствие с ценностите и принципите, посочени в Договорите, Хартата и ЕКПЧ,
   развиването на стратегия на ЕС относно правата на лицата с увреждания, които и днес търпят прояви на дискриминация в социалния, професионалния и културния си живот,
   забраната и премахването на всяка форма на дискриминация, въз основа на член 21 от Хартата, включително етническото профилиране, като същевременно се отчитат установените правни отговорности и правомощия,
   защитата на езиковото многообразие, което е част от културното наследство на Европа, включително малцинствените езици,
   забраната на санкционирането на употребата на език, различен от официалния език на държава-членка,
   борбата с бедността и социалното изключване,
   изготвянето на ориентирана към действия стратегия на равнище ЕС за насърчаване на приобщаването на ромите и включването на въпроса в рамките на изпълнението на европейските, националните, регионалните и местните политики, а също и установяването на сътрудничество между държавите-членки и ЕС,
   създаването на рамка на ЕС относно процесуалните права за заподозрените в наказателните производства,
   гарантирането и насърчаването на свободата на пресата в Европейския съюз, чието положение се влошава от година на година, като най-значимите факти са концентрацията на медиите, натискът, упражняван върху журналисти и тяхната работа, и съдебното преследване срещу журналисти без наличието на действителни или сериозни основания за това,
   оценката на действащите споразумения за обратно приемане, сключени от ЕС, и оценката на въздействието върху основните права на политиката на ЕС относно споразуменията за обратно приемане,
   насърчаването на социалното приобщаване на най-уязвимите лица чрез образование и положителни действия, включително лицата, лишени от свобода, бившите такива и изтърпяващите алтернативни наказания, както и всяка друга мярка, насърчаваща тяхната социална реабилитация,
   правото на образование за всички,
   защитата на мигрантите, по-специално на кандидатите за убежище,
   насърчаването на гражданското общество да поощрява прозрачни и редовни дебати относно основните права, за да се гарантира възможно най-широка защита за тези права,
   борбата с всички форми на расизъм, ксенофобия и антисемитизъм,
   насърчаването на по-голямо разбирателство между различните вероизповедания и култури с оглед подобряване на процеса на европейска интеграция,
   защитата на правата на незаконните имигранти в ЕС,
   защитата на свободата на словото и свободата, независимостта и плурализма на медиите и пресата и свободното движение на информация,
   защитата на свободата на мисълта, съвестта и религията от каквото и да е нарушаване, тъй като това е основно право, посочено в член 10 от Хартата, което включва да се изповядва, публично или частно, религия или убеждения;

50.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, Съвета и Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и страните кандидатки, Организацията на обединените нации, Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

(1) CM(2007)74.
(2) ОВ С 46 Е, 24.2.2010 г., стр. 48.
(3) ОВ С 287 Е, 29.11.2007 г., стр. 309.
(4) Документ на Съвета 14901/05 от 24.11.2005 г.


Въздействието на рекламите върху поведението на потребителите
PDF 398kWORD 100k
Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно въздействието на рекламите върху поведението на потребителите (2010/2052(INI))
P7_TA(2010)0484A7-0338/2010

Европейският парламент,

–  като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар(Директива за нелоялните търговски практики)(1),

–  като взе предвид Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама (Директива относно заблуждаващата и сравнителната реклама)(2),

–  като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги)(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (Регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите)(4),

  Като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално член 7 (зачитане на личния и семейния живот) и член 8 (защита на личните данни),

   като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(5),

  като взе предвид Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. Относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации(6),

  като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 08 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар(7),

  като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно защитата на потребителите(8),

  като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно таблото за резултатите за вътрешния пазар(9),

  като взе предвид своята резолюция от 13 януари 2009 г. относно транспонирането, изпълнението и прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и на Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама(10),

  като взе предвид своята резолюция от 18 ноември 2008 г. относно Индекса за развитие на пазарите на дребно(11),

–  като взе предвид резолюцията си от 3 септември 2008 г. относно влиянието на маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете(12),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 януари 2009 г., озаглавено „Проследяване на резултатите за потребителите в единния пазар: Второ издание на индекса за развитие на пазарите на дребно“ (COM(2009)0025) , както и придружаващия го работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Второ издание на индекса за развитие на пазарите на дребно“(SEC(2009)0076),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 29 март 2010 г., озаглавен „Индекс за развитие на пазарите на дребно – доколко потребителите се чувстват на своя територия на вътрешния пазар – Мониторинг на интеграцията на вътрешния пазар на дребно и контролни показатели на потребителската среда в държавите-членки“(SEC(2010)0385),

–  като взе предвид доклада относно защитата на потребителите на вътрешния пазар, публикуван от Комисията през октомври 2008 г. в специалното издание на Евробарометър № 298,

–  като взе предвид аналитичния доклад относно отношението към трансграничната търговия и защитата на потребителите, публикуван от Комисията през март 2010 г. във Флаш Евробарометър № 282,

–  като взе предвид европейския подход към медийната грамотност в електронна среда (COM(2007)0833),

–  като взе предвид насоките на Комисията относно прилагането на Директивата за нелоялните търговски практики (SEC(2009)1666),

–  като взе предвид становище 2/2010 относно поведенческата реклама онлайн, прието на 22 юни 2010 г. от работната група „Защита на данните по член 29“,

–  като взе предвид становище 5/2009 относно социалните мрежи онлайн, прието на 12 юни 2009 г. от работната група „Защита на данните по член 29“,

–  като взе предвид съобщението на френската Национална комисия за информатика и свободи (CNIL) от 5 февруари 2009 г., озаглавено „Целева онлайн реклама“,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0338/2010),

A.  като има предвид, че рекламата стимулира конкуренцията и конкурентоспособността и вероятно ще ограничи злоупотребите с господстващо положение, както и че тя насърчава иновациите на вътрешния пазар, и от тази гледна точка е от полза за потребителите, по-специално що се отнася до разнообразието на избора, намаляването на цените и предоставянето на информация за нови продукти,

Б.  като има предвид, че рекламата представлява важен и често от основно значение източник на приходи за динамична и конкурентоспособна медийна среда и че тя активно допринася за многообразието и независимостта на печата в Европа,

В.  като има предвид, че някои рекламни практики може обаче да окажат отрицателно въздействие върху вътрешния пазар и потребителите (нелоялни практики, нахлуване в публичното/частното пространство, насочване към определена целева група потребители, пречки за влизане на вътрешния пазар и нарушаването му),

Г.  като има предвид, че все още е необходимо да се води борба с нелоялните търговски практики в областта на рекламата, като от специалното проучване Евробарометър 29 става ясно, че те са все още често срещано явление,

Д.  като има предвид важността на въздействието на развитието на комуникационните средства в областта на рекламата, по-специално чрез развитието на интернет, социалните мрежи, форумите, блоговете, нарастващата мобилност на ползвателите и подема на цифровите продукти,

Е.  като има предвид, че по отношение на известно отдръпване от страна на потребителите пред разнообразието от рекламни съобщения, понастоящем съществува изкушението да се използват новите комуникационни технологии за разпространяване на съобщения с търговска цел, като в същото време те не са ясно обозначени като такива и поради това могат да подведат потребителя,

Ж.  като има предвид, че разработването на новите онлайн рекламни практики и на подобни такива чрез мобилни устройства поражда съвкупност от въпроси, които следва да бъдат разгледани с цел гарантиране на висока степен на защита на ползвателите,

З.  като има предвид, че онлайн рекламата изпълнява важна икономическа роля, по-специално чрез финансирането на безплатни услуги, и че тя се увеличи по експоненциален начин,

И.  като има предвид, че рекламата, насочена към определена целева група потребители (контекстуална, персонализирана, поведенческа), за която се предполага, че е адаптирана към интересите на ползвателите на интернет, представлява сериозно посегателство върху защитата на личния живот, когато се основава на проследяване на отделните лица (т.нар. „бисквитки“, създаване на профили, географска локализация) и за нея не е получено предварително, свободно и изрично съгласие от страна на потребителя,

Й.  като има предвид, че персонализирането на рекламните съобщения не трябва да води до развитие на натрапчива реклама, нарушаваща законодателството относно защитата на личните данни и личния живот,

К.  като има предвид, че особено уязвимите категории лица поради умствен, физически или физиологичен недъг, поради възрастта им или тяхната доверчивост, като децата, юношите, възрастните хора или някои дестабилизирани лица поради социалноикономическото им положение (свръхзадлъжнели лица, например) трябва да бъдат обект на особена защита,

Л.  като отчита, че все още има липса на информация относно точното социално-психологическо въздействие на новите, по-всепроникващи и по-широко разпространени форми на реклама, по-специално по отношение на лицата, които не могат да си позволят да купят рекламираните по този начин продукти и услуги,

М.  като има предвид, че специфичното естество на определени продукти – като тютюн, алкохол, лекарства и онлайн залагания, изискват подходящо регламентиране на рекламата по интернет с цел избягване на злоупотреби, зависимост и фалшифициране,

Н.  като има предвид, че рекламата може да действа като мощен катализатор при борбата срещу стереотипите и предразсъдъците, основани на расизъм, сексизъм и ксенофобия,

О.  като има предвид, че рекламата често предава предубедени и/или пренебрежителни съобщения, които увековечават стереотипни предразсъдъци по отношение на пола, като по този начин подронват стратегиите за постигане на равенство, насочени към изкореняване на неравенствата,

Оценка на действащата законодателна/незаконодателна рамка

1.  Счита, че Директивата за нелоялните търговски практики предоставя изключително важна правна рамка за борба срещу заблуждаващата и агресивна реклама при отношенията между предприятия и потребители; признава, че все още не е възможна цялостна оценка, но че много затруднения при прилагането и тълкуването вече са явни (особено по отношение на новите, по-всепроникващи форми на реклама), както беше посочено в решенията на Съда на ЕС срещу съществуващите национални мерки, поради това, че попадат извън разпоредбите на Директивата за нелоялните търговски практики, което може да постави под въпрос ефикасността на директивата;

2.  Подчертава, че различията в тълкуването и прилагането на национално равнище не са довели до желаното равнище на хармонизиране, като това поражда правна несигурност и възпрепятства трансграничния обмен в рамките на единния пазар;

3.  Призовава Комисията много редовно да актуализира, разяснява и подсилва насоките си относно прилагането на Директивата за нелоялните търговски практики, както и да осигури техния превод на всички официални езици на ЕС; призовава също държавите-членки доколкото е възможно да вземат предвид тези насоки;

4.  Приветства намерението на Комисията да финализира и публикува през м. ноември 2010 г. база данни с националните мерки, приети в рамките на транспониране на Директивата за нелоялните търговски практики, на относимата съдебна практика и на други съответни документи;

5.  Припомня, че обхватът на Директивата за нелоялните търговски практики се ограничава с отношенията между стопански субекти и потребители, докато Директивата относно заблуждаващата и сравнителната реклама обхваща също така отношенията между стопански субекти; подчертава, че някои структури, като например НПО или групи по интереси не попадат в обхвата нито на Директивата за нелоялните търговски практики, нито на Директивата относно заблуждаващата и сравнителната реклама; следователно призовава Комисията да извърши отделен анализ на въздействието на заблуждаващите рекламни практики, насочени към тези категории, които изглежда, че не попадат в обхвата на нито една от двете директиви; призовава държавите-членки да подобрят координацията помежду си и да предоставят необходимите решения за тези категории, които са обект на заблуждаващи трансгранични рекламни практики на територията на ЕС;

6.  Приветства координираните действия по контрол, проведени от държавите-членки (систематичната проверка „Sweep“); призова този вид действия да се прилагат нееднократно и да се разшири приложното им поле; призовава Комисията да докладва на Парламента относно резултатите от систематичния и едновременен контрол и да изготвя, ако е необходимо, допълнителни мерки за подобряване на вътрешния пазар по отношение на потребителите;

7.  Призовава държавите-членки да предоставят на компетентните национални органи необходимите финансови, човешки и технологични средства и ресурси, за да бъдат ефективни техните действия; настоятелно призовава Комисията, въз основа на опита на мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, да улесни допълнително сътрудничеството между националните органи и да подобри ефективността на техния контрол;

8.  Призовава Комисията да изготви анализ на задълженията и контролните функции на националните органи в областта на защитата на потребителите и да обобщи добрите практики, така че да се подобри ефективността на работата на тези органи;

9.  Призовава Комисията да разшири приложното поле на Регламент (ЕО) №2006/2004 до подправянето и незаконните продукти и да ускори обменът на информация между държавите-членки в рамките на настоящия регламент, за да се подобри борбата срещу измамите, свързани с незаконната реклама;

10.  Разглежда практиката на саморегулиране като динамичен, гъвкав и отговорен начин за допълване на действащата законодателна рамка; предлага тези държави-членки, които все още не разполагат с органи за саморегулиране, да улеснят тяхното създаване въз основа на най-добрите практики от други държави-членки и/или официално да ги признаят;

11.  Подчертава все пак границите на саморегулирането, което в никакъв случай не може да замени законодателството, по-специално що се отнася до изготвянето на правила за защита на личните данни на потребителите и на санкциите, приложими в случай на незачитане на тези правила;

12.  Призовава Комисията и държавите-членки да извършат оценка на прилагането на национални кодекси за поведение по отношение на медиите и новите информационни и комуникационни технологии; призовава държавите-членки да оценят ефективността на националните органи за саморегулиране;

13.  Подчертава корпоративната отговорност, която произтича от въздействието и обсега на широко разпространената и всепроникваща реклама, и изтъква ролята на рекламните агенции за изграждане на култура на корпоративно съзнание и корпоративна отговорност;

14.  Насърчава провеждането на консултации с различните заинтересовани страни относно развитието на законодателството;

15.  Призовава Комисията и държавите-членки да гарантират чрез подходящи средства, че лицата, работещи в медиите и рекламната дейност, зачитат човешкото достойнство и се противопоставят на пряката или косвената дискриминация или стереотипното изобразяване, както и на подбуждането на омраза, основана на пол, раса, етнически произход, възраст, религия или убеждения, сексуална ориентация, увреждания или социален статус;

16.  Призовава държавите-членки, които все още не са приложили Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, да направят това незабавно; очаква с интерес публикуването от Комисията на доклада относно прилагането на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги и подчертава, че е необходимо да се взима под внимание използването на новите технологии (например телевизия през IP адрес);

Проблематика, възникнала с развитието на интернет/на новите технологии

17.  Осъжда развитието на „скрита“ реклама по интернет, която не попада в обхвата на Директивата за нелоялните търговски практики (отношения потребител – потребител (С2С)), посредством разпространението на коментари в социални мрежи, форуми или блогове, които по съдържание трудно се различават от обикновено изразяване на мнение; счита, че действително съществува опасност потребителите да вземат погрешни решения с убеждението, че информацията, на която се основават, произхожда от обективен източник; осъжда случаите, в които някои стопански субекти финансират пряко или косвено действие за насърчаване на разпространението на съобщения или коментари, които изглеждат, че произлизат от самите потребители, а всъщност става въпрос за съобщения с рекламен или търговски характер и призовава Комисията и държавите-членки да гарантират правилно прилагане на Директивата за нелоялните търговски практики в това отношение;

18.  Предлага на държавите-членки да насърчават установяването в рамките на форумите на наблюдатели/регулатори, които са запознати с рисковете от скритата реклама, както и развитието на информационни кампании с цел предупреждаване на потребителите относно тези „скрити“ форми на реклама;

19.  Припомня, че борбата на европейско равнище срещу скритата реклама има голямо значение във връзка със заздравяването на пазара и укрепването на доверието на потребителите, тъй като може да става въпрос за начин за някои специалисти да заобикалят правилата на конкуренцията, като по изкуствен начин и без да правят разходи придават прекомерна стойност на предприятието си или пък клеветят по нелоялен начин някои конкурент;

20.  Изразява безпокойството си по повод на банализирането на поведенческата реклама и развитието на натрапващи се рекламни практики (четене на съдържанието на електронната поща, използване на социалните мрежи и географската локализация, пренасочване на целевите реклами), които представляват посегателства върху личния живот на потребителите;

21.  Подчертава опасността, създавана от дружествата, едновременно доставчици на съдържание и рекламни агенции (възможно смесване на данните, събирани при тези две дейности), и отправя искане към Комисията и държавите-членки да гарантират, че не може да има изтичане на информация между различните равнища на събиране на данни;

22.  Подчертава, че потребителите трябва да бъдат информирани в ясна, четлива и сбита форма за събирането, обработката и използването на техните данни, и настоятелно призовава специалистите в областта на рекламата да работят в посока на стандартна употреба на формуляр за даване на съгласие, лесен за използване от потребителя; отбелязва, че личните данни следва да се държат и използват само при изрично съгласие на потребителя;

23.  Подчертава необходимостта от обстойно информиране на потребителя, когато приема реклами в замяна на ценови промени, резултат от поведенчески маркетингови техники;

24.  Подчертава необходимостта от включването на въпросите относно личния живот като норми в бъдещите технологични решения, включващи използване на лични данни; счита, че тези, които разработват нови технологии, от самото начало на този процес трябва да предвиждат сигурност и защита на данните в съответствие с най-високите стандарти и като се позовават на принципа „privacy by design“ - прилагане на изискванията за защита на данните на най-ранния възможен етап от цикъла на развитие на технологичните нововъведения;

25.  Призовава Комисията да проучи различните начини (законодателни или не), както и да провери техническите възможности на равнището на Европейския съюз за ефективно прилагане на следните мерки:

   извършване на задълбочено проучване на новите рекламни практики онлайн и чрез мобилните телефони; докладване на Парламента относно резултатите от проучването;
   забрана във възможно най-кратък срок на системното и без подбор изпращане на рекламни съобщения на мобилните телефони на всички ползватели, разположени в зоната на обхват на рекламен афиш, посредством технологията „блутут“, без тяхното предварително съгласие;
   гарантиране, че при рекламните практики се зачита поверителността на личната кореспонденция и приложимото в тази област законодателство; забрана във възможно най-кратък срок на четенето от трети лица, по-специално с рекламна или търговска цел, на съдържанието на личната електронна поща;
   изискване във възможно най-кратък срок за това, рекламите, разпространявани по електронна поща, да съдържат задължително линк, позволяващ автоматично да се откаже всяка бъдеща реклама;
   гарантиране във възможно най-кратък срок на прилагането на техники, които позволяват да се разграничават „бисквитките“ за рекламно проследяване, за които задължително се изисква свободно и ясно изразено предварително съгласие, от другите „бисквитки“;
   гарантиране на това, че използването на параметри по подразбиране за информационните системи, продавани на широките потребители, и за услугите, свързани със социалните мрежи, е системно установявано в съответствие с най-строгите критерии за защита на данните („privacy by design“);
   установяване на общностна система за обозначаване на сайтовете по модела на проекта за „Европейски печат за неприкосновеност на личния живот“ („European Privacy Seal“), която да удостоверява спазването от страна на сайта на законите в областта на защитата на личните данни; счита, че това следва да включва задълбочена оценка на въздействието и трябва да избягва дублирането на съществуващите системи за обозначаване;
   обръщане на специално внимание, в сътрудничество с националните органи в областта на рекламата и/или органите за саморегулиране, на заблуждаващата реклама, включително онлайн рекламата, в специфични сектори като продажба на хранителни продукти, фармацевтични и медицински продукти, когато освен икономическите интереси на потребителите може да бъде засегнато и здравето им с възможни сериозни последици;
   преразглеждане на режима на ограничена отговорност на услугите на информационното общество, за да се гарантира, че за продажбата на наименование на марка, регистрирано като ключова дума с рекламна цел в търсачка, се изисква предварителното разрешение от собственика на марката;

Защита на уязвимите групи

26.  Отправя искане към Комисията да изготви подробен анализ на въздействието на заблуждаващата и агресивна реклама върху уязвимите потребители, по-специално деца и юноши, в срок до 2012 г., и да гарантира правилното прилагане на съответните законодателни актове относно защитата на децата и юношите;

27.  Призовава Комисията да осъществи, като приоритет, проучване в дълбочина на точните социалнопсихологически въздействия на рекламата, с оглед на новите рафинирани техники, които се използват;

28.  Изтъква, че децата и юношите са особено уязвими категории лица с оглед на голямата им възприемчивост и любопитство, липса на зрялост, ограничена свободна воля и голяма възможност за повлияване, особено чрез използването на нови средства на комуникация и технологии;

29.  Настоятелно призовава държавите-членки да насърчават по-голяма защита на уязвимите потребители като децата, да насърчават медиите да ограничават телевизионната реклама, насочена към деца, по време на телевизионни програми, гледани основно от младите хора (като например детски образователни програми, анимационни филми и др.), като се има предвид, че сходни мерки вече се прилагат в някои държави-членки;

30.  Изисква специфичните области на интереси за всички деца да не са предмет на рекламно таргетиране;

31.  Насочва вниманието към уязвимостта на потребителите по отношение на рисковете, свързани с подражанието, което може да доведе до неуместно поведение, насилие, напрежение, разочарование, тревожност, вредна пристрастеност (тютюнопушене, наркотици), нарушения в храненето вследствие например на анорексия невроза и булимия, както и нарушаване на психическото равновесие; призовава всички рекламни агенции и лицата, работещи в медиите, да преразгледат използването на изключително слаби манекени (мъже и жени), с цел да избегнат вредните послания относно външността, физическите недостатъци, възрастта и теглото, като вземат предвид влиянието и въздействието на рекламите върху децата и младежите;

Гарантиране на равенството между половете и човешкото достойнство в рекламите

32.  Призовава Комисията и държавите-членки да предприемат подходящите мерки за гарантиране на това, че маркетингът и рекламата гарантират зачитане на човешкото достойнство, без никаква дискриминация, основана на пол, религия, убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация;

33.  Заема становището, че рекламната дейност може да бъде ефективен инструмент за оспорване и противопоставяне на стереотипите, както и средство за борба срещу расизма, сексизма и дискриминацията, което е от основно значение в съвременните общества, характеризиращи се с културно многообразие; призовава Комисията, държавите-членки и лицата, работещи в рекламния сектор, да активизират своята дейност в областта на обучението и образованието като способ за преодоляване на стереотипите и дискриминацията и за насърчаване на равенството между половете, особено още от ранна възраст; призовава по-специално държавите-членки да въведат и развият тясното сътрудничество със съществуващите факултети по маркетинг, комуникации и реклама, с цел да допринесат за предоставянето на солидно обучение за бъдещата работна сила в сектора;

34.  Настоятелно призовава Комисията да насърчи сравнителните проучвания и документация сред държавите-членки по отношение на образа на жените, представян от рекламни и маркетингови съдържания, и да посочи добрите практики за ефикасна и съобразена с равенството между половете реклама;

35.  Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да насърчават консултациите с потребителските организации, отговарящи за оценката на въздействието от рекламите върху възгледите по въпросите на социалния пол и в други области, както и да им предоставят по-важна роля;

36.  Подчертава, че рекламите често съдържат дискриминационни и/или унизителни послания, основаващи се на всякакви видове стереотипи за мъжете и жените, които възпрепятстват стратегиите за постигане на равенство между половете; призовава Комисията, държавите-членки, гражданското общество и органите за саморегулиране в рекламния сектор да работят в тясно сътрудничество с оглед на борбата срещу подобни практики, по-специално като използват ефективни инструменти за гарантиране на зачитането на човешкото достойнство в рамките на маркетинга и рекламната дейност;

37.  Подчертава, че тъй като рекламирането на потребителски стоки е непосредствено свързано с пресата, радиото и телевизията и е неразделна част от тях, но също така е косвено свързано с филмовата индустрия и телевизионните сериали, под формата на скрита реклама, рекламите, характеризиращи се с чувство на отговорност и с насърчаване на здравословни образци, могат да окажат благотворно влияние върху общественото възприятие на въпроси като ролята на мъжете и жените, възприятието на човешкото тяло и идеята за „нормално“; насърчава рекламните агенции да изготвят по-градивни реклами, които насърчават положителната роля на жените и мъжете в обществото, на работното място, в семейството и в обществената сфера;

Обучение/информиране на различните участници

38.  Подчертава основното значение на прозрачността и информирането на потребителите в областта на рекламата, както и необходимостта от развиване на критичен подход от страна на потребителите към медиите по отношение на качеството на съдържанието;

39.  Призовава Комисията:

   да включи в индекса за развитие на пазарите на дребно няколко допълнителни показатели относно рекламата (в допълнение към вече включените данни, по-специално относно измамническата или лъжовната реклама); при все това припомня в това отношение резолюцията си от 9 март 2010 г.(13), която постановява, че прибавянето на допълнителни показатели може да се извърши в по-голяма степен след като бъдат разработени на достатъчно високо равнище петте основни показатели и свързаната методика;
   да подготви информационни кампании относно правата на потребителите в областта на рекламата, по-специално по отношение на използването на техните лични данни, и да разработи педагогически инструменти, които да информират потребителите относно начините за защита в интернет на техния личен живот и относно това, което могат да направят, за да прекратят всяко положение, заплашващо техния личен живот или достойнство;
   да разработи програма на Съюза, предназначена да научи децата да възприемат рекламния инструмент, по модела на британската инициатива Media Smart;
   да изиска във възможно най-кратък срок добавянето на ясно четливо обозначение „поведенческа реклама“ в съответните онлайн реклами и информационен прозорец, обобщаващ елементите, необходими за разбирането на тази практика;

40.  Призовава Комисията да изготви общи насоки за МСП и държавите-членки да насърчават националните органи и/или органите за саморегулиране да осигуряват услуги по предоставяне на съвети на МСП и да провеждат информационни кампании за повишаване на осведомеността на МСП относно правните им задължения в областта на рекламата;

o
o   o

41.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
(2) OВ L 376, 27.12.06, стр. 21.
(3) OВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1.
(4) OВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1.
(5) OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(6) OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.
(7) OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
(8) Приети текстове, P7_TA(2010)0046.
(9) Приети текстове, P7_TA(2010)0051.
(10) ОВ C 46 E, 24.2.2010 г., стр. 26.
(11) ОВ C 16 E, 22.2.2010 г., стр. 5.
(12) ОВ C 295 E, 4.12.2009 г., стр. 43.
(13) Приети текстове, P7_TA(2010)0051.


План за действие относно енергийната ефективност
PDF 455kWORD 188k
Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно преразглеждането на плана за действие относно енергийната ефективност (2010/2107(INI))
P7_TA(2010)0485A7-0331/2010

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 октомври 2006 г., озаглавено „План за действие относно енергийната ефективност: реализиране на потенциала“ (COM(2006)0545),

–  като взе предвид Съобщението на Комисията от 23 януари 2008 г., озаглавено „20 % - 20 % до 2020 година - Възможностите на Европа пред климатичните промени“ (COM(2008)0030),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 ноември 2008 г., озаглавено „Енергийна ефективност: как да се постигне двадесетпроцентната цел“ (COM(2008)0772),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 януари 2007 г., озаглавено „Енергийна политика за Европа“ (COM(2007)0001), последвано от съобщението на Комисията от 13 ноември 2008 г., озаглавено „Втори стратегически енергиен преглед – план за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност“ и придружаващите го документи (COM(2008)0781),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 663/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009ºг. за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката (Европейска енергийна програма за възстановяване)(1),

–  като взе предвид Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета (Директива за енергийните услуги)(2),

–  като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри(4),

–  като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението(5),

–  като взе предвид Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите(6),

–  като взе предвид Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО(7),

–  като взе предвид Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт(8),

–  като взе предвид документа на Комисията от 7 май 2010 г., озаглавен „Към нова енергийна стратегия за Европа 2011‐2020 г.“, в който тя прави преглед на положението,

–  като взе предвид изготвеното по поръчка на Комисията независимо проучване, озаглавено „Данъчно облагане на служебните автомобили. Субсидии, благосъстояние и икономика“(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2009 г. относно втория стратегически преглед на енергийната политика(10),

–  като взе предвид член 170, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съюзът дава своя принос за установяването и развитието на трансевропейски мрежи в областта на транспорта, далекосъобщенията и енергийната инфраструктура,

–  като взе предвид своята резолюция от 6 май 2010 г. относно прилагане на възможностите на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност(11),

–  като взе предвид член 34, параграф 3 от Хартата на основните права на ЕС относно борбата срещу социалното изключване и бедността, в който се заявява, че Съюзът осигурява достойно съществуване на всички лица, които не разполагат с достатъчно средства,

–  като взе предвид член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по регионално развитие (A7-0331/2010),

A.  като има предвид, че енергийната ефективност и енергоспестяването са най-ефективните по отношение на разходите и най-бързите начини за намаляване на емисиите на CO2 и на други емисии и за повишаване на сигурността на доставките; като има предвид, че проблемът с енергийната бедност може да бъде разрешен стратегически чрез висока степен на енергийна ефективност на сградите и уредите; като има предвид, че енергийната ефективност е ключов приоритет на стратегията „Европа 2020“ и на енергийната стратегия за Европа 2011‐2020 г. и че ресурсите в обществените институции понастоящем не отговарят на тази амбиция,

Б.  като има предвид, че енергоспестяването е ключ към повишаване на сигурността на доставките, като например постигането на целта за 20% икономии на енергия би спестило толкова енергия, колкото може да бъде доставена посредством 15 газопровода като „Набуко“,

В.  като има предвид, че енергоспестяването може да донесе значителни икономически изгоди за крайните потребители и за цялата икономика, включително и социални изгоди като създаването на до един милион работни места до 2020 г.; като има предвид, че вносът на енергия от страна на ЕС нараства и че за 2007 г. възлиза на 332 милиарда евро, че съгласно данните на Комисията ежегодните икономически ползи могат да достигнат до над 1000 евро на домакинство, които биха били реинвестирани в други сектори на икономиката, и че реализирането на целта за енергийна ефективност е в състояние да спести на ЕС около 100 милиарда евро и да намали емисиите с почти 800 милиона тона годишно, като има предвид, че следователно политиките в областта на енергоспестяването и енергийната ефективност са средства за решаване на проблема с енергийната бедност,

Г.  като има предвид, че развитието на цените на енергията в бъдеще ще насърчи хората да намалят енергопотреблението си; поради това значителни ползи от енергийната ефективност могат да бъдат постигнати чрез стимулиране на по-ефикасна обща инфраструктура в сградите, отоплителните системи и транспортния сектор, където иначе решенията за подобряване на енергопотреблението са извън контрола и влиянието на отделните физически лица или дружества,

Д.  като има предвид, че научните данни ясно сочат, че следва да се задълбочат усилията, включително на регионално и местно равнище, за постигане на целта от 20 % енергийна ефективност до 2020 г., тъй като при настоящите темпове на напредък тази цел ще бъде постигната приблизително едва наполовина до 2020 г., макар практиките и технологиите за нейното постигане вече да са налице,

Е.  като има предвид, че въпреки че в ЕС и на национално равнище са въведени множество законодателни мерки с цел постигане на енергоспестяване, не всички дават желания резултат,

Ж.  като има предвид, че периодът на възвръщаемост на инвестициите в енергийна ефективност е относително кратък в сравнение с други инвестиции и че инвестициите имат потенциал да създадат значителен брой нови местни работни места както в селските райони, така и в градовете, и като има предвид, че тези дейности до голяма степен не могат да бъдат възложени на външни изпълнители, по-специално що се отнася до строителния сектор и в рамките на МСП, а за реализирането са необходими обществена осведоменост и квалифицирани работници,

З.  като има предвид, че използването на обществени средства в револвиращите финансови инструменти за предоставяне на финансови стимули за мерки за енергийна ефективност в периоди на бюджетни ограничения предлага предимството, че е възможно повечето такива фондове да се поддържат в течение на времето,

И.  като има предвид, че търсенето е важна движеща сила за нарастването на енергопотреблението и че съществува действителна необходимост от преодоляване на пазарните и регулаторните пречки пред по-енергийно-ефективните продукти и от насърчаване на тяхната употреба, за да се сложи край на обвързаността на икономическия растеж с енергопотреблението,

Й.  като има предвид, че съществуват разнообразни пречки за пълноценното използване на възможностите за енергоспестяване, включително авансовите инвестиционни разходи и липсата на подходящо финансиране, недостатъчната осведоменост, разминаването между стимулите, като например при наемодатели и наематели, и липсата на яснота по въпроса кой е отговорен за реализирането на икономии на енергия,

К.  като има предвид, че в други приоритетни области като енергията от възобновяеми източници и качеството на въздуха беше демонстрирано, че задължителните цели осигуряват мотивацията, съпричастието към проблема и поставянето на акцент на равнище ЕС и на национално равнище, които са необходими за гарантирането на достатъчно амбиция в определени политики и ангажираност с тяхното прилагане,

Л.  като има предвид, че напредъкът в областта на енергоспестяването е възпрепятстван от липсата на отчетност и ангажираност във връзка с постигането на целта от 20 %,

М.  като има предвид, че сградите са отговорни за 40 % от потреблението на енергия и за приблизително 36% от емисиите на парникови газове в ЕС, и като има предвид, че строителството е значителен елемент от икономиката на ЕС с дял от 12 % от БВП на ЕС; като има предвид, че делът на ремонтирането на съществуващи сгради е прекалено нисък и че подходящи мерки за намаляване на тяхното енергопотребление все още липсват; като има предвид, че увеличаването на броя и равнището на основните ремонти в рамките на съществуващия сграден фонд е от основно значение за постигането на целите на политиките на ЕС за 2020 и 2050 г. в областта на изменението на климата и енергетиката и биха могли да създадат значителен брой работни места, като по този начин допринесат в значителна степен за икономическото възстановяване на ЕС, и като има предвид, че решенията в областта на енергийната ефективност по отношение на обшивки на сгради и технически системи и инсталации вече съществуват и може да бъдат прилагани както спрямо съществуващи, така и спрямо нови сгради, което ще доведе до значителни икономии на енергия,

Н.  като има предвид, че жилищата не са подготвени за изменението на климата: във всички страни има жилища, които не са достатъчно хладни през лятото, както и такива, които не са достатъчно топли през зимата (над 15 % в Италия, Латвия, Полша и Кипър и 50 % в Португалия), а в страни като Кипър и Италия жилищата не са подготвени за тежка зима,

О.  като има предвид, че промишлените електродвигатели консумират между 30 % и 40 % от произвежданата в света електроенергия и че правилната оптимизация на съответните двигателни системи чрез регулиране на скоростта и други техники може да спомогне за спестяването на между 30 % и 60 % от консумираната енергия,

П.  като има предвид, че между 50 милиона и 125 милиона европейци страдат от енергийна бедност, като техният брой може да нарасне с оглед на икономическата криза и повишаването на цените на енергията; като има предвид, че причините за енергийната бедност са еднотипни в целия ЕС и включват комбинация от нисък доход на домакинство, лоши стандарти за отопление и изолация и недостъпни цени на енергията; подчертава, че политиките в областта на енергоспестяването и енергийната ефективност са стратегически средства за решаване на проблема с енергийната бедност,

Р.  като има предвид, че транспортът е отговорен за почти 30 % от общите емисии на парникови газове в Европа, едно преминаване от традиционните автомобили, задвижвани с изкопаеми горива, към задвижвани с енергия от възобновяеми източници превозни средства, при производството на които са използвани зелени технологии, би допринесло за значително намаляване на CO2 и би създало вариант за начин за съхранение на енергия, даващ възможност на електрическите мрежи да се справят с колебанията при производството на енергия от възобновяеми източници,

С.  като има предвид, че приблизително 69 % от жилищния фонд в Европа е обитаван от собствениците, а 17 % е частна собственост, отдавана под наем предимно от индивидуални наемодатели, и като има предвид, че секторът на частните жилища е изправен пред финансови ограничения във връзка с извършването на енергийни ремонти,

Т.  като има предвид, че настоящата икономическа криза би могла да доведе до ускоряване на прехода към нисковъглеродна и енергийно ефективна икономика и до насърчаване на промяна в поведението на гражданите по отношение на потреблението на енергия,

У.  като има предвид, че е съществено да се разработват и пускат на пазара нови авангардни енергийни технологии, които спомагат за устойчивото производство на енергия и за по-ефикасното енергопотребление,

Ф.  като има предвид, че задължителната цел за енергията от възобновяеми източници от 20 % от крайното потребление на енергия до 2020 г. ще бъде постигната единствено ако се обърне внимание на съществуващия сграден фонд,

Х.  като има предвид, че европейските дружества са постигнали впечатляващи резултати във връзка с намаляването на емисиите си на парникови газове и, което е по-важно, във връзка с предоставянето на възможност за намаляване на емисиите в европейското общество и по света посредством иновационни продукти и решения,

Ц.  като има предвид, че целта трябва да бъде съхраняването на конкурентоспособността на енергоемките европейски предприятия, които са изправени пред конкуренция в глобален мащаб,

Спазване и прилагане на съществуващото законодателство

1.  Призовава държавите-членки, местните органи и особено Комисията да отдадат дължимото внимание на енергийната ефективност и да предоставят ресурси (персонал и финансиране), които съответстват на техните амбиции;

2.  Изтъква, че енергийната ефективност следва да бъде интегрирана във всички съответни области на политиката, в това число финанси, регионално и градско развитие, транспорт, селско стопанство, промишлена политика и образование;

3.  Призовава Комисията да представи оценка на прилагането на съществуващото законодателство достатъчно време преди срещата на високо равнище в областта на енергетиката на 4 февруари 2011 г. в рамките на преразгледания план за действие относно енергийната ефективност, счита, че на основата на резултата от оценката планът за действие относно енергийната ефективност следва да включва мерки, които да бъдат предложени от Комисията за преодоляване на това несъответствие и за постигане на общата цел за енергийна ефективност през 2020 г., като например индивидуални цели за енергийна ефективност, които отговарят на най-малко 20 % подобрение на енергийната ефективност до 2020 г. на равнището на ЕС, и които отчитат относителните стартови позиции и националните особености, както и предварително одобрение на националния план за действие на всяка държава-членка относно енергийната ефективност; счита, че подобни допълнителни мерки следва да бъдат справедливи и измерими и да имат ефективно и пряко въздействие върху постигането на целта на националните планове за енергийна ефективност; призовава Комисията и държавите-членки да се споразумеят относно обща методология за измерване на националните цели за енергийна ефективност и за наблюдение на напредъка във връзка с постигането на тези цели;

4.  Отдава голямо значение на процесите на планиране на европейско равнище; енергийната ефективност следва да получи надлежно внимание в плана за действие в областта на енергетиката за периода 2011‐2020 г. Новият европейски план за действие за енергийна ефективност следва да бъде представен възможно най-бързо и енергийната ефективност следва да получи важна роля в бъдещата пътна карта за ниско въглеродна енергийна система и икономика до 2050 г.;

5.  Призовава ЕС да приеме обвързваща цел за енергийна ефективност от поне 20 % до 2020 г. и по този начин да ускори прехода към устойчива и зелена икономика;

6.  Счита, че планът за действие за енергийна ефективност следва да бъде амбициозен и да е насочен към цялостната верига на снабдяване с енергия, като отчита постигнатия напредък с всички мерки, съдържащи се в плана за действие за 2006 г., да укрепва прилагането на приетите и продължаващи да действат мерки за енергийна ефективност, както те са очертани в плана за действие за 2006 г., и да включва допълнителни разходно-ефективни мерки и подходящи принципи, които са в съответствие с критериите за субсидиарност и пропорционалност, изисквани за постигане на целта за 2020 г.;

7.  Призовава Комисията да изработи новия план за действие за енергийна ефективност, като отчита потребностите на уязвимите потребители на енергия; отбелязва, че потребителите на енергия биха били най-облагодетелствани от подобрения в енергийната ефективност, но нямат средствата, за да предприемат необходимите инвестиции; призовава държавите-членки да приемат подходящи мерки и ефективни политики, като например национални планове за действие или целенасочени социални мерки за намаляване на енергийната бедност, и да докладват редовно за действията си за решаване на този проблем; приветства факта, че Съветът по енергетика се занимава с проблема за енергийната бедност и подкрепя усилията на белгийското председателство в това отношение; отправя искане до Комисията да разглежда въпроса за енергийната бедност във всички политики в областта на енергетиката;

8.  Призовава за преработване на Директивата за енергийните услуги през 2011 г., което да включва удължен график до 2020 г., критична оценка на националните планове за действие в областта на енергийната ефективност и тяхното прилагане, в това число общи стандарти за докладване, съдържащи минимални задължителни елементи, напр. всички съответни политики относно енергийната ефективност, включително незадължителни и подкрепящи инструменти като финансиране, оценяване и класиране на действията на всяка държава-членка, както и да слее изискванията по докладването от Директивата за енергийните услуги, енергийното етикетиране и екопроектирането, когато е целесъобразно и когато е доказано, че това ще отнеме тежестта от държавите-членки;

9.  Настоятелно призовава държавите-членки да приложат бързо и ефикасно програми за надзор над пазара и наблюдение на спазването на Директивата 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението, Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите и Регламент (ЕО) № 1222/2009 относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и призовава Комисията да улеснява и наблюдава прилагането на тези програми и при необходимост да образува производства за установяване на неизпълнение на задължения;

10.  Предлага, разбирайки предизвикателството и значението на пазарното наблюдение, което е национална компетентност, Комисията да улеснява сътрудничеството и обмена на информация между държавите-членки, в частност чрез създаване на отворена база данни на ЕС, съдържаща резултатите от тестовете и несъответстващите продукти, установени в държавите-членки, и чрез предприемане на мерки, с цел да се гарантира, че несъответстващ продукт, установен в една държава-членка, ще бъде бързо оттеглен от всички 27 пазара;

11.  Насърчава Комисията след влизането в сила на преработената Директива относно енергийните етикети и преди посочения в Директивата срок 2014 г., да извърши оценка на въздействието върху поведението на потребителите на новия формат на енергийните етикети и на задължителното посочване на схемата за енергийна маркировка в рекламните материали и при необходимост да предприеме допълнителни мерки за повишаване на ефективността им;

12.  Призовава Комисията и държавите-членки да насърчават мерки за повишаване на осведомеността и ноу-хау по въпросите на енергийната ефективност сред всички съответни заинтересовани страни и всички професионални участници на всички етапи (оценка на съществуващите енергийни характеристики, изработване и прилагане на решения за енергийна ефективност, енергийно ефективно функциониране и поддръжка);

13.  Призовава Комисията и държавите-членки да направят преглед на ефективността на законодателните мерки, въведени с цел енергоспестяване и повишаване на енергийната ефективност;

14.  Счита, че дългосрочните споразумения с промишления сектор гарантират високо равнище на спазване на изискванията за енергийна ефективност и следователно могат да доведат годишно до 2 % подобрение на енергийната ефективност;

Енергийна инфраструктура (производство и пренос)

15.  Счита, че е необходимо по-решително съсредоточаване върху нововъведенията в системата, като например интелигентни мрежи (за електроенергия, но също и за отопление и охлаждане), интелигентно измерване, газови мрежи, интегриращи биогаз и съхранение, които могат да улеснят енергийната ефективност чрез намаляване на натовареността, по-рядко изключване на връзката с мрежата, по-лесно внедряване на възобновяемите технологии, включително децентрализираното производство, и намалени изисквания за производство на резерви и по-голям и по-гъвкав капацитет на съхранение; отправя искане да се гарантира, че справедлив дял от тези предимства отива при крайните потребители;

16.  Подчертава, че мрежите на централното отопление и охлаждане допринасят за постигане на енергийно ефективна икономика до 2050 г. и подчертава, че е необходима една изрична и всеобхватна стратегия за генериране и използване на топлинна енергия (промишлено топлоснабдяване, топлоснабдяване на домакинствата, охлаждане), включително метод с критерии, включващи няколко вида горива, за мрежите за централно отопление и охлаждане, която се основава на взаимодействие между секторите; призовава Комисията да предприеме проучване относно увеличаване на тяхната ефективност; подчертава, че тези мрежи трябва да бъдат отворени за конкуренция; отбелязва, че подобренията в енергийната ефективност на сградния фонд ще доведат до намаляване на търсенето на топлинна енергия, което трябва да бъде отчетено, когато се извършва оценка на капацитета на централното топлоснабдяване;

17.  Изтъква важната роля на енергийната ефективност от страна на предлагането; посочва, че преносът и разпределението допринасят значително за загубата на енергия (особено в генератори и трансформатори, както и загуба вследствие на прекомерно високо съпротивление при преноса) и че съкращаването на прекалено дългите вериги на преобразуване за трансформиране на един вид енергия в друга (електричество) е основен източник на спестяване; подчертава ролята, която може да изиграе децентрализираното микро- и диверсифицирано електропроизводство за гарантиране на сигурността на доставките и намаляване на загубите; счита, че следва да се създадат стимули, насочени към подобряване на инфраструктурата, и отправя искане до Комисията да направи предложения за отключване на неизползвания потенциал за енергоспестяване, включително като въведе доклади относно устойчивостта за електроцентралите и взема мерки за улесняване на преоборудването и модернизирането на електроцентрали;

18.  Подчертава факта, че справянето със загубите на (електрическа) енергия при преноса по мрежата следва да бъде считано за втори по важност приоритет след енергийната ефективност при източника (т.е. при производство на първична енергия). Напредването в посока по-децентрализирана система на производство би намалило транспортните разстояния и по този начин загубите на енергия при преноса;

19.  Призовава настоятелно (нефто)химическата промишленост на територията на целия ЕС да засили възстановяването на енергия при изгаряне във факел;

20.  Счита, че е необходим по-силен акцент за повишаване на общата ефективност на енергийната система, по-специално за намаляване на загубите на топлинна енергия; следователно призовава за преработване на директивата за КПТЕ с цел насърчаване на висока енергийна ефективност на комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия, микро-съоръжения за КПТЕ, използване на отпадната топлина от промишлеността и централно топлоснабдяване и охлаждане и насърчава държавите-членки да създадат стабилна и благоприятна регулаторна рамка чрез обмисляне на предоставяне на комбинираното производство на топлинна енергия и електроенергия на приоритетен достъп до електрическата мрежа и чрез насърчаване на използването на висока енергийна ефективност на комбинираното производство на топлинна енергия и електроенергия, микро-съоръжения за КПТЕ и централно топлоснабдяване и охлаждане, както и устойчиво финансиране за КПТЕ, като например насърчаване държавите-членки да въведат финансови стимули.

21.  Подчертава значението на мрежа за разпределено комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия или мрежа за тройно генериране, която на практика позволява удвояване на общата енергийна ефективност; освен това изтъква, че съхраняването на топлинна или охладителна енергия би могло да увеличи гъвкавостта на мрежата по време на часовете на върхово потребление, като позволи производството на електричество и съхраняването на топлинна енергия, когато производството надхвърля местните нужди;

22.  Призовава държавите-членки не само да подпомагат високоефективното промишлено КПТЕ, включително чрез преминаване от изкопаеми горива към биомаса, но и (за тези държави-членки, които имат инфраструктура за централно отопление) да насърчават използването на комбинираното производство на топлинна енергия и електроенергия, като подпомагат изграждането и ремонта на централни отоплителни системи чрез подходящи мерки за регулиране и финансиране;

23.  Счита, че при процесите на преработка на отпадъци е необходимо да се избягва загубата на биогаз и на топлинна енергия чрез възстановяване и производство на пара и/или електрическа енергия; счита, че заводите за преработка на отпадъци, в които не се извършва никаква форма на възстановяване на топлинна енергия или производство на енергия следва да не получават разрешителни;

24.  Приветства продължаващата дейност на Комисията по въпросите на интелигентните мрежи и интелигентните измервателни уреди; счита, че е важно са се гарантира дългосрочна и стабилна хармонизирана регулаторна среда за интелигентните мрежи и за интелигентните измервателни уреди; призовава настоятелно Комисията да подпомага и да стимулира разработването на интелигентни мрежи и на интелигентни измервателни уреди чрез установяване на общи стандарти, които трябва да включват изисквания относно личните данни, данните и честотите; препоръчва работната група по интелигентните мрежи в рамките на Комисията да отчита надлежно становищата на всички заинтересовани страни; призовава Комисията редовно да представя на Парламента доклади относно напредъка на работата на групата;

25.  Приветства работата на Комисията „за единна енергийна мрежа“ и във връзка с това призовава Комисията да представи конкретни предложения за опростяване и ускоряване на процедурите за издаване на разрешителни за приоритетни инфраструктурни проекти;

26.  Призовава Комисията да засили сътрудничеството между ЕС и операторите на енергийни мрежи (разширена роля за Европейската мрежа от оператори на преносни системи – ENTSO) с цел засилване на трансграничните мрежови връзки и ефективността;

27.  Изисква Комисията да подкрепя и насърчава създаването и развитието на европейска мрежа от постоянен ток с високо напрежение, която да е способна да оптимизира използването на възобновяеми енергийни източници, особено вятъра и водната енергия. Тази мрежа би осигурила пренос на енергия на дълги разстояния при ниска загуба на енергия, като същевременно ще направи възможно взаимодействието между всички възобновяеми енергийни източници;

Градско развитие и сгради

28.  Подкрепя многостепенен, децентрализиран подход към политиката за енергийна ефективност; изтъква, че енергийната ефективност може да играе решаваща роля в развитието на градските и селските райони; подчертава необходимостта от засилено подпомагане на инициативи на местно и регионално равнище за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парниковите газове, като например Пакта на кметовете и инициативата „Интелигентни градове“; изтъква потенциала на насърчаването и прилагането на най-добрите практики за енергийна ефективност на равнище общински и местни агенции; освен това привеждането на политиката на сближаване в съответствие със стратегията „Европа 2020“ може да допринесе за интелигентен и устойчив растеж в държавите-членки и регионите;

29.  Призовава Комисията да извърши оценка на потенциала за ефективност в съществуващите сгради начело с публичните административни сгради, включително училищата, и да предложи разходно-ефективна цел за намаляване на потреблението на първична енергия в сградите; призовава държавите-членки да приложат изпълними програми за подпомагане на сериозните ремонти, при които потреблението на енергия ще бъде намалено първоначално с над 50% в сравнение с показателите преди извършване на ремонтната дейност, и където степента на финансово и/или фискално и друго подпомагане ще бъде пропорционално обвързана със степента на подобрение; призовава от държавите-членки да се изисква да включват в националните планове за действие в областта на енергийната ефективност определени годишни цели за ремонтна дейност, и призовава Комисията да предложи политики за постигане на близко до нулево потребление на енергия в сградния фонд в контекста на енергийната пътна карта за 2050 г.;

30.  Призовава Комисията да разшири приложното поле на строителната политика върху екологичните зони, за да се гарантира, че чрез оптимизирането на ресурсите на местно равнище се отбелязва намаление на потреблението на първична енергия в сградите и на разходите за потребителите;

31.  Счита, че е от съществено значение домовете на енергийно бедните домакинства да бъдат подобрени, за да достигнат възможно най-високите стандарти за енергийна ефективност, без да се увеличават ежедневните разходи за енергийно бедните; изтъква, че това често ще налага извършването на съществени инвестиции в домовете, но същевременно ще доведе до редица ползи от неенергиен характер, т.е. намаляване на смъртността, подобряване на общото благосъстояние, по-ниски нива на задлъжнялост и намаляване на разходите за здравеопазване чрез намаляване на вътрешното замърсяване и топлинния стрес;

32.  Призовава Комисията и държавите-членки да използват одитите за инвестиционен рейтинг, за да оценят качеството на сертификатите за енергийни характеристики; въз основа на тези оценки, призовава Комисията да предостави на държавите-членки насоки за гарантиране качеството на техните сертификати за енергийни характеристики и на подобрението на енергийната ефективност на предприетите мерки в резултат на препоръките, изложени в тези сертификати;

33.  Изразява убеждение, че е от основно значение обществените органи на национално, регионално и местно равнище да поемат водещата роля за постигане на целите на спестяването на енергия; призовава обществените органи да не се ограничават само да прилагане на изискванията, установени в Директивата относно енергийните характеристики на сградите, особено като възможно най-скоро обновят целия наличен сграден фонд до равнище, сравнимо със стандарта за нулево потребление на енергия, там където това е технически и икономически изпълнимо; от друга страна признава, че съществуващите бюджетни ограничения, особено на регионално и местно равнище, често ограничават възможностите на обществените компетентни органи да извършват преки инвестиции; призовава Комисията и държавите-членки да улеснят и насърчат намирането на новаторски решения на този проблем, включително чрез сключване на договори за енергоспестяване или пазарно-ориентирани инструменти, както и приканвайки обществените органи да обмислят намаляване на разходите чрез многогодишни бюджетни рамки, там където това още не се прави;

34.  Признава пионерската роля на Европейския съюз; счита, че европейските институции и агенции следва да дават пример особено с тези сгради, които са били определени като имащи потенциал за енергийна ефективност, като ги ремонтират по разходно-ефективен начин, така че до 2019 г. да достигнат почти нулево равнище, като част от по-широкообхватен одит на потреблението на енергия от страна на институциите;

35.  Признава потенциала за енергоспестяване в сградите в градовете и в селските райони; отбелязва, че съществуват редица бариери пред енергийните ремонти, по-конкретно в жилищния сектор, като първоначални разходи, разделени мерки за стимулиране или сложни преговори в сградите с много апартаменти; призовава за въвеждане на иновационни решения за преодоляване на изброените бариери като планове за благоустройство на кварталите, финансови стимули и техническа подкрепа; подчертава, че схемите на ЕС следва да предоставят стимули за ремонтиране на сградите, надхвърлящо минималните законови изисквания, и следва да се отнасят единствено до сгради с потенциал за енергийна ефективност; призовава за насърчаване на ремонтни техники, които са по-икономични, като същевременно гарантират висока степен на спестяване;

36.  Изтъква значението на намаляването на високите разходи за горива на по-бедните домакинства, като се подпомогне сериозният ремонт, целящ намаляване потреблението на енергия и разходите; изисква от компетентните органи на местно, регионално и национално равнище и на равнище ЕС да обърнат специално внимание на социалните жилища, като гарантират, че уязвимите наематели не са принудени да поемат допълнителни разходи за инвестиции с цел спестяване на енергия;

37.  Изисква от Комисията да насърчава нови инициативи за подпомагане на ремонти на сгради в контекста на очакваната стратегия за новаторство, като например партньорства за новаторство в областта на енергийната ефективност в енергийно ефективни градове или градове с нулеви емисии;

38.  Подтиква държавите-членки към насърчаване на замяната на някои неефективни сгради, които не представляват културно или историческо наследство и при които ремонтът не би довел до дълготраен резултат и не би бил разходно-ефективен;

39.  Призовава държавите-членки да ускорят въвеждането на сертификати за енергийни характеристики, издавани по независим начин от квалифицирани и/или акредитирани експерти, както и да въведат „обслужване на едно гише“ за достъп до технически съвет и подпомагане, както и финансови стимули на регионално, национално и европейско равнище;

40.  Изисква от Комисията и държавите-членки да обезпечат по-широкото използване на енергийното обследване и структурните процеси за енергийно управление в дружествата и промишлените сгради и да разработят механизми, които да подпомагат МСП; поради тази причина подкрепя укрепването или създаването на национални схеми или доброволни споразумения;

41.  Призовава Комисията да обедини всички необходими средства с цел провеждането на широки консултации, за да се избегне отрицателна реакция на държавите-членки, преди до 30 юни 2011 г. да представи своята сравнителна методологична рамка за изчисляване на оптималните по отношение на разходите равнища на минималните изисквания за енергийните характеристики съгласно Директивата за енергийните характеристики на сградите; счита, че след като бъде въведена, сравнителната методология ще мотивира участниците на пазара да инвестират в енергийно ефективни решения;

42.  Изисква от Комисията да предложи енергийни критерии или изисквания във връзка с инсталирането на уличното осветление от местните органи, включително използването на по-интелигентни механизми за контрол и модели за използване, които пестят енергия, до 2012 г.; настоятелно призовава тези мерки да включват точна информация относно разходите за цялостния жизнен цикъл за обществените поръчки за осветителни инсталации;

43.  Настоятелно призовава държавите-членки да прилагат систематично енергийно ефективни практики в областта на обществените поръчки; счита, че системното определяне на енергийната ефективност като критерий при възлагането на обществени поръчки и превръщането й в условие за проекти, финансирани с публични средства, би осигурило сериозен стимул за тази политика;

ИКТ и продукти

44.  Призовава Комисията да разработи политика за продуктите, която да осигурява по-голяма съгласуваност между екологосъобразните политики за продуктите чрез по-добро координиране на свързването, преразглеждането и прилагането на различните политически инструменти, да насърчава по-голяма динамика в пазарната трансформация и по-разбираема информация за потребителите относно спестяването на енергия; поради това призовава Комисията да преразгледа директивите за екодизайна и за енергийното етикетиране заедно (т.е. да изтегли напред датата за преразглеждане на Директивата за енергийното етикетиране); в идеалния случай екомаркировката и екологосъобразните правила за обществените поръчки следва също да бъдат преразгледани по едно и също време и приложени съгласувано с мерките за екодизайна и енергийното етикетиране;

45.  Призовава за бързо и правилно прилагане на директивите за екодизайна и енергийното етикетиране и изразява съжаление за настоящите дълги забавяния; предлага по-ясни и строги срокове за приемане чрез приемане на актове за изпълнение или делегирани актове относно нови енергийни продукти; изразява съжаление, че Комисията не е използвала досега пълния потенциал на Директивата за екодизайна и е убеден, че тя следва да включва повече продукти, в т.ч., по целесъобразност, нови домакински електроуреди, ИКТ, енергийни продукти за използване в сградите (като напр. промишлени електродвигатели, машини, климатици, топлообменници, осветително и отоплително оборудване и помпи), промишлено и селскостопанско оборудване, строителни материали и продукти за ефективно използване на водата; призовава Комисията да отчете различията между потребителските и инвестиционните стоки при приемането на актове за изпълнение, и да докаже потенциала за енергоспестяване и използваемост преди издаването на актове за изпълнение; настоятелно призовава минималните изисквания за енергийна ефективност в Директивата относно екодизайна да включат точна информация относно разходите за цялостния жизнен цикъл и емисиите на продуктите, включително разходите за рециклиране;

46.  Призовава Комисията да обедини действащото европейско законодателство като Директивата относно екодизайна и Директивата за енергийно етикетиране, с цел по-ефикасното прилагане на законодателството на ЕС и използване на взаимодействия, особено заради потребителите;

47.  Призовава Комисията да предприеме конкретни инициативи за подобряване на ресурсната ефективност на продуктите, например чрез законодателни мерки; отбелязва, че подобряването на ефективността на ресурсите също ще доведе до значителни ползи от гледна точка на енергийната ефективност;

48.  Настоява, че следва да се акцентира повече върху извършването на анализ на последиците от прилагането на стандартите за енергийна ефективност, в това число връзката между цената и качеството на крайните продукти, резултатите от енергийната ефективност и ползите за потребителите; признава, че Комисията анализира всички тези резултати, но настоява, че Комисията и държавите-членки трябва да положат по-големи усилия за контрол върху комуникацията и контрола на всички продукти, в това число вноса, като например енергийно ефективните крушки;

49.  Счита в този контекст, че единните технически стандарти са подходящо средство за постигане на по-широко проникване на пазара на енергийно ефективни продукти, помпи и двигатели, и др.;

50.  Призовава Комисията да гарантира, че законодателството обхваща продуктите, системите и тяхната консумация на енергия; счита, че е необходимо да се повиши информираността на гражданите на ЕС, включително на съответните търговци, относно енергийната ефективност и ефективността по отношение на ресурсите на потребителските и свързаните с енергопотреблението продукти; счита, че при извършването на оценка на консумацията на енергия отделните продукти и компоненти следва да се разглеждат като цяло, а не поотделно;

51.  Подчертава, че Европа следва да бъде на най-високо равнище в областта на развитието на интернет технологиите и нисковъглеродните технологии и приложения за ИКТ, свързани с енергетиката; подчертава, че ИКТ могат и следва да играят главна роля за насърчаването на отговорно потребление на енергия в домакинствата, транспорта, електропроизводството и електроразпределението, както и в самия сектор на ИКТ (на който се падат 8% от потреблението на електричество); затова призовава да се оцени, в частност, потенциалът за енергийна ефективност на центровете за данни; счита, че по-доброто подпомагане на иновациите трябва винаги да се съпътства от намаляване на бюрократичните пречки пред кандидатите; потвърждава необходимостта от подпомагане на партньорства между сектора на ИКТ и секторите с големи емисии за подобряване на енергийната ефективност и емисиите на тези сектори;

52.  Изтъква, че информирането на обществото относно ползите от интелигентното отчитане е изключително важно за техния успех; припомня, че докладът по собствена инициатива на Парламента относно „Нова цифрова програма за Европа: 2015.eu“ определи като политическа цел, че 50% от домакинствата в Европа ще бъдат оборудвани с интелигентни измервателни уреди до 2015 г.; приветства дейността на работната група за интелигентните измервателни уреди и приканва Комисията да представи няколко препоръки преди края на 2011 г., с цел да гарантира, че:

   интелигентните измервателни уреди се въвеждат в съответствие с графика, предвиден в Третия пакет за енергийния пазар, така че да бъде постигната целта до 2020 г. 80 % от сградите да бъдат оборудвани с интелигентни измервателни уреди;
   държавите-членки ще постигнат споразумение до края на 2011 г. относно минималните общи характеристики на интелигентните измервателни уреди;
   ще има ползи от интелигентните измервателни уреди за потребителите като намаляване на потреблението на енергия, подпомагане на потребителите с ниски доходи и уязвимите потребители; обединяването, при което потреблението на голямо множество от крайни клиенти е съчетано с цел получаване на по-ниски ставки, отколкото всеки отделен ползвател би могъл да получи индивидуално, се разрешава и насърчава на националните пазари;
   държавите-членки разработват и публикуват стратегия за осигуряване на евентуални ползи от интелигентните измервателни уреди за всички потребители, включително уязвимите лица и лицата с ниски доходи;
   за националните оператори на преносни мрежи и регулаторните органи е задължение да въведат тарифи, съобразени с момента на ползване на мрежата, за да се създадат финансови стимули за разпределяне на натоварването и управление на търсенето;
   за интелигентните измервателни уреди е подготвена мярка за прилагането, свързана с екодизайна, за да се гарантира, че тези продукти са енергийно ефективни и не водят до допълнително потребление на енергия в домакинствата;
   продължаващото предварително проучване на поддържането на режим на готовност със запазване на връзката с мрежата (което се провежда в рамките на Директивата за екодизайна) разглежда въпроса за интелигентните измервателни уреди предвид евентуална бъдеща регулация;

53.  Отбелязва, че технологичното развитие може да осигури възможности за пряко преминаване от едно равнище на друго в областта на енергийната ефективност; призовава Комисията да включи в Стратегическия план за енергийните технологии елемент, свързан с разработването и популяризирането на технологии и материали за строителството или за производството на машини и продукти като светодиодното осветление и печатната електроника, насърчаващи енергийната ефективност и ефективното използване на ресурси; призовава Комисията и държавите-членки да предлагат стимули и програми за особено иновативни технологии, включително за целева научноизследователска и развойна дейност, ограничено по обем производство и др.

54.  За да се насърчи енергийната ефективност, призовава Комисията в сътрудничество с националните регулаторни органи в областта на енергетиката да съчетае работата по интелигентните мрежи и интелигентните измервателни уреди с ценови стимули (различни цени) и по-голяма гъвкавост на цените, като например почасова основа в националните тарифи, за да насърчи намаляването на потреблението на електричество, и припомня задължението на държавите-членки в рамките на Третия енергиен пакет за разработване на иновативни формули за ценообразуване;

55.  Призовава за мерки за справяне с „ефекта на бумеранга“, за да се гарантира, че въздействието на техническите подобрения не се обезсилва чрез натиск в посока надолу върху цените на енергията и чрез повишено потребление;

Транспорт

56.  Призовава Комисията да публикува амбициозна бяла книга относно транспорта, с оглед на разработването на устойчива европейска политика в областта на транспорта, която да насърчава въвеждането на ефективни в енергийно отношение нови технологии и да ограничава зависимостта от изкопаеми горива, по-специално от нефта, евентуално чрез електрифициране и други средства; в този смисъл насърчава по-съзнателното отношение към въпросите, свързани с потреблението на енергия, при инфраструктурното планиране и градоустройството;

57.  Счита, че за разглеждане на проблема с емисиите от транспорта са спешно необходими всички средства, включително данъчното облагане на превозните средства и на горивата, етикетирането, минималните стандарти за ефективност и мерките за подобряване и благоприятстване на обществения транспорт;

58.  Подчертава, че приложенията на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в пътнотранспортния сектор и по отношение на неговото взаимодействие с други видове транспорт ще окажат значителен принос за подобряване на енергийната ефективност, безопасността и сигурността на пътния транспорт, още повече, ако са съчетани с подобрения в логистиката и друго рационализиране на транспорта, и призовава Комисията и държавите-членки да обезпечат координираното и ефективно внедряване на електронно управление на товарния транспорт (e-Freight) и на интелигентни транспортни системи на територията на целия Съюз;

59.  Подчертава, че за да се покрият целите в областта на енергийната ефективност, споменати по-горе, е от изключително значение да се инвестира в транспортния сектор, особено в железопътните системи и градските транспортни системи, за да се сведе до минимум използването на по-енергоемки системи;

60.  Подчертава необходимостта от увеличаване на енергийната ефективност на транспортната система като цяло чрез преход от видове транспорт с високо потребление на енергия като камиони и автомобили към видове транспорт с ниско потребление на енергия като железопътен транспорт, велосипед или ходене пеша за хората или железопътен превоз и съобразен с околната среда превоз за товарите;

61.  Отчита, че по-голямата горивна ефективност на превозните средства може да намали чувствително потреблението на гориво, призовава Европейската комисия да оцени постигнатия напредък за постигане намаляване на емисиите за различните видове транспорт и да гарантира дългосрочно планиране, особено за автомобилния сектор и пътнотранспортния сектор, чрез поставяне на по-нататъшни цели по целесъобразност и насърчаване на допълнителни стандарти за енергийна ефективност, например за мобилните климатици, и счита, че ЕС следва да се стреми да реализира постигане на ефективност, водеща в световен план; отбелязва, че информацията за потребителите и рекламите могат да играят важна роля за насочването на потребителите към по-ефективни шофьорски навици и по-ефективен избор при купуването;

62.  Призовава Комисията да насърчава разработването на новаторски устройства за повишаване на енергийната ефективност (напр. обтекатели за камиони и други форми за подобряване на аеродинамиката или функционирането) за всички видове транспорт по разходно-ефективен начин;

63.  В този контекст насърчава по-широкото използване на ефективни в енергийно отношение гуми, без да се прави компромис със сигурността, и призовава Комисията да определи минимални изисквания за енергийна ефективност за превозните средства, купувани от публични органи, и за гумите на тези превозни средства; приканва Комисията да представи преди края на 2011 г. стратегия за намаляване на консумацията на гориво и на емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства, тъй като понастоящем почти не се предприемат мерки в тази област;

64.  Призовава Комисията да разгледа възможността за приемане на единна задължителна общоевропейска система за етикетиране на леките автомобили, която би оказала положителен ефект върху ограничаването на нарушенията на пазара, повишаването на осведомеността на обществеността в Европа и подпомагането на технологичните иновации за намаляване на потреблението на енергия и на замърсяващите емисии от превозните средства; също така призовава Комисията да разгледа възможността за разширяване на обхвата на предложената единна система за етикетиране, с цел в нея да се включат електрическите и хибридните превозни средства;

65.  Призовава Комисията да осигури, най-късно в срок до средата на 2011 г., рамкови условия за развитието на електрическите превозни средства, по-специално по отношение на стандартизацията на инфраструктурите и технологиите за зареждане, които ще обезпечат оперативната съвместимост и безопасността на инфраструктурите, както и да насърчи внедряването на инфраструктура с таксуване в държавите-членки; освен това призовава Комисията да изготви хармонизирани изисквания за одобрението на електрическите превозни средства, по-специално по отношение на здравословните и безопасни условия както за работниците, така и за крайните потребители; призовава Комисията да осигури съвместими рамкови условия за развитието на превозни средства, използващи горивни клетки или други по-устойчиви източници на енергия;

66.  Отново изтъква необходимостта от насърчаване на решенията за интермодален транспорт, както и развитието на интелигентни транспортни системи, с оглед на енергоспестяването в транспортния сектор (включително такси за натовареност на уличното движение, информационни технологии за управление на движението, железопътна инфраструктура и др.);

67.  Призовава държавите-членки да премахнат данъчните режими, които стимулират купуването на леки автомобили с висок разход на гориво, и да ги заменят с данъчни режими, които стимулират покупките на автомобили с нисък разход на гориво;

68.  Отчита, че използването на модулни автовлакове е устойчиво решение, което допринася за по-високата степен на енергийна ефективност в пътнотранспортния сектор; освен това отчита, че различните правила, пред които модулните автовлакове са изправени при пресичане на държавните граници, възпрепятстват по-широкото използване на този метод за пътен транспорт; призовава Комисията да проучи кои различия между правилата могат лесно да се премахнат и по какъв начин може да се осигури по-широко разпространение на модулните автовлакове като вид трансграничен транспорт;

69.  Счита, че ценовите сигнали са от решаващо значение за повишаването на енергийната ефективност и че преразглеждането на данъчното облагане на енергийните продукти следва да бъде част от преразгледания План за действие за енергийна ефективност, тъй като използването на икономическите инструменти е най-разходно ефективният начин за насърчаване на енергоспестяването;

Стимули и финансиране

70.  Напомня на Комисията и държавите-членки за енергийната триада (trias energetica), съгласно която следва да се намали търсенето на енергия, преди да бъдат одобрени каквито и да е инвестиции в допълнително предлагане на енергия;

71.  Призовава Комисията да представи доклад за необходимостта от допълнителна финансова помощ, с цел да се повиши енергийната ефективност в съществуващия сграден фонд, като в този доклад се извърши оценка на настоящите финансови инструменти; Комисията следва да представи предложения относно това, как да се създаде рамка на ЕС от револвиращи финансови инструменти за подкрепа или гарантиране на допълнителни мерки за енергийна ефективност, на съществуващи национални схеми и преносни системи (напр. чрез поделяне на риска), която да насърчава създаването и усъвършенстването на схемите за енергийна ефективност в държавите-членки; призовава Комисията да предложи, в рамките на Плана за действие относно енергийната ефективност, политически възможности за гарантиране наличието на фондове за енергийна ефективност на национално, регионално или местно равнище; счита, че тези фондове биха могли, например чрез финансови посредници, да играят важна роля в разработването на подобни инструменти, които да дават възможности за финансиране на частните собственици, на малките и средните предприятия и на дружествата за предоставяне на енергийни услуги; подкрепя идеята, че такива инструменти насърчават по-голяма подкрепа за по-взискателни мерки за енергоспестяване;

72.  Изразява увереност, че при разработването на тази рамка следва да се обърне внимание на всички финансови средства, налични в държавите-членки за създаване на взаимодействия и избягване на припокриване с други финансови инструменти;

73.  Приветства подкрепата, изразена в стратегията „Европа 2020“ за изместване на данъчното бреме към облагане на енергията и екологично облагане, което може да създаде стимули у потребителите и промишлеността за енергийна ефективност и разкриване на работни места; приканва държавите-членки да разгледат възможността да намалят равнищата на ДДС за ремонтни дейности за енергийна ефективност;

74.  Призовава Комисията да представи годишен доклад за това, доколко и как са създадени необходимите (фискални и свързани със субсидирането) стимули на национално равнище, като например в частния сектор и в МСП - обезценяване поради амортизация за маломащабно промишлено оборудване до 10 000 EUR - или в промишления сектор - поетапно обезценяване поради амортизация на 50% през първата година от създаването на подходящи стимули за инвестиции и на субсидии за изследователска дейност, с цел да се насърчат мерки за енергийна ефективност;

75.  Изтъква, че схемата на ЕС за търговия с емисии има огромен потенциал за инвестиции за енергийна ефективност; отчита, че от търгове на квоти на ЕС за емисии ще бъдат събрани милиарди евро; припомня, че съгласно Директивата на ЕС за търговията с емисии най-малко 50% от тези приходи следва да се използват за мерки за адаптиране и смекчаване, включително енергийна ефективност; подчертава, че от тези приходи следва да се определи за приоритетно разходно ефективното финансиране за енергийна ефективност и разпространение на технологии; освен това отбелязва, че дружествата от ЕС купуват милиони кредити по Механизма за чисто развитие, главно в Китай и Индия, докато биха могли да инвестират в Механизма за чисто развитие в най-слабо развитите страни или в енергийна ефективност в Европа;

76.  Счита, че тази рамка следва да отразява опита на съществуващите револвиращи инструменти, предоставяни от публични финансови посредници, да включва съществуващите фондове на ЕС и да бъде предназначена да привлича участието на други публични или частни фондове, за да има възможно най-голямо влияние; счита, че Европейската комисия не може винаги да бъде единственият източник на финансови средства; призовава Комисията да изпълни ключова роля в разблокирането и увеличаването на финансирането, налично както в публичните, така и в частните финансови институции; счита, че Комисията следва да насърчава финансовите институции, както и програмите за финансиране като Европейската инвестиционна банка, да дадат голямо предимство на инициативи за иновации за енергийна ефективност, особено когато те допринасят за други цели на ЕС като например ръста на заетостта;

77.  Признава липсата на авансово финансиране като огромна пречка пред ремонта на сгради в жилищния сектор и в този на МСП, и призовава Комисията да публикува списък на новаторските решения и най-добри практики за преодоляването на този проблем, като например механизмите тип „плащай, като спестяваш“, револвиращите фондове и банките за екологосъобразни инвестиции (по модела на KfW в Германия или Caisse Depots във Франция);

78.  Признава, че една от най-големите пречки пред постигането на енергийна ефективност на местно и регионално равнище е необходимостта от предварителни инвестиции; изразява убеденост, че всяка мярка, взета на равнище ЕС, следва надлежно да отчита последиците и бюджетните ограничения за общините и регионите; следователно препоръчва Комисията да се консултира с местните и регионалните представители, за да определи насоки за развитие в областта на енергетиката и да осигури финансова подкрепа за местни и регионални проекти чрез иновативни програми, използващи съществуващи енергийни източници и структурни фондове;

79.  Приветства споразумението между Парламента и Съвета за използване на неразпределени средства в рамките на Регламента за Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ) за създаване на специален финансов инструмент за оказване на подкрепа на инициативите в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници на местно и регионално равнище; в същото време отбелязва, че въпреки значителния си потенциал за създаване на работни места, инвестирането в енергийна ефективност получава незначителна подкрепа в Европейския план за икономическо възстановяване;

80.  Подчертава необходимостта от по-ефикасно използване на съществуващите фондове на ЕС като Европейския фонд за регионално развитие и ЕЗФРСР за мерките в областта на енергийната ефективност; призовава държавите-членки да превърнат енергийната ефективност в приоритет в своите оперативни програми и призовава Комисията и националните органи да разработят начини за улесняване на използването на структурни фондове за мерки за енергийна ефективност, като осигуряване на по-добър информационен поток на местно равнище или въвеждане на обслужване „на едно гише“, и накрая напомня, че тези мерки следва да бъдат оценявани и че спестяването чрез енергийна ефективност следа да бъде важен параметър за тази оценка;

81.  С оглед на очакваното преразглеждане на кохезионната и регионална политика и на финансовите перспективи на ЕС, призовава енергоспестяванетода бъде автоматично включено в условията за отпускане на помощ на ЕС, както и да бъде разгледана възможността за насочването на по-голям дял от националните средства към меркиза енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници;

82.  Призовава Комисията да използва средносрочния преглед, за да отпусне повече средства за програми за енергийна ефективност и да насърчи възможността за използване на ЕФРР до 15% за енергийна ефективност;

83.  Подчертава необходимостта от разработване на техническа помощ и финансов инженеринг на равнище местни и регионални органи с цел подкрепа на местните участници в съставянето на проекти, например чрез използване на механизма за техническа подкрепа ELENA на ЕИБ и на опита на дружествата за предоставяне на енергийни услуги;

84.  Призовава Комисията да укрепи инструментите за финансиране (напр. ELENA) и да разгледа възможността за създаване на допълнителни инструменти, финансирани в рамките на програмата „Интелигентна енергия“;

85.  Изтъква, че политиките за енергийна ефективност следва да бъдат ориентирани към включване на възможно най-много страни, както публични, така и частни, за постигане на най-голямото възможно влияние, за създаване на работни места, за допринасяне за по-екологосъобразен растеж и насърчаване на създаването на конкурентоспособен, свързан и устойчив европейски пазар за енергийна ефективност;

86.  Отбелязва, че възлагането на енергийните дружества на задачите по изпълнение на задълженията за енергоспестяване може да предостави допълнителни източници на финансиране на мерки за енергийна ефективност като таксите за превод, прилагани за оператори на преносни мрежи или оператори на разпределителни системи, средствата, предоставяни от доставчиците като средство за изпълнение на техните задължения, или глобите за неизпълнение на изискванията;

87.  Отбелязва, че докато голяма част от авансовия капитал, необходим за извършване на инвестиции в енергоспестяване, ще трябва да дойде от частния сектор, публична намеса е необходима, за да помогне за преодоляване на пазарни сривове и за гарантиране, че преходът към ниски въглеродни емисии се извършва навреме и в съответствие с целите на ЕС за възобновяеми енергийни източници и намаляване на емисиите;

88.  Призовава Комисията да насърчава мерките на ЕС за оказване на техническо съдействие, предоставяно от финансови посредници (национални и международни) с богат опит:

   за повишаване на осведомеността и обменяне на практически опит сред управителните органи и публичните, както и частните финансови институции, относно стратегиите за финансиране и институционалните изисквания за оказване на подкрепа за инвестициите в областта на енергийната ефективност,
   за оказване на подкрепа на публичните и частните финансови институции при прилагането на съответните мерки и финансови инструменти,
   за структуриране на устойчиви и ефективни финансови инструменти за по-ефикасно използване на наличните средства за инвестиции в областта на енергийната ефективност,
   за насърчаване на трансфера на най-добра практика сред държавите-членки и техните финансови посредници;
   за създаване на ефективен инструмент за комуникация и за иницииране на диалог, насочен към гражданите, за да се разпространява информация относно енергийната ефективност до целеви групи от хора и да се насочи поведението им във връзка с потреблението на енергия;

89.  Признава, че един добре работещ енергиен пазар предоставя стимули за енергоспестяването; призовава Комисията да оцени и докладва за ролята на енергийните дружества, включително дружествата за енергийни услуги, за насърчаване на енергийната ефективност, и призовава Комисията и държавите-членки да предприемат ефективни мерки за оказване на натиск върху енергийните дружества да инвестират в областта на енергийната ефективност и за улесняване на подобрения за енергийна ефективност, извършени от крайния потребител; призовава Комисията да представи препоръки на основата на най-добрите практики, от които държавите-членки да могат да подберат най-подходящия за своята вътрешна ситуация модел, например схема за бели сертификати, данъчни облекчения, преки стимули и др.

90.  Призовава Комисията, държавите-членки и управлението на местно и регионално равнище да удвоят усилията за насърчаване на образованието и обучението на експерти по енергийна ефективност от всякакъв род, най-вече на техниците от средно равнище, и във всички сектори, но най-вече по цялата верига за добавената стойност в строителството и в МСП, за повишаване на квалификацията на строителните дружества, като по този начин се създават екологосъобразни работни места и се улесни прилагането на амбициозното законодателство за енергийна ефективност; призовава в този контекст за пълно използване и увеличаване на структурните фондове и Кохезионния фонд за цели, свързани с обучението;

91.  Призовава Комисията да разгледа приложимостта на новаторските форми на регулиране, които могат ефективно да съчетават съществения потенциал за енергоспестяване в новите държави-членки с капиталовия и технологичен потенциал на по-развитите държави-членки;

92.  Подчертава необходимостта от подобряване на развитието на пазарите за енергийни услуги; изисква от Комисията при преразглеждането на Директивата за енергийните услуги да разгледа мерки за насърчаване на енергийна ефективност при възлагането на поръчки в публичния и частния сектор; счита, че дружествата, предоставящи енергийни услуги, са в много отношения в най-добра позиция, за да помогнат на домакинствата, МСП и публичния сектор да преодолеят бариерата на високите предварителни инвестиции при ремонтиране на съществуващи сгради за целите на енергийната ефективност; предлага Комисията да извърши проучване за оценка на най-добрите практики в държавите-членки, както и за да установи кои са пречките и преградите пред пълноценното използване на потенциала на механизма за финансиране;

93.  Припомня, че предприятията, чрез техните усилия за иновации, играят жизненоважна роля в замислянето и осъществяването на мерките за спестяване на енергия; изразява надежда, че структурните фондове ще насърчат предприятията да участват активно в проекти в сферата на енергийната ефективност;

94.  Отново отправя своето искане главата относно енергийната ефективност да бъде подсилена в рамките на европейската политика за съседство и бъде включвана систематично в диалозите между ЕС и трети държави;

95.  Признава шансовете и потенциалните възможности за европейските предприятия от разработването, производството и предлагането на пазара на енергийно ефективни технологии (напр. за приложения в областта на двигателите и задвижващите механизми, осветлението, електрическите уреди и др.);

96.  В този контекст счита, че разработването и пускането на новаторски технологии на пазара е основата за подобряване на енергийната ефективност във всички приложни сфери, за намаляване на емисиите на парникови газове и увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници;

97.  Настоява, че енергийната ефективност трябва да бъде приоритет в следващата рамкова програма за научни изследвания (РП8);

98.  Призовава Комисията да включи енергийната ефективност сред основните приоритети на Осмата рамкова програма за научни изследвания и да разпредели значителна част от средствата за подпрограми в областта на енергийната ефективност, подобни на текущата програма „Интелигентна енергия“; подчертава необходимостта от увеличаване на средствата за изследователска, развойна и демонстрационна дейност в областта на енергията, в т. ч. значително в сравнение с настоящото равнище увеличение в рамките на бъдещия бюджет на ЕС, в срок до 2020 г., на средствата, предназначени по-специално за възобновяемите източници на енергия, интелигентните мрежи и енергийната ефективност;

99.  Застъпва становището, че трябва да се обърне повече внимание на значението на мерките за енергоспестяване в контекста на международните преговори за климата; вярва, че амбициозните политики за енергийна ефективност могат да бъдат по-добре приложени и да имат по-малко отражение върху конкурентоспособността, ако се хармонизират на международно равнище; затова призовава Комисията и държавите-членки да убедят международните партньори на ЕС на предстоящите преговори в Канкун за необходимостта от координирани мерки за енергийна ефективност;

100.  Подкрепя призива на страните от групата Г20, отправен в декларацията от срещата на върха на Г20 в Торонто на 27 юни 2010 г., за премахване на субсидиите за изкопаемите горива в средносрочен план, и изтъква, че това би освободило милиарди евро, които могат да бъдат пренасочени към мерки в подкрепа на енергийната ефективност, като по този начин се допринесе много по-добре за стратегическите цели на ЕС в областта на енергията: устойчивост, конкурентоспособност и сигурност на доставките;

101.  Счита, че социалното измерение на енергийния диалог, обхващащо аспекти като права на човека, енергийна бедност и защита на потребителите с ниски доходи, следва винаги да се отчита при разработването на енергийни политики;

102.  Признава, че до момента политиките в областта на енергийната ефективност не са вземали в достатъчна степен под внимание фактора обществено приемане, когато става дума за намаляването на потреблението на енергия; подчертава, че от ключово значение за успеха на мерките за енергийна ефективност е не само поведението на потребителите, но че и доверието на потребителите също следва да бъде засилено; призовава бъдещият план за енергийна ефективност да предвиди допълнителни мерки за подкрепа, за да се повиши приемането от страна на обществото; подчертава важната роля, която могат да играят регионалното и местното равнище за постигането на консенсус;

103.  Подчертава необходимостта от по-интензивна информационна политика на Комисията и държавите-членки по отношение на енергийната ефективност и въпросите на енергоспестяването, насочена към всички съответни заинтересовани страни, и призовава Комисията и държавите-членки да подобрят и да продължат да улесняват такъв достъп до информация за енергийната ефективност и въпросите на енергоспестяването;

o
o   o

104.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

(1) OВ L 200, 31.7.2009 г., стp. 31.
(2) OВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 64.
(3) ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.
(4) ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 46.
(5) ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.
(6) OВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13.
(7) ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.
(8) OВ L 207, 6.8.2010 г., стp. 1.
(9) Copenhagen Economics, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_22_en.pdf
(10) OВ C 67Е, 18.3.2010 г., стр. 16.
(11) Приети текстове, P7_TA(2010)0153.

Правна информация - Политика за поверителност